MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta (uudelleenlaadittu)

19.12.2017 - (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)) - ***I

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Klaus Buchner
(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 104 artikla)


Menettely : 2016/0295(COD)
Elinkaari istunnossa

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta (uudelleenlaadittu)

(COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0616),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0393/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[1],

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan kansainvälisen kaupan valiokunnalle työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 27. maaliskuuta 2017 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A8-0390/2017),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Näin ollen tarvitaan tehokas yhteinen kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelmä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden ja unionin erityisesti asesulkua koskevia kansainvälisiä sitoumuksia ja vastuita noudatetaan.

(3)  Näin ollen tarvitaan tehokas yhteinen kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelmä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden ja unionin erityisesti asesulkua ja ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä sitoumuksia ja vastuita noudatetaan.

Perustelu

Tämä lisäys on välttämätön ja yhdenmukainen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan lisäyksen kanssa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Vastauksena Euroopan parlamentin pyyntöihin ja ottaen huomioon uusien kaksikäyttötuoteluokkien kehittymisen sekä merkit siitä, että tiettyjä unionista vietyjä verkkovalvontateknologioita on ollut vakavien ihmisoikeusloukkauksien tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkausten toteuttamisesta tai johtamisesta vastuussa olevien henkilöiden käytössä aseellisissa konflikteissa tai maan sisäisissä tukahduttamistoimissa, yleisen turvallisuuden ja julkisen moraalin suojaamiseksi on aiheellista valvoa tällaisten teknologioiden vientiä. Nämä toimenpiteet eivät saisi ylittää sitä, mikä on oikeasuhteista. Niiden ei pitäisi estää varsinkaan laillisiin tarkoituksiin käytettävän tieto- ja viestintäteknologian vientiä, lainvalvonta ja internetin turvallisuustutkimus mukaan lukien. Neuvoteltuaan tiiviisti jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa komissio laatii ohjeet, joilla tuetaan kyseisen valvonnan soveltamista käytännössä.

(5)  Tietyt verkkovalvontatuotteet ovat muodostaneet uuden sellaisten kaksikäyttötuotteiden luokan, joita voidaan käyttää suoraan ihmisoikeuksien, kuten oikeuden yksityisyyteen, oikeuden henkilötietojen suojaan, ilmaisunvapauden ja kokoontumis- ja yhdistymisvapauden, loukkauksiin seuraamalla tai poimimalla tietoja ilman tietojen omistajan nimenomaista, tietoista ja yksiselitteistä lupaa ja/tai lamauttamalla kohteena olevaa järjestelmää tai vahingoittamalla sitä. Vastauksena Euroopan parlamentin pyyntöihin ja ottaen huomioon todisteet siitä, että tiettyjä verkkovalvontatuotteita on ollut vakavien kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan oikeuden loukkausten tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkausten toteuttamisesta tai johtamisesta vastuussa olevien henkilöiden käytössä maissa, joissa tällaisia loukkauksia on todettu, on aiheellista valvoa tällaisten tuotteiden vientiä. Valvonnan olisi perustuttava selvästi määriteltyihin kriteereihin. Nämä toimenpiteet eivät saisi ylittää sitä, mikä on välttämätöntä ja oikeasuhteista. Niiden ei pitäisi estää varsinkaan laillisiin tarkoituksiin käytettävän tieto- ja viestintäteknologian vientiä, mukaan lukien lainvalvonta ja verkon ja internetin turvallisuustutkimus luvallista testausta tai tiedonsuojausjärjestelmien suojelemista varten. Neuvoteltuaan tiiviisti jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa komission olisi annettava viipymättä ohjeet, joilla tuetaan kyseisen valvonnan soveltamista tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. Vakavilla ihmisoikeusloukkauksilla viitataan tilanteisiin, jotka on kuvattu neuvoston yhteiseen kantaan 2008/944/YUTP1 a liittyvän käyttäjän oppaan 2 jakson 2 luvun 2.6 kohdassa, mille ulkoasiainneuvosto antoi tukensa 20 päivänä heinäkuuta 2015.

 

_______________________

 

1 a Neuvoston yhteinen kanta 2008/944/YUTP, vahvistettu 8 päivänä joulukuuta 2008, sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä (EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99).

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tämän vuoksi on myös aiheellista tarkistaa kaksikäyttötuotteiden määritelmä ja ottaa käyttöön verkkovalvontateknologian määritelmä. Lisäksi olisi selvennettävä, että kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan arviointiperusteet sisältävät näkökohtia, jotka liittyvät mahdolliseen väärinkäyttöön terroritekojen ja ihmisoikeusloukkausten yhteydessä.

(6)  Tämän vuoksi on myös aiheellista ottaa käyttöön verkkovalvontatuotteiden määritelmä. Lisäksi olisi selvennettävä, että verkkovalvontatuotteiden vientivalvonnan arviointiperusteissa otetaan huomioon kyseisten tuotteiden suora ja välillinen vaikutus ihmisoikeuksiin, kuten neuvoston yhteiseen kantaan 2008/944/YUTP liittyvässä käyttäjän oppaassa1 a muistutetaan. Arviointiperusteiden kehittämistä varten olisi perustettava tekninen työryhmä yhdessä Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ja neuvoston ihmisoikeustyöryhmän kanssa. Lisäksi teknisen työryhmän jäsenten joukosta olisi muodostettava riippumaton asiantuntijaryhmä. Arviointiperusteiden olisi oltava julkisesti ja helposti saatavilla.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Verkkovalvontateknologian määrittelemiseksi tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden olisi käsitettävä matkaviestinyhteyksien sieppauslaitteet, tunkeutumisohjelmistot, valvontakeskukset, lailliset sieppausjärjestelmät ja tällaisiin järjestelmiin liittyvät tietojen säilyttämisjärjestelmät, laitteet salauksenpurkua, tietojen palauttamista kiintolevyltä ja salasanojen kiertämistä sekä biometristen tietojen analysointia varten sekä IP-verkkojen valvontajärjestelmät.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b)  Ihmisoikeuksien arviointikriteereistä on aiheellista mainita ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, Euroopan unionin perusoikeuskirja, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty eurooppalainen yleissopimus, 23 päivänä maaliskuuta 2017 annettu Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston päätöslauselma oikeudesta yksityisyyteen, yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat, joilla pannaan täytäntöön suojelemista, kunnioittamista ja korjaamista koskevat YK:n suuntaviivat, oikeutta yksityisyyteen käsittelevän YK:n erityisraportoijan 24 päivänä maaliskuuta 2017 antama raportti, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämistä ja suojelua terrorismia torjuttaessa käsittelevän YK:n erityisraportoijan 21 päivänä helmikuuta 2017 antama raportti ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 4 päivänä joulukuuta 2015 antama tuomio asiassa Saharov v. Venäjä.

Perustelu

Tämä uusi johdanto-osan kappale liittyy erottamattomasti johdanto-osan 5 ja 6 kappaleeseen. Lisäopastuksen antamiseksi olisi viitattava asiaankuuluviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja päätöksiin, jotka koskevat erityisesti oikeutta yksityisyyteen digitaalisella aikakaudella.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/6791 a (yleinen tietosuoja-asetus) velvoitetaan tietosuojasta vastaavat rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät toteuttamaan teknisiä toimenpiteitä käsittelyyn, myös henkilötietojen salaukseen, liittyvää riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi. Koska asetuksessa säädetään, että sitä sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn riippumatta siitä, tapahtuuko käsittely unionissa vai ei, unionilla on vahva kannustin poistaa salaustuotteet tarkastusluettelosta yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanon helpottamiseksi ja eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi tässä yhteydessä. Lisäksi salauksen valvonnan nykyinen taso ei vastaa sitä tosiasiaa, että salaus on tärkein keino varmistaa, että kansalaiset, yritykset ja hallitukset voivat suojata tietojaan rikollisilta ja muilta pahantahtoisilta toimijoilta, suojata pääsy palveluihin, jotka ovat digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnan kannalta ratkaisevia, ja varmistaa turvallinen viestintä, joka on välttämätöntä, jotta voidaan suojella erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien oikeutta yksityisyyteen, oikeutta tietosuojaan ja ilmaisunvapautta.

 

_______________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Sellaisen valvontaluetteloon kuulumattomien tuotteiden valvonnan soveltamisalaa, jota sovelletaan kyseisiin kaksikäyttötuotteisiin tietyissä olosuhteissa, olisi selvennettävä ja yhdenmukaistettava, ja sen avulla olisi puututtava terrorismin ja ihmisoikeusloukkausten vaaraan. Valvontaluetteloon kuulumattomien tuotteiden valvontaa koskevan asianmukaisen tietojenvaihdon ja konsultoinnin pitäisi varmistaa valvonnan tehokas ja johdonmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa. Myös kohdennettua valvontaluetteloon kuulumattomien tuotteiden valvontaa olisi sovellettava tietyin edellytyksin verkkovalvontateknologian vientiin.

(9)  Sellaisen valvontaluetteloon kuulumattomien tuotteiden valvonnan soveltamisalaa, jota sovelletaan kyseisiin verkkovalvontatuotteisiin tietyissä olosuhteissa, olisi selvennettävä ja yhdenmukaistettava. Valvontaluetteloon kuulumattomien tuotteiden valvontaa koskevan asianmukaisen tietojenvaihdon ja konsultoinnin pitäisi varmistaa valvonnan tehokas ja johdonmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa. Tietojenvaihtoon olisi sisällyttävä tuki julkisen alustan kehittämiseksi ja tiedon keräämiseksi yksityiseltä sektorilta, julkisista instituutioista ja kansalaisyhteiskunnan järjestöistä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Välittäjän määritelmä olisi tarkistettava sen estämiseksi, että unionin lainkäyttövallan piiriin kuuluvien henkilöiden tarjoamien välityspalvelujen valvontaa kierretään. Välityspalvelujen valvontaa olisi yhdenmukaistettava, jotta voitaisiin varmistaa valvonnan tehokas ja johdonmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa, ja sitä olisi harjoitettava myös terroritekojen ja ihmisoikeusloukkausten ehkäisemiseksi.

(10)  Välittäjän määritelmä olisi tarkistettava sen estämiseksi, että unionin lainkäyttövallan piiriin kuuluvien henkilöiden tarjoamien välityspalvelujen valvontaa kierretään. Välityspalvelujen valvontaa olisi yhdenmukaistettava, jotta voitaisiin varmistaa valvonnan tehokas ja johdonmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa, ja sitä olisi harjoitettava myös ihmisoikeusloukkausten ehkäisemiseksi.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Lissabonin sopimuksen tultua voimaan on selvennetty, että rajatylittävän siirron sisältävä teknisen avun toimittaminen kuuluu unionin toimivaltaan. Sen vuoksi on aiheellista selventää tekniseen apuun kohdistuvaa valvontaa ja ottaa käyttöön teknisen avun määritelmä. Tehokkuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi teknisen avun toimittamiseen kohdistuvaa valvontaa olisi yhdenmukaistettava ja sitä olisi harjoitettava myös terroritekojen ja ihmisoikeusloukkausten ehkäisemiseksi.

(11)  Lissabonin sopimuksen tultua voimaan on selvennetty, että rajatylittävän siirron sisältävä teknisen avun toimittaminen kuuluu unionin toimivaltaan. Sen vuoksi on aiheellista selventää tekniseen apuun kohdistuvaa valvontaa ja ottaa käyttöön teknisen avun määritelmä. Tehokkuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi ennen teknisen avun toimittamista suoritettavaa valvontaa olisi yhdenmukaistettava ja sitä olisi harjoitettava myös ihmisoikeusloukkausten ehkäisemiseksi.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Asetuksessa (EY) N:o 428/2009 säädetään jäsenvaltioiden viranomaisten mahdollisuudesta kieltää tapauskohtaisesti muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulku, jos niillä on perusteltua syytä epäillä tiedustelutietojen tai muiden lähteiden perusteella, että tuotteet on tarkoitettu tai saattaa olla tarkoitettu kokonaisuudessaan tai osittain joukkotuhoaseiden tai niiden maaliinsaattamisjärjestelmien levittämiseen. Tehokkuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi kauttakulun valvontaa olisi yhdenmukaistettava ja sitä olisi harjoitettava myös terroritekojen ja ihmisoikeusloukkausten ehkäisemiseksi.

(12)  Asetuksessa (EY) N:o 428/2009 säädetään jäsenvaltioiden viranomaisten mahdollisuudesta kieltää tapauskohtaisesti muiden kuin unionin kaksikäyttötuotteiden kauttakulku, jos niillä on perusteltua syytä epäillä tiedustelutietojen tai muiden lähteiden perusteella, että tuotteet on tarkoitettu tai saattaa olla tarkoitettu kokonaisuudessaan tai osittain joukkotuhoaseiden tai niiden maaliinsaattamisjärjestelmien levittämiseen. Tehokkuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi kauttakulun valvontaa olisi yhdenmukaistettava ja sitä olisi harjoitettava myös ihmisoikeusloukkausten ehkäisemiseksi.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Vaikka vastuu yksittäisiä, yleisiä ja kansallisia vientilupia koskevista päätöksistä onkin kansallisilla viranomaisilla, tehokas EU:n vientivalvontajärjestelmä edellyttää, että talouden toimijat, jotka aikovat viedä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita, noudattavat huolellisuusvelvoitetta, joka vastaa esimerkiksi monikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n suuntaviivoja, vastuuvelvollisuutta koskevia OECD:n toimintaohjeita vastuulliselle liiketoiminnalle ja yritystoimintaa sekä ihmisoikeuksia koskevia YK:n suuntaviivoja.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Sisäinen vaatimustenmukaisuusohjelma olisi oltava vakiovaatimuksena, jotta voitaisiin edistää viejien yhtäläisiä toimintaedellytyksiä ja edelleen tehostaa valvontaa. Tätä vaatimusta olisi oikeasuhteisuuden vuoksi sovellettava koontilupien ja tiettyjen yleisten vientilupien muodossa oleviin yksittäisiin valvontamenettelyihin.

(14)  Olisi otettava käyttöön vakiovaatimuksena vaatimustenmukaisuuden määritelmä ja kuvaus sisäisten vaatimustenmukaisuusohjelmien muodossa ja olisi otettava myös käyttöön sertifiointimahdollisuus, jotta olisi mahdollista saada kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta kannustimia valtuutusprosessissa ja jotta voitaisiin edistää viejien yhtäläisiä toimintaedellytyksiä ja edelleen tehostaa valvontaa. Tätä vaatimusta olisi oikeasuhteisuuden vuoksi sovellettava koontilupien ja tiettyjen yleisten vientilupien muodossa oleviin yksittäisiin valvontamenettelyihin.

Perustelu

Yritykset tarvitsevat myös oikeudellista selkeyttä tämän sisäistä vaatimustenmukaisuusohjelmaa koskevan velvollisuuden suhteen. Jos yritykset ovat sertifioineet vaatimustenmukaisuusohjelmansa, niiden olisi saatava kansallisilta viranomaisilta lupamenettelyssä kannustimia (esimerkiksi lyhyempi viive).

Tarkistus     13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Lisäksi olisi otettava käyttöön unionin yleiset vientiluvat, jotta yrityksille ja viranomaisille koituvaa hallinnollista rasitetta voitaisiin vähentää, varmistaen kuitenkin, että kyseessä olevien tuotteiden siirtoja asiaankuuluviin määräpaikkoihin valvotaan asianmukaisesti. Myös suuria hankkeita koskeva viennin koontilupa olisi otettava käyttöön, jotta lupaehdot voitaisiin mukauttaa toimialan erityistarpeisiin.

(15)  Lisäksi olisi otettava käyttöön unionin yleiset vientiluvat, jotta yrityksille, erityisesti pk-yrityksille ja viranomaisille koituvaa hallinnollista rasitetta voitaisiin vähentää, varmistaen kuitenkin, että kyseessä olevien tuotteiden siirtoja asiaankuuluviin määräpaikkoihin valvotaan asianmukaisesti. Myös suuria hankkeita koskeva viennin koontilupa olisi otettava käyttöön, jotta lupaehdot voitaisiin mukauttaa toimialan erityistarpeisiin.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Kun otetaan huomioon teknologisen kehityksen nopea eteneminen, on tarkoituksenmukaista, että unionissa otetaan käyttöön tietyn tyyppisten verkkovalvontateknologioiden valvontaa liitteessä I olevassa B jaksossa olevan yksipuolisen luettelon perusteella. Koska monenvälinen vientivalvontajärjestelmä on tärkeä, on tarkoituksenmukaista, että liitteessä I olevan B jakson soveltamisala rajataan pelkästään verkkovalvontateknologioihin eikä se sisällä päällekkäisyyksiä liitteessä I olevan A jakson kanssa.

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy erottamattomasti komission uudelleenlaaditussa asetuksessa ehdottamaan asetuksen soveltamisalan laajentamiseen.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Liitteessä I olevassa A osassa esitetyn, vientivalvonnan kohteena olevien kaksikäyttötuotteiden yhteisen luettelon ajantasaistamista koskevien päätösten olisi oltava niiden velvoitteiden ja sitoumusten mukaisia, jotka jäsenvaltiot ja unioni ovat hyväksyneet asiaa koskevien kansainvälisten asesulku- ja vientivalvontajärjestelyjen osapuolina tai ratifioimalla asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia. Liitteessä I olevassa B osassa olevaa vientivalvonnan kohteena olevien kaksikäyttötuotteiden, kuten verkkovalvontateknologian, yhteistä luetteloa koskevat ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä ottaen huomioon vaarat, joita tällaisten tuotteiden vienti voi aiheuttaa ihmisoikeuksien tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakavien loukkausten tai unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaisten turvallisuusetujen osalta. Liitteessä IV olevassa B osassa olevaa vientivalvonnan kohteena olevien kaksikäyttötuotteiden yhteistä luetteloa koskevat ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä ottaen huomioon yleistä järjestystä ja yleistä turvallisuutta koskevat jäsenvaltioiden edut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti. Liitteessä II olevassa A–J osassa olevia yhteisiä tuotteiden ja määräpaikkojen luetteloita koskevat ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä ottaen huomioon tässä asetuksessa säädetyt arviointiperusteet.

(17)  Liitteessä I olevassa A osassa esitetyn, vientivalvonnan kohteena olevien kaksikäyttötuotteiden yhteisen luettelon ajantasaistamista koskevien päätösten olisi oltava niiden velvoitteiden ja sitoumusten mukaisia, jotka jäsenvaltiot ja unioni ovat hyväksyneet asiaa koskevien kansainvälisten asesulku- ja vientivalvontajärjestelyjen osapuolina tai ratifioimalla asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia. Liitteessä I olevassa B osassa olevaa vientivalvonnan kohteena olevien verkkovalvontatuotteiden yhteistä luetteloa koskevat ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä ottaen huomioon vaarat, joita tällaisten tuotteiden vienti voi aiheuttaa, jos niitä käytetään kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan oikeuden tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin maissa, joissa on tehty tällaisia loukkauksia ja etenkin ilmaisunvapautta, kokoontumisvapautta ja oikeutta yksityisyyteen koskevia loukkauksia, sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaisiin turvallisuusetuihin liittyvät vaarat. Liitteessä IV olevassa B osassa olevaa vientivalvonnan kohteena olevien kaksikäyttötuotteiden yhteistä luetteloa koskevat ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä ottaen huomioon yleistä järjestystä ja yleistä turvallisuutta koskevat jäsenvaltioiden edut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti. Liitteessä II olevassa A–J osassa olevia yhteisiä tuotteiden ja määräpaikkojen luetteloita koskevat ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä ottaen huomioon tässä asetuksessa säädetyt arviointiperusteet. Päätökset salaustekniikkoja ja salausta koskevien kokonaisten alaluokkien, kuten liitteessä I olevan A osan 5 ryhmän tai liitteessä II olevan 1 osan, poistamisesta olisi tehtävä ottaen huomioon OECD:n neuvoston 27 päivänä maaliskuuta 1997 antama suositus suuntaviivoiksi salaustekniikkaa koskevista toimintalinjoista.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta unioni voisi yleisten vientilupien nojalla tapahtuvan viennin arkaluonteisuutta arvioidessaan nopeasti reagoida muuttuviin olosuhteisiin sekä teknologian ja kaupan kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat liitteessä I olevan A osan, liitteen II sekä liitteessä IV olevan B osan muuttamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Erityisesti delegoitujen säädösten valmisteluun osallistumisen tasavertaisten mahdollisuuksien varmistamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi saatava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijat, ja niiden asiantuntijoilla olisi oltava järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(18)  Jotta unioni voisi yleisten vientilupien nojalla tapahtuvan viennin arkaluonteisuutta arvioidessaan nopeasti reagoida muuttuviin olosuhteisiin sekä teknologian ja kaupan kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat liitteessä I olevan A ja B osan, liitteen II sekä liitteessä IV olevan B osan muuttamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Erityisesti delegoitujen säädösten valmisteluun osallistumisen tasavertaisten mahdollisuuksien varmistamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi saatava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijat, ja niiden asiantuntijoilla olisi oltava järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Perustelu

Myös liitteessä I olevaa B osaa olisi voitava muuttaa delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus     17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)  Kybervarkauksien ja kolmansiin maihin jälleenviennin riski, joka mainittiin neuvoston yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP, vaatii kaksikäyttötuotteita koskevien määräysten tiukentamista.

Perustelu

Tarpeen tekstin sisäisen logiikan vuoksi, koska johdanto-osan kappale antaa aiheen 14 artiklan 1 kohdan f a alakohdan lisäämiseen.

Tarkistus     18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti ja mainitussa artiklassa säädetyissä rajoissa sekä siihen asti, kun lainsäädäntöä on edelleen yhdenmukaistettu, jäsenvaltioilla säilyy oikeus valvoa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden toimituksia unionissa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi. Unionin sisällä tapahtuvien kaksikäyttötuotteiden siirtojen valvontaa olisi oikeasuhteisuuden vuoksi tarkistettava, jotta yrityksiin ja viranomaisiin kohdistuvaa rasitetta voitaisiin keventää. Lisäksi liitteessä IV olevassa B osassa olevaa niiden kaksikäyttötuotteiden luetteloa, joihin sovelletaan unionin sisäisten siirtojen valvontaa, olisi tarkasteltava määräajoin teknologian ja kaupan kehitys sekä siirtojen arkaluonteisuuden arviointi huomioon ottaen .

(21)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti ja mainitussa artiklassa säädetyissä rajoissa sekä siihen asti, kun lainsäädäntöä on edelleen yhdenmukaistettu, jäsenvaltioilla säilyy oikeus valvoa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden toimituksia unionissa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi. Unionin sisällä tapahtuvien kaksikäyttötuotteiden siirtojen valvontaa olisi oikeasuhteisuuden vuoksi tarkistettava, jotta yrityksiin, etenkin pk-yrityksiin, ja viranomaisiin kohdistuvaa rasitetta voitaisiin keventää. Lisäksi liitteessä IV olevassa B osassa olevaa niiden kaksikäyttötuotteiden luetteloa, joihin sovelletaan unionin sisäisten siirtojen valvontaa, olisi tarkasteltava määräajoin teknologian ja kaupan kehitys sekä siirtojen arkaluonteisuuden arviointi huomioon ottaen .

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Vastuullisuuden ja vientivalvontatoimenpiteiden julkisen valvonnan tärkeys huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi saatettava kaikki asianmukaiset lupatiedot julkisesti saataville.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Tiedotus yksityissektorille ja avoimuus ovat tehokkaan vientivalvontajärjestelmän olennaisia osia. Siksi on aiheellista säätää sellaisen ohjauksen jatkuvasta kehittämisestä, jolla tuetaan tämän asetuksen soveltamista, sekä valvonnan toteuttamista koskevan vuosittaisen kertomuksen julkaisemisesta nykyisen käytännön mukaisesti.

(25)  Tiedotus yksityissektorille, erityisesti pk-yrityksille, ja avoimuus ovat tehokkaan vientivalvontajärjestelmän olennaisia osia. Siksi on aiheellista säätää sellaisten suuntaviivojen jatkuvasta kehittämisestä, joilla tuetaan tämän asetuksen soveltamista, sekä valvonnan toteuttamista koskevan vuosittaisen kertomuksen julkaisemisesta nykyisen käytännön mukaisesti. Koska tämän asetuksen joidenkin osien tulkintaan tarvitaan suuntaviivoja, näiden suuntaviivojen olisi oltava julkisesti saatavilla asetuksen tullessa voimaan.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  Olisi varmistettava, että tämän asetuksen määritelmät ovat unionin tullikoodeksin määritelmien mukaisia.

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy erottamattomasti 2 artiklaan (määritelmät), joka on yksi uudelleenlaaditussa asetuksessa täydennetyistä osatekijöistä, sekä tarkistuksiin, jotka on tehty kaksikäyttöasetuksen tähän artiklaan.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Kunkin jäsenvaltion olisi vahvistettava tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavat tehokkaat, oikeasuhteiset ja ennalta ehkäisevät seuraamukset. Lisäksi on aiheellista antaa säännöksiä, joilla puututaan etenkin kaksikäyttötuotteiden laittomaan kauppaan valvonnan tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi.

(27)  Kunkin jäsenvaltion olisi vahvistettava tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavat tehokkaat, oikeasuhteiset ja ennalta ehkäisevät seuraamukset. Tasapuolisten toimintaedellytysten luomista unionin viejille olisi tehostettava. Siksi tämän asetuksen rikkomisesta aiheutuvien seuraamusten olisi oltava luonteeltaan ja vaikutuksiltaan samankaltaisia kaikissa jäsenvaltioissa. Lisäksi on aiheellista antaa säännöksiä, joilla puututaan etenkin kaksikäyttötuotteiden laittomaan kauppaan valvonnan tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Vientivalvonta vaikuttaa kansainväliseen turvallisuuteen ja kolmansien maiden kanssa käytävään kauppaan, ja sen vuoksi on aiheellista kehittää vuoropuhelua ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotta voitaisiin tukea maailmanlaajuisesti tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja parantaa kansainvälistä turvallisuutta.

(29)  Vientivalvonta vaikuttaa kansainväliseen turvallisuuteen ja kolmansien maiden kanssa käytävään kauppaan, ja sen vuoksi on aiheellista kehittää vuoropuhelua ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotta voitaisiin tukea maailmanlaajuisesti tasapuolisia toimintaedellytyksiä, edistää lähentymistä ylöspäin ja parantaa kansainvälistä turvallisuutta. Näiden tavoitteiden edistämiseksi neuvoston, komission ja jäsenvaltioiden olisi tiiviissä yhteistyössä EUH:n kanssa toimittava aktiivisesti asiaankuuluvilla kansainvälisillä foorumeilla, kuten Wassenaarin järjestelyssä, jotta liitteessä I olevassa B osassa oleva verkkovalvontatuotteiden luettelo voitaisiin vahvistaa kansainväliseksi standardiksi. Lisäksi olisi tehostettava ja laajennettava kolmansille maille annettavaa tukea kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelmän ja asiaankuuluvien hallinnollisten valmiuksien kehittämiseksi, erityisesti tullien osalta.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan kaikkia perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet, erityisesti elinkeinovapaus,

(31)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan kaikkia perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet,

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tuotteet, joita voidaan käyttää ydinaseiden, kemiallisten aseiden tai biologisten aseiden sekä niiden maaliinsaattamisjärjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen, tuotantoon tai käyttöön, mukaan lukien kaikki tavarat, joita voidaan käyttää sekä muihin kuin räjähdystarkoituksiin että millä hyvänsä tavoin apuna ydinaseiden tai muiden ydinräjähteiden valmistamisessa;

a)  perinteiset kaksikäyttötuotteet, eli tuotteet, ohjelmistot ja laitteistot mukaan lukien, joita voidaan käyttää ydinaseiden, kemiallisten aseiden tai biologisten aseiden sekä niiden maaliinsaattamisjärjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen, tuotantoon tai käyttöön, mukaan lukien kaikki tavarat, joita voidaan käyttää sekä muihin kuin räjähdystarkoituksiin että millä hyvänsä tavoin apuna ydinaseiden tai muiden ydinräjähteiden valmistamisessa;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  verkkovalvontateknologia, jota voidaan käyttää ihmisoikeuksien tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakaviin loukkauksiin tai joka vaarantaa kansainvälisen turvallisuuden tai unionin ja sen jäsenvaltioiden keskeiset turvallisuusedut.

b)  verkkovalvontatuotteet, mukaan lukien laitteistot, ohjelmistot ja teknologia, jotka on suunniteltu erityisesti siten, että niiden avulla voidaan tunkeutua tieto- ja televiestintäjärjestelmiin ja/tai niitä voidaan käyttää tietojen seurantaa, poimintaa, keruuta ja analysointia varten ja/tai kohteena olevan järjestelmän lamauttamiseksi tai vahingoittamiseksi ilman tietojen omistajan nimenomaista, tietoista ja yksiselitteistä lupaa, ja joita voidaan käyttää ihmisoikeuksien, kuten oikeuden yksityisyyteen, ilmaisunvapauden sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapauden, loukkauksiin tai joita voidaan käyttää ihmisoikeuksia koskevan oikeuden tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakaviin loukkauksiin tai jotka voivat vaarantaa kansainvälisen turvallisuuden tai unionin ja sen jäsenvaltioiden keskeisen turvallisuuden. Soveltamisalan ulkopuolelle jätetään verkko- sekä tieto- ja viestintätekniikan turvallisuustutkimus luvalliseen testaukseen tai tietoturvajärjestelmien suojaamiseksi.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  ’loppukäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai yhteisöä, joka on kaksikäyttötuotteen lopullinen vastaanottaja;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

13.  ’suuria hankkeita koskevalla luvalla’ yhdelle tietylle viejälle tietyn kaksikäyttötuotelajin tai -luokan osalta myönnettyä vientiä koskevaa koontilupaa, joka voi olla voimassa määritetyssä kolmannessa maassa olevalle yhdelle tai useammalle määritetylle loppukäyttäjälle suuntautuvassa viennissä tietyn, yli yhden vuoden jatkuvan hankkeen keston ajan;

13.  ’suuria hankkeita koskevalla luvalla’ yhdelle tietylle viejälle tietyn kaksikäyttötuotelajin tai -luokan osalta myönnettyä vientiä koskevaa koontilupaa, joka voi olla voimassa määritetyssä kolmannessa maassa olevalle yhdelle tai useammalle määritetylle loppukäyttäjälle suuntautuvassa viennissä tietyssä hankkeessa. Se on voimassa yhdestä neljään vuotta lukuun ottamatta hankkeen keston perusteella asianmukaisesti perusteltuja tapauksia, ja toimivaltainen viranomainen voi uusia sen;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

22.  ’sisäisellä vaatimustenmukaisuusohjelmalla’ vaikuttavia, asianmukaisia ja oikeasuhteisia keinoja ja menettelyjä, mukaan lukien sellaisten toiminnan vaatimustenmukaisuutta koskevien standardoitujen toimintatapojen, menettelyjen, käyttäytymissääntöjen ja suojatoimien kehittäminen, täytäntöönpano ja noudattaminen, joita viejät ovat laatineet varmistaakseen, että tässä asetuksessa vahvistettuja säännöksiä ja lupien ehtoja ja edellytyksiä noudatetaan;

22.  ’sisäisellä vaatimustenmukaisuusohjelmalla’ vaikuttavia, asianmukaisia ja oikeasuhteisia keinoja ja menettelyjä (riskiperusteinen lähestymistapa), mukaan lukien sellaisten toiminnan vaatimustenmukaisuutta koskevien standardoitujen toimintatapojen, menettelyjen, käyttäytymissääntöjen ja suojatoimien kehittäminen, täytäntöönpano ja noudattaminen, joita viejät ovat laatineet varmistaakseen, että tässä asetuksessa vahvistettuja säännöksiä ja lupien ehtoja ja edellytyksiä noudatetaan; viejällä on oltava mahdollisuus hankkia toimivaltaisilta viranomaisilta sisäiselle vaatimustenmukaisuusohjelmalleen sertifiointi vapaaehtoisesti ja maksutta komission perustaman sisäisen viitteellisen vaatimustenmukaisuusohjelman perusteella kannustimien saamiseksi lupamenettelyssä kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta;

Perustelu

Yritykset tarvitsevat myös oikeudellista selkeyttä tämän sisäistä vaatimustenmukaisuusohjelmaa koskevan velvollisuuden suhteen. Jos yritykset ovat sertifioineet vaatimustenmukaisuusohjelmansa, niiden olisi saatava kansallisilta viranomaisilta lupamenettelyssä kannustimia (esimerkiksi lyhyempi viive).

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

23.  ’terroriteolla’ yhteisen kannan 2001/931/YUTP 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua terroritekoa.

Poistetaan.

Perustelu

Dual use goods are generally highly sophisticated items which are not widely available. Yet, the components needed to, for example, manufacture explosive devices for terrorist acts are widely available in retail stores and do not require cross border traffic of goods. Most importantly, the EU already has legal instruments in place that addresses trade benefitting actors connected to terrorism. Council Common Position 2001/931/CFSP of 27 December 2001 on the application of specific measures to combat terrorism lays down restrictive measures with regard to persons, groups and entities listed in its Annex as involved in terrorist acts. Trade with these actors is forbidden pursuant to Council Regulations (EC) No 2580/2001 and (EC) No 881/2002. Moreover, the formulation of this end use control is quite vague. Therefore, it is unnecessary and inappropriate to insert terrorism into dual use export controls and could actually be counterproductive in the fight against terrorism by creating legal uncertainty and confusion.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

23 a.  ’huolellisuusvelvoitteella’ prosessia, jonka avulla yritykset voivat tunnistaa, ehkäistä ja lieventää toteutuneita ja mahdollisia haitallisia vaikutuksia ja selittää, miten ne puuttuvat niihin olennaisena, osana yrityksen päätöksentekoa ja riskienhallintajärjestelmiä;

Perustelu

Huolellisuusvelvoitteen kattavan määritelmän sisällyttäminen liittyy erottamattomasti 4 artiklan 2 kohtaan.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka ovat vastuussa vakavien ihmisoikeusloukkausten tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkausten johtamisesta tai toteuttamisesta taikka ovat niissä osallisina aseellisten konfliktien yhteydessä tai lopullisen määrämaan sisäisissä tukahduttamistoimissa asiaankuuluvien julkisten kansainvälisten elinten taikka unionin tai jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten määrittelemällä tavalla, jos on näyttöä siitä, että ilmoitettu loppukäyttäjä on käyttänyt kyseistä tuotetta tai samankaltaisia tuotteita mainittujen vakavien loukkausten johtamiseen tai toteuttamiseen;

d)  verkkovalvontatuotteiden osalta sellaisten luonnollisten tai oikeushenkilöiden käyttöön, joilla on yhteys kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan oikeuden tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin maissa, joissa YK:n, Euroopan neuvoston tai unionin toimivaltaiset elimet, unioni tai jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat havainneet vakavia ihmisoikeusloukkauksia, jos on syytä epäillä, että ilmoitettu loppukäyttäjä voi käyttää kyseistä tuotetta tai samankaltaisia tuotteita mainittujen loukkausten johtamiseen tai toteuttamiseen;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  terroritekoihin liittyvään käyttöön.

Poistetaan.

Perustelu

Die vorgeschlagene Erweiterung der catch all-Klausel ist unverhältnismäßig und nicht zielgerichtet, da sie auf vagen, undefinierten Begriffen basiert und in der vorliegenden Form von den handelnden Unternehmen nur schwer korrekt handhabbar ist. Sie schafft erhebliche Rechtsunsicherheit und die Gefahr einer Kriminalisierung der Wirtschaft, da die Verletzung von Melde- und Genehmigungspflichten iZm der Dual Use-Regelung gerichtlichen Strafdrohungen unterliegt. Der Entwurf belastet europäische Ausführer mit einem hohen zusätzlichen Prüfaufwand, der gerade für KMUs in der Praxis kaum leistbar sein dürfte, da diese kleineren und mittleren Unternehmen in der Regel nicht über die notwendige personelle Ausstattung verfügen.Um sich dennoch abzusichern, werden die Unternehmen gezwungen sein, vor fast jeder Ausfuhr nicht gelisteter Güter vorsorglich um bescheidmäßige Feststellung der Genehmigungsfreiheit anzusuchen. Dies schafft eine enorme zusätzliche Bürokratie, nicht nur bei der Wirtschaft, sondern auch bei der Behörde. Dies verzögert die Ausfuhren und vermindert die internationale Wettbewerbsfähigkeit, da Nicht-EU-Mitbewerber wesentlich rascher und flexibler auf Bedürfnisse der Weltmärkte werden reagieren können. Es wird kritisch angemerkt, dass in der vorliegenden Fassung die Endverwendungskontrolle in Bezug auf Menschenrechte und Terrorismus nicht auf bestimmte konkret benannte Güter und Länder eingeschränkt wird. Vorhandene EU-Rechtsakte, wie die Liste der Güter zur internen Repression oder die Anti-Folterverordnung sind wesentlich besser zur Kontrolle von Gütern iZm Menschenrechtsverletzungen geeignet.Die Bekämpfung von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und Terrorismus sind außerdem staatliche/hoheitliche Aufgaben, die nicht primär der Verantwortung des einzelnen Unternehmens überlassen bleiben dürfen.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos viejä huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti on tietoinen siitä, että kaksikäyttötuotteet, jotka hän aikoo viedä ja jotka eivät kuulu liitteeseen I, on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, viejän on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle , joka päättää, onko aiheellista määrätä kyseinen vienti luvanvaraiseksi.

2.  Jos viejä huolellisuusvelvoitettaan toteuttaessaan saa tiedon siitä, että kaksikäyttötuotteet, jotka hän aikoo viedä ja jotka eivät kuulu liitteeseen I, voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, viejän on ilmoitettava asiasta sijoittautumis- tai asuinjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle, joka päättää, onko aiheellista määrätä kyseinen vienti luvanvaraiseksi.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Liitteeseen I kuulumattomia tuotteita koskevia vientilupia myönnetään yksittäisille tuotteille ja loppukäyttäjille. Luvat myöntää sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa viejällä on asuinpaikka tai johon se on sijoittautunut, tai jos viejän asuin- tai sijoittautumispaikka on unionin ulkopuolella, sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa tuotteet sijaitsevat. Luvat ovat voimassa koko unionissa. Luvat ovat voimassa yhden vuoden, ja toimivaltainen viranomainen voi jatkaa niiden voimassaoloa.

3.  Liitteeseen I kuulumattomia tuotteita koskevia vientilupia myönnetään yksittäisille tuotteille ja loppukäyttäjille. Luvat myöntää sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa viejällä on asuinpaikka tai johon se on sijoittautunut, tai jos viejän asuin- tai sijoittautumispaikka on unionin ulkopuolella, sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa tuotteet sijaitsevat. Luvat ovat voimassa koko unionissa. Luvat ovat voimassa kaksi vuotta, ja toimivaltainen viranomainen voi jatkaa niiden voimassaoloa.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos vastustavia huomautuksia ei ole saatu, katsotaan, että jäsenvaltiot, joiden kanssa neuvotellaan, eivät vastusta, vaan ne määräävät kaikki ”olennaisesti samankaltaiset liiketoimet” luvanvaraisiksi. Niiden on ilmoitettava lupavaatimuksista maansa tullihallinnolle ja muille asianomaisille kansallisille viranomaisille.

Jos vastustavia huomautuksia ei ole saatu, katsotaan, että jäsenvaltiot, joiden kanssa neuvotellaan, eivät vastusta, vaan ne määräävät luvanvaraisiksi kaikki ”olennaisesti samankaltaiset liiketoimet”, millä tarkoitetaan tuotteita, joilla on olennaisesti samankaltaiset parametrit tai tekniset ominaisuudet samalle loppukäyttäjälle tai vastaanottajalle. Niiden on ilmoitettava lupavaatimuksista maansa tullihallinnolle ja muille asianomaisille kansallisille viranomaisille. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä lyhyen kuvauksen tapauksesta sekä perustelun päätöksestä ja esittää tarvittaessa uuden lupavaatimuksen liitteessä II olevassa uudessa E osassa.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos jokin jäsenvaltioista, joiden kanssa neuvotellaan, esittää vastustavia huomautuksia, lupavaatimus on peruutettava, ellei lupavaatimuksen asettava jäsenvaltio katso, että vienti voi haitata sen olennaisia turvallisuusetuja. Siinä tapauksessa kyseinen jäsenvaltio voi päättää pitää lupavaatimuksen voimassa. Tästä on ilmoitettava viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

Jos vähintään neljä jäsenvaltiota, joiden osuus unionin väestöstä on vähintään 35 prosenttia, esittää vastustavia huomautuksia, lupavaatimus on peruutettava, ellei lupavaatimuksen asettava jäsenvaltio katso, että vienti voi haitata sen olennaisia turvallisuusetuja tai ihmisoikeusvelvoitteita. Siinä tapauksessa kyseinen jäsenvaltio voi päättää pitää lupavaatimuksen voimassa. Tästä on ilmoitettava viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio ja jäsenvaltiot pitävät ajantasaista rekisteriä voimassa olevista lupavaatimuksista.

Komission ja jäsenvaltioiden on pidettävä ajantasaista rekisteriä voimassa olevista lupavaatimuksista. Tässä rekisterissä olevat tiedot on sisällytettävä Euroopan parlamentille annettavaan kertomukseen, johon viitataan 24 artiklan 2 kohdassa, ja sen on oltava yleisön saatavilla.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos välittäjä on tietoinen siitä, että kaksikäyttötuotteet, joiden osalta välittäjä tarjoaa välityspalveluja, on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, välittäjän on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle, joka päättää, onko aiheellista määrätä tällaiset välityspalvelut luvanvaraisiksi.

2.  Jos välittäjä on tietoinen siitä, että kaksikäyttötuotteet, joiden osalta välittäjä tarjoaa välityspalveluja, on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, välittäjän on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on määrättävä tällaiset välityspalvelut luvanvaraisiksi.

Perustelu

This AM is admissible and necessary because it is coherent with other amendments to areas subject to change in the recast procedure. Once a broker notifies licensing authorities of a risk that a dual use item is intended for uses covered by targeted end use controls in Art. 4.1.d it is not enough to leave it to the digression of the licensing authorities whether the brokering service should be made subject to licensing or not. It must be clear that in these cases an authorisation must be necessary, particularly since it is very likely that the license would be denied in these cases.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kaksikäyttötuotteisiin tai niiden toimittamiseen, valmistukseen, ylläpitoon tai käyttöön liittyvän teknisen avun toimittaminen suoraan tai välillisesti on luvanvaraista, jos toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut teknisen avun toimittajalle, että kyseessä olevat tuotteet on tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklassa tarkoitettuun käyttöön.

1.  Kaksikäyttötuotteisiin tai niiden toimittamiseen, valmistukseen, ylläpitoon tai käyttöön liittyvän teknisen avun toimittaminen suoraan tai välillisesti on luvanvaraista, jos toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut teknisen avun toimittajalle, että kyseessä olevat tuotteet on tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos teknisen avun toimittaja on tietoinen siitä, että kaksikäyttötuotteet, joiden osalta hän ehdottaa teknisen avun toimittamista, on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklassa tarkoitettuun käyttöön, hänen on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle, joka päättää, onko aiheellista määrätä tällainen tekninen apu luvanvaraiseksi.

Jos teknisen avun toimittaja on tietoinen siitä, että kaksikäyttötuotteet, joiden osalta hän ehdottaa teknisen avun toimittamista, on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 4 artiklassa tarkoitettuun käyttöön, hänen on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on määrättävä tällainen tekninen apu luvanvaraiseksi.

Perustelu

This AM on newly proposed language as part of the recast makes the previous amendments on Art. 4.2. and 5.2., as well as the following AM on Art. 10.6.c, necessary for coherence of the legal text. Once a supplier of technical assistance notifies licensing authorities of a risk that a dual use item is intended for uses covered by targeted end use controls in Art. 4.1.d it is not enough to leave it to the digression of the licensing authorities whether the technical assistance should be made subject to licensing or not. It must be clear that in these cases an authorisation must be necessary, particularly since it is very likely that the license would be denied in these cases.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltio voi yleiseen turvallisuuteen tai ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä kieltää tai määrätä luvanvaraiseksi liitteeseen I kuulumattoman kaksikäyttötuotteen viennin.

1.  Jäsenvaltio voi yleiseen turvallisuuteen, ihmisoikeuksiin tai terroritekojen estämiseen liittyvistä syistä kieltää tai määrätä luvanvaraiseksi liitteeseen I kuulumattoman kaksikäyttötuotteen viennin.

Perustelu

Koska ei ole tarvetta laajentaa kohdennettua koontilauseketta vientivalvontaan terroritekojen torjumiseksi, jäsenvaltioiden pitäisi voida valvoa tällaisia tuotteita. Tarkistus liittyy erottamattomasti 4 artiklan 1 kohdan e alakohtaa koskevaan tarkistukseen 17. Terrorismilla on selvä yhteys julkiseen tilanteeseen, mutta se liittyy tiettyihin tekoihin, jotka on otettava huomioon jäsenvaltioihin kohdistuvan jatkuvan uhan ja terrorismin uusien muotojen takia. Viittaamalla terrorismiin tässä yhteydessä voidaan lisätä tietoisuutta kaksikäyttötuotteiden vientiin liittyvästä terrorismiriskistä.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Liitteessä I lueteltujen kaksikäyttötuotteiden unionin sisäisiin toimituksiin liittyvissä tarvittavissa kaupallisissa asiakirjoissa on ilmoitettava selkeästi, että kyseisten tuotteiden vienti unionista on valvonnan alaista. Tarvittavia kaupallisia asiakirjoja ovat erityisesti kauppasopimus, tilausvahvistus, kauppalasku tai lähetysluettelo.

7.  Liitteessä I lueteltujen kaksikäyttötuotteiden vientiin kolmansiin maihin ja unionin sisäisiin toimituksiin liittyvissä tarvittavissa kaupallisissa asiakirjoissa on ilmoitettava selkeästi, että kyseisten tuotteiden vienti unionista on valvonnan alaista. Tarvittavia kaupallisia asiakirjoja ovat erityisesti kauppasopimus, tilausvahvistus, kauppalasku tai lähetysluettelo.

Perustelu

Valmistajan ilmoituksen lupavaatimuksista olisi oltava pakollinen myös viennissä kolmansiin maihin. Valmistajalla on kaikki olennaiset tekniset tiedot tuotteesta, ei kauppiaalla.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Yksittäiset vientiluvat ja koontiluvat ovat voimassa yhden vuoden, ja toimivaltainen viranomainen voi jatkaa niiden voimassaoloa. Suuria hankkeita koskevat viennin koontiluvat ovat voimassa toimivaltaisen viranomaisen määrittämän ajan.

3.  Yksittäiset vientiluvat ja koontiluvat ovat voimassa kaksi vuotta, ja toimivaltainen viranomainen voi jatkaa niiden voimassaoloa. Suuria hankkeita koskevat viennin koontiluvat ovat voimassa enintään neljä vuotta lukuun ottamatta hankkeen keston perusteella asianmukaisesti perusteltuja tapauksia. Tämä ei estä toimivaltaisia viranomaisia milloin tahansa peruuttamasta, keskeyttämästä, muuttamasta tai kumoamasta yksittäisiä vientilupia tai koontilupia.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Viejien on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki vientiä koskevia yksittäisiä lupia ja koontilupia koskevien hakemustensa kannalta tarpeelliset tiedot, jotta se saa täydelliset tiedot erityisesti loppukäyttäjästä, määrämaasta ja vietävien tuotteiden lopullisista käyttötarkoituksista.

Viejien on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki vientiä koskevia yksittäisiä lupia ja koontilupia koskevien hakemustensa kannalta tarpeelliset tiedot, jotta se saa täydelliset tiedot erityisesti loppukäyttäjästä, määrämaasta ja vietävien tuotteiden lopullisista käyttötarkoituksista. Jos loppukäyttäjä on valtiollinen, annettavissa tiedoissa on määriteltävä vietävän tuotteen varsinaisena loppukäyttäjänä oleva osasto, virasto, yksikkö tai elin.

Perustelu

Lisäys on tarpeen sen varmistamiseksi, että käy mahdollisimman tarkasti ilmi, kuka tai mikä elin on tuotteen loppukäyttäjä.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Luvan saannille voidaan tarvittaessa asettaa velvoite antaa selvitys lopullisesta käytöstä.

Kaikille verkkovalvontatuotteiden luville sekä yksittäisille vientiluville tuotteille, joilla on suuri epätoivottavin ehdoin tapahtuvan tarkoituksenvastaisen siirron ja jälleenviennin vaara, on asetettava velvoite antaa selvitys lopullisesta käytöstä. Muita tuotteita koskevan luvan saannille on tarvittaessa asetettava velvoite antaa selvitys lopullisesta käytöstä.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Vientiä koskevien koontilupien edellytyksenä on, että viejällä on käytössä tehokas sisäinen vaatimustenmukaisuusohjelma. Lisäksi viejän on vähintään kerran vuodessa esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen luvan käyttöä koskeva kertomus, jonka on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

Vientiä koskevien koontilupien edellytyksenä on, että viejällä on käytössä tehokas sisäinen vaatimustenmukaisuusohjelma. Viejällä on oltava mahdollisuus hankkia toimivaltaisilta viranomaisilta sisäiselle vaatimustenmukaisuusohjelmalleen sertifiointi vapaaehtoisesti ja maksutta komission perustaman sisäisen viitteellisen vaatimustenmukaisuusohjelman perusteella kannustimien saamiseksi lupamenettelyssä kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta. Lisäksi viejän on vähintään kerran vuodessa tai toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen luvan käyttöä koskeva kertomus. Kertomuksen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

Perustelu

Yritykset tarvitsevat myös oikeudellista selkeyttä tämän sisäistä vaatimustenmukaisuusohjelmaa koskevan velvollisuuden suhteen. Jos yritykset ovat sertifioineet vaatimustenmukaisuusohjelmansa, niiden olisi saatava kansallisilta viranomaisilta lupamenettelyssä kannustimia (esimerkiksi lyhyempi viive).

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa.

d)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä.

Perustelu

Mukautus 2 artiklan 12 kohtaan, joka edellyttää selvitystä loppukäyttäjästä. Mukautus myös useimpien jäsenvaltioiden käytäntöihin.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  loppukäyttäjän nimi ja osoite, jos nämä ovat tiedossa.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – d b alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

d b) päivämäärä, jona vienti tapahtui;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on käsiteltävä yksittäisiä lupia ja koontilupia koskevat pyynnöt kansallisessa lainsäädännössä tai käytännössä määritettävässä määräajassa. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle kaikki lupahakemusten keskimääräisiä käsittelyaikoja koskevat tiedot, jotka tarvitaan 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vuosittaisen kertomuksen laadintaa varten.

5.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on käsiteltävä yksittäisiä lupia ja koontilupia koskevat pyynnöt käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa hakemuksen asianmukaisesta jättämisestä. Jos toimivaltainen viranomainen tarvitsee asianmukaisesti perustelluista syistä enemmän aikaa pyynnön käsittelyyn, sen on ilmoitettava tästä pyynnön esittäjälle 30 päivän sisällä. Toimivaltaisen viranomaisen on joka tapauksessa päätettävä yksittäisiä lupia tai koontilupia koskevista pyynnöistä viimeistään 60 päivän sisällä hakemuksen asianmukaisesta esittämisestä.

Perustelu

Pitkät käsittelyajat pyyntömenettelyn aikana olisivat haitallisia kilpailukyvyn kannalta. Palveluntarjoajat ovat asiakkaiden kannalta kiinnostavia vain silloin, kun ne noudattavat tehtyjä sopimuksia. Asiakkaat kääntyvät (kolmansiin maihin sijoittautuneiden) kilpailijoiden puoleen, jos yrityksen luotettavuutta on syytä epäillä.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos välittäjällä tai teknisen avun toimittajalla ei ole asuinpaikkaa unionin alueella tai hän ei ole sijoittautunut unionin alueelle, tämän asetuksen mukaiset välityspalveluja ja teknistä apua koskevat luvat myöntää vaihtoehtoisesti sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, johon välittäjän tai teknisen avun toimittajan emoyritys on sijoittautunut tai josta välityspalvelut tai tekninen apu toimitetaan.

Jos välittäjällä tai teknisen avun toimittajalla ei ole asuinpaikkaa unionin alueella tai hän ei ole sijoittautunut unionin alueelle, tämän asetuksen mukaiset välityspalveluja ja teknistä apua koskevat luvat myöntää sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, josta välityspalvelut tai tekninen apu toimitetaan. Tämä käsittää myös välityspalvelut ja teknisen avun, jota toimittavat kolmansiin maihin perustetut tytäryhtiöt tai yhteisyritykset, jotka kuitenkin omistaa tai joita valvovat unionin alueelle sijoittautuneet yritykset.

Perustelu

Välityspalveluja ja teknistä apua koskevien unionin alueen ulkopuolisten velvoitteiden poistamiseksi toimivaltasääntöjä on muutettava.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tehdessään tämän asetuksen nojalla päätöksen vientiä koskevan yksittäisen luvan tai koontiluvan myöntämisestä tai sen epäämisestä taikka välityspalveluja tai teknistä apua koskevan luvan myöntämisestä tai kauttakulun kieltämisestä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon seuraavat perusteet:

1.  Tehdessään tämän asetuksen nojalla päätöksen vientiä koskevan yksittäisen luvan tai koontiluvan myöntämisestä tai sen epäämisestä taikka välityspalveluja tai teknistä apua koskevan luvan myöntämisestä tai kauttakulun kieltämisestä, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat seikat, kuten seuraavat:

Perustelu

Tällä ehdotuksen säännöksellä luodaan rajoitetut ja tyhjentävät ”perusteet”, jotka koostuvat epämääräisistä viittauksista mutta joita ei ole lainkaan muotoiltu perusteiksi.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  unionin ja jäsenvaltioiden kansainväliset velvoitteet ja sitoumukset, etenkin ne velvoitteet ja sitoumukset, jotka kukin niistä on hyväksynyt asiaankuuluvien kansainvälisten asesulkujärjestelmien ja vientivalvontajärjestelyiden jäsenenä tai ratifioimalla asiaankuuluvia kansainvälisiä sopimuksia, ja sellaisiin pakotteisiin perustuvat velvoitteet, jotka on 2 määrätty neuvon päätöksessä tai yhteisessä kannassa , ETYJin päätöksessä taikka YK:n turvallisuusneuvoston sitovassa päätöslauselmassa;

a)  unionin ja jäsenvaltioiden kansainväliset velvoitteet ja sitoumukset, etenkin ne velvoitteet ja sitoumukset, jotka kukin niistä on hyväksynyt asiaankuuluvien kansainvälisten asesulkujärjestelmien ja vientivalvontajärjestelyiden jäsenenä tai ratifioimalla asiaankuuluvia kansainvälisiä sopimuksia;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  sellaisiin pakotteisiin perustuvat velvoitteensa, joista on määrätty neuvoston päätöksessä tai yhteisessä kannassa, ETYJin päätöksessä taikka YK:n turvallisuusneuvoston sitovassa päätöslauselmassa;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  YK:n, Euroopan neuvoston tai unionin toimivaltaisten elinten havaitsemat ihmisoikeuksia koskevan oikeuden, perusvapauksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset lopullisessa määrämaassa;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  lopullisen määrämaan sisäinen tilanne – toimivaltaiset viranomaiset eivät myönnä lupaa viennille, joka aiheuttaisi tai pitkittäisi aseellisia konflikteja tai kärjistäisi jännitteitä tai konflikteja lopullisessa määrämaassa;

c)  lopullisen määrämaan sisäinen tilanne – toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää lupaa viennille, joka aiheuttaisi tai pitkittäisi aseellisia konflikteja tai kärjistäisi jännitteitä tai konflikteja lopullisessa määrämaassa;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  määrämaan asenne kansainväliseen yhteisöön erityisesti sen osalta, mikä koskee sen suhtautumista terrorismiin, sen liittolaisuuksien luonnetta ja kansainvälisen oikeuden noudattamista;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  tuotteiden viennin yhteensopivuus vastaanottavan maan teknisten ja taloudellisten valmiuksien kanssa;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  aiottuun lopulliseen käyttöön ja tarkoituksenvastaisen siirron vaaraan liittyvät näkökohdat , mukaan lukien vaara, että kaksikäyttötuotteet siirretään tarkoituksenvastaisesti tai jälleenviedään epätoivottavin ehdoin .

f)  aiottuun lopulliseen käyttöön ja tarkoituksenvastaisen siirron vaaraan liittyvät näkökohdat, mukaan lukien vaara, että kaksikäyttötuotteet ja etenkin verkkovalvontateknologiatuotteet siirretään tarkoituksenvastaisesti tai jälleenviedään epätoivottavin ehdoin tai ne siirretään tarkoituksenvastaiseen sotilaalliseen loppukäyttöön tai terrorismia varten.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kun kyse on yksittäisen luvan tai koontiluvan myöntämisestä tai luvan myöntämisestä verkkovalvontatuotteisiin liittyville välityspalveluille tai tekniselle avulle, jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon erityisesti oikeuden yksityisyyteen, oikeuden tietosuojaan, ilmaisunvapauden ja kokoontumis- ja yhdistymisvapauden loukkaamisen vaara sekä oikeusvaltioon liittyvät riskit ja vietävien tuotteiden käyttöä koskeva oikeudellinen kehys sekä mahdolliset unioniin ja jäsenvaltioihin kohdistuvat turvallisuusriskit.

 

Jos jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tulevat siihen tulokseen, että tällaisten riskien olemassaolo johtaa todennäköisesti vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, jäsenvaltiot eivät myönnä vientilupia tai niiden on peruutettava, keskeytettävä, muutettava tai kumottava olemassa olevat luvat.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio ja neuvosto asettavat saataville ohjeita ja/tai suosituksia, jotta varmistetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten laatimat yhteiset riskinarvioinnit mainittujen perusteiden soveltamiseksi.

2.  Komissio ja neuvosto asettavat tämän asetuksen tulessa voimaan saataville suuntaviivoja, jotta varmistetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten laatimat yhteiset riskinarvioinnit mainittujen perusteiden soveltamiseksi ja yhdenmukaisten perusteiden määrittämiseksi lupapäätöksille. Komissio laatii käsikirjan muodossa yksityiskohtaiset suuntaviivat siitä, mitä toimia jäsenvaltion toimivaltaisten lupaviranomaisten ja antaa käytännön suosituksia 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisen valvonnan ja 14 artiklan 1 kohdassa lueteltujen perusteiden täytäntöönpanosta ja noudattamisesta ja esittää esimerkkejä parhaista käytännöistä. Käsikirja laaditaan tiiviissä yhteistyössä EUH:n ja kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmän kanssa, laadintaan osallistuu ulkopuolisia asiantuntijoita tiedemaailmasta, viejiä, välittäjiä ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä 21 artiklan 3 kohdassa säädetyin menettelyin, ja sitä päivitetään sikäli kuin se on tarpeen ja asianmukaista.

 

Komissio perustaa valmiuksien kehittämisen tähtäävän ohjelman kehittämällä yhteisiä koulutusohjelmia lupa- ja tulliviranomaisten virkamiehille.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Liitteessä I olevassa B osassa olevaa kaksikäyttötuotteiden luetteloa voidaan muuttaa, jos se on tarpeen niiden vaarojen vuoksi, joita tällaisten tuotteiden vienti voi aiheuttaa ihmisoikeuksien tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakavien loukkausten tai unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaisten turvallisuusetujen osalta.

b)  Liitteessä I olevassa B osassa olevaa verkkovalvontatuotteiden luetteloa on muutettava, jos se on tarpeen niiden vaarojen vuoksi, joita tällaisten tuotteiden vienti voi aiheuttaa ihmisoikeuksien tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakavien loukkausten tai unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaisten turvallisuusetujen osalta, tai jos tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla on käynnistetty luettelemattomien tuotteiden merkittävän määrän valvonta. Muutokset voivat koskea myös päätöksiä poistaa luettelosta siihen jo merkittyjä tuotteita.

 

Tämän kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 17 artiklassa säädettyä menettelyä, jos tiettyjä tuotteita on erittäin kiireellisistä syistä poistettava liitteessä I olevasta B osasta tai lisättävä siihen.

Tarkistus     64

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Komissio voi poistaa tuotteita luettelosta etenkin, jos tuotteista on nopeasti muuttuvan teknologisen ympäristön seurauksena tullut bulkki- tai massatuotteita, jotka ovat helposti saatavilla tai teknisesti helposti muutettavissa.

Perustelu

Tarpeen, koska tarkistus liittyy erottamattomasti 16 artiklan 2 kohdan b alakohtaan.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Liitteessä I olevan B osan soveltamisala on rajoitettava verkkovalvontatuotteisiin, eikä siihen saa sisältyä liitteessä I olevan A osan tuotteita.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ohjeet lupa- ja tulliviranomaisten yhteistyön tueksi.

5.  Komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa suuntaviivat lupa- ja tulliviranomaisten yhteistyön tueksi.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tiedot valvonnan toteuttamisesta, mukaan lukien lupia koskevat tiedot (lukumäärä, arvo ja lupatyypit ja määräpaikat, yleisten lupien ja koontilupien käyttäjien lukumäärä, niiden toimijoiden lukumäärä, joilla on käytössä sisäinen vaatimustenmukaisuusohjelma, käsittelyajat, EU:n sisäisiä siirtoja sisältävän kaupan määrä ja arvo jne.) ja, jos saatavilla, tiedot muissa jäsenvaltioissa toteutetusta kaksikäyttötuotteiden viennistä;

a)  kaikki tiedot valvonnan toteuttamisesta;

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tiedot valvonnan toteuttamisesta, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot viejistä, joilta on evätty oikeus käyttää kansallisia tai unionin yleisiä vientilupia 1 , raportoidut rikkomukset, takavarikoinnit ja muiden seuraamusten soveltaminen;

b)  kaikki tiedot valvonnan toteuttamisesta, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot viejistä, joilta on evätty oikeus käyttää kansallisia tai unionin yleisiä vientilupia 1, mahdolliset raportoidut rikkomukset, takavarikoinnit ja muiden seuraamusten soveltaminen;

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tietoja arkaluonteisista loppukäyttäjistä, epäilyttäviin hankintatoimiin osallistuvista toimijoista ja, jos tietoja on saatavilla, käytetyistä reiteistä;

c)  kaikki tiedot arkaluonteisista loppukäyttäjistä, epäilyttäviin hankintatoimiin osallistuvista toimijoista ja käytetyistä reiteistä;

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmän puheenjohtajan on tarpeelliseksi katsoessaan kuultava tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia viejiä, välittäjiä ja muita asiaan liittyviä sidosryhmiä.

2.  Kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmän on tarpeelliseksi katsoessaan kuultava tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia viejiä, välittäjiä ja muita asiaan liittyviä sidosryhmiä.

Perustelu

Kun kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä katsoo tarpeelliseksi kuulla sidosryhmiä, se voi tehdä niin käytännössä pyytämällä puheenjohtajaa suorittamaan kuulemiset ryhmän puolesta. Puheenjohtaja ei voi katsoa tätä tarpeelliseksi koordinointiryhmästä riippumatta, kuten ehdotuksessa nyt esitetään.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä perustaa tarvittaessa jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuvia teknisiä asiantuntijaryhmiä tarkastelemaan yksittäisiä valvonnan toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä, mukaan lukien liitteessä I olevien unionin tarkastusluetteloiden ajantasaistamista koskevat kysymykset. Teknisten asiantuntijaryhmien on tarvittaessa kuultava tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia viejiä, välittäjiä ja muita asianomaisia sidosryhmiä.

3.  Kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä perustaa tarvittaessa jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuvia teknisiä asiantuntijaryhmiä tarkastelemaan yksittäisiä valvonnan toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä, mukaan lukien liitteessä I olevassa B jaksossa olevien unionin tarkastusluetteloiden ajantasaistamista koskevat kysymykset. Teknisten asiantuntijaryhmien on kuultava tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia viejiä, välittäjiä, kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja muita asianomaisia sidosryhmiä. Kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä perustaa erityisen teknisen työryhmän käsittelemään arviointiperusteita 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja laatimaan huolellisuusvelvoitetta koskevia suuntaviivoja kuullen riippumatonta asiantuntijaryhmää, tiedemaailmaa ja kansalaisjärjestöjä.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tämän asetuksen kaikkien säännösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Sen on erityisesti säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten tai sen täytäntöönpanosäännösten rikkomiseen. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja vakuuttavia.

1.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tämän asetuksen kaikkien säännösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Sen on erityisesti säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten tai sen täytäntöönpanosäännösten rikkomiseen, rikkomuksissa avustamiseen ja niiden kiertämiseen. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja vakuuttavia. Toimiin kuuluvat säännölliset riskiperusteiset viejien auditoinnit.

Perustelu

That circumvention is an infringement is a normal consequence of the licencing obligations in this regulation and so Member States should provide penalties for such infringements. As a result, national (penal) law is still necessary to enforce the prohibition, and the obligation to foresee these measures can be provided for in article 22 - paragraph 1 of the Proposal. A level playing field should be encouraged when it comes to enforcement of the regulation. In this regard, audits/inspections regarding the compliance of companies with the requirements of the regulation (as already implemented in a number of MS) should be encouraged.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä perustaa täytäntöönpanon valvonnan koordinointimekanismin, jolla luodaan toimivaltaisten viranomaisten ja lainvalvontavirastojen välille suorat yhteistyö- ja tietojenvaihtoyhteydet.

2.  Kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä perustaa täytäntöönpanon valvonnan koordinointimekanismin, jolla luodaan toimivaltaisten viranomaisten ja lainvalvontavirastojen välille suorat yhteistyö- ja tietojenvaihtoyhteydet ja asetetaan yhdenmukaiset perusteet lupapäätöksille. Komission arvioitua jäsenvaltioiden laatimia seuraamuksia koskevia sääntöjä mekanismi vahvistaa tavat, joilla mahdollistetaan luonteeltaan ja vaikutuksiltaan samankaltaisten seuraamusten määrääminen tämän asetuksen rikkomisesta.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio ja neuvosto asettavat tarvittaessa saataville ohjeita ja/tai suosituksia parhaista käytännöistä tähän asetukseen kuuluvissa asioissa varmistaakseen unionin vientivalvontajärjestelmän tehokkuuden ja sen täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden . Myös jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa annettava täydentäviä ohjeita viejille, välittäjille ja kauttakuljettajille, joilla on asuinpaikka kyseisessä jäsenvaltiossa tai jotka ovat sijoittautuneet sinne.

1.  Komissio ja neuvosto asettavat tarvittaessa saataville suuntaviivoja parhaista käytännöistä tähän asetukseen kuuluvissa asioissa varmistaakseen unionin vientivalvontajärjestelmän tehokkuuden ja sen täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden. Myös jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa annettava täydentäviä ohjeita viejille, erityisesti pk-yrityksille, välittäjille ja kauttakuljettajille, joilla on asuinpaikka kyseisessä jäsenvaltiossa tai jotka ovat sijoittautuneet sinne.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki sen tämän kertomuksen laatimista varten tarvitsemat tiedot. Tämän vuosittaisen kertomuksen on oltava julkinen.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki sen tämän kertomuksen laatimista varten tarvitsemat tiedot. Tämän vuosittaisen kertomuksen on oltava julkinen. Jäsenvaltioiden on myös julkistettava vähintään neljännesvuosittain ja helposti saatavilla olevassa muodossa merkittävät tiedot kustakin luvasta mukaan lukien luvan tyyppi, arvo, volyymi, laitteiden luonne, tuotteen kuvaus, loppukäyttäjä ja loppukäyttö, määrämaa sekä tiedot lupapyynnön hyväksymisestä tai epäämisestä. Komission ja jäsenvaltioiden on otettava huomioon kyseessä olevien luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden oikeutetut edut sen suhteen, että näiden liikesalaisuuksia ei paljasteta.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä on kulunut 5–7 vuotta, komissio tekee arvioinnin tästä asetuksesta ja laatii kertomuksen tärkeimmistä havainnoista Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

Kun tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä on kulunut 5–7 vuotta, komissio tekee arvioinnin tästä asetuksesta ja laatii kertomuksen tärkeimmistä havainnoista Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Arviointiin on kuuluttava ehdotus salauksen poistamisesta liitteessä I olevan A osan 5 ryhmän 2 osasta.

Perustelu

Salaustekniikka ei kuulu kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan soveltamisalaan. Komission tehtävänä on koordinoida jäsenvaltioiden toimintaa Wassenaarin järjestelyn yhteydessä salausteknologian poistamiseksi valvottavien tuotteiden luettelosta.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa.

d)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut rekisterit tai luettelot ja asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona vienti tapahtui tai jona välityspalvelut tai tekninen apu suoritettiin. Ne on pyynnöstä esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle .

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut rekisterit tai luettelot ja asiakirjat on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona vienti tapahtui tai jona välityspalvelut tai tekninen apu suoritettiin. Ne on pyynnöstä esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle .

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset pitävät tarvittaessa yllä säännöllistä ja vastavuoroista tietojenvaihtoa kolmansien maiden kanssa.

1.  Komissio ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset toimivat tarvittaessa asiaankuuluvissa kansainvälisissä organisaatioissa, kuten OECD:ssä, ja tarvittaessa sellaisissa monenvälisissä vientivalvontajärjestelmissä, joihin ne kuuluvat, edistääkseen liitteessä I olevassa B osassa olevien vientivalvonnan kohteena olevien verkkovalvontatuotteiden luettelon noudattamista, ja ne pitävät tarvittaessa yllä säännöllistä ja vastavuoroista tietojenvaihtoa kolmansien maiden kanssa, osallistuvat valmiuksien kehittämiseen ja edistävät lähentymistä ylöspäin myös unionin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa ja sopimuksissa strategisesta kumppanuudesta mainitun kaksikäyttötuotteita koskevan vuoropuhelun yhteydessä. Komissio antaa vuosittain kertomuksen näistä ulkoisista toimista Euroopan parlamentille.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

Liite I – A jakso – TÄSSÄ LIITTEESSÄ KÄYTETTYJEN TERMIEN MÄÄRITELMÄT

Komission teksti

Tarkistus

”Tunkeutumisohjelmisto” (Intrusion software) (4) tarkoittaa tietokoneen tai verkkolaitteen ”ohjelmistoa”, joka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sellaiseksi, että se jää ’valvontatyökaluilta’ havaitsematta, tai joka estää ’suojaavat vastatoimet’ ja joka tekee jotakin seuraavista:

”Tunkeutumisohjelmisto” (Intrusion software) (4) tarkoittaa tietokoneen tai verkkolaitteen ”ohjelmistoa”, joka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu käytettäväksi tai asennettavaksi ilman tietokoneiden tai verkkolaitteiden omistajien tai hallinnoijien lupaa ja joka tekee jotakin seuraavista:

a.  Poimii tietokoneelta tai verkkolaitteesta dataa tai tietoja tai muuttaa järjestelmä- tai käyttäjätietoja; tai

a.  Poimii tietokoneelta tai verkkolaitteesta luvattomasti dataa tai tietoja tai muuttaa järjestelmä- tai käyttäjätietoja; tai

b.  Muuttaa ohjelman tai prosessin tavanomaista suorituspolkua ulkopuolelta tulevien ohjeiden noudattamiseksi.

b.  Muuttaa järjestelmää tai käyttäjätietoja tavalla, joka mahdollistaa pääsyn tietokoneelle tai verkkolaitteeseen muille osapuolille kuin niille, joille tietokoneen tai verkkolaitteen omistaja on myöntänyt luvan.

Huom.:

Huom.:

1.  ”Tunkeutumisohjelmistoon” eivät sisälly mitkään seuraavista:

1.  ”Tunkeutumisohjelmistoon” eivät sisälly mitkään seuraavista:

a.  Hypervisor-ohjelmat, ohjelmankorjausohjelmat tai ohjelmien takaisinmallinnus (SRE);

a.  Hypervisor-ohjelmat, ohjelmankorjausohjelmat tai ohjelmien takaisinmallinnus (SRE);

b.  Digitaalisten oikeuksien hallintaan tarkoitetut DRM-”ohjelmistot”; tai

b.  Digitaalisten oikeuksien hallintaan tarkoitetut DRM-”ohjelmistot”; tai

c.  ”Ohjelmistot”, jotka on tarkoitettu valmistajien, hallinnoijien tai käyttäjien asennettaviksi omaisuuden seurannan tai takaisinsaamisen varmistamiseksi.

c.  ”Ohjelmistot”, jotka on tarkoitettu hallinnoijien tai käyttäjien asennettaviksi omaisuuden seurannan tai omaisuuden takaisinsaamisen varmistamiseksi tai tieto- ja viestintätekniikan turvallisuustestaukseen;

 

c a.  ”Ohjelmistot”, joiden jakelun erityisenä tarkoituksena on auttaa havaitsemaan, poistamaan tai estämään luvattomilta osapuolilta niiden käyttö tietokoneissa tai verkkolaitteissa.

2.  Verkkolaitteisiin sisältyvät mobiililaitteet ja älymittarit.

2.  Verkkolaitteisiin sisältyvät mobiililaitteet ja älymittarit.

Tekn. huom.

Tekn. huom.

1.  ’Valvontatyökalut’: ”ohjelmisto” tai laite, joka seuraa järjestelmän käyttäytymistä ja laitteessa käynnissä olevia prosesseja. Tähän sisältyvät viruksentorjuntatuotteet, päätepisteturvallisuuteen liittyvät, PSP-tuotteet (Personal Security Products), tietomurtohälyttimet (IDS), IPS-järjestelmät (Intrusion Prevention Systems) tai palomuurit.

1.  ”Lupa”: tietoon perustuva käyttäjän suostumus (esimerkiksi vahvistus sille, että ymmärretään toiminnan luonne, vaikutukset ja tulevat seuraukset, sekä suostumus tämän toiminnan suorittamiseen).

2.  "Suojaavat vastatoimet" tekniikat, joilla pyritään varmistamaan koodin turvallinen suorittaminen, kuten DEP-suojaus (Data Execution Prevention), ASLR-suojaus (Address Space Layout Randomisation) tai sandbox-tekniikka.

2.  ”Tieto- ja viestintätekniikan turvallisuustestaus”: sellaisten staattisten tai dynaamisten riskien, haavoittuvuuksien, virheiden tai heikkouksien etsiminen ja arviointi, jotka vaikuttavat ohjelmistoihin, verkkoihin, tietokoneisiin, verkkolaitteisiin ja niiden komponentteihin tai niistä riippuviin elementteihin siinä osoitetussa tarkoituksessa, että lievennetään turvallisen operoinnin, käytön tai käyttöönoton kannalta haitallisia tekijöitä.

 

 

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B jakso – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

B.  KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN LUETTELO

B.  VERKKOVALVONTATUOTTEIDEN LUETTELO

Perustelu

Tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin ja on keskeinen tekstin sisäisen logiikan kannalta.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

Liite I – B jakso – 10 ryhmä – 10A001 kohta – Tekn. huom.: – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  verkko- ja turvallisuustutkimus luvalliseen testaukseen tai tietoturvajärjestelmien suojaamiseksi.

Perustelu

Tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin, uusi johdanto-osan 6 a kappale mukaan lukien, ja on keskeinen tekstin sisäisen logiikan kannalta. Sanamuoto vastaa Budapestin yleissopimuksen 6 artiklan 2 kohtaa ja direktiivin 2013/40/EU johdanto-osan 17 kappaletta.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A jakso – 3 osa – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kaikkien viejien, jotka aikovat käyttää tätä lupaa, on ennen tämän luvan ensimmäistä käyttöä rekisteröidyttävä asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle. Rekisteröinti tapahtuu automaattisesti, ja toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava siitä viejälle 10 työpäivän kuluessa vastaanottamisesta.

3.  Jäsenvaltio voi vaatia asianomaiseen jäsenvaltioon sijoittautuneita viejiä rekisteröitymään ennen tämän luvan ensimmäistä käyttöä. Rekisteröinti tapahtuu automaattisesti, ja toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat siitä viejälle viipymättä ja joka tapauksessa 10 työpäivän kuluessa rekisteröinnin vastaanottamisesta.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A jakso – 3 osa – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Rekisteröidyn viejän on ilmoitettava tämän luvan ensimmäisestä käytöstä asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 10 päivää ennen ensimmäistä vientitapahtumaa.

4.  Rekisteröidyn viejän on ilmoitettava tämän luvan ensimmäisestä käytöstä asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 30 päivää ensimmäisen vientitapahtuman jälkeen.

Perustelu

Ilmoitus luvan käytöstä on edelleen tehtävä jälkikäteen.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A jakso – 3 osa – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa.

(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä.

Perustelu

Mukautus 2 artiklan 12 kohtaan, joka edellyttää selvitystä loppukäyttäjästä. Mukautus myös useimpien jäsenvaltioiden käytäntöihin.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

Liite II – B jakso – 3 osa – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kaikkien viejien, jotka aikovat käyttää tätä lupaa, on ennen tämän luvan ensimmäistä käyttöä rekisteröidyttävä asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle. Rekisteröinti tapahtuu automaattisesti, ja toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava siitä viejälle 10 työpäivän kuluessa vastaanottamisesta.

3.  Jäsenvaltio voi vaatia asianomaiseen jäsenvaltioon sijoittautuneita viejiä rekisteröitymään ennen tämän luvan ensimmäistä käyttöä. Rekisteröinti tapahtuu automaattisesti, ja toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat siitä viejälle viipymättä ja joka tapauksessa 10 työpäivän kuluessa rekisteröinnin vastaanottamisesta.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

Liite II – B jakso – 3 osa – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa.

(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä.

Perustelu

Mukautus 2 artiklan 12 kohtaan, joka edellyttää selvitystä loppukäyttäjästä. Mukautus myös useimpien jäsenvaltioiden käytäntöihin.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

Liite II – C jakso – 3 osa – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Rekisteröidyn viejän on ilmoitettava tämän luvan ensimmäisestä käytöstä asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 10 päivää ennen ensimmäistä vientitapahtumaa.

5.  Rekisteröidyn viejän on ilmoitettava asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille tämän luvan ensimmäisestä käyttökerrasta viimeistään 30 päivän kuluttua ensimmäisestä vientitapahtumasta tai vaihtoehtoisesti ja viejän sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksen mukaisesti ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tätä lupaa varten valitusta ilmoitusmenettelystä. Komissio julkaisee sille ilmoitetut tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Perustelu

Ilmoitus luvan käytöstä on edelleen tehtävä jälkikäteen.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

Liite II – C jakso – 3 osa – 6 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa.

(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä.

Perustelu

Mukautus 2 artiklan 12 kohtaan, joka edellyttää selvitystä loppukäyttäjästä. Mukautus myös useimpien jäsenvaltioiden käytäntöihin.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

Liite II – C jakso – 3 osa – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Rekisteröidyn viejän on ilmoitettava tämän luvan ensimmäisestä käytöstä asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 10 päivää ennen ensimmäistä vientitapahtumaa.

6.  Rekisteröidyn viejän on ilmoitettava asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille tämän luvan ensimmäisestä käyttökerrasta viimeistään 30 päivän kuluttua ensimmäisestä vientitapahtumasta tai vaihtoehtoisesti ja viejän sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksen mukaisesti ennen tämän luvan ensimmäistä käyttökertaa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tätä lupaa varten valitusta ilmoitusmenettelystä. Komissio julkaisee sille ilmoitetut tiedot Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Perustelu

Ilmoitus luvan käytöstä on edelleen tehtävä jälkikäteen.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

Liite II – D jakso – 3 osa – 7 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa.

(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä.

Perustelu

Mukautus 2 artiklan 12 kohtaan, joka edellyttää selvitystä loppukäyttäjästä. Mukautus myös useimpien jäsenvaltioiden käytäntöihin.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

Liite II – F jakso – 3 osa – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa.

(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä.

Perustelu

Mukautus 2 artiklan 12 kohtaan, joka edellyttää selvitystä loppukäyttäjästä. Mukautus myös useimpien jäsenvaltioiden käytäntöihin.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

Liite II – G jakso – 3 osa – 8 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa.

(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä.

Perustelu

Mukautus 2 artiklan 12 kohtaan, joka edellyttää selvitystä loppukäyttäjästä. Mukautus myös useimpien jäsenvaltioiden käytäntöihin.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

Liite II – H jakso – 3 osa – 1 kohta – johdantokappale ja 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämä lupa antaa kaikille viejille, jotka ovat sijoittautuneet unionin jäsenvaltioon tai joiden kotipaikka on unionin jäsenvaltiossa, oikeuden siirtää 1 osassa lueteltuja ohjelmistoja ja teknologiaa, kun asianomainen tuote on tarkoitettu ainoastaan

 

1.  tämä lupa antaa kaikille viejäyrityksille, jotka ovat sijoittautuneet unionin jäsenvaltioon tai joiden kotipaikka on unionin jäsenvaltiossa, oikeuden siirtää 1 osassa lueteltuja ohjelmistoja ja teknologiaa tytäryhtiölle, tytäryritykselle tai emoyhtiölle edellyttäen, että nämä yksiköt omistaa tai niitä koskevaa määräysvaltaa käyttää sama emoyhtiö tai ne ovat sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon edellyttäen, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi yrityksen yhteistyöhankkeissa, mukaan lukien kaupallinen tuotekehittely, tutkimus, huolto, tuotanto ja käyttö, ja kun kyseessä ovat työntekijät ja tilausten käsittelijät, työsuhteen vahvistavan sopimuksen nojalla;

(1) viejän tai viejän omistaman tai määräysvallassa olevan yhteisön käyttöön;

 

Perustelu

On tärkeää ulottaa lupa paitsi tytäryrityksiin, myös emo- ja tytäryhtiöihin. Lisäksi on asianmukaista ulottaa lupa kaikkeen unionissa harjoitettavaan legitiimiin kaupalliseen toimintaan.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

Liite II – H jakso – 3 osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  viejän työntekijöiden tai viejän omistaman tai määräysvallassa olevan yhteisön työntekijöiden käyttöön;

Poistetaan.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

Liite II – H jakso – 3 osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

omaan kaupalliseen tuotekehitykseen ja, kun kyseessä ovat työntekijät, työsuhteen vahvistavan sopimuksen nojalla.

Poistetaan.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

Liite II – I jakso – 3 osa – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikkien viejien, jotka aikovat käyttää tätä lupaa, on ennen tämän luvan ensimmäistä käyttöä rekisteröidyttävä asuin- tai sijoittautumisjäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle. Rekisteröinti tapahtuu automaattisesti, ja toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava siitä viejälle 10 työpäivän kuluessa vastaanottamisesta.

Jäsenvaltio voi vaatia asianomaiseen jäsenvaltioon sijoittautuneita viejiä rekisteröitymään ennen tämän luvan ensimmäistä käyttöä. Rekisteröinti tapahtuu automaattisesti, ja toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat siitä viejälle viipymättä ja joka tapauksessa 10 työpäivän kuluessa rekisteröinnin vastaanottamisesta.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

Liite II – J jakso – 3 osa – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä, jos nämä ovat tiedossa.

(4)  kaksikäyttötuotteiden lopullinen käyttö ja loppukäyttäjä.

Perustelu

Mukautus 2 artiklan 12 kohtaan, joka edellyttää selvitystä loppukäyttäjästä. Mukautus myös useimpien jäsenvaltioiden käytäntöihin.

  • [1]  EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.

PERUSTELUT

Donald Tusk Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhlassa 25. maaliskuuta 2017: ”Unionimme on tae siitä, että vapaus, ihmisarvo, demokratia ja itsenäisyys eivät ole meille enää pelkkiä unelmia vaan arkipäivän todellisuutta”.

Euroopan unionia yhdistävät paitsi yhteiset etumme sisämarkkinoilla myös yhteiset arvomme, jotka on kirjattu Lissabonin sopimukseen. Yhä epävarmemmassa kansainvälisessä järjestelmässä, jossa sisäiset ja ulkoiset voimat asettavat kyseenalaisiksi yhteiset arvomme, on välttämätöntä, että unioni pitää kiinni näistä arvoista ja edistää niitä. Lissabonin sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa on selvästi esitetty EU:n ulkoisen toiminnan ensisijainen tavoite eli se, että unioni ”edistää osaltaan kansalaistensa suojelua. Se edistää osaltaan rauhaa, turvallisuutta, maapallon kestävää kehitystä, kansojen välistä yhteisvastuuta ja keskinäistä kunnioitusta, vapaata ja oikeudenmukaista kauppaa, köyhyyden poistamista ja ihmisoikeuksien, erityisesti lapsen oikeuksien suojelua, sekä kansainvälisen oikeuden tarkkaa noudattamista ja kehittämistä, etenkin Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden kunnioittamista”.

Unionin vientivalvontajärjestelmän ehdotettu muutos, jota komissio on esittänyt uudelleen laaditulla kaksikäyttöasetuksella, on tärkeä säädös, jolla osaltaan edistetään näiden tavoitteiden saavuttamista. Kaksikäyttöasetuksella voidaan tukea ulko- ja puolustuspolitiikkaa ja lujittaa rauhaa ja vakautta maailmassa. Ehdotetulla ihmisoikeusulottuvuuden sisällyttämisellä unioni saa lisätyökalun ihmisoikeuksien maailmanlaajuiseen suojelemiseen. Tehokkaalla vientivalvontajärjestelmällä on keskeinen asema vapaan ja oikeudenmukaisen kaupan ylläpitämisessä.

Maailman voimakkaimpana kaupparyhmittymänä unioni on tärkeä toimija, jolla on vaikutusvaltaa ja paljon vastuuta kansainväinvälisessä kauppajärjestelmässä.

Kauppapolitiikka on nykyisin julkisen keskustelun valokeilassa. Kun taloutemme ovat toisiinsa kietoutuneita ja globalisaatio on johtanut pitkälle integroituihin arvoketjuihin, unionin kansalaiset esittävät kysymyksiä kaupan vaikutuksista. Unionin kauppapolitiikan olisi vastattava näihin kysymyksiin, jotta voidaan palauttaa luottamus siihen, että tämä politiikka hyödyttää kansalaisia. Kattava ja arvoihin perustuva lähestymistapa unionin kauppapolitiikkaan lisää unionin kauppapoliittisen päätöksenteon legitiimiyttä.

Unionin vientivalvontajärjestelmän uudistus on väline, jolla arvot asetetaan unionin kauppapolitiikan ytimeen

Euroopan parlamentti on osoittanut, että on mahdollista antaa lainsäädäntöä, jolla pyritään edistämään arvoihin perustuvaa kauppaa. Antaessaan kidutuksen vastaisen asetuksen ja konfliktimineraaleja koskevan asetuksen[1] Euroopan parlamentti osoitti, että emme ainoastaan halua arvoihin perustuvaa yhteistä kauppapolitiikkaa, vaan unionin lainsäätäjät kykenevät pääsemään sopimukseen sellaisten normatiivisten säädösten antamisesta, joilla edistetään ihmisoikeuksia kaikkialla unionin kauppapolitiikassa ja siten tehostetaan unionin kokonaisvaltaista ulkoista toimintaa.

Tästä syystä esittelijä pitää myönteisenä komission ehdotusta kaksikäyttöasetuksen uudistamisesta, joka on jälleen yksi säädös, jolla pyritään panemaan täytäntöön unionin ”Kaikkien kauppa” -strategiaa.

Mukautuminen uusiin uhkiin: verkkovalvonta ja ihmisoikeusloukkaukset

Esittelijä pitää myönteisenä lähestymistapaa, jolla ihmisoikeusulottuvuus sisällytetään unionin vientivalvontajärjestelmään laajentamalla asetuksen soveltamisalaa koskemaan ihmisten turvallisuutta. Verkkovalvontateknologiat kuuluvat arkaluonteisiin vientituotteisiin, joita on tarpeen valvoa. Viime vuosina Euroopan parlamentti on päätöslauselmissaan kehottanut jo 15 kertaa esittämään toimenpiteitä, joilla kielletään valvontateknologian vienti autoritaarisille hallinnoille ja ihmisoikeuksia loukanneille. Sen vuoksi parlamentti on tyytyväinen, että komissio vastasi tähän kehotukseen ja sisällytti kohdennetun koontilausekkeen (catch-all clause) unionin vientijärjestelmään. Aseellisissa konflikteissa merkittävimpien aseiden tyyppi on ajan myötä muuttunut ja muuttuu jatkossakin nopeasti. Historia on osoittanut, että ne, jotka eivät mukaudu näihin muutoksiin, taantuvat ja häviävät aseellisissa konflikteissa. Sodankäynnissä keskeiset asetyypit 2000-luvulla muuttuvat siten, että digitaalisten aseiden merkitys konflikteissa lisääntyy selvästi. Kyberteknologioita käytetään vihollisten vakoilemiseen ja vastustajien manipuloimiseen. Unionin on reagoitava tähän uhkaan sisällyttämällä kyberteknologiat unionin vientivalvontajärjestelmään niin, että tätä teknologiaa ei käytetä vakaviin ihmisoikeuksien loukkauksiin ja siten turvallisuuden, demokratian, moniarvoisuuden ja ilmaisunvapauden heikentämiseen.

Järjestelmän tehostaminen: lisätään sidosryhmien osallistumista ja niille annettavaa ohjausta

Unionin vientivalvontajärjestelmän on oltava tehokas. Unionin jäsenvaltioiden on laadittava valvottavien tuotteiden luettelo askel askeleelta koordinoidusti ja yhdenmukaisesti, jotta voidaan tehokkaasti reagoida uusiin uhkiin ja haasteisiin. Esittelijä pyrkii tekemään tästä prosessista osallistavamman, ottamaan mukaan asiaan liittyvät kansainväliset järjestöt ja erityisesti kansalaisyhteiskunnan sekä varmistamaan, että prosessissa otetaan huomioon tarve jäsenvaltioiden yhdenmukaiseen lähestymistapaan siten, että siinä otetaan huomioon unionin sisämarkkinoiden turvaava yhteisömenetelmä.

Esittelijä katsoo myös, että tarvitaan lisäselvennyksiä, jotta sidosryhmät, erityisesti teollisuus ja lupia myöntävät viranomaiset, voivat johdonmukaisesti toteuttaa ihmisten turvallisuusulottuvuuden sisällyttämisen ja laajentaa uudistetun kaksikäyttöasetuksen soveltamisalaa. Esittelijä ehdottaa erinäisiä tarkistuksia, joilla pyritään selventämään määritelmiä ja antamaan ohjausta yrityksille, jotka noudattavat tätä asetusta. Esittelijä katsoo, että komission olisi laadittava lisäohjeita vakavien ihmisoikeusloukkauksien määritelmästä, jotta varmistetaan asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano. Siksi on tärkeää myös selventää teollisuuden vastuuta huolellisuusvelvoitteen noudattamisesta. Esittelijä on tietoinen teollisuuden esittämistä huolenaiheista, jotka koskevat sitä, miten voidaan täyttää uudet velvoitteet heikentämättä samalla unionin yritysten kilpailukykyä tai kuormittamatta kohtuuttomasti lupapyyntöjen tehokasta käsittelyä. Esittelijä kehottaakin laatimaan ajoissa lisäohjeita yhdessä kaikkien alan asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa. Esittelijä pyytää tarkistuksissaan, että kattavat ohjeet olisivat valmiina ja käytettävissä viimeistään silloin, kun asetus tulee voimaan.

Unionin vientivalvontajärjestelmän tehostaminen merkitsee myös jäljellä olevien porsaanreikien poistamista. Tämän saavuttamiseksi esittelijä ehdottaa erinäisiä muutoksia ehdotettuun asetukseen. Hallinnollisen rasitteen keventämiseksi olisi pidennettävä lupien myöntämiseen varattua aikaa. Lupia myöntävien viranomaisten valtuudet luvan peruuttamiseen olisi kuitenkin säilytettävä, jotta voidaan reagoida nopeasti kehitykseen.

Sisämarkkinoiden toiminnan varmistaminen: tehostetaan yhdenmukaistamista unionin vientivalvontajärjestelmän täytäntöönpanossa

Ensinnäkin esittelijä pitää myönteisenä komission tavoitetta minimoida unionin sisäisten siirtojen hallinnollinen rasite. Ehdotetun unionin asetuksen olisi edistettävä sisämarkkinoiden toimintaa. Esittelijä tukee ehdotusta unionin luparakenteen optimoinnista.

Unionin vientivalvontajärjestelmä on kuitenkin vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Esittelijä katsoo siksi, että kaksikäyttöasetusta olisi sovellettava yhdenmukaisemmin kaikkialla unionissa. Hän haluaisi, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä pakollista kuulemismenettelyä vahvistetaan edelleen ja että vältetään kaikenlaisia arkaluonteisten tuotteiden valvontaa koskevia veto-oikeuksia. Esittelijä katsoo, että uudistuksen yhteydessä olisi keskusteltava myös seuraamusten yhdenmukaistamisesta unionin vientivalvontajärjestelmää koskevissa rikkomistapauksissa. Esittelijä tietää, että tämä liittyy jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvaan rikosoikeuteen, ja katsoo, että seuraamusten parempi yhdenmukaistaminen on osa järjestelmän vahvistamista.

Globaali johtajuus, joka johtaa globaalien tasapuolisten toimintaedellytysten luomiseen

Unionin vientivalvontajärjestelmä juurtuu kansainvälisiin järjestöihin. Unioni uskoo lujasti monenvälisyyteen. Esittelijä tukee voimakkaasti kansainvälisten järjestelyjen ja unionin vientivalvontamekanismin kytkemistä läheisesti toisiinsa. Unioni on maailman tärkein kaupparyhmittymä, joka edistää voimakkaasti ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. Siksi meidän on osoitettava johtajuutta ja tarvittaessa pidättäydyttävä astumasta kumppaniemme edelle. Unionin olisi aktiivisemmin pyrittävä tehostamaan sääntelyn lähentämistä maailmanlaajuisesti. Esittelijä pitää myönteisenä unionin ja keskeisten kauppakumppaneiden säännöllistä vuoropuhelua ja katsoo, että tätä vuoropuhelua olisi entisestään virtaviivaistettava unionin kauppapolitiikassa.

Tekojen aika: unionin vientivalvontajärjestelmän tekeminen tulevaisuuteen soveltuvaksi

Viime vuosina olemme nähneet, että kansainvälinen järjestelmä on haurastunut. Unionia yhdistävät arvot, kuten demokratia, vapaus ja oikeusvaltio, ovat uhattuina monissa maissa, joihin olemme taloudellisesti ja poliittisesti sidoksissa. Teknologiset muutokset kiihtyvät ja vaikuttavat paitsi siihen, miten yhteiskuntamme elävät, myös siihen, miten vapaat ja avoimet yhteiskuntamme ovat uhattuina. Kansalaisten ulkopolitiikkamme tehokkuuteen kohdistuvat odotukset ja erityisesti unionin kauppapolitiikkaan kohdistuvat odotukset ovat kasvamassa. Sisämarkkinat ovat unionin tärkeä voimavara, jota on edistettävä kansalaistemme hyvinvoinnin ja teollisuudenalojemme kilpailukyvyn tähden. Lisääntyvän epävarmuuden aikana unioni ei saisi hävetä johtoasemaansa arvojemme puolustajana.

Tässä geopoliittisessa kontekstissa on aika toimia olemassa olevien välineiden pohjalta niin, että voidaan paremmin suojella ja edistää unionin arvoja ja etuja maailmanlaajuisesti. Kaksikäyttöasetuksen uudistaminen on odotettu ja tervetullut mahdollisuus tehdä unionin vientivalvontajärjestelmästä tulevaisuuteen soveltuva ja siten myötävaikuttaa Lissabonin sopimukseen kirjattujen unionin tavoitteiden saavuttamiseen. Esittelijä on sitoutunut rakentavaan työhön Euroopan parlamentin kannan muokkaamisessa niin, että tämä voidaan saavuttaa, ja työskentelemään viime kädessä tulevaisuuteen soveltuvan, uudistetun kaksikäyttöasetuksen säätämiseksi.

  • [1]  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2134, annettu 23 päivänä marraskuuta 2016, tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 muuttamisesta.

LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

D(2017)13264

Bernd Lange

Kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja

ASP 12G205

Bryssel

Asia:  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (uudelleenlaadinta)

  (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta uudelleenlaatimista koskevan parlamentin työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

”Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 169 ja 170 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti hyväksyä käsiteltäväksi tarkistuksia ehdotuksen muuttumattomina säilyviin osiin, jos hän pitää sitä tarpeellisena pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen tai yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten kanssa. Tällaiset syyt on mainittava tarkistusten kirjallisissa perusteluissa.”

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän, joka käsitteli uudelleenlaadittua ehdotusta, lausunnon johdosta ja valmistelijan antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, ettei käsillä oleva ehdotus sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai neuvoa-antavan ryhmän lausunnossa on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta.

Käsiteltyään asiaa kokouksessaan 23. maaliskuuta 2017 oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa äänin 21 puolesta, 0 vastaan ja 0 tyhjää[1], että asiasta vastaava kansainvälisen kaupan valiokunta tarkastelee edellä mainittua ehdotusta työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän puheenjohtajan allekirjoittama raportti.

  • [1]  Läsnä olleet jäsenet: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Maria Noichl, Emil Radev, Julia Reda, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 26. tammikuuta 2017

LAUSUNTO

  TIEDOKSI  EUROOPAN PARLAMENTILLE

    NEUVOSTOLLE

    KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (uudelleenlaadinta)

COM(2016)0616, 28.9.2016 – 2016/0295 (COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 20. lokakuuta sekä 1. ja 7. joulukuuta 2016 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli näissä kokouksissa[1] ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla laaditaan uudelleen kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5. toukokuuta 2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009, ja totesi yksimielisesti, että seuraavat kohdat olisi pitänyt merkitä harmaalla varjostuksella, jota käytetään yleensä merkittävien muutosten esittämiseen:

–  6 artiklan 1 kohdassa ehdotettu sanojen ”kauttakulku tapahtuu” poistaminen;

–  20 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ehdotettu sanojen ”luettelon näistä viranomaisista” korvaaminen sanalla ”tiedot”;

–  liitteessä II olevan C, D, E ja F kohdan mukaisissa maiden luetteloissa Kroatiaa ja Islantia koskevan maininnan ehdotettu poistaminen.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimittamisen päivänä yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen kyseisenä päivänä muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

Neuvoa-antava ryhmä kuitenkin totesi myös, että 15. marraskuuta 2016 julkaistiin virallisessa lehdessä uusi säädös uudelleen laadittavana olevan säädöksen muuttamisesta, toisin sanoen kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta 12. syyskuuta 2016 annettu komission delegoitu asetus (EU) N:o 2016/1969. Asetus (EU) N:o 2016/1969 tuli voimaan 16. marraskuuta 2016. Sen 1 artiklassa säädettiin uusista liitteistä, joilla korvataan aikaisemmin liitteeseen I, liitteisiin II a – II g ja liitteeseen IV sisältyneet tekstit. Kyseessä oleva viimeisin muutos olisi myös otettava huomioon uudelleenlaadintaehdotusta COM(2016)0616 koskevan lainsäädäntömenettelyn yhteydessä.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies    Neuvoston lakimies    Pääjohtaja

  • [1]   Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (31.5.2017)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta (uudelleenlaadittu)
(COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

Valmistelija: Marietje Schaake

LYHYET PERUSTELUT

Uusilla teknologioilla on syvällekäyvä vaikutus ulkopolitiikkaan. Meidän on varmistettava, että EU luo mahdollisuuksia ja pienentää uhkia kaikilla aloilla aina verkkoturvallisuudesta ihmisoikeuksiin ja sähköisestä kaupasta kehitykseen. Kaksikäyttöasetuksen muuttamisella on tarkoitus vahvistaa entisestään EU:n asemaa johtavana ja vastuullisena maailmanlaajuisena toimijana estämällä sellaisten teknologioiden leviäminen, jotka ovat vastoin strategisia etujamme tai loukkaavat ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti.

Asetuksen päivittäminen on välttämätöntä aikana, jona teknologia muuttuu nopeasti ja maailman geopoliittiset painopisteet ovat vaihtumassa. Valmistelija tukee vahvasti ihmisten turvallisuuteen keskittyvää komission lähestymistapaa ja on pyrkinyt selkeyttämään tätä erinäisillä aloilla, mikä osaltaan edistää ihmisoikeuksien integroimista unionin ulko- ja kauppapolitiikkaan ja parantaa unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä sen taloudellisten ja kaupallisten etujen keskinäistä johdonmukaisuutta.

Teknologian nopeita muutoksia ajatellen EU on juuri oikeaan aikaan lisännyt joitakin verkkovalvontateknologioita sellaisten kaksikäyttötuotteiden valvontaluetteloon, joita voidaan käyttää ihmisoikeuksien loukkaamiseen tai unionin strategisia etujen heikentämiseen. On kuitenkin muistettava, että kaikkea teknologiaa ei tarvitse valvoa ja että ihmisoikeuksien suojelua edistävien teknologioiden, kuten salaustekniikan, vientiä olisi helpotettava. Meidän on myös varmistettava, että emme luo tarpeetonta rasitetta viejille tai esteitä legitiimille internetin turvallisuustutkimukselle.

Tavoitteena oleva muiden kuin luettelossa olevien tuotteiden lopullisen käytön valvonta ihmisten turvallisuuden kannalta on hyvä edistysaskel kohti sitä, että EU voi pysäyttää laittomat siirrot, mutta oikeudellista selkeyttä olisi lisättävä. Kaksikäyttötuotteita ja erityisesti verkkovalvontateknologiaa käytetään usein suoraan ihmisoikeusloukkauksien tekemiseen mutta niitä voidaan hyödyntää myös muissa vakavissa ihmisoikeusrikkomuksissa. Esimerkiksi laittomasti saatuja tietoja ihmisoikeuksien puolustajista tai journalisteista voidaan käyttää myöhemmin heidän pidättämiseensä tai kiduttamiseensa.

Tarvitsemme tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavan viitekehyksen, jossa pystytään ottamaan huomioon muuttuvat realiteetit. Kun jäsenvaltiot päättävät aloittaa tavoitteena olevan lopullisen käytön valvonnan, valvontaluetteloiden muuttamista olisi harkittava. Kun kyse on verkkovalvontateknologiat kattavasta EU:n autonomisesta luettelosta, olisi voitava turvautua kiireelliseen menettelyyn, jotta voidaan vastata nopeasti muutoksiin kolmansissa maissa tai uuteen, valvontaa edellyttävään teknologiseen kehitykseen.

Ulkomaiset liiketoimet muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, joten on tärkeää lisätä tietojenvaihtoa ja avoimuutta. Jäsenvaltioiden olisi vastuullisuuden ja valvonnan parantamiseksi julkistettava kaikki lupatiedot. Tämä perustuisi käytössä oleviin parhaisiin käytäntöihin, sillä osa jäsenvaltioista toimittaa jo tietoja vapaaehtoisesti. Jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset, asetuksen rikkomiseen sovellettavien seuraamusten olisi myös oltava yhdenmukaiset koko unionissa.

Parlamentti on vaatinut kaksikäyttöasetuksen päivittämistä jo vuosia. On välttämätöntä, että prosessi etenee nyt mahdollisimman ripeästi.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Vastauksena Euroopan parlamentin pyyntöihin ja ottaen huomioon uusien kaksikäyttötuoteluokkien kehittymisen sekä merkit siitä, että tiettyjä unionista vietyjä verkkovalvontateknologioita on ollut vakavien ihmisoikeusloukkauksien tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkausten toteuttamisesta tai johtamisesta vastuussa olevien henkilöiden käytössä aseellisissa konflikteissa tai maan sisäisissä tukahduttamistoimissa, yleisen turvallisuuden ja julkisen moraalin suojaamiseksi on aiheellista valvoa tällaisten teknologioiden vientiä. Nämä toimenpiteet eivät saisi ylittää sitä, mikä on oikeasuhteista. Niiden ei pitäisi estää varsinkaan laillisiin tarkoituksiin käytettävän tieto- ja viestintäteknologian vientiä, lainvalvonta ja internetin turvallisuustutkimus mukaan lukien. Neuvoteltuaan tiiviisti jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa komissio laatii ohjeet, joilla tuetaan kyseisen valvonnan soveltamista käytännössä.

(5)  Tietyt verkkovalvontateknologiat ovat muodostaneet uuden sellaisten kaksikäyttötuotteiden luokan, joita on käytetty suoraan ihmisoikeuksien, kuten oikeuden yksityisyyteen, oikeuden henkilötietojen suojaan, sananvapauden ja kokoontumisvapauden, loukkauksiin seuraamalla tai poimimalla tietoja ilman järjestelmän omistajan tai valvojan nimenomaista, tietoista ja yksiselitteistä lupaa ja/tai lamauttamalla kohteena olevan järjestelmän tai vahingoittamalla sitä. Vastauksena Euroopan parlamentin pyyntöihin ja ottaen huomioon todisteet siitä, että tiettyjä verkkovalvontateknologioita on ollut kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan oikeuden tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkausten toteuttamisesta tai johtamisesta vastuussa olevien henkilöiden käytössä maissa, joissa on todettu vakavia ihmisoikeuksien loukkauksia, on aiheellista valvoa tällaisten teknologioiden vientiä. Myöskään salauksen valvonnan nykyinen taso ei vastaa sitä tosiasiaa, että salaus on tärkein keino varmistaa, että kansalaiset, yritykset ja valtiot voivat suojata tietojaan rikollisilta ja muilta pahantahtoisilta toimijoilta, suojata pääsyn palveluihin ja varmistaa turvallisen viestinnän muun muassa ihmisoikeuksien puolustajille. Tästä syystä on aiheellista helpottaa edelleen salaustekniikan vientiä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tämän vuoksi on myös aiheellista tarkistaa kaksikäyttötuotteiden määritelmä ja ottaa käyttöön verkkovalvontateknologian määritelmä. Lisäksi olisi selvennettävä, että kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan arviointiperusteet sisältävät näkökohtia, jotka liittyvät mahdolliseen väärinkäyttöön terroritekojen ja ihmisoikeusloukkausten yhteydessä.

(6)  Tämän vuoksi on myös aiheellista tarkistaa kaksikäyttötuotteiden määritelmä ja ottaa käyttöön verkkovalvontateknologian määritelmä. Lisäksi olisi selvennettävä, että kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan arviointiperusteissa otetaan huomioon verkkovalvontateknologioiden suora ja välillinen vaikutus ihmisoikeuksiin sekä niiden merkitys terroritekojen torjunnassa, kuten neuvoston yhteiseen kantaan 2008/944/YUTP1 a liittyvässä käyttäjän oppaassa muistutetaan.

 

_______________________

 

1 a Neuvoston yhteinen kanta 2008/944/YUTP, vahvistettu 8 päivänä joulukuuta 2008, sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä (EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99).

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Verkkovalvontateknologian vientivalvontatoimenpiteet eivät saisi ylittää sitä, mikä on tarpeen ja oikeasuhteista. Niiden ei pitäisi estää varsinkaan laillisiin tarkoituksiin käytettävän tieto- ja viestintäteknologian vientiä, lainvalvonta ja internetin turvallisuustutkimus mukaan lukien. Komission olisi neuvoteltuaan tiiviisti jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa laadittava ohjeet, joilla tuetaan kyseisten toimenpiteiden soveltamista käytännössä.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan vuoksi, koska se pohjautuu johdanto-osan 5 ja 6 kappaleeseen tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus     4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Sellaisen valvontaluetteloon kuulumattomien tuotteiden valvonnan soveltamisalaa, jota sovelletaan kyseisiin kaksikäyttötuotteisiin tietyissä olosuhteissa, olisi selvennettävä ja yhdenmukaistettava, ja sen avulla olisi puututtava terrorismin ja ihmisoikeusloukkausten vaaraan. Valvontaluetteloon kuulumattomien tuotteiden valvontaa koskevan asianmukaisen tietojenvaihdon ja konsultoinnin pitäisi varmistaa valvonnan tehokas ja johdonmukainen soveltaminen kaikkialla unionissa. Myös kohdennettua valvontaluetteloon kuulumattomien tuotteiden valvontaa olisi sovellettava tietyin edellytyksin verkkovalvontateknologian vientiin.

Poistetaan.

Tarkistus     5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Lisäksi olisi otettava käyttöön unionin yleiset vientiluvat, jotta yrityksille ja viranomaisille koituvaa hallinnollista rasitetta voitaisiin vähentää, varmistaen kuitenkin, että kyseessä olevien tuotteiden siirtoja asiaankuuluviin määräpaikkoihin valvotaan asianmukaisesti. Myös suuria hankkeita koskeva viennin koontilupa olisi otettava käyttöön, jotta lupaehdot voitaisiin mukauttaa toimialan erityistarpeisiin.

(15)  Lisäksi olisi otettava käyttöön unionin yleiset vientiluvat, jotta yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, ja viranomaisille koituvaa hallinnollista rasitetta voitaisiin vähentää, varmistaen kuitenkin, että kyseessä olevien tuotteiden siirtoja asiaankuuluviin määräpaikkoihin valvotaan asianmukaisesti. Myös suuria hankkeita koskeva viennin koontilupa olisi otettava käyttöön, jotta lupaehdot voitaisiin mukauttaa toimialan erityistarpeisiin.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Liitteessä I olevassa A osassa esitetyn, vientivalvonnan kohteena olevien kaksikäyttötuotteiden yhteisen luettelon ajantasaistamista koskevien päätösten olisi oltava niiden velvoitteiden ja sitoumusten mukaisia, jotka jäsenvaltiot ja unioni ovat hyväksyneet asiaa koskevien kansainvälisten asesulku- ja vientivalvontajärjestelyjen osapuolina tai ratifioimalla asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia. Liitteessä I olevassa B osassa olevaa vientivalvonnan kohteena olevien kaksikäyttötuotteiden, kuten verkkovalvontateknologian, yhteistä luetteloa koskevat ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä ottaen huomioon vaarat, joita tällaisten tuotteiden vienti voi aiheuttaa ihmisoikeuksien tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakavien loukkausten tai unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaisten turvallisuusetujen osalta. Liitteessä IV olevassa B osassa olevaa vientivalvonnan kohteena olevien kaksikäyttötuotteiden yhteistä luetteloa koskevat ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä ottaen huomioon yleistä järjestystä ja yleistä turvallisuutta koskevat jäsenvaltioiden edut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti. Liitteessä II olevassa A–J osassa olevia yhteisiä tuotteiden ja määräpaikkojen luetteloita koskevat ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä ottaen huomioon tässä asetuksessa säädetyt arviointiperusteet.

(17)  Liitteessä I olevassa A osassa esitetyn, vientivalvonnan kohteena olevien kaksikäyttötuotteiden yhteisen luettelon ajantasaistamista koskevien päätösten olisi oltava niiden velvoitteiden ja sitoumusten mukaisia, jotka jäsenvaltiot ja unioni ovat hyväksyneet asiaa koskevien kansainvälisten asesulku- ja vientivalvontajärjestelyjen osapuolina tai ratifioimalla asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia. Liitteessä I olevassa B osassa olevaa vientivalvonnan kohteena olevien kaksikäyttötuotteiden, kuten verkkovalvontateknologian, yhteistä luetteloa koskevat ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä ottaen huomioon vaarat, joita tällaisten tuotteiden vienti voi aiheuttaa, jos niitä käytetään kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan oikeuden tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin maissa, joissa on todettu vakavia ihmisoikeuksien loukkauksia, sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaisiin turvallisuusetuihin liittyvät vaarat. Liitteessä IV olevassa B osassa olevaa vientivalvonnan kohteena olevien kaksikäyttötuotteiden yhteistä luetteloa koskevat ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä ottaen huomioon yleistä järjestystä ja yleistä turvallisuutta koskevat jäsenvaltioiden edut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti. Liitteessä II olevassa A–J osassa olevia yhteisiä tuotteiden ja määräpaikkojen luetteloita koskevat ajantasaistamispäätökset olisi tehtävä ottaen huomioon tässä asetuksessa säädetyt arviointiperusteet.

Tarkistus     7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)  Kybervarkauksien ja kolmansiin maihin jälleenviennin riski, joka mainitaan yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP, edellyttää kaksikäyttötuotteita koskevien säännösten ja määräysten tiukentamista.

Perustelu

Tarpeen tekstin sisäisen logiikan vuoksi, koska johdanto-osan kappale antaa aiheen 14 artiklan 1 kohdan f a alakohdan lisäämiseen.

Tarkistus     8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti ja mainitussa artiklassa säädetyissä rajoissa sekä siihen asti, kun lainsäädäntöä on edelleen yhdenmukaistettu, jäsenvaltioilla säilyy oikeus valvoa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden toimituksia unionissa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi. Unionin sisällä tapahtuvien kaksikäyttötuotteiden siirtojen valvontaa olisi oikeasuhteisuuden vuoksi tarkistettava, jotta yrityksiin ja viranomaisiin kohdistuvaa rasitetta voitaisiin keventää. Lisäksi liitteessä IV olevassa B osassa olevaa niiden kaksikäyttötuotteiden luetteloa, joihin sovelletaan unionin sisäisten siirtojen valvontaa, olisi tarkasteltava määräajoin teknologian ja kaupan kehitys sekä siirtojen arkaluonteisuuden arviointi huomioon ottaen.

(21)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 36 artiklan mukaisesti ja mainitussa artiklassa säädetyissä rajoissa sekä siihen asti, kun lainsäädäntöä on edelleen yhdenmukaistettu, jäsenvaltioilla säilyy oikeus valvoa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden toimituksia unionissa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistamiseksi. Unionin sisällä tapahtuvien kaksikäyttötuotteiden siirtojen valvontaa olisi oikeasuhteisuuden vuoksi tarkistettava, jotta yrityksiin, etenkin pk-yrityksiin, ja viranomaisiin kohdistuvaa rasitetta voitaisiin keventää. Lisäksi liitteessä IV olevassa B osassa olevaa niiden kaksikäyttötuotteiden luetteloa, joihin sovelletaan unionin sisäisten siirtojen valvontaa, olisi tarkasteltava määräajoin teknologian ja kaupan kehitys sekä siirtojen arkaluonteisuuden arviointi huomioon ottaen.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Vastuullisuuden ja vientivalvontatoimenpiteiden julkisen valvonnan tärkeys huomioon ottaen on aiheellista, että jäsenvaltiot saattavat julkisesti saataville kaikki asianmukaiset lupatiedot.

Perustelu

Tarpeen tekstin sisäisen logiikan vuoksi, koska tässä uudessa johdanto-osan kappaleessa esitetään perusteet 20 artiklan 2 kohdan a alakohdan muutoksille.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Tiedotus yksityissektorille ja avoimuus ovat tehokkaan vientivalvontajärjestelmän olennaisia osia. Siksi on aiheellista säätää sellaisen ohjauksen jatkuvasta kehittämisestä, jolla tuetaan tämän asetuksen soveltamista, sekä valvonnan toteuttamista koskevan vuosittaisen kertomuksen julkaisemisesta nykyisen käytännön mukaisesti.

(25)  Tiedotus yksityissektorille ja avoimuus ovat tehokkaan vientivalvontajärjestelmän olennaisia osia. Siksi on aiheellista säätää sellaisen ohjauksen jatkuvasta kehittämisestä, jolla tuetaan tämän asetuksen soveltamista, sekä valvonnan toteuttamista koskevan vuosittaisen kertomuksen julkaisemisesta nykyisen käytännön mukaisesti. Joidenkin asetuksen osien tulkintaan tarvitaan ohjausta, joten on aiheellista, että tällaista ohjausta on julkisesti saatavilla, kun asetus tulee voimaan.

Tarkistus     11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Vientivalvonta vaikuttaa kansainväliseen turvallisuuteen ja kolmansien maiden kanssa käytävään kauppaan, ja sen vuoksi on aiheellista kehittää vuoropuhelua ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotta voitaisiin tukea maailmanlaajuisesti tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja parantaa kansainvälistä turvallisuutta.

(29)  Vientivalvonta vaikuttaa kansainväliseen turvallisuuteen ja kolmansien maiden kanssa käytävään kauppaan, ja sen vuoksi on aiheellista kehittää vuoropuhelua ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotta voitaisiin tukea maailmanlaajuisesti tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja parantaa kansainvälistä turvallisuutta. Koska jäsenvaltiot muodostavat enemmistön tavanomaisten aseiden ja kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientivalvontaa koskevan Wassenaarin järjestelyn allekirjoittaneista valtioista, korkeatasoisten vaatimusten asettamisella unionin tasolla voi myös olla positiivisia kerrannaisvaikutuksia maailmanlaajuisten vaatimusten osalta.

Tarkistus     12

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  ’kaksikäyttötuotteella’ tuotteita, myös ohjelmistoja ja teknologiaa, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin, mukaan lukien

1.  ’kaksikäyttötuotteella’ tuotteita, myös ohjelmistoja ja teknologiaa, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin, mukaan lukien tuotteet, joita voidaan käyttää ydinaseiden, kemiallisten aseiden tai biologisten aseiden sekä niiden maaliinsaattamisjärjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen, tuotantoon tai käyttöön, myös kaikki tavarat, joita voidaan käyttää sekä muihin kuin räjähdystarkoituksiin että millä hyvänsä tavoin apuna ydinaseiden tai muiden ydinräjähteiden valmistamisessa;

Perustelu

Tarpeen, koska tarkistus liittyy erottamattomasti tarkistukseen, jolla poistetaan 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Tarkistus     13

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tuotteet, joita voidaan käyttää ydinaseiden, kemiallisten aseiden tai biologisten aseiden sekä niiden maaliinsaattamisjärjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen, tuotantoon tai käyttöön, mukaan lukien kaikki tavarat, joita voidaan käyttää sekä muihin kuin räjähdystarkoituksiin että millä hyvänsä tavoin apuna ydinaseiden tai muiden ydinräjähteiden valmistamisessa;

Poistetaan.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  ’verkkovalvontateknologialla’ tuotteita (laitteistoja, ohjelmistoja ja teknologiaa, jotka eivät ole kaksikäyttötuotteita), joita voidaan käyttää ihmisoikeuksien tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden, erityisesti yksityisyyden suojan, ilmaisunvapauden ja kokoontumisvapauden vakaviin ja järjestelmällisiin loukkauksiin, tai jotka voivat vaarantaa kansainvälisen turvallisuuden tai unionin ja sen jäsenvaltioiden keskeiset turvallisuusedut ja jotka on suunniteltu siten, että niillä voidaan tunkeutua tieto- ja televiestintäjärjestelmiin tietojen seurantaa, poimintaa, keruuta ja analysointia varten ja/tai kohteena olevan järjestelmän lamauttamiseksi tai vahingoittamiseksi ilman järjestelmien omistajan tai valvojan nimenomaista, tietoista ja yksiselitteistä lupaa. Tähän kuuluvat seuraaviin teknologioihin ja laitteisiin liittyvät tuotteet:

 

a)   matkaviestinyhteyksien sieppauslaitteet;

 

b)   tunkeutumisohjelmistot;

 

c)   valvontakeskukset;

 

d)   lailliset sieppausjärjestelmät ja tietojen säilyttämisjärjestelmät.

 

Verkkovalvontateknologiaan eivät kuulu tuotteet, jotka on suunniteltu erityisesti johonkin seuraavista:

 

a)   laskutus;

 

b)   tiedonkeruutehtävät verkostoelementtien sisällä (esim. Exchange tai HLR);

 

c)   verkon palvelun laatu (QoS);

 

d)   käyttäjätyytyväisyys (käyttäjäkokemuksen laatu – QoE);

 

e)   palomuurit verkon suojaamiseksi;

 

f)   seuraavien rakentamiseen, toimintaan, ylläpitoon tai suojeluun käytetyt tuotteet:

 

  julkinen energia-, kaasu- tai vesi-infrastruktuuri;

 

  siviiliraide-, lento- ja vesiliikenteen älykäs hallintajärjestelmä;

 

  laitossuunnittelu ja sähköinen terveydenhuolto;

 

  teollinen valmistus;

Perustelu

Tarpeen, koska tarkistus liittyy erottamattomasti tarkistukseen, jolla poistetaan 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  ’loppukäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai yhteisöä, joka on vietyjen kaksikäyttötuotteiden lopullinen vastaanottaja ja käyttäjä;

Perustelu

Tarkistus on perusteltu tekstin sisäisen logiikan vuoksi, koska on tarpeen määritellä loppukäyttäjä tuotteen varsinaiseksi lopulliseksi vastaanottajaksi ja käyttäjäksi, jotta pystytään varmistamaan, että viejien loppukäyttäjistä toimittamat tiedot ovat yksityiskohtaisia ja kiteytettyjä, minkä ansiosta viranomaiset pystyvät kunnolla arvioimaan, pitäisikö vientilupa myöntää.

Tarkistus     16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 23 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

23 a.  ’huolellisuusvelvoitteella’ prosessia, jossa yritykset voivat tunnistaa, estää ja lieventää todellisia ja mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ihmisoikeuksiin ja olla vastuussa niistä ja joka muodostaa kiinteän osan yritysten päätöksentekoa ja riskinhallintajärjestelmiä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus on välttämätön tekstin sisäisen logiikan vuoksi, koska siinä määritellään komission ehdotuksen 4 artiklan 2 kohdassa esitetty termi.

Tarkistus     17

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Liitteessä I olevassa B osassa luetellun verkkovalvontateknologian vienti on luvanvaraista.

Perustelu

Tarpeen, koska tarkistus liittyy erottamattomasti 2 artiklan 1 kohtaan tehtyihin tarkistuksiin, joilla luodaan erillinen kategoria ”verkkovalvontateknologia”.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka ovat vastuussa vakavien ihmisoikeusloukkausten tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkausten johtamisesta tai toteuttamisesta taikka ovat niissä osallisina aseellisten konfliktien yhteydessä tai lopullisen määrämaan sisäisissä tukahduttamistoimissa asiaankuuluvien julkisten kansainvälisten elinten taikka unionin tai jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten määrittelemällä tavalla, jos on näyttöä siitä, että ilmoitettu loppukäyttäjä on käyttänyt kyseistä tuotetta tai samankaltaisia tuotteita mainittujen vakavien loukkausten johtamiseen tai toteuttamiseen;

d)  sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka ovat vastuussa kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan oikeuden tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkausten johtamisesta tai toteuttamisesta taikka ovat niissä osallisina maissa, joissa YK:n, Euroopan neuvoston tai unionin toimivaltaiset elimet taikka jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet tapahtuneen vakavia ihmisoikeusloukkauksia, jos on näyttöä siitä, että ilmoitettu loppukäyttäjä on käyttänyt kyseistä tuotetta tai samankaltaisia tuotteita mainittujen loukkausten johtamiseen tai toteuttamiseen;

Perustelu

Kohtaa on muutettava, koska kaksikäyttötuotteiden avulla tehdyt ihmisoikeusloukkaukset eivät usein täytä vakavan ihmisoikeusloukkauksen ehtoja. Verkkovalvontavälineiden avulla tehdyt ihmisoikeuksien, kuten oikeuden yksityisyyteen ja ilmaisunvapauden, loukkaukset tehdään usein ennen muita loukkauksia, jotka voidaan luokitella vakaviksi (esimerkiksi kidutus ja tahdonvastaiset katoamiset). Oikeusvarmuuden lisäämiseksi on myös tarkennettava, mitkä kansainväliset elimet tekevät arviointeja.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  terroritekoihin liittyvään käyttöön.

e)  sellaisten henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen käyttöön, jotka osallistuvat terroritekoihin ja joihin sovelletaan yhteisessä kannassa 2001/931/YUTP säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä.

Perustelu

Tarpeen oikeusvarmuuden ja selkeyden lisäämiseksi.

Tarkistus     20

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos viejä huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti on tietoinen siitä, että kaksikäyttötuotteet, jotka hän aikoo viedä ja jotka eivät kuulu liitteeseen I, on kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, viejän on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle, joka päättää, onko aiheellista määrätä kyseinen vienti luvanvaraiseksi.

2.  Jos viejä huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti on tietoinen siitä, että kaksikäyttötuotteet, jotka hän aikoo viedä ja jotka eivät kuulu liitteeseen I, voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu johonkin 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, viejän on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle, joka päättää, onko aiheellista määrätä kyseinen vienti luvanvaraiseksi.

Perustelu

Tarpeen tekstin sisäisen logiikan vuoksi, koska tarkistus liittyy 4 artiklan 1 kohtaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus     21

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Liitteeseen I kuulumattomia tuotteita koskevia vientilupia myönnetään yksittäisille tuotteille ja loppukäyttäjille. Luvat myöntää sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa viejällä on asuinpaikka tai johon se on sijoittautunut, tai jos viejän asuin- tai sijoittautumispaikka on unionin ulkopuolella, sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa tuotteet sijaitsevat. Luvat ovat voimassa koko unionissa. Luvat ovat voimassa yhden vuoden, ja toimivaltainen viranomainen voi jatkaa niiden voimassaoloa.

3.  Liitteeseen I kuulumattomia tuotteita koskevia vientilupia myönnetään yksittäisille tuotteille ja loppukäyttäjille. Luvat myöntää sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa viejällä on asuinpaikka tai johon se on sijoittautunut, tai jos viejän asuin- tai sijoittautumispaikka on unionin ulkopuolella, sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa tuotteet sijaitsevat. Luvat ovat voimassa koko unionissa. Luvat ovat voimassa kaksi vuotta, ja toimivaltainen viranomainen voi jatkaa niiden voimassaoloa.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos vastustavia huomautuksia ei ole saatu, katsotaan, että jäsenvaltiot, joiden kanssa neuvotellaan, eivät vastusta, vaan ne määräävät kaikki ”olennaisesti samankaltaiset liiketoimet” luvanvaraisiksi. Niiden on ilmoitettava lupavaatimuksista maansa tullihallinnolle ja muille asianomaisille kansallisille viranomaisille.

Jos vastustavia huomautuksia ei ole saatu, katsotaan, että jäsenvaltiot, joiden kanssa neuvotellaan, eivät vastusta, vaan ne määräävät kaikki ”olennaisesti samankaltaiset liiketoimet” luvanvaraisiksi. Niiden on ilmoitettava lupavaatimuksista maansa tullihallinnolle ja muille asianomaisille kansallisille viranomaisille. Lisäksi jos vastustavia huomautuksia ei ole saatu, komissio arvioi, onko tarpeen hyväksyä delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä I ja liitteessä IV olevassa B osassa esitettyjä kaksikäyttötuotteiden luetteloita lisäämällä 1, 2 ja 3 kohdassa mainitut tuotteet 16 artiklassa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

Perustelu

Jos jonkin tuotteen pitäisi kaikkien jäsenvaltioiden mielestä olla luvanvarainen, on järkeenkäypää, että olisi harkittava tuotteen lisäämistä valvontaluetteloon pysyvää valvontaa varten.

Tarkistus     23

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Yksittäiset vientiluvat ja koontiluvat ovat voimassa yhden vuoden, ja toimivaltainen viranomainen voi jatkaa niiden voimassaoloa. Suuria hankkeita koskevat viennin koontiluvat ovat voimassa toimivaltaisen viranomaisen määrittämän ajan.

3.  Yksittäiset vientiluvat ja koontiluvat ovat voimassa kaksi vuotta, ja toimivaltainen viranomainen voi jatkaa niiden voimassaoloa. Suuria hankkeita koskevat viennin koontiluvat ovat voimassa toimivaltaisen viranomaisen määrittämän ajan.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Viejien on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki vientiä koskevia yksittäisiä lupia ja koontilupia koskevien hakemustensa kannalta tarpeelliset tiedot, jotta se saa täydelliset tiedot erityisesti loppukäyttäjästä, määrämaasta ja vietävien tuotteiden lopullisista käyttötarkoituksista.

Viejien on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki vientiä koskevia yksittäisiä lupia ja koontilupia koskevien hakemustensa kannalta tarpeelliset tiedot, jotta se saa täydelliset tiedot erityisesti loppukäyttäjästä, määrämaasta ja vietävien tuotteiden lopullisista käyttötarkoituksista. Jos loppukäyttäjä on valtiollinen, annettavissa tiedoissa on määriteltävä yksityiskohtaisesti vietävän tuotteen varsinaisena loppukäyttäjänä oleva elin, osasto, virasto tai yksikkö.

Perustelu

Tarpeen sen varmistamiseksi, että tulee mahdollisimman tarkasti ilmi, kuka tai mikä elin on tuotteen loppukäyttäjä.

Tarkistus     25

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattaminen lopullisessa määrämaassa;

b)  ihmisoikeuksia koskevan oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattaminen lopullisessa määrämaassa;

Tarkistus     26

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  valvonnan tehostaminen yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP esitettyjen perusteiden mukaisesti viennissä yrityksille, henkilöille tai maihin, joilla ei ole tarvittavia turvaominaisuuksia tietomurtojen ja/tai kybervarkauksien estämiseksi, ja maihin, jotka voisivat mahdollisesti toimia välittäjinä maille, jotka sisältyvät kauppasaarto- tai vientikieltoluetteloon tai jotka voivat olla uhkana ihmisoikeuksille;

Perustelu

Tarpeen, koska tarkistus on loogista jatkoa 14 artiklan 1 kohdan luettelolle, jota muutettiin jo merkittävästi komission ehdotuksessa.

Tarkistus     27

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f b)  ostajamaan asenne kansainväliseen yhteisöön erityisesti sen osalta, mikä koskee sen suhtautumista terrorismiin, sen liittolaisuuksien luonnetta ja kansainvälisen oikeuden noudattamista;

Perustelu

Tarpeen, koska tarkistus on loogista jatkoa 14 artiklan 1 kohdan luettelolle, jota muutettiin jo merkittävästi komission ehdotuksessa.

Tarkistus     28

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f c)  kaksikäyttötuotteiden tai -tarvikkeiden viennin yhteensopivuus vastaanottajamaan teknisen ja taloudellisen valmiuden kanssa ottaen huomioon, että valtiot täyttävät oikeutetut puolustus- ja turvallisuustarpeensa mahdollisimman vähäisin aseistukseen suunnatuin inhimillisin ja taloudellisin voimavaroin;

Perustelu

Tarpeen, koska tarkistus on loogista jatkoa 14 artiklan 1 kohdan luettelolle, jota muutettiin jo merkittävästi komission ehdotuksessa.

Tarkistus     29

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltiot eivät saa myöntää tämän asetuksen mukaista yksittäistä vientilupaa tai vientiä koskevaa koontilupaa tai lupaa välityspalveluille tai tekniselle avulle tai niiden on peruutettava se, jos

 

a)   on olemassa suuri riski, että tuotteita voitaisiin käyttää ihmisoikeuksien loukkauksiin;

 

b)   oikeudelliset puitteet tai tekniset järjestelyt määrämaassa eivät tarjoa riittävää suojaa vakavilta ihmisoikeusloukkauksilta.

Perustelu

Dokumentoiduissa vakavissa ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaustapauksissa vientiluvan epäämisen tai peruuttamisen on oltava pakollista. Unioni ei saa mahdollistaa ihmisoikeusloukkauksia missään olosuhteissa. On oikeutettua soveltaa samaa epäämiseen velvoittavaa logiikkaa, joka on jo käytössä tavanomaisten aseiden viennin valvonnassa, jossa jäsenvaltioiden on evättävä maastavientiluvat, jos yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP esitettyjä perusteita 1, 2, 3 tai 4 ei noudateta.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio ja neuvosto asettavat saataville ohjeita ja/tai suosituksia, jotta varmistetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten laatimat yhteiset riskinarvioinnit mainittujen perusteiden soveltamiseksi.

2.  Komissio ja neuvosto asettavat saataville ohjeita ja/tai suosituksia, jotta varmistetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten laatimat yhteiset riskinarvioinnit mainittujen perusteiden soveltamiseksi, kun tämä asetus tulee voimaan.

Perustelu

Tarpeen, koska ohjeet ovat sidosryhmille oleellinen tulkintaa helpottava työkalu.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Liitteessä I olevassa B osassa olevaa kaksikäyttötuotteiden luetteloa voidaan muuttaa, jos se on tarpeen niiden vaarojen vuoksi, joita tällaisten tuotteiden vienti voi aiheuttaa ihmisoikeuksien tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakavien loukkausten tai unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaisten turvallisuusetujen osalta.

b)  Liitteessä I olevassa B osassa olevaa kaksikäyttötuotteiden luetteloa voidaan muuttaa, jos se on tarpeen niiden vaarojen vuoksi, joita tällaisten tuotteiden vienti voi aiheuttaa ihmisoikeuksien tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakavien loukkausten tai unionin ja sen jäsenvaltioiden olennaisten turvallisuusetujen osalta. Tämän kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 17 artiklassa säädettyä menettelyä, jos tiettyjä tuotteita on erittäin kiireellisistä syistä poistettava liitteessä I olevasta B osasta tai lisättävä siihen.

Perustelu

Tarpeen, kun otetaan huomioon teknologian nopeat muutokset ja mahdollisuus, että syntyy uusia vaarallisia teknologioita, jotka on viipymättä lisättävä valvontaluetteloon.

Tarkistus     32

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Komissio voi poistaa tuotteita luettelosta, varsinkin jos nopeasti muuttuvassa teknologisessa ympäristössä tuotteista on ajan myötä tullut bulkki- tai massatuotteita, jotka ovat helposti saatavilla tai teknisesti helposti muokattavia.

Perustelu

Tarpeen, koska tarkistus liittyy erottamattomasti 16 artiklan 2 kohdan b alakohtaan.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tiedot valvonnan toteuttamisesta, mukaan lukien lupia koskevat tiedot (lukumäärä, arvo ja lupatyypit ja määräpaikat, yleisten lupien ja koontilupien käyttäjien lukumäärä, niiden toimijoiden lukumäärä, joilla on käytössä sisäinen vaatimustenmukaisuusohjelma, käsittelyajat, EU:n sisäisiä siirtoja sisältävän kaupan määrä ja arvo jne.) ja, jos saatavilla, tiedot muissa jäsenvaltioissa toteutetusta kaksikäyttötuotteiden viennistä;

a)  kaikki tiedot valvonnan toteuttamisesta, mukaan lukien lupia koskevat tiedot (lukumäärä, arvo ja lupatyypit ja määräpaikat, yleisten lupien ja koontilupien käyttäjien lukumäärä, niiden toimijoiden lukumäärä, joilla on käytössä sisäinen vaatimustenmukaisuusohjelma, käsittelyajat, EU:n sisäisiä siirtoja sisältävän kaupan määrä ja arvo jne.) ja, jos saatavilla, tiedot muissa jäsenvaltioissa toteutetusta kaksikäyttötuotteiden viennistä;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tiedot valvonnan toteuttamisesta, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot viejistä, joilta on evätty oikeus käyttää kansallisia tai unionin yleisiä vientilupia 1, raportoidut rikkomukset, takavarikoinnit ja muiden seuraamusten soveltaminen;

b)  kaikki tiedot valvonnan toteuttamisesta, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot viejistä, joilta on evätty oikeus käyttää kansallisia tai unionin yleisiä vientilupia 1, kaikki raportoidut rikkomukset, takavarikoinnit ja muiden seuraamusten soveltaminen;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tietoja arkaluonteisista loppukäyttäjistä, epäilyttäviin hankintatoimiin osallistuvista toimijoista ja, jos tietoja on saatavilla, käytetyistä reiteistä;

c)  kaikki tiedot arkaluonteisista loppukäyttäjistä, epäilyttäviin hankintatoimiin osallistuvista toimijoista ja, jos tietoja on saatavilla, käytetyistä reiteistä;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen logiikan vuoksi. Se vastaa tarkistuksia 20 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtaan.

Tarkistus     36

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio ja neuvosto asettavat tarvittaessa saataville ohjeita ja/tai suosituksia parhaista käytännöistä tähän asetukseen kuuluvissa asioissa varmistaakseen unionin vientivalvontajärjestelmän tehokkuuden ja sen täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden. Myös jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa annettava täydentäviä ohjeita viejille, välittäjille ja kauttakuljettajille, joilla on asuinpaikka kyseisessä jäsenvaltiossa tai jotka ovat sijoittautuneet sinne.

1.  Komissio ja neuvosto asettavat tarvittaessa saataville ohjeita ja/tai suosituksia parhaista käytännöistä tähän asetukseen kuuluvissa asioissa varmistaakseen unionin vientivalvontajärjestelmän tehokkuuden ja sen täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden. Myös jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarvittaessa annettava täydentäviä ohjeita viejille, erityisesti pk-yrityksille, välittäjille ja kauttakuljettajille, joilla on asuinpaikka kyseisessä jäsenvaltiossa tai jotka ovat sijoittautuneet sinne.

Tarkistus     37

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset pitävät tarvittaessa yllä säännöllistä ja vastavuoroista tietojenvaihtoa kolmansien maiden kanssa.

1.  Komissio ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset pitävät tarvittaessa yllä säännöllistä ja vastavuoroista tietojenvaihtoa kolmansien maiden kanssa, myös unionin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa ja sopimuksissa strategisesta kumppanuudesta mainitun kaksikäyttötuotteita koskevan vuoropuhelun yhteydessä.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustaminen (uudelleenlaadinta)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

6.10.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

6.10.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Marietje Schaake

23.1.2017

Hyväksytty (pvä)

30.5.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

10

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

10

-

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustaminen (uudelleenlaadinta)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

28.9.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

6.10.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

6.10.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Klaus Buchner

12.10.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

28.2.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Hyväksytty (pvä)

23.11.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Reimer Böge, Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Merja Kyllönen, Marco Zullo

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.12.2017

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

34

+

ALDE

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch

ECR

Bolesław G. Piecha, Emma McClarkin, Jan Zahradil, Joachim Starbatty

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Merja Kyllönen

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Alessia Maria Mosca, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Maria Arena, Nicola Danti

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Klaus Buchner

1

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

2

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää