SPRÁVA o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku týkajúcom sa Hongkongu 20 rokov po jeho odovzdaní

28.11.2017 - (2017/2204(INI))

Výbor pre zahraničné veci
Spravodajca: Alyn Smith


Postup : 2017/2204(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0382/2017

NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku týkajúcom sa Hongkongu 20 rokov po jeho odovzdaní

(2017/2204(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na základný zákon Osobitnej administratívnej oblasti (ďalej len „OAO“) Hongkong, ktorý bol prijatý 4. apríla 1990 a nadobudol účinnosť 1. júla 1997,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie vlády Spojeného kráľovstva a vlády Čínskej ľudovej republiky o otázke Hongkongu z 19. decembra 1984, tiež známe ako spoločné čínsko-britské vyhlásenie,

–  so zreteľom na výročnú správu Komisie z 26. apríla 2017 o Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (JOIN(2017)0016), výročnú správu Komisie za rok 2015 z 25. apríla 2016 o Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (JOIN(2016)0010) a výročnú správu Komisie za rok 2014 z 24. apríla 2015 o Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (JOIN(2015)0012),

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 22. júna 2016 o prvkoch pre novú stratégiu EÚ týkajúcu sa Číny (JOIN(2016)0030), oznámenie Komisie z 15. októbra 2015 o obchode pre všetkých (COM(2015)0497) a na závery Rady z 18. júla 2016 o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny,

–  so zreteľom na politiku EÚ „jednej Číny“,

–  so zreteľom na dohodu medzi EÚ a OAO Hongkong o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach z roku 1999[1],

–  so zreteľom na bezvízový vstup do schengenského priestoru[2] a zvyšku Európskej únie pre držiteľov pasov Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong a naopak,

–  so zreteľom na dialóg medzi EÚ a Čínou o ľudských právach, ktorý sa začal v roku 1995,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Hongkongu, najmä uznesenia z 24. novembra 2016 o prípade Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne[3], zo 4. februára 2016 o prípade nezvestných vydavateľov v Hongkongu[4], z 15. decembra 2005 o situácii v oblasti ľudských práv v Tibete a Hongkongu[5], z 8. apríla 2003 o tretej a štvrtej výročnej správe Komisie a Rady Európskemu parlamentu o Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong[6], z 19. decembra 2002 o Hongkongu[7], z 26. októbra 2000 o prvej a druhej výročnej správe Komisie a Rady Európskemu parlamentu o Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong[8], z 8. októbra 1998 o oznámení Komisie Rade o Európskej únii a Hongkongu: Po roku 1997[9] a z 10. apríla 1997 o situácii v Hongkongu[10],

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky z 22. júna 2016 s názvom Prvky pre novú stratégiu EÚ týkajúcu sa Číny (JOIN (2016)0030) a oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých: Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497) a na závery Rady z 18. júla 2016 o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Číne, najmä uznesenia zo 16. decembra 2015[11] a zo 14. marca 2013 o vzťahoch medzi EÚ a Čínou[12],

–  so zreteľom na článok 113 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0382/2017),

A.  keďže zvrchovanosť nad Hongkongom bola odovzdaná Spojeným kráľovstvom Čínskej ľudovej republike 1. júla 1997;

B.  keďže v spoločnom čínsko-britskom vyhlásení z roku 1984 a základnom zákone osobitnej administratívnej oblasti (OAO) Hongkong z roku 1990 sa stanovuje, že Hongkong si zachová samostatnosť a nezávislosť výkonnej, zákonodarnej a súdnej moci počas 50 rokov od odovzdania zvrchovanosti;

C.  keďže Európska únia a Európsky parlament aj naďalej pevne podporujú zásadu „jedna krajina, dva systémy“ a vysoký stupeň samostatnosti Hongkongu pod Čínou;

D.  keďže Európska únia a Hongkong každoročne organizujú zasadnutie na vysokej úrovni, tzv. štruktúrovaný dialóg, ktorý sa začal v roku 2005; keďže 10. výročný štruktúrovaný dialóg sa uskutočnil 17. novembra 2016 v Bruseli;

E.  keďže bilaterálne vzťahy medzi EÚ a Hongkongom sa naďalej posilňujú; keďže EÚ je druhým najväčším obchodným partnerom Hongkongu po pevninovej Číne a Hongkong je 14. najväčším obchodným partnerom EÚ s tovarom a kľúčovým partnerom v obchode so službami; keďže budúce bilaterálne vzťahy by mali profitovať z potreby Hongkongu ďalej sa hospodársky diverzifikovať, úzkeho prepojenia s novou hodvábnou cestou a väčšej integrácie oblasti delty Perlovej rieky; keďže podľa Konferencie OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD) je Hongkong druhým najväčším cieľovým trhom pre priame zahraničné investície;

F.  keďže oblasti obrany a zahraničných vecí Hongkongu patria do právomoci vlády Čínskej ľudovej republiky;

G.  keďže základný zákon dáva OAO Hongkong právo organizovať vlastné vonkajšie hospodárske vzťahy a stať sa členom medzinárodných organizácií;

H.  keďže aj po 1. júli 1997 sa existujúce dohody o občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ako aj medzinárodné dohody v oblasti ľudských práv naďalej uplatňujú; keďže Čínska ľudová republika tiež podpísala a ratifikovala medzinárodné dohody o dodržiavaní týchto práv, a teda uznala význam a univerzálnosť ľudských práv; keďže Čína zaviedla fóra pre dialóg s EÚ a ďalšími medzinárodnými partnermi o otázkach týkajúcich sa právneho štátu;

I.  keďže Hongkong je členom alebo pridruženým členom viac ako 20 medzinárodných organizácií vrátane Svetovej obchodnej organizácie (WTO), Medzinárodného menového fondu (MMF), Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), Interpolu, Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS), Ázijskej rozvojovej banky (ADB), Ázijskej banky pre investície do infraštruktúry (AIIB), Medzinárodného olympijského výboru, Medzinárodnej obchodnej komory a Medzinárodnej konfederácie slobodných odborov;

J.  keďže Hongkong je zmluvnou stranou Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR);

K.  keďže v základnom zákone sa stanovujú ustanovenia poskytujúce ochranu ľudských práv a osobných slobôd;

L.  keďže v článku 27 základného zákona sa zaručuje sloboda prejavu, tlače a publikovania a združovania, zhromažďovania, sprievodu a demonštrácie;

M.  keďže v článkoch 45 a 68 základného zákona sa stanovuje, že výkonný riaditeľ a všetci členovia legislatívnej rady by v konečnom dôsledku mali byť volení vo všeobecných voľbách;

N.  keďže Štátna rada Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) vydala 10. júna 2014 bielu knihu o vykonávaní politiky „jedna krajina, dva systémy“ v Hongkongu , pričom zdôraznila, že samostatnosť OAO Hongkong v konečnom dôsledku podlieha povoleniu ústrednej vlády ČĽR;

O.  keďže tradičná otvorená spoločnosť Hongkongu pripravila cestu pre rozvoj skutočnej a nezávislej občianskej spoločnosti, ktorá sa aktívne a konštruktívne zúčastňuje na verejnom živote v OAO;

P.  keďže občianska spoločnosť Hongkongu zvýšila povedomie verejnosti o občianskych a politických právach, náboženstve, zdravotnej starostlivosti, životnom prostredí, zmene klímy, účasti žien na politickom živote, právach pracovníkov v domácnosti, právach osôb LGBTI, akademickej a kultúrnej slobode;

Q.  keďže Hongkong má výrazný pluralitný systém; keďže v priebehu rokov boli obyvatelia Hongkongu svedkami masových demonštrácií v prospech demokracie a plného vykonávania základného zákona, ako aj protestov tzv.‑ „dáždnikového hnutia“ v roku 2014 a, okrem iného, za slobodu médií a proti zmiznutiu hongkonských kníhkupcov;

R.  keďže v priebehu posledných 20 rokov bolo niekoľko novinárov a iných pracovníkov médií, často podporujúcich demokraciu a prejavujúcich kritické názory, donútených vzdať sa funkcie, pričom im bolo pridelené pokrytie menej citlivých oblastí a v niektorých prípadoch sa im dokonca vyhrážali násilím;

S.  keďže koncom roka 2015 zmizli štyria obyvatelia Hongkongu a jeden iný štátny príslušník spojený s vydavateľstvom Mighty Current a jeho kníhkupectvom, pričom o niekoľko mesiacov sa objavili informácie, že sú zadržiavaní v kontinentálnej Číne na neznámych miestach, a keďže jeden z prepustených kníhkupcov uviedol, že ho k priznaniu protiprávneho konania donútili;

T.  keďže v uplynulých rokoch sa v hongkongských médiách objavovala rastúca autocenzúra v záležitostiach týkajúcich sa kontinentálnej Číny, čo potvrdzujú aj prieskumy a správy asociácie hongkongských novinárov;

U.  keďže Hongkong poskytuje priestor na uskutočňovanie odbornej prípravy na vysokej úrovni a dosahovanie vzdelania na vysokej úrovni, avšak akademická sloboda je ohrozená z dôvodu opakovaného zasahovania čínskej ústrednej vlády, najmä pokiaľ ide o menovania do univerzitných rád;

V.  keďže podľa prieskumu uskutočneného v pravidelných intervaloch v rámci programu verejnej mienky Hongkonskej univerzity bol zaznamenaný dlhotrvajúci pokles, pokiaľ ide o stotožnenie sa s Čínou;

W.  keďže v januári 2017 úrad pre životné prostredie v Hongkongu uverejnil medzisektorový akčný plán Hongkongu v oblasti klímy 2030 +, v ktorom sa v nadväznosti na Parížsku dohodu stanovujú nové ciele v oblasti emisií uhlíka, menovite obmedzenie emisií uhlíka o dve tretiny a absolútnych emisií skleníkových plynov do roku 2030 o jednu tretinu v porovnaní s údajmi z roku 2005;

X.  so zreteľom na význam prístavu Hongkongu pre Čínsku ľudovú republiku a medzinárodný obchod;

1.  odporúča Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby:

a)  zdôraznili orgánom Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong a ČLR, že rovnako, ako je politika EÚ „jednej Číny“ základným kameňom angažovanosti EÚ, úplné rešpektovanie základného zákona OAO Hongkong a zásady „jedna krajina, dva systémy“ má kľúčový význam pre rozvoj a ďalšie posilnenie a rozšírenie súčasných a budúcich vzťahov s EÚ a že zásahy do vnútorných záležitostí Hongkongu môžu túto zásadu narúšať, a preto by sa im malo vyhnúť;

b)  odsúdili neustále zasahovanie Čínskej ľudovej republiky do oblasti vnútorných záležitostí Hongkongu, ktoré môže ohroziť dlhodobú životaschopnosť modelu „jedna krajina, dva systémy“;

c)  posilnili dvojstranný dialóg s vládou OAO Hongkong, v neposlednom rade prostredníctvom ročného štruktúrovaného dialógu medzi EÚ a Hongkongom o širokej škále tém a politických oblastí, ako sú demokracia, ľudské práva, právny štát, obchod, investície, finančné služby, colníctvo, životné prostredie, zmena klímy, výskum a vzdelávanie, ako aj aby podporili uplatňovanie zásady „jedna krajina, dva systémy“, a aby naďalej predkladali výročné správy PK/VP a Komisie o vývoji v Hongkongu Parlamentu a Rade;

d)  uznali, že postupom času sa Hongkong stal otvorenou spoločnosťou, v ktorej občania využívajú ľudské práva, slobody, vysoké štandardy verejného zdravia a bezpečnosti, transparentnosť a majú dôveryhodné súdnictvo, v ktorom prevládajú zásady právneho štátu a nízka mieru korupcie, a že ľudia v Hongkongu majú legitímne právo očakávať, že budú pokračovať vo svojom spôsobe života s týmito právami a hodnotami s vysokým stupňom samostatnosti;

e)  zdôraznili, že rešpektovanie samostatnosti Hongkongu je zásadné pre jeho ďalší pozitívny vývoj a dobré vzťahy s čínskym kontinentom, ako aj pre obnovu dialógu medzi kontinentom a Taiwanom;

f)  sa plne zaviazali podporovať nezávislosť Hongkongu, prosperitu a práva a slobody jeho občanov a vyjadrili pevnú podporu začatiu procesu politických reforiem v súlade s medzinárodnými normami a základným zákonom, ktorý poskytuje občanom Osobitnej administratívnej oblasti právo voliť a byť volený vo výberovom konaní na najvyššie vedúce pozície a ktorý odráža väčšinový názor verejnej mienky v Hongkongu;

g)  vyzvali v tejto súvislosti vlády Hongkongu a Čínskej ľudovej republiky, aby dodržali svoj záväzok a vybudovali prostredie na reformu všeobecného hlasovacieho práva v budúcich voľbách predsedu výkonnej rady a členov legislatívnej rady v Hongkongu s cieľom zaistiť demokratický, spravodlivý, otvorený a transparentný volebný systém;

h)  našli spôsoby na podporu konsolidácie demokracie v Hongkongu a jeho pluralitného systému a vyjadrili znepokojenie nad zvyšujúcim sa prenasledovaním opozičných politických strán a odmietaním zaregistrovať v obchodnom registri niektoré prodemokratické skupiny;

i)  privítali rekordnú účasť v posledných voľbách do legislatívnej rady v roku 2016, a zároveň vyjadrili poľutovanie nad tým, že v roku 2016 hongkongské orgány odmietli zaregistrovať na voľby do legislatívnej rady novú politickú stranu za nezávislosť a vylúčili šiestich kandidátov s programom podpory väčšej samostatnosti Hongkongu;

j)  odsúdili ohrozenie osobnej bezpečnosti prodemokratických politických činiteľov vrátane únosov a fyzického násilia, ako oznámili niektorí zákonodarcovia;

k)   uvítali prepustenie na kauciu troch lídrov prodemokratického hnutia Joshuu Wonga, Nathana Lawa a Alexa Chowa, ktorí boli nedávno odsúdení na trest odňatia slobody na šesť až osem mesiacov za „nezákonné zhromažďovanie“ po tom, čo boli za účasť v mierových protestoch minulý rok odsúdení na výkon trestu na slobode, a to aj v podobe verejnoprospešných prác; naliehavo vyzvali odvolací súd poslednej inštancie v Hongkongu, aby posúdil prípady pána Wonga, pána Lawa a pána Chowa v súlade so záväzkami Hongkongu podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, a naliehavo vyzvali vládu Hongkongu, aby revidovala zákon o verejnom poriadku tak, aby bol v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv;

l)  upozornili Čínu na to, že napriek tomu, že sa základný zákon, spoločné čínsko-britské vyhlásenie a zásada „jedna krajina, dva systémy“ vo veľkej miere dodržiavajú, existujú narastajúce a rozsiahle obavy, že dohodnutý vysoký stupeň samostatnosti Hongkongu, právna hodnota alebo duch spoločného čínsko-britského vyhlásenia sú spochybňované;

m)  vyjadrili hlboké znepokojenie nad výkladmi stáleho výboru Národného ľudového kongresu, či už nevyžiadanými alebo inými, týkajúcimi sa základného zákona, ktoré predchádzajú vydaniu súdnych rozhodnutí a naznačujú, že demokraticky volení zákonodarcovia by mali byť obchádzaní, a tak podkopávajú dôveru v úplnú nezávislosť súdnictva v jednotlivých prípadoch; pripomenuli, že hongkongský súdny systém a riadne súdne konanie by mali byť hlavným nástrojom riešenia sporov;

n)  zdôraznili, že riešenie prípadu piatich nezvestných kníhkupcov vyvolalo poľutovaniahodné pochybnosti o nezávislosti Osobitnej administratívnej oblasti, ako sa uvádza v jeho základnom zákone, a o nedostatočnej jasnosti, pokiaľ ide o úlohu, ktorú plnia orgány presadzovania práva pevninovej Číny v Hongkongu;

o)  vyjadrili znepokojenie nad obvineniami, že čínske orgány presadzovania práva pôsobia v Hongkongu, čo by predstavovalo porušenie základného zákona a bolo by v rozpore so zásadou „jedna krajina, dva systémy“;

p)  zdôraznili, že sloboda informácií a sloboda prejavu sa vo všeobecnosti dodržiavajú, pričom však vyjadria znepokojenie nad neustálym zhoršovaním situácie v oblasti slobody tlače v Hongkongu, pričom sa zvyšuje tlak na médiá – tlačené aj elektronické – narastajúcou autocenzúrou, najmä so zreteľom na citlivé otázky týkajúce sa kontinentálnej Číny alebo vlády Hongkongu a sprísnením kontroly nad predajom citlivých politických kníh monopolizáciou vlastníctva takmer všetkých kníhkupectiev v teréne;

q)  pokračovali v dvojstrannom dialógu s vládou OAO Hongkong o rôznych oblastiach politiky, ako aj o vykonávaní zásady „jedna krajina, dva systémy“;

r)  opätovne zdôraznili, že žiadne právne predpisy zavedené v rámci základného zákona vrátane právnych predpisov navrhovaných na základe článku 23 základného zákona, ako je prípadný návrh zákona o národnej bezpečnosti, nesmú narúšať nezávislosť a výlučnú právomoc hongkonského súdnictva a nemali by oslabiť záväzky v rámci Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR), ani by nemali narúšať slobody, ako sú sloboda prejavu, sloboda médií, sloboda združovania a zhromažďovania, sloboda demonštrovať, sloboda vytvárať odborové zväzy, sloboda akademického výskumu a kultúrneho a umeleckého prejavu, a nemali by sa používať proti aktivistom v oblasti ľudských práv a kritikom vlády;

s)  podnecovali a podporovali koordinované regionálne prodemokratické hnutia ako kľúčový nástroj na podporu ázijskej spolupráce v otázkach demokracie a ľudských práv;

t)  našli spôsoby na podporu občianskej spoločnosti v Hongkongu, najmä organizácií, ktoré presadzujú univerzálne hodnoty a podporujú ľudské práva, nezávislosť súdnictva a slobodu tlače; zdôraznili, že len nenásilné formy protestu a dialógu môžu byť prostriedkom na riešenie sporov;

u)  odporučili legislatívnej rade Hongkongu, aby dôkladne preskúmala budúce právne predpisy o vysokorýchlostných železniciach v konzultácii s organizáciami občianskej spoločnosti a občanmi Hongkongu;

v)  podporovali hongkonské akademické inštitúcie s cieľom zachovať ich vysoké normy osnov a výskumu a chrániť akademické slobody, ale aby v tejto súvislosti aj vyjadrili obavy, pokiaľ ide o postup vymenovania univerzitných rád a vonkajšie zásahy zamerané na zmenu školských osnov, ktoré by mohli ohroziť nezávislosť inštitúcií vyššieho vzdelávania; podporovali posilňovanie väzieb medzi európskymi a hongkonskými akademickými inštitúciami;

w)  vyzvali na včasné prijatie antidiskriminačného zákona;

x)  pripomenuli, že hongkonská spoločnosť a jej občania sú vo veľkej miere ovplyvnení prisťahovalectvom, a aj utečencami, a aby vyzvali hongkonskú vládu, aby zosúladila svoju migračnú a utečeneckú politiku s medzinárodnými normami, najmä pokiaľ ide o maloletých utečencov bez sprievodu;

y)  poukázali na to, že aj keď z nedávnych prieskumov vyplýva, že mnohí obyvatelia Hongkongu chcú emigrovať, bolo by poľutovaniahodné, keby si Hongkong nemohol udržať svojich najbystrejších a najlepších ľudí, a znepokojujúce, ak by mnoho (najmä mladých) ľudí malo stratiť svoju vieru v budúcnosť;

z)  so znepokojením konštatuje, že panel odborníkov OSN o Severnej Kórei uviedol vo svojich správach, že Hongkong je jednou z dvoch jurisdikcií, v ktorých funguje najväčší podiel schránkových spoločností pod kontrolou Severnej Kórey; pripomína, že medzinárodné podniky spoločné so Severnou Kóreou porušujú najnovšiu rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN (2388) a naliehavo vyzýva orgány Hongkongu, aby tieto obavy, ktoré vyjadril panel odborníkov OSN o Severnej Kórei, riešili;

aa)  upriamili pozornosť hongkonských orgány na skutočnosť, že podľa štúdie sa komunálny odpad v Hongkongu v minulom desaťročí zvýšil o 80 %, čo je viac než dvojnásobok miery rastu počtu obyvateľov, a aby im pomohli pri budovaní účinnej politiky znižovania odpadu, podpore recyklovania a iných formách obehového hospodárstva, ako aj pri zvyšovaní informovanosti o zodpovednej spotrebe;

ab)  zdôraznili čínskym orgánom, že plné rešpektovanie nezávislosti Hongkongu by mohlo slúžiť ako model pre proces hlbokých demokratických politických reforiem v Číne a na postupnú liberalizáciu a otvorenie čínskej spoločnosti;

ac)  zdôraznili odhodlanie EÚ zamerané na posilňovanie demokracie v Hongkongu, vrátane zásady právneho štátu, nezávislosti súdnictva, základných slobôd a práva, transparentnosti a slobody informácií a prejavu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a podpredsedníčke‑ Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a pre informáciu vláde Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong a vláde Čínskej ľudovej republiky.

 • [1]  Ú. v. ES L 151, 18.6.1999, s. 20.
 • [2]  Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1.
 • [3]  Prijaté texty, P8_TA(2016)0444.
 • [4]  Prijaté texty, P8_TA(2016)0045.
 • [5]  Ú. v. EÚ C 286 E, 23.11.2006, s. 523.
 • [6]  Ú. v. EÚ C 064 E, 12.3.2004, s. 130.
 • [7]  Ú. v. EÚ C 031 E, 5.2.2004, s. 261.
 • [8]  Ú. v. ES C 197, 12.7.2001, s. 387.
 • [9]  Ú. v. ES C 328, 26.10.1998, s. 186.
 • [10]  Ú. v. ES C 132, 28.4.1997, s. 222.
 • [11]  Prijaté texty, P8_TA(2015)0458.
 • [12]  Ú. v. EÚ C 36, 29.1.2016, s. 126.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

21.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Jo Leinen, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Janusz Zemke

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Alex Mayer, Ivica Tolić

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivica Tolić, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

5

-

EFDD

James Carver

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

1

0

ENF

Mario Borghezio

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania