Διαδικασία : 2016/0376(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0391/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0391/2017

Συζήτηση :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/11/2018 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1453kWORD 224k
20.12.2017
PE 604.805v03-00 A8-0391/2017

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση

(COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Miroslav Poche

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση

(COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0761),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0498/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ.1) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, της 13ης Ιουλίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0391/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση της στο Κοινοβούλιο αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η συγκράτηση της ενεργειακής ζήτησης συνιστά μια εκ των πέντε διαστάσεων της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση που εγκρίθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2015. Με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα ωφεληθεί το περιβάλλον, θα μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, θα βελτιωθεί η ενεργειακή ασφάλεια με τη μείωση της εξάρτησης από την εισαγόμενη ενέργεια από χώρες εκτός της Ένωσης, θα περικοπεί το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, θα μετριασθεί η ενεργειακή ένδεια και θα επέλθει αύξηση των θέσεων εργασίας και της οικονομικής δραστηριότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Αυτό συνάδει με τις δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης και του παγκόσμιου θεματολογίου για το κλίμα που αποφάσισαν με τη συμφωνία του Παρισιού τον Δεκέμβριο του 2015 τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή.

(1)  Η συγκράτηση της ενεργειακής ζήτησης συνιστά μια εκ των πέντε διαστάσεων της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση που εγκρίθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2015. Με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής, της μεταφοράς, της διανομής και της τελικής χρήσης της ενέργειας, θα ωφεληθεί το περιβάλλον, θα βελτιωθούν η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και η δημόσια υγεία, θα μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, θα βελτιωθεί η ενεργειακή ασφάλεια με τη μείωση της εξάρτησης από την εισαγόμενη ενέργεια από χώρες εκτός της Ένωσης, θα περικοπεί το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, θα μετριασθεί η ενεργειακή ένδεια και θα επέλθει αύξηση της παραγωγικότητας, των θέσεων εργασίας και της οικονομικής δραστηριότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αυτό συνάδει με τις δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης και του παγκόσμιου θεματολογίου για το κλίμα που καθορίστηκε από τη διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP21) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015 («συμφωνία του Παρισιού»), η οποία αναφέρει ότι η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας θα πρέπει να διατηρηθεί σαφώς κάτω από 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και την καταβολή προσπαθειών για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5°C, θα πρέπει να συνεχιστεί.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9 αποτελεί ένα στοιχείο προόδου προς την επίτευξη της Ενεργειακής Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας η ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοτελής πηγή ενέργειας. Η αρχή «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» θα πρέπει να συνεκτιμάται κατά τον καθορισμό νέων κανόνων από πλευράς προσφοράς και άλλων τομέων πολιτικής. Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε η ενεργειακή απόδοση και η ανταπόκριση στη ζήτηση να μπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις με τη δυναμικότητα παραγωγής. Η ενεργειακή απόδοση πρέπει να εξετάζεται όποτε λαμβάνονται αποφάσεις σχετικές με τον προγραμματισμό ή τη χρηματοδότηση ενεργειακού συστήματος. Πρέπει να επιτυγχάνονται βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης όποτε αυτό είναι οικονομικά αποδοτικότερο από ισοδύναμες λύσεις στο σκέλος της προσφοράς. Αυτό αναμένεται να βοηθήσει στην αξιοποίηση πολλών οφελών της ενεργειακής απόδοσης για την ευρωπαϊκή κοινωνία, και ιδίως για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

(2)  Η οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9 αποτελεί ένα στοιχείο προόδου προς την επίτευξη της Ενεργειακής Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας η ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοτελής πηγή ενέργειας. Η αρχή «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» θα πρέπει να συνεκτιμάται κατά τον καθορισμό νέων κανόνων από πλευράς προσφοράς και άλλων τομέων πολιτικής. Η Επιτροπή πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση και στην ανταπόκριση από την πλευρά της ζήτησης, έναντι της δυναμικότητας παραγωγής. Η ενεργειακή απόδοση πρέπει να εξετάζεται όποτε λαμβάνονται αποφάσεις σχετικές με τον προγραμματισμό και τη χρηματοδότηση ενεργειακού συστήματος. Πρέπει να πραγματοποιούνται επενδύσεις για τη βελτίωση της τελικής ενεργειακής απόδοσης όποτε αυτό είναι οικονομικά αποδοτικότερο από ισοδύναμες λύσεις στο σκέλος της προσφοράς. Αυτό αναμένεται να βοηθήσει στην αξιοποίηση πολλών οφελών της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης σε όλα τα στάδια της ενεργειακής ροής και συνεπώς να βελτιώσει την ευημερία της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Για να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη αυτά και για την επιτυχή εφαρμογή των επιδιωκόμενων μέτρων πολιτικής, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται τόσο με τις τοπικές όσο και με τις περιφερειακές αρχές, τους δήμους, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σε ολόκληρη την Ένωση, προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης λόγω τεχνολογικών, συμπεριφορικών και οικονομικών αλλαγών συμβαδίζει με την αύξηση της οικονομικής μεγέθυνσης.

__________________

__________________

9 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).

9 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Όλες οι μορφές πρωτογενούς ενέργειας (μη ανανεώσιμη και ανανεώσιμη), θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την επιπλέον ενεργειακή κατανάλωση που απαιτείται για την απόκτηση αυτής της ενέργειας, για τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη διάλυση εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής και για την εξάλειψη των σχετικών απειλών για το περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 3 του σχεδίου έκθεσης. Αποσκοπεί στο να αποσαφηνιστεί ότι πρόκειται για κατανάλωση ενέργειας και όχι για ανθρώπινη εργασία.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζονται από καλά σχεδιασμένα και αποτελεσματικά χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα οποία θα πρέπει να υποστηρίζουν επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης σε όλα τα στάδια της ενεργειακής αλυσίδας και να χρησιμοποιούν πλήρη ανάλυση κόστους-οφέλους με βάση μοντέλο διαφοροποιημένων προεξοφλητικών επιτοκίων. Η χρηματοδοτική υποστήριξη θα πρέπει να εστιάζεται σε αποδοτικές μεθόδους για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, που να οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Για την επίτευξη ενός φιλόδοξου στόχου ενεργειακής απόδοσης, απαιτείται η άρση των φραγμών, όπως με την πρόσφατη διευκρίνιση της Eurostat σχετικά με το πώς πρέπει να καταγράφονται οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης στους εθνικούς λογαριασμούς ώστε να είναι ευκολότερη η πραγματοποίηση επενδύσεων σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2014 καθόρισε στόχο ενεργειακής απόδοσης 27% έως το 2030, ο οποίος θα επανεξετασθεί «με γνώμονα ενωσιακό ποσοστό 30%». Τον Δεκέμβριο του 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα του στόχου 40% της ενεργειακής απόδοσης για το ίδιο χρονικό διάστημα. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να επανεξετασθεί και, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί η οδηγία ώστε να προσαρμοστεί στην προοπτική του 2030.

(3)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2014 υποστήριξε στόχο ενεργειακής απόδοσης 27% έως το 2030, ο οποίος θα επανεξετασθεί «με γνώμονα ενωσιακό ποσοστό 30%». Τον Δεκέμβριο του 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα του στόχου 40% της ενεργειακής απόδοσης για το ίδιο χρονικό διάστημα. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να επανεξετασθεί και, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί η οδηγία ώστε να προσαρμοστεί στην προοπτική του 2030.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Δεν υφίστανται δεσμευτικοί στόχοι σε εθνικό επίπεδο με προοπτική το 2030. Για να επιτύχει η Ένωση τους στόχους ενεργειακής απόδοσης για το 2020 και το 2030 σε επίπεδο ΕΕ, εκφρασμένους σε πρωτογενή και τελική κατανάλωση ενέργειας, είναι αναγκαίο να καθορισθούν με σαφήνεια υπό μορφή δεσμευτικού στόχου 30 %. Η ανωτέρω διευκρίνιση σε επίπεδο Ένωσης δεν πρέπει να περιορίσει τα κράτη μέλη, διότι διατηρούν την ελευθερία τους να καθορίζουν τις εθνικές συνεισφορές με βάση την πρωτογενή ή την τελική κατανάλωση ενέργειας ή την εξοικονόμηση πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας ή την ενεργειακή ένταση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν ενδεικτικές εθνικές συνεισφορές ενεργειακής απόδοσης λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 321 εκατ. ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας ή τα 987 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας πρέπει να μειωθεί στην Ένωση κατά 23% και η κατανάλωση τελικής ενέργειας κατά 17% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005. Η τακτική αξιολόγηση της προόδου που σημειώνεται προς την επίτευξη του στόχου της Ένωσης για το 2030 είναι αναγκαία και προς τούτο προβλέπεται στη νομοθετική πρόταση για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης.

(4)  Για να επιτύχει η Ένωση τον στόχο ενεργειακής απόδοσης για το 2020 και το 2030 σε επίπεδο ΕΕ, εκφρασμένο σε πρωτογενή και τελική κατανάλωση ενέργειας, είναι αναγκαίο ο στόχος αυτός να καθοριστεί με σαφήνεια υπό μορφή δεσμευτικού στόχου 40%. Ο ανωτέρω στόχος σε επίπεδο Ένωσης δεν πρέπει να περιορίσει τα κράτη μέλη, διότι διατηρούν την ελευθερία τους να καθορίζουν τους εθνικούς στόχους με βάση την πρωτογενή ή την τελική κατανάλωση ενέργειας, την πρωτογενή ή την τελική εξοικονόμηση ενέργειας ή την ενεργειακή ένταση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,132 δισεκατομμύρια ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας ή τα 849 εκατομμύρια ΤΙΠ τελικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας πρέπει να μειωθεί στην Ένωση κατά 34% και η κατανάλωση τελικής ενέργειας κατά 31% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005. Η τακτική αξιολόγηση της προόδου που σημειώνεται προς την επίτευξη του στόχου της Ένωσης για το 2030 είναι αναγκαία και προς τούτο προβλέπεται στη νομοθετική πρόταση για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Για τον καθορισμό των εθνικών συνεισφορών στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της ισότητας μεταξύ κρατών μελών. Η ενέργεια αποτελεί βασικό αγαθό για τους ανθρώπους, και είναι συνεπώς αναπόφευκτο να υπάρχουν ελάχιστα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη κατά τον καθορισμό των εθνικών στόχων. Γενικώς, οι χώρες που έχουν κατά κεφαλήν κατανάλωση ενέργειας χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διαθέτουν περισσότερη ευελιξία στον καθορισμό των στόχων τους.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Η λειτουργικότητα των ενεργειακών συστημάτων σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή εξαρτάται από την ικανότητα απρόσκοπτης και ευέλικτης τροφοδότησης του δικτύου με ηλεκτρική ενέργεια από διάφορες πηγές –με διαφορετικούς χρόνους αδράνειας και εκκίνησης· η βελτίωση αυτής της λειτουργικότητας θα επιτρέψει την καλύτερη χρήση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως η αιολική ενέργεια σε συνδυασμό με αεριοστροβίλους, ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των δικτύων που εξυπηρετούνται από συμβατικές μεγάλες μονάδες παραγωγής ενέργειας οι οποίες χαρακτηρίζονται από σημαντική θερμική αδράνεια.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4γ)  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας είναι αποτέλεσμα μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης και όχι μακροοικονομικών συνθηκών.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4δ)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντοπίσουν για κάθε τομέα ξεχωριστά, βάσει υπολογισμού από τη βάση προς την κορυφή, τις δυνατότητες για επίτευξη ενεργειακής απόδοσης με οικονομικό τρόπο, καθώς οι δυνατότητες αυτές εξαρτώνται από το ενεργειακό μίγμα, τη διάρθρωση της οικονομίας και τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Οι προσομοιώσεις από τη βάση προς την κορυφή επιτρέπουν στα κράτη μέλη να κάνουν πιο ακριβείς υπολογισμούς των οικονομικά αποδοτικών ευκαιριών εξοικονόμησης και να απευθύνουν έτσι ανάλογες συστάσεις πολιτικής.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η υποχρέωση των κρατών μελών να χαράξουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος και να τις κοινοποιήσουν στην Επιτροπή πρέπει να διαγραφεί από την οδηγία 2012/27/EΕ και να προστεθεί στην οδηγία 2010/31/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10, στην οποία αρμόζει με τα μακροπρόθεσμα σχέδια για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και την απαλλαγή των κτιρίων από ανθρακούχες εκπομπές.

(5)  Η υποχρέωση των κρατών μελών να χαράξουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές για τη διευκόλυνση της ανακαίνισης του εθνικού κτιριακού αποθέματος και να τις κοινοποιήσουν στην Επιτροπή πρέπει να διαγραφεί από την οδηγία 2012/27/EΕ και να προστεθεί στην οδηγία 2010/31/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10, στην οποία αρμόζει με τα μακροπρόθεσμα σχέδια για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και την απαλλαγή των κτιρίων από ανθρακούχες εκπομπές.

__________________

__________________

10 Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13).

10 Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13).

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ενόψει του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, η υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να παραταθεί πέραν του 2020. Η παράταση της περιόδου δέσμευσης πέραν του 2020 θα δημιουργούσε μεγαλύτερη σταθερότητα για τους επενδυτές και, συνεπώς, θα ενθαρρύνει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και τα μακροπρόθεσμα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, όπως η ανακαίνιση κτιρίων.

(6)  Ενόψει του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, η υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να παραταθεί πέραν του 2020. Η παράταση της περιόδου δέσμευσης πέραν του 2020 θα δημιουργούσε μεγαλύτερη σταθερότητα για τους επενδυτές και, συνεπώς, θα ενθαρρύνει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και τα μακροπρόθεσμα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, όπως η ριζική ανακαίνιση κτιρίων με μακροπρόθεσμο στόχο την επίτευξη αποθέματος κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (NZEB) έως το 2050. Η υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο και θα πρέπει να συνεχιστεί ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Ένωση μπορεί να επιτύχει τους στόχους της για την ενέργεια και το κλίμα δημιουργώντας περαιτέρω ευκαιρίες και μειώνοντας την εξάρτηση της ανάπτυξης από την κατανάλωση ενέργειας. Η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα είναι σημαντική προκειμένου να αξιολογηθεί υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να αποδεσμευτούν οι ιδιωτικές επενδύσεις για έργα ενεργειακής απόδοσης και να αναπτυχθούν νέα μοντέλα εσόδων για την καινοτομία στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Οι βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης έχουν επίσης θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα, καθώς τα κτίρια υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης μειώνουν τη ζήτηση για καύσιμα θέρμανσης, ιδίως στερεά καύσιμα θέρμανσης. Επομένως, τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων και του εξωτερικού αέρα και βοηθούν να επιτευχθούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο οι στόχοι της πολιτικής της Ένωσης για την ποιότητα του αέρα, όπως καθορίζονται ιδίως στην οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a. Η μείωση της ζήτησης για ενέργεια στα κτίρια θα πρέπει να εξετάζεται ως στοιχείο της πολιτικής για την ποιότητα του αέρα, γενικότερα και ιδιαίτερα στα κράτη μέλη όπου η επίτευξη των ορίων της Ένωσης για τις εκπομπές αέριων ρύπων είναι προβληματική και η ενεργειακή απόδοση θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξη των εν λόγω στόχων.

 

__________________

 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 1-31).

Αιτιολόγηση

Ο τομέας των κατοικιών ευθύνεται για σημαντικό μερίδιο εκπομπών ρύπων στην Ευρώπη προερχόμενων από καπνό που δημιουργείται από την καύση στερεών καυσίμων που χρησιμοποιούνται για θέρμανση. Οι εν λόγω ρύποι αυξάνουν τη θνησιμότητα, τη νοσηρότητα και τη νοσηλεία, ιδίως επειδή οι μετρηθείσες τιμές εκπομπών συχνά υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια που έχουν θεσπιστεί από τη νομοθεσία της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Τα κράτη μέλη απαιτείται να τηρήσουν υποχρέωση σωρευτικής εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση για όλη την περίοδο επιβολής της υποχρέωσης, ισοδύναμη με «νέα» εξοικονόμηση 1,5% στις ετήσιες πωλήσεις ενέργειας. Η απαίτηση αυτή θα μπορούσε να τηρηθεί με νέα μέτρα πολιτικής που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της νέας περιόδου υποχρέωσης από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030 ή με μεμονωμένες νέες δράσεις συνεπεία της λήψης μέτρων πολιτικής κατά τη διάρκεια ή πριν από την προηγούμενη περίοδο, για τα οποία όμως οι μεμονωμένες δράσεις που επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας αναλαμβάνονται στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια της νέας περιόδου.

(7)  Τα κράτη μέλη απαιτείται να τηρήσουν υποχρέωση σωρευτικής εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση για όλη την περίοδο επιβολής της υποχρέωσης, ισοδύναμη με «νέα» εξοικονόμηση τουλάχιστον 1,5%. Η απαίτηση αυτή θα μπορούσε να τηρηθεί μέσω εξοικονόμησης ενέργειας με μέτρα πολιτικής, με την προϋπόθεση να μπορεί να αποδειχτεί πως τα μέτρα αυτά οδηγούν σε μεμονωμένες δράσεις που αποφέρουν επαληθεύσιμη εξοικονόμηση ενέργειας μετά το 2020. Η εξοικονόμηση για κάθε περίοδο θα πρέπει να προστίθεται στην εξοικονόμηση που έπρεπε να επιτευχθεί την(τις) προηγούμενη(ες) περίοδο(ους).

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η νέα εξοικονόμηση πρέπει να είναι επιπρόσθετη της συνήθους, ώστε η εξοικονόμηση που θα επιτυγχανόταν ούτως ή άλλως να μην μπορεί να δηλωθεί. Προκειμένου να υπολογίζονται οι επιπτώσεις των εισαγόμενων μέτρων, επιτρέπεται να υπολογίζεται μόνον η καθαρή εξοικονόμηση, μετρούμενη ως η μεταβολή της κατανάλωσης ενέργειας που συνδέεται απευθείας με τα συγκεκριμένα μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Για να υπολογίζουν την καθαρή εξοικονόμηση, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν ένα βασικό σενάριο όσον αφορά την εξέλιξη της κατάστασης σε περίπτωση μη άσκησης της εν λόγω πολιτικής. Η πολιτική παρέμβαση θα πρέπει να αξιολογείται με βάση το καθορισμένο βασικό σενάριο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι ενδέχεται να αναληφθούν άλλες πολιτικές παρεμβάσεις κατά το ίδιο χρονικό πλαίσιο, οι οποίες μπορούν επίσης να έχουν επίπτωση στην εξοικονόμηση ενέργειας, ώστε να μην είναι δυνατόν να αποδοθούν μόνο στο συγκεκριμένο μέτρο πολιτικής όλες οι παρατηρούμενες αλλαγές από την άσκηση της αξιολογούμενης πολιτικής παρέμβασης. Οι δράσεις του υπόχρεου, του συμμετέχοντος ή του εξουσιοδοτηθέντος μέρους αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην επίτευξη της δηλούμενης εξοικονόμησης, ώστε να διασφαλίζεται η εκπλήρωση της υποχρέωσης της σημαντικότητας.

(9)  Η νέα εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να είναι επιπρόσθετη της συνήθους, ώστε η εξοικονόμηση που θα επιτυγχανόταν ούτως ή άλλως να μην μπορεί να δηλωθεί. Προκειμένου να υπολογίζονται οι επιπτώσεις των εισαγόμενων μέτρων, επιτρέπεται να υπολογίζεται μόνον η καθαρή εξοικονόμηση, μετρούμενη ως η μεταβολή της κατανάλωσης ενέργειας που συνδέεται απευθείας με τα συγκεκριμένα μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Για να υπολογίζουν την καθαρή εξοικονόμηση, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν ένα βασικό σενάριο όσον αφορά την εξέλιξη της κατάστασης σε περίπτωση μη άσκησης της εν λόγω πολιτικής. Η πολιτική παρέμβαση θα πρέπει να αξιολογείται με βάση το καθορισμένο βασικό σενάριο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι ενδέχεται να αναληφθούν άλλες πολιτικές παρεμβάσεις κατά το ίδιο χρονικό πλαίσιο, οι οποίες μπορούν επίσης να έχουν επίπτωση στην εξοικονόμηση ενέργειας, ώστε να μην είναι δυνατόν να αποδοθούν μόνο στο συγκεκριμένο μέτρο πολιτικής όλες οι παρατηρούμενες αλλαγές από την άσκηση της αξιολογούμενης πολιτικής παρέμβασης. Οι δράσεις του υπόχρεου, του συμμετέχοντος ή του εξουσιοδοτηθέντος μέρους αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην επίτευξη της δηλούμενης εξοικονόμησης, ώστε να διασφαλίζεται η εκπλήρωση της υποχρέωσης της σημαντικότητας.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν όλα τα στάδια της αλυσίδας ενέργειας στον υπολογισμό της εξοικονόμησης, προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας δεν επιτρέπεται να δηλώνεται, εκτός εάν το συγκεκριμένο μέτρο υπερβαίνει τα ελάχιστα απαιτούμενα της ενωσιακής νομοθεσίας, είτε με καθορισμό πιο φιλόδοξων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης σε εθνικό επίπεδο είτε με αύξηση της εφαρμογής του μέτρου. Επειδή αναγνωρίζεται ότι η ανακαίνιση των κτηρίων αποτελεί ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο στοιχείο για την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας, χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι όλη η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από μέτρα προώθησης της ανακαίνισης υφιστάμενων κτηρίων μπορεί να δηλώνεται εφόσον είναι επιπρόσθετη των εξελίξεων που θα επέρχονταν χωρίς το μέτρο πολιτικής και εάν το κράτος μέλος αποδείξει ότι τα υπόχρεα, τα συμμετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα μέρη έχουν συμβάλει όντως στην επίτευξη της εξοικονόμησης που δηλώνεται από το εν λόγω μέτρο.

(10)  Η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας δεν επιτρέπεται να δηλώνεται, εκτός εάν το συγκεκριμένο μέτρο υπερβαίνει τα ελάχιστα απαιτούμενα της ενωσιακής νομοθεσίας, είτε με καθορισμό πιο φιλόδοξων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης σε εθνικό επίπεδο είτε με αύξηση της εφαρμογής του μέτρου. Τα κτίρια προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, και η ανακαίνιση των κτηρίων αποτελεί ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο στοιχείο με οικονομίες κλίμακας για την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Χρειάζεται επομένως να διευκρινιστεί ότι όλη η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από μέτρα προώθησης της ανακαίνισης υφιστάμενων κτηρίων μπορεί να δηλώνεται εφόσον είναι επιπρόσθετη των εξελίξεων που θα επέρχονταν χωρίς το μέτρο πολιτικής και εάν το κράτος μέλος αποδείξει ότι τα υπόχρεα, τα συμμετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα μέρη έχουν συμβάλει όντως στην επίτευξη της εξοικονόμησης που δηλώνεται από το εν λόγω μέτρο.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Η αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ο τομέας υδάτων και λυμάτων αντιπροσωπεύει το 3,5% της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση. Επιπλέον, η ζήτηση ύδατος αναμένεται να αυξηθεί κατά 25 % έως το 2040, κυρίως στις αστικές περιοχές. Ταυτόχρονα, οι διαρροές ύδατος αντιπροσωπεύουν το 24% της συνολικής ποσότητας ύδατος που καταναλώνεται στην Ευρώπη, πράγμα το οποίο οδηγεί σε απώλειες ενέργειας και ύδατος. Όλα τα μέτρα που αποσκοπούν σε αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτων και μείωση της χρήσης ύδατος μπορούν συνεπώς να συμβάλουν σημαντικά στον στόχο ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης.

 

__________________

 

Παγκόσμια ενεργειακή ανασκόπηση 2016, Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, 2016

 

Παγκόσμια ενεργειακή ανασκόπηση 2016, Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, 2016

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β)  Η αναθεώρηση αυτή περιλαμβάνει διατάξεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της ενεργειακής απόδοσης ως προτεραιότητας στον τομέα των υποδομών, αναγνωρίζοντας ότι πληροί τον ορισμό της υποδομής που χρησιμοποιείται από το ΔΝΤ και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και την αναδεικνύει σε καίριο στοιχείο και προτεραιότητα των μελλοντικών αποφάσεων για επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης.

 

__________________

 

Διατύπωση από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (2012/27/ΕΕ)-(2015/2232(INI))

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10γ)  Ο τομέας της ενέργειας είναι ο τομέας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ύδατος στην Ένωση, δεδομένου ότι του αναλογεί το 44% της κατανάλωσης ύδατος. Η χρήση ευφυών τεχνολογιών και διεργασιών για την αποδοτική διαχείριση υδάτων έχει τη δυνατότητα να αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

 

__________________

 

Υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, Γεωργία και βιώσιμη διαχείριση υδάτων στην ΕΕ, 28 Απριλίου 2017

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10δ)  Ο τομέας υδάτων και λυμάτων μπορεί, επίσης, να συμβάλει στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και στη μείωση του εφοδιασμού ενέργειας από ορυκτές πηγές. Για παράδειγμα, η ανάκτηση ενέργειας από ιλύ που παράγεται μέσω της επεξεργασίας λυμάτων καθιστά δυνατή την επιτόπου παραγωγή ενέργειας.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων θα πρέπει να ωφελούν ιδίως τους καταναλωτές που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια. Τα κράτη μέλη μπορούν ήδη να απαιτούν από τα υπόχρεα μέρη να συμπεριλαμβάνουν κοινωνικούς στόχους στα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, για την ενεργειακή ένδεια, και αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να επεκτείνεται πλέον και στα εναλλακτικά μέτρα και μετατρέπεται σε υποχρέωση, ενώ ταυτόχρονα επαφίεταιι πλήρης ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά το μέγεθος, το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο των εν λόγω μέτρων. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης, οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης θα πρέπει να ευνοούν την ένταξη και συνεπώς να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα μέτρων ενεργειακής απόδοσης στους καταναλωτές με ενεργειακή ένδεια.

(12)  Οι βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων θα πρέπει να ωφελούν όλους τους καταναλωτές, ιδίως δε τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να ορίζει τι συνιστά ενεργειακή φτώχεια και ποια είναι τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες του. Τα κράτη μέλη μπορούν ήδη να απαιτούν από τα υπόχρεα μέρη να συμπεριλαμβάνουν κοινωνικούς στόχους στα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, για την ενεργειακή ένδεια. Αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να επεκτείνεται πλέον και στα εναλλακτικά μέτρα και να μετατρέπεται σε υποχρέωση, ενώ ταυτόχρονα επαφίεται πλήρης ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά το μέγεθος, το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο των εν λόγω μέτρων. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης, οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης θα πρέπει να ευνοούν την ένταξη και συνεπώς να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα μέτρων ενεργειακής απόδοσης στους καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκφράζουν ποσοτικά τους στόχους τους, να συνοδεύουν τα καθεστώτα τους με επαρκή χρηματοδοτική υποστήριξη και να παρακολουθούν την εφαρμογή των μέτρων αυτών.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Η απόκριση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύκτας αποτελεί σημαντικό μέσο για τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης της πρωτογενούς ενέργειας, δεδομένου ότι αυξάνει σημαντικά τις ευκαιρίες των καταναλωτών για εξοικονόμηση ενέργειας, επιτρέποντάς τους να αποφασίζουν με βάση πληροφορίες από τις οποίες προκύπτει η δυνατότητα βελτιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας όταν υπάρχει ζήτηση ενέργειας, μεταξύ άλλων και σε ώρες αιχμής, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη χρήση των δικτύων μεταφοράς και των παραγωγικών πόρων.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αφορά την τροπολογία 19 του σχεδίου έκθεσης. Αποσκοπεί στο να καταστεί σαφέστερο ότι αναφέρεται στο SmartGrid.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β)  Οι χαμηλοί λογαριασμοί ενέργειας θα πρέπει να επιτυγχάνονται με την παροχή βοήθειας στους καταναλωτές για να μειώσουν τη χρήση ενέργειας μέσω της μείωσης των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, μέσω βελτιώσεων στην απόδοση των συσκευών, και μέσω της παροχής τρόπων μεταφοράς χαμηλής ενέργειας, ενσωματωμένων στις δημόσιες μεταφορές, και της χρήσης ποδηλάτου. Η βελτίωση του κελύφους των κτιρίων και η μείωση των ενεργειακών αναγκών και χρήσεων συνιστούν θεμελιώδη στοιχεία για τη βελτίωση των συνθηκών υγείας των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12γ)  Είναι καθοριστικό να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση και να δοθούν ακριβείς πληροφορίες για τα οφέλη της αυξημένης ενεργειακής απόδοσης και της πιθανής εφαρμογής της σε όλους τους πολίτες της Ένωσης. Η αυξημένη ενεργειακή απόδοση έχει, επίσης, καθοριστική σημασία για τη γεωπολιτική θέση και την ασφάλεια της ΕΕ μέσω της μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από την εισαγωγή καυσίμων από τρίτες χώρες.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12δ)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 50 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ένωση πλήττονται από ενεργειακή ένδεια, τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε αποδοτικής ως προς το κόστος στρατηγικής για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και της ευάλωτης θέσης των καταναλωτών, και να είναι συμπληρωματικά προς τις πολιτικές κοινωνικής ασφάλειας σε επίπεδο κρατών μελών. Για να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης μειώνουν την ενεργειακή ένδεια των ενοίκων κατά τρόπο βιώσιμο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η σχέση κόστους-απόδοσης αυτών των μέτρων και η οικονομική προσιτότητα για τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους, και να εξασφαλίζεται οικονομική υποστήριξη για τα εν λόγω μέτρα σε επίπεδο κράτους μέλους. Το κτιριακό δυναμικό της Ένωσης θα πρέπει να μακροπρόθεσμα να καταστεί NZEB, σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Οι τρέχοντες ρυθμοί ανακαίνισης είναι ανεπαρκείς και τα κτίρια που κατοικούνται από πολίτες χαμηλού εισοδήματος οι οποίοι πλήττονται από ενεργειακή ένδεια παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία πρόσβασης. Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σε σχέση με τις υποχρεώσεις εξοικονόμησης ενέργειας, τα καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και εναλλακτικά μέτρα πολιτικής έχουν ως εκ τούτου ιδιαίτερη σημασία.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12ε)  Το κόστος και τα οφέλη όλων των μέτρων ενεργειακής απόδοσης που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων απόσβεσης, θα πρέπει να καθίστανται πλήρως διαφανή στους καταναλωτές.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Ενέργεια που παράγεται για ή σε κτίρια με τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας μειώνει την ενέργεια από ορυκτές πηγές. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον κτιριακό τομέα συνιστούν σημαντικά μέτρα μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης της Ένωσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως ενόψει των φιλόδοξων στόχων για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, καθώς και της συνολικής δέσμευσης που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της διάσκεψης των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP21) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη ορισμένη ποσότητα της ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται για ή σε κτίρια για ίδια χρήση προκειμένου να τηρούν τις απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις μεθοδολογίες υπολογισμού που καθορίσθηκαν δυνάμει της οδηγίας 2010/31/ΕΕ.

(13)  Ενέργεια που παράγεται για ή σε κτίρια με τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας μειώνει την ενέργεια από ορυκτές πηγές. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον κτιριακό τομέα συνιστούν σημαντικά μέτρα μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης της Ένωσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως ενόψει των φιλόδοξων στόχων για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, καθώς και της συνολικής δέσμευσης που διατυπώθηκε στη συμφωνία του Παρισιού.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Η ενεργειακή ισορροπία στις επιχειρήσεις και τους οικονομικούς τομείς των κρατών μελών μπορεί να βελτιωθεί με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και με την ορθή χρήση των βιομηχανικών αποβλήτων ως δευτερογενών πρώτων υλών, υπό την προϋπόθεση ότι το ενεργειακό τους δυναμικό θα είναι υψηλότερο από το δυναμικό εναλλακτικών πρωτογενών πρώτων υλών·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αφορά την τροπολογία 22 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β)  Αξιοποιώντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τεχνολογίες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσπαθήσουν να προωθήσουν και να διευκολύνουν τη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων, μέσω καινοτόμων υπηρεσιών ενέργειας για μεγάλους και μικρούς πελάτες.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13γ)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδεικνύουν ευελιξία κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων προσδιορισμού των εθνικών τους προτεραιοτήτων όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων όσο και των ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογικών διεργασιών παραγωγής· απαιτείται υποστήριξη για ενέργειες επικεντρωμένες σε στόχους που σχετίζονται με την αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων ή την ανάγκη για καθιέρωση της κυκλικής οικονομίας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία τροποποιεί την τροπολογία 23 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Μεταξύ των μέτρων που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τη Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας, στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης και της στρατηγικής για τη θέρμανση και την ψύξη, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν τα ελάχιστα δικαιώματα των καταναλωτών για σαφή και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με την ενέργεια που καταναλώνουν. Τα άρθρα 9 έως 11 και το παράρτημα VII της οδηγίας 2012/27/EΕ πρέπει επομένως να τροποποιηθούν ώστε να προβλεφθεί συχνή και αυξημένη ανάδραση για την κατανάλωση ενέργειας. Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι τα δικαιώματα που σχετίζονται με την τιμολόγηση και τα στοιχεία τιμολόγησης ισχύουν για τους καταναλωτές θέρμανσης, ψύξης ή ζεστού νερού από κεντρική πηγή, ακόμα και όταν δεν υφίσταται άμεση και ατομική συμβατική σχέση με προμηθευτή ενέργειας. Συνεπώς, για τους σκοπούς των εν λόγω διατάξεων, ο όρος «τελικός χρήστης» πρέπει να καλύπτει τους τελικούς πελάτες που αγοράζουν θέρμανση, ψύξη ή ζεστό νερό προς ιδία χρήση, καθώς και τους ενοίκους μεμονωμένων μονάδων πολυκατοικιών ή κτιρίων πολλαπλών χρήσεων, εφόσον οι εν λόγω μονάδες τροφοδοτούνται από κεντρική πηγή. Ο όρος «τοπική μέτρηση» πρέπει να παραπέμπει στη μέτρηση κατανάλωσης από μεμονωμένες μονάδες των εν λόγω κτιρίων. Έως την 1η Ιανουαρίου 2020, οι νεοεγκατεστημένοι μετρητές και κατανεμητές κόστους θερμότητας θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης εξ αποστάσεως, ώστε να διασφαλίζεται η οικονομικά αποδοτική και συχνή παροχή πληροφοριών κατανάλωσης. Το νέο άρθρο 9a πρόκειται να εφαρμόζεται μόνο για τη θέρμανση, την ψύξη και το ζεστό νερό από κεντρική πηγή.

(14)  Μεταξύ των μέτρων που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τη Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας, στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης και της στρατηγικής για τη θέρμανση και την ψύξη, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν τα ελάχιστα δικαιώματα των καταναλωτών για ακριβή, αξιόπιστη, σαφή και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με την ενέργεια που καταναλώνουν. Μολονότι θα πρέπει να εξακολουθήσουν να απαιτούνται επιμέρους μετρήσεις όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά αποδοτικό υπό την έννοια ότι δεν είναι δυσανάλογο σε σχέση με τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας, τα άρθρα 9 έως 11 και το παράρτημα VII της οδηγίας 2012/27/EΕ πρέπει επομένως να τροποποιηθούν ώστε να προβλεφθεί συχνή και αυξημένη ανάδραση για την κατανάλωση ενέργειας, με συνεκτίμηση της διαθεσιμότητας και των δυνατοτήτων των οργάνων μέτρησης, με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης της ενέργειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη ότι η επιτυχής εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας απαιτεί μεγαλύτερη επένδυση στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες τόσο για τους χρήστες όσο και για τους προμηθευτές ενέργειας. Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι τα δικαιώματα που σχετίζονται με την τιμολόγηση ή την κατανάλωση και τα στοιχεία τιμολόγησης ισχύουν για τους καταναλωτές θέρμανσης, ψύξης ή ζεστού νερού από κεντρική πηγή, ακόμα και όταν δεν υφίσταται άμεση και ατομική συμβατική σχέση με προμηθευτή ενέργειας. Συνεπώς, για τους σκοπούς των εν λόγω διατάξεων, ο όρος «τελικός χρήστης», πέρα από τους τελικούς πελάτες που αγοράζουν θέρμανση, ψύξη ή ζεστό νερό προς ιδία τελική χρήση, θα πρέπει επίσης να καλύπτει και τους ενοίκους μεμονωμένων μονάδων πολυκατοικιών ή κτιρίων πολλαπλών χρήσεων, εφόσον οι εν λόγω μονάδες τροφοδοτούνται από κεντρική πηγή και οι ένοικοι δεν έχουν άμεση ή ατομική σύμβαση με τον προμηθευτή ενέργειας. Ο όρος «τοπική μέτρηση» πρέπει να παραπέμπει στη μέτρηση κατανάλωσης από μεμονωμένες μονάδες των εν λόγω κτιρίων. Έως την 1η Ιανουαρίου 2020, οι νεοεγκατεστημένοι μετρητές και κατανεμητές κόστους θερμότητας θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης εξ αποστάσεως, ώστε να διασφαλίζεται η οικονομικά αποδοτική και συχνή παροχή πληροφοριών κατανάλωσης. Το νέο άρθρο 9a πρόκειται να εφαρμόζεται μόνο για τη θέρμανση, την ψύξη και το ζεστό νερό από κεντρική πηγή.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Τα στοιχεία τιμολόγησης και οι ετήσιοι λογαριασμοί συνιστούν ένα σημαντικό μέσο πληροφόρησης των καταναλωτών. Τα δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση και το κόστος μπορούν, επίσης, να μεταφέρουν άλλες πληροφορίες που βοηθούν τους καταναλωτές να συγκρίνουν την τρέχουσα προσφορά τους με άλλες προσφορές και να καταφεύγουν στη διαχείριση παραπόνων και την επίλυση διαφορών. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφωνίες σχετικά με τους λογαριασμούς αποτελούν πολύ συχνή αιτία παραπόνων των καταναλωτών, παράγοντας που συντελεί σε συστηματικά χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης και συμμετοχής των καταναλωτών στον ενεργειακό τομέα, είναι αναγκαίο να καταστούν οι λογαριασμοί απλούστεροι, σαφέστεροι και ευκολότερα κατανοητοί, και παράλληλα να υπάρξει μέριμνα για την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών με χωριστά μέσα, όπως τα στοιχεία τιμολόγησης, τα εργαλεία πληροφόρησης και οι ετήσιοι λογαριασμοί, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να ρυθμίζουν την ενεργειακή τους κατανάλωση, να συγκρίνουν προσφορές και να αλλάζουν προμηθευτή.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β)  Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας είναι εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών δεν που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή συνολικό ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

 

_______________

 

1a. Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων

Αιτιολόγηση

Η έννοια των ΜΜΕ πρέπει να διευκρινιστεί, καθώς υπάρχουν διάφορες ερμηνείες για τον ορισμό των ΜΜΕ στο άρθρο 8 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, οι οποίες οδηγούν σε τεράστια διοικητική επιβάρυνση.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Η κατασκευή μονάδων αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας μειώνει τις απώλειες κατά τη μεταφορά, και παρέχει τη δυνατότητα ευέλικτης προσαρμογής στην μεταβαλλόμενη ζήτηση ενέργειας των τοπικών καταναλωτών. Η απόδοση των μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) ανέρχεται σε 80 έως 90%. Οι μονάδες ΣΗΘ (μονάδες αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας) που βρίσκονται κοντά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και είναι εξοπλισμένες με συσσωρευτές θερμότητας καθιστούν δυνατή την παραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης σύμφωνα με το ακόλουθο μοντέλο:

 

 

 

όπου: η - απόδοση της μετατροπής σε τελική ενέργεια,

 

Ep - πρωτογενής ενέργεια από μη ανανεώσιμες πηγές,

 

Eel - ηλεκτρική ενέργεια,

 

Qkog - θερμική ενέργεια από συμπαραγωγή,

 

Qchłodz - ψύξη από συμπαραγωγή.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 24 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15β)  Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης είναι άμεσο αποτέλεσμα των ακόλουθων σταδίων της παραγωγής ενέργειας και των διεργασιών μετατροπής: αποδοτική μετατροπή πρωτογενούς ενέργειας σε τελική ενέργεια, αποδοτική μεταφορά της ενέργειας αυτής στους καταναλωτές υπό μορφή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας ή καυσίμων, και φειδωλή χρήση της από τους τελικούς χρήστες· το αποτέλεσμα εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται για την καταναλωτική αγορά δεν θα πρέπει να θεωρείται μοναδικός στόχος αυτής της αποδοτικότητας, δεδομένου ότι το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να οφείλεται σε δυσμενείς ενεργειακές τιμές.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Με βάση την τεχνολογική πρόοδο και την αυξανόμενη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, ο προκαθορισμένος συντελεστής για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh θα πρέπει να επανεξεταστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στον συντελεστή πρωτογενούς ενέργειας (PEF) για την ηλεκτρική ενέργεια. Ο υπολογισμός του συντελεστή πρωτογενούς ενέργειας (PEF) για την ηλεκτρική ενέργεια βασίζεται στις ετήσιες μέσες τιμές. Για την ηλεκτροπαραγωγή από πυρηνικούς σταθμούς και την παραγωγή θερμότητας χρησιμοποιείται η μέθοδος υπολογισμού του φυσικού ενεργειακού περιεχομένου και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από ορυκτά καύσιμα και βιομάζα χρησιμοποιείται η μέθοδος της τεχνικής απόδοσης της μετατροπής. Όσον αφορά την άκαυστη ανανεώσιμη ενέργεια, χρησιμοποιείται η μέθοδος του άμεσου ισοδύναμου με βάση την προσέγγιση της συνολικής πρωτογενούς ενέργειας. Για τον υπολογισμό του ποσοστού πρωτογενούς ενέργειας για την ηλεκτρική ενέργεια στη συνδυασμένη παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP), εφαρμόζεται η μέθοδος που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2012/27/ΕΕ. Χρησιμοποιείται η μέση θέση στην αγορά, αντί της οριακής. Οι αποδόσεις μετατροπής θεωρείται ότι ανέρχονται στο 100% για άκαυστη ανανεώσιμη ενέργεια, στο 10% για γεωθερμικές μονάδες και στο 33% για πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Η συνολική απόδοση για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υπολογίζεται βάσει των πλέον πρόσφατων στοιχείων της Eurostat. Όσον αφορά τα όρια του συστήματος, ο PEF είναι 1 για όλες τις πηγές ενέργειας. Οι υπολογισμοί βασίζονται στην πιο πρόσφατη έκδοση του σεναρίου αναφοράς PRIMES. Η τιμή του PEF βασίζεται στην προβολή για το 2020. Η ανάλυση καλύπτει τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία. Το σύνολο δεδομένων για τη Νορβηγία βασίζεται σε δεδομένα του ENTSO-E.

(16)  Αυστηρά για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και με βάση την τεχνολογική πρόοδο και την αυξανόμενη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, ο βασικός συντελεστής για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh σε αυτά θα πρέπει να επανεξεταστεί και να ανλυθεί προσεκτικά ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στον συντελεστή πρωτογενούς ενέργειας (PEF) για την ηλεκτρική ενέργεια, αντικατοπτρίζοντας το ενεργειακό μείγμα του αντίστοιχου κράτους μέλους, μέσω συγκρίσιμης και διαφανούς μεθοδολογίας.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 10ης Ιουνίου 2011 σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση (10709/11), τόνισε ότι τα κτίρια αντιπροσωπεύουν το 40% της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ, η οποία αντιπροσωπεύει το 50% της τελικής ενέργειας, και, προκειμένου να διευκολυνθεί η οικονομική ανάπτυξη και να ενθαρρυνθεί η απασχόληση σε τομείς που απαιτούν ειδικά προσόντα, όπως π.χ. στον κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα κατασκευής δομικών προϊόντων, καθώς και σε επαγγελματικές δραστηριότητες όπως η αρχιτεκτονική και η πολεοδομία, και στις υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τις τεχνολογίες θέρμανσης και ψύξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν μακροπρόθεσμη στρατηγική στους συγκεκριμένους τομείς, που να εκτείνεται πέραν του 2020, κινητοποιώντας πόρους για επενδύσεις στη μαζική θερμική αναβάθμιση των κτιρίων οικιστικής χρήσης και των δημόσιων κτιρίων, καθώς και πόρους για την κατασκευή νέων κατοικιών NZEB.

Αιτιολόγηση

Από τεχνική άποψη, οι δυνατότητες για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τον ευκολότερο δυνατό τρόπο στον τομέα της στέγασης.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β)  Ο συντελεστής πρωτογενούς ενέργειας (PEF) θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων και της εξάρτησης από αυτά, για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και για την περαιτέρω επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εν προκειμένω, ο προκαθορισμένος συντελεστής για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί όταν οι τεχνολογικές, οικονομικές ή κοινωνικές εξελίξεις καταδείξουν την ανάγκη για χαμηλότερο προκαθορισμένο συντελεστή. Η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει και, αν κρίνεται κατάλληλο, να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την προσαρμογή του προκαθορισμένου συντελεστή του συντελεστή πρωτογενούς ενέργειας (PEF) έως το 2024.

Αιτιολόγηση

Οι τεχνολογικές, κοινωνικές ή οικονομικές εξελίξεις μπορεί να απαιτήσουν προσαρμογή του προκαθορισμένου συντελεστή. Καθώς οι εξελίξεις αυτές διαδέχονται η μία την άλλη με ταχύ ρυθμό, είναι σημαντικό η Επιτροπή να επανεξετάσει τον προκαθορισμένο συντελεστή εντός μεγάλου χρονικού διαστήματος.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Για να διασφαλιστεί ότι τα παραρτήματα της οδηγίας και οι εναρμονισμένες τιμές αναφοράς απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 10 είναι δυνατόν να επικαιροποιηθούν, είναι αναγκαίο να παραταθεί η ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι επικαιροποιήσεις θα πρέπει πάντοτε να συμφωνούνται με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, πρέπει να εισαχθεί απαίτηση γενικής επανεξέτασης της οδηγίας και υποβολής έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024.

(18)  Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, πρέπει να εισαχθεί απαίτηση γενικής επανεξέτασης της οδηγίας και υποβολής έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024. Η ημερομηνία αυτή θα είναι μετά την παγκόσμια αποτίμηση της κατάστασης στο πλαίσιο της UNFCCC το 2023 και θα επιτρέψει την ενδεχόμενη ευθυγράμμιση στην εν λόγω διαδικασία, λαμβανομένων επίσης υπόψη των εξελίξεων στην οικονομία και την καινοτομία.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Τα κράτη μέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι χαμηλότερο από το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να αυξήσουν την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη μετατροπή της σε τελική ενέργεια, την περαιτέρω μεταφορά και διανομή της, καθώς και τη χρήσιμη εξοικονόμηση στην καταναλωτική αγορά θα επιδιώκεται σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε όλα τα στάδια μιας τεχνολογικής διαδικασίας συνιστάμενης στη ροή εκλυόμενης πρωτογενούς ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα που αφορούν την χρησιμοποιήσιμη κατανάλωση ενέργειας πρέπει να είναι ισόρροπα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19β)  Πρέπει να δοθεί πρωταγωνιστικός ρόλος στις τοπικές και περιφερειακές αρχές όσον αφορά την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση των μέτρων που προβλέπονται στην οδηγία, για να μπορούν να ανταποκριθούν κατάλληλα στις κλιματολογικές, πολιτιστικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητές τους.

Αιτιολόγηση

Το ψήφισμα του Φεβρουαρίου 2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τονίζει τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως για την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή ασφάλεια ή την αστική ανάπτυξη, τομείς στους οποίους τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης καθώς και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι καίριας σημασίας. Η παρέμβαση των περιφερειών σε όλα τα επίπεδα είναι αναγκαία για τη βελτίωση του συντονισμού και της αλληλεπίδρασης, ιδίως σε χώρες με υψηλό επίπεδο αποκέντρωσης και εκχωρούμενες αρμοδιότητες.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19γ)  Δεδομένης της ανισοκατανομής της δυναμικότητας παραγωγής στην ΕΕ, η συνολική ενεργειακή απόδοση μπορεί να αυξηθεί με την εισαγωγή τελικής ενέργειας από τρίτες χώρες· δημιουργείται συνεπώς η ανάγκη για ενωσιακές πολιτικές που να έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη ρύθμιση του εμπορίου στον τομέα της πρωτογενούς ενέργειας, που συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου, αλλά και την εισαγωγή τελικής ενέργειας στις παραμεθόριες περιοχές.

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή τελικής ενέργειας π.χ. από γειτονικές τρίτες χώρες μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη ενεργειακή απόδοση από ό, τι η εισαγωγή ενέργειας από πιο απομακρυσμένες περιοχές της ΕΕ.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την παρούσα οδηγία ορίζεται κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου να διασφαλισθεί η επίτευξη των πρωταρχικών στόχων ενεργειακής απόδοσης στην Ένωση 20% για το 2020 και του δεσμευτικού στόχου 30% για το 2030 και να προετοιμασθεί το έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης μετά τις προαναφερόμενες χρονολογίες. Καθορίζονται κανόνες με σκοπό την άρση των φραγμών στην αγορά ενέργειας και την εξάλειψη των αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση ενέργειας, και προβλέπει τον καθορισμό ενδεικτικών εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης και συνεισφορών για το 2020 και το 2030.

1.  Με την παρούσα οδηγία ορίζεται κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Ένωσης, με την εφαρμογή της αρχής «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» σε ολόκληρη την αλυσίδα ενέργειας, όπου συμπεριλαμβάνονται η παραγωγή, η μεταφορά, η διανομή και η τελική χρήση ενέργειας, προκειμένου να διασφαλισθεί η επίτευξη των πρωταρχικών στόχων ενεργειακής απόδοσης στην Ένωση που ορίζουν 20% για το 2020 και του δεσμευτικού στόχου 40% για το 2030 και να προετοιμασθεί το έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης μετά το 2030, σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για το 2050 και τη συμφωνία του Παρισιού. Καθορίζονται κανόνες με σκοπό την άρση των φραγμών στην αγορά ενέργειας και την εξάλειψη των αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση ενέργειας, και περιέχονται διατάξεις με τον καθορισμό ενδεικτικών εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2020 και δεσμευτικών εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2030.

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 1 - παράγραφος 1α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η παρούσα οδηγία συμβάλλει στην εφαρμογή της αρχής «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» και διασφαλίζει ότι η ενεργειακή απόδοση και η ανταπόκριση της πλευράς της ζήτησης μπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις με τη δυναμικότητα παραγωγής. Κατά τη λήψη αποφάσεων σχεδιασμού ή χρηματοδότησης σε σχέση με ενεργειακά συστήματα λαμβάνεται υπόψη η ενεργειακή απόδοση.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Προκειμένου να κινητοποιηθούν ιδιωτικές επενδύσεις για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακή ανακαίνιση, η Επιτροπή ξεκινά διάλογο με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, για τη διερεύνηση δυνητικών μηχανισμών πολιτικής. Δεδομένου ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των κτιρίων, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, με πρωταρχική εστίαση σε οικιστικά κτίρια με χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριά που κινδυνεύουν από ενεργειακή ένδεια. Επιπλέον, για να γίνουν οι επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης περισσότερο ενδιαφέρουσες από οικονομική άποψη και εφικτές για τους επενδυτές, η Επιτροπή μελετά εναλλακτικές λύσεις για τον τρόπο ενσωμάτωσης μικρών έργων σε μεγαλύτερα με τη μορφή δέσμης. Η Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τρόπους απελευθέρωσης των ιδιωτικών επενδύσεων το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2019.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«(1α)  «αλυσίδα ενεργειακής μετατροπής»: τεχνολογική διεργασία που ξεκινά με την έκλυση πρωτογενούς ενέργειας και τη μεταφορά της στην αγορά σε μορφή τελικής ενέργειας, όπου στη συνέχεια μετατρέπεται από τον καταναλωτή σε αξιοποιήσιμη ενέργεια (έργο)·»

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 39 του σχεδίου έκθεσης και αποσκοπεί σε μεγαλύτερη σαφήνεια.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(1β)   Στο άρθρο 2, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(3) «τελική κατανάλωση ενέργειας»: όλη η ενέργεια που παρέχεται στη βιομηχανία, τις μεταφορές, τα νοικοκυριά, τις υπηρεσίες και τη γεωργία. Εξαιρούνται οι παραδόσεις στον τομέα της μετατροπής της ενέργειας και οι ίδιες οι βιομηχανίες ενεργειακών δραστηριοτήτων·

«(3)   «τελική κατανάλωση ενέργειας»: η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στην καταναλωτική αγορά, η οποία απαιτείται από τη βιομηχανία και τις μεταφορές, καθώς και της ενέργειας που παρέχεται στα νοικοκυριά, τις υπηρεσίες και τη γεωργία· η κατανάλωση αυτή εξαρτάται από τη συνολική ηλεκτρική ενέργεια που διατίθεται για διανομή, συμπεριλαμβανομένης της ενεργού και αέργου ισχύος, όταν παρέχεται αυτή η ενέργεια·»

Αιτιολόγηση

Η ηλεκτρική ενέργεια που διατίθεται για διανομή θα πρέπει πάντα να υπερβαίνει τη ζήτηση λόγω της άνισης κατανάλωσής της στην αγορά, προκειμένου να αποφεύγεται η διακοπή παροχής ενέργειας. Σε γενικές γραμμές, υπερβαίνει τη ζήτηση κατά 20 τοις εκατό.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ)   Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«(9α)   ως «κτίριο δημόσιας αρχής» νοείται, για τους σκοπούς του άρθρου 5, ένα κτίριο που ανήκει στην κεντρική διοίκηση ή άλλη δημόσια αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και χρησιμοποιείται από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων τα οποία είναι νοσοκομεία, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κοινωνικές κατοικίες»·

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφοι 1, 2, 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Στόχοι ενεργειακής απόδοσης

Στόχοι ενεργειακής απόδοσης

1.  Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ενδεικτικό εθνικό στόχο ενεργειακής απόδοσης για το 2020, βασιζόμενο είτε στην πρωτογενή ή στην τελική κατανάλωση ενέργειας, είτε στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας, είτε στην ενεργειακή ένταση. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους στόχους αυτούς στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 και το παράρτημα XIV μέρος 1. Στην κοινοποίηση εκφράζουν επίσης τους στόχους αυτούς ως απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 και εξηγούν με ποιον τρόπο και βάσει ποιων στοιχείων έγινε ο υπολογισμός.

1.  Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ενδεικτικό εθνικό στόχο ενεργειακής απόδοσης για το 2020, βασιζόμενο είτε στην πρωτογενή ή στην τελική κατανάλωση ενέργειας, είτε στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας, είτε στην ενεργειακή ένταση. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους στόχους αυτούς στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 και το παράρτημα XIV μέρος 1. Στην κοινοποίηση εκφράζουν επίσης τους στόχους αυτούς ως απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 και εξηγούν με ποιον τρόπο και βάσει ποιων στοιχείων έγινε ο υπολογισμός.

Κατά τον καθορισμό των εν λόγω στόχων, τα κράτη μέλη συνεκτιμούν:

Κατά τον καθορισμό των εν λόγω στόχων, τα κράτη μέλη συνεκτιμούν:

α)  ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2020 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 483 εκατομμύρια ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας ή τα 1 086 εκατομμύρια ΤΙΠ τελικής ενέργειας·

α)  ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2020 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 483 εκατομμύρια ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας ή τα 1 086 εκατομμύρια ΤΙΠ τελικής ενέργειας·

β)  τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία·

β)  τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία·

γ)  τα μέτρα που ελήφθησαν για την επίτευξη των εθνικών στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ και

γ)  τα μέτρα που ελήφθησαν για την επίτευξη των εθνικών στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ και

δ)  άλλα μέτρα για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης.

δ)  άλλα μέτρα για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης.

Κατά τον καθορισμό των στόχων αυτών, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν επίσης υπόψη εθνικές συνθήκες που επηρεάζουν την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, όπως:

Κατά τον καθορισμό των στόχων αυτών, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν επίσης υπόψη εθνικές συνθήκες που επηρεάζουν την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, όπως:

α)  οικονομικώς αποτελεσματικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας·

α)  οικονομικώς αποτελεσματικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας·

β)  την εξέλιξη και την πρόβλεψη του ΑΕΠ,

β)  την εξέλιξη και την πρόβλεψη του ΑΕΠ,

γ)  αλλαγές στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ενέργειας·

γ)  αλλαγές στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ενέργειας·

δ)  την ανάπτυξη όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την πυρηνική ενέργεια, τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα· και

δ)  την ανάπτυξη όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την πυρηνική ενέργεια, τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα· και

ε)  την έγκαιρη δράση.

ε)  την έγκαιρη δράση.

2.  Έως τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή εκτιμά την επιτευχθείσα πρόοδο και κατά πόσον η Ένωση έχει πιθανότητες να επιτύχει κατανάλωση ενέργειας που δεν θα υπερβαίνει τα 1 483 εκατ. ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και τα 1 086 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας το 2020.

2.  Έως τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή εκτιμά την επιτευχθείσα πρόοδο και κατά πόσον η Ένωση έχει πιθανότητες να επιτύχει κατανάλωση ενέργειας που δεν θα υπερβαίνει τα 1 483 εκατ. ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και/ή τα 1 086 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας το 2020.

3.  Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή:

3.  Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή:

α)  αθροίζει τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης που έχουν κοινοποιήσει τα κράτη μέλη·

α)  αθροίζει τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης που έχουν κοινοποιήσει τα κράτη μέλη·

β)  εκτιμά κατά πόσον το άθροισμα αυτών των στόχων μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη ένδειξη για το κατά πόσον η Ένωση ως σύνολο βρίσκεται στον σωστό δρόμο λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της πρώτης ετήσιας έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 και την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2·

β)  εκτιμά κατά πόσον το άθροισμα αυτών των στόχων μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη ένδειξη για το κατά πόσον η Ένωση ως σύνολο βρίσκεται στον σωστό δρόμο λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της πρώτης ετήσιας έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 και την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2·

γ)  λαμβάνει υπόψη συμπληρωματική ανάλυση προερχόμενη από:

γ)  λαμβάνει υπόψη συμπληρωματική ανάλυση προερχόμενη από:

i)  αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση σε απόλυτα μεγέθη αλλά και σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα σε επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της προόδου όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του εφοδιασμού ενέργειας στα κράτη μέλη τα οποία έχουν βασίσει τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους τους στην τελική κατανάλωση ενέργειας ή στην εξοικονόμηση τελικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της προόδου που οφείλεται στη συμμόρφωση των κρατών μελών με το κεφάλαιο ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας·

i)  αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση σε απόλυτα μεγέθη αλλά και σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα σε επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της προόδου όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του εφοδιασμού ενέργειας στα κράτη μέλη τα οποία έχουν βασίσει τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους τους στην τελική κατανάλωση ενέργειας ή στην εξοικονόμηση τελικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της προόδου που οφείλεται στη συμμόρφωση των κρατών μελών με το κεφάλαιο ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας·

ii)  τα αποτελέσματα ασκήσεων σε μοντέλα σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις της κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο Ένωσης.

ii)  τα αποτελέσματα ασκήσεων σε μοντέλα σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις της κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο Ένωσης.

δ)   συγκρίνει τα αποτελέσματα των στοιχείων α) έως γ) με την ποσότητα κατανάλωσης ενέργειας που θα χρειαζόταν προκειμένου να επιτευχθεί κατανάλωση ενέργειας, η οποία δεν θα υπερβαίνει τα 1 483 εκατ. ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και τα 1 086 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας το 2020.

δ)   συγκρίνει τα αποτελέσματα των στοιχείων α) έως γ) με την ποσότητα κατανάλωσης ενέργειας που θα χρειαζόταν προκειμένου να επιτευχθεί κατανάλωση ενέργειας, η οποία δεν θα υπερβαίνει τα 1 483 εκατ. ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και/ή τα 1 086 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας το 2020.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κάθε κράτος μέλος ενδεικτικές συνεισφορές ενεργειακής απόδοσης στον στόχο της Ένωσης για το 2030 που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 σύμφωνα με τα άρθρα [4] και [6] του κανονισμού (EΕ) XX/20XX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης]. Κατά τον καθορισμό των εν λόγω συνεισφορών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030 δεν θα υπερβαίνει τα 1 321 εκατομμύρια ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και τα 987 εκατομμύρια ΤΙΠ τελικής ενέργειας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις συνεισφορές αυτές στην Επιτροπή ως μέρος των οικείων ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα [3] και [7] έως [11] του κανονισμού (EΕ) XX/20XX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης].

4.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει δεσμευτικούς εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης σωρευτικά σύμφωνους με τον στόχο της Ένωσης για το 2030 που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και σύμφωνα με τα άρθρα [4] και [6] του κανονισμού (EΕ) XX/20XX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης].

 

Κατά τον καθορισμό του επιπέδου των εν λόγω στόχων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030 δεν θα υπερβαίνει τα 1 132 εκατομμύρια ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και τα 849 εκατομμύρια ΤΙΠ τελικής ενέργειας.

 

Προκειμένου να προσφέρεται επαρκής ευελιξία στα κράτη μέλη για να επιτύχουν τους δεσμευτικούς εθνικούς τους στόχους ενεργειακής απόδοσης, και να μπορεί παράλληλα να αναπτυχθεί η οικονομία τους και να αυξηθεί η παραγωγή και η δραστηριότητα της βιομηχανίας τους, τους επιτρέπεται να καθορίσουν τους στόχους τους με βάση την ενεργειακή ένταση, που είναι ο λόγος της κατανάλωσης ενέργειας προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ).

 

Οι εθνικοί στόχοι ενεργειακής απόδοσης λαμβάνουν υπόψη όλα τα στάδια της ενεργειακής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής, της μεταφοράς, της διανομής και της τελικής χρήσης.

 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους στόχους αυτούς στην Επιτροπή ως μέρος των οικείων ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα [3] και [7] έως [11] του κανονισμού (EΕ) XX/20XX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης].

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2α)  Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 5

«Άρθρο 5

Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς

Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2014 το 3% του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα από την κεντρική δημόσια διοίκησή τους, ανακαινίζεται κάθε χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ.

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2014 το 3% του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα από την κεντρική δημόσια διοίκησή τους, ανακαινίζεται κάθε χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, η παρούσα παράγραφος ισχύει για το σύνολο των θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων που ανήκουν σε και χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και της διοικητικής διάρθρωσης των τελευταίων.

Το ποσοστό του 3% υπολογίζεται επί του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου πάνω από 500 m2 που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση του οικείου κράτους μέλους, τα οποία την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληρούν τις εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ. Το όριο αυτό μειώνεται σε 250 m2 από τις 9 Ιουλίου 2015.

Το ποσοστό του 3% υπολογίζεται επί του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου πάνω από 500 m2 που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση του οικείου κράτους μέλους, τα οποία την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληρούν τις εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ. Το όριο αυτό μειώνεται σε 250 m2 από τις 9 Ιουλίου 2015 και από την 1η Ιανουαρίου 2021 ισχύει για τα κτίρια που ανήκουν σε και χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και της διοικητικής διάρθρωσης των τελευταίων.

Όταν κράτος μέλος απαιτεί να εκτείνεται η υποχρέωση της κατ’ έτος ανακαίνισης του 3 % του συνολικού εμβαδού δαπέδου στο εμβαδόν δαπέδου που είναι ιδιόκτητο και καταλαμβανόμενο από τις διοικητικές υπηρεσίες σε επίπεδο κατώτερο της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, το ποσοστό του 3 % υπολογίζεται επί του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου άνω των 500 m2 και, από τις 9 Ιουλίου 2015, άνω του 250 m2, που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση και από τις εν λόγω διοικητικές υπηρεσίες του οικείου κράτους μέλους και τα οποία, από 1ης Ιανουαρίου κάθε έτους, δεν πληρούν τις εθνικές ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ.

 

Όταν εφαρμόζουν μέτρα για τη συνολική ανακαίνιση των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να θεωρήσουν το κτίριο ως σύνολο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το κέλυφος, ο εξοπλισμός, η λειτουργία και η συντήρηση των κτιρίων.

Όταν εφαρμόζουν μέτρα για τη συνολική ανακαίνιση των κτιρίων δημόσιων αρχών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να θεωρήσουν το κτίριο ως σύνολο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το κέλυφος, ο εξοπλισμός, η λειτουργία και η συντήρηση των κτιρίων.

Τα κράτη μέλη απαιτούν τα κτίρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης με την χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση να αποτελούν προτεραιότητα στα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, όπου αυτά είναι οικονομικώς αποδοτικά και τεχνικά εφικτά.

Τα κράτη μέλη απαιτούν τα κτίρια δημόσιων αρχών με την χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση να αποτελούν προτεραιότητα στα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, όπου αυτά είναι οικονομικώς αποδοτικά και τεχνικώς εφικτά.

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να μην καθορίσουν ή να μην εφαρμόσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 για τις εξής κατηγορίες κτιρίων:

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να μην καθορίσουν ή να μην εφαρμόσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 για τις εξής κατηγορίες κτιρίων:

α)   κτίρια επισήμως προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος, ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, στον βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε απαράδεκτα το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους,

α)   κτίρια επισήμως προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος, ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, στον βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε απαράδεκτα το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους,

β)   κτίρια που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ή στην κεντρική δημόσια διοίκηση και εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας, εκτός από τους ενιαίους χώρους διαβίωσης ή κτίρια με γραφεία που προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις και το λοιπό προσωπικό των αρχών εθνικής άμυνας,

β)   κτίρια που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ή στην κεντρική δημόσια διοίκηση και εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας, εκτός από τους ενιαίους χώρους διαβίωσης ή κτίρια με γραφεία που προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις και το λοιπό προσωπικό των αρχών εθνικής άμυνας,

γ)   κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή για θρησκευτικές δραστηριότητες.

γ)   κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή για θρησκευτικές δραστηριότητες.

3.  Εάν ένα κράτος μέλος ανακαινίζει περισσότερο από το 3% του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης σε ένα δεδομένο έτος, δύναται να συνυπολογίζει το πλεονάζον στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης οποιουδήποτε από τα τρία προηγούμενα ή επόμενα έτη.

3.  Εάν ένα κράτος μέλος ανακαινίζει περισσότερο από το 3% του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων δημόσιων αρχών σε ένα δεδομένο έτος, δύναται να συνυπολογίζει το πλεονάζον στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης οποιουδήποτε από τα τρία προηγούμενα ή επόμενα έτη.

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να συνυπολογίζουν στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης τα νέα κτίρια που είναι ιδιόκτητα ως αντικατάσταση συγκεκριμένων κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης που κατεδαφίσθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων ετών ή τα κτίρια που έχουν πωληθεί, κατεδαφισθεί ή τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων ετών λόγω της εντατικότερης χρήσης άλλων κτιρίων.

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να συνυπολογίζουν στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης των κτιρίων δημόσιων αρχών τα νέα κτίρια που καταλαμβάνονται και είναι ιδιόκτητα ως αντικατάσταση συγκεκριμένων κτιρίων δημόσιων αρχών που κατεδαφίσθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων ετών ή τα κτίρια που έχουν πωληθεί, κατεδαφισθεί ή τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων ετών λόγω της εντατικότερης χρήσης άλλων κτιρίων.

5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα κράτη μέλη καταρτίζουν και δημοσιοποιούν κατάλογο των θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου πάνω από 500 m2 και από τις 9 Ιουλίου 2015 πάνω από 250 m2, εξαιρουμένων των κτιρίων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα κράτη μέλη καταρτίζουν και δημοσιοποιούν κατάλογο των θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου πάνω από 500 m2 και από τις 9 Ιουλίου 2015 πάνω από 250 m2, εξαιρουμένων των κτιρίων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)   την επιφάνεια δαπέδου σε m2· και

α)   την επιφάνεια δαπέδου σε m2·

β)   την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου ή σχετικά ενεργειακά δεδομένα.

β)   την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου·

 

β α)   πραγματική μετρούμενη κατανάλωση ενέργειας.

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, η παρούσα παράγραφος ισχύει για το σύνολο των θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων που ανήκουν σε και χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές.

6.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν εναλλακτική προσέγγιση σε σχέση με τα μέτρα που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας άλλα, οικονομικώς αποδοτικά, μέτρα που θα περιλαμβάνουν τις ριζικές ανακαινίσεις, καθώς και μέτρα για την αλλαγή της συμπεριφοράς των χρηστών, προκειμένου να επιτευχθεί έως το 2020 ποσότητα εξοικονόμησης καταναλισκόμενης ενέργειας σε επιλεγμένα κτίρια ιδιόκτητα από την κεντρική δημόσια διοίκησή τους, τουλάχιστον ισοδύναμη με την απαιτούμενη στην παράγραφο 1, ενώ σχετική έκθεση θα συντάσσεται σε ετήσια βάση.

6.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν εναλλακτική προσέγγιση σε σχέση με τα μέτρα που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας άλλα, οικονομικώς αποδοτικά, μέτρα που θα περιλαμβάνουν τις ριζικές ανακαινίσεις, καθώς και μέτρα για την αλλαγή της συμπεριφοράς των χρηστών, προκειμένου να επιτευχθεί έως το 2030 ποσότητα εξοικονόμησης καταναλισκόμενης ενέργειας σε επιλεγμένα κτίρια ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από δημόσιες αρχές τους, τουλάχιστον ισοδύναμη με την απαιτούμενη στην παράγραφο 1, ενώ σχετική έκθεση θα συντάσσεται σε ετήσια βάση.

Για τους σκοπούς της εναλλακτικής προσέγγισης, τα κράτη μέλη μπορούν να εκτιμούν την εξοικονόμηση ενέργειας την οποία θα παρήγαν οι παράγραφοι 1 έως 4 χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένες συνήθεις τιμές για την κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων αναφοράς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης πριν και μετά την ανακαίνιση και σύμφωνα με εκτιμήσεις της επιφάνειας του αποθέματός τους. Οι κατηγορίες των κτιρίων αναφοράς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης θα είναι αντιπροσωπευτικές του συνόλου των κτιρίων αυτών.

Για τους σκοπούς της εναλλακτικής προσέγγισης, τα κράτη μέλη μπορούν να εκτιμούν την εξοικονόμηση ενέργειας την οποία θα παρήγαν οι παράγραφοι 1 έως 4 χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένες συνήθεις τιμές για την κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων αναφοράς των δημόσιων αρχών πριν και μετά την ανακαίνιση και σύμφωνα με εκτιμήσεις της επιφάνειας του αποθέματός τους. Οι κατηγορίες των κτιρίων αναφοράς των δημόσιων αρχών θα είναι αντιπροσωπευτικές του συνόλου των κτιρίων αυτών.

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν εναλλακτική προσέγγιση κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα εναλλακτικά μέτρα που σκοπεύουν να εγκρίνουν και καταδεικνύουν με ποιον τρόπο θα επιτύχουν ισοδύναμη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που ανήκουν στα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν εναλλακτική προσέγγιση κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο [εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα εναλλακτικά μέτρα που σκοπεύουν να εγκρίνουν και καταδεικνύουν με ποιον τρόπο θα επιτύχουν ισοδύναμη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που ανήκουν στα περιουσιακά στοιχεία των δημοσίων αρχών.

7.  Τα κράτη μέλη παροτρύνουν τους δημόσιους φορείς, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και τους οργανισμούς κατοικιών κοινωνικής πρόνοιας δημοσίου δικαίου, αφού λάβουν δεόντως υπόψη τις εκατέρωθεν αρμοδιότητες και τη διοικητική διάρθρωση, να:

7.  Τα κράτη μέλη παροτρύνουν τους δημόσιους φορείς, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και τους οργανισμούς κατοικιών κοινωνικής πρόνοιας δημοσίου δικαίου, αφού λάβουν δεόντως υπόψη τις εκατέρωθεν αρμοδιότητες και τη διοικητική διάρθρωση, να:

α)   εγκρίνουν σχέδιο ενεργειακής απόδοσης, μεμονωμένο ή ως μέρος ενός ευρύτερου κλιματικού ή περιβαλλοντικού σχεδίου, το οποίο να περιέχει συγκεκριμένους στόχους και δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και απόδοσης, με σκοπό τη συνέχιση του υποδειγματικού ρόλου των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 5 και 6,

α)   εγκρίνουν σχέδιο ενεργειακής απόδοσης και μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης για κάθε κτίριο, μεμονωμένα ή ως μέρος ενός ευρύτερου κλιματικού ή περιβαλλοντικού σχεδίου, τα οποία να περιέχουν συγκεκριμένους στόχους ενεργειακής εξοικονόμησης και απόδοσης, καθώς και εκτιμήσεις κόστους κύκλου ζωής, και δράσεις, με σκοπό τη συνέχιση του υποδειγματικού ρόλου των κτιρίων δημόσιων αρχών που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 5 και 6·

β)   καθιερώσουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο θα περιλαμβάνει ενεργειακούς ελέγχους, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου τους,

β)   καθιερώσουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο θα περιλαμβάνει ενεργειακούς ελέγχους, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου τους,

γ)   χρησιμοποιούν, ενδεχομένως, εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης για να χρηματοδοτούν ανακαινίσεις και να εφαρμόζουν σχέδια για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μακροπρόθεσμα.

γ)   χρησιμοποιούν, ενδεχομένως, εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης για να χρηματοδοτούν ανακαινίσεις και να εφαρμόζουν σχέδια για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μακροπρόθεσμα.

 

7α.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας που έχει επιτευχθεί από τις ανακαινίσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής που έχει επιτευχθεί από ριζικές ανακαινίσεις, και το συνολικό εμβαδόν δαπέδου που ανακαινίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) ΧΧ/20ΧΧ [Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης].

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Υποχρέωση εξοικσονόμησης ενέργειας

Υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας

1.  Τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν σωρευτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση, ο οποίος ισοδυναμεί τουλάχιστον με:

1.  Τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν σωρευτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση, ο οποίος ισοδυναμεί τουλάχιστον με:

α)  νέα εξοικονόμηση κάθε χρόνο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, ίση με το 1,5% των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς πελάτες, κατά μέσο όρο σε σχέση με την πλέον πρόσφατη τριετή περίοδο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013·

α)  νέα εξοικονόμηση κάθε χρόνο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, ίση με το 1,5% των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς πελάτες, κατά μέσο όρο σε σχέση με την πλέον πρόσφατη τριετή περίοδο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013·

β)  νέα εξοικονόμηση κάθε έτος από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2030 ίση με το 1,5% των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς πελάτες, κατά μέσο όρο σε σχέση με την πλέον πρόσφατη τριετή περίοδο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019.

β)  νέα εξοικονόμηση κάθε έτος από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2030 ίση με τουλάχιστον το 1,5% των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς πελάτες, κατά μέσο όρο σε σχέση με την πλέον πρόσφατη τριετή περίοδο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να επιτυγχάνουν νέα ετήσια εξοικονόμηση της τάξεως του 1,5% για δεκαετείς περιόδους μετά το 2030, εκτός εάν από τις επανεξετάσεις της Επιτροπής έως το 2027 και κάθε δέκα (10) έτη εφεξής συναχθεί το συμπέρασμα ότι δεν είναι απαραίτητη η επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια το 2050.

Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να επιτυγχάνουν νέα ετήσια εξοικονόμηση της τάξεως του 1,5% για δεκαετείς περιόδους μετά το 2030, εκτός εάν από τις επανεξετάσεις της Επιτροπής έως το 2027 και κάθε δέκα (10) έτη εφεξής συναχθεί το συμπέρασμα ότι δεν είναι απαραίτητη η επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια το 2050.

 

Η εξοικονόμηση που πρέπει να επιτυγχάνεται σε κάθε περίοδο υπολογίζεται σωρευτικά στην εξοικονόμηση που έπρεπε να επιτευχθεί την(τις) προηγούμενη(ες) περίοδο(ους). Ειδικότερα, σε περίπτωση που προηγούμενα μέτρα, προγράμματα και/ή επιμέρους ενέργειες πολιτικής δεν αποφέρουν πλέον εξοικονόμηση, η απώλεια της εν λόγω εξοικονόμησης λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της συνολικής εξοικονόμησης που πρέπει να επιτυγχάνεται στο τέλος κάθε περιόδου, και αντισταθμίζεται με νέα εξοικονόμηση.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) και με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, τα κράτη μέλη μπορούν να υπολογίζουν μόνο την εξοικονόμηση ενέργειας που απορρέει από τα νέα μέτρα πολιτικής που εισάγονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή μέτρα πολιτικής που εισάγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι τα εν λόγω μέτρα οδηγούν σε μεμονωμένες δράσεις που πραγματοποιούνται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και αποφέρουν εξοικονόμηση.

Οι εξοικονομήσεις που απαιτούνται για την περίοδο που αναφέρεται στο στοιχείο β), είναι σωρευτικές και επιπρόσθετες εκείνων που απαιτούνται για την περίοδο που αναφέρεται στο στοιχείο α). Για τον σκοπό αυτό, και με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, τα κράτη μέλη μπορούν να υπολογίζουν την εξοικονόμηση ενέργειας που απορρέει από τα νέα μέτρα πολιτικής, είτε αυτά εισάγονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 είτε νωρίτερα, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι τα εν λόγω μέτρα οδηγούν σε νέες μεμονωμένες δράσεις που πραγματοποιούνται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και αποφέρουν νέα εξοικονόμηση. Επίσης, τα κράτη μέλη μπορούν να προσμετρούν την εξοικονόμηση από τις μεμονωμένες δράσεις που αναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, υπό τον όρο ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν επαληθεύσιμη εξοικονόμηση ενέργειας μετά το 2020.

Οι κατ’ όγκο πωλήσεις ενέργειας που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές μπορούν να εξαιρούνται εν όλω ή εν μέρει από τους εν λόγω υπολογισμούς.

Αποκλειστικά για τους σκοπούς του στοιχείου α), οι κατ’ όγκο πωλήσεις ενέργειας που χρησιμοποιείται στις μεταφορές μπορούν να εξαιρούνται εν όλω ή εν μέρει από τους εν λόγω υπολογισμούς. Ωστόσο, οι πωλήσεις ενέργειας που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές περιλαμβάνονται εν όλω στους υπολογισμούς για την περίοδο μετά το 2020 που αναφέρεται στο στοιχείο β).

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τον τρόπο σταδιακής εισαγωγής της υπολογισθείσας ποσότητας νέας εξοικονόμησης σε κάθε περίοδο όπως αναφέρεται στα στοιχεία α) και β), εφόσον η απαιτούμενη συνολική σωρευτική εξοικονόμηση έχει επιτευχθεί έως τη λήξη κάθε περιόδου.

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τον τρόπο σταδιακής εισαγωγής της υπολογισθείσας ποσότητας νέας εξοικονόμησης σε κάθε περίοδο όπως αναφέρεται στα στοιχεία α) και β), εφόσον η απαιτούμενη συνολική σωρευτική εξοικονόμηση έχει επιτευχθεί έως τη λήξη κάθε περιόδου.

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κάθε κράτος μέλος μπορεί:

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κάθε κράτος μέλος μπορεί:

α)  να πραγματοποιεί τον υπολογισμό που απαιτείται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) χρησιμοποιώντας τιμές 1% το 2014 και το 2015, 1,25% το 2016 και το 2017· και 1,5% το 2018, 2019 και 2020·

α)  να πραγματοποιεί τον υπολογισμό που απαιτείται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) χρησιμοποιώντας τιμές 1% το 2014 και το 2015, 1,25% το 2016 και το 2017· και 1,5% το 2018, 2019 και 2020·

β)  να εξαιρεί από τον υπολογισμό το σύνολο ή μέρος των πωλήσεων ενέργειας, κατ’ όγκο, που χρησιμοποιείται στις βιομηχανικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

β)  να εξαιρεί από τον υπολογισμό το σύνολο ή μέρος των πωλήσεων ενέργειας, κατ’ όγκο, που χρησιμοποιείται στις βιομηχανικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

γ)  επιτρέπει η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται στους τομείς μετατροπής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αποδοτικών υποδομών τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των απαιτήσεων του άρθρου 14 παράγραφος 4, του άρθρου 14 παράγραφος 5 στοιχείο β) και του άρθρου 15 παράγραφοι 1 έως 6 και παράγραφος 9, να υπολογίζεται για την ποσότητα εξοικονόμησης ενέργειας που απαιτείται βάσει της παραγράφου 1·

γ)  να επιτρέπει η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται στους τομείς μετατροπής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας, περιλαμβανομένων των αποδοτικών υποδομών τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των απαιτήσεων του άρθρου 14 παράγραφος 4, του άρθρου 14 παράγραφος 5 στοιχείο β) και του άρθρου 15 παράγραφοι 1 έως 6 και παράγραφος 9, να υπολογίζεται για την ποσότητα εξοικονόμησης ενέργειας που απαιτείται βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β)·

δ)  να μετρά την εξοικονόμηση ενέργειας από μεμονωμένες πρόσφατα εφαρμοσθείσες δράσεις από την 31η Δεκεμβρίου 2008 που εξακολουθούν να έχουν αντίκτυπο το 2020 και εντεύθεν και η μέτρηση και η επαλήθευσή της είναι δυνατές για την εξοικονόμηση ενέργειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1· και

δ)  να μετρά την εξοικονόμηση ενέργειας από μεμονωμένες πρόσφατα εφαρμοσθείσες δράσεις από την 31η Δεκεμβρίου 2008 που εξακολουθούν να έχουν αντίκτυπο το 2020 και η μέτρηση και η επαλήθευσή της είναι δυνατές για την εξοικονόμηση ενέργειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)· και

ε)  να εξαιρεί από τον υπολογισμό της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 την επαληθεύσιμη ποσότητα ενέργειας που παράγεται για ή σε κτίρια για ίδια χρήση συνεπεία μέτρων πολιτικής που προάγουν τη νέα εγκατάσταση τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας.

 

3.  Το σύνολο των προτιμώμενων επιλογών δυνάμει της παραγράφου 2 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% της ποσότητας εξοικονόμησης ενέργειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν και υπολογίζουν χωριστά τις επιπτώσεις των προτιμώμενων επιλογών για τις περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β):

3.  Το σύνολο των προτιμώμενων επιλογών δυνάμει της παραγράφου 2 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% της ποσότητας εξοικονόμησης ενέργειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν και υπολογίζουν χωριστά τις επιπτώσεις των προτιμώμενων επιλογών για τις περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β):

α)   για τον υπολογισμό της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία α), β), γ) και δ) της παραγράφου 2·

α)   για τον υπολογισμό της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία α), β), γ) και δ) της παραγράφου 2·

β)  για τον υπολογισμό της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία β), γ), δ) και ε) της παραγράφου 2, με την προϋπόθεση ότι οι μεμονωμένες δράσεις κατά την έννοια του στοιχείου δ) εξακολουθούν να έχουν επαληθεύσιμες και μετρήσιμες επιπτώσεις μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020.

β)  για τον υπολογισμό της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο το στοιχείο γ) της παραγράφου 2.

4.  Η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεν επιτρέπεται να συνυπολογιστεί για την απαιτούμενη σωρευτική εξοικονόμηση για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

4.  Η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεν επιτρέπεται να συνυπολογιστεί για την απαιτούμενη σωρευτική εξοικονόμηση για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

5.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εξοικονόμηση που απορρέει από μέτρα πολιτικής σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β και το άρθρο 20 παράγραφος 6 να υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα V.

5.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εξοικονόμηση που απορρέει από μέτρα πολιτικής σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β και το άρθρο 20 παράγραφος 6 να υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα V.

6.  Τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν την απαιτούμενη εξοικονόμηση δυνάμει της παραγράφου 1 είτε με την καθιέρωση καθεστώτος επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 7α, είτε με τη λήψη εναλλακτικών μέτρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7β. Τα κράτη μέλη δύνανται να συνδυάζουν το καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης με εναλλακτικά μέτρα πολιτικής.

6.  Τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν την απαιτούμενη εξοικονόμηση δυνάμει της παραγράφου 1 είτε με την καθιέρωση καθεστώτος επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 7α, είτε με τη λήψη εναλλακτικών μέτρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7β. Τα κράτη μέλη δύνανται να συνδυάζουν το καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης με εναλλακτικά μέτρα πολιτικής.

7.  Τα κράτη μέλη αποδεικνύουν ότι, όταν υπάρχει αλληλεπικάλυψη του αντικτύπου των μέτρων πολιτικής ή των επιμέρους δράσεων, δεν μετράται διπλά η εξοικονόμηση ενέργειας.

7.  Τα κράτη μέλη αποδεικνύουν ότι, όταν υπάρχει αλληλεπικάλυψη του αντικτύπου των μέτρων πολιτικής ή των επιμέρους δράσεων, δεν μετράται διπλά η εξοικονόμηση ενέργειας.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν να τηρήσουν την υποχρέωση επίτευξης της απαιτούμενης εξοικονόμησης δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 με την καθιέρωση καθεστώτος υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, μεριμνούν ώστε τα υπόχρεα μέρη που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και δραστηριοποιούνται στην επικράτεια του εκάστοτε κράτους μέλους επιτυγχάνουν, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 2, την απαίτηση σωρευτικής εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση που καθορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

1.  Εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν να τηρήσουν την υποχρέωση επίτευξης της απαιτούμενης εξοικονόμησης δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 με την καθιέρωση καθεστώτος υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, μεριμνούν ώστε τα υπόχρεα μέρη που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και δραστηριοποιούνται στην επικράτεια του εκάστοτε κράτους μέλους επιτυγχάνουν, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 2, την απαίτηση σωρευτικής εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση που καθορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, ή με την καταβολή ετήσιων εισφορών στο εθνικό ταμείο ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 6.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη ορίζουν, με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, υπόχρεα μέρη μεταξύ των διανομέων ενέργειας ή/και των εταιρειών λιανικής πώλησης ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά του, στα οποία είναι δυνατό να περιλαμβάνονται οι διανομείς καυσίμων κίνησης ή οι εταιρείες λιανικής πώλησης καυσίμων κίνησης που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά του. Η απαραίτητη εξοικονόμηση ενέργειας για την εκπλήρωση της υποχρέωσης επιτυγχάνεται από τα υπόχρεα μέρη μεταξύ των τελικών πελατών οι οποίοι ορίζονται από το κράτος μέλος, ανεξάρτητα από τον υπολογισμό βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1, ή, εάν τα κράτη μέλη λάβουν σχετική απόφαση, με πιστοποιημένη εξοικονόμηση που απορρέει από άλλα μέρη όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο β).

2.  Τα κράτη μέλη ορίζουν, με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, υπόχρεα μέρη μεταξύ των διανομέων ενέργειας, των εταιρειών λιανικής πώλησης καυσίμων κίνησης και των διανομέων καυσίμων κίνησης που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά τους. Η απαραίτητη εξοικονόμηση ενέργειας για την εκπλήρωση της υποχρέωσης επιτυγχάνεται από τα υπόχρεα μέρη μεταξύ των τελικών πελατών οι οποίοι ορίζονται από το κράτος μέλος, ανεξάρτητα από τον υπολογισμό βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1, ή, εάν τα κράτη μέλη λάβουν σχετική απόφαση, με πιστοποιημένη εξοικονόμηση που απορρέει από άλλα μέρη όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο β).

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 α – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Όταν εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας ορίζονται ως υπόχρεα μέρη σύμφωνα με την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όσον αφορά την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους, οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας δεν δημιουργούν εμπόδια στους καταναλωτές σε σχέση με την αλλαγή προμηθευτή.

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα των καταναλωτών να μεταβαίνουν με ευκολία από έναν προμηθευτή σε άλλον είναι κρίσιμης σημασίας για τη διατήρηση μιας αγοράς προμηθευτών υψηλής ανταγωνιστικότητας με χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. Το εν λόγω δικαίωμα θα μπορούσε να διακυβευτεί με την πώληση «δεσμών» υπηρεσιών οι οποίες δεσμεύουν τον καταναλωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα έναντι κάποιου προμηθευτή. Η επιβολή, στις εταιρείες πώλησης ενέργειας, της υποχρέωσης αγοράς πιστοποιητικών εξοικονόμησης ενέργειας από τρίτους, θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση για τη διατήρηση των δυνατοτήτων αλλαγής προμηθευτή.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 α – παράγραφος 5 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  συμπεριλαμβάνουν στις υποχρεώσεις εξοικονόμησης που επιβάλλουν απαιτήσεις κοινωνικού σκοπού, μεταξύ άλλων απαιτώντας την κατά προτεραιότητα υλοποίηση μεριδίου μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια και στις εργατικές κατοικίες·

α)  συμπεριλαμβάνουν στις υποχρεώσεις εξοικονόμησης που επιβάλλουν απαιτήσεις κοινωνικού σκοπού, μεταξύ άλλων απαιτώντας την κατά προτεραιότητα υλοποίηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια, και στις εργατικές κατοικίες. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται στα νοικοκυριά αυτά σε σύγκριση με τη συνολική εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται σε όλα τα νοικοκυριά σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η εν λόγω εξοικονόμηση δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, και περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες εθνικές εκθέσεις προόδου για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) XX/20XX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης].

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 α – παράγραφος 5 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  επιτρέπουν στα υπόχρεα μέρη να προσμετρούν, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους, την πιστοποιημένη εξοικονόμηση ενέργειας που επέτυχαν οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλα τρίτα μέρη, ακόμη και όταν τα υπόχρεα μέρη προωθούν μέτρα μέσω άλλων εγκεκριμένων από το κράτος φορέων ή μέσω δημόσιων αρχών, ανεξαρτήτως εάν σε αυτές συμμετέχουν επίσημες συμπράξεις ή όχι και σε συνδυασμό ενδεχομένως με άλλες πηγές χρηματοδότησης. Όταν τα κράτη μέλη το επιτρέπουν, μεριμνούν για εφαρμογή διαδικασίας έγκρισης σαφούς, διαφανούς και ανοικτής σε όλους τους παράγοντες της αγοράς, η οποία αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του κόστους πιστοποίησης·

β)  επιτρέπουν στα υπόχρεα μέρη να προσμετρούν, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους, την πιστοποιημένη εξοικονόμηση ενέργειας που επέτυχαν οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλα τρίτα μέρη, ακόμη και όταν τα υπόχρεα μέρη προωθούν μέτρα μέσω άλλων εγκεκριμένων από το κράτος φορέων ή μέσω δημόσιων αρχών, ανεξαρτήτως εάν σε αυτές συμμετέχουν επίσημες συμπράξεις ή όχι και σε συνδυασμό ενδεχομένως με άλλες πηγές χρηματοδότησης. Όταν τα κράτη μέλη το επιτρέπουν, μεριμνούν για εφαρμογή διαπιστευμένης διαδικασίας έγκρισης σαφούς, διαφανούς, συμμετοχικής και ανοικτής σε όλους τους παράγοντες της αγοράς, η οποία αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του κόστους πιστοποίησης·

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 α – παράγραφος 5 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  στην εξοικονόμηση ενέργειας που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1, επιτρέπουν την προσμέτρηση συμπληρωματικής εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης πιο βιώσιμων τεχνολογιών στα συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σε αστικά περιβάλλοντα (με αποτέλεσμα επίσης τη μείωση των ρύπων και των σωματιδίων)·

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 α – παράγραφος 5 – στοιχείο γ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  προάγουν τη θέσπιση μέτρων με σκοπό την αξιοποίηση των δυνατοτήτων θέρμανσης και ψύξης για εξοικονόμηση ενέργειας, παρέχοντας ενδεχομένως πρόσθετη ανταμοιβή για παρεμβάσεις που οδηγούν σε μετριασμό της ρύπανσης·

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 α – παράγραφος 5 – στοιχείο γ γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ γ)  θεσπίζουν μηχανισμούς που πιστοποιούν την εξοικονόμηση ενέργειας η οποία διαπιστώνεται από ενεργειακούς ελέγχους ή ισοδύναμα συστήματα διαχείρισης ενέργειας που αναφέρονται στο άρθρο 8, για την προσμέτρηση της συγκεκριμένης εξοικονόμησης στην απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας δυνάμει της παραγράφου 1·

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 α – παράγραφος 5 – στοιχείο γ δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ δ)  δύνανται να επιτρέπουν στα υπόχρεα μέρη να προσμετρούν, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της υποχρέωσής τους, την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται κατά την τελική χρήση σε αποδοτικές υποδομές θέρμανσης και ψύξης·

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 α – παράγραφος 5 – στοιχείο γ ε (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ ε)  προβλέπουν ότι τα υπόχρεα μέρη, τα οποία δεν προμηθεύουν ενέργεια σε νοικοκυριά, δεν χρειάζεται να εφαρμόζουν μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε νοικοκυριά·

Αιτιολόγηση

Πολλές υπόχρεες εταιρείες δεν προμηθεύουν με ενέργεια νοικοκυριά. Συνεπώς, είναι αδύνατον αυτές οι εταιρείες να εφαρμόζουν μέτρα στα νοικοκυριά.

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 α – παράγραφος 5 – στοιχείο γ στ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ στ)  αξιολογούν και λαμβάνουν μέτρα για την ελαχιστοποίηση του αντικτύπου των άμεσων και έμμεσων δαπανών αυτών των καθεστώτων στην ανταγωνιστικότητα των κλάδων έντασης ενέργειας που εκτίθενται στον διεθνή ανταγωνισμό·

Αιτιολόγηση

Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες υπόκεινται σε πολλές διαφορετικές υποχρεώσεις (π.χ. σύστημα εμπορίας εκπομπών). Αυτές οι εταιρείες εκτίθενται συχνά στον διεθνή ανταγωνισμό και, συνεπώς, πρέπει να προστατεύονται από τη διαρροή άνθρακα.

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 α – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων τους για την ενέργεια και το κλίμα, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα πολιτικής που πρόκειται να λάβουν δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ). Ο αντίκτυπος αυτών των μέτρων υπολογίζεται και περιλαμβάνεται στα εν λόγω σχέδια. Η μέθοδος υπολογισμού που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις, τα οποία καταρτίζονται σε διαβούλευση με την Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2019.

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 β – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν να τηρήσουν την υποχρέωση επίτευξης της απαιτούμενης εξοικονόμησης δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 με τη λήψη εναλλακτικών μέτρων πολιτικής, μεριμνούν ώστε η απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 να επιτυγχάνεται στους τελικούς πελάτες.

1.  Εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν να τηρήσουν την υποχρέωση επίτευξης της απαιτούμενης εξοικονόμησης δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 με τη λήψη εναλλακτικών μέτρων πολιτικής, μεριμνούν ώστε η απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 να επιτυγχάνεται πλήρως στους τελικούς πελάτες.

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 β – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Επιπλέον, όλες οι ενέργειες για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων με τη χρήση χρήσης καυσίμων υψηλότερης απόδοσης στις μεταφορές, είναι επιλέξιμες σε σχέση με την απαίτηση σωρευτικής εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση, που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Προστιθέμενη αξία των αποδοτικών και καθαρών συστατικών ανάμειξης καυσίμων στην απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές· τα συστατικά ανάμειξης καυσίμων στον τομέα των μεταφορών μπορούν να προσμετρώνται υπέρ της επίτευξης του στόχου ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 β – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά τον σχεδιασμό εναλλακτικών μέτρων πολιτικής με στόχο την εξοικονόμησης ενέργειας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις σε νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια.

2.  Κατά τον σχεδιασμό εναλλακτικών μέτρων πολιτικής με στόχο την εξοικονόμησης ενέργειας μέσω ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια, και εξασφαλίζουν ότι ένα σημαντικό μέρος των μέτρων αυτών εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα στα νοικοκυριά αυτά και σε εργατικές κατοικίες.

 

Τα κράτη μέλη υπολογίζουν την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται στα νοικοκυριά αυτά σε σύγκριση με τη συνολική εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται σε όλα τα νοικοκυριά σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

Η εν λόγω εξοικονόμηση δημοσιεύεται και περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες εθνικές εκθέσεις προόδου για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) XX/20XX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης].

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 7γ

 

Παροχή υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης.

 

Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, διασφαλίζει ότι η παροχή υπηρεσιών στην αγορά ενεργειακής απόδοσης πρέπει να πραγματοποιείται σε πλαίσιο ανταγωνισμού και διαφάνειας, ικανό να εξασφαλίσει στον τελικό καταναλωτή, μέσω χαμηλότερου κόστους και καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών, τα οφέλη που συνδέονται με τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, στην αγορά υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης, διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους σε ισότιμη βάση με τους κάθετα ολοκληρωμένους φορείς και εξαλείφοντας τις θέσεις συγκριτικού πλεονεκτήματος που ευνοούν φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται τόσο στη διανομή όσο και στην πώληση ενέργειας. Τα κράτη μέλη εκδίδουν εν προκειμένω όλες τις αναγκαίες πράξεις προκειμένου οι ολοκληρωμένοι φορείς να παρέχουν σε τρίτους τις ίδιες προϋποθέσεις και τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούν για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης.»

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, οικονομικώς εύλογο και ανάλογο προς τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας, παρέχονται σε ανταγωνιστική τιμή στους τελικούς καταναλωτές φυσικού αερίου ατομικοί μετρητές που να αντικατοπτρίζουν επακριβώς την πραγματική ενεργειακή κατανάλωση του τελικού καταναλωτή και να παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τον πραγματικό χρόνο χρήσης·

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, οικονομικώς εύλογο και ανάλογο προς τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας, παρέχονται σε ανταγωνιστική τιμή στους τελικούς καταναλωτές φυσικού αερίου, όσον αφορά την επιλεγμένη τεχνολογία και τις λειτουργικές δυνατότητες, ατομικοί μετρητές και αυτοματισμοί θέρμανσης που να αντικατοπτρίζουν επακριβώς την πραγματική ενεργειακή κατανάλωση του τελικού καταναλωτή και να παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τον πραγματικό χρόνο χρήσης και άλλες λειτουργίες, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνονται στα άρθρα 19 έως 22 της οδηγίας (ΕΕ) .../... [σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)].

Αιτιολόγηση

Η μέτρηση τόσο της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και του αερίου αυξάνει την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα πραγματικά επίπεδα κατανάλωσης και, κατά αυτόν τον τρόπο, μπορεί να επιφέρει αλλαγές συμπεριφοράς με αποτέλεσμα αυξημένη ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση.

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ – σημείο ii α (νέο)

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το έξυπνο σύστημα μέτρησης παρέχει στους τελικούς καταναλωτές πρόσβαση στα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας και στις χρονοσειρές τους με βάση τις περιόδους εκκαθάρισης που ισχύουν στην αγορά.

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  η παράγραφος 3 διαγράφεται·

δ)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«3.  Όσον αφορά τη μορφή των δεδομένων και τις λειτουργίες, οι διατάξεις ευθυγραμμίζονται με τα άρθρα 18-21 της οδηγίας σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση), στον βαθμό που είναι σκόπιμο. Η διαχείριση των δεδομένων των καταναλωτών γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων). Δεν επιτρέπεται η χρέωση των τελικών πελατών για την πρόσβαση στα δεδομένα τους σε μορφή που τους εξυπηρετεί.»

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις για τη μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας, οι καταναλωτές πρέπει να παραμείνουν οι κάτοχοι των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους. Τα δεδομένα πρέπει να είναι εναρμονισμένα και να διατίθενται σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, όταν ο καταναλωτής επιθυμεί να τα κοινοποιήσει ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των αγορών λιανικής.

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 9α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9α

Άρθρο 9α

Μέτρηση, τοπική μέτρηση και επιμερισμός του κόστους για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό οικιακής χρήσης

Μέτρηση, τοπική μέτρηση και επιμερισμός του κόστους για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό οικιακής χρήσης

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι παρέχονται σε ανταγωνιστική τιμή στους τελικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης και ζεστού νερού για οικιακή κατανάλωση, μετρητές που αναγράφουν επακριβώς την πραγματική ενεργειακή κατανάλωση του τελικού πελάτη.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι παρέχονται σε ανταγωνιστική τιμή στους τελικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης και ζεστού νερού για οικιακή κατανάλωση, μετρητές που αναγράφουν επακριβώς την πραγματική ενεργειακή κατανάλωση του τελικού πελάτη.

Εφόσον η θέρμανση και η ψύξη ή το ζεστό νερό ενός κτιρίου παρέχονται από δίκτυο τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης ή από κεντρική πηγή που εξυπηρετεί πολλά κτίρια, εγκαθίσταται πάντοτε συσκευή μέτρησης της κατανάλωσης θερμότητας ή ζεστού νερού στον εναλλάκτη θερμότητας ή στο σημείο διανομής.

Εφόσον η θέρμανση, η ψύξη ή το ζεστό νερό ενός κτιρίου παρέχονται από δίκτυο τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης ή από κεντρική πηγή που εξυπηρετεί πολλά κτίρια, εγκαθίσταται συσκευή μέτρησης στον εναλλάκτη θερμότητας ή στο σημείο διανομής.

2.  Σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων όπου η θέρμανση ή η ψύξη παρέχεται από κεντρική πηγή ή δίκτυο τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης, εγκαθίστανται επίσης ατομικοί μετρητές για τη μέτρηση της κατανάλωσης για θέρμανση ή ψύξη ή για ζεστό νερό σε κάθε κτιριακή μονάδα.

2.  Σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων όπου η θέρμανση ή η ψύξη παρέχεται από κεντρική πηγή ή δίκτυο τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης, εγκαθίστανται επίσης ατομικοί μετρητές για τη μέτρηση της κατανάλωσης για θέρμανση ή ψύξη ή για ζεστό νερό σε κάθε κτιριακή μονάδα, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά αποδοτικό καθότι ανάλογο προς τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας.

Εφόσον η χρήση ατομικών μετρητών δεν είναι τεχνικά εφικτή ή οικονομικώς αποδοτική για τη μέτρηση της θέρμανσης ή της ψύξης σε κάθε κτιριακή μονάδα, χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές κόστους της θέρμανσης για τη μέτρηση της κατανάλωσης θέρμανσης σε κάθε θερμαντικό σώμα, εκτός εάν το συγκεκριμένο κράτος μέλος αποδείξει ότι η εγκατάσταση των εν λόγω κατανεμητών κόστους θέρμανσης δεν είναι οικονομικώς αποδοτική. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατόν να εξετάζονται εναλλακτικές και οικονομικώς αποδοτικές μέθοδοι μέτρησης της κατανάλωσης θέρμανσης. Οι όροι αδυναμίας τεχνικής εφαρμογής και οικονομικής αποδοτικότητας καθορίζονται σαφώς και δημοσιεύονται από τα κράτη μέλη.

Εφόσον η χρήση ατομικών μετρητών δεν είναι τεχνικά εφικτή ή οικονομικώς αποδοτική για τη μέτρηση της θέρμανσης ή της ψύξης σε κάθε κτιριακή μονάδα, χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές κόστους της θέρμανσης για τη μέτρηση της κατανάλωσης θέρμανσης σε κάθε θερμαντικό σώμα, εκτός εάν το συγκεκριμένο κράτος μέλος αποδείξει ότι η εγκατάσταση των εν λόγω κατανεμητών κόστους θέρμανσης δεν είναι οικονομικώς αποδοτική. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατόν να εξετάζονται εναλλακτικές και οικονομικώς αποδοτικές μέθοδοι μέτρησης της κατανάλωσης θέρμανσης. Μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή, τα γενικά κριτήρια, οι μεθοδολογίες και/ή οι διαδικασίες για τη διαπίστωση της αδυναμίας τεχνικής εφαρμογής και οικονομικής αποδοτικότητας καθορίζονται σαφώς και δημοσιεύονται από τα κράτη μέλη.

Στα νέα κτίρια του τύπου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ή όταν σε ένα τέτοιο κτίριο πραγματοποιείται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, όπως ορίζεται στην οδηγία 2010/31/ΕΕ, προβλέπονται πάντοτε ατομικοί μετρητές.

Σε νέες πολυκατοικίες και στο κατοικήσιμο τμήμα νέων κτιρίων πολλαπλών χρήσεων, εφόσον αυτά έχουν κεντρική πηγή θέρμανσης για ζεστό νερό ή τροφοδοτούνται από συστήματα τηλεθέρμανσης, τοποθετούνται ατομικοί μετρητές για το ζεστό νερό, ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στα εδάφια 1 και 2.

3.  Στις πολυκατοικίες ή τα κτίρια πολλαπλών χρήσεων που διαθέτουν τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη, ή εφόσον σε τέτοια κτίρια είναι διαδεδομένα τα κοινόχρηστα συστήματα ψύξης ή θέρμανσης, τα κράτη μέλη καθορίζουν διαφανείς κανόνες για την κατανομή του κόστους της κατανάλωσης θέρμανσης, ψύξης ή ζεστού νερού στα κτίρια αυτά, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ακρίβεια του καταμερισμού της ατομικής κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

3.  Στις πολυκατοικίες ή τα κτίρια πολλαπλών χρήσεων που διαθέτουν τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη, ή εφόσον σε τέτοια κτίρια είναι διαδεδομένα τα κοινόχρηστα συστήματα ψύξης ή θέρμανσης, τα κράτη μέλη καθορίζουν διαφανείς κανόνες για την κατανομή του κόστους της κατανάλωσης θέρμανσης, ψύξης ή ζεστού νερού στα κτίρια αυτά, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ακρίβεια του καταμερισμού της ατομικής κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

α)   του ζεστού νερού οικιακής χρήσης·

α)   του ζεστού νερού οικιακής χρήσης·

β)   της θέρμανσης από την εγκατάσταση του κτιρίου και για τη θέρμανση των κοινόχρηστων χώρων (εφόσον τα κλιμακοστάσια και οι διάδρομοι είναι εξοπλισμένοι με θερμαντικά σώματα)·

β)   της θέρμανσης από την εγκατάσταση του κτιρίου και για τη θέρμανση των κοινόχρηστων χώρων (εφόσον τα κλιμακοστάσια και οι διάδρομοι είναι εξοπλισμένοι με θερμαντικά σώματα)·

γ)   της θέρμανσης ή της ψύξης διαμερισμάτων.

γ)   της θέρμανσης ή της ψύξης διαμερισμάτων.

4.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, από την 1η Ιανουαρίου 2020, οι εγκατεστημένοι μετρητές και οι κατανεμητές κόστους παρέχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης εξ αποστάσεως.

4.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, από την 1η Ιανουαρίου 2020, οι νεοεγκατεστημένοι μετρητές και κατανεμητές κόστους θέρμανσης παρέχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης εξ αποστάσεως. Οι προϋποθέσεις τεχνικής σκοπιμότητας και οικονομικής αποδοτικότητας που καθορίζονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 εξακολουθούν να ισχύουν.

Μετρητές και κατανεμητές κόστους που έχουν ήδη εγκατασταθεί αλλά δεν παρέχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης εξ αποστάσεως εξοπλίζονται έως την 1η Ιανουαρίου 2027 με την εν λόγω δυνατότητα ή αντικαθίστανται με συσκευές που παρέχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως ανάγνωσης, εκτός εάν το οικείο κράτος μέλος αποδείξει ότι αυτό δεν είναι οικονομικά αποδοτικό.

Μετρητές και κατανεμητές κόστους θέρμανσης που έχουν ήδη εγκατασταθεί αλλά δεν παρέχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης εξ αποστάσεως εξοπλίζονται έως την 1η Ιανουαρίου 2027 με την εν λόγω δυνατότητα ή αντικαθίστανται με συσκευές που παρέχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως ανάγνωσης, εκτός εάν το οικείο κράτος μέλος αποδείξει ότι αυτό δεν είναι οικονομικά αποδοτικό.

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στις περιπτώσεις που οι τελικοί καταναλωτές δεν διαθέτουν τους έξυπνους μετρητές που αναφέρονται στην οδηγία 2009/73/ΕΚ, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, ότι οι πληροφορίες τιμολόγησης είναι ακριβείς και βασίζονται στην πραγματική κατανάλωση φυσικού αερίου, σύμφωνα με το παράρτημα VΙΙ σημείο 1.1, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό και οικονομικά αιτιολογημένο.

1.  Στις περιπτώσεις που οι τελικοί καταναλωτές δεν διαθέτουν τους έξυπνους μετρητές που αναφέρονται στην οδηγία 2009/73/ΕΚ, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, ότι οι πληροφορίες τιμολόγησης είναι αξιόπιστες, ακριβείς και βασίζονται στην πραγματική κατανάλωση φυσικού αερίου, σύμφωνα με το παράρτημα VΙΙ σημείο 1.1, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό και οικονομικά αιτιολογημένο.

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Οι μετρητές που εγκαθίστανται σύμφωνα με την οδηγία 2009/73/ΕΚ θα παρέχουν τη δυνατότητα ακριβούς τιμολόγησης, με βάση την πραγματική κατανάλωση. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι τελικοί καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε συμπληρωματικές πληροφορίες που τους επιτρέπουν να ελέγχουν οι ίδιοι λεπτομερώς το ιστορικό της κατανάλωσής τους.

Οι μετρητές που εγκαθίστανται σύμφωνα με την οδηγία 2009/73/ΕΚ θα παρέχουν ακριβή τιμολόγηση με βάση την πραγματική κατανάλωση. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι τελικοί καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε συμπληρωματικές πληροφορίες που τους επιτρέπουν να ελέγχουν οι ίδιοι λεπτομερώς το ιστορικό της κατανάλωσής τους.

Αιτιολόγηση

Η ακριβής τιμολόγηση θα πρέπει να διασφαλίζεται όταν είναι ενεργοποιημένα λειτουργικά χαρακτηριστικά ευφυών μετρητών.

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 10α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10α

Άρθρο 10α

Τιμολόγηση και πληροφορίες κατανάλωσης για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό οικιακής χρήσης

Τιμολόγηση και πληροφορίες κατανάλωσης για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό οικιακής χρήσης

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες τιμολόγησης και κατανάλωσης να είναι ακριβείς και να βασίζονται στην πραγματική κατανάλωση, σύμφωνα με τα σημεία 1 και 2 του παραρτήματος VIIα, για όλους τους τελικούς χρήστες στους οποίους έχει γίνει εγκατάσταση μετρητών και κατανεμητών κόστους.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όπου έχουν εγκατασταθεί μετρητές και κατανεμητές κόστους, οι πληροφορίες τιμολόγησης και κατανάλωσης είναι αξιόπιστες, ακριβείς και βασίζονται στην πραγματική κατανάλωση ή σε αναγνώσεις κατανεμητή κόστους θέρμανσης, σύμφωνα με τα σημεία 1 και 2 του παραρτήματος VIIα, για όλους τους τελικούς χρήστες, δηλαδή για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αγοράζουν θέρμανση, ψύξη ή ζεστό νερό για δική τους τελική χρήση ή για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν σε μονοκατοικία ή σε διαμέρισμα πολυκατοικίας ή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων που τροφοδοτείται με θέρμανση, ψύξη ή ζεστό νερό από κεντρική πηγή που δεν έχει άμεση ή ατομική σύμβαση με τον προμηθευτή ενέργειας.

Η υποχρέωση αυτή μπορεί, με εξαίρεση την περίπτωση της τοπικής μέτρησης κατανάλωσης δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος 2, να τηρείται με σύστημα τακτικής ανάγνωσης της κατανάλωσης στον μετρητή από τους τελικούς πελάτες, την οποία κοινοποιούν στον προμηθευτή ενέργειας. Μόνο στις περιπτώσεις που ο τελικός πελάτης δεν έχει γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα αυτής της μέτρησης για δεδομένη περίοδο τιμολόγησης, η τιμολόγηση θα βασίζεται σε κατ’ εκτίμηση ή σε κατ’ αποκοπήν χρέωση.

Η υποχρέωση αυτή μπορεί, σε περίπτωση που προβλέπεται από κράτος μέλος και με εξαίρεση την περίπτωση της τοπικής μέτρησης κατανάλωσης βάσει ατομικών κατανεμητών κόστους θερμότητας δυνάμει του άρθρου 9α παράγραφος 2, να τηρείται με σύστημα τακτικής ανάγνωσης της κατανάλωσης στον μετρητή από τους τελικούς πελάτες ή τελικούς χρήστες, την οποία κοινοποιούν. Μόνο στις περιπτώσεις που ο τελικός πελάτης ή ο τελικός χρήστης δεν έχει γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα αυτής της μέτρησης για δεδομένη περίοδο τιμολόγησης, η τιμολόγηση θα βασίζεται σε κατ’ εκτίμηση ή σε κατ’ αποκοπήν χρέωση.

2.  Τα κράτη μέλη:

2.  Τα κράτη μέλη:

α)  απαιτούν, αν οι πληροφορίες που αφορούν την ενεργειακή τιμολόγηση και το ιστορικό της κατανάλωσης των τελικών χρηστών είναι διαθέσιμα, να διατίθενται σε πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών τον οποίο έχει ορίσει τελικός χρήστης·

α)  απαιτούν, αν οι πληροφορίες που αφορούν την ενεργειακή τιμολόγηση και το ιστορικό της κατανάλωσης ή τις ενδείξεις του κατανεμητή κόστους θέρμανσης των τελικών χρηστών είναι διαθέσιμα, να διατίθενται, κατόπιν αιτήματος του τελικού χρήστη, σε πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών τον οποίο έχει ορίσει ο τελικός χρήστης·

β)  διασφαλίζουν ότι στους τελικούς πελάτες προσφέρεται η επιλογή παροχής των πληροφοριών τιμολόγησης και των λογαριασμών με ηλεκτρονικό τρόπο και ότι, εάν οι πελάτες το ζητήσουν, λαμβάνουν σαφείς και κατανοητές εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο καταρτίσθηκε ο λογαριασμός τους, ιδίως εφόσον οι λογαριασμοί δεν βασίζονται στην πραγματική κατανάλωση·

β)  διασφαλίζουν ότι στους τελικούς πελάτες προσφέρεται η επιλογή παροχής των πληροφοριών τιμολόγησης και των λογαριασμών με ηλεκτρονικό τρόπο.

γ)  διασφαλίζουν ότι στους λογαριασμούς παρέχονται σε όλους τους τελικούς χρήστες κατάλληλες πληροφορίες βάσει της πραγματικής κατανάλωσης σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος VII·

γ)  διασφαλίζουν ότι στους λογαριασμούς παρέχονται σε όλους τους τελικούς χρήστες σαφείς και κατανοητές πληροφορίες βάσει της πραγματικής κατανάλωσης σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος VIIα·

δ)  μπορούν να προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήματος του τελικού πελάτη, η παροχή πληροφοριών τιμολόγησης δεν θεωρείται αίτημα προς πληρωμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι παρέχονται ευέλικτες ρυθμίσεις για τις πληρωμές.

δ)  μπορούν να προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήματος του τελικού πελάτη, η παροχή πληροφοριών τιμολόγησης δεν θεωρείται αίτημα προς πληρωμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι παρέχονται ευέλικτες ρυθμίσεις για τις πληρωμές.

 

δ α)  προωθούν την κυβερνοασφάλεια και διασφαλίζουν την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων των τελικών χρηστών σύμφωνα με τη συναφή νομοθεσία της Ένωσης.

 

2α.  Τα κράτη μέλη αποφασίζουν ποιος θα πρέπει να είναι υπεύθυνος να παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σε όσους τελικούς χρήστες δεν έχουν άμεση ή ατομική σύμβαση με προμηθευτή ενέργειας.

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο -α (νέο)

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α) στην παράγραφο 4 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

«Κατόπιν διαβούλευσης με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, η Επιτροπή καθορίζει κοινή μεθοδολογία προκειμένου να ενθαρρύνει τους διαχειριστές δικτύων να περιορίσουν τις απώλειες, να εφαρμόσουν ένα αποδοτικό από άποψη κόστους και ενέργειας πρόγραμμα επενδύσεων σε υποδομή, και να λαμβάνουν κατάλληλα υπόψη την ενεργειακή απόδοση και την ευελιξία του δικτύου. Η Επιτροπή θεσπίζει έως …[12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 23, όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον προσδιορισμό της εν λόγω μεθοδολογίας.»

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο ii

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι φορείς εκμετάλλευσης του συστήματος μεταφοράς και οι φορείς εκμετάλλευσης του συστήματος διανομής συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΧΙΙ.

Οι φορείς εκμετάλλευσης του συστήματος μεταφοράς και οι φορείς εκμετάλλευσης του συστήματος διανομής λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης συνέχειας στην παροχή θέρμανσης κατά τη σύνδεση, τη διασφάλιση πρόσβασης στο δίκτυο και τον καταμερισμό της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΧΙΙ.

Αιτιολόγηση

Η ανταγωνιστική και ασφαλής παροχή θέρμανσης είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση των οικονομικά αποδοτικών βιομηχανικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την κάλυψη όλων των αναγκών των καταναλωτών και την προστασία τους από μη αναμενόμενες απώλειες κατά την παροχή θέρμανσης.

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 19 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 19α

 

Χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης από ευρωπαϊκές τράπεζες

 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) προσαρμόζουν τους στόχους πολιτικής τους προκειμένου να αναγνωρίζονται, η ενεργειακή απόδοση ως πηγή ενέργειας καθεαυτή και οι επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση ως μέρος του χαρτοφυλακίου επενδύσεών τους σε υποδομή.

 

Η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ, από κοινού με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, σχεδιάζουν, παράγουν και χρηματοδοτούν προγράμματα και έργα προσαρμοσμένα στον τομέα της απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και έργων για νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν ενεργειακή ένδεια.

 

Τα κράτη μέλη αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες και τα εργαλεία που προτείνει η πρωτοβουλία Έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτίρια.»

Αιτιολόγηση

Απαιτείται σταδιακή αλλαγή ώστε οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να παρέχουν κατάλληλα χρηματοοικονομικά μέσα για μεγάλης κλίμακας επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 β (νέο)

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 20 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)  Στο άρθρο 20, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«6α.   Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τα καθεστώτα επιστροφής βάσει τιμολογίου ή/και φόρου όταν οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης χρηματοδοτούνται εκ των προτέρων από τους μηχανισμούς χρηματοδότησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το εθνικό ταμείο ενεργειακής απόδοσης που αναφέρεται στην παράγραφο 4 ή υπόχρεα μέρη όπως ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 και η χρηματοδότησή τους επιστρέφεται μέσω σταθερής προσαύξησης στο κόστος διανομής που σχετίζεται με ατομικό μετρητή (επιστροφή βάσει τιμολογίου) ή μέσω προσαύξησης στον φόρο ιδιοκτησίας που σχετίζεται με κτίριο (επιστροφή βάσει φόρου). Η επιστροφή συνεχίζει να συνδέεται με τον μετρητή ή με την ιδιοκτησία και όχι με τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή. Οι περίοδοι επιστροφής καθορίζονται έτσι ώστε οι τακτικές επιστροφές να μην υπερβαίνουν το κόστος ενέργειας που έχει εξοικονομηθεί.»

Αιτιολόγηση

Τα καθεστώτα επιστροφής βάσει τιμολογίου δημιουργούν μια πιο αξιόπιστη πηγή επιστροφής σε σχέση με άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και μειώνουν το κόστος συναλλαγής και το διοικητικό κόστος συνδέοντας την επιστροφή με τον μετρητή αντί με τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή. Εάν σχεδιαστεί σωστά, η επιστροφή από τους πελάτες βάσει τιμολογίου θα είναι ίση ή μικρότερη από τα λειτουργικά έξοδα που εξοικονομούνται λόγω της χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, τα καθεστώτα επιστροφής βάσει τιμολογίου εξαλείφουν τον διχασμό κινήτρων μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών.

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας, της 13ης Απριλίου 2016.

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Στο πλαίσιο της έκθεσης για την Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς άνθρακα, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 και το σημείο (2) στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) XX/20XX [σχετικά με τη διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης], λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 24 – παράγραφος 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12.  Η Επιτροπή αξιολογεί την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2024 και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται, ενδεχομένως, από προτάσεις για περαιτέρω μέτρα·

12.  Η Επιτροπή αξιολογεί την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2024 και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογούνται η γενική αποτελεσματικότητα της οδηγίας και η ανάγκη περαιτέρω προσαρμογής της πολιτικής της Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και στις εξελίξεις της οικονομίας και της καινοτομίας. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται, ενδεχομένως, από προτάσεις για περαιτέρω μέτρα.

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 24 – παράγραφος 12 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12α.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή διενεργεί χωριστή διεξοδική ανάλυση των δυνατοτήτων ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά τα ακόλουθα:

 

α) μετατροπή και μετασχηματισμός ενέργειας·

 

β) μεταφορά και διανομή ενέργειας·

 

γ) παραγωγή και συνακόλουθη μεταφορά ενέργειας προς παροχή, δηλ. ενέργεια που δαπανάται για την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων και τη μεταφορά τους στον τόπο χρήσης·

 

δ) αποθήκευση ενέργειας.

 

Βάσει των ευρημάτων της, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετική πρόταση νομοθετικής πράξης το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο α

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Παράρτημα IV – υποσημείωση 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στο παράρτημα ΙV, η υποσημείωση 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(3) Ισχύει όταν η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε όρους πρωτογενούς ενέργειας με χρήση μιας προσέγγισης από τη βάση στην κορυφή με γνώμονα την τελική κατανάλωση ενέργειας. Για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τον προκαθορισμένο συντελεστή 2,0. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν εφόσον μπορούν να τον δικαιολογήσουν.».

α)  στο παράρτημα ΙV, η υποσημείωση 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «(3) Ισχύει μόνο για τον σκοπό της παρούσας οδηγίας και όταν η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε όρους πρωτογενούς ενέργειας με χρήση μιας προσέγγισης από τη βάση στην κορυφή με γνώμονα την τελική κατανάλωση ενέργειας. Για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh τα κράτη μέλη εφαρμόζουν συντελεστή που καθορίζεται μέσω διαφανούς μεθόδου, συγκρίσιμης μεταξύ των κρατών μελών, η οποία αποτυπώνει το εθνικό ενεργειακό μείγμα. Οι εν λόγω συνθήκες πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες, μετρήσιμες και επαληθεύσιμες και να βασίζονται σε αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν προκαθορισμένο συντελεστή 2,0, η διαφορετικό συντελεστή, εφόσον μπορούν να τον δικαιολογήσουν.». Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το ενεργειακό τους μίγμα που περιλαμβάνεται στα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα τα οποία κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο [3] του κανονισμού (ΕΕ) XX/20XX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης]. Ο προκαθορισμένος συντελεστής αναθεωρείται ανά πενταετία με βάση τα πραγματικά παρατηρούμενα στοιχεία.

Τροπολογία    87

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Παράρτημα V – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η εξοικονόμηση πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι συμπληρωματική εκείνης που θα είχε επιτευχθεί ούτως ή άλλως χωρίς τη δραστηριότητα των υπόχρεων, των συμμετεχόντων ή των εξουσιοδοτηθέντων μερών ή/και των αρμοδίων αρχών επιβολής. Για να υπολογισθεί η εξοικονόμηση που είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί ως συμπληρωματική, τα κράτη μέλη καθορίζουν ένα βασικό σενάριο, στο οποίο περιγράφεται πώς θα εξελισσόταν η ενεργειακή κατανάλωση χωρίς τη λήψη του συγκεκριμένου μέτρου πολιτικής. Το βασικό σενάριο εμπεριέχει τουλάχιστον τους ακόλουθους παράγοντες: τις τάσεις κατανάλωσης ενέργειας, τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, την τεχνολογική πρόοδο και τις αλλαγές που επέρχονται από άλλα μέτρα που εφαρμόζονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

α)  η εξοικονόμηση πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι συμπληρωματική εκείνης που θα είχε επιτευχθεί ούτως ή άλλως χωρίς τη δραστηριότητα των υπόχρεων, των συμμετεχόντων ή των εξουσιοδοτηθέντων μερών ή/και των αρμοδίων αρχών επιβολής. Για να υπολογισθεί η εξοικονόμηση που είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί ως συμπληρωματική, τα κράτη μέλη καθορίζουν ένα βασικό σενάριο, στο οποίο περιγράφεται πώς θα εξελισσόταν η ενεργειακή κατανάλωση χωρίς τη λήψη του συγκεκριμένου μέτρου πολιτικής και τις νέες μεμονωμένες δράσεις που αυτό προβλέπει. Το βασικό σενάριο εμπεριέχει τουλάχιστον τους ακόλουθους παράγοντες: τις τάσεις κατανάλωσης ενέργειας, τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, την τεχνολογική πρόοδο και τις αλλαγές που επέρχονται από άλλα μέτρα που εφαρμόζονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Παράρτημα V – σημείο 2 – στοιχείο β)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εξοικονόμηση που προκύπτει από την εφαρμογή της υποχρεωτικής ενωσιακής νομοθεσίας θεωρείται εξοικονόμηση που θα είχε προκύψει ούτως ή άλλως χωρίς τη δραστηριότητα των υπόχρεων, των συμμετεχόντων ή των εξουσιοδοτηθέντων μερών ή/και των αρμοδίων αρχών επιβολής και η οποία, ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται να δηλώνεται βάσει του άρθρο 7 παράγραφος 1, εξαιρουμένης της εξοικονόμησης από την ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται το κριτήριο της σημαντικότητας που αναφέρεται στο σημείο 3 στοιχείο η)·

β)  εξοικονόμηση που προκύπτει από την εφαρμογή της υποχρεωτικής ενωσιακής νομοθεσίας θεωρείται εξοικονόμηση που θα είχε προκύψει ούτως ή άλλως χωρίς τη δραστηριότητα των υπόχρεων, των συμμετεχόντων ή των εξουσιοδοτηθέντων μερών ή/και των αρμοδίων αρχών επιβολής και η οποία, ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται να δηλώνεται βάσει του άρθρο 7 παράγραφος 1, εξαιρουμένης της εξοικονόμησης από μέτρα για την προώθηση της ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται το κριτήριο της σημαντικότητας που αναφέρεται στο σημείο 3 στοιχείο η)·

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Παράρτημα V – σημείο 2 – στοιχείο η)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  κατά τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος ζωής των μέτρων. Εν προκειμένω συνυπολογίζεται η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται με κάθε μεμονωμένη δράση μεταξύ της ημερομηνίας υλοποίησης της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2030, αναλόγως. Εναλλακτικά, τα κράτη μέλη δύνανται να υιοθετήσουν διαφορετική μέθοδο με την οποία κρίνουν ότι επιτυγχάνεται τουλάχιστον η ίδια συνολική εξοικονόμηση. Όταν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας που υπολογίζεται βάσει αυτών των άλλων μεθόδων δεν υπερβαίνει την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προέκυπτε από τον υπολογισμό της εξοικονόμησης από κάθε μεμονωμένη δράση μεταξύ της ημερομηνίας εφαρμογής της και της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ή της 31ης Δεκεμβρίου 2030, αναλόγως. Τα κράτη μέλη περιγράφουν λεπτομερώς στα οικεία ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης τις άλλες μεθόδους που χρησιμοποίησαν και ποιες διατάξεις εισήγαγαν για να διασφαλίσουν ότι τηρούν την εν λόγω δεσμευτική απαίτηση υπολογισμού.

η)  κατά τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας λαμβάνονται υπόψη ο κύκλος ζωής των μέτρων και ο ρυθμός μείωσης της εξοικονόμησης με την πάροδο του χρόνου. Στον υπολογισμό συνυπολογίζεται η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται με κάθε μεμονωμένη δράση μεταξύ της ημερομηνίας υλοποίησης της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2030, αναλόγως. Εναλλακτικά, τα κράτη μέλη δύνανται να υιοθετήσουν διαφορετική μέθοδο με την οποία κρίνουν ότι επιτυγχάνεται τουλάχιστον η ίδια συνολική εξοικονόμηση. Όταν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας που υπολογίζεται βάσει αυτών των άλλων μεθόδων δεν υπερβαίνει την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προέκυπτε από τον υπολογισμό της εξοικονόμησης από κάθε μεμονωμένη δράση μεταξύ της ημερομηνίας εφαρμογής της και της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ή της 31ης Δεκεμβρίου 2030, αναλόγως. Τα κράτη μέλη περιγράφουν λεπτομερώς στα οικεία ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με τον κανονισμό για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης τις άλλες μεθόδους που χρησιμοποίησαν και ποιες διατάξεις εισήγαγαν για να διασφαλίσουν ότι τηρούν την εν λόγω δεσμευτική απαίτηση υπολογισμού.

Τροπολογία  90

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Παράρτημα V – σημείο 3 – στοιχείο δ)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  η εξοικονόμηση ενεργείας που απαιτείται ή πρόκειται να επιτευχθεί από το μέτρο πολιτικής εκφράζεται ως κατανάλωση είτε τελικής είτε πρωτογενούς ενέργειας, με χρήση των συντελεστών μετατροπής που καθορίζονται στο παράρτημα IV·

δ)  η εξοικονόμηση ενεργείας που απαιτείται ή πρόκειται να επιτευχθεί από το μέτρο πολιτικής εκφράζεται ως κατανάλωση τελικής και πρωτογενούς ενέργειας, με χρήση των συντελεστών μετατροπής που καθορίζονται στο παράρτημα IV·

Τροπολογία    91

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Παράρτημα V – σημείο 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για μέτρα πολιτικής που λαμβάνονται σύμφωνα με άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ε), τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τη μέθοδο υπολογισμού που καθορίσθηκε στην οδηγία 2010/31/EΕ, εφόσον συνάδει με τις απαιτήσεις του άρθρου 7 της εν λόγω οδηγίας και του παρόντος παραρτήματος.

διαγράφεται

Τροπολογία    92

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 – στοιχείο β

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Παράρτημα VII α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράρτημα VII α

Παράρτημα VII α

Ελάχιστες απαιτήσεις για την τιμολόγηση και την πληροφόρηση κατανάλωσης με βάση την πραγματική κατανάλωση θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού

Ελάχιστες απαιτήσεις για την τιμολόγηση και την πληροφόρηση κατανάλωσης θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού

1.   Τιμολόγηση με βάση την πραγματική κατανάλωση

1.   Τιμολόγηση με βάση την πραγματική κατανάλωση ή τις αναγνώσεις κατανεμητή κόστους της θέρμανσης

Προκειμένου να είναι σε θέση οι τελικοί καταναλωτές να ρυθμίζουν οι ίδιοι την ενεργειακή τους κατανάλωση, η τιμολόγηση πραγματοποιείται με βάση την πραγματική κατανάλωση τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Προκειμένου να είναι σε θέση οι τελικοί καταναλωτές να ρυθμίζουν οι ίδιοι την ενεργειακή τους κατανάλωση, η τιμολόγηση πραγματοποιείται με βάση την πραγματική κατανάλωση ή τις αναγνώσεις κατανεμητή κόστους της θέρμανσης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

2.   Ελάχιστη συχνότητα τιμολόγησης ή πληροφόρηση κατανάλωσης

2.   Ελάχιστη συχνότητα τιμολόγησης ή πληροφόρηση κατανάλωσης

Από τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος] εφόσον έχουν εγκατασταθεί εξ αποστάσεως αναγνώσιμοι μετρητές ή κατανεμητές δαπανών, η τιμολόγηση ή η πληροφόρηση κατανάλωσης με βάση την πραγματική κατανάλωση διατίθεται τουλάχιστον ανά τρίμηνο ή όταν οι τελικοί καταναλωτές έχουν επιλέξει να λαμβάνουν ηλεκτρονική τιμολόγηση, ειδάλλως δύο φορές ετησίως.

Από τις [ημερομηνία μεταφοράς] εφόσον έχουν εγκατασταθεί εξ αποστάσεως αναγνώσιμοι μετρητές ή κατανεμητές δαπανών θέρμανσης, η τιμολόγηση ή η πληροφόρηση κατανάλωσης με βάση την πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις των κατανεμητών των δαπανών θέρμανσης παρέχεται τουλάχιστον ανά τρίμηνο ή όταν οι τελικοί καταναλωτές έχουν επιλέξει να λαμβάνουν ηλεκτρονική τιμολόγηση, ειδάλλως δύο φορές ετησίως.

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, εφόσον έχουν εγκατασταθεί εξ αποστάσεως αναγνώσιμοι μετρητές ή κατανεμητές δαπανών, η τιμολόγηση ή η πληροφόρηση κατανάλωσης διατίθεται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση. Η θέρμανση και η ψύξη επιτρέπεται να εξαιρείται της παρούσας διάταξης εκτός της εποχής θέρμανσης/ψύξης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, εφόσον έχουν εγκατασταθεί εξ αποστάσεως αναγνώσιμοι μετρητές ή κατανεμητές δαπανών θέρμανσης, η τιμολόγηση ή η πληροφόρηση κατανάλωσης με βάση την πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις κατανεμητή δαπανών θέρμανσης, παρέχεται στους τελικούς καταναλωτές τουλάχιστον σε μηνιαία βάση. Διατίθεται επίσης σε συνεχή βάση μέσω του διαδικτύου και επικαιροποιείται όσο συχνά επιτρέπεται από τις συσκευές και τα συστήματα μέτρησης που χρησιμοποιούνται. Η θέρμανση και η ψύξη επιτρέπεται να εξαιρείται της παρούσας διάταξης εκτός της εποχής θέρμανσης/ψύξης.

3.  Ελάχιστες πληροφορίες στον λογαριασμό με βάση την πραγματική κατανάλωση

3.  Ελάχιστες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στους λογαριασμούς ή μαζί με αυτούς οι κάτωθι πληροφορίες είναι ακριβείς και διατίθενται στους τελικούς χρήστες με σαφή και κατανοητό τρόπο:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στους λογαριασμούς ή μαζί με αυτούς οι κάτωθι ακριβείς πληροφορίες διατίθενται στους τελικούς χρήστες, με σαφή και κατανοητό τρόπο και με βάση την πραγματική κατανάλωση ή τις αναγνώσεις κατανεμητή κόστους θέρμανσης:

α)  οι τρέχουσες πραγματικές τιμές και η πραγματική κατανάλωση ενέργειας,

α)  οι τρέχουσες πραγματικές τιμές και η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ή το συνολικό κόστος θέρμανσης και οι ενδείξεις κατανεμητή δαπανών θέρμανσης,

β)  πληροφορίες για το μείγμα καυσίμων που χρησιμοποιείται, και για τους τελικούς χρήστες τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης·

β)  πληροφορίες για το πραγματικό μείγμα καυσίμων που χρησιμοποιείται και για τις αντίστοιχες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, και για τους τελικούς χρήστες τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης, καθώς και επεξήγηση των διαφορετικών φόρων, εισφορών και τιμολογίων·

γ)  συγκρίσεις της τρέχουσας κατανάλωσης των τελικών χρηστών με την κατανάλωση κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, υπό μορφή διαγράμματος, με διορθωμένα τα στοιχεία των κλιματικών διακυμάνσεων για τη θέρμανση και την ψύξη·

γ)  συγκρίσεις της τρέχουσας κατανάλωσης των τελικών χρηστών με την κατανάλωση κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, υπό μορφή διαγράμματος, με διορθωμένα τα στοιχεία των κλιματικών διακυμάνσεων για τη θέρμανση και την ψύξη·

δ)   τα στοιχεία επικοινωνίας των οργανώσεων των τελικών καταναλωτών, των οργανισμών ενέργειας, των υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή συναφών οργανισμών, μαζί με διευθύνσεις ιστότοπων, από τους οποίους μπορούν να αντλούνται πληροφορίες για τα διαθέσιμα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, συγκρίσεις των χαρακτηριστικών των τελικών χρηστών και αντικειμενικές τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό χρήσης ενέργειας.

δ)   τα στοιχεία επικοινωνίας των οργανώσεων των τελικών καταναλωτών, των οργανισμών ενέργειας, των υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή συναφών οργανισμών, μαζί με διευθύνσεις ιστότοπων, από τους οποίους μπορούν να αντλούνται πληροφορίες για τα διαθέσιμα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, συγκρίσεις των χαρακτηριστικών των τελικών χρηστών και αντικειμενικές τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό χρήσης ενέργειας.

 

δ α)  πληροφορίες για τις σχετικές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών, τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης ή εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών·

Επιπλέον, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι συγκρίσεις με τον μέσο κανονικοποιημένο ή πρότυπο τελικό χρήστη αναφοράς της ίδιας κατηγορίας χρήστη διατίθενται στον τελικό χρήστη με σαφή και κατανοητό τρόπο στους λογαριασμούς ή τους συνοδεύουν ή σηματοδοτούνται στους λογαριασμούς.

δ β)  συγκρίσεις με τον μέσο κανονικό ή υποδειγματικό τελικό καταναλωτή της ίδιας κατηγορίας χρήστη.

 

Οι λογαριασμοί που δεν βασίζονται στην πραγματική κατανάλωση ή σε αναγνώσεις κατανεμητή κόστους θέρμανσης περιλαμβάνουν σαφή και κατανοητή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο υπολογίστηκε το ποσό που αναφέρεται στον λογαριασμό, και τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και δα).

Τροπολογία    93

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 α (νέο)

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Παράρτημα IX – Μέρος 1 – στοιχείο ζ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

2α.  Στο παράρτημα IX μέρος I, το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ζ) Οικονομική ανάλυση: Κατάλογος στοιχείων

«ζ) Οικονομική ανάλυση: Κατάλογος στοιχείων

Για τις οικονομικές αναλύσεις λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχετικά οικονομικά στοιχεία.

Για τις οικονομικές αναλύσεις λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχετικά οικονομικά στοιχεία.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αξιολογούν και να λαμβάνουν υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων το κόστος και την εξοικονόμηση ενέργειας από την αυξημένη ευελιξία στον ενεργειακό εφοδιασμό και από την πλέον βέλτιστη λειτουργία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένου και του κόστους που αποφεύγεται και της εξοικονόμησης από μειωμένες επενδύσεις υποδομών στην ανάλυση των σεναρίων.

Τα κράτη μέλη αξιολογούν και λαμβάνουν υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων το κόστος και την εξοικονόμηση ενέργειας από την αυξημένη ευελιξία στον ενεργειακό εφοδιασμό και από την πλέον βέλτιστη λειτουργία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένου και του κόστους που αποφεύγεται και της εξοικονόμησης από μειωμένες επενδύσεις υποδομών στην ανάλυση των σεναρίων.

Το κόστος και τα οφέλη που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

Το κόστος και τα οφέλη που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

i) Οφέλη

i) Οφέλη

— Αξία της παραγωγής προς τον καταναλωτή (θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια)

— Αξία της παραγωγής προς τον καταναλωτή (θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια)

–– Εξωτερικά οφέλη όπως περιβαλλοντικά και οφέλη υγείας, στον βαθμό του δυνατού.

Εξωτερικά οφέλη όπως περιβαλλοντικά οφέλη, οφέλη σε σχέση με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και οφέλη υγείας και ασφάλειας

 

— Επίδραση στην αγορά εργασίας, ενεργειακή ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα

ii) Κόστος

ii) Κόστος

— Κόστος κεφαλαίου εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

— Κόστος κεφαλαίου εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

— Κόστος κεφαλαίου των συνδεδεμένων ενεργειακών δικτύων

— Κόστος κεφαλαίου των συνδεδεμένων ενεργειακών δικτύων

— Μεταβλητό και πάγιο λειτουργικό κόστος

— Μεταβλητό και πάγιο λειτουργικό κόστος

— Κόστος ενέργειας

— Κόστος ενέργειας

— Κόστος για το περιβάλλον και την υγεία, στο μέτρο του δυνατού

Κόστος για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια

 

— Κόστος αγοράς εργασίας, ενεργειακή ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα»

Αιτιολόγηση

Οι οικονομικές επιπτώσεις των μέτρων ενεργειακής απόδοσης εξετάζονται δεόντως στο πλαίσιο ανάλυσης κόστους-οφέλους σύμφωνα με τον μη εξαντλητικό κατάλογο επιπτώσεων που έχει καταρτιστεί παραπάνω.

Τροπολογία    94

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – σημείο 2 β (νέο)

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Παράρτημα XII – εδάφιο 1 – στοιχείο α

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

2β.   Στο παράρτημα XII, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) θεσπίζουν και δημοσιοποιούν τους τυποποιημένους κανόνες τους για την ανάληψη και τον επιμερισμό του κόστους των τεχνικών προσαρμογών, όπως των συνδέσεων με το ηλεκτρικό δίκτυο και των ενισχύσεων του δικτύου, τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου και κανόνες σχετικά με την αμερόληπτη εφαρμογή των κωδικών δικτύου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι προκειμένου να ενταχθούν οι νέοι παραγωγοί που τροφοδοτούν το διασυνδεδεμένο δίκτυο με ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης,

«α) θεσπίζουν και δημοσιοποιούν τους τυποποιημένους κανόνες τους για την ανάληψη και τον επιμερισμό του κόστους των τεχνικών προσαρμογών, όπως των συνδέσεων με το ηλεκτρικό δίκτυο, των ενισχύσεων του δικτύου και της εισαγωγής νέων δικτύων, τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου και κανόνες σχετικά με την αμερόληπτη εφαρμογή των κωδικών δικτύου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι προκειμένου να ενταχθούν οι νέοι παραγωγοί που τροφοδοτούν το διασυνδεδεμένο δίκτυο με ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, και άλλες διάχυτες πηγές

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξεταστούν επίσης τα δίκτυα υψηλής απόδοσης και νέες διάχυτες πηγές ενέργειας.

(1)

ΕΕ C 246 της 28.7. 2017, σ. 42.

(2)

ΕΕ C 342 της 12.10. 2017, σ. 119.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (20.9.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση

COM(2016)0761– C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Jytte Guteland

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η συγκράτηση της ενεργειακής ζήτησης συνιστά μια εκ των πέντε διαστάσεων της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση που εγκρίθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2015. Με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα ωφεληθεί το περιβάλλον, θα μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, θα βελτιωθεί η ενεργειακή ασφάλεια με τη μείωση της εξάρτησης από την εισαγόμενη ενέργεια από χώρες εκτός της Ένωσης, θα περικοπεί το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, θα μετριασθεί η ενεργειακή ένδεια και θα επέλθει αύξηση των θέσεων εργασίας και της οικονομικής δραστηριότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Αυτό συνάδει με τις δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης και του παγκόσμιου θεματολογίου για το κλίμα που αποφάσισαν με τη συμφωνία του Παρισιού τον Δεκέμβριο του 2015 τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή.

(1)  Η συγκράτηση της ενεργειακής ζήτησης συνιστά μια εκ των πέντε διαστάσεων της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση που εγκρίθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2015. Με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα ωφεληθεί το περιβάλλον, θα βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα μέσω της μικρότερης ζήτησης για στερεά καύσιμα θέρμανσης σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, θα βελτιωθεί η υγεία των πολιτών της Ένωσης μέσω της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της δημιουργίας υγιεινών κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου, θα μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, θα βελτιωθεί η ενεργειακή ασφάλεια με τη μείωση της εξάρτησης από την εισαγόμενη ενέργεια από χώρες εκτός της Ένωσης, θα περικοπεί το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, θα μετριασθεί η ενεργειακή ένδεια και θα επέλθει αύξηση των θέσεων εργασίας και της οικονομικής δραστηριότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Αυτό συνάδει με τις δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης και του παγκόσμιου θεματολογίου για το κλίμα που αποφάσισαν με τη συμφωνία του Παρισιού τον Δεκέμβριο του 2015 τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9 αποτελεί ένα στοιχείο προόδου προς την επίτευξη της Ενεργειακής Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας η ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοτελής πηγή ενέργειας. Η αρχή «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» θα πρέπει να συνεκτιμάται κατά τον καθορισμό νέων κανόνων από πλευράς προσφοράς και άλλων τομέων πολιτικής. Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε η ενεργειακή απόδοση και η ανταπόκριση στη ζήτηση να μπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις με τη δυναμικότητα παραγωγής. Η ενεργειακή απόδοση πρέπει να εξετάζεται όποτε λαμβάνονται αποφάσεις σχετικές με τον προγραμματισμό ή τη χρηματοδότηση ενεργειακού συστήματος. Πρέπει να επιτυγχάνονται βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης όποτε αυτό είναι οικονομικά αποδοτικότερο από ισοδύναμες λύσεις στο σκέλος της προσφοράς. Αυτό αναμένεται να βοηθήσει στην αξιοποίηση πολλών οφελών της ενεργειακής απόδοσης για την ευρωπαϊκή κοινωνία, και ιδίως για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

(2)  Η οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου9 αποτελεί ένα στοιχείο προόδου προς την επίτευξη της Ενεργειακής Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας η ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοτελής πηγή ενέργειας. Η αρχή «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» θα πρέπει να συνεκτιμάται κατά τον καθορισμό νέων κανόνων από πλευράς προσφοράς και άλλων τομέων πολιτικής και να αναγνωρίζεται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω της παροχής ειδικών κεφαλαίων και μέσων. Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε η ενεργειακή απόδοση και η ανταπόκριση στη ζήτηση να μπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις με τη δυναμικότητα παραγωγής. Η ενεργειακή απόδοση πρέπει να εξετάζεται όποτε λαμβάνονται αποφάσεις σχετικές με τον προγραμματισμό ή τη χρηματοδότηση ενεργειακού συστήματος. Πρέπει να επιτυγχάνονται βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης όποτε αυτό είναι οικονομικά αποδοτικότερο από ισοδύναμες λύσεις στο σκέλος της προσφοράς. Αυτό αναμένεται να βοηθήσει στην αξιοποίηση πολλών οφελών της ενεργειακής απόδοσης για την ευρωπαϊκή κοινωνία, και ιδίως για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

__________________

__________________

9 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).

9 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2014 καθόρισε στόχο ενεργειακής απόδοσης 27 % έως το 2030, ο οποίος θα επανεξετασθεί «με γνώμονα ενωσιακό ποσοστό 30 %». Τον Δεκέμβριο του 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα του στόχου 40 % της ενεργειακής απόδοσης για το ίδιο χρονικό διάστημα. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να επανεξετασθεί και, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί η οδηγία ώστε να προσαρμοστεί στην προοπτική του 2030.

(3)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2014 καθόρισε στόχο ενεργειακής απόδοσης 27 % έως το 2030, ο οποίος θα επανεξετασθεί «με γνώμονα ενωσιακό ποσοστό 30 %». Τον Ιούνιο του 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να ορίσει έναν δεσμευτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης της τάξης του 40 % για το 2030, ο οποίος θα αποτυπώνει επίσης το επίπεδο των οικονομικά αποδοτικών δυνατοτήτων ενεργειακής απόδοσης. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να επανεξετασθεί και, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί η οδηγία ώστε να προσαρμοστεί στην προοπτική του 2030.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Το μεγάλο πλεόνασμα δικαιωμάτων στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ένωσης, λόγω της οικονομικής ύφεσης, της εισροής διεθνών πιστωτικών μορίων εκπομπών και της υπέρμετρης κατανομής δικαιωμάτων, είχε ως αποτέλεσμα τη χαμηλή τιμή των δικαιωμάτων στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Η τιμή των ανθρακούχων εκπομπών δεν προβλέπεται να αυξηθεί στο ορατό μέλλον σε επίπεδο που θα παρείχε επαρκή κίνητρα για βελτίωση στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, επομένως, είναι απαραίτητο να διατηρηθούν συγκεκριμένα μέτρα και ένα σταθερό μακροπρόθεσμο πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης για επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Δεν υφίστανται δεσμευτικοί στόχοι σε εθνικό επίπεδο με προοπτική το 2030. Για να επιτύχει η Ένωση τους στόχους ενεργειακής απόδοσης για το 2020 και το 2030 σε επίπεδο ΕΕ, εκφρασμένους σε πρωτογενή και τελική κατανάλωση ενέργειας, είναι αναγκαίο να καθορισθούν με σαφήνεια υπό μορφή δεσμευτικού στόχου 30 %. Η ανωτέρω διευκρίνιση σε επίπεδο Ένωσης δεν πρέπει να περιορίσει τα κράτη μέλη, διότι διατηρούν την ελευθερία τους να καθορίζουν τις εθνικές συνεισφορές με βάση την πρωτογενή ή την τελική κατανάλωση ενέργειας ή την εξοικονόμηση πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας ή την ενεργειακή ένταση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν ενδεικτικές εθνικές συνεισφορές ενεργειακής απόδοσης λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 321 εκατ. ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας ή τα 987 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας πρέπει να μειωθεί στην Ένωση κατά 23 % και η κατανάλωση τελικής ενέργειας κατά 17 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005. Η τακτική αξιολόγηση της προόδου που σημειώνεται προς την επίτευξη του στόχου της Ένωσης για το 2030 είναι αναγκαία και προς τούτο προβλέπεται στη νομοθετική πρόταση για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης

(4)  Θα πρέπει να υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο με προοπτική το 2030. Για να επιτύχει η Ένωση τους στόχους ενεργειακής απόδοσης για το 2020 και το 2030, εκφρασμένους σε πρωτογενή και τελική κατανάλωση ενέργειας, είναι αναγκαίο να καθορισθούν με σαφήνεια μέσω ενός δεσμευτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης της τάξης του 40 %. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα αναπτύξουν εθνικά ενεργειακά σχέδια, συμπεριλαμβανομένων δεσμευτικών εθνικών στόχων, τα οποία θα καταρτιστούν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) XX (20XX) [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης]. Η διευκρίνιση σε επίπεδο Ένωσης δεν πρέπει να περιορίσει τα κράτη μέλη, διότι διατηρούν την ελευθερία τους να καθορίζουν τους εθνικούς στόχους με βάση την πρωτογενή ή την τελική κατανάλωση ενέργειας ή την εξοικονόμηση πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας ή την ενεργειακή ένταση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν εθνικούς δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 132 εκατ. ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας ή τα 849 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας πρέπει να μειωθεί στην Ένωση κατά 34 % και η κατανάλωση τελικής ενέργειας κατά 31  % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005. Η τακτική αξιολόγηση της προόδου που σημειώνεται προς την επίτευξη του στόχου της Ένωσης για το 2030 είναι αναγκαία και προς τούτο προβλέπεται στη νομοθετική πρόταση για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ενόψει του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, η υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να παραταθεί πέραν του 2020. Η παράταση της περιόδου δέσμευσης πέραν του 2020 θα δημιουργούσε μεγαλύτερη σταθερότητα για τους επενδυτές και, συνεπώς, θα ενθαρρύνει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και τα μακροπρόθεσμα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, όπως η ανακαίνιση κτιρίων.

(6)  Δεδομένων των στόχων για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, καθώς και των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το 2050, η υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να παραταθεί πέραν του 2020. Η παράταση της περιόδου δέσμευσης, με ένα μακροπρόθεσμο όραμα και συναφή μέτρα πολιτικής, πέραν του 2020 θα δημιουργούσε μεγαλύτερη σταθερότητα για τους επενδυτές και, συνεπώς, θα ενθαρρύνει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και τα μακροπρόθεσμα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, όπως η ανακαίνιση κτιρίων και η στροφή προς κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα είναι σημαντική για την αξιολόγηση της βάσης επί της οποίας μπορούν να αποδεσμευτούν ιδιωτικές επενδύσεις για έργα ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Οι βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης έχουν επίσης θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα, καθώς τα κτίρια υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης μειώνουν τη ζήτηση για καύσιμα θέρμανσης, ιδίως δε για στερεά καύσιμα θέρμανσης. Επομένως, τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα των εσωτερικών και των εξωτερικών χώρων και βοηθούν να επιτευχθούν, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, οι στόχοι της πολιτικής της Ένωσης για την ποιότητα του αέρα, όπως καθορίζονται ιδίως στην οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 («οδηγία για την ποιότητα του αέρα»). Η μείωση της ζήτησης για ενέργεια στα κτίρια θα πρέπει να εξετάζεται ως στοιχείο της πολιτικής για την ποιότητα του αέρα γενικότερα και ιδιαίτερα στα κράτη μέλη όπου η επίτευξη των ορίων της Ένωσης για τις εκπομπές αέριων ρύπων είναι προβληματική και η ενεργειακή απόδοση θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξη των εν λόγω στόχων.

 

__________________

 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 17.12.2016, σ. 1-31)

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Τα μακροπρόθεσμα μέτρα ενεργειακής απόδοσης θα εξακολουθήσουν να παρέχουν εξοικονόμηση ενέργειας μετά το 2020, για να συμβάλουν όμως στον επόμενο στόχο ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης για το 2030, τα μέτρα αυτά πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα νέα εξοικονόμηση μετά το 2020. Από την άλλη πλευρά, η εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020 δεν επιτρέπεται να υπολογιστεί στην απαιτούμενη σωρευτική εξοικονόμηση για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

(8)  Τα μακροπρόθεσμα μέτρα ενεργειακής απόδοσης θα εξακολουθήσουν να παρέχουν εξοικονόμηση ενέργειας μετά το 2020, για να συμβάλουν όμως στον επόμενο στόχο ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης για το 2030 και στους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα μέχρι το 2050 σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού, τα μέτρα αυτά πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα νέα εξοικονόμηση μετά το 2020. Από την άλλη πλευρά, η εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020 δεν επιτρέπεται να υπολογιστεί στην απαιτούμενη σωρευτική εξοικονόμηση για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας δεν επιτρέπεται να δηλώνεται, εκτός εάν το συγκεκριμένο μέτρο υπερβαίνει τα ελάχιστα απαιτούμενα της ενωσιακής νομοθεσίας, είτε με καθορισμό πιο φιλόδοξων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης σε εθνικό επίπεδο είτε με αύξηση της εφαρμογής του μέτρου. Επειδή αναγνωρίζεται ότι η ανακαίνιση των κτηρίων αποτελεί ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο στοιχείο για την αύξηση της εξοικονόμηση ενέργειας, χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι όλη η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από μέτρα προώθησης της ανακαίνισης υφιστάμενων κτηρίων μπορεί να δηλώνεται εφόσον είναι επιπρόσθετη των εξελίξεων που θα επέρχονταν χωρίς το μέτρο πολιτικής και εάν το κράτος μέλος αποδείξει ότι τα υπόχρεα, τα συμμετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα μέρη έχουν συμβάλει όντως στην επίτευξη της εξοικονόμησης που δηλώνεται από το εν λόγω μέτρο.

(10)  Η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας επιτρέπεται να δηλώνεται μόνο εάν είναι αποτέλεσμα νέων μέτρων πολιτικής, είτε αυτά θεσπίζονται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020 είτε πριν, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι τα εν λόγω μέτρα οδηγούν σε νέες επιμέρους δράσεις οι οποίες αναλαμβάνονται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και συμβάλλουν σε νέα εξοικονόμηση ενέργειας· και ότι το συγκεκριμένο μέτρο υπερβαίνει τα ελάχιστα απαιτούμενα της ενωσιακής νομοθεσίας, είτε με καθορισμό πιο φιλόδοξων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης σε εθνικό επίπεδο είτε με αύξηση της εφαρμογής του μέτρου. Τα κτίρια παρέχουν σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, και η ανακαίνιση των κτιρίων αποτελεί ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο στοιχείο για την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία πρέπει να επιταχυνθεί δεδομένης της σχετικά σύντομης περιόδου που απομένει για την ανανέωση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος. Χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι όλη η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από μέτρα προώθησης της ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων μπορεί να δηλώνεται εφόσον είναι επιπρόσθετη των εξελίξεων που θα επέρχονταν χωρίς το μέτρο πολιτικής και εάν το κράτος μέλος αποδείξει ότι τα υπόχρεα, τα συμμετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα μέρη έχουν συμβάλει όντως στην επίτευξη της εξοικονόμησης που δηλώνεται από το εν λόγω μέτρο.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Η αποτελεσματική διαχείριση του νερού μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ο τομέας του νερού χρησιμοποιεί σχεδόν το 3,5 % της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση. Η επεξεργασία και η μεταφορά του νερού με συστήματα άντλησης και πίεσης, που τροφοδοτούνται από ηλεκτρικούς κινητήρες, καταναλώνουν πολλή ενέργεια. Η ζήτηση σε νερό αναμένεται να αυξηθεί κατά 25 % έως το 2040, κυρίως στις πόλεις. Από την άλλη πλευρά, οι διαρροές νερού αντιπροσωπεύουν το 24 % της συνολικής ποσότητας νερού που καταναλώνεται στην Ευρώπη, γεγονός που προκαλεί απώλεια ενέργειας επιπλέον της απώλειας νερού. Κατά συνέπεια, κάθε μέτρο που έχει ως σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση και τη μείωση της χρήσης του νερού θα συνέβαλλε στην υλοποίηση του στόχου ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης.

 

_______________

 

Παγκόσμια ενεργειακή ανασκόπηση 2016, Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, 2016

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β)  Ο τομέας της βιομηχανίας κατέχει την πρώτη θέση στην κατανάλωση νερού στην Ευρώπη, με ποσοστό 44 %. Η χρήση έξυπνων τεχνολογιών και διαδικασιών αποτελεσματικής διαχείρισης του νερού μπορεί να αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση νερού, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τις πόλεις, όπου το νερό αντιστοιχεί σε 30 έως 50 % του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας των δήμων.

 

________________

 

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, Γεωργία και βιώσιμη διαχείριση του νερού στην ΕΕ, 28 Απριλίου 2017

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων θα πρέπει να ωφελούν ιδίως τους καταναλωτές που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια. Τα κράτη μέλη μπορούν ήδη να απαιτούν από τα υπόχρεα μέρη να συμπεριλαμβάνουν κοινωνικούς στόχους στα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, για την ενεργειακή ένδεια, και αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να επεκτείνεται πλέον και στα εναλλακτικά μέτρα και μετατρέπεται σε υποχρέωση, ενώ ταυτόχρονα επαφίεταιι πλήρης ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά το μέγεθος, το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο των εν λόγω μέτρων. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης, οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης θα πρέπει να ευνοούν την ένταξη και συνεπώς να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα μέτρων ενεργειακής απόδοσης στους καταναλωτές με ενεργειακή ένδεια.

(12)  Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων ωφελούν ιδίως τους καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος που κινδυνεύουν από ενεργειακή ένδεια. Τα κράτη μέλη μπορούν ήδη να απαιτούν από τα υπόχρεα μέρη να συμπεριλαμβάνουν κοινωνικούς στόχους στα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, για την ενεργειακή ένδεια, και αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να επεκτείνεται πλέον και στα εναλλακτικά μέτρα, που θα ενισχυθούν ώστε ένα σημαντικό μέρος τους να εφαρμόζεται υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα, και να μετατρέπεται σε υποχρέωση, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται πλήρης ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά το μέγεθος, το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο των εν λόγω μέτρων. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης, οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης θα πρέπει να ευνοούν την ένταξη και συνεπώς να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα μέτρων ενεργειακής απόδοσης στους καταναλωτές με ενεργειακή ένδεια. Για τον σκοπό αυτό, η ενεργειακή ένδεια θα πρέπει να οριστεί καταλλήλως, η εφαρμογή των μέτρων εκ μέρους των κρατών μελών θα πρέπει να παρακολουθείται, και τα καθεστώτα θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή χρηματοοικονομικά μέσα.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Δεδομένου ότι περίπου 50 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ένωση επηρεάζονται από την ενεργειακή ένδεια, τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε οικονομικά αποδοτικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και της ευάλωτης θέσης των καταναλωτών και να είναι συμπληρωματικά προς τις πολιτικές κοινωνικής ασφάλειας σε επίπεδο κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης πρέπει να αντιμετωπίζουν το ζήτημα των ατόμων που κινδυνεύουν από ενεργειακή ένδεια, τα οποία δεν θα διαθέτουν τα μέσα ώστε να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις. Οι επενδύσεις όμως που θα πραγματοποιηθούν σε νοικοκυριά που κινδυνεύουν από ενεργειακή ένδεια, θα προσφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο στα ίδια τα νοικοκυριά όσο και στην κοινωνία ευρύτερα.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β)  Όλοι οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να επωφελούνται τα μέγιστα από τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόζουν, δεδομένου επίσης ότι όλα τα έξοδα, οι περίοδοι απόσβεσης και τα οφέλη χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12γ)  Το κτιριακό απόθεμα της Ένωσης πρέπει να μετατραπεί σε «κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» μέχρι το 2050, σε ευθυγράμμιση προς τους στόχους της COP21 (της συμφωνίας του Παρισιού). Τα υφιστάμενα ποσοστά ανακαίνισης είναι ανεπαρκή και τα κτίρια που αποτελούν ιδιοκτησία ή κατοικία πολιτών χαμηλού εισοδήματος οι οποίοι κινδυνεύουν από ενεργειακή ένδεια παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία προσέγγισης. Για τον λόγο αυτόν, τα μέτρα που περιγράφονται στα άρθρα 7, 7α και 7β είναι ιδιαιτέρως σημαντικά.

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης πρέπει να αντιμετωπίζουν το ζήτημα των ατόμων που κινδυνεύουν από ενεργειακή ένδεια, τα οποία δεν θα διαθέτουν τα μέσα ώστε να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις. Οι επενδύσεις όμως που θα πραγματοποιηθούν σε νοικοκυριά που κινδυνεύουν από ενεργειακή ένδεια, θα προσφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο στα ίδια τα νοικοκυριά όσο και στην κοινωνία ευρύτερα.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Ενέργεια που παράγεται για ή σε κτίρια με τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας μειώνει την ενέργεια από ορυκτές πηγές. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον κτιριακό τομέα συνιστούν σημαντικά μέτρα μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης της Ένωσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως ενόψει των φιλόδοξων στόχων για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, καθώς και της συνολικής δέσμευσης που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της διάσκεψης των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP21) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη ορισμένη ποσότητα της ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται για ή σε κτίρια για ίδια χρήση προκειμένου να τηρούν τις απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις μεθοδολογίες υπολογισμού που καθορίσθηκαν δυνάμει της οδηγίας 2010/31/ΕΕ.

(13)  Ενέργεια που παράγεται για ή σε κτίρια με τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας μειώνει την ενέργεια από ορυκτές πηγές. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον κτιριακό τομέα συνιστούν σημαντικά μέτρα μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης της Ένωσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως ενόψει των φιλόδοξων στόχων για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, καθώς και της συνολικής δέσμευσης που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της διάσκεψης των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP21) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015, η οποία αναφέρει ότι η αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας θα πρέπει να διατηρηθεί σε επίπεδο μικρότερο των 2 °C και ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 °C. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν φιλόδοξες, μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης σύμφωνα με το άρθρο 2α της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, όπως ισχύει, με στόχο να επιτευχθεί ένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης απόθεμα κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας έως το 2050, ενώ οι υπόλοιπες ενεργειακές ανάγκες θα καλύπτονται από ανανεώσιμη ενέργεια.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Μεταξύ των μέτρων που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τη Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας, στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης και της στρατηγικής για τη θέρμανση και την ψύξη, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν τα ελάχιστα δικαιώματα των καταναλωτών για σαφή και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με την ενέργεια που καταναλώνουν. Τα άρθρα 9 έως 11 και το παράρτημα VII της οδηγίας 2012/27/EΕ πρέπει επομένως να τροποποιηθούν ώστε να προβλεφθεί συχνή και αυξημένη ανάδραση για την κατανάλωση ενέργειας. Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι τα δικαιώματα που σχετίζονται με την τιμολόγηση και τα στοιχεία τιμολόγησης ισχύουν για τους καταναλωτές θέρμανσης, ψύξης ή ζεστού νερού από κεντρική πηγή, ακόμα και όταν δεν υφίσταται άμεση και ατομική συμβατική σχέση με προμηθευτή ενέργειας. Συνεπώς, για τους σκοπούς των εν λόγω διατάξεων, ο όρος «τελικός χρήστης» πρέπει να καλύπτει τους τελικούς πελάτες που αγοράζουν θέρμανση, ψύξη ή ζεστό νερό προς ιδία χρήση, καθώς και τους ενοίκους μεμονωμένων μονάδων πολυκατοικιών ή κτιρίων πολλαπλών χρήσεων, εφόσον οι εν λόγω μονάδες τροφοδοτούνται από κεντρική πηγή. Ο όρος «τοπική μέτρηση» πρέπει να παραπέμπει στη μέτρηση κατανάλωσης από μεμονωμένες μονάδες των εν λόγω κτιρίων. Έως την 1η Ιανουαρίου 2020, οι νεοεγκατεστημένοι μετρητές και κατανεμητές κόστους θερμότητας θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης εξ αποστάσεως, ώστε να διασφαλίζεται η οικονομικά αποδοτική και συχνή παροχή πληροφοριών κατανάλωσης. Το νέο άρθρο 9a πρόκειται να εφαρμόζεται μόνο για τη θέρμανση, την ψύξη και το ζεστό νερό από κεντρική πηγή.

(14)  Μεταξύ των μέτρων που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τη Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας, στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης και της στρατηγικής για τη θέρμανση και την ψύξη, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν τα ελάχιστα δικαιώματα των καταναλωτών για σαφή και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με την ενέργεια που καταναλώνουν. Επομένως, για τη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας από τους καταναλωτές, τα άρθρα 9 έως 11 και το παράρτημα VII της οδηγίας 2012/27/EΕ πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να προβλεφθεί συχνή και αυξημένη ενημέρωση και ανάδραση για την κατανάλωση ενέργειας, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά αποδοτικό με βάση τις υπάρχουσες συσκευές μέτρησης. Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι τα δικαιώματα που σχετίζονται με την τιμολόγηση και τα στοιχεία τιμολόγησης ή κατανάλωσης ισχύουν για τους καταναλωτές θέρμανσης, ψύξης ή ζεστού νερού από κεντρική πηγή, ακόμα και όταν δεν υφίσταται άμεση και ατομική συμβατική σχέση με προμηθευτή ενέργειας. Ο ορισμός του όρου «τελικός καταναλωτής» μπορεί να νοείται υπό την έννοια ότι περιλαμβάνει μόνο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αγοράζουν ενέργεια με βάση άμεση, ατομική σύμβαση με προμηθευτή ενέργειας. Ο όρος «τελικός χρήστης» θα πρέπει να αναφέρεται σε μια ευρύτερη ομάδα καταναλωτών. Ο όρος «τελικός χρήστης» θα πρέπει, εκτός από τους τελικούς πελάτες που αγοράζουν θέρμανση, ψύξη ή ζεστό νερό προς ιδία χρήση, να καλύπτει και τους ενοίκους μεμονωμένων μονάδων πολυκατοικιών ή κτιρίων πολλαπλών χρήσεων, εφόσον οι εν λόγω μονάδες τροφοδοτούνται από κεντρική πηγή και εφόσον οι ένοικοι δεν έχουν συνάψει άμεση ή ατομική σύμβαση με τον προμηθευτή ενέργειας. Έως την 1η Ιανουαρίου 2020, οι νεοεγκατεστημένοι μετρητές και κατανεμητές κόστους θερμότητας θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης εξ αποστάσεως, ώστε να διασφαλίζεται η οικονομικά αποδοτική και συχνή παροχή πληροφοριών κατανάλωσης. Το νέο άρθρο 9α πρόκειται να εφαρμόζεται μόνο για τη θέρμανση, την ψύξη και το ζεστό νερό από κεντρική πηγή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζουν τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό των λεπτομερών μέτρων, παρέχοντας συχνή και αυξημένη ανάδραση για την κατανάλωση ενέργειας για ενοίκους οι οποίοι ζουν σε μεμονωμένες μονάδες πολυκατοικιών ή κτιρίων πολλαπλών χρήσεων που τροφοδοτούνται με θέρμανση, ψύξη ή ζεστό νερό από κεντρική πηγή. Ο όρος «τοπική μέτρηση» πρέπει να παραπέμπει στη μέτρηση κατανάλωσης από μεμονωμένες μονάδες των εν λόγω κτιρίων. Η οικονομική αποδοτικότητα της τοπικής μέτρησης εξαρτάται από το αν το σχετικό κόστος είναι αναλογικό σε σχέση με την πιθανή εξοικονόμηση ενέργειας.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Δεδομένων αυτών των νέων απαιτήσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι για την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες απαιτούνται ενισχυμένες επενδύσεις στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιτυχημένη εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών και για να είναι σε θέση τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης που θέτουν η Επιτροπή ή τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Ορισμένες διατάξεις του άρθρου 15 της οδηγίας 2012/27/EΕ σχετικά με τη μετατροπή, τη μεταφορά και τη διανομή ενέργειας πρέπει να καταργηθούν: Η επανεξέταση του κεκτημένου στον τομέα της ενέργειας ενδέχεται να οδηγήσει σε άλλη διάρθρωση των υποχρεώσεων των κρατών μελών με βάση διαφορετικές πράξεις για την ενέργεια. Η αναδιάρθρωση αυτή δεν πρέπει να επηρεάσει την υποχρέωση των κρατών μελών να συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/27/EΕ, οι οποίες ενδέχεται να εισαχθούν εκ νέου, ολικώς ή μερικώς, σε άλλες πράξεις.

(15)  Ορισμένες διατάξεις του άρθρου 15 της οδηγίας 2012/27/EΕ σχετικά με τη μετατροπή, τη μεταφορά και τη διανομή ενέργειας πρέπει να εναρμονιστούν με τις σχετικές διατάξεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η επανεξέταση του κεκτημένου στον τομέα της ενέργειας ενδέχεται να οδηγήσει σε άλλη διάρθρωση των υποχρεώσεων των κρατών μελών με βάση διαφορετικές πράξεις για την ενέργεια. Η αναδιάρθρωση αυτή δεν πρέπει να επηρεάσει την υποχρέωση των κρατών μελών να συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/27/EΕ.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, πρέπει να εισαχθεί απαίτηση γενικής επανεξέτασης της οδηγίας και υποβολής έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024.

(18)  Οι νομοθεσίες για την ενέργεια και για το κλίμα είναι συμπληρωματικές και θα πρέπει να αλληλοενισχύονται. Συνεπώς, ως μέρος των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού, εντός έξι μηνών από τον παγκόσμιο απολογισμό της UNFCCC το 2023 και σύμφωνα με τη διαδικασία επανεξέτασης του κανονισμού διακυβέρνησης [ ], η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει μια γενική επανεξέταση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όπου θα αξιολογούνται η γενική αποτελεσματικότητα της οδηγίας 2012/27/ΕΕ και η ανάγκη προσαρμογής της πολιτικής της Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση προς τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Ανάλογη επανεξέταση και έκθεση θα πρέπει να ακολουθεί και κάθε επόμενο παγκόσμιο απολογισμό.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την παρούσα οδηγία ορίζεται κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου να διασφαλισθεί η επίτευξη των πρωταρχικών στόχων ενεργειακής απόδοσης στην Ένωση 20 % για το 2020 και του δεσμευτικού στόχου 30 % για το 2030 και να προετοιμασθεί το έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης μετά τις προαναφερόμενες χρονολογίες. Καθορίζονται κανόνες με σκοπό την άρση των φραγμών στην αγορά ενέργειας και την εξάλειψη των αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση ενέργειας, και προβλέπει τον καθορισμό ενδεικτικών εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης και συνεισφορών για το 2020 και το 2030.

1.  Με την παρούσα οδηγία ορίζεται κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου να διασφαλισθεί η επίτευξη των πρωταρχικών στόχων ενεργειακής απόδοσης στην Ένωση 20 % για το 2020 και ενός δεσμευτικού στόχου 40 % για το 2030 και να προετοιμασθεί το έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης μετά τις προαναφερόμενες χρονολογίες, σε συμμόρφωση με τους μακροπρόθεσμους ενεργειακούς στόχους που έχουν ήδη καθοριστεί και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης, καθώς και με τον παγκόσμιο κλιματικό στόχο που καθορίστηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Στην οδηγία καθορίζονται κανόνες με σκοπό την άρση των φραγμών στην αγορά ενέργειας και την εξάλειψη των αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση ενέργειας, και καταδεικνύεται η αρχή της Ένωσης να δίνεται προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση, με πολλαπλά οφέλη για το κλίμα, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ένωσης. Επιπλέον, η οδηγία προβλέπει τον καθορισμό εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2020 και δεσμευτικών εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης και συνεισφορών για το 2030.

 

Για να κινητοποιηθούν ιδιωτικές επενδύσεις για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακή ανακαίνιση, η Επιτροπή ξεκινά διάλογο με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τον εντοπισμό δυνητικών μηχανισμών πολιτικής. Δεδομένου ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των κτιρίων, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, με πρωταρχική εστίαση σε οικιστικά κτίρια με χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριά που κινδυνεύουν από ενεργειακή ένδεια. Επιπροσθέτως, για να γίνουν οι επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης περισσότερο ενδιαφέρουσες από οικονομική άποψη και εφικτές για τους επενδυτές, η Επιτροπή θα πρέπει να μελετήσει εναλλακτικές λύσεις για τον τρόπο συγκέντρωσης μικρών έργων ώστε να μετατρέπονται σε μεγαλύτερα. Η Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τρόπους αποδέσμευσης των ιδιωτικών επενδύσεων το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2019.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Στο άρθρο 2 προστίθεται το νέο σημείο 8α:

 

(8α)   «δημόσια αρχή»: οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλη δημόσια διοίκηση, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων και των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και των εκπαιδευτικών κτιρίων και των κτιρίων κοινωνικής στέγασης

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Στόχοι ενεργειακής απόδοσης

Στόχοι ενεργειακής απόδοσης

1.   Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ενδεικτικό εθνικό στόχο ενεργειακής απόδοσης για το 2020, βασιζόμενο είτε στην πρωτογενή ή στην τελική κατανάλωση ενέργειας, είτε στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας, είτε στην ενεργειακή ένταση. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους στόχους αυτούς στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 και το παράρτημα XIV μέρος 1. Στην κοινοποίηση εκφράζουν επίσης τους στόχους αυτούς ως απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 και εξηγούν με ποιον τρόπο και βάσει ποιων στοιχείων έγινε ο υπολογισμός.

1.   Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ενδεικτικό εθνικό στόχο ενεργειακής απόδοσης για το 2020 και δεσμευτικό εθνικό στόχο για το 2030, βασιζόμενο είτε στην πρωτογενή ή στην τελική κατανάλωση ενέργειας, είτε στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας, είτε στην ενεργειακή ένταση. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους στόχους αυτούς στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 και το παράρτημα XIV μέρος 1. Στην κοινοποίηση εκφράζουν επίσης τους στόχους αυτούς ως απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 και εξηγούν με ποιον τρόπο και βάσει ποιων στοιχείων έγινε ο υπολογισμός.

Κατά τον καθορισμό των εν λόγω στόχων, τα κράτη μέλη συνεκτιμούν:

Κατά τον καθορισμό των εν λόγω στόχων, τα κράτη μέλη συνεκτιμούν:

α)  ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2020 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 483 εκατομμύρια ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας ή τα 1 086 εκατομμύρια ΤΙΠ τελικής ενέργειας·

α)  ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2020 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 483 εκατομμύρια ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας ή τα 1 086 εκατομμύρια ΤΙΠ τελικής ενέργειας·

β)  τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία·

β)  τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία·

γ)  τα μέτρα που ελήφθησαν για την επίτευξη των εθνικών στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ και

γ)  τα μέτρα που ελήφθησαν για την επίτευξη των εθνικών στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ και

δ)  άλλα μέτρα για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης.

δ)  άλλα μέτρα για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης.

Κατά τον καθορισμό των στόχων αυτών, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν επίσης υπόψη εθνικές συνθήκες που επηρεάζουν την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, όπως:

Κατά τον καθορισμό των στόχων αυτών, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν επίσης υπόψη εθνικές συνθήκες που επηρεάζουν την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, όπως:

α)  οικονομικώς αποτελεσματικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας·

α)  οικονομικώς αποτελεσματικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας·

β)  την εξέλιξη και την πρόβλεψη του ΑΕΠ,

β)  την εξέλιξη και την πρόβλεψη του ΑΕΠ,

γ)  αλλαγές στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ενέργειας·

γ)  αλλαγές στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ενέργειας·

 

γ α)  τεχνολογικές εξελίξεις που δύνανται να ενισχύουν τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων·

δ)  την ανάπτυξη όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την πυρηνική ενέργεια, τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και

δ)  την ανάπτυξη όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την πυρηνική ενέργεια, τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και

 

δ α)  τη Συμφωνία του Παρισιού, του Δεκεμβρίου του 2015, που επιβάλλει στην Ένωση και τα κράτη μέλη της να περιορίσουν την αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από τους 2 °C και, κατά προτίμηση, πλησιέστερα στον 1,5 °C· και

 

δ β)  τους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της Ένωσης για το 2050.

ε)  την έγκαιρη δράση.

ε)  την έγκαιρη δράση.

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή εκτιμά την επιτευχθείσα πρόοδο και κατά πόσον η Ένωση έχει πιθανότητες να επιτύχει κατανάλωση ενέργειας που δεν θα υπερβαίνει τα 1 483 εκατ. ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και τα 1 086 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας το 2020.

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή εκτιμά την επιτευχθείσα πρόοδο και κατά πόσον η Ένωση έχει πιθανότητες να επιτύχει κατανάλωση ενέργειας που δεν θα υπερβαίνει τα 1 483 εκατ. ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και τα 1 086 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας το 2020.

3. Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή:

3. Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή:

α)  αθροίζει τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης που έχουν κοινοποιήσει τα κράτη μέλη·

α)  αθροίζει τους εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης που έχουν κοινοποιήσει τα κράτη μέλη·

β)  εκτιμά κατά πόσον το άθροισμα αυτών των στόχων μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη ένδειξη για το κατά πόσον η Ένωση ως σύνολο βρίσκεται στον σωστό δρόμο λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της πρώτης ετήσιας έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 και την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2·

β)  εκτιμά κατά πόσον το άθροισμα αυτών των στόχων μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη και ρεαλιστική ένδειξη βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων για το κατά πόσον η Ένωση ως σύνολο βρίσκεται στον σωστό δρόμο λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της πρώτης ετήσιας έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 και την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2·

γ)  λαμβάνει υπόψη συμπληρωματική ανάλυση προερχόμενη από:

γ)  λαμβάνει υπόψη συμπληρωματική ανάλυση προερχόμενη από:

i)  αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση σε απόλυτα μεγέθη αλλά και σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα σε επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της προόδου όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του εφοδιασμού ενέργειας στα κράτη μέλη τα οποία έχουν βασίσει τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους τους στην τελική κατανάλωση ενέργειας ή στην εξοικονόμηση τελικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της προόδου που οφείλεται στη συμμόρφωση των κρατών μελών με το κεφάλαιο ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας·

i)  αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση σε απόλυτα μεγέθη αλλά και σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα σε επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της προόδου όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του εφοδιασμού ενέργειας στα κράτη μέλη τα οποία έχουν βασίσει τους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους τους στην τελική κατανάλωση ενέργειας ή στην εξοικονόμηση τελικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της προόδου που οφείλεται στη συμμόρφωση των κρατών μελών με το κεφάλαιο ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας·

ii)  τα αποτελέσματα ασκήσεων σε μοντέλα σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις της κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο Ένωσης.

ii)  τα αποτελέσματα ασκήσεων σε μοντέλα σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις της κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο Ένωσης.

δ)   συγκρίνει τα αποτελέσματα των στοιχείων α) έως γ) με την ποσότητα κατανάλωσης ενέργειας που θα χρειαζόταν προκειμένου να επιτευχθεί κατανάλωση ενέργειας, η οποία δεν θα υπερβαίνει τα 1 483 εκατ. ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και τα 1 086 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας το 2020.

δ)   συγκρίνει τα αποτελέσματα των στοιχείων α) έως γ) με την ποσότητα κατανάλωσης ενέργειας που θα χρειαζόταν προκειμένου να επιτευχθεί κατανάλωση ενέργειας, η οποία δεν θα υπερβαίνει τα 1 483 εκατ. ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και τα 1 086 εκατ. ΤΙΠ τελικής ενέργειας το 2020.

4. Κάθε κράτος μέλος ενδεικτικές συνεισφορές ενεργειακής απόδοσης στον στόχο της Ένωσης για το 2030 που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 σύμφωνα με τα άρθρα [4] και [6] του κανονισμού (EΕ) XX/20XX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης]. Κατά τον καθορισμό των εν λόγω συνεισφορών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030 δεν θα υπερβαίνει τα 1 321 εκατομμύρια ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και τα 987 εκατομμύρια ΤΙΠ τελικής ενέργειας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις συνεισφορές αυτές στην Επιτροπή ως μέρος των οικείων ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα [3] και [7] έως [11] του κανονισμού (EΕ) XX/20XX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης].»·

4. Κάθε κράτος μέλος προσδιορίζει τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε κάθε τομέα από τη βάση στην κορυφή, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής σε κάθε στάδιο του ενεργειακού συστήματος, από την προμήθεια, τη μεταφορά και τη διανομή έως την τελική χρήση της ενέργειας, θα καταστήσουν δυνατή την επίτευξη των δεσμευτικών εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης σε συμμόρφωση με τον στόχο της Ένωσης για το 2030 που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 σύμφωνα με τα άρθρα [4] και [6] του κανονισμού (EΕ) XX/20XX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης]. Κατά τον καθορισμό των εν λόγω στόχων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030 δεν θα υπερβαίνει τα 1 132 εκατομμύρια ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας και τα 849 εκατομμύρια ΤΙΠ τελικής ενέργειας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους εθνικούς στόχους τους στην Επιτροπή ως μέρος των οικείων ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα [3] και [7] έως [11] του κανονισμού (EΕ) XX/20XX [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης]. Τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων τους.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 5

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2α)  Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5

«Άρθρο 5

Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς

Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2014 το 3 % του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκησή τους, ανακαινίζεται κάθε χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ.

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2014 το 3 % του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκησή τους, ανακαινίζεται κάθε χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, η παρούσα παράγραφος ισχύει για το σύνολο των θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από τις δημόσιες αρχές, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και της διοικητικής διάρθρωσής τους.

Το ποσοστό του 3 % υπολογίζεται επί του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου πάνω από 500 m2 που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση του οικείου κράτους μέλους, τα οποία την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληρούν τις εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ. Το όριο αυτό μειώνεται σε 250 m2 από τις 9 Ιουλίου 2015.

Το ποσοστό του 3 % υπολογίζεται επί του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου πάνω από 500 m2 που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση του οικείου κράτους μέλους, τα οποία την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληρούν τις εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ. Το όριο αυτό μειώνεται σε 250 m2 από τις 9 Ιουλίου 2015 και, από την 1η Ιανουαρίου 2021, ισχύει για τα κτίρια που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από τις δημόσιες αρχές, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και της διοικητικής διάρθρωσής τους.

Όταν κράτος μέλος απαιτεί να εκτείνεται η υποχρέωση της κατ’ έτος ανακαίνισης του 3 % του συνολικού εμβαδού δαπέδου στο εμβαδόν δαπέδου που είναι ιδιόκτητο και καταλαμβανόμενο από τις διοικητικές υπηρεσίες σε επίπεδο κατώτερο της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, το ποσοστό του 3 % υπολογίζεται επί του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου άνω των 500 m2 και, από τις 9 Ιουλίου 2015, άνω του 250 m2, που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση και από τις εν λόγω διοικητικές υπηρεσίες του οικείου κράτους μέλους και τα οποία, από 1ης Ιανουαρίου κάθε έτους, δεν πληρούν τις εθνικές ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ.

 

Όταν εφαρμόζουν μέτρα για τη συνολική ανακαίνιση των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να θεωρήσουν το κτίριο ως σύνολο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το κέλυφος, ο εξοπλισμός, η λειτουργία και η συντήρηση των κτιρίων.

Όταν εφαρμόζουν μέτρα για τη συνολική ανακαίνιση των κτιρίων δημοσίων αρχών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να θεωρήσουν το κτίριο ως σύνολο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το κέλυφος, ο εξοπλισμός, η λειτουργία και η συντήρηση των κτιρίων.

Τα κράτη μέλη απαιτούν τα κτίρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης με την χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση να αποτελούν προτεραιότητα στα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, όπου αυτά είναι οικονομικώς αποδοτικά και τεχνικά εφικτά.

Τα κράτη μέλη απαιτούν τα κτίρια δημοσίων αρχών με τη χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση να αποτελούν προτεραιότητα στα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, όπου αυτά είναι οικονομικώς αποδοτικά και τεχνικά εφικτά.

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να μην καθορίσουν ή να μην εφαρμόσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 για τις εξής κατηγορίες κτιρίων:

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να μην καθορίσουν ή να μην εφαρμόσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 για τις εξής κατηγορίες κτιρίων:

α)   κτίρια επισήμως προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος, ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, στον βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε απαράδεκτα το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους,

α)   κτίρια επισήμως προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος, ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, στον βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε απαράδεκτα το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους,

β)   κτίρια που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ή στην κεντρική δημόσια διοίκηση και εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας, εκτός από τους ενιαίους χώρους διαβίωσης ή κτίρια με γραφεία που προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις και το λοιπό προσωπικό των αρχών εθνικής άμυνας,

β)   κτίρια που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ή στην κεντρική δημόσια διοίκηση και εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας, εκτός από τους ενιαίους χώρους διαβίωσης ή κτίρια με γραφεία που προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις και το λοιπό προσωπικό των αρχών εθνικής άμυνας,

γ)   κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή για θρησκευτικές δραστηριότητες.

γ)   κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή για θρησκευτικές δραστηριότητες.

3.  Εάν ένα κράτος μέλος ανακαινίζει περισσότερο από το 3 % του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης σε ένα δεδομένο έτος, δύναται να συνυπολογίζει το πλεονάζον στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης οποιουδήποτε από τα τρία προηγούμενα ή επόμενα έτη.

3.  Εάν ένα κράτος μέλος ανακαινίζει περισσότερο από το 3 % του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων δημοσίων αρχών σε ένα δεδομένο έτος, δύναται να συνυπολογίζει το πλεονάζον στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης οποιουδήποτε από τα τρία προηγούμενα ή επόμενα έτη.

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να συνυπολογίζουν στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης τα νέα κτίρια που καταλαμβάνονται και είναι ιδιόκτητα ως αντικατάσταση συγκεκριμένων κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης που κατεδαφίσθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων ετών ή τα κτίρια που έχουν πωληθεί, κατεδαφισθεί ή τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων ετών λόγω της εντατικότερης χρήσης άλλων κτιρίων.

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να συνυπολογίζουν στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης των κτιρίων δημοσίων αρχών τα νέα κτίρια που καταλαμβάνονται και είναι ιδιόκτητα ως αντικατάσταση συγκεκριμένων κτιρίων δημοσίων αρχών που κατεδαφίσθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων ετών ή τα κτίρια που έχουν πωληθεί, κατεδαφισθεί ή τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων ετών λόγω της εντατικότερης χρήσης άλλων κτιρίων.

5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα κράτη μέλη καταρτίζουν και δημοσιοποιούν κατάλογο των θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου πάνω από 500 m2 και από τις 9 Ιουλίου 2015 πάνω από 250 m2, εξαιρουμένων των κτιρίων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα κράτη μέλη καταρτίζουν και δημοσιοποιούν κατάλογο των θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων δημοσίων αρχών με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου πάνω από 500 m2 και από τις 9 Ιουλίου 2015 πάνω από 250 m2, εξαιρουμένων των κτιρίων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)   το εμβαδόν δαπέδου σε m2, και

α)   το εμβαδόν δαπέδου σε m2, και

β)   την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου ή σχετικά ενεργειακά δεδομένα.

β)   την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου·

 

γ)   την πραγματική μετρούμενη κατανάλωση ενέργειας·

6.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν εναλλακτική προσέγγιση σε σχέση με τα μέτρα που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας άλλα, οικονομικώς αποδοτικά, μέτρα που θα περιλαμβάνουν τις ριζικές ανακαινίσεις, καθώς και μέτρα για την αλλαγή της συμπεριφοράς των χρηστών, προκειμένου να επιτευχθεί έως το 2020 ποσότητα εξοικονόμησης καταναλισκόμενης ενέργειας σε επιλεγμένα κτίρια ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκησή τους, τουλάχιστον ισοδύναμη με την απαιτούμενη στην παράγραφο 1, ενώ σχετική έκθεση θα συντάσσεται σε ετήσια βάση.

6.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν εναλλακτική προσέγγιση σε σχέση με τα μέτρα που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας άλλα, οικονομικώς αποδοτικά, μέτρα που θα περιλαμβάνουν τις ριζικές ανακαινίσεις, καθώς και μέτρα για την αλλαγή της συμπεριφοράς των χρηστών, προκειμένου να επιτευχθεί έως το 2030 ποσότητα εξοικονόμησης καταναλισκόμενης ενέργειας σε επιλεγμένα κτίρια ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από τις δημόσιες αρχές τους, τουλάχιστον ισοδύναμη με την απαιτούμενη στην παράγραφο 1, ενώ σχετική έκθεση θα συντάσσεται σε ετήσια βάση.

Για τους σκοπούς της εναλλακτικής προσέγγισης, τα κράτη μέλη μπορούν να εκτιμούν την εξοικονόμηση ενέργειας την οποία θα παρήγαν οι παράγραφοι 1 έως 4 χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένες συνήθεις τιμές για την κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων αναφοράς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης πριν και μετά την ανακαίνιση και σύμφωνα με εκτιμήσεις της επιφάνειας του αποθέματός τους. Οι κατηγορίες των κτιρίων αναφοράς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης θα είναι αντιπροσωπευτικές του συνόλου των κτιρίων αυτών.

Για τους σκοπούς της εναλλακτικής προσέγγισης, τα κράτη μέλη μπορούν να εκτιμούν την εξοικονόμηση ενέργειας την οποία θα παρήγαν οι παράγραφοι 1 έως 4 χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένες συνήθεις τιμές για την κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων αναφοράς των δημοσίων αρχών πριν και μετά την ανακαίνιση και σύμφωνα με εκτιμήσεις της επιφάνειας του αποθέματός τους. Οι κατηγορίες των κτιρίων αναφοράς των δημοσίων αρχών θα είναι αντιπροσωπευτικές του συνόλου των κτιρίων αυτών.

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν εναλλακτική προσέγγιση κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, τα εναλλακτικά μέτρα που σκοπεύουν να εγκρίνουν και καταδεικνύουν με ποιον τρόπο θα επιτύχουν ισοδύναμη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που ανήκουν στα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν εναλλακτική προσέγγιση κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα εναλλακτικά μέτρα που σκοπεύουν να εγκρίνουν και καταδεικνύουν με ποιον τρόπο θα επιτύχουν ισοδύναμη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που ανήκουν στα περιουσιακά στοιχεία των δημοσίων αρχών.

7.  Τα κράτη μέλη παροτρύνουν τους δημόσιους φορείς, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και τους οργανισμούς κατοικιών κοινωνικής πρόνοιας δημοσίου δικαίου, αφού λάβουν δεόντως υπόψη τις εκατέρωθεν αρμοδιότητες και τη διοικητική διάρθρωση, να:

7.  Τα κράτη μέλη παροτρύνουν τους δημόσιους φορείς, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και τους οργανισμούς κατοικιών κοινωνικής πρόνοιας δημοσίου δικαίου, αφού λάβουν δεόντως υπόψη τις εκατέρωθεν αρμοδιότητες και τη διοικητική διάρθρωση, να:

α)   εγκρίνουν σχέδιο ενεργειακής απόδοσης, μεμονωμένο ή ως μέρος ενός ευρύτερου κλιματικού ή περιβαλλοντικού σχεδίου, το οποίο να περιέχει συγκεκριμένους στόχους και δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και απόδοσης, με σκοπό τη συνέχιση του υποδειγματικού ρόλου των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 5 και 6,

α)   εγκρίνουν σχέδιο ενεργειακής απόδοσης και μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης για κάθε κτίριο, μεμονωμένα ή ως μέρος ενός ευρύτερου κλιματικού ή περιβαλλοντικού σχεδίου, τα οποία να περιέχουν συγκεκριμένους στόχους ενεργειακής εξοικονόμησης και απόδοσης, καθώς και εκτιμήσεις κόστους κύκλου ζωής και δράσεις, με σκοπό τη συνέχιση του υποδειγματικού ρόλου των κτιρίων δημοσίων αρχών που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 5 και 6,

β)   καθιερώσουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο θα περιλαμβάνει ενεργειακούς ελέγχους, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου τους,

β)   καθιερώσουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο θα περιλαμβάνει ενεργειακούς ελέγχους, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου τους,

γ)   χρησιμοποιούν, ενδεχομένως, εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης για να χρηματοδοτούν ανακαινίσεις και να εφαρμόζουν σχέδια για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μακροπρόθεσμα.

γ)   χρησιμοποιούν, ενδεχομένως, εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης για να χρηματοδοτούν ανακαινίσεις και να εφαρμόζουν σχέδια για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μακροπρόθεσμα.

 

7α.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας που έχει επιτευχθεί από τις ανακαινίσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής που έχει επιτευχθεί από ριζικές ανακαινίσεις, και το συνολικό εμβαδόν δαπέδου που ανακαινίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού για τη διακυβέρνηση [ ].

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 – Τίτλος και παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας

Καθεστώτα στήριξης της εξοικονόμησης ενέργειας

1. Τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν σωρευτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση, ο οποίος ισοδυναμεί τουλάχιστον με:

1. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της Ένωσης για το 2050 και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν σωρευτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση, ο οποίος ισοδυναμεί τουλάχιστον με:

α)  νέα εξοικονόμηση κάθε χρόνο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, ίση με το 1,5 % των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς πελάτες, κατά μέσο όρο σε σχέση με την πλέον πρόσφατη τριετή περίοδο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013·

α)  νέα εξοικονόμηση κάθε χρόνο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, ίση με το 1,5 % των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς πελάτες, κατά μέσο όρο σε σχέση με την πλέον πρόσφατη τριετή περίοδο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013·

β)  νέα εξοικονόμηση κάθε έτος από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2030 ίση με το 1,5 % των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς πελάτες, κατά μέσο όρο σε σχέση με την πλέον πρόσφατη τριετή περίοδο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019.

β)  νέα εξοικονόμηση κάθε έτος από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2030 ίση με το 1,5 % των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς πελάτες, κατά μέσο όρο σε σχέση με την πλέον πρόσφατη τριετή περίοδο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019·

 

β α)  νέα εξοικονόμηση κάθε έτος από την 1η Ιανουαρίου 2031 έως την 31η Δεκεμβρίου 2040 ίση με το 1,5 % των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας σε τελικούς πελάτες, κατά μέσο όρο σε σχέση με την πλέον πρόσφατη τριετή περίοδο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2029·

 

β β)  νέα εξοικονόμηση κάθε έτος από την 1η Ιανουαρίου 2041 έως την 31η Δεκεμβρίου 2050 ίση με το 1,5 % των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας σε τελικούς πελάτες, κατά μέσο όρο σε σχέση με την πλέον πρόσφατη τριετή περίοδο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2039.

 

Εάν θεωρείται απαραίτητο βάσει των επανεξετάσεων της Επιτροπής, τα κράτη μέλη προσαρμόζουν την υποχρέωσή τους για ετήσια εξοικονόμηση σύμφωνα με τις ακόλουθες περιόδους: 2014-2020, 2021-2030, 2031-2040 και 2041-2050.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να επιτυγχάνουν νέα ετήσια εξοικονόμηση της τάξεως του 1,5 % για δεκαετείς περιόδους μετά το 2030, εκτός εάν από τις επανεξετάσεις της Επιτροπής έως το 2027 και κάθε δέκα (10) έτη εφεξής συναχθεί το συμπέρασμα ότι δεν είναι απαραίτητη η επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια το 2050.

Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να επιτυγχάνουν νέα ετήσια εξοικονόμηση της τάξεως του 1,5 % για τις περιόδους 2031-2040 και 2041-2050, εκτός εάν από τις επανεξετάσεις βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων που έχουν τεθεί από την Επιτροπή έως το 2027 και κάθε δέκα (10) έτη εφεξής συναχθεί το συμπέρασμα ότι, για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης για την ενέργεια, το κλίμα και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές το 2050, θα πρέπει να προσαρμοστεί η ετήσια υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) και με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, τα κράτη μέλη μπορούν να υπολογίζουν μόνο την εξοικονόμηση ενέργειας που απορρέει από τα νέα μέτρα πολιτικής που εισάγονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή μέτρα πολιτικής που εισάγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι τα εν λόγω μέτρα οδηγούν σε μεμονωμένες δράσεις που πραγματοποιούνται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και αποφέρουν εξοικονόμηση.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) και με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, τα κράτη μέλη μπορούν να υπολογίζουν μόνο την εξοικονόμηση ενέργειας που απορρέει από τα νέα μέτρα πολιτικής, είτε αυτά εισάγονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 είτε πριν, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι τα εν λόγω μέτρα οδηγούν σε νέες μεμονωμένες δράσεις που πραγματοποιούνται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και αποφέρουν νέα εξοικονόμηση.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι κατ’ όγκο πωλήσεις ενέργειας που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές μπορούν να εξαιρούνται εν όλω ή εν μέρει από τους εν λόγω υπολογισμούς.

Από το 2014 έως το 2020, οι κατ’ όγκο πωλήσεις ενέργειας που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές μπορούν να εξαιρούνται εν όλω ή εν μέρει από τους εν λόγω υπολογισμούς. Από το 2021 και εξής, οι κατ’ όγκο πωλήσεις ενέργειας που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές δεν μπορούν να εξαιρούνται από τους εν λόγω υπολογισμούς.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τον τρόπο σταδιακής εισαγωγής της υπολογισθείσας ποσότητας νέας εξοικονόμησης σε κάθε περίοδο όπως αναφέρεται στα στοιχεία α) και β), εφόσον η απαιτούμενη συνολική σωρευτική εξοικονόμηση έχει επιτευχθεί έως τη λήξη κάθε περιόδου.

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τον τρόπο σταδιακής εισαγωγής της υπολογισθείσας ποσότητας νέας εξοικονόμησης σε κάθε περίοδο όπως αναφέρεται στα στοιχεία α), β), β α) και β β), εφόσον η απαιτούμενη συνολική σωρευτική εξοικονόμηση έχει επιτευχθεί έως τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης για τις περιόδους 2030-2050, ώστε να διασφαλιστεί ένα σταθερό πλαίσιο το οποίο είναι απαραίτητο για τις επενδύσεις.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κάθε κράτος μέλος μπορεί:

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κάθε κράτος μέλος μπορεί:

α)  να πραγματοποιεί τον υπολογισμό που απαιτείται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) χρησιμοποιώντας τιμές 1 % το 2014 και το 2015, 1,25 % το 2016 και το 2017 και 1,5 % το 2018, 2019 και 2020·

α)  να πραγματοποιεί τον υπολογισμό που απαιτείται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) χρησιμοποιώντας τιμές 1 % το 2014 και το 2015, 1,25 % το 2016 και το 2017 και 1,5 % το 2018, 2019 και 2020·

β)  να εξαιρεί από τον υπολογισμό το σύνολο ή μέρος των πωλήσεων ενέργειας, κατ’ όγκο, που χρησιμοποιείται στις βιομηχανικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

 

γ)  επιτρέπει η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται στους τομείς μετατροπής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αποδοτικών υποδομών τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των απαιτήσεων του άρθρου 14 παράγραφος 4, του άρθρου 14 παράγραφος 5 στοιχείο β) και του άρθρου 15 παράγραφοι 1 έως 6 και παράγραφος 9, να υπολογίζεται για την ποσότητα εξοικονόμησης ενέργειας που απαιτείται βάσει της παραγράφου 1·

γ)  επιτρέπει η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται στους τομείς μετατροπής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αποδοτικών υποδομών τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των απαιτήσεων του άρθρου 14 παράγραφος 4, του άρθρου 14 παράγραφος 5 στοιχείο β) και του άρθρου 15 παράγραφοι 1 έως 6 και παράγραφος 9, να υπολογίζεται για την ποσότητα εξοικονόμησης ενέργειας που απαιτείται βάσει της παραγράφου 1·

δ)  να μετρά την εξοικονόμηση ενέργειας από μεμονωμένες πρόσφατα εφαρμοσθείσες δράσεις από την 31η Δεκεμβρίου 2008 που εξακολουθούν να έχουν αντίκτυπο το 2020 και εντεύθεν και η μέτρηση και η επαλήθευσή της είναι δυνατές για την εξοικονόμηση ενέργειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1· και

 

ε)  να εξαιρεί από τον υπολογισμό της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 την επαληθεύσιμη ποσότητα ενέργειας που παράγεται για ή σε κτίρια για ίδια χρήση συνεπεία μέτρων πολιτικής που προάγουν τη νέα εγκατάσταση τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας.

 

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το σύνολο των προτιμώμενων επιλογών δυνάμει της παραγράφου 2 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25 % της ποσότητας εξοικονόμησης ενέργειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν και υπολογίζουν χωριστά τις επιπτώσεις των προτιμώμενων επιλογών για τις περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β):

3.  Το σύνολο των προτιμώμενων επιλογών δυνάμει της παραγράφου 2 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25 % της ποσότητας εξοικονόμησης ενέργειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν και υπολογίζουν χωριστά τις επιπτώσεις των προτιμώμενων επιλογών για τις περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β):

α)  για τον υπολογισμό της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία α), β), γ) και δ) της παραγράφου 2·

α)  για τον υπολογισμό της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία α) και γ) της παραγράφου 2·

β)  για τον υπολογισμό της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία β), γ), δ) και ε) της παραγράφου 2, με την προϋπόθεση ότι οι μεμονωμένες δράσεις κατά την έννοια του στοιχείου δ) εξακολουθούν να έχουν επαληθεύσιμες και μετρήσιμες επιπτώσεις μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020.

β)  για τον υπολογισμό της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία β), β α) και β β) τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το στοιχείο γ) της παραγράφου 2.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Τα κράτη μέλη αποδεικνύουν ότι, όταν υπάρχει αλληλεπικάλυψη του αντικτύπου των μέτρων πολιτικής ή των επιμέρους δράσεων, δεν μετράται διπλά η εξοικονόμηση ενέργειας.»·

7.  Ενώ αναγνωρίζουν ότι τα οφέλη απόδοσης από την πρωτογενή και την τελική ενέργεια είναι συμπληρωματικά, τα κράτη μέλη αποδεικνύουν ότι, όταν υπάρχει αλληλεπικάλυψη του αντικτύπου των μέτρων πολιτικής ή των επιμέρους δράσεων, δεν μετράται διπλά η εξοικονόμηση ενέργειας.»·

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7α

Άρθρο 7α

Καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης

Καθεστώτα στήριξης της ενεργειακής απόδοσης

1.  Εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν να τηρήσουν την υποχρέωση επίτευξης της απαιτούμενης εξοικονόμησης δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 με την καθιέρωση καθεστώτος υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, μεριμνούν ώστε τα υπόχρεα μέρη που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και δραστηριοποιούνται στην επικράτεια του εκάστοτε κράτους μέλους επιτυγχάνουν, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 2, την απαίτηση σωρευτικής εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση που καθορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

1.  Εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν να τηρήσουν την υποχρέωση επίτευξης της απαιτούμενης εξοικονόμησης δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 με την καθιέρωση καθεστώτος στήριξης της ενεργειακής απόδοσης, μεριμνούν ώστε τα υπόχρεα μέρη που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και δραστηριοποιούνται στην επικράτεια του εκάστοτε κράτους μέλους επιτυγχάνουν, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 2, την απαίτηση σωρευτικής εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση που καθορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

2.  Τα κράτη μέλη ορίζουν, με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, υπόχρεα μέρη μεταξύ των διανομέων ενέργειας ή/και των εταιρειών λιανικής πώλησης ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά του, στα οποία είναι δυνατό να περιλαμβάνονται οι διανομείς καυσίμων κίνησης ή οι εταιρείες λιανικής πώλησης καυσίμων κίνησης που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά του. Η απαραίτητη εξοικονόμηση ενέργειας για την εκπλήρωση της υποχρέωσης επιτυγχάνεται από τα υπόχρεα μέρη μεταξύ των τελικών πελατών οι οποίοι ορίζονται από το κράτος μέλος, ανεξάρτητα από τον υπολογισμό βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1, ή, εάν τα κράτη μέλη λάβουν σχετική απόφαση, με πιστοποιημένη εξοικονόμηση που απορρέει από άλλα μέρη όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο β).

2.  Τα κράτη μέλη ορίζουν, με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, υπόχρεα μέρη μεταξύ των διανομέων ενέργειας ή/και των εταιρειών λιανικής πώλησης ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά τους, στα οποία περιλαμβάνονται οι διανομείς καυσίμων κίνησης και οι εταιρείες λιανικής πώλησης καυσίμων κίνησης που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά τους. Η απαραίτητη εξοικονόμηση ενέργειας για την εκπλήρωση της υποχρέωσης επιτυγχάνεται από τα υπόχρεα μέρη μεταξύ των τελικών πελατών οι οποίοι ορίζονται από το κράτος μέλος, ανεξάρτητα από τον υπολογισμό βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1, ή, εάν τα κράτη μέλη λάβουν σχετική απόφαση, με πιστοποιημένη εξοικονόμηση που απορρέει από άλλα μέρη όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο β).

3.  Τα κράτη μέλη εκφράζουν την εξοικονόμηση ενέργειας που απαιτείται από κάθε υπόχρεο μέρος με όρους κατανάλωσης είτε τελικής είτε πρωτογενούς ενέργειας. Η επιλεγόμενη μέθοδος για να εκφραστεί η απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας χρησιμοποιείται επίσης για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης που απαιτείται από τα υπόχρεα μέρη. Εφαρμόζονται οι συντελεστές μετατροπής που αναφέρονται στο παράρτημα IV.

3.  Τα κράτη μέλη εκφράζουν την εξοικονόμηση ενέργειας που απαιτείται από κάθε υπόχρεο μέρος με όρους κατανάλωσης είτε τελικής είτε πρωτογενούς ενέργειας. Η επιλεγόμενη μέθοδος για να εκφραστεί η απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας χρησιμοποιείται επίσης για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης που απαιτείται από τα υπόχρεα μέρη. Εφαρμόζονται οι συντελεστές μετατροπής που αναφέρονται στο παράρτημα IV.

4.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή σύστημα μέτρησης, ελέγχου και επαλήθευσης με βάση το οποίο διενεργούνται τεκμηριωμένοι έλεγχοι σε στατιστικά σημαντικό ποσοστό και αντιπροσωπευτικό δείγμα των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόζουν τα υπόχρεα μέρη. Η εν λόγω μέτρηση, έλεγχος και επαλήθευση πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τα υπόχρεα μέρη.

4.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή σύστημα μέτρησης, ελέγχου και επαλήθευσης με βάση το οποίο διενεργούνται τεκμηριωμένοι έλεγχοι σε στατιστικά σημαντικό ποσοστό και αντιπροσωπευτικό δείγμα των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόζουν τα υπόχρεα μέρη. Η εν λόγω μέτρηση, έλεγχος και επαλήθευση πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τα υπόχρεα μέρη.

5.  Στο πλαίσιο του καθεστώτος επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη μέλη:

5.  Στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης της ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη μέλη:

α)  συμπεριλαμβάνουν στις υποχρεώσεις εξοικονόμησης που επιβάλλουν απαιτήσεις κοινωνικού σκοπού, μεταξύ άλλων απαιτώντας την κατά προτεραιότητα υλοποίηση μεριδίου μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια και στις εργατικές κατοικίες·

α)  συμπεριλαμβάνουν στις υποχρεώσεις εξοικονόμησης που επιβάλλουν απαιτήσεις κοινωνικού σκοπού και τις δημοσιεύουν, μεταξύ άλλων απαιτώντας την κατά προτεραιότητα υλοποίηση σημαντικού μεριδίου μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριά που κινδυνεύουν από ενεργειακή ένδεια ή στις εργατικές κατοικίες, και διευκολύνουν την πρόσβαση στην απαραίτητη χρηματοδοτική στήριξη μέσω επαρκών χρηματοοικονομικών μέσων·

β)  επιτρέπουν στα υπόχρεα μέρη να προσμετρούν, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους, την πιστοποιημένη εξοικονόμηση ενέργειας που επέτυχαν οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλα τρίτα μέρη, ακόμη και όταν τα υπόχρεα μέρη προωθούν μέτρα μέσω άλλων εγκεκριμένων από το κράτος φορέων ή μέσω δημόσιων αρχών, ανεξαρτήτως εάν σε αυτές συμμετέχουν επίσημες συμπράξεις ή όχι και σε συνδυασμό ενδεχομένως με άλλες πηγές χρηματοδότησης. Όταν τα κράτη μέλη το επιτρέπουν, μεριμνούν για εφαρμογή διαδικασίας έγκρισης σαφούς, διαφανούς και ανοικτής σε όλους τους παράγοντες της αγοράς, η οποία αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του κόστους πιστοποίησης·

β)  επιτρέπουν στα υπόχρεα μέρη να προσμετρούν, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους, την πιστοποιημένη εξοικονόμηση ενέργειας που επέτυχαν οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλα τρίτα μέρη, ακόμη και όταν τα υπόχρεα μέρη προωθούν μέτρα μέσω άλλων εγκεκριμένων από το κράτος φορέων, όπως παρόχων εργατικών κατοικιών, ή μέσω δημόσιων αρχών, ανεξαρτήτως εάν σε αυτές συμμετέχουν επίσημες συμπράξεις ή όχι και σε συνδυασμό ενδεχομένως με άλλες πηγές χρηματοδότησης. Όταν τα κράτη μέλη το επιτρέπουν, μεριμνούν για εφαρμογή διαδικασίας έγκρισης σαφούς, διαφανούς και ανοικτής σε όλους τους παράγοντες της αγοράς, η οποία αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του κόστους πιστοποίησης·

γ)  μπορούν να επιτρέπουν στα υπόχρεα μέρη να προσμετρούν την εξοικονόμηση που επιτεύχθηκε σε ένα συγκεκριμένο έτος ωσάν να είχε επιτευχθεί σε ένα από τα τέσσερα προηγούμενα ή τρία επόμενα έτη, εφόσον δεν υπερβαίνουν τη λήξη των περιόδων υποχρέωσης που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

γ)  μπορούν να επιτρέπουν στα υπόχρεα μέρη να προσμετρούν την εξοικονόμηση που επιτεύχθηκε σε ένα συγκεκριμένο έτος ωσάν να είχε επιτευχθεί σε ένα από τα τέσσερα προηγούμενα ή τρία επόμενα έτη, εφόσον δεν υπερβαίνουν τη λήξη των περιόδων υποχρέωσης που καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

6.  Άπαξ ετησίως, τα κράτη μέλη δημοσιεύουν την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνει κάθε υπόχρεο μέρος ή κάθε υποκατηγορία υπόχρεου μέρους, καθώς και συνολικά στο πλαίσιο του καθεστώτος.

6.  Άπαξ ετησίως, τα κράτη μέλη δημοσιεύουν την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνει κάθε υπόχρεο μέρος ή κάθε υποκατηγορία υπόχρεου μέρους, καθώς και συνολικά στο πλαίσιο του καθεστώτος.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 7β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7β

Άρθρο 7β

Εναλλακτικά μέτρα πολιτικής

Εναλλακτικά μέτρα πολιτικής

1.  Εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν να τηρήσουν την υποχρέωση επίτευξης της απαιτούμενης εξοικονόμησης δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 με τη λήψη εναλλακτικών μέτρων πολιτικής, μεριμνούν ώστε η απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 να επιτυγχάνεται στους τελικούς πελάτες.

1.  Εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν να τηρήσουν την υποχρέωση επίτευξης της απαιτούμενης εξοικονόμησης δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 με τη λήψη εναλλακτικών μέτρων πολιτικής, μεριμνούν ώστε η απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 να επιτυγχάνεται στους τελικούς πελάτες.

2.  Κατά τον σχεδιασμό εναλλακτικών μέτρων πολιτικής με στόχο την εξοικονόμησης ενέργειας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις σε νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια.

2.  Κατά τον σχεδιασμό εναλλακτικών μέτρων πολιτικής με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την πραγματοποίηση φιλόδοξων ενεργειακών ανακαινίσεων υπαρχόντων κτιρίων, τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα προς όφελος των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος που κινδυνεύουν από ενεργειακή ένδεια ή των εργατικών κατοικιών. Τα μέτρα αυτά δημοσιοποιούνται.

3.  Όσον αφορά όλα τα μέτρα πλην των φορολογικών, τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή συστήματα μέτρησης, ελέγχου και επαλήθευσης, με βάση τα οποία διενεργούνται τεκμηριωμένοι έλεγχοι σε στατιστικά σημαντικό ποσοστό και αντιπροσωπευτικό δείγμα των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόζουν τα συμμετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα μέρη. Η μέτρηση, ο έλεγχος και η επαλήθευση πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τα συμμετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα μέρη.»·

3.  Όσον αφορά όλα τα μέτρα πλην των φορολογικών, τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή συστήματα μέτρησης, ελέγχου και επαλήθευσης, με βάση τα οποία διενεργούνται τεκμηριωμένοι έλεγχοι σε στατιστικά σημαντικό ποσοστό και αντιπροσωπευτικό δείγμα των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόζουν τα συμμετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα μέρη. Η μέτρηση, ο έλεγχος και η επαλήθευση πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τα συμμετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα μέρη.»·

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4α)  Στο άρθρο 8, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ να υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες ή που την εφαρμογή και επίβλεψή τους αναλαμβάνουν ανεξάρτητες αρχές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας έως τις 5 Δεκεμβρίου 2015 και τουλάχιστον ανά τετραετία από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.»

«4.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ να υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες ή που την εφαρμογή και επίβλεψή τους αναλαμβάνουν ανεξάρτητες αρχές στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας έως τις 5 Δεκεμβρίου 2015 και τουλάχιστον ανά τετραετία από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

 

Τα κράτη μέλη παρέχουν κίνητρα στις ΜΜΕ που παρουσιάζουν κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τον κύκλο εργασιών τους υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, προκειμένου αυτές να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο.»

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 8 – παράγραφος 6

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4β)  Στο άρθρο 8, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

6.  Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης —πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα— θα εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της παραγράφου 4, υπό τον όρο ότι τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το εν λόγω σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο παράρτημα VΙ.

«6.  Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ, καθώς και οι επιχειρήσεις που είναι ΜΜΕ με υψηλή κατανάλωση ενέργειας ανά εργαζόμενο ή σε σχέση με τον κύκλο εργασιών τους, και εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης —πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα— θα εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της παραγράφου 4, υπό τον όρο ότι τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το εν λόγω σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο παράρτημα VΙ.»

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, οικονομικώς εύλογο και ανάλογο προς τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας, παρέχονται σε ανταγωνιστική τιμή στους τελικούς καταναλωτές φυσικού αερίου ατομικοί μετρητές που να αντικατοπτρίζουν επακριβώς την πραγματική ενεργειακή κατανάλωση του τελικού καταναλωτή και να παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τον πραγματικό χρόνο χρήσης.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, οικονομικώς αποδοτικό και ανάλογο προς τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας, παρέχονται σε ανταγωνιστική τιμή στους τελικούς καταναλωτές φυσικού αερίου ατομικοί μετρητές που να αντικατοπτρίζουν επακριβώς την πραγματική ενεργειακή κατανάλωση του τελικού καταναλωτή και να παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τον πραγματικό χρόνο χρήσης.

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές δικαιούνται σαφή, κατανοητή και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την ενέργεια που καταναλώνουν. Ωστόσο, η εγκατάσταση μετρητών και κατανεμητών κόστους θερμότητας σε κτίρια διαμερισμάτων ή πολλαπλής χρήσης δικαιολογείται μόνο αν είναι τεχνικά εφικτή, οικονομικά αποδοτική και αναλογική σε σχέση με τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας, διότι σε άλλη περίπτωση θα είχε ανεπιθύμητα αποτελέσματα, όπως τη δημιουργία νέων κινδύνων ενεργειακής ένδειας αντί για την καταπολέμησή της, και θα απέτρεπε την εφαρμογή άλλων μέτρων που θα μπορούσαν να προσφέρουν μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση για τους καταναλωτές.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 9α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9α

Άρθρο 9α

Μέτρηση, τοπική μέτρηση και επιμερισμός του κόστους για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό οικιακής χρήσης

Μέτρηση, τοπική μέτρηση και επιμερισμός του κόστους για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό οικιακής χρήσης

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι παρέχονται σε ανταγωνιστική τιμή στους τελικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης και ζεστού νερού για οικιακή κατανάλωση, μετρητές που αναγράφουν επακριβώς την πραγματική ενεργειακή κατανάλωση του τελικού πελάτη.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι παρέχονται σε ανταγωνιστική τιμή στους τελικούς καταναλωτές τηλεθέρμανσης, τηλεψύξης και ζεστού νερού για οικιακή κατανάλωση, μετρητές που αναγράφουν επακριβώς την πραγματική ενεργειακή κατανάλωση του τελικού πελάτη.

Εφόσον η θέρμανση και η ψύξη ή το ζεστό νερό ενός κτιρίου παρέχονται από δίκτυο τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης ή από κεντρική πηγή που εξυπηρετεί πολλά κτίρια, εγκαθίσταται πάντοτε συσκευή μέτρησης της κατανάλωσης θερμότητας ή ζεστού νερού στον εναλλάκτη θερμότητας ή στο σημείο διανομής.

Εφόσον η θέρμανση, η ψύξη ή το ζεστό νερό ενός κτιρίου παρέχονται από δίκτυο τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης ή από κεντρική πηγή που εξυπηρετεί πολλά κτίρια, εγκαθίσταται πάντοτε συσκευή μέτρησης στον εναλλάκτη θερμότητας ή στο σημείο διανομής.

2.  Σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων όπου η θέρμανση ή η ψύξη παρέχεται από κεντρική πηγή ή δίκτυο τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης, εγκαθίστανται επίσης ατομικοί μετρητές για τη μέτρηση της κατανάλωσης για θέρμανση ή ψύξη ή για ζεστό νερό σε κάθε κτιριακή μονάδα.

2.  Σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων όπου η θέρμανση ή η ψύξη παρέχεται από κεντρική πηγή ή δίκτυο τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης, εγκαθίστανται επίσης ατομικοί μετρητές για τη μέτρηση της κατανάλωσης για θέρμανση ή ψύξη ή για ζεστό νερό σε κάθε κτιριακή μονάδα, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, οικονομικώς αποδοτικό και αναλογικό σε σχέση με τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας.

Εφόσον η χρήση ατομικών μετρητών δεν είναι τεχνικά εφικτή ή οικονομικώς αποδοτική για τη μέτρηση της θέρμανσης ή της ψύξης σε κάθε κτιριακή μονάδα, χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές κόστους της θέρμανσης για τη μέτρηση της κατανάλωσης θέρμανσης σε κάθε θερμαντικό σώμα, εκτός εάν το συγκεκριμένο κράτος μέλος αποδείξει ότι η εγκατάσταση των εν λόγω κατανεμητών κόστους θέρμανσης δεν είναι οικονομικώς αποδοτική. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατόν να εξετάζονται εναλλακτικές και οικονομικώς αποδοτικές μέθοδοι μέτρησης της κατανάλωσης θέρμανσης. Οι όροι αδυναμίας τεχνικής εφαρμογής και οικονομικής αποδοτικότητας καθορίζονται σαφώς και δημοσιεύονται από τα κράτη μέλη.

Εφόσον η χρήση ατομικών μετρητών δεν είναι τεχνικά εφικτή ή οικονομικώς αποδοτική ή αναλογική σε σχέση με τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας για τη μέτρηση της θέρμανσης ή της ψύξης σε κάθε κτιριακή μονάδα, χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές κόστους της θέρμανσης για τη μέτρηση της κατανάλωσης θέρμανσης σε κάθε θερμαντικό σώμα, εκτός εάν το συγκεκριμένο κράτος μέλος αποδείξει ότι η εγκατάσταση των εν λόγω κατανεμητών κόστους θέρμανσης δεν είναι οικονομικώς αποδοτική. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατόν να εξετάζονται εναλλακτικές και οικονομικώς αποδοτικές μέθοδοι μέτρησης της κατανάλωσης θέρμανσης. Οι όροι αδυναμίας τεχνικής εφαρμογής και οικονομικής αποδοτικότητας καθορίζονται σαφώς και δημοσιεύονται από τα κράτη μέλη.

Στα νέα κτίρια του τύπου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ή όταν σε ένα τέτοιο κτίριο πραγματοποιείται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, όπως ορίζεται στην οδηγία 2010/31/ΕΕ, προβλέπονται πάντοτε ατομικοί μετρητές.

Στα νέα κτίρια του τύπου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ή όταν σε ένα τέτοιο κτίριο πραγματοποιείται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, όπως ορίζεται στην οδηγία 2010/31/ΕΕ, προβλέπονται μετρητές ζεστού νερού, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, αποδοτικό ως προς το κόστος και αναλογικό προς τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας και εξασφαλίζοντας ότι αυτό δεν αυξάνει τον κίνδυνο ενεργειακής ένδειας.

3.  Στις πολυκατοικίες ή τα κτίρια πολλαπλών χρήσεων που διαθέτουν τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη, ή εφόσον σε τέτοια κτίρια είναι διαδεδομένα τα κοινόχρηστα συστήματα ψύξης ή θέρμανσης, τα κράτη μέλη καθορίζουν διαφανείς κανόνες για την κατανομή του κόστους της κατανάλωσης θέρμανσης, ψύξης ή ζεστού νερού στα κτίρια αυτά, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ακρίβεια του καταμερισμού της ατομικής κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

3.  Στις πολυκατοικίες ή τα κτίρια πολλαπλών χρήσεων που διαθέτουν τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη, ή εφόσον σε τέτοια κτίρια είναι διαδεδομένα τα κοινόχρηστα συστήματα ψύξης ή θέρμανσης, τα κράτη μέλη καθορίζουν και δημοσιοποιούν διαφανείς εθνικούς κανόνες για την κατανομή του κόστους της κατανάλωσης θέρμανσης, ψύξης ή ζεστού νερού στα κτίρια αυτά, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ακρίβεια του καταμερισμού της ατομικής κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, από την 1η Ιανουαρίου 2020, οι εγκατεστημένοι μετρητές και οι κατανεμητές κόστους παρέχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης εξ αποστάσεως.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, από την 1η Ιανουαρίου 2020, οι εγκατεστημένοι μετρητές και οι κατανεμητές κόστους θέρμανσης παρέχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης εξ αποστάσεως. Οι προϋποθέσεις τεχνικής εφικτότητας και οικονομικής αποδοτικότητας που καθορίζονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 εξακολουθούν να ισχύουν.

Μετρητές και κατανεμητές κόστους που έχουν ήδη εγκατασταθεί αλλά δεν παρέχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης εξ αποστάσεως εξοπλίζονται έως την 1η Ιανουαρίου 2027 με την εν λόγω δυνατότητα ή αντικαθίστανται με συσκευές που παρέχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως ανάγνωσης, εκτός εάν το οικείο κράτος μέλος αποδείξει ότι αυτό δεν είναι οικονομικά αποδοτικό.»·

Μετρητές και κατανεμητές κόστους θέρμανσης που έχουν ήδη εγκατασταθεί αλλά δεν παρέχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης εξ αποστάσεως εξοπλίζονται έως την 1η Ιανουαρίου 2027 με την εν λόγω δυνατότητα ή αντικαθίστανται με συσκευές που παρέχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως ανάγνωσης, εκτός εάν το οικείο κράτος μέλος αποδείξει ότι αυτό δεν είναι οικονομικά αποδοτικό.»·

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι μετρητές που εγκαθίστανται σύμφωνα με την οδηγία 2009/73/ΕΚ θα παρέχουν τη δυνατότητα ακριβούς τιμολόγησης, με βάση την πραγματική κατανάλωση. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι τελικοί καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε συμπληρωματικές πληροφορίες που τους επιτρέπουν να ελέγχουν οι ίδιοι λεπτομερώς το ιστορικό της κατανάλωσής τους.»·

Οι μετρητές που εγκαθίστανται σύμφωνα με την οδηγία 2009/73/ΕΚ θα παρέχουν τη δυνατότητα ακριβούς τιμολόγησης, με βάση την πραγματική κατανάλωση. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι τελικοί καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε συμπληρωματικές πληροφορίες που τους επιτρέπουν να ελέγχουν οι ίδιοι λεπτομερώς το ιστορικό της κατανάλωσής τους. Για να εξασφαλιστεί η ιδιωτικότητα των τελικών καταναλωτών, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι μετρητές να προστατεύουν την ιδιωτικότητα και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων). Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης υπόψη τη σημασία της ανθεκτικότητας των συστημάτων μέτρησης έναντι του κυβερνοεγκλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019, εάν θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η οδηγία 2013/40/ΕΕ (για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών) ώστε να περιλαμβάνει τα συστήματα μέτρησης.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες τιμολόγησης και κατανάλωσης να είναι ακριβείς και να βασίζονται στην πραγματική κατανάλωση, σύμφωνα με τα σημεία 1 και 2 του παραρτήματος VIIα, για όλους τους τελικούς χρήστες στους οποίους έχει γίνει εγκατάσταση μετρητών και κατανεμητών κόστους.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες τιμολόγησης και κατανάλωσης να είναι ακριβείς και να βασίζονται στην πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις του κατανεμητή κόστους θέρμανσης, σύμφωνα με τα σημεία 1 και 2 του παραρτήματος VIIα, για όλους τους τελικούς καταναλωτές στους οποίους έχει γίνει εγκατάσταση μετρητών και κατανεμητών κόστους θέρμανσης.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 10α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν ποιος παρέχει τις πληροφορίες τιμολόγησης και κατανάλωσης με βάση την πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις του κατανεμητή κόστους θέρμανσης στους τελικούς χρήστες, δηλαδή για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι ένοικοι μεμονωμένων κτιρίων ή μεμονωμένων μονάδων πολυκατοικιών ή κτιρίων πολλαπλών χρήσεων που τροφοδοτούνται με θέρμανση, ψύξη ή ζεστό νερό από κεντρική πηγή, οι οποίοι δεν έχουν άμεση ή ατομική σύμβαση με τον προμηθευτή ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση παροχής πληροφοριών τιμολόγησης και κατανάλωσης στους τελικούς χρήστες δεν είναι πάντα δυνατό να εκπληρωθεί με τη χρήση κατανεμητών κόστους θέρμανσης, καθώς αυτοί δεν μετρούν την πραγματική κατανάλωση θέρμανσης και θα είναι ιδιαίτερα δαπανηρό και τεχνικώς περίπλοκο να αντικατασταθούν από μετρητές ενέργειας. Οι πληροφορίες τιμολόγησης όσον αφορά την κατανάλωση θέρμανσης με βάση τις ενδείξεις των μετρητών θερμότητας θα πρέπει να παρέχονται κατά κανόνα μόνο στον τελικό καταναλωτή. Το εύρος των πληροφοριών που παρέχονται στους τελικούς χρήστες (σε περίπτωση που δεν αποτελούν τους τελικούς καταναλωτές), θα πρέπει να αποφασίζεται μεμονωμένα από τα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κτιριακής υποδομής σε κάθε περιοχή και του ισχύοντος νομικού καθεστώτος.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 10α – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  απαιτούν, αν οι πληροφορίες που αφορούν την ενεργειακή τιμολόγηση και το ιστορικό της κατανάλωσης των τελικών χρηστών είναι διαθέσιμα, να διατίθενται σε πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών τον οποίο έχει ορίσει τελικός χρήστης·

α)  απαιτούν, αν οι πληροφορίες που αφορούν την ενεργειακή τιμολόγηση και το ιστορικό της κατανάλωσης ή τις ενδείξεις του κατανεμητή κόστους θέρμανσης των τελικών καταναλωτών είναι διαθέσιμες, να διατίθενται, κατόπιν αιτήματος του τελικού χρήστη, σε πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών τον οποίο έχει ορίσει ο τελικός καταναλωτής·

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 10α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  διασφαλίζουν ότι στους λογαριασμούς παρέχονται σε όλους τους τελικούς χρήστες κατάλληλες πληροφορίες βάσει της πραγματικής κατανάλωσης σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος VII·

γ)  διασφαλίζουν ότι στους λογαριασμούς παρέχονται σε όλους τους τελικούς καταναλωτές κατάλληλες πληροφορίες βάσει πραγματικής κατανάλωσης ή ενδείξεων κατανεμητή κόστους θέρμανσης σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος VIIα·

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 19 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11α.  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 19α:

 

Άρθρο 19α

 

Χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης από ευρωπαϊκές τράπεζες

 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) προσαρμόζουν τους στόχους πολιτικής τους προκειμένου να αναγνωρίζεται η ενεργειακή απόδοση ως αυτοτελής πηγή ενέργειας και οι επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση ως μέρος του χαρτοφυλακίου επενδύσεων υποδομών τους.

 

Η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ, από κοινού και με εθνικές τράπεζες προώθησης, σχεδιάζουν, παράγουν και χρηματοδοτούν προγράμματα και έργα προσαρμοσμένα στον τομέα της απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και έργων για νοικοκυριά σε ενεργειακή ένδεια.

 

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν πλήρως τις δυνατότητες και τα εργαλεία που προτείνει η πρωτοβουλία με τίτλο «Έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτίρια».

Αιτιολόγηση

Απαιτείται σταδιακή αλλαγή ώστε οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να παρέχουν κατάλληλα χρηματοοικονομικά μέσα για μεγάλης κλίμακας επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 24 – παράγραφος 4

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(12α)  στο άρθρο 24, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4.   Η Επιτροπή παρακολουθεί τον αντίκτυπο από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στις οδηγίες 2003/87/ΕΚ, 2009/28/ΕΚ και 2010/31/ΕΕ, στην απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ και στους βιομηχανικούς κλάδους, ιδίως δε σε όσους είναι εκτεθειμένοι σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 2010/2/ΕΕ.

«Η Επιτροπή παρακολουθεί τον αντίκτυπο της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας στις οδηγίες 2003/87/ΕΚ, 2009/28/ΕΚ και 2010/31/ΕΕ και στον κανονισμό αριθ. [...] (κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή) και η Επιτροπή υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εάν, βάσει των τακτικών εκθέσεων, η Επιτροπή έχει αποδεικτικά στοιχεία ότι η αλληλεπίδραση των πολιτικών προκαλεί δυσλειτουργία της αγοράς διοξειδίου του άνθρακα, υποβάλλει νομοθετική πρόταση με μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της.»

 

(Τα αρχικά/τρέχοντα σημεία 13) και 14) της πρότασης επαναριθμούνται και λαμβάνουν τους αριθμούς 14) και 15) αντιστοίχως.)

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του εύθραυστου ισοζυγίου προσφοράς/ζήτησης που αναμένεται μετά το 2020, η επιπρόσθετη πτώση της ζήτησης που προκαλείται από τις επικαλύψεις του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ με άλλες πολιτικές για το κλίμα μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση στην οποία η προσφορά δικαιωμάτων θα είναι χρόνια ίση με ή υψηλότερη από την αντίστοιχη ζήτηση. Επομένως, οι αρνητικές συνέπειες των επικαλυπτόμενων πολιτικών για το κλίμα πρέπει να εξουδετερώνονται με τη μεταφορά στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς δικαιωμάτων τα οποία είναι ισοδύναμα με την εξοικονόμηση εκπομπών που επιτυγχάνεται εκτός της αγοράς του ΣΕΔΕ της ΕΕ.

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Άρθρο 24 – παράγραφος 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12.  Η Επιτροπή αξιολογεί την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2024 και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται, ενδεχομένως, από προτάσεις για περαιτέρω μέτρα.

12.  Η Επιτροπή αναλαμβάνει μια γενική επανεξέταση της παρούσας οδηγίας το αργότερο εντός έξι μηνών μετά τον παγκόσμιο απολογισμό της UNFCCC το 2023, και μετά από κάθε επόμενο παγκόσμιο απολογισμό, και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όπου αξιολογούνται η γενική αποτελεσματικότητα της παρούσας οδηγίας και η ανάγκη προσαρμογής της πολιτικής της Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση προς τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται, ενδεχομένως, από προτάσεις για περαιτέρω μέτρα.

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα του νέου παγκόσμιου πλαισίου μετά την έγκριση της Συμφωνίας του Παρισιού. Τα φιλόδοξα μέτρα ενεργειακής απόδοσης θα αποτελέσουν καίριο μέσο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ευρώπης και πρέπει να επικαιροποιούνται ανά πενταετία.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1 - σημείο 1 – στοιχείο α

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Παράρτημα IV – υποσημείωση 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στο παράρτημα ΙV, η υποσημείωση 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3) Ισχύει όταν η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε όρους πρωτογενούς ενέργειας με χρήση μιας προσέγγισης από επάνω προς τα κάτω για την τελική κατανάλωση ενέργειας. Για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν προκαθορισμένο συντελεστή 2,0. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν διαφορετικό συντελεστή, εφόσον μπορούν να τον δικαιολογήσουν.

α)  στο παράρτημα ΙV, η υποσημείωση 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3) Ισχύει όταν η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε όρους πρωτογενούς ενέργειας με χρήση μιας προσέγγισης από επάνω προς τα κάτω για την τελική κατανάλωση ενέργειας. Για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν προκαθορισμένο συντελεστή 2,0. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν διαφορετικό συντελεστή, εφόσον μπορούν να τον δικαιολογήσουν με βάση τις εθνικές συνθήκες που επηρεάζουν την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Οι εν λόγω συνθήκες θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες, μετρήσιμες και επαληθεύσιμες και να βασίζονται σε αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Παράρτημα V – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η εξοικονόμηση πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι συμπληρωματική εκείνης που θα είχε επιτευχθεί ούτως ή άλλως χωρίς τη δραστηριότητα των υπόχρεων, των συμμετεχόντων ή των εξουσιοδοτηθέντων μερών ή/και των αρμοδίων αρχών επιβολής. Για να υπολογισθεί η εξοικονόμηση που είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί ως συμπληρωματική, τα κράτη μέλη καθορίζουν ένα βασικό σενάριο, στο οποίο περιγράφεται πώς θα εξελισσόταν η ενεργειακή κατανάλωση χωρίς τη λήψη του συγκεκριμένου μέτρου πολιτικής. Το βασικό σενάριο εμπεριέχει τουλάχιστον τους ακόλουθους παράγοντες: τις τάσεις κατανάλωσης ενέργειας, τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, την τεχνολογική πρόοδο και τις αλλαγές που επέρχονται από άλλα μέτρα που εφαρμόζονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

α)  η εξοικονόμηση πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι συμπληρωματική εκείνης που θα είχε επιτευχθεί ούτως ή άλλως χωρίς τη δραστηριότητα των υπόχρεων, των συμμετεχόντων ή των εξουσιοδοτηθέντων μερών ή/και των αρμοδίων αρχών επιβολής. Για να υπολογισθεί η εξοικονόμηση που είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί ως συμπληρωματική, τα κράτη μέλη καθορίζουν ένα βασικό σενάριο, στο οποίο περιγράφεται πώς θα εξελισσόταν η ενεργειακή κατανάλωση χωρίς τη λήψη του συγκεκριμένου μέτρου πολιτικής και τις νέες μεμονωμένες δράσεις που αυτό προβλέπει. Το βασικό σενάριο εμπεριέχει τουλάχιστον τους ακόλουθους παράγοντες: τις τάσεις κατανάλωσης ενέργειας, τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, την τεχνολογική πρόοδο και τις αλλαγές που επέρχονται από άλλα μέτρα που εφαρμόζονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Παράρτημα V – παράγραφος 2 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  κατά τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος ζωής των μέτρων. Εν προκειμένω συνυπολογίζεται η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται με κάθε μεμονωμένη δράση μεταξύ της ημερομηνίας υλοποίησης της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2030, αναλόγως. Εναλλακτικά, τα κράτη μέλη δύνανται να υιοθετήσουν διαφορετική μέθοδο με την οποία κρίνουν ότι επιτυγχάνεται τουλάχιστον η ίδια συνολική εξοικονόμηση. Όταν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας που υπολογίζεται βάσει αυτών των άλλων μεθόδων δεν υπερβαίνει την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προέκυπτε από τον υπολογισμό της εξοικονόμησης από κάθε μεμονωμένη δράση μεταξύ της ημερομηνίας υλοποίησης της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2030, αναλόγως. Τα κράτη μέλη περιγράφουν λεπτομερώς στα οικεία ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης τις άλλες μεθόδους που χρησιμοποίησαν και ποιες διατάξεις εισήγαγαν για να διασφαλίσουν ότι τηρούν την εν λόγω δεσμευτική απαίτηση υπολογισμού.

η)  κατά τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος ζωής των μέτρων μέσω του συνυπολογισμού της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται με κάθε μεμονωμένη δράση μεταξύ της ημερομηνίας υλοποίησης και της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ή της 31ης Δεκεμβρίου 2030, αναλόγως. Εναλλακτικά, τα κράτη μέλη δύνανται να υιοθετήσουν διαφορετική μέθοδο με την οποία κρίνουν ότι επιτυγχάνεται τουλάχιστον η ίδια συνολική εξοικονόμηση. Όταν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας που υπολογίζεται βάσει αυτών των άλλων μεθόδων δεν υπερβαίνει την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προέκυπτε από τον υπολογισμό της εξοικονόμησης από κάθε μεμονωμένη δράση μεταξύ της ημερομηνίας υλοποίησης και της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ή της 31ης Δεκεμβρίου 2030, αναλόγως. Τα κράτη μέλη περιγράφουν λεπτομερώς στα οικεία ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης τις άλλες μεθόδους που χρησιμοποίησαν και ποιες διατάξεις εισήγαγαν για να διασφαλίσουν ότι τηρούν την εν λόγω δεσμευτική απαίτηση υπολογισμού.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2012/12/ΕΕ

Παράρτημα V – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για μέτρα πολιτικής που λαμβάνονται σύμφωνα με άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ε), τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τη μέθοδο υπολογισμού που καθορίσθηκε στην οδηγία 2010/31/EΕ, εφόσον συνάδει με τις απαιτήσεις του άρθρου 7 της εν λόγω οδηγίας και του παρόντος παραρτήματος.

διαγράφεται

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Παράρτημα V – παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  πηγές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των δεδομένων των πωλήσεων ενέργειας συμπεριλαμβανομένων δικαιολογητικών για τη χρήση εναλλακτικών στατιστικών πηγών και τυχόν διαφορών των ποσοτήτων που προκύπτουν (σε περίπτωση χρήσης άλλων πηγών πέραν της Eurostat)·

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Παράρτημα V – παράγραφος 5 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  τον κύκλο ζωής των μέτρων και τον τρόπο υπολογισμού τους ή σε τι βασίζονται·

η)  τον κύκλο ζωής των μέτρων και τον τρόπο υπολογισμού τους ή σε τι βασίζονται, καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρησιμοποιούμενη μέθοδο που εκτιμάται ότι επιτυγχάνει τουλάχιστον το ίδιο συνολικό ύψος εξοικονόμησης·

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - σημείο 2 – στοιχείο β

Οδηγία 2010/31/ΕΕ

Παράρτημα VIIα – Τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ελάχιστες απαιτήσεις για την τιμολόγηση και την πληροφόρηση κατανάλωσης με βάση την πραγματική κατανάλωση θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού

Ελάχιστες απαιτήσεις για την τιμολόγηση και την πληροφόρηση κατανάλωσης για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - σημείο 2 – στοιχείο β

Οδηγία 2010/31/ΕΕ

Παράρτημα VIIα – σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τιμολόγηση με βάση την πραγματική κατανάλωση

Τιμολόγηση με βάση την πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις κατανεμητή κόστους θέρμανσης

Προκειμένου να είναι σε θέση οι τελικοί καταναλωτές να ρυθμίζουν οι ίδιοι την ενεργειακή τους κατανάλωση, η τιμολόγηση πραγματοποιείται με βάση την πραγματική κατανάλωση τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Προκειμένου να είναι σε θέση οι τελικοί καταναλωτές να ρυθμίζουν οι ίδιοι την ενεργειακή τους κατανάλωση, η τιμολόγηση πραγματοποιείται με βάση την πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις κατανεμητή κόστους θέρμανσης τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - σημείο 2 – στοιχείο β

Οδηγία 2010/31/ΕΕ

Παράρτημα VIIα – σημείο 2 –παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Από τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος] εφόσον έχουν εγκατασταθεί εξ αποστάσεως αναγνώσιμοι μετρητές ή κατανεμητές δαπανών, η τιμολόγηση ή η πληροφόρηση κατανάλωσης με βάση την πραγματική κατανάλωση διατίθεται τουλάχιστον ανά τρίμηνο ή όταν οι τελικοί καταναλωτές έχουν επιλέξει να λαμβάνουν ηλεκτρονική τιμολόγηση, ειδάλλως δύο φορές ετησίως.

Από τις [ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο] εφόσον έχουν εγκατασταθεί εξ αποστάσεως αναγνώσιμοι μετρητές ή κατανεμητές κόστους θέρμανσης, οι πληροφορίες τιμολόγησης ή κατανάλωσης με βάση την πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις κατανεμητή κόστους θέρμανσης διατίθενται τουλάχιστον ανά τρίμηνο ή όταν οι τελικοί καταναλωτές έχουν επιλέξει να λαμβάνουν ηλεκτρονική τιμολόγηση, ειδάλλως δύο φορές ετησίως.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - σημείο 2 – στοιχείο β

Οδηγία 2010/31/ΕΕ

Παράρτημα VIIα – σημείο 2 –παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, εφόσον έχουν εγκατασταθεί εξ αποστάσεως αναγνώσιμοι μετρητές ή κατανεμητές δαπανών, η τιμολόγηση ή η πληροφόρηση κατανάλωσης διατίθεται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση. Η θέρμανση και η ψύξη επιτρέπεται να εξαιρείται της παρούσας διάταξης εκτός της εποχής θέρμανσης/ψύξης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, εφόσον έχουν εγκατασταθεί εξ αποστάσεως αναγνώσιμοι μετρητές ή κατανεμητές κόστους θέρμανσης, οι πληροφορίες τιμολόγησης ή κατανάλωσης με βάση την πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις κατανεμητή κόστους θέρμανσης διατίθενται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση. Η θέρμανση και η ψύξη επιτρέπεται να εξαιρούνται της παρούσας διάταξης εκτός της εποχής θέρμανσης/ψύξης.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - σημείο 2 – στοιχείο β

Οδηγία 2010/31/ΕΕ

Παράρτημα VIIα – σημείο 3 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ελάχιστες πληροφορίες στον λογαριασμό με βάση την πραγματική κατανάλωση

Ελάχιστες πληροφορίες στον λογαριασμό με βάση την πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις κατανεμητή κόστους θέρμανσης

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - σημείο 2 – στοιχείο β

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Παράρτημα VIIα – σημείο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στους λογαριασμούς ή μαζί με αυτούς διατίθενται στους τελικούς χρήστες με σαφή και κατανοητό τρόπο οι κάτωθι πληροφορίες:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στους λογαριασμούς ή μαζί με αυτούς οι κάτωθι πληροφορίες είναι ακριβείς και διατίθενται στους τελικούς χρήστες με σαφή και κατανοητό τρόπο:

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - σημείο 2 – στοιχείο β

Οδηγία 2010/31/ΕΕ

Παράρτημα VIIα – σημείο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  οι τρέχουσες πραγματικές τιμές και η πραγματική κατανάλωση ενέργειας,

α)  οι τρέχουσες πραγματικές τιμές και η πραγματική κατανάλωση ή το συνολικό κόστος θέρμανσης και οι ενδείξεις κατανεμητή κόστους θέρμανσης·

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα VIIa πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 10α.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 α (νέο)

Οδηγία 2012/27/ΕΕ

Παράρτημα IX – μέρος 1 – στοιχείο ζ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

2α.   Στο παράρτημα IX μέρος I, το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ζ) Οικονομική ανάλυση: Κατάλογος στοιχείων

ζ) Οικονομική ανάλυση: Κατάλογος στοιχείων

Για τις οικονομικές αναλύσεις λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχετικά οικονομικά στοιχεία.

Για τις οικονομικές αναλύσεις λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχετικά οικονομικά στοιχεία.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αξιολογούν και να λαμβάνουν υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων το κόστος και την εξοικονόμηση ενέργειας από την αυξημένη ευελιξία στον ενεργειακό εφοδιασμό και από την πλέον βέλτιστη λειτουργία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένου και του κόστους που αποφεύγεται και της εξοικονόμησης από μειωμένες επενδύσεις υποδομών στην ανάλυση των σεναρίων.

Τα κράτη μέλη αξιολογούν και λαμβάνουν υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων το κόστος και την εξοικονόμηση ενέργειας από την αυξημένη ευελιξία στον ενεργειακό εφοδιασμό και από την πλέον βέλτιστη λειτουργία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένου και του κόστους που αποφεύγεται και της εξοικονόμησης από μειωμένες επενδύσεις υποδομών στην ανάλυση των σεναρίων.

Το κόστος και τα οφέλη που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

Το κόστος και τα οφέλη που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

i) Οφέλη

i) Οφέλη

–– Αξία της παραγωγής προς τον καταναλωτή (θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια)

–– Αξία της παραγωγής προς τον καταναλωτή (θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια)

–– Εξωτερικά οφέλη όπως περιβαλλοντικά και οφέλη υγείας, στον βαθμό του δυνατού.

Εξωτερικά οφέλη όπως περιβαλλοντικά οφέλη, οφέλη σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και οφέλη υγείας

 

— Αντίκτυπος στην αγορά εργασίας, ενεργειακή ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα

ii) Κόστος

ii) Κόστος

–– Κόστος κεφαλαίου εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

–– Κόστος κεφαλαίου εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

–– Κόστος κεφαλαίου των συνδεδεμένων ενεργειακών δικτύων

–– Κόστος κεφαλαίου των συνδεδεμένων ενεργειακών δικτύων

–– Μεταβλητό και πάγιο λειτουργικό κόστος

–– Μεταβλητό και πάγιο λειτουργικό κόστος

–– Κόστος ενέργειας

–– Κόστος ενέργειας

–– Κόστος για το περιβάλλον και την υγεία, στο μέτρο του δυνατού

Κόστος για το περιβάλλον και την υγεία

 

–– Κόστος αγοράς εργασίας, ενεργειακή ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επίτευξη των στόχων μας στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πρωτοστατήσει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ιστορική συμφωνία του Παρισιού δίνει ένα σαφές πλαίσιο για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και τις οδυνηρές της συνέπειες για την παρούσα και τις μελλοντικές γενεές. Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί πρωταρχικό εργαλείο μας για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του ενεργειακού εφοδιασμού, των κτιρίων, των μεταφορών και της βιομηχανίας της Ευρώπης. Οι προτάσεις στην παρούσα έκθεση θα μείωναν, σύμφωνα με τις προβλέψεις, κατά 47 % τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, πράγμα που σημαίνει πως θα μπορούσαμε άνετα να επιτύχουμε τον στόχο μείωσης κατά 40 % στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι στόχοι της ΕΕ για την προστασία του κλίματος και την ενεργειακή απόδοση αλληλοενισχύονται. Ωστόσο, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη καθαρής ουδετερότητας ως προς τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050 και, συνεπώς, πρέπει να διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας για την ενεργειακή απόδοση μετά το 2030.

Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού

Η ενεργειακή εξάρτηση θέτει σοβαρά οικονομικά και γεωπολιτικά προβλήματα για την Ευρώπη. Η ΕΕ εισάγει το 53 % της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει, με κόστος πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ την ημέρα. Τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης μάς επιτρέπουν, μειώνοντας τη συνολική ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται η Ευρώπη, να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τρίτες χώρες και, κατά συνέπεια, ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλειά μας. Οι προτάσεις που περιέχονται στην παρούσα έκθεση θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά τις εισαγωγές ενέργειας έως το 2050: κατά την περίοδο 2021-2030 η μείωση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων θα εξοικονομούσε 288 δισεκατομμύρια ευρώ, με την εξοικονόμηση να αυξάνεται περαιτέρω κατά την περίοδο έως το 2050.

Ενεργειακή ένδεια

Από 50 έως 125 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ κινδυνεύουν από ενεργειακή ένδεια, δηλαδή δεν είναι σε θέση να κρατήσουν τα σπίτια τους ζεστά ή να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους. Δεν θα πρέπει να αγνοούνται οι επιπτώσεις της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής στην ενεργειακή ένδεια, ούτε απλώς να αναμένεται ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί από τις εθνικές κοινωνικές πολιτικές. Η Ευρώπη διαθέτει τεράστιο δυναμικό για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, αλλά οι λύσεις πρέπει να προσαρμόζονται ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητες επιπτώσεις που ενδέχεται να αυξήσουν περαιτέρω τον κίνδυνο ενεργειακής ένδειας. Οι διατάξεις σχετικά με τα ατομικά συστήματα μέτρησης, για παράδειγμα, είναι ένα ζήτημα όπου οι εν λόγω πτυχές πρέπει να εξετάζονται με προσοχή.

Καθώς οδεύουμε προς την απαλλαγή του κτιριακού αποθέματος από τις ανθρακούχες εκπομπές στο μέλλον, θα είναι πιο δύσκολο να πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις που απαιτούνται για την αξιοποίηση των οφελών σε κτίρια που αποτελούν ιδιοκτησία ή κατοικία νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να αρχίσουμε ήδη να λαμβάνουμε στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη αυτών των ομάδων. Τα μέτρα που θα ληφθούν από τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στα νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια και στις εργατικές κατοικίες, και για τον λόγο αυτό η συντάκτρια προτείνει τα κράτη μέλη να υποχρεούνται να απαιτούν ένα σημαντικό μέρος των μέτρων να στοχεύει στα νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια και στις εργατικές κατοικίες.

Οικονομική ανάπτυξη

Υπάρχει η εσφαλμένη αντίληψη ότι η ανάπτυξη της οικονομίας πρέπει υποχρεωτικά να συμβαδίζει με αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Η επιτυχία των μέτρων ενεργειακής απόδοσης έχει δείξει ότι όχι μόνο είναι εφικτό να μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και ότι τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη. Η τελική κατανάλωση ενέργειας μειώνεται ήδη από το 2010, ενώ το ΑΕγχΠ της ΕΕ αυξάνεται. Η μειωμένη χρήση ενέργειας αποτελεί τον οικονομικότερο τρόπο για την επίτευξη αποδοτικής ως προς το κόστος ενεργειακής απόδοσης. Παρόλο που τα οικονομικά μοντέλα διαφέρουν, οι προτάσεις στην παρούσα έκθεση θα οδηγούσαν κάπου μεταξύ μηδενικής καθαρής επίδρασης και κατά 4,1 % αύξησης του ΑΕγχΠ, υπό την προϋπόθεση ότι διατίθεται κατάλληλη χρηματοδότηση για επενδύσεις. Εδώ δεν λαμβάνονται υπόψη άλλα οικονομικά οφέλη των μέτρων ενεργειακής απόδοσης, όπως η βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Τα μέτρα της παρούσας έκθεσης έχουν επίσης διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να δίνουν πραγματική ώθηση στην απασχόληση. Με την κατάλληλη χρηματοδότηση για επενδύσεις, τα μοντέλα δείχνουν μια ιδιαίτερα σημαντική αύξηση της απασχόλησης — μεταξύ 405.000 και 4,8 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας.

Κάλυψη κενών

Η αναθεώρηση της οδηγίας μας δίνει την ευκαιρία να λύσουμε προβλήματα που εντοπίστηκαν στην τρέχουσα νομοθεσία. Ένα σημαντικό μέτρο της οδηγίας είναι ο στόχος ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας ύψους 1,5 % . Ωστόσο, θεσπίστηκαν ορισμένα περιθώρια ευελιξίας όσον αφορά αυτή την απαίτηση, τα οποία επιτρέπουν στα κράτη μέλη να περιορίσουν τις φιλοδοξίες λαμβάνοντας υπόψη παλαιότερα μέτρα ή εξαιρώντας ορισμένους τομείς από τους υπολογισμούς. Αυτό οδήγησε σε μια κατάσταση στην οποία επιτυγχάνεται μόνον το ήμισυ των ετήσιων στόχων εξοικονόμησης ενέργειας. Η υπονόμευση των στόχων αυτών δεν πρέπει να συνεχιστεί, και ως εκ τούτου η συντάκτρια προτείνει να καλυφθούν πολλά από αυτά τα κενά. Επιπλέον, η συντάκτρια προτείνει περαιτέρω επέκταση των μέτρων τα οποία έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά, όπως οι ανακαινίσεις δημοσίων κτιρίων και οι ενεργειακοί έλεγχοι για τις επιχειρήσεις.

Η υπεράσπιση των πολιτών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ψηφίσει υπέρ πιο προοδευτικών μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Ως εκπρόσωποι των πολιτών, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν αναγνωρίσει τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τα μέτρα αυτά όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για την υγεία, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι προτάσεις στην παρούσα έκθεση θα οδηγούσαν σε αύξηση των ετών ζωής κατά 17 εκατομμύρια, χάρη στην τεράστια βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των πολιτών, περιλαμβανομένων των καταναλωτών που επιθυμούν τη μείωση του κόστους της ενέργειας και θερμότερα σπίτια, των επιχειρήσεων που επιθυμούν φθηνότερη και καθαρότερη ενέργεια και ασφάλεια δικαίου, και των επιχειρηματιών που επιθυμούν να αμείβονται δίκαια για τις τεχνολογικές προόδους που βελτιώνουν συνεχώς την ενεργειακή απόδοση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ενεργειακή απόδοση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

12.12.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Jytte Guteland

14.2.2017

Εξέταση στην επιτροπή

8.6.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.9.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

12

12

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Arne Gericke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Elena Gentile, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Norbert Erdős, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Olle Ludvigsson

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen

PPE

Stefano Maullu

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Jill Evans, Benedek Jávor, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Keith Taylor

12

-

ALDE

Valentinas Mazuronis

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

PPE

Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer

12

0

ALDE

Jan Huitema

PPE

Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Birgit Collin-Langen, Norbert Erdős, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ενεργειακή απόδοση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

30.11.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Miroslav Poche

2.2.2017

 

 

 

Εισηγητές που αντικαταστάθηκαν

Adam Gierek

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.3.2017

22.6.2017

4.9.2017

 

Ημερομηνία έγκρισης

28.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

30

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Pilar Ayuso, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews, Clare Moody, Markus Pieper, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Albert Deß, Arndt Kohn, Sabine Verheyen

Ημερομηνία κατάθεσης

6.12.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Lieve Wierinck, Morten Helveg Petersen

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Marco Zullo

GUE/NGL

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga

S&D

Arndt Kohn, Carlos Zorrinho, Clare Moody, Dan Nica, Edouard Martin, Eva Kaili, José Blanco López, Jude Kirton-Darling, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Peter Kouroumbashev, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis

VERTS/ALE

Benedek Jávor, Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

30

-

ECR

Anneleen Van Bossuyt, Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Rupert Matthews, Zdzisław Krasnodębski

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

PPE

Albert Deß, Algirdas Saudargas, András Gyürk, Angelika Niebler, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Michèle Alliot-Marie, Paul Rübig, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Seán Kelly, Vladimir Urutchev

2

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

S&D

Adam Gierek

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου