Procedūra : 2016/0074(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0381/2017

Pateikti tekstai :

A8-0381/2017

Debatai :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Balsavimas :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1697kWORD 289k
28.11.2017
PE 580.765v02-00 A8-0381/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007 bei (EB) Nr. 1224/2009, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1343/2011 bei (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėjas: Gabriel Mato

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007 bei (EB) Nr. 1224/2009, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1343/2011 bei (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0134),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0117/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 13 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 7 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0381/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007 bei (EB) Nr. 1224/2009, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1343/2011 bei (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007 bei (EB) Nr. 1224/2009, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 494/2002

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  būtina supaprastinti esamas taisykles, kad jas geriau suprastų ir jų laikytųsi veiklos vykdytojai, nacionalinės institucijos ir suinteresuotieji subjektai. Derėtų tinkamai konsultuotis su patariamosiomis tarybomis pagal Reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 ir daugiau dėmesio skirti tam, kad būtų užtikrinta, kad visi išsaugojimo ir darnumo tikslai būtų visiškai pasiekti;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b)  dėl dabartinių techninių priemonių taisyklių supaprastinimo neturėtų susilpnėti išsaugojimo ir darnumo standartai;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  reikia sukurti techninių priemonių reglamentavimo sistemą. Ta sistema turėtų apimti bendrąsias visuose Sąjungos vandenyse taikomas taisykles ir pagal ją turėtų būti numatyta galimybė rengti technines priemones, kuriomis, vykdant BŽP nustatytą regionalizavimo procesą, būtų atsižvelgiama į regioninius žuvininkystės ypatumus;

(3)  reikia sukurti techninių priemonių reglamentavimo sistemą. Ta sistema turėtų apimti bendrąsias visuose Sąjungos vandenyse taikomas taisykles ir pagal ją turėtų būti numatyta galimybė rengti technines priemones, kuriomis, vykdant BŽP nustatytą regionalizavimo procesą, būtų atsižvelgiama į regioninius žuvininkystės ypatumus. Šis procesas turėtų užtikrinti veiksmingą bendrų taisyklių ir vietos poreikių suderinimą konkrečiuose rajonuose. Bet kokiu atveju turėtų būti užtikrinama, kad šis procesas nepavirstų BŽP nacionalizavimu, ir labai svarbu, kad patariamosios tarybos ir toliau užtikrintų regionalizavimą pagal Sąjungos principus, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 14 konstatuojamojoje dalyje;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  šia sistema turėtų būti reglamentuojama žuvininkystės išteklių žvejybą ir iškrovimas, žvejybos įrankių naudojimas ir žvejybos veiklos sąveika su jūrų ekosistemomis;

(4)  šia sistema turėtų būti reglamentuojama žuvininkystės išteklių žvejyba ir iškrovimas, žvejybos įrankių naudojimas ir žvejybos veiklos sąveika su jūrų ekosistemomis ir pagal ją turėtų būti atsižvelgiama į socialinius ir ekonominius kintamuosius;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  techninės priemonės, jeigu tinkama, turėtų būti taikomos mėgėjų žvejybai, kuri gali turėti didelį poveikį žuvų ir jūrinių bestuburių ištekliams;

(6)  mėgėjų žvejyba gali turėti didelį poveikį jūros aplinkai, žuvų ir kitų rūšių gyvūnų ištekliams, todėl jai turėtų būti taikomos techninės priemonės;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  jeigu paleidžiamos žvejų mėgėjų (įrankiais su kabliukais ar ūdomis) sugautos žuvys, jų išgyvenimo tikimybė didelė, nebent moksliniai duomenys rodytų kitaip;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6b)  įpareigojimas iškrauti laimikį pagal Reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 taikomas visų rūšių, kurių atžvilgiu taikomas laimikio limitas, gyvūnų laimikiui. Vis dėlto tais atvejais, kai tų rūšių gyvūnai sugaunami ir nedelsiant paleidžiami vykdant mėgėjų žvejybą ir kai moksliniai duomenys rodo, kad tų rūšių gyvūnų išgyvenimo tikimybė yra didelė (taip gali būti, kai žvejai mėgėjai sugauna žuvis meškere), turėtų būti galimybė tokio tipo žvejybai netaikyti įpareigojimo iškrauti laimikį laikantis tame reglamente nustatytos tvarkos, visų pirma priimant priemones šiuo tikslu, kai nustatomi daugiamečiai planai ir (arba) išmetimo į jūrą mažinimo planai;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  techninėmis priemonėmis turėtų būti padedama siekti BŽP tikslų žvejoti neviršijant didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio, sumažinti nepageidaujamą laimikį, atsisakyti laimikio išmetimo į jūrą ir prisidėti prie geros aplinkos būklės (GAB) užtikrinimo, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/56/EB18;

(7)  techninėmis priemonėmis turėtų būti padedama siekti BŽP tikslų;

__________________

 

18 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (OL L 164, 2008 6 25, p. 19).

 

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) techninės priemonės turėtų proporcingai atitikti siekiamus tikslus. Prieš jas priimant derėtų atsižvelgti į galimą jų ekonominį ir socialinį poveikį;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  techninių priemonių laikymosi užtikrinimas ir įgyvendinimas, veiksmų programos ir, kai taikoma, licencijų išdavimas, laivų statybos ir veiklos ir tam tikrų įrankių apribojimai neturėtų trukdyti užtikrinti aukštesnių sveikatos ir saugos standartų, taikomų žvejybos operacijas ir žvejybos veiklą vykdantiems laivams;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7c)  pagal šį reglamentą priimamos techninės priemonės turėtų derėti su pagal Jungtinių Tautų Biologinės įvairovės konvenciją priimtu 2011–2020 m. biologinės įvairovės strateginiu planu ir padėti įgyvendinti ES 2020 m. biologinės įvairovės strategiją, visų pirma pasiekti tikslą tausiai naudoti žvejybos išteklius ir vykdyti su tuo susijusius veiksmus;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  techninėmis priemonėmis reglamentuojant selektyvius žvejybos įrankius ir taikant vengimo priemones, visų pirma turėtų būti užtikrinama žuvų jauniklių ir neršiančių žuvų santalkų apsauga. Techninėmis priemonėmis taip pat turėtų būti kuo labiau mažinamas ir, jeigu įmanoma, panaikinamas žvejybos įrankių poveikis jūrų ekosistemai ir, visų pirma, pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms. Siekiant laikytis Tarybos direktyvoje 92/43/EEB19, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/147/EB20 ir Direktyvoje 2008/56/EB nustatytų įpareigojimų, tomis priemonėmis taip pat turėtų būti prisidedama prie valdymo priemonių taikymo;

(8)  techninėmis priemonėmis, taikant selektyviosios žvejybos įrankių naudojimo nuostatas ir vengimo priemones, visų pirma turėtų būti padedama užtikrinti žuvų jauniklių ir neršiančių žuvų santalkų apsaugą. Techninėmis priemonėmis taip pat turėtų būti padedama kuo labiau sumažinti ir, kai įmanoma, panaikinti neigiamą žvejybos įrankių poveikį jūrų ekosistemai ir, visų pirma, pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms. Siekiant paskatinti naudoti įrankius ir metodus, kurie daro mažą poveikį aplinkai, turėtų būti teikiamos paskatos. Siekiant laikytis Tarybos direktyvoje 92/43/EEB19, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/147/EB20 ir Direktyvoje 2008/56/EB nustatytų įpareigojimų, tomis priemonėmis taip pat turėtų būti prisidedama prie valdymo priemonių taikymo;

__________________

__________________

19 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

19 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

20 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. ).

20 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. ).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  visų žvejybos ir žvejybos įrankių tipų sektoriuose reikėtų visapusiškai spręsti pažeidžiamų rūšių gyvūnų atsitiktinio sugavimo problemą, atsižvelgiant į griežtą apsaugą, kuri jiems suteikiama pagal direktyvas 92/43/EEB, 2009/147/EB ir 2008/56/EB, didelį jų pažeidžiamumą ir įsipareigojimą iki 2020 m. užtikrinti gerą aplinkos būklę;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  techninių priemonių veiksmingumui įvertinti turėtų būti nustatyti su nepageidaujamo laimikio dydžiu, pažeidžiamų rūšių gyvūnų priegaudos dydžiu ir neigiamo žvejybos poveikio jūros dugno buveinėms mastu susiję uždaviniai, kurie atitiktų BŽP, Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų (visų pirma Tarybos direktyvos 92/43/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB21) ir tarptautinės geriausios praktikos tikslus;

(9)  techninių priemonių veiksmingumui įvertinti turėtų būti nustatyti su mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių žuvų laimikio ir atsitiktinai sugautų pažeidžiamų rūšių gyvūnų kiekio mažinimu, taip pat su neigiamo žvejybos poveikio jūrų buveinėms mažinimu susiję veiksmingumo rodikliai, kurie atitiktų BŽP ir Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų (visų pirma Direktyvos 92/43/EEB, Direktyvos 2009/147/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB21) tikslus;

__________________

__________________

21 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

21 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  įgyvendindamos technines priemones, valstybės narės turėtų kuo plačiau naudotis joms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/20141a suteikiamomis priemonėmis remti žvejus ir užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į socialinius ir ekonominius BŽP tikslus;

 

_______________

 

1a 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL L 149, 2014 5 20, p. 1).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  tam tikri niokojamąjį poveikį turintys žvejybos įrankiai arba metodai, kuriuos taikant naudojami sprogmenys, nuodai, svaiginamosios medžiagos, elektros srovė, pneumatiniai kūjai ar kiti mušamieji įrankiai, velkamieji įtaisai bei griebtuvai raudoniesiems ar kitų rūšių koralams bei koralams giminingų rūšių gyvūnams rinkti ir tam tikri žeberklai turėtų būti uždrausti, išskyrus tralą su elektros srovės impulsais, kurį konkrečiais atvejais galima naudoti laikantis tam tikrų griežtų sąlygų;

(11)  tam tikri niokojamąjį poveikį turintys žvejybos įrankiai arba metodai, kuriuos taikant naudojami sprogmenys, nuodai, svaiginamosios medžiagos, elektros srovė, pneumatiniai kūjai ar kiti mušamieji įrankiai, velkamieji įtaisai bei griebtuvai raudoniesiems ar kitų rūšių koralams bei koralams giminingų rūšių gyvūnams rinkti ir tam tikri žeberklai turėtų būti uždrausti, išskyrus elektroimpulsinį tralą, kurį konkrečiais atvejais galima naudoti laikantis tam tikrų griežtų sąlygų. Šiuo atveju būtina užtikrinti, kad, prieš leidžiant plačiai naudoti įrankį, būtų surinkta pakankamai žinių apie naujoviškų žvejybos įrankių, tokių kaip elektroimpulsinis tralas, poveikį, įskaitant kumuliacinį poveikį. Be to, turėtų būti taikoma stebėjimo, kontrolės ir vertinimo sistema, kurią galima naudoti vykdymo užtikrinimo, mokslinių tyrimų ir vertinimo tikslais. Dabartinės licencijos turėtų būti iš naujo moksliškai įvertintos, prieš suteikiant nuolatinį nedraudžiamo įrankio statusą;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  prieš leidžiant versliniu mastu plačiai naudoti naujoviškus žvejybos įrankius, be kita ko, elektroimpulsinius tralus, reikia turėti išsamių ir kiekybiniais duomenimis pagrįstų žinių apie tokių įrankių poveikį, įskaitant kumuliacinį poveikį jūros aplinkai ir gyvūnų rūšims. Turėtų būti nustatyta veiksminga stebėjimo ir vertinimo sistema;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  atsižvelgiant į STECF rekomendacijas, pažeidžiamų giliavandenių žuvų rūšių apsaugai užtikrinti ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj ir VIIk rajonuose ir ICES VIII, IX, X ir XII parajoniuose į rytus nuo 27° vakarų ilgumos toliau turėtų būti draudžiama žvejoti pasyviaisiais tinklais vandenyse, kurių gylis, kaip pažymėta jūrlapyje, yra didesnis kaip 600 metrų;

(14)  atsižvelgiant į STECF rekomendacijas, pažeidžiamų giliavandenių gyvūnų rūšių apsaugai užtikrinti ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj ir VIIk rajonuose ir ICES VIII, IX, X ir XII parajoniuose į rytus nuo 27° vakarų ilgumos toliau turėtų būti draudžiama žvejoti statomaisiais tinklais vandenyse, kurių gylis, kaip pažymėta jūrlapyje, yra didesnis kaip 600 metrų, nebent valstybės narės moksliniais tyrimais, pasikonsultavusios su STECF, arba įgyvendindamos specialias valdymo priemones, priimtas regionalizavimo procese, be kita ko, sumažinusios rajone žvejojančių laivų skaičių ar sumažinusios žvejybos mėnesių skaičių, arba įgyvendindamos daugiamečius planus įrodo, kad vykdant to tipo žvejybą ryklių atsitiktinai sugaunama labai mažai ar į jūrą išmetami labai maži jų kiekiai;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  netgi ribota tam tikrų retų rūšių žuvų, pvz., tam tikrų rūšių ryklių ir rombinių rajožuvių, žvejybos veikla galėtų kelti rimtą pavojų jų išsaugojimui. Tokioms rūšims apsaugoti reikėtų nustatyti bendrą jų žvejybos draudimą;

(15)  netgi ribota tam tikrų rūšių, kurios yra retos arba kurioms dėl jų biologinių ypatybių pernelyg intensyvus išteklių naudojimas kelia ypač didelį pavojų, žuvų žvejybos veikla galėtų kelti rimtą pavojų jų išsaugojimui. Tokioms rūšims apsaugoti reikėtų nustatyti bendrą jų žvejybos draudimą;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  kad padėtų žvejybos sektoriaus subjektams laikytis įpareigojimo iškrauti visą laimikį, valstybės narės turėtų taikyti priemones, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos laikyti jūrų gyvūnus, kurie yra mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, ir rasti, kur juos realizuoti. Šios priemonės turėtų apimti paramą investicijoms į iškrovimo vietų ir priedangų statybą bei pritaikymą ir paramą investicijoms, kuriomis didinama žvejybos produktų vertė;

(21)  kad padėtų žvejybos sektoriaus subjektams įgyvendinti įpareigojimą iškrauti visą laimikį ir kad, užtikrindamos visapusišką to įpareigojimo laikymąsi, užtikrintų vienodas veiklos sąlygas, valstybės narės turėtų taikyti priemones, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos sandėliuoti jūrų gyvūnus, kurie yra mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, ir rasti, kur juos realizuoti. Šios priemonės turėtų apimti paramą investicijoms į iškrovimo vietų ir priedangų statybą bei pritaikymą ir paramą investicijoms, kuriomis didinama žvejybos produktų vertė;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  tais atvejais, kai mokslinėse rekomendacijose nurodoma, kad sugaunami dideli nepageidaujami rūšių, kurių atžvilgiu netaikomi laimikio apribojimai, taigi netaikomas ir įpareigojimas iškrauti visą laimikį, gyvūnų kiekiai, valstybės narės turėtų įgyvendinti bandomuosius projektus, kuriais būtų siekiama ištirti, kaip sumažinti tokį nepageidaujamą laimikį, ir nustatyti atitinkamas technines priemones šiam tikslui pasiekti;

(23)  tais atvejais, kai mokslinėse rekomendacijose nurodoma, kad sugaunami dideli nepageidaujami rūšių gyvūnų kiekiai, valstybės narės turėtų įgyvendinti bandomuosius projektus, kuriais būtų siekiama ištirti, kaip sumažinti tokį nepageidaujamą laimikį, ir nustatyti atitinkamas technines priemones šiam tikslui pasiekti;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  jeigu nėra nustatyta regioninio lygmens techninių priemonių, turėtų būti taikomi apibrėžti pirminiai standartai. Šie pirminiai standartai turėtų būti nustatomi pagal esamas technines priemones, atsižvelgiant į STECF rekomendacijas ir suinteresuotųjų subjektų nuomones. Siekiant mažinti jūrų žinduolių ir jūrų paukščių priegaudą tam tikruose rajonuose, pirminiai standartai turėtų apimti pagrindinius velkamųjų žvejybos įrankių ir pasyviųjų tinklų tinklinio audeklo akių dydžius, mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius, rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba ribojama, gamtos išsaugojimo priemones ir visas kitas konkretiems regionams šiuo metu taikomas priemones, kurių tebereikia, kad išsaugojimo tikslai būtų toliau įgyvendinami, kol, vykdant regionalizavimo procesą, bus nustatytos naujos priemonės;

(24)  jeigu nėra nustatyta regioninio lygmens techninių priemonių, turėtų būti taikomi apibrėžti pirminiai standartai. Šie pirminiai standartai turėtų būti nustatomi pagal esamas technines priemones, atsižvelgiant į STECF rekomendacijas ir suinteresuotųjų subjektų nuomones. Siekiant kuo labiau mažinti atsitiktinai sugaunamų jūrų žinduolių ir jūrų paukščių kiekį tam tikruose rajonuose ir, jeigu įmanoma, visiškai jų išvengti, pirminiai standartai turėtų apimti pagrindinius velkamųjų žvejybos įrankių ir statomųjų tinklų tinklinio audeklo akių dydžius, mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius, rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba ribojama, gamtos išsaugojimo priemones ir visas kitas konkretiems regionams šiuo metu taikomas priemones, kurių tebereikia, kad išsaugojimo tikslai būtų toliau įgyvendinami, kol, vykdant regionalizavimo procesą, bus nustatytos naujos priemonės;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  valstybės narės kartu su suinteresuotaisiais subjektais gali rengti bendras rekomendacijas dėl atitinkamų techninių priemonių, kuriomis, vykdant pagal BŽP nustatytą regionalizavimo procesą, nukrypstama nuo pirminių standartų;

(25)  valstybės narės, bendradarbiaudamos su atitinkamomis patariamosiomis tarybomis, turėtų turėti galimybę parengti bendras rekomendacijas dėl atitinkamų patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstų techninių priemonių, kuriomis nukrypstama nuo pirminių standartų siekiant pritaikyti technines priemones prie regioninių žuvininkystės ypatumų, vykdydamos pagal BŽP nustatytą regionalizavimo procesą, net jeigu ir nėra daugiamečio plano;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  pagal išteklių naudojimo modelius ir pažeidžiamų rūšių bei buveinių apsaugą tokios regioninės techninės priemonės turėtų būti bent lygiavertės pirminiams standartams;

(26)  regionalizavimu turėtų būti naudojamasi siekiant sukurti konkrečiai pritaikytas priemones, pagal kurias atsižvelgiama į kiekvieno žvejybos rajono ypatumus, be kita ko, apsaugomos pažeidžiamos rūšys ir buveinės. Tokios regioninės techninės priemonės turėtų būti darnios ir jomis turėtų būti užtikrinami tokie patys išteklių naudojimo modeliai ir toks pats apsaugos lygis, kuriuos užtikrina pirminiai standartai. Visos priimamos regioninės techninės priemonės turėtų būti grindžiamos patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  valstybių narių regioninių grupių sprendimai vykdant regionalizavimą turėtų atitikti tokius pačius demokratinės priežiūros standartus kaip atitinkamose valstybėse narėse taikomi standartai;

Pakeitimas     27

Pasiūlymas dėl reglamento

26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26b)  regionalizavimu turėtų būti naudojamasi kaip priemone skatinti procese dalyvauti visus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, įskaitant nevyriausybines organizacijas, įgalinti žvejus ir juos įtraukti, kad jie glaudžiai bendradarbiautų su valstybėmis narėmis, patariamosiomis tarybomis ir mokslininkais, siekiant sukurti konkrečiai pritaikytas priemones, pagal kurias atsižvelgiama į kiekvieno žvejybos rajono ypatumus ir apsaugoma jų aplinkos būklė;

Pakeitimas     28

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  jeigu tiesioginį išteklių valdymu interesą turi tik viena valstybė narė, pasikonsultavus su atitinkamomis patariamosiomis tarybomis, galima pateikti atskirų techninių priemonių pasiūlymus, siekiant iš dalies pakeisti esamas išsaugojimo priemones;

Pakeitimas     29

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  rengdamos bendras rekomendacijas daugiamečiuose planuose nustatyti pagrindiniams tinklinio audeklo akių dydžiams alternatyvius žvejybos įrankius, kuriais užtikrinamas selektyvumas pagal dydį ir rūšį, valstybių narių regioninės grupės turėtų užtikrinti, kad tokių žvejybos įrankių selektyvumo modeliai būtų bent panašūs į pagrindinių žvejybos įrankių selektyvumo modelius arba tobulesni už juos;

(28)  rengdamos bendras rekomendacijas nustatyti pagrindiniams tinklinio audeklo akių dydžiams alternatyvius žvejybos įrankius, kuriais užtikrinamas selektyvumas pagal dydį ir rūšį, valstybių narių regioninės grupės turėtų užtikrinti, kad tokių žvejybos įrankių selektyvumo modeliai būtų bent panašūs į pagrindinių žvejybos įrankių selektyvumo modelius arba tobulesni už juos;

Pakeitimas     30

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  rengdamos bendras rekomendacijas daugiamečiuose planuose iš dalies keisti arba nustatyti naujus rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba apribota, žuvų jauniklių ir neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti, valstybių narių regioninės grupės savo bendrose rekomendacijose turėtų apibrėžti žvejybos įrankių specifikacijas, žvejybos draudimo mastą ir trukmę, žvejybos įrankių naudojimo apribojimus ir kontrolės bei stebėsenos priemones;

(29)  rengdamos bendras rekomendacijas iš dalies keisti arba nustatyti naujus rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba apribota, žuvų jauniklių ir neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti, valstybių narių regioninės grupės savo bendrose rekomendacijose turėtų apibrėžti žvejybos įrankių specifikacijas, žvejybos draudimo mastą ir trukmę, žvejybos įrankių naudojimo apribojimus ir kontrolės bei stebėsenos priemones;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  rengdamos bendras rekomendacijas daugiamečiuose planuose iš dalies keisti arba nustatyti mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius, valstybių narių regioninės grupės turėtų užtikrinti, kad nebūtų trukdoma siekti BŽP tikslų, tuo tikslu užtikrindamos, kad būtų laikomasi jūrų gyvūnų jauniklių apsaugos reikalavimų, o rinkoje nebūtų iškraipoma konkurencija ir nebūtų sukurta mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio žuvų rinka;

(30)  rengdamos bendras rekomendacijas iš dalies keisti arba nustatyti mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius, valstybių narių regioninės grupės turėtų padėti siekti BŽP tikslų, tuo tikslu užtikrindamos, kad būtų visapusiškai laikomasi jūrų gyvūnų jauniklių apsaugos reikalavimų, o rinkoje nebūtų iškraipoma konkurencija ir nebūtų sukurta mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio žuvų rinka;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  rengiant bendras rekomendacijas, turėtų būti suteikta galimybė nustatyti tikralaikius žvejybos draudimus ir reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajoną nuostatas kaip papildomą priemonę žuvų jauniklių ar neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti. Tokių rajonų nustatymo ir panaikinimo sąlygos bei kontrolės ir stebėsenos priemonės turėtų būti apibrėžtos atitinkamose bendrose rekomendacijose;

(31)  rengiant bendras rekomendacijas, turėtų būti suteikta galimybė nustatyti tikralaikius žvejybos draudimus ir reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajoną nuostatas kaip papildomą priemonę žuvų jauniklių ar neršiančių žuvų santalkoms arba pažeidžiamoms rūšims apsaugoti. Tokių rajonų nustatymo ir panaikinimo sąlygos, įskaitant išimtis, jei taikytina, bei kontrolės ir stebėsenos priemonės turėtų būti apibrėžtos atitinkamose bendrose rekomendacijose;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  remiantis STECF deramai atliktu naujoviškų žvejybos įrankių poveikio moksliniu vertinimu, tokių naujoviškų įrankių, kaip antai tralo su elektros srovės impulsais, naudojimo arba jų naudojimo srities išplėtimo galimybė galėtų būti įtraukta į valstybių narių regioninių grupių bendras rekomendacijas. Naujoviškų žvejybos įrankių neturėtų būti leidžiama naudoti, jeigu iš mokslinio vertinimo matyti, kad juos naudojant bus daromas neigiamas poveikis pažeidžiamoms buveinėms ir netikslinėms rūšims;

(32)  remiantis STECF deramai atliktu naujoviškų žvejybos įrankių poveikio, įskaitant galimą neigiamą tam tikrų žvejybos įrankių poveikį, moksliniu vertinimu, tokių naujoviškų įrankių, kaip antai elektroimpulsinio tralo, naudojimo arba jų naudojimo srities išplėtimo galimybė galėtų būti įtraukta į valstybių narių regioninių grupių bendras rekomendacijas. Naujoviškų žvejybos įrankių neturėtų būti leidžiama naudoti, jeigu iš mokslinio vertinimo matyti, kad juos naudojant bus daromas neigiamas tiesioginis ar kumuliacinis poveikis jūrų buveinėms, visų pirma pažeidžiamoms buveinėms ar netikslinėms rūšims, arba trukdoma užtikrinti gerą jūrų vandenų aplinkos būklę;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  pažeidžiamų rūšių priegaudai ir žvejybos įrankių poveikiui pažeidžiamoms buveinėms kuo labiau sumažinti valstybių narių regioninės grupės turėtų parengti papildomas priegaudos mažinimo priemones, kuriomis būtų mažinamas žvejybos poveikis pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms. Tais atvejais, kai, remiantis moksliniais duomenimis, nustatoma didelė grėsmė tokių rūšių ir buveinių išsaugojimo būklei, valstybės narės turėtų nustatyti papildomus tam tikrų žvejybos įrankių konstrukcijos ir naudojimo apribojimus ar netgi įvesti visišką draudimą naudoti juos tame regione. Tokios nuostatos visų pirma galėtų būti taikomos dreifuojančiųjų tinklų naudojimui, dėl kurio tam tikruose rajonuose sugaunama daug banginių šeimos gyvūnų ir jūrų paukščių;

(33)  atsitiktinai sugaunamų pažeidžiamų rūšių gyvūnų kiekiui ir žvejybos įrankių poveikiui pažeidžiamoms buveinėms kuo labiau sumažinti ir, jeigu įmanoma, siekiant užtikrinti, kad tokie gyvūnai nebebūtų sugaunami, valstybių narių regioninės grupės turėtų parengti papildomas poveikio mažinimo priemones, kuriomis būtų mažinamas žvejybos poveikis pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms. Tais atvejais, kai, remiantis moksliniais duomenimis, nustatoma didelė grėsmė tokių rūšių ir buveinių išsaugojimo būklei, valstybės narės turėtų nustatyti papildomus tam tikrų žvejybos įrankių konstrukcijos ir naudojimo apribojimus ar netgi įvesti visišką draudimą naudoti juos tame regione, siekiant apsaugoti jūros aplinką, vietinius žuvų išteklius ir atitinkamas vietos pakrantės bendruomenes. Tokios nuostatos visų pirma galėtų būti taikomos dreifuojančiųjų tinklų naudojimui, dėl kurio tam tikruose rajonuose sugaunama daug banginių būrio gyvūnų ir jūrų paukščių;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  kad būtų toliau taikomos esamos išsamios rekomendacijos, kurioms pritarė Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija (angl. NEAFC), Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl pažeidžiamų jūrų ekosistemų sąrašų, taip pat dėl konkrečių techninių priemonių, susijusių su apibrėžtomis melsvųjų molvų ir paprastųjų jūrinių ešerių apsaugos priemonėmis. Komisijai taip pat reikėtų suteikti įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus dėl būsimų NEAFC priimtų priemonių pakeitimų, kurie sudaro šio reglamento tam tikrų aiškiai apibrėžtų neesminių nuostatų turinį ir kurie pagal šios Konvencijos sąlygas Sąjungai taps privalomi, įtraukimo į Sąjungos teisę. Ypač svarbu, kad, atlikdama parengiamąjį darbą, Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais;

Išbraukta.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  kad nebūtų trukdoma moksliniams tyrimams, dirbtiniam išteklių atkūrimui ir perkėlimui, šio reglamento nuostatos neturėtų būti taikomos veiklai, kuri gali būti būtina šiems procesams atlikti;

(36)  kad nebūtų trukdoma moksliniams tyrimams, tiesioginiam išteklių atkūrimui ir perkėlimui, šio reglamento nuostatos neturėtų būti taikomos veiklai, kuri gali būti būtina šiems procesams atlikti;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  jeigu iš pateiktų mokslinių rekomendacijų matyti, kad būtina nedelsiant imtis veiksmų jūrų gyvūnams apsaugoti, Komisijai tinkamai pagrįstais atvejais turėtų būti suteikta galimybė nedelsiant priimti taikytinus deleguotuosius aktus, kuriais, papildant šį reglamentą ar kitas Sąjungos teisės aktuose nustatytas technines priemones arba nuo jų nukrypstant, nustatomos techninės tokių grėsmių mažinimo priemonės. Šiomis priemonėmis visų pirma turėtų būti siekiama reaguoti į netikėtus išteklių modelio pokyčius, kylančius dėl ištekliaus didelio arba mažo pasipildymo jaunikliais, užtikrinti neršiančių žuvų ar jūrinių bestuburių apsaugą, kai jų ištekliai labai sumažėja arba įvyksta kitų žuvų išteklių išsaugojimo būklės pokyčių, dėl kurių gali kilti grėsmė ištekliaus būklei. Tokios priemonės galėtų apimti velkamųjų arba pasyviųjų žvejybos įrankių naudojimo arba žvejybos veiklos tam tikruose rajonuose ar tam tikrais laikotarpiais apribojimus;

(37)  jeigu iš patikimiausių turimų mokslinių rekomendacijų matyti, kad būtina nedelsiant imtis veiksmų jūrų gyvūnams ir buveinėms apsaugoti, Komisijai tinkamai pagrįstais atvejais turėtų būti suteikta galimybė priimti nedelsiant taikytinus deleguotuosius aktus, kuriais, papildant šį reglamentą ar kitas Sąjungos teisės aktuose nustatytas technines priemones arba nuo jų nukrypstant, nustatomos techninės tokių grėsmių mažinimo priemonės. Šiomis priemonėmis visų pirma turėtų būti siekiama reaguoti į netikėtus išteklių modelio pokyčius, kylančius dėl ištekliaus didelio arba mažo pasipildymo jaunikliais arba atsitiktinai sugaunamų pažeidžiamų rūšių gyvūnų, užtikrinti neršiančių žuvų ar jūrinių bestuburių apsaugą, kai jų ištekliai labai sumažėja arba įvyksta kitų žuvų ar pažeidžiamų rūšių išteklių išsaugojimo būklės pokyčių, dėl kurių gali kilti grėsmė ištekliaus būklei, taip pat spręsti rūšių populiacijų ir buveinių nykimo dėl žvejybos poveikio problemą ir nustatyti bet kokias kitas reikalingas išsaugojimo priemones. Tokios priemonės galėtų apimti velkamųjų arba statomųjų žvejybos įrankių naudojimo arba žvejybos veiklos tam tikruose rajonuose ar tam tikrais laikotarpiais apribojimus;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų atnaujintas žuvų ir jūrinių bestuburių, kurių specializuotoji žvejyba draudžiama, sąrašas ir pažeidžiamų buveinių, kuriose žvejyba turėtų būti apribota, sąrašas, o pagal daugiamečius planus, taip pat pagal laikinuosius žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus, būtų priimta techninių priemonių. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(38)  Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų, siekiant įvesti techninių priemonių veiksmingumo rodiklius, susijusius su išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių žuvų laimikiais, apibrėžta pagrindinių tipų žvejyba ir tų tipų žvejybai taikytinas tokio laimikio dydis, atnaujintas žuvų ir jūrinių bestuburių, kurių specializuotoji žvejyba draudžiama, sąrašas, atnaujintas pažeidžiamų buveinių, kuriose žvejyba turėtų būti apribota, sąrašas, priimtos techninės priemonės pagal daugiamečius planus arba, jei būtina, ne pagal daugiamečius planus ir priimtos techninės priemonės pagal laikinuosius išmetimo į jūrą mažinimo planus. Ypač svarbu, kad, atlikdama parengiamąjį darbą, Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir remtųsi STECF vertinimu. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  iki 2020 m. pabaigos ir vėliau kas trejus metus Komisija, remdamasi valstybių narių bei atitinkamų patariamųjų tarybų pateikta informacija ir vėliau STECF atliktu vertinimu, Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje turėtų būti įvertinta, kiek techninėmis priemonėmis prisidėta prie šio reglamento tikslų ir uždavinių įgyvendinimo regioniniu ir Sąjungos lygmenimis. Tais atvejais, kai, remiantis šia ataskaita, yra įrodymų, kad tikslai ir uždaviniai nebuvo įgyvendinti regiono lygmeniu, to regiono valstybės narės turėtų pateikti planą ir jame nustatyti taisomuosius veiksmus, kurių reikia imtis tų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui užtikrinti. Komisija, remdamasi šia ataskaita, taip pat turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai siūlyti būtinus šio reglamento pakeitimus;

(40)  ne vėliau kaip ... [treji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir vėliau kas trejus metus Komisija, remdamasi valstybių narių bei atitinkamų patariamųjų tarybų pateikta informacija ir vėliau STECF atliktu vertinimu, Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje turėtų būti įvertinta, kiek techninėmis priemonėmis prisidėta prie šio reglamento tikslų įgyvendinimo ir kiek pasiekti veiksmingumo rodikliai regioniniu ir Sąjungos lygmenimis. Tais atvejais, kai, remiantis šia ataskaita, yra įrodymų, kad tikslai nebuvo įgyvendinti arba veiksmingumo rodikliai tebėra nepatenkinami regiono lygmeniu, to regiono valstybės narės turėtų pateikti planą ir jame nustatyti taisomuosius veiksmus, kurių reikia imtis tų tikslų įgyvendinimui užtikrinti ir veiksmingumo rodikliams pagerinti. Komisija, remdamasi šia ataskaita, taip pat turėtų Europos Parlamentui ir Tarybai siūlyti būtinus šio reglamento pakeitimus;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/200629, (EB) Nr. 1098/200730, (EB) Nr. 1224/200931 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1343/201132 bei (ES) Nr. 1380/201333 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(42)  Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/200629, (EB) Nr. 1098/200730, (EB) Nr. 1224/200931 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/201333 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

__________________

__________________

29 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).

29 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).

30 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007, nustatantis Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą bei iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 779/97 (OL L 248, 2007 9 22, p. 1).

30 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007, nustatantis Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą bei iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 779/97 (OL L 248, 2007 9 22, p. 1).

31 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

31 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

32 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių (OL L 347, 2001 12 30, p. 44).

 

33 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

33 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  siekiant papildyti arba iš dalies pakeisti esamas išsamias taisykles, kuriomis perkeliamos rekomendacijos, kurioms pritarė Bendroji Viduržemio jūros žvejybos komisija (BVJŽK), Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl Reglamente (ES) Nr. 1343/2011 nustatytų techninių priemonių. Komisijai taip pat reikėtų suteikti įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus dėl būsimų BVJŽK priimtų priemonių pakeitimų, kurie sudaro šio reglamento tam tikrų aiškiai apibrėžtų neesminių nuostatų turinį ir kurie pagal BVJŽK susitarimo sąlygas Sąjungai taps privalomi, įtraukimo į Sąjungos teisę. Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais,

Išbraukta.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  žvejybos įrankių naudojimu ir žvejybos veiklos sąveika su jūrų ekosistemomis.

b)  žvejybos įrankių naudojimu;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  šių įrankių sąveika su jūrų ekosistemomis.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šis reglamentas taikomas Sąjungos žvejybos laivų ir valstybių narių piliečių 5 straipsnyje nurodytose žvejybos zonose vykdomai veiklai, nedarant poveikio pagrindinei vėliavos valstybės atsakomybei, taip pat žvejybos laivų, kurie, žvejodami Sąjungos vandenyse, plaukioja su trečiųjų šalių vėliava ir yra registruoti trečiosiose šalyse, vykdomai veiklai.

1.  Nedarant poveikio 29 straipsnio taikymui, šis reglamentas taikomas visai Sąjungos žvejybos laivų ir valstybių narių piliečių 5 straipsnyje nurodytose žvejybos zonose vykdomai žvejybos veiklai (mėgėjiškai ir verslinei), nedarant poveikio pagrindinei atsakomybei, kuri tenka vėliavos valstybei, taip pat žvejybos laivų, kurie, žvejodami Sąjungos vandenyse, plaukioja su trečiųjų šalių vėliava ir yra registruoti trečiosiose šalyse, vykdomai veiklai.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  7 ir 14 straipsniai ir V–X priedų A dalis taip pat taikomi mėgėjų žvejybai.

2.  Šis reglamentas taip pat taikomas mėgėjų žvejybai.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Techninėmis priemonėmis, kurių paskirtis – padėti įgyvendinti bendrą žuvininkystės politiką (BŽP), prisidedama prie Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje, visų pirma to straipsnio 2 ir 3 dalyse bei 5 dalies a ir j punktuose, nustatytų BŽP tikslų įgyvendinimo.

1.  Techninėmis priemonėmis prisidedama prie Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje nustatytų BŽP tikslų įgyvendinimo.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Be to, techninėmis priemonėmis visų pirma siekiama šių tikslų:

2.  Techninėmis priemonėmis visų pirma padedama siekti šių tikslų:

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  optimizuoti išteklių naudojimo metodus jūrų gyvūnų jauniklių ir neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti;

a)  užtikrinti darnius išteklių naudojimo metodus jūrų gyvūnų jauniklių ir neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti ir numatyti atitinkamas apsaugos priemones;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  užtikrinti, kad būtų kuo labiau sumažinta ir, jeigu įmanoma, panaikinta Direktyvose 92/43/EEB ir 2009/147/EB nurodytų jūrų gyvūnų ir kitų pažeidžiamų rūšių gyvūnų žvejybos priegauda, taip užtikrinant, kad dėl jos nekiltų grėsmė šių rūšių išsaugojimo būklei;

b)  užtikrinti, kad būtų kuo labiau sumažintas atsitiktinai sugaunamų pažeidžiamų rūšių jūrų gyvūnų, o ypač Direktyvose 92/43/EEB ir 2009/147/EB nurodytų gyvūnų, kiekis ir, jeigu įmanoma, kad jų nebebūtų sugaunama;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  užtikrinti, kad būtų kuo labiau sumažintas ir, jeigu įmanoma, panaikintas ekologinis žvejybos poveikis jūrų buveinėms, taip užtikrinant, kad dėl jo nekiltų grėsmė šių buveinių išsaugojimo būklei;

c)  užtikrinti, be kita ko, pasinaudojant tinkamomis paskatomis, kad būtų kuo labiau sumažintas ir, jeigu įmanoma, nebedaromas neigiamas ekologinis žvejybos poveikis jūrų buveinėms;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  prisidėti prie žuvininkystės valdymo priemonių taikymo siekiant laikytis Direktyvose 92/43/EEB, 2009/147/EB, 2008/56/EB ir 2000/60/EB nustatytų įpareigojimų.

d)  taikyti žuvininkystės valdymo priemones siekiant laikytis Direktyvose 92/43/EEB, 2009/147/EB, 2008/56/EB ir 2000/60/EB nustatytų įpareigojimų.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Uždaviniai

Veiksmingumo rodikliai

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Techninėmis priemonėmis siekiama įgyvendinti šiuos uždavinius:

1.  Siekiant įvertinti, ar techninės priemonės padeda siekti 3 straipsnyje nurodytų tikslų, naudojami šie veiksmingumo rodikliai:

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užtikrinti, kad sugautų mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų gyvūnų kiekiai neviršytų 5 proc. pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį,

a)  mastas, kuriuo mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų gyvūnų laimikiai palaipsniui sumažinti iki pagrindinių tipų žvejybai taikomų konkrečių dydžių,

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  užtikrinti, kad jūrų žinduolių, jūrų roplių, jūrų paukščių ir kitų ne komerciniams tikslams naudojamų rūšių gyvūnų priegauda neviršytų Sąjungos teisės aktuose ir tarptautiniuose susitarimuose nustatytų kiekių,

b)   mastas, kuriuo atsitiktinai sugautų jūrų žinduolių, jūrų roplių, jūrų paukščių ir kitų neverslinių rūšių gyvūnų kiekis palaipsniui sumažintas ir, jeigu įmanoma, jų visiškai išvengta,

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  užtikrinti, kad žvejybos veiklos ekologinis poveikis jūros dugno buveinėms nebūtų didesnis, nei būtina norint kiekviename jūrų regione ar paregionyje buveinės kokybės ir ploto, kuriame turi būti pasiektas reikiamas ekologinis poveikis, atžvilgiu užtikrinti pagal Direktyvą 2008/56/EB kiekvieno tipo buveinėje įvertintą gerą aplinkos būklę.

c)   mastas, kuriuo užtikrinama, kad neigiamas žvejybos veiklos ekologinis poveikis jūrų buveinėms, visų pirma pažeidžiamoms jūros dugno buveinėms, būtų kuo mažesnis ir nebūtų didesnis, nei galima norint kiekviename jūrų regione ar paregionyje, o ypač pagal Direktyvą 2008/56/EB vertinamoje kiekvieno tipo buveinėje, buveinės kokybės ir ploto, kuriame turi būti užtikrinta reikiamo lygio būklė, atžvilgiu užtikrinti gerą aplinkos būklę.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisijai pagal šio reglamento 32 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir šio straipsnio 1 dalies a punkto taikymo tikslais apibrėžiama:

 

a) tame punkte nurodyta pagrindinių tipų žvejyba,

 

b) dabartiniai jūrų gyvūnų, nesiekiančių mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, laimikiai kiekvienos iš tų pagrindinių tipų žvejybos atveju, remiantis valstybių narių pateiktais 2013–2015 bazinių metų duomenimis,

 

c) konkretūs dydžiai, iki kurių turi būti sumažinti jūrų gyvūnų, nesiekiančių mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, laimikiai kiekvienos iš tų pagrindinių tipų žvejybos atveju, siekiant tikslo užtikrinti darnius išteklių naudojimo modelius ir apsaugoti jauniklius.

 

Nustatant pirmos pastraipos c punkte nurodytus konkrečius dydžius, atsižvelgiama į patikimiausias turimas mokslines rekomendacijas, įskaitant STECF rekomendacijas, taip pat į esamas ir būsimas technines galimybes išvengti jūrų gyvūnų, nesiekiančių mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, laimikio.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  1a dalyje nurodytų deleguotųjų aktų nuostatų taikymo tikslu valstybės narės gali pateikti bendrą rekomendaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 1 dalį ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c.  Jeigu iki šio straipsnio 1b dalyje nurodyto termino bendrų rekomendacijų nepateikiama arba jeigu valstybių narių pateikta bendra rekomendacija laikoma nesuderinama su šio reglamento tikslais, Komisija ne vėliau kaip ... [18 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos], nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 6 dalies, pagal šio reglamento 32 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir apibrėžiami šio straipsnio 1a dalies pirmoje pastraipoje nurodyti elementai.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 d dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d.  Siekiant užtikrinti palaipsnį jūrų gyvūnų, nesiekiančių mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, laimikių sumažinimą iki dydžių, kuriems esant užtikrinami darnūs išteklių naudojimo modeliai, 1a dalies pirmos pastraipos c punkte nurodyti konkretūs dydžiai peržiūrimi kas trejus metus, laikantis 1a, 1b ir 1c dalyse nustatytos tvarkos, ir toliau mažinami, kai tikslinga, atsižvelgiant į patikimiausias turimas mokslines rekomendacijas, taip pat į esamas ir būsimas technines galimybes išvengti tokių laimikių.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šių uždavinių įgyvendinimo mastas nagrinėjamas vykstant 34 straipsnyje nustatytam ataskaitų teikimo procesui.

2.  1 dalyje nurodytas vertinimas atliekamas vykstant 34 straipsnyje nustatytam ataskaitų teikimo procesui.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Šiaurės jūra – ICES IIa, IIIa and IV rajonai34;

a)  Šiaurės jūra – Sąjungos vandenys ICES IIa, IIIa ir IV rajonuose34;

__________________

__________________

34 ICES (Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos) rajonai, kaip apibrėžta 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 218/2009 dėl valstybių narių, žvejojančių Šiaurės Rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (OL L 87, 2009 3 31, p. 70).

34 ICES (Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos) rajonai, kaip apibrėžta 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 218/2009 dėl valstybių narių, žvejojančių Šiaurės Rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (OL L 87, 2009 3 31, p. 70).

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Šiaurės Vakarų vandenys – ICES V (išskyrus Va rajoną ir Vb rajono ne Sąjungos vandenis), VI ir VII parajoniai;

c)  Šiaurės Vakarų vandenys – Sąjungos vandenys ICES V, VI ir VII parajoniuose;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  atokiausi regionai – vandenys prie Sutarties 349 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytų atokiausių regionų, suskirstyti į tris jūrų baseinus: Vakarų Atlantą, Rytų Atlantą ir Indijos vandenyną;

g)  Sąjungos vandenys Indijos vandenyne ir Vakarų Atlante – aplink Gvadelupą, Prancūzijos Gvianą, Martiniką, Majotą, Reunjoną ir Sen Marteną esantys vandenys, į kuriuos valstybės narės turi suverenias teises arba kurie priklauso jų jurisdikcijai;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  išteklių naudojimo modelis – žvejybos intensyvumo pasiskirstymas pagal ištekliaus žuvų amžių;

1)  išteklių naudojimo modelis – mirtingumo dėl žvejybos pasiskirstymas pagal ištekliaus gyvūnų amžių ir dydį;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  selektyvumas – kiekybinė charakteristika, t. y. tikimybė tam tikro dydžio akių tinklu (arba kabliuku) sužvejoti tam tikro dydžio žuvis;

2)  selektyvumas – tikimybė tam tikrų charakteristikų žvejybos įrankiu sužvejoti tam tikrų rūšių gyvūnus arba tam tikro dydžio žuvis;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  selektyvioji žvejyba – žvejybos metodas, kuriuo galima užtikrinti, kad, vykdant žvejybos operaciją, žuvys ar jūriniai bestuburiai būtų atrenkami ir gaudomi pagal dydį bei rūšį, būtų vengiama sugauti netikslinių rūšių gyvūnus arba kad jie būtų paleisti nesužaloti;

Išbraukta.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  specializuotoji žvejyba – nustatytos rūšies ar kelių rūšių gyvūnų gaudymas, kai bendrasis tos (-ų) rūšies (-ių) gyvūnų laimikis sudaro daugiau kaip 50 proc. viso laimikio ekonominės vertės;

4)  specializuotoji žvejyba – žvejybos pastangos, siekiant tikslingai žvejoti konkrečios rūšies arba kelių konkrečių rūšių gyvūnus, kai tiksli laimikio sudėtis skiriasi priklausomai nuo žvejybos tipo ir regioniniu lygmeniu nustatytos specialios taisyklės, reglamentuojančios minimalias technines to tipo žvejyboje naudojamų tinklų akių dydžio ir selektyviosios žvejybos įtaisų specifikacijas;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)  rūšies išsaugojimo būklė – rūšies apsaugos būklė, apibrėžta Direktyvos 92/43/EEB 1 straipsnio i punkte;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b)  buveinės išsaugojimo būklė – natūralios buveinės išsaugojimo būklė, apibrėžta Direktyvos 92/43/EEB 1 straipsnio e punkte;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7)  pažeidžiama rūšis – rūšis, kurios išsaugojimo būklei, įskaitant jos buveinę, pasiskirstymą, populiacijos dydį ir populiacijos būklę, neigiamą poveikį daro žmogaus veiklos, įskaitant žvejybos veiklą, keliamas pavojus. Pažeidžiamos rūšys visų pirma apima Direktyvos 92/43 EEB II ir IV prieduose išvardytas rūšis, rūšis, kurioms taikoma Direktyva 2009/147/EB, ir rūšis, kurių apsauga yra būtina gerai aplinkos būklei užtikrinti pagal Direktyvą 2008/56/EB;

7)  pažeidžiama rūšis – rūšis, kurios išsaugojimo būklei, įskaitant jos buveinę, pasiskirstymą, populiacijos dydį arba populiacijos būklę, neigiamą poveikį daro žmogaus veiklos, įskaitant žvejybos veiklą, keliamas pavojus. Pažeidžiamos rūšys visų pirma apima Direktyvos 92/43 EEB II ir IV prieduose išvardytas rūšis, rūšis, kurioms taikoma Direktyva 2009/147/EB, ir rūšis, kurių apsauga yra būtina gerai aplinkos būklei užtikrinti pagal Direktyvą 2008/56/EB;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8)  mažosios pelaginės žuvys – atlantinės skumbrės, silkės, paprastosios stauridės, ančiuviai, europinės sardinės, šiauriniai žydrieji merlangai, argentinos, Atlanto šprotai, smulkiadyglės saulažuvės;

8)  smulkiosios pelaginės žuvys – be kita ko, atlantinės skumbrės, silkės, paprastosios stauridės, ančiuviai, europinės sardinės, šiauriniai žydrieji merlangai, argentinos, šprotai, smulkiadyglės saulažuvės, dryžieji jūrų karosai, apvaliosios sardinėlės ir madeirinės sardinėlės;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a)  tradicinė (natūrinė) žvejyba pasyviosios žvejybos įrankiais – neverslinė žvejybos tik tradiciniais žvejybos įrankiais ir būdais veikla, kurią vykdant nedideliu mastu ir vietos lygmeniu tik asmeniniams poreikiams naudojami gyvieji jūrų ištekliai;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10)  patariamoji taryba – pagal BŽP įsteigta suinteresuotųjų subjektų grupė, kurios tikslas – skatinti proporcingą atstovavimą visiems suinteresuotiesiems subjektams ir prisidėti prie BŽP tikslų įgyvendinimo;

10)  patariamoji taryba – pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 43 straipsnį įsteigta ir veiklą pagal to reglamento 44 ir 45 straipsnius bei III priedą vykdanti suinteresuotųjų subjektų grupė;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11)  tralas – vienu ar daugiau žvejybos laivų aktyviai velkamas žvejybos įrankis, sudarytaskūgio arba piramidės formos tinklo (tralo korpuso), kurio užpakalinė dalis yra uždaryta tralo maišu; velkamasis žvejybos įrankis – tralas, jūrinis užmetamasis tinklas ar panašus įrankis, sudarytas iš kūgio arba piramidės formos korpuso, kurio užpakalinė dalis uždaryta tralo maišu, arba iš dviejų ilgų sparnų, korpuso ir tralo maišo, kurie aktyviai judinami vandenyje;

11)  tralas – vienu ar daugiau žvejybos laivų aktyviai velkamas žvejybos įrankis iš tinklo, kurio galinė dalis uždaryta tralo maišu;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a)  velkamasis žvejybos įrankis – vieno ar daugiau laivų arba bet kokia kita mechanine sistema vandenyje aktyviai judinamas tralas, jūrinis užmetamasis tinklas ar panašus įrankis;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12)  priedugnio tralas – tralas, suprojektuotas ir pritaikytas naudoti jūros dugne arba prie jo;

12)  demersinis dugninis tralas – tralas, suprojektuotas ir pritaikytas naudoti taip, kad brauktų per jūros dugną arba netoli jo;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13)  priedugnio porinis tralas – priedugnio tralas, kurį vienu metu velka du laivai (kiekvienas iš jų – po vieną tralo pusę). Abiem tralą velkantiems laivams nutolus vienam nuo kito, atsiveria horizontali tralo anga;

13)  demersinis dugninis porinis tralas – dugninis tralas, kurį vienu metu velka du laivai (kiekvienas iš jų – po vieną tralo pusę). Abiem tralą velkantiems laivams nutolus vienam nuo kito, atsiveria horizontali tralo anga;

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15)  plačiažiotis tralas – jūros dugnu aktyviai velkamas žvejybos įrankis, kurį sudaro tralo korpuso tinklinis audeklas, horizontaliai praskečiamas plieniniu arba mediniu vamzdžiu (t. y. sija), tinkliniu audeklu sukabintos jūros dugnu velkamos apatinės tralo pavaros ilgio grandinės, po tralo žiotimis velkamas grandinių rezginys arba prieš gruntlynį velkamos grandinės;

15)  sijinis tralas – žvejybos įrankis, kurio tralo korpuso tinklinis audeklas horizontaliai praskečiamas sija, sparnais ar kitu panašiu įtaisu;

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16)  tralas su elektros srovės impulsaisžvejybos įrankis, kurį taikant žuviai sugauti naudojamas elektros laukas. Tralą su elektros srovės impulsais sudaro vilkimo kryptimi prie jo pritvirtinti elektrodai, skleidžiantys trumpus elektros impulsus;

16)  elektroimpulsinis tralastralas, kuriuo leidžiama elektros impulsinė srovė, siekiant sužvejoti jūrų biologinius išteklius;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a)  pakrantės užmetamieji tinklai – apsupamieji tinklai ir velkamieji tinklai, užmetami iš laivo ir velkami nuo kranto arba laivo, pririšto arba inkaru pritvirtinto prie kranto;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20)  pasyvusis tinklas – žiauninis, pinklusis arba sieninis tinklas, pritvirtintas prie jūros dugno (žiauninis tinklas arba statomasis tinklas) arba paleidžiamas plūduriuoti su potvyniu ir atoslūgiu (dreifuojantysis tinklas), kad į jį įplaukusios žuvys įsipainiotų į tinklinį audeklą arba jame įstrigtų;

20)  statomasis tinklas – žiauninis, pinklusis arba sieninis tinklas, pritvirtintas prie jūros dugno (žiauninis tinklas arba įtvirtintas tinklas), kad žuvys į jį įplauktų ir įsipainiotų arba jame įstrigtų;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21)  dreifuojantysis tinklas – vandens paviršiuje arba tam tikrame gylyje plūdriųjų priemonių laikomas tinklas, sudarytas iš vieno arba daugiau tinklo gabalų, lygiagrečiai sukabintų ant viršutinio (-ių) lyno (-ų), ir atskirai arba su laivu, prie kurio gali būti prikabintas, dreifuojantis vandens srovėse. Prie tinklo gali būti prikabinti tinklą arba jo dreifavimą stabilizuojantys įtaisai, kaip antai jūrinis (plūdrusis) inkaras arba į dugną nugramzdintas inkaras, pritvirtintas prie vieno tinklo galo;

21)  dreifuojantysis tinklas – vandens paviršiuje arba tam tikrame gylyje plūdriųjų priemonių laikomas tinklas, atskirai arba su laivu, prie kurio gali būti prikabintas, dreifuojantis vandens srovėse. Prie jo gali būti pritvirtinti įtaisai, kuriais siekiama stabilizuoti tinklą arba apriboti jo dreifavimą;

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

22)  dugninis statomasis žiauninis tinklas – iš vieno tinklinio audeklo gabalo sudarytas tinklas, kurį vandenyje vertikaliai išlaiko plūdės ir pasvarai. Šiuo tinklu, kuris bet kokiomis priemonėmis yra arba gali būti pritvirtintas prie jūros dugno, sugaunami į jį įsipainioję gyvieji vandens ištekliai;

22)  žiauninis tinklas – iš vieno tinklinio audeklo gabalo sudarytas statomasis žvejybos įrankis, kurį vandenyje vertikaliai išlaiko plūdės ir pasvarai;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 23 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

23)  dugninis statomasis pinklusis tinklas – vienas tinklinio audeklo gabalas, pakabinamas ant lynų, kad liktų neįtempta didesnė tinklinio audeklo dalis nei naudojant žiauninį tinklą. Pinklieji tinklai paprastai yra mažiau plūdrūs palei viršutinį lyną, žvejojant išskleidžiami ne taip aukštai kaip vidutinis dugninis statomasis žiauninis tinklas ir bet kokiomis priemonėmis yra arba gali būti pritvirtinti prie jūros dugno;

23)  pinklusis tinklas – statomasis tinklas, kurį sudaro tinklinio audinio gabalas, pakabinamas ant lynų, kad liktų neįtempta didesnė tinklinio audeklo dalis nei naudojant žiauninį tinklą;

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 24 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

24)  dugninis statomasis sieninis tinklas – iš dviejų arba daugiau tinklinio audeklo sluoksnių – dviejų išorinių didelių akių tinklo sluoksnių ir vieno tarpinio tankaus smulkių akių tinklo sluoksnio – sudarytas tinklas, kuris bet kokiomis priemonėmis yra arba gali būti pritvirtintas prie jūros dugno;

24)  sieninis tinklas – iš dviejų arba daugiau tinklinio audeklo sluoksnių – dviejų išorinių didelių akių tinklo sluoksnių ir vieno tarpinio tankaus smulkių akių tinklo sluoksnio – sudarytas statomasis tinklas;

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

26)  ūda – žvejybos įrankis, kurį sudaro pagrindinis, kartais labai ilgas, lynas, prie kurio vienodu atstumu vienas nuo kito pritvirtinti šoniniai lynai, kurių galuose yra kabliukai su jauku arba be jo. Pagrindinis lynas tvirtinamas horizontaliai (ant dugno arba priedugnyje), vertikaliai arba gali plūduriuoti paviršiuje;

26)  ūda – žvejybos įrankis, kurį sudaro įvairaus ilgio pagrindinis lynas, prie kurio pritvirtinti šoniniai lynai su tam tikru atstumu vienas nuo kito, priklausomai nuo tikslinės žuvų rūšies, išdėstytais kabliukais. Pagrindinis lynas tvirtinamas horizontaliai (ant dugno arba priedugnyje), vertikaliai arba gali plūduriuoti paviršiuje;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 27 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

27)  dugninė gaudyklė ir krabų bei omarų gaudyklė – vėžiagyviams arba žuvims gaudyti skirti iš įvairių medžiagų pagaminti maži narvų ar krepšių pavidalo spąstai su viena ar daugiau angų ar įėjimų, statomi ant jūros dugno pavieniui arba eilėmis ir lynais jungiami prie paviršiuje esančių plūdurų, kuriais parodoma jų vieta;

27)  dugninė gaudyklė ir krabų bei omarų gaudyklė – vėžiagyviams, moliuskams arba žuvims gaudyti skirti narvų ar krepšių pavidalo spąstai su viena ar daugiau angų ar įėjimų, statomi ant jūros dugno arba kabinami virš jo pavieniui arba eilėmis ir lynais jungiami prie paviršiuje esančių plūdurų, kuriais parodoma jų vieta;

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 28 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

28)  rankinė ūda – žvejybos įrankis, kurį sudaro rankomis laikomas vienas žvejybinis valas. Prie valo prikabinamas vienas ar daugiau masalų arba kabliukų su jauku;

28)  rankinė ūda – rankomis laikomas vienas žvejybinis valas, prie kurio prikabinamas vienas ar daugiau masalų arba kabliukų su jauku;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 29 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

29)  kryžmas įrankis (šv. Andriaus kryžius) – griebtuvas, kuris žirklių judesiu nuo jūros dugno surenka, pvz., dvigeldžius moliuskus arba raudonuosius koralus;

29)  kryžmas įrankis (šv. Andriaus kryžius) – griebtuvas, kuriuo žirklių judesiu nuo jūros dugno galima surinkti, pvz., dvigeldžius moliuskus arba raudonuosius koralus;

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 30 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

30)  tralo maišas – cilindro formos (apskritimo ilgis visur vienodas) arba kūgio formos galinė tralo dalis. Jį sudaro vienas ar daugiau vienodo dydžio akių tinklo dalių (tinklinio audeklo gabalų), kurios kraštais suneriamos viena su kita išilgai tralo ašies, o per jų jungtį galima pritvirtinti šoninį lyną. Reglamentavimo tikslais laikoma, kad tralo maišą sudaro paskutinės 50 tinklo akių;

30)  tralo maišas – cilindro formos (apskritimo ilgis visur vienodas) arba kūgio formos galinė tralo dalis. Jį sudaro viena ar daugiau tinklinių dalių (tinklinio audeklo gabalų), kurios kraštais suneriamos viena su kita. Reglamentavimo tikslais laikoma, kad tralo maišą sudaro paskutinės 50 tinklo akių;

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 31 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

31)  tinklo akių dydis – velkamųjų žvejybos įrankių tralo maišo tinklo akių dydis, matuojamas Komisijos reglamente (EB) Nr. 517/200840 nustatyta tvarka;

31)  tinklo akių dydis – tai:

 

a)   mazginių akių tinklo atveju – didžiausias atstumas tarp tos pačios akies priešinguose kampuose esančių mazgų, kai tinklas visiškai ištiestas,

 

b)   bemazgių akių tinklo atveju – didžiausias atstumas tarp dviejų tos pačios akies priešingų kampų, imant ilgesniąją įstrižainę, kai tinklas visiškai ištiestas;

__________________

 

40 2008 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 517/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/98 įgyvendinimo taisyklės, taikomos nustatant žvejybos tinklų akių dydį ir vertinant gijų storį (OL L 151, 2008 6 11, p. 5).

 

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 32 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

32)  kvadratinė akis – tinklo akies forma, gaunama mezgant tinklą su 45° nuokrypiu nuo N krypties taip, kad vienos tinklo akių kraštinės būtų lygiagrečios, o kitos statmenos tralo ašiai;

32)  kvadratinė akis – keturkampio formos akis, kurią sudaro sujungtos dvi tokio paties ilgio lygiagrečių kraštinių poros, kai vienos poros kraštinės yra lygiagrečios, o kitos poros kraštinės yra statmenos tinklo išilginei ašiai;

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 33 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

33)  rombinė akis – įprastos rombo formos tinklinio audeklo akis;

33)  rombinė akis – akis, kurią sudaro keturios vienodo ilgio kraštinės ir kurios dvi įstrižainės yra statmenos išilginei tinklo ašiai, o viena – lygiagreti jai;

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 36 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

36)  sietinis tinklas – palei visą krevečių tralo apskritimo prie sijos ilgį tvirtinamas kūgio formos įtaisas, kurio viršūnė prikabinama prie krevečių tralo apatinės dalies. Sietinio tinklo ir tralo maišo susijungimo vietoje išpjaunama išėjimo anga, pro kurią gali išplaukti tam tikrų rūšių gyvūnai ar pavieniai gyvūnai, kurie yra per dideli, kad pralįstų per sietą, o krevetės gali pralįsti per sietą ir patekti į tralo maišą;

Išbraukta.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

38)  žvejybos įrankio panardinimo trukmė – laikotarpis nuo pirmojo tinklų įleidimo į vandenį iki visiško ištraukimo į žvejybos laivą;

38)  žvejybos įrankio panardinimo trukmė – laikotarpis nuo žvejybos įrankio pirmojo įleidimo į vandenį iki visiško jo ištraukimo į žvejybos laivą;

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 39 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

39)  žvejybos įrankio stebėsenos jutiklis – nuotolinis elektroninis jutiklis, kuris gali būti pritvirtintas prie tralo ar gaubiamojo tinklo, kad būtų galima stebėti pagrindinius veiklos parametrus, pvz., atstumą tarp tralo angų ar laimikio dydį;

39)  žvejybos įrankio stebėsenos jutiklis – nuotolinis elektroninis jutiklis, pritvirtintas prie žvejybos įrankio, kad būtų galima stebėti pagrindinius veiklos parametrus, pvz., atstumą tarp tralo angų ar laimikio kiekį;

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 39 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

39a)  gramzdinamoji ūda – ūda su kabliukais su jauku, gramzdinama papildomais svoriais siekiant padidinti grimzdimo spartą ir taip sumažinti ūdos prieinamumo jūrų paukščiams trukmę;

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 40 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

40)  akustinis atgrasomasis prietaisas – nuotolinis garso signalus skleidžiantis prietaisas, kuriuo gyvūnai, pvz., jūrų žinduoliai, įspėjami apie žvejybos įrankius;

40)  akustinis atgrasomasis prietaisas – prietaisas, skleidžiantis garso signalus, kuriais siekiama nubaidyti tokių rūšių gyvūnus kaip jūrų žinduoliai nuo žvejybos įrankių;

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 42 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

42)  geriausios žuvies atrinkimas – mažaverčių žuvų, kurių atžvilgiu taikomi žvejybos apribojimai ir kurias buvo galima teisėtai iškrauti, išmetimas į jūrą siekiant užtikrinti kuo didesnę bendrąją ekonominę ar piniginę į uostą atplukdomų žuvų vertę;

42)  geriausios žuvies atsirinkimas – mažaverčių žuvų, kurių atžvilgiu taikomi žvejybos apribojimai ir kurias pagal teisės aktus derėtų iškrauti, išmetimas į jūrą siekiant užtikrinti kuo didesnę bendrąją ekonominę ar piniginę į uostą atplukdomų žuvų vertę;

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 43 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

43a)  didelis neigiamas poveikis – didelis neigiamas poveikis, apibrėžtas Tarybos reglamento (EB) Nr. 734/2008 2 straipsnio c punkte;

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 45 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

45a)  veiksmingumo rodikliai – parametrų rinkinys, taikomas siekiant įvertinti techninių priemonių veiksmingumą.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  bet kokios rūšies sviedinius,

g)  bet kokios rūšies sviedinius, išskyrus sviedinius, naudojamus į gaudykles įplaukusiems ar įstrigusiems tunams užmušti, rankinius žeberklus ir žeberklinius šautuvus, naudojamus vykdant mėgėjų žvejybą be akvalango nuo aušros iki sutemų;

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nė viena velkamojo žvejybos įrankio dalis negali būti sumegzta iš tinklo, kurio akių dydis mažesnis nei tralo maišo tinklo akių dydis. Ši nuostata netaikoma tinklo įtaisams, kurie naudojami žvejybos įrankio stebėsenos jutikliams pritvirtinti.

1.  Nė viena velkamojo žvejybos įrankio dalis negali būti iš tinklo, kurio akių dydis mažesnis nei tralo maišo tinklo akių dydis. Ši nuostata netaikoma tinklo įtaisams, kurie naudojami žvejybos įrankio stebėsenos jutikliams pritvirtinti, ir selektyviosios žvejybos įtaisams, kuriais siekiama gerinti tam tikro dydžio ar rūšies jūrų gyvūnų atranką.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Draudžiama gaminti tralo maišą ar pritvirtinti įtaisą, kuriuo užtveriamos ar kitaip faktiškai sumažinamos tralo maišo ar bet kurios velkamojo žvejybos įrankio dalies tinklo akys. Šia nuostata neatmetama galimybė naudoti nustatytus įtaisus, skirtus nusidėvėjimui mažinti ir sugautų gyvūnų išsprūdimui iš velkamųjų žvejybos įrankių priekinės dalies didinti arba riboti.

3.  Draudžiama žvejybos laive naudoti ar gabenti įtaisą, kuriuo užtveriamos ar kitaip faktiškai sumažinamos tralo maišo ar bet kurios velkamojo žvejybos įrankio dalies tinklo akys. Šia nuostata neatmetama galimybė naudoti nustatytus įtaisus, skirtus nusidėvėjimui mažinti ir sugautų gyvūnų išsprūdimui iš velkamųjų žvejybos įrankių priekinės dalies didinti arba riboti, arba pritvirtinti laimikio kontrolės prietaisus.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendrieji pasyviųjų tinklų naudojimo apribojimai

Bendrieji statomųjų ir dreifuojančiųjų tinklų naudojimo apribojimai

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  ilgapelekiams tunams (Thunnus alalunga),

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Draudžiama dugninius statomuosius žiauninius tinklus, pinkliuosius tinklus ir sieninius tinklus statyti tose vietose, kurių gylis, kaip pažymėta jūrlapyje, yra didesnis kaip 600 metrų.

5.  Draudžiama dugninius statomuosius žiauninius tinklus, pinkliuosius tinklus ir sieninius tinklus statyti tose vietose, kurių gylis, kaip pažymėta jūrlapyje, yra didesnis kaip 200 metrų.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Nepaisant 5 dalies:

 

a) taikomos specialios nukrypti leidžiančios nuostatos, kaip nustatyta V priedo C dalies 6 punkte, VI priedo C dalies 6 ir 9 punktuose ir VII priedo C dalies 4 punkte, kai jūrlapyje pažymėtas gylis yra nuo 200 iki 600 metrų;

 

b) 5 straipsnio e punkte apibrėžtoje žvejybos zonoje dugninius statomuosius žiauninius tinklus, pinkliuosius tinklus ir sieninius tinklus leidžiama statyti tose vietose, kurių gylis, kaip pažymėta jūrlapyje, yra didesnis kaip 200 m.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Direktyvos 92/43/EEB IV priede nurodytų rūšių žuvis ar jūrinius bestuburius draudžiama specialiai gaudyti, laikyti laivuose, perkrauti arba iškrauti, išskyrus atvejus, kai pagal tos Direktyvos 16 straipsnį leidžiama taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą.

Išbraukta.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu 1 ir 2 dalyse nurodytų rūšių gyvūnai sužvejojami kaip priegauda, jų negalima sužaloti ir jie nedelsiant paleidžiami atgal į jūrą.

3.  Jeigu 2 dalyje nurodytų rūšių gyvūnai atsitiktinai sugaunami, jų negalima sužaloti ir jie nedelsiant paleidžiami atgal į jūrą.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  3 dalis netaikoma tais atvejais, kai vėliavos valstybė narė įgyvendina oficialią programą, pagal kurią renkami I priede išvardytų rūšių egzemplioriai ir atliekami jų moksliniai tyrimai.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu, remiantis geriausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, nustatoma, kad I priede pateikiamą sąrašą būtina iš dalies pakeisti įtraukiant naujas rūšis, kurioms reikia apsaugos, pagal 32 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais priimti tokius pakeitimus.

4.  Jeigu, remiantis patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, nustatoma, kad I priede pateikiamą sąrašą būtina iš dalies pakeisti įtraukiant naujas rūšis, kurioms reikia apsaugos, arba išbraukiant rūšis, kurių nebereikia įtraukti į sąrašą, pagal 32 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais priimti tokius pakeitimus.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pagal šio straipsnio 4 dalį priimtomis priemonėmis turi būti siekiama įgyvendinti 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą uždavinį.

5.  Prieš priimant priemones pagal šio straipsnio 4 dalį turi būti atliktas 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytų veiksmingumo rodiklių įvertinimas.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jūrų žinduolių, jūrų paukščių ir jūrų roplių priegauda

Jūrų žinduolių, jūrų paukščių ir jūrų roplių sugavimas

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu 1 dalyje nurodytų rūšių gyvūnai sužvejojami kaip priegauda, jų negalima sužaloti ir jie nedelsiant paleidžiami.

2.  Jeigu 1 dalyje nurodytų rūšių gyvūnai atsitiktinai sugaunami, jų negalima sužaloti ir jie nedelsiant paleidžiami. Žvejybos laivų operatoriai registruoja ir atitinkamoms institucijoms perduoda informaciją apie šiuos atsitiktinai sugautus gyvūnus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/10041a.

 

_______________________

 

1a 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1004 dėl Sąjungos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 199/2008 (OL L 157, 2017 6 20, p. 1).

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nepaisant 1 ir 2 dalių nuostatų, 1 dalyje nurodytų jūrų gyvūnus, kurie sužvejojami kaip priegauda, leidžiama laikyti laivuose, perkrauti ar iškrauti, jeigu tai būtina siekiant padėti atskiriems gyvūnams išgyti ir jeigu apie tai iš anksto išsamiai informuojamos atitinkamos kompetentingos nacionalinės institucijos.

3.  Nepaisant 1 ir 2 dalių nuostatų, 1 dalyje nurodytus jūrų gyvūnus, kurie atsitiktinai sugaunami, leidžiama laikyti laivuose, perkrauti ar iškrauti, jeigu tai būtina siekiant padėti gyvūnams išgyti. Jūrų gyvūnus leidžiama laikyti laive, perkrauti ar iškrauti, jeigu jie yra negyvi ir juos galima panaudoti moksliniams tyrimams. Visa informacija iš anksto pateikiama atitinkamoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  1 ir 2 dalys netaikomos tais atvejais, kai vėliavos valstybė narė įgyvendina oficialią programą, pagal kurią renkami jūrų paukščių, roplių ar žinduolių egzemplioriai ir atliekami jų moksliniai tyrimai.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pagal šio straipsnio 4 dalį priimtomis priemonėmis turi būti siekiama įgyvendinti 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą uždavinį.

5.  Pagal šio straipsnio 4 dalį priimtomis priemonėmis siekiama šio reglamento tikslų, atsižvelgiant į 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytus veiksmingumo rodiklius.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Valstybės narės stebi, kaip veiksmingai pagal šį straipsnį priimtos priemonės padeda mažinti atsitiktinai sugaunamų gyvūnų kiekį, ir ne vėliau kaip ... [dveji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos], o po to kas trejus metus, pateikia Komisijai ataskaitas apie pažangą.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Draudžiama II priede nurodytus žvejybos įrankius naudoti tame priede nustatytuose atitinkamuose rajonuose.

1.  Draudžiama II priede nurodytus žvejybos įrankius naudoti tame priede nustatytuose atitinkamuose rajonuose. Jeigu specialiose apsaugos pagal Direktyvą 92/43/EEB teritorijose ir specialios apsaugos pagal Direktyvą 2009/147/EB teritorijose naudojami žvejybos įrankiai, valstybės narės atlieka atitinkamą vertinimą.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Draudžiama tyčia trikdyti, naikinti ar ardyti pažeidžiamas buveines ir pažeidžiamų rūšių gyvūnų veisimosi ar poilsio vietas.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu geriausiose turimose mokslinėse rekomendacijose rekomenduojama iš dalies pakeisti II priede pateikiamą rajonų sąrašą, pvz., įtraukiant naujus rajonus, pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytą procedūrą Komisijai suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais priimti tokius pakeitimus. Priimdama tokius pakeitimus, Komisija ypatingą dėmesį skiria žvejybos veiklos perkėlimo į kitus pažeidžiamus rajonus neigiamo poveikiui mažinimui.

2.  Jeigu patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose rekomenduojama skubiai iš dalies pakeisti II priede pateikiamą rajonų sąrašą, Komisijai suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais priimti tokius pakeitimus Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka. Pateikdama pasiūlymą dėl tokių pakeitimų, Komisija prie pasiūlymo prideda visus pažeidžiamo rajono kartografinius duomenis ir ypatingą dėmesį skiria žvejybos veiklos perkėlimo į kitus rajonus neigiamo aplinkosauginio, socialinio ir ekonominio poveikio mažinimui.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu tokios buveinės yra vandenyse, į kuriuos valstybė narė turi suverenias teises arba kurie priklauso jos jurisdikcijai, pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 11 straipsnyje nustatytą procedūrą šiai valstybei narei suteikiami įgaliojimai nustatyti rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama, arba kitas išsaugojimo priemones tokioms buveinėms apsaugoti. Tokios priemonės turi būti suderinamos su Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje nustatytais tikslais ir būti bent tokios pat griežtos kaip pagal Sąjungos teisę taikytinos priemonės.

3.  Jeigu II priede nurodyti rajonai yra vandenyse, į kuriuos valstybė narė turi suverenias teises arba kurie priklauso jos jurisdikcijai, pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 11 straipsnyje nustatytą procedūrą šiai valstybei narei suteikiami įgaliojimai nustatyti rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama, arba kitas išsaugojimo priemones tokioms buveinėms apsaugoti. Tokios priemonės turi būti suderinamos su Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje nustatytais tikslais ir būti bent tokios pat griežtos kaip pagal Sąjungos teisę taikytinos priemonės.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės priima priemones, kuriomis apsaugomi vandenyse, į kuriuos jos turi suverenias teises arba kurie priklauso jų jurisdikcijai, esantys rajonai, apimantys pažeidžiamas jūrų ekosistemas, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 734/2008 2 straipsnio b punkte, arba galintys jas apimti, ir neleidžia tuose rajonuose vykdyti dugninės žvejybos veiklos, nebent patikimiausiose turimose mokslinėse rekomendacijose būtų nustatyta, kad tokia veikla nedaro didelio neigiamo poveikio toms ekosistemoms. Tokios priemonės turi derėti su Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtomis rezoliucijomis, visų pirma rezoliucijomis 61/105 ir 64/72, ir jomis turi būti nustatyta ne mažesnio lygio apsauga, nei pažeidžiamų jūrų ekosistemų apsauga, numatyta pagal Reglamentą (EB) Nr. 734/2008.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 11 ir 12 dalis;

a)  užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 11 ir 12 dalis, kad dauguma sužvejotų žuvų būtų jau iki sužvejojimo dienos subrendusios nerštui;

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  uždrausti teikti jūrų gyvūnų jauniklius rinkai kaip žmonių maistui skirtus produktus pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 5 dalies b punktą ir 15 straipsnio 11 dalį;

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a straipsnis

 

Importuojami žmonėms vartoti skirti žvejybos produktai

 

Importuojami žmonėms vartoti skirti žvejybos produktai, sužvejoti Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse 5 straipsnyje nurodytuose rajonuose, parajoniuose ir kvadratuose, turi atitikti šio reglamento prieduose nustatytas mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatas.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato priemones, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos laikyti mažesnį nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio laimikį, iškrautą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalį, ar rasti, kur jį realizuoti. Šios priemonės gali apimti paramą investicijoms į iškrovimo vietų ir priedangų statybą bei pritaikymą ir paramą investicijoms, kuriomis didinama žvejybos produktų vertė.

Valstybės narės nustato tinkamas priemones, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos sandėliuoti mažesnių nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio gyvūnų laimikį, iškrautą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalį, ar rasti, kur jį realizuoti. Šios priemonės apima paramą investicijoms į iškrovimo vietų ir prieplaukų statybą bei pritaikymą ir paramą investicijoms, kuriomis didinama žvejybos produktų vertė.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Draudžiama atrinkti geriausią žuvį ir paleisti žuvis.

1.  Draudžiama atsirinkti geriausią žuvį.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalis netaikoma sugautiems tų rūšių, kurioms pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalį netaikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, gyvūnams.

2.  1 dalis netaikoma Viduržemio jūroje vykdomai žvejybos veiklai ir sugautiems tų rūšių, kurioms pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalį netaikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, gyvūnams.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rūšys, kurioms netaikomi žvejybos apribojimai

Bandomieji projektai, vykdomi siekiant išvengti nepageidaujamo laimikio

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės gali vykdyti bandomuosius projektus, kuriais siekiama ištirti būdus, kaip išvengti nepageidaujamo tų rūšių, kurioms netaikomi žvejybos apribojimai, laimikio, kuo labiau jį sumažinti arba jo atsisakyti. Įgyvendinant šiuos projektus, atsižvelgiama į atitinkamų patariamųjų tarybų nuomones, jie grindžiami geriausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis.

1.  Valstybės narės gali vykdyti bandomuosius projektus, kuriais siekiama ištirti būdus, kaip galima vengti nepageidaujamo laimikio, kuo labiau jį sumažinti arba užtikrinti, kad būtų jo visiškai nesužvejojama. Įgyvendinant šiuos projektus, atsižvelgiama į atitinkamų patariamųjų tarybų nuomones ir jie grindžiami patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu, remiantis šių bandomųjų tyrimų rezultatais ar kitomis mokslinėmis rekomendacijomis, nustatoma, kad yra sugaunamas didelis nepageidaujamas rūšių, kurių atžvilgiu netaikomi laimikio apribojimai, gyvūnų kiekis, valstybės narės gali, taikydamos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 19 straipsnyje nustatytą procedūrą, nustatyti technines priemones tam nepageidaujamam laimikiui sumažinti. Šios techninės priemonės taikomos tik žvejybos laivams, plaukiojantiems su tos valstybės narės vėliava.

2.  Jeigu, remiantis šių bandomųjų tyrimų rezultatais ar kitomis mokslinėmis rekomendacijomis, nustatoma, kad yra sugaunamas didelis nepageidaujamas rūšių, kurių atžvilgiu netaikomi laimikio apribojimai, gyvūnų kiekis, valstybės narės, taikydamos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 19 straipsnyje arba šio reglamento 18 straipsnyje nustatytą procedūrą, nustato technines priemones, kuriomis siekiama kuo labiau išvengti to nepageidaujamo laimikio.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Tais atvejais, kai valstybės narės pageidauja nustatyti panašias technines priemones, galima pateikti bendrą rekomendaciją pagal 18 straipsnį.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a straipsnis

 

Įpareigojimo iškrauti laimikį išimtys

 

1. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio, iš žvejybos laivų, savanoriškai prisijungusių prie visapusiškos laimikio ir į jūrą išmetamo kiekio dokumentacijos sistemos, nereikalaujama, kad jie iškrautų neverslinį laimikį, jeigu tas laimikis užregistruojamas ir išskaičiuojamas iš kvotų, kai taikytina.

 

2. 1 dalyje nurodyta visapusiškos dokumentacijos sistema turi būti užtikrinama, kad būtų galima užregistruoti visus žvejybos veiklos duomenis, įskaitant laimikį ir į jūrą išmetamus kiekius.

 

3. 1 dalyje nurodytas visapusiškos dokumentacijos sistemas gali nustatyti valstybė narė, gavusi Komisijos patvirtinimą, arba jos gali būti nustatytos Sąjungos teisės aktu. Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus dėl:

 

a) tokių visapusiškos dokumentacijos sistemų nustatymo ar patvirtinimo,

 

b) registruotinų duomenų ir šių sistemų specifikacijų, tinkamai atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

17 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17b straipsnis

 

Dokumentacija

 

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 49 straipsnį valstybės narės gali įvesti elektroninės kontrolės sistemą, kad būtų dokumentuojami laimikiai, į jūrą išmetami kiekiai ir žvejybos veikla.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

2 skyriaus 5 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a SKIRSNIS

 

ŽVEJYBOS LAIVŲ MODIFIKAVIMAS

 

17c straipsnis

 

Talpos modifikavimas

 

Leidžiama didinti naujų ir esamų žvejybos laivų talpą saugos laive, darbo sąlygų, higienos ir produktų kokybės gerinimo sumetimais, taip pat didinti laivo talpą siekiant sandėliuoti nepageidaujamą laimikį, kurį privaloma iškrauti pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2016 15 straipsnį, jeigu dėl to nepadidėja laivo žūklės pajėgumas. Atitinkama talpa neįskaičiuojama vertinant žvejybos pajėgumą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 II priede nustatytas ribas ar vertinant įtraukimo į laivyną ir pasitraukimo iš laivyno programos balansą, nustatytą to reglamento 23 straipsnyje.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagrindiniai principai

Regioninės techninės priemonės

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies g punktas

g)  XI priede – atokiausiuose regionuose taikomos priemonės.

g)  XI priede – Europos Sąjungos vandenyse Indijos vandenyne ir vakarinėje Atlanto vandenyno dalyje taikomos priemonės.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Vis dėlto, V–XI priedų B dalyse nustatytos tinklo akių dydžio nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai iki ... [18 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos] nepriimami deleguotieji aktai pagal šio straipsnio 2 dalį dėl tų pačių atitinkamo tipo žvejybos aspektų. Tais atvejais, kai taikytina kurio nors šio reglamento priedo B dalis, Komisija, nukrypstant nuo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkto, iki minėtos datos priima deleguotąjį aktą pagal šio reglamento 32 straipsnį, kuriuo papildo šį reglamentą ir nustato „specializuotosios žvejybos“ apibrėžtį B dalies taikymo atitinkamame žvejybos rajone ir atitinkamo tipo žvejybai tikslais.

 

Iki antroje pastraipoje nustatyto termino arba toje pastraipoje nurodyto deleguotojo akto priėmimo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė, atitinkamuose žvejybos rajonuose toliau taikomos tinklo akių dydžio nuostatos, taikytinos ... [diena prieš šio reglamento įsigaliojimo dieną*].

 

________________________

 

* Jeigu bus priimtas šis požiūris, derybose su Taryba reikės atitinkamai pakoreguoti 35–41 straipsnius, nustačius priemones, kurios bus toliau taikomos iki šioje pastraipoje nurodyto termino.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Kai tai tikslinga norint pasiekti bendros žuvininkystės politikos tikslus ir atsižvelgti į regiono ypatumus, priimant Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 ir 10 straipsniuose nurodytą daugiametį planą gali būti priimamos techninės priemonės, nukrypstančios nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnyje nustatytą procedūrą valstybės narės gali pateikti bendras rekomendacijas, kuriose apibrėžiamos regioniniu lygmeniu tinkamos taikyti techninės priemonės, kuriomis nukrypstama nuo 1 dalyje nustatytų priemonių.

2.  Jeigu atitinkamo tipo žvejybai taikytino daugiamečio plano nėra arba jeigu atitinkamame daugiamečiame plane nenustatytos techninės priemonės arba tokių techninių priemonių priėmimo procedūra, Komisijai pagal šio reglamento 32 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir nustatomos atitinkamos regioninio lygmens techninės priemonės, nukrypstančios nuo 1 dalyje nustatytų priemonių, visų pirma nustatomos regioniniu lygmeniu taikytinos tinklo akių dydžio nuostatos. Siekiant, kad būtų priimti tokie deleguotieji aktai, valstybės narės gali pateikti bendrą rekomendaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 1 dalį ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos]. Kai valstybės narės pateikia šias bendras rekomendacijas, Komisija nedelsdama jas paskelbia viešai. Ji taip pat viešai paskelbia visus mokslinius vertinimus, atliktus siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 5 dalies nuostatų.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Priimant priemones pagal 1a ir 2 dalį:

 

a) siekiama šio reglamento 3 straipsnyje nustatytų tikslų, ypač atsižvelgiant į jo 4 straipsnyje nustatytus veiksmingumo rodiklius,

 

b) vadovaujamasi Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 3 straipsnyje nustatytais gero valdymo principais,

 

c) sukuriamos paskatos žvejybos laivams, naudojantiems selektyviosios žvejybos įrankius arba taikantiems žvejybos būdus, kuriais daromas mažesnis poveikis aplinkai, be kita ko, jiems skiriama žvejybos galimybių ir

 

d) užtikrinama, kad jos būtų bent lygiavertės 1 dalyje nurodytoms priemonėms arba tinklo akių dydžio taisyklių atveju – priemonėms, taikytinoms ... [diena prieš šio reglamento įsigaliojimo dieną], atsižvelgiant į išteklių naudojimo modelius ir užtikrinamos pažeidžiamų rūšių ir buveinių apsaugos lygį.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Remiantis 2 dalimi rekomenduojamos techninės priemonės pagal išteklių naudojimo modelius ir pažeidžiamų rūšių bei buveinių apsaugos lygį turi būti bent lygiavertės 1 dalyje nurodytoms priemonėms.

3.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 5 dalį valstybės narės pagrindžia šio straipsnio 2 dalyje nurodytas bendras rekomendacijas patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis. Tose mokslinėse rekomendacijose turi būti atsižvelgta į tokių priemonių poveikį tikslinėms rūšims ir pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms ir įrodyta jų nauda siekiant išsaugoti jūrų ekosistemą.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Nepaisant Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 1, 3 ir 6 dalių nuostatų, Komisija taip pat gali priimti tokius deleguotuosius aktus ir tais atvejais, kai nėra tose dalyse nurodytų bendrų rekomendacijų.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

19 straipsnis

Išbraukta.

Pagal daugiamečius planus taikomos regioninės priemonės

 

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai regioniniu lygmeniu nustatyti technines priemones Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 ir 10 straipsniuose nurodytiems daugiamečių planų tikslams pasiekti. Tokios priemonės nustatomos pagal šio reglamento 32 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais.

 

2.  Pagal 1 dalį nustatytomis priemonėmis galima:

 

a)  iš dalies keisti arba papildyti V–XI prieduose nustatytas priemones,

 

b)  konkrečiame rajone arba konkrečiu laikotarpiu nukrypti nuo V–XI prieduose nustatytų priemonių, jeigu galima įrodyti, kad tomis priemonėmis tame rajone ar tuo laikotarpiu neprisidedama prie išteklių išsaugojimo arba kad alternatyviomis priemonėmis galima siekti tų pačių tikslų.

 

3.  Daugiamečiame plane gali būti apibrėžiamos atitinkamam regionui skirtos techninės priemonės, kurios gali būti priimtos pagal 1 ir 2 dalį.

 

4.  Pagal 1 ir 2 dalį priimtos priemonės apibūdinamos taip:

 

a)  jomis siekiama įgyvendinti šio reglamento 3 ir 4 straipsniuose nustatytus tikslus ir uždavinius,

 

b)  jos yra grindžiamos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 3 straipsnyje nustatytais gero valdymo principais ir

 

c)  jomis žvejybos laivams, naudojantiems selektyvius žvejybos įrankius arba taikantiems žvejybos būdus, kuriais daromas mažesnis poveikis aplinkai, teikiamos paskatos – skiriama žvejybos galimybių.

 

5.  Teikdamos bendras rekomendacijas nustatyti 1 dalyje nurodytas technines priemones, valstybės narės pateikia mokslinių duomenų šių priemonių priėmimui pagrįsti.

 

6.  Komisija gali reikalauti, kad 5 dalyje nurodytas bendras rekomendacijas įvertintų STECF.

 

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas apibrėžti žvejybos įrankius, kuriais užtikrinamas selektyvumas pagal dydį, ir žvejybos įrankius, kuriais užtikrinamas selektyvumas pagal rūšį, valstybės narės pateikia įrodymus, iš kurių matyti, kad šie įrankiai atitinka bent vieną iš toliau nurodytų kriterijų:

1.  Pagal 18 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas apibrėžti žvejybos įrankius, kuriais užtikrinamas selektyvumas pagal dydį, ir žvejybos įrankius, kuriais užtikrinamas selektyvumas pagal rūšį, valstybės narės pateikia įrodymus, iš kurių matyti, kad šie įrankiai atitinka bent vieną iš toliau nurodytų kriterijų:

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas keisti V–VIII priedų C dalyje ir XI priedo B dalyje nurodytus rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba ribojama, arba nustatyti naujus tokius rajonus, valstybės narės į šias bendras rekomendacijas įtraukia tokią su tais rajonais, kuriuose žvejyba draudžiama arba ribojama, susijusią informaciją:

Pagal 18 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas keisti V–VIII priedų C dalyje ir XI priedo B dalyje nurodytus rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba ribojama, nustatyti naujus tokius rajonus arba juos panaikinti, valstybės narės į šias bendras rekomendacijas įtraukia tokią su tais rajonais, kuriuose žvejyba draudžiama arba ribojama, susijusią informaciją:

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jeigu valstybės narės nepriima bendrų rekomendacijų, Komisija pagal 32 straipsnį gali priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi žvejybos draudimo ar apribojimų rajonai, remiantis patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis.

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas keisti arba nustatyti V–X priedų A dalyje nurodytus mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius, valstybės narės turi siekti tikslo užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą.

1.  Pagal 18 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas keisti arba nustatyti V–X priedų A dalyje nurodytus mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius, valstybės narės turi siekti tikslo užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą. Bendros rekomendacijos grindžiamos patikimiausiais turimais moksliniais duomenimis ir jose atsižvelgiama į biologinius argumentus, visų pirma subrendusių rūšies gyvūnų dydį. Bendros rekomendacijos negali trukdyti įgyvendinti kontrolės ir vykdymo užtikrinimo nuostatų, susijusių su žvejybos produktų iškrovimu ir prekyba.

Pakeitimas     152

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas leisti nustatyti tikralaikius žvejybos draudimus ir reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajoną nuostatas žuvų ar jūrinių bestuburių jauniklių arba neršiančių žuvų ar jūrinių bestuburių apsaugai užtikrinti, valstybės narės įtraukia šiuos elementus:

Pagal 18 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas leisti nustatyti tikralaikius žvejybos draudimus ir reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajoną nuostatas žuvų ar jūrinių bestuburių jauniklių arba neršiančių žuvų ar jūrinių bestuburių, arba pažeidžiamų rūšių apsaugai užtikrinti, valstybės narės įtraukia šiuos elementus:

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.   Tais atvejais, kai realiojo laiko draudimai ar perkėlimai taikomi tik vienai valstybei narei, priimamos priemonės, kuriomis mažinamas atitinkamiems laivams daromas poveikis, remiantis patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas leisti naudoti naujoviškus žvejybos įrankius, įskaitant V priedo E dalyje aprašytą tralą su elektros srovės impulsais, arba išplėsti jų naudojimo sritį konkrečiame jūrų baseine, valstybės narės pateikia tikėtino tokių žvejybos įrankių naudojimo poveikio tikslinei rūšiai ir pažeidžiamoms rūšims bei buveinėms vertinimą.

1.  Pagal 18 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas leisti naudoti naujoviškus žvejybos įrankius, įskaitant V priedo E dalyje aprašytą elektroimpulsinį tralą, arba išplėsti jų naudojimo sritį konkrečiame jūrų baseine, valstybės narės pateikia tikėtino tokių žvejybos įrankių naudojimo poveikio tikslinei rūšiai ir pažeidžiamoms rūšims bei buveinėms vertinimą.

 

Toks vertinimas grindžiamas naujoviškų žvejybos įrankių naudojimu bandomuoju laikotarpiu – įrankis turi būti naudojamas ne daugiau kaip 5 % tos specializacijos laivų ir jis turi būti naudojamas bent ketverius metus.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Naujoviškų žvejybos įrankių neleidžiama naudoti, jeigu iš minėtų vertinimų matyti, kad juos naudojant bus daromas neigiamas poveikis pažeidžiamoms buveinėms ir netikslinėms rūšims.

3.  Naujoviškus žvejybos įrankius versliniu mastu leidžiama naudoti tik tuomet, jeigu 1 dalyje nurodytame vertinime nurodyta, kad juos naudojant nebus daromas tiesioginis ar kumuliacinis neigiamas poveikis jūrų buveinėms, įskaitant pažeidžiamas buveines, ir netikslinėms rūšims, palyginti su esamais reglamentuojamais žvejybos įrankiais ir būdais.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  pateikti informaciją apie esamų poveikio mažinimo priemonių ir kontrolės sistemų veiksmingumą;

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  nustatyti priemones, kuriomis būtų kuo labiau sumažintas žvejybos įrankių poveikis 13 straipsnyje nurodytoms buveinėms arba kitoms pažeidžiamoms buveinėms, esančioms ne „Natura 2000“ teritorijose,

–  nustatyti priemones, kuriomis būtų kuo labiau sumažintas žvejybos įrankių poveikis 13 straipsnyje nurodytoms buveinėms,

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų tinkamai konsultuojamasi su žvejais, kuriems tos priemonės turės tiesioginį poveikį.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  patvirtintas išimtis pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalį;

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytomis priemonėmis turi būti siekiama įgyvendinti 3 straipsnyje nustatytus tikslus, kad visų pirma būtų galima užtikrinti žuvų ar jūrinių bestuburių jauniklių arba neršiančių žuvų ar jūrinių bestuburių apsaugą.

2.  1 dalyje nurodytomis priemonėmis turi būti siekiama įgyvendinti 3 straipsnyje nustatytus tikslus, kad visų pirma būtų galima užtikrinti žuvų ar jūrinių bestuburių jauniklių arba neršiančių žuvų ar jūrinių bestuburių apsaugą. Jos turi būti bent tokios pat griežtos kaip pagal Sąjungos teisę taikomos techninės priemonės.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

26a straipsnis

 

Visapusiškos laimikių ir į jūrą išmetamų kiekių dokumentacijos bandomieji projektai

 

1. Komisijai pagal šio reglamento 32 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir aprašomi bandomieji projektai, kuriais plėtojama visapusiškos laimikių ir į jūrą išmetamų kiekių dokumentacijos sistema, grindžiama išmatuojamais kiekybiniais uždaviniais ir tikslais, siekiant užtikrinti rezultatais grindžiamą žuvininkystės valdymą.

 

2. Vykdant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus bandomuosius projektus, galima leisti konkrečiame rajone ne ilgiau kaip vienus metus nukrypti nuo V–XI priedų B dalyje nustatytų priemonių, jeigu galima įrodyti, kad tokiais projektais siekiama 3 straipsnyje nustatytų tikslų, kad jie atitinka 4 straipsnyje nustatytus veiksmingumo rodiklius, o ypač kad jais siekiama gerinti žvejybos įrankių arba atitinkamo metodo selektyvumą arba kitaip sumažinti jų daromą poveikį aplinkai. Šį vienų metų laikotarpį galima pratęsti dar vieniems metams, laikantis tų pačių sąlygų. Bandomuosiuose projektuose gali dalyvauti ne daugiau kaip 5 % tos pačios specializacijos laivų iš vienos valstybės narės.

 

3. Teikdamos bendras rekomendacijas dėl 1 dalyje nurodyto bandomųjų projektų vykdymo, valstybės narės pateikia mokslinių duomenų šių projektų patvirtinimui pagrįsti. STEFC įvertina tas bendras rekomendacijas ir šį įvertinimą paskelbia viešai. Pasibaigus projektui, valstybės narės per šešis mėnesius pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje pateikia rezultatus, įskaitant išsamų selektyvumo ir kitų poveikio aplinkai pokyčių įvertinimą.

 

4. STECF įvertina 3 dalyje nurodytą ataskaitą. Jeigu STEFC prieina prie išvados, kad naudojant naują įrankį ar metodą sėkmingai pasiekiami 2 dalyje nurodyti tikslai, Komisija gali pateikti pasiūlymą pagal SESV, kad būtų leidžiama plačiai naudoti tą įrankį ar metodą. STEFC įvertinimas skelbiamas viešai.

 

5. Komisija pagal 32 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildo šį reglamentą ir nustato 1 dalyje nurodytos visapusiškos laimikių ir į jūrą išmetamų kiekių dokumentacijos sistemos technines specifikacijas.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

28 straipsnis

Išbraukta.

Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija (NEAFC)

 

Pagal 32 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:

 

a)   į Sąjungos teisę perkeliamos tam tikros techninės priemonės, kurioms pritarė Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisija (NEAFC), įskaitant pažeidžiamų jūrų ekosistemų sąrašus ir su melsvųjų molvų bei paprastųjų jūrinių ešerių žvejyba susijusias konkrečias technines priemones, apibrėžtas NEAFC rekomendacijose Nr. 05:2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015, ir

 

b)   priimamos kitos techninės priemonės, kuriomis papildomi arba iš dalies keičiamos tam tikros neesminės teisės aktų, kuriais į Sąjungos teisę perkeliamos NEAFC rekomendacijos, nuostatos.

 

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiame reglamente nustatytos techninės priemonės netaikomos žvejybos veiklai, vykdomai tik mokslinių tyrimų tikslais, laikantis šių sąlygų:

1.  Šiame reglamente nustatytos techninės priemonės netaikomos žvejybos veiklai, vykdomai mokslinių tyrimų programų įgyvendinimo tikslais, laikantis šių sąlygų:

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  parduodami ne tiesiogiai žmonėms vartoti, o kitais tikslais.

b)  jeigu žuvis yra mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, ji parduodama ne tiesiogiai žmonėms vartoti, o kitais tikslais.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dirbtinis išteklių atkūrimas ir perkėlimas

Tiesioginis išteklių atkūrimas ir perkėlimas

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiame reglamente nustatytos techninės priemonės netaikomos žvejybos veiklai, vykdomai tik dirbtinio jūrų gyvūnų išteklių atkūrimo ar perkėlimo tikslais, jeigu ši veikla vykdoma gavus valstybės narės ar valstybių narių, turinčios (-ių) tiesioginių valdymo interesų, leidimą ir jai (joms) suteikus įgaliojimus.

1.  Šiame reglamente nustatytos techninės priemonės netaikomos žvejybos veiklai, vykdomai tik tiesioginio jūrų gyvūnų išteklių atkūrimo ar perkėlimo tikslais, jeigu ši veikla vykdoma gavus valstybės narės ar valstybių narių, turinčios (-ių) tiesioginių valdymo interesų, leidimą ir jai (joms) suteikus įgaliojimus.

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu dirbtinis išteklių atkūrimas ar perkėlimas vykdomas kitos valstybės narės ar valstybių narių vandenyse, Komisija ir visos tos valstybės narės apie ketinimą vykdyti tokią žvejybos veiklą informuojamos bent prieš mėnesį.

2.  Jeigu tiesioginis išteklių atkūrimas ar perkėlimas vykdomas kitos valstybės narės ar valstybių narių vandenyse, Komisija ir visos tos valstybės narės apie ketinimą vykdyti tokią žvejybos veiklą informuojamos bent prieš mėnesį.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu iš turimų mokslinių rekomendacijų matyti, kad reikia nedelsiant imtis veiksmų jūrų gyvūnams apsaugoti, Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus tokioms grėsmėms mažinti. Šie aktai gali būti susiję, visų pirma, su žvejybos įrankių naudojimo arba žvejybos veiklos tam tikruose rajonuose ar tam tikrais laikotarpiais apribojimais.

1.  Jeigu iš turimų mokslinių rekomendacijų matyti, kad reikia nedelsiant imtis veiksmų jūrų gyvūnams arba jūrų buveinėms apsaugoti, Komisijai pagal 32 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus tokioms grėsmėms mažinti. Šie aktai gali būti susiję, visų pirma, su žvejybos įrankių naudojimo arba žvejybos veiklos tam tikruose rajonuose ar tam tikrais laikotarpiais apribojimais arba bet kokia kita reikalinga išsaugojimo priemone.

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nepažeidžiant 32 straipsnio 6 dalies nuostatų, 1 dalyje nurodyti deleguotieji aktai taikomi ne ilgiau kaip trejus metus.

3.  Nepažeidžiant 32 straipsnio 6 dalies nuostatų, 1 dalyje nurodyti deleguotieji aktai taikomi ne ilgiau kaip dvejus metus.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iki 2020 m. pabaigos ir vėliau kas trejus metus Komisija, remdamasi valstybių narių bei atitinkamų patariamųjų tarybų pateikta informacija ir vėliau STECF atliktu vertinimu, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje įvertinama, kiek techninėmis priemonėmis prisidėta prie 3 straipsnyje nustatytų tikslų ir 4 straipsnyje nustatytų uždavinių įgyvendinimo regioniniu ir Sąjungos lygmenimis.

1.  Ne vėliau kaip ... [treji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir vėliau kas trejus metus Komisija, remdamasi valstybių narių bei atitinkamų patariamųjų tarybų pateikta informacija ir vėliau STECF atliktu vertinimu, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje, remiantis veiksmingumo rodikliais, įvertinama, kiek techninėmis priemonėmis prisidėta prie 3 straipsnyje nurodytų tikslų įgyvendinimo regioniniu ir Sąjungos lygmenimis.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tais atvejais, kai, remiantis šia ataskaita, yra įrodymų, kad tikslai ir uždaviniai nebuvo įgyvendinti regiono lygmeniu, po šešių mėnesių nuo 1 dalyje nurodytos ataskaitos pateikimo dienos to regiono valstybės narės pateikia planą ir jame nustato taisomuosius veiksmus, kurių reikia imtis tų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui užtikrinti.

2.  Tais atvejais, kai, remiantis šia ataskaita, yra įrodymų, kad tikslai ir uždaviniai nebuvo įgyvendinti regiono lygmeniu arba kad viršyti konkretūs 4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti pagrindinių tipų žvejybai taikytini mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių gyvūnų laimikių dydžiai, po dvylikos mėnesių nuo 1 dalyje nurodytos ataskaitos pateikimo dienos to regiono valstybės narės pateikia planą ir jame nustato taisomuosius veiksmus, kurių reikia imtis siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti 3 straipsnyje nustatyti tikslai ir kad mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nesiekiančių jūrų gyvūnų laimikiai būtų sumažinti iki 4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų dydžių.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija padeda valstybėms narėms sudaryti nacionalinį veiksmų planą, siekiant pašalinti nustatytus sunkumus įgyvendinti naujas technines priemones, kad būtų įgyvendinti 4 straipsnyje nustatyti reikalavimai. Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių tam veiksmų planui įgyvendinti.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jeigu ataskaita rodo, kad valstybė narė nevykdė kontrolės ir duomenų rinkimo pareigų, Komisija gali nutraukti ar sustabdyti EJRŽF finansavimą tai valstybei narei pagal Reglamento (ES) Nr. 508/2014 100 ir 101 straipsnius.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ir 25 straipsniai išbraukiami;

a)  3, 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsniai, 13 straipsnio 3 dalies antra pastraipa, 14, 15, 16 ir 25 straipsniai išbraukiami;

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

36 straipsnis

Išbraukta.

Reglamento (EB) Nr. 1098/2007 pakeitimai

 

Išbraukiami Reglamento (EB) Nr. 1098/2007 8 ir 9 straipsniai.

 

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

54 c straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  laive tuo pačiu metu nelaikomi ir nenaudojami velkamieji žvejybos įrankiai, kurių tinklo akių dydis yra mažesnis nei 80 mm, arba vienas ar daugiau gaubiamųjų tinklų ar panašių žvejybos įrankių arba

a)  laive tuo pačiu metu nelaikomi ir nenaudojami velkamieji žvejybos įrankiai, kurių tinklo akių dydis yra mažesnis nei 70 mm, arba vienas ar daugiau gaubiamųjų tinklų ar panašių žvejybos įrankių arba

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

54 c straipsnio 2 dalies b punkto 2 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

išrūšiuotos žuvys užšaldomos vos tik baigus jas rūšiuoti ir į jūrą negrąžinamos ir

išrūšiuotos žuvys užšaldomos baigus jas rūšiuoti ir į jūrą negrąžinamos ir

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

54 c straipsnio 2 dalies b punkto 3 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

įranga laive sumontuota ir išdėstyta taip, kad būtų galima nedelsiant užšaldyti jūros gyvūnus ir nebūtų leidžiama jiems patekti atgal į jūrą.

įranga laive sumontuota ir išdėstyta taip, kad būtų galima užšaldyti jūros gyvūnus ir nebūtų leidžiama jiems patekti atgal į jūrą.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

54 c straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.   Vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija patvirtina tralerių-šaldiklių planus, kad būtų užtikrinta jų atitiktis taikytinoms taisyklėms.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

38 straipsnis

Išbraukta.

Reglamento (EB) Nr. 1343/2011 pakeitimas

 

Reglamento (ES) Nr. 1343/2011 26 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

 

1)  pridedamas šis punktas:

 

„h)  4, 10, 12, 15, 15a, 16, 16b, 16c, 16d, 16f, 16g, 16h, 16i, 16j ir 16k straipsniuose nustatytomis techninėmis priemonėmis“;

 

2)  pridedama ši pastraipa:

 

„Komisijai pagal 27 straipsnį taip pat suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais į Sąjungos teisę perkeliamos kitos BVJŽK nustatytos techninės priemonės, tapusios privalomos Sąjungai, ir papildomos arba iš dalies keičiamos tam tikros neesminės teisės aktų, kuriais į Sąjungos teisę perkeliamos BVJŽK rekomendacijos dėl techninių priemonių, nuostatos.“

 

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 ir (EB) Nr. 2187/2005 panaikinami.

Reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004, (EB) Nr. 2187/2005 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 494/20021a panaikinami.

 

____________________________

 

1a 2002 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 494/2002, nustatantis papildomas technines priemones, skirtas merlūzų išteklių atkūrimui ICES III, IV, V, VI ir VII parajonių ir ICES VIII parajonio a, b, d ir e sektoriuose (OL L 77, 2002 3 20, p. 8).

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo n a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

na) aštriasnukiai sykai (Coregonus oxyrhynchus) ICES IVb parajonyje (Sąjungos vandenyse);

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo n b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

nb) adrijiniai eršketai (Acipenser naccarii) ir atlantiniai eršketai (Acipenser sturio) Sąjungos vandenyse;

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo o punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

o)  langustų (Palinuridae spp.) ir omarų (Homarus gammarus) ikringos patelės visuose Sąjungos vandenyse, išskyrus tais atvejais, kai jos naudojamos ištekliams tiesiogiai atkurti arba perkelti;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo p punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

p)  akmengraužiai (Lithophaga litophaga) ir paprastieji uolagręžiai (Pholas dactylus) Sąjungos vandenyse Viduržemio jūroje.

p)  akmengraužiai (Lithophaga litophaga), Pinna mobilis moliuskai ir paprastieji uolagręžiai (Pholas dactylus) Sąjungos vandenyse Viduržemio jūroje;

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo p a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

pa) Viduržemio jūros ežiai (Centrostephanus longispinus).

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Didžiojo vorinio krabo dydis matuojamas taip, kaip parodyta 5a paveikslėlyje, matuojant karapakso ilgį palei vidurio liniją nuo karapakso krašto tarp rostrumų iki karapakso užpakalinio krašto.

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 5 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Paprastojo uolinio krabo dydis matuojamas taip, kaip parodyta 5b paveikslėlyje, matuojant ilgį per didžiausią karapakso plotį statmenai karapakso vidurio priešakinei galinei linijai.

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 5 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c.  Bukcinos dydis matuojamas taip, kaip parodyta 5c paveikslėlyje, matuojant sraigės kiaukuto ilgį.

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 5 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5d.  Paprastosios durklažuvės dydis matuojamas taip, kaip parodyta 5d paveikslėlyje, matuojant ilgį nuo uodegos peleko išsišakojimo iki apatinės žiaunos galo.

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 5 a paveikslėlis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a paveikslėlis. Didysis vorinis krabas (Maia squinada)

 

 

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 5 b paveikslėlis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b paveikslėlis. Paprastasis uolinis krabas (Cancer pagurus)

 

 

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 5 c paveikslėlis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c paveikslėlis. Bukcina (Buccinum spp)

 

 

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedo 5 d paveikslėlis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5d paveikslėlis. Paprastoji durklažuvė (Xiphias gladius)

 

 

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo A dalies 1 lentelės 14 eilutė

Paprastoji skumbrė (Scomber spp.)

20 cm

Pakeitimas

 

Paprastoji skumbrė (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

1a  Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo A dalies 1 lentelės 15 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

20 cm

Pakeitimas

 

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a  Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo A dalies 1 lentelės 16 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Paprastoji stauridė (Trachurus spp.)

15 cm

Pakeitimas

Paprastoji stauridė (Trachurus spp.)

15 cm 1a

 

__________________

 

1a  Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo A dalies 1 lentelės 17 eilutė

Ančiuvis (Engraulis encrasicolus)

12 cm arba 90 vienetų viename kilograme

Pakeitimas

Europinis ančiuvis (Engraulis encrasicolus)

12 cm arba 90 vienetų viename kilograme1a

 

__________________

 

1a  Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo A dalies 1 lentelės 19 eilutė

Europinė sardinė (Sardina pilchardus)

11 cm

Pakeitimas

Europinė sardinė (Sardina pilchardus)

11 cm1a

 

__________________

 

1a  Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo A dalies 1 lentelės 20 eilutė

Omaras (Homarus gammarus)

87 mm

Pakeitimas

Europinis omaras (Homarus gammarus)

87 mm (karapakso ilgis)

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo A dalies 1 lentelės 34 eilutė

Dygliuotasis langustas (Palinurus spp.)

95 mm

Pakeitimas

Dygliuotasis langustas (Palinurus spp.)

95 mm (karapakso ilgis)

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo A dalies 2 lentelės 13 eilutė

Norveginis omaras (Nephrops norvegicus)

Visas ilgis 105 mm

 

Kiaukuto ilgis 32mm

Pakeitimas

Norveginis omaras (Nephrops norvegicus)

Visas ilgis 105 mm

 

Karapakso ilgis 32mm

 

Norveginio omaro uodegėlės ilgis 59 mm

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo A dalies 2 lentelės 14 eilutė

Paprastoji skumbrė (Scomber spp.)

20 cm

Pakeitimas

Paprastoji skumbrė (Scomber spp.)

20 cm 1a

 

__________________

 

1aMažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo A dalies 2 lentelės 15 eilutė

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

18 cm

Pakeitimas

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

18 cm1a

 

__________________

 

1aMažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo A dalies 2 lentelės 16 eilutė

Paprastoji stauridė (Trachurus spp.)

15 cm

Pakeitimas

Paprastoji stauridė (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1aMažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas    206

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo B dalies 1 dalies lentelės 2 b eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

 

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 90 mm

Skagerako ir Kategato sąsiauriai

Įmontuojama tinklo sekcija, kurios akių dydis ne mažesnis kaip 270 mm (jeigu akys rombinės) arba 140 mm1a (jeigu akys kvadratinės).

 

 

__________________

 

 

1a Žvejojant Kategato pakvadratyje, turi būti įmontuota 120 mm dydžio kvadratinių akių tinklo sekcija (žvejyboje tralais nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d., o žvejyboje gaubiamaisiais tinklais nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 31 d.).

Pakeitimas    207

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo B dalies 1 dalies lentelės 4 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 80 mm

ICES IVb kvadratas į pietus nuo 54° 30' šiaurės platumos ir ICES IVc kvadratas

Specializuotoji jūrų liežuvių žvejyba plačiažiočiais tralais arba [tralais su elektros srovės impulsais]. Prie viršutinės priekinės tinklo pusės pritvirtinamas tinklinio audeklo gabalas, kurio kvadratinių akių dydis ne mažesnis kaip 180 mm.

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 80 mm1a

ICES IVb kvadratas ir ICES IVc kvadratas

Specializuotoji (15 % laimikio) jūrų liežuvių žvejyba sijiniais tralais. Viršutinėje priekinėje tinklo dalyje įmontuojama sekcija, kurios tinklo akių dydis ne mažesnis kaip 180 mm.

 

 

Specializuotoji merlangų, skumbrių ir rūšių, kurių atžvilgiu netaikomas laimikio limitas, (šių nurodytų rūšių žuvys turi drauge sudaryti 55 % laimikio) žvejyba. Įmontuojama ne mažesnio kaip 100 mm dydžio kvadratinių akių tinklo sekcija

__________________

 

 

1a Laivams draudžiama žvejoti bet kokiais sijiniais tralais, kurių tinklo akių dydis yra 32–99 mm, į šiaurę nuo linijos, nubrėžtos sujungus šiuos taškus: 55o šiaurės platumos tašką rytinėje Jungtinės Karalystės pakrantėje, į rytus iki 55o šiaurės platumos 5o rytų ilgumos, tada į šiaurę iki 56o šiaurės platumos ir į rytus iki 56o šiaurės platumos taško Danijos vakarinėje pakrantėje. ICES IIa kvadrate ir toje ICES IV parajonio dalyje, kuri yra į šiaurę nuo 56° 00′ šiaurės platumos, draudžiama žvejoti bet kokiais sijiniais tralais, kurių tinklo akių dydis yra nuo 32 mm iki 119 mm.

 

 

Pakeitimas    208

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo B dalies 1 dalies lentelės 4 b eilutė (nauja)

 

 

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 40 mm

Visas rajonas

Specializuotoji (85 % laimikio) kalmarų (Lolignidae, Ommastrephidae) žvejyba

Pakeitimas    209

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo B dalies 1 dalies lentelės 6 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 16mm

Visas rajonas

Specializuotoji smulkiųjų pelaginių rūšių žuvų žvejyba

 

 

Specializuotoji norveginių menkučių žvejyba. Žvejojant norvegines menkutes pritvirtinamos rūšiuojamosios grotelės, tarp kurių strypelių atstumas yra 22 mm.

 

 

Specializuotoji Crangon crangon rūšies paprastųjų smėlinių krevečių žvejyba. Pritvirtinamos rūšiuojamosios grotelės, rūšiuojamasis tinklinio audeklo gabalas arba lygiavertis selektyvumo užtikrinimo įtaisas.

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 16mm

Visas rajonas

Specializuotoji (80 % laimikio) smulkiųjų pelaginių rūšių žuvų žvejyba

 

 

Specializuotoji (50 % laimikio) norveginių menkučių žvejyba. Žvejojant norvegines menkutes įmontuojamos rūšiuojamosios grotelės, tarp kurių strypelių atstumas yra 35 mm.

 

 

Specializuotoji (90 % laimikio) paprastųjų krevečių ir rauzganųjų dryžakojų krevečių žvejyba. Įmontuojamas selektyvus tinklas arba rūšiuojamosios grotelės, atitinkantys nacionaliniu lygmeniu nustatytas taisykles.

Pakeitimas    210

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo B dalies 2 dalies antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagrindiniai pasyviųjų žvejybos tinklų akių dydžiai

2.  Pagrindiniai statomųjų tinklų ir dreifuojančiųjų tinklų akių dydžiai

Pakeitimas    211

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo B dalies 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiaurės jūroje ir Skagerako ir (arba) Kategato sąsiauriuose leidžiami toliau nurodyti pasyviųjų žvejybos tinklų akių dydžiai.

Šiaurės jūroje ir Skagerako ir (arba) Kategato sąsiauriuose leidžiami toliau nurodyti statomųjų tinklų ir dreifuojančiųjų tinklų akių dydžiai.

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo C dalies 1 dalies 1.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.1  Tobinių žvejyba bet kokiais velkamaisiais žvejybos įrankiais, kurių tralo maišo tinklo akių dydis mažesnis kaip 80 mm, arba bet kokiais pasyviaisiais tinklais, kurių tinklo akių dydis mažesnis kaip 100 mm, draudžiama geografiniame rajone, kurio ribos eina Anglijos ir Škotijos pakrante ir yra apibrėžiamos loksodromomis nuosekliai sujungiant toliau nurodytas koordinates, nustatytas pagal koordinačių sistemą WGS84:

1.1  Tobinių žvejyba bet kokiais velkamaisiais žvejybos įrankiais, kurių tralo maišo tinklo akių dydis mažesnis kaip 32 mm, draudžiama geografiniame rajone, kurio ribos eina Anglijos ir Škotijos rytine pakrante ir yra apibrėžiamos loksodromomis nuosekliai sujungiant toliau nurodytas koordinates, nustatytas pagal koordinačių sistemą WGS84:

Pakeitimas    213

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo C dalies 2 dalies 2.2 punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  priedugnio tralais arba jūriniais užmetamaisiais tinklais žvejojantiems laivams, kurių variklio galia ne didesnė kaip 221 kW;

–  dugniniais tralais arba jūriniais užmetamaisiais tinklais žvejojantiems laivams, kurių variklio galia ne didesnė kaip 221 kW;

Pakeitimas    214

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo C dalies 2 dalies 2.2 punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  dugniniais poriniais tralais žvejojantiems suporintiems laivams, kurių suminė variklių galia jokiu metu neviršija 221 kW;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    215

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo C dalies 2 dalies 2.2 punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  didesnės kaip 221 kW variklio galios laivams leidžiama žvejoti priedugnio tralais arba jūriniais užmetamaisiais tinklais, o didesnės kaip 221 kW variklio galios suporintiems laivams leidžiama žvejoti priedugnio poriniais tralais, jeigu šie laivai nevykdo specializuotosios jūrinių plekšnių bei jūrų liežuvių žvejybos ir laikosi šio priedo B dalyje nustatytų atitinkamų taisyklių, kuriomis reglamentuojamas tinklo akių dydis.

–  didesnės kaip 221 kW variklio galios laivams leidžiama žvejoti demersiniais tralais arba jūriniais užmetamaisiais tinklais, o didesnės kaip 221 kW variklio galios suporintiems laivams leidžiama žvejoti dugniniais poriniais tralais, jeigu šie laivai nevykdo specializuotosios jūrinių plekšnių bei jūrų liežuvių žvejybos ir laikosi šio priedo B dalyje nustatytų atitinkamų taisyklių, kuriomis reglamentuojamas tinklo akių dydis.

Pakeitimas    216

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo C dalies 6 dalies 6.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.2  Į Reglamento (EB) Nr. 2347/20021 I priedą įtrauktų giliavandenių ryklių specializuotąją žvejybą draudžiama vykdyti vandenyse, kurių gylis, pažymėtas jūrlapyje, yra mažesnis kaip 600 metrų. Jeigu giliavandeniai rykliai sugaunami atsitiktinai, jie turi būti laikomi laive. Sužvejotas kiekis turi būti iškraunamas į krantą ir išskaitomas iš kvotų. Jeigu bet kurios valstybės narės laivų atsitiktinai sužvejotų giliavandenių ryklių kiekis viršija 10 tonų, šie laivai nebegali naudotis 6.1 dalyje nustatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.

6.2  Į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/23361 I priedą įtrauktų giliavandenių ryklių specializuotąją žvejybą draudžiama vykdyti rajonuose, kurių gylis, pažymėtas jūrlapyje, yra mažesnis kaip 600 metrų. Jeigu giliavandeniai rykliai, kurių žvejyba aiškiai draudžiama pagal Sąjungos teisės aktus, sugaunami atsitiktinai, jie turi būti kuo greičiau paleisti atgal į jūrą. Giliavandenių ryklių, kurių žvejybai taikomas laimikio limitas, laimikis turi būti laikomas laive. Sužvejotas kiekis turi būti iškraunamas į krantą ir išskaitomas iš kvotų. Tais atvejais, kai valstybės narės turimos kvotos nepakanka, Komisijai leidžiama taikyti Reglamento (ES) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 5 dalį. Jeigu bet kurios valstybės narės laivų atsitiktinai sužvejotų giliavandenių ryklių kiekis viršija 10 tonų, šie laivai nebegali naudotis 6.1 dalyje nustatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.

__________________

__________________

1 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2347/2002, nustatantis konkrečius prieinamumo reikalavimus ir susijusias sąlygas, taikomas giliavandenių žuvų išteklių žvejybai (OL L 351, 2002 12 28, p. 6).

1 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2336, kuriuo nustatomos specialios giliavandenių žuvų išteklių žvejybos šiaurės rytų Atlante sąlygos bei žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2347/2002 (OL L 354, 2016 12 23, p. 1).

Pakeitimas    217

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedo E dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2. Žvejoti naudojant elektros srovės impulsus leidžiama tik jeigu:

 

– kiekvieno sijinio tralo didžiausia elektros galia kW yra ne didesnė kaip jo sijos ilgis metrais, padaugintas iš 1,25;

 

– efektinė įtampa tarp elektrodų yra ne didesnė kaip 15 V;

 

– laive įrengta automatinė kompiuterinė valdymo sistema, kuri registruoja ne mažiau kaip šimto paskutinių vilkimų didžiausią kiekvieno sijinio tralo naudotą srovę ir efektinę įtampą tarp elektrodų, ir nėra galimybių darbuotojams, neturintiems leidimo, modifikuoti šios automatinės kompiuterinės valdymo sistemos;

 

– nenaudojamos prieš gruntlynį velkamos grandinės.

Pakeitimas    218

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo A dalies 2 lentelės 15 eilutė

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

20 cm

Pakeitimas

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas    219

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo A dalies lentelės 16 eilutė

Paprastoji stauridė (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 ICES V, VI parajonių į pietus nuo 56° šiaurės platumos ir VII parajonyje, išskyrus ICES VIId, e ir f kvadratus, Sąjungos vandenyse taikomas mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis yra 130 mm.

Pakeitimas

Paprastoji stauridė (Trachurus spp.)

15 cm3, 3a

 

__________________

 

3 ICES V, VI parajonių į pietus nuo 56° šiaurės platumos ir VII parajonyje, išskyrus ICES VIId, e ir f kvadratus, Sąjungos vandenyse taikomas mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis yra 130 mm.

 

3a Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas    220

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo A dalies lentelės 17 eilutė

Ančiuvis (Engraulis encrasicolus)

12 cm arba 90 vienetų viename kilograme

Pakeitimas

Europinis ančiuvis (Engraulis encrasicolus)

12 cm arba 90 vienetų viename kilograme1a

 

__________________

 

1a Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas    221

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo B dalies 1 dalies lentelės 2 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 120 mm

Visas rajonas

Nenurodyta

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 100 mm1a

Visas rajonas

Nenurodyta

__________________

 

 

1a Reikalavimas palaipsniui įvedamas per dvejų metų laikotarpį nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. ICES VIId ir VIIe kvadratuose taikomas ne mažesnio kaip 100 mm tinklo akių dydžio reikalavimas.

 

 

Pakeitimas    222

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo B dalies 1 dalies lentelės 6 a eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

 

Pakeitimas

Mažesnis kaip 16 mm

Visas rajonas

Specializuotoji (90 % laimikio) tobinių žvejyba

Pakeitimas    223

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo B dalies 2 dalies antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagrindiniai pasyviųjų tinklų akių dydžiai

2.  Pagrindiniai statomųjų tinklų ir dreifuojančiųjų tinklų akių dydžiai

Pakeitimas    224

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo B dalies 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiaurės Vakarų vandenyse leidžiami toliau nurodyti pasyviųjų tinklų akių dydžiai.

Šiaurės Vakarų vandenyse leidžiami toliau nurodyti statomųjų tinklų ir dreifuojančiųjų tinklų akių dydžiai.

Pakeitimas    225

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo B dalies 2 dalies lentelės 2 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 120 mm1

Visas rajonas

Nenurodyta

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 120 mm1

Visas rajonas

Nenurodyta

__________________

 

 

1 Specializuotoje (30 % laimikio) europinių jūrų velnių žvejyboje naudojamas ne mažesnio kaip 220 mm dydžio akių tinklas. Specializuotoje (50 % laimikio) ledjūrio menkių ir paprastųjų jūrinių lydekų žvejyboje ICES VIId ir VIIe kvadratuose naudojamas ne mažesnio kaip 100 mm dydžio akių tinklas.

 

 

Pakeitimas    226

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo B dalies lentelės 4 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 50mm

Visas rajonas

Specializuotoji smulkiųjų pelaginių rūšių žuvų žvejyba

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 50 mm

Visas rajonas

Specializuotoji (80 % laimikio) smulkiųjų pelaginių rūšių žuvų žvejyba.

 

 

Specializuotoji (50 % laimikio) paprastųjų barzdočių žvejyba

Pakeitimas    227

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo C dalies 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienais metais nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. draudžiama vykdyti bet kokią žvejybą velkamaisiais žvejybos įrankiais ar pasyviaisiais tinklais rajone, kurio ribos apibrėžiamos loksodromomis nuosekliai sujungiant toliau nurodytas koordinates, nustatytas pagal koordinačių sistemą WGS84:

Kiekvienais metais nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. draudžiama vykdyti bet kokią žvejybą dugniniais velkamaisiais žvejybos įrankiais ar dugniniais statomaisiais tinklais rajone, kurio ribos apibrėžiamos loksodromomis nuosekliai sujungiant toliau nurodytas koordinates, nustatytas pagal koordinačių sistemą WGS84:

Pakeitimas    228

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo C dalies 3 dalies 3.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.2  Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatos, joje nurodytame rajone ir nustatytu laikotarpiu leidžiama žvejoti priedugnio tralais, jeigu šiuose traluose yra selektyvumo užtikrinimo įtaisų, kuriuos yra įvertinęs Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK). Jeigu 3.1 dalyje nurodytuose rajonuose žvejojančių bet kurios valstybės narės laivų atlantinių menkių priegaudos kiekiai viršija 10 tonų, šiems laivams nebeleidžiama toliau žvejoti tuose rajonuose.

3.2  Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatos, joje nurodytame rajone ir nustatytu laikotarpiu leidžiama žvejoti demersiniais tralais, jeigu šiuose traluose yra selektyvumo užtikrinimo įtaisų, kuriuos yra įvertinęs Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK).

Pakeitimas    229

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo C dalies 9 dalies antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Pasyviųjų tinklų naudojimas ICES Vb, VIa, VII b, c, j ir k kvadratuose

9.  Statomųjų tinklų naudojimas ICES Vb, VIa, VIb, VII b, c, h, j ir k kvadratuose

Pakeitimas    230

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedo C dalies 9 dalies 9.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.2.  Į Reglamento (EB) Nr. 2347/2002 I priedą įtrauktų giliavandenių ryklių specializuotąją žvejybą draudžiama vykdyti jūrlapyje pažymėtame mažesniame kaip 600 metrų gylyje. Jeigu giliavandeniai rykliai sužvejojami atsitiktinai, jie turi būti laikomi laive. Sužvejotas kiekis turi būti iškraunamas į krantą ir išskaitomas iš kvotų. Jeigu bet kurios valstybės narės laivų atsitiktinai sužvejotų giliavandenių ryklių kiekis viršija 10 tonų, šie laivai nebegali naudotis 9.1 dalyje nustatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.

9.2.  Į Reglamento (ES) 2016/2336 I priedą įtrauktų giliavandenių ryklių specializuotąją žvejybą draudžiama vykdyti vandenyse, kurių gylis, pažymėtas jūrlapyje, yra mažesnis kaip 600 metrų. Jeigu giliavandeniai rykliai, kurių žvejyba aiškiai draudžiama pagal Sąjungos teisės aktus, sugaunami atsitiktinai, jie turi būti kuo greičiau paleisti atgal į jūrą. Giliavandenių ryklių, kurių žvejybai taikomas laimikio limitas, laimikis turi būti laikomas laive. Sužvejotas kiekis turi būti iškraunamas į krantą ir išskaitomas iš kvotų. Tais atvejais, kai valstybės narės turimos kvotos nepakanka, Komisijai leidžiama taikyti Reglamento (ES) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 5 dalį. Jeigu bet kurios valstybės narės laivų atsitiktinai sužvejotų giliavandenių ryklių kiekis viršija 10 tonų, šie laivai nebegali naudotis 9.1 punkte nustatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.

Pakeitimas    231

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo A dalies lentelės 15 eilutė

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

20 cm

Pakeitimas

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a  Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio nuostatos netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, stauridėms ir skumbrėms, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 10 % kiekvienos iš šių rūšių bendro laimikio, kuris laikomas laive, gyvojo svorio.

 

Pernelyg mažo dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, stauridžių ir skumbrių procentinė dalis apskaičiuojama, atlikus rūšiavimą arba iškraunant, nuo visų laive laikomų jūrų gyvūnų gyvojo svorio.

 

Ši procentinė dalis apskaičiuojama remiantis viena arba keliomis reprezentatyviomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, pateikiant arba parduodant.

Pakeitimas    232

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo A dalies lentelės 18 eilutė

Paprastasis vilkešeris (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Pakeitimas

Paprastasis vilkešeris (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Pakeitimas    233

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo A dalies lentelės 23 eilutė

Karališkoji šukutė (Chlamys spp.)

40 mm

Pakeitimas

Karališkoji šukutė (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)

40 mm

Pakeitimas    234

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo A dalies lentelės 26 eilutė

Filipininė venera (Venerupis philippinarum)

35 mm

Pakeitimas

Filipininė venera (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Pakeitimas    235

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo A dalies lentelės 34 eilutė

Paprastasis aštuonkojis (Octopus vulgaris)

750 gramų

Pakeitimas

Paprastasis aštuonkojis (Octopus vulgaris)

1000 gramų

Pakeitimas    236

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo B dalies 1 dalies lentelės 6 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 55 mm

ICES IXa kvadratas į rytus nuo 7°23'48'' vakarų ilgumos

Specializuotoji vėžiagyvių žvejyba

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 55 mm

ICES IXa kvadratas

Specializuotoji (30 % laimikio) vėžiagyvių žvejyba

Pakeitimas    237

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo B dalies 1 dalies lentelės 7 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 16mm

Visas rajonas

Specializuotoji smulkiųjų pelaginių rūšių žuvų žvejyba

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 16 mm

Visas rajonas

Specializuotoji (90 % laimikio) smulkiųjų pelaginių rūšių žuvų žvejyba

 

 

Specializuotoji (30 % laimikio) krevečių (Palaemon serratus, Crangon crangon) ir krabų (Polybius henslowi) žvejyba

Pakeitimas    238

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo B dalies 2 dalies antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagrindiniai pasyviųjų žvejybos tinklų akių dydžiai

2.  Pagrindiniai statomųjų tinklų ir dreifuojančiųjų tinklų akių dydžiai

Pakeitimas    239

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo B dalies 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pietvakarių vandenyse leidžiami toliau nurodyti pasyviųjų tinklų akių dydžiai.

Pietvakarių vandenyse leidžiami toliau nurodyti statomųjų tinklų ir dreifuojančiųjų tinklų akių dydžiai.

Pakeitimas    240

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo B dalies 2 dalies lentelės 2 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 100 mm

Visas rajonas

Nenurodyta

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 100 mm1a

Visas rajonas

Nenurodyta

__________________

 

 

1aSpecializuotoje (50 % laimikio) paprastųjų jūrinių lydekų ir jūrų liežuvių žvejyboje ICES VIIIc ir IX kvadratuose naudojamas ne mažesnio kaip 80 mm dydžio akių tinklas. Specializuotoje (30 % laimikio) europinių jūrų velnių žvejyboje naudojamas ne mažesnio kaip 220 mm dydžio akių tinklas.

 

 

Pakeitimas    241

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo B dalies 2 dalies lentelės 4 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 50 mm

Visas rajonas

Specializuotoji smulkiųjų pelaginių rūšių žuvų žvejyba

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 50 mm

Visas rajonas

Specializuotoji (80 % laimikio) smulkiųjų pelaginių rūšių žuvų žvejyba1a

 

 

__________________

 

 

1a. Sardinių žvejyboje galima naudoti mažesnio nei 40 mm dydžio akių tinklą.

Pakeitimas    242

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo C dalies 4 dalies 4.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.2.  Į Reglamento (EB) Nr. 2347/2002 I priedą įtrauktų giliavandenių ryklių specializuotąją žvejybą draudžiama vykdyti vandenyse, kurių gylis, pažymėtas jūrlapyje, yra mažesnis kaip 600 metrų. Jeigu giliavandeniai rykliai sugaunami atsitiktinai, jie turi būti laikomi laive. Sužvejotas kiekis turi būti iškraunamas į krantą ir išskaitomas iš kvotų. Jeigu bet kurios valstybės narės laivų atsitiktinai sužvejotų giliavandenių ryklių kiekis viršija 10 tonų, šie laivai nebegali naudotis 1 dalyje nustatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.

4.2.  Į Reglamento (ES) 2016/2336 I priedą įtrauktų giliavandenių ryklių specializuotąją žvejybą draudžiama vykdyti rajonuose, kurių gylis, pažymėtas jūrlapyje, yra mažesnis kaip 600 metrų. Jeigu giliavandeniai rykliai, kurių žvejyba aiškiai draudžiama pagal Sąjungos teisės aktus, sugaunami atsitiktinai, jie turi būti kuo greičiau paleisti atgal į jūrą. Giliavandenių ryklių, kurių žvejybai taikomas laimikio limitas, laimikis turi būti laikomas laive. Sužvejotas kiekis turi būti iškraunamas į krantą ir išskaitomas iš kvotų. Tais atvejais, kai valstybės narės turimos kvotos nepakanka, Komisijai leidžiama taikyti Reglamento (ES) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 5 dalį. Jeigu bet kurios valstybės narės laivų atsitiktinai sužvejotų giliavandenių ryklių kiekis viršija 10 tonų, šie laivai nebegali naudotis 1 punkte nustatytomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.

Pakeitimas    243

Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo C dalies 4 dalies 4.2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4.2a.  Komisija, pasikonsultavusi su STECF, gali nuspręsti taikyti išimtis tam tikro tipo žvejybai ICES VIII, IX ir X zonose ir jai netaikyti 4.1 punkto nuostatų, jeigu valstybių narių pateikta informacija arba specialių valdymo priemonių, nustatytų regionalizavimo procese, be kita ko, zonoje žvejojančių laivų skaičiaus sumažinimo, žvejybos mėnesių skaičiaus sumažinimo ir pan., arba daugiamečių planų įgyvendinimas rodo, kad vykdant to tipo žvejybą ryklių atsitiktinai sugaunama labai mažai ar į jūrą išmetami labai maži kiekiai.

Pakeitimas    244

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo B dalies 1 dalies lentelės 3 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 105 mm

Visas rajonas

Turi būti pritvirtinamas „Bacoma“ tipo išėjimo langas, kurio tinklinio audeklo akių dydis yra ne mažesnis kaip 110 mm

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 105 mm

Visas rajonas

Įmontuojamas „Bacoma“ tipo išėjimo langas, kurio tinklo akių dydis yra ne mažesnis kaip 120 mm1a

 

 

__________________

 

 

1a. Sijinius tralus naudoti draudžiama.

Pakeitimas    245

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo B dalies 1 dalies lentelės 3 b eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

 

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 32 mm

22–27 pakvadračiai

Specializuotoji (80 % laimikio) silkių, stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų žvejyba

Pakeitimas    246

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo B dalies 1 dalies lentelės 4 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 105 mm

Visas rajonas

Specializuotoji smulkiųjų pelaginių rūšių žuvų žvejyba

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 16 mm

28–32 pakvadračiai

Specializuotoji (80 % laimikio) smulkiųjų pelaginių rūšių žuvų žvejyba

Pakeitimas    247

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo B dalies 2 dalies lentelės 2 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 157 mm

Visas rajonas

Specializuotoji lašišų žvejyba

Pakeitimas

Išbraukta.

 

 

Pakeitimas    248

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo B dalies 2 dalies lentelės 3 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 110 mm

Visas rajonas

Specializuotoji atlantinių menkių ir plekšniažuvių žvejyba

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 110 mm

Visas rajonas

Nenurodyta1a

 

 

__________________

 

 

1a. Specializuotoje (30 % laimikio) lašišų žvejyboje naudojamas mažesnio nei 157 mm dydžio akių tinklas.

Pakeitimas    249

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo B dalies 2 dalies lentelės 4 a eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

 

Pakeitimas

Mažesnis kaip 90 mm

Visas rajonas

Specializuotoji (80 % laimikio) smulkiųjų pelaginių rūšių žuvų žvejyba

Pakeitimas    250

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo B dalies 2 dalies lentelės 4 b eilutė (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

 

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 16 mm

Visas rajonas

Specializuotoji (60 % laimikio) rūšių, kurių atžvilgiu netaikomas laimikio limitas, gyvūnų žvejyba (išskyrus plekšnes)

Pakeitimas    251

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo B dalies 1 dalies lentelės 2 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Tralo maišas iš tinklinio audeklo, kurio kvadratinių akių dydis ne mažesnis kaip 40 mm2

Visas rajonas

Jeigu gaunamas pagrįstas laivo savininko prašymas, vietoj tralo maišo tinklinio audinio, kurio kvadratinių akių dydis – 44 mm, leidžiama naudoti tralo maišą iš tinklinio audeklo, kurio rombinių akių dydis 50 mm2

Pakeitimas

Tralo maišas iš tinklinio audeklo, kurio kvadratinių akių dydis ne mažesnis kaip 40 mm

Visas rajonas

Jeigu gaunamas pagrįstas laivo savininko prašymas, vietoj tralo maišo tinklinio audinio, kurio kvadratinių akių dydis – 40 mm, leidžiama naudoti tralo maišą iš tinklinio audeklo, kurio rombinių akių dydis 50 mm

Pakeitimas    252

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo B dalies 1 a dalis (nauja)

 

 

Pakeitimas

1a.  Pagrindiniai apsupamųjų įrankių akių dydžiai

Tinklo akių dydis

Geografiniai rajonai

Sąlygos

Ne mažesnis kaip 14 mm

Visas rajonas

Nenurodyta

Pakeitimas    253

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo B dalies 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Viduržemio jūroje leidžiami toliau nurodyti pasyviųjų tinklų tinklinio audeklo akių dydžiai.

Viduržemio jūroje leidžiami toliau nurodyti dugninių statomųjų žiauninių tinklų akių dydžiai.

Pakeitimas    254

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo B dalies 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Išskyrus atvejus, kai pagal šio reglamento 18 straipsnį nustatoma kitaip, toliau taikomos esamos šios dalies 1, 1a ir 2 dalių nuostatų taikymo išimtys, susijusios su apsupamaisiais įrankiais, įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 19 straipsnyje nurodytą valdymo planą ir priimtos pagal to reglamento 9 straipsnį.

Pakeitimas    255

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo C dalies 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Viename laive draudžiama turėti ar naudoti daugiau kaip 250 dugninių gaudyklių ir krabų bei omarų gaudyklių gaudant giliavandenius vėžiagyvius (įskaitant Plesionika spp., Pasiphaea spp. arba panašias rūšis).

Viename laive draudžiama turėti ar naudoti daugiau kaip 250 dugninių gaudyklių ir krabų bei omarų gaudyklių gaudant giliavandenius vėžiagyvius.

Pakeitimas    256

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo C dalies 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tik konkrečios vietos smulkiosios žvejybos įrankius naudojantiems laivams leidžiama gaudyti giliavandenius vėžiagyvius (įskaitant Plesionika spp., Pasiphaea spp. arba panašias rūšis).

Pakeitimas    257

Pasiūlymas dėl reglamento

IX priedo C dalies 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Povandeninės žūklės žeberkliniais šautuvais apribojimai

 

Draudžiama žvejoti po vandeniu žeberkliniais šautuvais su akvalangu ir naktį nuo saulėlydžio iki aušros.

Pakeitimas    258

Pasiūlymas dėl reglamento

X priedo B dalies 1 dalies antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagrindiniai velkamųjų žvejybos įrankių tinklo akių dydžiai

1.  Pagrindiniai velkamųjų žvejybos įrankių, kuriais žvejojami demersinių išteklių gyvūnai, tinklo akių dydžiai

Pakeitimas    259

Pasiūlymas dėl reglamento

X priedo B dalies 1 dalies lentelės 2 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 50 mm

Visas rajonas

Leidžiama naudoti pakaitinius iš tinklinio audeklo 40 mm dydžio kvadratinėmis akimis pagamintus tralo maišus

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 40 mm

Visas rajonas

Jeigu gaunamas pagrįstas laivo savininko prašymas, vietoj tralo maišo tinklinio audinio, kurio kvadratinių akių dydis – 40 mm, leidžiama naudoti tralo maišą iš tinklinio audeklo, kurio rombinių akių dydis – 50 mm1a.

 

 

__________________

 

 

1a. Leidžiama laive laikyti arba naudoti tik vieno tipo tinklą (arba 40 mm dydžio kvadratinių akių tinklą, arba 50 mm dydžio rombinių akių tinklą).

Pakeitimas    260

Pasiūlymas dėl reglamento

X priedo B dalies 2 dalies lentelės 2 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 400 mm

Visas rajonas

Specializuotoji paprastųjų otų žvejyba

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 400 mm

Visas rajonas

Paprastųjų otų žvejyba dugniniais statomaisiais žiauniniais tinklais

Pakeitimas    261

Pasiūlymas dėl reglamento

X priedo C dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

C dalis

Išbraukta.

Rajonai, kuriuose žvejyba draudžiama arba ribojama

 

Žvejybos operacijų nutraukimas tam tikru sezonu, siekiant apsaugoti paprastuosius otus

 

Sąjungai priklausančiuose Juodosios jūros vandenyse kiekvienais metais nuo balandžio 15 d. iki birželio 15 d. paprastuosius otus leidžiama žvejoti, perkrauti iš laivo į laivą, iškrauti į krantą ir pirmą kartą parduoti.

 

Pakeitimas    262

Pasiūlymas dėl reglamento

XI priedo A dalies antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagrindiniai velkamųjų žvejybos įrankių tinklo akių dydžiai

1.   Pagrindiniai velkamųjų žvejybos įrankių tinklo akių dydžiai

Pakeitimas    263

Pasiūlymas dėl reglamento

XI priedo A dalies 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atokiausiuose regionuose leidžiami toliau nurodyti tralo maišo tinklinio audeklo akių dydžiai.

Sąjungos vandenyse Indijos vandenyne ir vakarinėje Atlanto vandenyno dalyje leidžiami toliau nurodyti tralo maišo tinklinio audeklo akių dydžiai.

Pakeitimas    264

Pasiūlymas dėl reglamento

XI priedo A dalies lentelės 3 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 45 mm

Visi Gvianos (Prancūzijos departamento) priekrantės vandenys, priklausantys Prancūzijai arba esantys jos jurisdikcijoje

Specializuotoji krevečių (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) žvejyba

Pakeitimas

Ne mažesnis kaip 45 mm

Visi Gvianos (Prancūzijos departamento) priekrantės vandenys, priklausantys Prancūzijai arba esantys jos jurisdikcijoje

Specializuotoji (15 % laimikio) krevečių (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) žvejyba

Pakeitimas    265

Pasiūlymas dėl reglamento

XI priedo A dalies lentelės 4 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Ne mažesnis kaip 14 mm

Visas rajonas

Specializuotoji smulkiųjų pelaginių rūšių žuvų žvejyba gaubiamaisiais tinklais

Pakeitimas

Išbraukta.

 

 

Pakeitimas    266

Pasiūlymas dėl reglamento

XI priedo A dalies 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Pagrindiniai gaubiamųjų tinklų akių dydžiai

 

Sąjungos vandenyse Indijos vandenyne ir vakarinėje Atlanto vandenyno dalyje taikomi toliau nurodyti gaubiamųjų tinklų akių dydžiai.

Pakeitimas    267

Pasiūlymas dėl reglamento

XI priedo A dalies 1 a dalies (naujos) lentelė (nauja)

 

 

Pakeitimas

Tinklo akių dydis

Geografiniai rajonai

Sąlygos

Ne mažesnis kaip 14 mm

Visas rajonas

Specializuotoji smulkiųjų pelaginių rūšių žuvų žvejyba gaubiamaisiais tinklais

(1)

OL C 389, 2016 10 21, p. 93.

(2)

OL C 185, 2017 6 9, p. 82.


AIŠKINAMOJI DALIS

1. Komisijos pasiūlymo aplinkybės

Techninių priemonių tikslas yra sumažinti nepageidaujamą laimikį – ir jauniklių, ir įvairių netikslinių rūšių, ir sumažinti žvejybos poveikį pažeidžiamoms rūšims ir ekosistemoms. Kad būtų pasiekti šie tikslai, techninėmis priemonėmis reglamentuojama, ką, kaip, kokiais įrankiais, kada ir kur galima žvejoti. Tai yra, jomis reglamentuojami įvairūs žvejybos būdai, taip pat geografiniai ir laiko apribojimai, draudžiamos žvejoti rūšys ir pažeidžiamų ekosistemų apsaugos priemonės. Jomis nustatomi žvejybos įrankių konstrukcijos standartai ir kitos techninės charakteristikos, taip pat jų naudojimo taisyklės. Jos taip pat apima nuostatas dėl laimikio charakteristikų, pvz., mažiausio žuvų dydžio ir laimikio sudėties.

Techninės priemonės yra pamatinis bendros žuvininkystės politikos (BŽP) elementas. Laikui bėgant techninės priemonės pasklidai išsidėstė daugiau kaip trisdešimtyje reglamentų. Šiuo metu jos sudaro sudėtingą, nevienalytę ir padriką nuostatų sistemą, jos dažnai nenuoseklios ir kai kada netgi prieštarauja viena kitai. Dėl to žvejams jas sunku taikyti ir jie žiūri į jas skeptiškai. Nors esama akivaizdaus poreikio jas peržiūrėti ir supaprastinti, abu bandymai, kurių iki šiol buvo imtasi – 2002 ir 2004 m., buvo nesėkmingi.

Atliekant 2013 m. BŽP reformą nustatyti du elementai, iš esmės keičiantys pagrindą, kuriuo remiantis taikomos techninės priemonės. Viena vertus, regionalizavimas turėtų suteikti galimybių priimti sprendimus vietos lygmeniu ir sudaryti sąlygas tiesiogiai dalyvauti suinteresuotiesiems subjektams. Kita vertus, įpareigojimas iškrauti laimikį yra paskata žvejams vengti nepageidaujamo laimikio, o tai yra vienas iš pagrindinių techninių priemonių taikymo tikslų.

2. Pasiūlymo turinys

2016 m. kovo 11 d. Komisija pateikė savo pasiūlymą dėl techninių priemonių reformos. Komisijos pasiūlymo tikslas – supaprastinti galiojančias taisykles, padidinti techninių priemonių indėlį siekiant naujos BŽP tikslų, visų pirma, užtikrinti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį, ir suteikti lankstumo, reikalingo siekiant pritaikyti technines priemones prie skirtingų tipų žvejybos ypatumų taikant regionalizavimu pagrįstą sprendimų priėmimo procedūrą.

Pasiūlymo pagrindas – bendrų visoms jūroms taikomų priemonių rinkinys ir įvairios pagrindinės priemonės kiekvienam iš septynių jūrų baseinų. Taip pat nustatomas įgaliojimų delegavimas regioninėms priemonėms parengti.

Taigi supaprastinimas drauge su regionalizavimu sudaro pasiūlymo esmę. Komisija pasirinko galimybę panaikinti kiek įmanoma daugiau pagrindinių standartų ir suteikti didelę veiksmų laisvę regionalizavimo srityje – tai leistų pritaikyti pagrindinius standartus prie kiekvieno tipo žvejybos. Kita vertus, regionalizavimas taip pat yra taisyklių supaprastinimo priemonė. Be to, tikimasi, kad regionalizavimas padidins techninių priemonių veiksmingumą, suteikdamas joms reikalingo lankstumo.

3. Pranešėjo pozicija

Pranešėjas teigiamai vertina Komisijos pasiūlytą rezultatais grindžiamą metodą. Reikia tikėtis, kad dėl šio metodo sumažės mikrovaldymo atvejų ir bus paskatintas didesnis sektoriaus atstovų dalyvavimas. Šio dokumento iššūkis yra nustatyti ribas tarp, viena vertus, supaprastinimo ir išsamių taisyklių tam tikrais atvejais poreikio ir, kita vertus, regionalizavimo ir taisyklių, kurias bendro sprendimo procedūra ir toliau turėtų priimti Europos Parlamentas ir Taryba.

Pirmasis sunkumas yra tai, kad ir institucijos, ir suinteresuotieji subjektai labai palankiai vertina supraprastinimą ir regionalizavimą, tačiau su šiomis sąvokomis susijusios jų vizijos gerokai skiriasi. Pavyzdžiui, Komisija siūlo supaprastinti nustatant bendras pagrindines nuostatas visiems baseinams ir panaikinant daug esamų nukrypti leidžiančių nuostatų. Dėl to daug žvejybos tipų staiga taptų nelegalios. Tai vienas iš supaprastinimo apribojimų. Kita vertus, kai kuriuose forumuose baiminamasi, jog regionalizavimas yra būdas pasiekti, kad techninės priemonės būtų priimamos nacionaliniu lygmeniu. Vis dėlto Lisabonos sutartyje ir pagal bendrą žuvininkystės politiką nustatyti šio galimo nukrypimo apribojimai.

Techninių priemonių tikslų ir uždavinių klausimu pranešėjas nepritaria Komisijos metodui. Pranešėjas remia rezultatais grindžiamą metodą ir yra įsitikinęs, kad būtina įvertinti techninių priemonių veiksmingumą, tačiau mano, kad žodį „uždaviniai“ geriau pakeisti junginiu „veiksmingumo rodikliai“. Terminas „veiksmingumo rodikliai“ geriau tinka norint atlikti veiksmingumo vertinimo funkciją.

Jis taip pat nepritaria formuluotei, pagal kurią tai, ar bus įvykdyti BŽP tikslai, priklauso vien tik nuo techninių priemonių. Techninės priemonės turėtų padėti pasiekti BŽP tikslus, tačiau yra tik viena iš jos priemonių, lygiai kaip ir daugiamečiai planai, BLSK, kvotos ir kt. Todėl vietoj žodžio „užtikrinti“ būtų geriau vartoti žodį „prisidėti“.

Atrodo nepagrįsta nustatyti 5 % leidžiamo nuokrypio tikslą žuvų, kurios yra mažesnės už nustatytą mažiausią dydį, laimikio atveju. Reikėtų pažymėti, kad šie 5 % yra tik tokios priemonės kaip įpareigojimas iškrauti laimikį išimtis. Dėl šios priežasties neatrodo proporcinga laikyti juos tikslu. Visgi, atrodo pagrįsta naudoti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį, kuris yra tikras BŽP tikslas, kaip veiksmingumo rodiklį.

Komisija taip pat siūlo nustatyti įvairius uždavinius atsižvelgiant į skirtingas direktyvas. Akivaizdu, kad techninės priemonės, kaip ir visa BŽP, turėtų derėti su Sąjungos aplinkos politika, tačiau grindžiant reglamento uždavinius direktyvomis kyla įvairių problemų, dėl kurių atsiranda teisinis netikrumas.

Pagal apibrėžtį direktyvos skiriamos valstybėms narėms, kurios turi perkelti jas į nacionalinę teisę. Tarybos ir Europos Parlamento reglamentams direktyvos jokiais atvejais netaikomos. Be visa kita, kalbant apie Vandens pagrindų direktyvą, ji visai nesusijusi su techninėmis priemonėmis, nes jos neturi poveikio vandens kokybei.

Kaip pasirodė, Jūrų strategijos pagrindų direktyva kelia didelių problemų, įskaitant sunkumus rasti tinkamas formuluotes ir nustatyti, kas yra gera aplinkos būklė. Tik dvi valstybės narės pateikė geros aplinkos būklės apibrėžtis, tinkamas gerai verslinės žvejybos išteklių būklei apibūdinti. Devynių valstybių narių pateiktos apibrėžtys buvo įvertintos kaip tik iš dalies tinkamos, o kitų devynių apibrėžtys Komisijos sprendimu laikomos netinkamomis.

Nuorodos į Jūrų strategijos pagrindų direktyvą įtrauktos į konkrečius tikslus (3 straipsnis) ir uždavinius (4 straipsnis), dėl to sunku suprasti pasiūlymą. Kita problema kyla dėl to, kad galiausiai techninių priemonių uždaviniai būtų nustatomi Komisijos sprendimu. Būtų nenormalu, jeigu Tarybos ir Europos Parlamento reglamento tikslai būtų nustatomi Komisijos sprendimu.

Tikslų nustatymas remiantis tarptautiniais susitarimais kelia įvairių problemų. Komisija siūlo nustatyti techninių priemonių tikslus remiantis tarptautiniais susitarimais, neatsižvelgdama į tai, ar ES juos pasirašė.

Iki šiol ES pasirašyti tarptautiniai susitarimai, susiję su techninėmis priemonėmis, buvo perkeliami į ES teisę. Pavyzdžiui, yra reglamentų dėl techninių priemonių, kurie parengti atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rekomendacijas(1) ar Jungtinių Tautų kompetencijai priklausančius tarptautinius susitarimus, kurių susitariančioji šalis yra ES(2).

Komisija siūlo užtikrinti, kad neverslinių rūšių priegauda neviršytų tarptautiniuose susitarimuose nustatytų kiekių. Visų pirma, minimi susitarimai nėra įvardijami, todėl kyla institucinio pobūdžio klausimas, nes siūloma nuostata reikštų, jog visi tarptautiniai susitarimai, įskaitant ir susitarimus, sudarytus trečiųjų valstybių, yra automatiškai perkeliami į Sąjungos teisę. Be to, reikia atsižvelgti į tai, kad ES sudaryti tarptautiniai susitarimai yra priimami taikant pritarimo procedūrą ir Parlamentas nedalyvauja derybose dėl jų nuostatų, o Reglamento dėl techninių priemonių atveju taikoma bendro sprendimo procedūra.

Supaprastinimas ir išsamios taisyklės

Pranešėjas palankiai vertina supaprastinimą, atsižvelgdamas į tai, kad galiojančių teisės aktų daug ir jie neįskaitomi, todėl juos sunku teisingai taikyti. Tačiau, Komisijos pasiūlytų priedų atveju, atliekant minėtą supaprastinimą, nueinama pernelyg toli ir nustatomos priemonės, nepritaikytos dabartinei padėčiai. Komisija taip pat neatsižvelgė į poreikį išspręsti kai kurias problemas, kurių kilo taikant dabartinius teisės aktus.

Komisijos pasiūlyme dėl supaprastinimo atsiranda laiko skirtumų tarp prieduose nurodomų techninių priemonių, kurios įsigaliotų nedelsiant, ir priemonių, kurios būtų priimtos taikant regionalizavimą, taigi vėliau iš dalies keičiant tuos priedus. Dėl šio laiko skirtumo praktiškai gali kilti sumaištis ir gali būti nedelsiant nutraukta kai kurių tipų žvejyba.

Pranešėjas mano, kad supaprastinimas neturėtų reikšti, jog sugalvojamos naujos taisyklės, o tai, jog pasiekiama, kad esamos taisyklės būtų suprantamesnės ir žvejams būtų lengviau jas taikyti. Siekiant, kad nekiltų problemų, šiame reglamente reikėtų kiek įmanoma išlaikyti dabartinį reglamentavimą.

Regionalizavimas ir pirminiai standartai

Pranešėjas mano, kad vietos lygmeniu priimami sprendimai gali patobulinti teisės aktus, nes jie būtų pritaikyti prie tam tikro tipo žvejybos ar jūrų baseino ypatumų. Regionalizavimas turėtų padėti priderinti su techninėmis priemonėmis susijusius sprendimus prie realių žvejybos sąlygų. Tikslas yra panaikinti esamų taisyklių nelankstumą ir teikti pirmenybę teisės nuostatoms, kurios yra pažangesnės ir kurias priimant labiau atsižvelgiama į konkrečią padėtį. Regionalizavimo principas dera su tikslu matuoti techninių priemonių veiksmingumą remiantis rezultatais. Kita medalio pusė yra tai, kad Europos Parlamentas praranda galią.

Regionalizavimas neturėtų nulemti ekstremalaus scenarijaus, pagal kurį pirminiai standartai būtų minimalūs, o esminių nuostatų taikymas galėtų būti keičiamas deleguotaisiais aktais. Tai reikštų, kad reglamente pateikiami sprendimai dėl techninių priemonių būtų tik pereinamojo laikotarpio: Komisija, remdamasi bendromis valstybių narių rekomendacijomis, nedalyvaujant Europos Parlamentui deleguotaisiais aktais galėtų iš dalies pakeisti esmines šio reglamento nuostatas. Tai būtų nepriimtina.

Regionalizavimas jokiu būdu neturėtų nulemti nacionalizavimo. Reikia pabrėžti, kad ES žuvininkystės politika yra bendra politika ir ne veltui: ištekliai, kuriais dalijamasi, ir migruojantys ištekliai turėtų būti valdomi bendrai. Todėl kai kuriems esminiams principams ir toliau turėtų būti taikoma pagrindinių ES institucijų bendro sprendimo procedūra. Taip būtų sudarytos vienodos sąlygos visiems ES operatoriams, būtų lengviau taikyti technines priemones ir imtis tolesnių su jomis susijusių veiksmų.

Pranešėjas mano, kad daugiamečiai planai turėtų atlikti esminį vaidmenį valdant žvejybos išteklius ir yra tinkamiausias būdas priimti ir taikyti konkrečias technines priemones vykstant regionalizavimo procesui.

Žinoma, kad regionalizavimui neturėtų kilti kliūčių dėl to, jog nėra daugiamečių planų. Tokiu atveju valstybėms narėms neturėtų būti trukdoma pateikti bendrų regioninio lygmens rekomendacijų, kuriomis remiantis galėtų būti priimti Komisijos deleguotieji aktai, laikantis pagrindinio BŽP reglamento 18 straipsnyje nustatytos procedūros.

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 734/2008 dėl pažeidžiamų jūrų ekosistemų atviroje jūroje apsaugos nuo dugniniais žvejybos įrankiais daromo neigiamo poveikio.

(2)

Reglamentas (EB) Nr. 520/2007 ir Reglamentas Nr. 302/2009 (Tarptautinė konvencija dėl Atlanto tunų apsaugos), taip pat Reglamentas (EB) Nr. 601/2004 (Konvencija dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos).


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (10.3.2017)

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007 bei (EB) Nr. 1224/2009, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1343/2011 bei (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005

(COM(2016) 0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Nuomonės referentas: Claudiu Ciprian Tănăsescu

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Techninės priemonės yra taisyklės, kurios reglamentuoja, kaip, kur ir kada žvejams galima žvejoti, ir atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant, kad žvejyba būtų vykdoma tausiai aplinkos požiūriu. Kadangi nepaprastai daug žuvų išteklių Europos vandenyse ir toliau yra peržvejojami, o priegaudos ir sužvejojamų netikslinių rūšių žuvų procentinė dalis dažnai labai didelė nepaisant kuo didžiausių pastangų reaguoti į šias problemas ir keisti reguliavimą, aišku, kad dabartinė reguliavimo techninėmis priemonėmis sistema nepakankamai efektyvi. Ypač dėl to, kad priimtas naujas bendros žuvininkystės politikos (BŽP) pagrindinis reglamentas, šiuo metu nepaprastai svarbu, kad techninių priemonių sistema būtų pakoreguota taip, kad būtų pasiekti BŽP nustatyti tikslai. Be to, siekiant užtikrinti tausų mūsų žvejybos išteklių naudojimą ir apsaugoti pažeidžiamas rūšis ir buveines, naujos techninės priemonės turi atitikti Sąjungos aplinkos teisės aktus ir įsipareigojimus.

Komisijos pasiūlymas yra žingsnis teisinga kryptimi. Siekiant sėkmingesnių rezultatų ateityje, žvejybą reikia valdyti iniciatyviai, bendradarbiaujant su žvejais ir visais kitais suinteresuotaisiais subjektais. Techninių priemonių regionalizavimas, nustačius teisingą sistemą ir užtikrinus, kad regionalizavimas atitiktų bendrus uždavinius ir tikslus įvykdyti dabartinio ar platesnio masto Sąjungos aplinkosaugos įsipareigojimus, sudaro sąlygas tokiam geresniam valdymui. Kad būtų visiškai aišku, jog regionalizavimo procesas turi vykti atsižvelgiant į esamus uždavinius, visų pirma su Paukščių direktyva ir Buveinių direktyva (direktyvos 92/43/EEB ir 2009/147/EB) susijusios nuostatos turėtų būti aiškiau įtrauktos ir integruotos į visą tekstą.

Be to, kai kuriais Komisijos pasiūlymo aspektais taip pat reikėtų geresnių formuluočių siekiant geriau užtikrinti, kad naujas požiūris duotų rezultatų, nes naujos techninės priemonės taip pat turi atitikti kitus Sąjungos žvejybos ir aplinkosaugos valdymo principus. Pirma, žuvininkystės politika turi būti pagrįsta moksliniais duomenimis: sprendimai dėl mūsų bendrų gamtos išteklių valdymo turi būti pagrįsti kuo tikslesniais duomenimis, patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, kurios turi būti viešos ir peržiūrimos, o tais atvejais, kai duomenys nepatikimi arba mokslinės rekomendacijos nepateikia galutinių išvadų, turi būti laikomasi atsargumo principo. Antra, ypač atsižvelgiant į tai, kad pereinama prie rezultatais grindžiamo žvejybos valdymo, pasiūlyme nustatytos įgyvendinimo, stebėjimo ir vykdymo užtikrinimo nuostatos turi atitikti keliamus tikslus. Valstybės narės taip pat turėtų taikyti naują sistemą ir laikytis iniciatyvaus, suinteresuotuosius subjektus įtraukiančio reguliavimo požiūrio, siekdamos puoselėti įstatymų laikymosi kultūrą.

Žvelgiant iš aplinkosaugos perspektyvos, pagrindinis naujų techninių priemonių sistemos vaidmuo turėtų būti siekis užtikrinti teisingus techninių priemonių pradinius principus ir teisingas sąlygas, kuriomis turėtų vykti regionalizavimas. Aišku, kad sistema turi sugebėti greitai reaguoti tais atvejais, kai duomenys ar mokslinės rekomendacijos rodo, jog sistema veikia nepakankamai efektyviai. Naujomis techninėmis priemonėmis turėtų būti ne tik siekiama naujų tikslų, bet ir užtikrinama, kad būtų pasiekti jau nustatyti tikslai; jeigu tie tikslai nebus pasiekti, tai reikš, kad pasirinktos neteisingos techninės priemonės.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  būtina supaprastinti esamas taisykles, kad veiklos vykdytojai, nacionalinės valdžios institucijos ir suinteresuotieji subjektai jas geriau suprastų ir priimtų. Turėtų būti skatinamas sektoriaus dalyvavimas sprendimų priėmimo procese. Turėtų būti skiriamas dėmesys tam, kad nebūtų švelninami išsaugojimo ir tvarumo standartai;

Pakeitimas     2

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  techninės priemonės, jeigu tinkama, turėtų būti taikomos mėgėjų žvejybai, kuri gali turėti didelį poveikį žuvų ir jūrinių bestuburių ištekliams;

(6)  techninės priemonės turėtų būti taikomos mėgėjų žvejybai, kuri gali turėti didelį poveikį jūros aplinkai, žuvų ir kitų gyvūnų rūšių ištekliams;

Pakeitimas     3

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  visų žvejybos ir žvejybos įrankių rūšių sektoriuose reikėtų visapusiškai spręsti saugomų rūšių gyvūnų atsitiktinio sugavimo ir žudymo problemą atsižvelgiant į griežtą apsaugą, kuri jiems suteikiama pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB, didžiulį jų pažeidžiamumą ir įsipareigojimą iki 2020 m. pasiekti gerą aplinkos būklę;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  techninių priemonių veiksmingumui įvertinti turėtų būti nustatyti su nepageidaujamo laimikio dydžiu, pažeidžiamų rūšių gyvūnų priegaudos dydžiu ir neigiamo žvejybos poveikio jūros dugno buveinėms mastu susiję uždaviniai, kurie atitiktų BŽP, Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų (visų pirma Tarybos direktyvos 92/43/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB21) ir tarptautinės geriausios praktikos tikslus;

(9)  techninių priemonių veiksmingumui įvertinti turėtų būti nustatyti su nepageidaujamo laimikio dydžiu, pažeidžiamų rūšių gyvūnų priegaudos dydžiu ir neigiamo žvejybos poveikio jūros dugno buveinėms mastu susiję uždaviniai, kurie atitiktų BŽP, Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų (visų pirma Tarybos direktyvos 92/43/EEB, Direktyvos 2009/147/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB21) ir tarptautinės geriausios praktikos tikslus;

__________________

__________________

21 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

21 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  netgi ribota tam tikrų retų rūšių žuvų, pvz., tam tikrų rūšių ryklių ir rombinių rajožuvių, žvejybos veikla galėtų kelti rimtą pavojų jų išsaugojimui. Tokioms rūšims apsaugoti reikėtų nustatyti bendrą jų žvejybos draudimą;

(15)  netgi ribota tam tikrų rūšių, kurios yra retos arba kurioms dėl jų biologinių ypatybių pernelyg intensyvus išteklių naudojimas kelia ypač didelį pavojų, žuvų, pvz., tam tikrų rūšių ryklių ir rombinių rajožuvių, žvejybos veikla galėtų kelti rimtą pavojų jų išsaugojimui. Tokioms rūšims apsaugoti reikėtų nustatyti bendrą jų žvejybos draudimą;

Pakeitimas     6

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  geriausios žuvies atrinkimo ir žuvų paleidimo praktika turėtų būti uždrausta, išskyrus tuos atvejus, kai nustatomos įpareigojimo iškrauti visą laimikį taikymo išimtys;

(22)  Geriausios žuvies atrinkimo ir žuvų paleidimo praktika turėtų būti uždrausta. Žuvis paleisti gali būti leidžiama tik tais atvejais, kai nustatomos įpareigojimo iškrauti visą laimikį taikymo išimtys, ir tik tada, kai kartu su išimtimis nustatomi duomenų rinkimo reikalavimai;

Pagrindimas

Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting takes place already in the water. It is therefore in line with the intention of exemptions from the landing obligation in cases where high survivability rates have been proven. High-grading is an economic choice for discarding low priced fish already on board. This practice may have tremendous effects on the different species according to their survival capacities, e.g.nephrops with survival rates are above 90% vs other species such as sole. Therefore a different approach shall be taken concerning these 2 practices

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  jeigu nėra nustatyta regioninio lygmens techninių priemonių, turėtų būti taikomi apibrėžti pirminiai standartai. Šie pirminiai standartai turėtų būti nustatomi pagal esamas technines priemones, atsižvelgiant į STECF rekomendacijas ir suinteresuotųjų subjektų nuomones. Siekiant mažinti jūrų žinduolių ir jūrų paukščių priegaudą tam tikruose rajonuose, pirminiai standartai turėtų apimti pagrindinius velkamųjų žvejybos įrankių ir pasyviųjų tinklų tinklinio audeklo akių dydžius, mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius, rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba ribojama, gamtos išsaugojimo priemones ir visas kitas konkretiems regionams šiuo metu taikomas priemones, kurių tebereikia, kad išsaugojimo tikslai būtų toliau įgyvendinami, kol, vykdant regionalizavimo procesą, bus nustatytos naujos priemonės;

(24)  jeigu nėra nustatyta regioninio lygmens techninių priemonių, turėtų būti taikomi apibrėžti pirminiai standartai. Šie pirminiai standartai turėtų būti nustatomi pagal esamas technines priemones, atsižvelgiant į STECF rekomendacijas ir suinteresuotųjų subjektų nuomones. Siekiant mažinti ir, jeigu įmanoma, panaikinti jūrų žinduolių ir jūrų paukščių priegaudą tam tikruose rajonuose, pirminiai standartai turėtų apimti pagrindinius velkamųjų žvejybos įrankių ir pasyviųjų tinklų tinklinio audeklo akių dydžius, mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius, rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba ribojama, gamtos išsaugojimo priemones ir visas kitas konkretiems regionams šiuo metu taikomas priemones, kurių tebereikia, kad išsaugojimo tikslai būtų toliau įgyvendinami, kol, vykdant regionalizavimo procesą, bus nustatytos naujos priemonės;

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  valstybės narės kartu su suinteresuotaisiais subjektais gali rengti bendras rekomendacijas dėl atitinkamų techninių priemonių, kuriomis, vykdant pagal BŽP nustatytą regionalizavimo procesą, nukrypstama nuo pirminių standartų;

(25)  valstybės narės kartu su suinteresuotaisiais subjektais, vykdydamos pagal BŽP nustatytą regionalizavimo procesą, net jeigu ir nėra daugiamečio plano, turėtų parengti bendras rekomendacijas dėl atitinkamų techninių priemonių;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  pagal išteklių naudojimo modelius ir pažeidžiamų rūšių bei buveinių apsaugą tokios regioninės techninės priemonės turėtų būti bent lygiavertės pirminiams standartams;

(26)  tokiomis regioninėmis techninėmis priemonėmis turėtų būti siekiama didelio aplinkosauginio tvarumo ir pagal išteklių naudojimo modelius ir pažeidžiamų rūšių bei buveinių apsaugą jos turėtų būti bent lygiavertės pirminiams standartams. Priimamos regioninės techninės priemonės turėtų būti grindžiamos patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis;

Pakeitimas     10

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  regionalizavimas turėtų būti taikomas kaip priemonė, siekiant skatinti dalyvauti visus suinteresuotuosius subjektus, įskaitant NVO, suteikti žvejams galių ir juos įtraukti, kad jie galėtų glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, patariamosiomis tarybomis ir mokslininkais, siekiant sukurti pritaikytas priemones, kurias įgyvendinant būtų atsižvelgta į kiekvieno žvejybos rajono ypatumus ir išsaugota jų aplinkos būklė;

Pakeitimas     11

Pasiūlymas dėl reglamento

26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26b)  valstybių narių regioninių grupių sprendimai vykdant regionalizavimą turėtų atitikti tokius pačius demokratinės priežiūros standartus kaip atitinkamose valstybėse narėse taikomi standartai;

Pakeitimas     12

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  jeigu tiesioginių valdymo interesų turi tik viena valstybė narė, pasikonsultavus su atitinkamomis patariamosiomis tarybomis, galima pateikti individualių techninių priemonių pasiūlymus, siekiant pakoreguoti esamas išsaugojimo priemones;

Pakeitimas     13

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  rengdamos bendras rekomendacijas daugiamečiuose planuose nustatyti pagrindiniams tinklinio audeklo akių dydžiams alternatyvius žvejybos įrankius, kuriais užtikrinamas selektyvumas pagal dydį ir rūšį, valstybių narių regioninės grupės turėtų užtikrinti, kad tokių žvejybos įrankių selektyvumo modeliai būtų bent panašūs į pagrindinių žvejybos įrankių selektyvumo modelius arba tobulesni už juos;

(28)  rengdamos bendras rekomendacijas nustatyti pagrindiniams tinklinio audeklo akių dydžiams alternatyvius žvejybos įrankius, kuriais užtikrinamas selektyvumas pagal dydį ir rūšį, valstybių narių regioninės grupės turėtų užtikrinti, kad tokių žvejybos įrankių selektyvumo modeliai būtų bent panašūs į pagrindinių žvejybos įrankių selektyvumo modelius arba tobulesni už juos;

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  rengdamos bendras rekomendacijas daugiamečiuose planuose iš dalies keisti arba nustatyti naujus rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba apribota, žuvų jauniklių ir neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti, valstybių narių regioninės grupės savo bendrose rekomendacijose turėtų apibrėžti žvejybos įrankių specifikacijas, žvejybos draudimo mastą ir trukmę, žvejybos įrankių naudojimo apribojimus ir kontrolės bei stebėsenos priemones;

(29)  rengdamos bendras rekomendacijas iš dalies keisti arba nustatyti naujus rajonus, kuriuose žvejyba draudžiama arba apribota, žuvų jauniklių ir neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti, valstybių narių regioninės grupės savo bendrose rekomendacijose turėtų apibrėžti žvejybos įrankių specifikacijas, žvejybos draudimo mastą ir trukmę, žvejybos įrankių naudojimo apribojimus ir kontrolės bei stebėsenos priemones;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  rengdamos bendras rekomendacijas daugiamečiuose planuose iš dalies keisti arba nustatyti mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius, valstybių narių regioninės grupės turėtų užtikrinti, kad nebūtų trukdoma siekti BŽP tikslų, tuo tikslu užtikrindamos, kad būtų laikomasi jūrų gyvūnų jauniklių apsaugos reikalavimų, o rinkoje nebūtų iškraipoma konkurencija ir nebūtų sukurta mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio žuvų rinka;

(30)  rengdamos bendras rekomendacijas iš dalies keisti arba nustatyti mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius, valstybių narių regioninės grupės turėtų užtikrinti, kad būtų pasiekti BŽP tikslai, tuo tikslu užtikrindamos, kad būtų laikomasi jūrų gyvūnų jauniklių apsaugos reikalavimų, o rinkoje nebūtų iškraipoma konkurencija ir nebūtų sukurta mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio žuvų rinka;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  rengiant bendras rekomendacijas, turėtų būti suteikta galimybė nustatyti tikralaikius žvejybos draudimus ir reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajoną nuostatas kaip papildomą priemonę žuvų jauniklių ar neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti. Tokių rajonų nustatymo ir panaikinimo sąlygos bei kontrolės ir stebėsenos priemonės turėtų būti apibrėžtos atitinkamose bendrose rekomendacijose;

(31)  rengiant bendras rekomendacijas, turėtų būti suteikta galimybė nustatyti tikralaikius žvejybos draudimus ir reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajoną nuostatas kaip papildomą priemonę žuvų jauniklių ar neršiančių žuvų santalkoms arba pažeidžiamoms rūšims apsaugoti. Tokių rajonų nustatymo ir panaikinimo sąlygos bei kontrolės ir stebėsenos priemonės turėtų būti apibrėžtos atitinkamose bendrose rekomendacijose;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  remiantis STECF deramai atliktu naujoviškų žvejybos įrankių poveikio moksliniu vertinimu, tokių naujoviškų įrankių, kaip antai tralo su elektros srovės impulsais, naudojimo arba jų naudojimo srities išplėtimo galimybė galėtų būti įtraukta į valstybių narių regioninių grupių bendras rekomendacijas. Naujoviškų žvejybos įrankių neturėtų būti leidžiama naudoti, jeigu iš mokslinio vertinimo matyti, kad juos naudojant bus daromas neigiamas poveikis pažeidžiamoms buveinėms ir netikslinėms rūšims;

(32)  remiantis STECF deramai atliktu naujoviškų žvejybos įrankių poveikio moksliniu vertinimu, tokių naujoviškų įrankių, kaip antai tralo su elektros srovės impulsais, naudojimo arba jų naudojimo srities išplėtimo galimybė galėtų būti įtraukta į valstybių narių regioninių grupių bendras rekomendacijas. Naujoviškų žvejybos įrankių neturėtų būti leidžiama naudoti, jeigu iš mokslinio vertinimo matyti, kad juos naudojant bus daromas tiesioginis ar kumuliacinis neigiamas poveikis jūrų buveinėms, visų pirma pažeidžiamoms buveinėms, arba netikslinėms rūšims;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  pažeidžiamų rūšių priegaudai ir žvejybos įrankių poveikiui pažeidžiamoms buveinėms kuo labiau sumažinti valstybių narių regioninės grupės turėtų parengti papildomas priegaudos mažinimo priemones, kuriomis būtų mažinamas žvejybos poveikis pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms. Tais atvejais, kai, remiantis moksliniais duomenimis, nustatoma didelė grėsmė tokių rūšių ir buveinių išsaugojimo būklei, valstybės narės turėtų nustatyti papildomus tam tikrų žvejybos įrankių konstrukcijos ir naudojimo apribojimus ar netgi įvesti visišką draudimą naudoti juos tame regione. Tokios nuostatos visų pirma galėtų būti taikomos dreifuojančiųjų tinklų naudojimui, dėl kurio tam tikruose rajonuose sugaunama daug banginių šeimos gyvūnų ir jūrų paukščių;

(33)  pažeidžiamų rūšių priegaudai ir žvejybos įrankių poveikiui pažeidžiamoms buveinėms kuo labiau sumažinti ir, jeigu įmanoma, panaikinti valstybių narių regioninės grupės turėtų parengti papildomas priegaudos mažinimo priemones, kuriomis būtų mažinamas žvejybos poveikis pažeidžiamoms rūšims ir buveinėms. Tais atvejais, kai, remiantis moksliniais duomenimis, nustatoma grėsmė tokių rūšių ir buveinių išsaugojimo būklei, valstybės narės turėtų nustatyti papildomus tam tikrų žvejybos įrankių konstrukcijos ir naudojimo apribojimus ar netgi įvesti visišką draudimą naudoti juos tame regione. Tokios nuostatos visų pirma galėtų būti taikomos dreifuojančiųjų tinklų naudojimui, dėl kurio tam tikruose rajonuose sugaunama daug banginių šeimos gyvūnų ir jūrų paukščių;

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų atnaujintas žuvų ir jūrinių bestuburių, kurių specializuotoji žvejyba draudžiama, sąrašas ir pažeidžiamų buveinių, kuriose žvejyba turėtų būti apribota, sąrašas, o pagal daugiamečius planus, taip pat pagal laikinuosius žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus, būtų priimta techninių priemonių. Ypač svarbu, kad, atlikdama parengiamąjį darbą, Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(38)  Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų atnaujintas žuvų ir jūrinių bestuburių, kurių specializuotoji žvejyba draudžiama, sąrašas ir pažeidžiamų buveinių, kuriose žvejyba turėtų būti apribota, sąrašas, o pagal daugiamečius planus, taip pat pagal laikinuosius žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus, būtų priimta techninių priemonių. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais ir remdamasi STECF vertinimu. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pagrindimas

Visų techninių priemonių priėmimo sąlyga turėtų būti teigiamas Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (STECF) vertinimas. Pagal BŽP šis komitetas yra tam, kad teiktų patikimas mokslines rekomendacijas. Todėl visas technines priemones turėtų įvertinti STECF, nes šių priemonių poveikis žvejybos rajonams arba netikslinėms rūšims gali būti nežinomas arba neištirtas.

Pakeitimas     20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Techninėmis priemonėmis, kurių paskirtis – padėti įgyvendinti bendrą žuvininkystės politiką (BŽP), prisidedama prie Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje, visų pirma to straipsnio 2 ir 3 dalyse bei 5 dalies a ir j punktuose, nustatytų BŽP tikslų įgyvendinimo.

1.  Techninėmis priemonėmis, kurių paskirtis – padėti įgyvendinti bendrą žuvininkystės politiką (BŽP), prisidedama prie Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje, visų pirma to straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse bei 5 dalies a, i ir j punktuose, nustatytų BŽP tikslų įgyvendinimo.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  optimizuoti išteklių naudojimo metodus jūrų gyvūnų jauniklių ir neršiančių žuvų santalkoms apsaugoti;

a)  užtikrinti tvarius išteklių naudojimo metodus, kurie užtikrintų žvejybos išteklių išsaugojimą ir apsaugotų saugotino dydžio ar amžiaus jūrų gyvūnus, ypač jauniklius ir neršiančių žuvų santalkas;

Pakeitimas     22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  užtikrinti, kad būtų kuo labiau sumažinta ir, jeigu įmanoma, panaikinta Direktyvose 92/43/EEB ir 2009/147/EB nurodytų jūrų gyvūnų ir kitų pažeidžiamų rūšių gyvūnų žvejybos priegauda, taip užtikrinant, kad dėl jos nekiltų grėsmė šių rūšių išsaugojimo būklei;

b)  užtikrinti, kad būtų kuo labiau sumažinta ir, jeigu įmanoma, panaikinta Direktyvose 92/43/EEB ir 2009/147/EB nurodytų jūrų gyvūnų ir kitų pažeidžiamų rūšių gyvūnų žvejybos priegauda;

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  užtikrinti, kad būtų kuo labiau sumažintas ir, jeigu įmanoma, panaikintas ekologinis žvejybos poveikis jūrų buveinėms, taip užtikrinant, kad dėl jo nekiltų grėsmė šių buveinių išsaugojimo būklei;

c)  užtikrinti, kad būtų kuo labiau sumažintas ir, jeigu įmanoma, panaikintas ekologinis žvejybos poveikis jūrų buveinėms;

Pakeitimas     24

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  užtikrinti, kad būtų įvykdyti Komisijos sprendimo 2010/477/ES priedo B dalyje nurodyti kriterijai, numatyti 1, 3, 4 ir 6 deskriptoriams;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Techninėmis priemonėmis siekiama įgyvendinti šiuos uždavinius:

1.  Techninėmis priemonėmis įgyvendinami šie uždaviniai:

Pakeitimas     26

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užtikrinti, kad sugautų mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų gyvūnų kiekiai neviršytų 5 proc. pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį,

a)  užtikrinti, kad sugautų mažesnio nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio jūrų gyvūnų kiekiai neviršytų kiekio, nustatyto bendrose valstybių narių regioninių grupių rekomendacijose, ir atitiktų laimikio išmetimo į jūrą mažinimo planus, nors turėtų būti atsižvelgiama ir į žuvų rūšių ir žvejybos įrankių kintamumą,

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  užtikrinti, kad jūrų žinduolių, jūrų roplių, jūrų paukščių ir kitų ne komerciniams tikslams naudojamų rūšių gyvūnų priegauda neviršytų Sąjungos teisės aktuose ir tarptautiniuose susitarimuose nustatytų kiekių,

b)  užtikrinti, kad jūrų žinduolių, jūrų roplių, jūrų paukščių ir kitų ne komerciniams tikslams naudojamų rūšių gyvūnų priegauda neviršytų Sąjungos teisės aktuose ir tarptautiniuose susitarimuose nustatytų kiekių, siekiant palaipsniui panaikinti tokią priegaudą;

Pakeitimas     28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  užtikrinti, kad žvejybos veiklos ekologinis poveikis jūros dugno buveinėms nebūtų didesnis, nei būtina norint kiekviename jūrų regione ar paregionyje buveinės kokybės ir ploto, kuriame turi būti pasiektas reikiamas ekologinis poveikis, atžvilgiu užtikrinti pagal Direktyvą 2008/56/EB kiekvieno tipo buveinėje įvertintą gerą aplinkos būklę.

c)  užtikrinti, kad žvejybos veiklos ekologinis poveikis jūrų buveinėms, įskaitant pažeidžiamas jūros dugno buveines, būtų kuo mažesnis ir nebūtų didesnis nei būtina norint kiekviename jūrų regione ar paregionyje buveinės kokybės ir ploto, kuriame turi būti pasiektas reikiamas ekologinis poveikis, atžvilgiu užtikrinti pagal Direktyvą 2008/56/EB kiekvieno tipo buveinėje įvertintą gerą aplinkos būklę, siekiant užtikrinti, kad būtų įvykdyti Komisijos sprendimo 2010/477/ES priedo B dalyje nurodyti kriterijai, numatyti 6 deskriptoriui;

Pakeitimas     29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  užtikrinti, kad nepageidaujamos žuvies priegauda būtų nuosekliai ir palaipsniui panaikinta, siekiant užtikrinti, kad būtų įvykdyti Komisijos sprendimo 2010/477/ES priedo B dalyje nurodyti kriterijai, numatyti 1, 3 ir 4 deskriptoriams;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  išteklių naudojimo modelis – žvejybos intensyvumo pasiskirstymas pagal ištekliaus žuvų amžių;

1)  išteklių naudojimo modelis – žvejybos intensyvumo pasiskirstymas pagal ištekliaus žuvų amžių ir dydį;

Pakeitimas     31

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  selektyvioji žvejyba – žvejybos metodas, kuriuo galima užtikrinti, kad, vykdant žvejybos operaciją, žuvys ar jūriniai bestuburiai būtų atrenkami ir gaudomi pagal dydį bei rūšį, būtų vengiama sugauti netikslinių rūšių gyvūnus arba kad jie būtų paleisti nesužaloti;

3)  selektyvioji žvejyba – žvejybos metodas, kuriuo galima užtikrinti, kad, vykdant žvejybos operaciją, žuvys ar jūriniai bestuburiai būtų atrenkami ir gaudomi pagal dydį bei rūšį, būtų vengiama sugauti netikslinių rūšių gyvūnus ir reglamentuojamų rūšių gyvūnų jauniklius arba kad jie būtų paleisti nesužaloti;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a)  natūralios buveinės išsaugojimo būklė – natūralios buveinės išsaugojimo būklė, apibrėžta Direktyvos 92/43/EEB 1 straipsnio e punkte;

Pakeitimas     33

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9)  mėgėjų žvejyba – nekomercinė jūrų gyvųjų vandens išteklių žvejybos veikla poilsio, turizmo arba sporto tikslais;

9)  mėgėjų žvejyba – nekomercinė jūrų gyvųjų biologinių išteklių žvejybos veikla poilsio, turizmo arba sporto tikslais;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10)  patariamoji taryba – pagal BŽP įsteigta suinteresuotųjų subjektų grupė, kurios tikslas – skatinti proporcingą atstovavimą visiems suinteresuotiesiems subjektams ir prisidėti prie BŽP tikslų įgyvendinimo;

10)  patariamoji taryba – pagal BŽP reglamento 43–45 straipsnius įsteigta suinteresuotųjų subjektų, kuriems atstovaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 III priedo nuostatas, grupė, kurios tikslas – skatinti proporcingą atstovavimą visiems suinteresuotiesiems subjektams ir prisidėti prie BŽP tikslų įgyvendinimo;

Pagrindimas

Patariamųjų tarybų sudėtis turėtų atitikti atstovavimo proporcijas, nustatytas BŽP reglamente.

Pakeitimas     35

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 42 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

42)  geriausios žuvies atrinkimas – mažaverčių žuvų, kurių atžvilgiu taikomi žvejybos apribojimai ir kurias buvo galima teisėtai iškrauti, išmetimas į jūrą siekiant užtikrinti kuo didesnę bendrąją ekonominę ar piniginę į uostą atplukdomų žuvų vertę;

42)  geriausios žuvies atrinkimas – mažaverčių žuvų, kurių atžvilgiu taikomi žvejybos apribojimai ir kurias buvo privaloma teisėtai iškrauti, išmetimas į jūrą siekiant užtikrinti kuo didesnę bendrąją ekonominę ar piniginę į uostą atplukdomų žuvų vertę;

Pagrindimas

Taikant geriausių žuvų atrankos praktiką, jų išmetimas į jūrą yra ekonominis pasirinkimas, kuris dažnai turi didžiulį poveikį kai kurioms rūšims, nes išgyvenimo koeficientas skiriasi priklausomai nuo rūšių ir buvimo laive laiko. Reglamentuojant šią praktiką turėtų būti vadovaujamasi principu, kad šias žuvis reikėtų iškrauti, o ne lanksčiu metodu, pagrįstu ekonominiais veiksniais.

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.   Nepaisant 2 straipsnio nuostatų, šis straipsnis taikomas atvirosios jūros vandenims ir trečiųjų šalių vandenims.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu, remiantis geriausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, nustatoma, kad I priede pateikiamą sąrašą būtina iš dalies pakeisti įtraukiant naujas rūšis, kurioms reikia apsaugos, pagal 32 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais priimti tokius pakeitimus.

4.  Jeigu, remiantis geriausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, nustatoma, kad I priede pateikiamą sąrašą būtina iš dalies pakeisti, pagal 32 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais priimti tokius pakeitimus.

Pagrindimas

Sąrašą turėtų būti galima keisti ne tik tada, kai yra nauja rūšis, kuriai reikia apsaugos, bet ir tada, kai, pavyzdžiui, rūšiai reikalinga apsauga kitame, papildomame rajone arba, priešingai, rūšiai apsauga nebereikalinga.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pagal šio straipsnio 4 dalį priimtomis priemonėmis siekiama įgyvendinti 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą uždavinį.

5.  Pagal šio straipsnio 4 dalį priimtomis priemonėmis siekiama įgyvendinti 4 straipsnio 1 dalies b ir ca punktuose nustatytą uždavinį.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu 1 dalyje nurodytų rūšių gyvūnai sužvejojami kaip priegauda, jų negalima sužaloti ir jie nedelsiant paleidžiami.

2.  Jeigu 1 dalyje nurodytų rūšių gyvūnai sužvejojami kaip priegauda, jų negalima sužaloti ir jie nedelsiant paleidžiami. 1 dalyje nurodytų rūšių atveju žvejybos laivo operatorius pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/12511a fiksuoja ir atitinkamoms institucijoms perduoda duomenis apie sugautą kaip priegauda ir paleistą egzempliorių.

 

__________________

 

1a 2016 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1701, kuriuo nustatomos žvejybos ir akvakultūros sektorių duomenų rinkimo darbo planų teikimo formato taisyklės (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 5304), OL L 260, 2016 9 27, p. 153).

Pagrindimas

Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/1251 dėl duomenų rinkimo nustatyta, kad pažeidžiamų rūšių gyvūnų priegauda gali būti fiksuojama žvejybos žurnale. Be to, žvejai dažnai bendradarbiauja su mokslininkais ir perduoda jiems negyvus egzempliorius. Taip jie svariai prisideda prie žinių apie tas rūšis gerinimo.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nepaisant 1 ir 2 dalių nuostatų, 1 dalyje nurodytų jūrų gyvūnus, kurie sužvejojami kaip priegauda, leidžiama laikyti laivuose, perkrauti ar iškrauti, jeigu tai būtina siekiant padėti atskiriems gyvūnams išgyti ir jeigu apie tai iš anksto išsamiai informuojamos atitinkamos kompetentingos nacionalinės institucijos.

3.  Nepaisant 1 ir 2 dalių nuostatų, 1 dalyje nurodytų jūrų gyvūnus, kurie sužvejojami kaip priegauda, leidžiama laikyti laivuose, perkrauti ar iškrauti, jeigu tai būtina siekiant padėti atskiriems gyvūnams išgyti arba jeigu gyvūnas negyvas ir todėl gali būti panaudotas moksliniais tikslais. Visa informacija pateikiama atitinkamoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.

Pagrindimas

Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/1251 dėl duomenų rinkimo nustatyta, kad pažeidžiamų rūšių gyvūnų priegauda gali būti fiksuojama žvejybos žurnale. Be to, žvejai dažnai bendradarbiauja su mokslininkais ir perduoda jiems negyvus egzempliorius. Taip jie svariai prisideda prie žinių apie tas rūšis gerinimo.

Pakeitimas     41

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Remdamasi geriausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, valstybė narė gali, taikydama Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 19 straipsnyje nustatytą procedūrą, su jos vėliava plaukiojantiems laivams nustatyti priegaudos mažinimo priemones arba tam tikrų žvejybos įrankių naudojimo apribojimus. Tokios priemonės turi padėti kuo labiau sumažinti 1 dalyje nurodytų rūšių gyvūnų laimikį ir, jeigu įmanoma, jo atsisakyti, turi būti suderinamos su Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje nustatytais tikslais ir būti bent tokios pat griežtos kaip pagal Sąjungos teisę taikytinos techninės priemonės.

4.  Remdamasi geriausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, valstybė narė gali, taikydama Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 19 straipsnyje nustatytą procedūrą, su jos vėliava plaukiojantiems laivams nustatyti priegaudos mažinimo priemones arba tam tikrų žvejybos įrankių naudojimo apribojimus. Tokios priemonės turi padėti kuo labiau sumažinti 1 dalyje nurodytų rūšių gyvūnų arba atsitiktinai sugautų kitų rūšių gyvūnų laimikį ir, jeigu įmanoma, jo atsisakyti, turi būti suderinamos su Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnyje nustatytais tikslais ir būti bent tokios pat griežtos kaip pagal Sąjungos teisę taikytinos techninės priemonės.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Draudžiama II priede nurodytus žvejybos įrankius naudoti tame priede nustatytuose atitinkamuose rajonuose.

1.  Draudžiama II priede nurodytus žvejybos įrankius naudoti tame priede nustatytuose atitinkamuose rajonuose. Specialiose pagal Direktyvą 92/43/EEB saugomose teritorijose ir specialiose apsaugos pagal Direktyvą 2009/147/EB teritorijose žvejybos įrankius naudoti galima tik laikantis Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatų.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 11 ir 12 dalis;

a)  užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 11 ir 12 dalis, kad dauguma sužvejotų žuvų būtų jau prieš sužvejojimo dieną subrendusios nerštui;

Pakeitimas     44

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalis netaikoma sugautiems tų rūšių, kurioms pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalį netaikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, gyvūnams.

2.  Nedarant poveikio 1 dalies taikymui, laimikio paleidimo metodas gali būti taikomas sugautiems tų rūšių, kurioms pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalį netaikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, gyvūnams.

Pagrindimas

Taikant paleidimo metodą, žuvies atrinkimas vyksta dar vandenyje. Todėl tai atitinka siekį taikyti įpareigojimo iškrauti laimikį išimtis tais atvejais, kai įrodoma, kad išgyvenimo koeficientas didelis. Geriausios žuvies atrinkimas yra ekonominis pasirinkimas, kai į jūrą išmetamos jau laive esančios mažavertės žuvys. Ši praktika gali turėti didžiulį poveikį įvairioms rūšims priklausomai nuo jų išgyvenamumo, todėl šių dviejų praktikų atveju turi būti laikomasi skirtingų požiūrių į įpareigojimus iškrauti laimikį.

Pakeitimas     45

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rūšys, kurioms netaikomi žvejybos apribojimai

Nepageidaujamų rūšių, kurioms netaikomi sužvejojamo kiekio apribojimai, žvejyba

Pakeitimas     46

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnyje nustatytą procedūrą valstybės narės gali pateikti bendras rekomendacijas, kuriose apibrėžiamos regioniniu lygmeniu tinkamos taikyti techninės priemonės, kuriomis nukrypstama nuo 1 dalyje nustatytų priemonių.

2.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnyje nustatytą procedūrą valstybės narės gali pateikti bendras rekomendacijas, kuriose apibrėžiamos regioniniu lygmeniu tinkamos taikyti techninės priemonės, kuriomis nukrypstama nuo 1 dalyje nustatytų priemonių. Tai darydamos, valstybės narės turėtų siekti kuo labiau įtraukti visus suinteresuotuosius subjektus.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Remiantis 2 dalimi rekomenduojamos techninės priemonės pagal išteklių naudojimo modelius ir pažeidžiamų rūšių bei buveinių apsaugos lygį turi būti bent lygiavertės 1 dalyje nurodytoms priemonėms.

3.  Pagal 2 dalį rekomenduojamomis techninėmis priemonėmis turi būti siekiama didelio aplinkos tvarumo ir pagal išteklių naudojimo modelius ir pažeidžiamų rūšių bei buveinių apsaugos lygį jos turi būti bent lygiavertės 1 dalyje nurodytoms priemonėms.

Pakeitimas     48

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal daugiamečius planus taikomos regioninės priemonės

Vykdant regionalizavimą taikomos techninės priemonės

Pakeitimas     49

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai regioniniu lygmeniu nustatyti technines priemones Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 ir 10 straipsniuose nurodytiems daugiamečių planų tikslams pasiekti. Tokios priemonės nustatomos pagal šio reglamento 32 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais.

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai regioniniu lygmeniu nustatyti technines priemones Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 ir 10 straipsniuose nurodytiems daugiamečių planų tikslams pasiekti. Tokios priemonės nustatomos pagal šio reglamento 32 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais. Nepaisant Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatų, Komisija taip pat gali priimti tokius deleguotuosius aktus ir tais atvejais, kai nėra tose dalyse minimos bendros rekomendacijos.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Teikdamos bendras rekomendacijas nustatyti 1 dalyje nurodytas technines priemones, valstybės narės pateikia mokslinių duomenų šių priemonių priėmimui pagrįsti.

5.  Teikdamos bendras rekomendacijas nustatyti 1 dalyje nurodytas technines priemones, valstybės narės pateikia mokslinių duomenų šių priemonių priėmimui pagrįsti. Moksliniai duomenys turi būti viešai paskelbti ne vėliau kaip bendros rekomendacijos perdavimo Komisijai metu.

Pakeitimas     51

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisija gali reikalauti, kad 5 dalyje nurodytas bendras rekomendacijas įvertintų STECF.

6.  Komisija reikalauja, kad 5 dalyje nurodytas bendras rekomendacijas įvertintų STECF.

Pagrindimas

Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (STECF) vertinimas turėtų būti privalomas. Pagal BŽP šis komitetas yra tam, kad teiktų patikimas mokslines rekomendacijas. Todėl bendras rekomendacijas, pagal kurias nustatomos techninės priemonės, visada turėtų įvertinti STECF, nes šių priemonių poveikis žvejybos rajonams ir netikslinėms rūšims gali būti nevisapusiškai ištirtas.

Pakeitimas     52

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Techninių priemonių priėmimo pagal 1 ir 2 dalis sąlyga – teigiamas STECF vertinimas.

Pagrindimas

Visas rekomendacijas, pagal kurias taikomos priemonės keičiamos, papildomos arba leidžiama nuo šių priemonių nukrypti, turėtų moksliškai įvertinti STECF, nes šių priemonių poveikis žvejybos rajonams ir netikslinėms rūšims gali būti dar nežinomas arba gali būti nevisapusiškai ištirtas. Šios priemonės turėtų būti priimamos tik tuomet, jei šis vertinimas yra teigiamas.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas keisti arba nustatyti V–X priedų A dalyje nurodytus mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius, valstybės narės turi siekti tikslo užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą.

1.  Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas keisti arba nustatyti V–X priedų A dalyje nurodytus mažiausius išteklių išsaugojimą užtikrinančius orientacinius dydžius, valstybės narės turi siekti tikslo užtikrinti jūrų gyvūnų jauniklių apsaugą. Bendros rekomendacijos grindžiamos patikimiausiais turimais moksliniais duomenimis ir jose atsižvelgiama į biologinius argumentus, visų pirma subrendusių rūšies gyvūnų dydį. Bendros rekomendacijos negali trukdyti įgyvendinti kontrolės ir vykdymo užtikrinimo nuostatų, susijusių su žuvų produktų iškrovimu ir prekyba.

Pakeitimas     54

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas leisti nustatyti tikralaikius žvejybos draudimus ir reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajoną nuostatas žuvų ar jūrinių bestuburių jauniklių arba neršiančių žuvų ar jūrinių bestuburių apsaugai užtikrinti, valstybės narės įtraukia šiuos elementus:

Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas leisti nustatyti tikralaikius žvejybos draudimus ir reikalavimo plaukti į kitą žvejybos rajoną nuostatas žuvų ar jūrinių bestuburių jauniklių arba neršiančių žuvų ar jūrinių bestuburių arba pažeidžiamų rūšių apsaugai užtikrinti, valstybės narės įtraukia šiuos elementus:

Pagrindimas

Pažeidžiamos rūšys, kaip apibrėžta 6 straipsnio 7 dalyje, yra tokios rūšys, kurių apsauga būtina, kad būtų pasiekta gera aplinkos būklė pagal Direktyvą 2008/56/EB. Tikralaikiai draudimai žvejoti taip pat turėtų būti taikomi kaip papildoma galimybė apsaugoti šias rūšis.

Pakeitimas     55

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas leisti naudoti naujoviškus žvejybos įrankius, įskaitant V priedo E dalyje aprašytą tralą su elektros srovės impulsais, arba išplėsti jų naudojimo sritį konkrečiame jūrų baseine, valstybės narės pateikia tikėtino tokių žvejybos įrankių naudojimo poveikio tikslinei rūšiai ir pažeidžiamoms rūšims bei buveinėms vertinimą.

1.  Pagal 19 straipsnį teikdamos bendras rekomendacijas leisti naudoti naujoviškus žvejybos įrankius, įskaitant V priedo E dalyje aprašytą tralą su elektros srovės impulsais, arba išplėsti jų naudojimo sritį konkrečiame jūrų baseine, valstybės narės pateikia tikėtino tokių žvejybos įrankių naudojimo poveikio tikslinei rūšiai ar kitoms ekosistemos rūšims bei buveinėms vertinimą. Toks vertinimas grindžiamas naujoviškų žvejybos įrankių naudojimu bandomuoju laikotarpiu – įrankis turi būti naudojamas ne daugiau kaip 5 proc. tos specializacijos laivų ir jis turi būti naudojamas bent dvejus metus.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Naujoviškų žvejybos įrankių neleidžiama naudoti, jeigu iš minėtų vertinimų matyti, kad juos naudojant bus daromas neigiamas poveikis pažeidžiamoms buveinėms ir netikslinėms rūšims.

3.  Naujoviškų žvejybos įrankių neleidžiama naudoti, jeigu iš minėtų vertinimų matyti, kad juos naudojant bus daromas tiesioginis ar kumuliacinis neigiamas poveikis jūrų buveinėms, įskaitant pažeidžiamas buveines, arba netikslinėms rūšims.

Pakeitimas     57

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytomis priemonėmis turi būti siekiama įgyvendinti 3 straipsnyje nustatytus tikslus, kad visų pirma būtų galima užtikrinti žuvų ar jūrinių bestuburių jauniklių arba neršiančių žuvų ar jūrinių bestuburių apsaugą.

2.  1 dalyje nurodytomis priemonėmis turi būti siekiama įgyvendinti 3 straipsnyje nustatytus tikslus, kad visų pirma būtų galima užtikrinti žuvų ar jūrinių bestuburių jauniklių arba neršiančių žuvų ar jūrinių bestuburių apsaugą. Jos turi būti bent tokios pat griežtos kaip pagal Sąjungos teisę taikomos techninės priemonės.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones

Nuorodos

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

11.4.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

11.4.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Claudiu Ciprian Tănăsescu

27.4.2016

Svarstymas komitete

30.1.2017

 

 

 

Priėmimo data

9.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

22

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, James Nicholson, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Edouard Martin, Lieve Wierinck

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

37

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

22

-

ECR

Ian Duncan, Arne Gericke, Urszula Krupa, James Nicholson, Boleslaw G. Piecha

EFDD

Julia Reid

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Simbolių paaiškinimai:

+  :  balsavo „už“

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones

Nuorodos

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

11.3.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

11.4.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

11.4.2016

ENVI

11.4.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Gabriel Mato

12.4.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

19.4.2016

12.7.2016

8.9.2016

10.10.2016

 

10.11.2016

25.4.2017

30.5.2017

 

Priėmimo data

21.11.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

5

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Pateikimo data

28.11.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

5

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

ENF Group

France Jamet

GUE/NGL Group

Maria Lidia Senra Rodríguez

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika