ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση)

19.12.2017 - (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)) - ***I

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Klaus Buchner
(Αναδιατύπωση – άρθρο 104 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2016/0295(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0390/2017

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση)

(COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0616),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0393/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων[1],

–  έχοντας υπόψη την από 27 Μαρτίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0390/2017),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Ένα κοινό σύστημα αποτελεσματικών ελέγχων κατά την εξαγωγή των ειδών διπλής χρήσης είναι συνεπώς αναγκαίο προκειμένου επίσης να τηρούνται οι διεθνείς υποχρεώσεις και ευθύνες των κρατών μελών και της Ένωσης , ειδικότερα όσον αφορά τη μη διάδοση

(3)  Ένα κοινό σύστημα αποτελεσματικών ελέγχων κατά την εξαγωγή των ειδών διπλής χρήσης είναι συνεπώς αναγκαίο προκειμένου επίσης να τηρούνται οι διεθνείς υποχρεώσεις και ευθύνες των κρατών μελών και της Ένωσης, ειδικότερα όσον αφορά τη μη διάδοση και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή αυτής της προσθήκης είναι απαραίτητη και συνάδει με την εισαγωγή του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Λαμβανομένης υπόψη της εμφάνισης νέων κατηγοριών ειδών διπλής χρήσης, και ως απάντηση στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και σε ενδείξεις πως ορισμένες τεχνολογίες κυβερνοεπιτήρησης που έχουν εξαχθεί από την Ένωση έχουν αποτελέσει αντικείμενο κακής χρήσης από πρόσωπα που συνέργησαν ή ευθύνονται για την καθοδήγηση ή τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου υπό συνθήκες ένοπλης σύρραξης ή καταπίεσης στο εσωτερικό μιας χώρας, είναι σκόπιμη η επιβολή ελέγχων στην εξαγωγή τέτοιων τεχνολογιών ώστε να προστατευθεί η δημόσια ασφάλεια αλλά και η δημόσια ηθική. Τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια της αναλογικότητας. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την εξαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για νόμιμους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής του νόμου και της έρευνας πάνω στην ασφάλεια του διαδικτύου. Η Επιτροπή, σε στενή διαβούλευση με τα κράτη μέλη και με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές προς υποστήριξη της εφαρμογής των ελέγχων αυτών στην πράξη.

(5)  Ορισμένα είδη κυβερνοεπιτήρησης έχουν αναδειχθεί ως μια νέα κατηγορία ειδών διπλής χρήσης τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για να παραβιαστούν απευθείας ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, μέσω της παρακολούθησης ή της διαρροής δεδομένων χωρίς προηγούμενη συγκεκριμένη, ενημερωμένη και σαφή συγκατάθεση από τον ιδιοκτήτη των δεδομένων και/ή μέσω της αχρήστευσης ή της φθοράς του στοχευόμενου συστήματος. Ως απάντηση στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και βάσει αποδείξεων πως ορισμένα είδη κυβερνοεπιτήρησης έχουν αποτελέσει αντικείμενο κακής χρήσης από πρόσωπα που συνέργησαν ή ευθύνονται για την καθοδήγηση ή τη διάπραξη παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε χώρες όπου έχουν διαπιστωθεί τέτοιες παραβιάσεις, είναι σκόπιμη η επιβολή ελέγχων στην εξαγωγή αυτών των ειδών. Οι έλεγχοι θα πρέπει να βασίζονται σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια. Τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια του αναγκαίου και του αναλογικού. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την εξαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για νόμιμους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων της επιβολής του νόμου και της έρευνας σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και διαδικτύου για κατόπιν αδείας δοκιμή ή για την προστασία των συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών. Η Επιτροπή, σε στενή διαβούλευση με τα κράτη μέλη και με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές προς υποστήριξη της εφαρμογής των ελέγχων αυτών στην πράξη αμέσως με την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρονται σε καταστάσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο 2, Τμήμα 2, παράγραφο 2.6 των οδηγιών χρήσης της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 20 Ιουλίου 2015.

 

_______________________

 

Κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού (ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ως εκ τούτου, είναι επίσης σκόπιμη η αναθεώρηση του ορισμού των ειδών διπλής χρήσης, καθώς και η προσθήκη ενός ορισμού για την τεχνολογία κυβερνοεπιτήρησης. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί το γεγονός ότι τα κριτήρια αξιολόγησης για τον έλεγχο των εξαγωγών των ειδών διπλής χρήσης περιλαμβάνουν ζητήματα σχετικά με ενδεχόμενη κακή χρήση των ειδών αυτών στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων ή παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων.

(6)  Ως εκ τούτου, είναι επίσης σκόπιμη η προσθήκη ενός ορισμού για τα είδη κυβερνοεπιτήρησης. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί το γεγονός ότι τα κριτήρια αξιολόγησης για τον έλεγχο των εξαγωγών των ειδών κυβερνοεπιτήρησης λαμβάνουν υπόψη τον άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο των ειδών αυτών στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αντικατοπτρίζεται στις οδηγίες χρήσης της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ. Θα πρέπει να συγκροτηθεί μια τεχνική ομάδα εργασίας για τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM). Επιπλέον, μια ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να συσταθεί στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής ομάδας εργασίας. Τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν και να είναι εύκολα προσβάσιμα.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Με σκοπό να προσδιοριστεί το τι είναι η τεχνολογία κυβερνοεπιτήρησης, τα είδη που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό υποκλοπής τηλεπικοινωνιών, το λογισμικό εισβολής, τα κέντρα παρακολούθησης, τα νόμιμα συστήματα υποκλοπής και τα συστήματα διατήρησης δεδομένων που συνδέονται με τέτοια συστήματα υποκλοπής, τις συσκευές αποκωδικοποίησης της κρυπτοθέτησης, ανάκτησης σκληρών δίσκων, παράκαμψης κωδικών πρόσβασης και ανάλυσης βιομετρικών δεδομένων, όπως και τα συστήματα επιτήρησης δικτύων IP.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι σκόπιμο να γίνεται αναφορά στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, της 23ης Μαρτίου 2017, στις κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα: εφαρμογή του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «προστασία, σεβασμός και αποκατάσταση», της έκθεσης του Ειδικού Εισηγητή για το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα της 24ης Μαρτίου 2017, της έκθεσης του Ειδικού Εισηγητή για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας της 21ης Φεβρουαρίου 2017, και της απόφασης της 4ης Δεκεμβρίου 2015·του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Ζαχάρωφ κατά Ρωσίας

Αιτιολόγηση

Αυτή η νέα αιτιολογική σκέψη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις αιτιολογικές σκέψεις 5 και 6. Για περαιτέρω καθοδήγηση, θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε σχετικές διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε αποφάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στο δικαίωμα στη ιδιωτικότητα στην ψηφιακή εποχή.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων) υποχρεώνει τους υπεύθυνους της επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία στον τομέα της προστασίας των δεδομένων να εφαρμόζουν τεχνικά μέτρα για να διασφαλίζουν το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων επεξεργασίας, μεταξύ άλλων με κρυπτοθέτηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεδομένου ότι ο εν λόγω κανονισμός ορίζει ότι εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα από το κατά πόσο η επεξεργασία πραγματοποιείται εντός της Ένωσης, η Ένωση έχει ισχυρό κίνητρο να αφαιρέσει τα είδη κρυπτογράφησης από τον κατάλογο ελέγχου προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο πλαίσιο αυτό. Επιπλέον, το τρέχον επίπεδο ελέγχου στην κρυπτοθέτηση αντιφάσκει με το ότι η κρυπτοθέτηση αποτελεί ζωτικό μέσο για να προστατεύουν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις τα δεδομένα τους από εγκληματίες και άλλους κακόβουλους παράγοντες, να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση σε υπηρεσίες καίριας σημασίας για τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και να επιτευχθούν ασφαλείς επικοινωνίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και της ελευθερίας της έκφρασης, ιδίως για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

_______________________

 

Κανονισμός (EΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Το πεδίο εφαρμογής των λεγόμενων «γενικών ελέγχων», οι οποίοι ισχύουν για όλα τα μη απαριθμούμενα είδη διπλής χρήσης υπό ορισμένες περιστάσεις, θα πρέπει να διευκρινιστεί και να εναρμονιστεί και θα πρέπει να καλύπτει τον κίνδυνο τρομοκρατικών πράξεων και παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Με ενδεδειγμένες διαβουλεύσεις και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους γενικούς ελέγχους θα πρέπει να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή των ελέγχων σε ολόκληρη την Ένωση. Στοχευμένοι γενικοί έλεγχοι θα πρέπει να επίσης να εφαρμόζονται, υπό ορισμένες περιστάσεις, και στις εξαγωγές τεχνολογίας κυβερνοεπιτήρησης.

(9)  Το πεδίο εφαρμογής των λεγόμενων «γενικών ελέγχων», οι οποίοι ισχύουν για όλα τα μη απαριθμούμενα είδη κυβερνοεπιτήρησης υπό ορισμένες περιστάσεις, θα πρέπει να διευκρινιστεί και να εναρμονιστεί. Με ενδεδειγμένες διαβουλεύσεις και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους γενικούς ελέγχους θα πρέπει να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή των ελέγχων σε ολόκληρη την Ένωση. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να περιλαμβάνει στήριξη για την ανάπτυξη μιας δημόσιας βάσης δεδομένων και τη συλλογή πληροφοριών από τον ιδιωτικό τομέα, δημόσιους οργανισμούς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Ο ορισμός της έννοιας του μεσίτη θα πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να αποφεύγεται η καταστρατήγηση των ελέγχων στην παροχή υπηρεσιών μεσιτείας από πρόσωπα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ένωσης. Οι έλεγχοι στην παροχή υπηρεσιών μεσιτείας θα πρέπει να εναρμονιστούν έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή τους σε ολόκληρη την Ένωση και θα πρέπει να εφαρμόζονται και αυτοί με στόχο την αποτροπή τρομοκρατικών πράξεων και παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

(10)  Ο ορισμός της έννοιας του μεσίτη θα πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να αποφεύγεται η καταστρατήγηση των ελέγχων στην παροχή υπηρεσιών μεσιτείας από πρόσωπα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ένωσης. Οι έλεγχοι στην παροχή υπηρεσιών μεσιτείας θα πρέπει να εναρμονιστούν έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή τους σε ολόκληρη την Ένωση και θα πρέπει να εφαρμόζονται και αυτοί με στόχο την αποτροπή παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Με την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, διευκρινίστηκε ότι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας που περιλαμβάνουν διασυνοριακές μετακινήσεις εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν οι έλεγχοι που ισχύουν για τις υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας και να προστεθεί ένας ορισμός των υπηρεσιών αυτών. Για λόγους αποτελεσματικότητας και συνέπειας, οι έλεγχοι στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας θα πρέπει να εναρμονιστούν και να εφαρμόζονται και αυτοί με στόχο την αποτροπή τρομοκρατικών πράξεων και παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

(11)  Με την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, διευκρινίστηκε ότι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας που περιλαμβάνουν διασυνοριακές μετακινήσεις εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν οι έλεγχοι που ισχύουν για τις υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας και να προστεθεί ένας ορισμός των υπηρεσιών αυτών. Για λόγους αποτελεσματικότητας και συνέπειας, οι έλεγχοι πριν από την παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας θα πρέπει να εναρμονιστούν και να εφαρμόζονται και αυτοί με στόχο την αποτροπή παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 προβλέπει τη δυνατότητα των αρχών των κρατών μελών να απαγορεύουν κατά περίπτωση τη διαμετακόμιση μη κοινοτικών ειδών διπλής χρήσης, εφόσον έχουν εύλογες υπόνοιες, βάσει πληροφοριών τους ή από άλλες πηγές, ότι τα είδη προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής ή των φορέων τους. Για λόγους αποτελεσματικότητας και συνέπειας, οι έλεγχοι διαμετακόμισης θα πρέπει να εναρμονιστούν και να εφαρμόζονται και αυτοί με στόχο την αποτροπή τρομοκρατικών πράξεων και παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

(12)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 προβλέπει τη δυνατότητα των αρχών των κρατών μελών να απαγορεύουν κατά περίπτωση τη διαμετακόμιση μη κοινοτικών ειδών διπλής χρήσης, εφόσον έχουν εύλογες υπόνοιες, βάσει πληροφοριών τους ή από άλλες πηγές, ότι τα είδη προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής ή των φορέων τους. Για λόγους αποτελεσματικότητας και συνέπειας, οι έλεγχοι διαμετακόμισης θα πρέπει να εναρμονιστούν και να εφαρμόζονται και αυτοί με στόχο την αποτροπή παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Μολονότι οι εθνικές αρχές φέρουν την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την παροχή ειδικών, γενικών και εθνικών αδειών εξαγωγής, ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών ΕΕ συνεπάγεται ότι οι οικονομικοί φορείς που προτίθενται να εξάγουν είδη υπαγόμενα στον παρόντα κανονισμό, ασκούν τη δέουσα επιμέλεια, όπως ορίζεται, μεταξύ άλλων, στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια στην υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, και στις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Θα πρέπει να θεσπιστεί μια τυπική απαίτηση συμμόρφωσης, με τη μορφή «εσωτερικών προγραμμάτων συμμόρφωσης», προκειμένου να βοηθηθεί η εξίσωση των όρων ανταγωνισμού μεταξύ των εξαγωγέων και να ενισχυθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των ελέγχων. Για λόγους αναλογικότητας, αυτή η απαίτηση θα πρέπει να ισχύει για ειδικές μεθόδους ελέγχου με τη μορφή συνολικών αδειών και ορισμένων γενικών αδειών εξαγωγής.

(14)  Θα πρέπει να θεσπιστεί μια τυπική απαίτηση, ορισμός και περιγραφή της συμμόρφωσης, με τη μορφή «εσωτερικών προγραμμάτων συμμόρφωσης», όπως και μια δυνατότητα πιστοποίησης με σκοπό τη δημιουργία κινήτρων στη διαδικασία αδειοδότησης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, προκειμένου να βοηθηθεί η εξίσωση των όρων ανταγωνισμού μεταξύ των εξαγωγέων και να ενισχυθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των ελέγχων. Για λόγους αναλογικότητας, αυτή η απαίτηση θα πρέπει να ισχύει για ειδικές μεθόδους ελέγχου με τη μορφή συνολικών αδειών και ορισμένων γενικών αδειών εξαγωγής.

Αιτιολόγηση

Και οι εταιρείες χρειάζονται νομική σαφήνεια όσον αφορά την υποχρέωσή τους να έχουν εσωτερικό πρόγραμμα συμμόρφωσης. Εάν οι εταιρείες έχουν πιστοποιήσει το ICP τους, θα πρέπει τότε να εξασφαλίζουν κίνητρα στη διαδικασία αδειοδότησης από τις εθνικές αρμόδιες αρχές (μικρότερη προθεσμία για παράδειγμα).

Τροπολογία     13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Θα πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετες γενικές άδειες εξαγωγής από την Ένωση προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος για τις εταιρείες και τις αρχές ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται το αρμόζον επίπεδο ελέγχου των σχετικών ειδών προς τους σχετικούς προορισμούς. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν συνολικές άδειες για μεγάλα έργα, προκειμένου να προσαρμοστούν οι προϋποθέσεις αδειοδότησης στις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου.

(15)  Θα πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετες γενικές άδειες εξαγωγής από την Ένωση προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος για τις εταιρείες, ιδίως τις μικρές και μεσαίες, και τις αρχές ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται το αρμόζον επίπεδο ελέγχου των σχετικών ειδών προς τους σχετικούς προορισμούς. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν συνολικές άδειες για μεγάλα έργα, προκειμένου να προσαρμοστούν οι προϋποθέσεις αδειοδότησης στις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Λαμβανομένων υπόψη των αλματωδών τεχνολογικών εξελίξεων, είναι σκόπιμο να θεσπίσει η Ένωση ελέγχους σε ορισμένους τύπους τεχνολογιών κυβερνοεπιτήρησης βάσει ενός μονομερούς καταλόγου, στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι. Δεδομένης της σημασίας του πολυμερούς συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, το τμήμα Β του παραρτήματος Ι θα πρέπει να έχει πεδίο εφαρμογής περιορισμένο στις τεχνολογίες κυβερνοεπιτήρησης και να μην περιέχει επικαλύψεις με το τμήμα Α του παραρτήματος Ι.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται άρρηκτα με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού όπως προτείνεται από την Επιτροπή στην αναδιατύπωση.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Οι αποφάσεις για την ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών διπλής χρήσης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών στο τμήμα Α του παραρτήματος I θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη ως συμβαλλόμενα μέρη των οικείων διεθνών καθεστώτων μη διάδοσης και των συμφωνιών ελέγχου των εξαγωγών ή με την κύρωση των οικείων διεθνών συνθηκών. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών διπλής χρήσης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι, όπως οι τεχνολογίες κυβερνοεπιτήρησης, θα πρέπει να λαμβάνονται με συνεκτίμηση των κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιάζουν αυτά τα είδη ως προς τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή των ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας της Ένωσης και των κρατών μελών της. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών διπλής χρήσης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών στο τμήμα Β του παραρτήματος IV θα πρέπει να λαμβάνονται με συνεκτίμηση των συμφερόντων δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας των κρατών μελών, βάσει του άρθρου 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση των κοινών καταλόγων ειδών και προορισμών που παρατίθενται στα τμήματα Α έως Ι του παραρτήματος ΙΙ θα πρέπει να λαμβάνονται με συνεκτίμηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό.

(17)  Οι αποφάσεις για την ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών διπλής χρήσης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών στο τμήμα Α του παραρτήματος I θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη ως συμβαλλόμενα μέρη των οικείων διεθνών καθεστώτων μη διάδοσης και των συμφωνιών ελέγχου των εξαγωγών ή με την κύρωση των οικείων διεθνών συνθηκών. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών κυβερνοεπιτήρησης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι θα πρέπει να λαμβάνονται με συνεκτίμηση των κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιάζουν αυτά τα είδη ως προς τη χρήση τους για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε χώρες όπου έχουν διαπιστωθεί τέτοιες παραβιάσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, ή με συνεκτίμηση των ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας της Ένωσης και των κρατών μελών της. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών διπλής χρήσης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών στο τμήμα Β του παραρτήματος IV θα πρέπει να λαμβάνονται με συνεκτίμηση των συμφερόντων δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας των κρατών μελών, βάσει του άρθρου 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση των κοινών καταλόγων ειδών και προορισμών που παρατίθενται στα τμήματα Α έως Ι του παραρτήματος ΙΙ θα πρέπει να λαμβάνονται με συνεκτίμηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό. Οι αποφάσεις για την απάλειψη ολόκληρων υποκατηγοριών περί κρυπτογράφησης και κρυπτοθέτησης, όπως στην κατηγορία 5 του τμήματος Α του παραρτήματος Ι ή στο τμήμα Ι του παραρτήματος ΙΙ θα πρέπει να ληφθούν σε συνάρτηση με τη σύσταση του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ της 27ης Μαρτίου 1997 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές στην πολιτική της κρυπτογράφησης·

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Για να καταστεί δυνατή η ταχεία αντίδραση της Ένωσης στις μεταβαλλόμενες περιστάσεις σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ευαισθησίας των εξαγωγών που πραγματοποιούνται με βάση γενικές άδειες εξαγωγής της Ένωσης, αλλά και στις τεχνολογικές και εμπορικές εξελίξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις τροποποίησης του τμήματος Α του παραρτήματος Ι, του παραρτήματος ΙΙ και του τμήματος Β του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(18)  Για να καταστεί δυνατή η ταχεία αντίδραση της Ένωσης στις μεταβαλλόμενες περιστάσεις σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ευαισθησίας των εξαγωγών που πραγματοποιούνται με βάση γενικές άδειες εξαγωγής της Ένωσης, αλλά και στις τεχνολογικές και εμπορικές εξελίξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις τροποποίησης των τμημάτων Α και Β του παραρτήματος Ι, του παραρτήματος ΙΙ και του τμήματος Β του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Αιτιολόγηση

Το τμήμα Β του Παραρτήματος Ι θα πρέπει επίσης να μπορεί να τροποποιείται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία     17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Ο κίνδυνος κυβερνοκλοπής και επανεξαγωγής σε τρίτες χώρες, όπως αναφέρεται στην Κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, επιβάλλει την ανάγκη ενίσχυσης των διατάξεων για τα είδη διπλής χρήσης.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία αναγκαία για την εσωτερική συνοχή του κειμένου, δεδομένου ότι η παρούσα αιτιολογική σκέψη εκθέτει τους λόγους που δικαιολογούν την προσθήκη του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο στ α).

Τροπολογία     18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Σύμφωνα με και εντός των ορίων του άρθρου 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρις ότου υπάρξει μεγαλύτερος βαθμός εναρμόνισης, τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να διενεργούν ελέγχους επί μεταφορών ορισμένων ειδών διπλής χρήσης, εντός της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίσουν τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια. Για λόγους αναλογικότητας, οι έλεγχοι στις μεταφορές ειδών διπλής χρήσης εντός της Ένωσης θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο φόρτος για τις επιχειρήσεις και τις αρχές. Επιπλέον, ο κατάλογος ειδών που υπόκεινται σε ελέγχους επί των μεταφορών εντός της Ένωσης, στο τμήμα Β του παραρτήματος IV, θα πρέπει να επανεξετάζεται κατά περιόδους ενόψει των τεχνολογικών και εμπορικών εξελίξεων και σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ευαισθησίας των μεταφορών .

(21)  Σύμφωνα με και εντός των ορίων του άρθρου 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρις ότου υπάρξει μεγαλύτερος βαθμός εναρμόνισης, τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να διενεργούν ελέγχους επί μεταφορών ορισμένων ειδών διπλής χρήσης, εντός της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίσουν τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια. Για λόγους αναλογικότητας, οι έλεγχοι στις μεταφορές ειδών διπλής χρήσης εντός της Ένωσης θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο φόρτος για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες, και τις αρχές. Επιπλέον, ο κατάλογος ειδών που υπόκεινται σε ελέγχους επί των μεταφορών εντός της Ένωσης, στο τμήμα Β του παραρτήματος IV, θα πρέπει να επανεξετάζεται κατά περιόδους ενόψει των τεχνολογικών και εμπορικών εξελίξεων και σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ευαισθησίας των μεταφορών .

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της λογοδοσίας και του δημόσιου ελέγχου των δραστηριοτήτων ελέγχου των εξαγωγών, θα πρέπει τα κράτη μέλη να δημοσιοποιούν όλα τα σχετικά δεδομένα αδειοδότησης.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Η προσέγγιση με τον ιδιωτικό τομέα και η διαφάνεια είναι θεμελιώδη στοιχεία για ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων εξαγωγών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθεί η συνεχής κατάρτιση υλικού καθοδήγησης για την υποστήριξη της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς και η δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση των ελέγχων, σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική.

(25)  Η προσέγγιση με τον ιδιωτικό τομέα, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και η διαφάνεια είναι θεμελιώδη στοιχεία για ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων εξαγωγών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθεί η συνεχής κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών για την υποστήριξη της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς και η δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση των ελέγχων, σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική. Δεδομένης της σημασίας των κατευθυντήριων γραμμών για την ερμηνεία ορισμένων στοιχείων του παρόντος κανονισμού, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν όταν τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Θα πρέπει οι ορισμοί του παρόντος κανονισμού να είναι σύμφωνοι με τους ορισμούς του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται άρρηκτα με το άρθρο 2 (ορισμοί), το οποίο αποτελεί μέρος των στοιχείων που τροποποιούνται στην αναδιατύπωση, καθώς και με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στο εν λόγω άρθρο του κανονισμού για τα είδη διπλής χρήσης.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ορίζει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Είναι επίσης σκόπιμο να θεσπιστούν διατάξεις που να αφορούν ειδικά τις περιπτώσεις παράνομης διακίνησης ειδών διπλής χρήσης, προκειμένου να υποστηριχθεί η αποτελεσματική επιβολή των ελέγχων.

(27)  Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ορίζει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Η δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για τους εξαγωγείς της Ένωσης θα πρέπει να ενισχυθεί. Συνεπώς, οι ποινές για παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι παρόμοιες ως προς τη φύση τους και τα αποτελέσματά τους σε όλα τα κράτη μέλη. Είναι επίσης σκόπιμο να θεσπιστούν διατάξεις που να αφορούν ειδικά τις περιπτώσεις παράνομης διακίνησης ειδών διπλής χρήσης, προκειμένου να υποστηριχθεί η αποτελεσματική επιβολή των ελέγχων.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Οι έλεγχοι εξαγωγών έχουν επιπτώσεις στη διεθνή ασφάλεια και το εμπόριο με τρίτες χώρες και, συνεπώς, είναι σκόπιμο να αναπτυχθεί διάλογος και συνεργασία με τρίτες χώρες ώστε να ενισχυθεί η εξίσωση των όρων ανταγωνισμού και να βελτιωθεί η διεθνής ασφάλεια.

(29)  Οι έλεγχοι εξαγωγών έχουν επιπτώσεις στη διεθνή ασφάλεια και το εμπόριο με τρίτες χώρες και, συνεπώς, είναι σκόπιμο να αναπτυχθεί διάλογος και συνεργασία με τρίτες χώρες ώστε να ενισχυθεί η εξίσωση των όρων ανταγωνισμού, να προαχθεί η προς τα πάνω σύγκλιση και να βελτιωθεί η διεθνής ασφάλεια. Για την προώθηση των ανωτέρω στόχων, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε στενή συνεργασία με την ΕΥΕΔ, να συμμετέχουν προορατικά στα σχετικά διεθνή φόρα, συμπεριλαμβανομένου του Διακανονισμού του Wassenaar, προκειμένου ο κατάλογος ειδών κυβερνοεπιτήρησης που παρατίθεται στο παράρτημα I τμήμα Β να οριστεί ως διεθνές πρότυπο. Επιπλέον, η βοήθεια σε τρίτες χώρες όσον αφορά την ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης και την οικοδόμηση των κατάλληλων διοικητικών ικανοτήτων θα πρέπει να ενισχυθεί και να διευρυνθεί, ιδίως σε ό,τι αφορά τα τελωνεία.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται κυρίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως την επιχειρηματική ελευθερία,

(31)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται κυρίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α)  είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων και των φορέων αυτών, συμπεριλαμβανομένων όλων των αγαθών που μπορούν να χρησιμοποιούνται και για μη εκρηκτικές χρήσεις και για να στηρίζεται παντοιοτρόπως η κατασκευή πυρηνικών όπλων ή άλλων εκρηκτικών πυρηνικών μηχανισμών·

(α)  παραδοσιακά είδη διπλής χρήσης που είναι είδη, συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών και του υλικού εξοπλισμού, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων και των φορέων αυτών, συμπεριλαμβανομένων όλων των αγαθών που μπορούν να χρησιμοποιούνται και για μη εκρηκτικές χρήσεις και για να στηρίζεται παντοιοτρόπως η κατασκευή πυρηνικών όπλων ή άλλων εκρηκτικών πυρηνικών μηχανισμών·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β)  τεχνολογία κυβερνοεπιτήρησης η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή μπορεί να συνιστά απειλή για τη διεθνή ασφάλεια ή τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ένωσης και των κρατών μελών της·

(β)  είδη κυβερνοεπιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων του υλικού εξοπλισμού, του λογισμικού και της τεχνολογίας, που είναι ειδικά σχεδιασμένα για να επιτρέπουν την κρυφή εισβολή σε συστήματα πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών και/ή την παρακολούθηση, λαθραία εξαγωγή, απόσπαση, συλλογή και ανάλυση δεδομένων και/ή την αχρήστευση ή φθορά του στοχευόμενου συστήματος, χωρίς ειδική, ενημερωμένη και σαφή συγκατάθεση από τον ιδιοκτήτη των δεδομένων, και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σύνδεση με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου και στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, ή τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή που μπορεί να συνιστούν απειλή για τη διεθνή ασφάλεια ή τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ένωσης και των μελών της. εξαιρείται η έρευνα σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και ICT, με σκοπό την κατόπιν αδείας διενέργεια δοκιμών ή την προστασία των συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  «τελικός χρήστης», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα που είναι ο τελικός αποδέκτης ενός είδους διπλής χρήσης·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

13.  «άδεια μεγάλου έργου», συνολική άδεια εξαγωγής που χορηγείται σε έναν συγκεκριμένο εξαγωγέα, αφορά έναν τύπο ή κατηγορία είδους διπλής χρήσης και μπορεί να ισχύει για εξαγωγές προς έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τελικούς χρήστες σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες τρίτες χώρες για τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου έργου, η υλοποίηση του οποίου υπερβαίνει το ένα έτος·

13.  «άδεια μεγάλου έργου», συνολική άδεια εξαγωγής που χορηγείται σε έναν συγκεκριμένο εξαγωγέα, αφορά έναν τύπο ή κατηγορία είδους διπλής χρήσης και μπορεί να ισχύει για εξαγωγές προς έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τελικούς χρήστες σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες τρίτες χώρες για ένα συγκεκριμένο έργο· έχει ισχύ από ένα έως τέσσερα έτη, εξαιρέσει δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων οφειλόμενων στη διάρκεια του έργου, και μπορεί να ανανεώνεται από την αρμόδια αρχή·

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

22.  «εσωτερικό πρόγραμμα συμμόρφωσης», αποτελεσματικά, κατάλληλα και αναλογικά μέσα και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, της υλοποίησης και της τήρησης τυποποιημένων πολιτικών, διαδικασιών, προτύπων συμπεριφοράς και μέτρων διασφάλισης της επιχειρησιακής συμμόρφωσης, που αναπτύσσονται από τους εξαγωγείς προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις και με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αδειών που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό.

22.  «εσωτερικό πρόγραμμα συμμόρφωσης» (ICP), αποτελεσματικά, κατάλληλα και αναλογικά μέσα και διαδικασίες, (προσέγγιση βάσει κινδύνου) συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, της υλοποίησης και της τήρησης τυποποιημένων πολιτικών, διαδικασιών, προτύπων συμπεριφοράς και μέτρων διασφάλισης της επιχειρησιακής συμμόρφωσης, που αναπτύσσονται από τους εξαγωγείς προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις και με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αδειών που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό. Ο εξαγωγέας έχει τη δυνατότητα, σε εθελοντική βάση, να ζητήσει τη δωρεάν πιστοποίηση του ICP του από τις αρμόδιες αρχές βάσει ενός ICP αναφοράς εκδιδόμενου από την Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλίσει κίνητρα στη διαδικασία αδειοδότησης από τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

Αιτιολόγηση

Και οι εταιρείες χρειάζονται νομική σαφήνεια όσον αφορά την υποχρέωσή τους να έχουν εσωτερικό πρόγραμμα συμμόρφωσης. Εάν οι εταιρείες έχουν πιστοποιήσει το ICP τους, θα πρέπει τότε να εξασφαλίζουν κίνητρα στη διαδικασία αδειοδότησης από τις εθνικές αρμόδιες αρχές (μικρότερη προθεσμία για παράδειγμα).

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

23.  «τρομοκρατική πράξη», κάθε τρομοκρατική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 3 της κοινής θέσεως 2001/931/ΚΕΠΠΑ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα εμπορεύματα διπλής χρήσης είναι εν γένει άκρως προηγμένα είδη μη ευρέως διαθέσιμα. Όμως, τα αναγκαία συστατικά π.χ. για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών προς χρήση σε τρομοκρατικές ενέργειες είναι ευρέως διαθέσιμα σε καταστήματα λιανικής και δεν απαιτούν διασυνοριακή μεταφορά εμπορευμάτων. Το σημαντικότερο, η ΕΕ διαθέτει ήδη νομικά μέσα για το εμπόριο που προσφέρει όφελος σε στοιχεία συνδεόμενα με την τρομοκρατία. Η κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, προβλέπει περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που απαριθμούνται στο παράρτημά του ως εμπλεκόμενα/ες σε τρομοκρατικές πράξεις. Το εμπόριο με αυτά τα στοιχεία απαγορεύεται, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 και (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου. Επί πλέον, η διατύπωση αυτού του ελέγχου τελικής χρήσης είναι αρκετά ασαφής. Συνεπώς, είναι περιττή και άτοπη η προσθήκη της τρομοκρατίας στους ελέγχους εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης και στην πράξη θα μπορούσε να είναι και αντιπαραγωγική στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, δημιουργώντας ανασφάλεια δικαίου και σύγχυση.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

23α.  «δέουσα επιμέλεια», η διαδικασία με την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να προσδιορίζουν, να αποτρέπουν, να μετριάζουν και να αιτιολογούν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις πραγματικές και τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις τους ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου·

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου ορισμού της «δέουσας επιμέλειας» είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το άρθρο 4 παράγραφος 2.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ)  για χρήση από πρόσωπα που συνέργησαν ή ευθύνονται για την καθοδήγηση ή τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου υπό συνθήκες ένοπλης σύρραξης ή καταπίεσης στο εσωτερικό της χώρας προορισμού, όπως αυτά προσδιορίζονται από τους συναφείς δημόσιους διεθνείς οργανισμούς ή από τις ευρωπαϊκές ή εθνικές αρμόδιες αρχές, και όταν υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν χρήση αυτών ή άλλων παρόμοιων ειδών για την καθοδήγηση ή την πραγματοποίηση τέτοιων σοβαρών παραβιάσεων από τον προτεινόμενο τελικό χρήστη·

(δ)  σε ό,τι αφορά τα είδη κυβερνοεπιτήρησης, για χρήση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδεόμενα με παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε χώρες όπου σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ένωσης ή από εθνικές αρμόδιες αρχές, και υπάρχουν λόγοι υποψίας για χρήση αυτών ή άλλων παρόμοιων ειδών με σκοπό την καθοδήγηση ή την πραγματοποίηση τέτοιων παραβιάσεων από τον προτεινόμενο τελικό χρήστη·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε)  για χρήση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Die vorgeschlagene Erweiterung der catch all-Klausel ist unverhältnismäßig und nicht zielgerichtet, da sie auf vagen, undefinierten Begriffen basiert und in der vorliegenden Form von den handelnden Unternehmen nur schwer korrekt handhabbar ist. Sie schafft erhebliche Rechtsunsicherheit und die Gefahr einer Kriminalisierung der Wirtschaft, da die Verletzung von Melde- und Genehmigungspflichten iZm der Dual Use-Regelung gerichtlichen Strafdrohungen unterliegt. Der Entwurf belastet europäische Ausführer mit einem hohen zusätzlichen Prüfaufwand, der gerade für KMUs in der Praxis kaum leistbar sein dürfte, da diese kleineren und mittleren Unternehmen in der Regel nicht über die notwendige personelle Ausstattung verfügen.Um sich dennoch abzusichern, werden die Unternehmen gezwungen sein, vor fast jeder Ausfuhr nicht gelisteter Güter vorsorglich um bescheidmäßige Feststellung der Genehmigungsfreiheit anzusuchen. Dies schafft eine enorme zusätzliche Bürokratie, nicht nur bei der Wirtschaft, sondern auch bei der Behörde. Dies verzögert die Ausfuhren und vermindert die internationale Wettbewerbsfähigkeit, da Nicht-EU-Mitbewerber wesentlich rascher und flexibler auf Bedürfnisse der Weltmärkte werden reagieren können. Es wird kritisch angemerkt, dass in der vorliegenden Fassung die Endverwendungskontrolle in Bezug auf Menschenrechte und Terrorismus nicht auf bestimmte konkret benannte Güter und Länder eingeschränkt wird. Vorhandene EU-Rechtsakte, wie die Liste der Güter zur internen Repression oder die Anti-Folterverordnung sind wesentlich besser zur Kontrolle von Gütern iZm Menschenrechtsverletzungen geeignet.Die Bekämpfung von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und Terrorismus sind außerdem staatliche/hoheitliche Aufgaben, die nicht primär der Verantwortung des einzelnen Unternehmens überlassen bleiben dürfen.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εάν ο εξαγωγέας , στο πλαίσιο της υποχρέωσής του να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια, γνωρίζει ότι τα είδη διπλής χρήσης που σκοπεύει να εξαγάγει και που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για κάποιαν από τις χρήσεις της παραγράφου 1, απευθύνει κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή, η οποία αποφασίζει κατά πόσον είναι σκόπιμο να απαιτηθεί άδεια εξαγωγής.

2.  Εάν ο εξαγωγέας , στο πλαίσιο της υποχρέωσής του να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια, λαμβάνει γνώση ότι τα μη απαριθμούμενα στο παράρτημα Ι είδη διπλής χρήσης που σκοπεύει να εξαγάγει μπορεί να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για κάποιαν από τις χρήσεις της παραγράφου 1, απευθύνει κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ή διαμένει, η οποία αποφασίζει κατά πόσον είναι σκόπιμο να απαιτηθεί άδεια εξαγωγής.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Άδειες εξαγωγής μη απαριθμούμενων ειδών χορηγούνται για συγκεκριμένα είδη και συγκεκριμένους τελικούς χρήστες. Οι άδειες χορηγούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας ή, στην περίπτωση που ο εξαγωγέας είναι πρόσωπο που διαμένει ή είναι εγκατεστημένο εκτός της Ένωσης, από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκονται τα είδη. Οι άδειες ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση. Οι άδειες ισχύουν για περίοδο ενός έτους και μπορούν να ανανεωθούν από την αρμόδια αρχή.

3.  Άδειες εξαγωγής μη απαριθμούμενων ειδών χορηγούνται για συγκεκριμένα είδη και συγκεκριμένους τελικούς χρήστες. Οι άδειες χορηγούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας ή, στην περίπτωση που ο εξαγωγέας είναι πρόσωπο που διαμένει ή είναι εγκατεστημένο εκτός της Ένωσης, από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκονται τα είδη. Οι άδειες ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση. Οι άδειες ισχύουν για περίοδο δύο ετών και μπορούν να ανανεωθούν από την αρμόδια αρχή.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν δεν υπάρξει αντίρρηση, θεωρείται ότι τα κράτη μέλη των οποίων ζητήθηκε η γνώμη δεν έχουν αντίρρηση και ότι θα επιβάλουν απαιτήσεις λήψης άδειας σε όλες τις «ουσιωδώς όμοιες συναλλαγές». Ενημερώνουν την τελωνειακή διοίκηση και τις άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές τους για τις απαιτήσεις λήψης άδειας .

Εάν δεν υπάρξει αντίρρηση, θεωρείται ότι τα κράτη μέλη των οποίων ζητήθηκε η γνώμη δεν έχουν αντίρρηση και ότι θα επιβάλουν απαιτήσεις λήψης άδειας σε όλες τις «ουσιωδώς όμοιες συναλλαγές», δηλαδή για είδη με ουσιωδώς όμοιες παραμέτρους ή τεχνικά χαρακτηριστικά για τον ίδιο τελικό χρήστη ή για τον ίδιο παραλήπτη. Ενημερώνουν την τελωνειακή διοίκηση και τις άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές τους για τις απαιτήσεις λήψης άδειας. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύντομη περιγραφή της υπόθεσης και αιτιολόγηση της απόφασης και επισημαίνει, κατά περίπτωση, τη νέα απαίτηση λήψης άδειας σε νέο τμήμα Ε του παραρτήματος ΙΙ.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν προβληθούν αντιρρήσεις από οποιοδήποτε κράτος μέλος του οποίου ζητήθηκε η γνώμη, η απαίτηση λήψης άδειας ανακαλείται εκτός εάν το κράτος μέλος που την επέβαλε θεωρεί ότι τυχόν εξαγωγές ενδέχεται να βλάψουν τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας του. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει να διατηρήσει την απαίτηση λήψης άδειας. Αυτό θα πρέπει να κοινοποιηθεί αμελλητί στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

Εάν προβληθούν αντιρρήσεις από τουλάχιστον τέσσερα κράτη μέλη αντιπροσωπεύοντα τουλάχιστον το 35 % του πληθυσμού της Ένωσης, η απαίτηση λήψης άδειας ανακαλείται εκτός εάν το κράτος μέλος που την επέβαλε θεωρεί ότι τυχόν εξαγωγές ενδέχεται να βλάψουν τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας του ή τις υποχρεώσεις του σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει να διατηρήσει την απαίτηση λήψης άδειας. Αυτό θα πρέπει να κοινοποιηθεί αμελλητί στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τηρούν ενημερωμένο κατάλογο με τις απαιτήσεις λήψης άδειας.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τηρούν ενημερωμένο κατάλογο με τις απαιτήσεις λήψης άδειας. Τα στοιχεία που περιέχονται στον εν λόγω κατάλογο περιλαμβάνονται στην έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 και το κοινό έχει πρόσβαση σε αυτά.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εάν ένας μεσίτης γνωρίζει ότι τα είδη διπλής χρήσης για τα οποία προτείνει μεσιτικές υπηρεσίες προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, πρέπει να απευθύνει κοινοποίηση προς την αρμόδια αρχή, η οποία αποφασίζει κατά πόσον είναι σκόπιμο να απαιτηθεί άδεια για τις συγκεκριμένες μεσιτικές υπηρεσίες.

2.  Εάν ένας μεσίτης γνωρίζει ότι τα είδη διπλής χρήσης για τα οποία προτείνει μεσιτικές υπηρεσίες προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, πρέπει να απευθύνει κοινοποίηση προς την αρμόδια αρχή, η οποία τότε απαιτεί άδεια για τις συγκεκριμένες μεσιτικές υπηρεσίες.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι παραδεκτή και αναγκαία δεδομένου ότι συνάδει με άλλες τροπολογίες σε τομείς που υπόκεινται σε αλλαγές στη διαδικασία αναδιατύπωσης. Όταν ένας μεσίτης κοινοποιεί στις αρχές αδειοδότησης τον κίνδυνο ένα είδος διπλής χρήσης να προορίζεται για χρήσεις που καλύπτονται από τους στοχευμένους ελέγχους τελικής χρήσης του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ), δεν αρκεί να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των αρχών αδειοδότησης να αποφασίσουν εάν πρέπει ή όχι να απαιτηθεί άδεια για τη μεσιτική υπηρεσία. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι, στις περιπτώσεις αυτές, η άδεια πρέπει να είναι αναγκαία, ιδίως δεδομένου ότι είναι πολύ πιθανή η άρνηση χορήγησης άδειας για τέτοιες περιπτώσεις.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Απαιτείται άδεια για την άμεση ή έμμεση παροχή τεχνικής βοήθειας σε σχέση με είδη διπλής χρήσης ή σε σχέση με την προμήθεια, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη χρήση ειδών διπλής χρήσης, εάν ο πάροχος τεχνικής βοήθειας έχει πληροφορηθεί από την αρμόδια αρχή ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4.

1.  Απαιτείται άδεια για την άμεση ή έμμεση παροχή τεχνικής βοήθειας σε σχέση με είδη διπλής χρήσης ή σε σχέση με την προμήθεια, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη χρήση ειδών διπλής χρήσης, εάν ο πάροχος τεχνικής βοήθειας έχει πληροφορηθεί από την αρμόδια αρχή ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν ένας πάροχος τεχνικής βοήθειας γνωρίζει ότι τα είδη διπλής χρήσης για τα οποία προτείνει την παροχή τεχνικής βοήθειας προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή, η οποία θα αποφασίσει κατά πόσον είναι σκόπιμο να απαιτηθεί άδεια για τη συγκεκριμένη τεχνική βοήθεια.

Εάν ένας πάροχος τεχνικής βοήθειας γνωρίζει ότι τα είδη διπλής χρήσης για τα οποία προτείνει την παροχή τεχνικής βοήθειας προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή, η οποία τότε απαιτεί άδεια για τη συγκεκριμένη τεχνική βοήθεια.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία σχετικά με τη νέα προτεινόμενη διατύπωση στο πλαίσιο της αναδιατύπωσης καθιστά τις προηγούμενες τροπολογίες στα άρθρα 4.2. και 5.2. καθώς και την παρακάτω τροπολογία στο άρθρο 10.6.γ, αναγκαίες για τη συνοχή του νομικού κειμένου. Όταν ένας πάροχος τεχνικής βοήθειας κοινοποιεί στις αρχές αδειοδότησης τον κίνδυνο ένα είδος διπλής χρήσης να προορίζεται για χρήσεις που καλύπτονται από τους στοχευμένους ελέγχους τελικής χρήσης του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ), δεν αρκεί να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των αρχών αδειοδότησης να αποφασίσουν εάν πρέπει ή όχι να απαιτηθεί άδεια για τη μεσιτική υπηρεσία. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι, στις περιπτώσεις αυτές, η άδεια πρέπει να είναι αναγκαία, ιδίως δεδομένου ότι είναι πολύ πιθανή η άρνηση χορήγησης άδειας για τέτοιες περιπτώσεις.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ένα κράτος μέλος δύναται να απαγορεύει ή να επιβάλλει υποχρέωση άδειας για την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή για ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων.

1.  Ένα κράτος μέλος δύναται να απαγορεύει ή να επιβάλλει υποχρέωση άδειας για την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, για λόγους δημόσιας ασφάλειας, για ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων ή για την αποτροπή τρομοκρατικών πράξεων.

Αιτιολόγηση

Καθώς δεν χρειάζεται εκτεταμένη ρήτρα γενικής ισχύος για τον έλεγχο των εξαγωγών με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν αυτά τα είδη. Η τροπολογία συνδέεται άρρηκτα με την τροπολογία 17 στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε). Η τρομοκρατία συνδέεται απόλυτα με τη δημόσια κατάσταση αλλά αφορά συγκεκριμένες πράξεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη λόγω του καθεστώτος μόνιμης απειλής που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη, καθώς και με τις νέες μορφές τρομοκρατίας. Η αναφορά στα παραπάνω καθιστά δυνατή την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε σχέση με τον τρομοκρατικό κίνδυνο που υφίσταται κατά την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Τα αντίστοιχα εμπορικά έγγραφα που αφορούν τις ενδοενωσιακές μεταφορές ειδών διπλής χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι αναγράφουν ρητώς ότι, σε περίπτωση εξαγωγής από την Ένωση , αυτά τα είδη υπόκεινται σε έλεγχο. Στα σχετικά εμπορικά έγγραφα συγκαταλέγονται ιδίως η σύμβαση πωλήσεως, η επιβεβαίωση της παραγγελίας, το τιμολόγιο ή το έγγραφο αποστολής.

7.  Τα αντίστοιχα εμπορικά έγγραφα που αφορούν τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες και τις ενδοενωσιακές μεταφορές ειδών διπλής χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι αναγράφουν ρητώς ότι, σε περίπτωση εξαγωγής από την Ένωση, αυτά τα είδη υπόκεινται σε έλεγχο. Στα σχετικά εμπορικά έγγραφα συγκαταλέγονται ιδίως η σύμβαση πωλήσεως, η επιβεβαίωση της παραγγελίας, το τιμολόγιο ή το έγγραφο αποστολής.

Αιτιολόγηση

Η υποβολή εγγράφου σχετικά με τις απαιτήσεις αδειοδότησης εκ μέρους του κατασκευαστή θα πρέπει επίσης να είναι υποχρεωτική για τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες. Ο κατασκευαστής, και όχι ο έμπορος, είναι εκείνος που διαθέτει όλες τις συναφείς τεχνικές πληροφορίες για το προϊόν.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι ειδικές άδειες εξαγωγής και οι συνολικές άδειες εξαγωγής ισχύουν για περίοδο ενός έτους και μπορούν να ανανεωθούν από την αρμόδια αρχή. Οι συνολικές άδειες εξαγωγής για μεγάλα έργα ισχύουν για περίοδο που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή.

3.  Οι ειδικές άδειες εξαγωγής και οι συνολικές άδειες εξαγωγής ισχύουν για περίοδο δύο ετών και μπορούν να ανανεωθούν από την αρμόδια αρχή. Οι συνολικές άδειες εξαγωγής για μεγάλα έργα ισχύουν για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, πλην δεόντως αιτιολογημένων λόγω της διάρκειας του έργου περιπτώσεων. Αυτό δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές να ακυρώνουν, να αναστέλλουν, να τροποποιούν ή να ανακαλούν ειδικές ή συνολικές άδειες εξαγωγής ανά πάσα στιγμή.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εξαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για τις αιτήσεις τους όσον αφορά ειδικές και συνολικές άδειες εξαγωγών, ώστε να παράσχουν πλήρεις πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τον τελικό χρήστη, τη χώρα προορισμού και τις τελικές χρήσεις των εξαγόμενων ειδών.

Οι εξαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για τις αιτήσεις τους όσον αφορά ειδικές και συνολικές άδειες εξαγωγών, ώστε να παράσχουν πλήρεις πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τον τελικό χρήστη, τη χώρα προορισμού και τις τελικές χρήσεις των εξαγόμενων ειδών. Κατά τις συναλλαγές με τελικούς χρήστες του δημόσιου τομέα, οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να διευκρινίζουν ποια επιμέρους υπηρεσία, οντότητα, μονάδα ή επιμέρους μονάδα είναι ο τελικός χρήστης του εξαγόμενου είδους.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα διευκρινίζεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ποιος ή ποια οντότητα είναι ο τελικός χρήστης του προϊόντος.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι άδειες μπορούν να υπόκεινται , αν ενδείκνυται, σε δήλωση για την τελική χρήση.

Όλες οι άδειες για είδη κυβερνοεπιτήρησης όπως και οι ειδικές άδειες εξαγωγής ειδών για τα οποία υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκτροπής ή επανεξαγωγής υπό ανεπιθύμητες συνθήκες, υπόκεινται σε δήλωση τελικής χρήσης. Οι άδειες για άλλα είδη υπόκεινται σε δήλωση τελικής χρήσης αν τούτο ενδείκνυται.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι συνολικές άδειες εξαγωγής υπόκεινται στην υλοποίηση αποτελεσματικού εσωτερικού προγράμματος συμμόρφωσης από τον εξαγωγέα. Επιπλέον, ο εξαγωγέας παραδίδει αναφορά στην αρμόδια αρχή, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, σχετικά με τη χρήση της εν λόγω άδειας· η αναφορά αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

Οι συνολικές άδειες εξαγωγής υπόκεινται στην υλοποίηση αποτελεσματικού εσωτερικού προγράμματος συμμόρφωσης από τον εξαγωγέα. Ο εξαγωγέας έχει τη δυνατότητα, σε εθελοντική βάση, να ζητήσει τη δωρεάν πιστοποίηση του ICP του από τις αρμόδιες αρχές βάσει ενός ICP αναφοράς εκδιδόμενου από την Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλίσει κίνητρα στη διαδικασία αδειοδότησης από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, ο εξαγωγέας παραδίδει αναφορά στην αρμόδια αρχή, τουλάχιστον μία φορά ετησίως ή κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής, σχετικά με τη χρήση της εν λόγω άδειας· η αναφορά αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

Αιτιολόγηση

Και οι εταιρείες χρειάζονται νομική σαφήνεια όσον αφορά την υποχρέωσή τους να έχουν εσωτερικό πρόγραμμα συμμόρφωσης. Εάν οι εταιρείες έχουν πιστοποιήσει το ICP τους, θα πρέπει τότε να εξασφαλίζουν κίνητρα στη διαδικασία αδειοδότησης από τις εθνικές αρμόδιες αρχές (μικρότερη προθεσμία για παράδειγμα).

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης, εφόσον είναι γνωστά.

(δ)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 2 σημείο 12 το οποίο ζητεί δήλωση του τελικού χρήστη. Ευθυγράμμιση επίσης με την πρακτική των περισσοτέρων κρατών μελών.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  όνομα και διεύθυνση των καθορισμένων χρηστών, εάν είναι γνωστά.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 – στοιχείο δ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β) ημερομηνία πραγματοποίησης της εξαγωγής·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις για ειδικές ή συνολικές άδειες εντός προθεσμίας που ορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία σχετικά με τον μέσο χρόνο διεκπεραίωσης των αιτήσεων αδειοδότησης που σχετίζονται με τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2.

5.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις για ειδικές ή συνολικές άδειες εντός τριάντα ημερών από την έγκυρη υποβολή της αίτησης. Εάν η αρμόδια αρχή ζητεί για δεόντως αιτιολογημένους λόγους περισσότερο χρόνο για τη διεκπεραίωση της αίτησης, ενημερώνει σχετικώς τον αιτούντα εντός 30 ημερών. Η αρμόδια αρχή αποφασίζει, σχετικά με αιτήσεις για ειδικές ή συνολικές άδειες εξαγωγής, σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός εξήντα ημερών από την έγκυρη υποβολή της αίτησης.

Αιτιολόγηση

Τα μακρά διαστήματα διεκπεραίωσης στο πλαίσιο υποβολής αιτήσεων είναι επιζήμια για την ανταγωνιστικότητα. Οι αιτούντες παρουσιάζουν ενδιαφέρον μόνον όταν τηρούν τις ρυθμίσεις με τους πελάτες. Σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες για την αξιοπιστία μιας επιχείρησης οι πελάτες απευθύνονται σε ανταγωνιστές (από τρίτες χώρες).

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν ο μεσίτης ή ο πάροχος τεχνικής βοήθειας δεν έχει την κατοικία ή την εγκατάστασή του μέσα στο έδαφος της Ένωσης, οι άδειες παροχής μεσιτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό χορηγούνται, εναλλακτικά, από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μητρική εταιρεία του μεσίτη ή του παρόχου τεχνικής βοήθειας ή από το οποίο θα παρασχεθούν οι μεσιτικές υπηρεσίες ή η τεχνική βοήθεια.

Εάν ο μεσίτης ή ο πάροχος τεχνικής βοήθειας δεν έχει την κατοικία ή την εγκατάστασή του μέσα στο έδαφος της Ένωσης, οι άδειες παροχής μεσιτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό χορηγούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους από το έδαφος του οποίου θα παρασχεθούν οι μεσιτικές υπηρεσίες ή η τεχνική βοήθεια. Περιλαμβάνονται οι μεσιτικές υπηρεσίες και η παροχή τεχνικής βοήθειας από θυγατρικές ή κοινοπραξίες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες αλλά ιδιοκτησίας ή υπό τον έλεγχο εταιρειών εγκατεστημένων στο έδαφος της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση των εξωεδαφικών υποχρεώσεων αναφορικά με τη μεσιτεία και την τεχνική υποστήριξη απαιτεί προσαρμογές των κανόνων περί αρμοδιότητας.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Προκειμένου να αποφασίσουν κατά πόσον θα εκδώσουν ειδική ή συνολική άδεια εξαγωγής ή θα εκδώσουν άδεια παροχής μεσιτικών υπηρεσιών ή τεχνικής βοήθειας , δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ή θα απαγορεύσουν μια διαμετακόμιση εμπορευμάτων, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια :

1.  Προκειμένου να αποφασίσουν κατά πόσον θα εκδώσουν ειδική ή συνολική άδεια εξαγωγής ή θα εκδώσουν άδεια παροχής μεσιτικών υπηρεσιών ή τεχνικής βοήθειας, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ή θα απαγορεύσουν μια διαμετακόμιση εμπορευμάτων, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών λαμβάνουν υπόψη όλους τους οικείους παράγοντες, μεταξύ των οποίων:

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη διάταξη της πρότασης αφορά τη δημιουργία περιορισμένων εξαντλητικών «κριτηρίων» τα οποία συνίστανται ξεκάθαρα σε ασαφείς αναφορές αλλά δεν διατυπώνονται καθόλου ως κριτήρια.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α)  τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών μελών, ιδιαίτερα τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει ως μέλη των οικείων καθεστώτων μη διάδοσης και ρυθμίσεων ελέγχου εξαγωγών, ή με την κύρωση οικείων διεθνών συνθηκών, και τις υποχρεώσεις τους δυνάμει κυρώσεων που έχουν επιβληθεί με 2 απόφαση ή κοινή θέση που έχει θεσπίσει το Συμβούλιο, ή με απόφαση του ΟΑΣΕ, ή με δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

(α)  τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών μελών, ιδιαίτερα τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει ως μέλη των οικείων καθεστώτων μη διάδοσης και ρυθμίσεων ελέγχου εξαγωγών, ή με την κύρωση οικείων διεθνών συνθηκών·

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  τις υποχρεώσεις τους δυνάμει κυρώσεων που έχουν επιβληθεί με απόφαση ή κοινή θέση που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο ή με απόφαση του ΟΑΣΕ ή με δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τη διάπραξη παραβιάσεων του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη χώρα τελικού προορισμού όπως έχει διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης ή της Ένωσης·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ)  την εσωτερική κατάσταση στη χώρα τελικού προορισμού – οι αρμόδιες αρχές δεν εγκρίνουν τις εξαγωγές που θα προκαλούσαν ή θα παρέτειναν ένοπλες συρράξεις ή θα επιδείνωναν υφιστάμενες εντάσεις ή συγκρούσεις στη χώρα τελικού προορισμού·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  η συμπεριφορά της χώρας προορισμού έναντι της διεθνούς κοινότητας, όσον αφορά ιδιαίτερα τη στάση της έναντι της τρομοκρατίας, τον χαρακτήρα των συμμαχιών της και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  τη συμβατότητα των εξαγωγών των ειδών με τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες της αποδέκτριας χώρας·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(στ)  εκτιμήσεις όσον αφορά την προβλεπόμενη τελική χρήση των ειδών και τον κίνδυνο εκτροπής , συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης κινδύνου εκτροπής ή επανεξαγωγής των ειδών διπλής χρήσης υπό ανεπιθύμητες συνθήκες .

(στ)  εκτιμήσεις όσον αφορά την προβλεπόμενη τελική χρήση των ειδών και τον κίνδυνο εκτροπής, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης κινδύνου εκτροπής ή επανεξαγωγής των ειδών διπλής χρήσης και ειδικότερα των ειδών κυβερνοεπιτήρησης υπό ανεπιθύμητες συνθήκες, ή εκτροπής τους προς μη προβλεπόμενη στρατιωτική τελική χρήση ή τρομοκρατία.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Προκειμένου για ειδική ή συνολική άδεια εξαγωγής ή άδεια παροχής μεσιτικών υπηρεσιών ή τεχνικής βοήθειας για είδη κυβερνοεπιτήρησης, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εξετάζουν ιδίως τον κίνδυνο παραβίασης του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων, της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και τους κινδύνους για το κράτος δικαίου, το νομικό πλαίσιο της χρήσης των προς εξαγωγή ειδών και τους ενδεχόμενους κινδύνους για την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών.

 

Εάν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους κρίνουν πως η ύπαρξη τέτοιων κινδύνων πιθανόν να οδηγήσει σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα κράτη μέλη δεν χορηγούν άδεια εξαγωγής ή ακυρώνουν, αναστέλλουν, τροποποιούν ή ανακαλούν υφιστάμενες άδειες.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή και το Συμβούλιο προσφέρουν υλικό καθοδήγησης και/ή συστάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινή εκτίμηση κινδύνων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατά την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών.

2.  Η Επιτροπή και το Συμβούλιο προσφέρουν, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινή εκτίμηση κινδύνων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατά την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών και με σκοπό την θέσπιση ομοιόμορφων κριτηρίων για τις αποφάσεις αδειοδότησης. Η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές υπό μορφή εγχειριδίου που περιγράφει αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθούν οι αρμόδιες αρχές αδειοδότησης των κρατών μελών και οι εξαγωγείς που επιδεικνύουν δέουσα επιμέλεια, με πρακτικές συστάσεις ως προς την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με τους ελέγχους βάσει του άρθρου 4 και των κριτηρίων που απαριθμούνται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, μαζί με παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Το εγχειρίδιο καταρτίζεται σε στενή συνεργασία με την ΕΥΕΔ και τη συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης και με τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων από τον ακαδημαϊκό χώρο, εξαγωγέων, μεσιτών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, βάσει των διαδικασιών του άρθρου 21 παράγραφος 3, ενώ επικαιροποιείται όποτε τούτο θεωρηθεί αναγκαίο και ενδεδειγμένο.

 

Η Επιτροπή δημιουργεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων μέσα από την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων κατάρτισης για τους υπαλλήλους των αρχών αδειοδότησης και των τελωνειακών αρχών.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β)  Ο κατάλογος ειδών διπλής χρήσης που παρατίθεται στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι δύναται να τροποποιείται όταν αυτό επιβάλλεται εξαιτίας των κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιάζει η εξαγωγή τέτοιων ειδών ως προς τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή των ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας της Ένωσης και των κρατών μελών της.

(β)  Ο κατάλογος ειδών κυβερνοεπιτήρησης που παρατίθεται στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι τροποποιείται όταν αυτό επιβάλλεται εξαιτίας των κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιάζει η εξαγωγή τέτοιων ειδών ως προς τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή των ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας της Ένωσης και των κρατών μελών της ή εάν έχουν ενεργοποιηθεί έλεγχοι για σημαντικό όγκο μη υπαγόμενων στον κατάλογο ειδών δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Οι τροποποιήσεις μπορούν επίσης να αφορούν αποφάσεις διαγραφής από τον κατάλογο προϊόντων που ήδη περιλαμβάνονται σε αυτόν.

 

Όταν λόγοι επιτακτικής ανάγκης επιβάλλουν την αφαίρεση ή την προσθήκη συγκεκριμένων ειδών στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17.

Τροπολογία     64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  Η Επιτροπή μπορεί να αφαιρέσει είδη από τον κατάλογο ιδίως εάν ως αποτέλεσμα του ταχέως μεταβαλλόμενου τεχνολογικού περιβάλλοντος τα είδη αυτά πλέον καταστεί χαμηλότερου επιπέδου ή μαζικής αγοράς προϊόντα, εύκολα διαθέσιμα ή τεχνικώς εύκολα τροποποιήσιμα.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία αναγκαία, ως άρρηκτα συνδεδεμένη με το άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Το πεδίο εφαρμογής του τμήματος Β του παραρτήματος Ι περιορίζεται στα είδη κυβερνοεπιτήρησης και δεν περιέχει είδη που απαριθμούνται στο τμήμα Α του παραρτήματος Ι.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, αναπτύσσει υλικό καθοδήγησης για την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των αρχών αδειοδότησης και των τελωνειακών αρχών.

5.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των αρχών αδειοδότησης και των τελωνειακών αρχών.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α)  πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων αδειοδότησης (αριθμός, αξία και τύποι αδειών και σχετικοί προορισμοί, αριθμός χρηστών γενικών και συνολικών αδειών, αριθμός φορέων εκμετάλλευσης με προγράμματα ICP, χρόνοι διεκπεραίωσης, όγκος και αξία εμπορικών συναλλαγών που υπόκεινται σε ενδοενωσιακές μεταβιβάσεις κ.λπ.) και, όπου υπάρχουν, στοιχεία για τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης που διεξάγονται σε άλλα κράτη μέλη·

α)  όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των ελέγχων·

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β)  πληροφορίες σχετικά με την επιβολή των ελέγχων, μεταξύ αυτών και λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τους εξαγωγείς που στερούνται του δικαιώματος να χρησιμοποιούν τις εθνικές ή τις ενωσιακές γενικές άδειες εξαγωγής 1 , αναφορές παραβιάσεων, κατασχέσεις και επιβολή άλλων κυρώσεων ·

(β)  όλες τις πληροφορίες σχετικά με την επιβολή των ελέγχων, μεταξύ αυτών και λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τους εξαγωγείς που στερούνται του δικαιώματος να χρησιμοποιούν τις εθνικές ή τις ενωσιακές γενικές άδειες εξαγωγής 1, οποιεσδήποτε αναφορές παραβιάσεων, κατασχέσεις και επιβολή άλλων κυρώσεων·

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ)  δεδομένα όσον αφορά ευαίσθητους τελικούς χρήστες, παράγοντες που εμπλέκονται σε ύποπτες δραστηριότητες προμηθειών, εφόσον διατίθενται, ακολουθούμενες διαδρομές.

(γ)  όλα τα δεδομένα όσον αφορά ευαίσθητους τελικούς χρήστες, παράγοντες που εμπλέκονται σε ύποπτες δραστηριότητες προμηθειών, και τις ακολουθούμενες διαδρομές.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο πρόεδρος της συντονιστικής ομάδας διπλής χρήσης, όποτε το κρίνει απαραίτητο, συμβουλεύεται εξαγωγείς, μεσίτες και άλλους ενδιαφερομένους τους οποίους αφορά ο παρών κανονισμός.

2.  Η συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης, όποτε το κρίνει απαραίτητο, συμβουλεύεται εξαγωγείς, μεσίτες και άλλους ενδιαφερομένους τους οποίους αφορά ο παρών κανονισμός.

Αιτιολόγηση

Όταν η συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης κρίνει αναγκαίο να συμβουλευτεί τους ενδιαφερόμενους φορείς, μπορεί να το κάνει στην πράξη ζητώντας από τον πρόεδρο να προβεί σε διαβουλεύσεις εκ μέρους της εν λόγω ομάδας. Ο πρόεδρος δεν μπορεί να θεωρήσει αυτές τις διαβουλεύσεις αναγκαίες ανεξάρτητα από την συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης, όπως υπονοείται επί του παρόντος από την πρόταση.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όπου κρίνεται σκόπιμο, η συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης διορίζει ομάδες τεχνικών εμπειρογνωμόνων αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, προκειμένου να εξεταστούν ειδικά ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση των ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων σχετικών με την ενημέρωση των ενωσιακών καταλόγων ελέγχων του παραρτήματος Ι. Όποτε είναι σκόπιμο, οι ομάδες τεχνικών εμπειρογνωμόνων συμβουλεύονται εξαγωγείς, μεσίτες και άλλους ενδιαφερομένους τους οποίους αφορά ο παρών κανονισμός.

3.  Όπου κρίνεται σκόπιμο, η συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης διορίζει ομάδες τεχνικών εμπειρογνωμόνων αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, προκειμένου να εξεταστούν ειδικά ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση των ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων σχετικών με την ενημέρωση των ενωσιακών καταλόγων ελέγχων στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι. Οι ομάδες τεχνικών εμπειρογνωμόνων συμβουλεύονται εξαγωγείς, μεσίτες, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους ενδιαφερομένους τους οποίους αφορά ο παρών κανονισμός. Η Συντονιστική Ομάδα Διπλής Χρήσης πρέπει ιδίως να συστήσει μια τεχνική ομάδα εργασίας για τα κριτήρια αξιολόγησης κατά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 14, και για την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών περί δέουσας επιμέλειας, κατόπιν διαβούλευσης με ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων, με ακαδημαϊκούς και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την πλήρη επιβολή της εφαρμογής όλων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Καθορίζει ιδίως τις κυρώσεις για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και των διατάξεων εφαρμογής του. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.

1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την πλήρη επιβολή της εφαρμογής όλων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Καθορίζει ιδίως τις κυρώσεις για παραβάσεις, διευκόλυνση παράβασης και καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ή των διατάξεων εφαρμογής του. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τακτικό έλεγχο των εξαγωγέων με βάση τον κίνδυνο.

Αιτιολόγηση

Το ότι η καταστρατήγηση συνιστά παράβαση είναι λογική απόρροια των υποχρεώσεων αδειοδότησης στον παρόντα κανονισμό και, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις για τέτοιες παραβάσεις. Κατά συνέπεια, το εθνικό (ποινικό) δίκαιο εξακολουθεί να είναι αναγκαίο για την επιβολή της απαγόρευσης και η υποχρέωση πρόβλεψης αυτών των μέτρων μπορεί να οριστεί στο άρθρο 22 παράγραφος 1 της πρότασης. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι ίσοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά την επιβολή της εφαρμογής του κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι έλεγχοι/επιθεωρήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση των εταιρειών με τις απαιτήσεις του κανονισμού (όπως εφαρμόζεται ήδη σε μια σειρά κρατών μελών) θα πρέπει να ενθαρρύνονται.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης δημιουργεί μηχανισμό συντονισμού της επιβολής με σκοπό την καθιέρωση άμεσης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των οργανισμών επιβολής.

2.  Η συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης δημιουργεί μηχανισμό συντονισμού της επιβολής με σκοπό την καθιέρωση άμεσης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των οργανισμών επιβολής και την πρόβλεψη ομοιόμορφων κριτηρίων για τις αποφάσεις αδειοδότησης. Κατά την αξιολόγηση από την Επιτροπή των κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που προβλέπονται από τα κράτη μέλη, ο μηχανισμός προβλέπει τρόπους για να καταστήσει παρόμοιου χαρακτήρα και αποτελέσματος τις κυρώσεις για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή και το Συμβούλιο παράσχουν καθοδήγηση και/ή συστάσεις , όποτε αυτό είναι σκόπιμο, όσον αφορά βέλτιστες πρακτικές για τα θέματα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό , προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα του ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών και η συνέπεια της εφαρμογής του . Επιπλέον, και όπου είναι σκόπιμο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παρέχουν συμπληρωματικό υλικό καθοδήγησης για τους εξαγωγείς, τους μεσίτες και τους φορείς διαμετακόμισης που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένοι στο οικείο κράτος μέλος.

1.  Η Επιτροπή και το Συμβούλιο παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές, όποτε αυτό είναι σκόπιμο, όσον αφορά βέλτιστες πρακτικές για τα θέματα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα του ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών και η συνέπεια της εφαρμογής του. Επιπλέον, και όπου είναι σκόπιμο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παρέχουν συμπληρωματικό υλικό καθοδήγησης για τους εξαγωγείς, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τους μεσίτες και τους φορείς διαμετακόμισης που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένοι στο οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα κατάλληλα στοιχεία για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης. Η εν λόγω ετήσια έκθεση θα δημοσιεύεται.

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα κατάλληλα στοιχεία για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης. Η εν λόγω ετήσια έκθεση θα δημοσιεύεται. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν επίσης τουλάχιστον ανά τρίμηνο και με εύκολη πρόσβαση χρήσιμες πληροφορίες για κάθε άδεια ως προς τον τύπο της άδειας, την αξία, τον όγκο, τη φύση του εξοπλισμού, μια περιγραφή του προϊόντος, τον τελικό χρήστη και την τελική χρήση, τη χώρα προορισμού, όπως και πληροφορίες για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης άδειας. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους το έννομο συμφέρον των ενδιαφερόμενων φυσικών και νομικών προσώπων να μην αποκαλυφθούν τα επιχειρηματικά τους μυστικά.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αφού παρέλθει χρόνος πέντε έως επτά ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα διεξαγάγει αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση με τα κύρια ευρήματά της.

Αφού παρέλθει χρόνος πέντε έως επτά ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα διεξαγάγει αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση με τα κύρια ευρήματά της. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει πρόταση σχετικά με τη διαγραφή της κρυπτογράφησης από την κατηγορία 5, μέρος 2, τμήμα Α του παραρτήματος Ι.

Αιτιολόγηση

Η τεχνολογία κρυπτογράφησης δεν ανήκει στο πεδίο εφαρμογής των ελέγχων των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης. Είναι καθήκον της Επιτροπής να καθιερώσει τη συντονισμένη δραστηριότητα των κρατών μελών στο πλαίσιο του διακανονισμού του Wassenaar για τη διαγραφή της τεχνολογίας κρυπτογράφησης από τον κατάλογο των ελεγχόμενων ειδών.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης, εφόσον είναι γνωστά.

(δ)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα βιβλία ή οι καταστάσεις καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 φυλάσσονται τουλάχιστον επί τρία έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου έλαβε χώρα η εξαγωγή ή η παροχή μεσιτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας . Προσκομίζονται, εφόσον ζητηθούν, στην αρμόδια αρχή .

3.  Τα βιβλία ή οι καταστάσεις καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 φυλάσσονται τουλάχιστον επί πέντε έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου έλαβε χώρα η εξαγωγή ή η παροχή μεσιτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας . Προσκομίζονται, εφόσον ζητηθούν, στην αρμόδια αρχή .

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όπου είναι σκόπιμο, η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πραγματοποιούν τακτική και αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες.

1.  Όπου είναι σκόπιμο, η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αναλαμβάνουν, στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς σαν τον ΟΟΣΑ και στα πολυμερή συστήματα ελέγχου των εξαγωγών στα οποία συμμετέχουν, να προωθήσουν τη διεθνή συμμόρφωση με τον κατάλογο ειδών κυβερνοεπιτήρησης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών του τμήματος Β του παραρτήματος Ι και, όπου είναι σκόπιμο, πραγματοποιούν τακτική και αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του διαλόγου για τα είδη διπλής χρήσης που προβλέπεται από τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και από τις συμφωνίες στρατηγικής εταιρικής σχέσης, αναλαμβάνουν δράση για την ανάπτυξη ικανοτήτων και προωθούν την προς τα πάνω σύγκλιση. Η Επιτροπή υποβάλλει κατ’ έτος έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες προβολής.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – Τμήμα Α – ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Λογισμικό εισβολής» (4) είναι «λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για να αποφεύγει τον εντοπισμό από "εργαλεία παρακολούθησης" ή για να ξεπερνά τα "προστατευτικά αντίμετρα" ενός υπολογιστή ή μιας δικτυακά συνδεόμενης συσκευής και για να εκτελεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

«Λογισμικό εισβολής» (4) είναι «λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για να εκτελείται ή να εγκαθίσταται χωρίς την «άδεια» των κατόχων ή των «διαχειριστών» των υπολογιστών ή των δικτυακά συνδεόμενων συσκευών και για να εκτελεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

α.  Την εξαγωγή δεδομένων ή πληροφοριών από έναν υπολογιστή ή μια δικτυακά συνδεόμενη συσκευή, ή την τροποποίηση δεδομένων συστήματος ή χρήστη, ή

α.  Την άνευ αδείας εξαγωγή δεδομένων ή πληροφοριών από έναν υπολογιστή ή μια δικτυακά συνδεόμενη συσκευή, ή την τροποποίηση δεδομένων συστήματος ή δεδομένων χρήστη, ή

β.  Την τροποποίηση της τυπικής διαδρομής εκτέλεσης ενός προγράμματος ή μιας διεργασίας προκειμένου να επιτραπεί η εκτέλεση οδηγιών που δίνονται από εξωτερική πηγή.

β.  Την τροποποίηση του συστήματος ή των δεδομένων χρήστη προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση προσώπων άλλων από τα εξουσιοδοτημένα από τον κάτοχο ή τον «διαχειριστή» ενός υπολογιστή ή μιας δικτυακά συνδεόμενης συσκευής, σε δεδομένα αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή στη δικτυακά συνδεόμενη συσκευή.

Σημειώσεις:

Σημειώσεις:

1.  Ο όρος «λογισμικό εισβολής» δεν περιλαμβάνει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

1.  Ο όρος «λογισμικό εισβολής» δεν περιλαμβάνει οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

α.  Επόπτες (hypervisors), εκσφαλματωτές (debuggers) ή εργαλεία ανάδρομης τεχνικής έρευνας λογισμικού (Software Reverse Engineering — SRE),

α.  Επόπτες (hypervisors), εκσφαλματωτές (debuggers) ή εργαλεία ανάδρομης τεχνικής έρευνας λογισμικού (Software Reverse Engineering — SRE),

β.  «Λογισμικό» διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (Digital Rights Management - DRM), ή

β.  «Λογισμικό» διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (Digital Rights Management - DRM), ή

γ.  «Λογισμικό» σχεδιασμένο για εγκατάσταση από κατασκευαστές, διαχειριστές ή χρήστες με σκοπό τον εντοπισμό ή την ανάκτηση πόρων.

γ.  «Λογισμικό» σχεδιασμένο για εγκατάσταση από διαχειριστές ή χρήστες με σκοπό τον εντοπισμό πόρων, την ανάκτηση πόρων ή τον «έλεγχο ασφαλείας τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών».

 

γ α.  «Λογισμικό» που διανέμεται με σαφή στόχο να συμβάλει στον εντοπισμό, την κατάργηση ή την παρεμπόδιση της εκτέλεσής του σε υπολογιστές ή δικτυακά συνδεόμενες συσκευές μη αδειοδοτημένων μερών.

2.  Στις δικτυακά συνδεόμενες συσκευές συμπεριλαμβάνονται κινητές συσκευές και έξυπνοι μετρητές.

2.  Στις δικτυακά συνδεόμενες συσκευές συμπεριλαμβάνονται κινητές συσκευές και έξυπνοι μετρητές.

Τεχνικές σημειώσεις:

Τεχνικές σημειώσεις:

1.  "Εργαλεία παρακολούθησης": «λογισμικό» ή συσκευές υλικού εξοπλισμού που παρακολουθούν τις συμπεριφορές ή διεργασίες συστήματος που λειτουργούν σε μια συσκευή. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται αντιικά (AV) προϊόντα, προϊόντα ασφαλείας τελικού σημείου, προϊόντα προσωπικής ασφάλειας (PSP), συστήματα ανίχνευσης εισβολέων (IPS) ή τείχη προστασίας (firewalls).

1.  «Άδεια»: η συνειδητή συγκατάθεση του χρήστη (δηλαδή μια καταφατική ένδειξη κατανόησης όσον αφορά τη φύση, τις επιπτώσεις και τις μελλοντικές συνέπειες μιας ενέργειας, και συμφωνία για την εκτέλεση της εν λόγω ενέργειας).

2.  "Προστατευτικά αντίμετρα": τεχνικές σχεδιασμένες για να διασφαλίζουν την ασφαλή εκτέλεση κώδικα, π.χ. αποτροπή εκτέλεσης δεδομένων (DEP), τυχαιοποίηση των διευθύνσεων των σελίδων μνήμης (ASLR) ή sandboxing.

2.  «έλεγχος ασφαλείας τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών»: ο εντοπισμός και η εκτίμηση στατικού ή δυναμικού κινδύνου, ευπάθειας, σφάλματος, ή αδυναμιών που επηρεάζουν «λογισμικό», δίκτυα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δικτυακά συνδεόμενες συσκευές και εξαρτήματα ή μέρη αυτών, με αποδεδειγμένο στόχο τον μετριασμό παραγόντων που είναι επιζήμιοι για την ασφαλή λειτουργία, χρήση ή ανάπτυξη.

 

 

Αιτιολόγηση

Τροπολογία απαραίτητη, ως άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Τμήμα B – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

B.  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

B.  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Αιτιολόγηση

Τροπολογία απαραίτητη, ως άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες παραδεκτές τροπολογίες και με καίρια σημασία για την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – Τμήμα B – κατηγορία 10 – σημείο 10A001 – τεχνική σημείωση – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ε α)  έρευνα σχετικά με τα δίκτυα και την ασφάλεια, με σκοπό την κατόπιν αδείας δοκιμή ή την προστασία των συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία απαραίτητη, ως άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες παραδεκτές τροπολογίες, συμπεριλαμβανομένης της νέας αιτιολογικής σκέψης 6α, και με καίρια σημασία για την εσωτερική λογική του κειμένου. Η διατύπωση συνάδει με το άρθρο 6.2 της σύμβασης της Βουδαπέστης και με την αιτιολογική σκέψη 17 της οδηγίας 2013/40/ΕΕ.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Τμήμα Α – μέρος 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κάθε εξαγωγέας που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την παρούσα άδεια οφείλει, πριν από την πρώτη χρήση της άδειας, να καταχωρίζεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή όπου είναι εγκατεστημένος. Η καταχώριση είναι αυτόματη και βεβαιώνεται από την αρμόδια αρχή προς τον εξαγωγέα εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της.

3.  Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από τους εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του να καταχωριστούν πριν από την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας. Η καταχώριση είναι αυτόματη και βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές προς τον εξαγωγέα χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Τμήμα Α – μέρος 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο καταχωρισμένος εξαγωγέας γνωστοποιεί την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή όπου είναι εγκατεστημένος, το αργότερο 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία της πρώτης εξαγωγής.

4.  Ο καταχωρισμένος εξαγωγέας γνωστοποιεί την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή όπου είναι εγκατεστημένος, το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης της πρώτης εξαγωγής.

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση της χρήσης της άδειας εξακολουθεί να γίνεται εκ των υστέρων.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Τμήμα Α – μέρος 3 – παράγραφος 5 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης, εφόσον είναι γνωστά.

(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 2 σημείο 12 το οποίο ζητεί δήλωση του τελικού χρήστη. Ευθυγράμμιση επίσης με την πρακτική των περισσοτέρων κρατών μελών.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Τμήμα Β – μέρος 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κάθε εξαγωγέας που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την παρούσα άδεια οφείλει, πριν από την πρώτη χρήση της άδειας, να καταχωρίζεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή όπου είναι εγκατεστημένος. Η καταχώριση είναι αυτόματη και βεβαιώνεται από την αρμόδια αρχή προς τον εξαγωγέα εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της.

3.  Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από τους εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του να καταχωριστούν πριν από την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας. Η καταχώριση είναι αυτόματη και βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές προς τον εξαγωγέα χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Τμήμα Β – μέρος 3 – παράγραφος 5 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης, εφόσον είναι γνωστά.

(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 2 σημείο 12 το οποίο ζητεί δήλωση του τελικού χρήστη. Ευθυγράμμιση επίσης με την πρακτική των περισσοτέρων κρατών μελών.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Τμήμα Γ – μέρος 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο καταχωρισμένος εξαγωγέας γνωστοποιεί την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή όπου είναι εγκατεστημένος, το αργότερο 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία της πρώτης εξαγωγής.

5.  Ο καταχωρισμένος εξαγωγέας γνωστοποιεί την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή όπου είναι εγκατεστημένος, το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης της πρώτης εξαγωγής ή, εναλλακτικά, και σύμφωνα με απαίτηση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους όπου ο εξαγωγέας είναι εγκατεστημένος, πριν από την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον μηχανισμό κοινοποίησης που επέλεξαν για την παρούσα άδεια. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες που της διαβιβάζονται στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση της χρήσης της άδειας εξακολουθεί να γίνεται εκ των υστέρων.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Τμήμα Γ – μέρος 3 – παράγραφος 6 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης, εφόσον είναι γνωστά.

(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 2 σημείο 12 το οποίο ζητεί δήλωση του τελικού χρήστη. Ευθυγράμμιση επίσης με την πρακτική των περισσοτέρων κρατών μελών.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Τμήμα Δ – μέρος 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο καταχωρισμένος εξαγωγέας γνωστοποιεί την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή όπου είναι εγκατεστημένος, το αργότερο 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία της πρώτης εξαγωγής.

6.  Ο καταχωρισμένος εξαγωγέας γνωστοποιεί την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή όπου είναι εγκατεστημένος, το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης της πρώτης εξαγωγής ή, εναλλακτικά, και σύμφωνα με απαίτηση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους όπου ο εξαγωγέας είναι εγκατεστημένος, πριν από την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον μηχανισμό κοινοποίησης που επέλεξαν για την παρούσα άδεια. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες που της διαβιβάζονται στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση της χρήσης της άδειας εξακολουθεί να γίνεται εκ των υστέρων.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Τμήμα Δ – μέρος 3 – παράγραφος 7 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης, εφόσον είναι γνωστά.

(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 2 σημείο 12 το οποίο ζητεί δήλωση του τελικού χρήστη. Ευθυγράμμιση επίσης με την πρακτική των περισσοτέρων κρατών μελών.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Τμήμα ΣΤ – μέρος 3 – παράγραφος 5 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης, εφόσον είναι γνωστά.

(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 2 σημείο 12 το οποίο ζητεί δήλωση του τελικού χρήστη. Ευθυγράμμιση επίσης με την πρακτική των περισσοτέρων κρατών μελών.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Τμήμα Ζ – μέρος 3 – παράγραφος 8 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης, εφόσον είναι γνωστά.

(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 2 σημείο 12 το οποίο ζητεί δήλωση του τελικού χρήστη. Ευθυγράμμιση επίσης με την πρακτική των περισσοτέρων κρατών μελών.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Τμήμα Η – μέρος 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος και σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την παρούσα άδεια επιτρέπεται η μεταβίβαση των ειδών λογισμικού και τεχνολογίας που παρατίθενται στο μέρος 1, από οποιονδήποτε εξαγωγέα που διαμένει ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ένωσης, εφόσον το είδος προορίζεται αποκλειστικά για χρήση:

 

1.  Με την παρούσα άδεια επιτρέπεται η μεταβίβαση των ειδών λογισμικού και τεχνολογίας που παρατίθενται στο μέρος 1, από οποιαδήποτε εταιρεία που είναι εξαγωγέας που διαμένει ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ένωσης, προς κάθε αδελφή, θυγατρική ή μητρική εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οντότητες βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο της ίδιας μητρικής εταιρείας ή είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο είδος προορίζεται για χρήση σε έργα εταιρικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εμπορικών προϊόντων, της έρευνας, της εξυπηρέτησης, της παραγωγής και της χρήσης και, ως προς τους υπαλλήλους και τους διεκπεραιωτές παραγγελιών, βάσει της συμφωνίας που καθορίζει τη σχέση εργασίας.

(1)  από τον εξαγωγέα ή από οντότητα που βρίσκεται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του εξαγωγέα·

 

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο η άδεια να επεκταθεί όχι μόνο στις θυγατρικές αλλά και στις μητρικές και αδελφές εταιρείες. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να επεκταθεί η άδεια προκειμένου να καλύπτει το πλήρες φάσμα των νόμιμων εμπορικών δραστηριοτήτων στην Ένωση.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Τμήμα Η – μέρος 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  από υπαλλήλους τους εξαγωγέα ή οντότητας που βρίσκεται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του εξαγωγέα

διαγράφεται

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Τμήμα Η – μέρος 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στο πλαίσιο των δικών του/της δραστηριοτήτων ανάπτυξης εμπορικών προϊόντων και, στην περίπτωση των υπαλλήλων, όπως ορίζεται στη συμφωνία με την οποία συνήφθη η σχέση εργασίας.

διαγράφεται

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Τμήμα Θ – μέρος 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε εξαγωγέας που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την παρούσα άδεια οφείλει, πριν από την πρώτη χρήση της άδειας, να καταχωρίζεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή όπου είναι εγκατεστημένος. Η καταχώριση είναι αυτόματη και βεβαιώνεται από την αρμόδια αρχή προς τον εξαγωγέα εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από τους εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του να καταχωριστούν πριν από την πρώτη χρήση της παρούσας άδειας. Η καταχώριση είναι αυτόματη και βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές προς τον εξαγωγέα χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Τμήμα Ι – μέρος 3 – παράγραφος 5 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης, εφόσον είναι γνωστά.

(4)  τελική χρήση και τελικός χρήστης των ειδών διπλής χρήσης.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 2 σημείο 12 το οποίο ζητεί δήλωση του τελικού χρήστη. Ευθυγράμμιση επίσης με την πρακτική των περισσοτέρων κρατών μελών.

  • [1]  ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Η Ένωσή μας είναι η εγγύηση ότι η ελευθερία, η αξιοπρέπεια, η δημοκρατία και η ανεξαρτησία δεν αποτελούν πλέον μόνον όνειρα αλλά καθημερινή πραγματικότητα.» Donald Tusk κατά την 60ή επέτειο υπογραφής της Συνθήκης της Ρώμης, 25 Μαρτίου 2017

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνδέονται μόνο από τα κοινά τους συμφέροντα μέσω της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, αλλά και από τις κοινές τους αξίες που διατυπώνονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με την αυξανόμενη αστάθεια που παρατηρείται στη διεθνή τάξη και την αμφισβήτηση των κοινών αξιών της ΕΕ από εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις, η προβολή και η προώθηση αυτών των αξιών είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της Συνθήκης της Λισαβόνας διατυπώνεται σαφώς ο πρωταρχικός στόχος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και, συγκεκριμένα, ότι η ΕΕ «συμβάλλει στην προστασία των πολιτών της. Συμβάλλει στην ειρήνη, την ασφάλεια, την αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη, την αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λαών, το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, την εξάλειψη της φτώχειας και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και στην αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και στον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.»

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ, μέσω της αναδιατύπωσης του κανονισμού για τα είδη διπλής χρήσης που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί σημαντικό νομοθέτημα που συμβάλλει στην επίτευξη των εν λόγω στόχων: Ο κανονισμός για τα είδη διπλής χρήσης έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, προωθώντας την ειρήνη και τη σταθερότητα στον κόσμο, η προτεινόμενη συμπερίληψη της διάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων παρέχει στην ΕΕ ένα επιπλέον μέσο για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ένας αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου των εξαγωγών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υποστήριξη του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου.

Ως ο ισχυρότερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο, η ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα επιρροής με σημαντική επίδραση και ιδιαίτερη υπευθυνότητα στο σύστημα διεθνών εμπορικών συναλλαγών.

Στην εποχή μας, η εμπορική πολιτική βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Ενώ οι οικονομίες μας συνδέονται στενά μεταξύ τους και η παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει σε άκρως ολοκληρωμένα μοντέλα αλυσίδας αξίας, οι πολίτες της ΕΕ θέτουν ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις του εμπορίου. Η εμπορική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να δώσει απάντηση στα συγκεκριμένα ερωτήματα, προκειμένου να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει. Μια συνολική προσέγγιση βάσει αξιών ως προς την εμπορική πολιτική της ΕΕ θα ενισχύσει τη νομιμοποίηση της διαμόρφωσης της εν λόγω πολιτικής.

Μεταρρύθμιση του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ: ένα εργαλείο που θέτει τις αξίες στο επίκεντρο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποδείξει ότι είναι δυνατή η θέσπιση νομοθεσίας με στόχο την προώθηση του εμπορίου βάσει αξιών. Με την έκδοση των κανονισμών κατά των βασανιστηρίων[1] καθώς και περί των ορυκτών που αποτελούν αιτία συρράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δείξει όχι μόνο ότι επιθυμεί μια κοινή εμπορική πολιτική βάσει αξιών, αλλά επίσης ότι οι συννομοθέτες της ΕΕ είναι ικανοί να φθάσουν σε συμφωνία για τη θέσπιση νομοθετικών μέσων με σκοπό τη στήριξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσω της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, προωθώντας με τον τρόπο αυτό μια συνολική εξωτερική δράση από την ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για μεταρρύθμιση του κανονισμού για τα είδη διπλής χρήσης, η οποία αποτελεί άλλο ένα νομοθέτημα που συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής «Εμπόριο για όλους» της ΕΕ.

Προσαρμογή στις νέες απειλές: κυβερνοεπιτήρηση και παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων

Ο εισηγητής διάκειται θετικά έναντι της προσέγγισης ενσωμάτωσης της διάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο σύστημα ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ μέσω της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού, ώστε να συμπεριληφθεί η ανθρώπινη ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, οι τεχνολογίες κυβερνοεπιτήρησης αποτελούν ευαίσθητο είδος εξαγωγής και πρέπει να ελέγχονται. Κατά τα τελευταία έτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει τουλάχιστον δεκαπέντε φορές – μέσω της έγκρισης ψηφισμάτων – την υποβολή μέτρων τα οποία απαγορεύουν τις εξαγωγές τεχνολογιών επιτήρησης σε απολυταρχικά καθεστώτα και σε όσους παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο δεν μπορεί παρά να επικροτήσει το γεγονός ότι η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στο συγκεκριμένο αίτημα ενσωματώνοντας μια στοχευμένη ρήτρα γενικού χαρακτήρα στο σύστημα των εξαγωγών της ΕΕ. Ο τύπος των όπλων που χρησιμοποιούνται συχνότερα σε ένοπλες συγκρούσεις έχει τροποποιηθεί με την πάροδο του χρόνου και συνεχίζει να μεταβάλλεται ταχέως. Η ιστορία μάς διδάσκει πως όσοι δεν προσαρμόζονται σε αυτές τις αλλαγές αποδυναμώνονται και αφανίζονται σε ένοπλες συγκρούσεις. Ο τύπος των όπλων τα οποία έχουν ζωτική σημασία για τη διεξαγωγή πολέμων στον 21ο αιώνα μεταβάλλεται, με τα ψηφιακά όπλα να αναδεικνύονται ως ολοένα χρησιμότερα στις συγκρούσεις. Οι τεχνολογίες του κυβερνοχώρου χρησιμοποιούνται για την κατασκοπία των εχθρών και τη χειραγώγηση των αντιπάλων. Η ΕΕ πρέπει να αντιδράσει σε αυτή την απειλή συμπεριλαμβάνοντας τις τεχνολογίες του κυβερνοχώρου στο σύστημα ελέγχου των εξαγωγών της, προκειμένου να μην χρησιμοποιούνται για την κατάφωρη παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και, συνεπώς, για την υπονόμευση της ασφάλειας, της δημοκρατίας, του πλουραλισμού και της ελευθερίας της έκφρασης.

Ένα αποτελεσματικότερο σύστημα: ενίσχυση της συμμετοχής και της καθοδήγησης για τα ενδιαφερόμενα μέρη

Το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ πρέπει να είναι αποτελεσματικό. Για αποτελεσματική αντίδραση στις νέες απειλές και προκλήσεις, ο κατάλογος των ελεγχόμενων ειδών πρέπει να καταρτιστεί σταδιακά, με συντονισμένο και εναρμονισμένο τρόπο, από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο εισηγητής επιδιώκει να καταστήσει την εν λόγω διαδικασία περισσότερο συμμετοχική, ζητώντας τη συμμετοχή σχετικών διεθνών οργανισμών και ιδίως της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία αποτυπώνει την ανάγκη για μια εναρμονισμένη προσέγγιση από τα κράτη μέλη της ΕΕ, η οποία αντικατοπτρίζει την κοινοτική μέθοδο στη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.

Επιπλέον, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις, ώστε να επιτραπεί στα ενδιαφερόμενα μέρη – ιδίως στους βιομηχανικούς φορείς και τις αρχές αδειοδότησης – η δυνατότητα συνεπούς εφαρμογής της συμπεριληφθείσας διάστασης της ανθρώπινης ασφάλειας και της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής στον αναμορφωμένο κανονισμό για τα είδη διπλής χρήσης. Ο εισηγητής κατέθεσε μια σειρά τροπολογιών με στόχο να αποσαφηνιστούν οι ορισμοί και να καθοριστούν κατευθυντήριες γραμμές για τις εταιρείες που θα συμμορφωθούν με αυτόν τον κανονισμό. Κατά την άποψη του εισηγητή, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει περαιτέρω υλικό καθοδήγησης σχετικά με τον ορισμό των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, με στόχο να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, είναι επίσης σημαντικό να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες των βιομηχανικών φορέων όσον αφορά τη «δέουσα επιμέλεια». Ο εισηγητής έχει επίγνωση των προβληματισμών που εκφράστηκαν από βιομηχανικούς φορείς όσον αφορά τη δυνατότητα συμμόρφωσης με τις επιπλέον ευθύνες, χωρίς να υπονομευτεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ ή να παρατηρηθεί υπέρμετρη επιβάρυνση στη διεξοδική διεκπεραίωση αιτημάτων αδειοδότησης. Ως εκ τούτου, κάνει έκκληση για περαιτέρω, έγκαιρη καθοδήγηση, μαζί με όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη στον εν λόγω τομέα. Μάλιστα, ο εισηγητής ζητεί στις τροπολογίες του να ετοιμαστούν και να διατεθούν εκτενείς κατευθυντήριες γραμμές, το αργότερο κατά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Για να γίνει αποτελεσματικότερο το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ, πρέπει επίσης να καλυφθούν τα νομικά κενά που απομένουν. Έχοντας υπόψη τον στόχο αυτό, ο εισηγητής προτείνει μια σειρά τροποποιήσεων στον προτεινόμενο κανονισμό. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να παραταθεί η περίοδος ισχύος για τη χορήγηση αδειών, ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, με ταυτόχρονη διατήρηση ωστόσο της δυνατότητας των αρχών αδειοδότησης να ανακαλούν την άδεια, ούτως ώστε να αντιδρούν γρήγορα σε τυχόν εξελίξεις.

Διασφάλιση εύρυθμης εσωτερικής αγοράς: ενίσχυση της εναρμόνισης όσον αφορά την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ

Πρώτον, ο εισηγητής επικροτεί τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ελαχιστοποιήσει τον διοικητικό φόρτο των ενδοενωσιακών μεταφορών. Ο προτεινόμενος κανονισμός της ΕΕ θα πρέπει να διευκολύνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ο εισηγητής στηρίζει την πρόταση για βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής αδειοδότησης της ΕΕ.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ εξαρτάται από τον ασθενέστερο κρίκο σε αυτό. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής πιστεύει ότι ο κανονισμός για τα είδη διπλής χρήσης πρέπει εφαρμοστεί πιο ομοιόμορφα σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα επιθυμούσε περαιτέρω ενίσχυση της υποχρεωτικής διαδικασίας διαβούλευσης μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, καθώς και την αποφυγή τυχόν δικαιωμάτων αρνησικυρίας για τον έλεγχο ευαίσθητων ειδών. Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής πιστεύει ότι το ζήτημα της εναρμόνισης των κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ πρέπει επίσης να συζητηθεί στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης. Δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό αφορά το ποινικό δίκαιο που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, ο εισηγητής θεωρεί ότι η αυξημένη εναρμόνιση των κυρώσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του συστήματος.

Παγκόσμιος ηγετικός ρόλος: πρωτοπόροι στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο

Το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ είναι ενσωματωμένο σε διεθνείς οργανισμούς. Η ΕΕ είναι ένθερμος υποστηρικτής των πολυμερών σχέσεων και ο εισηγητής στηρίζει σθεναρά τη στενή σύνδεση μεταξύ των διεθνών συστημάτων και του μηχανισμού ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ. Ωστόσο, η ΕΕ αποτελεί σημαντικό εμπορικό συνασπισμό στον κόσμο, καθώς και ισχυρό παράγοντα προώθησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων παγκοσμίως. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να μην αποφεύγει να προπορεύεται από τους εταίρους της, όταν χρειάζεται. Η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει πιο ενεργά την ενίσχυση της κανονιστικής σύγκλισης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο εισηγητής επικροτεί τη βάση για την ανάπτυξη τακτικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των βασικών εμπορικών εταίρων της, ενώ πιστεύει ότι ο διάλογος αυτός πρέπει να ενσωματωθεί περαιτέρω στην εμπορική πολιτική της ΕΕ.

Ώρα για δράση: ένα σύστημα ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ που είναι ανθεκτικό στον χρόνο

Τα τελευταία χρόνια μάς έχουν διδάξει ότι η παγκόσμια τάξη έχει γίνει πιο εύθραυστη. Οι αξίες που συνδέουν την ΕΕ από κοινού – η δημοκρατία, η ελευθερία και το κράτος δικαίου – απειλούνται σε πολλές χώρες με τις οποίες είμαστε διασυνδεδεμένοι από οικονομική και πολιτική άποψη. Οι τεχνολογικές μεταβολές επιταχύνονται και επηρεάζουν όχι μόνο τον τρόπο ζωής στις κοινωνίες μας, αλλά και τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι ελεύθερες και ανοιχτές κοινωνίες. Οι προσδοκίες των πολιτών της Ένωσης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των εξωτερικών μας πολιτικών, εν γένει, και της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, ειδικότερα, αυξάνονται. Η ενιαία εσωτερική αγορά αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα της ΕΕ το οποίο πρέπει να προωθηθεί για την ευημερία των πολιτών και την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών. Σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας, η ΕΕ δεν θα πρέπει να αποφύγει την άσκηση ηγετικού ρόλου σε παγκόσμιο επίπεδο για την υπεράσπιση των αξιών της.

Στο παρόν γεωπολιτικό πλαίσιο, είναι καιρός για δράση μέσω της βελτίωσης των υφιστάμενων μέσων, προκειμένου να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε καλύτερα τις αξίες και τα συμφέροντά μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αναμόρφωση του κανονισμού για τα είδη διπλής χρήσης αποτελεί μια πολυαναμενόμενη και ευπρόσδεκτη ευκαιρία ώστε το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ να καταστεί ανθεκτικό στον χρόνο και, ως εκ τούτου, να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ, όπως αυτοί διατυπώνονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ο εισηγητής δεσμεύεται να εργαστεί εποικοδομητικά στην κατάρτιση μιας θέσης του ΕΚ για την επίτευξη του στόχου αυτού, καθώς και να εργαστεί στη συνέχεια με σκοπό τη θέσπιση ενός αναμορφωμένου, ανθεκτικού στον χρόνο, κανονισμού για τα είδη διπλής χρήσης.

  • [1]  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/2134 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 23ης Νοεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

D(2017)13264

Bernd Lange

Πρόεδρος, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ASP 12G205

Βρυξέλλες

Θέμα:  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση)

  (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε την πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με το σχετικό με την αναδιατύπωση άρθρο 104 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής:

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ εξαίρεση και ανά περίπτωση, τροπολογίες επί τμημάτων της πρότασης που παραμένουν αμετάβλητα, εφόσον κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή επειδή οι εν λόγω τροπολογίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται σε γραπτή αιτιολόγηση των τροπολογιών.»

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η οποία εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης και, σύμφωνα με τις συστάσεις του εισηγητή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες στην πρόταση και από τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με αυτές τις αλλαγές, η πρόταση περιέχει μια απλή κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, κατά τη συνεδρίασή της στις 23 Μαρτίου 2017, συνιστά ότι η αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, με 21 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 0 αποχές[1], μπορεί να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού.

Με εξαιρετική εκτίμηση

Pavel Svoboda

Συνημμ.: Έκθεση υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.

  • [1]  Ήταν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Maria Noichl, Emil Radev, Julia Reda, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

    ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση)

COM(2016) 616 final της 28.9.2016 - 2016/0295 (COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για πιο συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και ειδικότερα το σημείο 9 αυτής, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, η οποία απαρτίζεται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε την 20ή Οκτωβρίου, καθώς και την 1η και την 7η Δεκεμβρίου 2016, με σκοπό να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τις συνεδριάσεις αυτές[1], η εξέταση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι τα ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση, η οποία χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές:

- στο άρθρο 6 παράγραφος 1, η προτεινόμενη διαγραφή των λέξεων «πραγματοποιείται η διαμετακόμιση»·

- στο άρθρο 20 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, η προτεινόμενη αντικατάσταση των λέξεων «τον κατάλογο των αρχών αυτών» με τη λέξη «πληροφορίες»·

- η προτεινόμενη διαγραφή της Κροατίας και της Ισλανδίας από τις χώρες που απαριθμούνται στα σημεία Γ, Δ, Ε και ΣΤ του παραρτήματος ΙΙ.

Επομένως, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση, κατά την ημερομηνία στην οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δεν περιελάμβανε ουσιαστικές τροποποιήσεις, πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες. Η ομάδα εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση κατά την ημερομηνία αυτή συνιστούσε απλώς και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

Ωστόσο, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας αναγνώρισε επίσης ότι στις 15 Νοεμβρίου 2016 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα μια νέα νομοθετική πράξη για την τροποποίηση της πράξης που αναδιατυπώθηκε, δηλ. ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1969 της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1969 τέθηκε σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου 2016. Το άρθρο 1 του κανονισμού εισήγαγε νέα παραρτήματα που αντικατέστησαν τα κείμενα τα οποία περιλαμβάνονταν προηγουμένως στο παράρτημα Ι, τα παραρτήματα ΙΙα έως IIζ και στο παράρτημα IV. Η τελευταία αυτή τροποποίηση θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας που διεξάγεται σε σχέση με την αναδιατύπωση της πρότασης κανονισμού COM(2016) 616 τελικό.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus      Jurisconsultus      Γενικός Διευθυντής

  • [1]   Η συμβουλευτική ομάδα εργασίας κινήθηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (31.5.2017)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση)
(COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marietje Schaake

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι νέες τεχνολογίες έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην εξωτερική πολιτική. Από την κυβερνοασφάλεια έως τα ανθρώπινα δικαιώματα, από το ψηφιακό εμπόριο έως την ανάπτυξη, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ΕΕ προωθεί τις ευκαιρίες και μετριάζει τις απειλές. Η αναθεώρηση του κανονισμού περί διπλής χρήσης αποσκοπεί στο να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της ΕΕ ως κορυφαίου και υπεύθυνου παγκόσμιου παράγοντα, αποτρέποντας τη διάδοση τεχνολογιών που βλάπτουν τα στρατηγικά μας συμφέροντα ή τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως. 

Η επικαιροποίηση αυτή είναι κεφαλαιώδης σε καιρούς γοργών τεχνολογικών αλλαγών και με τη συνεχιζόμενη μετατόπιση της παγκόσμιας γεωπολιτικής ισορροπίας. Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει ένθερμα την προσέγγιση της Επιτροπής στο θέμα της ανθρώπινης ασφάλειας και επιδίωξε να την αποσαφηνίσει σε ορισμένους τομείς, κάτι που συμβάλλει περαιτέρω στην ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εξωτερική πολιτική και την εμπορική πολιτική της ΕΕ και αυξάνει τη συνεκτικότητα μεταξύ της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ και των οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων της.

Λαμβάνοντας υπόψη τις γοργές αλλαγές στην τεχνολογία, είναι απολύτως επίκαιρο το να προσθέσει η ΕΕ ορισμένες τεχνολογίες κυβερνοεπιτήρησης στον κατάλογο ελέγχου ώστε να θεωρούνται είδη διπλής χρήσης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να διαπραχθούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή να υπονομευτούν στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ. Ταυτόχρονα, δεν απαιτεί έλεγχο κάθε τεχνολογία, η δε εξαγωγή τεχνολογιών που στην πραγματικότητα ενισχύουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι η κρυπτογράφηση, πρέπει να διευκολυνθεί. Πρέπει επίσης να βεβαιωθούμε ότι δεν δημιουργούμε περιττό βάρος για τους εξαγωγείς ή εμπόδια για τη θεμιτή έρευνα στον τομέα της ασφάλειας του διαδικτύου.

Ο στοχευμένος έλεγχος της τελικής χρήσης από πλευράς ανθρώπινης ασφάλειας προκειμένου για τα είδη που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο είναι ένα καλό βήμα ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η ΕΕ μπορεί να σταματά παράνομες μεταφορές· χρειάζεται όμως μεγαλύτερη νομική σαφήνεια. Τα είδη διπλής χρήσης (και ιδίως η τεχνολογία κυβερνοεπιτήρησης) συχνά χρησιμοποιούνται τόσο για την άμεση διάπραξη παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και για τη διευκόλυνση άλλων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, όταν παρανόμως αποκτηθείσες πληροφορίες για υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή δημοσιογράφους χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για να συλληφθούν και/ή να βασανιστούν οι άνθρωποι αυτοί. 

Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου, που να μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις μεταβαλλόμενες πραγματικότητες. Όταν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να ενεργοποιήσουν τον στοχευμένο έλεγχο της τελικής χρήσης, πρέπει να εξετασθεί η τροποποίηση των καταλόγων ελέγχου. Προκειμένου για τον ενωσιακό αυτόνομο κατάλογο που καλύπτει τις τεχνολογίες κυβερνοεπιτήρησης, πρέπει να είναι διαθέσιμη η διαδικασία του επείγοντος που δίνει τη δυνατότητα για ταχείες απαντήσεις σε αλλαγές επί τόπου σε τρίτες χώρες ή σε σχέση με νέες τεχνολογικές εξελίξεις που απαιτούν σχολαστικό έλεγχο.

Καθώς οι συναλλαγές με το εξωτερικό γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκες, είναι σημαντικό να διευρυνθεί ο μερισμός πληροφοριών και να ενισχυθεί η διαφάνεια. Τα κράτη μέλη πρέπει να καθιστούν διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες αδειοδότησης, ώστε να ενισχυθεί η λογοδοσία και η εποπτεία. Αυτό θα αξιοποιήσει τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές, ενώ ορισμένα κράτη μέλη το πράττουν ήδη εθελοντικά. Για να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, οι ποινές για παραβιάσεις του κανονισμού πρέπει επίσης να είναι ομοιόμορφες σε ολόκληρη την Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιέζει επί χρόνια για επικαιροποίηση του κανονισμού περί διπλής χρήσης, οπότε είναι κεφαλαιώδες η διαδικασία να προχωρήσει τώρα το ταχύτερο δυνατό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Λαμβανομένης υπόψη της εμφάνισης νέων κατηγοριών ειδών διπλής χρήσης, και ως απάντηση στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και σε ενδείξεις πως ορισμένες τεχνολογίες κυβερνοεπιτήρησης που έχουν εξαχθεί από την Ένωση έχουν αποτελέσει αντικείμενο κακής χρήσης από πρόσωπα που συνέργησαν ή ευθύνονται για την καθοδήγηση ή τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου υπό συνθήκες ένοπλης σύρραξης ή καταπίεσης στο εσωτερικό μιας χώρας, είναι σκόπιμη η επιβολή ελέγχων στην εξαγωγή τέτοιων τεχνολογιών ώστε να προστατευθεί η δημόσια ασφάλεια αλλά και η δημόσια ηθική. Τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια της αναλογικότητας. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την εξαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για νόμιμους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής του νόμου και της έρευνας πάνω στην ασφάλεια του διαδικτύου. Η Επιτροπή, σε στενή διαβούλευση με τα κράτη μέλη και με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές προς υποστήριξη της εφαρμογής των ελέγχων αυτών στην πράξη.

(5)  Ορισμένες τεχνολογίες κυβερνοεπιτήρησης έχουν αναδειχθεί ως μια νέα κατηγορία ειδών διπλής χρήσης τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για να πληγούν απευθείας ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα, του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων, της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, με την παρακολούθηση ή την εξόρυξη δεδομένων χωρίς να έχουν λάβει συγκεκριμένη, ενημερωμένη και απερίφραστη εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή του συστήματος και/ή με αδρανοποίηση ή βλάβη του στοχευόμενου συστήματος. Ως απάντηση στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και σε αποδείξεις πως ορισμένες τεχνολογίες κυβερνοεπιτήρησης έχουν αποτελέσει αντικείμενο κακής χρήσης από πρόσωπα που συνέργησαν ή ευθύνονται για την καθοδήγηση ή τη διάπραξη παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε χώρες όπου έχουν διαπιστωθεί σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι σκόπιμη η επιβολή ελέγχων στην εξαγωγή τέτοιων τεχνολογιών. Παρομοίως, το τρέχον επίπεδο ελέγχου στην κρυπτογράφηση αντιβαίνει στο γεγονός ότι η κρυπτογράφηση αποτελεί ζωτικό μέσο προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι πολίτες, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις μπορούν να προστατεύουν τα δεδομένα τους από εγκληματίες και άλλους κακόβουλους παράγοντες, να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και να καθιστούν δυνατές τις ασφαλείς επικοινωνίες, μεταξύ άλλων για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια είναι σκόπιμο να διευκολυνθεί περαιτέρω η εξαγωγή κρυπτογράφησης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ως εκ τούτου, είναι επίσης σκόπιμη η αναθεώρηση του ορισμού των ειδών διπλής χρήσης, καθώς και η προσθήκη ενός ορισμού για την τεχνολογία κυβερνοεπιτήρησης. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί το γεγονός ότι τα κριτήρια αξιολόγησης για τον έλεγχο των εξαγωγών των ειδών διπλής χρήσης περιλαμβάνουν ζητήματα σχετικά με ενδεχόμενη κακή χρήση των ειδών αυτών στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων ή παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων.

(6)  Ως εκ τούτου, είναι επίσης σκόπιμη η αναθεώρηση του ορισμού των ειδών διπλής χρήσης, καθώς και η προσθήκη ενός ορισμού για την τεχνολογία κυβερνοεπιτήρησης. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί το γεγονός ότι τα κριτήρια αξιολόγησης για τον έλεγχο των εξαγωγών των ειδών διπλής χρήσης λαμβάνουν υπόψη τον άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο των τεχνολογιών κυβερνοεπιτήρησης στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τον αντίκτυπό τους στην πρόληψη τρομοκρατικών πράξεων, όπως αντικατοπτρίζεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/ΚΕΠΠΑ.

 

_______________________

 

1aΚοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού (ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Τα μέτρα για τον έλεγχο των εξαγωγών τεχνολογίας κυβερνοεπιτήρησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το αναγκαίο και το αναλογικό. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την εξαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για νόμιμους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής του νόμου και της έρευνας πάνω στην ασφάλεια του διαδικτύου. Η Επιτροπή, σε στενή διαβούλευση με τα κράτη μέλη και με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα πρέπει να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές προς υποστήριξη της εφαρμογής των μέτρων αυτών στην πράξη.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου, δεδομένου ότι βασίζεται στις τροπολογίες επί των αιτιολογικών σκέψεων 5 και 6.

Τροπολογία     4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Το πεδίο εφαρμογής των λεγόμενων «γενικών ελέγχων», οι οποίοι ισχύουν για όλα τα μη απαριθμούμενα είδη διπλής χρήσης υπό ορισμένες περιστάσεις, θα πρέπει να διευκρινιστεί και να εναρμονιστεί και θα πρέπει να καλύπτει τον κίνδυνο τρομοκρατικών πράξεων και παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Με ενδεδειγμένες διαβουλεύσεις και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους γενικούς ελέγχους θα πρέπει να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή των ελέγχων σε ολόκληρη την Ένωση. Στοχευμένοι γενικοί έλεγχοι θα πρέπει να επίσης να εφαρμόζονται, υπό ορισμένες περιστάσεις, και στις εξαγωγές τεχνολογίας κυβερνοεπιτήρησης.

διαγράφεται

Τροπολογία     5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Θα πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετες γενικές άδειες εξαγωγής από την Ένωση προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος για τις εταιρείες και τις αρχές ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται το αρμόζον επίπεδο ελέγχου των σχετικών ειδών προς τους σχετικούς προορισμούς. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν συνολικές άδειες για μεγάλα έργα, προκειμένου να προσαρμοστούν οι προϋποθέσεις αδειοδότησης στις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου.

(15)  Θα πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετες γενικές άδειες εξαγωγής από την Ένωση προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος για τις εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ, και τις αρχές ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται το αρμόζον επίπεδο ελέγχου των σχετικών ειδών προς τους σχετικούς προορισμούς. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν συνολικές άδειες για μεγάλα έργα, προκειμένου να προσαρμοστούν οι προϋποθέσεις αδειοδότησης στις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Οι αποφάσεις για την ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών διπλής χρήσης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών στο τμήμα Α του παραρτήματος I θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη ως συμβαλλόμενα μέρη των οικείων διεθνών καθεστώτων μη διάδοσης και των συμφωνιών ελέγχου των εξαγωγών ή με την κύρωση των οικείων διεθνών συνθηκών. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών διπλής χρήσης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι, όπως οι τεχνολογίες κυβερνοεπιτήρησης, θα πρέπει να λαμβάνονται με συνεκτίμηση των κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιάζουν αυτά τα είδη ως προς τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή των ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας της Ένωσης και των κρατών μελών της. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών διπλής χρήσης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών στο τμήμα Β του παραρτήματος IV θα πρέπει να λαμβάνονται με συνεκτίμηση των συμφερόντων δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας των κρατών μελών, βάσει του άρθρου 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση των κοινών καταλόγων ειδών και προορισμών που παρατίθενται στα τμήματα Α έως Ι του παραρτήματος ΙΙ θα πρέπει να λαμβάνονται με συνεκτίμηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό.

(17)  Οι αποφάσεις για την ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών διπλής χρήσης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών στο τμήμα Α του παραρτήματος I θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη ως συμβαλλόμενα μέρη των οικείων διεθνών καθεστώτων μη διάδοσης και των συμφωνιών ελέγχου των εξαγωγών ή με την κύρωση των οικείων διεθνών συνθηκών. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών διπλής χρήσης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι, όπως οι τεχνολογίες κυβερνοεπιτήρησης, θα πρέπει να λαμβάνονται με συνεκτίμηση των κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιάζουν αυτά τα είδη ως προς τη χρήση τους για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε χώρες όπου έχουν διαπιστωθεί σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή των ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας της Ένωσης και των κρατών μελών της. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών διπλής χρήσης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών στο τμήμα Β του παραρτήματος IV θα πρέπει να λαμβάνονται με συνεκτίμηση των συμφερόντων δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας των κρατών μελών, βάσει του άρθρου 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση των κοινών καταλόγων ειδών και προορισμών που παρατίθενται στα τμήματα Α έως Ι του παραρτήματος ΙΙ θα πρέπει να λαμβάνονται με συνεκτίμηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία     7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Ο κίνδυνος κυβερνοκλοπής και επανεξαγωγής σε τρίτες χώρες, όπως αναφέρεται στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ, επιβάλλει την ανάγκη ενίσχυσης των διατάξεων για τα είδη διπλής χρήσης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου, δεδομένου ότι η παρούσα αιτιολογική σκέψη εκθέτει τους λόγους που δικαιολογούν την προσθήκη του άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο στ α).

Τροπολογία     8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Σύμφωνα με και εντός των ορίων του άρθρου 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρις ότου υπάρξει μεγαλύτερος βαθμός εναρμόνισης, τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να διενεργούν ελέγχους επί μεταφορών ορισμένων ειδών διπλής χρήσης, εντός της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίσουν τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια. Για λόγους αναλογικότητας, οι έλεγχοι στις μεταφορές ειδών διπλής χρήσης εντός της Ένωσης θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο φόρτος για τις επιχειρήσεις και τις αρχές. Επιπλέον, ο κατάλογος ειδών που υπόκεινται σε ελέγχους επί των μεταφορών εντός της Ένωσης, στο τμήμα Β του παραρτήματος IV, θα πρέπει να επανεξετάζεται κατά περιόδους ενόψει των τεχνολογικών και εμπορικών εξελίξεων και σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ευαισθησίας των μεταφορών.

(21)  Σύμφωνα με και εντός των ορίων του άρθρου 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρις ότου υπάρξει μεγαλύτερος βαθμός εναρμόνισης, τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να διενεργούν ελέγχους επί μεταφορών ορισμένων ειδών διπλής χρήσης, εντός της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίσουν τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια. Για λόγους αναλογικότητας, οι έλεγχοι στις μεταφορές ειδών διπλής χρήσης εντός της Ένωσης θα πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο φόρτος για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, και τις αρχές. Επιπλέον, ο κατάλογος ειδών που υπόκεινται σε ελέγχους επί των μεταφορών εντός της Ένωσης, στο τμήμα Β του παραρτήματος IV, θα πρέπει να επανεξετάζεται κατά περιόδους ενόψει των τεχνολογικών και εμπορικών εξελίξεων και σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ευαισθησίας των μεταφορών .

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της λογοδοσίας και του δημόσιου ελέγχου των δραστηριοτήτων ελέγχου των εξαγωγών, είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να δημοσιοποιούν όλα τα σχετικά δεδομένα αδειοδότησης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου, δεδομένου ότι η νέα αυτή αιτιολογική σκέψη εκθέτει τους λόγους που δικαιολογούν τις αλλαγές στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

25.  Η προσέγγιση με τον ιδιωτικό τομέα και η διαφάνεια είναι θεμελιώδη στοιχεία για ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων εξαγωγών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθεί η συνεχής κατάρτιση υλικού καθοδήγησης για την υποστήριξη της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς και η δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση των ελέγχων, σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική.

(25)  Η προσέγγιση με τον ιδιωτικό τομέα και η διαφάνεια είναι θεμελιώδη στοιχεία για ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων εξαγωγών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθεί η συνεχής κατάρτιση υλικού καθοδήγησης για την υποστήριξη της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς και η δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση των ελέγχων, σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της παροχής οδηγιών για την ερμηνεία ορισμένων στοιχείων του παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο οι οδηγίες αυτές να καταστούν δημόσια διαθέσιμες όταν τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός.

Τροπολογία     11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Οι έλεγχοι εξαγωγών έχουν επιπτώσεις στη διεθνή ασφάλεια και το εμπόριο με τρίτες χώρες και, συνεπώς, είναι σκόπιμο να αναπτυχθεί διάλογος και συνεργασία με τρίτες χώρες ώστε να ενισχυθεί η εξίσωση των όρων ανταγωνισμού και να βελτιωθεί η διεθνής ασφάλεια.

(29)  Οι έλεγχοι εξαγωγών έχουν επιπτώσεις στη διεθνή ασφάλεια και το εμπόριο με τρίτες χώρες και, συνεπώς, είναι σκόπιμο να αναπτυχθεί διάλογος και συνεργασία με τρίτες χώρες ώστε να ενισχυθεί η εξίσωση των όρων ανταγωνισμού και να βελτιωθεί η διεθνής ασφάλεια. Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των συμβαλλομένων μερών του διακανονισμού του Wassenaar σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών συμβατικών όπλων καθώς και ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης αποτελείται από κράτη μέλη, ο καθορισμός υψηλών προτύπων σε ενωσιακό επίπεδο μπορεί επίσης να έχει θετικό δευτερογενή αντίκτυπο στα παγκόσμια πρότυπα.

Τροπολογία     12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  «είδη διπλής χρήσης», τα είδη, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και της τεχνολογίας, τα οποία δύνανται να χρησιμοποιούνται τόσο για πολιτική όσο και για στρατιωτική χρήση· η έννοια αυτή περιλαμβάνει:

1.  «είδη διπλής χρήσης», τα είδη, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και της τεχνολογίας, τα οποία δύνανται να χρησιμοποιούνται τόσο για πολιτική όσο και για στρατιωτική χρήση· η έννοια αυτή περιλαμβάνει: είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων και των φορέων αυτών, συμπεριλαμβανομένων όλων των αγαθών που μπορούν να χρησιμοποιούνται και για μη εκρηκτικές χρήσεις και για να στηρίζεται παντοιοτρόπως η κατασκευή πυρηνικών όπλων ή άλλων εκρηκτικών πυρηνικών μηχανισμών·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία που διαγράφει το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Τροπολογία     13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση πυρηνικών, χημικών και βιολογικών όπλων και των φορέων αυτών, συμπεριλαμβανομένων όλων των αγαθών που μπορούν να χρησιμοποιούνται και για μη εκρηκτικές χρήσεις και για να στηρίζεται παντοιοτρόπως η κατασκευή πυρηνικών όπλων ή άλλων εκρηκτικών πυρηνικών μηχανισμών·

διαγράφεται

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  «τεχνολογία κυβερνοεπιτήρησης»: τα είδη (υλικό, λογισμικό, τεχνολογία άλλη από τα είδη διπλής χρήσης) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ιδίως του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, ή μπορούν να αποτελέσουν απειλή για τη διεθνή ασφάλεια ή τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ένωσης και των κρατών μελών της, και τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για να καταστεί δυνατή η μυστική διείσδυση σε συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών με σκοπό την παρακολούθηση, την εξόρυξη, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και/ή την αδρανοποίηση ή τη βλάβη του στοχευόμενου συστήματος χωρίς τη συγκεκριμένη, ενημερωμένη και απερίφραστη άδεια του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή των συστημάτων. Περιλαμβάνονται είδη σχετικά με τους παρακάτω τύπους τεχνολογιών και εξοπλισμού:

 

α)   φορητός εξοπλισμός υποκλοπής τηλεπικοινωνιών·

 

β)   λογισμικό διείσδυσης·

 

γ)   κέντρα παρακολούθησης·

 

δ)   συστήματα νόμιμων υποκλοπών και συστήματα διατήρησης δεδομένων·

 

Η τεχνολογία κυβερνοεπιτήρησης δεν περιλαμβάνει είδη ειδικά σχεδιασμένα για οποιαδήποτε από τα ακόλουθα:

 

α)   τιμολόγηση·

 

β)   λειτουργίες συλλογής δεδομένων εντός στοιχείων δικτύου (π.χ. Exchange ή HLR)·

 

γ)   ποιότητα εξυπηρέτησης του δικτύου (QoS)·

 

δ)   ικανοποίηση των χρηστών (ποιότητα εμπειρίας - QoE)·

 

ε)   αντιπυρικές ζώνες για την προστασία του δικτύου·

 

στ)   κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση ή προστασία:

 

  δημόσιων υποδομών ενέργειας, φυσικού αερίου ή ύδρευσης·

 

  ευφυούς διαχείρισης μη στρατιωτικών σιδηροδρομικών, οδικών, αεροπορικών και υδάτινων μεταφορών·

 

  οργάνωσης βιομηχανικών μονάδων και ηλεκτρονικής υγείας·

 

  βιομηχανικής παραγωγής·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία που διαγράφει το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  «τελικός χρήστης», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα που είναι ο τελικός αποδέκτης και χρήστης των εξαγόμενων ειδών διπλής χρήσης·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία δικαιολογείται για λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου, δεδομένου ότι ο ορισμός του τελικού χρήστη ως του πραγματικού τελικού αποδέκτη και χρήστη του είδους είναι αναγκαίος προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες τις οποίες παρέχουν οι εξαγωγείς σχετικά με τους τελικούς χρήστες είναι συγκεκριμένες και αδρομερείς, δίνοντας στις αρχές τη δυνατότητα να αξιολογήσουν δεόντως εάν πρέπει ή όχι να χορηγηθεί άδεια για εξαγωγή.

Τροπολογία     16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

23α.  «δέουσα επιμέλεια», η διαδικασία μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίζουν, να προλαμβάνουν, να μετριάζουν και να εξηγούν πώς αντιμετωπίζουν τον πραγματικό και δυνητικό αρνητικό αντίκτυπο επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως αναπόσπαστο μέρος των συστημάτων επιχειρηματικής λήψης αποφάσεων και διαχείρισης κινδύνου όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για την εσωτερική συνοχή του κειμένου, δεδομένου ότι ορίζει με σαφήνεια έναν όρο που εισάχθηκε στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία     17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Για την εξαγωγή της τεχνολογίας κυβερνοεπιτήρησης που αναφέρεται στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι, απαιτείται άδεια.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες επί του άρθρου 2 παράγραφος 1 που δημιουργούν μια χωριστή κατηγορία με την ονομασία «τεχνολογία κυβερνοεπιτήρησης».

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  για χρήση από πρόσωπα που συνέργησαν ή ευθύνονται για την καθοδήγηση ή τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου υπό συνθήκες ένοπλης σύρραξης ή καταπίεσης στο εσωτερικό της χώρας προορισμού, όπως αυτά προσδιορίζονται από τους συναφείς δημόσιους διεθνείς οργανισμούς ή από τις ευρωπαϊκές ή εθνικές αρμόδιες αρχές, και όταν υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν χρήση αυτών ή άλλων παρόμοιων ειδών για την καθοδήγηση ή την πραγματοποίηση τέτοιων σοβαρών παραβιάσεων από τον προτεινόμενο τελικό χρήστη·

δ)  για χρήση από πρόσωπα που συνέργησαν ή ευθύνονται για την καθοδήγηση ή τη διάπραξη παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε χώρες όπου έχουν διαπιστωθεί από αρμόδια όργανα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ένωσης ή από εθνικές αρμόδιες αρχές σοβαρές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, και όταν υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν χρήση αυτών ή άλλων παρόμοιων ειδών για την καθοδήγηση ή την πραγματοποίηση τέτοιων παραβιάσεων από τον προτεινόμενο τελικό χρήστη·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη επειδή οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται με είδη διπλής χρήσης συχνά δεν θα χαρακτηριστούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με χρήση εργαλείων κυβερνοεπιτήρησης (παραβίαση της ιδιωτικότητας, της ελευθερίας του λόγου κτλ.) συχνά διαπράττονται ως προοίμιο άλλων παραβιάσεων που μπορούν να χαρακτηριστούν σοβαρές, όπως βασανιστήρια, βίαιες εξαφανίσεις κτλ. Η τροπολογία είναι επίσης απαραίτητη για να διευκρινιστεί ποια διεθνή όργανα θα πρέπει να παρέχουν τις εκτιμήσεις, για μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  για χρήση στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων.

ε)  για χρήση από πρόσωπα, ομάδες και οντότητες που συμμετέχουν σε τρομοκρατικές πράξεις και υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα όπως ορίζονται στην κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ.

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη για να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια.

Τροπολογία     20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εάν ο εξαγωγέας, στο πλαίσιο της υποχρέωσής του να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια, γνωρίζει ότι τα είδη διπλής χρήσης που σκοπεύει να εξαγάγει και που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για κάποιαν από τις χρήσεις της παραγράφου 1, απευθύνει κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή, η οποία αποφασίζει κατά πόσον είναι σκόπιμο να απαιτηθεί άδεια εξαγωγής.

2.  Εάν ο εξαγωγέας , στο πλαίσιο της υποχρέωσής του να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια, γνωρίζει ότι τα είδη διπλής χρήσης που σκοπεύει να εξαγάγει και που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ενδέχεται να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για κάποιαν από τις χρήσεις της παραγράφου 1, απευθύνει κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή, η οποία αποφασίζει κατά πόσον είναι σκόπιμο να απαιτηθεί άδεια εξαγωγής.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για την εσωτερική συνοχή του κειμένου, δεδομένου ότι συνδέεται με τις τροπολογίες επί του άρθρου 4 παράγραφος 1.

Τροπολογία     21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Άδειες εξαγωγής μη απαριθμούμενων ειδών χορηγούνται για συγκεκριμένα είδη και συγκεκριμένους τελικούς χρήστες. Οι άδειες χορηγούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας ή, στην περίπτωση που ο εξαγωγέας είναι πρόσωπο που διαμένει ή είναι εγκατεστημένο εκτός της Ένωσης, από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκονται τα είδη. Οι άδειες ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση. Οι άδειες ισχύουν για περίοδο ενός έτους και μπορούν να ανανεωθούν από την αρμόδια αρχή.

3.  Άδειες εξαγωγής μη απαριθμούμενων ειδών χορηγούνται για συγκεκριμένα είδη και συγκεκριμένους τελικούς χρήστες. Οι άδειες χορηγούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας ή, στην περίπτωση που ο εξαγωγέας είναι πρόσωπο που διαμένει ή είναι εγκατεστημένο εκτός της Ένωσης, από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκονται τα είδη. Οι άδειες ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση. Οι άδειες ισχύουν για περίοδο δύο ετών και μπορούν να ανανεωθούν από την αρμόδια αρχή.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν δεν υπάρξει αντίρρηση, θεωρείται ότι τα κράτη μέλη των οποίων ζητήθηκε η γνώμη δεν έχουν αντίρρηση και ότι θα επιβάλουν απαιτήσεις λήψης άδειας σε όλες τις «ουσιωδώς όμοιες συναλλαγές». Ενημερώνουν την τελωνειακή διοίκηση και τις άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές τους για τις απαιτήσεις λήψης άδειας .

Εάν δεν υπάρξει αντίρρηση, θεωρείται ότι τα κράτη μέλη των οποίων ζητήθηκε η γνώμη δεν έχουν αντίρρηση και ότι θα επιβάλουν απαιτήσεις λήψης άδειας σε όλες τις «ουσιωδώς όμοιες συναλλαγές». Ενημερώνουν την τελωνειακή διοίκηση και τις άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές τους για τις απαιτήσεις λήψης άδειας . Επιπλέον, εάν δεν υπάρξει αντίρρηση, η Επιτροπή εκτιμά την ανάγκη να εκδώσει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση για την τροποποίηση των καταλόγων των ειδών διπλής χρήσης που εκτίθενται στο παράρτημα Ι και στο τμήμα Β του παραρτήματος IV με την προσθήκη των ειδών που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 σε αυτούς τους καταλόγους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 16.

Αιτιολόγηση

Αν όλα τα κράτη μέλη συμφωνούν ότι ένα ορισμένο προϊόν απαιτεί άδεια, είναι λογικό ότι πρέπει να εξεταστεί η προσθήκη του στον κατάλογο ελέγχου για μόνιμο έλεγχο.

Τροπολογία     23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι ειδικές άδειες εξαγωγής και οι συνολικές άδειες εξαγωγής ισχύουν για περίοδο ενός έτους και μπορούν να ανανεωθούν από την αρμόδια αρχή. Οι συνολικές άδειες εξαγωγής για μεγάλα έργα ισχύουν για περίοδο που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή.

3.  Οι ειδικές άδειες εξαγωγής και οι συνολικές άδειες εξαγωγής ισχύουν για περίοδο δύο ετών και μπορούν να ανανεωθούν από την αρμόδια αρχή. Οι συνολικές άδειες εξαγωγής για μεγάλα έργα ισχύουν για περίοδο που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εξαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για τις αιτήσεις τους όσον αφορά ειδικές και συνολικές άδειες εξαγωγών, ώστε να παράσχουν πλήρεις πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τον τελικό χρήστη, τη χώρα προορισμού και τις τελικές χρήσεις των εξαγόμενων ειδών.

Οι εξαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για τις αιτήσεις τους όσον αφορά ειδικές και συνολικές άδειες εξαγωγών, ώστε να παράσχουν πλήρεις πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τον τελικό χρήστη, τη χώρα προορισμού και τις τελικές χρήσεις των εξαγόμενων ειδών. Κατά τις συναλλαγές με τελικούς χρήστες του δημόσιου τομέα, οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να ορίζουν ρητά ποια επιμέρους οντότητα, υπηρεσία, οργανισμός ή μονάδα θα είναι ο τελικός χρήστης του εξαγόμενου είδους.

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι αποσαφηνίζεται ρητά ποιος ή ποια οντότητα είναι ο τελικός χρήστης του προϊόντος, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Τροπολογία     25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα τελικού προορισμού, καθώς και τον σεβασμό της εν λόγω χώρας για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

β)  τον σεβασμό για το δίκαιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη χώρα τελικού προορισμού, καθώς και τον σεβασμό της εν λόγω χώρας για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

Τροπολογία     26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  την ενίσχυση των ελέγχων, σε συμμόρφωση με τα κριτήρια που ορίζονται στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ, όσον αφορά τις εξαγωγές σε εταιρείες, πρόσωπα ή χώρες που δεν διαθέτουν τα στοιχεία ασφαλείας που είναι απαραίτητα ώστε να αποφεύγουν ή να προλαμβάνουν δικτυοπαραβίαση και/ή κυβερνοκλοπή και σε χώρες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να λειτουργήσουν ως ενδιάμεσοι για χώρες που έχουν συμπεριληφθεί σε καταλόγους εμπάργκο ή απαγόρευσης εξαγωγών ή που μπορούν να αποτελέσουν απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη ως λογική επέκταση του καταλόγου του άρθρου 14 παράγραφος 1, ο οποίος έχει ήδη υποστεί σημαντικές αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία     27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ β)  τη συμπεριφορά της αγοράστριας χώρας έναντι της διεθνούς κοινότητας και ιδίως τη στάση της έναντι της τρομοκρατίας, τη φύση των συμμαχιών της και την τήρηση του διεθνούς δικαίου·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη ως λογική επέκταση του καταλόγου του άρθρου 14 παράγραφος 1, ο οποίος έχει ήδη υποστεί σημαντικές αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία     28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ γ)  τη συμβατότητα των εξαγωγών ειδών ή εξοπλισμού διπλής χρήσης προς την τεχνική και οικονομική ικανότητα της χώρας προορισμού, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι είναι ευκταίο τα κράτη να ανταποκρίνονται στις θεμιτές τους ανάγκες ασφάλειας και άμυνας αφιερώνοντας τους λιγότερους δυνατούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους στον εξοπλισμό·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη ως λογική επέκταση του καταλόγου του άρθρου 14 παράγραφος 1, ο οποίος έχει ήδη υποστεί σημαντικές αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία     29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν, ή ανακαλούν, μια ειδική ή συνολική άδεια εξαγωγής ή μια άδεια παροχής μεσιτικών υπηρεσιών ή τεχνικής βοήθειας, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εάν:

 

α)   υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ότι τα είδη θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

 

β)   το νομικό πλαίσιο ή οι τεχνικές ρυθμίσεις στη χώρα προορισμού δεν προσφέρουν επαρκείς διασφαλίσεις έναντι σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση τεκμηριωμένων σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, η μη χορήγηση ή η ανάκληση άδειας εξαγωγής πρέπει να είναι υποχρεωτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να επιτρέπει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε καμιά περίπτωση. Είναι θεμιτό να εισαχθεί η ίδια λογική της υποχρέωσης για μη χορήγηση όπως αυτή που ήδη ισχύει σχετικά με τους ελέγχους εξαγωγών για συμβατικά όπλα, βάσει της οποίας τα κράτη μέλη θα αρνούνται να χορηγήσουν άδειες εξαγωγών σε περιπτώσεις ασυνέπειας προς τα κριτήρια αριθ. 1, 2, 3 ή 4 της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή και το Συμβούλιο προσφέρουν υλικό καθοδήγησης και/ή συστάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινή εκτίμηση κινδύνων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατά την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών.

2.  Η Επιτροπή και το Συμβούλιο προσφέρουν υλικό καθοδήγησης και/ή συστάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινή εκτίμηση κινδύνων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατά την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών όταν τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισμός.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη επειδή οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν καίρια ερμηνευτικά εργαλεία για τους ενδιαφερόμενους.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Ο κατάλογος ειδών διπλής χρήσης που παρατίθεται στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι δύναται να τροποποιείται όταν αυτό επιβάλλεται εξαιτίας των κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιάζει η εξαγωγή τέτοιων ειδών ως προς τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή των ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας της Ένωσης και των κρατών μελών της.

β)  Ο κατάλογος ειδών διπλής χρήσης που παρατίθεται στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι δύναται να τροποποιείται όταν αυτό επιβάλλεται εξαιτίας των κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιάζει η εξαγωγή τέτοιων ειδών ως προς τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή των ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας της Ένωσης και των κρατών μελών της. Όταν λόγοι επιτακτικής ανάγκης επιβάλλουν την αφαίρεση ή την προσθήκη συγκεκριμένων προϊόντων στο τμήμα Β του παραρτήματος Ι, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη αν ληφθούν υπόψη οι γοργές αλλαγές στην τεχνολογία και το ενδεχόμενο να εμφανιστούν νέες επικίνδυνες τεχνολογίες που πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο ελέγχου χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία     32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  Η Επιτροπή μπορεί να αφαιρέσει είδη από τον κατάλογο ιδίως εάν μέσα στο ταχέως μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον τα προϊόντα έχουν εν τω μεταξύ καταστεί είδη μη αιχμής ή μαζικά προϊόντα που είναι εύκολα διαθέσιμα ή εύκολα τροποποιήσιμα από τεχνική άποψη.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων αδειοδότησης (αριθμός, αξία και τύποι αδειών και σχετικοί προορισμοί, αριθμός χρηστών γενικών και συνολικών αδειών, αριθμός φορέων εκμετάλλευσης με προγράμματα ICP, χρόνοι διεκπεραίωσης, όγκος και αξία εμπορικών συναλλαγών που υπόκεινται σε ενδοενωσιακές μεταβιβάσεις κ.λπ.) και, όπου υπάρχουν, στοιχεία για τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης που διεξάγονται σε άλλα κράτη μέλη·

α)  όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων αδειοδότησης (αριθμός, αξία και τύποι αδειών και σχετικοί προορισμοί, αριθμός χρηστών γενικών και συνολικών αδειών, αριθμός φορέων εκμετάλλευσης με προγράμματα ICP, χρόνοι διεκπεραίωσης, όγκος και αξία εμπορικών συναλλαγών που υπόκεινται σε ενδοενωσιακές μεταβιβάσεις κ.λπ.) και, όπου υπάρχουν, στοιχεία για τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης που διεξάγονται σε άλλα κράτη μέλη·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πληροφορίες σχετικά με την επιβολή των ελέγχων, μεταξύ αυτών και λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τους εξαγωγείς που στερούνται του δικαιώματος να χρησιμοποιούν τις εθνικές ή τις ενωσιακές γενικές άδειες εξαγωγής 1 , αναφορές παραβιάσεων, κατασχέσεις και επιβολή άλλων κυρώσεων ·

β)  όλες τις πληροφορίες σχετικά με την επιβολή των ελέγχων, μεταξύ αυτών και λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τους εξαγωγείς που στερούνται του δικαιώματος να χρησιμοποιούν τις εθνικές ή τις ενωσιακές γενικές άδειες εξαγωγής 1 , όλες τις αναφορές παραβιάσεων, κατασχέσεις και επιβολή άλλων κυρώσεων ·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  δεδομένα όσον αφορά ευαίσθητους τελικούς χρήστες, παράγοντες που εμπλέκονται σε ύποπτες δραστηριότητες προμηθειών και, εφόσον διατίθενται, ακολουθούμενες διαδρομές.

γ)  όλα τα δεδομένα όσον αφορά ευαίσθητους τελικούς χρήστες, παράγοντες που εμπλέκονται σε ύποπτες δραστηριότητες προμηθειών και, εφόσον διατίθενται, ακολουθούμενες διαδρομές.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου. Η τροπολογία αυτή αντιστοιχεί στις τροπολογίες στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).

Τροπολογία     36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή και το Συμβούλιο παρέχουν καθοδήγηση και/ή συστάσεις, όποτε αυτό είναι σκόπιμο, όσον αφορά βέλτιστες πρακτικές για τα θέματα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα του ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών και η συνέπεια της εφαρμογής του . Επιπλέον, και όπου είναι σκόπιμο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παρέχουν συμπληρωματικό υλικό καθοδήγησης για τους εξαγωγείς, τους μεσίτες και τους φορείς διαμετακόμισης που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένοι στο οικείο κράτος μέλος.

1.  Η Επιτροπή και το Συμβούλιο παρέχουν καθοδήγηση και/ή συστάσεις, όποτε αυτό είναι σκόπιμο, όσον αφορά βέλτιστες πρακτικές για τα θέματα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα του ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών και η συνέπεια της εφαρμογής του . Επιπλέον, και όπου είναι σκόπιμο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παρέχουν συμπληρωματικό υλικό καθοδήγησης για τους εξαγωγείς, ιδίως τις ΜΜΕ, τους μεσίτες και τους φορείς διαμετακόμισης που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένοι στο οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία     37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όπου είναι σκόπιμο, η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πραγματοποιούν τακτική και αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες.

1.  Όπου είναι σκόπιμο, η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πραγματοποιούν τακτική και αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του διαλόγου για είδη διπλής χρήσης που προβλέπεται στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας της Ένωσης και στις στρατηγικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συγκρότηση ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

6.10.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

6.10.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Marietje Schaake

23.1.2017

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

10

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Παπαδάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

10

-

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Γεώργιος Επιτήδειος

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

περί ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας , της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

28.9.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

6.10.2016

 

 

 

Committees asked for opinions

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

6.10.2016

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Klaus Buchner

12.10.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.2.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Merja Kyllönen, Marco Zullo

Ημερομηνία κατάθεσης

6.12.2017

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ALDE

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch

ECR

Bolesław G. Piecha, Emma McClarkin, Jan Zahradil, Joachim Starbatty

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Merja Kyllönen

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Alessia Maria Mosca, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Maria Arena, Nicola Danti

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Klaus Buchner

1

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

2

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή