Процедура : 2016/0376(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0391/2017

Внесени текстове :

A8-0391/2017

Разисквания :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Гласувания :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Обяснение на вота
PV 13/11/2018 - 4.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

ДОКЛАД     ***I
PDF 1532kWORD 173k
20.12.2017
PE 604.805v03-00 A8-0391/2017

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност

(COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Мирослав Похе

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност

(COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0761),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0498/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Протокол № 1 към Договора за функционирането на Европейския съюз относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

–  като взе предвид Протокол № 2 към Договора за функционирането на Европейския съюз относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 април 2017 г.(1),

–  като взе предвид становището на Европейския комитет на регионите от 13 юли 2017 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0391/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Постигането на по-умерено енергийно потребление е едно от петте измерения на Стратегията за енергиен съюз, приета на 25 февруари 2015 г. Подобряването на енергийната ефективност ще е от полза за околната среда, ще намали емисиите на парникови газове, ще подобри енергийната сигурност чрез намаляване на зависимостта от внос на енергия от страни извън Съюза, ще намали разходите за енергия на домакинствата и компаниите, ще допринесе за облекчаване на енергийната бедност и ще доведе до създаване на работни места и по-голяма стопанска активност в цялата икономика. Това е в съответствие с ангажиментите на ЕС, поети в рамките на енергийния съюз и на глобалната програма във връзка с изменението на климата, формулирана в Парижкото споразумение от декември 2015 г. на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменението на климата.

(1)  Постигането на по-умерено енергийно потребление е едно от петте измерения на Стратегията за енергиен съюз, приета на 25 февруари 2015 г. Подобряването на енергийната ефективност по цялата енергийна верига, включително производството, преноса, разпределението и крайното ползване на енергия, ще е от полза за околната среда, ще подобри качеството на въздуха и общественото здраве, ще намали емисиите на парникови газове, ще подобри енергийната сигурност чрез намаляване на зависимостта от внос на енергия от страни извън Съюза, ще намали разходите за енергия на домакинствата и компаниите, ще допринесе за облекчаване на енергийната бедност и ще доведе до повишаване на конкурентоспособността, създаване на работни места и по-голяма стопанска активност в цялата икономика, като по този начин ще се повиши качеството на живот на нашите граждани. Това е в съответствие с ангажиментите на ЕС, поети в рамките на Енергийния съюз и на глобалната програма във връзка с климата, формулирана по време на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (COP21), проведена в Париж през декември 2015 г. („Парижкото споразумение“), в която се посочва, че покачването на средната температура в световен мащаб следва да се задържи доста под 2°C над равнищата от прединдустриалния период и следва да се полагат по-нататъшни усилия за ограничаване на покачването на температурата до 1,5°C.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета9 представлява елемент от напредъка към създаването на Енергиен съюз, в който енергийната ефективност следва да се третира като пълноценен енергиен източник. Принципът да се поставя енергийната ефективност на първо място следва да се взема предвид при формулирането на нови правила за генерирането, преноса и разпределението на енергия (the supply side), както и във връзка с други области на провежданата политика. Комисията следва да осигури по отношение на енергийната ефективност и оптимизацията на енергийното потребление в зависимост от условията при доставките (demand side response) те да могат да се конкурират на равна нога със създаването на енергогенериращи мощности. Винаги при вземане на решения за планиране на енергийни системи или за съответно финансиране трябва да се разглеждат нуждите от енергийна ефективност; Необходимо е да се реализират подобрения на енергийната ефективност винаги когато те са икономически по-ефективни в сравнение със съответни енергогенериращи решения. Това следва да допринесе за използване на многобройните ползи от енергийната ефективност за европейското общество, по-специално за гражданите и за предприятията.

(2)  Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета9 представлява елемент от напредъка към създаването на Енергиен съюз, в който енергийната ефективност следва да се третира като пълноценен енергиен източник. Принципът да се поставя енергийната ефективност на първо място следва да се взема предвид при формулирането на нови правила за генерирането, преноса и разпределението на енергия (the supply side), както и във връзка с други области на провежданата политика. Комисията следва да отдава приоритет на енергийната ефективност и оптимизацията на енергийното потребление (demand side response) , а не на енергогенериращите мощности. Винаги при вземане на решения за планиране на енергийни системи и за финансиране трябва да се разглеждат нуждите от енергийна ефективност. Необходимо е да се реализират инвестиции за подобряване на крайната енергийна ефективност винаги, когато те са пазарно по-ефективни в сравнение със съответните енергогенериращи решения. Това следва да допринесе за използване на многобройните ползи от нарастването на енергийната ефективност на всички етапи от енергийната верига и по този начин да се подобри благосъстоянието на европейското общество. За да се освободи пълният потенциал на посочените ползи и с цел да се създаде възможност за успешното изпълнение на предвидените мерки на политиката, Комисията и държавите членки следва да работят заедно с местните и регионалните органи, градовете, предприятията и гражданите в цяла Европа, за да гарантират, че повишаването на енергийната ефективност в резултат от технологичните, поведенческите и икономическите промени е съпътствано от засилване на икономическия растеж.

__________________

__________________

9 Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

9 Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Всички форми на първична енергия (възобновяеми и невъзобновяеми) трябва да отчитат допълнителния разход на енергия, необходим за получаването на тази енергия, за изграждането и експлоатацията на електрическите инсталации, както и за тяхната ликвидация, както и за премахването на свързаните с този процес заплахи за околната среда.

Обосновка

Изменението замества изменение 3 от проекта на доклад. То има за цел да поясни, че се отнася за разход на енергия, а не за човешки труд.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  Мерките на държавите членки следва да бъдат подкрепени от добре проектирани и ефективни финансови инструменти на Съюза, като например европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейския фонд за стратегически инвестиции и Европейската инвестиционна банка, които следва да подкрепят инвестициите в енергийната ефективност на всички етапи от енергийната верига и да използват цялостен анализ на разходите и ползите, като се използва модел на диференцирани сконтови лихвени проценти. Финансовата подкрепа следва да се съсредоточи върху икономически ефективните методи за повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на потреблението на енергия. Постигането на амбициозна цел за енергийна ефективност изисква да бъдат премахнати пречките, като например неотдавнашните разяснения от Евростат относно начина за вписване на договорите за енергийни показатели в националните сметки, за да се направи по-лесно инвестирането в мерки за енергийна ефективност.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Европейският съвет от октомври 2014 г. определи 27-процентна цел за енергийната ефективност в 2030 г., която да бъде преразгледана до 2020 г. „с оглед размерът на подобрението за ЕС да е 30%“. През декември 2015 г. Европейският парламент призова Комисията да определи 40-процентна обвързваща цел за енергийната ефективност за същия период от време. Поради това е уместно да се преразгледа и съответно да се измени ДЕЕ, така че тя да се адаптира към перспективата за 2030 г.

(3)  Европейският съвет от октомври 2014 г. подкрепи 27-процентна цел за енергийната ефективност в 2030 г., която да бъде преразгледана до 2020 г. „с оглед размерът на подобрението за ЕС да е 30%“. През декември 2015 г. Европейският парламент призова Комисията да определи 40-процентна обвързваща цел за енергийната ефективност за същия период от време. Поради това е уместно да се преразгледа и съответно да се измени ДЕЕ, така че тя да се адаптира към перспективата за 2030 г.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  На национално ниво не се въвеждат обвързващи цели за периода до 2030 г. Необходимостта Съюзът да постигне своите цели в областта на енергийната ефективност на равнището на ЕС в тяхното изражение на база и на първичното, и на крайното енергийно потребление, съответно през 2020 г. и 2030 г., следва да бъде ясно посочена под формата на обвързваща 30-процентна цел. Това изяснение на равнището на Съюза не би следвало да ограничава държавите членки, тъй като се запазва тяхната свобода да определят своите национални приноси на база на първичното енергийно потребление или крайното енергийно потребление, или на първичните или крайните икономии на енергия, или на енергийната интензивност. При определянето на своите индикативни национални приноси за енергийна ефективност държавите членки следва да вземат предвид, че енергийното потребление на ЕС през 2030 г. не трябва да надхвърля 1 321 млн. т н.е. първична енергия и съответно 987 млн. т н.е. крайна енергия. Това означава, че потреблението в Съюза на първична енергия следва да бъде намалено с 23% и съответно потреблението на крайна енергия със 17% спрямо стойностите от 2005 г. Необходимо е да се извършва редовна оценка на напредъка към постигането на целта на Съюза за 2030 г. и тя се предвижда в законодателното предложение относно управлението на енергийния съюз.

(4)  Необходимостта Съюзът да постигне своята цел в областта на енергийната ефективност на равнището на ЕС в нейното изражение на база и на първичното, и на крайното енергийно потребление, следва да бъде ясно посочена под формата на обвързваща 40-процентна цел за 2030 г.. Тази цел на равнището на Съюза не би следвало да ограничава държавите членки, тъй като се запазва тяхната свобода да определят своите национални цели на база на първичното енергийно потребление или крайното енергийно потребление, или на първичните или крайните икономии на енергия, или на енергийната интензивност. При определянето на своите обвързващи национални цели за енергийна ефективност държавите членки следва да вземат предвид, че енергийното потребление на ЕС през 2030 г. не трябва да надхвърля 1 132 млн. т н.е. първична енергия и съответно 849 млн. т н.е. крайна енергия. Това означава, че потреблението в Съюза на първична енергия следва да бъде намалено с 34% и съответно потреблението на крайна енергия със 31% спрямо стойностите от 2005 г. Необходимо е да се извършва редовна оценка на напредъка към постигането на целта на Съюза за 2030 г. и тя се предвижда в законодателното предложение относно управлението на енергийния съюз.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  При определянето на националните цели в областта на енергийната ефективност е необходимо да се прилага принципът на равнопоставеност между държавите членки. Енергията е основно благо, поради което минималните нива на потребление на енергия са неизбежни – факт, който следва да бъде надлежно взет предвид при определянето на националните цели. По принцип на държавите, които имат потребление на енергия на глава от населението, по-ниско от средното за Европейския съюз, следва да се предостави по-голяма гъвкавост при определянето на техните цели.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Оперативната ефективност на енергийните системи зависи към даден момент се влияе от възможността за плавно и гъвкаво интегриране в мрежата на енергията, произведена от различни източници, която се характеризира с различна степен на инерция и момент на включване; подобряването на тази ефикасност ще създаде възможност за по-доброто използване на възобновяемите енергийни източници, например вятърната енергия в комбинация с газови турбини, за да се избегне претоварването на мрежите, обслужвани от традиционни големи електроцентрали, които имат значителна степен на топлинна инерция.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в)  Комисията и държавите членки трябва да гарантират, че намаляването на енергийното потребление се дължи на по-голяма енергийна ефективност, а не на макроикономически обстоятелства.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4г)  Държавите членки следва да установят икономически ефективен потенциал за енергийна ефективност въз основа на изчисляване отдолу нагоре за всеки сектор поотделно, тъй като този потенциал зависи от енергийния микс, икономическата структура и темпа на икономическо развитие.

Обосновка

Симулациите „отдолу нагоре“ позволяват на държавите членки да направят по-точни изчисления на икономиите, които е възможно да бъдат постигнати по икономически ефективен начин, и по този начин да определят съответните препоръки, свързани с политиките.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Задължението на държавите членки да въведат дългосрочни стратегии за мобилизиране на инвестиции за саниране на техния национален сграден фонд и да нотифицират тези стратегии до Комисията следва да бъде преместено от Директива 2012/27/ЕС в Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета10, където се съчетава добре с дългосрочните планове за сгради с близко до нулевото енергийно потребление и за декарбонизация на сгради.

(5)  Задължението на държавите членки да въведат дългосрочни стратегии за улесняване на санирането на техния национален сграден фонд и да нотифицират тези стратегии до Комисията следва да бъде преместено от Директива 2012/27/ЕС в Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета10, където се съчетава добре с дългосрочните планове за сгради с близко до нулевото енергийно потребление и за декарбонизация на сгради.

__________________

__________________

10 Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 13).

10 Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 13).

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С оглед на рамката в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г., периодът на действие на задължението за икономии на енергия следва да се удължи след 2020 г. Удължаването на периода на ангажименти и след 2020 г. би осигурило по-голяма стабилност за инвеститорите и по този начин дългосрочни инвестиции и дългосрочни мерки за енергийна ефективност, като например санирането на сгради.

(6)  С оглед на рамката в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г., периодът на действие на задължението за икономии на енергия следва да се удължи след 2020 г. Удължаването на периода на ангажименти и след 2020 г. би осигурило по-голяма стабилност за инвеститорите и по този начин дългосрочни инвестиции и дългосрочни мерки за енергийна ефективност, като например основното саниране на сгради с дългосрочната цел за постигане на сграден фонд с близко до нулевото енергийно потребление. Задължението за икономии на енергия е от ключово значение, за да се стигне до създаването на растеж и работни места на местно равнище, и следва да се продължи, за да се гарантира, че Съюзът може да постигне своите цели в областта на енергетиката и климата чрез създаване на допълнителни възможности и да ограничи зависимостта на потреблението на енергия от растежа. Сътрудничеството с частния сектор е важно, за да се направи оценка при какви условия могат да бъдат деблокирани частни инвестиции в проекти за енергийна ефективност и да се развиват нови модели на приходи за иновациите в областта на енергийната ефективност.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  Подобренията в енергийната ефективност оказват също така положително въздействие върху качеството на въздуха, тъй като увеличеният брой енергийно ефективни сгради намалява търсенето на горива за отопление, и особено на твърди горива за отопление. Следователно мерките за енергийна ефективност допринасят за подобряване на качеството на въздуха на закрито и на открито и спомагат за постигането по икономически ефективен начин на целите на политиката на Съюза в областта на качеството на въздуха, определени по-специално в Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета1a. Намаляването на енергопотреблението в сградите следва да се счита за елемент на политиката в областта на качеството на въздуха по принцип и по-специално в държавите членки, в които постигането на нормите на Съюза за допустими емисии на замърсители на въздуха е проблемно и енергийната ефективност би могла да помогне за постигането на тези цели.

 

__________________

 

Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1 – 31).

Обосновка

На жилищния сектор се дължи значителен дял от емисиите на замърсители в Европа в резултат на дима от изгарянето на твърди горива, използвани за отопление. Тези замърсители увеличават смъртността, заболеваемостта и хоспитализациите, особено като се има предвид, че измерените стойности на емисиите често далеч надхвърлят пределните стойности, установени в законодателството на ЕС в областта на качеството на въздуха.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  От държавите членки се изисква да постигнат кумулативни икономии на енергия при крайното потребление за целия период на задължения, еквивалентни на „нови“ икономии на енергия в размер на 1,5 % от годишните продажби на енергия. Това изискване може да бъде изпълнено чрез нови мерки по енергийната политика, които да бъдат въведени през новия период на задължения от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г., или чрез нови отделни действия в резултат на съответни мерки, въведени преди или по време на предходния период, ако тези отделни действия, водещи до икономии на енергия, действително са въведени през новия период.

(7)  От държавите членки се изисква да постигнат кумулативни икономии на енергия при крайното потребление за целия период на задължения, еквивалентни на „нови“ икономии на енергия в размер на най-малко 1,5%. Това изискване може да бъде изпълнено чрез икономии на енергия, произтичащи от мерки на политиката, при условие че може да бъде доказано, че посочените мерки водят до отделни действия, които осигуряват проверими икономии на енергия в периода след 2020 г. Икономиите през всеки период следва да се основават в своята цялост на размера на икономиите, които следва да бъдат постигнати в предходния(те) период(и).

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Новите икономии на енергия следва да бъдат допълнителни спрямо обичайната практика, така че не могат да се отчитат икономии, които при всички случаи са щели да бъдат постигнати. При изчисляване на въздействието на въведените мерки могат да се отчитат само нетните икономии на енергия, изразени като изменение на енергийното потребление, което е пряко породено от съответната мярка за енергийна ефективност. За изчисляването на нетните икономии на енергия, държавите членки следва да определят сценарий на базовата линия, показващ как би се развивала ситуацията при отсъствие на съответната политика. Въздействието на политиката следва да се оценява в съпоставка с така определената базова линия. Държавите членки следва да вземат предвид, че е възможно да са предприети и други политически намеси в рамките на същия времеви период, които също могат да имат въздействие върху икономиите на енергия, така че не всички констатирани промени от момента на въвеждане на оценяваната политика могат да бъдат приписани само на тази политическа мярка. Дейностите на задължената, участващата или изпълняващата страна следва действително да допринасят за постигането на декларираните икономии на енергия, за да се осигури изпълнението на изискването за материалност.

(9)  (Не се отнася до българския текст.) In order to calculate the impact of measures introduced only net savings, measured as the change of energy consumption that is directly attributable to the energy efficiency measure in question, may be counted. To calculate net savings Member States should establish a baseline scenario of how the situation would evolve in the absence of the policy in question. The policy intervention should be evaluated against this defined baseline. Member States should take into account that other policy interventions may be undertaken in the same time frame which may also have an impact on energy savings, so that not all changes observed since the introduction of the policy intervention being evaluated can be attributed to that policy measure only. The actions of the obligated, participating or entrusted party should actually contribute to the achievement of the savings claimed to ensure the fulfilment of the materiality requirement.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Важно е да се включат всички етапи от енергийната верига при изчисляването на икономиите, за да се увеличи потенциалът за икономии на енергия при преноса и разпределението на електроенергия.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Не могат да се отчитат икономиите на енергия, дължащи се на прилагане на законодателството на ЕС, освен ако въпросната мярка достига отвъд изисквания минимум от съответния законодателен акт на ЕС, било чрез определяне на по-амбициозни изисквания за енергийна ефективност на национално равнище, или чрез увеличаване на прилагането на мярката. Като се признава, че санирането на сгради представлява съществен и дългосрочен елемент за увеличение на икономиите на енергия, необходимо е да се изясни, че всички икономии на енергия, произтичащи от мерки за насърчаване на санирането на съществуващи сгради могат да бъдат отчитани само ако те са допълнителни спрямо изменения, които биха се случили в отсъствието на съответната енергийно-политическа мярка и ако държавата членка покаже, че задължената, участващата или изпълняващата страна действително е допринесла за постигане на икономиите, отчитани във връзка със съответната мярка.

(10)  Не могат да се отчитат икономиите на енергия, дължащи се на прилагане на законодателството на ЕС, освен ако въпросната мярка достига отвъд изисквания минимум от съответния законодателен акт на ЕС, било чрез определяне на по-амбициозни изисквания за енергийна ефективност на национално равнище, или чрез увеличаване на прилагането на мярката. Сградите имат значителен потенциал за допълнително увеличаване на енергийната ефективност, а санирането на сгради представлява съществен и дългосрочен елемент с икономиите от мащаба за увеличаване на икономиите на енергия. Поради това е необходимо е да се изясни, че всички икономии на енергия, произтичащи от мерки за насърчаване на санирането на съществуващи сгради, могат да бъдат отчитани само ако те са допълнителни спрямо промени, които биха настъпили при липсата на съответната мярка, и ако държавата членка докаже, че задължената, участващата или изпълняващата страна действително е допринесла за постигане на икономиите, отчитани във връзка със съответната мярка.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Ефективното управление на водите може да допринесе значително за икономиите на енергия. На сектора за питейна вода и на отпадъчните води се дължи 3,5% от потреблението на електроенергия в Съюза. Освен това се очаква до 2040 г. търсенето на вода да се увеличи с 25%, главно в градските райони. Същевременно на течовете се дължат 24% от общото потребявано количество вода в Европа, което води до загуби на енергия и вода. Поради това всички мерки, насочени към по-ефективно управление на водите и намаляване на потреблението на вода, имат потенциал да допринесат значително към целта на Съюза за енергийна ефективност2a.

 

__________________

 

„Преглед на световната енергетика за 2016 г.“ (World Energy Outlook 2016), Международна агенция по енергетика, 2016 г.

 

„Преглед на световната енергетика за 2016 г.“ (World Energy Outlook 2016), Международна агенция по енергетика, 2016 г.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б)  Този преглед включва разпоредби, свързани с разглеждането на енергийната ефективност като инфраструктурен приоритет, като се признава, че тя отговаря на определението за инфраструктура, използвано от МВФ и други икономически институции, и я превръща в елемент от решаващо значение и в приоритетно съображение при вземането на решения за бъдещи инвестиции във връзка с енергийната инфраструктура на Съюза.

 

__________________

 

Формулировка от доклада на Европейския парламент от 2 юни 2016 г. за изпълнението на Директивата относно енергийната ефективност (2012/27/EС) (2015/2232(INI)).

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 10 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10в)  Енергийният сектор е най-големият потребител на вода в Съюза, като на него се дължат 44% от потреблението на вода1a. Използването на интелигентни технологии и процеси за ефективно управление на водите има потенциал да осигури значителни икономии на енергия, като същевременно повишава конкурентоспособността на предприятията.

 

__________________

 

Работен документ на службите на Комисията, „Селското стопанство и устойчивото управление на водите в ЕС“ (Agriculture and sustainable water management in the EU ), 28 април 2017 г.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 10 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10г)  Секторът за питейна вода и на отпадъчните води също може да допринесе за производството на енергия от възобновяеми източници и за намаляване на предлагането на енергия от изкопаеми горива. Например оползотворяването на енергията от утайките, получени от преработването на отпадъчните води, създава възможност за производството на енергия на място.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Подобренията на енергийната ефективност на сгради следва специално да облагодетелстват такива потребители, които са енергийно бедни. Държавите членки и досега можеха да изискват от задължените страни да включват в своите енергоспестяващи мерки социални цели във връзка с енергийната бедност, а сега вече тази възможност следва да бъде разширена и по отношение на алтернативните мерки и да се трансформира в задължение, като в същото време за държавите членки се запазва пълна гъвкавост по отношение на размера, обхвата и съдържанието на такива мерки. В съответствие с член 9 от Договора, политиките на ЕС в областта на енергийната ефективност следва да са приобщаващи и поради това да осигуряват също и достъпност на мерките за енергийна ефективност за енергийно бедните потребители.

(12)  Подобренията на енергийната ефективност на сгради следва да облагодетелстват всички потребители, и по-специално домакинствата с ниски доходи, включително онези, които са засегнати от енергийна бедност. Всяка държава членка може да определи какво представлява енергийната бедност и кои са домакинствата с ниски доходи в съответствие с конкретните си национални обстоятелства. Държавите членки и понастоящем могат да изискват от задължените страни да включват социални цели в мерките за пестене на енергия, във връзка с енергийната бедност. Сега вече тази възможност следва да бъде разширена и по отношение на алтернативните мерки и да се трансформира в задължение, като в същото време за държавите членки се запазва пълна гъвкавост по отношение на размера, обхвата и съдържанието на такива мерки. В съответствие с член 9 от Договора политиките на ЕС в областта на енергийната ефективност следва да са приобщаващи и поради това да осигуряват също и достъпност на мерките за енергийна ефективност за потребителите с ниски доходи, засегнати от енергийна бедност. За тази цел държавите членки следва да определят количествено своите цели, техните схеми да бъдат съпътствани от адекватна финансова подкрепа и да се извършва мониторинг на прилагането на техните мерки.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Реагирането на дневното и нощното потребление на електроенергия е важен инструмент за подобряване на енергийната ефективност, тъй като значително подобрява потенциала за икономии на енергия за потребителите, като им предоставя възможност да вземат решения въз основа на информация, показваща възможностите за оптимизиране на потреблението на енергия в периодите на засилено търсене на енергия, включително в периоди на пиково потребление, така че да се създаде възможност за по-добро използване на преносните мрежи и на производствените ресурси.

Обосновка

Настоящото изменение се отнася до изменение 19 от проекта на доклад. То има за цел да го прецизира и е свързано с интелигентната мрежа (Smart Grid).

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б)  Ниски сметки за енергия следва да бъдат постигнати чрез подпомагане на потребителите при намаляването на тяхното потребление на енергия посредством намаляване на енергийните нужди на сградите, подобряване на ефективността на уредите, наличието на нискоенергийни видове транспорт, интегрирани с обществения транспорт, и придвижване с велосипеди. Подобряването на сградната обвивка и намаляването на енергийните нужди и на потреблението на енергия са основни аспекти за подобряването на здравните условия на слоевете от населението, които имат ниски доходи.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12в)  От решаващо значение е да се повишава осведомеността и да се предоставя точна информация относно ползите от повишената енергийна ефективност и възможностите за нейното прилагане по отношение на всички граждани на Съюза. Повишената енергийна ефективност е от решаващо значение и за геополитическото положение и сигурността на ЕС поради намаляването на зависимостта на Съюза от вноса на горива от трети държави.

Изменение  26

Предложение за директива

Съображение 12 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12г)  Тъй като около 50 милиона домакинства в Съюза са засегнати от енергийна бедност, мерките за енергийна ефективност трябва да бъдат в основата на всяка икономически ефективна стратегия за предприемане на мерки във връзка с енергийната бедност и уязвимостта на потребителите и допълват политиките в областта на социалната сигурност на равнището на държавите членки. С цел да се гарантира, че мерките за енергийна ефективност устойчиво намаляват енергийната бедност на наемателите, следва да се вземат предвид икономическата ефективност на подобни мерки, както и икономическата достъпност за собствениците и наемателите, и да се гарантира подходяща финансова подкрепа за такива мерки на равнището на държавите членки. В дългосрочен план сградният фонд в Съюза ще трябва да се състои от сгради с почти нулево потребление на енергия, в съответствие с целите на Парижкото споразумение. Сегашните темпове на саниране на сградите са недостатъчни, като най-трудно е да бъдат обхванати сградите, обитавани от граждани с ниски доходи, които са засегнати от енергийна бедност. Следователно мерките, предвидени в настоящия регламент по отношение на задълженията за икономии на енергия, схемите за задължения за енергийна ефективност и алтернативните политически мерки, са от особено голямо значение.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 12 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12г)  Разходите и ползите от всички предприети мерки за енергийна ефективност, включително сроковете на възвръщаемост, следва да бъдат напълно прозрачни за потребителите.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Енергията, генерираната върху или в сгради посредством технологии за възобновяеми енергийни източници, води до намаление на доставяната енергия от изкопаеми горива. Намаляването на енергийното потребление и използването на енергия от възобновяеми източници в сградния сектор представляват важни мерки за намаляване на енергийната зависимост на ЕС и на емисиите на парникови газове, особено с оглед на определените амбициозни цели за 2030 г. в областта на климата и енергетиката, както и на поетия глобален ангажимент по време на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменението на климата (COP21), състояла се в Париж през декември 2015 г. Поради това държавите членки следва да имат възможност да отчитат известно количество енергия от възобновяеми източници, генерирана върху или в сгради и използвана в самите сгради, във връзка с изпълнението на изискванията за икономии на енергия. За тази цел на държавите членки следва да бъде разрешено да използват изчислителните методики, формулирани съгласно Директива 2010/31/ЕС.

(13)  Енергията, генерираната върху или в сгради посредством технологии за възобновяеми енергийни източници, води до намаление на доставяната енергия от изкопаеми горива. Намаляването на енергийното потребление и използването на енергия от възобновяеми източници в сградния сектор представляват важни мерки за намаляване на енергийната зависимост на ЕС и на емисиите на парникови газове, особено с оглед на определените амбициозни цели за 2030 г. в областта на климата и енергетиката, както и на поетия глобален ангажимент в рамките на Парижкото споразумение.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Енергийният баланс в стопанските дейности и секторите на държавите членки може да се подобри въз основа на принципа на кръговата икономика, като се използват правилно промишлените отпадъци, като например вторични суровини, при условие че енергийният им потенциал е по-висок от потенциала на алтернативните първични суровини.

Обосновка

Настоящото изменение се отнася за изменение 22 от проекта на доклад.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б)  Като се възползват от новите бизнес модели и технологии, държавите членки следва да полагат усилия да насърчават и улесняват използването на мерките за енергийна ефективност, включително чрез иновативни енергийни услуги за големи и малки клиенти.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13в)  Държавите членки следва да покажат голяма гъвкавост при проектирането и използването на алтернативни мерки за определянето на националните си приоритети за енергийна ефективност, като включват както енергийно ефективни продукти, така и енергийно ефективни технологични производствени процеси; необходимо е подпомагане за действията, насочени към постигането на целите, свързани с ефективното използване на природните ресурси или с необходимостта от въвеждане на кръговата икономика.

Обосновка

Изменението изменя текста на изменение 23 в проекта на доклад.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Като част от мерките, определени в Съобщението на Комисията, озаглавено „Нов търговски механизъм за потребителите на енергия“, в контекста на енергийния съюз и на стратегията относно отоплението и охлаждането е необходимо да бъдат засилени правата на потребителите за ясна и навременна информация за тяхното енергийно потребление. Поради това членове 9 – 11 и приложение VII от Директива 2012/27/ЕС следва да се изменят, така че да се предвиди често и по-голямо подаване на обратна информация относно енергийното потребление. Следва също да бъде изяснено, че правата във връзка с фактурирането и съответната информация са валидни и при обслужването на потребители на топлинна енергия, охладителна енергия или гореща вода от централен източник, дори и в случаите, при които тези потребители нямат преки индивидуални договорни отношения с доставчика на енергия. Поради това за целите на настоящите разпоредби терминът „краен потребител“ следва да включва крайните клиенти, купуващи топлинна енергия/охладителна енергия или гореща вода за своя собствена употреба, както и обитателите на обособени части на многофамилни или многофункционални сгради, в които такива обособени части се снабдяват от централен източник. Терминът „измерване на разпределението“ следва да означава измерване на енергийното потребление в обособени части на такива сгради. Новоинсталираните топломери и топлинни разпределители след 1 януари 2020 г. следва да дават възможност за дистанционно отчитане с цел да се осигури често подаване на информация за потреблението по разходоефективен начин. Новият член 9а се отнася само за топлинната енергия, охладителната енергия и горещата вода, подавани от централен източник.

(14)  Като част от мерките, определени в съобщението на Комисията, озаглавено „Нов търговски механизъм за потребителите на енергия“, в контекста на енергийния съюз и на стратегията относно отоплението и охлаждането е необходимо да бъдат засилени правата на потребителите за точна, надеждна, ясна и навременна информация за тяхното енергийно потребление. Макар да следва да продължи да се изисква индивидуално отчитане, когато това е технически възможно и икономически ефективно, за да бъде пропорционално спрямо потенциалните икономии на енергия, членове 9 – 11 и приложение VII от Директива 2012/27/ЕС следва да бъдат изменени, така че да се предвиди често и засилено подаване на обратна информация относно енергийното потребление, като се отчитат наличността и капацитетът на измервателните уреди, с цел да се оптимизира използването на енергия. Държавите членки следва също така да вземат предвид, че успешното внедряване на нови технологии за измерване на потреблението на енергия изисква повече инвестиции в образование и умения както за ползвателите, така и за доставчиците на енергия. Следва също да бъде изяснено, че правата във връзка с фактурирането и информацията относно фактурирането или потреблението са валидни и при обслужването на потребители на топлинна енергия, охладителна енергия или гореща вода от централен източник, дори и в случаите, при които тези потребители нямат преки индивидуални договорни отношения с доставчика на енергия. Поради това за целите на настоящите разпоредби терминът „краен потребител“ следва да включва освен крайните клиенти, купуващи топлинна енергия/охладителна енергия или гореща вода за своя собствена крайна употреба, също и обитателите на обособени части на многофамилни или многофункционални сгради, в които такива обособени части се снабдяват от централен източник и които нямат пряк или индивидуален договор с доставчика на енергия. Терминът „измерване на разпределението“ следва да означава измерване на енергийното потребление в обособени части на такива сгради. Новоинсталираните топломери и топлинни разпределители след 1 януари 2020 г. следва да дават възможност за дистанционно отчитане с цел да се осигури често подаване на информация за потреблението по разходоефективен начин. Новият член 9а се отнася само за топлинната енергия, охладителната енергия и горещата вода, подавани от централен източник.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а)  Информацията във фактурите и годишните отчети са важно средство, с чиято помощ се информират потребителите. Данните за потреблението и цените могат да съдържат и друга информация, която помага на потребителите да сравняват настоящия си договор с други оферти и да използват възможностите за подаване на жалби и решаване на спорове. Като се има предвид обаче, че споровете във връзка с фактурите твърде често са причина за жалби от страна на потребителите – фактор, който допринася за постоянно ниските нива на удовлетвореност на потребителите и ниската им степен на ангажираност в енергийния сектор, е необходимо фактурите да станат по-опростени, по-ясни и по-лесни за разбиране, като същевременно се гарантира, че отделните инструменти, като например информацията във фактурите, средствата за информиране и годишните отчети предоставят цялата необходима информация, за да се предостави възможност на потребителите да регулират потреблението си на енергия, да сравняват офертите и да сменят доставчика си.

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б)  Малки и средни предприятия (МСП), които попадат в обхвата на настоящата директива, са предприятията, в които работят по-малко от 250 души и чийто годишен оборот не надвишава 50 милиона евро и/или чиято обща стойност на годишния счетоводен баланс не надвишава 43 милиона евро, в съответствие с член 2, параграф 1 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

 

_______________

 

1a. Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. за определянето на микро-, малките и средните предприятия.

Обосновка

Понятието за МСП трябва да бъде изяснено, тъй като съществуват различни тълкувания на определението за МСП в член 8 от Директива 2012/27/ЕС и това води до огромна административна тежест.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Изграждането на съоръжения за разпределено производство на енергия намалява загубите при преноса и дава възможност за гъвкаво адаптиране към променливото търсене на енергия от потребителите на местно равнище. Ефикасността на съоръженията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (когенерация) е 80 – 90%. Централите за когенерация (съоръжения за разпределено производство), които са изградени в близост до гъсто населени зони и са оборудвани с топлинни акумулатори, позволяват да се произвежда електрическа, топлинна или охлаждаща енергия по следния модел:

 

 

 

където: η – ефективност на преобразуването в крайна енергия,

 

Ep – първична енергия от невъзобновяеми източници,

 

Eel – електроенергия,

 

Qkog – топлинна енергия от когенерация,

 

Qchłodz – охлаждаща енергия от когенерация.

Обосновка

Изменението замества изменение 24 от проекта на доклад.

Изменение    36

Предложение за директива

Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15б)  Увеличената енергийна ефективност е пряк резултат от следните етапи в процеса на производство и преобразуване на енергията: ефективно преобразуване на първичната енергия в крайна, ефективният пренос на тази енергия до потребителите под формата на електроенергия, топлинна енергия или горива и нейното пестеливо използване от крайните ползватели; последиците под формата на икономии на потребителския пазар следва да не се разглеждат като единствена цел на ефективността, защото тези последици може да са резултат от неблагоприятни цени на енергията.

Изменение    37

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  В съответствие с техническия прогрес и нарастващия дял на възобновяемите енергийни източници в електроенергийния сектор следва да бъде преразгледан обичайният коефициент на преобразуване, отчитащ първичната енергия, съответстваща на електроспестяванията в kWh, така че да отразява измененията в коефициента на първичната енергия (PEF) при електропроизводството. Изчисленията на PEF при електропроизводството се базират на средни годишни стойности. При генерирането на електроенергия и топлинна енергия в ядрени централи се използва методът на отчитане на физическото съдържание на енергия, а при генерирането на електроенергия и топлинна енергия на база изкопаеми горива и биомаса – методът на отчитане на ефективността при техническо преобразуване на енергия; За енергията от негорими възобновяеми източници методът представлява използването на директна еквивалентност, на базата на подхода на пълната първична енергия. При когенерация, за да се изчисли делът на първичната енергия, използвана за електропроизводство, се прилага методът, посочен в приложение II към Директива 2012/27/ЕС. Използва се средно за пазара състояние, а не състояние при маргинална (нова) инсталация. Приема се, че к.п.д. на електропроизводството е 100% за негоримите възобновяеми енергийни източници, 10% за геотермалните електроцентрали и 33% за ядрените електроцентрали. Общият к.п.д. при когенерация се изчислява на база на най-актуалните данни от Евростат. На границите на системата PEF е 1 за всички енергийни източници. Изчисленията се базират на най-актуалната версия на референтния сценарий в модела PRIMES. Стойността на PEF се базира на прогнозата за 2020 г. Анализът обхваща държавите членки на ЕС и Норвегия. Данните за Норвегия се базират на данни на ENTSO-E.

(16)  Строго ограничено до целите на настоящата директива и в съответствие с техническия прогрес и нарастващия дял на възобновяемите енергийни източници в електроенергийния сектор, обичайният коефициент на преобразуване, отчитащ първичната енергия, съответстваща на електроспестяванията в kWh, следва да бъде внимателно анализиран и преразгледан, така че да отразява измененията в коефициента на първичната енергия (PEF) при електропроизводството, отразяващи енергийния микс на съответната държава членка чрез съпоставима и прозрачна методика.

Изменение    38

Предложение за директива

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  Като се има предвид, че в заключенията на Съвета от 10 юни 2011 г. относно Плана за енергийна ефективност (10709/11) се подчертава, че 40% от потреблението на първична енергия в ЕС се дължи на сградите, което представлява 50% от крайната енергия, както и че за да се създаде възможност за икономически растеж и да се насърчи заетостта в секторите, които изискват особена квалификация, т.е. в строителството и производството на строителни продукти, както и в професионални дейности като архитектурата и градоустройството, и консултантските услуги в областта на отоплителните и охладителните технологии, държавите членки трябва да създадат дългосрочна стратегия в тези области, която се простира далеч отвъд 2020 г., като мобилизират средства за инвестиции в масова термомодернизация на съществуващите жилищни и обществени сгради, както и средства за изграждането на нов жилищен фонд с почти нулево потребление на енергия.

Обосновка

От техническа гледна точка потенциалът за повишаване на енергийната ефективност може да се оползотвори най-лесно в сектора на жилищното настаняване.

Изменение    39

Предложение за директива

Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16б)  Коефициентът на първичната енергия (PEF) следва да се използва като инструмент за намаляване на потреблението на изкопаеми горива и на зависимостта от тях и за увеличаване на енергийната ефективност, както и за допълнително разширяване на използването на възобновяемите източници на енергия. В това отношение обичайният коефициент за икономиите в kWh следва да бъде адаптиран, когато технологичното, икономическото или социалното развитие покаже необходимост от по-нисък обичаен коефициент. Комисията следва да анализира и ако е целесъобразно, да представи до 2024 г. законодателно предложение за изменение на обичайния коефициент по отношение на коефициента на първичната енергия (PEF).

Обосновка

Технологичното, социалното или икономическото развитие може да наложи корекция на обичайния коефициент. Тъй като развитието във всяка от тези области следва от развитието в другите и протича с бързи темпове, важно е Комисията да преразгледа обичайния коефициент в рамките на значим период от време.

Изменение    40

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  За да се осигури възможност да бъдат актуализирани приложенията към директивата и хармонизираните референтни стойности по член 14, параграф 10, е необходимо да се разшири обхватът на делегираните пълномощия на Комисията.

заличава се

Обосновка

Актуализацията винаги трябва да бъде съгласувана с държавите членки и с Европейския парламент.

Изменение    41

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да може да се оценява ефикасността на Директива 2012/27/ЕС следва да бъде въведено изискване за общо преразглеждане на Директивата и за съответен доклад до Европейския парламент и Съвета в срок до 28 февруари 2024 г.

(18)  За да може да се оценява ефикасността на Директива 2012/27/ЕС следва да бъде въведено изискване за общо преразглеждане на Директивата и за съответен доклад до Европейския парламент и Съвета в срок до 28 февруари 2024 г. Тази дата ще бъде след глобалния преглед на РКООНИК през 2023 г. и позволява евентуалното привеждане в съответствие с този процес, като се вземе предвид икономическото развитие и развитието в областта на иновациите.

Изменение    42

Предложение за директива

Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  Държавите членки, чийто БВП на глава от населението е по-нисък от средния БВП на глава от населението за Съюза, следва да могат да увеличат потреблението на първична енергия, при условие че нейното преобразуване в крайна енергия, по-нататъшните ѝ пренос и разпределение и полезните икономии на потребителския пазар вземат предвид значителното увеличаване на енергийната ефективност на всеки етап от технологичния процес на преминаване на потока от освободена първична енергия.

Обосновка

Трябва да се уеднаквят стандартите за потребление на полезна енергия във всички държави – членки на ЕС.

Изменение    43

Предложение за директива

Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19б)  Местните и регионите органи следва да получат водеща роля при разработването, проектирането, изпълнението и оценката на мерките, предвидени в Директивата, за да могат да предприемат правилните мерки във връзка със специфичните особености на своя климат, своята култура и своето общество.

Обосновка

В резолюцията на Европейския парламент от февруари 2016 г. се подчертава ролята на местните и регионалните органи при разработването на политиките на ЕК в области като изменението на климата, енергийната сигурност или растежът на градовете, при които мерките за икономии на енергия и за енергийна ефективност, както и енергията от възобновяеми източници, са от ключово значение. Участието на регионите на всички равнища е необходимо за подобряване на координацията и взаимодействието, особено в държавите с висока степен на децентрализация и прехвърлени правомощия.

Изменение    44

Предложение за директива

Съображение 19 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19в)  С оглед на неравномерното разпределение на производствените мощности в ЕС, общата енергийна ефективност може да се увеличи чрез внос на крайна енергия от трети държави; ето защо е необходимо да се въведат политики на ЕС, водещи не само до регулиране на търговията с първична енергия, което включва, наред с другото, изграждане на тръбопроводи за газ и нефт, но също така и до внос на крайна енергия в граничните райони.

Обосновка

Вносът на крайна енергия, например от съседни трети държави, може да доведе до по-ефективно използване на енергията в сравнение с вноса от по-отдалечени райони на ЕС.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 2012/27/ЕС

Член 1 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящата директива се установява обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в Съюза с оглед да се осигури постигане на водещите 20-процентни цели на Съюза за 2020 г. и на неговите обвързващи водещи 30-процентни цели за 2030 г. в областта на енергийната ефективност и да се създадат условия за допълнителни подобрения на енергийната ефективност след тези дати. В настоящата директива са определени правила, предназначени за отстраняване на пречки в енергийния пазар и за преодоляване на пазарни несъвършенства, които препятстват ефективността при енергоснабдяването и енергийното потребление, и е предвидено въвеждане на индикативни национални цели и приноси за енергийна ефективност съответно за 2020 г. и 2030 г.;

1.  С настоящата директива се установява обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в Съюза, като принципът „енергийната ефективност на първо място“ се прилага по цялата енергийна верига, включително производството, преноса, разпределението и крайната употреба, с оглед да се осигури постигане на водещите 20-процентни цели на Съюза за 2020 г. и на неговите обвързващи водещи 40-процентни цели за 2030 г. в областта на енергийната ефективност и да се създадат условия за допълнителни подобрения на енергийната ефективност след 2030 г. в съответствие с дългосрочните цели на ЕС в областта на енергетиката и климата за 2050 г. и с Парижкото споразумение. В настоящата директива са определени правила, предназначени за отстраняване на пречки в енергийния пазар и за преодоляване на пазарни несъвършенства, които препятстват ефективността при енергоснабдяването и енергийното потребление, и е предвидено въвеждане на индикативни национални цели за енергийна ефективност за 2020 г. и обвързващи национални цели за енергийна ефективност за 2030 г.;

Изменение    46

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 2012/27/ЕС

Член 1 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Настоящата директива допринася за прилагането на принципа „енергийната ефективност на първо място“ и гарантира, че енергийната ефективност и оптимизацията на потреблението могат да се конкурират при равни условия с производствените мощности. При вземането на решения относно планирането или финансирането във връзка с енергийната система трябва винаги да се разглеждат нуждите по отношение на енергийната ефективност.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 2012/27/ЕС

Член 1 – параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  С цел да се мобилизира частно финансиране за мерки за енергийна ефективност и енергийно саниране, Комисията започва диалог с публични и частни финансови институции, за да набележи възможни механизми на политиката. Като се има предвид големият потенциал за подобряване на енергийната ефективност в строителния сектор, се обръща специално внимание на инвестициите в този сектор, с основен акцент върху жилищните сгради, обитавани от домакинства с ниски доходи, които са изложени на риск от енергийна бедност. Освен това, за да могат инвестициите в проекти за енергийна ефективност да станат по-интересни и осъществими от финансова гледна точка за инвеститорите, Комисията разглежда възможностите за обединяване на малки проекти в по-големи. Комисията предоставя на държавите членки насоки относно начините за осигуряване на частни инвестиции не по-късно от 1 януари 2019 г.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Директива 2012/27/ЕС

Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  В член 2 се добавя следната точка:

 

„(1a)  "верига на преобразуване на енергията” означава технологичен процес, който започва с освобождаването на първична енергия и нейният пренос до пазара под формата на крайна енергия, където тя се преобразува от потребителя в полезна енергия (работа);"

Обосновка

Настоящото изменение заменя изменение 39 от проекта на доклад и има за цел да го прецизира.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Директива 2012/27/ЕС

Член 2 – параграф 1 – точка 3

 

Текст в сила

Изменение

 

(1б)   В член 2 точка 3 се заменя със следното:

(3) „Крайно енергийно потребление“ означава цялата енергия, доставена на промишлеността, транспорта, домакинствата, услугите и селското стопанство. То изключва доставките за сектора на преобразуване на енергия и самите отрасли на енергетиката;

'(3)   потребление на крайна енергия“ означава потреблението на доставена на потребителския пазар електроенергия, необходима на промишлеността и транспорта, както и енергията, доставена за домакинствата, в сферата на услугите и селското стопанство; това потребление зависи от наличната обща мощност за диспечиране, включително активна и реактивна мощност, при доставянето на тази енергия;

Обосновка

Предвид неравномерното потребление на пазара наличната мощност за диспечиране следва винаги да е нахвърля търсенето, за да се избегне спиране на електричеството. По принцип тя надвишава търсенето с 20 процента.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 в (нова)

Директива 2012/27/ЕС

Член 2 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)   В член 2 се добавя следната точка:

 

„(9a)   „сграда на публичен орган“ означава, за целите на член 5, сграда, притежавана и ползвана от централната администрация или друг публичен орган на национално, регионално или местно равнище, включително сгради, в които се помещават болници, здравни заведения, образователни институции и жилища за социално настаняване;“

Изменение    51

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2012/27/ЕС

Член 3 – параграфи 1, 2, 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Член 3

„Член 3

Цели за енергийна ефективност

Цели за енергийна ефективност

1.  Всяка държава членка трябва да определи индикативна национална цел за енергийна ефективност за 2020 г., базираща се на потреблението на първична или крайна енергия, или на икономиите на първична или крайна енергия, или на енергийната интензивност. Държавите членки съобщават на Комисията тези цели в съответствие с член 24, параграф 1 и приложение ХIV, част 1. При това те изразяват посочените цели като абсолютно равнище на първично енергийно потребление и крайно енергийно потребление през 2020 г. и обясняват как и въз основа на какви данни са направени изчисленията.

1.  Всяка държава членка трябва да определи индикативна национална цел за енергийна ефективност за 2020 г., базираща се на потреблението на първична или крайна енергия, или на икономиите на първична или крайна енергия, или на енергийната интензивност. Държавите членки съобщават на Комисията тези цели в съответствие с член 24, параграф 1 и приложение ХIV, част 1. При това те изразяват посочените цели като абсолютно равнище на първично енергийно потребление и крайно енергийно потребление през 2020 г. и обясняват как и въз основа на какви данни са направени изчисленията.

При формулирането на тези цели държавите членки трябва да вземат предвид следното:

При формулирането на тези цели държавите членки трябва да вземат предвид следното:

а)  че потреблението на енергия в Съюза през 2020 г. не трябва да надвишава 1 483 млн. т н.е. първична енергия и 1 086 млн. т н.е. крайна енергия;

а)  че потреблението на енергия в Съюза през 2020 г. не трябва да надвишава 1 483 млн. т н.е. първична енергия или 1 086 млн. т н.е. крайна енергия;

б)  мерките, предвидени в настоящата директива;

б)  мерките, предвидени в настоящата директива;

в)  мерките, приети за постигането на националните цели за икономии на енергия, приети в съответствие с член 4, параграф 1 от Директива 2006/32/ЕО; както и

в)  мерките, приети за постигането на националните цели за икономии на енергия, приети в съответствие с член 4, параграф 1 от Директива 2006/32/ЕО; както и

г)  други мерки за насърчаване на енергийната ефективност в рамките на държавите членки и на равнището на Съюза.

г)  други мерки за насърчаване на енергийната ефективност в рамките на държавите членки и на равнището на Съюза.

При формулиране на посочените цели държавите членки могат също да вземат предвид национални обстоятелства, оказващи въздействие върху първичното и крайното енергийно потребление, като например:

При формулиране на посочените цели държавите членки могат също да вземат предвид национални обстоятелства, оказващи въздействие върху първичното и крайното енергийно потребление, като например:

а)  оставащия потенциал за енергоспестяване по икономически ефективен начин;

а)  оставащия потенциал за енергоспестяване по икономически ефективен начин;

б)  изменението и прогнозите за БВП;

б)  изменението и прогнозите за БВП;

в)  промените във вноса и износа на енергия;

в)  промените във вноса и износа на енергия;

г)  разработването на всички възобновяеми енергийни източници, ядрената енергия, улавянето и съхранението на въглероден диоксид; както и

г)  разработването на всички възобновяеми енергийни източници, ядрената енергия, улавянето и съхранението на въглероден диоксид; както и

д)  ранните действия.

д)  ранните действия.

2.  До 30 юни 2014 г. Комисията трябва да направи оценка на постигнатия напредък и да прецени дали има вероятност Съюзът да постигне през 2020 г. енергийно потребление в рамките на 1 483 млн. т н.е. първично енергийно потребление и 1 086 млн. т н.е. крайно енергийно потребление.

2.  До 30 юни 2014 г. Комисията трябва да направи оценка на постигнатия напредък и да прецени дали има вероятност Съюзът да постигне през 2020 г. енергийно потребление в рамките на 1 483 млн. т н.е. първично енергийно потребление и/или 1 086 млн. т н.е. крайно енергийно потребление.

3.  При извършването на оценката по параграф 2 Комисията трябва:

3.  При извършването на оценката по параграф 2 Комисията трябва:

а)  да сумира националните индикативни цели за енергийна ефективност, докладвани от държавите членки;

а)  да сумира националните индикативни цели за енергийна ефективност, докладвани от държавите членки;

б)  да прецени дали сумата на тези цели може да се счита за надеждно указание, че Съюзът като цяло е поел пътя към постигане на целите, като се вземе предвид оценката от първия годишен доклад съгласно член 24, параграф 1 и оценката на националните планове за действие за енергийна ефективност в съответствие с член 24, параграф 2;

б)  да прецени дали сумата на тези цели може да се счита за надеждно указание, че Съюзът като цяло е поел пътя към постигане на целите, като се вземе предвид оценката от първия годишен доклад съгласно член 24, параграф 1 и оценката на националните планове за действие за енергийна ефективност в съответствие с член 24, параграф 2;

в)  да вземе предвид допълнителния анализ, произтичащ от:

в)  да вземе предвид допълнителния анализ, произтичащ от:

i)  оценка на напредъка в областта за енергийното потребление, както и напредъка в областта на отношението на енергийното потребление към икономическата активност, на нивото на Съюза, включително на напредъка в ефективността на производството, преноса и разпределението на енергия (efficiency of energy supply) в държавите членки, които са базирали своите национални индикативни цели на потреблението на крайна енергия или на икономиите на крайна енергия, включително на напредъка, дължащ се на спазването от тези държави членки на глава III от настоящата директива;

i)  оценка на напредъка в областта за енергийното потребление, както и напредъка в областта на отношението на енергийното потребление към икономическата активност, на нивото на Съюза, включително на напредъка в ефективността на производството, преноса и разпределението на енергия (efficiency of energy supply) в държавите членки, които са базирали своите национални индикативни цели на потреблението на крайна енергия или на икономиите на крайна енергия, включително на напредъка, дължащ се на спазването от тези държави членки на глава III от настоящата директива;

ii)  резултати от моделиране във връзка с бъдещите тенденции в енергийното потребление на равнището на Съюза.

ii)  резултати от моделиране във връзка с бъдещите тенденции в енергийното потребление на равнището на Съюза.

г)   да сравни резултатите по букви а), б) и в) с количеството на енергийното потребление, което би било необходимо за постигане през 2020 г. на енергийно потребление в ЕС, ненадхвърлящо 1 483 млн. т н.е. първична енергия или 1 086 млн. т н.е. крайна енергия.

г)   да сравни резултатите по букви а), б) и в) с количеството на енергийното потребление, което би било необходимо за постигане през 2020 г. на енергийно потребление в ЕС, ненадхвърлящо 1 483 млн. т н.е. първична енергия и/или 1 086 млн. т н.е. крайна енергия.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2012/27/ЕС

Член 3 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Всяка държава членка трябва да определи индикативни национални приноси в областта на енергийната ефективност за постигане на целта на ЕС за 2030 г. по член 1, параграф 1 в съответствие с член [4] и член [6] от Регламент (ЕС) ХХ/20ХХ [относно управлението на енергийния съюз]. При определянето на тези приноси държавите членки трябва да имат предвид, че енергийното потребление в ЕС през 2030 г. не трябва да надхвърля 1 321 млн. т н.е. първична енергия и 987 млн. т н.е. крайна енергия. Държавите членки трябва да нотифицират тези приноси до Комисията като част от своите национални планове за климата и енергетиката в съответствие с процедурата по член [3] и членове [7] – [11] от Регламент (ЕС) ХХ/20ХХ [относно управлението на енергийния съюз].;

4.  Всяка държава членка трябва да определи обвързващи национални цели в областта на енергийната ефективност, които кумулативно трябва да бъдат в съответствие с целта на ЕС за 2030 г. по член 1, параграф 1 и в съответствие с член [4] и член [6] от Регламент (ЕС) XX/20XX [относно управлението на енергийния съюз].

 

При определянето на нивото на своите цели държавите членки трябва да имат предвид, че енергийното потребление в ЕС през 2030 г. не трябва да надхвърля 1 132 млн. т н.е. първична енергия и 849 млн. т н.е. крайна енергия.

 

С цел да се осигури достатъчно гъвкавост за държавите членки, за да постигнат своите задължителни национални цели за енергийна ефективност, като в същото време се позволи на техните икономики да се развиват и да нарастват промишленото производство и дейности, те могат да определят своите цели въз основа на енергийната интензивност, която представлява съотношението между потреблението на енергия и брутния вътрешен продукт (БВП).

 

Националните цели за енергийна ефективност вземат предвид всички етапи от енергийната верига, включително производството, преноса, разпределението и крайното потребление.

 

Държавите членки трябва да нотифицират тези цели до Комисията като част от своите национални планове за климата и енергетиката в съответствие с процедурата по член [3] и членове [7] – [11] от Регламент (ЕС) ХХ/20ХХ [относно управлението на енергийния съюз].;

Изменение    53

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Директива 2012/27/ЕС

Член 5

 

Текст в сила

Изменение

 

(2a)  Член 5 се заменя със следното:

Член 5

„Член 5

Ролята на образец на сградите на публичните органи

Ролята на образец на сградите на публичните органи

1.  Без да се засяга член 7 от Директива 2010/31/ЕС, всяка държава членка прави необходимото, така че от 1 януари 2014 г. 3% от разгънатата застроена площ на отопляваните или охлаждани сгради, притежавана от нейната централна администрация, да се санира всяка година с оглед на това да се постигнат поне минималните изисквания за енергийните характеристики, определени от съответната държава членка в приложение на член 4 от Директива 2010/31/ЕС.

1.  Без да се засяга член 7 от Директива 2010/31/ЕС, всяка държава членка прави необходимото, така че от 1 януари 2014 г. 3% от разгънатата застроена площ на отопляваните или охлаждани сгради, притежавана от нейната централна администрация, да се санира всяка година с оглед на това да се постигнат поне минималните изисквания за енергийните характеристики, определени от съответната държава членка в приложение на член 4 от Директива 2010/31/ЕС. От 1 януари 2021 г., настоящият параграф се прилага по отношение на всички отоплявани и/или охлаждани сгради, притежавани и ползвани от публични органи, при надлежно отчитане на съответната им компетентност и административно устройство.

Тези 3% се изчисляват въз основа на разгънатата застроена площ на сградите с разгъната използваема застроена площ над 500 m2, притежавани и ползвани от централната администрация на съответната държава членка, които към 1 януари всяка година не отговарят на националните минимални изисквания за енергийните характеристики, въведени съгласно член 4 от Директива 2010/31/ЕС. Посоченият праг се понижава до 250 m2, считано от 9 юли 2015 г.

Тези 3% се изчисляват въз основа на разгънатата застроена площ на сградите с разгъната използваема застроена площ над 500 m2, притежавани и ползвани от централната администрация на съответната държава членка, които към 1 януари всяка година не отговарят на националните минимални изисквания за енергийните характеристики, въведени съгласно член 4 от Директива 2010/31/ЕС. Считано от 9 юли 2015 г., посоченият праг се понижава на 250 m2 и той се прилага по отношение на сградите, притежавани и ползвани от публичните органи, считано от 1 януари 2021 г., при надлежно отчитане на съответните им компетентности и административно устройство.

В случай че държава членка изисква задължението за ежегодно саниране на 3% от разгънатата застроена площ да обхване и разгънатата застроена площ, притежавана от административни ведомства на по-ниско ниво от централната администрация, 3-те процента се изчисляват въз основа на разгъната застроена площ на сградите с разгъната използваема застроена площ над 500 m2, а от 9 юли 2015 г. – над 250 m2, притежавана от централната администрация и от административните ведомства на съответните държави членки, които на 1 януари всяка година не отговарят на националните минимални изисквания за енергийните характеристики, определени в изпълнение на член 4 от Директива 2010/31/ЕС.

 

При изпълнение на мерките за цялостно саниране на сградите на централната администрация в съответствие с първа алинея държавите членки могат да решат да разглеждат сградите като цяло, включващо фасадите, оборудването, експлоатацията и поддръжката на тези сгради.

При изпълнение на мерките за цялостно саниране на сградите на публичните органи в съответствие с първа алинея държавите членки могат да решат да разглеждат сградите като цяло, включващо фасадите, оборудването, експлоатацията и поддръжката на тези сгради.

Държавите членки изискват сградите на централната администрация с най-лоши енергийни характеристики да представляват приоритет от гледна точка на мерките за енергийна ефективност, когато това е разходно ефективно и технически осъществимо.

Държавите членки изискват сградите на публичните органи с най-лоши енергийни характеристики да представляват приоритет от гледна точка на мерките за енергийна ефективност, когато това е разходно ефективно и технически осъществимо.

2.  Държавите членки могат да решат да не въвеждат или да не прилагат изискванията, посочени в параграф 1, за следните категории сгради:

2.  Държавите членки могат да решат да не въвеждат или да не прилагат изискванията, посочени в параграф 1, за следните категории сгради:

а)   сгради, официално защитени като част от определена среда или поради специфичната им архитектурна или историческа стойност, доколкото изпълнението на някои минимални изисквания за енергийните характеристики би довело до неприемлива промяна на техния характер или външен вид;

а)   сгради, официално защитени като част от определена среда или поради специфичната им архитектурна или историческа стойност, доколкото изпълнението на някои минимални изисквания за енергийните характеристики би довело до неприемлива промяна на техния характер или външен вид;

б)   сгради, притежавани от въоръжените сили или от централната администрация, които служат за целите на националната отбрана, освен военните общежития или офис сградите за служители на въоръжените сили и други служители, наети от националните органи на отбраната;

б)   сгради, притежавани от въоръжените сили или от централната администрация, които служат за целите на националната отбрана, освен военните общежития или офис сградите за служители на въоръжените сили и други служители, наети от националните органи на отбраната;

в)   сгради, използвани за храмове и за религиозни дейности.

в)   сгради, използвани за храмове и за религиозни дейности.

3.  Ако държава членка санира над 3 % от разгънатата застроена площ на централната администрация през дадена година, тя може да включи излишъка към годишния процент за саниране за всяка от предходните три или следващите три години.

3.  Ако държава членка санира над 3% от разгънатата застроена площ на публичните органи през дадена година, тя може да включи излишъка към годишния процент за саниране за всяка от предходните три или следващите три години.

4.  В годишния процент за саниране на сградите на централната администрация държавите членки могат да включат нови сгради, притежавани в замяна на конкретни сгради на централната администрация, разрушени в някоя от предходните две години, или на сгради, продадени, разрушени или извадени от употреба през някоя от предходните две години поради по-интензивното ползване на други сгради.

4.  В годишния процент за саниране на сградите на публичните органи държавите членки могат да включат нови сгради, ползвани и притежавани в замяна на конкретни сгради на публичните органи, разрушени в някоя от предходните две години, или на сгради, продадени, разрушени или извадени от употреба през някоя от предходните две години поради по-интензивното ползване на други сгради.

5.  За целите на параграф 1 до 31 декември 2013 г. държавите членки изготвят и оповестяват публично списък на отопляваните и/или охлаждани сгради на централната администрация с разгъната използваема застроена площ над 500 m2 и, считано от 9 юли 2015 г., над 250 m2, с изключение на сградите, освободени от това изискване въз основа на параграф 2. Списъкът съдържа следните данни:

5.  За целите на параграф 1 до 31 декември 2013 г. държавите членки изготвят и оповестяват публично списък на отопляваните и/или охлаждани сгради на централната администрация с разгъната използваема застроена площ над 500 m2 и, считано от 9 юли 2015 г., над 250 m2, с изключение на сградите, освободени от това изискване въз основа на параграф 2. Списъкът съдържа следните данни:

а)   разгънатата застроена площ в m2; както и

а)   разгънатата застроена площ в m2;

б)   енергийните характеристики на всяка сграда или съответните данни за енергията.

б)   енергийните характеристики на всяка сграда;

 

ба)   реалното измерено енергопотребление.

 

От 1 януари 2021 г., настоящият параграф се прилага по отношение на всички отоплявани и/или охлаждани сгради, притежавани и ползвани от публични органи.

6.  Без да се засяга член 7 от Директива 2010/31/EС, държавите членки могат да изберат алтернативен подход за параграфи 1 – 5 от настоящия член, при което предприемат други разходно ефективни мерки, в т.ч. основни ремонти и мерки за промяна на поведението на ползвателите, с цел до 2020 г. да се постигне такъв размер на икономии на енергия в отговарящите на условията сгради, притежавани от централната им администрация, който да се равнява поне на изисквания съгласно параграф 1 размер, за което се докладва ежегодно.

6.  Без да се засяга член 7 от Директива 2010/31/ЕС, държавите членки могат да изберат алтернативен подход за параграфи 1 – 5 от настоящия член, при което предприемат други разходно ефективни мерки, в т.ч. основни ремонти и мерки за промяна на поведението на ползвателите, с цел до 2030 г. да се постигне такъв размер на икономии на енергия в отговарящите на условията сгради, притежавани и ползвани от публичните им органи, който да се равнява поне на изисквания съгласно параграф 1 размер, за което се докладва ежегодно.

За целите на алтернативния подход държавите членки могат да прогнозират икономиите на енергия, до които би довело прилагането на параграфи 1 – 4, като използват стандартни стойности за потребление на енергия от референтни сгради на централната администрация преди и след санирането и в съответствие с прогнозната площ на техния сграден фонд. Категориите референтни сгради на централната администрация са представителни за сградния фонд на тази администрация.

За целите на алтернативния подход държавите членки могат да прогнозират икономиите на енергия, до които би довело прилагането на параграфи 1 – 4, като използват стандартни стойности за потребление на енергия от референтни сгради на публичните органи преди и след санирането и в съответствие с прогнозната площ на техния сграден фонд. Категориите референтни сгради на публичните органи са представителни за сградния фонд на тази администрация.

Държавите членки, които избират алтернативния подход, известяват Комисията не по-късно от 31 декември 2013 г. за алтернативните мерки, които възнамеряват да приемат, като показват как биха постигнали равностойно подобряване на енергийните характеристики на сградите от сградния фонд на централната администрация.

Държавите членки, които избират алтернативния подход, известяват Комисията [в срок от 12 месеца от влизането в сила на настоящата директива] за алтернативните мерки, които възнамеряват да приемат, като показват как биха постигнали равностойно подобряване на енергийните характеристики на сградите от сградния фонд на публичните органи.

7.  Държавите членки насърчават публичните органи, в т.ч. на регионално и локално равнище, и органите за социално жилищно настаняване, чиято дейност се урежда от публичното право, при надлежно отчитане на съответните им компетентности и административно устройство, да:

7.  Държавите членки насърчават публичните органи, в т.ч. на регионално и местно равнище, и органите за социално жилищно настаняване, чиято дейност се урежда от публичното право, при надлежно отчитане на съответните им компетентности и административно устройство, да:

а)   приемат план за енергийна ефективност, самостоятелен или като част от по-широкообхватен план за климата или околната среда, който да съдържа конкретни цели и действия за икономии на енергия и ефективност, с оглед да следват ролята на образец на сградите на централната администрация, посочена в параграфи 1, 5 и 6;

а)   приемат план за енергийна ефективност и дългосрочна стратегия за саниране за всяка сграда, самостоятелен или като част от по-широкообхватен план за климата или околната среда, който да съдържа конкретни цели и действия за икономии на енергия и ефективност, както и оценки на разходите през целия жизнен цикъл, с оглед да следват ролята на образец на сградите на публичните органи, посочени в параграфи 1, 5 и 6;

б)   въведат система за енергийно управление, включително енергийни обследвания, като част от прилагането на своя план;

б)   въведат система за енергийно управление, включително енергийни обследвания, като част от прилагането на своя план;

в)   използват, където е целесъобразно, дружества за енергийни услуги и договори за енергоспестяване с гарантиран резултат за финансиране на санирането и да изпълняват планове за поддържане и повишаване на енергийната ефективност в дългосрочен план.

в)   използват, където е целесъобразно, дружества за енергийни услуги и договори за енергоспестяване с гарантиран резултат за финансиране на санирането и да изпълняват планове за поддържане и повишаване на енергийната ефективност в дългосрочен план.

 

7a.  Държавите членки докладват за годишните икономии на енергия, дължащи се на санирането, включително за дела на основните ремонти и за санираната разгъната застроена площ, в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) XX/20XX [относно управлението на енергийния съюз].“

Изменение    54

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2012/27/ЕС

Член 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

Член 7

Задължение за икономии на енергия

Задължение за икономии на енергия

1.  Държавите членки трябва да постигнат кумулативни икономии на енергия при крайното потребление, които да са еквивалентни поне на:

1.  Държавите членки трябва да постигнат кумулативни икономии на енергия при крайното потребление, които да са еквивалентни поне на:

а)  нови икономии ежегодно от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. в размер на 1,5 % от годишните продажби на енергия на крайни клиенти, изразени като количество енергия (by volume) и осреднени за последния тригодишен период преди 1 януари 2013 г.;

а)  нови икономии ежегодно от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. в размер на 1,5 % от годишните продажби на енергия на крайни клиенти, изразени като количество енергия (by volume) и осреднени за последния тригодишен период преди 1 януари 2013 г.;

б)  нови икономии ежегодно от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. в размер на 1,5 % от количеството на годишните продажби на енергия на крайни клиенти, изразени като количество енергия и осреднени за последния тригодишен период преди 1 януари 2019 г.

б)  нови икономии ежегодно от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. в размер на най-малко 1,5% от количеството на годишните продажби на енергия на крайни клиенти, изразени като количество енергия и осреднени за последния тригодишен период преди 1 януари 2019 г.

Държавите членки трябва да продължат да постигат нови годишни икономии в размер на 1,5% през десетгодишните периоди след 2030 г., освен ако прегледите от страна на Комисията до 2027 г. и на всеки десет години след това покажат, че това не е необходимо за постигане на дългосрочните цели на ЕС за 2050 г. в областта на енергетиката и климата.

Държавите членки трябва да продължат да постигат нови годишни икономии в размер на 1,5% през десетгодишните периоди след 2030 г., освен ако прегледите от страна на Комисията до 2027 г. и на всеки десет години след това покажат, че това не е необходимо за постигане на дългосрочните цели на ЕС за 2050 г. в областта на енергетиката и климата.

 

Кумулативните икономии във всеки период трябва да се основават на количеството на икономиите, постигнати в предходния(те) период(и). Когато по-ранни мерки на политиките, програми и/или индивидуални действия вече не водят до икономии, загубата на тези икономии се отчита при изчисляването на цялото количество икономии, което трябва да се постигне в края на всеки период, и загубата се замества с нови икономии.

За целите по буква б) и без това да засяга посоченото в параграфи 2 и 3, държавите членки могат да отчитат само тези икономии на енергия, които се дължат на нови енергийно-политически мерки, въведени след 31 декември 2020 г., или на енергийно-политически мерки, въведени през периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г., при условие че може да се докаже, че тези мерки са довели до отделни действия, предприети след 31 декември 2020 г. и водещи до икономии на енергия.

Изискваните икономии за периода, посочен в буква б), са кумулативни и в допълнение към икономиите, изисквани за периода, посочен в буква а). За тази цел и без това да засяга посоченото в параграфи 2 и 3, държавите членки могат да отчитат само тези икономии на енергия, които се дължат на нови енергийно-политически мерки, въведени след 31 декември 2020 г., или на по-ранни енергийно-политически мерки, при условие че може да се докаже, че тези мерки водят до нови отделни действия, предприети след 31 декември 2020 г., и генерират нови икономии на енергия. Държавите членки могат също така да отчитат икономии от отделни действия, предприети през периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г., при условие че те продължават да осигуряват доказуеми икономии на енергия след 2020 г.

От тези изчисления могат да бъдат частично или изцяло изключени продажбите на енергия за транспортни цели, изразени като количество енергия.

Само за целите на периода, посочен в буква а), от тези изчисления могат да бъдат частично или изцяло изключени продажбите на енергия за транспортни цели, изразени като количество енергия. Продажбите на енергия за транспортни цели се включват изцяло в изчисленията за периода, посочен в буква б), и след това.

Държавите членки решават как да бъде разпределено изчисленото количество на новите икономии на енергия по точки а) и б) във всеки от съответните периоди, при условие че в края на всеки период бъдат постигнати общите кумулативни икономии на енергия.

Държавите членки решават как да бъде разпределено изчисленото количество на новите икономии на енергия по точки а) и б) във всеки от съответните периоди, при условие че в края на всеки период бъдат постигнати общите кумулативни икономии на енергия.

2.  При спазване на посоченото в параграф 3 всяка държава членка може:

2.  При спазване на посоченото в параграф 3 всяка държава членка може:

а)  да извърши изчислението, изисквано по точка а) от параграф 1, като използва стойности в размер на 1 % за 2014 г. и 2015 г.; 1,25 % за 2016 г. и 2017 г.; и 1.5 % през 2018 г., 2019 г. и 2020 г.;

а)  да извърши изчислението, изисквано по точка а) от параграф 1, като използва стойности в размер на 1 % за 2014 г. и 2015 г.; 1,25 % за 2016 г. и 2017 г.; и 1.5 % през 2018 г., 2019 г. и 2020 г.;

б)  изцяло или частично да изключи от изчисленията продажбите на количествата енергия, използвана в промишлените дейности, посочени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО;

б)  изцяло или частично да изключи от изчисленията продажбите на количествата енергия, използвана в промишлените дейности, посочени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО;

в)  да позволи икономиите на енергия, постигнати в секторите на преобразуване, разпределение и пренос на енергия, в т.ч. чрез ефективна инфраструктура на топлоснабдителните системи и районните охладителни системи, в резултат от изпълнението на изискванията по член 14, параграф 4, член 14, параграф 5, буква б) и член 15, параграфи 1 – 6 и параграф 9 да бъдат отчетени в рамките на изискваните по параграф 1 икономии;

в)  да позволи икономиите на енергия, постигнати в секторите на преобразуване, разпределение и пренос на енергия, в т.ч. чрез ефективна инфраструктура на топлоснабдителните системи и районните охладителни системи, в резултат от изпълнението на изискванията по член 14, параграф 4, член 14, параграф 5, буква б) и член 15, параграфи 1 – 6 и параграф 9, да бъдат отчетени в рамките на изискваните по параграф 1, букви а) и б) икономии;

г)  да отчита икономиите на енергия от отделни действия, осъществени след 31 декември 2008 г., които продължават да оказват въздействие през 2020 г. и след това и които могат да бъдат измерени и верифицирани, при изчисляване на икономиите на енергия по параграф 1; както и

г)  да отчита икономиите на енергия от отделни действия, осъществени след 31 декември 2008 г., които продължават да оказват въздействие през 2020 г. и след това и които могат да бъдат измерени и верифицирани, при изчисляване на икономиите на енергия по параграф 1, буква а); както и

д)  да изключва от изчислението на изискването за икономии на енергия по параграф 1 верифицируемото количество енергия за собствени нужди, генерирано върху или в сгради в резултат от енергийно-политически мерки за насърчаване на нови инсталации с технологии за енергия от възобновяеми източници.

 

3.  Всички използвани опции по параграф 2 сумарно не трябва да надвишават 25% от количеството икономии на енергия по параграф 1. Държавите членки прилагат и изчисляват ефекта от избраните опции за периодите, посочени в букви а) и б) от параграф 1, поотделно, както следва:

3.  Всички използвани опции по параграф 2 сумарно не трябва да надвишават 25% от количеството икономии на енергия по параграф 1. Държавите членки прилагат и изчисляват ефекта от избраните опции за периодите, посочени в букви а) и б) от параграф 1, поотделно, както следва:

а)   за изчисляването на количеството на изискваните икономии на енергия за периода по буква а) от параграф 1 държавите членки могат да използват посоченото в букви а), б), в) и г) от параграф 2;

а)   за изчисляването на количеството на изискваните икономии на енергия за периода по буква а) от параграф 1 държавите членки могат да използват посоченото в букви а), б), в) и г) от параграф 2;

б)  за изчисляването на количеството на изискваните икономии на енергия за периода по буква б) от параграф 1 държавите членки могат да използват посоченото в букви б), в), г) и д) от параграф 2, при условие че отделните действия по смисъла на буква г) продължават да имат верифицируемо и измеримо въздействие след 31 декември 2020 г.

б)  за изчисляването на количеството на изискваните икономии на енергия за периода по буква б) от параграф 1 държавите членки могат да използват само посоченото в буква в) от параграф 2. of paragraph 2.

4.  Икономиите на енергия, постигнати след 31 декември 2020 г., не могат да се отчитат в сумата на кумулативните икономии за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.

4.  Икономиите на енергия, постигнати след 31 декември 2020 г., не могат да се отчитат в сумата на кумулативните икономии за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.

5.  Държавите членки трябва да осигурят съответствие на изчисляването на икономиите на енергия, произтичащи от енергийно-политически мерки по член 7а, член 7б и член 20, параграф 6 с посоченото в приложение V.

5.  Държавите членки трябва да осигурят съответствие на изчисляването на икономиите на енергия, произтичащи от енергийно-политически мерки по член 7а, член 7б и член 20, параграф 6 с посоченото в приложение V.

6.  Държавите членки трябва да постигнат изискваното по параграф 1 количество икономии на енергия или чрез създаване на схема за задължения за енергийна ефективност по член 7а, или чрез предприемане на алтернативни енергийно-политически мерки по член 7б. Държавите членки могат да комбинират схема за задължения за енергийна ефективност с алтернативни енергийно-политически мерки.

6.  Държавите членки трябва да постигнат изискваното по параграф 1 количество икономии на енергия или чрез създаване на схема за задължения за енергийна ефективност по член 7а, или чрез предприемане на алтернативни енергийно-политически мерки по член 7б. Държавите членки могат да комбинират схема за задължения за енергийна ефективност с алтернативни енергийно-политически мерки.

7.  Държавите членки трябва да докажат, че в случаите на припокриване на въздействието на енергийно-политически мерки или отделни действия не се извършва двойно отчитане на икономиите на енергия.“;

7.  Държавите членки трябва да докажат, че в случаите на припокриване на въздействието на енергийно-политически мерки или отделни действия не се извършва двойно отчитане на икономиите на енергия.“;

Изменение    55

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2012/27/ЕС

Член 7a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В случаите, при които държавите членки решат да изпълнят своите задължения за постигане на количеството икономии на енергия по член 7, параграф 1 посредством схема за задължения за енергийна ефективност, те трябва да осигурят постигане от страна на заинтересованите страни по параграф 2, действащи на територията на всяка държава членка, без това да засяга посоченото в член 7, параграф 2, на изискваните кумулативни енергийни икономии при крайното потребление, посочени в член 7, параграф 1.

1.  В случаите, при които държавите членки решат да изпълнят своите задължения за постигане на количеството икономии на енергия по член 7, параграф 1 посредством схема за задължения за енергийна ефективност, те трябва да осигурят постигане от страна на заинтересованите страни по параграф 2, действащи на територията на всяка държава членка, без това да засяга посоченото в член 7, параграф 2, на изискваните кумулативни енергийни икономии при крайното потребление, посочени в член 7, параграф 1, или да позволяват на задължените страни да правят годишни вноски в национален фонд за енергийна ефективност в съответствие с член 20, параграф 6.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки трябва да определят, на базата на обективни и недискриминационни критерии, задължени страни измежду дистрибуторите на енергия и/или компаниите за енергийни продажби на дребно, действащи на тяхната територия и могат да включат в задължените страни също дистрибутори или търговци на дребно на транспортни горива, действащи на тяхната територия. Количеството икономии на енергия, необходими за изпълнение на задължението, трябва да бъде постигнато от задължените страни при крайните клиенти, посочени съответно от държавата членка, независимо от изчисленията, направени съгласно член 7, параграф 1, или ако държавата членка реши така – посредством сертифицирани икономии на енергия от други страни, както е описано в параграф 5, буква б).

2.  Държавите членки трябва да определят, на базата на обективни и недискриминационни критерии, задължени страни измежду дистрибуторите на енергия, компаниите за енергийни продажби на дребно и дистрибутори и търговци на дребно на транспортни горива, действащи на тяхната територия. Количеството икономии на енергия, необходими за изпълнение на задължението, трябва да бъде постигнато от задължените страни при крайните клиенти, посочени съответно от държавата членка, независимо от изчисленията, направени съгласно член 7, параграф 1, или ако държавата членка реши така – посредством сертифицирани икономии на енергия от други страни, както е описано в параграф 5, буква б).

Изменение    57

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 а – параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Когато предприятията за продажба на енергия на дребно са определени като задължени страни по параграф 2, държавите членки гарантират, че при изпълнение на своите задължения предприятията за продажба на енергия на дребно не създават пречки за потребителите за преминаване от един доставчик на друг.

Обосновка

Правото на потребителите да преминават лесно от един доставчик на друг е ключово за поддържането на високо конкурентен пазар на доставчици с по-ниски цени за потребителите. Това би могло да бъде застрашено от продажбата на „пакети“, обвързващи потребителя за дълъг период към определен доставчик. Задължаването на предприятията за продажба на енергия да купуват сертификати за икономии на енергия от трети страни би могло да бъде алтернатива на поддържането на възможностите за преминаване.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 а – параграф 5 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  трябва да включват в задълженията за икономии на енергия изисквания със социална насоченост, включително като изискват приоритетна реализация на част от мерките за енергийна ефективност в енергийно бедни домакинства и в сгради за социално жилищно настаняване;

а)  трябва да включват в задълженията за икономии на енергия изисквания със социална насоченост, включително като изискват приоритетна реализация на мерките за енергийна ефективност в домакинства с ниски доходи, включително домакинства, засегнати от енергийна бедност, и в сгради за социално жилищно настаняване. Държавите членки изчисляват размера на икономиите, постигнати в тези домакинства, в сравнение с общия размер на икономиите, постигнати във всички домакинства по силата на настоящия член. Тези икономии се публикува в съответствие с параграф 6 от настоящия член и се включват в интегрираните национални доклади за напредъка в областта на енергетиката и климата в съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) XX/20XX [относно управлението на Енергийния съюз].

Изменение    59

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 а – параграф 5 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  могат да разрешават на задължените страни да отчитат в рамките на изпълнението на своето задължение сертифицирани икономии на енергия, постигнати от доставчици на енергийни услуги или други трети страни, включително когато задължените страни насърчават мерки чрез други одобрени от държавата организации или чрез публични органи, като мерките може да включват или да не включват официални форми на партньорство, както и да бъдат съчетавани с други източници на финансиране. В случаите, при които държавите членки разрешават подобна практика, те трябва да осигурят наличието на процес на одобряване, който да е ясен, прозрачен и открит за всички участници на пазара и да цели свеждане до минимум на разходите за сертифициране;

б)  могат да разрешават на задължените страни да отчитат в рамките на изпълнението на своето задължение сертифицирани икономии на енергия, постигнати от доставчици на енергийни услуги или други трети страни, включително когато задължените страни насърчават мерки чрез други одобрени от държавата организации или чрез публични органи, като мерките може да включват или да не включват официални форми на партньорство, както и да бъдат съчетавани с други източници на финансиране. В случаите, при които държавите членки разрешават подобна практика, те гарантират наличието на акредитиран процес на одобряване, който да е ясен, прозрачен, приобщаващ и открит за всички участници на пазара и да цели свеждане до минимум на разходите за сертифициране;

Изменение    60

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 а - параграф 5 - буква в а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  дават възможност за допълнителни икономии, постигани чрез по-устойчиви технологии в системите за централно отопление и охлаждане в градската среда (което води до намаляване както на замърсителите, така и на фините прахови частици), които да бъдат вземани предвид за постигане на количеството икономии на енергия, изисквани по параграф 1;

Изменение    61

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 а - параграф 5 - буква в б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  насърчават приемането на мерки за увеличаване на потенциала за отопление и охлаждане за икономии на енергия, което в даден момент ще осигури допълнителни ползи за намесите, водещи до смекчаване на замърсяването;

Изменение    62

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 а - параграф 5 - буква в в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв)  въвеждат инструменти, които сертифицират икономиите на енергия в резултат на енергийни обследвания или еквивалентни системи за енергийно управление, посочени в член 8, за да отчитат тези икономии към количеството икономии на енергия, изисквано съгласно параграф 1;

Изменение    63

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 а - параграф 5 - буква в г (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вг)  могат да разрешават на задължените страни да отчитат като изпълнение на своето задължение икономиите на крайна енергия, постигнати в ефективни отоплителни и охладителни системи.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 а - параграф 5 - буква в д (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вд)  предвиждат, че задължените страни, които не доставят енергия на частни домакинства, не са задължени да прилагат мерки за енергийна ефективност в частните домакинства.

Обосновка

Много задължени дружества не доставят енергия на частни домакинства. Следователно за тези страни е невъзможно да прилагат мерки в домакинствата.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 а - параграф 5 - буква в е (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ве)  оценяват и предприемат мерки за свеждане до минимум на въздействието на преките и непреките разходи на такива схеми върху конкурентоспособността на енергоемките промишлени сектори, изложени на международна конкуренция;

Обосновка

Енергоемките промишлени сектори са предмет на много различни задължения (т.е. СТЕ...). Тези дружества често са изложени на международна конкуренция и следователно трябва да бъдат защитени от изместване на въглеродните емисии.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 а – параграф 6 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Като част от своите интегрирани национални енергийни планове държавите членки уведомяват Комисията относно планираните си политически мерки съгласно член 7, параграф 2, буква в). Въздействието на тези мерки се изчислява и включва в тези планове. Изчислението, използвано от държавите членки, се основава на обективни недискриминационни критерии, които са изготвени в консултация с Комисията не по-късно от 1 януари 2019 г.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 б – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В случаите, при които държавите членки решат да изпълняват своите задължения за постигане на изискваните по член 7, параграф 1 икономии на енергия посредством алтернативни мерки по енергийната политика, те трябва да осигурят постигането на изискваните по член 7, параграф 1 икономии на енергия при крайните клиенти.

1.  В случаите, при които държавите членки решат да изпълняват своите задължения за постигане на изискваните по член 7, параграф 1 икономии на енергия посредством алтернативни мерки по енергийната политика, те трябва да осигурят пълното постигане на изискваните по член 7, параграф 1 икономии на енергия при крайните клиенти.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 б – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Освен това всички възможности за увеличаване на енергийната ефективност, включително от горива с по-добри експлоатационни характеристики, използвани в транспорта, са допустими за изискването за кумулативни икономии на енергия при крайното потребление, изложено в член 7, параграф 1).

Обосновка

Добавена стойност на ефикасните и чисти компоненти за смесване на горива за декарбонизацията на транспорта; компонентите за смесване на горива в транспорта могат да бъдат отчитани за постигането на целта за енергийна ефективност.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 б – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При планирането на алтернативни мерки по енергийната политика за постигане на икономии на енергия, държавите членки трябва да имат предвид въздействието върху домакинствата, намиращи се в условия на енергийна бедност.

2.  При планирането на алтернативни мерки по енергийната политика за постигане на икономии на енергия, държавите членки трябва да имат предвид въздействието върху домакинствата с ниски доходи, включително домакинствата, засегнати от енергийна бедност, и да гарантират, че тези мерки се прилагат приоритетно в тези домакинства и в сгради за социално жилищно настаняване.

 

Държавите членки изчисляват размера на икономиите, постигнати в тези домакинства, в сравнение с общия размер на икономиите, постигнати във всички домакинства по силата на настоящия член.

 

Тези икономии се публикува и се включват в интегрираните доклади за напредъка в областта на енергетиката и климата в съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) XX/20XX [относно управлението на Енергийния съюз].

Изменение    70

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Вмъква се следният член:

 

„Член 7в

 

Предоставяне на услуги за енергийна ефективност

 

В тясно сътрудничество с държавите членки Комисията гарантира, че предоставянето на услуги на пазара на енергийната ефективност се осъществява в условията на конкурентна и прозрачна рамка, която осигурява крайния потребител относно ползите по отношение на по-ниските разходи и по-високото качество на услугата, свързани с действията за подобряване на енергийната ефективност. За тази цел държавите членки гарантират на различните икономически участници, по-специално на МСП, недискриминационен достъп до пазара на услуги за енергийна ефективност, като насърчават участието им на равни начала с вертикално интегрираните оператори и преодоляват позициите на конкурентно преимущество, създали се в полза субектите, които работят както в областта на разпространението, така и в тази на продажбата на енергия. За тази цел държавите членки предприемат всички необходими действия, за да се гарантира, че интегрираните оператори предоставят на трети лица същите условия и същите инструменти, които използват за предоставянето на услуги за енергийна ефективност.“;

Изменение    71

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б

Директива 2012/27/ЕС

Член 9 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки трябва да гарантират, че доколкото това е технически осъществимо, финансово разумно и пропорционално спрямо потенциалните икономии на икономии на енергия, крайните потребители на природен газ трябва да са оборудвани с индивидуални измервателни уреди на конкурентни цени, които точно да отразяват действителното енергийно потребление на съответния краен потребител и които да дават информация за действителното време на потреблението.;

Държавите членки трябва да гарантират, че доколкото това е технически осъществимо, финансово разумно и пропорционално спрямо потенциалните икономии на икономии на енергия, крайните потребители на природен газ трябва да са оборудвани, що се отнася до избраната технология и функционалност, с индивидуални измервателни уреди на конкурентни цени и уреди за контролиране на отоплението, които точно да отразяват действителното енергийно потребление на съответния краен потребител и които да дават информация за действителното време на потреблението, както и други характеристики, както е приложимо в привеждането в съответствие с разпоредбите, свързани с измерването на електричеството съгласно членове 19 – 22 от Директивата (ЕС) .../.... [относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)].

Обосновка

Измерването както на електричеството, така и на газта, повишава осведомеността на потребителите относно реалните нива на потребление и следователно може да породи промени в поведението с цел увеличаване на енергийната ефективност и икономиите.

Изменение    72

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в – подточка ii а (нова)

Директива 2012/27/ЕС

Член 9 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Интелигентната измервателна система предоставя на крайните потребители достъп до данните за тяхното енергопотребление и времевите серии от периодите на уреждане на дисбаланса на пазара.

Изменение    73

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква г

Директива 2012/27/ЕС

Член 9 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  отпада параграф 3;

г)  параграф 3 се заменя със следното:

 

„3.  Що се отнася до формата и функционалностите на данните, разпоредбите се привеждат в съответствие с членове 18 – 21 от Директивата относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст), доколкото е уместно. Данните за потребителите се третират в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните). Когато крайните клиенти осъществяват достъп до данните си в полезен за тях формат, за това не им се начисляват такси.“

Обосновка

В съответствие с разпоредбите за измерване на електричеството потребителите трябва да останат собствениците на своите лични данни. Данните следва да бъдат хармонизирани и достъпни за всички участници на пазара, когато потребителят желае да ги споделя, за да се гарантират конкурентни пазари на дребно.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 2012/27/ЕС

Член 9 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9 а

Член 9 а

Измерване, измерване на разпределението и дялово разпределяне на разходите за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване

Измерване, измерване на разпределението и дялово разпределяне на разходите за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване

1.  По отношение на крайните клиенти на топлоснабдителни системи, районни охладителни системи и битово горещо водоснабдяване държавите членки трябва да осигурят тези клиенти да са оборудвани с измервателни уреди на конкурентни цени, които вярно да отразяват действителното енергопотребление на крайния клиент.

1.  По отношение на крайните клиенти на топлоснабдителни системи, районни охладителни системи и битово горещо водоснабдяване държавите членки трябва да осигурят тези клиенти да са оборудвани с измервателни уреди на конкурентни цени, които вярно да отразяват действителното енергопотребление на крайния клиент.

В случаите, когато топлинната енергия, енергията за охлаждане или за гореща вода за дадена сграда се подават от централен източник, обслужващ множество сгради, или от топлоснабдителна мрежа или районна охладителна мрежа, при топлообменника или точката на доставка винаги трябва да има монтиран топломер или водомер за гореща вода.

В случаите, когато топлинната енергия, енергията за охлаждане или за топла вода за дадена сграда се подават от централен източник, обслужващ множество сгради, или от топлоснабдителна мрежа или районна охладителна мрежа, при топлообменника или точката на доставка винаги трябва да има монтиран измервателен уред.

2.  В многофамилните жилищни сгради и многофункционалните сгради с централен източник на топлинна енергия или енергия за охлаждане, или снабдявани от топлоснабдителни и районни охладителни системи, трябва да има инсталирани индивидуални измервателни уреди за измерване на консумацията на топлинна енергия, охлаждаща енергия или гореща вода във всяка обособена част от сградата.

2.  В многофамилните жилищни сгради и многофункционалните сгради с централен източник на топлинна енергия или енергия за охлаждане, или снабдявани от топлоснабдителни и районни охладителни системи, се инсталират индивидуални измервателни уреди за измерване на консумацията на топлинна енергия, охлаждаща енергия или гореща вода във всяка обособена част от сградата, когато това е технически осъществимо и икономически ефективно от гледна точка на пропорционалност спрямо потенциалните икономии на енергия.

В случаите, при които използването на индивидуални измервателни уреди не е технически осъществимо или разходоефективно за измерване на топлинната енергия или охлаждащата енергия във всяка обособена част от сградата, се използват индивидуални топлинни разпределители за определяне на потреблението на топлинна енергия при всеки радиатор, освен ако въпросната държава членка докаже, че монтирането на подобни топлинни разпределители не би било разходоефективно. В такива случаи може да бъде разгледана възможността за използване на алтернативни разходоефективни методи за измерване на потреблението на топлинна енергия. Условията за техническа неосъществимост и за отсъствие на разходоефективност трябва да бъдат ясно определени и публикувани от всяка държава членка.

В случаите, при които използването на индивидуални измервателни уреди не е технически осъществимо или разходоефективно за измерване на топлинната енергия или охлаждащата енергия във всяка обособена част от сградата, се използват индивидуални топлинни разпределители за определяне на потреблението на топлинна енергия при всеки радиатор, освен ако въпросната държава членка докаже, че монтирането на подобни топлинни разпределители не би било разходоефективно. В такива случаи може да бъде разгледана възможността за използване на алтернативни разходоефективни методи за измерване на потреблението на топлинна енергия. След извършване на консултация с Комисията общите критерии, методологията и/или процедурите за определяне на техническа неосъществимост и за отсъствие на разходоефективност се определят ясно и се публикуват от всяка държава членка.

В нови сгради от вида, посочен в първата алинея или в случаите, при които на сгради от такъв вид се извършва основен ремонт, както това е определено в Директива 2010/31/ЕС, винаги трябва да са осигурени индивидуални измервателни уреди.

Независимо от разпоредбите на алинеи 1 и 2, индивидуални измервателни уреди се предоставят за топла вода в нови многофамилни сгради и в жилищната част на нови сгради със смесено предназначение, когато те разполагат с централен източник на топлинна енергия за топла вода или се снабдяват от районна отоплителна система.

3.  В случаите, при които многофамилни жилищни сгради и многофункционални сгради се снабдяват от топлоснабдителна система или районна охладителна система, или когато за такива сгради преобладават собствени, общи за сградата отоплителни или охладителни инсталации, с цел осигуряване на прозрачност и точност на отчитането на индивидуалното потребление държавите членки трябва да въведат прозрачни правила за разпределение на разходите за потреблението на топлинна енергия, охлаждаща енергия или гореща вода в такива сгради, включително за:

3.  В случаите, при които многофамилни жилищни сгради и многофункционални сгради се снабдяват от топлоснабдителна система или районна охладителна система, или когато за такива сгради преобладават собствени, общи за сградата отоплителни или охладителни инсталации, с цел осигуряване на прозрачност и точност на отчитането на индивидуалното потребление държавите членки трябва да въведат прозрачни правила за разпределение на разходите за потреблението на топлинна енергия, охлаждаща енергия или гореща вода в такива сгради, включително за:

а)   гореща вода за битови нужди;

а)   гореща вода за битови нужди;

б)   топлинна енергия, отделяна от сградната инсталация за отопление на общите части на сградата (в случаите, при които стълбищата и коридорите са оборудвани с радиатори);

б)   топлинна енергия, отделяна от сградната инсталация за отопление на общите части на сградата (в случаите, при които стълбищата и коридорите са оборудвани с радиатори);

в)   отопление или охлаждане на апартаментите.

в)   отопление или охлаждане на апартаментите.

4.  За целите по настоящия член, считано от 1 януари 2020 г. новите инсталирани измервателни уреди и топлинни разпределители трябва да са с възможност за дистанционно отчитане.

4.  За целите по настоящия член, считано от 1 януари 2020 г. новите инсталирани измервателни уреди и топлинни разпределители са с възможност за дистанционно отчитане. Условията относно техническата осъществимост и икономическата ефективност, определени в параграф 2, първа и втора алинея, продължават да се прилагат.

До 1 януари 2027 г. съответните измервателни уреди и топлинните разпределители, които вече са инсталирани, но не са с възможност за дистанционно отчитане, трябва или да бъдат преустроени така, че да могат да се отчитат дистанционно, или да бъдат заменени с уреди с възможност за дистанционно отчитане, освен ако съответната държава членка покаже, че това не е разходоефективно.“;

До 1 януари 2027 г. съответните измервателни уреди и топлинните разпределители, които вече са инсталирани, но не са с възможност за дистанционно отчитане, трябва или да бъдат преустроени така, че да могат да се отчитат дистанционно, или да бъдат заменени с уреди с възможност за дистанционно отчитане, освен ако съответната държава членка покаже, че това не е разходоефективно.“;

Изменение    75

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б

Директива 2012/27/ЕС

Член 10 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В случаите, при които крайните клиенти не разполагат с интелигентните измервателни уреди, посочен в Директива 2009/73/ЕО, държавите членки трябва да направят необходимото, така че до 31 декември 2014 г. фактурната информация да стане точна и да се основава на действителното потребление, в съответствие с приложение VII, точка 1.1, по отношение на консумацията на природен газ, когато това е технически възможно и икономически оправдано.

1.  В случаите, при които крайните клиенти не разполагат с интелигентните измервателни уреди, посочен в Директива 2009/73/ЕО, държавите членки трябва да направят необходимото, така че до 31 декември 2014 г. фактурната информация да стане надеждна, точна и да се основава на действителното потребление, в съответствие с приложение VII, точка 1.1, по отношение на консумацията на природен газ, когато това е технически възможно и икономически оправдано.

Изменение    76

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 7 – буква в

Директива 2012/27/ЕС

Член 10 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Измервателните уреди, монтирани в съответствие с Директива 2009/73/EО, трябва да дават възможност за определяне на точна фактурна информация въз основа на действителното потребление. Държавите членки трябва да направят необходимото, така че крайните клиенти да имат възможност за лесен достъп до допълнителна информация относно предходно потребление, даваща възможност за подробни проверки на собственото потребление.

Измервателните уреди, монтирани в съответствие с Директива 2009/73/EО, осигуряват определяне на точна фактурна информация въз основа на действителното потребление. Държавите членки трябва да направят необходимото, така че крайните клиенти да имат възможност за лесен достъп до допълнителна информация относно предходно потребление, даваща възможност за подробни проверки на собственото потребление.

Обосновка

Точните фактури следва да се гарантират при включване на функционалните възможности на интелигентните измервателни уреди.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 2012/27/ЕС

Член 10 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10 а

Член 10 а

Фактурна информация и информация за потреблението за отопление, охлаждане и битова гореща вода

Фактурна информация и информация за потреблението за отопление, охлаждане и битова гореща вода

1.  Държавите членки трябва да осигурят по отношение на фактурната информация и информацията за потреблението тя да бъде точна и да се базира на действителното потребление, в съответствие с приложение VIIа, точка 1 и точка 2, за всички крайни потребители, при които са инсталирани съответни измервателни уреди и топлинни разпределители.

1.  Държавите членки гарантират, че когато са инсталирани измервателни уреди или топлинни разпределители, информацията относно таксуването и потреблението е надеждна, точна и се основава на действителното потребление или показанията на топлинния разпределител, в съответствие с точки 1 и 2 от приложение VIIa за всички крайни потребители, тоест за физически или юридически лица, които закупуват топлинна енергия, охладителна енергия или топла вода за собствена крайна употреба, или физическите или юридическите лица, които заемат отделна сграда или обособена част в многофамилните или многофункционалните сгради, които се снабдяват с топлинна енергия, охладителна енергия или топла вода от централен източник, който няма пряк или индивидуален договор с доставчик на енергия.

Освен в случаите на измерване на разпределението на потреблението по член 9а, параграф 2, това задължение може да бъде изпълнено чрез система за редовно самоотчитане от крайните клиенти, при която те предават показанията от своя измервателен уред на енергийния доставчик. Единствено в случаите, при които крайният клиент не е предал показанията от измервателния си уред за даден период на фактуриране, фактурирането се основава на оценка на потреблението или на фиксирана стойност.

Това задължение може, когато дадена държава членка предвижда това, и с изключение на случаите, когато се измерва разпределението на потреблението въз основа на топлинни разпределители съгласно член 9а, параграф 2, да бъде изпълнено чрез система за редовно самоотчитане от крайните клиенти или крайните ползватели, при която те предават показанията от своя измервателен уред. Единствено в случаите, при които крайният клиент или крайният ползвател не е предал показанията от измервателния си уред за даден период на фактуриране, фактурирането се основава на оценка на потреблението или на фиксирана стойност.

2.  Държавите членки:

2.  Държавите членки:

а)  трябва да изискват — в случай, че има налична информация за фактурирането на енергията и за предходното потребление на крайните потребители тази информация да се предоставя на посочен от крайния клиент доставчик на енергийни услуги;

а)  изискват – в случай, че има налична информация за фактурирането на енергията и за предходното потребление или показания на топлинния разпределител на крайните потребители тази информация да се предоставя, по искане на крайния потребител, на посочен от крайния клиент доставчик на енергийни услуги;

б)  трябва да направят необходимото за да се предложи на крайните клиенти опция за електронна фактурна информация и електронни сметки и при поискване те да получават ясно и разбираемо обяснение за начина на изготвяне на тяхната сметка, особено когато сметките не се основават на действително потребление;

б)  правят необходимото на крайните потребители да се предложи опция за електронна информация за фактурирането и електронни фактури;

в)  трябва да направят необходимото, за да се осигури на всички крайни потребители придружаваща фактурата информация за действителното потребление, в съответствие с приложение VII, точка 3;

в)  гарантират, че на всички крайни потребители се предоставя ясна и разбираема придружаваща фактурата информация за действителното потребление, в съответствие с приложение VIIа, точка 3;

г)  могат да предвидят, че по искане на крайния клиент предоставянето на фактурна информация няма да се счита за искане за плащане. В такива случаи държавите членки трябва да направят необходимото за да се предлагат гъвкави схеми за реалното плащане;

г)  могат да предвидят, че по искане на крайния клиент предоставянето на фактурна информация няма да се счита за искане за плащане. В такива случаи държавите членки трябва да направят необходимото за да се предлагат гъвкави схеми за реалното плащане;

 

га)  насърчават сигурността в кибернетичното пространство и гарантират правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на данните на крайните ползватели в съответствие със съответното законодателство на Съюза.

 

2a.  Държавите членки решават кой следва да отговаря за предоставянето на информацията по параграфи 1 и 2 за крайните ползватели, които нямат пряк или индивидуален договор с доставчик на енергия.

Изменение    78

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква -а (нова)

Директива 2012/27/ЕС

Член 15 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a) в параграф 4 се добавя следната алинея:

 

„Комисията определя обща методология след консултация със съответните заинтересовани страни, за да насърчава операторите на мрежи да намаляват загубите и да прилагат разходоефективна/енергийно ефективна инвестиционна програма в инфраструктурата, както и да отчитат правилно енергийната ефективност и гъвкавостта на мрежата. Комисията, до... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива], приема делегиран акт в съответствие с член 23 за допълване на настоящата директива чрез определяне на тази методология.“

Изменение    79

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а – подточка ii)

Директива 2012/27/ЕС

Член 15 – параграф 5 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи спазват изискванията, посочени в приложение XII.“;

Операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи вземат под внимание необходимостта да се осигурява непрекъснато топлоподаване при свързване, като гарантират достъп до мрежата и разпределяне на високоефективно комбинирано производство, и спазват изискванията, посочени в приложение XII.

Обосновка

Конкурентното и сигурно топлоподаване е ключово за гарантиране на разходоефективни индустриални бизнес операции, удовлетворяване на нуждите на всички потребители и защитаването им от неочаквани прекъсвания в топлоподаването.

Изменение    80

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 11 a (нова)

Директива 2012/27/ЕС

Член 19 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Вмъква се следният член:

 

„Член 19a

 

Финансиране на енергийната ефективност от европейските банки

 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) адаптират целите на своите политики с оглед на признаването на енергийната ефективност като самостоятелен енергиен източник и на инвестициите в енергийната ефективност като част от своите инфраструктурни инвестиционни портфейли.

 

ЕИБ и ЕБВР, съвместно с националните насърчителни банки, изготвят, генерират финансиране и финансират програми и проекти, специално предназначени за сектора за енергийна ефективност, включително и за енергийно бедните домакинства.

 

Държавите членки използват пълноценно възможностите и инструментите, предлагани от инициативата „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“.

Обосновка

Необходима е поетапна промяна, за да могат финансовите институции да предоставят финансови инструменти, които са подходящи за големи инвестиции в енергийната ефективност.

Изменение    81

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 11 б (нова)

Директива 2012/27/ЕС

Член 20 – параграф 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  В член 20 се вмъква следният параграф:

 

„6a.   Държавите членки улесняват схемите за погасяване със сметката и/или схемите за погасяване с данъка, при които инвестициите в енергийна ефективност са предварително финансирани от инструментите за финансиране, посочени в параграф 1 от настоящия член, Националния фонд за енергийна ефективност, посочен в параграф 4 от настоящия член, или от задължените страни, посочени в член 7, параграф 4, и изплащани чрез фиксирана премия към разходите за разпределяне, свързани с индивидуалния измервателен уред (погасяване със сметката), или чрез премия към данъка върху собствеността, обвързан със сградата (погасяване с данъка). Погасяването остава обвързано с измервателния уред или собствеността, а не със собственика или наемателя. Периодите на погасяване се определят по такъв начин, че редовното погасяване да не надхвърля спестените енергийни разходи.“

Обосновка

Схемите за погасяване със сметката създават по-надежден източник за погасяване от традиционните продукти за финансиране и намаляват разходите за трансакция и администрация, като обвързват погасяването с измервателния уред, вместо със собственика или наемателя. Ако бъде добре планирано, погасяването със сметката от потребителите ще бъде равно на или по-малко от спестените разходи за комунални услуги поради по-ниското енергопотребление. Освен това със схемите за погасяване със сметката се преодоляват несъвместимите стимули между наемателите и наемодателите.

Изменение    82

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Директива 2012/27/ЕС

Член 23 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.   Преди приемането на делегиран акт Комисията провежда консултации с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

Изменение    83

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Директива 2012/27/ЕС

Член 24 – параграф 4 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  В контекста на доклада за състоянието на Енергийния съюз Комисията представя доклад относно функционирането на пазара на въглеродни емисии в съответствие с член 29, параграф 1 и параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) XX/20XX [относно управлението на Енергийния съюз], като взема под внимание последствията от прилагането на настоящата директива.

Изменение    84

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Директива 2012/27/ЕС

Член 24 – параграф 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12.  Комисията трябва да направи оценка на настоящата директива най-късно до 28 февруари 2024 г. и на всеки пет години след това и да представя доклад до Европейския парламент и Съвета. Ако е целесъобразно, този доклад се придружава от предложения за допълнителни мерки.

12.  Комисията прави оценка на настоящата директива най-късно до 28 февруари 2024 г. и на всеки пет години след това и представя доклад до Европейския парламент и Съвета, съдържащ оценка на общата ефективност на настоящата директива и на необходимостта от допълнително коригиране на политиката на Съюза в областта на енергийната ефективност в съответствие с целите на Парижкото споразумение, икономическото развитие и развитието в областта на иновациите. Ако е целесъобразно, този доклад се придружава от предложения за допълнителни мерки.

Изменение    85

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Директива 2012/27/ЕС

Член 24 – параграф 12 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

12а.  В срок до 31 декември 2019 г. Комисията извършва отделен задълбочен анализ на потенциала за енергийна ефективност, свързан с:

 

а) преобразуването и трансформирането на енергия;

 

б) преноса и разпределението на енергия;

 

в) производството и последващото транспортиране на енергийни доставки, т.е. енергия, изразходена в извличането на изкопаеми горива и транспортирането ѝ до мястото на употреба.

 

г) съхраняването на енергия.

 

Въз основа на своите констатации Комисията, ако е целесъобразно, представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за законодателен акт във връзка с това не по-късно от 31 януари 2021 г.

Изменение    86

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква а

Директива 2012/27/ЕС

Приложение IV – бележка под линия 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  В приложение IV бележка под линия 3 се заменя със следното: „ (3) Тази стойност може да се използва в случаите, при които енергоспестяванията се изчисляват като първична енергия посредством подход „отдолу нагоре“, базиращ се на крайното енергийно потребление. За енергоспестявания, изразени в kWh електроенергия, държавите членки могат да използват приетия коефициент 2,0. Държавите членки могат да използват и друга стойност на този коефициент, при условие че направят съответната обосновка..

а)  В приложение IV бележка под линия 3 се заменя със следното: „ (3) Тази стойност може да се използва само за целите на настоящата директива и в случаите, при които енергоспестяванията се изчисляват като първична енергия посредством подход „отдолу нагоре“, базиращ се на крайното енергийно потребление. За енергоспестявания, изразени в kWh електроенергия, държавите членки прилагат коефициент, определен по прозрачен метод, съпоставим във всички държави членки, въз основа на националните обстоятелства, които засягат първичното енергийно потребление. Тези обстоятелства са надлежно обосновани, измерими и проверими и се основават на обективни и недискриминационни критерии. Държавите членки могат да използват обичайния коефициент от 2,0 или друга стойност на този коефициент, при условие че направят съответната обосновка. В такъв случай държавите членки отчитат своите енергийни миксове, включени в техните интегрирани национални планове относно енергетиката и климата, които ще бъдат нотифицирани на Комисията в съответствие с член [3] от Регламент (ЕС) XX/20ХХ [относно управлението на Енергийния съюз]. Този обичаен коефициент се преразглежда на всеки 5 години въз основа на реално наблюдавани данни.

Изменение    87

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква б

Директива 2012/27/ЕС

Приложение V – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  за икономиите на енергия трябва да бъде показано, че са допълнителни спрямо икономиите, които при всички случаи биха се реализирали и без дейността на задължените, участващите или изпълняващите страни и/или на изпълнителните органи. За изчисляването на нетните икономии на енергия, държавите членки следва да определят сценарий на базовата линия, показващ как би се развивала ситуацията при отсъствие на съответната политика. Тази базова линия трябва да отразява следните фактори: тенденциите на енергопотреблението, промените в поведението на потребителите и измененията, предизвикани от други мерки на национално и европейско равнище;

а)  за икономиите на енергия трябва да бъде показано, че са допълнителни спрямо икономиите, които при всички случаи биха се реализирали и без дейността на задължените, участващите или изпълняващите страни и/или на изпълнителните органи. За изчисляването на нетните икономии на енергия, държавите членки следва да определят сценарий на базовата линия, показващ как би се развивала ситуацията при отсъствие на съответната политика, както и на произтичащото отделно действие. Тази базова линия отразява следните фактори: тенденциите на енергопотреблението, промените в поведението на потребителите и измененията, предизвикани от други мерки на национално и европейско равнище;

Изменение    88

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква б

Директива 2012/27/ЕС

Приложение V – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  икономиите на енергия, дължащи се на прилагането на задължителното законодателство на ЕС, се считат за икономии, които при всички случаи биха се реализирали и без дейността на задължените, участващите или изпълняващите страни и/или на изпълнителните органи, и поради това не могат да се отчитат по параграф 1 от член 7, с изключение на икономии във връзка със санирането на съществуващи сгради, при условие че е осигурено съответствие с критерия за материалност по точка 3, буква з);

б)  икономиите на енергия, дължащи се на прилагането на задължителното законодателство на ЕС, се считат за икономии, които при всички случаи биха се реализирали и без дейността на задължените, участващите или изпълняващите страни и/или на изпълнителните органи, и поради това не могат да се отчитат по параграф 1 от член 7, с изключение на икономии във връзка с мерките, насърчаващи санирането на съществуващи сгради, при условие че е осигурено съответствие с критерия за материалност по точка 3, буква з);

Изменение    89

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква б

Директива 2012/27/ЕС

Приложение V – параграф 2 – буква з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  при изчисляването на икономиите на енергия се отчита времетраенето на мерките. Това може да се прави чрез отчитане на икономиите, които ще се постигнат от всяко отделно действие между датата на реализацията и съответно 31 декември 2020 г. или 31 декември 2030 г., според разглеждания случай. Като алтернативна възможност, държавите членки могат да възприемат друг метод, за който се счита, че ще даде поне същия общ размер на икономиите. Когато използват други методи, държавите членки гарантират, че общият размер на икономиите на енергия, изчислен по тези методи, не надхвърля размера на икономиите на енергия, който би се получил в резултат от изчисление с отчитане на икономиите от всяко отделно действие между датата на неговата реализация и съответно 31 декември 2020 г. или 31 декември 2030 г., според разглеждания случай. В своите интегрирани национални планове за действие в областта на енергетиката и климата в рамките на управлението на Енергийния съюз, държавите членки трябва да опишат подробно какви други методи са използвани и какви разпоредби са въведени, за да се осигури изпълнението на това задължително изискване по отношение на изчисленията.

з)  при изчисляването на икономиите на енергия се отчитат времетраенето на мерките и темпът, при който ефектът на икономии намалява с течение на времето. Това изчисление се прави чрез отчитане на икономиите, които ще се постигнат от всяко отделно действие между датата на реализацията и съответно 31 декември 2020 г. или 31 декември 2030 г., според разглеждания случай. Като алтернативна възможност, държавите членки могат да възприемат друг метод, за който се счита, че ще даде поне същия общ размер на икономиите. Когато използват други методи, държавите членки гарантират, че общият размер на икономиите на енергия, изчислен по тези методи, не надхвърля размера на икономиите на енергия, който би се получил в резултат от изчисление с отчитане на икономиите от всяко отделно действие между датата на неговата реализация и съответно 31 декември 2020 г. или 31 декември 2030 г., според разглеждания случай. В своите интегрирани национални планове за действие в областта на енергетиката и климата в рамките на регламента относно управлението на Енергийния съюз, държавите членки описват подробно какви други методи са използвани и какви разпоредби са въведени, за да се осигури изпълнението на това задължително изискване по отношение на изчисленията.

Изменение  90

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква б

Директива 2012/27/ЕС

Приложение V – параграф 3 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  размерът на икономиите на енергия, които се изисква или следва да бъдат постигнати чрез дадена мярка на енергийната политика, се изразява под формата или на крайно, или на първично енергийно потребление, като се използват коефициентите за преобразуване, посочени в приложение IV;

г)  размерът на икономиите на енергия, които се изисква или следва да бъдат постигнати чрез дадена мярка на енергийната политика, се изразява под формата на крайно и първично енергийно потребление, като се използват коефициентите за преобразуване, посочени в приложение IV;

Изменение    91

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква б

Директива 2012/27/ЕС

Приложение V – точка 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За мерки по енергийната политика, предприети в съответствие с буква д) от член 7, параграф 2, държавите членки могат да използват изчислителната методика, определена в Директива 2010/31/ЕС, доколкото това е в съответствие с изискванията съгласно член 7 от настоящата директива и съгласно настоящото приложение.

заличава се

Изменение    92

Предложение за директива

Приложение I – точка 2 – буква б

Директива 2012/27/ЕС

Приложение VІІ а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приложение VІІ а

Приложение VІІ а

Минимални изисквания за фактуриране и информация за фактурирането въз основа на действителното потребление за отопление, охлаждане и битова гореща вода

Минимални изисквания за информацията за фактурирането и потреблението за отопление, охлаждане и гореща вода

1.   Фактуриране въз основа на действителното потребление

1.   Фактуриране въз основа на действителното потребление или показанията на топлинния разпределител

За да се даде възможност на крайните потребители да регулират своето енергопотребление, фактурирането трябва да се извършва въз основа на действителното потребление поне веднъж годишно.

За да се даде възможност на крайните потребители да регулират своето енергопотребление, фактурирането се извършва въз основа на действителното потребление или показанията на топлинния разпределител поне веднъж годишно.

2.   Минимална честота на предоставянето на фактурна информация или информация за потреблението

2.   Минимална честота на предоставянето на фактурна информация или информация за потреблението

Считано от [Моля, попълнете тук…датата на влизане в сила)], в случаите, при които има инсталирани измервателни уреди или топлинни разпределители, които могат да се отчитат от разстояние, трябва да се осигурява достъп до фактурна информация или информация за потреблението, базиращи се на реалното потребление, поне веднъж на тримесечие в случаите, при които крайните клиенти са предпочели да получават електронни сметки, а в останалите случаи два пъти годишно.

Считано от [Моля, попълнете тук …датата на транспониране], в случаите, при които има инсталирани измервателни уреди или топлинни разпределители, които могат да се отчитат от разстояние, на крайните ползватели се осигурява достъп до фактурна информация или информация за потреблението, базиращи се на действителното потребление или на показанията на топлинния разпределител, поне веднъж на тримесечие при поискване или в случаите, при които крайните клиенти са предпочели да получават електронни сметки, а в останалите случаи два пъти годишно.

Считано от 1 януари 2022 г. в случаите, при които има инсталирани измервателни уреди или топлинни разпределители, които могат да се отчитат от разстояние, трябва да се осигурява достъп до фактурна информация или информация за потреблението поне веднъж месечно. Отоплението и охлаждането могат да бъдат освободени от това изискване в периодите извън отоплителния/охладителния сезон.

Считано от 1 януари 2022 г., в случаите, при които има инсталирани измервателни уреди или топлинни разпределители които могат да се отчитат от разстояние, на всички крайни ползватели се осигурява достъп до фактурна информация или информация за потреблението въз основа на действителното потребление или на показанията на топлинния разпределител поне веднъж месечно. Това също така се предоставя непрекъснато чрез интернет и се актуализира толкова често, колкото това позволяват измервателните уреди и използваните системи. Отоплението и охлаждането могат да бъдат освободени от това изискване в периодите извън отоплителния/охладителния сезон.

3.  Минимално необходима информация, която трябва да се съдържа в сметката, базираща се на действителното потребление

3.  Минимална информация, която да се съдържа в сметката

Държавите членки трябва да предприемат необходимото, за да имат крайните потребители достъп до следната информация в ясна и разбираема форма, която да се съдържа във или да придружава техните сметки:

Държавите членки гарантират, че крайните потребители имат достъп до следната точна информация в ясна и разбираема форма, която да се съдържа във или да придружава техните сметки, когато те са направени въз основа на реалното потребление или показанията на топлинния разпределител:

а)  текущите действителни цени и действителното енергопотребление;

а)  текущите действителни цени и действителното енергопотребление или общите разходи за топлинна енергия и показанията на топлинния разпределител;

б)  информация относно микса на използваните горива, включително за крайни потребители, ползващи енергия от топлоснабдителна система или система за охлаждаща енергия;

б)  информация относно микса на използваните горива и свързаните с това емисии на парникови газове, включително за крайни потребители, ползващи енергия от топлоснабдителна система или система за охлаждаща енергия, и обяснение за различните данъци, налози и тарифи;

в)  сравнение на енергопотреблението на крайните потребители с потреблението за същия период през предходната година, представено графично и с корекция за климатичните условия при отопление и охлаждане;

в)  сравнение на енергопотреблението на крайните потребители с потреблението за същия период през предходната година, представено графично и с корекция за климатичните условия при отопление и охлаждане;

г) информация за връзка с организации на крайните клиенти, енергийни агенции или подобни органи, включително адреси в Интернет, от които може да се получи информация за възможните мерки за подобряване на енергийната ефективност, сравнителните профили на крайни клиенти и/или обективните технически спецификации на енергопотребяващо оборудване.

г) информация за връзка с организации на крайните клиенти, енергийни агенции или подобни органи, включително адреси в Интернет, от които може да се получи информация за възможните мерки за подобряване на енергийната ефективност, сравнителните профили на крайни клиенти и/или обективните технически спецификации на енергопотребяващо оборудване.

 

га)  информация относно съответните процедури за подаване на жалби, службите на омбудсмана или алтернативни механизми за разрешаване на спорове;

Освен това държавите членки трябва да вземат необходимите мерки, за да получават крайните потребители сравнения с осреднена нормализирана или референтна стойност на потреблението на краен потребител от същата категория, изразено в ясна и разбираема форма в техните сметки или със съответна съдържаща се в тях препратка.

гб)  сравнения с осреднена нормализирана или референтна стойност на потреблението на краен потребител от същата категория.

 

Сметките, които не се основават на действително потребление или на показанията на топлинния разпределител, съдържат ясно и разбираемо обяснение за начина на изчисляване на сумата, посочена в сметката, и най-малкото информацията, посочена в букви г) и га).

Изменение    93

Предложение за директива

Приложение І – точка 2 a (нова)

Директива 2012/27/ЕС

Приложение IX – част 1 – буква ж

 

Текст в сила

Изменение

 

2a.  В приложение IX, част 1, буква ж) се заменя със следното:

ж) Икономически анализ: описание на въздействието

„ж) Икономически анализ: описание на въздействието

Икономическите анализи отчитат всяко значимо икономическо въздействие.

Икономическите анализи отчитат всяко значимо икономическо въздействие.

Държавите членки могат да оценяват и вземат предвид при вземането на решения разходите и икономиите на енергия от повишената гъвкавост на енергийните доставки и от оптимизираната работа на електроенергийните мрежи в анализираните сценарии, включително избегнатите разходи и спестяванията от намалените инвестиции в инфраструктурата.

Държавите членки оценяват и вземат предвид при вземането на решения разходите и икономиите на енергия от повишената гъвкавост на енергийните доставки и от оптимизираната работа на електроенергийните мрежи в анализираните сценарии, включително избегнатите разходи и спестяванията от намалените инвестиции в инфраструктурата.

Взетите предвид разходи и ползи включват най-малко следното:

Взетите предвид разходи и ползи включват най-малко следното:

i) Ползи

i) Ползи

Стойност на произведеното за потребителя (топлинна и електроенергия)

Стойност на произведеното за потребителя (топлинна и електроенергия)

— Външни ползи, като ползи за околната среда и здравето, доколкото е възможно

— Външни ползи, като ползи за околната среда, за намаляване на емисиите на парникови газове и за здравето и безопасността

 

— Въздействия върху пазара на труда, енергийната сигурност, конкурентоспособността

ii) Разходи

ii) Разходи

Капиталови разходи за централи и оборудване

Капиталови разходи за централи и оборудване

Капиталови разходи за свързаните енергийни мрежи

Капиталови разходи за свързаните енергийни мрежи

— Променливи и фиксирани оперативни разходи

— Променливи и фиксирани оперативни разходи

— Разходи за енергия

— Разходи за енергия

Разходи по отношение на околната среда и здравето, доколкото е възможно

Разходи по отношение на околната среда, здравето и безопасността

 

Разходи във връзка с пазара на труда, енергийната сигурност, конкурентоспособността“

Обосновка

Икономическият ефект на мерките за енергийна ефективност надлежно се взема под внимание в анализ на разходите и ползите според въведения по-горе неизчерпателен списък с ефекти.

Изменение    94

Предложение за директива

Приложение – точка 2 б (нова)

Директива 2012/27/ЕС

Приложение XII – алинея 1 – буква а

 

Текст в сила

Изменение

 

2б.   В приложение XII точка а) се заменя със следното:

„a) определят и публикуват свои стандартни правила по отношение на покриването и разпределянето на разходите за технически адаптации, напр. свързване към мрежата или укрепване на мрежата, по-добра експлоатация на мрежата и правила за недискриминационно прилагане на мрежовите правилници, като тези адаптации са необходими за включване на нови производители, подаващи към свързаната мрежа електроенергия, произведена чрез високоефективно комбинирано производство на енергия;

„a) определят и публикуват свои стандартни правила по отношение на покриването и разпределянето на разходите за технически адаптации, напр. свързване към мрежата, укрепване на съществуващи мрежи или въвеждане в действие на нови мрежи, по-добра експлоатация на мрежата и правила за недискриминационно прилагане на мрежовите правилници, като тези адаптации са необходими за плавно включване на нови производители, доставящи към свързаните мрежи електроенергия, получена чрез високо надеждно комбинирано производство на енергия и от други децентрализирани източници;"

Обосновка

Трябва да се вземат под внимание и новите високо надеждни мрежи, както и нови, децентрализирани енергийни източници.

(1)

ОВ C 246, 28.7.2017 г., стр. 42.

(2)

ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 119.


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (20.9.2017)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност

COM(2016)0761– C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))

Докладчик по становище: Юте Гутеланд

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Постигането на по-умерено енергийно потребление е едно от петте измерения на Стратегията за енергиен съюз, приета на 25 февруари 2015 г. Подобряването на енергийната ефективност ще е от полза за околната среда, ще намали емисиите на парникови газове, ще подобри енергийната сигурност чрез намаляване на зависимостта от внос на енергия от страни извън Съюза, ще намали разходите за енергия на домакинствата и компаниите, ще допринесе за облекчаване на енергийната бедност и ще доведе до създаване на работни места и по-голяма стопанска активност в цялата икономика. Това е в съответствие с ангажиментите на ЕС, поети в рамките на Енергийния съюз и на глобалната програма във връзка с изменението на климата, формулирана в Парижкото споразумение от декември 2015 г. на Страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменението на климата.

(1)  Постигането на по-умерено енергийно потребление е едно от петте измерения на Стратегията за енергиен съюз, приета на 25 февруари 2015 г. Подобряването на енергийната ефективност ще е от полза за околната среда, ще повиши качеството на въздуха благодарение на по-ниското потребление на твърди горива за отопление в енергийно ефективните сгради, ще подобри здравето на гражданите на Съюза чрез намаляване на замърсяването на въздуха и създаване на здравословен климат в помещенията, ще намали емисиите на парникови газове, ще подобри енергийната сигурност чрез намаляване на зависимостта от внос на енергия от страни извън Съюза, ще намали разходите за енергия на домакинствата и дружествата, ще допринесе за облекчаване на енергийната бедност и ще доведе до създаване на работни места и по-голяма стопанска активност в цялата икономика. Това е в съответствие с ангажиментите на ЕС, поети в рамките на енергийния съюз и на глобалната програма във връзка с изменението на климата, формулирана в Парижкото споразумение от декември 2015 г. на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета9 представлява елемент от напредъка към създаването на Енергиен съюз, в който енергийната ефективност следва да се третира като пълноценен енергиен източник. Принципът да се поставя енергийната ефективност на първо място следва да се взема предвид при формулирането на нови правила за генерирането, преноса и разпределението на енергия (the supply side), както и във връзка с други области на провежданата политика. Комисията следва да осигури по отношение на енергийната ефективност и оптимизацията на енергийното потребление в зависимост от условията при доставките (demand side response) те да могат да се конкурират на равна нога със създаването на енергогенериращи мощности. Винаги при вземане на решения за планиране на енергийни системи или за съответно финансиране трябва да се разглеждат нуждите от енергийна ефективност. Необходимо е да се реализират подобрения на енергийната ефективност винаги когато те са икономически по-ефективни в сравнение със съответни енергогенериращи решения. Това следва да допринесе за използване на многобройните ползи от енергийната ефективност за европейското общество, по-специално за гражданите и за предприятията.

(2)  Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета9 представлява елемент от напредъка към създаването на енергиен съюз, в който енергийната ефективност следва да се третира като пълноценен енергиен източник. Принципът да се поставя енергийната ефективност на първо място следва да се взема предвид при формулирането на нови правила за генерирането, преноса и разпределението на енергия (the supply side), както и във връзка с други области на провежданата политика, и да се признава от финансовите институции чрез предоставянето на специални средства и инструменти. Комисията следва да осигури по отношение на енергийната ефективност и оптимизацията на енергийното потребление в зависимост от условията при доставките (demand side response) те да могат да се конкурират на равна нога със създаването на енергогенериращи мощности. Винаги при вземане на решения за планиране на енергийни системи или за съответно финансиране трябва да се разглеждат нуждите от енергийна ефективност. Необходимо е да се реализират подобрения на енергийната ефективност винаги когато те са икономически по-ефективни в сравнение със съответните енергогенериращи решения. Това следва да допринесе за използване на многобройните ползи от енергийната ефективност за европейското общество, по-специално за гражданите и за предприятията.

__________________

__________________

9 Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

9 Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Европейският съвет от октомври 2014 г. определи 27-процентна цел за енергийната ефективност в 2030 г., която да бъде преразгледана до 2020 г. „с оглед размерът на подобрението за ЕС да е 30 %“. През декември 2015 г. Европейският парламент призова Комисията също да прецени постижимостта на 40-процентна цел за енергийната ефективност за същия период от време. Поради това е уместно да се преразгледа и съответно да се измени ДЕЕ, така че тя да се адаптира към перспективата за 2030 г.

(3)  Европейският съвет от октомври 2014 г. определи 27-процентна цел за енергийната ефективност през 2030 г., която да бъде преразгледана до 2020 г. „с оглед размерът на подобрението за ЕС да е 30%“. През юни 2016 г. Европейският парламент призова Комисията да определи обвързваща цел за енергийна ефективност от 40% за 2030 г., която ще отразява също така равнището на потенциала за икономически ефективна енергийна ефективност. Поради това е уместно да се преразгледа и съответно да се измени ДЕЕ, така че тя да се адаптира към перспективата за 2030 г.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Големият излишък от емисионни квоти в схемата за търговия с емисии (СТЕ) на Съюза, дължащ се на спада в икономиката, притока на международни въглеродни кредити и свръхразпределянето, доведе до ниска цена на квотите от СТЕ. В обозримото бъдеще не се очаква цената на въглерода да се увеличи до равнище, което би стимулирало в достатъчна степен подобряването на енергоспестяването и енергията от възобновяеми източници, поради което е необходимо да се поддържат специални мерки и стабилна дългосрочна рамка на равнището на Съюза за инвестиции в енергоспестяване.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  На национално ниво не се въвеждат обвързващи цели за периода до 2030 г. Необходимостта Съюзът да постигне своите цели в областта на енергийната ефективност на равнището на ЕС в тяхното изражение на база и на първичното, и на крайното енергийно потребление, съответно в 2020 г. и 2030 г., следва да бъде ясно посочена под формата на обвързваща 30-процентна цел. Това изяснение на равнището на Съюза не би следвало да ограничава държавите членки, тъй като се запазва тяхната свобода да определят своите национални приноси на база на първичното енергийно потребление или крайното енергийно потребление, или на първичните или крайните икономии на енергия, или на енергийната интензивност. При определянето на своите индикативни национални приноси за енергийна ефективност държавите членки следва да вземат предвид, че енергийното потребление на ЕС през 2030 г. не трябва да надхвърля 1 321 млн. т н.е. първична енергия и съответно 987 млн. т н.е. крайна енергия. Това означава, че потреблението в Съюза на първична енергия следва да бъде намалено с 23 % и съответно потреблението на крайна енергия със 17 % спрямо стойностите от 2005 г. Необходимо е да се извършва редовна оценка на напредъка към постигането на целта на Съюза за 2030 г. и тя се предвижда в законодателното предложение относно управлението на Енергийния съюз.

(4)  Както на национално ниво, така и на равнището на Съюза следва да се въведат обвързващи цели за периода до 2030 г. Необходимостта Съюзът да постигне своите цели в областта на енергийната ефективност в тяхното изражение на база и на първичното, и на крайното енергийно потребление, съответно през 2020 г. и 2030 г., следва да бъде ясно посочена чрез обвързваща цел за енергийна ефективност от 40%. Освен това държавите членки разработват национални енергийни планове, включително обвързващи национални цели, изготвени в съответствие с Регламент (ЕС) ХХ (20ХХ) [управление на енергийния съюз]. Разясняването на равнището на Съюза не следва да ограничава държавите членки, тъй като те запазват своята свобода да определят своите национални цели на база на първичното енергийно потребление или крайното енергийно потребление, на първичните или на крайните икономии на енергия, или на енергийната интензивност. Държавите членки следва да определят своите обвързващи национални цели за енергийна ефективност, като вземат предвид, че енергийното потребление на Съюза през 2030 г. не трябва да надхвърля 1132 млн. т н.е. първична енергия и съответно 849 млн. т н.е. крайна енергия. Това означава, че потреблението в Съюза на първична енергия следва да бъде намалено с 34%, а потреблението на крайна енергия – с 31%, спрямо стойностите от 2005 г. Необходимо е да се извършва редовна оценка на напредъка към постигането на целта на Съюза за 2030 г. и тя се предвижда в законодателното предложение относно управлението на енергийния съюз.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С оглед на рамката в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г., периодът на действие на задължението за икономии на енергия следва да се удължи след 2020 г. Удължаването на периода на ангажименти и след 2020 г. би осигурило по-голяма стабилност за инвеститорите и по този начин дългосрочни инвестиции и дългосрочни мерки за енергийна ефективност, като например санирането на сгради.

(6)  С оглед на целите за декарбонизация, определени в съответствие с Парижкото споразумение и рамката в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г., както и целите на Съюза в областта на климата и енергетиката за периода до 2050 г., периодът на действие на задължението за икономии на енергия следва да се удължи след 2020 г. Удължаването на периода на ангажименти, придружено от дългосрочна визия и свързани с нея мерки на политиката, и след 2020 г. би осигурило по-голяма стабилност за инвеститорите и по този начин дългосрочни инвестиции и дългосрочни мерки за енергийна ефективност, като например санирането на сгради и прехода към сгради с „почти нулево“ енергийно потребление. Сътрудничеството с частния сектор е важно, за да се прецени на каква основа могат да се мобилизират частни инвестиции за проекти за енергийна ефективност.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Подобренията в енергийната ефективност също така оказват положително въздействие върху качеството на въздуха, тъй като увеличеният брой енергийно ефективни сгради намаляват търсенето на горива за отопление, особено на твърди горива за отопление. Следователно мерките за енергийна ефективност допринасят за подобряване на качеството на въздуха на закрито и на открито и спомагат за постигането по икономически ефективен начин на целите на политиката на Съюза в областта на качеството на въздуха, определени по-специално в Директива (ЕС) 2016/2284 („Директивата за качеството на въздуха“)1a. Намаляването на енергопотреблението в сградите следва да се счита за елемент на политиката относно качеството на въздуха като цяло и особено в държавите членки, в които постигането на нормите на Съюза за допустимите емисии на замърсители на въздуха е проблематично и в които енергийната ефективност би могла да спомогне за постигането на тези цели.

 

__________________

 

1a Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (OВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1 – 31).

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Дългосрочните мерки за енергийна ефективност ще продължат да пораждат икономии на енергия след 2020 г., но за да бъде постиганата целта на ЕС за 2030 г. тези мерки следва да пораждат и нови икономии на енергия след 2020 г. От друга страна, постигнатите след 31 декември 2020 г. икономии на енергия не могат да се отчитат в сумата на кумулативните спестявания за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.

(8)  Дългосрочните мерки за енергийна ефективност ще продължат да пораждат икономии на енергия след 2020 г., но за да бъде постиганата целта на ЕС за 2030 г. и целите на Съюза в областта на енергетиката и климата за 2050 г. в съответствие с Парижкото споразумение, тези мерки следва да пораждат и нови икономии на енергия след 2020 г. От друга страна, постигнатите след 31 декември 2020 г. икономии на енергия не могат да се отчитат в сумата на кумулативните спестявания за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Не могат да се отчитат икономиите на енергия, дължащи се на прилагане на законодателството на ЕС, освен ако въпросната мярка достига отвъд изисквания минимум от съответния законодателен акт на ЕС, било чрез определяне на по-амбициозни изисквания за енергийна ефективност на национално равнище или чрез увеличаване на прилагането на мярката. Като се признава, че санирането на сгради представлява съществен и дългосрочен елемент за увеличение на икономиите на енергия, необходимо е да се изясни, че всички икономии на енергия, произтичащи от мерки за насърчаване на санирането на съществуващи сгради могат да бъдат отчитани само ако те са допълнителни спрямо изменения, които биха се случили в отсъствието на съответната енергийно-политическа мярка и ако държавата членка покаже, че задължената, участващата или изпълняващата страна действително е допринесла за постигане на икономиите, отчитани във връзка със съответната мярка.

(10)  Икономиите на енергия, дължащи се на прилагане на законодателството на Съюза, могат да се отчитат единствено ако те произтичат от нови мерки в рамките на политиката, независимо дали са въведени след 31 декември 2020 г. или преди това, при условие че може да се докаже, че тези мерки водят до нови отделни действия, предприети след 31 декември 2020 г., и генерират нови икономии на енергия, както и че въпросната мярка надхвърля изисквания минимум от съответния законодателен акт на Съюза, било то чрез определяне на по-амбициозни изисквания за енергийна ефективност на национално равнище или чрез по-широкото прилагане на мярката. Сградите предлагат значителен потенциал за допълнително увеличаване на енергийната ефективност, а санирането на сгради представлява съществен и дългосрочен елемент за увеличение на икономиите на енергия, като е необходимо да се ускори този процес, като се има предвид относително краткото време, което остава за обновяване на съществуващия сграден фонд. Необходимо е да се изясни, че всички икономии на енергия, произтичащи от мерки за насърчаване на санирането на съществуващи сгради, могат да бъдат отчитани само ако те са допълнителни спрямо промени, които биха настъпили при липсата на съответната мярка, и ако държавата членка докаже, че задължената, участващата или изпълняващата страна действително е допринесла за постигане на икономиите, отчитани във връзка със съответната мярка.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Ефективното управление на водите може да спомогне в значителна степен за икономиите на енергия. Водният сектор изразходва близо 3,5% от електроенергията в Съюза. Водопречистването и преносът на вода чрез помпено-нагнетателни системи, захранвани от електродвигатели, изразходват много енергия. Очаква се до 2040 г. потребностите от вода да се увеличат с 25%, най-вече в градовете. Същевременно течовете представляват 24% от общото потребявано количество вода в Европа, като освен вода се разхищава и енергия. Следователно всички мерки, насочени към по-ефективното управление на водите и намаляването на тяхното ползване, биха спомогнали за постигане на целта на Съюза за енергийна ефективност.

 

_______________

 

World Energy Outlook 2016 (Преглед на световната енергетика за 2016 г.), Международна агенция по енергетика, 2016 г.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б)  Промишленият сектор е пръв по потребление на вода в Европа с дял от 44%. Използването на интелигентни технологии и процеси за управление на водата може да доведе до значителни икономии на вода, като в същото време се повиши конкурентоспособността на предприятията. Същото е валидно и за градовете, където на водата се дължат от 30 до 50% от разходите на общините за електроенергия.

 

________________

 

Работен документ на службите на Комисията, Agriculture and sustainable water management in the EU (Селско стопанство и устойчиво управление на водите в ЕС), 28 април 2017 г.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Подобренията на енергийната ефективност на сгради следва специално да облагодетелстват такива потребители, които са енергийно бедни. Държавите членки и досега можеха да изискват от задължените страни да включват в своите енергоспестяващи мерки социални цели във връзка с енергийната бедност, а сега вече тази възможност следва да бъде разширена и по отношение на алтернативните мерки и да се трансформира в задължение, като в същото време за държавите членки се запазва пълна гъвкавост по отношение на размера, обхвата и съдържанието на такива мерки. В съответствие с член 9 от Договора, политиките на ЕС в областта на енергийната ефективност следва да са приобщаващи и поради това също да осигуряват достъпност на мерките за енергийна ефективност за енергийно бедните потребители.

(12)  Следва да се гарантира, че подобренията на енергийната ефективност на сгради облагодетелстват по-конкретно потребителите с ниски доходи, които са застрашени от енергийна бедност. Държавите членки и досега можеха да изискват от задължените страни да включват в своите енергоспестяващи мерки социални цели във връзка с енергийната бедност, а сега тази възможност следва да бъде разширена и по отношение на алтернативните мерки, да бъде укрепена, така че да налага приоритетното изпълнение на значителна част от тях, и да се трансформира в задължение, като в същото време за държавите членки се запазва пълна гъвкавост по отношение на размера, обхвата и съдържанието на такива мерки. В съответствие с член 9 от Договора политиките на ЕС в областта на енергийната ефективност следва да са приобщаващи и съответно също да осигуряват достъпност на мерките за енергийна ефективност за енергийно бедните потребители. За тази цел следва да се формулира надеждно определение за енергийна бедност, да се следи изпълнението на целите от държавите членки, както и схемите да се придружават от подходящи финансови инструменти.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Около 50 милиона домакинства в Съюза са засегнати от енергийна бедност и съответно мерките за енергийна ефективност трябва да бъдат в основата на всяка икономически ефективна стратегия за преодоляване на енергийната бедност и уязвимостта на потребителите и да допълват политиките в областта на социалната сигурност на равнището на държавите членки.

Обосновка

Мерките за енергийна ефективност трябва да са насочени към хората, изложени на риск от енергийна бедност, които не разполагат със средства, за да направят нужните инвестиции. Инвестициите в домакинствата, изложени на риск от енергийна бедност, обаче ще осигурят значителни ползи за тези домакинства и за обществото в по-широк план.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б)  Всички потребители следва да могат да извлекат максимална полза от мерките за енергийна ефективност, които прилагат, също така при условие че всички разходи, периоди на изплащане и ползи са напълно прозрачни.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12 в)  До 2050 г. сградният фонд на Съюза ще трябва да се състои от сгради с почти нулево потребление на енергия в съответствие с целите, определени на 21вата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (Парижко споразумение). Сегашните темпове на саниране на сградите са недостатъчни, като най-трудно е да бъдат обхванати сградите, притежавани или обитавани от граждани с ниски доходи, които са изложени на риск от енергийна бедност. Поради това предвидените в членове 7, 7а и 7б мерки са от особено значение.

Обосновка

Мерките за енергийна ефективност трябва да са насочени към хората, изложени на риск от енергийна бедност, които не разполагат със средства, за да направят нужните инвестиции. Инвестициите в домакинствата, изложени на риск от енергийна бедност, обаче ще осигурят значителни ползи за тези домакинства и за обществото в по-широк план.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Енергията, генерираната върху или във сгради посредством технологии за възобновяеми енергийни източници води до намаление на доставяната енергия от изкопаеми горива. Намаляването на енергийното потребление и използването на енергия от възобновяеми източници в сградния сектор представляват важни мерки за намаляване на енергийната зависимост на ЕС и на емисиите на парникови газове, особено с оглед на определените амбициозни цели за 2030 г. в областта на климата и енергетиката, както и на поетия глобален ангажимент по време на Конференцията на Страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменението на климата (COP21), състояла се в Париж през декември 2015 г. Поради това държавите членки следва да имат възможност да отчитат известно количество енергия от възобновяеми източници, генерирана върху или във сгради и използвана в самите сгради, във връзка с изпълнението на изискванията за икономии на енергия. За тази цел на държавите членки следва да бъде разрешено да използват изчислителните методики, формулирани съгласно Директива 2010/31/ЕС.

(13)  Енергията, генерираната върху или във сгради посредством технологии за възобновяеми енергийни източници, води до намаление на доставяната енергия от изкопаеми горива. Намаляването на енергийното потребление и използването на енергия от възобновяеми източници в сградния сектор представляват важни мерки за намаляване на енергийната зависимост на ЕС и на емисиите на парникови газове, особено с оглед на определените амбициозни цели за 2030 г. в областта на климата и енергетиката, както и на поетия глобален ангажимент по време на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (COP21), състояла се в Париж през декември 2015 г., който гласи, че покачването на средната температура в световен мащаб следва да се задържи значително под 2°C и че следва да се положат усилия за ограничаване на покачването на температурата до 1,5 °C. Поради това държавите членки следва да приемат амбициозни, дългосрочни стратегии за саниране в съответствие с член 2а от действащата Директива 2010/31/ЕС с цел постигане на висока степен на енергийна ефективност на сградния фонд с почти нулево потребление на енергия до 2050 г., като останалите енергийни потребности се задоволяват от енергия от възобновяеми енергийни източници.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Като част от мерките, определени в Съобщението на Комисията, озаглавено „Нов търговски механизъм за потребителите на енергия“, в контекста на Енергийния съюз и на Стратегията относно отоплението и охлаждането е необходимо да бъдат засилени правата на потребителите за ясна и навременна информация за тяхното енергийно потребление. Поради това членове 9 11 и приложение VII от Директива 2012/27/ЕС следва да се изменят, така че да се предвиди често и по-голямо подаване на обратна информация относно енергийното потребление. Следва също да бъде изяснено, че правата във връзка с фактурирането и съответната информация са валидни и при обслужването на потребители на топлинна енергия, охладителна енергия или гореща вода от централен източник, дори и в случаите при които тези потребители нямат преки индивидуални договорни отношения с доставчика на енергия. Поради това, за целите на настоящите разпоредби терминът „краен потребител“ следва да включва крайните клиенти, купуващи топлинна енергия/охладителна енергия или гореща вода за своя собствена употреба, както и обитателите на обособени части на многофамилни или многофункционални сгради, в които такива обособени части се снабдяват от централен източник. Терминът „измерване на разпределението“ следва да означава измерване на енергийното потребление в обособени части на такива сгради. Новоинсталираните топломери и топлинни разпределители след 1 януари 2020 г. следва да дават възможност за дистанционно отчитане, с цел да се осигури често подаване на информация за потреблението по разходоефективен начин. Новият член 9а се отнася само за топлинната енергия, охладителната енергия и горещата вода, подавани от централен източник.

(14)  Като част от мерките, определени в съобщението на Комисията, озаглавено „Нов търговски механизъм за потребителите на енергия“, в контекста на енергийния съюз и на стратегията относно отоплението и охлаждането е необходимо да бъдат засилени минималните права на потребителите да получават ясна и навременна информация за своето енергийно потребление. Поради това членове 9 11 и приложение VII от Директива 2012/27/ЕС следва да се изменят с оглед на оптималното потребление на енергия от потребителите, така че да се предвиди често и подобрено предоставяне на информация и обратна информация относно енергийното потребление, когато това е технически осъществимо и икономически ефективно предвид инсталираните измервателни уреди. Следва също да се поясни, че правата във връзка с фактурирането и информацията относно фактурирането или потреблението са валидни и при обслужването на потребители на топлинна енергия, охладителна енергия или гореща вода от централен източник, дори и в случаите, в които тези потребители нямат преки индивидуални договорни отношения с доставчика на енергия. Определението на понятието „краен потребител“ може да се тълкува като включващо само физически или юридически лица, които закупуват енергия въз основа на пряк, индивидуален договор с доставчик на енергия. Терминът „краен ползвател“ следва да се отнася до по-широка група от потребители. Терминът „краен ползвател“ следва да включва освен крайните клиенти, купуващи топлинна енергия, охладителна енергия или гореща вода за своя собствена употреба, и обитателите на обособени части на многофамилни или многофункционални сгради, в които такива обособени части се снабдяват от централен източник и в които обитателите нямат пряк или индивидуален договор с доставчика на енергия. Новоинсталираните топломери и топлинни разпределители след 1 януари 2020 г. следва да дават възможност за дистанционно отчитане, с цел да се осигури често предоставяне на информация за потреблението по разходоефективен начин. Новият член 9а се отнася само за топлинната енергия, охладителната енергия и горещата вода, подавани от централен източник. Държавите членки следва да имат възможността да решават кои са най-подходящите подробни мерки за често и подобрено предоставяне на информация за енергийното потребление на обитателите на обособени части на многофамилни или многофункционални сгради с централен източник на топлинна енергия, охладителна енергия или гореща вода. Терминът „индивидуално измерване“ следва да означава измерване на енергийното потребление в обособени части на такива сгради. Икономическата ефективност на индивидуалното измерване зависи от това дали свързаните с това разходи са пропорционални на потенциалните икономии на енергия.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14 a)  С оглед на тези нови изисквания държавите членки следва да имат предвид, че иновациите и новите технологии изискват по-големи инвестиции в образование и умения, които са необходими за успешното внедряване на такива технологии, както и за да се даде възможност както на гражданите, така и на предприятията да допринасят за постигането на целите за енергийна ефективност, определени от Комисията или държавите членки.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Някои разпоредби в член 15 от Директива 2012/27/ЕС, отнасящи се за преобразуването, преноса и разпределението на енергия, следва да бъдат отменени. Преразглеждането на правото на ЕС в енергийната област може да доведе до по-различно структуриране на задълженията на държавите членки по различните законодателни актове, свързани с енергетиката. Това преструктуриране не следва да засяга задължението на държавите членки да спазват изискванията по същество в Директива 2012/27/ЕС, които могат да бъдат изцяло или частично преместени в други актове.

(15)  Някои разпоредби в член 15 от Директива 2012/27/ЕС, отнасящи се до преобразуването, преноса и разпределението на енергия, следва да бъдат приведени в съответствие със съответните разпоредби относно пазара на електроенергия. Преразглеждането на достиженията на правото на ЕС в областта на енергетиката може да доведе до по-различно структуриране на задълженията на държавите членки по различните законодателни актове, свързани с енергетиката. Това преструктуриране не следва да засяга задължението на държавите членки да спазват изискванията по същество съгласно Директива 2012/27/ЕС.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да може да се оценява ефикасността на Директива 2012/27/ЕС следва да бъде въведено изискване за общо преразглеждане на Директивата и за съответен доклад до Европейския парламент и Съвета в срок до 28 февруари 2024 г.

(18)  Правото в областта на енергетиката и правото в областта на климата се допълват и следва да се укрепват взаимно. Съответно като част от задълженията по Парижкото споразумение, в срок от шест месеца след глобалния преглед на РКООНИК през 2023 г. и в съответствие с процеса на преразглеждане на Регламента относно управлението [ ], Комисията следва да извърши общо преразглеждане на Директива 2012/27/ЕС и да представи доклад на Европейския парламент и Съвета, съдържащ оценка на общата ефективност на Директива 2012/27/ЕС и на необходимостта от адаптиране на политиката на Съюза в областта на енергийната ефективност спрямо целите на Парижкото споразумение. Подобно преразглеждане и изготвянето на подобен доклад следва да бъдат предприемани и след това при следващите глобални прегледи.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Директива 2012/27/ЕС

Член 1 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящата директива се установява обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в Съюза с оглед да се осигури постигане на водещите 20-процентни цели на Съюза за 2020 г. и на неговите обвързващи водещи 30-процентни цели за 2030 г. в областта на енергийната ефективност и да се създадат условия за допълнителни подобрения на енергийната ефективност след тези дати. В настоящата директива са определени правила, предназначени за отстраняване на пречки в енергийния пазар и за преодоляване на пазарни несъвършенства, които препятстват ефективността при енергоснабдяването и енергийното потребление, и е предвидено въвеждане на индикативни национални цели и приноси за енергийна ефективност съответно за 2020 г. и 2030 г.“;

1.  С настоящата директива се установява обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в Съюза с оглед на гарантирането на постигането на водещите 20-процентни цели на Съюза за 2020 г. и на обвързващите водещи 40-процентни цели за 2030 г. в областта на енергийната ефективност и се създават условията за допълнителни подобрения на енергийната ефективност след тези дати в съответствие с по-рано определени дългосрочни цели и ангажименти в областта на енергетиката, поети в рамките на енергийния съюз, както и в съответствие с глобалната цел във връзка с изменението на климата, поета в рамките на Парижкото споразумение. В настоящата директива са определени правила, предназначени за отстраняване на пречки в енергийния пазар и за преодоляване на пазарни несъвършенства, които възпрепятстват ефективността при енергоснабдяването и енергийното потребление, като в нея се прави връзка с принципа на Съюза за поставяне на енергийната ефективност на първо място, което носи множество ползи за климата, гражданите на Съюза и предприятията в него. Освен това в директивата се предвижда въвеждането на национални цели за енергийна ефективност за 2020 г. и обвързващи национални цели и приноси за енергийна ефективност за 2030 г.

 

С цел привличане на частно финансиране за мерки за енергийна ефективност и енергийно саниране Комисията започва диалог с публични и частни финансови институции, за да набележи възможни механизми в рамките на политиката. Като се има предвид големият потенциал за подобряване на енергийната ефективност в строителния сектор, се обръща специално внимание на инвестициите в този сектор, с основен акцент върху жилищните сгради с домакинства с ниски доходи, изложени на риск от енергийна бедност. Освен това, за да могат инвестициите в проекти за енергийна ефективност да бъдат по-привлекателни и осъществими от финансова гледна точка за инвеститорите, Комисията следва да разгледа възможностите за обединяване на малките проекти в по-големи проекти. Комисията предоставя на държавите членки насоки относно начините за привличане на частни инвестиции не по-късно от 1 януари 2019 г.“;

Изменение    22

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Директива 2012/27/ЕС

Член 2 – параграф 1 – точка 8 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1 a)  В член 2 се добавя нова точка 8а:

 

(8a)   „публичен орган“ означава всяка правителствена или друга публична администрация на национално, регионално или местно равнище, включително болници и заведения за здравно обслужване, както и учебни сгради и социални жилища;

Изменение  23

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Директива 2012/27/ЕС

Член 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

Член 3

Цели за енергийна ефективност

Цели за енергийна ефективност

1.   Всяка държава членка трябва да определи индикативна национална цел за енергийна ефективност за 2020 г., базираща се на потреблението на първична или крайна енергия, или на икономиите на първична или крайна енергия, или на енергийната интензивност. Държавите членки съобщават на Комисията тези цели в съответствие с член 24, параграф 1 и приложение ХIV, част 1. При това те изразяват посочените цели като абсолютно равнище на първично енергийно потребление и крайно енергийно потребление през 2020 г. и обясняват как и въз основа на какви данни са направени изчисленията.

1.   Всяка държава членка определя индикативна национална цел за енергийна ефективност за 2020 г. и обвързваща национална цел за 2030 г., базиращи се на потреблението на първична или крайна енергия, или на икономиите на първична или крайна енергия, или на енергийната интензивност. Държавите членки съобщават на Комисията тези цели в съответствие с член 24, параграф 1 и приложение ХIV, част 1. При това те изразяват посочените цели като абсолютно равнище на първично енергийно потребление и крайно енергийно потребление през 2020 г. и обясняват как и въз основа на какви данни са направени изчисленията.

При формулирането на тези цели държавите членки трябва да вземат предвид следното:

При формулирането на тези цели държавите членки вземат предвид следното:

а)  че потреблението на енергия в Съюза през 2020 г. не трябва да надвишава 1 483 млн. т н.е. първична енергия и 1 086 млн. т н.е. крайна енергия;

а)  че потреблението на енергия в Съюза през 2020 г. не трябва да надвишава 1 483 млн. т н.е. първична енергия и 1 086 млн. т н.е. крайна енергия;

б)  мерките, предвидени в настоящата директива;

б)  мерките, предвидени в настоящата директива;

в)  мерките, приети за постигането на националните цели за икономии на енергия, приети в съответствие с член 4, параграф 1 от Директива 2006/32/ЕО; и

в)  мерките, приети за постигането на националните цели за икономии на енергия, приети в съответствие с член 4, параграф 1 от Директива 2006/32/ЕО; и

г)  други мерки за насърчаване на енергийната ефективност в рамките на държавите членки и на равнището на Съюза.

г)  други мерки за насърчаване на енергийната ефективност в рамките на държавите членки и на равнището на Съюза.

При формулиране на посочените цели държавите членки могат също да вземат предвид национални обстоятелства, оказващи въздействие върху първичното и крайното енергийно потребление, като например:

При формулиране на посочените цели държавите членки могат също да вземат предвид национални обстоятелства, оказващи въздействие върху първичното и крайното енергийно потребление, като например:

а)  оставащия потенциал за енергоспестяване по икономически ефективен начин;

а)  оставащия потенциал за енергоспестяване по икономически ефективен начин;

б)  изменението и прогнозите за БВП;

б)  изменението и прогнозите за БВП;

в)  промените във вноса и износа на енергия;

в)  промените във вноса и износа на енергия;

 

ва)  развитието на технологиите, което може да улесни осъществимостта на целите;

г)  разработването на всички възобновяеми енергийни източници, ядрената енергия, улавянето и съхранението на въглероден диоксид; и

г)  разработването на всички възобновяеми енергийни източници, ядрената енергия, улавянето и съхранението на въглероден диоксид; и

 

га)  Парижкото споразумение от декември 2015 г., което изисква от Съюза и държавите членки да задържат покачването на средната температура в световен мащаб значително под 2°C и за предпочитане до не повече от 1,5°C; и

 

гб)  целите на Съюза в областта на климата и енергетиката за 2050 г.;

д)  ранните действия.

д)  ранните действия.

2. До 30 юни 2014 г. Комисията трябва да направи оценка на постигнатия напредък и да прецени дали има вероятност Съюзът да постигне през 2020 г. енергийно потребление в рамките на 1 483 млн. т н.е. първично енергийно потребление и 1 086 млн. т н.е. крайно енергийно потребление.

2. До 30 юни 2014 г. Комисията извършва оценка на постигнатия напредък и преценява дали има вероятност Съюзът да постигне през 2020 г. енергийно потребление, което да не надхвърля 1 483 млн. т н.е. първично енергийно потребление и 1 086 млн. т н.е. крайно енергийно потребление.

3. При извършването на оценката по параграф 2 Комисията трябва:

3. При извършването на оценката по параграф 2 Комисията:

а)  да сумира националните индикативни цели за енергийна ефективност, докладвани от държавите членки;

а)  сумира националните цели за енергийна ефективност, докладвани от държавите членки;

б)  да прецени дали сумата на тези цели може да се счита за надеждно указание, че Съюзът като цяло е поел пътя към постигане на целите, като се вземе предвид оценката от първия годишен доклад съгласно член 24, параграф 1 и оценката на националните планове за действие за енергийна ефективност в съответствие с член 24, параграф 2;

б)  преценява дали сумата на тези цели може да се счита за надеждно и реалистично указание, основано на обективни и недискриминационни критерии, че Съюзът като цяло е поел по пътя към постигане на целите, като се вземе предвид оценката от първия годишен доклад съгласно член 24, параграф 1 и оценката на националните планове за действие за енергийна ефективност в съответствие с член 24, параграф 2;

в)  да вземе предвид допълнителния анализ, произтичащ от:

в)  взема предвид допълнителния анализ, произтичащ от:

(i)  оценка на напредъка в областта за енергийното потребление, както и напредъка в областта на отношението на енергийното потребление към икономическата активност, на нивото на Съюза, включително на напредъка в ефективността на производството, преноса и разпределението на енергия (efficiency of energy supply) в държавите членки, които са базирали своите национални индикативни цели на потреблението на крайна енергия или на икономиите на крайна енергия, включително на напредъка, дължащ се на спазването от тези държави членки на глава III от настоящата директива;

i)  оценка на напредъка в областта за енергийното потребление, както и напредъка в областта на енергийното потребление по отношение на икономическата активност, на нивото на Съюза, включително на напредъка в ефективността на производството, преноса и разпределението на енергия (efficiency of energy supply) в държавите членки, които са базирали своите национални индикативни цели на потреблението на крайна енергия или на икономиите на крайна енергия, включително на напредъка, дължащ се на спазването от тези държави членки на глава III от настоящата директива;

(ii)  резултати от моделиране във връзка с бъдещите тенденции в енергийното потребление на равнището на Съюза.

ii)  резултати от моделиране във връзка с бъдещите тенденции в енергийното потребление на равнището на Съюза.

г)   да сравни резултатите по букви а), б) и в) с количеството на енергийното потребление, което би било необходимо за постигане в 2020 г. на енергийно потребление в ЕС, ненадхвърлящо 1 483 млн. т н.е. първична енергия и 1 086 млн. т н.е. крайна енергия.

г)   сравнява резултатите по букви а), б) и в) с количеството на енергийното потребление, което би било необходимо за постигане през 2020 г. на енергийно потребление в ЕС, което да не надхвърля 1 483 млн. т н.е. първична енергия и 1 086 млн. т н.е. крайна енергия.

4. Всяка държава членка трябва да определи индикативни национални приноси в областта на енергийната ефективност за постигане на целта на ЕС за 2030 г. по член 1, параграф 1, в съответствие с член [4] и член [6] от Регламент (ЕС) ХХ/20ХХ [относно управлението на Енергийния съюз]. При определянето на тези приноси държавите членки трябва да имат предвид, че енергийното потребление в ЕС през 2030 г. не трябва да надхвърля 1 321 млн. т н.е. първична енергия и 987 млн. т н.е. крайна енергия. Държавите членки трябва да нотифицират тези приноси до Комисията като част от своите национални планове за климата и енергетиката, в съответствие с процедурата по член [3] и членове [7] [11] от Регламент (ЕС) ХХ/20ХХ [относно управлението на Енергийния съюз]. “;

4. Всяка държава членка определя какъв е техническият и икономическият потенциал „отдолу нагоре“ за по-значителни подобрения на енергийната ефективност във всеки сектор, като определя включително по какъв начин конкретни мерки в рамките на политиката на всички етапи от енергийната система, от фазата на производството, преноса и разпределението до крайното потребление на енергия, ще спомогнат за постигането на обвързващите национални цели за енергийна ефективност в съответствие с целта на Съюза за 2030 г., посочена в член 1, параграф 1 в съответствие с членове [4] и [6] от Регламент (ЕС) ХХ/20ХХ [управление на енергийния съюз]. При определянето на тези цели държавите членки вземат предвид, че енергийното потребление в Съюза през 2030 г. не трябва да надхвърля 1 132 млн. т н.е. първична енергия и 849 млн. т н.е. крайна енергия. Държавите членки нотифицират своите национални цели на Комисията като част от своите интегрирани национални планове в областта на климата и енергетиката в съответствие с процедурата по член [3] и членове [7] [11] от Регламент (ЕС) ХХ/20ХХ [управление на енергийния съюз]. Държавите членки също така ежегодно докладват на Комисията относно напредъка по отношение на постигането на своите цели.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Директива 2012/27/ЕС

Член 5

 

Текст в сила

Изменение

 

(2 a)  Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

„Член 5

Ролята на образец на сградите на публичните органи

Ролята на сградите на публичните органи като пример за подражание

1.  Без да се засяга член 7 от Директива 2010/31/ЕС, всяка държава членка прави необходимото, така че от 1 януари 2014 г. 3 % от разгънатата застроена площ на отопляваните или охлаждани сгради, притежавана и ползвана от нейната централна администрация, да се санира всяка година с оглед на това да се постигнат поне минималните изисквания за енергийните характеристики, определени от съответната държава членка в приложение на член 4 от Директива 2010/31/ЕС.

1.  Без да се засяга член 7 от Директива 2010/31/ЕС, всяка държава членка прави необходимото, така че от 1 януари 2014 г. 3% от разгънатата застроена площ на отопляваните или охлаждани сгради, притежавана и ползвана от нейната централна администрация, да се санира всяка година с оглед на това да се постигнат поне минималните изисквания за енергийните характеристики, определени от съответната държава членка в приложение на член 4 от Директива 2010/31/ЕС. Считано от 1 януари 2021 г., настоящият параграф се прилага по отношение на всички отоплявани и/или охлаждани сгради, притежавани и ползвани от публичните органи, при надлежно отчитане на съответните им компетентности и административно устройство.

Тези 3 % се изчисляват въз основа на разгънатата застроена площ на сградите с разгъната използваема застроена площ над 500 m2, притежавани и ползвани от централната администрация на съответната държава членка, които към 1 януари всяка година не отговарят на националните минимални изисквания за енергийните характеристики, въведени съгласно член 4 от Директива 2010/31/ЕС. Посоченият праг се понижава до 250 m2, считано от 9 юли 2015 г.

Тези 3% се изчисляват въз основа на разгънатата застроена площ на сградите с разгъната използваема застроена площ над 500 m2, притежавани и ползвани от централната администрация на съответната държава членка, които към 1 януари всяка година не отговарят на националните минимални изисквания за енергийните характеристики, въведени съгласно член 4 от Директива 2010/31/ЕС. Считано от 9 юли 2015 г., посоченият праг се понижава на 250 m2 и той се прилага по отношение на сградите, притежавани и ползвани от публичните органи, считано от 1 януари 2021 г., при надлежно отчитане на съответните им компетентности и административно устройство.

В случай че държава членка изисква задължението за ежегодно саниране на 3 % от разгънатата застроена площ да обхване и разгънатата застроена площ, притежавана и ползвана от административни ведомства на по-ниско ниво от централната администрация, 3-те процента се изчисляват въз основа на разгъната застроена площ на сградите с разгъната използваема застроена площ над 500 m2, а от 9 юли 2015 г. – над 250 m2, притежавана и ползвана от централната администрация и от административните ведомства на съответните държави членки, които на 1 януари всяка година не отговарят на националните минимални изисквания за енергийните характеристики, определени в изпълнение на член 4 от Директива 2010/31/ЕС.

 

При изпълнение на мерките за цялостно саниране на сградите на централната администрация в съответствие с първа алинея държавите членки могат да решат да разглеждат сградите като цяло, включващо фасадите, оборудването, експлоатацията и поддръжката на тези сгради.

При изпълнение на мерките за цялостно саниране на сградите на публичните органи в съответствие с първа алинея държавите членки могат да решат да разглеждат сградите като цяло, включващо сградната обвивка, оборудването, експлоатацията и поддръжката на тези сгради.

Държавите членки изискват сградите на централната администрация с най-лоши енергийни характеристики да представляват приоритет от гледна точка на мерките за енергийна ефективност, когато това е разходно ефективно и технически осъществимо.

Държавите членки изискват сградите на публичните органи с най-лоши енергийни характеристики да представляват приоритет от гледна точка на мерките за енергийна ефективност, когато това е икономически ефективно и технически осъществимо.

2.  Държавите членки могат да решат да не въвеждат или да не прилагат изискванията, посочени в параграф 1, за следните категории сгради:

2.  Държавите членки могат да решат да не въвеждат или да не прилагат изискванията, посочени в параграф 1, за следните категории сгради:

а)   сгради, официално защитени като част от определена среда или поради специфичната им архитектурна или историческа стойност, доколкото изпълнението на някои минимални изисквания за енергийните характеристики би довело до неприемлива промяна на техния характер или външен вид;

а)   сгради, официално защитени като част от определена среда или поради специфичната си архитектурна или историческа стойност, доколкото изпълнението на някои минимални изисквания за енергийните характеристики би довело до неприемлива промяна на техния характер или външен вид;

б)   сгради, притежавани от въоръжените сили или от централната администрация, които служат за целите на националната отбрана, освен военните общежития или офис сградите за служители на въоръжените сили и други служители, наети от националните органи на отбраната;

б)   сгради, притежавани от въоръжените сили или от централната администрация, които служат за целите на националната отбрана, освен военните общежития или офис сградите за служители на въоръжените сили и други служители, наети от националните органи на отбраната;

в)   сгради, използвани за храмове и за религиозни дейности.

в)   сгради, използвани за храмове и за религиозни дейности.

3.  Ако държава членка санира над 3 % от разгънатата застроена площ на централната администрация през дадена година, тя може да включи излишъка към годишния процент за саниране за всяка от предходните три или следващите три години.

3.  Ако държава членка санира над 3% от разгънатата застроена площ на публичните органи през дадена година, тя може да включи излишъка към годишния процент за саниране за всяка от предходните три или следващите три години.

4.  В годишния процент за саниране на сградите на централната администрация държавите членки могат да включат нови сгради, ползвани и притежавани в замяна на конкретни сгради на централната администрация, разрушени в някоя от предходните две години, или на сгради, продадени, разрушени или извадени от употреба през някоя от предходните две години поради по-интензивното ползване на други сгради.

4.  В годишния процент за саниране на сградите на публичните органи държавите членки могат да включат нови сгради, ползвани и притежавани в замяна на конкретни сгради на публичните органи, разрушени в някоя от предходните две години, или на сгради, продадени, разрушени или изведени от употреба през някоя от предходните две години поради по-интензивното ползване на други сгради.

5.  За целите на параграф 1 до 31 декември 2013 г. държавите членки изготвят и оповестяват публично списък на отопляваните и/или охлаждани сгради на централната администрация с разгъната използваема застроена площ над 500 m2 и, считано от 9 юли 2015 г., над 250 m2, с изключение на сградите, освободени от това изискване въз основа на параграф 2. Списъкът съдържа следните данни:

5.  За целите на параграф 1 до 31 декември 2013 г. държавите членки изготвят и оповестяват публично списък на отопляваните и/или охлаждани сгради на публичните органи с разгъната използваема застроена площ над 500 m2, както и, считано от 9 юли 2015 г., с разгъната използваема застроена площ над 250 m2, с изключение на сградите, освободени от това изискване въз основа на параграф 2. Списъкът съдържа следните данни:

а)   разгънатата застроена площ в m2; както и

а)   разгънатата застроена площ в m2; както и

б)   енергийните характеристики на всяка сграда или съответните данни за енергията.

б)   енергийните характеристики на всяка сграда;

 

в)   реалното измерено енергопотребление.

6.  Без да се засяга член 7 от Директива 2010/31/ЕС, държавите членки могат да изберат алтернативен подход за параграфи 1 – 5 от настоящия член, при което предприемат други разходно ефективни мерки, в т.ч. основни ремонти и мерки за промяна на поведението на ползвателите, с цел до 2020 г. да се постигне такъв размер на икономии на енергия в отговарящите на условията сгради, притежавани и ползвани от централната им администрация, който да се равнява поне на изисквания съгласно параграф 1 размер, за което се докладва ежегодно.

6.  Без да се засяга член 7 от Директива 2010/31/ЕС, държавите членки могат да изберат алтернативен подход за параграфи 1 – 5 от настоящия член, при което предприемат други икономически ефективни мерки, в т.ч. основни ремонти и мерки за промяна на поведението на ползвателите, с цел до 2020 г. да се постигне такъв размер на икономии на енергия в отговарящите на условията сгради, притежавани и ползвани от публичните им органи, който да се равнява поне на изисквания съгласно параграф 1 размер, за което се докладва ежегодно.

За целите на алтернативния подход държавите членки могат да прогнозират икономиите на енергия, до които би довело прилагането на параграфи 1 – 4, като използват стандартни стойности за потребление на енергия от референтни сгради на централната администрация преди и след санирането и в съответствие с прогнозната площ на техния сграден фонд. Категориите референтни сгради на централната администрация са представителни за сградния фонд на тази администрация.

За целите на алтернативния подход държавите членки могат да прогнозират икономиите на енергия, до които би довело прилагането на параграфи 1 – 4, като използват стандартни стойности за потребление на енергия от референтни сгради на публичните органи преди и след санирането и в съответствие с прогнозната площ на техния сграден фонд. Категориите референтни сгради на публичните органи са представителни за този сграден фонд.

Държавите членки, които избират алтернативния подход, известяват Комисията не по-късно от 31 декември 2013 г. за алтернативните мерки, които възнамеряват да приемат, като показват как биха постигнали равностойно подобряване на енергийните характеристики на сградите от сградния фонд на централната администрация.

Държавите членки, които избират алтернативния подход, известяват Комисията в срок от 6 месеца от влизането в сила на настоящата директива за алтернативните мерки, които възнамеряват да приемат, като показват как биха постигнали равностойно подобряване на енергийните характеристики на сградите от сградния фонд на публичните органи.

7.  Държавите членки насърчават публичните органи, в т.ч. на регионално и локално равнище, и органите за социално жилищно настаняване, чиято дейност се урежда от публичното право, при надлежно отчитане на съответните им компетентности и административно устройство, да:

7.  Държавите членки насърчават публичните органи, в т.ч. на регионално и местно равнище, и органите за социално жилищно настаняване, чиято дейност се урежда от публичното право, при надлежно отчитане на съответните им компетентности и административно устройство, да:

а)   приемат план за енергийна ефективност, самостоятелен или като част от по-широкообхватен план за климата или околната среда, който да съдържа конкретни цели и действия за икономии на енергия и ефективност, с оглед да следват ролята на образец на сградите на централната администрация, посочена в параграфи 1, 5 и 6;

а)   приемат план за енергийна ефективност и дългосрочна стратегия за саниране за всяка сграда, който да е самостоятелен или да е част от по-широкообхватен план за климата или околната среда и който да съдържа конкретни цели и действия за икономии на енергия и ефективност, както и оценки на разходите през целия жизнен цикъл, с оглед да се следва примерът на сградите на публичните органи, посочен в параграфи 1, 5 и 6;

б)   въведат система за енергийно управление, включително енергийни обследвания, като част от прилагането на своя план;

б)   въведат система за енергийно управление, включително енергийни обследвания, като част от прилагането на своя план;

в)   използват, където е целесъобразно, дружества за енергийни услуги и договори за енергоспестяване с гарантиран резултат за финансиране на санирането и да изпълняват планове за поддържане и повишаване на енергийната ефективност в дългосрочен план.

в)   използват, където е целесъобразно, дружества за енергийни услуги и договори за енергоспестяване с гарантиран резултат за финансиране на санирането и изпълняват планове за поддържане и повишаване на енергийната ефективност в дългосрочен план.

 

7а.  Държавите членки докладват за годишните икономии на енергия, дължащи се на санирането, включително за дела на основните ремонти и санираната разгъната застроена площ, съгласно член 19 от Регламента относно управлението на енергийния съюз [ ].

Изменение    25

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 – заглавие и параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължение за икономии на енергия

Схеми за подкрепа на икономиите на енергия

1. Държавите членки трябва да постигнат кумулативни икономии на енергия при крайното потребление, които да са еквивалентни поне на:

1. За да осигурят постигането на целите на Съюза в областта на енергетиката и климата за 2050 г. и дългосрочните цели съгласно Парижкото споразумение, държавите членки постигат кумулативни икономии на енергия при крайното потребление, които са еквивалентни поне на:

а)  нови икономии ежегодно от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. в размер на 1,5 % от годишните продажби на енергия на крайни клиенти, изразени като количество енергия (by volume) и осреднени за последния тригодишен период преди 1 януари 2013 г.

а)  нови икономии ежегодно от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. в размер на 1,5% от годишните продажби на енергия на крайни клиенти, изразени като количество енергия и осреднени за последния тригодишен период преди 1 януари 2013 г.;

б)  нови икономии ежегодно от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. в размер на 1,5 % от количеството на годишните продажби на енергия на крайни клиенти, изразени като количество енергия и осреднени за последния тригодишен период преди 1 януари 2019 г.

б)  нови икономии ежегодно от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. в размер на 1,5% от годишните продажби на енергия на крайни клиенти, изразени като количество енергия и осреднени за последния тригодишен период преди 1 януари 2019 г.;

 

ба)  нови икономии ежегодно от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2040 г. в размер на 1,5% от годишните продажби на енергия на крайни клиенти, изразени като количество енергия и осреднени за последния тригодишен период преди 1 януари 2029 г.;

 

бб)  нови икономии ежегодно от 1 януари 2041 г. до 31 декември 2050 г. в размер на 1,5% от годишните продажби на енергия на крайни клиенти, изразени като количество енергия и осреднени за последния тригодишен период преди 1 януари 2039 г.

 

Ако прегледите от страна на Комисията посочат, че това е необходимо, държавите членки коригират своето задължение за годишни икономии в съответствие със следните периоди: 2014 – 2020 г., 2021 – 2030 г., 2031 – 2040 г. и 2041 – 2050 г.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки трябва да продължат да постигат нови годишни икономии в размер на 1,5 % през десетгодишните периоди след 2030 г., освен ако прегледите от страна на Комисията до 2027 г. и на всеки десет години след това покажат, че това не е необходимо за постигане на дългосрочните цели на ЕС за 2050 г. в областта на енергетиката и климата.

Държавите членки продължават да постигат нови годишни икономии в размер на 1,5% за периодите 2031 – 2040 г. и 2041 – 2050 г., освен ако въз основа на обективни и недискриминационни критерии, определени от Комисията в срок до 2027 г. и на всеки десет години след това, не се заключи, че с оглед на постигането на дългосрочните цели на Съюза за 2050 г. в областта на енергетиката, климата и декарбонизацията годишното задължение за икономии на енергия следва да се коригира.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите по точка б) и без това да засяга посоченото в параграфи 2 и 3, държавите членки могат да отчитат само тези икономии на енергия, които се дължат на нови енергийно-политически мерки, въведени след 31 декември 2020 г., или на енергийно-политически мерки, въведени през периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г., при условие че може да се докаже, че тези мерки са довели до отделни действия, предприети след 31 декември 2020 г. и водещи до икономии на енергия.

За целите по буква б) и без това да засяга посоченото в параграфи 2 и 3, държавите членки могат да отчитат само тези икономии на енергия, които се дължат на мерки в рамките на политиката, независимо дали са въведени след 31 декември 2020 г. или преди това, при условие че може да се докаже, че тези мерки водят до нови отделни действия, предприети след 31 декември 2020 г., и генерират нови икономии на енергия.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 – параграф 1 – алинея 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

От тези изчисления могат да бъдат частично или изцяло изключени продажбите на енергия за транспортни цели, изразени като количество енергия.

От 2014 до 2020 г. от тези изчисления могат да бъдат частично или изцяло изключвани продажбите на енергия за транспортни цели, изразени като количество енергия. От 2021 г. нататък продажбите на енергия за транспортни цели, изразени като количество енергия, не могат да бъдат изключвани от изчисленията.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 – параграф 1 – алинея 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки решават как да бъде разпределено изчисленото количество на новите икономии на енергия по точки а) и б) във всеки от съответните периоди, при условие че в края на всеки период бъдат постигнати общите кумулативни икономии на енергия.

Държавите членки решават как да бъде разпределено изчисленото количество на новите икономии на енергия по букви а), б), ба) и бб) във всеки от съответните периоди, при условие че в края на всеки период бъдат постигнати общите кумулативни икономии на енергия.

Обосновка

Тази разпоредба следва да се прилага също и за периодите от 2030 г. до 2050 г., за да се гарантира устойчива рамка, необходима за инвестициите.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При спазване на посоченото в параграф 3 всяка държава членка може:

2.  При спазване на посоченото в параграф 3 всяка държава членка може:

а)  да извърши изчислението, изисквано по точка а) от параграф 1, като използва стойности в размер на 1 % за 2014 г. и 2015 г.; 1,25 % за 2016 г. и 2017 г.; и 1,5 % за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.;

а)  да извърши изчислението, изисквано по буква а) от параграф 1, като използва стойности в размер на 1% за 2014 г. и 2015 г., 1,25% за 2016 г. и 2017 г. и 1,5% за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.;

б)  изцяло или частично да изключи от изчисленията продажбите на количествата енергия, използвана в промишлените дейности, посочени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО;

 

в)  да позволи икономиите на енергия, постигнати в секторите на преобразуване, разпределение и пренос на енергия, в т.ч. чрез ефективна инфраструктура на топлоснабдителните системи и районните охладителни системи, в резултат от изпълнението на изискванията по член 14, параграф 4, член 14, параграф 5, буква б) и член 15, параграфи 1 — 6 и параграф 9, да бъдат отчетени в рамките на изискваните по параграф 1 икономии;

в)  да позволи икономиите на енергия, постигнати в секторите на преобразуване, разпределение и пренос на енергия, в т.ч. чрез ефективна инфраструктура на топлоснабдителните системи и районните охладителни системи, в резултат от изпълнението на изискванията по член 14, параграф 4, член 14, параграф 5, буква б) и член 15, параграфи 1 – 6 и параграф 9, да бъдат отчетени в рамките на изискваните по параграф 1 икономии.

г)  да отчита икономиите на енергия от отделни действия, осъществени след 31 декември 2008 г., които продължават да оказват въздействие през 2020 г. и след това и които могат да бъдат измерени и верифицирани, при изчисляване на икономиите на енергия по параграф 1; и

 

д)  да изключва от изчислението на изискването за икономии на енергия по параграф 1 верифицируемото количество енергия за собствени нужди, генерирано върху или в сгради в резултат от енергийно-политически мерки за насърчаване на нови инсталации с технологии за енергия от възобновяеми източници.

 

Изменение    31

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Всички използвани опции по параграф 2 сумарно не трябва да надвишават 25 % от количеството икономии на енергия по параграф 1. Държавите членки прилагат и изчисляват ефекта от избраните опции за периодите, посочени в букви а) и б) от параграф 1 поотделно, както следва:

3.  Всички използвани опции по параграф 2 сумарно не трябва да надвишават 25 % от количеството икономии на енергия по параграф 1. Държавите членки прилагат и изчисляват ефекта от избраните опции за периодите, посочени в букви а) и б) от параграф 1 поотделно, както следва:

а)  за изчисляването на количеството на изискваните икономии на енергия за периода по буква а) от параграф 1 държавите членки могат да използват посоченото в букви а), б), в) и г) от параграф 2;

а)  за изчисляването на количеството на изискваните икономии на енергия за периода по буква а) от параграф 1 държавите членки могат да използват посоченото в букви а) и в) от параграф 2;

б)  за изчисляването на количеството на изискваните икономии на енергия за периода по буква б) от параграф 1 държавите членки могат да използват посоченото в букви б), в) и д) от параграф 2, при условие че отделните действия по смисъла на буква г) продължават да имат проверимо и измеримо въздействие след 31 декември 2020 г.и д) от параграф 2, при условие че отделните действия по смисъла на буква г) продължават да имат проверимо и измеримо въздействие след 31 декември 2020 г.

б)  за изчисляването на количеството на изискваните икономии на енергия за периода по букви б), ба) и бб) от параграф 1 държавите членки могат да използват посоченото в буква в) от параграф 2.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Директива 2012/27/ЕС

Член 7 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Държавите членки трябва да докажат, че в случаите на припокриване на въздействието на енергийно-политически мерки или отделни действия не се извършва двойно отчитане на икономиите на енергия.“;

7.  Макар да признава, че повишаването на ефективността от първичното и крайното енергийно потребление е взаимодопълняемо, държавите членки трябва да докажат, че в случаите на припокриване на въздействието на енергийно-политически мерки или отделни действия не се извършва двойно отчитане на икономиите на енергия.“

Изменение    33

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2012/27/ЕС

Член 7a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7a

Член 7a

Схеми за задължения за енергийна ефективност

Схеми за подпомагане на енергийната ефективност

1.  В случаите, при които държавите членки решат да изпълнят своите задължения за постигане на количеството икономии на енергия по член 7, параграф 1 посредством схема за задължения за енергийна ефективност, те трябва да осигурят постигане от страна на заинтересованите страни по параграф 2, действащи на територията на всяка държава членка, без това да засяга посоченото в член 7, параграф 2, на изискваните кумулативни енергийни икономии при крайното потребление, посочени в член 7, параграф 1.

1.  В случаите, при които държавите членки решат да изпълнят своите задължения за постигане на количеството икономии на енергия по член 7, параграф 1 посредством схема за подпомагане на енергийната ефективност, те осигуряват постигането от страна на заинтересованите страни по параграф 2, действащи на територията на всяка държава членка, без това да засяга посоченото в член 7, параграф 2, на изискваните кумулативни енергийни икономии при крайното потребление, посочени в член 7, параграф 1.

2.  Държавите членки трябва да определят, на базата на обективни и недискриминационни критерии, задължени страни измежду дистрибуторите на енергия и/или компаниите за енергийни продажби на дребно, действащи на тяхната територия и могат да включат в задължените страни също дистрибутори или търговци на дребно на транспортни горива, действащи на тяхната територия. Количеството икономии на енергия, необходими за изпълнение на задължението, трябва да бъде постигнато от задължените страни при крайните клиенти, посочени съответно от държавата членка, независимо от изчисленията, направени съгласно член 7, параграф 1, или ако държавата членка реши така – посредством сертифицирани икономии на енергия от други страни, както е описано в параграф 5, буква б).

2.  Държавите членки определят, на базата на обективни и недискриминационни критерии, задължени страни измежду дистрибуторите на енергия и/или компаниите за енергийни продажби на дребно, действащи на тяхната територия и включват в задължените страни също дистрибутори и търговци на дребно на транспортни горива, действащи на тяхната територия. Количеството икономии на енергия, необходими за изпълнение на задължението, трябва да бъде постигнато от задължените страни при крайните клиенти, посочени съответно от държавата членка, независимо от изчисленията, направени съгласно член 7, параграф 1, или ако държавата членка реши така – посредством сертифицирани икономии на енергия от други страни, както е описано в параграф 5, буква б).

3.  Държавите членки изразяват размера на икономиите на енергия, които се изискват от всяка задължена страна, или като крайно, или като първично енергийно потребление. Избраният метод за изразяване на изискваното количество икономии на енергия се използва и за изчисляване на декларираните от задължените страни икономии на енергия. Прилагат се коефициентите за преобразуване, посочени в приложение IV.

3.  Държавите членки изразяват размера на икономиите на енергия, които се изискват от всяка задължена страна, или като крайно, или като първично енергийно потребление. Избраният метод за изразяване на изискваното количество икономии на енергия се използва и за изчисляване на декларираните от задължените страни икономии на енергия. Прилагат се коефициентите за преобразуване, посочени в приложение IV.

4.  Държавите членки трябва да въведат система за измерване, контрол и верификация, по която да се правят документирани обследвания на представителна извадка със статистически значим дял от мерките за подобряване на енергийната ефективност, реализирани от задължените страни. Измерването, контролът и верификацията по тази система трябва да се извършват независимо от задължените страни.

4.  Държавите членки трябва да въведат система за измерване, контрол и верификация, по която да се правят документирани обследвания на представителна извадка със статистически значим дял от мерките за подобряване на енергийната ефективност, реализирани от задължените страни. Измерването, контролът и верификацията по тази система трябва да се извършват независимо от задължените страни.

5.  В рамките на схемата за задължения за енергийна ефективност държавите членки:

5.  В рамките на схемата за подпомагане на енергийната ефективност държавите членки:

а)  трябва да включват в задълженията за икономии на енергия изисквания със социална насоченост, включително като изискват приоритетна реализация на част от мерките за енергийна ефективност в енергийно бедни домакинства и в сгради за социално жилищно настаняване;

а)  включват в задълженията за икономии на енергия изисквания със социална насоченост и ги оповестяват публично, включително като изискват приоритетна реализация на значителна част от мерките за енергийна ефективност в домакинства с ниски доходи, които са застрашени от енергийна бедност, или в сгради за социално жилищно настаняване, и улесняват достъпа да необходимата финансова подкрепа чрез подходящи финансови инструменти;

б)  могат да разрешават на задължените страни да отчитат в рамките на изпълнението на своето задължение сертифицирани икономии на енергия, постигнати от доставчици на енергийни услуги или други трети страни, включително когато задължените страни насърчават мерки чрез други одобрени от държавата организации или чрез публични органи, като мерките може да включват или да не включват официални форми на партньорство, както и да бъдат съчетавани с други източници на финансиране. В случаите, при които държавите членки разрешават подобна практика, те трябва да осигурят наличието на процес на одобряване, който да е ясен, прозрачен и открит за всички участници на пазара и да цели свеждане до минимум на разходите за сертифициране;

б)  разрешават на задължените страни да отчитат в рамките на изпълнението на своето задължение сертифицирани икономии на енергия, постигнати от доставчици на енергийни услуги или други трети страни, включително когато задължените страни насърчават мерки чрез други одобрени от държавата организации, като например доставчици на социално жилищно настаняване, или чрез публични органи, като мерките може да включват или да не включват официални форми на партньорство, както и да бъдат съчетавани с други източници на финансиране. В случаите, при които държавите членки разрешават подобна практика, те осигуряват наличието на процес на одобряване, който да е ясен, прозрачен и открит за всички участници на пазара и да цели свеждане до минимум на разходите за сертифициране;

в)  могат да разрешават на задължените страни да отчитат икономии на енергия, постигнати в определена година, като икономии постигнати през всяка от четирите предходни или трите последващи години, при условие че не се излиза извън периодите на задължения, определени в член 7, параграф 1.

в)  могат да разрешават на задължените страни да отчитат икономии на енергия, постигнати в определена година, като икономии постигнати през всяка от четирите предходни или трите последващи години, при условие че не се излиза извън периодите на задължения, определени в член 7, параграф 1.

6.  Държавите членки трябва да публикуват веднъж годишно икономиите на енергия, постигнати от всяка задължена страна или всяка подкатегория задължена страна, както и общия обем на икономиите на енергия в рамките на схемата.

6.  Държавите членки публикуват веднъж годишно икономиите на енергия, постигнати от всяка задължена страна или всяка подкатегория задължена страна, както и общия обем на икономиите на енергия в рамките на схемата.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Директива 2012/27/ЕС

Член 7б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7б

Член 7б

Други алтернативни енергийно-политически мерки

Други алтернативни енергийно-политически мерки

1.  В случаите, при които държавите членки решат да изпълняват своите задължения за постигане на изискваните по член 7, параграф 1 икономии на енергия посредством алтернативни мерки по енергийната политика, те трябва да осигурят постигането на изискваните по член 7, параграф 1 икономии на енергия при крайните клиенти.

1.  В случаите, при които държавите членки решат да изпълняват своите задължения за постигане на изискваните по член 7, параграф 1 икономии на енергия посредством алтернативни мерки по енергийната политика, те трябва да осигурят постигането на изискваните по член 7, параграф 1 икономии на енергия при крайните клиенти.

2.  При планирането на алтернативни мерки по енергийната политика за постигане на икономии на енергия, държавите членки трябва да имат предвид въздействието върху домакинствата, намиращи се в условия на енергийна бедност.

2.  При планирането на алтернативни мерки по енергийната политика за постигане на икономии на енергия и за да се гарантира, че ще се предприеме амбициозно саниране за енергийна ефективност на съществуващите сгради, държавите членки въвеждат мерки, които са в полза на домакинствата с ниски доходи, изложени на риск от енергийна бедност, или настанени в социални жилища. Тези мерки се оповестяват публично.

3.  За всички мерки с изключение на свързаните с данъчното облагане мерки държавите членки трябва да въведат системи за измерване, контрол и верификация, по които да се правят документирани обследвания на представителна извадка със статистически значим дял от мерките за подобряване на енергийната ефективност, реализирани от участващи или изпълняващи страни. Измерването, контролът и верификацията трябва да се извършват независимо от участващите или изпълняващите страни.“;

3.  За всички мерки с изключение на свързаните с данъчното облагане мерки държавите членки въвеждат системи за измерване, контрол и верификация, по които да се правят документирани обследвания на представителна извадка със статистически значим дял от мерките за подобряване на енергийната ефективност, реализирани от участващи или изпълняващи страни. Измерването, контролът и верификацията се извършват независимо от участващите и изпълняващите страни.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Директива 2012/27/ЕС

Член 8 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

(4 a)  В член 8 параграф 4 се заменя със следното:

„4.  Държавите членки правят необходимото предприятията, които не са МСП, да бъдат подложени на енергийно обследване, което да бъде извършено по независим и разходно ефективен начин от квалифицирани и/или акредитирани експерти или да бъде осъществено и наблюдавано от независими органи съгласно националното законодателство, до 5 декември 2015 г. и поне веднъж на четири години след датата на предходното енергийно обследване.

„4.  Държавите членки правят необходимото предприятията, които не са МСП, да бъдат подложени на енергийно обследване, което да бъде извършено по независим и разходно ефективен начин от квалифицирани и/или акредитирани експерти или да бъде осъществено и наблюдавано от независими органи съгласно националното законодателство, до 5 декември 2015 г. и поне веднъж на четири години след датата на предходното енергийно обследване.

 

Държавите членки стимулират МСП с по-висока от средното за ЕС консумация на енергия спрямо оборота да изпълнят изискванията, посочени в настоящия параграф.“

Изменение    36

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова)

Директива 2012/27/ЕС

Член 8 – параграф 6

 

Текст в сила

Изменение

 

(4 б)  В член 8 параграф 6 се заменя със следното:

6.  Предприятията, които не са МСП и които прилагат система за управление на енергията или на околната среда, която е сертифицирана от независим орган съобразно съответните европейски или международни стандарти, се освобождават от изискванията по параграф 4, при условие че държавите членки гарантират, че въпросната система за управление включва енергийно обследване в съответствие с минимални критерии, основани на приложение VI.

“6.  Предприятията, които не са МСП, и предприятията, които са МСП с високо енергийно потребление на служител или спрямо оборота, и които прилагат система за управление на енергията или на околната среда, която е сертифицирана от независим орган съобразно съответните европейски или международни стандарти, се освобождават от изискванията по параграф 4, при условие че държавите членки гарантират, че въпросната система за управление включва енергийно обследване в съответствие с минимални критерии, основани на приложение VI.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 5 – буква б

Директива 2012/27/ЕС

Член 9 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Държавите членки трябва да гарантират, че доколкото това е технически осъществимо, финансово разумно и пропорционално спрямо потенциалните икономии на икономии на енергия, крайните потребители на природен газ трябва да са оборудвани с индивидуални измервателни уреди на конкурентни цени, които точно да отразяват действителното енергийно потребление на съответния краен потребител и които да дават информация за действителното време на потреблението.“;

„Държавите членки гарантират, че доколкото това е технически осъществимо, икономически ефективно и пропорционално спрямо потенциалните икономии на енергия, крайните потребители на природен газ са оборудвани с индивидуални измервателни уреди на конкурентни цени, които точно да отразяват действителното енергийно потребление на съответния краен потребител и които да дават информация за действителното време на потреблението.“;

Обосновка

Потребителите имат право на ясна, разбираема и навременна информация за тяхното енергийно потребление. Въпреки това топломерите и топлинните разпределители в многофамилните или многофункционалните сгради са оправдани само ако са технически осъществими, икономически ефективни и пропорционални на потенциалните икономии на енергия; в противен случай те може да доведат до нежелани последици, като например да породят нови рискове от енергийна бедност, вместо да се борят срещу нея, и да пречат на други мерки, които биха осигурили по-голяма енергийна ефективност за потребителите.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Директива 2012/27/ЕС

Член 9a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9a

Член 9a

Измерване, измерване на разпределението и дялово разпределяне на разходите за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване

Измерване, измерване на разпределението и дялово разпределяне на разходите за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване

1. По отношение на крайните клиенти на топлоснабдителни системи, районни охладителни системи и битово горещо водоснабдяване държавите членки трябва да осигурят тези клиенти да са оборудвани с измервателни уреди на конкурентни цени, които вярно да отразяват действителното енергопотребление на крайния клиент.

1. По отношение на крайните клиенти на топлоснабдителни системи, районни охладителни системи и битово горещо водоснабдяване държавите членки осигуряват тези клиенти да са оборудвани с измервателни уреди на конкурентни цени, които вярно да отразяват действителното енергопотребление на крайния клиент.

В случаите, когато топлинната енергия, енергията за охлаждане или за гореща вода за дадена сграда се подават от централен източник, обслужващ множество сгради, или от топлоснабдителна мрежа или районна охладителна мрежа, при топлообменника или точката на доставка винаги трябва да има монтиран топломер или водомер за гореща вода.

В случаите, когато топлинната енергия и енергията за охлаждане или за гореща вода за дадена сграда се подават от централен източник, обслужващ множество сгради, или от топлоснабдителна мрежа или районна охладителна мрежа, при топлообменника или точката на доставка винаги има монтиран измервателен уред.

2.  В многофамилните жилищни сгради и многофункционалните сгради с централен източник на топлинна енергия или енергия за охлаждане, или снабдявани от топлоснабдителни и районни охладителни системи, трябва да има инсталирани индивидуални измервателни уреди за измерване на консумацията на топлинна енергия, охлаждаща енергия или гореща вода във всяка обособена част от сградата.

2.  В многофамилните жилищни сгради и многофункционалните сгради с централен източник на топлинна енергия или енергия за охлаждане, или снабдявани от топлоснабдителни и районни охладителни системи, има инсталирани индивидуални измервателни уреди за измерване на консумацията на топлинна енергия, охлаждаща енергия или гореща вода във всяка обособена част от сградата, когато е технически осъществимо, икономически ефективно и пропорционално на евентуалните икономии на енергия.

В случаите, при които използването на индивидуални измервателни уреди не е технически осъществимо или разходоефективно за измерване на топлинната енергия или охлаждащата енергия във всяка обособена част от сградата, се използват индивидуални топлинни разпределители за определяне на потреблението на топлинна енергия при всеки радиатор, освен ако въпросната държава членка докаже, че монтирането на подобни топлинни разпределители не би било разходоефективно. В такива случаи може да бъде разгледана възможността за използване на алтернативни разходоефективни методи за измерване на потреблението на топлинна енергия. Условията за техническа неосъществимост и за отсъствие на разходоефективност трябва да бъдат ясно определени и публикувани от всяка държава членка.

В случаите, при които използването на индивидуални измервателни уреди не е технически осъществимо или икономически ефективно, или пропорционално на евентуалните икономии на енергия, за измерване на топлинната енергия или охлаждащата енергия във всяка обособена част от сградата, се използват индивидуални топлинни разпределители за определяне на потреблението на топлинна енергия при всеки радиатор, освен ако въпросната държава членка докаже, че монтирането на подобни топлинни разпределители не би било икономически ефективно. В такива случаи може да бъде разгледана възможността за използване на алтернативни икономически ефективни методи за измерване на потреблението на топлинна енергия. Условията за техническа неосъществимост и за отсъствие на икономическа ефективност са ясно определени и публикувани от всяка държава членка.

В нови сгради от вида, посочен в първата алинея или в случаите, при които на сгради от такъв вид се извършва основен ремонт, както това е определено в Директива 2010/31/ЕС, винаги трябва да са осигурени индивидуални измервателни уреди.

В нови сгради от вида, посочен в първата алинея или в случаите, при които на сгради от такъв вид се извършва основен ремонт, както това е определено в Директива 2010/31/ЕС, са осигурени водомери за гореща вода, когато е технически осъществимо, икономически ефективно и пропорционално на евентуалните икономии на енергия, и като същевременно се гарантира, че това не увеличава риска от енергийна бедност.

3.  В случаите, при които многофамилни жилищни сгради и многофункционални сгради се снабдяват от топлоснабдителна система или районна охладителна система, или когато за такива сгради преобладават собствени, общи за сградата отоплителни или охладителни инсталации, с цел осигуряване на прозрачност и точност на отчитането на индивидуалното потребление държавите членки трябва да въведат прозрачни правила за разпределение на разходите за потреблението на топлинна енергия, охлаждаща енергия или гореща вода в такива сгради, включително за:

3.  В случаите, при които многофамилни жилищни сгради и многофункционални сгради се снабдяват от топлоснабдителна система или районна охладителна система, или когато за такива сгради преобладават собствени, общи за сградата отоплителни или охладителни инсталации, с цел осигуряване на прозрачност и точност на отчитането на индивидуалното потребление държавите членки въвеждат и оповестяват публично прозрачни национални правила за разпределение на разходите за потреблението на топлинна енергия, охлаждаща енергия или гореща вода в такива сгради, включително за:

4. За целите по настоящия член, считано от 1 януари 2020 г. новите инсталирани измервателни уреди и топлинни разпредели трябва да са с възможност за дистанционно отчитане.

4. За целите по настоящия член, считано от 1 януари 2020 г. новите инсталирани измервателни уреди и топлинни разпредели са с възможност за дистанционно отчитане. Условията относно техническата осъществимост и икономическата ефективност, определени в параграф 2, първа и втора алинея, продължават да се прилагат.

До 1 януари 2027 г. съответните измервателни уреди и топлинните разпределители, които вече са инсталирани, но не са с възможност за дистанционно отчитане, трябва или да бъдат преустроени така, че да могат да се отчитат дистанционно, или да бъдат заменени с уреди с възможност за дистанционно отчитане, освен ако съответната държава членка покаже, че това не е разходоефективно.;

До 1 януари 2027 г. съответните измервателни уреди и топлинните разпределители, които вече са инсталирани, но не са с възможност за дистанционно отчитане, трябва или да бъдат преустроени така, че да могат да се отчитат дистанционно, или да бъдат заменени с уреди с възможност за дистанционно отчитане, освен ако съответната държава членка покаже, че това не е икономически ефективно.;

Изменение    39

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 7 – буква в

Директива 2012/27/ЕС

Член 10 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„Измервателните уреди, монтирани в съответствие с Директива 2009/73/EО, трябва да дават възможност за определяне на точна фактурна информация въз основа на действителното потребление. Държавите членки трябва да направят необходимото, така че крайните клиенти да имат възможност за лесен достъп до допълнителна информация относно предходно потребление, даваща възможност за подробни проверки на собственото потребление.“;

Измервателните уреди, монтирани в съответствие с Директива 2009/73/EО, дават възможност за определяне на точна фактурна информация въз основа на действителното потребление. Държавите членки гарантират, че крайните клиенти да имат възможност за лесен достъп до допълнителна информация относно предходно потребление, даваща възможност за подробни проверки на собственото потребление. За да се гарантира неприкосновеността на личния живот на крайните потребители, държавите членки гарантират, че измервателните уреди са надеждни от гледна точка на неприкосновеността на личния живот и се използват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД)). Държавите членки също така вземат предвид значението на защитата от киберпрестъпления при измервателните системи. Във връзка с това Комисията извършва проверка преди 1 януари 2019 г. дали Директива № 2013/40/ЕС (относно атаките срещу информационните системи) следва да бъде актуализирана, за да включи измервателните системи.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 2012/27/ЕС

Член 10a – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки трябва да осигурят по отношение на фактурната информация и информацията за потреблението тя да бъде точна и да се базира на действителното потребление, в съответствие с приложение VIIа, точка 1 и точка 2, за всички крайни потребители, при които са инсталирани съответни измервателни уреди и топлинни разпределители.

Държавите членки гарантират, че фактурната информация и информацията за потреблението е точна и се базира на действителното потребление или на показанията на топлинния разпределител, в съответствие с приложение VIIа, точка 1 и точка 2, за всички крайни потребители, при които са инсталирани съответни измервателни уреди или топлинни разпределители.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 2012/27/ЕС

Член 10а – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки може да определят кой предоставя на крайните потребители фактурната информация и информацията за потреблението, базирана на действителното потребление или на показанията на топлинните разпределители, т.е. на физическите или юридическите лица, които обитават отделна сграда или части на многофамилни или многофункционални сгради, снабдявани с отоплителна, охлаждаща енергия или гореща вода от централен източник, които лица нямат пряк или индивидуален договор с доставчика на енергия.

Обосновка

The obligation of delivering billing and consumption information to final users is not always possible to fulfil with heat cost allocators because they do not measure actual heat consumption and it will be very expensive and technically complicated replace them with energy meters. Billing information on heat consumption based on heat meter readings should be provided as a rule only to the final customer. The scope of information delivered to final users (in case they are not final customers), should be decided individually by Member States, taking into account the specificity of the building infrastructure in each area and the current legal status.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 2012/27/ЕС

Член 10a – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  трябва да изискват — в случай, че има налична информация за фактурирането на енергията и за предходното потребление на крайните потребители тази информация да се предоставя на посочен от крайния клиент доставчик на енергийни услуги;

а)  изискват – в случай, че има налична информация за фактурирането на енергията и за предходното потребление или показания на топлинния разпределител на крайните потребители тази информация да се предоставя, по искане на крайния потребител, на посочен от крайния потребител доставчик на енергийни услуги;

Изменение    43

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Директива 2012/27/ЕС

Член 10a – параграф 2 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  трябва да направят необходимото за да се осигури на всички крайни потребители придружаваща фактурата информация за действителното потребление, в съответствие с приложение VII, точка 3;

в)  правят необходимото, за да се осигури на всички крайни потребители придружаваща фактурата информация за действителното потребление или показанията на топлинния разпределител, в съответствие с приложение VIIа, точка 3;

Изменение    44

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 11 a (нова)

Директива 2012/27/ЕС

Член 19 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11а.  Вмъква се следният член 19a:

 

Член 19а

 

Финансиране на енергийната ефективност от европейските банки

 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) адаптират целите на своите политики с оглед на признаването на енергийната ефективност като самостоятелен енергиен източник и на инвестициите в енергийната ефективност като част от техните инфраструктурни инвестиционни портфейли.

 

ЕИБ и ЕБВР изготвят, генерират и финансират, също и съвместно с националните насърчителни банки, програми и проекти, специално предназначени за сектора за енергийна ефективност, включително и за енергийно бедните домакинства.

 

Държавите членки използват пълноценно възможностите и инструментите, предлагани от инициативата „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“.

Обосновка

Необходима е поетапна промяна, за да могат финансовите институции да предоставят финансови инструменти, които са подходящи за големи инвестиции в енергийната ефективност.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 12 a (нова)

Директива 2012/27/ЕС

Член 24 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

(12 a)  В член 24 параграф 4 се заменя със следното:

4.   Комисията следи въздействието от изпълнението на настоящата директива върху директиви 2003/87/ЕО, 2009/28/ЕО и 2010/31/ЕС и Решение406/2009/ЕО, както и върху промишлените отрасли, и по-специално онези от тях, които са изложени на съществен риск от изместване на въглеродни емисии съгласно определението в Решение 2010/2/ЕС.

„Комисията следи въздействието на прилагането на настоящата директива върху Директиви 2003/87/ЕО, 2009/28/ЕО и 2010/31/ЕС, и Регламент... (Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата), и всяка година Комисията представя доклад до Европейския парламент и Съвета. Ако въз основа на редовните доклади Комисията разполага с данни, че взаимодействието между политиките води до неправилно функциониране на пазара на въглеродни емисии, тя внася законодателно предложение, в което се разглеждат мерки за подобряване на неговото функциониране.“

 

(Оригиналните/настоящите точки 13 и 14 от предложението се преномерират и стават съответно точки 14 и 15.)

Обосновка

Предвид крехкия баланс между търсенето и предлагането, очакван след 2020 г., допълнителният спад на търсенето, дължащ се на припокриването на СТЕ на ЕС с други политики в областта на климата, може да доведе до ситуация, при която предлагането на квоти ще бъде постоянно равно на или по-високо от съответното търсене. Поради това отрицателното въздействие на припокриващите се политики в областта на климата следва да бъде неутрализирано чрез включването в резерва за стабилност на пазара на обем на квотите, равен на намаленията на емисиите, постигнати извън пазара в рамките на СТЕ на ЕС.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – точка 13

Директива 2012/27/ЕС

Член 24 – параграф 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12.  Комисията трябва да направи оценка на настоящата директива най-късно до 28 февруари 2024 г. и на всеки пет години след това и да представя доклад до Европейския парламент и Съвета. Ако е целесъобразно, този доклад се придружава от предложения за допълнителни мерки.

12.  Комисията извършва общ преглед на настоящата директива най-късно в срок от шест месеца от глобалния преглед на РКООНИК през 2023 г. и при последващи глобални прегледи след това и представя доклад до Европейския парламент и Съвета, съдържащ оценка на общата ефективност на настоящата директива и на необходимостта от адаптиране на политиката на Съюза в областта на енергийната ефективност в съответствие с целите на Парижкото споразумение. Ако е целесъобразно, този доклад се придружава от предложения за допълнителни мерки.

Обосновка

Преразглеждането на настоящата директива трябва да бъде поставено в новия глобален контекст след приемането на Парижкото споразумение. Амбициозните мерки за енергийна ефективност ще бъдат ключови инструменти за изпълнението на задълженията на Европа и трябва да бъдат актуализирани на всеки пет години.

Изменение    47

Предложение за директива

Приложение 1 – точка 1 – буква а

Директива 2012/27/ЕС

Приложение IV – точка 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  В приложение IV бележка под линия 3 се заменя със следното: „ (3) Тази стойност може да се използва в случаите, при които енергоспестяванията се изчисляват като първична енергия посредством подход „отдолу нагоре“, базиращ се на крайното енергийно потребление. За енергоспестявания, изразени в kWh електроенергия, държавите членки могат да използват стойността 2,0 на обичайния коефициент на преобразуване, отчитащ първичната енергия. Държавите членки могат да използват и друга стойност на този коефициент, при условие че направят съответната обосновка.“

а)  В приложение IV бележка под линия 3 се заменя със следното: „ (3) Тази стойност може да се използва в случаите, при които енергоспестяванията се изчисляват като първична енергия посредством подход „отдолу нагоре“, базиращ се на крайното енергийно потребление. За енергоспестявания, изразени в kWh електроенергия, държавите членки могат да използват стойността 2,0 на обичайния коефициент на преобразуване, отчитащ първичната енергия. Държавите членки могат да използват и друга стойност на този коефициент, при условие че направят съответната обосновка въз основа на национални обстоятелства, които засягат първичното енергийно потребление.“ Тези обстоятелства следва да бъдат надлежно обосновани, измерими и проверими и да се основават на обективни и недискриминационни критерии.“.

Изменение    48

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква б

Директива 2012/27/ЕС

Приложение V – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  за икономиите на енергия трябва да бъде показано, че са допълнителни спрямо икономиите, които при всички случаи биха се реализирали и без дейността на задължените, участващите или изпълняващите страни и/или на изпълнителните органи. За изчисляването на нетните икономии на енергия, държавите членки следва да определят сценарий на базовата линия, показващ как би се развивала ситуацията при отсъствие на съответната политика. Тази базова линия трябва да отразява следните фактори: тенденциите на енергопотреблението, промените в поведението на потребителите и измененията, предизвикани от други мерки на национално и европейско равнище;

а)  за икономиите на енергия трябва да бъде показано, че са допълнителни спрямо икономиите, които при всички случаи биха се реализирали и без дейността на задължените, участващите или изпълняващите страни и/или на изпълнителните органи. За да определят кои икономии на енергия могат да бъдат отчитани като допълнителни, държавите членки определят базова линия, описваща как би се изменяло енергопотреблението при отсъствие на съответната мярка по енергийната политика, както и на произтичащите от нея съответни отделни действия. Тази базова линия отразява най-малко следните фактори: тенденциите на енергопотреблението, промените в поведението на потребителите, технологичния напредък и измененията, предизвикани от други мерки на национално и европейско равнище;

Изменение    49

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква б

Директива 2012/27/ЕС

Приложение V – параграф 2 – буква з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  при изчисляването на икономиите на енергия се отчита времетраенето на мерките. Това може да се прави чрез отчитане на икономиите, които ще се постигнат от всяко отделно действие между датата на реализацията и съответно 31 декември 2020 г. или 31 декември 2030 г., според разглеждания случай. Като алтернативна възможност, държавите членки могат да възприемат друг метод, за който се счита, че ще даде поне същия общ размер на икономиите. Когато използват други методи, държавите членки гарантират, че общият размер на икономиите на енергия, изчислен по тези методи, не надхвърля размера на икономиите на енергия, който би се получил в резултат от изчисление с отчитане на икономиите от всяко отделно действие между датата на неговата реализация и съответно 31 декември 2020 г. или 31 декември 2030 г., според разглеждания случай. В своите интегрирани национални планове за действие в областта на енергетиката и климата в рамките на управлението на Енергийния съюз, държавите членки трябва да опишат подробно какви други методи са използвани и какви разпоредби са въведени, за да се осигури изпълнението на това задължително изискване по отношение на изчисленията.

з)  при изчисляването на икономиите на енергия се отчита времетраенето на мерките чрез отчитане на икономиите, които ще се постигнат от всяко отделно действие между датата на реализацията и съответно 31 декември 2020 г. или 31 декември 2030 г., според разглеждания случай. Като алтернативна възможност, държавите членки могат да възприемат друг метод, за който се счита, че ще даде поне същия общ размер на икономиите. Когато използват други методи, държавите членки гарантират, че общият размер на икономиите на енергия, изчислен по тези методи, не надхвърля размера на икономиите на енергия, който би се получил в резултат от изчисление с отчитане на икономиите от всяко отделно действие между датата на неговата реализация и съответно 31 декември 2020 г. или 31 декември 2030 г., според разглеждания случай. В своите интегрирани национални планове за действие в областта на енергетиката и климата в рамките на управлението на Енергийния съюз, държавите членки трябва да опишат подробно какви други методи са използвани и какви разпоредби са въведени, за да се осигури изпълнението на това задължително изискване по отношение на изчисленията.

Изменение    50

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква б

Директива 2012/12/ЕС

Приложение V – параграф 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За мерки по енергийната политика, предприети в съответствие с буква д) от член 7, параграф 2, държавите членки могат да използват изчислителната методика, определена в Директива 2010/31/ЕС, доколкото това е в съответствие с изискванията съгласно член 7 от настоящата директива и съгласно настоящото приложение.

заличава се

Изменение    51

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква б

Директива 2012/27/ЕС

Приложение V – параграф 5 – буква а а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  източници, използвани за изчисление на данните за продажба на енергия, включително обосновка за използването на алтернативни статистически източници и всякакви разлики в получените количества (ако са използвани източници, различни от Евростат);

Изменение    52

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква б

Директива 2012/27/ЕС

Приложение V – параграф 5 – буква з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  времетраенията на мерките, как са изчислени те и на какво се базират;

з)  времетраенията на мерките, как са изчислени те или на какво се базират, както и всеки друг възприет метод, чрез който се счита, че ще бъдат постигнати най-малко същите общи количества икономии;

Изменение    53

Предложение за директива

Приложение I – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Приложение VIIa – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Минимални изисквания за фактуриране и информация за фактурирането въз основа на действителното потребление за отопление, охлаждане и битова гореща вода

Минимални изисквания за фактурна информация и информация за потреблението за отопление, охлаждане и битова гореща вода

Изменение    54

Предложение за директива

Приложение I – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Приложение VIIa – точка 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Фактуриране въз основа на действителното потребление

Фактуриране въз основа на действителното потребление или на показанията на топлинния разпределител

За да се даде възможност на крайните потребители да регулират своето енергопотребление, фактурирането трябва да се извършва въз основа на действителното потребление поне веднъж годишно.

За да се даде възможност на крайните потребители да регулират своето енергопотребление, фактурирането се извършва въз основа на действителното потребление или на показанията на топлинния разпределител поне веднъж годишно.

Изменение    55

Предложение за директива

Приложение I – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Приложение VIIa – точка 2 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с [Please insert here ….the entry into forcе (Моля попълнете тук…и датата на влизане в сила)], в случаите, при които има инсталирани измервателни уреди или топлинни разпределители, които могат да се отчитат от разстояние, трябва да се осигурява достъп до фактурна информация или информация за потреблението, базиращи се на реалното потребление, поне веднъж на тримесечие в случаите, при които крайните клиенти са предпочели да получават електронни сметки, а в останалите случаи два пъти годишно.

В съответствие с [Моля попълнете тук …датата на транспониране], в случаите, при които има инсталирани измервателни уреди или топлинни разпределители, които могат да се отчитат от разстояние, трябва да се осигурява достъп до фактурна информация или информация за потреблението, базиращи се на действителното потребление или на показанията на топлинния разпределител, поне веднъж на тримесечие при поискване или в случаите, при които крайните клиенти са предпочели да получават електронни сметки, а в останалите случаи два пъти годишно.

Изменение    56

Предложение за директива

Приложение I – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Приложение VIIa – точка 2 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Считано от 1 януари 2022 г. в случаите, при които има инсталирани измервателни уреди или топлинни разпределители, които могат да се отчитат от разстояние, трябва да се осигурява достъп до фактурна информация или информация за потреблението поне веднъж месечно. Отоплението и охлаждането могат да бъдат освободени от това изискване в периодите извън отоплителния/охладителния сезон.

Считано от 1 януари 2022 г., в случаите, при които има инсталирани измервателни уреди или топлинни разпределители които могат да се отчитат от разстояние, се осигурява достъп до фактурна информация или информация за потреблението въз основа на действителното потребление или на показанията на топлинния разпределител поне веднъж месечно. Отоплението и охлаждането могат да бъдат освободени от това изискване в периодите извън отоплителния/охладителния сезон.

Изменение    57

Предложение за директива

Приложение I – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Приложение VIIa – точка 3 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Минимално необходима информация, която трябва да се съдържа в сметката, базираща се на действителното потребление

Минимално необходима информация, която трябва да се съдържа в сметката, базираща се на действителното потребление или на показанията на топлинния разпределител

Изменение    58

Предложение за директива

Приложение I – точка 2 – буква б

Директива 2012/27/ЕС

Приложение VIIa – точка 3 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки трябва да предприемат необходимото, за да имат крайните потребители достъп до следната информация в ясна и разбираема форма, която да се съдържа във или да придружава техните сметки:

Държавите членки предприемат необходимото, за да имат крайните потребители достъп до следната точна информация в ясна и разбираема форма, която да се съдържа във или да придружава техните сметки:

Изменение    59

Предложение за директива

Приложение I – точка 2 – буква б

Директива 2010/31/ЕС

Приложение VIIa – точка 3 – параграф 1 – буква a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  текущите действителни цени и действителното енергопотребление;

а)  текущите действителни цени и действителното енергопотребление или общите разходи за топлинна енергия и показанията на топлинния разпределител;

Обосновка

Приложение VIIа трябва да бъде изменено, за да бъде в съответствие с член 10а.

Изменение    60

Предложение за директива

Приложение І – точка 2 а (нова)

Директива 2012/27/ЕС

Приложение IX – Част I – буква ж

 

Текст в сила

Изменение

 

2a.   В приложение ІХ, част І, буква ж) се заменя със следното:

ж) Икономически анализ: описание на въздействието

ж) Икономически анализ: описание на въздействието

Икономическите анализи отчитат всяко значимо икономическо въздействие.

Икономическите анализи отчитат всяко значимо икономическо въздействие.

Държавите членки могат да оценят и да вземат предвид при вземането на решения разходите и икономиите на енергия от повишената гъвкавост на енергийните доставки и от оптимизираната работа на електроенергийните мрежи в анализираните сценарии, включително избегнатите разходи и спестяванията от намалените инвестиции в инфраструктурата.

Държавите членки оценяват и вземат предвид при вземането на решения разходите и икономиите на енергия от повишената гъвкавост на енергийните доставки и от оптимизираната работа на електроенергийните мрежи в анализираните сценарии, включително избегнатите разходи и спестяванията от намалените инвестиции в инфраструктурата.

Взетите предвид разходи и ползи включват най-малко следното:

Взетите предвид разходи и ползи включват най-малко следното:

(i) Ползи

(i) Ползи

— Стойност на произведеното за потребителя (топлинна и електроенергия)

— Стойност на произведеното за потребителя (топлинна и електроенергия)

— Външни ползи, като ползи за околната среда и здравето, доколкото е възможно

— Външни ползи, като ползи за околната среда, за намаляване на емисиите на парникови газове и за здравето

 

— Въздействия върху пазара на труда, енергийната сигурност, конкурентоспособността

(ii) Разходи

(ii) Разходи

— Капиталови разходи за централи и оборудване

— Капиталови разходи за централи и оборудване

— Капиталови разходи за свързаните енергийни мрежи

— Капиталови разходи за свързаните енергийни мрежи

— Променливи и фиксирани оперативни разходи

— Променливи и фиксирани оперативни разходи

— Разходи за енергия

— Разходи за енергия

— Разходи по отношение на околната среда и здравето, доколкото е възможно

— Разходи по отношение на околната среда и здравето

 

— Разходи във връзка с пазара на труда, енергийната сигурност, конкурентоспособността

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Постигане на нашите цели по линия на Парижкото споразумение

Европейският съюз трябва да играе водеща роля в световната борба срещу изменението на климата. Историческото Парижко споразумение ни предоставя ясна рамка за намаляване на глобалното затопляне и страшните му последици за сегашното поколение и за много поколения напред. Енергийната ефективност е основният ни инструмент за декарбонизация на европейските енергийни доставки, сгради, транспорт и промишленост. Предложенията от настоящия доклад ще доведат до прогнозно намаление от 47% на емисиите на парникови газове в ЕС до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г., което означава, че би трябвало спокойно да постигнем нашата цел за 40-процентното намаление, заложена в Парижкото споразумение. По този начин се гарантира, че европейските цели за опазване на климата и за енергийна ефективност се допълват взаимно. Въпреки това ние трябва да продължим усилията за постигане на нетна въглеродна неутралност до 2050 г. и затова трябва да запазим нашия ангажимент за енергийна ефективност и след 2030 г.

Енергийна сигурност

Енергийната зависимост предизвиква сериозни икономически и геополитически проблеми за Европа. ЕС внася 53% от енергията, която консумира, като разходите за това надхвърлят 1 млрд. евро на ден. Като съкращават нужното за Европа общо количество енергия, мерките за енергийна ефективност ни позволяват да намалим зависимостта си от трети държави и по този начин да укрепим енергийната си сигурност. Предложенията от настоящия доклад биха намалили значително енергийния внос до 2050 г.: в периода 2021 – 2030 г. съкращаването на вноса на изкопаеми горива ще доведе до икономии в размер на 288 млрд. евро, като икономиите ще се увеличат още повече в периода до 2050 г.

Енергийна бедност

Между 50 милиона и 125 милиона души в ЕС са изложени на риск от енергийна бедност – те не са в състояние да отопляват домовете си или да си плащат сметките. Ефектът на европейската енергийна политика върху енергийната бедност не трябва да се игнорира или просто към него да се подхожда чрез решения на националната социална политика. Европа има огромен потенциал за повишаване на енергийната ефективност на сградите, но решенията трябва да бъдат съобразени с конкретния случай, така че да се избегнат нежеланите последици, които могат допълнително да увеличат риска от енергийна бедност. Разпоредбите, отнасящи се до индивидуалното отчитане например, представляват една от областите, в които тези аспекти трябва да бъдат обмислени внимателно.

Докато вървим към декарбонизация на сградния фонд в бъдеще, домакинствата с ниски доходи, притежаващи или обитаващи тези сгради, ще изпитват все по-големи затруднения да правят необходимите инвестиции, за да извлекат съответните ползи. Поради това е от жизненоважно значение вече да започнем да предприемаме целенасочени действия за подпомагане на тези групи. Мерките на държавите членки следва да отдават приоритет на домакинствата, засегнати от енергийна бедност, и на сградите за социално жилищно настаняване, поради което докладчикът по становището предлага държавите членки да бъдат задължени да изискват значителен дял от мерките да бъдат осъществявани в домакинствата, засегнати от енергийна бедност, или в сградите за социално жилищно настаняване.

Икономически растеж

Съществува погрешно схващане, че докато икономиката се развива, същевременно трябва да нараства и потреблението на енергия. Успехът на мерките за енергийна ефективност показва, че не само е възможно потреблението на енергия да спадне по време на икономически растеж, но и че мерките за енергийна ефективност всъщност могат значително да допринесат за растежа. От 2010 г. насам крайното енергийно потребление спада, въпреки че БВП на ЕС нараства. Намаляването на използването на енергия е най-евтиният начин за постигане на икономически ефективна енергийна ефективност. Въпреки че икономическите модели се различават помежду си, предложенията в настоящия доклад биха довели до някъде между нулев нетен ефект и увеличение с 4,1% на БВП, при условие че е налице подходящо финансиране за инвестиции. Тук не се отчитат другите икономически ползи от мерките за енергийна ефективност, например подобреното качество на въздуха и значителните ползи за здравето.

Освен това мерките в настоящия доклад са изготвени така, че да се даде реален тласък на заетостта. При наличие на подходящо финансиране за инвестиции моделите показват значително увеличаване на заетостта – между 405 000 и 4,8 млн. души.

Отстраняване на пропуски

Актуализирането на директивата ни дава възможност да разрешим проблеми, установени в настоящото законодателство. Една от важните мерки, съдържащи се в директивата, е целта от 1,5% годишни икономии на енергия. В това изискване обаче бяха въведени редица възможности за гъвкавост, чрез които се дава възможност на държавите членки да понижат равнището на амбиция, като вземат предвид минали действия или като изключват определени сектори от изчисленията. Това доведе до ситуация, при която се постига едва половината от годишните цели за икономии на енергия. Подкопаването на тези цели не следва да продължава и поради това докладчикът по становището предлага да се премахнат много от тези възможности за заобикаляне на законодателството. Освен това докладчикът по становището предлага допълнително разширяване на мерките, които са доказали своята ефективност, например саниране на обществени сгради и енергийни одити за предприятия.

Защита на интересите на гражданите

Европейският парламент неизменно гласува за по-прогресивни мерки за енергийна ефективност. В качеството си на представители на гражданите членовете на Европейския парламент отчитат ползите, които подобни мерки могат да имат не само за околната среда, но и за здравето, потребителите и предприятията. Най-фрапиращият пример е, че предложенията в настоящия доклад биха увеличили годините живот със 17 милиона благодарение на значителните подобрения на качеството на въздуха. Парламентът трябва да продължи да защитава интересите на гражданите, включително на потребителите, които искат по-ниски сметки за енергия и по-топли домове, предприятията, които искат по-евтина и по-чиста енергия и правна сигурност, и предприемачите, които искат да бъдат справедливо възнаградени за технологичните постижения, които постоянно подобряват енергийната ефективност.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Енергийната ефективност

Позовавания

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

12.12.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Jytte Guteland

14.2.2017

Разглеждане в комисия

8.6.2017

 

 

 

Дата на приемане

7.9.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

12

12

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Arne Gericke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Elena Gentile, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Norbert Erdős, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Olle Ludvigsson

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen

PPE

Stefano Maullu

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Jill Evans, Benedek Jávor, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Keith Taylor

12

-

ALDE

Valentinas Mazuronis

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

PPE

Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer

12

0

ALDE

Jan Huitema

PPE

Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Birgit Collin-Langen, Norbert Erdős, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Енергийна ефективност

Позовавания

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.11.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Miroslav Poche

5.12.2017

 

 

 

Заместени докладчици

Adam Gierek

Miroslav Poche

 

 

Разглеждане в комисия

23.3.2017

22.6.2017

4.9.2017

 

Дата на приемане

28.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

30

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Pilar Ayuso, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews, Clare Moody, Markus Pieper, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Albert Deß, Arndt Kohn, Sabine Verheyen

Дата на внасяне

20.12.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Lieve Wierinck, Morten Helveg Petersen

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Marco Zullo

GUE/NGL

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga

S&D

Arndt Kohn, Carlos Zorrinho, Clare Moody, Dan Nica, Edouard Martin, Eva Kaili, José Blanco López, Jude Kirton-Darling, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

30

-

ECR

Anneleen Van Bossuyt, Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Rupert Matthews, Zdzisław Krasnodębski

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Albert Deß, Algirdas Saudargas, András Gyürk, Angelika Niebler, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Michèle Alliot-Marie, Paul Rübig, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Seán Kelly, Vladimir Urutchev

2

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

S&D

Adam Gierek

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност