BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning)

6.12.2017 - (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)) - ***I

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: José Blanco López
(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 104)


Procedure : 2016/0382(COD)
Forløb i plenarforsamlingen

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0767),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0500/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af den 26. april 2017[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter[2],

–  der henviser til skrivelse af ... 2017 fra Retsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget for Andragender (A8-0392/2017),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Henvisning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 194, stk. 2,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 194 og artikel 191, stk. 1,

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Et af Unionens energipolitiske mål er at fremme vedvarende energiformer. Den øgede anvendelse af energi fra vedvarende kilder udgør sammen med energibesparelser og øget energieffektivitet et vigtigt element i den pakke af foranstaltninger, som er nødvendig for at reducere drivhusgasemissionerne og efterkomme Parisaftalen af 2015 om klimaændringer samt Unionens 2030-ramme for klima- og energipolitikkerne og herunder det bindende mål om at nedskære emissionerne i Unionen med mindst 40 % set i forhold til 1990-niveauet frem til 2030. Den spiller også en vigtig rolle med hensyn til at fremme energiforsyningssikkerheden, den teknologiske udvikling og innovation, nye beskæftigelsesmuligheder og regional udvikling, navnlig i landdistrikterne og isolerede områder eller i regioner med lav befolkningstæthed.

(2)  Et af Unionens energipolitiske mål er at fremme vedvarende energiformer, jf. artikel 194, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Den øgede anvendelse af energi fra vedvarende kilder udgør sammen med energibesparelser og øget energieffektivitet det væsentlige element i den pakke af foranstaltninger, som er nødvendig for at reducere drivhusgasemissionerne og efterkomme Unionens forpligtelser i Parisaftalen af 2015 om klimaændringer og opfylde målet om kulstofneutralitet på nationalt niveau senest i 2050. Den spiller også en grundlæggende rolle med hensyn til at fremme energiforsyningssikkerheden, bæredygtig energi til overkommelige priser, den teknologiske udvikling og innovation såvel som en teknologisk og industriel førerposition samtidig med, at den skaber miljømæssige, sociale og sundhedsmæssige fordele og betydelige nye muligheder for beskæftigelse og regional udvikling, navnlig i landdistrikterne og isolerede områder og i områder, hvor der sker delvis afindustrialisering.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Parisaftalen indebar en betragtelig højnelse af det globale ambitionsniveau for afbødning af klimaændringer, hvor underskriverne forpligtede sig til at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur et godt stykke under 2 °C over det førindustrielle niveau og fortsætte bestræbelserne på at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C over det førindustrielle niveau. Unionen er nødt til at forberede sig på langt større og hurtigere reduktioner i emissioner end tidligere planlagt for at gå over til et energisystem, der er yderst energieffektivt og baseret på vedvarende energi, senest i 2050. Samtidig er sådanne reduktioner mulige til en lavere pris end hidtil antaget som følge af den hastige udvikling og udbredelse af teknologier til vedvarende energi såsom vind- og solenergi.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Navnlig flere teknologiske forbedringer, incitamenter til anvendelse og udbygning af den offentlige transport samt anvendelse af energieffektiv teknologi og fremme af anvendelse af energi fra vedvarende kilder i elsektoren, opvarmnings- og kølingssektoren samt transport sektoren er meget effektive midler, i lighed med energieffektivitetsforanstaltninger, til at reducere drivhusgasemissioner i Unionen og gøre Unionen mindre afhængig af importeret gas og olie.

(3)  Navnlig reduktion af energiforbruget, flere teknologiske forbedringer, udbygning af den offentlige transport samt anvendelse af energieffektiv teknologi og fremme af anvendelse af energi fra vedvarende kilder i elsektoren, opvarmnings- og kølingssektoren samt transportsektoren er meget effektive midler, sammen med energieffektivitetsforanstaltninger, til at reducere drivhusgasemissioner i Unionen og gøre Unionen mindre afhængig af energi.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Ved direktiv 2009/28/EF er der fastsat et regelsæt for fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende kilder, hvori der fastsættes bindende nationale mål, som skal opfyldes frem til 2020, for den vedvarende energis andel af energiforbruget og for transportsektoren. Ved Kommissionens meddelelse af 22. januar 201412 blev der fastlagt en ramme for Unionens fremtidige energi- og klimapolitikker, og den medvirkede til at udvikle fælles forståelse af, hvordan disse politikker skal videreudvikles efter 2020. Kommissionen foreslog, at Unionens mål for andelen af vedvarende energi, der forbruges i Unionen, skal være mindst 27 % i 2030.

(4)  Ved direktiv 2009/28/EF er der fastsat et regelsæt for fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende kilder, hvori der fastsættes bindende nationale mål, som skal opfyldes frem til 2020, for den vedvarende energis andel af energiforbruget og for transportsektoren.

__________________

 

12 "Politikramme for klima- og energipolitikken i perioden 2020-2030" (COM(2014) 15 final).

 

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Det Europæiske Råd tilsluttede sig dette mål på mødet i oktober 2014 og gav udtryk for, at medlemsstaterne kan fastsætte deres egne mere ambitiøse nationale mål.

udgår

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Europa-Parlamentet har i sine beslutninger om "Politikramme for klima- og energipolitikken i perioden 2020-2030" og om "Statusrapport om vedvarende energi" udtalt sig til fordel for et bindende EU 2030-mål om, at mindst 30 % af det samlede endelige energiforbrug skal dækkes af vedvarende energikilder, og understreget, at dette mål bør gennemføres ved hjælp af individuelle nationale mål under hensyntagen til den enkelte medlemsstats situation og muligheder.

(6)  Europa-Parlamentet har i sin beslutning af 5. februar 2014 om en ramme for klima- og energipolitikken frem til 2030 udtalt sig til fordel for et bindende EU 2030-mål om, at mindst 30 % af det samlede endelige energiforbrug skal dækkes af vedvarende energikilder, og understreget, at dette mål bør gennemføres ved hjælp af individuelle nationale mål under hensyntagen til den enkelte medlemsstats situation og muligheder I sin beslutning af 23. juni 2016 om statusrapporten om vedvarende energi gik Europa-Parlamentet et skridt videre, idet det henviste til sin tidligere holdning om et EU-mål på mindst 30 % og understregede, at det på baggrund af Parisaftalen og de seneste nedbringelser af omkostningerne til VE-teknologi var ønskeligt at være betydelig mere ambitiøs.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Ambitionerne i Parisaftalen og den teknologiske udvikling, herunder nedbringelse af omkostningerne til investeringer i vedvarende energi, bør derfor tages i betragtning.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Der bør derfor fastsættes et bindende EU-mål om, at vedvarende energi skal udgøre mindst 27 %. Medlemsstaterne bør fastlægge deres bidrag til opfyldelsen af dette mål som led i deres integrerede nationale energi- og klimaplaner i forbindelse med den forvaltningsproces, der er fastlagt i forordning [forvaltning].

(7)  Der bør derfor fastsættes et bindende EU-mål om, at vedvarende energi skal udgøre mindst 35 %, der skal ledsages af nationale mål.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Medlemsstaternes mål for vedvarende energi bør fastsættes under hensyntagen til forpligtelserne i Parisaftalen om klimaændringer, det enorme potentiale, der stadig eksisterer for vedvarende energi, og de nødvendige investeringer til at virkeliggøre energiomstillingen.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  Omsættelsen af Unionens mål på 35 % til individuelle mål for de enkelte medlemsstater bør foretages under behørig iagttagelse af en retfærdig og passende fordeling, hvor der tages højde for medlemsstaternes BNP og forskellige udgangspunkter og potentiale, herunder det niveau for energi fra vedvarende energikilder, der skal nås senest i 2020.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Fastsættelsen af et bindende EU-mål for vedvarende energi frem til 2030 vil fortsat tilskynde til udvikling af teknologier, der producerer vedvarende energi, og give investorer vished. Et mål fastsat på EU-plan vil give medlemsstaterne større råderum til at opfylde deres mål for reduktion af drivhusgasemissioner på den mest omkostningseffektive måde i forhold til deres særlige forhold, energimiks og kapacitet til at producere vedvarende energi.

(8)  Fastsættelsen af et bindende EU-mål for vedvarende energi frem til 2030 vil fortsat tilskynde til udvikling af teknologier, der producerer vedvarende energi, og give investorer vished.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Medlemsstaterne bør overveje, i hvilket omfang anvendelsen af forskellige typer af energikilder er forenelig med målet om at begrænse opvarmningen til 1,5 °C over det førindustrielle niveau og forenelig med målet om en fossilfri økonomi og samtidig en lavemissionsøkonomi. Beføjelsen til at vedtage retsakter med dette for øje bør delegeres til Kommissionen med henblik på at vurdere forskellige former for vedvarende energikilders bidrag til disse mål baseret på tilbagebetalingsperioden og resultaterne sammenlignet med fossile brændstoffer og med henblik på at overveje at foreslå en maksimal tilladelig tilbagebetalingstid som et bæredygtighedskriterium, især for biomasse, der indeholder lignocellulose.

Begrundelse

Ændringsforslaget er knyttet til bæredygtighedskriterierne i art. 26, som er et af de afgørende elementer i omarbejdelsen af direktivet om vedvarende energi.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Medlemsstaterne bør træffe yderligere foranstaltninger, hvis den vedvarende energis andel på EU-plan ikke holder kursen i retning af at opfylde EU-målet om, at vedvarende energi skal udgøre mindst 27 %. Det gælder ifølge forordning [forvaltning], at hvis Kommissionen i forbindelse med vurderingen af de integrerede nationale energi- og klimaplaner konstaterer et efterslæb i forhold til ambitionen, kan Kommissionen træffe foranstaltninger på EU-plan for at sikre, at målet opfyldes. Konstaterer Kommissionen i forbindelse med vurderingen af de integrerede nationale energi- og klimapolitiske statusrapporter et efterslæb i forhold til ambitionen, bør medlemsstaterne anvende de foranstaltninger, der er fastsat i forordning [forvaltning], som giver dem et tilstrækkeligt råderum til at vælge.

udgår

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Støtteordninger for elektricitet fra vedvarende kilder har vist sig at være en effektiv metode til at fremme udbredelsen af vedvarende elektricitet. Hvis og når medlemsstaterne beslutter at gennemføre støtteordninger, bør en sådan støtte gives i en form, der forvrider konkurrencen for velfungerende elmarkeder mindst muligt. Til dette formål tildeler et stigende antal medlemsstater støtte på en måde, hvor støtten tildeles som et tillæg til markedsindtægter.

(15)  Støtteordninger for elektricitet fra vedvarende kilder har vist sig at være en effektiv metode til at fremme udbredelsen af vedvarende elektricitet. Hvis og når medlemsstaterne beslutter at gennemføre støtteordninger, bør en sådan støtte gives i en form, der forvrider konkurrencen for velfungerende elmarkeder mindst muligt. Til dette formål tildeler et stigende antal medlemsstater støtten på en måde, hvor støtten tildeles som et tillæg til markedsindtægter samtidig med, at der tages hensyn til de forskellige teknologiers særtræk og små og store producenters forskellige muligheder for at reagere på markedssignaler.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Elproduktion fra vedvarende energikilder bør udbredes til de lavest mulige omkostninger for forbrugerne og skatteyderne. Ved udformningen af støtteordninger og tildelingen af støtte bør medlemsstaterne forsøge at minimere de samlede systemomkostninger ved udnyttelsen under fuld hensyntagen til nettets og systemets udviklingsbehov, det deraf følgende energimiks og teknologiernes potentiale på lang sigt.

(16)  Elproduktion fra vedvarende energikilder, herunder energilagring, bør udbredes for at minimere de langsigtede omkostninger ved energiomstillingen for forbrugerne og skatteyderne. Ved udformningen af støtteordninger og tildelingen af støtte bør medlemsstaterne forsøge at minimere de samlede systemomkostninger ved udnyttelsen under fuld hensyntagen til nettets og systemets udviklingsbehov, det deraf følgende energimiks og teknologiernes potentiale på lang sigt. Medlemsstaterne bør også yde støtte til mellemstore og store anlæg og i den forbindelse benytte sig af udbud, som enten kan være teknologispecifikke eller -neutrale.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  I sine konklusioner om 2030-rammen for klima- og energipolitikken fra oktober 2014 understregede Det Europæiske Råd betydningen af et bedre sammenkoblet indre energimarked og behovet for tilstrækkelig støtte til integration af stadig større mængder af forskellige former for vedvarende energi og dermed gøre det muligt for Unionen at leve op til sine ambitioner om at være førende inden for energiomstilling. Det er derfor vigtigt hurtigst muligt at øge graden af sammenkobling og gøre fremskridt hen imod Det Europæiske Råds mål med henblik på at udnytte energiunionens fulde potentiale.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16b)  Når de udvikler støtteordninger for vedvarende energikilder, bør medlemsstaterne tage hensyn til principperne for den cirkulære økonomi og EU's affaldshierarki. Affaldsforebyggelse og genanvendelse af affald bør prioriteres højest blandt valgmulighederne. Medlemsstaterne bør undgå at etablere støtteordninger, der ville være i strid med målene om behandling af affald og ville føre til ineffektiv anvendelse af genanvendeligt affald. Medlemsstaterne bør også sikre, at foranstaltninger, der indføres i henhold til denne forordning, ikke er i strid med målene i direktiv 2008/98/EU.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 16 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16c)  For så vidt angår anvendelse af biotiske energikilder bør medlemsstaterne indføre beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte biodiversiteten og forebygge udpining eller tab af økosystemer og afvigelser fra den nuværende anvendelse, som ville have en negativ indirekte eller direkte indvirkning på biodiversiteten, jorden eller den generelle drivhusgasbalance.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 16 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16d)  Medlemsstaterne bør fremme og foretrække udnyttelse af egne vedvarende energikilder i det omfang, det er muligt, og undgå forvridende situationer, der medfører omfattende import af ressourcer fra tredjelande. Livscyklustilgangen bør tages i betragtning og fremmes i denne sammenhæng.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 16 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16 e)  VE-fællesskaber, byer og lokale myndigheder bør være berettigede til at deltage i tilgængelige støtteordninger på lige fod med andre store deltagere. Til dette formål bør medlemsstaterne have mulighed for at træffe foranstaltninger, herunder give oplysninger og yde teknisk og finansiel støtte gennem de fælles administrative kontaktpunkter, der er omhandlet i artikel 16 i nærværende direktiv, reducere de administrative krav, medtage budkriterier, som fokuserer på fællesskaber, skabe skræddersyede budperioder for VE-fællesskaber, eller gøre det muligt for dem at blive betalt gennem direkte støtte.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 16 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16f)  Planlægningen af den infrastruktur, der er nødvendig til elproduktion fra vedvarende energikilder, bør tage behørigt hensyn til politikker vedrørende deltagelsen af dem, der berøres af projekterne, herunder eventuelle oprindelige folk, og ske med respekt for deres ejendomsret til jord.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 16 g (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16g)  Forbrugerne bør få omfattende oplysninger, herunder oplysninger om energieffektivitetsgevinsterne ved varme-/kølesystemer og lavere driftsomkostninger for eldrevne køretøjer, så de kan træffe individuelle forbrugervalg med hensyn til vedvarende energi og undgå teknologisk fastlåsning.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 16 h (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16 h)  I forbindelse med indsatsen for at fremme udviklingen af markedet for energi fra vedvarende energikilder skal den negative indvirkning heraf på andre markedsaktører tages i betragtning. Støtteordninger bør derfor minimere risikoen for markedsforvridning og konkurrencefordrejning.

Begrundelse

Biomasse og især skovbiomasse er et værdifuldt råmateriale for træindustrien, som styrker økonomien i de europæiske landdistrikter. Den øgede efterspørgsel efter skovbiomasse bør derfor ikke medføre markedsforvridninger i den omhandlede sektor.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Medlemsstaterne bør pålægges gradvist og delvist at åbne op for støtte til projekter i andre medlemsstater op til et niveau, der afspejler fysiske strømme mellem medlemsstaterne, men det bør forblive frivilligt at åbne støtteordninger ud over denne obligatoriske andel. Medlemsstaterne har forskelligt potentiale for vedvarende energi og forskellige støtteordninger til energi fra vedvarende energikilder i nationalt regi. Flertallet af medlemsstaterne anvender støtteordninger, der udelukkende giver tilskud til energi fra vedvarende energikilder, som produceres på deres eget område. For at nationale støtteordninger kan fungere, som de skal, er det af afgørende betydning, at medlemsstaterne kan styre virkningerne af og omkostningerne ved deres nationale støtteordninger alt efter deres forskellige potentiale. Et vigtigt middel til at nå målet med dette direktiv er at sikre, at de nationale støtteordninger, ligesom under direktiv 2001/77/EF og 2009/28/EF, fungerer som de skal, således at investorernes tillid bevares, og således at medlemsstaterne kan udforme effektive nationale foranstaltninger til opfyldelse af målene. Nærværende direktiv tager sigte på at lette den grænseoverskridende støtte til energi fra vedvarende energikilder, uden at de nationale støtteordninger berøres på en uforholdsmæssig måde. Det indfører således, ud over den obligatoriske delvise åbning af støtteordninger, fakultative samarbejdsmekanismer mellem medlemsstaterne, som gør det muligt for dem at aftale, i hvilket omfang en medlemsstat støtter energiproduktionen i en anden, og i hvilket omfang produktionen af energi fra vedvarende energikilder bør tælles med i den ene eller den anden medlemsstats nationale overordnede mål. For at sikre, at begge foranstaltninger til opfyldelse af mål, dvs. nationale støtteordninger og samarbejdsmekanismer, fungerer effektivt, er det af afgørende betydning, at medlemsstaterne er i stand til at afgøre, ud over den obligatoriske delvise åbning af støtteordninger, om og i hvilket omfang deres nationale støtteordninger finder anvendelse på produktion af energi fra vedvarende energikilder i andre medlemsstater, og at de kan aftale dette ved at anvende de samarbejdsmekanismer, der er fastsat i dette direktiv.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Uden at det berører tilpasninger af støtteordninger for at bringe dem i overensstemmelse med statsstøttereglerne bør støttepolitikker til fordel for vedvarende energikilder være stabile, og hyppige ændringer bør undgås. Sådanne ændringer har direkte indvirkning på kapitalfinansieringsomkostningerne, udgifter til projektudvikling og derfor på de samlede omkostninger ved at udnytte vedvarende energikilder i Unionen. Medlemsstaterne bør undgå, at en revision af en eventuel støtte til projekter for vedvarende energi påvirker projekternes økonomiske levedygtighed negativt. Medlemsstaterne bør i den sammenhæng fremme omkostningseffektive støttepolitikker og sikre deres finansielle holdbarhed.

(18)  Med forbehold af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør støttepolitikker til fordel for vedvarende energikilder være forudsigelige og stabile, og hyppige ændringer og ændringer med tilbagevirkende kraft bør undgås. Politikkers manglende uforudsigelighed og manglende stabilitet har direkte indvirkning på kapitalfinansieringsomkostningerne, udgifter til projektudvikling og derfor på de samlede omkostninger ved at udnytte vedvarende energikilder i Unionen. Medlemsstaterne bør meddele enhver ændring af støtten i god tid og på passende vis konsultere interessenter. Under alle omstændigheder bør medlemsstaterne undgå, at en revision af en eventuel støtte til projekter for vedvarende energi påvirker projekternes økonomiske levedygtighed negativt. Medlemsstaterne bør i den sammenhæng fremme omkostningseffektive støttepolitikker og sikre deres finansielle holdbarhed.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Medlemsstaternes forpligtelser til at udarbejde handlingsplaner vedrørende vedvarende energikilder og statusrapporter og Kommissionens forpligtelse til at aflægge rapport om medlemsstaternes fremskridt er afgørende for at øge gennemsigtigheden, skabe klarhed for investorerne og forbrugerne samt muliggøre en effektiv overvågning. Ved forordning [forvaltning] integreres disse forpligtelser i forvaltningssystemet for energiunionen, hvori planlægnings- og rapporterings- og overvågningsforpligtelser strømlines på energi- og klimaområdet. Gennemsigtighedsplatformen for vedvarende energi er ligeledes integreret i den bredere e-platform, der er fastsat ved forordning [forvaltning].

(19)  Medlemsstaternes forpligtelser til at udarbejde handlingsplaner vedrørende vedvarende energikilder og statusrapporter og Kommissionens forpligtelse til at aflægge rapport om medlemsstaternes fremskridt er afgørende for at øge gennemsigtigheden, skabe klarhed for investorerne og forbrugerne samt muliggøre en effektiv overvågning. Samtidig med at sikre, at borgerne er i centrum ved energiomstillingen, bør medlemsstaterne inden for rammerne af deres handlingsplaner for vedvarende energi udvikle langsigtede strategier til fremme af, at byer, VE-fællesskaber og egenforbrugere producerer vedvarende energi. Ved forordning [forvaltning] integreres disse forpligtelser i forvaltningssystemet for energiunionen, hvori langsigtede strategier og planlægnings-, rapporterings- og overvågningsforpligtelser strømlines på energi- og klimaområdet. Gennemsigtighedsplatformen for vedvarende energi er ligeledes integreret i den bredere e-platform, der er fastsat ved forordning [forvaltning].

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Vedvarende havenergi udgør en enestående mulighed for Den Europæiske Union til at nedbringe sin afhængighed af fossile brændstoffer, bidrage til opfyldelsen af sine mål for reduktion af CO2-emissioner og skabe en ny industriel sektor, der skaber job på en betydelig del af dens område, herunder regionerne i den yderste periferi. Den Europæiske Union bør derfor bestræbe sig på at skabe økonomiske og lovgivningsmæssige vilkår, som er gunstige for udnyttelsen af denne energi.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a)  Kommissionens meddelelse af 20. juli 2016 med titlen "En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet" fremhævede den særlige betydning af avancerede biobrændstoffer til luftfart på mellemlang sigt. Kommerciel luftfart er helt afhængig af flydende brændstoffer, da der ikke er noget sikkert eller godkendt alternativ for den civile flyindustri.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  For at sikre, at der i bilag IX tages behørigt hensyn til affaldshierarkiprincipperne som opstillet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF, Unionens bæredygtighedskriterier og behovet for at sikre, at der med bilaget ikke skabes et øget arealbehov i forbindelse med tilskyndelsen til at anvende affald eller restprodukter, bør Kommissionen ved sin regelmæssige evaluering af bilaget overveje at inddrage yderligere råprodukter, som ikke medfører betydelige forvridende virkninger på markeder for (bi)produkter, affald eller restprodukter.

(25)  For at sikre at der i bilag IX tages behørigt hensyn til principperne om den cirkulære økonomi og affaldshierarkiet, som opstillet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF17, Unionens bæredygtighedskriterier, en vugge-til-grav-vurdering af emissioner og behovet for at sikre, at der med bilaget ikke skabes et øget arealbehov i forbindelse med tilskyndelsen til at anvende affald eller restprodukter, bør Kommissionen regelmæssigt evaluere bilaget og overveje virkningerne på markeder for (bi)produkter, affald eller restprodukter ved en hvilken som helst ændring, som den foreslår.

__________________

__________________

17Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  I Europa-Parlamentets beslutning af 4. april 2017 om palmeolie og skovrydning blev Kommissionen opfordret til at træffe foranstaltninger til udfasning af anvendelsen af vegetabilske olier, der forårsager skovrydning, herunder palmeolie, som en bestanddel i biobrændstoffer, helst inden 2020.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Det bør være muligt at medregne importeret elektricitet, som er produceret fra vedvarende energikilder uden for Unionen, i medlemsstaternes andele af vedvarende energi. For at sikre en tilstrækkelig effekt af energi fra vedvarende kilder, der erstatter konventionel energi i Unionen såvel som i tredjelande, bør der skabes sikkerhed for, at sådan import kan spores og medregnes på pålidelig vis. Aftaler med tredjelande om tilrettelæggelse af en sådan handel med elektricitet fra vedvarende energikilder vil blive overvejet. Hvis de kontraherende parter i energifællesskabstraktaten, i overensstemmelse med en afgørelse truffet under denne traktat med henblik herpå, er bundet af de relevante bestemmelser i dette direktiv, bør foranstaltningerne om samarbejde mellem medlemsstater i dette direktiv finde anvendelse på dem.

(28)  Det bør være muligt at medregne importeret elektricitet, som er produceret fra vedvarende energikilder uden for Unionen, i medlemsstaternes andele af vedvarende energi. For at sikre en tilstrækkelig effekt af energi fra vedvarende kilder, der erstatter konventionel energi i Unionen såvel som i tredjelande, bør der skabes sikkerhed for, at sådan import kan spores og medregnes på pålidelig vis, og at den er i fuld overensstemmelse med folkeretten. Aftaler med tredjelande om tilrettelæggelse af en sådan handel med elektricitet fra vedvarende energikilder vil blive overvejet. Hvis de kontraherende parter i energifællesskabstraktaten18, i overensstemmelse med en afgørelse truffet under denne traktat med henblik herpå, er bundet af de relevante bestemmelser i dette direktiv, bør foranstaltningerne om samarbejde mellem medlemsstater i dette direktiv finde anvendelse på dem.

__________________

__________________

18EUT L 198 af 20.7.2006, s. 18.

18 EUT L 198 af 20.7.2006, s. 18.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  Når medlemsstaterne iværksætter fælles projekter med et eller flere tredjelande vedrørende produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, er det hensigtsmæssigt, at disse fælles projekter kun vedrører nyopførte anlæg eller anlæg, hvis kapacitet for nylig er blevet udvidet. Dette vil medvirke til at sikre, at andelen af energi fra vedvarende energikilder i tredjelandets samlede energiforbrug ikke bliver mindre som følge af Unionens import af energi fra vedvarende energikilder. De berørte medlemsstater bør desuden gøre det lettere for det pågældende tredjeland selv at anvende en del af produktionen af elektricitet fra de anlæg, der er omfattet af det fælles projekt. Kommissionen og medlemsstaterne bør desuden tilskynde det pågældende tredjeland til at udarbejde en politik for vedvarende energi med ambitiøse mål.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Betragtning 28 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28b)  Dette direktiv fastlægger en EU-ramme for fremme af energi fra vedvarende energikilder, men det bidrager også til den potentielle positive indvirkning, som Unionen og medlemsstaterne kan have med hensyn til at fremme udviklingen af sektoren for vedvarende energi i tredjelande. Unionen og medlemsstaterne bør fremme forskning, udvikling og investering i produktion af vedvarende energi i udviklingslande og andre partnerlande og derved styrke deres miljømæssige og økonomiske bæredygtighed og deres kapacitet inden for eksport af vedvarende energi. Endvidere kan import af vedvarende energi fra partnerlandene hjælpe EU og medlemsstaterne med henblik på at nå deres ambitiøse mål for reduktion af kulstofemissioner.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Betragtning 28 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28c)  Udviklingslandene har i stigende grad vedtaget politikker for vedvarende energi på nationalt plan, da de sigter mod at producere energi fra vedvarende kilder for at imødekomme den voksende energiefterspørgsel. Mere end 173 lande, herunder 117 udviklingslande eller nye vækstøkonomilande, havde fastsat mål for vedvarende energi ved udgangen af 2015.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Betragtning 28 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28 d)  Energiforbrug i udviklingslandene er tæt knyttet til en række sociale spørgsmål: fattigdomsbekæmpelse, uddannelse, sundhed, befolkningstilvækst, beskæftigelse, erhvervspolitik, kommunikation, urbanisering og manglende muligheder for kvinder. Vedvarende energikilder har det vigtige potentiale bestående i at muliggøre, at udviklingsmæssige og miljømæssige udfordringer tages op sammen. I de senere år er der sket en betydelig udvikling af alternative energiteknologier, både hvad angår ydeevne og nedbringelse af omkostningerne. Hertil kommer, at mange udviklingslande er særligt godt positioneret, når det gælder om at udvikle en ny generation af energiteknologier. Bortset fra udviklingsmæssige og miljømæssige fordele har vedvarende energi potentiale til at skabe øget sikkerhed og økonomisk stabilitet. Øget brug af vedvarende energikilder kan mindske afhængigheden af kostbar import af fossile brændstoffer og kan hjælpe mange lande med at forbedre deres betalingsbalance.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(31a)  Afhængigt af de geologiske forhold i et område kan geotermisk energiproduktion frigøre drivhusgasser og andre stoffer fra underjordiske væsker og andre underjordiske geologiske formationer. Investeringer bør kun rettes mod geotermisk energiproduktion, som har lav miljøpåvirkning, og som giver i drivhusgasbesparelser i forhold til konventionelle energikilder. Derfor bør Kommissionen senest i december 2018 vurdere behovet for et lovgivningsforslag med det formål at regulere geotermiske anlægs emissioner af alle stoffer, herunder CO2, der er skadelige for sundheden og miljøet, både i undersøgelses- og driftsfaserne.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  På nationalt og regionalt plan har regler og forpligtelser om minimumskrav til anvendelsen af energi fra vedvarende kilder i nyopførte og renoverede bygninger ført til en betydelig stigning i brugen af energi fra vedvarende energikilder. Disse foranstaltninger bør fremmes i en bredere EU- sammenhæng, samtidig med at mere energieffektive anvendelser af energi fra vedvarende kilder udbredes ved hjælp af byggeforskrifter og -reglementer.

(33)  På nationalt, regionalt og lokalt plan har regler og forpligtelser om minimumskrav til anvendelsen af energi fra vedvarende kilder i nyopførte og renoverede bygninger ført til en betydelig stigning i brugen af energi fra vedvarende energikilder. Disse foranstaltninger bør fremmes i en bredere EU-sammenhæng, samtidig med at mere energieffektive anvendelser af energi fra vedvarende kilder kombineret med energibesparelses- og energieffektivitetsforanstaltninger udbredes ved hjælp af byggeforskrifter og -reglementer.

Begrundelse

Et af energiunionens mål er anvendelsen af princippet om energieffektivitet først, som derfor skal strømlines i al EU's energilovgivning og derfor også bør anvendes på politikker for vedvarende energi i forbindelse med bygninger. Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik og er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  For at sikre, at nationale foranstaltninger med henblik på udvikling af vedvarende energi inden for opvarmning og bygger på en fyldestgørende kortlægning og analyse af det nationale potentiale for vedvarende energi, overskudsvarme og varmedræn, bør medlemsstaterne pålægges at foretage en vurdering af deres nationale potentiale for vedvarende energikilder og udnyttelsen af overskudsvarme og varmedræn til opvarmning og køling, navnlig for at fremme integration af vedvarende energikilder i varme- og køleanlæg og fremme effektiv og konkurrencedygtig fjernvarme og fjernkøling som defineret i artikel 2, nr. 41), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU21. Af hensyn til sammenhængen med energieffektivitetskrav til opvarmning og køling og for at mindske den administrative byrde bør denne vurdering indgå i den omfattende vurdering, der foretages og meddeles i overensstemmelse med artikel 14 i dette direktiv.

(35)  For at sikre, at nationale foranstaltninger med henblik på udvikling af vedvarende energi inden for opvarmning og køling bygger på en fyldestgørende kortlægning og analyse af det nationale potentiale for vedvarende energi og giver mulighed for at integrere vedvarende energi, navnlig ved at støtte innovative teknologier som varmepumper, jordvarme- og solvarmeteknologier, og overskudsvarme og varmedræn, bør medlemsstaterne pålægges at foretage en vurdering af deres nationale potentiale for vedvarende energikilder og udnyttelsen af overskudsvarme og varmedræn til opvarmning og køling, navnlig for at fremme integration af vedvarende energikilder i varme- og køleanlæg og fremme effektiv og konkurrencedygtig fjernvarme og fjernkøling som defineret i artikel 2, nr. 41, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU21. Af hensyn til sammenhængen med energieffektivitetskrav til opvarmning og køling og for at mindske den administrative byrde bør denne vurdering indgå i den omfattende vurdering, der foretages og meddeles i overensstemmelse med artikel 14 i dette direktiv.

__________________

__________________

21Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Det har vist sig, at fraværet af gennemsigtige regler og koordination mellem de forskellige godkendelsesorganer står i vejen for udnyttelsen af energi fra vedvarende kilder. Etableringen af et fælles administrativt kontaktpunkt, som integrerer eller samordner alle tilladelsesprocedurer, forventes at ville mindske kompleksiteten og øge effektiviteten og gennemsigtigheden. Administrative godkendelsesprocedurer bør strømlines med gennemsigtige tidsplaner for anlæg, der bruger energi fra vedvarende kilder. Byplanlægningsregler og byggeanvisninger bør tilpasses, således at der tages hensyn til omkostningseffektivt og miljøvenligt opvarmnings-, kølings- og eludstyr drevet af vedvarende energi. Dette direktiv, især bestemmelserne om tilrettelæggelse og varighed af tilladelsesproceduren, bør gælde med forbehold af folkeretten og EU-retten, herunder bestemmelser vedrørende beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed.

(36)  Det har vist sig, at fraværet af gennemsigtige regler og koordination mellem de forskellige godkendelsesorganer står i vejen for udnyttelsen af energi fra vedvarende kilder. Etableringen af et fælles administrativt kontaktpunkt, som integrerer eller samordner alle tilladelsesprocedurer, forventes at ville mindske kompleksiteten og øge effektiviteten og gennemsigtigheden, også for VE-egenforbrugere og VE-fællesskaber. Administrative godkendelsesprocedurer bør strømlines med gennemsigtige tidsplaner for anlæg, der bruger energi fra vedvarende kilder. Byplanlægningsregler og byggeanvisninger bør tilpasses, således at der tages hensyn til omkostningseffektivt og miljøvenligt opvarmnings-, kølings- og eludstyr drevet af vedvarende energi. Dette direktiv, især bestemmelserne om tilrettelæggelse og varighed af tilladelsesproceduren, bør gælde med forbehold af folkeretten og EU-retten, herunder bestemmelser vedrørende beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Oprindelsesgarantier, der udstedes med henblik på dette direktiv, har som eneste funktion at godtgøre over for en slutkunde, at en given andel eller mængde energi er produceret fra vedvarende energikilder. En oprindelsesgaranti kan overføres fra en indehaver til en anden uafhængigt af den energi, den relaterer til. For at sikre, at der kun én gang gives oplysninger om en enhed vedvarende energi til en kunde, bør det imidlertid undgås, at oprindelsesgarantier medregnes eller videregives to gange. Energi fra vedvarende energikilder, for hvilken producenten har solgt den ledsagende oprindelsesgaranti særskilt, bør ikke videregives eller sælges til slutkunden som energi fra vedvarende kilder.

(43)  Oprindelsesgarantier, der udstedes med henblik på dette direktiv, har som eneste funktion at godtgøre over for en slutkunde, at en given andel eller mængde energi er produceret fra vedvarende energikilder. En oprindelsesgaranti kan overføres fra en indehaver til en anden uafhængigt af den energi, den relaterer til. For at sikre, at der kun én gang gives oplysninger om en enhed vedvarende energi til en kunde, bør det imidlertid undgås, at oprindelsesgarantier medregnes eller videregives to gange. Energi fra vedvarende energikilder, for hvilken producenten har solgt den ledsagende oprindelsesgaranti særskilt, bør ikke videregives eller sælges til slutkunden som energi fra vedvarende kilder. Det er vigtigt at skelne klart mellem grønne certifikater, der anvendes i forbindelse med støtteordninger, og oprindelsesgarantier.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Betragtning 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45)  Det er vigtigt, at der stilles oplysninger til rådighed om, hvordan den støttede elektricitet fordeles til slutkunderne. For at forbedre kvaliteten af disse oplysninger til forbrugerne bør medlemsstaterne sikre, at der udstedes oprindelsesgarantier for alle enheder, der er produceret fra vedvarende energikilder. For at undgå dobbelt kompensation bør producenter af vedvarende energi, som allerede modtager finansiel støtte, endvidere ikke modtage oprindelsesgarantier. Disse oprindelsesgarantier bør dog anvendes til videregivelse, således at de endelige forbrugere kan modtage klart, pålideligt og tilstrækkeligt belæg for, at de relevante enheder af energi hidrører fra vedvarende kilder. For elektricitet, hvortil der er ydet støtte, bør oprindelsesgarantierne endvidere bortauktioneres til markedet, og indtægterne bør anvendes til at nedbringe den offentlige støtte til vedvarende energi.

(45)  Det er vigtigt, at der stilles oplysninger til rådighed om, hvordan den støttede elektricitet fordeles til slutkunderne. For at forbedre kvaliteten af disse oplysninger til forbrugerne bør medlemsstaterne sikre, at der udstedes oprindelsesgarantier for alle enheder, der er produceret fra vedvarende energikilder.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49)  Mulighederne for at skabe økonomisk vækst gennem innovation og en bæredygtig og konkurrencedygtig energipolitik er blevet anerkendt. Produktionen af energi fra vedvarende kilder afhænger ofte af lokale eller regionale SMV'er. De muligheder for vækst og beskæftigelse, som investeringer i regional og lokal produktion af energi fra vedvarende kilder skaber i medlemsstaterne og deres regioner, er vigtige. Kommissionen og medlemsstaterne bør derfor støtte nationale og regionale udviklingsforanstaltninger i disse områder, opfordre til udveksling af bedste praksis inden for produktionen af energi fra vedvarende kilder mellem lokale og regionale udviklingsinitiativer samt fremme anvendelsen af finansiering under samhørighedspolitikken på dette område.

(49)  Mulighederne for at skabe økonomisk vækst gennem innovation og en bæredygtig og konkurrencedygtig energipolitik er blevet anerkendt. Produktionen af energi fra vedvarende kilder afhænger ofte af lokale eller regionale SMV'er. De muligheder for lokal erhvervsudvikling, bæredygtig vækst og beskæftigelse af høj kvalitet, som investeringer i regional og lokal produktion af energi fra vedvarende kilder skaber i medlemsstaterne og deres regioner, er vigtige. Kommissionen og medlemsstaterne bør derfor fremme og støtte nationale og regionale udviklingsforanstaltninger i disse områder, opfordre til udveksling af bedste praksis inden for produktionen af energi fra vedvarende kilder mellem lokale og regionale udviklingsinitiativer samt forbedre ydelse af teknisk bistand og uddannelsesprogrammer med henblik på at styrke den lovgivningsmæssige, tekniske og finansielle ekspertise på stedet og fremme viden om eksisterende finansieringsmuligheder, herunder en mere målrettet brug af EU-midler, f.eks. anvendelsen af finansiering under samhørighedspolitikken på dette område.

Begrundelse

Denne betragtning er uløseligt forbundet med andre ændringer i teksten og afspejler nødvendigheden af at styrke det lokale niveau i form af teknisk og finansiel ekspertise for at sikre gennemførelsen af direktivernes mål om at øge andelen af vedvarende energi i medlemsstaterne. Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik og er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(49a)  Lokale og regionale myndigheder har ofte sat sig mere ambitiøse mål for vedvarende energi ud over de nationale mål. Regionale og lokale løfter om at fremme udvikling af vedvarende energi og energieffektivitet støttes i øjeblikket gennem netværk, f.eks. borgmesteraftalen og intelligente byers eller fællesskabers initiativer, og udvikling af handlingsplaner for bæredygtig energi. Sådanne netværker er uundværlige og bør udvides, da de øger bevidstheden og fremmer udveksling af bedste praksis og tilgængelig finansiel støtte. I den forbindelse bør Kommissionen også støtte interesserede foregangsregioner og lokale myndigheder til at arbejde på tværs af grænserne ved at medvirke til at oprette samarbejdsmekanismer såsom den europæiske gruppe for territorialt samarbejde, som giver offentlige myndigheder fra forskellige medlemsstater mulighed for at slå sig sammen og tilbyde fælles ydelser og projekter, uden at der er behov for, at en international aftale først skal undertegnes og ratificeres af nationale parlamenter.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Betragtning 49 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(49b)  Lokale myndigheder og byer er på forkant med udviklingen af energiomstillingen og øget anvendelse af vedvarende energi. Som det forvaltningsniveau, der er tættest på borgerne, spiller lokale myndigheder en afgørende rolle i opbygningen af offentlighedens støtte til EU's energi- og klimamål, samtidig med at de indfører mere decentraliserede og integrerede energisystemer. Det er vigtigt at sikre bedre adgang til finansiering for byer og regioner med henblik på at fremme investeringer i lokal vedvarende energi.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Betragtning 49 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(49c)  Andre innovative foranstaltninger til at tiltrække flere investeringer i nye teknologier, f.eks. kontrakter om energiydelser og standardiseringsprocesser inden for offentlig finansiering, bør også overvejes.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Betragtning 50

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(50)  I forbindelse med indsatsen for at udvikle markedet for energi fra vedvarende energikilder må den positive indvirkning heraf på de regionale og lokale udviklingsmuligheder, eksportmuligheder, den sociale samhørighed og beskæftigelsesmuligheder tages i betragtning, navnlig for SMV'er og uafhængige energiproducenter.

(50)  I forbindelse med indsatsen for at udvikle markedet for energi fra vedvarende energikilder må den positive indvirkning heraf på de regionale og lokale udviklingsmuligheder, eksportmuligheder, den sociale samhørighed og beskæftigelsesmuligheder tages i betragtning, navnlig for SMV'er og uafhængige energiproducenter, herunder VE-egenforbrugere og VE-fællesskaber.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag til bestemmelser, som er ændret af Kommissionen i dens forslag. Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik og er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Betragtning 51

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51)  Regionerne i den yderste periferi befinder sig i en særlig situation, som er anerkendt i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Energisektoren i regionerne i den yderste periferi præges ofte af isolation, begrænset forsyning og afhængighed af fossile brændsler, samtidig med at disse regioner nyder godt af betydelige lokale vedvarende energikilder. Regionerne i den yderste periferi kan således tjene som eksempler på anvendelsen af innovative energiteknologier for Unionen. Der er derfor behov for at fremme udbredelsen af vedvarende energi, således at disse regioner opnår en højere grad af selvforsyning med energi, og anerkende deres særlige situation, hvad angår potentialet inden for vedvarende energi og behovet for offentlig støtte.

(56)  Regionerne i den yderste periferi befinder sig i en særlig situation, som er anerkendt i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Energisektoren i regionerne i den yderste periferi præges ofte af isolation, begrænset og dyrere forsyning og afhængighed af fossile brændsler, samtidig med at disse regioner nyder godt af betydelige lokale vedvarende energikilder, navnlig biomasse, og havenergi. Regionerne i den yderste periferi kan således tjene som eksempler på anvendelsen af innovative energiteknologier for Unionen og blive 100 % VE-regioner. Der er derfor behov for at tilpasse strategien for vedvarende energi, således at disse regioner opnår en højere grad af selvforsyning med energi, at styrke forsyningssikkerheden og anerkende deres særlige situation, hvad angår potentialet inden for vedvarende energi og behovet for offentlig støtte. Desuden bør regionerne i den yderste periferi kunne udnytte deres ressourcer til fulde under overholdelse af strenge bæredygtighedskriterier og i overensstemmelse med lokale forhold og behov, således at produktionen af vedvarende energi øges, og deres energiuafhængighed styrkes.

Begrundelse

Forsyningen med fossil energi i regioner i den yderste periferi (80 % eller mere i nogle regioner) indebærer yderligere omkostninger, der har negative konsekvenser for den lokale økonomi i disse regioner og beboernes købekraft. Samtidig har disse regioner for en dels vedkommende betydelige biomasseressourcer, som de burde være i stand til at udnytte.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52)  Det er hensigtsmæssigt at skabe grundlag for udviklingen af decentrale teknologier til vedvarende energi på ikke-diskriminerende vilkår og uden at hæmme finansieringen af infrastrukturinvesteringer. Der er mange fordele ved overgangen til decentraliseret energiproduktion såsom anvendelse af lokale energikilder, øget lokal energiforsyningssikkerhed, kortere transportafstande og et mindsket tab ved energitransmission. Denne decentralisering fremmer desuden udviklingen og samhørigheden i samfundet ved at skabe lokale indkomst- og beskæftigelsesmuligheder.

(52)  Det er hensigtsmæssigt at skabe grundlag for udviklingen af decentrale teknologier og lagringsløsninger til vedvarende energi på ikke-diskriminerende vilkår og uden at hæmme finansieringen af infrastrukturinvesteringer. Der er mange fordele ved overgangen til decentraliseret energiproduktion såsom anvendelse af lokale energikilder, øget lokal energiforsyningssikkerhed, kortere transportafstande og et mindsket tab ved energitransmission. Denne decentralisering fremmer desuden udviklingen og samhørigheden i samfundet ved at skabe lokale indkomst- og beskæftigelsesmuligheder.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Betragtning 53

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(53)  På baggrund af, at produktion til eget forbrug af elektricitet fra vedvarende energikilder får stadig større betydning, er der behov for en definition af VE-egenforbrugere og et regelsæt, der vil sætte egenforbrugere i stand til at producere, lagre, forbruge og sælge elektricitet uden at blive pålagt uforholdsmæssigt store byrder. Kollektiv produktion til eget forbrug bør tillades i visse tilfælde, således at borgere, der bor i lejligheder, eksempelvis kan drage fordel af forbrugerindflydelse i samme omfang som husholdninger i enfamiliehuse.

(53)  På baggrund af, at produktion til eget forbrug af elektricitet fra vedvarende energikilder får stadig større betydning, er der behov for en definition af VE-egenforbrugere og et regelsæt, der vil sætte egenforbrugere i stand til at producere, lagre, forbruge og sælge elektricitet uden at blive pålagt uforholdsmæssigt store byrder. Takster og vederlag for eget forbrug bør fremme mere intelligente VE-integrationsteknologier og tilskynde VE-egenforbrugerne til at træffe investeringsbeslutninger, som både kunde og net kan drage fordel af. For at tilgodese en sådan balance er det nødvendigt at sikre, at VE-egenforbrugere og VE-fællesskaber har ret til for deres egenproducerede VE-elektricitet, som de tilfører nettet, at modtage et vederlag, som afspejler markedsværdien af den tilførte elektricitet såvel som den langsigtede værdi for nettet, miljøet og samfundet. Dette skal indbefatte både langsigtede omkostninger og fordele ved egetforbrug i form af de omkostninger, som nettet, samfundet og miljøet sparer, særligt når det kombineres med andre distribuerede energiressourcer såsom energieffektivitet, energilagring, prisfleksibelt elforbrug og fællesskabsnet. Dette vederlag bør fastsættes på grundlag af cost-benefit-analysen af distribuerede energiressourcer, jf. artikel 59 i [det omarbejdede direktiv 2009/72/EF som foreslået ved COM(2016)0864].

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Betragtning 53 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(53a)  Kollektiv produktion til eget forbrug bør tillades i visse tilfælde, således at borgere, der bor i lejligheder, eksempelvis kan drage fordel af forbrugerindflydelse i samme omfang som husholdninger i enfamiliehuse. Det, at der åbnes mulighed for kollektiv produktion til eget forbrug, giver også VE-fællesskaber muligheder for at fremme energieffektivitet på husstandsniveau og bidrage til at bekæmpe energifattigdom gennem reduceret forbrug og lavere forsyningstakster. Medlemsstaterne bør udnytte denne anledning til bl.a. at vurdere muligheden for, at VE-fællesskaber bidrager til nedbringelse af brændselsfattigdommen, og til at muliggøre deltagelse af husholdninger, der måske ellers ikke ville være i stand til at deltage, herunder sårbare forbrugere og lejere.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Betragtning 53 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(53b)  Medlemsstaterne skal sikre overholdelsen af de regler om forbrug og iværksættelse og om styrkelse af foranstaltninger til bekæmpelse af tvunget salg, urimeligt dørsalg og urimelige og vildledende anprisninger vedrørende installation af udstyr til vedvarende energi, som især rammer de mest sårbare grupper (f.eks. ældre, folk i landdistrikter osv.).

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Betragtning 54

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(54)  Lokal borgerinddragelse i projekter for vedvarende energi i form af VE-fællesskaber har udmøntet sig i en betydelig merværdi i form af lokal accept af vedvarende energi og adgang til yderligere privat kapital. Dette lokale engagement vil blive så meget desto vigtigere fremover i en situation, hvor den vedvarende energis kapacitet vokser.

(54)  Lokale borgeres og lokale myndigheders inddragelse i projekter for vedvarende energi i form af VE-fællesskaber har udmøntet sig i en betydelig merværdi i form af lokal accept af vedvarende energi og adgang til yderligere privat kapital, hvilket resulterer i lokale investeringer, større udvalg for forbrugerne og tilskyndelse af borgerne til at deltage i energiomstillingen, nemlig ved at tilskynde de husholdninger til at deltage, som ellers ikke ville have kunnet gøre det, fremme af energieffektivitet på husholdningsniveau og bidrag til at bekæmpe energifattigdom gennem reduceret forbrug og lavere forsyningstakster. Dette lokale engagement vil blive så meget desto vigtigere fremover i en situation, hvor den vedvarende energis kapacitet vokser.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Betragtning 55 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(55a)  Det er vigtigt, at medlemsstaterne sikrer en retfærdig og ikke-fordrejende fordeling af netomkostninger og netafgifter på alle brugere af elsystemet. Alle nettakster bør være omkostningsbaserede.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Betragtning 57

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(57)  En række medlemsstater har gennemført foranstaltninger i sektoren for opvarmning og køling for at nå deres mål for vedvarende energi for 2020. Men i fraværet af bindende nationale mål for perioden efter 2020 er de resterende nationale incitamenter muligvis utilstrækkelige til at nå de langsigtede dekarboniseringsmål for 2030 og 2050. For at sikre overensstemmelse med sådanne mål, øge visheden for investorer og fremme udviklingen af et EU-dækkende marked for opvarmning og køling med vedvarende energi, samtidig med at princippet "energieffektivitet først" respekteres, bør medlemsstaternes indsats for at øge forsyningen af opvarmning og køling med vedvarende energi fremmes, således at der bidrages til den gradvise forøgelse af den vedvarende energis andel. Da visse markeder for opvarmning og køling er fragmenterede, er det af allerstørste betydning at sikre fleksibilitet i udformningen af en sådan indsats. Det er også vigtigt at sikre, at en potentiel udbredelse af opvarmning og køling med vedvarende energi ikke får miljøskadelige bivirkninger.

(57)  En række medlemsstater har gennemført foranstaltninger i sektoren for opvarmning og køling for at nå deres mål for vedvarende energi for 2020. For at sikre overensstemmelse med sådanne mål, øge visheden for investorer og fremme udviklingen af et EU-dækkende marked for opvarmning og køling med vedvarende energi, samtidig med at princippet "energieffektivitet først" respekteres, bør medlemsstaternes indsats for at øge forsyningen af opvarmning og køling med vedvarende energi fremmes, således at der bidrages til den gradvise forøgelse af den vedvarende energis andel. Da visse markeder for opvarmning og køling er fragmenterede, er det af allerstørste betydning at sikre fleksibilitet i udformningen af en sådan indsats. Det er også vigtigt at sikre, at en potentiel udbredelse af opvarmning og køling med vedvarende energi ikke får skadelige bivirkninger for miljøet og folkesundheden.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Betragtning 59 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(59a)  Private forbrugere og fællesskaber, der giver sig af med handel med deres fleksibilitet, egetforbrug eller salg af elektricitet, de selv har produceret, skal bevare deres rettigheder som forbrugere, herunder retten til at have en kontrakt med en leverandør efter eget valg og til at skifte leverandør.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Betragtning 60

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(60)  Der bør lægges vægt på de potentielle synergier mellem en indsats for at øge udbredelsen af vedvarende energi til opvarmning og køling og de eksisterende ordninger inden for rammerne af direktiv 2010/31/EU og 2012/27/EU. Medlemsstaterne bør i videst muligt omfang gives mulighed for at anvende de eksisterende administrative strukturer til at gennemføre en sådan indsats med henblik på at mindske den administrative byrde.

(60)  Anvendelsen af effektive opvarmnings- eller kølingssystemer baseret på vedvarende energi bør gå hånd i hånd med en gennemgribende renovering af bygninger, hvilket mindsker energibehovet og forbrugernes omkostninger og bidrager til at afhjælpe energifattigdom og skabe velkvalificeret lokal beskæftigelse. Med henblik herpå bør der lægges vægt på de potentielle synergier mellem behovet for at øge udbredelsen af vedvarende energi til opvarmning og køling og de eksisterende ordninger inden for rammerne af direktiv 2010/31/EU og 2012/27/EU. Medlemsstaterne bør i videst muligt omfang gives mulighed for at anvende de eksisterende administrative strukturer til at gennemføre en sådan indsats med henblik på at mindske den administrative byrde.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Betragtning 61 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(61a)  Inden for intelligent transport er det vigtigt at skabe øget udvikling og anvendelse af elektrisk mobilitet på vejene såvel som at fremskynde integrationen af avancerede teknologier i innovativ togdrift ved at opprioritere Shift-to-Rail-initiativet og dermed gavne offentlig ren transport.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Betragtning 62

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(62)  I den europæiske strategi for lavemissionsmobilitet fra juli 2016 er det påpeget, at fødevarebaserede biobrændstoffer spiller en begrænset rolle i dekarboniseringen af transportsektoren og gradvist bør udfases og erstattes af avancerede biobrændstoffer. For at forberede overgangen til avancerede biobrændstoffer og minimere de samlede virkninger af indirekte ændringer i arealanvendelsen er det hensigtsmæssigt at nedbringe den mængde af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som produceres på grundlag af fødevare- og foderafgrøder, der kan medregnes i opfyldelsen af målene i dette direktiv.

(62)  Hvor græsarealer eller landbrugsjord, som tidligere var bestemt til fødevare- og foderproduktion, omlægges til produktion af biobrændstoffer, vil det fortsat være nødvendigt at opfylde efterspørgslen efter andre produkter end brændstoffer ved at intensivere den nuværende produktion eller anvende arealer, som ikke er landbrugsjord, til produktion andetsteds. Sidstnævnte tilfælde udgør en indirekte ændring i arealanvendelsen, og når den indebærer omlægning af arealer med store kulstoflagre, kan det resultere i betydelige drivhusgasemissioner. I den europæiske strategi for lavemissionsmobilitet fra juli 2016 er det påpeget, at fødevarebaserede biobrændstoffer spiller en begrænset rolle i dekarboniseringen af transportsektoren og gradvist bør udfases og erstattes af avancerede biobrændstoffer. For at forberede overgangen til avancerede biobrændstoffer og minimere de samlede virkninger af indirekte ændringer i arealanvendelsen er det hensigtsmæssigt at nedbringe den mængde af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som produceres på grundlag af fødevare- og foderafgrøder, der kan medregnes i opfyldelsen af EU-målene i dette direktiv, og i den forbindelse tages afgrødebaserede biobrændstoffer med høj drivhusgaseffektivitet og en lav risiko for indirekte ændring i arealanvendelsen separat i betragtning. Anvendelse af avancerede biobrændstoffer og elektrisk mobilitet bør fremskyndes.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Betragtning 63 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(63a)  Unionen og medlemsstaterne bør tilstræbe at øge energimikset fra vedvarende energikilder, reducere det samlede forbrug af energi til transport og øge energieffektiviteten i alle transportsektorer. Foranstaltninger til at gøre dette kan fremmes både i transportplanlægningen og i produktionen af biler med højere energieffektivitet.

Begrundelse

En genetablering af ideen fra 2009/28/EF, betragtning 28 og 29. Øgede drivhusgasemissionsbesparelser kræver foranstaltninger på tværs af transportsektoren i både produktions- og forsyningskæden.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Betragtning 63 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(63b)  Standarder for brændstofeffektivitet for vejtransport vil være en effektiv måde at fremme udbredelsen af vedvarende alternativer i transportsektoren og opnå yderligere besparelser i drivhusgasemissionerne og dekarbonisering af transportsektoren på lang sigt. Standarder for brændstofeffektivitet bør fremskyndes i takt med udviklingen inden for teknologi og klima- og energimål.

Begrundelse

Øgede drivhusgasemissionsbesparelser kræver foranstaltninger på tværs af transportsektoren. Standarder for brændstofeffektivitet for vejtransport kan være en effektiv måde at øge udbredelsen af vedvarende alternativer.

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Betragtning 64

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(64)  Avancerede biobrændstoffer, andre biobrændstoffer og biogas produceret af råprodukter, der er opført i bilag IX, vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, og elektricitet fra vedvarende energikilder inden for transport kan bidrage til lave kulstofemissioner, fremme dekarboniseringen af EU's transportsektor på en omkostningseffektiv måde og forbedre bl.a. energimæssig diversificering i transportsektoren, samtidig med at innovation, vækst og beskæftigelse fremmes i EU's økonomi og afhængigheden af importeret energi nedbringes. Den integrationsforpligtelse, der pålægges brændstofleverandørerne, bør fremme den videre udvikling af avancerede brændstoffer, herunder biobrændstoffer, fordi det er vigtigt at sikre, at inddragelsesforpligtelsen også tilskynder til at forbedre drivhusgaspræstationerne for de brændstoffer, som leveres for at opfylde forpligtelsen. Kommissionen bør vurdere disse brændstoffers drivhusgaspræstationer, tekniske innovation og bæredygtighed.

(64)  Avancerede biobrændstoffer, andre biobrændstoffer og biogas produceret af råprodukter, der er opført i bilag IX, vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, og elektricitet fra vedvarende energikilder inden for transport kan bidrage til lave kulstofemissioner, fremme dekarboniseringen af EU's transportsektor på en omkostningseffektiv måde og forbedre bl.a. energimæssig diversificering i transportsektoren, samtidig med at innovation, vækst og beskæftigelse fremmes i EU's økonomi og afhængigheden af importeret energi nedbringes. Kaskadeanvendelsesprincippet bør tages i betragtning for at sikre, at brugen af råprodukter til produktion af avanceret biobrændstof ikke konkurrerer med andre anvendelser, hvor man ville være nødt til at erstatte råprodukterne med mere emissionsintensive råvarer. Den integrationsforpligtelse, der pålægges brændstofleverandørerne, bør fremme den videre udvikling af avancerede brændstoffer, herunder biobrændstoffer, fordi det er vigtigt at sikre, at inddragelsesforpligtelsen også tilskynder til at forbedre drivhusgaspræstationerne for de brændstoffer, som leveres for at opfylde forpligtelsen. Kommissionen bør vurdere disse brændstoffers drivhusgaspræstationer, tekniske innovation og bæredygtighed.

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Betragtning 65 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(65a)  For mere præcist at tage højde for andelen af vedvarende elektricitet inden for transport bør der udvikles en egnet metode, og til dette formål bør der undersøges forskellige tekniske og teknologiske løsninger.

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Betragtning 66

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(66)  Råprodukter, der kun medfører få indirekte ændringer i arealanvendelsen, når de anvendes til produktion af biobrændstoffer, bør fremmes på grund af deres bidrag til dekarboniseringen af økonomien. Navnlig råprodukter til avancerede biobrændstoffer, for hvilke teknologien er relativt innovativ, mindre moden, og som derfor har behov for mere intensiv støtte, bør opføres i et bilag til dette direktiv. For at sikre, at dette bilag er ajour med den nyeste teknologiske udvikling, samtidig med at utilsigtede negative virkninger søges undgået, bør der efter vedtagelsen af direktivet foretages en evaluering for at vurdere muligheden for at udvide bilaget med nye råprodukter.

(66)  Råprodukter, der kun medfører få indirekte ændringer i arealanvendelsen, når de anvendes til produktion af biobrændstoffer, bør fremmes på grund af deres bidrag til dekarboniseringen af økonomien. Navnlig råprodukter til avancerede biobrændstoffer, for hvilke teknologien er relativt innovativ, mindre moden, og som derfor har behov for mere intensiv støtte, bør opføres i et bilag til dette direktiv. For at sikre, at dette bilag er ajour med den nyeste teknologiske udvikling, samtidig med at utilsigtede negative virkninger søges undgået, bør der foretages en regelmæssig evaluering af det.

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Betragtning 68

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(68)  For at udnytte biomasses fulde potentiale med henblik på at bidrage til dekarboniseringen af af økonomien i forbindelse med anvendelsen heraf til materialer og energi bør Unionen og medlemsstaterne fremme øget bæredygtig anvendelse af eksisterende tømmer- og landbrugsressourcer og udviklingen af nye skovbrugs - og landbrugsproduktions systemer.

(68)  For at udnytte biomasses fulde potentiale med henblik på at bidrage til dekarboniseringen af økonomien i forbindelse med anvendelsen heraf til materialer og energi bør Unionen og medlemsstaterne kun fremme energianvendelser via øget bæredygtig anvendelse af eksisterende tømmer- og landbrugsressourcer og udviklingen af nye skovbrugs - og landbrugsproduktionssystemer, hvis bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne er opfyldt.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Betragtning 69

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(69)  Biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsel bør altid produceres på en bæredygtig måde. Biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der anvendes for at opfylde EU- mål i dette direktiv, og biobrændstoffer, der nyder godt af støtteordninger, bør derfor pålægges at opfylde bæredygtigheds - og drivhusgasemissionsbesparelses kriterier.

(69)  Vedvarende energi bør altid produceres på en bæredygtig måde. Biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der anvendes for at opfylde målene i dette direktiv, og de former for vedvarende energi, der nyder godt af støtteordninger, bør derfor pålægges at opfylde bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Betragtning 71

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(71)  Produktionen af landbrugsråvarer bestemt til biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler og incitamenterne i dette direktiv til at anvende dem bør ikke have den virkning at tilskynde til ødelæggelse af arealer med biodiversitet; sådanne udtømmelige ressourcer, hvis værdi for menneskeheden er anerkendt i diverse internationale instrumenter, bør bevares. Det er derfor nødvendigt at fastsætte bæredygtigheds - og drivhusgasemissionsbesparelses kriterier, der sikrer, at biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler kun er omfattet af incitamenterne, hvis det garanteres, at landbrugsråvaren ikke stammer fra arealer med biodiversitet eller, når det drejer sig om områder, der har fået status som naturbeskyttelsesområder, eller om beskyttelse af sjældne, truede eller udryddelsestruede økosystemer eller arter, hvis den relevante kompetente myndighed dokumenterer, at fremstilling af den pågældende landbrugsråvareikke indvirker på denne status eller beskyttelse. Skove bør betragtes som biologisk mangfoldige ifølge bæredygtighedskriterierne, hvis de er primærskove i overensstemmelse med den definition, som FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) anvender i sin Global Forest Resource Assessment, eller hvis de er beskyttet i henhold til national naturbeskyttelseslovgivning. Områder, hvor der indsamles andet forstmateriale end træ, bør betragtes som biologisk mangfoldige skove, forudsat at den menneskelige påvirkning er lille. Andre skovtyper som defineret af FAO, f.eks. modificerede naturlige skove, delvist naturlige skove og plantager, bør ikke betragtes som primærskove. I betragtning af, at visse græsarealer i såvel tempererede som tropiske områder, herunder savanner, stepper, kratområder og prærier, også har stor biodiversitet, bør biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler baseret på landbrugsråvarer fra sådanne arealer heller ikke være omfattet af incitamenterne i dette direktiv. Kommissionen bør fastsætte hensigtsmæssige kriterier for at definere sådanne græsarealer med stor biodiversitet i overensstemmelse med den bedst tilgængelige videnskabelige dokumentation og relevante internationale standarder.

(71)  Produktionen af landbrugsråvarer bestemt til biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler og incitamenterne i dette direktiv til at anvende dem bør ikke have eller tilskynde til en skadelig virkning på biodiversiteten hverken inden for eller uden for Unionen. Sådanne udtømmelige ressourcer, hvis værdi for menneskeheden er anerkendt i diverse internationale instrumenter, bør bevares. Det er derfor nødvendigt at fastsætte bæredygtigheds - og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier, der sikrer, at biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler kun er omfattet af incitamenterne, hvis det garanteres, at landbrugsråvaren ikke stammer fra arealer med biodiversitet eller, når det drejer sig om områder, der har fået status som naturbeskyttelsesområder, eller om beskyttelse af sjældne, truede eller udryddelsestruede økosystemer eller arter, hvis den relevante kompetente myndighed dokumenterer, at fremstilling af den pågældende landbrugsråvare ikke indvirker på denne status eller beskyttelse. Skove bør betragtes som biologisk mangfoldige ifølge bæredygtighedskriterierne, hvis de er primærskove i overensstemmelse med den definition, som FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) anvender i sin Global Forest Resource Assessment, eller hvis de er beskyttet i henhold til national naturbeskyttelseslovgivning. Områder, hvor der indsamles andet forstmateriale end træ, bør betragtes som biologisk mangfoldige skove, forudsat at den menneskelige påvirkning er lille. Andre skovtyper som defineret af FAO, f.eks. modificerede naturlige skove, delvist naturlige skove og plantager, bør ikke betragtes som primærskove. Ikke desto mindre bør disse skoves biodiversitet såvel som kvalitet, sundhed, levedygtighed og livskraft sikres. I betragtning af, at visse græsarealer i såvel tempererede som tropiske områder, herunder savanner, stepper, kratområder og prærier, også har stor biodiversitet, bør biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler baseret på landbrugsråvarer fra sådanne arealer heller ikke være omfattet af incitamenterne i dette direktiv. Kommissionen bør fastsætte hensigtsmæssige kriterier for at definere sådanne græsarealer med stor biodiversitet i overensstemmelse med den bedste tilgængelige videnskabelige dokumentation og relevante internationale standarder.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Betragtning 72 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(72a)  Unionens bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler skal sikre, at omstillingen til en lavemissionsøkonomi understøtter målene for handlingsplanen for den cirkulære økonomi og styres stramt ud fra Unionens affaldshierarki.

Begrundelse

For at sikre, at direktivet om vedvarende energi er i overensstemmelse med handlingsplanen for den cirkulære økonomi og EU's affaldshierarki, er det nødvendigt at indføre nye bæredygtighedskriterier.

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Betragtning 73

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(73)  Landbrugsråprodukter bestemt til produktion af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler bør ikke produceres på tørvearealer, eftersom dyrkningen af råprodukter på tørvearealer vil medføre et betydeligt tab af kulstoflagre, hvis jorden drænes yderligere til dette formål, og det er vanskeligt at påvise, at en sådan dræning ikke finder sted.

(73)  Landbrugsråprodukter bestemt til produktion af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler bør ikke produceres på tørvearealer eller vådområder, hvor dette vil indebære dræning af jordbunden, eftersom dyrkningen af råprodukter på tørvearealer eller vådområder vil medføre et betydeligt tab af kulstoflagre, hvis jorden drænes yderligere til dette formål.

Begrundelse

Drænede tørvearealer virker ikke som sikre kulstoflagre. Derfor forekommer det urimeligt at udelukke deres anvendelse til produktion af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler.

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Betragtning 74 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(74a)  Landbrugsråprodukter til produktion af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler bør fremstilles ved fremgangsmåder, som er i overensstemmelse med beskyttelsen af jordkvalitet og organisk kulstof i jorden.

Begrundelse

Ifølge Kommissionens konsekvensanalyse kan produktionen af biomasse fra landbruget have negative konsekvenser for jordbunden (f.eks. tab af næringsstoffer og jordens organiske materiale, erosion, afvanding af tørvebundsarealer), tilgængeligheden af vand og biodiversiteten. Kravene om krydsoverensstemmelse under den fælles landbrugspolitik alene er ikke tilstrækkelige til at sikre beskyttelse af jordkvaliteten og bevarelse af organisk kulstof i jorden.

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Betragtning 75

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(75)  Der bør indføres EU-dækkende bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier for biomassebrændsler, der anvendes til produktion af elektricitet, opvarmning og køling, med henblik på fortsat at sikre høje drivhusgasbesparelser i forhold til fossile brændsler, således at utilsigtede konsekvenser for bæredygtigheden undgås, og det indre marked fremmes.

(75)  Der bør indføres EU-dækkende bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier for biomassebrændsler, der anvendes til produktion af elektricitet, opvarmning og køling, med henblik på fortsat at sikre høje drivhusgasbesparelser i forhold til fossile brændsler, således at utilsigtede konsekvenser for bæredygtigheden undgås, og det indre marked fremmes. Uden at tilsidesætte den fulde respekt for primærressourcer med høj miljøværdi bør regionerne i den yderste periferi kunne udnytte deres ressourcers potentiale til at øge produktionen af vedvarende energi og forbedre deres energiuafhængighed.

Begrundelse

Dette direktiv bør ikke forbyde udnyttelse af biomasse i regionerne i den yderste periferi, f.eks. primærskove, som udgør en af disse områders vigtigste ressourcer. Der er allerede fastlagt rammer for udnyttelsen af sådanne ressourcer med strenge bæredygtighedskriterier, som sikrer en sådan aktivitets miljømæssige integritet.

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Betragtning 75 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(75a)  For at sikre fuld åbenhed i alle energiproduktionssektorer bør Kommissionen senest den 31. december 2018 ved hjælp af delegerede retsakter opstille kriterier for produktion af fossile brændstoffer og fossil energi.

Begrundelse

Der er et stort behov for produktionskriterier, der sikrer lige vilkår for biobrændstoffer og fossile brændstoffer.

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Betragtning 76

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(76)  For at sikre, at hugsten til trods for den stigende efterspørgsel efter skovbiomasse finder sted på en bæredygtig måde i skove, hvor genplantning garanteres, at der lægges særlig vægt på områder, som udtrykkeligt er udpeget med henblik på beskyttelse af biodiversitet, landskaber og særlige naturbetingede forhold, at biodiversitetsressourcer bevares, og at kulstoflagre spores, bør træråvarer alene komme fra skove, hvori hugsten finder sted i overensstemmelse med de principper for bæredygtig skovforvaltning, som er opstillet inden for rammerne af internationale skovprocesser såsom Forest Europe, og som implementeres gennem national lovgivning, eller den bedste forvaltningspraksis på skovbrugsbedriftsniveau. Aktørerne bør træffe egnede foranstaltninger for at minimere risikoen for at anvende ikkebæredygtig skovbiomasse til produktion af bioenergi. Aktørerne bør til dette formål indføre en risikobaseret tilgang. I denne sammenhæng bør Kommissionen udvikle en operationel vejledning om kontrol af overensstemmelsen med den risikobaserede tilgang efter høring af energiunionens reguleringsudvalg og den stående skovbrugskomité, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/367/EØF24.

(76)  For at sikre, at hugsten til trods for den stigende efterspørgsel efter skovbiomasse finder sted på en bæredygtig måde i skove, hvor genplantning garanteres, at der lægges særlig vægt på områder, som udtrykkeligt er udpeget med henblik på beskyttelse af biodiversitet, landskaber og særlige naturbetingede forhold, at biodiversitetsressourcer bevares, og at kulstoflagre spores, bør træråvarer alene komme fra skove, hvori hugsten finder sted i overensstemmelse med de principper for bæredygtig skovforvaltning, som er opstillet inden for rammerne af internationale skovprocesser såsom Forest Europe, og som implementeres gennem national lovgivning, eller den bedste forvaltningspraksis på udbudsbasisniveau. Aktørerne bør sikre, at der træffes foranstaltninger til at undgå eller begrænse negative følger af hugst for miljøet. Aktørerne bør til dette formål indføre en risikobaseret tilgang. I denne sammenhæng bør Kommissionen udvikle ordninger for gennemførelse af kravene på basis af bedste praksis i medlemsstaterne samt en operationel vejledning om kontrol af overensstemmelsen med den risikobaserede tilgang efter høring af energiunionens reguleringsudvalg og den stående skovbrugskomité, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/367/EØF24.

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Betragtning 76 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(76a)  Hvis et enkelt kriterium vedrørende skovbiomasses bæredygtighed ikke er opfyldt af en medlemsstats nationale og/eller subnationale lovgivning eller overvågningssystemer, bør der gives flere oplysninger svarende til dette kriterium på forsyningsbasisniveau uden krav om at give yderligere oplysninger om kriterier, som allerede er opfyldt på medlemsstatsniveau.

Begrundelse

Den risikobaserede tilgang udføres kriterium efter kriterium. Den foreslåede praksis sikrer formålet med den risikobaserede tilgang, samtidig med at risikoen ved at anvende ikkebæredygtig biomasse bliver reduceret, hvis der er mangler for et enkelt kriteriums vedkommende.

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Betragtning 76 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(76b)  Der bør gennemføres en "risikobaseret tilgang", startende på nationalt niveau. Hvis krav under et enkelt kriterium ikke kan opfyldes af national og/eller subnational lovgivning eller overvågningssystemer, bør der gives oplysninger om denne del på forsyningsbasisniveau med henblik på at reducere risikoen for ikkebæredygtig produktion af skovbiomasse.

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Betragtning 76 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(76c)  Omfanget af hugst til energiformål er steget og forventes at fortsætte med at stige, hvilket resulterer i større import af råvarer fra lande uden for Unionen samt en stigning i produktionen af disse materialer inden for Unionen. Aktører bør sikre, at hugsten udføres i overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne.

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Betragtning 78

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(78)  Biomassebrændsler bør omdannes til elektricitet og varme på en effektiv måde for at maksimere energiforsyningssikkerheden og drivhusgasbesparelsen og desuden begrænse emissioner af luftforurenende stoffer og minimere presset på de begrænsede biomasseressourcer. Offentlig støtte til anlæg med en kapacitet på 20 MW eller derover bør derfor i givet fald kun gives til højeffektive kraftvarmeproduktionsanlæg, jf. definitionen i artikel 2, nr. 34), i direktiv 2012/27/EU. Eksisterende støtteordninger for elproduktion ud fra biomasse bør dog tillades indtil deres udløbsdato for alle biomasseanlæg. Desuden bør elektricitet produceret ud fra biomasse i nye anlæg med en kapacitet på 20 MW eller derover kun medregnes i opfyldelsen af målene for vedvarende energi og forpligtelserne for så vidt angår højeffektive kraftvarmeproduktionsanlæg. I overensstemmelse med statsstøttereglerne bør medlemsstaterne dog kunne yde offentlig støtte til produktion af vedvarende energi til anlæg og medregne den elektricitet, de producerer, i opfyldelsen af målene for vedvarende energi og forpligtelser, således at en øget afhængighed af fossile brændsler med højere klima- og miljøkonsekvenser undgås, hvis medlemsstaterne efter at have udtømt alle tekniske og økonomiske muligheder for at indføre højeffektive kraftvarmeproduktions- og biomasseanlæg står over for en behørigt dokumenteret risiko for elforsyningssikkerheden.

(78)  Biomassebrændsler bør omdannes til elektricitet og varme på en effektiv måde for at maksimere energiforsyningssikkerheden og drivhusgasbesparelsen og desuden begrænse emissioner af luftforurenende stoffer og minimere presset på de begrænsede biomasseressourcer. Offentlig støtte til anlæg med en kapacitet på 20 MW eller derover bør derfor i givet fald kun gives til højeffektive kraftvarmeproduktionsanlæg, jf. definitionen i artikel 2, nr. 34), i direktiv 2012/27/EU. Eksisterende støtteordninger for elproduktion ud fra biomasse bør dog tillades indtil deres udløbsdato for alle biomasseanlæg. Desuden bør elektricitet produceret ud fra biomasse i nye anlæg med en kapacitet på 20 MW eller derover kun medregnes i opfyldelsen af målene for vedvarende energi og forpligtelserne for så vidt angår højeffektive kraftvarmeproduktionsanlæg. I overensstemmelse med statsstøttereglerne bør medlemsstaterne dog kunne yde offentlig støtte til produktion af vedvarende energi til anlæg og medregne den elektricitet, de producerer, i opfyldelsen af målene for vedvarende energi og forpligtelser, således at en øget afhængighed af fossile brændsler med højere klima- og miljøkonsekvenser undgås, hvis medlemsstaterne efter at have udtømt alle tekniske og økonomiske muligheder for at indføre højeffektive kraftvarmeproduktions- og biomasseanlæg står over for en behørigt dokumenteret risiko for elforsyningssikkerheden. Især bør støtten til anlæg, hvorpå der produceres vedvarende energi på grundlag af biomasse i regionerne i den yderste periferi, som er stærkt afhængige af energiimport, styrkes under forudsætning af, at denne produktion af vedvarende energi overholder bæredygtighedskriterier, som er tilpasset de særlige forhold i disse regioner.

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Betragtning 80

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(80)  På grundlag af erfaringen med den praktiske gennemførelse af Unionens bæredygtighedskriterier bør frivillige internationale og nationale certificeringsordningers rolle med hensyn til verifikation af overholdelsen af bæredygtighedskriterierne styrkes på en harmoniseret måde.

(80)  På grundlag af erfaringen med den praktiske gennemførelse af Unionens bæredygtighedskriterier bør der tages hensyn til frivillige internationale og nationale certificeringsordningers rolle med hensyn til verifikation af overholdelsen af bæredygtighedskriterierne på en harmoniseret måde.

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Betragtning 82

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(82)  Frivillige ordninger spiller en stadig vigtigere rolle med hensyn til tilvejebringelse af dokumentation for overholdelse af bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler. Kommissionen bør derfor kræve, at frivillige ordninger, herunder dem, som Kommissionen allerede har anerkendt, regelmæssigt aflægger rapport om deres aktiviteter. Sådanne rapporter bør offentliggøres for at øge gennemsigtigheden og forbedre Kommissionens tilsyn. Desuden vil sådanne rapporter give Kommissionen den fornødne information til at rapportere om de frivillige ordningers funktion med henblik på at kortlægge bedste praksis og eventuelt fremlægge et forslag med henblik på yderligere fremme af sådan bedste praksis.

(82)  Frivillige ordninger kan spille en vigtig rolle med hensyn til tilvejebringelse af dokumentation for overholdelse af minimumsbæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler. Kommissionen bør derfor kræve, at frivillige ordninger, herunder dem, som Kommissionen allerede har anerkendt, regelmæssigt aflægger rapport om deres aktiviteter. Sådanne rapporter bør offentliggøres for at øge gennemsigtigheden og forbedre Kommissionens tilsyn. Desuden vil sådanne rapporter give Kommissionen den fornødne information til at rapportere om de frivillige ordningers funktion med henblik på at kortlægge bedste praksis og eventuelt fremlægge et forslag med henblik på yderligere fremme af sådan bedste praksis.

Begrundelse

Oprindelsesgarantier bør informere forbrugerne om, hvorvidt kriterierne om bæredygtighed og besparelser i drivhusgasemissionerne er overholdt.

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Betragtning 84

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(84)  For at undgå en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde bør der udfærdiges en liste over standardværdier for gængse produktionsveje for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, og denne liste bør ajourføres og udvides, når yderligere pålidelige data foreligger. Økonomiske aktører bør altid være berettigede til at kræve den besparelse i drivhusgasemissionen for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der er opført på denne liste. Hvis standardværdien for besparelser i drivhusgasemissionen fra en produktionsvej ligger under det krævede minimumsniveau for besparelser i drivhusgasemissionen, bør producenter, som ønsker at vise, at de lever op til dette minimumsniveau, anmodes om at dokumentere, at de faktiske emissioner fra deres fremstillingsproces er lavere end dem, man gik ud fra ved beregningen af standardværdierne.

(84)  For at undgå en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde bør der udfærdiges en liste over standardværdier for gængse produktionsveje for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, og denne liste bør ajourføres og udvides, når yderligere pålidelige data foreligger. Økonomiske aktører bør altid være berettigede til at kræve den besparelse i den direkte drivhusgasemission for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der er opført på denne liste. Hvis standardværdien for besparelser i den direkte drivhusgasemission fra en produktionsvej ligger under det krævede minimumsniveau for besparelser i drivhusgasemissionen, bør producenter, som ønsker at vise, at de lever op til dette minimumsniveau, anmodes om at dokumentere, at de faktiske emissioner fra deres fremstillingsproces er lavere end dem, man gik ud fra ved beregningen af standardværdierne.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med ændringsforslaget til artikel 25, stk. 1.

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Betragtning 85

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(85)  Det er nødvendigt at fastsætte klare regler for beregningen af drivhusgasemissionsbesparelser fra biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler og de tilsvarende værdier for fossile brændstoffer og brændsler, der sammenlignes med.

(85)  Det er nødvendigt at fastsætte klare regler baseret på objektive og ikke-diskriminerende kriterier for beregningen af drivhusgasemissionsbesparelser fra biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler og de tilsvarende værdier for fossile brændstoffer og brændsler, der sammenlignes med.

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Betragtning 95

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(95)  Den globale efterspørgsel efter landbrugsråvarer stiger. En af metoderne til at efterkomme den stigende efterspørgsel vil bestå i at afsætte flere arealer til landbrugsformål. Genopretning af arealer, der er stærkt nedbrudte og som derfor ikke kan anvendes til landbrugsformål i deres nuværende tilstand, er en måde, hvorpå man kan forøge de arealer, der kan opdyrkes. Eftersom fremme af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler vil bidrage til den stigende efterspørgsel efter landbrugsråvarer, bør bæredygtighedsordningen fremme brugen af genoprettede nedbrudte arealer.

(95)  Den globale efterspørgsel efter landbrugsråvarer stiger. En af metoderne til at efterkomme den stigende efterspørgsel vil bestå i at afsætte flere arealer til landbrugsformål. Genopretning af arealer, der er stærkt nedbrudte og som derfor ikke kan anvendes til landbrugsformål i deres nuværende tilstand, er en måde, hvorpå man kan forøge de arealer, der kan opdyrkes. Eftersom fremme af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler vil bidrage til den stigende efterspørgsel efter landbrugsråvarer, som kan medføre emissioner fra indirekte ændringer i arealanvendelsen, bør bæredygtighedsordningen fremme brugen af genoprettede nedbrudte arealer.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med ændringsforslaget til artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter en fælles ramme for fremme af energi fra vedvarende kilder. Det fastsætter et bindende EU- mål for den samlede andel af energi fra vedvarende kilder i det udvidede endelige energiforbrug i 2030. Det fastlægger også regler om finansiel støtte til elektricitet fra vedvarende kilder, VE-egetforbrug og anvendelse af vedvarende energi i sektorerne opvarmning og køling og transport samt regionalt samarbejde mellem medlemsstater og med tredjelande, oprindelsesgarantier, administrative procedurer og information og uddannelse. Det fastlægger bæredygtigheds - og drivhusgasemissionsbesparelses kriterier for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler.

Dette direktiv fastsætter en fælles ramme for fremme af energi fra vedvarende kilder. Det fastsætter bindende minimumsmål for EU for den samlede andel af energi fra vedvarende kilder i det udvidede endelige energiforbrug og for andelen af energi fra vedvarende energikilder på transportområdet i 2030. Disse EU-mål skal nås kollektivt af medlemsstaterne gennem nationale mål. Det fastlægger også regler om finansiel støtte til elektricitet fra vedvarende kilder, VE-egetforbrug og anvendelse af vedvarende energi i sektorerne opvarmning og køling og transport samt regionalt samarbejde mellem medlemsstater og med tredjelande, oprindelsesgarantier, administrative procedurer og information og uddannelse. Det fastlægger bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler.

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "energi fra vedvarende kilder": energi fra vedvarende ikke-fossile kilder i form af: vindkraft, solenergi (solvarme og solceller) og, geotermiskenergi, omgivende varme, tidevands-, bølge- og andre former for havenergi, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg og biogas

a)  "energi fra vedvarende kilder": energi fra vedvarende ikke-fossile kilder i form af: vindkraft, solenergi (solvarme og solceller) og geotermisk energi, omgivende energi, tidevands-, bølge- og andre former for havenergi, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg og biogas

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "omgivende varme": varmeenergi på et nyttigt temperaturniveau, som udvindes eller opfanges ved hjælp af varmepumper, der skal bruge elektricitet eller anden hjælpeenergi for at fungere, og som kan lagres i den omgivende luft, under jordens faste overflade eller i overfladevand. De indberettede værdier skal bestemmes på grundlag af den samme metode, som anvendes ved indberetning af varmeenergi, der udvindes eller opfanges af varmepumper

b)  "omgivende energi": termisk energi på et nyttigt temperaturniveau, som kan lagres i den omgivende luft, med undtagelse af afgangsluft, i overfladevand eller i spildevand. De indberettede værdier skal bestemmes på grundlag af den samme metode, som anvendes ved indberetning af varmeenergi, der udvindes eller opfanges af varmepumper

Ændringsforslag    86

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  "geotermisk energi": energi, som lagres i form af varme under jordens faste overflade

Ændringsforslag    87

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "biomasse": den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug, herunder vegetabilske og animalske stoffer, skovbrug og tilknyttede erhvervsgrene, herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af affald og herunder industriaffald og kommunalt affald af biologisk oprindelse

c)  "biomasse": den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug, herunder bakterier og vegetabilske og animalske stoffer, skovbrug og tilknyttede erhvervsgrene, herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af affald og herunder industriaffald og kommunalt affald af biologisk oprindelse

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "udvidet endeligt energiforbrug": energiprodukter, der leveres til energiformål til industri-, og transportsektoren, til husholdninger, til servicesektorerne inklusive den offentlige sektor samt til landbrug, skovbrug og fiskeri, inklusive energisektorens el- og varmeforbrug i forbindelse med el- og varmeproduktion og inklusive el- og varmetab i forbindelse med distribution og transmission

d)  "udvidet endeligt energiforbrug": energiprodukter, der leveres til energiformål til industri-, og transportsektoren, til husholdninger, til servicesektorerne inklusive den offentlige sektor samt til landbrug, skovbrug og fiskeri, inklusive energisektorens el- og varmeforbrug i forbindelse med el-, varme- og transportbrændstofproduktion og inklusive el- og varmetab i forbindelse med distribution og transmission

Begrundelse

Effektivitetstabene i produktionen af brændstof til varme og transport kan være betydelige og skal tages i betragtning i det udvidede endelige energiforbrug. Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik og er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "fjernvarme eller fjernkøling": distribution af termisk energi i form af damp, varmt vand eller afkølede væsker fra et centralt produktionssted gennem et net til et større antal bygninger eller anlæg til anvendelse ved rum- eller procesopvarmning eller -køling

e)  "fjernvarme" eller "fjernkøling": distribution af termisk energi i form af damp, varmt vand eller afkølede væsker fra et centralt produktionssted eller decentrale produktionssteder gennem et net til et større antal bygninger eller anlæg til anvendelse ved rum- eller procesopvarmning eller -køling

Ændringsforslag    90

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  "flydende biobrændsler": flydende brændstof til energiformål, bortset fra transport, herunder elektricitet og opvarmning og køling, fremstillet på grundlag af biomasse

f)  "flydende biobrændsler": flydende brændstof til energiformål, bortset fra transport, herunder elektricitet og opvarmning og køling, fremstillet på grundlag af biomasse eller af biomasse

Ændringsforslag    91

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  "støtteordning": enhver form for instrument, ordning eller mekanisme, som en medlemsstat eller en gruppe af medlemsstater anvender, og som fremmer brugen af energi fra vedvarende kilder (VE) ved enten at mindske omkostningerne ved denne energi, at øge den pris, den kan sælges til, eller ved gennem indførelse af en VE-forpligtelse eller på anden måde at øge den mængde af denne energiform, der købes. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, investeringsstøtte, skattefritagelse eller -nedsættelse, skatterefusion, støtteordninger for VE-forpligtelse, herunder anvendelse af grønne certifikater, og direkte prisstøtte, herunder afregningstariffer og præmieudbetalinger

i)  "støtteordning": enhver form for instrument, ordning eller mekanisme, som en medlemsstat eller en gruppe af medlemsstater anvender, og som fremmer brugen af energi fra vedvarende kilder (VE) ved enten at mindske omkostningerne ved denne energi, at øge den pris, den kan sælges til, eller ved gennem indførelse af en VE-forpligtelse eller på anden måde at øge den mængde af denne energiform, der købes; Dette omfatter, men er ikke begrænset til, forsknings- og investeringsstøtte, skattefritagelse eller -nedsættelse, skatterefusion, støtteordninger for VE-forpligtelse, herunder anvendelse af grønne certifikater, og direkte prisstøtte, herunder afregningstariffer og præmieudbetalinger;

Begrundelse

Nogle medlemsstater yder indirekte tilskud til produktionen af vedvarende energi gennem forskningsstøtte.

Ændringsforslag    92

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra n a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

na)  "restaffald": affald fra en behandlings- eller nyttiggørelsesoperation, herunder en genanvendelsesoperation, som ikke kan nyttiggøres yderligere og som følge heraf skal bortskaffes;

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføre denne definition for at begrænse anvendelse af affald som avancerede biobrændstoffer til alene at omfatte affald, der ikke længere kan genbruges eller nyttiggøres.

Ændringsforslag    93

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra q

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

q)  "celluloseholdigt nonfood-materiale": råprodukter, der hovedsageligt består af cellulose og hemicellulose, og som har et lavere ligninindhold end lignocellulosisk materiale; det omfatter restprodukter fra fødevare- og foderafgrøder (såsom halm, majsstammer, avner og skaller), energiafgrøder i form af græsser med lavt stivelsesindhold (såsom rajgræs, rishirse, elefantgræs, kæmperør og dækafgrøder før og efter hovedafgrøder), industrielle restprodukter (herunder fra fødevare- og foderafgrøder efter udvinding af vegetabilske olier, sukker, stivelse og protein) og materiale fra bioaffald r) "restprodukt":

q)  "celluloseholdigt nonfood-materiale": råprodukter, der hovedsageligt består af cellulose og hemicellulose, og som har et lavere ligninindhold end lignocellulosisk materiale; det omfatter restprodukter fra fødevare- og foderafgrøder (såsom halm, majsstammer, avner og skaller), energiafgrøder i form af græsser med lavt stivelsesindhold (såsom rajgræs, rishirse, elefantgræs, kæmperør og dækafgrøder før og efter hovedafgrøder), afgrøder fra græsmarker (såsom græs, kløver, lucerne), industrielle restprodukter (herunder fra fødevare- og foderafgrøder efter udvinding af vegetabilske olier, sukker, stivelse og protein) og materiale fra bioaffald;

Begrundelse

Afgrøder fra græsmarker kan bruges til at fremstille biogas.

Ændringsforslag    94

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra u

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

u)  "biobrændstoffer og flydende biobrændsler med lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen": biobrændstoffer og flydende biobrændsler, hvis råprodukter er fremstillet under ordninger, der begrænser forskydning af produktion til andre formål end til fremstilling af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, og som er fremstillet i henhold til bæredygtighedskriterierne for biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der er fastsat i artikel 26.

u)  "biobrændstoffer og flydende biobrændsler med lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen": biobrændstoffer og flydende biobrændsler, hvis råprodukter er fremstillet på uudnyttede marginaljorder, hvis kulstofopsamling samtidig forbedres, under ordninger, der begrænser forskydning af produktion til andre formål end til fremstilling af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, herunder til højproteinfoder, og som er fremstillet i henhold til bæredygtighedskriterierne for biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der er fastsat i artikel 26.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med ændringsforslaget til artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag    95

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra z

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

z)  "opgradering": opgradering af kraftværker, som producerer vedvarende energi, herunder fuld eller delvis udskiftning af anlæg eller driftssystemer og udstyr for at erstatte kapacitet eller øge produktiviteten;

z)  opgradering af kraftværker, som producerer vedvarende energi, herunder fuld eller delvis udskiftning af anlæg eller driftssystemer og udstyr for at øge eller erstatte kapacitet og/eller øge produktiviteten;

Ændringsforslag    96

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra y

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

y)  "overskudsvarme eller -køling": varme eller køling, der produceres som biprodukt fra industri- og elproduktion, og som ville blive bortledt uudnyttet i luft eller vand uden adgang til et fjernvarme- eller fjernkølingssystem

y)  "overskudsvarme eller -køling": uundgåelig varme eller køling, der produceres som biprodukt fra industrianlæg eller elproduktionsanlæg eller (efter anvendelse af højeffektiv kraftvarmeproduktion, eller hvor kombineret kraftvarme ikke er mulig), eller fra den tertiære sektor og som ville blive bortledt uudnyttet i luft eller vand uden adgang til et fjernvarme- eller fjernkølingssystem;

Ændringsforslag    97

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra aa

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

aa)  "VE-egenforbruger": en aktiv kunde, jf. definitionen i direktiv [MDI-direktivet], som forbruger og er i stand til at lagre og sælge vedvarende elektricitet, der produceres hos vedkommende, herunder i en ejendom med flere lejligheder, et kommercielt eller delt serviceanlæg eller et lukket distributionssystem, forudsat at disse aktiviteter – for så vidt angår andre egenforbrugere af elektricitet fra vedvarende energikilder end husholdninger – ikke udgør deres primære forretnings- eller erhvervsmæssige virksomhed

aa)  "VE-egenforbruger": en aktiv kunde eller en gruppe af kunder, der handler sammen, jf. definitionen i direktiv [MDI-direktivet], som forbruger og er i stand til at lagre og sælge vedvarende elektricitet, der produceres inden for deres steder, herunder i en ejendom med flere lejligheder, et boligområde, et kommercielt, industrielt eller delt serviceanlæg eller i det samme lukkede distributionssystem, forudsat at disse aktiviteter - for så vidt angår andre egenforbrugere af elektricitet fra vedvarende energikilder end husholdninger - ikke udgør deres primære forretnings- eller erhvervsmæssige virksomhed;

Ændringsforslag    98

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra aaa (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aaa)  "Vedvarende energifællesskab": et lokalt energifællesskab, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv i artikel 2, stk. 7, [om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning) 2016/0380(COD], som er i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, i dette direktiv.

Ændringsforslag    99

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra b b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

bb)  "VE-egetforbrug": produktion og forbrug – og i givet fald lagring – af vedvarende elektricitet, som foretages af VE-egenforbrugere

bb)  "VE-egetforbrug": produktion og forbrug – og i givet fald lagring – af vedvarende energi, som foretages af VE-egenforbrugere

Ændringsforslag    100

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra cc

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

cc)  "elkøbsaftale": en aftale, hvorved en juridisk person accepterer at købe vedvarende elektricitet direkte fra en energiproducent

cc)  "vedvarende elkøbsaftale": en aftale, hvorved en juridisk eller fysisk person accepterer at købe vedvarende elektricitet direkte fra en energiproducent;

Ændringsforslag    101

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra dd

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

dd)  stivelsesrige afgrøder, sukker- og olieholdige afgrøder, der produceres på landbrugsarealer som hovedafgrøder; restprodukter, affald eller lignocellulosisk materiale;

dd)  "fødevare- og foderafgrøder": stivelsesrige afgrøder, sukker- og olieholdige afgrøder og andre afgrøder, der hovedsageligt produceres på landbrugsarealer som hovedafgrøder til energiformål, undtagen restprodukter og affald;

Ændringsforslag    102

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra ee

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ee)  biobrændstoffer produceret af råprodukter, der er anført i del A i bilag IX ff) "affaldsbaseret fossilt brændsel":

ee)  "avancerede biobrændstoffer": biobrændstoffer som eksempelvis dem, der er fremstillet af råmaterialer, der er anført i del A i bilag IX og biomasse, bortset fra fødevarer/foderafgrøder, når de opfylder EU's bæredygtighedsordning;

Begrundelse

Innovativ anvendelse af biomasse bør tilskyndes, når bæredygtighedskriterierne er opfyldt.

Ændringsforslag    103

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra ff

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ff)  flydende og gasformigt brændsel produceret af affaldsstrømme af ikkevedvarende oprindelse, herunder spildgasser fra produktion og udstødningsgas

udgår

Ændringsforslag    104

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra ff a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ffa)  "genanvendte kulstofholdige brændstoffer": flydende og gasformigt brændsel, der er fremstillet af uundgåelige affaldsstrømme af ikke-vedvarende oprindelse, herunder spildgasser fra produktion og udstødningsgas med betydelige drivhusgasbesparelser igennem hele deres livscyklus; hvis det er fremstillet af faste affaldsstrømme, er det kun affald, der ikke kan genanvendes og ikke er mekanisk genanvendeligt, der anvendes under fuld overholdelse af affaldshierarkiet; hvis det er fremstillet af gasformigt procesemission, skal disse udsendes som en uundgåelig og ikke tilsigtet konsekvens af fremstillingsprocessen; andelen af gasformigt affald, der anvendes til fremstilling af disse genanvendte kulstofholdige brændstoffer, kan ikke modregnes i andre emissionsreduktionsordninger, såsom EU's emissionshandelssystem;

Ændringsforslag    105

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra jj

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

jj)  "hugsttilladelse": et officielt dokument, som giver ret til hugst af skovbiomasse kk) "SMV":

jj)  "hugsttilladelse": en officiel tilladelse eller tilsvarende ret under national og/eller regional lovgivning til hugst af skovbiomasse

Ændringsforslag    106

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra mm

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

mm)  en eller flere skovparceller eller andre skovbevoksede arealer, som udgør en samlet enhed ud fra et forvaltnings- eller udnyttelsesmæssigt synspunkt

mm)   "forsyningsgrundlag": den geografiske region, som råmaterialet til biomassen stammer fra;

Ændringsforslag    107

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra nn

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

nn)  bioaffald": bionedbrydeligt have- og parkaffald, mad- og køkkenaffald fra husholdninger, restauranter, cateringfirmaer og detailforretninger samt lignende affald fra fødevareforarbejdningsvirksomheder;

nn)  "bioaffald": bioaffald, som defineret i artikel 3, nr. 4, i direktiv 2008/98/EF

Ændringsforslag    108

Forslag til direktiv

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Overordnet bindende EU-mål for 2030

Unionens bindende overordnede mål og nationale mål for 2030

Ændringsforslag    109

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne skal i fællesskab sikre, at andelen af energi fra vedvarende kilder senest i 2030 udgør mindst 27 % af Unionens udvidede endelige energiforbrug.

1.  Medlemsstaterne sikrer i fællesskab, at andelen af energi fra vedvarende kilder senest i 2030 udgør mindst 35 % af Unionens udvidede endelige energiforbrug.

Ændringsforslag    110

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Hver medlemsstat skal sikre, at andelen af energi fra vedvarende energikilder inden for alle former for transport i 2030 mindst svarer til 12 % af det endelige energiforbrug på transportområdet i den pågældende medlemsstat.

 

Reduktion af drivhusgasemissioner ved anvendelse af biobrændstoffer og biogas skal være i overensstemmelse med kriterierne i Article26(7) sammenlignet med fossile brændstoffer i overensstemmelse med den metode, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, for at kunne medregnes i målet.

Ændringsforslag    111

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaternes respektive bidrag til det overordnede mål for 2030 skal fastsættes og anmeldes til Kommissionen som led i deres integrerede nationale energi- og klimaplaner i overensstemmelse med artikel 3-5 og artikel 9-11 i forordning [forvaltning].

2.  Medlemsstaterne skal fastsætte mål for at opfylde dette overordnede 2030-mål som del af deres integrerede nationale energi- og klimaplaner i overensstemmelse med artikel 3-5 og artikel 9-13 i forordning [forvaltning]. Hvis Kommissionen på grundlag af vurderingen af de endelige integrerede nationale energi- og klimaplaner, der fremsendes i henhold til artikel 3 i forordning [forvaltning], konkluderer, at medlemsstaternes målsætninger er utilstrækkelige til i fællesskab at nå Unionens bindende overordnede mål, skal medlemsstater med et mål, der er lavere end det, der følge af den formel, der er fastsat i bilag Ia, øge deres mål i overensstemmelse hermed.

 

I de tilfælde, hvor en medlemsstat ikke ser ud til at nå sit planlagte mål, på grund af undtagelsesvis og behørigt begrundede omstændigheder, kan den afvige fra det forventede niveau af sit mål med højst 10 %. Medlemsstaten skal i sådant et tilfælde underrette Kommissionen herom. Hvis dette udgør en risiko for opfyldelsen af Unionens bindende overordnede mål, skal Kommissionen og medlemsstaterne træffer korrigerende foranstaltninger som dem, der er fastsat i artikel 27, stk. 4, i forordning [forvaltning], for effektivt at dække forskellen.

Ændringsforslag    112

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale politikker er udformet således, at de overholder affaldshierarkiet som fastsat i artikel 4 i direktiv 2008/98/EF. Med det for øje skal medlemsstaterne regelmæssigt revidere deres nationale politikker og begrunde eventuelle afvigelser i de rapporter, der kræves i henhold til artikel 18, litra c), i forordning. [Forvaltning].

Begrundelse

Medlemsstaterne skal vurdere, hvorvidt deres politikker til fremme af vedvarende energi og affaldslovgivningen er i overensstemmelse med affaldslovgivningen, navnlig hvad angår implementeringen af affaldshierarkiet.

Ændringsforslag    113

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen skal understøtte medlemsstaternes høje ambitionsniveau gennem en favorabel ramme, der omfatter forbedret udnyttelse af EU-midler, bl.a. finansielle instrumenter, særligt med henblik på at nedbringe kapitalomkostningerne for projekter for vedvarende energi.

4.  Kommissionen skal understøtte medlemsstaternes høje ambitionsniveau gennem en favorabel ramme, der omfatter forbedret udnyttelse af EU-midler, bl.a. finansielle instrumenter, særligt med henblik på at nedbringe kapitalomkostningerne for projekter for vedvarende energi og støtte projekter, der har en grænseoverskridende dimension.

Ændringsforslag    114

Forslag til direktiv

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Finansiel støtte til elektricitet fra vedvarende energikilder

Støtte til energi fra vedvarende energikilder

Ændringsforslag    115

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medmindre andet fremgår af statsstøttereglerne må medlemsstaterne anvende støtteordninger for at opfylde det EU-mål, som er opstillet i artikel 3, stk. 1. Støtteordninger for elektricitet fra vedvarende energikilder skal udformes således, at unødvendige forvridninger på elmarkederne undgås, og det sikres, at producenterne tager hensyn til forsyning med og efterspørgsel efter elektricitet samt eventuelle netbegrænsninger.

1.  I overensstemmelse med artikel 194 i TEUF og med forbehold af dens artikel 107 og 108 kan medlemsstaterne anvende støtteordninger for at opfylde eller overskride det EU-mål og de nationale mål, som er opstillet i artikel 3. Støtteordninger for elektricitet fra vedvarende energikilder skal være markedsbaserede for at forvridningen på elmarkederne undgås, og det sikres, at producenterne tager hensyn til forsyning med og efterspørgsel efter elektricitet samt eventuelle systemintegrationsomkostninger eller netbegrænsninger.

Ændringsforslag    116

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne kan anvende teknologineutrale eller teknologispecifikke støtteordninger. Teknologispecifikke støtteordninger kan især anvendes på grundlag af en eller flere af følgende årsager:

 

a)  en bestemt teknologis langsigtede potentiale

 

b)   nødvendigheden af at opnå teknologisk eller regional diversificering af energimikset

 

c)  effektivt system til planlægning og integration i nettet

 

d)  netbegrænsninger og netstabilitet

 

miljøhensyn.

Ændringsforslag    117

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Støtte til elektricitet fra vedvarende energikilder skal udformes således, at elektricitet fra vedvarende energikilder integreres i elmarkedet, og det sikres, at producenterne af vedvarende energi reagerer på markedets prissignaler og maksimerer deres markedsindtægter.

2.  Støtte til elektricitet fra vedvarende energikilder skal udformes således, at integreringen af elektricitet fra vedvarende energikilder i elmarkedet maksimeres, og det sikres, at producenterne af vedvarende energi reagerer på markedets prissignaler og maksimerer deres markedsindtægter, alt mens de tilbyder de vedvarende energikilder kompensation for markedsforvridninger.

 

Medlemsstaterne kan sørge for undtagelser, som små anlæg på under 500 kW og demonstrationsprojekter, nyder godt af. Ikke desto mindre skal elektricitet fra vindenergi være underlagt en tærskel på 3 MW af den installerede elkapacitet eller 3 produktionsenheder.

 

Med forbehold af de tærskler, der omtales ovenfor i dette stykke, kan medlemsstaterne yde støtte til vedvarende energifællesskaber gennem andre mekanismer og procedurer.

Ændringsforslag    118

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Når der ydes støtte til vedvarende energi gennem en licitationsprocedure, finder de krav, der er fastsat i stk. 3a, anvendelse. Disse krav gælder ikke for små anlæg på under 1 MW, vindenergiprojekter på op til 6 produktionsenheder eller 6 MV eller demonstrationsprojekter.

Ændringsforslag    119

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Når der ydes støtte til vedvarende energi gennem udbud og for at sikre en høj projektgennemførelsesrate indfører og offentliggør medlemsstaterne:

 

a)  ikke-diskriminatoriske og gennemsigtige forhåndsudvælgelseskriterier og bestemmelser om projektets leveringsperiode

 

b)  høre de interesserede parter med henblik på at gennemgå udkastet til udbudsbetingelser

 

c)  udgive oplysninger om tidligere udbud, herunder projektgennemførelsesprocenter.

Ændringsforslag    120

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Medlemsstaterne offentliggør en langsigtet planlægning for den forventede støttetildeling som minimum for de næste fem år og den vejledende tidsplan (som f.eks. hyppighed af udbud, hvor det er hensigtsmæssigt), kapaciteten, budgettet eller den maksimale støtte pr. enhed, der forventes at blive tildelt og de støtteberettigede teknologier.

Ændringsforslag    121

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c.  medlemsstaterne tage hensyn til de særlige karakteristika ved vedvarende energifællesskaber og egenforbrugere ved udformningen af støtteordninger med henblik på at sætte dem i stand til at konkurrere på lige fod.

Ændringsforslag    122

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3d.  For at øge produktionen af energi fra vedvarende energikilder i regionerne i den yderste periferi og på små øer kan medlemsstaterne tilpasse den finansielle støtte til projekter i disse regioner for at tage hensyn til de produktionsomkostninger, der affødes af deres særlige vilkår i form af isolation og afhængighed af import udefra.

Ændringsforslag    123

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne skal vurdere effektiviteten af deres støtte til elektricitet fra vedvarende energikilder mindst hvert fjerde år. Afgørelser om videreførelse eller forlængelse af støtte og udformning af ny støtte skal baseres på resultaterne af vurderingerne.

4.  Medlemsstaterne skal vurdere effektiviteten af deres støtte til elektricitet fra vedvarende energikilder og dens fordelingsmæssige virkninger til forskellige forbrugergrupper, herunder industriel konkurrencedygtighed, mindst hvert fjerde år.

 

I vurderingen skal der tages hensyn til de indvirkninger, som de mulige ændringer af støtteordningerne kan have på investeringer. Medlemsstaterne medtager denne vurdering i deres nationale energi- og klimaplaner og ajourføringer af disse planer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning ... [om forvaltning af energiunionen].

 

 

Langsigtet planlægning om afgørelserne om støtte og udformning af ny støtte skal baseres på resultaterne af vurderingerne, og deres samlede effektivitet med hensyn til at nå de nationale mål for vedvarende energi og andre mål, såsom prisoverkommelighed og udvikling af energifællesskaber, skal tages i betragtning, lige som der skal tages hensyn til de fordelingsmæssige konsekvenser på forskellige forbrugergrupper, herunder industriens konkurrenceevne.

Ændringsforslag    124

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Senest den ... [2021] Kommissionen udarbejder hvert tredje efterfølgende år en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultater af udbud i Den Europæiske Union, der navnlig analyserer kapaciteten i udbuddene til:

 

a)  opnå nedbringelse af omkostningerne

 

b)  opnå teknologiske forbedringer

 

c)  opnå høje gennemførelsesprocenter

 

d)  sikre ikke-diskriminerende deltagelse af mindre aktører og lokale myndigheder.

Ændringsforslag    125

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  Senest den ... [seks måneder efter dette direktivs ikrafttræden] foretager Kommissionen en gennemgang af retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 (2014/C 200/01) med henblik på fuldt ud at indarbejde de generelle principper, der er fastlagt i artikel 4.

Ændringsforslag    126

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c.  Uanset stk. 1 skal medlemsstaterne sikre, at der ikke stilles nogen støtteordning til rådighed for energi fra vedvarende kilder til kommunalt affald, som ikke overholder de særskilte indsamlingsforpligtelser i direktiv 2008/98/EF.

Begrundelse

Støtteordningerne for vedvarende energi bør ikke medføre en gunstig situation for affald, der ikke følger affaldshierarkiet, og navnlig bør der ikke tildeles støtte til usorteret affald. De eneste støtteordninger bør vedrøre uanvendeligt kommunalt affald, dvs. kommunalt affald, der indsamles særskilt, som ikke kan nyttiggøres eller genanvendes yderligere, og hvis eneste formål ville være at blive bortskaffet.

Ændringsforslag    127

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne åbner for adgangen til støtte til elektricitet fra vedvarende kilder for producenter beliggende i andre medlemsstater på de betingelser, der er fastsat i denne artikel.

1.  Medlemsstaterne åbner for adgangen til støtte til elektricitet fra vedvarende kilder for producenter beliggende i andre medlemsstater på de betingelser, der er fastsat i denne artikel. Medlemsstaterne kan begrænse deres støtte til anlæg i medlemsstater, hvor der er en direkte forbindelse via samkøringslinjer.

Ændringsforslag    128

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sørger for, at støtte til mindst 10 % af nyoprettet støtte til kapacitet i hvert år mellem 2021 og 2025 og mindst 15 % af nyoprettet støtte til kapacitet i hvert år mellem 2026 og 2030 er åben for anlæg beliggende i andre medlemsstater.

2.  Medlemsstaterne sørger for, at støtte til mindst 8 % af nyoprettet støtte til kapacitet i hvert år mellem 2021 og 2025 og mindst 13 % af nyoprettet støtte til kapacitet i hvert år mellem 2026 og 2030 er åben for anlæg beliggende i andre medlemsstater. Under disse minimumsniveauer har medlemsstaterne ret til i overensstemmelse med artikel 7-13 i dette direktiv at beslutte, i hvilket omfang de støtter energi fra vedvarende energikilder, der er produceret i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag    129

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  medlemsstaterne kan anmode Kommissionen om at fritage dem fra forpligtelsen i denne artikel, herunder beslutningen om ikke at tillade, at anlæg, som er beliggende på deres område, deltager i støtteordninger i andre medlemsstater af eller flere af følgende grunde:

 

a)  utilstrækkelig sammenkoblingskapacitet

 

b)  utilstrækkelige naturressourcer

 

c)  skadelig virkning af energisikkerheden eller at den medlemsstat, som anmoder om undtagelsen, har et velfungerende marked.

 

Enhver undtagelse, der ydes i henhold til dette stykke, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og bør underlægges en gennemgang i slutningen af 2025.

Ændringsforslag    130

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Støtteordninger kan være åbne for deltagelse på tværs af landegrænser, bl.a. gennem åbnede udbud, fælles bud, åbnede ordninger for certifikater eller fælles støtteordninger. Allokeringen til medlemsstaternes respektive bidrag af elektricitet fra vedvarende energikilder, som modtager støtte inden for rammerne af åbnede udbud, fælles bud og åbnede ordninger for certifikater, skal underlægges en samarbejdsaftale, hvori regler fastlægges for grænseoverskridende udbetaling af finansieringen på tværs af grænserne efter det princip, at energien bør medregnes hos den medlemsstat, der finansierer anlægget.

3.  Støtteordninger kan være åbne for deltagelse på tværs af landegrænser, bl.a. gennem åbnede udbud, fælles bud, åbnede ordninger for certifikater eller fælles støtteordninger. Allokeringen til medlemsstaternes respektive bidrag af elektricitet fra vedvarende energikilder, som modtager støtte inden for rammerne af åbnede udbud, fælles bud og åbnede ordninger for certifikater, skal underlægges en samarbejdsaftale, hvori regler fastlægges for den grænseoverskridende ordning, herunder betingelserne for deltagelse og udbetaling af finansieringen på tværs af grænserne efter det princip, at energien bør medregnes hos den medlemsstat, der finansierer anlægget. Samarbejdsaftalen sigter mod at harmonisere de administrative rammer for samarbejde for at sikre lige konkurrencevilkår.

Ændringsforslag    131

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Senest i 2025 skal Kommissionen vurdere de gavnlige virkninger af bestemmelserne i denne artikel på den omkostningseffektive udnyttelse af vedvarende elektricitet i Unionen. Ud fra denne vurdering kan Kommissionen foreslå at øge procentsatserne i stk. 2.

4.  Kommissionen bistår medlemsstaterne under hele forhandlingsprocessen og etableringen af samarbejdsordninger med informationer og analyser, herunder kvantitative og kvalitative data om direkte og indirekte omkostninger og fordele samt rådgivning og teknisk ekspertise under hele processen. Med henblik herpå skal Kommissionen tilskynde til udveksling af bedste praksis og udvikling af modeller for samarbejdsaftaler vil bidrage til at lette processen.

 

Senest i 2025 skal Kommissionen vurdere de gavnlige virkninger af bestemmelserne i denne artikel på den omkostningseffektive udnyttelse af vedvarende elektricitet i Unionen. Ud fra denne vurdering kan Kommissionen foreslå at ændre procentsatserne i stk. 2.

Ændringsforslag    132

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medmindre andet fremgår af tilpasninger, der er nødvendige for at overholde statsstøttereglerne, sikrer medlemsstaterne, at omfanget af og betingelserne for den støtte, der ydes til projekter for vedvarende energi, ikke revideres på en måde, som får negative konsekvenser for de rettigheder, som indrømmes i forbindelse med støtten, og de støttede projekters økonomi.

Medlemsstaterne sikrer, at omfanget af og betingelserne for den støtte, der ydes til nye eller eksisterende projekter for vedvarende energi, ikke revideres på en måde, som får negative konsekvenser for de rettigheder, som indrømmes i forbindelse med støtten, og deres økonomi.

 

Når andre lovgivningsmæssige instrumenter er ændret, og disse ændringer berører ydet støtte til vedvarende energiprojekter, sikrer medlemsstaterne, at de lovgivningsmæssige ændringer ikke får negative konsekvenser for økonomien af de støttede projekter.

Ændringsforslag    133

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne sikrer, at enhver ændring af støtteordninger sker på grundlag af langsigtet planlægning, jf. artikel 4, stk. 4, og er offentliggjort mindst ni måneder før den træder i kraft, og at en sådan ændring er underlagt en gennemsigtig og inklusiv offentlig høringsproces. Enhver væsentlig ændring af en eksisterende støtteordning skal omfatte en passende overgangsperiode, inden den nye støtteordning træder i kraft.

 

Når lovgivningsmæssige eller ændringer i netdriften indvirker negativt på økonomien i de støttede projekter på en væsentlig eller diskriminerende måde, sikrer medlemsstaterne, at disse støttede projekter modtager erstatning.

Ændringsforslag    134

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved beregningen af en medlemsstats udvidede endelige energiforbrug fra vedvarende energikilder må bidraget fra biobrændstoffer og flydende biobrændsler samt fra biomassebrændsler, som forbruges til transport og er produceret af fødevare- eller foderafgrøder, ikke overstige 7 % af det endelige energiforbrug til transport ad vej og med jernbane i den pågældende medlemsstat. Denne grænse nedsættes til 3,8 % i 2030 efter det udviklingsforløb, der er fastlagt i bilag X, del A. Medlemsstaterne må fastsætte en lavere grænse og skelne mellem forskellige typer biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler produceret af fødevare- og foderafgrøder f.eks. ved at fastsætte en lavere grænse for bidraget fra biobrændstoffer, som er baseret på fødevare- eller foderafgrøder, der er produceret af olieholdige afgrøder, idet der tages hensyn til indirekte ændringer i arealanvendelsen.

Ved beregningen af en medlemsstats udvidede endelige energiforbrug fra vedvarende energikilder må bidraget fra biobrændstoffer og flydende biobrændsler samt fra biomassebrændsler, som forbruges til transport og er produceret af fødevare- eller foderafgrøder, ikke overstige 7 % af det endelige energiforbrug til transport ad vej og med jernbane i den pågældende medlemsstat, medmindre disse brændstoffer opfylder de drivhusgasbesparelser, der er fastsat i artikel 26, stk. 7, under hensyntagen til de gennemsnitlige skønnede emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen fra biobrændstoffer og flydende biobrændsler i bilag VIII, del A, eller de er biobrændstoffer og flydende biobrændsler certificeret med lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen, baseret på en metode, der er udviklet af Kommissionen. Denne grænse nedsættes til 0 % i 2030 efter det udviklingsforløb, der er fastlagt i bilag X, del A. Bidraget fra biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der er fremstillet af palmeolie, bør ligge på 0 % fra og med 2021. Kommissionen bør udvikle en metode til at certificere biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der indebærer en lav risiko for ændringer i arealanvendelsen, som definerer i artikel 2, stk. 2, litra a, senest den 31. december 2019. Medlemsstaterne må fastsætte en lavere grænse og skal skelne mellem forskellige typer biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler produceret af fødevare- og foderafgrøder f.eks. ved at fastsætte en lavere grænse for bidraget fra biobrændstoffer, som er baseret på fødevare- eller foderafgrøder, der er produceret af olieholdige afgrøder, idet der tages hensyn til indirekte ændringer i arealanvendelsen og andre utilsigtede bæredygtighedseffekter.

Ændringsforslag    135

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 med henblik på at ændre de gennemsnitlige skønnede emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen fra biobrændstoffer og flydende biobrændsler i bilag VIII, del A, på grundlag af den nyeste videnskabelige dokumentation. Kommissionen reviderer de gennemsnitlige skønnede emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen fra biobrændstoffer og flydende biobrændsler senest den 31. december 2019 under hensyntagen til eventuelle drivhusgasbesparelser i forbindelse med proteinfoderbiprodukter, og indfører i givet fald separate værdier for palmeolie, sojabønner og andre olieholdige afgrøder.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med ændringsforslag til foregående afsnit, og er nødvendige for at sikre, at værdierne i bilag VIII, del A, holdes ajour med den nyeste videnskabelige dokumentation.

Ændringsforslag    136

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på stk. 1, litra a), beregnes det udvidede endelige forbrug af elektricitet fra vedvarende energikilder som mængden af elektricitet produceret i en medlemsstat fra vedvarende energikilder, herunder elproduktion fra VE-egenforbrugere og energifællesskaber, men eksklusive produktionen af elektricitet i pumpekraftværker, der anvender vand, der tidligere har været pumpet op til et højere niveau.

Med henblik på stk. 1, litra a), beregnes det udvidede endelige forbrug af elektricitet fra vedvarende energikilder som mængden af elektricitet produceret i en medlemsstat fra vedvarende energikilder, herunder elproduktion fra VE-egenforbrugere og VE-fællesskaber, men eksklusive produktionen af elektricitet i pumpekraftværker, der anvender vand, der tidligere har været pumpet op til et højere niveau.

Ændringsforslag    137

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Omgivende varmeenergi genereret ved hjælp af varmepumper tages i betragtning med henblik på stk. 1, litra b), forudsat at den endelige energiproduktion væsentligt overstiger den tilførsel af primærenergi, der kræves for at drive varmepumpen. Den mængde varme, som skal betragtes som energi fra vedvarende kilder med henblik på dette direktiv, beregnes efter den metodologi, der er fastlagt i bilag VII.

Omgivende energi og geotermisk energi, der overføres ved hjælp af varmepumper til produktion af opvarmning eller køling, tages i betragtning med henblik på stk. 1, litra b), forudsat at den endelige energiproduktion væsentligt overstiger den tilførsel af primærenergi, der kræves for at drive varmepumpen. Den mængde varme, som skal betragtes som energi fra vedvarende kilder med henblik på dette direktiv, beregnes efter den metodologi, der er fastlagt i bilag VII.

Ændringsforslag    138

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 for at fastsætte en metode til beregning af den mængde vedvarende energi, der anvendes til opvarmning og køling og til at revidere bilag VII om beregning af energi fra varmepumper.

Ændringsforslag    139

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Med henblik på opfyldelse af de mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra a), anses bidraget fra brændstoffer, der leveres til luftfart og søfart til at være henholdsvis 2 gange og 1,2 gange deres energiindhold og andelen af vedvarende elektricitet, der leveres til vejkøretøjer, anses for at være 2,5 gange energiindholdet.

Ændringsforslag    140

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 for at ændre listen over råprodukter i bilag IX, del A og B, med henblik på at tilføje råprodukter, men ikke at fjerne dem. Hver enkelt delegeret retsakt baseres på en analyse af den nyeste videnskabelige og tekniske udvikling, der tager behørigt hensyn til affaldshierarkiprincipperne som opstillet i direktiv 2008/98/EF i overensstemmelse med Unionens bæredygtighedskriterier og understøtter konklusionen om, at det pågældende råmateriale ikke skaber et øget arealbehov eller medfører betydelige forvridende virkninger på markeder for (bi)produkter, affald eller restprodukter, at der opnås betydelige besparelser i drivhusgasemissionerne i forhold til fossile brændstoffer, og at der ikke skabes risiko for negative virkninger for miljøet og biodiversiteten.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 for at ændre listen over råprodukter i bilag IX, del A og B. Hver enkelt delegeret retsakt baseres på en analyse af den nyeste videnskabelige og tekniske udvikling, der tager behørigt hensyn til principperne om den cirkulære økonomi og affaldshierarkiet som opstillet i direktiv 2008/98/EF i overensstemmelse med Unionens bæredygtighedskriterier og understøtter konklusionen om, at det pågældende råmateriale ikke skaber et øget arealbehov eller medfører betydelige forvridende virkninger på markeder for (bi)produkter, affald eller restprodukter, at der opnås betydelige besparelser i drivhusgasemissionerne i forhold til fossile brændstoffer, som er baseret på en livscyklusvurdering af emissioner, og at der ikke skabes risiko for negative virkninger for miljøet og biodiversiteten.

Ændringsforslag    141

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvert andet år skal Kommissionen evaluere listen over råprodukter i del A og B i bilag IX med henblik på at tilføje råprodukter i overensstemmelse med de principper, der er fastsat i dette stykke. Den første evaluering skal foretages senest 6 måneder efter den [datoen for dette direktivs ikrafttræden]. Kommissionen vedtager i givet fald delegerede retsakter for at ændre listen over råprodukter i bilag IX, del A og B, med henblik på at tilføje råprodukter, men ikke at fjerne dem.

Hvert andet år skal Kommissionen evaluere listen over råprodukter i del A og B i bilag IX med henblik på at tilføje eller fjerne råprodukter i overensstemmelse med de principper, der er fastsat i dette stykke. Den første evaluering skal foretages senest seks måneder efter den [datoen for dette direktivs ikrafttræden]. Kommissionen vedtager i givet fald delegerede retsakter for at ændre listen over råprodukter i bilag IX, del A og B, med henblik på at tilføje råprodukter eller fjerne dem.

Ændringsforslag    142

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Når et råprodukt fjernes fra listen i bilag IX, skal anlæg, der producerer avancerede biobrændstoffer fra dette råprodukt, have tilladelse til at anvende det i fem år efter ikrafttrædelsen af den delegerede retsakt, der fjerner råproduktet fra bilag IX, forudsat at det er et avanceret biobrændstof i henhold til artikel 2 i dette direktiv.

Begrundelse

Selv om Kommissionen bør have tilladelse til at foreslå at fjerne et råprodukt fra bilag IX, bør aktører have mulighed for at tilpasse deres produktionsproces i en overgangsperiode for at sikre investeringerne i et vist omfang.

Ændringsforslag    143

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Når medlemsstaterne fastlægger deres politik til fremme af produktion af brændstoffer af de i bilag IX anførte råprodukter, skal de sørge for, at affaldshierarkiet som opstillet i artikel 4 i direktiv 2008/98/EF overholdes, herunder bestemmelserne deri om livscyklus-tankegangen vedrørende de samlede virkninger af dannelse og forvaltning af forskellige affaldsstrømme.

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden fra (EU) 2015/1513 artikel 2

Ændringsforslag    144

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Kommissionen letter oprettelsen af fælles projekter mellem medlemsstaterne, navnlig via teknisk assistance og projektudviklingsassistance med henblik herpå.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik og er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    145

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En eller flere medlemsstater kan samarbejde med et eller flere tredjelande om alle typer af fælles projekter vedrørende produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder. Dette samarbejde kan involvere private operatører.

1.  En eller flere medlemsstater kan samarbejde med et eller flere tredjelande om alle typer af fælles projekter vedrørende produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder. Dette samarbejde kan involvere private operatører og skal finde sted under fuld overholdelse af folkeretten.

Begrundelse

For at sikre retssikkerheden i forbindelse med operationer i tredjelande, godkendte projekter bør være i fuld overensstemmelse med de relevante bestemmelser i folkeretten, f.eks. retten til selvbestemmelse for besatte lande.

Ændringsforslag    146

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  elektriciteten er produceret i overensstemmelse med den internationale lovgivning, herunder menneskerettighedslovgivningen.

Begrundelse

Direktivets bestemmelser bør ikke uforvarende belønne elproduktion under betingelser, der strider imod de internationale bestemmelser.

Ændringsforslag    147

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  Anvendelsen vedrører et fælles projekt, der opfylder kriterierne i stk. 2, litra b) og c), og som benytter samkøringslinjen, efter at den er sat i drift, og en mængde elektricitet, der ikke overstiger den mængde, der vil blive eksporteret til Unionen, efter at samkøringslinjen er sat i drift.

e)  Anvendelsen vedrører et fælles projekt, der opfylder kriterierne i stk. 2, litra b), c) og ca) og som benytter samkøringslinjen, efter at den er sat i drift, og en mængde elektricitet, der ikke overstiger den mængde, der vil blive eksporteret til Unionen, efter at samkøringslinjen er sat i drift.

Begrundelse

Nødvendig for sammenhængen med foregående afsnit, litra c a, som tilføjes gennem ændringsforslag 25.

Ændringsforslag    148

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  indeholde en skriftlig anerkendelse af litra b) og c) fra det tredjeland, på hvis område anlægget skal sættes i drift, og angive, hvilken andel eller mængde af den elektricitet, der produceres af anlægget, tredjelandet selv vil forbruge.

d)  indeholde en skriftlig anerkendelse af stk. 2, litra b), c)og ca)fra det tredjeland, på hvis område anlægget skal sættes i drift, og angive, hvilken andel eller mængde af den elektricitet, der produceres af anlægget, tredjelandet selv vil forbruge.

Begrundelse

Nødvendig for sammenhængen med foregående afsnit, litra c a, som tilføjes gennem ændringsforslag 25.

Ændringsforslag    149

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen letter oprettelsen af fælles støtteordninger mellem medlemsstaterne, navnlig via udbredelse af retningslinjer og bedste praksis.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik og er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    150

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle nationale regler om godkendelses-, certificerings- og licensprocedurer, der anvendes på anlæg og tilknyttede transmissions- og distributionsnetinfrastrukturer til produktion af elektricitet, opvarmning eller køling fra vedvarende energikilder, og på processen for forarbejdning af biomasse til biobrændstoffer eller andre energiprodukter, er forholdsmæssige og nødvendige.

Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle nationale regler om godkendelses-, certificerings- og licensprocedurer, der anvendes på anlæg og tilknyttede transmissions- og distributionsnetinfrastrukturer til produktion af elektricitet, opvarmning eller køling fra vedvarende energikilder, og på processen for forarbejdning af biomasse til biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændstoffer eller andre energiprodukter, og til vedvarende flydende eller gasformige brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, er forholdsmæssige og nødvendige.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik og er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    151

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at de administrative procedurer strømlines og fremskyndes på det rette administrative niveau;

a)  at de administrative procedurer strømlines og fremskyndes på det rette administrative niveau og fastsætter forudsigelige tidsrammer for udstedelse af de nødvendige tilladelser og licenser;

Ændringsforslag    152

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  at der opstilles forenklede og mindre byrdefulde godkendelsesprocedurer, herunder i form af en simpel underretning, hvis de relevante lovrammer giver mulighed herfor, for decentrale anlæg til produktion af energi fra vedvarende kilder.

d)  at der opstilles forenklede og mindre byrdefulde godkendelsesprocedurer, herunder i form af en simpel underretning, for mindre projekter og for decentrale anlæg til produktion og lagring af energi fra vedvarende energikilder, herunder VE-egenforbrugere og VE-fællesskaber.

Ændringsforslag    153

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne skal sikre, at investorer får tilstrækkelig vished for, hvilken støtte der påtænkes ydet til energi fra vedvarende kilder. Til dette formål skal medlemsstaterne udarbejde og offentliggøre et langsigtet plan om den forventede støttetildeling som minimum for de følgende tre år og herunder for hver ordning en vejledende tidsplan, kapaciteten, forventninger til budgettets størrelse og en høring af de berørte parter om udformningen af støtten.

udgår

Ændringsforslag    154

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne skal sikre, at deres kompetente myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt niveau indfører bestemmelser om integration og udnyttelse af vedvarende energi og anvendelsen af uundgåelig overskudsvarme eller -kulde i forbindelse med planlægning, udformning, opførelse og renovering af byinfrastruktur, industri- eller beboelseskvarterer og energiinfrastruktur, herunder elektricitet, fjernvarme og fjernkøling, naturgas og alternative brændselsnet.

4.  Medlemsstaterne skal sikre, at deres kompetente myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt niveau indfører bestemmelser om integration og udnyttelse af vedvarende energi, herunder for tidlig fysisk planlægning, behovs- og tilstrækkelighedsvurderinger under hensyntagen til energieffektivitet og efterspørgselsreaktion samt specifikke bestemmelser om VE-egenforbrugere og VE-fællesskaber og anvendelsen af uundgåelig overskudsvarme eller -kulde i forbindelse med planlægning, udformning, opførelse og renovering af byinfrastruktur, industri-, handels- eller beboelseskvarterer og energiinfrastruktur, herunder elektricitet, fjernvarme og fjernkøling, naturgas og alternative brændselsnet. Medlemsstaterne tilskynder især de lokale og regionale administrative organer til i relevant omfang at inddrage opvarmning og køling fra vedvarende energikilder i planlægningen af byinfrastruktur.

Ændringsforslag    155

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan ved indførelsen af sådanne foranstaltninger eller i deres støtteordninger tage hensyn til nationale foranstaltninger knyttet til væsentlige forøgelser af energieffektiviteten og vedrørende kraftvarmeværker samt passiv-, lavenergi- eller nulenergibygninger.

Medlemsstaterne kan ved indførelsen af sådanne foranstaltninger eller i deres støtteordninger tage hensyn til nationale foranstaltninger knyttet til væsentlige forøgelser af vedvarende egetforbrug, lokal energilagring, energieffektiviteten og vedrørende kraftvarmeværker samt passiv-, lavenergi- eller nulenergibygninger.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik og er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    156

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører i deres byggeforskrifter og -reglementer eller på anden måde, der har en tilsvarende virkning, et krav om, at der skal anvendes et vist minimum af energi fra vedvarende kilder i nye bygninger og i eksisterende bygninger, der skal gennemrenoveres renovation, for at afspejle resultaterne af beregningen af det omkostningsoptimale niveau, som foretages i medfør af artikel 5, stk. 2, i direktiv 2010/31/EU. Medlemsstaterne giver mulighed for, at disse mindstekrav blandt andet opfyldes ved anvendelse af en væsentlig andel af vedvarende energikilder.

Medlemsstaterne indfører i deres byggeforskrifter og -reglementer eller på anden måde, der har en tilsvarende virkning, et krav om, at der skal anvendes et vist minimum af energi fra vedvarende kilder eller fra vedvarende produktionsanlæg i nye bygninger og i eksisterende bygninger, der skal gennemgå større renovering, for at afspejle resultaterne af beregningen af det omkostningsoptimale niveau, som foretages i medfør af artikel 5, stk. 2, i direktiv 2010/31/EU. Medlemsstaterne giver mulighed for, at disse mindstekrav blandt andet opfyldes med fjernvarme og fjernkøling, der er produceret ved anvendelse af en væsentlig andel af vedvarende energikilder, ved hjælp af individuelt eller kollektivt egetforbrug af vedvarende energi, som defineret i artikel 21, eller ved hjælp af kraftvarmeproduktion, der er baserede på vedvarende energi og fjernvarme og fjernkøling.

Ændringsforslag    157

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne sikrer, at nye offentlige bygninger og eksisterende offentlige bygninger, der skal gennemrenoveres på nationalt, regionalt og lokalt plan, kommer til at danne forbillede i forbindelse med dette direktiv fra den 1. januar 2012 og fremefter. Medlemsstaterne kan bl.a. tillade, at denne forpligtelse opfyldes ved at bestemme, at taget på offentlige bygninger eller blandede privat-offentlige bygninger kan anvendes af tredjeparter til installation af anlæg, der producerer energi fra vedvarende kilder.

6.  Medlemsstaterne sikrer, at nye offentlige bygninger og eksisterende offentlige bygninger, der skal gennemrenoveres på nationalt, regionalt og lokalt plan, kommer til at danne forbillede i forbindelse med dette direktiv fra den 1. januar 2012 og fremefter. Medlemsstaterne kan bl.a. tillade, at denne forpligtelse opfyldes ved at overholde standarderne for næsten energineutralt byggeri, som krævet i direktiv [EPBD] eller ved at sørge for, at taget på offentlige bygninger eller blandede privat-offentlige bygninger kan anvendes af tredjeparter til installation af anlæg, der producerer energi fra vedvarende energikilder.

Ændringsforslag    158

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Med hensyn til deres byggeforskrifter og -reglementer fremmer medlemsstaterne anvendelsen af systemer og udstyr til opvarmning og køling baseret på vedvarende energikilder, som opnår en betydelig reduktion i energiforbruget. Medlemsstaterne anvender, hvor sådanne eksisterer, energi- eller miljømærker eller andre passende certifikater eller standarder, der er udviklet på nationalt niveau eller EU- niveau, som grundlag for at fremme anvendelsen af sådanne systemer og sådant udstyr.

7.  Med hensyn til deres byggeforskrifter og -reglementer fremmer medlemsstaterne anvendelsen af systemer og udstyr til opvarmning og køling baseret på vedvarende energikilder, som opnår en betydelig reduktion i energiforbruget. Til dette formål anvender medlemsstaterne eksisterende energi- eller miljømærker eller andre passende certifikater eller standarder, der er udviklet på nationalt plan eller på EU-plan, hvor sådanne findes, og sikrer yderligere tilstrækkelig information og rådgivning om vedvarende, energieffektive alternativer samt eventuelle finansielle instrumenter og incitamenter, der er til rådighed i tilfælde af udskiftning, med henblik på at fremme en øget udskiftning af gamle opvarmningssystemer og øget omstilling til vedvarende energi baseret på løsninger, der er foreskrevet i direktivet [EPBD].

Ændringsforslag    159

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Medlemsstaterne skal foretage en vurdering af deres potentiale, hvad angår vedvarende energikilder og anvendelse af overskudsvarme og -kulde til opvarmning og køling. Denne vurdering skal indgå i den anden omfattende vurdering, der kræves i henhold til artikel 14, stk. 1, i direktiv 2012/27/EU for første gang senest den 31. december 2020 og derefter i ajourføringerne af de omfattende vurderinger.

8.  Medlemsstaterne skal foretage en vurdering af deres potentiale, hvad angår vedvarende energikilder og anvendelse af overskudsvarme og -kulde til opvarmning og køling. Denne vurdering bør navnlig indeholde en rumlig analyse af egnede områder, hvor placering kan ske med lav miljørisiko, og potentialet for projekter for små husholdninger Denne vurdering skal indgå i den anden omfattende vurdering, der kræves i henhold til artikel 14, stk. 1, i direktiv 2012/27/EU for første gang senest den 31. december 2020 og derefter i ajourføringerne af de omfattende vurderinger.

Ændringsforslag    160

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Medlemsstaterne sikrer, at deres kompetente myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt plan medtager bestemmelser i deres mobilitet- og transportplaner for integrering og udvikling af transportformer, der anvender vedvarende energikilder.

Ændringsforslag    161

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Medlemsstaterne fjerner administrative hindringer for virksomhedernes langfristede elkøbsaftaler til finansiering af vedvarende energi og fremme deres udbredelse på markedet.

9.  Medlemsstaterne foretager en vurdering af de lovgivningsmæssige og administrative hindringer for og potentielle køb af energi fra vedvarende kilder og erhvervskunder i deres område og opretter en mulighedsskabende lovgivningsmæssig og administrativ ramme for at styrke virksomhedernes langvarige købsaftaler om vedvarende energi til finansiering af vedvarende energi og til fremme af dens udbredelse, således at det sikres, at købsaftalerne om vedvarende energi ikke er underlagt uforholdsmæssige procedurer og gebyrer, som ikke afspejler omkostningerne. Med indgåelsen af sådanne købsaftaler om vedvarende energi skal det tilsvarende antal af oprindelsesgarantier i overensstemmelse med artikel 19 annulleres på vegne af erhvervskunden. Denne befordrende ramme skal være en del af de integrerede nationale energi- og klimaplaner i henhold til forordning [forvaltning].

Ændringsforslag    162

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det fælles administrative kontaktpunkt vejleder ansøgeren om ansøgningsprocessen på en gennemsigtig måde, forsyne ansøgeren med alle nødvendige oplysninger, koordinere med og inddrage andre myndigheder, hvor det er relevant, og levere en retligt bindende afgørelse ved afslutningen af processen.

2.  Det fælles administrative kontaktpunkt vejleder ansøgeren om ansøgningsprocessen på en gennemsigtig måde, forsyne ansøgeren med alle nødvendige oplysninger, koordinere med og inddrage andre myndigheder, hvor det er relevant, og levere en retligt bindende afgørelse ved afslutningen af processen. Ansøgerne bør være i stand til at forelægge alle relevante dokumenter i digital form.

Ændringsforslag    163

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Det fælles administrative kontaktpunkt offentliggør i samarbejde med transmissions- og distributionssystemoperatørerne en procedurehåndbog for initiativtagere til projekter for vedvarende energi, herunder for projekter i lille målestok og VE-egenforbrugeres projekter.

3.  Det fælles administrative kontaktpunkt eller medlemsstaten opretter i samarbejde med transmissions- og distributionssystemoperatørerne en fælles onlineinformationsplatform, der forklarer procedurerne for udviklere af vedvarende energiprojekter, herunder for projekter i lille målestok, projekter til VE-egenforbrugere og projekter til VE-fællesskaber for at lette adgangen til relevant information. Hvis medlemsstaten beslutter at have mere end et fælles administrativt kontaktpunkt vejleder informationsplatformen ansøgeren til det kontaktpunkt, der er relevant for sagsøgernes ansøgning.

Ændringsforslag    164

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Tilladelsesprocessen, der er omhandlet i stk. 1, må ikke overstige en periode på tre år, undtagen i de tilfælde, der er fastsat i artikel 16, stk. 5, og artikel 17.

4.  Tilladelsesprocessen, der er omhandlet i stk. 1, må ikke overstige en periode på tre år, undtagen i de tilfælde, der er fastsat i artikel 16, stk. 4a, 5 og artikel 17.

Ændringsforslag    165

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  For anlæg med en elkapacitet på mellem 50kW og 1MW overstiger tilladelsesproceduren ikke en periode på et år. I tilfælde af usædvanlige omstændigheder, der bør være behørigt begrundede, kan tidsfristen forlænges med yderligere 3 måneder.

 

De perioder, der er omhandlet i stk. 4 og 4 a, berører ikke søgsmål og klageprocedurer og kan højst forlænges ned varigheden af søgsmålene og klageprocedurerne.

 

Medlemsstaterne sikrer, at ansøgere har adgang til udenretslig ordning til bilæggelse af tvister eller enkle og tilgængelige retslige procedurer for bilæggelse af tvister om tilladelsesprocedurer og udstedelse af tilladelsen til at bygge og drive VE-anlæg.

Ændringsforslag    166

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne letter opgraderingen af eksisterende anlæg for vedvarende energi ved bl.a. at sikre en forenklet og hurtig tilladelsesproces, som ikke må overstige et år fra den dato, på hvilken anmodningen om opgradering forelægges det fælles administrative kontaktpunkt.

5.  Medlemsstaterne letter opgraderingen af eksisterende anlæg for vedvarende energi ved bl.a. at sikre en forenklet og hurtig tilladelsesproces, som ikke må overstige et år fra den dato, på hvilken anmodningen om opgradering forelægges det fælles administrative kontaktpunkt. Med forbehold af artikel 11, stk. 4, i Elektricitetsforordningen sikrer medlemsstaterne, at adgang og tilslutning til nettet opretholdes for opgraderede projekter, i det mindste i tilfælde, hvor der ikke er nogen ændring af kapacitet.

Ændringsforslag    167

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Demonstrationsprojekter og anlæg med en elkapacitet på mindre end 50 kW skal gives lov til at koble sig til nettet efter indgivelse af en underretning herom til distributionssystemoperatøren.

1.  Demonstrationsprojekter og anlæg med en elkapacitet på mindre end 50 kW skal gives lov til at koble sig til nettet efter indgivelse af en underretning herom til distributionssystemoperatøren.

 

Uanset første afsnit kan distributionssystemoperatøren beslutte at nægte simpel underretning af berettigede grunde eller foreslå en alternativ løsning for demonstrationsprojekter og anlæg med en kapacitet på mellem 10,8 kW og 50kW k. I dette tilfælde skal det ske inden for to uger efter meddelelsen, og sagsøgeren kan derefter anmode om forbindelse via standardprocedurerne. I fravær af en negativ afgørelse fra distributionssystemoperatør inden for denne tidsramme kan anlægget forbindes.

Ændringsforslag    168

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger om støtteforanstaltninger stilles til rådighed for alle relevante aktører, som f.eks. forbrugere, håndværkere, entreprenører, installatører, arkitekter og leverandører af udstyr og systemer til opvarmning, køling og elektricitet og af køretøjer, der kan drives med energi fra vedvarende kilder.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger om støtteforanstaltninger stilles til rådighed for alle relevante aktører, som f.eks. forbrugere, herunder navnlig lavindkomstforbrugere, udsatte forbrugere, vedvarende energifællesskaber, entreprenører, installatører, arkitekter og leverandører af udstyr og systemer til opvarmning, køling og elektricitet og af køretøjer, der kan drives med energi fra vedvarende kilder.

Begrundelse

I Kommissionens forslag er der indført en ny kategori af forbrugere. Sårbare forbrugere med en lav indkomst og egenforbrugere af vedvarende energi samt vedvarende energifællesskaber er følsomme grupper af forbrugere, som skal tages i betragtning, navnlig fordi de støder på mange vanskeligheder med at få adgang til passende og tilgængelige oplysninger om anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og deres fordele.

Ændringsforslag    169

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne sikrer oplysninger om intelligente transportsystemer og opkoblede køretøjer i forhold til dets fordele med hensyn til vejsikkerhed, mindre trængsel og brændstofeffektivitet.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik og er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    170

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne udvikler med deltagelse af de lokale og regionale myndigheder passende informations-, bevidstgørelses-, rådgivnings- eller uddannelsesprogrammer med henblik på orientering af borgerne om fordele og praktiske spørgsmål i forbindelse med udvikling og anvendelse af energi fra vedvarende kilder.

6.  Medlemsstaterne udvikler med deltagelse af de lokale og regionale myndigheder passende informations-, bevidstgørelses-, rådgivnings- eller uddannelsesprogrammer med henblik på orientering af borgerne om, hvordan de udøver deres rettigheder som aktive forbrugere og om fordele og praktiske spørgsmål, herunder tekniske og finansielle aspekter i forbindelse med udvikling og anvendelse af energi fra vedvarende kilder, inklusive ved eget forbrug, eller indenfor rammen af VE-fællesskaber, såvel som fordelene ved mekanismer for samarbejde mellem medlemsstater og forskellige former for grænseoverskridende samarbejde.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik og er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    171

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at der ikke skal udstedes oprindelsesgarantier til en producent, som modtager finansiel støtte fra en støtteordning for samme energiproduktion fra vedvarende kilder. Medlemsstaterne skal udstede sådanne oprindelsesgarantier og overføre dem til markedet ved at bortauktionere dem. Indtægterne fra bortauktionering skal anvendes til at udligne omkostningerne til støtten af de vedvarende energikilder.

Medlemsstaterne sikrer, at der i tilfælde af anlæg til vedvarende energi, som er taget i brug efter den... [datoen for dette direktivs ikrafttræden] ikke udstedes oprindelsesgarantier til en producent, der modtager finansiel støtte fra en støtteordning for samme energiproduktion fra vedvarende kilder, medmindre der ikke er nogen dobbeltkompensation. Det formodes, at der ikke er tale om dobbeltkompensation, hvis:

 

a)  finansiel støtte ydes i form af en udbudsprocedure eller et omsætteligt grønt certificeringssystem

 

b)  markedsværdien af oprindelsesgarantierne tages i betragtning for niveauet af finansiel støtte eller

 

c)  oprindelsesgarantierne ikke udstedes direkte til producenten, men til en forbruger, der tilbagekøber energi fra vedvarende energikilder enten i et konkurrencepræget miljø eller i en langsigtet virksomhedsaftale om køb af vedvarende energi.

 

I andre tilfælde end de ovennævnte udsteder medlemsstaterne oprindelsesgarantien af statistiske årsager og annullerer dem omgående.

Ændringsforslag    172

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 7 – afsnit 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  om og i hvilket omfang den energikilde, fra hvilken energien er produceret, opfylder bæredygtighedskriterier og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier, som omhandlet i artikel 26.

Ændringsforslag    173

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  gas, eller

ii)  gas, herunder brint, eller

Ændringsforslag    174

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Hvis en elektricitetsleverandør skal dokumentere andelen eller mængden af energi fra vedvarende kilder i sit energimiks med henblik på artikel 3 i direktiv 2009/72/EF, skal vedkommende gøre dette ved at anvende oprindelsesgarantien. Tilsvarende skal oprindelsesgarantier, der er oprettet i henhold til artikel 14, stk. 10, i direktiv 2012/27/EF, anvendes til at underbygge et eventuelt krav om at dokumentere mængden af elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion. Medlemsstaterne sikrer, at der tages fuldt hensyn til transmissionstab, når oprindelsesgarantier anvendes til at påvise forbrug af vedvarende energi eller elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion.

8.  Hvis det påkræves en energileverandør at dokumentere andelen eller mængden af energi fra vedvarende energikilder i sit energimiks med henblik på artikel 3, stk. 6, i direktiv 2009/72/EF, gøres det ved at anvende oprindelsesgarantien. Tilsvarende skal oprindelsesgarantier, der er oprettet i henhold til artikel 14, stk. 10, i direktiv 2012/27/EF, anvendes til at underbygge et eventuelt krav om at dokumentere mængden af elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion. Når elektriciteten stammer fra højeffektiv kraftvarmeproduktion, der anvender vedvarende energikilder, udstedes der kun en oprindelsesgaranti, der angiver begge karakteristika, i forbindelse med stk. 2. Medlemsstaterne sikrer, at der tages fuldt hensyn til transmissionstab, når oprindelsesgarantier anvendes til at påvise forbrug af vedvarende energi eller elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion.

Ændringsforslag    175

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne vurderer, når det er relevant, behovet for udvidelse af den bestående gasnetinfrastruktur for at lette inddragelsen af gas fra vedvarende energikilder.

1.  Medlemsstaterne vurderer, når det er relevant, behovet for udvidelse af den bestående gasnetinfrastruktur for at lette inddragelsen af gas fra vedvarende energikilder. Transmissions- og distributionssystemoperatører er ansvarlige for at sikre en velfungerende gasnetinfrastruktur, herunder for dens vedligeholdelse og regelmæssige renholdelse.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik og er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    176

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Som resultat af deres vurdering, der er indeholdt i de integrerede nationale energi- og klimaplaner i overensstemmelse med bilag I til forordning [forvaltning] om nødvendigheden af at opbygge ny infrastruktur for fjernvarme og fjernkøling produceret af vedvarende energikilder med henblik på at nå det EU-mål, der er omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 1, tager medlemsstaterne, hvor det er relevant, skridt til at udvikle en fjernvarmeinfrastruktur, der egner sig til udvikling af produktion af opvarmning og køling fra store anlæg baseret på biomasse, solenergi og geotermisk energi.

3.  Som resultat af deres vurdering, der er indeholdt i de integrerede nationale energi- og klimaplaner i overensstemmelse med bilag I til forordning [forvaltning] om nødvendigheden af at opbygge ny infrastruktur for fjernvarme og fjernkøling produceret af vedvarende energikilder med henblik på at nå det EU-mål, der er omhandlet i dette direktivs artikel 3, stk. 1, tager medlemsstaterne, hvor det er relevant, skridt til at udvikle en fjernvarmeinfrastruktur, der egner sig til udvikling af produktion af opvarmning og køling fra store, bæredygtige anlæg baseret på biomasse, omgivende varme i store varmepumper, solenergi og geotermisk energi, såvel som overskudsvarme fra industri og andre kilder.

Begrundelse

Tilføjer bæredygtige energikilder, der ikke nævnes i den oprindelige tekst.

Ændringsforslag    177

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at VE-egenforbrugere, individuelt eller gennem aggregatorer:

Medlemsstaterne sikrer, at kunderne har ret til at blive VE-egenforbrugere. Med henblik herpå sikrer medlemsstaterne at VE-egenforbrugere, individuelt eller gennem aggregatorer:

Ændringsforslag    178

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  har ret til at producere til eget forbrug og sælge, herunder via elkøbsaftaler, deres overskydende produktion af vedvarende elektricitet uden at være underlagt uforholdsmæssige procedurer og gebyrer, der ikke er omkostningsrelaterede

a)  har ret til at producere til eget forbrug og sælge, herunder via elkøbsaftaler og peer-to-peer handelsordninger, deres overskydende produktion af vedvarende elektricitet uden at være underlagt diskriminerende eller uforholdsmæssige procedurer og gebyrer, der ikke er omkostningsrelaterede;

Ændringsforslag    179

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  har ret til at forbruge egenproduceret elektricitet fra vedvarende energikilder, som forbliver på deres lokaliteter uden ansvar for nogen afgifter, gebyrer eller beskatning;

Ændringsforslag    180

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a b)  har ret til at installere og drive ellagringssystemer, som er kombineret med anlæg, der producerer elektricitet fra vedvarende energikilder til eget forbrug, uden ansvar for nogen afgifter, herunder beskatning, og dobbeltgebyrer for lagret elektricitet, som forbliver på deres lokaliteter;

Ændringsforslag    181

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  ikke betragtes som energileverandører i henhold til EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning, for så vidt at den elektricitet fra vedvarende energikilder, de leverer til nettet, ikke overstiger 10 MWh for husholdninger og 500 MWh for juridiske personer på årsbasis; og

c)  ikke betragtes som energileverandører i henhold til EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning, for så vidt at den elektricitet fra vedvarende energikilder, de leverer til nettet, ikke overstiger 10 MWh for husholdninger og 500 MWh for juridiske personer, uden at dette berører de procedurer for overvågning og godkendelse af forbindelseskapaciteten til nettet af distributionssystemoperatører i henhold artikel 15 - 18;

Ændringsforslag    182

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  modtager et vederlag for egenproduceret elektricitet fra vedvarende energikilder leveret til nettet, der afspejler elleverancens markedsværdi.

d)  modtager et vederlag for egenproduceret elektricitet fra vedvarende energikilder leveret til nettet, der mindst er lig med elleverancens markedsværdi og den langsigtede værdi for nettet, miljøet og samfundet i overensstemmelse med cost-benefit-analysen af distribuerede energiressourcer i henhold til artikel 59 i af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv.... [om fælles regler for det indre marked for elektricitet].

Ændringsforslag    183

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne sikrer, at fordelingen af omkostningerne for forvaltning af netværk og udvikling er retfærdige, rimelige og afspejler de systemiske fordele ved egenproduktion, herunder den langsigtede værdi til nettet, miljøet og samfundet.

Ændringsforslag    184

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne skal sikre, at VE-egenforbrugere, som bor i samme boligejendom, eller som er beliggende i samme kommercielle eller delte serviceanlæg eller et lukket distributionssystem, i fællesskab kan producere til eget forbrug, som om de var en enkelt VE-egenforbruger. I dette tilfælde gælder den tærskelværdi, der er fastsat i stk. 1, litra c), for hver berørt VE-egenforbruger.

2.  Medlemsstaterne skal sikre, at VE-egenforbrugere, som bor i samme boligejendom eller boligområde, eller som er beliggende inden for samme kommercielle, industrielle eller delte serviceanlæg i det samme lukkede distributionssystem, i fællesskab kan producere til eget forbrug, som om de var en enkelt VE-egenforbruger. I dette tilfælde gælder den tærskelværdi, der er fastsat i stk. 1, litra c), for hver berørt VE-egenforbruger.

Ændringsforslag    185

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne foretager en vurdering af de eksisterende hindringer og potentialet for udvikling af egetforbrug på deres territorium med henblik på at etablere en befordrende ramme for at fremme og lette udviklingen af VE-egetforbrug. Dette rammeværk skal bl.a. indeholde:

 

a)  specifikke foranstaltninger, der sikrer, at egetforbrug er tilgængeligt for alle forbrugere, herunder personer i lavindkomsthusholdninger eller sårbare husholdninger og i socialt boligbyggeri samt personer, som er lejere;

 

b)  redskaber til at lette adgangen til finansiering

 

c)  incitamenter til, at ejere af bygninger skaber muligheder for lejeres egetforbrug

 

d)  fjernelse af alle lovgivningsmæssige hindringer for VE-egetforbrug, herunder for lejere.

 

Denne befordrende ramme skal være en del af de nationale energi- og klimaplaner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning ... [om forvaltning af energiunionen].

 

Ændringsforslag    186

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  VE-egenforbrugerens anlæg kan forvaltes af en tredjepart med hensyn til installation og drift, herunder måling, samt vedligeholdelse.

3.  VE-egenforbrugerens anlæg kan med dennes tilladelse ejes e af en tredjepart eller forvaltes af en tredjepart med hensyn til installation og drift, herunder måling, samt vedligeholdelse. Denne tredjepart skal ikke selv betragtes som en VE-egenforbruger.

Ændringsforslag    187

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne sikrer, at slutkunder, herunder privatkunder, er berettiget til at deltage i et vedvarende energifællesskab uden at miste deres rettigheder som slutkunder og uden at være underlagt urimelige betingelser eller procedurer, som forhindrer eller afskrækker dem fra at deltage i et vedvarende energikildefællesskab, forudsat at hvad angår private virksomheder, udgør deres deltagelse ikke deres primære handels- eller erhvervsmæssige virksomhed.

Ændringsforslag    188

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at VE-fællesskaber har ret til at producere, forbruge, lagre og sælge vedvarende energi, bl.a. via elkøbsaftaler, uden at være underlagt uforholdsmæssige procedurer og gebyrer, der ikke er omkostningsrelaterede.

Medlemsstaterne skal sikre, at VE-fællesskaber har ret til at producere, forbruge, lagre og sælge vedvarende energi, bl.a. via elkøbsaftaler, uden at være underlagt diskriminerende eller uforholdsmæssige procedurer og gebyrer, der ikke er omkostningsrelaterede.

Ændringsforslag    189

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I dette direktiv forstås ved et VE-fællesskab en SMV eller en nonprofitorganisation, hvis partshavere eller medlemmer samarbejder om produktion, distribution, lagring og levering af energi fra vedvarende kilder og opfylder mindst fire af følgende kriterier:

I dette direktiv forstås ved et VE-fællesskab en SMV eller en nonprofitorganisation, hvis partshavere eller medlemmer samarbejder om produktion, distribution, lagring og levering af energi fra vedvarende kilder.

 

Med henblik på at blive betragtet som et VE-fællesskab skal mindst 51 % af posterne i enhedens bestyrelse eller ledelsesorganer forbeholdes lokale medlemmer, dvs. repræsentanter for de lokale offentlige og private socioøkonomiske interesser eller individuelle borgere.

 

VE-fællesskaberne skal desuden opfylde mindst tre af følgende kriterier:

Ændringsforslag    190

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  aktionærerne eller medlemmerne er fysiske personer, lokale myndigheder og herunder kommuner samt SMV'er, der beskæftiger sig med vedvarende energi

a)  partshavere eller medlemmer er fysiske personer, lokale myndigheder, herunder kommuner, eller SMV'er;

Ændringsforslag    191

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  mindst 51 % af aktionærerne eller medlemmerne med stemmeret i enheden er fysiske personer

b)  mindst 51 % af aktionærerne eller medlemmerne med stemmeret i enheden er fysiske personer eller offentlige organer

Ændringsforslag    192

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  mindst 51 % af aktierne eller deltagerrettighederne i enheden ejes af lokale medlemmer, dvs. repræsentanter for de lokale offentlige og private socioøkonomiske interesser eller lokale borgere, som har en direkte interesse i fællesskabets aktiviteter og dets virkninger

c)  mindst 51 % af aktierne eller deltagerrettighederne i enheden ejes af lokale medlemmer, dvs. repræsentanter for de lokale offentlige og private socioøkonomiske interesser eller individuelle borgere

Ændringsforslag    193

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  mindst 51 % af posterne i enhedens bestyrelse eller ledelsesorganer forbeholdes lokale medlemmer, dvs. repræsentanter for de lokale offentlige og private socioøkonomiske interesser eller lokale borgere har direkte interesser i fællesskabets aktiviteter og dets virkninger

udgår

Ændringsforslag    194

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne overvåger anvendelsen af disse kriterier og træffe foranstaltninger for at undgå misbrug og negative virkninger på konkurrencen.

Ændringsforslag    195

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Uden at dette berører statsstøttereglerne, tager medlemsstaterne ved udformningen af støtteordninger hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for VE-fællesskaber.

2.  Medlemsstaterne tager ved udformningen af støtteordninger hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for VE-fællesskaber, og samtidig sikrer de lige vilkår mellem producenter af elektricitet fra vedvarende energikilder.

Ændringsforslag    196

Forslag til direktiv

Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne foretager en vurdering af de eksisterende hindringer og potentialet for udvikling af VE-fællesskaber på deres territorium med henblik på at etablere en befordrende ramme for at fremme og lette VE-fællesskabers deltagelse i produktion, forbrug, lagring og salg af vedvarende energi.

 

Denne ramme skal omfatte:

 

a)  mål og specifikke foranstaltninger med henblik på at hjælpe offentlige myndigheder med at fremme udviklingen af VE-fællesskaber og med henblik på at deltage direkte deri

 

b)  specifikke foranstaltninger til at sikre, at deltagelse i VE-fællesskaber er tilgængelig for alle forbrugere, herunder personer i lavindkomsthusholdninger eller sårbare husholdninger og i socialt boligbyggeri samt personer, som er lejere

 

c)  redskaber til at lette adgangen til finansiering og oplysninger

 

d)  reguleringsmæssig og kapacitetsopbyggende støtte til offentlige myndigheder i forbindelse med etablering af VE-fællesskaber

 

e)  fjernelse af alle ubegrundede lovgivningsmæssige og administrative hindringer for VE-fællesskaber

 

f)  regler for at sikre lige og ikkediskriminerende behandling af forbrugere, der deltager i energifællesskabet, idet man samtidig sikrer forbrugerbeskyttelse svarende til den, som gælder for forbrugere, der er tilsluttet distributionsnet.

 

Denne befordrende ramme skal være en del af de integrerede nationale energi- og klimaplaner i henhold til forordning [om forvaltningen af energiunionen].

Ændringsforslag    197

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at fremme udbredelsen af vedvarende energikilder i sektoren for opvarmning og køling skal hver medlemsstat bestræbe sig på at forhøje andelen af vedvarende energi til opvarmning og køling med mindst 1 procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den nationale andel af det endelige energiforbrug og beregnet efter metoden i artikel 7.

1.  For at fremme udbredelsen af vedvarende energikilder i sektoren for opvarmning og køling skal hver medlemsstat forhøje andelen af vedvarende energi til opvarmning og køling med mindst 2 procentpoint (pp) hvert år udtrykt i den nationale andel af det endelige energiforbrug og beregnet efter metoden i artikel 7. Hvis en medlemsstat ikke kan nå op på denne andel, skal den offentliggøre og fremsende en begrundelse for sin manglende opfyldelse til Kommissionen. Medlemsstaterne prioriterer de bedste tilgængelige teknologier.

Ændringsforslag    198

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  med henblik på anvendelsen af stk. 1 gælder for medlemsstaterne ved beregningen af den andel af vedvarende energi, der er leveret til opvarmning og køling, og de årlige stigninger, som er blevet pålagt dem, at de:

 

a)  kan medregne enhver stigning, som er opnået i et givet år, som om den i stedet for var blevet helt eller delvist opnået i et af de to foregående eller efterfølgende år, i perioden mellem den 1. januar 2021 og 31. december 2030

 

b)  kan medregne overskudsvarme og -køling i den årlige stigning i stk. 1 med op til 50 % af den årlige stigning

 

c)  skal, hvis deres andel af VE-kilder og overskudsvarme- og overskudskølingskilder i opvarmnings- og kølingssektoren er på mellem 50 % og 80 %, begrænse stigningen til 1 procentpoint om året

 

d)  kan fastlægge deres eget niveau for den årlige stigning, herunder fastlægge, hvorvidt der skal være en øvre grænse for overskudsvarmen og -kølingen i litra b), fra det år, hvor de har nået en andel af VE-kilder og overskudsvarme- og overskudskølingskilder i opvarmnings- og kølingssektoren på over 80 %.

Ændringsforslag    199

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan på grundlag af objektive og ikke-diskriminerende kriterier udpege og offentliggøre en liste over foranstaltninger og de gennemførende organer såsom brændstofleverandører, der skal bidrage til den stigning, der er fastsat i stk. 1.

2.  Medlemsstaterne udpeger på grundlag af objektive og ikke-diskriminerende kriterier en liste over foranstaltninger og de gennemførende organer såsom brændstofleverandører, der skal bidrage til den stigning, der er fastsat i stk. 1, og offentliggør denne liste.

Ændringsforslag    200

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Forhøjelsen i stk. 1. kan gennemføres ved anvendelse af en eller flere af følgende valgmuligheder:

3.  Forhøjelsen i stk. 1. kan bl.a. gennemføres ved anvendelse af en eller flere af følgende valgmuligheder:

Ændringsforslag    201

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fysisk integration af vedvarende energi i forsyningen med energi og energibrændsel til opvarmning og køling

a)  fysisk integration af vedvarende energi og/eller overskudsvarme og -køling i forsyningen med energi og energibrændsel til opvarmning og køling

Ændringsforslag    202

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  direkte afbødende foranstaltninger såsom installering af højeffektive VE-opvarmningssystemer og -kølingssystemer i bygninger eller brug af vedvarende energi til industrielle opvarmnings- og køleprocesser

b)  direkte afbødende foranstaltninger såsom installering af højeffektive VE-opvarmningssystemer og -kølingssystemer i bygninger eller brug af vedvarende energi og/eller overskudsvarme og -køling til industrielle opvarmnings- og køleprocesser

Ændringsforslag    203

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  andre politiske foranstaltninger med en tilsvarende virkning for at nå den årlige stigning, der er fastsat i stk. 1

Ændringsforslag    204

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Ved gennemførelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i litra a) til d) ovenfor, kræver medlemsstaterne, at foranstaltningerne udformes på en sådan måde, at det sikres, at de er tilgængelige for alle forbrugere, især personer i lavindkomsthusholdninger eller sårbare husholdninger, som måske ikke har tilstrækkelige rede midler til at nyde godt af dem på anden måde.

Ændringsforslag    205

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  den mængde overskudsvarme eller -køling, der er leveret til opvarmning og køling

Ændringsforslag    206

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  andelen af vedvarende energi i den samlede mængde energi, der er leveret til opvarmning og køling, og

c)  andelen af vedvarende energi og overskudsvarme og -køling i den samlede mængde energi, der er leveret til opvarmning og køling, og

Ændringsforslag    207

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at leverandører af fjernvarme og -køling oplyser de endelige forbrugere om deres energiforbrug og andelen af vedvarende energi i deres systemer. Disse oplysninger skal være i overensstemmelse med de standarder, der anvendes i henhold til direktiv 2010/31/EU.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at leverandører af fjernvarme og -køling oplyser de endelige forbrugere om deres energiforbrug og andelen af vedvarende energi i deres systemer. Disse oplysninger skal gives en gang om året eller efter anmodning i overensstemmelse med de standarder, der anvendes i henhold til direktiv 2010/31/EU.

Ændringsforslag    208

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at kunder til fjernvarme- eller fjernkølingsystemer, som ikke er "effektiv fjernvarme og fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i direktiv 2012/27/EU, kan koble sig fra systemet med henblik på selv at producere varme eller køling fra vedvarende energikilder eller skifte til en anden leverandør af varme eller kulde, der har adgang til det system, der er omhandlet i stk. 4.

2.  Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at kunder til fjernvarme- eller fjernkølingsystemer, som ikke er "effektiv fjernvarme og fjernkøling", jf. artikel 2, nr. 41), i direktiv 2012/27/EU eller ikke bliver det inden for de næste 5 år ifølge investeringsplanerne, kan koble sig fra systemet med henblik på selv at producere varme eller køling fra vedvarende energikilder.

Ændringsforslag    209

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan begrænse retten til at frakoble sig eller skifte leverandør til kunder, som kan dokumentere, at den planlagte alternative forsyningsløsning til opvarmning og afkøling medfører en betydeligt bedre energimæssig ydeevne. Resultatevalueringen af den alternative forsyningsløsning kan bygge på den energiattest, som er defineret i direktiv 2010/31/EU.

3.  Medlemsstaterne kan begrænse retten til at frakoble sig til kunder, som kan dokumentere, at den planlagte alternative forsyningsløsning til opvarmning og afkøling medfører en betydeligt bedre energimæssig ydeevne. Resultatevalueringen af den alternative forsyningsløsning kan bygge på den energiattest, som er defineret i direktiv 2010/31/EU.

Ændringsforslag    210

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre ikke-diskriminerende adgang til fjernvarme- eller fjernkølingssystemer for varme eller kulde, der produceres af vedvarende energikilder og overskudsvarme eller -kulde. Denne ikke-diskriminerende adgang skal åbne mulighed for direkte levering af opvarmning og køling fra sådanne kilder til kunder, der er tilsluttet fjernvarme- eller fjernkølingssystemet, fra andre leverandører end operatøren af fjernvarme- eller fjernkølingssystemet.

4.  Medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre ikke-diskriminerende adgang til fjernvarme- eller fjernkølingssystemer for varme eller kulde, der produceres af vedvarende energikilder, og for overskudsvarme eller -køling, på grundlag af ikke-diskriminerende kriterier fastlagt af medlemsstatens kompetente myndighed. Sådanne kriterier skal tage hensyn til de økonomiske og tekniske muligheder for fjernvarme- eller fjernkølingssystemoperatører og tilkoblede kunder.

Ændringsforslag    211

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  En operatør af et fjernvarme- eller fjernkølingssystem kan afvise at give leverandører adgang, hvis systemet ikke har den nødvendige kapacitet på grund af anden forsyning med overskudsvarme eller -kulde, varme eller kulde produceret af vedvarende energikilder eller varme eller kulde produceret af højeffektiv kraftvarmeproduktion. I tilfælde af en sådan afvisning skal medlemsstaterne sikre, at operatøren af fjernvarme- eller fjernkølingssystemet forelægger den kompetente myndighed relevante oplysninger i henhold til stk. 9 om de foranstaltninger, der vil være nødvendige for at udbygge systemet.

5.  En operatør af et fjernvarme- eller fjernkølingssystem kan afvise at give leverandører adgang, hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

 

a)  systemet har ikke den nødvendige kapacitet på grund af anden forsyning med overskudsvarme eller -kulde, varme eller kulde produceret af vedvarende energikilder eller varme eller kulde produceret af højeffektiv kraftvarmeproduktion, eller en sådan adgang ville bringe den sikre drift af fjernvarmesystemet i fare

 

b)  systemet er et effektivt fjernvarme- eller -kølesystem i den forstand, som er fastlagt i artikel 2, nr. 41), i direktiv 2012/27/EU

 

c)  at give adgang ville føre til en alt for stor prisstigning på varme eller køling for de endelige forbrugere sammenlignet med prisen ved brug af den vigtigste lokale varmeforsyning, som den vedvarende energikilde eller overskudsvarmen eller -kølingen konkurrerer med.

 

I tilfælde af en sådan afvisning skal medlemsstaterne sikre, at operatøren af fjernvarme- eller fjernkølingssystemet forelægger den kompetente myndighed relevante oplysninger i henhold til stk. 9 om de foranstaltninger, der vil være nødvendige for at udbygge systemet, herunder foranstaltningernes økonomiske konsekvenser.

Ændringsforslag    212

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Nye fjernvarme- og fjernkølingssystemer kan efter anmodning undtages fra anvendelsen af stk. 4 i en fastlagt periode. Den kompetente myndighed træffer afgørelse om en sådan anmodning om undtagelse fra sag til sag. En undtagelse indrømmes kun, hvis det nye fjernvarme- eller fjernkølingssystem udgør "effektiv fjernvarme og fjernkøling" som omhandlet i artikel 2, nr. 41), i direktiv 2012/27/EU, og hvis det udnytter det potentiale for vedvarende energikilder og overskudsvarme eller -kulde, som er påvist i den omfattende vurdering, der er foretaget i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 2012/27/EU.

6.  Nye fjernvarme- og fjernkølingssystemer kan efter anmodning undtages fra anvendelsen af stk. 4 i en fastlagt periode. Den kompetente myndighed træffer afgørelse om en sådan anmodning om undtagelse fra sag til sag. En undtagelse indrømmes kun, hvis det nye fjernvarme- eller fjernkølingssystem udgør "effektiv fjernvarme og fjernkøling" som omhandlet i artikel 2, nr. 41), i direktiv 2012/27/EU, og hvis det udnytter det potentiale for vedvarende energikilder, højeffektiv kraftvarmeproduktion som omhandlet i artikel 2, nr. 34, i direktiv 2012/27/EU og overskudsvarme eller -køling, som er påvist i den omfattende vurdering, der er foretaget i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 2012/27/EU.

Ændringsforslag    213

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Retten til at frakoble sig eller skifte leverandør kan udøves af individuelle kunder eller af fællesforetagender bestående af kunder, eller af parter der handler på vegne af kunder. I ejendomme med flere lejligheder i blokke kan en sådan frakobling kun foretages for hele ejendommen.

7.  Retten til at frakoble sig kan udøves af individuelle kunder eller af fællesforetagender bestående af kunder, eller af parter der handler på vegne af kunder. I ejendomme med flere lejligheder i blokke kan en sådan frakobling kun foretages for hele ejendommen.

Ændringsforslag    214

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Medlemsstaterne skal pålægge eldistributionssystemoperatørerne mindst hvert andet år i samarbejde med operatørerne af fjernvarme- og kølingssystemer på deres område at vurdere fjernvarme- og kølingssystemers potentiale i henseende til balancering og andre systemtjenester, herunder prisfleksibelt elforbrug og lagring af overskudselektricitet produceret af vedvarende energikilder, og ligeledes vurdere om anvendelsen af det påviste potentiale ville være mere ressource- og omkostningseffektivt end alternative løsninger.

8.  Medlemsstaterne skal pålægge eldistributionssystemoperatørerne mindst hvert fjerde år i samarbejde med operatørerne af fjernvarme- og kølingssystemer på deres område at vurdere fjernvarme- og kølingssystemers potentiale i henseende til balancering og andre systemtjenester, herunder prisfleksibelt elforbrug og lagring af overskudselektricitet produceret af vedvarende energikilder, og ligeledes vurdere om anvendelsen af det påviste potentiale ville være mere ressource- og omkostningseffektivt end alternative løsninger.

Ændringsforslag    215

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Medlemsstaterne skal udpege en eller flere uafhængige myndigheder til at sikre, at forbrugernes rettigheder og reglerne for driften af fjernvarme- og fjernkølingssystemer i henhold til denne artikel er klart defineret og håndhævet.

9.  Medlemsstaterne skal udpege en eller flere kompetente myndigheder til at sikre, at forbrugernes rettigheder og reglerne for driften af fjernvarme- og fjernkølingssystemer i henhold til denne artikel er klart defineret og håndhævet.

Ændringsforslag    216

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med virkning fra den 1. januar 2021 skal medlemsstaterne pålægge brændstofleverandører at inkludere en minimumsandel af energi fra avancerede biobrændstoffer og biogas og andre biobrændstoffer produceret af råprodukter opført i bilag IX, fra vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, fra affaldsbaseret fossilt brændsel og elektricitet fra vedvarende energikilder i den samlede mængde transportbrændstoffer, de leverer til forbrug eller anvendelse på markedet i løbet af et kalenderår.

Med virkning fra den 1. januar 2021 skal medlemsstaterne for at kunne nå målet på 12 % af det endelige energiforbrug fra vedvarende energikilder som omhandlet i artikel 3 pålægge brændstofleverandører at inkludere en minimumsandel af energi fra avancerede biobrændstoffer og biogas og andre biobrændstoffer produceret af råprodukter opført i bilag IX, fra vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, fra genanvendte kulstofholdige brændstoffer og fra elektricitet fra vedvarende energikilder i den samlede mængde transportbrændstoffer, de leverer til forbrug eller anvendelse på markedet i løbet af et kalenderår.

Ændringsforslag    217

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Minimumsandelen skal udgøre mindst 1,5 % i 2021 og stige til mindst 6,8 % i 2030 efter det udviklingsforløb, der er fastlagt i bilag X, del B. I denne samlede andel skal bidraget fra avancerede biobrændstoffer og biogas produceret af råprodukter, der er anført i bilag IX, del A, udgøre mindst 0,5 % af de transportbrændstoffer, der leveres til forbrug eller anvendelse på markedet fra den 1. januar 2021, og stige til mindst 3,6 % frem til 2030 efter det udviklingsforløb, der er fastlagt i bilag X, del C.

Minimumsandelen skal udgøre mindst 1,5 % i 2021 og stige til mindst 10 % i 2030 efter det udviklingsforløb, der er fastlagt i bilag X, del B. I denne samlede andel skal bidraget fra avancerede biobrændstoffer og biogas produceret af råprodukter, der er anført i bilag IX, del A, udgøre mindst 0,5 % af de transportbrændstoffer, der leveres til forbrug eller anvendelse på markedet fra den 1. januar 2021, og stige til mindst 3,6 % frem til 2030 efter det udviklingsforløb, der er fastlagt i bilag X, del C.

 

Leverandører, der kun leverer brændstof i form af elektricitet og vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, behøver ikke opfylde den minimumsandel af avancerede biobrændstoffer, andre biobrændstoffer og biogas, der er fremstillet af råprodukter opført i bilag IX.

Ændringsforslag    218

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  ved beregningen af nævneren, dvs. energiindholdet i de vej- og jernbanetransportbrændstoffer, der leveres til forbrug eller anvendelse på markedet, skal benzin, diesel, naturgas, biobrændstoffer, biogas, vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, affaldsbaseret fossilt brændsel og elektricitet, tages i betragtning

a)  ved beregningen af nævneren, dvs. energiindholdet i de vej- og jernbanetransportbrændstoffer, der leveres til forbrug eller anvendelse på markedet, skal benzin, diesel, naturgas, biobrændstoffer, biogas, vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, genanvendte kulstofholdige brændstoffer og elektricitet tages i betragtning

Ændringsforslag    219

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 4 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ved beregningen af tælleren skal energiindholdet i avancerede biobrændstoffer, andre biobrændstoffer og biogas, der er produceret af råprodukter opført i bilag IX, vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, og affaldsbaserede fossile brændstoffer, der leveres til alle transportsektorer, samt vedvarende elektricitet, der leveres til vejkøretøjer, tages i betragtning.

ved beregningen af tælleren skal energiindholdet i avancerede biobrændstoffer, andre biobrændstoffer og biogas, der er produceret af råprodukter opført i bilag IX, vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, genanvendte kulstofholdige brændstoffer, der leveres til alle transportsektorer, samt vedvarende elektricitet, der leveres til vejkøretøjer, tages i betragtning.

Ændringsforslag    220

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 4 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved beregningen af tælleren skal bidraget fra biobrændstoffer og biogas, der er produceret af råprodukter opført i bilag IX, del B, begrænses til 1,7 % af energiindholdet i transportbrændstoffer, der leveres til forbrug eller anvendelse på markedet, og bidraget fra brændstoffer, der leveres til luftfart og søfart, skal sættes til 1,2 gange deres energiindhold.

Ved beregningen af tælleren skal bidraget fra biobrændstoffer og biogas, der er produceret af råprodukter opført i bilag IX, del B, begrænses til 1,7 % af energiindholdet i transportbrændstoffer, der leveres til forbrug eller anvendelse på markedet.

 

Medlemsstaterne kan ændre den grænse, der er fastsat for råprodukter opført i bilag IX, del B, hvis det er berettiget under hensyntagen til tilgængeligheden af råprodukter. Enhver ændring skal godkendes af Kommissionen.

 

Bidraget fra brændstoffer, der leveres til luftfart og søfart, skal sættes til hhv. 2 gange og 1,2 gange deres energiindhold, og bidraget fra vedvarende elektricitet, der leveres til vejkøretøjer, skal sættes til 2,5 gange dets energiindhold.

Ændringsforslag    221

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne kan udforme deres nationale politikker, så de opfylder forpligtelserne i henhold til denne artikel som en drivhusgasbesparende forpligtelse og kan også anvende disse politikker på affaldsbaserede fossile brændstoffer, forudsat at det ikke modvirker målene for den cirkulære økonomi, og at andelen af ​energi fra vedvarende energikilder som anført i stk. 1 er opfyldt.

Begrundelse

En forpligtelse til drivhusgasbesparelser ville være mere optimal set ud fra et klimamæssigt perspektiv, men anses af Kommissionen for at udgøre en større administrativ byrde. Medlemsstaterne bør dog have mulighed for at udforme deres politikker til gennemførelsen af forpligtelsen til at integrere vedvarende energi som et mål for reduktion af drivhusgasser, idet der også tages hensyn til besparelsespotentialet for fossile brændstoffer baseret på affald, forudsat at minimumsandelen af vedvarende energi er opfyldt.

Ændringsforslag    222

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Med virkning fra den 1. januar 2021 skal medlemsstaterne pålægge brændstofleverandører at reducere vugge-til-grav-drivhusgasemissionerne pr. energienhed fra de leverede brændstoffer og den leverede energi med op til 20 % inden den 31. december 2030, sammenlignet med brændstofreferenceværdien i direktiv (EU) 2015/6521a.

 

____________________

 

1a Rådets direktiv (EU) 2015/652 af 20. april 2015 om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie (EUT L 107 af 25.4.2015, s. 26).

Begrundelse

Det ambitiøse mål om at reducere drivhusgasintensiteten for brændstoffer med op til 20 % inden 2030 er berettiget under hensyntagen til de store drivhusgasbesparelser fra allerede etablerede afgrødebaserede biobrændstoffer samt en stærkere markedsindtrængning af avancerede biobrændstoffer og alternative vedvarende energikilder inden for transportområdet. Forpligtelsen til at reducere drivhusgasemissionerne fra brændstoffer på grundlag af brændstofleverandører har vist sig at være et effektivt redskab til større klimaeffektivitet.

Ændringsforslag    223

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at bestemme andelen af elektricitet fra vedvarende energikilder med henblik på stk. 1 er det muligt at anvende enten den gennemsnitlige andel af elektricitet fra vedvarende energikilder i Unionen eller andelen af elektricitet fra vedvarende energikilder i den medlemsstat, hvori elektriciteten leveres som målt to år inden det pågældende år. I begge tilfælde annulleres en tilsvarende mængde oprindelsesgarantier, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 19. Imidlertid kan elektricitet fra direkte tilslutning til et anlæg, som producerer elektricitet fra vedvarende energikilder:

For at bestemme andelen af elektricitet fra vedvarende energikilder med henblik på stk. 1 anvendes andelen af elektricitet fra vedvarende energikilder i den medlemsstat, hvori elektriciteten leveres, som målt to år inden det pågældende år, forudsat at der foreligger tilstrækkeligt bevis for, at den vedvarende elektricitet er et supplement. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 vedrørende fastlæggelse af en metodik, herunder en metode ved hjælp af hvilken en medlemsstat skal fastsætte sin referenceværdi, således at det kan dokumenteres, at der er tale om et supplement.

Ændringsforslag    224

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Som en undtagelse fra første afsnit, for at bestemme andelen af elektricitet med henblik på anvendelsen af stk. 1 i tilfælde af elektricitet, der leveres fra en direkte forbindelse til et anlæg, der producerer elektricitet fra vedvarende energikilder, som leveres til vejkøretøjer, skal den elektricitet fuldt ud regnes med som vedvarende. Tilsvarende skal elektricitet, der leveres på grundlag af langfristede aftaler om køb af elektricitet fra vedvarende energikilder, fuldt ud regnes med som vedvarende elektricitet. Under alle omstændigheder annulleres en tilsvarende mængde oprindelsesgarantier, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 19.

Ændringsforslag    225

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når elektricitet anvendes til produktion af vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse – enten direkte eller med henblik på produktion af mellemprodukter – er det muligt at bestemme andelen af vedvarende energi enten ud fra den gennemsnitlige andel af elektricitet fra vedvarende energikilder i Unionen eller ud fra andelen af elektricitet fra vedvarende energikilder i produktionslandet som målt to år inden det pågældende år. I begge tilfælde annulleres en tilsvarende mængde oprindelsesgarantier, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 19. Imidlertid kan elektricitet fra direkte tilslutning til et anlæg, som producerer elektricitet fra vedvarende energikilder:

Når elektricitet anvendes til produktion af vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse – enten direkte eller med henblik på produktion af mellemprodukter – kan den gennemsnitlige andel af elektricitet fra vedvarende energikilder i produktionslandet som målt to år inden det pågældende år bruges til at bestemme andelen af vedvarende energi. En tilsvarende mængde oprindelsesgarantier, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 19, annulleres.

Ændringsforslag    226

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne opretter en database, der gør det muligt at spore transportbrændstoffer, som kan komme i betragtning ved beregningen af tælleren, der er fastsat i stk. 1, litra b), og pålægger den pågældende økonomiske aktør at indføre oplysninger om gennemførte transaktioner og de støtteberettigede brændstoffers bæredygtighedsegenskaber, herunder deres vugge-til-grav-drivhusgasemissioner fra produktionsstedet til den brændstofleverandør, der markedsfører brændstoffet.

Kommissionen opretter en EU-database, der gør det muligt at spore transportbrændstoffer, herunder elektricitet, som kan komme i betragtning ved beregningen af tælleren, der er fastsat i stk. 1, litra b). Medlemsstaterne pålægger den pågældende økonomiske aktør at indføre oplysninger om gennemførte transaktioner og de støtteberettigede brændstoffers bæredygtighedsegenskaber, herunder deres vugge-til-grav-drivhusgasemissioner fra produktionsstedet til den brændstofleverandør, der markedsfører brændstoffet.

Ændringsforslag    227

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De nationale databaser skal forbindes, således at transaktioner af brændstoffer mellem medlemsstaterne kan spores. For at sikre kompatibilitet mellem de nationale databaser skal Kommissionen fastsætte tekniske specifikationer for deres indhold, og hvordan de anvendes, ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 31.

Kommissionen fastsætter tekniske specifikationer for dens indhold, og hvordan den anvendes, ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 31.

Ændringsforslag    228

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne skal rapportere om de aggregerede oplysninger fra de nationale databaser og herunder brændstoffernes vugge-til-grav-drivhusgasemissioner, jf. bilag VII til forordning [forvaltning].

5.  Medlemsstaterne skal rapportere om de aggregerede oplysninger og herunder brændstoffernes vugge-til-grav-drivhusgasemissioner, jf. bilag VII til forordning [forvaltning]. Kommissionen offentliggør årligt aggregerede oplysninger fra databasen.

Ændringsforslag    229

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 med henblik på yderligere at præcisere den metode, der er omhandlet i denne artikels stk. 3, litra b), med henblik på at bestemme andelen af biobrændstoffer, der stammer fra biomasse forarbejdet med fossile brændstoffer i en fælles proces, for at præcisere metoden til vurdering af besparelser af drivhusgasemissioner fra vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, og affaldsbaseret fossilt brændsel samt at fastlægge minimumsbesparelser i drivhusgasemissioner, der kræves for disse brændstoffer med henblik på denne artikels stk. 1.

6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 vedrørende yderligere præcisering af den metode, der er omhandlet i denne artikels stk. 3, litra b), vedrørende bestemmelse af andelen af biobrændstoffer, der stammer fra biomasse forarbejdet med fossile brændstoffer i en fælles proces, vedrørende præcisering af metoden til vurdering af besparelser af drivhusgasemissioner fra vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, og fossilt lavemissionsbrændsel, som er genereret af udledte gasser produceret som en uundgåelig og ikke forsætlig konsekvens af fremstillingen eller produktionen af produkter, hvis formål er erhvervsmæssig udnyttelse og/eller salg, samt vedrørende fastlæggelse af minimumsbesparelser i drivhusgasemissioner, der kræves for disse brændstoffer med henblik på denne artikels stk. 1.

Begrundelse

Direktivet om vedvarende energi skal sikre, at Kommissionen har den fornødne hjemmel til at fremme brugen af lavemissionsbrændstoffer, idet disse spiller en vigtig rolle med hensyn til at reducere mængden af udvundet fossilt kulstof i EU's energimiks udover indirekte at fremme produktionen af vedvarende elektricitet.

Ændringsforslag    230

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Senest den 31. december 2025 vurderer Kommissionen inden for rammerne af den vurdering, der gennemføres hvert andet år af de fremskridt, der er gjort i henhold til forordning [forvaltning], om den forpligtelse, der er fastsat i stk. 1, effektivt fremmer innovation og fremmer besparelser i transportsektorens drivhusgasemissioner, og hvorvidt de gældende krav om drivhusgasbesparelser for biobrændstoffer og biogas er hensigtsmæssige. Kommissionen forelægger om fornødent et forslag om ændring af den forpligtelse, der er fastsat i stk. 1.

7.  Senest den 31. december 2025 vurderer Kommissionen inden for rammerne af den vurdering, der gennemføres hvert andet år af de fremskridt, der er gjort i henhold til forordning [forvaltning], om den forpligtelse, der er fastsat i stk. 1, effektivt fremmer innovation og sikrer besparelser i transportsektorens drivhusgasemissioner, og hvorvidt de gældende krav om drivhusgasbesparelser for biobrændstoffer og biogas er hensigtsmæssige. Vurderingen skal ligeledes undersøge, om bestemmelserne i denne artikel reelt forhindrer, at vedvarende energi medregnes to gange. Kommissionen forelægger om fornødent et forslag om ændring af den forpligtelse, der er fastsat i stk. 1. De ændrede forpligtelser skal mindst opretholdes på et niveau, der svarer til den kapacitet for avancerede biobrændstoffer, som er installeret og under opførelse i 2025.

Ændringsforslag    231

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Energi fra biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler kun tages i betragtning med henblik på de i dette stykkes litra a), b) og c) omhandlede formål, hvis de opfylder bæredygtighedskriterierne i stk. 2-6 og drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne i stk. 7:

1.  Uanset om råmaterialerne dyrkes inden for eller uden for Unionens område, må energi fra biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler kun tages i betragtning med henblik på de i dette stykkes litra a), b) og c) omhandlede formål, hvis de opfylder bæredygtighedskriterierne i stk. 2-6 og drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne i stk. 7:

Begrundelse

Forslaget indeholder vigtige nye elementer for bæredygtighedskriterierne og transportbrændstofferne. Det er derfor nødvendigt at præcisere omfanget af begrebet finansiel støtte, så det inkluderer skatteincitamenter.

Ændringsforslag    232

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  berettigelse til finansiel støtte til forbrug af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler.

c)   berettigelse til finansiel støtte, herunder skatteincitamenter, til forbrug af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler.

Begrundelse

The recast Renewable Energy Directive makes major changes to the coverage of the provisions on bioenergy sustainability, notably by extending many of the provisions, for the first time, to biomass fuels such as wood. It also proposes significant changes to the targets relating to biofuels and bioliquids. On this basis, changes are also required to clarify the coverage of the term 'financial support', which in some Member States either does not currently address or may not in future sufficiently address the multiple ways, in addition to direct subsidies, in which the production or use of biomass fuels and other types of bioenergy are promoted or encouraged. For example mechanisms such as tax breaks for the use of biomass fuels based on their supposed carbon neutrality, or blending mandates imposed on providers of biomass or other biofuels, are either already in operation or may be applied in future, and themselves have cost impacts. The terms of the provision on eligibility for financial support should therefore be broadened to ensure it is comprehensive and in line with the spirit of the original Directive.

Ændringsforslag    233

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der er fremstillet af affald og restprodukter, som ikke stammer fra landbrug, akvakultur, fiskeri og skovbrug, skal dog kun opfylde drivhusgasemissionsbesparelses kriterierne i stk. 7 for at blive taget i betragtning med henblik på de i dette stykkes litra a), b) og c) omhandlede formål. Denne bestemmelse finder også anvendelse på affald og restprodukter, som først forarbejdes til et produkt, inden de videreforarbejdes til biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler.

Biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der er fremstillet af affald og restprodukter, som ikke stammer fra landbrug, akvakultur, fiskeri og skovbrug, skal kun opfylde drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne i stk. 7 for at blive taget i betragtning med henblik på de i dette stykkes litra a), b) og c) omhandlede formål. Deres produktion skal dog være i overensstemmelse med princippet om affaldshierarkiet som fastsat i direktiv 2008/98/EF og skal undgå betydelige forvridende virkninger på markeder for (bi)produkter, affald eller restprodukter. Denne bestemmelse finder også anvendelse på affald og restprodukter, som først forarbejdes til et produkt, inden de videreforarbejdes til biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler. 

Begrundelse

Produktionen af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler kan omdirigere rester fra eksisterende materialeanvendelser til energi, og det kan omdirigere affald fra genanvendelse til energi i modsætning til affaldshierarkiet og målene for den cirkulære økonomi. For at sikre, at dekarbonisering af transportindustrien støtter målene i EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi og er i overensstemmelse med EU's affaldshierarki, er det nødvendigt at indføre et nyt bæredygtighedskriterium.

Ændringsforslag    234

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Biobrændsler, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der er fremstillet af affald og restprodukter fra landbrugsjord, tages kun i betragtning med henblik på de i første afsnit, litra a), b) og c), omtalte formål, hvis operatørerne har truffet foranstaltninger til at undgå negative konsekvenser for jordkvaliteten og jordens indhold af kulstof. Oplysninger om disse foranstaltninger skal indberettes i henhold til artikel 27, stk. 3.

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger uløseligt sammen med den nye forpligtelse vedrørende transportbrændstoffer i artikel 25.

Ændringsforslag    235

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Biomassebrændsler skal alene opfylde bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne i stk. 2-7, hvis de anvendes i anlæg til produktion af elektricitet, opvarmning og køling eller brændstoffer med en kapacitet på 20 MW eller derover for faste biomassebrændsler og med en elektrisk kapacitet på 0,5 MW eller derover for gasformige biomassebrændsler. Medlemsstaterne må anvende bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier på anlæg med lavere kapacitet.

Biomassebrændsler skal alene opfylde bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne i stk. 2-7, hvis de anvendes i anlæg til produktion af elektricitet, opvarmning og køling eller brændstoffer med en samlet termisk effekt på 20 MW eller derover for faste biomassebrændsler og med en samlet termisk effekt2,0 MW eller derover for gasformige biomassebrændsler. Medlemsstaterne må anvende bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier på anlæg med lavere kapacitet.

Ændringsforslag    236

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  skove med høj biodiversitet og andre skovbevoksede arealer, der er artsrige og ikke nedbrudte eller er blevet identificeret som arealer med høj biodiversitet af den relevante kompetente myndighed, medmindre det dokumenteres, at produktionen af dette råmateriale ikke har forstyrret disse naturbeskyttelsesformål

Begrundelse

Skove, der ikke er primærskove, kan også besidde en betydelig biodiversitet.

Ændringsforslag    237

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 2 – litra c – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  græsarealer med høj biodiversitet på over en hektar, som er:

c)   græsarealer med høj biodiversitet, herunder skovklædte enge og græsgange, som er:

Ændringsforslag    238

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  ikke-naturlige, dvs. græsarealer, der ville ophøre med at være græsarealer uden menneskelig intervention, og som er artsrige og ikke nedbrudte og af en relevant kompetent myndighed er blevet udpeget som areal med høj biodiversitet, medmindre det dokumenteres, at det er nødvendigt at høste råmaterialet for at bevare deres status som græsarealer med høj biodiversitet.

ii)   ikke-naturlige, dvs. græsarealer, der ville ophøre med at være græsarealer uden menneskelig intervention, og som er artsrige og ikke nedbrudte, eller som af en relevant kompetent myndighed er blevet udpeget som areal med høj biodiversitet, medmindre det dokumenteres, at det er nødvendigt at høste råmaterialet for at bevare deres status som græsarealer med høj biodiversitet.

Ændringsforslag    239

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler produceret af biomasse fra landbrug, der tages i betragtning med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede formål, må ikke fremstilles af råmaterialer fra arealer, der var tørvebundsarealer i januar 2008.

4.  Biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler produceret af biomasse fra landbrug, der tages i betragtning med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede formål, må ikke fremstilles af råmaterialer fra arealer, der var tørvebundsarealer i januar 2008, medmindre der er fremlagt verificerbart bevis for, at dyrkning og høst af råmaterialet ikke indebærer dræning af tidligere udrænet jord.

Ændringsforslag    240

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler produceret af biomasse fra skove, som tages i betragtning med henblik på stk. 1, litra a), b) og c), skal opfylde følgende krav for at minimere risikoen for, at der anvendes ikkebæredygtig produktion af skovbiomasse:

5.  Biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler produceret af biomasse fra skove, som tages i betragtning med henblik på stk. 1, litra a), b) og c), skal opfylde følgende krav for at minimere risikoen for, at der anvendes ikkebæredygtig produktion af skovbiomasse:

a)  det land, hvor skovbiomasse blev fældet, har indført national og/eller regional lovgivning om skovhugst samt overvågnings- og håndhævelsessystemer, der sikrer, at:

a)  det land, hvor skovbiomasse blev fældet, har indført national og/eller regional lovgivning om skovhugst samt overvågnings- og håndhævelsessystemer, der sikrer, at:

i)  hugsten finder sted i henhold til de betingelser, der gælder for hugsttilladelsen inden for lovmæssigt bekendtgjorte grænser

i)  hugsten finder sted i henhold til de betingelser, der gælder for hugsttilladelsen eller tilsvarende dokumentation for den lovbestemte ret til hugst inden for nationale eller regionale lovmæssigt bekendtgjorte grænser

ii)  skove genplantes på arealer, hvor skovhugst har fundet sted

ii)  skove genplantes på arealer, hvor skovhugst har fundet sted

iii)  områder med høj bevaringsværdi, herunder vådområder og tørvemoser, beskyttes

iii)  områder, der ved international eller national lov eller af den relevante kompetente myndighed er udlagt til fremme af bevarelsen af biodiversitet eller til naturbevarelsesformål, herunder i vådområder og tørvemoser, beskyttes

iv)  hugstens påvirkning af jordbundskvalitet og biodiversitet minimeres og og

iv)  hugsten udføres på en måde, der tager højde for opretholdelsen af jordbundskvalitet og biodiversitet med det formål at minimere negative virkninger, og

v)  hugsten overstiger ikke skovens produktionskapacitet på lang sigt

v)  hugsten opretholder eller forbedrer skovens produktionskapacitet på lang sigt på landeniveau eller regionalt niveau

b)  når den dokumentation, der er omhandlet i første afsnit, ikke er tilgængelig, skal biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler produceret af skovbiomasse tages i betragtning med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede formål, hvis der er indført systemer til styringskovbrugsbedriftsniveau for at sikre, at:

b)  når den dokumentation, der er omhandlet i første afsnit, ikke er tilgængelig, skal biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler produceret af skovbiomasse tages i betragtning med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede formål, hvis der gives yderligere oplysninger om lovligheds- og skovforvaltningspraksisudbudsbasisniveau for at sikre at:

i)  skovbiomassen er fældet i henhold til en retlig tilladelse

i)  hugsten finder sted i overensstemmelse med betingelserne i hugsttilladelsesproceduren eller tilsvarende national eller regional dokumentation for den lovmæssige ret til hugst

ii)  skove genplantes på arealer, hvor skovhugst har fundet sted

ii)  skove genplantes på arealer, hvor skovhugst har fundet sted

iii)  områder med høj bevaringsværdi, herunder tørvemoser og vådområder, udpeges og beskyttes

iii)  områder, der ved international eller national lov eller af den relevante kompetente myndighed er udlagt til fremme af bevarelsen af biodiversitet eller til naturbevarelsesformål, herunder i vådområder og tørvemoser, beskyttes

iv)  hugstens påvirkning af jordbundskvalitet og biodiversitet minimeres

iv)  hugsten udføres under hensyntagen til opretholdelsen af jordbundskvalitet og biodiversitet, herunder omgivende områder, forudsat at de er påvirket af hugstaktiviteterne

v)  hugsten overstiger ikke skovens produktionskapacitet på lang sigt.

v)  hugsten opretholder eller forbedrer skovens produktivitetskapacitet på lang sigt på landeniveau eller regionalt niveau, og

 

vi)  miljø- og naturforskrifter eller foranstaltninger er på plads og i overensstemmelse med de relevante EU-miljø- og -naturstandarder.

Ændringsforslag    241

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 6 – afsnit 1 – litra ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  har forelagt et nationalt bestemt bidrag (NDC) for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), som omfatter emissioner og optag fra landbrug, skovbrug og arealanvendelse, hvormed det sikres, at enten medregnes ændringer i kulstoflagrene i forbindelse med hugst af biomasse i landets forpligtelse til at mindske eller begrænse drivhusgasemissioner, jf. det nationalt bestemte bidrag, eller også er nationale eller regionale love for skovhugst indført i overensstemmelse med Parisaftalens artikel 5 med henblik på at bevare og øge kulstoflagre og -dræn

ii)  har forelagt et nationalt bestemt bidrag (NDC) for De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), som omfatter emissioner og optag fra landbrug, skovbrug og arealanvendelse, hvormed det sikres, at enten medregnes ændringer i kulstoflagrene i forbindelse med hugst af biomasse i landets forpligtelse til at mindske eller begrænse drivhusgasemissioner, jf. det nationalt bestemte bidrag, eller også er nationale eller regionale love for skovhugst indført i overensstemmelse med Parisaftalens artikel 5, og at emissionerne fra landområderne ikke overstiger optag, med henblik på at bevare og øge kulstoflagre og -dræn

Ændringsforslag    242

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når den dokumentation, der er omhandlet i første afsnit, ikke er tilgængelig, skal biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler produceret af skovbiomasse tages i betragtning med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede formål, hvis der er indført systemer til styring på skovbrugsbedriftsniveau for at sikre, at omfanget af kulstoflagre og dræn i skovene opretholdes.

Når den dokumentation, der er omhandlet i første afsnit, ikke er tilgængelig, skal biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler produceret af skovbiomasse tages i betragtning med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede formål, hvis der er indført systemer til styring på udbudsbasisniveau for at sikre, at omfanget af kulstoflagre og dræn i skovene opretholdes eller øges.

Ændringsforslag    243

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan fastsætte, med hvilken dokumentation overholdelsen af kravene i stk. 5 og 6 påvises ud fra en operationel synsvinkel, ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 31, stk. 2.

Senest den 1. januar 2021 fastsætter Kommissionen, med hvilken dokumentation overholdelsen af kravene i stk. 5 og 6 påvises ud fra en operationel synsvinkel, ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 31, stk. 2.

Ændringsforslag    244

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 6 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den 31. december 2023 skal Kommissionen vurdere, om kriterierne i stk. 5 og 6 på effektiv vis minimerer risikoen for at der anvendes ikkebæredygtig skovbiomasse, og se nærmere på LULUCF-krav på grundlag af foreliggende data. Kommissionen forelægger om fornødent et forslag om ændring af de krav, der er fastsat i stk. 5 og 6.

Senest den 31. december 2023 vurderer Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne, om kriterierne i stk. 5 og 6 på effektiv vis minimerer risikoen for at der anvendes ikkebæredygtig skovbiomasse, og se nærmere på LULUCF-krav på grundlag af foreliggende data. Kommissionen forelægger om fornødent et forslag om ændring af de krav, der er fastsat i stk. 5 og 6 for perioden efter 2030.

Ændringsforslag    245

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  mindst 50 % for biobrændstoffer og flydende biobrændsler produceret i anlæg, der var i drift senest den 5. oktober 2015

a)   mindst 50 % for biobrændstoffer, brændstoffer fremstillet af biometan til transportbrug og flydende biobrændsler produceret i anlæg, der var i drift senest den 5. oktober 2015

Ændringsforslag    246

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  mindst 60 % for biobrændstoffer og flydende biobrændsler produceret i anlæg, der er sat i drift efter den 5. oktober 2015

b)   mindst 60 % for biobrændstoffer, brændstoffer fremstillet af biometan til transportbrug og flydende biobrændsler produceret i anlæg, der er sat i drift efter den 5. oktober 2015

Ændringsforslag    247

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  mindst 70 % for biobrændstoffer og flydende biobrændsler produceret i anlæg, der sættes i drift efter den 1. januar 2021

c)  mindst 65 % for biobrændstoffer, brændstoffer fremstillet af biogas til transportbrug og flydende biobrændsler produceret i anlæg, der sættes i drift efter den 1. januar 2021

Ændringsforslag    248

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 7 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  mindst 80 % for elektricitet, opvarmning og køling produceret af biomassebrændsel anvendt i anlæg, som sættes i drift efter den 1. januar 2021, og 85 % for anlæg, der sættes i drift efter den 1. januar 2026.

d)  mindst 70 % for elektricitet, opvarmning og køling produceret af biomassebrændsel anvendt i anlæg, som sættes i drift efter den 1. januar 2021, og 80 % for anlæg, der sættes i drift efter den 1. januar 2026.

Ændringsforslag    249

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 7 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan fastsætte højere reduktioner af drivhusgasemissionerne end dem, der er fastsat i dette stykke.

Ændringsforslag    250

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Elektricitet fra biomassebrændsler, som produceres i anlæg med en kapacitet på 20 MW eller derover, må alene tages i betragtning med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), nævnte formål på betingelse af, at den produceres ved anvendelse af højeffektiv kraftvarmeproduktionsteknologi som defineret i artikel 2, nr. 34), i direktiv 2012/27/EU. Med henblik på stk. 1, litra a) og b) gælder denne bestemmelse kun for anlæg, som sættes i drift efter [3 år efter vedtagelsestidspunktet for dette direktiv]. Med henblik på stk. 1, litra c) berører denne bestemmelse ikke offentlig støtte, der ydes i henhold til ordninger godkendt senest den [3 år efter vedtagelsestidspunktet for dette direktiv].

Elektricitet fra biomassebrændsler, som produceres i anlæg med en installeret elkapacitet på 20 MW eller derover, må alene tages i betragtning med henblik på de i denne artikels stk. 1, litra a), b) og c), nævnte formål på betingelse af, at den produceres ved anvendelse af højeffektiv kraftvarmeproduktionsteknologi som defineret i artikel 2, nr. 34), i direktiv 2012/27/EU eller produceres i anlæg, der er blevet konverteret fra anlæg, der fyrer med faste fossile brændstoffer. Med henblik på denne artikels stk. 1, litra a) og b), gælder denne bestemmelse kun for anlæg, som sættes i drift efter [3 år efter vedtagelsestidspunktet for dette direktiv]. Med henblik på denne artikels stk. 1, litra c), berører denne bestemmelse ikke offentlig støtte, der ydes i henhold til ordninger godkendt senest den [3 år efter vedtagelsestidspunktet for dette direktiv].

Ændringsforslag    251

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 8 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Første afsnit finder ikke anvendelse på elektricitet fra anlæg, der ikke er forpligtet til at anvende højeffektiv kraftvarmeteknologi, jf. artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU1a, forudsat at disse anlæg udelukkende anvender brændstoffer fremstillet af biomasse fra landbrug, akvakultur, fiskeri og skovbrug under normale driftsforhold.

 

____________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).

Begrundelse

Samtidig med, at høj omdannelseseffektivitet er en nøglebestanddel af bioenergis bæredygtighed og skal sikres, er der omstændigheder som klimatiske forhold, der fører til utilstrækkelig efterspørgsel på investeringer i kombineret varme- og elproduktion. Disse omstændigheder er allerede behandlet i artikel 14 i direktivet om energieffektivitet (2012/27/EU), der beskæftiger sig med fremme af effektivitet i opvarmning og afkøling. Det skal dog sikres, at anlæg, der producerer elektricitet, kun skal anvende restkoncentrationer, da de ikke konkurrerer med materielle anvendelser.

Ændringsforslag    252

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Kommissionen aflægger hvert andet år rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om virkningen af og fordelene ved biobrændstoffer, der forbruges i Unionen, herunder om produktion af fødevarer og foder og andre materialer, for miljøet og for social bæredygtighed både i Unionen og i tredjelande.

Begrundelse

Genindførelse af rapporteringsbestemmelser (artikel 17, stk. 7, i det eksisterende direktiv), der er fjernet i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    253

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8b.  Uanset denne artikels stk. 1 til 8a og under hensyntagen til de særlige forhold i områderne i den yderste periferi i henhold til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde gælder dette direktivs artikel 26 ikke for regionerne i den yderste periferi. Senest den ... [seks måneder efter dette direktivs ikrafttræden] forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet et lovgivningsforslag, som fastlægger kriterier for regionerne i den yderste periferi med hensyn til bæredygtigheden af drivhusgasser og reduktion af anvendelsen af disse. Der tages i disse kriterier hensyn til særlige lokale forhold. Især bør regionerne i den yderste periferi fuldt ud kunne udnytte deres ressourcer i overensstemmelse med de strenge bæredygtighedskriterier til at øge deres produktion af vedvarende energi og styrke deres energiuafhængighed.

Begrundelse

Forsyningen af fossil energi i regionerne i den yderste periferi (80 % eller mere i nogle områder) medfører yderligere omkostninger, der straffer den lokale økonomi og indbyggernes købekraft. Samtidig besidder disse regioner for en dels vedkommende betydelige biomasseressourcer, som de bør være i stand til at udnytte.

Ændringsforslag    254

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede formål må medlemsstaterne indføre yderligere krav til biomassebrændsels bæredygtighed.

10.  Med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede formål må medlemsstaterne indføre yderligere krav til biobrændstoffers, flydende biobrændslers og biomassebrændsels bæredygtighed.

Ændringsforslag    255

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)   tillader, at partier af råmaterialer eller biobrændstoffer, flydende biobrændsler eller biomassebrændsler med forskellige bæredygtigheds - og drivhusgasemissionsbesparelses karakteristika blandes eksempelvis i en container, i et forarbejdnings- eller logistikanlæg samt i transmissions- og distributionsinfrastruktur eller i en transmissions- og distributionslokalitet

a)   tillader, at partier af råmaterialer eller biobrændstoffer, flydende biobrændsler eller biomassebrændsler med forskellige bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskarakteristika blandes eksempelvis i en container, i et forarbejdnings- eller logistikanlæg samt i transmissions- og distributionsinfrastruktur eller i en transmissions- og distributionslokalitet, forudsat at hvert enkelt parti, som indgår i blandingen, opfylder de krav, der er fastsat i artikel 26, og at der er indført egnede systemer til overvågning og måling af, hvorvidt de enkelte partier opfylder kravene.

Ændringsforslag    256

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  For at fremme handel og videregivelse af oplysninger til forbrugerne på tværs af landegrænser skal oprindelsesgarantier for vedvarende energi, der tilføres nettet, omfatte oplysninger om de kriterier for bæredygtighed og drivhusgasbesparelser, der er fastlagt i artikel 26, stk. 2-7, og de kan overføres separat.

Begrundelse

Oprindelsesgarantier bør informere forbrugerne om, hvorvidt kriterierne om bæredygtighed og besparelser i drivhusgasemissionerne er overholdt.

Ændringsforslag    257

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)   når forarbejdningen af et parti råmaterialer kun giver ét output, som er bestemt til produktion af biobrændstoffer, flydende biobrændsler eller biomassebrændsel, skal partiets størrelse og de tilknyttede mængder af bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskarakteristika justeres ved at anvende en omregningsfaktor, der repræsenterer forholdet mellem mængden af det output, som er bestemt til produktion af biobrændstoffer, flydende biobrændsler eller biomassebrændsel, og massen af det råmateriale, som indgår i processen

a)   når forarbejdningen af et parti råmaterialer kun giver ét output, som er bestemt til produktion af biobrændstoffer, flydende biobrændsler eller biomassebrændsel, skal partiets størrelse og de tilknyttede mængder af bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskarakteristika justeres ved at anvende en omregningsfaktor, der repræsenterer forholdet mellem mængden af det output, som er bestemt til produktion af biobrændstoffer, flydende biobrændsler eller biomassebrændsel, og massen af det råmateriale, som indgår i processen, forudsat at hvert parti, som indgår i blandingen, opfylder de krav, der er fastlagt i artikel 26

Ændringsforslag    258

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger for at sikre, at de økonomiske aktører forelægger pålidelige oplysninger om overholdelsen af de bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier, der er fastsat i artikel 26, stk. 2-7, og på opfordring stiller de data, der er anvendt til at udarbejde oplysningerne, til rådighed for medlemsstaten. Medlemsstaterne kræver af de økonomiske aktører, at de sørger for en tilstrækkelig standard for en uafhængig kontrol af de oplysninger, de forelægger, og at de dokumenterer, at dette er blevet gjort. Det skal kontrolleres, at de systemer, der anvendes af de økonomiske aktører er nøjagtige, pålidelige og sikret mod svindel. Der skal foretages en evaluering af frekvensen og metodologien i prøveudtagningen og dataenes pålidelighed.

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger for at sikre, at de økonomiske aktører forelægger pålidelige oplysninger om overholdelsen af de bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier, der er fastsat i artikel 26, stk. 2-7, og på opfordring stiller de data, der er anvendt til at udarbejde oplysningerne, til rådighed for medlemsstaten. Medlemsstaterne kræver af de økonomiske aktører, at de sørger for en tilstrækkelig standard for en uafhængig kontrol af de oplysninger, de forelægger, og at de dokumenterer, at dette er blevet gjort. Det skal kontrolleres, at de systemer, der anvendes af de økonomiske aktører, er nøjagtige, pålidelige og sikret mod svindel, og herunder skal foretages en kontrol, som sikrer, at materialer ikke forsætligt ændres eller kasseres, således at partiet eller en del af dette kan blive til affald eller til et restprodukt i henhold til artikel 26, stk. 2-7. Der skal foretages en evaluering af frekvensen og metodologien i prøveudtagningen og dataenes pålidelighed.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er knyttet til kontrollen af, hvorvidt grænseværdien vedrørende bidraget fra biobrændstoffer og biogas, der er produceret af råprodukter opført i bilag IX, del B, er overholdt.

Ændringsforslag    259

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De forpligtelser, der er fastlagt i dette stykke, finder anvendelse, uanset om biobrændstofferne, de flydende biobrændsler og biomassebrændslerne er produceret inden for Unionen eller er importeret.

De forpligtelser, der er fastlagt i dette stykke, finder anvendelse, uanset om biobrændstofferne, de flydende biobrændsler og biomassebrændslerne er produceret inden for Unionen eller er importeret. Oplysningerne om den geografiske oprindelse af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler skal stilles til rådighed for forbrugerne.

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med transportbrændstofforpligtelsen i artikel 25.

Ændringsforslag    260

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.   Kommissionen kan træffe afgørelse om, at frivillige nationale eller internationale ordninger, der fastsætter standarder for fremstilling af biomasseprodukter, indeholder nøjagtige data med henblik på de i artikel 26, stk. 7,omhandlede formål og/eller godtgør, at partier af biobrændstoffer, flydende biobrændsler eller biomassebrændsler overholder bæredygtighedskriterierne i artikel 26, stk. 2, 3, 4, 5 og 6,og/eller at ingen materialer bevidst er ændret eller kasseret, så partiet eller en del deraf falder ind under bilag IX. Operatørerne kan i forbindelse med deres påvisning af, at kravene i artikel 26, stk. 5 og 6, angående skovbiomasse er opfyldt, beslutte at forelægge den krævede dokumentation direkte på skovbrugsbedriftsniveau. Kommissionen kan også med henblik på artikel 26, stk. 2, litra b), nr. ii), anerkende områder til beskyttelse af sjældne, truede eller udryddelsestruede økosystemer eller arter, der er anerkendt ved internationale aftaler eller er medtaget på lister udarbejdet af mellemstatslige organisationer eller Den Internationale Naturværnsunion.

4.   Kommissionen kan træffe afgørelse om, at frivillige nationale eller internationale ordninger, der fastsætter standarder for fremstilling af biomasseprodukter, indeholder nøjagtige data med henblik på de i artikel 26, stk. 7,omhandlede formål og/eller godtgør, at partier af biobrændstoffer, flydende biobrændsler eller biomassebrændsler overholder bæredygtighedskriterierne i artikel 26, stk. 2, 3, 4, 5 og 6,og/eller at ingen materialer bevidst er ændret eller kasseret, så partiet eller en del deraf falder ind under bilag IX. Operatørerne kan i forbindelse med deres påvisning af, at kravene i artikel 26, stk. 5 og 6, angående skovbiomasse er opfyldt, beslutte at forelægge den krævede dokumentation direkte på forsyningsbasisniveau. Kommissionen kan også med henblik på artikel 26, stk. 2, litra b), nr. ii), anerkende områder til beskyttelse af sjældne, truede eller udryddelsestruede økosystemer eller arter, der er anerkendt ved internationale aftaler eller er medtaget på lister udarbejdet af mellemstatslige organisationer eller Den Internationale Naturværnsunion.

Ændringsforslag    261

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at sikre, at overholdelsen af bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne kontrolleres på en produktiv og harmoniseret måde og navnlig med henblik på at forhindre svig kan Kommissionen specificere gennemførelsesbestemmelser og herunder passende standarder for pålidelighed, gennemsigtighed og uafhængig kontrol og kræve, at alle frivillige ordninger anvender disse standarder. Kommissionen skal ved fastlæggelsen af disse standarder være særlig opmærksom på behovet for at minimere den administrative byrde. Dette skal ske ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtaget efter undersøgelsesproceduren i artikel 31, stk. 3. Sådanne retsakter skal fastlægge en tidsfrist, inden for hvilken de frivillige ordninger skal gennemføre standarderne. Kommissionen kan ophæve afgørelser om anerkendelse af frivillige ordninger, såfremt disse ordninger ikke gennemfører sådanne standarder inden for den fastlagte tidsfrist.

For at sikre, at overholdelsen af bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne kontrolleres på en produktiv og harmoniseret måde og navnlig med henblik på at forhindre svig kan Kommissionen specificere gennemførelsesbestemmelser og herunder passende standarder for pålidelighed, gennemsigtighed og uafhængig kontrol og kræve, at alle frivillige ordninger anvender disse standarder. Kommissionen skal ved fastlæggelsen af disse standarder være særlig opmærksom på behovet for at minimere den administrative byrde. Dette skal ske ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtaget efter undersøgelsesproceduren i artikel 31, stk. 3. Sådanne retsakter skal fastlægge en tidsfrist, inden for hvilken de frivillige ordninger skal gennemføre standarderne. Kommissionen kan ophæve afgørelser om anerkendelse af frivillige ordninger, såfremt disse ordninger ikke gennemfører sådanne standarder inden for den fastlagte tidsfrist. Hvis en medlemsstat fremfører betænkeligheder med hensyn til, hvor godt en frivillig ordning fungerer, skal Kommissionen undersøge sagen og træffe passende foranstaltninger.

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med transportbrændstofforpligtelsen i artikel 25.

Ændringsforslag    262

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Kommissionen kan til enhver tid eller på anmodning fra en medlemsstat efterprøve pålideligheden af de oplysninger vedrørende opfyldelsen af bæredygtighedskriteriet eller de drivhusgasemissionsbesparelser, som indberettes af økonomiske aktører, der opererer på EU-markedet.

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med transportbrændstofforpligtelsen i artikel 25.

Ændringsforslag    263

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Råprodukter, for hvilke produktionen har ført til direkte ændringer i arealanvendelsen, såsom en ændring fra en af følgende IPCC-kategorier for arealdække – skovarealer, græsarealer, vådområder, bebyggede områder eller andre arealer – til dyrkede arealer eller flerårige dyrkede arealer, og hvor værdien for emissioner som følge af direkte ændringer i arealanvendelsen (el) beregnes i henhold til bilag V, del C, punkt 7, anses for at have skønnede emissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen, der er lig med nul.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med ændringsforslaget til artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag    264

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Medlemsstaterne kan forelægge Kommissionen rapporter med oplysninger om de typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning af landbrugsråvarer for de områder på deres territorium, der er klassificeret som niveau 2 i den fælles nomenklatur for statistiske regionale enheder (i det følgende benævnt »NUTS«) eller som et mere disaggregeret NUTS-niveau i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003. Rapporterne skal ledsages af en beskrivelse af den metode og de data, der anvendes til at beregne emissionsniveauet. Metoden tager jordbeskaffenhed, klima og forventede råmaterialeudbytter i betragtning.

2.   Medlemsstaterne kan forelægge Kommissionen rapporter med oplysninger om de typiske drivhusgasemissioner fra dyrkning af landbrugs- og skovbrugsråvarer for de områder på deres territorium, der er klassificeret som niveau 2 i den fælles nomenklatur for statistiske regionale enheder (i det følgende benævnt "NUTS") eller som et mere disaggregeret NUTS-niveau i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003. Rapporterne skal ledsages af en beskrivelse af den metode og de data, der anvendes til at beregne emissionsniveauet. Metoden tager jordbeskaffenhed, klima og forventede råmaterialeudbytter i betragtning.

Ændringsforslag    265

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.   Kommissionen kan ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, der er vedtaget efter undersøgelsesproceduren i artikel 31, stk. 2, træffe afgørelse om, at de i nærværende artikels stk. 2 og 3 omhandlede rapporter indeholder nøjagtige data med henblik på måling af drivhusgasemissioner, som er knyttet til dyrkning af råprodukter i form af biomasse fra landbrug, der produceres i de områder, der er omfattet af sådanne rapporter i forbindelse med artikel 26, stk. 7. Disse data kan anvendes i stedet for de disaggregerede standardværdier for dyrkning i bilag V, del D eller E, for biobrændstoffer og flydende biobrændsler, og i bilag VI, del C, for biomassebrændsler.

4.   Kommissionen kan ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, der er vedtaget efter undersøgelsesproceduren i artikel 31, stk. 2, træffe afgørelse om, at de i nærværende artikels stk. 2 og 3 omhandlede rapporter indeholder nøjagtige data med henblik på måling af drivhusgasemissioner, som er knyttet til dyrkning af råprodukter i form af biomasse fra landbrug og skovbrug, der produceres i de områder, der er omfattet af sådanne rapporter i forbindelse med artikel 26, stk. 7. Disse data kan anvendes i stedet for de disaggregerede standardværdier for dyrkning i bilag V, del D eller E, for biobrændstoffer og flydende biobrændsler, og i bilag VI, del C, for biomassebrændsler.

Ændringsforslag    266

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen gennemgår løbende bilag V og bilag VI med henblik på, hvis det er berettiget, at tilføje eller revidere værdier for produktionsveje for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsel. I gennemgangen tages der også hensyn til ændring af den metodologi, der er fastsat i bilag V, del C, og i bilag VI, del B

Kommissionen gennemgår løbende bilag V og bilag VI med henblik på, hvis det er berettiget, at tilføje eller revidere værdier for produktionsveje for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsel på grundlag af den seneste teknologiske udvikling og videnskabelige dokumentation. I gennemgangen tages der også hensyn til ændring af den metodologi, der er fastsat i bilag V, del C, og i bilag VI, del B.

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med transportbrændstofforpligtelsen i artikel 25.

Ændringsforslag    267

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen overvåger oprindelsen af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der forbruges i Unionen, og effekten af deres produktion, herunder forskydningseffekten, på arealanvendelsen i Unionen og de vigtigste leverandørtredjelande. Overvågningen er baseret på medlemsstaternes integrerede nationale energi- og klimaplaner og tilknyttede status rapporter, som kræves ifølge artikel 3, 15 og 18 i forordning [forvaltning], og rapporterne fra relevante tredjelande og mellemstatslige organisationer samt videnskabelige undersøgelser og alle andre relevante oplysninger. Kommissionen overvåger også ændringer i råvarepriserne i forbindelse med anvendelsen af biomasse til energiformål og eventuelle positive og negative virkninger for fødevaresikkerheden forbundet hermed.

1.  Kommissionen overvåger oprindelsen af biobrændstoffer og flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der forbruges i Unionen, og effekten af produktionen af vedvarende energi fra disse og andre kilder, herunder forskydningseffekten, på arealanvendelsen i Unionen og de vigtigste leverandørtredjelande. Overvågningen er baseret på medlemsstaternes integrerede nationale energi- og klimaplaner og tilknyttede status rapporter, som kræves ifølge artikel 3, 15 og 18 i forordning [forvaltning], og rapporterne fra relevante tredjelande og mellemstatslige organisationer samt videnskabelige undersøgelser, satellitbaserede data og alle andre relevante oplysninger. Kommissionen overvåger også ændringer i råvarepriserne i forbindelse med anvendelsen af biomasse til energiformål og eventuelle positive og negative virkninger for fødevaresikkerheden og konkurrerende materialeanvendelser forbundet hermed.

Begrundelse

Der bør benyttes en bredt anlagt tilgang, der muliggør sammenligning.

Ændringsforslag    268

Forslag til direktiv

Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 5, artikel 7, stk. 6, artikel 19, stk. 11, artikel 19, stk. 14, artikel 25, stk. 6, og artikel 28, stk. 5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 1. januar 2021.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 3, artikel 7, stk. 5, artikel 7, stk. 6, artikel 19, stk. 11, artikel 19, stk. 14, artikel 25, stk. 6, og artikel 28, stk. 5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 1. januar 2021.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik og er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    269

Forslag til direktiv

Artikel 32 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den i artikel 7, stk. 5, artikel 7, stk. 6, artikel 19, stk. 11, artikel 19, stk. 14, artikel 25, stk. 6, og artikel 28, stk. 5,

Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 3, artikel 7, stk. 5, artikel 7, stk. 6, artikel 19, stk. 11, artikel 19, stk. 14, artikel 25, stk. 6 og artikel 28, stk. 5

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens indre logik og er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag.

Ændringsforslag    270

Forslag til direktiv

Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag Ia

 

1.  Medlemsstaternes mål for 2030 skal være summen af følgende komponenter, som hver udtrykkes i procent:

 

a)  den pågældende medlemsstats bindende nationale mål for 2020 som anført i bilag I til dette direktiv

 

b)  et fast bidrag ("CFlat")

 

c)  et bidrag baseret på BNP pr. indbygger ("CGDP")

 

d)  et bidrag baseret på potentialet ("CPotential")

 

e)  et bidrag, der afspejler medlemsstatens sammenkoblingsniveau ("CInterco").

 

2.  CFlat skal være det samme for hver enkelt medlemsstat. Alle medlemsstaters CFlat skal tilsammen bidrage med 30% af forskellen mellem EU-målene for 2030 og 2020.

 

3.  CGDP fordeles på medlemsstaterne på grundlag af et indeks for BNP pr. indbygger i forhold til EU-gennemsnittet, hvor der individuelt for hver enkelt medlemsstat lægges et loft over indekset ved 150 % af EU-gennemsnittet. Alle medlemsstaters CGDP skal tilsammen bidrage med 30% af forskellen mellem EU-målene for 2030 og 2020.

 

4.  CPotential fordeles på medlemsstaterne på grundlag af forskellen mellem en medlemsstats andel af vedvarende energikilder som vist i PRIMES EUCO3535-scenariet og dens nationale bindende mål for 2020. Alle medlemsstaters CPotential skal tilsammen bidrage med 30% af forskellen mellem EU-målene for 2030 og 2020.

Ændringsforslag    271

Forslag til direktiv

BILAG V – del C – punkt 3 – litra a – formel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BESPARELSE = (E F(t) – E B /E F(t))

BESPARELSE = (E F(t) – E B) /E F(t)

Begrundelse

Den foreslåede formel er ikke matematisk korrekt. Den hidtil gældende formel er matematisk korrekt og har som resultat en dimensionsløs procentdel, som sat i forhold til 100 % giver en procentdel af reduktionen af drivhusgasserne.

Ændringsforslag    272

Forslag til direktiv

BILAG V – del C – punkt 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15.  Emissionsbesparelse fra opsamling og erstatning af CO2, eccr, skal være direkte forbundet med produktionen af biobrændstof eller flydende biobrændsel, som de er knyttet til, og må kun omfatte emissioner, der undgås ved opsamling af CO2, hvis kulstof hidrører fra biomasse, og som anvendes i energi- eller transportsektoren.

15.  Emissionsbesparelse fra opsamling og erstatning af CO2, eccr, må kun omfatte emissioner, der undgås ved opsamling af CO2, hvis kulstof hidrører fra biomasse, og som anvendes til at erstatte fossilt afledt CO2, der indgår i kommercielle produkter og tjenesteydelser.

Begrundelse

Den gældende retsordning bør bibeholdes. Emissionsbesparelser i andre sektorer end transport bør heller ikke ignoreres.

Ændringsforslag    273

Forslag til direktiv

Bilag VII – stk. 1 – afsnit 2 - led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  Qusable = den skønnede samlede brugbare varme fra varmepumper, som opfylder de i artikel 7, stk. 4, nævnte kriterier, anvendt som følger: Kun varmepumper, for hvilke det gælder, at SPF > 1,15 * 1/η, tages i betragtning

-  Qusable = den skønnede samlede brugbare varme fra varmepumper til produktion af opvarmning og køling, som opfylder de i artikel 7, stk. 4, nævnte kriterier, anvendt som følger: Kun varmepumper, for hvilke det gælder, at SPF > 1,15 * 1/η, tages i betragtning

Ændringsforslag    274

Forslag til direktiv

BILAG IX – del A – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Biomassefraktion af blandet kommunalt affald, men ikke sorteret husholdningsaffald, der er omfattet af genanvendelsesmålene i henhold til artikel 11, stk. 2, litra a), i direktiv 2008/98/EF

udgår

Begrundelse

Dette øger sammenhængen i målene for emissionsreduktion.

Ændringsforslag    275

Forslag til direktiv

BILAG IX – del A – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)   Bioaffald, jf. definitionen i artikel 3, nr. 4, i direktiv 2008/98/EF, fra private husholdninger, som er genstand for særskilt indsamling som defineret i artikel 3, nr. 11), i nævnte direktiv

c)   Bioaffald, jf. definitionen i artikel 3, nr. 4, i direktiv 2008/98/EF, som er genstand for særskilt indsamling som defineret i artikel 3, nr. 11), i nævnte direktiv

Ændringsforslag    276

Forslag til direktiv

BILAG IX – del A – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Biomassefraktion af industriaffald, som er uegnet til anvendelse i fødevare- eller foderkæden, herunder materiale fra detail- og engroshandel og industrien for agrofødevarer og fiske- og akvakulturprodukter, undtagen råprodukter opført på listen i dette bilags del B

d)  Biomasserestprodukter fra anden vedvarende industriel produktion, som er uegnet til anvendelse i fødevarekæden, foderkæden eller til oparbejdning til ikkefødevaremateriale. Dette omfatter materiale, der stammer fra detail- og engroshandel og biobaseret kemisk produktion, industrien for agrofødevarer og fiske- og akvakulturprodukter, undtagen råprodukter opført på listen i dette bilags del B.

Begrundelse

Kun produktionsrester, der ikke kan finde yderligere anvendelse i nye fødevarer, foderstoffer eller nonfoodprodukter, bør betragtes som avancerede biobrændstoffer. Dette følger princippet om cirkulær økonomi og effektiv ressourceudnyttelse.

Ændringsforslag    277

Forslag til direktiv

BILAG IX – del A – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  Spildevand fra palmeoliemøller og tomme palmefrugtbundter

udgår

Begrundelse

De rester, der opstår ved produktionen af vegetabilske olier med en høj ILUC-virkning, bør ikke regnes som et passende råmateriale til avancerede biobrændsler.

Ændringsforslag    278

Forslag til direktiv

BILAG IX – del A – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  Tallolie og talloliebeg

udgår

Begrundelse

Tallolie har en udbredt anvendelse i industrien. Uden nogen konsekvensanalyse kan vi ikke evaluere effekten af ​​dens forskydningsanvendelse.

Ændringsforslag    279

Forslag til direktiv

BILAG IX – del A – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  Bagasse

udgår

Begrundelse

Råprodukter, der tjener eksisterende industrielle anvendelser, og som har begrænset tilgængelighed, bør ikke fremmes som avanceret biobrændstof, da der sandsynligvis vil forekomme negative klimatiske- og økonomiske påvirkninger, da de skal erstattes af andre materialer i deres eksisterende anvendelser.

Ændringsforslag    280

Forslag til direktiv

BILAG IX – del A – litra o

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

o)  Biomassefraktion af affald og rester fra skovbrug og skovbrugsbaserede industrier såsom bark, grene, førkommerciel udtynding, blade, nåle, trækroner, savsmuld, savspåner, sortlud, brunlud, fiberslam og lignin

o)  Biomassefraktion af restaffald og rester fra skovbrugsbaserede industrier, der ikke medfører forskydning af den eksisterende materialeanvendelse af restprodukterne, såsom bark, grene, førkommerciel udtynding, blade, nåle, trækroner, savsmuld, savspåner, sortlud, brunlud, fiberslam og lignin

Begrundelse

Dette skaber sammenhæng, styrker implementering og yderligere håndhævelse af ændringen af ​​artikel 26 for et hierarki for brugen af ​​træprodukter.

Ændringsforslag    281

Forslag til direktiv

BILAG IX – del A – litra p

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

p)  Andet celluloseholdigt nonfood-materiale, jf. artikel 2, stk. 2, litra s)

p)  Andet celluloseholdigt nonfood-materiale, jf. artikel 2, stk. 2, litra s), undtagen energiafgrøder, som dyrkes på produktiv landbrugsjord

Begrundelse

Energiafgrøder, der dyrkes på produktiv landbrugsjord, skal udelukkes, eftersom de fører til en forskydning af arealanvendelsen i lighed med fødevare- og foderafgrøder til produktion af biobrændstoffer.

Ændringsforslag    282

Forslag til direktiv

BILAG IX – del A – litra q

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

q)  Andet lignocellulosisk materiale, jf. artikel 2, stk. 2, litra r), undtagen sav- og finérkævler

q)  Lignocellulosisk biomasse fra lavskov med kort omdriftstid etableret på marginal landbrugsjord og affald og rester fra skovlandbrugssystemer på udnyttet landbrugsareal

Begrundelse

Definitionen var for bred, da alt træmateriale fra skovbrug som affald og rester allerede er dækket af litra o). Ændringsforslaget foreslår kun begrænset rækkevidde af litra q), der dækker anvendt landbrugsområde, marginalområde til hovedbrug og restprodukter og affald fra skovlandbrugssystemer, grene, bark, blade osv.

Ændringsforslag    283

Forslag til direktiv

BILAG IX – del A – litra q a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

qa)  Kulstofopsamling og -anvendelse til transportformål, hvis energikilden er vedvarende som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a).

Begrundelse

Fortsættelse af den nuværende regel. De eksisterende lovbestemmelser bør opretholdes. Substitution af fossilt kulstof og dets kaskadeanvendelse er relevante og stadig vigtigere bidrag til klimabeskyttelse.

Ændringsforslag    284

Forslag til direktiv

BILAG IX – del B – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Melasse, der fremstilles som et biprodukt fra raffinering af sukkerrør eller sukkerroer, forudsat at de højeste industristandarder for udvinding af sukker er overholdt.

udgår

Begrundelse

Melasse er et biprodukt af sukkerrør, som anvendes i levnedsmiddelindustrien, især til fremstilling af gær. Angivelsen i bilag IX ville føre til en mangel på råvarer, mens de ikkeenergimæssige afsætningsmuligheder for melasse giver en større nyttevirkning i henhold til affaldshierarkiet.

Ændringsforslag    285

Forslag til direktiv

BILAG X – del A –

Kalenderår

Minimumsandel

2021

7.0%

2022

6.7%

2023

6.4%

2024

6.1%

2025

5.8%

2026

5.4%

2027

5.0%

2028

4.6%

2029

4.2%

2030

3.8%

 

Ændringsforslag

Del A: Maksimalt bidrag fra flydende biobrændsler produceret af fødevare- og foderafgrøder, til EU's mål for vedvarende energi som omhandlet i artikel 7, stk. 1

Kalenderår

Minimumsandel

2021

7.0%

2022

6.3%

2023

5.6%

2024

4.9%

2025

4.2%

2026

3.5%

2027

2.8%

2028

2.1%

2029

1.4%

2030

0%

  • [1]  EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2]  EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

BEGRUNDELSE

Udfordringen med dekarbonisering af økonomien i 2050

Europa-Parlamentet har et engagement med de europæiske borgere, deres livskvalitet og den økonomiske og sociale udvikling.

Dette er lejligheden til at skabe en klar og effektiv retlig ramme, der er i tråd med den strategi for dekarbonisering af økonomien, som er præget af den historiske Parisaftale, der blev undertegnet i 2015 og som trådte i kraft i november 2016.

Vi har mere end nogensinde brug for at være ambitiøse i det nye direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energi, vi skal arbejde for en ren, sikker energi, der er tilgængelig for alle borgere og som skaber arbejdspladser.

Europa Leder inden for vedvarende energi?

Den nuværende og planlagte udvikling af markedet for vedvarende energi på verdensplan udgør en fantastisk mulighed for vores virksomheder og for skabelsen af arbejdspladser af høj kvalitet i Unionen. Grundlaget af teknologisk viden, industriel struktur og fagfolk, som har givet os mulighed for at spille en central rolle i den banebrydende udvikling af disse teknologier på globalt plan, bør udnyttes og støttes.

Anvendelsen af vedvarende energikilder bidrager også til at øge EU's uafhængighed på energiområdet, forbedre energisikkerheden og gøre os mindre sårbare over for eksterne energileverandører.

I de seneste år er der tegn på en opbremsning i de investeringer, der er nødvendige for at dekarbonisere økonomien i EU. Et eksempel herpå er faldet i investeringerne i vedvarende energi i Europa, som er i modstrid med investeringer i andre regioner i verden.

På vej mod en ny lovgivningsramme for fremme af vedvarende energi

I overensstemmelse med målet om fuld dekarbonisering i 2050: Vedvarende energikilder 35 %

Selv om ordføreren glæder sig over mange af de nye bestemmelser i Kommissionens forslag, beklages manglen på ambition i det fastlagte mål om en andel af vedvarende energi på 27 % i EU.

Det skal bemærkes, at Det Europæiske Råd i oktober 2014, der støttede et mål for vedvarende energi på mindst 27 %, fandt sted før undertegnelsen af Parisaftalen.

Desuden adskiller et overordnet mål på 27 % sig ikke væsentligt fra referencescenariet om at nå op på 24,3 % i 2030 (scenariet tager ikke højde for det sandsynlige fald i omkostningerne for de mere udviklede vedvarende teknologier).

Det er også værd at bemærke, at Europa-Parlamentet i 2016 vedtog en beslutning, hvori der stilles krav om fastlæggelse af et mål på mindst 30 % for vedvarende energi og anførte, "at målene bør have et væsentligt større sigt".

I øjeblikket virker selv det mål, som Europa-Parlamentet har foreslået, beskedent i sammenligning med behovet for dekarbonisering af økonomien, der blev vedtaget på COP21, hvilket ikke kun bringer opnåelsen af målene fra Paris i fare, men også førerstilling inden for ren energi i Den Europæiske Union.

En række medlemsstater er således ved at opstille mål, der er klart højere end dem, der er nævnt for 2030.

IRENA(2016) mener f.eks., at anvendelse af vedvarende energi på 36% verdensplan i 2030 ikke kun er mulig, men nødvendigt for at begrænse stigningen i den globale gennemsnitstemperatur på 2 °C.

Derfor foreslår ordføreren indførelse af et bindende mål på 35 % for vedvarende energi i det udvidede endelige energiforbrug i 2030. Dette mindstemål skal nås med alle medlemsstaternes fælles indsats for at indføre nye bindende nationale mål, herunder transportsektoren.

Nationale forpligtelser med ren energi

At det er lykkedes med det nuværende direktiv 2009/28/EF at opnå konkrete fremskridt i retning af en øget anvendelse af vedvarende energikilder skyldes i vid udstrækning klarheden og sikkerheden i fastsættelsen af bindende mål på nationalt niveau.

Bindende mål skaber vished for investorerne og mindsker behovet for finansiel støtte. De opstiller desuden en klar fordeling af ansvaret, der muliggør gennemførelsen af korrigerende foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse.

I betragtning af, at Kommissionen selv har angivet at fastsætte bindende nationale mål, som det mest effektive redskab til at nå målene for vedvarende energi i 2020, er det vanskeligt at acceptere, at dele forestillingen om deres forsvinden. En ordning for frivillige nationale bidrag giver ikke et klart signal om ambitionerne.

Fleksible og sikre rammer for finansiel støtte og med europæisk dimension

Kriterier for oprettelse af støtteordninger, der er baseret på en øget konkurrence og lavere omkostninger til fremme af vedvarende energikilder.

På samme tid skal det sikres, at medlemsstaterne kan træffe beslutning om deres teknologiske diversificering under hensyntagen til sociale miljømæssige, geografiske og klimatiske faktorer. Denne fleksibilitet bidrager også til at reducere omkostningerne til integration af vedvarende energikilder i energisystemet. Ordføreren foreslår derfor at etablere fælles principper for støtteordninger for vedvarende energi.

Oprettelsen af åbningen af støtteordninger for producenter af energi fra vedvarende energikilder, der er beliggende i andre medlemsstater er en måde at harmonisere og reducere omkostningerne ved støtteordninger for at øge konkurrenceevnen.

Samarbejdsmekanismerne mellem medlemsstaterne har potentielle fordele i form af omkostningseffektivitet for fremme af vedvarende energi. For at disse fordele kan opnås, samtidig med at der gives fleksibilitet til medlemsstaterne, foreslår ordføreren at erstatte forpligtelsen til at åbne støtteordninger med gennemførelsen af fælles projekter.

Det regionale samarbejde bør bringes i overensstemmelse med de niveauer af sammenkobling, der er afgørende for, at de forskellige vedvarende energikilder og deres integration i energisystemet kan håndteres på ret vis. Derfor bør medlemsstater med meget ringe sammenkobling ikke være forpligtet til at deltage i denne åbningsramme

Styrkelse af retssikkerheden

De pludselige ændringer i politikker til støtte for vedvarende energikilder har skabt usikkerhed for investorer. Endelig har adskillige medlemsstater truffet foranstaltninger, der fører til tab af tillid og usikkerhed i sektoren for vedvarende energi og manglende adgang til finansiering for nye anlæg. Dette har bragt gennemførelsen af de mål, der er fastsat for 2020, i fare, og svækket en vigtig indenlandsk industri i mange regioner.

Det har afgørende betydning at sikre Den Europæiske Unions image som et attraktivt område for investeringer i vedvarende energi, bl.a. på grund af retssikkerheden i dens lovgivningsmæssige ramme. Derfor styrkes artikel 6, for at den ikke indeholder tvetydigheder, og det præciseres, at den gælder for både nuværende og fremtidige investeringer. Der satses på en bredere reguleringsordning, der fastsætter overgangsperioder i tilfælde af lovændringer og ved at tilvejebringe de nødvendige kompensationer i tilfælde af ekstern ændringer, der er diskriminerende over for vedvarende energi og som i væsentlig grad påvirker den økonomiske levedygtighed for de projekter, der modtager støtte.

Bryde administrative barrierer

En anden af de faktorer, der hæmmer udbredelsen af vedvarende energi i Unionen, er komplekse administrative procedurer og lange ventetider. De foreslåede enstregede systemer er et instrument, som brancheaktørerne gentagne gange har opfordret til.

Selv om højst tre år for udstedelse af en tilladelse kan være realistisk for større anlæg, synes en sådan frist uforholdsmæssig lang for mindre anlæg. Kortere frister er nødvendige for mindre projekter, hvis gennemførelse ikke kræver samme brede høring og evaluering som for de større anlæg.

Forbrugernes deltagelse i energiomstillingen

Siden vedtagelsen af det nuværende direktiv har yderligere teknologiske fremskridt og faldet i omkostningerne for visse teknologier resulteret i nye former for energistyring, der gør det muligt at sætte forbrugerne i centrum for energipolitikken. Det er vigtigt at inddrage disse nye former for deltagelse i energisystemet og fremme dem. I denne forbindelse bør det nye direktiv ikke blot gøre det muligt at udvikle egetforbrug af vedvarende energi og samfund, men fremme dem aktivt og forhindre dem i at blive forskelsbehandlet, så de ikke står over for uforholdsmæssige byrder eller procedurer. Forbrug af egenproduceret vedvarende energi, der forbliver uden for nettet, bør ikke være omfattet af nogen form for skatter eller afgifter.

Ofte har borgere ned middel eller høj indkomst behov for bedre adgang til startkapital for at investere i egenproduktionsudstyr for vedvarende energi.

Imidlertid kan anvendelsen af vedvarende energikilder have en vigtig rolle at spille i udviklingen af et nyt paradigme for energisystemer, der gavner samfundet som helhed, i et EU, hvor 50 millioner personer anses for at befinde sig i en situation med energifattigdom.

Derfor bør støtteordningerne til fremme af egenproduktion udformes, så de kan nå ud til alle forbrugere, navnlig dem med færre ressourcer.

Betydningen af de sektorspecifikke målsætninger

Indførelsen af specifikke mål for sektorerne for opvarmning og køling samt transport er absolut nødvendig i betragtning af den potentielle udbredelse af vedvarende energi, der kan opnås, når man tænker på, at disse sektorer tegner sig for cirka 75 %[1] af det endelige energiforbrug i EU. Vi vil ikke opnå dekarboniseringsmålene, hvis bestræbelselserne i disse sektorer ikke fordobles.

Hvad angår sektoren for opvarmning og køling, bør der sammen med et højere ambitionsniveau, som er bindende, gives fleksibilitet til medlemsstater, der allerede har en meget høj grad af anvendelse af vedvarende energi.

Der skal ligeledes indføres prognoser, for at foranstaltninger i denne sektor særlig vægt på sårbare husholdninger, der risikerer energifattigdom.

Transport udgør ca. en tredjedel af det endelige energiforbrug i EU, men er stadig domineret af 94 % oliebaserede brændstoffer. Det nuværende direktiv indeholder et mål for, at vedvarende energi udgør 10% i transportsektoren inden 2020. Det er nødvendigt at bevare det sektorspecifikke mål og ajourføre det til 2030 for at opnå fremskridt i denne sektor, der svarer til 35 % af EU's samlede CO2-emissioner. Med henblik herpå er det vigtigt at fremme mobiliteten med alternative brændstoffer, f.eks. ved hjælp af elektromobilitet.

Ordføreren mener, at det er nødvendigt at være mere ambitiøs med dette direktiv for at kunne overholde Europas forpligtelse i kampen mod klimaændringer. Manglen på ambitioner i vedvarende energier stiller ikke kun spørgsmål ved vores troværdighed, men frem for alt ved vores fremtidige udvikling.

  • [1]  Kilde: Eurostat (2014)

BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

1.  Red Eléctrica Española (sjældne jordarter)

2.  Repsol

3.  Unión Fotovoltaica Española (UNEF)

4.  Dupont Industrial Biosciences

5.  Gas Natural Fenosa (GNF)

6.  Europa-Kommissionen

7.  Den danske regering

8.  Det Forenede Kongeriges regering

9.  Den tyske regering

10.  Statoil

11.  European Renewable Energies Federation (EREF)

12.  Dansk Energi. DONG Energy

13.  Eurelectric

14.  "Clean Energy For All Europeans Package": (Middagsdebat med Orgalime, Electrolux, Bosch, Diehl, European Forum for Manufacturing - EFM)

15.  Asociación Española de Operadores de Gases Licuados de Petróleo (AOGLP)

16.  Unión de Petroleros Europeos Independientes (UPI)

17.  Falck Renewables

18.  Austrian Biomass Association

19.  Austrian Chamber of Agriculture

20.  Endesa

21.  Metsä Group

22.  Arizona Chemical

23.  Gasdistributører for bæredygtighed: GRDF, GNF, Italgas, Galp og Athenora

24.  "Solenergitopmøde": Europa-Kommissionen, Eurelectric, Greenpeace, Solarpower Europa, Energi Post etc.

25.  Acciona

26.  Abengoa

27.  EPURE

28.  European Biomass Association

29.  Association of Public Enterprises and Public Services Austria

30.  Den svenske regering

31.  COGEN Europe

32.  Siemens

33.  Seminar om "overgangen til en ny energimodel i Europa": Europa-Kommissionen, PSOE, UNEF, EER, Asociación Eólica Española, REE, Asociación de Comercializadores de Energía Independiente (ACIE), Asociación General de Consumidores (ASGECO), Plataforma para un Nuevo Modelo Energético

34.  ANPIER

35.  Instituttet for vedvarende energi

36.  Climate Action Network (CAN)

37.  Ocean Energy Europe

38.  Wind Europe

39.  Greenpeace

40.  North Carolina office of the Southern Environmental Law Center

41.  Drax Power Station

42.  IDA Group

43.  APPA og APPA Biocarburantes

44.  Hydrogen Europe

45.  Den Internationale Luftfartssammenslutning (IATA)

46.  Transport & Miljø

47.  Birdlife Europe

48.  Iberdrola

49.  Euroheat & Power

50.  EDF

51.  European Geothermal Energy Council

52.  European Solar Thermal Industry Federation

53.  European Hydrogen Association

54.  Greenpeace

55.  European Copper Institute

56.  ENGIE

57.  "3 EU-energitopmøde": Europa-Kommissionen, Belgiens regering, Iberdrola, ENEL, 50 Hertz, Wind Europe et altri.

58.  Regeringen på Kanarieørene.

59.  Confederation of Swedish Enterprise

60.  Scania AB

61.  Eurochambres

62.  Center for European Policy (CEP)

63.  Confederation of European Paper Industries (CEPI)

64.  Innogy

65.  Arcelormittal

66.  Shell

67.  REScoop

68.  Oxfam

69.  EDSO

70.  Tesla

71.  Rundbordsdialogen "biobrændstoffer": Europa-Kommissionen, Leaders of Sustainable Biofuels (LSB), European Waste-to-Advanced Biofuels Association (EWABA), FEDIOL, ePURE, European Biodiesel Board (EBB), Transport & Environment et altri.

72.  European Federation of Local Energy Companies (CEDEC)

73.  Austrian Federal Economic Chamber

74.  ENCE

75.  EDP Renovables

76.  Det spanske handelskammer i Belgien og Luxembourg (morgenmadsdebat med Europa-Kommissionen, Acciona og andre spanske virksomheder).

77.  Den spanske regering

78.  Paikallisvoima ry

79.  Rune Henriksen, medlem af det norske parlament

80.  EREF (morgenmadsdebat med Europa-Kommissionen og akademikere): Fraunhofer Institute Munich, IG Windkraft et altri)

81.  True North Venture Partners

82.  Eurobat

83.  Nordisk Råd (parlamentsmedlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige)

84.  European Federation for Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)

85.  European Biogas Association

86.  Seminaret "Clean Energy Transition and the Revised Renewable Energy Directive": Comisión Europea, PSOE, ANPIER, Fundación Renovables et altri.

87.  Rådet af Europæiske Energiregulatorer (CEER) /.

Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC)

88.  Snam S.p.A.

89.  Platform for Electro-mobility

90.  Association of Austrian electricity companies

91.  European Ventilation Industry Association (EVIA)

92.  FERN

93.  Total, ENI og NESTE

94.  Conseil des Communes et Régions d’Europe

95.  Airbus

96.  ABB - Wind Sector Initiative

97.  Portugals regering

98.  Polish Electricity Association (PKEE)

99.  Den hollandske regering

100. Seminar om "Energiunion - Europa-Parlamentet træffer beslutning"

BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

D(2017)45796

Jerzy Buzek

Formand for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

PHS 08B046

Bruxelles

Vedr.:  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning)

  (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Kære formand

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, jf. artikel 104 om omarbejdning, som er blevet indført i Parlamentets forretningsorden.

Denne artikels stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Formanden for det korresponderende udvalg kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de dele af forslaget, der forbliver uændrede, hvis han eller hun skønner, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til ændringsforslagene."

Efter udtalelse fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommission, som har behandlet omarbejdningsforslaget, og i overensstemmelse med ordførerens henstillinger finder Retsudvalget, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget og i den rådgivende gruppes udtalelse, og at forslaget, for så vidt angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, består i en helt ukompliceret kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Retsudvalget besluttede derfor på sit møde den 21. november 2017 enstemmigt[1] at anbefale, at Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, kan gå over til at behandle ovennævnte forslag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe

  • [1]  Følgende medlemmer var til stede: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, John Flack, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emma McClarkin, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech.

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 28. september 2017

UDTALELSE

  TIL  EUROPA-PARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder

COM(2016)0767 af 23.2.2017 – 2016/0382(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 29. juni 2017 ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen[1] af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende følgende:

1. Følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer:

- i betragtning 2, udeladelsen af ordene "Styring af det europæiske energiforbrug"

- i betragtning 3, udeladelsen af ordene "på transportområdet, hvor problemet med energiforsyningssikkerhed er mest presserende, og få indflydelse på markedet for brændstof til transport"

- i betragtning 20, udeladelsen af andet punktum i betragtning 11 i direktiv 2009/28/EF, som lyder således: "I denne forbindelse bør energi, der findes i have og andre vandområder i form af bølger, havstrømme, tidevand, termiske energigradienter eller saltgradienter, medtages"

- i betragtning 26, udeladelsen af ordene "nationale mål", "fleksibilitetsforanstaltninger" og ", som dog forbliver under medlemsstaternes kontrol for ikke at berøre disses evne til at nå deres nationale mål"

- i betragtning 27, udeladelsen af ordet "gennemsigtighedsplatform"

- i betragtning 28, udeladelsen af ordet "mål" i første punktum samt af andet punktum i betragtning 37 i direktiv 2009/28/EF, som lyder således: "For at undgå, at der sker en nettostigning i drivhusgasemissionerne ved, at de eksisterende vedvarende energikilder omledes og helt eller delvist erstattes af konventionelle energikilder, bør dog kun elektricitet produceret i anlæg til vedvarende energi, som er sat i drift efter dette direktivs ikrafttræden, eller gennem øget kapacitet i et anlæg, som er blevet renoveret efter denne dato, kunne medregnes"

- i betragtning 34, udeladelsen af ordene "at fastsætte, at sådanne niveauer skal nås gennem inkorporering af en faktor for energi fra vedvarende energikilder med henblik på opfyldelse af mindstekravene til energimæssig ydeevne i direktiv 2002/91/EF, der skal vedrøre en omkostningsoptimal reduktion af CO2-emissioner pr. bygning"

- i betragtning 39, udeladelsen af ordene "anlæg til produktion af energi fra vedvarende energikilder"

- i betragtning 43, udeladelsen af sidste punktum i betragtning 52 i direktiv 2009/28/EF, som lyder således: "Der bør skelnes klart mellem grønne certifikater, der anvendes i forbindelse med støtteordninger, og oprindelsesgarantier"

- i betragtning 44, udeladelsen af ordet "minimumsprocentandel"

- i betragtning 45, udeladelsen af ordene "navnlig med hensyn til den mængde energi fra vedvarende energikilder, der produceres af nye anlæg, bør Kommissionen evaluere effektiviteten af de foranstaltninger, medlemsstaterne træffer"

- udeladelsen af hele ordlyden af betragtning 56 i direktiv 2009/28/EF

- i betragtning 48, udeladelsen af ordet "periodisk"

- i betragtning 52, udeladelsen af ordene "støtte demonstrations- og markedsføringsfasen for"

- i betragtning 70, udeladelsen af ordene "og udvikling af anden- og tredjegenerationsbiobrændstoffer i Fællesskabet og i verden, samt til styrkelse af landbrugsforskning og videnskabelse på disse områder"

- i betragtning 72, udeladelsen af de sidste to punktummer i betragtning 73 i direktiv 2009/28/EF, som lyder således: "Skovbevoksede områder med en kronedækningsgrad på mellem 10 og 30 % bør også være omfattet, medmindre der er dokumentation for, at deres kulstoflager er tilstrækkeligt lavt til at kunne begrunde en omlægning, jf. bestemmelserne i dette direktiv. Referencen til vådområder bør tage hensyn til definitionen i konventionen om vådområder af international betydning, navnlig som levesteder for vandfugle, vedtaget den 2. februar 1971 i Ramsar"

- i betragtning 81, udeladelsen af ordene "multilaterale og bilaterale aftaler" og "sådanne aftaler"

- i betragtning 95, udeladelsen af ordene "eller stærkt forurenede" samt af de sidste seks punktummer i betragtning 85 i direktiv 2009/28/EF, som lyder således: "Selv hvis biobrændstofferne fremstilles af råmaterialer fra eksisterende landbrugsarealer, vil den nettostigning i efterspørgslen efter afgrøder, der skyldes fremme af biobrændstoffer, også kunne føre til en nettostigning i de dyrkede områder. Dette kunne berøre arealer med store kulstoflagre, og der ville i så fald opstå skadelige tab af kulstoflagre. For at mindske denne risiko bør der indføres ledsageforanstaltninger, som tilskynder til en øget produktivitetshastighed på arealer, der allerede anvendes til afgrøder, anvendelse af nedbrudte arealer og indførelse af bæredygtighedskrav svarende til dem, der er fastlagt i dette direktiv for Fællesskabets forbrug af biobrændstof, i andre biobrændstofforbrugende lande. Kommissionen bør udarbejde en konkret metodologi til at minimere drivhusgasemissioner, der er forårsaget af indirekte ændringer i arealanvendelsen. I den forbindelse bør Kommissionen på grundlag af den bedste tilgængelige videnskabelige dokumentation navnlig undersøge, om der ved beregningen af drivhusgasemissionerne skal indregnes en faktor for indirekte ændringer i arealanvendelsen, og om der er behov for at tilskynde til bæredygtige biobrændstoffer, som minimerer effekterne af ændringer i arealanvendelsen og forbedrer bæredygtigheden af biobrændstoffer med hensyn til indirekte ændringer i arealanvendelsen. Kommissionen bør ved udarbejdelsen af denne metodologi blandt andet tage højde for de potentielle virkninger af biobrændstoffer fremstillet af celluloseholdigt nonfood-materiale og lignocellulosemateriale på indirekte ændringer i arealanvendelsen"

- betragtning 100, udeladelsen af den nuværende henvisning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

- i betragtning 101, udeladelsen af angivelsen "20 %"

- i artikel 1 og i artikel 2, litra j), udeladelsen af ordet "nationale"/"national"

- i artikel 2, litra g), udeladelsen af ordene "eller gasformigt"

- i artikel 7, stk. 1, erstatningen af den nuværende henvisning til "artikel 17, stk. 2-6" med en henvisning til "artikel 26, stk. 2-7"

- udeladelsen af hele ordlyden af artikel 5, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF

- i artikel 7, stk. 3, udeladelsen af ordene "Aerotermisk, geotermisk og hydrotermisk"

- i artikel 8, stk. 1, udeladelsen af ordene "og indføre ordninger med henblik på", "om den", "opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, 2 og 4" og "om en anden"

- i artikel 8, stk. 2, og i artikel 12, stk. 1, udeladelsen af ordet "tre"

- i artikel 9, stk. 2 og 3, og i artikel 10, stk. 1, udeladelsen af ordet "mål"

- i artikel 9, stk. 4, udeladelsen af første punktum, som lyder således: "Perioden i stk. 3, litra d), må ikke gå ud over 2020" og af angivelsen "2020" i andet punktum

- i artikel 10, stk. 3, udeladelsen af ordene "måling af, om kravene i" og "vedrørende nationale overordnede mål er opfyldt"

- i artikel 13, stk. 1, erstatningen af den nuværende henvisning til "artikel 3" med en henvisning til "artikel 5"

- udeladelsen af hele ordlyden af artikel 13, stk. 1, litra a) og b) i direktiv 2009/28/EF

- i artikel 19, stk. 13, erstatningen af ordet "forbrugerne" med "kunderne" og udeladelsen af ordene "der stammer fra anlæg eller kapacitetsforøgelser, der er blevet sat i drift efter den 25. juni 2009"

- i artikel 26, stk. 1, udeladelsen af ordet "bæredygtigheds"

- i artikel 27, stk. 4, erstatningen af den nuværende henvisning til "artikel 17, stk. 2" med en henvisning til "artikel 26, stk. 7" og af den nuværende henvisning til "artikel 17, stk. 3, 4 og 5" med en henvisning til "artikel 26, stk. 2, 3, 4, 5 og 6"

- i artikel 27, stk. 6, tredje afsnit, udeladelsen af ordet "gennemsigtigheds"

- i artikel 27, stk. 6, femte afsnit, og stk. 7, erstatningen af den nuværende henvisning til "artikel 17, stk. 2-5" med en henvisning til "artikel 26, stk. 2-7"

- i artikel 28, stk. 1 og 4, erstatningen af den nuværende henvisning til "artikel 17, stk. 2" med en henvisning til "artikel 26, stk. 7"

- i artikel 28, stk. 5, udeladelsen af ordene " navnlig hvad angår" og af ordene "tilføjelser til"

- i artikel 30, stk. 3, erstatningen af angivelsen "i 2018" med angivelsen "i 2026"

- i artikel 30, stk. 4, erstatningen af angivelsen "I 2021" med angivelsen "I 2032"

- i artikel 32, stk. 2, erstatningen af angivelsen "fra den 5. oktober 2015" med angivelsen "fra den 1. januar 2021"

- i artikel 32, stk. 2, 3 og 6, erstatningen af den nuværende henvisning til artikel 3, stk. 5, med en henvisning til artikel 7, stk. 5, og tilføjelsen af nye henvisninger til artikel 19, stk. 11 og 14, og til artikel 25, stk. 6

- i bilag V, afsnit A, udeladelsen af angivelsen "52 %" i forbindelse med rubrikken "Ethanol fra sukkerroer"

- i bilag V, afsnit B, udeladelsen af angivelsen "92%" i forbindelse med rubrikken "Dimethylether (DME) fra dyrket træ"

- i bilag V, afsnit C, punkt 3, udeladelsen af formlen "(EF – EB)/EF" i forbindelse med rubrikken "Dimethylether (DME) fra dyrket træ"

- udeladelsen af hele ordlyden af bilag V, afsnit C, punkt 8, litra b), nr. ii), i direktiv 2009/28/EF

- i bilag V, afsnit C, punkt 8, andet afsnit, udeladelsen af tallet "10"

- udeladelsen af hele ordlyden af bilag V, afsnit C, punkt 9, litra b), i direktiv 2009/28/EF

- udeladelsen af hele ordlyden af bilag V, afsnit C, punkt 9, andet afsnit, i direktiv 2009/28/EF

- i bilag V, afsnit C, punkt 10, udeladelsen af angivelsen "2009"

- i bilag V, afsnit C, punkt 12, udeladelsen af ordene "og oplagring"

- i bilag V, afsnit C, punkt 14, udeladelsen af ordet "sequestration" i den engelske udgave

- i bilag V, afsnit C, punkt 15, udeladelsen af ordene "til at erstatte fossilt afledt CO2, der indgår i kommercielle produkter og tjenesteydelser"

- i bilag V, afsnit C, punkt 18, udeladelsen af ordlyden "eec + el + de brøkdele af ep, etd og eee"

- udeladelsen af hele ordlyden af bilag V, afsnit C, punkt 19, fjerde afsnit, i direktiv 2009/28/EF.

2. I artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og stk. 6, første og femte afsnit, bør henvisningen til "artikel 31, stk. 3" ændres til en henvisning til artikel 31, stk. 2.

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER        H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver      Juridisk rådgiver    Generaldirektør

  • [1]   Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.

UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (24.10.2017)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning)
(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Ordfører for udtalelse: Florent Marcellesi

KORT BEGRUNDELSE

EU's klima- og energipolitikker bør være i overensstemmelse med målsætningerne for udviklingsvenlig politikkohærens som formuleret i Lissabontraktatens artikel 208, og målene for bæredygtig udvikling. Overgang til vedvarende energi er af afgørende betydning for at nå disse mål. I betragtning af, at bioenergi kun kan spille en begrænset rolle i opfyldelsen af EU's energiefterspørgsel, og eftersom EU's bioenergipolitik helt sikkert vil blive brugt som en model i internationale forhandlinger, mener ordføreren derfor, at det er yderst vigtigt at sikre, at det foreslåede direktiv opfylder strenge sociale og miljømæssige bæredygtighedskriterier.

Det foreslåede direktiv bør i dette øjemed styrkes på adskillige måder:

Opgradering af forslagets klimaambitioner ved at øge andelen af vedvarende energi til 45 % i 2030 med nationale obligatoriske mål for at opfylde målsætningerne fra Parisaftalen;

Udfasning af alle landbaserede biobrændstoffer for at minimere bioenergiens negative indvirkning på jordrettigheder, retten til mad, biodiversitet, jord samt de generelle virkninger i form af indirekte ændringer i arealanvendelsen; den andel af afgrøder af jordbaserede biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der kan medregnes i opfyldelsen af målet for brændstof til transport i henhold til direktiv 2009/28/EF, bør fremover gradvist reduceres indtil 2030, hvor denne andel skal være lig nul;

udfasning af alle politiske incitamenter for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og brændstoffer fra biomasse fremstillet af fødevare- eller foderafgrøder eller andre afgrøder, der dyrkes på produktiv landbrugsjord;

styrkelse af reglerne om indirekte ændringer i arealanvendelsen (ILUC) i betragtning af, at nonfood-energiafgrøder kan bidrage til ILUC, hvis de produceres på landbrugsjord, der er blevet brugt til fødevareproduktion;

sikring af, at det omarbejdede direktiv stemmer overens med affaldshierarkiet og principperne om kaskadeanvendelse;

styrkelse af sikkerhedsforanstaltningerne for avancerede biobrændsler, som effektivt bør reducere drivhusgasemissionerne og leve op til de strenge miljømæssige bæredygtighedskriterier i tilfælde, hvor brugen af affald og restprodukter til energi intensiveres;

indførelse af kriterier om social bæredygtighed, idet det tages i betragtning, at konflikter om jord bl.a. opstår som et resultat af stadig mere omfattende landbrugsinvesteringer i produktion af råprodukter. Direktivet bør følgelig overholde de internationale standarder for jordbesiddelsesrettigheder, som er så meget desto vigtigere i lande, hvor de sædvaneretslige rettigheder ikke er klart anerkendte i den almindelige lovgivning, og hvor de oprindelige landbefolkninger tidligere er blevet flyttet på grund af bevaringsprojekter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Fastsættelsen af et bindende EU-mål for vedvarende energi frem til 2030 vil fortsat tilskynde til udvikling af teknologier, der producerer vedvarende energi, og give investorer vished. Et mål fastsat på EU-plan vil give medlemsstaterne større råderum til at opfylde deres mål for reduktion af drivhusgasemissioner på den mest omkostningseffektive måde i forhold til deres særlige forhold, energimiks og kapacitet til at producere vedvarende energi.

(8)  Fastsættelsen af et bindende EU-mål og bindende nationale mål for vedvarende energi frem til 2030 vil fortsat tilskynde til udvikling af teknologier, der producerer vedvarende energi, og give investorer vished.

Begrundelse

Opfyldelsen af målsætningerne fra Parisaftalen indebærer, at andelen af vedvarende energi såvel på EU-plan som på medlemsstatsplan skal øges. Medlemsstaters specifikke mål, der er i overensstemmelse med EU's mål, vil hjælpe til at sikre, at det samlede EU-mål effektivt kan nås.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Brugen af biomasseressourcer indebærer betydelige offeromkostninger i forbindelse med udpining eller tab af økosystemer. Medlemsstaterne bør afholde sig fra at støtte eller give mandat til anvendelse af råmaterialer til energi, såfremt en sådan anvendelse vil indvirke negativt på jordrettigheder, fødevarerettigheder, biodiversitet, jord eller den generelle drivhusgasbalance.

Begrundelse

2030-dagsordenen er en transformerende politisk ramme for bekæmpelse af fattigdom og opnåelse af bæredygtig udvikling på verdensplan. EU-foranstaltninger, der træffes for at gennemføre Parisaftalen om klimaændring, skal derfor være i overensstemmelse med opfyldelsen af de 17 mål for bæredygtig udvikling og tage fat på de væsentlige indbyrdes forbindelser mellem disse mål og målsætninger.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15b)  Fremme af vedvarende energikilder bør være baseret på princippet om kaskadeanvendelse, især hvad angår biomasse fra skove og landbrug samt den cirkulære økonomi. Støtteordninger, der fremmer anvendelsen af vedvarende energikilder bør ikke undergrave principperne for den cirkulære økonomi eller affaldshierarkiet, som rangordner affaldshåndteringsmuligheder i overensstemmelse med deres bæredygtighed og giver højeste prioritet til at undgå og til at genanvende affald.

Begrundelse

EU og dets medlemsstater skal gennemføre 2030-dagsordenen i alle interne og eksterne politikker med en omfattende og strategisk tilgang og afbalanceret og sammenhængende inddragelse af de tre dimensioner af bæredygtig udvikling og hensyntagen til de indbyrdes forbindelser mellem de forskellige mål for bæredygtig udvikling samt deres nationale tiltags bredere virkning på internationalt og globalt plan.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 15 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15c)  For så vidt angår anvendelse af biotiske energikilder bør medlemsstaterne indføre beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte biodiversiteten og forebygge udpining eller tab af økosystemer og afvigelser fra den nuværende anvendelse, som ville have en negativ indirekte eller direkte indvirkning på biodiversiteten, jorden eller den generelle drivhusgasbalance.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Åbningen af muligheden for støtteordninger for deltagelse på tværs af landegrænser begrænser negative påvirkninger af det indre energimarked og kan under visse omstændigheder bistå medlemsstaterne med at opfylde EU-målet mere omkostningseffektivt. Deltagelse på tværs af landegrænser er også en naturlig følge af udviklingen af en EU-politik for vedvarende energi med et bindende mål på EU-niveau, der afløser nationale bindende mål. Medlemsstaterne bør derfor pålægges gradvist og delvist at åbne for muligheden for støtte til projekter i andre medlemsstater og fastlægge en række måder, hvorpå denne gradvise åbning kan gennemføres under overholdelse af bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, navnlig artikel 30, 34 og 110.

(17)  Åbningen af muligheden for støtteordninger for deltagelse på tværs af landegrænser begrænser negative påvirkninger af det indre energimarked og kan under visse omstændigheder bistå medlemsstaterne med at opfylde EU-målet mere omkostningseffektivt. Deltagelse på tværs af landegrænser er også en naturlig følge af udviklingen af en EU-politik for vedvarende energi med et bindende mål på EU-niveau, der ledsager nationale bindende mål. Medlemsstaterne bør derfor pålægges gradvist og delvist at åbne for muligheden for støtte til projekter i andre medlemsstater og fastlægge en række måder, hvorpå denne gradvise åbning kan gennemføres under overholdelse af bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, navnlig artikel 30, 34 og 110.

Begrundelse

Opfyldelsen af målsætningerne fra Parisaftalen indebærer, at andelen af vedvarende energi såvel på EU-plan som på medlemsstatsplan skal øges. Medlemsstaters specifikke mål, der er i overensstemmelse med EU's mål, vil hjælpe til at sikre, at det samlede EU-mål effektivt kan nås.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  For at sikre, at der i bilag IX tages behørigt hensyn til affaldshierarkiprincipperne som opstillet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF, Unionens bæredygtighedskriterier og behovet for at sikre, at der med bilaget ikke skabes et øget arealbehov i forbindelse med tilskyndelsen til at anvende affald eller restprodukter, bør Kommissionen ved sin regelmæssige evaluering af bilaget overveje at inddrage yderligere råprodukter, som ikke medfører betydelige forvridende virkninger på markeder for (bi)produkter, affald eller restprodukter.

(25)  For at sikre, at der i bilag IX tages behørigt hensyn til affaldshierarkiprincipperne der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets25 direktiv 2008/98/EF, Unionens bæredygtighedskriterier, princippet om kaskadeanvendelse, og behovet for at sikre, at dette bilag ikke skaber et øget arealbehov i forbindelse med tilskyndelsen til at anvende affald eller restprodukter, bør Kommissionen ved sin regelmæssige evaluering af dettebilag overveje at inddrage yderligere råprodukter, der er i stand til at levere betydelige drivhusgasemissionsbesparelser baseret på en livscyklusvurdering, idet der tages hensyn til indirekte emissioner i forbindelse med eventuelle forskydningseffekter, og som ikke medfører betydelige forvridende virkninger på markeder for (bi)produkter, affald eller restprodukter.

__________________

__________________

25Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

25Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

Begrundelse

Kun få råvarematerialer er reelt tilgængelige i emissionsfri udgave. Hvis materialer flyttes fra deres nuværende anvendelser for at producere biobrændstoffer, vil andre brugere blive påvirket. Der er behov for en forskydningsanalyse, der afdækker, hvilke materialer der vil blive anvendt til at erstatte råproduktet og de emissioner, der er forbundet med det, med henblik på at forstå klimapåvirkningen af at anvende det pågældende brændstof som alternativt brændstof. I overensstemmelse med EU's strategi for den cirkulære økonomi og for skovbruget bør princippet om kaskadeanvendelse af biomasse tages i betragtning.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 50 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(50a)  Selv om dette direktiv fastlægger en EU-ramme for fremme af energi fra vedvarende energikilder, bidrager det også til den potentielle positive indvirkning, som Unionen og medlemsstaterne kan have med hensyn til at fremme udviklingen af sektoren for vedvarende energi i tredjelande. Unionen og medlemsstaterne bør fremme forskning, udvikling og investering i produktion af vedvarende energi i udviklingslande og andre partnerlande og derved styrke deres miljømæssige og økonomiske bæredygtighed og deres kapacitet inden for eksport af vedvarende energi. Endvidere kan import af vedvarende energi fra partnerlandene hjælpe EU og medlemsstaterne med henblik på at nå de ambitiøse mål for reduktion af kulstofemissioner.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 62

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(62)  I den europæiske strategi for lavemissionsmobilitet fra juli 2016 er det påpeget, at fødevarebaserede biobrændstoffer spiller en begrænset rolle i dekarboniseringen af transportsektoren og gradvist bør udfases og erstattes af avancerede biobrændstoffer. For at forberede overgangen til avancerede biobrændstoffer og minimere de samlede virkninger af indirekte ændringer i arealanvendelsen er det hensigtsmæssigt at nedbringe den mængde af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som produceres på grundlag af fødevare- og foderafgrøder, der kan medregnes i opfyldelsen af målene i dette direktiv.

(62)  Hvor græsarealer eller landbrugsjord, som tidligere var bestemt for fødevare- og fodermarkeder, omlægges til produktion af biobrændstoffer, vil det fortsat være nødvendigt at opfylde efterspørgslen efter brændstof ved at intensivere den nuværende produktion eller sætte arealer, som ikke er landbrugsjord, i produktion andetsteds. Brugen af ikke-landbrugsjord til landbrug udgør indirekte ændringer i arealanvendelsen og kan føre til betydelige drivhusgasemissioner, når den indebærer omlægning af arealer med store kulstoflagre. I den europæiske strategi for lavemissionsmobilitet fra juli 2016 er det påpeget, at fødevarebaserede biobrændstoffer spiller en begrænset rolle i dekarboniseringen af transportsektoren og gradvist bør udfases og erstattes af avancerede biobrændstoffer. For at forberede overgangen til avancerede biobrændstoffer og minimere de samlede virkninger af indirekte ændringer i arealanvendelsen er det hensigtsmæssigt at nedbringe den mængde af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som produceres på grundlag af fødevare- og foderafgrøder, der kan tælles med EU-målsætningen i dette direktiv, og medtage et skøn for indirekte ændring i arealanvendelsen i beregningen af drivhusgasemissioner.

Begrundelse

Fænomenet med indirekte ændringer i arealanvendelse (ILUC) bør klart anerkendes og tages i betragtning i direktivets bestemmelser.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 64

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(64)  Avancerede biobrændstoffer, andre biobrændstoffer og biogas produceret af råprodukter, der er opført i bilag IX, vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, og elektricitet fra vedvarende energikilder inden for transport kan bidrage til lave kulstofemissioner, fremme dekarboniseringen af EU's transportsektor på en omkostningseffektiv måde og forbedre bl.a. energimæssig diversificering i transportsektoren, samtidig med at innovation, vækst og beskæftigelse fremmes i EU's økonomi og afhængigheden af importeret energi nedbringes. Den integrationsforpligtelse, der pålægges brændstofleverandørerne, bør fremme den videre udvikling af avancerede brændstoffer, herunder biobrændstoffer, fordi det er vigtigt at sikre, at inddragelsesforpligtelsen også tilskynder til at forbedre drivhusgaspræstationerne for de brændstoffer, som leveres for at opfylde forpligtelsen. Kommissionen bør vurdere disse brændstoffers drivhusgaspræstationer, tekniske innovation og bæredygtighed.

(64)  Avancerede biobrændstoffer, andre biobrændstoffer og biogas produceret af råprodukter, der er opført i bilag IX, vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, og elektricitet fra vedvarende energikilder inden for transport kan bidrage til lave kulstofemissioner, fremme dekarboniseringen af EU's transportsektor på en omkostningseffektiv måde og forbedre bl.a. energimæssig diversificering i transportsektoren, samtidig med at innovation, vækst og beskæftigelse fremmes i EU's økonomi og afhængigheden af importeret energi nedbringes. Non-food råvarer kan dog resultere i tilknyttede emissioner ved ændringer i udnyttelsen af ​​arealanvendelsen eller andre indirekte emissioner. For at tage hensyn til indirekte emissioner i forbindelse med forskydningen af ​​nuværende anvendelser for nogle af råvarerne, skal estimaterne indgå i beregningen af ​​drivhusgasemissionerne. Det er muligt, at disse estimater ændres, når yderligere data bliver tilgængelige, eller når markederne for disse non-food råprodukter ændres over tid. De bør derfor løbende tages op til revision. Den integrationsforpligtelse, der pålægges brændstofleverandørerne, bør fremme den videre udvikling af avancerede brændstoffer, herunder biobrændstoffer, fordi det er vigtigt at sikre, at inddragelsesforpligtelsen også tilskynder til at forbedre drivhusgaspræstationerne for de brændstoffer, som leveres for at opfylde forpligtelsen. Kommissionen bør vurdere disse brændstoffers drivhusgaspræstationer, tekniske innovation og bæredygtighed.

Begrundelse

Der er behov for en forskydningsanalyse, der afdækker, hvilke materialer der vil blive anvendt til at erstatte råproduktet og de emissioner, der er forbundet med det, med henblik på at forstå klimapåvirkningen af at anvende det pågældende brændstof som alternativt brændstof.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 69 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(69a)  Produktionen af biobrændstoffer, og dermed de mål og tidsplaner, som vedrører dem, bør ikke give anledning til ændringer i arealanvendelse og bør på ingen måde påvirke fødevarekæden.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 69 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(69b)  EU's biobrændstofpolitik kan have indirekte skadelige virkninger, ikke kun for miljøet, men også på liv i lokalsamfundene, jordrettigheder og fødevaresikkerhed, hvis der ikke etableres bæredygtigheds- og menneskerettighedsgarantier.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 73

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(73)  Landbrugsråprodukter bestemt til produktion af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler bør ikke produceres på tørvearealer, eftersom dyrkningen af råprodukter på tørvearealer vil medføre et betydeligt tab af kulstoflagre, hvis jorden drænes yderligere til dette formål, og det er vanskeligt at påvise, at en sådan dræning ikke finder sted.

(73)  Landbrugsråprodukter bestemt til produktion af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler bør ikke produceres på tørvearealer eller vådområder, eftersom dyrkningen af råprodukter på tørvearealer eller vådområder vil medføre et betydeligt tab af kulstoflagre, hvis jorden drænes yderligere til dette formål, og det er vanskeligt at påvise, at en sådan dræning ikke finder sted.

Begrundelse

Moser og vådområder er habitater af høj bevaringsværdi, der rummer nogle af de vigtigste CO2-lagre i EU og verden. Når de ødelægges, udleder de imidlertid store mængder drivhusgasser.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 73 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(73a)  Landbrugsrestprodukter og skovbrugsrestprodukter til produktion af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler bør dyrkes og høstes ved fremgangsmåder, som er i overensstemmelse med beskyttelsen af ​​jordkvalitet og organisk kulstof i jorden.

Begrundelse

EU's landbrugspolitik bør være i overensstemmelse med EU's forpligtelser til bekæmpelse af klimaændring og udryddelse af fattigdom. De miljøudfordringer, som landbruget traditionelt har stået over for verden over, forværres kraftigt af klimaændringen. Landbrugere er nu mere end nogensinde nødt til at bidrage til afbødning af klimaændringer gennem brugen af bæredygtige landbrugsfremgangsmåder.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 95 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(95a)  Unionens og medlemsstaternes biobrændstofpolitikker bør være i overensstemmelse med FN's mål for bæredygtig udvikling og princippet om udviklingsvenlig politikkohærens som formuleret i Lissabontraktaten. Unionen og medlemsstaterne bør navnlig sikre, at deres biobrændstofpolitikker ikke har negativ indvirkning på udviklingslandene og overholder de lokale indbyggeres jordbesiddelsesrettigheder som fastlagt i Den Internationale Arbejdsorganisations konvention (ILO) om oprindelige folk og stammefolk i uafhængige lande (nr. 169) samt FN's frivillige retningslinjer for ansvarlig forvaltning af jordbesiddelser, fiskebanker og skove i forbindelse med national fødevaresikkerhed, principperne for ansvarlig investering i landbrug og fødevaresystemer samt OECD-FAO's retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder inden for landbruget.

Begrundelse

Ifølge Parisaftalen skal parterne respektere forpligtelserne inden for internationale menneskerettigheder og oprindelige folks rettigheder i forbindelse med foranstaltningerne vedrørende klimaændringer. Aftalen fastlægger også, at klimatiltagene skal opnås med udgangspunkt i ligestilling og i forbindelse med bæredygtig udvikling og bestræbelser på fattigdomsbekæmpelse. I betragtning af, at EU's biobrændstofpolitik kan udøve pres på jordarealer i udlandet, er det vigtigt at sikre, at dette ikke medfører krænkelser af de lokale indbyggeres jordbesiddelsesrettigheder.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 99

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(99)  Kommissionen bør med henblik på at ændre eller supplere ikke-væsentlige elementer i bestemmelserne i dette direktiv tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår listen over råprodukter til produktion af avancerede biobrændstoffer, hvis bidrag til opfyldelsen af brændstofleverandørernes forpligtelse på transportområdet er begrænset; tilpasningen af energiindholdet i transportbrændstoffer til den videnskabelige og tekniske udvikling; metoden til fastlæggelse af den andel af biobrændstof, der stammer fra biomasse, som forarbejdes med fossile brændstoffer i en fælles proces; gennemførelsen af aftaler om gensidig anerkendelse af oprindelsesgarantier; fastsættelsen af regler for overvågning af, hvordan oprindelsesgarantiordningen fungerer, og regler for beregning af drivhusgaseffekterne af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og de fossile brændstoffer, de sammenlignes med. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

(99)  Kommissionen bør med henblik på at ændre eller supplere ikke-væsentlige elementer i bestemmelserne i dette direktiv tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår listen over råprodukter til produktion af avancerede biobrændstoffer, herunder anslåede tilhørende indirekte emissioner; tilpasningen af energiindholdet i transportbrændstoffer til den videnskabelige og tekniske udvikling; metoden til fastlæggelse af den andel af biobrændstof, der stammer fra biomasse, som forarbejdes med fossile brændstoffer i en fælles proces; gennemførelsen af aftaler om gensidig anerkendelse af oprindelsesgarantier; fastsættelsen af regler for overvågning af, hvordan oprindelsesgarantiordningen fungerer, og regler for beregning af drivhusgaseffekterne af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og de fossile brændstoffer, de sammenlignes med. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

Begrundelse

Gør det klart, at indirekte emissioner fuldt ud tages i betragtning i forbindelse med overvejelser om andre råstoffer.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 101 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(101a)  1,4 mia. mennesker i verden har ikke adgang til elektricitet. Omkring 3 mia. mennesker anvender traditionel brændsel såsom kul og brænde til madlavning og har ofte dårlige udluftningsforhold i deres hjem. Næsten 2 mio. mennesker dør hvert år af lungebetændelse og kroniske lungesygdomme som en konsekvens af at benytte disse brændstoffer.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 101 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(101b)  (Udviklingslandene har i stigende grad har vedtaget politikker for vedvarende energi på nationalt plan, som har til formål at producere energi fra vedvarende kilder for at imødekomme den voksende energiefterspørgsel. Mere end 173 lande, herunder 117 udviklings- eller nye vækstøkonomilande, havde fastsat mål for vedvarende energi ved udgangen af 2015.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 101 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(101c)   Energiforbrug i udviklingslandene er tæt knyttet til en række sociale spørgsmål: fattigdomsbekæmpelse, uddannelse, sundhed, befolkningstilvækst, beskæftigelse, erhvervspolitik, kommunikation, urbanisering og manglende muligheder for kvinder. Vedvarende energikilder har et stort potentiale i at muliggøre, at udviklingsmæssige og miljømæssige udfordringer behandles sammen. I de senere år er der sket en betydelig udvikling af alternative teknologier, både hvad angår ydeevne og nedbringelse af omkostningerne. Hertil kommer, at mange udviklingslande er særligt godt placeret, når det gælder om at udvikle en ny generation af energiteknologier. Bortset fra udvikling og miljøbeskyttelse har vedvarende energi potentiale til at skabe øget sikkerhed og økonomisk stabilitet. Øget brug af vedvarende energikilder kan mindske afhængigheden af kostbar import af fossile brændstoffer og kan hjælpe mange lande med at forbedre deres betalingsbalance.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter en fælles ramme for fremme af energi fra vedvarende kilder. Det fastsætter et bindende EU- mål for den samlede andel af energi fra vedvarende kilder i det udvidede endelige energiforbrug i 2030. Det fastlægger også regler om finansiel støtte til elektricitet fra vedvarende kilder, VE-egetforbrug og anvendelse af vedvarende energi i sektorerne opvarmning og køling og transport samt regionalt samarbejde mellem medlemsstater og med tredjelande, oprindelsesgarantier, administrative procedurer og information og uddannelse. Det fastlægger bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler.

Dette direktiv fastsætter en fælles ramme for fremme af energi fra vedvarende kilder. Det fastsætter obligatoriske EU-mål og nationale mål for den samlede andel af energi fra vedvarende kilder i det udvidede endelige energiforbrug i 2030. Det fastlægger også regler om finansiel støtte til elektricitet fra vedvarende kilder, egetforbrug af vedvarende elektricitet og anvendelse af vedvarende energi i sektorerne opvarmning og køling og transport samt regionalt samarbejde mellem medlemsstater og med tredjelande, oprindelsesgarantier, administrative procedurer og information og uddannelse. Det fastlægger bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler.

Begrundelse

Opfyldelsen af målsætningerne fra Parisaftalen indebærer, at andelen af vedvarende energi såvel på EU-plan som på medlemsstatsplan skal øges. Medlemsstaters specifikke mål, der er i overensstemmelse med EU's mål, vil hjælpe til at sikre, at det samlede EU-mål effektivt kan nås.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra n a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

na)  "energiafgrøder": afgrøder, der produceres på landbrugsjord som en hovedafgrøde, med undtagelse af restprodukter og affald, der hovedsagelig dyrkes til energiformål;

Begrundelse

Præcisering af definitionerne.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Overordnet bindende EU-mål for 2030

Overordnede bindende EU-mål og nationale mål for 2030

Begrundelse

Nødvendig af hensyn til overensstemmelsen med artikel 1, afsnit 1.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne sikrer som led i opfyldelsen af målsætningerne i stk. 3, at deres nationale mål er udformet således, at de opfylder affaldshierarkiet, som er fastlagt i direktiv 2008/98/EF, navnlig hvad angår forbruget af skovbiomasse og landbrugsbiomasse til energiformål, og at de opfylder principperne om den cirkulære økonomi og kaskadeanvendelse. Medlemsstaterne reviderer med dette formål for øje regelmæssigt deres nationale mål for at sikre, at de stemmer overens med disse principper.

Begrundelse

EU og dets medlemsstater skal gennemføre 2030-dagsordenen i alle interne og eksterne politikker og tage fat på de indbyrdes forbindelser mellem de forskellige mål for bæredygtig udvikling samt deres nationale tiltags bredere virkning på internationalt og globalt plan. Tilsvarende bør disse principper om en cirkulær økonomi og kaskadeanvendelse anvendes, hvor det er relevant, herunder i nærværende direktiv, med henblik på at fungere som en model for tredjelande.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  elektriciteten er produceret i overensstemmelse med den internationale lovgivning, herunder menneskerettighedslovgivningen.

Begrundelse

Direktivets bestemmelser bør ikke uforvarende belønne elproduktion under betingelser, der strider imod de internationale bestemmelser.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  Anvendelsen vedrører et fælles projekt, der opfylder kriterierne i stk. 2, litra b) og c), og som benytter samkøringslinjen, efter at den er sat i drift, og en mængde elektricitet, der ikke overstiger den mængde, der vil blive eksporteret til Unionen, efter at samkøringslinjen er sat i drift.

e)  Anvendelsen vedrører et fælles projekt, der opfylder kriterierne i stk. 2, litra b), c) og ca) og som benytter samkøringslinjen, efter at den er sat i drift, og en mængde elektricitet, der ikke overstiger den mængde, der vil blive eksporteret til Unionen, efter at samkøringslinjen er sat i drift.

Begrundelse

Nødvendig for sammenhængen med foregående afsnit, litra c a, som tilføjes gennem ændringsforslag 25.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  indeholde en skriftlig anerkendelse af litra b) og c) fra det tredjeland, på hvis område anlægget skal sættes i drift, og angive, hvilken andel eller mængde af den elektricitet, der produceres af anlægget, tredjelandet selv vil forbruge.

d)  indeholde en skriftlig anerkendelse af stk. 2, litra b), c) og ca) fra det tredjeland, på hvis område anlægget skal sættes i drift, og angive, hvilken andel eller mængde af den elektricitet, der produceres af anlægget, tredjelandet selv vil forbruge.

Begrundelse

Nødvendig for sammenhængen med foregående afsnit, litra c a, som tilføjes gennem ændringsforslag 25.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11.  Medlemsstaterne må ikke anerkende oprindelsesgarantier, der er udstedt af et tredjeland, medmindre Kommissionen har undertegnet en aftale med det pågældende tredjeland om gensidig anerkendelse af oprindelsesgarantier udstedt i Unionen og kompatible oprindelsesgarantiordninger, der er etableret i dette land, med hvilket energi importeres og eksporteres direkte. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 med henblik på at håndhæve disse aftaler.

11.  Medlemsstaterne må ikke anerkende oprindelsesgarantier, der er udstedt af et tredjeland, medmindre Kommissionen har undertegnet en aftale med det pågældende tredjeland om gensidig anerkendelse af oprindelsesgarantier udstedt i Unionen og kompatible oprindelsesgarantiordninger, der er etableret i dette land, med hvilket energi importeres og eksporteres direkte. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 32 med henblik på at håndhæve disse aftaler. Disse aftaler skal overholde den internationale lovgivning, herunder menneskerettighedslovgivningen, samt alle relevante afgørelser fra Kommissionen og Den Europæiske Unions Domstols retspraksis.

Begrundelse

Muligheden for at medtage importeret elektricitet fra vedvarende energikilder i beregningen af andelen af vedvarende energi bør være i overensstemmelse med international ret og EU-retten. Den bør ikke føre til nogen forringelse af menneskerettighedsstandarder eller indebære nogen form for uhæderlig konkurrence.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 4 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  ved beregningen af tælleren skal energiindholdet i avancerede biobrændstoffer, andre biobrændstoffer og biogas, der er produceret af råprodukter opført i bilag IX, vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, og affaldsbaserede fossile brændstoffer, der leveres til alle transportsektorer, samt vedvarende elektricitet, der leveres til vejkøretøjer, tages i betragtning.

b)  ved beregningen af tælleren skal energiindholdet i avancerede biobrændstoffer, andre biobrændstoffer og biogas, der er produceret af råprodukter opført i bilag IX, vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse og vedvarende elektricitet, som leveres til alle transportsektorer tages i betragtning.

Begrundelse

2030-dagsordenen og dens 17 mål for bæredygtig udvikling er universelle og gælder for alle lande på alle udviklingstrin, baseret på nationalt ejerskab og fælles ansvar. Det er ikke formålstjenligt at indføre mandater for fossile brændstoffer - heller ikke affaldsbaserede - i direktivet om vedvarende energi, især i en sammenhæng, hvor EU's energipolitik kan bruges som model i internationale forhandlinger.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 4 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  ved beregningen af både tæller og nævner skal kun biobrændstoffer og flydende biobrændsel fremstillet af råprodukter afledt af/produceret inden for EU tages i betragtning.

Begrundelse

Med henblik på bæredygtighed og på at inddrage effekten på LUC og ILUC skal kun biobrændstoffer/flydende biobrændstoffer, der er produceret fra råmaterialer (inklusiv affald) med oprindelse i EU, betragtes som værende bæredygtigt.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 5 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v)  hugsten overstiger ikke skovens produktionskapacitet på lang sigt

v)  hugsten opretholder eller forbedrer skovens produktivitetskapacitet på lang sigt.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 5 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  skovbiomassen er fældet i henhold til en retlig tilladelse

i)  skovbiomassen er fældet lovligt

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 5 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v)  hugsten overstiger ikke skovens produktionskapacitet på lang sigt.

v)  hugsten opretholder eller forbedrer skovens produktivitetskapacitet på lang sigt.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler produceret af biomasse fra landbrugsarealer og skove, der tages i betragtning med henblik på de i stk. 1, første afsnit, litra a), b) og c), omhandlede formål, skal opfylde følgende krav:

 

a)  råmaterialer indvindes fra jordarealer eller skove, for hvilke tredjeparters rettigheder, hvad angår brug og besiddelse af jordarealerne eller skovene respekteres ved, at der indhentes fri, forudgående og informeret samtykke fra disse tredjeparter, med deltagelse af repræsentative institutioner og organisationer

 

b)  tredjeparters menneskerettigheder og arbejdsrettigheder respekteres, og

 

c)  tilgængeligheden af fødevarer og foderstoffer for tredjeparter er ikke i fare.

 

På denne baggrund respekteres de lokale indbyggeres jordbesiddelsesrettigheder i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 169 samt FN's frivillige retningslinjer for ansvarlig forvaltning af jordbesiddelser, fiskebanker og skove i forbindelse med national fødevaresikkerhed, principperne for ansvarlig investering i landbrug og fødevaresystemer og OECD-FAO's retningslinjer for ansvarlige forsyningskæder inden for landbruget fuldt ud som en prioritet.

 

I dette afsnit henviser termen "tredjeparter" til lokale og oprindelige samfund eller andre personer, der er involveret i produktion eller høst af råmaterialer eller påvirket af erhverv til fremstilling eller udvinding af råmateriale.

Begrundelse

Dyrkning og høst af biomasse bør beskytte tredjeparters rettigheder, respektere arbejdslovgivningen og beskytte imod negative virkninger for fødevaresikkerheden.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede formål må medlemsstaterne indføre yderligere krav til biomassebrændsels bæredygtighed.

10.  Med henblik på de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede formål må medlemsstaterne indføre yderligere bæredygtighedskrav til biobrændstoffer, flydende biobrændstoffer og biomassebrændstoffer.

Begrundelse

Medlemsstaternes ret til at indføre yderligere bæredygtighedskrav bør ikke være begrænset til biomassebrændstoffer.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 27 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at etablere passende, omfattende og menneskerettighedsbaserede garantier for anvendelse af biobrændstoffer med henblik på at tackle spørgsmål vedrørende jordrettigheder og andre rettighedsrelaterede konsekvenser af biobrændselsproduktion og import.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  hvor en standardværdi for besparelse i drivhusgasemissionen for den pågældende produktionsvej er fastlagt i del A eller B i bilag V for biobrændstoffer og flydende biobrændsler og i del A i bilag VI for biomassebrændsler, hvor el-værdien for de pågældende biobrændstoffer eller flydende biobrændsler beregnet i henhold til bilag V, del C, punkt 7, og for disse biomassebrændsler beregnet i henhold til bilag VI, del B, punkt 7, er lig med eller mindre end nul, ved at anvende denne standardværdi

a)  hvor en standardværdi for besparelse i drivhusgasemissionen for den pågældende produktionsvej er fastlagt i del A eller B i bilag V for biobrændstoffer og flydende biobrændsler og i del A i bilag VI for biomassebrændsler, hvor el-værdien for de pågældende biobrændstoffer eller flydende biobrændsler beregnet i henhold til bilag V, del C, punkt 7, og for disse biomassebrændsler beregnet i henhold til bilag VI, del B, punkt 7, er lig med eller mindre end nul, ved at anvende denne standardværdi og fratrække den standardreduktionen for drivhusgasemissionsbesparelser som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen som fastlagt i bilag VIII, del A, eller fra indirekte emissioner, som anført i bilag VIII, del Ba.

Begrundelse

Kun få råvarematerialer er reelt tilgængelige i emissionsfri udgave. Hvis materialer flyttes fra deres nuværende anvendelser for at producere biobrændstoffer, vil andre brugere blive påvirket. Estimater af indirekte kulstofemissioner baseret på en forskydningsanalyse, der afdækker, hvilke materialer der vil blive anvendt til at erstatte råproduktet og de emissioner, der er forbundet med det, bør anvendes i beregningen af drivhusgasbesparelser for at afspejle klimapåvirkningen af at anvende det pågældende brændstof som alternativt brændstof.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  ved at anvende en faktisk værdi beregnet i overensstemmelse med den metodologi, der er fastlagt i bilag V, del C, for biobrændstoffer og flydende biobrændsler og i bilag VI, del B, for biomassebrændsler

b)  ved at anvende en faktisk værdi beregnet i overensstemmelse med den metodologi, der er fastlagt i bilag V, del C, for biobrændstoffer og flydende biobrændsler og i bilag VI, del B, for biomassebrændsler og fratrække standardreduktionen for drivhusgasemissionsbesparelser som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen som fastlagt i bilag VIII, del A, eller fra indirekte emissioner som anført i dette bilags del Ba.

Begrundelse

Kun få råvarematerialer er reelt tilgængelige i emissionsfri udgave. Hvis materialer flyttes fra deres nuværende anvendelser for at producere biobrændstoffer, vil andre brugere blive påvirket. Estimater af indirekte kulstofemissioner baseret på en forskydningsanalyse, der afdækker, hvilke materialer der vil blive anvendt til at erstatte råproduktet og de emissioner, der er forbundet med det, bør anvendes i beregningen af drivhusgasbesparelser for at afspejle klimapåvirkningen af at anvende det pågældende brændstof som alternativt brændstof. Dette ændringsforslag hænger uløseligt sammen med ændringsforslaget til artikel 25, stk. 1.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  ved at anvende en værdi beregnet som summen af faktorerne i de formler, der er nævnt i bilag V, del C, punkt 1, hvor de disaggregerede standardværdier i bilag V, del D eller E, kan anvendes for nogle faktorer, og de faktiske værdier beregnet i overensstemmelse med den metodologi, der er fastlagt i bilag V, del C, for alle andre faktorer eller

c)  ved at anvende en værdi beregnet som summen af faktorerne ide formler, der er nævnt i bilag V, del C, punkt 1, hvor de disaggregerede standardværdier i bilag V, del D eller E, kan anvendes for nogle faktorer, og de faktiske værdier beregnet i overensstemmelse med den metodologi, der er fastlagt i bilag V, del C, for alle andre faktorer og fratrække den beregnede værdi standardreduktionen af drivhusgasemissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen som fastlagt i bilag VIII, del A, eller fra indirekte emissioner som anført dette bilags del B, eller

Begrundelse

Kun få råvarematerialer er reelt tilgængelige i emissionsfri udgave. Hvis materialer flyttes fra deres nuværende anvendelser for at producere biobrændstoffer, vil andre brugere blive påvirket. Estimater af indirekte kulstofemissioner baseret på en forskydningsanalyse, der afdækker, hvilke materialer der vil blive anvendt til at erstatte råproduktet og de emissioner, der er forbundet med det, bør anvendes i beregningen af drivhusgasbesparelser for at afspejle klimapåvirkningen af at anvende det pågældende brændstof som alternativt brændstof.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  ved at anvende en værdi beregnet som summen af faktorerne i de formler, der er nævnt i bilag VI, del B, punkt 1, hvor de disaggregerede standardværdier i bilag VI, del C, kan anvendes for nogle faktorer, og de faktiske værdier beregnet i overensstemmelse med den metodologi, der er fastlagt i bilag VI, del B, for alle andre faktorer.

d)  ved at anvende en værdi beregnet som summen af faktorerne i de formler, der er nævnt i bilag VI, del B, punkt 1, hvor de disaggregerede standardværdier i bilag VI, del C, kan anvendes for nogle faktorer, og de faktiske værdier beregnet i overensstemmelse med den metodologi, der er fastlagt i bilag VI, del B, for alle andre faktorer og fratrække den beregnede værdi standardreduktionen af drivhusgasemissioner som følge af indirekte ændringer i arealanvendelsen som fastlagt i bilag VIII, del A.

Begrundelse

Kun få råvarematerialer er reelt tilgængelige i emissionsfri udgave. Hvis materialer flyttes fra deres nuværende anvendelser for at producere biobrændstoffer, vil andre brugere blive påvirket. Estimater af indirekte kulstofemissioner baseret på en forskydningsanalyse, der afdækker, hvilke materialer der vil blive anvendt til at erstatte råproduktet og de emissioner, der er forbundet med det, bør anvendes i beregningen af drivhusgasbesparelser for at afspejle klimapåvirkningen af at anvende det pågældende brændstof som alternativt brændstof.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen overvåger oprindelsen af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der forbruges i Unionen, og effekten af deres produktion, herunder forskydningseffekten, på arealanvendelsen i Unionen og de vigtigste leverandørtredjelande. Overvågningen er baseret på medlemsstaternes integrerede nationale energi- og klimaplaner og tilknyttede status rapporter, som kræves ifølge artikel 3, 15 og 18 i forordning [forvaltning], og rapporterne fra relevante tredjelande og mellemstatslige organisationer samt videnskabelige undersøgelser og alle andre relevante oplysninger. Kommissionen overvåger også ændringer i råvarepriserne i forbindelse med anvendelsen af biomasse til energiformål og eventuelle positive og negative virkninger for fødevaresikkerheden forbundet hermed.

1.  Kommissionen overvåger oprindelsen af biobrændstoffer og flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der forbruges i Unionen, og effekten af produktionen af vedvarende energi fra disse og andre kilder, herunder forskydningseffekten, på arealanvendelsen i Unionen og de vigtigste leverandørtredjelande. Overvågningen er baseret på medlemsstaternes integrerede nationale energi- og klimaplaner og tilknyttede status rapporter, som kræves ifølge artikel 3, 15 og 18 i forordning [forvaltning], og rapporterne fra relevante tredjelande og mellemstatslige organisationer samt videnskabelige undersøgelser og alle andre relevante oplysninger. Kommissionen overvåger også ændringer i råvarepriserne i forbindelse med anvendelsen af biomasse til energiformål og eventuelle positive og negative virkninger for fødevaresikkerheden forbundet hermed.

Begrundelse

Der bør benyttes en bredt anlagt tilgang, der muliggør sammenligning.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Senest den 31. december 2023 vurderer Kommissionen, om kriterierne i artikel 26 rent faktisk forhindrer anvendelsen af ikke-bæredygtig skov og biomasse fra landbruget, understøtter kaskadeanvendelsesprincippet for biomasse og imødegår problemet med direkte og indirekte kulstofemissioner, herunder fra skovbrugssektoren, og skal, hvis det er relevant, fremsætte et forslag til retsakt om ændring af de relevante krav.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med indførelsen af ​​nye bæredygtighedskriterier for skov- og landbrugsbioenergi og ændringsforslag til artikel 26.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Bilag IX – del A– litra A

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  Spildevand fra palmeoliemøller og tomme palmefrugtbundter

udgår

Begrundelse

EU's energipolitik bør være i overensstemmelse med princippet om politikkohærens for bæredygtig udvikling og virkeliggørelsen af 2030-dagsordenen. Disse råmaterialer er knyttet til produktionen af ubæredygtige førstegenerationsbiobrændsler og vil øge deres økonomiske værdi, hvorved blandt andet retten til fødevarer og ejendomsretten til jord i udviklingslandene vil blive bragt i fare.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Bilag IX – del A – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  Råglycerin

udgår

Begrundelse

Dette råstof er knyttet til produktionen af ubæredygtig biodiesel.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Bilag IX – del A – litra p

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

p)  Andet celluloseholdigt nonfood-materiale, jf. artikel 2, stk. 2, litra s)

udgår

Begrundelse

Fremme af energiafgrøder, der er forbundet med arealanvendelse, er ikke forenelig med EU's forpligtelse i henhold til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Bilag IX – del A – litra q

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

q)  Andet lignocellulosisk materiale, jf. artikel 2, stk. 2, litra r), undtagen sav- og finérkævler

udgår

Begrundelse

Kun brugen af ægte skovaffald bør fremskyndes for at undgå ødelæggelse af skovområder eller overudnyttelse af skovene.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning)

Referencer

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

15.6.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Florent Marcellesi

6.4.2017

Behandling i udvalg

30.8.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

11

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

15

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

11

-

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (13.11.2017)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning)
(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Ordfører: Bas Eickhout

KORT BEGRUNDELSE

Unionen og dets medlemsstater har ratificeret Parisaftalen med tilsagn om at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur på et godt stykke under 2 °C, mens man bestræber sig på at begrænse den til 1,5 °C. En hurtig overgang til vedvarende energi er af afgørende betydning for at nå disse mål.

Med Kommissionens forslag opstilles et overordnet EU-mål om mindst 27 % vedvarende energi, hvilket kun udgør en stigning på 6 % i forhold til den forventede andel af vedvarende energi i 2020 over 10 år og faktisk nedsætter udbredelsen af​vedvarende energi fra den foregående periode. Ordføreren foreslår at øge ambitionsniveauet til en 35% VEK-andel i 2030, med obligatoriske nationale mål, med prioriteret adgang og med et system med oprindelsesgarantier, der kun tjener som et sporbarheds- og regnskabsværktøj.

Når lovgivere ansporer til anvendelse af bestemte energikilder ved hjælp af mål og subsidier, bærer de ansvaret for eventuelle negative konsekvenser for miljøet eller økonomien som helhed, og derfor skal der sikres tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet. Ud fra et klimaperspektiv bør kun bioenergi fremstillet af affald og restprodukter fremmes, med passende sikkerhedsforanstaltninger vedrørende beskyttelse af jordkvalitet, kulstof i jorden og biodiversitet og fortrængning af andre anvendelser. En politik, der risikerer at øge emissionerne eller reducere de naturlige kulstofdræn i skovene, vil være kontraproduktiv i forhold til at opfylde Parisaftalens målsætninger.

For transportens vedkommende sigter forslaget mod langsomt at flytte EU-støtte fra afgrødebaserede biobrændstoffer til bedre vedvarende transportbrændstoffer som f.eks. avancerede biobrændstoffer og vedvarende elektricitet. Loftet over de afgrødebaserede biobrændstoffer, der kan medregnes i målene for vedvarende energi, reduceres gradvist fra 7 til 0 % i 2030. Bidraget fra biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der er fremstillet af palmeolie, bør ligge på 0 fra og med 2021. Kommissionen bør udvikle en metode til at certificere biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der indebærer en lav risiko for ændringer i arealanvendelsen.

Forslaget indebærer også en forpligtelse for brændstofleverandører til gradvist at medtage op til 9% avancerede biobrændstoffer, vedvarende elektricitet og brændstoffer, hvor kulstoffet opsamles og udnyttes, i de transportbrændstoffer, de leverer inden 2030. Andelen bør som minimum svare til en reduktion af drivhusgasemissionerne på mindst 7 % i forhold til 2020. Ifølge ordføreren er det vigtigt at sikre, at disse biobrændstoffer repræsenterer betydelige reduktioner af drivhusgasemissionerne. Kun få råvarematerialer er reelt tilgængelige i emissionsfri udgave. Hvis materialer omdirigeres fra deres nuværende anvendelser til fremstilling af biobrændstof, vil de andre brugere blive påvirket. Estimater af indirekte kulstofemissioner baseret på en forskydningsanalyse, der afdækker, hvilke materialer der vil blive anvendt til at erstatte råproduktet og de emissioner, der er forbundet med det, bør anvendes i beregningen af tærsklen for drivhusgasbesparelser for avancerede brændstoffers vedkommende.

Det er ikke hensigtsmæssigt at indføje mandater for fossile brændstoffer – heller ikke affaldsbaserede – i direktivet om vedvarende energi. Affaldsbaserede fossile brændstoffer bør fremmes gennem andre værktøjer inden for rammerne af Unionens strategi for den cirkulære økonomi.

Elektricitet fra vedvarende energikilder er det reneste tilgængelige brændstof, transportsektoren råder over, og er i øjeblikket den mest bæredygtigt skalerbare løsning. Der er dog behov for incitamenter på både efterspørgsels- og udbudssiden for en storstilet anvendelse af elektrisk transport. Et tilstrækkeligt netværk af ladestationer er et centralt element i udbredelsen af eldrevne køretøjer.

På langt sigt forventes avancerede biobrændstoffer hovedsagelig at spille en vigtig rolle i reduktionen af drivhusgasemissioner fra luftfart. Den vedvarende energi, der leveres til luftfart, vil tælle med i transportsektorens samlede forpligtelse til at integrere brændstof.

Forslaget til udtalelse har også til formål at forenkle og mindske den administrative byrde. En af de foranstaltninger, som ordføreren foreslår i denne henseende, er indførelsen af en database, der dækker hele EU, i stedet for 28 nationale databaser, hvor brændstofleverandører dokumenterer de overførsler, de har foretaget for at opfylde deres integrationsforpligtelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Europa-Parlamentet har i sine beslutninger om "Politikramme for klima- og energipolitikken i perioden 2020-2030" og om "Statusrapport om vedvarende energi" udtalt sig til fordel for et bindende EU 2030-mål om, at mindst 30 % af det samlede endelige energiforbrug skal dækkes af vedvarende energikilder, og understreget, at dette mål bør gennemføres ved hjælp af individuelle nationale mål under hensyntagen til den enkelte medlemsstats situation og muligheder.

(6)  Europa-Parlamentet har i sine beslutninger om "Politikramme for klima- og energipolitikken i perioden 2020-2030" og om "Statusrapport om vedvarende energi" udtalt sig til fordel for et bindende EU 2030-mål om, at mindst 30 % af det samlede endelige energiforbrug skal dækkes af vedvarende energikilder, og understreget, at dette mål bør gennemføres ved hjælp af individuelle nationale mål under hensyntagen til den enkelte medlemsstats situation og muligheder. I sin beslutning om statusrapporten om vedvarende energi gik Europa-Parlamentet et skridt videre og understregede, at det på baggrund af Parisaftalen var ønskeligt med et betydeligt mere ambitiøst EU-mål.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Der bør derfor fastsættes et bindende EU-mål om, at vedvarende energi skal udgøre mindst 27 %. Medlemsstaterne bør fastlægge deres bidrag til opfyldelsen af dette mål som led i deres integrerede nationale energi- og klimaplaner i forbindelse med den forvaltningsproces, der er fastlagt i forordning [forvaltning].

(7)  Der bør derfor fastsættes et bindende EU-mål om, at vedvarende energi skal udgøre mindst 35%, der skal ledsages af nationale bindende mål. Medlemsstaterne bør fastlægge deres bidrag til opfyldelsen af dette mål som led i deres integrerede nationale energi- og klimaplaner i forbindelse med den forvaltningsproces, der er fastlagt i forordning [forvaltning].

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Fastsættelsen af et bindende EU-mål for vedvarende energi frem til 2030 vil fortsat tilskynde til udvikling af teknologier, der producerer vedvarende energi, og give investorer vished. Et mål fastsat på EU-plan vil give medlemsstaterne større råderum til at opfylde deres mål for reduktion af drivhusgasemissioner på den mest omkostningseffektive måde i forhold til deres særlige forhold, energimiks og kapacitet til at producere vedvarende energi.

(8)  Fastsættelsen af et bindende EU-mål og nationale bindende mål for vedvarende energi frem til 2030 vil fortsat tilskynde til udvikling af teknologier, der producerer vedvarende energi, og give investorer vished.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Medlemsstaterne bør overveje, i hvilket omfang anvendelsen af forskellige typer af energikilder er forenelig med målet om at begrænse opvarmningen til 1,5°C over det førindustrielle niveau og forenelig med målet om en fossilfri økonomi og samtidig en lavemissionsøkonomi. Beføjelsen til at vedtage retsakter med dette for øje bør delegeres til Kommissionen med henblik på at vurdere forskellige former for vedvarende energikilders bidrag til disse mål baseret på tilbagebetalingsperioden og resultaterne sammenlignet med fossile brændstoffer og med henblik på at overveje at foreslå en maksimal tilladelig tilbagebetalingstid som et bæredygtighedskriterium, især for biomasse, der indeholder lignocellulose.

Begrundelse

Ændringsforslaget er knyttet til bæredygtighedskriterierne i art. 26, som er et af de afgørende elementer i omarbejdelsen af direktivet om vedvarende energi.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Medlemsstaterne bør træffe yderligere foranstaltninger, hvis den vedvarende energis andel på EU-plan ikke holder kursen i retning af at opfylde EU-målet om, at vedvarende energi skal udgøre mindst 27 %. Det gælder ifølge forordning [forvaltning], at hvis Kommissionen i forbindelse med vurderingen af de integrerede nationale energi- og klimaplaner konstaterer et efterslæb i forhold til ambitionen, kan Kommissionen træffe foranstaltninger på EU-plan for at sikre, at målet opfyldes. Konstaterer Kommissionen i forbindelse med vurderingen af de integrerede nationale energi- og klimapolitiske statusrapporter et efterslæb i forhold til ambitionen, bør medlemsstaterne anvende de foranstaltninger, der er fastsat i forordning [forvaltning], som giver dem et tilstrækkeligt råderum til at vælge.

(10)  Medlemsstaterne bør træffe yderligere foranstaltninger, hvis den vedvarende energis andel på EU-plan ikke holder kursen i retning af at opfylde EU-målet om, at vedvarende energi skal udgøre mindst 35 %. Det gælder ifølge forordning [forvaltning], at hvis Kommissionen i forbindelse med vurderingen af de integrerede nationale energi- og klimaplaner konstaterer et efterslæb i forhold til ambitionen, kan Kommissionen træffe foranstaltninger på EU-plan for at sikre, at målet opfyldes. Konstaterer Kommissionen i forbindelse med vurderingen af de integrerede nationale energi- og klimapolitiske statusrapporter et efterslæb i forhold til ambitionen, bør medlemsstaterne anvende de foranstaltninger, der er fastsat i forordning [forvaltning].

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Fremme af energi fra vedvarende energikilder bør baseres på principperne for den cirkulære økonomi og kaskadeanvendelsen af ressourcer for at øge ressourceeffektiviteten for produkter og materialer og minimere produktionen af affald. Derfor bør dette direktiv være i overensstemmelse med disse principper og yderligere fremme oparbejdningen af affald til sekundære råvarer i overensstemmelse med målene i direktiv 2008/98/EF.

Begrundelse

Direktivet om vedvarende energikilder bør være i tråd med principperne om en cirkulær økonomi og fremme markedet for sekundære råstoffer.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at støtte medlemsstaternes ambitiøse bidrag til EU-målet bør der fastsættes en finansiel ramme med henblik på at fremme investeringer i projekter vedrørende for energi i disse medlemsstater – også ved brug af finansielle instrumenter.

(11)  For at støtte medlemsstaterne i at nå deres mål bør der fastsættes en finansiel ramme med henblik på at fremme investeringer i projekter vedrørende vedvarende energi i disse medlemsstater – også ved brug af finansielle instrumenter.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Kommissionen bør lette udvekslingen af bedste praksis mellem de kompetente nationale eller regionale myndigheder eller organer, f.eks. via regelmæssige møder, for at finde en fælles tilgang til ud fra gennemsigtige kriterier og pålidelige markedsprissignaler at fremme udbredelsen af omkostningseffektive projekter for vedvarende energi, fremme investeringer i nye, fleksible og rene teknologier og fastlægge en passende strategi til at forvalte udfasningen af teknologier, som ikke bidrager til at reducere emissionsniveauet eller ikke frembyder tilstrækkelig fleksibilitet.

(13)  Kommissionen bør lette udvekslingen af bedste praksis mellem de kompetente nationale eller regionale og lokale myndigheder eller organer, f.eks. via regelmæssige møder, for at finde en fælles tilgang til ud fra gennemsigtige kriterier og pålidelige markedsprissignaler at fremme udbredelsen af omkostningseffektive projekter for vedvarende energi, fremme investeringer i nye, fleksible og rene teknologier og fastlægge en passende strategi til at forvalte udfasningen af teknologier, som ikke bidrager til at reducere emissionsniveauet eller ikke frembyder tilstrækkelig fleksibilitet.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Støtteordninger for elektricitet fra vedvarende kilder har vist sig at være en effektiv metode til at fremme udbredelsen af vedvarende elektricitet. Hvis og når medlemsstaterne beslutter at gennemføre støtteordninger, bør en sådan støtte gives i en form, der forvrider konkurrencen for velfungerende elmarkeder mindst muligt. Til dette formål tildeler et stigende antal medlemsstater støtte på en måde, hvor støtten tildeles som et tillæg til markedsindtægter.

(15)  Støtteordninger for elektricitet fra vedvarende kilder har vist sig at være en effektiv metode til at fremme udbredelsen af vedvarende elektricitet. Hvis og når medlemsstaterne beslutter at gennemføre støtteordninger, bør en sådan støtte gives i en form, der forvrider konkurrencen for velfungerende elmarkeder mindst muligt. Til dette formål tildeler et stigende antal medlemsstater støtte på en måde, hvor støtten tildeles som et tillæg til markedsindtægter. Hvad angår biomassekilder, hvor der kan være konkurrence med materialeproducenter, bør støtteordninger være så ikke-forvridende som muligt på forsyningsmarkedet for biomasses funktion.

Begrundelse

Med henblik på en overgang til en cirkulær økonomi bør støtteordningerne for vedvarende energi ikke medføre forvridning af den tværsektorielle konkurrence på biomasseforsyningsområdet.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Elproduktion fra vedvarende energikilder bør udbredes til de lavest mulige omkostninger for forbrugerne og skatteyderne. Ved udformningen af støtteordninger og tildelingen af støtte bør medlemsstaterne forsøge at minimere de samlede systemomkostninger ved udnyttelsen under fuld hensyntagen til nettets og systemets udviklingsbehov, det deraf følgende energimiks og teknologiernes potentiale på lang sigt.

(16)  Elproduktion fra vedvarende energikilder, herunder energilagring, bør udbredes med den bedst mulige omkostningseffektivitet for forbrugerne og skatteyderne. Ved udformningen af støtteordninger og tildelingen af støtte bør medlemsstaterne forsøge at minimere de samlede systemomkostninger ved udnyttelsen under fuld hensyntagen til nettets og systemets udviklingsbehov, herunder udviklingen af eltransmissionssystemer med højspænding, det deraf følgende energimiks og teknologiernes potentiale på lang sigt.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Planlægningen af den infrastruktur, der er nødvendig til elproduktion fra vedvarende energikilder, bør tage behørigt hensyn til politikker vedrørende deltagelse af dem, der berøres af projekterne, herunder eventuelle oprindelige befolkninger, og ske med respekt for deres ejendomsret til jord.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16b)  Forbrugerne bør have omfattende informationer, herunder oplysninger om energieffektivitetsgevinsterne ved varme-/kølesystemer og lavere driftsomkostninger for eldrevne køretøjer, så de kan træffe individuelle forbrugervalg med hensyn til vedvarende energi og undgå teknologisk fastlåsning.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Åbningen af muligheden for støtteordninger for deltagelse på tværs af landegrænser begrænser negative påvirkninger af det indre energimarked og kan under visse omstændigheder bistå medlemsstaterne med at opfylde EU-målet mere omkostningseffektivt. Deltagelse på tværs af landegrænser er også en naturlig følge af udviklingen af en EU-politik for vedvarende energi med et bindende mål på EU-niveau, der afløser nationale bindende mål. Medlemsstaterne bør derfor pålægges gradvist og delvist at åbne for muligheden for støtte til projekter i andre medlemsstater og fastlægge en række måder, hvorpå denne gradvise åbning kan gennemføres under overholdelse af bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, navnlig artikel 30, 34 og 110.

(17)  Åbningen af muligheden for støtteordninger for deltagelse på tværs af landegrænser begrænser negative påvirkninger af det indre energimarked og kan under visse omstændigheder bistå medlemsstaterne med at opfylde EU-målet mere omkostningseffektivt. Deltagelse på tværs af landegrænser er også en naturlig følge af udviklingen af en EU-politik for vedvarende energi med et bindende mål på EU-niveau, der ledsager nationale bindende mål. Medlemsstaterne bør derfor pålægges gradvist og delvist at åbne for muligheden for støtte til projekter i andre medlemsstater og fastlægge en række måder, hvorpå denne gradvise åbning kan gennemføres under overholdelse af bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, navnlig artikel 30, 34 og 110.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Det er nødvendigt at fastlægge gennemsigtige og utvetydige regler for beregningen af andelen af energi fra vedvarende kilder og for definitionen af disse energikilder.

(20)  Det er nødvendigt at fastlægge gennemsigtige og utvetydige regler for beregningen af andelen af energi fra vedvarende kilder og for definitionen af disse energikilder. I denne forbindelse bør den energi, der findes i have og andre vandområder i form af bølger, havstrømme, tidevand, termiske energigradienter eller saltgradienter, medtages.

Begrundelse

Det er vigtigt at beholde denne henvisning i det nugældende direktiv af hensyn til potentialet inden for vedvarende havenergi.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Vedvarende havenergi åbner en enestående mulighed for at mindske EU's afhængighed af fossile brændstoffer, bidrage til at nå dens mål for reduktion af CO2-emissioner og skabe en ny økonomisk sektor, der skaber arbejdspladser på en stor del af EU's område, herunder i regionerne i den yderste periferi. Unionen bør derfor bestræbe sig på at skabe de lovgivningsmæssige og økonomiske betingelser, som kan fremme udbredelsen heraf.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a)  Kommissionens meddelelse af 20. juli 2016 med titlen "En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet" fremhævede den særlige betydning af avancerede biobrændstoffer til luftfart på mellemlang sigt. Kommerciel luftfart er helt afhængig af flydende brændstoffer, da der ikke er noget sikkert eller godkendt alternativ for den civile flyindustri.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  For at sikre, at der i bilag IX tages behørigt hensyn til affaldshierarkiprincipperne som opstillet i Europa-Parlamentets og Rådets17 direktiv 2008/98/EF, Unionens bæredygtighedskriterier og behovet for at sikre, at der med bilaget ikke skabes et øget arealbehov i forbindelse med tilskyndelsen til at anvende affald eller restprodukter, bør Kommissionen ved sin regelmæssige evaluering af bilaget overveje at inddrage yderligere råprodukter, som ikke medfører betydelige forvridende virkninger på markeder for (bi)produkter, affald eller restprodukter.

(25)  For at sikre at der i bilag IX tages behørigt hensyn til principperne for den cirkulære økonomi og affaldshierarkiet, som opstillet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF, Unionens bæredygtighedskriterier, en vugge-til-grav-vurdering af emissioner og behovet for at sikre, at der med bilaget ikke skabes et øget arealbehov i forbindelse med tilskyndelsen til at anvende affald eller restprodukter, bør Kommissionen regelmæssigt evaluere bilaget og overveje virkningerne på markeder for (bi)produkter, affald eller restprodukter i en hvilken som helst ændring, som den foreslår.

__________________

__________________

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  I Europa-Parlamentets beslutning af 4. april 2017 om palmeolie og skovrydning blev Kommissionen opfordret til at træffe foranstaltninger til udfasning af anvendelsen af vegetabilske olier, der forårsager skovrydning, herunder palmeolie, som en bestanddel i biobrændstoffer, helst inden 2020.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  For at skabe muligheder for at mindske de omkostninger, der er forbundet med at opfylde dette direktivs EU- mål og overlade medlemsstaterne råderum til at opfylde deres forpligtelse til ikke at underopfylde deres nationale 2020-mål efter 2020, er det hensigtsmæssigt både at gøre det lettere for medlemsstater at forbruge energi, som er produceret fra vedvarende energikilder i andre medlemsstater, og at lade medlemsstater medtage den energi fra vedvarende kilder, som er forbrugt i andre medlemsstater, i opgørelsen over deres egen andel af vedvarende energikilder . Der er derfor behov for samarbejdsmekanismer for at supplere forpligtelsen til at åbne for muligheden for støtte til projekter i andre medlemsstater. Disse mekanismer omfatter statistiske overførsler, fælles projekter mellem medlemsstater eller fælles støtteordninger.

(26)  For at skabe muligheder for at mindske de omkostninger, der er forbundet med at opfylde dette direktivs mål og overlade medlemsstaterne råderum til at opfylde deres forpligtelse til ikke at underopfylde deres nationale 2020-mål efter 2020, er det hensigtsmæssigt både at gøre det lettere for medlemsstater at forbruge energi, som er produceret fra vedvarende energikilder i andre medlemsstater, og at lade medlemsstater medtage den energi fra vedvarende kilder, som er forbrugt i andre medlemsstater, i opgørelsen over deres egen andel af vedvarende energikilder. Der er derfor behov for samarbejdsmekanismer for at supplere forpligtelsen til at åbne for muligheden for støtte til projekter i andre medlemsstater. Disse mekanismer omfatter statistiske overførsler, fælles projekter mellem medlemsstater eller fælles støtteordninger.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Medlemsstaterne bør tilskyndes til at samarbejde på enhver måde, der er hensigtsmæssig i forhold til målene i dette direktiv. Samarbejde kan finde sted på alle niveauer, bilateralt eller multilateralt. Et sådant samarbejde kan, med undtagelse af de mekanismer med indvirkning på beregning og overholdelse af målene vedrørende andelen af energi fra vedvarende energikilder, der udelukkende er fastsat i dette direktiv, nemlig statistisk overførsel mellem medlemsstater, fælles projekter og fælles støtteordninger, også tage form f.eks. af udveksling af oplysninger og bedste praksis, som fastsat navnlig i den ved forordning [forvaltning] indførte e-platform og anden frivillig koordination mellem alle typer støtteordninger.

(27)  Medlemsstaterne bør tilskyndes til at samarbejde på enhver måde, der er hensigtsmæssig i forhold til målene i dette direktiv. Samarbejde kan finde sted på alle niveauer, bilateralt eller multilateralt. Et sådant samarbejde bør, med undtagelse af de mekanismer med indvirkning på beregning og overholdelse af målene vedrørende andelen af energi fra vedvarende energikilder, der udelukkende er fastsat i dette direktiv, nemlig statistisk overførsel mellem medlemsstater, fælles projekter og fælles støtteordninger, også finde sted inden for rammerne af makroregionalt partnerskab som fastsat i forordning (EU) ... [forvaltning] og kan også tage form f.eks. af udveksling af oplysninger og bedste praksis, som fastsat navnlig i den ved forordning [forvaltning] indførte e-platform, og anden frivillig koordination mellem alle typer støtteordninger. Kommissionens strategi for de transeuropæiske energinet (TEN-E) bør understøtte målene i dette direktiv og opstille yderligere incitamenter til grænseoverskridende samarbejde samt regionalt samarbejde mellem medlemsstaterne inden for vedvarende energi.

Begrundelse

Et af målene med den europæiske energiunion er at fremme en bedre udveksling og koordinering mellem medlemsstaterne om deres energipolitikker. Dette bør også afspejles i dette direktiv i overensstemmelse med andre EU-værktøjer til grænseoverskridende infrastrukturprojekter som TEN-E-strategien.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Det bør være muligt at medregne importeret elektricitet, som er produceret fra vedvarende energikilder uden for Unionen, i medlemsstaternes andele af vedvarende energi. For at sikre en tilstrækkelig effekt af energi fra vedvarende kilder, der erstatter konventionel energi i Unionen såvel som i tredjelande, bør der skabes sikkerhed for, at sådan import kan spores og medregnes på pålidelig vis. Aftaler med tredjelande om tilrettelæggelse af en sådan handel med elektricitet fra vedvarende energikilder vil blive overvejet. Hvis de kontraherende parter i energifællesskabstraktaten18, i overensstemmelse med en afgørelse truffet under denne traktat med henblik herpå, er bundet af de relevante bestemmelser i dette direktiv, bør foranstaltningerne om samarbejde mellem medlemsstater i dette direktiv finde anvendelse på dem.

(28)  Det bør være muligt at medregne importeret elektricitet, som er produceret fra vedvarende energikilder uden for Unionen, i medlemsstaternes mål. For at sikre en tilstrækkelig effekt af energi fra vedvarende kilder, der erstatter konventionel energi i Unionen såvel som i tredjelande, bør der skabes sikkerhed for, at sådan import kan spores og medregnes på pålidelig vis. Aftaler med tredjelande om tilrettelæggelse af en sådan handel med elektricitet fra vedvarende energikilder vil blive overvejet. Hvis de kontraherende parter i energifællesskabstraktaten18, i overensstemmelse med en afgørelse truffet under denne traktat med henblik herpå, er bundet af de relevante bestemmelser i dette direktiv, bør foranstaltningerne om samarbejde mellem medlemsstater i dette direktiv finde anvendelse på dem.

__________________

__________________

18 EUT L 198 af 20.7.2006, s. 18.

18 EUT L 198 af 20.7.2006, s. 18.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  På nationalt og regionalt plan har regler og forpligtelser om minimumskrav til anvendelsen af energi fra vedvarende kilder i nyopførte og renoverede bygninger ført til en betydelig stigning i brugen af energi fra vedvarende energikilder. Disse foranstaltninger bør fremmes i en bredere EU-sammenhæng, samtidig med at mere energieffektive anvendelser af energi fra vedvarende kilder udbredes ved hjælp af byggeforskrifter og -reglementer.

(33)  På nationalt, regionalt og lokalt plan har regler og forpligtelser om minimumskrav til anvendelsen af energi fra vedvarende kilder i nyopførte og renoverede bygninger ført til en betydelig stigning i brugen af energi fra vedvarende energikilder. Disse foranstaltninger bør fremmes i en bredere EU-sammenhæng, samtidig med at mere energieffektive anvendelser af energi fra vedvarende kilder udbredes ved hjælp af byggeforskrifter og -reglementer.

Begrundelse

Især i lyset af dette direktivs målsætning om at fremme VE-fællesskaber vil det lokale niveau også i fremtiden spille en afgørende rolle for opfyldelsen af EU's mål for energibesparelser og udnyttelse af vedvarende energikilder.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  For at sikre, at nationale foranstaltninger med henblik på udvikling af vedvarende energi inden for opvarmning og bygger på en fyldestgørende kortlægning og analyse af det nationale potentiale for vedvarende energi, overskudsvarme og varmedræn, bør medlemsstaterne pålægges at foretage en vurdering af deres nationale potentiale for vedvarende energikilder og udnyttelsen af overskudsvarme og varmedræn til opvarmning og køling, navnlig for at fremme integration af vedvarende energikilder i varme- og køleanlæg og fremme effektiv og konkurrencedygtig fjernvarme og fjernkøling som defineret i artikel 2, nr. 41), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU21. Af hensyn til sammenhængen med energieffektivitetskrav til opvarmning og køling og for at mindske den administrative byrde bør denne vurdering indgå i den omfattende vurdering, der foretages og meddeles i overensstemmelse med artikel 14 i dette direktiv.

(35)  For at sikre, at nationale foranstaltninger med henblik på udvikling af vedvarende energi inden for opvarmning og køling bygger på en fyldestgørende kortlægning og analyse af det nationale potentiale for vedvarende energi og giver mulighed for at integrere vedvarende energi, navnlig ved at støtte innovative teknologier som varmepumper, jordvarme og solvarmeteknologier, og overskudsvarme og varmedræn, bør medlemsstaterne pålægges at foretage en vurdering af deres nationale potentiale for vedvarende energikilder og udnyttelsen af overskudsvarme og varmedræn til opvarmning og køling, navnlig for at fremme integration af vedvarende energikilder i varme- og køleanlæg og fremme effektiv og konkurrencedygtig fjernvarme og fjernkøling som defineret i artikel 2, nr. 41, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU21. Af hensyn til sammenhængen med energieffektivitetskrav til opvarmning og køling og for at mindske den administrative byrde bør denne vurdering indgå i den omfattende vurdering, der foretages og meddeles i overensstemmelse med artikel 14 i samme direktiv.

__________________

__________________

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45)  Det er vigtigt, at der stilles oplysninger til rådighed om, hvordan den støttede elektricitet fordeles til slutkunderne. For at forbedre kvaliteten af disse oplysninger til forbrugerne bør medlemsstaterne sikre, at der udstedes oprindelsesgarantier for alle enheder, der er produceret fra vedvarende energikilder. For at undgå dobbelt kompensation bør producenter af vedvarende energi, som allerede modtager finansiel støtte, endvidere ikke modtage oprindelsesgarantier. Disse oprindelsesgarantier bør dog anvendes til videregivelse, således at de endelige forbrugere kan modtage klart, pålideligt og tilstrækkeligt belæg for, at de relevante enheder af energi hidrører fra vedvarende kilder. For elektricitet, hvortil der er ydet støtte, bør oprindelsesgarantierne endvidere bortauktioneres til markedet, og indtægterne bør anvendes til at nedbringe den offentlige støtte til vedvarende energi.

(45)  Det er vigtigt, at der stilles oplysninger til rådighed om, hvordan vedvarende energikilder, der tilføres el- og gasnet, fordeles til slutkunderne. For at forbedre kvaliteten af disse oplysninger til forbrugerne bør medlemsstaterne sikre, at der udstedes oprindelsesgarantier for alle enheder, der er produceret fra vedvarende energikilder og tilføres både el- og gasnet. For at undgå dobbelt kompensation bør producenter af vedvarende energi, som allerede modtager finansiel støtte, endvidere ikke modtage oprindelsesgarantier. Disse oprindelsesgarantier bør dog anvendes til videregivelse, således at de endelige forbrugere kan modtage klart, pålideligt og tilstrækkeligt belæg for, at de relevante enheder af energi hidrører fra vedvarende kilder. For vedvarende energi, hvortil der er ydet støtte, bør oprindelsesgarantierne endvidere bortauktioneres til markedet, og indtægterne bør anvendes til at nedbringe den offentlige støtte til vedvarende energi.

Begrundelse

Medlemslandene bør sikre, at oprindelsesgarantierne udstedes for alle enheder, både for elektricitet fra vedvarende energikilder og for gasser fra vedvarende energikilder

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(49a)  Andre innovative foranstaltninger til at tiltrække flere investeringer i nye teknologier, f.eks. kontrakter om energiydelser og standardiseringsprocesser inden for offentlig finansiering, bør også overvejes.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 51

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51)  Regionerne i den yderste periferi befinder sig i en særlig situation, som er anerkendt i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Energisektoren i regionerne i den yderste periferi præges ofte af isolation, begrænset forsyning og afhængighed af fossile brændsler, samtidig med at disse regioner nyder godt af betydelige lokale vedvarende energikilder. Regionerne i den yderste periferi kan således tjene som eksempler på anvendelsen af innovative energiteknologier for Unionen. Der er derfor behov for at fremme udbredelsen af vedvarende energi, således at disse regioner opnår en højere grad af selvforsyning med energi, og anerkende deres særlige situation, hvad angår potentialet inden for vedvarende energi og behovet for offentlig støtte.

(51)  Regionerne i den yderste periferi befinder sig i en særlig situation, som er anerkendt i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Energisektoren i regionerne i den yderste periferi præges ofte af isolation, begrænset og dyrere forsyning og afhængighed af fossile brændsler, samtidig med at disse regioner nyder godt af betydelige lokale vedvarende energikilder, navnlig biomasse. Regionerne i den yderste periferi kan således tjene som eksempler på anvendelsen af innovative energiteknologier for Unionen. Der er derfor behov for at tilpasse strategien for vedvarende energi, således at disse regioner opnår en højere grad af selvforsyning med energi, styrke forsyningssikkerheden og anerkende deres særlige situation, hvad angår potentialet inden for vedvarende energi og behovet for offentlig støtte. På den anden side bør regionerne i den yderste periferi kunne udnytte det fulde potentiale af deres ressourcer under overholdelse af strenge bæredygtighedskriterier og afstemt efter de særlige lokale forhold for at øge produktionen af vedvarende energi og styrke deres energiuafhængighed.

Begrundelse

Forsyningen af fossil energi i regionerne i den yderste periferi (80 % eller mere i nogle områder) medfører yderligere omkostninger, der straffer den lokale økonomi og indbyggernes købekraft. Samtidig besidder disse regioner for en dels vedkommende betydelige biomasseressourcer, som de bør være i stand til at udnytte.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 53

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(53)  På baggrund af, at produktion til eget forbrug af elektricitet fra vedvarende energikilder får stadig større betydning, er der behov for en definition af VE-egenforbrugere og et regelsæt, der vil sætte egenforbrugere i stand til at producere, lagre, forbruge og sælge elektricitet uden at blive pålagt uforholdsmæssigt store byrder. Kollektiv produktion til eget forbrug bør tillades i visse tilfælde, således at borgere, der bor i lejligheder, eksempelvis kan drage fordel af forbrugerindflydelse i samme omfang som husholdninger i enfamiliehuse.

(53)  På baggrund af, at produktion til eget forbrug af elektricitet fra vedvarende energikilder får stadig større betydning, er der behov for en definition af VE-egenforbrugere og et regelsæt, der vil sætte egenforbrugere i stand til at producere, lagre, forbruge og sælge elektricitet uden at blive pålagt uforholdsmæssigt store byrder. Kollektiv produktion til eget forbrug bør tillades for borgere, der bor i lejligheder, og som eksempelvis kan drage fordel af forbrugerindflydelse i samme omfang som husholdninger i enfamiliehuse.

Begrundelse

Kollektiv produktion til eget forbrug bør tillades for borgere, der bor i lejligheder, uden nogen undtagelser. Hvis "i visse tilfælde" fjernes, styrkes forbrugerne og gives mulighed for at vælge kollektiv forsyning til eget brug.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 53 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(53a)  Eftersom energifattigdom berører omkring 11 % af Unionens befolkning og omkring 50 millioner husholdninger, bør politikker for vedvarende energi spille en afgørende rolle i arbejdet for at håndtere energifattigdom og forbrugersårbarhed.

Begrundelse

Inden for en integreret EU-energipolitik er sektorlovgivningen også nødt til at beskæftige sig med de sociale risici ved energiovergangen, og den bør anspore medlemsstaterne til at yde støtte til de forbrugere, der er ramt af energifattigdom.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 53 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(53b)  Medlemsstaterne bør derfor aktivt fremme politikker, der fokuserer særligt på lavindkomsthusholdninger med risiko for energifattigdom eller i socialt boligbyggeri.

Begrundelse

Inden for en integreret EU-energipolitik er sektorlovgivningen også nødt til at beskæftige sig med de sociale risici ved energiovergangen, og den bør anspore medlemsstaterne til at yde støtte til de forbrugere, der er ramt af energifattigdom.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55)  De særlige kendetegn ved VE-fællesskaber med hensyn til størrelse, ejerskabsstruktur og antal projekter kan gøre det vanskeligt for dem at konkurrere på lige fod med store aktører såsom konkurrenter med større projekter eller porteføljer. Disse ulemper kan afbødes med foranstaltninger, som f.eks. består i at lade VE-fællesskaber operere i energisystemet og lette deres integration på markedet.

(55)  De særlige kendetegn ved VE-fællesskaber med hensyn til størrelse, ejerskabsstruktur og antal projekter kan gøre det vanskeligt for dem at konkurrere på lige fod med store aktører såsom konkurrenter med større projekter eller porteføljer. Disse ulemper kan afbødes med foranstaltninger, som f.eks. består i at lade VE-fællesskaber operere i energisystemet, samle deres tilbud og lette deres integration og deltagelse på markedet.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 57

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(57)  En række medlemsstater har gennemført foranstaltninger i sektoren for opvarmning og køling for at nå deres mål for vedvarende energi for 2020. Men i fraværet af bindende nationale mål for perioden efter 2020 er de resterende nationale incitamenter muligvis utilstrækkelige til at nå de langsigtede dekarboniseringsmål for 2030 og 2050. For at sikre overensstemmelse med sådanne mål, øge visheden for investorer og fremme udviklingen af et EU-dækkende marked for opvarmning og køling med vedvarende energi, samtidig med at princippet "energieffektivitet først" respekteres, bør medlemsstaternes indsats for at øge forsyningen af opvarmning og køling med vedvarende energi fremmes, således at der bidrages til den gradvise forøgelse af den vedvarende energis andel. Da visse markeder for opvarmning og køling er fragmenterede, er det af allerstørste betydning at sikre fleksibilitet i udformningen af en sådan indsats. Det er også vigtigt at sikre, at en potentiel udbredelse af opvarmning og køling med vedvarende energi ikke får miljøskadelige bivirkninger.

(57)  En række medlemsstater har gennemført foranstaltninger i sektoren for opvarmning og køling for at nå deres mål for vedvarende energi for 2020. For at være i overensstemmelse med og for at nå de langsigtede dekarboniseringsmål for 2030 og 2050, øge visheden for investorer og fremme udviklingen af et EU-dækkende marked for opvarmning og køling med vedvarende energi, samtidig med at princippet "energieffektivitet først" respekteres, bør medlemsstaternes indsats for at øge forsyningen af opvarmning og køling med vedvarende energi fremmes, således at der bidrages til den gradvise forøgelse af den vedvarende energis andel. Da visse markeder for opvarmning og køling er fragmenterede, er det af allerstørste betydning at sikre fleksibilitet i udformningen af en sådan indsats. Det er også vigtigt at sikre, at en potentiel udbredelse af opvarmning og køling med vedvarende energi ikke får miljøskadelige bivirkninger.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 62

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(62)  I den europæiske strategi for lavemissionsmobilitet fra juli 2016 er det påpeget, at fødevarebaserede biobrændstoffer spiller en begrænset rolle i dekarboniseringen af transportsektoren og gradvist bør udfases og erstattes af avancerede biobrændstoffer. For at forberede overgangen til avancerede biobrændstoffer og minimere de samlede virkninger af indirekte ændringer i arealanvendelsen er det hensigtsmæssigt at nedbringe den mængde af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som produceres på grundlag af fødevare- og foderafgrøder, der kan medregnes i opfyldelsen af målene i dette direktiv.

(62)  Hvor græsarealer eller landbrugsjord, som tidligere var bestemt for fødevare- og fodermarkeder, omlægges til produktion af biobrændstoffer, vil det fortsat være nødvendigt at opfylde efterspørgslen efter brændstof ved at intensivere den nuværende produktion eller anvende arealer, som ikke er landbrugsjord, til produktion andetsteds. Sidstnævnte tilfælde udgør en indirekte ændring i arealanvendelsen, og når den indebærer omlægning af arealer med store kulstoflagre, kan det resultere i betydelige drivhusgasemissioner. I den europæiske strategi for lavemissionsmobilitet fra juli 2016 er det påpeget, at fødevarebaserede biobrændstoffer spiller en begrænset rolle i dekarboniseringen af transportsektoren og gradvist bør udfases og erstattes af avancerede biobrændstoffer. For at forberede overgangen til avancerede biobrændstoffer og minimere de samlede virkninger af indirekte ændringer i arealanvendelsen er det hensigtsmæssigt at nedbringe den mængde af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som produceres på grundlag af fødevare- og foderafgrøder, der kan medregnes i opfyldelsen af målene i dette direktiv, og medtage et skøn for afgrødebaserede biobrændstoffer med høj drivhusgaseffektivitet og en lav risiko for indirekte ændring i arealanvendelsen. Anvendelsen af avancerede biobrændstoffer og elektrisk mobilitet bør fremskyndes.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Betragtning 63 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(63a)  Energieffektivitet og energibesparelsespolitikker er nogle af de mest effektive metoder, medlemsstaterne kan anvende til at øge andelen af vedvarende energi i deres økonomi. Brændstofeffektivitet og skift i transportformer bør prioriteres i transportsektoren, samtidig med at de eksterne omkostninger bør indarbejdes fuldt ud i brændstofpriserne. Avancerede biobrændstoffer forventes at spille en vigtig rolle i nedbringelsen af drivhusgasemissionerne fra luftfarten, og forpligtelsen om indarbejdelse skal derfor også overholdes specifikt i forbindelse med brændstof, der leveres til luftfart. Der bør udvikles politikker på EU- og medlemsstatsniveau for at tilskynde til driftsmæssige foranstaltninger til at spare brændstoffer inden for skibsfarten samtidig med, at der gøres en forsknings- og udviklingsmæssig indsats for at øge den andel af søtransport, der er drevet af vind- og solenergi.

Begrundelse

Knyttet til ændringsforslagene til artikel 25.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Betragtning 63 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(63b)  Unionen og medlemsstaterne bør tilstræbe at øge energimikset fra vedvarende energikilder, reducere det samlede forbrug af energi til transport og øge energieffektiviteten i alle transportsektorer. Foranstaltninger til at gøre dette kan fremmes både i transportplanlægningen og i produktionen af biler med højere energieffektivitet.

Begrundelse

En genetablering af ideen fra 2009/28/EF, betragtning 28 og 29. Øgede drivhusgasemissionsbesparelser kræver foranstaltninger på tværs af transportsektoren i både produktions- og forsyningskæden.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Betragtning 63 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(63c)  Standarder for brændstofeffektivitet for vejtransport vil være en effektiv måde at fremme udbredelsen af vedvarende alternativer i transportsektoren og opnå yderligere besparelser i drivhusgasemissionerne og dekarbonisering af transportsektoren på lang sigt. Standarder for brændstofeffektivitet bør fremskyndes i takt med udviklingen inden for teknologi, klima- og energimål.

Begrundelse

Øgede drivhusgasemissionsbesparelser kræver foranstaltninger på tværs af transportsektoren. Standarder for brændstofeffektivitet for vejtransport kan være en effektiv måde at øge udbredelsen af vedvarende alternativer.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Betragtning 64

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(64)  Avancerede biobrændstoffer, andre biobrændstoffer og biogas produceret af råprodukter, der er opført i bilag IX, vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, og elektricitet fra vedvarende energikilder inden for transport kan bidrage til lave kulstofemissioner, fremme dekarboniseringen af EU's transportsektor på en omkostningseffektiv måde og forbedre bl.a. energimæssig diversificering i transportsektoren, samtidig med at innovation, vækst og beskæftigelse fremmes i EU's økonomi og afhængigheden af importeret energi nedbringes. Den integrationsforpligtelse, der pålægges brændstofleverandørerne, bør fremme den videre udvikling af avancerede brændstoffer, herunder biobrændstoffer, fordi det er vigtigt at sikre, at inddragelsesforpligtelsen også tilskynder til at forbedre drivhusgaspræstationerne for de brændstoffer, som leveres for at opfylde forpligtelsen. Kommissionen bør vurdere disse brændstoffers drivhusgaspræstationer, tekniske innovation og bæredygtighed.

(64)  Avancerede biobrændstoffer, andre biobrændstoffer og biogas produceret af råprodukter, der er opført i bilag IX, vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, og elektricitet fra vedvarende energikilder inden for transport kan bidrage til lave kulstofemissioner, fremme dekarboniseringen af EU's transportsektor på en omkostningseffektiv måde og forbedre bl.a. energimæssig diversificering i transportsektoren, samtidig med at innovation, vækst og beskæftigelse fremmes i EU's økonomi og afhængigheden af importeret energi nedbringes. Kaskadeanvendelsesprincippet bør tages i betragtning for at sikre, at brugen af råprodukter til produktion af avanceret biobrændstof ikke konkurrerer med andre anvendelser, hvor råprodukterne skal udskiftes med mere emissionsintensive råvarer. Den integrationsforpligtelse, der pålægges brændstofleverandørerne, bør fremme den videre udvikling af avancerede brændstoffer, herunder biobrændstoffer, fordi det er vigtigt at sikre, at inddragelsesforpligtelsen også tilskynder til at forbedre drivhusgaspræstationerne for de brændstoffer, som leveres for at opfylde forpligtelsen. Kommissionen bør vurdere disse brændstoffers drivhusgaspræstationer, tekniske innovation og bæredygtighed.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Betragtning 65

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(65)  Fremme af fossile brændstoffer med lave kulstofemissioner, der fremstilles af fossile affaldsstrømme, kan også bidrage til at opfylde de politiske målsætninger om energidiversificering og dekarbonisering af transportsektoren. Disse brændstoffer bør derfor være omfattet af en integrationsforpligtelse, som pålægges brændstofleverandørerne.

(65)  Fremme af fossile brændstoffer med lave kulstofemissioner, der fremstilles af gasformige affaldsstrømme, kan også bidrage til at opfylde de politiske målsætninger om energidiversificering og dekarbonisering af transportsektoren. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at udvikle en metode til deres mulige bidrag til målsætningerne i dette direktiv og EU's samlede politiske målsætninger om dekarbonisering.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Betragtning 65 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(65a)  For mere præcist at tage højde for andelen af vedvarende elektricitet inden for transport, bør der udvikles en egnet metode, og til dette formål bør der undersøges forskellige tekniske og teknologiske løsninger.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Betragtning 66

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(66)  Råprodukter, der kun medfører få indirekte ændringer i arealanvendelsen, når de anvendes til produktion af biobrændstoffer, bør fremmes på grund af deres bidrag til dekarboniseringen af økonomien. Navnlig råprodukter til avancerede biobrændstoffer, for hvilke teknologien er relativt innovativ, mindre moden, og som derfor har behov for mere intensiv støtte, bør opføres i et bilag til dette direktiv. For at sikre, at dette bilag er ajour med den nyeste teknologiske udvikling, samtidig med at utilsigtede negative virkninger søges undgået, bør der efter vedtagelsen af direktivet foretages en evaluering for at vurdere muligheden for at udvide bilaget med nye råprodukter.

(66)  Råprodukter, der kun medfører få indirekte ændringer i arealanvendelsen, når de anvendes til produktion af biobrændstoffer, bør fremmes på grund af deres bidrag til dekarboniseringen af økonomien. Navnlig råprodukter til avancerede biobrændstoffer, for hvilke teknologien er relativt innovativ, mindre moden, og som derfor har behov for mere intensiv støtte, bør opføres i et bilag til dette direktiv. For at sikre, at dette bilag er ajour med den nyeste teknologiske udvikling, samtidig med at utilsigtede negative virkninger søges undgået, bør der foretages en regelmæssig evaluering af det.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Betragtning 67

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(67)  Omkostningerne ved at tilslutte nye producenter af gas fra vedvarende energikilder til gasnettet bør være baseret på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier, og der bør tages behørigt hensyn til de fordele, som tilsluttede lokale producenter af gas fra vedvarende energikilder bibringer gasnettet.

(67)  Omkostningerne ved at tilslutte nye producenter af elektricitet og gas fra vedvarende energikilder til el- og gasnettet bør være objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende, og der bør tages behørigt hensyn til de fordele, som tilsluttede producenter af elektricitet fra vedvarende energikilder og lokale producenter af gas fra vedvarende energikilder bibringer el- og gasnettet.

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindfører ordlyden af betragtning 62 i direktiv 2009/28/EF.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Betragtning 68

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(68)  For at udnytte biomasses fulde potentiale med henblik på at bidrage til dekarboniseringen af af økonomien i forbindelse med anvendelsen heraf til materialer og energi bør Unionen og medlemsstaterne fremme øget bæredygtig anvendelse af eksisterende tømmer- og landbrugsressourcer og udviklingen af nye skovbrugs - og landbrugsproduktionssystemer.

(68)  For at udnytte biomasses fulde potentiale med henblik på at bidrage til dekarboniseringen af økonomien i forbindelse med anvendelsen heraf til materialer og energi bør Unionen og medlemsstaterne kun fremme energianvendelser via øget bæredygtig anvendelse af eksisterende tømmer- og landbrugsressourcer og udviklingen af nye skovbrugs - og landbrugsproduktionssystemer, forudsat at bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne er opfyldt.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Betragtning 68 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(68a)  Synergien mellem den cirkulære økonomi, bioøkonomien og fremme af vedvarende energi bør fremhæves yderligere for at sikre den mest værdifulde anvendelse af råmaterialerne og det bedste miljømæssige resultat. Politiske foranstaltninger, som Unionen og medlemsstaterne har vedtaget til støtte for produktion af vedvarende energi, bør altid tage hensyn til princippet om ressourceeffektivitet og optimeret brug af biomasse.

Begrundelse

Direktivet om vedvarende energikilder bør være i tråd med principperne om cirkulær økonomi og bioøkonomi og fremme markedet for sekundære råstoffer.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Betragtning 69

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(69)  Biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsel bør altid produceres på en bæredygtig måde. Biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der anvendes for at opfylde EU- mål i dette direktiv, og biobrændstoffer, der nyder godt af støtteordninger, bør derfor pålægges at opfylde bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier.

(69)  Vedvarende energi bør altid produceres på en bæredygtig måde. Biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der anvendes for at opfylde målene i dette direktiv, og de former for vedvarende energi, der nyder godt af støtteordninger, bør derfor pålægges at opfylde bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Betragtning 71

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(71)  Produktionen af landbrugsråvarer bestemt til biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler og incitamenterne i dette direktiv til at anvende dem bør ikke have den virkning at tilskynde til ødelæggelse af arealer med biodiversitet; sådanne udtømmelige ressourcer, hvis værdi for menneskeheden er anerkendt i diverse internationale instrumenter, bør bevares. Det er derfor nødvendigt at fastsætte bæredygtigheds - og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier, der sikrer, at biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler kun er omfattet af incitamenterne, hvis det garanteres, at landbrugsråvaren ikke stammer fra arealer med biodiversitet eller, når det drejer sig om områder, der har fået status som naturbeskyttelsesområder, eller om beskyttelse af sjældne, truede eller udryddelsestruede økosystemer eller arter, hvis den relevante kompetente myndighed dokumenterer, at fremstilling af den pågældende landbrugsråvare ikke indvirker på denne status eller beskyttelse. Skove bør betragtes som biologisk mangfoldige ifølge bæredygtighedskriterierne, hvis de er primærskove i overensstemmelse med den definition, som FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) anvender i sin Global Forest Resource Assessment, eller hvis de er beskyttet i henhold til national naturbeskyttelseslovgivning. Områder, hvor der indsamles andet forstmateriale end træ, bør betragtes som biologisk mangfoldige skove, forudsat at den menneskelige påvirkning er lille. Andre skovtyper som defineret af FAO, f.eks. modificerede naturlige skove, delvist naturlige skove og plantager, bør ikke betragtes som primærskove. I betragtning af, at visse græsarealer i såvel tempererede som tropiske områder, herunder savanner, stepper, kratområder og prærier, også har stor biodiversitet, bør biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler baseret på landbrugsråvarer fra sådanne arealer heller ikke være omfattet af incitamenterne i dette direktiv. Kommissionen bør fastsætte hensigtsmæssige kriterier for at definere sådanne græsarealer med stor biodiversitet i overensstemmelse med den bedst tilgængelige videnskabelige dokumentation og relevante internationale standarder.

(71)  Produktionen af landbrugsråvarer bestemt til biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler og incitamenterne i dette direktiv til at anvende dem bør ikke have eller tilskynde til en skadelig virkning på biodiversiteten inden for eller uden for Unionen; sådanne udtømmelige ressourcer, hvis værdi for menneskeheden er anerkendt i diverse internationale instrumenter, bør bevares. Det er derfor nødvendigt at fastsætte bæredygtigheds - og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier, der sikrer, at biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler kun er omfattet af incitamenterne, hvis det garanteres, at landbrugsråvaren ikke stammer fra arealer med biodiversitet eller, når det drejer sig om områder, der har fået status som naturbeskyttelsesområder, eller om beskyttelse af sjældne, truede eller udryddelsestruede økosystemer eller arter, hvis den relevante kompetente myndighed dokumenterer, at fremstilling af den pågældende landbrugsråvare ikke indvirker på denne status eller beskyttelse. Skove bør betragtes som biologisk mangfoldige ifølge bæredygtighedskriterierne, hvis de er primærskove i overensstemmelse med den definition, som FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) anvender i sin Global Forest Resource Assessment, eller hvis de er beskyttet i henhold til national naturbeskyttelseslovgivning. Områder, hvor der indsamles andet forstmateriale end træ, bør betragtes som biologisk mangfoldige skove, forudsat at den menneskelige påvirkning er lille. Andre skovtyper som defineret af FAO, f.eks. modificerede naturlige skove, delvist naturlige skove og plantager, bør ikke betragtes som primærskove. Imidlertid bør biodiversiteten samt disse skoves kvalitet, sundhed, levedygtighed og livskraft sikres. I betragtning af, at visse græsarealer i såvel tempererede som tropiske områder, herunder savanner, stepper, kratområder og prærier, også har stor biodiversitet, bør biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler baseret på landbrugsråvarer fra sådanne arealer heller ikke være omfattet af incitamenterne i dette direktiv. Kommissionen bør fastsætte hensigtsmæssige kriterier for at definere sådanne græsarealer med stor biodiversitet i overensstemmelse med den bedst tilgængelige videnskabelige dokumentation og relevante internationale standarder.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Betragtning 72 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(72a)  EU's bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler skal sikre, at overgangen til en lavemissionsøkonomi understøtter målene for handlingsplanen for den cirkulære økonomi og styres stramt af EU's affaldshierarki.

Begrundelse

For at sikre at direktivet om vedvarende energi er i overensstemmelse med handlingsplanen for den cirkulære økonomi og EU's affaldshierarki, er det nødvendigt at indføre nye bæredygtighedskriterier.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Betragtning 73

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(73)  Landbrugsråprodukter bestemt til produktion af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler bør ikke produceres på tørvearealer, eftersom dyrkningen af råprodukter på tørvearealer vil medføre et betydeligt tab af kulstoflagre, hvis jorden drænes yderligere til dette formål, og det er vanskeligt at påvise, at en sådan dræning ikke finder sted.

(73)  Landbrugsråprodukter bestemt til produktion af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler bør ikke produceres på tørvearealer eller vådområder, hvor dette vil indebære dræning af jordbunden, eftersom dyrkningen af råprodukter på tørvearealer eller vådområder vil medføre et betydeligt tab af kulstoflagre, hvis jorden drænes yderligere til dette formål.

Begrundelse

Drænede tørvearealer virker ikke som sikre kulstoflagre. Derfor forekommer det urimeligt at udelukke deres anvendelse til produktion af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Betragtning 74 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(74a)  Landbrugsråprodukter til produktion af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler bør fremstilles ved fremgangsmåder, som er i overensstemmelse med beskyttelsen af jordkvalitet og organisk kulstof i jorden.

Begrundelse

Ifølge Kommissionens konsekvensanalyse kan produktionen af biomasse fra landbruget medføre negative konsekvenser for jordbunden (f.eks. tab af næringsstoffer og jordens organiske materiale, erosion, afvanding af tørvebundsarealer), tilgængelighed af vand og biodiversitet. Kravene om krydsoverensstemmelse under den fælles landbrugspolitik alene er ikke tilstrækkelige til at sikre beskyttelse af jordkvaliteten og bevarelsen af organisk kulstof i jorden.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Betragtning 75

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(75)  Der bør indføres EU-dækkende bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier for biomassebrændsler, der anvendes til produktion af elektricitet, opvarmning og køling, med henblik på fortsat at sikre høje drivhusgasbesparelser i forhold til fossile brændsler, således at utilsigtede konsekvenser for bæredygtigheden undgås, og det indre marked fremmes.

(75)  Der bør indføres EU-dækkende bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier for biomassebrændsler, der anvendes til produktion af elektricitet, opvarmning og køling, med henblik på fortsat at sikre høje drivhusgasbesparelser i forhold til fossile brændsler, således at utilsigtede konsekvenser for bæredygtigheden undgås, og det indre marked fremmes. Uden at tilsidesætte den klare respekt for primærressourcer med høj miljøværdi bør regionerne i den yderste periferi kunne udnytte deres ressourcers potentiale til at øge produktionen af vedvarende energi og forbedre deres energiuafhængighed.

Begrundelse

Dette direktiv bør ikke forbyde udnyttelsen af biomasse i regionerne i den yderste periferi, f.eks. primærskove, som udgør en af disse områders vigtigste ressourcer. Der er allerede fastlagt rammer for udnyttelsen af sådanne ressourcer med strenge bæredygtighedskriterier, som sikrer en sådan aktivitets miljømæssige integritet.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Betragtning 75 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(75a)  For at sikre fuld åbenhed i alle energiproduktionssektorer bør Kommissionen senest den 31. december 2018 ved hjælp af delegerede retsakter opstille kriterier for produktion af fossile brændstoffer og fossile energikilder.

Begrundelse

Der er et stort behov for produktionskriterier, der sikrer lige vilkår mellem biobrændstoffer og fossile brændstoffer.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Betragtning 76

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(76)  For at sikre, at hugsten til trods for den stigende efterspørgsel efter skovbiomasse finder sted på en bæredygtig måde i skove, hvor genplantning garanteres, at der lægges særlig vægt på områder, som udtrykkeligt er udpeget med henblik på beskyttelse af biodiversitet, landskaber og særlige naturbetingede forhold, at biodiversitetsressourcer bevares, og at kulstoflagre spores, bør træråvarer alene komme fra skove, hvori hugsten finder sted i overensstemmelse med de principper for bæredygtig skovforvaltning, som er opstillet inden for rammerne af internationale skovprocesser såsom Forest Europe, og som implementeres gennem national lovgivning, eller den bedste forvaltningspraksis på skovbrugsbedriftsniveau. Aktørerne bør træffe egnede foranstaltninger for at minimere risikoen for at anvende ikkebæredygtig skovbiomasse til produktion af bioenergi. Aktørerne bør til dette formål indføre en risikobaseret tilgang. I denne sammenhæng bør Kommissionen udvikle en operationel vejledning om kontrol af overensstemmelsen med den risikobaserede tilgang efter høring af energiunionens reguleringsudvalg og den stående skovbrugskomité, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/367/EØF24.

(76)  For at sikre, at hugsten til trods for den stigende efterspørgsel efter skovbiomasse finder sted på en bæredygtig måde i skove, hvor genplantning garanteres, at der lægges særlig vægt på områder, som udtrykkeligt er udpeget med henblik på beskyttelse af biodiversitet, landskaber og særlige naturbetingede forhold, at biodiversitetsressourcer bevares, og at kulstoflagre spores, bør træråvarer alene komme fra skove, hvori hugsten finder sted i overensstemmelse med de principper for bæredygtig skovforvaltning, som er opstillet inden for rammerne af internationale skovprocesser såsom Forest Europe, og som implementeres gennem national lovgivning, eller den bedste forvaltningspraksis på forsyningsbasisniveau. Aktørerne bør sikre, at der træffes foranstaltninger til at undgå eller begrænse negative følger af hugst på miljøet. Aktørerne bør til dette formål indføre en risikobaseret tilgang. I denne sammenhæng bør Kommissionen udvikle ordninger for gennemførelse af kravene på basis af bedste praksis i medlemsstaterne samt en operationel vejledning om kontrol af overensstemmelsen med den risikobaserede tilgang efter høring af energiunionens reguleringsudvalg og den stående skovbrugskomité, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/367/EØF24.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Betragtning 76 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(76a)  Hvis et enkelt kriterium vedrørende skovbiomasses bæredygtighed ikke er opfyldt af en medlemsstats nationale og/eller subnationale lovgivning eller overvågningssystemer, bør der gives flere oplysninger svarende til dette kriterium på forsyningsbasisniveau uden krav om at give yderligere oplysninger om kriterier, som allerede er opfyldt på medlemsstatsniveau.

Begrundelse

Den risikobaserede tilgang udføres kriterium efter kriterium. Den foreslåede praksis sikrer formålet med den risikobaserede tilgang, samtidig med at risikoen ved at anvende ikkebæredygtig biomasse bliver reduceret, hvis der er mangler for et enkelt kriteriums vedkommende.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Betragtning 76 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(76b)  Der bør gennemføres en "risikobaseret tilgang", startende på nationalt niveau. Hvis kraven om et enkelt kriterium ikke kan opfyldes af national og/eller subnational lovgivning eller overvågningssystemer, bør der gives oplysninger om denne del på forsyningsbasisniveau med henblik på at reducere risikoen for ikkebæredygtig produktion af skovbiomasse.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Betragtning 76 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(76c)  Omfanget af hugst til energiformål er steget og forventes at fortsætte med at stige, hvilket resulterer i større import af råvarer fra lande uden for Unionen samt en stigning i produktionen af disse materialer inden for Unionen. Aktører bør sikre, at hugsten udføres i overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Betragtning 78

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(78)  Biomassebrændsler bør omdannes til elektricitet og varme på en effektiv måde for at maksimere energiforsyningssikkerheden og drivhusgasbesparelsen og desuden begrænse emissioner af luftforurenende stoffer og minimere presset på de begrænsede biomasseressourcer. Offentlig støtte til anlæg med en kapacitet på 20 MW eller derover bør derfor i givet fald kun gives til højeffektive kraftvarmeproduktionsanlæg, jf. definitionen i artikel 2, nr. 34), i direktiv 2012/27/EU. Eksisterende støtteordninger for elproduktion ud fra biomasse bør dog tillades indtil deres udløbsdato for alle biomasseanlæg. Desuden bør elektricitet produceret ud fra biomasse i nye anlæg med en kapacitet på 20 MW eller derover kun medregnes i opfyldelsen af målene for vedvarende energi og forpligtelserne for så vidt angår højeffektive kraftvarmeproduktionsanlæg. I overensstemmelse med statsstøttereglerne bør medlemsstaterne dog kunne yde offentlig støtte til produktion af vedvarende energi til anlæg og medregne den elektricitet, de producerer, i opfyldelsen af målene for vedvarende energi og forpligtelser, således at en øget afhængighed af fossile brændsler med højere klima- og miljøkonsekvenser undgås, hvis medlemsstaterne efter at have udtømt alle tekniske og økonomiske muligheder for at indføre højeffektive kraftvarmeproduktions- og biomasseanlæg står over for en behørigt dokumenteret risiko for elforsyningssikkerheden.

(78)  Biomassebrændsler bør omdannes til elektricitet og varme på en effektiv måde for at maksimere energiforsyningssikkerheden og drivhusgasbesparelsen og desuden begrænse emissioner af luftforurenende stoffer og minimere presset på de begrænsede biomasseressourcer. Offentlig støtte til anlæg med en installeret elkapacitet[20] MW eller derover bør derfor i givet fald kun gives til højeffektive kraftvarmeproduktionsanlæg, jf. definitionen i artikel 2, nr. 34), i direktiv 2012/27/EU, eller til produktion i anlæg, som er blevet konverteret fra anlæg, der fyrer med faste fossile brændstoffer. Eksisterende støtteordninger for elproduktion ud fra biomasse bør dog tillades indtil deres udløbsdato for alle biomasseanlæg. Desuden bør elektricitet produceret ud fra biomasse i nye anlæg med en installeret elkapacitet[20] MW eller derover kun medregnes i opfyldelsen af målene for vedvarende energi og forpligtelserne for så vidt angår højeffektive kraftvarmeproduktionsanlæg, eller hvis den er produceret i anlæg, der er blevet konverteret fra anlæg, der fyrer med faste fossile brændstoffer. I overensstemmelse med statsstøttereglerne bør medlemsstaterne dog kunne yde offentlig støtte til produktion af vedvarende energi til anlæg og medregne den elektricitet, de producerer, i opfyldelsen af målene for vedvarende energi og forpligtelser, således at en øget afhængighed af fossile brændsler med højere klima- og miljøkonsekvenser undgås, hvis medlemsstaterne efter at have udtømt alle tekniske og økonomiske muligheder for at indføre højeffektive kraftvarmeproduktions- og biomasseanlæg står over for en behørigt dokumenteret risiko for elforsyningssikkerheden. Især bør støtten til anlæg, der producerer vedvarende energi af biomasse, i regionerne i den yderste periferi, som er stærkt afhængige af energiimport, styrkes, under forudsætning af at produktionen af denne vedvarende energi overholder strenge bæredygtighedskriterier, som er tilpasset de særlige forhold i disse regioner.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Betragtning 80

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(80)  På grundlag af erfaringen med den praktiske gennemførelse af Unionens bæredygtighedskriterier bør frivillige internationale og nationale certificeringsordningers rolle med hensyn til verifikation af overholdelsen af bæredygtighedskriterierne styrkes på en harmoniseret måde.

(80)  På grundlag af erfaringen med den praktiske gennemførelse af Unionens bæredygtighedskriterier bør der tages hensyn til frivillige internationale og nationale certificeringsordningers rolle med hensyn til verifikation af overholdelsen af bæredygtighedskriterierne på en harmoniseret måde.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Betragtning 82

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(82)  Frivillige ordninger spiller en stadig vigtigere rolle med hensyn til tilvejebringelse af dokumentation for overholdelse af bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler. Kommissionen bør derfor kræve, at frivillige ordninger, herunder dem, som Kommissionen allerede har anerkendt, regelmæssigt aflægger rapport om deres aktiviteter. Sådanne rapporter bør offentliggøres for at øge gennemsigtigheden og forbedre Kommissionens tilsyn. Desuden vil sådanne rapporter give Kommissionen den fornødne information til at rapportere om de frivillige ordningers funktion med henblik på at kortlægge bedste praksis og eventuelt fremlægge et forslag med henblik på yderligere fremme af sådan bedste praksis.

(82)  Frivillige ordninger kan spille en vigtig rolle med hensyn til tilvejebringelse af dokumentation for overholdelse af minimumsbæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterierne for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler. Kommissionen bør derfor kræve, at frivillige ordninger, herunder dem, som Kommissionen allerede har anerkendt, regelmæssigt aflægger rapport om deres aktiviteter. Sådanne rapporter bør offentliggøres for at øge gennemsigtigheden og forbedre Kommissionens tilsyn. Desuden vil sådanne rapporter give Kommissionen den fornødne information til at rapportere om de frivillige ordningers funktion med henblik på at kortlægge bedste praksis og eventuelt fremlægge et forslag med henblik på yderligere fremme af sådan bedste praksis.

Begrundelse

Oprindelsesgarantier bør informere forbrugerne om, hvorvidt kriterierne om bæredygtighed og besparelser i drivhusgasemissionerne er overholdt.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Betragtning 84

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(84)  For at undgå en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde bør der udfærdiges en liste over standardværdier for gængse produktionsveje for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, og denne liste bør ajourføres og udvides, når yderligere pålidelige data foreligger. Økonomiske aktører bør altid være berettigede til at kræve den besparelse i drivhusgasemissionen for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der er opført på denne liste. Hvis standardværdien for besparelser i drivhusgasemissionen fra en produktionsvej ligger under det krævede minimumsniveau for besparelser i drivhusgasemissionen, bør producenter, som ønsker at vise, at de lever op til dette minimumsniveau, anmodes om at dokumentere, at de faktiske emissioner fra deres fremstillingsproces er lavere end dem, man gik ud fra ved beregningen af standardværdierne.

(84)  For at undgå en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde bør der udfærdiges en liste over standardværdier for gængse produktionsveje for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, og denne liste bør ajourføres og udvides, når yderligere pålidelige data foreligger. Økonomiske aktører bør altid være berettigede til at kræve den besparelse i den direkte drivhusgasemission for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der er opført på denne liste. Hvis standardværdien for besparelser i den direkte drivhusgasemissionen fra en produktionsvej ligger under det krævede minimumsniveau for besparelser i drivhusgasemissionen, bør producenter, som ønsker at vise, at de lever op til dette minimumsniveau, anmodes om at dokumentere, at de faktiske emissioner fra deres fremstillingsproces er lavere end dem, man gik ud fra ved beregningen af standardværdierne.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med ændringsforslaget til artikel 25, stk. 1.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Betragtning 85

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(85)  Det er nødvendigt at fastsætte klare regler for beregningen af drivhusgasemissionsbesparelser fra biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler og de tilsvarende værdier for fossile brændstoffer og brændsler, der sammenlignes med.

(85)  Det er nødvendigt at fastsætte klare regler baseret på objektive og ikke-diskriminerende kriterier for beregningen af drivhusgasemissionsbesparelser fra biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler og de tilsvarende værdier for fossile brændstoffer og brændsler, der sammenlignes med.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Betragtning 95

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(95)  Den globale efterspørgsel efter landbrugsråvarer stiger. En af metoderne til at efterkomme den stigende efterspørgsel vil bestå i at afsætte flere arealer til landbrugsformål. Genopretning af arealer, der er stærkt nedbrudte og som derfor ikke kan anvendes til landbrugsformål i deres nuværende tilstand, er en måde, hvorpå man kan forøge de arealer, der kan opdyrkes. Eftersom fremme af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler vil bidrage til den stigende efterspørgsel efter landbrugsråvarer, bør bæredygtighedsordningen fremme brugen af genoprettede nedbrudte arealer.

(95)  Den globale efterspørgsel efter landbrugsråvarer stiger. En af metoderne til at efterkomme den stigende efterspørgsel vil bestå i at afsætte flere arealer til landbrugsformål. Genopretning af arealer, der er stærkt nedbrudte og som derfor ikke kan anvendes til landbrugsformål i deres nuværende tilstand, er en måde, hvorpå man kan forøge de arealer, der kan opdyrkes. Eftersom fremme af biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler vil bidrage til den stigende efterspørgsel efter landbrugsråvarer, bør bæredygtighedsordningen fremme brugen af genoprettede nedbrudte arealer, som kan medføre emissioner fra indirekte ændringer i arealanvendelsen.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med ændringsforslaget til artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Betragtning 101

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(101)  Målene for dette direktiv, nemlig at andelen af energi fra vedvarende kilder skal udgøre mindst 27 % af Unionens udvidede endelige energiforbrug senest i 2030, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne men kan på grund af handlingens omfang bedre nås på EU- plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(101)  Målene for dette direktiv, nemlig at andelen af energi fra vedvarende kilder skal udgøre mindst 35 % af Unionens udvidede endelige energiforbrug senest i 2030, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne men kan på grund af handlingens omfang bedre nås på EU- plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter en fælles ramme for fremme af energi fra vedvarende kilder. Det fastsætter et bindende EU- mål for den samlede andel af energi fra vedvarende kilder i det udvidede endelige energiforbrug i 2030. Det fastlægger også regler om finansiel støtte til elektricitet fra vedvarende kilder, VE-egetforbrug og anvendelse af vedvarende energi i sektorerne opvarmning og køling og transport samt regionalt samarbejde mellem medlemsstater og med tredjelande, oprindelsesgarantier, administrative procedurer og information og uddannelse. Det fastlægger bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler.

Dette direktiv fastsætter en fælles ramme for fremme af energi fra vedvarende kilder. Det fastsætter obligatoriske EU-mål og nationale mål for den samlede andel af energi fra vedvarende kilder i det udvidede endelige energiforbrug i 2030. Det fastlægger også regler om finansiel støtte til elektricitet fra vedvarende kilder, VE-egetforbrug og anvendelse af vedvarende energi i sektorerne opvarmning og køling og transport samt regionalt samarbejde mellem medlemsstater og med tredjelande, oprindelsesgarantier, administrative procedurer og information og uddannelse. Det fastlægger bæredygtigheds- og drivhusgasemissionsbesparelseskriterier for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler.

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "energi fra vedvarende kilder": energi fra vedvarende ikke-fossile kilder, nemlig vind, sol (solvarme- og solcellesystemer) og geotermisk energi, omgivende varmeenergi, tidevands- bølge- og anden havenergi, vandkraft, biomasse, gas fra deponeringsanlæg, gas fra spildevandsanlæg og biogas

a)  "energi fra vedvarende kilder": energi fra vedvarende ikke-fossile kilder, nemlig vind, sol (solvarme- og solcellesystemer) og geotermisk energi, omgivende varmeenergi, tidevands- bølge- og anden havenergi, vandkraft, biomasse, biometan, gas fra deponeringsanlæg, gas fra spildevandsanlæg og biogas

Begrundelse

Biometan bør føjes til hoveddefinitionen af energi fra vedvarende energikilder.

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "biomasse": den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug, herunder vegetabilske og animalske stoffer, skovbrug og tilknyttede erhvervsgrene, herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af affald og herunder industriaffald og kommunalt affald af biologisk oprindelse

c) "biomasse": den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug herunder vegetabilske og animalske stoffer, skovbrug og tilknyttede erhvervsgrene, herunder fiskeri og akvakultur, men ikke tørv og materiale, der er indlejret i geologiske formationer og/eller transformeret til fossile stoffer – samt den bionedbrydelige del af affald og herunder industriaffald, erhvervsaffald og kommunalt affald af biologisk oprindelse og bakterier

Begrundelse

Det bør præciseres, at tørv og andet materiale, der er indlejret i geologiske formationer eller omdannes til fossile stoffer, er udelukket. Bakterier er en form for vedvarende biomasse, der vokser med eller uden fotosyntese.

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  "biobrændstoffer": flydende brændstof til transport, som er fremstillet på grundlag af biomasse

g)  "biobrændstoffer": flydende eller gasformigt brændstof til transport, som er fremstillet på grundlag af biomasse eller af biomasse

Begrundelse

Definitionen af biobrændstoffer bør dække både flydende og gasformige biobrændstoffer. Biomasse kan fungere som biologisk katalysator, der producerer brændstof direkte som et produkt af biomassevækst.

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra n (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

na)  "restaffald": affald fra en behandlings- eller nyttiggørelsesoperation, herunder en genanvendelsesoperation, som ikke kan nyttiggøres yderligere og som følge heraf skal bortskaffes

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføre denne definition for at begrænse anvendelse af affald som avancerede biobrændstoffer til alene at omfatte affald, der ikke længere kan genbruges eller nyttiggøres.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra q

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

q)  "celluloseholdigt nonfood-materiale": råprodukter, der hovedsageligt består af cellulose og hemicellulose, og som har et lavere ligninindhold end lignocellulosisk materiale; det omfatter restprodukter fra fødevare- og foderafgrøder (såsom halm, majsstammer, avner og skaller), energiafgrøder i form af græsser med lavt stivelsesindhold (såsom rajgræs, rishirse, elefantgræs, kæmperør og dækafgrøder før og efter hovedafgrøder), industrielle restprodukter (herunder fra fødevare- og foderafgrøder efter udvinding af vegetabilske olier, sukker, stivelse og protein) og materiale fra bioaffald

q)  "celluloseholdigt nonfood-materiale": råprodukter, der hovedsageligt består af cellulose og hemicellulose, og som har et lavere ligninindhold end lignocellulosisk materiale; det omfatter restprodukter fra fødevare- og foderafgrøder (såsom halm, majsstammer, avner og skaller), energiafgrøder i form af græsser med lavt stivelsesindhold (såsom rajgræs, rishirse, elefantgræs, kæmperør og dækafgrøder før og efter hovedafgrøder), afgrøder fra græsmarker (såsom græs, kløver, lucerne), industrielle restprodukter (herunder fra fødevare- og foderafgrøder efter udvinding af vegetabilske olier, sukker, stivelse og protein) og materiale fra bioaffald

Begrundelse

Afgrøder fra græsmarker kan bruges til at fremstille biogas.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra s

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

s)  "vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse": flydende eller gasformige brændstoffer undtagen biobrændstoffer, hvis energiindhold stammer fra andre vedvarende energikilder end biomasse, og som bruges inden for transport

s)  "vedvarende flydende eller gasformige transportbrændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse": flydende eller gasformige brændstoffer, som anvendes til transport, undtagen biobrændstoffer, hvis energiindhold stammer fra andre vedvarende energikilder end biomasse, hvor alt kulstofmateriale fjernes fra den omgivende luft

Begrundelse

Denne bestemmelse bør ikke gælde for industrielle kulstofopsamlings- og genanvendelsesmaterialer, da kulstoffet ikke vil være permanent. Ændringen i definitionen af vedvarende flydende og gasformige transportbrændstoffer af ikke-biologisk oprindelse er knyttet til artikel 25, hvor den kan indregnes i den nye integrationsforpligtelse.

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra u

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

u)  "biobrændstoffer og flydende biobrændsler med lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen": biobrændstoffer og flydende biobrændsler, hvis råprodukter er fremstillet under ordninger, der begrænser forskydning af produktion til andre formål end til fremstilling af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, og som er fremstillet i henhold til bæredygtighedskriterierne for biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der er fastsat i artikel 26.

u)  "biobrændstoffer og flydende biobrændsler med lav risiko for indirekte ændringer i arealanvendelsen": biobrændstoffer og flydende biobrændsler, hvis råprodukter er fremstillet på uudnyttede marginaljorder, hvis kulstofopsamling samtidig forbedres, under ordninger, der begrænser forskydning af produktion til andre formål end til fremstilling af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, herunder til højproteinfoder, og som er fremstillet i henhold til bæredygtighedskriterierne for biobrændstoffer og flydende biobrændsler, der er fastsat i artikel 26.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med ændringsforslaget til artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra y

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

y)  "overskudsvarme eller -køling": varme eller køling, der produceres som biprodukt fra industri- og elproduktion, og som ville blive bortledt uudnyttet i luft eller vand uden adgang til et fjernvarme- eller fjernkølingssystem

y)   "overskudsvarme eller -køling": varme eller køling, der produceres som biprodukt fra industri- eller i den tertiære sektor, og som ville blive bortledt uudnyttet i luft eller vand uden adgang til et fjernvarme- eller andet dedikeret varme- eller kølegenvindingssystem;

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra aa

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

aa)  "VE-egenforbruger": en aktiv kunde, jf. definitionen i direktiv [MDI-direktivet], som forbruger og er i stand til at lagre og sælge vedvarende elektricitet, der produceres hos vedkommende, herunder i en ejendom med flere lejligheder, et kommercielt eller delt serviceanlæg eller et lukket distributionssystem, forudsat at disse aktiviteter – for så vidt angår andre egenforbrugere af elektricitet fra vedvarende energikilder end husholdninger – ikke udgør deres primære forretnings- eller erhvervsmæssige virksomhed

aa)   "VE-egenforbruger": en aktiv kunde, jf. definitionen i direktiv [MDI-direktivet] eller en gruppe kunder i forening, som forbruger og er i stand til at lagre og sælge vedvarende elektricitet, der produceres hos vedkommende, herunder i en ejendom med flere lejligheder, et kommercielt eller delt serviceanlæg eller et lukket distributionssystem, herunder via aggregatorer, forudsat at disse aktiviteter – for så vidt angår andre egenforbrugere af elektricitet fra vedvarende energikilder end husholdninger – ikke udgør deres primære forretnings- eller erhvervsmæssige virksomhed

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra dd

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

dd)  "fødevare- og foderafgrøder": stivelsesrige afgrøder, sukker- og olieholdige afgrøder, der produceres på landbrugsarealer som hovedafgrøder; restprodukter, affald eller lignocellulosisk materiale er ikke omfattet

dd)  "fødevare- og foderafgrøder": stivelsesrige afgrøder, sukker- og olieholdige afgrøder og andre afgrøder, der hovedsageligt produceres på landbrugsarealer som hovedafgrøder til energiformål, undtagen restprodukter og affald

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2 – litra ee

 

Ko