UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning)

4.4.2017 - (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)) - ***I

Udvalget om International Handel
Ordfører: Klaus Buchner
(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 104)


FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning)

(COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure - omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0616),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0393/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter[1],

–  der henviser til skrivelse af 27. marts 2017 fra Retsudvalget til Udvalget om International Handel, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0000/2017),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Et effektivt fælles system til kontrol med udførslen af produkter med dobbelt anvendelse er derfor nødvendigt for at leve op til medlemsstaternes og Unionens internationale forpligtelser og ansvar, navnlig med hensyn til ikke-spredning.

(3)  Et effektivt fælles system til kontrol med udførslen af produkter med dobbelt anvendelse er derfor nødvendigt for at leve op til medlemsstaternes og Unionens internationale forpligtelser og ansvar, navnlig med hensyn til ikke-spredning og menneskerettigheder.

Begrundelse

Denne tilføjelse er nødvendig og hænger sammen med tilføjelsen i artikel 4, stk. 1, litra d).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Da der er opstået nye kategorier af produkter med dobbelt anvendelse, og som reaktion på en opfordring fra Europa-Parlamentet og , at der har været tegn på, at visse cyberovervågningsteknologier, udført fra Unionen, er blevet misbrugt af personer, der har medvirket til eller været ansvarlige for at give ordre til eller for at begå alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret i situationer med væbnet konflikt eller intern undertrykkelse, er det hensigtsmæssigt at kontrollere udførslen af sådanne teknologier for at beskytte den offentlige sikkerhed og moral. Disse foranstaltninger bør ikke gå videre end hvad der er forholdsmæssigt. De bør især ikke forhindre udførsel af informations- og kommunikationsteknologi til legitime formål, herunder retshåndhævelse og forskning i internetsikkerhed. Kommissionen vil i snævert samråd med medlemsstaterne og de berørte parter udarbejde retningslinjer for, hvorledes disse kontrolforanstaltninger skal finde anvendelse i praksis.

(5)  Der er fremkommet en ny kategori af produkter med dobbelt anvendelse i form af visse cyberovervågningsprodukter, som er blevet anvendt på en måde, der griber direkte ind i menneskerettighederne, herunder retten til privatlivets fred, retten til beskyttelse af personoplysninger, ytringsfriheden og forsamlings- og foreningsfriheden, ved at overvåge eller udtrække data uden dataejerens udtrykkelige, informerede og utvetydige samtykke og/eller ved at sætte det berørte system ud af drift eller skade det. Som reaktion på en opfordring fra Europa-Parlamentet og på beviser for, at visse cyberovervågningsprodukter er blevet misbrugt af personer, der har medvirket til eller været ansvarlige for at give ordre til eller for at begå alvorlige krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret i lande, hvor der er registreret sådanne krænkelser, er det hensigtsmæssigt at kontrollere udførslen af sådanne produkter. Kontrolforanstaltningerne bør være baseret på klart definerede kriterier. Disse foranstaltninger bør ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt og forholdsmæssigt. De bør især ikke forhindre udførsel af informations- og kommunikationsteknologi til legitime formål, herunder retshåndhævelse og forskning i netværk og internetsikkerhed, med henblik på godkendt afprøvning eller beskyttelse af informationssikkerhedssystemer. Kommissionen vil i snævert samråd med medlemsstaterne og de berørte parter fremlægge retningslinjer for, hvorledes disse kontrolforanstaltninger skal anvendes i praksis efter denne forordnings ikrafttræden. Ved alvorlige krænkelser af menneskerettighederne forstås situationer som dem, der er beskrevet i kapitel 2, sektion 2, punkt 2.6, i brugervejledningen til Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP1a, som Udenrigsrådet godkendte den 20. juli 2015.

 

_______________________

 

1a Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr (EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Det er således også nødvendigt at revidere definitionen af produkter med dobbelt anvendelse og at indføre en definition af cyberovervågningsteknologi. Det bør ligeledes præciseres, at kriterierne for vurdering i forbindelse med kontrol med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse omfatter betragtninger vedrørende deres mulige misbrug i forbindelse med terrorhandlinger eller menneskerettighedskrænkelser.

(6)  Det er således også nødvendigt at indføre en definition af cyberovervågningsprodukter. Det bør ligeledes præciseres, at kriterierne for vurdering i forbindelse med kontrol med udførsel af cyberovervågningsprodukter tager hensyn til disse produkters direkte eller indirekte indvirkning på menneskerettighederne som anført i brugervejledningen til Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP1a. Der bør nedsættes en teknisk arbejdsgruppe, der skal udarbejde vurderingskriterierne i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten og Rådets menneskerettighedsgruppe. Der bør endvidere sammensættes en uafhængig ekspertgruppe inden for denne tekniske arbejdsgruppe. Vurderingskriterierne bør være offentlige og let tilgængelige

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Med henblik på anvendelsen af denne forordning bør definitionen af cyberovervågningsteknologi omfatte aflytningsudstyr til telekommunikation, intrusionsoftware, overvågningscentre, lovlige aflytningssystemer og hermed forbundne datalagringssystemer, anordninger til afkodning af kryptering, gendannelse af data fra harddiske, omgåelse af passwordbeskyttelse og analyse af biometriske data samt systemer til overvågning af IP-net.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b)  Med hensyn til kriterierne for vurdering af respekten for menneskerettighederne er det relevant at henvise til verdenserklæringen om menneskerettigheder, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, FN's Menneskerettighedsråds resolution om retten til privatlivets fred af 23. marts 2017 og de vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder: gennemførelse af FN's "ramme for beskyttelse, overholdelse og afhjælpning", rapporten fra FN's særlige rapportør om retten til privatlivets fred af 24. marts 2017, rapporten fra den særlige rapportør om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med terrorbekæmpelse af 21. februar 2017 og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Zakharov mod Rusland af 4. december 2015;

Begrundelse

Denne nye betragtning er uløseligt knyttet til betragtning 5 og 6. Der bør henvises til relevante menneskerettighedsinstrumenter og afgørelser med særlig vægt på retten til privatlivets fred i den digitale tidsalder som en supplerende rettesnor.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791a (den generelle databeskyttelsesforordning) pålægger de dataansvarlige og databehandlerne at træffe tekniske foranstaltninger til at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risikoen ved behandling, bl.a. ved at kryptere personoplysninger. Da det i forordningen er fastlagt, at den gælder for behandling af personoplysninger, uanset om behandlingen finder sted inden for Unionen eller ej, har EU et stærkt incitament til at fjerne krypteringsprodukter fra kontrollisten for at lette gennemførelsen af forordningen og gøre EU's virksomheder mere konkurrencedygtige i denne sammenhæng. Desuden står den nuværende grad af krypteringskontrol i modsætning til det forhold, at kryptering er et vigtigt middel til at sikre, at borgere, virksomheder og myndigheder kan beskytte deres data mod kriminelle og andre ondsindede aktører, garantere sikker adgang til tjenester, der er afgørende for, at det digitale indre marked fungerer, og muliggøre sikker kommunikation, som er nødvendig for at beskytte retten til privatlivets fred, retten til beskyttelse af personoplysninger og retten til ytringsfrihed, navnlig for menneskerettighedsforkæmpere.

 

_______________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel databeskyttelsesforordning).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Anvendelsesområdet for bredtfavnende kontrol (catch-all control), som under særlige omstændigheder finder anvendelse på produkter med dobbelt anvendelse, bør præciseres og harmoniseres samt tage behørigt hensyn til risikoen for terrorisme og menneskerettighedskrænkelser. Der bør gennem en passende udveksling af oplysninger og konsultationer om bredtfavnende kontrol sikres en effektiv og ensartet kontrol i hele Unionen. Målrettet bredtfavnende kontrol bør også på visse betingelser finde anvendelse på udførsel af cyberovervågningsteknologi.

(9)  Anvendelsesområdet for bredtfavnende kontrol (catch-all control), som under særlige omstændigheder finder anvendelse på ikke-opførte cyberovervågningsprodukter, bør præciseres og harmoniseres. Der bør gennem en passende udveksling af oplysninger og konsultationer om bredtfavnende kontrol sikres en effektiv og ensartet kontrol i hele Unionen. Udvekslingen af oplysninger bør omfatte støtte til udvikling af en offentlig platform og indsamling af oplysninger fra den private sektor, offentlige institutioner og civilsamfundsorganisationer.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Definitionen af mægler bør ligeledes revideres for at undgå omgåelse af kontrol i forbindelse med mæglervirksomhed, der udøves af personer, som er omfattet af Unionens jurisdiktion. Kontrol af mæglervirksomhed bør harmoniseres for at sikre en effektiv og ensartet anvendelse i hele Unionen og bør også finde anvendelse for at undgå terrorhandlinger og menneskerettighedskrænkelser.

(10)  Definitionen af mægler bør ligeledes revideres for at undgå omgåelse af kontrol i forbindelse med mæglervirksomhed, der udøves af personer, som er omfattet af Unionens jurisdiktion. Kontrol af mæglervirksomhed bør harmoniseres for at sikre en effektiv og ensartet anvendelse i hele Unionen og bør også finde anvendelse for at undgå menneskerettighedskrænkelser.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Det blev med Lissabontraktatens ikrafttræden præciseret, at grænseoverskridende levering af teknisk assistance er underlagt Unionens kompetence. Det er derfor hensigtsmæssigt at præcisere de kontrolforanstaltninger, der finder anvendelse på teknisk assistance, og at indføre en definition af sådanne tjenester. Af hensyn til effektiviteten og ensartetheden bør kontrollen ved levering af teknisk assistance harmoniseres, og den bør også finde anvendelse for at forebygge terrorhandlinger og menneskerettighedskrænkelser.

(11)  Det blev med Lissabontraktatens ikrafttræden præciseret, at grænseoverskridende levering af teknisk assistance er underlagt Unionens kompetence. Det er derfor hensigtsmæssigt at præcisere de kontrolforanstaltninger, der finder anvendelse på teknisk assistance, og at indføre en definition af sådanne tjenester. Af hensyn til effektiviteten og ensartetheden bør kontrollen forud for levering af teknisk assistance harmoniseres, og den bør også finde anvendelse for at forebygge menneskerettighedskrænkelser.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Forordning (EF) nr. 428/2009 giver medlemsstaternes myndigheder mulighed for i det konkrete tilfælde at forbyde transit af ikke-fællesskabsprodukter med dobbelt anvendelse, når de på baggrund af efterretninger eller andre kilder har rimelig begrundet mistanke om, at produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til spredning af masseødelæggelsesvåben eller disses fremføringsmidler. Af hensyn til effektiviteten og ensartetheden bør kontrollen ved transit harmoniseres, og den bør også finde anvendelse for at forebygge terrorhandlinger og menneskerettighedskrænkelser.

(12)  Forordning (EF) nr. 428/2009 giver medlemsstaternes myndigheder mulighed for i det konkrete tilfælde at forbyde transit af ikke-fællesskabsprodukter med dobbelt anvendelse, når de på baggrund af efterretninger eller andre kilder har rimelig begrundet mistanke om, at produkterne helt eller delvis er eller kan være bestemt til spredning af masseødelæggelsesvåben eller disses fremføringsmidler. Af hensyn til effektiviteten og ensartetheden bør kontrollen ved transit harmoniseres, og den bør også finde anvendelse for at forebygge menneskerettighedskrænkelser.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Selv om ansvaret for afgørelser om individuelle, globale og nationale udførselstilladelser ligger hos de nationale myndigheder, forudsætter en effektiv eksportkontrolordning, at de økonomiske operatører, som har til hensigt at eksportere varer, der er omfattet af denne forordning, udviser due diligence som fastsat i bl.a. OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, OECD's due diligence-retningslinjer for ansvarlig forretningsskik og FN's vejledende principper for erhvervsliv og menneskerettigheder.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Der bør indføres et standardkrav for overholdelse i form af "interne programmer til sikring af overholdelse" for at bidrage til lige konkurrencevilkår mellem eksportører og fremme en effektiv anvendelse af kontrolforanstaltningerne. Dette krav bør af proportionalitetshensyn finde anvendelse på specifikke kontrolbestemmelser i form af globale tilladelser og visse generelle udførselstilladelser.

(14)  Der bør indføres et standardkrav, en standarddefinition og en standardbeskrivelse for overholdelse i form af "interne programmer til sikring af overholdelse" samt en mulighed for at blive certificeret med henblik på opnåelse af incitamenter i godkendelsesprocessen fra den kompetente nationale myndigheder for at bidrage til lige konkurrencevilkår mellem eksportører og fremme en effektiv anvendelse af kontrolforanstaltningerne. Dette krav bør af proportionalitetshensyn finde anvendelse på specifikke kontrolbestemmelser i form af globale tilladelser og visse generelle udførselstilladelser.

Begrundelse

Virksomheder har også brug for juridisk klarhed med hensyn til denne forpligtelse til at have et internt overensstemmelsesprogram. Hvis virksomhederne har certificeret deres ICP, bør de få incitamenter i godkendelsesprocessen fra de nationale kompetente myndigheder (f.eks. kortere frist).

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Der bør indføres supplerende generelle EU-udførselstilladelser for at nedbringe den administrative byrde for virksomheder og myndigheder og samtidig sikre et passende kontrolniveau vedrørende de relevante produkter til de relevante bestemmelsessteder. Der bør ligeledes indføres en global tilladelse for store projekter for at tilpasse tilladelsesbetingelserne til erhvervslivets særlige behov.

(15)  Der bør indføres supplerende generelle EU-udførselstilladelser for at nedbringe den administrative byrde for virksomheder, især SMV'er, og myndigheder og samtidig sikre et passende kontrolniveau vedrørende de relevante produkter til de relevante bestemmelsessteder. Der bør ligeledes indføres en global tilladelse for store projekter for at tilpasse tilladelsesbetingelserne til erhvervslivets særlige behov.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  I betragtning af den hurtige teknologiske udvikling er det hensigtsmæssigt, at Unionen indfører kontrolforanstaltninger for visse former for cyberovervågningsteknologier på basis af en fælles liste, jf. afsnit B i bilag I. I betragtning af det multilaterale eksportkontrolsystems store betydning bør anvendelsesområdet for afsnit B i bilag I begrænses, så det kun omfatter cyberovervågningsteknologier og ikke indeholder overlapninger med afsnit A i bilag I.

Begrundelse

Denne ændring hænger uløseligt sammen med udvidelsen af forordningens anvendelsesområde som foreslået af Kommissionen i omarbejdningen.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, der er underlagt eksportkontrol, jf. afsnit A i bilag I, bør være i overensstemmelse med de forpligtelser og tilsagn, som medlemsstaterne og Unionen har accepteret som medlemmer i de relevante internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolregimer eller ved ratifikation af relevante internationale traktater. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, der er underlagt eksportkontrol, jf. afsnit B i bilag I, herunder cyberovervågningsteknologi, bør træffes under hensyntagen til de risici, som udførslen af disse produkter medfører med hensyn til alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret eller af Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, jf. afsnit B i bilag IV, bør træffes under hensyntagen til medlemsstaternes interesser for så vidt angår offentlig orden og sikkerhed, jf. artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter og bestemmelsessteder, jf. afsnit A til J i bilag II, bør træffes under hensyntagen til de i denne forordning fastsatte vurderingskriterier.

(17)  Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, der er underlagt eksportkontrol, jf. afsnit A i bilag I, bør være i overensstemmelse med de forpligtelser og tilsagn, som medlemsstaterne og Unionen har accepteret som medlemmer i de relevante internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolregimer eller ved ratifikation af relevante internationale traktater. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over cyberovervågningsprodukter, der er underlagt eksportkontrol, jf. afsnit B i bilag I, bør træffes under hensyntagen til de risici, som udførslen af disse produkter medfører med hensyn til deres brug i forbindelse med krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret i lande, hvor der er registreret sådanne krænkelser, navnlig med hensyn til ytringsfriheden, forsamlingsfriheden og retten til privatlivets fred, eller af Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, jf. afsnit B i bilag IV, bør træffes under hensyntagen til medlemsstaternes interesser for så vidt angår offentlig orden og sikkerhed, jf. artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter og bestemmelsessteder, jf. afsnit A til J i bilag II, bør træffes under hensyntagen til de i denne forordning fastsatte vurderingskriterier. Afgørelser om at lade hele underkategorier om kryptografi og kryptering udgå, såsom i bilag I, afsnit A, kategori 5, eller i bilag II, afsnit I, bør træffes under hensyntagen til OECD-Rådets henstilling af 27. marts 1997 vedrørende retningslinjer for kryptografipolitik.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Med henblik på at sikre en hurtig reaktion fra Unionen i forhold til ændrede vilkår i forbindelse med vurderingen af udførslers følsomhed inden for rammerne af en generel EU-udførselstilladelse samt i forhold til den teknologiske og kommercielle udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændring af afsnit A i bilag I, bilag II og afsnit B i bilag IV til denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, som beskæftiger sig med udarbejdelse af delegerede retsakter.

(18)  Med henblik på at sikre en hurtig reaktion fra Unionen i forhold til ændrede vilkår i forbindelse med vurderingen af udførslers følsomhed inden for rammerne af en generel EU-udførselstilladelse samt i forhold til den teknologiske og kommercielle udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen for så vidt angår ændring af afsnit A og B i bilag I, bilag II og afsnit B i bilag IV til denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, som beskæftiger sig med udarbejdelse af delegerede retsakter.

Begrundelse

Afsnit B i bilag I bør også kunne ændres ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag     17

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)  Risikoen for cybertyveri og reeksport til tredjelande, som nævnes i den fælles holdning 2008/944/FUSP, understreger nødvendigheden af at styrke bestemmelserne om produkter med dobbelt anvendelse.

Begrundelse

Nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik, eftersom denne betragtning angiver begrundelsen for tilføjelsen af litra fa) i artikel 14, stk. 1.

Ændringsforslag     18

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  I henhold til og inden for rammerne af artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og så længe der ikke er en højere grad af harmonisering, vil medlemsstaterne fortsat have ret til at foretage kontrol af overførsler af visse produkter med dobbelt anvendelse inden for Unionen for at beskytte den offentlige orden eller sikkerhed. Af proportionalitetshensyn bør kontrollen af overførslen af produkter med dobbelt anvendelse inden for Unionen revideres for at minimere byrden for virksomheder og myndigheder. Desuden bør listen over produkter, der er genstand for kontrol inden for Unionen, jf. afsnit B i bilag IV, med mellemrum tages op til fornyet behandling i lyset af den teknologiske og kommercielle udvikling og for så vidt angår vurderingen af overførslernes følsomhed.

(21)  I henhold til og inden for rammerne af artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og så længe der ikke er en højere grad af harmonisering, vil medlemsstaterne fortsat have ret til at foretage kontrol af overførsler af visse produkter med dobbelt anvendelse inden for Unionen for at beskytte den offentlige orden eller sikkerhed. Af proportionalitetshensyn bør kontrollen af overførslen af produkter med dobbelt anvendelse inden for Unionen revideres for at minimere byrden for virksomheder, navnlig SMV'er, og myndigheder. Desuden bør listen over produkter, der er genstand for kontrol inden for Unionen, jf. afsnit B i bilag IV, med mellemrum tages op til fornyet behandling i lyset af den teknologiske og kommercielle udvikling og for så vidt angår vurderingen af overførslernes følsomhed.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  I betragtning af vigtigheden af ansvarlighed og offentlig indsigt i eksportkontrolaktiviteter bør medlemsstaterne gøre alle relevante oplysninger om udstedelse af tilladelser offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Formidling til den private sektor og gennemsigtighed er afgørende elementer for en effektiv udførselskontrolordning. Det er derfor hensigtsmæssigt at sørge for en fortsat udvikling af retningslinjer til støtte for gennemførelsen af denne forordning og for offentliggørelsen af en årlig beretning on gennemførelsen af kontrol, således som det er almindelig praksis.

(25)  Formidling til den private sektor, navnlig SMV'er, og gennemsigtighed er afgørende elementer for en effektiv udførselskontrolordning. Det er derfor hensigtsmæssigt at sørge for en fortsat udvikling af retningslinjer til støtte for gennemførelsen af denne forordning og for offentliggørelsen af en årlig beretning on gennemførelsen af kontrol, således som det er almindelig praksis. I betragtning af, at retningslinjer er så vigtige for fortolkningen af visse elementer i denne forordning, bør disse retningslinjer gøres offentligt tilgængelige, når forordningen træder i kraft.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  Det bør sikres, at definitionerne i dette forslag er i overensstemmelse med definitionerne i EU-toldkodeksen.

Begrundelse

Denne ændring hænger uløseligt sammen med artikel 2 (definitioner), som indgår i ændringerne i omarbejdningen, og med de ændringer, der foreslås af denne artikel i forordningen om dobbelt anvendelse.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Hver medlemsstat bør fastsætte sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, og som finder anvendelse i tilfælde af overtrædelse af denne forordnings bestemmelser. Det er ligeledes hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser for specifikt at imødegå tilfælde af ulovlig handel med produkter med dobbelt anvendelse for således at sikre en effektiv håndhævelse af kontrollen.

(27)  Hver medlemsstat bør fastsætte sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, og som finder anvendelse i tilfælde af overtrædelse af denne forordnings bestemmelser. Skabelsen af lige konkurrencevilkår for EU-eksportører bør fremmes. Derfor bør sanktioner for overtrædelser af denne forordning være af lignende karakter og virkning i alle medlemsstaterne. Det er ligeledes hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser for specifikt at imødegå tilfælde af ulovlig handel med produkter med dobbelt anvendelse for således at sikre en effektiv håndhævelse af kontrollen.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Udførselskontrol indvirker på den internationale sikkerhed og handelen med tredjelande, og det er derfor hensigtsmæssigt at udvikle dialogen og samarbejdet med tredjelande med henblik på at skabe lige vilkår på verdensplan og fremme den internationale sikkerhed.

(29)  Udførselskontrol indvirker på den internationale sikkerhed og handelen med tredjelande, og det er derfor hensigtsmæssigt at udvikle dialogen og samarbejdet med tredjelande med henblik på at skabe lige vilkår på verdensplan og fremme opadgående konvergens og den internationale sikkerhed. For at fremme disse mål bør Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne i tæt samarbejde med EU-Udenrigstjenesten proaktivt engagere sig i de relevante internationale fora, herunder Wassenaar-arrangementet, for at udarbejde den liste over cyberovervågningsprodukter, der er fastsat i bilag I, afsnit B, som en international standard. Desuden bør bistand til tredjelande i forbindelse med udviklingen af en ordning for kontrol med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse og passende administrative kapaciteter styrkes og udbygges, navnlig med hensyn til told.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender, herunder retten til at drive egen virksomhed –

(31)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  produkter, der kan anvendes til udformning, udvikling, produktion eller anvendelse af nukleare, kemiske og biologiske våben og disses fremføringsmidler, herunder alle varer, der kan anvendes både til ikke-eksplosive formål og til på enhver måde at fremme fabrikation af nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer

a)  traditionelle produkter med dobbelt anvendelse, hvilket vil sige produkter, herunder software og hardware, der kan anvendes til udformning, udvikling, produktion eller anvendelse af nukleare, kemiske og biologiske våben og disses fremføringsmidler, herunder alle varer, der kan anvendes både til ikke-eksplosive formål og til på enhver måde at fremme fabrikation af nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  cyberovervågningsteknologi, der kan anvendes til at begå alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret, eller som kan true den internationale sikkerhed eller Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser.

b)  cyberovervågningsprodukter, herunder hardware, software og teknologi, som er specielt konstrueret til at give mulighed for skjult adgang til informations- og telekommunikationssystemer og/eller overvåge, uddrage, indsamle og analysere data og/eller sætte det berørte system ud af spillet eller skade det uden ejeren af dataenes udtrykkelige, informerede og utvetydige samtykke, og som kan anvendes i forbindelse med krænkelser af menneskerettighederne, herunder retten til privatlivets fred, retten til ytringsfrihed og retten til forsamlings- og foreningsfrihed, eller der kan anvendes til at begå alvorlige krænkelser af menneskerettighedslovgivningen eller den humanitære folkeret, eller som kan true den internationale sikkerhed eller Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser. Forskning i netværk og IKT-sikkerhed med henblik på autoriseret afprøvning eller beskyttelse af informationssikkerhedssystemer udelukkes.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  "slutbruger": enhver fysisk eller juridisk person eller enhed, der er den endelige modtager af produkterne med dobbelt anvendelse

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13.  "storprojekttilladelse": global udførselstilladelse, der udstedes til en bestemt eksportør for en type eller kategori af produkter med dobbelt anvendelse, som kan være gyldig for udførsel til en eller flere angivne slutbrugere i et eller flere angivne tredjelande for et angivet projekts varighed, som overstiger et år

13.  "storprojekttilladelse": global udførselstilladelse, der udstedes til en bestemt eksportør for en type eller kategori af produkter med dobbelt anvendelse, som kan være gyldig for udførsel til en eller flere angivne slutbrugere i et eller flere angivne tredjelande for et specifikt projekt. Den er gyldig i mellem et og fire år, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, der er baseret på projektets varighed, og kan fornyes af den kompetente myndighed

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

22.  "internt program til sikring af overholdelse": effektive, passende og forholdsmæssige midler og procedurer, herunder udvikling, indførelse og efterlevelse af standardiserede politikker, procedurer og adfærdsregler for operationel overholdelse og sikkerhedsforanstaltninger, der er udviklet af eksportører for at sikre overholdelse af bestemmelser samt vilkår og betingelser for tilladelser i henhold til denne forordning

22.  "internt program til sikring af overholdelse" (ICP): effektive, passende og forholdsmæssige midler og procedurer (risikobaseret tilgang), herunder udvikling, indførelse og efterlevelse af standardiserede politikker, procedurer og adfærdsregler for operationel overholdelse og sikkerhedsforanstaltninger, der er udviklet af eksportører for at sikre overholdelse af bestemmelser samt vilkår og betingelser for tilladelser i henhold til denne forordning. Eksportøren skal have mulighed for frivilligt at få sin ICP certificeret gratis af de kompetente myndigheder på grundlag af en af Kommissionen fastlagt ICP-reference, med henblik på at opnå incitamenter i godkendelsesprocessen fra de nationale kompetente myndigheder

Begrundelse

Virksomheder har også brug for juridisk klarhed med hensyn til denne forpligtelse til at have et internt overensstemmelsesprogram. Hvis virksomhederne har certificeret deres ICP, bør de få incitamenter i godkendelsesprocessen fra de nationale kompetente myndigheder (f.eks. kortere frist).

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

23.  "terrorhandling": en terrorhandling i den i artikel 1, stk. 3, i fælles holdning 2001/931/FUSP anvendte betydning.

udgår

Begrundelse

Dual use goods are generally highly sophisticated items which are not widely available. Yet, the components needed to, for example, manufacture explosive devices for terrorist acts are widely available in retail stores and do not require cross border traffic of goods. Most importantly, the EU already has legal instruments in place that addresses trade benefitting actors connected to terrorism. Council Common Position 2001/931/CFSP of 27 December 2001 on the application of specific measures to combat terrorism lays down restrictive measures with regard to persons, groups and entities listed in its Annex as involved in terrorist acts. Trade with these actors is forbidden pursuant to Council Regulations (EC) No 2580/2001 and (EC) No 881/2002. Moreover, the formulation of this end use control is quite vague. Therefore, it is unnecessary and inappropriate to insert terrorism into dual use export controls and could actually be counterproductive in the fight against terrorism by creating legal uncertainty and confusion.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

23a.  "passende omhu": den proces, hvorved virksomheder kan identificere, forhindre, afbøde og gøre rede for, hvordan de håndterer deres faktiske og potentielle negative indvirkninger som en integreret del af virksomhedens beslutningstagnings- og risikostyringssystemer

Begrundelse

Indføjelsen af en omfattende definition af ”passende omhu” er uløseligt forbundet med artikel 4, stk. 2.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  anvendelse foretaget af personer, der medvirker til eller er ansvarlige for at beordre eller begå alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret i situationer med våbnet konflikt eller intern undertrykkelse i det endelige bestemmelsesland, som identificeret af relevante offentlige internationale institutioner eller af europæiske eller nationale kompetente myndigheder, og hvor der er bevis for, at den påtænkte slutbruger anvender disse eller lignende produkter til at beordre eller gennemføre sådanne alvorlige krænkelser

d)  fysiske eller juridiske personers anvendelse af cyberovervågningsprodukter i forbindelse med krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret i lande, hvor FN's, Europarådets eller Unionens kompetente organer eller nationale kompetente myndigheder har konstateret alvorlige menneskerettighedskrænkelser, og hvor der er god grund til at tro, at den påtænkte slutbruger vil anvende disse eller lignende produkter til at beordre eller gennemføre sådanne krænkelser

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  anvendelse i forbindelse med terrorhandlinger.

udgår

Begrundelse

Die vorgeschlagene Erweiterung der catch all-Klausel ist unverhältnismäßig und nicht zielgerichtet, da sie auf vagen, undefinierten Begriffen basiert und in der vorliegenden Form von den handelnden Unternehmen nur schwer korrekt handhabbar ist. Sie schafft erhebliche Rechtsunsicherheit und die Gefahr einer Kriminalisierung der Wirtschaft, da die Verletzung von Melde- und Genehmigungspflichten iZm der Dual Use-Regelung gerichtlichen Strafdrohungen unterliegt. Der Entwurf belastet europäische Ausführer mit einem hohen zusätzlichen Prüfaufwand, der gerade für KMUs in der Praxis kaum leistbar sein dürfte, da diese kleineren und mittleren Unternehmen in der Regel nicht über die notwendige personelle Ausstattung verfügen. Um sich dennoch abzusichern, werden die Unternehmen gezwungen sein, vor fast jeder Ausfuhr nicht gelisteter Güter vorsorglich um bescheidmäßige Feststellung der Genehmigungsfreiheit anzusuchen. Dies schafft eine enorme zusätzliche Bürokratie, nicht nur bei der Wirtschaft, sondern auch bei der Behörde. Dies verzögert die Ausfuhren und vermindert die internationale Wettbewerbsfähigkeit, da Nicht-EU-Mitbewerber wesentlich rascher und flexibler auf Bedürfnisse der Weltmärkte werden reagieren können. Es wird kritisch angemerkt, dass in der vorliegenden Fassung die Endverwendungskontrolle in Bezug auf Menschenrechte und Terrorismus nicht auf bestimmte konkret benannte Güter und Länder eingeschränkt wird. Vorhandene EU-Rechtsakte, wie die Liste der Güter zur internen Repression oder die Anti-Folterverordnung sind wesentlich besser zur Kontrolle von Gütern iZm Menschenrechtsverletzungen geeignet.Die Bekämpfung von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und Terrorismus sind außerdem staatliche/hoheitliche Aufgaben, die nicht primär der Verantwortung des einzelnen Unternehmens überlassen bleiben dürfen.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Har en eksportør på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu kendskab til, at produkter med dobbelt anvendelse, som han agter at udføre, og som ikke er opført på listen i bilag I, helt eller delvis er bestemt til en af de i stk. 1 nævnte anvendelser, skal han meddele dette til den kompetente myndighed, som afgør, om det er hensigtsmæssigt at kræve tilladelse til udførslen.

2.  Hvis en eksportør under udøvelse af passende omhu bliver opmærksom på produkter med dobbelt anvendelse, som han eller hun agter at udføre, og som ikke er opført på listen i bilag I, helt eller delvis kan være bestemt til en af de i stk. 1 nævnte anvendelser, skal han eller hun meddele dette til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han eller hun er etableret eller bosiddende, som vil afgøre, om det er hensigtsmæssigt at kræve tilladelse til udførslen.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Tilladelser til udførsel af ikke-opførte produkter udstedes for bestemte produkter og slutbrugere. Tilladelserne udstedes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren er hjemmehørende eller har hjemsted, eller, hvis eksportøren er en person, der er hjemmehørende eller har hjemsted uden for Unionen, af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor produkterne befinder sig. Tilladelserne er gyldige i hele Unionen. Tilladelserne er gyldige i et år og kan fornyes af den kompetente myndighed.

3.  Tilladelser til udførsel af ikke-opførte produkter udstedes for bestemte produkter og slutbrugere. Tilladelserne udstedes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren er hjemmehørende eller har hjemsted, eller, hvis eksportøren er en person, der er hjemmehørende eller har hjemsted uden for Unionen, af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor produkterne befinder sig. Tilladelserne er gyldige i hele Unionen. Tilladelserne er gyldige i to år og kan fornyes af den kompetente myndighed.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Modtages der ingen indsigelser, anses de hørte medlemsstater for ikke at have nogen indsigelser, og de skal indføre tilladelseskrav for alle "reelt sammenlignelige transaktioner". De underretter deres toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder om tilladelseskravene.

Modtages der ingen indsigelser, anses de hørte medlemsstater for ikke at have nogen indsigelser, og de skal indføre tilladelseskrav for alle "reelt sammenlignelige transaktioner", hvilket betyder et produkt med i det væsentlige identiske parametre eller tekniske egenskaber til samme slutbruger eller modtager. De underretter deres toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder om tilladelseskravene. Kommissionen offentliggør i Den Europæiske Unions Tidende en kort beskrivelse af sagen, begrundelsen for afgørelsen og eventuelt en angivelse af det nye godkendelseskrav i et nyt afsnit E i bilag II.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Modtages der indsigelser fra en medlemsstat, der høres, ophæves tilladelseskravet, medmindre den medlemsstat, der indfører kravet, er af den opfattelse, at en udførsel kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser. I så fald kan denne medlemsstat beslutte at opretholde kravet om tilladelse. Kommissionen og de øvrige medlemsstater skal straks underrettes herom.

Modtages der indsigelser fra mindst fire medlemsstater, som repræsenterer mindst 35 % af Unionens indbyggere, ophæves tilladelseskravet, medmindre den medlemsstat, der indfører kravet, er af den opfattelse, at en udførsel kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser eller dens forpligtelser med hensyn til menneskerettighederne. I så fald kan denne medlemsstat beslutte at opretholde kravet om tilladelse. Kommissionen og de øvrige medlemsstater skal straks underrettes herom.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne skal føre et ajourført register over gældende tilladelseskrav.

Kommissionen og medlemsstaterne skal føre et ajourført register over gældende tilladelseskrav. De data, der er til rådighed i dette register, indgår i rapporten til Europa-Parlamentet, jf. artikel 24, stk. 2, og gøres tilgængelige for offentligheden.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Har en mægler kendskab til, at de produkter med dobbelt anvendelse, som han agter at udføre mæglervirksomhed for, helt eller delvis er bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, nævnte anvendelser, skal han meddele dette til den kompetente myndighed, som afgør, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at stille krav om tilladelse til sådan mæglervirksomhed.

2.  Har en mægler kendskab til, at de produkter med dobbelt anvendelse, som han eller hun agter at udføre mæglervirksomhed for, helt eller delvis er bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, nævnte anvendelser, skal han eller hun meddele dette til den kompetente myndighed, som skal gøre en sådan mæglervirksomhed betinget af tilladelse.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er tilladt og nødvendigt, fordi det er sammenhængende med andre ændringer på områder, der nok blive ændret i forbindelse med omarbejdningsproceduren. Når en mægler underretter tilladelsesudstedende myndigheder om en risiko for, at en dobbelt anvendelse er påtænkt til anvendelser omfattet af målrettet slutbrugskontrol, jf. artikel 4, stk. 1, litra d), er det ikke nok at overlade det til de tilladelsesudstedende myndigheder at vurdere, hvorvidt mæglervirksomheden skal ansøge om tilladelse eller ej. Det skal stå klart, at en tilladelse i sådanne tilfælde er nødvendig, navnlig da det der er meget stor sandsynlighed for, at en tilladelse i sådanne tilfælde ville blive nægtet.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der kræves en tilladelse til direkte eller indirekte levering af teknisk assistance i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse eller i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse a produkter med dobbelt anvendelse, hvis leverandøren af teknisk assistance af den kompetente myndighed er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4 omhandlede anvendelser.

1.  Der kræves en tilladelse til direkte eller indirekte levering af teknisk assistance i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse eller i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse a produkter med dobbelt anvendelse, hvis leverandøren af teknisk assistance af den kompetente myndighed er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Har en leverandør af teknisk assistance kendskab til, at de produkter med dobbelt anvendelse, som han agter at levere teknisk assistance for, helt eller delvis er bestemt til en af de i artikel 4 omhandlede anvendelser, skal han underrette den kompetente myndighed, som afgør, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at stille krav om tilladelse til sådan teknisk assistance.

Har en leverandør af teknisk assistance kendskab til, at de produkter med dobbelt anvendelse, som han eller hun agter at levere teknisk assistance for, helt eller delvis er bestemt til en af de i artikel 4 omhandlede anvendelser, skal han eller hun underrette den kompetente myndighed, som skal gøre sådan teknisk bistand betinget af tilladelse.

Begrundelse

This AM on newly proposed language as part of the recast makes the previous amendments on Art. 4.2. and 5.2., as well as the following AM on Art. 10.6.c, necessary for coherence of the legal text. Once a supplier of technical assistance notifies licensing authorities of a risk that a dual use item is intended for uses covered by targeted end use controls in Art. 4.1.d it is not enough to leave it to the digression of the licensing authorities whether the technical assistance should be made subject to licensing or not. It must be clear that in these cases an authorisation must be necessary, particularly since it is very likely that the license would be denied in these cases.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En medlemsstat kan af hensyn til den offentlige sikkerhed eller menneskerettigheder forbyde eller kræve tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I.

1.  En medlemsstat kan af hensyn til den offentlige sikkerhed, menneskerettigheder eller forebyggelse af terrorhandlinger forbyde eller kræve tilladelse til udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I.

Begrundelse

Da der ikke er behov for en udvidet catch-all-klausul til at kontrollere eksport med henblik på at bekæmpe terrorhandlinger, bør der være mulighed for, at medlemsstaterne kontrollerer sådanne varer. Denne ændring er uløseligt forbundet med ændringsforslag 17 til artikel 4, stk. 1, litra e). Terrorisme hænger ganske vist sammen med den offentlige sikkerhed, men vedrører bestemte handlinger, som vi skal tage i betragtning på grund af den permanente trussel, som medlemsstaterne står over for, og af nye former for terrorisme. Når terrorisme medtages her, bliver det muligt at øge opmærksomheden med hensyn til terrorrisikoen ved eksport af produkter med dobbelt anvendelse.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  De relevante handelsdokumenter vedrørende overførsler inden for Unionen af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I, skal klart angive, at produkterne er underlagt kontrol, hvis de udføres fra Unionen. Relevante handelsdokumenter omfatter især salgskontrakt, ordrebekræftelse, faktura eller forsendelsesmeddelelse.

7.  De relevante handelsdokumenter vedrørende eksport til tredjelande og overførsler inden for Unionen af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I, skal klart angive, at produkterne er underlagt kontrol, hvis de udføres fra Unionen. Relevante handelsdokumenter omfatter især salgskontrakt, ordrebekræftelse, faktura eller forsendelsesmeddelelse.

Begrundelse

Fabrikantens notifikation af tilladelseskrav bør også være obligatorisk for eksport til tredjelande. Fabrikanten, og ikke den erhvervsdrivende, har alle relevante tekniske oplysninger om produktet.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Individuelle udførselstilladelser og globale udførselstilladelser er gyldige i et år og kan fornyes af den kompetente myndighed. Globale udførselstilladelser for store projekter er gyldige i en periode, der fastsættes af den kompetente myndighed.

3.  Individuelle udførselstilladelser og globale udførselstilladelser er gyldige i to år og kan fornyes af den kompetente myndighed. Globale udførselstilladelser for store projekter er gyldige i højst fire år, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, der er baseret på projektets varighed. Dette forhindrer ikke de kompetente myndigheder i at annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde individuelle eller globale udførselstilladelser til enhver tid.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Eksportører skal give den kompetente myndighed alle de relevante oplysninger, der kræves til deres ansøgninger om en individuel og global udførselstilladelse, for at give fuldstændige oplysninger navnlig om slutbrugeren, bestemmelseslandet og de endelige anvendelser af det udførte produkt.

Eksportører skal give den kompetente myndighed alle de relevante oplysninger, der kræves til deres ansøgninger om en individuel og global udførselstilladelse, for at give fuldstændige oplysninger navnlig om slutbrugeren, bestemmelseslandet og de endelige anvendelser af det udførte produkt. Såfremt slutbrugeren er en statslig myndighed, skal det i de angivne oplysninger specifikt angives, hvilken afdeling, agentur, enhed eller underenhed der vil være den endelige slutbruger af det eksporterede produkt.

Begrundelse

Nødvendigt for at sikre, at det specifikt er klart, hvilken enhed der er slutbrugeren af et produkt, på det mest detaljerede niveau muligt.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilladelser kan, hvis det er hensigtsmæssigt, være betinget af en erklæring om den endelige anvendelse.

Alle tilladelser til cyberovervågningsprodukter samt individuelle udførselstilladelser for produkter, for hvilke der er en høj risiko for omdirigering eller genudførsel på uønskede vilkår, skal være betinget af en erklæring om den endelige anvendelse. Tilladelser til andre produkter kan være betinget af en erklæring om den endelige anvendelse, hvis det er hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Globale udførselstilladelser er betinget af eksportørens gennemførelse af et effektivt internt program til sikring af overholdelse. Eksportøren skal ligeledes mindst en gang om året indberette til den kompetente myndighed om anvendelsen af denne tilladelse, og denne indberetning skal mindst indeholde følgende oplysninger:

Globale udførselstilladelser er betinget af eksportørens gennemførelse af et effektivt internt program til sikring af overholdelse. Eksportøren skal have mulighed for frivilligt at få sin ICP certificeret gratis af de kompetente myndigheder på grundlag af en af Kommissionen fastlagt reference-ICP, for at opnå incitamenter i godkendelsesprocessen fra de nationale kompetente myndigheder. Eksportøren skal ligeledes mindst en gang om året, eller på anmodning fra den kompetente myndighed, indberette til den kompetente myndighed om anvendelsen af denne tilladelse, og denne indberetning skal mindst indeholde følgende oplysninger:

Begrundelse

Virksomheder har også brug for juridisk klarhed med hensyn til denne forpligtelse til at have et internt overensstemmelsesprogram. Hvis virksomhederne har certificeret deres ICP, bør de få incitamenter i godkendelsesprocessen fra de nationale kompetente myndigheder (f.eks. kortere frist).

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

d)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.

Begrundelse

Tilpasning til artikel 2. stk. 12, der kræver en slutbrugererklæring. Det er også i overensstemmelse med praksis i de fleste medlemsstater.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  navn og adresse på slutbrugeren, hvis denne er kendt.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 3 – litra d b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db) datoen for udførslen.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal behandle ansøgninger om individuelle eller globale tilladelser inden for en periode, der skal fastsættes i medfør af national lov eller praksis. De kompetente myndigheder skal give Kommissionen alle oplysninger om den gennemsnitlige behandlingstid for ansøgninger om tilladelse, som er relevante for udarbejdelsen af den årlige beretning som omhandlet i artikel 24, stk. 2.

5.  De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal behandle ansøgninger om individuelle eller globale tilladelser inden for en periode på 30 dage efter, at ansøgningen er korrekt indgivet. Såfremt den kompetente myndighed af behørigt begrundede årsager har brug for mere tid til at behandle ansøgningen, meddeler den ansøgeren dette inden for 30 dage. Den kompetente myndighed træffer under alle omstændigheder afgørelse om ansøgninger om individuelle eller globale udførselstilladelser senest 60 dage efter, at ansøgningen er korrekt indgivet.

Begrundelse

Lange behandlingstider under ansøgningsprocessen er skadelige for konkurrenceevnen. Udbydere er kun interessante for kunderne, hvis de overholder deres aftaler med dem. Kunder vil henvende sig til konkurrenter (fra tredjelande), hvis der er tvivl om en virksomheds pålidelighed.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når mægleren eller leverandøren af teknisk assistance ikke er hjemmehørende eller har hjemsted på Unionens område, udstedes tilladelser til mæglervirksomhed og teknisk assistance i henhold til denne forordning enten af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor moderselskabet for mægleren eller leverandøren af teknisk assistance har hjemsted, eller hvorfra mæglervirksomheden eller den tekniske assistance vil blive leveret.

Når mægleren eller leverandøren af teknisk assistance ikke er hjemmehørende eller har hjemsted på Unionens område, udstedes tilladelser til mæglervirksomhed og teknisk assistance i henhold til denne forordning af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvorfra mæglervirksomheden eller den tekniske assistance vil blive leveret. Dette omfatter mæglervirksomhed og levering af teknisk assistance fra datterselskaber eller joint venture-selskaber, som har hjemsted i tredjelande, men som ejes eller kontrolleres af virksomheder, som har hjemsted på Unionens område.

Begrundelse

Afskaffelsen af ekstraterritoriale forpligtelser angående mæglervirksomhed og teknisk assistance kræver en tilpasning af reglerne om kompetence.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når medlemsstaterne afgør, om der skal udstedes en individuel eller global udførselstilladelse eller en tilladelse til mæglervirksomhed eller teknisk assistance i henhold til denne forordning, eller om de skal forbyde en transit, skal de deres kompetente myndigheder tage hensyn til the folgende kriterier:

1.  Når medlemsstaterne afgør, om der skal udstedes en individuel eller global udførselstilladelse eller en tilladelse til mæglervirksomhed eller teknisk assistance i henhold til denne forordning, eller om de skal forbyde en transit, skal de kompetente myndigheder i medlemsstaterne tage hensyn til alle relevante overvejelser, herunder:

Begrundelse

Denne bestemmelse i forslaget fastlægger begrænsede, udtømmende 'kriterier', der klart består af vage referencer, men som slet ikke er formuleret som kriterier.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser og tilsagn, særlig de forpligtelser og tilsagn, som de hver især har indgået som medlemmer i relevante internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolordninger eller ved ratifikation af relevante internationale traktater og deres forpligtelser i henhold til sanktioner, der er pålagt ved 2 en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet, ved en afgørelse truffet af OSCE eller ved en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd

a)  Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser og tilsagn, særlig de forpligtelser og tilsagn, som de hver især har indgået som medlemmer af de relevante internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolordninger eller ved ratificering af relevante internationale traktater;

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  deres forpligtelser i henhold til sanktioner, der er pålagt ved en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet, ved en afgørelse truffet af OSCE eller ved en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  forekomsten af krænkelser af menneskerettighedslovgivningen, de grundlæggende rettigheder og den humanitær folkeret i det endelige bestemmelsesland, som konstateret af FN's, Europarådets eller Unionens kompetente organer

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  den interne situation i det endelige bestemmelsesland – de kompetente myndigheder tillader ikke udførsel, som kan fremprovokere eller forlænge væbnede konflikter eller forværre eksisterende spændinger i det endelige bestemmelsesland

c)  den interne situation i det endelige bestemmelsesland – de kompetente myndigheder ikke tillade udførsel, som kan fremprovokere eller forlænge væbnede konflikter eller forværre eksisterende spændinger i det endelige bestemmelsesland

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  bestemmelseslandets adfærd over for det internationale samfund, især hvad angår dets holdning til terrorisme, arten af dets alliancer og respekten for folkeretten

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  foreneligheden af udførslen af produkterne med modtagerlandets tekniske og økonomiske kapacitet

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  den tiltænkte endelige anvendelse og faren for omdirigering herunder risikoen for, at produkterne med dobbelt anvendelse vil blive omdirigeret eller genudført på uønskede vilkår.

f)  den tiltænkte endelige anvendelse og faren for omdirigering herunder risikoen for, at produkterne med dobbelt anvendelse, og navnlig cyberovervågningsprodukter, vil blive omdirigeret eller genudført på uønskede vilkår, eller blive omdirigeret til utilsigtet militær slutbrug eller til terrorisme.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Ved afgørelsen om, hvorvidt der skal gives en individuel eller global eksporttilladelse eller gives tilladelse til mæglervirksomhed eller teknisk bistand til cyberovervågningsprodukter, overvejer medlemsstaternes kompetente myndigheder navnlig risikoen for krænkelse af retten til privatlivets fred, retten til databeskyttelse, ytringsfrihed og forsamlings- og foreningsfrihed samt risici relateret til retsstatsprincippet, den retlige ramme for anvendelse af de produkter, der skal eksporteres, og de potentielle sikkerhedsrisici for Unionen og medlemsstaterne.

 

Hvis de kompetente myndigheder i en medlemsstat kommer til den konklusion, at tilstedeværelsen af en sådan risiko med sandsynlighed vil føre til alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, undlader medlemsstaten at udstede udførselstilladelsen eller annullerer, suspenderer, ændrer eller tilbagekalder eksisterende tilladelser.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen og Rådet stiller vejledning og/eller retningslinjer til rådighed for at sikre, at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne foretager fælles risikovurderinger med henblik på anvendelsen af disse kriterier.

2.  Kommissionen og Rådet stiller ved denne forordnings ikrafttræden retningslinjer til rådighed for at sikre, at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne foretager fælles risikovurderinger med henblik på anvendelsen af disse kriterier og med henblik på at fastsætte ensartede kriterier for afgørelser om udførselstilladelser. Kommissionen udarbejder retningslinjer i form af en håndbog, der indeholder en beskrivelse af de skridt, der skal følges af medlemsstaternes kompetente tilladelsesudstedende myndigheder og eksportører, der udøver passende omhu, med praktiske anbefalinger vedrørende gennemførelse og overholdelse af kontrollerne i henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), og kriterierne i artikel 14, stk. 1, herunder eksempler på bedste praksis. Denne håndbog udarbejdes i tæt samarbejde med EU-Udenrigstjenesten og Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse og skal inddrage ekstern ekspertise fra den akademiske verden, eksportører, mæglere og civilsamfundsorganisationer i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i artikel 21, stk. 3, og som ajourføres, når det skønnes nødvendigt og hensigtsmæssigt.

 

Kommissionen skal oprette et kapacitetsopbygningsprogram ved at udvikle fælles uddannelsesprogrammer for embedsmænd fra de myndigheder, der udsteder tilladelser, og toldmyndighederne.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Listen over produkter med dobbelt anvendelse, jf. afsnit B i bilag I, kan ændres, hvis dette er nødvendigt på grund af de risici, som udførslen af disse produkter måtte medføre med hensyn til begåelsen af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret eller af Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser.

b)  Listen over cyberovervågningsprodukter med dobbelt anvendelse, jf. afsnit B i bilag I, skal ændres, hvis dette er nødvendigt på grund af de risici, som udførslen af disse produkter måtte medføre med hensyn til begåelsen af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret eller af Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser, eller hvis der i henhold til artikel 4, stk. 1, litra d), i denne forordning er udløst kontroller for en betydelig del af produkter, der ikke er opført på listen. Ændringer kan også vedrøre afgørelser om at fjerne produkter, der allerede er opført på listen.

 

Hvor det af særligt hastende årsager er påkrævet at slette eller tilføje specifikke produkter i afsnit B i bilag I, finder proceduren i artikel 17 anvendelse på delegerede retsakter, der vedtages i henhold til dette stykke.

Ændringsforslag     64

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Kommissionen kan fjerne produkter fra listen, særligt hvis de som følge af de hastige forandringer i det teknologiske miljø er blevet til low-end- eller masseforhandlede produkter, som er lettilgængelige eller lette at modificere rent teknisk.

Begrundelse

Nødvendigt, eftersom dette ændringsforslag hænger uløseligt sammen med artikel 16, stk. 2, litra b).

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Afsnit B i bilag I skal være begrænset til cyberovervågningsprodukter og må ikke indeholde produkter, der er opført i afsnit A i bilag I.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen skal i samarbejde med medlemsstaterne udvikle en vejledning til at fremme myndighedssamarbejde mellem myndigheder, der udsteder tilladelser, og toldmyndigheder.

5.  Kommissionen skal i samarbejde med medlemsstaterne udvikle vejledninger til at fremme myndighedssamarbejde mellem myndigheder, der udsteder tilladelser, og toldmyndigheder.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  oplysninger om anvendelsen af kontrol, herunder data om tilladelser (antal, værdi og typer af tilladelser og de pågældende bestemmelsessteder, antal brugere af generelle og globale tilladelser, antal operatører med et internt program til sikring af overholdelse (ICP), sagsbehandlingstid, volumen og værdi af den handel, der er omfattet af overførsler inden for EU, osv.) og, når disse oplysninger er tilgængelige, data om udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der gennemføres i andre medlemsstater

a)  alle oplysninger om anvendelse af kontrol

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  oplysninger vedrørende håndhævelse af kontrollen, herunder detaljer vedrørende eksportører, der er blevet frataget retten til at anvende generelle nationale udførselstilladelser eller EU-udførselstilladelser 1, indberetninger om krænkelser, beslaglæggelser og anvendelsen af andre sanktioner

b)  alle oplysninger vedrørende håndhævelse af kontrollen, herunder detaljer vedrørende eksportører, der er blevet frataget retten til at anvende generelle nationale udførselstilladelser eller EU-udførselstilladelser 1, eventuelle indberetninger om krænkelser, beslaglæggelser og anvendelsen af andre sanktioner

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  oplysninger om følsomme slutbrugere, aktører, der er involveret i mistænkelige indkøbsaktiviteter og, hvis der findes sådanne oplysninger, anvendte ruter.

c)  alle oplysninger om følsomme slutbrugere, aktører, der er involveret i mistænkelige indkøbsaktiviteter og anvendte ruter.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Formanden for Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse skal, hvis den pågældende finder det nødvendigt, høre de eksportører, mæglere og andre relevante parter, der berøres af denne forordning.

2.  Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse skal, hvis den pågældende finder det nødvendigt, høre de eksportører, mæglere og andre relevante parter, der berøres af denne forordning.

Begrundelse

Når Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse anser det for nødvendigt at høre interessenter, kan det i praksis gøre dette ved at anmode formanden om at foretage konsultationer på vegne af gruppen. Formanden kan ikke betragte dette som værende nødvendigt uafhængigt af gruppen, som det for øjeblikket er tilfældet i forslaget.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse skal, når det er hensigtsmæssigt, nedsætte tekniske ekspertgrupper bestående af eksperter fra medlemsstaterne til at undersøge specifikke spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af kontrolforanstaltninger, herunder spørgsmål i forbindelse med ajourføringen af EU-kontrollisterne i bilag I. De tekniske ekspertgrupper skal, når det er hensigtsmæssigt, høre de eksportører, mæglere og andre relevante parter, der berøres af denne forordning.

3.  Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse skal, når det er hensigtsmæssigt, nedsætte tekniske ekspertgrupper bestående af eksperter fra medlemsstaterne til at undersøge specifikke spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af kontrolforanstaltninger, herunder spørgsmål i forbindelse med ajourføringen af EU-kontrollisterne i afsnit B i bilag I. De tekniske ekspertgrupper skal høre de eksportører, mæglere, civilsamfundsorganisationer og andre relevante parter, der berøres af denne forordning. Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse skal navnlig oprette en teknisk arbejdsgruppe om vurderingskriterier, som nævnt i artikel 4, stk. 1, litra d), og artikel 14, stk. 1, litra b), og om udarbejdelse af retningslinjer for due diligence i samråd med en uafhængig ekspertgruppe, den akademiske verden og civilsamfundsorganisationer.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver medlemsstat træffer passende foranstaltninger til at sikre, at denne forordnings bestemmelser anvendes korrekt. Den fastsætter navnlig, hvilke sanktioner der skal benyttes i tilfælde af overtrædelse af forordningen og af de bestemmelser, der vedtages til dens anvendelse. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

1.  Hver medlemsstat træffer passende foranstaltninger til at sikre, at denne forordnings bestemmelser anvendes korrekt. Den fastsætter navnlig, hvilke sanktioner der skal benyttes i tilfælde af overtrædelse, lettelse af overtrædelse og omgåelse af forordningen og af de bestemmelser, der vedtages til dens anvendelse. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Foranstaltningerne omfatter regelmæssige risikobaserede revisioner af eksportører.

Begrundelse

That circumvention is an infringement is a normal consequence of the licencing obligations in this regulation and so Member States should provide penalties for such infringements. As a result, national (penal) law is still necessary to enforce the prohibition, and the obligation to foresee these measures can be provided for in article 22 - paragraph 1 of the Proposal. A level playing field should be encouraged when it comes to enforcement of the regulation. In this regard, audits/inspections regarding the compliance of companies with the requirements of the regulation (as already implemented in a number of MS) should be encouraged.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse opretter en håndhævelseskoordinationsmekanisme med henblik på at etablere direkte samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder og håndhævelsesorganer.

2.  Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse opretter en håndhævelseskoordinationsmekanisme med henblik på at etablere direkte samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder og håndhævelsesorganer og fastsætte ensartede kriterier for udstedelse af tilladelser. Efter Kommissionens vurdering af de regler om sanktioner, som medlemsstaterne har fastsat, skal mekanismen omfatte mulighed for at fastlægge sanktioner af samme karakter og virkning for overtrædelser af denne forordning.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen og Rådet skal, når det er hensigtsmæssigt, komme med vejledning og/eller henstillinger om bedste praksis med hensyn til de spørgsmål, der er omhandlet i denne forordning, for således at sikre en effektiv EU-udførselskontrol og en konsekvent gennemførelse heraf. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal også, når det er hensigtsmæssigt, give supplerende vejledning til eksportører, mæglere og transitoperatører, der har hjemsted eller er hjemmehørende i den pågældende medlemsstat.

1.  Kommissionen og Rådet skal, når det er hensigtsmæssigt, stille vejledninger om bedste praksis med hensyn til de spørgsmål, der er omhandlet i denne forordning, til rådighed for således at sikre en effektiv EU-udførselskontrol og en konsekvent gennemførelse heraf. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal også, når det er hensigtsmæssigt, give supplerende vejledning til eksportører, særligt SMV'er, mæglere og transitoperatører, der har hjemsted eller er hjemmehørende i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af beretningen. Denne årlige beretning skal offentliggøres.

Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af beretningen. Denne årlige beretning skal offentliggøres. Medlemsstaterne offentliggør endvidere mindst hvert kvartal og på en let tilgængelig måde meningsfulde oplysninger om hver tilladelse for så vidt angår type, værdien, mængde, arten af udstyr, en beskrivelse af produktet, slutbrugeren og slutanvendelsen, bestemmelseslandet samt oplysninger om godkendelse af eller afslag på anmodningen om tilladelse. Kommissionen og medlemsstaterne tager hensyn til fysiske og juridiske personers berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke røbes.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen skal mellem fem og syv år efter den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse, foretage en evaluering af denne forordning og aflægge beretning om de vigtigste resultater til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Kommissionen skal mellem fem og syv år efter den dato, hvorfra denne forordning finder anvendelse, foretage en evaluering af denne forordning og aflægge beretning om de vigtigste resultater til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Denne evaluering skal indeholde et forslag om sletning af kryptografi fra kategori 5, del 2, i afsnit A i bilag 1.

Begrundelse

Teknologi for kryptografi hører ikke hjemme under kontrollen af produkter med dobbelt anvendelse. Det er Kommissionens opgave at indføre koordinerede aktiviteter i medlemsstaterne inden for rammerne af Wassenaar-arrangementet for at eliminere kryptografiteknologi fra listen over kontrollerede produkter.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

d)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De i stk. 1 og 2 omhandlede registre eller optegnelser samt dokumenter skal opbevares i en periode på mindst tre år fra afslutningen af det kalenderår, hvor udførslen eller mæglervirksomheden eller den tekniske assistance fandt sted. De skal forevises kompetente myndighed.

3.  De i stk. 1 og 2 omhandlede registre eller optegnelser samt dokumenter skal opbevares i en periode på mindst fem år fra afslutningen af det kalenderår, hvor udførslen eller mæglervirksomheden eller den tekniske assistance fandt sted. De skal forevises kompetente myndighed.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder skal, når det er hensigtsmæssigt, opretholde regelmæssig og gensidig udveksling af oplysninger med tredjelande.

1.  Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder skal, når det er hensigtsmæssigt, engagere sig i relevante internationale organisationer som f.eks. OECD og de multilaterale eksportkontrolordninger, som de deltager i, for at fremme international tilslutning til listen over cyberovervågningsprodukter, der er underlagt eksportkontrol i afsnit B i bilag I, og, hvor det er relevant, opretholde regelmæssig og gensidig udveksling af oplysninger med tredjelande, herunder i forbindelse med dialogen om produkter med dobbelt anvendelse, der er indeholdt i Unionens partnerskabs- og samarbejdsaftaler og strategiske partnerskabsaftaler, deltage i kapacitetsopbygning og fremme opadgående konvergens. Kommissionen aflægger hvert år rapport til Europa-Parlamentet om sådanne opsøgende aktiviteter.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Bilag I – Afsnit A – DEFINITIONER AF UDTRYK, DER ANVENDES I DETTE BILAG

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Intrusionsoftware" (4): Software, der er specielt udviklet eller modificeret til at undgå at blive detekteret af 'overvågningsværktøjer' eller modstå 'beskyttende modforanstaltninger' i en computer eller en enhed, der kan tilsluttes et netværk, som kan udføre følgende:

"Intrusionsoftware" (4): Software, der er specielt udviklet eller modificeret til at blive anvendt eller installeret uden 'tilladelse' fra ejere eller 'administratorer' af computere eller enheder, der kan tilsluttes et netværk, som kan udføre følgende:

a.  Udtrækning af data eller information fra en computer eller et apparat, der kan tilsluttes et netværk, eller modifikation af system- eller brugerdata eller

a.  Uautoriseret udtrækning af data eller information fra en computer eller et apparat, der kan tilsluttes et netværk, eller modifikation af system- eller brugerdata eller eller

b.  Modifikation af et programs eller en proces normale udførelsessti for at give mulighed for udførelse af udefra kommende instruktioner.

b.  Modifikation af et system eller brugerdata, der udføres af andre parter end dem, der har tilladelse fra ejeren af computeren eller enheden, der kan tilsluttes et netværk, med henblik på at give adgang til data, som er lagret på en computer eller en enhed, der kan tilsluttes et netværk.

Bemærkninger:

Bemærkninger:

1.  "Intrusionsoftware" omfatter ikke følgende:

1.  "Intrusionsoftware" omfatter ikke følgende:

a.  Hypervisorer, fejlretningsprogrammer eller værktøjer til Software Reverse Engineering

a.  Hypervisorer, fejlretningsprogrammer eller værktøjer til Software Reverse Engineering

b.  "Software" til forvaltning af digitale rettigheder (DRM) eller eller

b.  "Software" til forvaltning af digitale rettigheder (DRM) eller

c.  "Software", der er beregnet til at blive installeret af fabrikanter, administratorer eller brugere med henblik på sporing eller inddrivelse af aktiver.

c.  "Software", der er beregnet til at blive installeret af administratorer eller brugere med henblik på sporing, inddrivelse af aktiver eller 'IKT-sikkerhedsafprøvning'.

 

ca.  "Software", som distribueres med det udtrykkelige formål at bidrage til at opdage, fjerne eller forebygge uautoriserede parters udførelse af softwaren på computere eller enheder, der kan tilsluttes netværk.

2.  Apparater, der kan tilsluttes et netværk, omfatter mobile enheder og intelligente målere.

2.  Apparater, der kan tilsluttes et netværk, omfatter mobile enheder og intelligente målere.

Tekniske noter:

Tekniske noter:

1.  'Overvågningsværktøjer': "software" eller hardwareenheder, der overvåger systemadfærd eller processer, der kører på en enhed. Dette omfatter antivirusprodukter (AV), endpoint-sikkerhedsprodukter, personlige sikkerhedsprodukter (PSP), Intrusion Detection Systems (IDS), Intrusion Prevention Systems (IPS) eller firewalls.

1.  "Tilladelse": brugerens informerede samtykke (dvs. en bekræftende tilkendegivelse af at have forstået karakteren, virkningerne og fremtidige konsekvenser af en handling og indforståelse af, at den pågældende handling udføres).

2.  'Beskyttende modforanstaltninger': teknikker beregnet til at garantere en sikker udførelse af en kode såsom Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomisation (ASLR) eller sandkasser ("sandboxing")

2.  "IKT-sikkerhedsafprøvning": opdagelse og vurdering af statisk eller dynamisk risiko, sårbarhed, fejl eller svagheder, der påvirker 'software', netværk, computere, enheder, der kan tilsluttes et netværk, og deres komponenter eller tilknyttede elementer, med det dokumenterede formål at afbøde faktorer, der er til skade for sikker drift, brug eller indsættelse.

 

 

Begrundelse

Nødvendigt, fordi ændringsforslaget er uløseligt forbundet med andre acceptable ændringsforslag.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

BILAG I – afsnit B – titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

B.  LISTE OVER ANDRE PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE

B.  LISTE OVER PRODUKTER INDEN FOR CYBEROVERVÅGNINGSPRODUKTER

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling, og det er vigtigt af hensyn til tekstens interne logik.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

BILAG I – afdeling B – kategori 10 - nr. 10A001 - Teknologinote – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  forskning i netværk og sikkerhed med henblik på autoriseret afprøvning eller beskyttelse af informationssikkerhedssystemer.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling, herunder den nye betragtning 6a, og det er vigtigt af hensyn til tekstens interne logik. Ordlyden er i overensstemmelse med artikel 6.2 i Budapestkonventionen og betragtning 17 i direktiv 2013/40/EU.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Bilag II – afsnit A – Del 3 – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  En eksportør, der agter at anvende denne tilladelse, skal forud for den første anvendelse af tilladelsen foretage registrering hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af den kompetente myndighed over for eksportøren senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.

3.  En medlemsstat kan kræve, at de eksportører, der har hjemsted i denne medlemsstat, registreres forud for den første anvendelse af tilladelsen. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af de kompetente myndigheder over for eksportøren med det samme og under alle omstændigheder senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Bilag II – afsnit A – del 3 - punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, senest ti dage før den første udførsel.

4.  Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han eller hun er hjemmehørende eller har hjemsted, senest 30 dage efter datoen for den første udførsel.

Begrundelse

Indberetning af en anvendelse af tilladelsen skal fortsat ske efterfølgende.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Bilag II – afsnit A – del 3 - punkt 5 - nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.

Begrundelse

Tilpasning til artikel 2. stk. 12, der kræver en slutbrugererklæring. Det er også i overensstemmelse med praksis i de fleste medlemsstater.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Bilag II – afsnit B – del 3 - punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  En eksportør, der agter at anvende denne tilladelse, skal forud for den første anvendelse af tilladelsen foretage registrering hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af den kompetente myndighed over for eksportøren senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.

3.  En medlemsstat kan kræve, at de eksportører, der har hjemsted i denne medlemsstat, registreres forud for den første anvendelse af tilladelsen. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af de kompetente myndigheder over for eksportøren med det samme og under alle omstændigheder senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Bilag II – afsnit B – del 3 - punkt 5 - nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.

Begrundelse

Tilpasning til artikel 2, stk. 12, der kræver en slutbrugererklæring. Det er også i overensstemmelse med praksis i de fleste medlemsstater.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Bilag II – afsnit C – del 3 - punkt 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, senest ti dage før den første udførsel.

5.  Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han eller hun har hjemsted, senest 30 dage efter datoen for den første udførselsdato eller alternativt og i overensstemmelse med krav fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, før første anvendelse af denne tilladelse. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om den indberetningsmekanisme, der vælges for denne tilladelse. Kommissionen offentliggør de indberettede oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Begrundelse

Indberetning af en anvendelse af tilladelsen skal fortsat ske efterfølgende.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Bilag II – afsnit C – del 3 - punkt 6 - nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.

Begrundelse

Tilpasning til artikel 2, stk. 12, der kræver en slutbrugererklæring. Det er også i overensstemmelse med praksis i de fleste medlemsstater.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Bilag II – afsnit D – del 3 - punkt 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, senest ti dage før den første udførsel.

6.  Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han eller hun har hjemsted, senest 30 dage efter datoen for den første udførsel eller alternativt og i overensstemmelse med krav fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, før første anvendelse af denne tilladelse. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om den indberetningsmekanisme, der vælges for denne tilladelse. Kommissionen skal offentliggøre de indberettede oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

Begrundelse

Indberetning af en anvendelse af tilladelsen skal fortsat ske efterfølgende.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Bilag II – afsnit D – Del 3 – punkt 7 - nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.

Begrundelse

Tilpasning til artikel 2, stk. 12, der kræver en slutbrugererklæring. Det er også i overensstemmelse med praksis i de fleste medlemsstater.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Bilag II – afsnit F – Del 3 – punkt 5 - nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.

Begrundelse

Tilpasning til artikel 2, stk. 12, der kræver en slutbrugererklæring. Det er også i overensstemmelse med praksis i de fleste medlemsstater.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Bilag II – afsnit G – Del 3 – punkt 8 - nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.

Begrundelse

Tilpasning til artikel 2, stk. 12, der kræver en slutbrugererklæring. Det er også i overensstemmelse med praksis i de fleste medlemsstater.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Bilag II – afsnit H – Del 3 – punkt 1 – indledning og nr. 1

Kommissionens tekst

Ændringsforslag

1.  Denne tilladelse tillader overførsel af software og teknologi som opført på listen i del 1 af en eksportør, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en medlemsstat i Unionen, forudsat at produktet kun anvendes:

 

1.  Denne tilladelse tillader overførsel af software og teknologi som opført på listen i del 1 af enhver virksomhed, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en medlemsstat i Unionen, til ethvert søster-, datter- eller moderselskab, forudsat at disse enheder ejes eller kontrolleres af samme moderselskab eller har hjemsted i en medlemsstat, og forudsat at det pågældende produkt er beregnet til anvendelse i samarbejdsprojekter i virksomheden, herunder kommerciel produktudvikling, forskning, vedligeholdelse, produktion samt anvendelse og, for så vidt angår medarbejdere og ordrebehandlere, i henhold til disses ansættelsesaftale.

1)  af eksportøren eller af en enhed, der ejes eller kontrolleres af eksportøren

 

Begrundelse

Det er nødvendigt at udvide tilladelsen ikke kun til at omfatte datterselskaber men også moder- og søsterselskaber. Det er desuden hensigtsmæssigt at udvide tilladelsen til at dække hele rækken af lovlige kommercielle aktiviteter i Unionen.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Bilag II – afsnit H – Del 3 – punkt 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  af personer, der er ansat hos eksportøren eller i en enhed, der ejes eller kontrolleres af eksportøren

udgår

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Bilag II – afsnit H – Del 3 – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i forbindelse med dennes eller deres egne kommercielle produktudviklingsaktiviteter og, for så vidt angår de ansatte, inden for rammerne af ansættelsesforholdet.

udgår

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Bilag II – afsnit I – Del 3 – punkt 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En eksportør, der agter at anvende denne tilladelse, skal foretage registrering forud for den første anvendelse af tilladelsen hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af den kompetente myndighed over for eksportøren senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.

En medlemsstat kan kræve, at de eksportører, der har hjemsted i denne medlemsstat, registreres forud for den første anvendelse af tilladelsen. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af de kompetente myndigheder over for eksportøren med det samme og under alle omstændigheder senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Bilag II – afsnit J – Del 3 – punkt 5 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

4)  den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.

Begrundelse

Tilpasning til artikel 2, stk. 12, der kræver en slutbrugererklæring. Det er også i overensstemmelse med praksis i de fleste medlemsstater.

  • [1]  EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

BEGRUNDELSE

”Vores Union er en garanti for, at frihed, værdighed, demokrati og uafhængighed ikke længere blot er noget, vi drømmer om, men en realitet i vores hverdag”, sagde Donald Tusk på 60-års-dagen for undertegnelsen af Rom-traktaten, den 25. marts 2017.

Den Europæiske Union er ikke kun forenet ved vores fælles interesser gennem det europæiske indre marked, men også ved vores fælles værdier, som er forankret i Lissabontraktaten. Med en stadig mere skrøbelig international orden, og fordi interne og eksterne kræfter drager vores fælles værdier i tvivl, er det mere end nogensinde nødvendigt, at EU opretholder og fremmer sine værdier. I Lissabontraktatens artikel 3, stk. 5, er det overordnede mål for EU's optræden udadtil klart formuleret, nemlig at EU "bidrager til beskyttelsen af sine borgere. Den bidrager til fred, sikkerhed, bæredygtig udvikling af jorden, solidaritet og gensidig respekt folkene imellem, fri og fair handel, udryddelse af fattigdom og beskyttelse af menneskerettighederne, især børns rettigheder, samt nøje overholdelse og udvikling af folkeretten, herunder overholdelse af principperne i De Forenede Nationers pagt ".

Den foreslåede reform af EU's eksportkontrolordning ved en omarbejdning af forordningen om dobbelt anvendelse, som Kommissionen har fremlagt, udgør en vigtig del af den lovgivning, der bidrager til at nå disse mål: Forordningen om produkter med dobbelt anvendelse har potentiale til at bakke op om vores udenrigs- og sikkerhedspolitik for at fremme fred og stabilitet i verden. Forslaget om at tilføje den menneskelige dimension som et supplerende redskab til beskyttelse af menneskerettighederne på globalt plan og en effektiv ordning for udførselskontrol er afgørende for at opretholde fri og fair handel.

EU er som den mest effektive handelsblok i verden fortsat en vigtig aktør med stor indflydelse og et stort ansvar i det internationale handelssystem.

Handelspolitikken er i dag helt fremme i rampelyset i den offentlige debat. Selv om vores økonomier i høj grad er indbyrdes forbundne, og globaliseringen har ført til stærkt integrerede værdikæder, sætter EU-borgere spørgsmålstegn ved virkningerne af handelen. EU's handelspolitik bør imødekomme disse tvivlsspørgsmål for at genoprette borgernes tillid til fordelene herved. En omfattende og værdibaseret tilgang til EU's handelspolitik vil øge legitimiteten af EU's politikker.

Reform af EU's eksportkontrolordning: et værktøj til at sætte værdier i centrum for EU's handelspolitik

Europa-Parlamentet har vist, at det er muligt at vedtage lovgivning med henblik på at fremme værdibaseret handel. Med vedtagelsen af forordningerne om torturbekæmpelse[1] og mineraler fra konfliktområder har Europa-Parlamentet vist, at vi ikke blot ønsker en værdibaseret fælles handelspolitik, men at EU's medlovgivere er i stand til at nå frem til en aftale om at vedtage lovgivningsmæssige instrumenter til fremme af menneskerettigheder gennem EU's handelspolitik og dermed fremme EU's samlede optræden udadtil.

Ordføreren glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens forslag til reform af forordningen om produkter med dobbelt anvendelse, som er endnu en retsakt, der arbejder hen imod gennemførelsen af EU's "Handel for alle" -strategi.

Tilpasning til nye trusler: Cyberovervågning og krænkelser af menneskerettighederne

Ordføreren anser denne tilgang med at indarbejde menneskerettighedsaspektet i EU's eksportkontrolordning ved at udvide forordningens anvendelsesområde til menneskers sikkerhed for at være positiv. Cyberovervågningsteknologier er i denne forbindelse en følsom eksportvare, der skal være underlagt kontrol. Europa-Parlamentet har i de seneste år ikke mindre end femten gange — ved at vedtage beslutninger — opfordret til, at der blev foreslået foranstaltninger, som forbyder eksport af overvågningsteknologi til autoritære regimer og krænkere af menneskerettigheder. Parlamentet kan derfor kun bifalde, at Kommissionen har reageret på denne opfordring ved at indarbejde en "catch all" -bestemmelse i EU's eksportordning. Den type af våben, der er mest relevant for væbnede konflikter, har ændret sig over tid, og den ændrer sig fortsat hurtigt. Historien har fortalt os, at de, der ikke tilpasser sig disse ændringer, vil falde tilbage og gå til grunde i væbnede konflikter. Den type våben, der er afgørende for krige i det 21. århundrede, ændrer sig, idet digitale våben klart får stadig mere relevans i konflikter. Cyberteknologier anvendes til at udspionere fjender og manipulere modstandere. EU er nødt til at reagere på denne trussel ved at medtage cyberteknologier i EU's eksportkontrolordning, således at denne teknologi ikke anvendes til alvorligt at krænke menneskerettighederne og dermed underminere sikkerhed, demokrati, pluralisme og ytringsfrihed.

Effektivisering af systemet: Øget inddragelse af og vejledning for interessenter

EU's eksportkontrolordning er nødt til at være effektiv. For effektivt at reagere på nye trusler og udfordringer skal listen over kontrollerede produkter opbygges gradvis på en koordineret og harmoniseret måde i EU's medlemsstater. Ordføreren tilstræber at gøre processen mere inklusiv og inddrage relevante internationale organer, navnlig civilsamfundet, og sikre, at den afspejler behovet for en harmoniseret tilgang i EU's medlemsstater, som afspejler Fællesskabets metode til sikring af det indre markeds funktion.

Desuden er ordføreren af den opfattelse, at der er behov for yderligere præciseringer for at give de interesserede parter — navnlig erhvervslivet og de myndigheder, der udsteder tilladelser — mulighed for konsekvent at tilgodese den menneskelige sikkerhed og udvide anvendelsesområdet i den reviderede forordning om produkter med dobbelt anvendelse. Ordføreren fremsætter en række ændringsforslag, der har til formål at præcisere definitioner og udstikke retningslinjer for de virksomheder, der skal overholde denne forordning. Efter ordførerens mening bør Kommissionen udarbejde yderligere retningslinjer for definitionen af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne med henblik på at sikre en ensartet gennemførelse af denne forordning. Det er i denne forbindelse også vigtigt at præcisere ansvarsområdet for passende omhu ("due diligence") for virksomhederne. Ordføreren er opmærksom på de betænkeligheder, som industrien har givet udtryk for med hensyn til, hvorvidt de vil være i stand til at opfylde de yderligere forpligtelser, uden at EU’s virksomheders konkurrenceevne svækkes, eller at det fører til en overbelastning af kapaciteten til at behandle anmodninger om tilladelse grundigt. Han opfordrer derfor til, at der rettidigt udstikkes retningslinjer i samråd med alle relevante interessenter på området. Ordføreren anmoder i sine ændringsforslag om, at der foreligger omfattende retningslinjer, som skal være til rådighed senest på gennemførelsesdatoen for denne forordning.

At gøre EU's eksportkontrolordning mere effektiv betyder også, at man lukker de sidste smuthuller. Med dette mål for øje foreslår ordføreren en række ændringer til den foreslåede forordning. I den forbindelse bør gyldighedsperioden for tildelingen af licenser forlænges for at lette den administrative byrde, men de licensudstedende myndigheders beføjelser til at tilbagekalde licens for at reagere hurtigt på udviklingen skal bibeholdes.

Sikring af et velfungerende indre marked: Øget harmonisering i gennemførelsen af EU's ordning for kontrol med udførsel:

Først og fremmest glæder ordføreren sig over Kommissionens mål gående ud på at minimere den administrative byrde i forbindelse med overførsler inden for EU. Den foreslåede forordning bør lette det indre markeds funktion. Ordføreren går ind for forslaget om optimering af EU's licensordning.

EU's eksportkontrolordning er dog kun akkurat så effektiv som det svageste led i kontrolordningen. Ordføreren mener derfor, at forordningen om produkter med dobbelt anvendelse skal anvendes ensartet i hele EU. Han ser gerne, at den obligatoriske procedure med samråd mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder styrkes yderligere, og at man undgår vetoret for kontrol med følsomme produkter. I denne forbindelse mener ordføreren, at også spørgsmålet om harmonisering af sanktioner i tilfælde af overtrædelser af EU's eksportkontrolordning skal drøftes i forbindelse med reformen. Vel vidende at dette vedrører strafferetten, der henhører under medlemsstaternes kompetence, mener ordføreren, at øget harmonisering af sanktionerne er et integreret element i bestræbelserne på at styrke ordningen.

Globalt lederskab: I spidsen for at skabe lige vilkår på verdensplan

EU's eksportkontrolordning er indlejret i internationale organer. EU går varmt ind for multilateralisme, og ordføreren støtter stærkt en tæt sammenhæng mellem de internationale regler og EU's eksportkontrolordning. EU er dog den største handelsblok i verden og en stærk fortaler for menneskerettighederne på globalt plan. Vi må derfor vise lederskab og bør ikke afholde os fra at gå i spidsen for vores partnere, når der er behov for det. EU bør mere proaktivt arbejde hen imod øget lovgivningsmæssig konvergens på globalt plan. Ordføreren glæder sig over grundlaget for udviklingen af regelmæssige dialoger mellem EU og dets vigtigste handelspartnere og mener, at denne dialog bør integreres yderligere i EU's handelspolitik.

Tid til handling: EU's eksportkontrolordning skal gøres fremtidssikret:

De seneste år har lært os, at den internationale orden er blevet mere skrøbelig. De værdier, der binder EU sammen — demokrati, frihed og retsstatsprincippet — er truet i mange lande, der økonomisk og politisk er indbyrdes forbundne. Teknologiske forandringer sker med stadig større hast og indvirker ikke alene på samfundslivet, men også på den måde, hvorpå vores frie og åbne samfund trues. Borgernes forventninger til vores eksterne politikker generelt og EU's handelspolitik i særdeleshed er voksende. Det indre marked er et vigtigt aktiv for EU, der skal fremmes til gavn for vores borgere og vores industriers konkurrenceevne. I tider med stigende usikkerhed bør EU ikke vige tilbage for at føre an i forsvaret for vores værdier på verdensplan.

I denne geopolitiske kontekst er tiden inde til at handle ved brug af de eksisterende værktøjer for bedre at beskytte og fremme vores værdier og interesser på globalt plan. Reformen af forordningen om produkter med dobbelt anvendelse er en længe ventet og kærkommen lejlighed til at gøre EU's eksportkontrolordning ”fremtidssikret” og dermed bidrage til opfyldelsen af EU's mål som omhandlet i Lissabontraktaten. Ordføreren er opsat på at arbejde konstruktivt med at udforme Europa-Parlamentets holdning for at opnå dette og i sidste instans at arbejde hen imod vedtagelsen af en ”fremtidssikret”, revideret forordning om produkter med dobbelt anvendelse.

  • [1]  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2134 af 23. november 2016 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

D(2017)13264

Bernd Lange

Formand for Udvalget om International Handel

ASP 12G205

Bruxelles

Om:  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning)

  (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

Kære formand

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, jf. artikel 104 om omarbejdning, som er blevet indført i Parlamentets forretningsorden.

Denne artikels stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Formanden for det korresponderende udvalg kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de dele af forslaget, der forbliver uændrede, hvis han eller hun skønner, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til ændringsforslagene."

På baggrund af udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der har behandlet forslaget om omarbejdning, og i overensstemmelse med ordførerens henstillinger, finder Retsudvalget, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget og af den rådgivende gruppe, og at forslaget, for så vidt angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Efter drøftelser på mødet den 23. marts 2017 vedtog Retsudvalget med 21 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 stemmer hverken for eller imod[1] at henstille, at Deres udvalg som korresponderende udvalg kan behandle ovennævnte forslag i overensstemmelse med artikel 104.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

Bilag: Rapport underskrevet af formanden for den rådgivende gruppe.

  • [1]  Til stede under afstemningen var: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Maria Noichl, Emil Radev, Julia Reda, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DEN RÅDGIVENDE GRUPPE

BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER

Bruxelles, den 26. januar 2017

UDTALELSE

  TIL  EUROPA-PARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning)

COM(2016) 0616 final af 28.9.2016 - 2016/0295 (COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 20. oktober og 1. og 7. december 2016 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen[1] af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omarbejdning af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende, at følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer:

- i artikel 6, stk. 1: forslaget om at lade ordene "hvor transitten finder sted" udgå

- i artikel 20, stk. 1, andet afsnit, den foreslåede erstatning af ordene "liste over disse myndigheder" med ordet "oplysninger".

- den foreslåede udeladelse af oplysningerne vedrørende Kroatien og Island på listen over lande i punkt C, D, E og F i bilag II.

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget på den dato, hvor Kommissionen forelagde det for Europa-Parlamentet og Rådet, ikke indeholdt andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt sammen med disse indholdsmæssige ændringer, på denne dato udelukkende bestod i en kodifikation af den eksisterende retsakt uden indholdsmæssige ændringer.

Den rådgivende gruppe har dog også anerkendt, at en ny retsakt, der ændrer den omarbejdede retsakt, blev offentliggjort den 15. november 2016 i De Europæiske Fællesskabers Tidende, nemlig Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1969 af 12. september 2016 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse. Forordning (EU) 2016/1969 trådte i kraft den 16. november 2016. I artikel 1 er der indført nye bilag, som har erstattet de tekster, som tidligere var indeholdt i bilag I, bilag IIa-IIg og bilag IV. Denne seneste ændring bør også tages i betragtning i forbindelse med den lovgivningsmæssige procedure, der gennemføres i forbindelse med forslaget om omarbejdning COM(2016)0616.

F. DREXLER     H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver    Juridisk rådgiver     Generaldirektør

  • [1]   Den rådgivende gruppe havde alle officielle sprogudgaver til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.

UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (31.5.2017)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse(omarbejdning)
(COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

Ordfører for udtalelse: Marietje Schaake

KORT BEGRUNDELSE

Nye teknologier har en vidtrækkende indflydelse på udenrigspolitikken. På alle områder – fra cybersikkerhed til menneskerettigheder og fra digital handel til udvikling – er vi nødt til at sikre, at EU fremmer muligheder og modvirker trusler. Sigtet med revisionen af forordningen om produkter med dobbelt anvendelse er at styrke EU's rolle som en førende og ansvarlig global aktør yderligere ved at forhindre den ukontrollerede vækst af teknologier, der er til skade for vore strategiske interesser eller menneskerettighederne på verdensplan. 

Denne ajourføring er afgørende i en tid med hastige teknologiske forandringer og det igangværende skift i den globale geopolitiske balance. Ordføreren bakker kraftigt op om Kommissionens tilgang med hensyn til menneskers sikkerhed og har søgt at gøre dette klart på en række områder, hvilket yderligere bidrager til at inddrage hensynet til menneskerettighederne i EU's udenrigspolitik og handelspolitik og øger sammenhængen mellem EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik og dets økonomiske og kommercielle interesser.

I betragtning af de hastige teknologiske forandringer er det på høje tid, at EU føjer visse cyberovervågningsteknologier til kontrollisten som produkter med dobbelt anvendelse, der kan bruges til at begå menneskerettighedskrænkelser eller undergrave EU's strategiske interesser. Samtidig er det ikke alle former for teknologi, der kræver kontroller, og eksport af teknologi, som faktisk styrker beskyttelsen af menneskerettighederne, eksempelvis kryptering, bør gøres lettere. Det skal også sikres, at vi ikke skaber unødvendige byrder for eksportører eller lægger hindringer i vejen for legitim forskning i internetsikkerhed.

Målrettet kontrol med hensyn til menneskers sikkerhed af den endelige anvendelse af produkter, der ikke er opført på listen, er et positivt skridt i retning af at sikre, at EU kan standse ulovlige overførsler, men der bør sikres et større mål af juridisk klarhed. Produkter med dobbelt anvendelse (navnlig cyberovervågningsteknologi) anvendes hyppigt til direkte krænkelser af menneskerettighederne, men kan også lette andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser. Det sker eksempelvis, når ulovligt fremskaffede oplysninger om menneskerettighedsforkæmpere eller journalister efterfølgende bruges til at fængsle og/eller torturere dem. 

Vi har brug for en fremtidssikret ramme, der gør det muligt at tage højde for ændrede forhold. Når medlemsstaterne beslutter at iværksætte den målrettede kontrol med det endelige anvendelsesformål, bør det overvejes at ændre kontrollisterne. For så vidt angår EU's autonome liste over cyberovervågningsteknologier bør det være muligt at anvende hasteproceduren med henblik på at kunne reagere hurtigt på ændringer i praksis i tredjelande eller med hensyn til ny teknologisk udvikling, som kræver kontrol.

Eftersom udenlandske transaktioner bliver stadigt mere komplekse, er det vigtigt at styrke informationsudveksling og gennemsigtighed. Medlemsstaterne bør med henblik på at forbedre ansvarlighed og tilsyn give adgang til alle oplysninger vedrørende tildeling af licenser. Dette ville være i overensstemmelse med eksisterende bedste praksis, idet nogle medlemsstater allerede gør dette frivilligt. For at sikre lige konkurrencevilkår bør sanktionerne for at overtræde bestemmelserne i forordningen ligeledes være de samme i hele Unionen.

Europa-Parlamentet har presset på for at få ajourført forordningen om produkter med dobbelt anvendelse i en årrække, og det er vigtigt, at processen nu går så hurtigt som muligt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Da der er opstået nye kategorier af produkter med dobbelt anvendelse, og som reaktion på en opfordring fra Europa-Parlamentet og , at der har været tegn på, at visse cyberovervågningsteknologier, udført fra Unionen, er blevet misbrugt af personer, der har medvirket til eller været ansvarlige for at give ordre til eller for at begå alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret i situationer med væbnet konflikt eller intern undertrykkelse, er det hensigtsmæssigt at kontrollere udførslen af sådanne teknologier for at beskytte den offentlige sikkerhed og moral. Disse foranstaltninger bør ikke gå videre end hvad der er forholdsmæssigt. De bør især ikke forhindre udførsel af informations- og kommunikationsteknologi til legitime formål, herunder retshåndhævelse og forskning i internetsikkerhed. Kommissionen vil i snævert samråd med medlemsstaterne og de berørte parter udarbejde retningslinjer for, hvorledes disse kontrolforanstaltninger skal finde anvendelse i praksis.

(5)  Visse cyberovervågningsteknologier er opstået som en ny kategori af produkter med dobbelt anvendelse, som er blevet anvendt til direkte indgreb i menneskerettighederne, herunder retten til privatlivets fred, retten til beskyttelse af personoplysninger, ytringsfriheden og forsamlingsfriheden, ved at overvåge eller uddrage data uden systemejerens eller -administratorens udtrykkelige, informerede og utvetydige samtykke og/eller ved at sætte det berørte system ud af spillet eller skade det. Som reaktion på en opfordring fra Europa-Parlamentet og beviser for, at visse cyberovervågningsteknologier er blevet misbrugt af personer, der har medvirket til eller været ansvarlige for at give ordre til eller for at begå alvorlige krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret i lande, hvor der er fastslået alvorlige menneskerettighedsovertrædelser, er det hensigtsmæssigt at kontrollere udførslen af sådanne teknologier. Tilsvarende er den nuværende grad af kontrol med kryptering i strid med det forhold, at kryptering er et vigtigt middel til at sikre, at borgere, virksomheder og myndigheder kan beskytte deres data mod kriminelle og andre med onde hensigter, garantere sikker adgang til tjenester og muliggøre sikker kommunikation, herunder for menneskerettighedsforkæmpere. Det er derfor hensigtsmæssigt at lette eksporten af kryptering yderligere.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Det er således også nødvendigt at revidere definitionen af produkter med dobbelt anvendelse og at indføre en definition af cyberovervågningsteknologi. Det bør ligeledes præciseres, at kriterierne for vurdering i forbindelse med kontrol med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse omfatter betragtninger vedrørende deres mulige misbrug i forbindelse med terrorhandlinger eller menneskerettighedskrænkelser.

(6)  Det er således også nødvendigt at revidere definitionen af produkter med dobbelt anvendelse og at indføre en definition af cyberovervågningsteknologi. Det bør ligeledes præciseres, at kriterierne for vurdering i forbindelse med kontrol med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse tager hensyn til cyberovervågningsteknologiers direkte eller indirekte indvirkning på menneskerettighederne samt deres indvirkning på forebyggelsen af terrorhandlinger, således som det kommer til udtryk i brugervejledningen til Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP1a.

 

_______________________

 

1a Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr (EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Kontrolforanstaltninger for så vidt angår eksport af cyberovervågningsteknologi bør ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt og forholdsmæssigt. De bør især ikke forhindre udførsel af informations- og kommunikationsteknologi til legitime formål, herunder retshåndhævelse og forskning i internetsikkerhed. Kommissionen bør i snævert samråd med medlemsstaterne og de berørte parter udarbejde retningslinjer for, hvorledes disse foranstaltninger skal anvendes i praksis.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik, eftersom den bygger på ændringsforslagene til betragtning 5 og 6.

Ændringsforslag     4

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Anvendelsesområdet for bredtfavnende kontrol (catch-all control), som under særlige omstændigheder finder anvendelse på produkter med dobbelt anvendelse, bør præciseres og harmoniseres samt tage behørigt hensyn til risikoen for terrorisme og menneskerettighedskrænkelser. Der bør gennem en passende udveksling af oplysninger og konsultationer om bredtfavnende kontrol sikres en effektiv og ensartet kontrol i hele Unionen. Målrettet bredtfavnende kontrol bør også på visse betingelser finde anvendelse på udførsel af cyberovervågningsteknologi.

udgår

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Der bør indføres supplerende generelle EU-udførselstilladelser for at nedbringe den administrative byrde for virksomheder og myndigheder og samtidig sikre et passende kontrolniveau vedrørende de relevante produkter til de relevante bestemmelsessteder. Der bør ligeledes indføres en global tilladelse for store projekter for at tilpasse tilladelsesbetingelserne til erhvervslivets særlige behov.

(15)  Der bør indføres supplerende generelle EU-udførselstilladelser for at nedbringe den administrative byrde for virksomheder, især SMV'er, og myndigheder og samtidig sikre et passende kontrolniveau vedrørende de relevante produkter til de relevante bestemmelsessteder. Der bør ligeledes indføres en global tilladelse for store projekter for at tilpasse tilladelsesbetingelserne til erhvervslivets særlige behov.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, der er underlagt eksportkontrol, jf. afsnit A i bilag I, bør være i overensstemmelse med de forpligtelser og tilsagn, som medlemsstaterne og Unionen har accepteret som medlemmer i de relevante internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolregimer eller ved ratifikation af relevante internationale traktater. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, der er underlagt eksportkontrol, jf. afsnit B i bilag I, herunder cyberovervågningsteknologi, bør træffes under hensyntagen til de risici, som udførslen af disse produkter medfører med hensyn til alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret eller af Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, jf. afsnit B i bilag IV, bør træffes under hensyntagen til medlemsstaternes interesser for så vidt angår offentlig orden og sikkerhed, jf. artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter og bestemmelsessteder, jf. afsnit A til J i bilag II, bør træffes under hensyntagen til de i denne forordning fastsatte vurderingskriterier.

(17)  Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, der er underlagt eksportkontrol, jf. afsnit A i bilag I, bør være i overensstemmelse med de forpligtelser og tilsagn, som medlemsstaterne og Unionen har accepteret som medlemmer i de relevante internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolregimer eller ved ratifikation af relevante internationale traktater. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, der er underlagt eksportkontrol, jf. afsnit B i bilag I, herunder cyberovervågningsteknologi, bør træffes under hensyntagen til de risici, som udførslen af disse produkter medfører med hensyn til deres anvendelse til krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret i lande, hvor der er fastslået alvorlige menneskerettighedsovertrædelser, eller Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, jf. afsnit B i bilag IV, bør træffes under hensyntagen til medlemsstaternes interesser for så vidt angår offentlig orden og sikkerhed, jf. artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Afgørelser om ajourføring af den fælles liste over produkter og bestemmelsessteder, jf. afsnit A til J i bilag II, bør træffes under hensyntagen til de i denne forordning fastsatte vurderingskriterier.

Ændringsforslag     7

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)  Risikoen for cybertyveri og reeksport til tredjelande, som nævnes i den fælles holdning 2008/944/FUSP, understreger nødvendigheden af at styrke bestemmelserne om produkter med dobbelt anvendelse.

Begrundelse

Nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik, eftersom denne betragtning er årsagen til tilføjelsen af artikel 14, stk. 1, litra fa).

Ændringsforslag     8

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  I henhold til og inden for rammerne af artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og så længe der ikke er en højere grad af harmonisering, vil medlemsstaterne fortsat have ret til at foretage kontrol af overførsler af visse produkter med dobbelt anvendelse inden for Unionen for at beskytte den offentlige orden eller sikkerhed. Af proportionalitetshensyn bør kontrollen af overførslen af produkter med dobbelt anvendelse inden for Unionen revideres for at minimere byrden for virksomheder og myndigheder. Desuden bør listen over produkter, der er genstand for kontrol inden for Unionen, jf. afsnit B i bilag IV, med mellemrum tages op til fornyet behandling i lyset af den teknologiske og kommercielle udvikling og for så vidt angår vurderingen af overførslernes følsomhed.

(21)  I henhold til og inden for rammerne af artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og så længe der ikke er en højere grad af harmonisering, vil medlemsstaterne fortsat have ret til at foretage kontrol af overførsler af visse produkter med dobbelt anvendelse inden for Unionen for at beskytte den offentlige orden eller sikkerhed. Af proportionalitetshensyn bør kontrollen af overførslen af produkter med dobbelt anvendelse inden for Unionen revideres for at minimere byrden for virksomheder, især SMV'er, og myndigheder. Desuden bør listen over produkter, der er genstand for kontrol inden for Unionen, jf. afsnit B i bilag IV, med mellemrum tages op til fornyet behandling i lyset af den teknologiske og kommercielle udvikling og for så vidt angår vurderingen af overførslernes følsomhed.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22 a)  I betragtning af vigtigheden af ansvarlighed og offentlig kontrol med eksportkontrolaktiviteter er det hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne gør alle relevante oplysninger vedrørende tildeling af licenser offentligt tilgængelige.

Begrundelse

Nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik, eftersom denne nye betragtning er årsagen til tilføjelsen af artikel 20, stk. 2, litra a).

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Formidling til den private sektor og gennemsigtighed er afgørende elementer for en effektiv udførselskontrolordning. Det er derfor hensigtsmæssigt at sørge for en fortsat udvikling af retningslinjer til støtte for gennemførelsen af denne forordning og for offentliggørelsen af en årlig beretning on gennemførelsen af kontrol, således som det er almindelig praksis.

(25)  Formidling til den private sektor og gennemsigtighed er afgørende elementer for en effektiv udførselskontrolordning. Det er derfor hensigtsmæssigt at sørge for en fortsat udvikling af retningslinjer til støtte for gennemførelsen af denne forordning og for offentliggørelsen af en årlig beretning om gennemførelsen af kontrol, således som det er almindelig praksis. I betragtning af vigtigheden af retningslinjer for fortolkningen af visse elementer i denne forordning er det hensigtsmæssigt, at disse retningslinjer gøres offentligt tilgængelige, når forordningen træder i kraft.

Ændringsforslag     11

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Udførselskontrol indvirker på den internationale sikkerhed og handelen med tredjelande, og det er derfor hensigtsmæssigt at udvikle dialogen og samarbejdet med tredjelande med henblik på at skabe lige vilkår på verdensplan og fremme den internationale sikkerhed.

(29)  Udførselskontrol indvirker på den internationale sikkerhed og handelen med tredjelande, og det er derfor hensigtsmæssigt at udvikle dialogen og samarbejdet med tredjelande med henblik på at skabe lige vilkår på verdensplan og fremme den internationale sikkerhed. Da medlemsstaterne udgør størstedelen af medunderskriverne af Wassenaar-arrangementet om kontrol med eksporten af konventionelle våben og varer og teknologier med dobbelt anvendelse, kan dét at sætte høje standarder på EU-niveau også smitte positivt af på globale standarder.

Ændringsforslag     12

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  "produkter med dobbelt anvendelse": produkter, herunder software og teknologi, der kan anvendes til såvel civile som militære formål, samt:

1.  "produkter med dobbelt anvendelse": produkter, herunder software og teknologi, der kan anvendes til såvel civile som militære formål, samt produkter, der kan anvendes til udformning, udvikling, produktion eller anvendelse af nukleare, kemiske og biologiske våben og disses fremføringsmidler, herunder alle varer, der kan anvendes både til ikke-eksplosive formål og til på enhver måde at fremme fabrikation af nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer;

Begrundelse

Nødvendigt, eftersom dette ændringsforslag hænger uløseligt sammen med det ændringsforslag, ifølge hvilket artikel 2, stk. 1, litra a) udgår.

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  produkter, der kan anvendes til udformning, udvikling, produktion eller anvendelse af nukleare, kemiske og biologiske våben og disses fremføringsmidler, herunder alle varer, der kan anvendes både til ikke-eksplosive formål og til på enhver måde at fremme fabrikation af nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer

udgår

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  "cyberovervågningsteknologi": udstyr (hardware, software, teknologi, som ikke er produkter med dobbelt anvendelse), der kan anvendes til at begå alvorlige og systematiske overtrædelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret, navnlig retten til privatlivets fred, ytringsfriheden og forsamlingsfriheden, eller som kan udgøre en trussel for den internationale sikkerhed eller Unionens og dens medlemsstaters væsentlige sikkerhedsinteresser, og som er specielt konstrueret til at give mulighed for skjult adgang til informations- og telekommunikationssystemer med henblik på at overvåge, uddrage, indsamle og analysere data og/eller sætte det berørte system ud af spillet eller skade det uden systemejerens eller -administratorens udtrykkelige, informerede og utvetydige tilladelse. Dette omfatter produkter i forbindelse med følgende teknologi og udstyr:

 

a)   aflytningsudstyr til mobil telekommunikation

 

b)   indtrængningssoftware

 

c)   overvågningscentre

 

d)   lovlige aflytningssystemer og datalagringssystemer

 

Cyberovervågningsteknologi inkluderer ikke produkter, der er specielt konstrueret til noget af følgende:

 

a)   fakturering

 

b)   dataindsamlingsfunktioner inden for netelementer (f.eks. Exchange eller HLR)

 

c)   netværkets servicekvalitet (QoS)

 

d)   brugertilfredshed (oplevelseskvalitet – QoE)

 

e)   firewalls til beskyttelse af netværk

 

f)   anlæggelse, drift, vedligeholdelse eller beskyttelse af:

 

  offentlig energi-, gas- eller vandinfrastruktur

 

  intelligent transportstyring af offentlig jernbane-, vej-, luft- og vandtransport

 

  anlægsteknologi og e-sundhed

 

  industriel produktion.

Begrundelse

Nødvendigt, eftersom dette ændringsforslag hænger uløseligt sammen med det ændringsforslag, ifølge hvilket artikel 2, stk. 1, litra (a) udgår.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  "slutbruger": enhver fysisk eller juridisk person eller enhed, der er den endelige modtager og bruger af de udførte produkter med dobbelt anvendelse

Begrundelse

Dette ændringsforslag er berettiget af hensyn til tekstens indre logik, idet det er nødvendigt at definere slutbrugeren som den faktiske endelige modtager og bruger af produktet for at sikre, at de oplysninger, eksportørerne leverer om slutbrugerne, er specifikke og detaljerede, således at myndighederne bliver i stand til at vurdere, hvorvidt der skal tildeles eksportlicens eller ej.

Ændringsforslag     16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

23a.  "passende omhu": den proces, hvorved virksomheder kan identificere, forhindre, afbøde og gøre rede for, hvordan de håndterer deres faktiske og potentielle negative indvirkning på menneskerettigheder som en integreret del af virksomhedens beslutningstagnings- og risikostyringssystemer, som fastlagt i FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder.

Begrundelse

Nødvendig af hensyn til tekstens indre logik, eftersom dette ændringsforslag giver en klar definition af et begreb, der indføres ved Kommissionens forslag til artikel 4, stk. 2.

Ændringsforslag     17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  Der kræves tilladelse til udførsel af den cyberovervågningsteknologi, der er opført i afsnit B i bilag I.

Begrundelse

Nødvendigt, eftersom dette ændringsforslag hænger uløseligt sammen med ændringsforslagene til artikel 2, stk. 1, hvori der indføres en særlig kategori af "cyberovervågningsteknologi".

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  anvendelse foretaget af personer, der medvirker til eller er ansvarlige for at beordre eller begå alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret i situationer med våbnet konflikt eller intern undertrykkelse i det endelige bestemmelsesland, som identificeret af relevante offentlige internationale institutioner eller af europæiske eller nationale kompetente myndigheder, og hvor der er bevis for, at den påtænkte slutbruger anvender disse eller lignende produkter til at beordre eller gennemføre sådanne alvorlige krænkelser

d)  anvendelse foretaget af personer, der medvirker til eller er ansvarlige for at beordre eller begå krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret i lande, hvor FN's, Europarådets eller Unionens kompetente organer eller nationale kompetente myndigheder har fastslået alvorlige menneskerettighedskrænkelser, og hvor der er bevis for, at den påtænkte slutbruger anvender disse eller lignende produkter til at beordre eller gennemføre sådanne krænkelser;

Begrundelse

Dette er nødvendigt, fordi de menneskerettighedskrænkelser, som begås ved hjælp af produkter med dobbelt anvendelse, hyppigt ikke vil kunne gælde som alvorlige menneskerettighedskrænkelser. Menneskerettighedskrænkelser, som begås ved hjælp af cyberovervågningsudstyr (krænkelse af retten til privatlivets fred, ytringsfriheden osv.) begås hyppigt som optakt til andre krænkelser, der kan kategoriseres som alvorlige, eksempelvis tortur, tvungne forsvindinger osv. Med henblik på større retssikkerhed er det ligeledes nødvendigt at præcisere, hvilke internationale organer der bør foretage vurderingerne.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  anvendelse i forbindelse med terrorhandlinger.

e)  anvendelse af personer, grupper og enheder, der er involveret i terrorhandlinger, og som i henhold til fælles holdning 2001/931/FUSP er underlagt restriktive foranstaltninger.

Begrundelse

Nødvendigt med henblik på større retssikkerhed og klarhed.

Ændringsforslag     20

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Har en eksportør på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu kendskab til, at produkter med dobbelt anvendelse, som han agter at udføre, og som ikke er opført på listen i bilag I, helt eller delvis er bestemt til en af de i stk. 1 nævnte anvendelser, skal han meddele dette til den kompetente myndighed, som afgør, om det er hensigtsmæssigt at kræve tilladelse til udførslen.

2.  Har en eksportør på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu kendskab til, at produkter med dobbelt anvendelse, som han agter at udføre, og som ikke er opført på listen i bilag I, helt eller delvis kan være bestemt til en af de i stk. 1 nævnte anvendelser, skal han meddele dette til den kompetente myndighed, som afgør, om det er hensigtsmæssigt at kræve tilladelse til udførslen.

Begrundelse

Nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik, eftersom dette ændringsforslag hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 4, stk. 1.

Ændringsforslag     21

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Tilladelser til udførsel af ikke-opførte produkter udstedes for bestemte produkter og slutbrugere. Tilladelserne udstedes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren er hjemmehørende eller har hjemsted, eller, hvis eksportøren er en person, der er hjemmehørende eller har hjemsted uden for Unionen, af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor produkterne befinder sig. Tilladelserne er gyldige i hele Unionen. Tilladelserne er gyldige i et år og kan fornyes af den kompetente myndighed.

3.  Tilladelser til udførsel af ikke-opførte produkter udstedes for bestemte produkter og slutbrugere. Tilladelserne udstedes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren er hjemmehørende eller har hjemsted, eller, hvis eksportøren er en person, der er hjemmehørende eller har hjemsted uden for Unionen, af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor produkterne befinder sig. Tilladelserne er gyldige i hele Unionen. Tilladelserne er gyldige i to år og kan fornyes af den kompetente myndighed.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Modtages der ingen indsigelser, anses de hørte medlemsstater for ikke at have nogen indsigelser, og de skal indføre tilladelseskrav for alle "reelt sammenlignelige transaktioner". De underretter deres toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder om tilladelseskravene.

Modtages der ingen indsigelser, anses de hørte medlemsstater for ikke at have nogen indsigelser, og de skal indføre tilladelseskrav for alle "reelt sammenlignelige transaktioner". De underretter deres toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder om tilladelseskravene. Modtages der ingen indsigelser, vurderer Kommissionen endvidere nødvendigheden af at vedtage delegerede retsakter om ændring af listerne over produkter med dobbelt anvendelse i bilag I og afsnit B i bilag IV ved at tilføje produkter som omhandlet i stk. 1, 2 og 3 på disse lister i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i artikel 16.

Begrundelse

Såfremt alle medlemsstater er enige om, at et vist produkt kræver licens, er det logisk, at det bør overvejes at føje det til kontrollisten med henblik på vedvarende kontrol.

Ændringsforslag     23

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Individuelle udførselstilladelser og globale udførselstilladelser er gyldige i et år og kan fornyes af den kompetente myndighed. Globale udførselstilladelser for store projekter er gyldige i en periode, der fastsættes af den kompetente myndighed.

3.  Individuelle udførselstilladelser og globale udførselstilladelser er gyldige i to år og kan fornyes af den kompetente myndighed. Globale udførselstilladelser for store projekter er gyldige i en periode, der fastsættes af den kompetente myndighed.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Eksportører skal give den kompetente myndighed alle de relevante oplysninger, der kræves til deres ansøgninger om en individuel og global udførselstilladelse, for at give fuldstændige oplysninger navnlig om slutbrugeren, bestemmelseslandet og de endelige anvendelser af det udførte produkt.

Eksportører skal give den kompetente myndighed alle de relevante oplysninger, der kræves til deres ansøgninger om en individuel og global udførselstilladelse, for at give fuldstændige oplysninger navnlig om slutbrugeren, bestemmelseslandet og de endelige anvendelser af det udførte produkt. Såfremt slutbrugeren er en statslig myndighed, skal det af de afgivne oplysninger specifikt fremgå, hvilken underafdeling, hvilket departement eller agentur eller hvilken enhed der bliver den endelige slutbruger af det udførte produkt.

Begrundelse

Nødvendigt for at sikre, at det klart fremgår, hvem, eller hvilken enhed, der er slutbruger af et produkt, så præcist som muligt.

Ændringsforslag     25

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  respekt for menneskerettighederne i det endelige bestemmelsesland og dette lands respekt for den humanitære folkeret

b)  respekt for menneskerettighedslovgivningen i det endelige bestemmelsesland og dette lands respekt for den humanitære folkeret

Ændringsforslag     26

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  en styrkelse af kontroller i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i den fælles holdning 2008/944/FUSP, med hensyn til eksporter til virksomheder, personer eller lande, som mangler de nødvendige sikkerhedselementer, der skal bruges for at undgå eller forhindre hacking og/eller cybertyveri, og til lande, som potentielt kunne fungere som mellemled for lande, der er anført på en embargoliste eller forbudsliste for eksport, eller som kan udgøre en trussel mod menneskerettighederne;

Begrundelse

Nødvendigt, eftersom dette ændringsforslag udgør en logisk udvidelse af listen i artikel 14, stk. 1, der allerede blev ændret grundlæggende i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag     27

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra f b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb)  køberlandets adfærd over for det internationale samfund, især hvad angår dets holdning til terrorisme, arten af dets alliancer og respekten for folkeretten

Begrundelse

Nødvendigt, eftersom dette ændringsforslag udgør en logisk udvidelse af listen i artikel 14, stk. 1, der allerede blev ændret grundlæggende i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag     28

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – litra f c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fc)  foreneligheden af eksporten af varer med dobbelt anvendelse eller af udstyr med modtagerlandets tekniske og økonomiske formåen under hensyntagen til det ønskværdige i, at lande får deres legitime sikkerheds- og forsvarsmæssige behov dækket med mindst mulig anvendelse af menneskelige og økonomiske ressourcer til militær udrustning.

Begrundelse

Nødvendigt, eftersom dette ændringsforslag udgør en logisk udvidelse af listen i artikel 14, stk. 1, der allerede blev ændret grundlæggende i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag     29

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  medlemsstaterne må ikke udstede og skal tilbagekalde en individuel eller global eksporttilladelse eller en tilladelse til mæglervirksomhed eller teknisk assistance i henhold til denne forordning, hvis:

 

a)   der er en alvorlig risiko for, at produkterne kan blive brugt til krænkelser af menneskerettighederne

 

b)   den juridiske ramme eller de tekniske foranstaltninger i modtagerlandet ikke yder tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger mod alvorlige menneskerettighedskrænkelser.

Begrundelse

I tilfælde af dokumenterede alvorlige krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret skal det være obligatorisk at nægte eller tilbagekalde en udførselstilladelse. Den Europæiske Union må ikke under nogen omstændigheder muliggøre menneskerettighedskrænkelser. Det er legitimt at bruge samme logik om en forpligtelse til at nægte at give tilladelser, sådan som det allerede er tilfældet i forbindelse med eksportkontroller for konventionelle våben, hvor medlemsstaterne skal nægte at udstede eksporttilladelser, hvis det er uforeneligt med kriterium nr. et, to, tre eller fire i den fælles holdning 2008/944/FUSP.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen og Rådet stiller vejledning og/eller retningslinjer til rådighed for at sikre, at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne foretager fælles risikovurderinger med henblik på anvendelsen af disse kriterier.

2.  Kommissionen og Rådet stiller vejledning og/eller retningslinjer til rådighed for at sikre, at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne foretager fælles risikovurderinger med henblik på anvendelsen af disse kriterier, når forordningen træder i kraft.

Begrundelse

Nødvendigt, fordi retningslinjer udgør centrale fortolkningsmæssige redskaber for aktørerne.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Listen over produkter med dobbelt anvendelse, jf. afsnit B i bilag I, kan ændres, hvis dette er nødvendigt på grund af de risici, som udførslen af disse produkter måtte medføre med hensyn til begåelsen af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret eller af Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser.

b)  Listen over produkter med dobbelt anvendelse, jf. afsnit B i bilag I, kan ændres, hvis dette er nødvendigt på grund af de risici, som udførslen af disse produkter måtte medføre med hensyn til begåelsen af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret eller af Unionens eller medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser. Hvor det af særligt hastende årsager er påkrævet at slette eller tilføje specifikke produkter i afsnit B i bilag I, finder proceduren i artikel 17 anvendelse på delegerede retsakter, der vedtages i henhold til dette stykke.

Begrundelse

Nødvendigt i betragtning af de hastige teknologiske forandringer og muligheden for fremkomsten af nye farlige teknologier, som det er nødvendigt at føje til kontrollisten straks.

Ændringsforslag     32

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Kommissionen kan fjerne elementer fra listen, særligt hvis produkterne som følge af de hastige forandringer i det teknologiske miljø bliver til low-end- eller masseprodukter, som er lettilgængelige eller lette at modificere rent teknisk.

Begrundelse

Nødvendigt, eftersom dette ændringsforslag hænger uløseligt sammen med artikel 16, stk. 2, litra b).

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  oplysninger om anvendelsen af kontrol, herunder data om tilladelser (antal, værdi og typer af tilladelser og de pågældende bestemmelsessteder, antal brugere af generelle og globale tilladelser, antal operatører med et internt program til sikring af overholdelse (ICP), sagsbehandlingstid, volumen og værdi af den handel, der er omfattet af overførsler inden for EU, osv.) og, når disse oplysninger er tilgængelige, data om udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der gennemføres i andre medlemsstater

a)  alle oplysninger om anvendelsen af kontrol, herunder data om tilladelser (antal, værdi og typer af tilladelser og de pågældende bestemmelsessteder, antal brugere af generelle og globale tilladelser, antal operatører med et internt program til sikring af overholdelse (ICP), sagsbehandlingstid, volumen og værdi af den handel, der er omfattet af overførsler inden for EU, osv.) og, når disse oplysninger er tilgængelige, data om udførsel af produkter med dobbelt anvendelse, der gennemføres i andre medlemsstater

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  oplysninger vedrørende håndhævelse af kontrollen, herunder detaljer vedrørende eksportører, der er blevet frataget retten til at anvende generelle nationale udførselstilladelser eller EU-udførselstilladelser 1, indberetninger om krænkelser, beslaglæggelser og anvendelsen af andre sanktioner

b)  alle oplysninger vedrørende håndhævelse af kontrollen, herunder detaljer vedrørende eksportører, der er blevet frataget retten til at anvende generelle nationale udførselstilladelser eller EU-udførselstilladelser 1, eventuelle indberetninger om krænkelser, beslaglæggelser og anvendelsen af andre sanktioner

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  oplysninger om følsomme slutbrugere, aktører, der er involveret i mistænkelige indkøbsaktiviteter og, hvis der findes sådanne oplysninger, anvendte ruter.

c)  alle oplysninger om følsomme slutbrugere, aktører, der er involveret i mistænkelige indkøbsaktiviteter og, hvis der findes sådanne oplysninger, anvendte ruter.

Begrundelse

Nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik. Dette ændringsforslag svarer til ændringsforslagene til artikel 20, stk. 2, litra a) og b).

Ændringsforslag     36

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen og Rådet skal, når det er hensigtsmæssigt, komme med vejledning og/eller henstillinger om bedste praksis med hensyn til de spørgsmål, der er omhandlet i denne forordning, for således at sikre en effektiv EU-udførselskontrol og en konsekvent gennemførelse heraf. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal også, når det er hensigtsmæssigt, give supplerende vejledning til eksportører, mæglere og transitoperatører, der har hjemsted eller er hjemmehørende i den pågældende medlemsstat.

1.  Kommissionen og Rådet skal, når det er hensigtsmæssigt, komme med vejledning og/eller henstillinger om bedste praksis med hensyn til de spørgsmål, der er omhandlet i denne forordning, for således at sikre en effektiv EU-udførselskontrol og en konsekvent gennemførelse heraf. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal også, når det er hensigtsmæssigt, give supplerende vejledning til eksportører, særligt SMV'er, mæglere og transitoperatører, der har hjemsted eller er hjemmehørende i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag     37

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder skal, når det er hensigtsmæssigt, opretholde regelmæssig og gensidig udveksling af oplysninger med tredjelande.

1.  Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder skal, når det er hensigtsmæssigt, opretholde regelmæssig og gensidig udveksling af oplysninger med tredjelande, herunder i forbindelse med dialogen om produkter med dobbelt anvendelse, der er indeholdt i Unionens partnerskabs- og samarbejdsaftaler og strategiske partnerskabsaftaler.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning)

Referencer

COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)

Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

6.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

  Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

6.10.2016

Ordfører for udtalelse

  Dato for valg

Marietje Schaake

23.1.2017

Dato for vedtagelse

30.5.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

10

6

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

10

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

Referencer

COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)

Dato for forelæggelse for EP

28.9.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

  Dato for vedtagelse

INTA

6.10.2016

 

 

 

Committees asked for opinions

  Dato for vedtagelse

AFET

6.10.2016

 

 

 

Ordførere

  Dato for valg

Klaus Buchner

12.10.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

28.2.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Dato for vedtagelse

23.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

1

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Reimer Böge, Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Merja Kyllönen, Marco Zullo

Dato for indgivelse

8.12.2017

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

34

+

ALDE

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch

ECR

Bolesław G. Piecha, Emma McClarkin, Jan Zahradil, Joachim Starbatty

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Merja Kyllönen

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Alessia Maria Mosca, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Maria Arena, Nicola Danti

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Klaus Buchner

1

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

2

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller