AANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten

30.11.2017 - 13076/2017 – C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE)) - ***

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: Christofer Fjellner

Procedure : 2017/0193(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0386/2017
Ingediende teksten :
A8-0386/2017
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten

(13076/2017 – C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (13076/2017),

–  gezien de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten (13073/2017),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikel 192, lid 1, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0415/2017),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0386/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Zwitserse Bondsstaat.

TOELICHTING

De EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS) is de hoeksteen van het ambitieuze Europese klimaatbeleid. Het betreft 's werelds grootste "cap-and-trade"-systeem, dat sinds 2005 van kracht is. De regeling heeft betrekking op fabrikanten, elektriciteitsproducenten en luchtverkeer en is het belangrijkste instrument dat de EU tot haar beschikking heeft om de broeikasgasemissies te verminderen in overeenstemming met de doelstelling van de Europese Raad van 2014 om de broeikasgasemissies tegen 2030 met ten minste 40 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

De sectoren die onder de EU-ETS vallen, moeten hun emissies met 43 procent terugdringen ten opzichte van 2005, terwijl niet-ETS-sectoren hun emissies met 30 procent moeten verminderen. Het EU-ETS-marktmechanisme laat ruimte voor flexibiliteit en maakt kosteneffectieve en efficiënte emissiereducties mogelijk, terwijl het internationale concurrentievermogen van de energie-intensieve bedrijfstakken van de EU wordt gewaarborgd met vaste langetermijnregels.

De EU-ETS wordt nu gekoppeld aan de Zwitserse emissiehandelsregeling (Zwitserse ETS). Wanneer twee emissiehandelsregelingen worden gekoppeld, kunnen de deelnemers aan één regeling voor nalevingsdoeleinden eenheden van de gekoppelde regeling gebruiken. Hierdoor wordt de markt uitgebreid en komen er meer reductiemogelijkheden beschikbaar, hetgeen de doeltreffendheid van de handel in emissierechten vergroot en de kosten drukt.

De EU heeft een aandeel van slechts tien procent in de mondiale broeikasgasemissies en kan dus niet alléén de opwarming van de aarde tegengaan. Teneinde de mondiale opwarming een halt toe te roepen, hebben we een klimaatbeleid nodig dat door anderen wordt gevolgd. Om dit te bewerkstelligen, dient ons klimaatbeleid kosteneffectief te zijn en ondersteuning te bieden aan werkgelegenheid, groei en technologische ontwikkeling. De samenwerking met landen over de hele wereld en de koppeling van de EU-ETS aan andere emissiehandelsregelingen is van het grootste belang en een van de doeltreffendste manieren om klimaatverandering te bestrijden. De koppeling van de EU-ETS aan de Zwitserse ETS is daarom een belangrijke eerste stap om andere uitstoters ervan te overtuigen hun deel van de verantwoordelijkheid op zich te nemen, te voldoen aan het beleidsdoel op lange termijn van de EU om meer emissiehandelsregelingen te koppelen aan die van de EU en onze klimaatdoelstellingen op doeltreffende wijze te verwezenlijken.

De Zwitserse ETS voldoet aan de eisen die zijn gesteld aan koppeling met de EU-ETS, in overeenstemming met artikel 25 van de richtlijn tot vaststelling van de EU-ETS. De Zwitserse ETS is verenigbaar met de EU-ETS en het ontwerp ervan is vergelijkbaar met dat van de EU-ETS. De EU-ETS en de Zwitserse ETS hebben betrekking op dezelfde gassen en bedrijfssectoren en hanteren dezelfde opnamedrempels. De Zwitserse ETS stelt tevens een bovengrens aan de broeikasgasemissies en is sinds 2013 bindend voor grote energie-intensieve sectoren.

Daarnaast komt de jaarlijkse daling van de hoeveelheid emissierechten die in het kader van de Zwitserse ETS wordt verleend overeen met de jaarlijkse daling in de EU-ETS. Tegelijkertijd zijn de toewijzingsmethoden voor beide regelingen verenigbaar. De standaardmethode is veiling en er worden benchmarks toegepast wanneer bedrijfstakken voorlopige kosteloze toewijzing genieten. De huidige handelsperiode bestrijkt dezelfde jaren, 2013 t/m 2020, en wanneer onvoldoende emissierechten worden ingeleverd zijn de sancties in de regelingen vergelijkbaar.

Het enige belangrijke verschil is dat de Zwitserse ETS nog niet geldt voor luchtvaartactiviteiten. Zwitserland is momenteel echter bezig met de voorbereiding van een opname in zijn ETS van luchtvaart die strookt met de EU-ETS-regels. Dit vormt een essentieel onderdeel van de koppelingsovereenkomst, samen met de opname van bepalingen om de compatibiliteit tussen de twee regelingen te waarborgen tot 2030, zelfs nadat de regelingen zijn onderworpen aan de huidige evaluaties voor 2021.

Klimaatverandering is een grensoverschrijdend vraagstuk, dat het best op EU- en mondiaal niveau kan worden aangepakt. Teneinde andere actoren over de hele wereld te beïnvloeden en aan te sporen hetzelfde te doen, dient de EU het goede voorbeeld te geven en een beperking van de broeikasgasemissies te combineren met de instandhouding van het concurrentievermogen. De voorgestelde koppeling tussen de EU-ETS en de Zwitserse ETS zal hiervoor zorgen. De koppeling zal leiden tot een vermindering van de broeikasgasemissies, terwijl het internationale concurrentievermogen van de energie-intensieve sectoren van de EU in de geleidelijke overgang naar een koolstofarme economie wordt gewaarborgd en de stimulansen voor langetermijninvesteringen in koolstofarme technologieën worden behouden.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten

Document- en procedurenummers

13076/2017 – C8-0415/2017 – COM(2017)04272017/0193(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

24.11.2017

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

29.11.2017

ITRE

29.11.2017

 

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

14.9.2017

ITRE

11.10.2017

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Christofer Fjellner

13.9.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

27.11.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

28.11.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

59

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Richard Ashworth, Pál Csáky, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Datum indiening

30.11.2017

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

59

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Richard Ashworth, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, John Procter

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

3

-

EFDD

Julia Reid, Marco Valli

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding