Procedură : 2016/0074(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0381/2017

Texte depuse :

A8-0381/2017

Dezbateri :

PV 15/01/2018 - 13
CRE 15/01/2018 - 13

Voturi :

PV 16/01/2018 - 5.3
CRE 16/01/2018 - 5.3
Explicaţii privind voturile
PV 16/04/2019 - 8.23
CRE 16/04/2019 - 8.23

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0003
P8_TA(2019)0381

RAPORT     ***I
PDF 1628kWORD 357k
28.11.2017
PE 580.765v02-00 A8-0381/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1343/2011 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Comisia pentru pescuit

Raportor: Gabriel Mato

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1343/2011 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0134),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0117/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 iulie 2016(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 decembrie 20162,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0381/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1343/2011 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului, precum și a Regulamentului (CE) nr. 494/2002 al Comisiei

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Este necesară simplificarea normelor în vigoare, pentru ca operatorii, autoritățile naționale și părțile interesate să le înțeleagă și să le respecte mai bine. Procesul de consultare al consiliilor consultative ar trebui respectat, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și ar trebui să se aibă grijă să se asigure respectarea deplină a tuturor obiectivelor în materie de conservare și durabilitate.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  Simplificarea normelor actuale privind măsurile tehnice nu ar trebui să aibă ca rezultat reducerea standardelor în materie de conservare și durabilitate.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Este necesară elaborarea unui cadru pentru reglementarea măsurilor tehnice. Cadrul respectiv ar trebui să stabilească norme generale care să se aplice în toate apele Uniunii și să prevadă crearea unor măsuri tehnice care să țină cont de particularitățile regionale ale activităților de pescuit prin procesul de regionalizare introdus de PCP.

(3)  Este necesară elaborarea unui cadru pentru reglementarea măsurilor tehnice. Cadrul respectiv ar trebui să stabilească norme generale care să se aplice în toate apele Uniunii și să prevadă crearea unor măsuri tehnice care să țină cont de particularitățile regionale ale activităților de pescuit prin procesul de regionalizare introdus de PCP. Acest proces ar trebui să permită corelarea eficace a normelor comune și a situațiilor locale și în funcție de zonă. Cu toate acestea, ar trebui să se garanteze că acest proces nu conduce la o formă de renaționalizare a PCP și este important ca consiliile consultative să continue să garanteze că regionalizarea are loc în cadrul unui demers al Uniunii, în conformitate cu considerentul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Cadrul ar trebui să acopere preluarea și debarcarea resurselor piscicole, precum și exploatarea uneltelor de pescuit și interacțiunea activităților de pescuit cu ecosistemele marine.

(4)  Cadrul ar trebui să acopere preluarea și debarcarea resurselor piscicole, precum și exploatarea uneltelor de pescuit și interacțiunea activităților de pescuit cu ecosistemele marine și să țină seama, de asemenea, de dinamica socioeconomică.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Dacă este cazul, măsurile tehnice ar trebui să se aplice pentru pescuitul recreativ, care poate avea un impact semnificativ asupra stocurilor de specii de pești și de crustacee.

(6)  Pescuitul recreativ poate avea un impact semnificativ asupra mediului marin, a stocurilor de pește și a altor specii și ar trebui, prin urmare, să fie reglementat prin măsuri tehnice.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Peștele capturat de pescarii care practică pescuitul recreativ (cu cârlige sau cu undița) care este eliberat are o rată ridicată de supraviețuire, în prezent neexistând dovezi științifice care să indice contrariul.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  Obligația de debarcare se aplică, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, tuturor capturilor de specii care fac obiectul unor limite de captură. Cu toate acestea, atunci când exemplare din aceste specii sunt capturate și eliberate imediat în cadrul pescuitului de agrement și dovezile științifice demonstrează că în cazul acestor specii se înregistrează rate de supraviețuire ridicate, așa cum poate fi cazul pentru peștele capturat de pescarii amatori care utilizează echipamente pentru pescuitul cu undița, ar trebui să fie posibil să se excludă activitățile de pescuit în cauză de la obligația de debarcare prin aplicarea procedurilor prevăzute în regulamentul respectiv, în special prin adoptarea unor măsuri în acest sens în cadrul planurilor multianuale și/sau al planurilor privind aruncarea capturilor înapoi în mare.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Măsurile tehnice ar trebui să contribuie la atingerea obiectivelor PCP de a pescui la nivelurile producției maxime durabile, de a reduce capturile nedorite și de a elimina aruncarea capturilor înapoi în mare, precum și de a contribui la atingerea unei stări ecologice bune, astfel cum este prevăzut în Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului18.

(7)  Măsurile tehnice ar trebui să contribuie la atingerea obiectivelor PCP.

__________________

 

18 Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

 

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Măsurile tehnice ar trebui să fie proporționale cu obiectivele urmărite. Înainte de a fi adoptate, ar trebui să se țină seama de posibilul lor impact economic și social.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Asigurarea respectării măsurilor tehnice și aplicarea acestora, a programelor operaționale și, dacă este cazul, emiterea de autorizații, de restricții privind construcția și operarea navelor și a anumitor unelte nu ar trebui să împiedice atingerea unor standarde mai stricte în materie de sănătate și siguranță pentru navele care desfășoară operațiuni și activități de pescuit.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7c)  Măsurile tehnice adoptate în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie coerente Planul strategic privind biodiversitatea 2011-2020, adoptat în cadrul Convenției ONU privind diversitatea biologică, și ar trebui să susțină punerea în aplicare a Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2020, în special a obiectivului de a asigura utilizarea durabilă a resurselor piscicole și a acțiunilor sale conexe.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Măsurile tehnice ar trebui să asigure în mod special protecție pentru concentrările de puiet de pește și de pești reproducători, prin utilizarea uneltelor de pescuit selective și prin măsuri de evitare. De asemenea, măsurile tehnice ar trebui să reducă la minimum și să elimine, acolo unde este posibil, impactul uneltelor de pescuit asupra ecosistemului marin și, în special, asupra speciilor și a habitatelor sensibile. Acestea ar trebui să contribuie, de asemenea, la instituirea unor măsuri de gestionare în vederea respectării obligațiilor prevăzute în Directiva 92/43/CEE a Consiliului19, în Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului20 și în Directiva 2008/56/CE.

(8)  Măsurile tehnice ar trebui să contribuie la protejarea concentrărilor de puiet de pește și de pești reproducători, prin utilizarea uneltelor de pescuit selective și prin măsuri de evitare. Măsurile tehnice ar trebui să contribuie, de asemenea, la reducerea la minimum și la eliminarea, acolo unde este posibil, a impactului negativ al uneltelor de pescuit asupra ecosistemului marin și, în special, asupra speciilor și a habitatelor sensibile. Ar trebui acordate stimulente pentru a încuraja folosirea unor unelte și practici cu impact redus asupra mediului. Măsurile tehnice ar trebui să contribuie, de asemenea, la instituirea unor măsuri de gestionare în vederea respectării obligațiilor prevăzute în Directiva 92/43/CEE a Consiliului19, în Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului20 și în Directiva 2008/56/CE.

__________________

__________________

19 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p.7).

19 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p.7).

20 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010)..

20 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010)..

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Capturarea accidentală a speciilor sensibile ar trebui abordată într-o manieră mai cuprinzătoare, la nivelul tuturor activităților de pescuit și tipurilor de unelte, având în vedere nivelul strict de protecție asigurat pentru acestea în temeiul Directivelor 92/43/CEE, 2009/147/CE și 2008/56/CE, nivelul lor ridicat de vulnerabilitate și obligativitatea atingerii unei stări ecologice bune până în 2020.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a evalua eficacitatea măsurilor tehnice, ar trebui stabilite ținte privind nivelurile capturilor nedorite, nivelul capturilor accidentale de specii sensibile și suprafața habitatelor de pe fundul mării afectate de activitățile de pescuit, iar țintele respective ar trebui să reflecte obiectivele PCP, legislația Uniunii în domeniul mediului (în special Directiva 92/43 a Consiliului și Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului21) și bunele practici internaționale.

(9)  Pentru a evalua eficacitatea măsurilor tehnice, ar trebui stabiliți indicatori de performanță privind reducerea capturilor de pești cu o dimensiune inferioară dimensiunii minime de referință pentru conservare și a capturilor accidentale de specii sensibile, precum și privind reducerea impactului negativ asupra mediului în cazul habitatelor maritime ca urmare a activităților de pescuit, iar acești indicatori ar trebui să reflecte obiectivele PCP și legislația Uniunii în domeniul mediului (în special Directiva 92/43, Directiva 2009/147/CE și Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului21).

__________________

__________________

21 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

21 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Statele membre ar trebui să utilizeze în cea mai mare măsură cu putință măsurile disponibile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului1a pentru a susține pescarii în punerea în aplicare a măsurilor tehnice și pentru a se asigura că se ține seama de obiectivele socioeconomice ale politicii comune din domeniul pescuitului.

 

_______________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Anumite unelte sau metode de pescuit distructive care folosesc explozibili, otrăvuri, substanțe stupefiante, curent electric, ciocane pneumatice sau alte instrumente percutante, dispozitivele tractate și instrumentele pentru recoltarea coralului roșu sau a altor tipuri de corali și a speciilor înrudite cu coralii, precum și anumite lansatoare de harpoane ar trebui sa fie interzise, cu excepția cazului specific al traulului cu impulsuri electrice, care poate fi utilizat în anumite condiții stricte.

(11)  Anumite unelte sau metode de pescuit distructive care folosesc explozibili, otrăvuri, substanțe stupefiante, curent electric, ciocane pneumatice sau alte instrumente percutante, dispozitivele tractate și instrumentele pentru recoltarea coralului roșu sau a altor tipuri de corali și a speciilor înrudite cu coralii, precum și anumite lansatoare de harpoane ar trebui sa fie interzise, cu excepția cazului specific al traulului cu impulsuri electrice, care poate fi utilizat în anumite condiții stricte. În această privință, este necesar să se asigure un nivel adecvat de cunoștințe cu privire la impactul uneltelor de pescuit inovatoare, precum traulele cu impulsuri electrice, inclusiv efectele cumulative, înainte ca utilizarea uneltelor să fie adoptată pe scară largă. În plus, ar trebui instituit un sistem de monitorizare, control și evaluare care să servească atât în scopuri de aplicare și cercetare, cât și în scopuri de evaluare. În cele din urmă, autorizațiile existente ar trebui să facă obiectul unor reevaluări științifice, înainte de a primi statutul permanent de „neinterzis”.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Sunt necesare cunoștințe detaliate și cuantificate cu privire la impactul uneltelor de pescuit inovatoare, inclusiv al traulelor cu impulsuri electrice și al efectelor lor cumulative asupra mediului și a speciilor marine, înainte ca utilizarea acestora să fie adoptată masiv la scară comercială. De asemenea, ar trebui să se instituie un program eficace de monitorizare și evaluare.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Având în vedere avizul CSTEP, pescuitul cu plase fixe în diviziunile ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj și VIIk și în subzonele ICES VIII, IX, X și XII la est de meridianul de 27° longitudine vestică, în ape cu o adâncime cartografiată de peste 600 de metri, ar trebui să fie interzis în continuare pentru a asigura protecția speciilor sensibile de adâncime.

(14)  Având în vedere avizul CSTEP, pescuitul cu plase fixe în diviziunile ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj și VIIk și în subzonele ICES VIII, IX, X și XII la est de meridianul de 27° longitudine vestică, în ape cu o adâncime cartografiată de peste 600 de metri, ar trebui să fie interzis în continuare pentru a asigura protecția speciilor sensibile de adâncime, cu excepția cazului în care statele membre demonstrează prin studii științifice realizate în consultare cu CSTEP sau prin aplicarea unui management specific, care folosește regionalizarea, care ar putea să implice, printre altele, reducerea numărului de nave care operează în zonă sau reducerea lunilor de efort, sau prin planuri multianuale, că activitățile de pescuit respective generează un nivel foarte scăzut de capturi accidentale de rechin sau de capturi aruncate înapoi în mare.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru unele specii de pești rare, cum ar fi anumite specii de rechin și pisică de mare, chiar și o activitate de pescuit limitată ar putea crea un risc grav pentru conservarea acestora. Pentru a proteja astfel de specii, ar trebui să fie introdusă o interdicție generală de pescuit pentru speciile respective.

(15)  Pentru unele specii de pești rare, sau ale căror caracteristici biologice le fac deosebit de vulnerabile la supraexploatare, chiar și o activitate de pescuit limitată ar putea crea un risc grav pentru conservarea acestora. Pentru a proteja astfel de specii, ar trebui să fie introdusă o interdicție generală de pescuit pentru speciile respective.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Pentru a sprijini sectorul pescuitului să pună în aplicare obligația de debarcare, statele membre ar trebui să instituie măsuri pentru a facilita stocarea și găsirea de piețe de desfacere pentru speciile marine care sunt sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare. Măsurile respective ar trebui să includă sprijin pentru investiții în construcția și adaptarea locurilor de debarcare și a adăposturilor sau sprijin pentru investiții, în scopul adăugării de valoare produselor piscicole.

(21)  Pentru a sprijini sectorul pescuitului să pună în aplicare obligația de debarcare și pentru a asigura condiții de concurență echitabile prin respectarea deplină a acesteia, statele membre ar trebui să instituie măsuri pentru a facilita stocarea și găsirea de piețe de desfacere pentru speciile marine care sunt sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare. Măsurile respective ar trebui să includă sprijin pentru investiții în construcția și adaptarea locurilor de debarcare și a adăposturilor sau sprijin pentru investiții, în scopul adăugării de valoare produselor piscicole.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  În cazurile în care avizele științifice indică faptul că există capturi nedorite semnificative de specii care nu sunt supuse unor limite de captură și, prin urmare, nu fac obiectul aplicării obligației de debarcare, statele membre ar trebui să pună în aplicare proiecte-pilot, cu scopul de a explora modurile de a reduce astfel de capturi și în vederea introducerii unor măsuri tehnice corespunzătoare pentru realizarea acestui obiectiv.

(23)  În cazurile în care avizele științifice indică faptul că există capturi nedorite semnificative de specii, statele membre ar trebui să pună în aplicare proiecte-pilot, cu scopul de a explora modurile de a reduce astfel de capturi și în vederea introducerii unor măsuri tehnice corespunzătoare pentru realizarea acestui obiectiv.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  În cazul în care nu există măsuri tehnice la nivel regional, ar trebui să se aplice standardele de referință definite. Standardele de referință ar trebui să fie stabilite pe baza măsurilor tehnice existente, ținând cont de avizul CSTEP și de opiniile părților interesate. Acestea ar trebui să vizeze dimensiunile de bază ale ochiului de plasă pentru uneltele tractate și plasele fixe, dimensiunile minime de referință pentru conservare, zonele închise sau restricționate, măsurile de conservare a naturii destinate să atenueze capturile accidentale de mamifere marine și de păsări marine în anumite zone, precum și orice alte măsuri specifice la nivel regional existente în prezent, care sunt încă necesare pentru a asigura că obiectivele de conservare sunt atinse în continuare, până la adoptarea unor măsuri în cadrul procesului de regionalizare.

(24)  În cazul în care nu există măsuri tehnice la nivel regional, ar trebui să se aplice standardele de referință definite. Standardele de referință ar trebui să fie stabilite pe baza măsurilor tehnice existente, ținând cont de avizul CSTEP și de opiniile părților interesate. Acestea ar trebui să vizeze dimensiunile de bază ale ochiului de plasă pentru uneltele tractate și plasele fixe, dimensiunile minime de referință pentru conservare, zonele închise sau restricționate, măsurile de conservare a naturii destinate să reducă la minimum și, dacă este posibil, să elimine capturile accidentale de mamifere marine și de păsări marine în anumite zone, precum și orice alte măsuri specifice la nivel regional existente în prezent, care sunt încă necesare pentru a asigura că obiectivele de conservare sunt atinse în continuare, până la adoptarea unor măsuri în cadrul procesului de regionalizare.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Statele membre, în colaborare cu părțile interesate, pot elabora recomandări comune pentru măsuri tehnice adecvate care se abat de la standardele de referință, în conformitate cu procesul de regionalizare prevăzut în PCP.

(25)  Statele membre, în strânsă cooperare cu consiliile consultative relevante, ar trebui să poată elabora recomandări comune pentru măsuri tehnice adecvate, bazate pe cele mai bune avize științifice disponibile, care se abat de la standardele de referință pentru a adapta măsurile tehnice la specificitățile regionale ale activităților de pescuit în conformitate cu procesul de regionalizare prevăzut în PCP, chiar dacă nu există un plan multianual.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Astfel de măsuri tehnice regionale ar trebui să fie cel puțin echivalente cu standardele de referință din punctul de vedere al modelelor de exploatare și al protecției speciilor și a habitatelor sensibile.

(26)  Regionalizarea ar trebui utilizată pentru a elabora măsuri adaptate care să ia în considerare particularitățile fiecărei zone de pescuit și care să și protejeze speciile și habitatele lor sensibile. Astfel de măsuri tehnice regionale ar trebui să fie durabile și să asigure cel puțin aceleași modele de exploatare și același nivel de protecție ca și standardele de referință . Adoptarea oricărei măsuri tehnice regionale ar trebui să se bazeze pe cele mai bune avize științifice disponibile.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a)  Deciziile luate de grupurile regionale de state membre în cadrul procesului de regionalizare ar trebui să întrunească aceleași standarde de control democratic ca cele din statele membre în cauză.

Amendamentul     27

Propunere de regulament

Considerentul 26 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26b)  Regionalizarea ar trebui utilizată ca instrument de încurajare a participării tuturor părților interesate relevante, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale, și de consolidare a statutului pescarilor și a implicării lor, astfel încât aceștia să poată lucra în strânsă cooperare cu statele membre, cu consiliile consultative și cu oamenii de știință pentru a crea măsuri adaptate la caracteristicile specifice fiecărei zone de pescuit și pentru a le proteja condițiile de mediu.

Amendamentul     28

Propunere de regulament

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  În cazul în care există un interes de gestiune care privește în mod direct un stat membru, este posibilă prezentarea unor propuneri de măsuri tehnice individuale, pentru a modifica măsurile de conservare în vigoare, după consultarea consiliilor consultative relevante.

Amendamentul     29

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Atunci când elaborează recomandări comune pentru adoptarea unor unelte care permit selectarea dimensiunilor și a speciilor cu dimensiuni de bază ale ochiului de plasă diferite de cele prevăzute în cadrul planurilor multianuale, grupurile regionale de state membre ar trebui să se asigure că astfel de unelte au ca rezultat modele de selectivitate cel puțin similare sau chiar îmbunătățite față de uneltele de referință.

(28)  Atunci când elaborează recomandări comune pentru adoptarea unor unelte care permit selectarea dimensiunilor și a speciilor cu dimensiuni de bază ale ochiului de plasă diferite de cele prevăzute, grupurile regionale de state membre ar trebui să se asigure că astfel de unelte au ca rezultat modele de selectivitate cel puțin similare sau chiar îmbunătățite față de uneltele de referință.

Amendamentul     30

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Atunci când elaborează recomandări comune de modificare sau de stabilire a unor noi zone închise sau cu restricții în cadrul planurilor multianuale, pentru a proteja concentrările de puiet de pește și de pești reproducători, grupurile regionale de state membre ar trebui să definească în recomandările comune specificațiile, amploarea, durata, restricțiile privind uneltele și dispozițiile în materie de control și monitorizare.

(29)  Atunci când elaborează recomandări comune de modificare sau de stabilire a unor noi zone închise sau cu restricții, pentru a proteja concentrările de puiet de pește și de pești reproducători, grupurile regionale de state membre ar trebui să definească în recomandările comune specificațiile, amploarea, durata, restricțiile privind uneltele și dispozițiile în materie de control și monitorizare.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Atunci când elaborează recomandări comune de modificare sau de stabilire a dimensiunilor minime de referință pentru conservare în cadrul planurilor multianuale, grupurile regionale de state membre ar trebui să verifice că obiectivele PCP nu sunt puse în pericol, asigurându-se că protecția puietului de specii marine este respectată și, în același timp, că nu este introdusă nicio denaturare pe piață și că nu este creată nicio piață pentru pești sub dimensiunile minime de referință pentru conservare.

(30)  Atunci când elaborează recomandări comune de modificare sau de stabilire a dimensiunilor minime de referință pentru conservare, grupurile regionale de state membre ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor PCP, asigurându-se că protecția puietului de specii marine este pe deplin respectată și, în același timp, că nu este introdusă nicio denaturare pe piață și că nu este creată nicio piață pentru pești sub dimensiunile minime de referință pentru conservare.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Crearea de închideri în timp real, alături de dispozițiile privind schimbarea zonei de pescuit, ca măsură suplimentară pentru protejarea concentrărilor de puiet de pește sau de pești reproducători, ar trebuie să fie permisă ca o opțiune de elaborat în cadrul recomandărilor comune. Condițiile pentru stabilirea și desființarea unor astfel de zone, precum și măsurile de control și de monitorizare ar trebui să fie definite în cadrul recomandărilor comune relevante.

(31)  Crearea de închideri în timp real, alături de dispozițiile privind schimbarea zonei de pescuit, ca măsură suplimentară pentru protejarea concentrărilor de puiet de pește sau de pești reproducători ori a speciilor sensibile, ar trebuie să fie permisă ca o opțiune de elaborat în cadrul recomandărilor comune. Condițiile pentru stabilirea și desființarea unor astfel de zone, inclusiv exceptările, dacă este cazul, precum și măsurile de control și de monitorizare ar trebui să fie definite în cadrul recomandărilor comune relevante.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Pe baza evaluării științifice a impactului uneltelor inovatoare, evaluat în mod corespunzător de către CSTEP, utilizarea unor astfel de unelte noi sau extinderea utilizării de unelte noi, precum traulul cu impulsuri electrice, ar putea fi inclusă ca o opțiune în recomandările comune ale grupurilor regionale de state membre. Utilizarea unor unelte de pescuit inovatoare nu ar trebui să fie permisă în cazul în care evaluarea științifică indică faptul că utilizarea lor va conduce la un impact negativ asupra habitatelor sensibile și a speciilor nevizate.

(32)  Pe baza evaluării științifice a impactului uneltelor inovatoare, evaluat în mod corespunzător de către CSTEP, inclusiv a impactului negativ potențial al anumitor unelte, utilizarea sau extinderea utilizării uneltelor inovatoare, precum traulul cu impulsuri electrice, ar putea fi inclusă ca o opțiune în recomandările comune ale grupurilor regionale de state membre. Utilizarea unor unelte de pescuit inovatoare nu ar trebui să fie permisă în cazul în care evaluarea științifică indică faptul că utilizarea lor va conduce la un impact negativ direct sau cumulativ asupra habitatelor marine, în special asupra habitatelor sensibile sau a speciilor nevizate, sau va periclita obținerea unei stări ecologice bune a apelor marine.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 33

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  În vederea reducerii la minimum a capturilor accidentale de specii sensibile și a impactului uneltelor de pescuit asupra habitatelor sensibile, grupurile regionale de state membre ar trebui să elaboreze măsuri de atenuare suplimentare pentru a reduce impactul pescuitului asupra speciilor și habitatelor sensibile. În cazul în care dovezile științifice arată că există o amenințare gravă la adresa stării de conservare a speciilor și habitatelor respective, statele membre ar trebui să introducă restricții suplimentare privind construcția și exploatarea anumitor unelte de pescuit sau chiar o interdicție totală a utilizării acestora în regiunea respectivă. În special, astfel de dispoziții ar putea fi aplicate pentru utilizarea setcilor în derivă, care, în anumite zone, au condus la capturi semnificative de cetacee și păsări marine.

(33)  În vederea reducerii la minimum și, dacă este posibil, a eliminării capturilor accidentale de specii sensibile și a impactului uneltelor de pescuit asupra habitatelor sensibile, grupurile regionale de state membre ar trebui să elaboreze măsuri de atenuare suplimentare pentru a reduce impactul pescuitului asupra speciilor și habitatelor sensibile. În cazul în care dovezile științifice arată că există o amenințare gravă la adresa stării de conservare a speciilor și habitatelor respective, statele membre ar trebui să introducă restricții suplimentare privind construcția și exploatarea anumitor unelte de pescuit sau chiar o interdicție totală a utilizării acestora în regiunea respectivă pentru a proteja mediul marin, stocurile locale de pești și comunitățile locale de coastă vizate. În special, astfel de dispoziții ar putea fi aplicate pentru utilizarea setcilor în derivă, care, în anumite zone, au condus la capturi semnificative de cetacee și păsări marine.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Pentru a menține recomandările detaliate existente stabilite de Comisia pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC), competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei, în ceea ce privește listele de ecosisteme marine vulnerabile și, de asemenea, măsurile tehnice specifice legate de măsurile prevăzute pentru protejarea mihalțului-de-mare albastru și a sebastei. De asemenea, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate cu privire la încorporarea în dreptul Uniunii a viitoarelor modificări ale măsurilor adoptate de NEAFC care fac obiectul anumitor elemente neesențiale ale prezentului regulament, definite în mod expres, și care devin obligatorii pentru Uniune în conformitate cu clauzele convenției NEAFC. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți,

eliminat

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Pentru a nu împiedica cercetările științifice, repopulările artificiale sau transplantările, dispozițiile prezentului regulament nu ar trebui să se aplice operațiunilor care pot fi necesare în vederea desfășurării activităților respective.

(36)  Pentru a nu împiedica cercetările științifice, repopulările directe sau transplantările, dispozițiile prezentului regulament nu ar trebui să se aplice operațiunilor care pot fi necesare în vederea desfășurării activităților respective.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  În cazul în care avizele științifice disponibile arată că este necesară o acțiune imediată pentru a proteja speciile marine, Comisia ar trebui aibă competența, în cazuri justificate în mod corespunzător, să adopte acte delegate aplicabile imediat de stabilire a măsurilor tehnice pentru atenuarea unor astfel de amenințări, în plus față de prezentul regulament sau prin derogare de la acesta, sau măsuri tehnice stabilite sub altă formă în conformitate cu dreptul Uniunii. Măsurile respective ar trebui să fie concepute, în special, astfel încât să abordeze schimbările neașteptate ale structurii stocurilor, ca urmare a nivelurilor ridicate sau scăzute de recrutare în stoc a puietului, pentru a proteja speciile de pești sau crustacee aflate în perioada de reproducere atunci când stocurile se află la niveluri foarte scăzute sau au loc alte schimbări în starea de conservare a stocurilor de pește care pot pune în pericol stadiul de conservare a stocului. Măsurile ar putea include restricții privind utilizarea uneltelor tractate sau fixe sau activitățile de pescuit în anumite zone sau în anumite perioade.

(37)  În cazul în care cele mai bune avize științifice disponibile arată că este necesară o acțiune imediată pentru a proteja speciile și habitatele marine, Comisia ar trebui aibă competența, în cazuri justificate în mod corespunzător, să adopte acte delegate aplicabile imediat de stabilire a măsurilor tehnice pentru atenuarea unor astfel de amenințări, în plus față de prezentul regulament sau prin derogare de la acesta, sau măsuri tehnice stabilite sub altă formă în conformitate cu dreptul Uniunii. Măsurile respective ar trebui să fie concepute, în special, astfel încât să abordeze schimbările neașteptate ale structurii stocurilor, ca urmare a nivelurilor ridicate sau scăzute de recrutare în stoc a puietului sau a capturii accidentale a speciilor sensibile, pentru a proteja speciile de pești sau crustacee aflate în perioada de reproducere atunci când stocurile se află la niveluri foarte scăzute sau au loc alte schimbări în starea de conservare a stocurilor de pește sau a speciilor sensibile care pot pune în pericol stadiul de conservare a stocului, precum și pentru a aborda problema deteriorării populațiilor de specii și a habitatelor cauzate de impactul pescuitului și pentru a asigura orice altă măsură de conservare necesară. Aceste măsuri ar putea include restricții privind utilizarea uneltelor tractate sau fixe sau activitățile de pescuit în anumite zone sau în anumite perioade.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a actualiza lista de pești și crustacee pentru care pescuitul dirijat este interzis, pentru a actualiza lista zonelor sensibile în care pescuitul ar trebui să fie restricționat, pentru a adopta măsuri tehnice ca parte a planurilor multianuale și pentru a adopta măsuri tehnice ca parte a planurilor temporare de aruncare a capturilor înapoi în mare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și corespunzătoare a documentelor pertinente către Parlamentul European și Consiliu.

(38)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a defini, în scopul stabilirii unor indicatori de performanță pentru măsuri tehnice legate de capturile de pește sub dimensiunea minimă de referință pentru conservare, principalele activități de pescuit și nivelul capturilor respective care se aplică acestor principale activități de pescuit, pentru a actualiza lista de pești și crustacee pentru care pescuitul dirijat este interzis, pentru a actualiza lista zonelor sensibile în care pescuitul ar trebui să fie restricționat, pentru a adopta măsuri tehnice ca parte a planurilor multianuale sau, acolo unde este necesar, în afara cadrului planurilor multianuale; și pentru a adopta măsuri tehnice ca parte a planurilor temporare de aruncare a capturilor înapoi în mare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, bazate pe evaluarea realizată de CSTEP. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și corespunzătoare a documentelor pertinente către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Până la sfârșitul anului 2020 și, ulterior, o dată la trei ani, Comisia ar trebui să prezinte un raport către Parlamentul European și Consiliu cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, pe baza informațiilor furnizate de statele membre și de consiliile consultative relevante și în urma evaluării de către CSTEP. Raportul ar trebui să evalueze măsura în care măsurile tehnice, atât la nivel regional, cât și la nivelul Uniunii, au contribuit la atingerea obiectivelor și la realizarea țintelor prezentului regulament. Pe baza raportului, în cazul în care, la nivel regional, există dovezi că obiectivele și țintele nu au fost atinse, statele membre din regiunea respectivă ar trebui să prezinte un plan cu acțiunile corective care trebuie întreprinse pentru a asigura atingerea obiectivelor și a țintelor respective. Pe baza raportului, Comisia ar trebui să propună Parlamentului European și Consiliului orice modificări necesare ale prezentului regulament.

(40)  Până la ... [trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, o dată la trei ani, Comisia ar trebui să prezinte un raport către Parlamentul European și Consiliu cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, pe baza informațiilor furnizate de statele membre și de consiliile consultative relevante și în urma evaluării de către CSTEP. Raportul ar trebui să evalueze măsura în care măsurile tehnice, atât la nivel regional, cât și la nivelul Uniunii, au contribuit la atingerea obiectivelor și a nivelurilor indicatorilor de performanță din prezentul regulament. Pe baza raportului, în cazul în care, la nivel regional, există dovezi că obiectivele nu au fost atinse sau că indicatorii de performanță se mențin la un nivel nesatisfăcător, statele membre din regiunea respectivă ar trebui să prezinte un plan cu acțiunile corective care trebuie întreprinse pentru a asigura atingerea obiectivelor și pentru a îmbunătăți nivelurile indicatorilor de performanță în cauză. Pe baza raportului, Comisia ar trebui să propună Parlamentului European și Consiliului orice modificări necesare ale prezentului regulament.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Regulamentele (CE) nr. 1967/200629, (CE) nr. 1098/200730, (CE) nr. 1224/200931 ale Consiliului și Regulamentele (UE) nr. 1343/201132 și (UE) nr. 1380/201333 ale Parlamentului European și ale Consiliului ar trebui modificate în consecință.

(42)  Regulamentul (CE) nr. 1967/200629, Regulamentul (CE) nr. 1098/200730, Regulamentul (CE) nr. 1224/200931 al Consiliului și Regulamentul (UE) nr. 1380/201333 al Parlamentului European și al Consiliului ar trebui modificate în consecință.

__________________

__________________

29 Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

29 Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1626/94 (JO L 409, 30.12.2006, p. 11).

30 Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 779/97 (JO L 248, 22.9.2007, p. 1).

30 Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 779/97 (JO L 248, 22.9.2007, p. 1).

31 Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 şi (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

31 Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 şi (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

32 Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană (JO L 347, 30.12.2011, p. 44).

 

33 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

33 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  Pentru a completa sau a modifica normele detaliate existente de transpunere a recomandărilor convenite de Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM), competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește măsurile tehnice din Regulamentul (UE) nr. 1343/2011. De asemenea, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate cu privire la încorporarea în dreptul Uniunii a viitoarelor modificări ale măsurilor adoptate de CGPM care fac obiectul anumitor elemente neesențiale ale prezentului regulament, definite în mod expres, și care devin obligatorii pentru Uniune în temeiul dispozițiilor Acordului CGPM. Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 ar trebui modificat în consecință. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți,

eliminat

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  exploatarea uneltelor de pescuit și interacțiunea activităților de pescuit cu ecosistemele marine.

(b)  exploatarea uneltelor de pescuit.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  interacțiunea uneltelor de pescuit cu ecosistemele marine.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament se aplică activităților desfășurate de navele de pescuit ale Uniunii și de resortisanții statelor membre, fără a aduce atingere responsabilității primare a statului de pavilion, în zonele de pescuit prevăzute la articolul 5, precum și de navele de pescuit care arborează pavilionul unor țări terțe și sunt înregistrate în țări terțe, atunci când pescuiesc în apele Uniunii.

1.  Fără a aduce atingere articolului 29, prezentul regulament se aplică tuturor activităților de pescuit (recreativ și comercial) desfășurate de navele de pescuit ale Uniunii și de resortisanții statelor membre, fără a aduce atingere responsabilității primare a statului de pavilion, în zonele de pescuit prevăzute la articolul 5, precum și de navele de pescuit care arborează pavilionul unor țări terțe și sunt înregistrate în țări terțe, atunci când pescuiesc în apele Uniunii.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Articolele 7 și 14 și partea A din anexele V-X se aplică, de asemenea, pescuitului recreativ.

2.  Prezentul regulament se aplică, de asemenea, pescuitului recreativ.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Ca instrumente pentru a sprijini punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), măsurile tehnice contribuie la obiectivele PCP stabilite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și, în special, la alineatele (2), (3) și alineatul (5) literele (a) și (j) din articolul menționat.

1.  Măsurile tehnice contribuie la obiectivele PCP stabilite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În plus, măsurile tehnice:

2.  Măsurile tehnice contribuie, în special, la atingerea următoarelor obiective:

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  optimizează modelele de exploatare pentru a asigura protecția concentrărilor de puiet și de pești reproducători din specii marine;

(a)  asigurarea unor modele durabile de exploatare pentru a asigura protecția concentrărilor de puiet și de pești reproducători din specii marine și asigurarea garanțiilor corespunzătoare;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  asigură reducerea la minimum sau, dacă este posibil, eliminarea capturilor accidentale de specii marine menționate în Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE și de alte specii sensibile pescuite, astfel încât aceste capturi să nu reprezinte o amenințare pentru starea de conservare a speciilor respective;

(b)  asigurarea reducerii la minimum sau, dacă este posibil, eliminarea capturilor accidentale de specii marine sensibile, în special a celor menționate în Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  asigură că impactul de mediu al pescuitului asupra habitatelor marine este redus la minimum și, dacă este posibil, eliminat, astfel încât să nu reprezinte o amenințare pentru starea de conservare a habitatelor respective;

(c)  asigurarea, inclusiv prin utilizarea unor stimulente corespunzătoare, a faptului că impactul negativ asupra mediului al pescuitului asupra habitatelor marine este redus la minimum și, dacă este posibil, eliminat;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  contribuie la instituirea măsurilor de gestionare a pescuitului în vederea respectării obligațiilor prevăzute în Directivele 92/43/CEE, 2009/147/CE, 2008/56/CE și 2000/60/CE.

(d)  existența unor măsuri de gestionare a pescuitului în vederea respectării obligațiilor prevăzute în Directivele 92/43/CEE, 2009/147/CE, 2008/56/CE și 2000/60/CE.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ținte

Indicatori de performanță

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Măsurile tehnice au drept scop atingerea următoarelor ținte:

1.  Pentru a evalua dacă măsurile tehnice contribuie la realizarea obiectivelor menționate la articolul 3, se utilizează următorii indicatori de performanță:

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  capturile de specii marine inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare nu depășesc 5 % din volum, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) și articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(a)  măsura în care capturile de specii marine inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare sunt reduse progresiv la niveluri specifice pentru activitățile de pescuit principale;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  capturile accidentale de mamifere marine, reptile marine, păsări marine și alte specii neexploatate în scopuri comerciale nu depășesc pragurile prevăzute de legislația Uniunii și de acordurile internaționale;

(b)   măsura în care capturile accidentale de mamifere marine, reptile marine, păsări marine și alte specii neexploatate în scopuri comerciale sunt reduse progresiv și, dacă este posibil, eliminate.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  impactul de mediu al activităților de pescuit asupra habitatelor de pe fundul mării nu depășește nivelurile necesare pentru a asigura o stare ecologică bună pentru fiecare tip de habitat evaluat în cadrul Directivei 2008/56/CE, în fiecare regiune sau subregiune marină, în ceea ce privește atât calitatea habitatului, cât și întinderea spațială pe care trebuie să fie atinse nivelurile necesare.

(c)   măsura în care impactul negativ asupra mediului al activităților de pescuit asupra habitatelor marine, inclusiv asupra habitatelor sensibile de pe fundul mării, este redus la minimum și este menținut sub nivelurile necesare pentru a asigura o stare ecologică bună, în special pentru fiecare dintre tipurile de habitat evaluate în cadrul Directivei 2008/56/CE, în fiecare regiune sau subregiune marină, în ceea ce privește atât calitatea habitatului, cât și întinderea spațială pe care trebuie să fie atinse nivelurile necesare.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 din prezentul regulament și articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 de completare a prezentului regulament prin definirea, în sensul literei (a) de la alineatul 1 din prezentul articol:

 

(a) principalelor activități de pescuit menționate la respectiva literă;

 

(b) nivelurilor capturilor actuale de specii marine inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare pentru fiecare dintre aceste principale activități de pescuit, pe baza datelor furnizate de statele membre pentru anii de referință 2013-2015;

 

(c) nivelurilor specifice la care trebuie să se reducă capturile de specii marine inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare pentru fiecare dintre aceste principale activități de pescuit în vederea atingerii obiectivului de a garanta modele durabile de exploatare și de a asigura protecția puietului de pește.

 

Atunci când se stabilesc nivelurile specifice menționate la primul paragraf litera (c), se ține seama de cele mai bune avize științifice disponibile, inclusiv de către CSTEP, precum și de posibilitățile tehnice actuale și viitoare pentru evitarea capturilor de specii marine inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  În scopul actelor delegate menționate la alineatul (1a), statele membre pot propune o recomandare comună în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 până la ... [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c.  În cazul în care nu se propune nicio recomandare comună până la termenul limită stabilit la prezentul articol alineatul (1b) sau în care se consideră că o recomandare comună transmisă de statele membre nu este compatibilă cu obiectivele prezentului regulament, Comisia adoptă, până la ... [18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și prin derogare de la articolul 18 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, acte delegate care suplimentează prezentul regulament prin definirea elementelor menționate la prezentul articol alineatul (1a) primul paragraf, în conformitate cu articolul 32 din prezentul regulament.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 d (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1d.  Pentru a realiza reducerea progresivă a capturilor de specii marine inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare la niveluri care să asigure modele durabile de exploatare, nivelurile specifice menționate la alineatul (1a) primul paragraf litera (c) se revizuiesc din trei în trei ani, folosind procedura prevăzută la alineatele (1a), (1b) și (1c), urmând să fie reduse și mai mult, dacă este cazul, în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile și cu posibilitățile tehnice actuale și viitoare pentru evitarea unor astfel de capturi.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Măsura în care au fost atinse aceste ținte este revizuită ca parte a procesului de raportare prevăzut la articolul 34.

2.  Evaluarea menționată la alineatul (1), se realizează în contextul procesului de raportare prevăzut la articolul 34.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „Marea Nordului” înseamnă diviziunile ICES34 IIa, IIIa și IV;

(a)  „Marea Nordului” înseamnă apele Uniunii din diviziunile ICES34 IIa, IIIa și IV;

__________________

__________________

34 Diviziunile ICES (Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime) sunt cele definite în Regulamentul (CE) nr. 218/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale de către statele membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (JO L 87, 31.3.2009, p. 70).

34 Diviziunile ICES (Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime) sunt cele definite în Regulamentul (CE) nr. 218/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale de către statele membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (JO L 87, 31.3.2009, p. 70).

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „Apele de nord-vest” înseamnă subzonele ICES V (cu excepția zonei Va și a apelor din afara Uniunii din zona Vb), VI și VII;

(c)  „Apele de nord-vest” înseamnă apele Uniunii din subzonele ICES V, VI și VII;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  „Regiunile ultraperiferice” înseamnă apele din jurul regiunilor ultraperiferice menționate la articolul 349 primul paragraf din tratat, împărțite în trei bazine maritime: Atlanticul de Vest, Atlanticul de Est și Oceanul Indian;

(g)  „Apele Uniunii în Oceanul Indian și în Oceanul Atlantic de Vest” înseamnă apele din jurul Guyanei Franceze și din jurul insulelor Guadelupa, Martinica, Mayotte, Réunion și Saint-Martin, aflate sub suveranitatea sau jurisdicția unui stat membru;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „model de exploatare” înseamnă modul în care este distribuită presiunea de pescuit pe profilul de vârstă al unui stoc;

(1)  „model de exploatare” înseamnă modul în care este distribuită mortalitatea prin pescuit pe profilul de vârstă și de dimensiune al unui stoc;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „selectivitate” înseamnă o expresie cantitativă reprezentată ca o probabilitate de capturare a peștelui de o anumită dimensiune într-un ochi de plasă (sau cârlig) de o anumită dimensiune;

(2)  „selectivitate” înseamnă probabilitatea de capturare a peștelui dintr-o anume specie sau de o anumită dimensiune cu anumite caracteristici ale echipamentului;

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „pescuit selectiv” înseamnă capacitatea unei metode de pescuit de a viza și de a captura pește sau crustacee în funcție de mărime și de specie în timpul operațiunii de pescuit, care permite ca speciile nevizate să fie evitate sau eliberate nevătămate;

eliminat

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „pescuit dirijat” înseamnă pescuitul unei anumite specii sau combinații de specii în care captura totală a speciei/speciilor respective reprezintă mai mult de 50 % din valoarea economică a capturii;

(4)  „pescuit dirijat” înseamnă un efort de pescuit orientat spre o specie specifică sau un grup de specii specifice, a căror componență exactă variază în funcție de activitățile de pescuit, iar normele specifice care reglementează specificațiile tehnice minime ale dimensiunilor ochiurilor de plasă și dispozitivele de selecție în funcție de activitatea de pescuit sunt stabilite la nivel regional;

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  „stadiul de conservare al unei specii” înseamnă stadiul de conservare a unei specii potrivit definiției de la articolul 1 litera (i) din Directiva 92/43/CEE;

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  „stadiul de conservare a unui habitat” înseamnă stadiul de conservare a unui habitat natural potrivit definiției de la articolul 1 litera (e) din Directiva 92/43/CEE;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  „specie sensibilă” înseamnă o specie a cărei stare de conservare, inclusiv habitatul, distribuția, mărimea populației și starea populației, este afectată de presiunile generate de activitățile umane, inclusiv activitățile de pescuit. În particular, speciile sensibile includ speciile enumerate în anexele II și IV din Directiva 92/43/CEE, speciile reglementate prin Directiva 2009/147/CE și speciile a căror protecție este necesară pentru a obține o stare ecologică bună în conformitate cu Directiva 2008/56/CE;

(7)  „specie sensibilă” înseamnă o specie a cărei stare de conservare, inclusiv habitatul, distribuția, mărimea populației sau starea populației, este afectată de presiunile generate de activitățile umane, inclusiv activitățile de pescuit. În particular, speciile sensibile includ speciile enumerate în anexele II și IV din Directiva 92/43/CEE, speciile reglementate prin Directiva 2009/147/CE și speciile a căror protecție este necesară pentru a obține o stare ecologică bună în conformitate cu Directiva 2008/56/CE;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  „specii pelagice mici” înseamnă specii precum macrou, hering, stavrid, hamsie, sardine, putasu, argentină, șprot, specii de caproide;

(8)  „specii pelagice mici” înseamnă, printre altele, specii precum macrou, hering, stavrid, hamsie, sardine, putasu, argentină, șprot, specii de caproide, gupă, sardinelă rotundă (Sardinella aurita) și sardinelă plată (Sardinella maderensis);

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  „pescuit tradițional (de subzistență) cu unelte de pescuit pasive” înseamnă activități necomerciale de pescuit care exploatează resursele acvatice marine vii pe o scară redusă, la nivel local, exclusiv pentru nevoi personale și folosind numai unelte și tehnici de pescuit tradiționale;

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  „consilii consultative” înseamnă grupuri de părți interesate stabilite în cadrul PCP pentru a promova o reprezentare echilibrată a tuturor părților interesate și pentru a contribui la realizarea obiectivelor PCP;

(10)  „consilii consultative” înseamnă grupuri de părți interesate stabilite în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și care își desfășoară activitatea în conformitate cu articolele 44 și 45 și cu anexa III din Regulamentul respectiv;

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  „traul” înseamnă o unealtă de pescuit care este tractată activ de una sau de mai multe nave de pescuit și care constă într-o plasă având un corp în formă de con sau piramidă (corpul traulului) închis la spate de un sac; „unealtă tractată” înseamnă orice traule, năvoade daneze și unelte similare, care au corpul sub formă de con sau de piramidă și sunt închise la spate printr-un sac (sacul traulului) sau care au două aripi lungi, un corp și un sac (sacul traulului) și care sunt deplasate activ în apă;

(11)  „traul” înseamnă o unealtă de pescuit compusă dintr-o plasă care este tractată activ de una sau de mai multe nave de pescuit și este închisă la spate printr-un sac;

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  „unealtă tractată” înseamnă orice traule, năvoade marine de fund și alte unelte de pescuit similare care sunt deplasate activ în apă de una sau de mai multe nave de pescuit sau de orice alt sistem mecanic;

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  „traul de fund” înseamnă un traul proiectat și echipat pentru a funcționa pe sau în apropierea fundului mării;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  „traul îngemănat de fund” înseamnă un traul de fund tractat de două nave simultan, care tractează fiecare parte a traulului. Deschiderea orizontală a traulului este menținută de distanța dintre cele două nave în timp ce acestea tractează unealta;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  „beam-traul” înseamnă un traul deschis orizontal de un tub de oțel sau de lemn (traversă) și echipat cu lanțuri de fund, împletituri din lanțuri sau lanțuri de curățare, tractat activ pe fund;

(15)  „beam-traul” înseamnă un traul deschis orizontal cu o traversă, aripă sau alt dispozitiv similar;

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  „traul cu impulsuri electrice” înseamnă o tehnică de pescuit care utilizează un câmp electric pentru a prinde pește. Traulul cu impulsuri electrice este alcătuit din mai mulți electrozi, atașați la unealtă pe direcția de tractare, care emit impulsuri electrice scurte;

(16)  „traul cu impulsuri electrice” înseamnă un traul care utilizează curent electric în impulsuri pentru a captura resurse biologice marine;

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  „năvoade de plajă” înseamnă setci înconjurătoare și năvoade tractate instalate de o navă și tractate de la mal sau de pe o navă ancorată sau amarată la mal;

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  „plase fixe” înseamnă orice tip de setci, plase de încurcare sau setci cu sirec care fie sunt ancorate pe fundul mării (setci sau plase ancorate), fie sunt lăsate în derivă (setci în derivă) pentru ca peștii să înoate în acestea și să se încurce sau să se prindă în plasă;

(20)  „plase fixe” înseamnă orice tip de setci, plase de încurcare sau setci cu sirec care sunt ancorate pe fundul mării (setci sau plase ancorate) pentru ca peștii să înoate în acestea și să se încurce sau să se prindă în plasă;

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  „setcă în derivă” înseamnă o plasă alcătuită din unul sau mai mulți pereți de plasă prinși împreună în paralel de una sau mai multe frânghii, menținută la suprafața apei sau la o anumită adâncime cu ajutorul unor dispozitive plutitoare și care plutește liber purtată de curenți, în mod independent sau cu ajutorul unei nave la care poate fi atașată. Plasa poate fi echipată cu dispozitive destinate stabilizării sau limitării derivei acesteia, cum ar fi o ancoră plutitoare sau o ancoră pe fund atașată la un singur capăt al plasei;

(21)  „setcă în derivă” înseamnă o plasă menținută la suprafața mării sau la o anumită adâncime cu ajutorul unor dispozitive plutitoare, care plutește liber purtată de curenți, fie independent, fie cu barca la care poate fi atașată. Plasa poate fi echipată cu dispozitive destinate stabilizării sau limitării derivei acesteia;

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  „setcă fixă de fund” înseamnă o plasă alcătuită dintr-o singură bucată și ținută vertical în apă de flotoare și greutăți. Setca fixă de fund capturează resurse acvatice vii prin încurcarea acestora în ochiurile plasei și este fixată sau poate fi fixată prin orice mijloace pe fundul mării;

(22)  „setcă simplă” înseamnă o unealtă fixă alcătuită dintr-o singură bucată de plasă și ținută vertical în apă de flotoare și greutăți.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  „plasă de încurcare fixă de fund” înseamnă un singur perete de plasă montat astfel încât plasa să fie agățată pe frânghii pentru a crea o porțiune mai mare de plasă destinsă decât o setcă. De regulă, plasele de încurcare prezintă o flotabilitate mai mică pe frânghia flotorilor și nu rămân la fel de sus în timpul pescuitului, cum se întâmplă cu setca fixă de fund medie, și sunt fixate sau pot fi fixate prin orice mijloace pe fundul mării;

(23)  „plasă de încurcare” înseamnă o plasă fixă care constă dintr-un perete de plasă montat astfel încât plasa să fie agățată pe frânghii pentru a crea o porțiune mai mare de plasă destinsă decât o setcă simplă.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  „setcă de fund cu sirec” înseamnă o plasă alcătuită din două sau mai multe straturi de plasă, cu două straturi exterioare având dimensiuni mari ale ochiului de plasă și o plasă fină cu ochiuri mici inserată între acestea și care este fixată sau poate fi fixată prin orice mijloace de fundul mării;

(24)  „setcă cu sirec” înseamnă o plasă fixă alcătuită din două sau mai multe straturi de plasă, cu două straturi exterioare având dimensiuni mari ale ochiului de plasă și o plasă cu ochiuri mici inserată între acestea;

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  „paragat” înseamnă o unealtă de pescuit alcătuită dintr-o linie principală, uneori de o lungime considerabilă, pe care se fixează, la distanțe regulate, șnururi având cârlige cu sau fără momeală. Linia principală este ancorată pe orizontală de fund sau în apropierea fundului mării, pe verticală sau poate fi lăsată în derivă la suprafață;

(26)  „paragat” înseamnă o unealtă de pescuit alcătuită dintr-o linie principală, de o lungime variabilă, de care se fixează șnururi cu cârlige distanțate în funcție de speciile vizate. Linia principală este ancorată pe orizontală de fund sau în apropierea fundului mării, pe verticală sau poate fi lăsată în derivă la suprafață;

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  „vârșe și coșuri” înseamnă capcane sub formă de cuști sau coșuri realizate din diferite materiale, concepute pentru a prinde crustacee sau pește, care sunt fixate pe fundul mării fie individual, fie în rânduri, legate cu frânghii (saule de geamandură) de geamandurile de la suprafață care le indică poziția, și care au unul sau mai multe orificii sau intrări;

(27)  „vârșe și coșuri” înseamnă capcane sub formă de cuști sau coșuri, concepute pentru a prinde crustacee, moluște sau pește, care sunt fixate pe fundul mării sau suspendate pe acesta, fie individual, fie în rânduri, legate cu frânghii (saule de geamandură) de geamandurile de la suprafață care le indică poziția, și care au unul sau mai multe orificii sau intrări;

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  „petactar” înseamnă o tehnică de pescuit în care un singur fir de pescuit este ținut în mâini. La fir sunt atașate una sau mai multe momeli sau cârlige cu momeală;

(28)  „petactar” înseamnă un singur fir de pescuit, ținut în mâini, de care sunt atașate una sau mai multe momeli sau cârlige cu momeală;

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  „crucea Sfântului Andrei” înseamnă un dispozitiv de prindere care acționează ca o foarfecă pentru a recolta, de exemplu, moluște bivalve sau coral roșu de pe fundul mării;

(29)  „crucea Sfântului Andrei” înseamnă un dispozitiv de prindere care poate acționa ca o foarfecă pentru a recolta, de exemplu, moluște bivalve sau coral roșu de pe fundul mării;

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  „sac de traul” înseamnă partea cea mai din spate a traulului, având fie o formă cilindrică, adică aceeași circumferință peste tot, fie o formă conică. Sacul este alcătuit din unul sau mai multe panouri (bucăți de plasă) cu aceeași dimensiune a ochiului de plasă, prinse unul de celălalt de-a lungul laturilor pe axul traulului printr-o cusătură în care poate fi atașată o frânghie laterală. În scopuri de reglementare, acesta va fi considerat ca fiind ultimele 50 de ochiuri ale plasei;

(30)  „sac de traul” înseamnă partea cea mai din spate a traulului, având fie o formă cilindrică, adică aceeași circumferință peste tot, fie o formă conică. Sacul este alcătuit din unul sau mai multe panouri (bucăți de plasă) prinse unul de celălalt de-a lungul laturilor. În scopuri de reglementare, acesta va fi considerat ca fiind ultimele 50 de ochiuri ale plasei;

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  „dimensiunea ochiului de plasă” înseamnă dimensiunea ochiului de plasă al oricărui sac de traul al unei unelte tractate, măsurată în conformitate cu procedura stabilită în Regulamentul (CE) nr. 517/2008 al Comisiei40;

(31)  „dimensiunea ochiului de plasă” înseamnă:

 

(a)   pentru plasele cu noduri: distanța cea mai mare între două noduri opuse ale aceluiași ochi de plasă când este complet întins;

 

(b)   pentru plasele fără noduri: distanța între două unghiuri opuse pe axa cea mai lungă a aceluiași ochi de plasă când este complet întins;

__________________

 

40 Regulamentul (CE) nr. 517/2008 al Comisiei din 10 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului în ceea ce privește determinarea dimensiunii ochiurilor de plasă și evaluarea grosimii firului plaselor de pescuit (JO L 151, 11.6.2008, p. 5).

 

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  „ochi de plasă pătrat” înseamnă forma ochiului de plasă care provine din montarea plasei cu o abatere de 45° de la direcția N, astfel încât laturile sunt paralele și se află la 90° față de axa traulului;

(32)  „ochi de plasă pătrat” înseamnă un ochi de plasă sub formă de patrulater alcătuit din două seturi de bare paralele cu aceeași lungime nominală, în care unul dintre seturi este paralel, iar celălalt formează un unghi drept cu axa longitudinală a plasei;

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  „ochi de plasă în formă de romb” înseamnă forma normală de romb a ochiurilor care intră în alcătuirea unei plase;

(33)  „ochiul de plasă rombic” are patru laturi de aceeași lungime, cu diagonalele ochiului perpendiculare, una dintre diagonale fiind paralelă cu axa longitudinală a plasei;

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  „plasă tip sită” înseamnă un dispozitiv atașat la întreaga circumferință a traulului pentru creveți, în apropierea traversei, și care se îngustează până la vârf, unde este prins la stratul de fund al traulului pentru creveți. În locul de îmbinare dintre plasa tip sită și sacul traulului se găsește un orificiu de ieșire, care permite speciilor sau indivizilor prea mari să treacă prin sită și să scape, în timp ce creveții pot să treacă prin sită și să ajungă în sacul traulului;

eliminat

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  „timp de scufundare” înseamnă perioada de la momentul în care plasele sunt puse în apă prima dată până la momentul în care sunt complet recuperate la bordul navei de pescuit;

(38)  „timp de scufundare” înseamnă perioada de la momentul în care o unealtă este pusă în apă prima dată până la momentul în care este complet recuperată la bordul navei de pescuit;

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  „senzori de monitorizare a uneltelor” înseamnă senzorii electronici de la distanță care pot fi amplasați pe traule sau pe plasele-pungă pentru a monitoriza parametrii cheie de performanță, cum ar fi distanța dintre panourile traulelor sau dimensiunea capturii;

(39)  „senzori de monitorizare a uneltelor” înseamnă senzori electronici de la distanță care sunt atașați pentru a monitoriza parametrii cheie de performanță, cum ar fi distanța dintre panourile traulelor sau volumul capturii;

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39a)  „dispozitiv cu greutăți” înseamnă un dispozitiv cu cârlige cu momeală de care sunt prinse greutăți pentru a crește viteza de scufundare și, astfel, pentru a reduce timpul de expunere la păsările marine;

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  „dispozitiv acustic de intimidare” înseamnă dispozitive de la distanță utilizate pentru a avertiza unele specii, precum mamiferele marine, cu privire la prezența uneltelor de pescuit prin emiterea de semnale acustice;

(40)  „dispozitiv acustic de intimidare” înseamnă dispozitive de la distanță care emit semnale acustice în încercarea de a îndepărta unele specii, precum mamiferele marine, de uneltele de pescuit;

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  „respingere selectivă” înseamnă practica de a se debarasa de peștele ieftin care face obiectul unor limite de captură, chiar dacă acesta ar putea fi debarcat în mod legal, astfel încât să crească la maximum valoarea economică sau monetară totală a peștelui adus în port;

(42)  „respingere selectivă” înseamnă practica de a se debarasa de peștele ieftin care face obiectul unor limite de captură, chiar dacă acesta ar trebui să fi fost debarcat în mod legal, astfel încât să crească la maximum valoarea economică sau monetară totală a peștelui adus în port;

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43a)  „efectele nocive semnificative” înseamnă efectele nocive semnificative definite la articolul 2 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 734/2008;

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 45 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(45a)  „indicatori de performanță” înseamnă un set de parametri care vizează evaluarea eficienței măsurilor tehnice.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  orice tip de proiectil;

(g)  orice tip de proiectil, cu excepția celor folosite pentru sacrificarea tonului aflat în cuști sau capturat și a harpoanelor și lansatoarelor de harpoane utilizate în pescuitul recreativ fără plămân subacvatic de la răsărit până la apus;

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Nicio parte a uneltelor tractate nu trebuie construită cu o dimensiune a ochiului de plasă mai mică decât dimensiunea ochiului de plasă al sacului de traul. Prezenta dispoziție nu se aplică în cazul plaselor utilizate pentru atașarea unor senzori de monitorizare a uneltei.

1.  Nicio parte a uneltelor tractate nu are o dimensiune a ochiului de plasă mai mică decât dimensiunea ochiului de plasă al sacului de traul. Prezenta dispoziție nu se aplică în cazul plaselor utilizate pentru atașarea unor senzori de monitorizare a uneltei sau dispozitivelor de selecție pentru a îmbunătăți selectivitatea în funcție de dimensiuni sau specii pentru speciile marine.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Este interzisă construirea oricărui sac de traul sau atașarea oricărui dispozitiv care obstrucționează sau diminuează altfel dimensiunea ochiului de plasă al sacului de traul sau orice parte a unei unelte de pescuit tractate. Prezenta dispoziție nu exclude utilizarea dispozitivelor specifice folosite pentru a reduce uzura uneltelor, pentru a le consolida sau pentru a limita pierderea capturilor în partea din față a uneltelor tractate.

3.  Este interzisă folosirea sau transportul la bordul navelor de pescuit a oricărui dispozitiv care obstrucționează sau diminuează altfel dimensiunea ochiului de plasă al sacului de traul sau orice parte a unei unelte de pescuit tractate. Prezenta dispoziție nu exclude utilizarea dispozitivelor specifice folosite pentru a reduce uzura uneltelor, pentru a le consolida sau pentru a limita pierderea capturilor în partea din față a uneltelor tractate, sau instalarea de dispozitive destinate controlului capturilor.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Restricții generale privind utilizarea plaselor fixe

Restricții generale privind utilizarea plaselor fixe și a setcilor în derivă

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  ton alb (Thunnus alalunga),

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Este interzisă utilizarea oricăror setci fixe de fund, plase de încurcare și setci cu sirec în orice poziție în care adâncimea cartografiată este mai mare de 600 de metri.

5.  Este interzisă utilizarea oricăror setci fixe de fund, plase de încurcare și setci cu sirec în orice poziție în care adâncimea cartografiată este mai mare de 200 de metri.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (5):

 

(a) se aplică derogări specifice, astfel cum se specifică în anexa V partea C punctul 6 și în anexa VI partea C punctele 6 și 9 și anexa VII partea C punctul 4, în cazul în care adâncimea cartografiată este între 200 și 600 de metri;

 

(b) utilizarea setcilor fixe de fund, a plaselor de încurcare și a setcilor cu sirec în orice poziție în care adâncimea cartografiată este mai mare de 200 de metri este permisă în zona de pescuit definită la articolul 5 litera (e).

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Este interzisă capturarea, reținerea la bord, transbordarea sau debarcarea deliberată a speciilor de pește sau de crustacee menționate în anexa IV la Directiva 92/43/CEE, cu excepția cazului în care se acordă o derogare, în conformitate cu articolul 16 din directivă.

eliminat

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Atunci când sunt capturate accidental, speciile menționate la alineatele (1) și (2) trebuie să fie eliberate imediat înapoi în mare, nevătămate.

3.  Atunci când sunt capturate accidental, speciile menționate la alineatul (2) trebuie să fie eliberate imediat înapoi în mare, nevătămate.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Alineatul (3) nu se aplică în cazul în care statul membru de pavilion dispune de un program oficial privind prinderea și studierea științifică a exemplarelor din speciile enumerate în anexa I.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în cele mai bune avize științifice disponibile indică faptul că este necesară o modificare a listei din anexa I, prin adăugarea de noi specii care necesită protecție, Comisia are competența de a adopta modificările respective prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 32.

4.  În cazul în care cele mai bune avize științifice disponibile indică faptul că este necesară o modificare a listei din anexa I, prin adăugarea de noi specii care necesită protecție sau prin eliminarea unor specii care nu mai este necesar să rămână pe listă, Comisia este împuternicită să adopte modificările respective prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 32.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Măsurile adoptate în temeiul alineatului (4) din prezentul articol au drept scop atingerea obiectivului stabilit la articolul 4 alineatul (1) litera (b).

5.  Măsurile adoptate în temeiul alineatului (4) din prezentul articol ar trebui să fie precedate de o evaluare a indicatorilor de performanță stabiliți la articolul 4 alineatul (1) litera (b).

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Capturi accidentale de mamifere marine, păsări marine și reptile marine

Capturi de mamifere marine, păsări marine și reptile marine

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când sunt capturate accidental, exemplarele din speciile menționate la alineatul (1) trebuie eliberate imediat, nevătămate.

2.  Atunci când sunt capturate accidental, exemplarele din speciile menționate la alineatul (1) trebuie eliberate imediat, nevătămate. Operatorii de nave de pescuit înregistrează și transmit autorităților relevante informații privind capturile accidentale respective, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1004 al Parlamentului European și al Consiliului1a.

 

_______________________

 

1a Regulamentul (UE) 2017/1004 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului (JO L 157, 20.6.2017, p. 1).

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În pofida alineatelor (1) și (2), păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea unor exemplare din speciile marine menționate la alineatul (1) care au fost capturate accidental este autorizată în măsura în care activitatea respectivă este necesară pentru a asigura asistența pentru recuperarea animalelor și cu condiția ca autoritățile naționale competente să fi fost informate în mod corespunzător în prealabil.

3.  În pofida alineatelor (1) și (2), păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea unor exemplare din speciile marine menționate la alineatul (1) care au fost capturate accidental este permisă în măsura în care activitatea respectivă este necesară pentru a asigura asistența pentru recuperarea animalelor individuale. Păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea de exemplare de specii marine este permisă în cazul în care exemplarul este mort și cu condiția să poată fi folosit în scopuri științifice. Autoritățile naționale competente respective sunt informate în mod corespunzător în prealabil.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul în care statul membru de pavilion dispune de un program oficial privind prinderea și studierea științifică a unor exemplare de păsări, reptile sau mamifere marine.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Măsurile adoptate în temeiul alineatului (4) din prezentul articol au drept scop atingerea obiectivului stabilit la articolul 4 alineatul (1) litera (b).

5.  Măsurile adoptate în temeiul alineatului (4) din prezentul articol au drept scop atingerea obiectivelor prezentului regulament legate de indicatorii de performanță stabilite la articolul 4 alineatul (1) litera (b).

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Statele membre monitorizează eficacitatea măsurilor adoptate în temeiul prezentului articol privind reducerea la minimum a capturilor accidentale și transmit un raport Comisiei privind progresele realizate până la data de ... [doi ani de la data intrării în vigoarea a prezentului regulament] și din trei în trei ani după aceasta.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Se interzice utilizarea uneltelor de pescuit prevăzute în anexa II în zonele relevante prevăzute în anexa respectivă.

1.  Se interzice utilizarea uneltelor de pescuit prevăzute în anexa II în zonele relevante prevăzute în anexa respectivă. Statele membre efectuează o evaluare corespunzătoare în cazul utilizării uneltelor de pescuit în ariile speciale de conservare reglementate prin Directiva 92/43/CEE și în ariile de protecție specială reglementate prin Directiva 2009/147/CE.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Perturbarea, deteriorarea sau distrugerea deliberată a habitatelor sensibile și a ariilor de reproducere sau de odihnă a speciilor sensibile este interzisă.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care cele mai bune avize științifice disponibile recomandă o modificare a listei zonelor din anexa II, inclusiv adăugarea de noi zone, Comisia are competența de a adopta astfel de modificări prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. La adoptarea unor astfel de modificări, Comisia acordă o atenție deosebită atenuării efectelor negative ale deplasării activității de pescuit către alte zone sensibile.

2.  În cazul în care cele mai bune avize științifice disponibile recomandă o modificare urgentă a listei zonelor din anexa II, Comisia are competența de a adopta astfel de modificări prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Atunci când prezintă o propunere cu astfel de modificări, Comisia include o hartă completă a zonei vulnerabile și acordă o atenție deosebită atenuării efectelor ecologice, sociale și economice negative ale deplasării activității de pescuit către alte zone.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care astfel de habitate se găsesc în ape aflate sub suveranitatea sau jurisdicția unui stat membru, statul membru în cauză are competența de a stabili zone închise sau alte măsuri de conservare pentru a proteja habitatele respective, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Astfel de măsuri trebuie să fie compatibile cu obiectivele prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cel puțin la fel de severe ca măsurile prevăzute în dreptul Uniunii.

3.  În cazul în care zonele din anexa II se găsesc în ape aflate sub suveranitatea sau jurisdicția unui stat membru, statul membru în cauză are competența de a stabili zone închise sau alte măsuri de conservare pentru a proteja habitatele respective, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Astfel de măsuri trebuie să fie compatibile cu obiectivele prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cel puțin la fel de severe ca măsurile prevăzute în dreptul Uniunii.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Statele membre adoptă măsuri de protejare a zonelor în care ecosisteme marine vulnerabile, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 734/734, există sau este probabil să existe în viitor în apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția acestora și închid zonele respective pentru activități de pescuit de fund, cu excepția cazului în care cele mai bune avize științifice disponibile arată că astfel de activități nu au efecte negative semnificative asupra ecosistemelor în cauză. Astfel de măsuri respectă rezoluțiile adoptate de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, în special Rezoluțiile 61/105 și 64/72, și oferă un nivel de protecție cel puțin echivalent cu cel acordat ecosistemelor marine vulnerabile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 734/2008.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  de a asigura protejarea puietului de specii marine în temeiul articolului 15 alineatele (11) și (12) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(a)  de a asigura protejarea puietului de specii marine astfel încât majoritatea peștelui prins să fi atins vârsta de reproducere înainte de a fi fost prins și în temeiul articolului 15 alineatele (11) și (12) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  de a interzice introducerea pe piață pentru consumul uman al puietului de specii marine în conformitate cu articolul 2 alineatul (5) litera (b) și articolul 15 alineatul (11) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 14a

 

Produse pescărești importate destinate consumului uman

 

Produsele pescărești importate și destinate consumului uman care au fost capturate în ape din afara Uniunii în zonele, subzonele și diviziunile menționate la articolul 5 respectă dimensiunile minime de referință pentru conservare prevăzute în anexele la prezentul regulament.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre instituie măsuri de facilitare a depozitării sau a găsirii unor piețe de desfacere pentru capturile sub dimensiunile minime de referință pentru conservare debarcate în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Măsurile respective pot să includă sprijin pentru investiții în construcția și adaptarea locurilor de debarcare și a adăposturilor sau sprijin pentru investiții pentru a adăuga valoare produselor piscicole.

Statele membre instituie măsuri adecvate de facilitare a depozitării sau a găsirii unor piețe de desfacere pentru capturile sub dimensiunile minime de referință pentru conservare debarcate în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Măsurile respective includ sprijin pentru investiții în construcția și adaptarea locurilor de debarcare și a adăposturilor, precum și sprijin pentru investiții pentru a adăuga valoare produselor piscicole.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Practicile de respingere selectivă și de aruncare a peștelui înainte de ridicarea plasei sunt interzise.

1.  Practica de respingere selectivă a peștelui înainte de ridicarea plasei sunt interzise.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Alineatul (1) nu se aplică pentru capturile de specii care sunt scutite de la aplicarea obligației de debarcare în temeiul articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

2.  Alineatul (1) nu se aplică în cazul activităților de pescuit desfășurate în Marea Mediterană și nici în cazul capturilor de specii care sunt scutite de la aplicarea obligației de debarcare în temeiul articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Specii care nu fac obiectul unor limite de captură

Proiecte-pilot pentru evitarea capturilor nedorite

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre pot desfășura proiecte-pilot, cu scopul de a explora metode pentru evitarea, reducerea la minimum și eliminarea capturilor nedorite de specii care nu fac obiectul unor limite de captură. Aceste proiecte-pilot iau în considerare opiniile consiliilor consultative competente și se bazează pe cele mai bune avize științifice disponibile.

1.  Statele membre pot desfășura proiecte-pilot, cu scopul de a explora metode pentru evitarea, reducerea la minimum și eliminarea capturilor nedorite. Aceste proiecte-pilot iau în considerare opiniile consiliilor consultative competente și se bazează pe cele mai bune avize științifice disponibile.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care rezultatele studiilor-pilot sau alte avize științifice indică un volum semnificativ al capturilor nedorite de specii care nu fac obiectul unor limite de captură, statele membre pot stabili măsuri tehnice pentru limitarea acestor capturi nedorite, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Aceste măsuri tehnice se aplică numai navelor de pescuit care arborează pavilionul statului membru respectiv.

2.  În cazul în care rezultatele studiilor-pilot sau alte avize științifice indică un volum semnificativ al capturilor nedorite de specii care nu fac obiectul unor limite de captură, statele membre stabilesc măsuri tehnice pentru evitarea sau pentru limitarea, pe cât posibil, a acestor capturi nedorite, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 sau la articolul 18 din prezentul regulament.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Dacă alte state membre doresc să instituie măsuri tehnice similare, o recomandare comună poate fi prezentată în conformitate cu articolul 18.

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 17a

 

Derogarea de la obligația de debarcare

 

1. Prin derogare de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, navele de pescuit care participă voluntar la un sistem de documentare integrală a capturilor și a capturilor aruncate înapoi în mare nu au obligația de debarcare a capturilor necomercializabile, cu condiția ca acestea să fie înregistrate și deduse din cote, dacă este cazul.

 

2. Sistemele de documentare integrală menționate la alineatul (1) permit înregistrarea tuturor datelor privind activitățile de pescuit, inclusiv a capturilor și a capturilor aruncate înapoi în mare.

 

3. Sistemele de documentare integrală menționate la alineatul (1) pot fi instituite de un stat membru cu aprobarea Comisiei sau printr-un act al Uniunii. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 în ceea ce privește:

 

(a) instituirea sau aprobarea acestor sisteme de documentare integrală;

 

(b) datele care trebuie înregistrate și specificațiile acestor sisteme, cu respectarea alineatului (2) de la prezentul articol.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 17b

 

Documentarea

 

În conformitate cu articolul 49 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, statele membre pot introduce măsuri de monitorizare electronică pentru a documenta capturile, aruncarea acestora înapoi în mare și activitățile de pescuit.

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Capitolul II – secțiunea 5a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

SECȚIUNEA 5a

 

ADAPTAREA NAVELOR DE PESCUIT

 

Articolul 17c

 

Adaptarea tonajului

 

În ceea ce privește navele de pescuit noi și navele existente, creșterea tonajului navei în scopul îmbunătățirii securității la bord, a condițiilor de lucru, a igienei și a calității produselor, precum și creșterea tonajului navei în scopul stocării capturilor nedorite care fac obiectul obligației de debarcare în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 sunt autorizate, cu condiția ca acestea să nu ducă la o creștere a capacității de capturare a navei. Volumele corespunzătoare nu sunt luate în calcul la evaluarea capacității de pescuit în raport cu plafoanele stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și nici în programul de intrare/ieșire menționat la articolul 23 din regulamentul respectiv.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Principii directoare

Măsuri tehnice regionale

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera g

(g)  în anexa XI, pentru regiunile ultraperiferice.

(g)  în anexa XI, pentru apele Uniunii din Oceanul Indian și din Oceanul Atlantic de Vest.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Totuși, dispozițiile privind dimensiunile ochiurilor de plasă stabilite în anexele V-XI partea B se aplică doar în măsura în care, până la data de ... [18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], nu s-a adoptat niciun act delegat în temeiul alineatului (2) de la prezentul articol care să acopere aceeași temă pentru activitățile de pescuit respective. În cazul în care partea B a unei anexe la prezentul regulament devine aplicabilă, Comisia, fără a aduce atingere articolului 6 alineatul (1) punctul 4, adoptă până la aceeași dată un act delegat în conformitate cu articolul 32 pentru a completa prezentul regulament, oferind o definiție a „pescuitului dirijat” în scopul aplicării părții B în zona de pescuit relevantă și la activitățile de pescuit în cauză.

 

Până la data expirării termenului limită stabilit la prezentul alineat al doilea paragraf sau până la data adoptării actului delegat menționat la paragraful respectiv, reținându-se data cea mai apropiată, dispozițiile aplicabile dimensiunilor ochiurilor de plasă la data de ... [ziua de dinaintea datei la care intră în vigoare prezentul regulament*] continuă să se aplice cu privire la zonele de pescuit respective.

 

________________________

 

* În cazul în care această abordare este acceptată, articolele 35-41 urmează să fie adaptate în cursul negocierilor cu Consiliul, după ce s-au identificat măsurile care vor continua să se aplice până la termenul limită indicat aici.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Dacă este cazul, în vederea atingerii obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului și pentru a se ține seama de caracteristicile specifice ale unei regiuni, măsuri tehnice care se abat de la măsurile prevăzute la prezentul articol alineatul (1) pot fi adoptate în contextul unui plan multianual menționat la articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În conformitate cu procedura stabilită la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, statele membre pot prezenta recomandări comune care definesc măsuri tehnice adecvate la nivel regional care se abat de la măsurile prevăzute la alineatul (1).

2.  În cazul în care nu există niciun plan multianual pentru activitățile de pescuit în cauză sau atunci când planul multianual relevant nu instituie măsuri tehnice sau o procedură pentru adoptarea unor astfel de măsuri tehnice, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 în vederea completării prezentului regulament prin definirea unor măsuri tehnice adecvate la nivel regional care se abat de la măsurile prevăzute la alineatul (1), în special prin stabilirea dimensiunilor ochiurilor de plasă care urmează să fie aplicate la nivel regional. În scopul adoptării acestor acte delegate, statele membre pot propune o recomandare comună în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 până la ... [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia face publice aceste recomandări comune imediat după prezentarea lor de către statele membre și face publică și orice evaluare științifică realizată pentru a asigura conformitatea acestora cu articolul 18 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Măsurile adoptate în conformitate cu alineatele (1a) și (2):

 

(a) au scopul de a atinge obiectivele stabilite la articolul 3 din prezentul regulament, ținând cont, în special, de indicatorii de performanță prevăzuți la articolul 4;

 

(b) se ghidează după principiile bunei guvernanțe stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

 

(c) prevăd stimulente pentru navele de pescuit care utilizează unelte de pescuit selective sau tehnici de pescuit cu un impact redus asupra mediului, inclusiv prin alocarea de posibilități de pescuit. și

 

(d) sunt cel puțin echivalente cu măsurile menționate la alineatul (1) sau, în cazul normelor privind dimensiunile ochiurilor de plasă, cu măsurile aplicabile la data de ... [ziua de dinaintea datei la care intră în vigoare prezentul regulament*] cu privire la modelele de exploatare și nivelul de protecție oferit pentru speciile și habitatele sensibile.

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Măsurile tehnice recomandate în conformitate cu alineatul (2) trebuie să fie cel puțin echivalente, din punctul de vedere al modelelor de exploatare și al nivelului de protecție oferit pentru speciile și habitatele sensibile, cu măsurile prevăzute la alineatul (1).

3.  În conformitate cu articolul 18 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, statele membre fondează recomandările comune menționate la alineatul (2) din prezentul articol pe cele mai bune avize științifice disponibile. Avizele științifice respective țin seama de impactul unor astfel de măsuri asupra speciilor vizate și a speciilor și habitatelor sensibile, demonstrând beneficiile pentru conservarea ecosistemului marin.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 18 alineatele (1), (3) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, Comisia poate adopta astfel de acte delegate și în absența unei recomandări comune menționate la alineatele respective.

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 19

eliminat

Măsuri regionale în cadrul unor planuri multianuale

 

1.  Comisia are competența de a stabili măsuri tehnice la nivel regional, în vederea atingerii obiectivelor din planurile multianuale prevăzute la articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Astfel de măsuri se stabilesc prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 32 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

 

2.  Măsurile stabilite în conformitate cu alineatul (1) pot implica:

 

(a)  modificarea sau completarea măsurilor stabilite în anexele V-XI;

 

(b)  derogarea de la măsurile prevăzute în anexele V-XI, pentru o anumită zonă sau perioadă, cu condiția să se poată demonstra că măsurile respective nu prezintă niciun avantaj pentru conservare în zona sau în perioada în cauză sau că măsurile alternative conduc la atingerea acelorași obiective.

 

3.  Un plan multianual poate defini tipul de măsuri tehnice care pot fi adoptate în conformitate cu alineatele (1) și (2) pentru regiunea în cauză.

 

4.  Măsurile adoptate în conformitate cu alineatele (1) și (2)

 

(a)  vizează atingerea obiectivelor și a țintelor stabilite la articolele 3 și 4 din prezentul regulament;

 

(b)  se ghidează după principiile bunei guvernanțe stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013; și

 

(c)  prevăd stimulente pentru navele de pescuit care utilizează unelte de pescuit selective sau tehnici de pescuit cu un impact redus asupra mediului, prin alocarea de posibilități de pescuit.

 

5.  Atunci când prezintă recomandări comune pentru stabilirea măsurilor tehnice menționate la alineatul (1), statele membre trebuie să furnizeze dovezi științifice care să susțină adoptarea măsurilor respective.

 

6.  Comisia poate solicita CSTEP să evalueze recomandările comune menționate la alineatul (5).

 

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când prezintă recomandări comune, în conformitate cu articolul 19, pentru a defini uneltele de pescuit selective din punctul de vedere al speciilor și al dimensiunilor, statele membre furnizează elemente de probă care să demonstreze că uneltele respective îndeplinesc cel puțin unul dintre următoarele criterii:

1.  Atunci când prezintă recomandări comune, în conformitate cu articolul 18, pentru a defini uneltele de pescuit selective din punctul de vedere al speciilor și al dimensiunilor, statele membre furnizează elemente de probă care să demonstreze că uneltele respective îndeplinesc cel puțin unul dintre următoarele criterii:

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 21 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când prezintă recomandări comune, în conformitate cu articolul 19, pentru a modifica zonele închise sau restricționate enumerate în partea C din anexele V-VIII și X și în partea B din anexa XI sau stabilesc noi zone închise sau cu restricții, statele membre includ în recomandările comune următoarele elemente în ceea ce privește astfel de zone închise sau cu restricții:

Atunci când prezintă recomandări comune, în conformitate cu articolul 18, pentru a modifica zonele închise sau restricționate enumerate în partea C din anexele V-VIII și X și în partea B din anexa XI, pentru a stabili noi zone închise sau cu restricții sau pentru a le elimina, statele membre includ în recomandările comune următoarele elemente în ceea ce privește astfel de zone închise sau cu restricții:

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 21 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Dacă statele membre nu adoptă recomandări comune, Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a stabili zone închise sau restricționate pe baza celor mai bune avize științifice disponibile.

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când prezintă recomandări comune, în conformitate cu articolul 19, în scopul modificării sau al stabilirii dimensiunilor minime de referință pentru conservare menționate în partea A din anexele V-X, statele membre respectă obiectivul de asigurare a protecției puietului de specii marine.

1.  Atunci când prezintă recomandări comune, în conformitate cu articolul 18, în scopul modificării sau al stabilirii dimensiunilor minime de referință pentru conservare menționate în partea A din anexele V-X, statele membre respectă obiectivul de asigurare a protecției puietului de specii marine. Recomandările comune se bazează pe cele mai bune dovezi științifice disponibile și țin seama de criterii biologice, în special de dimensiunea speciei la maturitate. Recomandările comune nu periclitează dispozițiile în materie de control și de aplicare a legii legate de debarcarea și comercializarea produselor pescărești.

Amendamentul     152

Propunere de regulament

Articolul 23 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când prezintă recomandări comune, în conformitate cu articolul 19, pentru a permite crearea de închideri în timp real și adoptarea de dispoziții privind schimbarea zonei de pescuit cu scopul de a asigura protecția concentrărilor de puiet de pește sau de specii de pești sau crustacee aflate în perioada de reproducere, statele membre includ următoarele elemente:

Atunci când prezintă recomandări comune, în conformitate cu articolul 18, pentru a permite crearea de închideri în timp real și adoptarea de dispoziții privind schimbarea zonei de pescuit cu scopul de a asigura protecția concentrărilor de puiet de pește sau de specii de pești sau crustacee sau de specii sensibile aflate în perioada de reproducere, statele membre includ următoarele elemente:

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 23 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.   În cazul în care navele unui singur stat membru sunt afectate de închiderile în timp real sau de deplasările activităților de pescuit, se iau măsuri pentru reducerea impactului asupra navelor afectate, pe baza celor mai bune avize științifice disponibile.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când prezintă recomandări comune, în conformitate cu articolul 19, pentru a permite sau a extinde utilizarea uneltelor de pescuit inovatoare, inclusiv traulul cu impulsuri electrice, astfel cum este descris în partea E din anexa V în cadrul unui bazin maritim specific, statele membre prezintă o evaluare a impactului posibil al utilizării unor astfel de unelte asupra speciilor vizate și asupra speciilor și habitatelor sensibile.

1.  Atunci când prezintă recomandări comune, în conformitate cu articolul 18, pentru a permite sau a extinde utilizarea uneltelor de pescuit inovatoare, inclusiv traulul cu impulsuri electrice, astfel cum este descris în partea E din anexa V în cadrul unui bazin maritim specific, statele membre prezintă o evaluare a impactului posibil al utilizării unor astfel de unelte asupra speciilor vizate și asupra speciilor și habitatelor sensibile.

 

O astfel de evaluare se bazează pe utilizarea uneltelor de pescuit inovatoare pe durata unei perioade de testare și este limitată la cel mult 5 % dintre navele care se află în prezent în respectivul métier pentru o perioadă de cel puțin patru ani.

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Utilizarea unor unelte de pescuit inovatoare nu este permisă în cazul în care evaluările indică faptul că utilizarea lor va conduce la un impact negativ asupra habitatelor sensibile și a speciilor nevizate.

3.  Utilizarea unor unelte de pescuit inovatoare la scară comercială este permisă doar în cazul în care evaluarea menționată la alineatul (1) indică faptul că, comparativ cu instrumentele și tehnicile de pescuit existente reglementate, utilizarea lor nu va conduce la un impact negativ direct sau cumulativ asupra habitatelor marine, inclusiv asupra habitatelor sensibile sau a speciilor nevizate.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 25 – paragraful 1 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  să ofere informații cu privire la eficacitatea măsurilor de atenuare existente și a măsurilor de monitorizare;

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 25 – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  să specifice măsurile de reducere la minimum a impactului uneltelor de pescuit asupra habitatelor menționate la articolul 13 sau asupra altor habitate sensibile în afara siturilor Natura 2000;

-  să specifice măsurile de reducere la minimum a impactului uneltelor de pescuit asupra habitatelor menționate la articolul 13;

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 25 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre se asigură că pescarii direct vizați de aceste măsuri sunt consultați corespunzător.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  derogări aprobate în temeiul articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1380/2013;

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Măsurile menționate la alineatul (1) au ca scop atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 3 și, în special, protejarea concentrărilor de puiet sau de specii de pește sau crustacee aflate în perioada de reproducere.

2.  Măsurile menționate la alineatul (1) au ca scop atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 3 și, în special, protejarea concentrărilor de puiet sau de specii de pește sau crustacee aflate în perioada de reproducere. Acestea sunt cel puțin la fel de severe ca măsurile tehnice aplicabile în temeiul dreptului Uniunii.

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 26a

 

Proiecte pilot privind documentarea completă a capturilor și a capturilor aruncate înapoi în mare

 

1. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, suplimentând prezentul regulament prin definirea unor proiecte-pilot care elaborează un sistem de documentare completă a capturilor și a capturilor aruncate înapoi în mare, bazat pe obiective și ținte măsurabile, în scopul unei gestionări bazate pe rezultate a activităților de pescuit.

 

2. Proiectele-pilot menționate la alineatul (1) de la prezentul articol pot deroga de la măsurile stabilite în anexele V-XI partea B pentru o anumită zonă și pentru o perioadă de maxim un an, cu condiția să se poată demonstra că astfel de proiecte-pilot vizează realizarea obiectivelor stabilite la articolul 3 și respectarea indicatorilor de performanță stabiliți la articolul 4 și vizează, în special, îmbunătățirea selectivității uneltelor de pescuit sau a practicii în cauză sau reducerea în vreun fel a impactului său asupra mediului. Această perioadă de un an poate fi prelungită cu încă un an, în aceleași condiții. Proiectul-pilot este limitat la maximum 5 % din navele de pescuit din acel métier pentru fiecare stat membru.

 

3. Atunci când statele membre prezintă recomandări comune pentru stabilirea proiectelor-pilot menționate la alineatul (1), acestea furnizează dovezi științifice care să susțină adoptarea recomandărilor. CSTEP evaluează aceste recomandări comune și face publică evaluarea respectivă. În termen de șase luni de la încheierea proiectului, statele membre prezintă Comisiei un raport care prezintă rezultatele, inclusiv o evaluare detaliată a modificărilor selectivității și a altor efecte asupra mediului.

 

4. CSTEP evaluează raportul menționat la alineatul (3). În cazul în care CSTEP conchide că noua unealtă sau practică reușește să atingă obiectivele menționate la alineatul (2), Comisia poate face o propunere în conformitate cu TFUE pentru a permite folosirea generalizată a uneltei sau practicii respective. Evaluarea CSTEP este făcută publică.

 

5. Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru completarea prezentului regulament prin definirea specificațiilor tehnice ale sistemului pentru documentarea completă a capturilor și a capturilor aruncate înapoi în mare menționat la alineatul (1).

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 28

eliminat

Comisia pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC)

 

Comisia are competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 32, pentru:

 

(a)   transpunerea în dreptul Uniunii a unor măsuri tehnice convenite de Comisia pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (NEAFC), inclusiv liste de ecosisteme marine vulnerabile și măsuri tehnice specifice referitoare la pescuitul de mihalț-de-mare și de sebastă definite în Recomandările NEAFC 05:2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015; și

 

(b)   adoptarea altor măsuri tehnice de completare sau de modificare a anumitor elemente neesențiale ale actelor legislative de transpunere a recomandărilor NEAFC.

 

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Măsurile tehnice prevăzute în prezentul regulament nu se aplică operațiunilor de pescuit desfășurate exclusiv în scopul cercetării științifice, care fac obiectul următoarelor condiții:

1.  Măsurile tehnice prevăzute în prezentul regulament nu se aplică operațiunilor de pescuit desfășurate în cadrul campaniilor de cercetări științifice, care fac obiectul următoarelor condiții:

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)   fie vândute pentru alte scopuri decât consumul uman direct.

(b)  în caz de exemplare sub dimensiunile minime de referință pentru conservare, să fie vândute pentru alte scopuri decât consumul uman direct.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 30 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Repopularea artificială și transplantarea

Repopularea directă și transplantarea

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Măsurile tehnice prevăzute în prezentul regulament nu se aplică operațiunilor de pescuit desfășurate exclusiv în scopul repopulării artificiale sau transplantării speciilor marine, cu condiția ca aceste operațiuni să fie efectuate cu permisiunea și sub autoritatea statului membru sau a statelor membre care au un interes direct de gestionare.

1.  Măsurile tehnice prevăzute în prezentul regulament nu se aplică operațiunilor de pescuit desfășurate exclusiv în scopul repopulării directe sau transplantării speciilor marine, cu condiția ca aceste operațiuni să fie efectuate cu permisiunea și sub autoritatea statului membru sau a statelor membre care au un interes direct de gestionare.

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care repopularea artificială sau transplantarea se desfășoară în apele altui stat membru sau ale altor state membre, Comisia și toate statele membre în cauză sunt informate cu cel puțin o lună înainte asupra intenției de a desfășura astfel de operațiuni de pescuit.

2.  În cazul în care repopularea directă sau transplantarea se desfășoară în apele altui stat membru sau ale altor state membre, Comisia și toate statele membre în cauză sunt informate cu cel puțin o lună înainte asupra intenției de a desfășura astfel de operațiuni de pescuit.

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care avizele științifice disponibile arată că este necesară luarea unor măsuri imediate destinate protejării speciilor marine, Comisia are competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a atenua astfel de amenințări. Actele delegate respective pot viza, în special, restricții privind utilizarea uneltelor de pescuit sau activitățile de pescuit în anumite zone sau în anumite perioade.

1.  În cazul în care avizele științifice disponibile arată că este necesară luarea unor măsuri imediate destinate protejării speciilor sau a habitatelor marine, Comisia are competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a atenua astfel de amenințări. Actele delegate respective pot viza, în special, restricții privind utilizarea uneltelor de pescuit sau activitățile de pescuit în anumite zone sau în anumite perioade sau orice alte măsuri de conservare necesare.

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Actele delegate menționate la alineatul (1) se aplică pentru o perioadă de cel mult trei ani, fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 32 alineatul (6).

3.  Actele delegate menționate la alineatul (1) se aplică pentru o perioadă de cel mult doi ani, fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 32 alineatul (6).

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la sfârșitul anului 2020 și, ulterior, o dată la trei ani, pe baza informațiilor furnizate de statele membre și de consiliile consultative competente și în urma evaluării de către CSTEP, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament. Raportul evaluează amploarea contribuției măsurilor tehnice, atât la nivel regional, cât și la nivelul Uniunii, la îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3 și la atingerea țintelor stabilite la articolul 4.

1.  Până la ... [trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, o dată la trei ani, pe baza informațiilor furnizate de statele membre și de consiliile consultative competente și în urma evaluării de către CSTEP, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament. Raportul evaluează amploarea contribuției măsurilor tehnice, atât la nivel regional, cât și la nivelul Uniunii, la îndeplinirea obiectivelor menționate la articolul 3, pe baza indicatorilor de performanță stabiliți la articolul 4.

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pe baza raportului, în cazul în care, la nivel regional, există dovezi că obiectivele și țintele nu au fost atinse, în termen de șase luni de la prezentarea raportului menționat la alineatul (1), statele membre din regiunea respectivă prezintă un plan de stabilire a acțiunilor corective care trebuie întreprinse pentru ca obiectivele și țintele să poată fi atinse.

2.  Pe baza raportului, în cazul în care, la nivel regional, există dovezi că obiectivele și țintele nu au fost atinse sau că s-au depășit nivelurile specifice de capturi inferioare dimensiunilor minime pentru conservare în cazul principalelor activități de pescuit menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (a), în termen de 12 luni de la prezentarea raportului menționat la alineatul (1), statele membre din regiunea respectivă prezintă un plan de stabilire a acțiunilor corective care trebuie întreprinse pentru ca obiectivele stabilite la articolul 3 să poată fi atinse, iar capturile de specii marine inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare să poată fi reduse la nivelurile menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (a).

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia asistă statele membre să stabilească un plan național de acțiune pentru a soluționa dificultățile care au fost identificate la punerea în aplicare a unor măsuri tehnice noi pentru a respecta cerințele stabilite la articolul 4. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a planului de acțiune respectiv.

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În cazul în care raportul arată că un stat membru nu și-a respectat obligațiile referitoare la control și colectarea datelor, Comisia poate întrerupe sau suspenda finanțarea FEPAM pentru statul membru respectiv, în conformitate cu articolele 100 și 101 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 35 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  articolele 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 și 25 se elimină;

(a)  articolele 3, 8, 9, 10, 11, 12, articolul 13 alineatul (3) al doilea paragraf și articolele 14, 15, 16 și 25 se elimină;

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 36

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 36

eliminat

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1098/2007

 

În Regulamentul (CE) nr. 1098/2007, articolele 8 și 9 se elimină.

 

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 37 – paragraful 1 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

Articolul 54c – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  nava nu deține sau nu utilizează simultan la bord fie unelte tractate cu dimensiuni ale ochiului de plasă mai mici de 80 mm, fie una sau mai multe plase-pungă sau unelte de pescuit similare; sau

(a)  nava nu deține sau nu utilizează simultan la bord fie unelte tractate cu dimensiuni ale ochiului de plasă mai mici de 70 mm, fie una sau mai multe plase-pungă sau unelte de pescuit similare sau

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 37 – paragraful 1 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

Articolul 54c – alineatul 2 – litera b – liniuța 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

peștele sortat este congelat imediat după sortare și nicio cantitate de pește sortat nu este returnată în mare; și

peștele sortat este congelat după sortare și nicio cantitate de pește sortat nu este returnată în mare; și

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 37 – paragraful 1 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

Articolul 54c – alineatul 2 – litera b – liniuța 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

aparatul este instalat și amplasat pe navă astfel încât să fie asigurată congelarea imediată și să nu se permită returnarea în mare a organismelor marine.

aparatul este instalat și amplasat pe navă astfel încât să fie asigurată congelarea și să nu se permită returnarea în mare a organismelor marine.

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 37 – paragraful 1 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

Articolul 54c – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.   Autoritatea competentă a statului de pavilion certifică planurile traulerelor frigorifice pentru a asigura conformitatea acestora cu normele aplicabile.

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Articolul 38

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 38

eliminat

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1343/2011

 

Articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 se modifică după cum urmează:

 

(1)  se adaugă următoarea literă:

 

„(h)  măsurile tehnice prevăzute la articolele 4, 10, 12, 15, 15a, 16, 16b, 16c, 16d, 16f, 16g, 16h, 16i, 16j și 16k.”;

 

(2)  se adaugă următorul paragraf:

 

„De asemenea, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 27, pentru a transpune în dreptul Uniunii alte măsuri tehnice stabilite de CGPM care devin obligatorii pentru Uniune și pentru a completa sau a modifica anumite elemente neesențiale ale actelor legislative de transpunere a recomandărilor CGPM privind măsurile tehnice.”

 

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Articolul 40 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Regulamentele (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 se abrogă.

Regulamentele (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005, precum și Regulamentul (CE) nr. 494/2002 al Comisiei1a se abrogă.

 

____________________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 494/2002 al Comisiei din 19 martie 2002 de stabilire a unor măsuri tehnice suplimentare pentru refacerea rezervei de merluciu din subzonele ICES III, IV, V, VI și VII și diviziunile ICES VIII a, b, d, e (JO L 77, 20.3.2002, p. 8).

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Anexa I – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(na) coregon oxirinc (Coregonus oxyrinchus) în subzona ICES IVb (apele Uniunii);

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Anexa I – litera nb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(nb) sturionul de Adriatică (Acipenser naccarii) și șipul (Acipenser sturio) din apele Uniunii;

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Anexa I – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o)  femele de langustă cu icre (Palinuridae spp.) și femele de homar cu icre (Homarus gammarus) în toate apele Uniunii, cu excepția cazurilor în care sunt utilizate în scopuri directe de repopulare sau transplantare;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Anexa I – litera p

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p)  Lithophaga lithophaga și Pholas dactylus în apele Uniunii din Marea Mediterană.

(p)  Lithophaga, Pinna nobilis și Pholas dactylus în apele Uniunii din Marea Mediterană;

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Anexa I – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(pa) Centrostephanus longispinus.

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Anexa IV – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Dimensiunea unui crab-păianjen se măsoară, astfel cum este ilustrat în figura 5a, ca lungime a carapacei, de-a lungul linei mediane, de la marginea carapacei dintre rostruri până la marginea posterioară a carapacei.

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Anexa IV – punctul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b.  Dimensiunea unui crab comun se măsoară, astfel cum este ilustrat în figura 5b, ca lățimea maximă a carapacei măsurată perpendicular pe linia mediană antero-posterioară a carapacei.

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Anexa IV – punctul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5c.  Dimensiunea unui melc-de-mare se măsoară, astfel cum este ilustrat în figura 5c, ca lungime a cochiliei.

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Anexa IV – punctul 5 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5d.  Dimensiunea unui pește-spadă se măsoară, astfel cum este ilustrat în figura 5d, ca lungime de la bifurcația înotătoarei caudale până la vârful fălcii inferioare.

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Anexa IV – figura 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Figura 5a - Crabul-păianjen (Maia squinada)

 

 

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Anexa IV – figura 5 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Figura 5b - Crabul comun (Cancer pagarus)

 

 

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Anexa IV – figura 5 c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Figura 5c - Melcul-de-mare (Buccinum spp)

 

 

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Anexa IV – figura 5 d (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Figura 5d - Peștele-spadă (Xiphias gladius)

 

 

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – tabelul 1 – rândul 14

Macrou (Scomber spp.)

20 cm

Amendamentul

 

Macrou (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

1a  Dimensiunea minimă de referință pentru conservarea sardinelor, hamsiilor, heringilor, stavrizilor și macroului nu se aplică în limita de 10 % din greutatea în viu a capturilor totale din fiecare din aceste specii păstrate la bord.

 

Procentul de sardine, hamsii, heringi, stavrizi și macrou subdimensionați se calculează ca proporție reprezentată de greutatea în viu a tuturor organismelor marine de la bord după sortare sau descărcare la țărm.

 

Procentul se calculează pe baza uneia sau mai multor mostre reprezentative. Limita de 10 % nu se depășește în timpul transbordării, debarcării, transportului, depozitării, expunerii sau vânzării.

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – tabelul 1 – rândul 15

 

Textul propus de Comisie

Hering (Clupea harengus)

20 cm

Amendamentul

 

Hering (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a  Dimensiunea minimă de referință pentru conservarea sardinelor, hamsiilor, heringilor, stavrizilor și macroului nu se aplică în limita de 10 % din greutatea în viu a capturilor totale din fiecare din aceste specii păstrate la bord.

 

Procentul de sardine, hamsii, heringi, stavrizi și macrou subdimensionați se calculează ca proporție reprezentată de greutatea în viu a tuturor organismelor marine de la bord după sortare sau descărcare la țărm.

 

Procentul se calculează pe baza uneia sau mai multor mostre reprezentative. Limita de 10 % nu se depășește în timpul transbordării, debarcării, transportului, depozitării, expunerii sau vânzării.

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – tabelul 1 – rândul 16

 

Textul propus de Comisie

Stavrid (Trachurus spp.)

15 cm

Amendamentul

Stavrid (Trachurus spp.)

15 cm 1a

 

__________________

 

1a  Dimensiunea minimă de referință pentru conservarea sardinelor, hamsiilor, heringilor, stavrizilor și macroului nu se aplică în limita de 10 % din greutatea în viu a capturilor totale din fiecare din aceste specii păstrate la bord.

 

Procentul de sardine, hamsii, heringi, stavrizi și macrou subdimensionați se calculează ca proporție reprezentată de greutatea în viu a tuturor organismelor marine de la bord după sortare sau descărcare la țărm.

 

Procentul se calculează pe baza uneia sau mai multor mostre reprezentative. Limita de 10 % nu se depășește în timpul transbordării, debarcării, transportului, depozitării, expunerii sau vânzării.

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – tabelul 1 – rândul 17

Hamsie (Engraulis encrasicolus)

12 cm sau 90 de bucăți pe kilogram

Amendamentul

Hamsie (Engraulis encrasicolus)

12 cm sau 90 de bucăți pe kilogram 1a

 

__________________

 

1a  Dimensiunea minimă de referință pentru conservarea sardinelor, hamsiilor, heringilor, stavrizilor și macroului nu se aplică în limita de 10 % din greutatea în viu a capturilor totale din fiecare din aceste specii păstrate la bord.

 

Procentul de sardine, hamsii, heringi, stavrizi și macrou subdimensionați se calculează ca proporție reprezentată de greutatea în viu a tuturor organismelor marine de la bord după sortare sau descărcare la țărm.

 

Procentul se calculează pe baza uneia sau mai multor mostre reprezentative. Limita de 10 % nu se depășește în timpul transbordării, debarcării, transportului, depozitării, expunerii sau vânzării.

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – tabelul 1 – rândul 19

Sardine (Sardina pilchardus)

11 cm

Amendamentul

Sardine (Sardina pilchardus)

11 cm1a

 

__________________

 

1a  Dimensiunea minimă de referință pentru conservarea sardinelor, hamsiilor, heringilor, stavrizilor și macroului nu se aplică în limita de 10 % din greutatea în viu a capturilor totale din fiecare din aceste specii păstrate la bord.

 

Procentul de sardine, hamsii, heringi, stavrizi și macrou subdimensionați se calculează ca proporție reprezentată de greutatea în viu a tuturor organismelor marine de la bord după sortare sau descărcare la țărm.

 

Procentul se calculează pe baza uneia sau mai multor mostre reprezentative. Limita de 10 % nu se depășește în timpul transbordării, debarcării, transportului, depozitării, expunerii sau vânzării.

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – tabelul 1 – rândul 20

Homar (Homarus gammarus)

87 mm

Amendamentul

Homar (Homarus gammarus)

87 mm (lungimea carapacei)

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – tabelul 1 – rândul 34

Specii de langustă (Palinurus spp.)

95 mm

Amendamentul

Specii de langustă (Palinurus spp.)

95 mm (lungimea carapacei)

Amendamentul    202

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – tabelul 2 – rândul 13

Langustină (Nephrops norvegicus)

Lungime totală: 105 mm

 

Lungimea carapacei 32 mm

Amendamentul

Langustină (Nephrops norvegicus)

Lungime totală: 105 mm

 

Lungimea carapacei 32 mm

 

Cozi de langustină 59 mm

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – tabelul 2 – rândul 14

Macrou (Scomber spp.)

20 cm

Amendamentul

Macrou (Scomber spp.)

20 cm 1a

 

__________________

 

1a Dimensiunea minimă de referință pentru conservarea sardinelor, hamsiilor, heringilor, stavrizilor și macroului nu se aplică în limita de 10 % din greutatea în viu a capturilor totale din fiecare din aceste specii păstrate la bord.

 

Procentul de sardine, hamsii, heringi, stavrizi și macrou subdimensionați se calculează ca proporție reprezentată de greutatea în viu a tuturor organismelor marine de la bord după sortare sau descărcare la țărm.

 

Procentul se calculează pe baza uneia sau mai multor mostre reprezentative. Limita de 10 % nu se depășește în timpul transbordării, debarcării, transportului, depozitării, expunerii sau vânzării.

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – tabelul 2 – rândul 15

Hering (Clupea harengus)

18 cm

Amendamentul

Hering (Clupea harengus)

18 cm1a

 

__________________

 

1a Dimensiunea minimă de referință pentru conservarea sardinelor, hamsiilor, heringilor, stavrizilor și macroului nu se aplică în limita de 10 % din greutatea în viu a capturilor totale din fiecare din aceste specii păstrate la bord.

 

Procentul de sardine, hamsii, heringi, stavrizi și macrou subdimensionați se calculează ca proporție reprezentată de greutatea în viu a tuturor organismelor marine de la bord după sortare sau descărcare la țărm.

 

Procentul se calculează pe baza uneia sau mai multor mostre reprezentative. Limita de 10 % nu se depășește în timpul transbordării, debarcării, transportului, depozitării, expunerii sau vânzării.

Amendamentul    205

Propunere de regulament

Anexa V – partea A – tabelul 2 – rândul 16

Stavrid (Trachurus spp.)

15 cm

Amendamentul

Stavrid (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a Dimensiunea minimă de referință pentru conservarea sardinelor, hamsiilor, heringilor, stavrizilor și macroului nu se aplică în limita de 10 % din greutatea în viu a capturilor totale din fiecare din aceste specii păstrate la bord.

 

Procentul de sardine, hamsii, heringi, stavrizi și macrou subdimensionați se calculează ca proporție reprezentată de greutatea în viu a tuturor organismelor marine de la bord după sortare sau descărcare la țărm.

 

Procentul se calculează pe baza uneia sau mai multor mostre reprezentative. Limita de 10 % nu se depășește în timpul transbordării, debarcării, transportului, depozitării, expunerii sau vânzării.

Amendamentul    206

Propunere de regulament

Anexa V – partea B – punctul 1 – tabel – rândul 2b (nou)

 

Textul propus de Comisie

 

 

 

Amendamentul

Cel puțin 90 mm

Skagerrak și Kattegat

Se montează o plasă cu ochiuri în partea superioară cu dimensiunea ochiului de plasă de cel puțin 270 mm (plasă cu ochiuri în formă de romb) sau de 140 mm1a (plasă cu ochiuri în formă de pătrat).

 

 

__________________

 

 

1A În subdiviziunea Kattegat se montează o plasă cu ochiuri pătrate de 120 mm (în traul în perioada 1 octombrie-31 decembrie și în seiner în perioada 1 august-31 octombrie).

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Anexa V – partea B – punctul 1 – tabel – rândul 4

 

Textul propus de Comisie

Cel puțin 80 mm

Diviziunea ICES IVb situată la sud de 54°30'N și diviziunea ICES IVc

Pescuit dirijat de limbă-de-mare cu beam-traul sau [traul cu impulsuri electrice]. Un panou cu o dimensiune minimă a ochiului de plasă de 180 mm montat în jumătatea superioară a părții anterioare a plasei.

Amendamentul

Cel puțin 80 mm1a

Diviziunile ICES IVb și IVc

Pescuit dirijat de limbă-de-mare (15 % din capturi) cu beam-traul. Se montează un panou cu o dimensiune minimă a ochiului de plasă de 180 mm în jumătatea superioară a părții anterioare a plasei.

 

 

Pescuit dirijat de merlan, macrou și specii care nu fac obiectul unor limite de captură (combinat 55 % din capturi). Se montează un panou cu ochiuri pătrate de cel puțin 100 mm.

__________________

 

 

1A Se interzice navelor să utilizeze beam-traule cu dimensiunea ochiului de plasă între 32 și 99 mm la nord de o linie care unește următoarele puncte cu un punct de pe coasta de est a Regatului Unit la latitudinea de 55oN, apoi spre est la latitudinea de 55o, longitudinea de 5oE, apoi către nord la latitudinea 56oN și spre est până la un punct de pe coasta de vest a Danemarcei la latitudinea de 56°N. Se interzice utilizarea oricărui beam-traul cu dimensiunea ochiului de plasă între 32 și 119 mm în cadrul diviziunii ICES IIa și în acea parte a subzonei ICES IV situate la nord de 56° 00′ N.

 

 

Amendamentul    208

Propunere de regulament

Anexa V – partea B – punctul 1 – tabel – rândul 4b (nou)

 

 

Amendamentul

Cel puțin 40mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de calamar (85 % din capturi) (Lolignidae, Ommastrephidae).

Amendamentul    209

Propunere de regulament

Anexa V – partea B – punctul 1 – tabel – rândul 6

 

Textul propus de Comisie

Cel puțin 16mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii pelagice mici.

 

 

Pescuit dirijat de merluciu norvegian. În cadrul pescuitului de merluciu norvegian, se montează o sită de sortare cu un spațiu între bare de 22 mm.

 

 

Pescuit dirijat de Crangon crangon.Se montează o sită de sortare, o plasă tip sită sau un dispozitiv de selecție echivalent.

Amendamentul

Cel puțin 16mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii pelagice mici (80 % din capturi).

 

 

Pescuit dirijat de merluciu norvegian (50 % din capturi). În cadrul pescuitului de merluciu norvegian, se montează o sită de sortare cu un spațiu maxim între bare de 35 mm.

 

 

Pescuit dirijat de crevete brun și crevete Esop (90 % din capturi). Se montează o plasă cu grilă de sortare sau o sită de sortare, în conformitate cu normele stabilite la nivel național.

Amendamentul    210

Propunere de regulament

Anexa V – partea B – punctul 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dimensiuni de bază ale ochiului de plasă pentru plase fixe

2.  Dimensiuni de bază ale ochiului de plasă pentru plase fixe și setci în derivă

Amendamentul    211

Propunere de regulament

Anexa V – partea B – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În Marea Nordului și în Skagerrak/Kattegat, se aplică următoarele dimensiuni ale ochiului de plasă pentru plasele fixe:

În Marea Nordului și în Skagerrak/Kattegat, se aplică următoarele dimensiuni ale ochiului de plasă pentru plasele fixe și setcile în derivă:

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Anexa V – partea C – punctul 1 – subpunctul 1.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.1  Pescuitul de uvă cu orice unealtă tractată cu sacul de traul având o dimensiune a ochiului de plasă mai mică de 80 mm sau cu orice plasă fixă având o dimensiune a ochiului de plasă mai mică de 100 mm este interzis în zona geografică mărginită de coasta estică a Angliei și Scoției și delimitată prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, măsurate în conformitate cu sistemul WGS84:

1.1  Pescuitul de uvă cu orice unealtă tractată cu sacul de traul având o dimensiune a ochiului de plasă mai mică de 32 mm este interzis în zona geografică mărginită de coasta estică a Angliei și Scoției și delimitată prin unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, măsurate în conformitate cu sistemul WGS84:

Amendamentul    213

Propunere de regulament

Anexa V – partea C – punctul 2 – subpunctul 2.2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  navele cu o putere a motorului care nu depășește 221 kW și care folosesc traule de fund sau năvoade daneze;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    214

Propunere de regulament

Anexa V – partea C – punctul 2 – subpunctul 2.2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  navele care traulează în pereche, cu o putere combinată a motoarelor care nu depășește niciodată 221 kW și care utilizează traule îngemănate de fund;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    215

Propunere de regulament

Anexa V – partea C – punctul 2 – subpunctul 2.2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  navelor cu o putere a motorului care depășește 221 kW li se permite să folosească traule de fund sau năvoade daneze și navelor care traulează în pereche cu o putere combinată a motoarelor care depășește 221 kW li se permite să folosească traule îngemănate de fund, cu condiția ca navele respective să nu se angajeze în pescuitul dirijat de cambulă de Baltica și de limbă-de-mare și să respecte normele relevante privind dimensiunea ochiului de plasă prevăzute în partea B din prezenta anexă.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    216

Propunere de regulament

Anexa V – partea C – punctul 6 – subpunctul 6.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.2  Se interzice pescuitul dirijat de specii de rechini de adâncime enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2347/20021 la adâncimi cartografiate mai mici de 600 de metri. În cazul în care sunt capturați accidental, rechinii de adâncime sunt păstrați la bord. Aceste capturi sunt debarcate și se scad din cotele alocate. În cazul în care navele unui stat membru capturează accidental o cantitate care depășește 10 tone de rechini de adâncime, navele respective nu mai beneficiază de derogările prevăzute la punctul 6.1.

6.2  Se interzice pescuitul dirijat de specii de rechini de adâncime enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2016/2336 al Parlamentului European și al Consiliului1 la adâncimi cartografiate mai mici de 600 de metri. În cazul în care sunt capturați accidental rechini de adâncime, al căror pescuit este interzis în mod expres de legislația Uniunii, aceștia sunt aruncați înapoi în mare cât mai repede. Capturile de specii de rechini de adâncime care fac obiectul unor limite de captură sunt reținute la bord. Aceste capturi sunt debarcate și se scad din cotele alocate. În cazul în care un stat membru nu dispune de o cotă suficientă, Comisia este împuternicită să aplice dispozițiile articolului 105 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1224/2009. În cazul în care navele unui stat membru capturează accidental o cantitate care depășește 10 tone de rechini de adâncime, navele respective nu mai beneficiază de derogările prevăzute la punctul 6.1.

__________________

__________________

1 Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a cerințelor specifice de acces și a condițiilor asociate care se aplică pescuitului rezervelor de specii de adâncime (JO L 351, 28.12.2002, p. 6).

1 Regulamentul (UE) 2016/2336 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016 de stabilire a unor condiții specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului (JO L 354, 23.12.2016, p. 1).

Amendamentul    217

Propunere de regulament

Anexa V – partea E – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2. Pescuitul cu impulsuri electrice este permis numai atunci când:

 

- puterea electrică maximă în kW pentru fiecare beam-traul nu depășește lungimea în metri a tijei, înmulțită cu 1,25;

 

- voltajul efectiv între electrozi nu depășește 15 V;

 

- nava este echipată cu un sistem de gestionare computerizată automată care înregistrează puterea maximă utilizată per tijă și voltajul efectiv între electrozi pentru cel puțin ultimele 100 de remorcări iar persoanele neautorizate nu pot modifica acest sistem de gestionare computerizată automată;

 

- nu se folosesc lanțuri pentru pescuit creveți în fața grandeii marginii de întinsură.

Amendamentul    218

Propunere de regulament

Anexa VI – partea A – tabel – rândul 15

Hering (Clupea harengus)

20 cm

Amendamentul

Hering (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Dimensiunea minimă de referință pentru conservarea sardinelor, hamsiilor, heringilor, stavrizilor și macroului nu se aplică în limita de 10 % din greutatea în viu a capturilor totale din fiecare din aceste specii păstrate la bord.

 

Procentul de sardine, hamsii, heringi, stavrizi și macrou subdimensionați se calculează ca proporție reprezentată de greutatea în viu a tuturor organismelor marine de la bord după sortare sau descărcare la țărm.

 

Procentul se calculează pe baza uneia sau mai multor mostre reprezentative. Limita de 10 % nu se depășește în timpul transbordării, debarcării, transportului, depozitării, expunerii sau vânzării.

Amendamentul    219

Propunere de regulament

Anexa VI – partea A – tabel – rândul 16

Stavrid (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 În apele Uniunii din sub-zonele ICES V și VI la sud de paralela de 56° latitudine nordică și VII, cu excepția diviziunilor ICES VII d, e și f, se aplică o dimensiune minimă de referință pentru conservare de 130 mm.

Amendamentul

Stavrid (Trachurus spp.)

15 cm3, 3a

 

__________________

 

3 În apele Uniunii din sub-zonele ICES V și VI la sud de paralela de 56° latitudine nordică și VII, cu excepția diviziunilor ICES VII d, e și f, se aplică o dimensiune minimă de referință pentru conservare de 130 mm.

 

3a Dimensiunea minimă de referință pentru conservarea sardinelor, hamsiilor, heringilor, stavrizilor și macroului nu se aplică în limita de 10 % din greutatea în viu a capturilor totale din fiecare din aceste specii păstrate la bord.

 

Procentul de sardine, hamsii, heringi, stavrizi și macrou subdimensionați se calculează ca proporție reprezentată de greutatea în viu a tuturor organismelor marine de la bord după sortare sau descărcare la țărm.

 

Procentul se calculează pe baza uneia sau mai multor mostre reprezentative. Limita de 10 % nu se depășește în timpul transbordării, debarcării, transportului, depozitării, expunerii sau vânzării.

Amendamentul    220

Propunere de regulament

Anexa VI – partea A – tabel – rândul 17

Hamsie (Engraulis encrasicolus)

12 cm sau 90 de bucăți pe kilogram

Amendamentul

Hamsie (Engraulis encrasicolus)

12 cm sau 90 de bucăți pe kilogram 1a

 

__________________

 

1a Dimensiunea minimă de referință pentru conservarea sardinelor, hamsiilor, heringilor, stavrizilor și macroului nu se aplică în limita de 10 % din greutatea în viu a capturilor totale din fiecare din aceste specii păstrate la bord.

 

Procentul de sardine, hamsii, heringi, stavrizi și macrou subdimensionați se calculează ca proporție reprezentată de greutatea în viu a tuturor organismelor marine de la bord după sortare sau descărcare la țărm.

 

Procentul se calculează pe baza uneia sau mai multor mostre reprezentative. Limita de 10 % nu se depășește în timpul transbordării, debarcării, transportului, depozitării, expunerii sau vânzării.

Amendamentul    221

Propunere de regulament

Anexa VI – partea B – punctul 1 – tabel – rândul 2

 

Textul propus de Comisie

Cel puțin 120 mm

Întreaga zonă

Nu există

Amendamentul

Cel puțin 100 mm1a

Întreaga zonă

Nu există

__________________

 

 

1a A se introduce treptat pe o perioadă de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Pentru diviziunile ICES VIId și VIIe se aplică o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 100 mm.

 

 

Amendamentul    222

Propunere de regulament

Anexa VI – partea B – punctul 1 – tabel – rândul 6a (nou)

 

Textul propus de Comisie

 

 

 

Amendamentul

Sub 16 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de uvă (90 % din capturi)

Amendamentul    223

Propunere de regulament

Anexa VI – partea B – punctul 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dimensiuni de bază ale ochiului de plasă pentru plase fixe

2.  Dimensiuni de bază ale ochiului de plasă pentru plase fixe și setci în derivă

Amendamentul    224

Propunere de regulament

Anexa VI – partea B – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În apele din nord-vest, se aplică următoarele dimensiuni ale ochiului de plasă pentru plasele fixe.

În apele din nord-vest, se aplică următoarele dimensiuni ale ochiului de plasă pentru plasele fixe și pentru setcile în derivă.

Amendamentul    225

Propunere de regulament

Anexa VI – partea B – punctul 2 – tabel – rândul 2

 

Textul propus de Comisie

Cel puțin 120 mm1

Întreaga zonă

Nu există

Amendamentul

Cel puțin 120 mm1

Întreaga zonă

Nu există

__________________

 

 

1 Pentru pescuitul dirijat de pește-pescar (30 % din capturi) dimensiunea ochiului de plasă utilizat este de cel puțin 220 mm. Pentru pescuitul dirijat de polac și merluciu (50 % din capturi) în diviziunile ICES VIId și VIIe, dimensiunea ochiului de plasă utilizat este de cel puțin 110 mm.

 

 

Amendamentul    226

Propunere de regulament

Anexa VI – partea B – tabel – rândul 4

 

Textul propus de Comisie

Cel puțin 50 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii pelagice mici

Amendamentul

Cel puțin 50 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii pelagice mici (80 % din capturi)

 

 

Pescuit dirijat de barbun (50 % din capturi).

Amendamentul    227

Propunere de regulament

Anexa VI – partea C – punctul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În fiecare an, de la 1 ianuarie la 31 martie și de la 1 octombrie la 31 decembrie, se interzice desfășurarea oricărei activități de pescuit folosind orice unelte tractate sau plase fixe în zona delimitată de unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, măsurate în conformitate cu sistemul de coordonate WGS84:

În fiecare an, de la 1 ianuarie la 31 martie și de la 1 octombrie la 31 decembrie, se interzice desfășurarea oricărei activități de pescuit folosind orice unelte tractate de fund sau plase fixe de fund în zona delimitată de unirea secvențială cu loxodrome a următoarelor coordonate, măsurate în conformitate cu sistemul de coordonate WGS84:

Amendamentul    228

Propunere de regulament

Anexa VI – partea C – punctul 3 – subpunctul 3.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.2  Prin derogare de la punctul 1, în zona și în perioada menționate în prezentul regulament este permisă utilizarea de traule de fund, cu condiția ca astfel de traule să fie dotate cu dispozitive de selecție care au fost evaluate de către Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP). În cazul în care cantitatea de cod capturată accidental de navele unui stat membru care operează în zonele menționate la punctul 3.1 depășește 10 tone, navele respective nu mai pot pescui în acea zonă.

3.2  Prin derogare de la punctul 1, în zona și în perioada menționate în prezentul regulament este permisă utilizarea de traule de fund, cu condiția ca astfel de traule să fie dotate cu dispozitive de selecție care au fost evaluate de către Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP).

Amendamentul    229

Propunere de regulament

Anexa VI – partea C – punctul 9 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Utilizarea plaselor fixe în diviziunile ICES Vb, VIa, VII b, c, j, k

9.  Utilizarea plaselor fixe în diviziunile ICES Vb, VIa, VIb, VII b, c, h, j, k

Amendamentul    230

Propunere de regulament

Anexa VI – partea C – punctul 9 – subpunctul 9.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.2.  Se interzice pescuitul dirijat de specii de rechini de adâncime enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. t2347/2002 la adâncimi cartografiate mai mici de 600 de metri. În cazul în care sunt capturați accidental, rechinii de adâncime sunt păstrați la bord. Aceste capturi sunt debarcate și se scad din cotele alocate. În cazul în care navele unui stat membru capturează accidental o cantitate care depășește 10 tone de rechini de adâncime, navele respective nu mai beneficiază de derogările prevăzute la punctul 9,1.

9.2.  Se interzice pescuitul dirijat de specii de rechini de adâncime enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2016/2336 la adâncimi cartografiate mai mici de 600 de metri. În cazul în care sunt capturați accidental rechini de adâncime, al căror pescuit este interzis în mod expres de legislația Uniunii, aceștia sunt aruncați înapoi în mare cât mai repede. Capturile de specii de rechini de adâncime care fac obiectul unor limite de captură sunt reținute la bord. Aceste capturi sunt debarcate și se scad din cotele alocate. În cazul în care un stat membru nu dispune de o cotă suficientă, Comisia este împuternicită să aplice dispozițiile articolului 105 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1224/2009. În cazul în care navele unui stat membru capturează accidental o cantitate care depășește 10 tone de rechini de adâncime, navele respective nu mai beneficiază de derogările prevăzute la punctul 9.1.

Amendamentul    231

Propunere de regulament

Anexa VII – partea A – tabel – rândul 15

Hering (Clupea harengus)

20 cm

Amendamentul

Hering (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a  Dimensiunea minimă de referință pentru conservarea sardinelor, hamsiilor, heringilor, stavrizilor și macroului nu se aplică în limita de 10 % din greutatea în viu a capturilor totale din fiecare din aceste specii păstrate la bord.

 

Procentul de sardine, hamsii, heringi, stavrizi și macrou subdimensionați se calculează ca proporție reprezentată de greutatea în viu a tuturor organismelor marine de la bord după sortare sau descărcare la țărm.

 

Procentul se calculează pe baza uneia sau mai multor mostre reprezentative. Limita de 10 % nu se depășește în timpul transbordării, debarcării, transportului, depozitării, expunerii sau vânzării.

Amendamentul    232

Propunere de regulament

Anexa VII – partea A – tabel – rândul 18

Biban (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Amendamentul

Biban (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Amendamentul    233

Propunere de regulament

Anexa VII – partea A – tabel – rândul 23

Scoică-pieptene (Chlamys spp.)

40 mm

Amendamentul

Scoică-pieptene (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)

40 mm

Amendamentul    234

Propunere de regulament

Anexa VII – partea A – tabel – rândul 26

Scoică de Manila (Venerupis philippinarum)

35 mm

Amendamentul

Scoica de Manila (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Amendamentul    235

Propunere de regulament

Anexa VII – partea A – tabel – rândul 34

Caracatiță (Octopus vulgaris)

750 de grame

Amendamentul

Caracatiță (Octopus vulgaris)

1000 de grame

Amendamentul    236

Propunere de regulament

Anexa VII – partea B – punctul 1 – tabel – rândul 6

 

Textul propus de Comisie

Cel puțin 55 mm

Diviziunea ICES IXa, la est de 7°23´48” longitudine vestică

Pescuit dirijat de crustacee

Amendamentul

Cel puțin 55 mm

Diviziunea ICES IXa

Pescuit dirijat de crustacee (30 % din capturi)

Amendamentul    237

Propunere de regulament

Anexa VII – partea B – punctul 1 – tabel – rândul 7

 

Textul propus de Comisie

Cel puțin 16mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii pelagice mici

Amendamentul

Cel puțin 16mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii pelagice mici (90 % din capturi)

 

 

Pescuit dirijat de creveți (30 % din capturi) (Palaemon serratus, Crangron crangon) și crab (Polybius henslowi)

Amendamentul    238

Propunere de regulament

Anexa VII – partea B – punctul 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dimensiuni de bază ale ochiului de plasă pentru plase fixe

2.  Dimensiuni de bază ale ochiului de plasă pentru plase fixe și setci în derivă

Amendamentul    239

Propunere de regulament

Anexa VII – partea B – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În apele din sud-vest, se aplică următoarele dimensiuni ale ochiului de plasă pentru plasele fixe.

În apele din sud-vest, se aplică următoarele dimensiuni ale ochiului de plasă pentru plasele fixe și pentru setcile în derivă.

Amendamentul    240

Propunere de regulament

Anexa VII – partea B – punctul 2 – tabel – rândul 2

 

Textul propus de Comisie

Cel puțin 100 mm

Întreaga zonă

Nu există

Amendamentul

Cel puțin 100 mm1a

Întreaga zonă

Nu există

__________________

 

 

1a Pentru pescuitul dirijat de merluciu și de limbă-de-mare (50 % din capturi) în diviziunile ICES VIIIc și IX, dimensiunea ochiului de plasă utilizat este de cel puțin 80 mm. Pentru pescuitul dirijat de pește-pescar (30 % din capturi), dimensiunea ochiului de plasă utilizat este de cel puțin 220 mm.

 

 

Amendamentul    241

Propunere de regulament

Anexa VII – partea B – punctul 2 – tabel – rândul 4

 

Textul propus de Comisie

Cel puțin 50 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii pelagice mici

Amendamentul

Cel puțin 50 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii pelagice mici (80 % din capturi)1a

 

 

__________________

 

 

1a. Pentru sardine, ochiurile de plasă utilizate pot fi mai mici de 40 mm.

Amendamentul    242

Propunere de regulament

Anexa VII – partea C – punctul 4 – subpunctul 4.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.2.  Se interzice pescuitul dirijat de specii de rechini de adâncime enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2347/2002 la adâncimi cartografiate mai mici de 600 de metri. În cazul în care sunt capturați accidental, rechinii de adâncime sunt păstrați la bord. Aceste capturi sunt debarcate și se scad din cotele alocate. În cazul în care navele unui stat membru capturează accidental o cantitate care depășește 10 tone de rechini de adâncime, navele respective nu mai beneficiază de derogările prevăzute la punctul 1.

4.2.  Se interzice pescuitul dirijat de specii de rechini de adâncime enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 2016/2336 la adâncimi cartografiate mai mici de 600 de metri. În cazul în care sunt capturați accidental rechini de adâncime, al căror pescuit este interzis în mod expres de legislația Uniunii, aceștia sunt aruncați înapoi în mare cât mai repede. Capturile de specii de rechini de adâncime care fac obiectul unor limite de captură sunt reținute la bord. Aceste capturi sunt debarcate și se scad din cotele alocate. În cazul în care un stat membru nu dispune de o cotă suficientă, Comisia este împuternicită să aplice dispozițiile articolului 105 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1224/2009. În cazul în care navele unui stat membru capturează accidental o cantitate care depășește 10 tone de rechini de adâncime, navele respective nu mai beneficiază de derogările prevăzute la punctul 1.

Amendamentul    243

Propunere de regulament

Anexa VII – partea C – punctul 4 – subpunctul 4.2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4.2a.  Comisia poate decide, după consultarea CSTEP, să scutească anumite activități de pescuit din zonele ICES VIII, IX și X de la aplicarea punctului 4.1 în cazul în care informațiile furnizate de statele membre sau aplicarea unei gestionări specifice, bazate pe regionalizare, care ar putea să se concretizeze în scăderea numărului de nave care operează în zonă, în reducerea numărului de luni de eforturi depuse etc., sau planurile multianuale indică că în cadrul acestor activități de pescuit există un nivel foarte scăzut de capturi accidentale de rechini sau de capturi de rechini aruncate înapoi în mare.

Amendamentul    244

Propunere de regulament

Anexa VIII – partea B – punctul 1 – tabel – rândul 3

 

Textul propus de Comisie

Cel puțin 105 mm

Întreaga zonă

Se montează o fereastră de ieșire Bacoma cu o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 110 mm

Amendamentul

Cel puțin 105 mm

Întreaga zonă

Se montează o fereastră de ieșire Bacoma cu o dimensiune a ochiului de plasă de cel puțin 120 mm

 

 

__________________

 

 

1a. Nu este autorizată folosirea beam-traulelor.

Amendamentul    245

Propunere de regulament

Anexa VIII – partea B – punctul 1 – tabel – rândul 3b (nou)

 

Textul propus de Comisie

 

 

 

Amendamentul

Cel puțin 32 mm

Subdiviziunile 22-27

Pescuitul dirijat de hering, macrou, stavrid negru și putasu (80 % din capturi)

Amendamentul    246

Propunere de regulament

Anexa VIII – partea B – punctul 1 – tabel – rândul 4

 

Textul propus de Comisie

Cel puțin 105 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii pelagice mici

Amendamentul

Cel puțin 16 mm

Subdiviziunile 28-32

Pescuit dirijat de specii pelagice mici (80 % din capturi)

Amendamentul    247

Propunere de regulament

Anexa VIII – partea B – punctul 2 – tabel – rândul 2

 

Textul propus de Comisie

Cel puțin 157 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de somon

Amendamentul

eliminat

 

 

Amendamentul    248

Propunere de regulament

Anexa VIII – partea B – punctul 2 – tabel – rândul 3

 

Textul propus de Comisie

Cel puțin 110 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de cod și de specii de pești plați

Amendamentul

Cel puțin 110 mm

Întreaga zonă

Niciuna1a

 

 

__________________

 

 

1a. Pentru pescuitul direct de somon (30 % din capturi), dimensiunea ochiului de plasă utilizat este mai mică de 157 mm.

Amendamentul    249

Propunere de regulament

Anexa VIII – partea B – punctul 2 – tabel – rândul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

 

 

 

Amendamentul

Sub 90 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii pelagice mici (80 % din capturi)

Amendamentul    250

Propunere de regulament

Anexa VIII – partea B – punctul 2 – tabel – rândul 4 (nou)

 

Textul propus de Comisie

 

 

 

Amendamentul

Cel puțin 16 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii care nu fac obiectul unor TAC (cu excepția calcanului) (60 % din capturi)

Amendamentul    251

Propunere de regulament

Anexa IX – partea B – punctul 1 – tabel – rândul 2

 

Textul propus de Comisie

Sac de traul cu ochiuri pătrate de cel puțin 40 mm2

Întreaga zonă

La cererea justificată corespunzător a proprietarului navei, poate fi utilizat un sac de traul cu ochiuri în formă de romb de 50 mm2 în locul sacului de traul cu ochiuri pătrate de 44 mm

Amendamentul

Sac de traul cu ochiuri pătrate de cel puțin 40 mm2

Întreaga zonă

La cererea justificată corespunzător a proprietarului navei, poate fi utilizat un sac de traul cu ochiuri în formă de romb de 50 mm2 în locul sacului de traul cu ochiuri pătrate de 40 mm

Amendamentul    252

Propunere de regulament

Anexa IX – partea B – punctul 1a (nou)

 

 

Amendamentul

1a.  Dimensiuni de bază ale ochiului de plasă pentru uneltele înconjurătoare

Dimensiunea ochiului de plasă

Zone geografice

Condiții

Cel puțin 14 mm

Întreaga zonă

Nu există

Amendamentul    253

Propunere de regulament

Anexa IX – partea B – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În Marea Mediterană, se aplică următoarele dimensiuni ale ochiului de plasă pentru plasele fixe.

În Marea Mediterană, se aplică următoarele dimensiuni ale ochiului de plasă pentru setcile fixe de fund.

Amendamentul    254

Propunere de regulament

Anexa IX – partea B – punctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Derogările existente de la dispozițiile prevăzute la alineatele (1), (1a) și (2) din prezenta parte privind uneltele înconjurătoare vizate de un plan de gestionare menționat la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1967/2006 și adoptat în conformitate cu articolul 9 al acestuia rămân în vigoare, cu excepția cazului în care se prevede altfel în temeiul articolul 18 din prezentul regulament.

Amendamentul    255

Propunere de regulament

Anexa IX – partea C – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Este interzis să se dețină la bord sau să se instaleze mai mult de 250 de vârșe sau coșuri pe navă pentru a captura crustacee de apă adâncă (inclusiv Plesionika spp., Pasiphaea spp. sau specii similare).

Este interzis să se dețină la bord sau să se instaleze mai mult de 250 de vârșe sau coșuri pe navă pentru a captura crustacee de adâncime.

Amendamentul    256

Propunere de regulament

Anexa IX – partea C – punctul 5 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se acordă autorizație pentru capturarea de crustacee de adâncime (inclusiv pentru Plesionika spp, Pasiphaea spp. sau alte specii similare) unor flote strict localizate care utilizează unelte artizanale.

Amendamentul    257

Propunere de regulament

Anexa IX – partea C – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. Restricțiile privind pescuitul cu harpoane submarine

 

Este interzis pescuitul cu harpoane submarine în cazul în care sunt utilizate în conexiune cu un aparat de respirat subacvatic sau noaptea, de la apus până la răsărit.

Amendamentul    258

Propunere de regulament

Anexa X – partea B – punctul 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Dimensiuni ale ochiului de plasă de bază pentru unelte tractate

1.  Dimensiuni de bază ale ochiului de plasă pentru unelte tractate pentru stocurile demersale

Amendamentul    259

Propunere de regulament

Anexa X – partea B – punctul 1 – tabel – rândul 2

 

Textul propus de Comisie

Cel puțin 50 mm

Întreaga zonă

Ca alternativă, pot fi utilizați saci de traul cu ochiuri pătrate de 40 mm

Amendamentul

Cel puțin 40 mm

Întreaga zonă

La cererea justificată corespunzător a proprietarului navei, pot fi utilizați saci de traul cu ochiuri în formă de romb de 50 mm1a în locul sacilor de traul cu ochiuri pătrate de 40 mm.

 

 

__________________

 

 

1a. La bord poate fi păstrat sau utilizat doar un singur tip de plasă (fie de 40 mm cu ochiuri pătrate, fie de 50 mm cu ochiuri în formă de romb).

Amendamentul    260

Propunere de regulament

Anexa X – partea B – punctul 2 – tabel – rândul 2

 

Textul propus de Comisie

Cel puțin 400 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de calcan

Amendamentul

Cel puțin 400 mm

Întreaga zonă

Pescuit de calcan cu setci fixe de fund

Amendamentul    261

Propunere de regulament

Anexa X – partea C

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Partea C

eliminat

Zone închise sau cu restricții

 

Închidere sezonieră pentru protejarea calcanului

 

Pescuitul dirijat, transbordarea, debarcarea și prima vânzare de calcan sunt permise în perioada 15 aprilie – 15 iunie a fiecărui an în apele Uniunii din Marea Neagră.

 

Amendamentul    262

Propunere de regulament

Anexa XI – partea A – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dimensiuni ale ochiului de plasă de bază pentru unelte tractate

1.   Dimensiuni ale ochiului de plasă de bază pentru unelte tractate

Amendamentul    263

Propunere de regulament

Anexa XI – partea A – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În regiunile ultraperiferice, se folosesc saci de traul având următoarele dimensiuni ale ochiului de plasă.

În apele Uniunii, în Oceanul Indian și în Oceanul Atlantic de Vest se folosesc saci de traul având următoarele dimensiuni ale ochiului de plasă:

Amendamentul    264

Propunere de regulament

Anexa XI – partea A – tabel – rândul 3

 

Textul propus de Comisie

Cel puțin 45 mm

Toate apele din largul coastei Guyanei Franceze aflate sub jurisdicția și suveranitatea Franței

Pescuit dirijat de creveți (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri).

Amendamentul

Cel puțin 45 mm

Toate apele din largul coastei Guyanei Franceze aflate sub jurisdicția și suveranitatea Franței

Pescuit dirijat de creveți (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15 % din capturi)

Amendamentul    265

Propunere de regulament

Anexa XI – partea A – tabel – rândul 4

 

Textul propus de Comisie

Cel puțin 14 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii pelagice mici cu setci înconjurătoare

Amendamentul

eliminat

 

 

Amendamentul    266

Propunere de regulament

Anexa IX – partea A – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Dimensiuni de bază ale ochiului de plasă pentru plasele pungă

 

În apele Uniunii, în Oceanul Indian și în Oceanul Atlantic de Vest, se aplică următoarele dimensiuni ale ochiului de plasă pentru plasele pungă

Amendamentul    267

Propunere de regulament

Anexa IX – partea A – punctul 1a (nou) – tabel (nou)

 

 

Amendamentul

Dimensiunea ochiului de plasă

Zone geografice

Condiții

Cel puțin 14 mm

Întreaga zonă

Pescuit dirijat de specii pelagice mici cu plase pungă

(1)

JO C 389, 21.10.2016, p. 93.

2 JO C 185, 9.6.2017, p. 82.


EXPUNERE DE MOTIVE

1. Contextul propunerii Comisiei

Obiectivul măsurilor tehnice este de a reduce capturile nedorite, fie de puieți, fie de specii nevizate, precum și impactul activităților de pescuit asupra speciilor și ecosistemelor vulnerabile. Pentru a realiza aceste obiective, măsurile tehnice reglementează ce se poate pescui, cum, cu ce, când și unde. Cu alte cuvinte, reglementează diferitele metode de pescuit, impun restricții în anumite zone sau perioade, interzic pescuitul anumitor specii sau prevăd măsuri de protecție a ecosistemelor vulnerabile. De asemenea, stabilesc norme privind proiectarea și caracteristicile tehnice ale uneltelor de pescuit și privind utilizarea lor. Sunt prevăzute, de asemenea, dispoziții privind caracteristicile capturilor, de exemplu, dimensiunile minime ale peștilor sau componența capturii.

Măsurile tehnice sunt un element esențial al politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Cu trecerea timpului, s-au acumulat tot mai multe măsuri tehnice dispersate în peste treizeci de regulamente. În prezent, măsurile constituie un sistem complex, eterogen și dezorganizat de dispoziții, care, de multe ori, sunt incoerente sau chiar contradictorii. Din această cauză, sunt dificil de pus în practică de către pescari și s-a creat o atmosferă de neîncredere în rândul lor. În pofida necesității evidente a unei revizuiri și simplificări, cele două încercări în acest sens de până acum, în 2002 și în 2004, s-au soldat cu un eșec.

Reforma PCP din 2013 a introdus două elemente care modifică în mod substanțial condițiile de aplicare a măsurilor tehnice. Pe de o parte, odată cu regionalizarea, procesul de luare a deciziilor ar trebui să se desfășoare în mai mare măsură la nivel local, ceea ce ar permite implicarea directă a părților interesate. Pe de altă parte, obligația de debarcare stimulează pescarii să evite capturile nedorite (unul din obiectivele principale ale măsurilor tehnice).

2. Conținutul propunerii

La 11 martie 2016, Comisia a prezentat o propunere de reformă a măsurilor tehnice. Propunerea Comisiei vizează simplificarea normelor în vigoare, pentru a optimiza contribuția măsurilor tehnice la atingerea obiectivelor noii PCP, în special la realizarea producției maxime durabile și la asigurarea flexibilității necesare pentru a adapta măsurile tehnice la caracteristicile specifice ale diferitelor activități de pescuit prin intermediul unui proces decizional la nivel regional.

Propunerea se bazează pe o serie de măsuri cu aplicabilitate generală pentru toate mările și pe diverse măsuri de bază pentru fiecare din cele șapte bazine maritime. Aceasta prevede, de asemenea, delegarea de competențe pentru elaborarea unor măsuri regionale.

Astfel, la baza propunerii se află simplificarea și regionalizarea. Comisia a ales o opțiune care ar elimina cât mai multe dintre standardele de referință din cadrul general, oferind numeroase posibilități de a lua măsuri la nivel regional, ceea ce ar permite adaptarea standardelor de referință la fiecare activitate de pescuit. Regionalizarea este totodată o modalitate de a simplifica normele. În plus, se preconizează că regionalizarea va îmbunătăți eficacitatea măsurilor tehnice, întrucât acestea vor deveni mai flexibile.

3. Poziția raportorului

Raportorul salută abordarea bazată pe rezultate propusă de Comisie. Este de așteptat ca grație acestei abordări să se recurgă în mai mică măsură la microgestionare, stimulându-se o mai mare implicare a sectorului. Provocarea cu care se confruntă acest dosar este să stabilească granițele între, pe de o parte, simplificare și necesitatea unor norme detaliate în anumite cazuri și, pe de altă parte, regionalizare și normele care trebuie să facă în continuare obiectul procedurii de codecizie a Parlamentului European și a Consiliului.

Prima dificultate constă în faptul că atât instituțiile, cât și părțile interesate sunt în favoarea simplificării și regionalizării, însă viziunile lor cu privire la aceste concepte sunt foarte diferite. De exemplu, Comisia propune simplificarea normelor, prin stabilirea unei baze comune pentru toate bazinele și eliminarea a numeroase derogări existente. În consecință, foarte multe activități de pescuit ar deveni ilegale peste noapte. Acesta este una dintre limitele simplificării. Pe de altă parte, există voci care și-au exprimat temerea că regionalizarea este un mijloc de a transfera adoptarea de măsuri tehnice la nivel național. Cu toate acestea, atât Tratatul de la Lisabona, cât și politica comună în domeniul pescuitului limitează posibilitatea de a face acest lucru.

În ceea ce privește obiectivele măsurilor tehnice, raportorul nu este de acord cu abordarea Comisiei. Deși sprijină abordarea privind gestionarea bazată pe rezultate și consideră necesar să se evalueze eficacitatea măsurilor tehnice, este de părere că este de preferat să se înlocuiască cuvântul „obiective” cu sintagma „indicatori de performanță”. Aceasta descrie mai bine funcția de evaluare a eficacității.

De asemenea, raportorul nu este de acord cu formularea potrivit căreia îndeplinirea obiectivelor PCP depinde exclusiv de măsurile tehnice. Măsurile tehnice ar trebui să contribuie la atingerea obiectivelor PCP, însă reprezintă doar unul dintre instrumentele sale, la fel ca și planurile multianuale, TAC, cotele și altele. Prin urmare, este preferabil să se utilizeze termenul „să contribuie” în loc de „să garanteze”.

Nu este rezonabil să se utilizeze ca obiectiv o marjă de toleranță de 5 % pentru capturile care nu au dimensiunile minime. Trebuie amintit că această cotă de 5 % este o excepție la un instrument cum ar fi obligația de debarcare. Din acest motiv, este exagerat ca acesta să fie transformat în obiectiv. Cu toate acestea, pare a fi rezonabil să se utilizeze producția maximă durabilă, care este unul dintre obiectivele PCP, ca indicator de performanță.

Comisia propune și să se stabilească o serie de obiective în funcție de diferitele directive. Evident, măsurile tehnice, precum și întreaga PCP, trebuie să respecte politica de mediu a Uniunii, însă întemeierea obiectivelor unui regulament pe directive prezintă o serie de probleme care dau naștere la insecuritate juridică.

Prin definiție, directivele se adresează statelor membre, care trebuie să le transpună în legislațiile naționale. În niciun caz, regulamentele Consiliului și Parlamentului European nu fac subiectul directivelor. De asemenea, măsurile tehnice nu au nicio legătură cu Directiva-cadru privind apa, întrucât acestea nu au niciun impact asupra calității apelor.

S-a dovedit că există o serie de probleme grave legate de Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin, inclusiv în ceea ce privește găsirea unei formulări adecvate și determinarea stării ecologice bune. Doar două state membre au oferit definiții adecvate ale stării ecologice bune în ceea ce privește starea bună a resurselor piscicole exploatate în scopuri comerciale. Definiția din nouă state membre a fost considerată de Comisie ca fiind parțial adecvată, iar cea din alte nouă state membre, inadecvată.

Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin apare atât ca obiectiv specific (articolul 3), cât și ca țintă (articolul 4), acest lucru îngreunând înțelegerea propunerii. O altă problemă rezultă din faptul că, în cele din urmă, obiectivele măsurilor tehnice ar fi stabilite printr-o decizie a Comisiei. Nu ar fi normal ca obiectivele unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului să fie stabilite printr-o decizie a Comisiei.

Stabilirea unor obiective bazate pe acorduri internaționale duce la diferite tipuri de probleme. Comisia propune ca obiectivele măsurilor tehnice să fie stabilite pe baza acordurilor internaționale, fie că acestea au fost sau nu semnate de către UE.

Până în prezent, de fiecare dată când UE a semnat un acord internațional privind măsurile tehnice, acesta a fost transpus în dreptul Uniunii. De exemplu, există o serie de dispoziții privind măsurile tehnice care răspund recomandărilor făcute de Adunarea Generală a ONU(1) sau care figurează în cadrul unor acorduri internaționale ale ONU sau la care UE este parte contractantă(2).

Comisia propune asigurarea respectării unui nivel maxim de capturi accidentale de specii neexploatate în scopuri comerciale care nu depășește nivelurile stabilite în acordurile internaționale. În primul rând, Comisia nu specifică aceste acorduri, ceea ce creează o problemă de natură instituțională, deoarece dispoziția propusă ar putea implica transpunerea automată în dreptul Uniunii a oricărui acord internațional, inclusiv a celor încheiate între părți terțe. În plus, trebuie să se țină seama de faptul că acordurile internaționale încheiate de UE se adoptă prin procedura de aviz conform, Parlamentul nefiind implicat în negocierea conținutului acestora, în vreme ce Regulamentul privind măsurile tehnice se adoptă prin procedura de codecizie.

Simplificarea și normele detaliate

Raportorul salută simplificarea, ținând seama de faptul că legislația în vigoare este foarte variată și ilizibilă, ceea ce îngreunează punerea sa în aplicare. Cu toate acestea, în cazul anexelor propuse de Comisie, simplificarea merge prea departe și stabilește măsuri care nu sunt adaptate la situația actuală. În plus, Comisia nu ia în considerare necesitatea de a rezolva anumite probleme care au apărut în procesul de punere în aplicare a legislației actuale.

În propunerea Comisiei, simplificarea creează și un decalaj între măsurile tehnice din anexe, care vor intra în vigoare imediat, și măsurile care urmează să fie adoptate la nivel regional, după modificarea anexelor respective. Acest decalaj ar putea duce la confuzii în practică și ar putea bloca complet anumite activități de pescuit.

Raportorul consideră că simplificarea nu ar trebui să însemne reinventarea normelor, ci că normele existente ar trebui să devină mai ușor de înțeles și de aplicat de pescari. Pentru a evita eventualele probleme, ar fi necesar să se mențină situația actuală în măsura în care acest lucru este posibil în cadrul prezentului regulament.

Regionalizarea și standardele de referință

Raportorul consideră că deciziile adoptate la nivel local pot contribui la o legislație mai bună, adaptând-o la caracteristicile activităților de pescuit sau ale bazinelor maritime. Regionalizarea ar trebui să permită adaptarea deciziilor privind măsurile tehnice la contextul real al activității de pescuit. Scopul este acela de a elimina rigiditatea care caracterizează legislația în prezent și de a promova o legislație care se dezvoltă treptat și este adaptată contextului. Abordarea legată de regionalizare este în concordanță cu obiectivul de a asigura succesul măsurilor tehnice bazate pe rezultate. Reversul medaliei este faptul că Parlamentul European își pierde puterea.

Regionalizarea nu ar trebui să atragă după sine, în cel mai rău caz, reducerea la minimum a standardelor de referință și posibilitatea ca punerea în aplicare a anumitor aspecte-cheie să poată fi modificată prin acte delegate. Acest lucru ar însemna că ceea ce se stabilește în regulamentul privind măsurile tehnice ar fi tranzitoriu: Comisia, în urma recomandărilor comune transmise de statele membre și fără implicarea Parlamentului European ar putea modifica, prin intermediul actelor delegate, elemente de bază ale prezentului regulament. Acest lucru ar fi inacceptabil.

În niciun caz regionalizarea nu ar trebui să ducă la renaționalizare. Să nu uităm că politica comună a UE în domeniul pescuitului nu este o politică comună din întâmplare: este bine ca stocurile comune și cele migratoare să fie gestionate în comun. Prin urmare, unele principii de bază importante trebuie să continue să facă obiectul procedurii de codecizie a instituțiilor centrale ale UE. Astfel, operatorii din întreaga UE se vor supune acelorași condiții, iar aplicarea și controlul măsurilor tehnice vor fi facilitate.

Raportorul consideră că planurile multianuale trebuie să joace un rol esențial în gestionarea resurselor piscicole și că acestea reprezintă cel mai adecvat instrument pentru adoptarea și aplicarea unor măsuri tehnice specifice în procesul de regionalizare.

Desigur, regionalizarea nu ar trebui să fie îngreunată de lipsa unor planuri multianuale. În acest caz, statele membre nu ar trebui să fie împiedicate să prezinte recomandări comune la nivel regional, ceea ce ar duce la elaborarea de acte delegate de către Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 din Regulamentul de bază privind PCP.

(1)

Regulamentul (CE) nr. 734/2008 (Protecția ecosistemelor marine vulnerabile din marea liberă împotriva efectelor nocive ale uneltelor de pescuit de fund),

(2)

Regulamentul (CE) nr. 520/2007 și Regulamentul (CE) nr. 302/2009 (Convenția internațională pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic) și Regulamentul (CE) nr. 601/2004 (Convenția privind conservarea faunei și florei marine din Antarctica).


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (10.3.2017)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1343/2011 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Raportor pentru aviz: Claudiu Ciprian Tănăsescu

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Măsurile tehnice sunt norme care reglementează modalitatea, locul și perioada în care pescarii pot pescui și joacă un rol important pentru a garanta că activitățile de pescuit se desfășoară de o manieră sustenabilă pentru mediu. Dat fiind că un număr alarmant de stocuri de pește din apele europene continuă să fie pescuite excesiv, iar nivelul capturilor accidentale ale speciilor nevizate rămâne adesea ridicat, în ciuda celor mai bune eforturi depuse pentru a contracara aceste probleme prin modificări ale normelor în vigoare, este clar că structura actuală de reglementare a măsurilor tehnice a funcționat sub nivelul optim. În special acum, după adoptarea noului regulament de bază privind politica comună în domeniul pescuitului, este crucial să se ajusteze cadrul pentru măsurile tehnice în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în PCP. De asemenea, pentru a asigura exploatarea sustenabilă a resurselor noastre de pescuit, precum și pentru a proteja speciile și habitatele sensibile, noile măsuri tehnice trebuie să respecte legislația și angajamentele Uniunii în materie de mediu.

Propunerea Comisiei reprezintă un pas în direcția corectă. Pentru a avea mai mult succes pe viitor, pescuitul trebuie să fie administrat proactiv, în parteneriat cu pescarii și cu alte părți interesate. Regionalizarea măsurilor tehnice, realizată în cadrul potrivit și cu condiția ca procesul de regionalizare să urmeze obiective comune și să urmărească îndeplinirea sau depășirea angajamentelor luate de Uniune în domeniul mediului, oferă o bună ocazie pentru o asemenea guvernanță îmbunătățită. Pentru ca să fie foarte clar că procesul de regionalizare trebuie să aibă loc în contextul obiectivelor existente, dispozițiile legate în special de Directiva privind păsările și Directiva privind habitatele (directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE) ar trebui introduse și integrate mai clar în întregul text.

În plus, formularea unor aspecte ale propunerii Comisiei ar trebui îmbunătățită, pentru a garanta mai bine că noua abordare asigură rezultatele scontate, dat fiind că noile măsuri tehnice trebuie să respecte și alte principii ale gestionării pescuitului și mediului în Uniune. În primul rând, politica privind pescuitul trebuie să fie bazată pe date științifice: deciziile referitoare la gestionarea resurselor noastre naturale comune trebuie să se bazeze pe date cât se poate de precise, determinate pe baza celor mai bune recomandări științifice publice care pot fi revizuite, iar în cazul în care datele nu sunt fiabile sau recomandările științifice nu sunt concludente, trebuie să se aplice principiul precauției. În al doilea rând, în special în urma trecerii spre o gestionare a pescuitului bazată pe rezultate, dispozițiile privind punerea în aplicare, monitorizarea și asigurarea respectării legii trebuie să fie adecvate scopului. Statele membre ar trebui și ele să folosească atât noul cadru, cât și abordarea proactivă în materie de reglementare, care include părțile interesate, pentru a construi o „cultură a respectării normelor”.

Din punct de vedere ambiental, unul dintre rolurile-cheie ale noului cadru privind măsurile tehnice ar trebui să fie garantarea unui fundament corect pentru măsurile tehnice și a unor condiții potrivite în care să se petreacă regionalizarea. Este clar că acest cadru trebuie, de asemenea, să poată reacționa rapid în cazul în care datele și recomandările științifice demonstrează că funcționează la un nivel care nu este optim. Astfel, noile măsuri tehnice ar trebui nu numai să vizeze noi obiective, ci și să își atingă obiectivele stabilite; dacă obiectivele nu sunt atinse, atunci măsurile tehnice nu sunt adecvate.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru pescuit, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Este necesară simplificarea normelor în vigoare, pentru ca operatorii, autoritățile naționale și părțile interesate să le înțeleagă mai bine și să le adopte. Ar trebui încurajată participarea sectorului la procesul de luare a deciziilor. Ar trebui să se acorde atenție pentru ca standardele privind conservarea și sustenabilitatea să nu fie reduse.

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Dacă este cazul, măsurile tehnice ar trebui să se aplice pentru pescuitul recreativ, care poate avea un impact semnificativ asupra stocurilor de specii de pești și de crustacee.

(6)  Măsurile tehnice ar trebui să se aplice pentru pescuitul recreativ, care poate avea un impact semnificativ asupra mediului marin și a stocurilor de pești și de alte specii.

Amendamentul     3

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Prinderea și uciderea accidentală a speciilor protejate ar trebui abordate într-o manieră mai cuprinzătoare, la nivelul tuturor activităților de pescuit și tipurilor de unelte, având în vedere nivelul strict de protecție asigurat pentru acestea în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, nivelul lor ridicat de vulnerabilitate și obligativitatea atingerii unei stări ecologice bune până în 2020.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Pentru a evalua eficacitatea măsurilor tehnice, ar trebui stabilite ținte privind nivelurile capturilor nedorite, nivelul capturilor accidentale de specii sensibile și suprafața habitatelor de pe fundul mării afectate de activitățile de pescuit, iar țintele respective ar trebui să reflecte obiectivele PCP, legislația Uniunii în domeniul mediului (în special Directiva 92/43 a Consiliului și Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului21) și bunele practici internaționale.

(9)  Pentru a evalua eficacitatea măsurilor tehnice, ar trebui stabilite ținte privind nivelurile capturilor nedorite, nivelul capturilor accidentale de specii sensibile și suprafața habitatelor de pe fundul mării afectate de activitățile de pescuit, iar țintele respective ar trebui să reflecte obiectivele PCP, legislația Uniunii în domeniul mediului (în special Directiva 92/43 a Consiliului, Directiva 2009/147/CE și Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului21) și cele mai bune practici internaționale.

__________________

__________________

21 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

21 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Pentru unele specii de pești rare, cum ar fi anumite specii de rechin și pisică de mare, chiar și o activitate de pescuit limitată ar putea crea un risc grav pentru conservarea acestora. Pentru a proteja astfel de specii, ar trebui să fie introdusă o interdicție generală de pescuit pentru speciile respective.

(15)  Pentru unele specii de pești care sunt rare sau ale căror caracteristici biologice le fac deosebit de vulnerabile la supraexploatare, cum ar fi anumite specii de rechin și pisică de mare, chiar și o activitate de pescuit limitată ar putea crea un risc grav pentru conservarea acestora. Pentru a proteja astfel de specii, ar trebui să fie introdusă o interdicție generală de pescuit pentru speciile respective.

Amendamentul     6

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Practicile de respingere selectivă și de aruncare a peștilor înainte de ridicarea plaselor ar trebuie să fie interzise, cu excepția cazurilor în care sunt introduse scutiri prin obligația de debarcare.

(22)  Practicile de respingere selectivă și de aruncare a peștilor înainte de ridicarea plaselor ar trebui să fie interzise. Aruncarea peștilor înainte de ridicarea plaselor poate fi permisă numai în cazurile în care sunt introduse scutiri prin obligația de debarcare și numai dacă alături de scutiri sunt introduse cerințe de colectare a datelor.

Justificare

Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting takes place already in the water. It is therefore in line with the intention of exemptions from the landing obligation in cases where high survivability rates have been proven. High-grading is an economic choice for discarding low priced fish already on board. This practice may have tremendous effects on the different species according to their survival capacities, e.g. nephrops with survival rates are above 90% vs other species such as sole. Therefore a different approach shall be taken concerning these 2 practices

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  În cazul în care nu există măsuri tehnice la nivel regional, ar trebui să se aplice standardele de referință definite. Standardele de referință ar trebui să fie stabilite pe baza măsurilor tehnice existente, ținând cont de avizul CSTEP și de opiniile părților interesate. Acestea ar trebui să vizeze dimensiunile de bază ale ochiului de plasă pentru uneltele tractate și plasele fixe, dimensiunile minime de referință pentru conservare, zonele închise sau restricționate, măsurile de conservare a naturii destinate să atenueze capturile accidentale de mamifere marine și de păsări marine în anumite zone, precum și orice alte măsuri specifice la nivel regional existente în prezent, care sunt încă necesare pentru a asigura că obiectivele de conservare sunt atinse în continuare, până la adoptarea unor măsuri în cadrul procesului de regionalizare.

(24)  În cazul în care nu există măsuri tehnice la nivel regional, ar trebui să se aplice standardele de referință definite. Standardele de referință ar trebui să fie stabilite pe baza măsurilor tehnice existente, ținând cont de avizul CSTEP și de opiniile părților interesate. Acestea ar trebui să vizeze dimensiunile de bază ale ochiului de plasă pentru uneltele tractate și plasele fixe, dimensiunile minime de referință pentru conservare, zonele închise sau restricționate, măsurile de conservare a naturii destinate să reducă la minimum și, în cazul în care este posibil, să elimine capturile accidentale de mamifere marine și de păsări marine în anumite zone, precum și orice alte măsuri specifice la nivel regional existente în prezent, care sunt încă necesare pentru a asigura că obiectivele de conservare sunt atinse în continuare, până la adoptarea unor măsuri în cadrul procesului de regionalizare.

Amendamentul     8

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Statele membre, în colaborare cu părțile interesate, pot elabora recomandări comune pentru măsuri tehnice adecvate care se abat de la standardele de referință, în conformitate cu procesul de regionalizare prevăzut în PCP.

(25)  Statele membre, în colaborare cu părțile interesate, ar trebui să elaboreze recomandări comune pentru măsuri tehnice adecvate, în conformitate cu procesul de regionalizare prevăzut în PCP, chiar și atunci când nu există un plan multianual.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Astfel de măsuri tehnice regionale ar trebui să fie cel puțin echivalente cu standardele de referință din punctul de vedere al modelelor de exploatare și al protecției speciilor și a habitatelor sensibile.

(26)  Astfel de măsuri tehnice regionale ar trebui să urmărească un grad ridicat de sustenabilitate a mediului și să fie cel puțin echivalente cu standardele de referință din punctul de vedere al modelelor de exploatare și al protecției speciilor și a habitatelor sensibile. Adoptarea măsurilor tehnice regionale ar trebui să se bazeze pe cele mai bune recomandări științifice.

Amendamentul     10

Propunere de regulament

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a)  Regionalizarea ar trebui utilizată ca instrument de încurajare a participării tuturor părților interesate relevante, inclusiv a ONG-urilor, și de consolidare a statutului pescarilor și a implicării lor, astfel încât aceștia să poată lucra în strânsă cooperare cu statele membre, cu consiliile consultative și cu oamenii de știință pentru a crea măsuri adaptate la caracteristicile specifice fiecărei zone de pescuit și pentru a le proteja condițiile de mediu;

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Considerentul 26 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26b)  Deciziile luate de grupurile regionale de state membre în cadrul procesului de regionalizare ar trebui să întrunească aceleași standarde de control democratic ca cele din statele membre în cauză.

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  În cazul în care există un interes de gestiune care privește în mod direct un stat membru, este posibilă prezentarea unor propuneri de măsuri tehnice individuale, pentru a modifica măsurile de conservare în vigoare, după consultarea consiliilor consultative relevante.

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Atunci când elaborează recomandări comune pentru adoptarea unor unelte care permit selectarea dimensiunilor și a speciilor cu dimensiuni de bază ale ochiului de plasă diferite de cele prevăzute în cadrul planurilor multianuale, grupurile regionale de state membre ar trebui să se asigure că astfel de unelte au ca rezultat modele de selectivitate cel puțin similare sau chiar îmbunătățite față de uneltele de referință.

(28)  Atunci când elaborează recomandări comune pentru adoptarea unor unelte care permit selectarea dimensiunilor și a speciilor cu dimensiuni de bază ale ochiului de plasă diferite de cele prevăzute, grupurile regionale de state membre ar trebui să se asigure că astfel de unelte au ca rezultat modele de selectivitate cel puțin similare sau chiar îmbunătățite față de uneltele de referință.

Amendamentul     14

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Atunci când elaborează recomandări comune de modificare sau de stabilire a unor noi zone închise sau cu restricții în cadrul planurilor multianuale, pentru a proteja concentrările de puiet de pește și de pești reproducători, grupurile regionale de state membre ar trebui să definească în recomandările comune specificațiile, amploarea, durata, restricțiile privind uneltele și dispozițiile în materie de control și monitorizare.

(29)  Atunci când elaborează recomandări comune de modificare sau de stabilire a unor noi zone închise sau cu restricții, pentru a proteja concentrările de puiet de pește și de pești reproducători, grupurile regionale de state membre ar trebui să definească în recomandările comune specificațiile, amploarea, durata, restricțiile privind uneltele și dispozițiile în materie de control și monitorizare.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Atunci când elaborează recomandări comune de modificare sau de stabilire a dimensiunilor minime de referință pentru conservare în cadrul planurilor multianuale, grupurile regionale de state membre ar trebui să verifice că obiectivele PCP nu sunt puse în pericol, asigurându-se că protecția puietului de specii marine este respectată și, în același timp, că nu este introdusă nicio denaturare pe piață și că nu este creată nicio piață pentru pești sub dimensiunile minime de referință pentru conservare.

(30)  Atunci când elaborează recomandări comune de modificare sau de stabilire a dimensiunilor minime de referință pentru conservare, grupurile regionale de state membre ar trebui să verifice că obiectivele PCP sunt realizate asigurându-se că protecția puietului de specii marine este respectată și, în același timp, că nu este introdusă nicio denaturare pe piață și că nu este creată nicio piață pentru pești sub dimensiunile minime de referință pentru conservare.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Crearea de închideri în timp real, alături de dispozițiile privind schimbarea zonei de pescuit, ca măsură suplimentară pentru protejarea concentrărilor de puiet de pește sau de pești reproducători, ar trebuie să fie permisă ca o opțiune de elaborat în cadrul recomandărilor comune. Condițiile pentru stabilirea și desființarea unor astfel de zone, precum și măsurile de control și de monitorizare ar trebui să fie definite în cadrul recomandărilor comune relevante.

(31)  Crearea de închideri în timp real, alături de dispozițiile privind schimbarea zonei de pescuit, ca măsură suplimentară pentru protejarea concentrărilor de puiet de pește, de pești reproducători sau de specii sensibile, ar trebui să fie permisă ca o opțiune de elaborat în cadrul recomandărilor comune. Condițiile pentru stabilirea și desființarea unor astfel de zone, precum și măsurile de control și de monitorizare ar trebui să fie definite în cadrul recomandărilor comune relevante.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Pe baza evaluării științifice a impactului uneltelor inovatoare, evaluat în mod corespunzător de către CSTEP, utilizarea unor astfel de unelte noi sau extinderea utilizării de unelte noi, precum traulul cu impulsuri electrice, ar putea fi inclusă ca o opțiune în recomandările comune ale grupurilor regionale de state membre. Utilizarea unor unelte de pescuit inovatoare nu ar trebui să fie permisă în cazul în care evaluarea științifică indică faptul că utilizarea lor va conduce la un impact negativ asupra habitatelor sensibile și a speciilor nevizate.

(32)  Pe baza evaluării științifice a impactului uneltelor inovatoare, evaluat în mod corespunzător de către CSTEP, utilizarea unor astfel de unelte noi sau extinderea utilizării de unelte noi, precum traulul cu impulsuri electrice, ar putea fi inclusă ca o opțiune în recomandările comune ale grupurilor regionale de state membre. Utilizarea unor unelte de pescuit inovatoare nu ar trebui să fie permisă în cazul în care evaluarea științifică indică faptul că utilizarea lor va conduce la un impact negativ direct sau cumulativ asupra habitatelor marine, în special asupra habitatelor sensibile sau a speciilor nevizate.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  În vederea reducerii la minimum a capturilor accidentale de specii sensibile și a impactului uneltelor de pescuit asupra habitatelor sensibile, grupurile regionale de state membre ar trebui să elaboreze măsuri de atenuare suplimentare pentru a reduce impactul pescuitului asupra speciilor și habitatelor sensibile. În cazul în care dovezile științifice arată că există o amenințare gravă la adresa stării de conservare a speciilor și habitatelor respective, statele membre ar trebui să introducă restricții suplimentare privind construcția și exploatarea anumitor unelte de pescuit sau chiar o interdicție totală a utilizării acestora în regiunea respectivă. În special, astfel de dispoziții ar putea fi aplicate pentru utilizarea setcilor în derivă, care, în anumite zone, au condus la capturi semnificative de cetacee și păsări marine.

(33)  În vederea reducerii la minimum și, acolo unde se poate, a eliminării capturilor accidentale de specii sensibile și a impactului uneltelor de pescuit asupra habitatelor sensibile, grupurile regionale de state membre ar trebui să elaboreze măsuri de atenuare suplimentare pentru a reduce impactul pescuitului asupra speciilor și habitatelor sensibile. În cazul în care dovezile științifice arată că există o amenințare la adresa stării de conservare a speciilor și habitatelor respective, statele membre ar trebui să introducă restricții suplimentare privind construcția și exploatarea anumitor unelte de pescuit sau chiar o interdicție totală a utilizării acestora în regiunea respectivă. În special, astfel de dispoziții ar putea fi aplicate pentru utilizarea setcilor în derivă, care, în anumite zone, au condus la capturi semnificative de cetacee și păsări marine.

Amendamentul     19

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a actualiza lista de pești și crustacee pentru care pescuitul dirijat este interzis, pentru a actualiza lista zonelor sensibile în care pescuitul ar trebui să fie restricționat, pentru a adopta măsuri tehnice ca parte a planurilor multianuale și pentru a adopta măsuri tehnice ca parte a planurilor temporare de aruncare a capturilor înapoi în mare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și corespunzătoare a documentelor pertinente către Parlamentul European și Consiliu.

(38)  Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a actualiza lista de pești și crustacee pentru care pescuitul dirijat este interzis, pentru a actualiza lista zonelor sensibile în care pescuitul ar trebui să fie restricționat, pentru a adopta măsuri tehnice ca parte a planurilor multianuale și pentru a adopta măsuri tehnice ca parte a planurilor temporare de aruncare a capturilor înapoi în mare. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, bazate pe evaluarea realizată de CSTEP. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și corespunzătoare a documentelor pertinente către Parlamentul European și Consiliu.

Justificare

Toate măsurile tehnice adoptate ar trebui să fie condiționate de evaluarea pozitivă realizată de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP). Potrivit PCP, acest comitet există pentru a furniza consiliere științifică solidă. Prin urmare, toate măsurile tehnice ar trebui evaluate de CSTEP, deoarece impactul acestora asupra zonelor sau a speciilor nevizate poate fi necunoscut sau încă nestudiat.

Amendamentul     20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Ca instrumente pentru a sprijini punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), măsurile tehnice contribuie la obiectivele PCP stabilite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și, în special, la alineatele (2), (3) și alineatul (5) literele (a) și (j) din articolul menționat.

1.  Ca instrumente pentru a sprijini punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), măsurile tehnice contribuie la obiectivele PCP stabilite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și, în special, la alineatele (1), (2), (3) și alineatul (5) literele (a), (i) și (j) din articolul menționat.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  optimizează modelele de exploatare pentru a asigura protecția concentrărilor de puiet și de pești reproducători din specii marine;

(a)  asigură modele de exploatare sustenabile, care să garanteze conservarea resurselor piscicole și să protejeze exemplarele aflate la vârste și dimensiuni sensibile, în special concentrările de puiet și de pești reproducători din specii marine;

Amendamentul     22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  asigură reducerea la minimum sau, dacă este posibil, eliminarea capturilor accidentale de specii marine menționate în Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE și de alte specii sensibile pescuite, astfel încât aceste capturi să nu reprezinte o amenințare pentru starea de conservare a speciilor respective;

(b)  asigură reducerea la minimum sau, dacă este posibil, eliminarea capturilor accidentale de specii marine menționate în Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE și de alte specii sensibile pescuite;

Amendamentul     23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  asigură că impactul de mediu al pescuitului asupra habitatelor marine este redus la minimum și, dacă este posibil, eliminat, astfel încât să nu reprezinte o amenințare pentru starea de conservare a habitatelor respective;

(c)  asigură că impactul de mediu al pescuitului asupra habitatelor marine este redus la minimum și, dacă este posibil, eliminat;

Amendamentul     24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  asigură că sunt îndeplinite criteriile pentru descriptorii 1, 3, 4 și 6 prevăzute în partea B din anexa la Decizia 2010/477/UE a Comisiei.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Măsurile tehnice au drept scop atingerea următoarelor ținte:

1.  Măsurile tehnice ating următoarele ținte:

Amendamentul     26

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  capturile de specii marine inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare nu depășesc 5 % din volum, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) și articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(a)  capturile de specii marine inferioare dimensiunilor minime de referință pentru conservare nu depășesc volumul stabilit în recomandările comune ale grupurilor regionale de state membre și sunt consecvente cu planurile privind aruncarea capturilor înapoi în mare, iar diversitatea speciilor de pești și a uneltelor de pescuit ar trebui luată în considerare;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  capturile accidentale de mamifere marine, reptile marine, păsări marine și alte specii neexploatate în scopuri comerciale nu depășesc pragurile prevăzute de legislația Uniunii și de acordurile internaționale;

(b)  capturile accidentale de mamifere marine, reptile marine, păsări marine și alte specii neexploatate în scopuri comerciale nu depășesc pragurile prevăzute de legislația Uniunii și de acordurile internaționale, scopul fiind de a elimina progresiv aceste capturi accidentale;

Amendamentul     28

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  impactul de mediu al activităților de pescuit asupra habitatelor de pe fundul mării nu depășește nivelurile necesare pentru a asigura o stare ecologică bună pentru fiecare tip de habitat evaluat în cadrul Directivei 2008/56/CE, în fiecare regiune sau subregiune marină, în ceea ce privește atât calitatea habitatului, cât și întinderea spațială pe care trebuie să fie atinse nivelurile necesare.

(c)  impactul de mediu al activităților de pescuit asupra habitatelor marine, inclusiv asupra habitatelor sensibile de pe fundul mării, este redus la minimum și este menținut sub nivelurile necesare pentru a asigura o stare ecologică bună, în special pentru fiecare tip de habitat evaluat în cadrul Directivei 2008/56/CE, în fiecare regiune sau subregiune marină, în ceea ce privește atât calitatea habitatului, cât și întinderea spațială pe care trebuie să fie atinse nivelurile necesare, cu scopul de a asigura îndeplinirea criteriilor pentru descriptorul 6 prevăzute în Partea B din anexa la Decizia 2010/477/UE a Comisiei;

Amendamentul     29

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  asigură eliminarea treptată și progresivă a capturilor accidentale de pește nedorit, pentru a asigura îndeplinirea criteriilor pentru descriptorii 1, 3 și 4 prevăzute în partea B din anexa la Decizia 2010/477/UE a Comisiei.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „model de exploatare” înseamnă modul în care este distribuită presiunea de pescuit pe profilul de vârstă al unui stoc;

(1)  „model de exploatare” înseamnă modul în care este distribuită presiunea de pescuit pe profilul de vârstă și în funcție de dimensiuni al unui stoc;

Amendamentul     31

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „pescuit selectiv” înseamnă capacitatea unei metode de pescuit de a viza și de a captura pește sau crustacee în funcție de mărime și de specie în timpul operațiunii de pescuit, care permite ca speciile nevizate să fie evitate sau eliberate nevătămate;

(3)  „pescuit selectiv” înseamnă capacitatea unei metode de pescuit de a viza și de a captura pește sau crustacee în funcție de mărime și de specie în timpul operațiunii de pescuit, care permite ca speciile nevizate și puietul din speciile reglementate să fie evitate sau eliberate nevătămate;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  „stadiul de conservare a unui habitat natural” înseamnă conservarea habitatelor potrivit definiției de la articolul 1 litera (e) din Directiva 92/43/CEE;

Amendamentul     33

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  „pescuit recreativ” înseamnă activități necomerciale de pescuit care exploatează resursele acvatice marine vii în scop recreativ, turistic sau sportiv;

(9)  „pescuit recreativ” înseamnă activități necomerciale de pescuit care exploatează resursele biologice marine vii în scop recreativ, turistic sau sportiv;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  „consilii consultative” înseamnă grupuri de părți interesate stabilite în cadrul PCP pentru a promova o reprezentare echilibrată a tuturor părților interesate și pentru a contribui la realizarea obiectivelor PCP;

(10)  „consilii consultative” înseamnă grupuri de părți interesate stabilite în cadrul PCP în conformitate cu articolele 43-45 și reprezentanții părților interesate în conformitate cu anexa III din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a contribui la realizarea obiectivelor PCP;

Justificare

Componența consiliilor consultative ar trebui să respecte echilibrul în materie de reprezentare stabilit de PCP.

Amendamentul     35

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  „respingere selectivă” înseamnă practica de a se debarasa de peștele ieftin care face obiectul unor limite de captură, chiar dacă acesta ar putea fi debarcat în mod legal, astfel încât să crească la maximum valoarea economică sau monetară totală a peștelui adus în port;

(42)  „respingere selectivă” înseamnă practica de a se debarasa de peștele ieftin care face obiectul unor limite de captură, chiar dacă acesta ar fi trebuit să fi fost debarcat în mod legal, astfel încât să crească la maximum valoarea economică sau monetară totală a peștelui adus în port;

Justificare

În ceea ce privește practica respingerii selective, debarasarea este o soluție ieftină care, adesea, are efecte serioase asupra anumitor specii, întrucât rata de supraviețuire variază în funcție de specie și de timpul petrecut la bord. Principiul care guvernează această practică ar trebui să fie debarcarea peștelui, nu o abordare flexibilă, bazată pe factori economici.

Amendamentul     36

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.   În pofida dispozițiilor articolului 2, prezentul articol se aplică apelor din marea liberă și apelor țărilor terțe.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în cele mai bune avize științifice disponibile indică faptul că este necesară o modificare a listei din anexa I, prin adăugarea de noi specii care necesită protecție, Comisia are competența de a adopta modificările respective prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 32.

4.  În cazul în cele mai bune avize științifice disponibile indică faptul că este necesară o modificare a listei din anexa I, Comisia are competența de a adopta modificările respective prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 32.

Justificare

Lista ar trebui modificată nu doar în cazul în care o specie nouă necesită protecție, ci și, de exemplu, în cazul în care o specie necesită protecție într-o zonă suplimentară sau, dimpotrivă, dacă o specie nu mai necesită protecție.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Măsurile adoptate în temeiul alineatului (4) din prezentul articol au ca scop atingerea obiectivului stabilit la articolul 4 alineatul (1) litera (b).

5.  Măsurile adoptate în temeiul alineatului (4) din prezentul articol au ca scop atingerea obiectivului stabilit la articolul 4 alineatul (1) literele (b) și (ca).

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atunci când sunt capturate accidental, exemplarele din speciile menționate la alineatul (1) trebuie eliberate imediat, nevătămate.

2.  Atunci când sunt capturate accidental, exemplarele din speciile menționate la alineatul (1) trebuie eliberate imediat, nevătămate. În cazul speciilor menționate la alineatul (1), operatorii de nave de pescuit înregistrează și transmit autorităților relevante informații privind specimenele capturate accidental și eliberate înapoi în apă, potrivit dispozițiilor Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/1251 a Comisiei1a.

 

__________________

 

1a Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1701 a Comisiei din 19 august 2016 de stabilire a normelor privind formatul de transmitere a planurilor de lucru pentru colectarea de date din sectoarele pescuitului și acvaculturii [notificată cu numărul C(2016) 5304], JO L 260, 27.9.2016, p. 153.

Justificare

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1251 a Comisiei privind colectarea de date dispune că capturile accidentale de specii sensibile pot fi înregistrate în jurnalele de pescuit. În plus, pescarii colaborează adesea cu oamenii de știință pentru a le furniza specimene moarte. Aceasta reprezintă o contribuție importantă a pescarilor pentru a îmbunătăți cunoștințele cu privire la speciile respective.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În pofida alineatelor (1) și (2), păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea unor exemplare din speciile marine menționate la alineatul (1) care au fost capturate accidental este autorizată în măsura în care activitatea respectivă este necesară pentru a asigura asistența pentru recuperarea animalelor și cu condiția ca autoritățile naționale competente să fi fost informate în mod corespunzător în prealabil.

3.  În pofida alineatelor (1) și (2), păstrarea la bord, transbordarea sau debarcarea unor exemplare din speciile marine menționate la alineatul (1) care au fost capturate accidental este autorizată în măsura în care activitatea respectivă este necesară pentru a asigura asistența pentru recuperarea animalelor individuale sau dacă specimenul este mort și, prin urmare, poate fi folosit în scopuri științifice. Autoritățile naționale competente sunt informate în mod corespunzător.

Justificare

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1251 a Comisiei privind colectarea de date dispune că capturile accidentale de specii sensibile pot fi înregistrate în jurnalele de pescuit. În plus, pescarii colaborează adesea cu oamenii de știință pentru a le furniza specimene moarte. Aceasta reprezintă o contribuție importantă a pescarilor pentru a îmbunătăți cunoștințele cu privire la speciile respective.

Amendamentul     41

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, un stat membru poate institui, pentru navele aflate sub pavilionul său, măsuri de atenuare sau restricții cu privire la utilizarea anumitor unelte, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Astfel de măsuri reduc la minimum și, dacă este posibil, elimină capturile din speciile menționate la alineatul (1) și trebuie să fie compatibile cu obiectivele stabilite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cel puțin la fel de severe ca măsurile tehnice aplicabile în temeiul dreptului Uniunii.

4.  Pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, un stat membru poate institui, pentru navele aflate sub pavilionul său, măsuri de atenuare sau restricții cu privire la utilizarea anumitor unelte, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Astfel de măsuri reduc la minimum și, dacă este posibil, elimină capturile din speciile menționate la alineatul (1) sau din alte specii capturate accidental și trebuie să fie compatibile cu obiectivele stabilite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cel puțin la fel de severe ca măsurile tehnice aplicabile în temeiul dreptului Uniunii.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Se interzice utilizarea uneltelor de pescuit prevăzute în anexa II în zonele relevante prevăzute în anexa respectivă.

1.  Se interzice utilizarea uneltelor de pescuit prevăzute în anexa II în zonele relevante prevăzute în anexa respectivă. Pentru ariile speciale de conservare stabilite în temeiul Directivei 92/43/CEE și pentru ariile de protecție specială stabilite în temeiul Directivei 2009/147/CE, echipamentele de pescuit pot fi utilizate doar în temeiul articolului 6 alineatele (2) și (3) din Directiva 92/43/CEE.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  de a asigura protejarea puietului de specii marine în temeiul articolului 15 alineatele (11) și (12) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(a)  de a asigura protejarea puietului de specii marine astfel încât majoritatea peștelui prins să fi atins vârsta de reproducere înainte de a fi fost prins și în temeiul articolului 15 alineatele (11) și (12) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

Amendamentul     44

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Alineatul (1) nu se aplică pentru capturile de specii care sunt scutite de la aplicarea obligației de debarcare în temeiul articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

2.  Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1), aruncarea peștilor înainte de ridicarea plaselor se poate aplica pentru capturile de specii care sunt scutite de la aplicarea obligației de debarcare în temeiul articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Justificare

În cazul aruncării peștilor înainte de ridicarea plaselor, sortarea are loc deja în apă. Prin urmare, aceasta este în conformitate cu intenția scutirilor de la obligația de debarcare în cazurile în care au fost demonstrate rate ridicate de supraviețuire. Respingerea selectivă este o alegere ieftină pentru debarasarea de peștele ieftin deja aflat la bord. Această practică poate avea efecte serioase asupra diferitelor specii, în funcție de capacitățile de supraviețuire ale acestora și, prin urmare, trebuie aleasă o altă abordare în ceea ce privește obligațiile de debarcare pentru aceste două practici.

Amendamentul     45

Propunere de regulament

Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Specii care nu fac obiectul unor limite de captură

Capturile de specii nedorite care nu fac obiectul unor limite de captură

Amendamentul     46

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În conformitate cu procedura stabilită la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, statele membre pot prezenta recomandări comune care definesc măsuri tehnice adecvate la nivel regional care se abat de la măsurile prevăzute la alineatul (1).

2.  În conformitate cu procedura stabilită la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, statele membre pot prezenta recomandări comune care definesc măsuri tehnice adecvate la nivel regional care se abat de la măsurile prevăzute la alineatul (1). Procedând astfel, statele membre ar trebui să vizeze implicarea tuturor părților interesate relevante într-o măsură cât mai mare.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Măsurile tehnice recomandate în conformitate cu alineatul (2) trebuie să fie cel puțin echivalente, din punctul de vedere al modelelor de exploatare și al nivelului de protecție oferit pentru speciile și habitatele sensibile, cu măsurile prevăzute la alineatul (1).

3.  Măsurile tehnice recomandate în conformitate cu alineatul (2) urmăresc asigurarea unui grad ridicat de sustenabilitate a mediului și trebuie să fie cel puțin echivalente, din punctul de vedere al modelelor de exploatare și al nivelului de protecție oferit pentru speciile și habitatele sensibile, cu măsurile prevăzute la alineatul (1).

Amendamentul     48

Propunere de regulament

Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsuri regionale în cadrul unor planuri multianuale

Măsuri tehnice în contextul regionalizării

Amendamentul     49

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia are competența de a stabili măsuri tehnice la nivel regional, în vederea atingerii obiectivelor din planurile multianuale prevăzute la articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Astfel de măsuri se stabilesc prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 32 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

1.  Comisia are competența de a stabili măsuri tehnice la nivel regional, în vederea atingerii obiectivelor din planurile multianuale prevăzute la articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Astfel de măsuri se stabilesc prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 32 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. În pofida dispozițiilor de la articolul 18 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, Comisia poate adopta astfel de acte delegate și în absența unei recomandări comune la care se face referire în alineatele respective.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Atunci când prezintă recomandări comune pentru stabilirea măsurilor tehnice menționate la alineatul (1), statele membre trebuie să furnizeze dovezi științifice care să susțină adoptarea măsurilor respective.

5.  Atunci când prezintă recomandări comune pentru stabilirea măsurilor tehnice menționate la alineatul (1), statele membre trebuie să furnizeze dovezi științifice care să susțină adoptarea măsurilor respective. Dovezile științifice sunt făcute publice cel târziu în momentul în care recomandarea comună este transmisă Comisiei.

Amendamentul     51

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia poate solicita CSTEP să evalueze recomandările comune menționate la alineatul (5).

6.  Comisia solicită CSTEP să evalueze recomandările comune menționate la alineatul (5).

Justificare

Evaluarea efectuată de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) nu ar trebui să fie opțională. Potrivit PCP, acest comitet există pentru a furniza consiliere științifică solidă. Prin urmare, toate recomandările comune care stabilesc măsuri tehnice ar trebui întotdeauna evaluate de CSTEP, deoarece este posibil ca impactul lor asupra zonelor sau a speciilor nevizate să nu fie studiat într-o manieră holistică.

Amendamentul     52

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Adoptarea de măsuri tehnice în conformitate cu alineatele (1) și (2) este condiționată de o evaluare pozitivă din partea CSTEP.

Justificare

Toate recomandările de modificare, completare sau derogare de la măsurile existente ar trebui evaluate științific de CSTEP, deoarece impactul acestora asupra zonelor sau a speciilor nevizate poate fi încă necunoscut sau nestudiat integral. Măsurile respective ar trebui adoptate numai în cazul în care evaluarea lor este una pozitivă.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când prezintă recomandări comune, în conformitate cu articolul 19, în scopul modificării sau al stabilirii dimensiunilor minime de referință pentru conservare menționate în partea A din anexele V-X, statele membre respectă obiectivul de asigurare a protecției puietului de specii marine.

1.  Atunci când prezintă recomandări comune, în conformitate cu articolul 19, în scopul modificării sau al stabilirii dimensiunilor minime de referință pentru conservare menționate în partea A din anexele V-X, statele membre respectă obiectivul de asigurare a protecției puietului de specii marine. Recomandările comune se bazează pe cele mai bune dovezi științifice disponibile și țin seama de criterii biologice, în special de dimensiunea speciei la maturitate. Recomandările comune nu periclitează dispozițiile în materie de control și de aplicare a legii legate de debarcarea și comercializarea produselor pescărești.

Amendamentul     54

Propunere de regulament

Articolul 23 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când prezintă recomandări comune, în conformitate cu articolul 19, pentru a permite crearea de închideri în timp real și adoptarea de dispoziții privind schimbarea zonei de pescuit cu scopul de a asigura protecția concentrărilor de puiet de pește sau de specii de pești sau crustacee aflate în perioada de reproducere, statele membre includ următoarele elemente:

Atunci când prezintă recomandări comune, în conformitate cu articolul 19, pentru a permite crearea de închideri în timp real și adoptarea de dispoziții privind schimbarea zonei de pescuit cu scopul de a asigura protecția concentrărilor de puiet de pește sau de specii de pești sau crustacee sau de specii sensibile aflate în perioada de reproducere, statele membre includ următoarele elemente:

Justificare

Speciile sensibile, astfel cum sunt definite la articolul 6 alineatul (7), sunt speciile a căror protecție este necesară pentru a obține o stare ecologică bună în conformitate cu Directiva 2008/56/CE. De asemenea, închiderile în timp real ar trebui să constituie o posibilitate de protejare a acestor specii.

Amendamentul     55

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când prezintă recomandări comune, în conformitate cu articolul 19, pentru a permite sau a extinde utilizarea uneltelor de pescuit inovatoare, inclusiv traulul cu impulsuri electrice, astfel cum este descris în partea E din anexa V în cadrul unui bazin maritim specific, statele membre prezintă o evaluare a impactului posibil al utilizării unor astfel de unelte asupra speciilor vizate și asupra speciilor și habitatelor sensibile.

1.  Atunci când prezintă recomandări comune, în conformitate cu articolul 19, pentru a permite sau a extinde utilizarea uneltelor de pescuit inovatoare, inclusiv traulul cu impulsuri electrice, astfel cum este descris în partea E din anexa V în cadrul unui bazin maritim specific, statele membre prezintă o evaluare a impactului posibil al utilizării unor astfel de unelte asupra speciilor vizate, asupra altor specii din ecosistem și asupra habitatelor. O astfel de evaluare se va baza pe utilizarea uneltelor de pescuit inovatoare pe durata unei perioade de testare limitată pentru cel mult 5 % din navele care se află în prezent în respectivul métier pentru o perioadă de cel puțin doi ani.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Utilizarea unor unelte de pescuit inovatoare nu este permisă în cazul în care evaluările indică faptul că utilizarea lor va conduce la un impact negativ asupra habitatelor sensibile și a speciilor nevizate.

3.  Utilizarea unor unelte de pescuit inovatoare nu este permisă în cazul în care evaluările indică faptul că utilizarea lor va conduce la un impact negativ direct sau cumulativ asupra habitatelor marine, inclusiv asupra habitatelor sensibile sau a speciilor nevizate.

Amendamentul     57

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Măsurile menționate la alineatul (1) au ca scop atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 3 și, în special, protejarea concentrărilor de puiet sau de specii de pește sau crustacee aflate în perioada de reproducere.

2.  Măsurile menționate la alineatul (1) au ca scop atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 3 și, în special, protejarea concentrărilor de puiet sau de specii de pește sau crustacee aflate în perioada de reproducere. Acestea sunt cel puțin la fel de severe ca măsurile tehnice aplicabile în temeiul dreptului Uniunii.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice

Referințe

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

PECH

11.4.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

11.4.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Claudiu Ciprian Tănăsescu

27.4.2016

Examinare în comisie

30.1.2017

 

 

 

Data adoptării

9.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

22

3

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Membri supleanți prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, James Nicholson, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Edouard Martin, Lieve Wierinck

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

37

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

22

-

ECR

Ian Duncan, Arne Gericke, Urszula Krupa, James Nicholson, Boleslaw G. Piecha

EFDD

Julia Reid

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice

Referințe

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Data prezentării la PE

11.3.2016

 

 

 

Comisie competentă

Data anunţului în plen

PECH

11.4.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunţului în plen

DEVE

11.4.2016

ENVI

11.4.2016

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Gabriel Mato

12.4.2016

 

 

 

Examinare în comisie

19.4.2016

12.7.2016

8.9.2016

10.10.2016

 

10.11.2016

25.4.2017

30.5.2017

 

Data adoptării

21.11.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

5

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Data depunerii

28.11.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

5

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

ENF Group

France Jamet

GUE/NGL Group

Maria Lidia Senra Rodríguez

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică - Politica de confidențialitate