POROČILO o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Hongkongu, 20 let po predaji

28.11.2017 - 2017/2204(INI))

Odbor za zunanje zadeve
Poročevalec: Alyn Smith


Postopek : 2017/2204(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0382/2017
Predložena besedila :
A8-0382/2017
Sprejeta besedila :

PREDLOG PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Hongkongu, 20 let po predaji

2017/2204(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju temeljnega zakona posebnega upravnega območja (PUO) Hongkong, ki je bil sprejet 4. aprila 1990 in je začel veljati 1. julija 1997,

–  ob upoštevanju skupne izjave vlade Združenega kraljestva in vlade Ljudske republike Kitajske o vprašanju Hongkonga z dne 19. decembra 1984, znane tudi kot skupne izjave Kitajske in Velike Britanije,

–  ob upoštevanju letnega poročila Komisije za leto 2016 z dne 26. aprila 2017 o posebnem upravnem območju Hongkong (JOIN(2017)0016), letnega poročila Komisije za leto 2015 z dne 25. aprila 2016 o posebnem upravnem območju Hongkong (JOIN(2016)0010) in letnega poročila Komisije za leto 2014 z dne 24. aprila 2015 o posebnem upravnem območju Hongkong (JOIN(2015)0012),

–  ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 22. junija 2016 o elementih za novo strategijo EU o Kitajski (JOIN(2016)0030), sporočila Komisije z dne 15. oktobra 2015 z naslovom Trgovina za vse (COM(2015)0497) in sklepov Sveta z dne 18. julija 2016o strategiji EU o Kitajski,

–  ob upoštevanju politike „ene Kitajske“, ki jo vodi EU,

–  ob upoštevanju Sporazuma o carinskem sodelovanju med EU in posebnim upravnim območjem Hongkong iz leta 1999[1],

–  ob upoštevanju brezvizumskega vstopa v schengensko območje[2] in preostali del Evropske unije za imetnike potnih listov posebnega upravnega območja Hongkong in obratno,

–  ob upoštevanju dialoga med EU in Kitajsko o človekovih pravicah, ki se je začel leta 1995,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Hongkongu, zlasti tistih z dne 24. novembra 2016 o primeru Guija Minhaja, zaprtega založnika na Kitajskem[3], z dne 4. februarja 2016 o primeru pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu[4], z dne 15. decembra 2005 o stanju človekovih pravic v Tibetu in v Hongkongu[5], z dne 8. aprila 2003 o tretjem in četrtem letnem poročilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o posebnem upravnem območju Hongkong[6], z dne 19. decembra 2002 o Hongkongu[7], z dne 26. oktobra 2000 o prvem in drugem letnem poročilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o posebnem upravnem območju Hongkong[8], z dne 8. oktobra 1998 o sporočilu Komisije Svetu o Evropski uniji in Hongkongu: obdobje po letu 1997[9] in z dne 10. aprila 1997 o razmerah v Hongkongu[10],

–  ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 22. junija 2016 o elementih za novo strategijo EU o Kitajski (JOIN(2016)0030), sporočila Komisije z dne 14. oktobra 2015 z naslovom Trgovina za vse. Za odgovornejšo trgovinsko in naložbeno politiko (COM(2015)0497) ter sklepov Sveta z dne 18. julija 2016 o strategiji EU o Kitajski,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Kitajski, zlasti tistih z dne 16. decembra 2015[11] in z dne 14. marca 2013 o odnosih med EU in Kitajsko[12],

–  ob upoštevanju člena 113 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A8-0382/2017),

A.  ker je Združeno kraljestvo Ljudski republiki Kitajski 1. julija 1997 predalo suverenost nad Hongkongom;

B.  ker skupna izjava Kitajske in Velike Britanije iz leta 1984 zagotavlja, temeljni zakon posebnega upravnega območja Hongkonga iz leta 1990 pa določa, da bo Hongkong avtonomijo in neodvisnost izvršilne, zakonodajne in sodne oblasti ohranil 50 let po predaji suverenosti;

C.  ker EU in Evropski parlament še vedno močno podpirata načelo „ena država, dva sistema“ in visoko stopnjo avtonomije Hongkonga pod Kitajsko;

D.  ker se EU in Hongkong vsaka leto sestaneta na visoki ravni v okviru srečanja, imenovanega strukturirani dialog, ki je prvič potekal leta 2005; ker je 10. letni strukturirani dialog potekal 17. novembra 2016 v Bruslju;

E.  ker se dvostranski odnosi med EU in Hongkongom še krepijo; ker je EU druga največja trgovinska partnerica Hongkonga (takoj za celinsko Kitajsko) in ker je Hongkong 14. največji trgovinski partner EU na področju blagovne menjave in eden njenih ključnih partnerjev na področju trgovine s storitvami; ker bi morala potreba Hongkonga po nadaljnji diverzifikaciji gospodarstva, tesni povezanosti z novo svilno potjo in večjem vključevanju v regiji delte Biserne reke koristiti prihodnjim dvostranskim odnosom; ker je Hongkong po podatkih Konference OZN za trgovino in razvoj (UNCTAD) druga največja svetovna destinacija za neposredne tuje naložbe;

F.  ker so obramba in zunanje zadeve Hongkonga v pristojnosti vlade Ljudske republike Kitajske;

G.  ker je posebno upravno območje Hongkong prek temeljnega zakona dobilo pravico, da neodvisno oblikuje zunanje gospodarske odnose in da postane član mednarodnih organizacij;

H.  ker se v Hongkongu tudi po 1. juliju 1997 že obstoječi sporazumi o civilnih, političnih, gospodarskih, socialnih in kulturnih pravicah ter mednarodni sporazumi o človekovih pravicah še naprej uporabljajo; ker je tudi Ljudska republika Kitajska podpisala in ratificirala mednarodne sporazume, ki urejajo te pravice, ter tako priznala pomen in univerzalnost človekovih pravic; ker je Kitajska vzpostavila forume za dialog z EU in drugimi mednarodnimi partnerji o temah v zvezi s pravno državo;

I.  ker je Hongkong član oziroma pridruženi član več kot 20 mednarodnih organizacij, vključno s Svetovno trgovinsko organizacijo (STO), Mednarodnim denarnim skladom (IMF), Skupino za azijsko-pacifiško gospodarsko sodelovanje (APEC), Interpolom, Banko za mednarodne poravnave (BIS), Azijsko razvojno banko (ADB), Azijsko banko za investicije v infrastrukturo (AIIB), Mednarodnim olimpijskim komitejem, Mednarodno trgovinsko zbornico, Mednarodno zvezo svobodnih sindikatov (ICFTU);

J.  ker je Hongkong pogodbenik Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah;

K.  ker temeljni zakon vsebuje določbe, ki zagotavljajo varstvo človekovih pravic in svoboščin posameznika;

L.  ker člen 27 temeljnega zakona zagotavlja svobodo govora, tiska in objavljanja ter svobodo združevanja, zbiranja, sprevodov in demonstracij;

M.  ker je v členih 45 in 68 temeljnega zakona določeno, da so izvršni predsednik in vsi člani zakonodajnega sveta navsezadnje izvoljeni na splošnih volitvah;

N.  ker je državni svet Ljudske republike Kitajske 10. junija 2014 izdal belo knjigo o politiki „ena država, dva sistema“ v Hongkongu v praksi in v njej poudaril, da je avtonomija posebnega upravnega območja Hongkong navsezadnje odvisna od odobritve centralne vlade Ljudske republike Kitajske;

O.  ker je tradicionalno odprta družba Hongkonga utrla pot razvoju pristne in neodvisne civilne družbe, ki dejavno in konstruktivno sodeluje v javnem življenju posebnega upravnega območja;

P.  ker je civilna družba Hongkonga povečala javno ozaveščenost glede državljanskih in političnih pravic, vere, zdravstva, okolja, podnebnih sprememb, politične udeležbe žensk, pravic delavcev v gospodinjstvu, pravic oseb LGBTI ter akademskih in kulturnih svoboščin;

Q.  ker ima Hongkong živahen večstrankarski sistem; ker so bili prebivalci Hongkonga v teku let priča množičnim demonstracijam v podporo demokraciji in popolnemu izvajanju temeljnega zakona, tudi protestom t. i. gibanja dežnikov iz leta 2014, pa tudi demonstracijam za svobodo medijev in med drugim zaradi izginotja hongkonških prodajalcev knjig;

R.  ker so bili nekateri novinarji in drugi medijski delavci (ki so bili pogosto podporniki demokracije in so izražali kritične poglede) v zadnjih 20 letih prisiljeni dati odpoved, premeščeni na manj občutljiva področja, v nekaterih primerih pa so jim grozili celo z nasiljem;

S.  ker so štirje prebivalci Hongkonga in en nerezident, povezani z založniško hišo Mighty Current in njeno knjigarno, konec leta 2015 izginili; ker so se več mesecev pozneje pojavile informacije, da so bili pridržani na neznanih lokacijah na celinski Kitajski, in ker je eden od prodajalcev, ki je bil izpuščen, poročal, da je bilo njegovo priznanje nezakonitega ravnanja izsiljeno;

T.  ker je v zadnjih nekaj letih v hongkonških medijih mogoče opaziti vse pogostejšo samocenzuro v zvezi z vprašanji, ki zadevajo celinsko Kitajsko, kar potrjujejo tudi raziskave in poročila hongkonškega združenja novinarjev;

U.  ker Hongkong nudi možnosti za usposabljanja na visoki ravni in dosego visoke akademske ravni, a akademska svoboda je ogrožena zaradi ponavljajočega se vmešavanja kitajske centralne vlade, zlasti v zvezi z imenovanji univerzitetnih svetov;

V.  ker anketa, ki se v redno opravlja v okviru programa za raziskovanje javnega mnenja univerze Hongkong, že dolgo beleži upad pri istovetenju s Kitajsko;

W.  ker je hongkonški urad za okolje januarja 2017 objavil medsektorski podnebni akcijski načrt Hongkonga 2030+, ki v skladu s Pariškim sporazumom določa nove cilje za emisije ogljika, in sicer zmanjšanje ogljične intenzivnosti za dve tretjini in absolutno zmanjšanje emisij ogljika za eno tretjino do leta 2030 glede na vrednosti iz leta 2005;

X.  ob upoštevanju pomena hongkonškega pristanišča za Ljudsko republiko Kitajsko in mednarodno trgovino;

1.  Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko priporoča, da

(a)  v dialogu z organi posebnega upravnega območja Hongkong in Ljudske republike Kitajske poudarijo, da tako, kot je politika ene Kitajske temelj za delovanje EU, tako je tudi popolno spoštovanje temeljnega zakona posebnega upravnega območja Hongkong in načela „ena država, dva sistema“ ključnega pomena za razvoj in nadaljnjo krepitev in nadgradnjo sedanjih in prihodnjih odnosov z EU, in da lahko vmešavanje v notranje zadeve Hongkonga ogrozi to načelo in se mu je zato treba izogibati;

(b)  obsodijo stalno vmešavanje Ljudske republike Kitajske v notranje zadeve Hongkonga, kar bi utegnilo ogroziti dolgoročne možnosti preživetja modela „ena država, dva sistema“;

(c)  okrepijo dvostranski dialog z vlado posebnega upravnega območja Hongkong, tudi v okviru letnega strukturiranega dialoga med EU in Hongkongom, in sicer o nizu tematik in političnih področij, kot so demokracija, človekove pravice, pravna država, trgovina, naložbe, finančne storitve, carine, okolje, podnebne spremembe, raziskave in izobraževanje, pa tudi podprejo izvajanje načela „ena država, dva sistema“ in nadaljujejo z letnim poročanjem podpredsednice/visoke predstavnice in Komisije Parlamentu in Svetu o razvoju dogodkov v Hongkongu;

(d)  priznajo, da se je Hongkong skozi leta razvil v odprto družbo, v kateri državljani uživajo človekove pravice, svoboščine, visoke standarde javnega zdravja in varnosti, preglednost, v kateri imajo sodstvo, ki mu državljani zaupajo, in v kateri vladata pravna država in nizka stopnja korupcije, poleg tega pa naj priznajo tudi, da imajo prebivalci Hongkonga legitimno pravico pričakovati, da bodo lahko ohranili svoj način življenja ter te pravice in vrednote ob visoki stopnji avtonomije;

(e)  poudarijo, da je spoštovanje avtonomije Hongkonga bistvenega pomena za njegov nadaljnji pozitivni razvoj in dobre odnose s celinsko Kitajsko, pa tudi za obnovitev dialoga med celinsko Kitajsko in Tajvanom;

(f)  se v celoti zavežejo, da bodo podpirali avtonomijo in blaginjo Hongkonga ter pravice in svoboščine njegovih državljanov, ter izrazijo trdno podporo za začetek postopka političnih reform, ki bo skladen z mednarodnimi standardi in temeljnim zakonom, ki prebivalcem posebnega upravnega območja zagotavlja pravico, da v postopku izbire najvišjih vodstvenih položajev volijo in so izvoljeni, in odraža večinsko mnenje hongkonške javnosti;

(g)  v zvezi s tem vladi Hongkonga in Ljudske republike Kitajske pozovejo, naj ostaneta zavezani in najdeta nov zagon za reformo splošne volilne pravice na prihodnjih volitvah izvršnega predsednika in članov zakonodajnega sveta v Hongkongu, da bi bil tamkajšnji volilni sistem demokratičen, pošten, odprt in pregleden;

(h)  najdejo načine, kako podpreti utrjevanje demokracije v Hongkongu in njegovega večstrankarskega sistema, ter izrazijo zaskrbljenost nad tem, da so člani opozicijskih političnih strank žrtve vse večjega nadlegovanja in da pri registru gospodarskih družb ne želijo registrirati več prodemokratičnih skupin;

(i)  pozdravijo rekordno udeležbo na zadnjih volitvah v zakonodajni svet leta 2016, hkrati pa izrazijo obžalovanje, da hongkonški organi za volitve zakonodajnega sveta leta 2016 niso želeli registrirati nove politične stranke, ki se zavzema za osamosvojitev, in da so izločili šest kandidatov, ki so se izrekli za večjo avtonomijo Hongkonga;

(j)  obsodijo ogrožanje osebne varnosti prodemokratičnih politikov, tudi ugrabitve in fizično nasilje, o katerih so poročali nekateri poslanci;

(k)   pozdravijo, da so bili po plačilu varščine izpuščeni trije voditelji prodemokratičnega gibanja Joshua Wong, Nathan Law in Alex Chow, ki so bili zaradi „nezakonitega zbiranja“ nedavno obsojeni na zaporno kazen med šest in osem mesecev, potem ko so bili lani zaradi udeležbe na mirnih protestih obsojeni na kazni brez odvzema prostosti, med drugim na družbenokoristno delo; hongkonško sodišče zadnje stopnje pozovejo k temu, da primere Joshue Wonga, Nathana Lawa in Alexa Chowa obravnavajo v skladu z obveznostmi, ki jih ima Hongkong v skladu s pravom na področju človekovih pravic, vlado Hongkonga pa naj pozovejo, da odlok o javnem redu spremeni tako, da bo skladen z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic;

(l)  Kitajsko opozorijo, da se, čeprav se temeljni zakon, skupna izjava Kitajske in Velike Britanije in načelo „ena država, dva sistema“ v veliki meri sicer spoštujejo, vse bolj povečuje vsesplošno razširjena bojazen, da so bili visoka stopnja avtonomije Hongkonga oziroma pravna vrednost ali duh skupne izjave Kitajske in Velike Britanije postavljeni pod vprašaj;

(m)  izrazijo globoko zaskrbljenost nad tem, da stalni odbor nacionalnega ljudskega kongresa pred objavo sodnih odločb – na zahtevo ali na drugačen način – izdaja razlage temeljnega zakona, v katerih predlaga diskvalifikacijo demokratično izvoljenih zakonodajalcev, s čimer spodkopava zaupanje v popolno neodvisnost sodstva v posameznih zadevnih primerih; spomnijo, da bi morali biti sistem sodišč v Hongkongu in normalni sodni postopki glavni instrument reševanja sporov;

(n)  poudarijo, da je obravnavanje primera petih pogrešanih prodajalcev knjig sprožilo obžalovanja vredna vprašanja o avtonomiji posebnega upravnega območja, kot je določena v temeljnem zakonu, in o nejasnostih glede vloge organov kazenskega pregona celinske Kitajske v Hongkongu;

(o)  izrazijo zaskrbljenost zaradi navedb, da naj bi kitajski organi kazenskega pregona delovali v Hongkongu, kar bi pomenilo kršitev temeljnega zakona in ne bi bilo v skladu z načelom „ena država, dva sistema“;

(p)  poudarijo, da se svoboda obveščanja in svoboda govora na splošno spoštujeta, obenem pa izrazijo zaskrbljenost nad tem, da se stanje na področju svobode tiska v Hongkongu stalno slabša, saj so tako tiskani kot elektronski mediji pod vse večjim pritiskom, vse več je samocenzure, zlasti v zvezi z občutljivimi vprašanji, ki se nanašajo na celinsko Kitajsko ali hongkonško vlado, in nad tem, da je bil nadzor nad prodajo knjig s politično občutljivo vsebino poostren, tako da je bilo monopolizirano lastništvo nad skoraj vsemi tradicionalnimi knjigarnami;

(q)  nadaljujejo dvostranski dialog z vlado posebnega upravnega območja Hongkong o različnih političnih področjih, pa tudi o izvajanju načela „ena država, dva sistema“;

(r)  ponovno poudarijo, da vsakršna nova zakonodaja, sprejeta v skladu s temeljnim zakonom, vključno z zakonodajo, predlagano v skladu s členom 23 temeljnega zakona, kot je morebiten predlog zakona za nacionalno varnost, ne sme posegati v neodvisnost in izključno pristojnost hongkonškega sodstva in ne bi smela ogroziti obveznosti v okviru Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP), prav tako pa ne bi smela ogroziti svoboščin, kot so svoboda govora, medijev, združevanja in zbiranja, svoboda demonstracij, ustanavljanja sindikatov in stavke ter svoboda akademskega raziskovanja ter kulturnega in umetniškega izražanja, ter se ne bi smela uporabljati proti zagovornikom človekovih pravic in kritikom vlade;

(s)  spodbujajo in podpirajo regionalno usklajena prodemokratična gibanja kot ključno orodje za spodbujanje azijskega sodelovanja pri vprašanjih demokracije in človekovih pravic;

(t)  najdejo načine, kako podpreti hongkonško civilno družbo, zlasti organizacije, ki branijo splošne vrednote in spodbujajo uveljavljanje človekovih pravic ter podpirajo neodvisnost sodstva in svobodo medijev; poudarijo, da so lahko le nenasilne oblike demonstracij in dialog instrument za ukrepanje v primeru sporov;

(u)  priporočijo zakonodajnemu svetu Hongkonga, naj temeljito preuči prihodnjo zakonodajo o železnici visoke hitrosti ob posvetovanju s civilnodružbenimi organizacijami in državljani Hongkonga;

(v)  hongkonške akademske institucije spodbudijo k temu, da še naprej ohranjajo visoke standarde za svoje učne načrte in raziskovanje ter ohranijo akademske svoboščine, hkrati pa naj v zvezi s tem izrazijo zaskrbljenost glede postopka imenovanja univerzitetnih svetov in zunanjega vmešavanja, usmerjenega v spreminjanje šolskih učnih načrtov, ki bi lahko ogrozila neodvisnost visokošolskih institucij; spodbujajo krepitev vezi med evropskimi in hongkonškimi akademskimi institucijami;

(w)  pozovejo k pravočasnemu sprejetju protidiskriminacijskega zakona;

(x)  spomnijo, da je na hongkonško družbo in prebivalstvo močno vplivalo priseljevanje, tudi beguncev, in hongkonško vlado pozovejo, naj svojo begunsko in migracijsko politiko uskladi z mednarodnimi standardi, zlasti kar zadeva mladoletne begunce brez spremstva;

(y)  izpostavijo, da bi bilo – kljub nedavnim raziskavam, ki kažejo, da se želijo številni prebivalci Hongkonga izseliti v tujino – škoda, če Hongkongu ne bi uspelo obdržati najbistrejših in najboljših glav, in skrb vzbujajoče, če bi toliko ljudi, zlasti mladih, izgubilo upanje v prihodnost;

(z)  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je skupina strokovnjakov OZN za Severno Korejo v svojih poročilih ugotovila, da je Hongkong ena od dveh jurisdikcij za podjetja, v katerih deluje največji delež slamnatih družb, ki jih nadzoruje Severna Koreja; želi spomniti, da so skupna mednarodna podjetja s Severno Korejo v nasprotju z zadnjo resolucijo varnostnega sveta OZN (št. 2388), in poziva hongkonške oblasti, naj se odzovejo na pomisleke skupine strokovnjakov OZN za Severno Korejo;

(aa)  hongkonške organe opozorijo na to, da se je – po podatkih neke študije – količina komunalnih odpadkov v Hongkongu v preteklem desetletju povečala za 80 %, kar je dvakrat več kot rast prebivalstva, in jim pomagajo pri razvoju učinkovite politike za zmanjšanje odpadkov, pri spodbujanju recikliranja in drugih oblik krožnega gospodarstva ter pri povečevanju ozaveščenosti o odgovornem potrošništvu;

(ab)  v dialogu s kitajskimi organi poudarijo, da bi popolno spoštovanje avtonomije Hongkonga lahko služilo kot model za proces korenitih demokratičnih političnih reform na Kitajskem in za postopno liberalizacijo in odpiranje kitajske družbe;

(ac)  poudarijo, da je EU zavezana krepitvi demokracije, vključno s pravno državo, neodvisnostjo sodstva, temeljnimi svoboščinami in pravicami, preglednostjo ter svobodo obveščanja in izražanja v Hongkongu;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter v vednost vladi posebnega upravnega območja Hongkong in vladi Ljudske republike Kitajske.

 • [1]  UL L 151, 18.6.1999, str. 20.
 • [2]  UL L 81, 21.3.2001, str. 1.
 • [3]  Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0444.
 • [4]  Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0045.
 • [5]  UL C 286 E, 23.11.2006, str. 523.
 • [6]  UL C 064 E, 12.3.2004, str. 130.
 • [7]  UL C 031 E, 5.2.2004, str. 261.
 • [8]  UL C 197, 12.7.2001, str. 387.
 • [9]  UL C 328, 26.10.1998, str. 186.
 • [10]  UL C 132, 28.4.1997, str. 222.
 • [11]  Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0458.
 • [12]  UL C 36, 29.1.2016, str. 126.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

21.11.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Laima Liucija Andrikienė, Jo Leinen, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Janusz Zemke

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Alex Mayer, Ivica Tolić

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ivica Tolić, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

5

-

EFDD

James Carver

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Janusz Korwin-Mikke

1

0

ENF

Mario Borghezio

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani