ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработен)

19.12.2017 - (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)) - ***I

Комисия по международна търговия
Докладчик: Клаус Бухнер
(Преработка – член 104 от Правилника за дейността)


Процедура : 2016/0295(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0390/2017

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработен)

(COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0616),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0393/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове[1],

–  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 27 март 2017 г. до комисията по международна търговия съгласно член 104, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по външни работи (A8-0390/2017),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен посочените като такива в предложението и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Поради това е необходима ефективна обща система за контрол на износа на изделия с двойна употреба, за да се гарантира, че се изпълняват международните ангажименти и отговорности на държавите членки и на Съюза, особено по отношение на неразпространението.

(3)  Поради това е необходима ефективна обща система за контрол на износа на изделия с двойна употреба, за да се гарантира, че се изпълняват международните ангажименти и отговорности на държавите членки и на Съюза, особено по отношение на неразпространението и правата на човека.

Обосновка

Добавката е необходима и в съответствие с изменението на член 4, параграф 1, буква г).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Предвид появата на нови категории изделия с двойна употреба, както и в отговор на призивите на Европейския парламент и поради признаците, че с някои изнасяни от Съюза технологии за кибернаблюдение се злоупотребява от лица, които са съучастници или отговорни за организирането или извършването на сериозни нарушения на правата на човека или на международното хуманитарно право в ситуации на въоръжен конфликт или вътрешни репресии, е целесъобразно да се осъществява контрол на износа на тези технологии с цел защита на обществената сигурност и обществения морал. Тези мерки не трябва да надхвърлят пропорционалния отговор. По-специално те не следва да възпрепятстват износа на информационни и комуникационни технологии, използвани за законосъобразни цели, включително правоприлагане и изследвания в областта на сигурността на интернет. Посредством подробни консултации с държавите членки и заинтересованите страни Комисията ще изготви насоки с цел подкрепа на практическото прилагане на този контрол.

(5)  Някои изделия за кибернаблюдение представляват нова категория изделия с двойна употреба, които бяха използвани в пряко нарушение на правата на човека, включително правото на неприкосновеност на личния живот, правото на защита на личните данни, свободата на словото и свободата на събранията и сдруженията чрез наблюдение или изтегляне на данни без получаване на конкретно, информирано и недвусмислено разрешение от собственика на данните и/или чрез обезвреждане или повреждане на целевата система. В отговор на призивите на Европейския парламент и на доказателства, че с някои изделия за кибернаблюдение се злоупотребява от лица, които са съучастници или отговорни за организирането или извършването на нарушения на международното право в областта на правата на човека или на международното хуманитарно право в държави, в които са установени подобни нарушения на правата на човека, е целесъобразно да се осъществява контрол на износа на тези изделия. Контролът следва да се основава на ясно определени критерии. Тези мерки не трябва да надхвърлят необходимия и пропорционален отговор. По-специално те не следва да възпрепятстват износа на информационни и комуникационни технологии, използвани за законосъобразни цели, включително правоприлагане и изследвания в областта на сигурността на мрежата и интернет за целите на разрешени изпитвания или защита на системите за информационна сигурност. Посредством подробни консултации с държавите членки и заинтересованите страни Комисията следва да осигури насоки с цел подкрепа на практическото прилагане на този контрол при влизането в сила на настоящия регламент. Сериозните нарушения на правата на човека са положенията, описани в глава 2, раздел 2, точка 2.6 на справочника на потребителя към Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета1a, одобрен от Съвета по външни работи на 20 юли 2015 г.

 

_______________________

 

1a Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В резултат на това е целесъобразно също така да се преразгледа определението за изделия с двойна употреба и да се въведе определение за „технологии за кибернаблюдение“. Следва също да се поясни, че в критериите за оценка за контрола на износа на изделия с двойна употреба се включват съображения по отношение на възможната злоупотреба с тях във връзка с терористични актове или нарушения на правата на човека.

(6)  В резултат на това е целесъобразно също така да се въведе определение за „изделия за кибернаблюдение“. Следва също да се поясни, че в критериите за оценка за контрола на износа на изделия за кибернаблюдение се отчита непосредственото и косвеното въздействие на тези изделия върху правата на човека, както се посочва в справочника на потребителя към Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета1a. За разработването на критериите за оценка следва да бъде създадена техническа работна група в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и работната група „Права на човека“ на Съвета (COHOM). Освен това следва да бъде създадена независима експертна група в рамките на техническата работна група. Критериите за оценка следва да бъдат публични и лесно достъпни.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  С цел да се определят технологиите за кибернаблюдение, изделията, които ще бъдат обхванати от настоящия регламент, следва да включват оборудването за прихващане на комуникации, софтуера за проникване, центровете за мониторинг, системите за законно прихващане и системите за съхранение на данни, свързани с подобни системи за прихващане, устройствата за разкодиране на криптиране, възстановяването на твърди дискове, заобикалянето на пароли и анализа на биометрични данни, както и системите за наблюдение на мрежи с интернет протокол (IP).

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Във връзка с критериите за оценка на правата на човека е целесъобразно да се имат предвид Всеобщата декларация за правата на човека, Хартата на основните права на Европейския съюз, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 23 март 2017 г. относно правото на неприкосновеност на личния живот, Ръководните принципи относно стопанската дейност и правата на човека: прилагане на рамката на ООН „Защита, съблюдаване и средства за правна защита“, доклада на специалния докладчик за правото на неприкосновеност на личния живот от 24 март 2017 г., доклада на специалния докладчик за насърчаване и защита на правата на човека и основните свободи в рамките на борбата с тероризма от 21 февруари 2017 г. и решението на Европейския съд по правата на човека от 4 декември 2015 г. по дело Захаров/Русия.

Обосновка

Това ново съображение е тясно свързано със съображения 5 и 6. Следва да се имат предвид относими международни инструменти и решения, свързани с правата на човека, с особен акцент върху правото на неприкосновеност на личния живот в цифровата ера.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1a (Общ регламент относно защитата на данните) задължава контрольорите за защита на данните и лицата, обработващи данни, да прилагат технически мерки за гарантиране на степен на сигурност, която е съобразена с риска при обработката, включително чрез криптиране на личните данни. Тъй като регламентът посочва, че се прилага по отношение на обработката на лични данни, независимо дали това става в рамките на Съюза или извън него, съществува силен стимул Съюзът да премахне изделията за криптиране от списъка за контрол с цел улесняване на прилагането на Общия регламент относно защитата на данните и повишаване на конкурентоспособността на европейските предприятия в този контекст. Освен това настоящото равнище на контрол на криптирането е в противоречие с факта, че криптирането е ключово средство за гарантиране на способността на гражданите, предприятията и правителствата да защитават своите данни от престъпници и други злонамерени лица, за осигуряване на достъп до услуги, които са от решаващо значение за функционирането на цифровия единен пазар, и за създаване на условия за сигурни комуникации, които са необходими за защитата на правото на неприкосновеност на личния живот, на правото на защита на данните и на свободата на словото, включително на защитниците на правата на човека.

 

_______________________

 

1a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Обхватът на „универсалния контрол“, който се прилага по отношение на невключени в списъка изделия с двойна употреба при специфични обстоятелства, следва да бъде изяснен и хармонизиран и да взема предвид риска от тероризъм и нарушения на правата на човека. Подходящият обмен на информация и консултации относно „универсалния контрол“ следва да гарантира ефективно и последователно прилагане на контрола в целия Съюз. Целенасоченият универсален контрол следва също така да се прилага, при определени условия, по отношение на износа на технологии за кибернаблюдение.

(9)  Обхватът на „универсалния контрол“, който се прилага по отношение на невключени в списъка изделия за кибернаблюдение при специфични обстоятелства, следва да бъде изяснен и хармонизиран. Подходящият обмен на информация и консултации относно „универсалния контрол“ следва да гарантира ефективно и последователно прилагане на контрола в целия Съюз. Обменът на информация следва да включва подкрепа за създаването на публична платформа и за събирането на информация от частния сектор, държавните институции и организациите на гражданското общество.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Определението за брокер следва да бъде преразгледано, за да се избегне заобикалянето на контрола върху предоставянето на брокерски услуги от лица, попадащи в рамките на юрисдикцията на Съюза. Контролът върху предоставянето на брокерски услуги следва да бъде хармонизиран, за да се гарантира ефективното и последователното му прилагане в целия Съюз, като той следва също така да се прилага с цел предотвратяване на терористични актове и нарушения на правата на човека.

(10)  Определението за брокер следва да бъде преразгледано, за да се избегне заобикалянето на контрола върху предоставянето на брокерски услуги от лица, попадащи в рамките на юрисдикцията на Съюза. Контролът върху предоставянето на брокерски услуги следва да бъде хармонизиран, за да се гарантира ефективното и последователното му прилагане в целия Съюз, като той следва също така да се прилага с цел предотвратяване на нарушения на правата на човека.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  С влизането в сила на Договора от Лисабон бе изяснено, че предоставянето на услуги по техническа помощ, включващи трансгранично движение, попада в обхвата на компетентността на Съюза. Поради това е целесъобразно да се изясни контролът, приложим по отношение на услугите по техническа помощ, и да се въведе определение за тези услуги. От съображения за ефективност и съгласуваност контролът върху предоставянето на услуги по техническа помощ следва да бъде хармонизиран и да се прилага също с цел предотвратяване на терористични актове и нарушения на правата на човека.

(11)  С влизането в сила на Договора от Лисабон беше изяснено, че предоставянето на услуги по техническа помощ, включващи трансгранично движение, попада в обхвата на компетентността на Съюза. Поради това е целесъобразно да се изясни контролът, приложим по отношение на услугите по техническа помощ, и да се въведе определение за тези услуги. От съображения за ефективност и съгласуваност контролът преди предоставянето на услуги по техническа помощ следва да бъде хармонизиран и да се прилага също с цел предотвратяване на нарушения на правата на човека.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  В Регламент (ЕО) № 428/2009 се предвижда възможност за органите на държавите членки, след оценка на всеки отделен случай, да забраняват транзита на несъюзни изделия с двойна употреба, когато съществуват основания, въз основата на информация от разузнавателни или от други източници, за подозрения, че изделията са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за разпространение на оръжия за масово унищожение или за техни носители. От съображения за ефективност и съгласуваност контролът по отношение на транзита следва да бъде хармонизиран и да се прилага също с цел предотвратяване на терористични актове и нарушения на правата на човека.

(12)  В Регламент (ЕО) № 428/2009 се предвижда възможност за органите на държавите членки, след оценка на всеки отделен случай, да забраняват транзита на несъюзни изделия с двойна употреба, когато съществуват основания, въз основата на информация от разузнавателни или от други източници, за подозрения, че изделията са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за разпространение на оръжия за масово унищожение или за техни носители. От съображения за ефективност и съгласуваност контролът по отношение на транзита следва да бъде хармонизиран и да се прилага също с цел предотвратяване на нарушения на правата на човека.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Въпреки че отговорността за вземане на решение относно индивидуалните, глобалните и националните разрешения за износ е на националните органи, за да бъде ефективен режимът на ЕС за контрол на износа, икономическите оператори, които възнамеряват да изнасят изделия, обхванати от настоящия регламент, следва да осъществяват надлежна проверка, както е посочено, inter alia, в Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за многонационалните предприятия, Насоките на ОИСР за надлежна проверка за отговорно бизнес поведение и Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Следва да се въведе стандартно изискване за съответствие под формата на „вътрешни програми за съответствие“, което да допринесе за създаването на равнопоставени условия на конкуренция между износителите и за укрепването на ефективното прилагане на контрола. От съображения за пропорционалност това изискване следва да се прилага към специфични режими на контрол под формата на глобални разрешения и някои генерални разрешения за износ.

(14)  Следва да се въведе стандартно изискване, определение и описание за съответствие под формата на „вътрешни програми за съответствие“, както и възможност за сертифициране с цел получаване на стимули от националните компетентни органи в процеса на издаване на разрешения, което да допринесе за създаването на равнопоставени условия на конкуренция между износителите и за укрепването на ефективното прилагане на контрола. От съображения за пропорционалност това изискване следва да се прилага към специфични режими на контрол под формата на глобални разрешения и някои генерални разрешения за износ.

Обосновка

Дружествата се нуждаят също от правна яснота по отношение на задължението да имат вътрешна програма за съответствие. Ако дружествата притежават сертифицирана вътрешна програма за съответствие, те следва да получават стимули в процеса на издаване на разрешения от страна на националните компетентни органи (например по-кратки срокове).

Изменение     13

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Следва да се въведат допълнителни генерални разрешения на Съюза за износ, за да се намали административната тежест за дружествата и съответните органи, като същевременно се гарантира подходящо равнище на контрол на съответните изделия до съответните местоназначения. Следва също така да се въведе глобално разрешение за големи проекти, за да се адаптират условията за лицензиране спрямо специфичните нужди на промишлеността.

(15)  Следва да се въведат допълнителни генерални разрешения на Съюза за износ, за да се намали административната тежест за дружествата, и особено МСП, и съответните органи, като същевременно се гарантира подходящо равнище на контрол на съответните изделия до съответните местоназначения. Следва също така да се въведе глобално разрешение за големи проекти, за да се адаптират условията за лицензиране спрямо специфичните нужди на промишлеността.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  Като се има предвид бързото развитие на технологиите, е целесъобразно Съюзът да въведе контрол на някои видове технологии за кибернаблюдение въз основа на едностранен списък в приложение І, раздел Б. Като се има предвид значението на многостранната система за контрол върху износа, раздел Б на приложение І следва да бъде с ограничен обхват, така че да включва единствено технологиите за кибернаблюдение, и да не съдържа дублиране с раздел А на приложение І.

Обосновка

Изменението е тясно свързано с разширяването на обхвата на регламента, както е посочено от Комисията в предложението за преработване.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Решенията за актуализация на общия списък на изделията с двойна употреба, чийто износ подлежи на контрол, в раздел A от приложение I, следва да бъдат в съответствие със задълженията и ангажиментите, които държавите членки и Съюзът са поели като участници в съответните международни режими за неразпространение и договорености за контрол върху износа, или чрез ратификация на съответните международни договори. Решенията за актуализиране на общия списък в раздел Б от приложение I на изделията с двойна употреба, чийто износ подлежи на контрол, като технологиите за кибернаблюдение, следва да се вземат след преценка на рисковете от износа на такива изделия във връзка с извършването на сериозни нарушения на правата на човека или на международното хуманитарно право или по отношение на основните интереси на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността. Решенията за актуализиране на общия списък в раздел Б от приложение IV на изделията с двойна употреба, чийто износ подлежи на контрол, следва да се вземат след преценка на интересите на държавите членки, свързани с обществения ред и сигурност, съгласно член 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Решенията за актуализиране на общите списъци на изделията и местоназначенията в раздели А – Й от приложение II следва да се вземат след вземане предвид на критериите за оценка, посочени в настоящия регламент.

(17)  Решенията за актуализация на общия списък на изделията с двойна употреба, чийто износ подлежи на контрол, в раздел A от приложение I следва да бъдат в съответствие със задълженията и ангажиментите, които държавите членки и Съюзът са поели като участници в съответните международни режими за неразпространение и договорености за контрол върху износа или чрез ратификация на съответните международни договори. Решенията за актуализиране на общия списък в раздел Б от приложение I на изделията за кибернаблюдение, чийто износ подлежи на контрол, следва да се вземат след преценка на рисковете от износа на такива изделия във връзка с използването им за извършване на нарушения на международното право в областта на правата на човека или на международното хуманитарно право в държави, в които са установени подобни нарушения, и по-специално по отношение на свободата на словото, свободата на събиранията и правото на неприкосновеност на личния живот, или по отношение на основните интереси на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността. Решенията за актуализиране на общия списък в раздел Б от приложение IV на изделията с двойна употреба, чийто износ подлежи на контрол, следва да се вземат след преценка на интересите на държавите членки, свързани с обществения ред и сигурност, съгласно член 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Решенията за актуализиране на общите списъци на изделията и местоназначенията в раздели А – Й от приложение II следва да се вземат след вземане предвид на критериите за оценка, посочени в настоящия регламент. Решенията за заличаване на цели подкатегории относно криптографията и криптирането, например в категория 5, раздел А от приложение І или раздел И от приложение ІІ, следва да се вземат след вземане предвид на препоръката от 27 март 1997 г. на Съвета на ОИСР относно насоките за политиката в областта на криптографията.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  С цел да се предостави възможност за бърза реакция на Съюза на променящите се обстоятелства по отношение на оценката на чувствителността на износа в рамките на генерални разрешения на Съюза за износ, както и с оглед на развитието на технологиите и търговията, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с измененията на раздел А от приложение I, приложение II и раздел Б от приложение IV към настоящия регламент. От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище, като те бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равно участие в изготвянето на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техните експерти следва систематично да имат достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове.

(18)  С цел да се предостави възможност за бърза реакция на Съюза на променящите се обстоятелства по отношение на оценката на чувствителността на износа в рамките на генерални разрешения на Съюза за износ, както и с оглед на развитието на технологиите и търговията, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с измененията на раздели А и Б от приложение I, приложение II и раздел Б от приложение IV към настоящия регламент. От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище, като те бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие в изготвянето на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът следва да получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техните експерти следва систематично да имат достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове.

Обосновка

Раздел Б от приложение І също следва да може да бъде изменян с делегирани актове.

Изменение     17

Предложение за регламент

Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  Рискът от кибернетични кражби и рискът от реекспорт към трети държави, посочени в Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета, изискват по-строги разпоредби относно изделията с двойна употреба.

Обосновка

Изменението следва вътрешната логика на текста, тъй като това съображение дава основания за добавянето на буква еа) към член 14, параграф 1.

Изменение     18

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  По силата на и в рамките на ограниченията на член 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз и до постигане на по-голяма степен на хармонизация държавите членки си запазват правото да извършват контрол върху трансфера на някои изделия с двойна употреба в рамките на Съюза с оглед защита на обществения ред или обществената сигурност. От съображения за пропорционалност контролът върху трансфера на изделия с двойна употреба в рамките на Съюза следва да бъде преразглеждан, за да се сведе до минимум тежестта за дружествата и съответните органи. Освен това списъкът в раздел Б от приложение IV на изделията, които подлежат на контрол върху трансфера в рамките на Съюза, следва да бъде преглеждан периодично с оглед на развитието на технологиите и търговията и предвид оценката на чувствителния характер на трансферите.

(21)  По силата на и в рамките на ограниченията на член 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз и до постигане на по-голяма степен на хармонизация държавите членки си запазват правото да извършват контрол върху трансфера на някои изделия с двойна употреба в рамките на Съюза с оглед защита на обществения ред или обществената сигурност. От съображения за пропорционалност контролът върху трансфера на изделия с двойна употреба в рамките на Съюза следва да бъде преразглеждан, за да се сведе до минимум тежестта за дружествата, и особено МСП, и съответните органи. Освен това списъкът в раздел Б от приложение IV на изделията, които подлежат на контрол върху трансфера в рамките на Съюза, следва да бъде преглеждан периодично с оглед на развитието на технологиите и търговията и предвид оценката на чувствителния характер на трансферите.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  Като се има предвид значението на отчетността и на публичния контрол върху дейностите по контрол на износа, държавите членки следва да осигурят публичен достъп до всички съответни данни относно лицензирането.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Ангажирането на частния сектор и прозрачността са елементи от съществено значение за ефективното функциониране на режима за контрол на износа. Поради това е целесъобразно да се предвиди в съответствие с настоящата практика да продължи изготвянето на насоки, чрез които да се подпомага прилагането на настоящия регламент, и публикуването на годишен доклад относно извършването на контрола.

(25)  Ангажирането на частния сектор, и особено на МСП, и прозрачността са елементи от съществено значение за ефективното функциониране на режима за контрол на износа. Поради това е целесъобразно да се предвиди в съответствие с настоящата практика да продължи изготвянето на насоки, чрез които да се подпомага прилагането на настоящия регламент, и публикуването на годишен доклад относно извършването на контрола. Като се има предвид значението на насоките за тълкуването на някои елементи на настоящия регламент, следва да се осигури публичен достъп до тези насоки при влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 25 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  Следва да се гарантира, че определенията, посочени в настоящия регламент, са в съответствие с определенията в Митническия кодекс на Съюза.

Обосновка

Изменението е тясно свързано с член 2 (определения), който е част от елементите, изменени в преработката, както и с измененията, внесени към този член на Регламента относно изделията с двойна употреба.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Всяка държава членка следва да определи ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, приложими в случай на нарушение на разпоредбите на настоящия регламент. Също така е целесъобразно да се въведат разпоредби, приложими конкретно към случаи на незаконен трафик на стоки с двойна употреба, с цел подпомагане на ефективното прилагане на контрола.

(27)  Всяка държава членка следва да определи ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, приложими в случай на нарушение на разпоредбите на настоящия регламент. Създаването на еднакви условия на конкуренция за износителите от Съюза следва да бъде насърчено. Поради това санкциите при нарушения на настоящия регламент следва да бъдат сходни по естество и въздействие във всички държави членки. Също така е целесъобразно да се въведат разпоредби, приложими конкретно към случаи на незаконен трафик на стоки с двойна употреба, с цел подпомагане на ефективното прилагане на контрола.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Контролът върху износа оказва въздействие върху международната сигурност и търговията с трети държави и поради това е целесъобразно да се развиват диалогът и сътрудничеството с тях с цел да се подпомогне създаването на равнопоставени условия на конкуренция в световен мащаб и укрепването на международната сигурност.

(29)  Контролът върху износа оказва въздействие върху международната сигурност и търговията с трети държави и поради това е целесъобразно да се развиват диалогът и сътрудничеството с тях с цел да се подпомогне създаването на равнопоставени условия на конкуренция в световен мащаб, да се насърчава сближаване във възходяща посока и да се увеличава международната сигурност. С оглед на насърчаването на тези цели Съветът, Комисията и държавите членки следва да участват активно в тясно сътрудничество с ЕСВД в съответните международни форуми, включително Васенаарската договореност, за да се утвърди като международен стандарт списъкът на изделията за кибернаблюдение, включен в раздел Б от приложение І. Освен това помощта за трети държави във връзка с разработването на режим за контрол на износа на изделия с двойна употреба и на подходящ административен капацитет следва да бъде увеличена и разширена, по-специално по отношение на митниците.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-конкретно свободата на стопанска инициатива,

(31)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  изделия, които могат да бъдат използвани за проектиране, разработване, производство или употреба на ядрени, химични или биологични оръжия и техните носители, включително всички изделия, които могат да се прилагат както за невзривна употреба, така и по какъвто и да било начин, подпомагащ производството на ядрени оръжия или други ядрени взривни устройства;

а)  традиционни изделия с двойна употреба, а именно изделия, включително софтуер и хардуер, които могат да бъдат използвани за проектиране, разработване, производство или употреба на ядрени, химични или биологични оръжия и техните носители, включително всички изделия, които могат да се прилагат както за невзривна употреба, така и по какъвто и да било начин, подпомагащ производството на ядрени оръжия или други ядрени взривни устройства;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  технологии за кибернаблюдение, които могат да се използват за извършване на сериозни нарушения на правата на човека или на международното хуманитарно право или могат да представляват заплаха за международната сигурност или основните интереси в областта на сигурността на Съюза и неговите държави членки.

б)  изделия за кибернаблюдение, включително хардуер, софтуер и технологии, които са специално проектирани за тайно проникване в информационни и телекомуникационни системи и/или за наблюдение, извличане, събиране и анализ на данни и/или обезвреждане или повреждане на целевата система без конкретно, информирано и недвусмислено разрешение на собственика на данните и които могат да се използват за извършване на нарушения на правата на човека, включително правото на неприкосновеност на личния живот, правото на свобода на словото и на свобода на събранията и сдруженията, или които могат да се използват за извършване на сериозни нарушения на правото в областта на правата на човека или на международното хуманитарно право или могат да представляват заплаха за международната сигурност или основната сигурност на Съюза и неговите членове. Изследванията в областта на сигурността на мрежата и на ИКТ за целите на разрешени изпитвания или защита на системите за информационна сигурност се изключват.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  „краен потребител“ означава физическо или юридическо лице или образувание, което е крайният получател на дадено изделие с двойна употреба;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

13.  „разрешение за голям проект“ означава глобално разрешение за износ, предоставено на един конкретен износител по отношение на вид или категория изделие с двойна употреба, което може да е валидно за износ към един или повече конкретни крайни потребители в една или повече определени трети държави за времетраенето на конкретен проект, чието осъществяване надхвърля една година;

13.  „разрешение за голям проект“ означава глобално разрешение за износ, предоставено на един конкретен износител по отношение на вид или категория изделие с двойна употреба, което може да е валидно за износ към един или повече конкретни крайни потребители в една или повече определени трети държави за конкретен проект; то е валидно от една до четири години, освен в надлежно обосновани случаи въз основа на продължителността на проекта, и може да бъде подновявано от компетентния орган;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

22.  „вътрешна програма за съответствие“ означава ефективни, целесъобразни и пропорционални средства и процедури, включително разработването, прилагането и спазването на стандартизирани политики, процедури, норми на поведение и защитни мерки във връзка с оперативното съответствие, разработени от износителите, за да се осигури спазването на разпоредбите и на реда и условията относно предвидените в настоящия регламент разрешения;

22.  „вътрешна програма за съответствие“ (ВПС) означава ефективни, целесъобразни и пропорционални средства и процедури (основан на риска подход), включително разработването, прилагането и спазването на стандартизирани политики, процедури, норми на поведение и защитни мерки във връзка с оперативното съответствие, разработени от износителите, за да се осигури спазването на разпоредбите и на реда и условията относно предвидените в настоящия регламент разрешения; износителят има възможност, ако желае, за безплатно сертифициране на своята ВПС от страна на компетентните органи въз основа на референтна ВПС, утвърдена от Комисията, за да се улесни процесът на издаване на разрешения от националните компетентни органи;

Обосновка

Дружествата се нуждаят също от правна сигурност по отношение на задължението да притежават вътрешна програма за съответствие. Ако дружествата са сертифицирали своята ВПС, това би следвало да улесни процеса на издаване на разрешения от страна на националните компетентни органи (например като се съкрати срокът за издаването им).

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

23.  „терористичен акт“ означава терористичен акт по смисъла на член 1, параграф 3 от Обща позиция 2001/931/ОВППС.

заличава се

Обосновка

Dual use goods are generally highly sophisticated items which are not widely available. Yet, the components needed to, for example, manufacture explosive devices for terrorist acts are widely available in retail stores and do not require cross border traffic of goods. Most importantly, the EU already has legal instruments in place that addresses trade benefitting actors connected to terrorism. Council Common Position 2001/931/CFSP of 27 December 2001 on the application of specific measures to combat terrorism lays down restrictive measures with regard to persons, groups and entities listed in its Annex as involved in terrorist acts. Trade with these actors is forbidden pursuant to Council Regulations (EC) No 2580/2001 and (EC) No 881/2002. Moreover, the formulation of this end use control is quite vague. Therefore, it is unnecessary and inappropriate to insert terrorism into dual use export controls and could actually be counterproductive in the fight against terrorism by creating legal uncertainty and confusion.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 23 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

23a.  „надлежна проверка“ означава процес, посредством който предприятията могат да установят, предотвратят и смекчат действителни и потенциални неблагоприятни въздействия и да отчетат начина, по който се справят с тях като неделима част от системите за вземане на свързани с дейността решения и на управление на риска;

Обосновка

Включването на изчерпателно определение за „надлежна проверка“ е тясно свързано с член 4, параграф 2.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  за употреба от лица, които са съучастници или отговорни за организирането или извършването на сериозни нарушения на правата на човека или на международното хуманитарно право в ситуации на въоръжен конфликт или вътрешни репресии в държавата на крайно местоназначение, в съответствие с констатациите на съответните публични международни институции или на европейски или национални компетентни органи, и когато съществуват доказателства, че тези или подобни на тях изделия се употребяват за организиране или извършване на подобни сериозни нарушения от предложения краен потребител;

г)  по отношение на изделията за кибернаблюдение за употреба от физически и юридически лица във връзка с нарушения на международното право в областта на правата на човека или на международното хуманитарно право в държави, в които са установени от страна на компетентните органи на ООН, Съвета на Европа, Съюза или от страна на националните компетентни органи сериозни нарушения на правата на човека, и когато съществуват основания да се счита, че тези или подобни на тях изделия може да се употребяват с цел организиране или извършване на подобни сериозни нарушения от предложения краен потребител;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  за употреба във връзка с терористични актове.

заличава се

Обосновка

Die vorgeschlagene Erweiterung der catch all-Klausel ist unverhältnismäßig und nicht zielgerichtet, da sie auf vagen, undefinierten Begriffen basiert und in der vorliegenden Form von den handelnden Unternehmen nur schwer korrekt handhabbar ist. Sie schafft erhebliche Rechtsunsicherheit und die Gefahr einer Kriminalisierung der Wirtschaft, da die Verletzung von Melde- und Genehmigungspflichten iZm der Dual Use-Regelung gerichtlichen Strafdrohungen unterliegt. Der Entwurf belastet europäische Ausführer mit einem hohen zusätzlichen Prüfaufwand, der gerade für KMUs in der Praxis kaum leistbar sein dürfte, da diese kleineren und mittleren Unternehmen in der Regel nicht über die notwendige personelle Ausstattung verfügen.Um sich dennoch abzusichern, werden die Unternehmen gezwungen sein, vor fast jeder Ausfuhr nicht gelisteter Güter vorsorglich um bescheidmäßige Feststellung der Genehmigungsfreiheit anzusuchen. Dies schafft eine enorme zusätzliche Bürokratie, nicht nur bei der Wirtschaft, sondern auch bei der Behörde. Dies verzögert die Ausfuhren und vermindert die internationale Wettbewerbsfähigkeit, da Nicht-EU-Mitbewerber wesentlich rascher und flexibler auf Bedürfnisse der Weltmärkte werden reagieren können. Es wird kritisch angemerkt, dass in der vorliegenden Fassung die Endverwendungskontrolle in Bezug auf Menschenrechte und Terrorismus nicht auf bestimmte konkret benannte Güter und Länder eingeschränkt wird. Vorhandene EU-Rechtsakte, wie die Liste der Güter zur internen Repression oder die Anti-Folterverordnung sind wesentlich besser zur Kontrolle von Gütern iZm Menschenrechtsverletzungen geeignet.Die Bekämpfung von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und Terrorismus sind außerdem staatliche/hoheitliche Aufgaben, die nicht primär der Verantwortung des einzelnen Unternehmens überlassen bleiben dürfen.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако износителят знае, по силата на своето задължение за надлежна проверка, че изделията с двойна употреба, които не са описани в приложение I и които той възнамерява да изнесе, са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в параграф 1, той е длъжен да уведоми компетентния орган , който да вземе решение дали е целесъобразно или не въпросният износ да бъде предмет на разрешителен режим.

2.  Ако износителят научи при изпълнението на своето задължение за надлежна проверка, че изделията с двойна употреба, които не са описани в приложение I и които той възнамерява да изнесе, може да са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в параграф 1, той е длъжен да уведоми компетентния орган на държавата членка, в която е установен или пребивава, който да вземе решение дали е целесъобразно или не въпросният износ да бъде предмет на разрешителен режим.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Разрешенията за износ на невключени в списъка изделия се предоставят за конкретни изделия и крайни потребители. Разрешенията се предоставят от компетентния орган на държавата членка, в която износителят пребивава или е установен, или в случай когато износителят е лице, пребиваващо или установено извън Съюза – от компетентния орган на държавата членка, в която се намират изделията. Разрешенията са валидни на цялата територия на Съюза. Те са валидни за срок от една година и могат да бъдат подновявани от компетентния орган.

3.  Разрешенията за износ на невключени в списъка изделия се предоставят за конкретни изделия и крайни потребители. Разрешенията се предоставят от компетентния орган на държавата членка, в която износителят пребивава или е установен, или в случай когато износителят е лице, пребиваващо или установено извън Съюза – от компетентния орган на държавата членка, в която се намират изделията. Разрешенията са валидни на цялата територия на Съюза. Те са валидни за срок от две години и могат да бъдат подновявани от компетентния орган.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако не бъдат получени възражения, се счита, че държавите членки, с които са проведени консултации, нямат възражения и се налага разрешителен режим по отношение на всички „сходни по същество сделки“. Те уведомяват своите митнически органи и други съответни национални органи, които имат отношение към въпроса, относно разрешителния режим.

Ако не бъдат получени възражения, се счита, че държавите членки, с които са проведени консултации, нямат възражения и се налага разрешителен режим по отношение на всички „сходни по същество сделки“, в смисъл на изделие с идентични по същество параметри или технически характеристики за същия краен потребител или получател. Те уведомяват своите митнически органи и други съответни национални органи, които имат отношение към въпроса, относно разрешителния режим. Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз кратко описание на случая и основанието за решението и посочва, по целесъобразност, новия разрешителен режим в нов раздел Д на приложение ІІ.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако бъдат получени възражения от някоя от държавите членки, с които са проведени консултации, изискването за наличие на разрешение се оттегля, освен ако държавата членка, която налага разрешителния режим, счита, че дадена сделка за износ може да засегне нейни основни интереси в областта на сигурността. В такъв случай посочената държава членка може да вземе решение да остави в сила разрешителния режим. Тя следва незабавно да нотифицира за това Комисията и останалите държави членки.

Ако бъдат получени възражения от най-малко четири държави членки, представляващи най-малко 35% от населението на Съюза, изискването за наличие на разрешение се оттегля, освен ако държавата членка, която налага разрешителния режим, счита, че дадена сделка за износ може да засегне нейни основни интереси в областта на сигурността или нейни задължения по отношение на правата на човека. В такъв случай посочената държава членка може да вземе решение да остави в сила разрешителния режим. Тя следва незабавно да нотифицира за това Комисията и останалите държави членки.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията и държавите членки поддържат актуализиран регистър на действащите разрешителни режими.

Комисията и държавите членки поддържат актуализиран регистър на действащите разрешителни режими. Данните в този регистър се включват в доклада до Европейския парламент, посочен в член 24, параграф 2, и са достъпни за обществеността.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако брокерът знае, че изделията с двойна употреба, за които той предлага брокерски услуги, са предназначени, изцяло или частично, за някоя от употребите, посочени в член 4, параграф 1, той е длъжен да уведоми компетентния орган , който ще вземе решение дали е целесъобразно или не тези брокерски услуги да бъдат предмет на разрешителен режим.

2.  Ако брокерът знае, че изделията с двойна употреба, за които той предлага брокерски услуги, са предназначени, изцяло или частично, за някоя от употребите, посочени в член 4, параграф 1, той е длъжен да уведоми компетентния орган , който ще направи тези брокерски услуги предмет на разрешителен режим.

Обосновка

Изменението е допустимо и необходимо, понеже е в съответствие с други изменения в области, които подлежат на изменение в рамките на процедурата по преработване. След като брокер уведоми лицензиращите органи за риска дадено изделие с двойна употреба да се използва по начин, обхванат от контрола на предвидената крайна употреба съгласно член 4, параграф 1, буква г), не е достатъчно да се остави на лицензиращите органи да вземат решение дали брокерските услуги следва да подлежат на лицензиране или не. Трябва да бъде ясно, че в тези случаи може да е необходимо разрешение, особено поради факта, че е силно вероятно лицензът да бъде отказан в посочените случаи.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Изисква се разрешение за предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, свързана с изделия с двойна употреба или с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на изделия с двойна употреба, ако доставчикът на техническа помощ е бил уведомен от компетентния орган, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в член 4.

1.  Изисква се разрешение за предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, свързана с изделия с двойна употреба или с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на изделия с двойна употреба, ако доставчикът на техническа помощ е бил уведомен от компетентния орган, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в член 4, параграф 1.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако доставчикът на техническа помощ знае, че стоките с двойна употреба, за които той възнамерява да предостави техническа помощ, са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в член 4, той трябва да уведоми компетентния орган, който ще вземе решение дали е целесъобразно или не такава техническа помощ да бъде предмет на разрешение.

Ако доставчикът на техническа помощ знае, че стоките с двойна употреба, за които той възнамерява да предостави техническа помощ, са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в член 4, той трябва да уведоми компетентния орган, който въвежда изискване за разрешение за такава техническа помощ.

Обосновка

This AM on newly proposed language as part of the recast makes the previous amendments on Art. 4.2. and 5.2., as well as the following AM on Art. 10.6.c, necessary for coherence of the legal text. Once a supplier of technical assistance notifies licensing authorities of a risk that a dual use item is intended for uses covered by targeted end use controls in Art. 4.1.d it is not enough to leave it to the digression of the licensing authorities whether the technical assistance should be made subject to licensing or not. It must be clear that in these cases an authorisation must be necessary, particularly since it is very likely that the license would be denied in these cases.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държава членка може да забрани или да наложи разрешителен режим за износа на изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I, от съображения за защита на обществената сигурност или на човешките права.

1.  Държава членка може да забрани или да наложи разрешителен режим за износа на изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I, от съображения за защита на обществената сигурност или на правата на човека или за предотвратяване на терористични актове.

Обосновка

Тъй като не е необходима разширена универсална клауза за контрол при износ за противодействие на тероризма, следва да се предвиди възможност държавите членки да контролират такива изделия. Това изменение е тясно свързано с изменение 17 на член 4, параграф 1, буква д). Тероризмът със сигурност е свързан с положението в обществото, но засяга конкретни действия, които следва да се имат предвид, както поради постоянната заплаха, пред която са изправени държавите членки, така и поради новите форми на тероризъм. Споменаването му тук би позволило да се повиши осведомеността относно риска от тероризъм при износа на изделия с двойна употреба.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Съответните търговски документи, свързани с трансфер в рамките на Съюза на изделия с двойна употреба, описани в приложение I, указват ясно, че тези изделия са предмет на мерки за контрол при износ от Съюза . Съответните търговски документи включват по-специално договори за продажба, потвърждения на поръчки, фактури или спедиционни бележки.

7.  Съответните търговски документи, свързани с износ в трети държави и трансфер в рамките на Съюза на изделия с двойна употреба, описани в приложение I, указват ясно, че тези изделия са предмет на мерки за контрол при износ от Съюза. Съответните търговски документи включват по-специално договори за продажба, потвърждения на поръчки, фактури или спедиционни бележки.

Обосновка

Указанията от производителя относно изискванията за лицензиране следва да бъдат задължителни при износ за трети държави. Производителят е този, който разполага с цялата относима техническа информация относно продукта, а не търговецът.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Индивидуалните разрешения за износ и глобалните разрешения за износ са валидни за срок от една година и могат да бъдат подновявани от компетентния орган. Глобалните разрешения за износ за големи проекти са валидни за срок, който се определя от компетентния орган.

3.  Индивидуалните разрешения за износ и глобалните разрешения за износ са валидни за срок от две години и могат да бъдат подновявани от компетентния орган. Глобалните разрешения за износ за големи проекти са валидни за не повече от четири години, освен при надлежно обосновани обстоятелства, свързани с продължителността на проекта. Това не възпрепятства компетентните органи да отменят, временно спират, изменят или оттеглят индивидуално или глобално разрешение за износ по всяко време.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Износителите предоставят на компетентния орган цялата необходима информация, която се изисква във връзка със заявленията им за индивидуално и глобално разрешение за износ, с цел да се предостави пълна информация относно, по-специално, крайния потребител, държавата на местоназначение и крайната употреба на изнасяните изделия.

Износителите предоставят на компетентния орган цялата необходима информация, която се изисква във връзка със заявленията им за индивидуално и глобално разрешение за износ, с цел да се предостави пълна информация относно, по-специално, крайния потребител, държавата на местоназначение и крайната употреба на изнасяните изделия. Когато става въпрос за правителствени крайни потребители, в предоставяната информация се посочва кое ведомство, агенция, отдел или подотдел ще бъде краен потребител на изнесеното изделие.

Обосновка

Необходимо е да се изясни възможно най-подробно и точно кое образувание ще бъде краен потребител на изделието.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разрешенията могат да бъдат обвързани при необходимост със заявление за крайната употреба.

Всички разрешения за изделия за кибернаблюдение, както и индивидуални разрешения за износ на изделия, за които съществува висок риск от отклоняване или реекспорт при нежелани условия, са обвързани със заявление за крайната употреба. Разрешенията за други изделия се обвързват със заявление за крайната употреба по целесъобразност.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4 – алинея 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Глобалните разрешения за износ зависят от прилагането от страна на износителя на ефективна вътрешна програма за съответствие. Износителят също така най-малко веднъж годишно представя доклад на компетентния орган относно използването на това разрешение, като докладът съдържа най-малко следната информация:

Глобалните разрешения за износ зависят от прилагането от страна на износителя на ефективна вътрешна програма за съответствие. Износителят има възможност, ако желае, за безплатно сертифициране на своята ВПС от страна на компетентните органи въз основа на референтна ВПС, утвърдена от Комисията, за да се улесни процесът на издаване на разрешения от националните компетентни органи. Износителят също така най-малко веднъж годишно, или при поискване от компетентния орган, представя доклад на компетентния орган относно използването на това разрешение, като докладът съдържа най-малко следната информация:

Обосновка

Дружествата се нуждаят също от правна яснота по отношение на задължението да имат вътрешна програма за съответствие. Ако дружествата са сертифицирали своята ВПС, това би следвало да улесни процеса на издаване на разрешения от националните компетентни органи (например съкращавайки срока за издаването им).

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4 – алинея 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

г)  крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 2, параграф 12, в който се изисква заявление за крайния потребител. Привеждане в съответствие и с практиката в повечето държави членки.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4 – алинея 3 – буква г a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  името и адреса на крайния потребител, когато са известни;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4 – алинея 3 – буква г б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб) датата, на която е осъществен износът;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Компетентните органи на държавите членки разглеждат заявленията за индивидуални или глобални разрешения в срок, който се определя от националното законодателство или практика. Компетентните органи предоставят на Комисията цялата информация относно средните срокове за обработка на заявленията за разрешения, които са от значение за изготвянето на годишния доклад, посочен в член 24, параграф 2.

5.  Компетентните органи на държавите членки разглеждат заявленията за индивидуални или глобални разрешения в срок от 30 дни от подаването на валидно заявление. Ако компетентният орган, по надлежно обосновани причини, се нуждае от повече време за обработка на заявлението, той уведомява заявителя за това в срок от 30 дни. При всички случаи компетентният орган взема решение по заявленията за индивидуални или глобални разрешения за износ най-късно в срок от 60 дни след подаването на валидно заявление.

Обосновка

Дългите срокове на обработка на заявленията могат да навредят на конкурентоспособността. Клиентите са заинтересовани да работят с доставчици, които спазват договореностите. Клиентите ще се насочат към конкуренти (от трети държави), ако има съмнения относно надеждността на дадено дружество.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако брокерът или доставчикът на техническа помощ не пребивава или не е установен на територията на Съюза, разрешенията за брокерски услуги и техническа помощ съгласно настоящия регламент се предоставят, като алтернатива, от компетентния орган на държавата членка, в която е установено дружеството майка на брокера или на доставчика на техническа помощ, или на държавата членка, от която ще бъдат предоставяни брокерските услуги или услугите по техническа помощ.

Ако брокерът или доставчикът на техническа помощ не пребивава или не е установен на територията на Съюза, разрешенията за брокерски услуги и техническа помощ съгласно настоящия регламент се предоставят от компетентния орган на държавата членка, от която ще бъдат предоставяни брокерските услуги или услугите по техническа помощ. Това включва брокерски услуги и предоставяне на техническа помощ на дъщерни или съвместни предприятия, установени в трети държави, но притежавани или контролирани от дружества, установени на територията на Съюза.

Обосновка

Тъй като извънтериториалните изисквания във връзка с брокерската дейност и техническата помощ се заличават, правилата относно компетентността също трябва да бъдат променени.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При вземането на решение дали да се предостави индивидуално или глобално разрешение за износ или да се предостави разрешение за брокерски услуги или за техническа помощ съгласно настоящия регламент или да се наложи забрана на транзит, компетентните органи на държавите членки вземат предвид следните критерии:

1.  При вземането на решение дали да се предостави индивидуално или глобално разрешение за износ или да се предостави разрешение за брокерски услуги или за техническа помощ съгласно настоящия регламент или да се наложи забрана на транзит, компетентните органи на държавите членки вземат предвид всички съображения, които имат отношение към въпроса, включително:

Обосновка

Целта на тази разпоредба от предложението е да се предостави ограничен изчерпателен списък на „критерии“, които представляват общи съображения, които следва да бъдат вземани предвид, но които съвсем не са формулирани като критерии.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  международните задължения и ангажименти на Съюза и на държавите членки, по-специално задълженията и ангажиментите, които са поели като членове в съответните международни режими за неразпространение и договорености за контрол върху износа, или чрез ратификация на съответните международни договори, и задълженията им по силата на санкции, наложени съгласно 2 решение или обща позиция на Съвета или с решение на ОССЕ, или посредством задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН;

а)  международните задължения и ангажименти на Съюза и на държавите членки, по-специално задълженията и ангажиментите, които са поели като членове в съответните международни режими за неразпространение и договорености за контрол върху износа, или чрез ратификация на съответните международни договори;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  задълженията им по силата на санкции, наложени съгласно решение или обща позиция на Съвета, или с решение на ОССЕ, или посредством задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  наличието на нарушения на правото в областта на правата на човека, основните свободи и международното хуманитарно право в държавата на крайно местоназначение, установени от компетентните органи на ООН, Съвета на Европа или на Съюза;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  вътрешното положение в държавата на крайно местоназначение – компетентните органи не разрешават износ, който би провокирал или продължил въоръжени конфликти или би задълбочил съществуващото напрежение или съществуващите конфликти в държавата на крайно местоназначение;

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  поведението на държавата на местоназначение спрямо международната общност, и по-специално по отношение на тероризма, естеството на съюзите, в които участва, и спазването на нормите на международното право;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  съвместимостта на изнесените изделия с техническия и икономическия капацитет на държавата получател;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  съображения относно крайното предназначение и риска от отклоняване, включително съществуването на риск изделията с двойна употреба да бъдат отклонени или реекспортирани при нежелани условия .

е)  съображения относно крайното предназначение и риска от отклоняване, включително съществуването на риск изделията с двойна употреба, и по-специално изделията за кибернаблюдение, да бъдат отклонени или реекспортирани при нежелани условия или да бъдат отклонени за използване не по предназначение за военни цели или тероризъм.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  По отношение на индивидуалните или глобалните разрешения за износ или разрешенията за брокерски услуги или за техническа помощ за изделия за кибернаблюдение компетентните органи на държавите членки разглеждат по-специално опасността от нарушаване на правото на неприкосновеност на личния живот, правото на защита на личните данни, свободата на словото и свободата на събранията и сдруженията, както и рисковете, свързани с принципите на правовата държава, правната уредба за използването на изделията, които ще се изнасят, и потенциалните рискове за сигурността на Съюза и на държавите членки.

 

Когато компетентните органи на държава членка стигнат до заключението, че съществуването на тези рискове има вероятност да доведе до сериозни нарушения на правата на човека, държавите членки не издават разрешения за износ или анулират, спират, изменят или отменят съществуващи разрешения.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията и Съветът предоставят насоки и/или препоръки за гарантиране на извършването на общи оценки на риска от компетентните органи на държавите членки във връзка с прилагането на тези критерии.

2.  Комисията и Съветът предоставят насоки при влизането в сила на настоящия регламент за гарантиране на извършването на общи оценки на риска от компетентните органи на държавите членки във връзка с прилагането на тези критерии с оглед на осигуряването на единни критерии за решенията за лицензиране. Комисията изготвя насоки под формата на наръчник, в който подробно се описват стъпките, които да бъдат следвани от компетентните лицензиращи органи на държавите членки и изпълняващите задължението за надлежна проверка износители, с практически препоръки относно прилагането и спазването на изискванията за упражняване на контрол съгласно член 4, параграф 1, буква г) и на критериите, изброени в член 14, параграф 1, и с примери за най-добри практики. Този наръчник се разработва в тясно сътрудничество с ЕСВД и с координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба и се основава на експертен опит от академичните среди, износителите, брокерите и организациите на гражданското общество, в съответствие с процедурите, изложени в член 21, параграф 3, и се актуализира, когато това бъде счетено за необходимо и целесъобразно.

 

Комисията установява програма за изграждане на капацитет като разработва общи програми за обучение на длъжностни лица от органите по лицензиране и правоприлагащите митнически органи.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Списъкът на изделията с двойна употреба, поместен в раздел Б от приложение I, може да бъде изменен, ако това е необходимо поради рисковете, които износът на такива изделия може да представлява във връзка с извършването на сериозни нарушения на правата на човека или на международното хуманитарно право или по отношение на основните интереси в областта на сигурността на Съюза и на неговите държави членки.

б)  Списъкът на изделията за кибернаблюдение, поместен в раздел Б от приложение I, се изменя, ако това е необходимо поради рисковете, които износът на такива изделия може да представлява във връзка с извършването на сериозни нарушения на правата на човека или на международното хуманитарно право или по отношение на основните интереси в областта на сигурността на Съюза и на неговите държави членки, или ако са започнали проверки за значителен брой изделия, които не са включени в списъка, в съответствие с член 4, параграф 1, буква г) от настоящия регламент. Измененията може да са също така във връзка с решения за изваждане от списъка на вече включени в него изделия.

 

Когато наложителни причини за спешност налагат изваждането или добавянето на конкретни изделия към раздел Б от приложение І, за делегираните актове, приети съгласно настоящата буква, се прилага процедурата, предвидена в член 17.

Изменение     64

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  Комисията може да извади изделия от списъка, по-специално ако поради бързо променящата се технологична среда изделията станат от по-нисък клас или започнат да се разпространяват масово на пазара и са лесно достъпни или могат да бъдат лесно модифицирани от техническа гледна точка.

Обосновка

Това изменение е необходимо, тъй като е тясно свързано с член 16, параграф 2, буква б).

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Раздел Б от приложение I се ограничава по обхват до изделията за кибернаблюдение и не съдържа елементите, изброени в приложение I, раздел А;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията, в сътрудничество с държавите членки, разработва насоки за подпомагане на междуведомственото сътрудничество между лицензиращите и митническите органи.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  информация относно прилагането на контрола, включително данни относно лицензирането (брой, стойност и вид на лицензите и на свързаните с тях местоназначения, брой на потребителите на генерални и глобални разрешения, брой на операторите с вътрешни програми за съответствие, времена за обработка, обем и стойност на търговията, която е свързана с трансфери в рамките на ЕС, и др.), както и, когато са налични, данни за износа на изделия с двойна употреба, извършен в други държави членки;

а)  цялата информация относно прилагането на контрола;

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  информация относно прилагането на контрола, включително данни за износители, лишени от правото да използват национални генерални разрешения за износ или генерални разрешения на Съюза за износ 1, доклади относно нарушения, изземвания и прилагане на други санкции;

б)  цялата информация относно прилагането на контрола, включително данни за износители, лишени от правото да използват национални генерални разрешения за износ или генерални разрешения на Съюза за износ 1, евентуални доклади относно нарушения, изземвания и прилагане на други санкции;

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  данни за чувствителни крайни потребители, участници в подозрителни дейности за доставка и, ако има такива, използвани маршрути.

в)  всички данни за чувствителни крайни потребители, участници в подозрителни дейности за доставка и използвани маршрути.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Председателят на координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба се консултира, когато сметне за необходимо, с износители, брокери и други заинтересовани страни, които засяга настоящият регламент.

2.  Координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба се консултира, когато сметне за необходимо, с износители, брокери и други заинтересовани страни, които засяга настоящият регламент.

Обосновка

Когато координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба (КГИДУ) счете за необходимо да се консултира със заинтересованите страни, тя на практика може да го направи като поиска от председателя да проведе консултации от името на КГИДУ. Председателят не може сам, независимо от КГИДУ, да реши, че са необходими консултации, както се предполага в предложението.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато е целесъобразно, координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба създава технически експертни групи, съставени от експерти от държавите членки, за разглеждане на конкретни въпроси, свързани с извършването на контрола, включително въпроси, свързани с актуализирането на контролните списъци на Съюза в приложение I. Когато е целесъобразно, техническите експертни групи се консултират с износители, брокери и други заинтересовани страни, които засяга настоящият регламент.

3.  Когато е целесъобразно, координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба създава технически експертни групи, съставени от експерти от държавите членки, за разглеждане на конкретни въпроси, свързани с извършването на контрола, включително въпроси, свързани с актуализирането на контролните списъци на Съюза в раздел Б от приложение I. Техническите експертни групи се консултират с износители, брокери, организации на гражданското общество и други заинтересовани страни, които засяга настоящият регламент. Координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба по-специално създава техническа работна група за критериите за оценка, посочени в член 4, параграф 1, буква г) и в член 14, параграф 1, буква б), и за разработването на насоки за надлежна проверка след консултации с независима група експерти, представители на академичната общност и на организации на гражданското общество.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки вземат необходимите мерки да гарантират правилното прилагане на всички разпоредби на настоящия регламент. По-специално те определят санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, или на други такива, приети за неговото прилагане. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

1.  Държавите членки вземат необходимите мерки да гарантират правилното прилагане на всички разпоредби на настоящия регламент. По-специално те определят санкциите, приложими при нарушения, подпомагане на нарушения и заобикаляне на разпоредбите на настоящия регламент, или на други такива, приети за неговото прилагане. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Мерките включват редовни основани на риска одити на износителите.

Обосновка

That circumvention is an infringement is a normal consequence of the licencing obligations in this regulation and so Member States should provide penalties for such infringements. As a result, national (penal) law is still necessary to enforce the prohibition, and the obligation to foresee these measures can be provided for in article 22 - paragraph 1 of the Proposal. A level playing field should be encouraged when it comes to enforcement of the regulation. In this regard, audits/inspections regarding the compliance of companies with the requirements of the regulation (as already implemented in a number of MS) should be encouraged.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба създава механизъм за координация на правоприлагането с цел установяване на пряко сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи и правоприлагащите агенции.

2.  Координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба създава механизъм за координация на правоприлагането с цел установяване на пряко сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи и правоприлагащите агенции и осигуряване на еднакви критерии за решенията за лицензиране. При оценката от страна на Комисията на правилата относно санкциите, въведени от държавните членки, този механизъм предвижда начини санкциите за нарушения на настоящия регламент да бъдат сходни по естество и въздействие.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията и Съветът предоставят, когато е целесъобразно, насоки и/или препоръки за най-добри практики по въпросите, обхванати в настоящия регламент, за да гарантират ефективността на режима на Съюза за контрол на износа и съгласуваността при неговото прилагане. Когато е целесъобразно, компетентните органи на държавите членки предоставят също така допълнителни насоки за износителите, брокерите и извършващите транзит оператори, които пребивават или са установени в съответната държава членка.

1.  Комисията и Съветът предоставят, когато е целесъобразно, насоки за най-добри практики по въпросите, обхванати в настоящия регламент, за да гарантират ефективността на режима на Съюза за контрол на износа и съгласуваността при неговото прилагане. Когато е целесъобразно, компетентните органи на държавите членки предоставят също така допълнителни насоки за износителите, особено за МСП, брокерите и извършващите транзит оператори, които пребивават или са установени в съответната държава членка.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предоставят на Комисията цялата информация, необходима за подготовка на доклада. Този годишен доклад е публично достъпен.

Държавите членки предоставят на Комисията цялата информация, необходима за подготовка на доклада. Този годишен доклад е публично достъпен. Държавите членки оповестяват публично, най-малко на всяко тримесечие и по лесно достъпен начин, съществена информация относно всеки лиценз във връзка с вида лиценз, стойността, обема, естеството на оборудването, описание на изделието, крайния потребител и крайната употреба, държавата на местоназначение, както и информация относно одобрението или отхвърлянето на исканията за лиценз. Комисията и държавите членки вземат под внимание законните интереси на съответните физически и юридически лица да не бъдат разкривани техните търговски тайни.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В срок от пет до седем години след датата на прилагане на настоящия регламент Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно основните констатации.

В срок от пет до седем години след датата на прилагане на настоящия регламент Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно основните констатации. Тази оценка включва предложение за заличаване на криптографията от приложение І, раздел А, част 2, категория 5.

Обосновка

Технологията за криптиране не попада в обхвата на контрола на износа на изделия с двойна употреба. Задача на Комисията е да инициира съгласувана дейност на държавите членки в рамките на Васенаарската договореност за заличаване на технологията за криптиране от списъка на контролираните изделия.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

г)  крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Регистрите и документите, посочени в параграфи 1 и 2, се съхраняват най-малко три години след изтичане на календарната година, през която е осъществен износът или са предоставени брокерските услуги или услугите по техническа помощ. При поискване те се представят на компетентния орган.

3.  Регистрите и документите, посочени в параграфи 1 и 2, се съхраняват най-малко пет години след изтичане на календарната година, през която е осъществен износът или са предоставени брокерските услуги или услугите по техническа помощ. При поискване те се представят на компетентния орган.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато е целесъобразно, Комисията и компетентните органи на държавите членки поддържат редовен и реципрочен обмен на информация с трети държави.

1.  Когато е целесъобразно, Комисията и компетентните органи на държавите членки работят в съответните международни организации, като ОИСР и многостранните режими за контрол на износа, в които участват, в подкрепа на придържането в международен мащаб към списъка на изделията за кибернаблюдение, чийто износ подлежи на контрол и които са включени в раздел Б от приложение І, и когато е целесъобразно, поддържат редовен и реципрочен обмен на информация с трети държави, включително в контекста на диалога относно изделията с двойна употреба, предвиден в споразуменията за партньорство и сътрудничество и в споразуменията за стратегическо партньорство на Съюза, участват в изграждането на капацитет и в насърчаването на сближаване във възходяща посока. Комисията докладва ежегодно на Европейския парламент относно подобни информационни дейности.

Изменение    80

Предложение за регламент

Приложение I – Раздел А – ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Софтуер за проникване“ (кат. 4) означава „софтуер“, специално проектиран или модифициран да възпрепятства откриване чрез „инструменти за наблюдение“ или да обезсилва „защитни мерки за противодействие“ на компютър или устройство, пригодено за работа в мрежа, и изпълняващ някоя от следните функции:

„Софтуер за проникване“ (кат. 4) означава „софтуер“, специално проектиран или модифициран да бъде използван или инсталиран без разрешение от собствениците или администраторите на компютри или на устройства, пригодени за работа в мрежа, и изпълняващ някоя от следните функции:

a.  Извличане на данни или информация от компютър или пригодено за работа в мрежа устройство или модифициране на системни или потребителски данни; или

a.  Неразрешено извличане на данни или информация от компютър или пригодено за работа в мрежа устройство или модифициране на системни или потребителски данни; или

b.  Модифициране на стандартния начин на изпълнение на дадена програма или процес с цел да се направи възможно изпълнението на подадени отвън инструкции.

b.  Модифициране на системни или потребителски данни за улесняване на достъпа до данни, съхранявани в компютър или пригодено за работа в мрежа устройство, от лица, различни от лицата, получили разрешение от собственика на компютъра или на пригоденото за работа в мрежа устройство.

Бележки:

Бележки:

1.  „Софтуер за проникване“ не включва никое от следните:

1.  „Софтуер за проникване“ не включва никое от следните:

a.  Програми за управление на ОС (hypervisors), дебъгери или инструменти за обратен инженеринг на софтуер (Software Reverse Engineering);

a.  Програми за управление на ОС (hypervisors), дебъгери или инструменти за обратен инженеринг на софтуер (Software Reverse Engineering);

b.  „Софтуер“ за управление на цифрови права (Digital Rights Management); или

b.  „Софтуер“ за управление на цифрови права (Digital Rights Management); или

c.  „Софтуер“, проектиран за инсталиране от производители, администратори или потребители за целите на проследяването или възстановяване на имущество.

c.  „Софтуер“, проектиран за инсталиране от администратори или потребители за целите на проследяването на имущество, възстановяването на имущество или „изпитване за сигурност на информационни и комуникационни технологии“.

 

ca.  „Софтуер“, който се разпространява с изричната цел да помага за откриване, отстраняване или предотвратяване на неговото изпълнение на компютри или пригодени за работа в мрежа устройства на неоторизирани лица.

2.  Устройствата, пригодени за работа в мрежа, обхващат мобилните устройства и интелигентните измервателни уреди.

2.  Устройствата, пригодени за работа в мрежа, обхващат мобилните устройства и интелигентните измервателни уреди.

Технически бележки:

Технически бележки:

1.  „Инструменти за наблюдение“: „софтуерни“ или „хардуерни“ устройства, които следят поведението на системата или текущите процеси в дадено устройство. Това включва продукти за антивирусна защита, продукти за защита на крайни устройства, продукти за защита на лични данни, системи за откриване на проникване, системи за предотвратяване на проникване или защитни стени (firewalls).

1.  „Разрешение“ информирано съгласие на потребителя (тоест потвърждение за разбиране от негова страна на естеството, отраженията и бъдещите последствия на дадено действие и за съгласието му за осъществяване на това действие).

2.  „Защитни мерки за противодействие“: техники, чрез които се цели да се гарантира безопасното изпълнение на кода, като Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomisation (ASLR) или sandboxing.

2.  „изпитване за сигурност на информационни и комуникационни технологии“: откриване и оценка на статичен или динамичен риск, уязвимост, грешка или слабост, засягащи софтуер, мрежи, компютри, устройства, пригодени за работа в мрежа, и компоненти или връзки за тях, с доказаната цел да се намалят факторите, които имат вредно въздействие върху безопасното и сигурно функциониране, употреба или внедряване.

 

 

Обосновка

Настоящото изменение е тясно свързано с другите допустими изменения.

Изменение    81

Предложение за регламент

Приложение I – раздел Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Б.  СПИСЪК НА ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

Б.  СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯ ЗА КИБЕРНАБЛЮДЕНИЕ

Обосновка

Това изменение е тясно свързано с други допустими изменения и е важно за вътрешната логика на текста.

Изменение    82

Предложение за регламент

Приложение І – раздел Б – категория 10 – подкатегория 10А001 – Техническа бележка – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

e a)  изследвания в областта на сигурността на мрежата за целите на разрешени изпитвания или защита на системите за информационна сигурност.

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо, тъй като е тясно свързано с други допустими изменения, включително новото съображение 6а, и е важно за вътрешната логика на текста. Формулировката е в съответствие с член 6.2 от Конвенцията за престъпленията в кибернетичното пространство и съображение 17 от Директива 2013/40/EС.

Изменение    83

Предложение за регламент

Приложение II – Раздел А – част 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Всеки износител, който възнамерява да използва настоящото разрешение, се регистрира преди първото му използване към компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя в срок от десет работни дни от получаването ѝ.

3.  Всяка държава членка може да изиска установените в нея износители да се регистрират преди първото използване на настоящото разрешение. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя без забавяне и при всички случаи в срок от 10 работни дни от получаването ѝ.

Изменение    84

Предложение за регламент

Приложение II – Раздел А – част 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Регистрираният износител уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 10 дни преди датата на осъществяване на първия износ.

4.  Регистрираният износител уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 30 дни след датата на осъществяване на първия износ.

Обосновка

Уведомяването за използването на разрешението остава последващо.

Изменение    85

Предложение за регламент

Приложение ІІ – Раздел А – част 3 – параграф 5 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

(4)  крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 2, параграф 12, в който се изисква заявление за крайния потребител. Привеждане в съответствие и с практиката в повечето държави членки.

Изменение    86

Предложение за регламент

Приложение II – Раздел Б – част 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Всеки износител, който възнамерява да използва настоящото разрешение, се регистрира преди първото му използване към компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя в срок от 10 работни дни от получаването ѝ.

3.  Всяка държава членка може да изиска установените в нея износители да се регистрират преди първото използване на настоящото разрешение. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя без забавяне и при всички случаи в срок от 10 работни дни от получаването ѝ.

Изменение    87

Предложение за регламент

Приложение ІІ – Раздел Б – част 3 – параграф 5 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

(4)  крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 2, параграф 12, в който се изисква заявление за крайния потребител. Привеждане в съответствие и с практиката в повечето държави членки.

Изменение    88

Предложение за регламент

Приложение II – Раздел В – част 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Регистрираният износител уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 10 дни преди датата на осъществяване на първия износ.

5.  Регистрираният износител уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 30 дни след датата на осъществяване на първия износ или, като алтернатива и в съответствие с изискване на компетентния орган на държавата членка, в която износителят е установен, преди първото използване на настоящото разрешение. Държавите членки уведомяват Комисията относно механизма за нотифициране, избран за настоящото разрешение. Комисията публикува съобщената ѝ информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Обосновка

Уведомяването за използването на разрешението остава последващо.

Изменение    89

Предложение за регламент

Приложение ІІ – Раздел В – част 3 – параграф 6 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

(4)  крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 2, параграф 12, в който се изисква заявление за крайния потребител. Привеждане в съответствие и с практиката в повечето държави членки.

Изменение    90

Предложение за регламент

Приложение II – Раздел Г – част 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Регистрираният износител уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 10 дни преди датата на осъществяване на първия износ.

6.  Регистрираният износител уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 30 дни след датата на осъществяване на първия износ или, като алтернатива и в съответствие с изискване на компетентния орган на държавата членка, в която износителят е установен, преди първото използване на настоящото разрешение. Държавите членки уведомяват Комисията относно механизма за нотифициране, избран за настоящото разрешение. Комисията публикува съобщената ѝ информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Обосновка

Уведомяването за използването на разрешението остава последващо.

Изменение    91

Предложение за регламент

Приложение ІІ – Раздел Г – част 3 – параграф 7 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

(4)  крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 2, параграф 12, в който се изисква заявление за крайния потребител. Привеждане в съответствие и с практиката в повечето държави членки.

Изменение    92

Предложение за регламент

Приложение ІІ – Раздел Е – част 3 – параграф 5 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

(4)  крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 2, параграф 12, в който се изисква заявление за крайния потребител. Привеждане в съответствие и с практиката в повечето държави членки.

Изменение    93

Предложение за регламент

Приложение ІІ – Раздел Ж – част 3 – параграф 8 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

(4)  крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 2, параграф 12, в който се изисква заявление за крайния потребител. Привеждане в съответствие и с практиката в повечето държави членки.

Изменение    94

Предложение за регламент

Приложение ІІ – Раздел З – част 3 – параграф 1 – уводна част и точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящото разрешение разрешава предаването на софтуер и технологии, посочени в част 1, от страна на всеки износител, който пребивава или е установен в държава – членка на Съюза, при условие че изделието е за използване само:

 

1.  Това разрешение разрешава предаването на софтуер и технологии, посочени в част 1, от страна на всяко дружество, което е износител, който пребивава или е установен в държава – членка на Съюза, на всяко родствено дружество, дъщерно дружество или дружество-майка, при условие че тези образувания са притежавани или контролирани от едно и също дружество-майка или са установени в държава членка, при условие че изделието е за използване за проекти, по които дружествата си сътрудничат, включително търговско разработване на продукти, научноизследователска дейност, обслужване, производство и употреба и – в случая на служителите и обработващите поръчките – в съответствие със споразумението, уреждащо трудовото правоотношение.

(1)  от износителя или което и да е образувание, притежавано или контролирано от износителя;

 

Обосновка

Необходимо е разрешението да включва не само дъщерните, но и дружествата-майки и родствените дружества. Освен това разрешението би следвало да включва пълния набор от законни търговски дейности в Съюза.

Изменение    95

Предложение за регламент

Приложение ІІ – Раздел З – част 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  от служители на износителя или което и да е образувание, притежавано или контролирано от износителя;

заличава се

Изменение    96

Предложение за регламент

Приложение ІІ – Раздел З – част 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в негови или техни собствени дейности за търговско разработване на продукти и – в случая на служителите – в съответствие със споразумението, уреждащо трудовото правоотношение.

заличава се

Изменение    97

Предложение за регламент

Приложение ІІ – Раздел З – част 3 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всеки износител, който възнамерява да използва настоящото разрешение, се регистрира преди първото му използване към компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя в срок от 10 работни дни от получаването ѝ.

Всяка държава членка може да изиска установените в нея износители да се регистрират преди първото използване на настоящото разрешение. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя без забавяне и при всички случаи в срок от 10 работни дни от получаването ѝ.

Изменение    98

Предложение за регламент

Приложение ІІ – Раздел Й – част 3 – параграф 5 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

(4)  крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 2, параграф 12, в който се изисква заявление за крайния потребител. Привеждане в съответствие и с практиката в повечето държави членки.

  • [1]  OВ C 77, 28.3.2002 г., стp. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

„Нашият Съюз е гарант, че свободата, достойнството, демокрацията и независимостта вече не са само мечта, а ежедневна реалност.“ Доналд Туск по случай 60-ата годишнина на Римския договор, 25 март 2017 г.

Европейският съюз е сплотен не само благодарение на общите интереси чрез европейския единен пазар, но и благодарение на общите ценности, намерили израз в Договора от Лисабон. В условията на все по-несигурен международен ред и общи ценности, поставяни под въпрос от вътрешни и външни сили, е необходимо повече от всякога ЕС да подкрепя и насърчава своите ценности. В член 3, параграф 5 от Договора от Лисабон ясно се посочва основната цел на външните действия на ЕС, а именно, че ЕС „допринася за защитата на своите граждани. Той допринася за мира, сигурността, устойчивото развитие на планетата, солидарността и взаимното уважение между народите, свободната и справедлива търговия, премахването на бедността и защитата на правата на човека, и в частност тези на детето, както и за стриктното спазване и развитието на международното право, и по-специално зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации.“

Предложената реформа на режима на ЕС за контрол на износа чрез преработване на Регламента за изделията с двойна употреба, представена от Европейската комисия, е важен законодателен акт, допринасящ за постигането на тези цели: Регламентът за изделията с двойна употреба има потенциала да укрепи нашата външна политика и политика за сигурност, като благоприятства мира и стабилността в света. Предложеното включване на измерението, свързано с правата на човека, осигурява на ЕС допълнителен инструмент за защита на правата на човека в световен мащаб, а ефективният механизъм за контрол на износа е от основно значение за подкрепа на свободната и лоялна търговия.

ЕС, най-мощният търговски блок в света, остава влиятелен фактор със значително въздействие и голяма отговорност в международната търговска система.

Сега търговската политика е във фокуса на обществения дебат. Макар че нашите икономики са силно взаимносвързани, а глобализацията доведе до силно интегрирани вериги на добавена стойност, гражданите на ЕС поставят въпроси за последиците от търговията. Търговската политика на ЕС следва да даде отговори на тези въпроси, за да възвърне доверието в ползите от нея за гражданите на ЕС. Всеобхватен и основан на ценности подход на ЕС ще повиши легитимността на определянето на търговската политика на ЕС.

Реформиране на режима за контрол на износа на ЕС: инструмент за поставяне на ценности в центъра на търговската политика на ЕС

Европейският парламент доказа, че е възможно да се приема законодателство с цел насърчаване на търговията, основана на ценности. С приемането на регламентите против изтезанията[1] , както и за полезните изкопаеми от зони на конфликт, Европейският парламент показа, че съзаконодателите на ЕС не само искат основана на ценности обща търговска политика, но и са способни да постигнат споразумение за приемане на законодателни инструменти с цел насърчаване на правата на човека чрез търговската политика на ЕС, като по този начин благоприятстват всеобхватната външна дейност на Съюза.

В това отношение докладчикът приветства предложението на Комисията за реформа на Регламента за изделията с двойна употреба – друг законодателен акт, чрез който се цели осъществяването на стратегията на ЕС „Търговията – за всички“.

Адаптиране към новите заплахи: кибернаблюдение и нарушения на правата на човека

Докладчикът счита за положителен подхода за включване на измерението, свързано с правата на човека, в режима за контрол на износа на ЕС чрез разширяване на приложното поле на регламента по отношение на сигурността на хората. В този контекст технологиите за кибернаблюдение са чувствителна експортна стока, която трябва да бъде контролирана. През последните години Европейският парламент призова най-малко петнадесет пъти чрез приемане на резолюции за представянето на мерки, забраняващи износа на технологии за кибернаблюдение за авторитарни режими и нарушители на правата на човека. Поради това настоящият Парламент може само да приветства факта, че Комисията се отзова на призива, като включи целенасочена универсална клауза в режима на ЕС за износ. Видовете оръжия, които са от най-голямо значение за въоръжените конфликти, се промениха с времето и продължават да се променят бързо. Историята учи, че тези, които не се адаптират към промените, ги чака упадък и поражение във въоръжени конфликти. Видовете оръжия, които са от съществено значение във военното дело на ХХІ век, се променят, при което отчетливо нараства значението на цифровите оръжия в конфликтите. Кибертехнологиите се използват за шпиониране на врага и манипулиране на противниците. ЕС трябва да реагира на тази заплаха, като включи кибертехнологиите в своя режим за контрол на износа, така че тази технология да не се използва за сериозно нарушаване на правата на човека, а по този начин – и за подкопаване на сигурността, демокрацията, плурализма и свободата на изразяване на мнение.

По-голяма ефективност на системата: увеличаване на участието на заинтересованите страни и насоки за тях

Режимът на ЕС за контрол на износа трябва да бъде ефективен. С цел ефективна реакция на новите заплахи и предизвикателства списъкът на контролираните изделия трябва да се съставя стъпка по стъпка координирано и хармонизирано от държавите – членки на ЕС. Докладчикът се опитва да направи този процес по-приобщаващ, включвайки съответните международни органи, и особено гражданското общество, и гарантирайки, че процесът отчита необходимостта от хармонизиран подход от страна на държавите – членки на ЕС, отразяващ общностния метод, който обезпечава функционирането на вътрешния пазар на ЕС.

Освен това докладчикът счита, че са необходими допълнителни разяснения, които да позволят на заинтересованите страни, особено промишлеността и лицензиращите органи, да могат да прилагат последователно включването на измерението, свързано с човешката сигурност, и да се разшири обхватът в реформирания Регламент за изделията с двойна употреба. Докладчикът предлага редица изменения с цел поясняване на определения и създаване на насоки за дружествата, които ще спазват настоящия регламент. По мнението на докладчика Комисията следва да разработи допълнителни насоки относно определението за „сериозни нарушения на правата на човека“ с цел да се гарантира хармонизирано прилагане на настоящия регламент. В този контекст е важно също така да се изяснят отговорностите на предприятията, свързани с „надлежната проверка“. Докладчикът е запознат с опасенията, изразени от промишлеността и свързани с възможността за изпълнение на допълнителните отговорности, без това да застрашава конкурентоспособността на дружествата от ЕС или да води до прекомерно натоварване на капацитета за задълбочено разглеждане на исканията за лиценз. Поради това докладчикът призовава настоятелно да бъдат изготвени своевременно допълнителни насоки съвместно с всички съответни заинтересовани страни в тази област. Всъщност в предложените изменения докладчикът отправя искане не по-късно от датата, на която започва прилагането на настоящия регламент, да бъдат готови и предоставени на разположение всеобхватни насоки.

Да се увеличи ефективността на режима на ЕС за контрол на износа означава също така да се премахнат оставащите празноти. Имайки предвид тази цел, докладчикът предлага редица изменения в предложения регламент. В този контекст следва да бъде удължена валидността на предоставените лицензи, за да се намали административната тежест, но е необходимо да бъдат запазени правата на лицензиращите органи да отменят лиценз, за да реагират бързо на промените в обстоятелствата.

Гарантиране на функционирането на вътрешния пазар: повишаване на хармонизацията при прилагането на режима на ЕС за контрол на износа

Преди всичко, докладчикът приветства целта на Европейската комисия да намали до минимум административната тежест за трансферите в рамките на ЕС. Предложеният регламент на ЕС следва да улесни функционирането на вътрешния пазар. Докладчикът подкрепя предложението за оптимизиране на структурата за лицензиране на ЕС.

Въпреки това режимът на ЕС за контрол на износа е толкова ефективен, колкото е най-слабото звено в него. Поради това докладчикът счита, че Регламентът за изделията за двойна употреба трябва да се прилага по-еднообразно в рамките на целия ЕС. По негово мнение задължителната процедура за консултация между компетентните органи на държавите членки трябва да бъде засилена и да не се допускат права на вето за контрола върху чувствителните изделия. В този контекст докладчикът счита, че въпросът за хармонизиране на санкциите в случай на нарушения на режима на ЕС на контрол на износа също трябва да бъде обсъден в рамките на реформата. Знаейки, че това има отношение към наказателното право, което е от компетентността на държавите членки, докладчикът счита, че засилената хармонизация на санкциите е неделима част от укрепването на режима.

Водеща роля в световен мащаб: начело за създаването на еднакви условия на конкуренция в световен мащаб

Режимът на ЕС за контрол на износа е заложен в международни органи. ЕС твърдо вярва в многостранното сътрудничество и докладчикът решително подкрепя създаването на тясна връзка между международните режими и механизма на ЕС за контрол на износа. ЕС е обаче най-големият търговски блок в света и силен защитник на правата на човека в световен мащаб. Поради това Съюзът трябва да прояви лидерство и не следва да се въздържа от предприемането на стъпка преди партньорите си, когато това е необходимо. ЕС следва да се стреми по-активно към по-голямо регулаторно сближаване в световен мащаб. Докладчикът приветства основата за развитието на редовен диалог между ЕС и ключови търговски партньори и счита, че този диалог трябва да бъде допълнително рационализиран в търговската политика на ЕС.

Време за действие: за съобразен с бъдещето режим на ЕС за контрол на износа

Последните две години показаха, че международният ред е станал по-несигурен. Ценностите, които спояват ЕС – демокрация, свобода и върховенство на закона – са застрашени в много държави, с които Съюзът е икономически и политически взаимносвързан. Промените в технологиите се ускоряват и оказват въздействие не само върху начина, по който живеят европейските общества, но и върху начина, по който са застрашавани свободните и отворени общества в ЕС. Очакванията на гражданите на Съюза по отношение на ефективността на неговите външни политики по принцип и на търговската политика на ЕС в частност се повишават. Единният вътрешен пазар е важно предимство на ЕС, което трябва да се насърчава в името на благосъстоянието на неговите граждани и на конкурентоспособността на неговите предприятия. Във времена на нарастваща несигурност ЕС не следва проявява нерешителност, като отказва да поеме водеща роля в световен мащаб в защита на своите ценности.

В този геополитически контекст е време за действие, като се надгражда върху съществуващите инструменти за по-добра защита и насърчаване на ценностите и интересите на ЕС в световен мащаб. Реформата на Регламента за изделия с двойна употреба е дългоочаквана и добре дошла възможност за въвеждане на режим на ЕС за контрол на износа, който е съобразен с бъдещето, и по този начин за допринасяне за постигането на целите, намерили израз в Договора от Лисабон. Докладчикът поема ангажимент да работи конструктивно за изготвянето на позицията на ЕС за постигане на това и да работи за гласуването на съобразен с бъдещето, реформиран Регламент за изделията с двойна употреба.

  • [1]  Регламент (ЕС) 2016/2134 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

D(2017)13264

Бернд Ланге

Председател, комисия по международна търговия

ASP 12G205

Брюксел

Относно:  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработен)

  (COM(2016) 0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

Уважаеми господин Председател,

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 104 относно преработката, както това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това водещата комисия.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 169 и 170, във водещата комисия се допускат само изменения, които се отнасят за частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, изменения на частите на предложението, които остават непроменени в предложението, могат да се допуснат, по изключение и за всеки отделен случай, от председателя на водещата комисия, ако той счита, че това се налага по наложителни причини, свързани с вътрешното единство на текста, или тъй като измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези причини трябва да се посочат в писмената обосновка на измененията.“

Съгласно становището на консултативната работна група, съставена от правните служби на Парламента, Съвета и Комисията, която разгледа предложението за преработване, и в съответствие с препоръките на докладчика, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви изменения по същество, освен посочените като такива в предложението и от консултативната работна група, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

В заключение, на своето заседание на 23 март 2017 г. комисията по правни въпроси препоръчва с 21 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“[1] комисията по международна търговия, в качеството си на водеща комисия, да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 104.

С уважение,

Павел Свобода

Приложение: Доклад, подписан от председателя на консултативната работна група.

  • [1]  Присъстваха следните членове на ЕП: Изабела Адинолфи, Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Мари-Кристин Бутоне, Даниел Буда, Жан-Мари Кавада, Костас Хрисогонос, Ойген Фройнд, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Мери Хънибол, Саджад Карим, Силвия-Ивон Кауфман, Антониу Мариню и Пинту, Иржи Мащалка, Ангелика Ниблер, Мария Нойхл, Емил Радев, Юлия Реда, Виржини Розиер, Павел Свобода, Райнер Виланд, Тадеуш Звефка

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 26 януари 2017 г.

СТАНОВИЩЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    СЪВЕТА

    КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработен)

COM(2016)0616 final от 28.9.2016 г. – 2016/0295(COD)

Като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от представители на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседания на 20 октомври и на 1 и 7 декември 2016 г. с цел, наред с другото, да разгледа гореспоменатото предложение, представено от Комисията.

В хода на тези заседания[1], след като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преработване на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба, консултативната работна група заключи единодушно, че следните елементи е следвало да се отбележат със сивото маркиране, използвано по принцип за посочване на промените по същество:

– в член 6, параграф 1 предлаганото заличаване на текста „намиращи се на негова територия“;

– в член 20, параграф 1, втора алинея предложената замяна на думите „списъка на тези органи“ с думата „информацията“;

– предложението за заличаване на вписванията във връзка с Хърватия и Исландия в списъците на държавите, които се съдържат в точки В, Г, Д и Е от приложение II.

Следователно разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че на датата, на която предложението е било представено от Комисията на Европейския парламент и на Съвета, то не е съдържало никакви изменения по същество, освен посочените като такива. Работната група заключи също така, че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с тези изменения по същество предложението се свежда до обикновена кодификация на действащия правен текст, без промяна по същество.

Въпреки това консултативната работна група призна също така, че на 15 ноември 2016 г. в Официален вестник е публикуван нов акт за изменение на акта, предмет на преработване, т.е. Делегиран регламент (ЕС) 2016/1969 на Комисията от 12 септември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба. Регламент (ЕС) № 2016/1969 влезе в сила на 16 ноември 2016 г. С член 1 от него се въведоха нови приложения, които замениха текстовете, които преди се съдържаха в приложение I, в приложения IIa – IIж и в приложение IV. Това последно изменение също следва да бъде взето предвид в контекста на законодателната процедура, която се провежда във връзка с предложение COM(2016)0616 final.

Ф. ДРЕКСЛЕР    Х. ЛЕГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

  • [1]   Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.

СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (31.5.2017)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработен)
(COM(2016)0616 – C8‑0393/2016 – 2016/0295(COD))

Докладчик по становище: Марите Схаке

КРАТКА ОБОСНОВКА

Новите технологии оказват дълбоко въздействие върху външната политика. Необходимо е ЕС да насърчава възможностите и да намалява заплахите навсякъде – от киберсигурността до правата на човека, от електронната търговия до развитието. Целта на прегледа на Регламента относно изделията и технологиите с двойна употреба е по-нататъшното засилване на ролята на ЕС като водещ и отговорен глобален участник чрез предотвратяване на разпространението на технологии, които вредят на нашите стратегически интереси или на правата на човека на хората по света.

Тази актуализация е от съществено значение във времена на бързоразвиващи се технологии и промяна в глобалното геополитическо равновесие. Докладчикът твърдо подкрепя ориентирания към сигурността на хората подход на Комисията и се стреми да го изясни в редица области, което допълнително допринася за интегрирането на правата на човека във външната и търговската политика на ЕС и за съгласуваността между външната политика и политиката в областта на сигурността на ЕС и неговите икономически и търговски интереси.

Предвид бързото развитие на технологиите е необходимо ЕС своевременно да добави към контролния списък на стоки с двойна употреба някои технологии за кибернаблюдение, които могат да бъдат използвани за извършване на нарушения на правата на човека или за подкопаване на стратегическите интереси на ЕС. В същото време не е необходимо да се контролира всяка технология и износът на технологии, които всъщност допринасят за защитата на правата на човека, като например криптирането, следва да се улесни. Ние трябва също така да се уверим, че не създаваме ненужни тежести за износителите или препятствия пред законосъобразните проучвания в областта на сигурността на интернет.

Контролът на предвидената крайна употреба във връзка с човешката сигурност на изделия, които не са включени в списъците, е добра стъпка към гарантиране на способността на ЕС да спира незаконни трансфери, но той следва да осигурява повече правна яснота. Изделията с двойна употреба (особено технологиите за кибернаблюдение) често се използват както за непосредствени нарушения на правата на човека, така и за улесняване на извършването на други сериозни нарушения на правата на човека. Например, когато незаконосъобразно получена информация на защитници на правата на човека или на журналисти впоследствие се използва за задържането и/или изтезаването им. 

Нуждаем се от една ориентирана към бъдещето рамка, способна да отчита променящите се реалности. Когато държавите членки решат да въведат контрол на предвидената крайна употреба следва да се разгледа възможността за изменения в списъците за контрол. По отношение на автономния списък на ЕС, обхващащ технологиите за кибернаблюдение, следва да се предвиди процедура по спешност, която да позволи бърз отговор на промените на място в трети държави или във връзка с нови технологични разработки, които изискват разглеждане.

С усложняването на чуждестранните сделки е важно да се подобри споделянето на информация и да се увеличи прозрачността. Държавите членки следва да предоставят на разположение цялата информация относно лицензирането, с цел засилване на отчетността и надзора. Това ще доразвие съществуващите най-добри практики, тъй като някои вече правят това доброволно. За да се създадат равнопоставени условия на конкуренция, санкциите за нарушения на регламента също трябва да бъдат уеднаквени в целия Съюз.

Европейският парламент настоява за актуализиране на регламента относно изделията с двойна употреба от години, а сега е много важно този процес да напредва възможно най-бързо.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Предвид появата на нови категории изделия с двойна употреба, както и в отговор на призивите на Европейския парламент и поради признаците, че с някои изнасяни от Съюза технологии за кибернаблюдение се злоупотребява от лица, които са съучастници или отговорни за организирането или извършването на сериозни нарушения на правата на човека или на международното хуманитарно право в ситуации на въоръжен конфликт или вътрешни репресии, е целесъобразно да се осъществява контрол на износа на тези технологии с цел защита на обществената сигурност и обществения морал. Тези мерки не трябва да надхвърлят пропорционалния отговор. По-специално те не следва да възпрепятстват износа на информационни и комуникационни технологии, използвани за законосъобразни цели, включително правоприлагане и изследвания в областта на сигурността на интернет. Посредством подробни консултации с държавите членки и заинтересованите страни Комисията ще изготви насоки с цел подкрепа на практическото прилагане на този контрол.

(5)  Някои технологии за кибернаблюдение представляват нова категория изделия с двойна употреба, които могат да се използват в пряко нарушение на правата на човека, включително правото на неприкосновеност на личния живот, правото на защита на личните данни, свободата на словото и свободата на сдружаване чрез мониторинг или източване на данни без получаване на конкретно, информирано и недвусмислено разрешение от собственика или администратора на системата и/или чрез блокиране или повреждане на целевата система. В отговор на призивите на Европейския парламент и на доказателства, че с някои технологии за кибернаблюдение се злоупотребява от лица, които са съучастници или отговорни за организирането или извършването на сериозни нарушения на международното право в областта на правата на човека или на международното хуманитарно право в държави, в които са установени сериозни нарушения на правата на човека, е целесъобразно да се осъществява контрол на износа на тези технологии. Освен това настоящото равнище на контрол на криптирането е в противоречие с факта, че криптирането е ключово средство за гарантиране на способността на гражданите, предприятията и правителствата да защитават своите данни от престъпници и други злонамерени лица, за осигуряване на достъп до услуги и за сигурни комуникации, включително за защитниците на правата на човека. Поради това е целесъобразно по-нататъшно улесняване на износа на криптиране.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В резултат на това е целесъобразно също така да се преразгледа определението за изделия с двойна употреба и да се въведе определение за „технологии за кибернаблюдение“. Следва също да се поясни, че в критериите за оценка за контрола на износа на изделия с двойна употреба се включват съображения по отношение на възможната злоупотреба с тях във връзка с терористични актове или нарушения на правата на човека.

(6)  В резултат на това е целесъобразно също така да се преразгледа определението за изделия с двойна употреба и да се въведе определение за „технологии за кибернаблюдение“. Следва също да се поясни, че в критериите за оценка за контрола на износа на изделия с двойна употреба се отчита непосредственото и косвеното въздействие на технологиите за кибернаблюдение върху правата на човека, както и въздействието им върху предотвратяването на терористични актове, както се посочва в справочника на потребителя към Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета1a.

 

_______________________

 

1aОбща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Мерките за контрол върху износа на технологии за кибернаблюдение следва да бъдат съразмерни и в рамките на необходимото. По-специално те не следва да възпрепятстват износа на информационни и комуникационни технологии, използвани за законосъобразни цели, включително правоприлагане и изследвания в областта на сигурността на интернет. Комисията следва да изготви, в тясно сътрудничество с държавите членки и заинтересованите страни, насоки с цел оказване на подкрепа при практическото прилагане на тези мерки.

Обосновка

Следва вътрешната логика на текста, тъй като е продължение на измененията, направени в съображения 5 и 6.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Обхватът на „универсалния контрол“, който се прилага по отношение на невключени в списъка изделия с двойна употреба при специфични обстоятелства, следва да бъде изяснен и хармонизиран и да взема предвид риска от тероризъм и нарушения на правата на човека. Подходящият обмен на информация и консултации относно „универсалния контрол“ следва да гарантира ефективно и последователно прилагане на контрола в целия Съюз. Целенасоченият универсален контрол следва също така да се прилага, при определени условия, по отношение на износа на технологии за кибернаблюдение.

заличава се

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Следва да се въведат допълнителни генерални разрешения на Съюза за износ, за да се намали административната тежест за дружествата и съответните органи, като същевременно се гарантира подходящо равнище на контрол на съответните изделия до съответните местоназначения. Следва също така да се въведе глобално разрешение за големи проекти, за да се адаптират условията за лицензиране спрямо специфичните нужди на промишлеността.

(15)  Следва да се въведат допълнителни генерални разрешения на Съюза за износ, за да се намали административната тежест за дружествата, особено за МСП, и съответните органи, като същевременно се гарантира подходящо равнище на контрол на съответните изделия до съответните местоназначения. Следва също така да се въведе глобално разрешение за големи проекти, за да се адаптират условията за лицензиране спрямо специфичните нужди на промишлеността.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Решенията за актуализация на общия списък на изделията с двойна употреба, чийто износ подлежи на контрол, в раздел A от приложение I, следва да бъдат в съответствие със задълженията и ангажиментите, които държавите членки и Съюзът са поели като участници в съответните международни режими за неразпространение и договорености за контрол върху износа, или чрез ратификация на съответните международни договори. Решенията за актуализиране на общия списък в раздел Б от приложение I на изделията с двойна употреба, чийто износ подлежи на контрол, като технологиите за кибернаблюдение, следва да се вземат след преценка на рисковете от износа на такива изделия във връзка с извършването на сериозни нарушения на правата на човека или на международното хуманитарно право или по отношение на основните интереси на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността. Решенията за актуализиране на общия списък в раздел Б от приложение IV на изделията с двойна употреба, чийто износ подлежи на контрол, следва да се вземат след преценка на интересите на държавите членки, свързани с обществения ред и сигурност, съгласно член 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Решенията за актуализиране на общите списъци на изделията и местоназначенията в раздели А — Й от приложение II следва да се вземат след вземане предвид на критериите за оценка, посочени в настоящия регламент.

(17)  Решенията за актуализация на общия списък на изделията с двойна употреба, чийто износ подлежи на контрол, в раздел A от приложение I, следва да бъдат в съответствие със задълженията и ангажиментите, които държавите членки и Съюзът са поели като участници в съответните международни режими за неразпространение и договорености за контрол върху износа, или чрез ратификация на съответните международни договори. Решенията за актуализиране на общия списък в раздел Б от приложение I на изделията с двойна употреба, чийто износ подлежи на контрол, като технологиите за кибернаблюдение, следва да се вземат след преценка на рисковете от износа на такива изделия във връзка с използването им за извършване на нарушения на международното право в областта на правата на човека или на международното хуманитарно право в държави, в които са установени сериозни нарушения на правата на човека или по отношение на основните интереси на Съюза и на неговите държави членки в областта на сигурността. Решенията за актуализиране на общия списък в раздел Б от приложение IV на изделията с двойна употреба, чийто износ подлежи на контрол, следва да се вземат след преценка на интересите на държавите членки, свързани с обществения ред и сигурност, съгласно член 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Решенията за актуализиране на общите списъци на изделията и местоназначенията в раздели А – Й от приложение II следва да се вземат след вземане предвид на критериите за оценка, посочени в настоящия регламент.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  Рискът от кибернетични кражби и рискът от реекспорт към трети страни, посочен в Обща позиция 2008/944/ОВППС, изискват по-строги разпоредби относно изделията с двойна употреба.

Обосновка

Следва вътрешната логика на текста, тъй като това съображение дава основания за добавянето на буква еа) към параграф 1 от член 14.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  По силата на и в рамките на ограниченията на член 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз и до постигане на по-голяма степен на хармонизация държавите членки си запазват правото да извършват контрол върху трансфера на някои изделия с двойна употреба в рамките на Съюза с оглед защита на обществения ред или обществената сигурност. От съображения за пропорционалност контролът върху трансфера на изделия с двойна употреба в рамките на Съюза следва да бъде преразглеждан, за да се сведе до минимум тежестта за дружествата и съответните органи. Освен това списъкът в раздел Б от приложение IV на изделията, които подлежат на контрол върху трансфера в рамките на Съюза, следва да бъде преглеждан периодично с оглед на развитието на технологиите и търговията и предвид оценката на чувствителния характер на трансферите .

(21)  По силата на и в рамките на ограниченията на член 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз и до постигане на по-голяма степен на хармонизация държавите членки си запазват правото да извършват контрол върху трансфера на някои изделия с двойна употреба в рамките на Съюза с оглед защита на обществения ред или обществената сигурност. От съображения за пропорционалност контролът върху трансфера на изделия с двойна употреба в рамките на Съюза следва да бъде преразглеждан, за да се сведе до минимум тежестта за дружествата, особено за МСП, и съответните органи. Освен това списъкът в раздел Б от приложение IV на изделията, които подлежат на контрол върху трансфера в рамките на Съюза, следва да бъде преглеждан периодично с оглед на развитието на технологиите и търговията и предвид оценката на чувствителния характер на трансферите .

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  Като се има предвид значението на отчетността и публичния контрол върху дейностите по контрол на износа е целесъобразно държавите членки да осигурят публичен достъп до всички съответни данни относно лицензирането.

Обосновка

Следва вътрешната логика на текста, тъй като това съображение дава основания за измененията на член 20, параграф 2, буква а).

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Ангажирането на частния сектор и прозрачността са елементи от съществено значение за ефективното функциониране на режима за контрол на износа. Поради това е целесъобразно да се предвиди в съответствие с настоящата практика да продължи изготвянето на насоки, чрез които да се подпомага прилагането на настоящия регламент, и публикуването на годишен доклад относно извършването на контрола.

(25)  Ангажирането на частния сектор и прозрачността са елементи от съществено значение за ефективното функциониране на режима за контрол на износа. Поради това е целесъобразно да се предвиди в съответствие с настоящата практика да продължи изготвянето на насоки, чрез които да се подпомага прилагането на настоящия регламент, и публикуването на годишен доклад относно извършването на контрола. Като се има предвид значението на насоките за тълкуването на някои елементи на настоящия регламент, е целесъобразно да се осигури публичен достъп до тези насоки при влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Контролът върху износа оказва въздействие върху международната сигурност и търговията с трети държави и поради това е целесъобразно да се развиват диалогът и сътрудничеството с тях с цел да се подпомогне създаването на равнопоставени условия на конкуренция в световен мащаб и укрепването на международната сигурност.

(29)  Контролът върху износа оказва въздействие върху международната сигурност и търговията с трети държави и поради това е целесъобразно да се развиват диалогът и сътрудничеството с тях с цел да се подпомогне създаването на равнопоставени условия на конкуренция в световен мащаб и укрепването на международната сигурност. Тъй като държавите членки съставляват по-голямата част от страните, подписали Васенаарска договореност относно контрола върху износа на конвенционални оръжия, изделия и технологии с двойна употреба, определянето на високи стандарти на равнището на Съюза също може да окаже положителен ефект върху развитието на глобалните стандарти.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  „изделия с двойна употреба“ означава изделия, включително софтуер и технология, които могат да се използват както за граждански, така и за военни цели, и включва:

1.  „изделия с двойна употреба“ означава изделия, включително софтуер и технология, които могат да се използват както за граждански, така и за военни цели, и включват изделия, които могат да бъдат използвани за проектиране, разработване, производство или употреба на ядрени, химически или биологични оръжия и средствата за доставянето им, включително всички изделия, които могат да се използват както за невзривна употреба, така и по какъвто и да било начин, подпомагащ производството на ядрени оръжия или други ядрени взривни устройства;

Обосновка

Това изменение е тясно свързано с изменението, заличаващо член 2, параграф 1, буква а).

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  изделия, които могат да бъдат използвани за проектиране, разработване, производство или употреба на ядрени, химични или биологични оръжия и техните носители, включително всички изделия, които могат да се прилагат както за невзривна употреба, така и по какъвто и да било начин, подпомагащ производството на ядрени оръжия или други ядрени взривни устройства;

заличава се

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  „технологии за кибернаблюдение“ означава изделия (хардуер, софтуер, технологии, различни от изделия с двойна употреба), които могат да бъдат използвани за извършването на сериозни и системни нарушения на правата на човека или на международното хуманитарно право, по-специално правото на неприкосновеност на личния живот, на свобода на изразяване на мнение и на свобода на събиранията, или могат да представляват заплаха за международната сигурност или за важни интереси в областта на сигурността на Съюза и неговите държави членки, които са специално проектирани за тайно проникване в информационни и телекомуникационни системи с цел извършване на мониторинг, източване, събиране и анализ на данни и/или обезвреждане или повреждане на целевата система без конкретно, информирано и недвусмислено разрешение на собственика или администратора на системите. В тях се включват изделия, свързани със следните технологии и оборудване:

 

а)  оборудване за прихващане на мобилни комуникации;

 

б)  софтуер за проникване;

 

в)  центрове за мониторинг;

 

г)  законни системи за прихващане и системи за съхранение на данни;

 

Технологиите за кибернаблюдение не включват изделия, специално проектирани за някоя от следните цели:

 

а)  фактуриране;

 

б)  функции за събиране на данни в рамките на мрежови елементи (напр. Exchange или HLR);

 

в)  качество на услугата на мрежата (quality of service QoS);

 

г)  удовлетвореност на ползвателите (qualitiy of experience - QoE);

 

д)  защитни стени за защита на мрежата;

 

е)  изграждане, функциониране, поддръжка или защита на:

 

  публична газова, енергийна или водна инфраструктура;

 

  интелигентно управление на гражданския железопътен, автомобилен, въздушен и воден транспорт;

 

  промишлен инженеринг и електронно здравеопазване;

 

  промишлено производство;

Обосновка

Това изменение е тясно свързано с изменението, заличаващо член 2, параграф 1, буква а).

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  „краен потребител“ означава физическо или юридическо лице или образувание, което е крайният получател или потребител на изнесените изделия с двойна употреба;

Обосновка

Това изменение следва вътрешната логика на текста, тъй като определението на крайния потребител като действителния получател или потребител на изделието е необходимо, за да се осигури предоставянето на конкретна и подробна информация относно крайните потребители от страна на износителите, която да даде възможност на органите да направят правилна оценка на това дали следва да се предоставя разрешение за износ или не.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 23 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

23a.  „надлежна проверка“ означава процес, посредством който предприятията могат да установят, предотвратят и смекчат действителни и потенциални неблагоприятни въздействия върху правата на човека и да отчетат начина, по който се справят с тях като неделима част от процеса на вземане на решения и на системите за управление на риска, както е посочено в Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека.

Обосновка

Следва вътрешната логика на текста, тъй като това изменение определя ясно термин, въведен в предложението на Комисията във връзка с член 4, параграф 2.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  За износ на технологиите за кибернаблюдение, описани в раздел Б от приложение I, се изисква разрешение.

Обосновка

Това изменение е необходимо, тъй като е тясно свързано с измененията на член 2, параграф 1, с които се създава отделна категория на „технологии за кибернаблюдение“.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  за употреба от лица, които са съучастници или отговорни за организирането или извършването на сериозни нарушения на правата на човека или на международното хуманитарно право в ситуации на въоръжен конфликт или вътрешни репресии в държавата на крайно местоназначение, в съответствие с констатациите на съответните публични международни институции или на европейски или национални компетентни органи, и когато съществуват доказателства, че тези или подобни на тях изделия се употребяват за организиране или извършване на подобни сериозни нарушения от предложения краен потребител;

г)  за употреба от лица, които са съучастници или отговорни за организирането или извършването на нарушения на международното право в областта на правата на човека или на международното хуманитарно право в държави, в които компетентните органи на ООН, Съвета на Европа и Съюза или националните компетентни органи са установили сериозни нарушения на правата на човека и когато съществуват доказателства, че тези или подобни на тях изделия се употребяват за организиране или извършване на подобни нарушения от предложения краен потребител;

Обосновка

Това изменение е необходимо, тъй като нарушенията на правата на човека с изделия с двойна употреба често не се квалифицират като сериозни нарушения на правата на човека. Нарушенията на правата на човека с използването на инструменти за кибернаблюдение (нарушения на правото на неприкосновеност на личния живот, на свободата на словото и др.) често предшестват други нарушения, които могат да бъдат квалифицирани като сериозни, като изтезания, насилствени изчезвания и др. Необходимо е също така да се посочи кои международни органи следва да предоставят оценка, за да има по-голяма правна сигурност.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  за употреба във връзка с терористични актове.

д)  за употреба от лица, групи и образувания, участващи в терористични актове и подлежащи на рестриктивните мерки, посочени в Обща позиция 2001/931/ОВППС.

Обосновка

За по-голяма правна сигурност и яснота.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако износителят знае, по силата на своето задължение за надлежна проверка, че изделията с двойна употреба, които не са описани в приложение I и които той възнамерява да изнесе, са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в параграф 1, той е длъжен да уведоми компетентния орган , който да вземе решение дали е целесъобразно или не въпросният износ да бъде предмет на разрешителен режим.

2.  Ако износителят знае, по силата на своето задължение за надлежна проверка, че изделията с двойна употреба, които не са описани в приложение I и които той възнамерява да изнесе, може да са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в параграф 1, той е длъжен да уведоми компетентния орган , който да вземе решение дали е целесъобразно или не въпросният износ да бъде предмет на разрешителен режим.

Обосновка

Следва вътрешната логика на текста, тъй като това изменение е свързано с измененията на член 4, параграф 1.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Разрешенията за износ на невключени в списъка изделия се предоставят за конкретни изделия и крайни потребители. Разрешенията се предоставят от компетентния орган на държавата членка, в която износителят пребивава или е установен, или в случай когато износителят е лице, пребиваващо или установено извън Съюза — от компетентния орган на държавата членка, в която се намират изделията. Разрешенията са валидни на цялата територия на Съюза. Те са валидни за срок от една година и могат да бъдат подновявани от компетентния орган.

3.  Разрешенията за износ на невключени в списъка изделия се предоставят за конкретни изделия и крайни потребители. Разрешенията се предоставят от компетентния орган на държавата членка, в която износителят пребивава или е установен, или в случай когато износителят е лице, пребиваващо или установено извън Съюза — от компетентния орган на държавата членка, в която се намират изделията. Разрешенията са валидни на цялата територия на Съюза. Те са валидни за срок от две години и могат да бъдат подновявани от компетентния орган.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако не бъдат получени възражения, се счита, че държавите членки, с които са проведени консултации, нямат възражения и се налага разрешителен режим по отношение на всички „сходни по същество сделки“. Те уведомяват своите митнически органи и други съответни национални органи, които имат отношение към въпроса, относно разрешителния режим .

Ако не бъдат получени възражения, се счита, че държавите членки, с които са проведени консултации, нямат възражения и се налага разрешителен режим по отношение на всички „сходни по същество сделки“. Те уведомяват своите митнически органи и други съответни национални органи, които имат отношение към въпроса, относно разрешителния режим. Освен това, ако не бъдат получени възражения, Комисията извършва оценка на необходимостта от приемане на делегирани актове за изменение на списъците на изделията с двойна употреба, включени в приложение I и приложение IV, раздел Б, чрез добавяне на изделията, посочени в параграфи 1, 2 и 3 към тези списъци в съответствие с процедурите, предвидени в член 16.

Обосновка

Ако всички държави членки са съгласни, че за определен продукт е необходимо разрешение е логично той да бъде добавен към контролния списък за постоянен контрол.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Индивидуалните разрешения за износ и глобалните разрешения за износ са валидни за срок от една година и могат да бъдат подновявани от компетентния орган. Глобалните разрешения за износ за големи проекти са валидни за срок, който се определя от компетентния орган.

3.  Индивидуалните разрешения за износ и глобалните разрешения за износ са валидни за срок от две години и могат да бъдат подновявани от компетентния орган. Глобалните разрешения за износ за големи проекти са валидни за срок, който се определя от компетентния орган.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Износителите предоставят на компетентния орган цялата необходима информация, която се изисква във връзка със заявленията им за индивидуално и глобално разрешение за износ, с цел да се предостави пълна информация относно, по-специално, крайния потребител, държавата на местоназначение и крайната употреба на изнасяните изделия.

Износителите предоставят на компетентния орган цялата необходима информация, която се изисква във връзка със заявленията им за индивидуално и глобално разрешение за износ, с цел да се предостави пълна информация относно, по-специално, крайния потребител, държавата на местоназначение и крайната употреба на изнасяните изделия. Когато става въпрос за правителствени крайни потребители, в предоставяната информация изрично се посочва кое подразделение, ведомство, агенция или отдел ще бъде краен потребител на изнесеното изделие.

Обосновка

Необходимо е възможно най-подробно изясняване точно кой или кое образувание ще бъде краен потребител.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  спазването на правата на човека в държавата на крайно местоназначение, както и спазването на международното хуманитарно право от тази държава;

б)  спазването правото в областта на правата на човека в държавата на крайно местоназначение, както и спазването на международното хуманитарно право от тази държава;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa)  засилването на контрола, в съответствие с критериите, установени в Обща позиция 2008/944/ОВППС, по отношение на износа за дружества, лица или държави, които не разполагат с необходимите защитни елементи за избягване или предотвратяване на хакерски атаки и/или кибер кражби и за държави, които потенциално могат да действат като посредник за държави, включени в списък на държави под ембарго или за забрана на износ, или които могат да представляват заплаха за правата на човека;

Обосновка

Изменението е необходимо, тъй като логично разширява списъка в член 14, параграф 1, който вече е изменен съществено в предложението на Комисията.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб)  поведението на държавата купувач спрямо международната общност, особено нейното отношение към тероризма, естеството на съюзите, в които участва, и спазването на нормите на международното право;

Обосновка

Изменението е необходимо, тъй като логично разширява списъка в член 14, параграф 1, който вече е изменен съществено в предложението на Комисията.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква e в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ев)  съвместимост на износа на изделията или оборудването с двойна употреба с техническия и икономическия капацитет на държавата получател, като се има предвид, че е желателно държавите да посрещат законните си потребности за гарантиране на своята сигурност и отбрана с най-малко отклоняване на човешки и икономически ресурси за въоръжения;

Обосновка

Изменението е необходимо, тъй като логично разширява списъка в член 14, параграф 1, който вече е изменен съществено в предложението на Комисията.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a.  държавите членки не издават или отнемат индивидуално или глобално разрешение за износ или разрешение за брокерски услуги и техническа помощ съгласно настоящия регламент, ако:

 

а)  е налице сериозен риск изделията да бъдат използвани за нарушаване на правата на човека;

 

б)  правната уредба или въведените технически мерки в държавата по местоназначение не предоставят достатъчни гаранции срещу сериозни нарушения на правата на човека.

Обосновка

В случай на документирани сериозни нарушения на международното право в областта на правата на човека или на международното хуманитарно право трябва задължително да се отказва или отменя разрешение за износ. Европейският съюз не трябва при никакви обстоятелства да прави възможни нарушения на правата на човека. Основателно е да се въведе същата логика на задължение за издаване на отказ, както при контрола на износа на конвенционални оръжия, при който държавите членки отказват да издадат разрешение за износ в случай на несъответствие с първи, втори, трети и четвърти критерий на Обща позиция 2008/944/ОВППС.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията и Съветът предоставят насоки и/или препоръки за гарантиране на извършването на общи оценки на риска от компетентните органи на държавите членки във връзка с прилагането на тези критерии.

2.  Комисията и Съветът предоставят насоки и/или препоръки за гарантиране на извършването на общи оценки на риска от компетентните органи на държавите членки във връзка с прилагането на тези критерии, когато настоящият регламент влезе в сила.

Обосновка

Това е необходимо, защото насоките са изключително важни тълкувателни инструменти за заинтересованите страни.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Списъкът на изделията с двойна употреба, поместен в раздел Б от приложение I, може да бъде изменен, ако това е необходимо поради рисковете, които износът на такива изделия може да представлява във връзка с извършването на сериозни нарушения на правата на човека или на международното хуманитарно право или по отношение на основните интереси в областта на сигурността на Съюза и на неговите държави членки.

б)  Списъкът на изделията с двойна употреба, поместен в раздел Б от приложение I, може да бъде изменен, ако това е необходимо поради рисковете, които износът на такива изделия може да представлява във връзка с извършването на сериозни нарушения на правата на човека или на международното хуманитарно право или по отношение на основните интереси в областта на сигурността на Съюза и на неговите държави членки. Когато наложителни причини за спешност налагат изключването или добавянето на конкретни продукти към раздел Б от приложение І, за делегираните актове, приети съгласно настоящата буква, се прилага процедурата, предвидена в член 17.

Обосновка

Бързите промени в технологиите и потенциалното възникване на нови опасни технологии налагат предвиждането на възможност за незабавното им включване в контролния списък.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  Комисията може да извади изделия от списъка, по-специално ако поради бързо променящата се технологична среда, изделията стават от по-нисък клас, масови, лесно достъпни или технически лесно могат да бъдат модифицирани.

Обосновка

Това изменение е тясно свързано с член 16, параграф 2, буква б).

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  информация относно прилагането на контрола, включително данни относно лицензирането (брой, стойност и вид на лицензите и на свързаните с тях местоназначения, брой на потребителите на генерални и глобални разрешения, брой на операторите с вътрешни програми за съответствие, времена за обработка, обем и стойност на търговията, която е свързана с трансфери в рамките на ЕС, и др.), както и, когато са налични, данни за износа на изделия с двойна употреба, извършен в други държави членки;

а)  цялата информация относно прилагането на контрола, включително данни относно лицензирането (брой, стойност и вид на лицензите и на свързаните с тях местоназначения, брой на потребителите на генерални и глобални разрешения, брой на операторите с вътрешни програми за съответствие, времена за обработка, обем и стойност на търговията, която е свързана с трансфери в рамките на ЕС, и др.), както и, когато са налични, данни за износа на изделия с двойна употреба, извършен в други държави членки;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  информация относно прилагането на контрола, включително данни за износители, лишени от правото да използват национални генерални разрешения за износ или генерални разрешения на Съюза за износ 1, доклади относно нарушения, изземвания и прилагане на други санкции ;

б)  цялата информация относно прилагането на контрола, включително данни за износители, лишени от правото да използват национални генерални разрешения за износ или генерални разрешения на Съюза за износ 1, евентуални доклади относно нарушения, изземвания и прилагане на други санкции;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  данни за чувствителни крайни потребители, участници в подозрителни дейности за доставка и, ако има такива, използвани маршрути.

в)  всички данни за чувствителни крайни потребители, участници в подозрителни дейности за доставка и, ако има такива, използвани маршрути.

Обосновка

Следва вътрешната логика на текста. Това изменение съответства на измененията на член 20, параграф 2, буква а) и буква б).

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията и Съветът предоставят, когато е целесъобразно, насоки и/или препоръки за най-добри практики по въпросите, обхванати в настоящия регламент , за да гарантират ефективността на режима на Съюза за контрол на износа и съгласуваността при неговото прилагане . Когато е целесъобразно, компетентните органи на държавите членки предоставят също така допълнителни насоки за износителите, брокерите и извършващите транзит оператори, които пребивават или са установени в съответната държава членка.

1.  Комисията и Съветът предоставят, когато е целесъобразно, насоки и/или препоръки за най-добри практики по въпросите, обхванати в настоящия регламент , за да гарантират ефективността на режима на Съюза за контрол на износа и съгласуваността при неговото прилагане . Когато е целесъобразно, компетентните органи на държавите членки предоставят също така допълнителни насоки за износителите, особено за МСП, брокерите и извършващите транзит оператори, които пребивават или са установени в съответната държава членка.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато е целесъобразно, Комисията и компетентните органи на държавите членки поддържат редовен и реципрочен обмен на информация с трети държави.

1.  Когато е целесъобразно, Комисията и компетентните органи на държавите членки поддържат редовен и реципрочен обмен на информация с трети държави, включително в контекста на диалога относно изделията с двойна употреба, предвиден в споразуменията на Съюза за партньорство и сътрудничество и споразуменията за стратегическо партньорство.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработен)

Позовавания

COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

INTA

6.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

AFET

6.10.2016

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Marietje Schaake

23.1.2017

Дата на приемане

30.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

10

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

10

-

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработен)

Позовавания

COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)

Дата на представяне на ЕП

28.9.2016

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

INTA

6.10.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

AFET

6.10.2016

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Klaus Buchner

12.10.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

28.2.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Дата на приемане

23.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Merja Kyllönen, Marco Zullo

Дата на внасяне

19.12.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

34

+

ALDE

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch

ECR

Bolesław G. Piecha, Emma McClarkin, Jan Zahradil, Joachim Starbatty

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Merja Kyllönen

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Alessia Maria Mosca, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Maria Arena, Nicola Danti

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Klaus Buchner

1

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

2

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“