Procedure : 2017/2222(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0387/2017

Indgivne tekster :

A8-0387/2017

Forhandlinger :

PV 14/12/2017 - 3
CRE 14/12/2017 - 3

Afstemninger :

PV 14/12/2017 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0502

BETÆNKNING     
PDF 588kWORD 148k
30.11.2017
PE 610.643v01-00 A8-0387/2017

jf. forretningsordenens artikel 216, stk. 7, om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2016

(2017/2222(INI))

Udvalget for Andragender

Ordfører: Notis Marias

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

jf. forretningsordenens artikel 216, stk. 7, om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2016

(2017/2222(INI)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om resultatet af drøftelserne i Udvalget for Andragender,

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2016,

–  der henviser til artikel 10 og 11 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 24 og 227 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til artikel 228 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til artikel 44 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som omhandler retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet,

–  der henviser til bestemmelserne i TEUF angående traktatbrudsproceduren, særlig artikel 258 og 260,

  der henviser til forretningsordenens artikel 52 og artikel 216, stk. 7,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender (A8-0387/2017),

A.  der henviser til, at udvalget i 2016 modtog 1 569 andragender – mod 1 431 andragender i 2015 – og at 1 110 andragender (70,8 %) opfyldte kravene til behandling;

B.  der henviser til, at 6 132 brugere af Parlamentets webportal for andragender støttede et eller flere andragender i 2016 – mod 902 brugere i 2015 – og at antallet af sympatitilkendegivelser for samtlige andragender og samtlige brugere var på 18 810 i 2016 – mod 1 329 tilkendegivelser i 2015;

C.  der henviser til, at antallet af andragender er beskedent i forhold til EU's samlede befolkningstal; der henviser til, at antallet viser, at et udsnit af EU-borgere kender til og benytter sig af retten til at indgive andragender, og at de forventer at henlede EU-institutionernes opmærksomhed på anliggender, som bekymrer borgerne, og som falder ind under EU-kompetencer, via proceduren for andragender; der henviser til, at der imidlertid må gøres en større indsats for at skabe øget bevidsthed om og fremme retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet;

D.  der henviser til, at retten til at indgive et andragende til Europa-Parlamentet åbner mulighed for, at EU-borgere og personer med bopæl i EU kan indgive en officiel anmodning direkte til deres repræsentanter, og at denne rettighed derfor bør beskyttes og værdsættes behørigt; der henviser til, at denne rettighed er altafgørende for at sikre, at EU-borgere og personer med bopæl i EU aktivt engagerer sig i Den Europæiske Unions virksomhedsområde;

E.  der henviser til, at Europa-Parlamentet længe har stået i spidsen for udviklingen af processen for andragender internationalt, og at det stadig har det mest åbne og gennemsigtige system i Europa, hvilket navnlig giver andragerne mulighed for at følge fuldstændigt med i dets aktiviteter;

F.  der henviser til, at udvalgets rolle med hensyn til at styrke de europæiske borgere er et af de væsentlige kendetegn, der bidrager til en styrkelse af Parlamentets image og myndighed i vælgernes øjne ved at lade institutionen tage hensyn til og bedre holde øje med, hvordan EU-retten gennemføres af medlemsstaterne og de øvrige EU-institutioner;

G.  der henviser til, at aktiv deltagelse kun er mulig på grundlag af en demokratisk og gennemsigtig proces hos alle EU-institutioner, som gør det muligt for Parlamentet og Udvalget for Andragender at udføre sit arbejde på en borgervenlig og forståelig måde;

H.  der henviser til, at de, der indgiver og støtter andragender, er engagerede borgere, som til gengæld forventer, at EU-institutionerne skaber en merværdi, når det drejer sig om at løse deres problemer; der henviser til, at manglende fyldestgørende reaktion på andragender sandsynligvis vil resultere i frustration og følgelig i utilfredshed med Unionen;

I.  der henviser til, at borgerne ofte henvender sig til Udvalget for Andragender som en sidste udvej, når andre organer og institutioner på regionalt og nationalt plan ikke er i stand til at løse deres problemer;

J.  der henviser til, at andragender gør det muligt for Europa-Parlamentet at lytte til de problemer, borgerne står over for, og bidrage til at løse dem, og at disse andragender bør anvendes til at vurdere EU-lovgivningens indvirkning på befolkningens dagligdag;

K.  der henviser til, at andragender er en nyttig informationskilde, bl.a. når det drejer sig om at opspore overtrædelser af EU-retten såvel som mangler og uoverensstemmelser i EU-retten med hensyn til målet om at sikre fuld beskyttelse af de grundlæggende rettigheder for alle borgere;

L.  der henviser til, at andragender indeholder utroligt mange vigtige oplysninger på forskellige områder, som kan være til nytte for andre af Parlamentets udvalg, også i forbindelse med deres lovgivningsaktiviteter; der henviser til, at det er Parlamentets ansvar som helhed at overholde den grundlæggende ret til at indgive andragender gennem en passende behandling af andragender;

M.  der henviser til, at hvert enkelt andragende bør gøres til genstand for en omhyggelig vurdering og behandling, og at hver enkelt andrager har ret til at modtage et svar fra Udvalget for Andragender, som fuldstændig tager højde for de rejste spørgsmål, under fuld overholdelse af retten til god forvaltning som fastlagt i artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;

N.  der henviser til, at et andragende opfylder betingelserne for behandling, jf. artikel 227 i TEUF og forretningsordenens artikel 215, såfremt de formelle krav til andragender er opfyldt, dvs. at en andrager, som er EU-borger eller har bopæl i en medlemsstat, kan indgive et andragende om forhold, der henhører under områder, som EU beskæftiger sig med, og som vedrører den pågældende direkte; der henviser til, at 459 andragender ikke opfyldte betingelserne for behandling, fordi de formelle krav ikke var opfyldt;

O.  der henviser til, at for at sikre effektivt arbejde i Udvalget for Andragender bør behandlingen af de grundløse eller afviste andragender afsluttes hurtigt, og der bør gives en begrundelse til andrageren, således at udvalget ikke bliver overbebyrdet; der henviser til, at den administrative procedure til behandling af andragender altid bør baseres på andragerens egen interesse;

P.  der henviser til, at den særlige interaktive karakter af selve proceduren for andragender og den centrale rolle, borgerne spiller i proceduren, gør hver sag unik og udelukker en forud fastlagt tidsramme; der henviser til, at sådanne procedurer kræver en særlig grad af fleksibilitet og særlige PR-kompetencer i forvaltningen;

Q.  der henviser til, at et betragteligt antal andragender bliver drøftet offentligt på møderne i Udvalget for Andragender; der henviser til, at andragerne har ret til selv at forelægge deres andragender og hyppigt deltager fuldt ud i drøftelserne og således bidrager aktivt til udvalgets arbejde; der henviser til, at 201 andragere i 2016 var til stede under forhandlingerne i udvalget, mens 61 andragere deltog aktivt i forhandlingerne ved at bede om ordet:

R.  der henviser til, at de oplysninger, som borgerne forelægger i andragender og på udvalgsmøder – suppleret med ekspertise fra Kommissionen, medlemsstaterne eller andre organer – er omdrejningspunktet for udvalgets arbejde;

S.  der henviser til, at de vigtigste spørgsmål i andragenderne fra 2016 vedrørte det indre marked (navnlig levering af tjenesteydelser og fri bevægelighed for personer), grundlæggende rettigheder (særlig børns og handicappedes rettigheder), sociale anliggender (arbejdsvilkår), miljøspørgsmål (affaldsforvaltning, forurening og miljøbeskyttelse) og det specifikke spørgsmål om Brexit (tab af erhvervede rettigheder og folkeafstemningens mandat);

T.  der henviser til, at Parlamentets webportal for andragender, som blev lanceret ved udgangen af 2014, er i drift; der henviser til, at 1 067 andragender (68 % af de modtagne andragender) blev indgivet via webportalen i 2016 – mod 992 andragender i 2015; der henviser til, at der er blevet foretaget tekniske forbedringer, herunder forbedringer i søgefunktionen, hvilket er til hjælp for både brugerne og portalens administratorer; der henviser til, at sammendrag af andragender bliver uploadet kort efter vedtagelsen; der henviser til, at indstillinger vedrørende fortrolig behandling og håndtering af personoplysninger er blevet revideret, og at der er indsat en række ofte stillede spørgsmål (FAQ); der henviser til, at sammendrag af andragender fra 2015 og 2016 er blevet uploadet ved hjælp af et nyt migrationsredskab; der henviser til, at der er blevet gennemført en proces til optimering af søgemaskinen; der henviser til, at et stort antal anmodninger om teknisk bistand fra brugerne er blevet behandlet tilfredsstillende; der henviser til, at der er yderligere faser af projektet på vej, hvilket vil gøre det muligt at indføre funktioner som automatisk elektronisk underretning om placering af hvert enkelt andragende på udvalgets dagsordener sammen med det tilhørende webstreaming link og også om den efterfølgende uploading af de relaterede protokoller og videoer fra de relevante forhandlinger, til gavn for både andragerne og deres sympatisører;

U.  der henviser til, at det europæiske borgerinitiativ er et vigtigt redskab, som vil kunne forbedre borgernes muligheder for at deltage i EU's politiske beslutningsproces, og hvis potentiale bør udnyttes fuldt ud, hvilket kan øge borgernes tillid til EU-institutionerne og bidrage til opbygningen af et ægte og inklusivt EU; der henviser til, at det lovgivningsmæssige forslag, som Kommissionen fremsatte den 13. september 2017 for at revidere den nuværende forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer (COM(2017)0482), fungerer som en igangsætter for en meget nødvendig revisionsproces, der skal gøre dette værktøj mere tilgængeligt og nyttigt for EU-borgerne;

V.  der henviser til, at der blev planlagt fire undersøgelsesrejser, jf. artikel 216a i Parlamentets forretningsorden; der henviser til, at undersøgelsesrejser udgør et centralt redskab for Udvalget for Andragender, både fordi det er en enestående mulighed for at indsamle oplysninger fra forskellige interessenter om komplekse spørgsmål, og fordi de samtidig bidrager til at gøre Parlamentets arbejde synligt for borgerne i forskellige dele af Europa; der henviser til, at der faktisk blev gennemført to undersøgelsesrejser, nemlig en rejse til Spanien i kølvandet på adskillige andragender fra EU-borgere om mulige overtrædelser af vandrammedirektivet og en rejse til Slovakiet for at undersøge anvendelsen af EU-strukturfondene i forbindelse med langtidsboligtilbud til handicappede; der henviser til, at to andre planlagte undersøgelsesrejser til henholdsvis Irland og Italien blev aflyst;

W.  der henviser til, at Udvalget for Andragender har ansvaret for forbindelserne med Den Europæiske Ombudsmands kontor, som har til opgave at behandle klager fra EU-borgerne om mulige tilfælde af fejl eller forsømmelser inden for EU-institutioner og -organer;

X.  der henviser til, at Emily O'Reilly, den europæiske ombudsmand, forelagde sin årlige beretning for 2015 for Udvalget for Andragender på udvalgets møde den 20. juni 2016, og at den årlige betænkning fra Udvalget for Andragender delvis er baseret på ombudsmandens årlige beretning;

Y.  der henviser til, at Udvalget for Andragender er medlem af det europæiske netværk af ombudsmænd, som også omfatter Den Europæiske Ombudsmand samt nationale og regionale ombudsmænd og tilsvarende organer i medlemsstaterne, kandidatlandene og andre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som har til formål at fremme udveksling af oplysninger om EU-ret og EU-politik og dele bedste praksis;

Z.  der henviser til, at der er indgået 147 andragender (heraf 120 andragender fra 2016), som vedrører forskellige spørgsmål – navnlig om beskyttelse af borgernes rettigheder – i forbindelse med Det Forenede Kongeriges folkeafstemning om udtræden af Den Europæiske Union;

AA.  der henviser til, at retningslinjerne for Udvalget for Andragender, som blev vedtaget i januar 2016 og efterfølgende er blevet gennemført, har bragt klarhed og struktur i udvalgets arbejde og behandlingen af andragender;

AB.  der henviser til, at revisionen af Parlamentets forretningsorden (der blev vedtaget på plenarforsamlingen i december 2016) også medfører ændringer i – og en præcisering af – proceduren for andragender;

AC.  der henviser til, at en rent formalistisk tilgang til behandlingen af andragender vedrørende miljøvurderinger bringer den korrekte gennemførelse af EU's miljølovgivning i medlemsstaterne i fare og undergraver tilliden til, at Kommissionen effektivt kan overvåge og sikre borgernes grundlæggende rettigheder fuldt ud;

1.  understreger, at Udvalget for Andragender spiller en vigtig rolle som en kontaktflade, hvor EU-borgerne og personer med bopæl i EU kan indgive deres klager over overtrædelser og mangler i forbindelse med gennemførelsen af EU-lovgivningen i medlemsstaterne samt mangler og uoverensstemmelser i EU-lovgivningen; understreger behovet for fuldt ud at sikre, at de rejste spørgsmål behandles rettidigt, udtømmende, upartisk og retfærdigt af institutionerne;

2  anerkender, at andragender er en vigtig kilde til førstehåndsoplysninger, ikke kun om overtrædelser og mangler i gennemførelsen af EU-retten i medlemsstaterne, men også om mulige smuthuller i EU-lovgivningen og om borgernes forslag til ny lovgivning, der kan vedtages, eller til forbedringer af gældende retsakter;

3.  bekræfter, at effektiv behandling af andragender udfordrer og i sidste ende øger Kommissionens og Parlamentets kapacitet til at reagere på og løse problemer vedrørende gennemførelse og ukorrekt anvendelse af lovgivningen; bemærker, at Kommissionen mener, at gennemførelsen af EU-retten er en prioritet, således at borgerne kan nyde godt heraf i deres hverdag;

4.  efterlyser en definition af en klar sondring mellem andrageres og deres sympatisørers status og rettigheder i overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed;

5.  anser det fortsat for en særlig forpligtelse at sikre, at der ikke opstår uforholdsmæssigt lang forsinkelse, inden andragender afvises eller afsluttes, når de ikke opfylder betingelserne for behandling eller er ubegrundede; fremhæver i denne forbindelse kravet om, at afvisning eller afslutning af andragender, fordi de anses for at være ubegrundede, skal begrundes behørigt over for andrageren;

6.  anerkender den betydning, som en effektiv anvendelse af EU-retten har for at styrke EU-institutionernes troværdighed; minder om, at retten til at indgive andragender, der er fastlagt i Lissabontraktaten, er et vigtigt element i europæisk medborgerskab og et reelt barometer til overvågning af anvendelsen af EU-retten og kortlægning af mulige smuthuller; opfordrer Udvalget for Andragender til regelmæssigt at afholde møder med de nationale udvalg for andragender om vigtige andragender for at øge opmærksomheden på EU-borgernes bekymringer i EU og i medlemsstaterne og styrke deres rettigheder yderligere i kraft af bedre udformning og gennemførelse af EU-retten; opfordrer derfor til, at der udvises stor vilje fra alle de involverede myndigheder på nationalt og europæisk plan til at behandle og løse andragender som et prioriteret spørgsmål;

7.  minder Kommissionen om, at andragender udgør et enestående middel til at henvise til situationer, hvor EU-retten ikke respekteres, og til at undersøge sager ved hjælp af politisk kontrol fra Europa-Parlamentet; minder Kommissionen om, at anmodninger om bistand fra Udvalget for Andragender bør følges op korrekt, og opfordrer atter Kommissionen til at forbedre kvaliteten af sine svar, også under udvalgsmøder, såvel indholdsmæssigt som i analytisk henseende for at sikre, at EU-borgernes problemer bliver behandlet korrekt; minder om, at den måde, hvorpå de problematikker, der fremhæves i andragender, bliver behandlet, har afgørende indflydelse på borgerne med hensyn til den faktiske overholdelse af retten til at indgive andragender som omhandlet i EU-retten og deres syn på EU-institutionerne; insisterer på, at Kommissionen finder midler til at forbedre samarbejdet med medlemsstaternes myndigheder, når det gælder om at besvare henvendelser om gennemførelsen og efterlevelsen af EU-retten;

8.  mener, at det forhold, at de nationale domstole har det primære ansvar for at sikre en korrekt gennemførelse af EU-retten i medlemsstaterne, ikke på nogen måde bør forhindre en mere proaktiv rolle for Kommissionen i dens egenskab af traktaternes vogter, når det drejer sig om at sikre overholdelse af EU-retten, især i sager vedrørende beskyttelse af miljøet og folkesundheden, hvor forsigtighedsprincippet bør gå forud;

9.  understreger behovet for, at Rådet og Kommissionen er repræsenteret på det højest mulige niveau ved møder og høringer i Udvalget for Andragender, når indholdet af de drøftede spørgsmål kræver inddragelse af ovennævnte institutioner;

10.  opfordrer de tjenestemænd i Kommissionen, der er til stede ved møderne i Udvalget for Andragender, til at være rede til at indgå i en egentlig dialog med andragerne og ikke begrænse sig til at læse det allerede oplyste svar, som blev udsendt inden mødet;

11.  opfordrer til, at muligheden for anvendelse af telekonferencetjenester undersøges for at give flere andragere mulighed for at fremlægge deres andragender for udvalget; tilskynder til brug af nye audiovisuelle teknologier for at sætte andragerne i stand til at spille en større rolle i udvalgets arbejde ved at deltage i realtid i behandlingen af deres andragende;

12.  er uenig i Kommissionens tilbagevendende fortolkning af den syvogtyvende årsrapport om overvågning af anvendelsen af EU-retten (2009), ifølge hvilken Kommissionen ville have ret til at afslutte sager, hvor der endnu ikke er truffet nogen formelle skridt i retning af et traktatbrudssøgsmål, eller til at suspendere aktive traktatbrudssøgsmål i forbindelse med verserende sager ved en national domstol; minder om, at Parlamentet i punkt 11 i sin årlige beslutning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender, vedtaget på plenarmødet den 15. december 2016(1), bekræftede sin uenighed med Kommissionens oprindelige tilgang i ovennævnte rapport, som allerede udtrykt i Parlamentets beslutning(2) af 14. september 2011, hvor Kommissionen navnlig i punkt 1, 23 og 32 blev anmodet om at intensivere sine bestræbelser på at sikre en ensartet gennemførelse af EU-retten, inden for dens beføjelser, og om at gøre brug af traktatbrudsmekanismer, uafhængigt af om der er verserende retssager på nationalt plan;

13.  henviser med bekymring til, at det fremgår af Europa-Kommissionens årsberetning af 6. juli 2017 om overvågning af anvendelsen af EU-retten i 2016 (COM(2017)0370), at der er sket en væsentlig stigning på 21 % i antallet af verserende traktatbrudssager i forhold til det foregående år; opfordrer Kommissionen til at følge op på Parlamentets opfordringer til at udveksle oplysninger om status for de igangværende traktatbrudsprocedurer; fremhæver den vigtige rolle, som andragender spiller for at registrere uhensigtsmæssig eller sen gennemførelse af EU-retten; minder Kommissionen om, at Udvalget for Andragender er forpligtet til at reagere på borgernes forventninger rettidigt og ansvarligt, samtidig med at der sikres en demokratisk kontrol og korrekt anvendelse af EU-retten;

14.  anmoder Kommissionen om at fremlægge præcise statistikker om antallet af andragender, der har ført til indledning af en EU-pilotprocedure eller en traktatbrudsprocedure; anmoder endvidere om at modtage rapporter om sager, der vedrører igangværende sager og/eller procedurer og de dokumenter, der er udvekslet i løbet af EU-pilotprocedurer og traktatbrudsprocedurer, når disse procedurer er afsluttet under anvendelse af retspraksis fra Den Europæiske Unions Domstol, med henblik på at fremme en struktureret dialog og reducere tidsrammen for bilæggelse af tvister; opfordrer Kommissionen til at drøfte disse rapporter med Udvalget for Andragender proaktivt under inddragelse af den næstformand, der har ansvaret for anvendelse og forenkling af lovgivning;

15.  opfordrer indtrængende Kommissionen til i sin rolle som traktaternes vogter at udnytte sine beføjelser på en korrekt måde, da denne rolle er af den allerstørste betydning for EU's funktionsmåde med hensyn til borgerne og de europæiske lovgivere; opfordrer til rettidig håndtering af traktatbrudssager for ufortøvet at sætte en stopper for situationer, hvor EU-retten ikke overholdes;

16.  mener, at samarbejdet med de øvrige udvalg i Parlamentet har afgørende betydning; henviser i denne forbindelse til, at Udvalget for Andragender har vedtaget retningslinjer, som fastslår princippet om, at der skal etableres et netværk for behandling af andragender med de øvrige udvalg; glæder sig over, at retningslinjerne for et sådant netværk er blevet vedtaget; gør opmærksom på det spørgeskema, der er blevet udsendt til samtlige udvalg for bedre at forstå deres procedurer for behandling af de andragender, som de får forelagt til udtalelse eller til orientering; ser med tilfredshed på, at det første netværksmøde på personaleplan fandt sted i 2016 og på medlemsplan to gange i 2017; noterer sig med tilfredshed de fremskridt, der er gjort i samarbejdet mellem Udvalget for Andragender og andre udvalg, og den tematiske opdeling af politikområderne i hvert berørt udvalg, der vil muliggøre en bedre opfølgning af andragender sendt til andre udvalg; opfordrer til styrkelse af PETI-netværket med det formål at strømline andragender i det igangværende lovgivningsarbejde; anbefaler, at Europa-Parlamentets medlemmers personale får tilbudt specifikke retningslinjer om retten til at indgive andragender, således at de bedre kan hjælpe de vælgere, der er interesseret i at benytte sig af denne ret;

17.  beklager, at EU's charter om grundlæggende rettigheder kun er rettet til medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten; gentager, at mange borgere synes, at der hersker usikkerhed om anvendelsen af chartret og er utilfredse hermed; beklager, at EU-Domstolen har anlagt en forsigtig fortolkning af artikel 51 i chartret om grundlæggende rettigheder, men dog har godtaget, at chartrets anvendelsesområde udvides til at omfatte nationale bestemmelser til gennemførelse af EU-retten samt bestemmelser, der sikrer en effektiv anvendelse af EU-bestemmelser; mener, at de fleste EU-borgeres forventninger til de rettigheder, der er knyttet til chartret, langt overstiger deres nuværende anvendelsesområde; understreger, at en for restriktiv eller inkonsekvent fortolkning af artikel 51 medfører, at borgerne føler sig fremmedgjort i forhold til EU; opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at sikre, at fortolkningen af anvendelsesområdet for artikel 51 bliver så konsekvent og vidtfavnende som muligt; glæder sig over, at Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder har indført et interaktivt redskab, som giver let adgang til oplysninger om, hvilken myndighed man skal rette henvendelse til i hver enkelt medlemsstat med forespørgsler om grundlæggende rettigheder;

18.  noterer sig, at andragere, der er berørt af Det Forenede Kongeriges folkeafstemning om udtræden af Den Europæiske Union, er foruroligede over deres fremtidige rettigheder, hvilket fremgår af et stort antal andragender vedrørende Det Forenede Kongerige; minder om sin beslutning af 5. april 2017(3), i hvilken Parlamentet understreger, at tilbagetrækningsaftalen kun kan indgås med dets samtykke, og kræver en retfærdig behandling af EU-27-borgere, der bor eller har boet i Det Forenede Kongerige og borgere i Det Forenede Kongerige, der bor eller har boet i EU-27, og er af den mening, at deres respektive rettigheder og interesser skal gives fuld prioritet i forhandlingerne; noterer sig de uafklarede bekymringer vedrørende stemmerettigheder og tab af stemmeret for britiske statsborgere, der har boet andre steder i EU i over 15 år; minder om, at Udvalget for Andragender har spillet en aktiv rolle i forsvaret af rettighederne for EU-borgere og britiske statsborgere ved at bidrage til Parlamentets beslutninger af 5. april 2017 og 3. oktober 2017 (4)om status for forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union, samt ved at iværksætte en undersøgelse af Brexits indvirkning på retten til at indgive andragender og på kompetencer, ansvar og aktiviteter i Udvalget for Andragender og ved at undersøge andragenderne om Brexit og borgernes rettigheder på mødet den 21. juni 2017; støtter Kommissionens tilsagn om fuldt ud at garantere rettighederne for EU-borgere med bopæl i Det Forenede Kongerige under Brexit-forhandlingerne og efter den britiske udtræden af EU og opfordrer Kommissionen til at garantere de fuldt erhvervede rettigheder for britiske statsborgere, der bor i resten af Den Europæiske Union, for at sikre, at statsborgere ikke bruges som forhandlingsobjekter eller ser deres rettigheder blive udvandede som følge af forhandlingerne;

19.  påpeger, at Udvalget for Andragender løbende udfører et vigtigt arbejde i forbindelse med andragender om handicappedes situation, og understreger, at udvalget er indstillet på fortsat at støtte bestræbelser på at styrke handicappede personers rettigheder; opfordrer EU-institutionerne til at gå i spidsen ved at fungere som et godt eksempel på dette område og sikre, at de gennemførelsesforanstaltninger, der vedtages i medlemsstaterne, fuldt og konsekvent overholder EU-retten og FN's konvention om rettigheder for personer med handicap; understreger, at der blev gennemført en undersøgelsesrejse til Slovakiet den 22. og 23. september 2016 for at indhente oplysninger om spørgsmålet om investeringer i institutioner for personer med handicap, og anbefaler, at Kommissionen undersøger den foreliggende situation;

20.  erindrer om, at udvalget arbejder på at støtte en ratificering og hurtig gennemførelse af Marrakeshtraktaten fra 2013 om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde læsehandicappede; understreger i denne henseende relevansen af sin korte beslutning af 3. februar 2016 om ratificeringen af Marrakeshtraktaten(5), hvori der blev opfordret til hurtig handling fra alle berørte parter med henblik på at løse op for den fastlåste situation og lette ratificering på EU-plan; noterer sig, at Parlamentet og Rådet er nået til enighed om Kommissionens lovgivningsmæssige forslag om gennemførelse af Marrakeshtraktaten, som er blevet bindende(6);

21.  henleder opmærksomheden på to årlige betænkninger, nemlig den årlige betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2015(7) samt den årlige betænkning om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2015(8), og på adskillige udtalelser fra udvalget, heriblandt udtalelser om grænseoverskridende anerkendelse af adoptioner(9), om EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler(10), om gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap med særligt henblik på de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for personer med handicap(11), om tilsyn med anvendelsen af EU-retten: årsberetningen for 2014(12) og om situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2015(13);

22.  henviser til, at udvalget støtter det europæiske borgerinitiativ; bemærker, at Kommissionen har stillet forslag om en revision af forordningen med henblik på at bevare dens relevans som et redskab til demokratisk deltagelse; beklager, at Kommissionen ikke på behørig vis har taget hensyn til det arbejde, der for nylig er gjort i forbindelse med en ikke-lovgivningsmæssig beslutning om det europæiske borgerinitiativ, herunder navnlig udtalelsen fra Udvalget for Andragender, og at Kommissionen dermed heller ikke fuldt ud har respekteret den interinstitutionelle aftale; opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage hensyn til udtalelsen fra Udvalget for Andragender under den kommende lovgivningsprocedure for at opnå en fuldstændig og effektiv inddragelse af EU-borgerne i EU's beslutningsproces via det europæiske borgerinitiativ;

23.  understreger, at Parlamentet har et tæt samarbejde med Den Europæiske Ombudsmand og tillige er involveret i det europæiske netværk af ombudsmænd; fremhæver det glimrende forhold inden for de institutionelle rammer mellem ombudsmandsinstitutionen og Udvalget for Andragender; påskønner navnlig ombudsmandsinstitutionens regelmæssige bidrag til udvalgets arbejde i hele årets løb; understreger ombudsmandsinstitutionens afgørende rolle med hensyn til at bidrage til en forbedring af beslutningsprocesserne og forvaltningen på EU-plan, der hurtigst muligt bør gøres fuldt gennemsigtige, upartiske og egnede til reelt og effektivt at beskytte borgernes rettigheder; støtter den nuværende ombudsmands arbejde inden for hendes forskellige kompetenceområder, herunder hendes undersøgelser på eget initiativ og strategiske undersøgelser, som ikke blot fremmer god forvaltning, men også sikrer, at demokratiet i Unionen fungerer bedre; glæder sig over de initiativer, som Den Europæiske Ombudsmand har taget for i højere grad at udnytte netværkets potentiale og gøre det mere synligt;

24.  glæder sig over, at Den Europæiske Ombudsmands kontor i 2016 har lanceret en pris for god forvaltningsskik som et middel til at udtrykke anerkendelse over for medarbejdere, agenturer og organer under EU-institutionerne, der gør en indsats for at forbedre god forvaltningsskik ved udførelsen af deres daglige arbejdsopgaver; opfordrer til, at den nuværende kodeks for god forvaltningsskik bliver opgraderet til en bindende forordning, som bl.a. bør indeholde konkrete bestemmelser til at forhindre interessekonflikter på alle niveauer i EU-institutioner, -agenturer og -organer;

25.  understreger, at der bliver indgivet andragender om en bred vifte af emner fra det indre marked, retlige anliggender, energi og transport til grundlæggende rettigheder, sundhed, miljøret, handicap og dyrevelfærd og de forskellige konsekvenser af Brexit for borgerne; understreger, at der i 2016 skete en stigning på 10 % i antallet af modtagne andragender (1 569), og opfordrer EU-institutionerne til at sikre, at de tjenester, der har ansvaret for behandling af andragender, navnlig sekretariatet for Udvalget for Andragender, har tilstrækkeligt personale;

26.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at der gennemføres tilbundsgående analyser af overensstemmelsen mellem medlemsstaternes miljøvurderinger og EU-retten, når det drejer sig om godkendelse af infrastrukturprojekter, for hvilke borgerne gennem andragender har fremhævet alvorlige risici for menneskers sundhed og for miljøet;

27.  erindrer om, at der er indgivet talrige andragender om praksis hos de myndigheder, der er ansvarlige for børns tarv, og om beskyttelse af børns rettigheder, navnlig i grænseoverskridende sager; anerkender det arbejde, der er blevet udført i udvalgets arbejdsgruppe om børns tarv; henviser til det korte beslutningsforslag om "beskyttelse af barnets tarv i EU", som blev vedtaget i april 2016; noterer sig forslaget til omarbejdning af Bruxelles IIa-forordningen om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om internationale børnebortførelser og noterer sig, at der er behov for en tilbundsgående undersøgelse af mange af de spørgsmål, som bliver rejst i andragender, f.eks. spørgsmål med hensyn til de procedurer og praksisser, der rent konkret anvendes af medlemsstaternes kompetente myndigheder i beslutninger med grænseoverskridende konsekvenser vedrørende mindreårige, samt effektiviteten af tilbagesendelsesprocedurer i forbindelse med forældres internationale børnebortførelser med henblik på at løse de eksisterende problemer;

28.  understreger det konstante og høje antal andragender vedrørende dyrevelfærd og gentager sin beklagelse over den forsinkelse, som har oparbejdet sig i forbindelse med gennemførelsen af Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2012-2015); finder det afgørende, at der iværksættes en ny strategi på EU-plan for at lukke alle de eksisterende huller og sikre en fuld og reel beskyttelse af dyrs velfærd gennem en klar og udtømmende lovramme, der fuldt ud opfylder kravene i artikel 13 i TEUF;

29.  beklager, at der ikke er sket væsentlige fremskridt i sagen vedrørende ikke-statsborgeres valgret i Estland og Letland som opfølgning af andragende nr. 0747/2016; understreger, at eventuelle unødige forsinkelser kan føre til mistillid til EU-institutionerne;

30.  understreger, at Solvit-nettet spiller en vigtig rolle ved at give borgerne og virksomhederne mulighed for at håndtere problemer, som vedrører de offentlige myndigheders eventuelle overtrædelser af EU-retten i andre medlemsstater; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne selv til at fremme Solvit for at gøre dette net mere brugbart og synligt for borgerne; glæder sig i denne forbindelse over, at Kommissionen i maj 2017 har offentliggjort en handlingsplan for at styrke Solvit-nettet; opfordrer Kommissionen til sikre en hurtig gennemførelse af denne handlingsplan og til at aflægge rapport til Europa-Parlamentet om resultaterne heraf;

31.  påpeger, at der er foretaget forbedringer til webportalen for andragender; understreger, at der er behov for yderligere tekniske forbedringer til webportalen for at sikre, at Udvalget for Andragender er helt forberedt på at klare uventede situationer som f.eks. en pludselig stigning i antallet af indgivne andragender; mener, at en løbende teknisk videreudvikling af portalen og øget teknisk kapacitet til portalen er en afgørende forudsætning for en problemfri procedure til behandling af andragender; understreger, at portalen spiller en vigtig rolle som en lettilgængelig kommunikationskanal for borgere og andragere og også for brugere af mobilt udstyr og personer med handicap; ser frem til den hurtige gennemførelse af de resterende faser i projektet, hvilket vil muliggøre en forbedret interaktiv oplevelse og øget realtidsinformation fra andragere og dem, der støtter andragender;

32.  opfordrer til en mere fokuseret og aktiv presse- og kommunikationstjeneste og til en mere aktiv tilstedeværelse på de sociale medier, hvilket gør udvalgets arbejde mere lydhørt over for borgernes bekymringer;

33.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og betænkningen fra Udvalget for Andragender til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand og medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til disses udvalg for andragender og nationale ombudsmænd eller lignende kompetente organer.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0512.

(2)

EUT C 51E af 22.2.2013, s. 66.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0102.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0361.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0037.

(6)

EUT L 242 af 20.9.2017, s. 1 og s. 6.

(7)

Udtalelse vedtaget den 30. november 2016.

(8)

Udtalelse vedtaget den 11. november 2016.

(9)

Udtalelse vedtaget den 21. april 2016.

(10)

Udtalelse vedtaget den 15. november 2016.

(11)

Udtalelse vedtaget den 27. april 2016.

(12)

Udtalelse vedtaget den 22. april 2016.

(13)

Udtalelse vedtaget den 12. oktober 2016.


BEGRUNDELSE

I henhold til artikel 216, stk. 7, i Europa-Parlamentets forretningsorden underretter Udvalget for Andragender årligt Parlamentet om resultatet af sit arbejde. Formålet med betænkningen er at opsummere udvalgets arbejde i året 2016.

Arbejdet i Udvalget for Andragender tager udgangspunkt i borgernes ret til at indgive andragender til Parlamentet og har således ikke direkte forbindelse til Kommissionens lovgivningsprogram.

Ifølge de foreliggende statistikker blev der indgivet 1 569 andragender til Europa-Parlamentet i 2016, hvilket svarer til en stigning på 9,6 % i forhold til 2015, hvor der blev indgivet 1 431 andragender. Brugerne af webportalen for andragender har mulighed for at støtte andragender. I 2015 var der 902 brugere, der gav deres støtte til et eller flere andragender, mens der i 2016 var syv gange så mange brugere, der gav deres støtte.

Statistisk analyse af de modtagne andragender i 2016 i forhold til 2015

Andragendernes format

Tallene i de to tabeller viser, at andragendernes format i procentuel henseende er uændret. Ifølge statistikken blev omtrent 2/3 af andragenderne indgivet pr. e-mail via webportalen for andragender både i 2015 og i 2016, mens næsten 1/3 af andragenderne blev modtaget pr. traditionel post.

2016

Andragendet fremsendt som

Antal andragender

%

e-mail

1067

68,0

Brev

501

32,0

2015

Andragendet fremsendt som

Antal andragender

%

e-mail

992

69,3

Brev

439

30,7

Status for andragender pr. kalenderår

Status for andragender

År

Antal andragender

Igangværende behandling

Afsluttet behandling

2016

1.569

625

39.8 %

944

60.2 %

2015

1 431

239

16.7 %

1.192

83.3 %

2014

2.715

289

10.6 %

2.426

89.4 %

2013

2.891

367

12.7 %

2,524

87.3 %

2012

1.986

162

8.2 %

1.824

91.8 %

2011

1.414

81

5.7 %

1.333

94.3 %

2010

1.656

51

3.1 %

1.605

96.9 %

2009

1.924

18

0.9 %

1.906

99.1 %

2008

1.886

32

1.7 %

1.854

98.3 %

2007

1.506

29

1.9 %

1.477

98.1 %

2006

1.021

7

0,7 %

1.014

99.3 %

2005

1.016

3

0.3 %

1.013

99.7 %

2004

1.002

4

0.4 %

998

99.6 %

2003

1.315

0

0 %

1.315

100 %

2002

1.601

0

0 %

1.601

100 %

2001

1.132

0

0 %

1.132

100 %

2000

908

0

0 %

908

100 %

Tabellen viser status for andragender fra 2000 til 2016. Det fremgår, at behandlingen af de fleste andragender bliver afsluttet inden for et år. Mindre end 1/10 af andragender bliver behandlet i over fire år, og nogle få helt specielle andragender bliver behandlet i over ti år (fire andragender fra 2004, tre andragender fra 2005, syv andragender fra 2006). De fleste af disse åbne andragender står i forbindelse med traktatbrudsprocedurer ved Domstolen eller med emner, som medlemmer af udvalget ønsker at følge nøje.

Behandling af andragender

2016

Andragende Vedtagelse Afgørelse

Antal andragender

%

Opfylder betingelserne for behandling

1110

70,8

Opfylder ikke betingelserne for behandling

450

28,6

Taget tilbage inden afgørelse

10

0,6

2015

Andragende Vedtagelse Afgørelse

Antal andragender

%

Opfylder betingelserne for behandling

943

65,9

Opfylder ikke betingelserne for behandling

483

33,8

Taget tilbage inden afgørelse

5

0,3

Som det fremgår af tabellen, skete der i tidsrummet 2015 til 2016 en stigning i antallet af andragender, der opfyldte betingelserne for behandling, med 4,9 procentpoint. Samtidig faldt antallet af andragender, der ikke opfyldte betingelserne for behandling, med 5,2 procentpoint. Dette er en tendens, som blev bemærket allerede i tidsrummet 2014 til 2015.

Antal andragender pr. land

De følgende to tabeller viser ændringer i antallet af andragender efter land, samlet og i procent, fra 2015 til 2016. De otte lande, der producerer de fleste andragender, er de samme, men rækkefølgen er ændret. Der er sket en stigning i Italiens andel af andragenderne på 4,8 %. En anden væsentlig stigning vedrører Det Forenede Kongeriges andel af det samlede antal andragender: I 2015 hidrørte 3,0 % af andragenderne fra Det Forenede Kongerige, og i 2016 var den procentvise andel 7,4 % (altså en stigning på 4,4 % procentpoint).

Der er ligeledes sket ændringer nederst på listen. I 2015 var de tre baltiske stater de lande, der producerede det laveste antal andragender, hvorimod det i 2016 var Luxembourg, Slovenien og Letland.

Andelen af andragender fra ikke-EU-lande var uændret.

2016

Land

Andragender

%

Italien

329

17,1

Tyskland

209

10,9

Spanien

157

8,2

Det Forenede Kongerige

142

7,4

Rumænien

91

4,7

Polen

66

3,4

Frankrig

60

3,1

Grækenland

54

2,8

Andre EU-lande

236

12,4

Andre lande

82

4,3

2015

Land

Andragender

%

Spanien

213

12,9

Italien

203

12,3

Tyskland

153

9,3

Rumænien

104

6,3

Polen

57

3,5

Det Forenede Kongerige

49

3,0

Frankrig

47

2,8

Grækenland

40

2,4

Andre EU-lande

228

13,7

Andre lande

66

4,0

Antal andragender efter land i 2016

 

Andragendernes sprog

I 2016 blev der modtaget andragender på 22 af Unionens officielle sprog. Tabellerne viser ændringer i rækkefølgen af de sprog, som andragerne har anvendt, fra 2015 til 2016. Tysk var det mest anvendte sprog i 2015, hvorimod det i 2016 kom på tredjepladsen. Engelsk kom op på førstepladsen (fra 18,8 % til 23,6 %), mens italiensk kom på andenpladsen fra 18,2 % til 22,9 %. Disse tre sprog tegnede sig sammen med spansk for over tre fjerdedele (76,4 %) af de modtagne andragender. De baltiske sprog var de mindst anvendte sprog (med to andragender på estisk og to på litauisk og et enkelt andragende på lettisk).

2016

Andragender indgivet på

Antal andragender

%

Engelsk

371

23,6

Italiensk

360

22,9

Tysk

296

18,9

Spansk

172

11,0

Fransk

87

5,5

Rumænsk

71

4,5

Polsk

62

4,0

Græsk

39

2,5

Anden

111

7,1

2015

Andragender indgivet på

Antal andragender

%

Tysk

306

21,4

Engelsk

269

18,8

Italiensk

260

18,2

Spansk

230

16,1

Fransk

71

5,0

Rumænsk

71

5,0

Polsk

66

4,6

Anden

158

11,0

Antal andragender efter sprog i 2016

 

Andragernes nationalitet

Hvad angår nationalitet, er der sket de største stigninger fra 2015 til 2016 i antallet af andragender fra Det Forenede Kongerige (plus 3,7 procentpoint) og Italien (plus 4,8 procentpoint), således at Italien er kommet øverst på listen.

2016

Hovedandragerens nationalitet

Antal andragender

%

Italien

376

23,9

Tyskland

298

18,9

Spanien

180

11,4

Det Forenede Kongerige

138

8,8

Rumænien

97

6,2

Polen

77

4,9

Frankrig

71

4,5

Grækenland

66

4,2

Andre

270

17,2

2015

Hovedandragerens nationalitet

Antal andragender

%

Tyskland

294

20,5

Italien

275

19,1

Spanien

225

15,7

Rumænien

104

7,2

Polen

91

6,3

Det Forenede Kongerige

74

5,1

Frankrig

63

4,4

Grækenland

40

2,8

Anden

270

18,8

Antal andragender i 2016 efter nationalitet

 

Som det fremgår, er de vigtigste stigninger i de relevante data Antal andragender efter land, Andragendernes sprog og Andragernes nationalitet sket med hensyn til Italien/italiensk og Det Forenede Kongerige/engelsk. Årsagen til disse stigninger må findes i det faktum, at andragenderne fra Italien og Det Forenede Kongerige i 2016 fokuserede på to hovedemner.

Andragendernes hovedemner

I modsætning til de senere år var hovedemnet for andragerne i 2016 spørgsmål vedrørende det indre marked. Dette skyldes det betragtelige antal andragender om påståede overtrædelser af de grundlæggende rettigheder i forhold til indehavere af statslige koncessioner til kystområder samt den korrekte anvendelse af direktiv 123/2006/EF (tjenesteydelsesdirektivet) i Italien.

2016

Andragendets emneområde

Antal andragender

%

Det indre marked

266

10,5

Retlige anliggender

179

7,1

Grundlæggende rettigheder

178

7,0

Miljø

158

6,2

Ejendom og tilbagelevering

115

4,5

Sundhed

111

4,4

Sociale Anliggender

93

3,7

Beskæftigelse

72

2,8

Transport

52

2,0

Uddannelse og kultur

47

1,9

2015

Andragendets emneområde

Antal andragender

%

Miljø

174

9,2

Retlige anliggender

142

7,5

Det indre marked

140

7,4

Grundlæggende rettigheder

84

4,4

Transport

84

4,4

Sundhed

78

4,1

Beskæftigelse

75

4,0

Sociale Anliggender

60

3,2

Uddannelse og kultur

57

3,0

Ejendom og tilbagelevering

32

1,7

Andragendernes hovedemner i 2016

 

Webportalen for andragender

Webportalen for andragender blev oprettet i slutningen af 2014 og har i væsentlig grad forbedret behandlingen af andragender. Portalen gør det muligt for andragere at oprette en brugerkonto, indgive et andragende, uploade relevant dokumentation og give deres støtte til eller tilslutte sig eksisterende andragender, der opfylder betingelserne for behandling. På portalen kan borgerne også finde oplysninger om arbejdet i Udvalget for Andragender og andre mulige klageinstanser via EU eller nationale netværk som Solvit, Den Europæiske Ombudsmand, de nationale ombudsmænd eller de nationale parlamenters udvalg for andragender. Både udvalgssekretariatet og de relevante tekniske tjenestegrene i Parlamentet har været nødt til at reagere hurtigt på et stort antal indkommende andragender om italienske strandkoncessioner og efter den britiske folkeafstemning. Det har vist sig, at portalen i den nuværende udformning tilbyder begrænsede muligheder. Det er absolut nødvendigt at satse på fortsat teknisk udvikling for at sikre en velfungerende behandling af andragender.

Forbindelserne med Kommissionen

Kommissionen er den indledende partner for Udvalget for Andragender ved behandlingen af andragender, eftersom det er den EU-institution, der har ansvaret for at sikre anvendelsen og efterlevelsen af EU-retten. De relevante tjenestegrene hos begge institutioner har etableret gode samarbejdsrelationer i de senere år. Selv om Kommissionen har forbedret svartiden for andragender (i gennemsnit tre til fire måneder), mener udvalget, at der er behov for yderligere fremskridt med hensyn til Kommissionens svar. Udvalget gentager sin anmodning om regelmæssigt at blive holdt orienteret om udviklingen i traktatbrudsprocedurer og om hurtig adgang til relevante kommissionsdokumenter om traktatbrud og EU-pilotprocedurer, som vedrører eksisterende andragender.

Som led i den årlige strukturerede dialog deltog Frans Timmermans, førstenæstformand i Kommissionen og kommissær med ansvar for interinstitutionelle forbindelser, retsstatsprincippet og chartret om grundlæggende rettigheder samt bedre regulering i en detaljeret drøftelse på udvalgsmødet den 19. april 2016. På mødet gav næstformanden tilsagn om at undersøge, hvilke muligheder der er for at bistå Udvalget for Andragender ved kontakten med de nationale myndigheder i medlemsstaterne. Udvalget insisterer på, at Kommissionen finder frem til midler til at styrke samarbejdet med myndighederne i medlemsstaterne.

Forbindelserne med Rådet

Udvalget for Andragender glæder sig over, at Rådet er repræsenteret på udvalgets møder, men beklager, at denne tilstedeværelse ikke resulterer i et mere aktivt samarbejde, når det drejer sig om at løse de andragender, hvor samarbejdet med medlemsstaterne gør hele forskellen. Udvalget noterer sig imidlertid, at flere medlemsstater har bestræbt sig på aktivt at bidrage til drøftelsen af diverse andragender på møderne i udvalget.

Forbindelserne med Den Europæiske Ombudsmand

Udvalget for Andragender har et godt forhold til Den Europæiske Ombudsmands kontor. Kontoret har været repræsenteret ved flere lejligheder i Udvalget for Andragender, bl.a. på høringen om gennemsigtighed og informationsfrihed inden for EU-institutionerne den 21. juni 2016 og workshoppen om handicappede personers rettigheder med udgangspunkt i andragender den 9. november 2016. Ombudsmanden Emily O’Reilly forelagde sin årsberetning for 2015 på udvalgets møde den 20. juni 2016.

Udvalget for Andragender glæder sig over adskillige initiativer, som Den Europæiske Ombudsmand har gennemført for i højere grad at udnytte potentialet i det europæiske netværk af ombudsmænd, som Udvalget for Andragender er medlem af. For eksempel blev Ombudsmandens pris for god forvaltningsskik lanceret i 2016 og uddelt for første gang den 30. marts 2017 inden for flere kategorier som f.eks. borgerfokuseret levering. Prisen bidrager til at forbedre EU-administrationens kvalitet i almenhedens interesse.

Undersøgelsesrejser

•  I tidsrummet 8.-10. februar 2016 blev der gennemført en undersøgelsesrejser til Spanien, efter at der var indgået adskillige andragender om en mulig overtrædelse af vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) i den spanske vandområdeplan (RBMP) for floderne Ebro og Tajo. I rapporten fra undersøgelsesrejsen, der blev vedtaget den 13. juli 2016, understreges det, at det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem de enkelte miljøkonsekvensanalyser for forskellige afsnit af floden og den strategiske miljøvurdering af vandområdeplanerne for hver flod.

•  I tidsrummet 22.-23. september 2016 blev der gennemført en undersøgelsesrejse til Slovakiet for at finde svar på spørgsmål vedrørende Den Europæiske Unions indflydelse på livskvaliteten for personer med handicap, der er institutionaliserede og således ikke integrerede i samfundet. Valget faldt på at undersøge emnet i Den Slovakiske Republik af hensyn til den geografiske balance for så vidt angår undersøgelsesrejser, som PETI tidligere har gennemført. Formålet med undersøgelsesrejsen var at analysere anvendelsen af EU-struktur- og investeringsfonde til vedligeholdelse (renovering, udvidelse eller bygning) af langtidsboligtilbud til handicappede personer set i forhold til de grundlæggende rettigheder I missionsrapporten, der blev vedtaget den 29. november 2016, opfordres Kommissionen indtrængende til nærmere at undersøge situationen for investeringer i institutioner til personer med handicap i Slovakiet og til systematisk at understøtte evaluering af udviklingen og effektiviteten i omstillingen fra institutionel pleje til fællesskabsbaseret pleje, og opfordrer også Europa-Parlamentets Budgetudvalg til at undersøge dette nærmere.

•  Der var planlagt yderligere to undersøgelsesrejser: til Irland i tidsrummet 17.-19. maj 2016 og til Taranto (Italien) i tidsrummet 2.-4. november 2016. Begge disse undersøgelsesrejser blev aflyst.

Offentlige høringer

•  Den 23. februar 2016 afholdt Udvalget for Andragender en høring med temaet "Borgernes anliggender skal tages alvorligt: Udvidelse af anvendelsesområdet for EU's charter om grundlæggende rettigheder (artikel 51)". Et voksende antal af de andragender, der er indgivet til Parlamentet efter ikrafttrædelsen af EU's charter om grundlæggende rettigheder i december 2009, har henvist til chartret som retsgrundlaget for den påståede overtrædelse af andragernes grundlæggende rettigheder. På høringen blev der kastet lys over effektiviteten af den retsbeskyttelse, som borgerne nyder godt af inden for rammerne af det eksisterende system til beskyttelse af grundlæggende rettigheder i EU og i medlemsstaterne. Under høringen blev der forelagt et studie, som Temaafdeling C havde bestilt, om fortolkningen af artikel 51 i EU's charter om grundlæggende rettigheder og dilemmaet mellem en strengere eller bredere anvendelse af chartret i forhold til nationale foranstaltninger.

•  Den 15. marts 2016 blev der afholdt en høring om unionsborgerskabet i praksis: vores fælles værdier, rettigheder og demokratisk deltagelse, som blev arrangeret af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, Retsudvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender i fællesskab.

•  Den 21. juni 2016 blev der afholdt en tredje høring om gennemsigtighed og informationsfrihed inden for EU-institutionerne. Med udgangspunkt i flere andragender, hvor borgerne klager over manglende gennemsigtighed på nationalt og europæisk plan, særlig hvad angår miljøspørgsmål, var formålet med høringerne at undersøge stærke og svage sider ved EU's retlige ramme og praksis i denne henseende. Man drøftede mulige forbedringer og behovet for en afbalanceret tilgang i krydsfeltet mellem gennemsigtighed og fortrolig behandling i forbindelse med forhandlinger på EU-plan samt EU-institutionernes og civilsamfundets praksis.

•  Den fjerde offentlige høring i udvalget handlede om forhindringer for EU-borgeres muligheder for frit at bevæge sig og arbejde i det indre marked – denne høring fandt sted den 11. oktober 2016.

•  Endelig bemærkes det, at flertallet af koordinatorerne i Udvalget for Andragender for tredje år i træk vedtog ikke at afholde en offentlig høring om tysk krigsskadeerstatning som omhandlet i andragende nr. 2214/2014.

Nøglespørgsmål

Brexit

Udvalget for Andragender har modtaget en lang række andragender om Brexit (147 andragender mellem januar 2016 og juni 2017, 120 andragender i 2016), der omfatter grupper af EU-borgere i Det Forenede Kongerige, britiske borgere i EU og britiske statsborgere i Det Forenede Kongerige. Langt størstedelen af disse andragender handler om gennemførelsen af unionsborgernes rettigheder. Udvalget for Andragender støtter det tilsagn, som Kommissionen har givet om fuldt ud at garantere rettighederne for de pågældende EU-borgere under Brexit-forhandlingerne og efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union.

Spørgsmål på handicapområdet

Talrige andragender til Europa-Parlamentet drejer sig om de vanskeligheder, som handicappede personer kæmper med på en række forskellige områder, f.eks. adgang til kollektiv trafik, brug af tegnsprog samt finansiering af eller adgang til uddannelse. Udvalget for Andragender bestilte fire studier om forskellige temaer vedrørende handicap, og disse studier blev udarbejdet af Temaafdeling C:

•  De europæiske struktur- og investeringsfonde og personer med handicap: Fokus på situationen i Slovakiet (september 2016) som optakt til undersøgelsesrejsen til Slovakiet;

•  Udvalget for Andragenders rolle som protektor i forbindelse med gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap - Ajourføring 2016 (november 2016)

•  De europæiske struktur- og investeringsfonde og personer med handicap i Den Europæiske Union (november 2016)

•  Marrakeshtraktaten (november 2016).

Den 3. februar 2016 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om ratificering af Marrakeshtraktaten på grundlag af modtagne andragender, navnlig andragende nr. 924/2011, hvori Parlamentet opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at fremskynde ratificeringsprocessen. Udvalget for Andragender glæder sig meget over, at Parlamentet og Rådet er nået til enighed om Kommissionens lovgivningsmæssige forslag om gennemførelse af Marrakeshtraktaten.

Den 9. november 2016 blev der afholdt en workshop om handicappede personers rettigheder som illustreret i andragender – denne høring var arrangeret af Temaafdeling C. Workshoppen indgik i en cyklus af årlige begivenheder, som Udvalget for Andragender agter at arrangere i forbindelse med sin rolle som protektor i forbindelse med gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD).


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

2

9

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Laurenţiu Rebega, Virginie Rozière, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Demetris Papadakis, Julia Pitera, Sven Schulze, Igor Šoltes, Ángela Vallina

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Martina Anderson, Inés Ayala Sender

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB

I KORRESPONDERENDE UDVALG

18

+

ALDE-Gruppen

ECR-Gruppen

EFDD-Gruppen

GUE/NGL-Gruppen

S&D-Gruppen

Verts/ALE-Gruppen

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

Rikke Karlsson

Eleonora Evi

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Ángela Vallina

Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

Margrete Auken, Igor Šoltes, Tatjana Ždanoka

2

-

ECR-Gruppen

ENF-Gruppen

Notis Marias

Laurenţiu Rebega

 

9

0

PPE-Gruppen

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Roberta Metsola, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Sven Schulze, Jarosław Wałęsa

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik