Procedura : 2016/0074(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0381/2017

Teksty złożone :

A8-0381/2017

Debaty :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Głosowanie :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1719kWORD 348k
28.11.2017
PE 580.765v02-00 A8-0381/2017

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 i (UE) nr 1380/2013 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: Gabriel Mato

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 i (UE) nr 1380/2013 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0134),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0117/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 13 lipca 2016 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 7 grudnia 2016 r.2,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0381/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 i (UE) nr 1380/2013 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005, a także rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2002

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Uproszczenie obowiązujących przepisów jest niezbędne do ich lepszego zrozumienia i przestrzegania przez operatorów, organy krajowe i zainteresowane strony. Należy przestrzegać procesu konsultacji z komitetami doradczymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013 oraz należy zwrócić uwagę na zapewnienie pełnego przestrzegania wszystkich celów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)  Uproszczenie obowiązujących przepisów dotyczących środków technicznych nie powinno prowadzić do osłabienia norm ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Istnieje potrzeba stworzenia ram w celu uregulowania środków technicznych. Ramy te powinny zawierać przepisy ogólne obowiązujące na wszystkich wodach Unii oraz obejmować opracowanie środków technicznych uwzględniających regionalną specyfikę poszczególnych połowów za pośrednictwem procesu regionalizacji wprowadzonego przez WPRyb.

(3)  Istnieje potrzeba stworzenia ram w celu uregulowania środków technicznych. Ramy te powinny zawierać przepisy ogólne obowiązujące na wszystkich wodach Unii oraz obejmować opracowanie środków technicznych uwzględniających regionalną specyfikę poszczególnych połowów za pośrednictwem procesu regionalizacji wprowadzonego przez WPRyb. Proces ten powinien umożliwić skuteczne połączenie powszechnych zasad z uwarunkowaniami lokalnymi i występującymi na poszczególnych obszarach. Proces ten nie powinien jednak prowadzić do pewnej formy renacjonalizacji WPRyb oraz ważne jest, by komitety doradcze pozostały gwarantem regionalizacji w ramach podejścia unijnego, zgodnie z motywem 14 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Ramy te powinny regulować połowy i wyładunki zasobów ryb, a także użytkowanie narzędzi połowowych i wzajemne relacje między działalnością połowową i ekosystemami morskimi.

(4)  Ramy te powinny regulować połowy i wyładunki zasobów ryb, a także użytkowanie narzędzi połowowych i wzajemne relacje między działalnością połowową i ekosystemami morskimi, oraz powinny uwzględniać dynamikę społeczno-gospodarczą.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W stosownych przypadkach środki techniczne powinny mieć zastosowanie do połowów rekreacyjnych, które mogą mieć istotny wpływ na stada ryb i gatunki skorupiaków.

(6)  Połowy rekreacyjne mogą mieć istotny wpływ na środowisko morskie, stada ryb oraz inne gatunki, w związku z czym powinny podlegać środkom technicznym.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Uznaje się, że wskaźnik przeżywalności uwolnionych ryb złowionych przez wędkarzy rekreacyjnych (połowy z haczykiem i wędką) jest wysoki, o ile dowody naukowe nie wykażą inaczej.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013 obowiązek wyładunku stosuje się do wszystkich połowów gatunków podlegających limitom połowowym. Jednakże jeżeli okazy tych gatunków są poławiane i natychmiast uwalniane w ramach rybołówstwa rekreacyjnego oraz jeżeli dowody naukowe wykazują wysokie wskaźniki przeżywalności w odniesieniu do tych gatunków, co może mieć miejsce w przypadku ryb złowionych przez wędkarzy z wykorzystaniem sprzętu wędkarskiego, powinna istnieć możliwość wyłączenia takich połowów z obowiązku wyładunku dzięki zastosowaniu procedur określonych we wspomnianym rozporządzeniu, w szczególności dzięki przyjęciu środków w tym celu w ramach planów wieloletnich lub planów w zakresie odrzutów.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Środki techniczne powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów WPRyb polegających na dokonywaniu połowów na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu, ograniczaniu niezamierzonych połowów i eliminacji odrzutów oraz przyczynianiu się do osiągnięcia dobrego stanu środowiska, jak określono w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE18.

(7)  Środki techniczne powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów WPRyb.

__________________

 

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).

 

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Środki techniczne powinny być proporcjonalne do wyznaczonych celów. Przed ich przyjęciem należy wziąć pod uwagę ich możliwe skutki gospodarcze i społeczne.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Egzekwowanie i wdrażanie środków technicznych, programów operacyjnych oraz, w razie potrzeby, udzielanie licencji, ustanawianie ograniczeń w zakresie budowy i użytkowania statków oraz określonego rodzaju narzędzi połowowych nie powinny wpływać negatywnie na dążenie do poprawy norm w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa na statkach prowadzących operacje połowowe i działalność połowową.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7c)  Środki techniczne przyjęte na mocy niniejszego rozporządzenia powinny być spójne ze strategicznym planem na rzecz różnorodności biologicznej na lata 2011–2020 przyjętym w ramach Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej oraz powinny wspierać wdrażanie unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do roku 2020, a zwłaszcza realizację celu dotyczącego zrównoważonego wykorzystywania zasobów rybołówstwa i powiązanych działań.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Środki techniczne powinny w szczególności zapewniać ochronę osobników młodocianych i skupisk tarłowych ryb poprzez wykorzystywanie selektywnych narzędzi i stosowanie środków zapobiegawczych. Środki techniczne powinny także ograniczyć do minimum i w miarę możliwości wyeliminować wpływ narzędzi połowowych na ekosystem morski, w szczególności na wrażliwe gatunki i siedliska. Powinny one również przyczyniać się do istnienia środków zarządzania do celów wywiązywania się ze zobowiązań na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG19, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE20 oraz dyrektywy 2008/56/WE.

(8)  Środki techniczne powinny w szczególności przyczyniać się do zapewnienia ochrony osobników młodocianych i skupisk tarłowych ryb poprzez wykorzystywanie selektywnych narzędzi i stosowanie środków zapobiegawczych. Środki techniczne powinny także przyczyniać się do ograniczenia do minimum, a w miarę możliwości do wyeliminowania negatywnego wpływu stosowania narzędzi połowowych na ekosystem morski, w szczególności na wrażliwe gatunki i siedliska. Należy przyznawać zachęty, aby motywować do korzystania z narzędzi i praktyk o niewielkim oddziaływaniu na środowisko. Środki techniczne powinny również przyczyniać się do istnienia środków zarządzania do celów wywiązywania się ze zobowiązań na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG19, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE20 oraz dyrektywy 2008/56/WE.

__________________

__________________

19 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

19 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Należy kompleksowo zająć się kwestią przypadkowych połowów wrażliwych gatunków w odniesieniu do wszystkich rodzajów połowów i narzędzi, zważywszy na ścisły poziom ochrony przyznany im na mocy dyrektyw 92/43/EWG, 2009/147/WE oraz 2008/56/WE, na ich wysoki poziom narażenia oraz na zobowiązanie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska do 2020 r.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Aby dokonać oceny skuteczności środków technicznych, należy ustalić wartości docelowe dotyczące poziomów niezamierzonych połowów, poziomów przyłowów wrażliwych gatunków i zakresu negatywnego wpływu połowów na siedliska dna morskiego, które odpowiadają celom WPRyb, przepisom prawa unijnego w dziedzinie ochrony środowiska (zwłaszcza dyrektywie Rady 92/43 i dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady21) oraz najlepszym praktykom międzynarodowym.

(9)  Aby dokonać oceny skuteczności środków technicznych, należy ustalić wskaźniki skuteczności dotyczące ograniczenia połowów ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony oraz ograniczenia przypadkowych połowów wrażliwych gatunków, a także ograniczenia zakresu negatywnego wpływu połowów na siedliska morskie, które to wskaźniki odpowiadałyby celom WPRyb oraz przepisom prawa unijnego w dziedzinie ochrony środowiska (w szczególności dyrektywie Rady 92/43, dyrektywie 2009/147/WE i dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady21).

__________________

__________________

21 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

21 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Państwa członkowskie powinny w najszerszym możliwym zakresie wykorzystywać środki dostępne na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20141a, aby wspierać rybaków we wdrażaniu środków technicznych i zapewniać uwzględnianie celów społeczno-gospodarczych WPRyb.

 

_______________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Należy zakazać stosowania niektórych destrukcyjnych narzędzi lub metod połowów, które wykorzystują materiały wybuchowe, trucizny, substancje oszałamiające, prąd elektryczny, młoty pneumatyczne lub inne urządzenia uderzające, narzędzi ciągnionych i chwytaków do zbierania korala czerwonego lub innego rodzaju korala i gatunków koralowatych oraz niektórych kusz z wyjątkiem szczególnego przypadku włoka wytwarzającego impulsy elektryczne, który może być używany pod pewnymi ścisłymi warunkami.

(11)  Należy zakazać stosowania niektórych destrukcyjnych narzędzi lub metod połowów, które wykorzystują materiały wybuchowe, trucizny, substancje oszałamiające, prąd elektryczny, młoty pneumatyczne lub inne urządzenia uderzające, narzędzi ciągnionych i chwytaków do zbierania korala czerwonego lub innego rodzaju korala i gatunków koralowatych oraz niektórych kusz z wyjątkiem szczególnego przypadku włoka wytwarzającego impulsy elektryczne, który może być używany pod pewnymi ścisłymi warunkami. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wiedzy na temat oddziaływania innowacyjnych narzędzi połowowych, np. włoków rozprzowych zelektryfikowanych, w tym skumulowanych skutków ich stosowania, zanim nastąpi szerokie upowszechnienie takich narzędzi. Dodatkowo należy wprowadzić system monitorowania, kontroli i oceny w celach egzekwowania prawa, prowadzenia badań i oceny. Ponadto obecnie obowiązujące licencje należy poddać ponownej ocenie naukowej, zanim uzyskają na stałe status „niepodlegające zakazowi”.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Potrzebna jest szczegółowa i określona ilościowo wiedza na temat oddziaływania innowacyjnych narzędzi połowowych, w tym włoków rozprzowych zelektryfikowanych, obejmująca skumulowane skutki ich stosowania dla środowiska i gatunków morskich, zanim nastąpi upowszechnienie się tych narzędzi na skalę komercyjną. Należy wprowadzić skuteczny program ich monitorowania i oceny.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  W świetle opinii STECF połowy sieciami stawnymi w rejonach ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk oraz w podobszarach ICES VIII, IX, X oraz XII na wschód od 27°W w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest większa niż 600 metrów, powinny nadal być zabronione, aby zapewnić ochronę wrażliwych gatunków głębinowych.

(14)  W świetle opinii STECF połowy sieciami stawnymi w rejonach ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk oraz w podobszarach ICES VIII, IX, X oraz XII na wschód od 27°W w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest większa niż 600 metrów, powinny nadal być zabronione, aby zapewnić ochronę wrażliwych gatunków głębinowych, chyba że za pomocą badań naukowych prowadzonych w konsultacji z ICES lub przy zastosowaniu szczególnego zarządzania z wykorzystaniem regionalizacji, które mogłoby przybrać między innymi formę ograniczenia liczby statków prowadzących działalność w danym obszarze bądź ograniczenia liczby miesięcy połowowych, lub za pomocą planów wieloletnich państwa członkowskie wykażą, że w ramach tych połowów przyłowy lub odrzuty rekinów pozostają na bardzo niskim poziomie.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  W przypadku rzadkich gatunków ryb, takich jak pewne gatunki rekinów i płaszczek, nawet ograniczona działalność połowowa mogłaby stanowić poważne zagrożenie dla ich ochrony. W celu ochrony takich gatunków należy wprowadzić ogólny zakaz ich połowów.

(15)  W przypadku gatunków ryb, które są rzadkie lub których charakterystyka biologiczna szczególnie naraża je na nadmierną eksploatację, nawet ograniczona działalność połowowa mogłaby stanowić poważne zagrożenie dla ich ochrony. W celu ochrony takich gatunków należy wprowadzić ogólny zakaz ich połowów.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  W celu wsparcia sektora połowów we wdrażaniu obowiązku wyładunku państwa członkowskie powinny wprowadzić środki mające na celu ułatwienie składowania i zbytu gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony. Środki te powinny obejmować wsparcie inwestycji w zakresie budowy i przystosowania miejsc wyładunku i przystani lub wsparcie inwestycji w zakresie dodawania wartości produktom rybołówstwa.

(21)  W celu wsparcia sektora połowów we wdrażaniu obowiązku wyładunku i zapewnienia równych warunków działania przez jego pełne przestrzeganie państwa członkowskie powinny wprowadzić środki mające na celu ułatwienie przechowywania i zbytu gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony. Środki te powinny obejmować wsparcie inwestycji w zakresie budowy i przystosowania miejsc wyładunku i przystani lub wsparcie inwestycji w zakresie dodawania wartości produktom rybołówstwa.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  W przypadkach gdy opinia naukowa wskazuje, że dochodzi do znacznych niezamierzonych połowów gatunków, które nie podlegają limitom połowowym, a zatem nie są objęte obowiązkiem wyładunku, państwa członkowskie powinny realizować projekty pilotażowe mające na celu przeanalizowanie sposobów ograniczenia tego rodzaju połowów oraz wprowadzenie odpowiednich środków technicznych, aby osiągnąć ten cel.

(23)  W przypadkach gdy opinia naukowa wskazuje, że dochodzi do znacznych niezamierzonych połowów gatunków, państwa członkowskie powinny realizować projekty pilotażowe mające na celu przeanalizowanie sposobów ograniczenia tego rodzaju połowów oraz wprowadzenie odpowiednich środków technicznych, aby osiągnąć ten cel.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Jeżeli na poziomie regionalnym nie obowiązują środki techniczne, należy stosować określone normy podstawowe. Te normy podstawowe powinny wynikać z istniejących środków technicznych, przy uwzględnieniu opinii STECF i zdania zainteresowanych stron. Powinny one obejmować podstawowe rozmiary oczek sieci ciągnionych i stawnych, minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony, obszary zamknięte lub objęte ograniczeniami dostępu, środki ochrony przyrody służące zmniejszeniu przyłowów ssaków morskich i ptaków morskich na niektórych obszarach oraz wszelkie inne obowiązujące obecnie środki specyficzne dla danego regionu, które są nadal konieczne do zapewnienia, że cele ochrony są osiągane, do czasu gdy odpowiednie środki zostaną wprowadzone w ramach regionalizacji.

(24)  Jeżeli na poziomie regionalnym nie obowiązują środki techniczne, należy stosować określone normy podstawowe. Te normy podstawowe powinny wynikać z istniejących środków technicznych, przy uwzględnieniu opinii STECF i zdania zainteresowanych stron. Powinny one obejmować podstawowe rozmiary oczek sieci ciągnionych i stawnych, minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony, obszary zamknięte lub objęte ograniczeniami dostępu, środki ochrony przyrody służące zminimalizowaniu oraz, w miarę możliwości, wyeliminowaniu przypadkowych połowów ssaków morskich i ptaków morskich na niektórych obszarach oraz wszelkie inne obowiązujące obecnie środki specyficzne dla danego regionu, które są nadal konieczne do zapewnienia, że cele ochrony są osiągane, do czasu gdy odpowiednie środki zostaną wprowadzone w ramach regionalizacji.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Państwa członkowskie mogą we współpracy z zainteresowanymi stronami opracowywać wspólne zalecenia dotyczące właściwych środków technicznych, które odbiegają od norm podstawowych, zgodnie z procesem regionalizacji określonym w WPRyb.

(25)  Państwa członkowskie powinny, w ścisłej współpracy z odpowiednimi komitetami doradczymi, opracowywać w oparciu o dostępne opinie naukowe wspólne zalecenia dotyczące właściwych środków technicznych, które odbiegają od norm podstawowych, aby dostosować te środki techniczne do regionalnej specyfiki rybołówstwa, zgodnie z procesem regionalizacji określonym w WPRyb, nawet w przypadku braku planu wieloletniego.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Takie środki techniczne ustanowione na poziomie regionalnym powinny być co najmniej równoważne normom podstawowym pod względem modeli eksploatacji i ochrony wrażliwych gatunków i siedlisk.

(26)  Należy stosować regionalizację, aby stworzyć środki dostosowane do określonych potrzeb, które uwzględniają specyfikę każdego obszaru połowowego, w tym chronią występujące na nim wrażliwe gatunki i siedliska. Takie środki techniczne ustanowione na poziomie regionalnym powinny być zrównoważone i zapewniać co najmniej takie same modele eksploatacji i poziom ochrony wrażliwych gatunków i siedlisk, jakie przewidziano w normach podstawowych. Wszelkie regionalne środki techniczne należy przyjmować na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)  Decyzje podejmowane przez regionalne grupy państw członkowskich w ramach regionalizacji powinny spełniać te same normy nadzoru demokratycznego co decyzje podejmowane w danych państwach członkowskich.

Poprawka     27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26b)  Regionalizacja powinna być wykorzystywana jako narzędzie służące zachęcaniu do uczestnictwa wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, w tym organizacji pozarządowych, oraz nadawaniu uprawnień rybakom i wspieraniu ich uczestnictwa, aby mogli ściśle współpracować z państwami członkowskimi, komitetami doradczymi i naukowcami w celu tworzenia dostosowanych do potrzeb środków, które uwzględniają specyfikę każdego obszaru połowowego i chronią ich warunki środowiskowe.

Poprawka     28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  W przypadku gdy tylko jedno państwo członkowskie ma bezpośredni interes w zarządzaniu, wnioski dotyczące indywidualnych środków technicznych zmieniających istniejące środki ochronne mogą zostać przedstawione z zastrzeżeniem uprzedniej konsultacji z właściwymi komitetami doradczymi.

Poprawka     29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Przy opracowaniu wspólnych zaleceń służących wprowadzaniu w planach wieloletnich alternatywnych wielkości oczek sieci lub narzędzi dokonujących selekcji gatunkowej, regionalne grupy państw członkowskich powinny gwarantować uzyskiwanie dzięki takim narzędziom przynajmniej podobnej lub większej selektywności jak w przypadku narzędzi określonych w normach podstawowych.

(28)  Przy opracowaniu wspólnych zaleceń służących wprowadzaniu wielkości oczek sieci i narzędzi dokonujących selekcji gatunkowej alternatywnych w stosunku do rozmiarów podstawowych, regionalne grupy państw członkowskich powinny gwarantować uzyskiwanie dzięki takim narzędziom przynajmniej podobnej lub większej selektywności jak w przypadku narzędzi określonych w normach podstawowych.

Poprawka     30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Przy opracowywaniu wspólnych zaleceń w celu zmiany lub ustanowienia w planach wieloletnich nowych obszarów zamkniętych lub objętych ograniczeniami dostępu, służących ochronie młodocianych osobników i skupisk tarłowych, regionalne grupy państw członkowskich powinny określić specyfikacje, zakres, czas trwania, ograniczenia dotyczące narzędzi połowowych oraz mechanizmy monitorowania i kontroli.

(29)  Przy opracowywaniu wspólnych zaleceń w celu zmiany lub ustanowienia nowych obszarów zamkniętych lub objętych ograniczeniami dostępu, służących ochronie młodocianych osobników i skupisk tarłowych, regionalne grupy państw członkowskich powinny określić specyfikacje, zakres, czas trwania, ograniczenia dotyczące narzędzi połowowych oraz mechanizmy monitorowania i kontroli.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Przy opracowywaniu wspólnych zaleceń w celu zmiany lub ustanowienia w planach wieloletnich minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony regionalne grupy państw członkowskich powinny zapewnić, że osiągnięcie celów WPRyb nie zostanie zagrożone oraz zagwarantować przestrzeganie ochrony młodocianych osobników gatunków morskich, przy jednoczesnym zapewnieniu, że na rynku nie dochodzi do zakłóceń i że nie istnieje rynek dla ryb o rozmiarach mniejszych od minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony.

(30)  Przy opracowywaniu wspólnych zaleceń w celu zmiany lub ustanowienia minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony regionalne grupy państw członkowskich powinny przyczynić się do osiągnięcia celów WPRyb oraz zagwarantować pełne przestrzeganie ochrony młodocianych osobników gatunków morskich, przy jednoczesnym zadbaniu o to, by na rynku nie dochodziło do zakłóceń i aby nie istniał rynek dla ryb o rozmiarach mniejszych od minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Wprowadzenie doraźnych zamknięć w połączeniu z przepisami o przenoszeniu się jako dodatkowego środka służącego ochronie osobników młodocianych lub skupisk tarłowych powinno być dozwolone w ramach wspólnych zaleceń jako jedna z możliwości. Warunki ustanawiania i znoszenia tych obszarów oraz mechanizmy kontroli i monitorowania należy określić w odpowiednich wspólnych zaleceniach.

(31)  Wprowadzenie doraźnych zamknięć w połączeniu z przepisami o przenoszeniu się jako dodatkowego środka służącego ochronie osobników młodocianych lub skupisk tarłowych lub gatunków wrażliwych powinno być dozwolone w ramach wspólnych zaleceń jako jedna z możliwości. Warunki ustanawiania i znoszenia tych obszarów, w tym ustanawiania wyjątków, w stosownych przypadkach, oraz mechanizmy kontroli i monitorowania należy określić w odpowiednich wspólnych zaleceniach.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Na podstawie naukowej oceny wpływu narzędzi innowacyjnych, należycie ocenionego przez STECF, stosowanie lub rozszerzone stosowanie nowatorskich narzędzi, takich jak włok wytwarzający impulsy elektryczne, mogłoby zostać uwzględnione jako jedna z możliwości we wspólnych zaleceniach regionalnych grup państw członkowskich. Stosowanie innowacyjnych narzędzi połowowych nie powinno być dozwolone, jeżeli ocena naukowa wskazuje, że ich stosowanie będzie prowadzić do negatywnego wpływu na wrażliwe siedliska i gatunki niebędące gatunkami docelowymi.

(32)  Na podstawie naukowej oceny wpływu narzędzi innowacyjnych, należycie ocenionego przez STECF, w tym potencjalnego negatywnego wpływu niektórych narzędzi, stosowanie lub rozszerzone stosowanie nowatorskich narzędzi, takich jak włok rozprzowy zelektryfikowany, mogłoby zostać uwzględnione jako jedna z możliwości we wspólnych zaleceniach regionalnych grup państw członkowskich. Stosowanie innowacyjnych narzędzi połowowych nie powinno być dozwolone, jeżeli ocena naukowa wskazuje, że ich stosowanie będzie prowadzić do bezpośredniego lub kumulacyjnego negatywnego wpływu na siedliska morskie, w szczególności na wrażliwe siedliska lub gatunki niebędące gatunkami docelowymi, lub jeżeli zagraża osiągnięciu dobrego stanu środowiska wód morskich.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  W celu zminimalizowania przyłowów wrażliwych gatunków i wpływu narzędzi połowowych na wrażliwe siedliska regionalne grupy państw członkowskich powinny opracować dodatkowe środki łagodzące, aby ograniczyć wpływ połowów na wrażliwe gatunki i siedliska. Jeżeli dowody naukowe wykazują, że istnieje poważne zagrożenie dla stanu ochrony takich gatunków i siedlisk, wówczas państwa członkowskie powinny wprowadzić dodatkowe ograniczenia dotyczące budowy i użytkowania określonych narzędzi połowowych lub nawet całkowity zakaz ich stosowania w danym regionie. Takie przepisy mogłyby w szczególności być stosowane w odniesieniu do sieci dryfujących, które w niektórych obszarach doprowadziły do znacznych odłowów waleni i ptaków morskich.

(33)  W celu zminimalizowania oraz, w miarę możliwości, wyeliminowania przypadkowych połowów gatunków wrażliwych i wpływu narzędzi połowowych na wrażliwe siedliska regionalne grupy państw członkowskich powinny opracować dodatkowe środki łagodzące, aby ograniczyć wpływ połowów na wrażliwe gatunki i siedliska. Jeżeli dowody naukowe wykazują, że istnieje poważne zagrożenie dla stanu ochrony takich gatunków i siedlisk, wówczas państwa członkowskie powinny wprowadzić dodatkowe ograniczenia dotyczące budowy i użytkowania określonych narzędzi połowowych lub nawet całkowity zakaz ich stosowania w danym regionie, aby chronić środowisko morskie, lokalne stada ryb i lokalne społeczności rybackie. Takie przepisy mogłyby w szczególności być stosowane w odniesieniu do sieci dryfujących, które w niektórych obszarach doprowadziły do znacznych odłowów waleni i ptaków morskich.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Aby utrzymać istniejące szczegółowe zalecenia uzgodnione przez Komisję ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC), należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do wykazów wrażliwych ekosystemów morskich, a także konkretnych środków technicznych dotyczących określonych środków służących ochronie molwy niebieskiej i karmazyna. Komisja powinna być również uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych w odniesieniu do włączenia do prawa unijnego przyszłych zmian środków przyjętych przez NEAFC, które stanowią przedmiot niektórych wyraźnie zdefiniowanych elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, a które stają się wiążące dla Unii zgodnie z postanowieniami konwencji NEAFC. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów,

skreśla się

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Aby nie utrudniać badań naukowych, sztucznego zarybiania bądź przesiedlania, niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do czynności, które mogą być konieczne do prowadzenia wyżej wymienionych działań.

(36)  Aby nie utrudniać badań naukowych, bezpośredniego zarybiania bądź przesiedlania, niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do czynności, które mogą być konieczne do prowadzenia wyżej wymienionych działań.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe wykazują, że konieczne jest natychmiastowe działanie w celu ochrony gatunków morskich, Komisja powinna móc, w należycie uzasadnionych przypadkach, przyjąć akty delegowane mające natychmiastowe zastosowanie, ustanawiające środki techniczne w celu zmniejszenia takich zagrożeń, w uzupełnieniu lub na zasadzie odstępstwa od niniejszego rozporządzenia lub środków technicznych ustalonych w inny sposób zgodnie z prawem Unii. Środki te powinny być w szczególności tak skonstruowane, aby móc sprostać nieoczekiwanym zmianom w modelu stada wskutek wysokiego lub niskiego poziomu rekrutacji młodocianych osobników do danego stada i zapewnić ochronę ryb w okresie tarła bądź skorupiaków, gdy stada są na bardzo niskim poziomie lub gdy stan stada jest zagrożony z powodu innych zmian w stanie ochrony stad ryb. Mogłyby one obejmować ograniczenia dotyczące stosowania narzędzi połowowych ciągnionych lub statycznych bądź działalności połowowej na określonych obszarach lub w określonych okresach.

(37)  Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe wykazują, że konieczne jest natychmiastowe działanie w celu ochrony gatunków i siedlisk morskich, Komisja powinna móc, w należycie uzasadnionych przypadkach, przyjąć akty delegowane mające natychmiastowe zastosowanie, ustanawiające środki techniczne w celu zmniejszenia takich zagrożeń, w uzupełnieniu lub na zasadzie odstępstwa od niniejszego rozporządzenia lub środków technicznych ustalonych w inny sposób zgodnie z prawem Unii. Środki te powinny być w szczególności tak skonstruowane, aby móc sprostać nieoczekiwanym zmianom w modelu stada wskutek wysokiego lub niskiego poziomu rekrutacji młodocianych osobników do danego stada bądź przypadkowych połowów wrażliwych gatunków i aby zapewnić ochronę ryb w okresie tarła bądź skorupiaków, gdy stada są na bardzo niskim poziomie lub gdy stan stada jest zagrożony z powodu innych zmian w stanie ochrony stad ryb lub wrażliwych gatunków, a także aby zaradzić pogarszaniu się stanu populacji i siedlisk gatunków wskutek połowów i by zapewnić wszelkie inne niezbędne środki ochrony środowiska. Takie środki mogłyby obejmować ograniczenia dotyczące stosowania narzędzi połowowych ciągnionych lub statycznych bądź działalności połowowej na określonych obszarach lub w określonych okresach.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu należy przekazać Komisji w celu aktualizacji wykazu ryb i skorupiaków, których ukierunkowane połowy są zakazane, aktualizacji wykazu wrażliwych obszarów, na których należy ograniczyć połowy, przyjęcia środków technicznych jako część planów wieloletnich oraz przyjęcia środków technicznych jako część tymczasowych planów dotyczących odrzutów. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(38)  Uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu należy przekazać Komisji w celu zdefiniowania, z myślą o ustanowieniu wskaźników skuteczności środków technicznych w odniesieniu do połowów ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony, najważniejszych łowisk oraz poziomów takich połowów, które mają zastosowanie do tych najważniejszych łowisk, w celu aktualizacji wykazu ryb i skorupiaków, których ukierunkowane połowy są zakazane, w celu aktualizacji wykazu wrażliwych obszarów, na których należy ograniczyć połowy, w celu przyjęcia środków technicznych w ramach planów wieloletnich oraz, w razie konieczności, poza ramami planów wieloletnich, jak również w celu przyjęcia środków technicznych jako części tymczasowych planów dotyczących odrzutów. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów i w oparciu o ocenę STECF. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Do końca 2020 r., a następnie co trzy lata, Komisja powinna składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania na temat wykonania niniejszego rozporządzenia, na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie oraz zainteresowane komitety doradcze oraz po dokonaniu oceny przez STECF. W tym sprawozdaniu należy ocenić, w jakim stopniu środki techniczne, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i unijnym, przyczyniły się do osiągnięcia celów i wartości docelowych niniejszego rozporządzenia. Jeżeli w tym sprawozdaniu zostanie stwierdzone, że na poziomie regionalnym cele i wartości docelowe nie zostały osiągnięte, państwa członkowskie w tym regionie powinny przedłożyć plan działań naprawczych, które zapewnią osiągniecie tych celów i wartości docelowych. Komisja powinna również zaproponować Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na podstawie tego sprawozdania wszelkie niezbędne zmiany niniejszego rozporządzenia.

(40)  Do dnia … [trzy lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co trzy lata, Komisja powinna składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania na temat wykonania niniejszego rozporządzenia, na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie oraz zainteresowane komitety doradcze oraz po dokonaniu oceny przez STECF. W tym sprawozdaniu należy ocenić, w jakim stopniu środki techniczne, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i unijnym, przyczyniły się do osiągnięcia celów i poziomów wskaźników skuteczności przewidzianych na mocy niniejszego rozporządzenia. Jeżeli w tym sprawozdaniu zostanie stwierdzone, że na poziomie regionalnym cele nie zostały osiągnięte lub że wskaźniki skuteczności utrzymują się na niedostatecznym poziomie, państwa członkowskie w tym regionie powinny przedłożyć plan działań naprawczych, które zapewnią osiągnięcie tych celów i poprawę poziomów wskaźników skuteczności. Na podstawie tego sprawozdania Komisja powinna również zaproponować Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wszelkie niezbędne zmiany niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  Należy odpowiednio zmienić rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/200629, (WE) nr 1098/200730, (WE) nr 1224/200931 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/201132 i (UE) nr 1380/201333.

(42)  Należy odpowiednio zmienić rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/200629, (WE) nr 1098/200730, (WE) nr 1224/200931 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/201333.

__________________

__________________

29 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1626/94 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11).

29 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1626/94 (Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 11).

30 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1).

30 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1).

31 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).

31 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).

32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) oraz zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego (Dz.U. L 347 z 30.12.2001, s. 44).

 

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  W celu uzupełnienia lub zmiany istniejących szczegółowych przepisów transponujących zalecenia uzgodnione przez Generalną Komisję Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do środków technicznych w rozporządzeniu (UE) nr 1343/2011. Należy również przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych w odniesieniu do włączenia do prawa unijnego przyszłych zmian środków przyjętych przez GFCM, które stanowią przedmiot niektórych wyraźnie zdefiniowanych elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, a które stają się wiążące dla Unii zgodnie z postanowieniami porozumienia GFCM. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1343/2011. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów,

skreśla się

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wykorzystania narzędzi połowowych i wzajemnych relacji między działalnością połowową a ekosystemami morskimi.

b)  wykorzystania narzędzi połowowych.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  interakcji między wspomnianymi narzędziami połowowymi a ekosystemami morskimi.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do działalności prowadzonej przez unijne statki rybackie i obywateli państw członkowskich, bez uszczerbku dla głównej odpowiedzialności państwa bandery, na obszarach połowowych określonych w art. 5, jak również przez statki rybackie pływające pod banderą państw trzecich i zarejestrowane w nich podczas połowów na wodach Unii.

1.  Z zastrzeżeniem art. 29, niniejsze rozporządzenie stosuje się do wszelkiej działalności połowowej (zarówno rekreacyjnej, jak i komercyjnej) prowadzonej przez unijne statki rybackie i obywateli państw członkowskich, bez uszczerbku dla głównej odpowiedzialności państwa bandery, na obszarach połowowych określonych w art. 5, jak również przez statki rybackie pływające pod banderą państw trzecich i zarejestrowane w nich podczas połowów na wodach Unii.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Artykuły 7 i 14 oraz część A załączników V–X mają zastosowanie także do połowów rekreacyjnych.

2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie także do połowów rekreacyjnych.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jako narzędzia wspierające realizację wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) środki techniczne przyczyniają się do osiągania celów WPRyb określonych w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w szczególności w ust. 2, 3 i 5 lit. a) oraz j) tego artykułu.

1.  Środki techniczne przyczyniają się do osiągania celów WPRyb określonych w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ponadto środki techniczne powinny w szczególności:

2.  Środki techniczne przyczyniają się w szczególności do osiągnięcia następujących celów:

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zoptymalizować modele eksploatacji w celu ochrony młodocianych osobników i skupisk tarłowych gatunków morskich,

a)  zapewnić zrównoważone modele eksploatacji w celu ochrony młodocianych osobników i skupisk tarłowych gatunków morskich, a także zapewnić właściwe środki bezpieczeństwa;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zagwarantować, aby przyłowy gatunków morskich wymienionych w dyrektywach 92/43/EWG i 2009/147/WE oraz innych wrażliwych gatunków, były ograniczone do minimum i w miarę możliwości eliminowane, tak by nie stanowiły zagrożenia dla stanu ochrony tych gatunków,

b)  zagwarantować, aby przypadkowe połowy wrażliwych gatunków morskich, w szczególności gatunków wymienionych w dyrektywach 92/43/EWG i 2009/147/WE, w wyniku prowadzonych połowów, były ograniczone do minimum i w miarę możliwości eliminowane,

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zapewnić, aby wpływ rybołówstwa na środowisko na siedliska morskie był ograniczony do minimum i w miarę możliwości eliminowany, tak by nie stanowił zagrożenia dla stanu ochrony tych siedlisk,

c)  zapewnić, w tym przy wykorzystaniu odpowiednich zachęt, aby negatywny wpływ rybołówstwa na środowisko na siedliska morskie był ograniczony do minimum i w miarę możliwości eliminowany,

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  przyczyniać się do istnienia środków zarządzania rybołówstwem do celów wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektyw 92/43/EWG, 2009/147/WE, 2008/56/WE i 2000/60/WE.

d)  ustanowić środki zarządzania rybołówstwem do celów wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektyw 92/43/EWG, 2009/147/WE, 2008/56/WE i 2000/60/WE.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wartości docelowe

Wskaźniki skuteczności

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Celem środków technicznych jest:

1.  Dla ustalenia, czy środki techniczne przyczyniają się do osiągania celów, o których mowa w art. 3, stosuje się następujące wskaźniki skuteczności:

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnienie, by połowy gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony nie przekraczały 5 % wielkości połowów zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013,

a)  zakres, w jakim połowy gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony są stopniowo obniżane do poziomów określonych dla najważniejszych łowisk;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zapewnienie, by przyłowy ssaków morskich, gadów morskich, ptaków morskich i innych gatunków wykorzystywanych do celów innych niż handlowe nie przekraczały poziomów określonych w przepisach prawa unijnego i porozumieniach międzynarodowych,

b)   zakres, w jakim przypadkowe połowy ssaków morskich, gadów morskich, ptaków morskich i innych gatunków niewykorzystywanych do celów handlowych są stopniowo ograniczane i w miarę możliwości eliminowane,

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zapewnienie, by wpływ działalności połowowej na siedliska dna morskiego nie przekraczał poziomu niezbędnego do osiągnięcia dobrego stanu środowiska dla każdego typu siedlisk ocenionych w ramach dyrektywy 2008/56/WE w każdym regionie lub podregionie morskim, zarówno w odniesieniu do jakości siedlisk naturalnych jak i zasięgu obszarowego, w ramach którego należy osiągnąć wymagane poziomy.

c)   zakres, w jakim negatywny wpływ działalności połowowej na siedliska morskie, w tym wrażliwe siedliska dna morskiego, został zmniejszony i utrzymuje się poniżej poziomu niezbędnego do osiągnięcia dobrego stanu środowiska, w szczególności dla każdego typu siedlisk ocenionych w ramach dyrektywy 2008/56/WE w każdym regionie lub podregionie morskim, zarówno w odniesieniu do jakości siedlisk naturalnych, jak i zasięgu obszarowego, w ramach którego należy osiągnąć wymagane poziomy.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, zgodnie z art. 32 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez określenie, do celów ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu:

 

a) najważniejszych łowisk, o których mowa w tej literze;

 

b) poziomów obecnych połowów gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony dla każdego z tych najważniejszych łowisk, w oparciu o dostarczone przez państwa członkowskie dane dotyczące lat referencyjnych 2013–2015;

 

c) konkretnych poziomów, do których należy ograniczyć połowy gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony dla każdego z najważniejszych łowisk, aby osiągnąć cel polegający na zapewnieniu zrównoważonych modeli eksploatacji oraz ochrony młodocianych osobników.

 

Ustalając konkretne poziomy, o których mowa w lit. c) akapit pierwszy, uwzględnia się najlepsze dostępne opinie naukowe, w tym opinie STECF, a także istniejące i przyszłe możliwości techniczne w zakresie unikania połowów gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  W celu przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w ust. 1a, państwa członkowskie mogą przedłożyć wspólne zalecenie na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 do dnia ... [12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c.  W przypadku nieprzedstawienia wspólnego zalecenia w terminie określonym w ust. 1b niniejszego artykułu, lub jeżeli wspólne zalecenie przedstawione przez państwa członkowskie uznano za niezgodne z celami niniejszego rozporządzenia, do dnia...[18 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], w drodze odstępstwa od art. 18 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, Komisja przyjmuje akty delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie poprzez określenie elementów wskazanych w ust. 1a akapit pierwszy niniejszego artykułu, zgodnie z art. 32 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1d.  Aby doprowadzić do stopniowego ograniczenia połowów gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony do poziomów pozwalających zapewnić zrównoważone modele eksploatacji, konkretne poziomy, o których mowa w ust. 1a lit. c) akapit pierwszy, podlegają przeglądowi co trzy lata, z zastosowaniem procedury określonej w ust. 1a, 1b i 1c, oraz powinny one zostać dodatkowo ograniczone, w miarę potrzeby, zgodnie z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi oraz obecnymi i przyszłymi możliwościami technicznymi w zakresie unikania takich połowów.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zakres, w jakim powyższe cele zostały zrealizowane, jest poddawany przeglądowi w ramach procesu sprawozdawczości określonego w art. 34.

2.  Ocenę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się w ramach procesu sprawozdawczości określonego w art. 34.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „Morze Północne” oznacza rejony ICES34 IIa, IIIa i IV;

a)  „Morze Północne” oznacza wody Unii w rejonach ICES34 IIa, IIIa i IV;

__________________

__________________

34 Rejony ICES (Międzynarodowej Rady Badań Morza) określone są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 70).

34 Rejony ICES (Międzynarodowej Rady Badań Morza) określone są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 70).

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  „wody północno-zachodnie” oznaczają podobszary ICES V (z wyjątkiem Va i nienależących do Unii wód podobszaru Vb), VI oraz VII;

c)  „wody północno-zachodnie” oznaczają wody UE na podobszarach ICES V, VI oraz VII;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  „regiony najbardziej oddalone” oznaczają wody wokół regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 akapit pierwszy Traktatu, podzielone na trzy baseny morskie: zachodni Atlantyk, wschodni Atlantyk i Ocean Indyjski;

g)  „wody Unii Europejskiej na Oceanie Indyjskim i zachodnim Atlantyku” oznaczają wody wokół Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki, Majotty, Reunionu i Saint-Martin podlegające zwierzchnictwu lub jurysdykcji danego państwa członkowskiego;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „model eksploatacji” oznacza sposób rozłożenia presji połowowej w stosunku do struktury wiekowej stada;

1)  „model eksploatacji” oznacza zakres, w jakim śmiertelność połowowa występuje w poszczególnych elementach struktury wiekowej i wielkościowej stada;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  „selektywność” oznacza określenie ilościowe, za pomocą którego określa się prawdopodobieństwo złowienia ryb pewnej wielkości w sieć o pewnym rozmiarze oczek (lub na haki pewnej wielkości );

2)  „selektywność” oznacza prawdopodobieństwo złowienia niektórych gatunków ryb lub ryb o określonych rozmiarach przy użyciu narzędzi o określonych cechach;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  „połowy selektywne” oznaczają zdolność metod połowowych do zlokalizowania i chwytania ryb i skorupiaków w zależności od rozmiaru i rodzaju gatunku, co w trakcie połowów umożliwia uniknięcie połowu organizmów niedocelowych lub wypuszczenie ich w nieuszkodzonym stanie;

skreśla się

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  „ukierunkowane połowy” oznaczają połowy określonego gatunku lub kombinacji gatunków, gdy całkowite połowy tego gatunku/tych gatunków stanowią ponad 50 % wartości ekonomicznej połowów;

4)  „ukierunkowane połowy” oznaczają nakład połowowy ukierunkowany na konkretne gatunki lub grupy gatunków, których dokładny skład różni się w zależności od łowisk i w odniesieniu do których ustalono na szczeblu regionalnym szczegółowe przepisy przewidujące minimalne specyfikacje techniczne dotyczące rozmiarów oczek i urządzeń selektywnych dla poszczególnych łowisk;

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a)  „stan ochrony gatunków” oznacza stan ochrony gatunków, jak określono w art. 1 lit. i) dyrektywy 92/43/EWG;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b)  „stan ochrony siedlisk” oznacza stan ochrony naturalnych siedlisk, jak określono w art. 1 lit. e) dyrektywy 92/43/EWG;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7)  „wrażliwy gatunek” oznacza gatunek, na którego stan ochrony, w tym jego siedlisko, rozmieszczenie, liczebność i stan populacji, jest wywierany niekorzystny wpływ z powodu presji wynikającej z działalności człowieka, w tym działalności połowowej. Wrażliwe gatunki obejmują w szczególności gatunki wymienione w załącznikach II i IV do dyrektywy 92/43/EWG i gatunki objęte dyrektywą 2009/147/WE oraz gatunki, których ochrona jest niezbędna do osiągnięcia dobrego stanu środowiska zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE;

7)  „wrażliwy gatunek” oznacza gatunek, na którego stan ochrony, w tym jego siedlisko, rozmieszczenie, liczebność lub stan populacji, jest wywierany niekorzystny wpływ z powodu presji wynikającej z działalności człowieka, w tym działalności połowowej. Wrażliwe gatunki obejmują w szczególności gatunki wymienione w załącznikach II i IV do dyrektywy 92/43/EWG i gatunki objęte dyrektywą 2009/147/WE oraz gatunki, których ochrona jest niezbędna do osiągnięcia dobrego stanu środowiska zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8)  „małe gatunki pelagiczne” oznaczają makrelę, śledzia atlantyckiego, ostroboka, sardelę europejską, sardynkę, błękitka, srebrzyka smukłego, szprota i kaprosza;

8)  „małe gatunki pelagiczne” oznaczają między innymi makrelę, śledzia atlantyckiego, ostroboka, sardelę europejską, sardynkę, błękitka, srebrzyka smukłego, szprota, kaprosza, bopsa, sardynelę hiszpańską i sardynelę eba;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a)  „połowy tradycyjne (na własne potrzeby) za pomocą biernych narzędzi połowowych” oznaczają niekomercyjną działalność połowową, w której żywe zasoby morskie są eksploatowane na ograniczoną skalę na szczeblu lokalnym, wyłącznie na własne potrzeby oraz przy wykorzystaniu wyłącznie tradycyjnych narzędzi i technik połowowych;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10)  „komitety doradcze” oznaczają grupy zainteresowanych stron ustanowione w ramach WPRyb, aby wspierać wyważoną reprezentację wszystkich zainteresowanych stron i przyczynić się do osiągnięcia celów WPRyb;

10)  „komitety doradcze” oznaczają grupy zainteresowanych stron ustanowione w ramach art. 43 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, prowadzące działalność zgodnie z art. 44 i 45 wspomnianego rozporządzenia oraz załącznikiem III do niego;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11)  „włok” oznacza narzędzie połowowe czynnie ciągnięte przez jeden statek rybacki lub większą liczbę takich statków i składające się z sieci w kształcie stożka lub ostrosłupa (część główna) zamkniętej z tyłu workiem włoka; „ciągnione narzędzie połowowe” oznacza wszelkie włoki, niewody duńskie oraz podobne narzędzia połowowe, których część główna ma kształt stożka lub ostrosłupa i jest zamknięta z tyłu workiem lub składa się z dwóch długich skrzydeł, części głównej oraz worka włoka, które są czynnie przemieszczane w wodzie;

11)  „włok” oznacza narzędzie połowowe wyposażone w sieć czynnie ciągniętą przez jeden statek rybacki lub większą liczbę takich statków, zamkniętą z tyłu workiem włoka;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

11a)  „ciągnione narzędzie połowowe” oznacza wszelkie dragi, włoki, niewody duńskie i podobne narzędzia, które są czynnie przemieszczane w wodzie przez co najmniej jeden statek lub przy użyciu jakiegokolwiek innego systemu mechanicznego;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12)  „włok denny” oznacza włok zaprojektowany i uzbrojony do prowadzenia działalności na dnie morskim lub w jego pobliżu;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13)  „włok denny rozprzowy” oznacza włok denny ciągnięty jednocześnie przez dwie jednostki, po jednej z każdej strony włoka. Poziome otwarcie włoka jest utrzymywane dzięki odległości pomiędzy dwoma statkami, które ciągną narzędzie;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15)  „włok rozprzowy” oznacza narzędzie z włokiem otwartym poziomo przy użyciu stalowej lub drewnianej rury, wyposażone w belkę oraz tkaninę sieciową z łańcuchami dennymi, matami łańcuchowymi lub łańcuchami płoszącymi, czynnie ciągnięte po dnie;

15)  „włok rozprzowy” oznacza narzędzie z włokiem otwartym poziomo przy użyciu rozprza, skrzydeł lub podobnych urządzeń;

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

16)  „włok wytwarzający impulsy elektryczne” oznacza technikę połowową, która wykorzystuje pole elektryczne do połowu ryb. Włok wytwarzający impulsy elektryczne posiada szereg elektrod przymocowanych do narzędzia w kierunku ciągnienia, które emitują krótkie impulsy elektryczne;

16)  „włok rozprzowy zelektryfikowany” oznacza włok, który wykorzystuje impulsy elektryczne do połowu żywych zasobów morza;;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

17a)  „niewody dobrzeżne” oznaczają sieci okrążające i niewody ciągnione wydawane z łodzi, które są ciągnione z brzegu lub z łodzi zacumowanej lub zakotwiczonej do brzegu;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

20)  „sieci stawne” oznaczają wszelkie rodzaje sieci skrzelowych, oplątujących lub drygawic, które są zakotwiczone do dna morskiego (sieci skrzelowe lub sieci denne) lub mogą dryfować z pływami (sieć dryfująca), tak aby ryby do nich wpływały i zaplątywały się w sieć lub były chwytane w jej oczka;

20)  „sieci stawne” oznaczają wszelkie rodzaje sieci skrzelowych, oplątujących lub drygawic, które są zakotwiczone do dna morskiego (sieci skrzelowe lub sieci denne), tak aby ryby do nich wpływały i zaplątywały się w sieć lub były chwytane w jej oczka;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

21)  „sieć dryfująca” oznacza sieć składającą się z jednej lub więcej ścian siatki zawieszonych wspólnie i równolegle na nadborze lub nadborach, utrzymywaną na powierzchni wody lub na pewnej głębokości za pomocą urządzeń pływających, dryfującą z prądem osobno lub wraz z łodzią, z którą sieć może być połączona. Sieć może być wyposażona w urządzenia, które mają ją stabilizować lub ograniczać jej dryfowanie, takie jak zakotwiczenie lub oparcie na dnie zamocowane z jednego końca sieci;

21)  „sieć dryfująca” oznacza sieć utrzymywaną na powierzchni wody lub na pewnej głębokości za pomocą urządzeń pływających, dryfującą z prądem osobno lub wraz z łodzią, z którą sieć może być połączona. Sieć może być wyposażona w urządzenia, które mają ją stabilizować lub ograniczać jej dryfowanie;

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

22)  „sieć skrzelowa denna” oznacza sieć składającą się z pojedynczego kawałka tkaniny sieciowej i utrzymywaną w wodzie w pozycji pionowej za pomocą pływaków i ciężarów. Żywe zasoby morskie są przy jej użyciu łowione poprzez chwytanie w oczka sieci; jest mocowana albo może być mocowana w dowolny sposób na dnie morskim;

22)  „sieć skrzelowa” oznacza sieć stawną składającą się z pojedynczego kawałka tkaniny sieciowej i utrzymywaną w wodzie w pozycji pionowej za pomocą pływaków i ciężarów;

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

23)  „sieć oplątująca denna” oznacza pojedynczy płat tkaniny sieciowej zamocowany w taki sposób, że tkanina ta jest podwieszona na linach, aby stworzyć większą powierzchnię luźnej sieci niż w przypadku sieci skrzelowej. Sieci oplątujące zwykle mają mniej luzu na nadborze i nie stoją przy połowach tak wysoko jak przeciętna sieć skrzelowa denna; są mocowane lub mogą być mocowane w dowolny sposób na dnie morskim;

23)  „sieć oplątująca” oznacza sieć stawną złożoną z pojedynczego płata tkaniny sieciowej zamocowanego w taki sposób, że tkanina ta jest podwieszona na linach, aby stworzyć większą powierzchnię luźnej sieci niż w przypadku sieci skrzelowej;

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

24)  „drygawica denna” oznacza sieć składającą się z dwóch lub więcej warstw materiału sieciowego z dwiema zewnętrznymi warstwami o dużym rozmiarze oczek i z warstwą o drobnych, małych oczkach umieszczoną między nimi; sieć jest przymocowana lub może być przymocowana do dna morskiego w dowolny sposób;

24)  „drygawica” oznacza sieć stawną składającą się z dwóch lub więcej warstw tkaniny sieciowej z dwiema zewnętrznymi warstwami o dużym rozmiarze oczek i z warstwą o drobnych oczkach umieszczoną między nimi;

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

26)  „takla” oznacza narzędzie połowowe składające się z głównej liny, czasami o znacznej długości, do której w regularnych odstępach przymocowane są przepony z haczykami z przynętą lub bez niej. Lina główna jest umocowana poziomo na dnie lub blisko dna, pionowo lub może unosić się na powierzchni;

26)  „takla” oznacza narzędzie połowowe składające się z głównej liny o zróżnicowanej długości, do której przymocowane są sznury dodatkowe (stągiewki) z haczykami rozmieszczone w odpowiednich odstępach w zależności od gatunku docelowego. Lina główna jest umocowana poziomo na dnie lub blisko dna, pionowo lub może unosić się na powierzchni;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  „więcierze i kosze” oznaczają pułapki w postaci klatek lub koszy wykonanych z różnych materiałów, zaprojektowane do połowu skorupiaków lub ryb, umieszczane na dnie morskim pojedynczo lub w rzędach połączonych linkami (bojrepami) z bojami na powierzchni, które wskazują ich położenie, i posiadające jeden otwór lub wejście bądź większą ich liczbę;

(27)  „więcierze i kosze” oznaczają pułapki w postaci klatek lub koszy zaprojektowane do połowu skorupiaków, mięczaków lub ryb, umieszczane na dnie morskim lub nad nim zawieszane pojedynczo lub w rzędach połączonych linkami (bojrepami) z bojami na powierzchni, które wskazują ich położenie, i posiadające jeden otwór lub wejście bądź większą ich liczbę;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  „węda ręczna” oznacza technikę połowową, w której pojedyncza lina połowowa jest trzymana w rękach. Do liny przymocowany jest jeden wabik lub haczyk z przynętą bądź większa liczba wabików lub haczyków;

(28)  „węda ręczna” oznacza pojedynczą linę połowową trzymaną w rękach, do której przymocowany jest jeden wabik lub haczyk z przynętą bądź większa liczba wabików lub haczyków;

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  „krzyż św. Andrzeja” oznacza chwytak, który dzięki działaniu podobnemu do pracy nożyczek umożliwia zbieranie małży lub korala czerwonego z dna morskiego;

(29)  „krzyż św. Andrzeja” oznacza chwytak, który dzięki możliwości działania podobnego do pracy nożyczek umożliwia zbieranie małży lub korala czerwonego z dna morskiego;

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  „worek włoka” oznacza najbardziej do tyłu wysuniętą część włoka, w kształcie walca, czyli o takim samym obwodzie na całej swojej długości, albo w kształcie zwężającym się; Składa się z jednej lub wielu ścian (części tkaniny sieciowej) o jednakowym rozmiarze oczka sieci, połączonych bocznie jedna z drugą w osi włoka sznurem, do którego może być przyłączona lina wzmacniająca brzegi. Do celów regulacyjnych ostatnie 50 oczek sieci tworzy worek włoka;

(30)  „worek włoka” oznacza najbardziej do tyłu wysuniętą część włoka, w kształcie walca, czyli o takim samym obwodzie na całej swojej długości, albo w kształcie zwężającym się; składa się z jednej lub wielu płatów (części tkaniny sieciowej) połączonych bocznie jeden z drugim. Do celów regulacyjnych ostatnie 50 oczek sieci tworzy worek włoka;

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  „rozmiar oczka sieci” oznacza rozmiar oczka każdego worka włoka narzędzia ciągnionego, mierzony zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 517/200840;

(31)  „rozmiar oczka sieci” oznacza:

 

a)   w przypadku tkaniny węzłowej: najdłuższą odległość między dwoma przeciwległymi węzłami w tym samym oczku przy całkowitym rozciągnięciu;

 

b)   w przypadku tkaniny bezwęzłowej: odległość między dwoma przeciwległymi złączami wzdłuż najszerszej osi w tym samym oczku przy całkowitym rozciągnięciu;

__________________

 

40 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 517/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 w odniesieniu do ustalania rozmiaru oczek oraz oceny grubości przędzy sieci rybackich (Dz.U. L 151 z 11.6.2008, s. 5).

 

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  „oczko kwadratowe” oznacza kształt oczka uzyskanego z mocowania tkaniny sieciowej o 45° odchyleniu od kierunku N w taki sposób, aby boki biegły równolegle i pod kątem 90° w stosunku do osi włoka;

(32)  „oczko kwadratowe” oznacza czworoboczne oczko składające się z dwóch serii równoległych boków o tej samej nominalnej długości, przy czym jedna seria jest równoległa do osi podłużnej sieci, a druga jest do niej prostopadła;

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  „oczko romboidalne” oznacza zwykły romboidalny kształt oczek sieci w płacie tkaniny sieciowej;

(33)  „oczko rombowe” oznacza cztery boki tej samej długości, przy czym przekątne oczka są do siebie prostopadłe i jedna przekątna jest równoległa do osi podłużnej sieci;

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  „sieć przesiewająca” oznacza urządzenie zamocowane do całego obwodu włoka krewetkowego w pobliżu rozprza i zwężające się ku końcowi, gdzie jest przymocowane do dolnej powierzchni włoka krewetkowego. W miejscu, w którym sieć przesiewająca styka się z workiem włoka, znajduje się otwór wyjściowy, przez który mogą wydostać się gatunki lub osobniki zbyt duże, aby przejść przez sito, podczas gdy krewetki mogą przejść przez sito i dostać się do worka włoka;

skreśla się

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  „czas zanurzenia” oznacza okres od momentu pierwszego umieszczenia sieci w wodzie do momentu pełnego wybrania sieci na pokład statku rybackiego;

(38)  „czas zanurzenia” oznacza okres od momentu pierwszego umieszczenia narzędzia w wodzie do momentu pełnego wyciągnięcia go na pokład statku rybackiego;

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  „czujniki do monitorowania narzędzi” oznaczają zdalne czujniki elektroniczne, które można umieścić na włoku lub okrężnicy w celu monitorowania najważniejszych parametrów użytkowych, takich jak odległość między rozpornicami lub wielkość połowu;

(39)  „czujniki do monitorowania narzędzi” oznaczają zdalne czujniki elektroniczne, które przymocowano w celu monitorowania najważniejszych parametrów użytkowych, takich jak odległość między rozpornicami lub wielkość połowu;

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(39a)  „lina dociążona” oznacza linę z przymocowanymi haczykami z przynętą z dodatkowym obciążeniem, które ma na celu zwiększenie prędkości jej zatapiania i ogranicza czas narażenia ptactwa morskiego na kontakt z nią;

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  „dźwiękowe urządzenie odstraszające” oznacza zdalnie sterowane urządzenia zwracające uwagę gatunków takich jak ssaki morskie i ostrzegające je o obecności narzędzi połowowych za pomocą wydawania sygnałów dźwiękowych;

(40)  „dźwiękowe urządzenie odstraszające” oznacza urządzenie wydające sygnały dźwiękowe po to, by zniechęcić gatunki takie jak ssaki morskie do zbliżania się do narzędzi połowowych;

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  „selekcja jakościowa” oznacza praktykę odrzutów tanich ryb objętych limitami połowowymi, mimo że mogły one zostać legalnie wyładowane, stosowaną w celu maksymalizacji całkowitej wartości ekonomicznej lub pieniężnej ryb przywiezionych do portu.

(42)  „selekcja jakościowa” oznacza praktykę odrzutów tanich ryb objętych limitami połowowymi, mimo że powinny one zostać legalnie wyładowane, stosowaną w celu maksymalizacji całkowitej wartości ekonomicznej lub pieniężnej ryb przywiezionych do portu;

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(43a)  „istotny niekorzystny wpływ” oznacza istotny niekorzystny wpływ zdefiniowany w art. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 734/2008;

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 45 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(45a)  „wskaźniki skuteczności” oznaczają zestaw parametrów, które pozwalają oszacować wydajność środków technicznych.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  wszelkiego typu pocisków;

g)  wszelkiego typu pocisków, z wyjątkiem tych używanych do uboju tuńczyka umieszczonego w klatkach lub schwytanego w sieć pułapkową lub za pomocą harpunów ręcznych i kusz używanych do połowów rekreacyjnych bez wykorzystania akwalungu, od świtu do zmierzchu;

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Żadna część narzędzi ciągnionych nie jest wykonana z tkaniny sieciowej o rozmiarze oczka sieci mniejszym niż rozmiar oczka sieci worka włoka. Przepis ten nie ma zastosowania do narzędzi połowowych używanych w celu mocowania czujników do monitorowania narzędzi.

1.  Żadna część narzędzi ciągnionych nie jest z tkaniny sieciowej o rozmiarze oczka sieci mniejszym niż rozmiar oczka sieci worka włoka. Przepis ten nie ma zastosowania do narzędzi połowowych używanych w celu mocowania czujników do monitorowania narzędzi lub urządzeń zapewniających selektywność pod względem rozmiarów lub gatunków.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zabrania się konstruowania jakiegokolwiek worka włoka bądź mocowania jakiegokolwiek urządzenia, które blokuje lub w inny sposób skutecznie zmniejsza wielkość oczek sieci worka włoka lub dowolnej części narzędzia ciągnionego. Przepis ten nie wyklucza używania określonych urządzeń ograniczających zużycie i rozrywanie się, zwiększających lub ograniczających uciekanie połowów w przedniej części narzędzi ciągnionych.

3.  Zabrania się stosowania i przewożenia na pokładzie statków rybackich jakiegokolwiek urządzenia, które blokuje lub w inny sposób skutecznie zmniejsza wielkość oczek sieci worka włoka lub dowolnej części narzędzia ciągnionego. Przepis ten nie wyklucza używania określonych urządzeń ograniczających zużycie i rozrywanie się, zwiększających lub ograniczających uciekanie połowów w przedniej części narzędzi ciągnionych bądź montowania urządzeń przeznaczonych do kontroli połowów.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólne ograniczenia dotyczące stosowania sieci stawnych

Ogólne ograniczenia dotyczące stosowania sieci stawnych i pławnic

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  tuńczyk biały (Thunnus alalunga),

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Zabrania się rozmieszczania wszelkich sieci skrzelowych dennych, sieci oplątujących i drygawic w każdym miejscu, gdzie wskazana na mapach głębokość wynosi powyżej 600 metrów.

5.  Zabrania się rozmieszczania wszelkich sieci skrzelowych dennych, sieci oplątujących i drygawic w każdym miejscu, gdzie wskazana na mapach głębokość wynosi powyżej 200 metrów.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Niezależnie od ust. 5:

 

a) szczegółowe odstępstwa określone w załączniku V część C pkt 6, załączniku VI część C pkt 6 i 9 oraz załączniku VII część C pkt 4 stosuje się, jeżeli głębokość wskazana na mapie wynosi między 200 a 600 m;

 

b) rozmieszczanie sieci skrzelowych dennych, sieci oplątujących i drygawic w każdym miejscu, gdzie głębokość wskazana na mapie wynosi powyżej 200 metrów, jest dozwolone na obszarze połowowym zdefiniowanym w art. 5 lit. e).

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Rozmyślne poławianie, zatrzymywanie na statku, przeładunek lub wyładunek ryb lub skorupiaków, o których mowa w załączniku IV do dyrektywy 92/43/EWG, są zabronione, z wyjątkiem przypadku przyznania odstępstwa zgodnie z art. 16 wymienionej dyrektywy.

skreśla się

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Złowionych jako przyłów osobników gatunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wolno okaleczać i należy je niezwłocznie uwolnić z powrotem do morza.

3.  Złowionych jako przypadkowy połów osobników gatunków, o których mowa w ust. 2, nie wolno okaleczać i należy je niezwłocznie uwolnić z powrotem do morza.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Ustęp 3 nie ma zastosowania, jeżeli państwo członkowskie bandery posiada oficjalny program dotyczący gromadzenia danych i badań naukowych okazów gatunków wymienionych w załączniku I.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli z najlepszych dostępnych opinii naukowych wynika, że w wykazie w załączniku I konieczne jest wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu nowych gatunków wymagających ochrony, Komisja jest uprawniona do przyjmowania takich zmian w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 32.

4.  Jeżeli z najlepszych dostępnych opinii naukowych wynika, że w wykazie w załączniku I konieczne jest wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu nowych gatunków wymagających ochrony lub usunięciu gatunków, które nie muszą pozostawać w wykazie, Komisja jest uprawniona do przyjmowania takich zmian w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 32.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Celem środków przyjętych na podstawie ust. 4 niniejszego artykułu jest osiągnięcie wartości docelowych określonych w art. 4 ust. 1 lit. b).

5.  Przyjęcie środków na podstawie ust. 4 niniejszego artykułu powinna poprzedzać ocena wskaźników skuteczności określonych w art. 4 ust. 1 lit. b).

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przyłowy ssaków morskich, ptaków morskich i gadów morskich

Połowy ssaków morskich, ptaków morskich i gadów morskich

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Złowionych jako przyłów osobników gatunków, o których mowa w ust. 1, nie wolno okaleczać i należy je niezwłocznie uwolnić.

2.  Złowionych przypadkowo osobników gatunków, o których mowa w ust. 1, nie wolno okaleczać i należy je niezwłocznie uwolnić. Operatorzy statków rybackich rejestrują i przekazują właściwym organom informacje dotyczące osobników złowionych przypadkowo, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/10041a.

 

_______________________

 

1aRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1004 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia unijnych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 (Dz.U. L 157 z 20.6. 2017, s. 1).

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Niezależnie od ust. 1 i 2 dopuszcza się zatrzymywanie na statku, przeładunek lub wyładunek złowionych jako przyłów osobników gatunków morskich, o których mowa w ust. 1, w stopniu, w jakim działanie takie jest konieczne do zapewnienia wsparcia przy odzyskiwaniu pojedynczych zwierząt, i pod warunkiem że właściwe organy krajowe zostały z wyprzedzeniem w pełni o tym poinformowane.

3.  Niezależnie od ust. 1 i 2 dopuszczalne jest zatrzymywanie na statku, przeładunek lub wyładunek złowionych przypadkowo osobników gatunków morskich, o których mowa w ust. 1, w stopniu, w jakim działanie takie jest konieczne do zapewnienia wsparcia przy odzyskiwaniu pojedynczych zwierząt. Dopuszczalne jest zatrzymanie na statku, przeładunek lub wyładunek osobników gatunków morskich, jeżeli dany osobnik gatunku morskiego jest martwy, i pod warunkiem że może zostać wykorzystany w celach naukowych. Właściwe organy krajowe są o tym z wyprzedzeniem w pełni informowane za pomocą szczegółowej i dokładnej dokumentacji.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli państwo członkowskie bandery posiada oficjalny program dotyczący gromadzenia danych i badań naukowych okazów ptaków morskich, gadów morskich lub ssaków morskich.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Celem środków przyjętych na podstawie ust. 4 niniejszego artykułu jest osiągnięcie wartości docelowych określonych w art. 4 ust. 1 lit. b).

5.  Celem środków przyjętych na podstawie ust. 4 niniejszego artykułu jest osiągnięcie celów rozporządzenia w odniesieniu do wskaźników skuteczności określonych w art. 4 ust. 1 lit. b).

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Państwa członkowskie monitorują skuteczność środków przyjętych na mocy niniejszego artykułu dotyczących minimalizacji połowów przypadkowych i co roku do dnia [dwa lata po wejściu w życie rozporządzenia] r., a następnie co trzy lata, przedstawiają Komisji sprawozdanie dotyczące postępów w tym zakresie.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zabrania się rozmieszczania narzędzi połowowych wymienionych w załączniku II w odnośnych obszarach określonych w tym załączniku.

1.  Zabrania się rozmieszczania narzędzi połowowych wymienionych w załączniku II w odnośnych obszarach określonych w tym załączniku. Jeżeli narzędzia połowowe są rozmieszczane na specjalnych obszarach ochrony określonych w dyrektywie 92/43/EWG i obszarach specjalnej ochrony określonych w dyrektywie 2009/147/WE, państwa członkowskie dokonują odpowiedniej oceny.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Zabrania się umyślnego zakłócania, pogarszania stanu lub niszczenia wrażliwych siedlisk, terenów reprodukcji i odpoczynku wrażliwych gatunków.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli w najlepszych dostępnych opiniach naukowych zaleca się zmianę wykazu obszarów wymienionych w załączniku II, w tym dodanie nowych obszarów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania takich zmian w drodze aktów delegowanych, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 11 ust. 2 i art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Przyjmując takie zmiany, Komisja zwraca szczególną uwagę na łagodzenie niekorzystnych skutków przemieszczania działalności połowowej na inne wrażliwe obszary.

2.  Jeżeli w najlepszych dostępnych opiniach naukowych zaleca się pilną zmianę wykazu obszarów wymienionych w załączniku II, Komisja jest uprawniona do przyjmowania takich zmian w drodze aktów delegowanych, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Przedstawiając wniosek zawierający takie zmiany, Komisja przedstawia jednocześnie kompletną mapę obszaru wrażliwego i zwraca szczególną uwagę na łagodzenie niekorzystnego wpływu na środowisko oraz niekorzystnych skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych przenoszenia działalności połowowej na inne obszary.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy takie siedliska występują na wodach podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji państwa członkowskiego, to państwo członkowskie jest uprawnione do ustanowienia obszarów zamkniętych lub innych środków ochrony w celu ochrony takich siedlisk, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 11 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Takie środki są zgodne z celami określonymi w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz są co najmniej tak samo rygorystyczne jak środki przewidziane na mocy prawa Unii.

3.  W przypadku gdy obszary wymienione w załączniku II znajdują się na wodach podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji państwa członkowskiego, to państwo członkowskie jest uprawnione do ustanowienia obszarów zamkniętych lub innych środków ochrony w celu ochrony takich siedlisk, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 11 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Takie środki są zgodne z celami określonymi w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz są co najmniej tak samo rygorystyczne jak środki przewidziane na mocy prawa Unii.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Państwa członkowskie przyjmują środki ochrony obszarów, gdzie występują lub mogą występować wrażliwe ekosystemy morskie zdefiniowane w art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 734/2008 na wodach podlegających ich zwierzchnictwu lub jurysdykcji i w ich pobliżu w odniesieniu do połowów przydennych, chyba że najlepsze dostępne opinie naukowe wykażą, że działalność ta nie ma znacznego wpływu na te ekosystemy. Środki te są spójne z rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a zwłaszcza rezolucjami nr 61/105 i 64/72, oraz są co najmniej równoważne pod względem poziomu ochrony wrażliwych ekosystemów morskich środkom ustanowionym w rozporządzeniu (WE) nr 734/2008.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnienia ochrony młodocianych osobników gatunków morskich na podstawie art. 15 ust. 11 i 12 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

a)  zapewnienia ochrony młodocianych osobników gatunków morskich w taki sposób, by większość łowionych ryb osiągała wiek rozrodczy przed złowieniem, oraz na podstawie art. 15 ust. 11 i 12 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  zakazu sprzedaży młodocianych osobników gatunków morskich w celu spożycia przez ludzi, zgodnie z art. 2 ust. 5 lit. b) i art. 15 ust. 11 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 14a

 

Produkty rybołówstwa będące przedmiotem przywozu przeznaczone do spożycia przez ludzi

 

Produkty rybołówstwa będące przedmiotem przywozu i przeznaczone do spożycia przez ludzi, pozyskane poza wodami Unii w obszarach, podobszarach i rejonach wskazanych w art. 5, spełniają wymóg minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony określonych w załącznikach do rozporządzenia.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie dysponują środkami służącymi ułatwianiu przechowywania lub znalezienia zbytu dla połowów o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony, wyładowanych zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Środki te mogą obejmować wsparcie inwestycji w zakresie budowy i przystosowania miejsc wyładunku i przystani lub wsparcie inwestycji w zakresie dodawania wartości produktom rybołówstwa.

Państwa członkowskie dysponują adekwatnymi środkami służącymi ułatwianiu przechowywania lub znalezienia zbytu dla połowów o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony, wyładowanych zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Środki te obejmują wsparcie inwestycji w zakresie budowy i przystosowania miejsc wyładunku i przystani, jak również wsparcie inwestycji w zakresie dodawania wartości produktom rybołówstwa.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Praktyki selekcji jakościowej i powodowania wyślizgiwania się są zabronione.

1.  Praktyka selekcji jakościowej jest zabroniona.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do połowów gatunków objętych wyłączeniem z zastosowania obowiązku wyładunku zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

2.  Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do działalności połowowej prowadzonej na Morzu Śródziemnym ani do połowów gatunków objętych wyłączeniem z zastosowania obowiązku wyładunku zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Gatunki nieobjęte limitami połowowymi

Projekty pilotażowe służące unikaniu niezamierzonych połowów

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie mogą realizować projekty pilotażowe w celu zbadania metod służących unikaniu, minimalizowaniu i eliminowaniu niezamierzonych połowów gatunków nieobjętych limitami połowowymi. Te projekty pilotażowe uwzględniają opinie odpowiednich komitetów doradczych i opierają się na najlepszych dostępnych opiniach naukowych.

1.  Państwa członkowskie mogą realizować projekty pilotażowe w celu zbadania metod służących unikaniu, minimalizowaniu i eliminowaniu niezamierzonych połowów. Te projekty pilotażowe uwzględniają opinie odpowiednich komitetów doradczych i opierają się na najlepszych dostępnych opiniach naukowych.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli wyniki tych badań pilotażowych lub inne opinie naukowe wskazują, że niezamierzone połowy gatunków nieobjętych limitami połowowymi są znaczące, państwa członkowskie mogą ustanowić środki techniczne w celu ograniczenia niezamierzonych połowów zgodnie z procedurą określoną w art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Te techniczne środki mają zastosowanie wyłącznie do statków rybackich pływających pod banderą tego państwa członkowskiego.

2.  Jeżeli wyniki tych badań pilotażowych lub inne opinie naukowe wskazują, że niezamierzone połowy gatunków nieobjętych limitami połowowymi są znaczące, państwa członkowskie ustanawiają środki techniczne w celu unikania lub ograniczenia w możliwie największym stopniu niezamierzonych połowów zgodnie z procedurą określoną w art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 lub w art. 18 rozporządzenia.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Jeżeli inne państwa członkowskie pragną wprowadzić podobne środki techniczne, można przedstawić wspólne zalecenie zgodnie z art. 18.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 17a

 

Odstępstwo od obowiązku wyładunku

 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 statki rybackie, które dobrowolnie uczestniczą w systemie pełnej dokumentacji połowów i odrzutów, nie mają obowiązku wyładowywania nienadających się do zbytu połowów, pod warunkiem że połowy te zostaną zarejestrowane i, w stosownych przypadkach, wliczone do kwot połowowych.

 

2. Systemy pełnej dokumentacji, o których mowa w ust. 1, umożliwiają rejestrację wszystkich danych dotyczących działalności połowowej, w tym połowów i odrzutów.

 

3. Systemy pełnej dokumentacji, o których mowa w ust. 1, mogą zostać ustanowione przez państwo członkowskie za zgodą Komisji lub w drodze aktu Unii. Komisja jest upoważniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w zakresie:

 

a) ustanowienia lub zatwierdzenia tych systemów pełnej dokumentacji,

 

b) danych, które należy zarejestrować, i specyfikacji technicznych tych systemów, z poszanowaniem ust. 2 niniejszego artykułu.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 17b

 

Dokumentacja

 

Państwa członkowskie mogą, na podstawie art. 49 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, wprowadzić monitoring elektroniczny w celu dokumentacji połowów, odrzutów i działalności połowowej.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 2 – sekcja 5 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

SEKCJA 5a

 

DOSTOSOWANIE STATKÓW RYBACKICH

 

Artykuł 17c

 

Dostosowanie pojemności

 

W przypadku nowych lub istniejących statków rybackich zezwala się na zwiększenie pojemności statku w celu poprawy bezpieczeństwa na pokładzie, warunków pracy, higieny i jakości produktów, a także na zwiększenie pojemności statku w celu przechowywania niezamierzonych połowów podlegających obowiązkowi wyładunku zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, pod warunkiem że nie zwiększy to zdolności połowowej danego statku. Przestrzeni uzyskanej w wyniku zwiększenia pojemności nie uwzględnia się w ocenie zdolności połowowej na podstawie pułapów określonych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 ani w bilansach wprowadzania statków do floty i wycofywania statków z floty, o których mowa w art. 23 tegoż rozporządzenia.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zasady przewodnie

Regionalne środki techniczne

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera g

g)  w załączniku XI w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych.

g)  w załączniku XI w odniesieniu do wód Unii na Oceanie Indyjskim i zachodnim Atlantyku.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jednakże przepisy dotyczące rozmiaru oczek sieci określone w części B załączników V–XI stosuje się wyłącznie o tyle, o ile do dnia ... [18 miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia] r. nie przyjęty zostanie akt delegowany na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu dotyczący tej samej kwestii w odniesieniu do odpowiednich połowów. Jeżeli część B załącznika do rozporządzenia stanie się obowiązująca, Komisja, niezależnie od art. 6 ust. 1 pkt 4, przyjmuje na podstawie art. 32 w tym samym terminie akt delegowany uzupełniający niniejsze rozporządzenie o definicję „ukierunkowanych połowów” do celów stosowania części B w odnośnym obszarze połowowym i do dokonywanych w nim połowów.

 

Do dnia, w którym upłynie termin określony w akapicie drugim niniejszego ustępu lub do dnia przyjęcia aktu delegowanego, o którym w nim mowa, i wybierając ten z nich, który jest wcześniejszy, przepisy dotyczące rozmiaru oczek sieci z dnia ... [dzień poprzedzający dzień wejścia w życie rozporządzenia*] nadal mają zastosowanie w odniesieniu do odpowiednich łowisk.

 

________________________

 

* Jeżeli takie podejście zostanie przyjęte, art. 35–41 należy dostosować w drodze negocjacji z Radą, po zidentyfikowaniu środków, które mają nadal być stosowane do wyznaczonego tutaj terminu.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Środki techniczne odbiegające od środków, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu – tam gdzie jest to stosowne dla osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa oraz aby uwzględnić specyfikę regionu – mogą zostać przyjęte w kontekście wieloletniego planu, o którym mowa w art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zgodnie z procedurą określoną w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 państwa członkowskie mogą przedstawiać wspólne zalecenia określające odpowiednie środki techniczne na szczeblu regionalnym, które odbiegają od środków określonych w ust. 1.

2.  Jeżeli istnieje już wieloletni plan dla danych połowów lub jeżeli odnośny wieloletni plan nie przewiduje środków technicznych lub procedury przyjmowania takich środków technicznych Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 uzupełniających niniejsze rozporządzenie i określających odpowiednie środki techniczne na szczeblu regionalnym, które odbiegają od środków określonych w ust. 1, zwłaszcza określających rozmiar oczek sieci, który ma być stosowany na szczeblu regionalnym. Państwa członkowskie mogą przedłożyć – w celu przyjęcia takich aktów delegowanych – wspólne zalecenie na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 do dnia ... [12 miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia] r. Komisja upublicznia takie wspólne zalecenia niezwłocznie po ich przedłożeniu przez państwa członkowskie, podobnie jak wszelkie oceny naukowe przeprowadzone, aby zapewnić ich zgodność z art. 18 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Środki przyjęte na podstawie ust. 1 i 2:

 

a) służą osiągnięciu celów określonych w art. 3 rozporządzenia, szczególnie uwzględniając wskaźniki skuteczności określone w art. 4;

 

b) odpowiadają zasadom dobrych rządów określonym w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

 

c) stwarzają zachęty dla statków rybackich rozmieszczających selektywne narzędzia połowowe lub stosujących techniki połowowe, które wywierają ograniczony wpływ na środowisko, w tym poprzez przydział uprawnień do połowów oraz

 

d) są co najmniej równoważne środkom, o których mowa w ust. 1 lub, w przypadku przepisów dotyczących rozmiarów oczek sieci, mającym zastosowanie przepisom z dnia ... [dzień przed dniem wejścia w życie rozporządzenia] r. pod względem modeli eksploatacji i poziomu ochrony zapewnianego wrażliwym gatunkom i siedliskom.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Środki techniczne zalecone zgodnie z ust. 2 muszą być co najmniej równoważne pod względem modeli eksploatacji oraz poziomu ochrony wrażliwych gatunków i siedlisk środkom, o których mowa w ust. 1.

3.  Zgodnie z art. 18 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 państwa członkowskie obierają za podstawę wspólnych zaleceń, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, najlepsze dostępne opinie naukowe. Opinia naukowa uwzględnia wpływ środków na docelowe gatunki oraz wrażliwe gatunki i siedliska, wykazując korzyści dla ochrony ekosystemu morskiego.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Niezależnie od art. 18 ust. 1, 3 i 6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 Komisja może przyjmować takie akty delegowane również w przypadku braku wspólnego zalecenia, o którym mowa w tych ustępach.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 19

skreśla się

Środki regionalne w ramach wieloletnich planów działania

 

1.  Komisja jest uprawniona do ustanawiania środków technicznych na poziomie regionalnym w celu osiągnięcia celów planów wieloletnich, o których mowa w art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Środki te ustanawiane są przez Komisję w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 32 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

 

2.  Środki ustanowione zgodnie z ust. 1 mogą:

 

a)  zmieniać lub uzupełniać środki określone w załącznikach V–XI;

 

b)  stanowić odstępstwo od środków ustanowionych w załącznikach V–XI w odniesieniu do określonego obszaru lub okresu, jeżeli można wykazać, że środki te nie przynoszą korzyści w zakresie ochrony na tym obszarze lub w tym okresie bądź że alternatywnymi środkami można osiągnąć te same cele.

 

3.  W planie wieloletnim można określić rodzaj środków technicznych, które mogą zostać przyjęte w odniesieniu do danego regionu na podstawie ust. 1 i 2.

 

4.  Środki przyjęte na podstawie ust. 1 i 2

 

a)  służą osiągnięciu celów i wartości docelowych określonych w art. 3 i 4 niniejszego rozporządzenia;

 

b)  odpowiadają zasadom dobrych rządów określonym w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013; oraz

 

c)  stwarzają zachęty dla statków rybackich rozmieszczających selektywne narzędzia połowowe lub stosujących techniki połowowe, które wywierają ograniczony wpływ na środowisko poprzez przydział uprawnień do połowów.

 

5.  Przedkładając wspólne zalecenia dotyczące ustanowienia środków technicznych, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie dostarczają dowody naukowe uzasadniające przyjęcie tych środków.

 

6.  Komisja może zwrócić się do STECF o ocenę wspólnych rekomendacji, o których mowa w ust. 5.

 

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 19 w celu określenia narzędzi połowowych zapewniających selektywność pod względem wymiarów i gatunków, państwa członkowskie dostarczają dowody wykazujące, że narzędzia te spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

1.  Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 18 w celu określenia narzędzi połowowych zapewniających selektywność pod względem wymiarów i gatunków, państwa członkowskie dostarczają dowody wykazujące, że narzędzia te spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 19 w celu zmiany obszarów zamkniętych lub objętych ograniczeniami wymienionych w części C załączników V–VIII i X oraz w części B załącznika XI lub ustanowienia nowych obszarów zamkniętych lub objętych ograniczeniami, państwa członkowskie uwzględniają we wspólnych zaleceniach następujące elementy w odniesieniu do takich obszarów zamkniętych lub objętych ograniczeniami:

Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 18 w celu zmiany obszarów zamkniętych lub objętych ograniczeniami wymienionych w części C załączników V–VIII i X oraz w części B załącznika XI lub ustanowienia nowych obszarów zamkniętych lub objętych ograniczeniami, bądź w celu ich zniesienia, państwa członkowskie uwzględniają we wspólnych zaleceniach następujące elementy w odniesieniu do takich obszarów zamkniętych lub objętych ograniczeniami:

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli państwa członkowskie nie przyjmą wspólnych zaleceń, Komisja może przyjąć akty delegowane na podstawie art. 32, aby ustanowić obszary zamknięte lub objęte ograniczeniami dostępu na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych.

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 19 w celu zmiany lub ustanowienia minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony określonych w części A załączników V–X, państwa członkowskie przestrzegają celu zapewnienia ochrony młodocianych osobników gatunków morskich.

1.  Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 18 w celu zmiany lub ustanowienia minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony określonych w części A załączników V–X, państwa członkowskie przestrzegają celu zapewnienia ochrony młodocianych osobników gatunków morskich. Wspólne zalecenia opierają się na najlepszych dostępnych dowodach naukowych i uwzględniają dane biologiczne, w szczególności rozmiar dojrzałych osobników danego gatunku. Wspólne zalecenia nie utrudniają kontroli i egzekwowania przepisów dotyczących wyładunku produktów rybołówstwa oraz ich wprowadzania do obrotu.

Poprawka     152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 19 w celu umożliwienia stworzenia przepisów dotyczących doraźnych zamknięć i przenoszenia się służących zapewnieniu ochrony skupisk młodocianych osobników lub ryb odbywających tarło bądź skorupiaków, państwa członkowskie uwzględniają następujące elementy:

Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 18 w celu umożliwienia stworzenia przepisów dotyczących doraźnych zamknięć i przenoszenia się służących zapewnieniu ochrony skupisk młodocianych osobników lub ryb odbywających tarło bądź skorupiaków lub wrażliwych gatunków, państwa członkowskie uwzględniają następujące elementy:

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.   W razie gdyby doraźne zamknięcia lub przenoszenia dotyczyły statków tylko jednego państwa członkowskiego, przyjmuje się środki redukujące ich wpływ na te statki w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 19 w celu zezwolenia na stosowanie lub rozszerzenie stosowania w określonym basenie morskim innowacyjnych narzędzi połowowych, w tym wytwarzającego impulsy elektryczne włoka opisanego w części E załącznika V, państwa członkowskie przedstawiają ocenę prawdopodobnego wpływu użycia takich narzędzi połowowych na gatunki docelowe i na wrażliwe gatunki i siedliska.

1.  Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 18 w celu zezwolenia na stosowanie lub rozszerzenie stosowania w określonym basenie morskim innowacyjnych narzędzi połowowych, w tym wytwarzającego impulsy elektryczne włoka opisanego w części E załącznika V, państwa członkowskie przedstawiają ocenę prawdopodobnego wpływu użycia takich narzędzi połowowych na gatunki docelowe i na wrażliwe gatunki i siedliska.

 

Taka ocena oparta jest na stosowaniu innowacyjnych narzędzi w okresie próbnym ograniczonym do nie więcej niż 5 % statków obecnych w tym metier przez co najmniej cztery lata.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Stosowanie innowacyjnych narzędzi połowowych nie jest dozwolone, jeżeli oceny te wykazują, że stosowanie ich ma negatywny wpływ na wrażliwe siedliska i gatunki niebędące gatunkami docelowymi.

3.  Stosowanie innowacyjnych narzędzi połowowych jest dozwolone na skalę handlową, tylko jeżeli ocena, o której mowa w ust. 1 wykaże, że w porównaniu do obowiązujących i regulowanych narzędzi i technik połowowych stosowanie ich nie ma bezpośredniego lub skumulowanego negatywnego wpływu na siedliska morskie, w tym siedliska wrażliwe, lub gatunki niebędące gatunkami docelowymi.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – tiret 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-  przedstawiać informacje na temat efektywności istniejących środków ochrony i stosowanego monitoringu;

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – akapit 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  określić środki mające na celu zminimalizowanie wpływu narzędzi połowowych na siedliska, o których mowa w art. 13, lub inne wrażliwe siedliska poza obszarami Natura 2000;

-  określić środki mające na celu zminimalizowanie wpływu narzędzi połowowych na siedliska, o których mowa w art. 13;

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie zapewniają, aby rybacy, których środki te bezpośrednio dotyczą, byli odpowiednio konsultowani.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  odstępstwa zatwierdzone na podstawie art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Środki, o których mowa w ust. 1, służą osiągnięciu celów określonych w art. 3, a w szczególności ochrony skupisk młodocianych osobników lub ryb odbywających tarło bądź skorupiaków.

2.  Środki, o których mowa w ust. 1, służą osiągnięciu celów określonych w art. 3, a w szczególności ochrony skupisk młodocianych osobników lub ryb odbywających tarło bądź skorupiaków. Są one co najmniej tak samo rygorystyczne jak środki techniczne przewidziane w prawie Unii.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 26a

 

Projekty pilotażowe dotyczące systemu pełnej dokumentacji połowów i odrzutów

 

1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych na podstawie art. 32 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 uzupełniających niniejsze rozporządzenie i określających projekty pilotażowe dotyczące opracowania systemu pełnej dokumentacji połowów i odrzutów na podstawie wymiernych wartości docelowych i celów, aby osiągnąć zarządzanie połowami oparte na wynikach.

 

2. Projekty pilotażowe, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, mogą wprowadzać odstępstwa od środków określonych w części B załączników V–XI dla danego obszaru na okres maksymalnie jednego roku, jeżeli można wykazać, że te projekty pilotażowe służą osiągnięciu celów określonych w art. 3 i przestrzegają wskaźników skuteczności określonych w art. 4, a zwłaszcza mają na celu poprawę selektywności narzędzi połowowych lub odnośnych praktyk bądź w inny sposób zmniejszają wpływ na środowisko. Ten okres jednego roku może zostać wydłużony o dodatkowy okres jednego roku na takich samych warunkach. Należy go ograniczyć do nie więcej niż 5 % statków w danym metier z każdego państwa członkowskiego.

 

3. Przedkładając wspólne zalecenia dotyczące ustanowienia projektów pilotażowych, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie dostarczają dowody naukowe uzasadniające ich przyjęcie. STEFC dokonuje oceny wspólnych zaleceń i podaje ją do wiadomości publicznej. W ciągu sześciu miesięcy od zakończenia projektu państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie przedstawiające wyniki, w tym szczegółową ocenę zmian w selektywności i innych skutków dla środowiska.

 

4. STEFC ocenia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3. Jeżeli STEFC stwierdzi, że nowe narzędzie lub praktyka z powodzeniem realizuje cele określone w ust. 2 Komisja może przedłożyć wniosek na podstawie TFUE, aby umożliwić upowszechnienie danego narzędzia lub praktyki. Ocenę STEFC podaje się do wiadomości publicznej.

 

5. Komisja przyjmuje akty delegowane na podstawie art. 32 uzupełniające niniejsze rozporządzenie i definiujące szczegóły techniczne systemu pełnej dokumentacji połowów i odrzutów, o którym mowa w ust. 1.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 28

skreśla się

Komisja ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC)

 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu

 

a)   transponowania do prawa Unii środków technicznych uzgodnionych przez Komisję ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC), w tym wykazów wrażliwych ekosystemów morskich i szczególnych środków technicznych dotyczących połowów molwy niebieskiej i karmazyna określonych w zaleceniach NEAFC 05:2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015 oraz

 

b)   przyjęcia innych środków technicznych uzupełniających lub zmieniających niektóre inne niż istotne elementy aktów ustawodawczych, za pomocą których dokonuje się transpozycji zaleceń NEAFC.

 

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Środki techniczne przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie mają zastosowania do operacji połowowych prowadzonych wyłącznie do celów badań naukowych, o ile spełnione są następujące warunki:

1.  Środki techniczne przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie mają zastosowania do operacji połowowych prowadzonych w ramach badań naukowych, o ile spełnione są następujące warunki:

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)   sprzedawane w celach innych niż spożycie przez ludzi.

b)  w odniesieniu do osobników o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony są sprzedawane w celach innych niż spożycie przez ludzi.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sztuczne zarybianie i przesiedlanie

Bezpośrednie zarybianie i przesiedlanie

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Środki techniczne przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie mają zastosowania do operacji połowowych prowadzonych wyłącznie w celu sztucznego zarybiania lub przesiedlania gatunków morskich, pod warunkiem że operacje te są prowadzone za zgodą i z upoważnienia państwa członkowskiego lub państw członkowskich, które mają bezpośredni interes w zarządzaniu.

1.  Środki techniczne przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie mają zastosowania do operacji połowowych prowadzonych wyłącznie w celu bezpośredniego zarybiania lub przesiedlania gatunków morskich, pod warunkiem że operacje te są prowadzone za zgodą i z upoważnienia państwa członkowskiego lub państw członkowskich, które mają bezpośredni interes w zarządzaniu.

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli sztuczne zarybianie lub przesiedlanie prowadzone jest na wodach innego państwa członkowskiego lub państw członkowskich, Komisja i wszystkie te państwa członkowskie są informowane z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem o zamiarze prowadzenia takich operacji połowowych.

2.  Jeżeli bezpośrednie zarybianie lub przesiedlanie prowadzone jest na wodach innego państwa członkowskiego lub państw członkowskich, Komisja i wszystkie te państwa członkowskie są informowane z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem o zamiarze prowadzenia takich operacji połowowych.

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe wskazują, że niezbędne jest natychmiastowe działanie w celu ochrony gatunków morskich, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu zmniejszenia takich zagrożeń. Te akty prawne mogą w szczególności dotyczyć ograniczeń w zakresie stosowania narzędzi połowowych lub działalności połowowej na określonych obszarach lub w określonych okresach.

1.  Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe wskazują, że niezbędne jest natychmiastowe działanie w celu ochrony gatunków lub siedlisk morskich, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu zmniejszenia takich zagrożeń. Te akty prawne mogą w szczególności dotyczyć ograniczeń w zakresie stosowania narzędzi połowowych lub działalności połowowej na określonych obszarach lub w określonych okresach bądź innych koniecznych środków ochronnych.

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Akty delegowane, o których mowa w ust. 1, stosuje się przez okres nie dłuższy niż trzy lata, nie naruszając przepisów art. 32 ust. 6.

3.  Akty delegowane, o których mowa w ust. 1, stosuje się przez okres nie dłuższy niż dwa lata, nie naruszając przepisów art. 32 ust. 6.

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do końca 2020 r., a następnie co trzy lata, na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie oraz zainteresowane komitety doradcze i na podstawie oceny STECF, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia. W tym sprawozdaniu ocenia się, w jakim stopniu środki techniczne, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i unijnym, przyczyniły się do osiągnięcia celów określonych w art. 3 i wartości docelowych określonych w art. 4.

1.  Do dnia ... [trzy lata po wejściu w życie rozporządzenia] r., a następnie co trzy lata, na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie oraz zainteresowane komitety doradcze i na podstawie oceny STECF, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia. W tym sprawozdaniu ocenia się, w jakim stopniu środki techniczne, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i unijnym, przyczyniły się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 3, na podstawie wskaźników efektywności określonych w art. 4.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli w tym sprawozdaniu stwierdza się, że na szczeblu regionalnym cele i wartości docelowe nie zostały osiągnięte, w ciągu sześciu miesięcy od przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, państwa członkowskie w tym regionie przedstawiają plan określający działania naprawcze, które należy podjąć w celu osiągnięcia tych celów i wartości docelowych.

2.  Jeżeli w tym sprawozdaniu stwierdza się, że na szczeblu regionalnym cele i wartości docelowe nie zostały osiągnięte lub przekroczono konkretne poziomy połowów gatunków o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia dla kluczowych połowów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a), w ciągu dwunastu miesięcy od przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, państwa członkowskie w tym regionie przedstawiają plan określający działania naprawcze, które należy podjąć dla osiągnięcia celów określonych w art. 3 i w celu ograniczenia połowów gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do poziomu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a).

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja pomaga państwom członkowskim w opracowaniu krajowego planu działania, aby zaradzić stwierdzonym problemom z wdrażaniem nowych środków technicznych w celu zrealizowania wymogów określonych w art. 4. Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu realizacji tego planu działania.

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Jeżeli sprawozdanie to wykaże, że państwo członkowskie nie wywiązało się z obowiązku kontroli i gromadzenia danych, Komisja może przerwać lub zawiesić finansowanie z EFMR dla tego państwa, zgodnie z art. 100 i 101 rozporządzenia (UE) nr 508/2014.

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  uchyla się art. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 oraz 25;

a)  uchyla się art. 3, 8, 9, 10, 11 i 12, art. 13 ust. 3 akapit drugi oraz art. 14, 15, 16 i 25;

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 36

skreśla się

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1098/2007

 

W rozporządzeniu (WE) nr 1098/2007 uchyla się art. 8 i 9.

 

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – akapit 1 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009

Artykuł 54 c – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  statek równocześnie nie posiada bądź nie używa ciągnionych narzędzi połowowych o rozmiarze oczka sieci mniejszym niż 80 mm bądź jednej lub większej liczby okrężnic lub podobnych narzędzi połowowych lub

a)  statek równocześnie nie posiada bądź nie używa ciągnionych narzędzi połowowych o rozmiarze oczka sieci mniejszym niż 70 mm bądź jednej lub większej liczby okrężnic lub podobnych narzędzi połowowych lub

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – akapit 1 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009

Artykuł 54 c – ustęp 2 – litera b – tiret 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

sortowane ryby są mrożone niezwłocznie po posortowaniu i żadne posortowane ryby nie są wrzucane do morza oraz

sortowane ryby są mrożone po posortowaniu i żadne posortowane ryby nie są wrzucane do morza oraz

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – akapit 1 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009

Artykuł 54 c – ustęp 2 – litera b – tiret 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

urządzenia są zainstalowane i zlokalizowane na statku w sposób umożliwiający niezwłoczne zamrażanie i niepozwalający na wrzucenie gatunków morskich do morza.

urządzenia są zainstalowane i zlokalizowane na statku w sposób umożliwiający zamrażanie i niepozwalający na wrzucenie gatunków morskich do morza.

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – akapit 1 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009

Artykuł 54 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.   Właściwy organ państwa bandery wydaje certyfikaty planom trawlerów zamrażalni, aby zagwarantować ich zgodność z mającymi zastosowanie przepisami.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 38

skreśla się

Zmiana w rozporządzeniu (UE) nr 1343/2011

 

W art. 26 rozporządzenia (WE) nr 1343/2011 wprowadza się następujące zmiany:

 

1)  dodaje się następującą literę:

 

„h)  „środków technicznych w art. 4, 10, 12, 15, 15a, 16, 16b, 16c, 16d, 16f, 16 g, 16h, 16i, 16j oraz 16k.”;

 

(2)  dodaje się następujący ustęp:

 

„Komisja jest również uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, zgodnie z art. 27, w celu dokonania transpozycji do prawa unijnego innych środków technicznych ustanowionych w ramach GFCM, które stają się obowiązujące dla Unii, oraz w celu uzupełnienia lub zmiany niektórych innych niż istotne elementów aktów legislacyjnych dokonujących transpozycji zaleceń GFCM dotyczących środkach technicznych.”.

 

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rozporządzenia (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005 tracą moc.

Rozporządzenia (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004, (WE) nr 2187/2005, a także rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/20021a tracą moc.

 

____________________________

 

1a Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2002 z dnia 19 marca 2002 r. ustanawiające dodatkowe środki techniczne w celu odnowienia zasobów morszczuka w podobszarach ICES III, IV, V, VI i VII oraz rejonach ICES VIII a, b, d, e (Dz.U. L 77 z 20.3.2002, s. 8).

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

na) sieja ostropyska (Coregonus oxyrinchus) w podobszarze ICES IVb (w wodach Unii);

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – litera n b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

nb) jesiotr adriatycki (Acipenser naccarii) i jesiotr zachodni (Acipenser sturio) w wodach Unii;

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – litera o

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o)  ikrzyce langusty (Palinuridae spp.) oraz ikrzyce homara (Homarus gammarus) we wszystkich wodach Unii, z wyjątkiem sytuacji, gdy używa się ich do celów bezpośredniego zarybiania lub przesiedlenia;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – litera p

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

p)  daktyl morski (Lithophaga lithophaga) oraz skałotocz (Pholas dactylus) w wodach Unii w rejonie Morza Śródziemnego.

p)  daktyl morski (Lithophaga lithophaga), przyszynka szlachetna (Pinna nobilis) oraz skałotocz (Pholas dactylus) w wodach Unii w rejonie Morza Śródziemnego;

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – litera p a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

pa) igielnik (Centrostephanus longispinus).

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Rozmiar kraba pająkowatego kolczastego określa się jak na rysunku 5a, na podstawie długości karapaksu mierzonej wzdłuż osi środkowej od krawędzi karapaksu między rostrami do tylnej krawędzi karapaksu.

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b.  Rozmiar kraba kieszeńca określa się jak na rysunku 5b, na podstawie maksymalnej szerokości karapaksu mierzonej prostopadle do przednio-tylnej linii środkowej karapaksu.

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5c.  Rozmiar trąbika zwyczajnego określa się jak na rysunku 5c, na podstawie długości muszli.

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – punkt 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5d.  Rozmiar włócznika się określa się jak na rysunku 5d, na podstawie długości mierzonej od rozwidlenia płetwy ogonowej do końca dolnej szczęki.

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – rysunek 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rysunek 5a Krab pająkowaty kolczasty (Maia squinada)

 

 

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – rysunek 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rysunek 5b Krab kieszeniec (Cancer pagurus)

 

 

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – rysunek 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rysunek 5c Trąbik zwyczajny (Buccinum spp.)

 

 

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IV – rysunek 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Rysunek 5d Włócznik (Xiphias gladius)

 

 

Poprawka    195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część A – tabela 1 – wiersz 14

Makrela (Scomber spp.)

20 cm

Poprawka

 

Makrela (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

1a  Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

 

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

 

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część A – tabela 1 – wiersz 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Śledź atlantycki (Clupea harengus)

20 cm

Poprawka

 

Śledź atlantycki (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a  Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

 

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

 

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka    197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część A – tabela 1 – wiersz 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Ostrobok (Trachurus spp.)

15 cm

Poprawka

Ostrobok (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a  Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

 

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

 

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część A – tabela 1 – wiersz 17

Sardela europejska (Engraulis encrasicolus)

12 cm lub 90 osobników na kilogram

Poprawka

Sardela europejska (Engraulis encrasicolus)

12 cm lub 90 osobników na kilogram1a

 

__________________

 

1a  Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

 

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

 

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka    199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część A – tabela 1 – wiersz 19

Sardynka (Sardina pilchardus)

11 cm

Poprawka

Sardynka (Sardina pilchardus)

11 cm1a

 

__________________

 

1a  Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

 

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

 

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka    200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część A – tabela 1 – wiersz 20

Homar europejski (Homarus gammarus)

87 mm

Poprawka

Homar europejski (Homarus gammarus)

87 mm (długość karapaksu)

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część A – tabela 1 – wiersz 34

Langusty (Palinurus spp.)

95 mm

Poprawka

Langusty (Palinurus spp.)

95 mm (długość karapaksu)

Poprawka    202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część A – tabela 2 – wiersz 13

Homarzec (Nephrops norvegicus)

Długość całkowita 105 mm,

 

długość karapaksu 32mm.

Poprawka

Homarzec (Nephrops norvegicus)

Długość całkowita 105 mm,

 

długość karapaksu 32mm.

 

Ogony homarca 59 mm.

Poprawka    203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część A – tabela 2 – wiersz 14

Makrela (Scomber spp.)

20 cm

Poprawka

Makrela (Scomber spp.)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

 

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

 

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka    204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część A – tabela 2 – wiersz 15

Śledź atlantycki (Clupea harengus)

18 cm

Poprawka

Śledź atlantycki (Clupea harengus)

18 cm1a

 

__________________

 

1a Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

 

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

 

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka    205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część A – tabela 2 – wiersz 16

Ostrobok (Trachurus spp.)

15 cm

Poprawka

Ostrobok (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

 

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

 

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka    206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część B – ustęp 1 – tabela –wiersz 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

 

 

Poprawka

Co najmniej 90 mm

Skagerrak i Kattegat

Zamontowany płat sieci o rozmiarze oczek wynoszącym co najmniej 270 mm (oczko rombowe) lub 140 mm1a (oczko kwadratowe).

 

 

__________________

 

 

1a W podrejonie Kattegat – płat sieci o oczkach kwadratowych o rozmiarze wynoszącym 120 mm (połów narzędziami ciągnionymi od 1 października do 31 grudnia i okrężnicą od 1 sierpnia do 31 października).

Poprawka    207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część B – ustęp 1 – tabela –wiersz 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Co najmniej 80 mm

Rejon ICES IVb na południe od 54°30′ N oraz w rejonie ICES IVc

Ukierunkowane połowy soli za pomocą włoków rozprzowych lub z wykorzystaniem włoków wytwarzających impulsy elektryczne. W górnej połowie poprzedzającej części sieci zamontowany panel o rozmiarze oczka wynoszącym co najmniej 180 mm

Poprawka

Co najmniej 80 mm1a

Rejon ICES IVb oraz rejon ICES IVc

Ukierunkowane połowy soli (15 % połowu) z zastosowaniem włoków rozprzowych. W górnej połowie przedniej części sieci zamocowany płat o rozmiarze oczka wynoszącym co najmniej 180 mm.

 

 

Ukierunkowany połów witlinka, makreli i gatunków nieobjętych limitami połowowymi (łącznie 55 % połowu). Zamontowany płat sieci o kwadratowych oczkach o rozmiarze co najmniej 100 mm.

__________________

 

 

1a Zabrania się statkom używania włoka rozprzowego o rozmiarze oczka od 32 do 99 mm na północ od linii łączącej następujące punkty: od punktu na wschodnim wybrzeżu Zjednoczonego Królestwa na szerokości 55° N na wschód do szerokości 55° N długości 5° E, następnie na północ do szerokości 56° N i na wschód do punktu na zachodnim wybrzeżu Danii na szerokości 56° N. Zabrania się używania włoka rozprzowego o rozmiarze oczka od 32 do 119 mm w rejonie ICES IIa i części podobszaru ICES IV na północ od 56°00′ N.

 

 

Poprawka    208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część B – ustęp 1 – tabela – wiersz 4 b (nowy)

 

 

Poprawka

Co najmniej 40 mm

Cały obszar

Ukierunkowane połowy kałamarnic (85 % połowu) (Lolignidae, Ommastrephidae).

Poprawka    209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część B – ustęp 1 – tabela –wiersz 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Co najmniej 16mm

Cały obszar

Ukierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych

 

 

Ukierunkowane połowy okowiela. Przy połowach okowiela należy zamocować kratownicę sortującą o maksymalnym rozstawie prętów wynoszącym 22 mm.

 

 

Przy ukierunkowanych połowach krewetki Crangon crangon należy zamontować kratownicę sortującą, sieć przesiewającą lub równoważne urządzenie zapewniające selektywność

Poprawka

Co najmniej 16mm

Cały obszar

Ukierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych (80 % połowu).

 

 

Ukierunkowane połowy okowiela (50 % połowu). Przy połowach okowiela należy zamocować kratownicę sortującą o maksymalnym rozstawie prętów wynoszącym 35 mm.

 

 

Ukierunkowane połowy krewetki pospolitej i krewetki Ezopa (90 % połowu). Sieć selektywna lub kratownica sortująca zgodnie z przepisami krajowymi.

Poprawka    210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część B – ustęp 2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Podstawowe rozmiary oczek dla sieci stawnych

2.  Podstawowe rozmiary oczek sieci stawnych i pławnic

Poprawka    211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część B – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na Morzu Północnym oraz w cieśninach Skagerrak i Kattegat stosuje się następujące wielkości oczek sieci w sieciach stawnych:

Na Morzu Północnym oraz w cieśninach Skagerrak i Kattegat stosuje się następujące wielkości oczek sieci w sieciach stawnych i pławnicach:

Poprawka    212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część C – ustęp 1 – punkt 1.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.1  Połowy dobijaków przy użyciu wszelkiego rodzaju narzędzi ciągnionych o rozmiarze oczka worka włoka mniejszym niż 80 mm lub za pomocą jakichkolwiek sieci stawnych o rozmiarze oczek sieci wynoszącym mniej niż 100 mm są zabronione na obszarze geograficznym ograniczonym wschodnim wybrzeżem Anglii oraz Szkocji oraz zamkniętym w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy punktów o następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS 84:

1.1  Połowy dobijaków przy użyciu wszelkiego rodzaju narzędzi ciągnionych o rozmiarze oczka worka włoka mniejszym niż 32 mm są zabronione na obszarze geograficznym ograniczonym wschodnim wybrzeżem Anglii i Szkocji oraz zamkniętym w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy punktów o następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS 84:

Poprawka    213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część C – ustęp 2 – punkt 2.2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  statki, których moc silnika nigdy nie przekracza 221 kW, używające włoków dennych lub niewodów duńskich;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część C – ustęp 2 – punkt 2.2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  dwa statki w parze, których łączna moc silnika nigdy nie przekracza 221 kW, używające tuk dennych;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część C – ustęp 2 – punkt 2.2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  statki, których moc silnika przekracza 221 kW, są uprawnione do stosowania włoków dennych lub niewodów duńskich, a dwa statki w parze, których łączna moc silników przekracza 221 kW, są uprawnione do stosowania tuk dennych, pod warunkiem że statki te nie prowadzą ukierunkowanych połowów gładzicy i soli oraz używają sprzętu połowowego zgodnego z przepisami dotyczącymi odpowiednich rozmiarów oczek sieci zawartych w części B niniejszego załącznika.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część C – ustęp 6 – punkt 6.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.2  Zabrania się ukierunkowanych połowów rekinów głębinowych, wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2347/20021 w miejscach, w których wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów. W razie przypadkowego złowienia osobniki rekinów głębinowych należy zatrzymać na statku. Takie połowy należy wyładowywać i odliczać od kwot. Jeżeli przypadkowe połowy rekinów głębinowych przez statki któregokolwiek państwa członkowskiego przekraczają 10 ton, statki te nie mogą korzystać z odstępstw wymienionych w pkt. 6.1.

6.2  Zabrania się ukierunkowanych połowów rekinów głębinowych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/23361 w miejscach, w których wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów. W razie przypadkowego złowienia osobniki rekinów głębinowych, których połowu jednoznacznie zakazuje prawo Unii, należy jak najszybciej uwolnić z powrotem do morza. Złowione osobniki rekinów głębinowych objętych limitami połowowymi należy zatrzymać na statku. Takie połowy należy wyładowywać i odliczać od kwot. Jeżeli dane państwo członkowskie nie posiada wystarczającej kwoty, Komisja może zastosować przepisy art. 105 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Jeżeli przypadkowe połowy rekinów głębinowych przez statki któregokolwiek państwa członkowskiego przekraczają 10 ton, statki te nie mogą korzystać z odstępstw wymienionych w pkt. 6.1.

__________________

__________________

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2347/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające szczególne wymagania dostępu oraz warunki z tym związane mające zastosowanie do połowów zasobów głębokowodnych (Dz.U. L 351 z 28.12.2002, s. 6).

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2336 z dnia 14 grudnia 2016 r. ustanawiające szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębokowodnych w północno-wschodnim Atlantyku i przepisy dotyczące połowów w wodach międzynarodowych północno-wschodniego Atlantyku oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2347/2002 (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 1).

Poprawka    217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik V – część E – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2. Połowy elektryczne są dozwolone jedynie wtedy, gdy:

 

– maksymalna moc elektryczna każdego włoka rozprzowego wyrażona w kW nie przekracza iloczynu długości rozprza wyrażonej w metrach i liczby 1,25;

 

– wartość skuteczna napięcia między elektrodami wynosi nie więcej niż 15 V;

 

– statek jest wyposażony w automatyczny komputerowy system zarządzania, który rejestruje maksymalną moc wykorzystywaną przez każde rozprze oraz wartość skuteczną napięcia między elektrodami dla co najmniej ostatnich 100 ciągnięć sieci, a nieupoważniony personel nie ma możliwości ingerowania w ten automatyczny komputerowy system zarządzania;

 

- nie stosuje się łańcuchów płoszących przed pertą.

Poprawka    218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – część A – tabela – wiersz 15

Śledź atlantycki (Clupea harengus)

20 cm

Poprawka

Śledź atlantycki (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

 

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

 

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka    219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – część A – tabela – wiersz 16

Ostrobok (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 W wodach Unii w podobszarach ICES V, VI na południe od 56° N, oraz VII z wyjątkiem rejonów ICES VIId, e, f ma zastosowanie minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony wynoszący 130 mm.

Poprawka

Ostrobok (Trachurus spp.)

15 cm3, 3a

 

__________________

 

3 W wodach Unii w podobszarach ICES V, VI na południe od 56° N, oraz VII z wyjątkiem rejonów ICES VIId, VIIe, VIIf ma zastosowanie minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony wynoszący 130 mm.

 

3a Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

 

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

 

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka    220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – część A – tabela – wiersz 17

Sardela europejska (Engraulis encrasicolus)

12 cm lub 90 osobników na kilogram

Poprawka

Sardela europejska (Engraulis encrasicolus)

12 cm lub 90 osobników na kilogram1a

 

__________________

 

1a Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

 

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

 

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka    221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – część B – ustęp 1 – tabela – wiersz 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Co najmniej 120 mm

Cały obszar

Brak

Poprawka

Co najmniej 100 mm1a

Cały obszar

Brak

__________________

 

 

1a Do wprowadzania stopniowo przez okres dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W rejonach ICES VIId i VIIe zastosowanie ma rozmiar oczka co najmniej 100 mm.

 

 

Poprawka    222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – część B – ustęp 1 – tabela – wiersz 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

 

 

Poprawka

Mniej niż 16 mm

Cały obszar

Ukierunkowane połowy dobijaków (90 % połowu)

Poprawka    223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – część B – ustęp 2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Podstawowe rozmiary oczek dla sieci stawnych

2.  Podstawowe rozmiary oczek dla sieci stawnych i pławnic

Poprawka    224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – część B – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W wodach północno-zachodnich stosuje się następujące wielkości oczek sieci w sieciach stawnych:

W wodach północno-zachodnich stosuje się następujące wielkości oczek sieci w sieciach stawnych i pławnicach:

Poprawka    225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – część B – ustęp 2 – tabela –wiersz 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Co najmniej 120 mm1

Cały obszar

Brak

Poprawka

Co najmniej 120 mm1

Cały obszar

Brak

__________________

 

 

1 W ukierunkowanych połowach żabnicy (30 % połowu) należy stosować oczka o rozmiarach co najmniej 220 mm. W ukierunkowanych połowach rdzawca i morszczuka europejskiego (50 % połowu) w rejonach ICES VIId i VIIe należy stosować oczka o rozmiarach co najmniej 110 mm.

 

 

Poprawka    226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – część B – tabela – wiersz 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Co najmniej 50mm

Cały obszar

Ukierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych

Poprawka

Co najmniej 50mm

Cały obszar

Ukierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych (80 % połowu)

 

 

Ukierunkowane połowy barweny (50 % połowu)

Poprawka    227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – część C – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca i od dnia 1 października do dnia 31 grudnia każdego roku zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności połowowej przy użyciu narzędzi ciągnionych lub sieci stawnych na obszarze ograniczonym w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy punktów o następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS 84:

Od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca i od dnia 1 października do dnia 31 grudnia każdego roku zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności połowowej przy użyciu dennych narzędzi ciągnionych lub dennych sieci stawnych na obszarze ograniczonym w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy punktów o następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS 84:

Poprawka    228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – część C – ustęp 3 – punkt 3.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.2  W drodze odstępstwa od pkt 1 na określonym powyżej obszarze i w określonym powyżej okresie stosowanie włoków dennych jest dozwolone, pod warunkiem że takie włoki są wyposażone w urządzenia sortujące, które zostały ocenione przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF). Jeżeli przyłów dorsza złowionego przez statki któregokolwiek państwa członkowskiego działające na obszarach, o których mowa w pkt 3.1, przekracza 10 ton, wówczas te statki nie mogą już poławiać na tym obszarze.

3.2  W drodze odstępstwa od pkt 1 na określonym powyżej obszarze i w określonym powyżej okresie stosowanie włoków dennych jest dozwolone, pod warunkiem że takie włoki są wyposażone w urządzenia sortujące, które zostały ocenione przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF).

Poprawka    229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – część C – ustęp 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Wykorzystanie sieci stawnych w rejonach ICES Vb, VIa, VII b, c, j, k

9.  Wykorzystanie sieci stawnych w rejonach ICES Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIh, VIIj, VIIk

Poprawka    230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VI – część C – ustęp 9 – punkt 9.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.2.  Zabrania się ukierunkowanych połowów rekinów głębinowych, wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2347/2002 w miejscach, w których wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów. W razie przypadkowego złowienia osobniki rekinów głębinowych należy zatrzymać na statku. Takie połowy należy wyładowywać i odliczać od kwot. Jeżeli przypadkowe połowy rekinów głębinowych przez statki któregokolwiek państwa członkowskiego przekraczają 10 ton, statki te nie mogą korzystać z odstępstw wymienionych w pkt. 9.1.

9.2.  Zabrania się ukierunkowanych połowów rekinów głębinowych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2016/2336 w miejscach, w których wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów. W razie przypadkowego złowienia osobniki rekinów głębinowych, których połowu jednoznacznie zakazuje prawo Unii, należy jak najszybciej uwolnić z powrotem do morza. Złowione osobniki rekinów głębinowych objętych limitami połowowymi należy zatrzymać na statku. Takie połowy należy wyładowywać i odliczać od kwot. Jeżeli dane państwo członkowskie nie posiada wystarczającej kwoty, Komisja może zastosować przepisy art. 105 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Jeżeli przypadkowe połowy rekinów głębinowych przez statki któregokolwiek państwa członkowskiego przekraczają 10 ton, statki te nie mogą korzystać z odstępstw wymienionych w pkt. 9.1.

Poprawka    231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część A – tabela – wiersz 15

Śledź atlantycki (Clupea harengus)

20 cm

Poprawka

Śledź atlantycki (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a  Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka i makreli nie mają zastosowania w granicach 10 % masy w relacji pełnej zatrzymanego na statku całkowitego połowu każdego z tych gatunków.

 

Udział procentowy niewymiarowych sardynek, sardeli europejskich, śledzia atlantyckiego, ostroboka lub makreli oblicza się jako stosunek masy w relacji pełnej do masy wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu lub przy wyładunku.

 

Udział procentowy oblicza się na podstawie co najmniej jednej reprezentatywnej próbki. Progu 10 % nie można przekroczyć podczas przeładunku, wyładunku, transportu, przechowywania, wystawiania ani sprzedaży.

Poprawka    232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część A – tabela – wiersz 18

Labraks (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Poprawka

Labraks (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Poprawka    233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część A – tabela – wiersz 23

Przegrzebki (Chlamys spp.)

40 mm

Poprawka

Przegrzebki (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)

40 mm

Poprawka    234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część A – tabela – wiersz 26

Małż japoński (Venerupis philippinarum)

35 mm

Poprawka

Małż japoński (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Poprawka    235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część A – tabela – wiersz 34

Ośmiornica zwyczajna (Octopus vulgaris)

750 gramów

Poprawka

Ośmiornica zwyczajna (Octopus vulgaris)

1000 gramów

Poprawka    236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część B – ustęp 1 – tabela – wiersz 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Co najmniej 55 mm

Rejon ICES IXa na wschód od długości geograficznej 7°23′48″ W

Ukierunkowane połowy skorupiaków

Poprawka

Co najmniej 55 mm

Rejon ICES IXa

Ukierunkowane połowy skorupiaków (30 % połowu)

Poprawka    237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część B – ustęp 1 – tabela – wiersz 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Co najmniej 16mm

Cały obszar

Ukierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych

Poprawka

Co najmniej 16 mm

Cały obszar

Ukierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych (90 % połowu)

 

 

Ukierunkowane połowy krewetek (30 % połowu) (Palaemon serratus, Crangron crangon) i krabów (Polybius henslowi)

Poprawka    238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część B – ustęp 2 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Podstawowe rozmiary oczek dla sieci stawnych

2.  Podstawowe rozmiary oczek sieci stawnych i pławnic

Poprawka    239

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część B – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W wodach południowo-zachodnich stosuje się następujące wielkości oczek sieci w sieciach stawnych:

W wodach północno-zachodnich stosuje się następujące wielkości oczek sieci w sieciach stawnych i pławnicach:

Poprawka    240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część B – ustęp 2 – tabela – wiersz 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Co najmniej 100 mm

Cały obszar

Brak

Poprawka

Co najmniej 100 mm1a

Cały obszar

Brak

__________________

 

 

1a W ukierunkowanych połowach morszczuka europejskiego i soli (50 % połowu) w rejonach ICES VIIIc i IX należy stosować oczka o rozmiarach co najmniej 80 mm. W ukierunkowanych połowach żabnicy (30 % połowu) należy stosować oczka o rozmiarach co najmniej 220 mm.

 

 

Poprawka    241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część B – ustęp 2 – tabela – wiersz 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Co najmniej 50 mm

Cały obszar

Ukierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych

Poprawka

Co najmniej 50 mm

Cały obszar

Ukierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych (80 % połowu)1a

 

 

__________________

 

 

1a. W przypadku sardynek można stosować oczka o rozmiarach mniejszych od 40 mm.

Poprawka    242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część C – ustęp 4 – punkt 4.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.2.  Zabrania się ukierunkowanych połowów rekinów głębinowych, wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2347/2002 w miejscach, w których wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów. W razie przypadkowego złowienia osobniki rekinów głębinowych należy zatrzymać na statku. Takie połowy należy wyładowywać i odliczać od kwot. Jeżeli przypadkowe połowy rekinów głębinowych przez statki któregokolwiek państwa członkowskiego przekraczają 10 ton, statki te nie mogą korzystać z odstępstw wymienionych w pkt. 1.

4.2.  Zabrania się ukierunkowanych połowów rekinów głębinowych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2016/2336 w miejscach, w których wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów. W razie przypadkowego złowienia osobniki rekinów głębinowych, których połowu jednoznacznie zakazuje prawo Unii, należy jak najszybciej uwolnić z powrotem do morza. Złowione osobniki rekinów głębinowych objętych limitami połowowymi należy zatrzymać na statku. Takie połowy należy wyładowywać i odliczać od kwot. Jeżeli dane państwo członkowskie nie posiada wystarczającej kwoty, Komisja może zastosować przepisy art. 105 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Jeżeli przypadkowe połowy rekinów głębinowych przez statki któregokolwiek państwa członkowskiego przekraczają 10 ton, statki te nie mogą korzystać z odstępstw określonych w pkt 1.

Poprawka    243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VII – część C – ustęp 4 – punkt 4.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4.2a.  Po zasięgnięciu opinii STECF Komisja może postanowić, że określone połowy w rejonach ICES VIII, IX i X wyłącza się z zakresu zastosowania pkt 4.1, jeżeli informacje przedstawione przez państwa członkowskie lub stosowanie szczególnych środków zarządzania z wykorzystaniem regionalizacji (mogących polegać na zmniejszeniu rozmiarów statków, które prowadzą połowy na tym obszarze, na zmniejszeniu liczby miesięcy pracy itp.) lub stosowanie planów wieloletnich pozwala wykazać, że w połowach tych występuje bardzo niski poziom przyłowu rekinów lub odrzutów.

Poprawka    244

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – część B – ustęp 1 – tabela – wiersz 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Co najmniej 105 mm

Cały obszar

Należy zamocować okno wyjściowe typu Bacoma o rozmiarze oczka wynoszącym co najmniej 110 mm.

Poprawka

Co najmniej 105 mm

Cały obszar

Należy zamocować okno selektywne typu Bacoma o rozmiarze oczka wynoszącym co najmniej 120 mm1a.

 

 

__________________

 

 

1a. Nie zezwala się na stosowanie włoków rozprzowych.

Poprawka    245

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – część B – ustęp 1 – tabela – wiersz 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

 

 

Poprawka

Co najmniej 32 mm

Podrejony 22-27

Ukierunkowane połowy śledzia atlantyckiego, makreli, ostroboka i błękitka (80 % połowu)

Poprawka    246

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – część B – ustęp 1 – tabela – wiersz 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Co najmniej 105 mm

Cały obszar

Ukierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych

Poprawka

Co najmniej 16 mm

Podrejony 28-32

Ukierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych (80 % połowu)

Poprawka    247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – część B – ustęp 2 – tabela – wiersz 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Co najmniej 157 mm

Cały obszar

Ukierunkowane połowy łososia

Poprawka

skreśla się

 

 

Poprawka    248

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – część B – ustęp 2 – tabela – wiersz 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Co najmniej 110 mm

Cały obszar

Ukierunkowane połowy dorsza i gatunków ryb płastugokształtnych

Poprawka

Co najmniej 110 mm

Cały obszar

Brak1a

 

 

__________________

 

 

1a. W ukierunkowanych połowach łososia (30 % połowu) należy stosować oczka o rozmiarach mniejszych od 157 mm.

Poprawka    249

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – część B – ustęp 2 – tabela – wiersz 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

 

 

Poprawka

Mniej niż 90 mm

Cały obszar

Ukierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych (80 % połowu)

Poprawka    250

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik VIII – część B – ustęp 2 – tabela – wiersz 4 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

 

 

Poprawka

Co najmniej 16 mm

Cały obszar

Ukierunkowane połowy gatunków nieobjętych systemem całkowitych dopuszczalnych połowów (z wyjątkiem storni) (60 % połowu)

Poprawka    251

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX – część B – ustęp 1 – tabela – wiersz 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Worek włoka o oczkach kwadratowych o rozmiarze co najmniej 40 mm2)

Cały obszar

Alternatywnie do worka włoka o oczkach kwadratowych o rozmiarze 44 mm na uzasadniony wniosek właściciela statku można stosować worek włoka o oczkach rombowych o rozmiarze 50 mm2).

Poprawka

Worek włoka o oczkach kwadratowych o rozmiarze co najmniej 40 mm2)

Cały obszar

Alternatywnie do worka włoka o oczkach kwadratowych o rozmiarze 40 mm na uzasadniony wniosek właściciela statku można stosować worek włoka o oczkach rombowych o rozmiarze 50 mm2).

Poprawka    252

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX – część B – ustęp 1 a (nowy)

 

 

Poprawka

1a.  Podstawowe rozmiary oczek sieci okrążających

Rozmiary oczek sieci

Obszar geograficzny

Warunki

Co najmniej 14 mm

Cały obszar

Brak

Poprawka    253

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX – część B – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W wodach Morza Śródziemnego stosuje się następujące wielkości oczek sieci w sieciach stawnych:

W wodach Morza Śródziemnego stosuje się następujące wielkości oczek sieci w sieciach skrzelowych dennych:

Poprawka    254

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX – część B – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Obowiązujące odstępstwa od przepisów ust. 1, 1a i 2 niniejszej części w odniesieniu do sieci okrążających objętych planem zarządzania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006, i przyjętych zgodnie z art. 9 tego rozporządzenia, pozostają w mocy, chyba że art. 18 niniejszego rozporządzenia stanowi inaczej.

Poprawka    255

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX – część C – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zabrania się posiadania na statku lub wydawania więcej niż 250 więcierzy lub koszy na statek do połowu skorupiaków głębokowodnych (w tym Plesionika spp., Pasiphaea spp. lub podobnych gatunków).

Zabrania się posiadania na statku lub wydawania więcej niż 250 więcierzy lub koszy na statek do głębinowych połowów skorupiaków.

Poprawka    256

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX – część C – punkt 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zezwala się na połowy skorupiaków głębokowodnych (w tym Plesionika spp., Pasiphaea spp. lub podobnych gatunków) flotom typowo lokalnym, które stosują narzędzia tradycyjne.

Poprawka    257

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik IX – część C – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. Ograniczenia połowów podwodnych przy użyciu kusz

 

Zakazuje się połowów podwodnych przy użyciu kusz z wykorzystaniem akwalungu lub w godzinach nocnych od zmierzchu do świtu.

Poprawka    258

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik X – część B – ustęp 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Podstawowe rozmiary oczek dla ciągnionych narzędzi połowowych

1.  Podstawowe rozmiary oczek ciągnionych narzędzi połowowych w odniesieniu do stad dennych

Poprawka    259

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik X – część B – ustęp 1 – tabela – wiersz 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Co najmniej 50 mm

Cały obszar

Jako alternatywa mogą być stosowane worki włoka o oczkach kwadratowych o rozmiarze 40 mm.

Poprawka

Co najmniej 40 mm

Cały obszar

Na należycie uzasadniony wniosek właściciela statku można stosować worki włoka o oczkach rombowych o rozmiarze 50 mm1a jako alternatywę dla worków włoka o oczkach kwadratowych o rozmiarze 40 mm.

 

 

__________________

 

 

1a. Zezwala się na posiadanie na pokładzie lub wydawanie tylko jednego rodzaju sieci (albo o oczkach kwadratowych o rozmiarze 40 mm, albo o oczkach rombowych o rozmiarze 50 mm).

Poprawka    260

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik X – część B – ustęp 2 – tabela – wiersz 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Co najmniej 400 mm

Cały obszar

Ukierunkowane połowy turbota

Poprawka

Co najmniej 400 mm

Cały obszar

Połowy turbota sieciami skrzelowymi dennymi

Poprawka    261

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik X – część C

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Część C

skreśla się

Obszary zamknięte lub objęte ograniczeniami połowów

 

Zamknięcie sezonowe do celów ochrony turbota

 

Ukierunkowane połowy, przeładunek, wyładunek i pierwsza sprzedaż turbota są dozwolone od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca każdego roku w wodach Unii na Morzu Czarnym.

 

Poprawka    262

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik XI – część A – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podstawowe rozmiary oczek dla ciągnionych narzędzi połowowych

1.   Podstawowe rozmiary oczek ciągnionych narzędzi połowowych

Poprawka    263

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik XI – część A – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W regionach najbardziej oddalonych stosuje się następujące wielkości oczek worka włoka:

Na wodach Unii na Oceanie Indyjskim i zachodnim Atlantyku stosuje się następujące wielkości oczek worka włoka:

Poprawka    264

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik XI – część A – tabela – wiersz 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Co najmniej 45 mm

Wszystkie wody u wybrzeża francuskiego departamentu Gujany objęte zwierzchnictwem lub jurysdykcją Francji.

Ukierunkowane połowy krewetek (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xyphopenaeus kroyeri).

Poprawka

Co najmniej 45 mm

Wszystkie wody u wybrzeża francuskiego departamentu Gujany objęte zwierzchnictwem lub jurysdykcją Francji.

Ukierunkowane połowy krewetek (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xyphopenaeus kroyeri) (15 % połowu).

Poprawka    265

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik XI – część A – tabela – wiersz 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Co najmniej 14 mm

Cały obszar

Ukierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych przy użyciu sieci okrążających

Poprawka

skreśla się

 

 

Poprawka    266

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik XI – część B – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Podstawowe rozmiary oczek okrężnic

 

Na wodach Unii na Oceanie Indyjskim i zachodnim Atlantyku stosuje się następujące rozmiary oczek okrężnic:

Poprawka    267

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik XI – część A – ustęp 1 a (nowy) – tabela (nowa)

 

 

Poprawka

Rozmiar oczka sieci

Obszar geograficzny

Warunki

Co najmniej 14 mm

Cały obszar

Ukierunkowane połowy małych gatunków pelagicznych przy użyciu okrężnic

(1)

Dz.U. C 389 z 21.10.2016, s. 93.

2 Dz.U. C 185 z 9.6.2017, s. 82.


UZASADNIENIE

1. Kontekst wniosku Komisji

Celem środków technicznych jest ograniczenie niezamierzonych połowów młodych ryb i gatunków niedocelowych oraz zmniejszenie wpływu rybołówstwa na wrażliwe gatunki i ekosystemy. Aby osiągnąć te cele, w środkach technicznych określa się, jakie gatunki można łowić, jakimi metodami i narzędziami, kiedy i gdzie. Środki te regulują zatem metody połowów, a także ograniczenia przestrzenne i czasowe, gatunki, których połów jest zakazany, i środki ochrony wrażliwych ekosystemów. Zawierają przepisy dotyczące projektowania oraz charakterystyki technicznej narzędzi połowowych, a także ich wykorzystania. Obejmują również przepisy dotyczące cech połowu, np. minimalnych rozmiarów ryb lub składu połowu.

Środki techniczne to podstawowy element wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Z biegiem czasu liczba środków technicznych rosła, a przy tym są one rozproszone w ponad 30 rozporządzeniach. Obecnie stanowią one złożony, niejednorodny i nieuporządkowany system przepisów, często niespójnych, a nawet wewnętrznie sprzecznych. Utrudnia to stosowanie przepisów przez rybaków i prowadzi do braku wzajemnego zaufania między nimi. Chociaż przegląd i uproszczenie są absolutnie konieczne, dotychczasowe dwie próby (w 2002 i 2004 r.) nie powiodły się.

W reformie WPRyb z 2013 r. wprowadzono dwa elementy, które znacznie zmieniają kontekst stosowania środków technicznych. Z jednej strony regionalizacja powinna przenieść podejmowanie decyzji bliżej szczebla lokalnego, umożliwiając bezpośrednie zaangażowanie zainteresowanych stron. Z drugiej strony obowiązek wyładunku ma zachęcać rybaków do unikania niezamierzonych połowów, co należy do głównych zadań środków technicznych.

2. Treść wniosku

W dniu 11 marca 2016 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie reformy środków technicznych. Wniosek ten ma upraszczać obecne przepisy, zoptymalizować wkład środków technicznych w osiąganie celów nowej WPRyb, a w szczególności doprowadzić do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu oraz zapewnić elastyczność niezbędną, by dostosować środki techniczne do specyfiki poszczególnych łowisk w regionalnym procesie decyzyjnym.

Podstawą wniosku jest zestaw środków ogólnych dla wszystkich mórz oraz zestawy środków podstawowych dla poszczególnych siedmiu basenów morskich. Wprowadzono także przekazanie uprawnień do opracowywania środków regionalnych.

Kluczowe elementy wniosku to zatem uproszczenie i regionalizacja. Komisja wybrała rozwiązanie polegające na usunięciu maksimum norm podstawowych z ram ogólnych i pozostawieniu sporego pola manewru dla regionalizacji, która umożliwia dostosowanie norm podstawowych do poszczególnych łowisk. Regionalizacja ma być także sposobem na uproszczenie przepisów. Ponadto oczekuje się, że regionalizacja zwiększy skuteczność środków technicznych, nadając im niezbędną elastyczność.

3. Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane przez Komisję podejście oparte na wynikach. Należy mieć nadzieję, że podejście to ograniczy mikrozarządzanie i będzie sprzyjać większemu zaangażowaniu sektora. Wyzwaniem jest w tym przypadku rozgraniczenie z jednej strony uproszczenia i potrzeby wprowadzenia przepisów szczegółowych w pewnych przypadkach, a z drugiej strony regionalizacji i norm, które powinny być nadal objęte procedurą współdecyzji w gestii Parlamentu Europejskiego i Rady.

Pierwsza trudność polega na tym, że instytucje i zainteresowane strony z dużym zadowoleniem przyjmują uproszczenie i regionalizację, ale każda z nich zupełnie inaczej postrzega te pojęcia. Na przykład Komisja proponuje uproszczenie w postaci wspólnego rdzenia przepisów dla wszystkich basenów i wyeliminowania wielu istniejących odstępstw. Oznacza to, że z dnia na dzień wiele dotychczas legalnych połowów uznanych zostanie za niezgodne z prawem. To jedno z ograniczeń uproszczenia. Z drugiej strony na niektórych forach zgłaszane są obawy, że regionalizacja spowoduje nacjonalizację przyjmowania środków technicznych. Jednak zarówno Traktat z Lizbony, jak i wspólna polityka rybołówstwa ograniczają taki potencjalnie negatywny rozwój wypadków.

W kwestii celów i wartości docelowych środków technicznych sprawozdawca nie zgadza się z podejściem Komisji. Chociaż popiera podejście do zarządzania oparte na wynikach oraz uznaje konieczność oceny skuteczności środków technicznych, to jednak uważa, że lepiej zastąpić termin „wartości docelowe” terminem „wskaźniki skuteczności”. Termin ten bardziej odpowiada zadaniu, jakim jest ocena skuteczności.

Sprawozdawca nie zgadza się też ze sformułowaniami, które uzależniają osiągnięcie celów WPRyb tylko od środków technicznych. Środki techniczne powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów WPRyb, ale są one tylko jednym z instrumentów, podobnie jak plany wieloletnie, TAC, kwoty i inne. W związku z tym lepiej użyć słowa „przyczyniać się” niż „zapewniać”.

Nie wydaje się racjonalne, by za wartość docelową uznać pięcioprocentową tolerancję w odniesieniu do połowów poniżej minimalnych rozmiarów. Należy przypomnieć, że ta pięcioprocentowa tolerancja to tylko wyjątek od instrumentu, jakim jest obowiązek wyładunku. Dlatego przesadne wydaje się uznanie jej za wartość docelową. Natomiast rozsądne wydaje się zastosowanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu, który jest istotnie celem WPRyb, jako wskaźnika skuteczności.

Komisja proponuje także ustalić szereg wartości docelowych stosownie do różnych dyrektyw. Oczywiście środki techniczne, podobnie jak cała WPRyb, powinny być zgodne z polityką Unii w dziedzinie ochrony środowiska, ale uzależnianie celów rozporządzenia od dyrektyw wprowadza różnego rodzaju problemy, które powodują brak pewności prawa.

Z definicji dyrektywy są kierowane do państw członkowskich, które muszą je transponować do prawa krajowego. W żadnym wypadku przedmiotem dyrektyw nie są rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Ponadto ramowa dyrektywa wodna nie ma żadnego związku ze środkami technicznymi, ponieważ nie wpływają one na jakość wód.

W przypadku dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej występują poważne problemy, które dotyczyły nawet określenia wskaźników i ustalenia dobrego stanu środowiska. Tylko dwa państwa członkowskie przedstawiły odpowiednie definicje dobrego stanu środowiska w odniesieniu do dobrego stanu zasobów rybnych eksploatowanych w celach handlowych. W dziewięciu innych definicję uznano za częściowo odpowiednią, a w dalszych dziewięciu Komisja oceniła definicję jaka nieodpowiednią.

Dyrektywę ramową w sprawie strategii morskiej zapisano zarówno do celów szczegółowych (art. 3), jak i do wartości docelowych (art. 4), co utrudnia zrozumienie wniosku. Kolejny problem wynika z faktu, że ostatecznie wartości docelowe środków technicznych mają być określane w decyzji Komisji. Nie byłoby właściwe, by cele rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego określała decyzja Komisji.

Określenie celów w oparciu o porozumienia międzynarodowe stwarza problemy innego rodzaju. Komisja proponuje, by określać cele środków technicznych za pomocą porozumień międzynarodowych, niezależnie od tego, czy UE podpisałą te porozumienia, czy nie.

Dotychczas międzynarodowe porozumienia dotyczące środków technicznych podpisane przez UE były transponowane do prawa UE. Istnieją na przykład porozumienia dotyczące środków technicznych, które odpowiadają zaleceniom wydanym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ(1) lub międzynarodowym konwencjom również przyjętym z inspiracji ONZ i podpisanym przez UE(2).

Komisja proponuje, aby maksymalny przyłów gatunków nieeksploatowanych do celów handlowych nie przekraczał poziomów wyznaczonych w porozumieniach międzynarodowych. Jednak po pierwsze nie wymienia tych porozumień międzynarodowych, dlatego powstaje problem instytucjonalny, gdyż proponowany przepis może sugerować, że wszelkie porozumienia międzynarodowe, w tym zawarte przez państwa trzecie, są automatycznie transponowane do prawa unijnego. Po drugie należy pamiętać, że międzynarodowe porozumienia zawarte przez UE są przyjmowane w procedurze zgody, a Parlament nie bierze udziału w negocjacjach nad ich treścią, natomiast rozporządzenie w sprawie środków technicznych jest przyjmowane w procedurze współdecyzji.

Uproszczenie i normy szczegółowe

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje uproszczenie, gdyż obowiązujące przepisy są bardzo liczne i niejasne, co utrudnia ich właściwe stosowanie. Jednak w przypadku załączników proponowanych przez Komisję uproszczenie to idzie za daleko i wprowadza środki niedostosowane do obecnej sytuacji. Ponadto Komisja nie uwzględniła potrzeby rozwiązania niektórych problemów powstałych przy wdrażaniu obecnego prawodawstwa.

We wniosku Komisji uproszczenie prowadzi też do przesunięcia w czasie między środkami technicznymi zapisanymi w załącznikach, które wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym, a środkami, które będą przyjmowane później w ramach regionalizacji i będą zmieniać te załączniki. To przesunięcie w czasie może prowadzić w praktyce do niejasności i spowodować natychmiastowe zamknięcie niektórych łowisk.

Sprawozdawca jest zdania, że uproszczenie nie powinno oznaczać tworzenia nowych norm, tylko dotychczasowe normy powinny być bardziej zrozumiałe i łatwiejsze w stosowaniu przez rybaków. Aby uniknąć problemów, w rozporządzeniu trzeba w miarę możliwości utrzymać status quo.

Regionalizacja i normy podstawowe

Sprawozdawca uważa, że decyzje podejmowane na szczeblu lokalnym mogą doprowadzić do udoskonalenia prawodawstwa dzięki dostosowaniu przepisów do specyfiki łowiska lub basenu morskiego. Regionalizacja powinna umożliwiać dopasowanie decyzji o środkach technicznych do realiów na danych łowiskach. Należy wyeliminować brak elastyczności w obecnie obowiązujących normach i sprzyjać przepisom, które łatwiej modyfikować i dostosowywać do praktyki w terenie. Ukierunkowanie na regionalizację jest spójne z chęcią oceniania sukcesu środków technicznych przez uzyskane wyniki. Drugą stroną medalu jest jednak utrata uprawnień przez Parlament Europejski.

Regionalizacja nie powinna prowadzić do skrajnego scenariusza, w którym normy podstawowe są ograniczone do minimum, a stosowanie najważniejszych elementów może być zmieniane w drodze aktów delegowanych. Oznaczałoby to, że ustalenia zapisane w rozporządzeniu w sprawie środków technicznych są tylko przejściowe: Komisja, na podstawie wspólnych zaleceń państw członkowskich i bez udziału Parlamentu Europejskiego, mogłaby zmieniać w drodze aktów delegowanych zasadnicze elementy rozporządzenia. Byłoby to niedopuszczalne.

W żadnym przypadku regionalizacja nie może prowadzić do ponownej nacjonalizacji. Należy przypomnieć, że unijna polityka rybołówstwa nie przypadkiem jest polityką wspólną: wspólnymi i migrującymi stadami ryb trzeba zarządzać wspólnie. Dlatego niektóre ważne podstawowe zasady powinny być nadal objęte procedurą współdecyzji w gestii centralnych instytucji UE. Przyniesie to równe warunki konkurencji dla operatorów w całej UE oraz ułatwi stosowanie i monitorowanie środków technicznych.

Sprawozdawca jest zdania, że to plany wieloletnie powinny odgrywać kluczową rolę w zarządzaniu zasobami rybołówstwa i że są one najodpowiedniejszym środkiem przyjmowania i stosowania szczegółowych środków technicznych w procesie regionalizacji.

Oczywiście brak planów wieloletnich nie powinien utrudniać regionalizacji. W takim przypadku państwa członkowskie powinny mieć możliwość przedłożenia na szczeblu regionalnym wspólnych zaleceń, które będą podstawą aktów delegowanych Komisji zgodnie z procedurą określoną w art. 18 rozporządzenia podstawowego w sprawie WPRyb.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 734/2008 (ochrona wrażliwych ekosystemów morskich na pełnym morzu przed niekorzystnym wpływem przydennych narzędzi połowowych).

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 520/2007 i rozporządzenie (WE) nr 302/2009 (Międzynarodowa konwencja o ochronie tuńczyka atlantyckiego) oraz rozporządzenie (WE) nr 601/2004 (Konwencja o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki).


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (10.3.2017)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 i (UE) nr 1380/2013 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Claudiu Ciprian Tănăsescu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Środki techniczne to przepisy regulujące, jak, gdzie i kiedy rybacy mogą prowadzić połowy; pełnią one istotną rolę w zapewnianiu zrównoważenia środowiskowego prowadzonych połowów. Zważywszy, że niepokojąco wiele stad ryb w wodach europejskich nadal ulega przełowieniu, a poziom przyłowów gatunków innych niż docelowe często pozostaje wysoki pomimo wielkich wysiłków podejmowanych w celu rozwiązania tych problemów za pomocą zmian regulacyjnych, wyraźnie widać, że obecna struktura regulacyjna w zakresie środków technicznych nie spełnia optymalnie swojego zadania. Zwłaszcza w związku z przyjęciem nowego rozporządzenia podstawowego w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) kluczowe znaczenie ma teraz dostosowanie ramowych środków technicznych tak, by spełniały one cele określone w WPRyb. Ponadto aby zapewnić zrównoważoną eksploatację naszych zasobów rybnych, a także chronić gatunki i siedliska wrażliwe, nowe środki techniczne muszą być zgodne z prawodawstwem i zobowiązaniami Unii w zakresie środowiska.

Wniosek Komisji stanowi krok we właściwym kierunku. Aby zapewnić większy sukces w przyszłości, rybołówstwem należy zarządzać proaktywnie oraz we współpracy z rybakami i wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami. Regionalizacja środków technicznych – we właściwych ramach oraz pod warunkiem, że proces regionalizacji będzie odpowiadać wspólnym celom i zmierzać do osiągnięcia obecnych lub wyższych poziomów zobowiązań Unii w zakresie środowiska – stanowi szansę na taką poprawę zarządzania. Aby stało się całkowicie jasne, że proces regionalizacji musi przebiegać w kontekście obecnie realizowanych celów, w całym tekście należy wyraźniej dodać i uwzględnić przepisy związane zwłaszcza z dyrektywami ptasią i siedliskową (dyrektywa 92/43/EWG i 2009/147/WE).

Ponadto niektóre aspekty wniosku Komisji należy też lepiej sformułować, aby lepiej zapewnić skuteczność nowego podejścia, zważywszy, że nowe środki techniczne muszą również być zgodne z innymi zasadami dotyczącymi rybołówstwa i zarządzania środowiskowego w Unii. Po pierwsze, polityka rybołówstwa musi mieć podstawy naukowe: decyzje dotyczące zarządzania naszymi wspólnymi zasobami naturalnymi muszą opierać się na jak najdokładniejszych danych, bazować na najlepszych dostępnych opiniach naukowych, podawanych do wiadomości publicznej oraz podlegających przeglądowi, zaś w przypadku niewiarygodnych danych lub niejednoznacznych opinii naukowych należy stosować podejście ostrożnościowe. Po drugie – zwłaszcza w związku z przejściem na zarządzanie oparte na wynikach – przepisy dotyczące wdrażania, monitorowania i egzekwowania muszą odpowiadać celowi. Państwa członkowskie powinny też wykorzystywać nowe przepisy ramowe oraz proaktywne podejście regulacyjne sprzyjające włączeniu zainteresowanych stron, aby tworzyć nową kulturę przestrzegania prawa.

Z punktu widzenia ochrony środowiska nowe przepisy ramowe dotyczące środków technicznych powinny przede wszystkim zapewniać prawidłową podstawę dla środków technicznych oraz właściwe warunki, w jakich powinna odbywać się regionalizacja. Oczywiście przepisy ramowe muszą również umożliwiać szybką reakcję w przypadkach, gdy z danych i opinii naukowych wynika, że nie funkcjonują one optymalnie. W związku z tym nowe środki techniczne powinny nie tylko prowadzić do nowych celów, lecz także służyć osiągnięciu celów już określonych; nieosiągnięcie celów oznaczałoby, że środki techniczne są niewłaściwe.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka     1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Uproszczenie istniejących przepisów jest niezbędne do ich lepszego zrozumienia i akceptacji przez operatorów, organy krajowe i zainteresowane strony. Należy promować uczestnictwo sektora w podejmowaniu decyzji. Należy zwracać uwagę na to, aby nie osłabiać norm dotyczących ochrony i zrównoważenia.

Poprawka     2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W stosownych przypadkach środki techniczne powinny mieć zastosowanie do połowów rekreacyjnych, które mogą mieć istotny wpływ na stada ryb i gatunki skorupiaków.

(6)  Środki techniczne powinny mieć zastosowanie do połowów rekreacyjnych, które mogą mieć istotny wpływ na środowisko morskie, stada ryb i inne gatunki.

Poprawka     3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Należy kompleksowo zająć się kwestią przypadkowego odławiania i zabijania gatunków chronionych w odniesieniu do wszystkich rodzajów połowów i narzędzi, zważywszy na ścisły poziom ochrony przyznany im na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, na ich wysoki poziom narażenia oraz na zobowiązanie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska do 2020 r.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Aby dokonać oceny skuteczności środków technicznych, należy ustalić wartości docelowe dotyczące poziomów niezamierzonych połowów, poziomów przyłowów wrażliwych gatunków i zakresu negatywnego wpływu połowów na siedliska dna morskiego, które odpowiadają celom WPRyb, przepisom prawa unijnego w dziedzinie ochrony środowiska (zwłaszcza dyrektywie Rady 92/43 i dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady21) oraz najlepszym praktykom międzynarodowym.

(9)  Aby dokonać oceny skuteczności środków technicznych, należy ustalić wartości docelowe dotyczące poziomów niezamierzonych połowów, poziomów przyłowów wrażliwych gatunków i zakresu negatywnego wpływu połowów na siedliska dna morskiego, które odpowiadają celom WPRyb, przepisom prawa unijnego w dziedzinie ochrony środowiska (zwłaszcza dyrektywie Rady 92/43, dyrektywie 2009/147/WE i dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady21) oraz najlepszym praktykom międzynarodowym.

__________________

__________________

21 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

21 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  W przypadku rzadkich gatunków ryb, takich jak pewne gatunki rekinów i płaszczek, nawet ograniczona działalność połowowa mogłaby stanowić poważne zagrożenie dla ich ochrony. W celu ochrony takich gatunków należy wprowadzić ogólny zakaz ich połowów.

(15)  W przypadku gatunków ryb, które są rzadkie lub których charakterystyka biologiczna szczególnie naraża je na nadmierną eksploatację, takich jak pewne gatunki rekinów i płaszczek, nawet ograniczona działalność połowowa mogłaby stanowić poważne zagrożenie dla ich ochrony. W celu ochrony takich gatunków należy wprowadzić ogólny zakaz ich połowów.

Poprawka     6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Należy zakazać praktyk selekcji jakościowej i powodowania wyślizgiwania się, z wyjątkiem przypadków, w których wprowadza się odstępstwa w ramach obowiązku wyładunku.

(22)  Należy zakazać praktyk selekcji jakościowej i powodowania wyślizgiwania się. Powodowanie wyślizgiwania się może być dozwolone wyłącznie w przypadkach, w których wprowadza się odstępstwa w ramach obowiązku wyładunku, oraz wyłącznie, gdy wraz z odstępstwami wprowadza się wymogi dotyczące gromadzenia danych.

Uzasadnienie

Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting takes place already in the water. It is therefore in line with the intention of exemptions from the landing obligation in cases where high survivability rates have been proven. High-grading is an economic choice for discarding low priced fish already on board. This practice may have tremendous effects on the different species according to their survival capacities, e.g.nephrops with survival rates are above 90% vs other species such as sole. Therefore a different approach shall be taken concerning these 2 practices

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Jeżeli na poziomie regionalnym nie obowiązują środki techniczne, należy stosować określone normy podstawowe. Te normy podstawowe powinny wynikać z istniejących środków technicznych, przy uwzględnieniu opinii STECF i zdania zainteresowanych stron. Powinny one obejmować podstawowe rozmiary oczek sieci ciągnionych i stawnych, minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony, obszary zamknięte lub objęte ograniczeniami dostępu, środki ochrony przyrody służące zmniejszeniu przyłowów ssaków morskich i ptaków morskich na niektórych obszarach oraz wszelkie inne obowiązujące obecnie środki specyficzne dla danego regionu, które są nadal konieczne do zapewnienia, że cele ochrony są osiągane, do czasu gdy odpowiednie środki zostaną wprowadzone w ramach regionalizacji.

(24)  Jeżeli na poziomie regionalnym nie obowiązują środki techniczne, należy stosować określone normy podstawowe. Te normy podstawowe powinny wynikać z istniejących środków technicznych, przy uwzględnieniu opinii STECF i zdania zainteresowanych stron. Powinny one obejmować podstawowe rozmiary oczek sieci ciągnionych i stawnych, minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony, obszary zamknięte lub objęte ograniczeniami dostępu, środki ochrony przyrody służące zminimalizowaniu oraz, w miarę możliwości, eliminacji przyłowów ssaków morskich i ptaków morskich na niektórych obszarach oraz wszelkie inne obowiązujące obecnie środki specyficzne dla danego regionu, które są nadal konieczne do zapewnienia, że cele ochrony są osiągane, do czasu gdy odpowiednie środki zostaną wprowadzone w ramach regionalizacji.

Poprawka     8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Państwa członkowskie mogą we współpracy z zainteresowanymi stronami opracowywać wspólne zalecenia dotyczące właściwych środków technicznych, które odbiegają od norm podstawowych, zgodnie z procesem regionalizacji określonym w WPRyb.

(25)  Państwa członkowskie powinny we współpracy z zainteresowanymi stronami opracowywać wspólne zalecenia dotyczące właściwych środków technicznych, zgodnie z procesem regionalizacji określonym w WPRyb, nawet w przypadku braku planu wieloletniego.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Takie środki techniczne ustanowione na poziomie regionalnym powinny być co najmniej równoważne normom podstawowym pod względem modeli eksploatacji i ochrony wrażliwych gatunków i siedlisk.

(26)  Takie środki techniczne ustanowione na poziomie regionalnym powinny mieć na celu osiągnięcie wysokiego stopnia zrównoważenia środowiskowego oraz być co najmniej równoważne normom podstawowym pod względem modeli eksploatacji i ochrony wrażliwych gatunków i siedlisk. Regionalne środki techniczne należy przyjąć na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych.

Poprawka     10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)  Regionalizacja powinna być wykorzystywana jako narzędzie służące zachęcaniu do uczestnictwa wszystkich właściwych zainteresowanych stron, w tym organizacji pozarządowych, oraz nadawaniu uprawnień rybakom i wspieraniu ich zaangażowania, aby mogli ściśle współpracować z państwami członkowskimi, komitetami doradczymi i naukowcami w celu tworzenia dostosowanych do potrzeb środków, uwzględniających specyfikę każdego obszaru połowowego i zabezpieczających ich warunki środowiskowe.

Poprawka     11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26b)  Decyzje podejmowane przez regionalne grupy państw członkowskich w ramach regionalizacji powinny spełniać te same normy nadzoru demokratycznego co decyzje podejmowane w danych państwach członkowskich.

Poprawka     12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  Jeżeli tylko jedno państwo członkowskie ma bezpośredni interes w zarządzaniu, możliwe jest zaproponowanie indywidualnych środków technicznych, zmieniających istniejące środki ochrony, z zastrzeżeniem konsultacji z właściwymi komitetami doradczymi.

Poprawka     13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Przy opracowaniu wspólnych zaleceń służących wprowadzaniu w planach wieloletnich alternatywnych wielkości oczek sieci lub narzędzi dokonujących selekcji gatunkowej, regionalne grupy państw członkowskich powinny gwarantować uzyskiwanie dzięki takim narzędziom przynajmniej podobnej lub większej selektywności jak w przypadku narzędzi określonych w normach podstawowych.

(28)  Przy opracowaniu wspólnych zaleceń służących wprowadzaniu alternatywnych wielkości oczek sieci lub narzędzi dokonujących selekcji gatunkowej, regionalne grupy państw członkowskich powinny gwarantować uzyskiwanie dzięki takim narzędziom przynajmniej podobnej lub większej selektywności jak w przypadku narzędzi określonych w normach podstawowych.

Poprawka     14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Przy opracowywaniu wspólnych zaleceń w celu zmiany lub ustanowienia w planach wieloletnich nowych obszarów zamkniętych lub objętych ograniczeniami dostępu, służących ochronie młodocianych osobników i skupisk tarłowych, regionalne grupy państw członkowskich powinny określić specyfikacje, zakres, czas trwania, ograniczenia dotyczące narzędzi połowowych oraz mechanizmy monitorowania i kontroli.

(29)  Przy opracowywaniu wspólnych zaleceń w celu zmiany lub ustanowienia nowych obszarów zamkniętych lub objętych ograniczeniami dostępu, służących ochronie młodocianych osobników i skupisk tarłowych, regionalne grupy państw członkowskich powinny określić specyfikacje, zakres, czas trwania, ograniczenia dotyczące narzędzi połowowych oraz mechanizmy monitorowania i kontroli.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Przy opracowywaniu wspólnych zaleceń w celu zmiany lub ustanowienia w planach wieloletnich minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony regionalne grupy państw członkowskich powinny zapewnić, że osiągnięcie celów WPRyb nie zostanie zagrożone oraz zagwarantować przestrzeganie ochrony młodocianych osobników gatunków morskich, przy jednoczesnym zapewnieniu, że na rynku nie dochodzi do zakłóceń i że nie istnieje rynek dla ryb o rozmiarach mniejszych od minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony.

(30)  Przy opracowywaniu wspólnych zaleceń w celu zmiany lub ustanowienia minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony regionalne grupy państw członkowskich powinny zapewnić osiągnięcie celów WPRyb przez zagwarantowanie przestrzegania ochrony młodocianych osobników gatunków morskich, przy jednoczesnym zapewnieniu, aby na rynku nie dochodziło do zakłóceń i aby nie istniał rynek dla ryb o rozmiarach mniejszych od minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Wprowadzenie doraźnych zamknięć w połączeniu z przepisami o przenoszeniu się jako dodatkowego środka służącego ochronie osobników młodocianych lub skupisk tarłowych powinno być dozwolone w ramach wspólnych zaleceń jako jedna z możliwości. Warunki ustanawiania i znoszenia tych obszarów oraz mechanizmy kontroli i monitorowania należy określić w odpowiednich wspólnych zaleceniach.

(31)  Wprowadzenie doraźnych zamknięć w połączeniu z przepisami o przenoszeniu się jako dodatkowego środka służącego ochronie osobników młodocianych lub skupisk tarłowych lub gatunków wrażliwych powinno być dozwolone w ramach wspólnych zaleceń jako jedna z możliwości. Warunki ustanawiania i znoszenia tych obszarów oraz mechanizmy kontroli i monitorowania należy określić w odpowiednich wspólnych zaleceniach.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Na podstawie naukowej oceny wpływu narzędzi innowacyjnych, należycie ocenionego przez STECF, stosowanie lub rozszerzone stosowanie nowatorskich narzędzi, takich jak włok wytwarzający impulsy elektryczne, mogłoby zostać uwzględnione jako jedna z możliwości we wspólnych zaleceniach regionalnych grup państw członkowskich. Stosowanie innowacyjnych narzędzi połowowych nie powinno być dozwolone, jeżeli ocena naukowa wskazuje, że ich stosowanie będzie prowadzić do negatywnego wpływu na wrażliwe siedliska i gatunki niebędące gatunkami docelowymi.

(32)  Na podstawie naukowej oceny wpływu narzędzi innowacyjnych, należycie ocenionego przez STECF, stosowanie lub rozszerzone stosowanie nowatorskich narzędzi, takich jak włok wytwarzający impulsy elektryczne, mogłoby zostać uwzględnione jako jedna z możliwości we wspólnych zaleceniach regionalnych grup państw członkowskich. Stosowanie innowacyjnych narzędzi połowowych nie powinno być dozwolone, jeżeli ocena naukowa wskazuje, że ich stosowanie będzie prowadzić do bezpośredniego lub skumulowanego negatywnego wpływu na siedliska morskie, zwłaszcza siedliska wrażliwe, lub gatunki niebędące gatunkami docelowymi.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  W celu zminimalizowania przyłowów wrażliwych gatunków i wpływu narzędzi połowowych na wrażliwe siedliska regionalne grupy państw członkowskich powinny opracować dodatkowe środki łagodzące, aby ograniczyć wpływ połowów na wrażliwe gatunki i siedliska. Jeżeli dowody naukowe wykazują, że istnieje poważne zagrożenie dla stanu ochrony takich gatunków i siedlisk, wówczas państwa członkowskie powinny wprowadzić dodatkowe ograniczenia dotyczące budowy i użytkowania określonych narzędzi połowowych lub nawet całkowity zakaz ich stosowania w danym regionie. Takie przepisy mogłyby w szczególności być stosowane w odniesieniu do sieci dryfujących, które w niektórych obszarach doprowadziły do znacznych odłowów waleni i ptaków morskich.

(33)  W celu zminimalizowania oraz, w miarę możliwości, eliminacji przyłowów wrażliwych gatunków i wpływu narzędzi połowowych na wrażliwe siedliska regionalne grupy państw członkowskich powinny opracować dodatkowe środki łagodzące, aby ograniczyć wpływ połowów na wrażliwe gatunki i siedliska. Jeżeli dowody naukowe wykazują, że istnieje zagrożenie dla stanu ochrony takich gatunków i siedlisk, wówczas państwa członkowskie powinny wprowadzić dodatkowe ograniczenia dotyczące budowy i użytkowania określonych narzędzi połowowych lub nawet całkowity zakaz ich stosowania w danym regionie. Takie przepisy mogłyby w szczególności być stosowane w odniesieniu do sieci dryfujących, które w niektórych obszarach doprowadziły do znacznych odłowów waleni i ptaków morskich.

Poprawka     19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu należy przekazać Komisji w celu aktualizacji wykazu ryb i skorupiaków, których ukierunkowane połowy są zakazane, aktualizacji wykazu wrażliwych obszarów, na których należy ograniczyć połowy, przyjęcia środków technicznych jako część planów wieloletnich oraz przyjęcia środków technicznych jako część tymczasowych planów dotyczących odrzutów. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(38)  Uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu należy przekazać Komisji w celu aktualizacji wykazu ryb i skorupiaków, których ukierunkowane połowy są zakazane, aktualizacji wykazu wrażliwych obszarów, na których należy ograniczyć połowy, przyjęcia środków technicznych w ramach planów wieloletnich oraz przyjęcia środków technicznych w ramach tymczasowych planów dotyczących odrzutów. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów i w oparciu o ocenę STECF. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

Wszystkie przyjmowane środki techniczne powinny być uzależnione od pozytywnej oceny Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF). Zgodnie z WPRyb komitet ten istnieje w celu zapewniania rzetelnych opinii naukowych. Z tego względu wszystkie środki techniczne powinny być oceniane przez STECF, ponieważ wpływ tych środków na obszary lub gatunki niebędące gatunkami docelowymi może być nieznany lub jeszcze niezbadany.

Poprawka     20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jako narzędzia wspierające realizację wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) środki techniczne przyczyniają się do osiągania celów WPRyb określonych w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w szczególności w ust. 2, 3 i 5 lit. a) oraz j) tego artykułu.

1.  Jako narzędzia wspierające realizację wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) środki techniczne przyczyniają się do osiągania celów WPRyb określonych w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w szczególności w ust. 1, 2, 3 i 5 lit. a), i) oraz j) tego artykułu.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zoptymalizować modele eksploatacji w celu ochrony młodocianych osobników i skupisk tarłowych gatunków morskich,

a)  zapewnić zrównoważone modele eksploatacji, gwarantujące zachowanie zasobów rybnych i ochronę osobników wrażliwych ze względu na rozmiar lub wiek, w szczególności młodocianych osobników i skupisk tarłowych gatunków morskich,

Poprawka     22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zagwarantować, aby przyłowy gatunków morskich wymienionych w dyrektywach 92/43/EWG i 2009/147/WE oraz innych wrażliwych gatunków, były ograniczone do minimum i w miarę możliwości eliminowane, tak by nie stanowiły zagrożenia dla stanu ochrony tych gatunków,

b)  zagwarantować, aby przyłowy gatunków morskich wymienionych w dyrektywach 92/43/EWG i 2009/147/WE oraz innych wrażliwych gatunków, były ograniczone do minimum i w miarę możliwości eliminowane,

Poprawka     23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zapewnić, aby wpływ rybołówstwa na środowisko na siedliska morskie był ograniczony do minimum i w miarę możliwości eliminowany, tak by nie stanowił zagrożenia dla stanu ochrony tych siedlisk,

c)  zapewnić, aby wpływ rybołówstwa na środowisko na siedliska morskie był ograniczony do minimum i w miarę możliwości eliminowany,

Poprawka     24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  zapewnić spełnienie kryteriów dla wskaźników 1, 3, 4 i 6 określonych w części B załącznika do decyzji Komisji 2010/477/UE.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Celem środków technicznych jest:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka     26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnienie, by połowy gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony nie przekraczały 5 % wielkości połowów zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013,

a)  zapewnienie, by połowy gatunków morskich o rozmiarach mniejszych niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony nie przekraczały wielkości określonej we wspólnych zaleceniach regionalnych grup państw członkowskich oraz były zgodne z planami dotyczącymi odrzutów, przy jednoczesnym uwzględnieniu zróżnicowania gatunków ryb i narzędzi połowowych,

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zapewnienie, by przyłowy ssaków morskich, gadów morskich, ptaków morskich i innych gatunków wykorzystywanych do celów innych niż handlowe nie przekraczały poziomów określonych w przepisach prawa unijnego i porozumieniach międzynarodowych,

b)  zapewnienie, by przyłowy ssaków morskich, gadów morskich, ptaków morskich i innych gatunków wykorzystywanych do celów innych niż handlowe nie przekraczały poziomów określonych w przepisach prawa unijnego i porozumieniach międzynarodowych, w celu stopniowej eliminacji takich przyłowów,

Poprawka     28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zapewnienie, by wpływ działalności połowowej na siedliska dna morskiego nie przekraczał poziomu niezbędnego do osiągnięcia dobrego stanu środowiska dla każdego typu siedlisk ocenionych w ramach dyrektywy 2008/56/WE w każdym regionie lub podregionie morskim, zarówno w odniesieniu do jakości siedlisk naturalnych jak i zasięgu obszarowego, w ramach którego należy osiągnąć wymagane poziomy.

c)  zapewnienie, by wpływ działalności połowowej na siedliska morskie, w tym wrażliwe siedliska dna morskiego, został zmniejszony do minimum i był utrzymywany poniżej poziomu niezbędnego do osiągnięcia dobrego stanu środowiska, w szczególności dla każdego typu siedlisk ocenionych w ramach dyrektywy 2008/56/WE w każdym regionie lub podregionie morskim, zarówno w odniesieniu do jakości siedlisk naturalnych, jak i zasięgu obszarowego, w ramach którego należy osiągnąć wymagane poziomy, w celu zagwarantowania spełnienia kryteriów przewidzianych dla wskaźnika 6 określonego w części B załącznika do decyzji Komisji 2010/477/UE;

Poprawka     29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  zapewnienie, by niezamierzone przyłowy ryb były sukcesywnie i stopniowo eliminowane w celu zagwarantowania spełnienia kryteriów przewidzianych dla wskaźników 1, 3 i 4 określonych w części B załącznika do decyzji Komisji 2010/477/UE.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  „model eksploatacji” oznacza sposób rozłożenia presji połowowej w stosunku do struktury wiekowej stada;

(1)  „model eksploatacji” oznacza sposób rozłożenia presji połowowej w stosunku do struktury wiekowej i wielkościowej stada;

Poprawka     31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  „połowy selektywne” oznaczają zdolność metod połowowych do zlokalizowania i chwytania ryb i skorupiaków w zależności od rozmiaru i rodzaju gatunku, co w trakcie połowów umożliwia uniknięcie połowu organizmów niedocelowych lub wypuszczenie ich w nieuszkodzonym stanie;

(3)  „połowy selektywne” oznaczają zdolność metod połowowych do zlokalizowania i chwytania ryb i skorupiaków w zależności od rozmiaru i rodzaju gatunku, co w trakcie połowów umożliwia uniknięcie połowu organizmów niedocelowych i młodocianych osobników gatunków podlegających regulacji lub wypuszczenie ich w nieuszkodzonym stanie;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  „stan ochrony siedliska przyrodniczego” oznacza ochronę siedlisk zdefiniowaną w art. 1 lit. e) dyrektywy 92/43/EWG;

Poprawka     33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  „połowy rekreacyjne” oznaczają niekomercyjną działalność połowową, w przypadku której morskie żywe zasoby wodne są eksploatowane do celów rekreacji, turystyki lub sportu;

(9)  „połowy rekreacyjne” oznaczają niekomercyjną działalność połowową, w przypadku której żywe zasoby morskie są eksploatowane do celów rekreacji, turystyki lub sportu;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  „komitety doradcze” oznaczają grupy zainteresowanych stron ustanowione w ramach WPRyb, aby wspierać wyważoną reprezentację wszystkich zainteresowanych stron i przyczynić się do osiągnięcia celów WPRyb;

(10)  „komitety doradcze” oznaczają grupy zainteresowanych stron ustanowione w ramach WPRyb zgodnie z art. 43–45 oraz reprezentację zainteresowanych stron zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w celu przyczynienia się do osiągnięcia celów WPRyb;

Uzasadnienie

Skład komitetów doradczych powinien być zgodny z zasadą równowagi reprezentacji określoną w WPRyb.

Poprawka     35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  „selekcja jakościowa” oznacza praktykę odrzutów tanich ryb objętych limitami połowowymi, mimo że mogły one zostać legalnie wyładowane, stosowaną w celu maksymalizacji całkowitej wartości ekonomicznej lub pieniężnej ryb przywiezionych do portu.

(42)  „selekcja jakościowa” oznacza praktykę odrzutów tanich ryb objętych limitami połowowymi, mimo że powinny one zostać legalnie wyładowane, stosowaną w celu maksymalizacji całkowitej wartości ekonomicznej lub pieniężnej ryb przywiezionych do portu.

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o praktyki selekcji jakościowej, odrzuty są wyborem podyktowanym względami ekonomicznymi, który często wywiera poważny wpływ na niektóre gatunki, ponieważ wskaźniki przeżywalności różnią się w zależności od gatunku i czasu przebywania na pokładzie. Zasadą, której podlega ta praktyka, musi być wymóg wyładowania ryb, a nie elastyczne podejście oparte na czynnikach ekonomicznych.

Poprawka     36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.   Niezależnie od przepisów art. 2 niniejszy artykuł ma zastosowanie do wód na pełnym morzu i wód państw trzecich.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli z najlepszych dostępnych opinii naukowych wynika, że w wykazie w załączniku I konieczne jest wprowadzenie zmiany polegającej na dodaniu nowych gatunków wymagających ochrony, Komisja jest uprawniona do przyjmowania takich zmian w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 32.

4.  Jeżeli z najlepszych dostępnych opinii naukowych wynika, że w wykazie w załączniku I konieczne jest wprowadzenie zmiany, Komisja jest uprawniona do przyjmowania takich zmian w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 32.

Uzasadnienie

Wykaz powinien podlegać zmianie nie tylko wtedy, gdy nowy gatunek wymaga ochrony, lecz także na przykład gdy gatunek wymaga ochrony na innym dodatkowym obszarze lub, alternatywnie, gdyby gatunek nie wymagał już ochrony.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Celem środków przyjętych na podstawie ust. 4 niniejszego artykułu jest osiągnięcie wartości docelowych określonych w art. 4 ust. 1 lit. b).

5.  Celem środków przyjętych na podstawie ust. 4 niniejszego artykułu jest osiągnięcie wartości docelowych określonych w art. 4 ust. 1 lit. b) i ca).

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Złowionych jako przyłów osobników gatunków, o których mowa w ust. 1, nie wolno okaleczać i należy je niezwłocznie uwolnić.

2.  Złowionych jako przyłów osobników gatunków, o których mowa w ust. 1, nie wolno okaleczać i należy je niezwłocznie uwolnić. W przypadku gatunków, o których mowa w ust. 1, operatorzy statków rybackich rejestrują i przekazują właściwym organom informacje dotyczące osobników złowionych jako przyłów i uwolnionych zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/12511a.

 

__________________

 

1a Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1701 z dnia 19 sierpnia 2016 r. ustanawiająca zasady w zakresie formatu przekazywania planów prac dotyczących gromadzenia danych w sektorach rybołówstwa i akwakultury (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 5304), Dz.U. L 260 z 27.9.2016, s. 153.

Uzasadnienie

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1251 dotycząca gromadzenia danych stanowi, że przyłowy gatunków wrażliwych mogą być rejestrowane w dziennikach połowowych. Ponadto rybacy często współpracują z naukowcami, przekazując im martwe osobniki. Stanowi to ważny wkład działalności połowowej w powiększanie wiedzy na temat tych gatunków.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Niezależnie od ust. 1 i 2 dopuszcza się zatrzymywanie na statku, przeładunek lub wyładunek złowionych jako przyłów osobników gatunków morskich, o których mowa w ust. 1, w stopniu, w jakim działanie takie jest konieczne do zapewnienia wsparcia przy odzyskiwaniu pojedynczych zwierząt, i pod warunkiem że właściwe organy krajowe zostały z wyprzedzeniem w pełni o tym poinformowane.

3.  Niezależnie od ust. 1 i 2 dopuszcza się zatrzymywanie na statku, przeładunek lub wyładunek złowionych jako przyłów osobników gatunków morskich, o których mowa w ust. 1, w stopniu, w jakim działanie takie jest konieczne do zapewnienia wsparcia przy odzyskiwaniu pojedynczych zwierząt, lub gdy dany osobnik jest martwy, a zatem może zostać wykorzystany do celów naukowych. Właściwe organy krajowe są o tym w pełni informowane.

Uzasadnienie

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1251 dotycząca gromadzenia danych stanowi, że przyłowy gatunków wrażliwych mogą być rejestrowane w dziennikach połowowych. Ponadto rybacy często współpracują z naukowcami, przekazując im martwe osobniki. Stanowi to ważny wkład działalności połowowej w powiększanie wiedzy na temat tych gatunków.

Poprawka     41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe państwo członkowskie może wprowadzić, w odniesieniu do statków pływających pod jego banderą, środki łagodzące lub ograniczenia stosowania określonych narzędzi połowowych, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Takie środki ograniczają do minimum i w miarę możliwości eliminują połowy gatunków, o których mowa w ust. 1, są zgodne z celami określonymi w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz są co najmniej tak rygorystyczne jak środki techniczne mające zastosowanie na mocy prawa Unii.

4.  W oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe państwo członkowskie może wprowadzić, w odniesieniu do statków pływających pod jego banderą, środki łagodzące lub ograniczenia stosowania określonych narzędzi połowowych, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Takie środki ograniczają do minimum i w miarę możliwości eliminują połowy gatunków, o których mowa w ust. 1 lub innych gatunków łowionych przypadkowo, są zgodne z celami określonymi w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz są co najmniej tak rygorystyczne jak środki techniczne mające zastosowanie na mocy prawa Unii.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Zabrania się rozmieszczania narzędzi połowowych wymienionych w załączniku II w odnośnych obszarach określonych w tym załączniku.

1.  Zabrania się rozmieszczania narzędzi połowowych wymienionych w załączniku II w odnośnych obszarach określonych w tym załączniku. W przypadku specjalnych obszarów ochrony na mocy dyrektywy 92/43/EWG oraz obszarów specjalnej ochrony na mocy dyrektywy 2009/147/WE narzędzia połowowe można stosować tylko na podstawie art. 6 ust. 2 i art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnienia ochrony młodocianych osobników gatunków morskich na podstawie art. 15 ust. 11 i 12 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

a)  zapewnienia ochrony młodocianych osobników gatunków morskich w taki sposób, by większość łowionych ryb osiągała wiek rozrodczy przed złowieniem, oraz na podstawie art. 15 ust. 11 i 12 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

Poprawka     44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do połowów gatunków objętych wyłączeniem z zastosowania obowiązku wyładunku zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

2.  Z zastrzeżeniem ust. 1, powodowanie wyślizgiwania się może mieć zastosowanie do połowów gatunków objętych wyłączeniem z zastosowania obowiązku wyładunku zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Uzasadnienie

W przypadku powodowania wyślizgiwania się sortowanie odbywa się już w wodzie. Jest ono zatem zgodne z intencją odstępstw od obowiązku wyładunku w przypadkach, w których wykazano wysokie wskaźniki przeżycia. Selekcja jakościowa jest wyborem podyktowanym względami ekonomicznymi, polegającym na odrzutach tanich ryb znajdujących się już na pokładzie. Ta praktyka może wywierać ogromny wpływ na różne gatunki w zależności od ich zdolności do przeżycia, dlatego konieczne jest przyjęcie odmiennego podejścia do obowiązku wyładunku w odniesieniu do tych dwóch praktyk.

Poprawka     45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Gatunki nieobjęte limitami połowowymi

Niezamierzone połowy gatunków nieobjętych limitami połowowymi

Poprawka     46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zgodnie z procedurą określoną w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 państwa członkowskie mogą przedstawiać wspólne zalecenia określające odpowiednie środki techniczne na szczeblu regionalnym, które odbiegają od środków określonych w ust. 1.

2.  Zgodnie z procedurą określoną w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 państwa członkowskie mogą przedstawiać wspólne zalecenia określające odpowiednie środki techniczne na szczeblu regionalnym, które odbiegają od środków określonych w ust. 1. W takim przypadku państwa członkowskie powinny starać się w jak największym stopniu angażować wszystkie właściwe zainteresowane strony.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Środki techniczne zalecone zgodnie z ust. 2 muszą być co najmniej równoważne pod względem modeli eksploatacji oraz poziomu ochrony wrażliwych gatunków i siedlisk środkom, o których mowa w ust. 1.

3.  Środki techniczne zalecone zgodnie z ust. 2 mają na celu osiągnięcie wysokiego stopnia zrównoważenia środowiskowego i są co najmniej równoważne pod względem modeli eksploatacji oraz poziomu ochrony wrażliwych gatunków i siedlisk środkom, o których mowa w ust. 1.

Poprawka     48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki regionalne w ramach wieloletnich planów działania

Środki techniczne w kontekście regionalizacji

Poprawka     49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja jest uprawniona do ustanawiania środków technicznych na poziomie regionalnym w celu osiągnięcia celów planów wieloletnich, o których mowa w art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Środki te ustanawiane są przez Komisję w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 32 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

1.  Komisja jest uprawniona do ustanawiania środków technicznych na poziomie regionalnym w celu osiągnięcia celów planów wieloletnich, o których mowa w art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Środki te ustanawiane są przez Komisję w drodze aktów delegowanych przyjmowanych zgodnie z art. 32 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Niezależnie od art. 18 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, Komisja może przyjmować takie akty delegowane również w przypadku braku wspólnego zalecenia, o którym tam mowa.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Przedkładając wspólne zalecenia dotyczące ustanowienia środków technicznych, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie dostarczają dowody naukowe uzasadniające przyjęcie tych środków.

5.  Przedkładając wspólne zalecenia dotyczące ustanowienia środków technicznych, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie dostarczają dowody naukowe uzasadniające przyjęcie tych środków. Wyniki badań naukowych podaje się do wiadomości publicznej co najmniej wtedy, gdy wspólne zalecenie jest przekazywane Komisji.

Poprawka     51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Komisja może zwrócić się do STECF o ocenę wspólnych rekomendacji, o których mowa w ust. 5.

6.  Komisja zwraca się do STECF o ocenę wspólnych rekomendacji, o których mowa w ust. 5.

Uzasadnienie

Ocena Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF) nie powinna być opcjonalna. Zgodnie z WPRyb komitet ten istnieje w celu zapewniania rzetelnych opinii naukowych. Dlatego wspólne zalecenia ustanawiające środki techniczne powinny być zawsze oceniane przez STECF, ponieważ wpływ tych środków na obszary lub gatunki niebędące gatunkami docelowymi mógł nie zostać zbadany w sposób całościowy.

Poprawka     52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Przyjęcie środków technicznych zgodnie z ust. 1 i 2 jest uzależnione od pozytywnej oceny STECF.

Uzasadnienie

Wszystkie zalecenia zmieniające lub uzupełniające istniejące środki techniczne lub przewidujące odstępstwa od nich powinny podlegać ocenie naukowej STECF, ponieważ wpływ tych środków na obszary lub gatunki niebędące gatunkami docelowymi może być jeszcze nieznany lub mógł nie zostać zbadany w sposób całościowy. Środki te powinny być przyjmowane wyłącznie w przypadku oceny pozytywnej.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 19 w celu zmiany lub ustanowienia minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony określonych w części A załączników V–X, państwa członkowskie przestrzegają celu zapewnienia ochrony młodocianych osobników gatunków morskich.

1.  Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 19 w celu zmiany lub ustanowienia minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony określonych w części A załączników V–X, państwa członkowskie przestrzegają celu zapewnienia ochrony młodocianych osobników gatunków morskich. Wspólne zalecenia opierają się na najlepszych dostępnych wynikach badań naukowych i uwzględniają dane biologiczne, w szczególności wielkość dojrzałych osobników danego gatunku. Wspólne zalecenia nie utrudniają kontroli i egzekwowania przepisów dotyczących wyładunku produktów rybołówstwa oraz ich wprowadzania do obrotu.

Poprawka     54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 19 w celu umożliwienia stworzenia przepisów dotyczących doraźnych zamknięć i przenoszenia się służących zapewnieniu ochrony skupisk młodocianych osobników lub ryb odbywających tarło bądź skorupiaków, państwa członkowskie uwzględniają następujące elementy:

Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 19 w celu umożliwienia stworzenia przepisów dotyczących doraźnych zamknięć i przenoszenia się służących zapewnieniu ochrony skupisk młodocianych osobników lub ryb odbywających tarło bądź skorupiaków lub wrażliwych gatunków, państwa członkowskie uwzględniają następujące elementy:

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ust. 7 wrażliwe gatunki oznaczają gatunki, których ochrona jest niezbędna do osiągnięcia dobrego stanu środowiska zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE. Doraźne zamknięcia powinny być również jednym ze sposobów ochrony tych gatunków.

Poprawka     55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 19 w celu zezwolenia na stosowanie lub rozszerzenie stosowania w określonym basenie morskim innowacyjnych narzędzi połowowych, w tym wytwarzającego impulsy elektryczne włoka opisanego w części E załącznika V, państwa członkowskie przedstawiają ocenę prawdopodobnego wpływu użycia takich narzędzi połowowych na gatunki docelowe i na wrażliwe gatunki i siedliska.

1.  Przedkładając wspólne zalecenia zgodnie z art. 19 w celu zezwolenia na stosowanie lub rozszerzenie stosowania w określonym basenie morskim innowacyjnych narzędzi połowowych, w tym wytwarzającego impulsy elektryczne włoka opisanego w części E załącznika V, państwa członkowskie przedstawiają ocenę prawdopodobnego wpływu użycia takich narzędzi połowowych na gatunki docelowe, na inne gatunki w ekosystemie i na siedliska. Taka ocena oparta jest na stosowaniu innowacyjnych narzędzi w okresie próbnym, przy ograniczeniu do nie więcej niż 5 % statków prowadzących obecnie działalność w tym metier przez co najmniej dwa lata.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Stosowanie innowacyjnych narzędzi połowowych nie jest dozwolone, jeżeli oceny te wykazują, że stosowanie ich ma negatywny wpływ na wrażliwe siedliska i gatunki niebędące gatunkami docelowymi.

3.  Stosowanie innowacyjnych narzędzi połowowych nie jest dozwolone, jeżeli oceny te wykazują, że stosowanie ich ma bezpośredni lub skumulowany negatywny wpływ na siedliska morskie, w tym siedliska wrażliwe, lub gatunki niebędące gatunkami docelowymi.

Poprawka     57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Środki, o których mowa w ust. 1, służą osiągnięciu celów określonych w art. 3, a w szczególności ochrony skupisk młodocianych osobników lub ryb odbywających tarło bądź skorupiaków.

2.  Środki, o których mowa w ust. 1, służą osiągnięciu celów określonych w art. 3, a w szczególności ochrony skupisk młodocianych osobników lub ryb odbywających tarło bądź skorupiaków. Są one co najmniej tak samo rygorystyczne jak środki techniczne przewidziane w prawie Unii.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych

Odsyłacze

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

11.4.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

11.4.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Claudiu Ciprian Tănăsescu

27.4.2016

Rozpatrzenie w komisji

30.1.2017

 

 

 

Data przyjęcia

9.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

22

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, James Nicholson, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Edouard Martin, Lieve Wierinck

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

37

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

22

-

ECR

Ian Duncan, Arne Gericke, Urszula Krupa, James Nicholson, Boleslaw G. Piecha

EFDD

Julia Reid

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Objaśnienia używanych znaków

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych

Odsyłacze

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Data przedstawienia w PE

11.3.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

11.4.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

11.4.2016

ENVI

11.4.2016

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Gabriel Mato

12.4.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

19.4.2016

12.7.2016

8.9.2016

10.10.2016

 

10.11.2016

25.4.2017

30.5.2017

 

Data przyjęcia

21.11.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

5

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Data złożenia

28.11.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

20

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

5

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

ENF Group

France Jamet

GUE/NGL Group

Maria Lidia Senra Rodríguez

Objaśnienia używanych znaków

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności