Διαδικασία : 2017/2069(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0385/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0385/2017

Συζήτηση :

PV 11/12/2017 - 19
CRE 11/12/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0487

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 1007kWORD 140k
30.11.2017
PE 606.039v03-00 A8-0385/2017

σχετικά με την έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής

(2017/2069(INI))

Επιτροπή Αναφορών

Εισηγήτρια: Beatriz Becerra Basterrechea

Συντάκτης γνωμοδότησης (*):

Csaba Sógor, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής

(2017/2069(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής - Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ» (COM(2017)0030),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε για την επίτευξη πραγματικής ιθαγένειας της ΕΕ 2013-2016,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης του 2015 σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ, που διοργανώθηκε από την Επιτροπή, καθώς και τα αποτελέσματα των ερευνών του Ευρωβαρομέτρου του 2015 σχετικά με τα εκλογικά δικαιώματα και την ιθαγένεια,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6 και 9-12 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), τα άρθρα 18-25 της ΣΛΕΕ και τα άρθρα 11, 21 και 39 έως 46 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον σεβασμό στο κράτος δικαίου, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων,

–  έχοντας υπόψη το δικαίωμα υποβολής αναφοράς που κατοχυρώνεται στο άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 165 της ΣΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το δικαίωμα υποβολής αναφοράς που κατοχυρώνεται στο άρθρο 227 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 1 της ΣΛΕΕ σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 2 της ΣΛΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά(1), και ιδίως το έγγραφο για το αποτέλεσμα της άτυπης συνεδρίασης των Κέντρων SOLVIT που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα στις 18 Σεπτεμβρίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Πολίτες της ΕΕ: τα δικαιώματά σας, το μέλλον σας(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Φεβρουαρίου 2017, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Μαρτίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»(7),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση) (COM(2016)0411),

–  έχοντας υπόψη την έκθεσή του σχετικά με τις δραστηριότητες της ομάδας εργασίας του για θέματα παιδικής πρόνοιας, και ιδίως τα συμπερασμάτά της(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2015(9),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών, της 23ης Φεβρουαρίου 2017(10), και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της 1ης Ιουνίου 2017(11), σχετικά με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015,

–  έχοντας υπόψη τις ακροάσεις που διοργανώθηκαν από την Επιτροπή Αναφορών το 2016 και 2017, και ιδίως: την κοινή δημόσια ακρόαση, της 11ης Μαΐου 2017, που συνδιοργανώθηκε από τις επιτροπές LIBE, PETI και EMPL με τίτλο «Η κατάσταση και τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο»· τη δημόσια ακρόαση, της 11ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Εμπόδια στην ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να κυκλοφορούν και να εργάζονται στην εσωτερική αγορά»· τη δημόσια ακρόαση, της 4ης Μαΐου 2017, με τίτλο «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προστασία των μειονοτήτων»· την κοινή δημόσια ακρόαση, της 15ης Μαρτίου 2016, που διοργάνωσαν η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Επιτροπής και οι επιτροπές LIBE, PETI, AFCO και JURI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Η ιθαγένεια της Ένωσης στην πράξη», και την κοινή ακρόαση σχετικά με την ανιθαγένεια που διοργάνωσαν οι επιτροπές LIBE και PETI στις 29 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση της επιτροπής PETI, της 22ας Φεβρουαρίου 2016, με τίτλο «Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (άρθρο 51);», την ακρόαση, της 21ης Ιουνίου 2016, με θέμα «Διαφάνεια και ελευθερία πληροφόρησης στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ» και αυτή, της 22ας Ιουνίου 2017, σχετικά με την «Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο ευρωπαϊκό σχέδιο», σε συνδυασμό με τις προηγούμενες ακροάσεις εντός της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου, σχετικά με το «Δικαίωμα υποβολής αναφοράς» (23 Ιουνίου 2015) και σχετικά με την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών» (26 Φεβρουαρίου 2015),

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες που ανατέθηκαν το 2016 και το 2017 από το Θεματικό Τμήμα Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Αναφορών, με τίτλο «Εμπόδια στο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους», «Οι διακρίσεις όπως προέκυψαν από τις αναφορές που έχουν ληφθεί», «Ο αντίκτυπος του Brexit σε σχέση με το δικαίωμα υποβολής αναφοράς και τις ικανότητες, τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών» και «Ο προστατευτικός ρόλος της Επιτροπής Αναφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0385/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιθαγένεια της ΕΕ και τα συναφή δικαιώματα θεσπίστηκαν αρχικά το 1992 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και ενισχύθηκαν περαιτέρω με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, που τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2009, καθώς και με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση της ιθαγένειας απαιτεί την πρότερη εγγύηση και άσκηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και ιδίως των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολιστική προσέγγιση για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις Συνθήκες της ΕΕ, όπως η πλήρης απασχόληση και η κοινωνική πρόοδος, είναι καθοριστικής σημασίας για να καταστεί δυνατή η πραγματική άσκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που συνδέονται με την ιθαγένεια της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην ιθαγένεια της Ένωσης αποκτάται μέσω της ιθαγένειας ενός κράτους μέλους, η οποία ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από αυτόν τον θεσμό προκύπτουν ταυτόχρονα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που ορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ και δεν εξαρτώνται από τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον λόγο αυτόν, ισχύει επίσης ότι τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των υποεθνικών αρχών τους, δεν μπορούν να περιορίζουν αδικαιολόγητα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της πρόσβασης στην εθνική ιθαγένεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές του δικαίου της Ένωσης, όπως είναι οι αρχές της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων, αμφότερες εκ των οποίων είναι κατάλληλα καθορισμένες στη νομολογία του ΔΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις Συνθήκες, κάθε πολίτης της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει ίση προσοχή από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της Ένωσης αναμένουν ότι τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των υποεθνικών αρχών τους, εφαρμόζουν τόσο το κοινοτικό δίκαιο όσο και τους εθνικούς νόμους τους, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια την οποία κατέχουν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες προώθησης της ιθαγένειας της ΕΕ συνδέονται με τη βελτίωση της ποιότητας της δημοκρατίας εντός της Ένωσης, με την ουσιαστική άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και με τη δυνατότητα που παρέχεται σε κάθε πολίτη να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε μονομερής μεταβολή των συνόρων ενός κράτους μέλους παραβιάζει, τουλάχιστον, τα άρθρα 2, 3.2 και 4.2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θέτει σε κίνδυνο την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εδραίωσε τα αναφαίρετα δικαιώματα και τις εγγυήσεις που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ελευθερίας των πολιτών να ταξιδεύουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν σε άλλα κράτη μέλη, να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή πολιτική ζωή, να προωθούν την ισότητα και τον σεβασμό της πολυμορφίας και να προστατεύονται από τις διακρίσεις, ιδίως δε αυτές που έχουν ως βάση την ιθαγένεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρκώς αυξανόμενη άσκηση του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως συνέπεια την εμφάνιση των μεικτών οικογενειών που δημιουργούνται από άτομα με διάφορες ιθαγένειες, και συχνά συμπεριλαμβάνουν παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αποτελεί καλή εξέλιξη για την εδραίωση της ιθαγένειας της ΕΕ ως θεσμού και επίσης συνεπάγεται συγκεκριμένες ανάγκες και δημιουργεί προκλήσεις σε διάφορους τομείς, που περιλαμβάνουν και νομικές πτυχές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit) έχει υπογραμμίσει τη σπουδαιότητα των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ και τον καίριο ρόλο τους στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ, και ότι έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων σχετικά με την πιθανή απώλεια δικαιωμάτων που θα συνεπαγόταν το Brexit και για τις δύο πλευρές, ιδίως όσον αφορά τα 3 εκατομμύρια πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 1,2 εκατομμύριο πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στην ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από τα πρόσφατα γεγονότα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανθρωπιστική κρίση των προσφύγων, οι καταστροφικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας, και η αύξηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέτουν υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα της ΕΕ και σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό σχέδιο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και η άσκησή του αποτελούν κεντρικά ζητήματα όσον αφορά την ιθαγένεια της ΕΕ και συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι της Ευρώπης δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία θεωρείται από τους ευρωπαίους πολίτες, σε ό,τι αφορά την αναγνώριση και τη δημοφιλία, ως το πλέον θετικό επίτευγμα της ΕΕ, μετά τη διασφάλιση της ειρήνης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πολλές ληφθείσες αναφορές, η ελεύθερη κυκλοφορία και η άσκησή της έχουν παραβιαστεί από διάφορα κράτη μέλη που έχουν απελάσει ή απειλούν να απελάσουν από την επικράτειά τους ευρωπαίους πολίτες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως καθίσταται σαφές από τις αναφορές και τις καταγγελίες που έχουν λάβει η Επιτροπή και το SOLVIT, οι πολίτες της ΕΕ αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών τους λόγω σημαντικών οικονομικών προβλημάτων και προβλημάτων απασχόλησης, τα οποία επιδεινώνονται με την έγκριση μέτρων λιτότητας σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, καθώς και λόγω του διοικητικού φόρτου και της γραφειοκρατίας στα κράτη μέλη, καθώς και στην παραπληροφόρηση ή/και στην έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους των αρχών των κρατών μελών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος δέρματος ή εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων απόψεων, ιδιότητας του μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, αποτελεί τη βασική έκφραση της ιθαγένειας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή άσκηση της ελεύθερης κυκλοφορίας, όπως καταδεικνύεται από τις αναφορές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες αποτελεί μία από τις ιδρυτικές αξίες της ΕΕ που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 8 % των πολιτών της EE ανήκει σε εθνική μειονότητα και περίπου το 10 % ομιλεί περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματική προστασία των μειονοτήτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών και των δημοκρατικών θεσμών περιλαμβάνει την καταπολέμηση των διακρίσεων και της ανισότητας των φύλων σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποεκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων, ιδίως στον πολιτικό χώρο και σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων επιχειρήσεων, συνιστά εμπόδιο στην ανάπτυξη ικανοτήτων και αποδυναμώνει τη συμμετοχή των γυναικών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορα εμπόδια όσον αφορά τη συμμετοχή και τον ηγετικό ρόλο των γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, όπως η διατήρηση έμφυλων στερεοτύπων και οι συνέπειες της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, παράλληλα με τις δυσμενείς επιπτώσεις της στα ζητήματα ισότητας των φύλων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές στην ΕΕ ως προς την προστασία των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας σε περιπτώσεις διασυνοριακής οικογενειακής διαμάχης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελούν εμπόδιο στην ισότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται τόσο ως ψηφοφόροι όσο και στις ηγετικές θέσεις, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για αιρετά αξιώματα, τη δημόσια διοίκηση, την πανεπιστημιακή κοινότητα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή τον ιδιωτικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρέως διαδεδομένες πολλαπλές διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και ο δυσανάλογος αριθμός γυναικών που είναι αντιμέτωπες με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό αποτελούν εμπόδια στην πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολιτών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ορίζουν τα άρθρα 20 και 227 της ΣΛΕΕ, καθώς και το άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, αποτελεί έναν από τους πυλώνες της ιθαγένειας της ΕΕ, κατατάσσεται ως το δεύτερο πιο γνωστό από τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ, και πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, μέσω μιας διαδικασίας που πρέπει να είναι ανοικτή, δημοκρατική και διαφανής·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ θα μπορούσαν να διασφαλιστούν με μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διαθέτουν το δημοκρατικό δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις ευρωπαϊκές εκλογές, ακόμα και όταν κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών, που έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία, να ψηφίζουν στις ευρωπαϊκές και τις τοπικές εκλογές δεν διευκολύνεται και δεν προωθείται εξίσου σε όλα τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες αναφορές έχουν επισημάνει την ύπαρξη γραφειοκρατικών εμποδίων και ελλείψεων είτε διοικητικής είτε άλλης φύσης, όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις εθνικές και περιφερειακές εκλογές του κράτους μέλους καταγωγής για τα άτομα που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολίτες οι οποίοι δεν απολαμβάνουν πλήρως αυτό το δημοκρατικό δικαίωμα, όπως στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία στα κράτη μέλη που, ενώ έχουν κυρώσει τη Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ), δεν έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωσή τους να μεταρρυθμίσουν την εκλογική νομοθεσία ώστε να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρία να ασκούν το δικαίωμα ψήφου·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να διοργανώνουν ή να στηρίζουν, μαζί με άλλους πολίτες της ΕΕ από όλα τα κράτη μέλη, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών (ΕΠΠ), κάτι που θα έπρεπε να τους δίνει τη δυνατότητα να συμβάλλουν στον καθορισμό της νομοθετικής ατζέντας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΠΠ αποτελεί σημαντικό εργαλείο άμεσης δημοκρατίας το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να είναι διαφανής και αποτελεσματική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος δεν έχει υπάρξει ικανοποιητική έως τώρα·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία του χώρου Σένγκεν και η ενσωμάτωση του κεκτημένου Σένγκεν στο πλαίσιο της ΕΕ έχουν ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ και αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα συμπεράσματά του υπ’ αριθ. 9166/3/11 και 9167/3/11, της 9ης Ιουνίου 2011, επιβεβαίωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την τεχνική ετοιμότητα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας να προσχωρήσουν στον χώρο Σένγκεν·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους λόγους ανησυχίας των πολιτών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να φροντίσει ώστε οι πολίτες της να αισθάνονται ότι η ελευθερία και η ασφάλειά τους προστατεύονται και διασφαλίζονται σε όλη την επικράτειά της και να εξασφαλίσει ότι οι ελευθερίες τους και τα δικαιώματά τους τυγχάνουν εξίσου σεβασμού και προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία αποτελεί παγκόσμια απειλή που πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής που συνοδεύει την οδηγία (ΕΕ) 2015/637 του Συμβουλίου, της 20ής Απριλίου 2015, περί των μέτρων συντονισμού και συνεργασίας προς διευκόλυνση της προξενικής προστασίας για μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες(12), σχεδόν επτά εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ ταξιδεύουν ή ζουν σε χώρες εκτός της ΕΕ στις οποίες η χώρα τους δεν διαθέτει πρεσβεία ή προξενείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μη αντιπροσωπευόμενων πολιτών της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί έως το 2020 σε τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι πολίτες της ΕΕ διαμένουν στο έδαφος τρίτης χώρας στην οποία δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος καταγωγής τους έχουν το δικαίωμα να απολαύουν της προστασίας που παρέχουν οι διπλωματικές και προξενικές αρχές οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους του κράτους αυτού·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση της Επιτροπής του 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ, η οποία απαριθμεί τις νέες προτεραιότητες ανά τομέα δραστηριότητας για τα επόμενα έτη· υπενθυμίζει ότι η ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ αποτελεί κοινή ευθύνη των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· υπογραμμίζει εν προκειμένω τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή ως θεματοφύλακας των Συνθηκών κατά την εφαρμογή των άρθρων 258 έως 260 της ΣΛΕΕ· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο οι προτεραιότητες να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανησυχίες των πολιτών και να καθοριστούν σαφείς, συγκεκριμένες δεσμεύσεις και δράσεις για τα επόμενα τρία έτη· ζητεί από την Επιτροπή να επιταχύνει την εφαρμογή της πολιτικής της για την επιβολή του ενωσιακού δικαίου, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και μηχανισμούς·

2.  σημειώνει ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς, το δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα και μητρώα είναι απτά και θεμελιώδους σημασίας στοιχεία της ιθαγένειας της ΕΕ και αυξάνουν τη διαφάνεια κατά τη λήψη αποφάσεων· εκφράζει, ως εκ τούτου, την επιθυμία του να προαχθούν και να επισημανθούν τα δικαιώματα αυτά ως βασικά στοιχεία της έκθεσης της Επιτροπής για την ιθαγένεια της ΕΕ και να αποτυπωθούν σωστά σε αυτήν·

3.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος υποβολής αναφοράς έχει διευκολυνθεί χάρη στη βελτιωμένη επεξεργασία των αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην ηλεκτρονική πύλη της Επιτροπής Αναφορών, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί στα τέλη του 2014 και επιτρέπει την υποβολή αναφορών με απλό τρόπο, καθώς και την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους, όπως φαίνεται σε άλλα σημεία από τις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής Αναφορών· ζητεί να ολοκληρωθεί, χωρίς καθυστέρηση, η υλοποίηση των επόμενων σταδίων του έργου όπως έχει προβλεφθεί, καθώς αυτό θα επιτρέψει μια πολύ πιο διαδραστική παρακολούθηση της διαδικασίας υποβολής αναφορών από τους αναφέροντες και τους υποστηρικτές τους·

4.  υπογραμμίζει ότι η επιτυχής άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια προϋποθέτει ότι τα κράτη μέλη σέβονται όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· τονίζει το γεγονός ότι η θέσπιση της δημοκρατικής και συμμετοχικής διακυβέρνησης, το μέγιστο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και η άμεση συμμετοχή όλων των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε τελική ανάλυση, ενισχύουν την ιθαγένεια της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν καλύτερα τους πολίτες της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα και τα καθήκοντά τους και να διευκολύνουν την ίση πρόσβαση και τον ισότιμο σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών τόσο στο κράτος καταγωγής τους όσο και στα άλλα κράτη μέλη· επισημαίνει τις υπάρχουσες επιλογές για εξαίρεση ορισμένων κρατών μελών από τμήματα των Συνθηκών της ΕΕ, γεγονός το οποίο δημιουργεί εκ των πραγμάτων διαφορές στα δικαιώματα των πολιτών·

5.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι σχεδόν τα τελευταία δέκα χρόνια δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την έγκριση της οδηγίας κατά των διακρίσεων που θα ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να επανεκκινήσουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις δίνοντάς τους ύψιστη προτεραιότητα· λαμβάνει υπό σημείωση τη δέσμευση της Επιτροπής να υποστηρίξει ενεργά την ολοκλήρωση αυτών των διαπραγματεύσεων·

6.  εκφράζει τη λύπη του για την μακροχρόνια απουσία προόδου σχετικά με την πρόταση του 2008 για οδηγία περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο για μια όσο το δυνατόν ταχύτερη έγκριση της πρότασης·

7.  είναι της άποψης ότι η αποτελεσματικότητα των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων θα πρέπει να αυξηθεί και τα εναπομένοντα εμπόδια να αρθούν· συνιστά στην Επιτροπή να επικαιροποιήσει τις δύο πρώτες οδηγίες κατά των διακρίσεων, και συγκεκριμένα την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με την ισχύουσα έκδοση των Συνθηκών και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

8.  ζητεί τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου και μέτρων συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών με στόχο τη διασφάλιση υψηλών επιπέδων κοινωνικής προστασίας και σταθερών και κατάλληλα αμειβόμενων θέσεων απασχόλησης· θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ·

9.  επισημαίνει ότι τα μέτρα λιτότητας που εγκρίθηκαν σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών έχουν επιτείνει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, περιορίζοντας σημαντικά την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ·

10.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του και την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση γενικής οδηγίας σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των διάφορων τρόπων μεταφοράς· συνιστά οι νομοθέτες να επιταχύνουν τις δραστηριότητές τους όσον αφορά την έγκριση μιας ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα· χαιρετίζει τη διοργανική συμφωνία που επιτεύχθηκε για την εφαρμογή της Συνθήκης του Μαρακές σχετικά με το ενωσιακό δίκαιο περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την οποία είχε στηρίξει η Επιτροπή Αναφορών από το 2011, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ταχεία κύρωση της Συνθήκης του Μαρακές από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· καλεί όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ) και να υπογράψουν το Πρωτόκολλό της· υποστηρίζει την διεύρυνση της χρήσης της αμοιβαία αναγνωρισμένης κάρτας αναπηρίας της ΕΕ σε όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία και λειτουργικούς περιορισμούς στην ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η δυνατότητα πρόσβασης στους ιστοτόπους της ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία·

11.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δραστικότερες ενέργειες ώστε να αντιμετωπίσει τις διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΔΜ και να καταπολεμήσει την ομοφοβία μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων μέτρων που θα ληφθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί ταυτόχρονα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ και να προωθούν τη διασυνοριακή αναγνώριση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ και των οικογενειών τους στην ΕΕ·

12.  υπενθυμίζει ότι η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσω της στρατηγικής ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της στρατηγικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων 2016-2019· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την πλήρη πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης σε όλα τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την εξάλειψη των διακρίσεων και την καταπολέμηση των δηλώσεων που εισάγουν διακρίσεις κατά των γυναικών στην ΕΕ και που ενθαρρύνουν τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο· επαναλαμβάνει ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην εκπαίδευση που σχετίζεται με την ιθαγένεια, την ιδιότητα του πολίτη, καθώς και με θέματα ισότητας των φύλων σε όλη την Ευρώπη· εφιστά την προσοχή στο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ, το οποίο υπονομεύει τη δυνατότητα εκατομμυρίων γυναικών να έχουν ουσιαστική οικονομική αυτονομία· τονίζει τη σημασία που έχει συμμετοχή των νέων, και ιδίως των γυναικών και των κοριτσιών, στην πολιτική και απευθύνει έκκληση για περαιτέρω δράση εκ μέρους της Επιτροπής και των κρατών μελών για την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους·

13.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να υπογράψει και να ολοκληρώσει η ΕΕ την προσχώρησή της στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι ο περιορισμός σε δύο τομείς - στον τομέα των ζητημάτων που άπτονται της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και στον τομέα του ασύλου και της μη επαναπροώθησης - εγείρει ζητήματα ασφάλειας δικαίου σε ό,τι αφορά τον βαθμό προσχώρησης της ΕΕ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για την κύρωση και την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης· καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να κυρώσουν αμελλητί την εν λόγω Σύμβαση, και καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια οδηγία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών· χαιρετίζει την υποβολή, από την Επιτροπή, της δέσμης μέτρων για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να υλοποιήσουν τα μέτρα αυτά το συντομότερο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ένταξη και την εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των ευάλωτων πολιτών που εκτίθενται σε διατομεακές πολλαπλές διακρίσεις, έτσι ώστε οι πολίτες αυτοί να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια, για παράδειγμα μέσω κατάλληλων στρατηγικών· καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τις προσπάθειες για την απεμπλοκή της οδηγίας σχετικά με τις γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εγκρίνει τη στρατηγική της δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019 υπό μορφή ανακοίνωσης·

14.  υπενθυμίζει ότι οι παραδοσιακές μειονότητες συνυπάρχουν εδώ και αιώνες με κυρίαρχους πολιτισμούς στην ευρωπαϊκή ήπειρο· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην προστασία των μειονοτήτων, για παράδειγμα με την προώθηση συνεδριάσεων, σεμιναρίων και ψηφισμάτων που αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, καθώς και με συγκεκριμένες διοικητικές ενέργειες εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· φρονεί ότι οφείλει η ΕΕ να θεσπίσει υψηλά πρότυπα προστασίας των μειονοτήτων, αρχής γενομένης από τα πρότυπα που είναι κωδικοποιημένα σε πράξεις διεθνούς δικαίου, όπως είναι αυτές του Συμβουλίου της Ευρώπης· φρονεί επίσης ότι τα πρότυπα αυτά οφείλουν να ενσωματωθούν σε μεγάλο βαθμό σε ένα νομικό πλαίσιο που να εγγυάται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ολόκληρη την ΕΕ· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν πλήρως τη Σύμβαση πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, καθώς και να εφαρμόσουν τις Συνθήκες καλόπιστα· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη εφαρμογής των αρχών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)· εκφράζει τη λύπη του για οποιαδήποτε ρητορική η οποία υποκινεί διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια· ενθαρρύνει τις εθνικές κυβερνήσεις να βρουν βιώσιμες λύσεις και να προωθήσουν τη νοοτροπία της γλωσσικής πολυμορφίας σε όλα τα κράτη μέλη και στην ΕΕ στο σύνολό της, πέρα από τα όρια των επίσημων γλωσσών της ΕΕ, δεδομένου ότι τόσο οι Συνθήκες όσο και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ περιέχουν αναφορές στην προστασία των εθνικών μειονοτήτων και στις διακρίσεις που πραγματοποιούνται για λόγους γλώσσας·

15.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον αριθμό των Ρομά στην Ευρώπη, οι οποίοι υφίστανται διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την καταχώριση στα μητρώα γεννήσεων και, κατά συνέπεια, δεν διαθέτουν έγγραφα ταυτότητας, στερούνται πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες στις χώρες διαμονής τους, και συνεπώς στερούνται επίσης πρόσβασης σε κάθε δικαίωμα εντός της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν άμεσα διορθωτικά μέτρα επ’ αυτού ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα εν λόγω άτομα ασκούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί και να παρακολουθεί την κατάσταση στα κράτη μέλη και να δρομολογήσει νομικά δεσμευτική νομοθεσία για τον προσδιορισμό και την προστασία των ατόμων που δεν έχουν αναγνωρισμένη ιθαγένεια και πρόσβαση σε έγγραφα ταυτότητας·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα για την άρση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τα εμπόδια στην ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να κυκλοφορούν και να εργάζονται στην εσωτερική αγορά(13), και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ με βάση τις αναφορές που απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(14)·

17.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ στα κράτη μέλη και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την άρση των δυνητικών εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία· εκφράζει την ικανοποίησή του για το εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας διότι βοηθά τις τοπικές αρχές να κατανοήσουν καλύτερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ελεύθερη κυκλοφορία·

18.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να διαθέσει και να καταστήσει πιο προσβάσιμα αρκετά κέντρα πληροφόρησης και βοήθειας σχετικά με την ΕΕ και τα δικαιώματα που παρέχει στους πολίτες της, όπως το δίκτυο Europe Direct, η πύλη «Η Ευρώπη σου» και η πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης προκειμένου να ενημερώνει καλύτερα τα άτομα που ασκούν τα δικαιώματά τους ως πολίτες της ΕΕ· λαμβάνει υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για μια ενιαία ψηφιακή πύλη που θα δίνει στους πολίτες εύκολη, διαδικτυακή πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφόρησης, υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων εντός της ενιαίας αγοράς·

19.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το δίκτυο SOLVIT βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των υπηρεσιών του και των εθνικών κέντρων προκειμένου να δίνεται καλύτερη συνέχεια σε ανεπίλυτες και επαναλαμβανόμενες υποθέσεις, καθώς και καλύτερη διάρθρωση ανάμεσα στους διάφορους ενωσιακούς μηχανισμούς επιβολής του δικαίου της ΕΕ, όπως ο EU PILOT και ο CHAP· καλεί ταυτόχρονα τα κράτη μέλη να προωθήσουν στους πολίτες της ΕΕ το δίκτυο SOLVIT και τις υπηρεσίες του, καθώς και άλλους μηχανισμούς ένδικων μέσων και συμμετοχής των πολιτών, τόσο σε ενωσιακό επίπεδο (π.χ. μέσω της Επιτροπής Αναφορών του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών) όσο και σε εθνικό επίπεδο (π.χ. μέσω των περιφερειακών ή τοπικών διαμεσολαβητών, των επιτροπών αναφορών ή των νομοθετικών πρωτοβουλιών των πολιτών)·

20.  υποστηρίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στην έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ να οργανώσει εκστρατεία πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης σε ενωσιακό επίπεδο σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ, προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους· τονίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, με σκοπό την πραγματική ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, και ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρουσιάζονται με σαφή και κατανοητό τρόπο, ώστε οι πολίτες να είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις Συνθήκες και από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· σε αυτό το πλαίσιο εκφράζει βαθιά λύπη για τη μυστικότητα και την έλλειψη διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις συμφωνιών, όπως η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) ή η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (CETA), που θίγουν θεμελιώδεις πτυχές της άσκησης της ιθαγένειας· συνιστά την προώθηση της διαφάνειας και της προορατικής προξενικής βοήθειας ως των πλέον ενδεδειγμένων εργαλείων για τον σκοπό αυτό, καθώς και την κατάλληλη δημοσίευση των αναγκαίων πληροφοριών για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης των νεοαφιχθέντων·

21.  υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε άλλα κράτη μέλη είναι τομείς όπου οι πολίτες της ΕΕ αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες και ζητεί από την Επιτροπή την αυστηρή επιβολή του νόμου για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών·

22.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση της πολιτικής δυσαρέσκειας των πολιτών που είναι αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας και του περιορισμού των δικαιωμάτων και των ελευθεριών· τονίζει ότι είναι ανάγκη να τεθεί ως προτεραιότητα η καταπολέμηση της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, των διακρίσεων και της ρητορικής μίσους, η ανάπτυξη των οποίων είναι το αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, αυτών ακριβώς των πολιτικών λιτότητας και του περιορισμού των δικαιωμάτων και των ελευθεριών·

23.  αναγνωρίζει ότι η ανάληψη δράσης για την αύξηση της προσέλευσης των ψηφοφόρων στις κάλπες κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές αποτελεί κοινή αρμοδιότητα της ΕΕ και των κρατών μελών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο ενημερώνοντας καλύτερα τους πολίτες για το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις τοπικές και ευρωπαϊκές εκλογές, μέσω πολλαπλών διαύλων και σε κατανοητή γλώσσα, και με την άρση όλων των εμποδίων στη συμμετοχή τους, όπως είναι οι οικονομικές, κοινωνικές και γλωσσικές διακρίσεις, οι αθέμιτες πρακτικές και η διαφθορά· καλεί τα κράτη μέλη να άρουν τα εμπόδια που σχετίζονται με την πρόσβαση των πολιτών με αναπηρία και να διευκολύνουν τη συμμετοχή σε όλες τις ψηφοφορίες για τους πολίτες που διαμένουν, εργάζονται ή σπουδάζουν μακριά από τον τόπο όπου ψηφίζουν συνήθως, για παράδειγμα με την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και λύσεων ψηφοφορίας·

24.  πιστεύει ότι η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου θα μπορούσε να αποτελεί ευκαιρία για να καταστεί η Ένωση πιο δημοκρατική· υπογραμμίζει το γεγονός ότι χιλιάδες Ευρωπαίοι συμμερίζονται αυτή την άποψη· υπενθυμίζει την ανάγκη να προωθηθεί η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές μέσα από μια μεγαλύτερη προβολή των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τονίζει πως η ενίσχυση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί κοινή ευθύνη της ΕΕ και των κρατών μελών της· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να συμπεριλάβει, στην αναθεώρηση της προαναφερόμενης πράξης, ψηφοδέλτια στα οποία έχει ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου και έχει τηρηθεί η ισορροπία στην εκπροσώπηση των φύλων· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει δράση σχετικά με τις καταγγελίες που συνδέονται με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις ευρωπαϊκές και δημοτικές εκλογές, να καταρτίσει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το νωρίτερο δυνατόν, και να φροντίσει ώστε το εν λόγω σύστημα να είναι διαθέσιμο σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες της ΕΕ· ζητεί από τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενθαρρύνουν τα άτομα που δεν έχουν την ιθαγένεια κανενός κράτους και που διαμένουν μόνιμα στα κράτη μέλη της ΕΕ να αποκτήσουν την ιθαγένεια του κράτους μέλους υποδοχής, ώστε να μπορούν να ασκούν πλήρως τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ· θεωρεί ότι οι πολίτες της ΕΕ που μετοικούν και διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους στις εθνικές εκλογές της χώρας καταγωγής τους· καλεί τα κράτη μέλη που στερούν τα εκλογικά δικαιώματα από τους υπηκόους τους που επιλέγουν να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος για μεγάλο χρονικό διάστημα, να χαλαρώσουν τις προϋποθέσεις για τους πολίτες αυτούς ώστε να διατηρήσουν το δικαίωμά τους να ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να έχουν τη δυνατότητα τα άτομα με αναπηρία να ασκούν το δικαίωμά τους να ψηφίζουν, χωρίς κανενός είδους διάκριση· υποστηρίζει την πιθανότητα θέσπισης ενός ευρωπαϊκού δελτίου ταυτότητας επιπλέον των εθνικών εγγράφων ταυτότητας·

25.  καλεί τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα της φθίνουσας προσέλευσης των ψηφοφόρων στις κάλπες και το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· υποστηρίζει ότι η θέσπιση υπερεθνικών ψηφοδελτίων για την πλήρωση μέρους των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συνέβαλε θετικά στην προώθηση της έννοιας της ιθαγένειας της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τη θέσπιση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρονικό ορίζοντα τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019· εκτιμά ότι ο ορισμός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα συνιστά σημαντικό βήμα στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός γνήσιου ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου, ωστόσο είναι πεπεισμένο ότι ο στόχος μιας πραγματικά ευρωπαϊκής προεκλογικής εκστρατείας μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσω πανευρωπαϊκών δραστηριοτήτων και δικτύων που συνδέουν τα τοπικά και εθνικά μέσα ενημέρωσης, και ιδίως τα δημόσια μέσα ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, σεμινάρια, Διαδίκτυο)·

26.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2017) 0482) σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η οποία περιέχει πρόταση για αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του· ελπίζει ότι η αναθεώρηση του κανονισμού θα οδηγήσει σε έναν πιο διαφανή, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον χρήστη μηχανισμό ΕΠΠ, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει τη δημοκρατική και ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών στον ευρωπαϊκό διάλογο και στον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης· τονίζει τον σημαντικό νομοθετικό ρόλο που θα διαδραματίσει το Κοινοβούλιο και τη σημασία της καλής συνεργασίας με την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης του κανονισμού· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει διατάξεις για την αναθεώρηση των νομικών κριτηρίων περί παραδεκτού, των απαιτήσεων καταχώρισης και των διαδικασιών εξέτασης των ΕΠΠ·

27.  θεωρεί ότι, για το συμφέρον της ιθαγένειας της Ένωσης, είναι απαραίτητο η Επιτροπή να αναλάβει δράση για την ενίσχυση της πολιτιστικής διάστασης της Ευρώπης· ενθαρρύνει το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» να παράσχει χρηματοδότηση σε περισσότερα καινοτόμα έργα που έχουν δυνατότητες για συστημικό αντίκτυπο· προτείνει την ανάπτυξη του προγράμματος «Γνωριμία με την Ευρώπη» παράλληλα και συμπληρωματικά με το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»·

28.  προτείνει, προκειμένου να ενισχυθεί η ιθαγένεια της Ένωσης και η άσκησή της, η Επιτροπή να ενθαρρύνει τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν στον διορισμό συμβούλων αρμόδιων για ευρωπαϊκά θέματα, καθώς αυτό είναι το επίπεδο διακυβέρνησης που βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες·

29.  συνιστά στην Επιτροπή να δημιουργήσει ένα μητρώο εισόδου σε όλες τις έδρες της, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών στα κράτη μέλη, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να απευθύνονται εγγράφως, διά ζώσης και σε οποιοδήποτε από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τις κατάλληλες διασφαλίσεις·

30.  συνιστά στην Επιτροπή να δημιουργήσει, σε συνεργασία με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την παροχή καθολικής υπηρεσίας, ένα σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων με πιστοποίηση του περιεχομένου, της ημερομηνίας και των στοιχείων του αποστολέα, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να απευθύνονται εγγράφως από απόσταση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τις κατάλληλες διασφαλίσεις·

31.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και στην πληροφόρηση, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η πολυφωνία στην κοινωνία και στα μέσα ενημέρωσης αποτελούν αναπόσπαστα μέρη μιας υγιούς δημοκρατίας και, συνεπώς, συνιστούν συνταγματικό θεμέλιο της ιδιότητας μέλους της ΕΕ, όπως κατοχυρώνεται από τα άρθρα 2 και 6 της ΣΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη μιας σαφώς καθορισμένης πολιτικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση της αντιευρωπαϊκής προπαγάνδας και των ψευδών πληροφοριών, καθώς και για την προώθηση της ανεξαρτησίας των δημόσιων μέσων ενημέρωσης από τις κυβερνήσεις· προτείνει τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα σε όλα τα κράτη μέλη να αφιερώνουν μια ελάχιστη χρονική διάρκεια σε περιεχόμενο που σχετίζεται με την ΕΕ· προτείνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προβούν στη δημιουργία ευρωπαϊκών τηλεοπτικών σταθμών που θα εκπέμπουν σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, και να εκπαιδεύουν τους πολίτες σχετικά με την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας από μικρή ηλικία· υποστηρίζει τη διάδοση του υλικού που παράγεται από τον Τύπο και τα πολυμέσα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη περαιτέρω ευαισθητοποίησης των ευρωπαίων δημοσιογράφων·

32.  φρονεί ότι η γλωσσική πολυμορφία και η διαφάνεια αποτελούν βασικά εργαλεία για να έλθουν οι πολίτες πιο κοντά στην ΕΕ και να συμμετέχουν στις δραστηριότητές της· επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε έγγραφα αντιπροσωπεύει το 30 % των ερευνών που περάτωσε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια το 2016, συνεπώς συνιστά την προώθηση του δικαιώματος πρόσβασης σε έγγραφα, καθώς και τη μετάφραση όσο το δυνατόν περισσοτέρων εγγράφων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ· υποστηρίζει την εντατικοποίηση του διαλόγου με τους πολίτες και ενθαρρύνει τη διεξαγωγή δημόσιων συζητήσεων με στόχο να κατανοήσουν καλύτερα οι πολίτες τον αντίκτυπο της ΕΕ στην καθημερινότητά τους και να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν σε ανταλλαγές απόψεων, με χρονοθυρίδες σε τηλεοπτικά προγράμματα για στοχευμένα ακροατήρια· ζητεί μια οριζόντια οδηγία που θα προβλέπει κατάλληλες οδούς και διαδικασίες για την καταγγελία δυσλειτουργιών·

33.  υποστηρίζει την προώθηση μιας νοοτροπίας παροχής δημόσιων υπηρεσιών μεταξύ των ενωσιακών και των εθνικών θεσμικών οργάνων και θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει το παράδειγμα με τα υψηλότερα πρότυπα διοίκησης και διαφάνειας, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· προτείνει τα τοπικά γραφεία της ΕΕ στα κράτη μέλη να μετατραπούν σε υπηρεσίες μίας στάσης που θα παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τους πολίτες της ΕΕ, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και τα εμπόδια που θέτει στην άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια· υπογραμμίζει τη σημασία του σχεδίου «μόνο μία φορά», το οποίο καταργεί τα περιττά εμπόδια για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που καλούνται να υποβάλλουν επανειλημμένως τα ίδια στοιχεία και έγγραφα για τις δραστηριότητές τους σε διασυνοριακό επίπεδο·

34.  τονίζει ότι η προσβάσιμη εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την ενημέρωση των μελλοντικών πολιτών της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματά τους· τονίζει τη σημασία που έχει η προαγωγή της ανάπτυξης μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που ενισχύουν τη διαπολιτισμική κατανόηση και την ενεργή συμμετοχή σε ποικιλόμορφες κοινωνίες μέσω του προγράμματος Erasmus+· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διαθέσουν περισσότερο χώρο, στα σχολικά προγράμματά τους, στην αγωγή του πολίτη που εστιάζει ιδίως στην ιθαγένεια της ΕΕ και σε ζητήματα σχετικά με την ΕΕ, και να προσαρμόσουν ανάλογα την κατάρτιση των εκπαιδευτικών· υπενθυμίζει την ανάγκη παροχής υποστήριξης στους καθηγητές και στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό, προκειμένου να συμπεριλάβουν στη διδασκαλία τους την ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και την ιθαγένεια της ΕΕ· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη να προωθηθούν περαιτέρω και να δημιουργηθούν επιγραμμικές πλατφόρμες, προκειμένου οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης να είναι σε θέση να αποκτούν πρόσβαση σε καινοτόμο πολυγλωσσικό διδακτικό υλικό που θα τους βοηθά να εμπνέουν και να κινητοποιούν τους μαθητές ώστε να μαθαίνουν πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μια στρατηγική εκπαίδευσης για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια που θα ενσωματώνει τις προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν σχολικές επισκέψεις σε θεσμικά όργανα της ΕΕ·

35.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα, με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, η αποχώρηση ενός κράτους μέλους από την Ένωση συνεπάγεται την απώλεια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας για τους πολίτες του· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα είναι η πρώτη περίπτωση όπου πολίτες θα στερηθούν δικαιώματα που τους έχουν παραχωρήσει οι Συνθήκες της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι αυτή η απώλεια δικαιωμάτων αναμένεται να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή· τονίζει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της ισότητας, της συμμετρίας, της δίκαιης μεταχείρισης, της αμοιβαιότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων, καθώς και στον πλήρη σεβασμό της ακεραιότητας του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και του πλαισίου επιβολής του· ζητεί από αμφότερα τα διαπραγματευόμενα μέρη να δώσουν προτεραιότητα σε όλους τους πολίτες που επηρεάζονται και να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους· καλεί τα διαπραγματευόμενα μέρη να διατηρήσουν όλα τα παράγωγα κοινωνικά, οικονομικά και οικογενειακά δικαιώματα, και ιδίως τα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου·

36.  συνιστά την καθιέρωση ευρωπαϊκής αργίας στις 9 Μαΐου, ούτως ώστε να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό αίσθημα του ανήκειν στην ευρωπαϊκή οικογένεια·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η εθνική τους νομοθεσία είναι επαρκώς σαφής και ακριβής ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρείται το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και των οικογενειών τους, να προχωρήσουν στην κατάλληλη εκπαίδευση των αρμόδιων εθνικών αρχών στο θέμα αυτό, να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους με σαφή τρόπο, και να προωθήσουν την καλή συνεργασία και την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εθνικές διοικήσεις, ειδικά στις περιπτώσεις διασυνοριακής ασφάλισης και συντάξεων γήρατος· απευθύνει έκκληση για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών υποδοχής και των οικείων προξενείων, ώστε να εξασφαλίζεται ένα κατάλληλο δίκτυο βοήθειας και δίκαιη μεταχείριση στις διασυνοριακές υποθέσεις, ιδίως όταν αυτές συνδέονται με επιμέλεια παιδιών· προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη διασυνοριακή αναγνώριση αποφάσεων υιοθεσίας·

38.  καλεί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επιτρέψουν σε όλες τις χώρες που πληρούν τα αναγκαία τεχνικά κριτήρια να καταστούν μέλη του χώρου Σένγκεν, ούτως ώστε όλοι οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς να παρεμποδίζονται από συνοριακούς ελέγχους·

39.  υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια πρέπει να είναι πάντα επίκαιρη, αποτελεσματική και αποδοτική όσον αφορά την πρόληψη, την ανίχνευση και την αντιμετώπιση απειλών κατά της ασφάλειας· ζητεί να τεθεί επειγόντως σε εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια, να επιβάλλονται καλύτερα τα υφιστάμενα νομικά μέσα της ΕΕ στον τομέα αυτό, να πραγματοποιείται αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών και να υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και με τους οργανισμούς της ΕΕ· επικροτεί τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει πόσο σημαντικός είναι ο πλήρης σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει ότι η εναρμόνιση της εσωτερικής και της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματική προστασία των πολιτών της ΕΕ·

40.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και πραγματικής ένωσης ασφάλειας που θα αντιμετωπίζει όλες τις διαστάσεις της τρομοκρατικής απειλής·

41.  θεωρεί την αποριζοσπαστικοποίηση και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ, και συνιστά ένθερμα την ενίσχυση ειδικών διατομεακών προγραμμάτων που στοχεύουν στην εκπαίδευση, στις εθελοντικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, στην εργασία των νέων καθώς και προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης σε οργανισμούς, τοπικές κοινότητες, την κοινωνία των πολιτών, θρησκευτικές κοινότητες και περιφερειακές διοικήσεις· φρονεί ότι μια ολοκληρωμένη πολιτική στο πεδίο αυτό οφείλει να πλαισιώνεται από μακρόπνοες προορατικές διαδικασίες αποριζοσπαστικοποίησης στη σφαίρα της δικαιοσύνης· τονίζει την ανάγκη διαμόρφωσης στρατηγικών για την κοινωνική ένταξη και πολιτικών για την αντιμετώπιση των διακρίσεων· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη ριζοσπαστικοποίηση με ολιστικό τρόπο και να αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη του Δικτύου Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής· υπογραμμίζει ότι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης μπορεί επίσης να υποστηριχθεί με δράσεις που χρηματοδοτούνται από προγράμματα της ΕΕ όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», ή η «Ευρώπη για τους πολίτες»·

42.  ζητεί την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2015/637 προκειμένου να διασφαλιστεί η προξενική προστασία για τους πολίτες της ΕΕ σε τρίτες χώρες στις οποίες τα κράτη μέλη τους δεν εκπροσωπούνται·

43.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα νέο, πιο ασφαλές μορφότυπο για τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα της ΕΕ για τους μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης που βρίσκονται εκτός ΕΕ και των οποίων το διαβατήριο έχει κλαπεί, χαθεί, καταστραφεί ή δεν είναι διαθέσιμο προσωρινά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορούν πράγματι να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ασφάλεια·

44.  τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται στα θύματα εγκληματικών και τρομοκρατικών πράξεων ένα κατάλληλο επίπεδο δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, και ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια και να λαμβάνουν την κατάλληλη στήριξη, σύμφωνα με τις ατομικές τους ανάγκες και τις ανάγκες των οικογενειών τους· υπογραμμίζει ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των Ευρωπαίων πολιτών που έχουν υποστεί τρομοκρατικές επιθέσεις σε χώρα άλλη από τη δική τους και, ως εκ τούτου, ζητεί επειγόντως τη θέσπιση πρωτοκόλλων στα κράτη μέλη με σκοπό να παρέχεται βοήθεια σε αλλοδαπούς Ευρωπαίους σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης, σύμφωνα με την οδηγία 2015/0281/ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· τονίζει την ανάγκη εκπόνησης ειδικής οδηγίας για την προστασία των θυμάτων της τρομοκρατίας·

45.  εκφράζει τη λύπη του για την ύπαρξη διασυνοριακών εμποδίων σε ζητήματα αστικής ή κοινωνικής φύσης, όπως είναι οι υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και οι συντάξεις, τα οποία στερούν από πολλούς πολίτες την δυνατότητα πλήρους άσκησης όλων των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ·

46.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν διατίθενται σε όλα τα κράτη μέλη σε γονείς και παιδιά οι ίδιες δυνατότητες άσκησης ένδικων μέσων σε περίπτωση χωρισμού ή διαζυγίου, γεγονός που έχει ωθήσει εκατοντάδες γονείς στην Ευρώπη να απευθυνθούν στην Επιτροπή Αναφορών για να την παροτρύνουν να δραστηριοποιηθεί περισσότερο παρά τις περιορισμένες αρμοδιότητες που διαθέτει σε αυτόν τον τομέα·

47.  ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των θυμάτων βίας λόγω φύλου και να λαμβάνεται υπόψη το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών σε υποθέσεις διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών·

48.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση του Σώματος Αλληλεγγύης της ΕΕ για τους νέους ευρωπαίους πολίτες και ζητεί να χρηματοδοτηθεί επαρκώς η πρωτοβουλία αυτή ώστε να μην αντικατασταθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας από μη αμειβόμενη εθελοντική εργασία·

49.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για τον συντονισμό και τη συνεργασία, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων διπλής φορολογίας και φορολογικών διακρίσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, και να λάβουν περισσότερο υπόψη την πραγματικότητα της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων· θεωρεί ότι τα ζητήματα διπλής φορολογίας επί του παρόντος αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς καθώς χρησιμοποιούνται για την επίλυσή τους υφιστάμενες διμερείς φορολογικές συμβάσεις ή μονομερής ανάληψη δράσης από ένα κράτος μέλος, καθώς επίσης ότι απαιτούν συντονισμένη και έγκαιρη δράση σε επίπεδο ΕΕ·

50.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

Έγγραφο 6622/16 του Συμβουλίου.

(2)

Έγγραφο 14268/15 του Συμβουλίου.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0233.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0106.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0385.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0013.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0063.

(8)

PE 601.177v04-00.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0512.

(10)

PE 597.698v03-00.

(11)

PE 603.107v02-00.

(12)

ΕΕ L 106 της 24.4.2015, σ. 1.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0083.

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0142.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η τρίτη έκθεση της Επιτροπής για την ιθαγένεια της ΕΕ δημοσιεύτηκε, με καθυστέρηση μερικών μηνών, την ημέρα της 25ης επετείου από την κατοχύρωση της έννοιας της ιθαγένειας της ΕΕ στη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992. Την περίοδο αυτή η Ένωση αντιμετωπίζει επίσης μια άνευ προηγουμένου πρόκληση: το δημοψήφισμα που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 23 Ιουνίου 2016 και τις επιπτώσεις που συνεπάγεται για τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ η αποχώρηση ενός κράτους μέλους. Τα εν λόγω δύο σημεία αναφοράς υπενθυμίζουν στην ΕΕ ότι είναι ώρα για μια διεξοδική αξιολόγηση των βασικών επιτευγμάτων και των προκλήσεων που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει. Είναι ώρα να προσδιοριστούν οι τομείς στους οποίους πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, και να συμφωνηθεί μια καθημερινή, πραγματική και πρακτική έννοια της ιθαγένειας της ΕΕ, προκειμένου οι πολίτες να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματα και τα προνόμια που απορρέουν από αυτήν, συμπληρωματικά προς την εθνική τους ιθαγένεια και ενίοτε σε αλληλεπικάλυψη με δικαιώματα που προστατεύονται από τις εθνικές διατάξεις.

Η έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ(1) είναι ένα μελλοντοστραφές έγγραφο που καθορίζει τις προτεραιότητες της Επιτροπής για την περίοδο 2017-2019, και ακολουθεί τις εκθέσεις που κατάρτισε η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2010 και το 2013 ως απάντηση στις αντίστοιχες εκθέσεις της Επιτροπής. Κατά την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της κοινωνίας των πολιτών μέσω της διοργάνωσης ειδικής διαβούλευσης, δύο ερευνών σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ και διαφόρων εκδηλώσεων με βασικούς ενδιαφερομένους φορείς, όπως μια κοινή δημόσια ακρόαση με τις επιτροπές PETI, AFCO και JURI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Μαρτίου 2016.

Απώτερος στόχος των πολιτικών για την ιθαγένεια της ΕΕ είναι όλοι οι πολίτες της να αισθάνονται ότι είναι στο σπίτι τους σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι αν βρίσκονται και να απολαμβάνουν το καθεστώς τους ως πολιτών της ΕΕ, όχι μόνο όταν βρίσκονται στο εξωτερικό αλλά και όταν παραμένουν στη χώρα τους (σύμφωνα με μελέτη της ECAS, μόνο το 20 % περίπου των Ευρωπαίων επωφελούνται από τις διασυνοριακές μετακινήσεις εντός της ΕΕ και τα σχετικά δικαιώματα). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθούν τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν πράγματι να τα ασκήσουν αποτελεσματικά στην καθημερινή τους ζωή. Σημαίνει επίσης ότι πρέπει να ενισχυθούν οι κοινές αξίες της ΕΕ: η ισότητα και η μη εισαγωγή διακρίσεων, η συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ, καθώς και ένας ευρωπαϊκός δημόσιος χώρος ειρήνης, ασφάλειας και βιώσιμης ευημερίας, όπου μπορούν να εκφράσουν τους προβληματισμούς και τις ιδέες τους σχετικά με την ανάπτυξη της ΕΕ.

Το παρόν σχέδιο έκθεσης εξετάζει τις δράσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των αναφορών που έλαβε η Επιτροπή Αναφορών κατά την περίοδο αναφοράς 2014-2016. Οι αναφορές αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των πολιτών σχετικά με την υλοποίηση των διαφόρων πολιτικών. Αποτελούν ένα αξιόπιστο βαρόμετρο που μετρά τον βαθμό ικανοποίησής τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και, ως εκ τούτου, χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ στα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της Επιτροπής, τα τελευταία χρόνια η ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματά τους ως πολιτών έχει αυξηθεί. Το δικαίωμα υποβολής αναφοράς, που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αποτελεί ένα από τα δικαιώματα αυτά και, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν διεξαχθεί, είναι ένα από τα πιο γνωστά δικαιώματα, παράλληλα με το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. 

- Οι κάθε είδους διακρίσεις αποτελούν επαναλαμβανόμενο θέμα στις αναφορές: διακρίσεις λόγω φύλου, ιθαγένειας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, γλώσσας, εθνοτικής καταγωγής. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστούν τα ζητήματα της ισότητας των φύλων και της προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων (απώλεια της ιθαγένειας, εκπαίδευση, γλώσσα, άσκηση των εκλογικών τους δικαιωμάτων). Ένα άλλο θέμα είναι τα ζητήματα που εγείρονται από ζευγάρια ΛΟΑΔΜ όταν ταξιδεύουν μεταξύ κρατών μελών, καθώς εξακολουθεί να εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν κατά πόσο θα παράσχουν νομική αναγνώριση των ομόφυλων σχέσεων στην επικράτειά τους (και, ειδικότερα, αν θα δώσουν τη δυνατότητα για γάμο ή/και σύμφωνο συμβίωσης στα ζευγάρια ιδίου φύλου), καθώς και να προσδιορίζουν τις (οικονομικές και άλλου είδους) συνέπειες που απορρέουν από τις σχέσεις αυτές, ιδίως σε ό,τι αφορά την ιδιότητα του γονέα. Η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει πολυάριθμες αναφορές που κάνουν λόγο για διακρίσεις σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε κάθε πτυχή της καθημερινής τους ζωής όσον αφορά τον χώρο εργασίας, ζητήματα κινητικότητας (μεταξύ άλλων η προσβασιμότητα των μεταφορικών μέσων και των κτιρίων, τα δικαιώματα των επιβατών), την υγειονομική περίθαλψη, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την αποϊδρυματοποίηση, την αναγνώριση του καθεστώτος τους, τις συντάξεις, τις άδειες στάθμευσης, την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας (η οποία βρίσκεται ακόμη σε πιλοτικό στάδιο), τις κοινωνικές παροχές, τα εκλογικά δικαιώματα, την πρόσβαση στην απασχόληση και, τέλος, θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της Συνθήκης του Μαρακές στην ΕΕ. Η οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων, της οποίας η έγκριση έχει καθυστερήσει, φαίνεται να αναμένεται από τους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ. Ομοίως, πρέπει να πραγματοποιηθεί αναθεώρηση του άρθρου 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των αναφορών για τα θεμελιώδη δικαιώματα από την επιτροπή.

- Ιδίως όσον αφορά τις μειονότητες, η ΕΕ πρέπει να καταβάλει πολλές ακόμη προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των αξιών αυτών στην περίπτωση των μειονοτήτων. Για παράδειγμα, στον συγκεκριμένο τομέα των εθνικών αυτοχθόνων μειονοτήτων, η ΕΕ δεν έχει κατορθώσει να επιβάλει κυρώσεις ή να εμποδίσει τις πρακτικές διακρίσεων που έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τις γλώσσες και τους πολιτισμούς των ατόμων που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες. Αν και τα δικαιώματα των μειονοτήτων αυτών πρέπει να διασφαλίζονται κατά κύριο λόγο από τα κράτη μέλη, οι πολίτες της ΕΕ προσδοκούν να πραγματοποιηθούν περισσότερες ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από τις διάφορες αναφορές που έχουν υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με αυτό το θέμα.

- Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, η αποχώρηση ενός κράτους μέλους από την ΕΕ συνεπάγεται την απώλεια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, και ότι οι διάφορες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορούν να διαπραγματευτούν χωριστά την παραμονή τους στην ΕΕ, καθώς οι διαπραγματεύσεις θα αφορούν το κράτος μέλος συνολικά, καθίσταται ακόμα πιο σαφές ότι το Brexit είναι μια τεράστια πρόκληση για τα δικαιώματα των πολιτών. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση μέσω διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, με τρόπο που να ωφελεί κατά το μέγιστο τους πολίτες της ΕΕ. Η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει μεγάλο αριθμό αναφορών σχετικά με το Brexit (147 αναφορές μεταξύ Ιανουαρίου 2016 και Ιουνίου 2017) τόσο από πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και από πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στην ΕΕ, αλλά και πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και επιθυμούν να διατηρήσουν τα δικαιώματα που κατοχυρώνουν οι Συνθήκες. Η συντριπτική πλειονότητα των αναφορών αυτών έχει ως αντικείμενο την ιθαγένεια της ΕΕ: εκφράζουν λύπη για την ενδεχόμενη ακούσια απώλεια δικαιωμάτων και ανησυχία για τις πρακτικές συνέπειες του Brexit για τις οικογένειες που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην ΕΕ και για τους συνταξιούχους, και προτείνουν ακόμη και να διατηρηθεί η ιθαγένεια της ΕΕ και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την αποχώρηση, ή να αναγνωριστεί ένα ειδικό καθεστώς στην ΕΕ για τους πολίτες αυτούς.

- Η συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ και η άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο εξωτερικό σε κάποιο άλλο κράτος μέλος έχει συχνά αποτελέσει αντικείμενο αναφορών, επίσης επειδή αποτελεί έναν τομέα στον οποίο απαιτείται κοινή προσπάθεια της ΕΕ και των τοπικών αρχών για την επιβολή των δικαιωμάτων αυτών. Ταυτόχρονα, τα θέματα που θίχτηκαν μέσω των αναφορών αποτελούν επίσης περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης λόγω ιθαγένειας· δυσκολίες με τη διαδικασία που ακολουθούν τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτρέψουν στους πολίτες τους να ψηφίζουν στο εξωτερικό· πολυπλοκότητα της τοπικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη υποδοχής, τα οποία επιβάλλουν επιπλέον διατυπώσεις ή προϋποθέσεις για τους υπηκόους της ΕΕ προκειμένου να ψηφίζουν στις τοπικές εκλογές. Το ζήτημα της στέρησης του δικαιώματος ψήφου των πολιτών από διάφορα κράτη μέλη έχει συζητηθεί επανειλημμένα σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών και με άλλες επιτροπές, που καταβάλλουν προσπάθειες προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης του εκλογικού νόμου στα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, ένας βασικός μηχανισμός που έχει κατοχυρωθεί από την ΕΕ προκειμένου να επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στον ευρωπαϊκό θεσμικό βίο, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει λάβει τη δέουσα μεταχείριση και, μετά από σειρά αποφάσεων του ΔΕΕ, είναι επί του παρόντος υπό αναθεώρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει ολοένα και μεγαλύτερη ουσία στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τοποθετεί την ελεύθερη κυκλοφορία στο προσκήνιο, ως βασικό δικαίωμα που γεννά ευρύ φάσμα άλλων ουσιαστικών δικαιωμάτων. Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι ένα από τα πολυτιμότερα επιτεύγματα της ΕΕ, ένα από τα πιο δημοφιλή και γνωστά δικαιώματα, καθώς παρέχει στους πολίτες της ΕΕ την ευκαιρία να ταξιδέψουν, να σπουδάσουν, να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, να εργαστούν και να ζήσουν σε άλλες χώρες της ΕΕ. Τα τελευταία έτη, καταχωρίζονται ολοένα και περισσότερες αναφορές σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ που ασκούν το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία. Οι στατιστικές δείχνουν ότι τα ζητήματα που άπτονται της ελεύθερης κυκλοφορίας αφορούν περίπου το 25% του συνολικού αριθμού των αναφορών που λαμβάνονται. Οι κύριοι τομείς ανησυχίας που θίγονται στις αναφορές καλύπτουν τα κοινωνικά δικαιώματα και την επέκταση της ευθύνης των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ· τα δικαιώματα των καταναλωτών στην ψηφιακή εσωτερική αγορά, όπου οι ευρωπαίοι καταναλωτές εξακολουθούν να συναντούν δυσκολίες στις διασυνοριακές διαδικτυακές αγορές στην ΕΕ όσον αφορά τις παραδόσεις, την απάτη, τις εγγυήσεις· την αναγνώριση των τυπικών επαγγελματικών προσόντων· τη δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων εντός της ΕΕ - θεωρία και πράξη· και τα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές ως πολίτες της ΕΕ (επιδοτήσεις, σωρευμένα δικαιώματα, δικαίωμα σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη). Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να δυσκολεύονται να μετακινηθούν ή να ζήσουν σε άλλη χώρα της ΕΕ, κυρίως λόγω των χρονοβόρων ή ασαφών διοικητικών διαδικασιών, της έλλειψης πληροφοριών και των δυσκολίων πρόσβασης σε ιδιωτικές υπηρεσίες. Οι πολίτες αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες όσον αφορά τον προγραμματισμό των διασυνοριακών ταξιδιών που συνδυάζουν περισσότερα από ένα μέσα μεταφοράς (πολυτροπικές μετακινήσεις), την επικοινωνία με τις δημόσιες αρχές και την απόκτηση πρόσβασης στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

- Με βάση τα ανωτέρω, πρέπει να δοθεί η μέγιστη δυνατή έμφαση στη σημασία της εξεύρεσης λύσεων στα προβλήματα αυτά το ταχύτερο δυνατό, καθώς δεν πρόκειται για την απλή άσκηση των δικαιωμάτων που διασφαλίζονται από τις Συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, αλλά τα προβλήματα αυτά συνδέονται άμεσα με την εικόνα της ΕΕ, τη δημοτικότητά της και την αποδοχή της από τους πολίτες, διότι θίγουν τον πυρήνα των συμφερόντων τους και πολύ συχνά, τον πυρήνα της καθημερινής τους ζωής. Σε τελική ανάλυση, αυτός είναι ένας τρόπος να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, ένα συναίσθημα που φαίνεται να έχει εξασθενήσει τα τελευταία έτη, όπως δείχνουν τα εκλογικά αποτελέσματα σε ολόκληρη την ήπειρο.

Ως συμπέρασμα, η έκθεση περιλαμβάνει έναν μακρύ κατάλογο των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά χαρακτηρίζεται από σημαντική έλλειψη ρεαλιστικής διάγνωσης και συγκεκριμένων και ισορροπημένων στόχων, που θα πρέπει να επιτευχθούν με σαφώς καθορισμένες δεσμεύσεις τα επόμενα τρία έτη. Παρόλη την ικανοποίηση για τα επιτεύγματα και την αισιοδοξία σχετικά με τα μελλοντικά βήματα, πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι το κείμενο της έκθεσης αφήνει μια γεύση προθυμίας για δράση ανεξάρτητα από τη βούληση των πολιτών της ΕΕ μέσω της απαρίθμησης των προηγούμενων, των υφιστάμενων και των μελλοντικών προγραμμάτων και πολιτικών προτεραιοτήτων. Ίσως θα ήταν πιο πρόσφορη για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων η αντικατάσταση αυτής της απαρίθμησης με αποτελεσματικές και αποδοτικές συγκεκριμένες δράσεις.

(1)

«Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής», COM(2017) 30 final/2.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Οντότητα ή/και πρόσωπο

Υπηρεσία Δράσης των Πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECAS)

 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας

 

 


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (9.11.2017)

προς την Επιτροπή Αναφορών

σχετικά με την έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής

(2017/2069(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Csaba Sógor

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Αναφορών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής - Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ» (COM(2017)0030),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη για την Αγωγή του Πολίτη στη Δημοκρατία και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης του 2015 σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και τα αποτελέσματα των ερευνών του Ευρωβαρομέτρου του 2015 σχετικά με τα εκλογικά δικαιώματα και την ιθαγένεια,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Χάρτης»,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για την περίοδο 2014-2020,

  έχοντας υπόψη τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, καθώς και το σύνολο των κανόνων της Ένωσης που πρέπει να πληροί μια υποψήφια προς ένταξη χώρα εάν επιθυμεί να προσχωρήσει στην Ένωση (το κεκτημένο),

–  έχοντας υπόψη τις ακροάσεις που διοργάνωσε η Επιτροπή Αναφορών το 2016 και το 2017, συγκεκριμένα δε την κοινή δημόσια ακρόαση που συνδιοργάνωσε με τις LIBE και EMPL με θέμα την κατάσταση και τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία διεξήχθη στις 11 Μαΐου 2017, τη δημόσια ακρόαση με θέμα τα εμπόδια στην ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να μετακινούνται και να εργάζονται εντός της εσωτερικής αγοράς, η οποία διεξήχθη στις 11 Οκτωβρίου 2016, τη δημόσια ακρόαση με θέμα την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προστασία των μειονοτήτων, η οποία διεξήχθη στις 4 Μαΐου 2917, και την κοινή δημόσια ακρόαση που συνδιοργάνωσε με την Επιτροπή (ΓΔ Δικαιοσύνης και ΓΔ Καταναλωτών) και τις LIBE, AFCO και JURI με θέμα την ιθαγένεια της Ένωσης στην πράξη και τις κοινές μας αξίες, τα δικαιώματα και τη δημοκρατική συμμετοχή, η οποία διεξήχθη στις 15 Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών,

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες του Θεματικού Τμήματος Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπονήθηκαν το 2016 και το 2017 κατόπιν αιτήματος των επιτροπών LIBE και PETI με θέμα τα εμπόδια στο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της οικογενείας τους,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπ’ αριθ. 9166/3/11 και 9167/3/11 της 9ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την τεχνική ετοιμότητα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ώστε να προσχωρήσουν στον χώρο Σένγκεν,

–  έχοντας υπόψη τη γνωστοποίηση που πραγματοποιήθηκε από την πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες, του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Θεματικού Τμήματος του Κοινοβουλίου που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της επιτροπής LIBE το 2016 με τίτλο «Προς ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας για τις μειονότητες»,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που εγκρίθηκε στη Νέα Υόρκη στις 13 Δεκεμβρίου 2006 και κυρώθηκε από την ΕΕ στις 23 Δεκεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια» (COM(2010)0636),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με την ένταξη των Ρομά (COM(2010)0133, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299, COM(2016)0424), συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης με τίτλο «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020» (COM(2011)0173),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2016, με τίτλο «Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Ασφάλεια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την οικοδόμηση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας» (COM(2016)0230),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/637 περί των μέτρων συντονισμού και συνεργασίας προς διευκόλυνση της προξενικής προστασίας για μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες και την κατάργηση της απόφασης 95/553/ΕΚ,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επέφερε πολλά οφέλη στους πολίτες της Ένωσης δεδομένου ότι ενίσχυσε τα δικαιώματα και τις διασφαλίσεις της ιθαγένειας της ΕΕ, προσέδωσε νομική αξία στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και εισήγαγε τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στο νομοθετικό πεδίο της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει η τελευταία να προσφέρει στους πολίτες της έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη, απαγορεύεται οιασδήποτε μορφής διάκριση βασιζόμενη στο φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική καταγωγή ή την κοινωνική προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα ή κάθε άλλη γνώμη, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία ή γενετήσιο προσανατολισμό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχική έκφραση της ιθαγένειας της ΕΕ είναι η αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση αποτελεί ιδρυτική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεμελιώδες δικαίωμα όλων των ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη θέσπιση της ιθαγένειας της Ένωσης, το άρθρο 9 της ΣΕΕ αναφέρει ρητά ότι η Ένωση σέβεται την αρχή της ισότητας των πολιτών της, οι οποίοι τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα θεσμικά και λοιπά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς της· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 8% περίπου των πολιτών της Ένωσης ανήκουν σε εθνική μειονότητα και ότι το 10% περίπου ομιλούν περιφερειακή ή μειονοτική γλώσσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ που διασφαλίζει τα δικαιώματά τους ως μελών μειονότητας και λαμβάνοντας άρα υπόψη ότι είναι δυνατόν να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης αναλόγως του κράτους μέλους στο οποίο ζουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην προστασία των μειονοτήτων και στις πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη μεταχείριση δεν συνιστά προνόμιο αλλά θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής του 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ, ολοένα και περισσότερα άτομα από το 2012 και έπειτα έχουν καταγγείλει ότι αντιμετωπίζουν κάποια μορφή διακρίσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς για την ισότητα των φύλων διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις προσπάθειες καταπολέμησης των διακρίσεων και διασφάλισης της αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν πρότυπα ΕΕ χάρη στα οποία διασφαλίζεται ότι οι εθνικοί φορείς ισότητας διαθέτουν επαρκούς εμβέλειας εντολή καθώς και εκείνη τη δημοσιονομική και οργανωτική ανεξαρτησία που χρειάζονται προκειμένου να φέρουν σε πέρας τα καθήκοντά τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται στην εθνική ιθαγένεια, δεν την αντικαθιστά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 20 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα χώρας της ΕΕ είναι επίσης πολίτης της Ένωσης, με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες, και τον Χάρτη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία είναι μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ, ότι κατοχυρώνεται από τις Συνθήκες ως ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ότι αποτελεί ένα από τα πλέον πολύτιμα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και η άσκησή του αποτελούν κεντρικά ζητήματα όσον αφορά την ιθαγένεια της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ εξακολουθούν ενδεχομένως να βιώνουν παλαιά ή νέα εμπόδια κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής, όπως υπερβολικές απαιτήσεις τεκμηρίωσης, επαχθείς διαδικασίες για την απόκτηση δικαιωμάτων διαμονής, δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, ή χρονοβόρες διαδικασίες για την απόκτηση πρόσβασης σε εργασία ή επαγγελματική αναγνώριση των προσόντων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν απελαθεί ή έχουν λάβει εντολή εγκατάλειψης χώρας εντός της ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία του χώρου Σένγκεν και η ενσωμάτωση του κεκτημένου Σένγκεν στο πλαίσιο της ΕΕ ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό την ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της διεργασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα συμπεράσματά του υπ’ αριθ. 9166/3/11 και 9167/3/11 της 9ης Ιουνίου 2011 επιβεβαίωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την τεχνική ετοιμότητα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας να προσχωρήσουν στον χώρο Σένγκεν·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους λόγους ανησυχίας των πολιτών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να κάνει τους πολίτες της να αισθάνονται ότι η ελευθερία και η ασφάλειά τους προστατεύονται και διασφαλίζονται σε ολόκληρη την επικράτειά της και ταυτόχρονα να μεριμνά ώστε οι ελευθερίες τους και τα δικαιώματά τους να τυγχάνουν ίσου σεβασμού και ίσης προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρομοκρατία αποτελεί παγκόσμια απειλή που επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την εκτίμηση αντικτύπου της Επιτροπής που συνοδεύει την οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2015/637, περίπου επτά εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ ταξιδεύουν ή ζουν εκτός ΕΕ και σε τόπους όπου η χώρα τους δεν διαθέτει πρεσβεία ή προξενείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των μη αντιπροσωπευόμενων πολιτών της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί έως το 2020 σε τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι πολίτες της ΕΕ διαμένουν στο έδαφος τρίτης χώρας στην οποία δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος καταγωγής τους έχουν το δικαίωμα να απολαύουν της προστασίας που παρέχουν οι διπλωματικές και προξενικές αρχές οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους και υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους του κράτους αυτού·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει ενισχύσει την έννοια της ιθαγένειας της ΕΕ και με τη θέσπιση, μεταξύ άλλων, της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ), μέσω της οποίας οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από την ΕΕ να αναλάβει συγκεκριμένη δράση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση της ΕΠΠ έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα πρακτικά και νομικά προβλήματα στους διοργανωτές χωρίς, επιπλέον, να κατορθώσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σε σχέση με τον νομοθετικό αντίκτυπο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας, οι χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο είναι πρόθυμες να τηρήσουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα και να προωθήσουν την κατάσταση των μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προς το παρόν, δεν υφίσταται επαρκές πλαίσιο για να εγγυηθεί την εκπλήρωση των κριτηρίων αυτών μετά την προσχώρηση και, ως εκ τούτου, να προστατεύσει τους πολίτες της ΕΕ από τις συνέπειες που επιφέρουν οι παραβιάσεις των κριτηρίων της Κοπεγχάγης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προς το παρόν και με την εξαίρεση των διαδικασιών επί παραβάσει, η ΕΕ δεν διαθέτει εργαλεία ικανής αποτελεσματικότητας για να αντιμετωπίσει συστηματικές και θεσμικής φύσεως εκδηλώσεις διακριτικής μεταχείρισης, ρατσισμού και ξενοφοβίας εις βάρος μειονοτήτων στα διάφορα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες επί παραβάσει δεν καλύπτουν απειλές εκτός πεδίου εφαρμογής του παραγώγου δικαίου της ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά πολίτες της ΕΕ αποτελούν τη μεγαλύτερη και πιο ευάλωτη μειονότητα στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά αντιμετωπίζουν πολυσχιδείς διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι μη δεσμευτικά μέσα, όπως είναι το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά (ΕΣΕΡ), έχουν διαδραματίσει περιορισμένο μόνο ρόλο στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη τηρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη συμμόρφωση τους με τα θεμελιώδη πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων και την αντιμετώπιση διακρίσεων θεσμικής φύσεως·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες με αναπηρίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια κατά την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού από τους συμπολίτες τους χωρίς αναπηρία και δυσκολεύονται να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνία και στην άσκηση των δικαιωμάτων τους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί διαδεδομένο φαινόμενο στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων όλων των γυναικών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Χάρτη, «η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ηλικιωμένων προσώπων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο»·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος στέρησης των πολιτικών τους δικαιωμάτων που διατρέχουν οι πολίτες που μετακομίζουν από τις χώρες καταγωγής τους σε άλλο κράτος μέλος ενδέχεται να αποτρέψει πολίτες της ΕΕ από την άσκηση του δικαιώματός τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν σε άλλα κράτη μέλη·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κράτος έχει την κυρίαρχη εξουσία να αποφασίζει, εντός των ορίων του διεθνούς δικαίου, ποιοι είναι υπήκοοί του· λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά οι ανιθαγενείς διατρέχουν τον κίνδυνο κράτησης και απειλούνται από το φάσμα της ένδειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασύνδεση ιθαγένειας της ΕΕ και ανιθαγένειας είναι στενή, αφού ορισμένοι ανιθαγενείς που ζουν σε κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να λάβουν την υπηκοότητα του κράτους μέλους διαμονής τους ενώ άλλοι, επίσης διαμένοντες σε κράτη μέλη, διατρέχουν τον κίνδυνο ανάκλησης της υπηκοότητας κράτους μέλους·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις σημαντικότερες συνέπειες της αναμενόμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν το νομικό καθεστώς, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εκείνων των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, αντιστοίχως, το νομικό καθεστώς, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εκείνων των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την έναρξη ισχύος της αποχώρησης και έπειτα·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι έκαναν χρήση του δικαιώματός τους να διαμείνουν, να δημιουργήσουν οικογένεια, να εργαστούν, να σπουδάσουν και να συνταξιοδοτηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ΕΕ 27 και προέβησαν σε καθοριστικές επιλογές ζωής με βάση τα εν λόγω δικαιώματα, αντιμετωπίζουν σήμερα μεγάλη αβεβαιότητα και ανησυχία σχετικά με το μέλλον τους·

1.  καλεί το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επιτρέψουν σε όλες τις χώρες που πληρούν τα αναγκαία τεχνικά κριτήρια να καταστούν μέλη του χώρου Σένγκεν, ούτως ώστε όλοι οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς να παρεμποδίζονται από συνοριακούς ελέγχους·

2.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ στα κράτη μέλη και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την άρση των δυνητικών εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία· εκφράζει την ικανοποίησή του για το εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας διότι βοηθά τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να κατανοήσουν καλύτερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ελεύθερη κυκλοφορία·

3.  υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια πρέπει να είναι πάντα επίκαιρη, αποτελεσματική και αποδοτική όσον αφορά την πρόληψη, την ανίχνευση και την αντίδραση σε απειλές κατά της ασφάλειας· ζητεί να τεθεί κατεπειγόντως σε εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια, να υπάρξει καλύτερη επιβολή των υφιστάμενων νομικών μέσων της ΕΕ στον τομέα αυτό, να πραγματοποιείται αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών και να υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και με τους οργανισμούς της ΕΕ· επικροτεί τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών και τάσσεται αναφανδόν υπέρ μιας αποτελεσματικότερης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και με τους οργανισμούς της ΕΕ· επισημαίνει πόσο σημαντικός είναι ο πλήρης σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει ότι η εναρμόνιση της εσωτερικής και της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματική προστασία των πολιτών της ΕΕ·

4.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και πραγματικής ένωσης ασφάλειας ικανής να αντιμετωπίζει όλες τις διαστάσεις της τρομοκρατικής απειλής·

5.  θεωρεί την αποριζοσπαστικοποίηση και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ, και συνιστά την ενίσχυση ειδικών διατομεακών προγραμμάτων που στοχεύουν στην εκπαίδευση, στις εθελοντικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, στην εργασία των νέων και σε προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης σε οργανισμούς, τοπικές κοινότητες, την κοινωνία των πολιτών, θρησκευτικές κοινότητες και περιφερειακές διοικήσεις· φρονεί ότι μια ολοκληρωμένη πολιτική στο πεδίο αυτό οφείλει να πλαισιώνεται από μακρόπνοες προορατικές διαδικασίες αποριζοσπαστικοποίησης στη σφαίρα της δικαιοσύνης· τονίζει την ανάγκη διαμόρφωσης στρατηγικών για την κοινωνική ένταξη και πολιτικών για την αντιμετώπιση των διακρίσεων· καλεί τα κράτη μέλη να επιλέξουν την ολιστική αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και να αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη του Δικτύου Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής· υπογραμμίζει ότι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης μπορεί επίσης να υποστηριχθεί με δράσεις που χρηματοδοτούνται από προγράμματα της ΕΕ όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», ή η «Ευρώπη για τους πολίτες»·

6.  τονίζει ότι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να είναι σε θέση οι πολίτες της ΕΕ να συμμετέχουν πλήρως στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης· υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, με το οποίο προτείνει τη σύναψη ενός ολοκληρωμένου ενωσιακού μηχανισμού για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(2) που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στις προσπάθειες για τη βελτίωση της προστασίας και την περαιτέρω προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων —συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του πολίτη— καθώς και για την αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

7.  σημειώνει ότι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, δικαίωμα από τα πλέον βασικά που παρέχει η ευρωπαϊκή ιθαγένεια·

8.  υπενθυμίζει ότι, στη χρονική περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2013 και 30ής Ιουνίου 2016, οι περισσότερες από τις καταγγελίες που έλαβε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής αφορούσαν εικαζόμενα κρούσματα αδιαφάνειας, όπως τονίζει η Επιτροπή στην έκθεσή της, της 24ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε την περίοδο 2013-2016 για την επίτευξη πραγματικής ιθαγένειας της ΕΕ (COM(2017)0032)· δηλώνει πεπεισμένο ότι η διαφάνεια και η ακεραιότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να οικοδομηθεί η πίστη και εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ, για να έρθουν αυτοί κοντύτερα στην ΕΕ και για να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές της, προκειμένου τελικά να είναι σε θέση να απολαύουν και να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης· τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες επ’ αυτού και ότι πρέπει αυτές να παρουσιάζονται κατά τον πλέον σαφή και κατανοητό τρόπο· ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ να ασχοληθούν με τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν πάντα, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις των άρθρων 9 και 10 παράγραφος 3 ΣΕΕ, 15 ΣΛΕΕ και 41-42 του Χάρτη·

9.  σημειώνει ότι η αγωγή του πολίτη καθώς και ο διαπολιτισμικός διάλογος βελτιώνουν την κατανόηση των πολιτών όσον αφορά τη σημασία της κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής, ενώ η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα τους ενημερώνει για τα δικαιώματά τους και τους διδάσκει τον σεβασμό για τα δικαιώματα των άλλων· παροτρύνει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την εκπαίδευση σχετικά με τη δημοκρατική αγωγή του πολίτη και την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα σχολικά προγράμματα προκειμένου να εξοπλιστούν οι μαθητές με γνώσεις, κατανόηση και δεξιότητες αλλά και προκειμένου να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους στην ανάληψη δράσεως μέσα στην κοινωνία όσον αφορά την προάσπιση και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

10.  ζητεί την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2015/637 προκειμένου να διασφαλιστεί η προξενική προστασία για τους πολίτες της ΕΕ σε τρίτες χώρες στις οποίες τα κράτη μέλη τους δεν εκπροσωπούνται·

11.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα νέο, ασφαλέστερο μορφότυπο προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων της ΕΕ προοριζόμενων για τους ευρισκόμενους εκτός Ένωσης μη εκπροσωπούμενους πολίτες της ΕΕ των οποίων το διαβατήριο έχει κλαπεί, χαθεί, καταστραφεί ή δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο, προκειμένου να καθίσταται δυνατό στην πράξη το ταξίδι της επιστροφής τους·

12.  τονίζει ότι η ΕΠΠ αποτελεί καινοτόμο μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του οποίου οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις προσδοκίες τους και να διαμορφώσουν την ανάπτυξη πολιτικών της ΕΕ· επισημαίνει, ωστόσο τις σημαντικές ελλείψεις στη λειτουργία της ΕΠΠ, ελλείψεις που πρέπει να επιλυθούν προκειμένου να καταστεί αυτή πιο αποτελεσματική· εκφράζει τον προβληματισμό του σχετικά με τη συνέχεια που επιφυλάσσει η Επιτροπή σε επιτυχημένες πρωτοβουλίες·

13.  τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται στα θύματα εγκληματικών και τρομοκρατικών πράξεων ένα κατάλληλο επίπεδο δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, και ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια και να λαμβάνουν την κατάλληλη στήριξη, σύμφωνα με τις ατομικές τους ανάγκες και τις ανάγκες των οικογενειών τους· υπογραμμίζει ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των Ευρωπαίων πολιτών που έχουν υποστεί τρομοκρατικές επιθέσεις σε χώρα άλλη από τη δική τους και, ως εκ τούτου, ζητεί επειγόντως τη θέσπιση πρωτοκόλλων στα κράτη μέλη με σκοπό να παρέχεται βοήθεια σε μη Ευρωπαίους πολίτες σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης, σύμφωνα με την οδηγία 2015/0281/ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· τονίζει την ανάγκη εκπόνησης ειδικής οδηγίας για την προστασία των θυμάτων της τρομοκρατίας·

14.   εκτιμά ότι, προκειμένου να αποκτήσουν ουσία και περιεχόμενο οι αναφορές σε μειονότητες και στην ισότητα όλων των κατοίκων της ΕΕ που περιέχουν τα άρθρα 2 και 9 ΣΕΕ αντιστοίχως και προκειμένου να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο οι δυνατότητες που παρέχει η ιθαγένεια της ΕΕ, οφείλει η ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει την προστασία των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων·

15.  υπογραμμίζει ότι εθνικές, εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες στην Ευρώπη ζουν επί αιώνες μαζί ή δίπλα σε πλειοψηφικούς πολιτισμούς· πιστεύει ότι η εκ της ΕΕ παρακολούθηση της υποχρέωσης που απορρέει από την ΣΕΕ περί σεβασμού, διασφάλισης και ενδυνάμωσης της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας της Ευρώπης στην ΕΕ, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και στο εσωτερικό τους, θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των πολιτών και του ευρωπαϊκού εγχειρήματος· φρονεί ότι οφείλει η ΕΕ να θεσπίσει υψηλά πρότυπα προστασίας των μειονοτήτων, αρχής γενομένης από τα πρότυπα που είναι κωδικοποιημένα σε πράξεις διεθνούς δικαίου, όπως είναι αυτές του Συμβουλίου της Ευρώπης· φρονεί επίσης ότι τα πρότυπα αυτά οφείλουν να ενσωματωθούν σε μεγάλο βαθμό σε ένα νομικό πλαίσιο που να εγγυάται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ολόκληρη την ΕΕ· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν πλήρως τη Σύμβαση πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και να εφαρμόσουν τις Συνθήκες καλόπιστα· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη εφαρμογής των αρχών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ·

16.  εκφράζει τη λύπη του για την μακροχρόνια απουσία προόδου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του 2008 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο για μια όσο το δυνατόν ταχύτερη έγκριση της πρότασης·

17.  παρατηρεί ότι ο κανονισμός της ΕΕ για τη θέσπιση προγράμματος για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια για την περίοδο 2014 έως 2020, ορίζει ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, οφείλει το πρόγραμμα να προάγει και να προστατεύει τα δικαιώματα του παιδιού·

18.  πιστεύει ότι οι συστηματικές διακρίσεις εις βάρος των Ρομά στις χώρες καταγωγής τους, καθώς και οι εξώσεις και απελάσεις που υφίστανται όταν ασκούν το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή σε άλλο κράτος μέλος, αντιστρατεύονται το θεμελιώδες δικαίωμα της μη διακριτικής μεταχείρισης βάσει εθνοτικής καταγωγής, καθώς και το δικαίωμά τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος, γεγονός που υποβάλλει σε δοκιμασία τα θεμέλια των δικαιωμάτων που συνεπάγεται η ιθαγένεια· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν καταχωρίσεις στα μητρώα γεννήσεων χωρίς διακρίσεις και να λάβουν άμεσα διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν την ταυτοποίηση όλων των πολιτών τους και τούτο προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να μην έχουν οι Ρομά πρόσβαση σε όλες τις ουσιαστικές βασικές υπηρεσίες· καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε ουσιαστικές ενέργειες, μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησής τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η καταχώριση όλων των παιδιών· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να παρακολουθήσει την κατάσταση στα κράτη μέλη, να κοινοποιήσει βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την ταυτοποίηση και την προστασία ανθρώπων των οποίων η ιθαγένεια δεν έχει αναγνωριστεί και δεν έχουν πρόσβαση σε έγγραφα ταυτότητας και να δρομολογήσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τη σπουδαιότητα της καταχώρησης των γεννήσεων·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι στην έκθεση του 2017 της Επιτροπής για την ιθαγένεια της ΕΕ τονίζεται ως προτεραιότητα η αύξηση και η βελτίωση της συμμετοχής των πολιτών· παρατηρεί εντούτοις με λύπη ότι στην έκθεση δεν γίνεται μνεία ούτε στο δικαίωμα υποβολής αναφοράς, ούτε στο δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ούτε στο δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα, αλλά ούτε και στον τρόπο ενίσχυσης των δικαιωμάτων·

20.  καταδικάζει όλες τις μορφές διακρίσεων και βίας στην ΕΕ κατά λεσβιών, ομοφυλόφιλων, διεμφυλικών, αμφιφυλόφιλων και μεσοφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔΜ)· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν νόμους και πολιτικές για την αντιμετώπιση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας· παροτρύνει την Επιτροπή να εκπονήσει θεματολόγιο για την εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών με κριτήριο με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, με σεβασμό στις αρμοδιότητες των κρατών μελών·

21.  δηλώνει ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η ελεύθερη πρόσβαση σε ένα ανοιχτό διαδίκτυο αποτελούν ζωτικά στοιχεία της δημοκρατίας·

22.  χαιρετίζει την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, στις 13 Ιουνίου 2017· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι ο περιορισμός σε δύο τομείς - στον τομέα των ζητημάτων που άπτονται της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και στον τομέα του ασύλου και της μη επαναπροώθησης - εγείρει ζητήματα νομικής αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά τον βαθμό προσχώρησης της ΕΕ· παροτρύνει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για την κύρωση και την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης· υπογραμμίζει ότι, για να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, οφείλουν τα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών να συνοδεύονται από δράσεις για την προαγωγή της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα των οικονομικών ανισοτήτων λόγω φύλου και το ζήτημα της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

23.  αντιλαμβάνεται ότι η νομοθεσία της ΕΕ περί ίσης μεταχείρισης καθιστά αναγκαία τη θέσπιση εθνικών φορέων ισότητας· καλεί την Επιτροπή να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη σχετικά με πως πρέπει να λειτουργούν αυτοί οι φορείς και σχετικά με το πως θα εξασφαλιστούν η ανεξαρτησία, η αποτελεσματικότητα, οι εξουσίες και οι πόροι - συμπεριλαμβανομένου του EQUINET - που έχουν ανάγκη προκειμένου να είναι σε θέση να καταπολεμούν τις διακρίσεις και να προάγουν την ίση μεταχείριση· καλεί τους εθνικούς φορείς ισότητας, καθώς και το EQUINET, να επιτελέσουν τον ρόλο τους και να εντείνουν τη συνεργασία τους όσον αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας της μεταχείρισης· υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για την περίοδο 2014-2020 είναι πολύ σημαντικό στην περαιτέρω παροχή πρακτικής στήριξης για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε τοπικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ανακοίνωση με αντικείμενο τη στρατηγική δέσμευσή της για την ισότητα των φύλων στην περίοδο 2016-2019· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ βασίζεται στην αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και ότι η εν λόγω αρχή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ενσωμάτωσής της σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ· σημειώνει τον δυσανάλογο αντίκτυπο που οι πολλαπλές διακρίσεις έχουν στις γυναίκες· προτρέπει τα κράτη μέλη να συνεργάζονται με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα όργανα επιβολής του νόμου, τους εθνικούς φορείς ισότητας και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να ενισχύσουν την παρακολούθηση της διασταύρωσης διαφόρων αιτιών διάκρισης·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ως συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, να ενσωματώσουν τα ζητήματα προσβασιμότητας, συμμετοχής, μη διακριτικής μεταχείρισης και ισότητας στη νομοθεσία της ΕΕ ώστε να μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες με αναπηρία να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους σε ισότιμη βάση με τους λοιπούς πολίτες·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα οικονομικά, νομοθετικά και υποστηρικτικά εργαλεία με σκοπό την προώθηση μιας κοινωνίας φιλικής προς τους ηλικιωμένους και την προαγωγή της υγιούς γήρανσης για τους Ευρωπαίους πολίτες, τα οποία επιτυγχάνονται, μεταξύ άλλων, με αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, με καινοτόμα και ευέλικτα καθεστώτα εργασίας, με δυνατότητα πρόσβασης στην κατάρτιση και προσφορά ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης και με την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας·

26.  σημειώνει την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που δημιουργεί ευκαιρίες για τους νέους να προβούν σε εθελοντικές δραστηριότητες ή να εργαστούν σε έργα στη χώρα τους ή στο εξωτερικό και εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ που παρέχει τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρο τον κόσμο·

27.  θεωρεί ότι οι πολίτες που μετοικούν και διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους στις εθνικές εκλογές της χώρας καταγωγής τους· καλεί τα κράτη μέλη που στερούν τα εκλογικά δικαιώματα από τους υπηκόους τους που επιλέγουν να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος για μεγάλο χρονικό διάστημα, να διευκολύνουν τις συνθήκες για τους πολίτες αυτούς ώστε να διατηρήσουν το δικαίωμά τους να ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές·

28.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ των 27 που ζουν ή έχουν ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν ή έχουν ζήσει στην ΕΕ των 27 πρέπει να αποτελέσει απόλυτη προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την ανάκληση της συμφωνίας· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι υποχρεώσεις για το ΗΒ και την ΕΕ στο θέμα αυτό θα πρέπει να βασίζονται στην αμοιβαιότητα, στην ισότητα, στη συμμετρία, στην μη διακριτική και τη δίκαιη μεταχείριση, καθώς και στον πλήρη σεβασμό της ακεραιότητας του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του πλαισίου επιβολής του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

06.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

6

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, André Elissen, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Wim van de Camp, Axel Voss

S&D

Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Dietmar Köster, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes

6

-

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

André Elissen, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

3

0

ECR

Daniel Dalton, Marek Jurek, Monica Macovei

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0102.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (23.10.2017  )

προς την Επιτροπή Αναφορών

σχετικά με την έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής

(2017/2069(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Krystyna Łybacka

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Αναφορών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τιςακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, του πολιτισμού και του αθλητισμού στην προώθηση των δικαιωμάτων του πολίτη της ΕΕ, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την αλληλεγγύη, καθώς και την ενίσχυση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών μας, με βάση το άρθρο 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· αναγνωρίζει ότι, μέσω της διακρατικής και διαπολιτισμικής συνεργασίας και τις ανταλλαγές, προγράμματα της ΕΕ όπως το Erasmus +, το πρόγραμμα για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιδιότητα του πολίτη, η Ευρώπη για τους πολίτες και η δημιουργική Ευρώπη συμβάλλουν στους ανωτέρω στόχους·

2.  τονίζει ότι το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» προάγει μία καλύτερη κατανόηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών εντός της ΕΕ· συνιστά επομένως να εγκριθεί η επόμενη γενεά του προγράμματος με μία νομική βάση που να επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να συμμετέχει ως συννομοθέτης ισότιμα με το Συμβούλιο· συνιστά επίσης την ενίσχυσή του με περισσότερους ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους για να αυξηθεί ο αριθμός των έργων που στηρίζει·

3.  τονίζει τη σημασία που έχει η προώθηση της ανάπτυξης μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων μέσω του προγράμματος Erasmus+, οι οποίες ενισχύουν τη διαπολιτισμική κατανόηση και την ενεργό συμμετοχή σε ποικιλόμορφες κοινωνίες·

4.  υπενθυμίζει ότι απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματά τους και για να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα αυτά εφαρμόζονται με ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ, τονίζοντας τις ευκαιρίες που συνεπάγεται το ανήκειν στην ΕΕ· υπογραμμίζει τον ρόλο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των νέων όσον αφορά τα δικαιώματά τους στην ΕΕ και στην ώθηση προς την ενεργό συμμετοχή στα κοινά· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να παράσχει ένα κοινό πλαίσιο σχετικά με την εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το εν λόγω πλαίσιο περιλαμβάνεται πραγματικά στα σχολικά προγράμματα· συμμερίζεται, επίσης, την άποψη της Επιτροπής, ότι η προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ απαιτεί συνεργασία σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να παρέχεται επαρκής και ειδική κατάρτιση σε κάθε επίπεδο, και ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

5.  είναι της γνώμης ότι για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ απολαύουν πραγματικά ίσων δικαιωμάτων, τα εκπαιδευτικά συστήματα θα πρέπει να είναι οικονομικώς προσιτά, να λειτουργούν χωρίς αποκλεισμούς ιδίως όσον αφορά τις πιο υστερούσες και ευάλωτες κατηγορίες και να προσφέρουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, που ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, καθώς και δια βίου μάθηση που να ανταποκρίνεται στις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες·

6.  υπενθυμίζει την ανάγκη παροχής υποστήριξης στους καθηγητές και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, προκειμένου να περιλάβουν, ως αναπόσπαστο μέρος, στη διδασκαλία τους την ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και την ιθαγένεια της ΕΕ· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο την ανάγκη να προαχθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω διαδικτυακές πλατφόρμες όπως οι School Education Gateway, Teacher Academy και Open Educational Europe, ώστε να μπορούν οι επαγγελματίες του χώρου να έχουν πρόσβαση σε πολύγλωσσο διδακτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένου υλικού ειδικά προσαρμοσμένου για παιδιά με ειδικές ανάγκες, το οποίο τους βοηθά να εμπνέουν και να δίνουν κίνητρα στους μαθητές για να μαθαίνουν σχετικά με την ΕΕ·

7.  υπογραμμίζει τον ρόλο της κινητικότητας στην προσωπική ανάπτυξη των νέων, με την ενίσχυση της μάθησης και των πολιτισμικών ανταλλαγών, πράγματα που βελτιώνουν την κατανόηση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και της άσκησής της στην πράξη· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν τα ενωσιακά προγράμματα που προωθούν την κινητικότητα·

8.  εκφράζει ικανοποίησή για την σημασία που αποδίδεται στον πολιτισμό, την τέχνη και την επιστήμη ως αναπόσπαστες πτυχές της ενεργού συμμετοχής του πολίτη της ΕΕ· τονίζει τον ρόλο τους στην ενίσχυση της αίσθησης του ανήκειν των πολιτών στην Ένωσή μας, στην τόνωση της αμοιβαίας κατανόησης και την ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου·

9.  ενθαρρύνει την ενίσχυση της επίγνωσης των ευρωπαϊκών αξίων και των δικαιωμάτων των πολιτών στην ΕΕ μεταξύ των διδασκομένων όλων των ηλικιών μέσω της (τυπικής, άτυπης και ανεπίσημης) εκπαίδευσης για να ενισχυθεί η διαπολιτισμική κατανόηση και αλληλεγγύη στην Ευρώπη·

10.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να προαχθεί η κατανόηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και αξιών μεταξύ των προσφύγων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και να δημιουργηθούν ευκαιρίες διαπολιτισμικού διαλόγου με την αξιοποίηση των πολιτισμών των χωρών καταγωγής και την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων συμμετοχής τους στα κοινά·

11.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει την συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ· ενθαρρύνει την προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών μέσω της εντατικοποίησης του διαλόγου, της ενίσχυσης της κατανόησης όσον αφορά τον ρόλο της νομοθεσίας της ΕΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών, και την προβολή του ενεργητικού και παθητικού δικαιώματος ψήφου στις τοπικές και ευρωπαϊκές εκλογές οπουδήποτε ζουν εντός της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει σε αυτό το πλαίσιο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ψηφιακά εργαλεία, με ειδική έμφαση στην αύξηση της συμμετοχής των νέων και των ατόμων με αναπηρία· ζητεί την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ηλεκτρονικής δημοκρατίας, όπως διαδικτυακών πλατφορμών, για να επιτευχθεί μία αμεσότερη συμμετοχή των πολιτών στον δημοκρατικό βίο της ΕΕ και να προαχθεί έτσι η συνειδητή τους δέσμευση σε αυτόν·

12.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η επέκταση και η εμβάθυνση του διαρθρωμένου διαλόγου με τους πολίτες όσον αφορά τα δικαιώματά τους, με σκοπό να εντοπιστούν τα εμπόδια που συναντούν οι πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων τους και να βελτιωθεί η παρακολούθηση και η αποτελεσματικότητα των ενωσιακών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών σε αυτό τον τομέα·

13.  τονίζει τον ρόλο των ΜΜΕ και των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, και ως εκ τούτου καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα στηρίζει την πολυφωνία και την ανεξαρτησία των ΜΜΕ καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στην αντικειμενική ενημέρωση·

14.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συγκεκριμένα κριτήρια, με ιδιαίτερη αναφορά στις εκπαιδευτικές παραμέτρους, για να αξιολογηθεί η εφαρμογή και απόδοση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά·

15.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες με αναπηρία και οι ευάλωτοι πολίτες θα μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες που παρέχονται από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια· προτρέπει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν μια ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η δυνατότητα πρόσβασης στους ιστοτόπους της ΕΕ για τα πρόσωπα με αναπηρία·

16.  υποστηρίζει την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών (ΕΠΠ), με σκοπό να βελτιωθεί η προσβασιμότητά της και να διευκολυνθεί η συμμετοχή σε αυτήν· υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ευαισθητοποίησης του κοινού έναντι της ΕΠΠ, προκειμένου να αξιοποιηθεί τα μέγιστα το δυναμικό της ως προς την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών και της δημοκρατικής ανταλλαγής απόψεων·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν το πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τη νεολαία 2016-2018, δίνοντας έμφαση στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό και δημόσιο βίο στην Ευρώπη·

18.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το υψηλό ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων και οι αβέβαιες προοπτικές για το μέλλον παραμένουν πηγή σοβαρών ανησυχιών για τους νέους της Ευρώπης· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τους στόχους που διατυπώθηκαν στη διακήρυξη και τον οδικό χάρτη της Μπρατισλάβας για δημιουργία ελπιδοφόρου οικονομικού μέλλοντος για όλους, διαφύλαξη του τρόπου ζωής μας και παροχή καλύτερων ευκαιριών για τους νέους· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες στήριξης των νέων παρέχοντάς τους νέες ευκαιρίες στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης·

19.  τονίζει τον ρόλο της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας στην παροχή βοήθειας στους φοιτητές και αποφοίτους, προκειμένου να αποκτήσουν πρακτική γνώση και επαγγελματική πείρα· στηρίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη δημιουργία μίας ενιαίας κεντρικής πλατφόρμας διασυνοριακής πρακτικής άσκησης και μαθητείας, όπως προτάθηκε σε δημόσια διαβούλευση·

20.  τονίζει τη σημασία του εθελοντισμού ως ουσιώδη παράγοντα των προγραμμάτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή στα κοινά· ενθαρρύνει την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών που θα καλύπτουν τόσο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο όσο και την εμπλοκή των πολιτών καθώς και την αναγνώριση του εθελοντισμού ως δραστηριότητας που πιστώνεται με μόρια·

21.  υπογραμμίζει ότι ο εθελοντισμός δεν μπορεί να υποκαταστήσει την απασχόληση επί πληρωμή και τονίζει με έμφαση τη βασική ιδέα ότι η απασχόληση επί πληρωμή διασφαλίζει την αίσθηση του ανήκειν σε μία κοινότητα, την ενεργό ενασχόληση και συμμετοχή στη δημόσια ζωή και σε τελική ανάλυση τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά·

22.  υπογραμμίζει τον ρόλο του αθλητισμού, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, στη συμβολή στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά μέσω της προώθησης της αμοιβαίας κατανόησης και του σεβασμού, και της παράλληλης έμφασης στις αξίες και τις αρχές της ΕΕ· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τις αθλητικές πρωτοβουλίες που διατηρούν την πρακτική της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά και τις κοινωνικές αξίες, και με τον τρόπο αυτόν αναπτύσσουν μια κοινή αίσθηση του ανήκειν.

23.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξακολουθήσει να στηρίζει τη δράση και τις πρωτοβουλίες που προωθούν τα δικαιώματα των πολιτών και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη· επισημαίνει το γεγονός ότι οι νέες πρωτοβουλίες σε αυτό τον τομέα πρέπει να είναι συμπληρωματικές των ήδη υφισταμένων και να μην επηρεάζουν τον τρέχοντα προϋπολογισμό των προγραμμάτων·

24.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ξεκινήσει τη δημιουργία ενός εργαλείου ηλεκτρονικής μάθησης προς χρήση των τοπικών και περιφερειακών αρχών, για να διευκολύνει και να βελτιώσει την κατανόηση και τη δέουσα εφαρμογή των κανόνων ελεύθερης μετακίνησης και να δημιουργήσει μία "ενιαία ψηφιακή πύλη" με σκοπό την ηλεκτρονική παροχή πληροφοριών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς της ΕΕ· επισημαίνει ότι τα εν λόγω εργαλεία πρέπει να παρέχουν συνεπή και φιλική προς τον χρήστη ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών στην ΕΕ και την έμπρακτη άσκησή τους· επισημαίνει ότι αυτά τα εργαλεία πρέπει να συνδέονται με υπάρχοντα εργαλεία του τομέα όπως το «Europe Direct» και το «Your Europe»·

25.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ανταλλαγή και διάδοση βέλτιστων πρακτικών, για να προαχθεί η γνώση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και η συμμετοχή των πολιτών σε όσα τους αφορούν και γενικότερα στην πολιτική ζωή στο σύνολο της ΕΕ·

26.  Υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου των βουλευτών του ΕΚ και άλλων εξεχουσών ευρωπαϊκών προσωπικοτήτων στην μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, ιδίως μεταξύ των νέων·

27.  στηρίζει την παραγωγή και διάδοση προϊόντων Τύπου και πολυμέσων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, με εστίαση στην ενίσχυση της επίγνωσης των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματά τους και στην ικανότητά τους να ασκήσουν αποτελεσματικά αυτά τα δικαιώματα·

28.  συμμερίζεται την άποψη ότι η ιθαγένεια της ΕΕ συμβάλλει στη δημιουργία μιας συνεκτικότερης ευρωπαϊκής κοινωνίας, προάγοντας την αμοιβαία κατανόηση, τον διαπολιτισμικό διάλογο και τη διακρατική συνεργασία·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michel Reimon, Remo Sernagiotto

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Μιλτιάδης Κύρκος, Jarosław Wałęsa, Patricija Šulin

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

ECR

Angel Dzhambazki, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Miltiadis Kyrkos, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

Verts/ALE

Michel Reimon, Helga Trüpel

2

-

ECR

Rupert Matthews

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (23.10.2017  )

προς την Επιτροπή Αναφορών

σχετικά με την έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής

(2017/2069(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian Dan Preda

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Αναφορών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει τις διαρκείς προσπάθειες της Επιτροπής για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και ενθαρρύνει την περαιτέρω προστασία τους μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CFR) και των σχετικών διατάξεων των Συνθηκών της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 ΣΕΕ και το άρθρο 20 ΣΛΕΕ, κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους είναι πολίτης της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι οι πολίτες της ΕΕ θα είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους μόνο εάν τα γνωρίζουν και εάν τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναλάβουν σταθερή δέσμευση για την προστασία τους· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πολιτικές και να πραγματοποιήσει εκστρατείες και δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους και σχετικά με τα μέσα που διαθέτουν για την άσκησή τους·

2.  αναλαμβάνει τη δέσμευση να ενισχύσει τη δημοκρατική διάσταση των ευρωπαϊκών εκλογών μεταρρυθμίζοντας τον ισχύοντα ευρωπαϊκό εκλογικό νόμο, κατά τρόπο που να ενισχύει τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το δημοκρατικό σύστημα της ΕΕ· εκτιμά πως η ανάπτυξη μιας καθαρά ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας θα προωθηθεί μέσα από μια μεγαλύτερη διαφάνεια, ευαισθητοποίηση, αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις ενημέρωση, όπως και από μια ανανέωση των δημοκρατικών πρακτικών, νέα συστήματα ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, καθώς και μέσα από τη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των κρατών μελών σε επίπεδο ψηφιακών υποδομών· είναι πεπεισμένο ότι η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές θα αυξηθεί μέσα από μια καλύτερη και πιο στοχοθετημένη ενημέρωση για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και για τον αντίκτυπο της νομοθεσίας της ΕΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών· υπενθυμίζει την ανάγκη να προωθηθεί η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές μέσα από μια μεγαλύτερη προβολή των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τονίζει πως η ενίσχυση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί κοινή ευθύνη της ΕΕ και των κρατών μελών της·

3.  προειδοποιεί για πιθανή νομική αβεβαιότητα όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που ζουν στο ΗΒ και εκείνων των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν στην ΕΕ μετά από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ· εκτιμά πως στη συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και στη συμφωνία περί των μελλοντικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΒ, θα πρέπει να διαφυλαχθούν κατά προτεραιότητα όλα τα αδιαίρετα δικαιώματα, και ότι θα πρέπει να επιτευχθεί χωρίς καθυστέρηση μια συμφωνία σχετικά με τα δικαιώματα αυτά και άλλα ακόμη, όπως το δικαίωμα πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη· τονίζει ότι κάθε συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους αυτού του τελευταίου γνωστοποίησης ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση(1)·

4.  υπενθυμίζει ότι, στο διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2016, η πλειονότητα των καταγγελιών που υποβλήθηκαν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή αφορούσε πιθανές περιπτώσεις αδιαφάνειας, όπως τονίζει η Επιτροπή στην έκθεσή της της 24ης Ιανουαρίου 2017 με τίτλο «Έκθεση σχετικά με την πρόοδο για την επίτευξη πραγματικής ιθαγένειας της ΕΕ 2013-2016»(2)· είναι πεπεισμένο ότι η πλήρης διαφάνεια και ακεραιότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οικοδόμηση σχέσεων πίστης και εμπιστοσύνης με τους πολίτες της ΕΕ, και για την εκ μέρους των τελευταίων πλήρη απόλαυση και άσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολιτών της ΕΕ· ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ να θεραπεύσουν τις τυχόν εναπομένουσες ελλείψεις σε συμφωνία με τις διατάξεις, μεταξύ άλλων, των άρθρων 9 και 10 παράγραφος 3 ΣΕΕ, του άρθρου 15 ΣΛΕΕ και των άρθρων 41 και 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της Επιτροπής περί αναθεώρησης του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του· καλεί την Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό και πέρα από τις απαραίτητες τεχνικές τροποποιήσεις, να συμπεριλάβει διατάξεις για την αναθεώρηση των νομικών όρων περί παραδεκτού και των απαιτήσεων για την καταχώριση μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, καθώς και των διαδικασιών εξέτασής της, με αφετηρία τις αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου στις υποθέσεις «Minority SafePack» (T-646/13) και «Stop TTIP» (T-754/14)· στηρίζει θερμά τον κανονισμό αυτό ως ένα σημαντικό εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας που, εάν αξιοποιηθεί πλήρως, θα μπορούσε να αυξήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πιο συμμετοχικής Ευρωπαϊκής Ένωσης

6.  εκτιμά πως, εν όψει του αυξανόμενου αντικτύπου του διαδικτυακού σύμπαντος και των κοινωνικών δικτύων στις ζωές των πολιτών, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν νέους μηχανισμούς και δημόσιες πολιτικές για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων στο ψηφιακό περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης, στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία της τιμής και υπόληψης, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της αξιοπρέπειας, ιδίως στην περίπτωση ανηλίκων·

7.  θεωρεί ότι η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα πρέπει να αποτελούν κύρια προτεραιότητα της ΕΕ· επικροτεί τα μέτρα που έλαβε η ΕΕ για την ενίσχυση της Ένωσης Ασφάλειας· ζητεί την ταχεία εφαρμογή της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στα πεδία της ασφάλειας, της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων, τα οποία θα πρέπει, στο σύνολό τους, να συνάδουν με τις αρχές της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων· υπενθυμίζει την ανάγκη εξεύρεσης της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ ασφάλειας και προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι ο συντονισμός της εσωτερικής και της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματική προστασία των πολιτών της ΕΕ και για την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσφέρει προστασία· υπενθυμίζει ότι η προξενική προστασία είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της προστασίας των πολιτών της ΕΕ στο εξωτερικό και πιστεύει ότι, σύμφωνα και με τις συστάσεις της Επιτροπής, θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την εναρμόνιση και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων σχετικά με τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα·

8.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να επαναδρομολογήσει τη διαδικασία προσχώρησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε συμφωνία με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 6 ΣΕΕ, αναζητώντας λύσεις για να καλυφθούν οι αντιρρήσεις που διατύπωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην γνωμοδότησή του της 18ης Δεκεμβρίου 2014· πιστεύει ότι η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση θα επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και θα συμβάλει στην επίτευξη ενός συνεκτικού συστήματος προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.9.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michał Boni, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Jérôme Lavrilleux, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

PPE

Michał Boni, Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Cristian Dan Preda, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Ramón Jáuregui Atondo, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

5

-

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Barbara Spinelli

NI

Diane James

VERTS/ALE

Pascal Durand

0

0

 

 

Σημείωση: Η κ. Pervenche Berès (S&D) δήλωσε ότι και αυτή ψήφισε υπέρ του σχεδίου γνωμοδότησης

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0102.

(2)

COM(2017) 0032


ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (26.9.2017  )

προς την Επιτροπή Αναφορών

σχετικά με την έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής

(2017/2069(INI))

Εισηγήτρια: Ángela Vallina

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Αναφορών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

- έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση) (COM(2016)0411),

Τροπολογία    2

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών και των δημοκρατικών θεσμών περιλαμβάνει την καταπολέμηση των διακρίσεων και της ανισότητας των φύλων σύμφωνα με τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Τροπολογία    3

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Η α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποεκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων, ιδίως στον πολιτικό χώρο και σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων επιχειρήσεων, συνιστά εμπόδιο στην ανάπτυξη ικανοτήτων και αποδυναμώνει τη συμμετοχή των γυναικών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ·

Τροπολογία    4

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Η β. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια όσον αφορά τη συμμετοχή και τον πρωταρχικό ρόλο των γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, όπως η διατήρηση έμφυλων στερεοτύπων και οι συνέπειες της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, παράλληλα με τις δυσμενείς επιπτώσεις της στα ζητήματα ισότητας των φύλων·

Τροπολογία    5

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη Η δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Η δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές στην ΕΕ ως προς την προστασία των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας σε περιπτώσεις διασυνοριακής οικογενειακής διαμάχης·

Τροπολογία    6

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

Ι α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελούν εμπόδιο στην ισότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται τόσο ως ψηφοφόροι όσο και σε ηγετικές θέσεις, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για αιρετά αξιώματα, τη δημόσια διοίκηση, την πανεπιστημιακή κοινότητα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή τον ιδιωτικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρέως διαδεδομένες πολλαπλές διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και ο δυσανάλογος αριθμός γυναικών που είναι αντιμέτωπες με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό αποτελούν εμπόδια στην πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολιτών·

Τροπολογία    7

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

1. λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση της Επιτροπής του 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ, η οποία απαριθμεί τις προτεραιότητες ανά τομέα δραστηριότητας· εκφράζει αμφιβολίες για το κατά πόσον οι εν λόγω προτεραιότητες θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη σαφώς προσδιορισμένων, συγκεκριμένων δεσμεύσεων για την επόμενη τριετία·

1. λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση της Επιτροπής του 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ, η οποία απαριθμεί τις προτεραιότητες ανά τομέα δραστηριότητας· εκφράζει αμφιβολίες για το κατά πόσον οι εν λόγω προτεραιότητες θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη σαφώς προσδιορισμένων, συγκεκριμένων δεσμεύσεων για την επόμενη τριετία· θεωρεί ότι δεν έχει δοθεί η δέουσα προσοχή στην ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων ως προτεραιότητας, δεδομένου ότι περιλαμβάνεται μόνον ως δευτερεύον στοιχείο στο τελικό θέμα «Ενίσχυση της ασφάλειας και προώθηση της ισότητας»·

Τροπολογία    8

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία σχεδόν έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος όσον αφορά την έγκριση της οδηγίας κατά των διακρίσεων που θα ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ολοκληρώσουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία σχεδόν έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος όσον αφορά την έγκριση της οδηγίας κατά των διακρίσεων που θα ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ολοκληρώσουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατόν, επιδεικνύοντας τη δέουσα προσοχή στη συμπερίληψη της διάστασης του φύλου·

Τροπολογία    9

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

6β. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να υπογράψει και να ολοκληρώσει την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και επιβεβαιώνει την υποστήριξή του στην προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης σε ευρεία βάση και χωρίς επιφυλάξεις· απευθύνει έκκληση να βελτιωθεί η συλλογή αναλυτικών δεδομένων σχετικά με όλες τις μορφές βίας που καλύπτει η Σύμβαση, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), προκειμένου να αναπτυχθεί κοινή μεθοδολογία για τη σύγκριση βάσεων δεδομένων και αναλύσεων· καλεί όλα τα κράτη μέλη που ακόμη δεν το έχουν πράξει να κυρώσουν σύντομα τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· καλεί την Επιτροπή να προτείνει οδηγία για τη βία κατά των γυναικών·

Τροπολογία    10

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

6γ. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την απεμπλοκή της οδηγίας σχετικά με τις γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια·

Τροπολογία    11

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 6 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

6δ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των αναγκών των ευάλωτων πολιτών που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διατομεακές διακρίσεις οι οποίες δεν τους επιτρέπουν να ασκούν τα δικαιώματά τους ή να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία, όπως γυναίκες με αναπηρία, εθνοτικές μειονότητες, μετανάστριες και γυναίκες πρόσφυγες ή γυναίκες αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

Τροπολογία    12

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 6 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

6ε. επαναλαμβάνει ότι, για να διασφαλιστεί η ικανότητα των ατόμων που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, όπως οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία, να ασκούν τα δικαιώματά τους ως πολιτών, απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση που θα περιλαμβάνει στοχοθετημένες πολιτικές οι οποίες θα καλύπτουν το φάσμα από τη διατομεακή συλλογή δεδομένων έως τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα μέτρα κοινωνικής ένταξης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν και να δημοσιοποιήσουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση των διατομεακών διακρίσεων·

Τροπολογία    13

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 6 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

6στ. τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της έμφυλης βίας σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών και των ατόμων ΛΟΑΔΜ στην πολιτική και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων της παρενόχλησης και του εκφοβισμού μέσω του Διαδικτύου·

Τροπολογία    14

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 6 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

6ζ. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εγκρίνει τη στρατηγική της δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019 υπό μορφή ανακοίνωσης· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ βασίζεται στην αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και ότι η εν λόγω αρχή μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της στρατηγικής ένταξής της σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ·

Τροπολογία    15

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 6 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

6η. χαιρετίζει την υποβολή, από την Επιτροπή, της δέσμης μέτρων για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να υλοποιήσουν τα μέτρα αυτά το συντομότερο·

Τροπολογία    16

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 6 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

6ι. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω τη συνεργασία σε καταστάσεις όπου οι εργαζόμενοι λαμβάνουν παροχές και καταβάλλουν εισφορές σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, ενισχύοντας τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων αρχών κοινωνικής ασφάλισης, ούτως ώστε όλες οι εισφορές να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων· εφιστά την προσοχή στο παρατεινόμενο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ, το οποίο, συνδυαζόμενο με μέτρα λιτότητας και περικοπές στον δημόσιο τομέα, υπονομεύει τη δυνατότητα εκατομμυρίων γυναικών να έχουν ουσιαστική οικονομική αυτονομία·

Τροπολογία    17

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 6 ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

6ια. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ ως εργαλείων για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων· ζητεί, ειδικότερα, να εφαρμοστεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της ΚΓΠ και των αγροτικών πολιτικών για τη συνοχή·

Τροπολογία    18

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 6 ιβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

6ιβ. προτείνει να συνεχίσει η Επιτροπή την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις ενωσιακές πολιτικές, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή στις αξιολογήσεις αντικτύπου και στις εκ των υστέρων αξιολογήσεις νομοθετημάτων και πολιτικών·

Τροπολογία    19

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

9α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προάγουν σταθερά την εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις, ιδίως στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων και σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων επιχειρήσεων, και να διευκολύνουν την είσοδο των γυναικών στην ηγεσία με την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων και την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην κατάρτιση στον χώρο εργασίας, σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία πολιτικής όπως η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους ως πολιτών της ΕΕ·

Τροπολογία    20

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

9β. τονίζει ότι μια ποιοτική εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη για όλες τις ηλικίες, επίσημη, ανεπίσημη ή άτυπη, είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών και τη λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας, και για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των προκαταλήψεων, καθώς και της ανισότητας των φύλων· επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται επενδύσεις στην ιδιότητα του πολίτη και την αγωγή του πολίτη, καθώς και εκπαίδευση σε θέματα ισότητας των φύλων σε όλη την Ευρώπη·

Τροπολογία    21

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

9γ. τονίζει τη σημασία που έχει η πολιτική συμμετοχή των παιδιών και των νέων, ιδίως των γυναικών και των κοριτσιών· ζητεί περισσότερη δράση από την πλευρά της Επιτροπής και των κρατών μελών για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών και την τόνωση της συμμετοχής τους·

Τροπολογία    22

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

10α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη και ίση πρόσβαση των γυναικών σε όλους τους πολιτικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς τομείς ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματική άσκηση των δικαιωμάτων του πολίτη στην ΕΕ·

Τροπολογία    23

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

11. πιστεύει ότι η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου βάσει νομοθετικής πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να καταστεί η Ένωση πιο δημοκρατική· υπογραμμίζει το γεγονός ότι χιλιάδες Ευρωπαίοι συμμερίζονται αυτή την άποψη, όπως αποδεικνύεται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Let me Vote», η οποία επιδιώκει να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους· συγχαίρει την Επιτροπή για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για τους αλλοδαπούς πολίτες της ΕΕ, που έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία, προκειμένου να ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές στη χώρα στην οποία διαμένουν· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τη θέσπιση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρονικό ορίζοντα τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019·

11. πιστεύει ότι η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου βάσει νομοθετικής πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να καταστεί η Ένωση πιο δημοκρατική· υπογραμμίζει το γεγονός ότι χιλιάδες Ευρωπαίοι συμμερίζονται αυτή την άποψη, όπως αποδεικνύεται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Let me Vote», η οποία επιδιώκει να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους· συγχαίρει την Επιτροπή για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για τους αλλοδαπούς πολίτες της ΕΕ, που έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία, προκειμένου να ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές στη χώρα στην οποία διαμένουν· καλεί το Συμβούλιο, στην επόμενη αναθεώρηση του ευρωπαϊκού εκλογικού νόμου, να συμπεριλάβει τα ισόρροπα από άποψη φύλου ψηφοδέλτια στα οποία θα υπάρχει εναλλαγή γυναικών και ανδρών υποψηφίων· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τη θέσπιση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρονικό ορίζοντα τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019·

Τροπολογία    24

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

12. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η πρόσβαση σε μια πληθώρα φωνών στην κοινωνία και στα μέσα ενημέρωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας υγιούς δημοκρατίας· υπογραμμίζει την ανάγκη μιας καθορισμένης πολιτικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση της αντιευρωπαϊκής προπαγάνδας και των ψευδών πληροφοριών· προτείνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προβούν στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τηλεοπτικού καναλιού που θα εκπέμπει σε όλα τα κράτη μέλη·

12. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η πρόσβαση σε μια πληθώρα φωνών στην κοινωνία και στα μέσα ενημέρωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας υγιούς δημοκρατίας και ότι ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας έχει ζωτική σημασία και θα πρέπει να καλλιεργείται από μικρή ηλικία· υπογραμμίζει την ανάγκη μιας καθορισμένης πολιτικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση της αντιευρωπαϊκής προπαγάνδας και των ψευδών πληροφοριών· προτείνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προβούν στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τηλεοπτικού καναλιού που θα εκπέμπει σε όλα τα κράτη μέλη·

Τροπολογία    25

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 12α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

12α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μέτρα για την καταπολέμηση τόσο των δηλώσεων που ενέχουν διακρίσεις σε βάρος των γυναικών όσο και των έμφυλων στερεοτύπων·

Τροπολογία    26

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

15α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κατάλληλα εργαλεία ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, να συνεργαστούν στενά με τις τοπικές αρχές και κοινότητες για την πρόληψη και τη διερεύνηση των παραβιάσεων και να παρέχουν την αναγκαία φροντίδα και βοήθεια σε γυναίκες που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, διακρίσεων και περιθωριοποίησης στην αγορά εργασίας·

Τροπολογία    27

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

15β. ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των θυμάτων έμφυλης βίας και να λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον των παιδιών σε υποθέσεις διασυνοριακής οικογενειακής διαμάχης·

Τροπολογία    28

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

15γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες συμμετοχής των γυναικών και των κοριτσιών σε προγράμματα της ΕΕ που αφορούν τη διασυνοριακή κινητικότητα φοιτητών, καθηγητών και ερευνητών·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.9.2017

 

 

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Marlene Mizzi, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Laurenţiu Rebega, Virginie Rozière, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michela Giuffrida, Julia Pitera, Sven Schulze, Igor Šoltes, Ángela Vallina, Δημήτρης Παπαδάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Inés Ayala Sender


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

ECR

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

Rikke Karlsson

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Sven Schulze, Jarosław Wałęsa

Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

Margrete Auken, Igor Šoltes, Tatjana Ždanoka

2

-

ECR

ENF

Νότης Μαριάς

Laurenţiu Rebega

4

0

EFDD

GUE/NGL

Eleonora Evi

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Ángela Vallina

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου