Διαδικασία : 2017/2065(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0384/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0384/2017

Συζήτηση :

PV 11/12/2017 - 21
CRE 11/12/2017 - 21

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.15
CRE 12/12/2017 - 5.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0488

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 755kWORD 94k
29.11.2017
PE 609.638v03-00 A8-0384/2017

σχετικά με την πορεία προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο

(2017/2065(INI))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγήτρια: Marietje Schaake

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Eρευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πορεία προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο

(2017/2065(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για την τεχνολογία των πληροφοριών (ITA),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας του ΠΟΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στην οποία προέβησαν οι υπουργοί ΤΠΕ της G7 κατά τη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Takamatsu του νομού Kagawa (Ιαπωνία) στις 29 και 30 Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με την ψηφιακή οικονομία, στο Κανκούν το 2016,

–  έχοντας υπόψη τον Δυναμικό Συνασπισμό για το Εμπόριο (Dynamic Coalition on Trade) που σχηματίστηκε υπό την αιγίδα του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες,

–  έχοντας υπόψη την ανακοινωθείσα καταρχήν συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας της 6ης Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων)(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας» (COM(2016)0180),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος – Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη» (COM(2016)0178),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2017 σχετικά με τα εμπόδια στο εμπόριο και στις επενδύσεις (COM(2017)0338),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2017 με τίτλο «Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων» (COM(2017)0009),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (COM(2017)0010),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0495 final) της 13ης Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2017 με θέμα «Digital4Development: ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ (SWD(2017)0157),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Φεβρουαρίου 2016, που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουλίου 2015, που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)(5),

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το τελικό έγγραφο που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη», καθώς και τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη 11η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ, η οποία θα διεξαχθεί στο Μπουένος Άιρες, Αργεντινή, από 10 έως 13 Δεκεμβρίου 2017 και όπου ενδέχεται να συζητηθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο,

–  έχοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών των Ηνωμένων Εθνών για τη στήριξη των αναπτυσσομένων χωρών [Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών - Τομέας Ανάπτυξης (ITU-D)],

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την προστασία της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης στο πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα στην ψηφιακή εποχή (A/HRC/32/38) και όσον αφορά τον ρόλο των παρόχων ψηφιακής πρόσβασης (A/HRC/35/22),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο (Εξωτερικών Υποθέσεων) στις 12 Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την προστασία των ατόμων στο πλαίσιο της αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Σειρά ευρωπαϊκών συνθηκών αριθ. 108 και το πρόσθετο πρωτόκολλό της·

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής για την εμπορική πολιτική «Εμπόριο για όλους – Μια προοδευτική εμπορική πολιτική για τη χαλιναγώγηση της παγκοσμιοποίησης» (COM(2017)0491),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Α8-0384/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις, η πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και η ψηφιοποίηση της οικονομίας αποτελούν ένα εργαλείο ανάπτυξης και θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις εταιρείες, και ιδίως στις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την παραγγελία, την παραγωγή, τη διάθεση στο εμπόριο ή την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών και να έχουν πρόσβαση σε πελάτες από όλον τον κόσμο με ταχύτερους ρυθμούς και χαμηλότερο κόστος από ποτέ άλλοτε· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν το ψηφιακό εμπόριο αυξάνοντας τη διαφάνεια των διεθνών συμβάσεων και επιταχύνοντας τη μεταφορά αξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο υλικών αγαθών έχει αντικατασταθεί από αυξανόμενα ποσοστά διασυνοριακών μεταφορών ψηφιακού περιεχομένου, γεγονός το οποίο ενίοτε καθιστά ασαφή τη διάκριση μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή δεδομένων, η συγκέντρωση δεδομένων και η ικανότητα διασυνοριακής μεταφοράς τους μπορούν να αποτελέσουν βασικό μοχλό καινοτομίας, παραγωγικότητας και οικονομικής ανταγωνιστικότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση και η ψηφιοποίηση των οικονομιών μας όσο και του διεθνούς εμπορίου έδωσε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και προσέφερε οικονομικές ευκαιρίες για τους πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση των παραδοσιακών βιομηχανικών τομέων επηρεάζει τα μοντέλα που αφορούν τις αλυσίδες εφοδιασμού, την μεταποίηση και τις υπηρεσίες και θα μπορούσε να οδηγήσει σε δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέες βιομηχανίες, αλλά θα μπορούσε επίσης να καταστρέψει τις σημερινές θέσεις εργασίας και να οδηγήσει σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, καθώς όλο και περισσότερες λειτουργίες που παραδοσιακά εκτελούνταν από τον άνθρωπο έχουν είτε αυτοματοποιηθεί είτε μεταφερθεί σε άλλες περιοχές ή και τα δύο· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία συνοδευτικά κοινωνικά μέτρα που θα ωφελούν το σύνολο της κοινωνίας, όπως ισχυρές πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας και μέτρα γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή οικονομία απαιτεί ένα πλαίσιο κανόνων, περιλαμβανομένων σύγχρονων εμπορικών κανόνων ικανών να συμφιλιώσουν τις ταχείες αλλαγές της αγοράς με τα δικαιώματα των καταναλωτών, το οποίο θα παρέχει περιθώρια άσκησης πολιτικής για την ανάληψη των νέων κανονιστικών πρωτοβουλιών που χρειάζονται οι κυβερνήσεις προκειμένου να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχύσουν την προστασία τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στο ελεύθερο, ανοικτό και ασφαλές διαδίκτυο αποτελεί προϋπόθεση για το εμπόριο βάσει κανόνων και την ανάπτυξη στην ψηφιακή οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ουδετερότητας των δικτύων θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για το ψηφιακό εμπόριο προκειμένου να εξασφαλιστούν δίκαιος ανταγωνισμός και καινοτομία στην ψηφιακή οικονομία και, παράλληλα, η ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις σε υποδομές και η πρόσβαση σε δεξιότητες παραμένουν καθοριστικές προκλήσεις για τη συνδεσιμότητα και, συνεπώς, για το ψηφιακό εμπόριο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών τονίζουν πως η παροχή καθολικής και οικονομικά προσιτής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε κατοίκους λιγότερο ανεπτυγμένων χώρων μέχρι το 2020 θα έχει καθοριστική σημασία όσον αφορά την προαγωγή της ανάπτυξης, καθώς η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης, δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια ευκαιρία αύξησης του αριθμού των μικρών εξαγωγέων, του όγκου των εξαγωγών και της διαφοροποίησης των εξαγωγών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες μπορούν, ως επιχειρηματίες και ως εργαζόμενες, να επωφεληθούν από την καλύτερη πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές, και ως καταναλώτριες από τις χαμηλότερες τιμές, και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις και ανισότητες που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή των γυναικών στην παγκόσμια οικονομία, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των γυναικών σε χώρες με χαμηλό και μέσο εισόδημα εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσεται ραγδαία και στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο εφαρμόζουν πολιτικές ψηφιακού προστατευτισμού εγείροντας φραγμούς που κωλύουν την πρόσβαση στην αγορά και τις άμεσες επενδύσεις ή χαρίζουν άδικο πλεονέκτημα στις εγχώριες εταιρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σειρά γενικών μέτρων που λαμβάνονται από τρίτες χώρες στο όνομα της εθνικής ασφάλειας (στον κυβερνοχώρο) έχει όλο και μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο στο εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ξένες εταιρείες επωφελούνται σήμερα από πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά από ό,τι οι Ευρωπαίοι σε τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους εμπορικούς εταίρους μας κλείνουν όλο και περισσότερο τις εγχώριες αγορές τους και καταφεύγουν στον ψηφιακό προστατευτισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να βασίσει τη στρατηγική της για το ψηφιακό εμπόριο στις αρχές της αμοιβαιότητας, του θεμιτού ανταγωνισμού, της έξυπνης νομοθεσίας και της διαφάνειας προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να δημιουργηθούν και πάλι ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί τέλος στον γεωγραφικό αποκλεισμό και δεν θα πρέπει να παρατηρείται στο μέλλον καμία μορφή αδικαιολόγητων διακρίσεων λόγω εθνικότητας, τόπου διαμονής ή τόπου εγκατάστασης του καταναλωτή εντός της εσωτερικής αγοράς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να προωθούνται σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις τα δομικά στοιχεία που διατηρούν ανοικτό το διαδίκτυο στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ, περιλαμβανομένων αρχών όπως ο θεμιτός ανταγωνισμός και η ουδετερότητα των δικτύων, καθώς και μέτρων προστασίας κατά της ευθύνης των μεσαζόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια διάσταση του ψηφιακού εμπορίου καθιστά τον ΠΟΕ τον φυσικό χώρο για τη διαπραγμάτευση ενός πολυμερούς πλαισίου βάσει κανόνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 11η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ του Δεκεμβρίου 2017 θα παράσχει την πλατφόρμα για τη δρομολόγηση της διαδικασίας αυτής·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, περιλαμβανομένου του άρθρου 8 σχετικά με το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από το άρθρο 16 της ΣΛΕΕ σχετικά με το ίδιο θεμελιώδες δικαίωμα, καθώς και από το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα συνιστά οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων συμβάλλουν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της ψηφιακής οικονομίας και στηρίζουν ως εκ τούτου την ανάπτυξη του ψηφιακού εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση υψηλών προτύπων προστασίας των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τα ευαίσθητα δεδομένα, και η διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου πρέπει να συμβαδίζουν με την ψηφιακή εποχή, χάριν στήριξης της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της κρυπτογράφησης, και απόρριψης του ψηφιακού προστατευτισμού, της μαζικής επιτήρησης, της κατασκοπείας στον κυβερνοχώρο και της λογοκρισίας στο διαδίκτυο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψηφιακό εμπόριο πρέπει να προστατεύει τα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας, και ότι οι διαδικτυακές αγορές πρέπει να απαγορεύουν το εμπόριο άγριας πανίδας και χλωρίδας και των προϊόντων τους στις πλατφόρμες τους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και πιο συχνά οι ιδιωτικές εταιρίες θέτουν κανόνες και πρότυπα στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας και ότι αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο τόσο στους πολίτες και στους καταναλωτές όσο και στο εσωτερικό και στο διεθνές εμπόριο και ότι ταυτόχρονα επιταχύνουν την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για την προστασία των επιχειρήσεων και των πελατών·

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διάβρωσης της βάσης και της μεταφοράς των κερδών, καθώς και τα σχέδια της ΕΕ για μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών έχουν αναδείξει την ανάγκη αντιμετώπισης μιας σειράς προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θέτει η ψηφιακή οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φόροι θα πρέπει να καταβάλλονται εκεί όπου παράγονται τα κέρδη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα περισσότερο διαφανές, αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα υπολογισμού της φορολογικής βάσης των διασυνοριακών εταιρειών θα μπορούσε να αποτρέψει τη μεταφορά των κερδών και τη φοροαποφυγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χρειάζεται μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τη φορολογία της ψηφιακής οικονομίας προκειμένου να επιτευχθεί η δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση όλων των εταιρειών και να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού· υπενθυμίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρα ορθής φορολογικής διακυβέρνησης που θα επιβεβαιώνει τη δέσμευση των μερών να εφαρμόσουν τα συμφωνημένα διεθνή πρότυπα κατά την προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, έως 5 % των προϊόντων που εισάγονται στην ΕΕ είναι προϊόντα παραποίησης/απομίμησης, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας και φορολογικών εσόδων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ευαίσθητοι τομείς όπως οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες, και θεμελιώδη δικαιώματα όπως η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εμπορικών διαπραγματεύσεων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψηφιακό εμπόριο πρέπει να έχει ως στόχο και την προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων και όχι μόνο εκείνης των πολυεθνικών εταιρειών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μεξικό πληροί τις προϋποθέσεις για την προσχώρηση στη Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των δεδομένων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι μη διαπραγματεύσιμη κατά τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών και ότι η προστασία των δεδομένων πάντοτε εξαιρείτο από τις εντολές εμπορικών διαπραγματεύσεων·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός για τη βελτίωση των ψηφιακών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη σε εμπορικές συμφωνίες διατάξεων σχετικά με την ουδετερότητα των δικτύων, την απαγόρευση της υποχρεωτικής αδικαιολόγητης απαίτησης τοπικοποίησης των δεδομένων, την ασφάλεια των δεδομένων, την ασφάλεια της επεξεργασίας και της αποθήκευσης δεδομένων, την κρυπτογράφηση και την ευθύνη των μεσαζόντων, μπορεί να ενισχύσει, ειδικότερα, την προστασία της ελευθερίας του λόγου·

1.  υπογραμμίζει ότι, ως κοινότητα αξιών και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας υπηρεσιών στον κόσμο, η ΕΕ θα πρέπει να ορίσει πρότυπα ως προς τους διεθνείς κανόνες και τις συμφωνίες σχετικά με τις ψηφιακές ροές εμπορικών συναλλαγών με βάση τρία στοιχεία: (1) τη διασφάλιση της πρόσβασης ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά σε τρίτες χώρες, (2) την εγγύηση ότι οι εμπορικοί κανόνες προσφέρουν απτά οφέλη στους καταναλωτές και (3) τη διασφάλιση και την προώθηση του σεβασμού για τα θεμελιώδη δικαιώματα·

2.  τονίζει την ανάγκη γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ενδεχόμενες αρνητικές κοινωνικές και οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η συμμετοχή των γυναικών στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), να αρθούν οι φραγμοί στη διά βίου μάθηση και να κλείσει το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και τη χρήση τους· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω με ποιον τρόπο συνδέονται η τρέχουσα εμπορική πολιτική και η ισότητα των φύλων και πώς μπορεί το εμπόριο να προωθήσει την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι το διαδικτυακό αποτέλεσμα της ψηφιακής οικονομίας επιτρέπει σε μια εταιρεία ή ένα μικρός αριθμό εταιρειών που κατέχουν μεγάλο μερίδιο της αγοράς, πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερβολική συγκέντρωση της αγοράς· τονίζει ότι είναι σημαντικό οι εμπορικές συμφωνίες να προωθούν τον θεμιτό και αποτελεσματικό ανταγωνισμό, ιδίως μεταξύ των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών όπως οι διαδικτυακές πλατφόρμες και χρηστών όπως οι μικροεπιχειρήσεις, οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις, και να προωθούν τις δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών, να μειώνουν το κόστος των συναλλαγών, να διασφαλίζουν τη μη διακριτική μεταχείριση όλων των παραγόντων της αγοράς και να αποφεύγουν τη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης που στρεβλώνει τις αγορές· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του να αναχθεί η ουδετερότητα των δικτύων σε βασική συνιστώσα της στρατηγικής της για το ψηφιακό εμπόριο· θεωρεί ότι η στρατηγική για την ψηφιακή οικονομία πρέπει να συμπληρωθεί από ένα ενισχυμένο και αποτελεσματικό διεθνές πλαίσιο πολιτικής για τον ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων μέσω ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού και ισχυρών κεφαλαίων για τον ανταγωνισμό στις εμπορικές συμφωνίες· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες συμμορφώνονται με τους κανόνες περί ανταγωνισμού και ότι οι ανταγωνιστές δεν υφίστανται διακρίσεις σε βάρος των συμφερόντων των καταναλωτών·

4.  τονίζει ότι η πρόσβαση σε ασφαλή συνδεσιμότητα στο ευρυζωνικό διαδίκτυο και σε ψηφιακές μεθόδους πληρωμών, η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών, ιδίως οι μηχανισμοί προσφυγής όσον αφορά διαδικτυακές διασυνοριακές πωλήσεις, και τα προβλέψιμες τελωνειακές διαδικασίες συνιστούν ουσιώδη στοιχεία για την πραγματοποίηση ψηφιακών εμπορικών συναλλαγών και τη βιώσιμη ανάπτυξη και χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση·

5.  θεωρεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να προβλέπουν ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των φορέων προστασίας των καταναλωτών και επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες για την προώθηση μέτρων ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, όπως κανόνες για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και συμβάσεις και για τις αυτόκλητες επικοινωνίες· τονίζει ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών πρέπει να προστατεύονται και να μην αποδυναμώνονται σε καμία περίπτωση·

6.  τονίζει ότι οι ΜΜΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες συνιστούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων και απασχολούν την πλειονότητα των εργαζομένων στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι η διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση των μέσων διαβίωσης, την προώθηση υψηλότερου βιοτικού επιπέδου και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης·

7.  υπενθυμίζει ότι κανένα στοιχείο εμπορικής συμφωνίας δεν πρέπει να αποτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της από τη διατήρηση, τη βελτίωση και την εφαρμογή των οικείων κανόνων περί προστασίας των δεδομένων· υπενθυμίζει ότι επιτρέπεται η μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες χωρία να γίνεται προσφυγή σε γενικούς κανόνες εμπορικών συμφωνιών, όταν πληρούνται οι απαιτήσεις - τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον - που θεσπίζονται στο κεφάλαιο IV της υφιστάμενης οδηγίας για την προστασία των δεδομένων και στο κεφάλαιο V του επικείμενου κανονισμού για την προστασία των δεδομένων· αναγνωρίζει ότι οι αποφάσεις περί επάρκειας, περιλαμβανομένων αποφάσεων σε μερικό ή τομεακό επίπεδο, συνιστούν βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση της μεταφοράς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕ σε τρίτη χώρα· σημειώνει ότι η ΕΕ έχει υιοθετήσει αποφάσεις περί επάρκειας μόνο έναντι τεσσάρων από τους 20 μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της· υπενθυμίζει τη σημασία του να διασφαλισθεί, ιδίως μέσω των διαλόγων περί επάρκειας, η διαβίβαση δεδομένων από τρίτες χώρες προς την ΕΕ·

8.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα και να επιταχύνει την υιοθέτηση αποφάσεων περί επάρκειας, με την προϋπόθεση ότι οι τρίτες χώρες θα διασφαλίσουν, μέσω της εθνικής τους νομοθεσίας ή των διεθνών δεσμεύσεών τους, επίπεδο προστασίας «ουσιαστικά ισοδύναμο» με αυτό που διασφαλίζεται εντός της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει και να δημοσιοποιήσει ενημερωμένες και αναλυτικές δεσμευτικές διαδικασίες με ειδικό χρονοδιάγραμμα, για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών, με πλήρη σεβασμό των εξουσιών των εθνικών εποπτικών αρχών και της γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

9.  υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα διασυνοριακής πρόσβασης, συλλογής, επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων έχει αποκτήσει όλο και πιο μεγάλη σημασία για κάθε είδους εταιρεία που παρέχει αγαθά και υπηρεσίες διεθνώς· σημειώνει ότι αυτό έχει σημασία τόσο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όσο και για εκείνα μη προσωπικού χαρακτήρα και περιλαμβάνει την επικοινωνία μηχανής με μηχανή·

10.  καλεί την Επιτροπή να συντάξει το συντομότερο δυνατόν κανόνες όσον αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων οι οποίοι να συμμορφώνονται πλήρως με τους ισχύοντες και μελλοντικούς κανόνες περί προστασίας των δεδομένων και ιδιωτικότητας της ΕΕ· ζητεί περαιτέρω να συμπεριληφθεί στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ οριζόντια διάταξη που να διατηρεί πλήρως το δικαίωμα ενός μέρους για προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, μόνο υπό τον όρο ότι δεν θα το χρησιμοποιεί άνευ λόγου με την πρόθεση να περιορίζει τις ροές δεδομένων για λόγους πέραν της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· θεωρεί ότι οι εν λόγω κανόνες και διατάξεις θα πρέπει να αποτελούν μέρος όλων των νέων και εχόντων δρομολογηθεί πρόσφατα εμπορικών διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες· τονίζει ότι κάθε κανόνας στον τομέα αυτόν θα πρέπει να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής κάθε μελλοντικού κεφαλαίου που αφορά την προστασία των επενδύσεων·

11.  καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει αυστηρά τις αδικαιολόγητες απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ)· θεωρεί ότι η άρση των απαιτήσεων αυτών θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι θα πρέπει να τηρείται η σχετική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων· αποδοκιμάζει τις προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις ως μη δασμολογικός φραγμός στο εμπόριο και ως μορφή ψηφιακού προστατευτισμού· κρίνει ότι ο προστατευτισμός αυτού του είδους περιορίζει σημαντικά τις ευκαιρίες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε αγορές τρίτων χωρών και υπονομεύει τα οφέλη του ψηφιακού εμπορίου σε επίπεδο αποδοτικότητας·

12.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, τη θέση της για τις διασυνοριακές διαβιβάσεις δεδομένων, τις αδικαιολόγητες απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων και τις εγγυήσεις περί προστασίας των δεδομένων στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να περιληφθεί σε όλες τις νέες και έχουσες πρόσφατα δρομολογηθεί διαπραγματεύσεις και για να μην βρεθεί η ΕΕ σε δεύτερη μοίρα στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις·

13.  καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει τα μέτρα που λαμβάνονται από τρίτες χώρες, όπως πολιτικές που ενθαρρύνουν την αγορά τοπικών προϊόντων, απαιτήσεις για τοπικό περιεχόμενο ή την αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας, στον βαθμό που δεν δικαιολογούνται από προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος ή από εξαιρέσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας TRIPS, προκειμένου να διασφαλίσει τη δραστηριοποίηση των ευρωπαϊκών εταιρειών σε ένα δίκαιο και προβλέψιμο περιβάλλον·

14.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της σε διμερές, πλειομερές και πολυμερές επίπεδο ώστε να εξασφαλίσει ότι τρίτες χώρες είναι εξίσου ανοικτές σε ξένες επενδύσεις με την ΕΕ και ότι προσφέρουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού στους οικονομικούς φορείς της ΕΕ· χαιρετίζει την πρόταση της ΕΕ για την έκδοση κανονισμού που θα θεσπίζει πλαίσιο επανεξέτασης των ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ένωση και υποστηρίζει τους στόχους της για καλύτερη προστασία των υποδομών και των τεχνολογιών ζωτικής σημασίας·

15.  τονίζει ότι η στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο πρέπει να συνάδει πλήρως με την αρχή της ουδετερότητας των δικτύων και να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση της διαδικτυακής κυκλοφορίας, χωρίς διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμβάσεις, ανεξάρτητα από τον αποστολέα, τον παραλήπτη, το είδος, το περιεχόμενο, τη συσκευή, την υπηρεσία ή την εφαρμογή· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι η λήψη μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν είναι απολύτως αναγκαία, και μόνο για το αναγκαίο διάστημα, για την τήρηση των νομικών απαιτήσεων, τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της ασφάλειας του δικτύου ή την πρόληψη επαπειλούμενης συμφόρησης δικτύου·

16.  αποδοκιμάζει σθεναρά τις πρακτικές τρίτων χωρών οι οποίες ορίζουν ως προϋποθέσεις για την πρόσβαση εταιρειών στην αγορά τη γνωστοποίηση και μεταφορά σε κρατικές αρχές του πηγαίου κώδικα του λογισμικού προς πώληση· θεωρεί ότι τα μέτρα τούτα είναι δυσανάλογα ως γενική προϋπόθεση για την πρόσβαση στην αγορά· καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει τέτοιου είδους δραστηριότητες στις υπογράφουσες τις ΣΕΣ κυβερνήσεις· τονίζει ότι τα προαναφερθέντα δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τις κρατικές αρχές να προωθούν τη διαφάνεια του λογισμικού, να ενθαρρύνουν τη δημοσιοποίηση του πηγαίου κώδικα μέσω ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού, καθώς και να ανταλλάσσουν δεδομένα μέσω αδειών ανοικτών δεδομένων·

17.  υπενθυμίζει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι αναγκαίες οι απαιτήσεις τοπικής παρουσίας προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προληπτική εποπτεία ή η ρυθμιστική εποπτεία και επιβολή· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αναλάβει περιορισμένες δεσμεύσεις στο πλαίσιο του τρόπου 1, προκειμένου να αποφευχθεί το ρυθμιστικό αρμπιτράζ·

18.  σημειώνει ότι οι κανόνες για το ψηφιακό εμπόριο δεν θα πρέπει να αποκλείουν τον καθορισμό ευνοϊκών για την ανάπτυξη απαιτήσεων σχετικά με τη μεταφορά τεχνολογίας·

19.  καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει σε τρίτες χώρες την απαίτηση γνωστοποίησης ή μεταφοράς των λεπτομερειών της (κρυπτογραφικής) τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα ως προϋπόθεση για την παρασκευή, πώληση ή διανομή των προϊόντων τούτων·

20.  επισημαίνει ότι η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) και των επενδύσεων στην Ε&Α συνιστά προϋπόθεση της βασιζόμενης στη γνώση οικονομίας της ΕΕ και ότι η διεθνής συνεργασία συνιστά κλειδί για την καταπολέμηση της εμπορίας προϊόντων παραποίησης/απομίμησης σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας· ενθαρρύνει, επομένως, την Επιτροπή να ασκήσει πίεση για την εφαρμογή των διεθνών προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ, καθώς και οι Συνθήκες του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για το διαδίκτυο· υπενθυμίζει ότι η νομική προστασία εντός και εκτός διαδικτύου σε όλη την ΕΕ είναι απαραίτητη για τα νέα έργα, διότι με τον τρόπο αυτόν θα ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις και θα δοθεί περαιτέρω ώθηση στην καινοτομία· τονίζει, παρά ταύτα, ότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν αποτελούν το κατάλληλο μέσο για τη διεύρυνση της προστασίας των κατόχων δικαιωμάτων μέσω της πρόβλεψης πιο διευρυμένων εξουσιών όσον αφορά την επιβολή των πνευματικών δικαιωμάτων· τονίζει ότι η πρόσβαση σε φάρμακα σε τρίτες χώρες δεν θα πρέπει να δυσχεραίνεται για λόγους προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας· τονίζει ότι το εμπόριο παραποιημένων εμπορευμάτων απαιτεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση για τις παραβιάσεις των ΔΔΙ στην ψηφιακή οικονομία·

21.  παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά το πρόγραμμα gTLD του ICANN (Σώμα του διαδικτύου για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών), το οποίο επεκτείνει τα ονόματα τομέα σε χιλιάδες γενικές ονομασίες, και να διασφαλίσει, σύμφωνα με τη δέσμευσή της για ελεύθερο και ανοικτό διαδίκτυο, την προστασία των κατόχων δικαιωμάτων, ιδίως όσων συνδέονται με τις γεωγραφικές ενδείξεις·

22.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις εμπορικές συμφωνίες για να εμποδίσει τα συμβαλλόμενα μέρη να επιβάλλουν ανώτατα όρια ξένων κεφαλαίων, να θεσπίσει ευνοϊκούς για τον ανταγωνισμό κανόνες χονδρικής πρόσβασης για δίκτυα κατεστημένων φορέων, να προβλέψει διαφανείς και αμερόληπτους κανόνες και τέλη αδειοδότησης, καθώς και να διασφαλίσει την πραγματική πρόσβαση των παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας της ΕΕ σε υποδομές τελευταίου μιλίου στις αγορές εξαγωγών· υπενθυμίζει ότι ο βάσει κανόνων ανταγωνισμός στον τομέα των τηλεπικοινωνιών οδηγεί σε υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας και σε χαμηλότερες τιμές·

23.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει της προσπάθειές της για την εκπόνηση συνόλου δεσμευτικών πολυμερών αρχών σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο στα πλαίσια του ΠΟΕ και να εξακολουθήσει να εστιάζεται σε συγκεκριμένα και ρεαλιστικά αποτελέσματα·

24.  ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει εκ νέου επειγόντως τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA), σύμφωνα με τις συστάσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο· υιοθετεί την άποψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να δώσει το παράδειγμα και να θέσει παγκόσμια ψηφιακά πρότυπα που να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις·

25.  υπενθυμίζει ότι τα μέλη του ΠΟΕ τηρούν από το 1998 αναστολή ως προς την επιβολή δασμών για τις ηλεκτρονικές μεταδόσεις· τονίζει ότι τέτοιου είδους δασμοί συνιστούν περιττό επιπρόσθετο κόστος τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή να μετατρέψει την αναστολή σε μόνιμη συμφωνία για την κατάργηση των δασμών για τις ηλεκτρονικές μεταδόσεις, με την επιφύλαξη προσεκτικής ανάλυσης των επιπτώσεων στον τομέα της τρισδιάστατης εκτύπωσης·

26.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις εμπορικές συμφωνίες για να προωθήσει τη διαλειτουργικότητα των προτύπων ΤΠΕ που ωφελούν τόσο τους καταναλωτές όσο και τους παραγωγούς, ιδίως στο πλαίσιο ενός ασφαλούς διαδικτύου των αντικειμένων, της τεχνολογίας 5ης γενιάς και της κυβερνοασφάλειας και παράλληλα να μην παρακάμπτει τα νόμιμα φόρουμ που αφορούν την πολυμερή διακυβέρνηση τα οποία έχουν αποφέρει πλείστα οφέλη στο ανοικτό διαδίκτυο·

27.   θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον αυξανόμενο αριθμό καταναλωτών και φυσικών προσώπων που πωλούν και αγοράζουν αντικείμενα στο διαδίκτυο και εμπλέκονται σε τελωνειακές διαδικασίες για αγαθά που αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου· υπενθυμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η απλοποιημένη, αφορολόγητη και αδασμολόγητη τελωνειακή μεταχείριση των ειδών που πωλούνται στο διαδίκτυο και επιστρέφονται χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί· υπενθυμίζει ότι η συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου του ΠΟΕ στοχεύει στην επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών και τη βελτίωση της λογοδοσίας και της διαφάνειας· τονίζει την ανάγκη ψηφιοποίησης του τελωνειακού συστήματος πληροφοριών και διαχείρισης μέσω ηλεκτρονικής καταχώρισης και λειτουργίας των πληροφοριών, το οποίο θα διευκολύνει τον εκτελωνισμό στα σύνορα, τη συνεργασία για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης, τα μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς και τη διαφάνεια των τιμών που συνδέονται με τα τελωνεία· θεωρεί ότι η ευρύτερη χρήση εργαλείων όπως η ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών θα ωφελούσε τους καταναλωτές·

28.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα υπογράφοντα μέρη των εμπορικών συμφωνιών να συμπεριλάβουν, στο κεφάλαιο των ΣΕΣ που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, διατάξεις που θα καθιστούν τα διεθνή τέλη περιαγωγής και τα τέλη που εφαρμόζονται σε διεθνείς κλήσεις και μηνύματα διαφανή, δίκαια, εύλογα και προσανατολισμένα προς τον καταναλωτή· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει πολιτικές που προωθούν τη χρέωση κοστοστρεφών τιμών λιανικής για υπηρεσίες περιαγωγής με στόχο τη μείωση των τιμών, την προώθηση της διαφάνειας και την αποτροπή εμπορικών πρακτικών που είναι αθέμιτες ή κατ’ οιονδήποτε τρόπο αρνητικές για τους ίδιους τους καταναλωτές·

29.  αναγνωρίζει ότι οι αρχές της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο (2000/31/ΕΚ) έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας μέσω της δημιουργίας ευνοϊκών προϋποθέσεων για καινοτομίες και εξασφάλισης της ελευθερίας του λόγου και της επιχειρηματικής ελευθερίας· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεσμεύεται από το κεκτημένο της ΕΕ κατά της εμπορικές διαπραγματεύσεις της·

30.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει περαιτέρω τις ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, όπως τονίζεται, μεταξύ άλλων, στο θεματολόγιο «Digital4Development· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις εμπορικές συμφωνίες για τη βελτίωση και την προαγωγή των ψηφιακών δικαιωμάτων· αναγνωρίζει ότι μόνο το 53,6 % όλων των νοικοκυριών παγκοσμίως έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο· κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται σημαντικό ψηφιακό χάσμα· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τις επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές στο Νότιο Ημισφαίριο προκειμένου να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα, μεταξύ άλλων με την τόνωση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά τηρώντας παράλληλα τις αρχές της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεισφορά του ITU-D του ΟΗΕ στη δημιουργία, ανάπτυξη και βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και δικτύων· προτρέπει την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι επενδύσει στις ευρυζωνικές υποδομές αναπτυσσόμενων χωρών να συμβάλλουν πλήρως και να έχουν ως προϋπόθεση τον σεβασμό για το ελεύθερο, ανοικτό και ασφαλές διαδίκτυο, αφετέρου δε να αναπτύξει τις κατάλληλες λύσεις προκειμένου να προωθήσει την κινητή πρόσβαση στο διαδίκτυο· τονίζει ότι οι επενδύσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις τοπικές μικροεπιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να μπορούν να αλληλεπιδρούν ψηφιακά με πολυεθνικές επιχειρήσεις και να έχουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας· υπενθυμίζει ότι η διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση των μέσων διαβίωσης, την προώθηση υψηλότερου βιοτικού επιπέδου και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης· υπενθυμίζει τα οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει αυτό όσον αφορά την ισότητα των φύλων, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός αυτών των εταιρειών ανήκει σε γυναίκες και λειτουργεί χάρη σε αυτές· επαναλαμβάνει ότι το ψηφιακό εμπόριο μπορεί να αποτελέσει πόρο και για τις δημόσιες διοικήσεις και να συμβάλει με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

31.  τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη κάθε στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και πρέπει, ιδίως, να επιδιώκει να προωθεί και να δίνει τη δυνατότητα στις νεοφυείς, τις πολύ μικρές, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, υπενθυμίζοντας τα οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει αυτό όσον αφορά την ισότητα των φύλων·

32.  θεωρεί ότι τα ψηφιακά ζητήματα θα πρέπει επίσης να κατέχουν περισσότερο κεντρική θέση στην πολιτική της ΕΕ «βοήθεια για το εμπόριο», προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω της αυξημένης στήριξης της καινοτομίας και της υποδομής και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, κυρίως μέσω πρωτοβουλιών μικροχρηματοδότησης, καθώς και βοήθειας για την αύξηση της διαδικτυακής προβολής των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω διευκόλυνσης της πρόσβασης σε πλατφόρμες και προώθησης της διαθεσιμότητας λύσεων ηλεκτρονικών πληρωμών και της πρόσβασης σε οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες εφοδιαστικής και παράδοσης·

33.  τονίζει ότι κάθε στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων της, πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη και να συμβάλλει στην υλοποίηση του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη· σημειώνει ότι ο ΣΒΑ 4 για την ποιότητα της εκπαίδευσης, για την παροχή ελεύθερης, ισότιμης και ποιοτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια, ο ΣΒΑ 5 για την επίτευξη ισότητας των φύλων και την χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών, ο ΣΒΑ 8.10 για την προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και ο ΣΒΑ 9.1 για την ανάπτυξη αξιόπιστων και ανθεκτικών δομών με έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση όλων και ο ΣΒΑ 9.3 για την αύξηση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, παρέχοντας προσιτές πιστώσεις και την ενσωμάτωσής τους στις αλυσίδες αξίας και τις αγορές έχουν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο αυτό·

34.  δεσμεύεται να αναθεωρεί τη στρατηγική για το ηλεκτρονικό εμπόριο κάθε 5 έτη·

35.  υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη υποδομών επαρκών σε κάλυψη, ποιότητα και ασφάλεια και η πρόσβαση σε αυτές, ιδίως στις αγροτικές, τις ορεινές και τις απομακρυσμένες περιοχές, σε ένα ανοικτό και ουδέτερο δίκτυο, είναι καθοριστικής σημασίας για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη διεύρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

36.  επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Προτεραιότητες τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0176)· τονίζει ότι, αν και η τυποποίηση των ΤΠΕ πρέπει να παραμείνει κατά κύριο λόγο μια διαδικασία εθελοντική και συναινετική, καθοδηγούμενη από τη βιομηχανία, με βάση τις αρχές της διαφάνειας, του ανοικτού χαρακτήρα, της αμεροληψίας και της συναίνεσης, της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας και της συνοχής, η θέσπιση ενός σαφέστερου συνόλου προτεραιοτήτων για την τυποποίηση στον τομέα των ΤΠΕ, σε συνδυασμό με πολιτική στήριξη υψηλού επιπέδου, θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα· σημειώνει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να κάνει χρήση των μέσων του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης και να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς, ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση βελτιωμένων διαδικασιών θέσπισης προτύπων, σύμφωνα με την κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανάδειξη παγκόσμιων βιομηχανικών προτύπων υπό την ηγεσία της ΕΕ για βασικές τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές δικτύου 5G, ιδίως μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα δίκτυα 5G (5G PPP) στο επίπεδο βασικών φορέων τυποποίησης στην ΕΕ και διεθνώς·

37.  διαπιστώνει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΠΟΕ για να προωθήσει το πρόγραμμα εργασίας του για το ηλεκτρονικό εμπόριο· ζητεί από την Επιτροπή να επιδιώξει την περαιτέρω επέκταση της συμφωνίας για τις τεχνολογίες της πληροφορίας του ΠΟΕ προκειμένου να συμπεριλάβει περισσότερα προϊόντα και περισσότερα μέλη του ΠΟΕ, και σημειώνει την Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες η οποία είναι προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο του 2017· ζητεί από την Επιτροπή να διαβουλευθεί το συντομότερο δυνατόν με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη σχετικά με τη θέση της για το ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλα ζητήματα που αφορούν το ψηφιακό εμπόριο, τα οποία θα πρέπει να συμφωνηθούν κατά τη διάσκεψη προκειμένου να εξασφαλισθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή θέση·

38.  πιστεύει ότι το ψηφιακό εμπόριο θα πρέπει να διευκολυνθεί περαιτέρω στο πλαίσιο των πολιτικών για τις δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ άλλων, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων για εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών και με την παροχή της δυνατότητας στις ευρωπαϊκές εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ, να αποκτούν πρόσβαση στην ανάθεση δημοσίων και ιδιωτικών συμβάσεων·

39.  τονίζει τη σημασία των διεθνών προτύπων που αφορούν τον ψηφιακό εξοπλισμό και τις ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως στον τομέα της κυβερνοασφάλειας· ζητεί από την Επιτροπή να εργασθεί ώστε να εξασφαλίσει την εισαγωγή βασικών μέτρων κυβερνοασφάλειας στα προϊόντα του διαδικτύου των αντικειμένων και στις υπηρεσίες που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος·

40.  τονίζει ότι, μολονότι η ψηφιακή ενιαία αγορά δίνει λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ψηφιακό εμπόριο, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αδιαφανείς κανονισμούς, κυβερνητικές παρεμβάσεις ή αδικαιολόγητη τοπικοποίηση και αποθήκευση δεδομένων· τονίζει ότι ορισμένες από τις βασικές ενέργειες της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, όπως η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος και η μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, έχουν διεθνή διάσταση που θα μπορούσε να καλυφθεί στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το ψηφιακό εμπόριο.

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας και στην ΕΥΕΔ.

(1)

ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0299.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0041.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0252.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0233.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Eρευνας και Ενέργειας (8.11.2017)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πορεία προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο

(2017/2065(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Reinhard Bütikofer

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2017, με τίτλο «Αντιμετώπιση του παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου: Προς την ενίσχυση της ευθύνης των επιγραμμικών πλατφορμών» (COM(2017)0555),

1.  επισημαίνει ότι η αυξημένη ταχύτητα και η ευκολία που παρέχουν τα ψηφιακά εργαλεία ενδυναμώνουν τις εταιρείες και επεκτείνουν την εμβέλειά τους· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει στρατηγικές ούτως ώστε να απολαμβάνουν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές της τα οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας, να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα μεταξύ περιφερειών και γενεών, να διασφαλίζεται η δίκαιη, διαφανής και βιώσιμη πρόσβαση στην αγορά και να προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών, μεταξύ των οποίων η ελευθερία της έκφρασης και η προστασία των δεδομένων·

2.  επισημαίνει ότι η τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) κάνει δυνατή μια οικονομία χωρίς αποκλεισμούς και μπορεί να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για την καινοτομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, που θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους και τις περιφέρειες, καθώς και στους καταναλωτές και τους εργαζόμενους· καλεί εν προκειμένω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδιώξει τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών του 21ου αιώνα οι οποίες θα αναγνωρίζουν τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η πρόοδος της τεχνολογίας και του διαδικτύου και το δυναμικό τους για την προώθηση της ευημερίας· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να καταδείξει ότι υπάρχει συνεπής σύνδεση μεταξύ της στρατηγικής για την ψηφιακή εσωτερική αγορά και της στρατηγικής για το ψηφιακό εμπόριο, και να καταστήσει σαφή τα οφέλη της για τους πολίτες της ΕΕ·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις επί των νομοθετικών φακέλων σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά, και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ της νέας ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ και των εξωτερικών της πολιτικών, ώστε να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις εμπορικές διαπραγματεύσεις· τονίζει ότι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) δεν θα πρέπει να αποτελούν τον μοναδικό μηχανισμό συνεργασίας για τη διευκόλυνση του ψηφιακού εμπορίου·

4.  υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη υποδομών επαρκών σε κάλυψη, ποιότητα και ασφάλεια και η πρόσβαση σε αυτές, ιδίως στις αγροτικές, τις ορεινές και τις απομακρυσμένες περιοχές, σε ένα ανοικτό και ουδέτερο δίκτυο, είναι καθοριστικής σημασίας για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη διεύρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

5.  σημειώνει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι συνδεσιμότητας της ΕΕ για το 2025, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν επενδύσεις ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ σε υποδομές πολύ υψηλής χωρητικότητας κατά την επόμενη δεκαετία· τονίζει ότι ο ευρωπαϊκός κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα συμβάλει στην επίτευξη ενός πιο προβλέψιμου επενδυτικού περιβάλλοντος, ιδίως μέσω της δημιουργίας ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα είναι προσαρμοσμένο στους κινδύνους και τις προκλήσεις της ανάπτυξης κυρίως νέων δικτύων, με οφέλη για όσους κάνουν τη μετάβαση νωρίς·

6.  τονίζει την ανάγκη για απλούστευση και εναρμόνιση των κανόνων μέσω ενός τεχνολογικά προοδευτικού και διαφανούς μοντέλου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των διοικητικών διαδικασιών· καλεί τα κράτη μέλη να σημειώσουν ταχεία πρόοδο όσον αφορά τις πολιτικές, τη νομοθεσία και τις πρακτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησής τους·

7.  δίνει έμφαση στον παγκόσμιο χαρακτήρα των βέλτιστων προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών ΤΠΕ για εμπορικές υποδομές τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο· ζητεί, ως εκ τούτου, να υπάρχει στενή συνεργασία σε επίπεδο G7 και G20· υπογραμμίζει ότι το διαδικτυακό περιβάλλον αποτελεί πύλη εισόδου για την εφαρμογή μιας σειράς άλλων προτύπων, μεταξύ άλλων σε σχέση με τα δικαιώματα των καταναλωτών, το περιβάλλον, την υγεία και τα κοινωνικά και θεμελιώδη δικαιώματα·

8.  επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Προτεραιότητες τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0176)· τονίζει ότι, αν και η τυποποίηση των ΤΠΕ πρέπει να παραμείνει κατά κύριο λόγο μια διαδικασία εθελοντική και συναινετική, καθοδηγούμενη από τη βιομηχανία, με βάση τις αρχές της διαφάνειας, του ανοικτού χαρακτήρα, της αμεροληψίας και της συναίνεσης, της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας και της συνοχής, η θέσπιση ενός σαφέστερου συνόλου προτεραιοτήτων για την τυποποίηση στον τομέα των ΤΠΕ, σε συνδυασμό με πολιτική στήριξη υψηλού επιπέδου, θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα· σημειώνει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να κάνει χρήση των μέσων του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης και να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς, ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση βελτιωμένων διαδικασιών θέσπισης προτύπων, σύμφωνα με την κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανάδειξη παγκόσμιων βιομηχανικών προτύπων υπό την ηγεσία της ΕΕ για βασικές τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές δικτύου 5G, ιδίως μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα δίκτυα 5G (5G PPP) στο επίπεδο βασικών φορέων τυποποίησης στην ΕΕ και διεθνώς·

9.  σημειώνει ότι η ψηφιακή συνδεσιμότητα οδηγεί σε αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών, αλλά προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα διανομής· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ στηρίζει τα εναρμονισμένα σήματα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιωμένες και πιο αποτελεσματικές διασυνοριακές υπηρεσίες παρακολούθησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα ανοικτά πρότυπα ΤΠ που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), και προτείνει να προωθήσει η Επιτροπή αποτελεσματικά εργαλεία αυτού του είδους στις συναλλαγές με τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους, προκειμένου να μειωθεί το κόστος των διασυνοριακών παραδόσεων, κάτι που τελικά θα ωφελήσει τους τελικούς χρήστες και τους καταναλωτές·

10.  σημειώνει ότι, όταν κάνουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά, οι ενωσιακοί καταναλωτές εξακολουθούν να συναντούν εμπόδια κατά την πραγματοποίηση αγορών από εμπόρους που βρίσκονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, όπως η απόρριψη της πληρωμής ή η άρνηση παράδοσης του προϊόντος στη χώρα τους·

11.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και προώθηση των εν λόγω προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο·

12.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία στον τομέα του ψηφιακού εμπορίου με τους εμπορικούς εταίρους της που εφαρμόζουν υψηλά ψηφιακά πρότυπα, με ενέργειες σε πολυμερές, πλειομερές και διμερές επίπεδο, προκειμένου να μειωθούν τόσο οι δασμολογικοί όσο και οι μη δασμολογικοί φραγμοί, με μέσα όπως η ηλεκτρονική σήμανση, και να προωθηθούν παγκόσμια αναγνωρισμένα πρότυπα· αντιτίθεται στη χρήση των εμπορικών συμφωνιών ως εργαλείων τυποποίησης·

13.  υπογραμμίζει ότι, παρόλο που οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ έχουν να αντιμετωπίσουν σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό «φραγμούς πίσω από τα σύνορα», πέραν των δασμών, πρέπει ωστόσο να διατηρήσουν την πρωταρχική αποστολή των κανονιστικών ρυθμίσεων που συνίσταται στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, και να περιορίζονται στη διευκόλυνση του εμπορίου και των επενδύσεων μέσω του προσδιορισμού των περιττών τεχνικών φραγμών για το εμπόριο και των διπλών ή περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων, που πλήττουν δυσανάλογα τις ΜΜΕ, χωρίς όμως να υπονομεύονται οι τεχνικές διαδικασίες και τα τεχνικά πρότυπα όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια, τους καταναλωτές, την εργασία, την κοινωνική και περιβαλλοντική προστασία και την πολιτιστική πολυμορφία· υπενθυμίζει, ότι οι αντίστοιχοι μηχανισμοί πρέπει να βασίζονται στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών και στη βελτιωμένη θέσπιση διεθνών τεχνικών προτύπων και να οδηγούν σε αύξηση της σύγκλισης χωρίς σε καμία περίπτωση να υπονομεύουν ή να καθυστερούν τις δημοκρατικά νομιμοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων όλων των εμπορικών εταίρων·

14.  τονίζει ότι τα προϊόντα στην ψηφιακή αγορά πρέπει να έχουν σαφή σήμανση για να διασφαλίζεται ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να ελέγχουν την προέλευση και την ασφάλεια αυτών των προϊόντων·

15.  δίνει έμφαση στον σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο που έχει το ψηφιακό εμπόριο στην απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες· επιμένει ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να διασφαλίζουν τον θεμιτό ανταγωνισμό, να μην οδηγούν σε υποβάθμιση των ευρωπαϊκών προτύπων, να προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και την κοινωνική τους ασφάλιση και να αποτρέπουν την ψηφιακή εκμετάλλευση, καθώς και να μη χρησιμοποιούν τα χαμηλότερα πρότυπα χωρών εταίρων για την αποφυγή της συμμόρφωσης με τα κοινωνικά και ποιοτικά πρότυπα·

16.  τονίζει ότι η δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση των ενδιαφερόμενων φορέων θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες· θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει, για λόγους αμοιβαιότητας, να διαθέτουν τα ίδια δικαιώματα όπως οι οικονομικοί φορείς από χώρες-εταίρους, ούτως ώστε να διασφαλίζονται πλήρως η ασφάλεια των επιχειρήσεών τους στον κυβερνοχώρο και το απόρρητο των επικοινωνιών τους· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η προστασία έναντι απαιτήσεων που θα περιόριζαν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων ή των πολιτών να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των επικοινωνιών τους στον κυβερνοχώρο και την εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών αυτών·

17.  αναγνωρίζει ότι οι αρχές της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και στην εξασφάλιση της ελευθερίας του λόγου και της επιχειρηματικής ελευθερίας· τονίζει ότι δεν θα πρέπει να επιβληθεί στους παρόχους υπηρεσιών γενική υποχρέωση να παρακολουθούν τις πληροφορίες που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, ούτε γενική υποχρέωση ενεργού αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που υποδεικνύουν την ύπαρξη παράνομης δραστηριότητας· πιστεύει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να συνεργάζονται για την ταχεία ανίχνευση, αφαίρεση και αποτροπή της επανεμφάνισης παράνομου περιεχομένου, και για την εξασφάλιση της δίκαιης αμοιβής των δημιουργών και των κατόχων των δικαιωμάτων, π.χ. με τη θέσπιση ενός μηχανισμού προσφυγής μέσω του οποίου οι χρήστες και οι κάτοχοι των δικαιωμάτων θα έχουν τη δυνατότητα να επισημαίνουν παράνομο περιεχόμενο τρίτων, ή με τη βελτίωση της χρήσης φίλτρων, καθώς και για την αποφυγή της εσφαλμένης απόσυρσης νόμιμου περιεχομένου, μέσω της θέσπισης μηχανισμών απάντησης στις κοινοποιήσεις·

18.  τονίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και προβλέψιμες συμβατικές σχέσεις, καθώς και το κράτος δικαίου· τονίζει ότι πρέπει να ψηφιοποιηθούν οι τελωνειακές πληροφορίες και η τελωνειακή διαχείριση, μέσω της ηλεκτρονικής καταχώρισης και διαχείρισης των πληροφοριών, σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής πιστοποίησης και της διαδικτυακής πληρωμής των τελωνειακών δασμών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ ρυθμιστικών αρχών, με στόχο τη στήριξη της συνεργασίας στην έρευνα και ανάπτυξη, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της καινοτομίας, τη δημιουργία νέων οικοσυστημάτων (π.χ. έξυπνες πόλεις) και την εξασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προδιαγραφών προστασίας των καταναλωτών και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

19.  δίνει έμφαση στη σημασία, αφενός, της συμβατότητας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ ψηφιακών και διασυνοριακών συστημάτων πληρωμής και, αφετέρου, σαφών και δεσμευτικών κανονισμών σχετικά με τη φορολόγηση και τους δασμούς· τονίζει ότι οι φόροι πρέπει να καταβάλλονται στο κράτος μέλος όπου παράγονται τα κέρδη· εφιστά, στο πλαίσιο αυτό, την προσοχή στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την εξαίρεση των μικροδεμάτων και να εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες για τον ΦΠΑ·

20.  τονίζει ότι οι ψηφιακές συναλλαγές διευκολύνονται καλύτερα μέσω της ανοικτής ανταλλαγής δεδομένων εφόσον, ως ελάχιστη απαίτηση, περιλαμβάνεται στις εμπορικές συμφωνίες μια αρχική διάταξη ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι διασυνοριακές διαβιβάσεις δεδομένων συμμορφώνονται με το υφιστάμενο και το μελλοντικό νομικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων της ΕΕ, και συγκεκριμένα με τις αποφάσεις περί επάρκειας, και ότι μια οριζόντια διάταξη που διατηρεί πλήρως το δικαίωμα ενός μέρους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής του, με την σαφή προϋπόθεση ότι το δικαίωμα αυτό δεν χρησιμοποιείται με την πρόθεση να περιοριστεί η ροή των δεδομένων για λόγους άλλους πλην της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι ενσωματωμένη στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, συνοδευόμενη από μια δεύτερη διάταξη που αποτρέπει αδικαιολόγητες απαιτήσεις εντοπισμού δεδομένων, καθώς ο υποχρεωτικός εντοπισμός δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο προστατευτισμού και μεταφράζεται σε εμπορικό φραγμό, θέτοντας ιδίως τις ΜΜΕ σε μειονεκτική θέση· επαναλαμβάνει ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί προτεραιότητα, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

21.  τονίζει ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών δεν είναι απλώς πάροχοι των δικών τους προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά έχουν καταλυτικό ρόλο και για άλλους τομείς, παρέχοντας τις απαραίτητες υποδομές συνδεσιμότητας για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, ιδίως σε σχέση με τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, και παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να συνεχίσει να ενσωματώνει στις εμπορικές συμφωνίες διατάξεις με παρόμοιο επίπεδο πρόσβασης όπως αυτό που ισχύει στην ΕΕ· θεωρεί ότι η ύπαρξη εμπορικών εταίρων με δίκτυα τηλεπικοινωνιών φιλικά προς τον ανταγωνισμό θα οδηγήσει σε αύξηση των εμπορικών ευκαιριών για την ΕΕ και θα συμβάλει στον περιορισμό του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών με περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο·

22.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον βασιζόμενο σε κανόνες ανταγωνισμό στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών και διασφαλίζοντας τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση των επιλογών για τους καταναλωτές· υποστηρίζει σθεναρά την αρχή της άνευ διακρίσεων πρόσβασης στο διαδίκτυο, και προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει ενεργά την αρχή αυτή σε πολυμερές επίπεδο και στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών·

23.  επισημαίνει ότι το ψηφιακό παγκόσμιο εμπόριο αγαθών βρίσκεται αντιμέτωπο με το πρόβλημα της παραποίησης/απομίμησης, και προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες όπως ένα σήμα αξιοπιστίας ΤΠ ανοικτού συστήματος, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού· ενθαρρύνει τη χρήση μέσων όπως το μνημόνιο συνεννόησης σχετικά με τη διαδικτυακή πώληση προϊόντων παραποίησης/απομίμησης (COM/2013/0209).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

2

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Σοφία Σακοράφα, Pavel Telička

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

36

+

ECR

Zdzisław Krasnodębski

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Vladimír Maňka, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Σοφία Σακοράφα

6

0

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ENF

Christelle Lechevalier

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (12.10.2017)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Πορεία προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο

(2017/2065(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Daniel Dalton

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει τη στρατηγική της Επιτροπής «Εμπόριο για όλους»· παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα σε νέες προσεγγίσεις για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών στον τομέα των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και την εξάλειψη των ψηφιακών φραγμών μη δασμολογικού χαρακτήρα· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο στην προώθηση των ζητημάτων του ψηφιακού εμπορίου σε διεθνές επίπεδο και θεωρεί ότι θα πρέπει να διερευνηθούν όλες οι κατευθύνσεις για την επίτευξη προόδου στον τομέα αυτό·

2.  τονίζει ότι οι νέες προκλήσεις του ψηφιακού εμπορίου πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζονται στην εκπαίδευση και στην προώθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, που είναι σημαντικές τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, και ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες, ιδίως στις αγροτικές περιοχές και στις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες· υπογραμμίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το οικονομικό δυναμικό της ΕΕ·

3.  υπογραμμίζει ότι τα μέτρα που προβλέπονται σχετικά με τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, όπως οι βελτιώσεις στα συστήματα προστασίας των καταναλωτών, η κατάργηση του γεωγραφικού αποκλεισμού, η ενίσχυση της ουδετερότητας του διαδικτύου και η βελτίωση της κυβερνασφάλειας, είναι σημαντικά τόσο για την εξωτερική εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς όσο και για τη συμβολή στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης της ΕΕ με τρίτες χώρες στο συγκεκριμένο θέμα· ζητεί, συνεπώς, την εν γένει ταυτοποίηση και εξάλειψη των εμποδίων για το ψηφιακό εμπόριο που υφίστανται στην εσωτερική αγορά·

4.  σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η πρόσβαση των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων της ΕΕ στην αγορά·

5.  διαπιστώνει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΠΟΕ για να προωθήσει το πρόγραμμα εργασίας του για το ηλεκτρονικό εμπόριο· ζητεί από την Επιτροπή να επιδιώξει την περαιτέρω επέκταση της συμφωνίας για τις τεχνολογίες της πληροφορίας του ΠΟΕ προκειμένου να συμπεριλάβει περισσότερα προϊόντα και περισσότερα μέλη του ΠΟΕ, και σημειώνει την Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες η οποία είναι προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο του 2017· ζητεί από την Επιτροπή να διαβουλευθεί το συντομότερο δυνατόν με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη σχετικά με τη θέση της για το ηλεκτρονικό εμπόριο και άλλα ζητήματα που αφορούν το ψηφιακό εμπόριο, τα οποία θα πρέπει να συμφωνηθούν κατά τη διάσκεψη προκειμένου να εξασφαλισθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή θέση·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόοδος υπήρξε βραδεία στο θέμα αυτό· καλεί την Επιτροπή να επιδείξει φιλοδοξία κατά τη διατύπωση των ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του προγράμματος· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον αυξανόμενο αριθμό καταναλωτών που εμπλέκονται σε τελωνειακές διαδικασίες και στις πιθανές παραβάσεις σε σχέση με αγαθά που αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου· θεωρεί ότι η ευρύτερη χρήση εργαλείων όπως η ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών θα ωφελούσε εν προκειμένω τους καταναλωτές· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο εμπορικών διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να επιδιώκονται υψηλότεροι de minimis δασμοί και ότι αυτό θα απλοποιούσε περαιτέρω τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου·

7.  θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι το κανονιστικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει, αφενός, να εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες παραβάσεις και την αποτελεσματική ενημέρωσή τους σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος κατά την αγορά αγαθών από το διαδίκτυο προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στο ψηφιακό εμπόριο και, αφετέρου, να μειώνει τη γραφειοκρατία για τις ΜΜΕ, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις επεκτεινόμενες επιχειρήσεις και τις μικροεπιχειρήσεις που αναμένεται να έχουν το μεγαλύτερο όφελος από την κατοχυρωμένη διαφάνεια του διαδικτυακού εμπορίου και μπορούν να ωφεληθούν από την ενίσχυση της ψηφιοποίησης και του ψηφιακού εμπορίου·

8.  επισημαίνει ότι τα αποτελεσματικά εργαλεία, όπως τα ασφαλή και αξιόπιστα διεθνή συστήματα διαδικτυακών πληρωμών και οι καινοτόμοι μηχανισμοί επίλυσης των διαφορών, έχουν ζωτική σημασία για τη μείωση της διαδικτυακής απάτης, την αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών και τη βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν τα δικαιώματα των καταναλωτών, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσφυγή των καταναλωτών σε ένδικα μέσα· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει και να εργασθεί για τέτοιες βελτιώσεις δεδομένης της αύξησης του διεθνούς εμπορίου·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει αναλυτικά τις τελωνειακές και φορολογικές συμφωνίες, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το ψηφιακό εμπόριο δεν ζημιώνεται από κανόνες που εκπονήθηκαν έχοντας κατά νου μόνο τα υλικά αγαθά, και να επιδιώξει μεταρρυθμίσεις όπου χρειάζονται·

10.  πιστεύει ότι το ψηφιακό εμπόριο θα πρέπει να διευκολυνθεί περαιτέρω στο πλαίσιο των πολιτικών για τις δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ άλλων, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων για εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών και με την παροχή της δυνατότητας στις ευρωπαϊκές εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ, να αποκτούν πρόσβαση στην ανάθεση δημοσίων και ιδιωτικών συμβάσεων·

11.  τονίζει ότι ο βέλτιστος τρόπος να διευκολυνθεί το ψηφιακό εμπόριο είναι μέσω της ανοικτής ανταλλαγής δεδομένων, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς· θεωρεί ότι η άρση των απαιτήσεων τοπικοποίησης δεδομένων θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι θα πρέπει να τηρείται η σχετική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων· αποδοκιμάζει τις προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις ως μη δασμολογικός φραγμός στο εμπόριο και ως μορφή ψηφιακού προστατευτισμού· θεωρεί ότι το πρώτο βήμα προς μια παγκόσμια απαγόρευση των απαιτήσεων τοπικοποίησης δεδομένων θα πρέπει να είναι η θέσπιση μιας απαγόρευσης στην ενιαία αγορά σε ολόκληρη την Ένωση και η καθιέρωση της ελεύθερης ροής δεδομένων ως «πέμπτης ελευθερίας» στην Ευρώπη, και στηρίζει όλες τις προσπάθειες της Επιτροπής στο πλαίσιο αυτό·

12.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει το ψηφιακό εμπόριο και τις ροές δεδομένων σε όλες τις μελλοντικές εντολές εμπορικών διαπραγματεύσεων· καλεί, περαιτέρω, την Επιτροπή να επιδιώξει την εισαγωγή παραρτημάτων για το ψηφιακό εμπόριο και τις ροές δεδομένων στις υφιστάμενες συμφωνίες, όπου αυτό είναι δυνατόν· ζητεί τη δημιουργία μιας διεθνούς σύμβασης για τις ροές δεδομένων, πέραν των διμερών συμφωνιών για την ελεύθερη ροή των δεδομένων, και τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι τηρούνται οι υφιστάμενες απαιτήσεις για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, και ότι οι διασυνοριακές διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμμορφώνονται προς το ισχύον και το μελλοντικό νομικό πλαίσιο της ΕΕ, ειδικότερα μέσω αποφάσεων περί επάρκειας·

13.  υπογραμμίζει ότι η ανταλλαγή ανοικτών δεδομένων πρέπει να τηρεί τις αρχές της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας·

14.  αναγνωρίζει ότι οι πολυμερείς διεθνείς εμπορικές συζητήσεις για το ψηφιακό εμπόριο δεν έχουν προχωρήσει στον ίδιο βαθμό με παρόμοιες συζητήσεις για την ψηφιακή ενιαία αγορά· συνιστά, τουλάχιστον σε διμερές επίπεδο, η Επιτροπή να αναπτύξει θέσεις σχετικά με τις αναμενόμενες εξελίξεις στο ψηφιακό εμπόριο, μεταξύ άλλων όσον αφορά την κατάλληλη προσαρμογή της προστασίας των καταναλωτών, το εμπόριο προϊόντων στην περίπτωση που τα όρια μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών είναι δυσδιάκριτα (π.χ. τρισδιάστατη εκτύπωση) και στην περίπτωση προϊόντων με σημαντικά ψηφιακά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. συνδεδεμένα οχήματα).

15.  υποστηρίζει τη μονιμότητα του υφιστάμενου μορατόριουμ του ΠΟΕ όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς για τις ηλεκτρονικές μεταδόσεις· καλεί τα κράτη μέλη να υπερασπίσουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα έναντι κάθε απόπειρας τρίτων χωρών να προσπορισθούν έσοδα από τέτοιους δασμούς·

16.  υπογραμμίζει την αξία της συνεργατικής οικονομίας, τόσο στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς όσο και μεταξύ επιχειρήσεων της ΕΕ και καταναλωτών και επιχειρήσεων εκτός ΕΕ· θεωρεί ότι η παγκόσμια ανάπτυξη αυτού του είδους εμπορίου θα πρέπει να εκληφθεί ως θετική εξέλιξη για το μέλλον του εμπορίου·

17.  τονίζει τη σημασία των διεθνών προτύπων που αφορούν τον ψηφιακό εξοπλισμό και τις ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως στον τομέα της κυβερνασφάλειας· ζητεί από την Επιτροπή να εργασθεί ώστε να εξασφαλίσει την εισαγωγή βασικών μέτρων κυβερνασφάλειας στα προϊόντα του διαδικτύου των αντικειμένων και στις υπηρεσίες που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

4

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Dennis de Jong, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Arndt Kohn, Roberta Metsola, Marc Tarabella

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrey Kovatchev

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Verts/ALE

Igor Šoltes

3

0

EFDD

Marco Zullo

PPE

Philippe Juvin, Andrey Kovatchev

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (24.10.2017)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πορεία προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο

(2017/2065(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Angelika Mlinar

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την προστασία των ατόμων στο πλαίσιο της αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Σειρά ευρωπαϊκών συνθηκών αριθ. 108 και το πρόσθετο πρωτόκολλό της,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, το οποίο προβλέπει ότι μια τρίτη χώρα εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του οικείου εγχώριου δικαίου ή των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει, το κράτος δικαίου, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την ύπαρξη και αποτελεσματική λειτουργία ανεξάρτητων εποπτικών αρχών,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-362/14 (Schrems), με την οποία διασαφηνίζεται ότι το επαρκές επίπεδο προστασίας σε τρίτη χώρα πρέπει να θεωρείται ότι είναι «ουσιαστικά ισοδύναμο» με αυτό που εξασφαλίζεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ υπό το φως του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής για την εμπορική πολιτική «Εμπόριο για όλους»: Μια προοδευτική εμπορική πολιτική για τη χαλιναγώγηση της παγκοσμιοποίησης (COM(201)0491),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένου του άρθρου 8 σχετικά με το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με το ίδιο θεμελιώδες δικαίωμα, καθώς και από το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι μη διαπραγματεύσιμη κατά τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών και ότι η προστασία των δεδομένων πάντοτε εξαιρείτο από τις εντολές εμπορικών διαπραγματεύσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη ροή των δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης οικονομίας, καθιστά δυνατή την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, δημιουργώντας έτσι πολλά απτά οφέλη για τους χρήστες, ενισχύει την παγκόσμια εμβέλεια των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και πρόκειται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο κατά τα επόμενα έτη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων ήδη επιτρέπει την «ελεύθερη ροή» δεδομένων εντός της ΕΕ και από/προς τρίτες χώρες εφόσον οι διατάξεις του για τη διασφάλιση του επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εξασφαλίζεται στην Ένωση δεν υπονομεύονται λόγω της διαβίβασης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ) όχι μόνο διευκρινίζει τους κανόνες για την αξιολόγηση του επιπέδου προστασίας που παρέχεται από τρίτες χώρες (αποφάσεις καταλληλότητας), αλλά επίσης κωδικοποιεί ένα από τα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση διεθνών διαβιβάσεων (δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες) και παρέχει δύο πρόσθετες επιλογές για τη διευκόλυνση της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πιστοποιήσεις και κώδικες δεοντολογίας)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα και ότι τα υψηλά πρότυπα στον τομέα αυτόν συμβάλλουν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της ψηφιακής οικονομίας και στηρίζουν ως εκ τούτου την ανάπτυξη του ψηφιακού εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ψηφιακή εποχή η διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου θα πρέπει να συνοδεύεται από την προώθηση υψηλών προτύπων προστασίας των δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επομένως, ο ΓΚΠΔ δεν μπορεί να θεωρείται εμπόδιο στις ροές δεδομένων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός για τη βελτίωση των ψηφιακών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη σε εμπορικές συμφωνίες διατάξεων σχετικά με την ουδετερότητα των δικτύων, την απαγόρευση της υποχρεωτικής αδικαιολόγητης απαίτησης τοπικοποίησης των δεδομένων, την ασφάλεια των δεδομένων, την ασφάλεια της επεξεργασίας και της αποθήκευσης δεδομένων, την κρυπτογράφηση και την ευθύνη των μεσαζόντων, μπορεί ιδίως να ενισχύσει την προστασία της ελευθερίας του λόγου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και η ψηφιοποίηση των δεδομένων αυτών έχουν καταστεί αναπόσπαστο τμήμα των σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθούν από το ψηφιακό εμπόριο, και αυτό απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και της βιομηχανίας της ΕΕ·

1.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίζει, ιδίως σε διμερές επίπεδο, ότι οι διασυνοριακές διαβιβάσεις δεδομένων συνάδουν με το κεκτημένο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και τα πρότυπα της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα, μέσω των αποφάσεων περί επάρκειας, καθώς και, σε διεθνές επίπεδο, με την ενσωμάτωση στις εμπορικές συμφωνίες μιας οριζόντιας διάταξης που διατηρεί πλήρως το δικαίωμα ενός μέρους να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα, και να αποτρέπει αδικαιολόγητες απαιτήσεις τοπικοποίησης δεδομένων, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με την πρόθεση να περιοριστούν οι ροές δεδομένων για λόγους άλλους πλην της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· καλεί την Επιτροπή να ζητεί την επίσημη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) και του υπό συγκρότηση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) για οποιονδήποτε από τους εν λόγω κανόνες βρίσκεται ήδη στο στάδιο κατάρτισης·

2.  τάσσεται υπέρ της αποδοτικής αξιοποίησης όλων των μηχανισμών που προβλέπει ο ΓΚΠΔ με σκοπό την εξασφάλιση ενός ισχυρού νομικού πλαισίου, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να απαγορεύουν την επεξεργασία των δεδομένων αυτών εντός τρίτων χωρών εάν αυτές δεν πληρούν το ευρωπαϊκό πρότυπο επάρκειας·

3.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, κατά απόλυτη προτεραιότητα, όλες οι μορφές ψηφιακού προστατευτισμού, περιλαμβανομένων αδικαιολόγητων απαιτήσεων τοπικοποίησης δεδομένων για οποιονδήποτε λόγο πλην της προστασίας των δεδομένων, καθώς αυτού του είδους ο προστατευτισμός αντίκειται στους κανόνες της ΕΕ περί προστασίας δεδομένων, περιορίζει σημαντικά τις ευκαιρίες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε αγορές τρίτων χωρών και υπονομεύει τα οφέλη του ψηφιακού εμπορίου σε επίπεδο αποδοτικότητας· τονίζει ότι κάθε περιορισμός όσον αφορά τις ροές των δεδομένων πρέπει να είναι δικαιολογημένος·

4.  προτρέπει την Επιτροπή να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς και να θέσει υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων στο πλαίσιο ροών δεδομένων σε διεθνές επίπεδο, καθώς και να συμβουλεύεται τους κατάλληλους οργανισμούς και φορείς προστασίας δεδομένων της ΕΕ πριν και κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης διεθνών ή εμπορικών συμφωνιών οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάσουν την προστασία των δεδομένων· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την υποχρέωση της Επιτροπής που απορρέει από την παράγραφο 10 του άρθρου 218 της ΣΛΕΕ, όπου ορίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

5.  τονίζει ότι η εμπορική πολιτική συμβάλλει ήδη στην καταπολέμηση της διαφθοράς, για παράδειγμα μέσα από την αύξηση της διαφάνειας των κανονισμών και των διαδικασιών ανάθεσης και την απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών· επισημαίνει ότι η ψηφιακή εμπορική στρατηγική θα μπορούσε να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εξασφάλιση της εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων και των διεθνών αρχών, του θεμιτού ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, της εναρμόνισης των προτύπων και της προστασίας και της ασφάλειας των καταναλωτών·

6.  τονίζει ότι, μολονότι η ψηφιακή ενιαία αγορά δίνει λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ψηφιακό εμπόριο, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αδιαφανείς κανονισμούς, κυβερνητικές παρεμβάσεις ή αδικαιολόγητη τοπικοποίηση και αποθήκευση δεδομένων· τονίζει ότι ορισμένες από τις βασικές ενέργειες της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, όπως η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος και η μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, έχουν διεθνή διάσταση που θα μπορούσε να καλυφθεί στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το ψηφιακό εμπόριο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

19.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Dennis de Jong, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Kati Piri, Jaromír Štětina, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kaja Kallas, Martin Sonneborn, Janusz Zemke

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

52

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Kaja Kallas, Angelika Mlinar

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Josu Juaristi Abaunz

NI

Martin Sonneborn

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

1

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0233.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

0

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Edouard Ferrand, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Nicola Danti, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Merja Kyllönen, Marco Zullo


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Bolesław G. Piecha, Emma McClarkin, Jan Zahradil, Joachim Starbatty

EFDD

Marco Zullo, William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Maria Arena, Nicola Danti

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Klaus Buchner

0

-

 

 

5

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Merja Kyllönen

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου