ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη σύνδεση των συστημάτων τους εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

30.11.2017 - (13076/2017 – C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE)) - ***

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Christofer Fjellner

Διαδικασία : 2017/0193(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0386/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0386/2017
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη σύνδεση των συστημάτων τους εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

(13076/2017 – C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13076/2017),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη σύνδεση των συστημάτων τους εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (13076/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0415/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0386/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της φιλόδοξης πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα. Εφαρμόζεται από το 2005 και είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίως σύστημα με «ανώτατα όρια και δικαιώματα εμπορίας». Καλύπτει τους βιομηχανικούς παραγωγούς, τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και την εναέρια κυκλοφορία και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με τον στόχο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2014 για μείωση, έως το 2030, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Οι τομείς που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 43% σε σύγκριση με το 2005, ενώ οι τομείς εκτός ΣΕΔΕ πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 30%. Ο μηχανισμός της αγοράς στο ΣΕΔΕ της ΕΕ παρέχει ευελιξία και δίνει τη δυνατότητα μείωσης των εκπομπών με οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων βιομηχανιών της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο, με σταθερούς μακροπρόθεσμους κανόνες.

Τώρα, το ΣΕΔΕ της ΕΕ θα συνδεθεί με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ελβετίας (ελβετικό ΣΕΔΕ). Η σύνδεση δύο συστημάτων εμπορίας εκπομπών δίνει τη δυνατότητα σε όσους συμμετέχουν σε ένα σύστημα να χρησιμοποιούν μονάδες από το συνδεδεμένο σύστημα για σκοπούς συμμόρφωσης. Με αυτόν τον τρόπο η αγορά επεκτείνεται και οι ευκαιρίες μείωσης πληθαίνουν, γεγονός που με τη σειρά του ενισχύει την αποτελεσματικότητα της εμπορίας εκπομπών και μειώνει το κόστος.

Η συμβολή της ΕΕ ανέρχεται σε μόνο 10% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί από μόνη της να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη. Προκειμένου να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη, χρειαζόμαστε μια πολιτική για το κλίμα που θα την ακολουθήσουν και άλλοι. Για να επιτευχθεί αυτό, η πολιτική μας για το κλίμα πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτική και να στηρίζει τις θέσεις εργασίας, την οικονομική μεγέθυνση και την τεχνολογική ανάπτυξη. Η συνεργασία με χώρες σε όλη την υφήλιο και η σύνδεση άλλων συστημάτων εμπορίας εκπομπών με το ΣΕΔΕ της ΕΕ είναι υψίστης σημασίας και αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Ως εκ τούτου, η σύνδεση του ΣΕΔΕ της ΕΕ με το ελβετικό ΣΕΔΕ αποτελεί ένα πρώτο και σημαντικό βήμα προκειμένου και άλλες πηγές εκπομπών να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους και να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος της πολιτικής της ΕΕ για σύνδεση περισσότερων συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών με το σύστημα της ΕΕ, και για να εκπληρωθούν στην πράξη οι στόχοι μας για το κλίμα.

Το ελβετικό ΣΕΔΕ πληροί τις απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί για σύνδεση με το ΣΕΔΕ της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 25 της οδηγίας για τη θέσπιση του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Το ελβετικό ΣΕΔΕ είναι συμβατό και έχει παρόμοιο σχεδιασμό με το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Καλύπτονται τα ίδια αέρια και οι ίδιοι βιομηχανικοί κλάδοι, και ισχύουν τα ίδια κατώτατα όρια ένταξης. Το ελβετικό ΣΕΔΕ επίσης θέτει ένα ανώτατο όριο για τις εκπομπές αερίων και, από το 2013, είναι υποχρεωτικό για τις μεγάλες, ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Επιπλέον, η ετήσια μείωση των δικαιωμάτων στο ελβετικό ΣΕΔΕ συνάδει με την ετήσια μείωση στο ΣΕΔΕ της ΕΕ. Ταυτόχρονα, οι μεθοδολογίες κατανομής για τα δύο συστήματα είναι συμβατές. Η τυπική μέθοδος είναι η δημοπράτηση και χρησιμοποιούνται σημεία αναφοράς όταν πραγματοποιείται δωρεάν μεταβατική κατανομή δικαιωμάτων στις βιομηχανίες. Η τρέχουσα περίοδος εμπορίας καλύπτει τα ίδια έτη, 2013-2020, και οι κυρώσεις στα συστήματα είναι παρόμοιες σε περίπτωση μη παράδοσης επαρκών δικαιωμάτων.

Η μόνη διαφορά είναι ότι το ελβετικό ΣΕΔΕ δεν καλύπτει ακόμα τις αεροπορικές δραστηριότητες. Η Ελβετία, ωστόσο, ετοιμάζεται να συμπεριλάβει τις αερομεταφορές στο ΣΕΔΕ της ώστε να αντικατοπτρίζονται οι κανόνες του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της συμφωνίας για τη σύνδεση, μαζί με τη συμπερίληψη διατάξεων που εξασφαλίζουν τη συμβατότητα των δύο συστημάτων έως το 2030, ακόμη και αφού θα έχουν υποβληθεί τα συστήματα στις τρέχουσες επανεξετάσεις του 2021.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί διασυνοριακό ζήτημα, το οποίο αντιμετωπίζεται καλύτερα σε ενωσιακό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΕ, προκειμένου να επηρεάσει και άλλους παράγοντες σε ολόκληρο τον κόσμο να ακολουθήσουν, πρέπει να δώσει το παράδειγμα και να συνδυάσει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Αυτό θα εξασφαλιστεί μέσω της προτεινόμενης σύνδεσης του ΣΕΔΕ της ΕΕ με το ελβετικό ΣΕΔΕ. Η σύνδεση θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα θα διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων βιομηχανιών της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο, κατά τη σταδιακή μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και θα διατηρήσει τα κίνητρα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη σύνδεση των συστημάτων τους εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

Έγγραφα αναφοράς

13076/2017 – C8-0415/2017 – COM(2017)04272017/0193(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

24.11.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

29.11.2017

ITRE

29.11.2017

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

AFET

14.9.2017

ITRE

11.10.2017

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Christofer Fjellner

13.9.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.11.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

28.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

59

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Pál Csáky, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Ημερομηνία κατάθεσης

30.11.2017

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

59

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Richard Ashworth, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, John Procter

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

3

-

EFDD

Julia Reid, Marco Valli

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Υπόμνημα για χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή