MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu)

  30.11.2017 - (COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)) - *

  Oikeudellisten asioiden valiokunta
  Esittelijä: Tadeusz Zwiefka
  (Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 104 artikla)


  Menettely : 2016/0190(CNS)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0388/2017
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0388/2017
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu)

  (COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))

  (Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen – uudelleenlaatiminen)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2016)0411),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan 3 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0322/2016),

  –  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[1],

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 78 c artiklan,

  –  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön ja vetoomusvaliokunnan lausunnon (A8-0388/2017),

  A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella ja sellaisena kuin se on jäljempänä tarkistettuna;

  2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

  3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

  4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

  5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Neuvoston asetusta (EY) N:o 2201/200334 on muutettu merkittävästi35. Koska siihen on tehtävä uusia muutoksia, se olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen.

  (1)  Neuvoston asetusta (EY) N:o 2201/200334 on muutettu merkittävästi35. Koska siihen on tehtävä uusia välttämättömiä muutoksia, se olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen. Tällaiset asetuksen muutokset auttavat parantamaan oikeusvarmuutta ja lisäävät joustavuutta sekä auttavat varmistamaan, että mahdollisuudet saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi paranevat ja että oikeudenkäyntimenettelyt tehostuvat. Samalla asetukseen tehtävät muutokset auttavat varmistamaan, että jäsenvaltiot säilyttävät täyden itsemääräämisoikeuden vanhempainvastuuta koskevan aineellisen oikeuden alalla.

  __________________

  __________________

  34 Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta (EUVL L 338, 23.12.2003, s. 1).

  34 Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta (EUVL L 338, 23.12.2003, s. 1).

  35 Ks. Liite V.

  35 Ks. Liite V.

  Tarkistus     2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Unionin oikeusalueen sujuva ja asianmukainen toiminta on äärimmäisen tärkeää, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset oikeusjärjestelmät ja -perinteet. Sen vuoksi olisi edelleen parannettava keskinäistä luottamusta oikeusjärjestelmien välillä. Unioni on ottanut tavoitteekseen luoda vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen, jossa taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus ja oikeussuojan saatavuus, ja pitää sitä yllä ja kehittää sitä. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi olisi vahvistettava henkilöiden ja erityisesti lasten oikeuksia oikeudellisissa menettelyissä, jotta voidaan helpottaa oikeus- ja hallintoviranomaisten yhteistyötä ja sellaisten perheoikeudellisissa asioissa annettujen päätösten täytäntöönpanoa, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia. Siviiliasioissa annettujen päätösten vastavuoroista tunnustamista olisi tehostettava, oikeussuojakeinojen saatavuutta yksinkertaistettava ja tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden viranomaisten välillä parannettava.

  (3)  Unionin oikeusalueen sujuva ja asianmukainen toiminta on äärimmäisen tärkeää, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset oikeusjärjestelmät ja -perinteet. Sen vuoksi olisi edelleen parannettava keskinäistä luottamusta oikeusjärjestelmien välillä. Unioni on ottanut tavoitteekseen luoda vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen, jossa taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus ja oikeussuojan saatavuus, ja pitää sitä yllä ja kehittää sitä. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi on olennaisen tärkeää vahvistaa henkilöiden ja erityisesti lasten oikeuksia oikeudellisissa menettelyissä, jotta voidaan helpottaa oikeus- ja hallintoviranomaisten yhteistyötä ja sellaisten perheoikeudellisissa asioissa annettujen päätösten täytäntöönpanoa, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia. Siviiliasioissa annettujen päätösten vastavuoroista tunnustamista olisi tehostettava, oikeussuojakeinojen saatavuutta yksinkertaistettava ja tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden viranomaisten välillä parannettava huolehtimalla siitä, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten noudattamien menettelyjen ja käytäntöjen syrjimätön luonne varmistetaan tarkasti lapsen edun ja siihen liittyvien perusoikeuksien turvaamiseksi.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Tätä varten unioni toteuttaa muun muassa siviilioikeudellisia asioita koskevan oikeudellisen yhteistyön alalla toimenpiteitä, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia, etenkin silloin kun se on tarpeen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta.

  (4)  Tätä varten unioni toteuttaa muun muassa siviilioikeudellisia asioita koskevan oikeudellisen yhteistyön alalla toimenpiteitä, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia, etenkin silloin kun se on tarpeen henkilöiden vapaan liikkuvuuden ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta.

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 a)  Oikeudellisen yhteistyön parantamiseksi yksityisoikeudellisissa asioissa, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia, tarvitaan oikeudellista koulutusta erityisesti rajat ylittävän perheoikeuden osalta. Sekä unionin tasolla että kansallisella tasolla tarvitaan koulutustoimintaa, kuten seminaareja ja vaihtoja, jotta voidaan jakaa tietoa tästä asetuksesta, sen sisällöstä ja seurauksista sekä rakentaa jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta niiden oikeuslaitosten suhteen.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Kaikkien lasten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tämän asetuksen olisi katettava kaikki vanhempainvastuuta koskevat päätökset, mukaan luettuina lastensuojelutoimenpiteet, riippumatta niiden yhteydestä avioliitto-oikeuden alaan kuuluviin menettelyihin tai muihin menettelyihin.

  (6)  Kaikkien lasten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tämän asetuksen olisi katettava kaikki vanhempainvastuuta koskevat päätökset, mukaan luettuina lastensuojelutoimenpiteet, riippumatta niiden yhteydestä avioliitto-oikeuden alaan kuuluviin menettelyihin.

  Perustelu

  Sanamuoto ei ole saman asetuksen 1 artiklan 3 kohdan mukainen.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 a)  Tämän asetuksen mukaisesti toimivaltaa koskevia sääntöjä olisi sovellettava myös kaikkiin lapsiin, jotka ovat unionin alueella ja joiden asuinpaikkaa ei voida varmuudella määrittää. Tällaisten sääntöjen soveltamisalaa olisi laajennettava kattamaan erityisesti pakolaislapset ja maastaan sosioekonomisten syiden tai levottomuuksien vuoksi siirtymään joutuneet lapset.

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (12 a)  Tässä asetuksessa olisi täysin kunnioitettava Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, vahvistettuja oikeuksia ja erityisesti sen 47 artiklassa vahvistettua oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen, sen 7 artiklassa vahvistettua oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen sekä sen 24 artiklassa vahvistettuja lapsen oikeuksia.

  Tarkistus     8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 13 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (13)  Toimivaltasäännökset vanhempainvastuuta koskevissa asioissa on muotoiltu lapsen edun perusteella ja niitä olisi sovellettava sen mukaisesti. Viittauksia lapsen etuun olisi tulkittava Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan ja lapsen oikeuksista 20 päivänä marraskuuta 1989 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti.

  (13)  Toimivaltasäännökset vanhempainvastuuta koskevissa asioissa olisi aina muotoiltava lapsen edun perusteella ja niitä olisi sovellettava tämä etu huomioon ottaen. Viittauksia lapsen etuun olisi tulkittava Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 14, 22 ja 24 artiklan ja lapsen oikeuksista 20 päivänä marraskuuta 1989 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti. On välttämätöntä, että jäsenvaltio, jonka viranomaiset ovat tämän asetuksen nojalla toimivaltaisia tutkimaan vanhempainvastuuta koskevan asian, varmistaa tehtyään lopullisen päätöksen lapsen palauttamisesta, että lapsen etu ja perusoikeudet suojataan hänen tultuaan palautetuksi, erityisesti silloin, jos hän on yhteydessä kumpaankin vanhempaansa.

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (14 a)  ’Asuinpaikan’ merkitys olisi tulkittava viranomaisten määritelmien perusteella tapauskohtaisesti asiaan liittyvät erityiset seikat huomioon ottaen.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15)  Kun lapsen asuinpaikka vaihtuu laillisen muuton seurauksena, toimivallan olisi seurattava lasta, jotta voidaan noudattaa läheisyyden periaatetta. Tätä olisi sovellettava sekä silloin kun mitään menettelyä ei ole vireillä että silloin kun menettely on vireillä. Menettelyn ollessa vireillä osapuolet voivat kuitenkin oikeudenkäytön tehokkuuden vuoksi sopia, että toimivalta säilyy sen jäsenvaltion tuomioistuimella, jossa menettely on vireillä, niin kauan että asiassa on annettu lopullinen päätös, edellyttäen että tämä on lapsen edun mukaista. Tämä mahdollisuus on erityisen tärkeä silloin kun menettely on lähellä päättymistä ja toinen vanhemmista haluaa muuttaa lapsen kanssa toiseen jäsenvaltioon.

  (15)  Kun lapsen asuinpaikka vaihtuu laillisen muuton seurauksena, toimivallan olisi seurattava lasta, jotta voidaan noudattaa läheisyyden periaatetta. Menettelyn ollessa vireillä osapuolet voivat kuitenkin oikeudenkäytön tehokkuuden vuoksi sopia, että toimivalta säilyy sen jäsenvaltion tuomioistuimella, jossa menettely on vireillä, niin kauan että asiassa on annettu lopullinen päätös, edellyttäen että tämä on lapsen edun mukaista. Vireillä olevat menettelyt, jotka koskevat lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta, olisi toisaalta vietävä päätökseen lopullisen päätöksen avulla, jotta henkilöt, joilla on oikeus lapsen huoltoon, eivät vie lasta toiseen maahan välttyäkseen näin viranomaisen epäedulliselta päätökseltä, paitsi jos osapuolet sopivat, että vireillä oleva menettely olisi lopetettava.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17)  Tämä asetus ei saisi estää sellaisen jäsenvaltion viranomaisia, jolla ei ole asiassa toimivaltaa, toteuttamasta kiireellisissä tapauksissa siinä jäsenvaltiossa olevaa henkilöä tai lapsen omaisuutta koskevia väliaikaisia toimenpiteitä tai turvaamistoimenpiteitä. Nämä toimenpiteet olisi tunnustettava ja pantava täytäntöön kaikissa muissa jäsenvaltioissa, myös niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tämän asetuksen mukaisesti toimivaltaisia, siihen asti että tällaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on toteuttanut aiheellisiksi katsomansa toimenpiteet. Yhden jäsenvaltion tuomioistuimessa annettuja toimenpiteitä olisi kuitenkin muutettava tai ne olisi korvattava ainoastaan tuomioistuimen antamilla toimenpiteillä siinä jäsenvaltiossa, jolla on toimivalta käsitellä pääasia. Jos viranomaiselle, jolla on toimivalta antaa ainoastaan väliaikaisia toimenpiteitä tai turvaamistoimenpiteitä, tehdään pääasiaa koskeva hakemus, sen olisi oma-aloitteisesti todettava, ettei sillä ole toimivaltaa käsitellä sitä. Jos lapsen edun suojelu niin vaatii, viranomaisen olisi ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä sen jäsenvaltion viranomaiselle, joka on tämän asetuksen mukaisesti toimivaltainen tutkimaan pääasian, joko suoraan tai keskusviranomaisen välityksellä. Se, ettei toimenpiteestä ole ilmoitettu toisen jäsenvaltion viranomaiselle, ei kuitenkaan saisi olla peruste olla tunnustamatta toimenpidettä.

  (17)  Tämä asetus ei saisi estää sellaisen jäsenvaltion viranomaisia, jolla ei ole asiassa toimivaltaa, toteuttamasta kiireellisissä tapauksissa, esimerkiksi tapauksissa, joihin liittyy perheväkivaltaa tai sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, siinä jäsenvaltiossa olevaa henkilöä tai lapsen omaisuutta koskevia väliaikaisia toimenpiteitä tai turvaamistoimenpiteitä. Nämä toimenpiteet olisi tunnustettava ja pantava täytäntöön kaikissa muissa jäsenvaltioissa, myös niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tämän asetuksen mukaisesti toimivaltaisia, siihen asti että tällaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on toteuttanut aiheellisiksi katsomansa toimenpiteet. Yhden jäsenvaltion tuomioistuimessa annettuja toimenpiteitä olisi kuitenkin muutettava tai ne olisi korvattava ainoastaan tuomioistuimen antamilla toimenpiteillä siinä jäsenvaltiossa, jolla on toimivalta käsitellä pääasia. Jos viranomaiselle, jolla on toimivalta antaa ainoastaan väliaikaisia toimenpiteitä tai turvaamistoimenpiteitä, tehdään pääasiaa koskeva hakemus, sen olisi oma-aloitteisesti todettava, ettei sillä ole toimivaltaa käsitellä sitä. Jos lapsen edun suojelu niin vaatii, viranomaisen olisi ilmoitettava viipymättä toteutetuista toimenpiteistä sen jäsenvaltion viranomaiselle, joka on tämän asetuksen mukaisesti toimivaltainen tutkimaan pääasian, joko suoraan tai keskusviranomaisen välityksellä. Se, ettei toimenpiteestä ole ilmoitettu toisen jäsenvaltion viranomaiselle, ei kuitenkaan saisi olla peruste olla tunnustamatta toimenpidettä.

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Poikkeustapauksissa sen jäsenvaltion viranomaisilla, jossa lapsen asuinpaikka on, ei välttämättä ole parhaat edellytykset asian käsittelyyn. Lapsen edun mukaisesti toimivaltainen viranomainen voi poikkeuksellisesti ja tietyin edellytyksin siirtää toimivaltansa tietyssä asiassa toisen jäsenvaltion viranomaiselle, jos tällä viranomaisella on paremmat edellytykset asian käsittelyyn. Tällöin viranomaisen, jolle asia on siirretty, ei pitäisi kuitenkaan voida siirtää toimivaltaa edelleen kolmannelle viranomaiselle.

  (18)  Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että poikkeustapauksissa, kuten tapauksissa, joihin liittyy perheväkivaltaa tai sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, sen jäsenvaltion viranomaisilla, jossa lapsen asuinpaikka on, ei välttämättä ole parhaat edellytykset asian käsittelyyn. Toimivaltainen viranomainen voi poikkeuksellisesti ja tietyin edellytyksin siirtää toimivaltansa tietyssä asiassa toisen jäsenvaltion viranomaiselle, jos tällä viranomaisella on paremmat edellytykset asian käsittelyyn. Tällöin olisi ensin saatava sen viranomaisen suostumus, jolle asia on siirretty, sillä kun se on hyväksynyt asian, se ei voi siirtää toimivaltaa edelleen kolmannelle viranomaiselle. Ennen toimivallan siirtämistä on välttämätöntä tarkastella lapsen etua ja ottaa se täysimääräisesti huomioon.

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 23 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (23)  Tämän asetuksen mukaisissa vanhempainvastuuta koskevissa menettelyissä sekä vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen mukaisissa palauttamismenettelyissä olisi noudatettava lapsen oikeutta esittää näkemyksensä vapaasti, ja nämä näkemykset olisi otettava asianmukaisella tavalla huomioon, kun arvioidaan lapsen etua. Lapsen kuulemisella on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan 1 kohdan ja lapsen oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 12 artiklan mukaisesti tärkeä merkitys tämän asetuksen soveltamisessa. Tällä asetuksella ei kuitenkaan pyritä säätämään siitä, miten lasta olisi kuultava, eli olisiko esimerkiksi tuomarin kuultava lasta henkilökohtaisesti vai olisiko erityisen koulutuksen saaneen asiantuntijan kuultava lasta ja esitettävä tuomioistuimelle raportti jälkikäteen tai olisiko lasta kuultava oikeussalissa vai jossakin muussa paikassa.

  (23)  Tämän asetuksen mukaisissa vanhempainvastuuta koskevissa menettelyissä sekä vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen mukaisissa palauttamismenettelyissä olisi noudatettava lapsen oikeutta esittää näkemyksensä vapaasti, ja nämä näkemykset olisi otettava asianmukaisella tavalla huomioon, kun arvioidaan lapsen etua. Lapsen kuulemisella on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan 1 kohdan, lapsen oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 12 artiklan sekä lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten osallistumista koskevan Euroopan neuvoston suosituksen1 a mukaisesti tärkeä merkitys tämän asetuksen soveltamisessa. Tällä asetuksella ei kuitenkaan pyritä säätämään lapsen kuulemista koskevista yhteisistä vähimmäisvaatimuksista, ja siihen sovelletaan edelleen jäsenvaltioiden kansallisia säännöksiä.

   

  ______________

   

  1 a CM/Rec(2012)2, 28. maaliskuuta 2012.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 26 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (26)  Jotta vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen mukainen palauttamismenettely voitaisiin saada päätökseen mahdollisimman nopeasti, jäsenvaltioiden olisi keskitettävä näitä menettelyjä koskeva toimivalta yhdelle tai useammalle tuomioistuimelle ottaen asianmukaisella tavalla huomioon kansallisen oikeushallintonsa rakenne. Toimivallan keskittäminen rajoitetulle määrälle tuomioistuimia yhdessä jäsenvaltiossa on olennainen ja tuloksellinen väline, jonka avulla voidaan nopeuttaa lapsikaappaustapausten käsittelyä useissa jäsenvaltioissa, koska tuomareille, jotka käsittelevät useita tällaisia tapauksia, muodostuu erityistä asiantuntemusta. Oikeusjärjestelmän rakenteesta riippuen lapsikaappaustapauksia koskeva toimivalta voitaisiin keskittää joko yhdelle tuomioistuimelle koko maan osalta tai rajoitetulle määrälle tuomioistuimia, käyttäen lähtökohtana esimerkiksi muutoksenhakutuomioistuinten lukumäärää ja keskittämällä kansainvälisiä lapsikaappaustapauksia koskeva toimivalta yhdelle ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle kunkin muutoksenhakutuomioistuimen tuomiopiirissä. Jokaisen oikeusasteen olisi annettava päätöksensä viimeistään kuuden viikon kuluttua siitä kun hakemus tai muutoksenhaku on toimitettu sen käsiteltäväksi. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä, että vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen nojalla tehtyyn, lapsen palauttamista tai palauttamatta jättämistä koskevaan päätökseen on mahdollista hakea muutosta vain kerran.

  (26)  Jotta vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen mukainen palauttamismenettely voitaisiin saada päätökseen mahdollisimman nopeasti, jäsenvaltioiden olisi keskitettävä näitä menettelyjä koskeva toimivalta rajoitetulle määrälle tuomioistuimia ottaen asianmukaisella tavalla huomioon kansallisen oikeushallintonsa rakenne. Toimivallan keskittäminen rajoitetulle määrälle tuomioistuimia yhdessä jäsenvaltiossa on olennainen ja tuloksellinen väline, jonka avulla voidaan nopeuttaa lapsikaappaustapausten käsittelyä useissa jäsenvaltioissa, koska tuomareille, jotka käsittelevät useita tällaisia tapauksia, muodostuu erityistä asiantuntemusta. Oikeusjärjestelmän rakenteesta riippuen lapsikaappaustapauksia koskeva toimivalta voitaisiin keskittää rajoitetulle määrälle tuomioistuimia käyttäen lähtökohtana esimerkiksi muutoksenhakutuomioistuinten lukumäärää ja keskittämällä kansainvälisiä lapsikaappaustapauksia koskeva toimivalta yhdelle ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle kunkin muutoksenhakutuomioistuimen tuomiopiirissä, heikentämättä kuitenkaan osapuolten oikeussuojan saatavuutta ja palauttamismenettelyjen määräaikojen noudattamista. Jokaisen oikeusasteen olisi annettava päätöksensä viimeistään kuuden viikon kuluttua siitä kun hakemus tai muutoksenhaku on toimitettu sen käsiteltäväksi. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä, että vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen nojalla tehtyyn, lapsen palauttamista tai palauttamatta jättämistä koskevaan päätökseen on mahdollista hakea muutosta vain kerran. Lisäksi olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että yhdessä jäsenvaltiossa annetut oikeuden päätökset tunnustetaan toisessa jäsenvaltiossa. Kun oikeusistuin on tehnyt päätöksen, on hyvin tärkeää, että se tunnustetaan kaikkialla Euroopan unionissa ennen kaikkea lasten edun takia.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 28 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (28)  Kaikissa lasta koskevissa tapauksissa ja erityisesti kun kyseessä on kansainvälinen lapsikaappaus, oikeus- ja hallintoviranomaisten olisi harkittava mahdollisuutta saada aikaan sovintoratkaisu sovittelua ja muita asianmukaisia keinoja käyttäen ja tarvittaessa olemassa olevien, sovittelua vanhempainvastuuta koskevissa rajat ylittävissä riita-asioissa edistävien verkostojen ja tukirakenteiden avulla. Tällaisten toimien ei kuitenkaan pitäisi aiheettomasti pitkittää vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen perustuvaa palauttamismenettelyä.

  (28)  Sovittelu voi edistää merkittävästi konfliktin ratkaisemista kaikissa lapsiin liittyvissä tapauksissa ja erityisesti rajat ylittävissä konflikteissa, joissa vanhemmat kiistelevät lapsen huoltajuudesta ja lapsen tapaamisoikeudesta, ja kun on kyse kansainvälisistä lapsikaappauksista. Kun otetaan lisäksi huomioon rajat ylittävien huoltajuuskiistojen lisääntyminen viimeaikaisten muuttoaaltojen seurauksena eri puolilla Euroopan unionia, jossa ei ole käytettävissä mitään kansainvälistä kehystä, sovittelu on usein osoittautunut ainoaksi oikeudelliseksi keinoksi, jolla voidaan auttaa perheitä saamaan aikaan sovintoon perustuvia ja nopeita ratkaisuja perhekiistoissa. Sovittelun edistämiseksi tällaisissa tapauksissa oikeus- ja hallintoviranomaisten olisi tarvittaessa olemassa olevien, sovittelua vanhempainvastuuta koskevissa rajat ylittävissä riita-asioissa edistävien verkostojen ja tukirakenteiden avulla autettava osapuolia ennen oikeuskäsittelyä tai sen aikana asianmukaisten sovittelijoiden valinnassa ja sovittelun järjestämisessä. Osapuolille olisi myönnettävä taloudellista tukea sovittelun toteuttamiseen vähintään saman verran kuin heille on tai olisi myönnetty oikeusapua. Tällaisten toimien ei kuitenkaan pitäisi aiheettomasti pitkittää vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen perustuvaa palauttamismenettelyä eivätkä ne saisi johtaa millaisen tahansa väkivallan uhrien, perheväkivalta mukaan lukien, pakolliseen osallistumiseen sovittelumenettelyyn.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (28 a)  Jotta kansallisissa tai kansainvälisissä perheoikeudellisissa riita-asioissa voidaan tarjota oikeudenkäyntimenettelylle tehokas vaihtoehto, on hyvin tärkeää, että asiaa käsittelevät sovittelijat ovat saaneet asiaankuuluvan erityiskoulutuksen. Koulutuksen olisi katettava erityisesti rajat ylittävien perheoikeudellisten riita-asioiden oikeudellinen kehys, monikulttuuriset taidot sekä keinot käsitellä vaikeita konfliktitilanteita ottaen aina huomioon lapsen etu. Koska tuomarit ovat mahdollisesti tärkeimpiä toimijoita, jotka ohjaavat asioita sovitteluun, heidän koulutuksessaan olisi käsiteltävä myös sitä, miten osapuolia voidaan rohkaista osallistumaan sovitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja miten sovittelun voi yhdistää oikeudenkäyntimenettelyyn ja mukauttaa Haagin yleissopimuksen mukaisen lapsikaappauksia koskevan menettelyn aikatauluun ilman tarpeetonta viivästystä.

  Tarkistus     17

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 30 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (30)  Kun sen jäsenvaltion tuomioistuin, johon lapsi on luvattomasti viety tai josta hänet on luvattomasti jätetty palauttamatta, päättää kieltäytyä palauttamasta lasta vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen nojalla, sen olisi nimenomaisesti mainittava päätöksessään ne vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen artiklat, joihin kieltäytyminen perustuu. Tällainen päätös voidaan kuitenkin korvata myöhemmin päätöksellä, jonka sen jäsenvaltion tuomioistuin, jossa lapsen asuinpaikka oli ennen luvatonta poisviemistä tai palauttamatta jättämistä, antaa huoltajuusmenettelyssä sen jälkeen kun on perusteellisesti selvitetty lapsen etu. Jos kyseisessä päätöksessä edellytetään lapsen palauttamista, lapsi olisi palautettava vaatimatta minkään erityisen menettelyn noudattamista päätöksen tunnustamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltiossa, jossa lapsi on.

  (30)  Kun sen jäsenvaltion tuomioistuin, johon lapsi on luvattomasti viety tai josta hänet on luvattomasti jätetty palauttamatta, päättää kieltäytyä palauttamasta lasta vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen nojalla, sen olisi nimenomaisesti mainittava päätöksessään ne vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen artiklat, joihin kieltäytyminen perustuu, ja ilmoitettava kieltäytymisen syyt. Tällainen päätös voidaan kuitenkin korvata myöhemmin päätöksellä, jonka sen jäsenvaltion tuomioistuin, jossa lapsen asuinpaikka oli ennen luvatonta poisviemistä tai palauttamatta jättämistä, antaa huoltajuusmenettelyssä sen jälkeen kun on perusteellisesti selvitetty lapsen etu. Jos kyseisessä päätöksessä edellytetään lapsen palauttamista, lapsi olisi palautettava vaatimatta minkään erityisen menettelyn noudattamista päätöksen tunnustamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltiossa, jossa lapsi on.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 33 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (33)  Lapsia koskevien rajat ylittävien riita-asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi ja kustannusten vähentämiseksi on lisäksi aiheellista poistaa täytäntöönpanojäsenvaltiossa ennen täytäntöönpanoa toteutettava täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva menettely kaikkien vanhempainvastuuta koskevien päätösten osalta. Asetuksella (EY) N:o 2201/2003 tämä vaatimus poistettiin ainoastaan tapaamisoikeutta koskevien ja eräiden lapsen palauttamista koskevien päätösten osalta, mutta tässä asetuksessa otetaan käyttöön yksi ainoa menettely, jota sovelletaan kaikkiin vanhempainvastuuta koskevien päätösten rajat ylittävään täytäntöönpanoon. Tämän seurauksena minkä tahansa jäsenvaltion viranomaisten antamaa päätöstä olisi kohdeltava niin kuin se olisi annettu täytäntöönpanojäsenvaltiossa, ellei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

  (33)  Euroopan unionin kansalaisten vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi on lisäksi aiheellista poistaa täytäntöönpanojäsenvaltiossa ennen täytäntöönpanoa toteutettava täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva menettely kaikkien tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien vanhempainvastuuta koskevien päätösten osalta. Näin voidaan erityisesti nopeuttaa lapsia koskevien rajat ylittävien riita-asioiden käsittelyä ja vähentää kustannuksia. Asetuksella (EY) N:o 2201/2003 tämä vaatimus poistettiin ainoastaan tapaamisoikeutta koskevien ja eräiden lapsen palauttamista koskevien päätösten osalta, mutta tässä asetuksessa otetaan käyttöön yksi ainoa menettely, jota sovelletaan kaikkiin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien vanhempainvastuuta koskevien päätösten rajat ylittävään täytäntöönpanoon. Tämän seurauksena minkä tahansa jäsenvaltion viranomaisten antamaa päätöstä olisi kohdeltava niin kuin se olisi annettu täytäntöönpanojäsenvaltiossa, ellei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

  Perustelu

  Ehdotettu teksti ylittää tässä asetuksessa määritellyn soveltamisalan.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (37 a)  Tämän asetuksen mukaisen päätöksen tunnustamisesta kieltäytymisessä sen perusteella, että päätös on selvästi vastoin jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita, olisi aina noudatettava Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklaa.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 42 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (42)  Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa yksittäistapauksissa keskuviranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä keskenään avustaessaan sekä kansallisia viranomaisia että vanhempainvastuunkantajia. Tällaisen avustamisen tulisi kattaa erityisesti lapsen paikantaminen joko suoraan tai muiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä, jos se on tarpeen tämän asetuksen nojalla esitetyn pyynnön toteuttamista varten, sekä menettelyjä varten tarvittavien lasta koskevien tietojen toimittaminen.

  (42)  Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa yksittäistapauksissa keskusviranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä keskenään avustaessaan sekä kansallisia viranomaisia että vanhempainvastuunkantajia. Tällaisen avustamisen tulisi kattaa erityisesti lapsen paikantaminen joko suoraan tai muiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä, jos se on tarpeen tämän asetuksen nojalla esitetyn pyynnön toteuttamista varten, sekä menettelyjä varten tarvittavien lasta koskevien tietojen toimittaminen. Tapauksissa, joissa toimivalta on jollakin muulla jäsenvaltiolla kuin sillä, jonka kansalainen lapsi on, sen jäsenvaltion keskusviranomaisten, jolla on toimivalta, on ilmoitettava asiasta ilman aiheetonta viivytystä sen jäsenvaltion keskusviranomaisille, jonka kansalainen lapsi on.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 44 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (44)  Ellei kansallisen prosessilainsäädännön vaatimuksista muuta johdu, pyynnön esittäneen viranomaisen olisi voitava valita vapaasti sen käytettävissä oleva väline tarvittavien tietojen saamiseksi, esimerkiksi tuomioistuimen olisi voitava soveltaa neuvoston asetusta (EY) N:o 1206/2001 tai käyttää siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa, erityisesti tämän asetuksen nojalla nimettyjä keskusviranomaisia ja tuomarien ja yhteyshenkilöiden verkostoa, ja oikeus- ja hallintoviranomaisten olisi voitava pyytää tietoja alalla toimivien valtiosta riippumattomien järjestöjen kautta.

  (44)  Ellei kansallisen prosessilainsäädännön vaatimuksista muuta johdu, pyynnön esittäneen viranomaisen olisi voitava valita vapaasti sen käytettävissä oleva väline tarvittavien tietojen saamiseksi, esimerkiksi tuomioistuimen olisi voitava soveltaa neuvoston asetusta (EY) N:o 1206/2001 tai käyttää siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellista verkostoa, erityisesti tämän asetuksen nojalla nimettyjä keskusviranomaisia ja tuomarien ja yhteyshenkilöiden verkostoa, ja oikeus- ja hallintoviranomaisten olisi voitava pyytää tietoja alalla toimivien valtiosta riippumattomien järjestöjen kautta. Erikseen nimettyjen verkoston tuomarien tai yhteystuomarien olisi pantava alulle kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä ja viestintää kussakin jäsenvaltiossa ja/tai avustettava siinä. Euroopan oikeudellisen verkoston tehtävä olisi pidettävä erillään keskusviranomaisten tehtävästä.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 46 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (46)  Kun jäsenvaltion viranomainen harkitsee vanhempainvastuuta koskevan päätöksen antamista, sen olisi voitava pyytää lapsen suojelua koskevia tietoja toisen jäsenvaltion viranomaisilta, jos lapsen etu sitä edellyttää. Tämä voi tilanteen mukaan tarkoittaa tietoja lapsen vanhempaa tai sisaruksia koskevista menettelyistä ja päätöksistä tai vanhemman kyvystä huolehtia lapsesta tai tavata lasta.

  (46)  Kun jäsenvaltion viranomainen harkitsee vanhempainvastuuta koskevan päätöksen antamista, sen olisi oltava velvollinen pyytämään lapsen suojelua koskevia tietoja toisen jäsenvaltion viranomaisilta, jos lapsen etu sitä edellyttää. Tämä voi tilanteen mukaan tarkoittaa tietoja lapsen vanhempaa tai sisaruksia koskevista menettelyistä ja päätöksistä tai vanhemman tai perheen kyvystä huolehtia lapsesta tai tavata lasta. Kansalaisuuden, taloudellisen tai sosiaalisen aseman tai kulttuurisen tai uskonnollisen taustan ei tulisi olla ratkaisevia tekijöitä päätettäessä vanhemman kyvystä huolehtia lapsesta.

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (46 a)  Tuomarien, viranomaisten, keskusviranomaisten ja vanhempia avustavien ammattilaisten välistä sekä vanhempien keskinäistä viestintää olisi edistettävä kaikin keinoin, ja huomioon olisi otettava muun muassa se, että päätös olla palauttamatta lasta voi rikkoa lapsen perusoikeuksia yhtä paljon kuin päätös palauttaa lapsi.

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (48 a)  Lapsen edun niin vaatiessa tuomarien olisi oltava suoraan yhteydessä toisten jäsenvaltioiden keskusviranomaisiin tai toimivaltaisiin tuomioistuimiin.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 49 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (49)  Jos jonkin jäsenvaltion viranomainen on jo antanut vanhempainvastuuta koskevan päätöksen tai harkitsee tällaista päätöstä, joka olisi pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, viranomainen voi pyytää tuon toisen jäsenvaltion viranomaisia avustamaan päätöksen täytäntöönpanossa. Tätä olisi sovellettava esimerkiksi päätöksiin, joilla myönnetään valvottu tapaamisoikeus, joka on tarkoitus toteuttaa muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa tapaamisoikeuden myöntävä viranomainen on, tai joihin liittyy muita liitännäistoimia, jotka päätöksen täytäntöönpanojäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset antavat.

  (49)  Jos jonkin jäsenvaltion viranomainen on jo antanut vanhempainvastuuta koskevan päätöksen tai harkitsee tällaista päätöstä, joka olisi pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, viranomaisen olisi pyydettävä tuon toisen jäsenvaltion viranomaisia avustamaan päätöksen täytäntöönpanossa. Tätä olisi sovellettava esimerkiksi päätöksiin, joilla myönnetään valvottu tapaamisoikeus, joka on tarkoitus toteuttaa muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa tapaamisoikeuden myöntävä viranomainen on, tai joihin liittyy muita liitännäistoimia, jotka päätöksen täytäntöönpanojäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset antavat.

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 50 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (50)  Kun jäsenvaltion viranomainen harkitsee lapsen sijoittamista sijaisperheeseen tai laitokseen toisessa jäsenvaltiossa, ennen sijoitusta olisi toteutettava kuulemismenettely, jossa ovat mukana kummankin asianomaisen jäsenvaltion keskusviranomaiset. Sijoittamista suunnittelevan viranomaisen olisi saatava sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä, johon lapsi olisi sijoitettava, ennen kuin sijoituksesta päätetään. Koska sijoitukset ovat useimmiten kiireellisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada lapsi pois tilanteesta, jossa hänen etunsa ovat vaarassa, tällaiset päätökset on erityisen tärkeää tehdä kiireellisesti. Kuulemismenettelyn nopeuttamiseksi tässä asetuksessa säädetään sen vuoksi tällaista pyyntöä koskevat tyhjentävät vaatimukset ja määräaika, johon mennessä sen jäsenvaltion, johon lapsi olisi sijoitettava, on vastattava pyyntöön. Hyväksynnän myöntämistä tai siitä kieltäytymistä koskevat edellytykset määräytyvät kuitenkin edelleen pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisen lain mukaisesti.

  (50)  Kun jäsenvaltion viranomainen harkitsee lapsen sijoittamista perheenjäsenten luokse, sijaisperheeseen tai laitokseen toisessa jäsenvaltiossa, ennen sijoitusta olisi toteutettava kuulemismenettely, jossa ovat mukana kummankin asianomaisen jäsenvaltion keskusviranomaiset. Sijoittamista suunnittelevan viranomaisen olisi saatava sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä, johon lapsi olisi sijoitettava, ennen kuin sijoituksesta päätetään. Koska sijoitukset ovat useimmiten kiireellisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada lapsi pois tilanteesta, jossa hänen etunsa ovat vaarassa, tällaiset päätökset on erityisen tärkeää tehdä kiireellisesti. Kuulemismenettelyn nopeuttamiseksi tässä asetuksessa säädetään sen vuoksi tällaista pyyntöä koskevat tyhjentävät vaatimukset ja määräaika, johon mennessä sen jäsenvaltion, johon lapsi olisi sijoitettava, on vastattava pyyntöön. Hyväksynnän myöntämistä tai siitä kieltäytymistä koskevat edellytykset määräytyvät kuitenkin edelleen pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisen lain mukaisesti.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 51 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (51)  Lapsen pitkäaikainen sijoittaminen ulkomaille olisi aina toteutettava Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan 3 kohdan (oikeus ylläpitää henkilökohtaisia suhteita kumpaankin vanhempaan) ja lapsen oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ja erityisesti sen 8, 9 ja 20 artiklan mukaisesti. Ratkaisuja pohdittaessa olisi otettava asianmukaisesti huomioon erityisesti lapsen kasvatuksessa toivottu jatkuvuus ja lapsen etninen, uskonnollinen, kulttuurinen ja kielellinen tausta.

  (51)  Lapsen sijoittamista harkitsevien valtion viranomaisten olisi toimittava Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan 3 kohdan (oikeus ylläpitää henkilökohtaisia suhteita kumpaankin vanhempaan) ja lapsen oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ja erityisesti sen 8, 9 ja 20 artiklan mukaisesti. Ratkaisuja pohdittaessa olisi otettava asianmukaisesti huomioon erityisesti mahdollisuus sijoittaa sisarukset samaan sijaisperheeseen tai laitokseen sekä lapsen kasvatuksessa toivottu jatkuvuus ja lapsen etninen, uskonnollinen, kulttuurinen ja kielellinen tausta. Erityisesti kun on kyseessä lapsen pitkäaikainen sijoittaminen ulkomaille, toimivaltaisten viranomaisten olisi aina harkittava ensin mahdollisuutta sijoittaa lapsi toisessa maassa asuvien sukulaisten luokse, jos lapsella on kiinteä suhde näihin perheenjäseniin, ja tehtävä ensin lapsen etua koskeva yksilöllinen arviointi. Tällaista pitkäaikaista sijoittamista olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen lapsen tarpeiden ja edun kannalta.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Tätä asetusta sovelletaan, riippumatta siitä, käsitelläänkö asiaa tuomioistuimessa vai viranomaisessa, siviilioikeudellisissa asioissa, jotka liittyvät

  1.  Tätä asetusta sovelletaan, riippumatta siitä, käsitelläänkö asiaa tuomioistuimessa vai hallintoviranomaisessa tai muussa viranomaisessa, joka on toimivaltainen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, siviilioikeudellisissa asioissa, jotka liittyvät

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (b a)  kansainvälisiin lapsikaappauksiin;

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 2 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (d)  lapsen sijoittaminen sijaisperheeseen tai hoitolaitokseen;

  (d)  lapsen sijoittaminen perheenjäsenten luokse, sijaisperheeseen tai turvalliseen hoitolaitokseen ulkomailla;

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  ’viranomaisella’ kaikkia jäsenvaltioiden oikeus- tai hallintoviranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa;

  1.  ’viranomaisella’ kaikkia jäsenvaltioiden oikeus- tai hallintoviranomaisia tai muita viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa;

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  ’jäsenvaltiolla’ kaikkia jäsenvaltioita lukuun ottamatta Tanskaa;

  3.  ’jäsenvaltiolla’ kaikkia Euroopan unionin jäsenvaltioita lukuun ottamatta Tanskaa;

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  ’päätöksellä’ jäsenvaltion viranomaisen antamaa avioeroa, asumuseroa, avioliiton pätemättömäksi julistamista tai vanhempainvastuuta koskevaa ratkaisua, määräystä tai tuomiota;

  4.  ’päätöksellä’ jäsenvaltion viranomaisen antamaa avioeroa, asumuseroa, avioliiton pätemättömäksi julistamista tai vanhempainvastuuta koskevaa ratkaisua, määräystä, tuomiota tai jäsenvaltiossa tehtyä ja siellä täytäntöönpanokelpoista virallista asiakirjaa tai jäsenvaltiossa tehtyä ja siellä täytäntöönpanokelpoista osapuolten välistä sopimusta;

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  12.  ’lapsen luvattomalla poisviemisellä tai palauttamatta jättämisellä’ lapsen poisviemistä tai palauttamatta jättämistä, jos

  12.  ’kansainvälisellä lapsikaappauksella’ lapsen poisviemistä tai palauttamatta jättämistä, jos

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Jäsenvaltion viranomaiset ovat toimivaltaisia vanhempainvastuuta koskevissa asioissa, jos lapsen asuinpaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa. Kun lapsi muuttaa laillisesti jäsenvaltiosta toiseen ja saa siellä uuden asuinpaikan, toimivaltaisia ovat uuden jäsenvaltion viranomaiset.

  1.  Jäsenvaltion viranomaiset ovat toimivaltaisia vanhempainvastuuta koskevissa asioissa, jos lapsen asuinpaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa. Kun lapsi muuttaa laillisesti jäsenvaltiosta toiseen ja saa siellä uuden asuinpaikan, toimivaltaisia ovat uuden jäsenvaltion viranomaiset, paitsi jos osapuolet sopivat ennen muuttoa, että toimivalta jää sen jäsenvaltion viranomaiselle, jossa lapsen siihenastinen asuinpaikka on.

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Kun vireillä on huoltajuutta ja tapaamisoikeutta koskevia menettelyjä, päätöksen antaneen jäsenvaltion viranomaisella on toimivalta menettelyn päättämiseen saakka, paitsi jos osapuolet sopivat, että menettely olisi lopetettava.

  Perustelu

  Järjestelyn tarkoitus on estää se, että lapsi viedään toiseen maahan viranomaisen mahdollisesti epäedullisen päätöksen välttämiseksi.

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos 1 kohdassa tarkoitettu henkilö, jolle tapaamisoikeus on myönnetty, on hyväksynyt sen jäsenvaltion viranomaisten toimivallan, jossa lapsella on uusi asuinpaikka, osallistumalla menettelyyn kyseisissä viranomaisissa niiden toimivaltaa kiistämättä.

  2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos 1 kohdassa tarkoitettu henkilö, jolle tapaamisoikeus on myönnetty, on siitä huolimatta, että aiemman vakituisen asuinmaan viranomainen on antanut hänelle tiedon oikeudellisista seurauksista, hyväksynyt sen jäsenvaltion viranomaisten toimivallan, jossa lapsella on uusi asuinpaikka, osallistumalla menettelyyn kyseisissä viranomaisissa niiden toimivaltaa kiistämättä.

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (i)  lapsen palauttamispyyntöä ei ole tehty sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonne lapsi on viety tai josta lapsi on jätetty palauttamatta, yhden vuoden kuluessa sen jälkeen, kun lapsen huolto-oikeuden haltija on saanut tai hänen olisi pitänyt saada tieto lapsen olinpaikasta;

  (i)  huolimatta siitä, että viranomaiset ovat antaneet tiedon lapsen palauttamispyynnön esittämistä koskevasta oikeudellisesta vaatimuksesta, tällaista pyyntöä ei ole tehty sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonne lapsi on viety tai josta lapsi on jätetty palauttamatta, yhden vuoden kuluessa sen jälkeen, kun lapsen huolto-oikeuden haltija on saanut tai hänen olisi pitänyt saada tieto lapsen olinpaikasta;

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Nimettyjen tuomareiden on oltava virassa olevia ja kokeneita perheoikeuden tuomareita, ja heillä on oltava kokemusta erityisesti asioista, joihin liittyy rajat ylittävä toimivaltaa koskeva ulottuvuus.

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Sen jäsenvaltion viranomaisilla, jossa lapsi oleskelee tai jossa on hänelle kuuluvaa omaisuutta, on toimivalta toteuttaa kiireellisissä tapauksissa väliaikaisia toimenpiteitä ja turvaamistoimia, jotka koskevat kyseistä lasta tai omaisuutta.

  Sen jäsenvaltion viranomaisilla, jossa lapsi oleskelee tai jossa on hänelle kuuluvaa omaisuutta, on toimivalta toteuttaa kiireellisissä tapauksissa väliaikaisia toimenpiteitä ja turvaamistoimia, jotka koskevat kyseistä lasta tai omaisuutta. Tällaisilla toimenpiteillä ei saisi aiheettomasti viivyttää menettelyä ja lopullisia päätöksiä huoltajuus- ja tapaamisoikeudesta.

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jos lapsen edun suojelu niin vaatii, turvaamistoimia toteuttaneen viranomaisen on ilmoitettava niistä sen jäsenvaltion viranomaiselle, joka on tämän asetuksen nojalla toimivaltainen tutkimaan pääasian, joko suoraan tai 60 artiklan nojalla nimetyn keskusviranomaisen välityksellä.

  Jos lapsen edun suojelu niin vaatii, turvaamistoimia toteuttaneen viranomaisen on ilmoitettava niistä sen jäsenvaltion viranomaiselle, joka on tämän asetuksen nojalla toimivaltainen tutkimaan pääasian, joko suoraan tai 60 artiklan nojalla nimetyn keskusviranomaisen välityksellä. Kyseisen viranomaisen on varmistettava menettelyn kohteena olevien vanhempien tasapuolinen kohtelu ja sen on varmistettava, että heille tiedotetaan täysimääräisesti viipymättä kaikista asiaan liittyvistä toimenpiteistä kielellä, jota he ymmärtävät perusteellisesti.

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Edellä olevan 1 kohdan nojalla toteutettujen toimenpiteiden soveltaminen on keskeytettävä, kun sen jäsenvaltion viranomainen, joka on tämän asetuksen nojalla toimivaltainen tutkimaan pääasian, on toteuttanut soveltuviksi katsomansa toimenpiteet.

  2.  Edellä olevan 1 kohdan nojalla toteutettujen toimenpiteiden soveltaminen on keskeytettävä, kun sen jäsenvaltion viranomainen, joka on tämän asetuksen nojalla toimivaltainen tutkimaan pääasian, on toteuttanut soveltuviksi katsomansa toimenpiteet, ja siitä hetkestä, kun se on ilmoittanut sen jäsenvaltion viranomaiselle, jossa väliaikaiset toimenpiteet on toteutettu.

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  19 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sen viranomaisen pyynnöstä, jossa menettely on ensin aloitettu, kaikkien muiden viranomaisten, joissa menettely on aloitettu myöhemmin, on viipymättä ilmoitettava pyynnön esittäneelle viranomaiselle päivämäärä, jona asia on pantu vireille 15 artiklan mukaisesti.

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  20 artikla

  20 artikla

  Lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä

  Lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä

  Kun jäsenvaltioiden viranomaiset käyttävät tämän luvun 2 jakson mukaista toimivaltaa, niiden on varmistettava, että lapsi, joka kykenee muodostamaan oman näkemyksensä, saa aidosti ja tuloksellisesti tilaisuuden vapaasti ilmaista näkemyksensä menettelyn kuluessa.

  Kun jäsenvaltioiden viranomaiset käyttävät tämän luvun 2 jakson mukaista toimivaltaa, niiden on varmistettava, että lapsi, joka kykenee muodostamaan oman näkemyksensä, saa aidosti ja tuloksellisesti tilaisuuden vapaasti ilmaista näkemyksensä menettelyn kuluessa asiaa koskevien kansallisten menettelysääntöjen, perusoikeuskirjan 24 artiklan 1 kohdan, lapsen oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 12 artiklan ja Euroopan neuvoston jäsenvaltioille lasten ja nuorten alle 18-vuotiaiden osallistumisesta antaman suosituksen1 a mukaisesti. Viranomaisten on esitettävä asiaa koskevat huomionsa päätöksessä.

   

  Kun lapsi käyttää oikeuttaan tulla kuulluksi, kuulemisen suorittaa tuomari tai erityisen koulutuksen saanut asiantuntija kansallisten määräysten mukaisesti ilman, että etenkään vanhemmat painostavat lasta, ja se suoritetaan kielen ja sisällön kannalta ikään sopivalla tavalla lapselle sopivassa ympäristössä, ja tällöin on huolehdittava kaikista takeista lapsen henkisen koskemattomuuden ja lapsen edun suojelemiseksi.

   

  Lapsen kuulemista ei pidä toteuttaa menettelyn osapuolten eikä näiden oikeudellisten edustajien läsnä ollessa, mutta se tallennetaan ja lisätään asiakirjoihin niin, että osapuolet tai näiden oikeudelliset edustajat voivat tutustua kuulemispöytäkirjaan.

  Viranomaisen on otettava lapsen näkemys asianmukaisella tavalla huomioon tämän iän ja kehitysasteen mukaisesti ja esitettävä huomionsa päätöksessä.

  Viranomaisen on otettava lapsen näkemys asianmukaisella tavalla huomioon tämän iän ja kehitysasteen mukaisesti ottaen huomioon lapsen etu ja esitettävä huomionsa päätöksessä.

   

  _______________

   

  1 a CM/Rec(2012)2, 28. maaliskuuta 2012.

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Tuomioistuimen on menettelyn mahdollisimman varhaisessa vaiheessa selvitettävä, ovatko osapuolet halukkaat löytämään sovittelussa lapsen edun mukaisen sovintoratkaisun, edellyttäen että tämä ei aiheettomasti pitkitä menettelyä.

  2.  Tuomioistuimen on menettelyn mahdollisimman varhaisessa vaiheessa selvitettävä, ovatko osapuolet halukkaat löytämään sovittelussa lapsen edun mukaisen sovintoratkaisun, edellyttäen että tämä ei aiheettomasti pitkitä menettelyä. Tässä tapauksessa tuomioistuin pyytää osapuolia käyttämään sovittelua.

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Tuomioistuin voi julistaa lapsen palauttamista koskevan päätöksen väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoiseksi, vaikka siihen olisi haettu muutosta, myös siinä tapauksessa että kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä tällaisesta väliaikaisesta täytäntöönpanokelpoisuudesta.

  3.  Tuomioistuin voi julistaa lapsen palauttamista koskevan päätöksen väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoiseksi, vaikka siihen olisi haettu muutosta, myös siinä tapauksessa että kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä tällaisesta väliaikaisesta täytäntöönpanokelpoisuudesta, lapsen etu huomioon ottaen.

  Tarkistus    47

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 5 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a.  Kun oikeusviranomainen on määrännyt lapsen palautettavaksi, sen on ilmoitettava asiaa koskevasta päätöksestä ja sen voimaantulopäivästä sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, jossa lapsen asuinpaikka oli ennen luvatonta poisviemistä.

  Tarkistus    48

  Ehdotus asetukseksi

  32 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Jos päätöstä ei ole pantu täytäntöön kuuden viikon kuluessa siitä kun täytäntöönpanomenettely aloitettiin, täytäntöönpanojäsenvaltion tuomioistuimen on ilmoitettava viivästymisestä ja siihen johtaneista syistä pyynnön esittäneelle päätöksen antaneen jäsenvaltion keskusviranomaiselle tai hakijalle, jos menettely aloitettiin ilman keskusviranomaisen apua.

  4.  Jos päätöstä ei ole pantu täytäntöön kuuden viikon kuluessa siitä kun täytäntöönpanomenettely aloitettiin, täytäntöönpanojäsenvaltion tuomioistuimen on ilmoitettava viivästymisestä ja siihen johtaneista syistä asianmukaisesti pyynnön esittäneelle päätöksen antaneen jäsenvaltion keskusviranomaiselle tai hakijalle, jos menettely aloitettiin ilman keskusviranomaisen apua, ja esitettävä arvio täytäntöönpanon ajankohdasta.

  Tarkistus    49

  Ehdotus asetukseksi

  37 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  jos tunnustaminen on selvästi vastoin sen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita, jossa tunnustamista pyydetään; tai

  (a)  jos tunnustaminen on selvästi vastoin sen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita, jossa tunnustamista pyydetään, mutta tunnustamatta jättäminen ei saa johtaa perusoikeuskirjan 21 artiklassa kiellettyyn syrjintään; tai

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    50

  Ehdotus asetukseksi

  38 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Vanhempainvastuuta koskevan päätöksen tunnustamisesta kieltäydytään asianosaisen hakemuksesta:

  1.  Vanhempainvastuuta koskevaa päätöstä ei tunnusteta asianosaisen hakemuksesta:

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    51

  Ehdotus asetukseksi

  38 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b)  jos päätös on annettu pois jäänyttä henkilöä vastaan eikä haastehakemusta tai vastaavaa asiakirjaa ole annettu tiedoksi pois jääneelle henkilölle niin hyvissä ajoin ja sillä tavalla, että hän olisi voinut valmistautua vastaamaan asiassa, paitsi jos hänen katsotaan yksiselitteisesti hyväksyneen päätöksen; tai

  (b)  jos kyseinen päätös on annettu pois jäänyttä henkilöä vastaan eikä haastehakemusta tai vastaavaa asiakirjaa ole annettu tiedoksi pois jääneelle henkilölle niin hyvissä ajoin ja sillä tavalla, että hän olisi voinut valmistautua vastaamaan asiassa, paitsi jos hänen katsotaan yksiselitteisesti hyväksyneen päätöksen; tai

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    52

  Ehdotus asetukseksi

  58 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jos siinä jäsenvaltiossa, jossa päätös on annettu, hakijalle on myönnetty kokonaan tai osittain maksuton oikeusapu tai vapautus kulujen tai maksujen suorittamisesta, on hänelle myös 27 artiklan 3 kohdassa32, 39 ja 42 artiklassa tarkoitetussa menettelyssä myönnettävä maksuton oikeusapu tai vapautus kulujen tai maksujen suorittamisesta niin laajalti kuin se on mahdollista täytäntöönpanojäsenvaltion lain mukaan.

  Jos siinä jäsenvaltiossa, jossa päätös on annettu, hakijalle on myönnetty kokonaan tai osittain maksuton oikeusapu, avustus sovittelun käyttämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseksi tai vapautus kulujen tai maksujen suorittamisesta, on hänelle myös 27 artiklan 3 kohdassa ja 32, 39 ja 42 artiklassa tarkoitetussa menettelyssä myönnettävä maksuton oikeusapu tai vapautus kulujen tai maksujen suorittamisesta niin laajalti kuin se on mahdollista täytäntöönpanojäsenvaltion lain mukaan.

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    53

  Ehdotus asetukseksi

  63 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a)  antaakseen toisen jäsenvaltion keskusviranomaisen pyynnöstä apua lapsen olinpaikan määrittämiseksi, jos vaikuttaa siltä, että lapsi saattaa olla pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueella ja lapsen olinpaikan määrittäminen on tarpeen tämän asetuksen perusteella tehdyn pyynnön täyttämistä varten;

  (a)  antaakseen toisen jäsenvaltion keskusviranomaisen pyynnöstä apua lapsen olinpaikan määrittämiseksi, jos vaikuttaa siltä, että lapsi saattaa olla pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueella ja lapsen olinpaikan määrittäminen on tarpeen tämän asetuksen soveltamista varten;

  Perustelu

  Uudelleenlaadittu ehdotus mukautetaan ehdotettuun eksekvatuurimenettelyn yleiseen poistoon. Voidaan keskustella siitä, olisiko automaattista täytäntöönpanoa pidettävä ”pyyntönä” ja voisiko se näin aiheuttaa tarpeetonta sekaannusta.

  Tarkistus    54

  Ehdotus asetukseksi

  63 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (d)  viranomaisten keskinäisen viestinnän helpottamiseksi, varsinkin 14 artiklan, 25 artikan 1 kohdan a alakohdan, 26 artiklan 2 kohdan ja 26 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan täytäntöönpanemiseksi;

  (d)  tuomioistuinten viranomaisten keskinäisen viestinnän helpottamiseksi, varsinkin 14 ja 19 artiklan, 25 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 26 artiklan 2 kohdan ja 26 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan täytäntöönpanemiseksi;

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus     55

  Ehdotus asetukseksi

  63 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (e a)  antaakseen vanhempainvastuunkantajille tietoa oikeusavusta, esimerkiksi erikoistuneiden kaksikielisten asianajajien antamasta avusta, jotta vanhempainvastuunkantajat eivät antaisi suostumustaan ilman, että he ovat ymmärtäneet, mitä kaikkea tällainen suostumus pitää sisällään.

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    56

  Ehdotus asetukseksi

  63 artikla – 1 kohta – g alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (g)  sen varmistamiseksi, että kun ne aloittavat oikeudenkäyntimenettelyn tai helpottavat sen aloittamista lapsen palauttamiseksi vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen perusteella, tällaista menettelyä varten laadittu asiakirja-aineisto on täydellinen kuuden viikon kuluessa, paitsi jos se on poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi mahdotonta.

  (g)  sen varmistamiseksi, että kun ne aloittavat oikeudenkäyntimenettelyn tai helpottavat sen aloittamista lapsen palauttamiseksi vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen perusteella, tällaista menettelyä varten laadittu asiakirja-aineisto on täydellinen ja toimitettu tuomioistuimelle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle kuuden viikon kuluessa, paitsi jos se on poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi mahdotonta.

  Tarkistus    57

  Ehdotus asetukseksi

  64 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Kun keskusviranomainen tai muu viranomainen sellaisessa jäsenvaltiossa, johon lapsella on läheinen yhteys, esittää asiaa koskevan perustellun pyynnön, sen jäsenvaltion keskusviranomainen, jossa lapsella on asuinpaikka ja jossa hän on, voi joko suoraan tai viranomaisten tai muiden elinten välityksellä:

  1.  Kun keskusviranomainen tai muu viranomainen sellaisessa jäsenvaltiossa, johon lapsella on läheinen yhteys, esittää asiaa koskevan perustellun pyynnön, sen jäsenvaltion keskusviranomaisen, jossa lapsella on asuinpaikka ja jossa hän on, tulee joko suoraan tai viranomaisten tai muiden elinten välityksellä:

  Tarkistus    58

  Ehdotus asetukseksi

  64 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Kun vanhempainvastuuta koskevaa päätöstä harkitaan, jäsenvaltion viranomainen voi pyytää sellaista toisen jäsenvaltion viranomaista, jolla on lapsen suojelun kannalta merkityksellisiä tietoja, toimittamaan nämä tiedot, jos lapsen tilanne sitä edellyttää.

  2.  Kun vanhempainvastuuta koskevaa päätöstä harkitaan, jäsenvaltion viranomaisen on pyydettävä sellaista toisen jäsenvaltion viranomaista, jolla on lapsen suojelun kannalta merkityksellisiä tietoja, toimittamaan nämä tiedot, jos lapsen tilanne sitä edellyttää.

  Tarkistus    59

  Ehdotus asetukseksi

  64 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 а.  Kun arvioidaan vanhempainvastuuta koskevia asioita, sen jäsenvaltion keskusviranomaisen, jossa lapsen asuinpaikka on, on ilmoitettava viipymättä asiaa koskevasta menettelystä sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, jonka kansalainen lapsi tai yksi vanhemmista on.

  Tarkistus    60

  Ehdotus asetukseksi

  64 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Jäsenvaltion viranomainen voi pyytää toisen jäsenvaltion viranomaisilta apua tämän asetuksen perusteella annettujen vanhempainvastuuta koskevien päätösten täytäntöönpanossa, erityisesti turvattaessa mahdollisuus tapaamisoikeuden sekä säännöllisen yhteydenpito-oikeuden tosiasialliseen toteutumiseen.

  3.  Jäsenvaltion viranomaisen on pyydettävä toisen jäsenvaltion viranomaisilta apua tämän asetuksen perusteella annettujen vanhempainvastuuta koskevien päätösten täytäntöönpanossa, erityisesti turvattaessa mahdollisuus tapaamisoikeuden sekä säännöllisen yhteydenpito-oikeuden tosiasialliseen toteutumiseen.

  Tarkistus    61

  Ehdotus asetukseksi

  64 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Sellaisen jäsenvaltion viranomaiset, jossa lapsella ei ole asuinpaikkaa, voivat kyseisessä jäsenvaltiossa asuvan, tapaamisoikeuden vahvistamista tai sen säilyttämistä hakevan henkilön tai toisen jäsenvaltion keskusviranomaisen pyynnöstä hankkia asiaan liittyviä tietoja tai todisteita ja antaa lausunnon siitä, voidaanko kyseiselle henkilölle myöntää tapaamisoikeus, sekä ehdoista, joilla tapaamisoikeutta voidaan käyttää.

  5.  Sellaisen jäsenvaltion viranomaiset, jossa lapsella ei ole asuinpaikkaa, voivat kyseisessä jäsenvaltiossa asuvan, tapaamisoikeuden vahvistamista tai sen säilyttämistä hakevan vanhemman tai perheenjäsenen tai toisen jäsenvaltion keskusviranomaisen pyynnöstä hankkia asiaan liittyviä tietoja tai todisteita ja antaa lausunnon siitä, voidaanko kyseisille henkilöille myöntää tapaamisoikeus, sekä ehdoista, joilla tapaamisoikeutta voidaan käyttää.

  Tarkistus    62

  Ehdotus asetukseksi

  64 artikla – 5 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a.  Jäsenvaltion viranomainen voi pyytää toisen jäsenvaltion keskusviranomaista antamaan tietoa kyseisen jäsenvaltion kansallisesta lainsäädännöstä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa, joilla on merkitystä tarkasteltaessa asiaa tämän asetuksen mukaisesti. Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion viranomaisen on vastattava pyyntöön mahdollisimman pian.

  Tarkistus    63

  Ehdotus asetukseksi

  65 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Jos tämän asetuksen nojalla toimivaltainen viranomainen suunnittelee lapsen sijoittamista hoitolaitokseen tai sijaisperheeseen toisessa jäsenvaltiossa, viranomaisen on ensin saatava hyväksyntä tämän toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta. Tätä varten sen on oman jäsenvaltionsa keskusviranomaisen kautta toimitettava sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, johon lapsi on tarkoitus sijoittaa, hyväksymistä koskeva pyyntö, joka sisältää lasta koskevan selvityksen ja syyt, joiden vuoksi sijoittamista tai hoitoa ehdotetaan.

  1.  Jos tämän asetuksen nojalla toimivaltainen viranomainen suunnittelee lapsen sijoittamista perheenjäsenten luokse, sijaisperheeseen tai turvalliseen hoitolaitokseen toisessa jäsenvaltiossa, viranomaisen on ensin saatava hyväksyntä tämän toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta. Tätä varten sen on oman jäsenvaltionsa keskusviranomaisen kautta toimitettava sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, johon lapsi on tarkoitus sijoittaa, hyväksymistä koskeva pyyntö, joka sisältää lasta koskevan selvityksen ja syyt, joiden vuoksi sijoittamista tai hoitoa ehdotetaan. Jäsenvaltioiden on varmistettava lapsen vanhempien ja sukulaisten säännöllinen tapaamisoikeus näiden asuinpaikasta riippumatta, paitsi tapauksissa, joissa se vaarantaisi lapsen hyvinvoinnin.

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    64

  Ehdotus asetukseksi

  65 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Jos toimivaltainen viranomainen aikoo lähettää sosiaalityöntekijöitä toiseen jäsenvaltioon sen selvittämiseksi, onko siellä toteutettava sijoittaminen yhteensopiva lapsen hyvinvoinnin kanssa, sen on ilmoitettava asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle.

  Tarkistus    65

  Ehdotus asetukseksi

  66 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Kukin keskusviranomainen vastaa omista kuluistaan.

  4.  Kukin keskusviranomainen vastaa omista kuluistaan, elleivät pyynnön esittänyt jäsenvaltio ja pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio toisin sovi.

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    66

  Ehdotus asetukseksi

  79 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Viimeistään [10 vuoden kuluttua soveltamisen alkamispäivästä] komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella kertomuksen tämän asetuksen jälkiarvioinnista ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntö ehdotuksia.

  Viimeistään [5 vuoden kuluttua soveltamisen alkamispäivästä] komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella kertomuksen tämän asetuksen jälkiarvioinnista ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntö ehdotuksia.

  Perustelu

  Välttämätön tarkistus tekstin sisäisen logiikan säilyttämiseksi.

  Tarkistus    67

  Ehdotus asetukseksi

  79 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (a a)  vanhempainvastuuta koskevien, sovittelumenettelyssä käsiteltyjen tapausten ja annettujen päätösten lukumäärä;

  • [1]  EYVL C 77, 28.3.2002, s 1.

  PERUSTELUT

  I. Soveltamisala

  Tämä ehdotus, jolla laaditaan uudelleen tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 (Bryssel IIa -asetus) kumoamisesta 27. marraskuuta 2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, on sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaan ohjelmaan (REFIT) liittyvä aloite.

  Asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kahden alueen, avioliiton ja vanhempainvastuun, osalta viimeksimainittua alaa koskevat kysymykset tuotiin esiin komission suorittamassa sidosryhmien kuulemisessa sekä useissa tehdyissä tutkimuksissa kysymyksinä, jotka aiheuttavat akuutteja ongelmia ja joihin tarvitaan nyt nopea ratkaisu. Näin erityistä huomiota kiinnitettiin yleiseen tehokkuuteen tietyissä lapsia koskevien menettelyjen näkökohdissa. Nämä näkökohdat koskivat esimerkiksi vanhempien suorittamia lapsikaappauksia, rajojen yli tapahtuvaa lasten sijoittamista, päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa sekä kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä.

  II. Palauttamismenettelyt

  Uudelleenlaadinnalla pyritään parantamaan kaapattujen lasten palauttamisen tehokkuutta. Ensinnäkin ehdotuksen mukaan kaikkien mahdollisten vaiheiden enimmäiskesto on 18 viikkoa. Näin sovelletaan keskusviranomaisia koskevaa erillistä kuuden viikon aikarajaa, joka liittyy lapsen palauttamishakemuksen vastaanottamiseen ja käsittelyyn (63 artiklan 1 kohta). Lisäksi sovelletaan kuuden viikon aikarajaa menettelylle ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja lopuksi kuuden viikon aikarajaa muutoksenhakutuomioistuimessa (23 artiklan 1 kohta). Toiseksi ehdotus rajoittaa muutoksenhakumahdollisuudet yhteen (25 artiklan 4 kohta) ja velvoittaa jäsenvaltion, jossa lapsen asuinpaikka oli välittömästi ennen luvatonta poisviemistä tai palauttamatta jättämistä, laatimaan perusteellisen selvityksen siitä, mikä on lapsen etu, ennen kuin lapsen huollosta tehdään lopullinen päätös, ja tällöin lasta on kuultava edellyttäen, että hän pystyy muodostamaan oman näkemyksensä asiasta.

  Ehdotuksessa säädetään myös lapsikaappauksia koskevan toimivallan keskittämisestä erityistuomioistuimiin (22 artikla). Jäsenvaltioiden on nimettävä nämä tuomioistuimet ja ilmoitettava ne komissiolle. Tämä on yksi ehdotuksen tärkeimpiä uusia elementtejä, ja se voi edistää asiaa koskevien sääntöjen asianmukaista soveltamista määritettyjen aikarajojen puitteissa. On kuitenkin huomattava, että toimivallan keskittäminen ei saa heikentää kansalaisten oikeussuojan saatavuutta eikä aikataulujen noudattamista palauttamismenettelyjen yhteydessä, mikä koskee etenkin suuria jäsenvaltioita.

  Lisäksi ehdotuksella pyritään parantamaan 26 artiklan 2 kohdan 4 alakohdassa tarkoitetun nk. pakottavan menettelyn käytännön soveltamista, ja siinä säädetään noudatettavasta menettelystä sen jälkeen, kun pyynnön vastaanottaneessa maassa on annettu palauttamatta jättämistä koskeva tuomio vuonna 1980 tehdyn Haagin yleissopimuksen 13 artiklan nojalla. Tämä antaa sen valtion tuomioistuimelle, jossa lapsi asui välittömästi ennen luvatonta poisviemistä tai palauttamatta jättämistä, edelleen toimivallan päättää vanhempainvastuusta ja mahdollisuuden ohittaa palauttavan tuomioistuimen päätös tekemällä päätös, jossa määrätään lapsen palauttamisesta. Uudelleenlaadittuun tekstiin sisältyy uusi velvoite kääntää asiakirjat sen valtion viralliselle kielelle, johon ne lähetetään. Tuomioistuin velvoitetaan myös tarkastelemaan uudelleen lapsen huoltajuutta ottaen huomioon lapsen edun sekä syyt ja todisteet, jotka koskevat lapsen palauttamattajättämispäätöstä.

  Tapauksissa, joissa lapsella on vakava vahingoittumisen riski tai lapsi olisi muutoin kestämättömässä tilanteessa, jos hänet palautettaisiin ilman takeita maahan, jossa hänellä on asuinpaikka, pyyntöön liittyy mahdollisuus, jonka mukaan pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion tuomioistuin voi toteuttaa pikaisia suojelutoimia (25 artiklan 1 kohdan b alakohta).

  III. Eksekvatuurimenettelystä luopuminen

  Bryssel IIa -asetuksen nykyversiosta on jo poistettu menettely, jolla toisessa jäsenvaltiossa tehty päätös julistetaan täytäntöönpanokelpoiseksi (”eksekvatuuri”) tapaamisoikeuden ja tiettyjen palautuspäätösten osalta. Uudelleenlaaditulla ehdotuksella poistetaan eksekvatuurimenettely kaikkien asetuksen soveltamisalaan kuuluvien päätösten osalta, mukaan lukien huoltajuusoikeudet, lastensuojelumääräykset ja sijoittamismääräykset. Tähän kehitykseen liittyy menettelyllisiä takeita, jotka koskevat vastaajien oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä tehokkaita oikeussuojakeinoja, jotka taataan EU:n perusoikeuskirjan 41 artiklassa. Komission ehdotuksen mukaan tämä antaisi rajat ylittävissä riita-asioissa osapuolina oleville unionin kansalaisille mahdollisuuden säästää keskimäärin 2 200 euroa hakemuksen käsittelyssä ja välttää viivästyksiä.

  IV. Velvoite kuulla lasta

  Lapsen kuuleminen on herkkä kysymys, ja oikeus siihen seuraa lapsen oikeuksista vuonna 1989 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 12 artiklasta. Se mainitaan myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan 1 kohdassa. Vuoden 1996 yleissopimuksessa ja vuoden 1980 yleissopimuksessa ei kummassakaan määrätä yleisestä vaatimuksesta antaa lapselle, joka pystyy muodostamaan oman mielipiteensä, todellinen ja tehokas mahdollisuus esittää näkemyksensä vapaasti näiden yleissopimusten mukaisen oikeudellisen tai hallinnollisen menettelyn yhteydessä. Tällainen yleinen vaatimus sisältyy nyt uudelleenlaadittuun ehdotukseen. On kuitenkin erotettava toisistaan velvoite antaa lapselle mahdollisuus tulla kuulluksi, kun lapsi pystyy muodostamaan oman mielipiteensä (20 artiklan 1 kohta), ja tuomarin lapsen näkemykselle antama painoarvo (20 artiklan 2 kohta).

  Koska lapsen kuuleminen voi auttaa lapsen edun selvittämistä asianmukaisella tavalla tietyissä tapauksissa (etenkin lapsikaappausten yhteydessä), esittelijä korostaa tarvetta ottaa erityisesti huomioon lapsen mahdollisuus esittää näkemyksensä. Siksi nämä seikat olisi otettava asianmukaisesti huomioon tuomioistuinten tuomioissa.

  Lisäksi ehdotus jättää ennalleen jäsenvaltioiden säännöt ja käytännöt, jotka koskevat lasten kuulemista tuomioistuimissa. Tämä edellyttää kuitenkin oikeusjärjestelmien välistä vastavuoroista tunnustamista. Näin maan tuomioistuin ei kieltäydy tunnustamasta toisen maan tekemää päätöstä vain sillä perusteella, että lapsen kuuleminen on suoritettu eri tavalla kuin kyseisen tuomioistuimen soveltamat säännöt edellyttävät (38 artikla).

  V. Päätösten täytäntöönpano

  Uudelleenlaaditulla ehdotuksella pyritään puuttumaan tehottoman täytäntöönpanon ongelmaan. Ensinnäkin täytäntöönpanoa on haettava täytäntöönpanojäsenvaltion tuomioistuimelta käyttäen kyseisen jäsenvaltion menettelyjä, keinoja ja sääntöjä. Myös jos täytäntöönpanoa ei ole tapahtunut, kun täytäntöönpanomenettelyn aloittamisesta on kulunut kuusi viikkoa, tästä on ilmoitettava pyynnön esittäneelle päätöksen antaneen jäsenvaltion keskusviranomaiselle tai hakijalle, ja samalla on esitettävä syyt siihen, miksi täytäntöönpano ei ole tapahtunut määräajassa. Ehdotuksella otetaan myös käyttöön erityiset yleiseen järjestykseen liittyvät syyt, jotka rajoittuvat lapsen edun turvaamiseen (40 artikla).

  VI. Sovittelun asema

  Uudelleenlaaditulla ehdotuksella otetaan käyttöön tuomioistuinten nimenomainen velvollisuus pyrkiä aktiivisesti sovittelun edistämiseen. Siksi menettelyn aikana on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa selvitettävä osapuolten mahdollisuutta osallistua sovitteluun lapsen edun mukaisen sovintoratkaisun aikaansaamiseksi (23 artiklan 2 kohta). Se ei kuitenkaan saa aiheuttaa aiheetonta viivettä palautusmenettelyissä.

  VII. Keskusviranomaisten ja muiden pyynnön vastaanottavien viranomaisten rooli

  Uudelleenlaaditussa ehdotuksessa vahvistetaan myös keskusviranomaisten asemaa säätämällä, että jäsenvaltioilla on velvollisuus varmistaa, että keskusviranomaisilla on riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit, jotta ne voivat hoitaa asetuksen mukaiset velvoitteensa (61 artikla). Nämä viranomaiset ovat saaneet lisää toimivaltaa erilaisten unionin ja kansainvälisten välineiden voimaantulon myötä, mikä on lisännyt niiden työmäärää. Niille olisi siksi osoitettava riittävä rahoitus ja henkilöstö, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä. Kummankin lapsikaappaustapauksiin liittyvän valtion keskusviranomaisten on tiedotettava toisilleen ja oltava ajan tasalla tuomioistuimissa käsiteltävien tapausten suhteen. Siksi uudelleenlaaditun ehdotuksen mukaan keskusviranomaiset osallistuvat entistä enemmän palauttamiseen ja asioiden tutkintaan liittyviin oikeusmenettelyihin, osapuolten tukemiseen sekä sovittelun edistämiseen.

  VIII. Koulutustarpeet

  Uudelleenlaaditussa ehdotuksessa on huomattavasti aikaisempaa enemmän johdanto-osan kappaleita ja artikloja. Monet niistä ovat entistä pitempiä. Monia niistä on muutettu huomattavasti, ja niiden numerointia on muutettu. Tämä edellyttää, että kehitetään yksinkertainen koulutustyökalu, joka on kaikkia muutoksia ja uusia osia koskeva järjestelmällinen opas ja joka osoittaa niiden väliset yhteydet. Lisäksi olisi edistettävä koulutusta unionin ja kansallisella tasolla, jotta voidaan parantaa tietämystä uudelleenlaaditusta versiosta, sen sisällöstä ja seurauksista sitä soveltaville sekä sen merkityksestä tekijänä, joka auttaa aikaansaamaan vastavuoroisen luottamuksen jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien välille.

  IX. Johtopäätös

  Johtopäätöksenä esittelijä toteaa, että tämä ehdotus uudelleenlaadituksi asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa on selvästi EU:n ja sen kansainvälisten perheiden edun mukainen. Bryssel IIa -asetuksen uudelleenlaadinta on välttämätöntä, kun otetaan huomioon kansainvälisten pariskuntien kasvava määrä ja uudenlaiset elämäntavat. Siksi on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota lasten oikeuksien suojeluun. Se on tärkeää paitsi asumus- ja avioerotapauksissa myös jo silloin, kun avioliitto on muodollisesti olemassa mutta kahden osapuolen välillä ei ole todellista suhdetta. Kansainväliset lapsikaappaukset tapahtuvat useimmin juuri tällaisessa tilanteessa.

  Esittelijä on tietoinen asiaan liittyvien kysymysten arkaluonteisuudesta ja monimutkaisuudesta ja on siksi noudattanut varovaista mutta selkeää linjaa, jonka avulla voitaisiin saavuttaa kaikissa jäsenvaltioissa hyväksyttävissä oleva kompromissi. Täytäntöönpanon epäämisperusteiden yhdenmukaistaminen, keskusviranomaisten riittävä rahallinen tuki, kansainvälisiä lapsikaappaustapauksia koskevan toimivallan keskittäminen sekä lasten osallistumisoikeus – ilman että puututaan lasten kuulemismenettelyjä koskeviin jäsenvaltioiden kansallisiin sääntöihin – ovat todella myönteisiä asioita.

  Kaiken kaikkiaan ehdotettu uudelleenlaadinta auttaa monissa tapauksissa poistamaan sekaannuksia ja oikeudellista epävarmuutta sekä tarpeettomia viipeitä ja hankaluuksia. Sen avulla myös varmistetaan, että lapsia kohdellaan mahdollisimman kunnioittavasti eikä heitä pidetä heidän vanhempiensa, asianomaisten järjestöjen tai valtioiden omaisuutena. Siksi esittelijä ehdottaa, että parlamentti antaa tästä ehdotuksesta myönteisen lausunnon ja esittää samalla joitakin tarkistuksia, joita on käsitelty edellä olevassa lainsäädäntöpäätöslauselmassa.

  LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

   

   

   

   

  OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

  NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

   

      Bryssel 24.11.2016

  LAUSUNTO

            EUROOPAN PARLAMENTILLE

            NEUVOSTOLLE

            KOMISSIOLLE

  ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu)

  COM(2016)0411 final, 30.6.2016 - 2016/0190 (CNS)

  Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 29. syyskuuta ja 27. lokakuuta 2016 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

  Näissä kokouksissa[1] neuvoa-antava ryhmä tarkasteli ehdotusta neuvoston asetukseksi, jolla laaditaan uudelleen 27. marraskuuta 2003 tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, ja totesi yksimielisesti, että seuraavat kohdat olisi pitänyt merkitä harmaalla varjostuksella, jota käytetään yleensä merkittävien muutosten esittämiseen:

  – johdanto-osan 31 kappaleessa sanojen ”Erityisesti kun esitetään toisessa jäsenvaltiossa annettu avioeroa, asumuseroa tai avioliiton pätemättömäksi julistamista koskeva päätös, johon ei voida enää hakea muutosta” ja viimeisten sanojen ”ja päivitettävä väestörekisteritietonsa sen mukaisesti” ehdotettu lisääminen;

  – johdanto-osan 41 kappaleessa sanojen ”Kaikissa jäsenvaltioissa olisi nimettävä” ja ”tuettava vanhempia ja toimivaltaisia viranomaisia rajat ylittävissä menettelyissä” ehdotettu lisääminen;

  – 2 artiklan 9 kohdassa sanojen ”laitosta tai muuta elintä” ehdotettu lisääminen;

  – 2 artiklan 10 kohdassa sanojen ”taikka siinä jäsenvaltiossa, jossa lapsen asuinpaikka on, voimassa olevan sopimuksen perusteella” ehdotettu lisääminen;

  – 21 artiklassa viittauksen ”2–8 kohtaa” ehdotettu korvaaminen viittauksella ”22–26 artiklaa”;

  – asetuksen (EY) N:o 2201/2003 27 artiklan 2 kohdan ehdotettu poistaminen;

  – 36 artiklan 1 kohdan koko teksti;

  – 38 artiklan 2 kohdan koko teksti;

  – asetuksen (EY) N:o 2201/2003 42 artiklan 1 kohdan ehdotettu poistaminen;

  – asetuksen (EY) N:o 2201/2003 51 artiklan b alakohdan ehdotettu poistaminen;

  – 79 artiklassa sanan ’soveltamisesta’ ehdotettu korvaaminen sanalla ’jälkiarvioinnista’.

  Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

  F. DREXLER      H. LEGAL       L. ROMERO REQUENA

  Parlamentin lakimies    Neuvoston oikeudellinen  Pääjohtaja

          neuvonantaja

  • [1]   Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

  VETOOMUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (15.5.2017)

  oikeudellisten asioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu)
  (COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS))

  Valmistelija: Soledad Cabezón Ruiz

  LYHYET PERUSTELUT

  Lasten hyvinvointia koskevista asioista esitettyjen lukuisien vetoomusten joukossa on monia sellaisia, joissa on otettu esiin asetuksen puutteita ja/tai virheitä sen täytäntöönpanossa. Vetoomusvaliokunnalle lapsen oikeuksia koskevat takeet ovat erityisen tärkeitä, ja valiokunta pyrkii löytämään mekanismeja, joilla voidaan varmistaa, että lasten ongelmat ja heidän näkemyksensä tulevat kuulluiksi, kun pidetään mielessä lasten haavoittuvuus.

  Ehdotetulla uudelleenlaadinnalla pyritään lisäämään lasten oikeuksia ja erityisesti otetaan käyttöön erillinen säännös, joka velvoittaa tuomioistuimet antamaan lapsille mahdollisuuden tulla kuulluiksi. Uudelleenlaadinnalla pyritään myös parantamaan palauttamismenettelyjen tehokkuutta kansainvälisissä vanhempien tekemissä lapsikaappauksissa sekä poistamaan eksekvatuurimenettelyt kaikissa vanhempainvastuutapauksissa. Kaikki nämä kysymykset ovat tulleet esiin vastaanotetuissa vetoomuksissa, ja useimmiten ne liittyvät tilanteisiin, joissa jäsenvaltio, jolla oli lainkäyttövalta, käytännössä syrji ulkomaalaista vanhempaa.

  Valmistelija katsoo, että ehdotus on yleisesti ottaen täyttänyt tavoitteensa ja siinä ehdotetut parannukset ovat kiinnostavia. Valmistelija on kuitenkin sitä mieltä, että ehdotukseen voisi tehdä joitakin muutoksia, jotta se olisi tehokkaampi ja suojaisi paremmin lapsen etua ja unionin kansalaisten perusoikeuksia ja vapauksia yleisesti. Näin se edistää omalta osaltaan eurooppalaisen oikeuden ja perusoikeuksien alueen kehittämistä.

  TARKISTUKSET

  Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus     1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Unionin oikeusalueen sujuva ja asianmukainen toiminta on äärimmäisen tärkeää, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset oikeusjärjestelmät ja -perinteet. Sen vuoksi olisi edelleen parannettava keskinäistä luottamusta oikeusjärjestelmien välillä. Unioni on ottanut tavoitteekseen luoda vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen, jossa taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus ja oikeussuojan saatavuus, ja pitää sitä yllä ja kehittää sitä . Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi olisi vahvistettava henkilöiden ja erityisesti lasten oikeuksia oikeudellisissa menettelyissä, jotta voidaan helpottaa oikeus- ja hallintoviranomaisten yhteistyötä ja sellaisten perheoikeudellisissa asioissa annettujen päätösten täytäntöönpanoa, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia. Siviiliasioissa annettujen päätösten vastavuoroista tunnustamista olisi tehostettava, oikeussuojakeinojen saatavuutta yksinkertaistettava ja tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden viranomaisten välillä parannettava.

  (3)  Unionin oikeusalueen sujuva ja asianmukainen toiminta on äärimmäisen tärkeää, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset oikeusjärjestelmät ja -perinteet. Sen vuoksi olisi edelleen parannettava keskinäistä luottamusta oikeusjärjestelmien välillä. Unioni on ottanut tavoitteekseen luoda vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen, jossa taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus ja oikeussuojan saatavuus, ja pitää sitä yllä ja kehittää sitä. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi on olennaisen tärkeää vahvistaa henkilöiden ja erityisesti lasten oikeuksia oikeudellisissa menettelyissä, jotta voidaan helpottaa oikeus- ja hallintoviranomaisten yhteistyötä ja sellaisten perheoikeudellisissa asioissa annettujen päätösten täytäntöönpanoa, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia. Siviiliasioissa annettujen päätösten vastavuoroista tunnustamista olisi tehostettava, oikeussuojakeinojen saatavuutta yksinkertaistettava ja tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden viranomaisten välillä parannettava huolehtimalla siitä, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten noudattamien menetelmien ja käytäntöjen syrjimätön luonne varmistetaan asianmukaisesti lapsen edun ja siihen liittyvien perusoikeuksien turvaamiseksi.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa vanhemmuuden vahvistamiseen, sillä se ei liity vanhempainvastuun määräämiseen eikä muihin henkilöiden oikeudelliseen asemaan liittyviin kysymyksiin.

  (10)  Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa vanhemmuuden vahvistamiseen, sillä se ei liity vanhempainvastuun määräämiseen eikä muihin henkilöiden oikeudelliseen asemaan liittyviin kysymyksiin. Vanhempainvastuun harjoittamiseen liittyvissä tämän asetuksen perusteella tehtävissä päätöksissä olisi kuitenkin kunnioitettava asianmukaisesti kaikkia vanhemmuuden muotoja, jotka tunnustetaan oikeudellisesti muissa jäsenvaltioissa.

  Tarkistus     3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 13 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (13)  Toimivaltasäännökset vanhempainvastuuta koskevissa asioissa on muotoiltu lapsen edun perusteella ja niitä olisi sovellettava sen mukaisesti. Viittauksia lapsen etuun olisi tulkittava Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan ja lapsen oikeuksista 20 päivänä marraskuuta 1989 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti.

  (13)  Toimivaltasäännökset vanhempainvastuuta koskevissa asioissa olisi aina muotoiltava lapsen edun perusteella ja niitä olisi sovellettava sen mukaisesti. Viittauksia lapsen etuun olisi tulkittava Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 14, 22 ja 24 artiklan ja lapsen oikeuksista 20 päivänä marraskuuta 1989 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen mukaisesti. On välttämätöntä, että jäsenvaltio, jonka viranomaiset ovat tämän asetuksen nojalla toimivaltaisia tutkimaan asian, varmistaa lopullisen päätöksen lapsen palauttamisesta tehtyään, että lapsen etu ja perusoikeudet suojataan hänen tultuaan palautetuksi, erityisesti silloin, jos hän on yhteydessä kumpaankin vanhempaansa.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17)  Tämä asetus ei saisi estää sellaisen jäsenvaltion viranomaisia, jolla ei ole asiassa toimivaltaa, toteuttamasta kiireellisissä tapauksissa siinä jäsen valtiossa olevaa henkilöä tai lapsen omaisuutta koskevia väliaikaisia toimenpiteitä tai turvaamistoimenpiteitä. Nämä toimenpiteet olisi tunnustettava ja pantava täytäntöön kaikissa muissa jäsenvaltioissa, myös niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tämän asetuksen mukaisesti toimivaltaisia, siihen asti että tällaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on toteuttanut aiheellisiksi katsomansa toimenpiteet. Yhden jäsenvaltion tuomioistuimessa annettuja toimenpiteitä olisi kuitenkin muutettava tai ne olisi korvattava ainoastaan tuomioistuimen antamilla toimenpiteillä siinä jäsenvaltiossa, jolla on toimivalta käsitellä pääasia. Jos viranomaiselle, jolla on toimivalta antaa ainoastaan väliaikaisia toimenpiteitä tai turvaamistoimenpiteitä, tehdään pääasiaa koskeva hakemus, sen olisi oma-aloitteisesti todettava, ettei sillä ole toimivaltaa käsitellä sitä. Jos lapsen edun suojelu niin vaatii, viranomaisen olisi ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä sen jäsenvaltion viranomaiselle, joka on tämän asetuksen mukaisesti toimivaltainen tutkimaan pääasian, joko suoraan tai keskusviranomaisen välityksellä. Se, ettei toimenpiteestä ole ilmoitettu toisen jäsenvaltion viranomaiselle, ei kuitenkaan saisi olla peruste olla tunnustamatta toimenpidettä.

  (17)  Tämä asetus ei saisi estää sellaisen jäsenvaltion viranomaisia, jolla ei ole asiassa toimivaltaa, toteuttamasta kiireellisissä tapauksissa siinä jäsenvaltiossa olevaa henkilöä tai lapsen omaisuutta koskevia, tai tapauksissa, joihin liittyy naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa (”Istanbulin sopimus”) määriteltyä sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, väliaikaisia toimenpiteitä tai turvaamistoimenpiteitä. Nämä toimenpiteet olisi tunnustettava ja pantava täytäntöön kaikissa muissa jäsenvaltioissa, myös niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat tämän asetuksen mukaisesti toimivaltaisia, siihen asti että tällaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on toteuttanut aiheellisiksi katsomansa toimenpiteet. Yhden jäsenvaltion tuomioistuimessa annettuja toimenpiteitä olisi kuitenkin muutettava tai ne olisi korvattava ainoastaan tuomioistuimen antamilla toimenpiteillä siinä jäsenvaltiossa, jolla on toimivalta käsitellä pääasia. Jos viranomaiselle, jolla on toimivalta antaa ainoastaan väliaikaisia toimenpiteitä tai turvaamistoimenpiteitä, tehdään pääasiaa koskeva hakemus, sen olisi oma-aloitteisesti todettava, ettei sillä ole toimivaltaa käsitellä sitä. Jos lapsen edun suojelu niin vaatii, viranomaisen olisi ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä sen jäsenvaltion viranomaiselle, joka on tämän asetuksen mukaisesti toimivaltainen tutkimaan pääasian, joko suoraan tai keskusviranomaisen välityksellä. Se, ettei toimenpiteestä ole ilmoitettu toisen jäsenvaltion viranomaiselle, ei kuitenkaan saisi olla peruste olla tunnustamatta toimenpidettä.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Poikkeustapauksissa sen jäsenvaltion viranomaisilla, jossa lapsen asuinpaikka on, ei välttämättä ole parhaat edellytykset asian käsittelyyn. Lapsen edun mukaisesti toimivaltainen viranomainen voi poikkeuksellisesti ja tietyin edellytyksin siirtää toimivaltansa tietyssä asiassa toisen jäsenvaltion viranomaiselle, jos tällä viranomaisella on paremmat edellytykset asian käsittelyyn. Tällöin viranomaisen, jolle asia on siirretty, ei pitäisi kuitenkaan voida siirtää toimivaltaa edelleen kolmannelle viranomaiselle.

  (18)  Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että poikkeustapauksissa, kuten tapauksissa, joihin liittyy perheväkivaltaa tai sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, sen jäsenvaltion viranomaisilla, jossa lapsen asuinpaikka on, ei välttämättä ole parhaat edellytykset asian käsittelyyn. Lapsen edun mukaisesti toimivaltainen viranomainen voi poikkeuksellisesti ja tietyin edellytyksin siirtää toimivaltansa tietyssä asiassa toisen jäsenvaltion viranomaiselle, jos tällä viranomaisella on paremmat edellytykset asian käsittelyyn. Tällöin viranomaisen, jolle asia on siirretty, ei pitäisi kuitenkaan voida siirtää toimivaltaa edelleen kolmannelle viranomaiselle.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 23 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (23)  Tämän asetuksen mukaisissa vanhempainvastuuta koskevissa menettelyissä sekä vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen mukaisissa palauttamismenettelyissä olisi noudatettava lapsen oikeutta esittää näkemyksensä vapaasti, ja nämä näkemykset olisi otettava asianmukaisella tavalla huomioon, kun arvioidaan lapsen etua. Lapsen kuulemisella on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan 1 kohdan ja lapsen oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 12 artikan mukaisesti tärkeä merkitys tämän asetuksen soveltamisessa. Tällä asetuksella ei kuitenkaan pyritä säätämään siitä, miten lasta olisi kuultava, eli olisiko esimerkiksi tuomarin kuultava lasta henkilökohtaisesti vai olisiko erityisen koulutuksen saaneen asiantuntijan kuultava lasta ja esitettävä tuomioistuimelle raportti jälkikäteen tai olisiko lasta kuultava oikeussalissa vai jossakin muussa paikassa.

  (23)  Tämän asetuksen mukaisissa vanhempainvastuuta koskevissa menettelyissä sekä vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen mukaisissa palauttamismenettelyissä olisi noudatettava lapsen oikeutta esittää näkemyksensä vapaasti, ja nämä näkemykset olisi otettava asianmukaisella tavalla huomioon, kun arvioidaan lapsen etua. Lapsen kuulemisella on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan 1 kohdan ja lapsen oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 12 artiklan mukaisesti tärkeä merkitys tämän asetuksen soveltamisessa. Tällä asetuksella ei missään tapauksessa pyritä säätämään siitä, miten lasta olisi kuultava, eli olisiko esimerkiksi tuomarin kuultava lasta henkilökohtaisesti vai olisiko erityisen koulutuksen saaneen asiantuntijan kuultava lasta ja esitettävä tuomioistuimelle raportti jälkikäteen tai olisiko lasta kuultava oikeussalissa vai jossakin muussa paikassa, mutta mahdollisesti vaarantuvien perusoikeuksien suojelemiseksi olisi säädettävä, että lapsen kuuleminen on kaikissa tapauksissa nauhoitettava. On olennaisen tärkeää, että lapsen kuulemisessa on huolehditaan kaikista takeista lapsen henkisen koskemattomuuden ja edun suojelemiseksi, ja tästä syystä tällaisissa kuulemisissa olisi oltava mukana ammattisovittelijoita sekä psykologeja ja/tai sosiaalityöntekijöitä. Tämä helpottaisi myös vanhempien välistä yhteistyötä ja myöhemmin heidän ja lapsen välistä suhdetta.

  Tarkistus     7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 26 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (26)  Jotta vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen mukainen palauttamismenettely voitaisiin saada päätökseen mahdollisimman nopeasti, jäsenvaltioiden olisi keskitettävä näitä menettelyjä koskeva toimivalta yhdelle tai useammalle tuomioistuimelle ottaen asianmukaisella tavalla huomioon kansallisen oikeushallintonsa rakenne. Toimivallan keskittäminen rajoitetulle määrälle tuomioistuimia yhdessä jäsenvaltiossa on olennainen ja tuloksellinen väline, jonka avulla voidaan nopeuttaa lapsikaappaustapausten käsittelyä useissa jäsenvaltioissa, koska tuomareille, jotka käsittelevät useita tällaisia tapauksia, muodostuu erityistä asiantuntemusta. Oikeusjärjestelmän rakenteesta riippuen lapsikaappaustapauksia koskeva toimivalta voitaisiin keskittää joko yhdelle tuomioistuimelle koko maan osalta tai rajoitetulle määrälle tuomioistuimia, käyttäen lähtökohtana esimerkiksi muutoksenhakutuomioistuinten lukumäärää ja keskittämällä kansainvälisiä lapsikaappaustapauksia koskeva toimivalta yhdelle ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle kunkin muutoksenhakutuomioistuimen tuomiopiirissä. Jokaisen oikeusasteen olisi annettava päätöksensä viimeistään kuuden viikon kuluttua siitä kun hakemus tai muutoksenhaku on toimitettu sen käsiteltäväksi. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä, että vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen nojalla tehtyyn, lapsen palauttamista tai palauttamatta jättämistä koskevaan päätökseen on mahdollista hakea muutosta vain kerran.

  (26)  Jotta vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen mukainen palauttamismenettely voitaisiin saada päätökseen mahdollisimman nopeasti, jäsenvaltioiden olisi keskitettävä näitä menettelyjä koskeva toimivalta yhdelle tai useammalle tuomioistuimelle ottaen asianmukaisella tavalla huomioon kansallisen oikeushallintonsa rakenne. Toimivallan keskittäminen rajoitetulle määrälle tuomioistuimia yhdessä jäsenvaltiossa on olennainen ja tuloksellinen väline, jonka avulla voidaan nopeuttaa lapsikaappaustapausten käsittelyä useissa jäsenvaltioissa, koska tuomareille, jotka käsittelevät useita tällaisia tapauksia, muodostuu erityistä asiantuntemusta. Oikeusjärjestelmän rakenteesta riippuen lapsikaappaustapauksia koskeva toimivalta voitaisiin keskittää joko yhdelle tuomioistuimelle koko maan osalta tai rajoitetulle määrälle tuomioistuimia, käyttäen lähtökohtana esimerkiksi muutoksenhakutuomioistuinten lukumäärää ja keskittämällä kansainvälisiä lapsikaappaustapauksia koskeva toimivalta yhdelle ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle kunkin muutoksenhakutuomioistuimen tuomiopiirissä. Jokaisen oikeusasteen olisi annettava päätöksensä viimeistään kuuden viikon kuluttua siitä kun hakemus tai muutoksenhaku on toimitettu sen käsiteltäväksi. Jäsenvaltioiden olisi säädettävä, että vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen nojalla tehtyyn, lapsen palauttamista tai palauttamatta jättämistä koskevaan päätökseen on mahdollista hakea muutosta vain kerran. Lisäksi olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että yhdessä jäsenvaltiossa tehdyt oikeuden päätökset tunnustetaan toisessa jäsenvaltiossa. Kun oikeusistuin on tehnyt päätöksen, se olisi myös tunnustettava kaikkialla unionissa varsinkin silloin, kun lasten etu voi vaarantua.

  Tarkistus     8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 28 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (28)  Kaikissa lasta koskevissa tapauksissa ja erityisesti kun kyseessä on kansainvälinen lapsikaappaus, oikeus- ja hallintoviranomaisten olisi harkittava mahdollisuutta saada aikaan sovintoratkaisu sovittelua ja muita asianmukaisia keinoja käyttäen ja tarvittaessa olemassa olevien, sovittelua vanhempainvastuuta koskevissa rajat ylittävissä riita-asioissa edistävien verkostojen ja tukirakenteiden avulla. Tällaisten toimien ei kuitenkaan pitäisi aiheettomasti pitkittää vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen perustuvaa palauttamismenettelyä.

  (28)  Kaikissa lasta koskevissa tapauksissa ja erityisesti kun kyseessä on kansainvälinen lapsikaappaus, oikeus- ja hallintoviranomaisten olisi harkittava mahdollisuutta saada aikaan sovintoratkaisu sovittelua ja muita asianmukaisia keinoja käyttäen lapsen oikeuksien ja niihin liittyvien muiden perusoikeuksien täysimääräisen suojelun varmistamiseksi. Tällaisten toimien ei kuitenkaan pitäisi aiheettomasti pitkittää vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen perustuvaa palauttamismenettelyä. Lisäksi olisi hyödynnettävä paremmin oikeusasiamiesten asiantuntemusta ja pantava se täytäntöön.

  Tarkistus     9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 30 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (30)  Kun sen jäsenvaltion tuomioistuin, johon lapsi on luvattomasti viety tai josta hänet on luvattomasti jätetty palauttamatta, päättää kieltäytyä palauttamasta lasta vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen nojalla, sen olisi nimenomaisesti mainittava päätöksessään ne vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen artiklat, joihin kieltäytyminen perustuu. Tällainen päätös voidaan kuitenkin korvata myöhemmin päätöksellä, jonka sen jäsenvaltion tuomioistuin , jossa lapsen asuinpaikka oli ennen luvatonta poisviemistä tai palauttamatta jättämistä, antaa huoltajuusmenettelyssä sen jälkeen kun on perusteellisesti selvitetty lapsen etu. Jos kyseisessä päätöksessä edellytetään lapsen palauttamista, lapsi olisi palautettava vaatimatta minkään erityisen menettelyn noudattamista päätöksen tunnustamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltiossa, jossa lapsi on.

  (30)  Kun sen jäsenvaltion tuomioistuin, johon lapsi on luvattomasti viety tai josta hänet on luvattomasti jätetty palauttamatta, päättää kieltäytyä palauttamasta lasta vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen nojalla, sen olisi nimenomaisesti mainittava päätöksessään ne vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen artiklat, joihin kieltäytyminen perustuu, ja ilmoitettava kieltäytymisen syyt. Tällainen päätös voidaan kuitenkin korvata myöhemmin päätöksellä, jonka sen jäsenvaltion tuomioistuin, jossa lapsen asuinpaikka oli ennen luvatonta poisviemistä tai palauttamatta jättämistä, antaa huoltajuusmenettelyssä sen jälkeen kun on perusteellisesti selvitetty lapsen etu. Jos kyseisessä päätöksessä edellytetään lapsen palauttamista, lapsi olisi palautettava vaatimatta minkään erityisen menettelyn noudattamista päätöksen tunnustamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltiossa, jossa lapsi on.

  Tarkistus     10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 38 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (38)  Henkilölle, jota vastaan toisessa jäsenvaltiossa annetun päätöksen täytäntöönpanoa haetaan, olisi ilmoitettava asiasta antamalla hänelle tiedoksi tällä asetuksella käyttöön otettava todistus riittävän ajoissa ennen ensimmäisen täytäntöönpanotoimen toteuttamista ja tarvittaessa liitettävä mukaan myös päätös. Tässä yhteydessä ensimmäisellä täytäntöönpanotoimella olisi tarkoitettava ensimmäistä tällaisen tiedoksiannon jälkeen toteutettavaa täytäntöönpanotoimenpidettä.

  (38)  Henkilölle, jota vastaan toisessa jäsenvaltiossa annetun päätöksen täytäntöönpanoa haetaan, olisi ilmoitettava asiasta antamalla hänelle tiedoksi tällä asetuksella käyttöön otettava todistus pikaisesti ennen ensimmäisen täytäntöönpanotoimen toteuttamista ja tarvittaessa liitettävä mukaan myös päätös. Tässä yhteydessä ensimmäisellä täytäntöönpanotoimella olisi tarkoitettava ensimmäistä tällaisen tiedoksiannon jälkeen toteutettavaa täytäntöönpanotoimenpidettä.

  Tarkistus     11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 42 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (42)  Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa yksittäistapauksissa keskuviranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä keskenään avustaessaan sekä kansallisia viranomaisia että vanhempainvastuunkantajia. Tällaisen avustamisen tulisi kattaa erityisesti lapsen paikantaminen joko suoraan tai muiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä, jos se on tarpeen tämän asetuksen nojalla esitetyn pyynnön toteuttamista varten, sekä menettelyjä varten tarvittavien lasta koskevien tietojen toimittaminen.

  (42)  Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa yksittäistapauksissa keskusviranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä keskenään avustaessaan sekä kansallisia viranomaisia että vanhempainvastuunkantajia. Tällaisen avustamisen tulisi kattaa erityisesti lapsen paikantaminen joko suoraan tai muiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä, jos se on tarpeen tämän asetuksen nojalla esitetyn pyynnön toteuttamista varten, sekä menettelyjä varten tarvittavien lasta koskevien tietojen toimittaminen. Tapauksissa, joissa toimivalta on jollakin muulla jäsenvaltiolla kuin sillä, jonka kansalainen lapsi on, sen jäsenvaltion keskusviranomaisten, jolla on toimivalta, on ilmoitettava asiasta viipymättä sen jäsenvaltion keskusviranomaisille, jonka kansalainen lapsi on.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 46 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (46)  Kun jäsenvaltion viranomainen harkitsee vanhempainvastuuta koskevan päätöksen antamista, sen olisi voitava pyytää lapsen suojelua koskevia tietoja toisen jäsenvaltion viranomaisilta, jos lapsen etu sitä edellyttää. Tämä voi tilanteen mukaan tarkoittaa tietoja lapsen vanhempaa tai sisaruksia koskevista menettelyistä ja päätöksistä tai vanhemman kyvystä huolehtia lapsesta tai tavata lasta.

  (46)  Kun jäsenvaltion viranomainen harkitsee vanhempainvastuuta koskevan päätöksen antamista, sen olisi erityistapauksissa lapsen edun sitä edellyttäessä pyydettävä kyseisen lapsen suojelua koskevia tietoja toisen jäsenvaltion viranomaisilta. Tämä voi tilanteen mukaan tarkoittaa tietoja lapsen vanhempaa koskevista menettelyistä ja päätöksistä esimerkiksi tapauksissa, joissa ilmenee perheväkivaltaa ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, tai sisaruksia koskevista päätöksistä tai tietoja vanhemman kyvystä huolehtia lapsesta tai tavata lasta. Tämän kyvyn arviointi olisi annettava ammattilaisen tehtäväksi. Vanhemman kansallisuutta, taloudellista tai sosiaalista tilannetta tai kulttuurista tai uskonnollista taustaa ei saisi koskaan pitää ratkaisevina tekijöinä päätettäessä vanhemman kyvystä huolehtia lapsesta.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (48 a) Olisi luotava tukifoorumi niitä unionin kansalaisia varten, jotka hakevat lapsen palauttamista muiden jäsenvaltioiden tuomioistuimissa. Lisäksi muissa jäsenvaltioissa asuvien ja niissä lapsen palauttamista hakevien unionin kansalaisten olisi saatava apua maidensa edustustoilta.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Jäsenvaltion viranomaiset ovat toimivaltaisia vanhempainvastuuta koskevissa asioissa, jos lapsen asuinpaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa. Kun lapsi muuttaa laillisesti jäsenvaltiosta toiseen ja saa siellä uuden asuinpaikan, toimivaltaisia ovat uuden jäsenvaltion viranomaiset.

  1.  Jäsenvaltion viranomaiset ovat toimivaltaisia vanhempainvastuuta koskevissa asioissa, jos lapsen asuinpaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa. Kun lapsi muuttaa laillisesti jäsenvaltiosta toiseen ja saa siellä uuden asuinpaikan, siten kuin tuomioistuin on sen määritellyt, toimivaltaisia ovat uuden jäsenvaltion viranomaiset.

  Tarkistus     15

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Toimivaltakysymysten yksinkertaistamiseksi jäsenvaltioiden on nimettävä kansallisella tasolla tuomioistuin, joka käsittelee kaikki rajatylittävät tapaukset, joissa on osallisina lapsia.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Sen jäsenvaltion viranomaisilla, jossa lapsi oleskelee tai jossa on hänelle kuuluvaa omaisuutta, on toimivalta toteuttaa kiireellisissä tapauksissa väliaikaisia toimenpiteitä ja turvaamistoimia, jotka koskevat kyseistä lasta tai omaisuutta.

  Sen jäsenvaltion viranomaisilla, jossa lapsi oleskelee tai jossa on hänelle kuuluvaa omaisuutta, on toimivalta toteuttaa kiireellisissä tapauksissa väliaikaisia toimenpiteitä ja turvaamistoimia, jotka koskevat kyseistä lasta tai omaisuutta. Tällaisilla toimenpiteillä ei saisi aiheettomasti pitkittää menettelyä ja lopullisia päätöksiä huoltajuus- ja tapaamisoikeudesta.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 2 kohta – alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jos lapsen edun suojelu niin vaatii, turvaamistoimia toteuttaneen viranomaisen on ilmoitettava niistä sen jäsenvaltion viranomaiselle, joka on tämän asetuksen nojalla toimivaltainen tutkimaan pääasian, joko suoraan tai 60 artiklan nojalla nimetyn keskusviranomaisen välityksellä.

  Jos lapsen edun suojelu niin vaatii, turvaamistoimia toteuttaneen viranomaisen on ilmoitettava niistä sen jäsenvaltion viranomaiselle, joka on tämän asetuksen nojalla toimivaltainen tutkimaan pääasian, joko suoraan tai 60 artiklan nojalla nimetyn keskusviranomaisen välityksellä. Kyseisen viranomaisen on varmistettava, että menettelyn osapuolina oleville vanhemmille tiedotetaan täysimääräisesti viipymättä kaikista asiaan liittyvistä toimenpiteistä kielellä, jota he ymmärtävät perusteellisesti. Vastaavasti on ehdottomasti kiellettävä käännöskulujen laskuttaminen siitä jäsenvaltiosta kotoisin olevalta vanhemmalta, jonka viranomaisilla on tämän asetuksen nojalla asiassa toimivalta.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  20 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kun jäsenvaltioiden viranomaiset käyttävät tämän luvun 2 jakson mukaista toimivaltaa, niiden on varmistettava, että lapsi, joka kykenee muodostamaan oman näkemyksensä, saa aidosti ja tuloksellisesti tilaisuuden vapaasti ilmaista näkemyksensä menettelyn kuluessa.

  Kun jäsenvaltioiden viranomaiset käyttävät tämän luvun 2 jakson mukaista toimivaltaa, niiden on varmistettava, että lapsi saa aidosti ja tuloksellisesti tilaisuuden vapaasti ilmaista oman näkemyksensä menettelyn kuluessa.

  Viranomaisen on otettava lapsen näkemys asianmukaisella tavalla huomioon tämän iän ja kehitysasteen mukaisesti ja esitettävä huomionsa päätöksessä.

  Viranomaisen on otettava lapsen näkemys asianmukaisella tavalla huomioon tämän iän ja kehitysasteen mukaisesti, erityisesti kun lapsi on yli 12-vuotias, ja esitettävä selkeästi puolueettomat huomionsa päätöksessä. Kun lapsi on vähintään 16-vuotias, hänen toiveitaan on pidettävä ratkaisevina. Viranomaisen on luotava oikeanlaiset olosuhteet, jotta lapsi voi ilmaista selkeästi ja tyhjentävästi oman mielipiteensä, joka on otettava huomioon lopullisessa päätöksessä. Lapsen valmiuksien ja kehitystason määrittämiseksi on käytettävä lapsiin ja perheisiin erikoistuneiden ammattilaisten apua.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Tuomioistuimen on menettelyn mahdollisimman varhaisessa vaiheessa selvitettävä, ovatko osapuolet halukkaat löytämään sovittelussa lapsen edun mukaisen sovintoratkaisun, edellyttäen että tämä ei aiheettomasti pitkitä menettelyä.

  2.  Tuomioistuimen on menettelyn mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, lukuun ottamatta tapauksia, joihin liittyy sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, ehdotettava sovittelua lapsen edun mukaisen sovintoratkaisun löytämiseksi, edellyttäen että tämä ei aiheettomasti pitkitä menettelyä. Jos osapuolet suostuvat sovitteluun, sen jäsenvaltion viranomaisten, jolla on lainkäyttövalta, on varmistettava sovittelupalvelujen saanti.

  Tarkistus     20

  Ehdotus asetukseksi

  31 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Toisessa jäsenvaltiossa annettujen päätösten täytäntöönpanomenettelyyn sovelletaan täytäntöönpanojäsenvaltion lakia, siltä osin kuin siitä ei säädetä tässä asetuksessa. Jäsenvaltiossa annettu päätös, joka on täytäntöönpanokelpoinen täytäntöönpanojäsenvaltiossa, pannaan siellä täytäntöön samoin edellytyksin kuin täytäntöönpanojäsenvaltiossa annettu päätös, 40 artiklan soveltamista kuitenkaan rajoittamatta.

  1.  Toisessa jäsenvaltiossa annettujen päätösten täytäntöönpanomenettelyyn sovelletaan täytäntöönpanojäsenvaltion lakia, siltä osin kuin siitä ei säädetä tässä asetuksessa.

  Tarkistus     21

  Ehdotus asetukseksi

  34 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Tuomioistuin voi tarvittaessa vaatia hakijaa toimittamaan todistuksen sisällöstä 69 artiklan mukaisen käännöksen tai translitteroinnin, jossa täsmennetään täytäntöön pantava velvoite.

  2.  Tuomioistuimen on vaadittava hakijaa toimittamaan todistuksen sisällöstä 69 artiklan mukainen käännös tai translitterointi, jossa täsmennetään täytäntöön pantava velvoite.

  Tarkistus     22

  Ehdotus asetukseksi

  63 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (e a)  antaakseen vanhempainvastuunkantajille tietoa oikeusavusta, esimerkiksi erikoistuneista kaksikielisistä asianajajista, jotta vanhempainvastuunkantajat eivät antaisi suostumustaan ilman, että he ovat ymmärtäneet, mitä kaikkea suostumus pitää sisällään.

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  64 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Kun vanhempainvastuuta koskeva päätös on käsiteltävänä, sen jäsenvaltion keskusviranomaisen, jossa lapsen asuinpaikka on, on viipymättä ilmoitettava asiaa koskevasta menettelystä sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, jonka kansalainen lapsi on.

  Tarkistus     24

  Ehdotus asetukseksi

  64 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Sellaisen jäsenvaltion viranomaiset, jossa lapsella ei ole asuinpaikkaa, voivat kyseisessä jäsenvaltiossa asuvan, tapaamisoikeuden vahvistamista tai sen säilyttämistä hakevan henkilön tai toisen jäsenvaltion keskusviranomaisen pyynnöstä hankkia asiaan liittyviä tietoja tai todisteita ja antaa lausunnon siitä, voidaanko kyseiselle henkilölle myöntää tapaamisoikeus, sekä ehdoista, joilla tapaamisoikeutta voidaan käyttää.

  5.  Sellaisen jäsenvaltion viranomaiset, jossa lapsella ei ole asuinpaikkaa, voivat kyseisessä jäsenvaltiossa asuvan, tapaamisoikeuden vahvistamista tai sen säilyttämistä hakevan sukulaisen tai toisen jäsenvaltion keskusviranomaisen pyynnöstä hankkia asiaan liittyviä tietoja tai todisteita ja antaa lausunnon siitä, voidaanko kyseiselle henkilölle myöntää tapaamisoikeus, sekä ehdoista, joilla tapaamisoikeutta voidaan käyttää.

  Tarkistus     25

  Ehdotus asetukseksi

  65 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Sosiaalityöntekijöiden ja rajojen yli tapahtuvaa lasten sijoittamista koteihin tai sijaisperheisiin käsittelevien viranomaistahojen muun henkilöstön on saatava koulutusta, jotta voidaan edistää heidän tietoisuuttaan asiaan liittyvistä kysymyksistä.

  Tarkistus     26

  Ehdotus asetukseksi

  65 artikla – 1 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 b.  Jäsenvaltioiden on taattava vanhempien säännöllinen tapaamisoikeus muulloin paitsi tapauksissa, joissa se vaarantaisi lapsen hyvinvoinnin.

  Tarkistus     27

  Ehdotus asetukseksi

  65 artikla – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a.  Jos toimivaltainen viranomainen aikoo lähettää sosiaalityöntekijöitä toiseen jäsenvaltioon sen selvittämiseksi, onko siellä toteutettava sijoittaminen tai adoptio yhteensopiva lapsen hyvinvoinnin kanssa, sen on ilmoitettava asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  79 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Viimeistään [10 vuoden kuluttua soveltamisen alkamispäivästä] komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella kertomuksen tämän asetuksen jälkiarvioinnista ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

  1.  Viimeistään [5 vuoden kuluttua soveltamisen alkamispäivästä] komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella kertomuksen tämän asetuksen jälkiarvioinnista ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

  Tarkistus     29

  Ehdotus asetukseksi

  79 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b)  32 artiklan nojalla tehtyjen täytäntöönpanoa koskevien hakemusten osalta niiden tapausten lukumäärä, joissa täytäntöönpano ei tapahtunut kuuden viikon kuluessa siitä kun täytäntöönpanomenettely aloitettiin;

  (b)  32 artiklan nojalla tehtyjen täytäntöönpanoa koskevien hakemusten osalta niiden tapausten lukumäärä, joissa täytäntöönpanoa lykättiin, kuinka pitkäksi aikaa täytäntöönpanoa lykättiin, sekä niiden tapausten lukumäärä, joissa täytäntöönpano ei tapahtunut kuuden viikon kuluessa siitä kun täytäntöönpanomenettely aloitettiin;

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus (uudelleenlaadittu)

  Viiteasiakirjat

  COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  JURI

  12.9.2016

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  PETI

  12.9.2016

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Soledad Cabezón Ruiz

  16.11.2016

  Hyväksytty (pvä)

  24.4.2017

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  8

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Pál Csáky, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Jahr, Notis Marias, Marlene Mizzi, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Laurenţiu Rebega, Virginie Rozière, Josep-Maria Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Miltiadis Kyrkos, Julia Pitera, Ángela Vallina, Axel Voss, Rainer Wieland

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  15

  +

  ALDE

  GUE/NGL

  ECR

  ENF

  S&D

  VERTS/ALE

  Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

  Albiol Guzmán, Ángela Vallina,

  Notis Marias

  ,Laurenţiu Rebega,

  Soledad Cabezón Ruiz, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Miltiadis Kyrkos,Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière,

  Margrete Auken, Josep-Maria Terricabras, Tatjana Ždanoka

  0

  -

  8

  0

  EFDD

  PPE

  Eleonora Evi,

  Pál CsákyPeter Jahr, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus (uudelleenlaadittu)

  Viiteasiakirjat

  COM(2016)0411 – C8-0322/2016 – 2016/0190(CNS)

  EP:n kuuleminen (pvä)

  15.7.2016

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  JURI

  12.9.2016

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  12.9.2016

  FEMM

  12.9.2016

  PETI

  12.9.2016

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  LIBE

  11.7.2016

  FEMM

  1.9.2016

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Tadeusz Zwiefka

  11.7.2016

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  22.3.2017

  30.5.2017

  13.7.2017

   

  Hyväksytty (pvä)

  21.11.2017

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  3

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Tiemo Wölken

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  John Flack, Emma McClarkin, Sabine Verheyen

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  1.12.2017

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  22

  +

  ALDE

  EFDD

  ENF

  GUE/NGL

  PPE

  S&D

  VERTS/ALE

  Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

  Joëlle Bergeron

  Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

  Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

  Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, Emil Radev, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

  Max Andersson, Julia Reda

  0

  -

   

   

  3

  0

  ECR

  EFDD

  John Flack, Emma McClarkin

  Isabella Adinolfi

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää