Процедура : 2016/0382(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0392/2017

Внесени текстове :

A8-0392/2017

Разисквания :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Гласувания :

PV 17/01/2018 - 10.4
CRE 17/01/2018 - 10.4
Обяснение на вота
PV 13/11/2018 - 4.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0009
P8_TA(2018)0444

ДОКЛАД     ***I
PDF 3452kWORD 662k
6.12.2017
PE 597.755v02-00 A8-0392/2017

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Хосе Бланко Лопес

(Преработка – член 104 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ И ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0767),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0500/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 април 2017 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

–  като взе предвид писмото от … 2017 г. на комисията по правни въпроси до комисията по промишленост, изследвания и енергетика съгласно член 104, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по развитие, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по петиции (A8-0392/2017),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз , и по-специално член 194, параграф 2 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 194 и член 191, параграф 1 от него,

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Една от целите на енергийната политика на Съюза е насърчаването на възобновяемите видове енергия. Увеличеното използване на енергия от възобновяеми източници заедно с енергоспестяването и увеличената енергийна ефективност представлява важна част от пакета от мерки, необходими за намаляване на емисиите на парникови газове и за съобразяване с Парижкото споразумение от 2015 г. относно изменението на климата, както и с рамката за политиките на Съюза в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 г., включително обвързващата цел за 2030 г. за намаление на емисиите в Съюза с поне 40 % в сравнение с количествата от 1990 г. То също играе важна роля за подобряване на сигурността на енергийните доставки, за технологичното развитие и иновациите и създаването на възможности за заетост и регионално развитие, особено в селски и изолирани зони или в райони с малка гъстота на населението.

(2)  Една от целите на енергийната политика на Съюза е насърчаването на възобновяемите видове енергия в съответствие с член 194, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС). Увеличеното използване на енергия от възобновяеми източници заедно с енергоспестяването и увеличената енергийна ефективност представлява важна част от пакета от мерки, необходими за намаляване на емисиите на парникови газове и за спазване на ангажиментите на Съюза по Парижкото споразумение от 2015 г. относно изменението на климата, както и за нужното постигане на нулеви нетни емисии на територията на ЕС най-късно до 2050 г. То също играе основна роля за подобряване на сигурността на енергийните доставки, за устойчива енергия на достъпни цени, за технологичното развитие и иновациите, както и за технологично и индустриално лидерство, като създава екологични, социални и здравни ползи, както и по-големи възможности за заетост и регионално развитие, особено в селски и изолирани зони, в райони с малка гъстота на населението и територии в процес на частична деиндустриализация.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  Парижкото споразумение повиши значително нивото на амбициозност на световно равнище по отношение на смекчаването на последиците от изменението на климата, като държавите членки, които са страни по него, се ангажират за задържане на увеличението на средната глобална температура на значително по-малко от 2°C над равнищата от прединдустриалния период и продължаване на усилията за ограничаване на увеличението на температурата до 1,5°C над равнищата от прединдустриалния период. Съюзът трябва да се подготви за много по-значително и по-бързо намаляване на емисиите от първоначално предвиденото, за да премине към високо енергийно ефективна система, основана на възобновяеми източници, най късно до 2050 г. Същевременно това намаляване може да се осъществи при по-ниски разходи, отколкото се считаше по-рано, като се имат предвид темповете на разработване и внедряване на технологии за енергия от възобновяеми източници като вятъра и слънцето.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  По-специално увеличаващите се технологични подобрения, стимулите за използване и разрастване на обществения транспорт, използването на енергоефективни технологии и насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници в секторите на електроенергетиката, отоплението и охлаждането, както и в транспортния сектор са много ефективни инструменти , наред с мерките за енергийна ефективност , за намаляване на емисиите на парникови газове в Съюза и на зависимостта на Съюза от внос на  природен газ и нефт.

(3)  По-специално намаляването на потреблението на енергия, увеличаващите се технологични подобрения, разрастването на обществения транспорт, използването на енергоефективни технологии и насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници в секторите на електроенергетиката, отоплението и охлаждането, както и в транспортния сектор са много ефективни инструменти, наред с мерките за енергийна ефективност, за намаляване на емисиите на парникови газове в Съюза и на енергийната зависимост на Съюза.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  С Директива 2009/28/ЕО бе определена регулаторна рамка за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници, с която бяха зададени обвързващи национални цели за дела на енергията от възобновяеми източници в потреблението на енергия и транспорта, които да бъдат постигнати до 2020 г. Със съобщението на Комисията от 22 януари 2014 г.12 бе определена рамка за бъдещите политики на Съюза в областта на климата и енергетиката и бе препоръчано общо разбиране за начина, по който да се развиват тези политики в периода след 2020 г. Комисията предложи целта на Съюза за 2030 г. относно дела на енергията от възобновяеми източници в потреблението на енергия в Съюза да възлиза на поне 27 %.

(4)  С Директива 2009/28/ЕО бе определена регулаторна рамка за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници, с която бяха зададени обвързващи национални цели за дела на енергията от възобновяеми източници в потреблението на енергия и транспорта, които да бъдат постигнати до 2020 г.

__________________

 

12 „Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020 — 2030 г.“ (COM/2014/015 final).

 

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Европейският съвет от октомври 2014 г. потвърди тази цел, посочвайки че държавите членки могат да определят свои по-амбициозни национални цели.

заличава се

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Европейският парламент, в своите резолюции съответно относно „Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020 — 2030 г.“ и относно „Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници“, препоръча обвързваща цел за Съюза за 2030 г. за поне 30-процентов дял на енергията от възобновяеми източници в общото крайно потребление на енергия, изтъквайки че тази цел следва да се постигне посредством индивидуални национални цели, като се взема предвид индивидуалната ситуация и потенциал във всяка държава членка.

(6)  Европейският парламент, в своята резолюция от 5 февруари 2014 г. относно „Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г.“, препоръча обвързваща цел за Съюза за 2030 г. за поне 30-процентов дял на енергията от възобновяеми източници в общото крайно потребление на енергия, изтъквайки, че тази цел следва да се постигне посредством индивидуални национални цели, като се взема предвид индивидуалната ситуация и потенциал във всяка държава членка. В своята резолюция от 23 юни 2016 г. относно доклада за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници Европейският парламент стигна по-далеч, като отбеляза предишната си позиция относно целта на Съюза от поне 30-процентов дял и подчерта, че в контекста на Парижкото споразумение и неотдавнашното намаляване на технологичните разходи, свързани с енергията от възобновяеми източници, е желателно целта да бъде значително по-амбициозна.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  В тази връзка следва да се вземат предвид амбициозната цел, определена в Парижкото споразумение, и технологичното развитие, включително намаляването на разходите за инвестиции в енергия от възобновяеми източници.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Поради това е уместно да се определи обвързваща цел на Съюза за поне 27-процентов дял на енергията от възобновяеми източници. Държавите членки следва да определят своите приноси за постигането на тази цел като част от своите интегрирани национални планове в областта на климата и енергетиката в рамките на процеса на управление, определен в Регламент [относно управлението на Енергийния съюз].

(7)  Поради това е уместно да се определи обвързваща цел на Съюза за поне 35-процентов дял на енергията от възобновяеми източници, която да се придружава от национални цели.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  Обвързващите цели за енергия от възобновяеми източници на държавите членки следва да се определят, като се вземат предвид задълженията по Парижкото споразумение относно изменението на климата, все още съществуващият огромен потенциал за енергия от възобновяеми източници и необходимите инвестиции за осъществяване на енергийния преход.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Преобразуването на целта на Съюза за 35-процентов дял в индивидуални цели за всяка държава членка следва да се извърши, като надлежно се взема предвид справедливото и адекватно разпределение и като бъдат отчетени БВП и различните изходни позиции и потенциал на държавите членки, включително нивата на енергия от възобновяеми източници, които следва да бъдат достигнати до 2020 г.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Определянето на обвързваща цел на Съюза за 2030 г. по отношение на енергията от възобновяеми източници би продължило да насърчава разработването на технологии за генериране на енергия от възобновяеми източници и да дава сигурност на инвеститорите. Определянето на цел на равнището на Съюза би предоставило по-голяма гъвкавост за държавите членки да постигнат своите цели за намаляване на емисиите на парникови газове по най-разходоефективен начин в съответствие с техните специфични обстоятелства, разпределения на енергийния микс и възможности за производство на енергия от възобновяеми източници.

(8)  Определянето на обвързваща цел на Съюза за 2030 г. по отношение на енергията от възобновяеми източници би продължило да насърчава разработването на технологии за генериране на енергия от възобновяеми източници и да дава сигурност на инвеститорите.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)  Държавите членки следва да обмислят до каква степен използването на различните видове енергийни източници е съвместимо с целта за ограничаване на затоплянето до 1,5°С над прединдустриалния период и доколко е съвместимо с целта за икономика, която е без изкопаеми горива и същевременно е нисковъглеродна. На Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в това отношение с цел оценка на приноса за изпълнението на тези цели на различните видове възобновяеми енергийни източници въз основа на периода на възвръщаемост и резултатите в сравнение с изкопаемите горива и да обмисли предлагането на максимален допустим период на възвръщаемост като критерий за устойчивост, по-специално за лигноцелулозна биомаса.

Обосновка

Изменението е свързано с критериите за устойчивост в член 26, които са един от основните елементи на преработения текст на Директивата за енергията от възобновяеми източници.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  В случай, че делът на енергията от възобновяеми източници в Съюза не съответства на зададената крива за неговото нарастване в Съюза като цяло, водеща до постигането на целта за поне 27-процентов дял на енергията от възобновяеми източници, държавите членки следва да предприемат допълнителни мерки. Както е посочено в Регламент [относно управлението на Енергийния съюз], ако при оценяването от Комисията на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата бъде установен недостиг на амбициозност, Комисията може да предприеме мерки на равнището на Съюза за осигуряване на постигането на целта. Ако при оценяването от Комисията на интегрираните национални доклади за напредъка в областта на енергетиката и климата бъде установена недостатъчност на постигнатите резултати, държавите членки следва да приложат мерките, посочени в Регламент [относно управлението на Енергийния съюз], във връзка с които им е дадена достатъчна гъвкавост за избор.

заличава се

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Схемите за подпомагане на генерирането на електроенергия от възобновяеми източници са се доказали като ефективно средство за поощряване на реализациите в областта на електроенергията от възобновяеми източници. Ако и когато държавите членки решават да прилагат схеми за подпомагане, това подпомагане следва да бъде предоставяно под форма, която възможно най-малко да изкривява функционирането на електроенергийните пазари. За тази цел нарастващ брой държави членки предоставят подпомагането под форма, при която то се добавя към пазарни приходи.

(15)  Схемите за подпомагане на генерирането на електроенергия от възобновяеми източници са се доказали като ефективно средство за поощряване на реализациите в областта на електроенергията от възобновяеми източници. Ако и когато държавите членки решават да прилагат схеми за подпомагане, това подпомагане следва да бъде предоставяно под форма, която възможно най-малко да изкривява функционирането на електроенергийните пазари. За тази цел нарастващ брой държави членки предоставят подпомагането под форма, при която то се добавя към пазарни приходи, като същевременно се отчитат особеностите на различните технологии и на различните способности на малките и големите производители да реагират на пазарните сигнали.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Реализациите на генериране на електроенергия от възобновяеми източници следва да се постигат при възможно най-ниска цена за потребителите и данъкоплатците. При съставянето на схемите за подпомагане и при предоставянето на помощ държавите членки следва да се стремят да свеждат до минимум общосистемните разходи във връзка с реализациите, като отчитат изцяло потребностите за развитие на електроенергийната мрежа и система, получения в резултат енергиен микс и дългосрочните потенциали на технологиите.

(16)  Реализациите на генериране на електроенергия от възобновяеми източници, включително съхраняването на енергия, следва да се постигат така, че дългосрочните разходи на енергийния преход за потребителите и данъкоплатците да бъдат сведени до минимум. При съставянето на схемите за подпомагане и при предоставянето на помощ държавите членки следва да се стремят да свеждат до минимум общосистемните разходи във връзка с реализациите, като отчитат изцяло потребностите за развитие на електроенергийната мрежа и система, получения в резултат енергиен микс и дългосрочните потенциали на технологиите. Държавите членки следва също така да подпомагат инсталациите, като използват търгове, които може да са или специфични от технологична гледна точка, или неутрални.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а)  В заключенията си от октомври 2014 г. относно рамката за политиките в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. Европейският съвет подчерта значението на по-голямата взаимосвързаност на вътрешния енергиен пазар и необходимостта от достатъчна подкрепа за интегрирането на непрекъснато нарастващия дял на енергия от променливи възобновяеми източници и по този начин да се позволи на Съюза да изпълни лидерските си амбициозни цели за енергийния преход. Поради това е важно спешно да се увеличи степента на взаимосвързаност и да се постигне напредък по отношение на договорените цели на Европейския съвет, с цел максимално да се оползотвори целият потенциал на енергийния съюз.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16б)  При разработването на схеми за подпомагане на възобновяеми източници на енергия държавите членки следва да вземат предвид принципите на кръговата икономика и йерархията на ЕС за отпадъците. Предотвратяването и рециклирането на отпадъците следва да бъде приоритетен вариант. Държавите членки следва да избягват създаването на схеми за подпомагане, които биха противоречили на целите за третиране на отпадъците и биха довели до неефективно използване на подлежащи на рециклиране отпадъци. Държавите членки следва също така да гарантират, че мерките, въведени с настоящите разпоредби, не противоречат на целите на Директива 2008/98/ЕС.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 16 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16в)  По отношение на използването на биотични енергийни източници държавите членки следва да въведат механизми за опазване на биологичното разнообразие и за предотвратяване на изчерпването или загубата на екосистемите, както и на всякакво отклоняване от съществуващи начини на използване, което би имало непряко или пряко отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие, почвите или общия баланс на парниковите газове.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 16 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16г)  Държавите членки следва да насърчават и да предпочитат използването на местни възобновяеми ресурси във възможно най-голяма степен, както и да избягват ситуации на изкривявания в резултат от разширен внос на ресурси от трети държави. В тази връзка следва да се взема предвид и да се насърчава подход, основаващ се на жизнения цикъл.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 16 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16 д)  Общностите за енергия от възобновяеми източници, градовете и местните органи следва да имат правото да участват в наличните схеми за подпомагане на равни начала с други големи участници. За целта държавите членки следва да могат да предприемат мерки, включително предоставяне на информация и техническа и финансова подкрепа чрез единните административни звена за контакти, посочени в член 16 от настоящата директива, да намалят административните изисквания, да включат насочени към общностите тръжни критерии, да създадат специално адаптирани периоди за офериране за общностите за енергия от възобновяеми източници или да им позволят да получат плащане чрез директно подпомагане.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 16 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16е)  При планирането на инфраструктурата, необходима за генерирането на електроенергия от възобновяеми източници, следва да се отдаде дължимото внимание на политиките, свързани с участието на засегнатите от проектите, включително местното население, и да се зачитат подобаващо неговите права върху земята.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 16 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16ж)  На потребителите следва да се предоставя всеобхватна информация, включително информация относно ползите, свързани с енергийната ефективност на отоплителните и охладителните системи и намаляването на текущите разходи за електрическите превозни средства, която да им позволява да направят личен избор по отношение на възобновяемите енергийни източници и да избегнат технологична зависимост.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 16 з (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16з)  Когато се насърчава развитието на пазара на възобновяеми енергийни източници, трябва да се отчита отрицателното въздействие върху други участници на пазара. Поради това схемите за подпомагане следва да намаляват риска от изкривяване на пазара и нарушаване на конкуренцията.

Обосновка

Биомасата, особено горската биомаса, е ценна суровина за дърводобивната промишленост, която стимулира икономиката на селските райони в Европа. Поради това увеличеното търсене на горска биомаса не следва да води до изкривяване на пазара в съответния сектор.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  Макар че държавите членки следва да бъдат задължени постепенно да отворят частично схемите за подпомагане по отношение на проекти, разположени в други държави членки, до равнище, което отразява физическите потоци между държавите членки, отварянето на схемите за подпомагане следва да продължи да бъде на доброволен принцип след достигането на този задължителен дял. Държавите членки имат различен потенциал по отношение на енергията от възобновяеми източници и прилагат различни схеми за подпомагане на национално равнище в областта на енергията от възобновяеми източници. Повечето държави членки прилагат схеми за подпомагане, които осигуряват предимства единствено за произведената на тяхна територия енергия от възобновяеми източници. За да функционират добре националните схеми за подпомагане, е изключително важно държавите членки да могат да контролират ефекта и разходите на националните схеми за подпомагане в зависимост от техния различен потенциал. Едно от важните средства за постигане на целта на настоящата директива е да се гарантира правилното функциониране на националните схеми за подпомагане, както е предвидено съгласно директиви 2001/77/ЕО и 2009/28/ЕО, за да се поддържа доверието на инвеститорите и да се даде възможност на държавите членки да разработят ефективни национални мерки за съответствие с целите. Настоящата директива цели улесняването на трансграничното подпомагане на използването на енергия от възобновяеми източници, без да се засягат националните схеми за подпомагане по непропорционален начин. По този начин тя въвежда, в допълнение към задължителното частично отваряне на схемите за подпомагане, незадължителни механизми на сътрудничество между държавите членки, които да им дават възможност да се споразумеят до каква степен дадена държава членка да подпомага производството на енергия в друга държава членка, както и до каква степен производството на енергия от възобновяеми източници следва да се отчита като изпълнение на общата национална цел на едната или другата. За да се осигури ефективността и на двете мерки за постигане на целите, т.е. на националните схеми за подпомагане и на механизмите за сътрудничество, е изключително важно държавите членки да могат да определят, извън минималния задължителен дял на отваряне, дали и до каква степен националните им схеми за подпомагане се прилагат за енергията от възобновяеми източници, произведена в други държави членки, и да се споразумеят за това, като прилагат механизмите на сътрудничество, предвидени в настоящата директива.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Без това да засяга адаптациите на схемите за подпомагане, привеждащи ги в съответствие с правилата относно държавната помощ, политиките за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници следва да са стабилни и да се избягват чести промени в тях. Такива промени имат пряко въздействие върху цената на финансирането на капиталовложенията, разходите за разработване на проекти и по този начин и върху размера на общите разходи за реализации в областта на енергията от възобновяеми източници в Съюза. Държавите членки следва да не допускат при преразглеждане на каквато и да е помощ, предоставена на проекти за енергия от възобновяеми източници, то да има отрицателно въздействие върху тяхната икономическа жизнеспособност. В този контекст, държавите членки следва да въвеждат разходоефективни насърчителни политики и да осигуряват тяхната финансова устойчивост.

(18)  В съответствие с членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз политиките за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници следва да са предсказуеми, стабилни и да се избягват чести промени или промени с обратна сила в тях. Липсата на предсказуемост и стабилност на политиката има пряко въздействие върху цената на финансирането на капиталовложенията, разходите за разработване на проекти и по този начин и върху размера на общите разходи за реализации в областта на енергията от възобновяеми източници в Съюза. Държавите членки следва да обявяват предварително и навреме всяка промяна на подпомагането и да се консултират със заинтересованите страни по подходящ начин. При всички случаи държавите членки следва да не допускат при преразглеждане на каквато и да е помощ, предоставена на проекти за енергия от възобновяеми източници, то да има отрицателно въздействие върху тяхната икономическа жизнеспособност. В този контекст, държавите членки следва да въвеждат разходоефективни насърчителни политики и да осигуряват тяхната финансова устойчивост.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Задълженията на държавите членки за съставяне на планове за действие и доклади за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници, както и задължението на Комисията да докладва за напредъка на държавите членки, са от съществено значение за увеличаване на прозрачността, осигуряване на яснота за инвеститорите и потребителите и създаване на възможност за ефективен мониторинг. С Регламент [относно управлението на Енергийния съюз] тези задължения се интегрират в системата за управление на Енергийния съюз, в чиито рамки се рационализират задълженията за планиране, докладване и мониторинг в областта на енергетиката и климата. Платформата за прозрачност в областта на енергията от възобновяеми източници също се интегрира в по-широкообхватната електронна платформа, която се създава съгласно Регламент [относно управлението на Енергийния съюз].

(19)  Задълженията на държавите членки за съставяне на планове за действие и доклади за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници, както и задължението на Комисията да докладва за напредъка на държавите членки, са от съществено значение за увеличаване на прозрачността, осигуряване на яснота за инвеститорите и потребителите и създаване на възможност за ефективен мониторинг. Като гарантират, че гражданите са в центъра на енергийния преход, държавите членки следва да разработят дългосрочни стратегии, улесняващи производството на енергия от възобновяеми източници от градовете, общностите за енергия от възобновяеми източници и потребителите на собствена енергия от възобновяеми източници в рамките на своите планове за действие относно енергията от възобновяеми източници. С Регламент [относно управлението на Енергийния съюз] тези задължения се интегрират в системата за управление на Енергийния съюз, в чиито рамки се рационализират дългосрочните стратегии, задълженията за планиране, докладване и мониторинг в областта на енергетиката и климата. Платформата за прозрачност в областта на енергията от възобновяеми източници също се интегрира в по-широкообхватната електронна платформа, която се създава съгласно Регламент [относно управлението на Енергийния съюз].

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20а)  Енергията от морски възобновяеми енергийни източници е уникална възможност за Европейския съюз да намали своята зависимост от изкопаеми горива, да допринесе за постигането на целите за намаляване на емисиите на CO2 и да създаде нов раздел на стопанска дейност, създаващ работни места върху голяма част от територията на Съюза, включително в най-отдалечените региони. Поради това Европейският съюз трябва да положи усилия да създаде благоприятните икономически и регулаторни условия за нейното разгръщане.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 24 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24a)  В съобщението на Комисията от 20 юли 2016 г., озаглавено „Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии“, се изтъква особената важност в средносрочен план на биогоривата от нови поколения за въздухоплаването. Търговското въздухоплаване е изцяло зависимо от течни горива, тъй като няма сигурна, нито сертифицирана алтернатива за сектора на гражданските въздухоплавателни средства.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  С цел да се гарантира, че в приложение IX се вземат предвид принципите за йерархичен приоритетен ред на третирането на отпадъците, посочени в Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17, установените в Съюза критерии за устойчивост и необходимостта да не се създава допълнително търсене на земни площи, като в същото време се насърчава използването на отпадъци и остатъци, при периодичните оценки на това приложение Комисията следва да разглежда вкключването в него на допълнителни суровини, в случай че това не води до значителни ефекти на изкривяване на пазарите за странични продукти, отпадъци или остатъци.

(25)  С цел да се гарантира, че в приложение IX се вземат предвид принципите на кръговата икономика и за йерархичен приоритетен ред на третирането на отпадъците, посочени в Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17, установените в Съюза критерии за устойчивост, оценката на жизнения цикъл на емисиите и необходимостта да се гарантира, че посоченото приложение не създава допълнително търсене на земни площи, като в същото време се насърчава използването на отпадъци и остатъци, Комисията следва да извършва редовна оценка на приложението и да разглежда въздействието върху пазарите за (странични) продукти, отпадъци или остатъци при всяко изменение, което предлага.

__________________

__________________

17 Директива 2008/98/EО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (OВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

17 Директива 2008/98/EО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (OВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 25 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25а)  В резолюцията на Европейския парламент от 4 април 2017 г. относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори Комисията се призовава да предприеме мерки за постепенно прекратяване на използването на растителни масла, които стоят в основата на обезлесяването, включително палмово масло, като компонент на биогоривата, за предпочитане до 2020 г.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Следва да е възможно вносна електроенергия, произведена от възобновяеми източници на енергия извън Съюза , да се отчитат за дяловете на енергията от възобновяеми източници на държавите членки. За да се гарантира необходимият резултат от заместването на конвенционални източници на енергия с възобновяеми източници на енергия в Съюза , а също и в трети държави, е подходящо да се осигури надеждно проследяване и отчитане на подобен внос. Ще бъде обмислено сключването на споразумения с трети държави относно организацията на такава търговия с електричество от енергия от възобновяеми източници. Ако по силата на решение за тази цел, взето съгласно Договора за енергийна общност18, договарящите страни по този договор са обвързани от съответните разпоредби на настоящата директива, предвидените в нея мерки за сътрудничество между държавите членки следва да бъдат приложими за тях.

(28)  Следва да е възможно вносната електроенергия, произведена от възобновяеми източници на енергия извън Съюза, да се отчита за дяловете на енергията от възобновяеми източници на държавите членки. За да се гарантира необходимият резултат от заместването на конвенционални източници на енергия с възобновяеми източници на енергия в Съюза , а също и в трети държави, е подходящо да се осигури надеждно проследяване и отчитане на подобен внос, както и да се гарантира пълното му съответствие с международното право. Ще бъде обмислено сключването на споразумения с трети държави относно организацията на такава търговия с електричество от енергия от възобновяеми източници. Ако по силата на решение за тази цел, взето съгласно Договора за енергийна общност18, договарящите страни по този договор са обвързани от съответните разпоредби на настоящата директива, предвидените в нея мерки за сътрудничество между държавите членки следва да бъдат приложими за тях.

__________________

__________________

18 ОВ L 198, 20.7.2006 г., стр. 18.

18 ОВ L 198, 20.7.2006 г., стр. 18.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 28 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28а)  Когато държавите членки предприемат съвместни проекти с една или повече трети държави относно производството на електроенергия от възобновяеми източници, е подходящо тези съвместни проекти да се отнасят единствено до новопостроени инсталации или инсталации с новоувеличена мощност. Това ще спомогне да се гарантира, че делът на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на енергия на третата държава не се намалява поради вноса в Съюза на енергия от възобновяеми източници. В допълнение съответните държави членки следва да улеснят местното потребление в съответната трета държава на част от производството на електроенергия от инсталациите, обхванати от съвместния проект. Освен това съответната трета държава следва да се насърчава от Комисията и държавите членки да разработи политика за енергия от възобновяеми източници, която да включва амбициозни цели.

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 28 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28б)  Макар настоящата директива да създава рамка на Съюза за насърчаване на енергията от възобновяеми източници, тя допринася също така за потенциалното положително въздействие, което Съюзът и държавите членки могат да имат в стимулирането на развитието на сектора на енергията от възобновяеми източници в трети държави. Съюзът и държавите членки следва да насърчават научните изследвания, развитието и инвестициите в производството на енергия от възобновяеми източници в развиващите се и в други партньорски държави, като по този начин се засилва тяхната екологична и икономическа устойчивост и капацитетът им за износ на енергия от възобновяеми източници. Освен това вносът на енергия от възобновяеми източници от държави партньори може да помогне на Съюза и на държавите членки да постигнат амбициозните си цели за намаляване на въглеродните емисии.

Изменение    35

Предложение за директива

Съображение 28 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28в)  Развиващите се страни приемат във все по-голяма степен политики в областта на възобновяемите енергийни източници на национално равнище, тъй като се стремят да произвеждат енергия от възобновяеми източници, за да отговорят на нарастващото търсене на енергия. До края на 2015 г. над 173 държави, включително 117 страни с развиващи се и бързо развиващи се икономики, са определили цели за енергия от възобновяеми източници.

Изменение    36

Предложение за директива

Съображение 28 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28г)  Използването на енергия в развиващите се страни е тясно свързано с редица социални въпроси: намаляване на бедността, образование, здравеопазване, демографски растеж, заетост, предприемачество, комуникация, урбанизация и недостатъчни възможности за жените. Възобновяемите енергийни източници имат важен потенциал, позволяващ едновременното разрешаване на предизвикателствата, свързани с развитието и околната среда. През последните години се наблюдава значително развитие на алтернативни енергийни технологии, както по отношение на ефективността, така и по отношение на намаляването на разходите. Освен това много от развиващите се страни са в особено добра позиция по отношение на разработването на ново поколение енергийни технологии. Извън ползите по отношение на развитието и на околната среда възобновяемите енергийни източници могат да предоставят по-голяма сигурност и икономическа стабилност. Увеличеното използване на възобновяеми енергийни източници ще доведе до намаляване на зависимостта от скъпоструващ внос на изкопаеми горива и ще помогне на много страни да подобрят своите платежни баланси.

Изменение    37

Предложение за директива

Съображение 31 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(31а)  В зависимост от геоложките характеристики на дадена област геотермалното производство на енергия може да доведе до отделяне на парникови газове и други вещества от подземни течности и други подземни геоложки образувания. Инвестициите следва да бъдат насочени само към геотермалното производство на енергия със слабо въздействие върху околната среда и да водят до намаление на емисиите на парникови газове в сравнение с конвенционалните източници. Ето защо до декември 2018 г. Комисията следва да оцени необходимостта от законодателно предложение, което има за цел регулирането на емисиите на CO2 от електроцентрали за геотермална енергия, включително всички вещества, които са вредни за здравето и околната среда, както по време на етапа на проучване, така и по време на етапа на експлоатация.

Изменение    38

Предложение за директива

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Правилата и задълженията на национално или областно равнище за минималните изисквания за използване на енергия от възобновяеми източници в нови или ремонтирани сгради доведоха до чувствително увеличение на използването на енергия от възобновяеми източници. Тези мерки следва да бъдат окуражени в по-широк съюзен контекст, като в същото време бъде насърчено използването на повече енергийноефективни приложения на енергия от възобновяеми източници в строителните наредби и правилници .

(33)  Правилата и задълженията на национално, регионално и местно равнище за минималните изисквания за използване на енергия от възобновяеми източници в нови или ремонтирани сгради доведоха до чувствително увеличение на използването на енергия от възобновяеми източници. Тези мерки следва да бъдат окуражени в по-широк съюзен контекст, като в същото време бъде насърчено използването на повече енергийноефективни приложения на енергия от възобновяеми източници, съчетани с мерки за енергоспестяване и енергийна ефективност в строителните наредби и правилници.

Обосновка

Една от целите на енергийния съюз е прилагането на принципа „енергийната ефективност на първо място“, който съответно трябва да бъде оптимизиран в цялото законодателство на ЕС в областта на енергетиката, а следователно и да се прилага по отношение на политиките в областта на енергията от възобновяеми източници в контекста на сградите. Това изменение е необходимо с оглед на вътрешната логика на текста и е неделимо свързано с други изменения.

Изменение    39

Предложение за директива

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  За да се гарантира, че националните мерки за развитие на отоплението и охлаждането с енергия от възобновяеми източници се базират на цялостно картографиране и анализ на националния потенциал за енергия от възобновяеми източници и отпадъци и за да се даде възможност за по-голямо интегриране на източниците на възобновяема и отпадна топлина и студ, уместно е да се изисква държавите членки да направят оценка на своя национален потенциал за енергия от възобновяеми източници и за използване на отпадна топлина и студ за отопление и охлаждане, по-специално за улесняване на подаването на енергия от възобновяеми източници към отоплителни и охладителни инсталации и за насърчаване на ефективни и конкурентоспособни районни отоплителни и охладителни системи, както тези системи са определени в член 2, параграф 41 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета21. За да се осигури съответствие с изискванията за енергийна ефективност при отопление и охлаждане и за да се намали административната тежест, тази оценка следва да бъде включена във всеобхватните оценки, които се извършват и нотифицират съгласно член 14 от цитираната директива.

(35)  За да се гарантира, че националните мерки за развитие на отоплението и охлаждането с енергия от възобновяеми източници се базират на цялостно картографиране и анализ на националния потенциал за енергия от възобновяеми източници и отпадъци и за да се даде възможност за по-голямо интегриране на възобновяемите източници на енергия, по-специално чрез подкрепа за иновативните технологии като термопомпи, технологии за геотермална и слънчева енергия, и източниците на отпадна топлина и студ, уместно е да се изисква държавите членки да направят оценка на своя национален потенциал за енергия от възобновяеми източници и за използване на отпадна топлина и студ за отопление и охлаждане, по-специално за улесняване на подаването на енергия от възобновяеми източници към отоплителни и охладителни инсталации и за насърчаване на ефективни и конкурентоспособни районни отоплителни и охладителни системи, както тези системи са определени в член 2, параграф 41 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета21. За да се осигури съответствие с изискванията за енергийна ефективност при отопление и охлаждане и за да се намали административната тежест, тази оценка следва да бъде включена във всеобхватните оценки, които се извършват и нотифицират съгласно член 14 от цитираната директива.

__________________

__________________

21 Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

21 Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

Изменение    40

Предложение за директива

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Установено бе, че липсата на прозрачни правила и на съгласуваност между различните разрешаващи органи препятства реализациите в областта на енергията от възобновяеми източници. Създаването на единно административно звено за контакти, обединяващо или координиращо всички процедури за издаване на разрешения следва да намали сложността и да подобри ефективността и прозрачността. Административните процедури за одобрение на инсталации, използващи енергия от възобновяеми източници, следва да бъдат рационализирани и с прозрачни срокове. Правилата и инструкциите за проектиране следва да бъдат приспособени да отчитат възможностите за прилагане на икономически ефективно и екологосъобразно използване на енергия от възобновяеми източници за отоплително, охлаждащо и електроенергийно оборудване. Настоящата директива, по-специално разпоредбите относно организацията и продължителността на процеса на даване на разрешения, следва да се прилага без да се засягат разпоредбите на международното право и правото на Съюза, включително разпоредбите за опазване на околната среда и здравето.

(36)  Установено бе, че липсата на прозрачни правила и на съгласуваност между различните разрешаващи органи препятства реализациите в областта на енергията от възобновяеми източници. Създаването на единно административно звено за контакти, обединяващо или координиращо всички процедури за издаване на разрешения следва да намали сложността и да подобри ефективността и прозрачността, включително за потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници и за общностите за енергия от възобновяеми източници. Административните процедури за одобрение на инсталации, използващи енергия от възобновяеми източници, следва да бъдат рационализирани и с прозрачни срокове. Правилата и инструкциите за проектиране следва да бъдат приспособени да отчитат възможностите за прилагане на икономически ефективно и екологосъобразно използване на енергия от възобновяеми източници за отоплително, охлаждащо и електроенергийно оборудване. Настоящата директива, по-специално разпоредбите относно организацията и продължителността на процеса на даване на разрешения, следва да се прилага без да се засягат разпоредбите на международното право и правото на Съюза, включително разпоредбите за опазване на околната среда и здравето.

Изменение    41

Предложение за директива

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Гаранциите за произход, издадени за целите на настоящата директива, служат единствено като средство да се покаже пред крайния клиент, че определен дял или количество енергия е произведено от възобновяеми източници. Гаранцията за произход може да се прехвърля от един притежател на друг независимо от енергията, за която се отнася. Въпреки това, за да се гарантира, че единица енергия от възобновяеми източници може да се представи само веднъж на съответния клиент , следва да се избягват двойно отчитане и двойно представяне на гаранции за произход. Енергия от възобновяеми източници, чиято гаранция за произход е отделно продадена от производителя, не следва да се предоставя или продава на крайния клиент като енергия, произведена от възобновяеми източници.

(43)  Гаранциите за произход, издадени за целите на настоящата директива, служат единствено като средство да се покаже пред крайния клиент, че определен дял или количество енергия е произведено от възобновяеми източници. Гаранцията за произход може да се прехвърля от един притежател на друг независимо от енергията, за която се отнася. Въпреки това, за да се гарантира, че единица енергия от възобновяеми източници може да се представи само веднъж на съответния клиент, следва да се избягват двойно отчитане и двойно представяне на гаранции за произход. Енергия от възобновяеми източници, чиято гаранция за произход е отделно продадена от производителя, не следва да се предоставя или продава на крайния клиент като енергия, произведена от възобновяеми източници. Важно е да се направи разграничение между зелените сертификати, използвани за схемите за подпомагане, и гаранциите за произход.

Изменение    42

Предложение за директива

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45)  Важно е да се предоставя информация за начините, по които електроенергията, която е обект на подпомагане, се разпределя на крайните клиенти С цел да се подобри качеството на тази информация, предназначена за потребителите, държавите членки следва да гарантират, че се издават гаранции за произход за всички произведени единици енергия от възобновяеми източници. Също така, с оглед предотвратяване на двойно компенсиране, производителите на енергия от възобновяеми източници, които вече ползват финансова подкрепа, не следва да получават гаранции за произход. Тези гаранции за произход обаче следва да се използват за представяне на информация, така че крайните потребители да могат да получават ясни, надеждни и адекватни данни за произхода на съответните единици енергия от възобновяеми източници. Освен това, по отношение на електроенергията, за която е получена помощ, гаранциите за произход следва да се продават чрез търгове на пазара и приходите следва да се използват за намаляване на публичните субсидии за енергия от възобновяеми източници.

(45)  Важно е да се предоставя информация за начините, по които електроенергията, която е обект на подпомагане, се разпределя на крайните клиенти С цел да се подобри качеството на тази информация, предназначена за потребителите, държавите членки следва да гарантират, че се издават гаранции за произход за всички произведени единици енергия от възобновяеми източници.

Изменение    43

Предложение за директива

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49)  Възможностите за постигане на икономически растеж чрез иновации и устойчива и конкурентна енергийна политика са признати. Производството на енергия от възобновяеми източници често зависи от местни или регионални малки и средни предприятия (МСПs). От голямо значение са възможностите за растеж и заетост, които се създават в държавите членки и техните региони от инвестициите в регионално и местно производство на енергия от възобновяеми източници. Следователно Комисията и държавите членки следва да подкрепят националните и регионалните мерки за развитие в тези области, да насърчават обмена на най-добри практики в производството на енергия от възобновяеми източници между местни и регионални инициативи за развитие и да насърчават използването на финансиране по линия на политиката на сближаване в тази област.

(49)  Възможностите за постигане на икономически растеж чрез иновации и устойчива и конкурентна енергийна политика са признати. Производството на енергия от възобновяеми източници често зависи от местни или регионални МСП. От голямо значение са възможностите за развитие на местните предприятия, устойчив растеж и висококачествена заетост, които се създават в държавите членки и техните региони от инвестициите в регионално и местно производство на енергия от възобновяеми източници. Следователно Комисията и държавите членки следва да стимулират и подкрепят националните и регионалните мерки за развитие в тези области, да насърчават обмена на най-добри практики в производството на енергия от възобновяеми източници между местни и регионални инициативи за развитие и да увеличат предоставянето на техническа помощ и програми за обучение за укрепване на регулаторния, техническия и финансовия експертен опит по места и за по-добро познаване на наличните възможности за финансиране, включително по-целенасоченото използване на фондовете на ЕС, като например използването на финансиране по линия на политиката на сближаване в тази област.

Обосновка

Съображението е пряко свързано с други промени, направени в текста, и отразява необходимостта от укрепване на техническото и финансовото ноу-хау на местно равнище с цел да се гарантира изпълнението на целта на директивите да се увеличи делът на възобновяемите енергийни източници в държавите членки. Това изменение е необходимо с оглед на вътрешната логика на текста и е неотделимо свързано с други изменения.

Изменение    44

Предложение за директива

Съображение 49 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(49а)  Местните и регионалните органи в много случаи вече са определили по-амбициозни цели по отношение на енергията от възобновяеми източници в допълнение към националните цели. Регионалните и местните ангажименти за стимулиране на разработването на възобновяеми енергийни източници и на енергийната ефективност понастоящем се подпомагат чрез мрежи, като например Конвента на кметовете, инициативите за интелигентни градове или интелигентни общности, както и чрез разработването на плановете за действие в областта на устойчивата енергия. Тези мрежи са абсолютно необходими и следва да бъдат разширени, тъй като те повишават осведомеността, улесняват обмена на добри практики и наличната финансова подкрепа. В този контекст Комисията следва да подкрепи също трансграничното сътрудничество между заинтересованите водещи региони и местни органи, като помага при създаването на механизми за сътрудничество, като например Европейската група за териториално сътрудничество, която дава възможност на публичните органи на различни държави членки да обединят усилията си и да осъществяват съвместни услуги и проекти, без да е необходимо подписването и ратифицирането на предварително международно споразумение от националните парламенти.

Изменение    45

Предложение за директива

Съображение 49 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(49б)  Местните органи и градовете имат водеща роля по отношение на енергийния преход и за увеличаване на внедряването на инсталации за възобновяеми енергийни източници. Като най-близкото ниво на управление до гражданите, местните органи играят изключително важна роля за създаване на публична подкрепа за целите на ЕС в областта на енергетиката и климата, като реализират повече децентрализирани и интегрирани енергийни системи. Важно е да се гарантира по-добър достъп до финансиране за градовете и регионите с цел насърчаване на инвестициите в енергия от възобновяеми източници на местно равнище.

Изменение    46

Предложение за директива

Съображение 49 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(49в)  Следва да бъдат обмислени и други иновативни мерки за привличане на повече инвестиции в нови технологии като договори за енергоспестяване и стандартизационни процеси в публичното финансиране.

Изменение    47

Предложение за директива

Съображение 50

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(50)  При насърчаване на развитието на пазара на енергия от възобновяеми източници е необходимо да се отчете положителното въздействие върху възможностите за регионално и местно развитие, перспективите за износ, социалното сближаване и възможностите за заетост, особено що се отнася до МСП и независимите производители на енергия.

(50)  При насърчаване на развитието на пазара на енергия от възобновяеми източници е необходимо да се отчете положителното въздействие върху възможностите за регионално и местно развитие, перспективите за износ, социалното сближаване и възможностите за заетост, особено що се отнася до МСП и независимите производители на енергия, включително потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници и общностите за енергия от възобновяеми източници.

Обосновка

Това изменение е пряко свързано с други изменения, внесени към разпоредби, които са били изменени от Комисията в нейното предложение. Това изменение е необходимо с оглед на вътрешната логика на текста и е неотделимо свързано с други изменения.

Изменение    48

Предложение за директива

Съображение 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(51)  Специфичните особености на най-отдалечените региони са признати в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Енергийният сектор в най-отдалечените региони често се характеризира с изолираност, ограничени доставки и зависимост от изкопаеми горива, като в същото време тези региони разполагат със значителни местни възобновяеми енергийни източници. При това положение най-отдалечените региони биха могли да служат за пример за прилагане на новаторски за Съюза енергийни технологии. Поради това е необходимо да се насърчават реализациите в областта на енергията от възобновяеми източници, така че да се постигне по-голяма степен на енергийна автономност на тези региони и да се отчетат техните специфични особености по отношение на потенциала им за енергия от възобновяеми източници и потребностите им от публична помощ.

(51)  Специфичните особености на най-отдалечените региони са признати в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Енергийният сектор в най-отдалечените региони често се характеризира с изолираност, ограничени и по-скъпи доставки и зависимост от изкопаеми горива, като в същото време тези региони разполагат със значителни местни възобновяеми енергийни източници, по-специално биомаса и морски енергийни източници. При това положение най-отдалечените региони биха могли да служат за пример за прилагане на новаторски за Съюза енергийни технологии и да се превърнат в територии със 100% енергия от възобновяеми източници. Поради това е необходимо да се адаптира стратегията в областта на енергията от възобновяеми източници, така че да се постигне по-голяма степен на енергийна автономност на тези региони, да се укрепи сигурността на доставките и да се отчетат техните специфични особености по отношение на потенциала им за енергия от възобновяеми източници и потребностите им от публична помощ. От друга страна, най-отдалечените региони следва да могат да използват изцяло своите ресурси при спазване на строги критерии за устойчивост и в съответствие с местните условия и потребности, за да увеличат производството на енергия от възобновяеми източници и да укрепят енергийната си независимост.

Обосновка

Снабдяването с енергия от изкопаеми източници в най-отдалечените региони (80% или повече в някои региони) води до допълнителни разходи, което се отразява неблагоприятно на местната икономика и на покупателната способност на жителите. В същото време, част от тези региони притежават значителни ресурси от биомаса, които следва да могат да използват.

Изменение    49

Предложение за директива

Съображение 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(52)  Подходящо е да се осигури възможност за разработване на децентрализирани технологии за енергия от възобновяеми източници при недискриминационни условия и без да се финансирането на инфраструктурните инвестиции. Преминаването към децентрализирано производство на енергия носи редица ползи, включително използването на местни източници на енергия, по-голяма сигурност на енергийните доставки на местно равнище, по-къси транспортни разстояния и намалени загуби на енергия при пренос. Такова децентрализиране също така насърчава развитието и сближаването чрез предоставяне на източници на приходи и разкриване на работни места на местно равнище.

(52)  Подходящо е да се осигури възможност за разработване на децентрализирани технологии за и съхранение на енергия от възобновяеми източници при недискриминационни условия и без да се възпрепятства финансирането на инфраструктурните инвестиции. Преминаването към децентрализирано производство на енергия носи редица ползи, включително използването на местни източници на енергия, по-голяма сигурност на енергийните доставки на местно равнище, по-къси транспортни разстояния и намалени загуби на енергия при пренос. Такова децентрализиране също така насърчава развитието и сближаването чрез предоставяне на източници на приходи и разкриване на работни места на местно равнище.

Изменение    50

Предложение за директива

Съображение 53

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(53)  С увеличаването на значението на потреблението на собствена електроенергия от възобновяеми източници се появява необходимост от дефиниране на потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници и от регулаторна рамка, която би дала права на потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници да генерират, акумулират, консумират и продават електроенергия без да са изправени пред непропорционални административни натоварвания. В някои случаи следва да бъде разрешено колективното потребление на собствена електроенергия, така че да се даде възможност примерно на живеещите в апартаменти граждани да ползват правата за такова потребление в същата степен както домакинствата в еднофамилни жилища.

(53)  С увеличаването на значението на потреблението на собствена електроенергия от възобновяеми източници се появява необходимост от дефиниране на потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници и от регулаторна рамка, която би дала права на потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници да генерират, акумулират, консумират и продават електроенергия, без да са изправени пред непропорционални административни натоварвания. Тарифите и плащането за потребление на собствена електроенергия следва да стимулират по-интелигентни технологии за интеграция на възобновяеми източници на енергия и да мотивират потребители на собствена енергия от възобновяеми източници да вземат инвестиционни решения, които са от взаимна полза за потребителите и преносната мрежа. За да бъде възможно такова равновесие, е необходимо да се гарантира, че потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници и общностите за енергия от възобновяеми източници имат правото да получават заплащане за подадената към мрежата произведена от тях електроенергия от възобновяеми източници, което отразява пазарната цена на електроенергията, подадена в мрежата, както и дългосрочната стойност за мрежата, околната среда и обществото. Това трябва да включва дългосрочните разходи и ползи от потребление на собствена електроенергия по отношение на предотвратените разходи за мрежата, обществото и околната среда, особено когато са комбинирани с други разпределени енергийни ресурси, като например енергийна ефективност, съхраняване на енергията, оптимизация на потреблението и общностни мрежи. Това заплащане следва да се определи въз основа на анализ на разходите и ползите от разпределените енергийни ресурси съгласно член 59 от [Директива 2009/72/EО (преработен текст), предложена с COM (2016) 864].

Изменение    51

Предложение за директива

Съображение 53 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(53а)  В някои случаи следва да бъде разрешено колективното потребление на собствена електроенергия, така че да се даде възможност примерно на живеещите в апартаменти граждани да ползват правата за такова потребление в същата степен както домакинствата в еднофамилни жилища. Осигуряването на възможност за колективно потребление на собствена електроенергия също така позволява на общностите за енергия от възобновяеми източници да увеличат енергийната ефективност на ниво домакинство и да подпомогнат борбата с енергийната бедност чрез намаляване на потреблението и по-ниски тарифи за доставка. Държавите членки следва да използват тази възможност чрез, inter alia, оценяване на възможността общностите за енергия от възобновяеми източници да допринасят за намаляването на енергийната бедност и за осигуряване на възможност за участието на домакинствата, които иначе може да не са в състояние да участват, в т.ч. уязвимите потребители и наематели.

Изменение    52

Предложение за директива

Съображение 53 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(53б)  Държавите членки трябва да гарантират спазването на правилата, свързани с консумацията и създаването или укрепването на мерките за борба срещу принудителната продажба, недобросъвестната продажба и подвеждащите претенции по отношение на инсталиране на съоръжения за енергия от възобновяеми източници, които засягат предимно най-уязвимите групи (възрастни хора, селски райони и др.).

Изменение    53

Предложение за директива

Съображение 54

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(54)  Местното гражданско участие в проекти за енергия от възобновяеми източници чрез общности за енергия от възобновяеми източници породи значителна добавена стойност, изразяваща се в положително местно възприемане на енергията от възобновяеми източници и достъп до допълнителен частен капитал. Такова местно ангажиране ще има решаващо значение за увеличаване в бъдеще на мощностите за енергия от възобновяеми източници.

(54)  Местното гражданско участие и участието на местните органи в проекти за енергия от възобновяеми източници чрез общности за енергия от възобновяеми източници породи значителна добавена стойност, изразяваща се в положително местно възприемане на енергията от възобновяеми източници и достъп до допълнителен частен капитал, което води до инвестиции на местно равнище, по-голям избор за потребителите, насърчаване на участието на гражданите в процеса на енергиен преход, а именно чрез насърчаване на участието на домакинствата, които иначе не са в състояние да участват, напредък в областта на енергийната ефективност на равнище домакинства и помощ в борбата с енергийната бедност посредством намалено потребление и по-ниски тарифи на доставка. Такова местно ангажиране ще има решаващо значение за увеличаване в бъдеще на мощностите за енергия от възобновяеми източници.

Изменение    54

Предложение за директива

Съображение 55 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(55а)  Важно е държавите членки да гарантират справедливо и непредизвикващо изкривяване разпределение на мрежовите разходи и такси за всички потребители на електроенергийната система. Всички мрежови тарифи следва да отразяват разходите.

Изменение    55

Предложение за директива

Съображение 57

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(57)  Редица държави членки приложиха мерки в сектора на отоплението и охлаждането с оглед да постигнат своите цели за 2020 г. за дела на енергията от възобновяеми източници. В отсъствието обаче на обвързващи национални цели за периода след 2020 г. е възможно оставащите национални стимули да не са достатъчни за постигането на дългосрочните цели за декарбонизация съответно за 2030 г. и 2050 г. За да се постигне съответствие с тези цели, да се укрепи увереността от страна на инвеститорите и да се съдейства за изграждането на общосъюзен пазар за отопление и охлаждане с енергия от възобновяеми източници, като в същото време се спазва принципът за поставяне на енергийната ефективност на първо място, уместно е да бъдат насърчени усилията на държавите членки за постигане на постепенно увеличение на дела на енергията от възобновяеми източници, използвана за отопление и охлаждане. Като се има предвид фрагментираният характер на някои пазари за отопление и охлаждане, от първостепенно значение е да се осигури гъвкавост при планирането на такива усилия. Важно е също да се осигури за потенциалните реализации на отопление и охлаждане с енергия от възобновяеми източници да нямат вредни странични ефекти върху околната среда.

(57)  Редица държави членки приложиха мерки в сектора на отоплението и охлаждането с оглед да постигнат своите цели за 2020 г. за дела на енергията от възобновяеми източници. За да се постигне съответствие с тези цели, да се укрепи увереността от страна на инвеститорите и да се съдейства за изграждането на общосъюзен пазар за отопление и охлаждане с енергия от възобновяеми източници, като в същото време се спазва принципът за поставяне на енергийната ефективност на първо място, уместно е да бъдат насърчени усилията на държавите членки за постигане на постепенно увеличение на дела на енергията от възобновяеми източници, използвана за отопление и охлаждане. Като се има предвид фрагментираният характер на някои пазари за отопление и охлаждане, от първостепенно значение е да се осигури гъвкавост при планирането на такива усилия. Важно е също да се осигури за потенциалните реализации на отопление и охлаждане с енергия от възобновяеми източници да нямат вредни странични ефекти върху околната среда и за човешкото здраве.

Изменение    56

Предложение за директива

Съображение 59 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59а)  Домакинствата и общностите, участващи в договарянето по отношение на своята гъвкавост, потреблението на собствена електроенергия или продажба на произведена собствена електроенергия, запазват правата си на потребители, включително правата да имат договор с доставчик по техен избор и да сменят доставчика.

Изменение    57

Предложение за директива

Съображение 60

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(60)  Следва да бъде обърнато особено внимание на потенциалните синергии между усилията за по-голямо прилагане на отопление и охлаждане с енергия от възобновяеми източници и съществуващите схеми по Директива 2010/31/ЕС и 2012/27/ЕС. Държавите членки следва да могат, доколкото е възможно, да използват съществуващите административни структури за прилагането на такива усилия, с оглед намаляване на административното натоварване.

(60)  Използването на ефективно отопление от възобновяеми източници на енергия следва да върви успоредно с основен ремонт на сградите, като по този начин се намаляват енергийните потребности и разходи за потребителите и се допринася за намаляване на енергийната бедност и за създаване на квалифицирани работни места на местно равнище. За целта следва да бъде обърнато особено внимание на потенциалните синергии между нуждата от по-голямо прилагане на отопление и охлаждане с енергия от възобновяеми източници и съществуващите схеми по директиви 2010/31/ЕС и 2012/27/ЕС. Държавите членки следва да могат, доколкото е възможно, да използват съществуващите административни структури за прилагането на такива усилия, с оглед намаляване на административното натоварване.

Изменение    58

Предложение за директива

Съображение 61 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(61а)  В областта на интелигентния транспорт е важно да се засилят развитието и прилагането на електрическата мобилност в автомобилния сектор, както и да се ускори интеграцията на съвременни технологии в иновативния железопътен сектор чрез представяне на инициативата Shift to Rail (Преминаване към използването на железопътен транспорт) в полза на чистия обществен транспорт;

Изменение    59

Предложение за директива

Съображение 62

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(62)  В Европейската стратегия за нисковъглеродна транспортна мобилност от юли 2016 г. е посочено, че произвежданите на база хранителни суровини биогорива имат ограничена роля за декарбонизирането на транспортния сектор и следва постепенно да спрат да се използват и да бъдат замествани с биогорива от нови поколения. За да се подготви преходът към биогорива от нови поколения и да бъдат сведени до минимум въздействията, предизвикващи непреки промени в земеползването, уместно е да се намали количеството на произвежданите от хранителни и фуражни култури биогорива и нетранспортни течни горива от биомаса, което може да се отчита за постигането на поставената в настоящата директива цел на Съюза.

(62)  Когато пасища или земеделски земи, използвани предходно за отглеждане на хранителни и фуражни култури, бъдат пренасочени към отглеждането на култури за производство на биогорива, търсенето на култури, различни от култури за гориво, ще трябва да продължи да се задоволява или чрез интензифициране на сегашното производство, или чрез включване на други неземеделски земи в производството. Вторият случай представлява непряка промяна в земеползването и когато тя е свързана с преустройството на площи с големи почвени въглеродни запаси, може да доведе до значителни емисии на парникови газове. В Европейската стратегия за нисковъглеродна транспортна мобилност от юли 2016 г. е посочено, че произвежданите на база хранителни суровини биогорива имат ограничена роля за декарбонизирането на транспортния сектор и следва постепенно да спрат да се използват и да бъдат замествани с биогорива от нови поколения. За да се подготви преходът към биогорива от нови поколения и да бъдат сведени до минимум въздействията, предизвикващи непреки промени в земеползването, уместно е да се намали количеството на произвежданите от хранителни и фуражни култури биогорива и нетранспортни течни горива от биомаса, което може да се отчита за постигането на поставената в настоящата директива цел на Съюза, като се прави разлика между биогорива на основата на селскостопански култури с висока ефективност по отношение на емисиите на парникови газове и ниска степен на риск от непреки промени в земеползването. Следва да се ускори въвеждането на биогорива от ново поколение и на електрическа мобилност.

Изменение    60

Предложение за директива

Съображение 63 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(63а)  Съюзът и държавите членки следва да се стремят да увеличат микса от енергия от възобновяеми източници, да ограничат общото потребление на енергия в транспорта и да увеличат енергийната ефективност във всички транспортни сектори. Могат да се насърчават мерки за постигане на това при транспортното планиране, а също и при производството на по-енергийноефективни автомобили.

Обосновка

Възстановяване на идеята на съображения 28 и 29 от Директива 2009/28/ЕО. За по-голямо намаление на емисиите на парникови газове са необходими мерки във веригите на производството и доставките в целия транспортен сектор.

Изменение    61

Предложение за директива

Съображение 63 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(63б)  Стандартите за горивна ефективност за пътния транспорт ще осигурят ефективен начин за насърчаване на навлизането на алтернативни възобновяеми източници в транспортния сектор и за постигане на допълнително намаление на емисиите на парникови газове и декарбонизация на транспортния сектор в дългосрочен план. Стандартите за горивна ефективност следва да се развиват в съответствие с развитието на технологиите и целите в областта на климата и енергетиката.

Обосновка

За по-голямо намаление на емисиите на парникови газове са необходими мерки в целия транспортен сектор. Стандартите за горивна ефективност за пътния транспорт могат да бъдат ефективен начин за насърчаване на навлизането на алтернативни възобновяеми източници.

Изменение    62

Предложение за директива

Съображение 64

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(64)  Биогоривата от нови поколения, както и другите биогорива и биогазове, произведени от суровини, посочени в списъка в приложение IX, възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход и използваната за транспортни цели електроенергия от възобновяеми източници могат да допринесат за постигане на ниски въглеродни емисии, да стимулират декарбонизирането по разходоефективен начин на транспортния сектор в Съюза и да подобрят inter alia енергийната диверсификация на транспортния сектор, насърчавайки същевременно новаторството, икономическия растеж и създаването на работни места в икономиката на Съюза и намалявайки зависимостта от внос на енергия. Задължението на доставчиците на горива за комбиниране с алтернативни горива следва да насърчава непрекъснатото разработване на горива от нови поколения, включително биогорива, и е важно да се гарантира, че задължението за комбиниране с алтернативни горива стимулира също подобрения в показателите във връзка с парниковите газове на горивата, доставяни в изпълнение на това задължение. Комисията следва да оценява показателите във връзка с парниковите газове, техническата иновативност и устойчивостта на производството на тези горива.

(64)  Биогоривата от нови поколения, както и другите биогорива и биогазове, произведени от суровини, посочени в списъка в приложение IX, възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход и използваната за транспортни цели електроенергия от възобновяеми източници могат да допринесат за постигане на ниски въглеродни емисии, да стимулират декарбонизирането по разходоефективен начин на транспортния сектор в Съюза и да подобрят inter alia енергийната диверсификация на транспортния сектор, насърчавайки същевременно новаторството, икономическия растеж и създаването на работни места в икономиката на Съюза и намалявайки зависимостта от внос на енергия. Следва да се взема предвид принципът за каскадно използване, за да се гарантира, че използването на изходни суровини за производството на биогорива от нови поколения не се конкурира с други видове приложения, при които суровините трябва да бъдат заместени със суровини с по-големи емисии. Задължението на доставчиците на горива за комбиниране с алтернативни горива следва да насърчава непрекъснатото разработване на горива от нови поколения, включително биогорива, и е важно да се гарантира, че задължението за комбиниране с алтернативни горива стимулира също подобрения в показателите във връзка с парниковите газове на горивата, доставяни в изпълнение на това задължение. Комисията следва да оценява показателите във връзка с парниковите газове, техническата иновативност и устойчивостта на производството на тези горива.

Изменение    63

Предложение за директива

Съображение 65 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(65а)  За да се отчита по-точно делът на енергията от възобновяеми източници в транспорта, следва да се разработи подходяща методика, както и да се проучат различни технически и технологични решения за целта.

Изменение    64

Предложение за директива

Съображение 66

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(66)  Суровините за производството на биогорива, чиито въздействия, водещи до непреки промени в земеползването, са малки, следва да се насърчават заради техния принос за декарбонизация на икономиката. Особено суровините за биогорива от нови поколения, при които технологията е по-иновативна и не толкова зряла и поради това се нуждаят от по-голяма степен на подпомагане, следва да бъдат включени в приложението към настоящата директива. С оглед да се осигури актуалност на това приложение в съответствие с най-новите технологични развития и същевременно да се избягват нежелани отрицателни ефекти, след приемането на директивата следва да се извърши оценка, с оглед да се прецени възможността за добавяне към списъка в приложението на нови суровини.

(66)  Суровините за производството на биогорива, чиито въздействия, водещи до непреки промени в земеползването, са малки, следва да се насърчават заради техния принос за декарбонизация на икономиката. Особено суровините за биогорива от нови поколения, при които технологията е по-иновативна и не толкова зряла и поради това се нуждаят от по-голяма степен на подпомагане, следва да бъдат включени в приложението към настоящата директива. С оглед да се осигури актуалност на това приложение в съответствие с най-новите технологични развития и същевременно да се избягват нежелани отрицателни ефекти, то следва да се подлага на редовна оценка.

Изменение    65

Предложение за директива

Съображение 68

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(68)  За да използват пълния потенциал на биомасата да допринася за декарбонизация на икономиката посредством ползването на материали и енергия от биомаса, Съюзът и държавите членки следва да насърчават по-широко устойчиво развито използване на съществуващите дървесни и селскостопански ресурси и развитието на нови производствени системи в областта на горското и селското стопанство.

(68)  За да използват пълния потенциал на биомасата да допринася за декарбонизация на икономиката посредством ползването на материали и енергия от биомаса, Съюзът и държавите членки следва да насърчават използване на енергия само от по-широко устойчиво развито използване на съществуващите дървесни и селскостопански ресурси и развитието на нови производствени системи в областта на горското и селското стопанство, при условие че са спазени критериите за устойчивост и намаляване на емисиите от парникови газове.

Изменение    66

Предложение за директива

Съображение 69

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(69)  Поради това биогоривата , нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса следва винаги да се произвеждат по устойчиво развит начин. Биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса, които се използват за постигане на съответствие с целта на Съюза, установена в настоящата директива, както и тези, които ползват схеми за подпомагане, следва задължително да отговарят на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове .

(69)  Поради това енергията от възобновяеми източници следва винаги да се произвежда по устойчиво развит начин. Биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса, които се използват за постигане на съответствие с целите, установени в настоящата директива, както и тези форми на енергия от възобновяеми източници, които ползват схеми за подпомагане, следва задължително да отговарят на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове.

Изменение    67

Предложение за директива

Съображение 71

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(71)  Добивът на селскостопански суровини за биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса и предвидените в настоящата директива стимули за тяхното използване не следва да водят до насърчаване на разрушаването на зони на биоразнообразие. Подобни изчерпаеми ресурси, признати в различни международни правни инструменти като ценни за човечеството, следва да бъдат запазени. Поради това е необходимо да се установят критерии за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, които да гарантират, че биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса съответстват на условията за стимулиране само ако е гарантирано, че съответната селскостопанска суровина не произхожда от зони на биоразнообразие, или в случаите на зони, които са определени за цели за опазване на природата или за опазване на редки, застрашени или изчезващи екосистеми или видове — ако съответният компетен орган докаже, че че производството на тази селскостопанска суровина не засяга подобни цели. Горите следва да се смятат за биоразнообразни съгласно критериите за устойчивост, когато те са девствени гори в съответствие с определението, използвано от Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) в нейната оценка на световните горски ресурси, или когато те са защитени с национални закони за опазване на природата. За биоразнообразни следва да се считат и гори, в които се събират недървесни горски продукти, при условие че човешкото въздействие е слабо. Другите видове гори съгласно определението на ФАО, като променени естествени гори, полуестествени гори и насаждения, не следва да се смятат за девствени гори. Освен това, като се има предвид високата степен на биоразнообразие на някои затревени зони както в умерения, така и в тропичния пояс, включително саваните, степите, районите с ниска храстовидна растителност и прериите, биогоривата , нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса, произведени от селскостопански суровини с произход от такива земи, следва да не могат да се ползват от предвидените в настоящата директива стимули. Комисията следва да установи подходящи критерии за определянето на затревените зони с висока степен на биоразнообразие съгласно наличните най-подходящи научни данни и приложимите международни стандарти.

(71)  Добивът на селскостопански суровини за биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса и предвидените в настоящата директива стимули за тяхното използване не следва да има или насърчава отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие в Съюза и извън него. Подобни изчерпаеми ресурси, признати в различни международни правни инструменти като ценни за човечеството, следва да бъдат запазени. Поради това е необходимо да се установят критерии за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, които да гарантират, че биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса съответстват на условията за стимулиране само ако е гарантирано, че съответната селскостопанска суровина не произхожда от зони на биоразнообразие, или в случаите на зони, които са определени за цели за опазване на природата или за опазване на редки, застрашени или изчезващи екосистеми или видове – ако съответният компетентен орган докаже, че производството на тази селскостопанска суровина не засяга подобни цели. Горите следва да се смятат за биоразнообразни съгласно критериите за устойчивост, когато те са девствени гори в съответствие с определението, използвано от Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) в нейната оценка на световните горски ресурси, или когато те са защитени с национални закони за опазване на природата. За биоразнообразни следва да се считат и гори, в които се събират недървесни горски продукти, при условие че човешкото въздействие е слабо. Другите видове гори съгласно определението на ФАО, като променени естествени гори, полуестествени гори и насаждения, не следва да се смятат за девствени гори. При все това следва да бъдат гарантирани биологичното разнообразие, както и качеството, здравето, жизнеспособността и жизнеността на тези гори. Освен това, като се има предвид високата степен на биоразнообразие на някои затревени зони както в умерения, така и в тропичния пояс, включително саваните, степите, районите с ниска храстовидна растителност и прериите, биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса, произведени от селскостопански суровини с произход от такива земи, следва да не могат да се ползват от предвидените в настоящата директива стимули. Комисията следва да установи подходящи критерии за определянето на затревените зони с висока степен на биоразнообразие съгласно наличните най-подходящи научни данни и приложимите международни стандарти.

Изменение    68

Предложение за директива

Съображение 72 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(72а)  Критериите на Съюза за устойчивост за биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса трябва да гарантират, че преходът към нисковъглеродна икономика подкрепя целите на плана за действие за кръговата икономика и твърдо се ръководи от йерархията на Съюза за отпадъците.

Обосновка

За да се гарантира, че Директивата за енергията от възобновяеми източници е в съответствие с плана за действие за кръговата икономика и йерархията на отпадъците на ЕС, е необходимо да се въведе нов критерий за устойчивост.

Изменение    69

Предложение за директива

Съображение 73

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(73)  Селскостопанските суровини за производството на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса не следва да се отглеждат в торфища, тъй като отглеждането на такива суровини върху торфища би довело до значително намаление на въглеродните запаси в почвата ако земята бъде допълнително отводнена за тази цел, а липсата на подобно отводняване не може да бъде лесно проверена.

(73)  Селскостопанските суровини за производството на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса не следва да се отглеждат в торфища или влажни зони, където това би предполагало отводняване на почвите, тъй като отглеждането на такива суровини върху торфища или влажни зони би довело до значително намаление на въглеродните запаси в почвата, ако земята бъде допълнително отводнена за тази цел.

Обосновка

Отводнените торфища не са сигурни по отношение на въглеродните запаси. Поради това изглежда неразумно да се изключва тяхното използване за производството на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса.

Изменение    70

Предложение за директива

Съображение 74 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(74а)  Селскостопанските суровини за производството на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса следва да се произвеждат чрез използване на практики, които зачитат опазването на качеството на почвите и органичния въглерод в почвата.

Обосновка

Съгласно изготвената от Комисията оценка на въздействието производството на селскостопанска биомаса може да доведе до неблагоприятни последици за почвите (напр. загуба на хранителни елементи и органични вещества, ерозия, отводняване на торфища), водните ресурси и биологичното разнообразие. Сами по себе изискванията за кръстосано спазване по ОСП не са достатъчни за гарантиране на опазването на качеството на почвите и поддържането на органичния въглерод в почвата.

Изменение    71

Предложение за директива

Съображение 75

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(75)  Уместно е да бъдат въведени обхващащи целия Съюз критерии за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове за горивата от биомаса, използвани за отопление, охлаждане и генериране на електроенергия, с оглед да да се гарантират и занапред големи намаления на емисиите на парникови газове в сравнение с алтернативите на база изкопаеми горива, да се избягват нежелани въздействия върху устойчивостта и да се развива вътрешноевропейския пазар.

(75)  Уместно е да бъдат въведени обхващащи целия Съюз критерии за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове за горивата от биомаса, използвани за отопление, охлаждане и генериране на електроенергия, с оглед да се гарантират и занапред големи намаления на емисиите на парникови газове в сравнение с алтернативите на база изкопаеми горива, да се избягват нежелани въздействия върху устойчивостта и да се развива вътрешноевропейския пазар. Без да се засяга стриктното съобразяване с първичните ресурси с висока екологична стойност, най-отдалечените региони следва да могат да използват потенциала на своите ресурси, за да увеличат производството на енергия от възобновяеми източници и енергийната си независимост.

Обосновка

Настоящата директива не следва да забранява използването на биомаса в най-отдалечените региони, например девствените гори, която са един от основните ресурси на тези територии. За използването на тези ресурси вече са определени строги критерии за устойчивост, които гарантират екологосъобразността на подобна дейност.

Изменение    72

Предложение за директива

Съображение 75 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(75а)  За да се гарантира пълна прозрачност във всички сектори на производство на енергия, Комисията следва до 31 декември 2018 г., посредством делегирани актове, да определи критерии за производство за изкопаемите горива и енергията от изкопаеми горива.

Обосновка

Налице е силна необходимост от критерии за производството, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция между биогоривата и изкопаемите горива.

Изменение    73

Предложение за директива

Съображение 76

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(76)  За да се гарантира, че въпреки нарастващото търсене на горскостопанска биомаса, дърводобивът се провежда по устойчиво развит начин в гори с осигурено възпроизводство, както и че се обръща специално внимание на зоните, изрично определени за опазване на биоразнообразие, ландшафт и специфични природни дадености, че се опазват ресурсите на биоразнообразие и се проследяват въглеродните запаси, дървесните суровини следва да произхождат само от гори, в които дърводобивът се провежда в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите, разработени в рамките на международни горскостопански инициативи като например Forest Europe и прилагани посредством национални закони или съблюдаване на най-добрите горскостопански практики на равнището на горските стопанства. Операторите следва да предприемат необходимите стъпки за свеждане до минимум на риска от използване на неустойчиво добита горскостопанска биомаса за производството на енергия от биомаса. За тази цел операторите следва да въведат прилагането на базиран на риска подход. В този контекст е уместно Комисията да разработи оперативни указания относно проверката на спазването на базирания на риска подход, след провеждане на консултация с Комитета по управлението на Енергийния съюз и Постоянния комитет по горите, учреден с Решение 89/367/ЕИО на Съвета24.

(76)  За да се гарантира, че въпреки нарастващото търсене на горскостопанска биомаса, дърводобивът се провежда по устойчиво развит начин в гори с осигурено възпроизводство, както и че се обръща специално внимание на зоните, изрично определени за опазване на биоразнообразие, ландшафт и специфични природни дадености, че се опазват ресурсите на биоразнообразие и се проследяват въглеродните запаси, дървесните суровини следва да произхождат само от гори, в които дърводобивът се провежда в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите, разработени в рамките на международни горскостопански инициативи като например Forest Europe и прилагани посредством национални закони или съблюдаване на най-добрите горскостопански практики на равнището на базата на доставките. Операторите следва да гарантират, че са предприети мерки за предотвратяване или ограничаване на отрицателните последици от дърводобива върху околната среда. За тази цел операторите следва да въведат прилагането на базиран на риска подход. В този контекст е уместно Комисията да разработи разпоредби за прилагане на изискванията, основаващи се на най-добрите практики в държавите членки, както и оперативни указания относно проверката на спазването на базирания на риска подход, след провеждане на консултация с Комитета по управлението на Енергийния съюз и Постоянния комитет по горите, учреден с Решение 89/367/ЕИО24 на Съвета.

Изменение    74

Предложение за директива

Съображение 76 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(76а)  Ако в националното и/или поднационалното законодателство или системите за контрол на държава членка не е изпълнен един от критериите във връзка с устойчивостта на горскостопанската биомаса, следва да бъде предоставена повече информация по този критерий на равнището на базата на доставките, без да се налага изискването за предоставяне на допълнителна информация относно критериите, които вече са изпълнени на равнището на държавата членка.

Обосновка

Базираният на риска подход се прилага по отделните критерии. Предложената практика би следвало да гарантира целта на базирания на риска подход, като същевременно намалява риска от използване на неустойчиво произведена биомаса поради слабости по отношение на един единствен критерий.

Изменение    75

Предложение за директива

Съображение 76 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(76б)  Базираният на риска подход следва да се прилага, като се започва на национално равнище. Ако в националното и/или поднационалното законодателство или системи за контрол не могат да бъдат изпълнени изискванията на един от критериите, информацията относно тази част следва да бъде предоставена на равнището на базата на доставките, за да се намали рискът от неустойчиво производство на горскостопанска биомаса.

Изменение    76

Предложение за директива

Съображение 76 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(76в)  Дърводобивът за енергийни цели е нараснал и се очаква да продължи да расте, което води до по-голям внос на суровини от трети държави, както и до увеличаване на производството на тези материали в рамките на Съюза. Операторите следва да гарантират, че дърводобивът се извършва в съответствие с критериите за устойчивост.

Изменение    77

Предложение за директива

Съображение 78

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(78)  Газообразните и твърдите горива от биомаса следва да се преобразуват в електроенергия и топлинна енергия по ефективен начин, с оглед да се постигнат максимална сигурност на енергийните доставки и максимални намаления на емисиите на парникови газове, както и да се ограничат емисиите на замърсители на въздуха и да се сведе до минимум натискът върху ограничените ресурси от биомаса. По тази причина публичното подпомагане на инсталации с входяща мощност (на база постъпващото гориво) по-голяма или равна на 20 MW, ако такова подпомагане е необходимо, следва да се предоставя на инсталации за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, както то е дефинирано в член 2, параграф 34 от Директива 2012/27/EС. Следва обаче да остане разрешено действието на съществуващите схеми за подпомагане на електропроизводството на база биомаса за всички използващи биомаса такива инсталации до съответната крайна дата на подпомагането. Също така, електропроизводството на база биомаса в нови инсталации с входяща мощност (на база постъпващото гориво) по-голяма или равна на 20 MW следва да може да се отчита за постигане на целите в областта на енергията от възобновяеми източници само в случай на инсталации за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Но в съответствие с правилата за държавната помощ, ако след като държавите членки изчерпят всички технически и икономически възможности за изграждане на инсталации за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, те биха били изправени пред доказан риск за сигурността на електроенергийните доставки, на държавите членки следва да се позволи да предоставят публично подпомагане за производство от възобновяеми източници в съответни инсталации, и да отчитат тяхното електропроизводство за изпълнение на целите и задълженията в областта на енергията от възобновяеми източници, с оглед да избягват увеличено използване на изкопаеми горива, имащи по-големи въздействия върху климата и околната среда.

(78)  Газообразните и твърдите горива от биомаса следва да се преобразуват в електроенергия и топлинна енергия по ефективен начин, с оглед да се постигнат максимална сигурност на енергийните доставки и максимални намаления на емисиите на парникови газове, както и да се ограничат емисиите на замърсители на въздуха и да се сведе до минимум натискът върху ограничените ресурси от биомаса. По тази причина публичното подпомагане на инсталации с входяща мощност (на база постъпващото гориво) по-голяма или равна на [20] MW, ако такова подпомагане е необходимо, следва да се предоставя на инсталации за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, както то е дефинирано в член 2, параграф 34 от Директива 2012/27/EС. Следва обаче да остане разрешено действието на съществуващите схеми за подпомагане на електропроизводството на база биомаса за всички използващи биомаса такива инсталации до съответната крайна дата на подпомагането. Също така, електропроизводството на база биомаса в нови инсталации с входяща мощност (на база постъпващото гориво) по-голяма или равна на [20] MW следва да може да се отчита за постигане на целите в областта на енергията от възобновяеми източници само в случай на инсталации за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Но в съответствие с правилата за държавната помощ, ако след като държавите членки изчерпят всички технически и икономически възможности за изграждане на инсталации за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, те биха били изправени пред доказан риск за сигурността на електроенергийните доставки, на държавите членки следва да се позволи да предоставят публично подпомагане за производство от възобновяеми източници в съответни инсталации, и да отчитат тяхното електропроизводство за изпълнение на целите и задълженията в областта на енергията от възобновяеми източници, с оглед да избягват увеличено използване на изкопаеми горива, имащи по-големи въздействия върху климата и околната среда. По-специално подкрепата за инсталациите за производство на енергия от възобновяеми източници от биомаса в най-отдалечените региони, които са силно зависими от вносна на енергия, следва да бъде засилена, при условие че се спазват критерии за устойчивост за производството на такава енергия от възобновяеми източници, адаптирани към спецификите на тези региони.

Изменение    78

Предложение за директива

Съображение 80

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(80)  Въз основа на опита от практическото прилагане на критериите на Съюза за устойчивост, уместно е да се засили ролята на международни национални сертификационни схеми за верифициране на спазването на критериите за устойчивост по хармонизиран начин.

(80)  Въз основа на опита от практическото прилагане на критериите на Съюза за устойчивост е уместно да се вземе предвид ролята на международни и национални сертификационни схеми за верифициране на спазването на критериите за устойчивост по хармонизиран начин.

Изменение    79

Предложение за директива

Съображение 82

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(82)  Доброволните схеми играят все по-важна роля за осигуряването на доказателства за спазване на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, отнасящи се за биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса. Поради това е уместно Комисията да изисква от доброволните схеми, включително от вече признатите от Комисията схеми, редовно да докладват за своята дейност. Тези доклади следва да се публикуват, за да се увеличи прозрачността и да се подобри надзорът от страна на Комисията. Също така, тези доклади биха осигурявали на Комисията необходимата информация за докладване относно дейността на доброволните схеми, с оглед идентифициране на най-добра практика и представяне, ако е уместно, на предложение за допълнително насърчаване на такава най-добра практика.

(82)  Доброволните схеми могат да играят важна роля за осигуряването на доказателства за спазване на минималните критерии за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, отнасящи се за биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса. Поради това е уместно Комисията да изисква от доброволните схеми, включително от вече признатите от Комисията схеми, редовно да докладват за своята дейност. Тези доклади следва да се публикуват, за да се увеличи прозрачността и да се подобри надзорът от страна на Комисията. Също така, тези доклади биха осигурявали на Комисията необходимата информация за докладване относно дейността на доброволните схеми, с оглед идентифициране на най-добра практика и представяне, ако е уместно, на предложение за допълнително насърчаване на такава най-добра практика.

Обосновка

Гаранциите за произход следва да предоставят на потребителя информация относно спазването на критериите за устойчивост и за намаляване на емисиите на парникови газове.

Изменение    80

Предложение за директива

Съображение 84

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(84)  За да се избегне непропорционалната административна тежест, следва да бъде изготвен списък от приети стойности за най-често срещаните начини на производство на биогорива , нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса и този списък следва да бъде актуализиран и разширяван при наличието на допълнителни надеждни данни. Икономическите оператори следва винаги да имат право да им бъде признавано установеното по този списък ниво на намаление на емисиите на парникови газове по отношение на биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса . Когато приетата стойност на намалението на емисиите на парникови газове за даден начин на производство е по-ниска от минималното ниво, от производителите, желаещи да докажат, че спазват това минимално ниво, следва да се изисква да докажат , че действителните емисии при техния производствен процес са по-ниски от използваните за изчисление на приетите стойности.

(84)  За да се избегне непропорционалната административна тежест, следва да бъде изготвен списък от приети стойности за най-често срещаните начини на производство на биогорива , нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса и този списък следва да бъде актуализиран и разширяван при наличието на допълнителни надеждни данни. Икономическите оператори следва винаги да имат право да им бъде признавано установеното по този списък ниво на намаление на преките емисии на парникови газове по отношение на биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса . Когато приетата стойност на намалението на преките емисии на парникови газове за даден начин на производство е по-ниска от минималното ниво, от производителите, желаещи да докажат, че спазват това минимално ниво, следва да се изисква да докажат , че действителните емисии при техния производствен процес са по-ниски от използваните за изчисление на приетите стойности.

Обосновка

Това изменение е неотделимо свързано с изменението на член 25, параграф 1.

Изменение    81

Предложение за директива

Съображение 85

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(85)  Необходимо е да бъдат определени ясни правила за изчисляването на намалението на емисиите на парникови газове при използването на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и течни горива от биомаса, както и при използването на сравняваните с тях изкопаеми горива.

(85)  Необходимо е да бъдат определени ясни правила, основани на обективни и недискриминационни критерии, за изчисляването на намалението на емисиите на парникови газове при използването на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и течни горива от биомаса, както и при използването на сравняваните с тях изкопаеми горива.

Изменение    82

Предложение за директива

Съображение 95

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(95)  Търсенето на селскостопански продукти се увеличава в световен план. Част от отговора на това растящо търсене ще бъде увеличаването на площта на земеделските земи. Възстановяването на земи със силно влошено качество , които поради това в сегашното си състояние не могат да се използват за селскостопански цели, е един от начините да се увеличат площите за отглеждане. Тъй като насърчаването на биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса ще увеличи търсенето на селскостопански продукти, в схемата за устойчивост следва да се насърчава използването на възстановени земи с влошено качество.

(95)  Търсенето на селскостопански продукти се увеличава в световен план. Част от отговора на това растящо търсене ще бъде увеличаването на площта на земеделските земи. Възстановяването на земи със силно влошено качество , които поради това в сегашното си състояние не могат да се използват за селскостопански цели, е един от начините да се увеличат площите за отглеждане. Тъй като насърчаването на биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса ще увеличи търсенето на селскостопански продукти, в схемата за устойчивост следва да се насърчава използването на възстановени земи с влошено качество, което може да доведе до емисии вследствие на непреки промени на земеползването.

Обосновка

Изменението е неотделимо свързано с изменението на член 7, параграф 1.

Изменение    83

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива установява обща рамка за насърчаването на енергията от възобновяеми източници. С нея се задава обвързваща цел на Съюза за общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия през 2030 г. Тя също установява правила относно финансовото подпомагане за електроенергията, произведена от възобновяеми източници, потреблението на собствена електроенергия от възобновяеми източници и използването на енергия от възобновяеми източници в секторите на отоплението, охлаждането и транспорта, регионалното сътрудничество между държавите членки и с трети държави, гаранциите за произход, административните процедури и информацията и обучението. В нея са установени и критерии за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове за биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса .

Настоящата директива установява обща рамка за насърчаването на енергията от възобновяеми източници. С нея се задават обвързващи минимални цели на Съюза за общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия, както и за дела на енергията от възобновяеми източници в транспорта през 2030 г. Тези цели на Съюза трябва да бъдат колективно постигнати от държавите членки чрез национални цели. Тя също установява правила относно финансовото подпомагане за електроенергията, произведена от възобновяеми източници, потреблението на собствена електроенергия от възобновяеми източници и използването на енергия от възобновяеми източници в секторите на отоплението, охлаждането и транспорта, регионалното сътрудничество между държавите членки и с трети държави, гаранциите за произход, административните процедури и информацията и обучението. В нея са установени и критерии за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове за биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса .

Изменение    84

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  „енергия от възобновяеми източници“ означава енергия от възобновяеми неизкопаеми източници, а именно вятърна, слънчева (слънчева топлинна и слънчева фотоволтаична) и геотермална енергия , топлина от околната среда, енергия от приливите и отливите, от вълните и друга океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни станции за отпадъчни води и биогазове;

а)  „енергия от възобновяеми източници“ означава енергия от възобновяеми неизкопаеми източници, а именно вятърна, слънчева (слънчева топлинна и слънчева фотоволтаична) и геотермална енергия , енергия от околната среда, енергия от приливите и отливите, от вълните и друга океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни станции за отпадъчни води и биогазове;

Изменение    85

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „топлина от околната среда“ означава топлинна енергия с полезно температурно равнище, която се извлича или улавя посредством термопомпи, нуждаещи се за функционирането си от електроенергия или друга помощна енергия, и която може да се съдържа в околния въздух, под твърда почвена повърхност или в повърхностни води. Отчитаните стойности се определят въз основа на същата методика, която се използва за отчитане на топлинната енергия, извлечена или уловена посредством темопомпи;

б)  „енергия от околната среда“ означава термална енергия с полезно температурно равнище, която може да се съдържа в околния въздух, с изключение на изходящия въздух, в повърхностни води или в отпадъчни води; Отчитаните стойности се определят въз основа на същата методика, която се използва за отчитане на топлинната енергия, извлечена или уловена посредством термопомпи;

Изменение    86

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  „геотермална енергия“ означава енергия, съхранявана под формата на топлина под твърда почвена повърхност;

Изменение    87

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „биомаса“ означава биоразградимата част на продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях промишлености, включително рибно стопанство и аквакултури, както и биоразградимата фракция на отпадъци, включително на промишлени и битови отпадъци от биологичен произход ;

в)  „биомаса“ означава биоразградимата част на продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително бактерии, растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях промишлености, включително рибно стопанство и аквакултури, както и биоразградимата фракция на отпадъци, включително на промишлени и битови отпадъци от биологичен произход;

Изменение    88

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(d)  „брутно крайно потребление на енергия“ означава енергийните продукти, доставяни за енергийни цели на промишлеността, транспорта, домакинствата, услугите, включително обществените услуги, селското стопанство, горското стопанство и рибното стопанство, включително потреблението на електроенергия и топлинна енергия от енергийния сектор за целите на производството на електроенергия и топлинна енергия и включително загубите при разпределението и преноса на електроенергия и топлинна енергия;

г)  „брутно крайно потребление на енергия“ означава енергийните продукти, доставяни за енергийни цели на промишлеността, транспорта, домакинствата, услугите, включително обществените услуги, селското стопанство, горското стопанство и рибното стопанство, включително потреблението на електроенергия и топлинна енергия от енергийния сектор за целите на производството на електроенергия, топлинна енергия и транспортни горива, включително загубите при разпределението и преноса на електроенергия и топлинна енергия;

Обосновка

Загубите на ефективност при производството на топлинна енергия и транспортни горива могат да са значителни и трябва да бъдат обхванати от брутното крайно енергопотребление. Това изменение е необходимо с оглед на вътрешната логика на текста и е неотделимо свързано с други изменения.

Изменение    89

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „топлоснабдяване“ или „студоснабдяване“ означава разпределението на топлинна енергия под формата на пара, гореща вода или охладени течности от централен източник за производството им по мрежа до множество сгради или обекти, за използване за отопление или охлаждане на сгради или за технологично загряване или охлаждане ;

д)  „топлоснабдяване“ или „студоснабдяване“ означава разпределението на топлинна енергия под формата на пара, гореща вода или охладени течности от централен или децентрализиран източник за производството им по мрежа до множество сгради или обекти, за използване за отопление или охлаждане на сгради или за технологично загряване или охлаждане ;

Изменение    90

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  „ нетранспортни течни горива от биомаса“ означава течни горива за енергийни цели различни от транспортните цели , включително за генериране на електроенергия и за отопление и охлаждане , произведени от биомаса;

е)  „нетранспортни течни горива от биомаса“ означава течни горива за енергийни цели различни от транспортните цели, включително за генериране на електроенергия и за отопление и охлаждане, произведени от биомаса или посредством биомаса;

Изменение    91

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  „схема за подпомагане“ означава всеки инструмент, схема или механизъм, прилагани от държава членка или група държави членки, който насърчава използването на енергия от възобновяеми източници чрез намаляване на себестойността на тази енергия, увеличаване на цената, на която може да бъде продадена, или увеличаване, посредством задължение за енергия от възобновяеми източници или по друг начин, на обема на покупките на такава енергия. Това включва, но не се ограничава до инвестиционни помощи, данъчни облекчения или намаления, връщане на платени данъци, насърчителни схеми, включващи задължения за енергия от възобновяеми източници , включително тези, при които се използват зелени сертификати, и схеми за пряко ценово подпомагане, включително преференциални тарифи и плащания на премии ;

и)  „схема за подпомагане“ означава всеки инструмент, схема или механизъм, прилагани от държава членка или група държави членки, който насърчава използването на енергия от възобновяеми източници чрез намаляване на себестойността на тази енергия, увеличаване на цената, на която може да бъде продадена, или увеличаване, посредством задължение за енергия от възобновяеми източници или по друг начин, на обема на покупките на такава енергия. Това включва, но не се ограничава до помощи за научноизследователска дейност и инвестиционни помощи, данъчни облекчения или намаления, връщане на платени данъци, насърчителни схеми, включващи задължения за енергия от възобновяеми източници, включително тези, при които се използват зелени сертификати, и схеми за пряко ценово подпомагане, включително преференциални тарифи и плащания на премии;

Обосновка

Някои държави членки субсидират непряко производството на енергия от възобновяеми източници чрез помощи за научноизследователска дейност.

Изменение    92

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква н а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

на)  „остатъчни отпадъци“ означава отпадъци в резултат на обработка или дейност по оползотворяване, включително рециклиране, които не могат да се оползотворят допълнително и вследствие на това трябва да се обезвредят;

Обосновка

Това определение трябва да бъде включено, за да се ограничи използването на отпадъци като биогорива от нови поколения единствено до отпадъците, които вече не могат да бъдат рециклирани и оползотворени.

Изменение    93

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква р

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

р)  „нехранителни целулозни материали“ означава суровини, изградени основно от целулоза и хемицелулоза, които имат по-ниско съдържание на лигнин от лигноцелулозните материали; те включват остатъци от хранителни и фуражни култури (например слама, стъбла, шушулки и черупки), тревисти енергийни култури с ниско съдържание на скорбяла (например райграс, стрелковидна трева, слонска трева, гигантска тръстика и култури за защита и подобряване на почвата преди и след основните култури), промишлени остатъци (включително от хранителни и фуражни култури след извличането на растителните масла, захарите, скорбялата и протеина) и материали от биологични отпадъци;

р)  „нехранителни целулозни материали“ означава суровини, изградени основно от целулоза и хемицелулоза, които имат по-ниско съдържание на лигнин от лигноцелулозните материали; те включват остатъци от хранителни и фуражни култури (например слама, стъбла, шушулки и черупки), тревисти енергийни култури с ниско съдържание на скорбяла (например райграс, стрелковидна трева, слонска трева, гигантска тръстика и култури за защита и подобряване на почвата преди и след основните култури и ливадните култури като трева, детелина, люцерна), промишлени остатъци (включително от хранителни и фуражни култури след извличането на растителните масла, захарите, скорбялата и протеина) и материали от биологични отпадъци;

Обосновка

Ливадните култури могат да бъдат използвани за производство на биогаз.

Изменение    94

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква ф

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ф)  „биогорива и нетранспортни течни горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването“ означава биогорива и течни горива от биомаса на основата на суровини, които са произведени в рамките на схеми, които намаляват изместването на производствените дейности с цел, различна от добива на биогорива и нетранспортни течни горива от биомаса, и са произведени в съответствие с критериите за устойчивост за биогорива и течни горива, предвидени в член 26;

ф)  „биогорива и нетранспортни течни горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването“ означава биогорива и течни горива от биомаса на основата на суровини, които са произведени на неизползвани, маргинални земи, като същевременно се подобрява способността на тези земи за улавяне на въглерод, в рамките на схеми, които намаляват изместването на производствените дейности с цел, различна от добива на биогорива и нетранспортни течни горива от биомаса, включително високопротеинови фуражни продукти, и са произведени в съответствие с критериите за устойчивост за биогорива и течни горива, предвидени в член 26;

Обосновка

Това изменение е неотделимо свързано с изменението на член 7, параграф 1.

Изменение    95

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква щ

Текст, предложен от Комисията

Изменение

щ)  „подобряваща замяна“ („repowering“) означава обновяване на електрогенериращи централи работещи на база възобновяеми енергийни източници, включително с цялостна или частична замяна на инсталации или работни системи и съоръжения, с оглед замяна на генериращи мощности или подобряване на ефективността;

щ)  „подобряваща замяна“ („repowering“) означава обновяване на електрогенериращи централи работещи на база възобновяеми енергийни източници, включително с цялостна или частична замяна на инсталации или работни системи и съоръжения, с оглед на увеличаване или замяна на генериращи мощности и/или подобряване на ефективността;

Изменение    96

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква ш

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ш)  „отпадна топлина или студ“ означава топлина или студ, генерирани като страничен продукт в промишлена или електроенергийна инсталация, които в отсъствие на топлоснабдителна или студоснабдителна система биха се отделили безполезно чрез дисипация в атмосферата или във воден басейн;

ш)  „отпадна топлина или студ“ означава топлина или студ, неизбежно генерирани като страничен продукт в промишлена инсталация или електроенергийна инсталация (след използването на високоефективно комбинирано производство на енергия или когато комбинираното производство не е възможно) или от сектора на услугите, които в отсъствие на топлоснабдителна или студоснабдителна система биха се отделили безполезно чрез дисипация в атмосферата или във воден басейн;

Изменение    97

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква аа

Текст, предложен от Комисията

Изменение

аа)  „потребител на собствена електроенергия от възобновяеми източници“ означава активен клиент съгласно определението в Директива [относно измервателните уреди] който консумира и може да акумулира и продава електроенергия от възобновяеми източници, генерирана в негов имот, включително в многофамилна жилищна сграда, търговски обект, обект за споделени улуги или затворена разпределителна система, при условие, в случай на небитови потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници, че тези дейности не представляват тяхната основна търговска или професионална дейност;

аа)  „потребител на собствена електроенергия от възобновяеми източници“ означава активен клиент или група действащи съвместно клиенти съгласно определението в Директива [относно измервателните уреди], които консумират и могат да акумулират и продават електроенергия от възобновяеми източници, генерирана в техен имот, включително в многофамилна жилищна сграда, жилищен район, търговски обект, промишлен обект, обект за споделени услуги или в същата затворена разпределителна система, при условие че, в случай на небитови потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници, тези дейности не представляват тяхната основна търговска или професионална дейност;

Изменение    98

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква aа а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа а)  „общност за енергия от възобновяеми източници“ означава местна енергийна общност съгласно определението в член 2 от Директива ... на Европейския парламент и на Съвета [относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст), 2016/0380(COD)], която отговаря на изискванията, посочени в член 22, параграф 1 от настоящата директива;

Изменение    99

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква бб

Текст, предложен от Комисията

Изменение

бб)  „потребление на собствена електроенергия от възобновяеми източници“ означава генерирането и потреблението и, в съответните случаи, акумулирането на възобновяема енергия от потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници;

бб)  „потребление на собствена електроенергия от възобновяеми източници“ означава генерирането и потреблението, а в съответните случаи и акумулирането на възобновяема енергия от потребители на собствена енергия от възобновяеми източници;

Изменение    100

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква вв

Текст, предложен от Комисията

Изменение

вв)  „споразумение за закупуване на електроенергия“ означава договор, с който юридическо лице се съгласява да закупува електроенергия от възобновяеми източници пряко от производител на електроенергия;

вв)  „споразумение за закупуване на електроенергия от възобновяеми енергийни източници“ означава договор, с който юридическо или физическо лице се съгласява да закупува електроенергия от възобновяеми източници пряко от производител на електроенергия;

Изменение    101

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква гг

Текст, предложен от Комисията

Изменение

гг)  „хранителни и фуражни култури“ означава богати на скорбяла култури, маслодайни култури и захарни култури, отгледани върху селскостопанска земя като основна култура, без да се включват остатъци, отпадъци, или лигноцелулозни материали;

гг)  „хранителни и фуражни култури“ означава богати на скорбяла култури, маслодайни култури и захарни култури, и други култури, отглеждани главно за енергийни цели върху селскостопанска земя като основна култура, без да се включват остатъци и отпадъци;

Изменение    102

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква дд

Текст, предложен от Комисията

Изменение

дд)  „биогорива от нови поколения“ означава биогорива, произведени от суровини, включени в списъка в част A на приложение IX;

дд)  „биогорива от нови поколения“ означава биогорива като произведените от суровини, включени в списъка в част A на приложение IX, и биомаса, различна от хранителни/фуражни култури, когато отговарят на режима на ЕС за устойчивост;

Обосновка

Използването на биомасата по иновативен начин следва да се насърчава, когато отговаря на критериите за устойчивост.

Изменение    103

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква ее

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ее)  „изкопаеми горива на базата на отпадъци“ означава течни и газообразни горива, произведени от отпадъци, произхождащи от невъзобновяеми суровини, включително произведени от отпадъчни технологични газове и от изходящи газове;

заличава се

Изменение    104

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква еe a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ее а)  „рециклирани въглеродни горива“ означава течни и газообразни горива, произведени от неизбежни отпадъчни потоци, произхождащи от невъзобновяеми суровини, включително произведени от отпадъчни технологични газове и от изходящи газове, които през целия си жизнен цикъл водят до значително намаляване на парниковите газове; ако тези горива са произведени от твърди отпадъчни потоци, се използват само отпадъците, които не могат да се използват повторно и да се рециклират по механичен път, при пълно спазване на йерархията в управлението на отпадъците; ако са произведени от газообразни емисии от процесите, тези отпадъци трябва да се отделят като неизбежна и непреднамерена последица от производствения процес; делът на газообразните отпадъци, използвани за производството на тези рециклирани въглеродни горива, не може да се кредитира по други схеми за намаляване на емисиите, като например схемата на ЕС за търговия с емисии;

Изменение    105

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква йй

Текст, предложен от Комисията

Изменение

йй)  „разрешение за добив“ означава официален документ, даващ право за добив на горскостопанска биомаса;

йй)  „разрешение за добив“ означава законно разрешение или сходно право по националното и/или регионалното законодателство за добив на горскостопанска биомаса;

Изменение    106

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква мм

Текст, предложен от Комисията

Изменение

мм)  „горско стопанство“ означава един или повече горскостопански участъци с гори и други горски територии, които представляват отделна единица от гледна точка на стопанисването или ползването;

мм)   „основа на доставките“ означава географски район, от който произхожда изходната суровина за биомасата;

Изменение    107

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква нн

Текст, предложен от Комисията

Изменение

нн)  „биоотпадъци“ означава биоразградими отпадъци от градините и парковете, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост;

нн)  „биоотпадъци“ означава биоотпадъци, както са определени в член 3, точка 4 от Директива 2008/98/ЕО;

Изменение    108

Предложение за директива

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обвързваща обща цел на Съюза за 2030 г.

Обвързваща обща цел и национални цели за 2030 г.

Изменение    109

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки колективно осигуряват постигането през 2030 г. на поне 27-процентен дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия в Съюза.

1.  Държавите членки колективно осигуряват постигането през 2030 г. на поне 35-процентен дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия в Съюза.

Изменение    110

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Всяка държава членка гарантира, че през 2030 г. делът на енергията от възобновяеми източници във всички видове транспорт се равнява поне на 12% от крайното потребление на енергия в транспорта в тази държава членка.

 

За да се отчита в рамките на тази цел, намаляването на емисиите на парникови газове в резултат на използването на биогорива и биогаз трябва да бъде в съответствие с критериите, предвидени в член 26, параграф 7, при сравнение с изкопаемите горива в съответствие с методологията, посочена в член 28, параграф 1.

Изменение    111

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Съответните приноси на държавите членки за постигането на тази обща цел за 2030 г. се определят и нотифицират до Комисията в рамките на техните интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата в съответствие с членове 3  5 и членове 9  11 от Регламент [относно управлението на Енергийния съюз].

2.  Държавите членки определят мерки за постигането на тази обща цел за 2030 г. в рамките на своите интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата в съответствие с членове 3  5 и членове 9  13 от Регламент [относно управлението на Енергийния съюз]. Ако въз основа на оценка на окончателните интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата, представени съгласно член 3 от Регламент [относно управлението на Енергийния съюз], Комисията стигне до заключението, че целите на държавите членки са недостатъчни за колективното постигане на обвързващата обща цел на Съюза, държавите членки, чиято цел е по-ниска от целта, която се получава при прилагане на формулата, посочена в приложение Ia, увеличават съответно целта си.

 

В случаите, когато дадена държава членка не е на път да постигне предвидената си цел поради изключителни и надлежно обосновани обстоятелства, тя може да се отклони от предвиденото равнище най-много с 10%. В този случай държавата членка уведомява за това Комисията до 2025 г. Ако това излага на риск постигането на обвързваща обща цел на Съюза, Комисията и държавите членки предприемат коригиращи мерки като посочените в член 27, параграф 4 от Регламент [относно управлението на Енергийния съюз], за да покрият ефективно разликата.

Изменение    112

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Държавите членки гарантират, че техните национални политики са изготвени в съответствие с йерархията на отпадъците, посочена в член 4 на Директива 2008/98/EО. За тази цел държавите членки правят редовен преглед на своите национални политики и обосновават евентуалните отклонения в докладите, изисквани съгласно член 18, буква в) от Регламент (относно управлението на Енергийния съюз).

Обосновка

Държавите членки трябва да направят оценка на това дали техните политики за подпомагане на енергията от възобновяеми източници съответстват на законодателството в областта на отпадъците, по-специално по отношение на прилагането на йерархията на отпадъците.

Изменение    113

Предложение за директива

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията ще подкрепя високоамбициозните начинания на държавите членки чрез благоприятна за осъществимостта рамка, включваща засилено използване на фондове на Съюза, по-специално на финансови инструменти, особено с оглед намаляване на цената на капитала за проекти за енергия от възобновяеми източници.

4.  Комисията ще подкрепя високоамбициозните начинания на държавите членки чрез благоприятна за осъществимостта рамка, включваща засилено използване на фондове на Съюза, по-специално на финансови инструменти, особено с оглед намаляване на цената на капитала за проекти за енергия от възобновяеми източници и подпомагане на проекти за производство на енергия от възобновяеми източници с трансгранично измерение.

Изменение    114

Предложение за директива

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансово подпомагане за електроенергията от възобновяеми източници

Подпомагане за енергията от възобновяеми източници

Изменение    115

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За постигане на целта на Съюза, посочена в член 3, параграф 1, държавите членки могат да прилагат схеми за подпомагане, като при това спазват правилата за държавната помощ. Схемите за подпомагане за електроенергия от възобновяеми източници трябва да бъдат устроени по такъв начин, че да се избягват излишни изкривявания на електроенергийните пазари и да се гарантира, че производителите вземат предвид предлагането и търсенето на електроенергия, както и възможните ограничения на електроенергийната мрежа.

1.  В съответствие с член 194 от ДФЕС и при спазване на членове 107 и 108 от него, за постигане или надхвърляне на целта на Съюза и националните цели, посочени в член 3, държавите членки могат да прилагат схеми за подпомагане. Схемите за подпомагане за електроенергия от възобновяеми източници се основават на пазара, така че да се избягва изкривяването на електроенергийните пазари, и гарантират, че производителите вземат предвид предлагането и търсенето на електроенергия, както и възможните разходи за интегриране на системата или възможните ограничения на електроенергийната мрежа.

Изменение    116

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Държавите членки могат да прилагат технологично неутрални или технологично специфични схеми за подпомагане. Технологично специфичните схеми за подпомагане могат да се прилагат по-специално въз основа на едно или няколко от следните основания:

 

а)  дългосрочен потенциал на дадена технология;

 

б)  необходимост да се постигне технологична или регионална диверсификация на енергийния микс;

 

в)  ефективно планиране на системите и интегриране на мрежите;

 

г)  мрежови ограничения и стабилност на мрежите;

 

е) екологични ограничения.

Изменение    117

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Подпомагането за електроенергия от възобновяеми източници трябва да бъде устроено по такъв начин, че електроенергията от възобновяеми източници да се интегрира в електроенергийния пазар и да се гарантира, че производителите на електроенергия от възобновяеми източници реагират на пазарните ценови сигнали на пазара и максимизират своите пазарни приходи.

2.  Подпомагането за електроенергия от възобновяеми източници трябва да бъде устроено по такъв начин, че интеграцията на електроенергията от възобновяеми източници в електроенергийния пазар да бъде максимална и да се гарантира, че производителите на електроенергия от възобновяеми източници реагират на пазарните ценови сигнали на пазара и максимизират своите пазарни приходи, като същевременно се предлага на възобновяемите енергийни източници компенсация за нарушенията на пазара.

 

Държавите членки могат да предоставят изключения за малките инсталации с мощност под 500 kW и за демонстрационните проекти. За електроенергията от вятърна енергия обаче се прилага праг от 3 MW инсталирана електрогенерираща мощност или 3 генериращи инсталации.

 

Без да се засягат праговете, посочени по-горе в настоящия параграф, държавите членки могат да подкрепят общностите за енергия от възобновяеми източници чрез други механизми и процедури.

Изменение    118

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато подпомагането за енергията от възобновяеми източници се предоставя чрез тръжна процедура, се прилагат изискванията, посочени в параграф 3а. Тези изисквания обаче не се прилагат за малки инсталации с мощност, по-малка от 1 MW, за проекти за вятърна енергия, включващи до 6 генериращи инсталации или 6 MW, или за демонстрационни проекти.

Изменение    119

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Когато подпомагането за енергия от възобновяеми източници се предоставя чрез търг, държавите членки, с цел гарантиране на висок процент на реализиране на проектите:

 

а)  установяват и публикуват недискриминационни и прозрачни критерии, както и правила за предварително класиране относно периода на изпълнение на проекта;

 

б)  се консултират със заинтересованите страни с цел преглед на проекта на тръжните спецификации;

 

в)  предоставят информация за предишните търгове, включително за процента на реализиране на проектите.

Изменение    120

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Държавите членки публикуват дългосрочен график по отношение на очакваното предоставяне на подпомагане, който обхваща най-малко следващите пет години и включва ориентировъчния график, включващ по целесъобразност честотата на търговете, мощностите, бюджета или максималното подпомагане за единица, което се очаква да бъде предоставено, както и допустимите технологии.

Изменение    121

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в.  Държавите членки вземат предвид специфичните особености на общностите за енергия от възобновяеми източници и потребителите на собствена електроенергия при планирането на схемите за подпомагане, за да им се даде възможност да участват на равни начала в конкуренцията.

Изменение    122

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3г.  С цел увеличаване на производството на енергия от възобновяеми източници в най-отдалечените региони държавите членки могат да адаптират финансовото подпомагане за проектите на територията на тези региони, така че да се отчитат производствените разходи, свързани с техните специфични условия на изолираност и зависимост от външните доставки.

Изменение    123

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки оценяват ефективността на предоставяното от тях подпомагане за електроенергия от възобновяеми източници поне веднъж на всеки четири години. Решенията относно продължаването или удължаването на подпомагането и устройството на ново подпомагане се основават на резултатите от оценките.

4.  Държавите членки оценяват ефективността на предоставяното от тях подпомагане за електроенергия от възобновяеми източници и неговото разпределително въздействие върху различните групи потребители, включително върху промишлената конкурентоспособност, поне веднъж на всеки четири години.

 

В оценката следва също да се вземе под внимание и въздействието на евентуалните промени на схемите за подпомагане върху инвестициите. Държавите членки включват тази оценка в своите национални планове в областта на енергетиката и климата и актуализират тези планове в съответствие с Регламент ... на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз].

 

Дългосрочното планиране на решенията относно подпомагането и устройството на ново подпомагане се основава на резултатите от оценките, като се взема предвид тяхната обща ефективност при постигането на целите по отношение на възобновяемите енергийни източници и другите цели, като например достъпността и развитието на енергийните общности, както и разпределителното въздействие върху различните групи потребители, включително върху промишлената конкурентоспособност.

Изменение    124

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Не по-късно от ... [2021 г.] и на всеки три години Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от търговете в Съюза, като анализира по-специално способността на търговете да:

 

а)  постигнат понижаване на разходите;

 

б)  постигнат технологични подобрения;

 

в)  постигнат висок процент на реализиране;

 

г)  осигурят недискриминационни условия за участие на дребните участници и местните органи.

Изменение    125

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  Не по-късно от ... [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията прави преглед на Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 – 2020 г. (2014/C 200/01), така че да се включат изцяло общите принципи, посочени в член 4.

Изменение    126

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4в.  Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член държавите членки гарантират, че няма да се предоставят схеми за подпомагане за енергия от възобновяеми източници за битовите отпадъци, които не отговарят на задълженията за разделно събиране, посочени в Директива 2008/98/EО.

Обосновка

Схемите за подпомагане на енергията от възобновяеми източници не следва да насърчават отпадъци, които не съответстват на йерархията на отпадъците; по-специално не следва да се предоставя подпомагане за смесени отпадъци. Единствените схеми за подпомагане следва да се отнасят до остатъчните битови отпадъци, т.е. битови отпадъци, събирани разделно, които вече не могат да бъдат допълнително рециклирани или оползотворени и са предназначени единствено за обезвреждане.

Изменение    127

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки трябва да отворят подпомагането в областта на електроенергията от възобновяеми източници и за производители, намиращи се в други държави членки, в съответствие с посочените в настоящия член условия.

1.  Държавите членки трябва да отворят подпомагането в областта на електроенергията от възобновяеми източници и за производители, намиращи се в други държави членки, в съответствие с посочените в настоящия член условия. Държавите членки могат да ограничат подпомагането до инсталации в държави членки, до които има пряка връзка посредством междусистемни електропроводи.

Изменение    128

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че подпомагането за поне 10 % от новоподпомаганите през всяка година мощности в годините от периода 2021  2025 г. и за поне 15 % от новоподпомаганите през всяка година мощности в годините от периода 2026  2030 г. е отворено за инсталации, разположени в други държави членки.

2.  Държавите членки гарантират, че подпомагането за поне 8% от новоподпомаганите през всяка година мощности в годините от периода 2021  2025 г. и за поне 13% от новоподпомаганите през всяка година мощности в годините от периода 2026  2030 г. е отворено за инсталации, разположени в други държави членки. Над тези минимални равнища държавите членки имат право да решат, в съответствие с членове 7 – 13 от настоящата директива, до каква степен да подпомагат енергията от възобновяеми източници, произведена в друга държава членка.

Изменение    129

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Държавите членки могат да поискат от Комисията да ги освободи от задължението, предвидено в настоящия член, включително във връзка с решението да не се позволява на инсталации, разположени на тяхна територия, да участват в схеми за подпомагане, организирани в други държави членки, на едно или няколко от следните основания:

 

а)  недостатъчен капацитет на междусистемните връзки;

 

б)  недостатъчни природни ресурси;

 

в)  неблагоприятно въздействие върху сигурността на енергийните доставки или доброто функциониране на енергийния пазар на държавата членка, поискала освобождаването.

 

Всички решения за предоставяне на освобождаване съгласно настоящия параграф се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и следва да бъдат подложени на преглед до края на 2025 г.

Изменение    130

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Схемите за подпомагане могат да бъдат отворени за трансгранично участие посредством, inter alia, открити търгове, съвместно провеждани търговe, отворени схеми за сертификати или съвместни схеми за подпомагане. Разпределянето на електроенергията от възобновяеми източници, за която е ползванo подпомагане по открити търгове, съвместно провеждани търгове или отворени схеми за сертификати съобразно съответните приноси на държавите членки трябва да се прави съгласно споразумение за сътрудничество, в което да са определени правилата за трансграничното заплащане на финансирането, при спазване на принципа, че енергията следва да се отчита за държавата членка, финансирала инсталацията.

3.  Схемите за подпомагане могат да бъдат отворени за трансгранично участие посредством, inter alia, открити търгове, съвместно провеждани търговe, отворени схеми за сертификати или съвместни схеми за подпомагане. Разпределянето на електроенергията от възобновяеми източници, за която е ползванo подпомагане по открити търгове, съвместно провеждани търгове или отворени схеми за сертификати съобразно съответните приноси на държавите членки, трябва да се прави съгласно споразумение за сътрудничество, в което да са определени правилата за трансграничната схема, включително условията за участие и заплащане на финансирането, като се вземат предвид различните данъци и такси и при спазване на принципа, че енергията следва да се отчита за държавата членка, финансирала инсталацията. Споразумението за сътрудничество има за цел да хармонизира административната рамка в сътрудничещите си държави, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция.

Изменение    131

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  До 2025 г. Комисията ще оцени ползите от разпоредбите в настоящия член за разходоефективни реализации в областта на електроенергията от възобновяеми източници в Съюза. Въз основа на тази оценка Комисията може да предложи увеличение на процентите, посочени в параграф 2.

4.  Комисията подпомага държавите членки през целия процес на преговори и при установяването на споразумения за сътрудничество, като предоставя информация и анализи, включително количествени и качествени данни за преките и непреките разходи и ползи от сътрудничеството, както и насоки и технически експертен опит в хода на процеса. За тази цел Комисията насърчава обмена на най-добри практики и разработва модели за споразумения за сътрудничество, улесняващи процеса.

 

До 2025 г. Комисията ще оцени ползите от разпоредбите в настоящия член за разходоефективни реализации в областта на електроенергията от възобновяеми източници в Съюза. Въз основа на тази оценка Комисията може да предложи изменение на процентите, посочени в параграф 2.

Изменение    132

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засягат адаптациите, необходими за съобразяване с правилата за държавната помощ, държавите членки гарантират, че равнището на подпомагане и съответните условия, свързани с подпомагането, което се предоставя на проекти за енергия от възобновяеми източници, не се преразглеждат по начин, който да влияе отрицателно на предоставените по това подпомагане права и на икономическите показатели на подпомаганите проекти.

Държавите членки гарантират, че равнището на подпомагане и съответните условия, свързани с подпомагането, което се предоставя на нови или съществуващи проекти за енергия от възобновяеми източници, не се преразглеждат по начин, който да влияе отрицателно на предоставените по това подпомагане права и на техните икономически показатели.

 

Когато се променят други регулаторни инструменти и тези промени засягат подпомагани проекти за енергия от възобновяеми източници, държавите членки гарантират, че регулаторните промени нямат отрицателно въздействие върху икономическите показатели на подпомаганите проекти.

Изменение    133

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки гарантират, че всяко изменение на схемите за подпомагане се извършва въз основа на дългосрочно планиране в съответствие с член 4, параграф 4, че се обявява публично поне девет месеца, преди да влезе в сила, и че тази промяна е предмет на прозрачен и приобщаващ процес на консултации с обществеността. Всяка съществена промяна на действаща схема за подпомагане включва подходящ преходен период преди влизането в сила на новата схема за подпомагане.

 

В случаите, когато регулаторни промени или промени в експлоатацията на мрежата оказват съществено или дискриминационно отрицателно въздействие върху икономическите показатели на подпомагани проекти, държавите членки гарантират, че подкрепяните проекти получават обезщетение.

Изменение    134

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на изчисляването на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници на дадена държава членка, приносът на потреблението на биогорива и нетранспортни течни горива от биомаса, както и на консумирани за транспортни цели газообразни и твърди горива от биомаса, произведени от хранителни или фуражни култури, не трябва да надхвърля 7 % от крайното потребление на енергия в пътния и релсов транспорт на тази държава членка. Тази пределна стойност ще бъде намалена на 3,8 % в 2030 г. съгласно кривата, посочена в част A от приложение X. Държавите членки могат да определят по-ниска пределна стойност и да правят разлика между различните видове биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса, произведени от хранителни и фуражни култури, например като определят по-ниска пределна стойност за приноса на биогоривата на база хранителни или фуражни култури, произведени от маслодайни култури, като вземат предвид непреките промени в земеползването.

За целите на изчисляването на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници на дадена държава членка, приносът на потреблението на биогорива и нетранспортни течни горива от биомаса, както и на консумирани за транспортни цели газообразни и твърди горива от биомаса, произведени от хранителни или фуражни култури, не трябва да надхвърля 7% от крайното потребление на енергия в пътния и релсов транспорт на тази държава членка, освен ако тези горива отговарят на прага за намаление на емисиите на парникови газове, посочен в член 26, параграф 7, като се вземат предвид средните прогнозни емисии, свързани с непреките промени в земеползването, от суровини за биогорива и нетранспортни течни горива от биомаса в приложение VIII, част А, или са сертифицирани биогорива и нетранспортни течни горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването въз основа на методика, разработена от Комисията. Тази пределна стойност ще бъде намалена на 0% през 2030 г. съгласно кривата, посочена в част A от приложение X. Приносът на биогоривата и нетранспортните течни горива от биомаса, произведени от палмово масло, се свежда до 0% от 2021 г. Комисията разработва до 31 декември 2019 г. методика за сертифициране на нисък риск от непреки промени в земеползването за биогоривата и нетранспортните течни горива от биомаса, посочени в член 2, параграф 2, буква ф). Държавите членки могат да определят по-ниска пределна стойност и правят разлика между различните видове биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса, произведени от хранителни и фуражни култури, например като определят по-ниска пределна стойност за приноса на биогоривата на база хранителни или фуражни култури, произведени от маслодайни култури, като вземат предвид непреките промени в земеползването и другите непреднамерени въздействия върху устойчивостта.

Изменение    135

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 – алинея 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32, за да изменя средните прогнозни емисии, свързани с непреките промени в земеползването, от суровини за биогорива и нетранспортни течни горива от биомаса, посочени в част А от приложение VIII, въз основа на най-новите научни данни. Комисията преразглежда средните прогнозни емисии, свързани с непреките промени в земеползването, от суровини за биогорива и нетранспортни течни горива от биомаса до 31 декември 2019 г., като взема предвид евентуалните намаления на емисиите на парникови газове, свързани със страничните продукти от протеинови фуражи, и въвежда, по целесъобразност, отделни стойности за палмовото масло, соевото масло и другите маслодайни култури.

Обосновка

Изменението е неотделимо свързано с измененията на предишните алинеи и е необходимо, за да се гарантира, че стойностите, посочени в приложение VIII, част А, са актуални по отношение на най-новите научни доказателства.

Изменение    136

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на параграф 1, буква а) брутното крайно потребление на електроенергия от възобновяеми източници се изчислява като количеството електроенергия, произведено в съответната държава членка от възобновяеми източници , включително производството на електроенергия от потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници и от енергийни общности, с изключение на електроенергията от помпеноакумулиращи водноелектрически централи, произведена от предварително изпомпана на горното ниво вода.

За целите на параграф 1, буква а) брутното крайно потребление на електроенергия от възобновяеми източници се изчислява като количеството електроенергия, произведено в съответната държава членка от възобновяеми източници , включително производството на електроенергия от потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници и от общности за енергия от възобновяеми източници, с изключение на електроенергията от помпеноакумулиращи водноелектрически централи, произведена от предварително изпомпана на горното ниво вода.

Изменение    137

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Топлинната енергия от околната среда, улавяна от термопомпи, се отчита за целите на параграф 1, буква б), при условие че крайното производство на енергия значително надхвърля вложената първична енергия, необходима за задвижване на термопомпите. Количеството топлинна енергия, което се счита за енергия от възобновяеми източници за целите на настоящата директива, се изчислява в съответствие с методиката, посочена в приложение VII.

Енергията от околната среда и геотермалната енергия, пренасяна от термопомпи за осигуряване на отопление или охлаждане, се отчитат за целите на параграф 1, буква б), при условие че крайното производство на енергия значително надхвърля вложената първична енергия, необходима за задвижване на термопомпите. Количеството топлинна енергия, което се счита за енергия от възобновяеми източници за целите на настоящата директива, се изчислява в съответствие с методиката, посочена в приложение VII.

Изменение    138

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3 – алинея 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32, за да установи методика за изчисляване на количеството енергия от възобновяеми източници, използвана за отопление и охлаждане и за системи за топлоснабдяване и студоснабдяване, и да преразгледа приложение VII относно изчисляването на енергията от термопомпи.

Изменение    139

Предложение за директива

Член 7 – параграф 4 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  За постигане на съответствие с целта, посочена в член 3, параграф 1, буква а), приносът на горивата, доставяни в сектора на въздухоплаването и мореплаването, ще се счита за равен на енергийното им съдържание, умножено съответно по 2 и по 1,2, а приносът на електроенергията от възобновяеми източници, доставяна за пътните превозни средства, ще се счита за равна на енергийното ѝ съдържание, умножено по 2,5.

Изменение    140

Предложение за директива

Член 7 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за изменение на списъците на суровините в част А и част Б от приложение IX, за добавяне, но не и за изваждане на суровини от списъците. Всеки делегиран акт трябва да се основава на анализ на най-новите постижения на научно-техническия прогрес, като се обръща надлежно внимание на принципите на йерархичния ред за третиране на отпадъците, посочени в Директива 2008/98/EC, в съответствие с критериите на Съюза за устойчивост, като анализът трябва да води до заключение, че въпросната суровина не поражда допълнително търсене на земя и благоприятства използването на отпадъци и остатъци, като в същото време не поражда значителни ефекти на изкривяване на пазарите за (странични) продукти, отпадъци и остатъци, и осигурява значителни намаления на емисиите на парникови газове в сравнение с използването на изкопаеми горива, без да създава риск за отрицателни въздействия върху околната среда и биоразнообразието.

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за изменение на списъците на суровините в част А и част Б от приложение IX. Всеки делегиран акт трябва да се основава на анализ на най-новите постижения на научно-техническия прогрес, като се обръща надлежно внимание на принципите на кръговата икономика и йерархичния ред за третиране на отпадъците, посочени в Директива 2008/98/, в съответствие с критериите на Съюза за устойчивост, като анализът трябва да води до заключението, че въпросната суровина не поражда допълнително търсене на земя и благоприятства използването на отпадъци и остатъци, като в същото време не поражда значителни ефекти на изкривяване на пазарите за (странични) продукти, отпадъци и остатъци и осигурява значителни намаления на емисиите на парникови газове в сравнение с използването на изкопаеми горива въз основа на оценката на жизнения цикъл на емисиите, без да създава риск за отрицателни въздействия върху околната среда и биоразнообразието.

Изменение    141

Предложение за директива

Член 7 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На всеки две години Комисията трябва да провежда оценка на списъка на суровините в част А и част Б от приложение IX, с цел да добавя суровини, в съответствие с определените в настоящия параграф принципи. Първата оценка трябва да бъде проведена не по-късно от 6 месеца след [датата на влизане в сила на настоящата директива]. Ако е уместно, Комисията приема делегирани актове за изменение на списъка на суровините в част A част Б от приложение IX за да добавя суровини, но не и за да изважда суровини от тези списъци.

На всеки две години Комисията трябва да провежда оценка на списъка на суровините в част А и част Б от приложение IX, с цел да добавя или изважда суровини, в съответствие с определените в настоящия параграф принципи. Първата оценка трябва да бъде проведена не по-късно от шест месеца след [датата на влизане в сила на настоящата директива]. Ако е уместно, Комисията приема делегирани актове за изменение на списъка на суровините в част A част Б от приложение IX, за да добавя или да изважда суровини от този списък.

Изменение    142

Предложение за директива

Член 7 – параграф 5 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато една суровина е извадена от списъка в приложение ІХ, на инсталациите, произвеждащи биогорива от ново поколение от тази суровина, се разрешава да я използват за период от пет години след влизане в сила на делегирания акт, с който се изважда посочената суровина от приложение ІХ, при условие че става въпрос за биогориво от ново поколение съгласно член 2 от настоящата директива.

Обосновка

Комисията следва да бъде оправомощена да предлага за изваждане суровина от приложение ІХ, но операторите следва да имат възможност да пригодят своите производствени процеси в рамките на преходен период, за да се защитят до известна степен инвестициите.

Изменение    143

Предложение за директива

Член 7 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  При определянето на политики за насърчаване на производството на горива от суровини, изброени в приложение IX към настоящата директива, държавите членки отчитат надлежно йерархията на отпадъците, установена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО, включително разпоредбите относно концепцията за жизнения цикъл и цялостното въздействие на генерирането и управлението на различните отпадъчни потоци.

Обосновка

Възстановяване на формулировката на член 2 от Директива (EС) 2009/2015.

Изменение    144

Предложение за директива

Член 9 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Комисията благоприятства създаването на съвместни проекти между държавите членки, по-специално чрез специализирана техническа помощ и помощ за разработване на проекти.

Обосновка

Това изменение е необходимо с оглед на вътрешната логика на текста и е неотделимо свързано с други изменения.

Изменение    145

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Една или повече държави членки може да си сътрудничат с една или повече трети държави по всички видове съвместни проекти относно производството на електроенергия от възобновяеми източници. В такова сътрудничество може да участват частни оператори.

1.  Една или повече държави членки може да си сътрудничат с една или повече трети държави по всички видове съвместни проекти относно производството на електроенергия от възобновяеми източници. В такова сътрудничество може да участват частни оператори и то трябва да се осъществява при пълно зачитане на международното право.

Обосновка

С цел да се гарантира правната сигурност на операциите в трети държави, разрешените проекти следва изцяло да спазват съответните разпоредби на международното право, т.е. правото на самоопределение на окупираните територии.

Изменение    146

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  електроенергията е произведена в съответствие с международното право, включително правото в областта на правата на човека.

Обосновка

Разпоредбите на директивата не следва да водят до неволно възнаграждаване на производството на електроенергия при условия, които нарушават международното право.

Изменение    147

Предложение за директива

Член 11 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  това искане се отнася до съвместен проект, който отговаря на критериите, посочени в параграф 2, букви б) и в), и ще използва междусистемната връзка след нейното въвеждане в експлоатация, както и за количество електроенергия, което не е по-голямо от количеството, което ще се изнася за Съюза след въвеждането в експлоатация на междусистемната връзка.

д)  това искане се отнася до съвместен проект, който отговаря на критериите, посочени в параграф 2, букви б), в) и ва), и ще използва междусистемната връзка след нейното въвеждане в експлоатация, както и за количество електроенергия, което не е по-голямо от количеството, което ще се изнася за Съюза след въвеждането в експлоатация на междусистемната връзка.

Обосновка

Необходимо за осигуряване на съгласуваност с текста на предходния параграф, буква ва), добавен с изменение 25.

Изменение    148

Предложение за директива

Член 11 – параграф 5 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  се включва писмено потвърждение по букви б) и в) от третата държава, на чиято територия ще се експлоатира инсталацията, както и делът или количеството електроенергия, произведени от инсталацията, които ще се използват за вътрешни цели от тази трета държава.

г)  се включва писмено потвърждение по букви б), в) и ва)от параграф 2 от третата държава, на чиято територия ще се експлоатира инсталацията, както и делът или количеството електроенергия, произведени от инсталацията, които ще се използват за вътрешни цели от тази трета държава.

Обосновка

Необходимо за осигуряване на съгласуваност с текста на предходния параграф, буква ва), добавен чрез изменение 25.

Изменение    149

Предложение за директива

Член 13 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Комисията благоприятства създаването на съвместни схеми за подпомагане между държавите членки, по-специално чрез разпространението на насоки и най-добри практики.

Обосновка

Това изменение е необходимо с оглед на вътрешната логика на текста и е неотделимо свързано с други изменения.

Изменение    150

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че националните правила относно разрешителните, сертификационните и лицензионните процедури, прилагани по отношение на централите, както и свързаните с тях инфраструктури за преносни и разпределителни мрежи, за производство на електроенергия, топлинна енергия или енергия за охлаждане от възобновяеми източници, както и по отношение на процеса на преобразуване на биомаса в биогорива или други енергийни продукти, са пропорционални и необходими.

Държавите членки гарантират, че националните правила относно разрешителните, сертификационните и лицензионните процедури, прилагани по отношение на централите, както и свързаните с тях преносни и разпределителни мрежи, за производство на електроенергия, топлинна енергия или енергия за охлаждане от възобновяеми източници, както и по отношение на процеса на преобразуване на биомаса в биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса или други енергийни продукти, а също и по отношение на възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход, са пропорционални и необходими и спазват принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо място.

Обосновка

Това изменение е необходимо с оглед на вътрешната логика на текста и е неотделимо свързано с други изменения.

Изменение    151

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  административните процедури са рационализирани и се провеждат в срок на съответното административно равнище;

а)  административните процедури са рационализирани и се провеждат в срок на съответното административно равнище; те определят предвидими срокове за издаване на необходимите разрешения и лицензи;

Изменение    152

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 – алинея 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  за децентрализираните устройства за производство на енергия от възобновяеми източници са установени опростени и облекчени процедури за получаване на разрешение, включително чрез обикновено уведомяване, ако то е разрешено от приложимата регулаторна рамка.

г)  за малките проекти и за децентрализираните устройства за производство и съхранение на енергия от възобновяеми източници, включително потребителите на собствена електроенергия и общностите за енергия от възобновяеми източници, са установени опростени и облекчени процедури за получаване на разрешение, включително чрез обикновено уведомяване.

Изменение    153

Предложение за директива

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки трябва да осигуряват на инвеститорите достатъчна предсказуемост на планираното подпомагане в областта на енергията от възобновяеми източници. За тази цел държавите членки трябва да определят и публикуват дългосрочен график по отношение на предоставянето на подпомагане, обхващащ поне следващите три години и включващ за всяка схема ориентировъчен график, съответната инсталирана мощност, очакваният предоставян бюджет, както и консултация със заинтересовани страни относно устройството на схемата за подпомагане.

заличава се

Изменение    154

Предложение за директива

Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки гарантират, че техните компетентни органи на национално, областно и местно равнище включват разпоредби за интегриране и съответни реализации на енергия от възобновяеми източници, както и за оползотворяване на безусловно отпадна топлина или студ при планирането, проектирането, изграждането и модернизирането на селищна инфраструктура, промишлени или жилищни зони и енергийна инфраструктура, включително електроенергийни, топлоснабдителни, студоснабдителни и газови мрежи, както и мрежи за алтернативни горива.

4.  Държавите членки гарантират, че техните компетентни органи на национално, областно и местно равнище включват разпоредби за интегриране и съответни реализации на енергия от възобновяеми източници, включително за ранно пространствено планиране, оценки на потребностите и адекватността, отчитащи енергийната ефективност и реагирането на потреблението в зависимост от моментното натоварване, и специфични разпоредби относно потреблението на собствена енергия от възобновяеми източници и общностите за енергия от възобновяеми източници, както и за оползотворяване на безусловно отпадна топлина или студ при планирането, проектирането, изграждането и модернизирането на селищна инфраструктура, промишлени, търговски или жилищни зони и енергийна инфраструктура, включително електроенергийни, топлоснабдителни, студоснабдителни и газови мрежи, както и мрежи за алтернативни горива. Държавите членки по-специално насърчават местните и регионалните административни органи да включват топлинната енергия и енергията за охлаждане от възобновяеми източници при планирането на градската инфраструктура, когато това е целесъобразно.

Изменение    155

Предложение за директива

Член 15 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При приемането на такива мерки или в своите схеми за подпомагане държавите членки може да вземат предвид националните мерки, отнасящи се до съществено увеличаване на енергийната ефективност и до комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия , както и до сгради, които са проектирани да улавят пасивно енергия или да са с ниско или нулево потребление на енергия.

При приемането на такива мерки или в своите схеми за подпомагане държавите членки могат да вземат предвид националните мерки, отнасящи се до съществено увеличаване на потреблението на собствена електроенергия от възобновяеми източници, съхранението на енергия на местно равнище и енергийната ефективност и до комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, както и до сгради, които са проектирани да улавят пасивно енергия или да са с ниско или нулево потребление на енергия.

Обосновка

Това изменение е необходимо с оглед на вътрешната логика на текста и е неотделимо свързано с други изменения.

Изменение    156

Предложение за директива

Член 15 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки изискват в своите строителни наредби и правилници или чрез други средства с равностоен ефект използването на минимални нива на енергия от възобновяеми източници в нови сгради и в съществуващи такива, които са подложени на значително саниране , отразяващи резултатите от изчисление за оптимизиране по отношение на разходите, извършено в съответствие с член 5, параграф 2 от Директива 2010/31/EС. Държавите членки разрешават тези минимални нива да бъдат достигнати чрез, inter alia, комбиниране на енергийни източници при значителен дял на енергията от възобновяеми източници.

Държавите членки изискват в своите строителни наредби и правилници или чрез други средства с равностоен ефект използването на минимални нива на енергия от възобновяеми източници или от инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници в нови сгради и в съществуващи такива, които са подложени на значително саниране, отразяващи резултатите от изчисление за оптимизиране по отношение на разходите, извършено в съответствие с член 5, параграф 2 от Директива 2010/31/EС. Държавите членки разрешават тези минимални нива да бъдат достигнати чрез, inter alia,  топлоснабдяване и студоснабдяване при значителен дял на енергията от възобновяеми източници, чрез индивидуално или колективно потребление на собствена електроенергия, както е определено в член 21, или чрез комбинирано производство, основано на възобновяеми енергийни източници, и отпадна топлина и студ.

Изменение    157

Предложение за директива

Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки гарантират, че считано от 1 януари 2012 г. новите обществени сгради, както и съществуващите обществени сгради, които са подложени на значително саниране на национално, областно и местно равнище, изпълняват роля на образец в контекста на настоящата директива. Държавите членки inter alia може да позволят това задължение да бъде изпълнявано чрез осигуряване на използването на покривите на обществени или смесени публично-частни сгради от трети страни за инсталации, произвеждащи енергия от възобновяеми източници.

6.  Държавите членки гарантират, че считано от 1 януари 2012 г. новите обществени сгради, както и съществуващите обществени сгради, които са подложени на значително саниране на национално, областно и местно равнище, изпълняват роля на образец в контекста на настоящата директива. Държавите членки inter alia могат да позволят това задължение да бъде изпълнявано чрез спазване на стандартите за сгради с почти нулево потребление на енергия, както се изисква в Директивата [относно енергийните характеристики на сградите (ДЕХС)] или чрез осигуряване на използването на покривите на обществени или смесени публично-частни сгради от трети страни за инсталации, произвеждащи енергия от възобновяеми източници.

Изменение    158

Предложение за директива

Член 15 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Чрез своите строителни наредби и правилници държавите членки насърчават използването на такива отоплителни и охладителни системи и съоръжения на базата на енергия от възобновяеми източници, които постигат значително намаление на потреблението на енергия. Държавите членки използват енергийни етикети , екомаркировки или други подходящи сертификати или стандарти, разработени на национално равнище или на равнището на Съюза , когато подобни инструменти съществуват, като основа за насърчаване на такива системи и съоръжения .

7.  Чрез своите строителни наредби и правилници държавите членки насърчават използването на такива отоплителни и охладителни системи и съоръжения на базата на енергия от възобновяеми източници, които постигат значително намаление на потреблението на енергия. За тази цел държавите членки използват енергийни етикети, екомаркировки или други подходящи сертификати или стандарти, разработени на национално равнище или на равнището на Съюза, когато подобни инструменти съществуват, и освен това осигуряват подходяща информация и консултации относно алтернативи, които се основават на възобновяеми енергийни източници и са с висока енергийна ефективност, както и относно евентуални финансови инструменти и стимули, налични в случай на замяна, с цел насърчаване на по-голям процент на замяна на старите топлоснабдителни системи и нарастващо преминаване към решения, основани на енергия от възобновяеми източници, съгласно изискванията на Директивата [относно енергийните характеристики на сградите (ДЕХС)].

Изменение    159

Предложение за директива

Член 15 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Държавите членки оценяват своя потенциал за енергия от възобновяеми източници и за оползотворяване на отпадна топлина и студ за отопление и охлаждане. За пръв път такава оценка трябва да бъде включена във втората всеобхватна оценка съгласно член 14, параграф 1 от Директива 2012/27/EС, със срок до 31 декември 2020 г., и след това в актуализациите на всеобхватната оценка.

8.  Държавите членки оценяват своя потенциал за енергия от възобновяеми източници и за оползотворяване на отпадна топлина и студ за отопление и охлаждане. Тази оценка следва специално да се спира на пространствения анализ на районите, подходящи за реализации със слаб екологичен риск, както и на потенциала за малки проекти в рамките на домакинствата. За пръв път такава оценка трябва да бъде включена във втората всеобхватна оценка съгласно член 14, параграф 1 от Директива 2012/27/EС, със срок до 31 декември 2020 г., и след това в актуализациите на всеобхватната оценка.

Изменение    160

Предложение за директива

Член 15 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8а.  Държавите членки гарантират, че техните компетентни органи на национално, регионално и местно равнище включват в своите планове в областта на мобилността и транспорта мерки за интегриране и развиване на видове транспорт, използващи възобновяеми енергийни източници.

Изменение    161

Предложение за директива

Член 15 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Държавите членки отстраняват административните препятствия пред сключването на дългосрочни корпоративни споразумения за изкупуване на енергия, служещи за финансиране на ползването на възобновяеми енергийни източници и за улесняване на съответни реализации.

9.  Държавите членки извършват оценка на регулаторните и административните препятствия и потенциала за изкупуване на енергия от възобновяеми източници от корпоративни клиенти на териториите си и създават благоприятна регулаторна и административна рамка за стимулиране на сключването на дългосрочни корпоративни споразумения за изкупуване на енергия от възобновяеми източници за финансиране на ползването на възобновяеми енергийни източници и за улесняване на съответни реализации, като гарантират, че споразуменията за изкупуване на енергия от възобновяеми източници не са подлагани на непропорционални процедури и такси, които не отразяват разходите. Със сключването на такива споразумения за изкупуване на енергия от възобновяеми източници се отменят от името на корпоративния клиент еквивалентно количество гаранции за произход, издадени съгласно член 19. Тази благоприятна рамка е част от интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата в съответствие с Регламент [относно управлението на Енергийния съюз].

Изменение    162

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Единното административно звено за контакти трябва да упътва заявителя в процеса на искане на разрешение по прозрачен начин, да предоставя на заявителя цялата необходима информация, да координира и да включва в процеса, когато е уместно, други органи и да издава правно обвързващо решение в края на процеса.

2.  Единното административно звено за контакти трябва да упътва заявителя в процеса на искане на разрешение по прозрачен начин, да предоставя на заявителя цялата необходима информация, да координира и да включва в процеса, когато е уместно, други органи и да издава правно обвързващо решение в края на процеса. Заявителите следва да могат да подават всички съответни документи в цифров вид.

Изменение    163

Предложение за директива

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Единното административно звено за контакти, в сътрудничество с операторите на преносни и разпределителни системи, трябва да публикува наръчник по процедурите за разработчиците на проекти за енергия от възобновяеми източници, включително за разработчици на малки проекти и на проекти на потребители на собствена енергия от възобновяеми източници.

3.  За да се улесни достъпът до необходимата информация, единното административно звено за контакти или държавата членка, в сътрудничество с операторите на преносни и разпределителни системи, създава единна информационна онлайн платформа, обясняваща процедурите за разработчиците на проекти за енергия от възобновяеми източници, включително за разработчици на малки проекти, на проекти на потребители на собствена енергия от възобновяеми източници и на проекти на общности за енергия от възобновяеми източници. Ако държавата членка реши да има повече от едно единно административно звено за контакти, информационната платформа упътва заявителя към звеното за контакти, в което той трябва да подаде заявлението си.

Изменение    164

Предложение за директива

Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Упоменатият в параграф 1 процес на предоставяне на заявителите на разрешения не трябва да продължава повече от три години, освен в случаите, посочени в член 16, параграф 5 и член 17.

4.  Упоменатият в параграф 1 процес на предоставяне на заявителите на разрешения не трябва да продължава повече от три години, освен в случаите, посочени в член 16, параграфи 4а и  5 и член 17.

Изменение    165

Предложение за директива

Член 16 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  За инсталациите с електрогенерираща мощност между 50kW и 1MW процесът на предоставяне на разрешения не продължава повече от една година. В случай на извънредни обстоятелства, които следва да бъдат надлежно обосновани, този срок може да бъде удължен с още 3 месеца.

 

Сроковете, посочени в параграфи 4 и 4а, не засягат възможността за обжалване по съдебен ред и правните средства за защита и могат да бъдат удължени за срок, който не превишава продължителността на обжалването по съдебен ред и процедурите за правна защита.

 

Държавите членки гарантират, че заявителите имат достъп до механизъм за извънсъдебно разрешаване на спорове или прости и достъпни съдебни процедури за уреждане на спорове във връзка с процесите на предоставяне на разрешения и издаването на разрешения за строеж и експлоатация на централи за производство на енергия от възобновяеми източници.

Изменение    166

Предложение за директива

Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки трябва да улесняват подобряващата замяна (repowering) на съществуващи централи посредством, inter alia, осигуряване на опростен и бърз процес на предоставяне на разрешения, чието времетраене не трябва да надхвърля една година от датата на подаване в единното административно звено за контакти на заявка за подобряваща замяна.

5.  Държавите членки трябва да улесняват подобряващата замяна (repowering) на съществуващи централи посредством, inter alia, осигуряване на опростен и бърз процес на предоставяне на разрешения, чието времетраене не трябва да надхвърля една година от датата на подаване в единното административно звено за контакти на заявка за подобряваща замяна. Без да се засягат разпоредбите на член 11, параграф 4 от Регламента за електроенергията, държавите членки гарантират запазването на достъпа до и правата на свързване към мрежата за проекти за подобряваща замяна най-малкото в случаите, в които няма промяна на мощностите.

Изменение    167

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  След уведомяване на оператора на разпределителната система се разрешава присъединяване към електроенергийната мрежа на демонстрационни проекти и инсталации с електрогенерираща мощност под 50 kW.

1.  След уведомяване на оператора на разпределителната система се разрешава присъединяване към електроенергийната мрежа на демонстрационни проекти и инсталации с електрогенерираща мощност под 50 kW.

 

Чрез дерогация от първа алинея операторът на разпределителна система може да реши, за демонстрационни проекти и инсталации с мощност между 10,8 kW and50kW, да откаже обикновеното уведомяване при обосновани причини или да предложи алтернативно разрешение. В този случай той прави това в рамките на две седмици от уведомяването и заявителят може тогава да поиска свързване посредством стандартните процедури. При липса на отрицателно решение от страна на оператора на разпределителната система в рамките на този период инсталацията може да бъде свързана.

Изменение    168

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че информацията относно мерките за подпомагане се предоставя на всички заинтересовани лица, като например потребители, строители, монтажници, архитекти и доставчици на отоплително, охладително и електрическо оборудване и системи, както и на автомобили, при които е съвместимо използването на енергия от възобновяеми източници.

1.  Държавите членки гарантират, че информацията относно мерките за подпомагане се предоставя на всички заинтересовани лица, като например потребители, по-специално уязвими потребители с ниски доходи, потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници и общности за енергия от възобновяеми източници, строители, монтажници, архитекти и доставчици на отоплително, охладително и електрическо оборудване и системи, както и на автомобили, при които е съвместимо използването на енергия от възобновяеми източници.

Обосновка

С предложението на Комисията се въвежда нова категория потребители. Уязвимите потребители с ниски доходи, както и потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници и общностите за енергия от възобновяеми източници са чувствителни групи потребители, на които трябва да се обърне специално внимание, тъй като те срещат много трудности при получаването на достъп до подходяща и достъпна информация във връзка с използването на енергия от възобновяеми източници и ползите от нея.

Изменение    169

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Държавите членки осигуряват информация относно системите за интелигентен транспорт и свързаните превозни средства във връзка с техните ползи относно пътната безопасност, намаляването на натовареността на движението и ефективността на горивата.

Обосновка

Това изменение е необходимо с оглед на вътрешната логика на текста и е неотделимо свързано с други изменения.

Изменение    170

Предложение за директива

Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки, с участието на местни и областни власти , разработват подходящи информационни, осведомителни, насочващи и/или обучителни програми с цел да информират гражданите за ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от възобновяеми източници.

6.  Държавите членки, с участието на местни и областни органи, разработват подходящи информационни, осведомителни, насочващи и/или обучителни програми с цел да информират гражданите за това как да упражняват правата си като активни потребители и за ползите и практическите особености, включително техническите и финансовите аспекти, на развитието и използването на енергия от възобновяеми източници, включително чрез потребление на собствена енергия или в рамките на общности за енергия от възобновяеми източници, както и за ползите от механизмите за сътрудничество между държавите членки и различните видове трансгранично сътрудничество.

Обосновка

Това изменение е необходимо с оглед на вътрешната логика на текста и е неотделимо свързано с други изменения.

Изменение    171

Предложение за директива

Член 19 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че не се издават гаранции за произход на производител, който получава финансово подпомагане от схема за подпомагане за същото производство на енергия от възобновяеми източници. В такъв случай държавите членки издават съответни гаранции за произход и ги въвеждат на пазара чрез тръжна продажба. Приходите, получени при тръжната продажба, се използват за компенсиране на разходите за подпомагането в областта на енергията от възобновяеми източници.

Държавите членки гарантират, че в случай на инсталации за енергия от възобновяеми източници в експлоатация след... [датата на влизане в сила на настоящата директива] не се издават гаранции за произход на производител, който получава финансово подпомагане от схема за подпомагане за същото производство на енергия от възобновяеми източници, освен при отсъствие на двойно компенсиране. Счита се, че няма двойно компенсиране, когато:

 

а)  финансовото подпомагане се предоставя посредством тръжна процедура или система за търгуеми зелени сертификати;

 

б)  пазарната стойност на гаранциите за произход се отчита административно в равнището на финансово подпомагане; или

 

в)  гаранциите за произход не се издават пряко на производителя, а на доставчик или потребител, който изкупува енергията от възобновяеми източници в условия на конкуренция или при дългосрочно корпоративно споразумение за изкупуване на енергия от възобновяеми източници.

 

В случаи, различни от горепосочения, държавите членки издават гаранциите за произход по статистически причини и незабавно ги отменят.

Изменение    172

Предложение за директива

Член 19 – параграф 7 – алинея 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  дали енергийният източник, от който е произведена енергията, отговаря на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, посочени в член 26.

Изменение    173

Предложение за директива

Член 19 – параграф 7 – алинея 1 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  газ, или

ii)  газ, включително водород, или

Изменение    174

Предложение за директива

Член 19 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Когато се изисква от доставчик на електроенергия да докаже дял или количество енергия от възобновяеми източници в неговия енергиен състав, за целите на член 3, параграф 9 от Директива 2009/72/ЕО, той трябва да го направи, като използва гаранции за произход. Аналогично за изпълнението на всякаво изискване за доказване на количеството на електроенергия, генерирана при високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, трябва да се използват гаранции за произход, издадени съгласно член 14, параграф 10 от Директива 2012/27/EC. Държавите членки гарантират, че при доказването с гаранции за произход на потреблението на енергия от възобновяеми източници или на електроенергия, генерирана при високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия изцяло се вземат предвид загубите при преноса.

8.  Когато се изисква от доставчик на електроенергия да докаже дял или количество енергия от възобновяеми източници в неговия енергиен състав, за целите на член 3, параграф 9 от Директива 2009/72/ЕО, той трябва да го направи, като използва гаранции за произход. Аналогично за изпълнението на всяко изискване за доказване на количеството на електроенергия, генерирана при високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, трябва да се използват гаранции за произход, издадени съгласно член 14, параграф 10 от Директива 2012/27/EC. Във връзка с параграф 2, когато електроенергията се произвежда при високоефективно комбинирано производство с използване на възобновяеми енергийни източници, се издава само една гаранция за произход, в която се посочват и двете характеристики. Държавите членки гарантират, че при доказването с гаранции за произход на потреблението на енергия от възобновяеми източници или на електроенергия, генерирана при високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, изцяло се вземат предвид загубите при преноса.

Изменение    175

Предложение за директива

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато е приложимо, държавите-членки извършват оценка на необходимостта от разширяване на съществуващата газопроводна инфраструктура за улесняване на включването на газ от възобновяеми енергийни източници .

1.  Когато е приложимо, държавите членки извършват оценка на необходимостта от разширяване на съществуващата газопроводна инфраструктура за улесняване на включването на газ от възобновяеми енергийни източници . Операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи са задължени да гарантират безпрепятственото функциониране на газопроводната инфраструктура, включително нейната поддръжка и редовно почистване.

Обосновка

Това изменение е необходимо с оглед на вътрешната логика на текста и е неотделимо свързано с други изменения.

Изменение    176

Предложение за директива

Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В зависимост от своята оценка включена в интегрираните национални планове в областта на климата и енергетиката в съответствие с приложение I към Регламент [относно управлението на Енергийния съюз], отнасяща се за необходимостта от изграждане на нова инфраструктура за топлоснабдяване и студоснабдяване с енергия от възобновяеми източници с оглед да се постигне целта на Съюза, посочена в член 3, параграф 1 от настоящата директива държавите членки предприемат, при необходимост, стъпки с оглед разработване на топлоснабдителна инфраструктура, за да се даде възможност за развитие на производство на топлинна енергия и енергия за охлаждане от големи централи на база биомаса, слънчеви и геотермални инсталации .

3.  В зависимост от своята оценка, включена в интегрираните национални планове в областта на климата и енергетиката в съответствие с приложение I към Регламент [относно управлението на Енергийния съюз], отнасяща се за необходимостта от изграждане на нова инфраструктура за топлоснабдяване и студоснабдяване с енергия от възобновяеми източници с оглед да се постигне целта на Съюза, посочена в член 3, параграф 1 от настоящата директива, държавите членки предприемат, при необходимост, стъпки с оглед разработване на топлоснабдителна инфраструктура, за да се даде възможност за развитие на производство на топлинна енергия и енергия за охлаждане от големи централи на база устойчива биомаса, топлина от околната среда в големи термопомпи, слънчеви и геотермални инсталации, както и от излишъка на топлинна енергия от промишлеността и други източници.

Обосновка

Добавят се устойчиви енергийни източници, които не са споменати в първоначалния текст.

Изменение    177

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че потребителите на собствена електроенергия, индивидуално или посредством агрегатори:

Държавите членки гарантират, че потребителите имат право да станат потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници. За тази цел държавите членки гарантират, че потребителите на собствена електроенергия, индивидуално или посредством агрегатори:

Изменение    178

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  имат право да потребяват собствена електроенергия и да продават, включително чрез споразумения за изкупуване на електроенергия, своите излишъци от електроенергия, без да бъдат подлагани на непропорционални процедури и такси, които не са разходоефективни;

а)  имат право да потребяват собствена електроенергия и да продават, включително чрез споразумения за изкупуване на електроенергия или търговски споразумения между партньори, своите излишъци от електроенергия, без да бъдат подлагани на дискриминационни или непропорционални процедури и такси, които не отразяват разходите;

Изменение    179

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  имат право да потребяват произведената от самите тях електроенергия от възобновяеми източници, в рамките на помещенията си, без да имат задължения да плащат каквито и да е такси или данъци;

Изменение    180

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  имат право да инсталират и да експлоатират системи за съхранение на електроенергия в съчетание с инсталации за производство на електроенергия от възобновяеми източници за собствено потребление, без да са задължени да плащат каквито и да е такси, включително данъци и двойни такси за мрежи за съхраняване електроенергия в рамките на техните помещения;

Изменение    181

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  не се считат за доставчици на енергия съгласно съюзното или националното законодателство във връзка с електроенергията от възобновяеми източници, която подават на мрежата, ако тази електроенергия не надхвърля 10 MWh годишно за домакинства и съответно 500 MWh годишно за юридически лица; както и

в)  не се считат за доставчици на енергия съгласно съюзното или националното законодателство във връзка с електроенергията от възобновяеми източници, която подават на мрежата, ако тази електроенергия не надхвърля 10 MWh годишно за домакинства и съответно 500 MWh годишно за юридически лица, без да се засягат процедурите, установени за надзора и одобрението на свързването на енергогенериращите мощности към мрежата от страна на операторите на разпределителни системи в съответствие с членове 15 – 18;

Изменение    182

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  получават заплащане за подадената към мрежата произведена от тях електроенергия от възобновяеми източници, което отразява пазарната стойност на подадената електроенергия.

г)  получават заплащане за подадената към мрежата произведена от тях електроенергия от възобновяеми източници, което е равностойно най-малко на пазарната цена и може да отчита дългосрочната стойност към мрежата, околната среда и обществото в съответствие с анализа на разходите и ползите на разпределените енергийни ресурси по смисъла на член 59 от Директива... на Европейския парламент и на Съвета [относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия].

Изменение    183

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки гарантират, че разпределението на разходите за управление и развиване на мрежата е справедливо и пропорционално и отразява ползите за цялата система от самостоятелното генериране на енергия, включително дългосрочната стойност за мрежата, околната среда и обществото.

Изменение    184

Предложение за директива

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че на потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници, живеещи в една и съща многофамилна сграда, или намиращи се в рамките на една и съща електроразпределителна система, която може да е търговска, за споделени услуги, обектна или затворена, се разрешава съвместно да предприемат потребление на собствена електроенергия, все едно че са индивидуален потребител на собствена електроенергия от възобновяеми източници. В такъв случай прагът по параграф 1, буква в), се отнася за всеки съответен потребител на собствена електроенергия от възобновяеми източници.

2.  Държавите членки гарантират, че на потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници, живеещи в една и съща многофамилна сграда, жилищен район или намиращи се в рамките на една и съща електроразпределителна система, която може да е търговска, промишлена или за споделени услуги, обектна или затворена, се разрешава съвместно да предприемат потребление на собствена електроенергия, все едно че са индивидуален потребител на собствена електроенергия от възобновяеми източници. В такъв случай прагът по параграф 1, буква в), се отнася за всеки съответен потребител на собствена електроенергия от възобновяеми източници.

Изменение    185

Предложение за директива

Член 21 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Държавите членки извършват оценка на съществуващите пречки и потенциала за развиване на потреблението на собствена електроенергия на територията си, за да установят благоприятна рамка за насърчаване и улесняване на развиването на потребление на собствена електроенергия от възобновяеми източници. Тази рамка включва, наред с другото :

 

а)  специфични мерки, които да гарантират, че потреблението на собствена електроенергия е достъпно за всички потребители, включително за тези с ниски доходи или за уязвимите домакинства, или за живеещите в социални жилища под наем;

 

б)  инструменти за улесняване на достъпа до финансиране;

 

в)  стимули за собствениците на сгради да създават възможности за потребление на собствена електроенергия за наемателите;

 

г)  премахване на всички регулаторни пречки за потреблението на собствена електроенергия от възобновяеми източници, включително за наемателите.

 

Тази благоприятна рамка трябва да бъде част от националните планове в областта на енергетиката и климата в съответствие с Регламент ... на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз].

Изменение    186

Предложение за директива

Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Инсталацията на потребител на собствена електроенергия от възобновяеми източници може да се стопанисва от трета страна по отношение на монтажа, експлоатацията, включително измерването на електроенергията, и поддръжката.

3.  Инсталацията на потребител на собствена електроенергия от възобновяеми източници може, с негово съгласие, да се притежава от трета страна или може да се стопанисва от трета страна по отношение на монтажа, експлоатацията, включително измерването на електроенергията, и поддръжката. Самата трета страна не се счита за потребител на собствена електроенергия от възобновяеми източници.

Изменение    187

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1 – алинея -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки гарантират, че крайните потребители, и по-специално битовите потребители, имат право да участват в общност за енергия от възобновяеми източници, без да губят правата си като крайни потребители и без да трябва да изпълняват необосновани условия или процедури, които биха възпрепятствали или възпирали участието им в общност за енергия от възобновяеми източници, при условие че в случая на частните предприятия тяхното участие не представлява основната им търговска или професионална дейност.

Изменение    188

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че общностите за енергия от възобновяеми източници имат право да генерират, потребяват, акумулират и продават енергия от възобновяеми източници, включително чрез споразумения за изкупуване на електроенергия, без да са предмет на непропорционални процедури и такси, които не са разходоефективни.

Държавите членки гарантират, че общностите за енергия от възобновяеми източници имат право да генерират, потребяват, акумулират и продават енергия от възобновяеми източници, включително чрез споразумения за изкупуване на електроенергия, без да са предмет на дискриминационни или непропорционални процедури и такси, които не отразяват разходите.

Изменение    189

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите по настоящата директива, общност за енергия от възобновяеми източници е МСП или организация с идеална цел, чиито акционери или членове си сътрудничат за генериране, разпределение, акумулиране или доставка на енергия от възобновяеми източници и съответстват на поне четири от следните критерии:

За целите по настоящата директива, общност за енергия от възобновяеми източници е МСП или организация с идеална цел, чиито акционери или членове си сътрудничат за генериране, разпределение, акумулиране или доставка на енергия от възобновяеми източници.

 

За да се ползва от правото да бъде третирана като общност за енергия от възобновяеми източници, поне 51% от местата в съвета на директорите или управителните органи на общността са запазени местни членове, т.е. за представители на местни публични и частни социално-икономически интереси или за отделни граждани.

 

В допълнение общностите за енергия от възобновяеми източници трябва да изпълняват поне три от следните критерии:

Изменение    190

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  акционерите или членовете са физически лица, местни власти, включително общини, или МСП с дейност в областта на енергията от възобновяеми източници;

а)  акционерите или членовете са физически лица, местни органи, включително общини, или МСП;

Изменение    191

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  поне 51 % от акционерите или членовете с право на глас в общността са физически лица;

б)  поне 51% от акционерите или членовете с право на глас в общността са физически лица или публични органи;

Изменение    192

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  поне 51 % от акциите или правата за участие в общността са собственост на местни членове, т.е. на представители на местни публични и местни частни социално-икономически интереси или граждани, имащи пряк интерес от дейността на общността и нейните въздействия;

в)  поне 51% от акциите или правата за участие в общността са собственост на местни членове, т.е. на представители на местни публични и местни частни социално-икономически интереси или отделни граждани;

Изменение    193

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  поне 51 % от местата в съвета на директорите или управителните органи на общността са запазени за местни членове, т.е. за представители на местни публични и частни социално-икономически интереси или за граждани, имащи пряк интерес от дейността на общността и нейните въздействия;

заличава се

Изменение    194

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки следят за прилагането на тези критерии и предприемат мерки за предотвратяване на евентуални злоупотреби или неблагоприятно въздействие върху конкуренцията.

Изменение    195

Предложение за директива

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Без това да засяга правилата за държавната помощ, при съставянето на схеми за подпомагане държавите членки трябва да вземат предвид специфичните особености на общностите за енергия от възобновяеми източници.

2.  При съставянето на схеми за подпомагане държавите членки трябва да вземат предвид специфичните особености на общностите за енергия от възобновяеми източници, като същевременно гарантират еднакви условия на конкуренция за всички производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

Изменение    196

Предложение за директива

Член 22 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки извършват оценка на съществуващите пречки и потенциала за развитие на общностите за енергия от възобновяеми източници на своята територия, за да се установи благоприятна рамка за насърчаване и улесняване на участието на тези общности в производството, потреблението, акумулирането и продажбата на енергия от възобновяеми източници.

 

Тази рамка включва:

 

а)  цели и специфични мерки за подпомагане на публичните органи да насърчават развитието на общностите за енергия от възобновяеми източници, както и за пряко участие;

 

б)  специфични мерки, които да гарантират, че участието в общностите за енергия от възобновяеми източници е достъпно за всички потребители, включително тези, които живеят в домакинства с ниски доходи или в уязвими домакинства, в сгради за социално жилищно настаняване или под наем;

 

в)  инструменти за улесняване на достъпа до финансиране и информация;

 

г)  регулаторна подкрепа и помощ за изграждане на капацитет на публичните органи при създаването на общности за енергия от възобновяеми източници;

 

д)  премахване на неоснователни регулаторни и административни пречки пред общностите за енергия от възобновяеми източници.

 

е)  правила за гарантиране на еднаквото и недискриминационно третиране на потребителите, които участват в общността за енергия, като се осигурява защита на потребителите, равностойна на защитата на свързаните с разпределителните мрежи потребители.

 

Тази благоприятна рамка е част от интегрираните национални планове в областта на климата и енергетиката в съответствие с Регламент [относно управлението на енергийния съюз].

Изменение    197

Предложение за директива

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С оглед да се улесни проникването на енергия от възобновяеми източници в сектора на отоплението и охлаждането, всяка държава членка трябва да положи усилия за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници, доставяна за отопление и охлаждане с поне 1 процентен пункт (пп) годишно, изразена като национален дял в крайното потребление на енергия и изчислена съгласно методиката, посочена в член 7.

1.  С оглед да се улесни проникването на енергия от възобновяеми източници в сектора на отоплението и охлаждането, всяка държава членка полага усилия за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници, доставяна за отопление и охлаждане с поне 2 процентни пункта (пп) годишно, изразена като национален дял в крайното потребление на енергия и изчислена съгласно методиката, посочена в член 7. Ако държава членка не може да постигне този дял, тя публикува обосновка за неспазването, която предоставя на Комисията. Държавите членки дават приоритет на най-добрите налични технологии.

Изменение    198

Предложение за директива

Член 23 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  За целите на параграф 1 при изчисляването на дела на доставяната за отопление и охлаждане енергия от възобновяеми източници и на изискваните годишни увеличения държавите членки:

 

а)  могат да разглеждат всяко увеличение, постигнато през дадена година, като постигнато частично или изцяло в някоя от предходните две или следващите две години в периода между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2030 г.;

 

б)  могат да приспадат отпадната топлина и студ от годишното увеличение по параграф 1, като се прилага ограничение от 50% от годишното увеличение;

 

в)  намаляват увеличението на 1 процентен пункт всяка година, ако частта от енергията им в сектора на отоплението и охлаждането, която е от възобновяеми източници и отпадна топлина и студ, възлиза на между 50% и 80%;

 

г)  могат да определят своята степен на годишно увеличение, включително дали да прилагат ограничението за използването на отпадна топлина и студ, посочено в буква б), считано от годината, в която постигнат дял на енергията от възобновяеми енергийни източници и отпадна топлина и студ в сектора на отоплението и охлаждането над 80%.

Изменение    199

Предложение за директива

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки могат да определят и да публикуват, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, списък от мерки и съответните прилагащи стопански субекти, като например доставчици на горива, които да допринесат за постигане на увеличението по параграф 1.

2.  Държавите членки определят и публикуват, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, списък от мерки и съответните прилагащи стопански субекти, като например доставчици на горива, които да допринесат за постигане на увеличението по параграф 1.

Изменение    200

Предложение за директива

Член 23 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Посоченото в параграф 1 увеличение може да бъде постигнато чрез прилагане на една или повече от следните опции:

3.  Посоченото в параграф 1 увеличение може да бъде постигнато inter alia чрез прилагане на една или повече от следните опции:

Изменение    201

Предложение за директива

Член 23 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  физическо включване на енергия от възобновяеми източници в енергията и горивата, доставяни за отопление и охлаждане;

а)  физическо включване на енергия от възобновяеми източници и/или отпадна топлина и студ в енергията и горивата, доставяни за отопление и охлаждане;

Изменение    202

Предложение за директива

Член 23 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  преки мерки за смекчаване на въздействието върху климата, като например инсталиране на високоефективни отоплителни и охладителни инсталации с енергия от възобновяеми източници или използване на енергия от възобновяеми източници за промишлени нагревателни или охладителни процеси;

б)  преки мерки за смекчаване на въздействието върху климата, като например инсталиране на високоефективни отоплителни и охладителни инсталации с енергия от възобновяеми източници в сгради или използване на енергия от възобновяеми източници или на отпадна топлина и студ за промишлени нагревателни или охладителни процеси;

Изменение    203

Предложение за директива

Член 23 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  други мерки на политиката с равностоен ефект за постигане на годишното увеличение по параграф 1 или 1а.

Изменение    204

Предложение за директива

Член 23 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  При прилагането на мерките, посочени в букви а) –  г) по-горе, държавите членки изискват мерките да бъдат разработени по такъв начин, че да се гарантира, че те са достъпни за всички потребители, по-специално домакинствата с ниски доходи или уязвимите домакинства, които е възможно да не притежават достатъчен начален капитал, за да могат да се възползват от предимствата.

Изменение    205

Предложение за директива

Член 23 – параграф 5 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  количеството доставена отпадна топлина или студ за отопление и охлаждане;

Изменение    206

Предложение за директива

Член 23 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  делът на енергията от възобновяеми източници в общото количество доставена енергия за отопление и охлаждане; и

в)  дела на енергията от възобновяеми източници и на отпадната топлина или студ в общото количество доставена енергия за отопление и охлаждане; и

Изменение    207

Предложение за директива

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че доставчиците на топлоснабдяване и студоснабдяване предоставят на крайните потребители информация за своите енергийни характеристики и за дела на енергията от възобновяеми източници в своите системи. Тази информация трябва да е в съответствие със стандартите, използвани в рамките на Директива 2010/31/EС.

1.  Държавите членки гарантират, че доставчиците на топлоснабдяване и студоснабдяване предоставят на крайните потребители информация за своите енергийни характеристики и за дела на енергията от възобновяеми източници в своите системи. Тази информация се предоставя ежегодно или при поискване в съответствие със стандартите, използвани в рамките на Директива 2010/31/EС.

Изменение    208

Предложение за директива

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки въвеждат необходимите мерки, даващи възможност на клиентите на тези топлоснабдителни или студоснабдителни системи, които не са „ефективни районни отоплителни и охладителни системи“ по смисъла на член 2, параграф 41 от Директива 2012/27/ЕС, да се отделят от съответната система с цел самите те да осигуряват отопление или охлаждане от възобновяеми източници, или с цел да се прехвърлят към друг доставчик на топлина или студ, който има достъп до система като посочената в параграф 4.

2.  Държавите членки въвеждат необходимите мерки, даващи възможност на клиентите на тези топлоснабдителни или студоснабдителни системи, които не са „ефективни районни отоплителни и охладителни системи“ по смисъла на член 2, параграф 41 от Директива 2012/27/ЕС или съгласно инвестиционните им планове няма да станат такива в следващите 5 години, , да се отделят от съответната система с цел самите те да осигуряват отопление или охлаждане от възобновяеми източници.

Изменение    209

Предложение за директива

Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки могат да ограничат правото за отделяне от системата или за преминаване към друг доставчик, така че то да е валидно само за клиенти, които могат да докажат, че планираното алтернативно решение за снабдяване с топлинна или охладителна енергия води до значително по-добри енергийни характеристики. Оценката на характеристиките при алтернативното решение може да се основава на съответния сертификат за енергийни характеристики, съгласно съответната дефиниция в Директива 2010/31/EС.

3.  Държавите членки могат да ограничат правото за отделяне от системата, така че то да е валидно само за клиенти, които могат да докажат, че планираното алтернативно решение за снабдяване с топлинна или охладителна енергия води до значително по-добри енергийни характеристики. Оценката на характеристиките при алтернативното решение може да се основава на съответния сертификат за енергийни характеристики, съгласно съответната дефиниция в Директива 2010/31/EС.

Изменение    210

Предложение за директива

Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки въвеждат необходимите мерки за осигуряване на недискриминационен достъп до топлоснабдителните или студоснабдителните системи за топлинна или охладителна енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и за отпадна топлинна или охладителна енергия. Този недискриминационен достъп трябва да дава възможност за пряко снабдяване от такива източници на клиенти, свързани към топлоснабдителната или студоснабдителната система, от доставчици, които са различни от оператора на топлоснабдителната или студоснабдителната система.

4.  Държавите членки въвеждат необходимите мерки за осигуряване на недискриминационен достъп до топлоснабдителните или студоснабдителните системи за топлинна или охладителна енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, и за отпадна топлинна или охладителна енергия въз основа на недискриминационни критерии, определени от компетентния орган в държавата членка. Тези критерии вземат предвид икономическата и техническата осъществимост за операторите на топлоснабдителната или студоснабдителната система и за свързаните към тази система клиенти.

Изменение    211

Предложение за директива

Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Операторът на топлоснабдителна или студоснабдителна система може да откаже достъп на доставчици в случаите, при които системата не разполага с необходимия капацитет поради наличието на други доставки на отпадна топлина или студ, на топлина или студ от възобновяеми източници или на топлина или студ, генерирани чрез високоефективно комбинирано производство. Държавите членки гарантират, че в случай на такъв отказ операторът на топлоснабдителната или студоснабдителната система предоставя съответната информация на компетентния орган по параграф 9 относно мерките, които биха били необходими за увеличаване на капацитета на системата.

5.  Операторът на топлоснабдителна или студоснабдителна система може да откаже достъп на доставчици в случаите, при които са изпълнени едно или повече от следните условия:

 

а)  системата не разполага с необходимия капацитет поради наличието на други доставки на отпадна топлина или студ, на топлина или студ от възобновяеми източници или на топлина или студ, генерирани чрез високоефективно комбинирано производство, или такъв достъп би застрашил безопасното функциониране на топлоснабдителната система.

 

б)  системата представлява „ефективна районна отоплителна и охладителна система“ по смисъла на член 2, параграф 41 от Директива 2012/27/ЕС;

 

в)  предоставянето на достъп би довело до прекомерно увеличение на цената на топлинната или охладителната енергия за крайните потребители в сравнение с цената за използване на главното местно топлоснабдяване, с която енергията от възобновяеми източници или отпадната топлина или студ ще се конкурират.

 

Държавите членки гарантират, че в случай на такъв отказ операторът на топлоснабдителната или студоснабдителната система предоставя съответната информация на компетентния орган по параграф 9 относно мерките, които биха били необходими за увеличаване на капацитета на системата, включително икономическите последствия от мерките.

Изменение    212

Предложение за директива

Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Новите топлоснабдителни или студоснабдителни системи могат, при поискване, да бъдат освободени от прилагането на параграф 4 за определен период от време. Компетентният орган взема решения по такива искания за освобождаване поотделно за всеки конкретен случай. Освобождаване се предоставя само в случай, че новата топлоснабдителна или студоснабдителна система представлява „ефективна районна отоплителна или охладителна система“ по смисъла на член 2, параграф 41 от Директива 2012/27/EС и ако тя ползва потенциала за използване на възобновяеми енергийни източници и на отпадна топлина или студ, определен във всеобхватната оценка, която е направена съгласно член 14 от Директива 2012/27/EС.

6.  Новите топлоснабдителни или студоснабдителни системи могат, при поискване, да бъдат освободени от прилагането на параграф 4 за определен период от време. Компетентният орган взема решения по такива искания за освобождаване поотделно за всеки конкретен случай. Освобождаване се предоставя само в случай, че новата топлоснабдителна или студоснабдителна система представлява „ефективна районна отоплителна или охладителна система“ по смисъла на член 2, параграф 41 от Директива 2012/27/EС и ако тя ползва потенциала за използване на възобновяеми енергийни източници, високоефективно комбинирано производство на енергия по смисъла на член2, параграф 34 от Директива 2012/27/EС и на отпадна топлина или студ, определен във всеобхватната оценка, която е направена съгласно член 14 от Директива 2012/27/EС.

Изменение    213

Предложение за директива

Член 24 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Правото за отделяне от системата или за прехвърляне към друг доставчик може да бъде упражнявано от индивидуални клиенти, съвместни предприятия, образувани от клиенти или от страни, действащи от името на клиенти. За многофамилните жилищни сгради такова отделяне от системата може да бъде направено само на равнището на цялата сграда.

7.  Правото за отделяне от системата може да бъде упражнявано от индивидуални клиенти, съвместни предприятия, образувани от клиенти или от страни, действащи от името на клиенти. За многофамилните жилищни сгради такова отделяне от системата може да бъде направено само на равнището на цялата сграда.

Изменение    214

Предложение за директива

Член 24 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Държавите членки изискват от операторите на електроразпределителни системи да оценяват поне веднъж на всеки две години, в сътрудничество с операторите на топлоснабдителни или студоснабдителни системи в съответните им райони, потенциала на топлоснабдителните или студоснабдителните системи да осигуряват балансиране и други системни услуги, включително реагиране на потреблението в зависимост от моментното натоварване (demand response) и акумулиране на излишъка от електроенергия, генерирана от възобновяеми източници, както и да оценяват дали използването на констатирания потенциал би било ресурсно и разходно по-ефективно в сравнение с алтернативни решения.

8.  Държавите членки изискват от операторите на електроразпределителни системи да оценяват поне веднъж на всеки четири години, в сътрудничество с операторите на топлоснабдителни или студоснабдителни системи в съответните им райони, потенциала на топлоснабдителните или студоснабдителните системи да осигуряват балансиране и други системни услуги, включително реагиране на потреблението в зависимост от моментното натоварване (demand response) и акумулиране на излишъка от електроенергия, генерирана от възобновяеми източници, както и да оценяват дали използването на констатирания потенциал би било ресурсно и разходно по-ефективно в сравнение с алтернативни решения.

Изменение    215

Предложение за директива

Член 24 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Държавите членки определят един или повече независими органи, които да гарантират, че правата на потребителите и правилата за опериране на топлоснабдителните и студоснабдителните системи в съответствие с настоящия член са ясно определени и се спазват.

9.  Държавите членки определят един или повече компетентни органи, които да гарантират, че правата на потребителите и правилата за опериране на топлоснабдителните и студоснабдителните системи в съответствие с настоящия член са ясно определени и се спазват.

Изменение    216

Предложение за директива

Член 25 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Считано от 1 януари 2021 г. държавите членки изискват от доставчиците на горива да включват минимално допустим енергиен дял на биогорива от нови поколения и на други биогорива и биогаз, произведени от посочени в приложение IX суровини, на възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход, на изкопаеми горива на базата на отпадъци и на електроенергия от възобновяеми източници в общото количество транспортни горива, които доставят на пазара за потребление или използване в рамките на една календарна година.

За да се постигне посочената в член 3 цел, а именно 12% от крайното потребление на енергия да са от възобновяеми източници, държавите членки изискват, , считано от 1 януари 2021 г., от доставчиците на горива да включват минимално допустим енергиен дял на биогорива от нови поколения и на други биогорива и биогаз, произведени от посочени в приложение IX суровини, на възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход, на рециклирани въглеродни горива и на електроенергия от възобновяеми източници в общото количество транспортни горива, които доставят на пазара за потребление или използване в рамките на една календарна година.

Изменение    217

Предложение за директива

Член 25 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Минимално допустимият дял трябва да бъде поне 1,5 % през 2021 г. и да нарасне до поне 6,8 % в 2030 г., следвайки кривата, посочена в част Б от приложение X. В рамките на този общ дял приносът на биогоривата от нови поколения и на биогаза, произведен от суровини, посочени в част А от приложение IX трябва да бъде поне 0,5 % от транспортните горива, доставени на пазара след 1 януари 2021 г. за потребление или използване и да нарасне до поне 3,6 % в 2030 г., следвайки кривата, посочена в част В от приложение X.

Минимално допустимият дял трябва да бъде поне 1,5% през 2021 г. и да нарасне до поне 10% през 2030 г., следвайки кривата, посочена в част Б от приложение X. В рамките на този общ дял приносът на биогоривата от нови поколения и на биогаза, произведен от суровини, посочени в част А от приложение IX трябва да бъде поне 0,5% от транспортните горива, доставени на пазара след 1 януари 2021 г. за потребление или използване и да нарасне до поне 3,6% до 2030 г., следвайки кривата, посочена в част В от приложение X.

 

Доставчиците на горива, които доставят горива само под формата на електроенергия и възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход, не е нужно да изпълняват изискването за минимален дял на биогорива от ново поколение, други биогорива и биогаз, произведени от суровините, изброени в приложение IX.

Изменение    218

Предложение за директива

Член 25 – параграф 1 – алинея 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  за изчисляването на знаменателя, изразяващ енергийното съдържание на горивата за пътен и релсов транспорт, доставени на пазара за потребление или използване, се вземат предвид бензинът, дизеловото гориво, природния газ, биогоривата, биогазът, възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход, изкопаемите горива на база на отпадъци и електроенергията;

а)  за изчисляването на знаменателя, изразяващ енергийното съдържание на горивата за пътен и релсов транспорт, доставени на пазара за потребление или използване, се вземат предвид бензинът, дизеловото гориво, природният газ, биогоривата, биогазът, възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход, рециклираните въглеродни горива и електроенергията;

Изменение    219

Предложение за директива

Член 25 – параграф 1 – алинея 4 – буква б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

за изчисляването на числителя се взема предвид енергийното съдържание на биогоривата от нови поколения и на другите биогорива и биогаз, произведени от посочени в приложение IX суровини, на възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход, на изкопаемите горива на базата на отпадъци, доставяни за всички транспортни сектори, и на електроенергията от възобновяеми източници, доставяна на пътни превозни средства.

за изчисляването на числителя се взема предвид енергийното съдържание на биогоривата от нови поколения и на другите биогорива и биогаз, произведени от посочени в приложение IX суровини, на възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход, на рециклираните въглеродни горива, доставяни за всички транспортни сектори, и на електроенергията от възобновяеми източници, доставяна на пътни превозни средства.

Изменение    220

Предложение за директива

Член 25 – параграф 1 – алинея 4 – буква б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При изчисляването на числителя приносът на биогоривата и биогаза, произведени от суровини, посочени в част Б от приложение IX се ограничава до максимум 1,7 % от енергийното съдържание на транспортните горива, доставени на пазара за потребление или използване, и приносът на горивата, доставяни в сектора на въздухоплаването и мореплаването ще се счита за равен на енергийното им съдържание, умножено по 1,2.

При изчисляването на числителя приносът на биогоривата и биогаза, произведени от суровини, посочени в част Б от приложение IX, се ограничава до максимум 1,7% от енергийното съдържание на транспортните горива, доставени на пазара за потребление или използване.

 

Държавите членки могат да изменят ограничението върху суровините, посочени в част Б от приложение IX, ако това е оправдано, като вземат под внимание наличността на суровини. Всяко изменение подлежи на одобрение от Комисията.

 

Приносът на горивата, доставяни в сектора на въздухоплаването и мореплаването ще се счита за равен на енергийното им съдържание, умножено съответно по 2 и 1,2, а приносът на електроенергията от възобновяеми източници, доставяна за пътни превозни средства, ще се счита за равна на енергийното ѝ съдържание, умножено по 2,5..

Изменение    221

Предложение за директива

Член 25 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки могат да изготвят своите национални политики за изпълнение на задълженията по настоящия член като задължение за намаляване на парниковите газове и могат да прилагат тези политики и за изкопаемите горива на базата на отпадъци, при условие че това не противоречи на целите на кръговата икономика и че е достигнат делът на енергията от възобновяеми източници по параграф 1.

Обосновка

Задължение за намаляване на парниковите газове би било по-оптимално от гледна точка на климата, но Комисията го счита за създаващо по-голяма административна тежест. Независимо от това държавите членки следва да имат възможност да изготвят своите политики за изпълнение на задължението за включване на енергията от възобновяеми източници като цел за намаляване на емисиите на парникови газове, като вземат предвид също така потенциала на изкопаемите горива на базата на отпадъци за намаляване на тези емисии, при условие че е спазен минималният дял на енергия от възобновяеми източници.

Изменение    222

Предложение за директива

Член 25 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  От 1 януари 2021 г. държавите членки изискват от доставчиците на горива да намалят емисиите на парникови газове на единица енергия за целия жизнен цикъл на доставяните горива и енергия с до 20% най-късно до 31 декември 2030 г. спрямо основните стандарти за горивата, посочени в Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета1a.

 

____________________

 

1a Директива (EС) 2015/652 на Съвета от 20 април 2015 г. за установяване на методи за изчисляване и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (ОВ L 107, 25.4.2015 г., стр. 26).

Обосновка

Амбициозната цел за намаляване на интензитета на емисиите на парникови газове от горивата с до 20% до 2030 г. е обоснована, като се вземат под внимание вече установените високи намаления на емисиите на парникови газове от биогорива на основата на селскостопански култури, както и по-силното навлизане на пазара на биогорива от нови поколения и алтернативни възобновяеми източници на енергия в транспорта. Обвързването на доставчиците на горива със задължението за намаляване на емисиите на парникови газове се доказа като успешен инструмент за по-голяма ефективност по отношение на климата.

Изменение    223

Предложение за директива

Член 25 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За определяне на дела на електроенергията от възобновяеми източници за целите по параграф 1 може да се използва или средният дял на електроенергията от възобновяеми източници в Съюза, или делът на електроенергията от възобновяеми източници в държавата членка, където се доставя електроенергията, както съответният дял е измерен две години преди разглежданата година. И в двата случая се отменят еквивалентно количество гаранции за произход, издадени съгласно член 19. Но ако се използва електроенергия от пряка връзка с инсталация на база възобновяеми източници, която:

За определяне на дела на електроенергията от възобновяеми източници за целите по параграф 1 се използва делът на електроенергията от възобновяеми източници в държавата членка, където се доставя електроенергията, измерен две години преди разглежданата година, при условие че има достатъчно доказателства, че електроенергията от възобновяеми източници е допълнителна. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 32, за да определи методиката за доказване на допълняемостта, включително методика за държавата членка да определи своите изходни данни.

Изменение    224

Предложение за директива

Член 25 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Чрез дерогация от първа алинея, за да се определи делът на електроенергията за целите на параграф 1 в случай на електроенергия, която е получена чрез пряка връзка с инсталация, произвеждаща електроенергия от възобновяеми източници, и която се доставя на пътни превозни средства, тази електроенергия се отчита изцяло като произведена от възобновяеми източници. По аналогия, електроенергия, получена чрез дългосрочни споразумения за закупуване на електроенергия от възобновяеми източници, се отчита изцяло като електроенергия от възобновяеми източници. При всички случаи се отменят равностойно количество гаранции за произход, издадени съгласно член 19.

Изменение    225

Предложение за директива

Член 25 – параграф 3 – алинея 3 – буква б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато се използва електроенергия за прозиводството на възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход, било пряко или за производството на междинни продукти, за определянето на дела на енергията от възобновяеми източници може да се използва или средният дял на електроенергията от възобновяеми източници в Съюза, или делът на електроенергията от възобновяеми източници в страната производител на горивото, както съответният дял е измерен две години преди разглежданата година. И в двата случая се отменят еквивалентно количество гаранции за произход, издадени съгласно член 19. Но ако се използва електроенергия от пряка връзка с инсталация на база възобновяеми източници, която:

Когато се използва електроенергия за производството на възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход, било пряко или за производството на междинни продукти, за определянето на дела на енергията от възобновяеми източници може да се използва средният дял на електроенергията от възобновяеми източници в страната производител на горивото, както съответният дял е измерен две години преди разглежданата година. Отменят се еквивалентно количество гаранции за произход, издадени съгласно член 19.

Изменение    226

Предложение за директива

Член 25 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки трябва да създадат база данни, даваща възможност за проследяване на транспортните горива, които съответстват на условията за отчитане в числителя, посочени в параграф 1, буква б), и да изискват от съответните икономически оператори да въвеждат информация за направените трансакции и за характеристиките за устойчивост на съответстващите на условията горива, включително за техните емисии на парникови газове в рамките на цялостния им жизнен цикъл, като се започне от момента на тяхното производство и се стигне до доставчика на горива, който ги пуска на пазара.

Комисията създава база данни на ЕС, даваща възможност за проследяване на транспортните горива, включително електроенергията, които съответстват на условията за отчитане в числителя, посочени в параграф 1, буква б). Държавите членки изискват от съответните икономически оператори да въвеждат информация за направените трансакции и за характеристиките за устойчивост на съответстващите на условията горива, включително за техните емисии на парникови газове в рамките на цялостния им жизнен цикъл, като се започне от момента на тяхното производство и се стигне до доставчика на горива, който ги пуска на пазара.

Изменение    227

Предложение за директива

Член 25 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Националните бази данни трябва да са взаимно свързани, така че да е възможно да се проследяват трансакции на горива между държави членки. За да се осигури съвместимост на националните бази данни Комисията определя технически спецификации за тяхното съдъжание и употреба посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, упомената в член 31.

Комисията определя технически спецификации за тяхното съдържание и употреба посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, упомената в член 31.

Изменение    228

Предложение за директива

Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки докладват агрегирана информация от националните бази данни, включително относно емисиите на парникови газове на горивата на база цялостния им жизнен цикъл, в съответствие с приложение VII към Регламент [относно управлението на Енергийния съюз].

5.  Държавите членки докладват агрегирана информация, включително относно емисиите на парникови газове на горивата на база цялостния им жизнен цикъл, в съответствие с приложение VII към Регламента [относно управлението на Енергийния съюз]. Комисията ежегодно публикува агрегирана информация от базата данни.

Изменение    229

Предложение за директива

Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за допълнително специфициране на методиката, посочена в параграф 3, буква б) от настоящия член за определяне на дела на биогоривото при съвместна обработка в общ процес на биомаса с изкопаеми горива, за специфициране на методиката за оценяване на намаленията на емисиите на парникови газове от възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход и от изкопаеми горива на базата на отпадъци, както и за определяне на изискваните минимално допустими намаления на емисии за тези горива за целите по параграф 1 от настоящия член.

6.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 32 за допълнително специфициране на методиката, посочена в параграф 3, буква б) от настоящия член за определяне на дела на биогоривото при съвместна обработка в общ процес на биомаса с изкопаеми горива, за специфициране на методиката за оценяване на намаленията на емисиите на парникови газове от възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход и от нисковъглеродни изкопаеми горива, произведени от отпадъчни газове, които се образуват като неизбежна и неволна последица от изработката или производството на продукти, предназначени за търговска употреба и/или продажба, както и за определяне на изискваните минимално допустими намаления на емисии за тези горива за целите по параграф 1 от настоящия член.

Обосновка

Директивата за възобновяемите енергийни източници следва да гарантира, че Комисията разполага с необходимите правомощия да насърчава използването на нисковъглеродни горива, тъй като те играят важна роля за намаляване на количеството извлечен изкопаем въглерод в енергийния микс на ЕС в допълнение към косвеното насърчаване на производството на електроенергия от възобновяеми източници.

Изменение    230

Предложение за директива

Член 25 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  До 31 декември 2025 г., в контекста на провежданата на всеки две години оценка на постигнатия напредък в изпълнение на Регламент [относно управлението на Енергийния съюз], Комисията оценява дали формулираното в параграф 1 задължение ефективно стимулира иновацията и насърчава намаления на емисиите на парникови газове в транспортния сектор, както и дали са подходящи приложимите изисквания за намаления на емисиите на парникови газове, отнасящи се за биогоривата и биогазовете. Ако е уместно, Комисията ще представи предложение за промяна на задължението, формулирано в параграф 1.

7.  До 31 декември 2025 г., в контекста на провежданата на всеки две години оценка на постигнатия напредък в изпълнение на Регламент [относно управлението на Енергийния съюз], Комисията оценява дали формулираното в параграф 1 задължение ефективно стимулира иновацията и осигурява намаления на емисиите на парникови газове в транспортния сектор, както и дали са подходящи приложимите изисквания за намаления на емисиите на парникови газове, отнасящи се за биогоривата и биогазовете. В оценката се анализира също така дали разпоредбите на настоящия член позволяват ефективно да се избегне двойното отчитане на енергията от възобновяеми източници. Ако е уместно, Комисията ще представи предложение за промяна на задължението, формулирано в параграф 1. Променените задължения трябва да запазват поне равнищата, които съответстват на мощностите за биогорива от ново поколение, които са инсталирани и в процес на изграждане през 2025 г.

Изменение    231

Предложение за директива

Член 26 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Eнергията от биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса се взема предвид за целите, посочени в букви а), б) и в) от настоящия параграф , само при условие че отговарят на критериите за устойчивост, посочени в параграфи 2  6 и на критериите за намаление на емисиите на парникови газове, посочени в параграф 7 :

1.  Независимо дали суровините се отглеждат във или извън територията на Съюза, енергията от биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса се взема предвид за целите, посочени в букви а), б) и в) от настоящия параграф, само при условие че отговарят на критериите за устойчивост, посочени в параграфи 2  6 и на критериите за намаление на емисиите на парникови газове, посочени в параграф 7:

Обосновка

Предложението включва съществени нови елементи за критериите за устойчивост и за транспортните горива. Следователно е необходимо да се изясни обхватът на понятието финансово подпомагане, за да се включат фискални стимули.

Изменение    232

Предложение за директива

Член 26 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  съответствие с условията за получаване на финансова подкрепа за потреблението на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса .

в)   съответствие с условията за получаване на финансова подкрепа, включително фискални стимули, за потреблението на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса.

Обосновка

Преработената директива относно енергията от възобновяеми източници въвежда съществени промени в обхвата на разпоредбите относно устойчивото производство на енергията от биомаса, по-специално чрез разширяване на много от разпоредбите за първи път, така че да обхващат горива от биомаса, като например дървен материал. В нея се предлагат също така значителни промени по отношение на целите, свързани с биогоривата и нетранспортните течни горива от биомаса. На тази основа промените са необходими също така, за да се изясни обхватът на понятието „финансово подпомагане“, което в някои държави членки понастоящем не разглежда или в бъдеще може да не отговаря в достатъчна степен на различните начини, в допълнение към преките субсидии, чрез които производството или употребата на горива от биомаса и други видове енергия от биомаса биват насърчавани. Например механизми като данъчни облекчения за използването на горива от биомаса въз основа на предполагаемата им неутралност по отношение на въглерода или задължения за смесване, наложени на доставчиците на биомаса, или други биогорива, вече функционират или биха могли да бъдат прилагани в бъдеще, като самите те оказват въздействие върху разходите. Формулировката на разпоредбата относно условията за допустимост за финансовото подпомагане следва да бъде разширена, за да се гарантира, че тя е изчерпателна и в съответствие с духа на първоначалната директива.

Изменение    233

Предложение за директива

Член 26 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Независимо от това биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса произведени от отпадъци и остатъци, различни от остатъците от селското стопанство, аквакултурата, рибното и горското стопанство, е необходимо да отговарят само на критериите за намаление на емисиите на парникови газове установени в параграф 7 за да бъдат взети предвид за целите, посочени в букви а), б) и в) от настоящия параграф . Тази разпоредба се отнася също за отпадъците и остатъците, които първоначално се обработват за получаването на междинен продукт, преди да бъдат допълнително преработени в биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса.

Биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърди горива от биомаса, произведени от отпадъци и остатъци, различни от остатъците от селското стопанство, аквакултурата, рибното и горското стопанство, е необходимо да отговарят само на критериите за намаление на емисиите на парникови газове, установени в параграф 7, за да бъдат взети предвид за целите, посочени в букви а), б) и в) от настоящия параграф . Независимо от това тяхното производство е в съответствие с принципа на йерархията на отпадъците, установен в Директива 2008/98/ЕО, и избягва значителния изкривяващ ефект върху пазарите за (странични) продукти, отпадъци или остатъци. Тази разпоредба се отнася също за отпадъците и остатъците, които първоначално се обработват за получаването на междинен продукт, преди да бъдат допълнително преработени в биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса. 

Обосновка

Производството на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и твърди и газообразни горива от биомаса може да отклони към енергопроизводството остатъци от съществуващите употреби на суровини и също така може да отклони отпадъци от рециклиране към енергопроизводството, което е в противоречие с целите на йерархията на отпадъците и на кръговата икономика. За да се гарантира, че декарбонизирането на транспорта подкрепя целите на плана за действие за кръговата икономика и е в съответствие с йерархията на отпадъците на ЕС, е необходимо да се въведе нов критерий за устойчивост.

Изменение    234

Предложение за директива

Член 26 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса, произведени от отпадъци и остатъци от земеделските земи, се вземат предвид за целите по букви а), б) и в) от настоящия параграф само ако операторите са взели мерки да се сведе до минимум евентуалното отрицателно въздействие върху качеството на почвите и въглерода в почвата. Информация за тези мерки се представя в съответствие с член 27, параграф 3.

Обосновка

Това изменение е неделимо свързано с новото задължение за транспортните горива в член 25.

Изменение    235

Предложение за директива

Член 26 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Газообразните и твърдите горива от биомаса трябва да съответстват на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, формулирани в параграфи 2  7 само ако се използват в инсталации, произвеждащи електроенергия, топлинна и охладителна енергия или горива, с входяща мощност (на база постъпващото гориво) по-голяма или равна на 20 MW в случай на твърди горива от биомаса и с електрогенерираща мощност по-голяма или равна на 0,5 MW в случай на газообразни горива от биомаса. Държавите членки могат да прилагат критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове и за инсталации с по-малка входяща мощност (на база постъпващото гориво).

Газообразните и твърдите горива от биомаса трябва да съответстват на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, формулирани в параграфи 2  7, само ако се използват в инсталации, произвеждащи електроенергия, топлинна и охладителна енергия или горива, с обща номинална топлинна входяща мощност (на база постъпващото гориво) по-голяма или равна на 20 MW в случай на твърди горива от биомаса и с обща номинална топлинна входяща мощност, по-голяма или равна на 2 MW в случай на газообразни горива от биомаса. Държавите членки могат да прилагат критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове и за инсталации с по-малка входяща мощност (на база постъпващото гориво).

Изменение    236

Предложение за директива

Член 26 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  гори с висока степен на биоразнообразие и други залесени земи, които са богати на видове и не са деградирали или са определени от съответния компетентен орган като имащи висока степен на биоразнообразие, освен ако се докаже, че производството на тази суровина не противоречи на тези природозащитни цели;

Обосновка

В горите, които не са девствени, също може да съществува значително биоразнообразие.

Изменение    237

Предложение за директива

Член 26 – параграф 2 – буква в – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  пасища с висока степен на биоразнообразие с площ над един хектар, които са:

в)   пасища с висока степен на биоразнообразие, включително залесени ливади и пасища, които са:

Изменение    238

Предложение за директива

Член 26 – параграф 2 – буква в – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  изкуствени, т.е. пасища, които биха престанали да бъдат такива при липсата на човешка намеса и които са богати на видове и не са деградирали и също така са определени от съответния компетентен орган като имащи висока степен на биоразнообразие, освен ако не се докаже, че добивът на суровини е необходим за запазване на статуса на пасище с висока степен на биоразнообразие .

ii)   изкуствени, т.е. пасища, които биха престанали да бъдат такива при липсата на човешка намеса и които са богати на видове и не са деградирали или са определени от съответния компетентен орган като имащи висока степен на биоразнообразие, освен ако не се докаже, че добивът на суровини е необходим за запазване на статуса на пасище с висока степен на биоразнообразие.

Изменение    239

Предложение за директива

Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Произведените от селскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса , които са взети предвид за целите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), трябва да не са произведени от суровина, отгледана върху територия, която е била торфище през януари 2008 г..

4.  Произведените от селскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса, които са взети предвид за целите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), трябва да не са произведени от суровина, отгледана върху територия, която е била торфище през януари 2008 г., освен ако бъдат представени проверими доказателства за това, че отглеждането и събирането на тази суровина не включва отводняване на неотводнена преди това почва.

Изменение    240

Предложение за директива

Член 26 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса, които се отчитат за целите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), трябва да съответстват на следните изисквания за минимизиране на риска от използване на добита по неустойчив начин горскостопанска биомаса:

5.  Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса, които се отчитат за целите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), трябва да съответстват на следните изисквания за минимизиране на риска от използване на добита по неустойчив начин горскостопанска биомаса:

а)  страната, в която е добита горскостопанската биомаса има съответни закони на национално или поднационално равнище, приложими в района на добива, както и действащи системи за мониторинг и правоприлагане, гарантиращи че:

а)  страната, в която е добита горскостопанската биомаса има съответни закони на национално или поднационално равнище, приложими в района на добива, както и действащи системи за мониторинг и правоприлагане, гарантиращи че:

i)  добивът се извършва в съответствие с условията на разрешението за добив в рамките на официално обявените граници;

i)  добивът се извършва в съответствие с условията на разрешението за добив или равностойно доказателство на законно право за добив в рамките на официално обявените национални или регионални граници;

ii)  налице е възобновяване на горите в районите на дърводобив;

ii)  налице е възобновяване на горите в районите на дърводобив;

iii)  зоните с висока природозащитна стойност, включително влажните зони и торфищата, са защитени;

iii)  зоните, предназначени, с акт на международното или националното право или от съответния компетентен орган, за насърчаване на поддържането на биоразнообразието или за опазване на природата, включително във влажните зони и торфищата, са защитени;

iv)  въздействията на дърводобива върху качеството на почвата и биоразнообразието са сведени до минимум; и

iv)  дърводобивът се извършва по начин, съобразен със запазването на качеството на почвата и биоразнообразието, с цел да се сведат до минимум отрицателните въздействия; и

v)  дърводобивът не надхвърля дългосрочния капацитет на гората за дърводобив;

v)  дърводобивът запазва или подобрява дългосрочния капацитет на гората горите за дърводобив на национално или регионално равнище;

б)  когато липсват посочените в първата алинея данни, произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса се отчитат за целите, посочени в парафраф 1, букви а), б) и в), ако съществуват системи за управление на равнището на горските стопанства за гарантиране, че:

б)  когато липсват посочените в първата алинея данни, произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса се отчитат за целите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), ако е предоставена допълнителна информация относно законността и практиките на управление на горите на равнището на базата на доставките, за да се гарантира, че:

i)  горскостопанската биомаса е добита в съответствие със законно разрешение;

i)  дърводобивът се извършва в съответствие с условията на разрешението за добив или равностойно доказателство на национално или регионално равнище за законно право за добив;

ii)  налице е възобновяване на горите в районите на дърводобив;

ii)  налице е възобновяване на горите в районите на дърводобив;

iii)  зоните с висока природозащитна стойност, включително влажните зони и торфищата, са идентифицирани и защитени;

iii)  зоните, предназначени с акт на международното или националното право или от съответния компетентен орган за насърчаване на поддържането на биоразнообразието или за опазване на природата, включително във влажните зони и торфищата, са защитени;

iv)  въздействията на дърводобива върху качеството на почвата и биоразнообразието са сведени до минимум;

iv)  дърводобивът се извършва, като се взема предвид поддържането на качеството на почвата и биоразнообразието; включват се заобикалящите площи, при условие че те са засегнати от дърводобивните дейности;

v)  дърводобивът не надхвърля дългосрочния капацитет на гората за дърводобив.

v)  дърводобивът запазва или подобрява дългосрочния капацитет на горите за дърводобив на национално или регионално равнище; и

 

vi)  са налице разпоредби, свързани с околната среда и природата, които отговарят на съответните стандарти на Съюза в областта на околната среда и природата.

Изменение    241

Предложение за директива

Член 26 – параграф 6 – алинея 1 – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  подала е национално определен принос (NDC) в Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (UNFCCC), обхващащ емисиите и поглъщанията от селското стопанство, горското стопанство и земеползването, който гарантира, че или измененията във въглеродните запаси във връзка с добива на биомаса се отчитат във връзка с ангажимента на съответната държава да намали или ограничи емисиите на парникови газове, посочени в NDC, или че съществуват закони на национално или поднационално равнище в съответствие с член 5 от Парижкото споразумение, приложими в района на дърводобива, които се отнасят за запазване или подобряване на въглеродните запаси и поглътителите на въглерод;

ii)  подала е национално определен принос (NDC) в Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (UNFCCC), обхващащ емисиите и поглъщанията от селското стопанство, горското стопанство и земеползването, който гарантира, че или измененията във въглеродните запаси във връзка с добива на биомаса се отчитат във връзка с ангажимента на съответната държава да намали или ограничи емисиите на парникови газове, посочени в NDC, или че съществуват закони на национално или поднационално равнище в съответствие с член 5 от Парижкото споразумение, както и че емисиите от поземления сектор не надхвърлят поглъщанията, приложими в района на дърводобива, които се отнасят за запазване или подобряване на въглеродните запаси и поглътителите на въглерод;

Изменение    242

Предложение за директива

Член 26 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато липсват посочените в първата алинея данни, произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса се отчитат за целите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в) ако съществуват системи за управление на равнището на горските стопанства, гарантиращи запазване на нивата на въглеродните запаси и въглеродните поглътители.

Когато липсват посочените в първата алинея данни, произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса се отчитат за целите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в) ако съществуват системи за управление на равнището на базата на доставките, гарантиращи запазване или повишаване на нивата на въглеродните запаси и въглеродните поглътители.

Изменение    243

Предложение за директива

Член 26 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да определя вида на оперативните данни за доказване на спазване на изискванията по параграфи 5 и 6 посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, упомената в член 31, параграф 2.

До 1 януари 2021 г. Комисията определя вида на оперативните данни за доказване на спазване на изискванията по параграфи 5 и 6 посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, упомената в член 31, параграф 2.

Изменение    244

Предложение за директива

Член 26 – параграф 6 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В срок до 31 декември 2023 г. Комисията трябва да направи оценка въз основа на наличните данни дали критериите, формулирани в параграфи 5 и 6, реално намаляват риска от използване на добита по неустойчив начин горскостопанска биомаса и водят до спазване на изискванията във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (LULUCF). Ако е това е уместно, Комисията трябва да представи предложение за изменение на изискванията, формулирани в параграфи 5 и 6.

В срок до 31 декември 2023 г. Комисията трябва, в тясно сътрудничество с държавите членки, да направи оценка въз основа на наличните данни дали критериите, формулирани в параграфи 5 и 6, реално намаляват риска от използване на добита по неустойчив начин горскостопанска биомаса и водят до спазване на изискванията във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (LULUCF). Ако е това е уместно, Комисията трябва да представи предложение за изменение на изискванията, формулирани в параграфи 5 и 6 за периода след 2030 г.

Изменение    245

Предложение за директива

Член 26 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  поне 50 % за биогоривата и нетранспортните течни горива от биомаса, произведени в инсталации, влезли в експлоатация преди или на 5 октомври 2015 г.;

а)   поне 50% за биогоривата, горивата от биометан за транспортни цели и нетранспортните течни горива от биомаса, произведени в инсталации, влезли в експлоатация преди или на 5 октомври 2015 г.;

Изменение    246

Предложение за директива

Член 26 – параграф 7 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  поне 60 % за биогоривата и нетранспортните течни горива от биомаса, произведени в инсталации, влезли в експлоатация след 5 октомври 2015 г.;

б)   поне 60% за биогоривата, горивата от биометан за транспортни цели и нетранспортните течни горива от биомаса, произведени в инсталации, влезли в експлоатация след 5 октомври 2015 г.;

Изменение    247

Предложение за директива

Член 26 – параграф 7 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  поне 70 % за биогоривата и нетранспортните течни горива от биомаса, произведени в инсталации, влезли в експлоатация след 1 януари 2021 г.;

в)  поне 65 % за биогоривата, горивата от биометан за транспортни цели и нетранспортните течни горива от биомаса, произведени в инсталации, влезли в експлоатация след 1 януари 2021 г.;

Изменение    248

Предложение за директива

Член 26 – параграф 7 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  поне 80 % за производството на електроенергия, топлинна и охладителна енергия от газообразни и твърди горива от биомаса, използвани в инсталации, влезли в експлоатация след 1 януари 2021 г. и съответно 85 % за инсталации, влезли в експлоатация след 1 януари 2026 г.

г)  поне 70% за производството на електроенергия, топлинна и охладителна енергия от газообразни и твърди горива от биомаса, използвани в инсталации, влезли в експлоатация след 1 януари 2021 г. и съответно 80% за инсталации, влезли в експлоатация след 1 януари 2026 г.

Изменение    249

Предложение за директива

Член 26 – параграф 7 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки могат да определят по-големи намаления на емисиите на парникови газове от предвидените в настоящия параграф.

Изменение    250

Предложение за директива

Член 26 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Електроенергията, произведена от газообразни и твърди горива от биомаса, генерирана в инсталации с входяща мощност (на база постъпващото гориво) по-голяма или равна на 20 MW се отчита за целите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в) само ако е произведена при използване на технология за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, както тя е дефинирана в член 2, параграф 34 от Директива 2012/27/EС. За целите по букви а) и б) от параграф 1 настоящата разпоредба се прилага само за инсталации, влезли в експлоатация след [3 години след датата на приемане на настоящата директива]. За целите по буква в) от параграф 1 настоящата разпоредба не засяга обществения транспорт, предоставян по схеми, одобрени до [3 години след датата на приемане на настоящата директива].

Електроенергията, произведена от газообразни и твърди горива от биомаса, генерирана в инсталации с инсталирана електрическа входяща мощност (на база постъпващото гориво), по-голяма или равна на 20 MW, се отчита за целите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в) от настоящия член, само ако е произведена при използване на технология за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, както тя е дефинирана в член 2, параграф 34 от Директива 2012/27/EС, или ако е произведена в инсталации, които са били преобразувани от инсталации, използващи твърди изкопаеми горива. За целите по букви а) и б) от параграф 1от настоящия член, настоящата разпоредба се прилага само за инсталации, влезли в експлоатация след [3 години след датата на приемане на настоящата директива]. За целите по буква в) от параграф 1от настоящия член, настоящата разпоредба не засяга обществения транспорт, предоставян по схеми, одобрени до [3 години след датата на приемане на настоящата директива].

Изменение    251

Предложение за директива

Член 26 – параграф 8 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Алинея първа не се прилага за електроенергия от инсталации, за които не се изисква да прилагат технология за високоефективно комбинирано производство в съответствие с член 14 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a, при условие че използват изключително газообразни и твърди горива от биомаса, произведени от остатъци от селското стопанство, аквакултурата, рибното и горското стопанство, при нормални условия на експлоатация.

 

____________________

 

Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

Обосновка

Макар високата ефективност при преобразуването да е основен елемент на устойчивостта на биоенергията, който следва да бъде гарантиран, съществуват обстоятелства, като например климатичните условия, които водят до недостатъчно търсене на топлинна енергия за инвестициите за комбинирано производство на топлинна енергия и електроенергия. Тези обстоятелства вече са разгледани в член 14 от Директивата относно енергийната ефективност (2012/27/ЕС) с оглед насърчаването на ефективността при отоплението и охлаждането. И все пак трябва да се гарантира, че инсталациите, произвеждащи само електроенергия, използват изключително остатъци, тъй като те не се конкурират с използването на суровини.

Изменение    252

Предложение за директива

Член 26 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  На всеки две години Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно въздействията и ползите от използваните в Съюза биогорива, в т.ч. относно производството на храни и фуражи и други материали, икономическата, екологичната и социалната устойчивост както в Съюза, така и в трети държави.

Обосновка

Повторно въвеждане на разпоредбите за докладване (член 17, параграф 7 на действащата директива), които са премахнати в предложението на Комисията.

Изменение    253

Предложение за директива

Член 26 – параграф 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8б.  Чрез дерогация от параграфи 1 – 8а от настоящия член и предвид особеностите на най-отдалечените региони, както предвижда член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, член 26 от настоящата директива не се прилага за тези региони. Не по-късно от ... [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение, в което се определят критериите за най-отдалечените региони във връзка с устойчивостта на парниковите газове и намаляването на тяхното използване. Посочените критерии отчитат специфичните местни особености. По-специално, най-отдалечените региони следва да могат да използват изцяло своите ресурси, като спазват строги критерии за устойчивост, с цел да увеличат производството си на енергия от възобновяеми източници и да укрепят енергийната си независимост.

Обосновка

Снабдяването с енергия от изкопаеми източници в най-отдалечените региони (80% или повече в някои региони) води до допълнителни разходи, което се отразява неблагоприятно на местната икономика и на покупателната способност на жителите. В същото време част от тези региони притежават значителни ресурси от биомаса, които следва да могат да използват.

Изменение    254

Предложение за директива

Член 26 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  За целите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), държавите членки могат да поставят допълнителни изисквания за устойчивост за газообразни и твърди горива от биомаса.

10.  За целите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), държавите членки могат да поставят допълнителни изисквания за устойчивост за биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса.

Изменение    255

Предложение за директива

Член 27 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)   позволява смесване на партиди от суровини или биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса с различни характеристики за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, например в един и същ контейнер, съоръжение за преработка или логистично съоръжение, преносна и разпределителна инфраструктура или обект ;

а)   позволява смесване на партиди от суровини или биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса с различни характеристики за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, например в един и същ контейнер, съоръжение за преработка или логистично съоръжение, преносна и разпределителна инфраструктура или обект, при условие че всяка отделна партида отговаря на изискванията, предвидени в член 26, и че са въведени подходящи системи за наблюдение и измерване на съответствието на отделните партиди;

Изменение    256

Предложение за директива

Член 27 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  С цел улесняване на трансграничната търговия и разкриването на информация на потребителите, гаранциите за произход на постъпилата в газопреносната мрежа енергия от възобновяеми източници съдържат информация относно критериите за устойчивост и за намаляване на емисиите на парникови газове, установени в член 26, параграфи 2 – 7, и може да бъдат прехвърляни самостоятелно.

Обосновка

Гаранциите за произход трябва да предоставят на потребителя информация относно спазването на критериите за устойчивост и за намаляване на емисиите на парникови газове.

Изменение    257

Предложение за директива

Член 27 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)   ако обработването на партида от суровина води до получаване на само един изходящ продукт, който е предназначен за производство на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса, размерът на партидата и съответните количествени характеристики за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове се уточняват чрез използване на преобразувателен коефициент, изразяващ отношението на масата на изходящия продукт, предназначен за производството на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса към масата на постъпващата в процеса суровина;

а)   ако обработването на партида от суровина води до получаване на само един изходящ продукт, който е предназначен за производство на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса, размерът на партидата и съответните количествени характеристики за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове се уточняват чрез използване на преобразувателен коефициент, изразяващ отношението на масата на изходящия продукт, предназначен за производството на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса към масата на постъпващата в процеса суровина, при условие че всяка пратка в рамките на сместа отговаря на изискванията, предвидени в член 26;

Изменение    258

Предложение за директива

Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат мерки за гарантиране, че икономическите оператори подават надеждна информация относно спазването на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, формулирани в член 26, параграфи 2 — 7 както и че представят при поискване на държавата членка данните, използвани за съставяне на информацията. Също така държавите членки изискват от икономическите оператори да организират подходящо независимо одитиране на подаваната от тях информация, както и да представят доказателства за неговото провеждане. При одитирането трябва да се проверява дали използваните от икономическите оператори системи са точни, надеждни и защитени срещу измами. Също така при одитирането се проверяват честотата и методиката на вземане на проби и достоверността на данните.

Държавите членки предприемат мерки за гарантиране, че икономическите оператори подават надеждна информация относно спазването на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, формулирани в член 26, параграфи 2 — 7 както и че представят при поискване на държавата членка данните, използвани за съставяне на информацията. Също така държавите членки изискват от икономическите оператори да организират подходящо независимо одитиране на подаваната от тях информация, както и да представят доказателства за неговото провеждане. При одитирането трябва да се проверява дали използваните от икономическите оператори системи са точни, надеждни и защитени срещу измами, включително проверка, за да се гарантира, че материалите не са променени или изхвърлени умишлено, така че партидата или част от нея да се превърне в отпадък или остатък съгласно член 26, параграфи 2 – 7. Също така при одитирането се проверяват честотата и методиката на вземане на проби и достоверността на данните.

Обосновка

Това изменение е свързано с гарантирането на съответствие с ограничението относно приноса на биогоривата и биогаза, произведени от суровини, посочени в част Б от приложение IX в член 25, параграф 1.

Изменение    259

Предложение за директива

Член 27 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задълженията, установени в настоящия параграф, се прилагат независимо дали биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса са произведени в Съюза или са вносни .

Задълженията, установени в настоящия параграф, се прилагат независимо дали биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса са произведени в Съюза или са вносни. Информацията за географския произход на биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса се предоставя на потребителите.

Обосновка

Във връзка с новото задължение за транспортните горива в член 25.

Изменение    260

Предложение за директива

Член 27 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.   Комисията може да реши, че доброволни национални или международни схеми за установяване на стандарти за производството на продукти от биомаса съдържат точни данни за целите на член 26, параграф 7 и/или доказват, че партидите от биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса съответстват на критериите за устойчивост, установени в член 26, параграфи 2, 3, 4, 5 и 6, и/или че няма материали, които са били умишлено модифицирани или превърнати в отпадъци, така че партидата или част от нея да попадне в обхвата на приложение IX. При доказването, че са изпълнени изискванията, формулирани в член 26, параграф 5 и параграф 6 по отношение на горскостопанската биомаса, операторите могат да решат да представят изискваните данни пряко на равнището на горско стопанство. Комисията може също да признае зони за защита на редки, застрашени или изчезващи екосистеми или видове, признати от международни споразумения или включени в списъци, изготвени от междуправителствени организации или от Международния съюз за опазване на природата, за целите по член 26, параграф 2, буква б), подточка ii).

4.   Комисията може да реши, че доброволни национални или международни схеми за установяване на стандарти за производството на продукти от биомаса съдържат точни данни за целите на член 26, параграф 7 и/или доказват, че партидите от биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса съответстват на критериите за устойчивост, установени в член 26, параграфи 2, 3, 4, 5 и 6, и/или че няма материали, които са били умишлено модифицирани или превърнати в отпадъци, така че партидата или част от нея да попадне в обхвата на приложение IX. При доказването, че са изпълнени изискванията, формулирани в член 26, параграф 5 и параграф 6 по отношение на горскостопанската биомаса, операторите могат да решат да представят изискваните данни пряко на равнището на базата на доставките. Комисията може също да признае зони за защита на редки, застрашени или изчезващи екосистеми или видове, признати от международни споразумения или включени в списъци, изготвени от междуправителствени организации или от Международния съюз за опазване на природата, за целите по член 26, параграф 2, буква б), подточка ii).

Изменение    261

Предложение за директива

Член 27 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел да се гарантира, че спазването на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове се верифицира по ефективен и хармонизиран начин и по-специално с цел предотвратяване на измами, Комисията може да определи подробни правила за прилагане, включително адекватни стандарти за надеждност, прозрачност и независимото одитиране и да наложи изискването всички доброволни схеми да спазват тези стандарти. При определянето на тези стандарти Комисията трябва да обръща специално внимание на необходимостта от свеждане до минимум на административното натоварване. Това се извършва посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 3. В тези актове се определя график, в рамките на който доброволните схеми трябва да спазят стандартите. Комисията може да отменя решения за признаване на доброволни схеми в случай, че те не успеят да приложат такива стандарти в предвидения срок.

С цел да се гарантира, че спазването на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове се верифицира по ефективен и хармонизиран начин и по-специално с цел предотвратяване на измами, Комисията може да определи подробни правила за прилагане, включително адекватни стандарти за надеждност, прозрачност и независимото одитиране и да наложи изискването всички доброволни схеми да спазват тези стандарти. При определянето на тези стандарти Комисията трябва да обръща специално внимание на необходимостта от свеждане до минимум на административното натоварване. Това се извършва посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 3. В тези актове се определя график, в рамките на който доброволните схеми трябва да спазят стандартите. Комисията може да отменя решения за признаване на доброволни схеми в случай, че те не успеят да приложат такива стандарти в предвидения срок. Когато дадена държава членка изразява загриженост във връзка с функционирането на доброволна схема, Комисията разследва въпроса и предприема необходимите действия.

Обосновка

Във връзка с прилагането на новото задължение за транспортните горива в член 25.

Изменение    262

Предложение за директива

Член 27 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.  Комисията може по всяко време или по искане на държава членка да проверява надеждността на информацията, отнасяща се до изпълнението на критериите за устойчиво развитие или до намалението на емисиите на парникови газове, подавана от икономическите оператори, които извършват дейност на пазара на Съюза.

Обосновка

Във връзка с прилагането на новото задължение за транспортните горива в член 25.

Изменение    263

Предложение за директива

Член 28 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За суровини, чието производство води до пряка промяна в земеползването като промяна от една от следните категории земна покривка, определени от Междуправителствения комитет по изменение на климата: горски земи, затревени зони, влажни зони, населени места или други земи, в обработваема земя или многогодишна обработваема земя, и когато стойността на емисиите от пряка промяна в земеползването (el) се изчислява в съответствие с приложение V, част В, точка 7, се счита, че прогнозните емисии от непреки промени в земеползването са равни на нула.

Обосновка

Това изменение е неделимо свързано с изменението на член 7, параграф 1.

Изменение    264

Предложение за директива

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   държавите членки могат да представят на Комисията доклади, включващи информация относно типичните емисии на парникови газове от отглеждането на селскостопански суровини в териториалните единици на тяхна територия, които са класифицирани на ниво 2 от Номенклатурата на статистическите териториални единици (наричана по-долу „NUTS“) или на по-детайлизирано подниво от NUTS в съответствие с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета  Докладите се придружават от описание на метода и източниците на данни, използвани за изчисляване на нивата на емисиите. Този метод трябва да отчита почвените характеристики, климата и очакваните добиви на суровини.

2.   Държавите членки могат да представят на Комисията доклади, включващи информация относно типичните емисии на парникови газове от отглеждането на селскостопански и горскостопански суровини в териториалните единици на тяхна територия, които са класифицирани на ниво 2 от Номенклатурата на статистическите териториални единици (наричана по-долу „NUTS“) или на по-детайлизирано подниво от NUTS в съответствие с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета Докладите се придружават от описание на метода и източниците на данни, използвани за изчисляване на нивата на емисиите. Този метод отчита почвените характеристики, климата и очакваните добиви на суровини.

Изменение    265

Предложение за директива

Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.   Комисията може да реши посредством акт за изпълнение, приет в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 2, че докладите съгласно параграф 2 и параграф 3 от настоящия член съдържат за целите на член 26, параграф 7 точни данни за целите на определяне на емисиите на парникови газове, свързани с отглеждането на селскостопанска биомаса във включените в тези доклади райони . В такъв случай тези данни могат да се използват вместо дезагрегираните приети стойности за емисиите при отглеждането, посочени в приложение V, част Г или част Д за биогоривата и нетранспортните течни горива от биомаса и в приложение VI, част В за газообразните и твърдите горива от биомаса.

4.   Комисията може да реши посредством акт за изпълнение, приет в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 2, че докладите съгласно параграф 2 и параграф 3 от настоящия член съдържат за целите на член 26, параграф 7 точни данни за целите на определяне на емисиите на парникови газове, свързани с отглеждането на селскостопанска и горскостопанска биомаса във включените в тези доклади райони. В такъв случай тези данни могат да се използват вместо дезагрегираните приети стойности за емисиите при отглеждането, посочени в приложение V, част Г или част Д за биогоривата и нетранспортните течни горива от биомаса и в приложение VI, част В за газообразните и твърдите горива от биомаса.

Изменение    266

Предложение за директива

Член 28 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията преразглежда редовно приложение V и приложение VI, с оглед да се добавят или променят, където е оправдано, стойности за начини за производство на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса. При това преразглеждане се обмисля и промяна на методиката, описана в част В от приложение V и в част Б от приложение VI.

Комисията преразглежда редовно приложение V и приложение VI, с оглед да се добавят или променят, където това е оправдано, стойности за начини за производство на биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса въз основа на най-новите технологични разработки и научни доказателства. При това преразглеждане се обмисля и промяна на методиката, описана в част В от приложение V и в част Б от приложение VI.

Обосновка

Във връзка с новото задължение за транспортните горива в член 25.

Изменение    267

Предложение за директива

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията провежда мониторинг върху произхода на биогоривата на нетранспортните течни горива от биомаса и на газообразните и твърдите горива от биомаса, потребявани в Съюза, както и въздействието на тяхното производство, включително въздействието в резултат на изместване, върху земеползването в Съюза и в тези трети държави, които са основни доставчици. Този мониторинг се основава на интегрираните национални планове в областта енергетиката и климата на държавите членки и съответните доклади за постигнатия напредък, които се изискват съгласно членове 3, 5 и 18 от Регламент [относно управлението на Енергийния съюз], и тези на съответните трети държави, междуправителствени организации, научни проучвания и всякакви други видове информация. Комисията провежда мониторинг също така върху промените в цените на стоките, свързани с използването на биомаса за производство на енергия, и всякакви положителни и отрицателни въздействия върху сигурността на снабдяването с храни.

1.  Комисията провежда мониторинг върху произхода на биогоривата и нетранспортните течни горива от биомаса, и на газообразните и твърдите горива от биомаса, потребявани в Съюза, както и въздействието на производството на енергия от възобновяеми източници от тези и други източници, включително въздействието в резултат на изместване, върху земеползването в Съюза и в тези трети държави, които са доставчици. Този мониторинг се основава на интегрираните национални планове в областта енергетиката и климата на държавите членки и съответните доклади за постигнатия напредък, които се изискват съгласно членове 3, 15 и 18 от Регламент [относно управлението на Енергийния съюз], и тези на съответните трети държави, междуправителствени организации, научни проучвания, сателитни данни и всякакви други видове информация. Комисията провежда мониторинг също така върху промените в цените на стоките, свързани с използването на биомаса за производство на енергия, и всякакви положителни и отрицателни въздействия върху сигурността на снабдяването с храни и върху конкурентоспособността на използваните материали.

Обосновка

Необходим е всеобхватен подход, който да позволява сравнения.

Изменение    268

Предложение за директива

Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 5, член 7, параграф 6, член 19, параграф 11, член 19, параграф 14, член 25, параграф 6 и член 28, параграф 5 , се предоставя на Комисията за период от пет години, считано от 1 януари 2021 г .

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 3, член 7, параграф 5, член 7, параграф 6, член 19, параграф 11, член 19, параграф 14, член 25, параграф 6 и член 28, параграф 5 , се предоставя на Комисията за период от пет години, считано от 1 януари 2021 г .

Обосновка

Това изменение е необходимо с оглед на вътрешната логика на текста и е неразривно свързано с други изменения.

Изменение    269

Предложение за директива

Член 32 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Делегирането на правомощия, посочено в , член 7, параграф 5 , член 7, параграф 6, член 19, параграф 11, член 19, параграф 14, член 25, параграф 6 и член 28, параграф 5

Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 3, член 7, параграф 5, член 7, параграф 6, член 19, параграф 11, член 19, параграф 14, член 25, параграф 6 и член 28, параграф 5

Обосновка

Това изменение е необходимо с оглед на вътрешната логика на текста и е неразривно свързано с други изменения.

Изменение    270

Предложение за директива

Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение Ia

 

1.  Целите на държава членка за 2030 г. представляват сумата на следните компоненти, изразена в процентни пунктове:

 

а)  обвързващата национална цел на държавата членка за периода до 2020 г., посочена в приложение I към настоящата директива;

 

б)  фиксирана вноска („Вфикс“);

 

в)  вноска въз основа на БВП на глава от населението („ВБВП“)

 

г)  вноска въз основа на потенциала („Впотенциал“);

 

д)  вноска, отразяваща равнището на междусистемни връзки на държавата членка („Всвързаност“)

 

2.  „Вфикс“ е еднаква за всички държави членки. „Вфикс“ на всички държави членки заедно възлизат на 30% от разликата между целите на ЕС за 2030 и 2020 г.

 

3.  ВБВП се разпределят между държавите членки въз основа на индекса на БВП на глава на населението за средното за ЕС, като за всяка отделна държава членка таванът на индекса е определен на 150% от средното за ЕС. („ВБВП“) на всички държави членки заедно възлизат на 30% от разликата между целите на ЕС за 2030 и 2020 г.

 

4.  Впотенциал се разпределят между държавите членки въз основа на разликата между дела на ВЕИ на държавата членка през 2030 г., както е показано в референтния сценарий в модела PRIMES EUCO3535, и нейната обвързваща национална цел за 2020 г. („Впотенциал“) на всички държави членки заедно възлизат на 30% от разликата между целите на ЕС за 2030 и 2020 г.

Изменение    271

Предложение за директива

Приложение V – част В – параграф 3 – буква а – формула

Текст, предложен от Комисията

Изменение

SAVING = (E F(t) – E B /E F(t))

SAVING = (E F(t) – E B) /E F(t)

Обосновка

Предложената формула е математически невярна. Съществуващата формула е математически вярна: в резултат от нея се получава безразмерна дялова стойност, която, поставена в отношение към 100%, дава процентна стойност на намаляване на емисиите на парникови газове.

Изменение    272

Предложение за директива

Приложение V – част В – параграф 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

15.  Намаленията на емисии в резултат на улавяне и замяна, eccr, трябва да са пряко свързани с производството на биогориво или на нетранспортно течно гориво от биомаса, на което се приписват, и се ограничават до избягването на емисии чрез улавяне на CO2, чието въглеродно съдържание произхожда от биомаса , използвана за замяна на изкопаемо гориво в енергийния или транспортния сектор

15.  Намаленията на емисии в резултат на улавяне и замяна, eccr, се ограничават до избягването на емисии чрез улавяне на CO2, чието въглеродно съдържание произхожда от биомаса и който се използва за замяна на получен от изкопаеми горива CO2, използван за търговски продукти и услуги.

Обосновка

Действащото правно положение следва да се запази. Намаленията на емисии от други сектори, различни от транспорта, също не трябва да се пренебрегват.

Изменение    273

Предложение за директива

Приложение VІІ – параграф 1 – алинея 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  Qusable = прогнозната обща използваема топлина, доставена от термопомпи, която отговаря на критериите, посочени в член 7, параграф 4, приложени, както следва: вземат се предвид само термопомпи, за които SPF > 1,15 * 1/η,

-  Qusable = прогнозната обща използваема топлина, доставена от термопомпи за отопление и охлаждане, която отговаря на критериите, посочени в член 7, параграф 4, приложени, както следва: вземат се предвид само термопомпи, за които SPF > 1,15 * 1/η,

Изменение    274

Предложение за директива

Приложение IX – част А – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  фракция на биомасата в смесени битови отпадъци, но не и отделени домакински отпадъци, които подлежат на рециклиране по цели съгласно член 11, параграф 2, буква а) от Директива 2008/98/ЕО;

заличава се

Обосновка

По този начин се подобрява съгласуваността на целите за намаляване на емисиите.

Изменение    275

Предложение за директива

Приложение IX – част А – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)   биологични отпадъци съгласно определението в член 3, параграф 4 от Директива 2008/98/ЕО от частни домакинства, които подлежат на разделно събиране съгласно определението в член 3, параграф 11 от същата директива;

в)   биологични отпадъци съгласно определението в член 3, параграф 4 от Директива 2008/98/ЕО, които подлежат на разделно събиране съгласно определението в член 3, параграф 11 от същата директива;

Изменение    276

Предложение за директива

Приложение IX – част А – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  фракция на биомасата в промишлени отпадъци, които не подлежат на използване във веригата на хранителните продукти или фуражите, в т.ч. материали от търговията на едро и на дребно, от агрохранителната промишленост, рибарството и аквакултурата, но без суровините, изброени в част Б от настоящото приложение.

г)  остатъци от биомаса в резултат на други видове възобновяеми промишлени производства, които не подлежат на използване във веригата на хранителните продукти, веригата на фуражите, нито на повторна преработка в нехранителни материали. Това включва материали в резултат на търговията на едро и на дребно, както и от производствата на химични вещества на биологична основа, агрохранителната промишленост, рибарството и аквакултурата, но без суровините, изброени в част Б от настоящото приложение.

Обосновка

За биогорива от ново поколение може да се считат само отпадъци от производството, които не подлежат на повторна употреба в храни, фуражи или нехранителни продукти, в съответствие с принципите на кръговата икономика и ефективното използване на ресурсите.

Изменение    277

Предложение за директива

Приложение IX – част А – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  отпадъчни води от производството на палмово масло и празни гроздове от палмови плодове.

заличава се

Обосновка

Остатъците, произхождащи от производство на растителни масла, което води значителни непреки промени в земеползването, не следва да се считат за подходяща суровина за биогорива от ново поколение.

Изменение    278

Предложение за директива

Приложение IX – част А – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  Талово масло и смола от талово масло;

заличава се

Обосновка

Таловото масло има широка промишлена употреба. Без оценка на въздействието не сме в състояние да преценим ефекта на изместената му употреба.

Изменение    279

Предложение за директива

Приложение IX – част А – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  багаса;

заличава се

Обосновка

Суровините за производство на биогорива, които обслужват вече съществуващи промишлени употреби и чиито количества са ограничени, не следва да се насърчават като биогорива от нови поколения, тъй като съществува голяма вероятност от поява на отрицателни въздействия върху климата и икономиката поради факта, че трябва да бъдат заменени с други суровини във вече съществуващите им приложения.

Изменение    280

Предложение за директива

Приложение IX – част А – буква о

Текст, предложен от Комисията

Изменение

о)  фракция на биомасата в отпадъци и остатъчни продукти от горското стопанство и свързаните с него промишлени отрасли като кора, клони, отгледна сеч, листа, иглички, връхчета от дървета, стърготини, талаш, черна луга, кафява луга, съдържащи фибри утайки, лигнин;

о)  фракция на биомасата в остатъчни отпадъци и остатъчни продукти от свързаните с горското стопанство промишлени отрасли, която не причинява изместване на съществуващата употреба като материал на остатъчните продукти като кора, клони, отгледна сеч, листа, иглички, връхчета от дървета, стърготини, талаш, черна луга, кафява луга, съдържащи фибри утайки, лигнин;

Обосновка

По този начин се осигурява съгласуваност, укрепва се изпълнението и по-нататъшното прилагане на изменението на член 26 за йерархия на употребата на продукти от дървесина.

Изменение    281

Предложение за директива

Приложение IX – част А – буква п

Текст, предложен от Комисията

Изменение

п)  други нехранителни целулозни материали съгласно определението в член 2, втора алинея, буква т).

п)  други нехранителни целулозни материали съгласно определението в член 2, втора алинея, буква т), с изключение на енергийни култури, произвеждани върху плодородна земеделска земя;

Обосновка

Енергийните култури, отглеждани върху плодородна земеделска земя, трябва да бъдат изключени, тъй като причиняват сравнимо изместване на земеползването от производство на храни и фуражи към производство на биогорива.

Изменение    282

Предложение за директива

Приложение IX – част А – буква р

Текст, предложен от Комисията

Изменение

р)  други лигноцелулозни материали съгласно определението в член 2, втора алинея, буква с), с изключение на дървени трупи и фурнирни трупи;

р)  лигноцелулозна биомаса от дървесни култури с кратък цикъл на ротация, отглеждани върху недоходоносна селскостопанска земя, и отпадъци и остатъци от агро-лесовъдни системи на използвана земеделска площ;

Обосновка

Определението беше твърде широко, тъй като всичко, което представлява дървесина от горското стопанство под формата на отпадъци и остатъци, вече е обхванато в буква о). С настоящото изменение се предлага ограничен обхват на буква р), като се включват само използваната земеделска площ, недоходоносната земя за основната употреба, остатъците и отпадъците от агро-лесовъдни системи, като клони, кора, листа и т.н.

Изменение    283

Предложение за директива

Приложение IX – част А – буква р а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ра)  улавяне и използване на въглерод за транспортни цели, ако енергийният източник е възобновяем в съответствие с член 2, параграф 2, буква а).

Обосновка

Запазване на настоящото правило. Съществуващите разпоредби следва да бъдат запазени. Заместването на изкопаемия въглерод и неговото каскадно използване имат ценен и все по-важен принос за опазването на климата.

Изменение    284

Предложение за директива

Приложение IX – част Б – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Меласи, произведени като страничен продукт от рафиниране на захарна тръстика или захарно цвекло, при условие че са спазени най-добрите стандарти в отрасъла за извличане на захар.  

заличава се

Обосновка

Меласата е страничен продукт на захарната тръстика, който се използва в хранително-вкусовата промишленост, по-специално за производство на мая. Вписването ѝ в приложение IX би довело до недостиг на суровини, а стопанските области, различни от енергетиката, в които може да се използва меласата, предлагат по-значима стойност съгласно йерархията на отпадъците.

Изменение    285

Предложение за директива

Приложение X – част А

Календарна година

Минимално допустим дял

2021

7,0%

2022 г.

6,7%

2023 г.

6,4%

2024 г.

6,1%

2025 г.

5,8%

2026 г.

5,4%

2027 г.

5,0%

2028 г.

4,6%

2029 г.

4,2%

2030 г.

3,8%

 

Изменение

Част A: Максимално допустим принос на течните биогорива, произведени от хранителни или фуражни култури за постигане на целта на ЕС за енергия от възобновяеми източници, съгласно посоченото в член 7, параграф 1

Календарна година

Минимално допустим дял

2021 г.

7,0%

2022 г.

6,3%

2023 г.

5,6%

2024 г.

4,9%

2025 г.

4,2%

2026 г.

3,5%

2027 г.

2,8%

2028 г.

2,1%

2029 г.

1,4%

2030 г.

0%

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

OВ C 77, 28.3.2002 г., стp. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предизвикателството за декарбонизация на икономиката до 2050 г.

Европейският парламент е ангажиран по отношение на европейските граждани, качеството им на живот и икономическото и социалното развитие.

Дошло е време да се изгради ясна и ефективна правна рамка в съответствие с пътя към декарбонизация на икономиката, белязан от историческото Парижкото споразумение, подписано през 2015 г. и в сила от ноември 2016 г.

Нужно е повече от всякога да бъдем амбициозни в новата директива относно насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници, трябва да работим за енергия, която е чиста, безопасна, достъпна за всички граждани и създава работни места.

Европа: лидер в областта на енергията от възобновяеми източници?

Важното настоящо и предвидено развитие на пазара на енергия от възобновяеми източници на световно равнище представлява отлична възможност за нашите предприятия и за създаването на висококачествени работни места в Съюза. Основата, изградена от технологични познания, промишлена структура и квалифицирани специалисти, която ни даде възможност да играем ключова роля в новаторското развиване на тези технологии в международен план, следва да бъде използвана и насърчавана.

Използването на енергия от възобновяеми източници допринася за увеличаване на енергийната независимост на ЕС, като подобрява енергийната сигурност и ни прави по-малко уязвими спрямо външни доставчици на енергия.

През последните години се наблюдават признаци на спад в инвестициите, необходими за декарбонизация на икономиката в ЕС. Пример за това е забавянето на ръста на инвестициите в енергия от възобновяеми източници в Европа, което е в контраст с отчетените инвестиции в други региони на света.

Към нова регулаторна рамка за насърчаване на енергията от възобновяеми източници

Последователна цел за пълна декарбонизация през 2050 г.: 35% възобновяеми енергийни източници 35%

Докладчикът приветства много от новите разпоредби, представени в предложението на Комисията, но изразява съжаление относно липсата на амбиция в поставената цел за 27% дял на енергията от възобновяеми източници в Съюза.

Следва да се отбележи, че заседанието на Европейския съвет през октомври 2014 г., на което се подкрепи цел за най-малко 27% енергия от възобновяеми източници, беше проведено преди подписването на Парижкото споразумение.

От друга страна, обща цел за 27% не се различава съществено от основния сценарий, който ще достигне 24,3% през 2030 г. (сценарий, който не отчита възможния спад на разходите за по-утвърдените технологии за възобновяема енергия).

Следва да се отбележи също така, че Европейският парламент прие през 2016 г. резолюция, в която се призовава за установяването на цел за най-малко 30% дял на енергията от възобновяеми източници, като посочва, че целите следва да са значително по-високи.

Понастоящем дори целта, предложена от Европейския парламент, е скромна в сравнение с изискванията за намаляване на въглеродните емисии от икономиката, договорени в рамките на COP 21, което излага на риск не само целите от Париж, но и лидерството на Европейския съюз в областта на чистата енергия.

Всъщност редица държави членки определят цели, значително превишаващи посочените за 2030 г.

Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA)(2016 г.), например, посочва, че постигането на 36% енергия от възобновяеми източници в световен мащаб до 2030 г. е не само възможно, но и е необходимо, за да се ограничи нарастването на средната температура в световен план до 2 C.

Поради всички тези причини докладчикът предлага установяването на задължителна цел за Съюза за 35% на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г. Тази цел трябва да се постигне със съвместни усилия от всички държави членки чрез създаването на нови национални обвързващи цели, включително за транспортния сектор.

Национални ангажименти за чиста енергия

Успехът на действащата Директива 2009/28/ЕО за постигането на по-голям напредък в посока повишено използване на възобновяеми енергийни източници се дължи до голяма степен на яснотата и сигурността на определянето на задължителни цели на национално равнище.

Обвързващите цели създават сигурност за инвеститорите и намаляват необходимостта от финансова подкрепа. Освен това в тях отговорностите са ясно разпределени, което позволява прилагането на корективни мерки в случай на неизпълнение.

Като се има предвид, че самата Европейска комисия определи установяването на обвързващи национални цели като най-ефективния инструмент за постигане на целите за възобновяемите енергийни източници през 2020 г., е трудно да се приеме идеята за премахването им. Система на доброволни национални вноски не дава ясен сигнал за амбиция.

Финансова рамка за подпомагане, която е гъвкава, сигурна и с европейска насоченост

Критериите за създаване на планове за подпомагане, основани на пазара, насърчават по-голяма конкуренция и понижават разходите за популяризиране на възобновяемите енергийни източници.

Същевременно трябва да се гарантира, че държавите членки могат да вземат решения относно своята технологична диверсификация, като вземат под внимание социалните фактори, свързаните с околната среда фактори, географските фактори и климатичните фактори. Тази гъвкавост също така спомага за намаляване на разходите за интегриране на възобновяемите енергийни източници в енергийната система. Поради тази причина докладчикът предлага да бъдат установени общи принципи за схемите за подпомагане на възобновяемите енергийни източници.

Отварянето на схемите за подпомагане за производителите на енергия от възобновяеми източници, намиращи се в други държави членки, е начин за хармонизиране и намаляване на разходите за тези схеми с цел повишаване на конкурентоспособността.

Механизмите за сътрудничество между държавите членки представят потенциални ползи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници от гледна точка на ефективността на разходите. За да се реализират тези ползи, като същевременно се предоставя гъвкавост на държавите членки, докладчикът предлага да се замени задължението за отваряне на схемите за подпомагане с осъществяване на съвместни проекти.

Регионалното сътрудничество следва да се приведе в съответствие с равнищата на междусистемни връзки, които са от съществено значение, за да може добре да се управляват различните възобновяеми енергийни източници и да се понижат разходите за тяхното интегриране в енергийната система. Поради това държавите членки с много ниски равнища на междусистемни връзки не трябва да бъдат задължени да участват в този процес на отваряне.

Укрепване на правната сигурност

Резките промени в политиките за подпомагане на възобновяемите енергийни източници породиха несигурност за инвеститорите. Различни държави предприеха мерки с обратно действие, което доведе до загуба на доверие и до несигурност в сектора на енергията от възобновяеми източници, както и до липса на достъп до финансиране за нови инсталации. Това излага на риск постигането на целите, заложени за 2020 г., и отслабва този модерен местен сектор в много региони. От основно значение е да се гарантира имиджът на Европейския съюз като територия, привлекателна за инвестиции във възобновяеми енергийни източници, благодарение на – наред с другите фактори – правната сигурност на регулаторната му рамка. В тази връзка се засилват разпоредбите на член 6, за да се избегнат двусмислията и да се поясни, че се този член се прилага както за настоящи, така и за бъдещи инвестиции. Целта е по-широка регулаторна схема, която установява преходни периоди в случаи на регулаторни промени и предвижда необходимите компенсации в случай на дискриминационни спрямо възобновяемите енергийни източници външни промени, които оказват съществено въздействие върху икономическата жизнеспособност на подпомаганите проекти.

Премахване на административните препятствия

Един от факторите, затрудняващи използването на възобновяеми енергийни източници в Европейския съюз, са сложните административни процедури с дълги периоди на изчакване. Предложеното обслужване на едно гише е инструмент, многократно искан от участниците от сектора.

Въпреки че максимален срок от три години за предоставяне на разрешение може да бъде реалистичен за по-големите инсталации, той изглежда прекалено дълъг за по-малките инсталации. Необходими са по-кратки срокове за проектите с по-малък мащаб, чието прилагане не изисква същите широки консултации и оценки като най-големите инсталации.

Участие на потребителите в енергийния преход

След приемането на настоящата директива технологичният напредък и спадът на цените на някои технологии благоприятстваха нови форми на управление на енергетиката, позволяващи да се поставят потребителите в центъра на енергийната политика. Важно е тези нови форми на участие да се обединят в енергийната система и да се насърчават. В тази връзка новата директива следва не само да позволи развитието на потреблението на собствена енергия от възобновяеми източници и на свързаните с възобновяемите енергийни източници общности, но и активно да го насърчава и да не позволява дискриминация или налагането на несъразмерни тежести или процедури. Потребление на собствена енергия от възобновяеми източници, която остава извън мрежата, не следва да бъдат предмет на каквито и да е данъци или такси.

Често гражданите със средни или високи доходи имат по-добър достъп до необходимия първоначален капитал, за да инвестират в собствено производство на енергия от възобновяеми източници.

Въпреки това в Европа, в която 50 милиона души се намират в положение на енергийна бедност, използването на възобновяеми енергийни източници трябва да играе ключова роля в развитието на нова парадигма на енергийна система, която да е полезна за обществото като цяло.

В този смисъл схемите за подпомагане, които насърчават собственото производство, следва да бъдат проектирани по такъв начин, че да достигат до всички потребители, и по-специално до разполагащите с по-малко средства.

Значението на секторните цели

Въвеждането на специфични цели за секторите на отоплението и охлаждането и за транспорта са абсолютно необходими предвид потенциала на навлизане на възобновяемите енергийни източници, който може да се достигне, и предвид факта, че те представляват около 75%(1) от крайното потребление на енергия в Съюза. Няма да успеем да постигнем целите за декарбонизация, ако в тези сектори не се увеличат усилията.

В случая на сектора на отоплението и охлаждането, заедно с поставянето на по-амбициозни цели по обвързващ начин, трябва да се предвидят мерки за гъвкавост за държавите членки, в които вече се отбелязва много висока степен на навлизане на енергията от възобновяеми източници.

Също така се предвиди гарантирането на това, че предприеманите мерки в този сектор да обръщат специално внимание на уязвимите домакинства, изложени на риск от енергийна бедност.

Транспортът представлява около една трета от крайното потребление на енергия в ЕС, но в него все още преобладават горивата, произведени от петрол – 94%. Настоящата директива определя цел за 10% енергия от възобновяеми източници в транспорта до 2020 г. За постигането на напредък в този сектор, който представлява 35% от всички емисии на CO2 в Европейския съюз, е необходимо секторната цел да се запази и да се актуализира за 2030 г. В тази връзка е важно да се насърчава мобилността с алтернативни горива, например електрическата мобилност.

Докладчикът счита, че е необходимо директивата да бъде по-амбициозна, за да може да се изпълни ангажиментът на Европа в борбата срещу изменението на климата. Липсата на амбиция по отношение на възобновяемите енергийни източници не само поставя под въпрос доверието в нас, но преди всичко цялостното ни бъдещо развитие.

(1)

Източник: Евростат (2014 г.)


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ И ЛИЦАТА, ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

1.  Red Eléctrica Española (REE)

2.  Repsol

3.  Unión Fotovoltaica Española (UNEF)

4.  Dupont Industrial Biosciences

5.  Gas Natural Fenosa (GNF)

6.  European Commission

7.  Government of Denmark

8.  Government of the United Kingdom

9.  Government of Germany

10.  Statoil

11.  European Renewable Energies Federation (EREF)