ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове

30.11.2017 - (13076/2017 – C8‑0415/2017 – 2017/0193(NLE)) - ***

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Кристофер Фелнер

Процедура : 2017/0193(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0386/2017
Внесени текстове :
A8-0386/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове

(13076/2017 – C8‑0415/2017 – 2017/0193(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13076/2017),

–  като взе предвид споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове (13073/2017),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 192, параграф 1 и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0415/2017),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0386/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Конфедерация Швейцария.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) е крайъгълен камък на европейската политика в областта на климата. Тя е в сила от 2005 г. и е най-голямата в света система за ограничаване на емисиите и за търговия с емисии. Тя засяга промишлените производители, производителите на електроенергия и въздушния трафик и е най-важният инструмент, с който ЕС разполага, за да намали емисиите на парникови газове в съответствие с приетата на Европейския съвет през 2014 г. цел за намаляване с най-малко 40% на емисиите на парникови газове до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г.

Секторите, обхванати от СТЕ на ЕС, трябва да намалят емисиите си с 43% в сравнение с 2005 г., докато секторите, които не са обхванати от СТЕ, трябва да намалят емисиите си с 30%. Пазарните механизми в СТЕ на ЕС дават възможност за гъвкавост и намаляване на емисиите по икономически ефективен и ефикасен начин, като същевременно се запазва международната конкурентоспособност на енергийно интензивните отрасли в ЕС с фиксирани дългосрочни правила.

Предстои СТЕ на ЕС да бъде свързана с швейцарската система за търговия с емисии (швейцарската СТЕ). Свързването на две системи за търговия с емисии дава възможност на участниците в едната система да използват с цел спазване на задълженията си емисионни единици от съответната друга система. По този начин пазарът се разширява и се увеличават възможностите за намаляване на вредните емисии, което на свой ред увеличава ефикасността на схемата за търговия с емисии и намалява разходите.

Делът на ЕС в емисиите на парникови газове в световен мащаб е само десет процента и следователно ЕС не може сам да противодейства на глобалното затопляне. За да се ограничи глобалното затопляне, се нуждаем от политика в областта на климата, която да бъде последвана и от други. За тази цел нашата политика в областта на климата трябва да бъде ефективна по отношение на разходите и да подкрепя заетостта, икономическия растеж и технологичното развитие. Сътрудничеството със страни от целия свят и свързването на други системи за търговия с емисии със СТЕ на ЕС е от изключително значение и един от най-ефективните начини за борба с изменението на климата. Поради това свързването на СТЕ на ЕС с швейцарската СТЕ е първа важна стъпка към убеждаването на други източници на емисии да поемат своя дял от отговорността в изпълнение на дългосрочните цели на политиката на ЕС за свързване на повече схеми за търговия с емисии към схемата на ЕС, както и за ефективно постигане на нашите цели в областта на климата.

Швейцарската СТЕ отговаря на изискванията, определени за свързване със СТЕ на ЕС, в съответствие с член 25 от Директивата за създаване на СТЕ на ЕС. Швейцарската СТЕ е съвместима със СТЕ на ЕС и устройството ѝ е подобно. Обхванати са същите газове и сектори на промишлеността и се прилагат едни и същи прагове за включване. Швейцарската СТЕ също поставя горна граница за емисиите на парникови газове, а от 2013 г. е задължителна за големите енергоемки промишлени отрасли.

Освен това годишното намаление на количеството на квотите в рамките на швейцарската СТЕ е в съответствие с годишното намаление в СТЕ на ЕС. В същото време методологиите за разпределяне за тези две системи са съвместими. Стандартният метод е провеждането на търгове, а референтни стойности се използват, когато промишлени сектори получават преходно безплатно разпределение на квоти. Настоящият търговски период обхваща същите години, 2013 – 2020 г., а и санкциите за непредаване на достатъчно използвани квоти са подобни в двете системи.

Единствената по-съществена разлика е, че швейцарската СТЕ все още не включва авиационните дейности. Швейцария обаче подготвя включването на въздухоплаването в СТЕ, което отразява правилата на СТЕ на ЕС. Това представлява важна част от споразумението за свързване, заедно с включването на разпоредби, които гарантират съответствието между двете системи до 2030 г., дори и след като през 2021 г. системите бъдат подложени на текущи прегледи.

Изменението на климата е трансграничен проблем, който може да се разреши най-добре на равнището на ЕС и на световно равнище. За да се повлияят и убедят други участници от цял свят да последват примера на ЕС, Съюзът трябва да даде пример, като съчетае намалението на емисиите на парникови газове със запазването на конкурентоспособността. С предложението за свързване на СТЕ на ЕС с швейцарската СТЕ това ще бъде осигурено. Свързването ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове, като същевременно се запази международната конкурентоспособност на енергийно интензивните промишлени отрасли в ЕС при постепенния преход към нисковъглеродна икономика и се поддържат стимули за дългосрочно инвестиране в нисковъглеродни технологии.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове

Позовавания

13076/2017 – C8-0415/2017 – COM(2017)04272017/0193(NLE)

Дата на сезиране

24.11.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

29.11.2017

ITRE

29.11.2017

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

14.9.2017

ITRE

11.10.2017

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Christofer Fjellner

13.9.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

27.11.2017

 

 

 

Дата на приемане

28.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

59

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Pál Csáky, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Дата на внасяне

30.11.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

59

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Richard Ashworth, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, John Procter

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

3

-

EFDD

Julia Reid, Marco Valli

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“