Postup : 2017/2222(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0387/2017

Predkladané texty :

A8-0387/2017

Rozpravy :

PV 14/12/2017 - 3
CRE 14/12/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 14/12/2017 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0502

SPRÁVA     
PDF 874kWORD 149k
30.11.2017
PE 610.643v03-00 A8-0387/2017

podľa článku 216 ods. 7 o výsledku rokovaní Výboru pre petície počas roku 2016

(2017/2222(INI))

Výbor pre petície

Spravodajca: Notis Marias

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

podľa článku 216 ods. 7 o výsledku rokovaní Výboru pre petície počas roku 2016

(2017/2222(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o výsledku rokovaní Výboru pre petície,

–  so zreteľom na výročnú správu Európskeho ombudsmana za rok 2016,

–  so zreteľom na články 10 a 11 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ),

–  so zreteľom na články 24 a 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 44 Charty základných práv Európskej únie o práve obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament,

–  so zreteľom na ustanovenia ZFEÚ, ktoré sa týkajú konania o porušení povinnosti, najmä na články 258 a 260,

  so zreteľom na článok 52 a článok 216 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre petície (A8-0387/2017),

A.  keďže v roku 2016 bolo prijatých 1 569 petícií – v porovnaní s 1 431 petíciami v roku 2015 – z ktorých 1 110 petícií (70,8 %) bolo považovaných za prípustné;

B.  keďže 6 132 používateľov internetového portálu Parlamentu pre petície podporilo jednu alebo viacero petícií v roku 2016 v porovnaní s 902 používateľmi v roku 2015 a keďže počet podporení na petíciu a na používateľa bol 18 810 v roku 2016 v porovnaní s 1 329 v roku 2015;

C.  keďže počet prijatých petícií je v porovnaní s celkovým počtom obyvateľov EÚ neveľký; keďže tento počet naznačuje, že občania EÚ sú si vedomí petičného práva, využívajú ho a očakávajú, že petičným postupom upriamia pozornosť inštitúcií EÚ na záležitosti, ktoré ich znepokojujú a ktoré patria do rozsahu právomocí EÚ; keďže je však potrebné vynaložiť väčšie úsilie na zvýšenie informovanosti o práve predkladať petície Európskemu parlamentu a na podporu tohto práva;

D.  keďže právo obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament ponúka občanom EÚ a osobám s pobytom v EÚ prostriedok na predkladanie oficiálnych žiadostí priamo ich zástupcom, a preto sa toto právo musí primerane chrániť a posilňovať; keďže toto právo je nevyhnutné na zabezpečenie aktívnej účasti občanov EÚ a osôb s pobytom v EÚ v oblastiach činnosti Európskej únie;

E.  keďže Európsky parlament je dlhodobo v popredí rozvoja procesu predkladania petícií na medzinárodnej úrovni a stále má najotvorenejší a najtransparentnejší systém v Európe, ktorý umožňuje najmä plnú účasť predkladateľov petícií na jeho činnostiach;

F.  keďže úloha výboru pri posilňovaní postavenia európskych občanov je jednou zo základných charakteristík, ktorá prispieva k posilneniu imidžu a autority Parlamentu v očiach voličov tým, že inštitúcii umožňuje, aby zohľadnila a lepšie preskúmala spôsob, akým členské štáty a ostatné inštitúcie EÚ vykonávajú právne predpisy EÚ;

G.  keďže aktívna účasť je možná len na základe demokratického a transparentného procesu v rámci všetkých inštitúcií EÚ, ktorý Parlamentu a Výboru pre petície umožňuje, aby vykonávali svoju prácu ústretovo voči občanom a zmysluplne;

H.  keďže osoby, ktoré predkladajú a podporujú petície, sú angažovaní občania, ktorí očakávajú, že inštitúcie EÚ prinesú pridanú hodnotu, pokiaľ ide o riešenie ich problémov; keďže neschopnosť primerane reagovať na petície pravdepodobne povedie k frustrácii a následnej ľahostajnosti voči Únii;

I.  keďže je potrebné poznamenať, že občania sa často obrátia na Výbor pre petície ako na poslednú možnosť, keď iné orgány a inštitúcie na regionálnej a vnútroštátnej úrovni nie sú schopné vyriešiť ich problémy;

J.  keďže petície umožňujú Parlamentu vypočuť si problémy, ktoré ovplyvňujú občanov Únie a pomáhať pri ich riešení, a keďže vplyv právnych predpisov EÚ na každodenný život ľudí žijúcich v EÚ by sa mal hodnotiť prostredníctvom uvedených petícií;

K.  keďže petície sú cenným zdrojom informácií, a to aj pokiaľ ide o odhaľovanie porušovania práva EÚ a nedostatkov a nezrovnalostí právnych predpisov EÚ s cieľom zabezpečiť úplnú ochranu základných práv všetkých občanov;

L.  keďže petície poskytujú široké spektrum informácií v rôznych oblastiach užitočných pre iné parlamentné výbory, a to aj vo vzťahu k ich legislatívnym činnostiam; keďže naplnenie základného petičného práva prostredníctvom primeraného zaobchádzania s petíciami je zodpovednosťou, ktorú má Parlament ako celok;

M.  keďže každá petícia by mala byť predmetom starostlivého skúmania a spracovania a keďže každý predkladateľ petície má právo dostať odpoveď od Výboru pre petície, v ktorej sa v plnej miere rieši daná téma pri plnom rešpektovaní práva na dobrú správu vecí verejných, zakotveného v článku 41 Charty základných práv Európskej únie;

N.  keďže v kritériách prípustnosti petícií podľa článku 227 ZFEÚ a článku 215 rokovacieho poriadku Parlamentu sa uvádza, že petície musia spĺňať formálne podmienky, ktoré upravujú prípustnosť, konkrétne, že predkladateľ petície, ktorý je občanom EÚ alebo osobou s pobytom v EÚ je dotknutý záležitosťou, ktorá patrí do pôsobnosti Európskej únie; keďže 459 petícií bolo vyhlásených za neprípustné, keďže nesplnili formálne podmienky;

O.  keďže s cieľom zabezpečiť účinnú prácu Výboru pre petície by sa mali nepodložené alebo neprípustné petície rýchlo uzavrieť a ich uzavretie odôvodniť predkladateľovi petícií, aby výbor nebol preťažený prácou; keďže správny postup na vybavovanie petícií by mal byť vždy založený na najlepších záujmoch predkladateľov petícií;

P.  keďže každý prípad je jedinečný v dôsledku osobitnej, interaktívnej povahy samotného procesu predkladania petícií a hlavnej úlohy, ktorú v ňom zohrávajú občania, a vylučuje vopred stanovený časový rámec; keďže takéto postupy si zo strany administratívy vyžadujú osobitnú flexibilitu a zručnosti v oblasti styku s verejnosťou;

Q.  keďže o značnom počte petícií sa diskutuje verejne na schôdzach Výboru pre petície; keďže predkladatelia petícií majú právo prezentovať svoje petície a často sa v plnej miere zúčastňujú na diskusii, čím aktívne prispievajú k práci výboru; keďže v roku 2016 bolo 201 predkladateľov petícií prítomných na rokovaniach výboru a 61 predkladateľov petícií vo výbore vystúpilo;

R.  keďže informácie, ktoré občania poskytujú v petíciách a počas schôdzí výboru – doplnené odbornými znalosťami od Komisie, členských štátov alebo iných orgánov – sú kľúčové pre prácu výboru;

S.  keďže hlavné témy znepokojenia, ktoré boli predložené v petíciách za rok 2016 sa týkali vnútorného trhu (najmä poskytovania služieb a voľného pohybu osôb), základných práv (predovšetkým práv dieťaťa a osôb so zdravotným postihnutím); sociálnych otázok (pracovné podmienky), environmentálnych problémov (nakladanie s odpadom, znečistenie a ochrana životného prostredia) a špecifickej problematiky brexitu (strata nadobudnutých práv a mandát referenda);

T.  keďže internetový portál Parlamentu pre petície bol spustený ku koncu roka 2014 a stále je funkčný; keďže 1 067 petícií (68 % prijatých) bolo predložených prostredníctvom internetového portálu v roku 2016 v porovnaní s 992 v roku 2015; keďže došlo k technickým vylepšeniam vrátane vylepšení funkcie vyhľadávania, z ktorých mali prospech používatelia, ako aj správcovia portálu; keďže zhrnutia petícií sa na portál vkladajú krátko po ich prijatí; keďže sa záležitosti týkajúce sa dôvernosti a vyhlásenia o ochrane osobných údajov upravili a pribudol súbor s najčastejšími otázkami (FAQ); keďže zhrnutia petícií z rokov 2015 a 2016 boli vložené s pomocou nového nástroja pre migráciu; keďže sa vykonal postup optimalizácie pre vyhľadávače (SEO); keďže bol veľký počet individuálnych požiadaviek používateľov na podporu úspešne zvládnutý; keďže prebiehajú ďalšie etapy projektu, ktoré umožňujú automatické elektronické oznámenie o začlenení každej príslušnej petície do programu výborov spolu s odkazom na nadchádzajúci internetový prenos, ako aj o následnom nahrávaní príslušných zápisníc a videozáznamov z príslušných diskusií, ktoré by boli určené dotknutým predkladateľom a podporovateľom petícií;

U.  keďže európska iniciatíva občanov je dôležitým nástrojom na posilnenie účasti občanov na politickom rozhodovacom procese EÚ, ktorého potenciál by sa mal v plnej miere využiť s cieľom zvýšiť dôveru občanov v inštitúcie EÚ a prispieť k vybudovaniu skutočnej a inkluzívnej Európskej únie; keďže legislatívny návrh predložený Komisiou 13. septembra 2017 na preskúmanie súčasného nariadenia 211/2011 o európskej iniciatíve občanov (COM(2017)0482) predstavuje začiatok veľmi potrebného procesu revízie s cieľom zabezpečiť lepšiu prístupnosť a väčšiu užitočnosť tohto nástroja pre občanov EÚ;

V.  keďže sa plánovali štyri služobné cesty na účely zistenia potrebných skutočností podľa článku 216a rokovacieho poriadku Parlamentu; keďže služobné cesty na účely zistenia potrebných skutočností predstavujú kľúčový nástroj Výboru pre petície, a to jednak z hľadiska jedinečnej príležitosti získať informácie o zložitých otázkach od rôznych zainteresovaných strán a zároveň pomôcť konkrétne zviditeľniť prácu Parlamentu medzi občanmi v rôznych krajinách Európy; keďže sa uskutočnili dve služobné cesty na účely zistenia potrebných skutočností, jedna do Španielska v nadväznosti na prijatie viacerých petícií od občanov EÚ, ktoré sa týkali možného porušovania rámcovej smernice o vode, a jedna na Slovensko v súvislosti v využívaním štrukturálnych fondov EÚ v zariadeniach na dlhodobý pobyt osôb so zdravotným postihnutím; keďže dve ďalšie plánované služobné cesty na účely zistenia potrebných skutočností, jedna do Írska a druhá do Talianska, boli zrušené;

W.  keďže Výbor pre petície má povinnosti vo vzťahu k úradu európskeho ombudsmana, ktorý je zodpovedný za vyšetrovanie sťažností občanov a obyvateľov Únie na možný nesprávny úradný postup v rámci inštitúcií a orgánov Únie;

X.  keďže európska ombudsmanka Emily O’Reillyová predložila Výboru pre petície na jeho schôdzi z 20. júna 2016 svoju výročnú správu za rok 2015; a keďže výročná správa Výboru pre petície na druhej strane čiastočne vychádza z výročnej správy ombudsmanky;

Y.  keďže Výbor pre petície je členom Európskej siete ombudsmanov, do ktorej patrí aj európsky ombudsman, vnútroštátni a regionálni ombudsmani a podobné orgány členských štátov Európskej únie, kandidátskych krajín a ďalších krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorej cieľom je podporovať výmenu informácií o práve a politikách EÚ a spoločne využívať najlepšie postupy;

Z.  keďže 147 prijatých petícií (z toho 120 v roku 2016) sa týka rôznych otázok – najmä ochrany práv občanov – ktoré vznikli na základe referenda v Spojenom kráľovstve o vystúpení z Európskej únie;

AA.  keďže usmerneniami Výboru pre petície, prijatými v januári 2016 a uplatňovanými od daného dátumu, sa zabezpečila prehľadnosť a štruktúra práce výboru a spracovania petícií;

AB.  keďže prepracovanie rokovacieho poriadku Parlamentu (prijaté v pléne v decembri 2016) obsahuje aj zmeny petičného postupu a jeho objasnenie;

AC.  keďže čisto formalistický prístup k vybavovaniu petícií týkajúcich sa environmentálnych hodnotení ohrozuje riadne vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia v členských štátoch, ako aj dôveryhodnosť Komisie, ktorá by mala vykonávať účinný dohľad s cieľom zabezpečiť účinnú ochranu základných práv občanov;

1.  zdôrazňuje zásadnú rolu, ktorú Výbor pre petície musí zohrávať ako kontaktné miesto, kde občania EÚ a osoby s pobytom v EÚ môžu predložiť svoje sťažnosti týkajúce sa porušení a nedostatkov pri uplatňovaní práva EÚ v členských štátoch a nedostatkov a nezrovnalostí týkajúcich sa právnych predpisov EÚ; zdôrazňuje, že je potrebné v plnej miere zabezpečiť, aby sa inštitúcie včas, vyčerpávajúcim spôsobom, nestranne a spravodlivo zaoberali riešením problémov, na ktoré sa poukazuje v petíciách;

2  uznáva, že petície sú dôležitým zdrojom informácií z prvej ruky, ktoré sa netýkajú len porušení a nedostatkov pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ v členských štátoch, ale aj potenciálnych medzier v týchto predpisoch a návrhov občanov na nové právne predpisy, ktoré by sa mohli prijať, alebo prípadných zlepšení platných právnych predpisov;

3.  potvrdzuje, že účinné vybavovanie petícií spochybňuje a v konečnom dôsledku zvyšuje schopnosť Komisie a Parlamentu reagovať na problémy týkajúce sa transpozície a nesprávneho uplatňovania právnych predpisov a riešiť ich; poznamenáva, že Komisia považuje vykonávanie právnych predpisov EÚ za prioritu, aby z nich občania mohli mať prospech vo svojom každodennom živote;

4.  požaduje vymedzenie jasného rozlíšenia postavenia a práv predkladateľov petícií a ich podporovateľov v súlade so zásadami transparentnosti;

5.  aj naďalej pokladá za osobitnú povinnosť zabezpečiť, aby v prípade neprípustnosti alebo neopodstatnenosti petícií nedošlo k neprimerane dlhému omeškaniu pred tým, ako budú vyhlásené za neprípustné alebo uzatvorené; v tejto súvislosti zdôrazňuje požiadavku, aby bola neprípustnosť alebo uzatvorenie petícií z dôvodu ich neopodstatnenosti starostlivo odôvodnené predkladateľovi petície;

6.  uznáva vplyv účinného vykonávania právnych predpisov EÚ na posilnenie dôveryhodnosti inštitúcií EÚ; pripomína, že petičné právo zakotvené v Lisabonskej zmluve je dôležitým prvkom európskeho občianstva a skutočným ukazovateľom na monitorovanie uplatňovania práva EÚ a na identifikáciu možných medzier; vyzýva Výbor pre petície, aby zaviedol pravidelné schôdze so svojimi protistranami na vnútroštátnej úrovni týkajúce sa dôležitých petícií s cieľom zvýšiť povedomie o problémoch európskych občanov v EÚ a členských štátoch a posilniť ich práva prostredníctvom lepšej tvorby a uplatňovania práva Únie; žiada preto, aby riešenie a vyriešenie petícií bolo prioritou pre všetky zainteresované orgány na vnútroštátnej a európskej úrovni;

7.  pripomína Komisii, že petície predstavujú jedinečný prostriedok na poukázanie na situácie, v ktorých sa nedodržiava právo EÚ, a na ich vyšetrovanie s pomocou politického preskúmania Európskym parlamentom; pripomína Komisii, že žiadosti o pomoc od Výboru pre petície je potrebné riadne prešetriť, a opakuje svoju výzvu Komisii, aby zlepšila kvalitu svojich odpovedí, a to aj počas schôdzí výboru, čo sa týka obsahu aj podrobností, a zabezpečila tým riadne a transparentné riešenie obáv európskych občanov; poukazuje na to, že spôsob, akým sa riešia problémy, na ktoré sa poukazuje v petíciách, má zásadný vplyv na občanov a na to, či dodržiavanie ich petičného práva zakotveného v právnych predpisoch EÚ je účinné, ako aj na to, aký názor majú na inštitúcie EÚ; nalieha na Komisiu, aby identifikovala prostriedky posilnenia spolupráce s orgánmi členských štátov, pokiaľ ide o reagovanie na žiadosti týkajúce sa vykonávania práva Únie a dodržiavania súladu s ním;

8.  domnieva sa, že skutočnosť, že vnútroštátne súdy majú primárnu zodpovednosť za zabezpečenie riadneho vykonávania právnych predpisov EÚ v členských štátoch, by v žiadnom prípade nemala brániť aktívnejšej úlohe Komisie v jej postavení strážkyne zmlúv, pokiaľ ide o zabezpečenie dodržiavania práva EÚ, najmä v prípadoch týkajúcich sa ochrany životného prostredia a verejného zdravia, kde by mala prevládať zásada predbežnej opatrnosti;

9.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa čo možno najvyššie postavení zástupcovia Rady a Komisie zúčastňovali na schôdzach a vypočutiach Výboru pre petície, kde sa obsah diskutovaných otázok týka vyššie uvedených inštitúcií;

10.  vyzýva úradníkov Komisie prítomných na schôdzach Výboru pre petície, aby boli pripravení zapojiť sa do riadneho dialógu s predkladateľmi petícií a neobmedzovali sa na prečítanie vypracovanej odpovede zaslanej pred schôdzou;

11.  žiada, aby sa prešetrili možnosti využívania telekonferenčných služieb; nabáda na používanie nových audiovizuálnych technológií, ktoré by umožnili predkladateľom petícií zohrávať väčšiu úlohu pri práci výboru tým, že sa v reálnom čase zúčastnia na posudzovaní ich petícií;

12.  nesúhlasí s opakovanou interpretáciou Komisie v súvislosti s 27. výročnou správou o kontrole uplatňovania práva Európskej únie (2009), na základe ktorej je údajne oprávnená uzavrieť spisy, v rámci ktorých nebol spravený žiaden formálny krok smerom ku konaniu o nesplnení povinnosti, alebo zastaviť prebiehajúce konanie o nesplnení povinnosti v prípadoch, v ktorých prebiehajú konania pred vnútroštátnym súdom; pripomína, že Parlament v odseku 11 svojho výročného uznesenia o činnosti Výboru pre petície prijatého 15. decembra 2016(1) opätovne potvrdil svoj nesúhlas s pôvodným prístupom Komisie vo vyššie uvedenej správe, ako už vyjadril vo svojom uznesení(2) zo 14. septembra 2011, v ktorom najmä v odsekoch 1, 23 a 32 vyzval Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie s cieľom zabezpečiť dôsledné vykonávanie právnych predpisov EÚ v rámci svojich kapacít a využívala mechanizmy konania o nesplnení povinnosti nezávisle od existencie súdnych konaní na vnútroštátnej úrovni;

13.  s odkazom na výročnú správu Komisie o kontrole uplatňovania práva EÚ v roku 2016 zo 6. júla 2017 (COM(2017)0370) so znepokojením konštatuje značné zvýšenie počtu neukončených konaní v prípade nesplnenia povinnosti, a to o 21 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom; vyzýva Komisiu, aby nadviazala na výzvy Parlamentu na zdieľanie informácií o súčasnom stave prebiehajúcich konaní v prípade nesplnenia povinnosti; zdôrazňuje dôležitú úlohu petícií pri identifikácii nesprávneho vykonávania alebo oneskorenej transpozície európskeho práva; pripomína Komisii, že Výbor pre petície je odhodlaný reagovať na očakávania občanov včas a zodpovedne a zároveň zabezpečiť demokratickú kontrolu a správne uplatňovanie právnych predpisov EÚ;

14.  žiada Komisiu, aby poskytla presné štatistické údaje o počte petícií, ktoré viedli k začatiu konania v rámci projektu EU Pilot alebo ku konaniu v prípade nesplnenia povinnosti; okrem toho žiada, aby mu boli doručované správy o konaniach týkajúcich sa prebiehajúcich prípadov a/alebo postupov a dokumenty, ktoré sa vymieňajú v rámci projektu EU Pilot a postupov v prípade nesplnenia povinnosti po ich uzavretí na základe uplatnenia judikatúry Súdneho dvora Európskej únie s cieľom uľahčiť štruktúrovaný dialóg a skrátiť časový rámec na riešenie sporov; vyzýva Komisiu, aby prediskutovala tieto správy s Výborom pre petície a aktívne zapojila podpredsedu zodpovedného za uplatňovanie a zjednodušovanie právnych predpisov;

15.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby svoje právomoci vyplývajúce z jej úlohy strážkyne zmlúv využívala riadne, pretože takáto úloha má pri fungovaní EÚ mimoriadny význam, pokiaľ ide o občanov a európskych zákonodarcov; požaduje včasné vybavovanie konaní v prípade nesplnenia povinnosti s cieľom bezodkladne ukončiť situácie, v ktorých sa nedodržiava právo EÚ;

16.  považuje spoluprácu s ostatnými parlamentnými výbormi za zásadnú; odkazuje z tohto pohľadu na prijatie usmernení Výboru pre petície, v ktorých sa presne vysvetľuje princíp zriadenia petičnej siete s ostatnými výbormi; víta skutočnosť, že usmernenia k takejto sieti boli prijaté; poukazuje na dotazník, ktorý bol predložený všetkým výborom s cieľom lepšie pochopiť ich postupy zaobchádzania s petíciami predloženými na získanie stanoviska alebo informácií; s uspokojením poznamenáva, že prvé stretnutie týkajúce sa siete sa na úrovni personálu konalo v roku 2016 a na úrovni členov dvakrát v roku 2017; s potešením berie na vedomie pokrok dosiahnutý v koordinácii medzi Výborom pre petície a inými výbormi a tematické rozdelenie oblastí politiky v každom príslušnom výbore, ktoré umožní lepšie sledovanie petícií zaslaných iným výborom; vyzýva na posilnenie siete Výboru pre petície s cieľom zjednodušiť petície v prebiehajúcej legislatívnej činnosti; odporúča, aby sa personálu poslancov Európskeho parlamentu poskytlo osobitné usmernenie o petičnom práve, ktoré by mu umožnilo lepšie pomáhať osobám, ktoré majú záujem na procese;

17.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Charta základných práv sa na členské štáty EÚ vzťahuje len pri vykonávaní práva Únie; opakuje skutočnosť, že mnohí obyvatelia považujú jeho vykonávanie za nejasné a nedostatočné; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Súdny dvor Európskej únie vyložil článok 51 Charty základných práv dosť opatrne, umožnil však, aby sa rozsah pôsobnosti uplatňovania charty rozšíril tak, aby zahŕňal vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa uplatňuje právo Únie, ako aj tie, ktoré zabezpečujú účinné uplatňovanie ustanovení EÚ; domnieva sa, že očakávania väčšiny občanov EÚ vo vzťahu k právam uvedeným v charte značne presahujú rámec ich súčasného rozsahu pôsobnosti; podčiarkuje, že príliš úzky alebo nezrozumiteľný výklad článku 51 odcudzuje občanov od EÚ; nalieha na Komisiu, aby prijala opatrenia na zabezpečenie čo možno najzrozumiteľnejšie a najširšieho výkladu rozsahu pôsobnosti článku 51; víta skutočnosť, že Agentúra pre základné práva uviedla interaktívny nástroj, ktorým poskytuje jednoduchý prístup k informáciám o tom, na ktoré orgány sa obrátiť v každom členskom štáte so žiadosťami týkajúcimi sa základných práv;

18.  berie na vedomie úzkosť predkladateľov petícií týkajúcu sa ich budúcich práv v nadväznosti na referendum v Spojenom kráľovstve o vystúpení z Európskej únie, ktorá bola zrejmá v prípade veľkého počtu petícií týkajúcich sa Spojeného kráľovstva; pripomína svoje uznesenie z 5. apríla 2017(3), v ktorom Európsky parlament zdôrazňuje, že dohoda o vystúpení môže byť uzavretá len s jeho súhlasom a v súlade s jeho požiadavkou spravodlivého zaobchádzania s občanmi členských štátov EÚ-27, ktorí žijú alebo žili v Spojenom kráľovstve, a s občanmi Spojeného kráľovstva, ktorí žijú alebo žili v krajinách EÚ-27, a zastáva názor, že ich práva a záujmy musia mať v rámci rokovaní úplnú prioritu; berie na vedomie nevyriešené obavy v súvislosti s odobratím volebného práva občanom Spojeného kráľovstva žijúcim v inej krajine v rámci EÚ viac ako 15 rokov; pripomína, že Výbor pre petície zohral aktívnu úlohu pri obrane práv občanov EÚ a Spojeného kráľovstva tým, že prispel k uzneseniam Parlamentu z 5. apríla 2017 a 3. októbra 2017(4) k aktuálnemu stavu rokovaní so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o vystúpení z EÚ, ako aj tým, že vypracoval štúdiu o vplyve brexitu v súvislosti s petičným právom a o právomociach, povinnostiach a činnostiach Výboru pre petície a preskúmal petície týkajúce sa brexitu a práv občanov na svojom zasadnutí 21. júna 2017; podporuje odhodlanie Komisie v plnej miere zaručiť práva európskych občanov s pobytom v Spojenom kráľovstve počas rokovaní o brexite a po jeho vystúpení z EÚ a vyzýva Komisiu, aby zaručila úplné nadobudnuté práva pre občanov Spojeného kráľovstva, ktorí majú bydlisko vo zvyšku Európskej únie, s cieľom zabezpečiť, aby sa občania nepoužívali ako prostriedok na vyjednávanie alebo aby sa v dôsledku rokovaní neoslabili ich práva;

19.  poukazuje na významnú prebiehajúcu prácu, ktorú Výbor pre petície vykonáva v súvislosti s petíciami týkajúcimi sa problematiky zdravotných postihnutí, a zdôrazňuje ochotu výboru naďalej podporovať úsilie o posilnenie práv osôb so zdravotným postihnutím; vyzýva európske inštitúcie, aby išli príkladom v tejto oblasti a aby zabezpečili, aby vykonávacie opatrenia vnútroštátnych orgánov boli v plnej miere a dôsledne v súlade s právnymi predpismi EÚ a s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; zdôrazňuje, že 22. a 23. septembra 2016 sa uskutočnila vyšetrovacia návšteva Slovenska s cieľom zozbierať informácie o otázke využívania investícií do zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím, na základe ktorej vzniklo odporúčanie Komisii, aby preskúmala aktuálnu situáciu;

20.  opakovane pripomína prácu Komisie na podporu ratifikácie a rýchleho vykonávania Marrákešskej zmluvy o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania z roku 2013; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam svojho krátkeho uznesenia prijatého 3. februára 2016 o ratifikácii Marrákešskej zmluvy(5), v ktorom sa požaduje rýchla reakcia všetkých zainteresovaných strán s cieľom odblokovať dlhodobú situáciu s cieľom uľahčiť ratifikáciu na úrovni EÚ; poznamenáva, že Parlament a Rada dospeli k dohode o legislatívnych návrhoch Komisie o vykonávaní Marrákešskej dohody, ktoré sa stali záväznými(6);

21.  upriamuje pozornosť na dve výročné správy, výročnú správu o všetkých činnostiach výboru v roku 2015(7) a výročnú správu o práci európskeho ombudsmana v roku 2015(8), a na viaceré stanoviská výboru, ako napríklad o cezhraničnom uznávaní adopcií(9), o možnostiach EÚ na zlepšenie prístupu k liekom(10), o vykonávaní Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným dôrazom na záverečné poznámky výboru UNCRPD(11), o monitorovaní uplatňovania práva Únie: výročná správa za rok 2014(12) a o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015(13);

22.  poukazuje na podporu výboru pre európsku iniciatívu občanov; berie na vedomie návrh Komisie na revíziu nariadenia s cieľom zvýšiť jeho dôležitosť ako nástroja na demokratickú účasť; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nedokázala náležite zohľadniť nedávne úsilie o nelegislatívne uznesenie o európskej iniciatíve občanov, najmä stanovisko Výboru pre petície, čím zároveň náležite nedodržala medziinštitucionálnu dohodu; vyzýva Komisiu, aby počas nadchádzajúceho legislatívneho postupu zohľadnila stanovisko Výboru pre petície s cieľom dosiahnuť plné a účinné zapojenie občanov EÚ do rozhodovacieho procesu EÚ prostredníctvom európskej iniciatívy občanov;

23.  zdôrazňuje význam silnej spolupráce Parlamentu s európskou ombudsmankou a jej zapojenie do Európskej siete ombudsmanov; zdôrazňuje vynikajúce vzťahy medzi ombudsmankou a Výborom pre petície v inštitucionálnom rámci; osobitne oceňuje pravidelný prínos ombudsmanky k činnosti výboru počas celého roka; zdôrazňuje kľúčovú úlohu ombudsmanky pri zlepšovaní rozhodovacieho procesu a správy na úrovni EÚ, ktoré by mali byť čo najskôr úplne transparentné, nestranné a zamerané na účinnú a efektívnu ochranu práv občanov; podporuje súčasnú prácu ombudsmanky v rôznych oblastiach jej pôsobnosti vrátane iniciatív a strategických vyšetrovaní, ktoré sú prospešné nie iba pokiaľ ide o dobrú správu, ale aj pokiaľ ide o lepšie demokratické fungovanie Únie; víta iniciatívy, ktoré európsky ombudsman podnikol s cieľom lepšie využívať výhody potenciálu siete a posilniť jej viditeľnosť;

24.  víta ocenenie za dobrú správu (Award for Good Administration), ktoré úrad európskeho ombudsmana začal udeľovať v roku 2016 ako formu uznania zamestnancov, agentúr a orgánov inštitúcií EÚ, ktoré sa podieľajú na podpore dobrej správy pri výkone svojich každodenných povinností; požaduje, aby bol súčasný kódex dobrej správnej praxe povýšený na záväzné nariadenie vrátane okrem iného aj konkrétnych ustanovení na predchádzanie konfliktom záujmov na všetkých úrovniach v rámci inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ;

25.  podčiarkuje širokú škálu tém, ktorým sa podané petície venujú, od vnútorného trhu, spravodlivosti, energetiky a dopravy až po základné práva, zdravie, environmentálne právo, zdravotné postihnutie a dobré životné podmienky zvierat, ako aj rôzne dôsledky brexitu pre občanov; zdôrazňuje zvýšenie počtu petícií prijatých v roku 2016 o 10 % (1 569) a vyzýva európske inštitúcie, aby zabezpečili primerané personálne obsadenie služieb zodpovedných za vybavovanie petícií, najmä sekretariátu Výboru pre petície;

26.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila komplexnú analýzu súladu hodnotení v oblasti životného prostredia, ktoré vykonávajú členské štáty, s právnymi predpismi EÚ, pokiaľ ide o povolenia na realizáciu projektov v oblasti infraštruktúry, v súvislosti s ktorými občania prostredníctvom petícií poukázali na vážne riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie;

27.  upriamuje pozornosť na mnohé petície týkajúce sa postupov orgánov zastupujúcich záujmy dieťaťa a ochrany práv detí, najmä pokiaľ ide o cezhraničné situácie; uznáva prácu, ktorú vykonala pracovná skupina výboru pre záujmy dieťaťa; upriamuje pozornosť na krátky návrh uznesenia s názvom Ochrana najlepších záujmov dieťaťa (naprieč hranicami) v Európe, ktoré bolo prijaté v marci 2016; berie na vedomie návrh na prepracovanie nariadenia Brusel IIa o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí a konštatuje, že veľké množstvo problémov, ktorým sa venujú petície, ako napríklad problémy, ktoré sa týkajú postupov a praktík, ktoré používajú príslušné orgány členských štátov pri rozhodnutiach s nadnárodnými dôsledkami týkajúcimi sa maloletých detí, a konaní o vrátení v nadväznosti na medzinárodný únos dieťaťa rodičom, si vyžaduje dôkladnejšie preskúmanie s cieľom nájsť riešenia existujúcich problémov;

28.  zdôrazňuje trvale vysoký počet petícií týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat a opätovne vyjadruje poľutovanie nad oneskorením vykonávania stratégie Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015; považuje za nevyhnutné zaviesť novú stratégiu na úrovni EÚ, ktorá by preklenula všetky existujúce nedostatky a zabezpečila úplnú a účinnú ochranu dobrých životných podmienok zvierat prostredníctvom jasného a komplexného legislatívneho rámca, ktorý úplne spĺňa požiadavky článku 13 ZFEÚ;

29.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v prípade týkajúcom sa volebných práv osôb, ktoré nie sú občanmi v Estónsku a v Lotyšsku, nedošlo k žiadnemu významnému pokroku v nadväznosti na petíciu č. 0747/2016; zdôrazňuje, že akékoľvek zbytočné prieťahy môžu spôsobiť nedôveru v európske inštitúcie;

30.  zdôrazňuje významnú úlohu siete SOLVIT, ktorá občanom a podnikom poskytuje prostriedok na riešenie obáv z možného porušovania práva Únie zo strany orgánov verejnej moci v iných členských štátoch; vyzýva Komisiu a samotné členské štáty, aby podporili sieť SOLVIT s cieľom zlepšiť jej užitočnosť a zviditeľniť ju pre občanov; víta v tejto súvislosti akčný plán na posilnenie siete SOLVIT, ktorý Komisia zverejnila v máji 2017; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila urýchlené vykonanie tohto akčného plánu a podala Parlamentu správu o jeho výsledkoch;

31.  poukazuje na zlepšenia, ktoré prebehli na internetovom portáli pre petície; zdôrazňuje potrebu ďalších technických zlepšení internetového portálu na zabezpečenie toho, aby bol Výbor pre petície v plnej miere pripravený riešiť nečakané situácie, ako napríklad prudké zvýšenie počtu predložených petícií; považuje prebiehajúci technologický rozvoj a zlepšenú technickú kapacitu portálu za základný prvok bezproblémového petičného procesu; zdôrazňuje význam portálu ako jednoducho prístupnej komunikačnej brány pre občanov a predkladateľov petícií, ako aj pre používateľov mobilných zariadení a pre osoby so zdravotným postihnutím; očakáva rýchlu realizáciu zostávajúcich fáz projektu, čo umožní predkladateľom a podporovateľom petícií získať lepšie interaktívne skúsenosti a zvýšiť množstvo informácií v reálnom čase;

32.  požaduje cielenejšiu a aktívnejšiu tlačovú a komunikačnú službu a aktívnejšiu prítomnosť na sociálnych médiách, v dôsledku čoho bude práca výboru lepšie reagovať na problémy verejnosti;

33.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície Rade, Komisii, európskemu ombudsmanovi, vládam a parlamentom členských štátov, ich petičným výborom a ich vnútroštátnym ombudsmanom alebo obdobným príslušným orgánom.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0512.

(2)

Ú. v. EÚ C 51E, 22.2.2013, s. 66.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0102.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0361.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0037.

(6)

Ú. v. EÚ L 242, 20.9.2017, s. 1 a s. 6.

(7)

Stanovisko prijaté 30. novembra 2016.

(8)

Stanovisko prijaté 11. novembra 2016.

(9)

Stanovisko prijaté 21. apríla 2016.

(10)

Stanovisko prijaté 15. novembra 2016.

(11)

Stanovisko prijaté 27. apríla 2016.

(12)

Stanovisko prijaté 22. apríla 2016.

(13)

Stanovisko prijaté 12. októbra 2016.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Výbor pre petície podľa článku 216 ods. 7 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu podáva každoročne správu o výsledkoch svojich rokovaní. Cieľom tejto správy je zhrnúť prácu výboru za rok 2016.

Práca Výboru pre petície vyplýva z petičného práva obrátiť sa na Parlament, ktoré vykonávajú občania, a nie je priamo spojená s legislatívnym programom Komisie.

Podľa štatistík bolo Európskemu parlamentu predložených 1 569 petícií v roku 2016, čo predstavuje zvýšenie o 9,6 % v porovnaní s rokom 2015, v ktorom bolo prijatých 1 431 petícií. Používatelia internetového portálu pre petície majú možnosť petície podporiť. V roku 2015 podporilo 902 používateľov jednu alebo viacero petícií, pričom v roku 2016 podporu vyjadrilo sedemkrát viac používateľov (6 132).

Štatistická analýza petícií prijatých v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015

Spôsob podávania petícií

Podľa číselných údajov v tabuľkách zostal percentuálny podiel spôsobov podávania petícií stabilný. Podľa štatistík sa v roku 2015 a 2016 asi dve tretiny petícií predložilo elektronicky prostredníctvom internetového portálu pre petície a takmer tretina petícií bola prijatá tradičnou poštou.

2016

Spôsob podania petície

Počet petícií

%

E-mail

1067

68,0

List

501

32,0

2015

Spôsob podania petície

Počet petícií

%

E-mail

992

69,3

List

439

30,7

Status petícií podľa kalendárneho roku

Status petícií

Rok

Počet petícií

Otvorené

Uzavreté

2016

1.569

625

39.8 %

944

60.2 %

2015

1.431

239

16.7 %

1.192

83.3 %

2014

2.715

289

10.6 %

2.426

89.4 %

2013

2.891

367

12.7 %

2.524

87.3 %

2012

1.986

162

8.2 %

1.824

91.8 %

2011

1.414

81

5.7 %

1.333

94.3 %

2010

1.656

51

3.1 %

1.605

96.9 %

2009

1.924

18

0.9 %

1.906

99.1 %

2008

1.886

32

1.7 %

1.854

98.3 %

2007

1.506

29

1.9 %

1.477

98.1 %

2006

1.021

7

0.7 %

1.014

99.3 %

2005

1.016

3

0.3 %

1.013

99.7 %

2004

1.002

4

0.4 %

998

99.6 %

2003

1.315

0

0 %

1.315

100 %

2002

1.601

0

0 %

1.601

100 %

2001

1.132

0

0 %

1.132

100 %

2000

908

0

0 %

908

100 %

V tabuľke je uvedený stav petícií od roku 2000 do roku 2016. Vyplýva z nej, že väčšina petícií sa do jedného roka od spracovania uzavrie. Menej ako desatina petícií zostáva otvorených viac ako štyri roky a niekoľko osobitných petícií zostalo otvorených dlhšie ako desať rokov (štyri petície z roku 2004, tri petície z roku 2005, sedem petícií z roku 2006). Väčšina z týchto petícií sa týka prebiehajúcich konaní o nesplnení povinnosti pred Súdnym dvorom alebo problémov, ktoré členovia výboru chcú skúmať bližšie.

Spracovanie petícií

2016

Rozhodnutie o petícii

Počet petícií

%

Prípustné

1110

70,8

Neprípustné

450

28,6

Stiahnuté pred rozhodnutím

10

0,6

2015

Rozhodnutie o petícii

Počet petícií

%

Prípustné

943

65,9

Neprípustné

483

33,8

Stiahnuté pred rozhodnutím

5

0,3

Ako je možné odvodiť z tabuľky, od roku 2015 do roku 2016 sa počet petícií, ktoré boli vyhlásené za prípustné, zvýšil o 4,9 percentuálneho bodu. Zároveň sa počet petícií, ktoré boli vyhlásené za neprípustné, znížil o 5,2 percentuálneho bodu. Ide o trend, ktorý bol spozorovaný už v období rokov 2014 až 2015.

Počet petícií podľa krajiny

V nasledujúcich dvoch tabuľkách sú z celkového, ako aj z percentuálneho hľadiska znázornené zmeny v petíciách podľa krajiny v roku 2015 a v roku 2016. Osem krajín, z ktorých pochádzalo najviac petícií, zostalo nezmenených, zmenilo sa však ich poradie. Došlo k nárastu podielu petícií z Talianska o 4,8 percentuálneho bodu. Ďalší významný nárast sa týka podielu petícií prijatých zo Spojeného kráľovstva. V roku 2015 bolo zo Spojeného kráľovstva prijatých 3,0 % petícií, v roku 2016 to bolo 7,4 % petícií (nárast o 4,4 percentuálneho bodu).

K určitým zmenám došlo aj v spodnej časti zoznamu. V roku 2015 sa ako tri krajiny z najmenším počtom prijatých petícií umiestnili tri pobaltské štáty, pričom v roku 2016 to bolo Luxembursko, Slovinsko a Lotyšsko.

Podiel petícií prijatých z krajín mimo EÚ zostal na tej istej úrovni.

2016

Krajina

Petície

%

Taliansko

329

17,1

Nemecko

209

10,9

Španielsko

157

8,2

Spojené kráľovstvo

142

7,4

Rumunsko

91

4,7

Poľsko

66

3,4

Francúzsko

60

3,1

Grécko

54

2,8

Ostatné štáty EÚ

236

12,4

Ostatné krajiny

82

4,3

2015

Krajina

Petície

%

Španielsko

213

12,9

Taliansko

203

12,3

Nemecko

153

9,3

Rumunsko

104

6,3

Poľsko

57

3,5

Spojené kráľovstvo

49

3,0

Francúzsko

47

2,8

Grécko

40

2,4

Ostatné štáty EÚ

228

13,7

Ostatné krajiny

66

4,0

Počet petícií podľa krajiny v roku 2016

 

Jazyky petícií

V roku 2016 boli petície prijaté v 22 úradných jazykov Európskej únie. V tabuľkách sú znázornené zmeny v poradí jazykov, ktoré predkladatelia používali od roku 2015 do roku 2016. Zatiaľ čo nemecký jazyk bol v roku 2015 najpoužívanejší, v roku 2016 už išlo o tretí najpoužívanejší jazyk. Na prvé miesto sa posunul anglický jazyk (z 18,8 % na 23,6 %) a na druhé miesto taliansky jazyk (z 18,2 % na 22,9 %). Tieto tri jazyk spolu so španielskym jazykom sa použili vo viac ako troch štvrtinách (76,4 %) prijatých petícií. Troma najmenej využívanými jazykmi boli pobaltské jazyky (dve petície v estónčine a dve v litovčine, jedna petícia v lotyštine).

2016

Jazyk petície

Počet petícií

%

Angličtina

371

23,6

Taliančina

360

22,9

Nemčina

296

18,9

Španielčina

172

11,0

Francúzština

87

5,5

Rumunčina

71

4,5

Poľština

62

4,0

Gréčtina

39

2,5

Ostatné

111

7,1

2015

Jazyk petície

Počet petícií

%

Nemčina

306

21,4

Angličtina

269

18,8

Taliančina

260

18,2

Španielčina

230

16,1

Francúzština

71

5,0

Rumunčina

71

5,0

Poľština

66

4,6

Ostatné

158

11,0

Počet petícií v roku 2016 podľa jazyka

 

Štátna príslušnosť predkladateľov petícií

Pokiaľ ide o štátnu príslušnosť, najväčšie zvýšenie v roku 2016 oproti roku 2015 možno pozorovať pri počte petícií zo Spojeného kráľovstva (nárast o 3,7 percentuálneho bodu) a Talianska (nárast o 4,8 percentuálneho bodu), pričom Taliansko sa presunulo na vrchol zoznamu.

2016

Štátna príslušnosť hlavného predkladateľa petície

Počet petícií

%

Taliansko

376

23,9

Nemecko

298

18,9

Španielsko

180

11,4

Spojené kráľovstvo

138

8,8

Rumunsko

97

6,2

Poľsko

77

4,9

Francúzsko

71

4,5

Grécko

66

4,2

Iné

270

17,2

2015

Štátna príslušnosť hlavného predkladateľa petície

Počet petícií

%

Nemecko

294

20,5

Taliansko

275

19,1

Španielsko

225

15,7

Rumunsko

104

7,2

Poľsko

91

6,3

Spojené kráľovstvo

74

5,1

Francúzsko

63

4,4

Grécko

40

2,8

Ostatné

270

18,8

Počet petícií v roku 2016 podľa štátnej príslušnosti

 

Zo znázornenia vyplýva, že hlavné zvýšenia v príslušných údajoch Počet petícií podľa krajiny, Jazyk predkladateľov petícií a Štátna príslušnosť predkladateľov petícií sa týkajú Talianska/taliančiny a Spojeného kráľovstva/angličtiny. Dôvody týchto zvýšení vyplývajú zo skutočnosti, že v roku 2016 boli dve hlavné témy petícií prednesené v Taliansku a v Spojenom kráľovstve.

Hlavné témy petícií

Oproti posledným rokom boli v roku 2016 hlavnou oblasťou znepokojenia predkladateľov petícií otázky týkajúce sa vnútorného trhu. Dôvodom tejto skutočnosti je značný počet petícií prijatých vo veci údajného porušovania základných práv koncesionárov v námornom priestore, ktorý sa nachádza vo vlastníctve štátu, a riadneho uplatňovania smernice 2006/123/ES (smernica o službách) v Taliansku.

2016

Témy petícií

Počet petícií

%

Vnútorný trh

266

10,5

Spravodlivosť

179

7,1

Základné práva

178

7,0

Životné prostredie

158

6,2

Vlastníctvo a reštitúcie

115

4,5

Zdravie

111

4,4

Sociálne veci

93

3,7

Zamestnanosť

72

2,8

Doprava

52

2,0

Vzdelávanie a kultúra

47

1,9

2015

Témy petícií

Počet petícií

%

Životné prostredie

174

9,2

Spravodlivosť

142

7,5

Vnútorný trh

140

7,4

Základné práva

84

4,4

Doprava

84

4,4

Zdravie

78

4,1

Zamestnanosť

75

4,0

Sociálne veci

60

3,2

Vzdelávanie a kultúra

57

3,0

Vlastníctvo a reštitúcie

32

1,7

Hlavné témy petícií v roku 2016

 

Internetový portál pre petície

Internetový portál pre petície bol zriadený koncom roku 2014 a výrazne zlepšil spracovanie petícií. Na portáli si predkladateľ petície môže vytvoriť používateľské konto, predložiť petíciu, vložiť príslušné podporné dokumenty a vyjadriť podporu existujúcim prípustným petíciám alebo sa k nim pripojiť. Občania na portáli nájdu aj informácie o práci Výboru pre petície a iné možné mechanizmy nápravy prostredníctvom EÚ alebo vnútroštátnych sietí, ako je SOLVIT, európskeho ombudsmana, národných ombudsmanov alebo výborov pre petície národných parlamentov. Vysoké počty prichádzajúcich petícií týkajúcich sa talianskych pobrežných koncesií alebo tých, ktoré prišli v nadväznosti na referendum v Spojenom kráľovstve, si vyžiadali rýchle reakcie ako zo strany sekretariátu výboru, tak aj zo strany príslušných technických útvarov Parlamentu. Možnosti portálu sa vzhľadom na jeho súčasný dizajn prejavujú ako obmedzené. Pre bezproblémový petičný proces je nevyhnutne potrebný ďalší technologický rozvoj.

Vzťahy s Komisiou

Komisia je prvým partnerom Výboru pre petície pri spracovaní petícií, keďže ide o inštitúciu EÚ zodpovednú za zabezpečovanie uplatňovania a dodržiavania práva Únie. Príslušné útvary oboch inštitúcií v posledných rokoch nadviazali dobré pracovné vzťahy. Napriek tomu, že lehoty čakania na odpovede Komisie na petície sa zlepšili (v priemere tri až štyri mesiace), výbor vidí potrebu ďalšieho zlepšovania, čo sa týka odpovedí zo strany Komisie. Výbor opakuje svoju žiadosť o pravidelné aktuálne informácie o priebehu konaní o nesplnení povinností a o včasný prístup k relevantným dokumentom Komisie o porušovaní povinností a ku konaniam v rámci projektu EU Pilot, ktoré sa týkajú existujúcich petícií.

Ako súčasť ročného cyklu štruktúrovaného dialógu sa prvý podpredseda Timmermans, komisár zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy, právny štát, Chartu základných práv a lepšiu právnu reguláciu, zúčastnil na podrobnej výmene názorov na schôdzi výboru 19. apríla 2016. Na schôdzi sa podpredseda zaviazal, že preskúma možnosti ako pomôcť Výboru pre petície pri zaobchádzaní s vnútroštátnymi orgánmi členských štátov. Výbor trvá na tom, aby Komisia identifikovala prostriedky na posilnenie spolupráce s orgánmi členských štátov.

Vzťahy s Radou

Výbor pre petície víta prítomnosť zástupcov Rady na schôdzach výboru, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že táto prítomnosť sa nepremietla do aktívnejšej spolupráce, ktorá by mohla odblokovať petície, v prípade ktorých by mala spolupráca s členskými štátmi rozhodujúci význam. Napriek tomu výbor berie na vedomie úsilie viacerých členských štátov o aktívne prispievanie do diskusie o príslušných petíciách na schôdzach výboru.

Vzťahy s európskym ombudsmanom

Výbor pre petície má dobré vzťahy s úradom európskeho ombudsmana. Tento úrad bol zastúpený pri viacerých príležitostiach vo Výbore pre petície, ako napríklad počas vypočutia na tému Transparentnosť a slobodný prístup k informáciám v inštitúciách EÚ 21. júna 2016 a na seminári na tému Práva osôb so zdravotným postihnutím na príklade petícií z 9. novembra 2016. Ombudsmanka Emily O’Reillyová predložila svoju výročnú správu za rok 2015 na schôdzi výboru 20. júna 2016.

Výbor pre petície víta viaceré iniciatívy, ktoré uviedla európska ombudsmanka s cieľom zlepšiť využívanie výhod potenciálu Európskej siete ombudsmanov, ktorej členom je aj Výbor pre petície. V roku 2016 sa napríklad začalo udeľovať ocenenie za dobrú správu, ktoré bolo po prvýkrát udelené 30. marca 2017 vo viacerých kategóriách, ako napríklad poskytovanie služieb so zameraním na občana. Ocenením sa napomáha zlepšovaniu kvality správy EÚ vo verejnom záujme.

Návštevy na účely zistenia potrebných skutočností

•  Od 8. do 10. februára 2016 prebiehala služobná cesta na účely zistenia potrebných skutočností v Španielsku v nadväznosti na prijatie viacerých petícií týkajúcich sa možného porušovania rámcovej smernice o vode (smernica 2000/60/ES) v rámci španielskeho plánu manažmentu povodia pre rieky Ebro a Tajo. V správe o služobnej ceste prijatej 13. júla 2016 sa zdôrazňuje význam zhody jednotlivých posudzovaní vplyvov na životné prostredie v rôznych častiach rieky a strategického environmentálneho hodnotenia plánu manažmentu povodia pre každú rieku.

•  22. a 23. septembra 2016 prebehla služobná cesta na Slovensko na účely zisťovania odpovedí na otázky týkajúce sa vplyvu Európskej únie na kvalitu života osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sú inštitucionalizované, a teda nezačlenené do spoločnosti. Rozhodnutie, že táto téma sa preskúma v Slovenskej republike, bolo založené na zachovaní geografickej rovnováhy vzhľadom na služobné cesty, ktoré výbor PETI uskutočnil v minulosti. Služobná cesta vychádzala z prístupu založeného na základných právach a týkajúceho sa využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ na údržbu (renovácia, rozširovanie alebo výstavba) zariadení poskytujúcich dlhodobý pobyt osobám so zdravotným postihnutím na Slovensku. V správe o služobnej ceste prijatej 29. novembra 2016 sa na Európsku komisiu nalieha, aby podrobnejšie preskúmala situáciu investícií do inštitúcií pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku a aby podporila systematické hodnotenie pokroku a efektívnosti prechodu z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú, a nabáda Výbor Parlamentu pre rozpočet, aby ďalej preskúmal túto záležitosť.

•  Plánované boli ďalšie dve návštevy na účely zistenia potrebných skutočností: v Írsku od 17. do 19. mája 2016 a v Taranto (Taliansko) od 2. do 4. novembra 2016. Obe služobné cesty boli zrušené.

Verejné vypočutia

•  Výbor pre petície 23. februára 2016 zorganizoval vypočutie na tému Brať vážne obavy občanov: rozšíriť rozsah pôsobnosti Charty základných práv EÚ (článok 51). V čoraz väčšom počte petícií predkladaných Parlamentu po nadobudnutí platnosti Charty základných práv EÚ v decembri 2009 sa na chartu odkazovalo ako na právny základe pre údajné porušovanie základných práv. Počas vypočutia boli získané informácie o účinnosti ochrany poskytovanej občanom v rámci súčasného systému ochrany základných práv v EÚ a v členských štátoch. Počas vypočutia bola prezentovaná štúdia, ktorú si nechal vypracovať politický útvar C na tému Výklad článku 51 Charty základných práv EÚ: dilema prísnejšieho alebo širšieho uplatňovania charty pri vnútroštátnych opatreniach.

•  Dňa 15. marca 2016 sa konalo vypočutie na tému Občianstvo Únie v praxi: naše spoločné hodnoty, práva a demokratická účasť, na ktorého organizácii sa spoločne podieľali Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výbor pre právne veci a Výbor pre ústavné veci.

•  Dňa 21. júna 2016 sa konalo tretie vypočutie na tému Transparentnosť a slobodný prístup k informáciám v inštitúciách EÚ. Vzhľadom na viaceré predložené petície, v ktorých sa občania sťažujú na určitý nedostatok transparentnosti na vnútroštátnej a európskej úrovni, obzvlášť v otázkach týkajúcich sa životného prostredia, bolo cieľom vypočúvania preskúmať úspech a nedostatky právneho rámca EÚ a praxe v tejto oblasti. Diskutovalo sa o možných zlepšeniach a potrebe vyrovnaného prístupu na pomedzí transparentnosti a zachovávania dôvernosti v kontexte rokovaní na úrovni EÚ a o praxi v inštitúciách EÚ a občianskej spoločnosti.

•  Štvrté vypočúvanie výboru sa konalo 11. októbra 2016 na tému Prekážky pre občanov EÚ slobodne sa pohybovať a pracovať na vnútornom trhu.

•  Nakoniec je potrebné uviesť aj skutočnosť, že väčšina koordinátorov Výboru pre petície sa po tretí nadväzujúci rok rozhodla nezorganizovať verejné vypočúvanie o nemeckých vojnových reparáciách, na ktoré sa vzťahuje petícia 2214/2014.

Kľúčové otázky

Brexit

Výboru pre petície bolo doručené veľké množstvo petícií týkajúcich sa brexitu (147 petícií od januára 2016 do júna 2017, z toho 120 petícií v roku 2016), ktoré sa vzťahujú na občanov EÚ v Spojenom kráľovstve, občanov Spojeného kráľovstva v EÚ, ako aj na občanov Spojeného kráľovstva v Spojenom kráľovstve. Obavy, na ktoré predkladatelia upozorňovali v prevažnej väčšine týchto petícií, sa týkajú vykonávania práv vyplývajúcich z občianstva EÚ. Výbor pre petície podporuje záväzok Komisie v plnej miere zaručiť práva dotknutých občanov EÚ počas rokovaní o brexite a po ukončení členstva Spojeného kráľovstva v Európskej únii.

Problematika zdravotného postihnutia

V mnohých petíciách predložených Európskemu parlamentu sa poukazuje na prekážky, s ktorými sa stretávajú osoby so zdravotným postihnutím v rôznych oblastiach, ako je prístup k verejnej doprave, používanie posunkových rečí, financovanie alebo prístup k vzdelávaniu. Výbor pre petície si nechal vypracovať štyri štúdie o rôznych témach týkajúcich sa otázok zdravotného postihnutia, ktoré uskutočnila tematická sekcia C:

•  Európske štrukturálne a investičné fondy a osoby so zdravotným postihnutím:Focus on the Situation in Slovakia (Situácia na Slovensku: hĺbková analýza) (september 2016) pri príprave služobnej cesty na Slovensko na účely zistenia potrebných skutočností;

•  Ochranná úloha Výboru pre petície v rámci realizácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím – aktualizácia z roku 2016 (november 2016);

•  Európske štrukturálne a investičné fondy a osoby so zdravotným postihnutím v Európskej únii (november 2016);

•  Marrákešska dohoda (november 2016).

Európsky parlament 3. februára 2016 prijal uznesenie o ratifikácii Marrákešskej zmluvy na základe prijatých petícií, v ktorom vyzýva Radu a členské štáty, aby urýchlili proces ratifikácie. Výbor pre petície s potešením víta skutočnosť, že Parlament a Rada dosiahli dohodu o legislatívnom návrhu Komisie o vykonávaní Marrákešskej dohody.

Dňa 9. novembra 2016 sa konal seminár s názvom Práva osôb so zdravotným postihnutím na príklade petícií, ktorý organizovala tematická sekcia C. Seminár bol súčasťou cyklu každoročných udalostí, ktoré Výbor pre petície zamýšľa organizovať vo vzťahu k jeho ochrannej role v rámci vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD).


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

2

9

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Laurenţiu Rebega, Virginie Rozière, Yana Toom, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Demetris Papadakis, Julia Pitera, Sven Schulze, Igor Šoltes, Ángela Vallina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Inés Ayala Sender


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

18

+

ALDE Group

ECR Group

EFDD Group

GUE/NGL Group

S&D Group

Verts/ALE Group

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

Rikke Karlsson

Eleonora Evi

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Ángela Vallina

Inés Ayala Sender, Andrea Cozzolino, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière

Margrete Auken, Igor Šoltes, Tatjana Ždanoka

2

-

ECR Group

ENF Group

Notis Marias

Laurenţiu Rebega

 

9

0

PPE Group

Heinz K. Becker, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Roberta Metsola, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Sven Schulze, Jarosław Wałęsa

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia