Postup : 2017/2065(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0384/2017

Predkladané texty :

A8-0384/2017

Rozpravy :

PV 11/12/2017 - 21
CRE 11/12/2017 - 21

Hlasovanie :

PV 12/12/2017 - 5.15
CRE 12/12/2017 - 5.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0488

SPRÁVA     
PDF 595kWORD 87k
29.11.2017
PE 609.638v03-00 A8-0384/2017

Smerom k stratégii digitálneho obchodu

(2017/2065(INI))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajkyňa: Marietje Schaake

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Smerom k stratégii digitálneho obchodu

(2017/2065(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 207 ods. 3 a článok 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ”),

–  so zreteľom na Všeobecnú dohodu o obchode so službami (GATS),

–  so zreteľom na dohodu Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o informačných technológiách (ITA),

–  so zreteľom na pracovný program WTO týkajúci sa elektronického obchodu,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie ministrov informačných a komunikačných technológií skupiny G7 zo zasadnutia, ktoré sa konalo 29. a 30. apríla 2016 v Takamacu (Kagawa),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie ministrov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o digitálnom hospodárstve z Cancúnu z roku 2016,

–  so zreteľom na dynamickú koalíciu pre obchod vytvorenú na Fóre pre správu internetu,

–  so zreteľom na prebiehajúce obchodné rokovania EÚ s tretími krajinami,

–  so zreteľom na ohlásenú základnú dohodu o hospodárskom partnerstve EÚ – Japonsko zo 6. júla 2017,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(2),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých: smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike EÚ (COM(2015)0497),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. apríla 2016 s názvom Digitalizácia európskeho priemyslu (COM(2016)0180),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. apríla 2016 s názvom Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu – budovanie konkurencieschopnej dátovej a znalostnej ekonomiky v Európe (COM(2016)0178),

–  so zreteľom na správu Komisie o prekážkach obchodu a investícií z 23. júna 2017 (COM(2017)0338),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. januára 2017 s názvom Budovanie európskeho dátového hospodárstva (COM(2017)0009),

–  so zreteľom na návrh Komisie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (COM(2017)0010),

–  so zreteľom na návrh Komisie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii z 13. september 2017 (COM(2017)0495 final),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 2. mája 2017 s názvom Digital4Development: začleňovanie digitálnych technológií a služieb do rozvojovej politiky EÚ (SWD(2017)0157),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o novej výhľadovo orientovanej a inovatívnej budúcej stratégii pre obchod a investície(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2016 s odporúčaniami Európskeho parlamentu Komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA)(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 2015 obsahujúce odporúčania Európskeho parlamentu Európskej komisii k rokovaniam o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)(5),

–  so zreteľom na samit OSN o trvalo udržateľnom rozvoji a na výsledný dokument, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN 25. septembra 2015 pod názvom Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, a jeho 17 plánovaných cieľov trvalo udržateľného rozvoja,

–  so zreteľom na nadchádzajúcu 11. ministerskú konferenciu WTO, ktorá sa má konať v Buenos Aires od 10. do 13. decembra 2017, kde sa bude pravdepodobne rokovať o elektronickom obchode,

–  so zreteľom na iniciatívy Medzinárodnej telekomunikačnej únie OSN na podporu rozvojových krajín (ITU-D),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie a článok 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na správy osobitného spravodajcu OSN pre ochranu práva na slobodu presvedčenia a prejavu na tému Sloboda prejavu a súkromnom sektore v digitálnom veku (A/HRC/32/38) a na tému Úloha poskytovateľov digitálneho prístupu (A/HRC/35/22),

–  so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv týkajúcich sa slobody prejavu online a offline, ktoré Rada (pre zahraničné veci) prijala 12. mája 2014,

–  so zreteľom na Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, Séria európskych zmlúv č. 108, a  dodatkový protokol k tomuto dohovoru,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o transatlantických tokoch údajov(6),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o vykonávaní stratégie obchodnej politiky Obchod pre všetkých – Progresívna obchodná politika, ktorá využíva globalizáciu (COM(2017)0491),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci(A8-0384/2017),

A.  keďže technologický rozvoj a prístup k otvorenému internetu a digitalizácia ekonomiky sú motorom rastu, pretože umožňujú spoločnostiam, najmä začínajúcim podnikom, mikropodnikom a MSP, vytvárať nové príležitosti na vývoj, výrobu, uvádzanie na trh či dodávky tovaru alebo poskytovanie služieb, ako aj mať dosah na zákazníkov na celom svete rýchlejšie a s nižšími nákladmi než kedykoľvek predtým; keďže nové technológie, ako napr. technológia distribuovanej databázy transakcií, majú potenciál zvýšiť elektronický obchod zlepšením transparentnosti medzinárodných zmlúv a urýchlením prenosu hodnoty; keďže obchod s hmotným tovarom nahradil čoraz väčší objem cezhraničného prenosu digitálneho obsahu, pričom sa niekedy stiera rozdiel medzi tovarom a službami;

B.  keďže zhromažďovanie údajov, ich agregácia a schopnosť prenášať údaje cez hranice, má potenciál stať sa kľúčovou hnacou silou inovácie, produktivity a konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva;

C.  keďže globalizácia a digitalizácia našich hospodárstiev a medzinárodného obchodu umožnili podnikom rásť a občanom poskytli hospodárske príležitosti; keďže digitalizácia tradičných priemyselných odvetví má vplyv na dodávateľské reťazce, modely výroby a služieb, čo by mohlo viesť k vytváraniu pracovných miest v nových odvetviach, ale mohlo by tiež narušiť súčasné pracovné miesta a viesť k neistým pracovným podmienkam, keďže čoraz viac úloh, ktoré tradične vykonávajú ľudia, sa buď automatizuje alebo externalizuje alebo oboje; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že sa musia zaviesť potrebné sociálne podporné opatrenia, aby boli prínosom pre celú spoločnosť, napríklad silné politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, aktívne politiky trhu práce a opatrenia na prekonanie digitálnej priepasti;

D.  keďže digitálne hospodárstvo si vyžaduje rámec založený na pravidlách vrátane moderných obchodných pravidiel, ktorým sa môžu zladiť rýchle zmeny na trhu a práva spotrebiteľov a ktorým sa poskytne politický priestor a priestor na nové regulačné iniciatívy, ktoré vládam umožnia chrániť a posilniť ochranu ľudských práv;

E.  keďže prístup k slobodnému, otvorenému a bezpečnému internetu je v digitálnom hospodárstve základnou podmienkou obchodu a rozvoja, ktoré sú založené na pravidlách; keďže zásada neutrality siete by mala byť kľúčovou súčasťou stratégie EÚ v oblasti digitálneho obchodu s cieľom umožniť spravodlivú hospodársku súťaž a inovácie v digitálnom hospodárstve a súčasne zaručiť slobodu prejavu na internete;

F.  keďže investície do infraštruktúry, ako aj prístup k zvyšovaniu kvalifikácie sú aj naďalej kľúčovými problémami v oblasti pripojenia a teda aj digitálneho obchodu;

G.  keďže v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja OSN sa zdôrazňuje, že poskytnutie všeobecného a cenovo dostupného prístupu k internetu v najmenej rozvinutých krajinách do roku 2020 bude mať zásadný význam pre podporu rozvoja, keďže rozvoj digitálneho hospodárstva by mohol byť hnacou silou pre vytváranie pracovných miest a rastu, pričom elektronický obchod je príležitosťou na zvýšenie počtu malých vývozcov, objemu vývozu a na diverzifikáciu vývozu;

H.  keďže ženy ako podnikateľky a pracovníčky môžu využívať lepší prístup na globálne trhy a ako spotrebiteľky nižšie ceny, keďže mnohé problémy a nerovnosti stále obmedzujú účasť žien na svetovom hospodárstve, keďže mnoho žien v krajinách s nízkym a stredným príjmom však stále nemá prístup k internetu;

I.  keďže elektronický obchod sa prudko rozvíja aj v rozvojových krajinách;

J.  keďže vlády na celom svete sa začínajú venovať digitálnemu protekcionizmu, a to tým, že vytvárajú prekážky, ktoré bránia prístupu na trh a priamym investíciám, alebo vytvárajú nespravodlivé výhody pre domáce spoločnosti; keďže viacero všeobecných opatrení v tretích krajinách, ktoré sa prijali v mene národnej (kybernetickej) bezpečnosti, majú čoraz väčší negatívny vplyv na obchod s produktmi IKT;

K.  keďže na zahraničné spoločnosti v súčasnosti využívajú oveľa lepší prístup na európsky trh ako Európania do tretích krajín; keďže mnohí z našich obchodných partnerov stále viac zatvárajú svoje domáce trhy a uchyľujú sa k digitálnemu protekcionizmu; keďže EÚ by mala upevniť svoju stratégiu digitálneho obchodu v zásade reciprocity, spravodlivej hospodárskej súťaži, inteligentnej regulácii a transparentnosti, aby sa obnovila dôvera spotrebiteľov a opätovne nastolili rovnaké podmienky pre podniky;

L.  keďže geografické blokovanie by sa malo ukončiť a v budúcnosti by nemalo prichádzať na vnútornom trhu k žiadnym formám diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla;

M.  keďže pri všetkých obchodných rokovaniach by sa mali presadzovať základné prvky, ktoré umožnia zachovať otvorený internet na digitálnom jednotnom trhu v EÚ, vrátane zásad, ako je spravodlivá hospodárska súťaž, neutralita siete a ochrana zodpovednosti sprostredkovateľov; keďže globálny rozmer digitálneho obchodu robí z WTO prirodzené miesto na rokovanie o multilaterálnom rámci založenom na pravidlách; keďže 11. ministerská konferencia WTO v decembri 2017 je platformou na začatie tohto procesu;

N.  keďže Európska únia je viazaná Chartou základných práv EÚ vrátane jej článku 8 o práve na ochranu osobných údajov, článkom 16 ZFEÚ o rovnakom základnom práve a článkom 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ); keďže právo na súkromie je základným ľudským právom; keďže vysoké normy v oblasti ochrany údajov pomáhajú budovať dôveru voči digitálnemu hospodárstvu medzi európskymi občanmi, a tým podporujú rozvoj digitálneho obchodu; keďže podpora vysokých štandardov v oblasti ochrany údajov, najmä v súvislosti s citlivými údajmi, a uľahčenie medzinárodného obchodu musia ísť v digitálnej ére ruka v ruke s cieľom podporiť slobodu prejavu a právo na informácie, elektronický obchod a šifrovanie, a zamietnuť digitálny protekcionizmus, hromadné sledovanie, kybernetickú špionáž a cenzúru online;

O.  keďže digitálny obchod musí chrániť ohrozené voľne žijúce živočíšne druhy a keďže online trhoviská musia zakázať predaj týchto živočíchov a prírodných produktov na svojich platformách;

P.  keďže súkromné podniky v čoraz väčšej miere stanovujú pravidlá a normy v oblasti digitálneho hospodárstva, čo bude mať priamy vplyv na občanov a spotrebiteľov, ako aj na domáci a medzinárodný obchod, a čo zároveň urýchliť vývoj technologických riešení na ochranu podnikov a spotrebiteľov;

Q.   keďže odporúčania OECD proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov a plány EÚ na vytvorenie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb zdôraznili potrebu riešiť daňové problémy vrátane tých, ktoré prináša digitálne hospodárstvo; keďže dane by sa mali platiť tam, kde sa vytvára zisk; keďže transparentnejším, efektívnejším a spravodlivejším systémom na výpočet základu dane pre cezhraničné spoločnosti by sa malo zabrániť presunu zisku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; keďže na dosiahnutie spravodlivého a účinného zdaňovania všetkých spoločností a na vytvorenie rovnakých podmienok je nevyhnutný jednotný prístup k zdaňovaniu v digitálnom hospodárstve; pripomína, že obchodné dohody by mali obsahovať doložku týkajúcu sa dobrej správy, ktorou sa potvrdzuje záväzok oboch strán k plneniu dohodnutých medzinárodných noriem v oblasti boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam;

R.  keďže podľa OECD je do 5 % tovaru dovezeného do EÚ falšovaný tovar, čo vedie k značným stratám pracovných miest a daňových príjmov;

S.  keďže citlivé odvetvia, ako sú audiovizuálne služby, a základné práva, ako je ochrana osobných údajov, by nemali byť predmetom obchodných rokovaní;

T.  keďže digitálny obchod sa musí zamerať aj na podporu rastu MSP a začínajúcich podnikov, a nie len záujmy nadnárodných spoločností;

U.  keďže Mexiko spĺňa podmienky na pristúpenie k Dohovoru Rady Európy č. 108 o ochrane údajov;

V.  keďže o ochrane osobných údajov sa v obchodných dohodách nedá vyjednávať a keďže ochrana údajov bola vždy vylúčená z mandátov EÚ na obchodné rokovania;

W.  keďže obchodné dohody možno využiť ako nástroj na zlepšovanie digitálnych práv; keďže začlenením ustanovení o neutralite siete, zákaze vynútených a neodôvodnených požiadaviek na lokalizáciu údajov, bezpečnosti údajov, bezpečnosti spracúvania a uchovávania údajov, šifrovaní a zodpovednosti sprostredkovateľov do obchodných dohôd možno posilniť najmä ochranu slobody prejavu;

1.  zdôrazňuje, že EÚ by ako spoločenstvo založené na hodnotách a najväčší vývozca služieb na celom svete mala stanovovať normy v rámci medzinárodných pravidiel a dohôd o digitálnych obchodných tokoch na základe troch prvkov: 1) zabezpečenie prístupu digitálneho tovaru a služieb na trhy v tretích krajinách, 2) zabezpečenie toho, aby obchodné pravidlá viedli k vytvoreniu hmatateľných prínosov pre zákazníkov, a 3) zaistenie a presadzovanie dodržiavania základných práv;

2.  zdôrazňuje, že je potrebné preklenúť digitálnu priepasť v záujme minimalizácie možných negatívnych vplyvov na sociálnu oblasť a rozvoj; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité podporovať účasť žien v oblastiach STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika), odstrániť prekážky celoživotného vzdelávania a rodových rozdielov v prístupe k novým technológiám a ich používaniu; vyzýva Komisiu, aby hlbšie preskúmala, ako sú prepojené súčasné obchodné politiky a rodová rovnosť a akým spôsobom môže obchod podporovať posilnenie hospodárskeho postavenia žien;

3.  konštatuje, že sieťový efekt digitálneho hospodárstva umožňuje, aby veľký podiel na trhu mala jedna alebo malý počet spoločností, čo by mohlo viesť k nadmernej koncentrácii trhu; zdôrazňuje význam podpory spravodlivej a účinnej hospodárskej súťaže v obchodných dohodách, najmä medzi poskytovateľmi digitálnych služieb, ako sú online platformy, a používateľmi, ako sú mikropodniky, MSP a začínajúce podniky, a podpory možnosti výberu pre spotrebiteľov, zníženia transakčných nákladov, zabezpečenia nediskriminačného prístupu ku všetkým účastníkom trhu, ako aj toho, aby sa zabránilo vytváraniu dominantného postavenia, ktoré narúša trh; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité zahrnúť neutralitu siete ako kľúčovú súčasť stratégii digitálneho obchodu; domnieva sa, že stratégiu digitálneho obchodu musí dopĺňať posilnený a účinný medzinárodný rámec pre politiku hospodárskej súťaže, a to aj prostredníctvom posilnenej spolupráce medzi orgánmi pre hospodársku súťaž a silnými kapitolami o hospodárskej súťaži v obchodných dohodách; vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby podniky a spoločnosti dodržiavali pravidlá hospodárskej súťaže a aby nedochádzalo k diskriminácii konkurentov na úkor záujmov spotrebiteľov;

4.  zdôrazňuje, že prístup k bezpečnému širokopásmovému pripojeniu na internet a k možnostiam digitálnych platieb, účinná ochrana spotrebiteľa, najmä mechanizmy nápravy v prípade internetového cezhraničného predaja, a predvídateľné colné režimy sú dôležité aspekty, pokiaľ ide o umožnenie digitálneho obchodu, trvalo udržateľného rozvoja a inkluzívneho rastu;

5.  domnieva sa, že v obchodných dohodách by sa mala stanoviť zvýšená spoluprácu medzi agentúrami na ochranu spotrebiteľov, a víta iniciatívy na podporu opatrení zameraných na zvýšenie dôvery spotrebiteľov pri obchodných rokovaniach, ako napríklad pravidlá týkajúce sa elektronických podpisov a zmlúv a nevyžiadané komunikácie; zdôrazňuje, že práva spotrebiteľov musia byť chránené a nesmú byť v žiadnom prípade oslabené;

6.  zdôrazňuje, že v rozvojových krajinách tvoria MSP väčšinu podnikov a zamestnávajú väčšinu pracovníkov výrobného sektora a sektora služieb; pripomína, že uľahčenie cezhraničného elektronického obchodu môže mať priamy vplyv na zlepšenie životných podmienok, zvyšovanie životnej úrovne a posilnenie hospodárskeho rozvoja;

7.  pripomína, že nič v obchodných dohodách nebráni tomu, aby EÚ a jej členských štátov zachovávali, zlepšovali a uplatňovali svoje pravidlá ochrany údajov; pripomína, že osobné údaje sa môžu prenášať do tretích krajín bez použitia všeobecných pravidiel v obchodných dohodách, pokiaľ sú a budú splnené požiadavky zakotvené v kapitole IV smernice o ochrane údajov a v kapitole V budúceho nariadenia o ochrane údajov; uznáva, že rozhodnutia o primeranosti vrátane čiastočných rozhodnutí a rozhodnutí pre konkrétne sektory sú základným nástrojom na ochranu prenosu osobných údajov z EÚ do tretej krajiny; konštatuje, že EÚ prijala rozhodnutia o primeranosti len so štyrmi zo svojich 20 najväčších obchodných partnerov; pripomína, že je dôležité zaručiť, najmä prostredníctvom dialógov o primeranosti, prenos údajov z tretích krajín do EÚ;

8.  vyzýva Komisiu, aby uprednostnila a urýchlila prijímanie rozhodnutí o primeranosti za predpokladu, že tretie krajiny na základe svojho vnútroštátneho práva alebo svojich medzinárodných záväzkov zabezpečia úroveň ochrany, ktorá je „v zásade rovnocenná“ s úrovňou zaručenej v rámci EÚ; vyzýva Komisiu, aby prijala a zverejnila aktualizované a podrobné záväzné postupy s konkrétnym časovým rámcom na dosiahnutie týchto rozhodnutí, a to pri plnom rešpektovaní právomocí vnútroštátnych orgánov dohľadu a stanoviska Európskeho parlamentu;

9.  pripomína, že možnosť mať prístup k údajom, zhromažďovať, spracúvať a prenášať údaje cez hranice sa stala ešte dôležitejšou podmienkou akejkoľvek spoločnosti, ktorá poskytuje tovar a služby na medzinárodnej úrovni; konštatuje, že je to dôležité v prípade osobných a iných ako osobných údajov vrátane komunikácie medzi strojmi;

10.  naliehavo žiada Komisiu, aby čo najskôr vypracovala pravidlá cezhraničného prenosu údajov, ktoré sú v plnom súlade so súčasnými a budúcimi pravidlami ochrany údajov a súkromia; ďalej žiada Komisiu, aby do obchodných dohôd EÚ začlenila horizontálne ustanovenia plne zachovávajúce právo strán chrániť osobné údaje a súkromie, a to za predpokladu, že toto právo nie je neopodstatnene uplatňované s cieľom obísť pravidlá cezhraničného prenosu údajov na iný účel, ako je ochrana osobných údajov; domnieva sa, že tieto pravidlá a opatrenia by mali byť súčasťou všetkých nových a nedávno začatých obchodných rokovaní s tretími krajinami; zdôrazňuje, že všetky pravidlá v tejto oblasti by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti všetkých budúcich kapitol o ochrane investícií;

11.  vyzýva Komisiu, aby prísne zakázala neodôvodnené požiadavky na lokalizáciu údajov v dohodách o voľnom obchode; domnieva sa, že najvyššou prioritou by malo byť odstránenie týchto požiadaviek, a zdôrazňuje, že by sa mali dodržiavať príslušné právne predpisy na ochranu údajov; vyjadruje poľutovanie nad snahou využívať tieto požiadavky ako určitú formu necolných prekážok obchodu a digitálneho protekcionizmu; zdôrazňuje, že tento protekcionizmus výrazne obmedzuje možnosti európskych podnikov na trhoch tretích krajín a oslabuje výhody digitálneho obchodu súvisiace s efektívnosťou;

12.  vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila svoju pozíciu týkajúcu sa cezhraničného prenosu údajov, neodôvodnených požiadaviek na lokalizáciu údajov a záruky ochrany údajov v obchodných rokovaniach v súlade s pozíciou Parlamentu, aby sa začlenili do všetkých nových a nedávno začatých rokovaní a aby sa predišlo tomu, že EÚ bude z medzinárodných obchodných rokovaná posunutá do úzadia;

13.  vyzýva Komisiu, aby bojovala opatreniam tretích krajín, ako sú politika nakupovania miestnych produktov, požiadavky na miestny obsah alebo nútené prevody technológií, pokiaľ nie sú odôvodnené na základe programov OSN na prekonanie digitálnej priepasti alebo výnimkami súvisiacimi s obchodnými aspektmi práv duševného vlastníctva (TRIPS), s cieľom zabezpečiť, aby mohli európske spoločnosti fungovať v spravodlivom a predvídateľnom prostredí;

14.  zdôrazňuje, že EÚ by mala naďalej vyvíjať úsilie na dvojstrannej, mnohostrannej a viacstrannej úrovni, aby sa tak zabezpečilo, že tretie krajiny budú poskytovať takú mieru otvorenosti voči zahraničným investíciám, ktorá zodpovedá miere otvorenosti EÚ, a že pre prevádzkovateľov z EÚ zachovajú rovnaké podmienky; víta návrh nariadenia EÚ, ktorým sa stanovuje rámec pre preskúmanie priamych zahraničných investícií do Únie, a podporuje jeho ciele v záujme lepšej ochrany najdôležitejších infraštruktúr a technológií;

15.  zdôrazňuje, že stratégia digitálneho obchodu musí byť plne v súlade so zásadou neutrality siete a zabezpečovať rovnaké zaobchádzanie s prevádzkou na internete bez diskriminácie, obmedzenia alebo rušenia, nezávisle od odosielateľa, príjemcu, typu, obsahu, zariadenia, služby alebo aplikácie; okrem toho pripomína, že opatrenia na riadenie prevádzky by mali byť povolené len vo výnimočných prípadoch, ak je nevyhnutne potrebné, a iba tak dlho, ako je potrebné na splnenie zákonných požiadaviek, zachovanie integrity a bezpečnosti siete alebo na predchádzanie hroziacemu preťaženiu siete;

16.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad postupmi tretích krajín, ktoré podmieňujú prístup na trh zverejnením a postúpením zdrojových kódov softvéru, ktorý podniky plánujú predávať, štátnym orgánom; domnieva sa, že takéto opatrenia sú ako plošná požiadavka na prístup na trh neprimerané; vyzýva Komisiu, aby vládam, ktoré podpísali dohody o voľnom obchode, zakázala zapájať sa do takýchto činností; zdôrazňuje, že uvedené skutočnosti by nemali brániť štátnym orgánom v presadzovaní transparentnosti softvéru, podpore zverejňovania zdrojového kódu prostredníctvom bezplatného softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, ani vo výmene údajov prostredníctvom otvorených údajov licencií;

17.  pripomína, že v niektorých prípadoch sú potrebné požiadavky na miestnu prítomnosť s cieľom zabezpečiť účinný dohľad nad obozretným podnikaním alebo regulačný dohľad a presadzovanie; opakuje preto svoju výzvu Komisii, aby prijímala obmedzené záväzky v režime 1 s cieľom zabrániť regulatórnej arbitráži;

18.  konštatuje, že požiadavky na transfer technológií v záujme rozvoja by sa nemali vylučovať pravidlami týkajúcimi sa digitálneho obchodu;

19.  vyzýva Komisiu, aby orgánom tretích krajín zakázala požadovanie zverejňovania alebo postupovanie podrobných údajov o (šifrovacej) technológii používanej vo výrobkoch ako podmienku výroby, predaja alebo distribúcie týchto výrobkov;

20.  konštatuje, že ochrana práv duševného vlastníctva a investícií do VaV je základným predpokladom znalostnej ekonomiky EÚ a že medzinárodná spolupráca je kľúčovým prvkom boja proti obchodovaniu s falšovaným tovarom v celom hodnotovom reťazci; nabáda preto Komisiu, aby presadzovala celosvetové uplatňovanie medzinárodných noriem, ako sú dohody TRIPS Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) týkajúce sa internetu; pripomína, že právna ochrana v celej EÚ, či už online alebo offline, je potrebná v súvislosti s novými dielami, pretože podnecuje investovanie a vedie k ďalším inováciám; zdôrazňuje však, že obchodné dohody nie sú prostriedkom na rozširovanie úrovne ochrany nositeľov práv poskytnutím rozsiahlejších právomocí na presadzovanie autorských práv; zdôrazňuje, že prístup k liekom v tretích krajinách by nemal byť ohrozený ochranou duševného vlastníctva; zdôrazňuje, že obchod s falšovaným tovarom si vyžaduje výrazne odlišný prístup k porušovaniu práv duševného vlastníctva v digitálnom hospodárstve;

21.  vyzýva Komisiu, aby dôsledne kontrolovala program generických domén najvyššej úrovne (TLD) Internetovej korporácie pre prideľovanie mien a čísel ICANN, ktorá rozširuje názvy domén na tisíce generických názvov, a aby v súlade so svojím záväzkom voľného a otvoreného internetu zaručila ochranu držiteľov práv, najmä v súvislosti so zemepisnými označeniami;

22.  vyzýva Komisiu, aby obchodnými dohodami zabránila stranám v zavádzaní horných limitov pre zahraničný kapitál, stanovila pozitívne konkurenčné pravidlá veľkoobchodného prístupu pre siete etablovaných operátorov, stanovila transparentné a nediskriminačné pravidlá a poplatky za licencie a a zaistila skutočný prístupu k infraštruktúre poslednej míle na vývozných trhoch pre poskytovateľov telekomunikačných služieb EÚ; pripomína, že hospodárska súťaž založená na pravidlách v telekomunikačnom sektore vedie k vyššej kvalite služieb a nižším cenám;

23.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v úsilí o vytvorenie súboru záväzných viacstranných pravidiel v oblasti elektronického obchodu v rámci WTO a aby sa aj naďalej zameriavala na konkrétne a realistické výsledky;

24.  vyzýva Komisiu, aby urýchlene obnovila rokovania o TiSA v súlade s odporúčaniami, ktoré prijal Parlament; zastáva názor, že EÚ by mala využiť túto príležitosť, aby prevzala vedúcu úlohu v stanovení najmodernejších globálnom digitálnych noriem;

25.  pripomína, že od roku 1998 členovia WTO dodržiavajú moratórium na clo z elektronických prenosov; zdôrazňuje, že takéto clo by znamenalo zbytočné ďalšie náklady pre podniky, ako aj spotrebiteľov; vyzýva Komisiu, aby prepracovala moratórium na stálu dohodu o zákaze ciel z elektronických prenosov, ktorá bude predmetom podrobnej analýzy vplyvov v oblasti 3D tlače;

26.  vyzýva Komisiu, aby používala obchodné dohody na presadzovanie interoperability noriem IKT, ktoré sú prínosom pre spotrebiteľovo aj výrobcov, najmä v kontexte bezpečného internetu vecí, 5G a kybernetickej bezpečnosti, a aby neobchádzala legitímne fóra pre mnohostrannú správu, ktoré prispeli k otvorenému internetu;

27.   domnieva sa, že osobitnú pozornosť treba venovať rastúcemu počtu spotrebiteľov a jednotlivcov, ktorí predávajú a nakupujú položky na internete a musia čeliť zaťažujúcim colným postupom týkajúcim sa tovaru zakúpeného na internete; pripomína, že je na položky predávané online, ktoré sa nepoužité vracajú, je potrebné zaviesť zjednodušený colný režim nepodliehajúci zdaňovaniu a clám; pripomína, že dohoda o uľahčení obchodu WTO sa zameriava na urýchlenie colných postupov a zlepšenie ich zodpovednosti a transparentnosti; zdôrazňuje, že treba digitalizovať colné informácie a riadenie prostredníctvom online registrácie a spracovania informácií, čo by malo uľahčiť odbavenia na hraniciach, spoluprácu pri odhaľovania podvodov, protikorupčné úsilie a transparentnosť cien týkajúcich sa ciel; domnieva sa, že pre spotrebiteľov by bolo prínosné širšie využívanie nástrojov, akým je napríklad riešenie sporov online;

28.  vyzýva Komisiu, aby podporovala zmluvné strany obchodných dohôd, aby do kapitoly o telekomunikáciách svojich dohôd o voľnom obchode začleňovali medzinárodné roamingové poplatky, ako aj poplatky uplatňované na medzinárodné hovory a správy, ktoré budú transparentné, spravodlivé, primerané a orientované na spotrebiteľov; vyzýva Komisiu, aby podporovala politické opatrenia, ktorými sa v záujme zníženia cien, podpory transparentnosti a predchádzania nekalých či inak pre spotrebiteľa negatívnych obchodných praktík podporujú nákladovo orientované maloobchodné ceny za roamingové služby;

29.  uznáva, že zásady smernice o elektronickom obchode (2000/31/ES) prispeli k rozvoju digitálneho hospodárstva tým, že sa nimi vytvorili priaznivé podmienky pre inovácie a zaručila sloboda prejavu a sloboda podnikania; pripomína, že Komisia je pri obchodných rokovaniach viazaná acquis EÚ;

30.  vyzýva Komisiu, aby ďalej začleňovala digitálne technológie a služby do rozvojovej politiky EÚ, ako sa uvádza okrem iného aj v programe Digital4Development; vyzýva Komisiu, aby používala obchodné dohody na zlepšenie a presadzovanie digitálnych práv; uznáva, že len 53,6 % všetkých domácností na celom svete má prístup k internetu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že stále existuje značná digitálna priepasť; vyzýva Komisiu, aby zvýšila investície do digitálnej infraštruktúry na južnej pologuli s cieľom preklenúť túto digitálnu priepasť, a to aj prostredníctvom podnecovania verejno-súkromných partnerstiev, pričom bude aj naďalej dodržiavať zásady účinnosti rozvoja; v tejto súvislosti berie na vedomie príspevok Medzinárodnej telekomunikačnej únie na podporu rozvojových krajín (ITU-D) OSN v oblasti vytvárania, rozvoja a zlepšenia telekomunikačných zariadení a zariadení informačných a komunikačných technológií a sietí; naliehavo vyzýva Komisiu, aby úplne podmienila investície do širokopásmovej infraštruktúry v rozvojových krajinách rešpektovaním internetu ako slobodného, otvoreného a bezpečného priestoru a vypracovaním primeraného riešenia na podporu mobilného prístupu na internet a tým, že budú prispievať k týmto cieľom; zdôrazňuje, že tieto investície sú dôležité najmä pre miestne mikropodniky, malé a stredné podniky, najmä v rozvojových krajinách, aby mohli digitálne komunikovať s nadnárodnými podnikmi a mali prístup do globálnych hodnotových reťazcov; pripomína, že uľahčenie cezhraničného elektronického obchodu môže mať priamy vplyv na zlepšenie životných podmienok, zvyšovanie životnej úrovne a posilnenie hospodárskeho rozvoja; pripomína, že toto úsilie prispieva k rodovej rovnosti, pretože mnohé z týchto spoločností vlastnia a prevádzkujú ženy; pripomína, že digitálny obchod by tiež mohli byť zdrojom informácií pre orgány verejnej správy, a tým podporiť rozvoj elektronickej verejnej správy;

31.  zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby boli všetky stratégie digitálneho obchodu plne v súlade so zásadou súdržnosti politík v záujme rozvoja, a predovšetkým by sa mali snažiť o podporu začínajúcich podnikov a mikropodnikov, malých a stredných podnikov a umožniť im zapojiť sa do cezhraničného elektronického obchodu, a pripomína, že by to mohlo byť prínosom pre rodovú rovnosť;

32.  domnieva sa, že digitálne otázky by sa tiež mali výraznejšie premietnuť do politiky EÚ v oblasti pomoci obchodu na uľahčenie rastu elektronického obchodu prostredníctvom zvýšenej podpory pre inovácie a infraštruktúru a prístupu k financovaniu, najmä prostredníctvom iniciatív mikrofinancovania, ako aj pomoci pri zvyšovaní viditeľnosti na internete podnikov, ktoré sa venujú elektronickému obchodu v rozvojových krajinách, uľahčenia prístupu k platforme a podpory dostupnosti elektronických platobných riešení a prístupu k nákladovo efektívnej logistike a doručovacím službám;

33.  zdôrazňuje, že všetky stratégie digitálneho obchodu, ako aj jej sprievodné opatrenia, musia byť v plnom súlade s programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a prispievať k jeho realizácii; poznamenáva, že cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 4 týkajúci sa vzdelávania: poskytovať bezplatné, rovnoprávne a kvalitné primárne a sekundárne vzdelávanie pre všetky dievčatá a chlapcov, cieľ č. 5 o dosiahnutí rodovej rovnosti a posilňovaní postavenia všetkých žien a dievčat, cieľ č. 8.10. podpore inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu, najmä posilnením kapacity domácich finančných inštitúcií a rozširujúceho sa prístupu k finančným službám, ako aj cieľ č. 9.1. o rozvoji spoľahlivej a odolnej infraštruktúry so zameraním na spravodlivý prístup pre všetkých a cieľ č. 9.3 o zvyšovaní prístupu malých podnikov, najmä v rozvojových krajinách, k finančným službám vrátane dostupných úverov a ich integrácii do hodnotových reťazcov a trhov, sú v tejto oblasti zvlášť dôležité;

34.   zaväzuje sa, že bude svoju stratégiu digitálneho obchodu modernizovať každých 5 rokov;

35.  zdôrazňuje, že pre digitalizáciu európskeho priemyslu a zvýšenie miery využívania elektronickej verejnej správy je veľmi dôležité zavádzanie primeranej infraštruktúry a prístupu k nej, najmä vo vidieckych, hornatých a odľahlých oblastiach, ktorá bude primeraná, pokiaľ ide o pokrytie, kvalitu a bezpečnosť, a ktorá podporuje neutrálnu sieť;

36.  podporuje oznámenie Komisie o prioritách normalizácie IKT pre jednotný digitálny trh COM(2016)0176 z 19. apríla 2016; zdôrazňuje, že hoci normalizácia IKT musí aj naďalej primárne prebiehať pod vedením priemyslu, musí byť dobrovoľná a vychádzať z konsenzu a byť založená na zásadách transparentnosti, otvorenosti, nestrannosti, účinnosti, relevantnosti a súdržnosti, jasnejší súbor priorít pre normalizáciu IKT, ako aj politická podpora na vysokej úrovni posilnia konkurencieschopnosť; konštatuje, že tento proces by mal využívať nástroje európskeho systému normalizácie a zahŕňať širokú škálu zainteresovaných strán v rámci EÚ aj na medzinárodnej úrovni, s cieľom zabezpečiť lepšie procesy stanovovania noriem v súlade so spoločnou iniciatívou pre európsku normalizáciu; vyzýva Komisiu, aby podporila vznik globálnych odvetvových noriem pod vedením EÚ pre kľúčové technológie 5G a sieťové architektúry, a to najmä využívaním výsledkov verejno-súkromného partnerstva 5G (5G PPP) na úrovni kľúčových európskych a medzinárodných normalizačných orgánov.

37.  berie na vedomie úsilie WTO postúpiť vpred vo svojom pracovnom programe pre elektronický obchod; žiada Komisiu, aby sa usilovala o ďalšie rozšírenie dohody WTO o informačných technológiách zahrnutím ďalších produktov a pribratím ďalších členských štátov WTO, a berie na vedomie, že v decembri 2017 sa v Buenos Aires bude konať Konferencia ministrov WTO; žiada Komisiu, aby s európskymi podnikmi a členskými štátmi čo najskôr prekonzultovala svoju pozíciu k elektronickému obchodu a k ďalším otázkam v oblasti digitálneho obchodu, ktoré sa na konferencii majú schváliť, aby sa zabezpečil jednotný európsky postoj;

38.  domnieva sa, že digitálny obchod by sa mal v rámci politiky verejného obstarávania ešte viac zjednodušiť, a to aj využitím možností poskytovania služieb na diaľku a tým, že by sa európskym podnikom, najmä MSP, umožnil prístup k verejnému a súkromnému obstarávaniu;

39.  zdôrazňuje význam medzinárodných noriem pre digitálne zariadenia a služby, najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti; žiada Komisiu, aby zabezpečila zavedenie základných opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s výrobkami v rámci internetu vecí a službami založenými na cloudovom systéme;

40.  zdôrazňuje, že hoci stratégia digitálneho jednotného trhu rieši mnohé z problémov, s ktorými sa digitálny obchod stretáva, podniky EÚ stále čelia značným globálnym prekážkam, ako sú netransparentné predpisy, štátne zásahy a neodôvodnené umiestnenie alebo uchovávanie údajov; upozorňuje, že niektoré z kľúčových opatrení stratégie digitálneho jednotného trhu, ako je napríklad iniciatíva EÚ v oblasti cloud computingu a reforma autorského práva, majú medzinárodný rozmer, ktorý by sa mohol riešiť v rámci európskej stratégie digitálneho obchodu;

41.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a ESVČ.

(1)

Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0299.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0041.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0252.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0233.


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (8.11.2017)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k správe Smerom k stratégii digitálneho obchodu

(2017/2065(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Reinhard Bütikofer

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)(1),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. septembra 2017 s názvom Európsky semester na rok 2017: Boj proti nezákonnému obsahu na internete – Zvyšovanie zodpovednosti online platforiem,

1.  konštatuje, že zvýšená rýchlosť a pohodlie digitálnych nástrojov posilňuje postavenie spoločností a rozširuje ich pole pôsobnosti; zdôrazňuje, že EÚ musí vypracovať stratégie s cieľom využiť výhody digitálnej technológie pre svojich občanov, podniky a spotrebiteľov, vyplniť digitálnu medzeru medzi regiónmi a generáciami, zabezpečiť spravodlivý, transparentný a udržateľný prístup na trh a chrániť základné práva občanov vrátane slobody prejavu a ochrany údajov;

2.  poznamenáva, že informačné a komunikačné technológie (IKT) uľahčujú inkluzívne hospodárstvo a mohli by byť kľúčovou hnacou silou inovácie, rastu a tvorby pracovných miest, čo môže mať pozitívny účinok na celý hodnotový reťazec a celý priemysel a na všetky regióny, ako aj na spotrebiteľov a zamestnancov; vyzýva preto Komisiu, aby uzatvárala obchodné dohody pre 21. storočie, v ktorých sa zohľadní podstatný charakter pokroku technológií a internetu a ich potenciál pre prosperitu; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby preukázala, že existuje súdržná väzba medzi stratégiou digitálneho vnútorného trhu a stratégiou digitálneho obchodu, a objasnila jej prínos pre občanov EÚ;

3.  berie na vedomie prebiehajúce rokovania o legislatívnych spisoch týkajúcich sa digitálneho trhu a vyzýva Európsku komisiu, aby zabezpečila súdržnosť medzi novým digitálnym jednotným trhom EÚ a jeho vonkajšími politikami v záujme dosiahnutia integrovaného prístupu v obchodných rokovaniach; zdôrazňuje, že dohody o voľnom obchode (DVO) by nemali byť len mechanizmom spolupráce na uľahčenie digitálneho obchodu;

4.  zdôrazňuje, že pre digitalizáciu európskeho priemyslu a zvýšenie miery využívania elektronickej verejnej správy je veľmi dôležité zavádzanie primeranej infraštruktúry a prístupu k nej, najmä vo vidieckych, hornatých a odľahlých oblastiach, ktorá bude primeraná, pokiaľ ide o pokrytie, kvalitu a bezpečnosť, a ktorá podporuje neutrálnu sieť;

5.  konštatuje, že dosiahnutie strategických cieľov EÚ v oblasti pripojenia na rok 2025 si v priebehu nadchádzajúceho desaťročia podľa odhadov vyžiada investície vo výške 500 miliárd EUR do infraštruktúry s veľmi vysokou kapacitou; zdôrazňuje, že európsky kódex v oblasti elektronických komunikácií bude nápomocný pri dosahovaní predvídateľnejšieho investičného prostredia, najmä prostredníctvom regulácie prispôsobenej rizikám a výzvam zavádzania prevažne nových sietí, s odmenami pre prvých používateľov;

6.  zdôrazňuje potrebu zjednodušenia a zosúladenia pravidiel prostredníctvom technologicky progresívneho a transparentného modelu elektronickej verejnej správy administratívnych postupov; vyzýva členské štáty, aby rýchlo pokročili vo svojich politikách elektronickej správy, právnych predpisov a postupov;

7.  zdôrazňuje globálny charakter najlepších noriem IKT a technických špecifikácií pre obchodnú infraštruktúru na miestnej i medzinárodnej úrovni; požaduje preto užšiu spoluprácu na úrovni G7 a G20; zdôrazňuje, že online prostredie predstavuje vstupnú bránu pre uplatňovanie celej škály ďalších noriem vrátane oblasti práv spotrebiteľov, životného prostredia, zdravia, sociálnych a základných práv;

8.  podporuje oznámenie Komisie o prioritách normalizácie IKT pre jednotný digitálny trh COM(2016)0176 z 19. apríla 2016; zdôrazňuje, že hoci normalizácia IKT musí aj naďalej primárne prebiehať pod vedením priemyslu, musí byť dobrovoľná a vychádzať z konsenzu a byť založená na zásadách transparentnosti, otvorenosti, nestrannosti, účinnosti, relevantnosti a súdržnosti, jasnejší súbor priorít pre normalizáciu IKT, ako aj politická podpora na vysokej úrovni posilnia konkurencieschopnosť; konštatuje, že tento proces by mal využívať nástroje európskeho systému normalizácie a zahŕňať širokú škálu zainteresovaných strán v rámci EÚ aj na medzinárodnej úrovni, s cieľom zabezpečiť lepšie procesy stanovovania noriem v súlade so spoločnou iniciatívou pre európsku normalizáciu; vyzýva Komisiu, aby podporila vznik globálnych odvetvových noriem pod vedením EÚ pre kľúčové technológie 5G a sieťové architektúry, a to najmä využívaním výsledkov verejno-súkromného partnerstva 5G (5G PPP) na úrovni kľúčových európskych a medzinárodných normalizačných orgánov.

9.  poznamenáva, že digitálna prepojenosť zvyšuje objem obchodu, ale základným predpokladom pre internetových obchodníkov je účinný systém doručovania; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že EÚ podporuje harmonizované označovanie, ktoré môže viesť k lepším a efektívnejším cezhraničným službám sledovania tovaru; víta otvorené IT normy vyvinuté v rámci Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN), a navrhuje, aby Komisia presadzovala takéto účinné nástroje u medzinárodných obchodných partnerov s cieľom znížiť náklady na cezhraničné doručovanie a priniesť v konečnom dôsledku výhody pre koncových užívateľov a spotrebiteľov;

10.  konštatuje, že pri nakupovaní na internete sa európski spotrebitelia stále stretávajú s prekážkami pri uskutočňovaní nákupov od obchodníkov v inom členskom štáte EÚ, ako je napríklad zamietnutie platby, alebo nemožnosť doručiť produkty do ich krajiny;

11.  zdôrazňuje, že EÚ musí zohrávať hlavnú úlohu vo vývoji a presadzovaní týchto noriem na celom svete;

12.  zdôrazňuje, že EÚ by mala posilniť spoluprácu v oblasti digitálneho obchodu so svojimi obchodnými partnermi, ktorí uplatňujú vysoké digitálne normy, a to spoluprácou na viacstrannej, mnohostrannej a dvojstrannej úrovni s cieľom znížiť clá a necolné prekážky obchodu, prostredníctvom nástrojov, ako je elektronické označovanie, a podporovať globálne a trhovo orientované a uznávané normy; varuje pred využívaním obchodných dohôd ako normalizačného nástroja;

13.  zdôrazňuje, že zatiaľ čo obchodné dohody EÚ musia čoraz viac riešiť prekážky „za hranicami“ nad rámec ciel, musia zachovať základnú funkciu predpisov, ktorou je zvýšenie verejného záujmu, a musia byť obmedzené na uľahčovanie obchodu a investícií prostredníctvom identifikácie zbytočných technických prekážok obchodu a zdvojených či nadbytočných administratívnych záťaži, ktoré neúmerne ovplyvňujú MSP, pričom sa zaručí, že nebudú ohrozené technické postupy a normy v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti, spotrebiteľa, práce, sociálnej ochrany a ochrany životného prostredia a kultúrnej rozmanitosti; pripomína, že príslušné mechanizmy musia byť založené na intenzívnejšej výmene informácií a lepšom prijímaní medzinárodných technických noriem a musia viesť k zvýšenej konvergencii, pričom sa za žiadnych okolností nesmú ohroziť alebo oddialiť demokraticky legitímne rozhodovacie postupy každého obchodného partnera;

14.  zdôrazňuje, že výrobky na digitálnom trhu musia byť jasne označené, aby sa občanom a spoločnostiam umožnilo overiť si pôvod a bezpečnosť týchto tovarov;

15.  zdôrazňuje hlavný spoločenský vplyv digitálneho obchodu v oblasti zamestnanosti, pracovných podmienok, pracovných práv, vzdelávania a zručností; trvá na tom, aby sa obchodnými dohodami udržiavala spravodlivá hospodárska súťaž, predchádzalo sa ďalšiemu premiestňovaniu výroby, neznižovali sa európske normy, chránili práva pracujúcich a ich sociálne zabezpečenie a predchádzalo sa digitálnemu vykorisťovaniu a uplatňovaniu nižších noriem partnerských krajín s cieľom vyhýbať sa plneniu sociálnych a kvalitatívnych noriem;

16.  zdôrazňuje, že do všetkých obchodných dohôd musí byť zahrnuté spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie so zainteresovanými stranami; je presvedčený, že európske podniky by mali mať z dôvodu reciprocity rovnaké práva ako hospodárske subjekty z partnerských krajín, a to s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť ich prevádzky a dôvernosť ich komunikácií; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť ochranu proti požiadavkám, ktoré by viedli k oslabeniu schopnosti podnikov alebo občanov zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť a dôvernosti svojich komunikácií;

17.  berie na vedomie, že zásady smernice o elektronickom obchode sú dôležité pre vývoj digitálneho hospodárstva a zaručenie slobody prejavu a slobody podnikania; zdôrazňuje, že internetoví sprostredkovatelia by nemali mať všeobecnú povinnosť monitorovať informácie, ktoré prenášajú alebo ukladajú, či povinnosť aktívne vyhľadávať skutočnosti alebo okolnosti poukazujúce na nezákonnú činnosť; je však presvedčený, že by mali spolupracovať s cieľom rýchlo odhaliť a odstrániť nelegálny obsah a zabrániť jeho opätovnému výskytu a zaručiť spravodlivé odmeňovanie autorov a držiteľov práv, napríklad zavedením odvolacieho mechanizmu s cieľom umožniť používateľom a držiteľom autorských práv označiť nezákonný obsah zverejňovaný tretími osobami alebo zlepšením používania filtrov, ako aj predchádzať odstráneniu zákonného obsahu omylom, a to zavedením mechanizmov proti oznamovaniu;

18.  zdôrazňuje, že obchodné dohody by mali podporovať využívanie špičkových technológií, interoperabilitu systémov, predvídateľné zmluvné vzťahy a zásady právneho štátu; zdôrazňuje, že treba digitalizovať colné informácie a riadenie prostredníctvom online registrácie a spracovania informácií, pri dodržiavaní medzinárodných noriem, elektronickej certifikácie a online platieb ciel; vyzýva Komisiu, aby zvážila vytvorenie nových mechanizmov spolupráce medzi regulátormi s cieľom podporiť vzájomnú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja, výmeny najlepších postupov na podporu inovácie a vývoja nových ekosystémov (napr. projektov inteligentných miest) a zaistiť najvyššie normy ochrany spotrebiteľa a kybernetickej bezpečnosti;

19.  zdôrazňuje význam zlučiteľnosti a interoperability digitálnych a cezhraničných platobných systémov a jasných a záväzných pravidiel týkajúcich sa daní a ciel; zdôrazňuje, že dane sa musia platiť v členskom štáte, v ktorom sa vytvárajú zisky; v tejto súvislosti upozorňuje na podvody s DPH; Vyzýva Komisiu, aby výnimku malých zásielok prehodnotila a uplatňovala účinné postupy týkajúce sa DPH;

20.  zdôrazňuje, že digitálny obchod sa najlepšie uľahčuje otvorenou výmenou údajov, pokiaľ je ako minimálna požiadavka v obchodných dohodách EÚ začlenené ustanovenie na zabezpečenie toho, že cezhraničný prenos údajov je v súlade s existujúcim a budúcim právnym rámcom EÚ, najmä s rozhodnutím o primeranosti, a aby do našich obchodných dohôd zahrnula predovšetkým horizontálne ustanovenie, ktoré plne zachováva právo strany chrániť osobné údaje a súkromie, s jasnou podmienkou, že sa nesmie využiť so zámerom obmedziť toky údajov z iných dôvodov, než je ochrana osobných údajov, spolu s druhým ustanovením, ktoré bráni neodôvodneným požiadavkám na lokalizáciu údajov, pretože vynútená lokalizácia údajov môže byť protekcionistickým nástrojom a môže sa prejaviť ako obchodná prekážka, ktorá stavia MSP do nevýhodnej pozície; opakuje, že ochrana osobných údajov je prioritou v záujme posilnenia dôvery spotrebiteľa a základných práv;

21.  zdôrazňuje, že telekomunikačné spoločnosti na celom svete neposkytujú len svoje vlastné produkty a služby, ale sú aj sprostredkovateľmi pre iné sektory, a to tým, že poskytujú základnú infraštruktúru v oblasti prepojenosti pre fungovanie a rast v digitálnom hospodárstve, a to najmä so zreteľom na inovatívne obchodné modely, a v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby naďalej začleňovala do obchodných dohôd ustanovenia s podobnou úrovňou prístupu, ako je k dispozícii v EÚ; domnieva sa, že obchodní partneri s telekomunikačnými sieťami podporujúcimi hospodársku súťaž zvýšia obchodné príležitosti pre EÚ a prispejú aj k digitálnej priepasti v menej rozvinutých krajinách s nízkou úrovňou prístupu na internet;

22.  vyzýva Komisiu, aby podporovala hospodársku súťaž založenú na pravidlách v telekomunikačnom sektore, ktorá zabezpečí nezávislosť regulačných orgánov a spravodlivý a nediskriminačný prístup európskych podnikov k telekomunikačným sieťam, čo zvýši možnosti výberu pre spotrebiteľov; dôrazne podporuje zásadu nediskriminačného prístupu k internetu, a nabáda Komisiu, aby aktívne presadzovala túto zásadu na multilaterálnej úrovni a v dohodách o voľnom obchode.

23.  zdôrazňuje, že celosvetovo digitálny obchod s tovarom je konfrontovaný s problémom falšovania, a nalieha na Komisiu, aby podporovala iniciatívy, ako je napríklad značka dôvery v otvorené systém IT s cieľom posilniť dôveru spotrebiteľov v elektronických obchodníkov a zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých. podporuje využívanie nástrojov, ako je napríklad memorandum o porozumení týkajúce sa predaja falšovaného tovaru na internete (COM/2013/0209).

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

6.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

36

2

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Sofia Sakorafa, Pavel Telička

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

36

+

ECR

Zdzisław Krasnodębski

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Vladimír Maňka, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Sakorafa Sofia

6

0

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ENF

Christelle Lechevalier

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (12.10.2017)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

Smerom k stratégii digitálneho obchodu

(2017/2065(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Daniel Dalton

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  opakovane zdôrazňuje svoju podporu stratégii Komisie Obchod pre všetkých; nabáda Komisiu, aby naďalej uprednostňovala nové prístupy zamerané na podporu obchodu s digitálnymi tovarmi a službami a odstránenie digitálnych necolných prekážok; nazdáva sa, že EÚ by mala zohrávať vedúcu úlohu pri presadzovaní digitálneho obchodu na medzinárodnej úrovni, a domnieva sa, že by sa mali preskúmať všetky možnosti, ako v tejto oblasti dosiahnuť pokrok;

2.  zdôrazňuje, že nové výzvy v oblasti digitálneho obchodu sa musia odzrkadliť aj vo vzdelávaní a v presadzovaní digitálnych zručností, ktoré sú dôležité pre spotrebiteľov i pre podniky, a treba vyvinúť úsilie, najmä vo vidieckych oblastiach a v menej rozvinutých hospodárstvach; zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité posilniť konkurencieschopnosť európskych podnikov na svetovom trhu, aby sa v plnej miere využil ekonomický potenciál EÚ;

3.  zdôrazňuje, že opatrenia stanovené v stratégii digitálneho jednotného trhu, napríklad zdokonalenie systémov ochrany spotrebiteľa, zrušenie geografického blokovania, zvýšenie neutrality siete a zlepšenie kybernetickej bezpečnosti, sú dôležité pre politiku zahraničného obchodu EÚ a posilnenie jednotného trhu, ako aj pre upevnenie rokovacej pozície EÚ s tretími krajinami v tejto súvislosti; požaduje preto, aby boli vo všeobecnosti zistené a odstránené prekážky, ktoré bránia digitálnemu obchodu na vnútornom trhu;

4.  poukazuje v tejto súvislosti na význam prístupu na trh pre telekomunikačné podniky v EÚ;

5.  berie na vedomie úsilie WTO postúpiť vpred vo svojom pracovnom programe pre elektronický obchod; žiada Komisiu, aby sa usilovala o ďalšie rozšírenie dohody WTO o informačných technológiách zahrnutím ďalších produktov a pribratím ďalších členských štátov WTO, a berie na vedomie, že v decembri 2017 sa v Buenos Aires bude konať Konferencia ministrov WTO; žiada Komisiu, aby s európskymi podnikmi a členskými štátmi čo najskôr prekonzultovala svoju pozíciu k elektronickému obchodu a k ďalším otázkam v oblasti digitálneho obchodu, ktoré sa na konferencii majú schváliť, aby sa zabezpečil jednotný európsky postoj;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že k pozitívnemu vývoju v tejto oblasti prichádza len veľmi pomaly; vyzýva Komisiu, aby bola ambiciózna pri uvádzaní otázok, ktoré sa majú v tomto programe riešiť; domnieva sa, že osobitnú pozornosť treba venovať rastúcemu počtu spotrebiteľov zapletených do colných postupov, ako aj potenciálnym porušeniam predpisov v súvislosti s tovarom zakúpeným cez internet; domnieva sa, že v tejto súvislosti by pre spotrebiteľov bolo prínosné širšie využívanie nástrojov, akým je napríklad riešenie sporov online; domnieva sa, že v obchodných rokovaniach sa treba usilovať o vyššiu mieru de minimis, čo by zároveň prispelo k ďalšiemu zjednodušeniu pravidiel medzinárodného obchodu;

7.  v tejto súvislosti sa domnieva, že regulačný rámec pre elektronický obchod by mal pri nákupoch tovaru cez internet na jednej strane zabezpečiť účinnú ochranu spotrebiteľov pred porušovaním predpisov, ako aj ich informovanosť o charakteristických vlastnostiach produktov a na druhej strane by mal znížiť byrokratickú záťaž pre malé a stredné podniky, začínajúce podniky, rozširujúce sa podniky a mikropodniky, ktoré môžu najviac získať z garantovanej viditeľnosti online obchodu a môžu mať úžitok z posilnenia digitalizácie a digitálneho obchodu;

8.  zdôrazňuje, že účinné nástroje, ako napríklad bezpečné a spoľahlivé online platobné systémy a inovatívne mechanizmy urovnávania sporov, majú kľúčový význam pre obmedzovanie podvodov v internetovom prostredí, boj proti nekalým praktikám a zlepšovanie prístupu k informáciám o právach spotrebiteľov s cieľom uľahčiť spotrebiteľom domáhanie sa nápravy; žiada Komisiu, aby v súvislosti s nárastom objemu medzinárodného obchodu presadzovala tieto zlepšenia a snažila sa o ich zavedenie;

9.  žiada Komisiu, aby vykonala analýzu colných a daňových dohôd s cieľom zabezpečiť, aby digitálny obchod nebol poškodzovaný pravidlami, ktoré boli vypracované len s ohľadom na fyzický tovar, a aby sa v prípade potreby usilovala o zavedenie zmien;

10.  domnieva sa, že digitálny obchod by sa mal v rámci politiky verejného obstarávania ešte viac zjednodušiť, a to aj využitím možností poskytovania služieb na diaľku a tým, že by sa európskym podnikom, najmä MSP, umožnil prístup k verejnému a súkromnému obstarávaniu;

11.  zdôrazňuje, že digitálnemu obchodu najviac prospieva otvorená výmena údajov bez akýchkoľvek zemepisných obmedzení; domnieva sa, že najvyššou prioritou by malo byť odstránenie požiadaviek na lokalizáciu údajov, a zdôrazňuje, že by sa mali dodržiavať príslušné právne predpisy na ochranu údajov; vyjadruje poľutovanie nad snahou využívať tieto požiadavky ako určitú formu necolných prekážok obchodu a digitálneho protekcionizmu; domnieva sa, že prvým krokom k celosvetovému zákazu požiadaviek na lokalizáciu údajov by mal byť ich zákaz v rámci celého jednotného trhu Únie a zavedenie voľného toku údajov ako „piatej slobody“ v Európe, a podporuje všetko úsilie, ktoré Komisia v tejto súvislosti vynakladá;

12.  vyzýva Komisiu, aby digitálny obchod a tok údajov zahrnula do všetkých budúcich mandátov na obchodné rokovania; okrem toho vyzýva Komisiu, aby sa podľa možnosti usilovala o začlenenie príloh o digitálnom obchode a toku údajov do existujúcich dohôd; vyzýva na prijatie medzinárodného dohovoru o tokoch údajov ako doplnku k dvojstranným dohodám o voľnom toku údajov a zdôrazňuje, že treba zaručiť dodržiavanie platných požiadaviek v oblasti ochrany duševného vlastníctva, ako aj to, aby cezhraničný prenos osobných údajov bol v súlade s existujúcim a budúcim právnym rámcom EÚ, a to najmä prostredníctvom rozhodnutí o primeranosti;

13.  zdôrazňuje, že pri výmene otvorených údajov sa musia dodržiavať zásady ochrany duševného vlastníctva;

14.  konštatuje, že mnohostranné medzinárodné obchodné rokovania o digitálnom obchode nie sú v takom pokročilom štádiu ako porovnateľné rokovania o digitálnom jednotnom trhu; odporúča, aby Komisia aspoň na dvojstrannej úrovni vypracovala pozíciu k očakávanému vývoju v oblasti digitálneho obchodu vrátane vhodnej úpravy ochrany spotrebiteľa, obchodovania s výrobkami, pri ktorých sú nejasné hranice medzi tovarmi a službami (napr. 3D tlače), a tovaru s výrazným podielom digitálnych zložiek (napr. prepojených vozidiel);

15.  podporuje myšlienku, aby sa súčasné moratórium WTO na clá z elektronických prenosov stalo trvalým; vyzýva členské štáty, aby bránili európske záujmy pred akýmikoľvek pokusmi tretích krajín o získavanie príjmov z týchto ciel;

16.  podčiarkuje význam kolaboratívneho hospodárstva v rámci jednotného trhu, ako aj medzi podnikmi a spotrebiteľmi v EÚ a podnikmi mimo EÚ; domnieva sa, že globálny rast tohto typu obchodu by sa mal z hľadiska budúcnosti obchodu vnímať pozitívne;

17.  zdôrazňuje význam medzinárodných noriem pre digitálne zariadenia a služby, najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti; žiada Komisiu, aby zabezpečila zavedenie základných opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s výrobkami v rámci internetu vecí a službami založenými na cloudovom systéme;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

12.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

20

4

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Dennis de Jong, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Arndt Kohn, Roberta Metsola, Marc Tarabella

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrey Kovatchev

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

20

+

ALDE

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

Verts/ALE

Igor Šoltes

3

0

EFDD

Marco Zullo

PPE

Philippe Juvin, Andrey Kovatchev

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (24.10.2017)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

Smerom k stratégii digitálneho obchodu

(2017/2065(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Angelika Mlinar

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

–  so zreteľom na Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, Séria európskych zmlúv č. 108, a jeho dodatkový protokol,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o transatlantických tokoch údajov(1),

–  so zreteľom na článok 45 nariadenia (EÚ) 2016/679, v ktorom sa stanovuje, že tretia krajina zaisťuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov z dôvodu jej vnútroštátneho práva alebo medzinárodných záväzkov, ktoré prijala, zásady právneho štátu, dodržiavanie ľudských práv a existenciu a účinné fungovanie nezávislých dozorných orgánov,

–  so zreteľom na rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-362/14 (Schrems), ktorý objasnil, že primeranú úroveň ochrany v tretej krajine treba chápať ako „v podstate rovnocennú“ s úrovňou ochrany zaručenej v Európskej únii podľa smernice 95/46/ES v spojení s Chartou základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o vykonávaní stratégie obchodnej politiky Obchod pre všetkých – Progresívna obchodná politika, ktorá využíva globalizáciu (COM(2017)0491),

A.  keďže Európska únia je viazaná Chartou základných práv Európskej únie vrátane jej článku 8 o práve na ochranu osobných údajov, článkom 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) o rovnakom základnom práve a článkom 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ);

B.  keďže o ochrane osobných údajov sa v obchodných dohodách nedá vyjednávať a ochrana údajov bola vždy vylúčená z mandátov EÚ na obchodné rokovania;

C.  keďže voľný tok údajov je neoddeliteľnou súčasťou moderného hospodárstva, umožňuje poskytovanie cezhraničných služieb, čím sa vytvárajú mnohé hmatateľné výhody pre používateľov, podporuje globálny dosah európskych podnikov vrátane malých a stredných podnikov a má sa v nadchádzajúcich rokoch ešte viac zintenzívniť;

D.  keďže rámec EÚ na ochranu údajov už umožňuje „voľný tok“ údajov v rámci EÚ a s tretími krajinami, za predpokladu, že sú splnené jeho ustanovenia, ktorými sa má zabezpečiť, že úroveň ochrany osobných údajov, ktorá je v Únii zaručená, sa v dôsledku prenosu neoslabí;

E.  keďže vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov sa nielen objasňujú pravidlá pre posudzovanie úrovne ochrany v tretích krajinách (rozhodnutia o primeranosti), ale sa tiež kodifikuje jeden z nástrojov, ktoré sa už používajú v prípade medzinárodných prenosov (záväzné firemné pravidlá), a poskytujú dve dodatočné možnosti na uľahčenie prenosu osobných údajov (certifikácie a kódexy správania);

F.  keďže ochrana osobných údajov je základným právom a vysoké normy v tejto oblasti pomáhajú budovať dôveru v digitálne hospodárstvo, a tým podporujú rozvoj digitálneho obchodu; keďže podpora vysokých štandardov ochrany údajov a uľahčenie medzinárodného obchodu musia ísť v digitálnom veku ruka v ruke; keďže všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa preto nesmie vnímať ako prekážka pre toky údajov;

G.  keďže obchodné dohody možno využiť ako nástroj na zlepšovanie digitálnych práv; keďže začlenením ustanovení o neutralite siete, zákaze vynútených a neodôvodnených požiadaviek na lokalizáciu údajov, bezpečnosti údajov, bezpečnosti spracúvania a uchovávania údajov, šifrovaní a zodpovednosti sprostredkovateľov do obchodných dohôd možno posilniť najmä ochranu slobody prejavu;

H.  keďže zhromažďovanie, uchovávanie, spracúvanie a prenos údajov v súlade s acquis EÚ o ochrane údajov a digitalizácia takýchto údajov sa stali neoddeliteľnou súčasťou moderných podnikateľských modelov;

I.  keďže členské štáty musia mať možnosť využívať výhody digitálneho obchodu, čo si vyžaduje úzku spoluprácu medzi Komisiou, členskými štátmi a priemyslom EÚ;

1.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že cezhraničný prenos údajov je v súlade s acquis EÚ v oblasti ochrany údajov a s normami EÚ v oblasti základných práv, a to najmä na bilaterálnej úrovni, prostredníctvom rozhodnutí o primeranosti a na medzinárodnej úrovni tým, že sa do našich obchodných dohôd začlení horizontálne ustanovenie, ktoré v plnom rozsahu zachováva právo strany na ochranu osobných údajov a súkromia a ktoré bráni neodôvodneným požiadavkám na lokalizáciu údajov, pod základnou podmienkou, že sa nesmie používať so zámerom obmedziť toky údajov z iných dôvodov ako z dôvodu ochrany osobných údajov; vyzýva Komisiu, aby sa usilovala získať formálne stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) a budúceho Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB) k akýmkoľvek takýmto pravidlám, a to už v štádiu návrhu;

2.  podporuje efektívne využívanie všetkých nástrojov stanovených v rámci všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom zaručiť pevný právny rámec, pričom berie na vedomie skutočnosť, že pravidlami EÚ o prenose osobných údajov by sa mohlo zakázať spracovanie takýchto údajov v tretích krajinách, ak nespĺňajú normu EÚ týkajúcu sa primeranosti;

3.  zdôrazňuje, že najvyššou prioritou je potreba bojovať proti všetkým formám digitálneho protekcionizmu vrátane neodôvodnených požiadaviek na lokalizáciu údajov na iné účely ako na ochranu údajov, keďže takýto protekcionizmus je v rozpore s cieľmi pravidiel EÚ v oblasti ochrany údajov, výrazne obmedzuje možnosti európskych podnikov na trhoch tretích krajín a oslabuje výhody digitálneho obchodu súvisiace s efektívnosťou; zdôrazňuje, že akékoľvek obmedzenie tokov údajov musí byť odôvodnené;

4.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby vystupovala ako referencia na stanovenie vysokých štandardov ochrany údajov, pokiaľ ide o toky údajov na medzinárodnej úrovni, a aby pred postupom rokovaní o medzinárodných alebo obchodných dohodách, ktoré by mohli potenciálne ovplyvniť ochranu údajov, a počas tohto postupu konzultovala s príslušnými inštitúciami a orgánmi EÚ v oblasti ochrany údajov; v tejto súvislosti zdôrazňuje povinnosť Komisie vyplývajúcu z článku 218 ods. 10 ZFEÚ, ktorý stanovuje, že Európsky parlament je ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania;

5.  zdôrazňuje, že obchodná politika už prispieva k boju proti korupcii, napríklad prostredníctvom zvyšovania transparentnosti predpisov a postupov udeľovania a zjednodušovaním colných režimov; poukazuje na to, že stratégia digitálneho obchodu by sa mohla aj naďalej využívať na boj proti korupcii a na zabezpečenie vykonávania medzinárodných dohovorov a zásad, spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, harmonizácie noriem a ochrany a bezpečnosti spotrebiteľa;

6.  zdôrazňuje, že hoci stratégia digitálneho jednotného trhu rieši mnohé z problémov, s ktorými sa digitálny obchod stretáva, podniky EÚ stále čelia značným globálnym prekážkam, ako sú netransparentné predpisy, štátne zásahy a neodôvodnené umiestnenie alebo uchovávanie údajov; upozorňuje, že niektoré z kľúčových opatrení stratégie digitálneho jednotného trhu, ako je napríklad iniciatíva EÚ v oblasti cloud computingu a reforma autorského práva, majú medzinárodný rozmer, ktorý by sa mohol riešiť v rámci európskej stratégie digitálneho obchodu.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

19.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

52

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Lívia Járóka, Dennis de Jong, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Kati Piri, Jaromír Štětina, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kaja Kallas, Martin Sonneborn, Janusz Zemke

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

52

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Kaja Kallas, Angelika Mlinar

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Josu Juaristi Abaunz

NI

Martin Sonneborn

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, József Nagy, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Kati Piri, Soraya Post, Birgit Sippel, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch

ENF

Auke Zijlstra

1

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0233.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

23.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

33

0

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Edouard Ferrand, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Nicola Danti, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Merja Kyllönen, Marco Zullo


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ALDE

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Bolesław G. Piecha, Emma McClarkin, Jan Zahradil, Joachim Starbatty

EFDD

Marco Zullo, William (The Earl of) Dartmouth

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Maria Arena, Nicola Danti

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Klaus Buchner

0

-

 

 

5

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Merja Kyllönen

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia