ДОКЛАД относно разискванията на комисията по петиции, член 216, параграф 7, през 2016 г.

  30.11.2017 - (2017/2222(INI))

  Комисия по петиции
  Докладчик: Нотис Мариас


  Процедура : 2017/2222(INI)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0387/2017
  Внесени текстове :
  A8-0387/2017
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно разискванията на Комисията по петиции през 2016 г., член 216, параграф 7

  (2017/2222(INI))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид своите предходни резолюции относно резултата от разискванията на комисията по петиции,

  –  като взе предвид годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман за 2016 г.,

  –  като взе предвид член 10 и член 11 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

  –  като взе предвид членове 24 и 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

  –  като взе предвид член 228 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

  –  като взе предвид член 44 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който се отнася до правото на петиция до Европейския парламент,

  –  като взе предвид разпоредбите на ДФЕС във връзка с производството за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка, и по-специално членове 258 и 260 от него,

    като взе предвид член 52 и член 216, параграф 7 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по петиции (A8-0387/2017),

  А.  като има предвид, че през 2016 г. бяха получени 1 569 петиции, а през 2015 г. – 1 431, и че 1 110 (70,8%) от тях бяха обявени за допустими;

  Б.  като има предвид, че 6 132 ползватели на уеб портала на Парламента за петиции са подкрепили една или няколко петиции през 2016 г., в сравнение с 902 през 2015 г., и като има предвид, че броят на подкрепите, отчетени на петиция и на ползвател, е 18 810 през 2016 г., в сравнение с 1 329 през 2015 г.;

  В.  като има предвид, че броят на получените петиции е скромен в сравнение с общото население на ЕС; като има предвид, че броят показва, че част от гражданите на ЕС познават и се възползват от правото на петиция, както и че очакват да привлекат вниманието на институциите на ЕС към въпроси, които ги засягат и които попадат в областите на компетентност на ЕС, чрез внасяне на петиция; като има предвид обаче, че са необходими повече усилия за повишаване на осведомеността и за популяризиране на правото на внасяне на петиции до Европейския парламент;

  Г.  като има предвид, че правото да се отправя петиции до Европейския парламент предлага на гражданите на ЕС и на пребиваващите в ЕС лица средство за отправяне на официално искане пряко до техните представители и че следователно това право трябва да бъде защитено и насърчавано по подходящ начин; като има предвид, че това право е от съществено значение за осигуряване на активното участие на гражданите на ЕС и на пребиваващите в ЕС лица в сферите на дейност на Европейския съюз;

  Д.  като има предвид, че Европейският парламент от дълго време има водеща позиция на международно равнище по отношение на развиването на процедурата на внасяне и разглеждане на петиции и че все още разполага с най-отворената и прозрачна система в Европа, което позволява по-специално пълноценното участие на вносителите на петиции в неговите дейности;

  Е.  като има предвид, че ролята на комисията за оправомощаването на европейските граждани е една от съществените характеристики, която спомага за укрепване на имиджа и авторитета на Парламента в очите на електората, като позволява на институцията да търси отговорност за и да контролира по-ефективно начина, по който правото на ЕС се прилага от държавите членки и останалите институции на ЕС;

  Ж.  като има предвид, че активното участие е възможно само въз основа на демократична и прозрачна процедура, която се прилага във всички институции на ЕС и дава възможност на Парламента и на комисията по петиции да направят работата си достъпна и значима за гражданите;

  З.  като има предвид, че лицата, които внасят и подкрепят петиции, са ангажирани граждани, които от своя страна очакват от институциите на ЕС да внесат добавена стойност при намирането на разрешение на техните тревоги; като има предвид, че непредприемането на адекватни действия относно петиции може да доведе до неудовлетвореност и съответно до негативни чувства по отношение на Съюза;

  И.  като има предвид, че наблюденията сочат, че гражданите често се обръщат към комисията по петиции като към последна инстанция, когато останалите органи и институции на регионално и национално равнище не са в състояние на разрешат проблемите им;

  Й.  като има предвид, че посредством петициите Парламентът може да изслуша и да помогне за разрешаването на проблемите, които засягат гражданите, и че чрез тези петиции следва да се оцени въздействието на законодателството на ЕС върху ежедневния живот на жителите на ЕС;

  К.  като има предвид, че петициите са ценен източник на информация, наред с другото, за откриване на нарушения на правото на ЕС и пропуските и несъответствията на правото на ЕС по отношение на целта да се гарантира на всички граждани пълна защита на основните права;

  Л.  като има предвид, че петициите осигуряват богат набор от важни сведения в различни области от полза за други парламентарни комисии, също така и във връзка със законодателните им дейности; като има предвид, че изпълняването на основното право на петиция посредством адекватно разглеждане на петициите е като цяло отговорност на Парламента;

  М.  като има предвид, че всяка петиция следва да се оценява и разглежда внимателно и че всеки вносител има правото да получи отговор от комисията по петиции, който цялостно да разглежда повдигнатите въпроси при пълно зачитане на правото на добра администрация, утвърдено в член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

  Н.  като има предвид, че според критериите за допустимост на петициите в съответствие с член 227 от ДФЕС и с член 215 от Правилника за дейността на Парламента петициите трябва да отговарят на официалните условия за допустимост, и по-конкретно вносителят на петицията трябва да е гражданин на ЕС или да пребивава в ЕС и да е засегнат от въпрос, който се отнася до областите на компетентност на Европейския съюз; като има предвид, че 459 петиции са обявени за недопустими, защото не отговарят на официалните условия;

  О.  като има предвид, че за да се гарантира ефективна работа на комисията по петиции, необоснованите или недопустимите петиции следва да се приключват бързо и да се представя обяснение на вносителя на петицията, за да не се утежнява работата на комисията; като има предвид, че административната процедура за разглеждане на петиции следва винаги да се основава на интересите на вносителите на петиции;

  П.  като има предвид, че особеният интерактивен характер на самия процес на внасяне и разглеждане на петиции и основната роля, която гражданите играят в него, прави всеки случай уникален и изключва възможността за предварително определен график; като има предвид, че подобни процедури изискват особена гъвкавост и специални умения по отношение на връзките с обществеността от страна на администрацията;

  Р.  като има предвид, че значителен брой от петициите са обсъждани публично по време на заседанията на комисията по петиции; като има предвид, че вносителите на петиции имат право да представят своите петиции и често участват пълноценно в дискусията, като по този начин допринасят активно за работата на комисията; като има предвид, че през 2016 г. 201 вносители на петиции са присъствали на разискванията на комисията, а 61 вносители на петиции са участвали активно чрез вземане на думата;

  С.  като има предвид, че информацията, предоставена от граждани в петиции и по време на заседанията на комисиите и допълнена от експертните мнения, предоставяни от Европейската комисия, държавите членки или други органи , е от основно значение за работата на комисията;

  Т.  като има предвид, че основните будещи загриженост теми, повдигнати в петициите през 2016 г., се отнасят до вътрешния пазар (по-специално предоставянето на услуги и свободното движение на хора), основните права (по-специално правата на децата и на хората с увреждания), социалните въпроси (условията на труд), въпросите, свързани с околната среда (управлението на отпадъците, замърсяването и опазването на околната среда) и специфичния случай с Брексит (загубване на придобити права и мандата на референдума);

  У.  като има предвид, че уеб порталът на Парламента за петиции, открит в края на 2014 г., функционира; като има предвид, че 1 067 петиции (68% от получените) са подадени чрез уеб портала през 2016 г., в сравнение с 992 през 2015 г.; като има предвид, че са направени технически подобрения, включително подобряване на функцията за търсене, които ще бъдат полезни както за ползвателите, така и за администраторите на портала; като има предвид, че резюметата на петиции се публикуват на портала скоро след приемането им; като има предвид, че настройките за поверителност и декларациите за поверителност са преразгледани и е въведен списък с често задавани въпроси; като има предвид, че резюмета на петициите от 2015 г. и 2016 г. са публикувани на портала с помощта на нов инструмент за миграция; като има предвид, че инструментите за търсене (SEO) са рационализирани; като има предвид, че успешно е отговорено на голям брой индивидуални искания за техническа помощ от страна на ползвателите; като има предвид, че понастоящем са в ход по-нататъшни етапи на проекта, които дават възможност за функции в полза на вносителите на петиции и за лицата, които са ги подкрепили, като автоматичното електронно уведомяване във връзка с включването на съответната петиция в дневния ред на комисията заедно с хипервръзка към предстоящото ѝ онлайн излъчване в реално време, както и последващото качване на протоколите и видеоматериалите от съответните дебати;

  Ф.  като има предвид, че Европейската гражданска инициатива е важен инструмент за засилване на участието на гражданите в процеса на вземане на политически решения в ЕС, който следва да се използва пълноценно, за да се увеличи доверието на гражданите в институциите на ЕС и да се допринесе за изграждането на един истински и приобщаващ Европейски съюз; като има предвид, че законодателното предложение, представено от Комисията на 13 септември 2017 г. за преглед на действащия Регламент 211/2011 относно Европейската гражданска инициатива (COM(2017)0482), представлява началото на един много необходим процес на преразглеждане, с цел този инструмент да стане по-достъпен и полезен за гражданите на ЕС;

  Х.  като има предвид, че бяха планирани четири констативни посещения в съответствие с член 216а от Правилника за дейността на Европейския парламент; като има предвид, че констативните посещения представляват основен инструмент на комисията по петиции както от гледна точка на предоставянето на единствена по рода си възможност за събиране на информация по сложни въпроси от различни заинтересовани страни, така и същевременно с цел допринасяне за видимостта и осезаемостта на работата на Парламента за гражданите в различните краища на Европа; като има предвид, че бяха проведени две констативни посещения, едно в Испания – след получаването на няколко петиции от граждани на ЕС във връзка с възможни нарушения на Рамковата директива за водите, и едно в Словакия относно използването на структурните фондове на ЕС в центровете за дългосрочно настаняване на лица с увреждания; като има предвид, че две други планирани констативни посещения, едно в Ирландия и едно в Италия, бяха отменени;

  Ц.  като има предвид, че комисията по петиции отговаря за връзките със службата на Европейския омбудсман, който отговаря за разследванията на жалбите от граждани на ЕС във връзка с възможно лошо управление в рамките на институциите и органите на ЕС;

  Ч.  като има предвид, че Емили О’Райли, Европейски омбудсман, представи своя годишен доклад за 2015 г. на комисията по петиции на нейното заседание на 20 юни 2016 г., и като има предвид, че годишният доклад на комисията по петиции, от друга страна, се основава отчасти на годишния доклад на Омбудсмана;

  Ш.  като има предвид, че комисията по петиции е член на Европейската мрежа на омбудсманите, която включва също така Европейския омбудсман, националните и регионалните омбудсмани и сходните органи в държавите членки, страните кандидатки и другите държави от Европейското икономическо пространство и има за цел насърчаване на обмена на информация за законодателството и политиката на ЕС, както и споделяне на най-добри практики;

  Щ.  като има предвид, че 147 получени петиции (120 от които през 2016 г.) се отнасят до различни въпроси – главно защитата на правата на гражданите, породени от референдума в Обединеното кралство във връзка с оттеглянето от Европейския съюз;

  АА.  като има предвид, че насоките на комисията по петиции, приети през януари 2016 г. и прилагани оттогава, придадоха по-голяма яснота и структурираност на работата на комисията и на разглеждането на петициите;

  АБ.  като има предвид, че преразглеждането на Правилника за дейността на Парламента (приет на пленарно заседание през декември 2016 г.) също води до изменения и изясняване на свързаната с петициите процедура;

  АВ.  като има предвид, че чисто формалистичният подход към разглеждането на петициите относно екологичните оценки застрашава правилното прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда в държавите членки, както и доверието в Комисията, която следва да осъществява ефективен контрол, за да гарантира, че основните права на гражданите са напълно защитени;

  1.  подчертава жизненоважната роля, която комисията по петиции трябва да изпълнява като звено за контакт, до което гражданите на ЕС и лицата, пребиваващи в ЕС, могат да подадат своите жалби относно нарушения и недостатъци в прилагането на правото на ЕС в държавите членки, както и относно евентуални пропуски и несъответствия в законодателството на ЕС; подчертава необходимостта да се гарантира напълно, че поставените въпроси ще бъдат разглеждани от институциите своевременно и изчерпателно, безпристрастно и справедливо;

  2  признава, че петициите са важен източник на информация от първа ръка не само по отношение на нарушенията и пропуските в прилагането на правото на ЕС в държавите членки, но също и по отношение на потенциалните „вратички“ в законодателството на ЕС, както и по отношение на предложенията на гражданите относно новите законодателни текстове, които биха могли да бъде приети, или евентуалните подобрения на законодателните текстове в сила;

  3.  потвърждава, че ефективното разглеждане на петициите поставя предизвикателство пред Комисията и Парламента и в крайна сметка увеличава капацитета им да реагират на и да разрешават проблемите, свързани с транспонирането и неправилното прилагане на законодателството; отбелязва, че Комисията счита прилагането на правото на ЕС за приоритет, за да могат гражданите да се възползват от него в своето ежедневие;

  4.  призовава за определянето на ясно разграничение между статуса и правата на вносителите на петиции и на лицата, които са ги подкрепили, в съответствие с принципите на прозрачност;

  5.  продължава да разглежда като особено важно задължение да се следи обявяването на недопустимите или необоснованите петиции за недопустими или приключени да става в срок, който не е непропорционално дълъг; в този контекст подчертава необходимостта недопустимостта или приключването на дадена петиция поради необоснованост да бъдат старателно обяснявани на вносителя на петицията;

  6.  признава влиянието на ефективното прилагане на правото на ЕС за засилването на надеждността на институциите на ЕС; припомня, че правото на отправяне на петиции, залегнало в Договора от Лисабон, е важен елемент на европейското гражданство и истински индикатор за осъществяването на мониторинга върху прилагането на правото на ЕС и установяването на възможни пропуски; призовава комисията по петиции да организира редовна среща с еквивалентните комисии в съответния национален контекст по важни петиции с цел повишаване на осведомеността за тревогите на европейските граждани в ЕС и в държавите членки и допълнително укрепване на техните права чрез по-добро европейско законотворчество и прилагане; поради това призовава приоритетно за силен ангажимент от страна на всички органи, участващи в разглеждането на петициите и решаването на повдигнатите в тях въпроси на национално и европейско равнище;

  7.  припомня на Комисията, че петициите предлагат единствено по рода си средство за посочване на положения, при които правото на ЕС не е спазено, и за разследването им благодарение на политическия контрол от страна на Европейския парламент; припомня на Комисията, че на исканията за съдействие от страна на комисията по петиции следва да се отговоря с надлежно внимание, и отново призовава Комисията да подобри качеството на своите отговори, включително по време на заседанията на комисията по петиции, както по отношение на същността, така и по отношение на подробностите, за да се гарантира, че тревогите на европейските граждани се разглеждат с дължимата грижа и в условия на прозрачност; изтъква, че начинът, по който се разглеждат посочените в петициите проблеми, оказва решаващо въздействие върху гражданите във връзка с това дали зачитането на тяхното право на внасяне на петиция, залегнало в правото на ЕС, е ефективно и във връзка с мненията им за институциите на ЕС; настоява Комисията да определи средствата за засилване на сътрудничеството с органите на държавите членки, когато трябва да се отговори на въпроси, свързани с прилагането на и съответствието с правото на ЕС;

  8.  счита, че фактът, че националните съдилища носят първостепенна отговорност по отношение на гарантирането на правилното прилагане на законодателството на ЕС в държавите членки, не следва по никакъв начин да изключва по-проактивна роля от страна на Комисията в качеството ѝ на пазител на Договорите, когато става въпрос за гарантиране на спазването на правото на ЕС, по-специално в случаите, свързани със защитата на околната среда и общественото здраве, при които предимство следва да има принципът на предпазливост;

  9.  подчертава необходимостта представители на Съвета и Комисията от възможно най-висок ранг да присъстват на заседанията и изслушванията на комисията по петиции, когато съдържанието на обсъжданите въпроси налага участието на горепосочените институции;

  10.  призовава служителите на Комисията, които присъстват на заседанията на комисията по петиции, да бъдат готови да започнат действителен диалог с вносителите на петициите и да не се ограничават до изчитането на отговора, който вече е изготвен и изпратен предварително за заседанието;

  11.  призовава да бъдат отправени запитвания във връзка с възможността за използване на телеконферентни услуги; насърчава използването на нови аудио-визуални технологии, посредством които вносителите на петиции ще могат да играят по-значима роля в работата на комисията, като участват в реално време в разглеждането на своята петиция;

  12.  изразява несъгласие с повтарящото се тълкуване от Комисията на 27-ия годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на Европейския съюз (2009 г.), въз основа на който тя твърди, че има право да приключва разглеждането на досиета, по които все още не е предприета официална стъпка за започване на производство за установяване на нарушение, или да преустановява текущо производство за установяване на нарушение по случаите, които се разглеждат пред национален съд; припомня, че в параграф 11 от годишната си резолюция от 15 декември 2016 г.[1] относно дейността на комисията по петиции Парламентът потвърди отново своето несъгласие с първоначалния подход на Комисията в горепосочения доклад, вече изразено в собствената му парламентарна резолюция[2] от 14 септември 2011 г., в която, по-специално в параграфи 1, 23 и 32, от Комисията се изисква да увеличи усилията си за гарантиране на последователното прилагане на законодателството на ЕС в рамките на своите възможности и да се възползва от механизмите за установяване на нарушение независимо от съществуването на съдебни производства на национално равнище;

  13.  отбелязва със загриженост, като се позовава на годишния доклад на Комисията от 6 юли 2017 г. относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС за 2016 г. (COM(2017)0370), значителното увеличаване – с 21% – на висящите производства за установяване на неизпълнение на задължения в сравнение с предишната година; призовава Комисията да предприеме последващи действия във връзка с призивите на Парламента за споделяне на информация относно хода на текущите производства за установяване на нарушение; подчертава важната роля на петициите за установяване на лошо прилагане или късно транспониране на правото на ЕС; припомня на Комисията, че комисията по петиции е поела ангажимент да отговаря своевременно и надеждно на очакванията на гражданите, като същевременно гарантира упражняването на демократичен контрол и правилното прилагане на правото на ЕС;

  14.  изисква от Комисията да предоставя точни статистически данни във връзка с броя на петициите, довели до започване на процедура по EU Pilot или на производство за установяване на нарушение; призовава освен това да получава доклади относно случаи, свързани с текущи производства и/или процедури, и документите, които се разменят в рамките на EU Pilot и производствата за установяване на неизпълнение на задължения, след като те последните са приключени чрез прилагане на съдебната практика на Съда на Европейския съюз, с цел да се улесни структурираният диалог и да се съкратят сроковете за разрешаване на спорове; призовава Комисията да обсъжда проактивно тези доклади с комисията по петиции с участието на заместник-председателя на Комисията, който отговаря за прилагането на правото и за неговото опростяване;

  15.  настоятелно призовава Комисията да използва правилно правомощията си, произтичащи от ролята ѝ на пазител на Договорите, тъй като подобна роля е от първостепенно значение за функционирането на ЕС, що се отнася до гражданите и европейските законодатели; призовава за своевременно разглеждане на производствата за установяване на нарушение, за да се прекратяват незабавно положения, при които правото на ЕС не е спазено;

  16.  счита, че сътрудничеството с други парламентарни комисии е от съществено значение; посочва във връзка с това приемането от комисията по петиции на насоки, с които се определя принципът за създаване на мрежа за разглеждане на петиции с останалите комисии; приветства факта, че насоките за такава мрежа са приети; насочва вниманието към въпросника, раздаден на всички комисии, с цел по-добро разбиране на техните процедури за разглеждане на петиции, представени за становище или информация; отбелязва със задоволство, че първата среща на мрежата на равнище служители се е състояла през 2016 г., а на равнище членове на ЕП – два пъти през 2017 г.; дава положителна оценка на постигнатия напредък в координацията между комисията по петиции и други комисии, както и на разпределянето по теми на политическите области във всяка съответна комисия, което ще предостави възможност за предприемане на по-ефективни последващи действия във връзка с петициите, изпратени до други комисии; призовава за укрепване на мрежата на комисията по петиции с цел рационализиране на петициите в рамките на текущата законодателна дейност; препоръчва на сътрудниците на членовете на Европейския парламент да бъдат предоставени конкретни насоки във връзка с правото на петиция, за да могат те да съдействат по-ефективно на избирателите, които се интересуват от този процес;

  17.  изразява съжаление относно факта, че Хартата на основните права се изпълнява в държавите членки само при прилагане на правото на ЕС; отново изтъква факта, че много граждани намират, че нейното прилагане е неясно и незадоволително: изразява съжаление, че Съдът на Европейския съюз е дал предпазливо тълкувание на член 51 от Хартата на основните права, но което все пак позволява обхватът на прилагането на Хартата да бъде разширен, за да включва националните разпоредби, с които се прилага правото на ЕС, както и тези, които гарантират ефективното прилагане на разпоредбите на ЕС; счита, че очакванията на повечето граждани на ЕС по отношение на правата, предоставени в Хартата, надхвърлят значително настоящия ѝ обхват на прилагане; подчертава, че твърде стеснено или непоследователно тълкуване на член 51 отчуждава гражданите от ЕС; настоятелно призовава Комисията да предприеме мерки, за да гарантира, че тълкуването на обхвата на член 51 е последователно и широко във възможно най-голяма степен; приветства въвеждането от Агенцията за основните права на интерактивен инструмент за предоставяне на лесен достъп до информацията относно това към кой орган да се отправят във всяка отделна държава членка въпросите, свързани с основните права;

  18.  отбелязва безпокойството на вносителите на петиции относно бъдещите им права след референдума в Обединеното кралство във връзка с оттеглянето от Европейския съюз, което беше видимо в голям брой от петициите, свързани с Обединеното кралство; припомня резолюцията си от 5 април 2017 г.[3], в която Парламентът подчертава, че споразумението за оттегляне може да бъде сключено само с негово съгласие, както и изискването му за справедливо третиране на гражданите на ЕС-27, които живеят или са живели в Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното кралство, които живеят или са живели в ЕС-27, и счита, че на техните съответни права и интереси трябва да се даде пълен приоритет в преговорите; отбелязва неразрешените опасения относно правото на глас и лишаването от избирателни права на гражданите на Обединеното кралство, живеещи в други държави от ЕС в продължение на повече от 15 години; припомня, че комисията по петиции играе активна роля при защитата на правата на гражданите на ЕС и на британските граждани, като е допринесла да изготвянето на резолюциите на Парламента от 5 април 2017 г. и от 3 октомври 2017 г.[4] относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз, и като е възложила проучване относно последиците от Брексит по отношение на правото на петиция и относно правомощията, отговорностите и дейностите на комисията по петиции, както и като е разгледала петициите, свързани с Брексит и правата на гражданите, на заседанието си 21 юни 2017 г.; подкрепя ангажимента на Комисията да гарантира в пълна степен правата на европейските граждани, пребиваващи в Обединеното кралство, по време на преговорите за Брексит и след излизането на страната от ЕС и призовава Комисията да гарантира пълните придобити права за гражданите на Обединеното кралство, пребиваващи в останалата част на Европейския съюз, за да се гарантира, че гражданите не се използват като разменна монета, или че правата им не се подкопават вследствие на преговорите;

  19.  подчертава важната текуща дейност на комисията по петиции във връзка с петициите, повдигащи въпроси, свързани с уврежданията, и подчертава готовността на комисията да продължи да подкрепя усилията за засилване на правата на хората с увреждания; призовава европейските институции да дадат пример във връзка с това и да гарантират, че мерките за изпълнение от страна на националните органи спазват изцяло и последователно законодателството на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; подчертава, че на 22 и 23 септември 2016 г. беше проведено констативно посещение в Словакия с цел събиране на информация относно използването на инвестициите в институции за хора с увреждания и че на Комисията беше препоръчано да проучи настоящото положение;

  20.  отново подчертава работата на комисията за подкрепа на ратифицирането и бързото прилагане на Маракешкия договор от 2013 г. за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали; подчертава значението в това отношение на кратката си резолюция от 3 февруари 2016 г. относно ратифицирането на Маракешкия договор[5], в която се призовава за бърза реакция от всички заинтересовани страни с цел деблокиране на непромененото от дълго време положение, за да се улесни ратифицирането на равнището на ЕС; отбелязва, че Парламентът и Съветът постигнаха съгласие по законодателните предложения на Комисията относно прилагането на Маракешкия договор, които станаха обвързващи[6];

  21.  насочва вниманието към два годишни доклади, годишния доклад относно цялостната дейност на комисията през 2015 г.[7] и годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман през 2015 г.[8], както и към няколко становища на комисията, като например относно трансграничното признаване на осиновявания[9], относно възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти[10], относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, по-специално във връзка със заключителните коментари на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания[11], относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС: годишен доклад за 2014 г.[12], и относно положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г.[13];

  22.  посочва подкрепата на комисията за Европейската гражданска инициатива; отбелязва предложението на Комисията за преразглеждане на Регламента, с цел да се запази значението на тази инициатива като инструмент за демократично участие; изразява съжаление, че Комисията не взе надлежно под внимание неотдавнашната работа по една незаконодателна резолюция относно Европейската гражданска инициатива, по-специално становището на комисията по петиции, като по този начин не спази напълно Междуинституционалното споразумение; настоятелно приканва Комисията да вземе предвид становището на комисията по петиции по време на предстоящата законодателна процедура, за да се постигне пълно и ефективно участие на европейските граждани в процеса на вземане на решения на равнището на ЕС чрез Европейската гражданска инициатива;

  23.  подчертава силното сътрудничество на Парламента с Европейския омбудсман, както и участието на Парламента в Европейската мрежа на омбудсманите; подчертава отличните отношения на институционално равнище между Омбудсмана и комисията по петиции; оценява особено високо редовния принос на Омбудсмана към работата на комисията по петиции през цялата година; подчертава ключовата роля на Омбудсмана в съдействието за подобряване на процесите на вземане на решения и администрирането на равнището на ЕС, които в най-скоро време следва да станат напълно прозрачни, безпристрастни и да могат да защитават по ефективен и ефикасен начин правата на гражданите; подкрепя настоящата работа на Омбудсмана в различните области от компетентността ѝ, включително проверките по нейна собствена инициатива и стратегическите проверки, които са от полза не само за доброто администриране, но също и за по-доброто демократично функциониране на Съюза; приветства инициативите, предприети от Европейския омбудсман за по-пълноценно възползване от потенциала на мрежата и увеличаване на нейната видимост;

  24.  приветства наградата за добро администриране, стартирана от службата на Европейския омбудсман през 2016 г. като начин да се отдаде признание на служители, агенции и органи на институциите на ЕС, работещи за насърчаването на доброто администриране при изпълнение на ежедневните си задължения; призовава за актуализиране на настоящия Кодекс за добро поведение на администрацията под формата на задължителен регламент, който да включва, наред с останалите аспекти, конкретни разпоредби за предотвратяване на конфликти на интереси на всички равнища в рамките на институциите, агенциите и органите на ЕС;

  25.  подчертава разнообразието от теми, повдигнати в петициите, от вътрешния пазар, правосъдието, енергетиката и транспорта до основните права, здравеопазването, правото в областта на околната среда, уврежданията и хуманното отношение към животните и различните последици от Брексит за гражданите; подчертава увеличаването с 10% на броя на петициите, получени през 2016 г. (1 569), и призовава европейските институции да осигурят достатъчно персонал за службите, отговорни за обработването на петициите, по-специално секретариата на комисията по петиции;

  26.  настоятелно призовава Комисията да гарантира изготвянето на подробни анализи относно съответствието с правото на ЕС на извършените от държавите членки екологични оценки във връзка с разрешението за осъществяване на инфраструктурни проекти, за които чрез петиции гражданите са посочили сериозни рискове за човешкото здраве и околната среда;

  27.  насочва вниманието към многобройните петиции относно практиките на органите за закрила на детето и защитата на правата на децата, особено при наличие на трансгранични последици; отчита извършената работа от работната група на комисията по въпросите, свързани с благосъстоянието на децата; насочва вниманието към краткото предложение за резолюция, озаглавена „Защитата на висшия интерес на детето (в трансграничен план) в Европа“, прието през март 2016 г.; отбелязва предложението за преработване на Регламент Брюксел IIa относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца и отбелязва, че голям брой от въпросите, повдигнати в петиции, като например онези, свързани с процедурите и практиките, използвани конкретно от компетентните органи на държавите членки в решенията с транснационално приложение, свързани с децата, и ефикасността на производството по връщане след международно отвличане на дете от родител, трябва да бъдат проучени задълбочено с цел решаване на съществуващите проблеми;

  28.  подчертава постоянния и висок брой петиции в областта на хуманното отношение към животните и отново изразява съжаление за закъснението в прилагането на стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012 – 2015 г.; счита, че е от съществено значение стартирането на нова стратегия на равнището на ЕС, за да се запълнят всички съществуващи пропуски и да се гарантира пълна и ефективна защита на хуманното отношение към животните чрез ясна и всеобхватна законодателна рамка, която да отговаря изцяло на изискванията на член 13 от ДФЕС;

  29.  изразява съжаление поради липсата на съществен напредък по случая с избирателните права на лицата, които не са граждани на Естония и Латвия, вследствие на петиция № 0747/2016; подчертава, че всяко ненужно забавяне може да доведе до недоверие в европейските институции;

  30.  подчертава важната роля на мрежата СОЛВИТ, която дава възможност на гражданите и предприятията да изразят опасенията си относно евентуални нарушения на правото на ЕС от публични органи в други държави членки; призовава Комисията и самите държави членки да популяризират СОЛВИТ, така че мрежата да стане по-полезна и видима за гражданите; приветства в тази връзка плана за действие за укрепване на мрежата СОЛВИТ, публикуван от Комисията през май 2017 г.; призовава Комисията да осигури бързото изпълнение на този план за действие и да докладва на Европейския парламент за резултатите от него;

  31.  насочва вниманието към подобренията на уеб портала за петиции; подчертава, че са необходими допълнителни технически подобрения, за да се гарантира, че уеб порталът на комисията по петиции е напълно готов да отговори на непредвидени ситуации, като например внезапно увеличение на броя на внасяните петиции; счита, че продължаващото техническо развитие и подобряването на техническия капацитет на портала е от съществено значение за безпроблемното разглеждане на петициите; подчертава значението на портала като лесно достъпно средство за комуникация за гражданите и вносителите на петиции, а също и за потребителите на мобилни устройства и за хората с увреждания; очаква бързото осъществяване на оставащите етапи на проекта, което ще даде възможност за подобрен интерактивен опит и предоставяне на повече информация в реално време за вносителите на петиции и лицата, които са подкрепили петициите;

  32.  призовава за по-целенасочена и активна пресслужба и служба за комуникация и за по-активно присъствие в социалните медии, така че с работата си комисията да може да отговаря по-ефективно на опасенията на обществеността;

  33.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и доклада на комисията по петиции съответно на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, както и на правителствата и парламентите на държавите членки, на техните комисии по петиции и техните национални омбудсмани или сходни компетентни органи.

  • [1]  Приети текстове, P8_TA(2016)0512.
  • [2]  ОВ C 51E, 22.2.2013 г., стр. 66.
  • [3]  Приети текстове, P8_TA(2017)0102.
  • [4]  Приети текстове, P8_TA(2017)0361.
  • [5]  Приети текстове, P8_TA(2016)0037.
  • [6]  ОВ L 242, 20.9.17 г., стр. 1 и стр. 6.
  • [7]  Становище, прието на 30 ноември 2016 г.
  • [8]  Становище, прието на 11 ноември 2016 г.
  • [9]  Становище, прието на 21 април 2016 г.
  • [10]  Становище, прието на 15 ноември 2016 г.
  • [11]  Становище, прието на 27 април 2016 г.
  • [12]  Становище, прието на 22 април 2016 г.
  • [13]  Становище, прието на 12 октомври 2016 г.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Съгласно член 216, параграф 7 от Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по петиции докладва всяка година относно резултатите от своите разисквания. Целта на доклада е да представи накратко работата на комисията през 2016 г.

  Работата на комисията по петиции произтича от упражняването на правото на внасяне на петиции до Парламента от гражданите и не е пряко свързана със законодателната програма на Комисията.

  Според статистическите данни през 2016 г. до Европейския парламент са внесени 1 569 петиции, което представлява увеличение с 9,6% в сравнение с 2015 г., когато са получени 1 431 петиции. Ползвателите на уеб портала за петиции имат възможност да подкрепят петиции. През 2015 г. 902 ползватели са подкрепили една или няколко петиции, а през 2016 г. седем пъти повече (6 132 потребители) са подкрепили петиции.

  Статистически анализ на получените през 2016 г. петиции в сравнение с тези през 2015 г.

  Начин на внасяне на петициите

  Данните в двете таблици показват, че в процентно отношение начинът на внасяне на петиции остава стабилен. Според статистическите данни през 2015 г. и 2016 г. около 2/3 от петициите са внесени чрез електронна поща, като се използва уеб порталът за петиции, а почти 1/3 от петициите са получени чрез традиционната поща.

  2016 г.

  Начин на внасяне на петициите

  Брой на петициите

  %

  електронно съобщение

  1 067

  68,0

  писмо

  501

  32,0

  2015 г.

  Начин на внасяне на петициите

  Брой на петициите

  %

  електронно съобщение

  992

  69,3

  писмо

  439

  30,7

  Статус на петициите за календарна година

  Статус на петициите

  Година

  Брой на петициите

  Отворени за разглеждане

  Приключени

  2016 г.

  1 569

  625

  39,8%

  944

  60,2%

  2015 г.

  1 431

  239

  16,7%

  1 192

  83,3%

  2014 г.

  2 715

  289

  10,6%

  2426

  89,4%

  2013 г.

  2 891

  367

  12,7%

  2 524

  87,3%

  2012 г.

  1 986

  162

  8,2 %

  1 824

  91,8%

  2011 г.

  1 414

  81

  5,7 %

  1 333

  94,3%

  2010 г.

  1 656

  51

  3,1 %

  1 605

  96,9%

  2009 г.

  1 924

  18

  0,9 %

  1 906

  99,1%

  2008 г.

  1 886

  32

  1,7 %

  1 854

  98,3%

  2007 г.

  1506

  29

  1,9 %

  1 477

  98,1%

  2006 г.

  1 021

  7

  0,7 %

  1 014

  99,3%

  2005 г.

  1 016

  3

  0,3 %

  1 013

  99,7%

  2004 г.

  1 002

  4

  0,4 %

  998

  99,6%

  2003 г.

  1 315

  0

  0%

  1 315

  100%

  2002 г.

  1 601

  0

  0%

  1 601

  100%

  2001 г.

  1 132

  0

  0%

  1 132

  100%

  2000 г.

  908

  0

  0%

  908

  100%

  Таблицата показва статуса на петициите от 2000 г. до 2016 г. Вижда се, че по-голямата част от петициите биват приключени през първата година след приемането им. Под 1/10 от петициите остават неприключени повече от четири години и някои конкретни петиции остават неприключени повече от десет години (четири петиции от 2004 г., три петиции от 2005 г., седем петиции от 2006 г.). Повечето от тези отворени петиции са свързани с текущи производства за установяване на нарушение пред Съда на Европейския съюз или с въпроси, които членовете на комисията желаят да следят отблизо.

  Резултати от петициите

  2016 г.

  Решение относно приемането на петицията

  Брой на петициите

  %

  Допустими

  1 110

  70,8

  Недопустими

  450

  28,6

  Оттеглени преди вземането на решение

  10

  0,6

  2015 г.

  Решение относно приемането на петицията

  Брой на петициите

  %

  Допустими

  943

  65,9

  Недопустими

  483

  33,8

  Оттеглени преди вземането на решение

  5

  0,3

  Както може да се види от таблицата, от 2015 г. до 2016 г. броят на петициите, които са обявени за допустими, се е увеличил с 4,9%. В същото време броят на петициите, които са обявени за недопустими, е намалял с 5,2%. Това е тенденция, която е забелязана още в периода 2014 – 2015 г.

  Брой на петициите по държави

  Следните две таблици илюстрират общо и в процентно изражение промените на петициите по държави от 2015 г. до 2016 г. Осемте държави, от които са изпратени най-много петиции, остават същите, но редът им е променен. Броят на петициите, изпратени от Италия, се е увеличил с 4,8%. Друго значимо нарастване засяга броя на петициите от Обединеното кралство: през 2015 г. петициите, получени от Обединеното кралство, са 3%, а през 2016 – 7,4% (увеличение с 4,4%).

  Също така има промени и при последните места в списъка. През 2015 г. най-малко петиции са получени от трите балтийски държави, докато през 2016 г. най-малко петиции са получени от Люксембург, Словения и Латвия.

  Делът на петициите, получени от трети държави, остава непроменен.

  2016 г.

  Държава

  Петиции

  %

  Италия

  329

  17,1

  Германия

  209

  10,9

  Испания

  157

  8,2

  Обединеното кралство

  142

  7,4

  Румъния

  91

  4,7

  Полша

  66

  3,4

  Франция

  60

  3,1

  Гърция

  54

  2,8

  Други държави от ЕС

  236

  12,4

  Други държави

  82

  4,3

  2015 г.

  Държава

  Петиции

  %

  Испания

  213

  12,9

  Италия

  203

  12,3

  Германия

  153

  9,3

  Румъния

  104

  6,3

  Полша

  57

  3,5

  Обединеното кралство

  49

  3,0

  Франция

  47

  2,8

  Гърция

  40

  2,4

  Други държави от ЕС

  228

  13,7

  Други държави

  66

  4,0

  Брой на петициите по държави през 2016 г.

   

  Език на петициите

  През 2016 г. са получени петиции на 22 от официалните езици на Европейския съюз. Таблиците показват промените в реда на езиците, използвани от вносителите на петиции от 2015 г. до 2016 г. Докато през 2015 г. най-използваният език е немски, през 2016 г. той е третият най-използван. Английският език се премества на първо място (от 18,8% на 23,6%), италианският на второ място (от 18,2% на 22,9%). На тези три езика, заедно с испански, се падат над три четвърти (76,4%) от получените петиции. Балтийските езици са трите най-малко използвани езици (по две петиции съответно на естонски и литовски и една петиция на латвийски).

  2016 г.

  Език на петициите

  Брой на петициите

  %

  английски

  371

  23,6

  италиански

  360

  22,9

  немски

  296

  18,9

  испански

  172

  11,0

  френски

  87

  5,5

  румънски

  71

  4,5

  полски

  62

  4,0

  гръцки

  39

  2,5

  Други

  111

  7,1

  2015 г.

  Език на петициите

  Брой на петициите

  %

  немски

  306

  21,4

  английски

  269

  18,8

  италиански

  260

  18,2

  испански

  230

  16,1

  френски

  71

  5,0

  румънски

  71

  5,0

  полски

  66

  4,6

  Други

  158

  11,0

  Брой на петициите през 2016 г. по езици

   

  Гражданство на вносителите на петиции

  Що се отнася до гражданството, най-голямо увеличение между 2015 и 2016 г. може да се види в броя на петициите от Обединеното кралство (плюс 3,7%) и Италия (плюс 4,8%), като Италия се придвижва към първите позиции в списъка.

  2016 г.

  Гражданство на основния вносител

  Брой на петициите

  %

  Италия

  376

  23,9

  Германия

  298

  18,9

  Испания

  180

  11,4

  Обединеното кралство

  138

  8,8

  Румъния

  97

  6,2

  Полша

  77

  4,9

  Франция

  71

  4,5

  Гърция

  66

  4,2

  Други

  270

  17,2

  2015 г.

  Гражданство на основния вносител

  Брой на петициите

  %

  Германия

  294

  20,5

  Италия

  275

  19,1

  Испания

  225

  15,7

  Румъния

  104

  7,2

  Полша

  91

  6,3

  Обединеното кралство

  74

  5,1

  Франция

  63

  4,4

  Гърция

  40

  2,8

  Други

  270

  18,8

  Брой на петициите през 2016 г. по гражданство

   

  Вижда се, че най-голямото увеличение на съответните данни Брой на петициите по държави, Език на вносителите на петиции и Гражданството на вносителите на петиции е за Италия/италиански и Обединеното кралство/английски. Причината за това увеличение произтича от факта, че през 2016 г. в Италия и в Обединеното кралство две събития станаха основни теми на петициите.

  Основни теми на петициите

  За разлика от последните години основната област, пораждаща загриженост сред вносителите на петиции през 2016 г., са въпросите, свързани с вътрешния пазар. Причината за това е значителният брой получени петиции относно предполагаеми нарушения на основните права на концесионерите на имоти – държавна собственост, в крайбрежната зона в Италия, и правилното прилагане на Директива 123/2006/ЕО (Директивата за услугите ) в Италия.

  2016 г.

  Теми на петициите

  Брой на петициите

  %

  Вътрешен пазар

  266

  10,5

  Правосъдие

  179

  7,1

  Основни права

  178

  7,0

  Околна среда

  158

  6,2

  Имущество и реституция

  115

  4,5

  Здравеопазване

  111

  4,4

  Социални въпроси

  93

  3,7

  Заетост

  72

  2,8

  Транспорт

  52

  2,0

  Образование и култура

  47

  1,9

  2015 г.

  Теми на петициите

  Брой на петициите

  %

  Околна среда

  174

  9,2

  Правосъдие

  142

  7,5

  Вътрешен пазар

  140

  7,4

  Основни права

  84

  4,4

  Транспорт

  84

  4,4

  Здравеопазване

  78

  4,1

  Заетост

  75

  4,0

  Социални въпроси

  60

  3,2

  Образование и култура

  57

  3,0

  Имущество и реституция

  32

  1,7

  Основни теми на петициите през 2016 г.

   

  Уеб порталът за петиции

  Уеб порталът за петиции беше създаден в края на 2014 г. и значително подобри обработването на петиции. Порталът дава възможност на вносителите на петиции да създадат потребителски профил, да внесат петиция, да качат на уебсайта съответните доказателствени документи и да подкрепят или да се присъединят към вече съществуващи допустими петиции. На портала гражданите също така могат да намерят информация за работата на комисията по петиции и други евентуални механизми за защита чрез европейски или национални мрежи като SOLVIT, Европейския омбудсман, националните омбудсмани или комисиите по петиции на националните парламенти. Големият брой постъпващи петиции относно плажните концесии в Италия или по повод на референдума в Обединеното кралство наложи необходимост от бързо реагиране, както от секретариата на комисията, така и от съответните технически служби в Парламента. Възможностите на портала се оказаха ограничени в настоящия му формат. От съществено значение за гладкия процес на внасяне и разглеждане на петиции е по-нататъшното техническо развитие.

  Отношения с Комисията

  Комисията е първоначалният партньор на комисията по петиции при обработването на петициите, тъй като е институцията на ЕС, компетентна да следи за прилагането и спазването на законодателството на ЕС. През последните години съответните служби на двете институции установиха добри работни отношения. Макар сроковете за отговорите на петициите от страна на Комисията да са подобрени (средно три до четири месеца), комисията по петиции вижда необходимост от по-нататъшен напредък по отношение на тези отговори. Комисията повтаря искането си за редовно предоставяне на актуална информация за развитието на производствата за установяване на нарушение и за своевременен достъп до съответните документи на Комисията относно нарушенията и процедурите по „EU Pilot“, които са свързани със съществуващи петиции.

  Като част от годишния цикъл на структурирания диалог първият заместник-председател Тимерманс – членът на Комисията, отговарящ за междуинституционалните отношения, върховенството на закона, Хартата на основните права и по-доброто законотворчество, присъства на заседание на комисията със задълбочен обмен на мнения на 19 април 2016 г. На това заседание заместник-председателят на Комисията се ангажира да разгледа начини за подпомагане на комисията по петиции при нейните контакти с националните органи на държавите членки. Комисията по петиции настоява Комисията да набележи начини за засилване на сътрудничеството с органите на държавите членки.

  Отношения със Съвета

  При все че комисията по петиции приветства факта, че представители на Съветът присъстват на заседанията ѝ, тя изразява съжаление, че присъствието им не води до по-активно сътрудничество с оглед деблокирането на онези петиции, при които сътрудничеството с държавите членки би могло да е от голямо значение. Въпреки това комисията по петиции надлежно отбелязва усилията на няколко държави членки да допринасят активно за обсъждането на съответните петиции на заседанията на комисията.

  Отношения с Европейския омбудсман

  Комисията по петиции поддържа добри отношения със службата на Европейския омбудсман. Службата беше представена на няколко събития на комисията по петиции, като например изслушването на тема „Прозрачност и свобода на информацията в рамките на институциите на ЕС“ на 21 юни 2016 г. и семинара относно „Правата на хората с увреждания, както са посочени в петициите“ на 9 ноември 2016 г. Европейският омбудсман г-жа Емили О’Райли представи своя годишен доклад за 2015 г. на заседанието на комисията на 20 юни 2016 г.

  Комисията по петиции приветства няколко инициативи, предложени от Европейския омбудсман с цел по-добро използване на потенциала на Европейската мрежа на омбудсманите, на която комисията по петиции е член. Например през 2016 г. беше поставено началото на наградата на Омбудсмана за добро администриране, която беше връчена за първи път на 30 март 2017 г. в няколко категории, като например ориентирано към гражданите предоставяне на услуги. Наградата помага за подобряване на качеството на администрацията на ЕС в интерес на обществото.

  Констативни посещения

  •  От 8 до 10 февруари 2016 г. беше проведено констативна командировка в Испания след получаването на няколко петиции, свързани с възможно нарушаване на Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/ЕО) от испанския план за управление на речните басейни (ПУРБ) на река Ебро и река Тахо. Докладът за посещението, приет на 13 юли 2016 г., подчертава значението на съгласуваността на всяка отделна оценка на въздействието върху околната среда в различните части на реката със стратегическата екологична оценка по отношение на ПУРБ за всяка река.

  •  На 22 и 23 септември 2016 г. се проведе констативна командировка в Словакия с цел да се потърсят отговори на въпроси, свързани с въздействието на Европейския съюз върху качеството на живот на хората с увреждания, които са настанени в институции и следователно не са интегрирани в обществото. Изборът да се проучи въпросът в Словашката република беше обусловен от съображения за географски баланс по отношение на командировките, осъществени от комисията по петиции в миналото. В рамките на посещението се възприе подход, базиран на основните права, към използването на структурните и инвестиционните фондове на ЕС за поддръжката (обновяване, разширяване или изграждане) на центрове за дългосрочно настаняване на лица с увреждания в Словакия. Докладът за посещението, приет на 29 ноември 2016 г., настоятелно призовава Комисията да разгледа по-задълбочено ситуацията с инвестициите в институции за хора с увреждания в Словакия и да подкрепи систематичната оценка на напредъка и ефективността на прехода от институционални грижи към грижи в общността, и също така насърчава комисията по бюджети на Европейския парламент да проучи допълнително въпроса.

  •  Имаше насрочени още две констативни посещения: в Ирландия от 17 до 19 май 2016 г. и в Таранто (Италия) от 2 до 4 ноември 2016 г. Двете посещения бяха отменени.

  Публични изслушвания

  •  На 23 февруари 2016 г. комисията по петиции организира изслушване относно „Да се възприемат сериозно тревогите на гражданите: разширяване на обхвата на Хартата на основните права на Европейския съюз (член 51)“. Все по-голям брой петиции, внесени в Парламента след влизането в сила на Хартата на основните права на ЕС през декември 2009 г., се позовават на Хартата като правно основание за предполагаемо нарушение на основните им права. Изслушването даде по-задълбочена представа за ефективността на защитата, предоставяна на гражданите в рамките на настоящата система за защита на основните права в ЕС и в държавите членки. По време на изслушването беше представено проучване, възложено от Тематичен отдел В относно „Тълкуването на член 51 от Хартата на основните права на ЕС: дилемата на по-стриктно или по-широко прилагане на Хартата към националните мерки“.

  •  На 15 март 2016 г. беше организирано изслушване относно „Гражданството на Съюза, приложено на практика: общите ни ценности, права и демократично участие“ съвместно с комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по правни въпроси и комисията по конституционни въпроси.

  •  На 21 юни 2016 г. се състоя трето изслушване на тема „Прозрачност и свобода на информацията в рамките на институциите на ЕС“. Въз основа на няколко петиции, подадени с оплаквания на граждани относно липсата на прозрачност на национално и европейско равнище, особено в областта на околната среда, изслушванията имаха за цел да се проучат успехите и пропуските в правната рамка на ЕС и практиката по въпроса. Бяха обсъдени евентуални подобрения и необходимостта от балансиран подход между прозрачност и поверителност в контекста на преговорите на равнище ЕС и практиката на институциите на ЕС и гражданското общество.

  •  Четвъртото изслушване на комисията беше относно „Пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар“ на 11 октомври 2016 г.

  •  Накрая следва да се отбележи, че мнозинството от координаторите на комисията по петиции реши за трета поредна година да не се организира публично изслушване по въпросите за германските военни репарации, поставени в петиция № 2214/2014.

  Ключови въпроси

  Излизане на Обединеното кралство от ЕС (Брексит)

  Комисията по петиции получи голям брой петиции относно Брексит (147 петиции между януари 2016 г. и юни 2017 г., 120 петиции през 2016 г.), които се отнасят до различни варианти – граждани на ЕС в Обединеното кралство, граждани на Обединеното кралство в ЕС и граждани на Обединеното кралство в Обединеното кралство. Опасенията, изразени в по-голямата част от тези петиции, са свързани с прилагането на правата на гражданството на ЕС. Комисията по петиции подкрепя ангажимента на Комисията да гарантира в пълна степен правата на засегнатите граждани на ЕС по време на преговорите за излизането на Обединеното кралство от ЕС и след прекратяването на членството на Обединеното кралство в Европейския съюз.

  Въпроси, свързани с уврежданията

  Многобройни петиции до Европейския парламент илюстрират пречките, пред които са изправени хората с увреждания в редица области, като например достъп до обществен транспорт, използване на жестомимични езици, финансиране или достъп до образование. От комисията по петиции бяха възложени и осъществени от Тематичен отдел В четири проучвания по различни въпроси, свързани с уврежданията:

  •  Европейските структурни и инвестиционни фондове и хората с увреждания: специално внимание към положението в Словакия (септември 2016 г.) в подготовка на констативната командировка в Словакия;

  •  Защитната роля на комисията по петиции в контекста на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания – актуално състояние за 2016 г. (ноември 2016 г.);

  •  Европейските структурни и инвестиционни фондове и хората с увреждания в Европейския съюз (ноември 2016 г.)

  •  Маракешкият договор (ноември 2016 г.)

  На 3 февруари 2016 г. Европейският парламент прие резолюция относно ратифицирането на Маракешкия договор въз основа на получени петиции, в която призовава Съвета и държавите членки да ускорят процеса на ратифициране. Комисията по петиции изразява голямо задоволство, че е постигнато споразумение между Парламента и Съвета по законодателното предложение на Комисията относно прилагането на Маракешкия договор.

  На 9 ноември 2016 г. се проведе семинар на тема „Правата на хората с увреждания, както са посочени в петициите“, организиран от Тематичен отдел В. Семинарът беше част от цикъла ежегодни събития, които комисията по петиции възнамерява да организира във връзка със своята защитна роля в контекста на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  22.11.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  18

  2

  9

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Laurenţiu Rebega, Virginie Rozière, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Demetris Papadakis, Julia Pitera, Sven Schulze, Igor Šoltes, Ángela Vallina

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

  Martina Anderson, Inés Ayala Sender

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  18

  +

  ALDE Group

  ECR Group

  EFDD Group

  GUE/NGL Group

  S&D Group

  Verts/ALE Group

  Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

  Rikke Karlsson

  Eleonora Evi

  Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Ángela Vallina

  Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

  Margrete Auken, Igor Šoltes, Tatjana Ždanoka

  2

  -

  ECR Group

  ENF Group

  Notis Marias

  Laurenţiu Rebega

   

  9

  0

  PPE Group

  Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Roberta Metsola, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Sven Schulze, Jarosław Wałęsa

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“