SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 a (EÚ) č. 1380/2013 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005

28.11.2017 - (COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)) - ***I

Výbor pre rybárstvo
Spravodajca: Gabriel Mato


Postup : 2016/0074(COD)
Postup v rámci schôdze

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 a (EÚ) č. 1380/2013 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005

(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0134),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0117/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 13. júla 2016[1],

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. decembra 20162,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0381/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 a (EÚ) č. 1380/2013 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 a nariadenie Komisie (ES) č. 494/2002

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a)  Zjednodušenie existujúcich pravidiel je potrebné na lepšie pochopenie a dodržiavanie zo strany prevádzkovateľov, vnútroštátnych orgánov a zainteresovaných strán. Konzultačný postup s poradnými radami by sa mal rešpektovať v súlade s nariadením (EÚ) č. 1380/2013 a pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby všetky ciele týkajúce sa ochrany a udržateľnosti boli plne rešpektované.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b)  Zjednodušenie súčasných pravidiel týkajúcich sa technických opatrení by nemalo viesť k oslabeniu noriem v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Je potrebné vytvoriť rámec na reguláciu technických opatrení. Tento rámec by mal obsahovať všeobecné pravidlá platné vo všetkých vodách Únie a zabezpečiť vypracovanie technických opatrení, ktoré prostredníctvom regionalizácie zavedenej v rámci SRP zohľadnia regionálne špecifiká jednotlivých druhov rybolovu a rybolovných oblastí.

(3)  Je potrebné vytvoriť rámec na reguláciu technických opatrení. Tento rámec by mal obsahovať všeobecné pravidlá platné vo všetkých vodách Únie a zabezpečiť vypracovanie technických opatrení, ktoré prostredníctvom regionalizácie zavedenej v rámci SRP zohľadnia regionálne špecifiká jednotlivých druhov rybolovu a rybolovných oblastí. Tento proces by mal umožňovať účinne kombinovať spoločné pravidlá a miestnu situáciu v jednotlivých oblastiach. Tento proces by však nemal viesť k akejsi forme opätovného znárodňovania SRP, pričom je dôležité, aby poradné rady naďalej zabezpečovali, že sa regionalizácia uskutočňuje podľa prístupu Únie v súlade s odôvodnením 14 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Rámec by sa mal vzťahovať na odchyt a vyloďovanie rybolovných zdrojov, ako aj na používanie rybárskeho výstroja a vzájomné pôsobenie rybolovných činností a morských ekosystémov.

(4)  Rámec by sa mal vzťahovať na odchyt a vyloďovanie rybolovných zdrojov, ako aj na používanie rybárskeho výstroja a vzájomné pôsobenie rybolovných činností a morských ekosystémov a mal by zohľadňovať aj sociálno-ekonomickú dynamiku.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Technické opatrenia by sa v relevantných prípadoch mali vzťahovať na rekreačné rybárstvo, ktoré môže mať významný vplyv na populácie druhov rýb a vodných schránkovcov a kôrovcov.

(6)  Rekreačné rybárstvo môže mať významný vplyv na morské prostredie, populácie druhov rýb a iných druhov, a malo by preto podliehať technickým opatreniam.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a)  Ryby ulovené rekreačnými rybármi (lov na háčik a udicu) sú púšťané na slobodu s vysokou mierou prežitia, až kým sa nepreukáže opak na základe vedeckých dôkazov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6b)  Táto povinnosť vylodiť úlovky sa uplatňuje podľa nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 na všetky úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu. Ak sa však jedince uvedených druhov ulovia a okamžite pustia na slobodu v rámci rekreačného rybolovu a z vedeckých dôkazov vyplýva vysoká miera prežitia v prípade týchto druhov, ako to môže byť v prípade rýb ulovených rekreačnými rybármi používajúcimi rybárske náčinie, malo by byť možné vyňať príslušný druh rybolovu z povinnosti vylodiť úlovky pri uplatňovaní postupov stanovených v danom nariadení, najmä prijatím opatrení na tento účel v rámci viacročných plánov a/alebo plánov pre odhadzovanie úlovkov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Technické opatrenia by mali prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP – loviť na úrovni maximálneho udržateľného výnosu, znížiť množstvo nechcených úlovkov, eliminovať odhadzovanie úlovkov a prispieť k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES18.

(7)  Technické opatrenia by mali prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP.

__________________

 

18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

 

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a) Technické opatrenia musia byť primerané vzhľadom na sledované ciele. Pred ich prijatím treba zohľadniť ich možný hospodársky  sociálny vplyv.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b)  Presadzovaním a vykonávaním technických opatrení, operačných programov a v relevantných prípadoch vydávaním povolení, obmedzeniami týkajúcimi sa konštrukcie a prevádzky plavidiel a rybárskeho výstroja by nemalo byť dotknuté dosahovanie lepších zdravotných a bezpečnostných noriem pre plavidlá vykonávajúce rybolovné operácie a rybolovné činnosti.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7c)  Technické opatrenia prijaté podľa tohto nariadenia by mali byť v súlade so Strategickým plánom pre biodiverzitu na roky 2011 – 2020 prijatým v rámci Dohovoru OSN o biologickej diverzite, a podporovať vykonávanie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020, najmä cieľ zabezpečiť udržateľné využívanie rybolovných zdrojov a s nimi súvisiace činnosti.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Technické opatrenia by mali konkrétne poskytnúť ochranu juvenilných rýb a neresiacich sa húfov vďaka používaniu selektívneho rybárskeho výstroja a preventívnymi opatreniami. Technickými opatreniami by sa mal navyše minimalizovať a pokiaľ možno eliminovať vplyv rybárskeho výstroja na morské ekosystémy, a najmä na citlivé druhy a biotopy. Technické opatrenia by mali prispieť k zavedeniu riadiacich opatrení na účely dosiahnutia súladu so záväzkami vyplývajúcimi zo smernice Rady 92/43/EHS19, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES20 a smernice 2008/56/ES.

(8)  Technické opatrenia by mali konkrétne prispieť k ochrane juvenilných rýb a neresiacich sa húfov vďaka používaniu selektívneho rybárskeho výstroja a preventívnymi opatreniami. Technickými opatreniami by sa malo navyše prispieť k minimalizácii a podľa možností k eliminácii negatívneho vplyvu rybárskeho výstroja na morské ekosystémy, a najmä na citlivé druhy a biotopy. Stimuly by sa mali poskytnúť na podnietenie používania výstroja a postupov, ktoré majú malý vplyv na životné prostredie. Technické opatrenia by mali prispieť k zavedeniu riadiacich opatrení na účely dosiahnutia súladu so záväzkami vyplývajúcimi zo smernice Rady 92/43/EHS19, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES20 a smernice 2008/56/ES.

__________________

__________________

19 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

19 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva, Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.

20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva, Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a)  Problematika náhodného výlovu citlivých druhov by sa vzhľadom na vysokú mieru ochrany, ktorú im poskytujú smernice Rady 92/43/EHS, 2009/147/ES a 2008/56/ES, na ich značnú zraniteľnosť a záväzok dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav mala riešiť komplexne v rámci všetkých druhov rybolovu a výstroja.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V záujme vyhodnotenia účinnosti technických opatrení by sa mali prijať zámery týkajúce sa úrovne nechcených úlovkov, úrovne vedľajších úlovkov citlivých druhov a rozsahu morských biotopov nepriaznivo ovplyvnených rybolovom, ktoré zodpovedajú cieľom SRP a právnych predpisov Únie o ochrane životného prostredia (predovšetkým smernice Rady 92/43 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES21) a najlepšej medzinárodnej praxi.

(9)  V záujme vyhodnotenia účinnosti technických opatrení by sa mali prijať ukazovatele výkonnosti týkajúce sa zníženia úlovkov rýb, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, a náhodných úlovkov citlivých druhov, ako aj obmedzenia negatívnych environmentálnych vplyvov na morské biotopy v dôsledku rybolovu, ktoré zodpovedajú cieľom SRP a právnych predpisov Únie o ochrane životného prostredia (predovšetkým smernice 92/43, smernice 2009/147/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES21).

__________________

__________________

21 Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.

21 Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a)  Členské štáty by mali čo najviac využívať dostupné opatrenia uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/20141a s cieľom podporiť rybárov pri vykonávaní technických opatrení a zabezpečiť, aby sa zohľadnili sociálno-ekonomické ciele SRP.

 

_______________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 and (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Mali by sa zakázať niektoré deštruktívne typy rybárskeho výstroja alebo metódy, pri ktorých sa používajú výbušniny, jedy, omamné látky, elektrický prúd, pneumatické kladivá alebo iné úderné nástroje, vlečené zariadenia a drapáky na zber koralu červeného alebo iných druhov koralov a koralovitých druhov, a niektoré typy harpún; špecifická výnimka platí pre impulzové vlečné siete, ktoré možno použiť za určitých prísnych podmienok.

(11)  Mali by sa zakázať niektoré deštruktívne typy rybárskeho výstroja alebo metódy, pri ktorých sa používajú výbušniny, jedy, omamné látky, elektrický prúd, pneumatické kladivá alebo iné úderné nástroje, vlečené zariadenia a drapáky na zber koralu červeného alebo iných druhov koralov a koralovitých druhov, a niektoré typy harpún; špecifická výnimka platí pre impulzové vlečné siete, ktoré možno použiť za určitých prísnych podmienok. V tejto súvislosti treba zabezpečiť, aby existovala primeraná informovanosť o vplyvoch inovačného rybárskeho výstroja, ako sú impulzové vlečné siete, vrátane kumulatívnych účinkov pred tým, ako sa používanie výstroja všeobecne zavedie. Okrem toho by sa mal zaviesť systém monitorovania, kontroly a hodnotenia slúžiaci na presadzovanie a výskum, ako aj na účely hodnotenia. Napokon by súčasné licencie mali podliehať vedeckému prehodnoteniu pred tým, ako budú trvalo vedené ako „nezakázané“.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a)  Sú potrebné podrobné a kvantifikované poznatky o vplyvoch inovačného rybárskeho výstroja, a to aj impulzných vlečných sietí vrátane ich kumulatívnych účinkov na morské prostredie a druhy, pred tým, ako sa ich používanie všeobecne zavedie v komerčnom rozsahu. Mal by sa vytvoriť účinný program monitorovania a hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  V záujme zabezpečenia ochrany citlivých hlbokomorských druhov by mal na základe odporúčania STECF mal naďalej platiť zákaz rybolovu statickými sieťami v divíziách ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj a VIIk a podoblastiach ICES VIII, IX, X a XII východne od 27° z. d. vo vodách so zmapovanou hĺbkou viac ako 600 metrov.

(14)  V záujme zabezpečenia ochrany citlivých hlbokomorských druhov by mal na základe odporúčania STECF naďalej platiť zákaz rybolovu statickými sieťami v divíziách ICES IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj a VIIk a podoblastiach ICES VIII, IX, X a XII východne od 27° z. d. vo vodách so zmapovanou hĺbkou viac ako 600 metrov, pokiaľ členské štáty nepreukážu vedeckými štúdiami po porade s výborom STECF alebo uskutočňovaním osobitného riadenia využívajúceho regionalizáciu, čo by mohlo okrem iného zahŕňať zníženie počtu plavidiel pôsobiacich v oblasti alebo zníženie počtu mesiacov rybolovu, alebo prostredníctvom viacročných plánov, že pri uvedenom rybolove je veľmi nízka úroveň vedľajších úlovkov žralokov alebo odhodených úlovkov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  V prípade určitých vzácnych druhov rýb, napríklad druhov žralokov a rají, by aj obmedzená rybolovná činnosť mohla vážne ohroziť ich stav ochrany. Na ochranu takýchto druhov by sa mal zaviesť všeobecný zákaz lovu.

(15)  V prípade určitých druhov rýb, ktoré sú vzácne alebo sú pre svoje biologické vlastnosti osobitne vystavené riziku nadmerného lovu, by aj obmedzená rybolovná činnosť mohla vážne ohroziť ich stav ochrany. Na ochranu takýchto druhov by sa mal zaviesť všeobecný zákaz lovu.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  S cieľom pomôcť odvetviu rybolovu pri plnení povinnosti vylodiť úlovky by členské štáty mali prijať opatrenia na uľahčenie skladovania a získavania odbytísk pre morské druhy, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť. Medzi tieto opatrenia by mala patriť podpora investícií do výstavby a prispôsobenia vyloďovacích miest a prístreškov alebo podpora investícií s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu produktov rybolovu.

(21)  S cieľom pomôcť odvetviu rybolovu pri plnení povinnosti vylodiť úlovky a zabezpečiť rovnaké podmienky tým, že sa táto povinnosť v plnom rozsahu dodržiava, by členské štáty mali prijať opatrenia na uľahčenie skladovania a získavania odbytísk pre morské druhy, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť. Medzi tieto opatrenia by mala patriť podpora investícií do výstavby a prispôsobenia vyloďovacích miest a prístreškov alebo podpora investícií s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu produktov rybolovu.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  V prípadoch, keď z vedeckých odporúčaní vyplýva, že dochádza k značnému počtu nechcených úlovkov druhov, na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia výlovu, a preto sa na ne nevzťahuje ani povinnosť vylodiť úlovky, členské štáty by mali realizovať pilotné projekty s cieľom preskúmať možnosti zníženia týchto úlovkov a zaviesť primerané technické opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa.

(23)  V prípadoch, keď z vedeckých odporúčaní vyplýva, že dochádza k značnému počtu nechcených úlovkov druhov, členské štáty by mali realizovať pilotné projekty s cieľom preskúmať možnosti zníženia týchto úlovkov a zaviesť primerané technické opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Ak na regionálnej úrovni neplatia žiadne technické opatrenia, mali by sa uplatňovať základné normy. Dané základné normy by mali vychádzať z existujúcich technických opatrení s prihliadnutím na odporúčania výboru STECF a stanoviská zainteresovaných strán. Normy by mali obsahovať základné veľkosti ôk siete pre vlečený výstroj a statické siete, minimálne ochranné referenčné veľkosti, oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu, opatrenia na ochranu prírody a na zmiernenie rizika vedľajších úlovkov morských cicavcov a morských vtákov v určitých oblastiach a všetky ďalšie existujúce opatrenia špecifické pre jednotlivé regióny, ktoré sú i naďalej potrebné na zabezpečenie cieľov ochrany a ktoré treba dodržiavať, až kým sa neprijmú zodpovedajúce opatrenia v rámci regionalizácie.

(24)  Ak na regionálnej úrovni neplatia žiadne technické opatrenia, mali by sa uplatňovať základné normy. Dané základné normy by mali vychádzať z existujúcich technických opatrení s prihliadnutím na odporúčania výboru STECF a stanoviská zainteresovaných strán. Normy by mali obsahovať základné veľkosti ôk siete pre vlečený výstroj a statické siete, minimálne ochranné referenčné veľkosti, oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu, opatrenia na ochranu prírody s cieľom minimalizovať a podľa možností odstrániť náhodné úlovky morských cicavcov a morských vtákov v určitých oblastiach a všetky ďalšie existujúce opatrenia špecifické pre jednotlivé regióny, ktoré sú i naďalej potrebné na zabezpečenie cieľov ochrany a ktoré treba dodržiavať, až kým sa neprijmú zodpovedajúce opatrenia v rámci regionalizácie.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Členské štáty spolu so zainteresovanými stranami môžu vypracovať spoločné odporúčania vhodných technických opatrení, ktoré v súlade s regionalizačnými postupmi stanovenými v rámci SRP obsahujú výnimky zo základných noriem.

(25)  Členské štáty by v úzkej spolupráci s príslušnými poradnými radami mali mať možnosť vypracovať spoločné odporúčania vhodných technických opatrení na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, ktoré v súlade s regionalizačnými postupmi stanovenými v rámci SRP obsahujú výnimky zo základných noriem na prispôsobenie technických opatrení regionálnym špecifikám rybolovu, a to aj v prípade neexistencie viacročného plánu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Z hľadiska využívania a ochrany citlivých druhov a biotopov by takéto regionálne technické opatrenia mali byť minimálne rovnocenné základným normám.

(26)  Regionalizácia by sa mala využiť na vytvorenie prispôsobených opatrení, ktoré zohľadňujú osobitosti každej rybárskej oblasti vrátane ochrany jej citlivých druhov a biotopov. Takéto regionálne technické opatrenia by mali byť udržateľné a minimálne zabezpečiť rovnaké modely využívania a úroveň ochrany ako základné normy. Prijatie akéhokoľvek regionálneho technického opatrenia by malo vychádzať z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26a)  Rozhodnutia prijaté regionálnymi skupinami členských štátov v rámci regionalizácie by mali spĺňať rovnaké normy demokratického dohľadu ako normy platné v dotknutých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26b)  Regionalizácia by sa mala využívať ako nástroj na podporu účasti všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane mimovládnych organizácií a na posilnenie postavenia a zapojenia rybárov tak, aby mohli úzko spolupracovať s členskými štátmi, poradnými radami a vedeckými pracovníkmi s cieľom vytvoriť prispôsobené opatrenia, ktoré budú zohľadňovať osobitosti každej rybolovnej oblasti a chrániť jej environmentálne podmienky.

Pozmeňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

27a)  Ak iba jeden členský štát má priamy záujem na riadení, môžu sa po konzultácii s relevantnými poradnými radami predkladať návrhy jednotlivých technických opatrení s cieľom upraviť existujúce ochranné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní, ktorými sa do viacročných plánov začleňuje výstroj umožňujúci selektívny lov jedincov určitého druhu alebo určitej veľkosti a ktorý sa odlišuje od základnej veľkosti ôk siete, by regionálne skupiny členských štátov mali zabezpečiť, že takýto výstroj zaručí v porovnaní so základnou normou minimálne podobnú alebo lepšiu selektívnosť.

(28)  Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní na začlenenie výstroja umožňujúceho selektívny lov jedincov určitého druhu alebo určitej veľkosti, ktorý sa odlišuje od základnej veľkosti ôk siete, by regionálne skupiny členských štátov mali zabezpečiť, že takýto výstroj zaručí v porovnaní so základnou normou minimálne podobnú alebo lepšiu selektívnosť.

Pozmeňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní na zmenu alebo zriadenie nových oblastí zákazu alebo obmedzenia rybolovu vo viacročných plánoch na účel ochrany juvenilných rýb a neresiacich sa húfov by regionálne skupiny členských štátov mali v spoločných odporúčaniach vymedziť špecifikácie, rozsah, trvanie, obmedzenie používania výstroja a mechanizmy kontroly a monitorovania.

(29)  Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní na zmenu alebo zriadenie nových oblastí zákazu alebo obmedzenia rybolovu na účel ochrany juvenilných rýb a neresiacich sa húfov by regionálne skupiny členských štátov mali v spoločných odporúčaniach vymedziť špecifikácie, rozsah, trvanie, obmedzenie používania výstroja a mechanizmy kontroly a monitorovania.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní na zmenu alebo stanovenie minimálnych ochranných referenčných veľkostí vo viacročných plánoch by regionálne skupiny členských štátov mali zabezpečiť, aby nebolo ohrozené dosiahnutie cieľov SRP, a to tak, že zaručia ochranu juvenilných jedincov morských druhov tak, že nedôjde k porušeniu trhu ani ku vzniku trhu s rybami, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť.

(30)  Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní na zmenu alebo stanovenie minimálnych ochranných referenčných veľkostí by regionálne skupiny členských štátov mali prispievať k dosahovaniu cieľov SRP, a to tak, že zaručia úplnú ochranu juvenilných jedincov morských druhov tak, že nedôjde k narušeniu trhu ani ku vzniku trhu s rybami, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  V rámci spoločných odporúčaní by mala byť poskytnutá možnosť zákazov a presunov v reálnom čase ako dodatočných opatrení na ochranu juvenilných jedincov alebo neresiacich sa húfov. V relevantných spoločných odporúčaniach by mali byť vymedzené podmienky zriadenia a zrušenia takýchto oblastí, ako aj opatrenia na kontrolu a monitorovanie.

(31)  V rámci spoločných odporúčaní by mala byť poskytnutá možnosť zákazov a presunov v reálnom čase ako dodatočných opatrení na ochranu juvenilných jedincov, neresiacich sa húfov alebo citlivých druhov. V relevantných spoločných odporúčaniach by mali byť vymedzené podmienky zriadenia a zrušenia takýchto oblastí vrátane výnimiek v prípade potreby, ako aj opatrenia na kontrolu a monitorovanie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Na základe vedeckého posúdenia vplyvu inovačného výstroja, ktoré riadne vyhodnotí výbor STECF, možno do spoločných odporúčaní regionálnych skupín členských štátov začleniť použitie takéhoto výstroja (napríklad impulzových vlečných sietí) alebo rozšírenie jeho použitia. V prípade, že zo záverov vedeckého posúdenia vyplýva, že používanie inovačného rybárskeho výstroja bude mať negatívny vplyv na citlivé biotopy a necieľové druhy, nemalo by sa používanie takéhoto výstroja povoliť.

(32)  Na základe vedeckého posúdenia vplyvu inovačného výstroja, ktoré riadne vyhodnotí výbor STECF, vrátane potenciálne negatívnych vplyvov určitého výstroja, možno do spoločných odporúčaní regionálnych skupín členských štátov začleniť použitie inovačného výstroja (napríklad impulzových vlečných sietí) alebo rozšírenie jeho použitia. V prípade, že zo záverov vedeckého posúdenia vyplýva, že používanie inovačného rybárskeho výstroja bude mať priamy alebo kumulatívny negatívny vplyv na morské biotopy, najmä citlivé biotopy alebo necieľové druhy, alebo ohrozuje dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu morských vôd, nemalo by sa používanie takéhoto výstroja povoliť.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  S cieľom minimalizovať vedľajšie úlovky citlivých druhov a vplyv rybárskeho výstroja na citlivé biotopy by regionálne skupiny členských štátov mali vypracovať ďalšie opatrenia na zmiernenie vplyvu, ktorými sa dosiahne zníženie vplyvu rybolovu na citlivé druhy a biotopy. Ak z vedeckých dôkazov vyplýva, že stav ochrany týchto druhov a biotopov je vážne ohrozený, členské štáty by mali prijať dodatočné obmedzenia týkajúce sa konštrukcie a používania určitých typov rybárskeho výstroja alebo dokonca úplný zákaz ich používania v danom regióne. Tieto opatrenia by sa mohli vzťahovať na používanie unášaných sietí, v dôsledku ktorého dochádza v určitých oblastiach k značným úlovkom veľrybotvarých cicavcov a morských vtákov.

(33)  S cieľom minimalizovať a podľa možností odstrániť náhodné úlovky citlivých druhov a vplyv rybárskeho výstroja na citlivé biotopy by regionálne skupiny členských štátov mali vypracovať ďalšie opatrenia na zmiernenie vplyvu, ktorými sa dosiahne zníženie vplyvu rybolovu na citlivé druhy a biotopy. Ak z vedeckých dôkazov vyplýva, že stav ochrany týchto druhov a biotopov je vážne ohrozený, členské štáty by mali prijať dodatočné obmedzenia týkajúce sa konštrukcie a používania určitých typov rybárskeho výstroja alebo dokonca úplný zákaz ich používania v danom regióne, a to v záujme ochrany morského prostredia, miestnych populácií rýb a príslušných miestnych pobrežných spoločenstiev. Tieto opatrenia by sa mohli vzťahovať na používanie unášaných sietí, v dôsledku ktorého dochádza v určitých oblastiach k značným úlovkom veľrybotvarých cicavcov a morských vtákov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  S cieľom zachovať existujúce podrobné odporúčania schválené Komisiou pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (North East Atlantic Fisheries Commission, NEAFC) by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie akty o zoznamoch citlivých morských ekosystémov a špecifických technických opatreniach súvisiace so stanovenými opatreniami na ochranu mieňa modrého a sebastesov. Komisia by okrem toho mala byť splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa do práva Únie začlenia budúce zmeny opatrení prijatých komisiou NEAFC, ktoré sú predmetom určitých, výslovne vymedzených nepodstatných prvkov tohto nariadenia a ktoré sa podľa podmienok dohovoru stávajú pre Úniu záväznými. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila primerané konzultácie, a to aj na expertnej úrovni.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  S cieľom nebrániť vedeckému výskumu, umelému nasadzovaniu a premiestňovaniu morských organizmov by sa toto nariadenie nemalo vzťahovať na operácie, ktoré treba vykonávať v rámci takýchto činností.

(36)  S cieľom nebrániť vedeckému výskumu, priamemu nasadzovaniu a premiestňovaniu morských organizmov by sa toto nariadenie nemalo vzťahovať na operácie, ktoré treba vykonávať v rámci takýchto činností.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Ak sú k dispozícii vedecké odporúčania, z ktorých vyplýva, že sa vyžaduje urýchlene konať v záujme ochrany morských druhov, Komisia by mala byť v riadne odôvodnených prípadoch splnomocnená prijať okamžite uplatniteľné delegované akty, ktorými sa tieto hrozby zmiernia prostredníctvom technických opatrení, ktorými sa doplní toto nariadenie alebo technické opatrenia, ktoré boli stanovené v súlade s právnymi predpismi Únie, alebo ktorými sa stanovia výnimky z tohto nariadenia alebo daných technických opatrení. Tieto opatrenia mali byť koncipované tak, aby dokázali reagovať na neočakávané zmeny v štruktúre populácie, ku ktorým došlo z dôvodu vysokých alebo nízkych úrovní doplňovania juvenilných rýb do populácie, a aby zabezpečili ochranu neresiacich sa húfov alebo vodných schránkovcov a kôrovcov v prípadoch, že populácia je prelovená alebo ohrozená v dôsledku iných mien stavu ochrany. Ako príklad takýchto opatrení možno uviesť obmedzenia používania vlečeného alebo statického výstroja alebo rybolovných činností v určitých oblastiach alebo počas určitých období.

(37)  Ak sú k dispozícii najlepšie vedecké odporúčania, z ktorých vyplýva, že sa vyžaduje urýchlene konať v záujme ochrany morských druhov a biotopov, Komisia by mala byť v riadne odôvodnených prípadoch splnomocnená prijať okamžite uplatniteľné delegované akty, ktorými sa tieto hrozby zmiernia prostredníctvom technických opatrení, ktorými sa doplní toto nariadenie alebo technické opatrenia, ktoré boli stanovené v súlade s právnymi predpismi Únie, alebo ktorými sa stanovia výnimky z tohto nariadenia alebo daných technických opatrení. Tieto opatrenia mali byť koncipované tak, aby dokázali reagovať na neočakávané zmeny v štruktúre populácie, ku ktorým došlo z dôvodu vysokých alebo nízkych úrovní doplňovania juvenilných rýb do populácie alebo z dôvodu náhodných úlovkov citlivých druhov, a aby zabezpečili ochranu neresiacich sa húfov alebo vodných schránkovcov a kôrovcov v prípadoch, že populácia rýb alebo citlivých druhov je prelovená alebo ohrozená v dôsledku iných mien stavu ochrany, ako aj aby dokázali reagovať na poškodenie populácií druhov a biotopov v dôsledku vplyvov rybolovu a zabezpečiť akékoľvek ďalšie ochranné opatrenia, ktoré sú potrebné. Takéto opatrenia by mohli zahŕňať obmedzenia používania vlečeného alebo statického výstroja alebo rybolovných činností v určitých oblastiach alebo počas určitých období.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Na Komisiu by mala byť delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom aktualizovať zoznam rýb a vodných schránkovcov a kôrovcov, pre ktoré platí zákaz cieleného rybolovu, aktualizovať zoznam citlivých oblastí, v ktorých by sa mal obmedziť rybolov, prijímať technické opatrenia v rámci viacročných plánov a prijímať technické opatrenia v rámci dočasných plánov pre odhadzovanie úlovkov. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila primerané konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súbežné, včasné a primerané postupovanie relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(38)  Na Komisiu by mala byť delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom vymedziť, na účely stanovenia ukazovateľov výkonnosti pre technické opatrenia v súvislosti s lovom rýb, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, hlavné druhy rybolovu a úrovne týchto úlovkov, ktoré sa vzťahujú na tieto hlavné druhy rybolov, s cieľom aktualizovať zoznam rýb a vodných schránkovcov a kôrovcov, pre ktoré platí zákaz cieleného rybolovu, aktualizovať zoznam citlivých oblastí, prijímať technické opatrenia v rámci viacročných plánov alebo v prípade potreby mimo rámca viacročných plánov; a prijímať technické opatrenia v rámci dočasných plánov pre odhadzovanie úlovkov. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila primerané konzultácie, a to aj na expertnej úrovni, a na základe posúdenia výboru STECF. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súbežné, včasné a primerané postupovanie relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Do konca roku 2020 a potom každé tri roky Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia na základe informácií poskytnutých členskými štátmi a príslušnými poradnými radami a v nadväznosti na hodnotenie STECF. V tejto správe sa vyhodnotí, nakoľko technické opatrenia na regionálnej úrovni a na úrovni Únie prispeli k dosahovaniu cieľov stanovených v článku 3 a plnení zámerov uvedených v článku 4. Ak z danej správy vyplýva, že na regionálnej úrovni neboli ciele a zámery preukázateľne splnené, členské štáty v danom regióne predložia do šiestich mesiacov po predložení správy uvedenej v odseku 1 plán nápravných opatrení, ktoré treba prijať, aby sa zabezpečilo splnenie týchto cieľov a predsavzatí.

(40)  Do ... [tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia na základe informácií poskytnutých členskými štátmi a príslušnými poradnými radami a v nadväznosti na hodnotenie STECF. V tejto správe sa vyhodnotí, nakoľko technické opatrenia na regionálnej úrovni a na úrovni Únie prispeli k dosahovaniu cieľov a úrovní ukazovateľov výkonnosti uvedených v tomto nariadení. Ak z danej správy vyplýva, že na regionálnej úrovni neboli ciele preukázateľne splnené alebo že si ukazovatele výkonnosti zachovali nedostatočnú úroveň, členské štáty v danom regióne predložia do šiestich mesiacov po predložení správy uvedenej v odseku 1 plán nápravných opatrení, ktoré treba prijať, aby sa zabezpečilo splnenie týchto cieľov a zlepšila sa úroveň ukazovateľov výkonnosti. Komisia by mala na základe danej správy tiež navrhnúť Európskemu parlamentu a Rade všetky potrebné zmeny tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Zodpovedajúcim spôsobom by sa mali zmeniť nariadenia Rady (ES) č. 1967/200629, (ES) č. 1098/200730, (ES) č. 1224/200931 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/201132 a (EÚ)č. 1380/201333.

(42)  Zodpovedajúcim spôsobom by sa mali zmeniť nariadenia (ES) č. 1967/200629, (ES) č. 1098/200730, nariadenie Rady (ES) č. 1224/200931 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/201333.

__________________

__________________

29 Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).

29 Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).

30 Nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a zrušuje nariadenie (ES) č. 779/97 (Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 1).

30 Nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a zrušuje nariadenie (ES) č. 779/97 (Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 1).

31 Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

31 Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z 13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) a o zmene a doplnení nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2011, s. 44).

 

33 Nariadenie (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES, Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

33 Nariadenie (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES, Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  S cieľom doplniť alebo zmeniť existujúce podrobné pravidlá transponujúce odporúčania Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more (GFCM) by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať v súvislosti s technickými opatreniami uvedenými v nariadení (EÚ) č. 1343/2011 akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Komisia by tiež mala byť splnomocnená prijať delegované akty týkajúce sa včlenenia budúcich zmien týchto opatrení prijatých komisiou GFCM, ktoré sú predmetom určitých výslovne vymedzených nepodstatných prvkov tohto nariadenia a ktoré sa stanú v Únii záväznými v súlade s podmienkami dohody o GFCM. do práva Únie. Nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila primerané konzultácie, a to aj na expertnej úrovni.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  používania rybárskeho výstroja a vzájomného pôsobenia rybolovných činností a morských ekosystémov.

b)  používania rybárskeho výstroja.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  vzájomného pôsobenia tohto výstroja a morských ekosystémov.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bola dotknutá primárna zodpovednosť vlajkového štátu, toto nariadenie sa vzťahuje na činnosti, ktoré vykonávajú rybárske plavidlá Únie a štátni príslušníci členských štátov v rybolovných oblastiach uvedených v článku 5, ako aj na rybárske plavidlá, ktoré plávajú pod vlajkou tretích krajín alebo sú v nich zaregistrované a vykonávajú rybolov vo vodách Únie.

1.  Bez toho, aby bola dotknutý článok 29, a bez toho, aby bola dotknutá primárna zodpovednosť vlajkového štátu, toto nariadenie sa vzťahuje na všetky rybolovné činnosti (rekreačné a komerčné), ktoré vykonávajú rybárske plavidlá Únie a štátni príslušníci členských štátov v rybolovných oblastiach uvedených v článku 5, ako aj na rybárske plavidlá, ktoré plávajú pod vlajkou tretích krajín alebo sú v nich zaregistrované a vykonávajú rybolov vo vodách Únie.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Články 7 a 14 a časť A príloh V až X sa uplatňujú aj na rekreačné rybárstvo.

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje aj na rekreačné rybárstvo.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Technické opatrenia sú nástrojmi na podporu vykonávania spoločnej rybárskej politiky (SRP) a ako také prispejú k plneniu cieľov SRP stanovených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a najmä v odsekoch 2, 3 a 5 písm. a) a j) daného článku.

1.  Technické opatrenia prispejú k plneniu cieľov SRP stanovených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Okrem toho je cieľom technických opatrení najmä:

2.  Technické opatrenia by mali najmä prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov:

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  dosiahnuť optimalizáciu spôsobov využívania zdrojov v záujme ochrany juvenilných rýb a neresiacich sa húfov morských druhov;

a)  zabezpečiť udržateľné spôsoby využívania zdrojov v záujme ochrany juvenilných rýb a neresiacich sa húfov morských druhov a poskytovať primerané záruky;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zabezpečiť, aby sa vedľajšie úlovky morských druhov uvedených v smernici 92/43/EHS a smernici 2009/147/ES a iných citlivých druhov, ku ktorým dochádza pri rybolove, znížili na minimum a aby sa vo všetkých možných prípadoch eliminovali tak, aby nepredstavovali hrozbu pre stav ochrany týchto druhov;

b)  zabezpečiť, aby sa náhodné úlovky citlivých morských druhov, najmä tých uvedených v smerniciach 92/43/EHS a 2009/147/ES, ku ktorým dochádza pri rybolove, znížili na minimum a aby sa vo všetkých možných prípadoch eliminovali;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zabezpečiť, aby sa environmentálne vplyvy rybárstva na morské biotopy znížili na minimum a aby sa vo všetkých možných prípadoch eliminovali tak, aby nepredstavovali hrozbu pre stav ochrany týchto biotopov;

c)  zabezpečiť, a to aj použitím primeraných podnetov, aby sa negatívne environmentálne vplyvy rybárstva na morské biotopy znížili na minimum a aby sa vo všetkých možných prípadoch eliminovali;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  prispieť k zavedeniu opatrení na riadenie rybárstva, ktorými sa dosiahne dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo smerníc 92/43/EHS, 2009/147/ES, 2008/56/ES a 2000/60/ES.

d)  zaviesť opatrenia na riadenie rybárstva, ktorými sa dosiahne dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo smerníc 92/43/EHS, 2009/147/ES, 2008/56/ES a 2000/60/ES.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zámery

Ukazovatele výkonnosti

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Technické opatrenia sa sústreďujú na dosiahnutie týchto zámerov:

1.  S cieľom posúdiť, či technické opatrenia prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 3, sa používajú tieto ukazovatele výkonnosti:

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zabezpečiť, aby úlovky morských druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, nepredstavovali v súlade s článkom 2 ods. 2 a článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 viac ako 5 obj. %;

a)  rozsah, v akom sa úlovky morských druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, postupne znížili na osobitné úrovne pre kľúčové druhy rybolovu;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zabezpečiť, aby vedľajšie úlovky morských cicavcov, morských plazov, morských vtákov a iných komerčne nevyužívaných druhov neprekročili úrovne stanovené v právnych predpisoch Únie a medzinárodných dohodách;

b)   rozsah, v akom sa náhodné úlovky morských cicavcov, morských plazov, morských vtákov a iných komerčne nevyužívaných druhov, postupne znížili a podľa možností sa eliminovali;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zabezpečiť, aby environmentálny vplyv rybolovných činností na biotopy morského dna neprekročil úroveň potrebnú na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu pre všetky typy biotopov, ktoré sa v rámci smernice 2008/56/ES posudzujú z hľadiska kvality a priestorového rozsahu v každom morskom regióne alebo subregióne, v ktorom treba dosiahnuť požadované úrovne.

c)   rozsah, v akom sa negatívny environmentálny vplyv rybolovných činností na morské biotopy vrátane citlivých biotopov morského dna minimalizuje a zachováva pod úrovňou potrebnou na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu, najmä pre všetky typy biotopov, ktoré sa v rámci smernice 2008/56/ES posudzujú z hľadiska kvality a priestorového rozsahu v každom morskom regióne alebo subregióne, v ktorom treba dosiahnuť požadované úrovne.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 32 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 prijímať delegované akty doplňujúce toto nariadenie, a to vymedzením na účely ods. 1 písm. a) tohto článku:

 

a) kľúčových druhov rybolovu uvedených v danom písmene;

 

b) úrovne súčasných úlovkov morských druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť v prípade každého z uvedených kľúčových druhov rybolovu, a to na základe údajov, ktoré poskytli členské štáty pre referenčné roky 2013 – 2015;

 

c) osobitnej úrovne, do akej sa úlovky morských druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť v prípade každého z uvedených kľúčových druhov, majú znížiť, aby sa dosiahol cieľ zabezpečiť udržateľné spôsoby využívania zdrojov a juvenilným rybám sa poskytla ochrana.

 

Pri stanovaní osobitnej úrovne uvedenej v prvom pododseku písm. c) sa zohľadňujú najlepšie dostupné vedecké odporúčania, a to aj prostredníctvom výboru STECF, a tiež existujúce a budúce technické možnosti z hľadiska zabránenia úlovkom morských druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Na účely delegovaných aktov uvedených v odseku 1a môžu členské štáty predložiť spoločné odporúčanie v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 do... [12 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  Ak sa spoločné odporúčanie predložilo v lehote stanovenej v odseku 1b tohto článku alebo ak sa spoločné odporúčanie predložené členskými štátmi považuje za nezlučiteľné s cieľmi tohto nariadenia, Komisia do... [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a odchylne od článku 18 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 prijme delegované akty, ktorými sa doplní toto nariadenie vymedzením prvkov uvedených v prvom pododseku odseku 1a tohto článku, a to v súlade s článkom 32 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1d.  S cieľom dosiahnuť postupné znižovanie úlovkov morských druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, na úroveň, ktorá zabezpečí udržateľnosť spôsobov využívania zdrojov, sa budú osobitné hodnoty uvedené v ods. 1a prvom pododseku písm. c) prehodnocovať každé tri roky použitím postupu stanoveného v odsekoch 1a, 1b a 1c a táto úroveň sa prípadne bude ďalej znižovať v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami, ako aj existujúcimi a budúcimi technickými možnosťami z hľadiska zabránenia týmto úlovkom.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Miera plnenia týchto predsavzatí sa preskúma v rámci procesu hodnotenia podľa článku 34.

2.  Hodnotenie uvedené v odseku 1 sa vykonáva v rámci procesu podávania správ podľa článku 34.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „Severné more“ sú divízie ICES34 IIa, IIIa a IV;

a)  „Severné more“ znamená vody Únie v divíziách ICES34 IIa, IIIa a IV;

__________________

__________________

34 Divízie ICES (International Council for the Exploration of the Sea, Medzinárodná rada pre výskum mora) sú vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 70).

34 Divízie ICES (International Council for the Exploration of the Sea, Medzinárodná rada pre výskum mora) sú vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 70).

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „severozápadné vody“ sú podoblasti ICES V (okrem Va a vôd mimo Únie divízie Vb), VI a VII;

c)  „severozápadné vody“ sú vody Únie v podoblastiach ICES V, VI a VII;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  „najvzdialenejšie regióny“ sú vody okolo najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 prvom odseku zmluvy, rozdelené do troch morských oblastí: západný Atlantik, východný Atlantik a Indický oceán;

g)  „vody Únie v Indickom oceáne a západnom Atlantiku“ sú vody okolo Guadeloupe, Francúzskej Guyany, Martiniku, Mayotte, Réunionu a Svätého Martina, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „spôsob využívania populácie“ je spôsob, akým je rybolovný tlak rozložený medzi jednotlivé vekové triedy populácie;

(1)  „spôsob využívania populácie“ je spôsob, akým je rybolovná úmrtnosť rozložená medzi jednotlivé vekové a veľkostné triedy populácie;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „selektívnosť“ je kvantitatívne vyjadrenie pravdepodobnosti úlovku rýb určitej veľkosti do siete s určitou veľkosťou ôk (alebo na háčik určitej veľkosti);

(2)  „selektívnosť“ je pravdepodobnosť úlovku rýb určitých druhov alebo rýb určitej veľkosti pri určitých vlastnostiach rybárskeho výstroja;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „selektívny rybolov“ je rybolov vykonávaný metódou, ktorá v rámci rybolovnej operácie umožňuje cielený lov jedincov určitého druhu rýb alebo vodných schránkovcov a kôrovcov určitej veľkosti a vďaka ktorej možno zamedziť úlovkom necieľových druhov, resp. vypustiť jedince týchto druhov nezranené;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  „cielený rybolov“ je lov konkrétneho druhu alebo konkrétnych druhov, pri ktorom celkový úlovok daného druhu/daných druhov predstavuje 50 % ekonomickej hodnoty úlovku;

(4)  „cielený rybolov“ je rybolovné úsilie zamerané na konkrétne druhy alebo skupinu druhov, pri ktorom sa presné zloženie líši závislosti od druhu rybolovu a osobitné pravidlá upravujúce minimálne technické špecifikácie veľkosti ôk a selektívne zariadenia podľa druhu rybolovu sa stanovujú na regionálnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a)  „stav ochrany druhu“ je stav ochrany druhu vymedzený v článku 1 písm. i) smernice 92/43/EHS;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b)  „stav ochrany biotopu“ je stav ochrany prirodzeného biotopu vymedzený v článku 1 písm. e) smernice 92/43/EHS;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  „citlivý druh“ je druh, ktorého stav ochrany vrátane jeho biotopu, rozšírenia, veľkosti populácie a stavu populácie je nepriaznivo ovplyvnený tlakom spôsobeným ľudskou činnosťou, okrem iného aj rybolovnými činnosťami; medzi citlivé druhy patria najmä druhy uvedené v prílohách II a IV k smernici 92/43/EHS, druhy, na ktoré sa vzťahuje smernica 2009/147/ES a druhy, ktorých ochrana je nutná na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu podľa smernice 2008/56/ES;

(7)  „citlivý druh“ je druh, ktorého stav ochrany vrátane jeho biotopu, rozšírenia, veľkosti populácie alebo stavu populácie je nepriaznivo ovplyvnený tlakom spôsobeným ľudskou činnosťou, okrem iného aj rybolovnými činnosťami; medzi citlivé druhy patria najmä druhy uvedené v prílohách II a IV k smernici 92/43/EHS, druhy, na ktoré sa vzťahuje smernica 2009/147/ES a druhy, ktorých ochrana je nutná na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu podľa smernice 2008/56/ES;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  „malé pelagické druhy“ sú makrela atlantická, sleď atlantický, stavrida ostroboká, sardela európska, sardinka európska, treska belasá, striebristka perleťová, šprota severná a ryba Capros aper;

(8)  „malé pelagické druhy“ sú okrem iného makrela atlantická, sleď atlantický, stavrida ostroboká, sardela európska, sardinka európska, treska belasá, striebristka perleťová, šprota severná, ryba Capros aper, boga okatá, sardinela oblá a Sardinella maderensis;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a)  „tradičný (živobytie zabezpečujúci) rybolov s pasívnym rybárskym výstrojom“ je nekomerčná rybárska činnosť, pri ktorej sa využívajú živé morské zdroje v obmedzenom rozsahu na miestnej úrovni a výlučne na osobnú potrebu, pričom sa používa iba tradičný rybársky výstroj a postupy;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  „poradné rady“ sú skupiny zaintenteresovaných strán, ktoré sú zriadené v rámci SRP, aby sa podporilo vyvážené zastúpenie všetkých zainteresovaných strán a prispelo k dosiahnutiu cieľov stanovených v rámci SRP;

(10)  „poradné rady“ sú skupiny zaintenteresovaných strán, ktoré sú zriadené v rámci článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a vykonávajú svoju činnosť podľa článkov 44 a 45 daného nariadenia a prílohy III k tomuto nariadeniu;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  „vlečná sieť“ je rybársky výstroj, ktorý je aktívne vlečený jedným rybárskym plavidlom alebo viacerými rybárskymi plavidlami a ktorý pozostáva z kužeľovitého alebo pyramídovitého tela (telo vlečnej siete), ktoré je na konci uzavreté koncovým rukávcom; „vlečený výstroj“ sú vlečné siete, dánske záťahové siete a podobný výstroj s kužeľovitým alebo pyramídovitým telom, ktoré sú na konci uzavreté vakom (koncový rukávec), alebo pozostávajú z dvoch dlhých krídel, tela a vaku (koncový rukávec), a aktívne sa ťahajú vo vode;

(11)  „vlečná sieť“ je rybársky výstroj, ktorý pozostáva zo siete a je aktívne vlečený jedným rybárskym plavidlom alebo viacerými rybárskymi plavidlami a na konci uzavretý vakom (koncový rukávec);

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a)  „vlečený výstroj“ sú vlečné siete, dánske záťahové siete a podobný výstroj, ktoré vo vode aktívne ťahá jedno plavidlo alebo viaceré plavidlá alebo iný mechanický systém;

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  „vlečná sieť na lov pri dne“ je vlečná sieť, ktorá je určená a používa sa na lov na dne alebo pri dne;

(12)  „vlečná sieť na lov na dne“ je vlečná sieť, ktorá je určená a používa sa na lov na dne alebo pri dne;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  „párová vlečná sieť“ je vlečná sieť na lov pri dne, ktorá je ťahaná dvoma člnmi naraz, pričom jedno vlečné lano siete ťahá jeden čln a druhé vlečné lano ťahá druhý čln. Horizontálny otvor vlečnej siete sa udržiava vzdialenosťou medzi týmito dvoma plavidlami pri ťahaní výstroja;

(13)  „párová vlečná sieť na lov na dne“ je vlečná sieť na lov na dne, ktorá je ťahaná dvoma člnmi naraz, pričom jedno vlečné lano siete ťahá jeden čln a druhé vlečné lano ťahá druhý čln. Horizontálny otvor vlečnej siete sa udržiava vzdialenosťou medzi týmito dvoma plavidlami pri ťahaní výstroja;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  „vlečná sieť s rozperným rahnom“ je výstroj, ktorý pozostáva z vlečnej siete, ktorá je horizontálne otvorená oceľovým alebo dreveným rahnom (rozperné rahno), a sieťoviny so spodnými reťazami, spletenými reťazami alebo vlečnými reťazami a ktorý je aktívne vlečený po dne;

(15)  „vlečná sieť s rozperným rahnom“ je výstroj, ktorý pozostáva z vlečnej siete, ktorá je horizontálne otvorená prostredníctvom rozperného rahna, krídel alebo iných podobných zariadení;

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  „impulzová vlečná sieť“ je rybolovná technika, pri ktorej sa na lov rýb používa elektrické pole. Pozostáva z niekoľkých elektród pripojených k výstroju v smere ťahania, ktoré vysielajú krátke elektrické impulzy;

(16)  „impulzová vlečná sieť“ je vlečná sieť, pri ktorej sa na lov morských biologických druhov používa pulzný elektrický prúd;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 17 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

17a)  „pobrežné záťahové siete“ sú obchvatné siete a vlečné záťahové siete spustené z lode a ťahané z pobrežia alebo lode priviazanej alebo zakotvenej na pobreží;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  „statická sieť“ je akýkoľvek typ žiabrovky, zakliesňovacej siete alebo viacstennej žiabrovky, ktorá je buď ukotvená na morskom dne (žiabrovky alebo nastavovacie siete) alebo je unášaná prílivom a odlivom (unášané siete); po vplávaní do tejto siete sa ryby zamotajú alebo zakliesnia do ôk sieťoviny.

(20)  „statická sieť“ je akýkoľvek typ žiabrovky, zakliesňovacej siete alebo viacstennej žiabrovky, ktorá je ukotvená na morskom dne (žiabrovky alebo nastavovacie siete); po vplávaní do tejto siete sa ryby zamotajú alebo zakliesnia do ôk sieťoviny.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  „unášaná sieť“ je sieť pozostávajúca z jednostennej alebo viacstennej sieťoviny, pričom jednotlivé steny sú jedna za druhou zavesené na vrchnom lane (resp. vrchných lanách), ktorá je pridržiavaná na hladine alebo v určitej hĺbke pod hladinou pomocou plavákov a je unášaná prúdom, a to buď samostatne alebo s člnom, ku ktorému môže byť pripevnená. Môže byť vybavená ďalšími zariadeniami na stabilizovanie siete alebo obmedzenie unášania, napríklad plávajúcou kotvou alebo kotvou na dne, ktorá je pripevnená na jednom konci siete;

(21)  „unášaná sieť“ je sieť, ktorá je pridržiavaná na hladine alebo v určitej hĺbke pod hladinou pomocou plavákov a je unášaná prúdom, a to buď samostatne alebo s člnom, ku ktorému môže byť pripevnená. Môže byť vybavená ďalšími zariadeniami na stabilizovanie siete alebo obmedzenie unášania.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  „nastavovacia žiabrovka“ je sieť, ktorá pozostáva z jedného kusu sieťoviny a je zvisle udržiavaná vo vode plavákmi a závažiami. Živé vodné zdroje sa do nej chytajú tak, že sa zakliesnia do ôk sieťoviny, a sieť je alebo môže byť prichytená ku dnu ľubovoľnými prostriedkami;

(22)  „žiabrovka“ je statická sieť, ktorá pozostáva z jedného kusu sieťoviny a je zvisle udržiavaná vo vode plavákmi a závažiami.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  „nastavovacia zakliesňovacia sieť“ je sieť pozostávajúca z jednej steny sieťoviny, pričom sieťovina je zavesená na lanách tak, že je v porovnaní so žiabrovkou oveľa menej napnutá. Zakliesňovacia sieť obvykle vykazuje menšiu mieru flotácie na vrchnom lane a jej poloha pri rybolove je nižšia, ako je to v prípade priemernej nastavovacej žiabrovky na lov pri dne, a je alebo môže byť prichytená ku dnu ľubovoľnými prostriedkami.

(23)  „zakliesňovacia sieť“ je statická sieť pozostávajúca zo steny sieťoviny, pričom sieťovina je zavesená na lanách tak, že je v porovnaní so žiabrovkou oveľa menej napnutá;

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  „viacstenná žiabrovka“ je sieť, ktorá pozostáva z jednej alebo viacerých vrstiev sieťoviny s dvoma vonkajšími vrstvami sieťoviny s veľkými okami, medzi ktorými sa nachádza vrstva sieťoviny s jemnými malými okami, a ktorá je alebo môže byť prichytená ku dnu ľubovoľnými prostriedkami.

(24)  „žiabrovka“ je statická sieť, ktorá pozostáva z jednej alebo viacerých vrstiev sieťoviny s dvoma vonkajšími vrstvami sieťoviny s veľkými okami, medzi ktorými sa nachádza vrstva sieťoviny s malými okami.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  „lovná šnúra“ je rybársky výstroj, ktorý pozostáva z hlavnej šnúry (niekedy značnej dĺžky), ku ktorej sú v pravidelných intervaloch pripevnené závesné lanká s háčikmi s návnadou alebo bez návnady. Hlavná šnúra je buď vodorovne alebo zvisle ukotvená na morskom dne alebo pri morskom dne, alebo môže plávať na hladine;

(26)  „lovná šnúra“ je rybársky výstroj, ktorý pozostáva z hlavnej šnúry rôznej dĺžky, ku ktorej sú závesné lanká s háčikmi pripevnené v intervaloch určených podľa cieľových druhov. Hlavná šnúra je buď vodorovne alebo zvisle ukotvená na morskom dne alebo pri morskom dne, alebo môže plávať na hladine;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  „koše a košíky“ sú pasce v tvare klietok alebo košov z rôznych materiálov, ktoré sú určené na lov kôrovcov alebo rýb, ktoré sú osadené na morskom dne buď jednotlivo alebo v radoch spojených lanami (bójové laná) k bójam na hladine, vďaka ktorým je vidno ich polohu, a ktoré majú jeden alebo viac otvorov či vchodov;

(27)  „koše a košíky“ sú pasce v tvare klietok alebo košov, ktoré sú určené na lov kôrovcov, mäkkýšov alebo rýb, ktoré sú osadené na morskom dne alebo zavesené nad morským dnom buď jednotlivo alebo v radoch spojených lanami (bójové laná) k bójam na hladine, vďaka ktorým je vidno ich polohu, a ktoré majú jeden alebo viac otvorov či vchodov;

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  „ručná šnúra“ je rybárska technika, pri ktorej sa v rukách drží jedna lovná šnúra. K šnúre je pripevnená jedna alebo viacero návnad alebo háčikov s návnadou;

(28)  „ručná šnúra“ je v rukách držaná jedna lovná šnúra, ku ktorej je pripevnená jedna alebo viacero návnad alebo háčikov s návnadou;

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  „krížový drapák“ je drapák, ktorým sa pohybom podobným strihaniu nožnicami zbierajú z morského dna napríklad lastúrniky alebo koral červený;

(29)  „krížový drapák“ je drapák, ktorým sa pohybom podobným strihaniu nožnicami môžu zbierať z morského dna napríklad lastúrniky alebo koral červený;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  „koncový rukávec“ je koncová časť vlečnej siete, ktorá má buď valcovitý tvar, t. j. má všade rovnaký obvod, alebo kužeľovitý tvar. Pozostáva z viacerých panelov (kusov sieťoviny) s rovnakou veľkosťou ôk, ktorých bočné strany sú súbežne s pozdĺžnou osou vlečnej siete zošité švom, ku ktorému sa dá pripojiť bočné lano. Na regulačné účely sa pod koncovým rukávcom rozumie 50 posledných ôk siete;

(30)  „koncový rukávec“ je koncová časť vlečnej siete, ktorá má buď valcovitý tvar, t. j. má všade rovnaký obvod, alebo kužeľovitý tvar. Pozostáva z viacerých panelov (kusov sieťoviny), ktorých bočné strany sú súbežne zošité. Na regulačné účely sa pod koncovým rukávcom rozumie 50 posledných ôk siete;

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  „veľkosť ôk siete“ je veľkosť ôk koncového rukávca vlečeného výstroja, meraná postupom stanoveným v nariadení Komisie (ES) č. 517/200840;

(31)  „veľkosť ôk siete“ je:

 

a)   v prípade viazanej sieťoviny: najdlhšia vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými uzlami toho istého oka siete pri plnom natiahnutí;

 

b)   v prípade sieťoviny bez uzlov: vzdialenosť medzi dvomi protiľahlými špičkami pozdĺž najdlhšej osi toho istého oka siete pri plnom natiahnutí;

__________________

 

40 Nariadenie Komisie (ES) č. 517/2008 z 10. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 850/98, pokiaľ ide o určenie veľkostí ôk sietí a posudzovanie hrúbky vlákna rybárskych sietí (Ú. v. EÚ L 151, 11.6.2008, s. 5).

 

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  „štvorcové oko“ je tvar oka, ktorý vzniká upevnením sieťoviny tak, že je od N-smeru odchýlená o 45°, takže jedna strana je rovnobežná s pozdĺžnou osou vlečnej siete a druhá s ňou zviera 90° uhol;

(32)  „štvorcové oko“ je štvorstranné oko, ktoré tvoria dva páry rovnobežných strán rovnakej nominálnej dĺžky, pričom jeden je rovnobežný s pozdĺžnou osou siete a druhý smeruje kolmo na ňu;

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  „kosoštvorcové oko“ je bežný kosouhlý tvar ôk vo vrstve sieťoviny;

(33)  „kosoštvorcové oko“ pozostáva zo štyroch šnúr rovnakej dĺžky, v ktorom dve diagonálne šnúry oka zvierajú pravý uhol a jedna diagonálna je súbežná s pozdĺžnou osou siete;

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  „selekčná sieť“ je zariadenie vložené do vlečnej siete na lov kreviet, ku ktorej je v blízkosti rozperného rahna pripojené po celom jej obvode, zužujúce sa do špičky, kde je pripevnené k spodnej vrstve siete. V mieste, kde je selekčná sieť napojená na koncový rukávec, sa nachádza únikový otvor, cez ktorý môžu uniknúť druhy alebo jedince, ktoré by z dôvodu veľkosti neprešli okami selekčnej sieťoviny, zatiaľ čo krevety môžu cez oká selekčnej sieťoviny prejsť do koncového rukávca;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  „čas ponorenia“ je časový úsek od chvíle ponorenia siete do vody do chvíle, keď sa sieť úplne vytiahne na palubu rybárskeho plavidla;

(38)  „čas ponorenia“ je časový úsek od chvíle ponorenia výstroja do vody do chvíle, keď sa výstroj úplne vytiahne na palubu rybárskeho plavidla;

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  „senzory na monitorovanie výstroja“ sú diaľkové elektronické senzory, ktoré možno umiestniť na vlečnú alebo vakovú sieť na účely monitorovania kľúčových parametrov efektívnosti, ku ktorým patrí napríklad vzdialenosť medzi vodiacimi štítmi vlečnej siete alebo veľkosť úlovku;

(39)  „senzory na monitorovanie výstroja“ sú diaľkové elektronické senzory, ktoré sú pripevnené na účely monitorovania kľúčových parametrov, ku ktorým patrí napríklad vzdialenosť medzi vodiacimi štítmi vlečnej siete alebo objem úlovku;

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 39 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

39a)  „šnúra so závažím“ je šnúra s hačíkmi s návnadou a pridaným závažím na zvýšenie jej rýchlosti ponorenia sa, čím sa zníži čas vystavenia morským vtákom;

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  „sonar“ je diaľkové zariadenie, ktoré vysielaním akustických signálov upozorňuje druhy, medzi ktoré patria morské cicavce, na prítomnosť rybárskeho výstroja a varuje ich pred ním;

(40)  „akustický plašič“, je diaľkové zariadenie, ktoré vysiela akustické signály na odplašenie druhov, medzi ktoré patria morské cicavce, od rybárskeho výstroja;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  „umelé zvyšovanie ceny“ (tzv. high grading) je prax, v rámci ktorej sa s cieľom dosiahnuť čo možno najvyššiu peňažnú hodnotu rýb dovezených do prístavu odhadzujú ryby s malou trhovou hodnotou, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, hoci bolo možné ich legálne vylodiť.

(42)  „umelé zvyšovanie ceny“ (tzv. high grading) je prax, v rámci ktorej sa s cieľom dosiahnuť čo možno najvyššiu peňažnú hodnotu rýb dovezených do prístavu odhadzujú ryby s malou trhovou hodnotou, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, hoci by sa mali legálne vylodiť.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 43 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

43a)  „závažné nepriaznivé vplyvy“ sú závažné nepriaznivé vplyvy vymedzené v článku 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 734/2008;

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 45 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

45a)  „ukazovatele výkonnosti“ je súbor ukazovateľov zameraných na posúdenie efektívnosti technických opatrení;

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  všetky typy projektilov;

g)  všetky typy projektilov s výnimkou tých používaných na usmrtenie tuniakov chovaných na farmách alebo chytaných do pascí a ručných harpún a harpúnových pušiek používaných pri rekreačnom rybárstve bez akvalungu a od úsvitu do súmraku;

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Veľkosť ôk ktorejkoľvek časti ktoréhokoľvek vlečeného výstroja nesmie byť väčšia ako veľkosť ôk koncového rukávca. Toto ustanovenie sa neuplatňuje na tú časť siete, na ktorú sa pripevňujú senzory na monitorovanie výstroja.

1.  Veľkosť ôk ktorejkoľvek časti ktoréhokoľvek vlečeného výstroja nesmie byť menšia ako veľkosť ôk koncového rukávca. Toto ustanovenie sa neuplatňuje na tú časť siete, na ktorú sa pripevňujú senzory na monitorovanie výstroja, alebo na selektívne zariadenia na zlepšenie selektívnosti z hľadiska veľkosti alebo druhu živočíchov v prípade morských druhov.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Zakazuje sa používať taký koncový rukávec alebo pripevňovať na sieť také zariadenie, ktoré upcháva alebo inak zmenšuje veľkosť ôk siete koncového rukávca alebo ktorejkoľvek časti vlečeného výstroja. Týmto ustanovením sa nevylučuje používanie určitých zariadení, ktorými sa znižuje opotrebovanie výstroja a podporuje alebo obmedzuje sa únik ulovených jedincov do prednej časti vlečeného výstroja.

3.  Zakazuje sa používať alebo prepravovať na palube rybárskych plavidiel akékoľvek zariadenie, ktoré upcháva alebo inak zmenšuje veľkosť ôk siete koncového rukávca alebo ktorejkoľvek časti vlečeného výstroja. Týmto ustanovením sa nevylučuje používanie určitých zariadení, ktorými sa znižuje opotrebovanie výstroja a podporuje alebo obmedzuje sa únik ulovených jedincov do prednej časti vlečeného výstroja, alebo inštalácia zariadení určených na kontrolu úlovku.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všeobecné obmedzenia používania statických sietí

Všeobecné obmedzenia používania statických sietí a unášaných sietí

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga),

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Zakazuje sa používať nastavovacie žiabrovky na lov pri dne, zakliešňovacie siete a viacstenné žiabrovky v polohách so zaznamenanou hĺbkou viac ako 600 m.

5.  Zakazuje sa používať nastavovacie žiabrovky na lov pri dne, zakliešňovacie siete a viacstenné žiabrovky v polohách so zaznamenanou hĺbkou viac ako 200 m.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Bez ohľadu na odsek 5:

 

a) osobitné výnimky stanovené v prílohe V časti C bode 6, prílohe VI časti C bodoch 6 a 9 a prílohe VII časti C bode 4 sa uplatňujú, keď je zaznamenaná hĺbka 200 až 600 metrov;

 

b) používať nastanovacie žiabrovky na lov pri dne, zakliesňovacie siete a viacstenné siete v polohách so zaznamenanou hĺbkou viac ako 200 metrov sa povoľuje v rybolovnej zóne vymedzenej v článku 5 písm. e).

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Zakazuje sa úmyselný lov, ponechávanie na palube, prekládka alebo vyloďovanie druhov rýb a vodných schránkovcov a kôrovcov uvedených v prílohe IV k smernici 92/43/EHS; výnimku predstavujú prípady, keď bola udelená výnimka podľa článku 16 danej smernice.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Vedľajším úlovkom druhov uvedených v odsekoch 1 a 2 sa nesmie ublížiť a jedince sa musia urýchlene pustiť na slobodu.

3.  Náhodným úlovkom druhov uvedených v odseku 2 sa nesmie ublížiť a jedince sa musia urýchlene pustiť na slobodu.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Odsek 3 sa neuplatní v prípade, že vo vlajkovom členskom štáte existuje oficiálny program zameraný na zber údajov a vedecké štúdie jedincov druhov vymenovaných v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní vyplýva, že treba zmeniť prílohu I doplnením nových druhov, ktoré si vyžadujú ochranu, Komisia je splnomocnená takúto zmenu prijať delegovanými aktmi v súlade s článkom 32.

4.  Ak z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní vyplýva, že treba zmeniť prílohu I doplnením nových druhov, ktoré si vyžadujú ochranu, alebo vymazaním druhov, ktoré už nemusia byť uvedené na zozname, Komisia je splnomocnená takúto zmenu prijať delegovanými aktmi v súlade s článkom 32.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Opatrenia prijaté podľa odseku 4 tohto článku sa zamerajú na plnenie zámeru uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. b).

5.  Opatreniam prijatým podľa odseku 4 tohto článku musí predchádzať vyhodnotenie ukazovateľov výkonnosti stanovených v článku 4 ods. 1 písm. b).

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 12 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vedľajšie úlovky morských cicavcov, morských vtákov a morských plazov

Úlovky morských cicavcov, morských vtákov a morských plazov

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vedľajším úlovkom druhov uvedených v odseku 1 sa nesmie ublížiť a jedince sa musia urýchlene pustiť na slobodu

2.  Náhodným úlovkom druhov uvedených v odseku 1 sa nesmie ublížiť a jedince sa musia urýchlene pustiť na slobodu Prevádzkovatelia rybárskych plavidiel vedú záznamy a odovzdávajú príslušným orgánom informácie o uvedených náhodných úlovkoch v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/10041a.

 

_______________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1004 zo 17. mája 2017 o vytvorení rámca Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva a pre podporu vedeckých odporúčaní súvisiacich so spoločnou rybárskou politikou, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 199/2008 (Ú. v. EÚ L 156, 20.6.2017, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ponechávanie na palube, prekládku alebo vyloďovanie jedincov morských druhov uvedených v odseku 1, ktoré boli ulovené ako vedľajší úlovok, možno bez ohľadu na odseky 1 a 2 povoliť, pokiaľ je táto činnosť potrebná na zabezpečenie pomoci na uzdravenie zranených jedincov a za predpokladu, že príslušné vnútroštátne orgány boli vopred v plnej miere informované.

3.  Ponechávanie na palube, prekládku alebo vyloďovanie jedincov morských druhov uvedených v odseku 1, ktoré boli ulovené ako náhodný úlovok, možno bez ohľadu na odseky 1 a 2 povoliť, pokiaľ je táto činnosť potrebná na zabezpečenie pomoci na uzdravenie zranených jedincov. Ponechávanie na palube, prekládku alebo vyloďovanie jedincov morských druhov možno povoliť, ak sú jedince mŕtve, a za predpokladu, že sa dajú použiť na vedecké účely. Príslušné vnútroštátne orgány musia byť vopred v plnej miere informované.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Odseky 1 a 2 sa neuplatnia v prípade, že vo vlajkovom členskom štáte existuje oficiálny program zameraný na zber údajov a vedecké štúdie jedincov morských vtákov, morských plazov alebo morských cicavcov.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Opatrenia prijaté podľa odseku 4 tohto článku sa zamerajú na plnenie zámeru uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. b).

5.  Opatrenia prijaté podľa odseku 4 tohto článku sa zamerajú na plnenie cieľov tohto nariadenia týkajúcich sa ukazovateľov výkonnosti stanovených v článku 4 ods.1 písm. b).

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Členské štáty budú monitorovať efektívnosť opatrení prijatých podľa tohto článku na minimalizáciu náhodných úlovkov a predložia Komisii správu o pokroku do... [dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a potom každé tri roky.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Zakazuje sa používať rybársky výstroj uvedený v prílohe II v relevantných oblastiach uvedených v danej prílohe.

1.  Zakazuje sa používať rybársky výstroj uvedený v prílohe II v relevantných oblastiach uvedených v danej prílohe. Členské štáty vykonávajú primerané posúdenie v prípadoch, keď sa rybársky výstroj používa na osobitne chránených územiach podľa smernice 92/43/EHS a na osobitne chránených územiach podľa smernice 2009/147/ES.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Úmyselné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie citlivých biotopov a miest na párenie alebo miest na oddych sa zakazuje.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak z najlepších vedeckých odporúčaní vyplýva, že treba zmeniť zoznam oblastí v prílohe II, okrem iného aj doplnením nových oblastí, Komisia je splnomocnená prijímať takéto zmeny v delegovaných aktoch podľa postupu stanoveného v článku 11 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Pri prijímaní takýchto zmien Komisia venuje osobitnú pozornosť zmierneniu negatívnych vplyvov presunu rybolovných činností do iných citlivých oblastí.

2.  Ak z najlepších vedeckých odporúčaní vyplýva, že treba naliehavo zmeniť zoznam oblastí v prílohe II, Komisia je splnomocnená prijímať takéto zmeny prostredníctvom delegovaných aktov podľa postupu stanoveného v článku 11 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Pri predkladaní návrhu takýchto zmien Komisia prikladá k návrhu delegovaného aktu mapu celej zraniteľnej oblasti a venuje osobitnú pozornosť zmierneniu negatívnych sociálnych, hospodárskych a environmentálnych vplyvov presunu rybolovných činností do iných oblastí.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa takéto biotopy vyskytujú vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc členského štátu, tento členský štát je oprávnený zriadiť oblasti zákazu rybolovu alebo iné opatrenia na ochranu týchto biotopov podľa postupu uvedeného v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Takéto opatrenia musia zodpovedať cieľom stanoveným v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a musia byť minimálne rovnako prísne ako opatrenia podľa práva Únie.

3.  Ak sa oblasti uvedené v prílohe II nachádzajú vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc členského štátu, tento členský štát je oprávnený zriadiť oblasti zákazu rybolovu alebo iné opatrenia na ochranu týchto biotopov podľa postupu uvedeného v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Takéto opatrenia musia zodpovedať cieľom stanoveným v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a musia byť minimálne rovnako prísne ako opatrenia podľa práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Členské štáty prijmú opatrenia na ochranu oblastí, kde sa citlivé morské ekosystémy vymedzené v článku 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 734/2008 vyskytujú alebo pravdepodobne vyskytujú vo vodách, ktoré patria pod ich zvrchovanosť alebo právomoc, alebo oblastí, ktoré sú v blízkosti rybolovných činností pri dne, pokiaľ z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní nevyplýva, že takéto činnosti nemajú výrazné nepriaznivé vplyvy na uvedené ekosystémy. Tieto opatrenia musia byť v súlade s rezolúciami prijatými Valným zhromaždením OSN, najmä s rezolúciami č. 61/105 a 64/72, a musia byť minimálne rovnocenné, pokiaľ ide o úroveň ochrany poskytovanej citlivým morským ekosystémom podľa nariadenia (ES) č. 734/2008.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zabezpečiť ochranu juvenilných jedincov morských druhov podľa článku 15 ods. 11 a 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

a)  zabezpečiť takú ochranu juvenilných jedincov morských druhov, aby väčšina lovených rýb dosiahla vek neresenia ešte pred ulovením, ako aj podľa článku 15 ods. 11 a 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  zakázať uvádzanie juvenilných jedincov morských druhov podľa článku 2 ods. 5 písm. b) a článku 15 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 na trh na ľudskú spotrebu;

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 14a

 

Dovezené produkty rybolovu určené na ľudské spotrebu

 

Dovezené produkty rybolovu určené na ľudskú spotrebu, ktoré boli ulovené mimo vôd Únie v oblastiach, podoblastiach a divíziách uvedených v článku 5, musia spĺňať minimálne ochranné referenčné veľkosti stanovené v prílohách k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zavedú opatrenia s cieľom uľahčiť skladovanie alebo nájsť odbytiská pre úlovky, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť a v súlade s článkom 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 boli vylodené. Medzi tieto opatrenia môže patriť aj podpora investícií do výstavby a adaptácie miest vylodenia a prístreškov, alebo podpora investícií určených na zvýšenie hodnoty produktov rybolovu.

Členské štáty zavedú primerané opatrenia s cieľom uľahčiť skladovanie alebo nájsť odbytiská pre úlovky, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť a v súlade s článkom 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 boli vylodené. Medzi tieto opatrenia budú patriť aj podpora investícií do výstavby a adaptácie miest vylodenia a prístreškov, ako aj podpora investícií určených na zvýšenie hodnoty produktov rybolovu.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Zakazuje sa prax umelého zvyšovania ceny a vypúšťania.

1.  Zakazuje sa prax umelého zvyšovania ceny.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odsek 1 sa nevzťahuje na úlovky druhov, ktoré sú vyňaté z uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.  Odsek 1 sa nevzťahuje na rybolovné činnosti v Stredozemnom mori a na úlovky druhov, ktoré sú vyňaté z uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 17 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Druhy, na ktoré sa nevzťahuje obmedzenie výlovu

Pilotné projekty na zabránenie nechceným úlovkom

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu realizovať pilotné projekty s cieľom preskúmať metódy na zamedzenie, minimalizovanie a elimináciu nechcených úlovkov druhov, na ktoré sa nevzťahuje obmedzenie výlovu. Tieto pilotné projekty musia zohľadňovať stanoviská relevantných poradných rád a musia vychádzať z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní.

1.  Členské štáty môžu realizovať pilotné projekty s cieľom preskúmať metódy na zamedzenie, minimalizovanie a elimináciu nechcených úlovkov. Tieto pilotné projekty musia zohľadňovať stanoviská relevantných poradných rád a musia vychádzať z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak z výsledkov týchto pilotných štúdií alebo iných vedeckých odporúčaní vyplýva, že objem nechcených úlovkov druhov, na ktoré sa nevzťahuje obmedzenie výlovu, je priveľký, môžu členské štáty postupom uvedeným v článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 stanoviť technické opatrenia na zníženie týchto nechcených úlovkov. Tieto technické opatrenia sa vzťahujú výhradne na rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou daného členského štátu.

2.  Ak z výsledkov týchto pilotných štúdií alebo iných vedeckých odporúčaní vyplýva, že objem nechcených úlovkov druhov, na ktoré sa nevzťahuje obmedzenie výlovu, je priveľký, členské štáty stanovia postupom uvedeným v článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 alebo v článku 18 tohto nariadenia technické opatrenia na zabránenie alebo čo najväčšie zníženie týchto nechcených úlovkov.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V prípadoch, keď ostatné členské štáty chcú stanoviť podobné technické opatrenia, v súlade s článkom 18 sa môže predložiť spoločné odporúčanie.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 17 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 17a

 

Výnimka z povinnosti vylodiť úlovky

 

1. Odchylne od článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 rybárske plavidlá, ktoré sa dobrovoľne zúčastňujú na systéme úplnej dokumentácie úlovkov a odhodených úlovkov, nie sú povinné vylodiť nepredajné úlovky za predpokladu, že sú zaznamenané a príslušných prípadoch započítané do kvóty.

 

2. Systém úplnej dokumentácie uvedený v odseku 1 umožní zaznamenávanie všetkých údajov o rybolovných činnostiach vrátane úlovkov a odhodených úlovkov.

 

3. Systém úplnej dokumentácie uvedený v odseku 1 môže členský štát zriadiť so súhlasom Komisie alebo aktom Únie. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 32 prijímať delegované akty týkajúce sa:

 

a) zriadenia alebo schválenia týchto systémov úplnej dokumentácie;

 

b) údajov, ktoré sa majú zaznamenávať, a špecifikácií týchto systémov, a to s náležitým zreteľom na odsek 2 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 17 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 17b

 

Dokumentácia

 

V súlade s článkom 49 nariadenia (ES) č. 1224/2009 môžu členské štáty zaviesť elektronické monitorovacie zariadenia na dokumentovanie úlovkov, odhodených úlovkov a rybolovnej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Kapitola 2 – oddiel 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ODDIEL 5a

 

PRISPOSÔBENIE RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL

 

Článok 17c

 

Prispôsobenie tonáže

 

Na nových a existujúcich rybárskych plavidlách sa povoľuje zvýšenie tonáže plavidiel s cieľom zlepšiť bezpečnosť na palube, pracovné podmienky a hygienu a kvalitu výrobkov, ako aj zvýšenie tonáže plavidla určené na skladovanie nechcených úlovkov podliehajúcich povinnosti vylodiť úlovky v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1380, a to za predpokladu, že to nebude mať za následok zvýšenie potenciálu plavidla z hľadiska výlovu. Príslušné objemy sa nezohľadnia na účely posúdenia rybolovnej kapacity vzhľadom na stropy stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1380/2013 alebo v systémoch zaradenia/vyradenia uvedených v článkoch 23 daného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 18 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Hlavné zásady

Regionálne technické opatrenia

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno g

g)  pre najvzdialenejšie regióny v prílohe XI.

g)  pre vody Únie v Indickom oceáne a v západnom Atlantiku v prílohe XI.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ustanovenia o veľkosti ôk sietí uvedené v časti B príloh V až XI sa uplatňujú v prípade, že do... [18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] nebol prijatý žiadny delegovaný akt podľa odseku 2 tohto nariadenia upravujúci rovnakú oblasť vzhľadom na príslušný druh rybolovu. V prípade, že časť B prílohy k tomuto nariadeniu nadobudne účinnosť, Komisia bez ohľadu na článok 6 ods. 1 bod 4 do toho istého dátumu prijme delegovaný akt v súlade s článkom 32, ktorým sa doplní toto nariadenie stanovením vymedzenia „cieleného rybolovu“ na účely uplatnenia časti B v príslušnej rybolovnej oblasti a na príslušný druh rybolovu.

 

Až do dátumu uplynutia lehoty stanovenej v druhom pododseku tohto odseku alebo do dátumu prijatia delegovaného aktu uvedeného v tomto pododseku, podľa toho, čo nastane skôr, ustanovenia uplatniteľné na veľkosť ôk sietí v... [deň pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia *] budú naďalej platiť, pokiaľ ide o dotknuté rybolovné oblasti.

 

________________________

 

* Ak sa má tento prístup prijať, články 35 – 41 sa musia prispôsobiť v priebehu rokovaní s Radou po tom, ako sa určia opatrenia, ktoré zostanú uplatniteľné do lehoty, ktorá je tu uvedená.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Tam, kde je to vhodné na dosiahnutie cieľov spoločnej rybárskej politiky a na zohľadnenie osobitostí regiónu, sa technické opatrenia, ktoré sa odlišujú od opatrení uvedených v odseku 1 tohto článku, môžu prijať v kontexte viacročného plánu uvedeného v článkoch 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu postupom stanoveným v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 predložiť spoločné odporúčania vymedzujúce vhodné technické opatrenia na regionálnej úrovni, ktoré sa odlišujú od opatrení stanovených v odseku 1.

2.  Ak nie je prijatý žiaden viacročný plán pre príslušný druh rybolovu alebo ak príslušný viacročný plán nestanovuje technické opatrenia alebo postup prijímania takýchto technických opatrení, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 32 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 prijímať delegované akty, ktorými sa doplní toto nariadenie vymedzením vhodných technických opatrení na regionálnej úrovni, ktoré sa odlišujú od opatrení stanovených v odseku 1, najmä stanovením veľkosti ôk sietí, ktoré sa majú uplatňovať na regionálnej úrovni. Na účely prijímania takýchto delegovaných aktov môžu členské štáty predložiť spoločné odporúčanie v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 do... [šiestich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia sprístupní verejnosti tieto spoločné odporúčania ihneď po ich predložení členskými štátmi a uverejní každé vedecké hodnotenie uskutočnené v záujme zabezpečenia ich súladu s článkom 18 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Opatrenia prijaté podľa odsekov 1a a 2:

 

a) sa zameriavajú na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 tohto nariadenia s prihliadnutím najmä na ukazovatele výkonnosti stanovené v jeho článku 4;

 

b) sa riadia zásadami dobrej správy vecí verejných stanovenými v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a

 

c) poskytujú stimuly rybárskym plavidlám využívajúcim selektívny výstroj alebo selektívne rybolovné techniky so zníženým vplyvom na životné prostredie, a to aj prideľovaním rybolovných možností; a

 

d) musia byť prinajmenšom rovnocenné opatreniam uvedeným v odseku 1 alebo v prípade pravidiel týkajúcich sa veľkosti ôk sietí opatreniam uplatniteľným v... [deň pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] z hľadiska modelov využívania populácií a úrovne ochrany citlivých druhov a biotopov.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Z hľadiska modelov využívania populácií a úrovne ochrany citlivých druhov a biotopov musia byť technické opatrenia uvedené v odseku 2 minimálne rovnocenné s opatreniami uvedenými v odseku 1.

3.  V súlade s článkom 18 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 členské štáty vychádzajú pri spoločných odporúčaniach uvedených v odseku 2 tohto článku z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní. Uvedené vedecké odporúčania berú do úvahy vplyv týchto opatrení na cielené druhy a citlivé druhy a biotopy, pričom preukazujú prínosy pre ochranu morského ekosystému.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Bez ohľadu na článok 18 ods. 1, 3 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 Komisia môže pridať takéto delegované akty aj bez spoločného odporúčania uvedeného v týchto odsekoch.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 19

vypúšťa sa

Regionálne opatrenia v rámci viacročných plánov

 

1.  Na účely dosiahnutia cieľov viacročných plánov uvedených v článkoch 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je Komisia splnomocnená stanoviť technické opatrenia na regionálnej úrovni. Takéto opatrenia sa stanovia v delegovaných aktoch prijatých v súlade s článkom 32 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

 

2.  Na základe opatrení stanovených v súlade s odsekom 1:

 

a)  sa môžu zmeniť alebo doplniť opatrenia uvedené v prílohách V až XI;

 

b)  sa môže povoliť výnimka z opatrení uvedených v prílohách V až XI v konkrétnej oblasti alebo na konkrétne časové obdobie za predpokladu, že základné opatrenia preukázateľne nemajú žiaden prínos z hľadiska ochrany alebo že sa rovnaké ciele dosahujú alternatívnymi opatreniami.

 

3.  Viacročný plán môže obsahovať typy technických opatrení, ktoré možno pre relevantný región prijať podľa odsekov 1 a 2.

 

4.  Opatrenia prijaté na základe odsekov 1 a 2:

 

a)  sa sústreďujú na dosiahnutie cieľov a zámerov uvedených v článkoch 3 a 4 tohto nariadenia;

 

b)  sa riadia zásadami dobrej správy vecí verejných stanovenými v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a a

 

c)  prideľovaním rybolovných možností poskytujú stimuly rybárskym plavidlám využívajúcim selektívny výstroj alebo selektívne rybolovné techniky so zníženým vplyvom na životné prostredie.

 

5.  Ak členské štáty predložia spoločné odporúčania na stanovenie technických opatrení podľa odseku 1, poskytnú vedecké dôkazy opodstatňujúce prijatie týchto opatrení.

 

6.  Komisia môže požiadať výbor STECF o hodnotenie spoločných odporúčaní uvedených v odseku 5.

 

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty pri predkladaní spoločných odporúčaní podľa článku 19 s cieľom špecifikovať výstroj, ktorým možno selektívne loviť určité veľkosti a druhy živočíchov, predložia dôkazy, z ktorých vyplýva, že daný výstroj spĺňa minimálne jedno z týchto kritérií:

1.  Členské štáty pri predkladaní spoločných odporúčaní podľa článku 18 s cieľom špecifikovať výstroj, ktorým možno selektívne loviť určité veľkosti a druhy živočíchov, predložia dôkazy, z ktorých vyplýva, že daný výstroj spĺňa minimálne jedno z týchto kritérií:

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spoločné odporúčania, ktoré členské štáty predložia podľa článku 19 s cieľom zmeniť oblasti zákazu rybolovu alebo oblasti s obmedzením rybolovu uvedené v časti C príloh V až VIII a prílohy X a v prílohe XI časti B alebo zriadiť nové oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu, musia obsahovať:

Spoločné odporúčania, ktoré členské štáty predložia podľa článku 18 s cieľom zmeniť oblasti zákazu rybolovu alebo oblasti s obmedzením rybolovu uvedené v časti C príloh V až VIII a prílohy X a v prílohe XI časti B alebo zriadiť nové oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu alebo odstrániť ich, musia obsahovať:

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak členské štáty neprijmú spoločné odporúčania, Komisia môže v súlade s článkom 32 prijímať delegované akty na stanovenie oblastí zákazu alebo obmedzenia rybolovu na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní.

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Spoločné odporúčania, ktoré členské štáty predložia podľa článku 19 s cieľom zmeniť alebo stanoviť minimálne ochranné referenčné veľkosti uvedené v časti A príloh V až X, musia zodpovedať cieľu zabezpečenia ochrany juvenilných jedincov morských druhov.

1.  Spoločné odporúčania, ktoré členské štáty predložia podľa článku 18 s cieľom zmeniť alebo stanoviť minimálne ochranné referenčné veľkosti uvedené v časti A príloh V až X, musia zodpovedať cieľu zabezpečenia ochrany juvenilných jedincov morských druhov. Spoločné odporúčania vychádzajú z najlepších dostupných vedeckých dôkazov a zohľadňujú biologické kritériá, najmä veľkosť dospelých jedincov príslušného druhu. Nijako neohrozujú ustanovenia o kontrole a presadzovaní týkajúce sa vyloďovania produktov rybolovu a ich uvádzania na trh.

Pozmeňujúci návrh     152

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spoločné odporúčania, ktoré členské štáty predložia podľa článku 19 s cieľom umožniť vyhlásenie zákazov rybolovu a ustanovení o presune plavidiel v reálnom čase v záujme ochrany juvenilných rýb alebo neresiacich sa húfov rýb alebo druhov vodných schránkovcov a kôrovcov, musia obsahovať:

Spoločné odporúčania, ktoré členské štáty predložia podľa článku 18 s cieľom umožniť vyhlásenie zákazov rybolovu a ustanovení o presune plavidiel v reálnom čase v záujme ochrany juvenilných rýb alebo neresiacich sa húfov rýb alebo druhov vodných schránkovcov a kôrovcov alebo citlivých druhov, musia obsahovať:

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   V prípade, že zákazy lovu alebo presuny v reálnom čase ovplyvnia plavidlá len jedného členského štátu, na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní sa prijmú opatrenia na zníženie vplyvu na dotknuté plavidlá.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty pri predkladaní spoločných odporúčaní podľa článku 19 s cieľom umožniť v konkrétnej morskej oblasti používanie inovačného rybárskeho výstroja, ako je napríklad impulzová vlečná sieť opísaná v prílohe V časti E, alebo rozšírenie používania takéhoto výstroja, musia predložiť hodnotenie pravdepodobných vplyvov používania takéhoto výstroja na cieľové druhy a citlivé druhy a biotopy.

1.  Členské štáty pri predkladaní spoločných odporúčaní podľa článku 18 s cieľom umožniť v konkrétnej morskej oblasti používanie inovačného rybárskeho výstroja, ako je napríklad impulzová vlečná sieť opísaná v prílohe V časti E, alebo rozšírenie používania takéhoto výstroja, musia predložiť hodnotenie pravdepodobných vplyvov používania takéhoto výstroja na cieľové druhy a citlivé druhy a biotopy.

 

Takéto hodnotenie sa zakladá na používaní inovačného výstroja počas skúšobného obdobia, ktoré sa obmedzuje na maximálne 5 % plavidiel, ktoré sú aktuálne činné v tejto oblasti, na obdobie aspoň štyroch rokov.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Inovačný rybársky výstroj nemožno používať v prípade, že z daných hodnotení vyplýva, že jeho použitie by malo negatívny vplyv na citlivé biotopy a necieľové druhy.

3.  Inovačný rybársky výstroj možno používať iba v komerčnom rozsahu, keď z hodnotenia uvedeného v odseku 1 vyplýva, že v porovnaní s existujúcim regulačným rybárskym výstrojom a technikami jeho použitie nebude mať priamy alebo kumulatívny vplyv na morské biotopy vrátane citlivých biotopov alebo necieľové druhy.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – zarážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  poskytovať informácie o účinnosti existujúcich opatrení na zmiernenie vplyvu a opatrení na monitorovanie;

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  špecifikovať opatrenia na minimalizáciu vplyvu rybárskeho výstroja na biotopy uvedené v článku 13 alebo iné citlivé biotopy mimo lokalít sústavy NATURA 2000,

-  špecifikovať opatrenia na minimalizáciu vplyvu rybárskeho výstroja na biotopy uvedené v článku 13,

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zabezpečia, aby sa s rybármi, ktorých sa tieto opatrenia dotknú, viedli náležité konzultácie.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  výnimky prijaté na základe 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 sa zamerajú na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3, a najmä na ochranu juvenilných rýb alebo neresiacich sa húfov rýb či druhov vodných schránkovcov a kôrovcov.

2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 sa zamerajú na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3, a najmä na ochranu juvenilných rýb alebo neresiacich sa húfov rýb či druhov vodných schránkovcov a kôrovcov. Mali by byť aspoň také prísne, ako sú technické opatrenia podľa práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 26 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 26a

 

Pilotné projekty týkajúce sa úplnej dokumentácie úlovkov a odhodených úlovkov

 

1. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 32 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 prijímať delegované akty, ktorými sa doplní toto nariadenie vymedzením pilotných projektov, pomocou ktorých sa vypracuje systém úplnej dokumentácie úlovkov a odvrhnutých úlovkov založený na merateľných zámeroch a cieľoch, a to na účely riadenia rybárstva orientovaného na výsledky.

 

2. Pilotné projekty uvedené v odseku 1 tohto článku sa môžu odchýliť od opatrení stanovených v časti B príloh V až XI v konkrétnej oblasti a maximálne na obdobie jedného roka za predpokladu, že sa dá preukázať, že takéto pilotné projekty sú zamerané na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 a sú v súlade s ukazovateľmi výkonnosti uvedenými v článku 4 a predovšetkým sa zameriavajú na zlepšenie selektívnosti rybárskeho výstroja či príslušného postupu alebo inak znižujú ich vplyv na životné prostredie. Toto jednoročné obdobie sa môže predĺžiť o jeden rok za rovnakých podmienok. Obmedzuje sa na maximálne 5 % plavidiel, ktoré sú v tejto oblasti rybolovu za každý členský štát.

 

3. Ak členské štáty predložia spoločné odporúčania na vytvorenie pilotných projektov podľa odseku 1, poskytnú vedecké dôkazy na podporu ich prijatia. Výbor STEFC posúdi uvedené spoločné odporúčania a toto posúdenie zverejní. Do šiestich mesiacov od ukončenia projektu členské štáty predložia Komisii správu, v ktorej načrtnú výsledky vrátane podrobného posúdenia zmien v selektívnosti a iných environmentálnych vplyvov.

 

4. Výbor STECF posúdi správu uvedenú v odseku 3. Ak výbor STEFC dospeje k záveru, že novým výstrojom alebo postupom sa úspešne dosiahli ciele stanovené v druhom odseku, Komisia môže predložiť návrh v súlade s ZFEÚ s cieľom povoliť všeobecné používanie tohto výstroja alebo postupu. Posúdenie výboru STEFC sa uverejní.

 

5. Komisia v súlade s článkom 32 prijme delegované akty, ktorými sa doplní toto nariadenie vymedzením technických špecifikácií systému úplnej dokumentácie úlovkov a vyhodených úlovkov uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 28

vypúšťa sa

Komisia pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC)

 

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 32 delegované akty s cieľom:

 

a)   transponovať do právnych predpisov Únie určité technické opatrenia schválené Komisiou pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) vrátane zoznamov zraniteľných morských ekosystémov a špecifických technických opatrení týkajúcich sa rybolovu mieňa modrého a sebastesov uvedených v odporúčaniach komisie NEAFC 05:2013, 19:2014, 01:2015 a 02:2015 a a

 

b)   prijať iné technické opatrenia, ktorými sa doplnia alebo zmenia niektoré nepodstatné prvky legislatívnych aktov, ktorými sa transponujú odporúčania komisie NEAFC.

 

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Technické opatrenia stanovené v tomto nariadení sa neuplatňujú na rybolovné činnosti, ktoré sa vykonávajú výhradne na účely vedeckého výskumu za týchto podmienok:

1.  Technické opatrenia stanovené v tomto nariadení sa neuplatňujú na rybolovné činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci kampaní zameraných na vedecký výskum za týchto podmienok:

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  sa predávajú na iné účely ako na priamu ľudskú spotrebu.

b)  v prípade rýb, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, sa predávajú na iné účely ako na priamu ľudskú spotrebu.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 30 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Umelé zarybňovanie a premiestňovanie

Priame zarybňovanie a premiestňovanie

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Technické opatrenia stanovené v tomto nariadení sa nevzťahujú na rybolovné operácie vykonávané výhradne na účely umelého nasadzovania alebo premiestňovania morských druhov, za predpokladu, že dané činnosti sa vykonávajú s povolením a pod dohľadom príslušného členského štátu alebo členských štátov s priamym hospodárskym záujmom.

1.  Technické opatrenia stanovené v tomto nariadení sa nevzťahujú na rybolovné operácie vykonávané výhradne na účely priameho nasadzovania alebo premiestňovania morských druhov, za predpokladu, že dané činnosti sa vykonávajú s povolením a pod dohľadom príslušného členského štátu alebo členských štátov s priamym hospodárskym záujmom.

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa umelé zarybňovanie alebo premiestňovanie uskutočňuje vo vodách iného členského štátu alebo iných členských štátov, o zámere vykonávať takéto rybolovné operácie treba minimálne jeden mesiac vopred informovať Komisiu a všetky tieto členské štáty.

2.  Ak sa priame zarybňovanie alebo premiestňovanie uskutočňuje vo vodách iného členského štátu alebo iných členských štátov, o zámere vykonávať takéto rybolovné operácie treba minimálne jeden mesiac vopred informovať Komisiu a všetky tieto členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak z dostupných vedeckých odporúčaní vyplýva, že v záujme ochrany morských druhov je nutné okamžite prijať opatrenia, Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 32 delegované akty na zmiernenie týchto hrozieb. Tieto akty sa môžu týkať najmä obmedzenia používania určitých typov rybárskeho výstroja alebo obmedzenia rybolovných činností v určitých oblastiach alebo počas určitých období.

1.  Ak z dostupných vedeckých odporúčaní vyplýva, že v záujme ochrany morských druhov alebo morských biotopov je nutné okamžite prijať opatrenia, Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 32 delegované akty na zmiernenie týchto hrozieb. Tieto akty sa môžu týkať najmä obmedzenia používania určitých typov rybárskeho výstroja alebo obmedzenia rybolovných činností v určitých oblastiach alebo počas určitých období alebo iného ochranného opatrenia, ktoré je potrebné.

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegované akty uvedené v odseku 1 sa uplatňujú najviac tri roky bez toho, aby bol dotknutý článok 32 ods. 6.

3.  Delegované akty uvedené v odseku 1 sa uplatňujú najviac dva roky bez toho, aby bol dotknutý článok 32 ods. 6.

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na základe informácií od členských štátov a relevantných poradných rád a následného hodnotenia výboru STECF Komisia do konca roka 2020 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia. V tejto správe sa vyhodnotí, nakoľko technické opatrenia na regionálnej úrovni a na úrovni Únie prispeli k dosahovaniu cieľov stanovených v článku 3 a plneniu zámerov uvedených v článku 4.

1.  Do ... [troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a následne každý tretí rok a na základe informácií od členských štátov a relevantných poradných rád a následného hodnotenia výboru STECF Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia. V tejto správe sa vyhodnotí, nakoľko technické opatrenia na regionálnej úrovni a na úrovni Únie prispeli k dosahovaniu cieľov uvedených v článku 3 na základe ukazovateľov výkonnosti uvedených v článku 4

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak z danej správy vyplynie, že na regionálnej úrovni neboli ciele a zámery preukázateľne splnené, členské štáty v danom regióne predložia do šiestich mesiacov po predložení správy uvedenej v odseku 1 plán nápravných opatrení, ktoré treba prijať, aby sa zabezpečilo splnenie týchto cieľov a predsavzatí.

2.  Ak z danej správy vyplynie, že na regionálnej úrovni neboli ciele a zámery preukázateľne splnené alebo sa prekročili osobitné úrovne úlovkov druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 písm. a), členské štáty v danom regióne predložia do dvanástich mesiacov po predložení správy uvedenej v odseku 1 plán nápravných opatrení, ktoré treba prijať, aby sa zabezpečilo splnenie cieľov stanovených v článku 3 a bolo možné znížiť úlovky morských druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, na úrovne uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a).

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia pomáha členským štátom pri vytváraní národných akčných plánov s cieľom riešiť zistené ťažkosti pri vykonávaní nových technických opatrení, aby sa splnili požiadavky stanovené v článku 4. Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na vykonávanie tohto akčného plánu.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Ak sa v správe preukáže, že členský štát nedodržal svoje povinnosti v oblasti kontroly a zberu údajov, Komisia môže prerušiť alebo pozastaviť financovanie z fondu EFNR pre daný členský štát v súlade s článkami 100 a 101 nariadenia (EÚ) č. 508/2014.

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Články 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 a 25 sa vypúšťajú.

a)  Články 3, 8, 9, 10, 11, 12, článok 13 ods. 3 druhý pododsek a články 14, 15, 16 a 25 sa vypúšťajú.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 36

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 36

vypúšťa sa

Zmeny nariadenia (ES) č. 1098/2007

 

V nariadení (ES) č. 1098/2007 sa vypúšťajú články 8 a 9.

 

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1224/2009

Článok 54 c – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  na palube plavidla sa súčasne nenachádza ani nepoužíva vlečený výstroj s veľkosťou ôk menej ako 80 mm, ani jedna či viac vakových sietí alebo podobného rybárskeho výstroja alebo; alebo

a)  na palube plavidla sa súčasne nenachádza ani nepoužíva vlečený výstroj s veľkosťou ôk menej ako 70 mm alebo ani jedna alebo viac vakových sietí alebo ani jeden alebo viac podobných rybárskych výstrojov; alebo

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1224/2009

Článok 54 c – odsek 2 – písmeno b – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

vytriedené ryby sa zmrazujú ihneď po vytriedení a že žiadna z nich sa nevráti do mora. a

vytriedené ryby sa zmrazujú po vytriedení a že žiadna z nich sa nevráti do mora. a

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1224/2009

Článok 54 c – odsek 2 – písmeno b – zarážka 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

dané zariadenie je namontované tak a na palube sa nachádza na takom mieste, že je zabezpečené okamžité zmrazenie a nie je možné vrátiť morské druhy do mora.

dané zariadenie je namontované tak a na palube sa nachádza na takom mieste, že je zabezpečené zmrazenie a nie je možné vrátiť morské druhy do mora.

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1224/2009

Článok 54 c – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.   Príslušný orgán vlajkového štátu musí osvedčiť dokumentáciu k mraziarenským plavidlám, aby sa zaručil ich súlad s platnými pravidlami.

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 38

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 38

vypúšťa sa

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1343/2011

 

Článok 26 nariadenia (ES) č. 1343/2011 sa mení takto:

 

(1)  Dopĺňa sa tento bod:

 

„h)  technickými opatreniami uvedenými v článkoch 4, 10, 12, 15, 15a, 16, 16b, 16c, 16d, 16f, 16g, 16h, 16i, 16j a 16k.“ “

 

(2)  Dopĺňa sa tento odsek:

 

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27 s cieľom transponovať do právnych predpisov Únie iné technické opatrenia, ktoré zaviedla komisia GFCM a ktoré sú pre Úniu záväzné, prijať iné technické opatrenia, ktorými sa doplnia alebo zmenia určité nepodstatné prvky legislatívnych aktov, ktorými sa transponujú odporúčania komisie NEAFC týkajúce sa technických opatrení.“ “

 

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nariadenie (ES) č. 894/97, nariadenie (ES) č. 850/98, nariadenie (ES) č. 2549/2000, nariadenie (ES) č. 254/2002, nariadenie (ES) č. 812/2004 a nariadenie (ES) č. 2187/2005 sa zrušujú.

Nariadenie (ES) č. 894/97, nariadenie (ES) č. 850/98, nariadenie (ES) č. 2549/2000, nariadenie (ES) č. 254/2002, nariadenie (ES) č. 812/2004 a nariadenie (ES) č. 2187/2005, ako aj nariadenie Komisie (ES) č. 494/20021a sa zrušujú.

 

____________________________

 

1a Nariadenie Komisie (ES) č. 494/2002 z 19. marca 2002, ktorým sa určujú ďalšie technické opatrenia pre obnovu násady merlúzy európskej v podoblastiach ICES III, IV, V, VI a VII a divíziách ICES VIII a, b, d, e (Ú. v. ES L 77, 20.3.2002, s. 8).

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Príloha I – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

na) sih ostronosý (Coregonus oxyrinchus) v podoblasti ICES IVb (vody Únie);

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Príloha I – písmeno n b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

nb) jeseter jadranský (Acipenser naccarii) a jeseter veľký (Acipenser sturio) vo vodách Únie;

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Príloha I – písmeno o

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

o)  samice langustovitých (Palinuridae spp.) a samice homára európskeho (Homarus gammarus) s prichytenými oplodnenými vajíčkami vo všetkých vodách Únie; výnimku predstavujú prípady, keď sa používajú na účely priameho opätovného zarybňovania alebo premiestňovania;

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Príloha I – písmeno p

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

p)  zátuľník dlabavý (Lithophaga lithophaga) a vŕtavec prstovitý (Pholas dactylus) vo vodách Únie Stredozemného mora.

p)  zátuľník dlabavý (Lithophaga lithophaga), lastúrniky druhu Pinna nobilis a vŕtavec prstovitý (Pholas dactylus) vo vodách Únie Stredozemného mora;

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Príloha I – písmeno p a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

pa) Centrostephanus longispinus

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Príloha IV – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Veľkosť maje pavúkovitej sa meria podľa obrázku 5a ako dĺžka panciera pozdĺž stredovej čiary od okraja vrchného panciera medzi hryzadlami k zadnému okraju vrchného panciera.

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Príloha IV – bod 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  Veľkosť kraba piesočného sa meria podľa obrázku 5b ako maximálna šírka panciera meraná kolmo k predozadnej stredovej čiare panciera.

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Príloha IV – bod 5 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5c.  Veľkosť surmovky vlnitej sa meria podľa obrázku 5c ako dĺžka ulity.

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Príloha IV – bod 5 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5d.  Veľkosť mečiara veľkého sa meria podľa obrázku 5d ako dĺžka od vidlice chvostovej plutvy po koniec dolnej čeľuste.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Príloha IV – schéma 5 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Obrázok 5a maja pavúkovitá (Maia squinada)

 

 

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Príloha IV – schéma 5 b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Obrázok 5b krab piesočný (Cancer pagarus)

 

 

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Príloha IV – schéma 5 c (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Obrázok 5c surmovka vlnitá (Buccinum spp)

 

 

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Príloha IV – schéma 5 d (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Obrázok 5d mečiar veľký (Xiphias gladius),

 

 

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Príloha V – časť A – tabuľka 1 – riadok 14

Makrely rodu Scomber (Scomber spp.)

20 cm

Pozmeňujúci návrh

 

Makrely rodu Scomber (Scomber spp.)

30 cm1a

 

__________________

 

1a  Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Príloha V – časť A – tabuľka 1 – riadok 15

 

Text predložený Komisiou

sleď atlantický (Clupea harengus)

20 cm

Pozmeňujúci návrh

 

sleď atlantický (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a  Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Príloha V – časť A – tabuľka 1 – riadok 16

 

Text predložený Komisiou

stavridy (Trachurus spp.)

15 cm

Pozmeňujúci návrh

stavridy (Trachurus spp.)

15 cm 1a

 

__________________

 

1a  Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Príloha V – časť A – tabuľka 1 – riadok 17

sardela európska (Engraulis encrasicolus)

12 cm alebo 90 jedincov na kg

Pozmeňujúci návrh

sardela európska (Engraulis encrasicolus)

12 cm alebo 90 jedincov na kg1a

 

__________________

 

1a  Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Príloha V – časť A – tabuľka 1 – riadok 19

sardinka európska (Sardina pilchardus)

11 cm

Pozmeňujúci návrh

sardinka európska (Sardina pilchardus)

11 cm1a

 

__________________

 

1a  Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Príloha V – časť A – tabuľka 1 – riadok 20

homár európsky (Homarus gammarus)

87 mm

Pozmeňujúci návrh

homár európsky (Homarus gammarus)

87 mm (dĺžka panciera)

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Príloha V – časť A – tabuľka 1 – riadok 34

langusty rodu Palinurus (Palinurus spp.)

95 mm

Pozmeňujúci návrh

langusty rodu Palinurus (Palinurus spp.)

95 mm (dĺžka panciera)

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Príloha V – časť A – tabuľka 2 – riadok 13

homár štíhly (Nephrops norvegicus)

celková dĺžka 105 mm,

 

dĺžka panciera 32mm.

Pozmeňujúci návrh

homár štíhly (Nephrops norvegicus)

celková dĺžka 105 mm,

 

dĺžka panciera 32 mm.

 

chvosty homára štíhleho 59 mm

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Príloha V – časť A – tabuľka 2 – riadok 14

Makrely rodu Scomber (Scomber spp.)

20 cm

Pozmeňujúci návrh

Makrely rodu Scomber (Scomber spp.)

20 cm 1a

 

__________________

 

1a Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Príloha V – časť A – tabuľka 2 – riadok 15

sleď atlantický (Clupea harengus)

18 cm

Pozmeňujúci návrh

sleď atlantický (Clupea harengus)

18 cm1a

 

__________________

 

1a Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Príloha V – časť A – tabuľka 2 – riadok 16

stavridy (Trachurus spp.)

15 cm

Pozmeňujúci návrh

stavridy (Trachurus spp.)

15 cm1a

 

__________________

 

1a Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Príloha V – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 90 mm

Skagerrak a Kattegat

Osadí sa väčší panel s okami veľkosti najmenej 270 mm (diamantové oko) alebo 140 mm1a (štvorcové oko).

 

 

__________________

 

 

1a V podoblasti Kattegat sa osadí panel so štvorcovými okami veľkosti 120 mm (pri love vlečnou sieťou od 1. októbra do 31. decembra a vakovou sieťou od 1. augusta do 31. októbra).

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Príloha V – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 4

 

Text predložený Komisiou

Minimálne 80 mm

Divízia ICES IVb južne od 54° 30′ s. š. a divízia ICES IVc

Cielený lov soley vlečnými sieťami s rozperným rahnom alebo [impulzovými vlečnými sieťami]. V hornej polovici prednej časti siete musí byť osadený panel s minimálnou veľkosťou ôk 180 mm.

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 80 mm1a

Divízia ICES IVb a divízia ICES IVc

Cielený lov soley (15 % úlovkov) vlečnými sieťami s rozperným rahnom. V hornej polovici prednej časti siete sa osadí panel s minimálnou veľkosťou ôk 180 mm.

 

 

Cielený rybolov tresky merlang, makrely atlantickej a druhov, pre ktoré neplatia obmedzenia výlovu (spolu 55 % úlovkov). Osadí sa panel so štvorcovými okami veľkosti minimálne 100 mm.

__________________

 

 

1a Plavidlám sa zakazuje používať akékoľvek vlečné siete s rozperným rahnom s veľkosťou ôk medzi 32 a 99 mm na sever od spojnice týchto bodov: od bodu na východnom pobreží Spojeného kráľovstva ležiaceho na 55o s. š. smerom na východ na 55o s. š. a 5o v. d., ďalej smerom na sever na 56o s. š a na východ do bodu na západnom pobreží Dánska na 56o s. š. Zakazuje sa používať akékoľvek vlečné siete s rozperným rahnom s veľkosťou ôk medzi 32 a 119 mm v rámci divízie ICES IIa a danej časti podoblasti ICES IV smerom na sever od 56° 00′ s. š.

 

 

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Príloha V – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 4 b (nový)

 

 

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 40 mm

Celá oblasť

Cielený rybolov kalmára (85 % úlovkov) (Lolignidae, Ommastrephidae).

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Príloha V – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 6

 

Text predložený Komisiou

Minimálne 16 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov.

 

 

Cielený lov tresky koruškovitej. Pri love tresky koruškovitej musí byť na koncovom rukávci osadená triediaca mriežka s rozstupom priečok 22 mm.

 

 

Cielený lov krevety Crangon crangon.Na koncovom rukávci musí byť osadená triediaca mriežka, selekčná sieťovina alebo ekvivalentné selektívne zariadenie.

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 16 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov (80 % úlovkov)

 

 

Cielený lov tresky koruškovitej (50 % úlovkov). Pri love tresky koruškovitej musí byť na koncovom rukávci osadená triediaca mriežka s rozstupom priečok 35 mm.

 

 

Cielený lov krevety sivej a krevety Pandalus montagui (90 % úlovkov). Musí byť osadená selektívna sieť alebo triediaca mriežka v súlade s predpismi stanovenými na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Príloha V – časť B – odsek 2 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Základné veľkosti ôk statických sietí

2.  Základné veľkosti ôk statických sietí a unášaných sietí

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Príloha V – časť B – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V Severnom mori a v Skagerraku a Kattegate môžu mať statické siete tieto veľkosti ôk.

V Severnom mori a v Skagerraku a Kattegate môžu mať statické siete a unášané siete tieto veľkosti ôk.

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Príloha V – časť C – odsek 1 – bod 1.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.1  V geografickej oblasti ohraničenej východným pobrežím Anglicka a Škótska vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84, je zakázaný lov piesočníc vlečeným výstrojom s veľkosťou ôk koncového rukávca menej ako 80 mm alebo statickými sieťami s veľkosťou ôk menej ako 100 mm:

1.1  V geografickej oblasti ohraničenej východným pobrežím Anglicka a Škótska vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84, je zakázaný lov piesočníc vlečeným výstrojom s veľkosťou ôk koncového rukávca menej ako 32 mm:

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Príloha V – časť C – odsek 2 – bod 2.2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  plavidlá s maximálnym výkonom motora 221 kW, ktoré používajú vlečné siete na lov pri dne alebo dánske záťahové siete,

-  plavidlá s maximálnym výkonom motora 221 kW, ktoré používajú vlečné siete na lov na dne alebo dánske záťahové siete,

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Príloha V – časť C – odsek 2 – bod 2.2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  dvojice plavidiel s maximálnym spoločným výkonom motorov 221 k, ktoré používajú párové vlečné siete na lov pri dne,

-  dvojice plavidiel s maximálnym spoločným výkonom motorov 221 k, ktoré používajú párové vlečné siete na lov na dne,

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Príloha V – časť C – odsek 2 – bod 2.2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  plavidlá s maximálnym výkonom motora 221 kW môžu používať vlečné siete na lov pri dne alebo dánske záťahové siete a dvojice plavidiel s maximálnym spoločným výkonom motorov 221 kW môžu používať párové vlečné siete na lov pri dne za predpokladu, že takéto plavidlá nevykonávajú cielený lov platesy veľkej a druhov rodu Solea spp. a dodržiavajú relevantné pravidlá týkajúce sa veľkosti ôk sietí uvedené v časti B tejto prílohy.

-  - plavidlá s maximálnym výkonom motora 221 kW môžu používať vlečné siete na lov pri dne alebo dánske záťahové siete a dvojice plavidiel s maximálnym spoločným výkonom motorov 221 kW môžu používať párové vlečné siete na lov na dne za predpokladu, že takéto plavidlá nevykonávajú cielený lov platesy veľkej a druhov rodu Solea spp. a dodržiavajú relevantné pravidlá týkajúce sa veľkosti ôk sietí uvedené v časti B tejto prílohy.

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Príloha V – časť C – odsek 6 – bod 6.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.2  V zmapovaných hĺbkach do 600 m zakazuje cielený lov hlbokomorských žralokov uvedených v prílohe I nariadeniu (ES) č. 2347/20021. Náhodné úlovky hlbokomorských žralokov sa musia ponechať na palube. Takéto úlovky sa musia vylodiť a započítať do kvót. Plavidlo členského štátu, ktoré náhodne uloví viac ako 10 ton hlbokomorských žralokov, stráca možnosť využívania výnimiek stanovených v bode 6.1.

6.2  V zmapovaných hĺbkach do 600 m sa zakazuje cielený lov hlbokomorských žralokov uvedených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady () 2016/23361. Náhodné úlovky hlbokomorských žralokov, ktorých lov je podľa práva Únie výslovne zakázaný, sa musia čo najskôr vypustiť späť do mora. Úlovky druhov hlbokomorských žralokov, pre ktoré platia obmedzenia výlovu, sa musia ponechať na palube. Takéto úlovky sa musia vylodiť a započítať do kvót. Ak členský štát nemá dostatočnú kvótu, Komisia môže uplatniť článok 105 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Plavidlo členského štátu, ktoré náhodne uloví viac ako 10 ton hlbokomorských žralokov, stráca možnosť využívania výnimiek stanovených v bode 6.1.

__________________

__________________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 2347/2002 zo 16. decembra 2002, ktorým sa zriaďujú požiadavky špecifického prístupu a pridružených podmienok, ktoré sa vzťahujú na rybolov hlbokomorských zásob rýb (Ú. v. ES L 351, 28.12.2002, s. 6).

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady () 2016/2336 zo 14. decembra 2016, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky lovu hlbokomorských populácií rýb v severovýchodnom Atlantiku a ustanovenia týkajúce sa rybolovu v medzinárodných vodách severovýchodného Atlantiku a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2347/2002 (Ú. v. L 354, 23.12.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Príloha V – časť E – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2. Rybolov prostredníctvom elektrických impulzov sa povoľuje, len ak:

 

– maximálny elektrický výkon v kW za každú vlečnú sieť s rozperným rahnom nie je vyšší ako dĺžka rahna v metroch vynásobená koeficientom 1,25;

 

– efektívne napätie medzi elektródami je najviac 15 V;

 

– plavidlo je vybavené automatickým počítačovým systémom riadenia, ktorý zaznamenáva maximálny výkon na rahno a efektívne napätie medzi elektródami najmenej za posledných 100 vlečení, a preto nie je možné, aby neoprávnená osoba zmenila tento automatický počítačový systém riadenia;

 

– reťaze na plašenie v prednej časti spodného lana sa nepoužívajú.

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť A 2 tabuľka – riadok 15

sleď atlantický (Clupea harengus)

20 cm

Pozmeňujúci návrh

sleď atlantický (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť A – tabuľka – riadok 16

stavridy (Trachurus spp.)

15 cm3

 

__________________

 

3 Vo vodách Únie podoblastí ICES V, VI južne od 56° s. š. a VII; výnimku predstavujú divízie ICES VIId, e, f, keď platí minimálna ochranná referenčná veľkosť 130 mm.

Pozmeňujúci návrh

stavridy (Trachurus spp.)

15 cm3, 3a

 

__________________

 

3 Vo vodách Únie podoblastí ICES V, VI južne od 56° s. š. a VII; výnimku predstavujú divízie ICES VIId, e, f, keď platí minimálna ochranná referenčná veľkosť 130 mm.

 

3a Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť A – tabuľka – riadok 17

sardela európska (Engraulis encrasicolus)

12 cm alebo 90 jedincov na kg

Pozmeňujúci návrh

sardela európska (Engraulis encrasicolus)

12 cm alebo 90 jedincov na kg1a

 

__________________

 

1a Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 2

 

Text predložený Komisiou

Minimálne 120 mm

Celá oblasť

Žiadne

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 100 mm1a

Celá oblasť

Žiadne

__________________

 

 

1a Postupne vložiť počas dvojročného obdobia od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. V divíziách ICES VIId a VIIe platí veľkosť ôk aspoň 100 mm.

 

 

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

Menej ako 16 mm

Celá oblasť

Cielený rybolov piesočníc (90 % úlovkov)

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť B – odsek 2 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Základné veľkosti ôk statických sietí

2.  Základné veľkosti ôk statických sietí a unášaných sietí

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť B – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V severozápadných vodách môžu mať statické siete tieto veľkosti ôk.

V severozápadných vodách majú statické siete a unášané siete tieto veľkosti ôk.

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť B – odsek 2 – tabuľka – riadok 2

 

Text predložený Komisiou

Minimálne 120 mm

Celá oblasť

Žiadne

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 120 mm1

Celá oblasť

Žiadne

__________________

 

 

1 Na cielený lov čertovitých (30 % úlovkov) sa používa veľkosť ôk najmenej 220 mm. Veľkosť ôk aspoň 110 mm na cielený rybolov tresky tmavej a merlúzy európskej (50 % úlovkov) v divíziách ICES VIId a VIIe.

 

 

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť B – tabuľka – riadok 4

 

Text predložený Komisiou

Minimálne 50 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 50 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov (80 % úlovkov)

 

 

Cielený lov sultánok (50 % úlovkov)

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť C – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84, je od 1. januára do 31. marca a od 1. októbra do 31. decembra každého roka zakázané vykonávať akúkoľvek rybolovnú činnosť, pri ktorej sa používa vlečený výstroj alebo statické siete.

V oblasti vymedzenej loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84, je od 1. januára do 31. marca a od 1. októbra do 31. decembra každého roka zakázané vykonávať akúkoľvek rybolovnú činnosť, pri ktorej sa používa vlečený výstroj na lov na dne alebo statické siete na lov na dne.

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť C – odsek 3 – bod 3.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.2  Odchylne od bodu 1 je v oblasti a časovom pásme, ktoré sú v ňom uvedené, povolené používať vlečné siete na lov pri dne predpokladu, že takéto vlečné siete sú vybavené selektívnymi zariadeniami, ktoré posúdil Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF). Plavidlá členského štátu pôsobiaceho v oblastiach uvedených v bode 3.1, ktoré ulovia viac ako 10 ton vedľajších úlovkov tresky škvrnitej, stráca možnosť vykonávania rybolovu v danej oblasti.

3.2  Odchylne od bodu 1 je v oblasti a časovom pásme, ktoré sú v ňom uvedené, povolené používať vlečné siete na lov pri dne predpokladu, že takéto vlečné siete sú vybavené selektívnymi zariadeniami, ktoré posúdil Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF).

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť C – odsek 9 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Používanie statických sietí v divíziách ICES Vb, VIa, VII b, c, j, k

9.  Používanie statických sietí v divíziách ICES Vb, VIa, VIb, VII b, c, h, j, k

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh nariadenia

Príloha VI – časť C – odsek 9 – bod 9.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.2.  V zmapovaných hĺbkach do 600 m je zakázaný cielený lov hlbokomorských žralokov uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2347/2002. Náhodné úlovky hlbokomorských žralokov sa musia ponechať na palube. Takéto úlovky sa musia vylodiť a započítať do kvót. Plavidlo členského štátu, ktoré náhodne uloví viac ako 10 ton hlbokomorských žralokov, stráca možnosť využívania výnimiek opísaných v bode 9,1.

9.2.  V zmapovaných hĺbkach do 600 m je zakázaný cielený rybolov hlbokomorských žralokov uvedených v prílohe I k nariadeniu () č. 2016/2336. Náhodné úlovky hlbokomorských žralokov, ktoré sa v práve Únie výslovne zakazujú, sa musia čo najskôr vypustiť späť do mora. Úlovky druhov hlbokomorských žralokov, pre ktoré platia obmedzenia výlovu, sa musia ponechať na palube. Takéto úlovky sa musia vylodiť a započítať do kvót. Ak členský štát nemá dostatočnú kvótu, Komisia môže uplatniť článok 105 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Plavidlo členského štátu, ktoré náhodne uloví viac ako 10 ton hlbokomorských žralokov, stráca možnosť využívania výnimiek stanovených v bode 6.1.

Pozmeňujúci návrh    231

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť A – tabuľka – riadok 15

sleď atlantický (Clupea harengus)

20 cm

Pozmeňujúci návrh

sleď atlantický (Clupea harengus)

20 cm1a

 

__________________

 

1a  Minimálne ochranné referenčné veľkosti sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej a makrely atlantickej sa neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje maximálne 10 % živej hmotnosti celkových úlovkov ponechaných na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardinky európskej, sardely európskej, sleďa atlantického, stavridy ostrobokej alebo makrely atlantickej sa počíta ako pomer živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vylodení.

 

Percentuálny podiel sa počíta na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh    232

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť A – tabuľka – riadok 18

morona striebristá (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Pozmeňujúci návrh

morona striebristá (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Pozmeňujúci návrh    233

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť A – tabuľka – riadok 23

hrebeňovky rodu Chlamys (Chlamys spp.)

40 mm

Pozmeňujúci návrh

hrebeňovky rodu Chlamys (Chlamys spp., Mimachlamys spp.)

40 mm

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť A – tabuľka – riadok 26

venuška filipínska (Venerupis philippinarum)

35 mm

Pozmeňujúci návrh

venuška filipínska (Ruditapes philippinarum)

35 mm

Pozmeňujúci návrh    235

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť A – tabuľka – riadok 34

osmonoh obyčajný (Octopus vulgaris)

750 g

Pozmeňujúci návrh

osmonoh obyčajný (Octopus vulgaris)

1000 g

Pozmeňujúci návrh    236

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 6

 

Text predložený Komisiou

Minimálne 55 mm

Divízia ICES IXa východne od 7° 23' 48″ z. d.:

Cielený lov kôrovcov

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 55 mm

Divízia ICES IXa

Cielený lov kôrovcov (30 % úlovkov)

Pozmeňujúci návrh    237

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 7

 

Text predložený Komisiou

Minimálne 16mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 16mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov (90 % úlovkov)

 

 

Cielený lov kreviet (30 % úlovkov) (Palaemon serratus, Crangron crangon) a krabov (Polybius henslowi)

Pozmeňujúci návrh    238

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť B – odsek 2 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Základné veľkosti ôk statických sietí

2.  Základné veľkosti ôk statických sietí a unášaných sietí

Pozmeňujúci návrh    239

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť B – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V juhozápadných vodách môžu mať statické siete tieto veľkosti ôk.

V juhozápadných vodách majú statické siete a unášané siete tieto veľkosti ôk.

Pozmeňujúci návrh    240

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť B – odsek 2 – tabuľka – riadok 2

 

Text predložený Komisiou

Minimálne 100 mm

Celá oblasť

Žiadne

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 100 mm1a

Celá oblasť

Žiadne

__________________

 

 

1a Pri cielenom rybolove merlúzy európskej a soley európskej (50 % úlovkov) v divíziách ICES VIIIc a IX je veľkosť ôk aspoň 80 mm. Na cielený rybolov čertovitých (30 % úlovkov) sa používa veľkosť ôk aspoň 220 mm.

 

 

Pozmeňujúci návrh    241

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť B – odsek 2 – tabuľka – riadok 4

 

Text predložený Komisiou

Minimálne 50 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 50 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov (80 % úlovkov)1a

 

 

__________________

 

 

1a. V prípade sardinky európskej sa môže použiť menšia veľkosť ôk ako 40 mm.

Pozmeňujúci návrh    242

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť C – odsek 4 – bod 4.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.2.  V zmapovaných hĺbkach do 600 m zakazuje cielený lov hlbokomorských žralokov uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2347/2002. Náhodné úlovky hlbokomorských žralokov sa musia ponechať na palube. Takéto úlovky sa musia vylodiť a započítať do kvót. Plavidlo členského štátu, ktoré náhodne uloví viac ako 10 ton hlbokomorských žralokov, stráca možnosť využívania výnimiek opísaných v bode 1.

4.2.  V zmapovaných hĺbkach do 600 m zakazuje cielený lov hlbokomorských žralokov uvedených v prílohe I k nariadeniu () č. 2016/2336. Náhodné úlovky hlbokomorských žralokov, ktoré sa v práve Únie výslovne zakazujú, sa musia čo najskôr vypustiť späť do mora. Úlovky druhov hlbokomorských žralokov, pre ktoré platia obmedzenia výlovu, sa musia ponechať na palube. Takéto úlovky sa musia vylodiť a započítať do kvót. Ak členský štát nemá dostatočnú kvótu, Komisia môže uplatniť článok 105 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Plavidlo členského štátu, ktoré náhodne uloví viac ako 10 ton hlbokomorských žralokov, stráca možnosť využívania výnimiek stanovených v bode 6.1.

Pozmeňujúci návrh    243

Návrh nariadenia

Príloha VII – časť C – odsek 4 – bod 4.2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4.2a.  Komisia môže po porade s výborom STECF rozhodnúť o vyňatí určitých druhov rybolovu v zónach ICES VIII, IX a X z rozsahu pôsobnosti odseku 4.1, ak sa preukáže prostredníctvom informácií poskytnutých členskými štátmi alebo uskutočňovaním osobitného riadenia využívajúceho regionalizáciu, čo by mohlo okrem iného zahŕňať zníženie počtu plavidiel pôsobiacich v oblasti, zníženie počtu mesiacov rybolovu atď., alebo uskutočňovaním viacročných plánov, že v prípade uvedených druhov rybolovu je veľmi nízka úroveň vedľajších úlovkov žralokov alebo odhodených úlovkov.

Pozmeňujúci návrh    244

Návrh nariadenia

Príloha VIII – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 3

 

Text predložený Komisiou

Minimálne 105 mm

Celá oblasť

Musí byť osadené únikové okno typu Bacoma s veľkosťou ôk minimálne 110 mm

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 105 mm

Celá oblasť

Musí byť osadené únikové okno typu Bacoma s veľkosťou ôk minimálne 120 mm1a

 

 

__________________

 

 

1a. Používanie vlečných sietí s rozperným rahnom nie je povolené.

Pozmeňujúci návrh    245

Návrh nariadenia

Príloha VIII – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 32 mm

Podoblasti 22 – 27

Cielený lov sleďa atlantického, makrely atlantickej, stavridy ostrobokej a tresky belasej (80 % úlovkov)

Pozmeňujúci návrh    246

Návrh nariadenia

Príloha VIII – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 4

 

Text predložený Komisiou

Minimálne 105 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 16 mm

Podoblasti 28 – 32

Cielený lov malých pelagických druhov (80 % úlovkov)

Pozmeňujúci návrh    247

Návrh nariadenia

Príloha VIII – časť B – odsek 2 – tabuľka – riadok 2

 

Text predložený Komisiou

Minimálne 157 mm

Celá oblasť

Cielený lov lososov

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

 

 

Pozmeňujúci návrh    248

Návrh nariadenia

Príloha VIII – časť B – odsek 2 – tabuľka – riadok 3

 

Text predložený Komisiou

Minimálne 110 mm

Celá oblasť

Cielený lov tresky škvrnitej a druhov platesotvarých

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 110 mm

Celá oblasť

Žiadne1a

 

 

__________________

 

 

1a. Na cielený rybolov lososa (30 % úlovkov) sa používa menšia veľkosť ôk ako 157 mm.

Pozmeňujúci návrh    249

Návrh nariadenia

Príloha VIII – časť B – odsek 2 – tabuľka – riadok 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

Menej ako 90 mm

Celá oblasť

Cielený rybolov malých pelagických druhov (80 % úlovkov)

Pozmeňujúci návrh    250

Návrh nariadenia

Príloha VIII – časť B – odsek 2 – tabuľka – riadok 4 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 16 mm

Celá oblasť

Cielený rybolov druhov, ktoré nepodliehajú celkovému povolenému výlovu (s výnimkou platesy bradavičnatej) (60 % úlovkov)

Pozmeňujúci návrh    251

Návrh nariadenia

Príloha IX – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 2

 

Text predložený Komisiou

Koncový rukávec so štvorcovými okami s minimálnou veľkosťou 40 mm

Celá oblasť

Na základe odôvodnenej žiadosti vlastníka plavidla možno ako alternatívu ku koncovému rukávcu so štvorcovými okami s veľkosťou 44 mm použiť koncový rukávec s kosoštvorcovými okami s veľkosťou 50 mm

Pozmeňujúci návrh

Koncový rukávec so štvorcovými okami s minimálnou veľkosťou 40 mm

Celá oblasť

Na základe odôvodnenej žiadosti vlastníka plavidla možno ako alternatívu ku koncovému rukávcu so štvorcovými okami s veľkosťou 40 mm použiť koncový rukávec s kosoštvorcovými okami s veľkosťou 50 mm

Pozmeňujúci návrh    252

Návrh nariadenia

Príloha IX – časť B – odsek 1 a (nový)

 

 

Pozmeňujúci návrh

1a.  Základné veľkosti ôk obchvatného výstroja

Veľkosti ôk

Geografické oblasti

Podmienky

Minimálne 14 mm

Celá oblasť

Žiadne

Pozmeňujúci návrh    253

Návrh nariadenia

Príloha IX – časť B – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V Stredozemnom mori môžu mať statické siete tieto veľkosti ôk.

V Stredozemnom mori môžu mať nastavovacie žiabrovky na lov pri dne tieto veľkosti ôk.

Pozmeňujúci návrh    254

Návrh nariadenia

Príloha IX – časť B – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Existujúce výnimky z ustanovení uvedených v odsekoch 1, 1a a 2 tejto časti týkajúce sa obchvatného výstroja, na ktoré sa vzťahuje plán riadenia uvedený v článku 19 nariadenia (ES) č. 1967/2006 a ktoré boli prijaté podľa článku 9 tohto nariadenia, zostávajú v platnosti, ak sa v článku 18 tohto nariadenia nestanovuje inak.

Pozmeňujúci návrh    255

Návrh nariadenia

Príloha IX – časť C – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zakazuje sa mať na palube alebo osadiť viac ako 250 košov alebo košíkov na plavidlo na účely lovu hlbokomorských kôrovcov (vrátane kreviet rodu Plesionika, kreviet rodu Pasiphaea spp. alebo podobných druhov).

Zakazuje sa mať na palube alebo osadiť viac ako 250 košov alebo košíkov na plavidlo na účely hlbokomorského lovu kôrovcov.

Pozmeňujúci návrh    256

Návrh nariadenia

Príloha IX – časť C – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Flotily, ktoré sa plavia výrazne lokálne a používajú remeselný výstroj, sú oprávnené loviť hlbokomorské kôrovce (vrátane kreviet rodu Plesionika, kreviet rodu Pasiphaea spp. alebo podobných druhov).

Pozmeňujúci návrh    257

Návrh nariadenia

Príloha IX – časť C – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a. Obmedzenia podmorského lovu harpúnami

 

Zakazuje sa podmorský rybolov harpúnami pomocou akvalungu alebo v noci od súmraku po úsvit.

Pozmeňujúci návrh    258

Návrh nariadenia

Príloha X – časť B – odsek 1 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Základné veľkosti ôk vlečeného výstroja

1.  Základné veľkosti ôk vlečeného výstroja na lov populácií druhov žijúcich pri morskom dne

Pozmeňujúci návrh    259

Návrh nariadenia

Príloha X – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 2

 

Text predložený Komisiou

Minimálne 50 mm

Celá oblasť

Ako alternatívu možno použiť koncové rukávce so štvorcovými okami s veľkosťou 40 mm

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 40 mm

Celá oblasť

Na základe riadne odôvodnenej žiadosti vlastníka plavidla možno ako alternatívu ku koncovému rukávcu s okami s veľkosťou 40 mm použiť koncový rukávec s kosoštvorcovými okami s veľkosťou 50 mm1a.

 

 

__________________

 

 

1a. Na palube sa dovoľuje mať alebo rozvinúť len jeden typ siete (sieť s veľkosťou štvorcových ôk 40 mm alebo kosoštvorcových ôk 50 mm).

Pozmeňujúci návrh    260

Návrh nariadenia

Príloha X – časť B – odsek 2 – tabuľka – riadok 2

 

Text predložený Komisiou

Minimálne 400 mm

Celá oblasť

Cielený lov kalkana veľkého

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 400 mm

Celá oblasť

Lov kalkana veľkého nastavovacími žiabrovkami na lov pri dne

Pozmeňujúci návrh    261

Návrh nariadenia

Príloha X – časť C

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Časť C

vypúšťa sa

Oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu

 

Sezónny zákaz rybolovu na účely ochrany kalkana veľkého

 

Vo vodách Únie Čierneho mora sa od 15. apríla do 15. júna zakazuje cielený lov, vyloďovanie a prvý predaj kalkana veľkého.

 

Pozmeňujúci návrh    262

Návrh nariadenia

Príloha XI – časť A – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Základné veľkosti ôk vlečeného výstroja

1.   Základné veľkosti ôk vlečeného výstroja

Pozmeňujúci návrh    263

Návrh nariadenia

Príloha XI – časť A – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V najvzdialenejších regiónoch môžu mať koncové rukávce tieto veľkosti ôk.

Vo vodách Únie Indického oceánu a v západnom Atlantiku môžu mať koncové rukávce tieto veľkosti ôk.

Pozmeňujúci návrh    264

Návrh nariadenia

Príloha XI – časť A – tabuľka – riadok 3

 

Text predložený Komisiou

Minimálne 45 mm

Všetky vody pri pobreží francúzskeho departmentu Guyana, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc Francúzska.

Cielený lov kreviet (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri).

Pozmeňujúci návrh

Minimálne 45 mm

Všetky vody pri pobreží francúzskeho departmentu Guyana, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc Francúzska.

Cielený lov kreviet (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15 % úlovkov).

Pozmeňujúci návrh    265

Návrh nariadenia

Príloha XI – časť A – tabuľka – riadok 4

 

Text predložený Komisiou

Minimálne 14 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov obchvatnými sieťami

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

 

 

Pozmeňujúci návrh    266

Návrh nariadenia

Príloha XI – časť A – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Základné veľkosti ôk obchvatných sietí

 

Vo vodách Únie Indického oceánu a západného Atlantiku môžu mať obchvatné siete tieto veľkosti ôk.

Pozmeňujúci návrh    267

Návrh nariadenia

Príloha XI – časť A – odsek 1 a (nový) – tabuľka (nová)

 

 

Pozmeňujúci návrh

Veľkosť ôk

Geografické oblasti

Podmienky

Minimálne 14 mm

Celá oblasť

Cielený lov malých pelagických druhov obchvatnými sieťami

  • [1]  Ú. v. EÚ C 389, 21.10.2016, s. 93.
    2 Ú. v. EÚ C 185, 9.6.2017, s. 82.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Súvislosti návrhu Komisie

Cieľom technických opatrení je obmedziť nechcené úlovky juvenilných rýb, ako aj druhov, na ktoré rybolov nie je zameraný, a zmenšiť dosah rybolovu na citlivé druhy a ekosystémy. Na dosiahnutie týchto cieľov technické normy upravujú, čo sa môže loviť, ako, čím, kedy a kde. To znamená, že upravujú rôzne rybolovné metódy, ako aj priestorové a časové obmedzenia, zakázané druhy alebo opatrenia na ochranu citlivých ekosystémov. Stanovujú sa v nich normy týkajúce sa formy a iné technické vlastnosti rybárskeho výstroja a jeho použitia. Takisto obsahujú aj ustanovenia o vlastnostiach úlovkov, ako sú minimálne veľkosti rýb alebo zloženie úlovkov.

Technické opatrenia sú základným prvkom spoločnej rybárskej politiky (SRP). Časom sa technické opatrenia nahromadili a sú rozptýlené vo viac ako 30 rôznych nariadeniach. V súčasnosti predstavujú zložitý, rôznorodý a neorganizovaný systém ustanovení, ktoré sú často nekonzistentné a dokonca aj protichodné. To zhoršuje situáciu rybárov, ktorí ich musia uplatňovať, a vyvoláva to v nich nedôveru. Napriek očividnej potrebe sa obidva pokusy o revíziu a zjednodušenie z rokov 2002 a 2004 skončili neúspechom.

Revíziou SRP z roku 2013 sa zaviedli dva prvky, ktoré zásadne menia pozadie technických noriem. Na jednej strane regionalizáciou by sa malo prijímanie rozhodnutí priblížiť miestnej úrovni a umožniť priamu účasť zainteresovaných strán. Na druhej strane povinnosť vylodiť úlovky motivuje rybárov, aby predchádzali nechceným úlovkom, čo je jednou z hlavných úloh technických opatrení.

2. Obsah návrhu

Komisia 11. marca 2016 predstavila svoj návrh reformy technických noriem. Účelom návrhu Komisie je zjednodušiť platné normy, optimalizovať prínos technických opatrení k splneniu cieľov novej SRP, a najmä dosiahnuť prostredníctvom regionalizovaného rozhodovacieho postupu maximálny udržateľný výnos a poskytnúť potrebnú flexibilitu na prispôsobenie technických noriem špecifikám jednotlivých druhov rybolovu.

Základom návrhu je súbor opatrení, ktoré sa všeobecne uplatňujú na všetky moria, a rad rôznych základných opatrení vzťahujúcich sa na každú zo siedmich morských oblastí. Takisto sa v ňom stanovuje delegovanie právomocí v záujme rozvoja regionálnych opatrení.

Zjednodušenie a regionalizácia sú teda jadrom návrhu. Komisia zvolila možnosť, podľa ktorej by zo všeobecného rámca odstránila čo najviac základných noriem, čím by vytvorila široký priestor na regionalizáciu, čo by umožnilo prispôsobiť základné normy jednotlivým druhom rybolovu. Regionalizácia sa uvádza aj ako prostriedok na zjednodušenie predpisov. Okrem toho sa očakáva, že regionalizáciou sa zvýši účinnosť technických noriem tým, že sa im poskytne potrebná flexibilita.

3. Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta prístup Komisie orientovaný na výsledky. Zostáva len dúfať, že tento prístup povedie k menšiemu využívaniu mikroriadenia a stane sa podnetom na väčšie zapojenie odvetvia. Výzva spojená s touto správou spočíva na jednej strane v stanovení hraníc medzi zjednodušením a potrebou presných noriem v určitých prípadoch a regionalizáciou a normami, ktoré treba zachovať v rámci spolurozhodovacieho postupu Európskeho parlamentu a Rady, na druhej strane.

Prvým problémom je, že inštitúcie, ako aj zainteresované strany síce vítajú zjednodušenie a regionalizáciu, ich pohľad na tieto pojmy sa však značne líši. Zjednodušenie, ktoré navrhuje, napríklad, Komisia, je založené na vytvorení spoločného základu pre všetky oblasti a odstránení mnohých existujúcich výnimiek. V dôsledku toho by sa mnoho druhov rybolovu zo dňa na deň stalo nelegálnymi. Toto je jedno obmedzenie spojené so zjednodušením. Na druhej strane na niektorých fórach panuje obava, že regionalizácia je prostriedkom na znárodnenie prijímania technických opatrení. V Lisabonskej zmluve, ako aj v spoločnej rybárskej politike sú však pre prípad takéhoto vývoja stanovené hranice.

Spravodajca nemá na ciele a zámery technických opatrení rovnaký názor ako Komisia. Hoci podporuje prístup riadenia orientovaného na výsledky a hodnotenie účinnosti technických opatrení považuje za dôležité, domnieva sa, že pojem „zámery“ treba nahradiť pojmom „ukazovatele účinnosti“. Tento pojem je viac v súlade s funkciou hodnotenia účinnosti.

Rovnako nesúhlasí so znením, podľa ktorého splnenie cieľov SRP stojí výlučne na technických opatreniach. Technické opatrenia by mali prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP, sú však len jedným z jej nástrojov rovnako ako viacročné plány, celkový povolený výlov, kvóty a iné. Preto je vhodnejšie použiť pojem „prispieť“ namiesto „zaručiť“.

Použitie 5 % miery tolerancie na úlovky, ktoré nedosahujú minimálnu veľkosť, ako zámeru sa javí ako neprimerané. Treba pripomenúť, že uvedená miera 5 % je len výnimkou z nástroja, ako je povinnosť vylodiť úlovky. Preto jej zaradenie do kategórie zámerov možno považovať za prehnané. Ako logické sa však javí uplatnenie maximálneho udržateľného výnosu, ktorý je ako ukazovateľ účinnosti skutočným cieľom SRP.

Komisia tiež navrhuje stanoviť rôzne zámery podľa jednotlivých smerníc. Technické opatrenia rovnako ako celá SRP musia byť, samozrejme, v súlade s environmentálnou politikou Únie, ale zakladanie cieľov nariadenia na smerniciach spôsobuje rôzne problémy, ktoré vedú k právnej neistote.

Smernice sú spravidla určené pre členské štáty, ktoré ich musia transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov. Smernice nie sú nikdy predmetom nariadení Rady a Európskeho parlamentu. Okrem toho rámcová smernica o vode nie je nijako prepojená s technickými opatreniami, keďže nemajú žiaden vplyv na kvalitu vody.

Preukázalo sa, že v prípade rámcovej smernice o morskej stratégii existujú vážne problémy, a to aj pokiaľ ide o nájdenie deskriptorov a vymedzenie dobrého environmentálneho stavu. V prípade dobrého stavu rybolovných zdrojov využívaných na komerčné účely len dva členské štáty preukázali primerané definície dobrého environmentálneho stavu. V prípade deviatich z nich bola definícia ohodnotená ako čiastočne primeraná a ďalších deväť Komisia posúdila ako neprimerané.

Rámcová smernica o morskej stratégii sa uvádza ako osobitný cieľ (článok 3) a zároveň zámer (článok 4), čo zhoršuje zrozumiteľnosť návrhu. Ďalší problém vyplýva z toho, že zámery technických opatrení budú napokon stanovené na základe rozhodnutia Komisie. Bolo by nezvyčajné, ak by sa ciele nariadenia Rady a Európskeho parlamentu stanovovali rozhodnutím Komisie.

Stanovenie cieľov založených na medzinárodných dohodách vedie k problémom rôzneho charakteru. Komisia navrhuje stanoviť ciele technických opatrení prostredníctvom medzinárodných dohôd bez ohľadu na to, či je EÚ ich zmluvnou stranou.

Doteraz to bolo tak, že ak EÚ podpísala medzinárodnú dohodu v súvislosti s technickými opatreniami, tieto sa transponovali do práva EÚ. Napríklad existujú nariadenia o technických opatreniach, ktoré zohľadňujú odporúčania vydané Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov[1] alebo medzinárodné dohovory takisto v rámci Organizácie Spojených národov, ktorých je EÚ zmluvnou stranou[2].

Komisia navrhuje zabezpečiť dodržiavanie maximálnych úrovní vedľajších úlovkov komerčne nevyužívaných druhov, ktoré neprekročili úrovne stanovené v medzinárodných dohodách. V prvom rade neuvádza príslušné dohody, takže vzniká otázka inštitucionálnej povahy, keďže navrhnuté opatrenie by mohlo znamenať automatickú transpozíciu akejkoľvek medzinárodnej dohody do práva Únie vrátane dohôd uzavretých medzi tretími krajinami. Okrem toho treba zohľadniť skutočnosť, že medzinárodné dohody uzavreté Európskou úniou sa prijímajú postupom súhlasu a že Parlament sa nezúčastňuje rokovaní o obsahu, pričom pri nariadení o technických opatreniach sa uplatňuje spolurozhodovací postup.

Zjednodušenie a presné normy

Spravodajca víta zjednodušenie vzhľadom na to, že platné právne predpisy sú rozsiahle a nečitateľné, čo spôsobuje ťažkosti s ich správnym uplatňovaním. V prípade príloh, ktoré navrhla Komisia, však ide o nadmerné zjednodušenie a stanovené opatrenia nie sú v súlade s aktuálnou situáciou. Komisia takisto nezohľadnila potrebu vyriešiť niektoré problémy, ktoré nastávajú pri uplatňovaní súčasných právnych predpisov.

Zjednodušenie v návrhu Komisie vedie tiež k časovému nesúladu medzi technickými opatreniami uznanými v prílohách, ktoré nadobudnú účinnosť okamžite, a opatreniami, ktoré budú prijaté neskôr v rámci regionalizácie a v ich dôsledku dôjde k zmenám v uvedených prílohách. Tento časový nesúlad môže viesť k nejednoznačnej praxi a ukončeniu niektorých druhov rybolovu.

Spravodajca sa domnieva, že zjednodušenie by nemalo znamenať opätovné vytvorenie noriem, ale skôr to, aby platné pravidlá boli zrozumiteľnejšie a aby ich uplatňovanie bolo pre rybárov jednoduchšie. Na predchádzanie vzniku problémov by bolo treba zachovať súčasný stav v čo najväčšej miere v rámci tohto nariadenia.

Regionalizácia a základné normy

Spravodajca sa domnieva, že rozhodnutia prijaté na miestnej úrovni môžu zlepšiť právne predpisy tým, že ich prispôsobia špecifikám určitého druhu rybolovu alebo určitej morskej oblasti. Regionalizácia by mala umožniť prijímanie rozhodnutí o technických normách, ktoré budú prispôsobené skutočným podmienkam rybolovu. Cieľom je odstrániť nepružný charakter súčasných predpisov a presadzovať pokrokovejšie právne predpisy prispôsobené skutočným podmienkam. Regionalizačný prístup je v súlade so snahou založiť úspech technických noriem na výsledkoch. Druhou stranou mince je strata moci v rukách Európskeho parlamentu.

Regionalizácia by nemala vytvárať krajnú situáciu, v ktorej budú základné normy oklieštené na minimum a delegovanými aktmi bude možné zmeniť uplatňovanie kľúčových aspektov. Znamenalo by to, že rozhodnutia v nariadení týkajúce sa technických opatrení by mali čisto prechodný charakter. Komisia by na základe spoločných odporúčaní členských štátov a bez zapojenia Európskeho parlamentu mohla delegovanými aktami zmeniť základné prvky tohto nariadenia. Takáto situácia by bola neprijateľná.

Regionalizácia nesmie v žiadnom prípade viesť k opätovnému znárodneniu. Treba pripomenúť, že nie je náhodou, že rybárska politika EÚ je spoločná politika: spoločné a migrujúce populácie by sa mali spravovať spoločne. O niektorých dôležitých základných zásadách by však mali spoločne rozhodovať ústredné inštitúcie EÚ. Výsledkom budú rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov v celej EÚ a ľahšie uplatňovanie a dodržiavanie technických opatrení.

Spravodajca sa domnieva, že viacročné plány by mali zohrávať dôležitú úlohu pri riadení rybolovných zdrojov a že sú najvhodnejším nástrojom na prijímanie a uplatňovanie technických opatrení v procese regionalizácie.

Chýbajúce viacročné plány by, samozrejme, nemali byť prekážkou regionalizácie. V takom prípade by sa členským štátom nemalo brániť, aby predkladali spoločné odporúčania na regionálnej úrovni, ktoré by viedli k delegovaným aktom Komisie v súlade s postupom uvedeným v článku 18 základného nariadenia o SRP.

  • [1]  Nariadenie (ES) č. 734/2008 (ochrana citlivých morských ekosystémov na otvorenom mori pred lovom pri dne).
  • [2]  Nariadenie (ES) č. 520/2007 a nariadenie (ES) č. 302/2009 (Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov) a nariadenie (ES) č. 601/2004 (Dohovor o ochrane živých antarktických morských zdrojov).

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (10.3.2017)

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 a (EÚ) č. 1380/2013 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005
(COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Claudiu Ciprian Tănăsescu

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Technické opatrenia sú pravidlá, ktoré upravujú, ako, kde a kedy môžu rybári loviť, a zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečení toho, aby sa rybolov uskutočňoval environmentálne udržateľným spôsobom. Zatiaľ čo v európskych vodách pokračuje nadmerný lov znepokojivo vysokého počtu populácií rýb a úrovne vedľajších úlovkov necieľových druhov často zostávajú na vysokej úrovni i napriek intenzívnemu úsiliu riešiť tieto problémy prostredníctvom regulačných zmien, je zrejmé, že súčasná regulačná štruktúra technických opatrení nie je optimálna. Najmä po prijatí nového základného nariadenia o spoločnej rybárskej politike (SRP) je teraz veľmi dôležité, aby sa rámec technických opatrení upravil tak, aby spĺňal ciele stanovené v spoločnej rybárskej politike. Okrem toho, s cieľom zabezpečiť udržateľné využívanie našich rybolovných zdrojov, ako aj chrániť citlivé druhy a biotopy musia byť nové technické opatrenia v súlade s právnymi predpismi a záväzkami Únie v oblasti životného prostredia.

Návrh Komisie predstavuje krok správnym smerom. V záujme lepších výsledkov v budúcnosti treba rybárstvo riadiť proaktívne a v spolupráci s rybármi a všetkými ďalšími zainteresovanými stranami. Regionalizácia technických opatrení v náležitom rámci a za predpokladu, že proces regionalizácie sleduje spoločné ciele a je zameraný na plnenie súčasných alebo vyšších úrovní záväzkov Únie v oblasti životného prostredia, predstavuje príležitosť na lepšie riadenie. Aby bolo úplne jasné, že proces regionalizácie musí prebiehať v kontexte existujúcich cieľov, ustanovenia týkajúce sa najmä smernice o vtákoch a smernice o biotopoch (smernice 92/43/EHS a 2009/147/ES) by mali byť jasnejšie vložené a začlenené v rámci celého textu.

Navyše, niektoré aspekty návrhu Komisie si tiež vyžadujú kvalitnejšie znenie s cieľom zabezpečiť, aby nový prístup priniesol výsledky, keďže nové technické opatrenia musia rešpektovať aj ďalšie zásady Únie v oblasti riadenia rybárstva a životného prostredia. Po prvé, rybárska politika musí vychádzať z vedeckých poznatkov: rozhodnutia o hospodárení s našimi spoločnými prírodnými zdrojmi sa musia opierať o čo najpresnejšie údaje, vychádzať z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, ktoré sú verejné a možno ich overiť, a ak sú tieto údaje nespoľahlivé alebo z vedeckého hľadiska sporné, treba použiť preventívny prístup. Po druhé, najmä v nadväznosti na posun smerom k riadeniu rybárstva orientovanému na výsledky musia byť ustanovenia návrhu týkajúce sa vykonávania, monitorovania a presadzovania prispôsobené danému účelu. Členské štáty by takisto mali využívať nový rámec a uplatňovať pri vytváraní „kultúry dodržiavania predpisov“ proaktívny, regulačný prístup otvorený pre zainteresované strany.

Z pohľadu životného prostredia by kľúčovou úlohou nového rámca technických opatrení malo byť zabezpečenie správneho základu technických opatrení a primeraných podmienok, za ktorých by regionalizácia mala prebiehať. Je jasné, že prostredníctvom tohto rámca musí byť možné rýchlo reagovať v prípadoch, keď údaje a vedecké odporúčania naznačujú, že rámec nefunguje optimálne. Nové technické opatrenia ako také by sa nemali zameriavať iba na nové ciele, ale aj na plnenie už stanovených cieľov; ak tieto ciele nebudú dosiahnuté, bude to znamenať, že technické opatrenia nie sú správne.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Zjednodušenie existujúcich pravidiel je potrebné na lepšie pochopenie a akceptáciu zo strany prevádzkovateľov, vnútroštátnych orgánov a zainteresovaných strán. Mala by sa podporovať účasť na rozhodovaní v rámci odvetvia; pozornosť by sa mala venovať tomu, aby sa neoslabili normy v oblasti ochrany a udržateľnosti.

Pozmeňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Technické opatrenia by sa v relevantných prípadoch mali vzťahovať na rekreačné rybárstvo, ktoré môže mať významný vplyv na populácie druhov rýb a vodných schránkovcov a kôrovcov.

(6)  Technické opatrenia by sa mali vzťahovať na rekreačné rybárstvo, ktoré môže mať významný vplyv na morské prostredie, populácie rýb a iných druhov.

Pozmeňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Problematika náhodného výlovu a zabíjania chránených druhov by sa vzhľadom na vysokú mieru ochrany, ktorú im poskytuje smernica Rady 92/43/EHS, ich značnú zraniteľnosť a záväzok dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav mala riešiť komplexne v rámci všetkých druhov rybolovu a výstroja.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V záujme vyhodnotenia účinnosti technických opatrení by sa mali prijať zámery týkajúce sa úrovne nechcených úlovkov, úrovne vedľajších úlovkov citlivých druhov a rozsahu morských biotopov nepriaznivo ovplyvnených rybolovom, ktoré zodpovedajú cieľom SRP a právnych predpisov Únie o ochrane životného prostredia (predovšetkým smernice Rady 92/43 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES) a najlepšej medzinárodnej praxi.

(9)  V záujme vyhodnotenia účinnosti technických opatrení by sa mali prijať zámery týkajúce sa úrovne nechcených úlovkov, úrovne vedľajších úlovkov citlivých druhov a rozsahu morských biotopov nepriaznivo ovplyvnených rybolovom, ktoré zodpovedajú cieľom SRP, právnym predpisom Únie o ochrane životného prostredia (predovšetkým smernici Rady 92/43, smernici 2009/147/ES a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES21) a najlepšej medzinárodnej praxi.

__________________

__________________

21 Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.

21 Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  V prípade určitých vzácnych druhov rýb, napríklad druhov žralokov a rají, by aj obmedzená rybolovná činnosť mohla vážne ohroziť ich stav ochrany. Na ochranu takýchto druhov by sa mal zaviesť všeobecný zákaz lovu.

(15)  V prípade určitých druhov rýb, ktoré sú vzácne alebo sú pre svoje biologické vlastnosti osobitne vystavené riziku nadmerného lovu, napríklad druhov žralokov a rají, by aj obmedzená rybolovná činnosť mohla vážne ohroziť ich stav ochrany. Na ochranu takýchto druhov by sa mal zaviesť celkový zákaz lovu.

Pozmeňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Malo by sa zakázať umelé zvyšovanie ceny a vypúšťanie, okrem prípadov, keď boli stanovené výnimky z povinnosti vylodiť úlovky.

(22)  Mala by sa zakázať prax umelého zvyšovania ceny a vypúšťania. Vypúšťanie sa môže povoliť iba v prípadoch, keď boli stanovené výnimky z povinnosti vylodiť úlovky, a len pokiaľ sa popri výnimkách zaviedli i požiadavky na zber údajov.

Odôvodnenie

Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting takes place already in the water. It is therefore in line with the intention of exemptions from the landing obligation in cases where high survivability rates have been proven. High-grading is an economic choice for discarding low priced fish already on board. This practice may have tremendous effects on the different species according to their survival capacities, e.g.nephrops with survival rates are above 90% vs other species such as sole. Therefore a different approach shall be taken concerning these 2 practices

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Ak na regionálnej úrovni neplatia žiadne technické opatrenia, mali by sa uplatňovať základné normy. Dané základné normy by mali vychádzať z existujúcich technických opatrení s prihliadnutím na odporúčania výboru STECF a stanoviská zainteresovaných strán. Normy by mali obsahovať základné veľkosti ôk siete pre vlečený výstroj a statické siete, minimálne ochranné referenčné veľkosti, oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu, opatrenia na ochranu prírody a na zmiernenie rizika vedľajších úlovkov morských cicavcov a morských vtákov v určitých oblastiach a všetky ďalšie existujúce opatrenia špecifické pre jednotlivé regióny, ktoré sú i naďalej potrebné na zabezpečenie cieľov ochrany a ktoré treba dodržiavať, až kým sa neprijmú zodpovedajúce opatrenia v rámci regionalizácie.

(24)  Ak na regionálnej úrovni neplatia žiadne technické opatrenia, mali by sa uplatňovať základné normy. Dané základné normy by mali vychádzať z existujúcich technických opatrení s prihliadnutím na odporúčania výboru STECF a stanoviská zainteresovaných strán. Normy by mali obsahovať základné veľkosti ôk siete pre vlečený výstroj a statické siete, minimálne ochranné referenčné veľkosti, oblasti zákazu alebo obmedzenia rybolovu, opatrenia na ochranu prírody na minimalizáciu a pokiaľ možno i odstránenie rizika vedľajších úlovkov morských cicavcov a morských vtákov v určitých oblastiach a všetky ďalšie existujúce opatrenia špecifické pre jednotlivé regióny, ktoré sú i naďalej potrebné na zabezpečenie cieľov ochrany a ktoré treba dodržiavať, až kým sa neprijmú zodpovedajúce opatrenia v rámci regionalizácie.

Pozmeňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Členské štáty spolu so zainteresovanými stranami môžu vypracovať spoločné odporúčania vhodných technických opatrení, ktoré v súlade s regionalizačnými postupmi stanovenými v rámci SRP obsahujú výnimky zo základných noriem.

(25)  Členské štáty spolu so zainteresovanými stranami by mali vypracovať spoločné odporúčania vhodných technických opatrení v súlade s regionalizačnými postupmi stanovenými v rámci SRP, a to aj v prípade, že neexistuje viacročný plán.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Z hľadiska využívania a ochrany citlivých druhov a biotopov by takéto regionálne technické opatrenia mali byť minimálne rovnocenné základným normám.

(26)  Z hľadiska využívania a ochrany citlivých druhov a biotopov by takéto regionálne technické opatrenia mali byť zamerané na dosiahnutie vysokého stupňa environmentálnej udržateľnosti a prinajmenšom by mali byť rovnocenné so základnými normami. Prijímanie regionálnych technických opatrení by malo vychádzať z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní.

Pozmeňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26a.  Regionalizácia by sa mala využívať ako nástroj na podporu účasti všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane mimovládnych organizácií (MVO) a na posilnenie postavenia a zapojenia rybárov tak, aby mohli úzko spolupracovať s členskými štátmi, poradnými radami a vedeckými pracovníkmi, pričom cieľom je vyvinúť primerane prispôsobené opatrenia, ktoré budú zohľadňovať špecifiká jednotlivých rybolovných oblastí a chrániť ich environmentálne podmienky.

Pozmeňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26b.  Rozhodnutia prijaté regionálnymi skupinami členských štátov v rámci regionalizácie by mali spĺňať rovnaké normy demokratického dohľadu ako rozhodnutia prijaté v dotknutých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

27a.  Ak má iba jeden členský štát priamy záujem o riadenie, môžu sa predkladať návrhy na jednotlivé technické opatrenia s cieľom upraviť existujúce ochranné opatrenia, a to na základe konzultácií s relevantnými poradnými radami.

Pozmeňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní, ktorými sa do viacročných plánov začleňuje výstroj umožňujúci selektívny lov jedincov určitého druhu alebo určitej veľkosti a ktorý sa odlišuje od základnej veľkosti ôk siete, by regionálne skupiny členských štátov mali zabezpečiť, že takýto výstroj zaručí v porovnaní so základnou normou minimálne podobnú alebo lepšiu selektívnosť.

(28)  Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní na schválenie alternatívneho výstroja umožňujúceho selektívny lov jedincov určitého druhu alebo určitej veľkosti, ktorý sa odlišuje od základnej veľkosti ôk siete, by regionálne skupiny členských štátov mali zabezpečiť, že takýto výstroj zaručí v porovnaní so základnou normou minimálne podobnú alebo lepšiu selektívnosť.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní na zmenu alebo zriadenie nových oblastí zákazu alebo obmedzenia rybolovu vo viacročných plánoch na účel ochrany juvenilných rýb a neresiacich sa húfov by regionálne skupiny členských štátov mali v spoločných odporúčaniach vymedziť špecifikácie, rozsah, trvanie, obmedzenie používania výstroja a mechanizmy kontroly a monitorovania.

(29)  Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní na zmenu alebo zriadenie nových oblastí zákazu alebo obmedzenia rybolovu na účel ochrany juvenilných rýb a neresiacich sa húfov by regionálne skupiny členských štátov mali v spoločných odporúčaniach vymedziť špecifikácie, rozsah, trvanie, obmedzenie používania výstroja a mechanizmy kontroly a monitorovania.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní na zmenu alebo stanovenie minimálnych ochranných referenčných veľkostí vo viacročných plánoch by regionálne skupiny členských štátov mali zabezpečiť, aby nebolo ohrozené dosiahnutie cieľov SRP, a to tak, že zaručia ochranu juvenilných jedincov morských druhov tak, že nedôjde k porušeniu trhu ani ku vzniku trhu s rybami, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť.

(30)  Pri vypracúvaní spoločných odporúčaní na zmenu alebo stanovenie minimálnych ochranných referenčných veľkostí by regionálne skupiny členských štátov mali zabezpečiť dosiahnutie cieľov SRP, a to tak, že sa zaručí ochrana juvenilných jedincov morských druhov, pričom nedôjde k narušeniu trhu ani ku vzniku trhu s rybami, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  V rámci spoločných odporúčaní by mala byť poskytnutá možnosť zákazov a presunov v reálnom čase ako dodatočných opatrení na ochranu juvenilných jedincov alebo neresiacich sa húfov. V relevantných spoločných odporúčaniach by mali byť vymedzené podmienky zriadenia a zrušenia takýchto oblastí, ako aj opatrenia na kontrolu a monitorovanie.

(31)  V rámci spoločných odporúčaní by mala byť poskytnutá možnosť zákazov a presunov v reálnom čase ako dodatočných opatrení na ochranu juvenilných jedincov, neresiacich sa húfov alebo citlivých druhov. V relevantných spoločných odporúčaniach by mali byť vymedzené podmienky zriadenia a zrušenia takýchto oblastí, ako aj opatrenia na kontrolu a monitorovanie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Na základe vedeckého posúdenia vplyvu inovačného výstroja, ktoré riadne vyhodnotí výbor STECF, možno do spoločných odporúčaní regionálnych skupín členských štátov začleniť použitie takéhoto výstroja (napríklad impulzových vlečných sietí) alebo rozšírenie jeho použitia. V prípade, že zo záverov vedeckého posúdenia vyplýva, že používanie inovačného rybárskeho výstroja bude mať negatívny vplyv na citlivé biotopy a necieľové druhy, nemalo by sa používanie takéhoto výstroja povoliť.

(32)  Na základe vedeckého posúdenia vplyvu inovačného výstroja, ktoré riadne vyhodnotí výbor STECF, možno do spoločných odporúčaní regionálnych skupín členských štátov začleniť použitie takéhoto výstroja (napríklad elektrických impulzových vlečných sietí) alebo rozšírenie jeho použitia. V prípade, že zo záverov vedeckého posúdenia vyplýva, že používanie inovačného rybárskeho výstroja bude mať priamy alebo kumulatívny negatívny vplyv na morské biotopy, najmä citlivé biotopy alebo necieľové druhy, nemalo by sa používanie takéhoto výstroja povoliť.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  S cieľom minimalizovať vedľajšie úlovky citlivých druhov a vplyv rybárskeho výstroja na citlivé biotopy by regionálne skupiny členských štátov mali vypracovať ďalšie opatrenia na zmiernenie vplyvu, ktorými sa dosiahne zníženie vplyvu rybolovu na citlivé druhy a biotopy. Ak z vedeckých dôkazov vyplýva, že stav ochrany týchto druhov a biotopov je vážne ohrozený, členské štáty by mali prijať dodatočné obmedzenia týkajúce sa konštrukcie a používania určitých typov rybárskeho výstroja alebo dokonca úplný zákaz ich používania v danom regióne. Tieto opatrenia by sa mohli vzťahovať na používanie unášaných sietí, v dôsledku ktorého dochádza v určitých oblastiach k značným úlovkom veľrybotvarých cicavcov a morských vtákov.

(33)  S cieľom minimalizovať a pokiaľ možno i odstrániť vedľajšie úlovky citlivých druhov a vplyv rybárskeho výstroja na citlivé biotopy by regionálne skupiny členských štátov mali vypracovať ďalšie opatrenia na zmiernenie vplyvu, ktorými sa dosiahne zníženie vplyvu rybolovu na citlivé druhy a biotopy. Ak z vedeckých dôkazov vyplýva, že stav ochrany týchto druhov a biotopov je ohrozený, členské štáty by mali prijať dodatočné obmedzenia týkajúce sa konštrukcie a používania určitých typov rybárskeho výstroja alebo dokonca úplný zákaz ich používania v danom regióne. Tieto opatrenia by sa mohli vzťahovať na používanie unášaných sietí, v dôsledku ktorého dochádza v určitých oblastiach k značným úlovkom veľrybotvarých cicavcov a morských vtákov.

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  Na Komisiu by mala byť delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom aktualizovať zoznam rýb a vodných schránkovcov a kôrovcov, pre ktoré platí zákaz cieleného rybolovu, aktualizovať zoznam citlivých oblastí, v ktorých by sa mal obmedziť rybolov, prijímať technické opatrenia v rámci viacročných plánov a prijímať technické opatrenia v rámci dočasných plánov pre odhadzovanie úlovkov. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila primerané konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súbežné, včasné a primerané postupovanie relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(38)  S cieľom aktualizovať zoznam rýb a vodných schránkovcov a kôrovcov, pre ktoré platí zákaz cieleného rybolovu, aktualizovať zoznam citlivých oblastí, v ktorých by sa mal obmedziť rybolov, prijímať technické opatrenia v rámci viacročných plánov a prijímať technické opatrenia v rámci dočasných plánov pre odhadzovanie úlovkov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a na základe posúdenia výboru STECF. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Všetky prijaté technické opatrenia by mali byť podmienené kladným posúdením Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybárstvo (STECF). Podľa SRP tento výbor existuje nato, aby poskytoval spoľahlivé vedecké odporúčania. Výbor STECF by mal preto posudzovať všetky technické opatrenia, keďže vplyv týchto opatrení na oblasti alebo necieľové druhy môže byť neznámy alebo ešte nepreskúmaný.

Pozmeňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Technické opatrenia sú nástrojmi na podporu vykonávania spoločnej rybárskej politiky (SRP) a ako také prispejú k plneniu cieľov SRP stanovených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a najmä v odsekoch 2, 3 a 5 písm. a) a j) daného článku.

1.  Technické opatrenia sú nástrojmi na podporu vykonávania spoločnej rybárskej politiky (SRP) a ako také prispejú k plneniu cieľov SRP stanovených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a najmä v odsekoch 1, 2, 3 a 5 písm. a), i) a j) daného článku.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  dosiahnuť optimalizáciu spôsobov využívania zdrojov v záujme ochrany juvenilných rýb a neresiacich sa húfov morských druhov;

(a)  zabezpečiť udržateľnosť spôsobov využívania zdrojov, ktoré sú zárukou ochrany rybolovných zdrojov a citlivých veľkostí a citlivého veku, najmä pokiaľ ide o juvenilné ryby a neresiace sa húfy morských druhov;

Pozmeňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zabezpečiť, aby sa vedľajšie úlovky morských druhov uvedených v smernici 92/43/EHS a smernici 2009/147/ES a iných citlivých druhov, ku ktorým dochádza pri rybolove, znížili na minimum a aby sa vo všetkých možných prípadoch eliminovali tak, aby nepredstavovali hrozbu pre stav ochrany týchto druhov;

b)  zabezpečiť, aby sa vedľajšie úlovky morských druhov uvedených v smernici 92/43/EHS a smernici 2009/147/ES a iných citlivých druhov, ku ktorým dochádza pri rybolove, znížili na minimum a aby sa vo všetkých možných prípadoch eliminovali;

Pozmeňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zabezpečiť, aby sa environmentálne vplyvy rybárstva na morské biotopy znížili na minimum a aby sa vo všetkých možných prípadoch eliminovali tak, aby nepredstavovali hrozbu pre stav ochrany týchto biotopov;

c)  zabezpečiť, aby sa environmentálne vplyvy rybárstva na morské biotopy znížili na minimum a aby sa vo všetkých možných prípadoch eliminovali;

Pozmeňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  zabezpečiť, aby sa splnili kritériá stanovené pre deskriptory 1, 3, 4 a 6, ktoré sú uvedené v časti B prílohy k rozhodnutiu Komisie 2010/477/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Technické opatrenia sa sústreďujú na dosiahnutie týchto zámerov:

1.  Technickými opatreniami sa majú dosiahnuť tieto ciele:

Pozmeňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zabezpečiť, aby úlovky morských druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, nepredstavovali v súlade s článkom 2 ods. 2 a článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 viac ako 5 obj. %;

a)  zabezpečiť, aby úlovky morských druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, neprekročili objem stanovený v spoločných odporúčaniach regionálnych skupín členských štátov a boli v súlade s plánmi pre odhadzovanie úlovkov, pričom by sa mala zohľadniť rozmanitosť druhov rýb a rybárskeho výstroja.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zabezpečiť, aby vedľajšie úlovky morských cicavcov, morských plazov, morských vtákov a iných komerčne nevyužívaných druhov neprekročili úrovne stanovené v právnych predpisoch Únie a medzinárodných dohodách;

b)  zabezpečiť, aby vedľajšie úlovky morských cicavcov, morských plazov, morských vtákov a iných komerčne nevyužívaných druhov neprekročili úrovne stanovené v právnych predpisoch Únie a medzinárodných dohodách, pričom cieľom je postupne takéto vedľajšie úlovky odstrániť;

Pozmeňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zabezpečiť, aby environmentálny vplyv rybolovných činností na biotopy morského dna neprekročil úroveň potrebnú na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu pre všetky typy biotopov, ktoré sa v rámci smernice 2008/56/ES posudzujú z hľadiska kvality a priestorového rozsahu v každom morskom regióne alebo subregióne, v ktorom treba dosiahnuť požadované úrovne.

c)  zabezpečiť minimalizovanie environmentálneho vplyvu rybolovných činností na morské biotopy vrátane citlivých biotopov morského dna a udržanie tohto vplyvu pod úrovňami potrebnými na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu, najmä v prípade všetkých typov biotopov, ktoré sa v rámci smernice 2008/56/ES posudzujú v každom morskom regióne alebo subregióne z hľadiska kvality a priestorového rozsahu, v ktorom treba dosiahnuť požadované úrovne, a to v záujme zabezpečenia toho, aby sa splnili kritériá stanovené pre deskriptor 6 uvedený v časti B prílohy k rozhodnutiu Komisie 2010/477/EÚ.

Pozmeňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  zabezpečiť, aby sa vedľajšie úlovky neželaných rýb postupne odstraňovali s cieľom zaistiť splnenie kritérií stanovených pre deskriptory 1, 3 a 4 uvedené v časti B prílohy k rozhodnutiu Komisie 2010/477/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „spôsob využívania populácie“ je spôsob, akým je rybolovný tlak rozložený medzi jednotlivé vekové triedy populácie;

(1)  „spôsob využívania populácie“ je spôsob, akým je rybolovný tlak rozložený medzi jednotlivé vekové a veľkostné triedy populácie;

Pozmeňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „selektívny rybolov“ je rybolov vykonávaný metódou, ktorá v rámci rybolovnej operácie umožňuje cielený lov jedincov určitého druhu rýb alebo vodných schránkovcov a kôrovcov určitej veľkosti a vďaka ktorej možno zamedziť úlovkom necieľových druhov, resp. vypustiť jedince týchto druhov nezranené;

(3)  „selektívny rybolov“ je rybolov vykonávaný metódou, ktorá v rámci rybolovnej operácie umožňuje cielený lov jedincov určitého druhu rýb alebo vodných schránkovcov a kôrovcov určitej veľkosti a vďaka ktorej možno zamedziť úlovkom necieľových druhov a juvenilných jedincov regulovaných druhov, resp. vypustiť jedince týchto druhov nezranené;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  „stav ochrany prirodzeného biotopu“ je ochrana biotopov vymedzená v článku 1 písm. e) smernice 92/43/EHS;

Pozmeňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  „rekreačné rybárstvo“ sú nekomerčné rybárske činnosti, pri ktorých sa využívajú živé morské zdroje na rekreáciu, turistiku alebo šport;

(9)  „rekreačný rybolov“ sú nekomerčné rybolovné činnosti, pri ktorých sa využívajú živé morské biologické zdroje na rekreáciu, turistiku alebo šport;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  „poradné rady“ sú skupiny zaintenteresovaných strán, ktoré sú zriadené v rámci SRP, aby sa podporilo vyvážené zastúpenie všetkých zainteresovaných strán a prispelo k dosiahnutiu cieľov stanovených v rámci SRP;

(10)  „poradné rady“ sú skupiny zainteresovaných strán, ktoré sú zriadené v rámci SRP v súlade s článkami 43 až 45, a zastúpenia zainteresovaných strán v súlade s prílohou III k nariadeniu (EÚ) č. 1380/2013, ktoré majú prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v rámci SRP;

Odôvodnenie

Zloženie poradných rád by malo rešpektovať vyváženosť zastúpenia stanovenú v rámci SRP.

Pozmeňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – bod 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  „umelé zvyšovanie ceny“ (tzv. high grading) je prax, v rámci ktorej sa s cieľom dosiahnuť čo možno najvyššiu peňažnú hodnotu rýb dovezených do prístavu odhadzujú ryby s malou trhovou hodnotou, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, hoci bolo možné ich legálne vylodiť.

(42)  „umelé zvyšovanie ceny“ (tzv. high grading) je prax, v rámci ktorej sa s cieľom dosiahnuť čo možno najvyššiu peňažnú hodnotu rýb dovezených do prístavu odhadzujú ryby s malou trhovou hodnotou, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, hoci mali byť legálne vylodené.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o prax umelého zvyšovania ceny, odhadzovanie rýb je ekonomická voľba, ktorá často výrazne vplýva na niektoré druhy, keďže miera prežitia sa líši v závislosti od druhu a času stráveného na palube. Zásada upravujúca túto prax je taká, že takéto ryby by sa mali vylodiť a že sa s nimi nebude zaobchádzať podľa flexibilného prístupu založeného na ekonomických faktoroch.

Pozmeňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   Bez ohľadu na ustanovenia článku 2 sa tento článok uplatňuje na vody šíreho mora a vody tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní vyplýva, že treba zmeniť prílohu I doplnením nových druhov, ktoré si vyžadujú ochranu, Komisia je splnomocnená takúto zmenu prijať delegovanými aktmi v súlade s článkom 32.

4.  Ak z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní vyplýva, že treba zmeniť zoznam v prílohe I, Komisia je splnomocnená takúto zmenu prijať delegovanými aktmi v súlade s článkom 32.

Odôvodnenie

Zoznam by sa mal zmeniť nielen vtedy, keď ochranu potrebuje nový druh, ale takisto napríklad vtedy, keď druh treba chrániť v ďalšej oblasti, alebo prípadne vtedy, keď druh ochranu už nepotrebuje.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Opatrenia prijaté podľa odseku 4 tohto článku sa zamerajú na plnenie zámeru uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. b).

5.  Opatrenia prijaté podľa odseku 4 tohto článku sa zamerajú na plnenie cieľa uvedeného v článku 4 ods. 1 písmenách b) a ca).

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vedľajším úlovkom druhov uvedených v odseku 1 sa nesmie ublížiť a jedince sa musia urýchlene pustiť na slobodu

2.  Vedľajším úlovkom druhov uvedených v odseku 1 sa nesmie ublížiť a jedince sa musia urýchlene pustiť na slobodu. V prípade druhov uvedených v odseku 1 prevádzkovatelia rybárskych plavidiel vedú záznamy a odovzdávajú príslušným orgánom informácie o jedincoch ulovených ako vedľajší úlovok a pustených na slobodu v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/12511a.

 

__________________

 

1a Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1701 z 19. augusta 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa formátu na predkladanie pracovných plánov zberu údajov v odvetví rybolovu a akvakultúry (oznámené pod číslom C(2016) 5304), Ú. v. EÚ L 260, 27.9.2016, s. 153.

Odôvodnenie

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2016/1251 o zbere údajov sa uvádza, že vedľajší úlovok citlivých druhov možno zaznamenávať do lodných denníkov. Navyše rybári často spolupracujú s vedcami a dodávajú im mŕtvych jedincov. Rybári takto významným spôsobom prispievajú k zlepšeniu poznatkov o týchto druhoch.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ponechávanie na palube, prekládku alebo vyloďovanie jedincov morských druhov uvedených v odseku 1, ktoré boli ulovené ako vedľajší úlovok, možno bez ohľadu na odseky 1 a 2 povoliť, pokiaľ je táto činnosť potrebná na zabezpečenie pomoci na uzdravenie zranených jedincov a za predpokladu, že príslušné vnútroštátne orgány boli vopred v plnej miere informované.

3.  Ponechávanie na palube, prekládku alebo vyloďovanie jedincov morských druhov uvedených v odseku 1, ktoré boli ulovené ako vedľajší úlovok, možno bez ohľadu na odseky 1 a 2 povoliť, pokiaľ je táto činnosť potrebná na zabezpečenie pomoci na uzdravenie zranených jedincov alebo ak sú jedinci mŕtvi, a teda možno ich použiť na vedecké účely. Príslušné vnútroštátne orgány musia byť v plnej miere informované.

Odôvodnenie

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2016/1251 o zbere údajov sa uvádza, že vedľajší úlovok citlivých druhov možno zaznamenávať do lodných denníkov. Navyše rybári často spolupracujú s vedcami a dodávajú im mŕtvych jedincov. Rybári takto významným spôsobom prispievajú k zlepšeniu poznatkov o týchto druhoch.

Pozmeňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní môže členský štát predpísať plavidlám plaviacim sa pod jeho vlajkou opatrenia na zmiernenie vplyvu alebo obmedzenia používania určitých typov rybárskeho výstroja podľa postupu uvedeného v článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Takýmito opatreniami sa minimalizujú a pokiaľ možno eliminujú úlovky druhov uvedených v odseku 1 a takéto opatrenia musia zároveň zodpovedať cieľom stanoveným v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a musia byť minimálne rovnako prísne ako opatrenia podľa práva Únie.

4.  Na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní môže členský štát predpísať plavidlám plaviacim sa pod jeho vlajkou opatrenia na zmiernenie vplyvu alebo obmedzenia používania určitých typov rybárskeho výstroja podľa postupu uvedeného v článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Takýmito opatreniami sa minimalizujú a pokiaľ možno eliminujú úlovky druhov uvedených v odseku 1 alebo iných druhov ulovených náhodne a takéto opatrenia musia zároveň zodpovedať cieľom stanoveným v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a musia byť minimálne rovnako prísne ako technické opatrenia podľa práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Zakazuje sa používať rybársky výstroj uvedený v prílohe II v relevantných oblastiach uvedených v danej prílohe.

1.  Zakazuje sa používať rybársky výstroj uvedený v prílohe II v relevantných oblastiach uvedených v danej prílohe. V prípade osobitných chránených území podľa smernice 92/43/EHS a osobitných chránených území podľa smernice 2009/147/ES možno rybársky výstroj používať iba v súlade s článkom 6 odsekmi 2 a 3 smernice 92/43/EHS.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zabezpečiť ochranu juvenilných jedincov morských druhov podľa článku 15 ods. 11 a 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

a)  zabezpečiť takú ochranu juvenilných jedincov morských druhov, aby väčšina lovených rýb dosiahla vek neresenia ešte pred ulovením a ktorá bude v súlade s článkom 15 ods. 11 a 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

Pozmeňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odsek 1 sa nevzťahuje na úlovky druhov, ktoré sú vyňaté z uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa vypúšťanie môže uplatňovať na úlovky druhov, ktoré sú vyňaté z uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Odôvodnenie

Pri vypúšťaní sa triedenie vykonáva už vo vode. Je to teda v súlade so zámerom oslobodenia od povinnosti vylodiť úlovky v prípadoch, keď sa preukázala vysoká miera schopnosti prežiť. Umelé zvyšovanie ceny je ekonomická voľba, ktorá spočíva v odhadzovaní rýb s malou trhovou hodnotou, ktoré sú už na palube. Tento postup môže mať výrazný vplyv na rôzne druhy, a to v závislosti od ich schopnosti prežiť, a preto sa v prípade povinnosti vylodiť úlovky pre tieto dva postupy uplatňuje odlišný prístup.

Pozmeňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 17 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Druhy, na ktoré sa nevzťahuje obmedzenie výlovu

Na úlovky nechcených druhov sa nevzťahujú obmedzenia výlovu

Pozmeňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu postupom stanoveným v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 predložiť spoločné odporúčania vymedzujúce vhodné technické opatrenia na regionálnej úrovni, ktoré sa odlišujú od opatrení stanovených v odseku 1.

2.  Členské štáty môžu postupom stanoveným v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 predložiť spoločné odporúčania vymedzujúce vhodné technické opatrenia na regionálnej úrovni, ktoré sa odlišujú od opatrení stanovených v odseku 1. Týmto by sa členské štáty mali snažiť v čo najväčšej miere zapojiť všetky príslušné zainteresované strany.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Z hľadiska modelov využívania populácií a úrovne ochrany citlivých druhov a biotopov musia byť technické opatrenia uvedené v odseku 2 minimálne rovnocenné s opatreniami uvedenými v odseku 1.

3.  Z hľadiska modelov využívania populácií a úrovne ochrany citlivých druhov a biotopov sa technické opatrenia odporúčané v odseku 2 musia zameriavať na dosiahnutie vysokej environmentálnej udržateľnosti a musia byť minimálne rovnocenné s opatreniami uvedenými v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 19 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Regionálne opatrenia v rámci viacročných plánov

Technické opatrenia v súvislosti s regionalizáciou

Pozmeňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na účely dosiahnutia cieľov viacročných plánov uvedených v článkoch 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je Komisia splnomocnená stanoviť technické opatrenia na regionálnej úrovni. Takéto opatrenia sa stanovia v delegovaných aktoch prijatých v súlade s článkom 32 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

1.  Na účely dosiahnutia cieľov viacročných plánov uvedených v článkoch 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je Komisia splnomocnená stanoviť technické opatrenia na regionálnej úrovni. Takéto opatrenia sa stanovia v delegovaných aktoch prijatých v súlade s článkom 32 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Bez ohľadu na článok 18 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 môže Komisia prijať takéto delegované akty aj bez spoločného odporúčania uvedeného v týchto odsekoch.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak členské štáty predložia spoločné odporúčania na stanovenie technických opatrení podľa odseku 1, poskytnú vedecké dôkazy opodstatňujúce prijatie týchto opatrení.

5.  Ak členské štáty predložia spoločné odporúčania na stanovenie technických opatrení podľa odseku 1, poskytnú vedecké dôkazy opodstatňujúce prijatie týchto opatrení. Vedecké dôkazy sa zverejnia najneskôr pri predložení spoločného odporúčania Komisii.

Pozmeňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia môže požiadať výbor STECF o hodnotenie spoločných odporúčaní uvedených v odseku 5.

6.  Komisia požiada výbor STECF o hodnotenie spoločných odporúčaní uvedených v odseku 5.

Odôvodnenie

Hodnotenie Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybárstvo (STECF) by nemalo byť nepovinné. Podľa SRP tento výbor existuje, aby poskytoval spoľahlivé vedecké odporúčania. Výbor STECF by mal preto vždy posudzovať spoločné odporúčania, ktorými sa stanovujú technické opatrenia, keďže vplyv týchto opatrení na oblasti alebo necieľové druhy nemusí byť celkom preskúmaný.

Pozmeňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Prijatie technických opatrení podľa odsekov 1 a 2 je podmienené pozitívnym hodnotením zo strany výboru STECF.

Odôvodnenie

Všetky odporúčania, ktoré menia alebo dopĺňajú existujúce opatrenia alebo sa od nich odchyľujú, by mali byť výborom STECF vedecky posudzované, keďže vplyv týchto opatrení na oblasti alebo necieľové druhy môže byť neznámy alebo ešte nemusí byť celkom preskúmaný. Tieto opatrenia by sa mali prijať iba v prípade pozitívneho hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Spoločné odporúčania, ktoré členské štáty predložia podľa článku 19 s cieľom zmeniť alebo stanoviť minimálne ochranné referenčné veľkosti uvedené v časti A príloh V až X, musia zodpovedať cieľu zabezpečenia ochrany juvenilných jedincov morských druhov.

1.  Spoločné odporúčania, ktoré členské štáty predložia podľa článku 19 s cieľom zmeniť alebo stanoviť minimálne ochranné referenčné veľkosti uvedené v časti A príloh V až X, musia zodpovedať cieľu zabezpečenia ochrany juvenilných jedincov morských druhov. Spoločné odporúčania vychádzajú z najlepších dostupných vedeckých dôkazov a zohľadňujú biologické kritériá, najmä veľkosť dospelých jedincov príslušného druhu. Nijako neohrozujú ustanovenia o kontrole a presadzovaní týkajúce sa vyloďovania produktov rybolovu a ich uvádzania na trh.

Pozmeňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Spoločné odporúčania, ktoré členské štáty predložia podľa článku 19 s cieľom umožniť vyhlásenie zákazov rybolovu a ustanovení o presune plavidiel v reálnom čase v záujme ochrany juvenilných rýb alebo neresiacich sa húfov rýb alebo druhov vodných schránkovcov a kôrovcov, musia obsahovať:

Spoločné odporúčania, ktoré členské štáty predložia podľa článku 19 s cieľom umožniť vyhlásenie zákazov rybolovu a ustanovení o presune plavidiel v reálnom čase v záujme ochrany juvenilných rýb alebo neresiacich sa húfov rýb, alebo druhov vodných schránkovcov a kôrovcov, alebo citlivých druhov, musia obsahovať:

Odôvodnenie

Citlivé druhy sú vymedzené v článku 6 ods. 7 ako druhy, ktorých ochrana je nutná na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu podľa smernice 2008/56/ES. Zákazy v reálnom čase by mali byť takisto možnosťou ochrany uvedených druhov.

Pozmeňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty pri predkladaní spoločných odporúčaní podľa článku 19 s cieľom umožniť v konkrétnej morskej oblasti používanie inovačného rybárskeho výstroja, ako je napríklad impulzová vlečná sieť opísaná v prílohe V časti E, alebo rozšírenie používania takéhoto výstroja, musia predložiť hodnotenie pravdepodobných vplyvov používania takéhoto výstroja na cieľové druhy a citlivé druhy a biotopy.

1.  Členské štáty pri predkladaní spoločných odporúčaní podľa článku 19 s cieľom umožniť v konkrétnej morskej oblasti používanie inovačného rybárskeho výstroja, ako je impulzová vlečná sieť opísaná v prílohe V časti E, alebo rozšírenie používania takéhoto výstroja musia predložiť hodnotenie pravdepodobných vplyvov používania takéhoto výstroja na cieľové druhy, iné druhy v ekosystéme a na biotopy. Takéto hodnotenie sa zakladá na používaní inovačného výstroja počas skúšobného obdobia, ktoré sa obmedzuje na maximálne 5 % plavidiel, ktoré sú v súčasnosti činné v tejto oblasti, na obdobie aspoň dvoch rokov.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Inovačný rybársky výstroj nemožno používať v prípade, že z daných hodnotení vyplýva, že jeho použitie by malo negatívny vplyv na citlivé biotopy a necieľové druhy.

3.  Inovačný rybársky výstroj nemožno používať v prípade, že z daných hodnotení vyplýva, že jeho použitie by malo priamy alebo kumulatívny negatívny vplyv na morské biotopy vrátane citlivých biotopov alebo necieľových druhov.

Pozmeňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 sa zamerajú na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3, a najmä na ochranu juvenilných rýb alebo neresiacich sa húfov rýb či druhov vodných schránkovcov a kôrovcov.

2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 sa zamerajú na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3, a najmä na ochranu juvenilných rýb alebo neresiacich sa húfov rýb či druhov vodných schránkovcov a kôrovcov. Mali by byť aspoň také prísne, ako sú technické opatrenia podľa práva Únie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení.

Referenčné čísla

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

PECH

11.4.2016

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

11.4.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

dátum vymenovania

 

27.4.2016

Prerokovanie vo výbore

30.1.2017

 

 

 

Dátum prijatia

9.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

22

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, James Nicholson, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Edouard Martin, Lieve Wierinck

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

37

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Julie Girling

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

22

-

ECR

Ian Duncan, Arne Gericke, Urszula Krupa, James Nicholson, Boleslaw G. Piecha

EFDD

Julia Reid

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Albert Deß, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

3

0

ENF

Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení

Referenčné čísla

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD)

Dátum predloženia v EP

11.3.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

11.4.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

11.4.2016

ENVI

11.4.2016

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

DEVE

24.5.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Gabriel Mato

12.4.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.4.2016

12.7.2016

8.9.2016

10.10.2016

 

10.11.2016

25.4.2017

30.5.2017

 

Dátum prijatia

21.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

5

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Barbara Matera, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anja Hazekamp, Yannick Jadot, France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

Dátum predloženia

28.11.2017

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE Group

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR Group

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

GUE/NGL Group

Liadh Ní Riada

NI

Diane Dodds

PPE Group

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D Group

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Richard Corbett, Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

5

-

EFDD Group

David Coburn, Mike Hookem

Verts/ALE Group

Marco Affronte, Linnéa Engström, Ian Hudghton

2

0

ENF Group

France Jamet

GUE/NGL Group

Maria Lidia Senra Rodríguez

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania