Postopek : 2017/0193(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0386/2017

Predložena besedila :

A8-0386/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2017 - 5.10

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0483

PRIPOROČILO     ***
PDF 519kWORD 55k
30.11.2017
PE 610.799v02-00 A8-0386/2017

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o povezavi njunih sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov

(13076/2017 – C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Christofer Fjellner

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o povezavi njunih sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov

(13076/2017 – C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (13076/2017),

–  ob upoštevanju sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o povezavi njunih sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov (13073/2017),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 192(1) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0415/2017),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0386/2017),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Švicarske konfederacije.


OBRAZLOŽITEV

Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) je temelj ambiciozne evropske podnebne politike. Obstaja od leta 2005 in je največji „sistem trgovanja s pokrovom“ na svetu. Zajema industrijske proizvajalce, proizvajalce električne energije in zračni promet ter je najpomembnejše orodje, ki ga ima EU na razpolago za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v skladu s ciljem Evropskega sveta iz leta 2014, da bi te emisije do leta 2030 zmanjšali za najmanj 40 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.

Sektorji, ki so zajeti v tem sistemu, morajo svoje emisije v primerjavi z letom 2005 zmanjšati za 43 %, sektorji zunaj tega sistema pa za 30 %. Tržni mehanizem v sistemu EU ETS omogoča prožnost ter stroškovno učinkovito in uspešno zmanjšanje emisij, obenem pa varuje mednarodno konkurenčnost energetsko intenzivnih industrij EU s trdnimi dolgoročnimi pravili.

Zdaj bo ta sistem povezan s švicarskim sistemom trgovanja z emisijami (švicarski ETS). Če sta dva sistema trgovanja z emisijami povezana, lahko udeleženci v enem sistemu za skladnost uporabljajo enote iz povezanega sistema. S povezovanjem se širi trg in se povečuje razpoložljivost možnosti za zmanjšanje, po drugi strani pa se izboljšuje učinkovitost trgovanja z emisijami in se znižujejo stroški.

EU prispeva samo 10 % svetovnih emisij toplogrednih plinov in sama ne more ustaviti globalnega segrevanja. V ta namen potrebujemo podnebno politiko, ki jih bodo sledili tudi drugi. Da bi to dosegli, mora biti naša politika stroškovno učinkovita in mora podpirati delovna mesta, rast in tehnološki razvoj. Sodelovanje z državami po vsem svetu in povezovanje drugih sistemov za trgovanje z emisijami s sistemom EU ETS je nadvse pomembno in je eden najučinkovitejših načinov za boj proti podnebnim spremembam. Zaradi tega je povezovanje sistema EU ETS s švicarskim ETS prvi in pomemben korak k temu, da bi tudi drugi proizvajalci emisij prevzeli del odgovornosti in izpolnili dolgoročni cilj politike EU, da bi več sistemov za trgovanje z emisijami povezali z EU in bolj učinkovito izpolnili naše podnebne cilje.

Švicarski ETS izpolnjuje zahteve, določene za povezovanje s EU ETS, v skladu s členom 25 Direktive o vzpostavitvi sistema EU za trgovanje s pravicami do emisij. Je združljiv z EU ETS in ima zelo podobno zasnovo kot ta sistem. Zajeti so isti plini in industrijski sektorji in veljajo enake mejne vrednosti za vključitev. Tudi švicarski ETS omejuje emisije toplogrednih plinov in je od leta 2013 obvezen za velike, energetsko intenzivne panoge.

Poleg tega je letno zmanjšanje količine pravic v švicarskem ETS v skladu z letnim zmanjšanjem EU ETS. Obenem so metode dodeljevanja za oba sistema združljive. Standardna metoda je prodaja na dražbi in pri dodeljevanju prehodnih brezplačnih pravic industrijskim panogam se uporabljajo referenčna merila. Sedanje obdobje trgovanja traja enako dolgo, od leta 2013 do leta 2020, sankcije za neizpolnjevanje zahtev za predajo zadostnega števila pravic pa so pri obeh sistemih podobne.

Edina večja razlika je, da švicarski ETS zaenkrat še ne zajema letalskih dejavnosti, vendar Švica pripravlja vključitev letalstva v svoj ETS, pri čemer se bo zgledovala po pravilih EU ETS. To je bistveni del sporazuma o povezavi, skupaj z vključitvijo določb o zagotovitvi združljivosti obeh sistemov do leta 2030, tudi po sedanjih pregledih sistemov za leto 2021.

Podnebne spremembe so čezmejno vprašanje, ki ga je najbolje obravnavati na ravni EU in na svetovni ravni. Da bi EU vplivala na druge akterje po vsem svetu in jih prepričala, da bi ravnali enako, mora dajati zgled in ob zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ohraniti konkurenčnost. To bi zagotovili s predlagano povezavo med EU ETS in švicarskim EU ETS. Povezovanje bo prineslo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ob ohranitvi mednarodne konkurenčnosti energetsko intenzivnih industrijskih panog EU pri postopnem prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, pa tudi spodbud za dolgoročne naložbe v nizkoogljične tehnologije.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o povezavi njunih sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov

Referenčni dokumenti

13076/2017 – C8-0415/2017 – COM(2017)04272017/0193(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

24.11.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

29.11.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

29.11.2017

ITRE

29.11.2017

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

14.9.2017

ITRE

11.10.2017

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Christofer Fjellner

13.9.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

27.11.2017

 

 

 

Datum sprejetja

28.11.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

59

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Peter Jahr, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Pál Csáky, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Datum predložitve

30.11.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

59

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Richard Ashworth, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Bolesław G. Piecha, John Procter

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Anja Hazekamp

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

3

-

EFDD

Julia Reid, Marco Valli

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov