RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (reformare)

19.12.2017 - (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)) - ***I

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Klaus Buchner
(Reformare - articolul 104 din Regulamentul de procedură)


PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (reformare)

(COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0616),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0393/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative[1],

–  având în vedere scrisoarea din 27 martie 2017 a Comisiei pentru afaceri juridice adresată Comisiei pentru comerț internațional în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0390/2017),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  invită Comisia să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Prin urmare, este necesar un sistem comun și eficient de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare pentru a asigura respectarea angajamentelor și responsabilităților statelor membre și ale Uniunii pe plan internațional, în special în ceea ce privește neproliferarea.

(3)  Prin urmare, este necesar un sistem comun și eficient de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare pentru a asigura respectarea angajamentelor și responsabilităților statelor membre și ale Uniunii pe plan internațional, în special în ceea ce privește neproliferarea și drepturile omului.

Justificare

Introducerea acestei completări este necesară și coerentă cu introducerea articolului 4 alineatul (1) litera (d).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Având în vedere apariția unor noi categorii de produse cu dublă utilizare, precum și în urma unor solicitări ale Parlamentului European și a unor indicații că anumite tehnologii de supraveghere cibernetică exportate din Uniune au fost folosite în mod abuziv de persoane complice sau responsabile de orchestrarea ori de comiterea unor încălcări grave a drepturilor omului sau a dreptului internațional umanitar în situații de conflict armat sau de represiune internă, este oportun să se controleze exportul acestor tehnologii, în vederea protejării securității publice, precum și a moralității publice. Aceste măsuri nu ar trebui să depășească ceea ce este proporțional. În special, ele nu ar trebui să împiedice exportul de tehnologii ale informației și comunicațiilor utilizate în scopuri legitime, inclusiv pentru aplicarea legii și cercetarea în domeniul securității internetului. Comisia, în strânsă consultare cu statele membre și cu părțile interesate, va elabora îndrumări pentru a sprijini aplicațiile practice ale acestor controale.

(5)  Anumite produse de supraveghere cibernetică au apărut ca o nouă categorie de produse cu dublă utilizare, care sunt utilizate pentru a interfera direct cu drepturile omului, inclusiv dreptul la viață privată, dreptul la protecția datelor, libertatea de exprimare și libertatea de întrunire și de asociere, prin monitorizarea sau sustragerea unor date fără să se obțină de la proprietarul datelor o autorizație specifică, în cunoștință de cauză și lipsită de ambiguitate și/sau prin incapacitarea sau defectarea sistemului vizat. În urma unor solicitări ale Parlamentului European și a unor dovezi că anumite elemente de supraveghere cibernetică au fost folosite în mod abuziv de persoane complice sau responsabile de orchestrarea ori de comiterea unor încălcări ale legislației internaționale privind drepturile omului sau ale dreptului internațional umanitar în țările în care au fost identificate astfel de abateri, este oportun să se controleze exportul acestor elemente. Controalele trebuie să se bazeze pe criterii clar definite. Aceste măsuri nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar și proporțional. Acestea nu ar trebui, în special, să împiedice exportul de tehnologii ale informației și comunicațiilor utilizate în scopuri legitime, inclusiv în domeniul aplicării legii și al cercetării în domeniul rețelelor și al securității internetului pentru efectuarea testelor autorizate sau pentru protecția sistemelor de securitate a informațiilor. Comisia, în strânsă consultare cu statele membre și cu părțile interesate, ar trebui să ofere orientări pentru a sprijini aplicațiile practice ale acestor controale după intrarea în vigoare a prezentului regulament. Încălcările grave ale drepturilor omului se referă la situațiile descrise la capitolul 2 Secțiunea 2 punctul 2.6 din Ghidul de utilizare al Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului1a, aprobat de Consiliul Afaceri Externe la 20 iulie 2015.

 

_______________________

 

1a Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar, JO L 335, 13.12.2008, p. 99.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Drept urmare, este de asemenea oportun să se revizuiască definiția produselor cu dublă utilizare și să se introducă o definiție a tehnologiilor de supraveghere cibernetică. Ar trebui să se clarifice deopotrivă faptul că criteriile de evaluare pentru controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare includ considerații privind posibila utilizare abuzivă a acestora în legătură cu acte de terorism sau cu încălcări ale drepturilor omului.

(6)  Drept urmare, este de asemenea oportun să se introducă o definiție a produselor de supraveghere cibernetică. Ar trebui să se clarifice deopotrivă faptul că criteriile de evaluare pentru controlul exporturilor de produse de supraveghere cibernetică iau în considerare impactul direct și indirect al acestora asupra drepturilor omului, după cum se arată în Ghidul de utilizare a Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului1a. Ar trebui creat un grup tehnic de lucru pentru stabilirea criteriilor de evaluare, în colaborare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și cu Grupul de lucru pentru drepturile omului (COHOM) din cadrul Consiliului. În plus, în cadrul acestui grup tehnic de lucru, ar trebui creat un grup independent de experți. Criteriile de evaluare ar trebui să fie publice și ușor accesibile.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Pentru a defini tehnologiile de supraveghere cibernetică, produsele care intră sub incidența prezentului regulament ar trebui să includă echipamentele de interceptare a telecomunicațiilor, software-ele de intruziune, centrele de monitorizare, sistemele legale de interceptare și sistemele de reținere a datelor conectate cu astfel de sisteme de interceptare, dispozitivele de decodificare criptării, recuperarea hard-disk-urilor, eludarea parolelor și a analiza datelor biometrice, precum și sistemele de supraveghere a rețelelor IP.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b)  În ceea ce privește criteriile de evaluare în privința drepturilor omului, ar trebui să se facă referire la Declarația universală a drepturilor omului, la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, la Rezoluția Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 23 martie 2017 privind dreptul la viață privată și la Principiile directoare privind afacerile și drepturile omului: implementarea cadrului Organizației Națiunilor Unite „Protecție, respect și remediere”, la raportul din 24 martie 2017 al Raportorului special pentru dreptul la viață privată, la raportul din 21 februarie 2017 al Raportorului special pentru promovarea și protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale în lupta împotriva terorismului, precum și la Hotărârea din 4 decembrie 2015 a Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Zaharov/ Rusia;

Justificare

Acest considerent nou este legat indisolubil de considerentele 5 și 6. Pentru o mai bună orientare, ar trebui menționate instrumentele internaționale relevante în domeniul drepturilor omului, precum și deciziile care pun un accent special pe dreptul la viață privată în era digitală.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1a (Regulamentul general privind protecția datelor) obligă controlorii protecției datelor și operatorii să aplice măsuri tehnice pentru a asigura un nivel de securitate adecvat în raport cu riscul de prelucrare, inclusiv prin criptarea datelor cu caracter personal. Întrucât respectivul regulament prevede că se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, indiferent dacă prelucrarea are loc în interiorul Uniunii sau nu, există un stimulent puternic pentru Uniune de a elimina elementele de criptografie din lista de control, pentru a facilita punerea în aplicare a Regulamentul general privind protecția datelor, precum și pentru a crește competitivitatea întreprinderilor europene în acest context. În plus, nivelul actual de control al criptării intră în contradicție cu faptul că criptarea reprezintă un mijloc esențial pentru a asigura posibilitatea cetățenilor, întreprinderilor și guvernelor de a-și proteja datele împotriva infractorilor și a altor răuvoitori, pentru a garanta accesul la servicii esențiale pentru funcționarea pieței unice digitale și pentru a permite comunicații securizate, necesare pentru a proteja dreptul la viața privată, dreptul la protecția datelor și libertatea de exprimare, în special pentru apărătorii drepturilor omului.

 

_______________________

 

1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Sfera de aplicare a „controalelor exhaustive”, care se aplică în anumite circumstanțe produselor cu dublă utilizare ce nu sunt incluse în listă, ar trebui clarificată și armonizată și ar trebui să abordeze riscul de terorism și de încălcare a drepturilor omului. Aplicarea eficace și consecventă a controalelor în întreaga Uniune ar trebui asigurată prin schimburi de informații și prin consultări corespunzătoare cu privire la „controalele exhaustive”. Controalele exhaustive specifice ar trebui să se aplice de asemenea, în anumite condiții, exporturilor de tehnologii de supraveghere cibernetică.

(9)  Sfera de aplicare a „controalelor exhaustive”, care se aplică în anumite circumstanțe produselor de securitate cibernetică, ar trebui clarificată și armonizată. Aplicarea eficace și consecventă a controalelor în întreaga Uniune ar trebui asigurată prin schimburi de informații și prin consultări corespunzătoare cu privire la „controalele exhaustive”. Schimbul de informații ar trebui să includă și susținerea dezvoltării unei platforme publice și colectarea de informații de la sectorul privat, instituțiile publice și organizațiile societății civile.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Ar trebui revizuită definiția intermediarului, pentru a se evita eludarea controalelor privind furnizarea de servicii de intermediere de către persoane care intră în jurisdicția Uniunii. Controalele privind furnizarea de servicii de intermediere ar trebui armonizate, pentru a se asigura aplicarea lor eficace și consecventă în întreaga Uniune, și ar trebui de asemenea să se aplice în vederea prevenirii actelor de terorism și a încălcării drepturilor omului.

(10)  Ar trebui revizuită definiția intermediarului, pentru a se evita eludarea controalelor privind furnizarea de servicii de intermediere de către persoane care intră în jurisdicția Uniunii. Controalele privind furnizarea de servicii de intermediere ar trebui armonizate, pentru a se asigura aplicarea lor eficace și consecventă în întreaga Uniune, și ar trebui de asemenea să se aplice în vederea prevenirii încălcării drepturilor omului.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, s-a clarificat faptul că furnizarea de servicii de asistență tehnică ce implică circulație transfrontalieră intră în sfera de competență a Uniunii. Prin urmare, este oportun să se clarifice controalele aplicabile serviciilor de asistență tehnică și să se introducă o definiție a acestor servicii. Din motive de eficacitate și de consecvență, controalele privind furnizarea de servicii de asistență tehnică ar trebui armonizate și ar trebui să se aplice și în vederea prevenirii actelor de terorism și a încălcării drepturilor omului.

(11)  Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, s-a clarificat faptul că furnizarea de servicii de asistență tehnică ce implică circulație transfrontalieră intră în sfera de competență a Uniunii. Prin urmare, este oportun să se clarifice controalele aplicabile serviciilor de asistență tehnică și să se introducă o definiție a acestor servicii. Din motive de eficacitate și de consecvență, controalele dinaintea furnizării de servicii de asistență tehnică ar trebui armonizate și ar trebui să se aplice și în vederea prevenirii încălcării drepturilor omului.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Regulamentul (CE) nr. 428/2009 prevede posibilitatea ca autoritățile statelor membre să interzică, de la caz la caz, tranzitul produselor cu dublă utilizare neunionale , în cazul în care au motive întemeiate de a suspecta, din informațiile pe care le dețin sau din alte surse, că aceste produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, proliferării armelor de distrugere în masă sau vectorilor purtători de asemenea arme. Din motive de eficacitate și de consecvență, controalele privind tranzitul ar trebui armonizate și aplicate, de asemenea, în vederea prevenirii actelor de terorism și a încălcării drepturilor omului.

(12)  Regulamentul (CE) nr. 428/2009 prevede posibilitatea ca autoritățile statelor membre să interzică, de la caz la caz, tranzitul produselor cu dublă utilizare neunionale , în cazul în care au motive întemeiate de a suspecta, din informațiile pe care le dețin sau din alte surse, că aceste produse sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, proliferării armelor de distrugere în masă sau vectorilor purtători de asemenea arme. Din motive de eficacitate și de consecvență, controalele privind tranzitul ar trebui armonizate și aplicate, de asemenea, în vederea prevenirii încălcării drepturilor omului.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Deși responsabilitatea de a decide asupra autorizațiilor individuale, globale și naționale de export revine autorităților naționale, pentru ca regimul UE de control al exporturilor să fie eficace, operatorii economici care intenționează să exporte produse ce intră sub incidența prezentului regulament au o obligație de diligență, conform, printre altele, Orientărilor OCDE pentru întreprinderile multinaționale, Orientărilor OCDE privind diligența necesară pentru o conduită responsabilă în afaceri, precum și Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Ar trebui introdusă o cerință standard de conformitate, sub forma unor „programe interne de asigurare a conformității”, care să contribuie la realizarea unor condiții de concurență echitabile între exportatori și la îmbunătățirea aplicării eficace a controalelor. Din motive de proporționalitate, această cerință ar trebui să se aplice modalităților specifice de control sub forma autorizațiilor globale și a anumitor autorizații generale de export.

(14)  Ar trebui introdusă o cerință, o definiție și o descriere standard de conformitate, sub forma unor „programe interne de asigurare a conformității”, precum și posibilitatea de a fi certificat pentru a obține stimulente în procesul de autorizare de către autoritățile naționale competente, care să contribuie la realizarea unor condiții de concurență echitabile între exportatori și la îmbunătățirea aplicării eficace a controalelor. Din motive de proporționalitate, această cerință ar trebui să se aplice modalităților specifice de control sub forma autorizațiilor globale și a anumitor autorizații generale de export.

Justificare

Întreprinderile au nevoie de claritate juridică și cu privire la această obligație de a avea un program intern de asigurare a conformității. În cazul în care întreprinderile și-au certificat programul intern de asigurare a conformității, acestea ar trebui să beneficieze de stimulente în procesul de autorizare din partea autorităților naționale competente (de exemplu, termene mai scurte).

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Ar trebui introduse autorizații generale de export ale Uniunii suplimentare, pentru a se reduce sarcina administrativă a companiilor și a autorităților, asigurând în același timp un nivel corespunzător de control al produselor relevante pentru destinațiile în cauză. De asemenea, ar trebui introdusă o autorizație globală pentru proiecte de mare anvergură, pentru a se adapta condițiile de autorizare la necesitățile specifice ale industriei.

(15)  Ar trebui introduse autorizații generale de export ale Uniunii suplimentare, pentru a se reduce sarcina administrativă a companiilor, în special a IMM-urilor, și a autorităților, asigurând în același timp un nivel corespunzător de control al produselor relevante pentru destinațiile în cauză. De asemenea, ar trebui introdusă o autorizație globală pentru proiecte de mare anvergură, pentru a se adapta condițiile de autorizare la necesitățile specifice ale industriei.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Având în vedere progresul rapid al evoluțiilor tehnologice, este oportun ca Uniunea să introducă controale asupra anumitor tipuri de tehnologii de supraveghere cibernetică pe baza unei liste unilaterale, în anexa I secțiunea B. Ținând seama de importanța sistemului multilateral de control al exporturilor, este adecvat ca anexa I secțiunea B să se limiteze doar la tehnologiile de supraveghere cibernetică și să nu conțină nicio suprapunere cu anexa I secțiunea A.

Justificare

Acest amendament este legat în mod indisolubil de extinderea domeniului de aplicare al regulamentului, astfel cum a propus Comisia în reformare.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Deciziile referitoare la actualizarea listei comune de produse cu dublă utilizare care fac obiectul controalelor la export din anexa I secțiunea A ar trebui să fie în conformitate cu obligațiile și angajamentele pe care Uniunea și statele membre le-au acceptat în calitate de membre ale regimurilor internaționale de neproliferare și de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în materie. Deciziile referitoare la actualizarea listei comune de produse cu dublă utilizare care fac obiectul controalelor la export din anexa I secțiunea B, precum tehnologiile de supraveghere cibernetică, ar trebui luate ținându-se seama de riscurile pe care exportul acestor produse le-ar putea prezenta în ceea ce privește comiterea unor încălcări grave ale drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar ori pentru interesele esențiale de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre. Deciziile referitoare la actualizarea listei comune de produse cu dublă utilizare care fac obiectul controalelor la export din anexa IV secțiunea B ar trebui luate ținându-se seama de interesele statelor membre în materie de ordine publică și de securitate publică în temeiul articolului 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Deciziile referitoare la actualizarea listelor comune de produse și destinații prevăzute în anexa II secțiunile A-J ar trebui luate ținându-se seama de criteriile de evaluare stabilite în prezentul regulament.

(17)  Deciziile referitoare la actualizarea listei comune de produse cu dublă utilizare care fac obiectul controalelor la export din anexa I secțiunea A ar trebui să fie în conformitate cu obligațiile și angajamentele pe care Uniunea și statele membre le-au acceptat în calitate de membre ale regimurilor internaționale de neproliferare și de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în materie. Deciziile referitoare la actualizarea listei comune a produselor de supraveghere cibernetică care fac obiectul controalelor la export din anexa I secțiunea B ar trebui luate ținându-se seama de riscurile pe care exportul acestor produse le-ar putea prezenta în ceea ce privește utilizarea lor pentru încălcarea dreptului internațional privind drepturile omului sau a dreptului internațional umanitar în țările în care au fost identificate astfel de încălcări, în special în privința libertății de exprimare și de întrunire și a dreptului la viața privată, ori pentru interesele esențiale de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre. Deciziile referitoare la actualizarea listei comune de produse cu dublă utilizare care fac obiectul controalelor la export din anexa IV secțiunea B ar trebui luate ținându-se seama de interesele statelor membre în materie de ordine publică și de securitate publică în temeiul articolului 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Deciziile referitoare la actualizarea listelor comune de produse și destinații prevăzute în anexa II secțiunile A-J ar trebui luate ținându-se seama de criteriile de evaluare stabilite în prezentul regulament. Deciziile de eliminare a subcategoriilor de criptografie și criptare, cum ar fi la categoria 5 din anexa I secțiunea A sau la secțiunea I din anexa II, ar trebui luate ținând seama de Recomandarea din 27 martie 1997 a Consiliului OCDE privind orientările pentru politica în materie de criptografie.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a permite o reacție rapidă a UE la circumstanțele schimbătoare în ceea ce privește evaluarea sensibilității exporturilor în temeiul autorizațiilor generale de export ale Uniunii, ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește modificarea anexei I secțiunea B, a anexei II și a anexei IV secțiunea B la prezentul regulament. Este deosebit de important ca Comisia să desfășoare consultări adecvate pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să aibă loc în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura o participare egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele simultan cu experții din statele membre, iar experții lor ar trebui să aibă acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de elaborarea actelor delegate.

(18)  Pentru a permite o reacție rapidă a UE la circumstanțele schimbătoare în ceea ce privește evaluarea sensibilității exporturilor în temeiul autorizațiilor generale de export ale Uniunii, ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește modificarea anexei I secțiunile A și B, a anexei II și a anexei IV secțiunea B la prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți iar respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura o participare egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele simultan cu experții din statele membre, iar experții lor ar trebui să aibă acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care se ocupă de elaborarea actelor delegate.

Justificare

Secțiunea B din anexa I ar trebui, de asemenea, să fie modificabilă prin acte delegate.

Amendamentul     17

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Riscul de furt cibernetic și de reexport către țări terțe, menționat în Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului, impune, ca o necesitate, consolidarea dispozițiilor privind produsele cu dublă utilizare.

Justificare

Amendament necesar din motive de logică internă a textului, deoarece acest considerent indică motivele pentru adăugarea articolului 14 alineatul (1) litera (fa).

Amendamentul     18

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În temeiul și în limitele articolului 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în așteptarea unui grad mai mare de armonizare, statele membre își mențin dreptul de a efectua controale asupra transferurilor anumitor produse cu dublă utilizare în cadrul Uniunii pentru a salvgarda ordinea publică sau securitatea publică. Din motive de proporționalitate, controalele privind transferul produselor cu dublă utilizare în cadrul Uniunii ar trebui revizuite pentru a se reduce la minimum sarcina care revine companiilor și autorităților. Mai mult, lista produselor care fac obiectul controalelor privind transferul în cadrul Uniunii din anexa IV secțiunea B ar trebui să fie periodic reexaminată în lumina evoluțiilor tehnologice și comerciale, precum și în ceea ce privește evaluarea sensibilității transferurilor .

(21)  În temeiul și în limitele articolului 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în așteptarea unui grad mai mare de armonizare, statele membre își mențin dreptul de a efectua controale asupra transferurilor anumitor produse cu dublă utilizare în cadrul Uniunii pentru a salvgarda ordinea publică sau securitatea publică. Din motive de proporționalitate, controalele privind transferul produselor cu dublă utilizare în cadrul Uniunii ar trebui revizuite pentru a se reduce la minimum sarcina care le revine companiilor, în special IMM-urilor, și autorităților. Mai mult, lista produselor care fac obiectul controalelor privind transferul în cadrul Uniunii din anexa IV secțiunea B ar trebui să fie periodic reexaminată în lumina evoluțiilor tehnologice și comerciale, precum și în ceea ce privește evaluarea sensibilității transferurilor.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Având în vedere importanța răspunderii și a monitorizării publice a activităților de control al exporturilor, statele membre ar trebui să pună la dispoziția publicului toate datele relevante privind acordarea autorizațiilor.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Comunicarea țintită către sectorul privat și transparența sunt elemente esențiale pentru un regim eficace de control al exporturilor. Prin urmare, este oportun să se prevadă dezvoltarea în continuare a unor orientări în sprijinul aplicării prezentului regulament, precum și publicarea unui raport anual privind efectuarea controalelor, conform practicii actuale.

(25)  Comunicarea țintită către sectorul privat, în special către IMM-uri, și transparența sunt elemente esențiale pentru un regim eficace de control al exporturilor. Prin urmare, este oportun să se prevadă dezvoltarea în continuare a unor orientări în sprijinul aplicării prezentului regulament, precum și publicarea unui raport anual privind efectuarea controalelor, conform practicii actuale. Având în vedere importanța orientărilor pentru interpretarea anumitor elemente ale prezentului regulament, orientările ar trebui comunicate public la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  Definițiile din prezentul regulament trebuie să concorde cu definițiile din Codul vamal al Uniunii.

Justificare

Acest amendament este legat în mod indisolubil de articolul 2 (definiții), care face parte din elementele modificate în reformare, precum și de amendamentele depuse la prezentul articol din Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Fiecare stat membru ar trebui să stabilească sancțiuni eficace, proporționale și disuasive care să se aplice în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament. De asemenea, este oportun să se introducă dispoziții care să abordeze în mod specific cazurile de trafic ilegal cu produse cu dublă utilizare, pentru a sprijini aplicarea eficace a controalelor.

(27)  Fiecare stat membru ar trebui să stabilească sancțiuni eficace, proporționale și disuasive care să se aplice în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament. Crearea unor condiții de concurență echitabile pentru exportatorii din Uniune ar trebui consolidată. Prin urmare, sancțiunile pentru nerespectarea prezentului regulament ar trebui să aibă un caracter și efecte similare în toate statele membre. De asemenea, este oportun să se introducă dispoziții care să abordeze în mod specific cazurile de trafic ilegal cu produse cu dublă utilizare, pentru a sprijini aplicarea eficace a controalelor.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Controlul exporturilor are un impact asupra securității internaționale și a comerțului cu țări terțe și, prin urmare, este oportun să se dezvolte dialogul și cooperarea cu țările terțe pentru a sprijini crearea unor condiții de concurență echitabile la nivel global și îmbunătățirea securității internaționale.

(29)  Controlul exporturilor are un impact asupra securității internaționale și a comerțului cu țări terțe și, prin urmare, este oportun să se dezvolte dialogul și cooperarea cu țările terțe pentru a sprijini crearea unor condiții de concurență echitabile la nivel global, a promova o convergență verticală și a îmbunătăți securitatea internațională. Pentru a promova aceste obiective, Consiliul, Comisia și statele membre ar trebui, în strânsă cooperare cu SEAE, să se angajeze proactiv în forurile internaționale relevante, inclusiv Acordul de la Wassenaar, pentru a stabili lista elementelor de supraveghere cibernetică prevăzută la anexa I secțiunea B ca standard internațional. În plus, ar trebui consolidată și extinsă asistența pentru țările terțe în ceea ce privește dezvoltarea unui regim de control al exporturilor produselor cu dublă utilizare și a unor capacități administrative adecvate, în special în privința vămilor.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special libertatea de a desfășura o activitate comercială.

(31)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  produsele care pot fi folosite pentru conceperea, dezvoltarea, producerea sau utilizarea de arme nucleare, chimice și biologice, precum și de vectori purtători de asemenea arme, inclusiv toate produsele care pot fi utilizate atât în scopuri neexplozive, cât și la fabricarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive;

(a)  produsele tradiționale cu dublă utilizare, care reprezintă produse software și hardware care pot fi folosite pentru conceperea, dezvoltarea, producerea sau utilizarea de arme nucleare, chimice și biologice, precum și de vectori purtători de asemenea arme, inclusiv toate produsele care pot fi utilizate atât în scopuri neexplozive, cât și la fabricarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  tehnologiile de supraveghere cibernetică ce pot fi utilizate pentru comiterea unor încălcări grave ale drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar ori pot reprezenta o amenințare la adresa securității internaționale sau a intereselor esențiale de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre;

(b)  produse de supraveghere cibernetică, inclusiv hardware, software și tehnologii, care sunt special concepute pentru a permite intruziunea clandestină în sistemele de informații și telecomunicații și/sau monitorizarea, extragerea, colectarea și analiza datelor și/sau incapacitarea sau defectarea sistemului vizat fără o autorizație specifică, în cunoștință de cauză și lipsită de ambiguitate a proprietarului datelor, și care pot fi folosite în legătură cu încălcarea drepturilor omului, inclusiv a dreptului la viață privată, la libertatea de exprimare și libertatea de întrunire și de asociere, sau care pot fi utilizate pentru comiterea unor încălcări grave ale dreptului internațional al drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar ori pot reprezenta o amenințare la adresa securității internaționale sau a intereselor esențiale de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre. Se exclude cercetarea privind rețelele și securitatea TIC în scopul testării autorizate sau al protecției sistemelor de securitate a informațiilor.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  „utilizator final” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice entitate care este destinatarul final al produselor cu dublă utilizare.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

13.  „autorizație pentru proiecte de mare anvergură” înseamnă o autorizație globală de export acordată unui anumit exportator, în ceea ce privește un tip sau o categorie de produse cu dublă utilizare, care poate fi valabilă pentru exporturile către unul sau mai mulți utilizatori finali specificați, dintr-una sau mai multe țări terțe specificate, pentru durata unui anumit proiect a cărui realizare durează mai mult de un an;

13.  „autorizație pentru proiecte de mare anvergură” înseamnă o autorizație globală de export acordată unui anumit exportator, în ceea ce privește un tip sau o categorie de produse cu dublă utilizare, care poate fi valabilă pentru exporturile către unul sau mai mulți utilizatori finali specificați, dintr-una sau mai multe țări terțe specificate, pentru un anumit proiect. Aceasta este valabilă pentru o perioadă cuprinsă între un an și patru ani, cu excepția cazurilor justificate corespunzător pe durata proiectului, și poate fi reînnoită de către autoritatea competentă.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

22.  „program intern de asigurare a conformității” înseamnă mijloace și proceduri eficace, corespunzătoare și proporționale, inclusiv dezvoltarea, implementarea și respectarea unor garanții, standarde de conduită, proceduri și politici standardizate privind conformitatea operațională, elaborate de exportatori în vederea asigurării conformității cu dispozițiile ,prezentului regulament și cu termenii și condițiile autorizațiilor stabilite în acesta;

22.  „program intern de asigurare a conformității” (PIC) înseamnă mijloace și proceduri eficace, corespunzătoare și proporționale (abordare bazată pe riscuri), inclusiv dezvoltarea, implementarea și respectarea unor garanții, standarde de conduită, proceduri și politici standardizate privind conformitatea operațională, elaborate de exportatori în vederea asigurării conformității cu dispozițiile prezentului regulament și cu termenii și condițiile autorizațiilor stabilite în acesta; exportatorul are posibilitatea, la cerere, ca programul său intern de asigurare a conformității să fie certificat în mod gratuit de către autoritățile competente, pe baza unui PIC de referință stabilit de Comisie, pentru a obține stimulente din partea autorităților naționale competente în cursul procesului de autorizare;

Justificare

Întreprinderile au nevoie de claritate juridică și cu privire la această obligație de a avea un program intern de asigurare a conformității. În cazul în care întreprinderile și-au certificat PIC, acestea ar trebui să beneficieze de stimulente în procesul de autorizare din partea autorităților naționale competente (de exemplu, termene mai scurte).

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

23.  „act terorist” înseamnă un act terorist în sensul articolului 1 alineatul (3) din Poziția comună 2001/931/PESC.

eliminat

Justificare

Produsele cu dublă utilizare sunt, în general, produse foarte sofisticate, care nu sunt disponibile pe scară largă. Cu toate acestea, componentele necesare pentru, de exemplu, fabricarea dispozitivelor explozive pentru acte de terorism sunt disponibile pe scară largă în magazinele de desfacere cu amănuntul și nu necesită un trafic transfrontalier de bunuri. Cel mai important, UE dispune deja de instrumente juridice care tratează comerțul în beneficiul actorilor care au legături cu terorismul. Poziția comună 2001/931/CFSP a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea unor măsuri specifice pentru combaterea terorismului stabilește o serie de măsuri restrictive în ceea ce privește persoanele, grupurile și entitățile enumerate în anexă ca fiind implicate în acte de terorism. Comerțul cu acești actori este interzis în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 2580/2001 și 881/2002 ale Consiliului. În plus, formularea referitoare la controlul utilizării finale este foarte vagă. Prin urmare, este inutil și inadecvat să se includă terorismul în controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare, și ar putea fi chiar contraproductiv în lupta împotriva terorismului, pentru că ar putea crea insecuritate juridică și confuzie.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

23a.  „obligația de diligență” înseamnă procesul prin care întreprinderile pot identifica, preveni, atenua și explica modul în care tratează efectele negative efective și potențiale pe care le pot genera ca parte integrantă a proceselor decizionale de afaceri și a sistemelor de management de risc;

Justificare

Includerea unei definiții cuprinzătoare pentru „obligația de diligență” este strâns legată de articolul 4 alineatul (2).

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  utilizării de către persoane complice sau responsabile de orchestrarea ori de comiterea unor încălcări grave ale drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar în situații de conflict armat sau de represiune internă în țara de destinație finală identificate de instituțiile publice internaționale relevante sau de autoritățile competente europene sau naționale și în cazul în care există dovezi de utilizare a acestor produse sau a unor produse similare pentru orchestrarea ori executarea unor asemenea încălcări grave de către utilizatorul final propus;

(d)  în privința produselor de supraveghere cibernetică, a utilizării de către persoane fizice sau juridice legate de încălcări ale dreptului internațional privind drepturile omului sau ale dreptului internațional umanitar în țările în care au fost constatate încălcări grave ale drepturilor omului de organismele competente ale ONU, ale Consiliului Europei, ale Uniunii sau de autoritățile competente naționale și în cazul în care există motive pentru a suspecta că aceste produse sau produse similare pot fi utilizate pentru orchestrarea ori executarea unor asemenea încălcări de către utilizatorul final propus;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  utilizării în legătură cu acte de terorism.

eliminat

Justificare

Die vorgeschlagene Erweiterung der catch all-Klausel ist unverhältnismäßig und nicht zielgerichtet, da sie auf vagen, undefinierten Begriffen basiert und in der vorliegenden Form von den handelnden Unternehmen nur schwer korrekt handhabbar ist. Sie schafft erhebliche Rechtsunsicherheit und die Gefahr einer Kriminalisierung der Wirtschaft, da die Verletzung von Melde- und Genehmigungspflichten iZm der Dual Use-Regelung gerichtlichen Strafdrohungen unterliegt. Der Entwurf belastet europäische Ausführer mit einem hohen zusätzlichen Prüfaufwand, der gerade für KMUs in der Praxis kaum leistbar sein dürfte, da diese kleineren und mittleren Unternehmen in der Regel nicht über die notwendige personelle Ausstattung verfügen.Um sich dennoch abzusichern, werden die Unternehmen gezwungen sein, vor fast jeder Ausfuhr nicht gelisteter Güter vorsorglich um bescheidmäßige Feststellung der Genehmigungsfreiheit anzusuchen. Dies schafft eine enorme zusätzliche Bürokratie, nicht nur bei der Wirtschaft, sondern auch bei der Behörde. Dies verzögert die Ausfuhren und vermindert die internationale Wettbewerbsfähigkeit, da Nicht-EU-Mitbewerber wesentlich rascher und flexibler auf Bedürfnisse der Weltmärkte werden reagieren können. Es wird kritisch angemerkt, dass in der vorliegenden Fassung die Endverwendungskontrolle in Bezug auf Menschenrechte und Terrorismus nicht auf bestimmte konkret benannte Güter und Länder eingeschränkt wird. Vorhandene EU-Rechtsakte, wie die Liste der Güter zur internen Repression oder die Anti-Folterverordnung sind wesentlich besser zur Kontrolle von Gütern iZm Menschenrechtsverletzungen geeignet.Die Bekämpfung von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und Terrorismus sind außerdem staatliche/hoheitliche Aufgaben, die nicht primär der Verantwortung des einzelnen Unternehmens überlassen bleiben dürfen.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care un exportator , în temeiul îndatorii sale de a exercita obligația de diligență, are cunoștință că produsele cu dublă utilizare pe care intenționează să le exporte și care sunt prevăzute în anexa I sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la alineatul (1), el este obligat să informeze autoritatea competentă , care va decide cu privire la oportunitatea de a impune obținerea unei autorizații pentru exportul în cauză.

2.  În cazul în care un exportator, exercitându-și obligația de diligență, constată că produsele cu dublă utilizare nelistate în anexa I pe care intenționează să le exporte și pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la alineatul (1), acesta este obligat să informeze autoritatea competentă din statul membru în care își are sediul sau reședința, care va decide cu privire la oportunitatea de a impune obținerea unei autorizații pentru exportul în cauză.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autorizațiile pentru exportul de produse neprevăzute în listă se acordă pentru produse specifice și utilizatori finali specifici. Autorizațiile se acordă de către autoritatea competentă a statului membru în care este rezident sau stabilit exportatorul sau, în cazul în care exportatorul este o persoană rezidentă sau stabilită în afara Uniunii, de către autoritatea competentă a statului membru în care se află produsele. Autorizațiile sunt valabile în întreaga Uniune. Autorizațiile sunt valabile timp de un an și pot fi reînnoite de către autoritatea competentă.

3.  Autorizațiile pentru exportul de produse neprevăzute în listă se acordă pentru produse specifice și utilizatori finali specifici. Autorizațiile se acordă de către autoritatea competentă a statului membru în care este rezident sau stabilit exportatorul sau, în cazul în care exportatorul este o persoană rezidentă sau stabilită în afara Uniunii, de către autoritatea competentă a statului membru în care se află produsele. Autorizațiile sunt valabile în întreaga Uniune. Autorizațiile sunt valabile timp de doi ani și pot fi reînnoite de către autoritatea competentă.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă nu se primesc obiecții, se consideră că statele membre consultate nu au nicio obiecție și impun obligații de autorizare pentru toate „tranzacțiile similare în esență”. Ele informează cu privire la obligațiile de autorizare administrația vamală și alte autorități naționale competente.

Dacă nu se primesc obiecții, se consideră că statele membre consultate nu au nicio obiecție și impun obligații de autorizare pentru toate „tranzacțiile similare în esență”, și anume un produs cu parametri sau caracteristici tehnice identice în esență pentru aceeași utilizator final sau același destinatar final. Ele informează cu privire la obligațiile de autorizare administrația vamală și alte autorități naționale competente. Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o scurtă descriere a cazului, motivele deciziei și indică, dacă este cazul, noua cerință de autorizare într-o nouă secțiune E din anexa II.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă se primesc obiecții din partea oricărui stat membru consultat, obligația de autorizare este revocată, cu excepția cazului în care statul membru ce impune obligația de autorizare consideră că un export ar putea aduce atingere intereselor sale esențiale de securitate. În acest caz, statul membru respectiv poate decide să mențină obligația de autorizare. Acest lucru ar trebui notificat fără întârziere Comisiei și celorlalte state membre.

Dacă se primesc obiecții din partea a cel puțin patru state membre, reprezentând cel puțin 35% di populația Uniunii, obligația de autorizare este revocată, cu excepția cazului în care statul membru ce impune obligația de autorizare consideră că un export ar putea aduce atingere intereselor sale esențiale de securitate sau a obligațiilor privind drepturile omului. În acest caz, statul membru respectiv poate decide să mențină obligația de autorizare. Acest lucru ar trebui notificat fără întârziere Comisiei și celorlalte state membre.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia și statele membre vor menține un registru actualizat al obligațiilor de autorizare.

Comisia și statele membre mențin un registru actualizat al obligațiilor de autorizare. Datele disponibile în acest registru se includ în raportul Parlamentului European menționat la articolul 24 alineatul (2) și se pun la dispoziția publicului.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care un intermediar are cunoștință că produsele cu dublă utilizare pentru care propune servicii de intermediere sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1), el este obligat să informeze autoritatea competentă, care va decide cu privire la oportunitatea de a impune obținerea unei autorizații pentru serviciile de intermediere în cauză.

2.  În cazul în care un intermediar are cunoștință că produsele cu dublă utilizare pentru care propune servicii de intermediere sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1), el este obligat să informeze autoritatea competentă, care impune obținerea unei autorizații pentru serviciile de intermediere în cauză.

Justificare

Prezentul amendament este admisibil și necesar întrucât asigură consecvența cu alte amendamente în domenii care fac obiectul unor modificări în cadrul procedurii de reformare. Odată ce un exportator notifică autorităților de acordare a autorizațiilor riscul ca un produs cu dublă utilizare să fie destinat utilizărilor vizate de controale ale utilizării finale prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (d), nu este suficient să se lase la latitudinea autorităților care acordă autorizațiile decizia dacă exportul ar trebui să fie condiționat de obținerea unei autorizații sau nu. Trebuie să fie clar că, în aceste cazuri, se impune o autorizație de export, cu atât mai mult cu cât este foarte probabil că autorizarea să fie refuzată în aceste cazuri.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Se impune obligația deținerii unei autorizații pentru furnizarea, direct sau indirect, de asistență tehnică legată de produsele cu dublă utilizare sau legată de furnizarea, fabricarea, întreținerea și folosirea produselor cu dublă utilizare, dacă furnizorul asistenței tehnice a fost informat de către autoritatea competentă că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4.

1.  Se impune obligația deținerii unei autorizații pentru furnizarea, direct sau indirect, de asistență tehnică legată de produsele cu dublă utilizare sau legată de furnizarea, fabricarea, întreținerea și folosirea produselor cu dublă utilizare, dacă furnizorul asistenței tehnice a fost informat de către autoritatea competentă că produsele în cauză sunt sau pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4 alineatul (1).

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă un furnizor de asistență tehnică are cunoștință că produsele cu dublă utilizare pentru care propune furnizarea de asistență tehnică sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4, el este obligat să informeze autoritatea competentă, care va decide cu privire la oportunitatea de a impune obținerea unei autorizații pentru asistența tehnică în cauză.

Dacă un furnizor de asistență tehnică are cunoștință că produsele cu dublă utilizare pentru care propune furnizarea de asistență tehnică sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la articolul 4, el este obligat să informeze autoritatea competentă, care impune obținerea unei autorizații pentru asistența tehnică în cauză.

Justificare

Acest amendament, care propune o nouă reformulare ca parte a reformării, face ca amendamentele anterioare la articolele 4(2) și 5(2), precum și amendamentele următoare de la articolul 10.6 litera (c), să devină necesar pentru asigurarea coerenței textului juridic. Odată ce un furnizor de asistență tehnică notifică autorităților de autorizare riscul ca un produs cu dublă utilizare să fie destinat utilizărilor vizate de controale ale utilizării finale prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (d), nu este suficient să se lase la latitudinea autorităților de autorizare decizia de a condiționa sau nu exportul de obținerea unei autorizații. Trebuie să fie clar că, în aceste cazuri, se impune o autorizație de export, cu atât mai mult cu cât este foarte probabil că autorizarea să fie refuzată în aceste cazuri.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Din motive de securitate publică sau din considerente legate de drepturile omului, un stat membru poate interzice exportul de produse cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I sau poate impune obligația obținerii unei autorizații pentru exportul acestora.

1.  Din motive de securitate publică, din considerente legate de drepturile omului sau pentru prevenirea actelor de terorism, un stat membru poate interzice exportul de produse cu dublă utilizare care nu sunt prevăzute în anexa I sau poate impune obligația obținerii unei autorizații pentru exportul acestora.

Justificare

Întrucât nu este necesară o clauză generală extinsă de control al exporturilor pentru a combate actele de terorism, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a controla aceste produse. Prezentul amendament este legat în mod indisolubil de amendamentul 17 la articolul 4 alineatul (1) litera (e). Terorismul este cu siguranță legat de situația publică, dar presupune acțiuni specifice pe care trebuie să le luăm în considerare dată fiind situația de amenințare continuă cu care se confruntă statele membre și noile forme de terorism. Menționarea aici consolidează conștientizarea amenințării teroriste în exportul de produse cu dublă utilizare.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În documentele comerciale relevante privind transferurile în cadrul Uniunii de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa I, se indică cu claritate faptul că aceste produse sunt supuse controalelor dacă sunt exportate din Uniune. Documentele comerciale relevante includ, în special, orice contract de vânzare-cumpărare, confirmare de comandă, factură sau aviz de expediție.

7.  În documentele comerciale relevante privind exporturile destinate țărilor terțe și transferurile în cadrul Uniunii de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa I, se indică cu claritate faptul că aceste produse sunt supuse controalelor dacă sunt exportate din Uniune. Documentele comerciale relevante includ, în special, orice contract de vânzare-cumpărare, confirmare de comandă, factură sau aviz de expediție.

Justificare

Nota producătorului privind cerințele de autorizare ar trebui, de asemenea, să fie obligatorie pentru exporturile către țări terțe. Producătorul, și nu operatorul comercial, este cel care dispune de toate informațiile tehnice relevante cu privire la produs.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autorizațiile individuale de export și autorizațiile globale de export sunt valabile timp de un an și pot fi reînnoite de către autoritatea competentă. Durata de valabilitate a autorizațiilor globale de export pentru proiecte de mare anvergură urmeazăfie stabilită de autoritatea competentă.

3.  Autorizațiile individuale de export și autorizațiile globale de export sunt valabile timp de doi ani și pot fi reînnoite de către autoritatea competentă. Durata de valabilitate a autorizațiilor globale de export pentru proiecte de mare anvergură nu poate depăși patru ani, cu excepția unor cazuri justificate corespunzător pe baza duratei proiectului. Acest lucru nu împiedică autoritățile competenteanuleze, să suspende, să modifice sau să revoce autorizațiile de export individuale sau globale în orice moment.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Exportatorii pun la dispoziția autorității competente toate informațiile relevante necesare cu privire la cererile lor de autorizații de export individuale și globale, astfel încât să furnizeze informații complete, în special în ceea ce privește utilizatorul final, țara de destinație și utilizarea finală a produsului exportat.

Exportatorii pun la dispoziția autorității competente toate informațiile relevante necesare cu privire la cererile lor de autorizații de export individuale și globale, astfel încât să furnizeze informații complete, în special în ceea ce privește utilizatorul final, țara de destinație și utilizarea finală a produsului exportat. În ceea ce privește utilizatorii finali guvernamentali, în informațiile furnizate se specifică departamentul, agenția, unitatea sau subunitatea care va fi ultimul utilizator final al produsului exportat.

Justificare

Amendament necesar pentru a preciza cine sau ce entitate este utilizatorul final al unui produs, în mod cât mai detaliat.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autorizațiile pot fi condiționate , după caz, de o declarație de utilizare finală.

Toate autorizațiile pentru produse de supraveghere cibernetică, precum și autorizațiile individuale de export pentru produsele pentru care există un risc ridicat de deturnare sau reexport în condiții nedezirabile, sunt condiționate de o declarație de utilizare finală. Autorizațiile pentru alte produse sunt condiționate de o declarație de utilizare finală dacă este cazul.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autorizațiile globale de export fac obiectul implementării, de către exportator, a unui program intern de asigurare a conformității eficace. De asemenea, exportatorul prezintă autorității competente, cel puțin o dată pe an, un raport cu privire la utilizarea acestei autorizații; raportul trebuie să includă cel puțin următoarele informații:

Autorizațiile globale de export fac obiectul implementării, de către exportator, a unui program intern de asigurare a conformității eficace. Exportatorul are posibilitatea, la cerere, ca programul său intern de asigurare a conformității să fie certificat în mod gratuit de către autoritățile competente, pe baza unui PIC de referință stabilit de Comisie, pentru a obține stimulente în procesul de autorizare din partea autorităților naționale competente. De asemenea, exportatorul prezintă autorității competente, cel puțin o dată pe an sau la cererea autorității competente, un raport cu privire la utilizarea acestei autorizații; raportul trebuie să includă cel puțin următoarele informații:

Justificare

Întreprinderile au nevoie de claritate juridică și cu privire la această obligație de a avea un program intern de asigurare a conformității. În cazul în care întreprinderile și-au certificat programul intern de asigurare a conformității, acestea ar trebui să beneficieze de stimulente în procesul de autorizare din partea autorităților naționale competente (de exemplu, termene mai scurte).

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  atunci când se cunoaște, utilizării finale și utilizatorului final al produselor cu dublă utilizare.

(d)  utilizării finale și utilizatorului final al produselor cu dublă utilizare.

Justificare

Aliniere cu articolul 2 alineatul (12), care impune o declarație a utilizatorului final. De asemenea, se asigură alinierea cu practica existentă în majoritatea statelor membre.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  numele și adresa utilizatorului final, dacă este cunoscut.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera d b (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db) data la care s-a efectuat exportul;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritățile competente ale statelor membre prelucrează cererile de autorizații individuale sau globale într-o perioadă care trebuie determinată prin legi sau practici naționale. Autoritățile competente pun la dispoziția Comisiei toate informațiile referitoare la duratele medii de prelucrare a cererilor de autorizații relevante pentru întocmirea raportului anual menționat la articolul 24 alineatul (2).

5.  Autoritățile competente ale statelor membre prelucrează cererile de autorizații individuale sau globale în termen de 30 de zile de la depunerea valabilă a cererii. În cazul în care autoritatea competentă, din motive bine întemeiate, solicită mai mult timp pentru a prelucra cererea, ea informează solicitantul în acest sens în termen de 30 de zile. Autoritatea competentă decide, în orice caz, cu privire la cererile de autorizații individuale sau globale de export, cel târziu în termen de 60 de zile de la depunerea valabilă a cererii.

Justificare

Perioadele lungi de prelucrare în timpul procedurii de depunere a cererilor ar afecta competitivitatea. Clienții vor fi interesați să facă afaceri cu furnizorii doar dacă aceștia din urmă își respectă acordurile încheiate. Clienții se vor îndrepta către concurenți (din țări terțe) dacă există îndoieli cu privire la fiabilitatea unei întreprinderi.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care intermediarul sau furnizorul de asistență tehnică nu este rezident sau stabilit pe teritoriul Uniunii, autorizațiile pentru serviciile de intermediere și pentru asistența tehnică în temeiul prezentului regulament sunt acordate, alternativ, de autoritatea competentă a statului membru în care este stabilită compania-mamă a intermediarului sau a furnizorului de asistență tehnică sau de unde vor fi furnizate serviciile de intermediere sau asistența tehnică.

În cazul în care intermediarul sau furnizorul de asistență tehnică nu este rezident sau stabilit pe teritoriul Uniunii, autorizațiile pentru serviciile de intermediere și pentru asistența tehnică în temeiul prezentului regulament sunt acordate de autoritatea competentă a statului membru de unde vor fi furnizate serviciile de intermediere sau asistența tehnică. Acest lucru include și serviciile de intermediere și furnizarea de asistență tehnică pentru filiale sau societăți mixte cu sediul în țări terțe, dar care sunt deținute sau controlate de societăți stabilite pe teritoriul Uniunii.

Justificare

Având în vedere că cerințele extrateritoriale privind intermedierea și asistența tehnică trebuie eliminate, este necesar să se modifice și normele privind competența.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a decide cu privire la acordarea sau neacordarea unei autorizații de export individuale sau globale sau a unei autorizații pentru servicii de intermediere sau pentru asistență tehnică în temeiul prezentului regulament ori pentru a interzice un tranzit, autoritățile competente ale statelor membre iau în considerare următoarele criterii:

1.  Pentru a decide cu privire la acordarea sau neacordarea unei autorizații de export individuale sau globale sau a unei autorizații pentru servicii de intermediere sau pentru asistență tehnică în temeiul prezentului regulament ori pentru a interzice un tranzit, autoritățile competente ale statelor membre iau în considerare toate aspectele relevante, inclusiv:

Justificare

Această dispoziție a propunerii reprezintă crearea unor „criterii” limitate, exhaustive care constau din trimiteri vagi, dar care în mod clar nu sunt formulate ca criterii.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  obligațiile și angajamentele internaționale ale Uniunii și ale statelor membre, în special obligațiile și angajamentele pe care fiecare stat le-a acceptat ca membru al regimurilor internaționale relevante de neproliferare și de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în materie, precum și obligațiile lor care decurg din sancțiunile impuse 2 printr-o decizie sau o poziție comună adoptată de Consiliu sau printr-o decizie a OSCE ori printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;

(a)  obligațiile și angajamentele internaționale ale Uniunii și ale statelor membre, în special obligațiile și angajamentele pe care fiecare stat le-a acceptat ca membru al regimurilor internaționale relevante de neproliferare și de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în materie;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  obligațiile acestora care decurg din sancțiunile impuse printr-o decizie sau poziție comună adoptată de Consiliu sau printr-o decizie a OSCE ori printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  cazuri de încălcări ale drepturilor omului, ale drepturilor fundamentale și ale dreptului internațional umanitar în țara de destinație finală, constatate de organismele competente ale Organizației Națiunilor Unite, ale Consiliului Europei și ale Uniunii Europene;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  situația internă în țara de destinație finală – autoritățile competente nu vor autoriza exporturile care ar provoca sau ar prelungi conflicte armate sau care ar agrava conflicte sau tensiuni existente în țara de destinație finală;

(c)  situația internă în țara de destinație finală – autoritățile competente nu autorizează exporturile care ar provoca sau ar prelungi conflicte armate sau care ar agrava conflicte sau tensiuni existente în țara de destinație finală;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  comportamentul țării de destinație față de comunitatea internațională, în special în ceea ce privește atitudinea sa față de terorism, natura alianțelor sale și respectarea legislației internaționale;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  compatibilitatea exporturilor de produse cu capacitatea tehnică și economică a țării de destinație;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  considerente privind utilizarea finală prevăzută și riscul de deturnare de la aceasta, inclusiv existența unui risc ca produsele cu dublă utilizare să fie deturnate sau reexportate în condiții nedorite.

(f)  considerente privind utilizarea finală prevăzută și riscul de deturnare de la aceasta, inclusiv existența unui risc ca produsele cu dublă utilizare și, în special, produsele de supraveghere cibernetică să fie deturnate sau reexportate în condiții nedorite sau să fie deturnate către utilizări finale militare neprevăzute sau către terorism.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În ceea ce privește autorizațiile de export individuale sau globale sau autorizațiile pentru servicii de intermediere ori pentru asistență tehnică pentru produsele de supraveghere cibernetică, autoritățile competente ale statelor membre au în vedere, în special, riscul de încălcare a dreptului la viață privată, a dreptului la protecția datelor, a libertății de exprimare și a libertății de întrunire și de asociere, precum și riscurile pentru statul de drept, cadrul juridic care reglementează utilizarea produselor care urmează să fie exportate, precum și eventualele riscuri de securitate pentru Uniune și statele membre.

 

În cazul în care autoritățile competente ale unui stat membru au ajuns la concluzia că existența unor astfel de riscuri este susceptibilă de a conduce la grave încălcări ale drepturilor omului, statele membre nu acordă autorizații de export sau anulează, suspendă, modifică sau revocă autorizațiile existente.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia și Consiliul pun la dispoziție îndrumări și/sau recomandări pentru a asigura realizarea de evaluări comune ale riscurilor de către autoritățile competente ale statelor membre în vederea aplicării criteriilor respective.

2.  Comisia și Consiliul pun la dispoziție orientări odată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament, pentru a asigura realizarea de evaluări comune ale riscurilor de către autoritățile competente ale statelor membre în vederea aplicării criteriilor respective și în vederea asigurării de criterii uniforme privind deciziile de acordare a autorizațiilor. Comisia pregătește orientări sub forma unui manual care detaliază pașii ce trebuie urmați de către autoritățile competente ale statelor membre responsabile pentru acordarea autorizațiilor și de către exportatorii care exercită obligația de diligență, oferind recomandări practice privind punerea în aplicare și respectarea controalelor în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (d) și cu criteriile enumerate la articolul 14 alineatul (1), inclusiv exemple de bune practici. Acest manual este elaborat în strânsă cooperare cu SEAE și cu Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare și implică expertiză externă din partea cadrelor universitare, a exportatorilor, a intermediarilor și a organizațiilor societății civile, în conformitate cu procedurile stabilite la articolul 21 alineatul (3) și se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și adecvat.

 

Comisia instituie un program de consolidare a capacităților prin dezvoltarea de programe comune de formare pentru funcționarii din cadrul autorităților de acordare a autorizațiilor și al autorităților vamale.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  lista de produse cu dublă utilizare prevăzută în anexa I secțiunea B poate fi modificată dacă este necesar din cauza riscurilor pe care exportul acestor produse le-ar putea prezenta în ceea ce privește comiterea unor încălcări grave ale drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar ori pentru interesele esențiale de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre;

(b)  lista de produse de supraveghere cibernetică prevăzută în anexa I secțiunea B este modificată dacă este necesar din cauza riscurilor pe care exportul acestor produse le-ar putea prezenta în ceea ce privește comiterea unor încălcări grave ale drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar ori pentru interesele esențiale de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre sau dacă au fost inițiate controale asupra unei cantități semnificative de produse ce nu sunt pe listă în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din prezentul regulament. Modificările pot viza, de asemenea, deciziile privind radierea produselor aflate deja pe listă.

 

Atunci când, din motive imperative de urgență, este necesară eliminarea sau adăugarea unor produse specifice în secțiunea B din anexa I, actelor delegate adoptate în temeiul prezentei litere li se aplică procedura prevăzută la articolul 17.

Amendamentul     64

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Comisia poate decide să elimine produse de pe listă, în special în cazul în care, ca rezultat al schimbărilor rapide ale mediului tehnologic, produsele respective au devenit produse de calitate inferioară sau destinate comercializării pe scară largă, ușor accesibile sau ușor de modificat din punct de vedere tehnic.

Justificare

Amendament necesar deoarece este indisolubil legat de articolul 16 alineatul (2) litera (b).

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Domeniul de aplicare al anexei I secțiunea B este limitat la produsele de supraveghere cibernetică și nu conține produse aflate pe lista din anexa I secțiunea A.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia, în cooperare cu statele membre, elaborează îndrumări pentru a sprijini cooperarea la nivel de agenție între autoritățile care acordă autorizațiile și autoritățile vamale.

5.  Comisia, în cooperare cu statele membre, elaborează orientări pentru a sprijini cooperarea la nivel de agenție între autoritățile care acordă autorizațiile și autoritățile vamale.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  informații referitoare la aplicarea controalelor, inclusiv date privind autorizațiile acordate (numărul, valoarea și tipurile autorizațiilor, precum și destinațiile aferente, numărul de utilizatori ai autorizațiilor generale și globale, numărul operatorilor cu programe interne de asigurare a conformității, timpii de prelucrare, volumul și valoarea schimburilor comerciale care fac obiectul transferurilor în cadrul UE etc.) și, dacă sunt disponibile, date privind exporturile de produse cu dublă utilizare efectuate în alte state membre;

(a)  toate informațiile referitoare la aplicarea controalelor;

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  informații referitoare la aplicarea controalelor, inclusiv detalii cu privire la exportatorii privați de dreptul de a utiliza 1 autorizații generale de export naționale sau ale Uniunii, rapoarte privind încălcările, sechestrările și aplicarea altor sancțiuni;

(b)  toate informațiile referitoare la aplicarea controalelor, inclusiv detalii cu privire la exportatorii privați de dreptul de a utiliza 1 autorizații generale de export naționale sau ale Uniunii, orice raport privind încălcările, sechestrările și aplicarea altor sancțiuni;

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  date privind utilizatorii finali sensibili, actorii implicați în activități de achiziții suspecte și, dacă sunt disponibile, itinerariile folosite.

(c)  toate datele privind utilizatorii finali sensibili, actorii implicați în activități de achiziții suspecte și itinerariile folosite.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Președintele Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare consultă, ori de câte ori consideră necesar, exportatorii, intermediarii și alte părți interesate vizate de prezentul regulament.

2.  Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare consultă, ori de câte ori consideră necesar, exportatorii, intermediarii și alte părți interesate vizate de prezentul regulament.

Justificare

Atunci când Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare consideră necesar să se consulte cu părțile interesate, poate face acest lucru în practică, solicitând președintelui consultări în numele Grupului de coordonare pentru produse cu dublă utilizare. Președintele nu poate determina caracterul necesar independent de grup, astfel cum implică, în prezent, propunerea.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Atunci când este cazul, Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare instituie grupuri de experți tehnici formate din experți din statele membre, care să examineze aspecte specifice legate de implementarea controalelor, inclusiv aspecte legate de actualizarea listelor de control ale Uniunii din anexa I. Atunci când este cazul, grupurile de experți tehnici consultă exportatorii, intermediarii și alte părți interesate vizate de prezentul regulament.

3.  Atunci când este cazul, Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare instituie grupuri de experți tehnici formate din experți din statele membre, care să examineze aspecte specifice legate de implementarea controalelor, inclusiv aspecte legate de actualizarea listelor de control ale Uniunii din anexa I secțiunea B. Grupurile de experți tehnici consultă exportatorii, intermediarii, organizațiile societății civile și alte părți interesate vizate de prezentul regulament. Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare creează, în special, un grup de lucru tehnic privind criteriile de evaluare menționate la litera (d) de la alineatul (1) din articolul 4 și la litera (b) de la alineatul (1) din articolul 14, precum și privind obligația de diligență, în consultare cu un grup independent de experți, cu mediul academic și cu organizațiile societății civile.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura aplicarea corectă a tuturor dispozițiilor prezentului regulament. Fiecare stat membru stabilește în special sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament sau a celor adoptate pentru aplicarea acestuia. Sancțiunile trebuie să fie eficiente, proporționale și descurajante.

1.  Fiecare stat membru ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura aplicarea corectă a tuturor dispozițiilor prezentului regulament. Fiecare stat membru stabilește în special sancțiunile aplicabile în cazul încălcării, facilitării încălcării și eludării dispozițiilor prezentului regulament sau a celor adoptate pentru aplicarea acestuia. Sancțiunile trebuie să fie eficiente, proporționale și descurajante. Măsurile includ audituri periodice bazate pe risc ale exportatorilor.

Justificare

Faptul că eludarea reprezintă o încălcare constituie o consecință firească a obligațiilor legate de autorizații din prezentul regulament, prin urmare, statele membre ar trebui să prevadă sancțiuni pentru astfel de încălcări. Așadar, dreptul (penal) național este în continuare necesar pentru a aplica interdicția, iar obligația de a prevedea aceste măsuri poate fi introdusă la articolul 22 alineatul (1) din propunere. În ceea ce privește aplicarea regulamentului, ar trebui promovate condiții de concurență echitabile. În această privință, ar trebui încurajate audituri/inspecții privind conformitatea întreprinderilor cu cerințele prezentului regulament (astfel cum au fost deja instituite în mai multe state membre).

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare instituie un mecanism de coordonare a aplicării legii în vederea stabilirii unui schimb de informații și a unei cooperări directe între autoritățile competente și autoritățile însărcinate cu aplicarea legislației.

2.  Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare instituie un mecanism de coordonare a aplicării legii în vederea stabilirii unui schimb de informații și a unei cooperări directe între autoritățile competente și autoritățile însărcinate cu aplicarea legislației, precum și cu scopul de a asigura criterii uniforme în ceea ce privește deciziile de acordare a autorizațiilor. După evaluarea de către Comisie a normelor în materie de sancțiuni stabilite de statele membre, mecanismul respectiv prevede modalități de a face ca sancțiunile pentru încălcarea prezentului regulament să aibă caracter sau efect similare.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când este cazul, Comisia și Consiliul formulează orientări și/sau recomandări cu privire la cele mai bune practici pentru chestiunile reglementate de prezentul regulament, pentru a asigura eficiența regimului Uniunii de control al exporturilor din Uniune și implementarea consecventă a acestuia. De asemenea, atunci când este cazul, autoritățile competente ale statelor membre furnizează îndrumări complementare pentru exportatorii, intermediarii și operatorii de tranzit care sunt rezidenți sau stabiliți în statul membru respectiv.

1.  Atunci când este cazul, Comisia și Consiliul formulează orientări cu privire la cele mai bune practici pentru chestiunile reglementate de prezentul regulament, pentru a asigura eficiența regimului Uniunii de control al exporturilor din Uniune și implementarea consecventă a acestuia. De asemenea, atunci când este cazul, autoritățile competente ale statelor membre furnizează îndrumări complementare pentru exportatorii, în special IMM-urile, intermediarii și operatorii de tranzit care sunt rezidenți sau stabiliți în statul membru respectiv.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pun la dispoziția Comisiei toate informațiile adecvate pentru întocmirea raportului. Acest raport anual este public.

Statele membre pun la dispoziția Comisiei toate informațiile adecvate pentru întocmirea raportului. Acest raport anual este public. De asemenea, statele membre publică, cel puțin trimestrial și într-un mod ușor accesibil, informații semnificative cu privire la fiecare autorizație în ceea ce privește tipul de autorizație, valoarea, volumul, natura echipamentelor, o descriere a produsului, utilizatorul final și utilizarea finală, țara de destinație, precum și informații privind aprobarea sau refuzul cererii de autorizare. Comisia și statele membre țin seama de interesul legitim al persoanelor fizice și juridice vizate care doresc ca secretele lor comerciale să nu fie divulgate.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Între cinci și șapte ani de la data aplicării prezentului regulament, Comisia realizează o evaluare a acestuia și transmite Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind principalele constatări.

Între cinci și șapte ani de la data aplicării prezentului regulament, Comisia realizează o evaluare a acestuia și transmite Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind principalele constatări. Evaluarea include o propunere privind eliminarea criptografiei din anexa I secțiunea A categoria 5 partea 2.

Justificare

Tehnologia din domeniul criptografiei nu se înscrie în domeniul controlului exporturilor de produse cu dublă utilizare. Este sarcina Comisiei de a introduce o activitate coordonată a statelor membre în Aranjamentul de la Wassenaar pentru a elimina tehnologia din domeniul criptografiei din lista produselor controlate.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  atunci când se cunoaște, utilizării finale și utilizatorului final al produselor cu dublă utilizare.

(d)  utilizării finale și utilizatorului final al produselor cu dublă utilizare.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Registrele sau evidențele și documentele menționate la alineatele (1) și (2) se păstrează cel puțin trei ani consecutivi de la sfârșitul anului calendaristic în care a avut loc exportul sau în care au fost prestate serviciile de intermediere sau de asistență tehnică. Acestea se prezintă, la cerere, autorității competente.

3.  Registrele sau evidențele și documentele menționate la alineatele (1) și (2) se păstrează cel puțin cinci ani consecutivi de la sfârșitul anului calendaristic în care a avut loc exportul sau în care au fost prestate serviciile de intermediere sau de asistență tehnică. Acestea se prezintă, la cerere, autorității competente.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când este cazul, Comisia și autoritățile competente ale statelor membre mențin un schimb regulat și reciproc de informații cu țări terțe.

1.  Atunci când este cazul, Comisia și autoritățile competente ale statelor membre se implică în organizațiile internaționale relevante precum OCDE și în regimurile multilaterale de control al exporturilor la care participă pentru a promova aderarea la nivel internațional la lista produselor de supraveghere cibernetică supuse controalelor la export din anexa I secțiunea B și, atunci când este cazul, mențin un schimb regulat și reciproc de informații cu țări terțe, inclusiv în contextul unui dialog pe tema produselor cu dublă utilizare, prevăzut de parteneriatele, acordurile de cooperare și acordurile de parteneriat strategic ale Uniunii, se implică în consolidarea capacităților și promovează o convergență ascendentă. Comisia prezintă anual Parlamentului European un raport cu privire la astfel de activități de promovare.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Anexa I – Secțiunea A – DEFINIȚIILE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PREZENTA ANEXĂ

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Produse software de intruziune” (4) înseamnă „produse software” special concepute sau modificate pentru a evita detectarea de către ‘instrumentele de monitorizareʼ sau pentru a anula ‘contramăsurile de protecțieʼ ale unui computer sau ale unui dispozitiv care poate fi folosit într-o rețea și care efectuează oricare din următoarele:

„Produse software de intruziune” (4) înseamnă „produse software” special concepute sau modificate pentru a fi derulate sau instalate fără ‘autorizație’ din partea proprietarilor sau a ‘administratorilor’ de computere sau ai dispozitivelor care pot fi folosite într-o rețea și care efectuează oricare din următoarele:

a.  extragerea de date sau de informații dintr-un computer ori dintr-un dispozitiv care poate fi folosit într-o rețea sau modificarea datelor sistemului ori ale utilizatorului; sau

a.  extragerea neautorizată de date sau de informații dintr-un computer ori dintr-un dispozitiv care poate fi folosit într-o rețea sau modificarea datelor sistemului ori ale utilizatorului; sau

b.  modificarea căii de execuție standard a unui program sau a unui proces pentru a permite executarea instrucțiunilor furnizate din exterior.

b.  modificarea datelor sistemului sau ale utilizatorului în vederea facilitării accesului la datele stocate pe un computer sau pe un dispozitiv care poate fi folosit într-o rețea de către alte părți decât părțile autorizate de către proprietarul computerului sau al dispozitivului care poate fi folosit într-o rețea.

Note:

Note:

1.  „Produsele software de intruziune” nu includ niciunul dintre următoarele:

1.  „Produsele software de intruziune” nu includ niciunul dintre următoarele:

a.  programe de administrare a virtualizării (hypervisors), programe de detectare și corectare a erorilor (debuggers) sau instrumente de inginerie inversă a produselor software (SRE);

a.  programe de administrare a virtualizării (hypervisors), programe de detectare și corectare a erorilor (debuggers) sau instrumente de inginerie inversă a produselor software (SRE);

b.  „produse software” pentru gestionarea drepturilor digitale (DRM); sau

b.  „produse software” pentru gestionarea drepturilor digitale (DRM); sau

c.  „produse software” concepute pentru a fi instalate de către producători, administratori sau utilizatori, în scopuri de urmărire sau de recuperare a bunurilor.

c.  „produse software” concepute pentru a fi instalate de către administratori sau utilizatori, în scopuri de urmărire a bunurilor, de recuperare a bunurilor sau de ‘testare a securității TIC’.

 

ca.  „produse software” care sunt distribuite cu scopul expres de a contribui la detectarea, eliminarea sau împiedicarea utilizării acestora pe computere sau dispozitive care pot fi folosite într-o rețea de către părți neautorizate.

2.  Dispozitivele care pot fi folosite într-o rețea includ dispozitivele mobile și contoarele inteligente.

2.  Dispozitivele care pot fi folosite într-o rețea includ dispozitivele mobile și contoarele inteligente.

Note tehnice:

Note tehnice:

1.  ‘Instrumente de monitorizareʼ: „produse software” sau dispozitive hardware care monitorizează comportamentele sistemului sau procesele care se derulează într-un dispozitiv. Acestea includ produsele antivirus (AV), produsele de securitate pentru punctul final, produsele pentru securitatea personală (PSP), sistemele de detectare a intruziunilor (IDS), sistemele de prevenire a intruziunilor (IPS) sau firewall-urile.

1.  ‘Autorizare’: consimțământul în cunoștință de cauză al utilizatorului (și anume o indicație afirmativă a înțelegerii în ceea ce privește natura, implicațiile și efectele viitoare ale unei acțiuni și acordul cu privire la executarea acțiunii respective).

2.  ‘Contramăsuri de protecțieʼ: tehnici menite să asigure executarea codurilor în condiții de siguranță, cum ar fi prevenirea executării datelor (DEP), randomizarea configurării spațiului de adrese (ASRL) sau sandboxing-ul.

2.  ‘Testarea securității TIC’: descoperirea și evaluarea riscului static sau dinamic, a vulnerabilității, a erorilor sau a deficiențelor care afectează „produsele software”, rețelele, computerele, dispozitivele care pot fi folosite într-o rețea și componentele acestora sau elementele dependente, pentru scopul demonstrat de a atenua factorii care afectează funcționarea, utilizarea sau instalarea în condiții de siguranță și securitate.

 

 

Justificare

Prezentul amendament este necesar deoarece este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Anexa I – Secțiunea B – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

B.  LISTA ALTOR PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE

B.  LISTA PRODUSELOR DE SUPRAVEGHERE CIBERNETICĂ

Justificare

Acest amendament este necesar deoarece este indisolubil legat de alte amendamente admisibile și este esențial din motive de logică internă a textului.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Anexa I – Secțiunea B – categoria 10 – punctul 10A001 – Nota tehnică – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  cercetare în materie de securitate și de rețele în scopul testării autorizate sau al protejării sistemelor de securitate a informațiilor.

Justificare

Acest amendament este necesar deoarece este indisolubil legat de alte amendamente admisibile, inclusiv de noul considerent (6a), și este esențial din motive de logică internă a textului. Această formulare este în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Convenția de la Budapesta și cu considerentul (17) din Directiva 2013/40/UE.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Anexa II – Secțiunea A – partea 3 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Orice exportator care intenționează să utilizeze prezenta autorizație trebuie să se înregistreze, înainte de prima utilizare a autorizației, la autoritatea competentă a statului membru în care este rezident sau stabilit. Înregistrarea este automată și este adusă la cunoștința exportatorului de către autoritatea competentă în termen de zece zile lucrătoare de la primire.

3.  Un stat membru poate solicita exportatorilor stabiliți pe teritoriul său să se înregistreze înainte de prima utilizare a autorizației. Înregistrarea este automată și este adusă la cunoștința exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Anexa II – Secțiunea A – partea 3 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Exportatorul înregistrat notifică prima utilizare a prezentei autorizații autorității competente a statului membru în care este rezident sau stabilit cel târziu cu 10 zile înainte de data primului export.

4.  Exportatorul înregistrat notifică prima utilizare a prezentei autorizații autorității competente a statului membru în care este rezident sau stabilit cel târziu cu 30 de zile după data realizării primului export.

Justificare

Notificarea utilizării autorizației se va face în continuare ex post.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Anexa II – Secțiunea A – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  atunci când se cunosc, utilizarea finală și utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare.

(4)  utilizarea finală și utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare.

Justificare

Aliniere cu articolul 2 alineatul (12) care solicită o declarație a utilizatorului final. De asemenea, se asigură alinierea cu practica existentă în majoritatea statelor membre.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Anexa II – Secțiunea B – partea 3 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Orice exportator care intenționează să utilizeze prezenta autorizație trebuie să se înregistreze, înainte de prima utilizare a autorizației, la autoritatea competentă a statului membru în care este rezident sau stabilit. Înregistrarea este automată și este adusă la cunoștința exportatorului de către autoritatea competentă în termen de 10 zile lucrătoare de la primire.

3.  Un stat membru poate solicita exportatorilor stabiliți pe teritoriul său să se înregistreze înainte de prima utilizare a autorizației. Înregistrarea este automată și este adusă la cunoștința exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Anexa II – Secțiunea B – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  atunci când se cunosc, utilizarea finală și utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare.

(4)  utilizarea finală și utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare.

Justificare

Aliniere cu articolul 2 alineatul (12) care solicită o declarație a utilizatorului final. De asemenea, se asigură alinierea cu practica existentă în majoritatea statelor membre.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Anexa II – Secțiunea C – partea 3 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Exportatorul înregistrat notifică prima utilizare a prezentei autorizații autorității competente a statului membru în care este rezident sau stabilit cel târziu cu 10 zile înainte de data primului export.

5.  Exportatorul înregistrat notifică prima utilizare a prezentei autorizații autorității competente a statului membru în care este rezident sau stabilit în termen de cel mult 30 de zile de la data primului export sau, în mod alternativ și în conformitate cu o cerință impusă de autoritatea competentă a statului membru în care este stabilit exportatorul, anterior primei utilizări a prezentei autorizații. Statele membre informează Comisia cu privire la mecanismul de notificare ales pentru prezenta autorizație. Comisia publică informațiile primite în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Justificare

Notificarea utilizării autorizației se va face în continuare ex post.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Anexa II – Secțiunea C – partea 3 – punctul 6 – subpunctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  atunci când se cunosc, utilizarea finală și utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare.

(4)  utilizarea finală și utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare.

Justificare

Aliniere cu articolul 2 alineatul (12), care solicită o declarație a utilizatorului final. De asemenea, se asigură alinierea cu practica existentă în majoritatea statelor membre.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Anexa II – Secțiunea D – partea 3 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Exportatorul înregistrat notifică prima utilizare a prezentei autorizații autorității competente a statului membru în care este rezident sau stabilit cel târziu cu 10 zile înainte de data primului export.

6.  Exportatorul înregistrat notifică prima utilizare a prezentei autorizații autorității competente a statului membru în care este rezident sau stabilit în termen de cel mult 30 de zile de la data primului export sau, în mod alternativ și în conformitate cu o cerință impusă de autoritatea competentă a statului membru în care este stabilit exportatorul, anterior primei utilizări a prezentei autorizații. Statele membre informează Comisia cu privire la mecanismul de notificare ales pentru prezenta autorizație. Comisia publică informațiile primite în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Justificare

Notificarea utilizării autorizației se va face în continuare ex post.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Anexa II – Secțiunea D – partea 3 – punctul 7 – subpunctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  atunci când se cunosc, utilizarea finală și utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare.

(4)  utilizarea finală și utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare.

Justificare

Aliniere cu articolul 2 alineatul (12) care solicită o declarație a utilizatorului final. De asemenea, se asigură alinierea cu practica existentă în majoritatea statelor membre.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Anexa II – Secțiunea F – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  atunci când se cunosc, utilizarea finală și utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare.

(4)  utilizarea finală și utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare.

Justificare

Aliniere cu articolul 2 alineatul (12) care solicită o declarație a utilizatorului final. De asemenea, se asigură alinierea cu practica existentă în majoritatea statelor membre.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Anexa II – Secțiunea G – partea 3 – punctul 8 – subpunctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  atunci când se cunosc, utilizarea finală și utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare.

(4)  utilizarea finală și utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare.

Justificare

Aliniere cu articolul 2 alineatul (12) care solicită o declarație a utilizatorului final. De asemenea, se asigură alinierea cu practica existentă în majoritatea statelor membre.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Anexa II – Secțiunea H – partea 3 – punctul 1 – partea introductivă și subpunctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezenta autorizație permite transmiterea de produse software și tehnologii enumerate în partea 1 de către un exportator care este rezident sau stabilit într-un stat membru al Uniunii, cu condiția ca produsul să fie destinat exclusiv utilizării:

 

1.  Această autorizație permite transmiterea de produse software și tehnologii enumerate în partea 1 de către orice companie care este un exportator rezident sau stabilit într-un stat membru și care exportă către orice orice societate-soră, filială sau societate-mamă, cu condiția ca aceste entități să fie deținute sau controlate de aceeași societate-mamă sau să fie stabilite într-un stat membru, și ca produsul în cauză să fie destinat utilizării în proiectele de cooperare ale societății, inclusiv pentru dezvoltarea, cercetarea, furnizarea, întreținerea și utilizarea produselor comerciale, iar în cazul angajaților și al persoanelor împuternicite de către operator, în temeiul contractului care stabilește relațiile de muncă.

(1)  de către exportator sau de către o entitate deținută sau controlată de exportator;

 

Justificare

Este necesară extinderea autorizației nu doar la filiale, ci și la societățile-soră și societățile-mamă. În plus, este oportun să se extindă autorizația la întreaga gamă de activități comerciale legitime în Uniune.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Anexa II – Secțiunea H – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  de către angajații exportatorului sau ai unei entități deținute sau controlate de exportator

eliminat

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Anexa II – Secțiunea H – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

în cadrul propriilor activități comerciale de dezvoltare de produse și, în cazul angajaților, în temeiul contractului care stabilește relațiile de muncă.

eliminat

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Anexa II – Secțiunea I – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orice exportator care intenționează să utilizeze prezenta autorizație trebuie să se înregistreze, înainte de prima utilizare a autorizației, la autoritatea competentă a statului membru în care este rezident sau stabilit. Înregistrarea este automată și este adusă la cunoștința exportatorului de către autoritatea competentă în termen de 10 zile lucrătoare de la primire.

Un stat membru poate solicita exportatorilor stabiliți pe teritoriul său să se înregistreze înainte de prima utilizare a autorizației. Înregistrarea este automată și este adusă la cunoștința exportatorului de către autoritățile competente fără întârziere și, în orice caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Anexa II – Secțiunea J – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  atunci când se cunosc, utilizarea finală și utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare.

(4)  utilizarea finală și utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare.

Justificare

Aliniere cu articolul 2 alineatul (12) care solicită o declarație a utilizatorului final. De asemenea, se asigură alinierea cu practica existentă în majoritatea statelor membre.

  • [1]  JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

„Uniunea noastră este o garanție că libertatea, demnitatea, democrația și independența nu mai sunt pentru noi doar vise, ci sunt realitatea noastră de zi cu zi.” Donald Tusk cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Tratatului de la Roma, 25 martie 2017

Uniunea Europeană nu este unită doar de interesele noastre comune prin intermediul pieței unice europene, ci și de valorile noastre comune declarate în Tratatul de la Lisabona. Într-o ordine internațională din ce în ce mai instabilă și cu valorile noastre comune puse sub semnul întrebării de forțe interne și externe, se impune mai mult ca niciodată ca UE să-și susțină și să-și promoveze valorile. La articolul 3 alineatul (5), Tratatul de la Lisabona a precizat clar obiectivul general al acțiunii externe a UE, și anume faptul că UE „contribuie la protecția cetățenilor săi. Aceasta contribuie la pacea, securitatea, dezvoltarea durabilă a planetei, solidaritatea și respectul reciproc între popoare, comerțul liber și echitabil, eliminarea sărăciei și protecția drepturilor omului și, în special, a drepturilor copilului, precum și la respectarea strictă și dezvoltarea dreptului internațional, inclusiv respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite.”

Propunerea de reformă a regimului UE de control al exporturilor prin intermediul unei reformări a Regulamentului privind dubla utilizare, prezentată de Comisia Europeană, este un act legislativ important care contribuie la realizarea acestor obiective: Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare are potențialul de a sprijini politica noastră externă și de securitate, promovând pacea și stabilitatea în lume, iar propunerea de includere a dimensiunii drepturilor omului oferă UE un instrument suplimentar de protecție a drepturilor omului la nivel mondial și un mecanism eficient de control al exporturilor care este esențial pentru a garanta comerțul liber și echitabil.

În poziția de cel mai puternic bloc comercial din lume, UE rămâne un actor influent, cu mare putere de influențare și cu o mare responsabilitate în sistemul comercial internațional.

Astăzi politica comercială se află în centrul dezbaterii publice. În timp ce economiile noastre sunt strâns interconectate, iar globalizarea a condus la lanțuri de valori puternic integrate, cetățenii UE pun în discuție efectele comerțului. Politica comercială a UE ar trebui să răspundă la aceste întrebări, pentru a recâștiga încrederea cetățenilor noștri în beneficiile acestei politici. O abordare cuprinzătoare și bazată pe valori a politicii comerciale a UE va mări legitimitatea politicilor comerciale ale UE.

Reforma regimului UE de control al exporturilor: un instrument care plasează valorile în centrul politicii comerciale a UE

Parlamentul European a dovedit că este posibil să se adopte legislație cu scopul de a promova schimburile comerciale care au la bază valori. Odată cu adoptarea regulamentului împotriva torturii[1] și a regulamentului privind minereurile din zonele de conflict, Parlamentul European a demonstrat nu numai că vrem o politică comercială comună bazată pe valori, ci și că legiuitorii UE sunt capabili să ajungă la un acord pentru a adopta instrumente legislative care promovează drepturile omului prin intermediul politicii comerciale a UE, promovând, astfel, o acțiune externă globală a UE.

În acest sens, raportorul salută propunerea Comisiei de reformă a regulamentului privind produsele cu dublă utilizare, care este un alt act legislativ ce urmărește să implementeze strategia UE vizând „comerțul pentru toți”.

Adaptarea la noile amenințări: supravegherea cibernetică și încălcările drepturilor omului

Raportorul consideră că este pozitivă această abordare care integrează drepturile omului în sistemul de control al exporturilor al UE prin extinderea domeniului de aplicare al regulamentului la securitatea umană. În acest context, tehnologiile de supraveghere cibernetică reprezintă produse de export sensibile, care trebuie să fie controlate. În ultimii ani, Parlamentul European a solicitat cel puțin de cincisprezece ori - prin adoptarea unor rezoluții - să se propună măsuri de interdicție a exporturilor de tehnologii de supraveghere către regimurile autoritare și cei care încălcă drepturile omului. Prin urmare, Parlamentul nu poate decât să salute faptul că Comisia a răspuns acestei solicitări prin includerea unei clauze speciale generale în regimul de export al UE. Tipurile de arme cele mai relevante pentru conflictele armate s-au schimbat de-a lungul timpului și continuă să se schimbe rapid. Istoria ne-a arătat că cei care nu se adaptează la aceste schimbări vor decădea și vor pieri în conflicte armate. Tipurile de arme esențiale pentru războiul în secolul 21 se schimbă mereu, iar armele digitale sunt, în mod clar, din ce în ce mai relevante în conflicte. Tehnologiile cibernetice sunt folosite pentru a spiona inamicii și pentru a manipula adversarii. UE trebuie să reacționeze la această amenințare incluzând tehnologiile cibernetice în regimul UE de control al exporturilor, astfel încât aceste tehnologii să nu fie utilizate pentru a încălca grav drepturile omului în mod grav și, deci, pentru a submina securitatea, democrația, pluralismul și libertatea de exprimare.

Cum să eficientizăm sistemul: consolidarea implicării părților interesate și a orientărilor destinate acestora

Regimul UE de control al exporturilor trebuie să fie eficient. Pentru a reacționa în mod efectiv la noile amenințări și provocări, lista produselor controlate trebuie construită pas cu pas, într-un mod coordonat și armonizat de către statele membre ale UE. Raportorul dorește să facă mai incluziv acest proces, implicând organismele internaționale relevante și, în special, societatea civilă și să se asigure că acest proces reflectă necesitatea unei abordări armonizate de către statele membre ale UE, reflectând metoda comunitară pentru a garanta funcționarea pieței interne a UE.

În plus, raportorul consideră că sunt necesare clarificări suplimentare pentru a permite părților interesate (în special industria și autoritățile responsabile cu acordarea licențelor) să aplice consecvent includerea dimensiunii securității umane și extinderea domeniului de aplicare a regulamentului reformat privind produsele cu dublă utilizare. Raportorul a prezentat o serie de amendamente cu scopul de a clarifica definițiile și de a stabili orientări pentru firmele care vor respecta prezentul regulament. În opinia raportorului, Comisia ar trebui să elaboreze orientări suplimentare legate de definirea încălcărilor grave ale drepturilor omului, cu scopul de a asigura o implementare armonizată a prezentului regulament. În acest context, este, de asemenea, important să se clarifice responsabilitățile vizând diligențele necesare pentru industrii. Raportorul cunoaște îngrijorările exprimate de industrie legate de respectarea responsabilităților adiționale fără a submina competitivitatea firmelor din UE sau fără a determina suprasolicitarea capacității de a gestiona cererile de acordare a licențelor. Prin urmare, îndeamnă să se elaboreze la timp mai multe orientări, împreună cu toate părțile interesate relevante din acest domeniu. De fapt, raportorul solicită în amendamente să se pregătească o orientare cuprinzătoare care să fie disponibilă cel târziu la data punerii în aplicare a prezentului regulament.

Eficientizarea regimului UE de control al exporturilor înseamnă, de asemenea, și rezolvarea lacunelor rămase. Având în vedere acest obiectiv, raportorul propune o serie de modificări la propunerea de regulament. În acest context, ar trebui prelungită perioada de valabilitate pentru acordarea licențelor pentru a reduce constrângerile birocratice, dar ar trebui păstrate atribuțiile autorităților care acordă licențele de a revoca licențele, pentru a reacționa rapid la evoluții.

Asigurarea unei piețe interne funcționale: o mai bună armonizare a aplicării regimului UE de control al exporturilor:

În primul rând, raportorul salută obiectivul Comisiei Europene de a reduce la minimum constrângerile birocratice ale transferurilor în interiorul UE. Regulamentul UE propus ar trebui să faciliteze funcționarea pieței interne. Raportorul sprijină propunerea de optimizare a structurii UE de acordare a licențelor.

Însă, regimul UE de control al exporturilor este la fel de eficient ca cea mai slabă verigă a regimului său de control. Prin urmare, raportorul consideră că regulamentul privind produsele cu dublă utilizare trebuie să fie aplicat mai uniform pe întreg teritoriul UE. El ar dori ca procedura de consultare obligatorie între autoritățile competente ale statelor membre să fie mai bine consolidată și să se evite orice drept de veto pentru controlul produselor sensibile. În acest context, raportorul consideră că problema armonizării sancțiunilor în caz de încălcare a regimului UE de control al exporturilor trebuie, de asemenea, discutată în contextul reformei. Știind că acest lucru vizează legislația penală care intră în sfera de competență a statelor membre, raportorul consideră că o mai mare armonizare a sancțiunilor reprezintă o parte integrantă a consolidării regimului.

Poziția de lider la nivel mondial: militând activ pentru crearea de condiții echitabile la nivel mondial

Regimul UE de control al exporturilor este integrat în organismele internaționale. UE este un susținător ferm al multilateralismului, iar raportorul sprijină cu tărie crearea unei legături strânse între regimurile internaționale și mecanismul UE de control al exporturilor. Cu toate acestea, UE este cel mai mare bloc comercial la nivel mondial și un promotor puternic al drepturilor omului în lume. Prin urmare, trebuie să dăm dovadă de inițiativă și nu trebuie să avem rețineri să fim cu un pas înaintea partenerilor noștri, atunci când este necesar. UE ar trebui să fie mai activă în eforturile sale vizând o mai mare convergență a reglementărilor la nivel mondial. Raportorul salută baza pentru dezvoltarea unor dialoguri periodice între UE și principalii parteneri comerciali și consideră că acest dialog trebuie să fie mai bine integrat în politica comercială a UE.

Este momentul să acționăm: regimul UE de control al exporturilor „adaptat la viitor”

Ultimii ani ne-au învățat că ordinea internațională este din ce în ce mai fragilă. Valorile-liant ale UE - democrația, libertatea și statul de drept - sunt amenințate în multe țări cu care suntem interconectați economic și politic. Schimbările tehnologice se accelerează și afectează nu numai modul în care trăiesc societățile noastre, dar și modul în care sunt amenințate societățile libere și deschise. Așteptările cetățenilor noștri față de eficiența politicilor noastre externe, în general, și față de politica comercială a UE, în special, sunt din ce în ce mai mari. Piața unică internă reprezintă un atu important al UE care trebuie promovat în interesul cetățenilor noștri și pentru competitivitatea industriilor noastre. În aceste vremuri din ce în ce mai incerte, UE nu ar trebui să se eschiveze să-și asume rolul de lider în apărarea valorilor noastre.

În acest context geopolitic, este momentul să acționăm plecând de la instrumentele existente pentru a ne proteja mai bine valorile și interesele și pentru a le promova la nivel mondial. Reforma regulamentului privind produsele cu dublă utilizare reprezintă o oportunitate îndelung așteptată și binevenită de a adapta la viitor regimul UE de control al exporturilor, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Uniunii, așa cum sunt ele declarate în Tratatul de la Lisabona. Raportorul este hotărât să depună eforturi constructive pentru a defini o poziție a Parlamentului European care să îi permită să realizeze acest lucru și, în cele din urmă, pentru a adopta un regulament reformat adaptat la viitor.

  • [1]  REGULAMENTUL (UE) 2016/2134 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

D(2017)13264

Bernd Lange

Președintele Comisiei pentru comerț internațional

ASP 12G205

Bruxelles

Subiect:  Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (reformare)

  (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 104 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, amendamentele la părțile care rămân neschimbate în propunere pot fi acceptate cu titlu excepțional și de la caz la caz de către președintele comisiei competente pentru chestiunea în cauză, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar din motive urgente legate de logica internă a textului sau pentru că amendamentele sunt indisolubil legate de alte amendamente admisibile. Aceste motive trebuie specificate într-o justificare scrisă a amendamentelor.”

În urma avizului grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei, care a examinat propunerea de reformare și ținând cont de recomandările raportorului, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și de către grupul consultativ de lucru și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În concluzie, la reuniunea din 23 martie 2017, Comisia pentru afaceri juridice, cu 21 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri[1], recomandă Comisiei pentru comerț internațional, în calitatea sa de comisie competentă, să înceapă examinarea propunerii menționate mai sus în conformitate cu articolul 104.

Cu deosebită considerație,

Pavel Svoboda

Anexă: Raport semnat de președintele grupului de lucru consultativ

  • [1]  Au fost prezenți următorii deputați: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Maria Noichl, Emil Radev, Julia Reda, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 26 ianuarie 2017

AVIZ

  ÎN ATENȚIA  PARLAMENTULUI EUROPEAN

    CONSILIULUI

    COMISIEI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (reformare)

COM(2016)0616 din 28.9.2016 - 2016/0295 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 20 octombrie, la 1 decembrie și la 7 decembrie 2016 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

La aceste reuniuni[1], în urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de reformare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 428/2009 din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare, grupul de lucru consultativ, de comun acord, a remarcat că următoarele elemente ar fi trebuit marcate prin fondul gri, utilizat în general pentru evidențierea modificărilor de fond:

- la articolul 6 alineatul (1), eliminarea propusă a cuvintelor „are loc tranzitul”;

- la articolul 20 alineatul (1) al doilea paragraf, înlocuirea propusă a cuvintelor „lista acestor autorități” cu „informațiile”;

- eliminarea propusă a Croației și Islandei din listele țărilor de la literele C, D, E și F din anexa II.

În consecință, în urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns de comun acord la concluzia că, la data la care a fost prezentată de Comisie Parlamentului European și Consiliului, propunerea nu conținea nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare. De asemenea, grupul de lucru consultativ a constatat că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări de fond, propunerea se limita, la momentul respectiv, la o simplă codificare a actului juridic existent, fără nicio modificare de fond.

Cu toate acestea, grupul de lucru consultativ a observat că, la 15 noiembrie 2016 a fost publicat în Jurnalul Oficial un nou act care modifica actul reformat, și anume Regulamentul delegat (UE) 2016/1969 al Comisiei din 12 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare. Regulamentul (UE) nr. 2016/1969 a intrat în vigoare la 16 noiembrie 2016. Articolul 1 din acest regulament a introdus noi anexe, care înlocuiesc textele conținute anterior în anexa I, anexele IIa-IIg și anexa IV. Această modificare trebuie, de asemenea, luată în considerare în contextul procedurii legislative desfășurate în legătură cu propunerea reformată COM(2016)0616.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

  • [1]   Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.

AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (31.5.2017)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (reformare)

(COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

Raportoare pentru aviz: Marietje Schaake

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Noile tehnologii au un impact profund asupra politicii externe. În diverse domenii, cum ar fi securitatea cibernetică, drepturile omului, comerțul online sau dezvoltarea, trebuie să ne asigurăm că UE promovează oportunitățile și reduce amenințările. Revizuirea Regulamentului privind produsele cu dublă utilizare urmărește să întărească și mai mult rolul UE ca actor global principal și responsabil, prevenind proliferarea tehnologiilor care afectează interesul nostru strategic sau drepturile omului ale persoanelor din lumea întreagă. 

Această actualizare este esențială într-o perioadă de schimbări tehnologice rapide și de modificare a echilibrului geopolitic global. Raportoarea sprijină cu fermitate abordarea Comisiei în privința securității umane și a încercat să clarifice acest lucru într-o serie de domenii, abordarea respectivă contribuind la integrarea drepturilor omului în politica externă și în cea comercială a UE și crescând coerența dintre politicile externe și de securitate ale UE și interesele sale economice și comerciale.

Având în vedere evoluția rapidă a tehnologiei, este foarte oportun că UE a adăugat anumite tehnologii de supraveghere cibernetică pe lista de control ca produse cu dublă utilizare care pot fi folosite pentru a comite încălcări ale drepturilor omului sau pentru a submina interesele strategice ale UE. În același timp, nu orice tehnologie necesită controale, iar exporturile de tehnologii care sprijină de fapt protecția drepturilor omului, cum ar fi criptarea, trebuie facilitate. De asemenea, trebuie să fim siguri că nu creăm sarcini inutile pentru exportatori sau obstacole pentru cercetarea legitimă în domeniul securității internetului.

Controlul utilizării finale orientat spre securitatea umană în cazul produselor neincluse pe listă reprezintă un pas înainte către asigurarea faptului că UE poate pune capăt transferurilor ilegitime, dar ar trebui să ofere o mai mare claritate juridică. Produsele cu dublă utilizare (în special tehnologiile de supraveghere cibernetică) sunt adesea utilizate pentru a comite direct încălcări ale drepturilor omului, dar ele pot și să faciliteze alte încălcări grave ale drepturilor omului. De exemplu, informațiile obținute în mod ilicit cu privire la apărători ai drepturilor omului și la jurnaliști sunt utilizate ulterior pentru a-i aresta și a-i tortura. 

Avem nevoie de un cadru viabil în timp, care să țină seama de realitățile în schimbare. Dacă statele membre decid să desfășoare un control specific al utilizării finale, ar trebui să se aibă în vedere modificarea listelor de control. În cazul listei autonome a UE care acoperă tehnologiile de supraveghere cibernetică, ar trebui să fie disponibilă procedura de urgență pentru a permite reacții rapide la schimbările de la fața locului din țări terțe sau în ceea ce privește noile evoluții tehnologice care necesită control.

Date fiind tranzacțiile străine din ce în ce mai complexe, este important să se îmbunătățească schimbul de informații și să se crească transparența. Statele membre ar trebui să pună la dispoziție toate informațiile privind acordarea autorizațiilor, pentru a consolida răspunderea și controlul. Acest lucru s-ar baza pe cele mai bune practici existente, unele dintre statele membre procedând deja așa în mod voluntar. Pentru a crea condiții de concurență echitabile, sancțiunile pentru încălcări ale regulamentului ar trebui, de asemenea, să fie uniforme în întreaga Uniune.

Parlamentul European insistă de mai mulți ani ca Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare să fie actualizat, fiind esențial ca procesul să se desfășoare acum cât mai rapid.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Având în vedere apariția unor noi categorii de produse cu dublă utilizare, precum și în urma unor solicitări ale Parlamentului European și a unor indicații că anumite tehnologii de supraveghere cibernetică exportate din Uniune au fost folosite în mod abuziv de persoane complice sau responsabile de orchestrarea ori de comiterea unor încălcări grave a drepturilor omului sau a dreptului internațional umanitar în situații de conflict armat sau de represiune internă, este oportun să se controleze exportul acestor tehnologii, în vederea protejării securității publice, precum și a moralității publice. Aceste măsuri nu ar trebui să depășească ceea ce este proporțional. În special, ele nu ar trebui să împiedice exportul de tehnologii ale informației și comunicațiilor utilizate în scopuri legitime, inclusiv pentru aplicarea legii și cercetarea în domeniul securității internetului. Comisia, în strânsă consultare cu statele membre și cu părțile interesate, va elabora îndrumări pentru a sprijini aplicațiile practice ale acestor controale.

(5)  Anumite tipuri de tehnologii de supraveghere cibernetică au apărut ca o nouă categorie de produse cu dublă utilizare care au fost utilizate pentru a interfera direct cu drepturile omului, inclusiv dreptul la viață privată, dreptul la protecția datelor, libertatea de exprimare și libertatea de asociere, prin monitorizarea sau sustragerea unor date fără să se obțină de la proprietarul sau administratorul sistemului o autorizație specifică, în cunoștință de cauză și lipsită de ambiguitate și/sau prin incapacitarea sau defectarea sistemului vizat. În urma unor solicitări ale Parlamentului European și a unor dovezi că anumite tehnologii de supraveghere cibernetică au fost folosite în mod abuziv de persoane complice sau responsabile de orchestrarea ori de comiterea unor încălcări ale legislației internaționale privind drepturile omului sau ale dreptului internațional umanitar în țările în care au fost identificate încălcări grave ale drepturilor omului, este oportun să se controleze exportul acestor tehnologii. În mod similar, nivelul actual de control cu privire la criptare intră în contradicție cu faptul că criptarea reprezintă un mijloc esențial pentru a asigura posibilitatea cetățenilor, întreprinderilor și guvernelor de a-și proteja datele împotriva infractorilor și a altor răuvoitori, pentru a garanta accesul la servicii și pentru a permite comunicații securizate, inclusiv pentru apărătorii drepturilor omului. Se cuvine, prin urmare, să se faciliteze și mai mult exportul de criptare.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Drept urmare, este de asemenea oportun să se revizuiască definiția produselor cu dublă utilizare și să se introducă o definiție a tehnologiilor de supraveghere cibernetică. Ar trebui să se clarifice deopotrivă faptul că criteriile de evaluare pentru controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare includ considerații privind posibila utilizare abuzivă a acestora în legătură cu acte de terorism sau cu încălcări ale drepturilor omului.

(6)  Drept urmare, este de asemenea oportun să se revizuiască definiția produselor cu dublă utilizare și să se introducă o definiție a tehnologiilor de supraveghere cibernetică. Ar trebui să se clarifice deopotrivă faptul că criteriile de evaluare pentru controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare iau în considerare impactul direct și indirect al tehnologiilor de supraveghere cibernetică asupra drepturilor omului, precum și impactul lor asupra prevenirii actelor de terorism, după cum se arată în Ghidul de utilizare a Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului1a.

 

_______________________

 

1a Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (JO L 335, 13.12.2008, p. 99).

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Măsurile de controlare a exporturilor de tehnologii de supraveghere cibernetică nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar și proporțional. În special, ele nu ar trebui să împiedice exportul de tehnologii ale informației și comunicațiilor utilizate în scopuri legitime, inclusiv pentru aplicarea legii și cercetarea în domeniul securității internetului. Comisia, în strânsă consultare cu statele membre și cu părțile interesate, ar trebui să elaboreze îndrumări pentru a sprijini aplicațiile practice ale acestor măsuri.

Justificare

Amendament necesar din motive de logică internă a textului, deoarece se bazează pe amendamentele la considerentele 5 și 6.

Amendamentul     4

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Sfera de aplicare a „controalelor exhaustive”, care se aplică în anumite circumstanțe produselor cu dublă utilizare ce nu sunt incluse în listă, ar trebui clarificată și armonizată și ar trebui să abordeze riscul de terorism și de încălcare a drepturilor omului. Aplicarea eficace și consecventă a controalelor în întreaga Uniune ar trebui asigurată prin schimburi de informații și prin consultări corespunzătoare cu privire la „controalele exhaustive”. Controalele exhaustive specifice ar trebui să se aplice de asemenea, în anumite condiții, exporturilor de tehnologii de supraveghere cibernetică.

eliminat

Amendamentul     5

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Ar trebui introduse autorizații generale de export ale Uniunii suplimentare, pentru a se reduce sarcina administrativă a companiilor și a autorităților, asigurând în același timp un nivel corespunzător de control al produselor relevante pentru destinațiile în cauză. De asemenea, ar trebui introdusă o autorizație globală pentru proiecte de mare anvergură, pentru a se adapta condițiile de autorizare la necesitățile specifice ale industriei.

(15)  Ar trebui introduse autorizații generale de export ale Uniunii suplimentare, pentru a se reduce sarcina administrativă a companiilor, în special a IMM-urilor, și a autorităților, asigurând în același timp un nivel corespunzător de control al produselor relevante pentru destinațiile în cauză. De asemenea, ar trebui introdusă o autorizație globală pentru proiecte de mare anvergură, pentru a se adapta condițiile de autorizare la necesitățile specifice ale industriei.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Deciziile referitoare la actualizarea listei comune de produse cu dublă utilizare care fac obiectul controalelor la export din anexa I secțiunea A ar trebui să fie în conformitate cu obligațiile și angajamentele pe care Uniunea și statele membre le-au acceptat în calitate de membre ale regimurilor internaționale de neproliferare și de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în materie. Deciziile referitoare la actualizarea listei comune de produse cu dublă utilizare care fac obiectul controalelor la export din anexa I secțiunea B, precum tehnologiile de supraveghere cibernetică, ar trebui luate ținându-se seama de riscurile pe care exportul acestor produse le-ar putea prezenta în ceea ce privește comiterea unor încălcări grave ale drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar ori pentru interesele esențiale de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre. Deciziile referitoare la actualizarea listei comune de produse cu dublă utilizare care fac obiectul controalelor la export din anexa IV secțiunea B ar trebui luate ținându-se seama de interesele statelor membre în materie de ordine publică și de securitate publică în temeiul articolului 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Deciziile referitoare la actualizarea listelor comune de produse și destinații prevăzute în anexa II secțiunile A-J ar trebui luate ținându-se seama de criteriile de evaluare stabilite în prezentul regulament.

(17)  Deciziile referitoare la actualizarea listei comune de produse cu dublă utilizare care fac obiectul controalelor la export din anexa I secțiunea A ar trebui să fie în conformitate cu obligațiile și angajamentele pe care Uniunea și statele membre le-au acceptat în calitate de membre ale regimurilor internaționale de neproliferare și de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în materie. Deciziile referitoare la actualizarea listei comune de produse cu dublă utilizare care fac obiectul controalelor la export din anexa I secțiunea B, precum tehnologiile de supraveghere cibernetică, ar trebui luate ținându-se seama de riscurile pe care exportul acestor produse le-ar putea prezenta în ceea ce privește utilizarea lor în vederea unor încălcări ale legislației internaționale privind drepturile omului sau ale dreptului internațional umanitar în țările în care au fost identificate încălcări grave ale drepturilor omului, ori pentru interesele esențiale de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre. Deciziile referitoare la actualizarea listei comune de produse cu dublă utilizare care fac obiectul controalelor la export din anexa IV secțiunea B ar trebui luate ținându-se seama de interesele statelor membre în materie de ordine publică și de securitate publică în temeiul articolului 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Deciziile referitoare la actualizarea listelor comune de produse și destinații prevăzute în anexa II secțiunile A-J ar trebui luate ținându-se seama de criteriile de evaluare stabilite în prezentul regulament.

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  Riscul de furt cibernetic și de reexport către țări terțe, astfel cum se face referire în Poziția comună 2008/944/PESC impune necesitatea consolidării dispozițiilor privind produsele cu dublă utilizare.

Justificare

Amendament necesar din motive de logică internă a textului, deoarece acest considerent indică motivele pentru adăugarea articolului 14 alineatul (1) litera (fa).

Amendamentul     8

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În temeiul și în limitele articolului 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în așteptarea unui grad mai mare de armonizare, statele membre își mențin dreptul de a efectua controale asupra transferurilor anumitor produse cu dublă utilizare în cadrul Uniunii pentru a salvgarda ordinea publică sau securitatea publică. Din motive de proporționalitate, controalele privind transferul produselor cu dublă utilizare în cadrul Uniunii ar trebui revizuite pentru a se reduce la minimum sarcina care revine companiilor și autorităților. Mai mult, lista produselor care fac obiectul controalelor privind transferul în cadrul Uniunii din anexa IV secțiunea B ar trebui să fie periodic reexaminată în lumina evoluțiilor tehnologice și comerciale, precum și în ceea ce privește evaluarea sensibilității transferurilor.

(21)  În temeiul și în limitele articolului 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în așteptarea unui grad mai mare de armonizare, statele membre își mențin dreptul de a efectua controale asupra transferurilor anumitor produse cu dublă utilizare în cadrul Uniunii pentru a salvgarda ordinea publică sau securitatea publică. Din motive de proporționalitate, controalele privind transferul produselor cu dublă utilizare în cadrul Uniunii ar trebui revizuite pentru a se reduce la minimum sarcina care revine companiilor, în special IMM-urilor, și autorităților. Mai mult, lista produselor care fac obiectul controalelor privind transferul în cadrul Uniunii din anexa IV secțiunea B ar trebui să fie periodic reexaminată în lumina evoluțiilor tehnologice și comerciale, precum și în ceea ce privește evaluarea sensibilității transferurilor.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Având în vedere importanța răspunderii și a verificării publice în ceea ce privește activitățile de control al exporturilor, este oportun ca statele membre să pună la dispoziția publicului toate datele relevante privind acordarea autorizațiilor.

Justificare

Amendament necesar din motive de logică internă a textului, deoarece acest considerent nou indică motivele pentru modificările aduse articolului 20 alineatul (2) litera (a).

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Comunicarea țintită către sectorul privat și transparența sunt elemente esențiale pentru un regim eficace de control al exporturilor. Prin urmare, este oportun să se prevadă dezvoltarea în continuare a unor orientări în sprijinul aplicării prezentului regulament, precum și publicarea unui raport anual privind efectuarea controalelor, conform practicii actuale.

(25)  Comunicarea țintită către sectorul privat și transparența sunt elemente esențiale pentru un regim eficace de control al exporturilor. Prin urmare, este oportun să se prevadă dezvoltarea în continuare a unor orientări în sprijinul aplicării prezentului regulament, precum și publicarea unui raport anual privind efectuarea controalelor, conform practicii actuale. Având în vedere importanța unor orientări pentru interpretarea anumitor elemente ale prezentului regulament, este oportun ca orientările respective să fie puse la dispoziția publicului la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Controlul exporturilor are un impact asupra securității internaționale și a comerțului cu țări terțe și, prin urmare, este oportun să se dezvolte dialogul și cooperarea cu țările terțe pentru a sprijini crearea unor condiții de concurență echitabile la nivel global și îmbunătățirea securității internaționale.

(29)  Controlul exporturilor are un impact asupra securității internaționale și a comerțului cu țări terțe și, prin urmare, este oportun să se dezvolte dialogul și cooperarea cu țările terțe pentru a sprijini crearea unor condiții de concurență echitabile la nivel global și îmbunătățirea securității internaționale. Întrucât statele membre alcătuiesc majoritatea semnatarilor Aranjamentului de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme convenționale și produse și tehnologii cu dublă utilizare, stabilirea unor standarde ridicate la nivelul Uniunii poate avea, de asemenea, efecte pozitive asupra standardelor mondiale.

Amendamentul     12

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  „produse cu dublă utilizare” înseamnă produse, inclusiv produse software și tehnologii, care pot avea o utilizare atât civilă, cât și militară, și includ:

1.  „produse cu dublă utilizare” înseamnă produse, inclusiv produse software și tehnologii, care pot avea o utilizare atât civilă, cât și militară, și includ produse care pot fi folosite pentru conceperea, dezvoltarea, producerea sau utilizarea de arme nucleare, chimice și biologice, precum și de vectori purtători de asemenea arme, inclusiv toate produsele care pot fi utilizate atât în scopuri neexplozive, cât și la fabricarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive;

Justificare

Amendament necesar deoarece este indisolubil legat de amendamentul care elimină articolul 2 alineatul (1) litera (a).

Amendamentul     13

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  produsele care pot fi folosite pentru conceperea, dezvoltarea, producerea sau utilizarea de arme nucleare, chimice și biologice, precum și de vectori purtători de asemenea arme, inclusiv toate produsele care pot fi utilizate atât în scopuri neexplozive, cât și la fabricarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive;

eliminat

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  „tehnologii de supraveghere cibernetică” înseamnă produse (hardware, software și alte tehnologii decât produsele cu dublă utilizare) ce pot fi utilizate pentru comiterea unor încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului sau ale dreptului umanitar internațional, în special ale dreptului la viață privată, ale libertății de exprimare și ale libertății de întrunire, sau care pot să constituie o amenințare la adresa securității internaționale, ori pentru interesele esențiale de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre, și care sunt special concepute pentru a permite intruziunea clandestină în sistemele de informații și telecomunicații în vederea monitorizării, sustragerii, colectării și analizării datelor și/sau în vederea incapacitării sau defectării sistemului vizat fără o autorizație specifică, în cunoștință de cauză și lipsită de ambiguitate din partea proprietarului sau a administratorului sistemelor. Acestea includ produse legate de următoarele tehnologii și echipamente:

 

(a)   echipamente de interceptare a telecomunicațiilor mobile;

 

(b)   programe software de intruziune;

 

(c)   centre de monitorizare;

 

(d)   sisteme de interceptare legală și sisteme de reținere a datelor;

 

Tehnologiile de supraveghere cibernetică nu includ produsele concepute special pentru oricare dintre următoarele:

 

(a)   facturare;

 

(b)   funcțiile de colectare a datelor în cadrul elementelor rețelei (de exemplu, Exchange sau HLR);

 

(c)   calitatea serviciilor rețelei (QoS);

 

(d)   satisfacția utilizatorului (calitatea experienței - QoE);

 

(e)   firewall-urile pentru protejarea rețelei;

 

(f)   construirea, funcționarea, întreținerea sau protejarea:

 

  infrastructurii publice de energie, gaz sau apă;

 

  gestionării inteligente a transportului civil feroviar, rutier, aerian și naval;

 

  instalațiilor industriale și e-sănătății;

 

  producției industriale;

Justificare

Amendament necesar deoarece este indisolubil legat de amendamentul care elimină articolul 2 alineatul (1) litera (a).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  „utilizator final” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice entitate care este destinatarul și utilizatorul final al produselor cu dublă utilizare exportate;

Justificare

Amendament justificat de logica internă a textului, întrucât definirea utilizatorului final ca destinatarul și utilizatorul final efectiv al produsului este necesară pentru a asigura faptul că informațiile pe care exportatorii le furnizează cu privire la utilizatorii finali sunt specifice și detaliate, permițând o evaluare adecvată de către autorități a oportunității acordării unei autorizații de a exporta.

Amendamentul     16

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

23a.  „obligație de diligență” înseamnă procesul prin care întreprinderile pot identifica, preveni, reduce și explica modul în care abordează efectele negative reale și potențiale asupra drepturilor omului, ca parte integrantă a sistemelor decizionale de afaceri și de gestionare a riscurilor, astfel cum este prevăzut în Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului.

Justificare

Amendament necesar din motive de logică internă a textului, deoarece definește în mod clar un termen introdus în propunerea Comisiei la articolul 4 alineatul (2).

Amendamentul     17

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Pentru exportul tehnologiilor de supraveghere cibernetică prevăzute în anexa I secțiunea B este necesară o autorizație.

Justificare

Amendament necesar deoarece este indisolubil legat de amendamentele la articolul 2 alineatul (1), care creează o categorie distinctă a „tehnologiilor de supraveghere cibernetică”.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  utilizării de către persoane complice sau responsabile de orchestrarea ori de comiterea unor încălcări grave ale drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar în situații de conflict armat sau de represiune internă în țara de destinație finală identificate de instituțiile publice internaționale relevante sau de autoritățile competente europene sau naționale și în cazul în care există dovezi de utilizare a acestor produse sau a unor produse similare pentru orchestrarea ori executarea unor asemenea încălcări grave de către utilizatorul final propus;

(d)  utilizării de către persoane complice sau responsabile de orchestrarea ori de comiterea unor încălcări ale legislației internaționale privind drepturile omului sau ale dreptului internațional umanitar în țările în care au fost identificate încălcări grave ale drepturilor omului de organismele competente ale ONU, ale Consiliului Europei, ale Uniunii sau de autoritățile competente naționale și în cazul în care există dovezi de utilizare a acestor produse sau a unor produse similare pentru orchestrarea ori executarea unor asemenea încălcări de către utilizatorul final propus;

Justificare

Amendament necesar întrucât încălcările drepturilor omului comise cu produse cu dublă utilizare adesea nu se califică drept încălcări grave ale drepturilor omului. Încălcările drepturilor omului cu ajutorul instrumentelor de supraveghere cibernetică (încălcarea dreptului la viață privată, libertatea de exprimare etc.) sunt deseori comise înaintea altor încălcări care pot fi calificate drept grave, precum tortura, disparițiile forțate etc. De asemenea, este necesar să se precizeze organismele internaționale care ar trebui să furnizeze evaluări, pentru o mai mare securitate juridică.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  utilizării în legătură cu acte de terorism.

(e)  utilizării de către persoane, grupuri și entități implicate în acte de terorism și care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Poziția comună 2001/931/PESC.

Justificare

Amendament necesar pentru a asigura o mai mare securitate juridică și claritate.

Amendamentul     20

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care un exportator , în temeiul îndatorii sale de a exercita obligația de diligență, are cunoștință că produsele cu dublă utilizare pe care intenționează să le exporte și care sunt prevăzute în anexa I sunt destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la alineatul (1), el este obligat să informeze autoritatea competentă , care va decide cu privire la oportunitatea de a impune obținerea unei autorizații pentru exportul în cauză.

2.  În cazul în care un exportator, în temeiul îndatorii sale de a exercita obligația de diligență, are cunoștință că produsele cu dublă utilizare pe care intenționează să le exporte și care sunt prevăzute în anexa I pot fi destinate, integral sau parțial, oricăreia dintre utilizările menționate la alineatul (1), el este obligat să informeze autoritatea competentă, care va decide cu privire la oportunitatea de a impune obținerea unei autorizații pentru exportul în cauză.

Justificare

Amendament necesar din motive de logică internă a textului, deoarece este legat de amendamentele la articolul 4 alineatul (1).

Amendamentul     21

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autorizațiile pentru exportul de produse neprevăzute în listă se acordă pentru produse specifice și utilizatori finali specifici. Autorizațiile se acordă de către autoritatea competentă a statului membru în care este rezident sau stabilit exportatorul sau, în cazul în care exportatorul este o persoană rezidentă sau stabilită în afara Uniunii, de către autoritatea competentă a statului membru în care se află produsele. Autorizațiile sunt valabile în întreaga Uniune. Autorizațiile sunt valabile timp de un an și pot fi reînnoite de către autoritatea competentă.

3.  Autorizațiile pentru exportul de produse neprevăzute în listă se acordă pentru produse specifice și utilizatori finali specifici. Autorizațiile se acordă de către autoritatea competentă a statului membru în care este rezident sau stabilit exportatorul sau, în cazul în care exportatorul este o persoană rezidentă sau stabilită în afara Uniunii, de către autoritatea competentă a statului membru în care se află produsele. Autorizațiile sunt valabile în întreaga Uniune. Autorizațiile sunt valabile timp de doi ani și pot fi reînnoite de către autoritatea competentă.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă nu se primesc obiecții, se consideră că statele membre consultate nu au nicio obiecție și impun obligații de autorizare pentru toate „tranzacțiile similare în esență”. Ele informează cu privire la obligațiile de autorizare administrația vamală și alte autorități naționale competente.

Dacă nu se primesc obiecții, se consideră că statele membre consultate nu au nicio obiecție și impun obligații de autorizare pentru toate „tranzacțiile similare în esență”. Ele informează cu privire la obligațiile de autorizare administrația vamală și alte autorități naționale competente. În plus, în cazul în care nu există obiecții, Comisia evaluează necesitatea de a adopta acte delegate de modificare a listelor de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa I și în secțiunea B din anexa IV, adăugând produsele menționate la alineatele 1, 2 și 3 la aceste liste în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 16.

Justificare

În cazul în care toate statele membre sunt de acord că un anumit produs necesită o autorizație, este logic să se examineze posibilitatea adăugării sale la lista de control pentru un control permanent.

Amendamentul     23

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autorizațiile individuale de export și autorizațiile globale de export sunt valabile timp de un an și pot fi reînnoite de către autoritatea competentă. Durata de valabilitate a autorizațiilor globale de export pentru proiecte de mare anvergură urmează să fie stabilită de autoritatea competentă.

3.  Autorizațiile individuale de export și autorizațiile globale de export sunt valabile timp de doi ani și pot fi reînnoite de către autoritatea competentă. Durata de valabilitate a autorizațiilor globale de export pentru proiecte de mare anvergură urmează să fie stabilită de autoritatea competentă.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Exportatorii pun la dispoziția autorității competente toate informațiile relevante necesare cu privire la cererile lor de autorizații de export individuale și globale, astfel încât să furnizeze informații complete, în special în ceea ce privește utilizatorul final, țara de destinație și utilizarea finală a produsului exportat.

Exportatorii pun la dispoziția autorității competente toate informațiile relevante necesare cu privire la cererile lor de autorizații de export individuale și globale, astfel încât să furnizeze informații complete, în special în ceea ce privește utilizatorul final, țara de destinație și utilizarea finală a produsului exportat. În ceea ce privește utilizatorii finali guvernamentali, informațiile furnizate definesc precis subentitatea, departamentul, agenția sau unitatea care va fi ultimul utilizator final al produsului exportat.

Justificare

Amendament necesar pentru a preciza cine sau ce entitate este utilizatorul final al unui produs, în mod cât mai detaliat.

Amendamentul     25

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  respectarea drepturilor omului în țara de destinație finală, precum și respectarea de către acea țară a dreptului internațional umanitar;

(b)  respectarea dreptului privind drepturile omului în țara de destinație finală, precum și respectarea de către acea țară a dreptului internațional umanitar;

Amendamentul     26

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  consolidarea controalelor, în conformitate cu criteriile stabilite în Poziția comună 2008/944/PESC, în ceea ce privește exporturile către companii, persoane sau țări care nu dispun de elementele de securitate necesare pentru a evita sau a împiedica spargerile de cod și/sau furtul cibernetic și către țările care ar putea acționa ca intermediar pentru țările care au fost înscrise pe o listă de embargouri sau de interdicții la export sau care pot constitui o amenințare la adresa drepturilor omului;

Justificare

Amendament necesar deoarece este o extindere logică a listei de la articolul 14 alineatul (1), care a fost deja modificată substanțial în propunerea Comisiei.

Amendamentul     27

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb)  comportamentul țării cumpărătoare cu privire la comunitatea internațională, în special în ceea ce privește atitudinea sa față de terorism, natura alianțelor sale și respectul pentru dreptul internațional;

Justificare

Amendament necesar deoarece este o extindere logică a listei de la articolul 14 alineatul (1), care a fost deja modificată substanțial în propunerea Comisiei.

Amendamentul     28

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fc)  compatibilitatea exporturilor de produse sau echipamente cu dublă utilizare cu capacitatea tehnică și economică a țării de destinație, ținând seama că este de dorit ca țările să răspundă nevoilor legitime de securitate și apărare cu o deturnare cât mai mică de resurse economice și umane pentru armament;

Justificare

Amendament necesar deoarece este o extindere logică a listei de la articolul 14 alineatul (1), care a fost deja modificată substanțial în propunerea Comisiei.

Amendamentul     29

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  statele membre nu acordă sau nu retrag o autorizație de export individuală sau globală sau o autorizație pentru servicii de intermediere sau de asistență tehnică în temeiul prezentului regulament, în cazul în care:

 

(a)   există un risc major ca produsele să poată fi utilizate pentru a încălca drepturile omului;

 

(b)   cadrul juridic sau acordurile tehnice din țara destinatară nu asigură garanțiile potrivite împotriva încălcării grave a drepturilor omului.

Justificare

În cazul unor încălcări grave dovedite ale dreptului internațional privind drepturile omului sau ale dreptului internațional umanitar, trebuie să fie obligatoriu refuzul autorizației de export sau retragerea acesteia. Uniunea Europeană nu trebuie sub nicio formă să faciliteze încălcarea drepturilor omului. Este legitim să se aplice aceeași logică a obligației de a emite refuzuri la fel ca în contextul controlului exporturilor de arme convenționale atunci când statele membre resping licențele de export în caz de neconcordanță cu criteriul numărul unu, doi, trei sau patru din Poziția comună 2008/944/PESC.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia și Consiliul pun la dispoziție îndrumări și/sau recomandări pentru a asigura realizarea de evaluări comune ale riscurilor de către autoritățile competente ale statelor membre în vederea aplicării criteriilor respective.

2.  Comisia și Consiliul pun la dispoziție îndrumări și/sau recomandări pentru a asigura realizarea de evaluări comune ale riscurilor de către autoritățile competente ale statelor membre în vederea aplicării criteriilor respective la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Amendament necesar deoarece orientările sunt instrumente interpretative esențiale pentru părțile interesate.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  lista de produse cu dublă utilizare prevăzută în anexa I secțiunea B poate fi modificată dacă este necesar din cauza riscurilor pe care exportul acestor produse le-ar putea prezenta în ceea ce privește comiterea unor încălcări grave ale drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar ori pentru interesele esențiale de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre;

(b)  lista de produse cu dublă utilizare prevăzută în anexa I secțiunea B poate fi modificată dacă este necesar din cauza riscurilor pe care exportul acestor produse le-ar putea prezenta în ceea ce privește comiterea unor încălcări grave ale drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar ori pentru interesele esențiale de securitate ale Uniunii și ale statelor sale membre. Atunci când, din motive imperative de urgență, este necesară eliminarea sau adăugarea unor produse specifice în secțiunea B din anexa I, actelor delegate adoptate în temeiul prezentei litere li se aplică procedura prevăzută la articolul 17.

Justificare

Amendament necesar având în vedere evoluțiile rapide ale tehnologiei și posibilitatea apariției unor noi tehnologii periculoase care trebuie adăugate la lista de control fără întârziere.

Amendamentul     32

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Comisia poate decide să elimine un produs din listă, în special în cazul în care, odată cu schimbările continue ale mediului tehnologic, produsele au devenit produse de calitate inferioară sau de masă, ușor accesibile sau ușor de modificat din punct de vedere tehnic.

Justificare

Amendament necesar deoarece este indisolubil legat de articolul 16 alineatul (2) litera (b).

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  informații referitoare la aplicarea controalelor, inclusiv date privind autorizațiile acordate (numărul, valoarea și tipurile autorizațiilor, precum și destinațiile aferente, numărul de utilizatori ai autorizațiilor generale și globale, numărul operatorilor cu programe interne de asigurare a conformității, timpii de prelucrare, volumul și valoarea schimburilor comerciale care fac obiectul transferurilor în cadrul UE etc.) și, dacă sunt disponibile, date privind exporturile de produse cu dublă utilizare efectuate în alte state membre;

(a)  toate informațiile referitoare la aplicarea controalelor, inclusiv date privind autorizațiile acordate (numărul, valoarea și tipurile autorizațiilor, precum și destinațiile aferente, numărul de utilizatori ai autorizațiilor generale și globale, numărul operatorilor cu programe interne de asigurare a conformității, timpii de prelucrare, volumul și valoarea schimburilor comerciale care fac obiectul transferurilor în cadrul UE etc.) și, dacă sunt disponibile, date privind exporturile de produse cu dublă utilizare efectuate în alte state membre;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  informații referitoare la aplicarea controalelor, inclusiv detalii cu privire la exportatorii privați de dreptul de a utiliza 1 autorizații generale de export naționale sau ale Uniunii, rapoarte privind încălcările, sechestrările și aplicarea altor sancțiuni;

(b)  toate informațiile referitoare la aplicarea controalelor, inclusiv detalii cu privire la exportatorii privați de dreptul de a utiliza 1 autorizații generale de export naționale sau ale Uniunii, orice rapoarte privind încălcările, sechestrările și aplicarea altor sancțiuni;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  date privind utilizatorii finali sensibili, actorii implicați în activități de achiziții suspecte și, dacă sunt disponibile, itinerariile folosite.

(c)  toate datele privind utilizatorii finali sensibili, actorii implicați în activități de achiziții suspecte și, dacă sunt disponibile, itinerariile folosite.

Justificare

Amendament necesar din motive de logică internă a textului. Amendamentul corespunde amendamentelor la articolul 20 alineatul (2) literele (a) și (b).

Amendamentul     36

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când este cazul, Comisia și Consiliul formulează orientări și/sau recomandări cu privire la cele mai bune practici pentru chestiunile reglementate de prezentul regulament , pentru a asigura eficiența regimului Uniunii de control al exporturilor din Uniune și implementarea consecventă a acestuia . De asemenea, atunci când este cazul, autoritățile competente ale statelor membre furnizează îndrumări complementare pentru exportatorii, intermediarii și operatorii de tranzit care sunt rezidenți sau stabiliți în statul membru respectiv.

1.  Atunci când este cazul, Comisia și Consiliul formulează orientări și/sau recomandări cu privire la cele mai bune practici pentru chestiunile reglementate de prezentul regulament, pentru a asigura eficiența regimului Uniunii de control al exporturilor din Uniune și implementarea consecventă a acestuia. De asemenea, atunci când este cazul, autoritățile competente ale statelor membre furnizează îndrumări complementare pentru exportatorii, în special IMM-urile, intermediarii și operatorii de tranzit care sunt rezidenți sau stabiliți în statul membru respectiv.

Amendamentul     37

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când este cazul, Comisia și autoritățile competente ale statelor membre mențin un schimb regulat și reciproc de informații cu țări terțe.

1.  Atunci când este cazul, Comisia și autoritățile competente ale statelor membre mențin un schimb regulat și reciproc de informații cu țări terțe, inclusiv în contextul unui dialog pe tema produselor cu dublă utilizare, prevăzut de parteneriatele, acordurile de cooperare și acordurile de parteneriat strategic ale UE.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (reformare)

Referințe

COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

INTA

6.10.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

6.10.2016

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Marietje Schaake

23.1.2017

Data adoptării

30.5.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

10

6

Membri titulari prezenți la votul final

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boștinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boștinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

10

-

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Instituirea unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (reformare)

Referințe

COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)

Data prezentării la PE

28.9.2016

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

INTA

6.10.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

6.10.2016

 

 

 

Raportor

Data numirii

Klaus Buchner

12.10.2016

 

 

 

Examinare în comisie

28.2.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Data adoptării

23.11.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Reimer Böge, Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Merja Kyllönen, Marco Zullo

Data depunerii

8.12.2017

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

34

+

ALDE

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch

ECR

Bolesław G. Piecha, Emma McClarkin, Jan Zahradil, Joachim Starbatty

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Merja Kyllönen

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Alessia Maria Mosca, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Maria Arena, Nicola Danti

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Klaus Buchner

1

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

2

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri