SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona)

19.12.2017 - (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)) - ***I

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Klaus Buchner
(Przekształcenie – art. 104 Regulaminu)


Procedura : 2016/0295(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona)

(COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0616),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0393/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych[1],

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 27 marca 2017 r. skierowane do Komisji Handlu Międzynarodowego zgodnie z art. 104 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 104 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię przedstawioną przez Komisję Spraw Zagranicznych (A8-0390/2017),

A.  mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.  uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Niezbędny jest zatem efektywny, wspólny system kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania, aby zapewnić wypełnianie międzynarodowych ustaleń i zobowiązań państw członkowskich i Unii, w szczególności odnośnie do nieproliferacji.

(3)  Niezbędny jest zatem efektywny, wspólny system kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania, aby zapewnić wypełnianie międzynarodowych ustaleń i zobowiązań państw członkowskich i Unii, w szczególności odnośnie do nieproliferacji i praw człowieka.

Uzasadnienie

Wprowadzenie tego dodatku jest niezbędne i spójne z wprowadzeniem art. 4 ust. 1 lit. d).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Biorąc pod uwagę pojawienie się nowych kategorii produktów podwójnego zastosowania oraz w odpowiedzi na apele Parlamentu Europejskiego i wskazania, że niektóre technologie inwigilacji informatycznej wywożone z Unii są wykorzystywane przez osoby zamieszane w nadzorowanie lub popełnianie poważnych przypadków naruszania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w sytuacjach konfliktów zbrojnych lub represji wewnętrznych lub osoby za to odpowiedzialne, należy kontrolować wywóz tych technologii w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego oraz moralności publicznej. Należy zapewnić proporcjonalność tych środków. Nie powinny one w szczególności uniemożliwiać wywozu technologii informacyjno-komunikacyjnej używanej do celów zgodnych z prawem, w tym do egzekwowania prawa i badania bezpieczeństwa internetu. Komisja, w ścisłej konsultacji z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, opracuje wytyczne dla wspierania praktycznego stosowania tych kontroli.

(5)  Niektóre produkty służące do inwigilacji informatycznej pojawiły się jako nowa kategoria produktów podwójnego zastosowania, których wykorzystywanie bezpośrednio kolidowało z prawami człowieka, w tym prawem do prywatności, prawem do ochrony danych osobowych, wolności wypowiedzi, wolności zrzeszania się i wolności zgromadzeń, przez monitorowanie lub eksfiltrację danych bez otrzymania specjalnej, świadomej i jednoznacznej zgody właściciela danych lub przez uczynienie danego systemu niesprawnym bądź uszkodzenie go. W odpowiedzi na apele Parlamentu Europejskiego i dowody, że niektóre produkty służące do inwigilacji informatycznej są wykorzystywane przez osoby zamieszane w nadzorowanie lub popełnianie naruszeń międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego w krajach, w których stwierdzono takie naruszenia, lub osoby za to odpowiedzialne, należy kontrolować wywóz tych produktów. Kontrole powinny opierać się na jasno określonych kryteriach. Środki te nie powinny wykraczać poza to, co konieczne i proporcjonalne. Nie powinny one w szczególności uniemożliwiać wywozu technologii informacyjno-komunikacyjnej używanej do celów zgodnych z prawem, w tym do egzekwowania prawa i do badań nad bezpieczeństwem sieci i internetu do celów dozwolonych testów lub ochrony systemów bezpieczeństwa informacji. Komisja, w ścisłej konsultacji z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, powinna udostępnić wytyczne dla wspierania praktycznego stosowania tych kontroli po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. Przez poważne naruszenia praw człowieka rozumie się sytuacje opisane w rozdziale 2 sekcja 2 pkt 2.6 przewodnika do wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB1a zatwierdzonego przez Radę do Spraw Zagranicznych z dnia 20 lipca 2015 r.

 

_______________________

 

1a Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W związku z tym należy również zmienić definicję produktów podwójnego zastosowania oraz wprowadzić definicję technologii inwigilacji informatycznej. Należy także wyjaśnić, że kryteria oceny kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania zawierają aspekty dotyczące ich ewentualnego nieprawidłowego wykorzystania do celów związanych z aktami terroryzmu lub naruszania praw człowieka.

(6)  W związku z tym należy również wprowadzić definicję produktów służących do inwigilacji informatycznej. Należy także wyjaśnić, że kryteria oceny kontroli wywozu produktów służących do inwigilacji elektronicznej uwzględniają bezpośredni i pośredni wpływ tych produktów na prawa człowieka, jak wynika z przewodnika do wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB1a. Należy powołać techniczną grupę roboczą w celu opracowania kryteriów oceny, we współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ) i grupą roboczą ds. praw człowieka działającą w Radzie. Ponadto w ramach tej technicznej grupy roboczej należy utworzyć niezależną grupę ekspertów. Kryteria oceny powinny być publicznie i łatwo dostępne.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Do celów definicji technologii inwigilacji informatycznej produkty podlegające niniejszemu rozporządzeniu powinny obejmować urządzenia przechwytujące telekomunikację, złośliwe oprogramowanie, centra monitoringu, systemy legalnego przechwytywania i systemy retencji danych połączone z takimi systemami przechwytywania, urządzenia do dekodowania szyfrów, odzyskiwania dysków twardych, omijania haseł i analizy danych biometrycznych, a także systemy inwigilacji sieci IP.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Co do kryteriów oceny przestrzegania praw człowieka – należy wprowadzić odniesienie do dokumentów takich jak Powszechna deklaracja praw człowieka, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, rezolucja Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie prawa do prywatności, Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka: wdrażanie ram ONZ „Ochrona, poszanowanie i naprawa”, sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy ds. prawa do prywatności z dnia 24 marca 2017 r., sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy ds. promocji oraz ochrony praw człowieka i podstawowych wolności podczas zwalczania terroryzmu z dnia 21 lutego 2017 r. oraz wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie Zakharov przeciwko Rosji.

Uzasadnienie

Ten nowy motyw jest nieodłącznie powiązany z motywami 5 i 6. Po dodatkowe wskazówki należy odesłać do odpowiednich międzynarodowych instrumentów i decyzji dotyczących praw człowieka ze szczególnym naciskiem na prywatność w epoce cyfrowej.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791a (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zobowiązuje administratorów danych i podmioty przetwarzające dane do wprowadzania środków technicznych zapewniających poziom bezpieczeństwa odpowiedni w stosunku do ryzyka związanego z przetwarzaniem, w tym za pomocą szyfrowania danych osobowych. Ponieważ rozporządzenie to stanowi, że obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych osobowych niezależnie od tego, czy przetwarzanie odbywa się w Unii, są istotne powody, aby Unia usunęła produkty służące do kryptografii z wykazu kontrolnego, by ułatwić wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co zwiększyłoby konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw. Ponadto obecny poziom kontroli szyfrowania stoi w sprzeczności z faktem, że szyfrowanie jest podstawowym środkiem dającym obywatelom, przedsiębiorstwom i rządom możliwość ochrony ich danych przed przestępcami i innymi podmiotami działającymi w złych intencjach, z myślą o zapewnieniu dostępu do usług kluczowych dla funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego oraz o umożliwieniu bezpiecznej komunikacji, co konieczne, aby chronić prawo do prywatności, ochrony danych osobowych i wolności wypowiedzi, w szczególności przypadku obrońców praw człowieka.

 

_______________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Należy uściślić i zharmonizować zakres „kontroli typu catch-all”, które mają zastosowanie do produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w wykazie w okolicznościach szczególnych, tak by objąć nim zwalczanie ryzyka terroryzmu i naruszania praw człowieka. Odpowiednia wymiana informacji i prowadzenie konsultacji dotyczących „kontroli typu catch-all” powinny zapewnić skuteczne i spójne stosowanie kontroli w całej Unii. Ukierunkowane kontrole typu catch-all powinny także mieć zastosowanie, pod pewnymi warunkami, do wywozu technologii inwigilacji informatycznej.

(9)  Należy uściślić i zharmonizować zakres „kontroli typu catch-all”, które mają zastosowanie do produktów służących do inwigilacji informatycznej niewymienionych w wykazie w okolicznościach szczególnych. Odpowiednia wymiana informacji i prowadzenie konsultacji dotyczących „kontroli typu catch-all” powinny zapewnić skuteczne i spójne stosowanie kontroli w całej Unii. Wymiana informacji powinna obejmować pomoc w rozwijaniu platformy publicznej i gromadzeniu informacji z sektora prywatnego, instytucji publicznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Należy poddać przeglądowi definicję pośrednika, by uniknąć obchodzenia kontroli świadczenia usług pośrednictwa przez osoby podlegające jurysdykcji Unii. Kontrole świadczenia usług pośrednictwa powinny być zharmonizowane, aby zapewnić ich skuteczne i spójne stosowanie w całej Unii, i powinny być stosowane także w celu zapobiegania aktom terroryzmu i naruszaniu praw człowieka.

(10)  Należy poddać przeglądowi definicję pośrednika, by uniknąć obchodzenia kontroli świadczenia usług pośrednictwa przez osoby podlegające jurysdykcji Unii. Kontrole świadczenia usług pośrednictwa powinny być zharmonizowane, aby zapewnić ich skuteczne i spójne stosowanie w całej Unii, i powinny być stosowane także w celu zapobiegania naruszaniu praw człowieka.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego uściślono, że świadczenie usług pomocy technicznej obejmujące przemieszczanie transgraniczne wchodzi w zakres kompetencji Unii. Należy zatem sprecyzować kontrole mające zastosowanie do usług pomocy technicznej oraz wprowadzić definicję tych usług. W trosce o skuteczność i spójność kontrole dostarczania usług pomocy technicznej powinny zostać zharmonizowane i być stosowane również w celu zapobiegania aktom terroryzmu i naruszaniu praw człowieka.

(11)  Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego uściślono, że świadczenie usług pomocy technicznej obejmujące przemieszczanie transgraniczne wchodzi w zakres kompetencji Unii. Należy zatem sprecyzować kontrole mające zastosowanie do usług pomocy technicznej oraz wprowadzić definicję tych usług. W trosce o skuteczność i spójność kontrole przed dostarczeniem usług pomocy technicznej powinny zostać zharmonizowane i być stosowane również w celu zapobiegania naruszaniu praw człowieka.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Rozporządzenie (WE) nr 428/2009 daje organom państw członkowskich w indywidulanych przypadkach możliwość wydania zakazu tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli organy te mają zasadne powody, by podejrzewać, na podstawie źródeł wywiadowczych lub innych, że produkty te są lub mogą być w całości lub części przeznaczone do rozprzestrzeniania broni masowego rażenia lub środków jej przenoszenia. W trosce o skuteczność i spójność kontrole tranzytu powinny zostać zharmonizowane i być stosowane również w celu zapobiegania aktom terroryzmu i naruszaniu praw człowieka.

(12)  Rozporządzenie (WE) nr 428/2009 daje organom państw członkowskich w indywidualnych przypadkach możliwość wydania zakazu tranzytu nieunijnych produktów podwójnego zastosowania, jeżeli organy te mają zasadne powody, by podejrzewać, na podstawie źródeł wywiadowczych lub innych, że produkty te są lub mogą być w całości lub części przeznaczone do rozprzestrzeniania broni masowego rażenia lub środków jej przenoszenia. W trosce o skuteczność i spójność kontrole tranzytu powinny zostać zharmonizowane i być stosowane również w celu zapobiegania naruszaniu praw człowieka.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Wprawdzie odpowiedzialność za podejmowanie decyzji w sprawie indywidualnych, globalnych i krajowych zezwoleń na wywóz spoczywa na organach krajowych, jednak unijny system kontroli wywozu zakłada, że podmioty gospodarcze, które zamierzają eksportować produkty podlegające niniejszemu rozporządzeniu, dochowują należytej staranności określonej m.in. w Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w celu odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Należy wprowadzić standardowy wymóg dotyczący zgodności w postaci „wewnętrznych programów przestrzegania przepisów”, co przyczyni się do stworzenia równych warunków konkurencji pomiędzy eksporterami i zwiększenia skuteczności kontroli. Dla celów proporcjonalności wymóg ten powinien mieć zastosowanie do określonych sposobów kontroli w formie zezwoleń globalnych i niektórych generalnych zezwoleń na wywóz.

(14)  Należy wprowadzić standardowy wymóg, definicję i opis w odniesieniu do zgodności w postaci „wewnętrznych programów przestrzegania przepisów”, a także możliwość otrzymania certyfikatu w celu uzyskania środków zachęty w ramach procesu wydawania zezwoleń przez właściwe ograny krajowe, co przyczyni się do stworzenia równych warunków konkurencji pomiędzy eksporterami i zwiększenia skuteczności kontroli. Dla celów proporcjonalności wymóg ten powinien mieć zastosowanie do określonych sposobów kontroli w formie zezwoleń globalnych i niektórych generalnych zezwoleń na wywóz.

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa potrzebują także jasności prawa w odniesieniu do obowiązku dysponowania wewnętrznym programem przestrzegania przepisów. Jeśli przedsiębiorstwo uzyska właściwy certyfikat dla swojego programu przestrzegania przepisów (ICP), powinno otrzymywać środki zachęty w ramach procesu wydawania zezwoleń przez właściwe organy krajowe (np. krótszy czas oczekiwania).

Poprawka     13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Należy wprowadzić dodatkowe generalne unijne zezwolenia na wywóz, by zmniejszyć obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw i organów, zapewniając jednocześnie odpowiedni poziom kontroli właściwych produktów wywożonych do właściwych miejsc przeznaczenia. Należy również wprowadzić zezwolenie globalne dla dużych projektów, by dostosować warunki udzielania zezwoleń do szczególnych potrzeb przedsiębiorstw.

(15)  Należy wprowadzić dodatkowe generalne unijne zezwolenia na wywóz, by zmniejszyć obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, i organów, zapewniając jednocześnie odpowiedni poziom kontroli właściwych produktów wywożonych do właściwych miejsc przeznaczenia. Należy również wprowadzić zezwolenie globalne dla dużych projektów, by dostosować warunki udzielania zezwoleń do szczególnych potrzeb przedsiębiorstw.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Z uwagi na szybkie postępy w rozwoju technologii Unia powinna wprowadzić kontrole określonych rodzajów technologii inwigilacji informatycznej na podstawie jednostronnie utworzonego wykazu zawartego w sekcji B załącznika I. Ze względu na znaczenie wielostronnego systemu kontroli wywozu zakres sekcji B załącznika I powinien ograniczać się wyłącznie do technologii inwigilacji informatycznej i nie powinien powielać żadnych elementów zawartych w sekcji A załącznika I.

Uzasadnienie

Powyższa poprawka jest nieodłącznie powiązana z poszerzeniem zakresu rozporządzenia zgodnie z wnioskiem Komisji dotyczącym wersji przekształconej.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli wywozu w sekcji A załącznika I powinny być zgodne z zobowiązaniami i ustaleniami, jakie państwa członkowskie i Unia przyjęły jako członkowie odpowiednich międzynarodowych systemów nieproliferacyjnych i porozumień w sprawie kontroli wywozu, lub przez ratyfikowanie stosownych traktatów międzynarodowych. Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli wywozu w sekcji B załącznika I, takie jak technologia inwigilacji informatycznej, powinny być podejmowane przy uwzględnieniu zagrożeń, jakie wywóz takich produktów może wywoływać, jeśli chodzi o popełnianie poważnych przypadków naruszania praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego lub naruszenia podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich. Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli wywozu w sekcji B załącznika IV powinny być podejmowane przy uwzględnieniu interesów porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego państw członkowskich na mocy art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Decyzje o aktualizacji wspólnych wykazów produktów i miejsc przeznaczenia określonych w sekcjach od A do J załącznika II powinny być podejmowane przy uwzględnieniu kryteriów oceny określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(17)  Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli wywozu w sekcji A załącznika I powinny być zgodne z zobowiązaniami i ustaleniami, jakie państwa członkowskie i Unia przyjęły jako członkowie odpowiednich międzynarodowych systemów nieproliferacyjnych i porozumień w sprawie kontroli wywozu, lub przez ratyfikowanie stosownych traktatów międzynarodowych. Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów służących do inwigilacji informatycznej podlegających kontroli wywozu w sekcji B załącznika I powinny być podejmowane przy uwzględnieniu zagrożeń, jakie wywóz takich produktów może wywoływać, jeśli chodzi o ich wykorzystywanie w celu naruszania międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego w krajach, w których stwierdzono takie naruszenia, zwłaszcza w odniesieniu do wolności wypowiedzi do wolności zrzeszania się i do prawa do prywatności, lub też w celu naruszania podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich. Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli wywozu w sekcji B załącznika IV powinny być podejmowane przy uwzględnieniu interesów porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego państw członkowskich na mocy art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Decyzje o aktualizacji wspólnych wykazów produktów i miejsc przeznaczenia określonych w sekcjach od A do J załącznika II powinny być podejmowane przy uwzględnieniu kryteriów oceny określonych w niniejszym rozporządzeniu. Decyzje o skreśleniu całych podkategorii dotyczących kryptografii i szyfrowania, np. w kategorii 5 sekcji A załącznika I lub w sekcji I załącznika II, powinny być podejmowane z uwzględnieniem zalecenia Rady OECD z dnia 27 marca 1997 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki w dziedzinie kryptografii.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  W celu umożliwienia Unii szybkiego reagowania na zmianę okoliczności w odniesieniu do oceny wrażliwości wywozów na podstawie generalnych unijnych zezwoleń na wywóz oraz na zmiany w dziedzinie technologii i handlu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie zmian sekcji A załącznika I, załącznika II oraz sekcji B załącznika IV do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, by Komisja przeprowadziła odpowiednie konsultacje podczas swoich prac przygotowawczych, w tym konsultacje na poziomie ekspertów, oraz by konsultacje te były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić równy udział w przygotowywaniu aktów delegowanych, Parlament Europejski i Rada powinny otrzymywać wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni mieć regularny wstęp na spotkania grup ekspertów Komisji zajmujących się przygotowywaniem aktów delegowanych.

(18)  W celu umożliwienia Unii szybkiego reagowania na zmianę okoliczności w odniesieniu do oceny wrażliwości wywozów na podstawie generalnych unijnych zezwoleń na wywóz oraz na zmiany w dziedzinie technologii i handlu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian sekcji A i B załącznika I, załącznika II oraz sekcji B załącznika IV do niniejszego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te powinny otrzymywać wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni mieć możliwość systematycznego udziału w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Uzasadnienie

Sekcja B załącznika I również powinna podlegać zmianie w drodze aktów delegowanych.

Poprawka     17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  Ryzyko cyberkradzieży i ponownego wywozu do państw trzecich, o czym mowa we wspólnym stanowisku 2008/944/WPZiB, wymaga wzmocnienia przepisów w sprawie produktów podwójnego zastosowania.

Uzasadnienie

Poprawka niezbędna ze względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu, ponieważ motyw ten uzasadnia dodanie art. 14 ust. 1 lit. fa).

Poprawka     18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Na podstawie i w ramach art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do czasu osiągnięcia większego stopnia harmonizacji państwa członkowskie utrzymają prawo przeprowadzania kontroli transferów niektórych produktów podwójnego zastosowania w Unii w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Dla celów proporcjonalności kontrole transferu produktów podwójnego zastosowania w Unii należy poddać przeglądowi, by ograniczyć obciążenie dla przedsiębiorstw i organów. Ponadto wykaz produktów podlegających kontroli transferów wewnątrzunijnych w sekcji B załącznika IV powinien podlegać okresowemu przeglądowi w świetle zmian w dziedzinie technologii i handlu oraz pod kątem oceny wrażliwości transferów.

(21)  Na podstawie i w ramach art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do czasu osiągnięcia większego stopnia harmonizacji państwa członkowskie utrzymają prawo przeprowadzania kontroli transferów niektórych produktów podwójnego zastosowania w Unii w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Dla celów proporcjonalności kontrole transferu produktów podwójnego zastosowania w Unii należy poddać przeglądowi, by ograniczyć obciążenie dla przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, i organów. Ponadto wykaz produktów podlegających kontroli transferów wewnątrzunijnych w sekcji B załącznika IV powinien podlegać okresowemu przeglądowi w świetle zmian w dziedzinie technologii i handlu oraz pod kątem oceny wrażliwości transferów.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a)  Z uwagi na znaczenie rozliczalności i kontroli publicznej działań związanych z kontrolą wywozu państwa członkowskie powinny publikować wszystkie istotne dane dotyczące udzielania zezwoleń.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Podstawowymi elementami skutecznego systemu kontroli wywozu są docieranie z informacjami do sektora prywatnego i przejrzystość. Należy zatem uwzględnić dalsze opracowywanie wskazówek wspierających stosowanie niniejszego rozporządzenia oraz opublikowanie rocznego sprawozdania na temat wykonywania kontroli, zgodnie z obecną praktyką.

(25)  Podstawowymi elementami skutecznego systemu kontroli wywozu są docieranie z informacjami do sektora prywatnego, zwłaszcza do MŚP, i przejrzystość. Należy zatem uwzględnić dalsze opracowywanie wytycznych wspierających stosowanie niniejszego rozporządzenia oraz opublikowanie rocznego sprawozdania na temat wykonywania kontroli, zgodnie z obecną praktyką. Z uwagi na znaczenie wytycznych dla interpretacji niektórych elementów niniejszego rozporządzenia wytyczne te powinny być publicznie dostępne w momencie jego wejścia w życie.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a)  Należy zapewnić, by definicje zawarte w niniejszym rozporządzeniu były zgodne z definicjami zawartymi w unijnym kodeksie celnym.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest nieodłącznie powiązana z art. 2 (definicje), który jest jednym z elementów zmienionych w wersji przekształconej, oraz z poprawkami zgłoszonymi do tego artykułu rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Każde państwo członkowskie powinno określić skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary, jakie będą nakładane w przypadkach naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Należy również wprowadzić przepisy umożliwiające zwalczanie w szczególności przypadków nielegalnego handlu produktami podwójnego zastosowania, by wesprzeć skuteczne egzekwowanie kontroli.

(27)  Każde państwo członkowskie powinno określić skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary, jakie będą nakładane w przypadkach naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Należy wzmocnić tworzenie równych warunków działania dla eksporterów unijnych. Dlatego kary za naruszanie niniejszego rozporządzenia powinny być we wszystkich państwach członkowskich podobne pod względem charakteru i skutków. Należy również wprowadzić przepisy umożliwiające zwalczanie w szczególności przypadków nielegalnego handlu produktami podwójnego zastosowania, by wesprzeć skuteczne egzekwowanie kontroli.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Kontrola wywozu ma wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe i handel z państwami trzecimi; należy zatem rozwijać dialog i współpracę z państwami trzecimi w celu wspierania równych warunków konkurencji na świecie i zwiększenia bezpieczeństwa międzynarodowego.

(29)  Kontrola wywozu ma wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe i handel z państwami trzecimi; należy zatem rozwijać dialog i współpracę z państwami trzecimi w celu wspierania równych warunków konkurencji na świecie, promowania pozytywnej konwergencji i zwiększenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Z myślą o wspieraniu realizacji tych celów Rada, Komisja i państwa członkowskie powinny, w ścisłej współpracy z ESDZ, proaktywnie angażować się na odpowiednich forach międzynarodowych, w tym w ramach porozumienia z Wassenaar, aby ustanowić wykaz produktów służących do inwigilacji informatycznej wymienionych w sekcji B załącznika I jako standard międzynarodowy. Ponadto pomoc dla krajów trzecich w rozwijaniu systemu kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania oraz rozwijaniu właściwego potencjału administracyjnego powinna zostać wzmocniona i poszerzona, w szczególności w odniesieniu do ceł.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie wolności prowadzenia działalności gospodarczej,

(31)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  produkty, które mogą być wykorzystane do projektowania, rozwijania, produkcji lub stosowania broni jądrowej, chemicznej i biologicznej oraz środków jej przenoszenia, w tym wszystkie towary, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego;

a)  tradycyjne produkty podwójnego zastosowania, czyli produkty, w tym oprogramowanie i sprzęt, które mogą być wykorzystane do projektowania, rozwijania, produkcji lub stosowania broni jądrowej, chemicznej i biologicznej oraz środków jej przenoszenia, w tym wszystkie towary, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  technologię inwigilacji informatycznej, która może być wykorzystana do popełniania poważnych przypadków naruszania praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego lub może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego lub podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich;

b)  produkty służące do inwigilacji informatycznej, w tym sprzęt, oprogramowanie i technologię, które zostały zaprojektowane specjalnie po to, aby umożliwić niezauważone wejście do systemów informacyjno-telekomunikacyjnych lub monitorowanie, pobieranie, eksfiltrację i analizę danych lub uczynienie tego systemu niesprawnym bądź uszkodzenie go, bez konkretnego, świadomego i jednoznacznego zezwolenia wydanego przez właściciela danych, i które mogą być wykorzystywane do celów związanych z naruszaniem praw człowieka, w tym prawa do prywatności, wolności słowa, zgromadzeń i zrzeszania się, lub też które mogą być wykorzystywane do popełniania poważnych naruszeń praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego lub mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego lub podstawowego bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich; nie obejmuje to badań nad siecią i bezpieczeństwem ICT w celu dozwolonego testowania lub ochrony systemów bezpieczeństwa informacji;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  „użytkownik końcowy” oznacza wszelkie osoby fizyczne lub osoby prawne lub podmioty będące ostatecznymi odbiorcami produktu podwójnego zastosowania;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13.  „zezwolenie dla dużych projektów” oznacza globalne zezwolenie na wywóz udzielone jednemu określonemu eksporterowi w odniesieniu do typu lub kategorii produktu podwójnego zastosowania, które może być ważne na wywóz do jednego lub więcej określonych użytkowników końcowych w jednym lub więcej określonych państwach trzecich na czas trwania konkretnego projektu, którego realizacja przekracza jeden rok;

13.  „zezwolenie dla dużych projektów” oznacza globalne zezwolenie na wywóz udzielone jednemu określonemu eksporterowi w odniesieniu do typu lub kategorii produktu podwójnego zastosowania, które może być ważne na wywóz do co najmniej jednego użytkownika końcowego w co najmniej jednym określonym państwie trzecim w związku z konkretnym projektem; jest ono ważne przez okres od jednego roku do czterech lat, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych czasem trwania projektu, i może zostać przedłużone przez właściwy organ;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

22.  „wewnętrzny program przestrzegania przepisów” oznacza skuteczne, odpowiednie i proporcjonalne środki i procedury, w tym opracowywanie, wdrażanie i przestrzeganie ustandaryzowanych operacyjnych strategii i procedur przestrzegania przepisów, norm postępowania i środków ochronnych, opracowane przez eksporterów dla zapewnienia zgodności z przepisami i z warunkami zezwoleń określonymi w niniejszym rozporządzeniu;

22.  „wewnętrzny program przestrzegania przepisów” (ICP) oznacza skuteczne, odpowiednie i proporcjonalne środki i procedury (podejście oparte na analizie ryzyka), w tym opracowywanie, wdrażanie i przestrzeganie ustandaryzowanych operacyjnych strategii i procedur przestrzegania przepisów, norm postępowania i środków ochronnych, opracowane przez eksporterów dla zapewnienia zgodności z przepisami i z warunkami zezwoleń określonymi w niniejszym rozporządzeniu; eksporterowi umożliwia się dobrowolne uzyskanie bezpłatnego certyfikatu ICP wydawanego przez właściwe organy na podstawie wzorcowego certyfikatu ICP opracowanego przez Komisję, aby mógł on otrzymać środki zachęty oferowane w ramach procesu wydawania zezwoleń przez właściwe organy krajowe;

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa potrzebują także jasności prawa w odniesieniu do obowiązku dysponowania wewnętrznym programem przestrzegania przepisów. Jeśli przedsiębiorstwo uzyska właściwy certyfikat dla swojego programu przestrzegania przepisów (ICP), powinno otrzymywać środki zachęty w ramach procesu wydawania zezwoleń przez właściwe organy krajowe (np. krótszy czas oczekiwania).

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

23.  „akt terrorystyczny” oznacza akt terrorystyczny w rozumieniu art. 1 ust. 3 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB.

skreśla się

Uzasadnienie

Dual use goods are generally highly sophisticated items which are not widely available. Yet, the components needed to, for example, manufacture explosive devices for terrorist acts are widely available in retail stores and do not require cross border traffic of goods. Most importantly, the EU already has legal instruments in place that addresses trade benefitting actors connected to terrorism. Council Common Position 2001/931/CFSP of 27 December 2001 on the application of specific measures to combat terrorism lays down restrictive measures with regard to persons, groups and entities listed in its Annex as involved in terrorist acts. Trade with these actors is forbidden pursuant to Council Regulations (EC) No 2580/2001 and (EC) No 881/2002. Moreover, the formulation of this end use control is quite vague. Therefore, it is unnecessary and inappropriate to insert terrorism into dual use export controls and could actually be counterproductive in the fight against terrorism by creating legal uncertainty and confusion.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

23a.  „należyta staranność” oznacza proces, za pomocą którego przedsiębiorstwa mogą wskazywać rzeczywiste i potencjalne negatywne skutki, zapobiegać im, łagodzić je i określać sposób działania w przypadku ich wystąpienia, realizowany jako integralny element systemów podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie;

Uzasadnienie

Włączenie wyczerpującej definicji „należytej staranności” jest nieodłącznie powiązane z art. 4 ust. 2.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  do wykorzystania przez osoby zamieszane w nadzorowanie lub popełnianie poważnych przypadków naruszania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w sytuacjach konfliktów zbrojnych lub represji wewnętrznych lub osoby za to odpowiedzialne w kraju końcowego przeznaczenia, stwierdzonych przez odpowiednie publiczne instytucje międzynarodowe lub właściwe organy europejskie lub krajowe, i istnieją dowody na wykorzystywanie tych lub podobnych produktów do nadzorowania lub realizacji takich poważnych naruszeń przez proponowanego użytkownika końcowego;

d)  w przypadku produktów służących do inwigilacji informatycznej – do wykorzystania przez osoby fizyczne lub prawne w związku z naruszeniem międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego w krajach, w których poważne naruszenia praw człowieka zostały stwierdzone przez właściwe organy ONZ, Radę Europy, Unię lub właściwe organy krajowe, oraz istnieje uzasadnione podejrzenie, że te lub podobne produkty mogą zostać wykorzystane do nadzorowania lub realizacji takich naruszeń przez proponowanego użytkownika końcowego;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  do wykorzystania w związku z aktami terrorystycznymi.

skreśla się

Uzasadnienie

Die vorgeschlagene Erweiterung der catch all-Klausel ist unverhältnismäßig und nicht zielgerichtet, da sie auf vagen, undefinierten Begriffen basiert und in der vorliegenden Form von den handelnden Unternehmen nur schwer korrekt handhabbar ist. Sie schafft erhebliche Rechtsunsicherheit und die Gefahr einer Kriminalisierung der Wirtschaft, da die Verletzung von Melde- und Genehmigungspflichten iZm der Dual Use-Regelung gerichtlichen Strafdrohungen unterliegt. Der Entwurf belastet europäische Ausführer mit einem hohen zusätzlichen Prüfaufwand, der gerade für KMUs in der Praxis kaum leistbar sein dürfte, da diese kleineren und mittleren Unternehmen in der Regel nicht über die notwendige personelle Ausstattung verfügen.Um sich dennoch abzusichern, werden die Unternehmen gezwungen sein, vor fast jeder Ausfuhr nicht gelisteter Güter vorsorglich um bescheidmäßige Feststellung der Genehmigungsfreiheit anzusuchen. Dies schafft eine enorme zusätzliche Bürokratie, nicht nur bei der Wirtschaft, sondern auch bei der Behörde. Dies verzögert die Ausfuhren und vermindert die internationale Wettbewerbsfähigkeit, da Nicht-EU-Mitbewerber wesentlich rascher und flexibler auf Bedürfnisse der Weltmärkte werden reagieren können. Es wird kritisch angemerkt, dass in der vorliegenden Fassung die Endverwendungskontrolle in Bezug auf Menschenrechte und Terrorismus nicht auf bestimmte konkret benannte Güter und Länder eingeschränkt wird. Vorhandene EU-Rechtsakte, wie die Liste der Güter zur internen Repression oder die Anti-Folterverordnung sind wesentlich besser zur Kontrolle von Gütern iZm Menschenrechtsverletzungen geeignet.Die Bekämpfung von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und Terrorismus sind außerdem staatliche/hoheitliche Aufgaben, die nicht primär der Verantwortung des einzelnen Unternehmens überlassen bleiben dürfen.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli eksporter , uwzględniając spoczywający na nim obowiązek zachowania należytej staranności, jest świadomy tego, że produkty podwójnego zastosowania niewymienione w załączniku I, które proponuje na wywóz, przeznaczone w całości lub w części do jakichkolwiek zastosowań określonych w ust. 1, musi on powiadomić właściwy organ , który podejmie decyzję, czy wskazane jest wymaganie zezwolenia dla danego wywozu.

2.  Jeżeli eksporter dochowujący należytej staranności zdobędzie wiedzę, z której wynika, że produkty podwójnego zastosowania niewymienione w załączniku I, które proponuje na wywóz, mogą być przeznaczone w całości lub w części do jakichkolwiek zastosowań określonych w ust. 1, musi powiadomić właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę lub którego jest rezydentem. Powiadomiony organ podejmie decyzję, czy wskazane jest wymaganie zezwolenia dla danego wywozu.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zezwoleń na wywóz produktów niewymienionych w wykazie udziela się na konkretne produkty i konkretnym użytkownikom końcowym. Zezwolenia są udzielane przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym eksporter ma miejsce pobytu lub siedzibę, lub – w przypadku gdy eksporter jest osobą mającą miejsce pobytu lub siedzibę poza Unią – przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się dany produkt. Zezwolenia są ważne na terytorium całej Unii. Zezwolenia są ważne przez okres jednego roku i mogą zostać przez właściwy organ przedłużone.

3.  Zezwoleń na wywóz produktów niewymienionych w wykazie udziela się na konkretne produkty i konkretnym użytkownikom końcowym. Zezwolenia są udzielane przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym eksporter ma miejsce pobytu lub siedzibę, lub – w przypadku gdy eksporter jest osobą mającą miejsce pobytu lub siedzibę poza Unią – przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się dany produkt. Zezwolenia są ważne na terytorium całej Unii. Zezwolenia są ważne przez okres dwóch lat i mogą zostać przez właściwy organ przedłużone.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli nie otrzymano zastrzeżeń, uznaje się, że państwa członkowskie, u których zasięgano opinii, nie mają zastrzeżeń, i państwa te nakładają wymogi uzyskiwania zezwoleń w odniesieniu do wszystkich „zasadniczo podobnych transakcji”. Informują one swoje administracje celne i inne właściwe organy krajowe o wymogach uzyskiwania zezwoleń .

Jeżeli nie otrzymano zastrzeżeń, uznaje się, że państwa członkowskie, u których zasięgano opinii, nie mają zastrzeżeń i nakładają wymogi uzyskiwania zezwoleń w odniesieniu do wszystkich „zasadniczo podobnych transakcji”, co oznacza produkt o zasadniczo identycznych parametrach lub identycznej specyfikacji technicznej, przeznaczony dla tego samego użytkownika końcowego lub dla tego samego odbiorcy. Informują one swoje administracje celne i inne właściwe organy krajowe o wymogach uzyskiwania zezwoleń. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej krótki opis sprawy i uzasadnienie decyzji oraz w stosownych przypadkach wskazuje nowy wymóg uzyskania zezwolenia w nowej sekcji E załącznika II.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli wpłyną zastrzeżenia od któregoś z państw członkowskich, u których zasięgano opinii, wymóg uzyskania zezwolenia zostaje cofnięty, chyba że państwo członkowskie, które nakłada wymóg uzyskania zezwolenia, uważa, że wywóz mógłby naruszać podstawowe interesy bezpieczeństwa. W takim przypadku to państwo członkowskie może podjąć decyzję o utrzymaniu wymogu uzyskania zezwolenia. Należy niezwłocznie zgłaszać to Komisji i innym państwom członkowskim.

Jeżeli wpłyną zastrzeżenia od co najmniej czterech państw członkowskich reprezentujących co najmniej 35% ludności Unii, wymóg uzyskania zezwolenia zostaje cofnięty, chyba że państwo członkowskie, które nakłada wymóg uzyskania zezwolenia, uważa, że wywóz mógłby naruszać jego podstawowe interesy w zakresie bezpieczeństwa lub zobowiązania dotyczące praw człowieka. W takim przypadku to państwo członkowskie może podjąć decyzję o utrzymaniu wymogu uzyskania zezwolenia. Należy niezwłocznie zgłaszać to Komisji i innym państwom członkowskim.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja i państwa członkowskie prowadzą aktualizowany rejestr wymogów uzyskiwania zezwoleń.

Komisja i państwa członkowskie prowadzą aktualizowany rejestr wymogów uzyskiwania zezwoleń. Dane dostępne w tym rejestrze uwzględnia się w sprawozdaniu przedkładanym Parlamentowi Europejskiego, o którym to sprawozdaniu mowa w art. 24 ust. 2, oraz przekazuje do wiadomości publicznej.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli pośrednik jest świadomy tego, że produkty podwójnego zastosowania , w odniesieniu do których proponuje usługi pośrednictwa, są lub mogą być, w całości lub w części, przeznaczone do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1, musi powiadomić właściwy organ ; organ ten podejmie decyzję, czy celowe jest wymaganie zezwolenia na takie usługi pośrednictwa.

2.  Jeżeli pośrednik jest świadomy tego, że produkty podwójnego zastosowania, w odniesieniu do których proponuje usługi pośrednictwa, są lub mogą być, w całości lub w części, przeznaczone do zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1, musi powiadomić właściwy organ; organ ten wymaga zezwolenia na takie usługi pośrednictwa.

Uzasadnienie

Poprawka jest dopuszczalna i konieczna, ponieważ zapewnia spójność z innymi poprawkami w obszarach zmienionych w wyniku procedury przekształcenia. Po powiadomieniu przez pośrednika organu udzielającego zezwolenia o ryzyku, że produkt podwójnego zastosowania może być przeznaczony do wykorzystania podlegającego ukierunkowanym kontrolom końcowego wykorzystania, o czym mowa w art. 4 ust. 1 lit. d), pozostawienie w gestii tego organu decyzji o tym, czy dana usługa pośrednictwa podlega wymogowi uzyskania zezwolenia czy też nie, nie jest wystarczające. Musi być jasne, że w takich wypadkach zezwolenie jest konieczne, zwłaszcza z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo odmowy wydania zezwolenia w takich przypadkach.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wymagane jest zezwolenie na świadczenie, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej związanej z produktami podwójnego zastosowania lub związanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów podwójnego zastosowania, jeśli dostawca pomocy technicznej został poinformowany przez właściwy organ, że przedmiotowe produkty są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań, o których mowa w art. 4.

1.  Wymagane jest zezwolenie na świadczenie, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej związanej z produktami podwójnego zastosowania lub związanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów podwójnego zastosowania, jeśli dostawca pomocy technicznej został poinformowany przez właściwy organ, że przedmiotowe produkty są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do jakichkolwiek zastosowań, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli dostawca pomocy technicznej jest świadomy tego, że produkty podwójnego zastosowania, w odniesieniu do których proponuje dostawę pomocy technicznej, są lub mogą być, w całości lub w części, przeznaczone do zastosowań, o których mowa w art. 4, musi powiadomić właściwy organ; organ ten podejmie decyzję, czy celowe jest wymaganie zezwolenia na taką pomoc techniczną.

Jeżeli dostawca pomocy technicznej jest świadomy tego, że produkty podwójnego zastosowania, w odniesieniu do których proponuje dostawę pomocy technicznej, są lub mogą być, w całości lub w części, przeznaczone do zastosowań, o których mowa w art. 4, musi powiadomić właściwy organ; organ ten wymaga zezwolenia na taką pomoc techniczną.

Uzasadnienie

This AM on newly proposed language as part of the recast makes the previous amendments on Art. 4.2. and 5.2., as well as the following AM on Art. 10.6.c, necessary for coherence of the legal text. Once a supplier of technical assistance notifies licensing authorities of a risk that a dual use item is intended for uses covered by targeted end use controls in Art. 4.1.d it is not enough to leave it to the digression of the licensing authorities whether the technical assistance should be made subject to licensing or not. It must be clear that in these cases an authorisation must be necessary, particularly since it is very likely that the license would be denied in these cases.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwo członkowskie może, ze względów bezpieczeństwa publicznego lub ze względu na prawa człowieka, zabronić wywozu produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I lub wymagać zezwolenia na ich wywóz.

1.  Państwo członkowskie może, ze względów bezpieczeństwa publicznego, ze względu na prawa człowieka lub w związku z zapobieganiem aktom terrorystycznym, zabronić wywozu produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I lub wymagać zezwolenia na ich wywóz.

Uzasadnienie

Ponieważ istnieje potrzeba ogólnego przepisu w sprawie kontroli wywozu w celu zapobiegania aktom terrorystycznym, państwa członkowskie powinny mieć możliwość kontrolowania takich produktów. Poprawka ta jest nieodłącznie powiązana z poprawką 17 do art. 4 ust. 1 lit. e). Terroryzm jest bez wątpienia związany z sytuacją w zakresie bezpieczeństwa publicznego, lecz dotyczy konkretnych sposobów działania, które należy mieć na uwadze ze względu na ciągłe zagrożenie oraz nowe formy terroryzmu, jakim muszą stawić czoła państwa członkowskie. Dodanie go tutaj umożliwia uwzględnienie zagrożenia terrorystycznego w procesie wywozu produktów podwójnego zastosowania.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Stosowne dokumenty handlowe dotyczące transferów wewnątrzunijnych produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I zawierają wyraźną informację, iż produkty podlegają kontroli w przypadku wywozu z Unii . Stosowne dokumenty handlowe obejmują w szczególności: umowy sprzedaży, potwierdzenia zamówień, faktury lub zawiadomienia o wysyłce.

7.  Stosowne dokumenty handlowe dotyczące wywozu do państw trzecich i transferów wewnątrzunijnych produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I zawierają wyraźną informację, iż produkty podlegają kontroli w przypadku wywozu z Unii. Stosowne dokumenty handlowe obejmują w szczególności: umowy sprzedaży, potwierdzenia zamówień, faktury lub zawiadomienia o wysyłce.

Uzasadnienie

Umieszczanie przez producenta informacji dotyczącej wymogu uzyskania zezwolenia powinno być też obowiązkowe w przypadku wywozu do państw trzecich. To producent, a nie handlowiec, posiada wszystkie istotne informacje techniczne o produkcie.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Indywidualne zezwolenia na wywóz i globalne zezwolenia na wywóz są ważne przez okres jednego roku i mogą zostać przez właściwy organ przedłużone. Globalne zezwolenia na wywóz dla dużych projektów są ważne przez okres ustalany przez właściwy organ.

3.  Indywidualne zezwolenia na wywóz i globalne zezwolenia na wywóz są ważne przez okres dwóch lat i mogą zostać przez właściwy organ przedłużone. Globalne zezwolenia na wywóz dla dużych projektów są ważne przez okres nie dłuższy niż cztery lata, z wyjątkiem należycie uzasadnionych okoliczności wynikających z czasu trwania projektu. Właściwe organy mogą jednak w dowolnym momencie anulować, zawiesić, zmodyfikować lub cofnąć zarówno zezwolenie indywidualne, jak i globalne.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Eksporterzy dostarczają właściwemu organowi wszystkich odnośnych informacji wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie indywidualnych i globalnych zezwoleń na wywóz, aby zapewnić pełne informacje, w szczególności dotyczące użytkownika końcowego, kraju przeznaczenia i końcowych zastosowań wywożonego produktu.

Eksporterzy dostarczają właściwemu organowi wszystkich odnośnych informacji wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie indywidualnych i globalnych zezwoleń na wywóz, aby zapewnić pełne informacje, w szczególności dotyczące użytkownika końcowego, kraju przeznaczenia i końcowych zastosowań wywożonego produktu. W przypadku zawierania transakcji z rządowym użytkownikiem końcowym dostarczone informacje wyraźnie wskazują, który departament bądź która agencja, jednostka lub podjednostka będzie ostatecznym użytkownikiem końcowym wywożonego produktu.

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, by na jak najwyższym poziomie szczegółowości jasno określano, kto lub jaki podmiot jest użytkownikiem końcowym produktu.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zezwolenia mogą podlegać, w stosownych przypadkach, obowiązkowi dostarczenia oświadczenia końcowego użytkownika.

Wszelkie zezwolenia dotyczące produktów służących do inwigilacji informatycznej oraz indywidualne zezwolenia na wywóz produktów, w przypadku których istnieje duże ryzyko przekierowania lub ponownego wywozu na niepożądanych warunkach, podlegają obowiązkowi dostarczenia oświadczenia końcowego użytkownika. Uzyskanie zezwolenia na inne produkty w stosownych przypadkach również podlega obowiązkowi dostarczenia oświadczenia końcowego użytkownika.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dla uzyskania globalnego zezwolenia na wywóz wymagane jest wdrożenie przez eksportera skutecznego wewnętrznego programu przestrzegania przepisów. Eksporter musi również przedstawiać właściwemu organowi przynajmniej raz w roku sprawozdanie dotyczące wykorzystania tego zezwolenia; sprawozdanie to zawiera co najmniej następujące informacje:

Dla uzyskania globalnego zezwolenia na wywóz wymagane jest wdrożenie przez eksportera skutecznego wewnętrznego programu przestrzegania przepisów. Eksporter ma możliwość dobrowolnego uzyskania bezpłatnej certyfikacji jego wewnętrznego programu przestrzegania przepisów (program ICP), której dokonują właściwe organy na podstawie wzorcowego programu ICP ustanowionego przez Komisję. Eksporter stara się o certyfikację, aby móc otrzymać środki zachęty oferowane w ramach procesu wydawania zezwoleń przez właściwe organy krajowe. Eksporter musi również przedstawiać właściwemu organowi przynajmniej raz w roku lub na żądanie właściwego organu sprawozdanie dotyczące wykorzystania tego zezwolenia; sprawozdanie to zawiera co najmniej następujące informacje:

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa potrzebują także jasności prawa w odniesieniu do obowiązku dysponowania wewnętrznym programem przestrzegania przepisów. Jeśli przedsiębiorstwo uzyska właściwy certyfikat dla swojego programu przestrzegania przepisów (ICP), powinno otrzymywać środki zachęty w ramach procesu wydawania zezwoleń przez właściwe organy krajowe (np. krótszy czas oczekiwania).

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania, jeżeli dane te są znane.

d)  końcowe zastosowanie i końcowego użytkownika produktów podwójnego zastosowania.

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 2 ust. 12 wymagającego oświadczenia użytkownika końcowego. Zapewnia to również dostosowanie do praktyki przyjętej w większości państw członkowskich.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  nazwa i adres użytkownika końcowego, jeżeli jest on znany.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 3 – litera d b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db) data dokonania wywozu;

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Właściwe organy państw członkowskich rozpatrują wnioski o indywidualne lub globalne zezwolenia na wywóz w terminie określonym zgodnie z przepisami lub praktykami krajowymi. Właściwe organy dostarczają Komisji wszelkich informacji dotyczących średniego czasu rozpatrywania wniosków o zezwolenia, istotnych dla przygotowania rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 24 ust. 2.

5.  Właściwe organy państw członkowskich rozpatrują wnioski o indywidualne lub globalne zezwolenia na wywóz w terminie trzydziestu dni od prawidłowego złożenia wniosku. Jeżeli właściwy organ z należycie uzasadnionych powodów potrzebuje więcej czasu na rozpatrzenie wniosku, informuje o tym wnioskodawcę w ciągu trzydziestu dni. Właściwy organ w każdym przypadku rozstrzyga wnioski o indywidualne lub globalne zezwolenia na wywóz najpóźniej w ciągu sześćdziesięciu dni od prawidłowego złożenia wniosku.

Uzasadnienie

Długie okresy rozpatrywania podczas procedury wnioskowania są szkodliwe dla konkurencyjności. Usługodawcy budzą zainteresowanie tylko wtedy, gdy dotrzymują umów z klientami. Klienci zwrócą się do konkurencji (z państw trzecich), jeżeli będą istnieć wątpliwości co do rzetelności przedsiębiorstwa.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy pośrednik lub dostawca pomocy technicznej nie ma miejsca pobytu lub siedziby na terytorium Unii, zezwoleń na usługi pośrednictwa i pomoc techniczną na podstawie niniejszego rozporządzenia udziela właściwy organ państwa członkowskiego, w którym spółka dominująca pośrednika lub dostawcy pomocy technicznej ma swoją siedzibę lub z którego świadczone są usługi pośrednictwa lub pomoc techniczna.

W przypadku gdy pośrednik lub dostawca pomocy technicznej nie ma miejsca pobytu lub siedziby na terytorium Unii, zezwoleń na usługi pośrednictwa i pomoc techniczną na podstawie niniejszego rozporządzenia udziela właściwy organ państwa członkowskiego, z którego świadczone są usługi pośrednictwa lub pomoc techniczna. Obejmuje to również usługi pośrednictwa świadczone przez jednostki zależne lub spółki joint venture oraz udzielanie przez nie pomocy technicznej, jeżeli podmioty te mają swoje siedziby w krajach trzecich, ale są własnością lub podlegają kontroli przedsiębiorstw z siedzibą na terytorium Unii.

Uzasadnienie

Zniesienie zobowiązań ekstraterytorialnych dotyczących pośrednictwa i pomocy technicznej wymaga dostosowania zasad jurysdykcji.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym udzieleniu indywidualnego lub globalnego zezwolenia na wywóz lub udzieleniu zezwolenia na usługi pośrednictwa lub pomoc techniczną na mocy niniejszego rozporządzenia lub o zakazie tranzytu właściwe organy państw członkowskich biorą pod uwagę następujące kryteria :

1.  Przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym udzieleniu indywidualnego lub globalnego zezwolenia na wywóz lub udzieleniu zezwolenia na usługi pośrednictwa lub pomoc techniczną na mocy niniejszego rozporządzenia lub o zakazie tranzytu właściwe organy państw członkowskich biorą pod uwagę wszystkie istotne kwestie, w tym:

Uzasadnienie

Ten przepis zawarty we wniosku wprowadza ograniczone, wyczerpujące „kryteria”, które składają się z niejasnych odniesień i nie zostały w ogóle sformułowane jak kryteria.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  międzynarodowe zobowiązania i obowiązki Unii i państw członkowskich, w szczególności zobowiązania i obowiązki, które przyjęły one jako członkowie międzynarodowych systemów nieproliferacyjnych i porozumień w sprawie kontroli wywozu lub w drodze ratyfikacji stosownych traktatów międzynarodowych oraz ich zobowiązania w ramach sankcji 2 nałożone na mocy decyzji lub wspólnego stanowiska , przyjęte przez Radę lub decyzję OBWE lub przez wiążącą rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych;

a)  międzynarodowe zobowiązania i obowiązki Unii i państw członkowskich, w szczególności zobowiązania i obowiązki, które przyjęły one jako członkowie międzynarodowych systemów nieproliferacyjnych i porozumień w sprawie kontroli wywozu lub w drodze ratyfikacji stosownych traktatów międzynarodowych;

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  własne zobowiązania w ramach sankcji nałożonych na mocy decyzji lub wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę, decyzji OBWE, lub na mocy wiążącej rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  występowanie naruszeń prawa dotyczącego praw człowieka, podstawowych wolności i międzynarodowego prawa humanitarnego w państwie końcowego przeznaczenia, stwierdzone przez właściwe organy ONZ, Rady Europy lub Unii;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wewnętrzna sytuacja w państwie końcowego przeznaczenia – właściwe organy nie zezwolą na wywóz, który mógłby wywołać lub przedłużyć konflikty zbrojne lub pogorszyć istniejące napięcia lub konflikty w państwie końcowego przeznaczenia;

c)  wewnętrzna sytuacja w państwie końcowego przeznaczenia – właściwe organy nie zezwalają na wywóz, który mógłby wywołać lub przedłużyć konflikty zbrojne lub pogorszyć istniejące napięcia lub konflikty w państwie końcowego przeznaczenia;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  postawa kraju docelowego wobec społeczności międzynarodowej, a w szczególności jego nastawienie do terroryzmu, charakter jego sojuszy i poszanowanie przezeń prawa międzynarodowego;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  zgodność wywożonych produktów z technicznymi i ekonomicznymi możliwościami kraju będącego odbiorcą;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  zamierzone końcowe zastosowanie i ryzyko jego zmiany , w tym istnienie ryzyka, że produkty podwójnego zastosowania zostaną przekierowane lub ponownie wywiezione na niepożądanych warunkach .

f)  zamierzone końcowe zastosowanie i ryzyko jego zmiany, w tym istnienie ryzyka, że produkty podwójnego zastosowania, a zwłaszcza produkty służące do inwigilacji informatycznej zostaną przekierowane lub ponownie wywiezione na niepożądanych warunkach bądź też nastąpi zmiana ich zastosowania na niezamierzone uprzednio wojskowe zastosowanie końcowe lub zastosowanie w celach terrorystycznych.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Podejmując decyzję o udzieleniu indywidualnego lub globalnego zezwolenia na wywóz bądź o udzieleniu zezwolenia na usługi pośrednictwa lub pomoc techniczną w zakresie produktów służących do inwigilacji informatycznej, właściwe organy państw członkowskich w szczególności biorą pod uwagę ryzyko naruszenia prawa do prywatności, prawa do ochrony danych, wolności słowa oraz wolności zgromadzeń i zrzeszania się, a także zagrożenia dla praworządności, ramy prawne dotyczące korzystania z wywożonych produktów oraz potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa Unii i państw członkowskich.

 

Jeżeli właściwe organy państwa członkowskiego dojdą do wniosku, że istnienie tego rodzaju zagrożeń może doprowadzić do poważnych naruszeń praw człowieka, państwa członkowskie nie udzielają zezwoleń na wywóz bądź też anulują, zawieszają, modyfikują lub cofają już wydane zezwolenia.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dla stosowania tych kryteriów Komisja i Rada udostępniają wytyczne lub zalecenia w celu zapewnienia wspólnych ocen ryzyka przez właściwe organy państw członkowskich.

2.  Z myślą o wdrożeniu tych kryteriów oraz na potrzeby jednolitych kryteriów podejmowania decyzji o udzieleniu zezwolenia Komisja i Rada wraz z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia udostępniają wytyczne w celu zapewnienia wspólnych ocen ryzyka, dokonywanych przez właściwe organy państw członkowskich. Komisja opracowuje wytyczne w formie podręcznika zawierającego szczegółowy opis działań, jakie muszą wykonać właściwe organy państw członkowskich udzielające zezwoleń i eksporterzy, aby dochować należytej staranności, jak i praktyczne zalecenia dotyczące wdrażania i przestrzegania kontroli zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) i kryteriami wymienionymi w art. 14 ust. 1, w tym również przykłady najlepszych praktyk. Podręcznik zostanie opracowany w ścisłej współpracy z ESDZ i Grupą Koordynacyjną ds. Produktów Podwójnego Zastosowania oraz przy uwzględnieniu wiedzy ekspertów zewnętrznych, takich jak pracownicy naukowi, eksporterzy, pośrednicy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, zgodnie z procedurami określonymi w art. 21 ust. 3, a także będzie aktualizowany w stosownych przypadkach oraz w razie konieczności.

 

Komisja ustanawia program budowania zdolności przez opracowanie wspólnych programów szkoleniowych dla funkcjonariuszy organów udzielających zezwoleń i organów celnych.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wykaz produktów podwójnego zastosowania określony w sekcji B załącznika I może być zmieniany, jeżeli jest to konieczne z uwagi na ryzyka, jakie wywóz takich produktów może wywoływać, jeśli chodzi o popełnianie poważnych przypadków naruszania praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego lub naruszenia podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich;

b)  wykaz produktów służących do inwigilacji informatycznej określony w sekcji B załącznika I jest zmieniany, jeżeli jest to konieczne z uwagi na ryzyka, jakie wywóz takich produktów może wywoływać, jeśli chodzi o popełnianie poważnych przypadków naruszania praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego lub naruszenia podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich bądź jeśli wszczęto kontrole znacznej ilości niewymienionych produktów na mocy art. 4 ust. 1 lit. d) niniejszego rozporządzenia. Zmiany mogą również dotyczyć decyzji o wykreśleniu z wykazu produktów, które już się w nim znajdują.

 

W przypadkach, gdy szczególnie pilny charakter sprawy wymaga usunięcia lub dodania określonych produktów w sekcji B załącznika I, do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego punktu stosuje się procedurę przewidzianą w art. 17.

Poprawka     64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  Komisja może usunąć produkty z wykazu, zwłaszcza jeżeli w wyniku szybko zmieniającego się otoczenia technologicznego produkty stają się produktami mniej powiązanymi lub produktami masowymi, które są łatwo dostępne lub łatwo modyfikowalne z technicznego punktu widzenia.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna, gdyż jest ona nierozerwalnie związana z art. 16 ust. 2 lit. b).

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Zakres sekcji B załącznika I jest ograniczony do produktów służących do inwigilacji informatycznej i nie obejmuje produktów wymienionych w sekcji A załącznika I.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja we współpracy z państwami członkowskimi opracowuje wytyczne dla wspierania współpracy między organami udzielającymi zezwoleń i organami celnymi.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  informacje dotyczące stosowania kontroli, w tym danych dotyczących zezwoleń (liczba, wartość i rodzaj zezwoleń i powiązanych miejsc przeznaczenia, liczba użytkowników zezwoleń generalnych i globalnych, liczba podmiotów posiadających ICP, czas rozpatrywania wniosków, wielkość i wartość handlu obejmującego transfery wewnątrzunijne itd.) oraz danych dotyczących wywozów produktów podwójnego zastosowania dokonywanych w innych państwach członkowskich, jeżeli są one dostępne;

a)  wszystkie informacje dotyczące stosowania kontroli;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  informacje dotyczące egzekwowania kontroli, w tym szczegółowe informacje dotyczące eksporterów, których pozbawiono prawa do korzystania z krajowych lub unijnych generalnych zezwoleń na wywóz 1 , informacje o naruszeniach, zajęciach i zastosowaniu innych kar ;

b)  wszystkie informacje dotyczące egzekwowania kontroli, w tym szczegółowe informacje dotyczące eksporterów, których pozbawiono prawa do korzystania z krajowych lub unijnych generalnych zezwoleń na wywóz 1, wszelkie informacje o naruszeniach, zajęciach i zastosowaniu innych kar;

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  dane dotyczące wrażliwych użytkowników końcowych i podmiotów uczestniczących w budzących podejrzenia transakcjach oraz odbytych tras, jeśli dostępne.

c)  wszystkie dane dotyczące wrażliwych użytkowników końcowych i podmiotów uczestniczących w budzących podejrzenia transakcjach oraz odbytych tras.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przewodniczący Grupy Koordynacyjnej ds. Produktów Podwójnego Zastosowania zasięga, jeżeli uzna to za konieczne, opinii eksporterów, pośredników oraz innych właściwych zainteresowanych stron, których dotyczy niniejsze rozporządzenie.

2.  Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania zasięga, jeżeli uzna to za konieczne, opinii eksporterów, pośredników oraz innych właściwych zainteresowanych stron, których dotyczy niniejsze rozporządzenie.

Uzasadnienie

Jeśli Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania uzna to za konieczne, aby przeprowadzić konsultacje z zainteresowanymi stronami, może zwrócić do przewodniczącego, aby przeprowadził takie konsultacje w jej imieniu. Przewodniczący nie może uznać, że konsultacje są konieczne, działając niezależnie od grupy, jak sugeruje obecne brzmienie wniosku.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania tworzy, w stosownych przypadkach, grupy ekspertów technicznych składające się z ekspertów z państw członkowskich w celu zbadania konkretnych kwestii związanych z wykonywaniem kontroli, w tym kwestii dotyczących aktualizacji unijnych wykazów dotyczących kontroli w załączniku I. Grupy ekspertów technicznych zasięgają w stosownych przypadkach opinii eksporterów, pośredników i innych właściwych zainteresowanych stron, których dotyczy niniejsze rozporządzenie.

3.  Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania tworzy, w stosownych przypadkach, grupy ekspertów technicznych składające się z ekspertów z państw członkowskich w celu zbadania konkretnych kwestii związanych z wykonywaniem kontroli, w tym kwestii dotyczących aktualizacji unijnych wykazów dotyczących kontroli w sekcji B załącznika I. Grupy ekspertów technicznych zasięgają opinii eksporterów, pośredników, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i innych właściwych zainteresowanych stron, których dotyczy niniejsze rozporządzenie. Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania powołuje w szczególności techniczną grupę roboczą ds. kryteriów oceny, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. d) oraz art. 14 ust. 1 lit. b), oraz ds. opracowania wytycznych dotyczących należytej staranności w porozumieniu z niezależną grupą ekspertów, środowiskiem akademickim i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie podejmuje odpowiednie środki, aby zapewnić właściwe egzekwowanie wszystkich przepisów niniejszego rozporządzenia. W szczególności ustanawia sankcje stosowne do naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia lub przepisów przyjętych w celu jego wykonania. Sankcje takie muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

1.  Każde państwo członkowskie podejmuje odpowiednie środki, aby zapewnić właściwe egzekwowanie wszystkich przepisów niniejszego rozporządzenia. W szczególności ustanawia sankcje stosowne do naruszeń, ułatwiania naruszeń lub omijania przepisów niniejszego rozporządzenia lub przepisów przyjętych w celu jego wykonania. Sankcje takie muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Środki te obejmują regularne kontrole eksporterów oparte na analizie ryzyka.

Uzasadnienie

Omijanie stanowi naruszenie, co jasno wynika z obowiązków uzyskania zezwolenia zawartych w niniejszym rozporządzeniu, państwa członkowskie powinny zatem przewidzieć kary za takie naruszenia. W rezultacie krajowe prawo (karne) i tak jest konieczne do egzekwowania takiego zakazu, a obowiązek ustanowienia takich środków można wprowadzić na mocy art. 22 ust. 1 wniosku. Należy zachęcać do zapewniania równych warunków działania, jeśli chodzi o egzekwowanie niniejszego rozporządzenia. W związku z tym należy zachęcać do przeprowadzania kontroli/inspekcji przestrzegania przez przedsiębiorstwa wymogów tego rozporządzenia (co już czynią liczne państwa członkowskie).

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania opracowuje mechanizm koordynacji egzekwowania prawa w celu ustanowienia bezpośredniej współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami a organami ścigania.

2.  Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania opracowuje mechanizm koordynacji egzekwowania prawa w celu ustanowienia bezpośredniej współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami a organami ścigania oraz zapewnienia jednolitych kryteriów wydawania decyzji w sprawie zezwoleń. Po dokonaniu przez Komisję oceny przepisów dotyczących sankcji, ustanowionych przez państwa członkowskie, mechanizm ten sprawi, że sankcje za naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia będą miały podobny charakter i skutki.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja i Rada udostępniają również, w stosownych przypadkach, wytyczne lub opracowują zalecenia w sprawie najlepszych praktyk w kwestiach, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu , aby zapewnić efektywność unijnego systemu kontroli wywozu i spójności jego wdrażania . Również właściwe organy państw członkowskich służą, w stosownych przypadkach, uzupełniającymi wytycznymi eksporterom, pośrednikom i podmiotom prowadzącym tranzyt mającym miejsce pobytu lub siedzibę w danym państwie członkowskim.

1.  Komisja i Rada udostępniają również, w stosownych przypadkach, wytyczne w sprawie najlepszych praktyk w kwestiach, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, aby zapewnić efektywność unijnego systemu kontroli wywozu i spójności jego wdrażania. Również właściwe organy państw członkowskich służą, w stosownych przypadkach, uzupełniającymi wytycznymi eksporterom, zwłaszcza MŚP, pośrednikom i podmiotom prowadzącym tranzyt mającym miejsce pobytu lub siedzibę w danym państwie członkowskim.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszystkich stosownych informacji dla przygotowania tego sprawozdania. To sprawozdanie roczne jest publikowane.

Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszystkich stosownych informacji dla przygotowania tego sprawozdania. To sprawozdanie roczne jest publikowane. Państwa członkowskie podają również do wiadomości publicznej, co najmniej raz na kwartał i w łatwo dostępny sposób, istotne informacje na temat zezwoleń dotyczące rodzaju zezwolenia, wartości, ilości, rodzaju wyposażenia, opisu produktu, użytkownika końcowego i zastosowania końcowego, kraju przeznaczenia, jak również informacje na temat zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia wniosku o udzielenie zezwolenia. Komisja i państwa członkowskie uwzględniają uzasadnione interesy zainteresowanych osób fizycznych i prawnych w zachowaniu ich tajemnic handlowych.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W terminie od pięciu do siedmiu lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie na temat najważniejszych ustaleń Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

W terminie od pięciu do siedmiu lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie na temat najważniejszych ustaleń Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu. Ocena ta obejmuje wniosek w sprawie wykreślenia kryptografii z części 2 kategorii 5 sekcji A załącznika I.

Uzasadnienie

Technologia kryptografii nie wchodzi w zakres kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania. Zadaniem Komisji jest przewodzenie skoordynowanym działaniom państw członkowskich w ramach porozumienia z Wassenaar na rzecz eliminacji technologii kryptografii z wykazu produktów podlegających kontroli.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania, jeżeli dane te są znane.

d)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zapisy lub rejestry oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są przechowywane co najmniej przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym miał miejsce wywóz lub świadczono usługi pośrednictwa lub pomocy technicznej . Są one okazywane na żądanie właściwemu organowi .

3.  Zapisy lub rejestry oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są przechowywane co najmniej przez pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym miał miejsce wywóz lub świadczono usługi pośrednictwa lub pomocy technicznej. Są one okazywane na żądanie właściwemu organowi .

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja i właściwe organy państw członkowskich utrzymują, w stosownych przypadkach, regularną i wzajemną wymianę informacji z państwami trzecimi.

1.  Komisja i właściwe organy państw członkowskich współpracują w stosownych przypadkach z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, takimi jak OECD, oraz w ramach tych wielostronnych systemów kontroli wywozu, w których uczestniczą, aby wspierać stosowanie na szczeblu międzynarodowym wykazu produktów służących do inwigilacji informatycznej i podlegających kontroli wywozu, zawartego w sekcji B załącznika I, oraz utrzymują, w stosownych przypadkach, regularną i wzajemną wymianę informacji z państwami trzecimi, również w kontekście dialogu na temat produktów podwójnego zastosowania, przewidzianego w unijnych umowach o partnerstwie i współpracy oraz w umowach o partnerstwie strategicznym, uczestniczą w budowaniu zdolności i wspierają pozytywną konwergencję. Komisja co roku przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie na temat tego rodzaju działań informacyjnych.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja A – DEFINICJE TERMINÓW UŻYWANYCH W NINIEJSZYM ZAŁĄCZNIKU

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Złośliwe oprogramowanie” (4) oznacza „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu uniknięcia wykrycia przez ‘narzędzia monitorujące’ lub złamania ‘środków zabezpieczających’ komputera lub urządzenia zdolnego do pracy w sieci, wykonujące następujące działania:

„Złośliwe oprogramowanie” (4) oznacza „oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu umożliwienia działania lub zainstalowania bez „zezwolenia” ze strony właścicieli lub „administratorów” komputerów lub urządzeń zdolnych do pracy w sieci, wykonujące następujące działania:

a.  pobieranie danych i informacji z komputera lub urządzenia zdolnego do pracy w sieci lub modyfikacja systemu lub danych użytkownika; lub

a.  nieuprawnione pobieranie danych i informacji z komputera lub urządzenia zdolnego do pracy w sieci lub modyfikacja systemu lub danych użytkownika; lub

b.  modyfikacja standardowych ścieżek wykonywania programu lub procesu w celu umożliwienia wykonania instrukcji pochodzących z zewnątrz.

b.  modyfikacja systemu lub danych użytkownika w celu ułatwienia dostępu do danych przechowywanych na komputerze lub urządzeniu zdolnym do pracy w sieci przez osoby inne niż osoby upoważnione przez właściciela komputera lub urządzenia zdolnego do pracy w sieci.

Uwagi:

Uwagi:

1.  „Złośliwe oprogramowanie” nie obejmuje żadnego z poniższych pojęć:

1.  „Złośliwe oprogramowanie” nie obejmuje żadnego z poniższych pojęć:

a.  hiperwizorów, programów do usuwania błędów oraz narzędzi inżynierii wstecznej oprogramowania (Software Reverse Engineering - SRE);

a.  hiperwizorów, programów do usuwania błędów oraz narzędzi inżynierii wstecznej oprogramowania (Software Reverse Engineering - SRE);

b.  „oprogramowania” dotyczącego zarządzania prawami cyfrowymi; lub

b.  „oprogramowania” dotyczącego zarządzania prawami cyfrowymi; lub

c.  „oprogramowania” przeznaczonego do zainstalowania przez producentów, administratorów lub użytkowników do celów śledzenia lub znajdowania towarów.

c.  „oprogramowania” przeznaczonego do zainstalowania przez administratorów lub użytkowników do celów śledzenia towarów, znajdowania towarów lub „testowania bezpieczeństwa ICT”;

 

ca.  „oprogramowania”, które jest rozprowadzane wyraźnie w celu wspierania wykrywania jego uruchomienia na komputerach lub urządzeniach zdolnych do pracy w sieci nieupoważnionych stron, usuwania go lub zapobiegania mu.

2.  Urządzenia zdolne do pracy w sieci obejmują urządzenia przenośne i inteligentne liczniki.

2.  Urządzenia zdolne do pracy w sieci obejmują urządzenia przenośne i inteligentne liczniki.

Uwagi techniczne:

Uwagi techniczne:

1.  ‘Narzędzia monitorujące’: „oprogramowanie” lub sprzęt monitorujące zachowanie systemu lub procesów wykonywanych na urządzeniu. Obejmuje to programy antywirusowe, produkty zapewniające bezpieczeństwo punktów końcowych, produkty bezpieczeństwa osobistego (Personal Security Products - PSP), systemy wykrywania wtargnięcia (Intrusion Detection Systems - IDS), systemy ochrony przed wtargnięciem (Intrusion Detection Systems - IPS) oraz zapory sieciowe.

1.  ‘Upoważnienie’: świadoma zgoda użytkownika (tzn. potwierdzenie zrozumienia charakteru, skutków i przyszłych konsekwencji działania oraz zgoda na wykonanie tego działania).

2.  ‘Środki zabezpieczające’: techniki opracowane w celu zapewnienia bezpiecznego wykonania kodu, takie jak Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomisation (ASLR) lub sandboxing.

2.  ‘Testowanie bezpieczeństwa ICT’: wykrywanie i ocena statycznych lub dynamicznych zagrożeń, podatności, błędów i słabych punktów mających wpływ na oprogramowanie, sieci, komputery, urządzenia zdolne do pracy w sieci oraz komponenty lub urządzenia zależne w celu eliminowania czynników utrudniających bezpieczne działanie, korzystanie lub wdrażanie.

 

 

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna, gdyż jest nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja B – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

B.  WYKAZ INNYCH PRODUKTÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA

B.  WYKAZ PRODUKTÓW SŁUŻĄCYCH DO INWIGILACJI INFORMATYCZNEJ

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna, ponieważ jest nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami oraz ma zasadnicze znaczenie dla wewnętrznej logiki tekstu.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – sekcja B – kategoria 10 – punkt 10A001 – uwaga techniczna – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  badania nad siecią i bezpieczeństwem do celów dozwolonego testowania lub ochrony systemów bezpieczeństwa informacji;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna, ponieważ jest nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami, w tym nowym motywem 6a oraz ma zasadnicze znaczenie dla wewnętrznej logiki tekstu. Jej treść jest zgodna z art. 6 ust. 2 konwencji budapeszteńskiej i motywem 17 dyrektywy 2013/40/UE.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – sekcja A – część 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Każdy eksporter pragnący wykorzystać niniejsze zezwolenie rejestruje się przed pierwszym użyciem niniejszego zezwolenia we właściwym organie państwa członkowskiego, w którym ma miejsce pobytu lub siedzibę. Rejestracja jest automatyczna, a właściwy organ przesyła eksporterowi jej potwierdzenie nie później niż w terminie dziesięciu dni roboczych od otrzymania wniosku o rejestrację.

3.  Państwo członkowskie może wymagać od eksporterów mających siedzibę na jego terytorium, aby zarejestrowali się przed pierwszym użyciem niniejszego zezwolenia. Rejestracja jest automatyczna, a właściwe organy przesyłają eksporterowi jej potwierdzenie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku o rejestrację.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – sekcja A – część 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zarejestrowany eksporter zgłasza pierwsze użycie niniejszego zezwolenia właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym ma miejsce pobytu lub siedzibę, najpóźniej 10 dni przed datą pierwszego wywozu.

4.  Zarejestrowany eksporter zgłasza pierwsze użycie niniejszego zezwolenia właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym ma miejsce pobytu lub siedzibę, najpóźniej 30 dni po dacie pierwszego wywozu.

Uzasadnienie

Zgłoszenie użycia zezwolenia pozostaje ex-post.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – sekcja A – część 3 – ustęp 5 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania, jeżeli dane te są znane.

4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania.

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 2 ust. 12 wymagającego oświadczenia użytkownika końcowego. Zapewnia to również dostosowanie do praktyki przyjętej w większości państw członkowskich.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – sekcja B – część 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Każdy eksporter pragnący wykorzystać niniejsze zezwolenie rejestruje się przed pierwszym użyciem niniejszego zezwolenia we właściwym organie państwa członkowskiego, w którym ma miejsce pobytu lub siedzibę. Rejestracja jest automatyczna, a właściwy organ przesyła eksporterowi jej potwierdzenie nie później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku o rejestrację.

3.  Państwo członkowskie może wymagać od eksporterów mających siedzibę na jego terytorium, aby zarejestrowali się przed pierwszym użyciem niniejszego zezwolenia. Rejestracja jest automatyczna, a właściwe organy przesyłają eksporterowi jej potwierdzenie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku o rejestrację.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – sekcja B – część 3 – ustęp 5 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania, jeżeli dane te są znane.

4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania.

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 2 ust. 12 wymagającego oświadczenia użytkownika końcowego. Zapewnia to również dostosowanie do praktyki przyjętej w większości państw członkowskich.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – sekcja C – część 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Zarejestrowany eksporter zgłasza pierwsze użycie niniejszego zezwolenia właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym ma miejsce pobytu lub siedzibę, najpóźniej 10 dni przed datą pierwszego wywozu.

5.  Zarejestrowany eksporter zgłasza pierwsze użycie niniejszego zezwolenia właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym ma miejsce pobytu lub siedzibę, najpóźniej 30 dni po dacie pierwszego wywozu lub, ewentualnie, zgodnie z wymogami właściwego organu państwa członkowskiego, w którym eksporter ma siedzibę, przed pierwszym użyciem tego zezwolenia. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje o trybie powiadamiania przyjętym w odniesieniu do tego zezwolenia. Komisja publikuje przekazane jej informacje w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Zgłoszenie użycia zezwolenia pozostaje ex-post.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – sekcja C – część 3 – ustęp 6 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania, jeżeli dane te są znane.

4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania.

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 2 ust. 12 wymagającego oświadczenia użytkownika końcowego. Zapewnia to również dostosowanie do praktyki przyjętej w większości państw członkowskich.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – sekcja D – część 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Zarejestrowany eksporter zgłasza pierwsze użycie niniejszego zezwolenia właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym ma miejsce pobytu lub siedzibę, najpóźniej 10 dni przed datą pierwszego wywozu.

6.  Zarejestrowany eksporter zgłasza pierwsze użycie niniejszego zezwolenia właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym ma miejsce pobytu lub siedzibę, najpóźniej 30 dni po dacie pierwszego wywozu lub, ewentualnie, zgodnie z wymogami właściwego organu państwa członkowskiego, w którym eksporter ma siedzibę, przed pierwszym użyciem tego zezwolenia. Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje o trybie powiadamiania przyjętym w odniesieniu do niniejszego zezwolenia. Komisja publikuje przekazane jej informacje w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Zgłoszenie użycia zezwolenia pozostaje ex-post.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – sekcja D – część 3 – ustęp 7 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania, jeżeli dane te są znane.

4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania.

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 2 ust. 12 wymagającego oświadczenia użytkownika końcowego. Zapewnia to również dostosowanie do praktyki przyjętej w większości państw członkowskich.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – sekcja F – część 3 – ustęp 5 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania, jeżeli dane te są znane.

4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania.

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 2 ust. 12 wymagającego oświadczenia użytkownika końcowego. Zapewnia to również dostosowanie do praktyki przyjętej w większości państw członkowskich.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – sekcja G – część 3 – ustęp 8 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania, jeżeli dane te są znane.

4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania.

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 2 ust. 12 wymagającego oświadczenia użytkownika końcowego. Zapewnia to również dostosowanie do praktyki przyjętej w większości państw członkowskich.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – sekcja H – część 3 – ustęp 1 – wprowadzenie i punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Niniejsze zezwolenie pozwala na przekazywanie oprogramowania i technologii wyszczególnionych w części 1 przez dowolnego eksportera, który posiada miejsce pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim Unii, pod warunkiem że przedmiotowy produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie:

 

1.  Zezwolenie to pozwala na przekazywanie oprogramowania i technologii wyszczególnionych w części 1 przez dowolną spółkę będącą eksporterem, który posiada miejsce pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim na rzecz spółki siostrzanej, zależnej lub dominującej, pod warunkiem że podmioty te są posiadane lub kontrolowane przez tę samą spółkę dominującą lub mają siedzibę w państwie członkowskim, a dany produkt jest przeznaczony do użytku do celów projektów współpracy spółki, w tym rozwoju, obsługi technicznej, produkcji i użytkowania produktów komercyjnych oraz badań nad nimi, a także, w przypadku pracowników i podmiotów przetwarzających zamówienia, zgodnie z umową ustanawiającą stosunek pracy.

1)  przez eksportera lub przez jakikolwiek podmiot będący własnością eksportera lub przez niego kontrolowany;

 

Uzasadnienie

Konieczne jest rozszerzenie zezwolenia nie tylko na spółki zależne, ale również na spółki dominujące i siostrzane. Ponadto właściwe jest rozszerzenie zezwolenia na cały zakres zgodnej z prawem działalności handlowej w Unii.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – sekcja H – część 3 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)  przez pracowników eksportera lub jakiegokolwiek podmiotu będącego własnością eksportera lub przez niego kontrolowanego;

skreśla się

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – sekcja H – część 3 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

w jego lub ich własnej działalności związanej z rozwojem produktu komercyjnego i, w przypadku pracowników, zgodnie z umową ustanawiającą stosunek pracy.

skreśla się

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – sekcja I – część 3 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każdy eksporter pragnący wykorzystać niniejsze zezwolenie rejestruje się przed pierwszym użyciem niniejszego zezwolenia we właściwym organie państwa członkowskiego, w którym ma miejsce pobytu lub siedzibę. Rejestracja jest automatyczna, a właściwy organ przesyła eksporterowi jej potwierdzenie nie później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku o rejestrację.

Państwo członkowskie może wymagać od eksporterów mających siedzibę na jego terytorium, aby zarejestrowali się przed pierwszym użyciem niniejszego zezwolenia. Rejestracja jest automatyczna, a właściwe organy przesyłają eksporterowi jej potwierdzenie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku o rejestrację.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – sekcja J – część 3 – ustęp 5 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania, jeżeli dane te są znane.

4)  końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania.

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 2 ust. 12 wymagającego oświadczenia użytkownika końcowego. Zapewnia to również dostosowanie do praktyki przyjętej w większości państw członkowskich.

  • [1]  Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.

UZASADNIENIE

„Nasza Unia jest gwarancją tego, że wolność, godność, demokracja i niepodległość nie są już tylko naszym marzeniem, ale codziennością.” – Donald Tusk podczas obchodów 60. rocznicy podpisania traktatu rzymskiego, 25 marca 2017 r.

Unia Europejska jest nie tylko zjednoczona naszymi wspólnymi interesami za pośrednictwem europejskiego jednolitego rynku, ale także wspólnymi wartościami wyrażonymi w traktacie lizbońskim. Ze względu na fakt, że porządek międzynarodowy staje się coraz bardziej niepewny, a nasze wspólne wartości są podważane przez siły wewnętrzne i zewnętrzne, UE bardziej niż kiedykolwiek musi umacniać i propagować swoje wartości. W art. 3 ust. 5 traktatu lizbońskiego wyraźnie określono nadrzędny cel działań zewnętrznych UE, zgodnie z którym UE „wnosi wkład w ochronę swoich obywateli. Przyczynia się do pokoju, bezpieczeństwa, trwałego rozwoju Ziemi, do solidarności i wzajemnego szacunku między narodami, do swobodnego i uczciwego handlu, do wyeliminowania ubóstwa oraz do ochrony praw człowieka, w szczególności praw dziecka, a także do ścisłego przestrzegania i rozwoju prawa międzynarodowego, w szczególności zasad Karty Narodów Zjednoczonych.”

Proponowana reforma unijnego systemu kontroli wywozu poprzez przekształcenie rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania, przedstawiona przez Komisję Europejską, stanowi istotny akt prawny przyczyniający się do osiągnięcia tych celów. Rozporządzenie w sprawie produktów podwójnego zastosowania umożliwia wsparcie unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa wzmacniającej pokój i stabilność na świecie, proponowane włączenie aspektu praw człowieka zapewni UE dodatkowe narzędzie służące ochronie praw człowieka na świecie, a skuteczny mechanizm kontroli wywozu ma kluczowe znaczenie dla umacniania wolnego i uczciwego handlu.

Jako największy blok handlowy na świecie UE pozostaje wpływowym graczem o znacznych możliwościach nacisku, ponoszącym wielką odpowiedzialność w międzynarodowym systemie handlowym.

Obecnie polityka handlowa znajduje się w centrum zainteresowania debaty publicznej. Podczas gdy nasze gospodarki są ze sobą silnie powiązane, a globalizacja doprowadziła do wysoce zintegrowanych łańcuchów wartości, obywatele UE zadają pytania dotyczące skutków handlu. Polityka handlowa UE powinna odpowiadać na te pytania, tak aby odzyskać zaufanie w płynące z niej korzyści dla naszych obywateli. Kompleksowe i oparte na wartościach podejście do polityki handlowej UE wzmocni legitymację kształtowania polityki handlowej UE.

Reforma unijnego systemu kontroli wywozu – sposób na podkreślenie wartości w polityce handlowej UE

Parlament Europejski udowodnił, że możliwe jest wprowadzanie ustawodawstwa w celu promowania handlu opartego na wartościach. With the adoption of the anti-torture[1] as well as the conflict minerals regulations, the European Parliament has shown that we do not only want a value-based Common Commercial Policy, but the EU co-legislators are capable of reaching an agreement to enact legislative instruments to promote human rights through EU Trade Policy, thereby, fostering comprehensive external action by the EU.

W związku z tym sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący reformy rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania, które stanowi kolejny akt legislacyjny służący wdrożeniu unijnej strategii „Handel z korzyścią dla wszystkich”.

Przystosowanie się do nowych zagrożeń – inwigilacja cyfrowa i naruszenia praw człowieka

Sprawozdawca pozytywnie ocenia podejście włączające aspekt praw człowieka do unijnego systemu kontroli wywozu poprzez rozszerzenie zakresu stosowania rozporządzenia do bezpieczeństwa ludzkiego. W tym kontekście technologie inwigilacji cyfrowej stanowią wrażliwy produkt wywozowy, który powinien podlegać kontroli. W ostatnich latach Parlament Europejski nawoływał w swoich rezolucjach co najmniej piętnaście razy, by opracować środki zakazujące wywozu technologii inwigilacji do reżimów autorytarnych i sprawców naruszeń praw człowieka. W związku z tym Parlament może tylko wyrazić zadowolenie, że Komisja odpowiedziała na ten apel, włączając ukierunkowaną klauzulę generalną do unijnego systemu kontroli wywozu. Rodzaj broni używany w konfliktach zbrojnych zmieniał się w czasie i wciąż szybko się zmienia. Historia nauczyła nas, że ci, którzy nie dostosowują się do tych zmian, upadają i giną w konfliktach zbrojnych. Rodzaj broni, która jest kluczowa dla sztuki wojennej w XXI wieku, zmienia się, przy czym broń cyfrowa wyraźnie zyskuje na znaczeniu w konfliktach. Technologii cyfrowych używa się do szpiegowania wrogów i manipulacji przeciwników. UE musi reagować na to zagrożenie, włączając technologie cyfrowe do unijnego systemu kontroli wywozu, tak aby technologia ta nie była wykorzystywana do poważnych naruszeń praw człowieka, a tym samym do osłabiania bezpieczeństwa, demokracji, pluralizmu i wolności słowa.

Skuteczniejszy system – większe zaangażowanie zainteresowanych stron i dalsze wytyczne dla nich

Unijny system kontroli wywozu musi być skuteczny. Aby skutecznie reagować na nowe zagrożenia i wyzwania, państwa członkowskie UE muszą krok po kroku opracowywać wykaz kontrolowanych produktów w skoordynowany i zharmonizowany sposób. Sprawozdawca opowiada się za tym, by proces ten był bardziej otwarty, obejmował istotne organy międzynarodowe, szczególnie społeczeństwo obywatelskie, a także by odzwierciedlał potrzebę zharmonizowanego podejścia państw członkowskich UE przy zastosowaniu metody wspólnotowej, zabezpieczając funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE.

Ponadto sprawozdawca jest zdania, że potrzebne są dalsze wyjaśnienia, by umożliwić zainteresowanym stronom – zwłaszcza przemysłowi i organom wydającym licencje – ustawiczne uwzględnianie aspektu dotyczącego bezpieczeństwa ludzkiego oraz poszerzenie zakresu zmienionego rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania. Sprawozdawca proponuje szereg poprawek, mających na celu wyjaśnienie definicji oraz sformułowanie wytycznych dla przedsiębiorstw, które będą stosować się do przedmiotowego rozporządzenia. Zdaniem sprawozdawcy Komisja powinna opracować dalsze wytyczne dotyczące definicji poważnych naruszeń praw człowieka w celu zapewnienia jednolitego wdrażania tego rozporządzenia. W związku z tym istotne jest także wyjaśnienie obowiązków dotyczących „należytej staranności” sektorów przemysłu. Sprawozdawca zdaje sobie sprawę z obaw wyrażanych przez przemysł co do możliwości wypełniania dodatkowych obowiązków bez podważania konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw lub przeciążenia potencjału dogłębnego rozpatrywania wniosków dotyczących licencji. Dlatego wzywa do terminowego wydawania dalszych wskazówek z udziałem wszystkich istotnych zainteresowanych podmiotów w tej dziedzinie. W swoich poprawkach sprawozdawca domaga się, by kompleksowe wytyczne były gotowe i dostępne najpóźniej w chwili wdrażania przedmiotowego rozporządzenia.

Zwiększenie skuteczności unijnego systemu kontroli wywozu oznacza również usunięcie pozostałych luk. Mając ten cel na uwadze, sprawozdawca proponuje szereg zmian do proponowanego rozporządzenia. W związku z tym należy przedłużyć ważność przyznawania licencji w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych, jednak należy utrzymać uprawnienia organów wydających licencje do ich cofnięcia, tak aby szybko reagować na rozwój wypadków.

Zapewnienie funkcjonującego rynku wewnętrznego – zwiększenie harmonizacji we wdrażaniu unijnego systemu kontroli wywozu

Po pierwsze sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje cel Komisji Europejskiej, by zminimalizować obciążenia administracyjne wynikające z wewnątrzunijnych transferów. Proponowane rozporządzenie UE powinno ułatwiać funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Sprawozdawca popiera propozycję optymalizacji unijnej struktury wydawania licencji.

Jednak unijny system kontroli wywozu jest tylko tak skuteczny, jak skuteczne jest jego najsłabsze ogniwo. Dlatego sprawozdawca uważa, że rozporządzenie w sprawie produktów podwójnego zastosowania powinno być stosowane bardziej jednolicie w całej UE. Sprawozdawca pragnąłby dalszego wzmocnienia procedury obowiązkowych konsultacji między właściwymi organami państw członkowskich oraz uniknięcia prawa weta w odniesieniu do produktów wrażliwych podlegających kontroli. W tym kontekście sprawozdawca uważa, że w kontekście reformy należy również omówić kwestię zharmonizowanych sankcji w przypadku naruszenia unijnego systemu kontroli wywozu. Sprawozdawca zdaje sobie sprawę, że kwestia ta jest związana z prawem karnym podlegającym kompetencjom państw członkowskich, uważa jednak, że bardziej jednolite sankcje stanowią nieodłączny element wzmocnionego systemu kontroli.

Światowe przywództwo – zapewnienie równych szans w skali globalnej

Unijny system kontroli wywozu opiera się na międzynarodowych organach. UE zdecydowanie opowiada się za multilateralizmem, a sprawozdawca mocno popiera ścisły związek między międzynarodowymi systemami a unijnym mechanizmem kontroli wywozu. Jednak UE jest największym blokiem handlowym i silnym orędownikiem praw człowieka na świecie. Dlatego musimy okazać przywództwo i nie możemy powstrzymywać się od podejmowania działań o krok przed naszymi partnerami, jeśli sytuacja tego wymaga. UE powinna bardziej aktywnie dążyć do większej zbieżności przepisów na szczeblu globalnym. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje podstawę do rozwoju regularnych dialogów między UE a kluczowymi partnerami handlowymi oraz uważa, że należy dalej włączać ten dialog do polityki handlowej UE.

Czas na działanie – przygotowanie unijnego systemu kontroli wywozu na przyszłość

Ostatnie lata pokazały, że ład międzynarodowy stał się coraz bardziej niestabilny. Wartości, które spajają UE – demokracja, wolność i praworządność – są podważane w wielu krajach, z którymi jesteśmy powiązani gospodarczo i politycznie. Zmiany technologiczne przyspieszają i mają wpływ nie tylko na to, jak żyją nasze społeczeństwa, ale także na to, w jaki sposób zagraża się naszym wolnym i otwartym społeczeństwom. Rosną oczekiwania naszych obywateli względem skuteczności naszej polityki zewnętrznej w ogóle, a w szczególności unijnej polityki handlowej. Jednolity rynek wewnętrzny jest ważnym zasobem UE, który należy promować dla dobra naszych obywateli i z myślą o konkurencyjności naszego przemysłu. W czasie rosnących niepewności UE nie powinna cofać się przed przejmowaniem globalnego przywództwa w obronie naszych wartości.

W tym kontekście geopolitycznym nadszedł czas na działanie w oparciu o istniejące narzędzia z myślą o lepszej obronie i promowaniu naszych wartości i interesów na świecie. Reforma rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania stanowi długo wyczekiwaną i znakomitą okazję do tego, by przygotować unijny system kontroli wywozu na przyszłość, przyczyniając się tym samym do realizacji celów UE wyrażonych w traktacie lizbońskim. Sprawozdawca jest zaangażowany w konstruktywną pracę na rzecz wypracowania stanowiska PE w tym celu oraz w pracę na rzecz przyszłościowego i zmienionego rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania.

  • [1]  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/2134 z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

D(2017)13264

Bernd Lange

Przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego

ASP 12G205

Bruksela

Przedmiot:  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (przekształcenie)

  (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna rozpatrzyła wyżej wymieniony wniosek zgodnie z art. 104 Regulaminu dotyczącym przekształcenia, wprowadzonym do Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco:

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 169 i 170, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Poprawki do niezmienionych fragmentów wniosku mogą jednak być dopuszczone – w drodze wyjątku, po rozpatrzeniu każdej z nich – przez przewodniczącego komisji przedmiotowo właściwej, jeżeli uzna on, że jest to niezbędne z przyczyn związanych z wewnętrzną logiką tekstu lub ponieważ poprawki te są nierozerwalnie związane z innymi dopuszczalnymi poprawkami. Przyczyny te należy wymienić w pisemnym uzasadnieniu do poprawek.”

W oparciu o opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji, która przeanalizowała wniosek dotyczący przekształcenia, oraz zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy Komisja Prawna uważa, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych oprócz tych, które już zaznaczono jako takie we wniosku lub w opinii grupy roboczej, oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów poprzedniego aktu wraz ze zmianami merytorycznymi, wniosek zawiera zwykłą kodyfikację istniejącego tekstu, bez żadnych zmian merytorycznych.

Podsumowując, na posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 r., Komisja Prawna, przy 21 głosach za, braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się[1], zaleciła, aby Komisja Handlu Międzynarodowego, jako komisja przedmiotowo właściwa, przystąpiła do prac nad wymienionym wnioskiem zgodnie z art. 104 Regulaminu.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

Zał.: Sprawozdanie podpisane przez przewodniczącego konsultacyjnej grupy roboczej.

  • [1]  Obecni byli następujący posłowie: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Maria Noichl, Emil Radev, Julia Reda, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 26 stycznia 2017 r.

OPINIA

  PRZEZNACZONA DLA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

    RADY

    KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona)

COM(2016) 616 final z dnia 28 września 2016 r. – 2016/0295 (COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego punkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenia w dniu 20 października oraz 1 i 7 grudnia 2016 r. w celu zbadania, między innymi, ww. wniosku przedstawionego przez Komisję.

Podczas tych posiedzeń[1] konsultacyjna grupa robocza rozpatrująca wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania jednogłośnie stwierdziła, że następujące elementy należało zaznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania istotnych zmian:

– w art. 6 ust. 1 proponowane skreślenie słów „ma miejsce tranzyt”;

– w art. 20 ust. 1 drugi akapit proponowane zastąpienie słów „wykaz tych organów” słowem „informacje”;

– proponowane skreślenie Chorwacji i Islandii w wykazach krajów zamieszczonych w pkt C, D, E i F w załączniku II.

W wyniku rozpatrzenia wniosku konsultacyjna grupa robocza stwierdziła jednomyślnie, że w dniu, w którym Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, wniosek ten nie zawierał innych istotnych zmian oprócz tych, które już zostały zaznaczone jako takie. Grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniej przyjętego aktu z tymi zmianami merytorycznymi w dniu tym wniosek ograniczał się do zwykłego ujednolicenia istniejącego tekstu prawnego i nie wprowadzał żadnych zmian merytorycznych.

Niemniej jednak konsultacyjna grupa robocza potwierdziła również, że w dniu 15 listopada 2016 r. w Dzienniku Urzędowym opublikowano nowy akt prawny zmieniający akt będący przedmiotem przekształcenia, tj. rozporządzenie delegowane (UE) nr 2016/1969 z dnia 12 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. Rozporządzenie (UE) nr 2016/1969 weszło w życie w dniu 16 listopada 2016 r. Na mocy art. 1 tego rozporządzenia wprowadzono nowe załączniki, które zastąpiły teksty znajdujące się wcześniej w załącznikach: I, IIa–IIg i IV. Ostatnią zmianę należy również wziąć pod uwagę w kontekście procedury ustawodawczej toczącej się w związku z wnioskiem o przekształcenie COM(2016)0616 final.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny    Dyrektor Generalny    Dyrektor Generalny

Wydziału Prawnego    Wydziału Prawnego

  • [1]   Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję wniosku w języku angielskim, będącą wersją oryginalną omawianego tekstu.

OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (31.5.2017)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona)
(COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marietje Schaake

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Nowe technologie mają ogromny wpływ na politykę zagraniczną. Musimy zagwarantować, że UE wykorzystuje możliwości i łagodzi zagrożenia w szeregu dziedzin, od bezpieczeństwa cybernetycznego po prawa człowieka, od handlu elektronicznego po rozwój. Przegląd rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania ma na celu dalsze umocnienie roli UE jako wiodącego i odpowiedzialnego podmiotu na scenie światowej poprzez zapobieganie rozprzestrzenianiu technologii, które szkodzą naszym strategicznym interesom lub prawom człowieka ludzi na całym świecie. 

Aktualizacja ta ma zasadnicze znaczenie w czasach szybkich zmian technologicznych i obecnie zachodzących zmian w globalnej równowadze geopolitycznej. Sprawozdawczyni zdecydowanie popiera podejście Komisji oparte na bezpieczeństwie ludzkim, co starała się wyjaśnić w odniesieniu do szeregu dziedzin, tak aby dodatkowo przyczynić się do uwzględnienia praw człowieka w polityce zagranicznej i handlowej UE oraz do zwiększenia spójności polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE z jej interesami gospodarczymi i handlowymi.

Ze względu na szybkie zmiany w dziedzinie technologii, jest to odpowiedni moment na dodanie przez UE niektórych technologii inwigilacji informatycznej do wykazu kontrolnego produktów podwójnego zastosowania, które mogą być wykorzystane do łamania praw człowieka lub naruszania interesów strategicznych UE. Z drugiej strony nie każda technologia wymaga kontroli, a wywóz technologii, które faktycznie mogą wpłynąć na poprawę ochrony praw człowieka, takich jak szyfrowanie, powinien być ułatwiany. Musimy również być pewni, że nie stwarzamy niepotrzebnych obciążeń dla eksporterów ani przeszkód dla uzasadnionych badań bezpieczeństwa internetu.

Ukierunkowana na bezpieczeństwo ludzkie kontrola końcowego przeznaczenia produktów niewymienionych w wykazie jest właściwym krokiem, aby zapewnić UE możliwość zatrzymywania nielegalnych transferów, ale należy w tym zakresie zapewnić większą jasność prawa. Produkty podwójnego zastosowania (w szczególności technologia inwigilacji informatycznej) są często używane do bezpośredniego naruszania praw człowieka lub do ułatwiania popełniania innych poważnych naruszeń tych praw. Ma to miejsce np. w sytuacji, gdy nielegalnie uzyskane informacje dotyczące obrońców praw człowieka lub dziennikarzy są następnie wykorzystywane do zatrzymywania ich lub poddania ich torturom. 

Potrzebujemy nieulegających dezaktualizacji ram, które mogą uwzględniać zmieniające się realia. Jeżeli państwa członkowskie zdecydują się na wprowadzenie ukierunkowanych kontroli końcowego przeznaczenia produktów, należy rozważyć zmianę w wykazach kontrolnych. Jeśli chodzi o autonomiczny wykaz UE zawierający technologię inwigilacji informatycznej, powinna istnieć możliwość aktywacji trybu pilnego, aby umożliwić szybkie reagowanie na zmiany w tym obszarze w państwach trzecich lub w odniesieniu do rozwoju nowych technologii wymagających kontroli.

Ze względu na coraz bardziej złożony charakter transakcji zagranicznych, ważne jest, by usprawnić wymianę informacji i zwiększyć przejrzystość. Państwa członkowskie powinny udostępnić wszystkie informacje dotyczące udzielania zezwoleń, aby zwiększyć rozliczalność i nadzór. System ten opierałby się na najlepszych praktykach, które już istnieją, jako że niektórzy już to stosują dobrowolnie. W celu stworzenia równych warunków konkurencji, kary za naruszenie przepisów powinny być jednolite w całej Unii.

Parlament Europejski od wielu lat nalegał na aktualizację rozporządzenia w sprawie produktów podwójnego zastosowania, ważne jest, aby procedura obecnie została zrealizowana tak szybko, jak to tylko możliwe.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Biorąc pod uwagę pojawienie się nowych kategorii produktów podwójnego zastosowania oraz w odpowiedzi na apele Parlamentu Europejskiego i wskazania, że niektóre technologie inwigilacji informatycznej wywożone z Unii są wykorzystywane przez osoby zamieszane w nadzorowanie lub popełnianie poważnych przypadków naruszania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w sytuacjach konfliktów zbrojnych lub represji wewnętrznych lub osoby za to odpowiedzialne, należy kontrolować wywóz tych technologii w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego oraz moralności publicznej. Należy zapewnić proporcjonalność tych środków. Nie powinny one w szczególności uniemożliwiać wywozu technologii informacyjno-komunikacyjnej używanej do celów zgodnych z prawem, w tym do egzekwowania prawa i badania bezpieczeństwa internetu. Komisja, w ścisłej konsultacji z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, opracuje wytyczne dla wspierania praktycznego stosowania tych kontroli.

(5)  Niektóre technologie inwigilacji informatycznej pojawiły się jako nowa kategoria produktów podwójnego zastosowania, których wykorzystywanie bezpośrednio kolidowało z prawami człowieka, w tym z prawem do prywatności, prawem do ochrony danych osobowych, wolnością słowa i wolnością zrzeszania się, poprzez monitorowane lub eksfiltrowanie danych bez otrzymania specjalnej, świadomej i jednoznacznej zgody właściciela lub administratora systemu lub też poprzez uczynienie tego systemu niesprawnym lub uszkodzenia go. W odpowiedzi na apele Parlamentu Europejskiego i na dowody, że niektóre technologie inwigilacji informatycznej są wykorzystywane przez osoby zamieszane w nadzorowanie lub popełnianie przypadków naruszania międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w krajach, w których stwierdzono poważne przypadki naruszenia praw człowieka, lub osoby za to odpowiedzialne, należy kontrolować wywóz tych technologii. Podobnie obecny poziom kontroli szyfrowania stoi w sprzeczności z faktem, że szyfrowanie jest podstawowym środkiem dającym możliwość obywatelom, przedsiębiorstwom i rządom możliwość ochrony ich danych przed przestępcami i innymi podmiotami działającymi w złych intencjach, zapewnienia dostępu do usług i bezpiecznej komunikacji, w tym dla obrońców praw człowieka. Należy zatem dodatkowo ułatwić wywóz szyfrowania.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W związku z tym należy również zmienić definicję produktów podwójnego zastosowania oraz wprowadzić definicję technologii inwigilacji informatycznej. Należy także wyjaśnić, że kryteria oceny kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania zawierają aspekty dotyczące ich ewentualnego nieprawidłowego wykorzystania do celów związanych z aktami terroryzmu lub naruszania praw człowieka.

(6)  W związku z tym należy również zmienić definicję produktów podwójnego zastosowania oraz wprowadzić definicję technologii inwigilacji informatycznej. Należy także wyjaśnić, że kryteria oceny kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania uwzględniają bezpośredni i pośredni wpływ technologii inwigilacji informatycznej na prawa człowieka, a także na zapobieganie aktom terroryzmu, jak wynika z podręcznika użytkownika Wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB1a.

 

_______________________

 

1aWspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Środki w zakresie kontroli wywozu technologii inwigilacji informatycznej nie powinny wykraczać poza to, co jest niezbędne i proporcjonalne. Nie powinny one w szczególności uniemożliwiać wywozu technologii informacyjno-komunikacyjnej używanej do celów zgodnych z prawem, w tym do egzekwowania prawa i badania bezpieczeństwa internetu. Komisja, w ścisłej konsultacji z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami, powinna opracować wytyczne dla wspierania praktycznego stosowania tych środków.

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna za względu na wewnętrzną logikę tekstu, jako że opiera się na poprawkach do motywu 5 i 6.

Poprawka     4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Należy uściślić i zharmonizować zakres „kontroli typu catch-all”, które mają zastosowanie do produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w wykazie w okolicznościach szczególnych, tak by objąć nim zwalczanie ryzyka terroryzmu i naruszania praw człowieka. Odpowiednia wymiana informacji i prowadzenie konsultacji dotyczących „kontroli typu catch-all” powinny zapewnić skuteczne i spójne stosowanie kontroli w całej Unii. Ukierunkowane kontrole typu catch-all powinny także mieć zastosowanie, pod pewnymi warunkami, do wywozu technologii inwigilacji informatycznej.

skreśla się

Poprawka     5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Należy wprowadzić dodatkowe generalne unijne zezwolenia na wywóz, by zmniejszyć obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw i organów, zapewniając jednocześnie odpowiedni poziom kontroli właściwych produktów wywożonych do właściwych miejsc przeznaczenia. Należy również wprowadzić zezwolenie globalne dla dużych projektów, by dostosować warunki udzielania zezwoleń do szczególnych potrzeb przedsiębiorstw.

(15)  Należy wprowadzić dodatkowe generalne unijne zezwolenia na wywóz, by zmniejszyć obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, i organów, zapewniając jednocześnie odpowiedni poziom kontroli właściwych produktów wywożonych do właściwych miejsc przeznaczenia. Należy również wprowadzić zezwolenie globalne dla dużych projektów, by dostosować warunki udzielania zezwoleń do szczególnych potrzeb przedsiębiorstw.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli wywozu w sekcji A załącznika I powinny być zgodne z zobowiązaniami i ustaleniami, jakie państwa członkowskie i Unia przyjęły jako członkowie odpowiednich międzynarodowych systemów nieproliferacyjnych i porozumień w sprawie kontroli wywozu, lub przez ratyfikowanie stosownych traktatów międzynarodowych. Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli wywozu w sekcji B załącznika I, takie jak technologia inwigilacji informatycznej, powinny być podejmowane przy uwzględnieniu zagrożeń, jakie wywóz takich produktów może wywoływać, jeśli chodzi o popełnianie poważnych przypadków naruszania praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego lub naruszenia podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich. Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli wywozu w sekcji B załącznika IV powinny być podejmowane przy uwzględnieniu interesów porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego państw członkowskich na mocy art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Decyzje o aktualizacji wspólnych wykazów produktów i miejsc przeznaczenia określonych w sekcjach od A do J załącznika II powinny być podejmowane przy uwzględnieniu kryteriów oceny określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(17)  Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli wywozu w sekcji A załącznika I powinny być zgodne z zobowiązaniami i ustaleniami, jakie państwa członkowskie i Unia przyjęły jako członkowie odpowiednich międzynarodowych systemów nieproliferacyjnych i porozumień w sprawie kontroli wywozu, lub przez ratyfikowanie stosownych traktatów międzynarodowych. Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli wywozu w sekcji B załącznika I, takie jak technologia inwigilacji informatycznej, powinny być podejmowane przy uwzględnieniu zagrożeń, jakie wywóz takich produktów może wywoływać, jeśli chodzi o ich stosowanie w celu naruszania międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego w krajach, w których stwierdzono poważne naruszenia praw człowieka lub naruszenia podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich. Decyzje o aktualizacji wspólnego wykazu produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli wywozu w sekcji B załącznika IV powinny być podejmowane przy uwzględnieniu interesów porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego państw członkowskich na mocy art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Decyzje o aktualizacji wspólnych wykazów produktów i miejsc przeznaczenia określonych w sekcjach od A do J załącznika II powinny być podejmowane przy uwzględnieniu kryteriów oceny określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka     7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  Ryzyko cyberkradzieży i ponownego wywozu do państw trzecich, o czym mowa we wspólnym stanowisku 2008/944/WPZiB, wymaga wzmocnienia przepisów w sprawie produktów podwójnego zastosowania.

Uzasadnienie

Poprawka niezbędna ze względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu, ponieważ motyw ten uzasadnia dodanie art. 14 ust. 1 lit. fa).

Poprawka     8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Na podstawie i w ramach art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do czasu osiągnięcia większego stopnia harmonizacji państwa członkowskie utrzymają prawo przeprowadzania kontroli transferów niektórych produktów podwójnego zastosowania w Unii w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Dla celów proporcjonalności kontrole transferu produktów podwójnego zastosowania w Unii należy poddać przeglądowi, by ograniczyć obciążenie dla przedsiębiorstw i organów. Ponadto wykaz produktów podlegających kontroli transferów wewnątrzunijnych w sekcji B załącznika IV powinien podlegać okresowemu przeglądowi w świetle zmian w dziedzinie technologii i handlu oraz pod kątem oceny wrażliwości transferów.

(21)  Na podstawie i w ramach art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do czasu osiągnięcia większego stopnia harmonizacji państwa członkowskie utrzymają prawo przeprowadzania kontroli transferów niektórych produktów podwójnego zastosowania w Unii w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Dla celów proporcjonalności kontrole transferu produktów podwójnego zastosowania w Unii należy poddać przeglądowi, by ograniczyć obciążenie dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, i organów. Ponadto wykaz produktów podlegających kontroli transferów wewnątrzunijnych w sekcji B załącznika IV powinien podlegać okresowemu przeglądowi w świetle zmian w dziedzinie technologii i handlu oraz pod kątem oceny wrażliwości transferów.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a)  Z uwagi na znaczenie rozliczalności i kontroli publicznej działań związanych z kontrolą wywozu, państwa członkowskie powinny publikować wszystkie istotne dane dotyczące udzielania zezwoleń.

Uzasadnienie

Poprawka niezbędna ze względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu, ponieważ ten nowy motyw uzasadnia zmiany dokonane w art. 20 ust. 2 lit. a).

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Podstawowymi elementami skutecznego systemu kontroli wywozu są docieranie z informacjami do sektora prywatnego i przejrzystość. Należy zatem uwzględnić dalsze opracowywanie wskazówek wspierających stosowanie niniejszego rozporządzenia oraz opublikowanie rocznego sprawozdania na temat wykonywania kontroli, zgodnie z obecną praktyką.

(25)  Podstawowymi elementami skutecznego systemu kontroli wywozu są docieranie z informacjami do sektora prywatnego i przejrzystość. Należy zatem uwzględnić dalsze opracowywanie wskazówek wspierających stosowanie niniejszego rozporządzenia oraz opublikowanie rocznego sprawozdania na temat wykonywania kontroli, zgodnie z obecną praktyką. Z uwagi na znaczenie wskazówek przy interpretacji niektórych elementów tego rozporządzenia, powinny one stać się publicznie dostępne w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka     11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Kontrola wywozu ma wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe i handel z państwami trzecimi; należy zatem rozwijać dialog i współpracę z państwami trzecimi w celu wspierania równych warunków konkurencji na świecie i zwiększenia bezpieczeństwa międzynarodowego.

(29)  Kontrola wywozu ma wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe i handel z państwami trzecimi; należy zatem rozwijać dialog i współpracę z państwami trzecimi w celu wspierania równych warunków konkurencji na świecie i zwiększenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Jako że państwa członkowskie stanowią większość sygnatariuszy porozumienia z Wassenaar w sprawie kontroli eksportu broni konwencjonalnej oraz towarów i technologii podwójnego zastosowania, wyznaczenie wysokich standardów na szczeblu UE może mieć również pozytywny pośredni wpływ na standardy globalne.

Poprawka     12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  „produkty podwójnego zastosowania” oznaczają produkty, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych, oraz obejmują:

1.  „produkty podwójnego zastosowania” oznaczają produkty, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych, oraz obejmują produkty, które mogą być wykorzystane do projektowania, rozwijania, produkcji lub stosowania broni jądrowej, chemicznej i biologicznej oraz środków jej przenoszenia, w tym wszystkie towary, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego;

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna, gdyż jest ona nierozerwalnie związana z poprawką skreślającą art. 2 ust. 1 lit. a).

Poprawka     13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  produkty, które mogą być wykorzystane do projektowania, rozwijania, produkcji lub stosowania broni jądrowej, chemicznej i biologicznej oraz środków jej przenoszenia, w tym wszystkie towary, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego;

skreśla się

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  „technologia inwigilacji informatycznej” oznacza produkty (sprzęt, oprogramowanie i technologie inne niż produkty podwójnego zastosowania), które mogą być wykorzystywane do popełniania poważnych i systematycznych naruszań praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności prawa do prywatności, wolności słowa i wolności zrzeszania się, lub też mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego lub podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich oraz które są specjalnie zaprojektowane do umożliwienia niezauważonego wejścia do systemu informacyjno-telekomunikacyjnego w celu monitorowania, eksfiltrowania, gromadzenia i analizowania danych lub uczynienia tego systemu niesprawnym lub uszkodzenia go bez otrzymania specjalnej, świadomej i jednoznacznej zgody właściciela lub administratora systemów. Obejmuje ona produkty związane z następującymi technologiami i urządzeniami:

 

a)   urządzenia przechwytujące telekomunikację mobilną;

 

b)   złośliwe oprogramowanie;

 

c)   centra monitoringu;

 

d)   systemy legalnego przechwytywania i retencji danych;

 

Technologia inwigilacji informatycznej nie obejmuje produktów specjalnie zaprojektowanych w którymkolwiek z poniższych celów:

 

a)   fakturowanie;

 

b)   funkcje gromadzenia danych w ramach elementów sieci (np. Exchange lub rejestr abonentów macierzystych HLR);

 

c)   sieciowa jakość usługi (QoS);

 

d)   satysfakcja użytkowników (postrzegalna jakość usług (QoE));

 

e)   zapory sieciowe służące ochronie sieci;

 

f)    budowanie, funkcjonowanie, konserwacja lub ochrona:

 

  publicznej infrastruktury energetycznej, gazowej lub wodnej;

 

  inteligentnego zarządzania cywilnym transportem kolejowym, drogowym, lotniczym i wodnym;

 

  instalacji przemysłowych i e-zdrowia;

 

  produkcji przemysłowej;

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna, gdyż jest ona nierozerwalnie związana z poprawką skreślającą art. 2 ust. 1 lit. a).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  „użytkownik końcowy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub podmiot, który jest ostatecznym odbiorcą i użytkownikiem wywożonych produktów podwójnego zastosowania;

Uzasadnienie

Ta poprawka jest uzasadniona wewnętrzną logiką tekstu, ponieważ określenie użytkownika końcowego jako faktycznego odbiorcy końcowego i użytkownika produktu jest konieczne do zapewnienia, że informacje dostarczane przez eksporterów użytkownikom końcowym są konkretne i szczegółowe i pozwalają organom na właściwą ocenę, czy należy udzielić zezwolenia na wywóz.

Poprawka     16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

23a.  „należyta staranność” oznacza proces, w ramach którego przedsiębiorstwa mogą określić, jak mogą zająć się faktycznym i potencjalnie negatywnym wpływem na prawa człowieka jako integralną częścią procesu podejmowania decyzji biznesowych i systemów zarządzania ryzykiem, zgodnie z wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka, jak zapobiegać takiemu wpływowi, łagodzić go i rozliczać się z podejmowanych działań.

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna z uwagi na wewnętrzną logikę tekstu, ponieważ zawiera jasną definicję pojęcia wprowadzonego we wniosku Komisji do art. 4 ust. 2.

Poprawka     17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Wywóz technologii inwigilacji informatycznej wymienionej w sekcji B załącznika I wymaga zezwolenia.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna, gdyż jest ona nierozerwalnie związana z poprawkami do art. 2 ust. 1, które tworzą odrębną kategorię „technologii inwigilacji informatycznej”.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  do wykorzystania przez osoby zamieszane w nadzorowanie lub popełnianie poważnych przypadków naruszania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w sytuacjach konfliktów zbrojnych lub represji wewnętrznych lub osoby za to odpowiedzialne w kraju końcowego przeznaczenia, stwierdzonych przez odpowiednie publiczne instytucje międzynarodowe lub właściwe organy europejskie lub krajowe, i istnieją dowody na wykorzystywanie tych lub podobnych produktów do nadzorowania lub realizacji takich poważnych naruszeń przez proponowanego użytkownika końcowego;

d)  do wykorzystania przez osoby zamieszane w nadzorowanie lub popełnianie przypadków naruszania międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w krajach, w których poważne naruszenia praw człowieka zostały stwierdzone przez właściwe organy ONZ, Rady Europy lub właściwe organy unijne lub krajowe, i istnieją dowody na wykorzystywanie tych lub podobnych produktów do nadzorowania lub realizacji takich naruszeń przez proponowanego użytkownika końcowego;

Uzasadnienie

Poprawka konieczna ze względu na fakt, że łamanie praw człowieka popełnione przy użyciu produktów podwójnego zastosowania często nie zostaje uznane za poważne naruszenie praw człowieka. Naruszenia praw człowieka za pomocą narzędzi inwigilacji informatycznej (naruszenie prawa do prywatności, wolności słowa, itp.) są często popełniane w ramach przygotowań do innych naruszeń, które mogą zostać zakwalifikowane jako poważne, takie jak tortury, wymuszone zaginięcia, itp. Konieczne jest również wyjaśnienie, które organy międzynarodowe powinny przedstawić ocenę, w celu większej pewności prawnej.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  do wykorzystania w związku z aktami terrorystycznymi.

e)  do wykorzystania przez osoby, grupy i podmioty uczestniczące w aktach terrorystycznych i objęte środkami ograniczającymi określonymi we wspólnym stanowisku 2001/931/CFSP.

Uzasadnienie

Należy zapewnić większą pewność prawa i jasność.

Poprawka     20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli eksporter , uwzględniając spoczywający na nim obowiązek zachowania należytej staranności, jest świadomy tego, że produkty podwójnego zastosowania niewymienione w załączniku I, które proponuje na wywóz, przeznaczone w całości lub w części do jakichkolwiek zastosowań określonych w ust. 1, musi on powiadomić właściwy organ , który podejmie decyzję, czy wskazane jest wymaganie zezwolenia dla danego wywozu.

2.  Jeżeli eksporter , uwzględniając spoczywający na nim obowiązek zachowania należytej staranności, jest świadomy tego, że produkty podwójnego zastosowania niewymienione w załączniku I, które proponuje na wywóz, mogą być przeznaczone w całości lub w części do jakichkolwiek zastosowań określonych w ust. 1, musi on powiadomić właściwy organ , który podejmie decyzję, czy wskazane jest wymaganie zezwolenia dla danego wywozu.

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna z uwagi na wewnętrzną logikę tekstu, ponieważ jest związana z poprawkami do art. 4 ust. 1.

Poprawka     21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zezwoleń na wywóz produktów niewymienionych w wykazie udziela się na konkretne produkty i konkretnym użytkownikom końcowym. Zezwolenia są udzielane przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym eksporter ma miejsce pobytu lub siedzibę, lub – w przypadku gdy eksporter jest osobą mającą miejsce pobytu lub siedzibę poza Unią – przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się dany produkt. Zezwolenia są ważne na terytorium całej Unii. Zezwolenia są ważne przez okres jednego roku i mogą zostać przez właściwy organ przedłużone.

3.  Zezwoleń na wywóz produktów niewymienionych w wykazie udziela się na konkretne produkty i konkretnym użytkownikom końcowym. Zezwolenia są udzielane przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym eksporter ma miejsce pobytu lub siedzibę, lub – w przypadku gdy eksporter jest osobą mającą miejsce pobytu lub siedzibę poza Unią – przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się dany produkt. Zezwolenia są ważne na terytorium całej Unii. Zezwolenia są ważne przez okres dwóch lat i mogą zostać przez właściwy organ przedłużone.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli nie otrzymano zastrzeżeń, uznaje się, że państwa członkowskie, u których zasięgano opinii, nie mają zastrzeżeń, i państwa te nakładają wymogi uzyskiwania zezwoleń w odniesieniu do wszystkich „zasadniczo podobnych transakcji”. Informują one swoje administracje celne i inne właściwe organy krajowe o wymogach uzyskiwania zezwoleń.

Jeżeli nie otrzymano zastrzeżeń, uznaje się, że państwa członkowskie, u których zasięgano opinii, nie mają zastrzeżeń, i państwa te nakładają wymogi uzyskiwania zezwoleń w odniesieniu do wszystkich „zasadniczo podobnych transakcji”. Informują one swoje administracje celne i inne właściwe organy krajowe o wymogach uzyskiwania zezwoleń. Ponadto w przypadku braku zastrzeżeń Komisja ocenia potrzebę przyjęcia aktów delegowanych zmieniających wykazy produktów podwójnego zastosowania określonych w załączniku I i sekcji B załącznika IV poprzez dodanie pozycji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, do tych wykazów zgodnie z procedurami przewidzianymi w art. 16.

Uzasadnienie

Jeśli wszystkie państwa członkowskie są zgodne co do tego, że dany produkt wymaga zezwolenia, logiczne jest, że powinno się rozważyć dodanie go do wykazu kontrolnego w celu stałej kontroli.

Poprawka     23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Indywidualne zezwolenia na wywóz i globalne zezwolenia na wywóz są ważne przez okres jednego roku i mogą zostać przez właściwy organ przedłużone. Globalne zezwolenia na wywóz dla dużych projektów są ważne przez okres ustalany przez właściwy organ.

3.  Indywidualne zezwolenia na wywóz i globalne zezwolenia na wywóz są ważne przez okres dwóch lat i mogą zostać przez właściwy organ przedłużone. Globalne zezwolenia na wywóz dla dużych projektów są ważne przez okres ustalany przez właściwy organ.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Eksporterzy dostarczają właściwemu organowi wszystkich odnośnych informacji wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie indywidualnych i globalnych zezwoleń na wywóz, aby zapewnić pełne informacje, w szczególności dotyczące użytkownika końcowego, kraju przeznaczenia i końcowych zastosowań wywożonego produktu.

Eksporterzy dostarczają właściwemu organowi wszystkich odnośnych informacji wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie indywidualnych i globalnych zezwoleń na wywóz, aby zapewnić pełne informacje, w szczególności dotyczące użytkownika końcowego, kraju przeznaczenia i końcowych zastosowań wywożonego produktu. W przypadku użytkowników końcowych rządowych, dostarczone informacje wyraźnie określają podmiot, departament, agencję lub jednostkę, która będzie ostatecznym użytkownikiem końcowym wywożonego produktu.

Uzasadnienie

Należy zapewnić, że jest jasno określone, kto lub jaki podmiot jest użytkownikiem końcowym produktu, na możliwie najwyższym poziomie szczegółowości.

Poprawka     25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  poszanowanie praw człowieka w państwie końcowego przeznaczenia, jak również poszanowanie przez to państwo międzynarodowego prawa humanitarnego;

b)  poszanowanie prawa dotyczącego praw człowieka w państwie końcowego przeznaczenia, jak również poszanowanie przez to państwo międzynarodowego prawa humanitarnego;

Poprawka     26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  wzmocnienie kontroli zgodnie z kryteriami ustanowionymi we wspólnym stanowisku 2008/944/WPZiB, odniesieniu do wywozu do przedsiębiorstw, osób lub państw, w których brakuje niezbędnych elementów bezpieczeństwa pozwalających uniknąć hakerstwa lub cyberkradzieży lub im zapobiegać, a także w odniesieniu do państw, które mogłyby potencjalnie działać jako pośrednicy dla państw znajdujących się na liście państw objętych embargiem lub zakazem wywozu lub też mogących stanowić zagrożenie dla praw człowieka;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna, ponieważ stanowi logiczne rozszerzenie wykazu zawartego w art. 14 ust. 1, który został już znacznie zmieniony we wniosku Komisji.

Poprawka     27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb)  zachowanie się państwa kupującego wobec społeczności międzynarodowej, a w szczególności: jego nastawienie do terroryzmu, charakter jego sojuszy i poszanowanie przez niego prawa międzynarodowego;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna, ponieważ stanowi logiczne rozszerzenie wykazu zawartego w art. 14 ust. 1, który został już znacznie zmieniony we wniosku Komisji.

Poprawka     28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera f c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fc)  zgodność wywożonych produktów podwójnego zastosowania lub sprzętu z technicznymi i ekonomicznymi możliwościami państwa-odbiorcy, uwzględniając fakt, że pożądane jest, by państwa zaspokajały swoje uzasadnione potrzeby bezpieczeństwa i obronności przy jak najmniejszym przeznaczeniu zasobów ludzkich i gospodarczych na rzecz uzbrojenia;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna, ponieważ stanowi logiczne rozszerzenie wykazu zawartego w art. 14 ust. 1, który został już znacznie zmieniony we wniosku Komisji.

Poprawka     29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie nie powinny przyznawać lub powinny odwołać indywidualne lub globalne zezwolenia na wywóz lub zezwolenia na usługi pośrednictwa lub pomoc techniczną na podstawie niniejszego rozporządzenia, jeżeli:

 

a)   istnieje poważne ryzyko, że produkty mogłyby być wykorzystane do naruszenia praw człowieka;

 

b)   ramy prawne lub uzgodnienia techniczne w państwie przeznaczenia nie zapewniają odpowiednich zabezpieczeń przed poważnymi nadużyciami w dziedzinie praw człowieka.

Uzasadnienie

W przypadku udokumentowanych poważnych naruszeń prawa dotyczącego międzynarodowych praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego odmowa udzielenia zezwolenia na wywóz lub jego cofnięcie musi mieć charakter obowiązkowy. W żadnych okolicznościach Unia Europejska nie może przyczyniać się do naruszania praw człowieka. Zasadne jest przyjęcie tej samej logiki obowiązku przy wydawaniu odmowy, która już jest stosowana w kontekście kontroli wywozowych dotyczących broni konwencjonalnej, gdzie państwo członkowskie odmawia wydania zezwolenia w przypadku nieścisłości z kryterium jeden, dwa i trzy lub cztery wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dla stosowania tych kryteriów Komisja i Rada udostępniają wytyczne lub zalecenia w celu zapewnienia wspólnych ocen ryzyka przez właściwe organy państw członkowskich.

2.  Dla stosowania tych kryteriów Komisja i Rada udostępniają wytyczne lub zalecenia w celu zapewnienia wspólnych ocen ryzyka przez właściwe organy państw członkowskich w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna ponieważ wytyczne są podstawowym narzędziem do interpretacji dla zainteresowanych stron.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wykaz produktów podwójnego zastosowania określony w sekcji B załącznika I może być zmieniany, jeżeli jest to konieczne z uwagi na ryzyka, jakie wywóz takich produktów może wywoływać, jeśli chodzi o popełnianie poważnych przypadków naruszania praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego lub naruszenia podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich;

b)  wykaz produktów podwójnego zastosowania określony w sekcji B załącznika I może być zmieniany, jeżeli jest to konieczne z uwagi na ryzyka, jakie wywóz takich produktów może wywoływać, jeśli chodzi o popełnianie poważnych przypadków naruszania praw człowieka lub międzynarodowego prawa humanitarnego lub naruszenia podstawowych interesów bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich; W przypadkach, gdy szczególnie pilny charakter sprawy wymaga usunięcia lub dodania określonych produktów w sekcji B załącznika I, do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego punktu stosuje się procedurę przewidzianą w art. 17.

Uzasadnienie

Poprawka konieczna ze względu na szybkie zmiany w technologii i potencjał, jaki niosą ze sobą nowe niebezpieczne technologie, które należy bezzwłocznie dodać do wykazu kontrolnego.

Poprawka     32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  Komisja może usunąć produkty z wykazu, zwłaszcza jeżeli w szybko zmieniającym się otoczeniu technologicznym produkty stają się w międzyczasie produktami mniej powiązanymi lub produktami masowymi, łatwo dostępnymi lub łatwo modyfikowalnymi z technicznego punktu widzenia.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna, gdyż jest ona nierozerwalnie związana z art. 16 ust. 2 lit. b).

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  informacje dotyczące stosowania kontroli, w tym danych dotyczących zezwoleń (liczba, wartość i rodzaj zezwoleń i powiązanych miejsc przeznaczenia, liczba użytkowników zezwoleń generalnych i globalnych, liczba podmiotów posiadających ICP, czas rozpatrywania wniosków, wielkość i wartość handlu obejmującego transfery wewnątrzunijne itd.) oraz danych dotyczących wywozów produktów podwójnego zastosowania dokonywanych w innych państwach członkowskich, jeżeli są one dostępne;

a)  wszystkie informacje dotyczące stosowania kontroli, w tym danych dotyczących zezwoleń (liczba, wartość i rodzaj zezwoleń i powiązanych miejsc przeznaczenia, liczba użytkowników zezwoleń generalnych i globalnych, liczba podmiotów posiadających ICP, czas rozpatrywania wniosków, wielkość i wartość handlu obejmującego transfery wewnątrzunijne itd.) oraz danych dotyczących wywozów produktów podwójnego zastosowania dokonywanych w innych państwach członkowskich, jeżeli są one dostępne;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  informacje dotyczące egzekwowania kontroli, w tym szczegółowe informacje dotyczące eksporterów, których pozbawiono prawa do korzystania z krajowych lub unijnych generalnych zezwoleń na wywóz 1, informacje o naruszeniach, zajęciach i zastosowaniu innych kar ;

b)  wszystkie informacje dotyczące egzekwowania kontroli, w tym szczegółowe informacje dotyczące eksporterów, których pozbawiono prawa do korzystania z krajowych lub unijnych generalnych zezwoleń na wywóz 1, wszelkie informacje o naruszeniach, zajęciach i zastosowaniu innych kar;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  dane dotyczące wrażliwych użytkowników końcowych i podmiotów uczestniczących w budzących podejrzenia transakcjach oraz odbytych tras, jeśli dostępne.

c)  wszystkie dane dotyczące wrażliwych użytkowników końcowych i podmiotów uczestniczących w budzących podejrzenia transakcjach oraz odbytych tras, jeśli dostępne.

Uzasadnienie

Poprawka konieczna za względu na wewnętrzną logikę tekstu. Odpowiada ona poprawkom do art. 20 ust. 2 lit. a) i b).

Poprawka     36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja i Rada udostępniają również, w stosownych przypadkach, wytyczne lub opracowują zalecenia w sprawie najlepszych praktyk w kwestiach, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu , aby zapewnić efektywność unijnego systemu kontroli wywozu i spójności jego wdrażania . Również właściwe organy państw członkowskich służą, w stosownych przypadkach, uzupełniającymi wytycznymi eksporterom, pośrednikom i podmiotom prowadzącym tranzyt mającym miejsce pobytu lub siedzibę w danym państwie członkowskim.

1.  Komisja i Rada udostępniają również, w stosownych przypadkach, wytyczne lub opracowują zalecenia w sprawie najlepszych praktyk w kwestiach, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu , aby zapewnić efektywność unijnego systemu kontroli wywozu i spójności jego wdrażania . Również właściwe organy państw członkowskich służą, w stosownych przypadkach, uzupełniającymi wytycznymi eksporterom, zwłaszcza MŚP, pośrednikom i podmiotom prowadzącym tranzyt mającym miejsce pobytu lub siedzibę w danym państwie członkowskim.

Poprawka     37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja i właściwe organy państw członkowskich utrzymują, w stosownych przypadkach, regularną i wzajemną wymianę informacji z państwami trzecimi.

1.  Komisja i właściwe organy państw członkowskich utrzymują, w stosownych przypadkach, regularną i wzajemną wymianę informacji z państwami trzecimi, również w kontekście dialogu na temat produktów podwójnego zastosowania przewidzianego w unijnych umowach o partnerstwie i współpracy oraz w umowach o partnerstwie strategicznym.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie unijnego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

6.10.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

6.10.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Marietje Schaake

23.1.2017

Data przyjęcia

30.5.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

49

10

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

10

-

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ustanowienie unijnego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)

Data przedstawienia w PE

28.9.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

6.10.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

6.10.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Klaus Buchner

12.10.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.2.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Data przyjęcia

23.11.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Merja Kyllönen, Marco Zullo

Data złożenia

8.12.2017

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

34

+

ALDE

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch

ECR

Bolesław G. Piecha, Emma McClarkin, Jan Zahradil, Joachim Starbatty

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Merja Kyllönen

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Alessia Maria Mosca, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Maria Arena, Nicola Danti

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Klaus Buchner

1

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

2

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się