Betänkande - A8-0390/2017Betänkande
A8-0390/2017

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning)

19.12.2017 - (COM(2016)0616 – C8‑0393/2016 – 2016/0295(COD)) - ***I

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Klaus Buchner
(Omarbetning – artikel 104 i arbetsordningen)


FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning)

(COM(2016)0616 – C8‑0393/2016 – 2016/0295(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0616),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0393/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter[1],

–  med beaktande av skrivelsen av den 27 mars 2017 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för internationell handel i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0390/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Ett effektivt gemensamt system för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden är därför nödvändigt för att säkerställa att medlemsstaternas och unionens internationella förpliktelser och ansvar, särskilt vad gäller icke-spridning uppfylls.

(3)  Ett effektivt gemensamt system för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden är därför nödvändigt för att säkerställa att medlemsstaternas och unionens internationella förpliktelser och ansvar, särskilt vad gäller icke-spridning och mänskliga rättigheter, uppfylls.

Motivering

Detta tillägg är nödvändigt och är i linje med införandet av artikel 4.1 d.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Med tanke på uppkomsten av nya kategorier av produkter med dubbla användningsområden, och som svar på uppmaningar från Europaparlamentet och indikationer på att viss it-övervakningsteknik som exporteras från unionen har missbrukats av personer som medverkar till eller ansvarar för att leda eller begå allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller av internationell humanitär rätt i situationer med väpnade konflikter eller inre förtryck, är det lämpligt att kontrollera exporten av sådan teknik för att skydda den allmänna säkerheten och moralen. Dessa åtgärder bör inte gå utöver vad som är proportionellt. I synnerhet bör de inte hindra export av informations- och kommunikationsteknik som används för lagliga ändamål, inbegripet brottsbekämpning och forskning om internetsäkerhet. Kommissionen kommer i nära samråd med medlemsstaterna och de berörda parterna att utarbeta riktlinjer för att stödja den praktiska tillämpningen av dessa kontroller.

(5)  Vissa it-övervakningsprodukter har skapat en ny kategori av produkter med dubbla användningsområden som har använts för att direkt inkräkta på de mänskliga rättigheterna, inbegripet rätten till integritet och skydd av personuppgifter, yttrandefriheten och mötes- och föreningsfriheten, genom att övervaka eller extrahera uppgifter utan ett särskilt, informerat och otvetydigt godkännande av systemets ägare eller förvaltare och/eller genom att det berörda systemet gjorts oanvändbart eller skadats. Som svar på uppmaningar från Europaparlamentet och med stöd av bevis på att vissa it-övervakningsprodukter har missbrukats av personer som medverkar till eller ansvarar för att leda eller begå kränkningar av internationell människorättslagstiftning eller av internationell humanitär rätt i länder där sådana kränkningar har konstaterats, är det lämpligt att kontrollera exporten av dessa produkter. Kontrollerna bör baseras på tydligt definierade kriterier. Dessa åtgärder bör inte gå utöver vad som är nödvändigt och proportionellt. I synnerhet bör de inte hindra export av informations- och kommunikationsteknik som används för lagliga ändamål, inbegripet brottsbekämpning samt forskning om nätverk och internetsäkerhet i syfte att genomföra godkända tester eller skydda informationssäkerhetssystem. Kommissionen bör i nära samråd med medlemsstaterna och de berörda parterna tillhandahålla vägledning för att stödja den praktiska tillämpningen av dessa kontroller vid ikraftträdandet av denna förordning. Allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna avser situationer som beskrivs i punkt 2.6 i avsnitt 2 i kapitel 2 i användarguiden för rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp1a som godkändes av rådet (utrikes frågor) den 20 juli 2015.

 

_______________________

 

1a Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel (EUT L 335, 13.12.2008, s. 99).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Således bör man också se över definitionen av produkter med dubbla användningsområden, och införa en definition av it-övervakningsteknik. Det bör också klargöras att bedömningskriterierna för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden inbegriper överväganden om eventuellt missbruk av dessa i samband med terroristhandlingar eller kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

(6)  Således bör man också införa en definition av it-övervakningsprodukter. Det bör också klargöras att bedömningskriterierna för kontroll av export av it-övervakningsprodukter tar hänsyn till de direkta och indirekta konsekvenserna av dessa produkter för de mänskliga rättigheterna, vilket återspeglas i användarguiden för rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp1a. En teknisk arbetsgrupp bör inrättas för utvecklingen av bedömningskriterierna, i samarbete med Europeiska utrikestjänsten och rådets arbetsgrupp för de mänskliga rättigheterna. Dessutom bör en grupp av oberoende experter inrättas inom denna tekniska arbetsgrupp. Bedömningskriterierna bör vara allmänt tillgängliga och lättåtkomliga.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  I syfte att definiera it-övervakningsteknik bör de produkter som omfattas av denna förordning inbegripa utrustning för att avlyssna mobil telekommunikation, intrångsprogram, övervakningscentrum, lagliga avlyssningssystem och datalagringssystem som är kopplade till sådana avlyssningssystem, utrustning för avkodning av kryptering, återställande av hårddiskar, kringgående av lösenord och analys av biometriska data samt system för övervakning av IP-nätverk///.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b)  När det gäller bedömningskriterier för mänskliga rättigheter är det lämpligt att hänvisa till den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, FN:s människorättsråds resolution av den 23 mars 2017 om rätten till integritet, de vägledande principerna för företag och mänskliga rättigheter: genomförande av Förenta nationernas ram för att ”skydda, respektera och åtgärda”, rapporten av den 24 mars 2017 från den särskilda rapportören för rätten till integritet, rapporten av den 21 februari 2017 från den särskilda rapportören för främjande av och skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i kampen mot terrorismen och domen av den 4 december 2015 från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i målet Zakharov mot Ryssland.

Motivering

Detta nya skäl hör oupplösligt samman med skälen 5 och 6. För närmare vägledning är det lämpligt att hänvisa till relevanta internationella människorättsinstrument och beslut med särskild tonvikt på rätten till integritet i den digitala tidsåldern.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a (allmänna dataskyddsförordningen) krävs det att personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden vidtar tekniska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken med behandlingen, inbegripet krypteringen av personuppgifter. Eftersom det i den förordningen fastslås att detta gäller för behandlingen av personuppgifter oavsett om behandlingen sker inom unionen eller inte, har unionen ett starkt incitament att avlägsna kryptografiprodukter från kontrollförteckningen för att underlätta genomförandet av den allmänna dataskyddsförordningen, och förstärka de europeiska företagens konkurrenskraft i detta avseende. På samma sätt står den nuvarande kontrollnivån när det gäller kryptering i strid med det faktum att kryptering är ett viktigt medel för att se till att medborgare, företag och myndigheter kan skydda sina uppgifter mot brottslingar och andra fientliga aktörer, för att säkra tillgången till tjänster som är avgörande för en väl fungerande digital inre marknad och för att möjliggöra säkra kommunikationer, vilket är nödvändigt för att skydda rätten till integritet, rätten till skydd av personuppgifter och yttrandefriheten, i synnerhet för människorättsförsvarare.

 

_______________________

 

1aEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Räckvidden för ”övergripande kontroller”, som under särskilda omständigheter är tillämpliga på produkter med dubbla användningsområden som inte tas upp i förteckningen, bör klargöras och harmoniseras, och hänsyn bör tas till risken för terrorism och brott mot de mänskliga rättigheterna. Genom lämpligt informationsutbyte och lämpliga samråd om ”övergripande kontroller” bör man säkerställa en effektiv och konsekvent tillämpning av kontroller i hela unionen. På vissa villkor bör också riktade övergripande kontroller tillämpas på export av it-övervakningsteknik.

(9)  Räckvidden för ”övergripande kontroller”, som under särskilda omständigheter är tillämpliga på it‑övervakningsprodukter som inte tas upp i förteckningen, bör klargöras och harmoniseras. Genom lämpligt informationsutbyte och lämpliga samråd om ”övergripande kontroller” bör man säkerställa en effektiv och konsekvent tillämpning av kontroller i hela unionen. Informationsutbytet bör omfatta stöd till utveckling av en oberoende databas och insamling av uppgifter från den privata sektorn, offentliga institutioner och civilsamhällets organisationer.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Definitionen av förmedlare bör revideras för att undvika att personer som faller inom unionens behörighet kringgår kontroller av tillhandahållandet av förmedlingstjänster. Kontrollerna av tillhandahållandet av förmedlingstjänster bör harmoniseras för att garantera att de tillämpas på ett effektivt och enhetligt sätt i hela unionen, och bör också tillämpas för att förhindra terroristhandlingar och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

(10)  Definitionen av förmedlare bör revideras för att undvika att personer som faller inom unionens behörighet kringgår kontroller av tillhandahållandet av förmedlingstjänster. Kontrollerna av tillhandahållandet av förmedlingstjänster bör harmoniseras för att garantera att de tillämpas på ett effektivt och enhetligt sätt i hela unionen, och bör också tillämpas för att förhindra kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  I och med ikraftträdandet av Lissabonfördraget har det klargjorts att tillhandahållande av tekniska assistanstjänster som involverar en gränsöverskridande förflyttning omfattas av unionens behörighet. Man bör därför klargöra de kontroller som ska tillämpas på tekniska assistanstjänster, och införa en definition av dessa tjänster. Av effektivitets- och konsekvensskäl bör kontroller av tillhandahållande av tekniska assistanstjänster harmoniseras och tillämpas också för att förhindra terroristhandlingar och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

(11)  I och med ikraftträdandet av Lissabonfördraget har det klargjorts att tillhandahållande av tekniska assistanstjänster som involverar en gränsöverskridande förflyttning omfattas av unionens behörighet. Man bör därför klargöra de kontroller som ska tillämpas på tekniska assistanstjänster, och införa en definition av dessa tjänster. Av effektivitets- och konsekvensskäl bör de kontroller som föregår tillhandahållandet av tekniska assistanstjänster harmoniseras och tillämpas också för att förhindra kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Förordning (EG) nr 428/2009 föreskriver en möjlighet för medlemsstaternas myndigheter att från fall till fall förbjuda transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden, om de har rimliga skäl att på grundval av underrättelser eller andra källor misstänka att produkterna helt eller delvis är eller kan vara avsedda för spridning av massförstörelsevapen eller bärare av dessa. Av effektivitets- och konsekvensskäl bör kontroller av transitering också harmoniseras och tillämpas också för att förhindra terroristhandlingar och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

(12)  Förordning (EG) nr 428/2009 föreskriver en möjlighet för medlemsstaternas myndigheter att från fall till fall förbjuda transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden, om de har rimliga skäl att på grundval av underrättelser eller andra källor misstänka att produkterna helt eller delvis är eller kan vara avsedda för spridning av massförstörelsevapen eller bärare av dessa. Av effektivitets- och konsekvensskäl bör kontroller av transitering också harmoniseras och tillämpas också för att förhindra kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Även om ansvaret för att fatta beslut om individuella, globala och nationella exporttillstånd ligger hos de nationella myndigheterna, kräver ett effektivt EU-exportkontrollsystem att ekonomiska aktörer, som har för avsikt att exportera produkter som omfattas av denna förordning, visar tillbörlig aktsamhet i enlighet med bland annat OECD:s riktlinjer för multinationella företag, OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Ett generellt krav efterlevnad i form av ”interna efterlevnadsprogram” bör införas för att bidra till likvärdiga förutsättningar bland exportörerna och förbättra tillämpningen av kontroller. Av proportionalitetsskäl bör detta krav gälla särskilda kontrollmetoder i form av globala tillstånd och vissa generella exporttillstånd.

(14)  Ett standardiserat krav liksom en standardiserad definition och beskrivning när det gäller efterlevnad i form av ”interna efterlevnadsprogram” och en möjlighet att certifieras för att erhålla incitament under tillståndsförfarandet från de nationella behöriga myndigheterna bör införas för att bidra till likvärdiga förutsättningar bland exportörerna och förbättra tillämpningen av kontroller. Av proportionalitetsskäl bör detta krav gälla särskilda kontrollmetoder i form av globala tillstånd och vissa generella exporttillstånd.

Motivering

Företagen behöver också rättslig klarhet med avseende på denna skyldighet att ha ett internt efterlevnadsprogram. Om företagen har certifierat sina interna efterlevnadsprogram bör de erhålla incitament under tillståndsförfarandet från de nationella behöriga myndigheterna (t.ex. snabbare behandling).

Ändringsförslag     13

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Ytterligare generella unionsexporttillstånd bör införas för att minska den administrativa bördan för företag och myndigheter, samtidigt som en lämplig kontroll av berörda produkter till berörda destinationer säkerställs. Ett globalt tillstånd för stora projekt bör också införas för att anpassa licensieringsvillkoren till branschens särskilda behov.

(15)  Ytterligare generella unionsexporttillstånd bör införas för att minska den administrativa bördan för företag, särskilt små och medelstora företag, och myndigheter, samtidigt som en lämplig kontroll av berörda produkter till berörda destinationer säkerställs. Ett globalt tillstånd för stora projekt bör också införas för att anpassa licensieringsvillkoren till branschens särskilda behov.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen är det lämpligt att unionen inför kontroller av vissa typer av it-övervakningsteknik på grundval av en unilateral förteckning, i avsnitt B i bilaga I. På grund av det multilaterala exportkontrollsystemets betydelse bör avsnitt B i bilaga I begränsas när det gäller tillämpningsområdet till enbart it-övervakningsteknik och inte innehålla några överlappningar med avsnitt A i bilaga I.

Motivering

Detta ändringsförslag hör oupplösligt samman med utvidgningen av förordningens tillämpningsområde såsom föreslås av kommissionen i omarbetningen.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i avsnitt A i bilaga I bör stämma överens med de skyldigheter och åtaganden som medlemsstaterna och unionen har godtagit som medlemmar i de relevanta internationella icke-spridningssystemen och överenskommelserna om exportkontroll eller genom ratificering av relevanta internationella fördrag. Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i avsnitt B i bilaga I, såsom it-övervakningsteknik, bör fattas med beaktande av de risker som export av sådana produkter kan medföra i fråga om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller internationell humanitär rätt eller unionens och dess medlemsstaters väsentliga säkerhetsintressen. Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i avsnitt B i bilaga IV bör göras med beaktande av medlemsstaternas intressen i fråga om allmän ordning och allmän säkerhet enligt artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Beslut om att uppdatera de gemensamma förteckningarna över produkter och destinationer som anges i avsnitten A–J i bilaga II bör göras med beaktande av bedömningskriterierna i denna förordning.

(17)  Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i avsnitt A i bilaga I bör stämma överens med de skyldigheter och åtaganden som medlemsstaterna och unionen har godtagit som medlemmar i de relevanta internationella icke-spridningssystemen och överenskommelserna om exportkontroll eller genom ratificering av relevanta internationella fördrag. Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över it‑övervakningsprodukter som omfattas av exportkontroll i avsnitt B i bilaga I bör fattas med beaktande av de risker som export av sådana produkter kan medföra i fråga om deras användning för kränkningar av internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt i länder där sådana kränkningar, särskilt kränkningar av yttrandefrihet, mötesfrihet och rätten till integritet, har konstaterats, eller unionens och dess medlemsstaters väsentliga säkerhetsintressen. Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i avsnitt B i bilaga IV bör göras med beaktande av medlemsstaternas intressen i fråga om allmän ordning och allmän säkerhet enligt artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Beslut om att uppdatera de gemensamma förteckningarna över produkter och destinationer som anges i avsnitten A–J i bilaga II bör göras med beaktande av bedömningskriterierna i denna förordning. Beslut om att stryka hela underkategorier om kryptografi och kryptering, t.ex. i kategori 5 i avsnitt A i bilaga I eller i avsnitt I i bilaga II bör göras med beaktande av rekommendationen av den 27 mars 1997 från OECD:s råd om riktlinjer för kryptering.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att möjliggöra en snabb reaktion från unionen på ändrade förhållanden när det gäller bedömningen av hur känslig exporten är inom ramen för de generella unionsexporttillstånden samt den tekniska och kommersiella utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av avsnitt A i bilaga I, bilaga II och del B i bilaga IV till denna förordning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör systematiskt ges tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(18)  För att möjliggöra en snabb reaktion från unionen på ändrade förhållanden när det gäller bedömningen av hur känslig exporten är inom ramen för de generella unionsexporttillstånden samt den tekniska och kommersiella utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av avsnitten A och B i bilaga I, bilaga II och avsnitt B i bilaga IV till denna förordning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör systematiskt ges tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Motivering

Avsnitt B i bilaga I bör också kunna ändras med delegerade akter.

Ändringsförslag     17

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  Risken för it-stöld och återexport till tredjeländer, enligt den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp, innebär att bestämmelserna om produkter med dubbla användningsområden måste stärkas.

Motivering

Nödvändigt med hänsyn till textens inre logik eftersom detta skäl ger anledning att lägga till artikel 14.1 fa.

Ändringsförslag     18

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  I enlighet med och inom ramen för artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i avvaktan på en högre harmoniseringsgrad förbehåller medlemsstaterna sig rätten att genomföra kontroll av överföringar av vissa produkter med dubbla användningsområden inom unionen i syfte att skydda allmän ordning eller säkerhet. Av proportionalitetsskäl bör kontrollerna av överföring av produkter med dubbla användningsområden inom unionen revideras för att minimera påfrestningarna för företag och myndigheter. Dessutom bör förteckningen i avsnitt B i bilaga IV över produkter som omfattas av kontroller av överföring inom unionen regelbundet ses över mot bakgrund av den tekniska och handelsrelaterade utvecklingen och vad gäller bedömningen av hur känsliga överföringarna är.

(21)  I enlighet med och inom ramen för artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i avvaktan på en högre harmoniseringsgrad förbehåller medlemsstaterna sig rätten att genomföra kontroll av överföringar av vissa produkter med dubbla användningsområden inom unionen i syfte att skydda allmän ordning eller säkerhet. Av proportionalitetsskäl bör kontrollerna av överföring av produkter med dubbla användningsområden inom unionen revideras för att minimera påfrestningarna för företag, särskilt små och medelstora företag, och myndigheter. Dessutom bör förteckningen i avsnitt B i bilaga IV över produkter som omfattas av kontroller av överföring inom unionen regelbundet ses över mot bakgrund av den tekniska och handelsrelaterade utvecklingen och vad gäller bedömningen av hur känsliga överföringarna är .

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  Med tanke på vikten av ansvarsskyldighet och offentlig kontroll av exportkontrollverksamhet bör medlemsstaterna offentliggöra alla relevanta licensieringsuppgifter.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Verksamhet för att nå ut till den privata sektorn och öppenhet är väsentliga inslag i en effektiv ordning för exportkontroll. Det är därför lämpligt att fortsätta med utarbetandet av riktlinjer för att stödja tillämpningen av denna förordning och att offentliggöra en årlig rapport om genomförandet av kontroller, i enlighet med nuvarande praxis.

(25)  Verksamhet för att nå ut till den privata sektorn, i synnerhet till små och medelstora företag, och öppenhet är väsentliga inslag i en effektiv ordning för exportkontroll. Det är därför lämpligt att fortsätta med utarbetandet av riktlinjer för att stödja tillämpningen av denna förordning och att offentliggöra en årlig rapport om genomförandet av kontroller, i enlighet med nuvarande praxis. Med hänsyn till riktlinjernas betydelse för tolkningen av vissa delar av denna förordning bör dessa riktlinjer göras allmänt tillgängliga när denna förordning träder i kraft.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  Det bör säkerställas att definitionerna i denna förordning stämmer överens med definitionerna i unionens tullkodex.

Motivering

Detta ändringsförslag hör oupplösligt samman med artikel 2 (definitioner), som utgör en del av de delar som ändrats i omarbetningen och med de ändringsförslag som lagts fram för denna artikel i förordningen om produkter med dubbla användningsområden.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Varje medlemsstat bör själv fastställa tillämpliga effektiva, proportionella och avskräckande påföljder vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning. Bestämmelser bör också införas för att ta itu med särskilda fall av olaglig handel med produkter med dubbla användningsområden för att stödja ett effektivt genomförande av kontrollerna.

(27)  Varje medlemsstat bör själv fastställa tillämpliga effektiva, proportionella och avskräckande påföljder vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning. Införandet av likvärdiga förutsättningar för unionens exportörer bör förstärkas. Därför bör påföljderna för överträdelser av denna förordning vara av liknande karaktär och ha liknande effekt i alla medlemsstater. Bestämmelser bör också införas för att ta itu med särskilda fall av olaglig handel med produkter med dubbla användningsområden för att stödja ett effektivt genomförande av kontrollerna.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Exportkontroll inverkar på den internationella säkerheten och handeln med tredjeländer och dialog och samarbete bör därför utvecklas med tredjeländer i syfte att stödja likvärdiga förutsättningar på global nivå och stärka den internationella säkerheten.

(29)  Exportkontroll inverkar på den internationella säkerheten och handeln med tredjeländer och dialog och samarbete bör därför utvecklas med tredjeländer i syfte att stödja likvärdiga förutsättningar, främja konvergens uppåt och stärka den internationella säkerheten. För att främja dessa mål bör rådet, kommissionen och medlemsstaterna, i nära samarbete med Europeiska utrikestjänsten, proaktivt delta i relevanta internationella fora, bland annat Wassenaar-arrangemanget, i syfte att etablera den förteckning över it‑övervakningsprodukter som anges i avsnitt B i bilaga I som en internationell standard. Dessutom bör stödet till tredjeländer för utvecklingen av en ordning för exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden och nödvändig administrativ kapacitet förstärkas och utvidgas, särskilt när det gäller tullen.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt näringsfriheten.

(31)  Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  produkter som kan användas för utformning, utveckling, produktion eller användning av kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen och bärare av dessa, inbegripet alla varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar.

a)  traditionella produkter med dubbla användningsområden, som omfattar produkter, däribland programvara och maskinvara, som kan användas för utformning, utveckling, produktion eller användning av kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen och bärare av dessa, inbegripet alla varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  it-övervakningsteknik som kan användas för att begå allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller internationell humanitär rätt, eller kan utgöra ett hot mot internationell säkerhet eller unionens och dess medlemsstaters väsentliga säkerhetsintressen.

b)  it-övervakningsprodukter som omfattar maskinvara, programvara och teknik som är särskilt utformad för att möjliggöra dolda intrång i informations- och telekommunikationssystem och/eller övervaka, exfiltrera, samla in och analysera uppgifter och/eller göra det berörda systemet oanvändbart eller skada det, utan specifikt, informerat och otvetydigt godkännande av uppgifternas ägare, och som kan användas i samband med kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet rätten till integritet, rätten till yttrandefrihet och mötes- och föreningsfriheten, eller som kan användas för att begå allvarliga kränkningar av människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt, eller kan utgöra ett hot mot internationell säkerhet eller unionens och dess medlemsstaters väsentliga säkerhet. Nätverk och ikt-säkerhetsforskning i syfte att genomföra godkända tester eller skydda informationssäkerhetssystem ska undantas.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 5a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  slutanvändare: varje fysisk eller juridisk person eller enhet som är den slutliga mottagaren av en produkt med dubbla användningsområden.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13.  tillstånd för stort projekt: ett globalt exporttillstånd som beviljas en bestämd exportör för en typ eller kategori av produkt med dubbla användningsområden och som kan gälla export till en eller flera angivna slutanvändare i ett eller flera angivna tredjeländer under loppet av ett specifikt projekt som det tar mer än ett år att genomföra.

13.  tillstånd för stort projekt: ett globalt exporttillstånd som beviljas en bestämd exportör för en typ eller kategori av produkt med dubbla användningsområden och som kan gälla export till en eller flera angivna slutanvändare i ett eller flera angivna tredjeländer för ett specifikt projekt. Det ska vara giltigt i mellan ett och fyra år, utom i vederbörligen berättigade fall baserat på projektets varaktighet, och kan förlängas av den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

22.  internt efterlevnadsprogram: effektiva, lämpliga och proportionella medel och förfaranden, bl.a. utarbetande, genomförande och efterlevnad av standardiserade policyer, förfaranden och uppförandenormer för operativ efterlevnad och skyddsåtgärder, utarbetade av exportörer för att säkerställa efterlevnad av de bestämmelser och de krav och villkor för tillstånd som anges i denna förordning.

22.  internt efterlevnadsprogram: effektiva, lämpliga och proportionella medel och förfaranden (riskbaserad metod), bl.a. utarbetande, genomförande och efterlevnad av standardiserade policyer, förfaranden och uppförandenormer för operativ efterlevnad och skyddsåtgärder, utarbetade av exportörer för att säkerställa efterlevnad av de bestämmelser och de krav och villkor för tillstånd som anges i denna förordning. Exportören ska ha möjlighet att, på frivillig basis, få sitt interna efterlevnadsprogram certifierat gratis av de behöriga myndigheterna på grundval av en referens för interna efterlevnadsprogram som fastställts av kommissionen, i syfte att erhålla incitament under tillståndsförfarandet från de behöriga nationella myndigheterna.

Motivering

Företagen behöver också rättslig klarhet när det gäller skyldigheten att ha ett internt efterlevnadsprogram. Om företagen har certifierat sina interna efterlevnadsprogram bör de erhålla incitament under tillståndsförfarandet från de nationella behöriga myndigheterna (t.ex. snabbare behandling).

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

23.  terroristhandling: en terroristhandling i den mening som avses i artikel 1.3 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp.

utgår

Motivering

Dual use goods are generally highly sophisticated items which are not widely available. Yet, the components needed to, for example, manufacture explosive devices for terrorist acts are widely available in retail stores and do not require cross border traffic of goods. Most importantly, the EU already has legal instruments in place that addresses trade benefitting actors connected to terrorism. Council Common Position 2001/931/CFSP of 27 December 2001 on the application of specific measures to combat terrorism lays down restrictive measures with regard to persons, groups and entities listed in its Annex as involved in terrorist acts. Trade with these actors is forbidden pursuant to Council Regulations (EC) No 2580/2001 and (EC) No 881/2002. Moreover, the formulation of this end use control is quite vague. Therefore, it is unnecessary and inappropriate to insert terrorism into dual use export controls and could actually be counterproductive in the fight against terrorism by creating legal uncertainty and confusion.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

23a.  tillbörlig aktsamhet: det förfarande genom vilket ett företag kan identifiera, förebygga, mildra och redogöra för hur de tar itu med faktiska och potentiella negativa konsekvenser, som en integrerad del av företagets system för beslutsfattande och riskhantering.

Motivering

Införandet av en heltäckande definition av ”tillbörlig aktsamhet” hör oupplösligt samman med artikel 4.2.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  För användning av personer som är medverkar till eller ansvarar för att leda eller begå allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller av internationell humanitär rätt i situationer med väpnade konflikter eller inre förtryck i det slutliga bestämmelselandet, såsom fastställs av berörda offentliga internationella institutioner eller behöriga myndigheter på EU-nivå eller nationell nivå, och om det finns bevis för att den avsedda slutanvändaren använder denna produkt eller liknande produkter för att leda eller genomföra sådana allvarliga kränkningar.

d)  När det gäller it-övervakningsprodukter, för användning av fysiska eller juridiska personer i samband med kränkningar av internationell människorättslagstiftning eller av internationell humanitär rätt i länder där allvarliga människorättskränkningar har konstaterats av behöriga organ inom FN, Europarådet, Europeiska unionen eller behöriga nationella myndigheter, och om det finns anledning att misstänka att den avsedda slutanvändaren kan använda denna produkt eller liknande produkter för att leda eller genomföra sådana kränkningar.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  För användning i samband med terroristhandlingar.

utgår

Motivering

Die vorgeschlagene Erweiterung der catch all-Klausel ist unverhältnismäßig und nicht zielgerichtet, da sie auf vagen, undefinierten Begriffen basiert und in der vorliegenden Form von den handelnden Unternehmen nur schwer korrekt handhabbar ist. Sie schafft erhebliche Rechtsunsicherheit und die Gefahr einer Kriminalisierung der Wirtschaft, da die Verletzung von Melde- und Genehmigungspflichten iZm der Dual Use-Regelung gerichtlichen Strafdrohungen unterliegt. Der Entwurf belastet europäische Ausführer mit einem hohen zusätzlichen Prüfaufwand, der gerade für KMUs in der Praxis kaum leistbar sein dürfte, da diese kleineren und mittleren Unternehmen in der Regel nicht über die notwendige personelle Ausstattung verfügen.Um sich dennoch abzusichern, werden die Unternehmen gezwungen sein, vor fast jeder Ausfuhr nicht gelisteter Güter vorsorglich um bescheidmäßige Feststellung der Genehmigungsfreiheit anzusuchen. Dies schafft eine enorme zusätzliche Bürokratie, nicht nur bei der Wirtschaft, sondern auch bei der Behörde. Dies verzögert die Ausfuhren und vermindert die internationale Wettbewerbsfähigkeit, da Nicht-EU-Mitbewerber wesentlich rascher und flexibler auf Bedürfnisse der Weltmärkte werden reagieren können. Es wird kritisch angemerkt, dass in der vorliegenden Fassung die Endverwendungskontrolle in Bezug auf Menschenrechte und Terrorismus nicht auf bestimmte konkret benannte Güter und Länder eingeschränkt wird. Vorhandene EU-Rechtsakte, wie die Liste der Güter zur internen Repression oder die Anti-Folterverordnung sind wesentlich besser zur Kontrolle von Gütern iZm Menschenrechtsverletzungen geeignet.Die Bekämpfung von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und Terrorismus sind außerdem staatliche/hoheitliche Aufgaben, die nicht primär der Verantwortung des einzelnen Unternehmens überlassen bleiben dürfen.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en exportör, i enlighet med sin skyldighet att iaktta tillbörlig aktsamhet, känner till att de produkter med dubbla användningsområden som han avser att exportera och som inte förtecknas i bilaga I, helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som avses i punkt 1, ska han underrätta den behöriga myndigheten , som ska besluta om det är lämpligt att kräva tillstånd för exporten.

2.  Om en exportör i samband med utövandet av tillbörlig aktsamhet blir medveten om att produkter med dubbla användningsområden, som inte förtecknats i bilaga I och som han eller hon avser att exportera, helt eller delvis kan vara avsedda för någon av de användningar som avses i punkt 1, ska han eller hon underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat där han eller hon är etablerad eller bosatt, som ska besluta om det är lämpligt att kräva tillstånd för exporten.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Tillstånd för export av produkter som inte tas upp i förteckningen ska beviljas för specifika produkter och slutanvändare. Tillstånd ska beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad eller, om exportören är en person som är bosatt eller etablerad utanför unionen, av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där produkterna befinner sig. Tillstånden ska vara giltiga i hela unionen. Tillstånden ska vara giltiga i ett år och kan förlängas av den behöriga myndigheten.

3.  Tillstånd för export av produkter som inte tas upp i förteckningen ska beviljas för specifika produkter och slutanvändare. Tillstånd ska beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad eller, om exportören är en person som är bosatt eller etablerad utanför unionen, av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där produkterna befinner sig. Tillstånden ska vara giltiga i hela unionen. Tillstånden ska vara giltiga i två år och kan förlängas av den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om inga invändningar mottas ska de konsulterade medlemsstaterna anses inte ha någon invändning och ska införa tillståndskrav för alla ”väsentligen liknande transaktioner”. De ska informera sina tullförvaltningar och andra relevanta nationella myndigheter om tillståndskraven.

Om inga invändningar mottas ska de konsulterade medlemsstaterna anses inte ha någon invändning och ska införa tillståndskrav för alla ”väsentligen liknande transaktioner”, vilket innebär en produkt med i allt väsentligt identiska parametrar eller tekniska egenskaper för samma slutanvändare eller mottagare. De ska informera sina tullförvaltningar och andra relevanta nationella myndigheter om tillståndskraven . Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra en kort beskrivning av fallet, tillsammans med skälen till beslutet och, i tillämpliga fall, ange de nya tillståndskraven i ett nytt avsnitt E i bilaga II.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om invändningar mottas från en konsulterad medlemsstat ska tillståndskravet återkallas, om inte den medlemsstat som inför tillståndskravet anser att export kan strida mot dess väsentliga säkerhetsintressen. I detta fall får den medlemsstaten besluta att behålla tillståndskravet. Kommissionen och de övriga medlemsstaterna bör utan dröjsmål underrättas om detta.

Om invändningar mottas från minst fyra medlemsstater som representerar minst 35 procent av unionens befolkning ska tillståndskravet återkallas, om inte den medlemsstat som inför tillståndskravet anser att export kan strida mot dess väsentliga säkerhetsintressen eller dess skyldigheter på människorättsområdet. I detta fall får den medlemsstaten besluta att behålla tillståndskravet. Kommissionen och de övriga medlemsstaterna bör utan dröjsmål underrättas om detta.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna kommer att föra ett uppdaterat register över befintliga tillståndskrav.

Kommissionen och medlemsstaterna ska föra ett uppdaterat register över befintliga tillståndskrav. De uppgifter som finns tillgängliga i detta register ska att inbegripas i den rapport till Europaparlamentet som avses i artikel 24.2, och ska vara allmänt tillgänglig.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en förmedlare känner till att de produkter med dubbla användningsområden för vilka han planerar förmedlingstjänster, helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som anges i artikel 4.1, ska han underrätta den behöriga myndigheten som ska fatta beslut om huruvida det är lämpligt att dessa förmedlingstjänster omfattas av tillstånd.

2.  Om en förmedlare känner till att de produkter med dubbla användningsområden för vilka han eller hon planerar förmedlingstjänster, helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som anges i artikel 4.1, ska han eller hon underrätta den behöriga myndigheten som ska fatta beslut om huruvida det är lämpligt att dessa förmedlingstjänster omfattas av tillstånd.

Motivering

Detta ändringsförslag är tillåtligt och nödvändigt eftersom det följer andra ändringar inom områden som är föremål för ändringar i omarbetningsförfarandet. När en förmedlare underrättar licensieringsmyndigheterna om en risk för att en produkt med dubbla användningsområden är avsedd för användningar som omfattas av de riktade kontrollerna av slutanvändningen i artikel 4.1 d räcker det inte att låta licensieringsmyndigheterna avgöra huruvida licensiering bör krävas för förmedlingstjänsterna. Det måste vara tydligt att ett tillståndsförfarande är nödvändigt, i synnerhet eftersom det är mycket troligt att en licens inte skulle beviljas i dessa fall.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett tillstånd ska krävas för direkt eller indirekt tillhandahållande av teknisk assistans som rör produkter med dubbla användningsområden eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av produkter med dubbla användningsområden, om leverantören av teknisk assistans har informerats av den behöriga myndigheten om att de berörda produkterna är eller kan tänkas vara, helt eller delvis, avsedda för någon av de användningar som anges i artikel 4.

1.  Ett tillstånd ska krävas för direkt eller indirekt tillhandahållande av teknisk assistans som rör produkter med dubbla användningsområden eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av produkter med dubbla användningsområden, om leverantören av teknisk assistans har informerats av den behöriga myndigheten om att de berörda produkterna är eller kan tänkas vara, helt eller delvis, avsedda för någon av de användningar som anges i artikel 4.1.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en tillhandahållare av teknisk assistans känner till att de produkter med dubbla användningsområden för vilka han avser att tillhandahålla teknisk assistans helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som anges i artikel 4, ska han underrätta den behöriga myndigheten som ska fatta beslut om huruvida det är lämpligt att denna tekniska assistans omfattas av tillstånd.

Om en tillhandahållare av teknisk assistans känner till att de produkter med dubbla användningsområden för vilka han eller hon avser att tillhandahålla teknisk assistans helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som anges i artikel 4, ska han eller hon underrätta den behöriga myndigheten som ska fatta beslut om huruvida det är lämpligt att denna tekniska assistans omfattas av tillstånd.

Motivering

This AM on newly proposed language as part of the recast makes the previous amendments on Art. 4.2. and 5.2., as well as the following AM on Art. 10.6.c, necessary for coherence of the legal text. Once a supplier of technical assistance notifies licensing authorities of a risk that a dual use item is intended for uses covered by targeted end use controls in Art. 4.1.d it is not enough to leave it to the digression of the licensing authorities whether the technical assistance should be made subject to licensing or not. It must be clear that in these cases an authorisation must be necessary, particularly since it is very likely that the license would be denied in these cases.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En medlemsstat får med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till de mänskliga rättigheterna förbjuda eller kräva tillstånd för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I.

1.  En medlemsstat får med hänsyn till den allmänna säkerheten, de mänskliga rättigheterna eller för att förebygga terrorism förbjuda eller kräva tillstånd för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I.

Motivering

Eftersom det inte föreligger något behov av en utökad övergripande klausul för kontroll av export för att bekämpa terroristhandlingar bör det finnas en möjlighet för medlemsstater att kontrollera sådana produkter. Detta ändringsförslag är oupplösligt kopplat till ändringsförslag 17 avseende artikel 4.1 e. Terrorism är förvisso kopplat till den allmänna säkerheten, men gäller särskilda handlingar som vi måste ta hänsyn till på grund av det ständiga hot som medlemsstaterna måste bemöta och till nya former av terrorism. Genom att lägga till terrorism i denna punkt ökar man medvetenheten om risken för terrorism i samband med export av produkter med dubbla användningsområden.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  I de relevanta kommersiella dokument som avser överföring inom unionen av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I ska det tydligt anges att produkterna omfattas av kontroll vid export från unionen. Relevanta kommersiella dokument ska särskilt omfatta alla försäljningskontrakt, orderbekräftelser, fakturor eller leveransavier.

7.  I de relevanta kommersiella dokument som avser export till tredjeländer och överföring inom unionen av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I ska det tydligt anges att produkterna omfattas av kontroll vid export från unionen. Relevanta kommersiella dokument ska särskilt omfatta alla försäljningskontrakt, orderbekräftelser, fakturor eller leveransavier.

Motivering

Tillverkarens uppgifter/// avseende licensieringskraven bör också vara obligatoriska för export till tredjeländer. Tillverkaren har alla relevanta tekniska uppgifter om produkten, inte handlaren.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De individuella exporttillstånden och de globala exporttillstånden ska vara giltiga i ett år och kan förlängas av den behöriga myndigheten. Globala exporttillstånd för stora projekt ska vara giltiga under en period som ska fastställas av den behöriga myndigheten.

3.  De individuella exporttillstånden och de globala exporttillstånden ska vara giltiga i två år och kan förlängas av den behöriga myndigheten. Globala exporttillstånd för stora projekt ska vara giltiga under högst fyra år, utom under vederbörligen motiverade omständigheter baserade på projektets varaktighet. Detta ska inte hindra de behöriga myndigheterna från att när som helst annullera, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla individuella eller globala exporttillstånd.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Exportörerna ska förse den behöriga myndigheten med all relevant information som krävs för deras ansökningar om individuellt och globalt exporttillstånd, så att fullständig information ges, särskilt om slutanvändaren, bestämmelselandet och den exporterade produktens slutanvändning.

Exportörerna ska förse den behöriga myndigheten med all relevant information som krävs för deras ansökningar om individuellt och globalt exporttillstånd, så att fullständig information ges, särskilt om slutanvändaren, bestämmelselandet och den exporterade produktens slutanvändning. Om slutanvändaren är en statlig myndighet ska den information som lämnas ange exakt vilken avdelning, vilken byrå, enhet eller underenhet som kommer att vara den exporterade produktens slutliga slutanvändare.

Motivering

Man måste särskilt se till att det är klart vem eller vilken enhet – dvs. på en så detaljerad nivå som möjligt – som är produktens slutanvändare.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillstånden får vid behov omfattas av krav på slutanvändarintyg.

Alla tillstånd för it-övervakningsprodukter, liksom individuella exporttillstånd för produkter för vilka det finns en hög risk för avledning eller återexport på oönskade villkor, ska omfattas av krav på slutanvändarintyg. Tillstånden för andra produkter ska vid behov omfattas av krav på slutanvändarintyg.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Globala exporttillstånd utfärdas under förutsättning att exportören genomför ett effektivt internt efterlevnadsprogram. Exportören ska också rapportera till den behöriga myndigheten, minst en gång per år, om användningen av detta tillstånd; rapporten ska innehålla åtminstone följande information:

Globala exporttillstånd utfärdas under förutsättning att exportören genomför ett effektivt internt efterlevnadsprogram. Exportören ska ha möjlighet att, på frivillig basis, få sitt interna efterlevnadsprogram certifierat gratis av de behöriga myndigheterna på grundval av en referens för interna efterlevnadsprogram som fastställts av kommissionen, i syfte att erhålla incitament under tillståndsförfarandet från de behöriga nationella myndigheterna. Exportören ska också rapportera till den behöriga myndigheten, minst en gång per år, eller på begäran av den behöriga myndigheten, om användningen av detta tillstånd; rapporten ska innehålla åtminstone följande information:

Motivering

Företagen behöver också rättslig klarhet när det gäller skyldigheten att ha ett internt efterlevnadsprogram. Om företagen har certifierat sina interna efterlevnadsprogram bör de erhålla incitament under tillståndsförfarandet från de nationella behöriga myndigheterna (t.ex. snabbare behandling).

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4 – stycke 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.

d)  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden.

Motivering

Anpassning till artikel 2.12, där ett slutanvändarintyg efterfrågas. Det innebär även en anpassning till gängse praxis i de flesta medlemsstaterna.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4 – stycke 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Slutanvändarens namn och adress, om detta är känt.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4 – stycke 3 – led db (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

db) Datum då exporten ägde rum.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska behandla ansökningar om individuella eller globala tillstånd inom en tidsfrist som ska fastställas i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis. De behöriga myndigheterna ska till kommissionen lämna all information om den genomsnittliga tiden för handläggning av tillstånd som har betydelse för utarbetandet av den årliga rapport som avses i artikel 24.2

5.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska behandla ansökningar om individuella eller globala tillstånd inom trettio dagar från det att en ansökan vederbörligen har lämnats in. Om den behöriga myndigheten, på grundval av vederbörligen motiverade skäl, behöver mer tid för att behandla en ansökan, ska den underrätta den sökande inom trettio dagar. Den behöriga myndigheten ska under alla omständigheter fatta beslut om ansökningar om individuella eller globala tillstånd senast sextio dagar från det att en ansökan vederbörligen har lämnats in.

Motivering

Långa handläggningstider under ansökningsförfarandet är skadliga för konkurrenskraften. Leverantörer är endast intressanta om de håller sina avtal med kunderna. Kunderna kommer att vända sig till konkurrenterna (i tredjeländer) om de tvivlar på ett företags tillförlitlighet.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om förmedlaren eller tillhandahållaren av teknisk assistans inte är bosatt eller etablerad inom unionens territorium ska tillstånd för förmedlingstjänster och teknisk assistans enligt denna förordning beviljas av den behöriga myndigheten antingen i den medlemsstat där moderbolaget till förmedlaren eller tillhandahållaren av teknisk assistans är etablerad, eller varifrån förmedlingstjänsterna eller den tekniska assistansen kommer att tillhandahållas.

Om förmedlaren eller tillhandahållaren av teknisk assistans inte är bosatt eller etablerad inom unionens territorium ska tillstånd för förmedlingstjänster och teknisk assistans enligt denna förordning beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat varifrån förmedlingstjänsterna eller den tekniska assistansen kommer att tillhandahållas. Detta gäller också för förmedlingstjänster och tillhandahållande av teknisk assistans från dotterbolag eller samriskföretag som är etablerade i tredjeländer men som ägs eller kontrolleras av bolag som är etablerade på unionens territorium.

Motivering

Eftersom de extraterritoriella kraven när det gäller förmedling och teknisk assistans ska avskaffas måste reglerna om behörighet också anpassas.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vid beslut om beviljande av ett individuellt eller globalt exporttillstånd eller beviljande av tillstånd till förmedlingstjänster eller teknisk assistans enligt denna förordning , eller om förbud av en transitering, ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna beakta följande kriterier:

1.  Vid beslut om beviljande av ett individuellt eller globalt exporttillstånd eller beviljande av tillstånd till förmedlingstjänster eller teknisk assistans enligt denna förordning, eller om förbud av en transitering, ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna beakta alla relevanta överväganden, inbegripet:

Motivering

Denna bestämmelse i förslaget skapar en begränsad och uttömmande rad ”kriterier”, som enbart utgörs av vaga referenser och inte alls är formulerade som kriterier.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Unionens och medlemsstaternas internationella förpliktelser och åtaganden, särskilt de förpliktelser och åtaganden de har accepterat i egenskap av medlemmar i de relevanta internationella icke-spridningssystemen och överenskommelserna om exportkontroll eller genom ratificeringen av relevanta internationella fördrag samt sina förpliktelser enligt de sanktioner som införts genom 2 ett beslut eller en gemensam ståndpunkt som antagits av rådet eller genom ett beslut av OSSE eller genom en bindande resolution från FN:s säkerhetsråd,

a)  Unionens och medlemsstaternas internationella förpliktelser och åtaganden, särskilt de förpliktelser och åtaganden de har accepterat i egenskap av medlemmar i de relevanta internationella icke-spridningssystemen och överenskommelserna om exportkontroll eller genom ratificeringen av relevanta internationella fördrag.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  Deras förpliktelser enligt de sanktioner som införts genom ett beslut eller en gemensam ståndpunkt som antagits av rådet eller genom ett beslut av OSSE eller genom en bindande resolution från FN:s säkerhetsråd.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Förekomsten av kränkningar av människorättslagstiftning, grundläggande friheter och internationell humanitär rätt i det slutliga bestämmelselandet har konstaterats av behöriga organ inom FN, Europarådet eller unionen.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Den interna situationen i det slutliga bestämmelselandet – behöriga myndigheter kommer inte att tillåta export som skulle leda till eller förlänga väpnade konflikter eller förvärra befintliga spänningar eller konflikter i det slutliga bestämmelselandet.

c)  Den interna situationen i det slutliga bestämmelselandet – behöriga myndigheter ska inte att tillåta export som skulle leda till eller förlänga väpnade konflikter eller förvärra befintliga spänningar eller konflikter i det slutliga bestämmelselandet.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Bestämmelselandets uppträdande gentemot det internationella samfundet, i synnerhet i fråga om dess attityd till terrorism, arten av dess allianser och dess respekt för internationell rätt.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

db)  De exporterade produkternas förenlighet med mottagarlandets tekniska och ekonomiska förmåga.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  den avsedda slutanvändningen och risken för omdirigering , inbegripet förekomsten av en risk att produkterna med dubbla användningsområden avleds eller återexporteras under icke önskvärda förhållanden.

f)  Den avsedda slutanvändningen och risken för omdirigering, inbegripet förekomsten av en risk att produkterna med dubbla användningsområden, och i synnerhet it-övervakningsprodukterna, avleds eller återexporteras under icke önskvärda förhållanden, eller avleds till icke avsedd militär slutanvändning eller terrorism.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  När det gäller individuella eller globala exporttillstånd eller tillstånd för förmedlingstjänster eller teknisk assistans för it-övervakningsprodukter, ska medlemsstaternas behöriga myndigheter i synnerhet beakta risken för kränkning av rätten till integritet, rätten till skydd av personuppgifter, yttrandefriheten samt mötes- och föreningsfriheten, samt riskerna i fråga om rättsstatsprincipen, den rättsliga ramen för användning av de produkter som ska exporteras och den potentiella säkerhetsrisken för unionen och medlemsstaterna.

 

Om de behöriga myndigheterna i en medlemsstat konstaterar att förekomsten av sådana risker sannolikt kommer att leda till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, ska medlemsstaterna inte bevilja exporttillstånd och de ska annullera, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla befintliga tillstånd.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen och rådet ska tillhandahålla vägledning och/eller rekommendationer för att säkerställa att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna gör gemensamma riskbedömningar för tillämpningen av dessa kriterier.

2.  Kommissionen och rådet ska, vid ikraftträdandet av denna förordning, tillhandahålla riktlinjer för att säkerställa att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna gör gemensamma riskbedömningar för tillämpningen av dessa kriterier och i syfte att tillhandahålla enhetliga kriterier för licensieringsbeslut. Kommissionen ska utarbeta riktlinjer i form av en handbok som beskriver de steg som ska följas av medlemsstaternas behöriga licensieringsmyndigheter och exportörer som utövar tillbörlig aktsamhet, med praktiska rekommendationer om tillämpningen och efterlevnaden av kontrollerna enligt artikel 4 och de kriterier som förtecknas i artikel 14 första stycket, inbegripet exempel på bästa praxis. Handboken ska utarbetas i nära samarbete med Europeiska utrikestjänsten och samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden, och ska involvera externa experter från den akademiska världen, exportörer, förmedlare och det civila samhällets organisationer, i enlighet med de förfaranden som anges i punkt 3 i artikel 21 och ska uppdateras när detta anses nödvändigt och lämpligt.

 

Kommissionen ska inrätta ett program för kapacitetsuppbyggnad genom att utveckla gemensamma utbildningsprogram för tjänstemän från licensierings- och tullmyndigheter.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Förteckningen över produkter med dubbla användningsområden i avsnitt B i bilaga I får ändras om detta är nödvändigt på grund av risker som export av sådana produkter kan medföra i fråga om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller internationell humanitär rätt eller unionens och dess medlemsstaters väsentliga säkerhetsintressen.

b)  Förteckningen över it-övervakningsprodukter i avsnitt B i bilaga I ska ändras om detta är nödvändigt på grund av risker som export av sådana produkter kan medföra i fråga om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller internationell humanitär rätt eller unionens och dess medlemsstaters väsentliga säkerhetsintressen eller om kontroller för ett betydande antal produkter som inte är förtecknade har utlösts i enlighet med artikel 4 första stycket led d i denna förordning. Ändringar kan även avse beslut att avföra produkter som redan är förtecknade.

 

När tvingande skäl till skyndsamhet kräver att särskilda produkter i avsnitt B i bilaga I avlägsnas eller läggs till, ska det förfarande som anges i artikel 17 tillämpas på delegerade akter som antas enligt denna punkt.

Ändringsförslag     64

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Kommissionen får avlägsna produkter från förteckningen i synnerhet om produkterna mot bakgrund av den snabbt föränderliga tekniska utvecklingen under tiden blivit lätt tillgängliga eller tekniskt lätt modifierbara produkter av låg kvalitet eller massprodukter.

Motivering

Nödvändigt eftersom detta ändringsförslag är oupplösligt kopplat till artikel 16.2 b.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Avsnitt B i bilaga I ska begränsas när det gäller tillämpningsområdet till enbart it-övervakningsprodukter och ska inte innehålla några produkter som förtecknas i avsnitt A i bilaga I.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna utarbeta en vägledning för att stödja samarbetet mellan licensierings- och tullmyndigheter.

5.  Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna utarbeta riktlinjer för att stödja samarbetet mellan licensierings- och tullmyndigheter.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  information om tillämpningen av kontroller, inbegripet licensieringsuppgifter (licensernas antal, värde och typ och därmed sammanhängande destinationer, antal användare av generella och globala tillstånd, antal aktörer med interna efterlevnadsprogram, handläggningstider, volym och värde på den handel som omfattas av överföringar inom EU etc.), och, vid behov, uppgifter om export av produkter med dubbla användningsområden som utförs i andra medlemsstater,

a)  all information om tillämpningen av kontroller,

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  information om genomdrivande av kontroller, inbegripet uppgifter om exportörer som fråntagits rätten att använda nationella eller unionens generella exporttillstånd 1 , rapporter om kränkningar, beslagtaganden och tillämpning av andra påföljder,

b)  all information om genomdrivande av kontroller, inbegripet uppgifter om exportörer som fråntagits rätten att använda nationella eller unionens generella exporttillstånd1, alla rapporter om kränkningar, beslagtaganden och tillämpning av andra påföljder,

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  uppgifter om känsliga slutanvändare, om aktörer som deltar i misstänkt upphandlingsverksamhet och, om sådana uppgifter är tillgängliga, om transportvägar.

c)  alla uppgifter om känsliga slutanvändare, om aktörer som deltar i misstänkt upphandlingsverksamhet och om transportvägar.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ordföranden för samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska, när den anser det nödvändigt, konsultera de exportörer, förmedlare och andra relevanta aktörer som berörs av denna förordning.

2.  Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska, när den anser det nödvändigt, konsultera de exportörer, förmedlare och andra relevanta aktörer som berörs av denna förordning.

Motivering

När samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden anser att det är nödvändigt att konsultera aktörer kan den i praktiken göra detta genom att begära att ordföranden genomför samråd på gruppens vägnar. Ordföranden kan inte fastställa att detta är nödvändigt oberoende av gruppen, vilket för närvarande antyds i förslaget.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska vid behov inrätta tekniska expertgrupper bestående av sakkunniga från medlemsstaterna för att granska särskilda frågor som rör genomförandet av kontroller, inbegripet frågor om uppdatering av unionens kontrollförteckningar i bilaga I. De tekniska expertgrupperna ska vid behov konsultera exportörer, förmedlare och andra relevanta aktörer som berörs av denna förordning.

3.  Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska vid behov inrätta tekniska expertgrupper bestående av sakkunniga från medlemsstaterna för att granska särskilda frågor som rör genomförandet av kontroller, inbegripet frågor om uppdatering av unionens kontrollförteckningar i avsnitt B i bilaga I. De tekniska expertgrupperna ska konsultera exportörer, förmedlare, organisationer inom det civila samhället och andra relevanta aktörer som berörs av denna förordning. Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska särskilt inrätta en teknisk arbetsgrupp för bedömningskriterier i enlighet med artikel 4 första stycket led d och artikel 14 första stycket led b och för utarbetandet av riktlinjer för tillbörlig aktsamhet, i samråd med en oberoende expertgrupp, den akademiska världen och det civila samhällets organisationer.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en korrekt tillämpning av samtliga bestämmelser i denna förordning. Den ska särskilt fastställa påföljder vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning eller av de bestämmelser som antas för dess tillämpning. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

1.  Varje medlemsstat ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en korrekt tillämpning av samtliga bestämmelser i denna förordning. Den ska särskilt fastställa påföljder vid överträdelser, underlättande av överträdelser och kringgående av bestämmelserna i denna förordning eller av de bestämmelser som antas för dess tillämpning. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Åtgärderna ska inbegripa regelbundna riskbaserade granskningar av exportörer.

Motivering

That circumvention is an infringement is a normal consequence of the licencing obligations in this regulation and so Member States should provide penalties for such infringements. As a result, national (penal) law is still necessary to enforce the prohibition, and the obligation to foresee these measures can be provided for in article 22 - paragraph 1 of the Proposal. A level playing field should be encouraged when it comes to enforcement of the regulation. In this regard, audits/inspections regarding the compliance of companies with the requirements of the regulation (as already implemented in a number of MS) should be encouraged.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska inrätta en mekanism för samordning av genomdrivandet för att upprätta ett direkt samarbete och informationsutbyte mellan behöriga myndigheter och genomdrivandeorgan.

2.  Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska inrätta en mekanism för samordning av genomdrivandet för att upprätta ett direkt samarbete och informationsutbyte mellan behöriga myndigheter och genomdrivandeorgan och för att tillhandahålla enhetliga kriterier för licensieringsbeslut. Efter kommissionens bedömning av de bestämmelser om påföljder som fastställts av medlemsstaterna, ska denna mekanism tillhandahålla möjligheter att fastställa påföljder av liknande karaktär och med liknande effekt för överträdelser av denna förordning.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen och rådet ska vid behov tillhandahålla vägledning och/eller rekommendationer om bästa praxis för de frågor som avses i denna förordning för att säkerställa att unionens ordning för exportkontroll är effektiv och genomförs på ett konsekvent sätt. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska också vid behov tillhandahålla kompletterande vägledning för exportörer, förmedlare och transitoperatörer som är bosatta eller etablerade i den medlemsstaten.

1.  Kommissionen och rådet ska vid behov tillhandahålla riktlinjer om bästa praxis för de frågor som avses i denna förordning för att säkerställa att unionens ordning för exportkontroll är effektiv och genomförs på ett konsekvent sätt. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska också vid behov tillhandahålla kompletterande vägledning för exportörer, särskilt små och medelstora företag, förmedlare och transitoperatörer som är bosatta eller etablerade i den medlemsstaten.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska förse kommissionen med alla relevanta uppgifter som den behöver för att utarbeta denna rapport. Den årliga rapporten ska vara offentlig.

Medlemsstaterna ska förse kommissionen med alla relevanta uppgifter som den behöver för att utarbeta denna rapport. Den årliga rapporten ska vara offentlig. Medlemsstaterna ska också offentliggöra, åtminstone varje kvartal och på ett lättillgängligt sätt, meningsfull information om varje licens med beaktande av typen av licens, värdet, omfattningen, typen av utrustning, en beskrivning av produkten, slutanvändaren och slutanvändningen, bestämmelselandet, samt information om godkännande eller avslag på licensansökningen. Kommissionen och medlemsstaterna ska beakta berörda fysiska och juridiska personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter inte röjs.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Mellan fem och sju år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och rapportera de viktigaste resultaten till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Mellan fem och sju år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och rapportera de viktigaste resultaten till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Denna utvärdering ska inbegripa ett förslag om att stryka kryptografi i del 2 i kategori 5 i avsnitt A i bilaga I.

Motivering

Krypteringsteknik ska inte ingå i tillämpningsområdet för exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden. Det är kommissionens uppgift att införa samordnad verksamhet i medlemsstater inom ramen för Wassenaar-arrangemanget för att avlägsna krypteringsteknik från förteckningen över kontrollerade produkter.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.

d)  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De register eller förteckningar och dokument som avses i punkterna 1 och 2 ska bevaras i minst tre år från utgången av det kalenderår under vilket exporten ägde rum eller förmedlingstjänsterna eller de tekniska assistanstjänsterna tillhandahölls. De ska på begäran framläggas för den behöriga myndigheten .

3.  De register eller förteckningar och dokument som avses i punkterna 1 och 2 ska bevaras i minst fem år från utgången av det kalenderår under vilket exporten ägde rum eller förmedlingstjänsterna eller de tekniska assistanstjänsterna tillhandahölls. De ska på begäran framläggas för den behöriga myndigheten .

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska vid behov genomföra ett regelbundet och ömsesidigt utbyte av information med tredjeländer.

1.  Kommissionen och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska, vid behov, delta i relevanta internationella organisationer såsom OECD och de multilaterala exportkontrollsystem som de är en del av för att främja internationell efterlevnad av förteckningen över it-övervakningsprodukter som är föremål för exportkontroller i avsnitt B i bilaga I samt, vid behov, genomföra ett regelbundet och ömsesidigt utbyte av information med tredjeländer, bland annat i samband med den dialog om produkter med dubbla användningsområden som anges i unionens partnerskaps- och samarbetsavtal samt strategiska partnerskapsavtal, bidra till kapacitetsuppbyggnad och främja konvergens uppåt. Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om sådan verksamhet.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Bilaga I – Avsnitt A – DEFINITION AV TERMER SOM ANVÄNDS I DENNA BILAGA

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Intrångsprogram” (4) är ”programvara” som är särskilt konstruerad eller modifierad för att undvika upptäckt med ’övervakningsverktyg’ eller för att övervinna en dators eller en nätverkskapabel enhets ’skyddande motåtgärder’, och som kan utföra något av följande:

”Intrångsprogram” (4) är ”programvara” som är särskilt konstruerad eller modifierad för att köras eller installeras utan tillstånd från ägarna eller administratörerna av datorer eller nätverkskapabla enheter, och som kan utföra något av följande:

a)  Extraktion av data eller information från en dator eller en nätverkskapabel enhet, eller ändring av systemdata eller användardata, eller

a)  Otillåten extraktion av data eller information från en dator eller en nätverkskapabel enhet, eller ändring av systemdata eller användardata, eller

b)  ändring av den normala exekveringsvägen för program eller processer för att medge exekvering av instruktioner som kommer utifrån.

b)  ändring av systemdata eller användardata i syfte att underlätta tillgången till uppgifter som lagras på en dator eller en nätverkskapabel enhet av andra parter än de parter som har getts tillstånd av ägaren av datorn eller den nätverkskapabla enheten.

Anmärkningar:

Anmärkningar:

1.  ”Intrångsprogram” omfattar inte något av följande:

1.  ”Intrångsprogram” omfattar inte något av följande:

a)  Hypervisorer, felsökningsprogram eller verktyg för dekompilering av programvara,

a)  Hypervisorer, felsökningsprogram eller verktyg för dekompilering av programvara,

b)  ”programvara” för hantering av digitala rättigheter (Digital Rights Management, DRM), eller

b)  ”programvara” för hantering av digitala rättigheter (Digital Rights Management, DRM), eller

c)  ”programvara” som är utformad för att kunna installeras av tillverkare, administratörer eller användare för att spåra eller återställa tillgångar.

c)  ”programvara” som är utformad för att kunna installeras av administratörer eller användare för att spåra tillgångar, återställa tillgångar eller utföra säkerhetstestning av informations- och kommunikationsteknik,

 

ca)  ”programvara” som distribueras med det uttryckliga syftet att bidra till att upptäcka, undanröja eller förhindra dess exekvering på obehöriga parters datorer eller nätverkskapabla enheter.

2.  Nätverkskapabla enheter innefattar mobila enheter och smarta mätare.

2.  Nätverkskapabla enheter innefattar mobila enheter och smarta mätare.

Tekniska anmärkningar:

Tekniska anmärkningar:

1.  ’Övervakningsverktyg’: ”programvara” eller maskinvara som övervakar systembeteenden eller processer som körs på en enhet. Detta innefattar antivirusprodukter (AV), produkter för ändpunktssäkerhet, personliga säkerhetsprodukter (Personal Security Products, PSP), intrångsdetekteringssystem (Intrusion Detection Systems, IDS), system för förebyggande av intrång (Intrusion Prevention Systems, IPS) eller brandväggar.

1.  Tillstånd: informerat samtycke från användaren (dvs. en konkret bekräftelse på att användaren har förstått egenskaperna, verkningarna och de framtida följderna av en åtgärd och godkänner genomförandet av åtgärden).

2.  Med ’skyddande motåtgärder’ avses tekniker som är utformade för att se till att kod kan exekveras på ett säkert sätt, t.ex. dataexekveringsskydd (Data Execution Prevention, DEP), ASLR-skydd (Address Space Layout Randomization) eller sandlådeteknik.

2.  Säkerhetstestning av informations- och kommunikationsteknik: upptäckt och bedömning av statisk eller dynamisk risk, sårbarhet, fel eller brister som påverkar programvara, nätverk, datorer, nätverkskapabla enheter och komponenter eller beroendet av dessa, med avseende på att mildra faktorer som inverkar negativt på en säker drift, användning eller installation.

 

 

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt eftersom det är oupplösligt förbundet med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt B – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

B.  FÖRTECKNING ÖVER ANDRA PRODUKTER MED DUBBLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

B.  FÖRTECKNING ÖVER IT-ÖVERVAKNINGSTEKNIK

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt eftersom det oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag och är av central betydelse för textens interna logik.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Bilaga I – avsnitt B – kategori 10 – led 10A001 – Teknisk anmärkning – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Nätverk och säkerhetsforskning i syfte att genomföra godkända tester eller skydda informationssäkerhetssystem.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt eftersom det oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag, däribland nya skäl 6a, och är av central betydelse för textens interna logik. Ordalydelsen är i linje med artikel 6.2 i Budapestkonventionen och skäl 17 i direktiv 2013/40/EU.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt A – del 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Varje exportör som avser att använda detta tillstånd ska registrera sig före den första användningen av detta tillstånd hos den behöriga myndigheten i den medlemsstat där han är bosatt eller etablerad. Registreringen ska vara automatisk och erkännas av den behöriga myndigheten till exportören inom tio arbetsdagar från mottagandet.

3.  En medlemsstat kan kräva att en exportör som är etablerad i den medlemsstaten registrerar sig före den första användningen av detta tillstånd. Registreringen ska vara automatisk och erkännas av de behöriga myndigheterna till exportören utan dröjsmål, och under alla omständigheter inom tio arbetsdagar från mottagandet.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt A – del 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den registrerade exportören ska anmäla den första användningen av detta tillstånd till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där denne är bosatt eller etablerad, senast tio dagar före dagen för den första exporten.

4.  Den registrerade exportören ska anmäla den första användningen av detta tillstånd till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där denne är bosatt eller etablerad, senast 30 dagar efter den dag då den första exporten ägde rum.

Motivering

Anmälan av användningen av tillståndet ska även fortsättningsvis ske i efterhand.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt A – del 3 – punkt 5 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.

4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden.

Motivering

Anpassning till artikel 2.12, där ett slutanvändarintyg efterfrågas. Det innebär även en anpassning till gängse praxis i de flesta medlemsstaterna.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt B – del 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Varje exportör som avser att använda detta tillstånd ska registrera sig före den första användningen av detta tillstånd hos den behöriga myndigheten i den medlemsstat där han är bosatt eller etablerad. Registreringen ska vara automatisk och erkännas av den behöriga myndigheten till exportören inom tio arbetsdagar från mottagandet.

3.  En medlemsstat kan kräva att en exportör som är etablerad i den medlemsstaten registrerar sig före den första användningen av detta tillstånd. Registreringen ska vara automatisk och erkännas av de behöriga myndigheterna till exportören utan dröjsmål, och under alla omständigheter inom tio arbetsdagar från mottagandet.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt B – del 3 – punkt 5 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.

4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden.

Motivering

Anpassning till artikel 2.12, där ett slutanvändarintyg efterfrågas. Det innebär även en anpassning till gängse praxis i de flesta medlemsstaterna.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt C – del 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den registrerade exportören ska anmäla den första användningen av detta tillstånd till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där denne är bosatt eller etablerad, senast tio dagar före dagen för den första exporten.

5.  Den registrerade exportören ska anmäla den första användningen av detta tillstånd till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där han eller hon är bosatt eller etablerad, senast 30 dagar efter den dag då den första exporten ägde rum eller, alternativt, och i enlighet med ett krav från den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är etablerad, före den första användningen av detta tillstånd. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilken mekanism för anmälan som valts för detta tillstånd. Kommissionen ska offentliggöra de uppgifter som meddelats den i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Motivering

Anmälan av användningen av tillståndet ska även fortsättningsvis ske i efterhand.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt C – del 3 – punkt 6 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.

4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden.

Motivering

Anpassning till artikel 2.12, där ett slutanvändarintyg efterfrågas. Det innebär även en anpassning till gängse praxis i de flesta medlemsstaterna.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt D – del 3 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den registrerade exportören ska anmäla den första användningen av detta tillstånd till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där denne är bosatt eller etablerad, senast tio dagar före dagen för den första exporten.

6.  Den registrerade exportören ska anmäla den första användningen av detta tillstånd till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där denne är bosatt eller etablerad, senast 30 dagar efter den dag då den första exporten ägde rum eller, alternativt, och i enlighet med ett krav från den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är etablerad, före den första användningen av detta tillstånd. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilken mekanism för anmälan som valts för detta tillstånd. Kommissionen ska offentliggöra de uppgifter som meddelats den i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

Motivering

Anmälan av användningen av tillståndet ska även fortsättningsvis ske i efterhand.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt D – del 3 – punkt 7 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.

4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden.

Motivering

Anpassning till artikel 2.12, där ett slutanvändarintyg efterfrågas. Det innebär även en anpassning till gängse praxis i de flesta medlemsstaterna.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt F – del 3 – punkt 5 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.

4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden.

Motivering

Anpassning till artikel 2.12, där ett slutanvändarintyg efterfrågas. Det innebär även en anpassning till gängse praxis i de flesta medlemsstaterna.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt G – del 3 – punkt 8 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.

4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden.

Motivering

Anpassning till artikel 2.12, där ett slutanvändarintyg efterfrågas. Det innebär även en anpassning till gängse praxis i de flesta medlemsstaterna.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Detta tillstånd medger överföring av programvara och teknik som förtecknas i del 1 av en exportör som är bosatt eller etablerad i en medlemsstat i unionen förutsatt att produkten endast ska användas

 

1.  Detta tillstånd medger överföring av programvara och teknik som förtecknas i del 1 av ett företag som är en exportör som är bosatt eller etablerad i en medlemsstat till ett systerbolag, dotterbolag eller moderbolag, under förutsättning att dessa enheter ägs eller kontrolleras av samma moderbolag eller är etablerade i en medlemsstat, och under förutsättning att varan ska användas för samarbete mellan företag, inklusive kommersiell produktutveckling, forskning, gemensamma tjänster, tillverkning och användning och, när det gäller anställda och orderbehandlare, i enlighet med det avtal genom vilket anställningsförhållandet inrättats.

1.  av exportören eller av en enhet som ägs eller kontrolleras av exportören,

 

Motivering

Det är nödvändigt att utvidga undantaget till att, förutom dotterbolag, även omfatta moderbolag och systerbolag. Dessutom är det lämpligt att utsträcka tillståndet till hela skalan av legitim kommersiell verksamhet inom unionen.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt H – del 3 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  av anställda hos exportören eller hos en enhet som ägs eller kontrolleras av exportören

utgår

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt H – del 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i dess eller deras egen verksamhet för kommersiell produktutveckling och, när det gäller anställda, i enlighet med det avtal genom vilket anställningsförhållandet inrättas.

utgår

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt I – del 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje exportör som avser att använda detta tillstånd ska registrera sig före den första användningen av detta tillstånd hos den behöriga myndigheten i den medlemsstat där han är bosatt eller etablerad. Registreringen ska vara automatisk och erkännas av den behöriga myndigheten till exportören inom tio arbetsdagar från mottagandet.

En medlemsstat kan kräva att en exportör som är etablerad i den medlemsstaten registrerar sig före den första användningen av detta tillstånd. Registreringen ska vara automatisk och erkännas av de behöriga myndigheterna till exportören utan dröjsmål, och under alla omständigheter inom tio arbetsdagar från mottagandet.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Bilaga II – avsnitt J – del 3 – punkt 5 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.

4.  Slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden.

Motivering

Anpassning till artikel 2.12, där ett slutanvändarintyg efterfrågas. Det innebär även en anpassning till gängse praxis i de flesta medlemsstaterna.

  • [1]  EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.

MOTIVERING

”Vår union är en garanti för att frihet, värdighet, demokrati och oberoende inte längre bara är drömmar, utan vår vardag och verklighet.” Donald Tusk vid den 60:e årsdagen för Romfördraget, den 25 mars 2017.

Europeiska unionen förenas inte bara genom våra gemensamma intressen på EU:s inre marknad, utan även av våra gemensamma värden som fastställs i Lissabonfördraget. Med en internationell ordning som blir allt mer instabil och ett ökat tryck på våra gemensamma värderingar av både interna och externa krafter är det nu ännu viktigare än någonsin att EU försvarar och främjar sina värderingar. I artikel 3.5 i Lissabonfördraget fastställs det övergripande målet för EU:s yttre åtgärder tydligt, nämligen att unionen ska” bidra till skydd av sina medborgare. Den ska bidra till fred, säkerhet, hållbar utveckling av vår jord, solidaritet och ömsesidig respekt mellan folken, fri och rättvis handel, utrotning av fattigdomen och skydd för de mänskliga rättigheterna, särskilt barnets rättigheter, samt till strikt efterlevnad och utveckling av internationell rätt, inklusive respekt för principerna i Förenta nationernas stadga.”

Den föreslagna reformen av unionsordningen för kontroll av export genom en omarbetning av förordningen om produkter med dubbla användningsområden som lagts fram av kommissionen är en viktig rättsakt som bidrar till att uppnå dessa mål: Förordningen om produkter med dubbla användningsområden kan bidra till att stödja vår utrikes- och säkerhetspolitik i arbetet med att främja fred och stabilitet i världen, den föreslagna integreringen av människorättsdimensionen ger EU ytterligare ett verktyg för att skydda de mänskliga rättigheterna i hela världen och en effektiv exportkontrollmekanism är av central betydelse för att upprätthålla fri och rättvis handel.

EU är det mest kraftfulla handelsblocket i världen och därmed en inflytelserik aktör med en betydande makt och med stort ansvar i det internationella handelssystemet.

I dag står handelspolitiken i rampljuset i den offentliga debatten. Samtidigt som våra ekonomier i hög grad är sammanlänkade och globaliseringen har lett till starkt integrerade värdekedjor, ställer sig EU-medborgarna frågande till handels effekter. EU:s handelspolitik måste vara lyhörd för dessa frågor för att återvinna medborgarnas förtroende för de fördelar den medför. En övergripande och värdebaserad strategi för EU:s handelspolitik kommer att öka legitimiteten i utformningen av EU:s handelspolitik.

Reformen av unionsordningen för kontroll av export: ett instrument som ställer värden i centrum för EU:s handelspolitik

Europaparlamentet har visat att det är möjligt att anta lagstiftning i syfte att främja en värdebaserad handel. Genom antagandet av förordningen mot tortyr[1] och förordningen om konfliktmineraler har Europaparlamentet visat att vi inte bara vill ha en värdebaserad gemensam handelspolitik, utan också att EU-medlagstiftarna kan nå en överenskommelse och anta rättsakter för att främja mänskliga rättigheter genom EU:s handelspolitik, och därigenom främja övergripande yttre åtgärder från EU:s sida.

I detta avseende välkomnar föredraganden kommissionens förslag om reform av förordningen om produkter med dubbla användningsområden, som är ytterligare en rättsakt som syftar till att genomföra EU:s strategi ”Handel för alla”.

Anpassning till nya hot: it-övervakning och kränkningar av mänskliga rättigheter

Föredraganden anser att det är en positiv strategi att integrera mänskliga rättigheter i unionsordningen för kontroll av export genom att utvidga förordningens tillämpningsområde till människors säkerhet. I detta sammanhang är it-övervakningsteknik en känslig exportvara som måste kontrolleras. Under de senaste åren har Europaparlamentet hela femton gånger – genom att anta resolutioner – efterlyst förslag till åtgärder för att förbjuda export av övervakningsteknik till auktoritära regimer och regimer som kränker de mänskliga rättigheterna. Parlamentet kan därför endast glädja sig över att kommissionen har följt denna uppmaning och införlivat en riktad generalklausul i EU:s exportordning. Den typ av vapen som är mest relevant för väpnade konflikter har förändrats över tiden och fortsätter att förändras i snabb takt. Historien har visat oss att de som inte anpassar sig till dessa förändringar kommer att försvagas och gå under i väpnade konflikter. Den typ av vapen som är av avgörande betydelse för krigföring under 2000-talet håller på att förändras och digitala vapen har helt klart fått ökad relevans i konflikter. It-teknik används för att spionera på fiender och manipulera motståndare. EU måste reagera på detta hot och även inbegripa it-teknik i unionsordningen för kontroll av export, så att it-teknik inte används för att allvarligt kränka de mänskliga rättigheterna och därmed undergräva säkerhet, demokrati, pluralism och yttrandefrihet.

Effektivisera systemet: ökad involvering av och vägledning för intressenter

Unionsordningen för kontroll av export måste vara effektiv. För att på ett effektivt sätt kunna reagera på nya hot och utmaningar måste förteckningen över kontrollerade produkter byggas upp steg för steg på ett samordnat och harmoniserat sätt av EU:s medlemsstater. Föredraganden strävar efter att göra processen mer inkluderande genom att involvera relevanta internationella organ, och särskilt det civila samhället, och se till att processen återspeglar behovet av en harmoniserad strategi för EU:s medlemsstater som avspeglar gemenskapsmetoden för att säkerställa den inre marknadens funktion.

Dessutom anser föredraganden att det behövs ytterligare förtydliganden för att berörda parter, särskilt industrin och tillståndsmyndigheter, konsekvent ska kunna inkludera den mänskliga säkerhetsdimensionen och utvidga tillämpningsområdet för den omarbetade förordningen om produkter med dubbla användningsområden. Föredraganden har lagt fram ett antal ändringsförslag som syftar till att förtydliga definitioner och införa riktlinjer för de företag som ska uppfylla kraven i denna förordning. Föredraganden anser att kommissionen bör utarbeta ytterligare riktlinjer avseende definitionen av allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, i syfte att säkerställa ett enhetligt genomförande av denna förordning. I detta sammanhang är det också viktigt att klargöra företagens ansvar när det gäller ”tillbörlig aktsamhet”. Föredraganden känner till industrins oro över hur man ska kunna leva upp till detta ytterligare ansvar utan att undergräva de europeiska företagens konkurrenskraft eller överbelasta kapaciteten att noggrant behandla licensansökningar. Därför efterlyser föredraganden ytterligare riktlinjer i god tid tillsammans med alla relevanta aktörer på detta område. Föredraganden kräver i sina ändringsförslag att omfattande riktlinjer ska ha utarbetats och finnas tillgängliga senast vid tidpunkten för genomförandet av denna förordning.

Att göra unionsordningen för kontroll av export effektivare innebär också att återstående kryphål åtgärdas. Därför föreslår föredraganden ett antal ändringar av den föreslagna förordningen. Giltigheten för beviljande av licenser bör i detta sammanhang förlängas för att minska den administrativa bördan, men tillståndsmyndigheternas befogenheter att återkalla tillstånd, i syfte att snabbt kunna reagera på utvecklingen, bör upprätthållas.

Garantera en fungerande inre marknad: bättre harmonisera genomförandet av unionsordningen för kontroll av export

Först och främst välkomnar föredraganden kommissionens mål att minimera den administrativa bördan i samband med överföringar inom EU. Förslaget till förordning bör underlätta den inre marknadens funktion. Föredraganden stöder förslaget om en optimering av EU:s licensieringssystem.

Unionsordningen för kontroll av export är emellertid inte starkare än den svagaste länken i kontrollsystemet. Föredraganden anser därför att förordningen om produkter med dubbla användningsområden måste tillämpas på ett mer enhetligt sätt i hela EU. Han skulle gärna se att det obligatoriska förfarandet för samråd mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna ytterligare förstärktes och att all vetorätt undviks när det gäller kontroller av känsliga produkter. I detta sammanhang anser föredraganden att frågan om harmonisering av påföljder vid överträdelser av unionsordningen för kontroll av export också måste diskuteras inom ramen för reformen. Eftersom detta avser straffrätten, som omfattas av medlemsstaternas befogenheter, anser föredraganden att en ökad harmonisering av påföljderna är ett viktigt steg för att stärka systemet.

Globalt ledarskap: säkra likvärdiga förutsättningar

Unionsordningen för kontroll av export kan inte särskiljas från arbetet inom internationella organ. EU är en stark anhängare av multilateralism och föredraganden stöder kraftfullt en nära koppling mellan internationella ordningar och unionsordningen för kontroll av expor. EU är dock det största handelsblocket i världen och en stark förespråkare för mänskliga rättigheter runtom i världen. Därför måste vi visa ledarskap och bör inte avstå från att gå ett steg längre än våra partner, när detta är nödvändigt. EU bör mer proaktivt sträva efter ökad konvergens i lagstiftningen på global nivå. Föredraganden välkomnar grunden för utvecklingen av regelbundna dialoger mellan EU och viktiga handelspartner, och anser att denna dialog ytterligare bör integreras i EU:s handelspolitik.

Tid för handling: framtidssäkra unionsordningen för kontroll av export

De senaste åren har visat att den internationella ordningen har blivit mer sårbar. De värden som förenar EU – demokrati, frihet och rättsstatlighet – hotas i många länder, med vilka vi är ekonomiskt och politiskt sammanlänkade. Tekniken förändras i allt snabbare takt och påverkar inte bara hur livet gestaltas i våra samhällen, utan också hur våra fria och öppna samhällen hotas. Medborgarnas förväntningar ökar när det gäller effektiviteten i vår utrikespolitik i allmänhet och EU:s handelspolitik i synnerhet. Den inre marknaden är en viktig tillgång för EU och bör främjas för att öka våra medborgares välfärd och industrins konkurrenskraft. I tider av växande osäkerhet, bör EU inte tveka att försvara våra värderingar på det internationella planet.

Mot denna geopolitiska bakgrund är det nu dags att agera och bygga vidare på befintliga instrument för att bättre skydda och främja våra värderingar och intressen i världen. Reformen av förordningen om produkter med dubbla användningsområden är en mycket efterlängtad och välkommen möjlighet att göra unionsordningen för kontroll av export ”framtidssäker” och därmed bidra till att uppnå EU:s mål såsom de fastställs i Lissabonfördraget. Föredraganden är fast besluten att arbeta konstruktivt för att skapa en möjlighet för EU att åstadkomma detta och ytterst arbeta för att införa en ”framtidssäker”, reformerad förordning om produkter med dubbla användningsområden.

  • [1]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2094 av den 23 november 2016 om ändring av rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

D(2017)13264

Bernd Lange

Ordförande för utskottet för internationell handel

ASP 12G205

Bryssel

Ärende:  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning)

  (COM(2016)0616 – C7-0393/2016 – 2016/0295(COD))

Till ordföranden

Utskottet för rättsliga frågor har granskat det ovannämnda förslaget, i enlighet med artikel 104 om omarbetning i parlamentets arbetsordning.

I punkt 3 i denna artikel står följande:

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 169 och 170.

Ändringsförslag till delar av förslaget som inte har ändrats får emellertid, undantagsvis och från fall till fall, godtas av ordföranden i det utskott som ansvarar för ämnet, om han eller hon anser det nödvändigt av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag. Sådana skäl måste anföras i en skriftlig motivering till ändringsförslagen.”

Efter yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, som har granskat det omarbetade förslaget, och med hänsyn tagen till föredragandens rekommendationer, anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana i förslaget eller i den rådgivande gruppens yttrande samt att förslaget, vad kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i tidigare rättsakter beträffar, enbart innebär att befintliga texter kodifieras, utan att på något sätt ändras i sak.

Utskottet för rättsliga frågor rekommenderar sammanfattningsvis, efter omröstningen om förslaget med 21 röster för, 0 röster emot och 0 nedlagda röster vid sammanträdet den 23 mars 2017[1], att utskottet för internationell handel, som ansvarigt utskott behandlar ovanstående förslag i enlighet med artikel 104.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

Bilaga: Rapporten som undertecknats av ordföranden för den rådgivande gruppen.

  • [1]  Följande ledamöter var närvarande: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie‑Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Maria Noichl, Emil Radev, Julia Reda, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 26 januari 2017

YTTRANDE

  TILL  EUROPAPARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning)

COM(2016)0616, 28.9.2016, 2016/0295 (COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 20 oktober och den 1 och 7 december 2016 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid dessa sammanträden[1] behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning, som syftar till en omarbetning av rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden, och konstaterade enhälligt att följande borde ha markerats med den gråskuggning som i regel används för att markera innehållsmässiga ändringar:

– i artikel 6.1: den föreslagna strykningen av orden ”transiteringen äger rum”,

– i artikel 20.1, andra stycket: förslaget att ersätta orden ”en förteckning över dessa myndigheter” med orden ”dessa uppgifter”,

– förslaget att stryka Kroatien och Island i förteckningen över länder som anges i punkterna C, D, E och F i bilaga II.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget, vid den tidpunkt då kommissionen lade fram det inför Europaparlamentet och rådet, inte innehöll några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget, när det gäller kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten tillsammans med dessa ändringar, vid den tidpunkten, endast gällde en kodifiering av den befintliga rättsakten som inte ändrar dess sakinnehåll.

Gruppen konstaterade också att den 15 november 2016 offentliggjordes en ny akt om ändring av den rättsakt som håller på att omarbetas i Europeiska unionens officiella tidning, nämligen kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1969 av den 12 september 2016 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden. Förordning (EU) 2016/1969 trädde i kraft den 16 november 2016. Genom artikel 1 införs nya bilagor, som ersatte den tidigare texten i bilagorna I, IIa–IIg och IV. Denna senaste ändring bör också beaktas i samband med lagstiftningsförfarandet om förslaget till omarbetning (COM(2016)0616).

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgivare    Juridisk rådgivare    Generaldirektör

  • [1]  Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen, som var textens originalversion.

YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (31.5.2017)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning)
(COM(2016)0616 – C8‑0393/2016 – 2016/0295(COD))

Föredragande av yttrande: Marietje Schaake

KORTFATTAD MOTIVERING

Ny teknik påverkar i hög grad utrikespolitiken. När det gäller alla områden från internetsäkerhet till mänskliga rättigheter eller från digital handel till utveckling måste vi se till att EU främjar möjligheter och motverkar hot. Översynen av förordningen om produkter med dubbla användningsområden syftar till att ytterligare stärka EU:s roll som en ledande och global aktör genom att förhindra spridning av teknik som skadar våra strategiska intressen eller mänskliga rättigheter i hela världen. 

Denna uppdatering är avgörande mot bakgrund av de aktuella snabba tekniska omvandlingarna och den pågående förändringen av den geopolitiska balansen. Föredraganden stöder bestämt kommissionens strategi för mänsklig säkerhet och har strävat efter att förtydliga detta på ett antal områden, vilket ytterligare bidrar till integreringen av mänskliga rättigheter i EU:s utrikespolitik och handelspolitik och skapar samstämmighet mellan EU:s utrikes- och säkerhetspolitik å ena sidan och dess ekonomiska och kommersiella intressen å andra sidan.

Mot bakgrund av de snabba tekniska omvandlingarna var det mycket lägligt för EU att lägga till viss it-övervakningsteknik till kontrollförteckningen, eftersom produkter med dubbla användningsområden kan användas för att begå brott mot de mänskliga rättigheterna eller för att undergräva EU:s strategiska intressen. Samtidigt kräver inte all teknik kontroller, och teknikexport som verkligen stärker skyddet av de mänskliga rättigheterna, såsom kryptering, bör underlättas. Vi måste också kunna vara säkra på att vi inte skapar onödiga bördor för exportörer eller hinder för legitim forskning om internetsäkerhet.

Den riktade övergripande säkerhetskontrollen av slutanvändningen av produkter som inte tas upp i förteckningen är ett steg i rätt riktning för att ge EU möjlighet att stoppa olaglig överföring, men den bör ge större rättssäkerhet. Produkter med dubbla användningsområden (i synnerhet it-övervakningsteknik) används ofta för att begå direkta brott mot mänskliga rättigheter, men de kan även underlätta andra former av allvarliga människorättskränkningar. Exempel på detta är när information som erhållits på olaglig väg om människorättsförsvarare eller journalister senare används för att gripa och/eller tortera dessa. 

Vi behöver en framtidssäker ram i vilken hänsyn kan tas till en förändrad verklighet. När medlemsstaterna beslutar att tillämpa den riktade slutanvändningskontrollen bör en ändring av kontrollförteckningarna övervägas. När det gäller den autonoma EU-förteckningen över it-övervakningsteknik bör det brådskande förfarandet tillämpas, så att man snabbt kan reagera på förändringar lokalt i tredjeländer eller på ny teknisk utveckling som kräver kontroll.

Utländska transaktioner blir allt mer komplexa och det är därför viktigt att förbättra informationsutbytet och öka transparensen. Medlemsstaterna bör göra alla licensieringsuppgifter tillgängliga och förbättra ansvarsskyldigheten och tillsynen. Detta skulle bygga på bästa praxis, eftersom vissa redan gör detta frivilligt. För att skapa lika villkor bör påföljder för brott mot förordningen även vara enhetliga inom hela unionen.

Europaparlamentet har i många års tid insisterat på en uppdatering av förordningen om produkter med dubbla användningsområden. Det är viktigt att processen nu förlöper så snabbt som möjligt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Med tanke på uppkomsten av nya kategorier av produkter med dubbla användningsområden, och som svar på uppmaningar från Europaparlamentet och indikationer på att viss it-övervakningsteknik som exporteras från unionen har missbrukats av personer som medverkar till eller ansvarar för att leda eller begå allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller av internationell humanitär rätt i situationer med väpnade konflikter eller inre förtryck, är det lämpligt att kontrollera exporten av sådan teknik för att skydda den allmänna säkerheten och moralen. Dessa åtgärder bör inte gå utöver vad som är proportionellt. I synnerhet bör de inte hindra export av informations- och kommunikationsteknik som används för lagliga ändamål, inbegripet brottsbekämpning och forskning om internetsäkerhet. Kommissionen kommer i nära samråd med medlemsstaterna och de berörda parterna att utarbeta riktlinjer för att stödja den praktiska tillämpningen av dessa kontroller.

(5)  Viss it-övervakningsteknik har skapat en ny kategori av produkter med dubbla användningsområden som har använts för att direkt inkräkta på de mänskliga rättigheterna, inbegripet rätten till integritet och skydd av personuppgifter, yttrande- och föreningsfrihet, genom övervakning eller exfiltrering av uppgifter utan ett särskilt, informerat och otvetydigt godkännande av systemets ägare eller förvaltare och/eller genom att det berörda systemet gjorts oanvändbart eller skadats. Som svar på uppmaningar från Europaparlamentet och för att påvisa att viss it-övervakningsteknik som exporteras från unionen har missbrukats av personer som medverkar till eller ansvarar för att leda eller begå allvarliga kränkningar av internationell människorättslagstiftning eller av internationell humanitär rätt i länder där allvarliga människorättskränkningar har fastställts, är det lämpligt att kontrollera exporten av sådan teknik. På samma sätt står den nuvarande kontrollnivån när det gäller kryptering i strid med det faktum att kryptering är ett viktigt medel för att se till att medborgare, företag och myndigheter kan skydda sina uppgifter mot brottslingar och andra fientliga aktörer och för att trygga tillgången till tjänster och möjliggöra säker kommunikation, även för människorättsförsvarare. Det är därför lämpligt att ytterligare underlätta export av kryptering.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Således bör man också se över definitionen av produkter med dubbla användningsområden, och införa en definition av it-övervakningsteknik. Det bör också klargöras att bedömningskriterierna för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden inbegriper överväganden om eventuellt missbruk av dessa i samband med terroristhandlingar eller kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

(6)  Således bör man också se över definitionen av produkter med dubbla användningsområden, och införa en definition av it-övervakningsteknik. Det bör också klargöras att bedömningskriterierna för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden tar hänsyn till de direkta och indirekta konsekvenserna av it-övervakningsteknik för de mänskliga rättigheterna samt dess inverkan på förebyggandet av terroristhandlingar, vilket återspeglas i användarguiden för rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/CFSP1a.

 

_______________________

 

1a Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel (EUT L 335, 13.12.2008, s. 99).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Åtgärder för att kontrollera export av it-övervakningsteknik bör inte gå utöver vad som är nödvändigt och proportionerligt. I synnerhet bör de inte hindra export av informations- och kommunikationsteknik som används för lagliga ändamål, inbegripet brottsbekämpning och forskning om internetsäkerhet. Kommissionen bör i nära samråd med medlemsstaterna och de berörda parterna utarbeta riktlinjer för att stödja den praktiska tillämpningen av dessa åtgärder.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt på grund av textens inre logik, eftersom det bygger på de ändringar som gjorts i skälen 5 och 6.

Ändringsförslag     4

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Räckvidden för ”övergripande kontroller”, som under särskilda omständigheter är tillämpliga på produkter med dubbla användningsområden som inte tas upp i förteckningen, bör klargöras och harmoniseras, och hänsyn bör tas till risken för terrorism och brott mot de mänskliga rättigheterna. Genom lämpligt informationsutbyte och lämpliga samråd om ”övergripande kontroller” bör man säkerställa en effektiv och konsekvent tillämpning av kontroller i hela unionen. På vissa villkor bör också riktade övergripande kontroller tillämpas på export av it-övervakningsteknik.

utgår

Ändringsförslag     5

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Ytterligare generella unionsexporttillstånd bör införas för att minska den administrativa bördan för företag och myndigheter, samtidigt som en lämplig kontroll av berörda produkter till berörda destinationer säkerställs. Ett globalt tillstånd för stora projekt bör också införas för att anpassa licensieringsvillkoren till branschens särskilda behov.

(15)  Ytterligare generella unionsexporttillstånd bör införas för att minska den administrativa bördan för företag, särskilt små och medelstora företag, och myndigheter, samtidigt som en lämplig kontroll av berörda produkter till berörda destinationer säkerställs. Ett globalt tillstånd för stora projekt bör också införas för att anpassa licensieringsvillkoren till branschens särskilda behov.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i avsnitt A i bilaga I bör stämma överens med de skyldigheter och åtaganden som medlemsstaterna och unionen har godtagit som medlemmar i de relevanta internationella icke-spridningssystemen och överenskommelserna om exportkontroll eller genom ratificering av relevanta internationella fördrag. Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i avsnitt B i bilaga I, såsom it-övervakningsteknik, bör fattas med beaktande av de risker som export av sådana produkter kan medföra i fråga om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller internationell humanitär rätt eller unionens och dess medlemsstaters väsentliga säkerhetsintressen. Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i avsnitt B i bilaga IV bör göras med beaktande av medlemsstaternas intressen i fråga om allmän ordning och allmän säkerhet enligt artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Beslut om att uppdatera de gemensamma förteckningarna över produkter och destinationer som anges i avsnitten A–J i bilaga II bör göras med beaktande av bedömningskriterierna i denna förordning.

(17)  Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i avsnitt A i bilaga I bör stämma överens med de skyldigheter och åtaganden som medlemsstaterna och unionen har godtagit som medlemmar i de relevanta internationella icke-spridningssystemen och överenskommelserna om exportkontroll eller genom ratificering av relevanta internationella fördrag. Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i avsnitt B i bilaga I, såsom it-övervakningsteknik, bör fattas med beaktande av de risker som export av sådana produkter kan medföra i fråga om deras användning för kränkningar av internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt i länder där allvarliga människorättskränkningar har fastställts, eller unionens och dess medlemsstaters väsentliga säkerhetsintressen. Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i avsnitt B i bilaga IV bör göras med beaktande av medlemsstaternas intressen i fråga om allmän ordning och allmän säkerhet enligt artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Beslut om att uppdatera de gemensamma förteckningarna över produkter och destinationer som anges i avsnitten A–J i bilaga II bör göras med beaktande av bedömningskriterierna i denna förordning.

Ändringsförslag     7

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  Risken för it-stöld och återexport till tredjeländer, enligt den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp, medför att bestämmelserna om produkter med dubbla användningsområden måste stärkas.

Motivering

Nödvändigt med hänsyn till textens inre logik eftersom detta skäl ger anledning att lägga till artikel 14.1 fa.

Ändringsförslag     8

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  I enlighet med och inom ramen för artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i avvaktan på en högre harmoniseringsgrad förbehåller medlemsstaterna sig rätten att genomföra kontroll av överföringar av vissa produkter med dubbla användningsområden inom unionen i syfte att skydda allmän ordning eller säkerhet. Av proportionalitetsskäl bör kontrollerna av överföring av produkter med dubbla användningsområden inom unionen revideras för att minimera påfrestningarna för företag och myndigheter. Dessutom bör förteckningen i avsnitt B i bilaga IV över produkter som omfattas av kontroller av överföring inom unionen regelbundet ses över mot bakgrund av den tekniska och handelsrelaterade utvecklingen och vad gäller bedömningen av hur känsliga överföringarna är.

(21)  I enlighet med och inom ramen för artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i avvaktan på en högre harmoniseringsgrad förbehåller medlemsstaterna sig rätten att genomföra kontroll av överföringar av vissa produkter med dubbla användningsområden inom unionen i syfte att skydda allmän ordning eller säkerhet. Av proportionalitetsskäl bör kontrollerna av överföring av produkter med dubbla användningsområden inom unionen revideras för att minimera påfrestningarna för företag, särskilt små och medelstora företag, och myndigheter. Dessutom bör förteckningen i avsnitt B i bilaga IV över produkter som omfattas av kontroller av överföring inom unionen regelbundet ses över mot bakgrund av den tekniska och handelsrelaterade utvecklingen och vad gäller bedömningen av hur känsliga överföringarna är.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  Med tanke på vikten av ansvarsskyldighet och offentlig kontroll av exportkontrollverksamhet är det lämpligt att medlemsstaterna offentliggör alla relevanta licensieringsuppgifter.

Motivering

Nödvändigt med hänsyn till textens inre logik, eftersom detta skäl ger anledning till ändringar av artikel 20.2 a.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Verksamhet för att nå ut till den privata sektorn och öppenhet är väsentliga inslag i en effektiv ordning för exportkontroll. Det är därför lämpligt att fortsätta med utarbetandet av riktlinjer för att stödja tillämpningen av denna förordning och att offentliggöra en årlig rapport om genomförandet av kontroller, i enlighet med nuvarande praxis.

(25)  Verksamhet för att nå ut till den privata sektorn och öppenhet är väsentliga inslag i en effektiv ordning för exportkontroll. Det är därför lämpligt att fortsätta med utarbetandet av riktlinjer för att stödja tillämpningen av denna förordning och att offentliggöra en årlig rapport om genomförandet av kontroller, i enlighet med nuvarande praxis. Med hänsyn till hur viktiga riktlinjer är för tolkningen av vissa delar av denna förordning är det lämpligt att dessa riktlinjer görs tillgängliga för allmänheten när denna förordning träder i kraft.

Ändringsförslag     11

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Exportkontroll inverkar på den internationella säkerheten och handeln med tredjeländer och dialog och samarbete bör därför utvecklas med tredjeländer i syfte att stödja likvärdiga förutsättningar på global nivå och stärka den internationella säkerheten.

(29)  Exportkontroll inverkar på den internationella säkerheten och handeln med tredjeländer och dialog och samarbete bör därför utvecklas med tredjeländer i syfte att stödja likvärdiga förutsättningar på global nivå och stärka den internationella säkerheten. Eftersom medlemsstaterna utgör majoriteten av dem som undertecknat Wassenaar-arrangemanget om kontroll av export av konventionella vapen samt varor och teknik med dubbla användningsområden kan fastställandet av höga standarder på unionsnivå också få positiva dominoeffekter på globala standarder.

Ändringsförslag     12

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  produkter med dubbla användningsområden: produkter, inbegripet programvara och teknik, som kan användas för både civila och militära ändamål, samt:

1.  produkter med dubbla användningsområden: produkter, inbegripet programvara och teknik, som kan användas för både civila och militära ändamål samt produkter som kan användas för utformning, utveckling, produktion eller användning av kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen och bärare av dessa, inbegripet alla varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar.

Motivering

Nödvändigt eftersom detta ändringsförslag är oupplösligt kopplat till det ändringsförslag som innebär att artikel 2.1 a utgår.

Ändringsförslag     13

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  produkter som kan användas för utformning, utveckling, produktion eller användning av kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen och bärare av dessa, inbegripet alla varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar.

utgår

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  it-övervakningsteknik: produkter (annan hårdvara, programvara och teknik än produkter med dubbla användningsområden) som kan användas för att begå allvarliga och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller internationell humanitär rätt, särskilt rätten till integritet, yttrande- och mötesfrihet, eller kan utgöra ett hot mot internationell säkerhet eller unionens och dess medlemsstaters väsentliga säkerhetsintressen, och som är särskilt utformade för att möjliggöra dolda intrång i informations- och telekommunikationssystem i syfte att övervaka, extrahera, samla in och analysera uppgifter och/eller göra det berörda systemet oanvändbart eller skada det, utan ett särskilt, informerat och otvetydigt godkännande av systemets ägare eller förvaltare. Detta ska inbegripa produkter som har samband med följande teknik och utrustning:

 

a)   Utrustning för att avlyssna mobil telekommunikation.

 

b)   Intrångsprogram.

 

c)   Övervakningscentrum.

 

d)   Lagliga avlyssningssystem and system för datalagring.

 

It-övervakningsteknik ska inte omfatta produkter som är särskilt konstruerade för något av följande:

 

a)   Fakturering.

 

b)   Datainhämtningsfunktioner inom nätverkselement (t.ex. Exchange eller HLR).

 

c)   Nätets servicenivå (Quality of Service – QoS).

 

d)   Upplevelsekvalitet (Quality of Experience – QoE).

 

e)   Brandväggar för nätverksskydd.

 

f)   Byggande, drift, underhåll eller skydd av

 

  offentlig energi-, gas- eller vatteninfrastruktur,

 

  smart transportövervakning av civila tåg-, väg- och vattentransporter,

 

  anläggningsteknik och e-hälsa,

 

  industriell tillverkning.

Motivering

Nödvändigt eftersom detta ändringsförslag är oupplösligt kopplat till det ändringsförslag som innebär att artikel 2.1 a utgår.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  slutanvändare: en fysisk eller juridisk person eller en enhet som är den slutliga mottagaren och användaren av de exporterade produkterna med dubbla användningsområden.

Motivering

Detta ändringsförslag motiveras av textens inre logik. Genom att slutanvändaren definieras som den faktiska slutliga mottagaren och användaren av produkten bör det säkerställas att de uppgifter som exportörerna lämnar om slutanvändare är specifika och detaljerade, vilket gör det möjligt för myndigheterna att göra en korrekt bedömning av huruvida en licens för export bör tillhandahållas.

Ändringsförslag     16

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

23a.  tillbörlig aktsamhet: den process genom vilken företag kan identifiera, förebygga, mildra och redogöra för hur de tar itu med faktisk och potentiell negativ inverkan på de mänskliga rättigheterna, som en integrerad del av företagets system för beslutsfattande och riskhantering i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Motivering

Nödvändigt med hänsyn till textens inre logik eftersom detta ändringsförslag tydligt definierar en term som lagts till i artikel 4.2 i kommissionens förslag

Ändringsförslag     17

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Tillstånd ska krävas för export av den it-övervakningsteknik som förtecknas i avsnitt B i bilaga I.

Motivering

Nödvändigt eftersom detta ändringsförslag är oupplösligt kopplat till ändringsförslagen till artikel 2.1 som inför en separat kategori för ”it-övervakningsteknik”.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  För användning av personer som är medverkar till eller ansvarar för att leda eller begå allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller av internationell humanitär rätt i situationer med väpnade konflikter eller inre förtryck i det slutliga bestämmelselandet, såsom fastställs av berörda offentliga internationella institutioner eller behöriga myndigheter på EU-nivå eller nationell nivå, och om det finns bevis för att den avsedda slutanvändaren använder denna produkt eller liknande produkter för att leda eller genomföra sådana allvarliga kränkningar.

d)  För användning av personer som är medverkar till eller ansvarar för att leda eller begå allvarliga kränkningar av internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt i länder där allvarliga människorättskränkningar har fastställts av behöriga FN-organ, Europarådet, EU eller behöriga myndigheter på nationell nivå, och om det finns bevis för att den avsedda slutanvändaren använder denna produkt eller liknande produkter för att leda eller genomföra sådana allvarliga kränkningar.

Motivering

Detta är nödvändigt eftersom de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begås med produkter med dubbla användningsområden ofta inte klassas som allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Kränkningar av mänskliga rättigheter med hjälp av it-övervakningsverktyg (kränkning av rätten till integritet, yttrandefrihet etc.) begås ofta före andra kränkningar som kan klassificeras som allvarliga, såsom tortyr, påtvingade försvinnanden m.m. Man måste även för att öka rättssäkerheten klargöra vilka internationella organ som bör göra bedömningar.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  För användning i samband med terroristhandlingar.

e)  För användning av personer, grupper och enheter som är inblandade i terroristhandlingar och som omfattas av restriktiva åtgärder i enlighet med gemensam ståndpunkt 2001/931/CFSP.

Motivering

Det behövs mer rättslig säkerhet och tydlighet.

Ändringsförslag     20

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en exportör , i enlighet med sin skyldighet att iaktta tillbörlig aktsamhet, känner till att de produkter med dubbla användningsområden som han avser att exportera och som inte förtecknas i bilaga I, helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som avses i punkt 1, ska han underrätta den behöriga myndigheten , som ska besluta om det är lämpligt att kräva tillstånd för exporten.

2.  Om en exportör, i enlighet med sin skyldighet att iaktta tillbörlig aktsamhet, känner till att de produkter med dubbla användningsområden som han avser att exportera och som inte förtecknas i bilaga I, helt eller delvis kan vara avsedda för någon av de användningar som avses i punkt 1, ska han underrätta den behöriga myndigheten, som ska besluta om det är lämpligt att kräva tillstånd för exporten.

Motivering

Nödvändigt med hänsyn till textens inre logik eftersom detta ändringsförslag är kopplat till ändringarna till artikel 4.1.

Ändringsförslag     21

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Tillstånd för export av produkter som inte tas upp i förteckningen ska beviljas för specifika produkter och slutanvändare. Tillstånd ska beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad eller, om exportören är en person som är bosatt eller etablerad utanför unionen, av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där produkterna befinner sig. Tillstånden ska vara giltiga i hela unionen. Tillstånden ska vara giltiga i ett år och kan förlängas av den behöriga myndigheten.

3.  Tillstånd för export av produkter som inte tas upp i förteckningen ska beviljas för specifika produkter och slutanvändare. Tillstånd ska beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad eller, om exportören är en person som är bosatt eller etablerad utanför unionen, av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där produkterna befinner sig. Tillstånden ska vara giltiga i hela unionen. Tillstånden ska vara giltiga i två år och kan förlängas av den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om inga invändningar mottas ska de konsulterade medlemsstaterna anses inte ha någon invändning och ska införa tillståndskrav för alla ”väsentligen liknande transaktioner”. De ska informera sina tullförvaltningar och andra relevanta nationella myndigheter om tillståndskraven.

Om inga invändningar mottas ska de konsulterade medlemsstaterna anses inte ha någon invändning och ska införa tillståndskrav för alla ”väsentligen liknande transaktioner”. De ska informera sina tullförvaltningar och andra relevanta nationella myndigheter om tillståndskraven. Om inga invändningar har tagits emot ska kommissionen dessutom bedöma behovet av att anta delegerade akter om ändring av förteckningarna över produkter med dubbla användningsområden i bilaga I och i avsnitt B i bilaga IV genom att lägga till de produkter som avses i punkterna 1, 2 och 3 till dessa förteckningar i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i artikel 16.

Motivering

Om alla medlemsstater är överens om att en viss produkt kräver licens är det logiskt att överväga att lägga till detta i kontrollförteckningen för fortlöpande kontroll.

Ändringsförslag     23

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De individuella exporttillstånden och de globala exporttillstånden ska vara giltiga i ett år och kan förlängas av den behöriga myndigheten. Globala exporttillstånd för stora projekt ska vara giltiga under en period som ska fastställas av den behöriga myndigheten.

3.  De individuella exporttillstånden och de globala exporttillstånden ska vara giltiga i två år och kan förlängas av den behöriga myndigheten. Globala exporttillstånd för stora projekt ska vara giltiga under en period som ska fastställas av den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Exportörerna ska förse den behöriga myndigheten med all relevant information som krävs för deras ansökningar om individuellt och globalt exporttillstånd, så att fullständig information ges, särskilt om slutanvändaren, bestämmelselandet och den exporterade produktens slutanvändning.

Exportörerna ska förse den behöriga myndigheten med all relevant information som krävs för deras ansökningar om individuellt och globalt exporttillstånd, så att fullständig information ges, särskilt om slutanvändaren, bestämmelselandet och den exporterade produktens slutanvändning. Om slutanvändaren är en statlig myndighet ska den information som lämnas ange exakt vilken underavdelning, vilket departement, vilken byrå eller vilken enhet som kommer att vara den exporterade produktens slutanvändare.

Motivering

Man måste särskilt se till att det är klart vem eller vilken enhet – dvs. på en så detaljerad nivå som möjligt – som är produktens slutanvändare.

Ändringsförslag     25

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Respekten för de mänskliga rättigheterna i det slutliga bestämmelselandet samt det landets respekt för internationell humanitär rätt.

b)  Respekten för människorättslagstiftningen i det slutliga bestämmelselandet samt det landets respekt för internationell humanitär rätt.

Ändringsförslag     26

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  Stärkandet av kontroller i enlighet med de kriterier som anges i gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp när det gäller export till företag, personer eller länder som saknar nödvändiga säkerhetselement för att undvika eller förhindra hackande och/eller it-stöld samt till länder som potentiellt kan fungera som mellanhänder för länder som är upptagna på en embargo- eller exportförbudslista eller som kan utgöra ett hot mot de mänskliga rättigheterna.

Motivering

Nödvändigt eftersom denna ändring innebär en logisk utökning av förteckningen i artikel 14.1 som redan ändrats väsentligt i kommissionens förslag.

Ändringsförslag     27

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fb)  Köparlandets uppträdande gentemot det internationella samfundet, i synnerhet i fråga om dess attityd till terrorism, arten av dess allianser och dess respekt för internationell rätt.

Motivering

Nödvändigt eftersom denna ändring innebär en logisk utökning av förteckningen i artikel 14.1 som redan ändrats väsentligt i kommissionens förslag.

Ändringsförslag     28

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fc)  Förenligheten för de exporterade produkterna eller den exporterade utrustningen med dubbla användningsområden med mottagarlandets tekniska och ekonomiska förmåga, med beaktande av det önskvärda i att stater får sina legitima behov på säkerhets- och försvarsområdet tillgodosedda med minsta möjliga användning av mänskliga och ekonomiska resurser till krigsmateriel.

Motivering

Nödvändigt eftersom denna ändring innebär en logisk utökning av förteckningen i artikel 14.1 som redan ändrats väsentligt i kommissionens förslag.

Ändringsförslag     29

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna får inte bevilja eller ska återkalla ett enskilt eller globalt exporttillstånd eller ett tillstånd för förmedlartjänster eller teknisk assistans enligt denna förordning om

 

a)   det förekommer en allvarlig risk för att produkterna används för att kränka de mänskliga rättigheterna,

 

b)   den rättsliga ramen eller de tekniska åtgärderna i mottagarlandet inte räcker till för att säkra tillräckliga skyddsåtgärder mot allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Motivering

I händelse av dokumenterade allvarliga kränkningar av internationell människorättslagstiftning eller internationell humanitär rätt ska det vara obligatoriskt att neka beviljande av eller återkalla ett exporttillstånd. Europeiska unionen får inte under några omständigheter möjliggöra kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det är legitimt att tillämpa samma logik när det gäller en skyldighet att neka beviljande eftersom det redan tillämpas inom ramen för exportkontroller av konventionella vapen, där medlemsstaterna ska neka exportlicenser om inte kriterierna ett, två, tre och fyra i den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp är uppfyllda.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen och rådet ska tillhandahålla vägledning och/eller rekommendationer för att säkerställa att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna gör gemensamma riskbedömningar för tillämpningen av dessa kriterier.

2.  Kommissionen och rådet ska tillhandahålla vägledning och/eller rekommendationer för att säkerställa att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna gör gemensamma riskbedömningar för tillämpningen av dessa kriterier när denna förordning träder i kraft.

Motivering

Detta behövs eftersom riktlinjer är avgörande tolkningsverktyg för aktörerna.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Förteckningen över produkter med dubbla användningsområden i avsnitt B i bilaga I får ändras om detta är nödvändigt på grund av risker som export av sådana produkter kan medföra i fråga om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller internationell humanitär rätt eller unionens och dess medlemsstaters väsentliga säkerhetsintressen.

b)  Förteckningen över produkter med dubbla användningsområden i avsnitt B i bilaga I får ändras om detta är nödvändigt på grund av risker som export av sådana produkter kan medföra i fråga om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller internationell humanitär rätt eller unionens och dess medlemsstaters väsentliga säkerhetsintressen. När tvingande skäl till skyndsamhet kräver att särskilda produkter i avsnitt B i bilaga I avlägsnas eller läggs till ska det förfarande som anges i artikel 17 tillämpas på delegerade akter som antas enligt denna punkt.

Motivering

Detta är nödvändigt med hänsyn till de snabba tekniska omvandlingarna och möjligheten att nya farliga tekniker uppstår som omgående behöver föras in på kontrollförteckningen.

Ändringsförslag     32

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Kommissionen får avlägsna produkter från förteckningen i synnerhet om produkterna mot bakgrund av den snabbt föränderliga tekniska utvecklingen under tiden blivit lätt tillgängliga eller tekniskt lätt modifierbara produkter av låg kvalitet eller massprodukter.

Motivering

Nödvändigt eftersom detta ändringsförslag är oupplösligt kopplat till artikel 16.2 b.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  information om tillämpningen av kontroller, inbegripet licensieringsuppgifter (licensernas antal, värde och typ och därmed sammanhängande destinationer, antal användare av generella och globala tillstånd, antal aktörer med interna efterlevnadsprogram, handläggningstider, volym och värde på den handel som omfattas av överföringar inom EU etc.), och, vid behov, uppgifter om export av produkter med dubbla användningsområden som utförs i andra medlemsstater,

a)  all information om tillämpningen av kontroller, inbegripet licensieringsuppgifter (licensernas antal, värde och typ och därmed sammanhängande destinationer, antal användare av generella och globala tillstånd, antal aktörer med interna efterlevnadsprogram, handläggningstider, volym och värde på den handel som omfattas av överföringar inom EU etc.), och, vid behov, uppgifter om export av produkter med dubbla användningsområden som utförs i andra medlemsstater,

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  information om genomdrivande av kontroller, inbegripet uppgifter om exportörer som fråntagits rätten att använda nationella eller unionens generella exporttillstånd 1 , rapporter om kränkningar, beslagtaganden och tillämpning av andra påföljder,

b)  all information om genomdrivande av kontroller, inbegripet uppgifter om exportörer som fråntagits rätten att använda nationella eller unionens generella exporttillstånd 1 ,eventuella rapporter om kränkningar, beslagtaganden och tillämpning av andra påföljder,

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  uppgifter om känsliga slutanvändare, om aktörer som deltar i misstänkt upphandlingsverksamhet och, om sådana uppgifter är tillgängliga, om transportvägar.

c)  alla uppgifter om känsliga slutanvändare, om aktörer som deltar i misstänkt upphandlingsverksamhet och, om sådana uppgifter är tillgängliga, om transportvägar.

Motivering

Nödvändigt på grund av textens inre logik. Detta ändringsförslag hänför sig till ändringarna av artikel 20.2.

Ändringsförslag     36

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen och rådet ska vid behov tillhandahålla vägledning och/eller rekommendationer om bästa praxis för de frågor som avses i denna förordning för att säkerställa att unionens ordning för exportkontroll är effektiv och genomförs på ett konsekvent sätt . De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska också vid behov tillhandahålla kompletterande vägledning för exportörer, förmedlare och transitoperatörer som är bosatta eller etablerade i den medlemsstaten.

1.  Kommissionen och rådet ska vid behov tillhandahålla vägledning och/eller rekommendationer om bästa praxis för de frågor som avses i denna förordning för att säkerställa att unionens ordning för exportkontroll är effektiv och genomförs på ett konsekvent sätt . De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska också vid behov tillhandahålla kompletterande vägledning för exportörer, särskilt små och medelstora företag, förmedlare och transitoperatörer som är bosatta eller etablerade i den medlemsstaten.

Ändringsförslag     37

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska vid behov genomföra ett regelbundet och ömsesidigt utbyte av information med tredjeländer.

1.  Kommissionen och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska vid behov genomföra ett regelbundet och ömsesidigt utbyte av information med tredjeländer, bland annat i samband med den dialog om produkter med dubbla användningsområden som anges i unionens partnerskaps- och samarbetsavtal samt strategiska partnerskapsavtal.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning)

Referensnummer

COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

6.10.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

6.10.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Marietje Schaake

23.1.2017

Antagande

30.5.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

10

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Laima Liucija Andrikienė, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Jean-Luc Schaffhauser, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

49

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

10

-

ECR

Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

James Carver

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios

6

0

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Janusz Korwin-Mikke

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning)

Referensnummer

COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD)

Framläggande för parlamentet

28.9.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

6.10.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

6.10.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Klaus Buchner

12.10.2016

 

 

 

Behandling i utskott

28.2.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Antagande

23.11.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Reimer Böge, Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Merja Kyllönen, Marco Zullo

Ingivande

19.12.2017

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

34

+

ALDE

Frédérique Ries, Marietje Schaake, Nadja Hirsch

ECR

Bolesław G. Piecha, Emma McClarkin, Jan Zahradil, Joachim Starbatty

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Merja Kyllönen

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jarosław Wałęsa, Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Alessia Maria Mosca, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Maria Arena, Nicola Danti

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Klaus Buchner

1

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

2

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster