Διαδικασία : 2017/2222(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0387/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0387/2017

Συζήτηση :

PV 14/12/2017 - 3
CRE 14/12/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2017 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0502

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 948kWORD 158k
30.11.2017
PE 610.643v03-00 A8-0387/2017

σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 7 του Κανονισμού του

(2017/2222(INI))

Επιτροπή Αναφορών

Εισηγητής: Νότης Μαριάς

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 7 του Κανονισμού του

(A8-0387/2017(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 24 και 227 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 228 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 44 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΣΛΕΕ σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει και συγκεκριμένα τα άρθρα 258 και 260 αυτής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 και το άρθρο 216 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών(A8-0387/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έλαβε 1.569 αναφορές το 2016 - σε σύγκριση με τις 1.431 του 2015 – εκ των οποίων οι 1.110 (70.8 %) κρίθηκαν παραδεκτές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 6.132 χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Κοινοβουλίου για τις αναφορές υποστήριξαν μία ή περισσότερες αναφορές το 2016, με τον αντίστοιχο αριθμό του 2015 να είναι 902, και ότι ο αριθμός των υποστηρίξεων ανά αναφορά και ανά χρήστη ήταν 18.810 το 2016, με τον αντίστοιχο αριθμό του 2015 να είναι 1.329·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αναφορών που λαμβάνονται είναι μικρός σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός αυτός υποδηλώνει ότι ένα ποσοστό των πολιτών της ΕΕ έχουν γνώση και κάνουν χρήση του δικαιώματός αναφοράς, και προσδοκούν, μέσω της διαδικασίας των αναφορών, από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ασχοληθούν με τα ζητήματα που τους απασχολούν και που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕ· λαμβάνοντας, εντούτοις, υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να αυξηθεί η σχετική ενημέρωση και να προαχθεί το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει στους πολίτες και στους κατοίκους της ΕΕ τη δυνατότητα να υποβάλουν απευθείας επίσημο αίτημα στους εκπροσώπους τους και ότι, προς τούτο, το δικαίωμα αυτό πρέπει να τύχει επαρκούς προστασίας και μεγαλύτερης αξιοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το δικαίωμα είναι ουσιαστικής σημασίας στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή των πολιτών και των κατοίκων της ΕΕ στα πεδία δράσης της Ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από καιρό πρωτοστατεί στην εξέλιξη της διαδικασίας αναφορών διεθνώς και εξακολουθεί να έχει το πιο ανοικτό και διαφανές σύστημα στην Ευρώπη, γεγονός που δίνει ειδικότερα τη δυνατότητα στους αναφέροντες να συμμετέχουν πλήρως στις δραστηριότητές του·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος που διαδραματίζει η επιτροπή στην ενδυνάμωση των ευρωπαίων πολιτών συγκαταλέγεται στα ουσιώδη χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην ενίσχυση της εικόνας και του κύρους του Κοινοβουλίου στα μάτια του εκλογικού σώματος, επιτρέποντας στο θεσμικό όργανο να ελέγχει καλύτερα και να ζητεί λογοδοσία για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το ενωσιακό δίκαιο από τα κράτη μέλη και τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός συμμετοχή καθίσταται δυνατή αποκλειστικά και μόνο χάρη σε μια δημοκρατική και διαφανή διαδικασία σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, που δίνει στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Αναφορών τη δυνατότητα να καθιστούν το έργο τους φιλικό προς τον πολίτη και ουσιαστικό·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι υποβάλλουν και υποστηρίζουν αναφορές είναι ενεργοί πολίτες, που με τη σειρά τους περιμένουν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δώσουν προστιθέμενη αξία στην επίλυση των θεμάτων που τους προβληματίζουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία ανάληψης της κατάλληλης δράσης σχετικά με τις αναφορές είναι πιθανόν να προκαλέσει απογοήτευση και, κατά συνέπεια, δυσαρέσκεια έναντι της Ένωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες συχνά προσφεύγουν στην Επιτροπή Αναφορών ως έσχατη λύση, όταν άλλοι φορείς και θεσμικά όργανα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο δεν είναι σε θέση να δώσουν λύση στα ζητήματα που τους προβληματίζουν·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω των αναφορών, το Κοινοβούλιο μπορεί να ακούσει τα προβλήματα που θίγουν τους πολίτες και να συμβάλει στην επίλυσή τους και ότι ο αντίκτυπος της ενωσιακής νομοθεσίας στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της Ένωσης πρέπει να αξιολογείται μέσω των αναφορών αυτών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές αποτελούν ένα χρήσιμο μέσο πληροφόρησης, μεταξύ άλλων, σχετικά με τις παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ, καθώς και τα κενά και τις αντιφατικές ρυθμίσεις στο ενωσιακό δίκαιο σε σχέση με τον στόχο εξασφάλισης πλήρους προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές παρέχουν ένα ευρύ φάσμα σημαντικής ενημέρωσης επί διαφόρων τομέων, προς χρήση και των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών, σε σχέση και με τις νομοθετικές δραστηριότητές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταπόκριση στο θεμελιώδες δικαίωμα αναφοράς μέσω της κατάλληλης διεκπεραίωσης των αναφορών αποτελεί ευθύνη του συνόλου του Κοινοβουλίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αναφορά θα έπρεπε να εξετάζεται με προσοχή και να τυγχάνει της δέουσας μεταχείρισης και ότι κάθε αναφέρων έχει το δικαίωμα να λάβει απάντηση από την Επιτροπή Αναφορών, που θα απαντά πλήρως στα θέματα που έχει θίξει, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια καθορισμού του παραδεκτού των αναφορών όπως προκύπτουν αυτά από το άρθρο 227 ΣΛΕΕ και το άρθρο 215 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι αναφορές πρέπει να πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις του παραδεκτού, πρέπει δηλαδή ο αναφέρων, ο οποίος είναι πολίτης της Ένωσης ή κατοικεί μόνιμα σε αυτή, να θίγεται από ζήτημα που εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 459 αναφορές χαρακτηρίσθηκαν μη παραδεκτές διότι δεν πληρούσαν τις σχετικές τυπικές προϋποθέσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του έργου της Επιτροπής Αναφορών, θα πρέπει να ολοκληρώνεται γρήγορα η περάτωση της εξέτασης των αναφορών που κρίνονται αβάσιμες ή μη παραδεκτές και να αιτιολογείται η περάτωση της εξέτασής τους στον αναφέροντα προκειμένου να μην επιβαρύνεται το έργο της επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοικητική διαδικασία για την εξέταση των αναφορών θα πρέπει πάντα να βασίζεται στο βέλτιστο συμφέρον του αναφέροντα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη, διαδραστική φύση της ίδιας της διαδικασίας αναφορών και ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζουν σε αυτήν οι πολίτες καθιστά κάθε περίπτωση μοναδική και αποκλείει τον εκ των προτέρων καθορισμό χρονικού πλαισίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διαδικασίες απαιτούν ιδιαίτερη ευελιξία και ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις από πλευράς διοίκησης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός αναφορών συζητείται σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών που είναι ανοικτές στο κοινό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφέροντες έχουν το δικαίωμα να παρουσιάσουν τις αναφορές τους και συχνά συμμετέχουν πλήρως στη συζήτηση, συνεισφέροντας έτσι ενεργά στις εργασίες της επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2016, 201 αναφέροντες παρέστησαν στις διαβουλεύσεις της επιτροπής, ενώ 61 συμμετείχαν ενεργά, λαμβάνοντας τον λόγο·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες που προσκομίζουν οι πολίτες στις αναφορές αλλά και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής, σε συνδυασμό με την ενημέρωση που παρέχουν οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, των κρατών μελών ή λοιπών φορέων, είναι καίριας σημασίας για το έργο της επιτροπής·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια πεδία στα οποία ανέκυψαν προβλήματα που αποτέλεσαν θέματα αναφορών εντός του 2016 ήταν η εσωτερική αγορά (συγκεκριμένα η παροχή υπηρεσιών και η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων), τα θεμελιώδη δικαιώματα (κυρίως δε τα δικαιώματα του παιδιού και των ατόμων με αναπηρίες), οι κοινωνικές υποθέσεις (συνθήκες εργασίας), τα θέματα του περιβάλλοντος (διαχείριση αποβλήτων, μόλυνση και προστασία του περιβάλλοντος) και το ειδικό θέμα του Brexit (απώλεια κεκτημένων δικαιωμάτων και η εντολή του δημοψηφίσματος)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή πύλη για τις αναφορές που βρίσκεται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου ξεκίνησε να λειτουργεί στα τέλη του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι 1.067 αναφορές (68 % του συνόλου) υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης το 2016, σε σύγκριση με 992 το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υλοποιηθεί τεχνικές βελτιώσεις, μεταξύ άλλων στη λειτουργία αναζήτησης, από τις οποίες επωφελούνται τόσο οι χρήστες όσο και οι διαχειριστές της πύλης· λαμβάνοντας υπόψη ότι περιλήψεις των αναφορών αναρτώνται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έγκριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες περί εμπιστευτικότητας και οι δηλώσεις περί απορρήτου έχουν αναθεωρηθεί και ότι έχει συνταχθεί κατάλογος συχνών ερωτήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιλήψεις αναφορών από το 2015 και το 2016 έχουν περιληφθεί με τη βοήθεια ενός νέου εργαλείου μετάβασης στο νέο σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εφαρμοστεί διαδικασία βελτιστοποίησης της μηχανής αναζήτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός αιτημάτων υποστήριξης εκ μέρους μεμονωμένων χρηστών έχει αντιμετωπιστεί με επιτυχία· λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη περαιτέρω στάδια του σχεδίου, ώστε να ενεργοποιηθούν χαρακτηριστικά όπως αυτόματη ηλεκτρονική ειδοποίηση όταν η σχετική αναφορά εντάσσεται στην ημερήσια διάταξη της επιτροπής, μαζί με τον σχετικό σύνδεσμο για την επερχόμενη απευθείας μετάδοση μέσω διαδικτύου, και όταν αναφορτώνονται ακολούθως τα σχετικά πρακτικά και βίντεο από τις συζητήσεις, προς όφελος τόσο των αναφερόντων όσο και των οικείων υποστηρικτών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών αποτελεί σημαντικό μέσο για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, το οποίο θα μπορούσε, εάν αξιοποιηθεί πλήρως, να αυξήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας γνήσιας και χωρίς αποκλεισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθετική πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 για την αναθεώρηση του ισχύοντος κανονισμού 211/2011 σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών (COM(2017)0482), συνιστά εφαλτήριο για μια απολύτως αναγκαία διαδικασία αναθεώρησης προκειμένου να καταστεί το μέσο αυτό περισσότερο ευπρόσιτο και χρήσιμο στους πολίτες της ΕΕ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προγραμματίστηκαν τέσσερις διερευνητικές επισκέψεις σύμφωνα με το άρθρο 216α του Κανονισμού του Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διερευνητικές επισκέψεις συνιστούν βασικό εργαλείο της Επιτροπής Αναφορών, τόσο επειδή αποτελούν μοναδική ευκαιρία για τη συλλογή πληροφοριών από διάφορους ενδιαφερόμενους σε σύνθετα ζητήματα, όσο και επειδή συμβάλλουν στο να αποκτήσουν οι πολίτες ανά την Ευρώπη απτή εικόνα του έργου του Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιήθηκαν δύο διερευνητικές επισκέψεις, μία στην Ισπανία μετά τη λήψη πολλών αναφορών από πολίτες της ΕΕ σε σχέση με καταγγελλόμενες παραβιάσεις της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα και μία στην Σλοβακία σχετικά με τη χρήση διαρθρωτικών πόρων της ΕΕ σε κέντρα διαμονής μακράς διάρκειας για άτομα με αναπηρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακυρώθηκαν δύο άλλες προγραμματισμένες διερευνητικές επισκέψεις στην Ιρλανδία και στην Ιταλία·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι υπεύθυνη για τις σχέσεις με το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη διερεύνηση καταγγελιών από πολίτες της ΕΕ σχετικά με κρούσματα ενδεχόμενης κακοδιοίκησης στους κόλπους θεσμικών οργάνων και φορέων της ΕΕ·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Emily O’Reilly, Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, παρουσίασε την ετήσια έκθεσή της για το 2015 στην Επιτροπή Αναφορών στην συνεδρίαση της 20ής Ιουνίου 2016 και ότι, με τη σειρά της, η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών βασίζεται εν μέρει στην ετήσια έκθεση της Διαμεσολαβήτριας·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, στο οποίο εντάσσονται ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, οι διαμεσολαβητές κρατών και περιφερειών και λοιποί συναφείς οργανισμοί των κρατών μελών, των υποψηφίων προς ένταξη κρατών και άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, και το οποίο επιδιώκει να προαγάγει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το δίκαιο και την χάραξη πολιτικής της ΕΕ, καθώς και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 147 από τις αναφορές που ελήφθησαν (εκ των οποίων 120 εντός του 2016) αφορούν διάφορα ζητήματα - κυρίως δε την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη - που έχουν ανακύψει από το δημοψήφισμα που έλαβε χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Αναφορών που εγκρίθηκαν τον Ιανουάριο του 2016 και εφαρμόζονται από τότε έχουν προσδώσει σαφήνεια και δομή στις εργασίες της επιτροπής και στην επεξεργασία των αναφορών·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (εγκρίθηκε από την ολομέλεια τον Δεκέμβριο του 2016) επέφερε επίσης αλλαγές και αποσαφήνισε ορισμένες πτυχές της διαδικασίας αναφορών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αμιγώς τυπολατρική προσέγγιση όσον αφορά την εξέταση των αναφορών που έχουν σχέση με περιβαλλοντικές αξιολογήσεις θέτει σε κίνδυνο την ορθή εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ στα κράτη μέλη και την αξιοπιστία της Επιτροπής ως προς την αρμοδιότητά της να εποπτεύει αποτελεσματικά προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών προστατεύονται πλήρως·

1.  επισημαίνει τον κρίσιμο ρόλο που έχει αναλάβει η Επιτροπή Αναφορών ως σημείο επαφής στο οποίο μπορούν οι πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ να υποβάλουν τις καταγγελίες τους σχετικά με παραβιάσεις και ελλείψεις κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στα κράτη μέλη καθώς και σχετικά με κενά και αντιφατικές ρυθμίσεις στη νομοθεσία της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί πλήρως ότι τα ζητήματα που εγείρουν οι πολίτες θα αντιμετωπίζονται από τα θεσμικά όργανα αμέσως, κατά τρόπο εξαντλητικό, αμερόληπτα και δίκαια·

2  αναγνωρίζει ότι οι αναφορές αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών από πρώτο χέρι, όχι μόνον όσον αφορά τις παραβιάσεις και την ατελή εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στα κράτη μέλη αλλά και όσον αφορά πιθανά κενά στη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και προτάσεις των πολιτών σχετικά με νέα νομοθεσία που θα μπορούσε να εγκριθεί ή πιθανές βελτιώσεις στα ισχύοντα νομοθετικά κείμενα·

3.  επιβεβαιώνει ότι η αποτελεσματική διεκπεραίωση των αναφορών δοκιμάζει και τελικά ενισχύει τις δυνατότητες της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου να αντιδρούν στα προβλήματα που συναρτώνται με τη μεταφορά και λανθασμένη εφαρμογή του δικαίου και να δίδουν λύσεις σε αυτά· σημειώνει ότι η Επιτροπή αποδίδει προτεραιότητα στην εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, ούτως ώστε αυτό να αποβαίνει προς όφελος των πολιτών στην καθημερινή τους ζωή·

4.  ζητεί τον καθορισμό σαφούς διάκρισης ανάμεσα στο καθεστώς και τα δικαιώματα των αναφερόντων και σε αυτά των υποστηρικτών τους σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας·

5.  εξακολουθεί να θεωρεί σημαντική υποχρέωση, στην περίπτωση μη παραδεκτών ή αβάσιμων αναφορών, να μην μεσολαβεί δυσανάλογα μεγάλο χρονικό διάστημα έως ότου χαρακτηριστούν μη παραδεκτές ή έως ότου περατωθεί η εξέτασή τους· υπογραμμίζει εν προκειμένω την ανάγκη να αιτιολογείται προσεκτικά στον αναφέροντα το μη παραδεκτό ή η περάτωση της εξέτασης της αναφοράς επειδή ήταν αβάσιμη·

6.  αναγνωρίζει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα αναφοράς, που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ακρογωνιαίο λίθο για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και τον εντοπισμό ενδεχόμενων κενών· καλεί την Επιτροπή Αναφορών να καθιερώσει τακτική συνάντηση με τις ομολόγους της στις εθνικές επιτροπές σχετικά με σημαντικές αναφορές, με στόχο την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών στην ΕΕ και στα κράτη μέλη, και την περαιτέρω ενίσχυση των δικαιωμάτων τους μέσω της βελτίωσης του ευρωπαϊκού νομοθετικού έργου και της εφαρμογής της νομοθεσίας· ζητεί, συνεπώς, ισχυρή προσήλωση από την πλευρά όλων των οικείων αρχών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την κατά προτεραιότητα διεκπεραίωση των αναφορών και την εξεύρεση λύσεων σε αυτές·

7.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι αναφορές συνιστούν μοναδικό μέσο παραπομπής υποθέσεων μη τήρησης του ενωσιακού δικαίου και διερεύνησής τους μέσω του πολιτικού ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι τα αιτήματα συνδρομής της Επιτροπής Αναφορών πρέπει να τυγχάνουν της δέουσας προσοχής και διατυπώνει εκ νέου την έκκλησή του προς την Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα των απαντήσεων της, μεταξύ άλλων και κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής, τόσο επί της ουσίας όσο και επί της έκτασής τους, και τούτο προκειμένου να αντιμετωπίζονται με την απαιτούμενη σοβαρότητα και διαφάνεια οι προβληματισμοί των Ευρωπαίων πολιτών· επισημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που επισημαίνονται στις αναφορές έχει σημαντικό αντίκτυπο στους πολίτες, στο κατά πόσον το δικαίωμα υποβολής αναφοράς που περιλαμβάνεται στο δίκαιο της ΕΕ είναι αποτελεσματικό, και για τη γνώμη τους για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· επιμένει ότι είναι ανάγκη να προσδιορίσει η Επιτροπή τους τρόπους με τους οποίους θα εμβαθύνει τη συνεργασία της με τις αρχές των κρατών μελών προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε ερωτήματα αφορούν την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και την συμμόρφωση με αυτό·

8.  θεωρεί ότι, αν και πρωτίστως αρμόδια να διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στα κράτη μέλη είναι τα εθνικά δικαστήρια, αυτό δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίζει την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να αναλαμβάνει περισσότερο προορατικό ρόλο για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με το ενωσιακό δίκαιο, ειδικότερα σε υποθέσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, στις οποίες θα πρέπει να υπερισχύει η αρχή της προφύλαξης·

9.  επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να παρίστανται εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Επιτροπής του υψηλότερου δυνατού βαθμού στις συνεδριάσεις και τις ακροάσεις της Επιτροπής Αναφορών στις οποίες το περιεχόμενο των θεμάτων που συζητούνται απαιτεί την εμπλοκή των προαναφερόμενων θεσμικών οργάνων·

10.  καλεί τους εκπροσώπους της Επιτροπής που παρίστανται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών να είναι έτοιμοι να συμμετέχουν σε ουσιαστικό διάλογο με τους αναφέροντες και να μην περιορίζονται στην ανάγνωση της απόφασης που ελήφθη και διαβιβάστηκε πριν από τη συνεδρίαση·

11.  ζητεί να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης· ενθαρρύνει τη χρήση νέων οπτικοακουστικών τεχνολογιών που θα δώσουν τη δυνατότητα στους αναφέροντες να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στο έργο της επιτροπής, συμμετέχοντας σε πραγματικό χρόνο στην εξέταση της αναφοράς τους·

12.  διαφωνεί με την ερμηνεία που επανειλημμένως έχει δώσει η Επιτροπή στην 27η ετήσια έκθεση του Κοινοβουλίου για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009), σύμφωνα με την οποία θα είχε το δικαίωμα να περατώνει υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει γίνει καμία επίσημη ενέργεια για την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, ή να αναστέλλει εν εξελίξει διαδικασίες επί παραβάσει σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον εθνικού δικαστηρίου· υπενθυμίζει ότι στην παράγραφο 11 του ετήσιου ψηφίσματός του της 15ης Δεκεμβρίου 2016(1) σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών, το Κοινοβούλιο διατύπωσε εκ νέου τη διαφωνία του με την αρχική προσέγγιση της Επιτροπής στην προαναφερθείσα έκθεση, όπως είχε εκφραστεί ήδη στο ψήφισμά του(2) της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, ειδικότερα στις παραγράφους 1, 23 και 32, με το οποίο ζητούσε από την Επιτροπή, να εντείνει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίζει τη συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, και να χρησιμοποιεί τους μηχανισμούς για περιπτώσεις παράβασης ανεξαρτήτως τού αν έχουν κινηθεί δικαστικές διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο·

13.  διαπιστώνει με ανησυχία, αναφορικά προς την ετήσια έκθεση της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ για το 2016 (COM(2017)0370), τη σημαντική αύξηση κατά 21 % των εκκρεμών υποθέσεων παράβασης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των εν εξελίξει διαδικασιών επί παραβάσει· τονίζει τον σημαντικό ρόλο των αναφορών για τον εντοπισμό περιπτώσεων κακής εφαρμογής ή καθυστερημένης μεταφοράς του ευρωπαϊκού δικαίου· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει δεσμευτεί να ανταποκρίνεται έγκαιρα και υπεύθυνα στις προσδοκίες των πολιτών, διασφαλίζοντας παράλληλα τον δημοκρατικό έλεγχο και την ορθή εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει ακριβή στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των αναφορών που οδήγησαν στην κίνηση διαδικασίας EU Pilot ή διαδικασία επί παραβάσει· ζητεί, επιπλέον, να λαμβάνει εκθέσεις σχετικά με περιπτώσεις που σχετίζονται με τρέχουσες και/ή μελλοντικές διαδικασίες και έγγραφα που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του συστήματος «EU Pilot» και διαδικασίες επί παραβάσει όταν αυτές έχουν κλείσει κατά την εφαρμογή της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διευκολυνθεί ο διαρθρωμένος διάλογος και να μειωθεί το χρονικό περιθώριο για την επίλυση διαφορών· καλεί την Επιτροπή να συζητά εκ των προτέρων τις εκθέσεις αυτές με την Επιτροπή Αναφορών, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου που είναι αρμόδιος για την εφαρμογή και την απλοποίηση της νομοθεσίας·

15.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να χρησιμοποιεί δεόντως την εξουσία που της δίνει ο ρόλος του θεματοφύλακα των Συνθηκών, καθώς ο ρόλος αυτός έχει ύψιστη σημασία για τη λειτουργία της ΕΕ όσον αφορά τους πολίτες και τους ευρωπαίους νομοθέτες· ζητεί την έγκαιρη διεκπεραίωση των διαδικασιών επί παραβάσει προκειμένου να τίθεται χωρίς καθυστέρηση τέρμα σε καταστάσεις μη τήρησης του ενωσιακού δικαίου·

16.  θεωρεί ότι η συνεργασία με τις λοιπές κοινοβουλευτικές επιτροπές είναι ουσιώδους σημασίας· παραπέμπει επ’ αυτού στην έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών της Επιτροπής Αναφορών, στις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στην ιδέα της δημιουργίας δικτύου αναφορών με τις άλλες επιτροπές· εφιστά την προσοχή στο ερωτηματολόγιο που υποβλήθηκε σε όλες τις επιτροπές με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών που ακολουθούν κατά την εξέταση αναφορών που τους υποβάλλονται για γνωμοδότηση ή για απλή ενημέρωση· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η πρώτη συνάντηση του δικτύου σε επίπεδο υπαλλήλων πραγματοποιήθηκε το 2016 και ότι σε επίπεδο βουλευτών πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις εντός του 2017· σημειώνει με ικανοποίηση την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τον συντονισμό ανάμεσα στην Επιτροπή Αναφορών και άλλες επιτροπές, καθώς και τη θεματική κατανομή των τομέων πολιτικής σε κάθε ενδιαφερόμενη επιτροπή, που θα δώσει τη δυνατότητα καλύτερης παρακολούθησης των αναφορών οι οποίες διαβιβάζονται σε άλλες επιτροπές· ζητεί την ενίσχυση του δικτύου PETI με στόχο να ενσωματώνονται οι αναφορές στο εν εξελίξει νομοθετικό έργο· συνιστά να προσφέρεται ειδική καθοδήγηση στο προσωπικό των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το δικαίωμα αναφοράς, ώστε να είναι σε θέση να συνδράμει καλύτερα τους ψηφοφόρους που ενδιαφέρονται να κινήσουν την εν λόγω διαδικασία·

17.  εκφράζει τη λύπη του διότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ισχύει για τα κράτη μέλη μόνο κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι είναι γεγονός ότι για μεγάλο αριθμό πολιτών η εφαρμογή του Χάρτη παραμένει ασαφής και καθόλου ικανοποιητική· εκφράζει τη λύπη του διότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμήνευσε το άρθρο 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με επιφύλαξη, αν και επέτρεψε την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη προκειμένου να συμπεριλαμβάνει τις εθνικές διατάξεις εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, καθώς και αυτές που διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των ενωσιακών διατάξεων· θεωρεί ότι οι προσδοκίες των περισσότερων πολιτών της ΕΕ σε σχέση με τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη υπερβαίνουν κατά πολύ το ισχύον πεδίο εφαρμογής τους· επισημαίνει ότι μια πολύ περιοριστική ή ασυνάρτητη ερμηνεία του άρθρου 51 δεν μπορεί παρά να αποξενώνει τους πολίτες από την ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να ενεργήσει προκειμένου να υπάρξει μια ερμηνεία του άρθρου 51 που του εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή εμβέλεια και συνοχή· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εισήγαγε διαδραστικό εργαλείο που καθιστά εύκολη την πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετικά με το σε ποια αρχή πρέπει κανείς να απευθυνθεί σε κάθε κράτος μέλος για ζητήματα που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

18.  παρατηρεί το άγχος που διακατέχει εκείνους τους αναφέροντες που ανησυχούν για τα μελλοντικά τους δικαιώματα εν συνεχεία του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ήταν εμφανές σε μεγάλο αριθμό αναφορών σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2017(3), με το οποίο το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι η συμφωνία αποχώρησης μπορεί να συναφθεί μόνο με την έγκρισή του και ότι απαιτεί δίκαιη μεταχείριση των πολιτών της ΕΕ των 27 που ζουν ή έχουν ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν ή έχουν ζήσει στην ΕΕ των 27, και είναι της γνώμης ότι κατά τις διαπραγματεύσεις πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στα αντίστοιχα δικαιώματα και συμφέροντά τους· σημειώνει τη συνεχιζόμενη ανησυχία για τα δικαιώματα ψήφου και τη στέρηση του δικαιώματος ψήφου των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που κατοικούν αλλού στην ΕΕ για περισσότερα από 15 χρόνια· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει διαδραματίσει και εξακολουθεί να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, με τη συνεισφορά της στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 και της 3ης Οκτωβρίου 2017(4) σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την ΕΕ, με την ανάθεση μελέτης σχετικά με τον αντίκτυπο του Brexit όσον αφορά το δικαίωμα αναφοράς και σχετικά με τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών, και με την εξέταση των αναφορών που σχετίζονται με το Brexit και τα δικαιώματα των πολιτών κατά τη συνεδρίασή της της 21ης Ιουνίου 2017· στηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να μεριμνήσει για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Brexit αλλά και μετά την έξοδο της Μ. Βρετανίας από την ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει πλήρως τα κεκτημένα δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που κατοικούν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες δεν χρησιμοποιούνται ως διαπραγματευτικό χαρτί και ότι τα δικαιώματά τους δεν θα διαβρωθούν εξαιτίας των διαπραγματεύσεων·

19.  επισημαίνει την πολύ σημαντική δουλειά που επιτελεί η Επιτροπή Αναφορών σε σχέση με αναφορές που εγείρουν ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες και υπογραμμίζει τη πάγια βούληση της επιτροπής να υποστηρίζει κάθε προσπάθεια ενίσχυσης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες· καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δώσουν το παράδειγμα σε αυτό το θέμα και να διασφαλίζουν ότι τα μέτρα εφαρμογής από τις εθνικές αρχές συμμορφώνονται πλήρως και με συνέπεια με τη νομοθεσία της ΕΕ και με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· τονίζει ότι στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε διερευνητική επίσκεψη στη Σλοβακία για τη συλλογή πληροφοριών γύρω από το ζήτημα της χρησιμοποίησης των επενδύσεων για τα άτομα με αναπηρίες που ζουν σε ιδρύματα και συνεστήθη στην Επιτροπή να διερευνήσει την κατάσταση·

20.  υπενθυμίζει τις προσπάθειες της επιτροπής προς την κατεύθυνση της κύρωσης και της ταχείας εφαρμογής της Συνθήκης του Μαρακές του 2013 για τη διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του σύντομου ψηφίσματός του, της 3ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την κύρωση της Συνθήκης του Μαρακές(5), με το οποίο απευθυνόταν έκκληση για ταχεία αντίδραση όλων των ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο της πρότερης χρονίζουσας κατάστασης με στόχο να διευκολυνθεί η κύρωση σε επίπεδο ΕΕ· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν καταλήξει σε συμφωνία επί των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για την εφαρμογή της Συνθήκης του Μαρακές, που έχουν καταστεί δεσμευτικές(6)·

21.  εφιστά την προσοχή σε δύο ετήσιες εκθέσεις, την ετήσια έκθεση για όλες τις δραστηριότητες της επιτροπής για το 2015(7) και την ετήσια έκθεση για το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2015(8), καθώς και σε σειρά γνωμοδοτήσεων της επιτροπής, όπως αυτές σχετικά με τη διασυνοριακή αναγνώριση των υιοθεσιών(9), σχετικά με τις επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα(10), σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία(11), σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης: ετήσια έκθεση για το 2014(12) και σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015(13)·

22.  επισημαίνει την υποστήριξη της επιτροπής για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών· σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση του κανονισμού προκειμένου να αυξηθεί η σημασία του ως σημαντικό εργαλείο δημοκρατικής συμμετοχής· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή παρέλειψε να λάβει δεόντως υπόψη τις πρόσφατες εργασίες για ένα μη νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με την ΕΠΠ, ιδίως τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών και, ως εκ τούτου, δεν τήρησε τη διοργανική συμφωνία· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Αναφορών, κατά την επερχόμενη νομοθετική διαδικασία, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης και ουσιαστική συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών·

23.  επισημαίνει τη στενή συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή αλλά και τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών· υπογραμμίζει τις άριστες σχέσεις εντός του θεσμικού πλαισίου μεταξύ του Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής Αναφορών· εκτιμά ιδίως τη συνεισφορά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, του Διαμεσολαβητή στις εργασίες της επιτροπής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του Διαμεσολαβητή ο οποίος συμβάλλει στη βελτίωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της διοίκησης σε επίπεδο ΕΕ, που θα πρέπει να καταστούν το συντομότερο δυνατόν απολύτως διαφανείς και αμερόληπτες και κατάλληλες να προστατεύουν με ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο τα δικαιώματα των πολιτών· υποστηρίζει το έργο της σημερινής Διαμεσολαβήτριας στους διάφορους τομείς της αρμοδιότητάς της, περιλαμβανομένων των ιδίας πρωτοβουλίας και στρατηγικών ερευνών που έχει αναλάβει προς όφελος όχι μόνο της χρηστής διοίκησης αλλά και της καλύτερης δημοκρατικής λειτουργίας της Ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το δίκτυο και την καλύτερη προβολή του·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το Βραβείο Χρηστής Διαχείρισης, πρωτοβουλία του Γραφείου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2016, με σκοπό την αναγνώριση των προσπαθειών του προσωπικού, των οργανισμών και των υπηρεσιών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που προάγουν τη χρηστή διαχείριση κατά την εκτέλεση των καθημερινών τους καθηκόντων· ζητεί να αναβαθμιστεί σε δεσμευτικό κανονισμό ο σημερινός κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένες διατάξεις για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων σε όλα τα επίπεδα εντός των θεσμικών οργάνων, οργανισμών και λοιπών οργάνων της ΕΕ·

25.  τονίζει το ευρύ φάσμα που καλύπτουν τα ζητήματα που εγείρονται στις υποβαλλόμενες αναφορές, από την εσωτερική αγορά , τη δικαιοσύνη, την ενέργεια και τις μεταφορές μέχρι τα θεμελιώδη δικαιώματα, την υγεία, το περιβαλλοντικό δίκαιο, τις αναπηρίες και την καλή μεταχείριση των ζώων και τις διάφορες επιπτώσεις του Brexit στους πολίτες· υπογραμμίζει την αύξηση κατά 10 % του αριθμού αναφορών που ελήφθησαν το 2016 (1.569) και καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να στελεχώσουν επαρκώς τις αρμόδιες για τη διεκπεραίωση αναφορών υπηρεσίες, και ιδίως τη γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών·

26.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη διεξαγωγή ολοκληρωμένων αναλύσεων σχετικά με τη συμμόρφωση των εκτιμήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διενεργούν τα κράτη μέλη με το δίκαιο της ΕΕ, όσον αφορά την άδεια για την υλοποίηση έργων υποδομής σχετικά με τα οποία οι πολίτες επισημαίνουν μέσω αναφορών σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον·

27.  εφιστά την προσοχή στις πολυάριθμες αναφορές που έχουν θέμα τις πρακτικές των υπηρεσιών παιδικής πρόνοιας και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως σε περιπτώσεις με επιπτώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα· αναγνωρίζει και επιδοκιμάζει το έργο που έχει επιτελέσει η ομάδα εργασίας της επιτροπής για την παιδική πρόνοια· εφιστά την προσοχή στη σύντομη πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των βέλτιστων συμφερόντων των παιδιών σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρώπη που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2016· λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση για αναδιατύπωση του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών· σημειώνει ότι πάρα πολλά προβλήματα που εγείρονται σε αναφορές, όπως αυτά που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες διαδικασίες και τις πρακτικές που ακολουθούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όσον αφορά τις αποφάσεις οι οποίες έχουν διακρατικές συνέπειες και αφορούν τους ανηλίκους και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών επιστροφής μετά τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς, χρήζουν ενδελεχούς ελέγχου προκειμένου να επιλυθούν τα υφιστάμενα προβλήματα·

28.  υπογραμμίζει τον διαρκώς υψηλό αριθμό αναφορών σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων και εκφράζει και πάλι τη λύπη του για την καθυστέρηση που έχει συσσωρευθεί όσον την εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015· θεωρεί θεμελιώδους σημασίας τη δρομολόγηση μιας νέας στρατηγικής σε επίπεδο ΕΕ για την κάλυψη των υφιστάμενων ελλείψεων και τη διασφάλιση πλήρους και αποτελεσματικής προστασίας της καλής διαβίωσης των ζώων μέσω ενός σαφούς και εξαντλητικού νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 της ΣΛΕΕ·

29.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην υπόθεση των εκλογικών δικαιωμάτων των μη-υπηκόων στην Εσθονία και τη Λετονία, σε συνέχεια της αναφοράς 0747/2016· τονίζει ότι τυχόν περιττές καθυστερήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν έλλειψη εμπιστοσύνης προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

30.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο του δικτύου SOLVIT που παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εγείρουν τις ανησυχίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ από δημόσιες αρχές σε άλλα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα ίδια τα κράτη μέλη να προωθήσουν το SOLVIT ούτως ώστε να αυξηθεί η προβολή του και να μπορεί να βοηθήσει περισσότερο τους πολίτες· εκφράζει την ικανοποίησή του επ’ αυτού για το σχέδιο δράσης που επιδιώκει την ενίσχυση του δικτύου SOLVIT και που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Μάιο του 2017· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την ταχεία εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράσης και να υποβάλει έκθεση για τα αποτελέσματά του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

31.  επισημαίνει τις βελτιώσεις που επήλθαν στη διαδικτυακή πύλη για τις αναφορές· υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω τεχνικών βελτιώσεων στην διαδικτυακή πύλη ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ετοιμότητα της Επιτροπής Αναφορών για παν ενδεχόμενο, όπως λόγου χάρη μια αναπάντεχη αύξηση των αναφορών· εκτιμά ότι η αδιάκοπη τεχνική πρόοδος και η διεύρυνση των τεχνικών δυνατοτήτων της πύλης αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για μια ομαλή διαδικασία αναφορών· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να λειτουργεί η πύλη ως ευπρόσιτος δίαυλος επικοινωνίας για πολίτες και αναφέροντες, καθώς και για χρήστες συσκευών κινητής τηλεφωνίας αλλά και για άτομα με αναπηρίες· προσβλέπει στην έγκαιρη υλοποίηση των υπολοίπων σταδίων του σχεδίου, με την οποία θα ενισχυθεί η διαδραστική εμπειρία και θα αυξηθεί η σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση για τους αναφέροντες και τους υποστηρικτές αναφορών·

32.  ζητεί μια πιο εστιασμένη και δυναμική υπηρεσία τύπου και επικοινωνίας και πιο δραστήρια παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε το έργο της Επιτροπής να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανησυχίες του κοινού·

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις επιτροπές αναφορών τους και στους εθνικούς τους διαμεσολαβητές ή παρόμοιους αρμόδιους φορείς.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0512.

(2)

ΕΕ C 51E της 22.2.2013, σ. 66.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0102.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0361.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0037.

(6)

ΕΕ L 242 της 20.9.17, σ. 1 και σ. 6.

(7)

Γνώμη που εκδόθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016.

(8)

Γνώμη που εκδόθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2016.

(9)

Γνώμη που εκδόθηκε στις 21 Απριλίου 2016.

(10)

Γνώμη που εκδόθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2016.

(11)

Γνώμη που εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 2016.

(12)

Γνώμη που εκδόθηκε στις 22 Απριλίου 2016.

(13)

Γνώμη που εκδόθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2016.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 7 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα των εργασιών της. Σκοπός της ανά χείρας έκθεσης είναι η σύνοψη των εργασιών της επιτροπής για το έτος 2016.

Το έργο της Επιτροπής Αναφορών απορρέει από το δικαίωμα αναφοράς των πολιτών προς το Κοινοβούλιο και δεν συνδέεται άμεσα με το νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής.

Σύμφωνα με τις στατιστικές, 1.569 αναφορές υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός του 2016, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 9,6 % σε σύγκριση με το 2015 όταν είχαν υποβληθεί 1.431 αναφορές. Οι χρήστες της διαδικτυακής πύλης για τις αναφορές έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αναφορές. Το 2015, υπήρξαν 902 χρήστες που υποστήριξαν μία ή περισσότερες αναφορές, ενώ το 2016, ήταν σχεδόν επταπλάσιοι (6.132) οι χρήστες που πρόσφεραν υποστήριξη.

Στατιστική ανάλυση των αναφορών που υποβλήθηκαν το 2016 σε σύγκριση με τις αναφορές του 2015

Τρόπος υποβολής αναφορών

Οι αριθμοί στους δύο πίνακες φανερώνουν ότι τα ποσοστά επί τοις εκατό των τρόπων υποβολής παρέμειναν σταθερά. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, τα δύο τρίτα των αναφορών που ελήφθησαν το 2015 και το 2016 υποβλήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάνοντας χρήση της διαδικτυακής πύλης και σχεδόν το ένα τρίτο απεστάλησαν μέσω συμβατικού ταχυδρομείου.

2016

Τρόπος υποβολής της αναφοράς

Αριθμός αναφορών

%

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1067

68,0

Επιστολή

501

32,0

2015

Τρόπος υποβολής της αναφοράς

Αριθμός αναφορών

%

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

992

69,3

Επιστολή

439

30,7

Κατάσταση των αναφορών ανά ημερολογιακό έτος

Κατάσταση των αναφορών

Έτος

Αριθμός αναφορών

Ανοικτή διαδικασία

Έχουν περατωθεί

2016

1,569

625

39,8 %

944

60,2 %

2015

1,431

239

16,7 %

1,192

83,3 %

2014

2,715

289

10,6 %

2,426

89,4 %

2013

2,891

367

12,7 %

2,524

87,3 %

2012

1,986

162

8,2 %

1,824

91,8 %

2011

1,414

81

5,7 %

1,333

94,3 %

2010

1,656

51

3,1 %

1,605

96,9 %

2009

1,924

18

0,9 %

1,906

99,1 %

2008

1,886

32

1,7 %

1,854

98,3 %

2007

1,506

29

1,9 %

1,477

98,1 %

2006

1,021

7

0,7 %

1,014

99,3 %

2005

1,016

3

0,3 %

1,013

99,7 %

2004

1,002

4

0,4 %

998

99,6 %

2003

1,315

0

0 %

1,315

100 %

2002

1,601

0

0 %

1,601

100 %

2001

1,132

0

0 %

1,132

100 %

2000

908

0

0 %

908

100 %

Στον πίνακα εμφαίνεται η κατάσταση των αναφορών από το 2000 έως το 2016. Προκύπτει σαφώς ότι η πλειοψηφία των αναφορών περατώνονται εντός του έτους που ακολουθεί την παραλαβή τους. Μόλις μία στις δέκα αναφορές παραμένει ανοικτή για περισσότερα από τέσσερα χρόνια και ελάχιστες, συγκεκριμένες αναφορές παραμένουν ανοικτές επί δεκαετία και άνω (τέσσερις αναφορές από το 2004, τρεις από το 2005, επτά από το 2006). Οι περισσότερες από αυτές τις ανοικτές αναφορές σχετίζονται με εν εξελίξει διαδικασίες επί παραβάσει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με θέματα των οποίων την εξέλιξη επιθυμούν τα μέλη της επιτροπής να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς.

Έκβαση των αναφορών

2016

Απόφαση έγκρισης αναφοράς

Αριθμός αναφορών

%

Παραδεκτές

1110

70,8

Μη παραδεκτές

450

28,6

Αποσύρθηκαν πριν ληφθεί απόφαση

10

0,6

2015

Απόφαση έγκρισης αναφοράς

Αριθμός αναφορών

%

Παραδεκτές

943

65,9

Μη παραδεκτές

483

33,8

Αποσύρθηκαν πριν ληφθεί απόφαση

5

0,3

Όπως συνάγεται από τον πίνακα, ο αριθμός των αναφορών που χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές αυξήθηκε κατά 4,9 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2015 και 2016. Την ίδια περίοδο, ο αριθμός των αναφορών που χαρακτηρίστηκαν μη παραδεκτές μειώθηκε κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες. Πρόκειται για τάση που παρατηρήθηκε ήδη από τη διετία 2014-2015.

Αριθμός αναφορών ανά χώρα

Από τους κάτωθι πίνακες εμφαίνεται τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους οι αλλαγές που χαρακτηρίζουν τις αναφορές ανά χώρα από το 2015 ως το 2016. Οι οκτώ χώρες από τις οποίες προέρχονται οι περισσότερες αναφορές έχουν παραμείνει ίδιες αλλά η κατάταξή τους έχει μεταβληθεί. Οι προερχόμενες από την Ιταλία αναφορές έχουν αυξηθεί κατά 4,8%. Μια άλλη σημαντική αύξηση αφορά τις αναφορές που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο: το 2015 το 3,0 % των αναφορών προερχόταν από το ΗΒ και το 2016 το 7,4 % (αύξηση κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες).

Αλλαγές όμως παρατηρούνται και στη βάση της κατάταξης. Οι τρεις Βαλτικές χώρες ήταν οι χώρες από τις οποίες προήλθαν οι λιγότερες αναφορές το 2015. Το 2016, οι τρεις χώρες με τις λιγότερες αναφορές ήταν το Λουξεμβούργο, η Σλοβενία και η Λετονία.

Τα ποσοστά των αναφορών που προήλθαν από χώρες εκτός ΕΕ παρέμειναν τα ίδια.

2016

Χώρα

Αναφορές

%

Ιταλία

329

17,1

Γερμανία

209

10,9

Ισπανία

157

8,2

Ηνωμένο Βασίλειο

142

7,4

Ρουμανία

91

4,7

Πολωνία

66

3,4

Γαλλία

60

3,1

Ελλάδα

54

2,8

Άλλες χώρες της ΕΕ

236

12,4

Άλλες χώρες

82

4,3

2015

Χώρα

Αναφορές

%

Ισπανία

213

12,9

Ιταλία

203

12,3

Γερμανία

153

9,3

Ρουμανία

104

6,3

Πολωνία

57

3,5

Ηνωμένο Βασίλειο

49

3,0

Γαλλία

47

2,8

Ελλάδα

40

2,4

Άλλες χώρες της ΕΕ

228

13,7

Άλλες χώρες

66

4,0

Αριθμός αναφορών ανά χώρα το 2016

 

Γλώσσες των αναφορών

Το 2016 ελήφθησαν αναφορές σε 22 από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τους πίνακες εμφαίνονται οι αλλαγές στην κατάταξη των γλωσσών που χρησιμοποίησαν οι αναφέροντες από το 2015 ως το 2016. Τα γερμανικά ήταν η πλέον πολυχρησιμοποιημένη γλώσσα το 2015 αλλά το 2016 βρέθηκε στην τρίτη θέση. Τα αγγλικά ανέβηκαν στην πρώτη θέση (από 18,8 % στο 23,6 %) και τα ιταλικά στη δεύτερη (από 18,2 % στο 22,9 %). Οι τρεις αυτές γλώσσες μαζί με τα ισπανικά αντιστοιχούν στα τρία τέταρτα (76,4 %) των αναφορών που ελήφθησαν. Οι γλώσσες των Βαλτικών χωρών ήταν οι τρεις λιγότερο χρησιμοποιημένες γλώσσες (δύο αναφορές στα εσθονικά, δύο στα λιθουανικά, μία στα λετονικά).

2016

Γλώσσα αναφοράς

Αριθμός αναφορών

%

αγγλικά

371

23,6

ιταλικά

360

22,9

γερμανικά

296

18,9

ισπανικά

172

11,0

γαλλικά

87

5,5

ρουμανικά

71

4,5

πολωνικά

62

4,0

ελληνικά

39

2,5

άλλη

111

7,1

2015

Γλώσσα αναφοράς

Αριθμός αναφορών

%

γερμανικά

306

21,4

αγγλικά

269

18,8

ιταλικά

260

18,2

ισπανικά

230

16,1

γαλλικά

71

5,0

ρουμανικά

71

5,0

πολωνικά

66

4,6

άλλη

158

11,0

Αριθμός αναφορών το 2016 ανά γλώσσα

 

Ιθαγένεια αναφερόντων

Σε ό,τι αφορά την ιθαγένεια, οι μεγαλύτερες αυξήσεις από το 2015 στο 2016 εμφανίζονται στον αριθμό των αναφορών από το Ηνωμένο Βασίλειο (αύξηση 3,7%) και από την Ιταλία (αύξηση 4,8%). Στη κορυφή ανέβηκαν οι Ιταλοί πολίτες.

2016

Ιθαγένεια του βασικού αναφέροντος

Αριθμός αναφορών

%

ιταλική

376

23,9

γερμανική

298

18,9

ισπανική

180

11,4

βρετανική

138

8,8

ρουμανική

97

6,2

πολωνική

77

4,9

γαλλική

71

4,5

ελληνική

66

4,2

άλλη

270

17,2

2015

Ιθαγένεια του βασικού αναφέροντος

Αριθμός αναφορών

%

γερμανική

294

20,5

ιταλική

275

19,1

ισπανική

225

15,7

ρουμανική

104

7,2

πολωνική

91

6,3

βρετανική

74

5,1

γαλλική

63

4,4

ελληνική

40

2,8

άλλη

270

18,8

Αριθμός αναφορών το 2016 ανά ιθαγένεια

 

Όπως προκύπτει από τους πίνακες, οι μεγαλύτερες μεταβολές στα σχετικά δεδομένα των κατηγοριών Αριθμός αναφορών ανά χώρα, Γλώσσα αναφερόντων και Ιθαγένεια αναφερόντων αφορούν την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αυξήσεις αυτές εξηγούνται από το γεγονός ότι δύο από τα κύρια αντικείμενα των αναφορών για το 2016 αφορούσαν τις δύο αυτές χώρες.

Κυριότερα αντικείμενα των αναφορών

Αντίθετα με τα προηγούμενα χρόνια, το πεδίο που απασχόλησε κυρίως τους αναφέροντες το 2016 ήταν η εσωτερική αγορά. Το γεγονός αυτό εξηγείται από τις πολυάριθμες αναφορές που ελήφθησαν σχετικά με καταγγελίες για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παραχωρησιούχων παραθαλάσσιων κοινόχρηστων εκτάσεων και σχετικά με τη δέουσα εφαρμογή της οδηγίας 123/2006/ΕΚ (οδηγία για τις υπηρεσίες) στην Ιταλία.

2016

Θέματα αναφορών

Αριθμός αναφορών

%

Εσωτερική αγορά

266

10,5

Δικαιοσύνη

179

7,1

Θεμελιώδη δικαιώματα

178

7,0

Περιβάλλον

158

6,2

Περιουσίες & Επιστροφή

115

4,5

Υγεία

111

4,4

Κοινωνικές Υποθέσεις

93

3,7

Απασχόληση

72

2,8

Μεταφορές

52

2,0

Εκπαίδευση & Πολιτισμός

47

1,9

2015

Θέματα αναφορών

Αριθμός αναφορών

%

Περιβάλλον

174

9,2

Δικαιοσύνη

142

7,5

Εσωτερική αγορά

140

7,4

Θεμελιώδη δικαιώματα

84

4,4

Μεταφορές

84

4,4

Υγεία

78

4,1

Απασχόληση

75

4,0

Κοινωνικές Υποθέσεις

60

3,2

Εκπαίδευση & Πολιτισμός

57

3,0

Περιουσίες & Επιστροφή

32

1,7

Κυριότερα αντικείμενα των αναφορών το 2016

 

Διαδικτυακή πύλη αναφορών

Η διαδικτυακή πύλη για τις αναφορές δημιουργήθηκε στα τέλη του 2014 και έχει βελτιώσει σημαντικά την επεξεργασία των αναφορών. Η πύλη επιτρέπει σε αναφέροντες να δημιουργούν λογαριασμό χρήστη, να υποβάλουν αναφορά, να αναρτούν σχετικά συνοδευτικά έγγραφα και να υποστηρίζουν ή να προσυπογράφουν υφιστάμενες παραδεκτές αναφορές. Οι πολίτες μπορούν επίσης να βρίσκουν στην πύλη πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών και σχετικά με άλλους μηχανισμούς προσφυγής σε ολόκληρη την ΕΕ που μπορούν ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν, όπως είναι τα εθνικά δίκτυα όπως το SOLVIT, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, οι εθνικοί διαμεσολαβητές ή οι επιτροπές αναφορών των εθνικών κοινοβουλίων. Οι μεγάλοι αριθμοί των εισερχόμενων αναφορών σχετικά με τις παραθαλάσσιες κοινόχρηστες εκτάσεις στην Ιταλία ή σχετικά με το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχρέωσαν τόσο τη γραμματεία της επιτροπής όσο και τις σχετικές τεχνικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να μειώσουν τους χρόνους ανταπόκρισής τους. Οι δυνατότητες της πύλης αποδείχθηκαν επίσης περιορισμένες στη σημερινή της σχεδιαστική μορφή. Η περαιτέρω τεχνική εξέλιξη είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί ομαλά η διαδικασία των αναφορών.

Σχέσεις με την Επιτροπή

Ο ομόλογος της Επιτροπής Αναφορών στη διαδικασία επεξεργασίας αναφορών είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι είναι το αρμόδιο θεσμικό όργανο για την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ. Οι σχετικές υπηρεσίες των δύο θεσμικών οργάνων έχουν αναπτύξει καλές σχέσεις συνεργασίας τα τελευταία χρόνια. Παρά τη βελτίωση που έχει σημειωθεί ως προς τους χρόνους απάντησης της Επιτροπής (κατά μέσο όρο τρεις ως τέσσερις μήνες), η επιτροπή εκτιμά ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η κατάσταση. Η επιτροπή επαναλαμβάνει το αίτημά της για τακτικές ενημερώσεις σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στις διαδικασίες επί παραβάσει, καθώς και για πρόσβαση χωρίς χρονοτριβές στα σχετικά έγγραφα της Επιτροπής που αφορούν τις παραβιάσεις και τις δοκιμαστικές διαδικασίες της ΕΕ που άπτονται ανοικτών αναφορών.

Στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου του διαρθρωμένου διαλόγου, ο Α’ Αντιπρόεδρος Timmermans, αρμόδιος επίτροπος για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τις διοργανικές σχέσεις, το κράτος δικαίου και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, συμμετείχε στην εμπεριστατωμένη ανταλλαγή απόψεων της συνεδρίασης της 19ης Απριλίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή, ο Αντιπρόεδρος δεσμεύτηκε να εξετάσει με ποιους τρόπους θα μπορέσει να διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής Αναφορών στις επαφές της με τις εθνικές αρχές των κρατών μελών. Αποτελεί πάγιο αίτημα της επιτροπής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εξεύρεση μέσων και τρόπων ενίσχυσης της συνεργασίας με τις αρχές των κρατών μελών.

Σχέσεις με το Συμβούλιο

Μολονότι η Επιτροπή Αναφορών επικροτεί την παρουσία του Συμβουλίου στις συνεδριάσεις της, εκφράζει εντούτοις τη λύπη της διότι η παρουσία αυτή δεν οδηγεί σε μια πιο ενεργό συνεργασία που θα επέτρεπε την απεμπλοκή εκείνων των αναφορών για τις οποίες η συνεργασία με τα κράτη μέλη θεωρείται καθοριστική. Η επιτροπή αναγνωρίζει ωστόσο τις προσπάθειες που καταβάλλουν ορισμένα κράτη μέλη για να συμβάλουν ενεργά στις συζητήσεις επί των αντίστοιχων αναφορών κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σχέσεις με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Η Επιτροπή Αναφορών διατηρεί καλές σχέσεις με το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή εκπροσωπήθηκε επανειλημμένα στις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών, όπως στην ακρόαση με θέμα «Διαφάνεια και ελευθερία πληροφόρησης στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ» της 21ης Ιουνίου 2016 και στο εργαστήριο με θέμα «Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία όπως φαίνεται στις αναφορές» της 9ης Νοεμβρίου 2016. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Emily O’Reilly παρουσίασε την ετήσια έκθεσή της για το 2015 στη συνεδρίαση της επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2016.

Η Επιτροπή Αναφορών έχει εκφράσει την ικανοποίησή της σχετικά με σειρά πρωτοβουλιών του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που είχαν σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών στο οποίο ανήκει και η ίδια. Αναφέρεται ενδεικτικά το Βραβείο Χρηστής Διαχείρισης που θεσπίστηκε το 2016 από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και απονεμήθηκε για πρώτη φορά στις 30 Μαρτίου 2017, σε διαφορετικές κατηγορίες, όπως η παροχή υπηρεσιών προσανατολισμένων στον πολίτη. Το βραβείο συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της διοίκησης της ΕΕ προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Διερευνητικές επισκέψεις

•  Από τις 8 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε διερευνητική επίσκεψη στην Ισπανία μετά από σειρά αναφορών σχετικά με καταγγελλόμενες παραβιάσεις της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ) από το σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών Έβρου και Τάγου στην Ισπανία. Η έκθεση που υπέβαλε η αντιπροσωπεία εγκρίθηκε στις 13 Ιουλίου 2016 και επισημαίνει την μεγάλη σημασία της συνεκτικότητας μεταξύ των διαφόρων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για διαφορετικά τμήματα των ποταμών και των στρατηγικών περιβαλλοντικών εκτιμήσεων για τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής και των δύο ποταμών.

•  Στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε διερευνητική επίσκεψη στη Σλοβακία με σκοπό την αναζήτηση απαντήσεων σε σχέση με το πως επηρεάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ποιότητα ζωής των ιδρυματοποιημένων ατόμων με αναπηρίες που, ακριβώς λόγω της ιδρυματοποίησής τους, δεν έχουν ενταχθεί στην κοινωνία. Για τη μελέτη του ζητήματος επιλέχθηκε η Σλοβακική Δημοκρατία για λόγους γεωγραφικής ισορροπίας όσον αφορά τις αποστολές που πραγματοποίησε η Επιτροπή Αναφορών στο παρελθόν. Με γνώμονα τα θεμελιώδη δικαιώματα, η αντιπροσωπεία επέλεξε να εξετάσει τους τρόπους χρήσης των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της ΕΕ για τη συντήρηση (ανακαίνιση, επέκταση ή κατασκευή) κέντρων μακροχρόνιας διαμονής για τα άτομα με αναπηρίες στη Σλοβακία. Η έκθεση της αντιπροσωπείας εγκρίθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2016 και παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω την κατάσταση των επενδύσεων σε ιδρύματα για άτομα με αναπηρίες στη Σλοβακία και να στηρίξει τη συστηματική αξιολόγηση της προόδου και της αποτελεσματικότητας της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας· ενθαρρύνει εξάλλου και την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μελετήσει περαιτέρω το ζήτημα αυτό·

•  Άλλες δύο διερευνητικές επισκέψεις είχαν προγραμματιστεί: Στην Ιρλανδία από τις 17 έως τις 19 Μαΐου 2016 και στον Τάραντα της Ιταλίας από τις 2 έως τις 4 Νοεμβρίου 2016. Αμφότερες ακυρώθηκαν.

Δημόσιες ακροάσεις

•  Στις 23 Φεβρουαρίου 2016, η Επιτροπή Αναφορών διοργάνωσε δημόσια ακρόαση με θέμα «Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες που εκφράζουν οι πολίτες: να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων (Άρθρο 51);». Ολοένα και περισσότερες αναφορές μεταξύ όσων υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο μετά την έναρξη ισχύος του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Δεκέμβριο του 2009 επικαλούνται τον Χάρτη ως νομική βάση για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγγέλλουν. Η ακρόαση έριξε φως σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα της προστασίας που παρέχει στους πολίτες το σημερινό σύστημα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ και στα κράτη μέλη. Στην ακρόαση παρουσιάστηκε επίσης μελέτη που εκπονήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Θεματικού Τμήματος Γ με θέμα «Η ερμηνεία του άρθρου 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το δίλημμα της αυστηρότερης ή ευρύτερης εφαρμογής του Χάρτη στα εθνικά μέτρα».

•  Στις 15 Μαρτίου 2016 διοργανώθηκε δημόσια ακρόαση με θέμα «Η ιθαγένεια της Ένωσης στην πράξη: οι κοινές μας αξίες, τα δικαιώματα και η δημοκρατική συμμετοχή» συνδιοργανώθηκε από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων.

•  Στις 21 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε τρίτη δημόσια ακρόαση με θέμα «Διαφάνεια και ελευθερία πληροφόρησης στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ». Με αφετηρία τις αναφορές με τις οποίες οι πολίτες καταγγέλλουν μια ορισμένη έλλειψη διαφάνειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και δη σε περιβαλλοντικά ζητήματα, οι ακροάσεις επιδίωξαν να εξετάσουν τις επιτυχίες και τις αδυναμίες του νομικού πλαισίου και της πρακτικής της ΕΕ επί των θεμάτων αυτών. Συζητήθηκαν ενδεχόμενες βελτιώσεις, η ανάγκη για την εξισορρόπηση διαφάνειας και εμπιστευτικότητας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σε επίπεδο ΕΕ και οι πρακτικές των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

•  Η τέταρτη δημόσια ακρόαση είχε θέμα «Εμπόδια στην ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να κυκλοφορούν και να εργάζονται στην εσωτερική αγορά» και διοργανώθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2016·

•  Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η πλειοψηφία των συντονιστών της Επιτροπής Αναφορών αποφάσισε για τρίτη συνεχή χρονιά να μην διοργανώσει δημόσια ακρόαση για τα ζητήματα των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων που θίγονται στην αναφορά αριθ. 2214/2014.

Βασικά ζητήματα

Brexit

Η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει μεγάλο αριθμό αναφορών σχετικά με το Brexit (147 αναφορές μεταξύ Ιανουαρίου 2016 και Ιουνίου 2017, 120 αναφορές το 2016) από διακριτές κατηγορίες πολιτών, όπως πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στην ΕΕ, αλλά και πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι αναφέροντες ανησυχούν για την εφαρμογή των δικαιωμάτων του πολίτη της ΕΕ. Η Επιτροπή Αναφορών υποστηρίζει την Επιτροπή στη δέσμευσή της περί πλήρους εξασφάλισης των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ τόσο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Brexit όσο και μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προβλήματα των ατόμων με αναπηρίες

Πολυάριθμες αναφορές προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναδεικνύουν τα εμπόδια με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι πολίτες με αναπηρίες σε διάφορους τομείς δραστηριότητας, όπως είναι η πρόσβαση σε δημόσιες συγκοινωνίες, η χρήση των νοηματικών γλωσσών, η χρηματοδότηση ή η πρόσβαση στην εκπαίδευση. Η Επιτροπή Αναφορών ανέθεσε στο Θεματικό Τμήμα Γ την εκπόνηση τεσσάρων μελετών επί διαφορετικών θεμάτων που άπτονται των αναπηριών:

•  «Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και Άτομα με Αναπηρίες: Εστίαση στην Κατάσταση στη Σλοβακία» (Σεπτέμβριος 2016) εν όψει της διερευνητικής αποστολής στη Σλοβακία·

•  «Ο προστατευτικός ρόλος της Επιτροπής Αναφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία — Επικαιροποίηση 2016» (Νοέμβριος 2016)

•  Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και τα άτομα με αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Νοέμβριος 2016)

•  Η Συνθήκη του Μαρακές (Νοέμβριος 2016)

Στις 3 Φεβρουαρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την κύρωση της συνθήκης του Μαρακές, βάσει των αναφορών που υποβλήθηκαν, με το οποίο ζήτησε από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη διαδικασία κύρωσης. Η Επιτροπή Αναφορών εκφράζει τη βαθιά της ικανοποίηση διότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατόρθωσαν να καταλήξουν σε συμφωνία επί της νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της Συνθήκης του Μαρακές.

Στις 9 Νοεμβρίου 2016, το Θεματικό Τμήμα Γ διοργάνωσε εργαστήριο με θέμα «Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία όπως φαίνεται στις αναφορές». Το εργαστήριο εντάσσεται στον ετήσιο κύκλο εκδηλώσεων που προτίθεται η Επιτροπή Αναφορών να διοργανώνει σε σχέση με τον προστατευτικό ρόλο που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

2

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Νότης Μαριάς, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Laurenţiu Rebega, Virginie Rozière, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Δημήτρης Παπαδάκης, Julia Pitera, Sven Schulze, Igor Šoltes, Ángela Vallina

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Inés Ayala Sender


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE Group

ECR Group

EFDD Group

GUE/NGL Group

S&D Group

Verts/ALE Group

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

Rikke Karlsson

Eleonora Evi

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Ángela Vallina

Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Δημήτρης Παπαδάκης, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

Margrete Auken, Igor Šoltes, Tatjana Ždanoka

2

-

ECR Group

ENF Group

Νότης Μαριάς

Laurenţiu Rebega

 

9

0

PPE Group

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Roberta Metsola, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Sven Schulze, Jarosław Wałęsa

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου