ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст)

30.11.2017 - (COM(2016)0411 – C8‑0322/2016 – 2016/0190(CNS)) - *

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Тадеуш Звефка
(Преработка – член 104 от Правилника за дейността)


Процедура : 2016/0190(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0388/2017
Внесени текстове :
A8-0388/2017
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст)

(COM(2016)0411 – C8‑0322/2016 – 2016/0190(CNS))

(Специална законодателна процедура - консултация – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0411),

–  като взе предвид член 81, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0322/2016),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове[1],

–  като взе предвид членове 104 и 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по петиции (A8-0388/2017),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  одобрява предложението на Комисията, така както е адаптирано към препоръките на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията и както е изменено по-долу;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета 34 е бил съществено изменян 35. Поради необходимостта от по-нататъшни изменения посоченият регламент следва да бъде преработен в интерес на постигането на яснота.

(1)  Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета 34 е бил съществено изменян 35. Поради необходимостта от по-нататъшни абсолютно наложителни изменения посоченият регламент следва да бъде преработен в интерес на постигането на яснота. Такива изменения на регламента ще помогнат да се засили правната сигурност и да се увеличи гъвкавостта, както и да се гарантира, че достъпът до съдебни производства е по-добър и че тези производства се провеждат по-ефикасно. В същото време промените в настоящия регламент ще помогнат да се гарантира, че държавите членки запазват пълен суверенитет по отношение на материалното право относно родителската отговорност.

__________________

__________________

34 Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (ОВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1).

34 Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (ОВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1).

35 Вж. приложение V.

35 Вж. приложение V.

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Гладкото и правилно функциониране на едно европейско пространство на правосъдие при зачитане на различните правни системи и традиции на държавите членки е от жизненоважно значение за Съюза. В тази връзка следва допълнително да се засили взаимното доверие в правосъдните системи на останалите държави членки. Съюзът си поставя за цел създаването, поддържането и развитието на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което са гарантирани свободното движение на хора и достъпът до правосъдие. С оглед на постигането на тези цели, следва да бъдат укрепени правата на лицата, по-специално на децата, в хода на съдебни производства, така че да се улеснят сътрудничеството между съдебните и административните органи и изпълнението на решения по семейноправни въпроси с трансгранични последици. Необходимо е да се засили взаимното признаване на решения по гражданскоправни въпроси, да се опрости достъпът до правосъдие и да се подобри обменът на информация между органите на държавите членки.

(3)  Гладкото и правилно функциониране на едно европейско пространство на правосъдие при зачитане на различните правни системи и традиции на държавите членки е от жизненоважно значение за Съюза. В тази връзка следва допълнително да се засили взаимното доверие в правосъдните системи на останалите държави членки. Съюзът си поставя за цел създаването, поддържането и развитието на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което са гарантирани свободното движение на хора и достъпът до правосъдие. С оглед на постигането на тези цели е необходимо да бъдат укрепени правата на лицата, по-специално на децата, в хода на съдебни производства, така че да се улеснят сътрудничеството между съдебните и административните органи и изпълнението на решения по семейноправни въпроси с трансгранични последици. Необходимо е да се засили взаимното признаване на решения по гражданскоправни въпроси, да се опрости достъпът до правосъдие и да се подобри обменът на информация между органите на държавите членки, като се гарантира точна проверка на недискриминационния характер на използваните от страна на компетентните органи на държавите членки процедури и практики за защита на висшите интереси на детето, както и на свързаните основни права.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  За тази цел Съюзът трябва да приеме, между другото, мерки в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранични последици, по-специално когато това е необходимо за правилното функциониране на вътрешния пазар.

(4)  За тази цел Съюзът приема, между другото, мерки в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранични последици, по-специално когато това е необходимо за свободното движение на лицата и за правилното функциониране на вътрешния пазар.

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  За да се подобри съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранично значение, е необходимо съдебно обучение, по-специално по отношение на трансграничното семейно право. Дейности по обучение, като например семинари и обмен, са необходими както на равнището на Съюза, така и на национално равнище, за да се повиши осведомеността за настоящия регламент, за неговото съдържание и последици, както и за да се изгради взаимно доверие сред държавите членки в националните им съдебни системи.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  За да се гарантира равенството на всички деца, настоящият регламент следва да обхване всички решения относно родителската отговорност, включително мерките за защита на децата , които нямат каквато и да е било връзка с брачно производство или с други производства .

(6)  За да се гарантира равенството на всички деца, настоящият регламент следва да обхване всички решения относно родителската отговорност, включително мерките за защита на децата, които нямат каквато и да е било връзка с брачно производство.

Обосновка

Формулировката не е в съответствие с член 1, параграф 3 от същия регламент.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Съгласно настоящия регламент разпоредбите относно компетентността следва да прилагат също така по отношение на всички деца, които се намират на територията на Европейския съюз и чието обичайно местопребиваване не може да бъде установено. В обхвата на тези правила следва да влизат по-специално децата бежанци или децата, които са международно разселени по социално-икономически причини или поради безредиците, настъпили в страните им.

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Настоящият регламент следва да зачита изцяло правата, предвидени в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“), и по-специално правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, предвидено в член 47 от Хартата, както и на правото на зачитане на личния и семейния живот, предвидено в член 7 от Хартата, и правата на детето, предвидени в член 24 от Хартата.

Изменение     8

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Основанията за определяне на компетентността по въпросите, свързани с родителската отговорност, са оформени в светлината на висшите интереси на детето и следва да се прилагат в съответствие с тях. Всяко позоваване на висшите интереси на детето следва да се тълкува в светлината на член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от 20 ноември 1989 г.

(13)  Основанията за определяне на компетентността по въпросите, свързани с родителската отговорност, следва винаги да бъдат оформени в светлината на висшите интереси на детето и следва да се прилагат при отчитане на тези интереси. Всяко позоваване на висшите интереси на детето следва да се тълкува в светлината на членове 7, 14, 22 и 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от 20 ноември 1989 г. Задължително е държавата членка, органите на която са компетентни съгласно настоящия регламент по съществото на въпрос, свързан с родителската отговорност, да гарантира след вземане на окончателно решение, което предвижда връщането на детето, защитата на висшия интерес и основните права на детето след връщането на детето, по-специално когато то е в контакт с двамата родители.

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  Значението на термина „обичайно местопребиваване“ следва да се тълкува от органите въз основа на определенията за всеки отделен случай и при отчитане на конкретните обстоятелства на случая.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Ако обичайното местопребиваване на детето се промени след законно преместване, компетентността трябва да последва детето, за да се поддържа близостта. Това следва да се прилага, както в случаите, когато все още няма висящо производство, така и при висящо производство. При висящо производство обаче страните могат да се договорят в интерес на ефикасността на правосъдието да се запази компетентността на съдилищата на държавата членка, в която е висящото производството, до вземане на окончателното решение, при условие че това отговаря на висшите интереси на детето. Тази възможност е от особено значение в случаите, когато производствата са почти приключили и единият родител желае да се премести в друга държава членка с детето.

(15)  Ако обичайното местопребиваване на детето се промени след законно преместване, компетентността трябва да последва детето, за да се поддържа близостта. При висящо производство обаче страните могат да се договорят в интерес на ефикасността на правосъдието да се запази компетентността на съдилищата на държавата членка, в която е висящото производството, до вземане на окончателното решение, при условие че това отговаря на висшите интереси на детето. От друга страна, висящите производства, които имат за предмет правото на упражняване на родителски права и правото на лични отношения с детето, следва да бъдат приключени с окончателно решение, за да не могат лицата, които упражняват родителски права, да преместят детето в друга държава с цел избягване по този начин на решение на орган, което би било е техен ущърб, освен ако страните решат, че висящото производство следва да бъде прекратено.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Настоящият регламент не трябва да възпира органите на държава членка, които нямат компетентност по същество, да налагат временни, включително защитни мерки, в неотложни случаи, по отношение на личността или имуществото на детето , намиращо се в тази държава членка . Тези мерки следва да се признават и изпълняват във всички други държави членки, включително държавите членки, компетентни съгласно настоящия регламент, докато компетентен орган в такава държава членка вземе мерките, които смята за подходящи. Мерките, постановени от съд в една държава членка, обаче следва единствено да бъдат изменени или заменени от мерки, взети от съд на държавата членка, която има компетентност по съществото на въпросите. Даден орган, който има компетентност само за временни, включително защитни мерки, следва, ако е сезиран с молба по същество, да обяви служебно, че не е компетентен. Доколкото защитата на висшите интереси на детето налага това, органът следва да информира, пряко или чрез централния орган, органа на държавата членка, която е компетентна по същество съгласно настоящия регламент, относно предприетите мерки. Въпреки това липсата на информиране на органа на друга държава членка не следва да бъде основание за непризнаване на мярката.

(17)  Настоящият регламент не следва да възпира органите на държава членка, които нямат компетентност по същество, да налагат в неотложни случаи, като например в случаи на домашно или основано на пола насилие, временни мерки, включително защитни мерки, по отношение на личността или имуществото на детето, намиращо се в тази държава членка. Тези мерки следва да се признават и изпълняват във всички други държави членки, включително държавите членки, компетентни съгласно настоящия регламент, докато компетентен орган в такава държава членка вземе мерките, които смята за подходящи. Мерките, постановени от съд в една държава членка, обаче следва единствено да бъдат изменени или заменени от мерки, взети от съд на държавата членка, която има компетентност по съществото на въпросите. Даден орган, който има компетентност само за временни мерки, включително защитни мерки, следва, ако е сезиран с молба по същество, да обяви служебно, че не е компетентен. Доколкото защитата на висшите интереси на детето налага това, органът следва да информира без неоправдано забавяне, пряко или чрез централния орган, органа на държавата членка, която е компетентна по същество съгласно настоящия регламент, относно предприетите мерки. Въпреки това липсата на информиране на органа на друга държава членка не следва да бъде основание за непризнаване на мярката.

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  В изключителни случаи органите на държавата членка на обичайно местопребиваване на детето може да не са най-подходящите органи за разглеждане на случая. В защита на висшите интереси на детето, като изключение и при спазването на определени условия, органът , който е компетентен, може да прехвърли своята компетентност по конкретен случай на органа на друга държава членка, ако този орган е по-подходящ да разгледа случая. В този случай обаче на втория орган не трябва да бъде позволено да прехвърля компетентността на трети орган.

(18)  Особено внимание следва да се обърне на факта, че в изключителни случаи, като например домашно или основано на пола насилие, органите на държавата членка на обичайно местопребиваване на детето може да не са най-подходящите органи за разглеждане на случая. Като изключение и при спазването на определени условия, органът, който е компетентен, може да прехвърли своята компетентност по конкретен случай на органа на друга държава членка, ако този орган е по-подходящ да разгледа случая. В този случай обаче трябва първо да се получи съгласието на втория орган, тъй като след като веднъж е приел да разгледа случая, той не може да прехвърля компетентността на трети орган. Преди прехвърлянето на компетентността е необходимо да се разгледат и да се отчетат изцяло висшите интереси на детето.

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Производствата по въпроси, свързани с родителската отговорност, по силата на настоящия регламент, както и производствата за връщане по силата на Хагската конвенция от 1980 г. следва да зачитат правото на детето да изразява свободно своите възгледи и да отдават дължимото значение на тези възгледи при оценката на висшите интереси на детето. Изслушването на детето в съответствие с член 24, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 12 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето играе важна роля в прилагането на настоящия регламент. Този регламент обаче не цели да определя как да бъде изслушано детето, например дали детето се изслушва от самия съдия или от специално обучен експерт, който впоследствие докладва на съда, или дали детето се изслушва в съдебната зала или на друго място.

(23)  Производствата по въпроси, свързани с родителската отговорност, по силата на настоящия регламент, както и производствата за връщане по силата на Хагската конвенция от 1980 г. следва да зачитат правото на детето да изразява свободно своите възгледи и да отдават дължимото значение на тези възгледи при оценката на висшите интереси на детето. Изслушването на детето в съответствие с член 24, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, член 12 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето и Препоръката на Съвета на Европа относно участието на децата и младите хора до 18-годишна възраст 1a играе важна роля в прилагането на настоящия регламент. Настоящият регламент обаче не цели да определя общи минимални стандарти относно процедурата за изслушване на детето, която все още се урежда от националните разпоредби на държавите членки.

 

______________

 

1a CM/Rec(2012)2 oт 28 март 2012 г.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  За възможно най-бързо приключване на производствата за връщане по Хагската конвенция от 1980 г. държавите членки следва да съсредоточат компетентността за такива производства в едно или повече съдилища, като по целесъобразност отчитат своите вътрешни структури за правораздаване. Съсредоточаването на компетентност в ограничен брой съдилища в рамките на дадена държава членка е важен и ефективен инструмент за ускоряване на разглеждането на делата за отвличане на деца в няколко държави членки, тъй като съдиите, които разглеждат по-голям брой такива дела, развиват специални експертни познания. В зависимост от структурата на правната система компетентността по дела за отвличане на деца би могла да бъде съсредоточена в един съд за цялата държава или в ограничен брой съдилища, като за отправна точка се използва, например, броят на апелативните съдилища и компетентността за международно отвличане на деца се съсредоточи в един първоинстанционен съд в рамките на всеки район на апелативен съд. Всяка инстанция следва да постанови решението си не по-късно от шест седмици след подаването на молбата или жалбата до нея. Държавите членки следва да ограничат до едно броя на възможните обжалвания срещу решение за предоставяне или отказ на връщане на детето съгласно Хагската конвенция от 1980 г. относно отвличането на деца.

(26)  За възможно най-бързо приключване на производствата за връщане по Хагската конвенция от 1980 г. държавите членки следва да съсредоточат компетентността за такива производства в ограничен брой съдилища, като по целесъобразност отчитат своите вътрешни структури за правораздаване. Съсредоточаването на компетентност в ограничен брой съдилища в рамките на дадена държава членка е важен и ефективен инструмент за ускоряване на разглеждането на делата за отвличане на деца в няколко държави членки, тъй като съдиите, които разглеждат по-голям брой такива дела, развиват специални експертни познания. В зависимост от структурата на правната система компетентността по дела за отвличане на деца би могла да бъде съсредоточена в ограничен брой съдилища, като за отправна точка се използва например броят на апелативните съдилища и компетентността за международно отвличане на деца се съсредоточи в един първоинстанционен съд в рамките на всеки район на апелативен съд, без да се нарушава обаче правото на страните на достъп до правосъдие и бързото провеждане на производствата за връщане. Всяка инстанция следва да постанови решението си не по-късно от шест седмици след подаването на молбата или жалбата до нея. Държавите членки следва да ограничат до едно броя на възможните обжалвания срещу решение за предоставяне или отказ на връщане на детето съгласно Хагската конвенция от 1980 г. относно отвличането на деца. Освен това следва да се гарантира, че съдебните решения, постановени в една държава членка, се признават в друга държава членка. Когато е постановено решение по дадено съдебно производство, е необходимо то да бъде също така признато навсякъде в Европейския съюз, особено в интерес на децата.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Във всички случаи, свързани с деца, и особено в случаите на международно отвличане на деца, съдебните и административните органи следва да обмислят възможността за постигане на доброволно уреждане на спора чрез медиация и други подходящи средства с помощта, когато е уместно, на съществуващите мрежи и подпомагащи структури за медиация при трансгранични спорове, свързани с родителската отговорност. Тези усилия обаче не следва да водят до необосновано удължаване на производството за връщане по Хагската конвенция от 1980 г.

(28)  Провеждането на медиация може да има голямо значение за прекратяване на спора във всички случаи, свързани с деца, и особено в случаите на трансгранични спорове между родители относно упражняването на родителски права и правото на лични отношения с детето и в случаите на международно отвличане на деца. Също така с оглед на увеличаване на трансграничните спорове за упражняване на родителски права в целия Европейски съюз, когато не е налична международната рамка в резултат на последните миграционни потоци, медиацията често се е доказвала като единственото правно средство за подпомагане на семействата да постигнат уреждане на семейните спорове бързо и по взаимно съгласие. С цел насърчаване на медиацията в такива случаи съдебните или административните органи, подпомагани по целесъобразност от съществуващите мрежи и подпомагащи структури за медиация при трансгранични спорове, свързани с родителската отговорност, следва да подпомагат страните преди или по време на съдебното производство, при избора на подходящи медиатори и при организирането на медиацията. На страните следва да се предоставя финансово подпомагане за провеждане на медиацията, което да бъде най-малко в същия размер, както подпомагането, което са получили или биха получили за правна помощ. Тези усилия обаче не следва да водят до необосновано удължаване на производството за връщане по Хагската конвенция от 1980 г., нито до задължително участие на жертвите на каквито и да било форми на насилие, включително домашно насилие, в производството по медиация.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 28 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28a)  За да се предложи ефективна алтернатива на съдебните производства по национални или международни семейни спорове, от решаващо значение е участващите медиатори да са преминали подходящо специализирано обучение. Обучението следва да обхваща по-конкретно правната уредба на трансграничните семейни спорове, междукултурни познания и инструменти за управление на високо конфликтни ситуации, като същевременно винаги се взема предвид висшият интерес на детето. Обучението на съдии, като потенциални ключови субекти, препращащи към медиация, следва също така да разглежда начините за насърчаване на страните да започнат медиация възможно най-рано и начините за включване на медиацията в съдебните производства и в определения срок на производствата по Хагската конвенция за международното отвличане на деца, без да се причинява ненужно забавяне.

Изменение     17

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Когато съдът на държавата членка, в която детето е било неправомерно отведено или задържано, реши да откаже връщане на детето съгласно Хагската конвенция от 1980 г., той трябва да посочи изрично в решението си релевантните разпоредби от Хагската конвенция от 1980 г., на които основава отказа си. Това решение може да се замени обаче от последващо решение, постановено по производство за упражняване на родителски права след задълбочено разглеждане на висшите интереси на детето от съда на държавата членка на обичайното местоживеене на детето преди неправомерното му отвеждане или задържане. Ако това решение води до връщането на детето, връщането следва да се осъществи без да се изисква някаква специална процедура за признаването и изпълнението на това решение в държавата членка, в която детето е било преместено или задържано.

(30)  Когато съдът на държавата членка, в която детето е било неправомерно отведено или задържано, реши да откаже връщане на детето съгласно Хагската конвенция от 1980 г., той трябва да посочи изрично в решението си релевантните разпоредби от Хагската конвенция от 1980 г., на които основава отказа си, както и основанията за това. Това решение може да се замени обаче от последващо решение, постановено по производство за упражняване на родителски права след задълбочено разглеждане на висшите интереси на детето от съда на държавата членка на обичайното местоживеене на детето преди неправомерното му отвеждане или задържане. Ако това решение води до връщането на детето, връщането следва да се осъществи без да се изисква някаква специална процедура за признаването и изпълнението на това решение в държавата членка, в която детето е било преместено или задържано.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Наред с това, целта да се намалят продължителността и цената на производствата по трансгранични спорове, касаещи деца, оправдава премахването на декларацията за изпълняемост, предшестваща изпълнението в държавата членка по изпълнение, за всички решения по въпроси за родителска отговорност. Докато с Регламент (ЕО) № 2201/2003 това изискване беше отменено само по отношение на решенията за право на лични отношения с детето и някои решения за разпореждане на връщането на детето, с настоящия регламент се урежда единна процедура за трансграничното изпълнение на всички решения по въпроси, свързани с родителската отговорност. В резултат от това, при условие че се спазват разпоредбите, предвидени в настоящия регламент, решение, издадено от органите на една държава членка, следва да се разглежда така, сякаш е издадено в държавата членка по изпълнение.

(33)  Наред с това, целта да се улесни свободното движение на гражданите на Съюза оправдава премахването на декларацията за изпълняемост, предшестваща изпълнението в държавата членка по изпълнение, за всички решения по въпроси за родителска отговорност, които влизат в обхвата на настоящия регламент. Това по-конкретно ще намали продължителността и разходите за трансгранични спорове по отношение на деца. Докато с Регламент (ЕО) № 2201/2003 това изискване беше отменено само по отношение на решенията за право на лични отношения с детето и някои решения за разпореждане на връщането на детето, с настоящия регламент се урежда единна процедура за трансграничното изпълнение на всички решения по въпроси, свързани с родителската отговорност, които влизат в обхвата на настоящия регламент. В резултат от това, при условие че се спазват разпоредбите, предвидени в настоящия регламент, решение, издадено от органите на една държава членка, следва да се разглежда така, сякаш е издадено в държавата членка по изпълнение.

Обосновка

Предложеният текст надхвърля обхвата, посочен в настоящия регламент.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 37 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37a)  Всеки отказ за признаване на решение по смисъла на настоящия регламент на основание на това, че признаването би било в явно противоречие с обществения ред на съответната държава членка, следва да бъде в съответствие с член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  При конкретни казуси, касаещи родителска отговорност, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, централните органи следва да си сътрудничат при оказването на съдействие на националните органи и на лицата, носещи родителска отговорност. Това съдействие следва да включва по-специално установяване на местонахождението на детето, било то пряко или чрез други компетентни органи, когато това е необходимо за изпълнение на искане по настоящия регламент, както и предоставяне на свързана с детето информация, необходима за целите на производството.

(42)  При конкретни казуси, касаещи родителска отговорност, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, централните органи следва да си сътрудничат при оказването на съдействие на националните органи и на лицата, носещи родителска отговорност. Това съдействие следва да включва по-специално установяване на местонахождението на детето, било то пряко или чрез други компетентни органи, когато това е необходимо за изпълнение на искане по настоящия регламент, както и предоставяне на свързана с детето информация, необходима за целите на производството. В случаите, когато компетентността е на държава членка, различна от държавата членка, чийто гражданин е детето, централните органи на държавата членка, която има компетентност, информират без неоправдано забавяне централните органи на държавата членка, чийто гражданин е детето.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  Без да се нарушават изискванията, предвидени в националното процесуално право на молещия орган, той следва да разполага с право да избира свободно измежду различните възможности, с които разполага, за получаване на необходимата информация, например за съдилищата — чрез прилагане на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета, чрез използване на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, и по-специално на централните органи, създадени съгласно настоящия регламент, съдиите и звената за контакт на мрежата, или за съдебните и административни органи — чрез искане на информация с посредничеството на специализирана неправителствена организация в тази област.

(44)  Без да се нарушават изискванията, предвидени в националното процесуално право на молещия орган, той следва да разполага с право да избира свободно измежду различните възможности, с които разполага, за получаване на необходимата информация, например за съдилищата — чрез прилагане на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета, чрез използване на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, и по-специално на централните органи, създадени съгласно настоящия регламент, съдиите и звената за контакт на мрежата, или за съдебните и административни органи — чрез искане на информация с посредничеството на специализирана неправителствена организация в тази област. Международното съдебно сътрудничество и международната съдебна комуникация следва да бъдат започвани и/или улеснявани от специално определена за целта мрежа или съдии за връзка във всяка държава членка. Ролята на Европейската съдебна мрежа следва да бъде разграничена от тази на централните органи.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  Орган на държава членка, който възнамерява да постанови решение за родителска отговорност, следва да има право да иска от органите на друга държава членка да му предоставят информация, релевантна за защитата на детето, ако това е необходимо с оглед на висшите интереси на детето. В зависимост от обстоятелствата това може да включва информация за производствата и решенията, отнасящи се за родител или брат или сестра на детето, или информация за способността на родител да се грижи за детето или да има лични отношения с детето.

(46)  Орган на държава членка, който възнамерява да постанови решение за родителска отговорност, следва да бъде задължен да изиска от органите на друга държава членка да му предоставят информация, релевантна за защитата на детето, ако това е необходимо с оглед на висшите интереси на детето. В зависимост от обстоятелствата това може да включва информация за производствата и решенията, отнасящи се за родител или брат или сестра на детето, или информация за способността на родител или роднина да се грижи за детето или да има лични отношения с детето. Гражданството, икономическото и социалното положение или културният и религиозният произход на даден родител не следва да се приемат за определящи елементи при решаването на въпроса за способността му да се грижи за дадено дете.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 46 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(46a)  Комуникацията между съдиите, публичните органи, централните органи, специалистите, подпомагащи родителите и отношенията между самите родители, следва да бъдат насърчавани с всички възможни средства, като се вземе предвид inter alia, че дадено решение за това, че детето не следва да се върне, може да нарушава основните права на детето в същата степен, както дадено решение за връщането му.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 48 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48a)  Когато интересите на детето налагат това, съдиите следва да общуват пряко с централните органи или с компетентните съдилища в други държави членки.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49)  Когато орган на държава членка вече е постановил решение по въпроси, отнасящи се до родителската отговорност, или обмисля такова решение и изпълнението ще бъде осъществено в друга държава членка, този орган може да отправи молба до органите на въпросната друга държава членка за помощ при изпълнението на решението. Това следва да се прилага например за решения, предоставящи право на контролирани лични отношения с детето, което ще се упражнява в държава членка, различна от държавата членка, в която се намира органът, постановил правото на лични отношения, или решения, налагащи други придружаващи мерки от страна на компетентните органи в държавата членка по местоизпълнение на решението.

(49)  Когато орган на държава членка вече е постановил решение по въпроси, отнасящи се до родителската отговорност, или обмисля такова решение и изпълнението ще бъде осъществено в друга държава членка, този орган следва да отправи молба до органите на въпросната друга държава членка за помощ при изпълнението на решението. Това следва да се прилага например за решения, предоставящи право на контролирани лични отношения с детето, което ще се упражнява в държава членка, различна от държавата членка, в която се намира органът, постановил правото на лични отношения, или решения, налагащи други придружаващи мерки от страна на компетентните органи в държавата членка по местоизпълнение на решението.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 50

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(50)  Когато орган на държава членка възнамерява да настани детето в приемно семейство или в специализирана институция в друга държава членка, преди настаняването следва да се проведе процедура по консултиране с посредничеството на централните органи на двете засегнати държави членки. Органът, който възнамерява да постанови настаняването, следва да получи съгласието на компетентния орган на държавата членка, в която детето следва да бъде настанено, преди да постанови това настаняване. Тъй като настаняването е най-често неотложна мярка, която е необходима за изваждане на детето от ситуация, поставяща в опасност висшите му интереси, времето е от основно значение за тези решения. С цел да се ускори процедурата на консултации, настоящият регламент установява изчерпателно изискванията за молбата, както и срок за отговор от държавата членка, в която следва да бъде настанено детето. Условията за предоставяне или отказ на съгласие обаче, продължават да се уреждат от националното право на замолената държава членка.

(50)  Когато орган на държава членка възнамерява да настани детето при членове на семейството, в приемно семейство или в специализирана институция в друга държава членка, преди настаняването следва да се проведе процедура по консултиране с посредничеството на централните органи на двете засегнати държави членки. Органът, който възнамерява да постанови настаняването, следва да получи съгласието на компетентния орган на държавата членка, в която детето следва да бъде настанено, преди да постанови това настаняване. Тъй като настаняването е най-често неотложна мярка, която е необходима за изваждане на детето от ситуация, поставяща в опасност висшите му интереси, времето е от основно значение за тези решения. С цел да се ускори процедурата на консултации, настоящият регламент установява изчерпателно изискванията за молбата, както и срок за отговор от държавата членка, в която следва да бъде настанено детето. Условията за предоставяне или отказ на съгласие обаче, продължават да се уреждат от националното право на замолената държава членка.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(51)  Дадено дългосрочно настаняване на дете в чужбина следва да бъде съобразено с член 24, параграф 3 от Хартата на основните права на ЕС (право на поддържане на личен контакт с родителите) и с разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на детето, и по-конкретно с членове 8, 9 и 20 от нея. По-специално, при обмисляне на възможните решения следва да се вземат под внимание фактът, че е желателно да има последователност във възпитанието на детето, както и неговият етнически произход, религия, култура и език.

(51)  Държавните органи, които възнамеряват да настанят дете, следва да действат в съответствие с член 24, параграф 3 от Хартата на основните права на ЕС (право на поддържане на личен контакт с родителите) и с разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на детето, и по-конкретно с членове 8, 9 и 20 от нея. По-специално, при обмисляне на възможните решения следва да се вземат под внимание възможността за настаняване на брат или сестра в същото приемно семейство или в същата институция и фактът, че е желателно да има последователност във възпитанието на детето, както и неговият етнически произход, религия, култура и език. По-специално в случая на дългосрочно настаняване на дете в чужбина, компетентните органи следва винаги първо да разгледат възможността за настаняване на детето при роднини, които живеят в друга държава, ако детето има установена връзка с членовете на семейството, и да извършат индивидуална оценка на висшия интерес на детето. Такива дългосрочни настанявания следва да бъдат подлагани на периодичен преглед с оглед на потребностите и висшия интерес на на детето.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящият регламент се прилага, независимо от естеството на съдебния или административен орган, по граждански въпроси, отнасящи се до:

1.  Настоящият регламент се прилага, независимо от естеството на съдебния или административния орган или на друг орган, който е компетентен по въпросите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, по граждански въпроси, отнасящи се до:

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  международно отвличане на деца;

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  настаняването на детето в приемно семейство или в институция;

г)  настаняването на детето при членове на семейството, в приемно семейство или в институция от затворен тип в чужбина;

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  „орган“ означава всеки съдебен или административен орган в държавите членки, който разполага с компетентност по въпросите, които попадат в обхвата на настоящия регламент ;

1.  „орган“ означава всеки съдебен или административен орган или всеки друг орган в държавите членки, който разполага с компетентност по въпросите, които попадат в обхвата на настоящия регламент;

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  „държава членка“ означава всички държави членки с изключение на Дания;

3.  „държава членка“ означава всички държави членки на Европейския съюз, с изключение на Дания;

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  „решение“ означава  административен акт или съдебно решение на орган на държава членка, което се отнася до  развод, законна раздяла, обявяване на недействителността на брак или родителска отговорност;

4.  „решение“ означава  административен акт, съдебно решение на орган на държава членка или автентичен акт, подлежащ на изпълнение в държава членка, или споразумение между страните, което е изпълняемо в държавата членка, в която е сключено, по отношение на развод, законна раздяла, обявяване на недействителността на брак или родителска отговорност;

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 12 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12.  „неправомерно отвеждане или задържане“ означава отвеждане или задържане на дете, при което:

12.  „международно отвличане на деца“ означава отвеждане или задържане на дете, при което:

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Органите на една държава членка са компетентни по въпросите, свързани с родителската отговорност за детето, ако то има обичайно местопребиваване в тази държава членка . Когато дете се мести правомерно от една държава членка в друга и придобива ново обичайно местопребиваване във втората държава, компетентност имат органите на държавата членка, в която е новото обичайно местопребиваване на детето.

1.  Органите на една държава членка са компетентни по въпросите, свързани с родителската отговорност за детето, ако то има обичайно местопребиваване в тази държава членка . Когато дете се мести правомерно от една държава членка в друга и придобива ново обичайно местопребиваване във втората държава, компетентност имат органите на държавата членка, в която е новото обичайно местопребиваване на детето, освен ако преди преместването страните се договарят, че остава компетентен органът на държавата членка по предишното обичайно местопребиваване на детето.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Във висящо производство, в което се разглежда правото на упражняване на родителски права и правото на лични отношения с детето, органът на държавата членка на произход остава компетентен до приключване на производството, освен ако страните се договорят да прекратят производството.

Обосновка

Целта на тази разпоредба е да се попречи на преместването на дете в друга държава, за да се избегне евентуално неблагоприятно решение на даден орган.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Параграф 1 не се прилага, ако носителят на правото на лични отношения по параграф 1 е приел компетентността на  органите на държавата членка по новото обичайно местопребиваване на детето като е участвал в производство пред тези органи без да е оспорил тяхната компетентност.

2.  Параграф 1 не се прилага, ако носителят на правото на лични отношения по параграф 1, който е бил информиран за правните последици от органите по предишното обичайно местопребиваване, е приел компетентността на органите на държавата членка по новото обичайно местопребиваване на детето, като е участвал в производство пред тези органи въпреки предоставената информация, без да е оспорил тяхната компетентност.

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  в рамките на една година след като носителят на правото на упражняване на родителски права е узнал или е трябвало да узнае къде се намира детето, не е била подадена молба за връщането му пред компетентните органи на държавата членка, в която детето е било отведено или задържано;

i)  в рамките на една година след като носителят на правото на упражняване на родителски права е узнал или е трябвало да узнае къде се намира детето и въпреки факта, че е бил информиран от органите относно правното изискване за подаване на молба за връщане, не е била подадена такава молба пред компетентните органи на държавата членка, в която детето е било отведено или задържано;

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Определените съдии са практикуващи и опитни съдии по семейно право, по-специално с опит по въпроси с трансгранично измерение на компетентността.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В неотложни случаи органите на държавата членка, в която се намира детето или имущество, принадлежащо на детето, са компетентни да постановяват такива временни, включително охранителни, мерки по отношение на това дете или имущество.

В неотложни случаи органите на държавата членка, в която се намира детето или имущество, принадлежащо на детето, са компетентни да постановяват такива временни, включително охранителни, мерки по отношение на това дете или имущество. Тези мерки не следва да забавят ненужно цялото производство и окончателните решения относно упражняването на родителски права и правата на лични отношения.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доколкото защитата на висшите интереси на детето го налага, органът, постановил охранителните мерки, уведомява пряко или с посредничеството на централния орган, определен съгласно член 60, органа на държавата членка, която съгласно настоящия регламент е компетентна по съществото на въпроса.

Доколкото защитата на висшите интереси на детето го налага, органът, постановил охранителните мерки, уведомява пряко или с посредничеството на централния орган, определен съгласно член 60, органа на държавата членка, която съгласно настоящия регламент е компетентна по съществото на въпроса. Този орган осигурява равно третиране на родителите, участващи в производството, и гарантира, че те са информирани в пълна степен и своевременно за всички тези мерки на език, който разбират напълно.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Мерките, постановени съгласно параграф 1 спират да се прилагат, веднага щом органът на държавата членка, който е компетентен по съществото на делото съгласно настоящия регламент, вземе мерките, които смята за подходящи.

2.  Мерките, предприети съгласно параграф 1, спират да се прилагат веднага щом органът на държавата членка, който е компетентен по съществото на делото съгласно настоящия регламент, вземе мерките, които смята за подходящи, и от момента, в който уведоми органа на държавата членка, в която са предприети временните мерки, за тези мерки.

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  В случаите, посочени в параграфи 1 и 2, при поискване от орган, сезиран със спора, всеки друг сезиран орган незабавно информира молещия орган за датата, на която е бил сезиран в съответствие с член 15.

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 20

Член 20

Право на детето да изрази мнение

Право на детето да изрази мнение

При упражняване на компетентността си по раздел 2 от настоящата глава, органите на държавите членки гарантират, че на децата, които са в състояние да формират собствено мнение, се дава реална и ефективна възможност да изразят това мнение свободно в хода на производството.

При упражняване на компетентността си по раздел 2 от настоящата глава органите на държавите членки гарантират, че на децата, които са в състояние да формират собствено мнение, се дава реална и ефективна възможност да изразят това мнение свободно в хода на производството в съответствие с относимите национални процесуални, член 24, параграф 1 от Хартата, член 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето и Препоръката на Съвета на Европа относно участието на децата и младите хора до 18-годишна възраст1a. Органите документират в решението своите съображения по отношение на това.

 

Изслушването на дете, което упражнява своето право да изрази мнението си, се провежда от съдия или от специално обучен експерт в съответствие с националните разпоредби, без върху него да се оказва натиск, особено от страна на родителите, в съобразена с възрастта и подходяща за деца среда по отношение на езика и съдържанието и предоставя всички гаранции, позволяващи защита на емоционалната неприкосновеност и висшия интерес на детето.

 

Изслушването на детето не се провежда в присъствието на страните в производството или техните представители, но се записва и добавя към документацията, така че страните и техните представители да имат възможност да видят протокола от съдебното заседание.

Органът отчита надлежно мнението на детето в съответствие с неговата възраст и степен на зрялост и отбелязва съображенията си в решението.

Органът отчита надлежно мнението на детето в съответствие с неговата възраст и степен на зрялост, като отчита най-висшия интерес на детето, и отбелязва съображенията си в решението.

 

_______________

 

1a CM/Rec(2012)2 oт 28 март 2012 г.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Възможно най-рано в хода на производството съдът проверява дали страните желаят да започнат медиация, за да намерят решение по взаимно съгласие във висшия интерес на детето, при условие че това не забавя ненужно производството.

2.  Възможно най-рано в хода на производството съдът проверява дали страните желаят да започнат медиация, за да намерят решение по взаимно съгласие във висшия интерес на детето, при условие че това не забавя ненужно производството. В този случай съдът приканва страните да използват медиация.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Съдът може да обяви решението, с което се разпорежда връщането на детето, за подлежащо на предварително изпълнение, независимо от евентуално обжалване, дори ако националното право не предвижда възможност за такова предварително изпълнение.

3.  Съдът може да обяви решението, с което се разпорежда връщането на детето, за подлежащо на предварително изпълнение, независимо от евентуално обжалване, дори ако националното право не предвижда възможност за такова предварително изпълнение, като се отчита висшият интерес на детето.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5 a.  Когато съдебен орган е разпоредил връщането на детето, той уведомява за това решение централния орган на държавата членка на обичайното местопребиваване на детето преди неправомерното му отвеждане, както и за датата, на която решението поражда действие.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато решението не е изпълнено в срок от шест седмици от момента на образуване на изпълнителното производство, съдът на държавата членка, където се иска изпълнение, информира за това, както и за причините за неизпълнението, молещия централен орган в държавата членка по произход или, ако производството е образувано без помощта на централния орган — лицето, търсещо изпълнение.

4.  Когато решението не е изпълнено в срок от шест седмици от момента на образуване на изпълнителното производство, съдът на държавата членка, където се иска изпълнение, информира надлежно за това, както и за причините за неизпълнението, молещия централен орган в държавата членка по произход или ако производството е образувано без помощта на централния орган — лицето, търсещо изпълнение, и представя приблизителен срок за изпълнението.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  ако това признаване е в явно противоречие с обществения ред в държавата членка, където се иска; или

а)  ако това признаване е в явно противоречие с обществения ред в държавата членка, където се иска признаване, въпреки че отказът може да не води до забранена съгласно член 21 от Хартата дискриминация; или

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По молба на заинтересована страна признаването на решение, отнасящо се до родителската отговорност , се  отказва:

1.  По молба на заинтересована страна решение, отнасящо се до родителската отговорност, не се признава:

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  в случай че решението е постановено при неявяване на страна, ако на лицето, което не се е явило, не е връчен препис от исковата молба или равностоен документ своевременно и по такъв начин, че да му се даде възможност да организира защитата си, освен ако се установи, че това лице е приело решението без възражения; или

(Не се отнася до българския текст.)  

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Молител, който е получил в държавата членка, където е издадено решението, пълна или частична правна помощ или е бил освободен от разходи или разноски, има право, в рамките на процедурите, предвидени в член 27, параграф 3  и в членове 32, 39 и 42  , на най-пълната степен на правна помощ или освобождаване от разходи и разноски, предвидена в законодателството на държавата членка по изпълнение.

Молител, който е получил в държавата членка, където е издадено решението, пълна или частична правна помощ, помощ във връзка с разходите за използване на медиация или е бил освободен от разходи или разноски, има право, в рамките на процедурите, предвидени в член 27, параграф 3 и в членове 32, 39 и 42, на най-пълната степен на правна помощ или освобождаване от разходи и разноски, предвидена в законодателството на държавата членка по изпълнение.

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  предоставят, по молба на централния орган на друга държава членка, съдействие при разкриване местонахождението на дете, когато изглежда, че детето се намира на територията на замолената държава и установяването на местонахождението на детето е необходимо, за да може да бъде отправена молба съгласно настоящия регламент.

а)  предоставят, по молба на централния орган на друга държава членка, съдействие при разкриване местонахождението на дете, когато изглежда, че детето се намира на територията на замолената държава и установяването на местонахождението на детето е необходимо за прилагането на настоящия регламент;

Обосновка

Целта е предложението за преработване да се адаптира към предложеното общо премахване на екзекватурата. Може да се спори дали автоматичното изпълнение би могло да се счита за „молба“ и по този начин може да се стигне до ненужно объркване.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  подпомагат обмена на информация между  органите , и по специално по прилагането на член 14,  член 25, параграф 1, буква а)  , член 26, параграф 2 и член 26, параграф 4, втора алинея;

г)  подпомагат обмена на информация между съдебните органи, и по-специално по прилагането на член 14, член 19, член 25, параграф 1, буква а), член 26, параграф 2 и член 26, параграф 4, втора алинея;

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение     55

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  информират носителя на родителска отговорност относно правната помощ и подкрепа, като например подкрепа, предоставяна от специализирани двуезични адвокати, за да се предотврати даването на съгласие от носители на родителска отговорност, без те да разбират обхвата на съгласието.

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  гарантират, че когато започват или улесняват започването на съдебно производство за връщане на дете съгласно Хагската конвенция от 1980 г., досието, изготвено с оглед на такова производство, е попълнено в срок от шест седмици, освен ако поради изключителни обстоятелства това е невъзможно.

ж)  гарантират, че когато започват или улесняват започването на съдебно производство за връщане на дете съгласно Хагската конвенция от 1980 г., досието, изготвено с оглед на такова производство, се попълва и представя в съда или на друг компетентен орган в срок от шест седмици, освен ако поради изключителни обстоятелства това е невъзможно.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По мотивирана молба на централния орган или друг компетентен орган в държавата членка, с която детето има близка връзка, централният орган на държавата членка, в която детето има обичайното си местопребиваване и в която се намира, може директно или чрез обществени или други органи:

1.  По мотивирана молба на централния орган или друг компетентен орган в държавата членка, с която детето има близка връзка, централният орган на държавата членка, в която детето има обичайното си местопребиваване и в която се намира, директно или чрез публични или други органи:

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато се обмисля решение по въпроси на родителската отговорност, орган на държава членка, ако положението на детето налага това, може да отправи молба до всеки орган на друга държава членка, който разполага с информация от значение за защитата на детето, да му я предостави.

2.  Когато се обмисля решение по въпроси на родителската отговорност, орган на държава членка, ако положението на детето налага това, отправя молба до всеки орган на друга държава членка, който разполага с информация от значение за защитата на детето, да му я предостави.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Когато се осъществява контрол върху въпроси, свързани с родителската отговорност, централният орган на държавата членка, в която е обичайното местопребиваване на детето, информира без неоправдано забавяне централния орган на държавата членка, чийто гражданин е детето или един от родителите, относно наличието на производство.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Орган на държава членка може да отправи молба до органите на други държави членки за съдействие при изпълнението на решения по въпроси на родителската отговорност, постановени съгласно настоящия регламент, особено за осигуряване на ефективното упражняване на правото на лични отношения с детето, както и на правото за поддържане на редовни и директни контакти.

3.  Орган на държава членка отправя молба до органите на други държави членки за съдействие при изпълнението на решения по въпроси на родителската отговорност, постановени съгласно настоящия регламент, особено за осигуряване на ефективното упражняване на правото на лични отношения с детето, както и на правото за поддържане на редовни и директни контакти.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Органите на държава членка, в която детето няма обичайно местопребиваване, по молба на родител, който живее в тази държава и който желае да получи или да запази правото си на лични отношения с детето, или по молба на централен орган на друга държава членка, събират сведения или доказателства и могат да се произнесат относно това, дали това лице е подходящо, за да упражнява правото на лични отношения, и при какви условия следва да се упражнява това право.

5.  Органите на държава членка, в която детето няма обичайно местопребиваване, по молба на родител или на член на семейството, който живее в тази държава членка и който желае да получи или да запази правото си на лични отношения с детето, или по молба на централен орган на друга държава членка, събират сведения или доказателства и могат да се произнесат относно това дали тези лица са подходящи, за да упражняват правото на лични отношения, и при какви условия следва да се упражнява това право.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Даден орган на държава членка може да поиска от централния орган на друга държава членка да предостави информация относно националното законодателство на тази държава членка във връзка с въпроси, които попадат в обхвата на настоящия регламент и са от значение за разглеждането на даден случай по настоящия регламент. Органът на замолената държава членка отговаря своевременно на искането.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато компетентен  орган  по смисъла на настоящия регламент предвижда настаняването на детето под институционална грижа или в семейство за отглеждане в друга държава членка, той първо  получава съгласието на компетентния  орган в  тази друга държава членка. За тази цел компетентният орган, посредством централния орган в своята държава членка, изпраща до централния орган в държавата членка, в която детето следва да бъде настанено, молба за съгласие, която включва доклад за детето и обосновка на предложението за настаняване или предоставяне на грижи.

1.  Когато компетентен орган по смисъла на настоящия регламент предвижда настаняването на детето при членове на семейството, в приемно семейство или в институция от затворен тип в друга държава членка, той първо получава съгласието на компетентния орган в тази друга държава членка. За тази цел компетентният орган, посредством централния орган в своята държава членка, изпраща до централния орган в държавата членка, в която детето следва да бъде настанено, молба за съгласие, която включва доклад за детето и обосновка на предложението за настаняване или предоставяне на грижи. Държавите членки гарантират, че родителите и роднините на детето могат, независимо от местопребиваването си, да имат редовни лични отношения с детето, освен ако това поставя в опасност висшия интерес на детето.

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато компетентен орган възнамерява да изпрати социален работник в друга държава членка, за да установи дали дадено настаняване отговаря на висшия интерес на детето, той информира съответната държава членка за това.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Всеки централен орган поема собствените си разноски.

4.  Освен ако е уговорено друго между молещата държава членка и замолената държава членка, всеки централен орган поема собствените си разноски.

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 79 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В срок от [10 години от началната дата на прилагането му]  Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Икономическия и социален комитет доклад за  последваща оценка  на настоящия регламент, подкрепен с информация, предоставена от държавите членки. Докладът се придружава, ако това е необходимо, от законодателно предложение.

В срок от [пет години от началната дата на прилагането му] Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Икономическия и социален комитет доклад за последваща оценка на настоящия регламент, подкрепен с информация, предоставена от държавите членки. Докладът се придружава, ако това е необходимо, от законодателно предложение.

Обосновка

Изменението е необходимо за запазване на вътрешната логика на текста.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 79 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  броя на делата и решенията от производство по медиация относно родителската отговорност;

  • [1]  ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Обхват

Настоящото предложение за преработване на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (Регламент „Брюксел IIa“), представлява инициатива в рамките на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT).

Измежду двете области, обхванати от Регламента – брачни дела и дела за родителска отговорност, в консултацията на Европейската комисия със заинтересовани лица и в редица проведени проучвания беше посочено, че делата за родителска отговорност причиняват сериозни проблеми и се нуждаят от спешно решение. Специално внимание беше следователно отделено на цялостната ефективност на някои аспекти на производствата, свързани с деца, включително въпроси, свързани с отвличането на дете от родител, трансграничното настаняване на деца, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството между националните органи.

II. Процедурите по връщане

Преработеният текст има за цел да подобри ефективността на връщането на отвлечено дете. На първо място, предложението предвижда максимален срок от 18 седмици за всички възможни етапи, а именно отделен 6-седмичен срок за централните органи за получаването и обработката на молби за връщане на дете (член 63, параграф 1); допълнителен 6-седмичен срок за производство в първоинстанционния съд и окончателен 6-седмичен срок в апелативния съд (член 23, параграф 1). На второ място, предложението ограничава броя на възможностите за обжалване до една (член 25, параграф 4) и задължава държавите членки, в които детето е имало обичайно местопребиваване непосредствено преди неправомерното отвеждане или задържане, да извършат задълбочено проучване на висшия интерес на детето преди произнасянето на окончателното съдебно решение относно упражняването на родителските права, като за тази цел се провежда изслушване на детето, при условие че то може да формира свои собствени възгледи.

Предложението също така предвижда съсредоточаване на компетентността за делата за отвличане на деца в специализирани съдилища (член 22). Тези съдилища трябва да бъдат определени от държавите членки и след това съобщени на Комисията. Това се счита за едно от най-важните нововъведения на предложението, което би могло да допринесе за правилното прилагане на относимите правила в предвидения срок. Следва обаче да се отбележи, че съсредоточаването на компетентността не следва да нарушава достъпа на гражданите до правосъдие и навременността на процедурите за връщане, особено в по-големите държави членки.

Освен това с предложението се цели да се подобри практическото прилагане на т.нар. „първостепенен механизъм“, уреден в член 26, параграфи 2 – 4, с който се определя процедурата, която трябва да бъде следвана, след като в държавата, където е отведено детето, е било постановено решение за отказ за връщане въз основа на член 13 от Хагската конвенция от 1980 г. Това дава възможност на съда на държавата по обичайното местопребиваване на детето непосредствено преди неправомерното отвеждане или задържане, който все още има компетентност да взема решения относно родителската отговорност, да „отмени“ всяко решение на съда, който разглежда връщането, чрез издаване на решение, с което се разпорежда връщането на детето. Предложението за преработване въвежда ново задължение да се преведат документите на официалния език на държавата, до която се изпращат, а съдът също така е задължен да разгледа въпроса за упражняването на родителските права върху детето, като се отчита висшият интерес на детето, както и причините и доказателствата за решението за отказ за връщане на детето.

На последно място, в случаи на сериозна опасност от увреждане на детето или при друго нетърпимо положение, ако бъде върнато в държавата на обичайното му местопребиваване без каквито и да било гаранции, в предложението се въвежда възможността съдът на държавата, където е отведено детето, да предприеме спешни защитни мерки (член 25, параграф 1, буква б).

III. Премахване на екзекватурата

Настоящият текст на Регламента „Брюксел IIa“ вече премахна процедурата за обявяване на съдебно решение, постановено в друга държава членка, за подлежащо на изпълнение („екзекватура“) по отношение на правата на лични отношения и някои решения за връщане. Предложението за преработване премахва процедурата по екзекватура за всички решения, включени в приложното поле на Регламента, включително за родителски права, заповеди за закрила на дете и разпореждания за настаняване. Това развитие е придружено от процесуални гаранции по отношение на правото на обвиняемите на справедлив съдебен процес и на ефективни правни средства за защита, гарантирано съгласно член 41 от Хартата на основните права на ЕС. В съответствие с предложението на Комисията това би позволило на европейските граждани, участващи в трансгранични спорове, да спестяват средно 2200 EUR за обработката на молбата, като също така се премахнат закъсненията.

IV. Задължението за изслушване на детето

Изслушването на детето е чувствителен въпрос и правото произтича от член 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г., възпроизведен също и в член 24, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Нито Конвенцията от 1996 г., нито Конвенцията от 1980 г. предвижда общо изискване за предоставяне на детето, което може да формира свои собствени възгледи, на реална и ефективна възможност да изрази тези възгледи свободно в рамките на съдебно или административно производство по тези конвенции. Такова общо изискване вече е включено в предложението за преработване. Въпреки това е необходимо да се направи разграничение между задължението да се даде възможност на детето да бъде изслушано, когато може да формира свои собствени възгледи, от една страна (член 20, параграф 1), и значението, което съдията придава на възгледите на детето, от друга страна (член 20, параграф 2).

При това положение, тъй като изслушването на детето може да допринесе за идентифицирането на висшия интерес на детето по дадено дело (особено в случаи на отвличане), докладчикът подчертава необходимостта да се разгледа специално възможността детето да изрази своето мнение. Следователно такова разглеждане следва да бъде надлежно посочено в решенията на съдилищата.

Освен това предложението не засяга правилата и практиките в държавите членки относно начините на провеждане на изслушването на детето в съда. Независимо от това то изисква взаимно признаване между правните системи, което означава, че даден съд в дадена държава няма да откаже да признае решение на друга държава единствено поради факта, че изслушването на детето е било извършено по различен начин в сравнение с прилаганите от този съд стандарти (член 38).

V. Изпълнение на решенията

Предложението за преработване има за цел разрешаването на проблема с неефективното изпълнение. На първо място, молбата за изпълнение трябва да бъде подадена в съда в държавата членка по изпълнение, като за целта се използват процедурите, средствата и редът на тази държава членка. Също така, ако изпълнението не е настъпило след изтичането на шест седмици от момента, в който е започнало изпълнителното производство, централният орган в държавата членка по произход или подалото молбата лице ще трябва да бъдат информирани за този факт и за причините за липсата на своевременно изпълнение. На последно място, предложението въвежда специфични съображения за опазване на обществения ред, които са ограничени до защитата на висшия интерес на детето (член 40).

VI. Ролята на медиацията

Предложението за преработване въвежда изрично задължение за съдилищата да се стремят активно да насърчават медиацията, като за тази цел разглеждат възможно най-рано в хода на производството възможността страните да се включат в медиация с цел постигане на решение по взаимно съгласие във висшия интерес на детето (член 23, параграф 2). Тези усилия обаче не следва да водят до неоправдано забавяне в съдебното производство за връщане.

VII. Ролята на централните органи и другите органи, към които е отправено искането

Предложението за преработване също така засилва ролята на централните органи, като предвижда, че държавите членки са длъжни да гарантират, че централните органи разполагат с достатъчно финансови и човешки ресурси, за да могат да изпълняват възложените им задължения съгласно регламента (член 61). Тези органи придобиваха все повече правомощия с влизането в сила на различни инструменти на равнището на Съюза и на международно равнище, което доведе до увеличаване на работната им натовареност. Ето защо следва да им бъдат предоставени достатъчно финансови и човешки ресурси, за да изпълняват ролята си. По-конкретно, централните органи на двете държави, участващи в дела за отвличане на дете, трябва да се информират взаимно и да имат актуална информация за делата, разглеждани в съдилищата. Поради това предложението за преработване предвижда по-голямо участие на централните органи в съдебни производства за връщане и в разследването по делото, подкрепата за страните, както и насърчаването на медиацията.

VIII. Потребности от обучение

Броят на съображенията и членовете в предложението за преработване се е увеличил значително; много от тях са станали по-дълги; много ще бъдат съществено изменени и преномерирани. Това ще изисква създаването на прост инструмент за обучение под формата на систематично ръководство за всички изменения и нововъведения, което да показва начина на свързване помежду им. Нещо повече, следва да бъде насърчавано обучение на равнището на Съюза и на национално равнище с цел да се повиши осведомеността относно преработването, неговото съдържание и последиците му за практикуващите юристи и да се допринесе за изграждането на взаимно доверие между съдебните системи на държавите членки.

IX. Заключение

В заключение докладчикът отбелязва, че настоящото предложение за преработване на Регламента относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, безспорно е в интерес на Съюза и на неговите международни семейства. Преработване на Регламент „Брюксел IIa“ е наложително, като се има предвид нарастващият брой на двойките с различно гражданство и новите начини на живот. Следователно повече внимание трябва да се обърне на защитата на висшите интереси на детето, която е от значение не само в случай на раздяла и развод, но и когато бракове съществуват формално, без да има действителна връзка между двете страни – това е моментът, в който се извършват повечето международни отвличания.

Докладчикът осъзнава чувствителността и сложността на относимите въпроси и затова следваше предпазлив, но ясен подход, който би могъл да допринесе за намирането на приемлив компромис във всяка държава членка. Рационализирането на основанията за отказ на изпълнение, наличието на достатъчна финансова подкрепа за централните органи, концентрирането на компетентността по дела за международно отвличане на дете и правата на участие на децата се приветстват искрено, без да се оказва намеса в националните разпоредби на държавите членки относно реда за изслушване на децата.

Като цяло предложението за преработване ще позволи да се сложи край на многобройни случаи на объркване и правна несигурност, както и на ненужните забавяния и усложнения. То също така ще гарантира, че децата се третират с най-голямо уважение, а не като собственост на родителите си, на заинтересованите организации или на самите държави. Следователно докладчикът предлага Парламентът да изрази положително становище по настоящото предложение, с някои изменения, които са посочени в законодателната резолюцията по-горе.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 12 януари 2017 г.

СТАНОВИЩЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    СЪВЕТА

    КОМИСИЯТА

Предложение за Регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст)

COM(2016)411 от 30.6.2016 – 2016/0190(CNS)

Като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание на 29 и 27 октомври 2016 г. за разглеждане, наред с другото, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на тези заседания[1], след като разгледа предложението за Регламент на Съвета за преработване на Регламент на Съвета (ЕС) № 2201/2003 от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕС) № 1347/2000, Консултативната работна група установи по общо съгласие, че със сивото маркиране, използвано по принцип за посочване на съществените промени, е следвало да се отбележат следните елементи:

– в съображение 31 предложеното добавяне на текста „По-специално, когато им бъде представено решение, издадено в друга държава членка, с което се постановява развод, законна раздяла или се обявява недействителността на брак, и което повече не подлежи на обжалване“, и последните думи „и да актуализират по съответен начин регистрите си за гражданско състояние“;

– в съображение 41 предложеното добавяне на текста „следва да се определят централните органи във всички държави членки“ и „да оказват подкрепа на родителите и компетентните органи при трансгранични производства“;

– в член 2, параграф 9 предложеното добавяне на текста „институция или друг орган“;

– в член 2, параграф10 предложеното добавяне на текста „или на споразумение, пораждащо правни последици съгласно правото на държавата членка, в която детето пребивава обичайно“;

– в член 21 предложената замяна на настоящото позоваване на „параграфи 2 – 8“ с позоваване на „членове 22 – 26“;

– предложеното заличаване на член 27, параграф 2 от Регламент (EС) № 2201/2003;

– целият текст на член 36, параграф 1;

– целият текст на член 38, параграф 2;

– предложеното заличаване на член 42, параграф 1 от Регламент (EС) № 2201/2003;

– предложеното заличаване на член 51, буква б) от Регламент (EС) № 2201/2003;

– в член 79 предложената замяна на думата „прилагане“ с думите „последваща оценка“ и това на думите „въз основа на“ с „подкрепен с“.

Следователно разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество, освен посочените като такива. Работната група заключи също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на действащия правен текст, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР    Н. ЛЕГАЛ       Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

  • [1]  Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.

СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции (15.5.2017)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст)
(COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))

Докладчик по становище: Соледад Кабесон Руис

КРАТКА ОБОСНОВКА

В редица от многобройните петиции, получавани във връзка с въпроси относно интересите на детето, се посочват недостатъците на регламента и/или пропуските при неговото прилагане. Комисията по петиции проявява особен интерес към защитата на правата на детето и търси механизми да се гарантира изслушването на проблемите и мненията на децата, като се отчита тяхната уязвимост.

Предложената преработка е насочена към укрепване на правата на децата и въвежда по-специално отделна разпоредба за задължението на съдилищата да предоставят възможност за тяхното изслушване. Цели се още подобряване на ефикасността на производството по връщане след международно отвличане на дете от родител и се търси премахване на производството по екзекватура във всички дела за родителска отговорност. Всички тези въпроси са повдигани в получаваните петиции, най-често във връзка със ситуации, при които родителят с чуждестранното гражданство е на практика дискриминиран от компетентната по случая държава членка.

Докладчикът счита, че в най-общ план предложението постига целта си и предлага интересни подобрения. Същевременно докладчикът счита, че в предложението трябва да бъдат внесени някои промени, за да стане то още по-ефективно и да предлага по-добра закрила на висшите интереси на детето и на основните права и свободи на гражданите на ЕС като цяло. По този начин предложението ще спомогне за по-нататъшното развитие на ефикасно европейско пространство на правосъдие и основни права.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение     1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Гладкото и правилно функциониране на едно европейско пространство на правосъдие при зачитане на различните правни системи и традиции на държавите членки е от жизненоважно значение за Съюза. В тази връзка следва допълнително да се засили взаимното доверие в правосъдните системи на останалите държави членки. Съюзът си поставя за цел създаването, поддържането и развитието на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което са гарантирани свободното движение на хора и достъпът до правосъдие. С оглед на постигането на тези цели, следва да бъдат укрепени правата на лицата, по-специално на децата, в хода на съдебни производства, така че да се улеснят сътрудничеството между съдебните и административните органи и изпълнението на решения по семейноправни въпроси с трансгранични последици. Необходимо е да се засили взаимното признаване на решения по гражданскоправни въпроси, да се опрости достъпът до правосъдие и да се подобри обменът на информация между органите на държавите членки.

(3)  Гладкото и правилно функциониране на едно европейско пространство на правосъдие при зачитане на различните правни системи и традиции на държавите членки е от жизненоважно значение за Съюза. В тази връзка следва допълнително да се засили взаимното доверие в правосъдните системи на останалите държави членки. Съюзът си поставя за цел създаването, поддържането и развитието на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което са гарантирани свободното движение на хора и достъпът до правосъдие. С оглед на постигането на тези цели е от същностно значение да бъдат укрепени правата на лицата, по-специално на децата, в хода на съдебни производства, така че да се улеснят сътрудничеството между съдебните и административните органи и изпълнението на решения по семейноправни въпроси с трансгранични последици. Необходимо е да се засили взаимното признаване на решения по гражданскоправни въпроси, да се опрости достъпът до правосъдие и да се подобри обменът на информация между органите на държавите членки, като се гарантира точна проверка на недискриминационния характер на използваните от страна на компетентните органи на държавите членки процедури и практики за защита на висшите интереси на детето, както и свързаните основни права.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Настоящият регламент не следва да се прилага към установяването на произход, тъй като този въпрос е различен от въпроса за определянето на родителската отговорност, нито към други въпроси, свързани със статута на лицата.

(10)  Настоящият регламент не следва да се прилага към установяването на произход, тъй като този въпрос е различен от въпроса за определянето на родителската отговорност, нито към други въпроси, свързани със статута на лицата. Решенията, свързани с упражняването на родителска отговорност, които са взети въз основа на настоящия регламент, обаче следва да зачитат надлежно всички форми на произход, законово признати в другите държави членки.

Изменение     3

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Основанията за определяне на компетентността по въпросите, свързани с родителската отговорност, са оформени в светлината на висшите интереси на детето и следва да се прилагат в съответствие с тях. Всяко позоваване на висшите интереси на детето следва да се тълкува в светлината на член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от 20 ноември 1989 г.

(13)  Основанията за определяне на компетентността по въпросите, свързани с родителската отговорност, следва винаги да са оформени в светлината на висшите интереси на детето и следва да се прилагат в съответствие с тях. Всяко позоваване на висшите интереси на детето следва да се тълкува в светлината на членове 7, 14, 22 и 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от 20 ноември 1989 г. Задължително е държавата членка, органите на която са компетентни по същество съгласно настоящия регламент, след вземане на окончателно решение, което предвижда връщането на детето, да гарантира защитата на висшия интерес и основните права на детето след връщането на детето, по-специално когато то е в контакт с двамата родители.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Настоящият регламент не трябва да възпира органите на държава членка, които нямат компетентност по същество, да налагат временни, включително защитни мерки, в неотложни случаи, по отношение на личността или имуществото на детето, намиращо се в тази държава членка. Тези мерки следва да се признават и изпълняват във всички други държави членки, включително държавите членки, компетентни съгласно настоящия регламент, докато компетентен орган в такава държава членка вземе мерките, които смята за подходящи. Мерките, постановени от съд в една държава членка, обаче следва единствено да бъдат изменени или заменени от мерки, взети от съд на държавата членка, която има компетентност по съществото на въпросите. Даден орган, който има компетентност само за временни, включително защитни мерки, следва, ако е сезиран с молба по същество, да обяви служебно, че не е компетентен. Доколкото защитата на висшите интереси на детето налага това, органът следва да информира, пряко или чрез централния орган, органа на държавата членка, която е компетентна по същество съгласно настоящия регламент, относно предприетите мерки. Въпреки това липсата на информиране на органа на друга държава членка не следва да бъде основание за непризнаване на мярката.

(17)  Настоящият регламент не трябва да възпира органите на държава членка, които нямат компетентност по същество, да налагат временни, включително защитни мерки, в неотложни случаи, по отношение на личността или имуществото на детето, намиращо се в тази държава членка, или в случай на основано на пола насилие, както е определено в Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие (Конвенция от Истанбул). Тези мерки следва да се признават и изпълняват във всички други държави членки, включително държавите членки, компетентни съгласно настоящия регламент, докато компетентен орган в такава държава членка вземе мерките, които смята за подходящи. Мерките, постановени от съд в една държава членка, обаче следва единствено да бъдат изменени или заменени от мерки, взети от съд на държавата членка, която има компетентност по съществото на въпросите. Даден орган, който има компетентност само за временни, включително защитни мерки, следва, ако е сезиран с молба по същество, да обяви служебно, че не е компетентен. Доколкото защитата на висшите интереси на детето налага това, органът следва да информира, пряко или чрез централния орган, органа на държавата членка, която е компетентна по същество съгласно настоящия регламент, относно предприетите мерки. Въпреки това липсата на информиране на органа на друга държава членка не следва да бъде основание за непризнаване на мярката.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  В изключителни случаи органите на държавата членка на обичайно местопребиваване на детето може да не са най-подходящите органи за разглеждане на случая. В защита на висшите интереси на детето, като изключение и при спазването на определени условия, органът, който е компетентен, може да прехвърли своята компетентност по конкретен случай на органа на друга държава членка, ако този орган е по-подходящ да разгледа случая. В този случай обаче на втория орган не трябва да бъде позволено да прехвърля компетентността на трети орган.

(18)  Особено внимание следва да се обърне на факта, че в изключителни случаи, като например домашно или основано на пола насилие, органите на държавата членка на обичайно местопребиваване на детето може да не са най-подходящите органи за разглеждане на случая. В защита на висшите интереси на детето, като изключение и при спазването на определени условия, органът, който е компетентен, може да прехвърли своята компетентност по конкретен случай на органа на друга държава членка, ако този орган е по-подходящ да разгледа случая. В този случай обаче на втория орган не трябва да бъде позволено да прехвърля компетентността на трети орган.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Производствата по въпроси, свързани с родителската отговорност, по силата на настоящия регламент, както и производствата за връщане по силата на Хагската конвенция от 1980 г. следва да зачитат правото на детето да изразява свободно своите възгледи и да отдават дължимото значение на тези възгледи при оценката на висшите интереси на детето. Изслушването на детето в съответствие с член 24, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 12 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето играе важна роля в прилагането на настоящия регламент. Този регламент обаче не цели да определя как да бъде изслушано детето, например дали детето се изслушва от самия съдия или от специално обучен експерт, който впоследствие докладва на съда, или дали детето се изслушва в съдебната зала или на друго място.

(23)  Производствата по въпроси, свързани с родителската отговорност, по силата на настоящия регламент, както и производствата за връщане по силата на Хагската конвенция от 1980 г. следва да зачитат правото на детето да изразява свободно своите възгледи и да отдават дължимото значение на тези възгледи при оценката на висшите интереси на детето. Изслушването на детето в съответствие с член 24, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 12 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето играе важна роля в прилагането на настоящия регламент. Този регламент подчертано не цели да определя как да бъде изслушано детето, например дали детето се изслушва от самия съдия или от специално обучен експерт, който впоследствие докладва на съда, или дали детето се изслушва в съдебната зала или на друго място, но с цел защита на засегнатите основни права във всички случаи следва да се предвижда запис на изслушването на детето. От същностно значение е при изслушването на детето да се предоставят всички гаранции, необходими за опазване на емоционалната му неприкосновеност и неговия висш интерес, и поради тази причина изслушването трябва да бъде подпомагано от специалисти медиатори, както и от психолози и/или социални работници и устни преводачи. Това ще улесни също и сътрудничеството между двамата родители и взаимоотношенията помежду им и с детето на по-късен етап.

Изменение     7

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  За възможно най-бързо приключване на производствата за връщане по Хагската конвенция от 1980 г. държавите членки следва да съсредоточат компетентността за такива производства в едно или повече съдилища, като по целесъобразност отчитат своите вътрешни структури за правораздаване. Съсредоточаването на компетентност в ограничен брой съдилища в рамките на дадена държава членка е важен и ефективен инструмент за ускоряване на разглеждането на делата за отвличане на деца в няколко държави членки, тъй като съдиите, които разглеждат по-голям брой такива дела, развиват специални експертни познания. В зависимост от структурата на правната система компетентността по дела за отвличане на деца би могла да бъде съсредоточена в един съд за цялата държава или в ограничен брой съдилища, като за отправна точка се използва, например, броят на апелативните съдилища и компетентността за международно отвличане на деца се съсредоточи в един първоинстанционен съд в рамките на всеки район на апелативен съд. Всяка инстанция следва да постанови решението си не по-късно от шест седмици след подаването на молбата или жалбата до нея. Държавите членки следва да ограничат до едно броя на възможните обжалвания срещу решение за предоставяне или отказ на връщане на детето съгласно Хагската конвенция от 1980 г. относно отвличането на деца.

(26)  За възможно най-бързо приключване на производствата за връщане по Хагската конвенция от 1980 г. държавите членки следва да съсредоточат компетентността за такива производства в едно или повече съдилища, като по целесъобразност отчитат своите вътрешни структури за правораздаване. Съсредоточаването на компетентност в ограничен брой съдилища в рамките на дадена държава членка е важен и ефективен инструмент за ускоряване на разглеждането на делата за отвличане на деца в няколко държави членки, тъй като съдиите, които разглеждат по-голям брой такива дела, развиват специални експертни познания. В зависимост от структурата на правната система компетентността по дела за отвличане на деца би могла да бъде съсредоточена в един съд за цялата държава или в ограничен брой съдилища, като за отправна точка се използва, например, броят на апелативните съдилища и компетентността за международно отвличане на деца се съсредоточи в един първоинстанционен съд в рамките на всеки район на апелативен съд. Всяка инстанция следва да постанови решението си не по-късно от шест седмици след подаването на молбата или жалбата до нея. Държавите членки следва да ограничат до едно броя на възможните обжалвания срещу решение за предоставяне или отказ на връщане на детето съгласно Хагската конвенция от 1980 г. относно отвличането на деца. Освен това следва да се вземат мерки, за да се гарантира, че съдебните решения, постановени в една държава членка, се признават в друга държава членка. Когато е постановено решение по дадено съдебно производство, то следва също и преди всичко когато става въпрос за интереса на децата, да се признава навсякъде в Съюза.

Изменение     8

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Във всички случаи, свързани с деца, и особено в случаите на международно отвличане на деца, съдебните и административните органи следва да обмислят възможността за постигане на доброволно уреждане на спора чрез медиация и други подходящи средства с помощта, когато е уместно, на съществуващите мрежи и подпомагащи структури за медиация при трансгранични спорове, свързани с родителската отговорност. Тези усилия обаче не следва да водят до необосновано удължаване на производството за връщане по Хагската конвенция от 1980 г.

(28)  Във всички случаи, свързани с деца, и особено в случаите на международно отвличане на деца, съдебните и административните органи следва да обмислят възможността за постигане на доброволно уреждане на спора чрез медиация и други подходящи средства, за да се гарантира пълна защита на правата на детето и свързаните с тях допълнителни основни права. Тези усилия обаче не следва да водят до необосновано удължаване на производството за връщане по Хагската конвенция от 1980 г. Освен това следва по-добре да се използва и да се прилага експертният опит на омбудсманите.

Изменение     9

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Когато съдът на държавата членка, в която детето е било неправомерно отведено или задържано, реши да откаже връщане на детето съгласно Хагската конвенция от 1980 г., той трябва да посочи изрично в решението си релевантните разпоредби от Хагската конвенция от 1980 г., на които основава отказа си. Това решение може да се замени обаче от последващо решение, постановено по производство за упражняване на родителски права след задълбочено разглеждане на висшите интереси на детето  от съда на държавата членка на обичайното местоживеене на детето преди неправомерното му отвеждане или задържане. Ако това решение води до връщането на детето, връщането следва да се осъществи без да се изисква някаква специална процедура за признаването и изпълнението на това решение в държавата членка, в която детето е било преместено или задържано.

(30)  Когато съдът на държавата членка, в която детето е било неправомерно отведено или задържано, реши да откаже връщане на детето съгласно Хагската конвенция от 1980 г., той трябва да посочи изрично в решението си релевантните разпоредби от Хагската конвенция от 1980 г., на които основава отказа си, както и причините за това. Това решение може да се замени обаче от последващо решение, постановено по производство за упражняване на родителски права след задълбочено разглеждане на висшите интереси на детето  от съда на държавата членка на обичайното местоживеене на детето преди неправомерното му отвеждане или задържане. Ако това решение води до връщането на детето, връщането следва да се осъществи без да се изисква някаква специална процедура за признаването и изпълнението на това решение в държавата членка, в която детето е било преместено или задържано.

Изменение     10

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  С цел лицето, срещу което се търси изпълнение, да бъде информирано за изпълнението на решение, издадено в друга държава членка, въведеното с настоящия регламент удостоверение следва да бъде връчвано на това лице в разумен срок преди предприемането на първата мярка за принудително изпълнение и, ако е необходимо, да бъде придружавано от решението. В този контекст под първа мярка за принудително изпълнение следва да се разбира първата мярка за принудително изпълнение след това връчване.

(38)  С цел лицето, срещу което се търси изпълнение, да бъде информирано за изпълнението на решение, издадено в друга държава членка, въведеното с настоящия регламент удостоверение следва да бъде връчвано на това лице незабавно и преди предприемането на първата мярка за принудително изпълнение и ако е необходимо, да бъде придружавано от решението. В този контекст под първа мярка за принудително изпълнение следва да се разбира първата мярка за принудително изпълнение след това връчване.

Изменение     11

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  При конкретни казуси, касаещи родителска отговорност, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, централните органи следва да си сътрудничат при оказването на съдействие на националните органи и на лицата, носещи родителска отговорност. Това съдействие следва да включва по-специално установяване на местонахождението на детето, било то пряко или чрез други компетентни органи, когато това е необходимо за изпълнение на искане по настоящия регламент, както и предоставяне на свързана с детето информация, необходима за целите на производството.

(42)  При конкретни казуси, касаещи родителска отговорност, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, централните органи следва да си сътрудничат при оказването на съдействие на националните органи и на лицата, носещи родителска отговорност. Това съдействие следва да включва по-специално установяване на местонахождението на детето, било то пряко или чрез други компетентни органи, когато това е необходимо за изпълнение на искане по настоящия регламент, както и предоставяне на свързана с детето информация, необходима за целите на производството. В случаите, когато компетентността е на държава членка, различна от държавата членка, чийто гражданин е детето, централните органи на държавата членка, която има компетентност, информират без неоправдано забавяне централните органи на държавата членка, чийто гражданин е детето.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  Орган на държава членка, който възнамерява да постанови решение за родителска отговорност, следва да има право да иска от органите на друга държава членка да му предоставят информация, релевантна за защитата на детето, ако това е необходимо с оглед на висшите интереси на детето. В зависимост от обстоятелствата това може да включва информация за производствата и решенията, отнасящи се за родител или брат или сестра на детето, или информация за способността на родител да се грижи за детето или да има лични отношения с детето.

(46)  В специални случаи, когато висшият интерес на детето изисква това, орган на държава членка, който възнамерява да постанови решение за родителска отговорност, следва да бъде задължен да изиска от органите на друга държава членка да му предоставят информация, релевантна за защитата на това дете. В зависимост от обстоятелствата това може да включва информация за производствата и решенията, отнасящи се за родител, например в случаи на домашно или основано на пола насилие или при решения относно брат или сестра на детето, или информация за способността на родител да се грижи за детето или да има лични отношения с детето. Оценяването на тази способност следва да бъде извършвано от специалист. Гражданството, икономическото и социалното положение или културният и религиозният произход на даден родител не следва да се приемат за определящи елементи, когато се решава въпросът за способността му да се грижи за детето.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 48 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48a) Следва да бъде създадена платформа за помощ на гражданите на ЕС, които подават иск за връщане на дете пред съдилища в други държави членки. Освен това гражданите на ЕС, които пребивават в друга държава членка, в която искат връщането на дете, следва да получават помощ от нейните съответни представителства.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Органите на една държава членка са компетентни по въпросите, свързани с родителската отговорност за детето, ако то има обичайно местопребиваване в тази държава членка. Когато дете се мести правомерно от една държава членка в друга и придобива ново обичайно местопребиваване във втората държава, компетентност имат органите на държавата членка, в която е новото обичайно местопребиваване на детето.

1.  Органите на една държава членка са компетентни по въпросите, свързани с родителската отговорност за детето, ако то има обичайно местопребиваване в тази държава членка. Когато дете се мести правомерно от една държава членка в друга и придобива ново обичайно местопребиваване във втората държава, както е определено от Съда, компетентност имат органите на държавата членка, в която е новото обичайно местопребиваване на детето.

Изменение     15

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  С цел опростяване на въпросите, свързани с компетентността, държавите членки определят съд на национално равнище, който разглежда всички дела с трансграничен елемент, свързани с деца.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В неотложни случаи органите на държавата членка, в която се намира детето или имущество, принадлежащо на детето, са компетентни да постановяват такива временни, включително охранителни, мерки по отношение на това дете или имущество.

В неотложни случаи органите на държавата членка, в която се намира детето или имущество, принадлежащо на детето, са компетентни да постановяват такива временни, включително охранителни, мерки по отношение на това дете или имущество. Тези мерки не следва да забавят ненужно цялото производство и окончателните решения относно упражняването на родителски права и правата на лични отношения.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доколкото защитата на висшите интереси на детето го налага, органът, постановил охранителните мерки, уведомява пряко или с посредничеството на централния орган, определен съгласно член 60, органа на държавата членка, която съгласно настоящия регламент е компетентна по съществото на въпроса.

Доколкото защитата на висшите интереси на детето го налага, органът, постановил охранителните мерки, уведомява пряко или с посредничеството на централния орган, определен съгласно член 60, органа на държавата членка, която съгласно настоящия регламент е компетентна по съществото на въпроса. Този орган трябва да гарантира, че родителите, участващи в производството, биват в пълна степен и незабавно информирани за всички тези мерки на език, който разбират напълно. Следователно изрично се забранява да се начисляват разходи за превод на родителите от държавата членка, органите на която са компетентни по същество съгласно настоящия регламент.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При упражняване на компетентността си по раздел 2 от настоящата глава, органите на държавите членки гарантират, че на децата, които са в състояние да формират собствено мнение, се дава реална и ефективна възможност да изразят това мнение свободно в хода на производството.

При упражняване на компетентността си по раздел 2 от настоящата глава, органите на държавите членки гарантират, че на децата се дава реална и ефективна възможност да изразят свободно собственото си мнение в хода на производството.

Органът отчита надлежно мнението на детето в съответствие с неговата възраст и степен на зрялост и отбелязва съображенията си в решението.

Органът отчита надлежно мнението на детето в съответствие с неговата възраст и степен на зрялост, особено ако детето е навършило 12-годишна възраст, и ясно отбелязва обективните си съображения в решението. Желанията на децата, навършили 16 години, се считат за решаващи. Органът създава подходящи условия детето да може ясно и изчерпателно да изрази своето мнение, което се взема предвид в окончателното решение. За да се определят способностите и степента на зрялост на детето, се търси помощ от специалисти по въпросите на детето и семейството.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Възможно най-рано в хода на производството съдът проверява дали страните желаят да започнат медиация, за да намерят решение по взаимно съгласие във висшия интерес на детето, при условие че това не забавя ненужно производството.

2.  Възможно най-рано в хода на производството съдът предлага услуги по медиация, освен в случаите на основано на пола насилие, за да се намери решение по взаимно съгласие във висшия интерес на детето, при условие че това не забавя ненужно производството. Когато страните постигнат съгласие за започване на медиация, компетентните органи на държавата членка гарантират достъп до услуги по медиация.

Изменение     20

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Процедурата за изпълнение на решенията, постановени в друга държава членка, се урежда от законодателството на държавата членка по изпълнението. Без да се засяга прилагането на член 40, решение, постановено в една държава членка, което е изпълняемо в държавата членка, където се иска изпълнение, се изпълнява в тази държава членка при същите условия, както решенията, постановени в държавата членка, където се иска изпълнение.

1.  Процедурата за изпълнение на решенията, постановени в друга държава членка, се урежда от законодателството на държавата членка по изпълнението.

Изменение     21

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При необходимост, съдът може да поиска от молителя да представи, в съответствие с член 69, превод или транслитерация на релевантното съдържание на удостоверението, в което се посочва задължението, подлежащо на изпълнение.

2.  Съдът изисква от молителя да представи, в съответствие с член 69, превод или транслитерация на релевантното съдържание на удостоверението, в което се посочва задължението, подлежащо на изпълнение.

Изменение     22

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  информират носителя на родителска отговорност относно правната помощ и подкрепа, например относно специализираните двуезични адвокати, за да се предотврати даването на съгласие от носител на родителска отговорност, без той да разбира обхвата на съгласието.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Когато се обмисля решение по въпроси на родителската отговорност, централният орган на държавата членка, в която е обичайното местопребиваване на детето, информира без неоправдано забавяне централния орган на държавата членка, чийто гражданин е детето, относно наличието на производство.

Изменение     24

Предложение за регламент

Член 64 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Органите на държава членка, в която детето няма обичайно местопребиваване, по молба на родител, който живее в тази държава и който желае да получи или да запази правото си на лични отношения с детето, или по молба на централен орган на друга държава членка, събират сведения или доказателства и могат да се произнесат относно това, дали това лице е подходящо, за да упражнява правото на лични отношения, и при какви условия следва да се упражнява това право.

5.  Органите на държава членка, в която детето няма обичайно местопребиваване, по молба на роднина, който живее в тази държава и който желае да получи или да запази правото си на лични отношения с детето, или по молба на централен орган на друга държава членка, събират сведения или доказателства и могат да се произнесат относно това, дали това лице е подходящо, за да упражнява правото на лични отношения, и при какви условия следва да се упражнява това право.

Изменение     25

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Социалните работници и другите служители на органите, които се занимават с трансгранично настаняване на деца в домове или приемни семейства, преминават през обучение за повишаване на информираността в съответната проблематика.

Изменение     26

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б)  Държавите членки гарантират на родителите право на редовни лични отношения, освен ако това поставя в опасност висшия интерес на детето.

Изменение     27

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a)  Когато компетентен орган възнамерява да изпрати социален работник в друга държава членка, за да установи дали дадено настаняване или осиновяване отговаря на висшия интерес на детето, той информира съответната държава членка за това.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 79 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В срок от [10 години от началната дата на прилагането му]  Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Икономическия и социален комитет доклад за  последваща оценка  на настоящия регламент, подкрепен с информация, предоставена от държавите членки. Докладът се придружава, ако това е необходимо, от законодателно предложение.

1.  В срок от [5 години от началната дата на прилагането му] Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Икономическия и социален комитет доклад за последваща оценка на настоящия регламент, подкрепен с информация, предоставена от държавите членки. Докладът се придружава, ако това е необходимо, от законодателно предложение.

Изменение     29

Предложение за регламент

Член 79 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато става въпрос за молби за изпълнение съгласно член 32, броя на случаите, при които изпълнението не е било осъществено в срок от шест седмици от момента на образуването на производството;

б)  когато става въпрос за молби за изпълнение съгласно член 32, броя на случаите, при които изпълнението е било спряно и за колко време, както и броя на случаите, при които изпълнението не е било осъществено в срок от шест седмици от момента на образуването на производството;

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст)

Позовавания

COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

12.9.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

PETI

12.9.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Soledad Cabezón Ruiz

16.11.2016

Дата на приемане

24.4.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

0

8

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Pál Csáky, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Jahr, Notis Marias, Marlene Mizzi, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Laurenţiu Rebega, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Miltiadis Kyrkos, Julia Pitera, Ángela Vallina, Axel Voss, Rainer Wieland

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

15

+

ALDE

GUE/NGL

ECR

ENF

S&D

VERTS/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Albiol Guzmán, Ángela Vallina,

Notis Marias

,Laurenţiu Rebega,

Soledad Cabezón Ruiz, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Miltiadis Kyrkos,Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière,

Margrete Auken, Josep-Maria Terricabras, Tatjana Ždanoka

0

-

8

0

EFDD

PPE

Eleonora Evi,

Pál CsákyPeter Jahr, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст)

Позовавания

COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)

Дата на консултация с ЕП

15.7.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

12.9.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.9.2016

FEMM

12.9.2016

PETI

12.9.2016

 

Неизказано становище

       Дата на решението

LIBE

11.7.2016

FEMM

1.9.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Tadeusz Zwiefka

11.7.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.3.2017

30.5.2017

13.7.2017

 

Дата на приемане

21.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

John Flack, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

Дата на внасяне

1.12.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

22

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, Emil Radev, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

3

0

ECR

EFDD

John Flack, Emma McClarkin

Isabella Adinolfi

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“