IZVJEŠĆE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka)

6.12.2017 - (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)) - ***I

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Izvjestitelj: José Blanco López
(Preinaka – članak 104. Poslovnika)


Postupak : 2016/0382(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0767),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 194. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0500/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 26. travnja 2017.[1],

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata[2],

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja od ...2017. upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku u skladu s člankom 104. stavkom 3. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 104. i 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenja Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za promet i turizam, Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj te Odbora za predstavke (A8-0392/2017),

A.  budući da, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, Prijedlog Komisije ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su kao takve u Prijedlogu navedene, te da se Prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih promjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene;

1.  usvaja niže navedeno stajalište u prvom čitanju, uzimajući u obzir preporuke savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Pozivanje 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije , a posebno njegov članak 194. stavak 2.

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 194. i članak 191. stavak 1.,

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora jedan je od ciljeva energetske politike Unije. Povećana uporaba energije iz obnovljivih izvora te ušteda energije i povećana energetska učinkovitost važni su dijelovi paketa mjera potrebnih za smanjenje emisije stakleničkih plinova i ispunjavanje obveza iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama iz 2015. i iz okvira za klimatsku politiku za 2030., uključujući obvezujući cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 40 % do 2030. u usporedbi s 1990. One imaju i važnu ulogu u poticanju sigurnosti opskrbe energijom, tehnološkog razvoja i inovacija te osiguravanju mogućnosti za zapošljavanje i regionalni razvoj, ponajprije u ruralnim i udaljenim područjima i regijama s niskom gustoćom naseljenosti.

(2)  Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora jedan je od ciljeva energetske politike Unije u skladu s člankom 194. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Povećana uporaba energije iz obnovljivih izvora te ušteda energije i povećana energetska učinkovitost neophodni su dijelovi paketa mjera potrebnih za smanjenje emisije stakleničkih plinova i ispunjavanje obveza Unije iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama iz 2015. te za usklađenost s potrebom da se najkasnije do 2050. u Uniji postigne nulta neto stopa emisija. One imaju i ključnu ulogu u poticanju sigurnosti opskrbe energijom, održive energije po prihvatljivim cijenama, tehnološkog razvoja i inovacija te tehnološkog i industrijskog vodstva, dok istovremeno osiguravaju ekološke, društvene i zdravstvene koristi te važne mogućnosti za zapošljavanje i regionalni razvoj, ponajprije u ruralnim i udaljenim područjima, u regijama s niskom gustoćom naseljenosti i u područjima u kojima se odvija djelomična deindustrijalizacija.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Pariškim sporazumom znatno se povećala razina globalne ambicioznosti u pogledu ublažavanja klimatskih promjena te su se potpisnice obvezale na zadržavanje povećanja globalne prosječne temperature na znatno manje od 2 °C iznad predindustrijske razine i na ulaganje napora u ograničavanje povećanja temperature na 1,5 °C iznad predindustrijske razine. Da bi se najkasnije do 2050. prebacila na energetski vrlo učinkovit energetski sustav koji se temelji na obnovljivim izvorima, Unija se treba pripremiti za mnogo veće i brže smanjenje emisija nego što je to bilo predviđeno. Istovremeno, s obzirom na brzinu razvoja i korištenja tehnologija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, poput energije vjetra i sunčane energije, takva se smanjenja mogu ostvariti uz niže troškove nego što je to bilo procijenjeno.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Veća tehnološka poboljšanja, poticaji za uvođenje javnog prijevoza i njegovo širenje, primjena energetski učinkovitih tehnologija i promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora u sektorima elektroenergetike, grijanja i hlađenja te u sektoru prometa vrlo su učinkovita sredstva, zajedno s mjerama energetske učinkovitosti, za smanjenje emisija stakleničkih plinova u Uniji i ovisnosti Unije o uvozu plina i nafte.

(3)  Manja potrošnja energije, veća tehnološka poboljšanja, širenje javnog prijevoza, primjena energetski učinkovitih tehnologija i promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora u sektorima elektroenergetike, grijanja i hlađenja te u sektoru prometa vrlo su učinkovita sredstva, zajedno s mjerama energetske učinkovitosti, za smanjenje emisija stakleničkih plinova u Uniji i energetske ovisnosti Unije.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Direktivom 2009/28/EZ uspostavljen je regulatorni okvir za promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora kojim je utvrđen obvezujući cilj u pogledu udjela energije iz obnovljivih izvora u potrošnji energije i prometu koji mora biti postignut do 2020. Komunikacijom Komisije od 22. siječnja 2014.12 uspostavljen je okvir za buduću energetsku i klimatsku politiku Unije te je promicao zajedničko mišljenje o tome kako će se te politike razvijati nakon 2020. Komisija je predložila da cilj Unije bude udio od 27 % energije iz obnovljivih izvora u potrošnji energije u Uniji do 2030.

(4)  Direktivom 2009/28/EZ uspostavljen je regulatorni okvir za promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora kojim je utvrđen obvezujući cilj u pogledu udjela energije iz obnovljivih izvora u potrošnji energije i prometu koji mora biti postignut do 2020.

__________________

 

12 „Okvir za klimatsku i energetsku politiku u razdoblju 2020. – 2030.” (COM/2014/015 final).

 

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Europsko vijeće podržalo je taj cilj u listopadu 2014. i navelo da države članice mogu odrediti i ambicioznije vlastite ciljeve.

Briše se.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Europski parlament u svojim je rezolucijama o „Okviru za klimatsku i energetsku politiku u razdoblju 2020. – 2030.” i o „Izvješću o napretku u području obnovljive energije” zagovarao da obvezujući cilj Unije bude udio od najmanje 30 % energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj konačnoj potrošnji u Uniji do 2030., naglasivši da bi se taj cilj trebao postići pojedinačnim nacionalnim ciljevima pri čemu bi se uzeli u obzir posebna situacija i potencijal svake države članice.

(6)  Europski parlament u svojoj je Rezoluciji od 5. veljače 2014. o okviru klimatske i energetske politike u razdoblju do 2030. zagovarao da obvezujući cilj Unije bude udio od najmanje 30 % energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj konačnoj potrošnji u Uniji do 2030., naglasivši da bi se taj cilj trebao postići pojedinačnim nacionalnim ciljevima pri čemu bi se uzeli u obzir posebna situacija i potencijal svake države članice. U svojoj je Rezoluciji od 23. lipnja 2016. o izvješću o napretku u području obnovljive energije otišao korak dalje, spomenuvši svoje prethodno stajalište u vezi s ciljem Unije od barem 30 % i naglasivši da je u svjetlu Pariškog sporazuma i najnovijih smanjenja troškova obnovljive tehnologije poželjno biti puno ambiciozniji.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  U obzir stoga treba uzeti ambicije utvrđene Pariškim sporazumom te tehnološki razvoj, uključujući niže troškove ulaganja u energiju iz obnovljivih izvora.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Stoga je primjereno odrediti da je obvezujući cilj Unije udio od najmanje 27 % energije iz obnovljivih izvora. Države članice trebaju odrediti svoj doprinos postizanju tog cilja u okviru svojih integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova putem procesa upravljanja utvrđenog u Uredbi [o upravljanju].

(7)  Stoga je primjereno odrediti obvezujući cilj Unije kao udio od najmanje 35 % energije iz obnovljivih izvora te ga popratiti nacionalnim ciljevima.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Ciljevi država članica za energiju iz obnovljivih izvora trebali bi se utvrditi uz vođenje računa o obvezama iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, velikom potencijalu koji još uvijek postoji za energiju iz obnovljivih izvora te potrebnim ulaganjima kako bi se ostvarila energetska tranzicija.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)  Prenošenje 35 % cilja Unije u pojedinačne ciljeve za svaku državu članicu trebalo bi provesti uz vođenje računa o pravednoj i odgovarajućoj raspodjeli te uzimajući u obzir BDP-ove država članica, različita polazišta i potencijale, uključujući razinu energije iz obnovljivih izvora koju treba postići do 2020.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Određivanjem obvezujućeg cilja za energiju iz obnovljivih izvora do 2030. nastavilo bi se poticati razvoj tehnologije proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i pružila bi se sigurnost ulagačima. Cilj određen na razini Unije omogućio bi veću fleksibilnost državama članicama pri postizanju njihovih ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova na troškovno najučinkovitiji način u skladu s njihovim posebnostima, kombinacijama izvora energije i mogućnostima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

(8)  Određivanjem obvezujućeg cilja za energiju iz obnovljivih izvora do 2030. nastavilo bi se poticati razvoj tehnologije proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i pružila bi se sigurnost ulagačima.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Države članice trebale bi razmotriti u kojoj je mjeri uporaba različitih vrsta izvora energije kompatibilna s ciljem ograničavanja zagrijavanja na 1,5 °C iznad predindustrijskih razina i s ciljem nefosilnog i niskougljičnog gospodarstva. Komisiji je potrebno delegirati ovlast za donošenje akata u tom pogledu kako bi se procijenio doprinos različitih vrsta obnovljivih izvora energije tim ciljevima na temelju razdoblja povrata i rezultata u odnosu na fosilna goriva te kako bi se razmotrila izrada prijedloga za maksimalno dopušteno razdoblje povrata kao kriterija održivosti, posebice za lignoceluloznu biomasu.

Obrazloženje

Izmjena je povezana s kriterijima održivosti iz članka 26., što je jedan od ključnih elemenata preinake Direktive o energiji iz obnovljivih izvora.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Države članice trebale bi poduzeti dodatne mjere ako udio energije iz obnovljivih izvora na razini Unije nije u skladu s napretkom Unije prema udjelu od najmanje 27 % energije iz obnovljivih izvora. Kako je utvrđeno u Uredbi [o upravljanju], ako je Komisija utvrdila razlike u ambicioznosti tijekom procjene integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova, Komisija može poduzeti mjere na razini Unije kako bi osigurala postizanje cilja. Ako je Komisija tijekom procjene integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova utvrdila razlike u ostvarenju ciljeva, države članice trebale bi primijeniti mjere navedene u Uredbi [o upravljanju], koje su dovoljno fleksibilne da im ostavljaju mogućnost izbora.

Briše se.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Pokazalo se je da su programi potpore za električnu energiju iz obnovljivih izvora djelotvoran način poticanja njezine uporabe. Ako i kad države članice odluče provoditi programe potpore, takva bi potpora trebala biti pružena u obliku koji ne remeti funkcioniranje tržišta električne energije. S tim ciljem sve veći broj država članica dodjeljuje potporu tako da se ona dodaje tržišnim prihodima.

(15)  Pokazalo se je da su programi potpore za električnu energiju iz obnovljivih izvora djelotvoran način poticanja njezine uporabe. Ako i kad države članice odluče provoditi programe potpore, takva bi potpora trebala biti pružena u obliku koji ne remeti funkcioniranje tržišta električne energije. S tim ciljem sve veći broj država članica dodjeljuje potporu tako da se ona dodaje tržišnim prihodima, vodeći pritom računa o posebnostima različitih tehnologija i različitim mogućnostima malih i velikih proizvođača da odgovore na tržišne signale.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora trebala bi se upotrebljavati uz najmanje moguće troškove za potrošače i porezne obveznike. Kad oblikuju programe potpore i kad dodjeljuju potporu, države članice trebale bi nastojati u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti ukupan sustavni trošak uporabe, uzimajući potpuno u obzir potrebe mreže i razvoja sustava, kombinaciju izvora energije koja time nastaje i dugoročni potencijal tehnologija.

(16)  Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, uključujući i skladištenje energije, trebala bi se upotrebljavati tako da se maksimalno smanje dugoročni troškovi energetske tranzicije za potrošače i porezne obveznike. Kad oblikuju programe potpore i kad dodjeljuju potporu, države članice trebale bi nastojati u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti ukupan sustavni trošak uporabe, uzimajući potpuno u obzir potrebe mreže i razvoja sustava, kombinaciju izvora energije koja time nastaje i dugoročni potencijal tehnologija. Države članice također bi trebale dodjeljivati potporu postrojenjima objavim poziva na podnošenje ponuda, koji mogu biti tehnološki specificirani ili neutralni.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16 a)  U svojim zaključcima iz listopada 2014. o okviru klimatske i energetske politike do 2030. Europsko vijeće naglasilo je važnost međusobno povezanijeg unutarnjeg energetskog tržišta i potrebu za dostatnom potporom u cilju integriranja rastućih razina energije iz raznih obnovljivih izvora kako bi se na taj način Uniji omogućilo da ostvari svoje ambicije u pogledu vodstva kada je riječ o energetskoj tranziciji. Stoga je važno hitno povisiti razinu međusobne povezanosti i postići napredak u pogledu ciljeva koje je dogovorilo Europsko vijeće kako bi se maksimalno iskoristio cjelokupni potencijal energetske unije.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16b)  Prilikom izrade programa potpore za energiju iz obnovljivih izvora države članice trebale bi uzeti u obzir načela kružnog gospodarstva i hijerarhije otpada u EU-u. Prioritet bi trebalo biti sprečavanje nastanka otpada i njegovo recikliranje. Države članice trebale bi izbjegavati osmišljavanje programa potpore koji ne bi bili u skladu s ciljevima u području obrade otpada ili bi doveli do neučinkovitog korištenja otpada koji se može reciklirati. Države članice također bi trebale osigurati da mjere uvedene ovim aktom nisu u suprotnosti s ciljevima Direktive 2008/98/EU.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16c)  Kada je riječ o korištenju biotičkih izvora energije, države članice trebale bi uvesti zaštitne mjere kako bi se zaštitila biološka raznolikost i spriječili iscrpljenje ili gubitak ekosustava i svaka prenamjena koja bi imala negativan neizravni ili izravni učinak na biološku raznolikost, tlo ili ukupnu ravnotežu stakleničkih plinova.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16d)  Države članice trebale bi, koliko je to moguće, promicati autohtone obnovljive resurse i davati im prednost te izbjegavati situacije koje dovode do narušavanja stanja i pretjeranog uvoza resursa iz trećih zemalja. U tom pogledu trebalo bi uzimati u obzir i promicati pristup životnog ciklusa.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16 e)  Zajednice za energiju iz obnovljivih izvora, gradovi i lokalna tijela trebali bi imati pravo sudjelovanja u dostupnim programima potpore pod jednakim uvjetima kao i drugi veći sudionici. U tu bi svrhu državama članicama trebalo omogućiti da poduzimaju mjere, među kojima je i pružanje informacija, tehničke i financijske pomoći preko jedinstvenih administrativnih kontaktnih točaka iz članka 16. ove Direktive, da smanje administrativne zahtjeve, uključe kriterije nadmetanja za zajednice, da odrede odgovarajuća razdoblja za nadmetanje za zajednice za energiju iz obnovljivih izvora ili im omogućiti isplatu naknada izravnom potporom.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16f)  Planiranjem takve infrastrukture potrebne za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora trebale bi se poštovati politike u pogledu sudjelovanja onih na koje se ti projekti odnose, uključujući i autohtono stanovništvo, uz poštovanje njihovih zemljišnih prava.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.g (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16g)  Potrošačima je potrebno pružiti sveobuhvatne informacije, uključujući informacije o povećanju energetske učinkovitosti sustava grijanja i hlađenja i nižim tekućim troškovima električnih vozila, kako bi im se omogućilo da donose pojedinačne izbore kao potrošači u pogledu energije iz obnovljivih izvora i izbjegnu ovisnost o zastarjeloj tehnologiji.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.h (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16 h)  Kad je riječ o poticanju razvoja tržišta obnovljivih izvora energije, potrebno je uzeti u obzir negativne utjecaje na ostale tržišne dionike. Stoga bi se programima potpore trebao smanjiti rizik od poremećaja na tržištu i narušavanja tržišnog natjecanja.

Obrazloženje

Biomasa, osobito šumska biomasa, vrijedna je sirovina u drvnoj industriji koja doprinosi gospodarskom jačanju europskih ruralnih područja. Pojačana potražnja za šumskom biomasom stoga ne bi trebala prouzročiti poremećaje na tržištu predmetnog sektora.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17 a)  Iako bi se od država članica trebalo zahtijevati da postupno i djelomično omoguće da se potpora dodijeli projektima u drugim državama članicama na razini koja odražava fizičke tokove između država članica, otvaranje programa potpore iznad tog obveznog udjela i dalje bi trebalo biti na dobrovoljnoj bazi. Države članice imaju različite mogućnosti za razvoj obnovljive energije i na nacionalnoj razini provode različite programe potpore za energiju iz obnovljivih izvora. Velik dio država članica provodi programe potpore u okviru kojih je pomoć namijenjena isključivo energiji iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na njihovom državnom području. Za ispravno funkcioniranje nacionalnih programa potpore iznimno je važno da države članice nadziru učinak i troškove nacionalnih programa potpore u skladu s različitim mogućnostima. Važno sredstvo za ostvarenje cilja ove Direktive je osiguravanje ispravnog funkcioniranja nacionalnih programa potpore u skladu s Direktivom 2001/77/EZ i 2009/28/EZ kako bi se sačuvalo povjerenje ulagača i državama članicama omogućilo da pripreme učinkovite nacionalne mjere za ispunjavanje ciljeva. Cilj je ove Direktive omogućiti prekograničnu potporu za energiju iz obnovljivih izvora i pritom ne utjecati na nacionalne programe potpore na neproporcionalan način. Stoga se u njoj uvode, uz obvezno djelomično otvaranje programa potpore, neobvezni mehanizmi suradnje među državama članicama koji im omogućuju da se dogovore u kojoj mjeri jedna država članica podržava proizvodnju energije u drugoj državi članici i u kojoj bi se mjeri proizvodnja energije iz obnovljivih izvora trebala smatrati dijelom općeg nacionalnog cilja jedne ili druge države. Kako bi se osigurala učinkovitost obiju mjera za ispunjavanje ciljeva, tj. nacionalnih programa potpore i mehanizama za suradnju, od ključne je važnosti državama članicama omogućiti da odluče, pored minimalnog obveznog udjela u otvaranju programa potpore, primjenjuju li se i u kojoj mjeri njihovi nacionalni programi potpore na energiju iz obnovljivih izvora proizvedenu u drugim državama članicama te se o tome dogovoriti s pomoću mehanizama za suradnju koji su predviđeni ovom Direktivom.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Ne dovodeći u pitanje prilagodbe programa potpore kako bi ih se uskladilo s pravilima o državnim potporama, politika potpore za obnovljive izvore energije trebala bi biti stabilna te bi se česte promjene trebale izbjegavati. Takve promjene izravno utječu na troškove financiranja kapitala, troškove razvoja projekta te stoga i na ukupan trošak uporabe obnovljivih izvora energije. Države članice trebale bi spriječiti da revizija bilo koje potpore odobrene projektima obnovljivih izvora energije negativno utječe na njihovu gospodarsku održivost. U tom bi kontekstu države članice trebale poticati troškovno učinkovite politike potpore i osiguravati njihovu financijsku održivost.

(18)  Ovisno o člancima 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, politika potpore za obnovljive izvore energije trebala bi biti predvidljiva, stabilna te bi se trebale izbjegavati retroaktivne promjene. Nepredvidljivost i nestabilnost politike izravno utječu na troškove financiranja kapitala, troškove razvoja projekta te stoga i na ukupan trošak uporabe obnovljivih izvora energije. Države članice trebale bi dovoljno rano najaviti svaku izmjenu potpore i na odgovarajući način se savjetovati s dionicima. U svakom slučaju, države članice trebale bi spriječiti da revizija bilo koje potpore odobrene projektima obnovljivih izvora energije negativno utječe na njihovu gospodarsku održivost. U tom bi kontekstu države članice trebale poticati troškovno učinkovite politike potpore i osiguravati njihovu financijsku održivost.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Obveze država članica da izrade nacrte akcijskih planova za obnovljive izvore energije i izvješća o napretku te obveza Komisije da izvješćuje o napretku država članica nužne su radi povećanja transparentnosti, razjašnjavanja ulagačima i potrošačima te omogućivanja djelotvornog praćenja. Uredbom [o upravljanju] te se obveze ugrađuju u sustav upravljanja energetskom unijom u kojem se obveze planiranja, izvješćivanja i praćenja u područjima energetike i klimatske politike pojednostavnjuju. Platforma za transparentnost u području obnovljivih izvora energije ugrađena je u širu e-platformu uspostavljenu Uredbom [o upravljanju].

(19)  Obveze država članica da izrade nacrte akcijskih planova za obnovljive izvore energije i izvješća o napretku te obveza Komisije da izvješćuje o napretku država članica nužne su radi povećanja transparentnosti, razjašnjavanja ulagačima i potrošačima te omogućivanja djelotvornog praćenja. Brinući se da građani budu u središtu energetske tranzicije, države članice trebale bi u svojim akcijskim planovima za obnovljive izvore energije razviti dugoročne strategije koje bi gradovima, zajednicama za energiju iz obnovljivih izvora i potrošačima vlastite energije omogućile proizvodnju obnovljive energije. Uredbom [o upravljanju] te se obveze ugrađuju u sustav upravljanja energetskom unijom u kojem se dugoročne strategije, obveze planiranja, izvješćivanja i praćenja u područjima energetike i klimatske politike pojednostavnjuju. Platforma za transparentnost u području obnovljivih izvora energije ugrađena je u širu e-platformu uspostavljenu Uredbom [o upravljanju].

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Obnovljivi morski izvori energije nude Europskoj uniji jedinstvenu priliku da smanji svoju ovisnost o fosilnim gorivima, doprinese ostvarenju svojih ciljeva za smanjenje emisija CO2 te stvori novi industrijski sektor koji bi otvorio radna mjesta na znatnom dijelu njezina teritorija, među ostalim i u najudaljenijim regijama. Stoga se Europska unija mora potruditi da stvori povoljne regulatorne i gospodarske uvjete za iskorištavanje te energije.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24a)  U komunikaciji Komisije od 20. srpnja 2016. naslovljenoj „Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisije” istaknuta je osobita važnost naprednih goriva u zrakoplovstvu u srednjoročnom razdoblju. Komercijalno zrakoplovstvo u cijelosti se oslanja na tekuća goriva jer ne postoji sigurna ili certificirana alternativa za industriju civilnog zrakoplovstva.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Kako bi se osiguralo da se u Prilogu IX. uzimaju u obzir načela hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17, kriteriji Unije o održivosti te potreba da se osigura da se tim Prilogom ne stvara dodatna potražnja za zemljištem, a da se istodobno potiče upotreba otpada i ostataka, Komisija bi pri redovitoj evaluaciji Priloga trebala razmotriti uključivanje dodatnih sirovina koje ne uzrokuju bitne učinke narušavanja na tržištima nusproizvoda i proizvoda, otpada i ostataka.

(25)  Kako bi se osiguralo da se u Prilogu IX. uzimaju u obzir načela kružnog gospodarstva, hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17, kriteriji Unije o održivosti, procjena životnog vijeka emisija te potreba da se osigura da se tim Prilogom ne stvara dodatna potražnja za zemljištem, a da se istodobno potiče upotreba otpada i ostataka, Komisija bi redovito trebala evaluirati Prilog i u svakoj predloženoj izmjeni voditi računa o učincima na tržištima nusproizvoda i proizvoda, otpada i ostataka.

__________________

__________________

17 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

17 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a)  U Rezoluciji Europskog parlamenta od 4. travnja 2017. o palminu ulju i krčenju prašuma Komisiju se poziva da poduzme mjere kako bi se postupno ukinulo korištenje biljnih ulja koje potiče krčenje šuma, uključujući palmino ulje, kao komponenta biogoriva, po mogućnosti do 2020.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Trebalo bi se omogućiti da se uvezena električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora energije izvan Unije može uzeti u obzir za udjele energije iz obnovljivih izvora u državama članicama. Kako bi se zajamčio odgovarajući učinak energije iz obnovljivih izvora koja zamjenjuje konvencionalnu energiju u Uniji te u trećim zemljama, potrebno je da se uvoz na odgovarajući način prati i uzima u obzir. Uzet će se u obzir sporazumi koji se odnose na organizaciju trgovine električnom energijom iz obnovljivih izvora energije. Ako su , na temelju odluke donesene s tom namjenom u skladu s Ugovorom o energetskoj zajednici18, za potpisnice tog ugovora odgovarajuće odredbe ove Direktive obvezujuće, za njih bi trebale vrijediti i njome predviđene mjere suradnje među državama članicama.

(28)  Trebalo bi se omogućiti da se uvezena električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora energije izvan Unije može uzeti u obzir za udjele energije iz obnovljivih izvora u državama članicama. Kako bi se zajamčio odgovarajući učinak energije iz obnovljivih izvora koja zamjenjuje konvencionalnu energiju u Uniji te u trećim zemljama, potrebno je da se uvoz na odgovarajući način prati i uzima u obzir te da se njime u potpunosti poštuje međunarodno pravo. Uzet će se u obzir sporazumi koji se odnose na organizaciju trgovine električnom energijom iz obnovljivih izvora energije. Ako su , na temelju odluke donesene s tom namjenom u skladu s Ugovorom o energetskoj zajednici18, za potpisnice tog ugovora odgovarajuće odredbe ove Direktive obvezujuće, za njih bi trebale vrijediti i njome predviđene mjere suradnje među državama članicama.

__________________

__________________

18 SL L 198, 20.7.2006., str. 18.

18 SL L 198, 20.7.2006., str. 18.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28a)  Kad države članice poduzimaju zajedničke projekte koji se odnose na proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije s jednom trećom zemljom ili s više trećih zemalja, uputno je da se ti zajednički projekti odnose samo na novoizgrađena postrojenja ili na postrojenja s povećanim kapacitetom. Na taj će se način osigurati da se udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije treće zemlje ne smanji zbog uvoza energije iz obnovljivih izvora u Uniju. Osim toga, države članice trebaju omogućiti trećoj zemlji da za domaće potrebe upotrebljava dio električne energije proizvedene u postrojenju uključenom u zajednički projekt. Nadalje, Komisija i države članice trebaju poticati treću zemlju uključenu u zajedničke projekte da razvija politiku obnovljive energije s ambicioznim ciljevima.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28b)  Ovom Direktivom uspostavlja se okvir Unije za promicanje energije iz obnovljivih izvora, ali se i doprinosi mogućem pozitivnom učinku koji Unija i države članice mogu imati u poticanju razvoja sektora obnovljive energije u trećim zemljama. Unija i države članice trebale bi promicati istraživanje, razvoj i ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u zemljama u razvoju i drugim partnerskim zemljama, jačajući na taj način njihovu ekološku i gospodarsku održivost i njihove izvozne kapacitete obnovljive energije. Nadalje, uvoz energije iz obnovljivih izvora iz partnerskih zemalja može pomoći Uniji i državama članicama u postizanju njihovih ambicioznih ciljeva za smanjenje emisija ugljika.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28c)  Zemlje u razvoju sve više donose politike u području obnovljivih izvora energija na nacionalnoj razini jer žele proizvoditi energiju iz obnovljivih izvora kako bi odgovorile na sve veću potražnju za energijom. Više od 173 zemlje, uključujući 117 gospodarstava u razvoju ili u usponu, uspostavilo je ciljeve u području obnovljivih izvora energije do kraja 2015.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28 d)  Potrošnja energije u zemljama u razvoju usko je povezana s brojnim društvenim pitanjima: smanjenje siromaštva, obrazovanje, zdravstvo, porast stanovništva, zaposlenost, poduzetništvo, komunikacija, urbanizacija i nedostatak prilika za žene. Obnovljiva energija ima važan potencijal u pogledu omogućavanja zajedničkog rješavanja razvojnih i okolišnih izazova. Posljednjih godina ostvaren je značajan razvoj u području alternativnih energetskih tehnologija, i u pogledu učinkovitosti i u pogledu smanjenja troškova. Nadalje, mnoge zemlje u razvoju u vrlo su dobrom položaju u pogledu razvijanja nove generacije energetskih tehnologija. Osim koristi za razvoj i okoliš, obnovljivi izvori energije imaju potencijal da pruže povećanu sigurnost i gospodarsku stabilnost. Povećana uporaba obnovljivih izvora energije mogla bi smanjiti ovisnost o uvozu skupih fosilnih goriva te bi mnogim zemljama pomogla da poboljšaju svoje bilance plaćanja.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 31.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(31 a)  Ovisno o geološkim značajkama područja, u proizvodnji geotermalne energije mogu se ispuštati staklenički plinovi i ostale tvari iz podzemnih tekućina i drugih podzemnih geoloških formacija. Ulaganja bi trebala biti usmjerena samo na proizvodnju geotermalne energije s niskim utjecajem na okoliš, što rezultira uštedom u pogledu stakleničkih plinova u usporedbi s konvencionalnim izvorima. Stoga bi Komisija do prosinca 2018. trebala procijeniti potrebu za zakonodavnim prijedlogom čiji je cilj regulacija emisija geotermalnih elektrana, koje uključuju CO2 i koje su štetne za zdravlje i okoliš i u fazi istraživanja i u operativnoj fazi.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Na nacionalnoj i regionalnoj razini, pravila i obveze za minimalne zahtjeve za uporabu energije iz obnovljivih izvora u novim i obnovljenim zgradama doveli su do znatnog povećanja uporabe energije iz obnovljivih izvora. Te bi mjere trebalo poticati u širem kontekstu Unije te istodobno poticati uporabu energetski učinkovitih načina primjene energije iz obnovljivih izvora u građevinskim zakonskim i podzakonskim aktima.

(33)  Na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, pravila i obveze za minimalne zahtjeve za uporabu energije iz obnovljivih izvora u novim i obnovljenim zgradama doveli su do znatnog povećanja uporabe energije iz obnovljivih izvora. Te bi mjere trebalo poticati u širem kontekstu Unije te istodobno poticati uporabu energetski učinkovitih načina primjene energije iz obnovljivih izvora u kombinaciji s mjerama uštede energije i energetske učinkovitosti u građevinskim zakonskim i podzakonskim aktima.

Obrazloženje

Jedan od ciljeva energetske unije je primjena načela „energija na prvom mjestu”, koje treba na odgovarajući način ugraditi u cjelokupno zakonodavstvo EU-a u području energije pa ga stoga treba primjenjivati i na politike za energiju iz obnovljivih izvora u kontekstu zgrada. Ovaj je amandman potreban zbog unutarnje logike teksta i neodvojivo je povezan s drugim amandmanima.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Kako bi se osiguralo da su nacionalne mjere za razvoj grijanja i hlađenja utemeljene na sveobuhvatnom mapiranju i analizi nacionalnih potencijala obnovljivih izvora energije i energije iz otpada te omogućila jača integracija obnovljivih izvora energije i izvora otpadne topline i hladnoće, primjereno je zahtijevati da države članice procijene svoje nacionalne potencijale obnovljivih izvora energije i upotrebe otpadne topline i hladnoće za grijanje i hlađenje, posebice kako bi se olakšala široka upotreba energije iz obnovljivih izvora u postrojenjima za grijanje i hlađenje te promicalo učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje kako je definirano u članku 2. stavku 41. Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća21. Kako bi se osigurala dosljednost sa zahtjevima u pogledu energetske učinkovitosti za grijanje i hlađenje i smanjilo administrativno opterećenje, ta bi procjena trebala biti uključena u sveobuhvatne procjene koje se provode i prijavljuju u skladu s člankom 14. te Direktive.

(35)  Kako bi se osiguralo da su nacionalne mjere za razvoj grijanja i hlađenja utemeljene na sveobuhvatnom mapiranju i analizi nacionalnih potencijala obnovljivih izvora energije i energije iz otpada te omogućila jača integracija obnovljivih izvora energije, osobito podržavanjem inovativnih tehnologija kao što su toplinske crpke, geotermalne i solarne termalne tehnologije, i izvora otpadne topline i hladnoće, primjereno je zahtijevati da države članice procijene svoje nacionalne potencijale obnovljivih izvora energije i upotrebe otpadne topline i hladnoće za grijanje i hlađenje, posebice kako bi se olakšala široka upotreba energije iz obnovljivih izvora u postrojenjima za grijanje i hlađenje te promicalo učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje kako je definirano u članku 2. stavku 41. Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća21. Kako bi se osigurala dosljednost sa zahtjevima u pogledu energetske učinkovitosti za grijanje i hlađenje i smanjilo administrativno opterećenje, ta bi procjena trebala biti uključena u sveobuhvatne procjene koje se provode i prijavljuju u skladu s člankom 14. te Direktive.

__________________

__________________

21 Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).

21 Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).

Amandman    40

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Pokazalo se da je pomanjkanje jasnih pravila i koordinacije među različitim tijelima koja izdaju odobrenja prepreka pri uporabi energije iz obnovljivih izvora. Osnivanjem jedinstvene administrativne kontaktne točke koja uključuje i koordinira sve postupke izdavanja dozvola trebala bi se smanjiti složenost i povećati učinkovitost i transparentnost. Upravni postupak za izdavanje odobrenja trebalo bi pojednostavniti jasnim rokovima za postrojenja koja koriste energiju iz obnovljivih izvora. Pravila planiranja i smjernice trebalo bi prilagoditi tako da se uzmu u obzir troškovno učinkovita i za okoliš prihvatljiva oprema za grijanje i hlađenje i za električnu energiju iz obnovljivih izvora. Ova Direktiva, posebice odredbe o organizaciji i trajanju postupka izdavanja dozvola, trebala bi se primjenjivati ne dovodeći u pitanje međunarodno pravo i pravo Unije, uključujući odredbe o zaštiti okoliša i zdravlja ljudi.

(36)  Pokazalo se da je pomanjkanje jasnih pravila i koordinacije među različitim tijelima koja izdaju odobrenja prepreka pri uporabi energije iz obnovljivih izvora. Osnivanjem jedinstvene administrativne kontaktne točke koja uključuje i koordinira sve postupke izdavanja dozvola trebala bi se smanjiti složenost i povećati učinkovitost i transparentnost, među ostalim za potrošače vlastite energije iz obnovljivih izvora i zajednice za energiju iz obnovljivih izvora. Upravni postupak za izdavanje odobrenja trebalo bi pojednostavniti jasnim rokovima za postrojenja koja koriste energiju iz obnovljivih izvora. Pravila planiranja i smjernice trebalo bi prilagoditi tako da se uzmu u obzir troškovno učinkovita i za okoliš prihvatljiva oprema za grijanje i hlađenje i za električnu energiju iz obnovljivih izvora. Ova Direktiva, posebice odredbe o organizaciji i trajanju postupka izdavanja dozvola, trebala bi se primjenjivati ne dovodeći u pitanje međunarodno pravo i pravo Unije, uključujući odredbe o zaštiti okoliša i zdravlja ljudi.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Jedina je namjena jamstava o podrijetlu izdanih za potrebe ove Direktive pokazati krajnjem korisniku da je određeni udio ili određena količina energije proizvedena iz obnovljivih izvora. Jamstvo o podrijetlu može se prenositi, neovisno o energiji na koju se odnosi, s jednog nositelja na drugog. Međutim, radi osiguranja da je korisnik o jedinici električne energije iz obnovljivih izvora obaviješten samo jedanput, trebalo bi izbjegavati dvostruko računanje i dvostruko obavješćivanje o jamstvu o podrijetlu. Energija iz obnovljivih izvora za koju je proizvođač popratno jamstvo o podrijetlu prodao odvojeno, ne bi se trebala krajnjem potrošaču prikazati ili prodavati kao energija iz obnovljivih izvora.

(43)  Jedina je namjena jamstava o podrijetlu izdanih za potrebe ove Direktive pokazati krajnjem korisniku da je određeni udio ili određena količina energije proizvedena iz obnovljivih izvora. Jamstvo o podrijetlu može se prenositi, neovisno o energiji na koju se odnosi, s jednog nositelja na drugog. Međutim, radi osiguranja da je korisnik o jedinici električne energije iz obnovljivih izvora obaviješten samo jedanput, trebalo bi izbjegavati dvostruko računanje i dvostruko obavješćivanje o jamstvu o podrijetlu. Energija iz obnovljivih izvora za koju je proizvođač popratno jamstvo o podrijetlu prodao odvojeno, ne bi se trebala krajnjem potrošaču prikazati ili prodavati kao energija iz obnovljivih izvora. Važno je razlikovati zelene certifikate koji se upotrebljavaju za programe potpore i jamstva o podrijetlu.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45)  Ključno je osigurati informacije o tome kako je električna energija kojoj je namijenjena potpora dodijeljena krajnjim potrošačima. Kako bi se poboljšala kakvoća tih informacija za krajnje korisnike države članice trebale bi osigurati da se jamstva o podrijetlu izdaju za sve jedinice energije iz obnovljivih izvora. Uz to, kako bi se izbjeglo udvostručivanje naknada, proizvođači energije iz obnovljivih izvora koji već primaju potporu ne bi trebali primiti jamstva o podrijetlu. Međutim, ta bi se jamstva o podrijetlu trebala upotrebljavati za obavješćivanje tako da krajnji potrošači dobiju jasne, pouzdane i dostatne dokaze o tome da su relevantne jedinice energije proizvedene iz obnovljivih izvora. Štoviše, za električnu energiju za koju je primljena potpora, jamstva o podrijetlu trebala bi se prodavati na tržištu putem dražbe, a prihodi bi se trebali upotrijebiti za smanjivanje javnih subvencija za energiju iz obnovljivih izvora.

(45)  Ključno je osigurati informacije o tome kako je električna energija kojoj je namijenjena potpora dodijeljena krajnjim potrošačima. Kako bi se poboljšala kakvoća tih informacija za krajnje korisnike države članice trebale bi osigurati da se jamstva o podrijetlu izdaju za sve jedinice energije iz obnovljivih izvora.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49)  Utvrđene su mogućnosti za uspostavljanje gospodarskog rasta pomoću inovacija i održive konkurentne energetske politike. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora često ovisi o lokalnim ili regionalnim MSP-ovima. Mogućnosti za rast i otvaranje novih radnih mjesta koje donose ulaganja u regionalnu i lokalnu proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u državama članicama i njihovim regijama veoma su važne. Komisija i države članice trebale bi stoga podržati nacionalne i regionalne razvojne mjere na tim područjima, poticati razmjenu najboljih praksa u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora između lokalnih i regionalnih razvojnih poticaja i promicati upotrebu financijskih sredstava u okviru kohezijske politike u tom području.

(49)  Utvrđene su mogućnosti za uspostavljanje gospodarskog rasta pomoću inovacija i održive konkurentne energetske politike. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora često ovisi o lokalnim ili regionalnim MSP-ovima. Mogućnosti za razvoj lokalnih poduzeća, održiv rast i otvaranje kvalitetnih novih radnih mjesta koje donose ulaganja u regionalnu i lokalnu proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u državama članicama i njihovim regijama veoma su važne. Komisija i države članice trebale bi stoga poticati i podržati nacionalne i regionalne razvojne mjere na tim područjima, poticati razmjenu najboljih praksa u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora između lokalnih i regionalnih razvojnih poticaja i poboljšati pružanje tehničke pomoći i programa osposobljavanja, u cilju poboljšanja regulatornog, tehničkog i financijskog stručnog znanja na terenu te poboljšanja znanja o raspoloživim mogućnostima financiranja, uključujući i usmjerenije korištenje sredstvima EU-a, kao što je upotreba financijskih sredstava u okviru kohezijske politike u tom području.

Obrazloženje

Ova uvodna izjava suštinski je povezana s drugim izmjenama teksta i odražava potrebu za jačanjem lokalne razine u smislu tehničkog i financijskog znanja kako bi se zajamčila provedba ciljeva Direktive o povećanju udjela energije iz obnovljivih izvora u državama članicama. Ovaj je amandman potreban zbog unutarnje logike teksta i neodvojivo je povezan s drugim amandmanima.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 49.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(49a)  Lokalna i regionalna tijela često u području energije iz obnovljivih izvora postavljaju ciljeve koji su ambiciozniji od nacionalnih ciljeva. Zalaganje regionalnih i lokalnih tijela za poticanje razvoja obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti trenutno podržavaju mreže kao što su Sporazum gradonačelnika, inicijative Pametni gradovi i Pametne zajednice, a imaju podršku i pri izradi akcijskih planova za održivu energiju. Takve su mreže neophodne i trebalo bi ih širiti jer se njima podiže razina osviještenosti, olakšava razmjena najboljih praksi i dostupna financijska potpora. U tom bi kontekstu Komisija također trebala podržati i prekograničnu suradnju zainteresiranih regija i lokalnih tijela koji djeluju kao predvodnici tako da im pomogne uspostaviti mehanizme suradnje, kao što je Europska grupacija za teritorijalnu suradnju koja javnim tijelima različitih država članica omogućuje da se udružuju i provode zajedničke usluge i projekte, bez potrebe za prethodnim potpisivanjem međunarodnih sporazuma i njihovom ratifikacijom u nacionalnim parlamentima.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 49.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(49b)  Lokalna tijela i gradovi predvode u energetskoj tranziciji i jačanju širenja obnovljive energije. Lokalne samouprave, kao razina upravljanja koja je najbliža građanima, imaju ključnu ulogu u stvaranju javne potpore energetskim i klimatskim ciljevima EU-a, šireći istodobno decentraliziranije i integriranije energetske sustave. Važno je osigurati bolji pristup financiranju za gradove, mjesta i regije kako bi se poticala ulaganja u lokalnu obnovljivu energiju.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 49.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(49c)  Potrebno je uzeti u obzir i ostale inovativne mjere za privlačenje većih ulaganja u nove tehnologije, kao što su ugovori o energetskom učinku i postupci normizacije u javnom financiranju.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 50.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(50)  Pri davanju prednosti razvoju tržišta za obnovljive izvore energije potrebno je uzeti u obzir pozitivan utjecaj na regionalni i lokalni razvoj, izvozne mogućnosti, socijalnu koheziju te mogućnosti zapošljavanja, ponajprije kad je riječ o malim i srednjim poduzećima i nezavisnim proizvođačima energije.

(50)  Pri davanju prednosti razvoju tržišta za obnovljive izvore energije potrebno je uzeti u obzir pozitivan utjecaj na regionalni i lokalni razvoj, izvozne mogućnosti, socijalnu koheziju te mogućnosti zapošljavanja, ponajprije kad je riječ o malim i srednjim poduzećima i nezavisnim proizvođačima energije, uključujući potrošače vlastite energije iz obnovljivih izvora i zajednice za energiju iz obnovljivih izvora.

Obrazloženje

Ova izmjena suštinski je povezana s drugim izmjenama koje se odnose na odredbe koje je Komisija izmijenila u svojem Prijedlogu. Ovaj je amandman potreban zbog unutarnje logike teksta i neodvojivo je povezan s drugim amandmanima.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 51.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(51)  Poseban položaj najudaljenijih regija uvažen je u članku 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Obilježja energetskog sektora najudaljenijih regija često su izolacija, ograničena ponuda i ovisnost o fosilnim gorivima, iako te regije imaju na raspolaganju bitne lokalne obnovljive izvore energije. Najudaljenije bi regije stoga mogle biti primjer primjene inovativnih energetskih tehnologija u Uniji. Stoga je potrebno poticati širu upotrebu energije iz obnovljivih izvora kako bi se postigao viši stupanj energetske samostalnosti tih regija i uvažio njihov poseban položaj u pogledu potencijala energije iz obnovljivih izvora i potrebe za javnom potporom.

(51)  Poseban položaj najudaljenijih regija uvažen je u članku 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Obilježja energetskog sektora najudaljenijih regija često su izolacija, ograničena i skuplja ponuda i ovisnost o fosilnim gorivima, iako te regije imaju na raspolaganju bitne lokalne obnovljive izvore energije, osobito biomasu i morske izvore energije. Najudaljenije bi regije stoga mogle biti primjer primjene inovativnih energetskih tehnologija u Uniji i postati područja sa 100 % energije iz obnovljivih izvora. Stoga je potrebno prilagoditi strategiju u području energije iz obnovljivih izvora kako bi se postigao viši stupanj energetske samostalnosti tih regija, ojačala sigurnost ponude i uvažio njihov poseban položaj u pogledu potencijala energije iz obnovljivih izvora i potrebe za javnom potporom. S druge strane, najudaljenije regije trebale bi imati mogućnost iskoristiti puni potencijal svojih resursa, uz pridržavanje strogih kriterija održivosti te u skladu s lokalnim uvjetima i potrebama kako bi se povećala proizvodnja obnovljive energije i osnažila njihova energetska neovisnost.

Obrazloženje

Opskrba fosilnim gorivima u najudaljenijim područjima (80 % ili više u određenim regijama) dovodi do prekomjernog troška koji ugrožava kupovnu moć stanovnika. Istovremeno te regije posjeduju znatan udio biomase koju bi morale moći iskoristiti.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(52)  Uputno je omogućiti razvoj decentraliziranih tehnologija za energiju iz obnovljivih izvora pod nediskriminacijskim uvjetima i bez otežavanja financiranja infrastrukturnih ulaganja. Pomak prema decentraliziranoj proizvodnji energije ima više prednosti, uključujući i iskorištavanje lokalnih izvora energije, veću lokalnu sigurnost opskrbe energijom, kraće prijevozne putove i smanjeni gubitak energije pri prijenosu. Takva decentralizacija potiče razvoj zajednice i koheziju osiguravanjem izvora prihoda i stvaranjem novih radnih mjesta na lokalnoj razini.

(52)  Uputno je omogućiti razvoj decentraliziranih tehnologija za energiju iz obnovljivih izvora i njezino skladištenje pod nediskriminacijskim uvjetima i bez otežavanja financiranja infrastrukturnih ulaganja. Pomak prema decentraliziranoj proizvodnji energije ima više prednosti, uključujući i iskorištavanje lokalnih izvora energije, veću lokalnu sigurnost opskrbe energijom, kraće prijevozne putove i smanjeni gubitak energije pri prijenosu. Takva decentralizacija potiče razvoj zajednice i koheziju osiguravanjem izvora prihoda i stvaranjem novih radnih mjesta na lokalnoj razini.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 53.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(53)  Kako raste važnost potrošnje vlastite energije iz obnovljivih izvora, potrebno je definirati potrošače vlastite energije iz obnovljivih izvora i regulatorni okvir koji bi im omogućio da proizvode, skladište, troše i prodaju električnu energiju bez izlaganja nerazmjernim opterećenjima. Trebalo bi omogućiti i kolektivnu potrošnju vlastite energije u određenim slučajevima tako da, primjerice, građani koji žive u stanovima mogu iskoristiti te mogućnosti za potrošače u istoj mjeri kao i kućanstva u obiteljskim kućama.

(53)  Kako raste važnost potrošnje vlastite energije iz obnovljivih izvora, potrebno je definirati potrošače vlastite energije iz obnovljivih izvora i regulatorni okvir koji bi im omogućio da proizvode, skladište, troše i prodaju električnu energiju bez izlaganja nerazmjernim opterećenjima. Tarifama i naknadama za vlastitu proizvodnju trebale bi se poticati pametnije tehnologije za integraciju obnovljive energije i motivirati potrošače vlastite energije iz obnovljivih izvora da donose odluke o ulaganjima od kojih će profitirati i potrošač i mreža. Kako bi se omogućila takva ravnoteža, potrebno je zajamčiti pravo potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora i zajednica za obnovljivu energiju da primaju naknadu za električnu energiju koju sami proizvode iz obnovljivih izvora i vraćaju u mrežu, a ta bi naknada odgovarala tržišnoj vrijednosti električne energije koju vraćaju te odražavala dugoročnu vrijednost za mrežu, okoliš i društvo. To mora obuhvaćati i dugoročne troškove i prednosti vlastite proizvodnje energije u smislu izbjegnutih troškova za mrežu, društvo i okoliš, posebno u kombinaciji s drugim distribuiranim izvorima energije poput energetske učinkovitosti, skladištenja energije, upravljanja potražnjom i mreža zajednice. Ta bi se naknada trebala odrediti na temelju analize troškova i koristi distribuiranih izvora energije iz članka 59. [preinačene Direktive 2009/72/EZ, kako je predloženo u dokumentu COM (2016) 864].

Amandman    51

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 53.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(53a)  U određenim bi slučajevima trebalo omogućiti kolektivnu potrošnju vlastite energije tako da, primjerice, građani koji žive u stanovima mogu iskoristiti te mogućnosti za potrošače u istoj mjeri kao i kućanstva u obiteljskim kućama. Omogućavanjem kolektivne potrošnje vlastite energije daje se prilika i zajednicama za energiju iz obnovljivih izvora da unaprijede energetsku učinkovitost na razini kućanstava i doprinesu borbi protiv energetskog siromaštva smanjenom potrošnjom i nižim cijenama opskrbe. Države članice trebale bi iskoristiti tu priliku, između ostalog procjenjivanjem mogućnosti da zajednice za energiju iz obnovljivih izvora doprinesu smanjenju siromaštva gorivom i kućanstvima koja to inače ne bi mogla omoguće da sudjeluju, uključujući najranjivije potrošače i stanare.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 53.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(53b)  Države članice moraju osigurati poštovanje pravila o potrošnji te uspostavljanju ili jačanju mjera za borbu protiv prisilne prodaje, nekorektnih prodajnih praksi, obmanjujuće argumentacije u vezi s postavljanjem opreme za energiju iz obnovljivih izvora koji uglavnom pogađaju najranjivije skupine stanovništva (starije osobe, stanovnike ruralnih područja, ...).

Amandman    53

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 54.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(54)  Sudjelovanje lokalnih građana u projektima energije iz obnovljivih izvora stvorilo je znatnu dodanu vrijednost u pogledu lokalnog prihvaćanja energije iz obnovljivih izvora i pristupa dodatnom privatnom kapitalu. To lokalno sudjelovanje bit će još važnije u kontekstu povećanih kapaciteta energije iz obnovljivih izvora u budućnosti.

(54)  Sudjelovanje lokalnih građana i lokalnih tijela u projektima energije iz obnovljivih izvora stvorilo je znatnu dodanu vrijednost u pogledu lokalnog prihvaćanja energije iz obnovljivih izvora i pristupa dodatnom privatnom kapitalu, što rezultira lokalnim ulaganjem, većim izborom za potrošače i poticanjem građana na sudjelovanje u energetskoj tranziciji, ponajviše poticanjem kućanstava koja to inače ne bi mogla da sudjeluju, unapređenjem energetske učinkovitosti na razini kućanstava i pomaganjem u suzbijanju energetskog siromaštva preko smanjene potrošnje i cijena opskrbe. To lokalno sudjelovanje bit će još važnije u kontekstu povećanih kapaciteta energije iz obnovljivih izvora u budućnosti.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 55.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(55a)  Važno je da države članice svim korisnicima sustava električne energije zajamče pravednu raspodjelu troškova i nameta za mrežu koja neće dovesti do narušavanja tržišta. Sve cijene mreže trebale bi odražavati troškove.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 57.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(57)  Nekoliko država članica uvelo je mjere u sektoru grijanja i hlađenja kako bi postigle svoj cilj za udio energije iz obnovljivih izvora do 2020. Međutim, bez obvezujućih nacionalnih ciljeva nakon 2020. preostali nacionalni poticaji možda neće biti dovoljni za postizanje dugoročnih ciljeva dekarbonizacije za 2030. i 2050. Kako bi se pratili ti ciljevi, pojačala sigurnost ulagača i poticao razvoj tržišta grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora energije na razini Unije, a istodobno poštovalo načelo prvenstva energetske učinkovitosti, primjereno je poticati napore država članica u području opskrbe grijanjem i hlađenjem iz obnovljivih izvora kako bi se pridonijelo postupnom povećavanju udjela energije iz obnovljivih izvora. Zbog rascjepkanosti nekih tržišta grijanja i hlađenja, iznimno je važno osigurati fleksibilnost u oblikovanju takvog napora. Važno je i osigurati da potencijalno širenje uporabe grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora ne utječe nepovoljno na okoliš.

(57)  Nekoliko država članica uvelo je mjere u sektoru grijanja i hlađenja kako bi postigle svoj cilj za udio energije iz obnovljivih izvora do 2020. Kako bi se pratili ti ciljevi, pojačala sigurnost ulagača i poticao razvoj tržišta grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora energije na razini Unije, a istodobno poštovalo načelo prvenstva energetske učinkovitosti, primjereno je poticati napore država članica u području opskrbe grijanjem i hlađenjem iz obnovljivih izvora kako bi se pridonijelo postupnom povećavanju udjela energije iz obnovljivih izvora. Zbog rascjepkanosti nekih tržišta grijanja i hlađenja, iznimno je važno osigurati fleksibilnost u oblikovanju takvog napora. Važno je i osigurati da potencijalno širenje uporabe grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora ne utječe nepovoljno na okoliš i na ljudsko zdravlje.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 59.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(59a)  Potrošači u kućanstvima i zajednicama koji sudjeluju u pregovaranju o svojoj fleksibilnosti, potrošnji vlastite energije ili prodaji električne energije koju su sami proizveli zadržavaju svoja potrošačka prava, uključujući pravo sklapanja ugovora s opskrbljivačem po vlastitom izboru i pravo promjene opskrbljivača.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 60.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(60)  Trebalo bi naglasiti potencijale sinergije napora za širenje upotrebe grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora i postojećih programa na temelju direktiva 2010/31/EU i 2012/27/EU. Države članice trebale bi, koliko je moguće, imati mogućnost da se koriste postojećim administrativnim strukturama za provedbu tog napora, kako bi si olakšale administrativno opterećenje.

(60)  Usporedno s učinkovitim sustavima grijanja ili hlađenja utemeljenima na obnovljivim izvorima trebalo bi provoditi temeljite obnove zgrada, čime bi se smanjili potražnja za energijom i troškovi za potrošače te bi se doprinijelo ublažavanju energetskog siromaštva i stvaranju lokalnih radnih mjesta za koja su potrebne kvalifikacije. U tu svrhu trebalo bi naglasiti potencijale sinergije između potrebe za širenjem upotrebe grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora i postojećih programa na temelju direktiva 2010/31/EU i 2012/27/EU. Države članice trebale bi, koliko je moguće, imati mogućnost da se koriste postojećim administrativnim strukturama za provedbu tog napora, kako bi si olakšale administrativno opterećenje.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 61.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(61a)  U području inteligentnog prometa važno je poboljšati razvoj i uvođenje elektromobilnosti za ceste te ubrzati integraciju naprednih tehnologija u inovativan željeznički promet predlaganjem inicijative za prelazak na željeznice, koja može pogodovati čistom javnom prijevozu;

Amandman    59

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 62.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(62)  U europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisije ugljika iz srpnja 2016. istaknuto je da biogoriva na temelju hrane imaju ograničenu ulogu u dekarbonizaciji sektora prometa i da bi trebalo postupno smanjivati njihovu uporabu te ih zamijeniti naprednim biogorivima. U svrhu pripreme za prelazak na napredna biogoriva i minimiziranja cjelokupnih utjecaja neizravne promjene uporabe zemljišta, primjereno je ograničiti količinu biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje koji se mogu smatrati dijelom cilja Unije utvrđenog u ovoj Direktivi.

(62)  Kada se pašnjaci ili poljoprivredne površine koji su prethodno bili predviđeni za proizvodnju prehrambenih proizvoda i hrane za životinje pretvaraju u površine za proizvodnju biogoriva, i dalje će trebati ispunjavati potražnju koja nije povezana s gorivom intenziviranjem postojeće proizvodnje ili pretvaranjem drugih nepoljoprivrednih površina u površine za poljoprivrednu proizvodnju. U potonjem slučaju radi se o neizravnoj prenamjeni zemljišta, a kada to uključuje prenamjenu zemljišta s velikim zalihama ugljika, može doći do znatnih emisija stakleničkih plinova. U europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisije ugljika iz srpnja 2016. istaknuto je da biogoriva na temelju hrane imaju ograničenu ulogu u dekarbonizaciji sektora prometa i da bi trebalo postupno smanjivati njihovu uporabu te ih zamijeniti naprednim biogorivima. U svrhu pripreme za prelazak na napredna biogoriva i minimiziranja cjelokupnih utjecaja neizravne prenamjene zemljišta, primjereno je ograničiti količinu biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje koji se mogu smatrati dijelom cilja Unije utvrđenog u ovoj Direktivi te pritom razlikovati biogoriva proizvedena iz kultura s visokom učinkovitošću u pogledu stakleničkih plinova i niskim rizikom od neizravne prenamjene zemljišta. Trebalo bi ubrzati primjenu naprednih biogoriva i električne mobilnosti.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 63.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(63a)  Unija i države članice trebale bi nastojati povećati kombinaciju izvora energije iz obnovljivih izvora, smanjiti ukupnu potrošnju energije u prometu i povećati energetsku učinkovitost u svim sektorima prometa. Mjere za postizanje navedenog mogu se promicati u planiranju prometa i u proizvodnji automobila veće energetske učinkovitosti.

Obrazloženje

Izmjenom se nastoji vratiti sadržaj uvodnih izjava 28. i 29. Direktive 2009/28/EZ. Povećanje ušteda emisija stakleničkih plinova zahtijeva mjere diljem sektora prometa, i u proizvodnom lancu i lancu opskrbe.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 63.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(63b)  Standardi učinkovitosti goriva za cestovni promet pružili bi učinkovit način promicanja uporabe obnovljivih alternativa u sektoru prometa te dugoročnog postizanja daljnjeg smanjenja emisija stakleničkih plinova i dekarbonizacije sektora prometa. Potrebno je unaprijediti standarde učinkovitosti goriva u skladu s razvojem tehnologije i klimatskim i energetskim ciljevima.

Obrazloženje

Povećanje ušteda emisija stakleničkih plinova zahtijeva mjere diljem sektora prometa. Standardi učinkovitosti goriva za cestovni promet mogu biti učinkovit način za povećanje uporabe obnovljivih alternativa.

Amandman    62

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 64.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(64)  Napredna biogoriva i druga biogoriva te bioplin proizveden iz sirovina navedenih u Prilogu IX., obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu te električna energija iz obnovljivih izvora mogu pridonijeti smanjenju emisija ugljika i potaknuti dekarbonizaciju sektora prometa u Uniji na troškovno učinkovit način te, među ostalim, poboljšati energetsku diversifikaciju u sektoru prometa i istodobnom poticati inovacije, rast i zapošljavanje u gospodarstvu Unije i smanjivati ovisnosti o uvozu energije. Obvezom uključivanja za opskrbljivače gorivom trebalo bi ih potaknuti na stalan razvoj naprednih goriva, uključujući biogoriva, a važno je osigurati da se obvezom uključivanja potiče i poboljšanje svojstava goriva koja su isporučena radi ispunjavanja te obveze u pogledu stakleničkih plinova. Komisija bi trebala procijeniti svojstva tih goriva u pogledu stakleničkih plinova, tehničke inovacije i održivosti.

(64)  Napredna biogoriva i druga biogoriva te bioplin proizveden iz sirovina navedenih u Prilogu IX., obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu te električna energija iz obnovljivih izvora mogu pridonijeti smanjenju emisija ugljika i potaknuti dekarbonizaciju sektora prometa u Uniji na troškovno učinkovit način te, među ostalim, poboljšati energetsku diversifikaciju u sektoru prometa i istodobnom poticati inovacije, rast i zapošljavanje u gospodarstvu Unije i smanjivati ovisnosti o uvozu energije. Potrebno je uzeti u obzir načelo višestruke upotrebe kako bi se osiguralo da se upotreba sirovina za proizvodnju naprednih biogoriva ne nadmeće s drugim upotrebama u okviru kojih bi tu sirovinu trebalo zamijeniti sirovinama s većom količinom emisija. Obvezom uključivanja za opskrbljivače gorivom trebalo bi ih potaknuti na stalan razvoj naprednih goriva, uključujući biogoriva, a važno je osigurati da se obvezom uključivanja potiče i poboljšanje svojstava goriva koja su isporučena radi ispunjavanja te obveze u pogledu stakleničkih plinova. Komisija bi trebala procijeniti svojstva tih goriva u pogledu stakleničkih plinova, tehničke inovacije i održivosti.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 65.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(65a)  Kako bi se preciznije izračunao udio električne energije iz obnovljivih izvora u prometu, potrebno je razviti prikladnu metodologiju te istražiti različita tehnička i tehnološka rješenja u tu svrhu.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 66.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(66)  Sirovine koje imaju mali utjecaj na neizravnu prenamjenu zemljišta kad se upotrebljavaju za biogoriva trebalo bi promicati zbog njihova doprinosa dekarbonizaciji gospodarstva. Posebice bi u prilog ovoj Direktivi trebalo uključiti sirovine za napredna biogoriva jer su tehnološki inovativnija i slabije razvijena te je stoga za njih potrebna viša razina potpore. Kako bi se osiguralo da je taj prilog usklađen s najnovijim tehnološkim dostignućima te istodobno izbjeglo neželjene negativne učinke, evaluacija bi se trebala provesti nakon donošenja Direktive radi procjene mogućnosti proširenja priloga na nove sirovine.

(66)  Sirovine koje imaju mali utjecaj na neizravnu prenamjenu zemljišta kad se upotrebljavaju za biogoriva trebalo bi promicati zbog njihova doprinosa dekarbonizaciji gospodarstva. Posebice bi u prilog ovoj Direktivi trebalo uključiti sirovine za napredna biogoriva jer su tehnološki inovativnija i slabije razvijena te je stoga za njih potrebna viša razina potpore. Kako bi se osiguralo da je taj prilog usklađen s najnovijim tehnološkim dostignućima te istodobno izbjeglo neželjene negativne učinke, trebala bi se provoditi redovita evaluacija.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 68.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(68)  Kako bi se u cijelosti iskoristio potencijal biomase za doprinos dekarbonizaciji gospodarstva njezinom upotrebom za materijale i energiju, Unija i države članice trebale bi poticati veću održivu mobilizaciju postojećih poljoprivrednih i drvenih resursa i razvoj novih sustava šumarstva i poljoprivredne proizvodnje.

(68)  Kako bi se u cijelosti iskoristio potencijal biomase za doprinos dekarbonizaciji gospodarstva njezinom upotrebom za materijale i energiju, Unija i države članice trebale bi poticati samo energetsku upotrebu koja je rezultat veće održive mobilizacije postojećih poljoprivrednih i drvnih resursa i razvoj novih sustava šumarstva i poljoprivredne proizvodnje, pod uvjetom da se ispunjavaju kriteriji održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 69.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(69)  Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase trebala bi se uvijek proizvoditi na održiv način. Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase koja se upotrebljavaju za ostvarivanje cilja Unije utvrđenog ovom Direktivom i ona koja imaju korist od programa potpore trebala bi stoga ispunjavati kriterije održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova.

(69)  Energija iz obnovljivih izvora trebala bi se uvijek proizvoditi na održiv način. Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase koja se upotrebljavaju za ostvarivanje ciljeva utvrđenih ovom Direktivom i oni oblici energije iz obnovljivih izvora koji imaju korist od programa potpore trebali bi stoga ispunjavati kriterije održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 71.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(71)  Proizvodnja poljoprivrednih sirovina za biogoriva i tekuća biogoriva te goriva iz biomase te poticanje uporabe biogoriva i tekućih biogoriva predviđeno ovom Direktivom ne bi trebali prouzročiti uništavanje bioraznolikih zemljišta. Takve neobnovljive izvore čija je važnost za cjelokupno čovječanstvo priznata u različitim međunarodnim instrumentima trebalo bi očuvati. Stoga je potrebno odrediti kriterije održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova koji će osigurati da biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase imaju pravo na poticaje samo ako se jamči da poljoprivredne sirovine ne potječu iz biološki raznolikih područja ili, u slučaju područja zaštićene prirode ili zaštićenih područja za očuvanje rijetkih, ranjivih ili ugroženih ekosustava ili vrsta, kad odgovarajuće nadležno tijelo dokaže da proizvodnja poljoprivredne sirovine ne utječe na njih negativno. Šume se smatraju biološki raznolikima, u skladu s kriterijima održivosti, kad je riječ o prašumama u skladu s definicijom kojom se koristi Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) u svojoj Globalnoj procjeni šumskih resursa ili kad su zaštićene nacionalnim zakonom o zaštiti prirode. Područja na kojima se skupljaju nešumski proizvodi koji nisu od drva trebalo bi smatrati biološki raznolikim šumama ako je utjecaj čovjeka neznatan. Ostale vrste šuma kako ih definira FAO, npr. prirodne šume, poluprirodne šume i nasadi ne bi trebalo smatrati prašumama. Nadalje, uzimajući u obzir visoku bioraznolikost određenih travnjaka, umjerenih i tropskih, uključujući visoko bioraznolike savane, stepe, šikare i prerije, biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz poljoprivrednih sirovina koje potječu s tih površina ne bi trebala imati pravo na poticaje predviđene ovom Direktivom. Komisija bi trebala utvrditi odgovarajuće kriterije za definiranje visoko bioraznolikih travnjaka u skladu s najboljim raspoloživim znanstvenim spoznajama i odgovarajućim međunarodnim normama.

(71)  Proizvodnja poljoprivrednih sirovina za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase te poticaji za uporabu biogoriva i tekućih biogoriva predviđeni ovom Direktivom ne bi smjeli imati niti poticati nepovoljne učinke na bioraznolikost unutar ili izvan Unije. Takve neobnovljive izvore čija je važnost za cjelokupno čovječanstvo priznata u različitim međunarodnim instrumentima trebalo bi očuvati. Stoga je potrebno odrediti kriterije održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova koji će osigurati da biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase imaju pravo na poticaje samo ako se jamči da poljoprivredne sirovine ne potječu iz biološki raznolikih područja ili, u slučaju područja zaštićene prirode ili zaštićenih područja za očuvanje rijetkih, ranjivih ili ugroženih ekosustava ili vrsta, kad odgovarajuće nadležno tijelo dokaže da proizvodnja poljoprivredne sirovine ne utječe na njih negativno. Šume se smatraju biološki raznolikima, u skladu s kriterijima održivosti, kad je riječ o prašumama u skladu s definicijom kojom se koristi Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) u svojoj Globalnoj procjeni šumskih resursa ili kad su zaštićene nacionalnim zakonom o zaštiti prirode. Područja na kojima se skupljaju nešumski proizvodi koji nisu od drva trebalo bi smatrati biološki raznolikim šumama ako je utjecaj čovjeka neznatan. Ostale vrste šuma kako ih definira FAO, npr. prirodne šume, poluprirodne šume i nasadi ne bi trebalo smatrati prašumama. Međutim, potrebno je zajamčiti bioraznolikost, kvalitetu, zdravlje, održivost i vitalnost tih šuma. Nadalje, uzimajući u obzir visoku bioraznolikost određenih travnjaka, umjerenih i tropskih, uključujući visoko bioraznolike savane, stepe, šikare i prerije, biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz poljoprivrednih sirovina koje potječu s tih površina ne bi trebala imati pravo na poticaje predviđene ovom Direktivom. Komisija bi trebala utvrditi odgovarajuće kriterije za definiranje visoko bioraznolikih travnjaka u skladu s najboljim raspoloživim znanstvenim spoznajama i odgovarajućim međunarodnim normama.

Amandman    68

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 72.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(72.a)  Kriterijima održivosti EU-a za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase treba osigurati da prijelaz na gospodarstvo s niskom razinom ugljika podržava ciljeve akcijskog plana za kružno gospodarstvo te da se odlučno vodi hijerarhijom otpada EU-a.

Obrazloženje

Potrebno je uvesti novi kriterij održivosti kako bi se osigurala usklađenost Direktive o energiji iz obnovljivih izvora s akcijskim planom za kružno gospodarstvo i hijerarhijom otpada EU-a.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 73.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(73)  Poljoprivredne sirovine za proizvodnju biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase ne bi trebalo proizvoditi na tresetištima jer bi uzgoj sirovina na tresetištima prouzročio znatan gubitak zaliha ugljika kad bi se zemljište u tu svrhu dodatno isušivalo, dok se izostanak takvog isušivanja ne bi mogao lako provjeriti.

(73)  Poljoprivredne sirovine za proizvodnju biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase ne bi trebalo proizvoditi na tresetištima ili močvarnim zemljištima ako to podrazumijeva isušivanje tla jer bi uzgoj sirovina na tresetištima ili močvarnim zemljištima prouzročio znatan gubitak zaliha ugljika kad bi se zemljište u tu svrhu dodatno isušivalo.

Obrazloženje

Isušena tresetišta ne predstavljaju sigurne zalihe ugljika. Stoga se čini nerazumnim isključiti njihovu uporabu za proizvodnju biogoriva, tekućih biogoriva i goriva za biomasu.

Amandman    70

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 74.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(74.a)  Poljoprivredne sirovine za proizvodnju biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase trebalo bi proizvoditi pomoću praksi koje su u skladu sa zaštitom kvalitete tla i organskog ugljika u tlu.

Obrazloženje

U procjeni učinka Komisije navodi se da proizvodnja poljoprivredne biomase može imati negativan učinak na tla (npr. gubitak hranjivih tvari i organske tvari u tlu, erozija, isušivanje tresetišta), dostupnost vode i biološku raznolikost. Sami zahtjevi za višestruku sukladnost u okviru ZPP-a nisu dovoljni za jamčenje zaštite kvalitete tla i održavanja organskog ugljika u tlu.

Amandman    71

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 75.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(75)  Primjereno je na razini Unije uvesti kriterije održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za goriva iz biomase koja se upotrebljava za proizvodnju električne energije i grijanje i hlađenje kako bi se i dalje osiguravala visoka ušteda stakleničkih plinova u odnosu na alternativu fosilnih goriva, izbjegli nenamjerni učinci na održivost i promicalo unutarnje tržište.

(75)  Primjereno je na razini Unije uvesti kriterije održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za goriva iz biomase koja se upotrebljava za proizvodnju električne energije i grijanje i hlađenje kako bi se i dalje osiguravala visoka ušteda stakleničkih plinova u odnosu na alternativu fosilnih goriva, izbjegli nenamjerni učinci na održivost i promicalo unutarnje tržište. Ne dovodeći u pitanje strogo poštovanje primarnih resursa visoke ekološke vrijednosti, najudaljenije regije morale bi biti u mogućnosti iskoristiti potencijal svojih resursa kako bi povećale proizvodnju obnovljivih energija i svoju energetsku neovisnost.

Obrazloženje

Ovom se Direktivom ne bi smjelo zabraniti iskorištavanje biomase u najudaljenijim regijama, na primjer, prašuma, koje predstavljaju jedan od glavnih resursa tih područja. Korištenje tih resursa već je uređeno strogim kriterijima održivosti koji jamče ekološki integritet takve djelatnosti.

Amandman    72

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 75.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(75.a)  Kako bi se zajamčila potpuna transparentnost u svim sektorima proizvodnje energije, Komisija bi do 31. prosinca 2018. delegiranim aktima trebala uspostaviti kriterije proizvodnje za fosilna goriva i energiju iz fosilnih izvora.

Obrazloženje

Vrlo je važno da se kriterijima proizvodnje zajamče jednaki uvjeti za biogoriva i fosilna goriva.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 76.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(76)  Kako bi se osiguralo da se unatoč povećanoj potražnji za šumskom biomasom prikupljanje obavlja na održiv način u šumama s osiguranim obnavljanjem, da se posebnu pažnju posvećuje područjima koja su izričito određena za zaštitu bioraznovrsnosti, pejzaža i posebnih prirodnih elemenata, da se resursi bioraznovrsnosti očuvaju i da se prate zalihe ugljika, drvene sirovine trebale bi se prikupljati samo u šumama koje se iskorištavaju u skladu s načelima održivog upravljanja šumama, koja su razvijena u okviru međunarodnih šumarskih okvira kao što je Forest Europe i koja se primjenjuju nacionalnim zakonima ili najboljim upravnim praksama na razini šumarskog gospodarstva. Operatori bi trebali poduzeti primjerene korake kako bi se umanjio rizik od upotrebe neodržive šumske biomase za proizvodnju bioenergije. U tu bi svrhu operatori trebali uspostaviti pristup utemeljen na riziku. U tom bi kontekstu bilo primjereno da Komisija izradi operativne smjernice za provjeru pridržavanja pristupa utemeljenoga na riziku, nakon savjetovanja s Odborom za upravljanje energetskom unijom i Stalnim odborom za šumarstvo uspostavljenim Odlukom Vijeća 89/367/EEZ24.

(76)  Kako bi se osiguralo da se unatoč povećanoj potražnji za šumskom biomasom prikupljanje obavlja na održiv način u šumama s osiguranim obnavljanjem, da se posebnu pažnju posvećuje područjima koja su izričito određena za zaštitu bioraznovrsnosti, pejzaža i posebnih prirodnih elemenata, da se resursi bioraznovrsnosti očuvaju i da se prate zalihe ugljika, drvene sirovine trebale bi se prikupljati samo u šumama koje se iskorištavaju u skladu s načelima održivog upravljanja šumama, koja su razvijena u okviru međunarodnih šumarskih okvira kao što je Forest Europe i koja se primjenjuju nacionalnim zakonima ili najboljim upravnim praksama na razini opskrbe. Operatori bi trebali zajamčiti da se mjere poduzmu kako bi se izbjegle ili ograničile negativne posljedice prikupljanja na okoliš. U tu bi svrhu operatori trebali uspostaviti pristup utemeljen na riziku. U tom bi kontekstu bilo primjereno da Komisija uspostavi mehanizme za provedbu zahtjeva utemeljenih na najboljim praksama u državama članicama te da izradi operativne smjernice za provjeru pridržavanja pristupa utemeljenoga na riziku, nakon savjetovanja s Odborom za upravljanje energetskom unijom i Stalnim odborom za šumarstvo uspostavljenim Odlukom Vijeća 89/367/EEZ24.

Amandman    74

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 76.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(76.a)  Ako se nacionalnim i/ili podnacionalnim pravom ili praćenjem države članice ne ispuni određeni kriterij za održivost šumske biomase, potrebno je pružiti više informacija na razini opskrbe u vezi s tim kriterijem, bez obveze za pružanjem dodatnih informacija o kriterijima koji su već ispunjeni na razini države članice.

Obrazloženje

Pristup utemeljen na riziku provodi se kriterij po kriterij. Predloženom praksom zaštitila bi se svrha pristupa utemeljenog na riziku uz istodobno smanjenje rizika od uporabe neodržive biomase zbog nedostataka u pogledu jedinstvenog kriterija.

Amandman    75

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 76.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(76.b)  Pristup utemeljen na riziku trebao bi se provoditi počevši od nacionalne razine. Ako se nacionalnim i/ili podnacionalnim pravom ili praćenjem ne mogu ispuniti zahtjevi jednog kriterija, informacije o tom dijelu potrebno je pružati na razini opskrbe kako bi se smanjio rizik od proizvodnje neodržive šumske biomase.

Amandman    76

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 76.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(76.c)  Očekuje se nastavak povećanja sječe u energetske svrhe, što će dovesti do većeg uvoza sirovina iz trećih zemalja i povećanja proizvodnje tih materijala unutar Unije. Operatori bi trebali osigurati da se sječa obavlja u skladu s kriterijima održivosti.

Amandman    77

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 78.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(78)  Goriva iz biomase trebalo bi pretvarati u električnu energiju i toplinu na učinkovit način kako bi se poboljšala energetska sigurnost i povećale uštede stakleničkih plinova te ograničile emisije zagađenja zraka i smanjio pritisak na ograničene resurse biomase. Stoga bi javna potpora za postrojenja s kapacitetom za gorivo od 20 MW ili većim, ako je potrebna, trebala biti pružena samo za visoko učinkovita kombinirana postrojenja za proizvodnju električne energije i grijanja kako su definirana u članku 2. stavku 34. Direktive 2012/27/EU. Postojeće programe potpore za električnu energiju na osnovi biomase trebalo bi dopustiti do njihova predviđenog isteka za sva postrojenja na biomasu. Uz to, električna energija proizvedena iz biomase u novim postrojenjima s kapacitetom za gorivo od 20 MW ili većim trebala bi se uračunati u ciljeve energije iz obnovljivih izvora samo ako su visoko učinkovita kombinirana postrojenja za proizvodnju električne energije i grijanja. U skladu s pravilima o državnim potporama državama članicama trebalo bi biti odobreno da pruže javnu potporu postrojenjima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, te da uračunaju električnu energiju koju ona proizvedu za ciljeve i obveze povezane s energijom iz obnovljivih izvora kako bi se izbjegla sve veća ovisnost o fosilnim gorivima s izraženijim učincima na klimu i okoliš ako bi se te države članice suočavale s rizicima potvrđenog rizika za sigurnost opskrbe električnom energijom kad bi iscrpile sve tehničke i gospodarske mogućnosti za priključenje visoko učinkovitih kombiniranih postrojenja za proizvodnju električne energije i grijanja.

(78)  Goriva iz biomase trebalo bi pretvarati u električnu energiju i toplinu na učinkovit način kako bi se poboljšala energetska sigurnost i povećale uštede stakleničkih plinova te ograničile emisije zagađenja zraka i smanjio pritisak na ograničene resurse biomase. Stoga bi javna potpora za postrojenja s kapacitetom za gorivo od 20 MW ili većim, ako je potrebna, trebala biti pružena samo za visoko učinkovita kombinirana postrojenja za proizvodnju električne energije i grijanja kako su definirana u članku 2. stavku 34. Direktive 2012/27/EU. Postojeće programe potpore za električnu energiju na osnovi biomase trebalo bi dopustiti do njihova predviđenog isteka za sva postrojenja na biomasu. Uz to, električna energija proizvedena iz biomase u novim postrojenjima s kapacitetom za gorivo od 20 MW ili većim trebala bi se uračunati u ciljeve energije iz obnovljivih izvora samo ako su visoko učinkovita kombinirana postrojenja za proizvodnju električne energije i grijanja. U skladu s pravilima o državnim potporama državama članicama trebalo bi biti odobreno da pruže javnu potporu postrojenjima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, te da uračunaju električnu energiju koju ona proizvedu za ciljeve i obveze povezane s energijom iz obnovljivih izvora kako bi se izbjegla sve veća ovisnost o fosilnim gorivima s izraženijim učincima na klimu i okoliš ako bi se te države članice suočavale s rizicima potvrđenog rizika za sigurnost opskrbe električnom energijom kad bi iscrpile sve tehničke i gospodarske mogućnosti za priključenje visoko učinkovitih kombiniranih postrojenja za proizvodnju električne energije i grijanja. Osobito bi trebalo pojačati potporu postrojenjima za proizvodnju obnovljive energije od biomase u najudaljenijim regijama koje u velikoj mjeri ovise o uvezenoj energiji, pod uvjetom da se poštuju kriteriji održivosti za proizvodnju takve energije iz obnovljivih izvora, prilagođeni posebnostima tih regija.

Amandman    78

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 80.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(80)  Na temelju iskustva praktične provedbe Unijinih kriterija održivosti primjereno je ojačati ulogu dobrovoljnih međunarodnih i nacionalnih programa certificiranja za provjeru poštovanja kriterija održivosti na usklađen način.

(80)  Na temelju iskustva praktične provedbe Unijinih kriterija održivosti primjereno je uzeti u obzir ulogu dobrovoljnih međunarodnih i nacionalnih programa certificiranja za provjeru poštovanja kriterija održivosti na usklađen način.

Amandman    79

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 82.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(82)  Dobrovoljni programi imaju sve veću ulogu u pružanju dokaza o poštovanju kriterija održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase. Stoga je primjereno da Komisija zahtijeva da se u okviru dobrovoljnih programa, uključujući one koje je Komisija već priznala, redovito izvješćuje o njihovim aktivnostima. Takva bi izvješća trebalo objaviti kako bi se povećala transparentnost i poboljšao nadzor Komisije. Osim toga, takvo izvješćivanje pružilo bi Komisiji potrebne podatke kako bi mogla izvješćivati o radu dobrovoljnih programa s ciljem utvrđivanja najbolje prakse i podnošenja, prema potrebi, prijedloga za daljnje promicanje takve najbolje prakse.

(82)  Dobrovoljni programi mogu imati važnu ulogu u pružanju dokaza o poštovanju minimalnih kriterija održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase. Stoga je primjereno da Komisija zahtijeva da se u okviru dobrovoljnih programa, uključujući one koje je Komisija već priznala, redovito izvješćuje o njihovim aktivnostima. Takva bi izvješća trebalo objaviti kako bi se povećala transparentnost i poboljšao nadzor Komisije. Osim toga, takvo izvješćivanje pružilo bi Komisiji potrebne podatke kako bi mogla izvješćivati o radu dobrovoljnih programa s ciljem utvrđivanja najbolje prakse i podnošenja, prema potrebi, prijedloga za daljnje promicanje takve najbolje prakse.

Obrazloženje

Jamstva o podrijetlu trebala bi informirati potrošače o sukladnosti s kriterijima održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 84.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(84)  Kako bi se izbjeglo nerazmjerno administrativno opterećenje, trebalo bi sastaviti popis zadanih vrijednosti za uobičajene proizvodne procese za dobivanje biogoriva, tekućeg biogoriva ili goriva iz biomase te bi taj popis trebalo ažurirati i proširivati kad novi pouzdani podaci postanu dostupni. Gospodarski subjekti trebali bi imati pravo zahtijevati razinu uštede emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase utvrđena tim popisom. Kad je zadana vrijednost uštede emisija stakleničkih plinova iz proizvodnog procesa ispod tražene minimalne razine uštede emisija stakleničkih plinova, od proizvođača koji žele pokazati usklađenost s tom minimalnom razinom trebalo bi zahtijevati da pokažu da su stvarne emisije iz proizvodnog procesa niže od onih pretpostavljenih u izračunu zadanih vrijednosti.

(84)  Kako bi se izbjeglo nerazmjerno administrativno opterećenje, trebalo bi sastaviti popis zadanih vrijednosti za uobičajene proizvodne procese za dobivanje biogoriva, tekućeg biogoriva ili goriva iz biomase te bi taj popis trebalo ažurirati i proširivati kad novi pouzdani podaci postanu dostupni. Gospodarski subjekti trebali bi imati pravo zahtijevati razinu izravne uštede emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase utvrđena tim popisom. Kad je zadana vrijednost izravne uštede emisija stakleničkih plinova iz proizvodnog procesa ispod tražene minimalne razine uštede emisija stakleničkih plinova, od proizvođača koji žele pokazati usklađenost s tom minimalnom razinom trebalo bi zahtijevati da pokažu da su stvarne emisije iz proizvodnog procesa niže od onih pretpostavljenih u izračunu zadanih vrijednosti.

Obrazloženje

Ovaj je amandman neodvojivo povezan s amandmanom 25.(1).

Amandman    81

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 85.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(85)  Potrebno je propisati jasna pravila za izračun ušteda emisija stakleničkih plinova iz biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase te usporednih fosilnih goriva.

(85)  Potrebno je propisati jasna pravila na temelju objektivnih i nediskriminacijskih kriterija za izračun ušteda emisija stakleničkih plinova iz biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase te usporednih fosilnih goriva.

Amandman    82

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 95.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(95)  Globalna potražnja za poljoprivrednim proizvodima raste. Dio te povećane potražnje zadovoljit će se povećanjem količine zemljišta namijenjenog poljoprivredi, npr. sanacijom zemljišta koje je bilo potpuno degradirano i stoga se u postojećem stanju ne može upotrebljavati u poljoprivredne svrhe. Programom održivosti trebala bi se poticati uporaba saniranog degradiranog zemljišta jer će poticanje proizvodnje biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase doprinijeti rastu potražnje za poljoprivrednim proizvodima.

(95)  Globalna potražnja za poljoprivrednim proizvodima raste. Dio te povećane potražnje zadovoljit će se povećanjem količine zemljišta namijenjenog poljoprivredi, npr. sanacijom zemljišta koje je bilo potpuno degradirano i stoga se u postojećem stanju ne može upotrebljavati u poljoprivredne svrhe. Programom održivosti trebala bi se poticati uporaba saniranog degradiranog zemljišta jer će poticanje proizvodnje biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase doprinijeti rastu potražnje za poljoprivrednim proizvodima, što može dovesti do emisija zbog neizravne promjene uporabe zemljišta.

Obrazloženje

Ovaj je amandman neodvojivo povezan s amandmanom 7 (1).

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Direktivom utvrđuje se zajednički okvir za promicanje energije iz obnovljivih izvora. Direktivom se postavljaju obvezni ciljevi Unije za ukupan udio energije iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji energije u 2030. Direktivom se propisuju i pravila u pogledu financijske potpore za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, vlastite potrošnje energije iz obnovljivih izvora, upotrebe energije iz obnovljivih izvora za sektore grijanja, hlađenja i prometa, regionalne suradnje država članica i trećih zemalja, jamstva o podrijetlu, upravnih postupaka i informacija i osposobljavanja. Nadalje, njome se utvrđuju kriteriji održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase.

Ovom Direktivom utvrđuje se zajednički okvir za promicanje energije iz obnovljivih izvora. Direktivom se postavljaju obvezni minimalni ciljevi za ukupan udio energije iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji energije i za udio energije iz obnovljivih izvora u prometu u 2030. Države članice moraju kolektivno postići te ciljeve i to preko nacionalnih ciljeva. Direktivom se propisuju i pravila u pogledu financijske potpore za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, vlastite potrošnje energije iz obnovljivih izvora, upotrebe energije iz obnovljivih izvora za sektore grijanja, hlađenja i prometa, regionalne suradnje država članica i trećih zemalja, jamstva o podrijetlu, upravnih postupaka i informacija i osposobljavanja. Nadalje, njome se utvrđuju kriteriji održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase.

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „energija iz obnovljivih izvora” znači energija iz obnovljivih nefosilnih izvora, primjerice vjetroenergija, solarna energija (termalna i fotonaponska) , geotermalna energija, toplina iz okoliša, energija plime, oseke i druge energije oceana, hidroenergija, biomasa, plin dobiven od otpada, plin dobiven iz uređaja za obradu otpadnih voda i bioplin;

(a)  „energija iz obnovljivih izvora” znači energija iz obnovljivih nefosilnih izvora, primjerice vjetroenergija, solarna energija (termalna i fotonaponska) , geotermalna energija, energija iz okoliša, energija plime, oseke i druge energije oceana, hidroenergija, biomasa, plin dobiven od otpada, plin dobiven iz uređaja za obradu otpadnih voda i bioplin;

Amandman    85

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „toplina iz okoliša” znači toplinska energija na upotrebljivoj razini temperature koja se vadi ili hvata dizalicama topline, kojima je za funkcioniranje potrebna električna energija ili druga pomoćna energija, te koja može biti uskladištena u okolnom zraku, ispod tla ili u površinskim vodama. Prijavljene vrijednosti moraju biti utvrđene na osnovi iste metodologije koja se upotrebljava za prijavljivanje toplinske energije izvađene ili uhvaćene dizalicama topline;

(b)  „energija iz okoliša” znači termalna energija na upotrebljivoj razini temperature koja može biti uskladištena u okolnom zraku, osim ispušnog zraka, u površinskim vodama ili kanalizacijskoj vodi; Prijavljene vrijednosti moraju biti utvrđene na osnovi iste metodologije koja se upotrebljava za prijavljivanje toplinske energije izvađene ili uhvaćene dizalicama topline;

Amandman    86

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  „geotermalna energija” znači energija pohranjena u obliku topline ispod površine tla;

Amandman    87

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „biomasa” znači biorazgradiv dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede , uključujući tvari biljnog i životinjskog podrijetla, šumarstva i s njima povezanih proizvodnih djelatnosti uključujući ribarstvo i akvakulturu te biorazgradiv udio otpada, uključujući industrijski i komunalni otpad biološkog podrijetla ;

(c)  „biomasa” znači biorazgradiv dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede, uključujući bakterije, tvari biljnog i životinjskog podrijetla, šumarstva i s njima povezanih proizvodnih djelatnosti uključujući ribarstvo i akvakulturu te biorazgradiv udio otpada, uključujući industrijski i komunalni otpad biološkog podrijetla;

Amandman    88

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „konačna bruto potrošnja energije” znači energetski proizvod isporučen za energetske potrebe industriji, prometu, kućanstvima, sektoru usluga uključujući i javne usluge, poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, uključujući potrošnju električne energije i topline koju upotrebljava energetski sektor za proizvodnju električne energije i topline te uključujući gubitke električne energije i topline u distribuciji i prijenosu;

(d)  „konačna bruto potrošnja energije” znači energetski proizvod isporučen za energetske potrebe industriji, prometu, kućanstvima, sektoru usluga uključujući i javne usluge, poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, uključujući potrošnju električne energije, topline i gorivo namijenjeno prometu koju upotrebljava energetski sektor za proizvodnju električne energije i topline te uključujući gubitke električne energije i topline u distribuciji i prijenosu;

Obrazloženje

Smanjenje učinkovitosti u proizvodnji topline i goriva namijenjenog prometu može biti značajno te se mora uzeti u obzir u konačnoj bruto potrošnji energije. Ovaj je amandman potreban zbog unutarnje logike teksta i neodvojivo je povezan s drugim amandmanima.

Amandman    89

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „ centralizirano grijanje” ili „ centralizirano hlađenje” znači distribucija toplinske energije u obliku pare, vruće vode ili pothlađenih tekućina iz centralnog izvora proizvodnje putem mreže u više zgrada ili na više lokacija radi korištenja za zagrijavanje ili hlađenje prostora ili procesa;

(e)  „ centralizirano grijanje” ili „ centralizirano hlađenje” znači distribucija toplinske energije u obliku pare, vruće vode ili pothlađenih tekućina iz centralnih ili decentraliziranih izvora proizvodnje putem mreže u više zgrada ili na više lokacija radi korištenja za zagrijavanje ili hlađenje prostora ili procesa;

Amandman    90

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  „tekuće biogorivo” znači tekuće gorivo koje se koristi za energetske svrhe, osim za promet, uključujući električnu energiju i energiju za grijanje i hlađenje, proizvedeno iz biomase;

(f)  „tekuće biogorivo” znači tekuće gorivo koje se koristi za energetske svrhe, osim za promet, uključujući električnu energiju i energiju za grijanje i hlađenje, proizvedeno iz biomase ili od biomase;

Amandman    91

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  „program potpore” znači svaki instrument, program ili mehanizam koji primjenjuje država članica ili skupina država članica koji potiče uporabu energije iz obnovljivih izvora smanjenjem troškova te energije, povećanjem cijene po kojoj se može prodati ili povećanjem količine nabavljene energije na temelju obveze koja se odnosi na obnovljivu energiju ili na drugi način. To uključuje, ali se ne ograničuje na, investicijsku pomoć, oslobađanje od poreza ili njegovo smanjenje, povrat poreza, programe potpore koji obvezuju na uporabu obnovljive energije uključujući programe koji primjenjuju zelene certifikate i neposredne programe zaštite cijena uključujući tarife za opskrbu energijom i plaćanje premija;

(i)  „program potpore” znači svaki instrument, program ili mehanizam koji primjenjuje država članica ili skupina država članica koji potiče uporabu energije iz obnovljivih izvora smanjenjem troškova te energije, povećanjem cijene po kojoj se može prodati ili povećanjem količine nabavljene energije na temelju obveze koja se odnosi na obnovljivu energiju ili na drugi način. To uključuje, ali se ne ograničuje na, potporu za istraživanja i investicijsku pomoć, oslobađanje od poreza ili njegovo smanjenje, povrat poreza, programe potpore koji obvezuju na uporabu obnovljive energije uključujući programe koji primjenjuju zelene certifikate i neposredne programe zaštite cijena uključujući tarife za opskrbu energijom i plaćanje premija;

Obrazloženje

Neke države članice neizravno subvencioniraju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora preko potpore za istraživanja.

Amandman    92

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka na (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(na)  „preostali otpad” znači otpad koji je nastao postupkom obrade ili oporabe, uključujući recikliranje, koji se ne može dodatno oporabiti te se stoga mora zbrinuti;

Obrazloženje

Mora se uvrstiti definicija kako bi se ograničila uporaba otpada kao što su napredna biogoriva samo na otpad koji se više ne može reciklirati ni oporabiti.

Amandman    93

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka q

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(q)  „neprehrambeni celulozni materijali” znači sirovine koje se uglavnom sastoje od celuloze i hemiceluloze te imaju manji udio lignina od ligno-celuloznog materijala; to uključuje ostatke kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje (poput slame, kukuruznih stabljika, pljeve i ljusaka), travnate energetske kulture s malim udjelom škroba (poput ljulja, proso trave, trave Miscanthus, divovske trske i pokrovnih usjeva prije i nakon glavnih usjeva), industrijske ostatke (uključujući ostatke kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje nakon ekstrakcije biljnih ulja, šećera, škroba i proteina) te materijal od biološkog otpada;

(q)  „neprehrambeni celulozni materijali” znači sirovine koje se uglavnom sastoje od celuloze i hemiceluloze te imaju manji udio lignina od ligno-celuloznog materijala; to uključuje ostatke kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje (poput slame, kukuruznih stabljika, pljeve i ljusaka), travnate energetske kulture s malim udjelom škroba (poput ljulja, proso trave, trave Miscanthus, divovske trske i pokrovnih usjeva prije i nakon glavnih usjeva te kulture za ugar, poput trave, djeteline, alfalfe), industrijske ostatke (uključujući ostatke kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje nakon ekstrakcije biljnih ulja, šećera, škroba i proteina) te materijal od biološkog otpada;

Obrazloženje

Kulture za ugar mogu se iskoristiti za proizvodnju bioplina.

Amandman    94

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka u

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(u)  „biogoriva i tekuća biogoriva s niskim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta” znači biogoriva i tekuća biogoriva čije su sirovine proizvedene u okviru programa čija je svrha smanjenje premještanja proizvodnje za potrebe koje nisu potrebe za proizvodnju biogoriva i tekućih biogoriva i koja su proizvedena u skladu s kriterijima održivosti za biogoriva i tekuća biogoriva navedenima u članku 26.;

(u)  „biogoriva i tekuća biogoriva s niskim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta” znači biogoriva i tekuća biogoriva čije su sirovine proizvedene na neupotrijebljenim i marginalnim zemljištima, pri čemu se poboljšava njihovo hvatanje ugljika, u okviru programa čija je svrha smanjenje premještanja proizvodnje za potrebe koje nisu potrebe za proizvodnju biogoriva i tekućih biogoriva, među ostalim za visokoproteinsku hranu za životinje, i koja su proizvedena u skladu s kriterijima održivosti za biogoriva i tekuća biogoriva navedenima u članku 26.;

Obrazloženje

Ovaj je amandman neodvojivo povezan s amandmanom na članak 7. stavak 1.

Amandman    95

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka z

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(z)  „obnova kapaciteta” znači obnavljanje elektrana koje proizvode energiju iz obnovljivih izvora, uključujući potpunu ili djelomičnu zamjenu postrojenja ili pogonskih sustava i opreme kako bi se zamijenio kapacitet ili povećala učinkovitost;

(z)  „obnova kapaciteta” znači obnavljanje elektrana koje proizvode energiju iz obnovljivih izvora, uključujući potpunu ili djelomičnu zamjenu postrojenja ili pogonskih sustava i opreme kako bi se povećao ili zamijenio kapacitet i/ili povećala učinkovitost;

Amandman    96

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka y

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(y)  „otpadna toplina ili hladnoća” znači toplina ili hladnoća koja je generirana kao nusproizvod u industrijskim postrojenjima ili postrojenjima za proizvodnju energije i koja bi bez pristupa sustavu centraliziranog grijanja ili hlađenja bila rasuta u zrak ili vodu neupotrijebljena;

(y)  „otpadna toplina ili hladnoća” znači neizbježna toplina ili hladnoća koja je generirana kao nusproizvod u industrijskim postrojenjima ili postrojenjima za proizvodnju energije (nakon upotrebe visokoučinkovite kogeneracije ili ako kogeneracija nije moguća) ili iz tercijarnog sektora, i koja bi bez pristupa sustavu centraliziranog grijanja ili hlađenja bila rasuta u zrak ili vodu neupotrijebljena;

Amandman    97

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka aa

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(aa)  „potrošač vlastite energije iz obnovljivih izvora” znači aktivni kupac kako je definiran u Direktivi [Direktivi MDI] koji troši i može skladištiti i prodavati električnu energiju iz obnovljivih izvora proizvedenu u svojim prostorima, uključujući stambenu zgradu, industrijsku ili trgovačku lokaciju ili zatvoreni distribucijski sustav, uz uvjet da potrošačima vlastite energije iz obnovljivih izvora te aktivnosti nisu njihova glavna komercijalna ili profesionalna djelatnost;

(aa)  „potrošač vlastite energije iz obnovljivih izvora” znači aktivni kupac ili skupina kupaca koji zajednički djeluju, kako je definirano u Direktivi [Direktivi MDI] koji troše i mogu skladištiti i prodavati električnu energiju iz obnovljivih izvora proizvedenu u svojim prostorima ili blizu njih, uključujući stambenu zgradu, stambeno područje, trgovačku ili industrijsku lokaciju ili u istom zatvorenom distribucijskom sustavu, uz uvjet da potrošačima vlastite energije iz obnovljivih izvora te aktivnosti nisu njihova glavna komercijalna ili profesionalna djelatnost;

Amandman    98

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa a)  „zajednica energije iz obnovljivih izvora” znači lokalna zajednica za energiju kako je definirana člankom 2. Direktive ... Europskog parlamenta i Vijeća [o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka), 2016/0380(COD)] koja ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 22. stavku 1. ove Direktive;

Amandman    99

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka bb

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(bb)  „vlastita potrošnja energije iz obnovljivih izvora” znači proizvodnja i potrošnja i, gdje je primjenjivo, skladištenje električne energije iz obnovljivih izvora od strane potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora;

(bb)  „vlastita potrošnja energije iz obnovljivih izvora” znači proizvodnja i potrošnja i, gdje je primjenjivo, skladištenje energije iz obnovljivih izvora od strane potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora;

Amandman    100

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka cc

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(cc)  „ugovor o kupnji energije” znači ugovor na temelju kojega je pravna osoba pristala kupiti električnu energiju iz obnovljivih izvora izravno od proizvođača energije;

(cc)  „ugovor o kupnji obnovljive energije” znači ugovor na temelju kojega je pravna ili fizička osoba pristala kupiti električnu energiju iz obnovljivih izvora izravno od proizvođača energije

Amandman    101

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka dd

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(dd)  „kulture za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje” znači kulture bogate škrobom, šećerne kulture i uljarice proizvedene na poljoprivrednom zemljištu kao glavne kulture, isključujući ostatke, otpad i ligno-celulozni materijal;

(dd)  „kulture za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje” znači kulture bogate škrobom, šećerne kulture i uljarice te druge kulture uzgojene ponajprije za potrebe energije na poljoprivrednom zemljištu kao glavne kulture, isključujući ostatke i otpad;

Amandman    102

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka ee

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ee)  „napredna biogoriva” znači biogoriva koja su proizvedena od sirovina navedenih u dijelu A Priloga IX.

(ee)  „napredna biogoriva” znači biogoriva poput onih koja su proizvedena od sirovina navedenih u dijelu A Priloga IX. i iz biomase koja nije hrana ili hrana za životinje ako zadovoljavaju kriterije održivosti EU-a;

Obrazloženje

Trebalo bi poticati inovativnu upotrebu biomase kada su ispunjeni kriteriji održivosti.

Amandman    103

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka ff

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ff)  „fosilna goriva nastala iz otpada” znači tekuća i plinovita goriva proizvedena iz tokova otpada koji potječu iz neobnovljivih izvora, uključujući plinove iz obrade otpada i ispušne plinove;

Briše se.

Amandman    104

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ff a)  „goriva iz recikliranog ugljika” znači tekuća i plinovita goriva proizvedena iz neizbježnih tokova otpada koji potječu iz neobnovljivih izvora, uključujući plinove iz obrade otpada i ispušne plinove, koja omogućuju znatnu uštedu stakleničkih plinova tijekom svog životnog ciklusa; ako su proizvedena iz tokova krutog otpada, koristi se samo otpad koji se ne može ponovo upotrijebiti niti mehanički reciklirati, uz potpuno poštovanje hijerarhije gospodarenja otpadom; ako su proizvedena iz plinovitih emisija iz proizvodnih procesa, te emisije moraju se emitirati kao neizbježna i nenamjerna posljedica procesa proizvodnje; udio plinovitog otpada korištenog za proizvodnju tih goriva iz recikliranog ugljika ne može se obuhvatiti drugim programima za smanjenje emisija, kao što je Sustav EU-a za trgovanje emisijama;

Amandman    105

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka jj

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(jj)  „dozvola za prikupljanje” znači službena isprava kojom se stječe pravo na prikupljanje šumske biomase;

(jj)  „dozvola za prikupljanje” znači zakonska dozvola ili slično pravo na prikupljanje šumske biomase prema nacionalnom i/ili regionalnom pravu;

Amandman    106

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka mm

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(mm)  „šumarsko gospodarstvo” znači jedna ili više parcela šume ili drugog pošumljenog zemljišta, koje čini jednu cjelinu s gledišta upravljanja ili upotrebe;

(mm)   „baza opskrbe” znači zemljopisno područje iz kojeg potječe sirovina za proizvodnju biomase;

Amandman    107

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka nn

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(nn)  „biološki otpad” znači biološki razgradivi otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i sličan otpad iz prehrambene industrije;

(nn)  „biološki otpad” znači biološki otpad u smislu članka 3. točke 4. Direktive 2008/98/EZ;

Amandman    108

Prijedlog direktive

Članak 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obvezujući opći cilj Unije za 2030.

Obvezujući opći cilj Unije i obvezujući nacionalni ciljevi za 2030.

Amandman    109

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice zajednički osiguravaju da udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj bruto konačnoj potrošnji energije u Uniji 2030. bude najmanje 27 %.

1.  Države članice zajednički osiguravaju da udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj bruto konačnoj potrošnji energije u Uniji 2030. bude najmanje 35 %.

Amandman    110

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Svaka država članica osigurava da udio energije iz obnovljivih izvora u svim oblicima prometa 2030. iznosi barem 12 % konačne potrošnje energije u prometu u toj državi članici.

 

Kako bi se mogle uzeti u obzir za postizanje tog cilja, uštede emisija stakleničkih plinova iz upotrebe biogoriva i bioplina moraju biti usklađene s kriterijima utvrđenima u članku 26. stavku 7. ako se uspoređuju s fosilnim gorivom u skladu s metodologijom iz članka 28. stavka 1.

Amandman    111

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Doprinos svake države članice tom općem cilju za 2030. utvrđuje se i priopćuje Komisiji kao dio njihovih integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova u skladu s člancima od 3. do 5. i s člancima od 9. do 11. Uredbe [o upravljanju].

2.  Države članice postavljaju ciljeve kako bi ostvarile taj opći cilj za 2030. kao dio njihovih integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova u skladu s člancima od 3. do 5. i s člancima od 9. do 13. Uredbe [o upravljanju]. Ako na temelju procjene konačnih integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova, podnesenih u skladu s člankom 3. Uredbe [o upravljanju], Komisija zaključi da ciljevi država članica nisu dovoljni za kolektivno postizanje sveukupnog obvezujućeg cilja Unije, države članice čiji je cilj niži od onoga kada se primijeni formula iz Priloga I.a povećavaju svoj cilj prema tomu.

 

Ako se čini da država članica neće ispuniti svoj predviđeni cilj zbog iznimnih i opravdanih okolnosti, ona može odstupati od predviđene razine svojeg cilja najviše za 10 %. U tom slučaju država članica obavještava o tome Komisiju do 2025. Ako bi se time ugrozilo postizanje sveukupnog obvezujućeg cilja Unije, Komisija i države članice poduzimaju korektivne mjere poput onih iz članka 27. stavka 4. Uredbe o [upravljanju], kako bi se efikasno ispravile razlike.

Amandman    112

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice osiguravaju da su njihove nacionalne politike osmišljene tako da su usklađene s hijerarhijom otpada, kako je utvrđena člankom 4. Direktive 2008/98/EZ. U tu svrhu države članice redovno preispituju svoje nacionalne politike i obrazlažu svako odstupanje u izvješćima koja su obvezna u skladu s člankom 18. točkom (c) Uredbe ... [o upravljanju].

Obrazloženje

Države članice moraju procijeniti jesu li njihove politike kojima se podupire energija iz obnovljivih izvora u skladu sa zakonodavstvom o otpadu, posebno u pogledu provedbe hijerarhije otpada.

Amandman    113

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija podupire visoke težnje država članica okvirom koji se sastoji od poboljšane upotrebe sredstava Unije, posebice financijskih instrumenata, ponajprije radi smanjenja troškova kapitala za projekte energije iz obnovljivih izvora.

4.  Komisija podupire visoke težnje država članica okvirom koji se sastoji od poboljšane upotrebe sredstava Unije, posebice financijskih instrumenata, ponajprije radi smanjenja troškova kapitala za projekte energije iz obnovljivih izvora i podupiranja projekata energije iz obnovljivih izvora prekogranične dimenzije.

Amandman    114

Prijedlog direktive

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijska potpora za električnu energiju iz obnovljivih izvora

Potpora za energiju iz obnovljivih izvora

Amandman    115

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Podložno pravilima o državnim potporama, države članice mogu primjenjivati programe potpore kako bi se postigao cilj Unije utvrđen člankom 3. stavkom 1. Programi potpore za električnu energiju iz obnovljivih izvora oblikuju se tako da se izbjegne nepotrebno narušavanje tržišta električne energije i da se osigura da proizvođači uzimaju u obzir potražnju i ponudu električne energije kao i moguća ograničenja mreže.

1.  U skladu s člankom 194. UFEU-a i podložno njegovim člancima 107. i 108., države članice mogu primjenjivati programe potpore kako bi se postigli ili nadišli ciljevi Unije i nacionalni ciljevi utvrđeni člankom 3. Programi potpore za električnu energiju iz obnovljivih izvora tržišno su utemeljeni kako bi se izbjeglo narušavanje tržišta električne energije i osiguravaju da proizvođači uzimaju u obzir potražnju i ponudu električne energije kao i moguće troškove uključivanja u sustav i ograničenja mreže.

Amandman    116

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Države članice mogu primijeniti programe potpore koji su tehnološki neutralni ili usmjereni na određenu tehnologiju. Programi potpore usmjereni na određenu tehnologiju mogu se primjenjivati posebno na temelju sljedećih elemenata:

 

(a)  dugoročnog potencijala određene tehnologije;

 

(b)  potrebe da se ostvari tehnološka ili regionalna diversifikacija strukture izvora energije;

 

(c)  efikasnog sustava planiranja i stabilnosti mreže;

 

(d)  ograničenja i stabilnosti mreže;

 

(e) ekoloških ograničenja.

Amandman    117

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Potpora za električnu energiju iz obnovljivih izvora oblikuje se tako da se električnu energiju iz obnovljivih izvora uključi u tržište električne energije i da se osigura da proizvođači energije iz obnovljivih izvora odgovaraju na tržišne cjenovne signale i uvećaju svoje tržišne prihode.

2.  Potpora za električnu energiju iz obnovljivih izvora oblikuje se tako da se maksimizira integracija električne energije iz obnovljivih izvora u tržište električne energije i da se osigura da proizvođači energije iz obnovljivih izvora odgovaraju na tržišne cjenovne signale i uvećaju svoje tržišne prihode, istodobno nudeći obnovljivim izvorima energije naknade za narušavanje tržišta.

 

Države članice mogu predvidjeti izuzeća koja bi pogodovala malim postrojenjima s kapacitetom manjim od 500 kW i demonstracijskim projektima. Međutim, za električnu energiju dobivenu iz energije vjetra treba se primjenjivati prag od 3 MW instaliranog kapaciteta za proizvodnju električne energije ili 3 proizvodne jedinice.

 

Ne dovodeći u pitanje pragove navedene u ovom stavku, države članice mogu drugim mehanizmima i postupcima podupirati zajednice energije iz obnovljivih izora.

Amandman    118

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako se potpora za obnovljivu energiju dodjeljuje preko poziva na nadmetanje, primjenjuju se zahtjevi utvrđeni u stavku 3.a. Međutim, ti se zahtjevi ne primjenjuju na mala postrojenja s kapacitetom manjim od 1 MW, projekte za energiju iz vjetra do 6 proizvodnih jedinica ili 6 MW ili na demonstracijske projekte.

Amandman    119

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Ako se potpora za obnovljivu energiju dodjeljuje preko poziva na nadmetanje, kako bi se osigurala visoka stopa realizacije projekata, države članice:

 

(a)  utvrđuju i objavljuju nediskriminirajuće i transparentne pretkvalifikacijske kriterije i pravila u pogledu roka za završetak projekta;

 

(b)  savjetuju se s dionicima kako bi se pregledale specifikacije nacrta poziva na nadmetanje;

 

(c)  objavljuju informacije o prošlim pozivima na nadmetanje, uključujući stopu realizacije projekata.

Amandman    120

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Države članice objavljuju dugoročni program u vezi s očekivanom dodjelom potpore, obuhvaćajući barem sljedećih pet godina i uključujući okvirni vremenski raspored, učestalost javnih natječaja ako postoji potreba, kapacitet, očekivani proračun ili maksimalnu potporu po jedinici za dodjelu te prihvatljive tehnologije.

Amandman    121

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.c  Države članice uzimaju u obzir posebnosti zajednica energije iz obnovljivih izvora i potrošača vlastite energije pri osmišljavanju programa potpore kako bi se oni mogli natjecati po jednakim uvjetima.

Amandman    122

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.d  Kako bi se povećala proizvodnja energije iz obnovljivih izvora u najudaljenijim regijama i na malim otocima, države članice mogu prilagoditi financijsku potporu projektima u tim područjima kako bi se uzeli u obzir troškovi proizvodnje povezani s posebnim uvjetima izoliranosti i ovisnosti o vanjskim izvorima.

Amandman    123

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice procjenjuju djelotvornost svojih potpora za električnu energiju iz obnovljivih izvora barem svake četiri godine. Odluke o nastavku ili produljenju potpore i oblikovanju novih potpora moraju biti utemeljene na rezultatima tih procjena.

4.  Države članice procjenjuju djelotvornost svojih potpora za električnu energiju iz obnovljivih izvora i njihov distributivni utjecaj na različite skupine potrošača, uključujući industrijsku konkurentnost, najmanje svake četiri godine.

 

Procjenom se uzima u obzir učinak mogućih izmjena programa potpore na ulaganja. Države članice uvrštavaju tu procjenu u svoje nacionalne energetske i klimatske planove i ažuriraju te planove u skladu s Uredbom... Europskog parlamenta i Vijeća [o upravljanju energetskom unijom].

 

Dugoročno planiranje na temelju odluka povezanih s potporom i oblikovanjem novih potpora bazira se na rezultatima procjena, s obzirom na njihovu ukupnu učinkovitost u postizanju ciljeva u području obnovljivih izvora energije i drugih ciljeva, kao što su cjenovna pristupačnost i razvoj energetskih zajednica, te s obzirom na njihov distributivni utjecaj na različite skupine potrošača te na industrijsku konkurentnost.

Amandman    124

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Do ... [2021] i svake tri godine nakon toga Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o uspješnosti javnih natječaja u Uniji, analizirajući posebno sposobnost da se javnim natječajima:

 

(a)  postigne smanjenje troškova;

 

(b)  postigne tehnološki napredak;

 

(c)  postignu visoke stope realizacije;

 

(d)  osigura nediskriminirajuće sudjelovanje malih sudionika i lokalnih vlasti.

Amandman    125

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.b  Do ... [šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija revidira Smjernice o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014. – 2020. (2014/C 200/01) kako bi se u potpunosti inkorporirala opća načela utvrđena u članku 4.

Amandman    126

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 4.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.c  Odstupajući od stavka 1. ovog članka, države članice jamče da se za gradski otpad, koji ne ispunjava obveze zasebnog prikupljanja utvrđene u Direktivi 2008/98/EZ, ne pruža nikakav program potpore za energiju iz obnovljivih izvora.

Obrazloženje

Programima potpore za obnovljive izvore energije ne bi se trebalo poticati otpad koji nije u skladu s hijerarhijom otpada; potpora se posebno ne bi trebala pružati za miješani otpad. Programi potpore trebali bi se odnositi samo na preostali komunalni otpad, tj. komunalni otpad koji se prikuplja odvojeno i koji se više ne može reciklirati ili oporabiti i koji je isključivo namijenjen za zbrinjavanje.

Amandman    127

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice otvaraju potporu za električnu energiju iz obnovljivih izvora proizvođačima iz drugih država članica uz uvjete utvrđene u ovom članku.

1.  Države članice otvaraju potporu za električnu energiju iz obnovljivih izvora proizvođačima iz drugih država članica uz uvjete utvrđene u ovom članku. Države članice mogu ograničiti potpore postrojenjima u državama članicama s kojima postoji izravna veza s interkonektorima.

Amandman    128

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da je potpora za najmanje 10 % kapaciteta obuhvaćenog novim potporama u svakoj godini od 2021. do 2025. i najmanje 15 % kapaciteta obuhvaćenog novim potporama u svakoj godini od 2026. do 2030. otvorena postrojenjima u drugim državama članicama.

2.  Države članice osiguravaju da je potpora za najmanje 8 % kapaciteta obuhvaćenog novim potporama u svakoj godini od 2021. do 2025. i najmanje 13 % kapaciteta obuhvaćenog novim potporama u svakoj godini od 2026. do 2030. otvorena postrojenjima u drugim državama članicama. Iznad tih minimalnih razina države članice imaju pravo odlučiti, u skladu s člancima od 7. do 13. ove Uredbe, do koje će mjere podupirati energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi u drugoj državi članici.

Amandman    129

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice mogu tražiti da ih Komisija izuzme od obveza utvrđenih ovim člankom, uključujući odluku da se postrojenjima koja se nalaze na njihovu teritoriju ne dopusti da sudjeluju u programima potpore organiziranima u drugim državama članicama na temelju jedne osnove ili više sljedećih osnova:

 

(a)  nedovoljni kapaciteti međupovezivanja;

 

(b)  nedovoljni prirodni resursi;

 

(c)  štetan učinak na energetsku sigurnost ili funkcionalnost energetskog tržišta države članice koja traži izuzeće.

 

Svako izuzeće dano u skladu s ovim stavkom objavljuje se u Službenom listu Europske unije te bi trebalo podlijegati reviziji do kraja 2025.

Amandman    130

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Programi potpore mogu se otvoriti za prekogranično sudjelovanje, među ostalim, otvorenim pozivima na podnošenje ponuda, zajedničkim pozivima na podnošenje ponuda, otvorenim certifikacijskim programima ili zajedničkim programima potpore. Raspodjela električne energije iz obnovljivih izvora koja ima korist od potpore na temelju otvorenih poziva na podnošenje ponuda, zajedničkih poziva na podnošenje ponuda ili otvorenih certifikacijskih programa u korist odgovarajućih doprinosa država članica podliježe sporazumu o suradnji kojim se utvrđuju pravila za prekogranično plaćanje potpora, slijedeći načelo da se ta energija treba uračunati državi članici koja financira postrojenje.

3.  Programi potpore mogu se otvoriti za prekogranično sudjelovanje, među ostalim, otvorenim pozivima na podnošenje ponuda, zajedničkim pozivima na podnošenje ponuda, otvorenim certifikacijskim programima ili zajedničkim programima potpore. Raspodjela električne energije iz obnovljivih izvora koja ima korist od potpore na temelju otvorenih poziva na podnošenje ponuda, zajedničkih poziva na podnošenje ponuda ili otvorenih certifikacijskih programa u korist odgovarajućih doprinosa država članica podliježe sporazumu o suradnji kojim se utvrđuju pravila za prekogranični program, uključujući uvjete sudjelovanja i prekogranično plaćanje potpora, uzimajući u obzir različite poreze i naknade te slijedeći načelo da se ta energija treba uračunati državi članici koja financira postrojenje. Sporazumom o suradnji nastoje se uskladiti uvjeti administrativnog okvira u zemljama koje sudjeluju u suradnji kako bi se zajamčili jednaki uvjeti za sve.

Amandman    131

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija do 2025. mora procijeniti koristi od odredaba iz ovog članka za troškovno učinkovitu uporabu električne energije iz obnovljivih izvora u Uniji. Na temelju te procjene Komisija može povisiti postotke utvrđene u stavku 2.

4.  Komisija pomaže državama članicama tijekom cijelog postupka pregovora i pri utvrđivanju aranžmana za suradnju pružanjem informacija i analize, uključujući kvantitativne i kvalitativne podatke o izravnom i neizravnom trošku i koristima suradnje, kao i pružanjem smjernica i stručnog tehničkog znanja tijekom cijelog procesa. U tu svrhu Komisija potiče razmjenu najboljih praksi i izrađuje obrasce za sporazume o suradnje kojima se olakšava postupak.

 

Komisija do 2025. mora procijeniti koristi od odredaba iz ovog članka za troškovno učinkovitu uporabu električne energije iz obnovljivih izvora u Uniji. Na temelju te procjene Komisija može predložiti da se izmijene postoci utvrđeni u stavku 2.

Amandman    132

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje prilagodbe potrebne za poštovanje pravila o državnim potporama, države članice osiguravaju da se razina i uvjeti potpora odobrenih projektima energije iz obnovljivih izvora ne revidiraju tako da se nepovoljno utječe na prava stečena u skladu s njima i na ekonomičnost podupiranih projekata.

Države članice osiguravaju da se razina i uvjeti potpora odobrenih novim ili postojećim projektima energije iz obnovljivih izvora ne revidiraju tako da se nepovoljno utječe na prava stečena u skladu s njima i na njihovu ekonomičnost.

 

Kad se drugi regulatorni instrumenti izmijene i te izmjene utječu na projekte energije iz obnovljivih izvora koji dobiju potporu, države članice jamče da regulatorne izmjene nemaju negativan utjecaj na ekonomičnost takvih projekata.

Amandman    133

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice jamče da se svaka izmjena programa potpore provodi na temelju dugoročnog planiranja u skladu s člankom 4. stavkom 4. i da se objavi najmanje devet mjeseci prije nego što stupi na snagu te da takva izmjena podliježe transparentnom i uključivom procesu javnog savjetovanja. U slučaju bilo kakve znatne promjene u postojećem programu potpore, primjenjuje se odgovarajuće prijelazno razdoblje prije no što novi program potpore stupi na snagu.

 

Ako regulatorne izmjene ili promjene u radu mreže negativno utječu na ekonomičnost projekata koji dobiju potporu u značajnoj mjeri ili na diskriminirajući način, države članice osiguravaju da ti projekti dobiju naknadu.

Amandman    134

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri izračunu konačne bruto potrošnje energije iz obnovljivih izvora države članice doprinos biogoriva i tekućih biogoriva, kao i goriva iz biomase potrošenih u prometu, ako su proizvedena iz kultura za proizvodnju prehrambenih proizvoda i hrane za životinje, ne prelazi 7 %, konačne potrošnje energije u cestovnom i željezničkom prometu u toj državi članici. To se ograničenje 2030. snižava na 3,8 % u skladu s okvirnom smjernicom navedenom u Prilogu X. dijelu A. Države članice mogu postaviti niže ograničenje te mogu razlikovati različite vrste biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje, na primjer određivanjem nižeg ograničenja za doprinos biogoriva koja se proizvode iz uljarica kao kultura za proizvodnju prehrambenih proizvoda i hrane za životinje, uzimajući u obzir neizravnu prenamjenu zemljišta.

Pri izračunu konačne bruto potrošnje energije iz obnovljivih izvora države članice doprinos biogoriva i tekućih biogoriva, kao i goriva iz biomase potrošenih u prometu, ako su proizvedena iz kultura za proizvodnju prehrambenih proizvoda i hrane za životinje, ne prelazi 7 %, konačne potrošnje energije u cestovnom i željezničkom prometu u toj državi članici, osim ako ta goriva ne ispunjavaju prag za uštede stakleničkih plinova iz članka 26. stavka 7., uzimajući u obzir procijenjene prosječne emisije povezane s neizravnom prenamjenom zemljišta za sirovine za biogorivo i tekuće biogorivo iz Priloga VIII. dijela A ili ako su to biogoriva i tekuća biogoriva s certificiranom niskom razinom rizika od neizravne prenamjene zemljišta na temelju metodologije koju je razvila Komisija. To se ograničenje 2030. snižava na 0 % u skladu s okvirnom smjernicom navedenom u Prilogu X. dijelu A. Od 2021. udio biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih od palmina ulja iznosi 0%. Komisija do 31. prosinca 2019. izrađuje metodologiju kako bi certificirala biogoriva s niskom razinom rizika od neizravne prenamjene zemljišta kako je definirano u točki (u) članka 2. stavka 2. Države članice mogu postaviti niže ograničenje te mogu razlikovati različite vrste biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje, na primjer određivanjem nižeg ograničenja za doprinos biogoriva koja se proizvode iz uljarica kao kultura za proizvodnju prehrambenih proizvoda i hrane za životinje, uzimajući u obzir neizravnu prenamjenu zemljišta i druge nenamjerne učinke na održivost.

Amandman    135

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 32. za izmjenu prosječnih procijenjenih emisija povezanih s neizravnom prenamjenom zemljišta za sirovine za biogorivo i tekuće biogorivo u Prilogu VIII. dijelu A na temelju najnovijih znanstvenih dokaza. Komisija bi do 31. prosinca 2019. trebala preispitati prosječne procijenjene emisije povezane s neizravnom prenamjenom zemljišta za sirovine za biogorivo i tekuće biogorivo, uzimajući u obzir uštede stakleničkih plinova povezanih s nusproizvodima proteinske hrane za životinje, te bi po potrebi trebala uvesti zasebne vrijednosti za palmino ulje, sojino i ulje i ulje ostalih uljarica.

Obrazloženje

Ovaj je amandman neodvojivo povezan s amandmanima prethodnih postavaka te je potreban kako bi se zajamčilo da su vrijednosti iz priloga VIII. dijela A ažurirane u pogledu najnovijih znanstvenih dokaza.

Amandman    136

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe stavka 1. točke (a) konačna bruto potrošnja električne energije iz obnovljivih izvora energije izračunava se kao količina električne energije proizvedene u državi članici iz obnovljivih izvora energije, uključujući proizvodnju električne energije potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora i zajednica energije iz obnovljivih izvora pri čemu nije uključena proizvodnja električne energije u reverzibilnim hidroelektranama iz vode koja se crpi na veću visinu.

Za potrebe stavka 1. točke (a) konačna bruto potrošnja električne energije iz obnovljivih izvora energije izračunava se kao količina električne energije proizvedene u državi članici iz obnovljivih izvora energije, uključujući proizvodnju električne energije potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora i zajednica obnovljive energije pri čemu nije uključena proizvodnja električne energije u reverzibilnim hidroelektranama iz vode koja se crpi na veću visinu.

Amandman    137

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Toplinska energija iz okoliša dobivena toplinskim crpkama uzima se u obzir za potrebe stavka 1. točke (b) pod uvjetom da konačna proizvedena energija znatno premašuje primarni unos energije potrebne za pogon toplinske crpke. Količina topline koja se za potrebe ove Direktive smatra energijom iz obnovljivih izvora izračunava se u skladu s metodologijom navedenom u Prilogu VII.

Toplinska i geotermalna energija iz okoliša koja se prenosi toplinskim crpkama radi proizvodnje grijanja ili hlađenja uzima se u obzir za potrebe stavka 1. točke (b) pod uvjetom da konačna proizvedena energija znatno premašuje primarni unos energije potrebne za pogon toplinske crpke. Količina topline koja se za potrebe ove Direktive smatra energijom iz obnovljivih izvora izračunava se u skladu s metodologijom navedenom u Prilogu VII.

Amandman    138

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 32. kako bi utvrdila metodologiju za izračun količine obnovljive energije korištene za grijanje i hlađenje te za centralizirano grijanje i hlađenje te kako bi revidirala Prilog VII. o izračunu energije iz toplinskih crpki.

Amandman    139

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 4. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  Za potrebe ispunjavanja cilja iz članka 3. stavka 1. točke (a), smatra se da je udio goriva isporučenih u sektoru zrakoplovstva i pomorstva 2 puta odnosno 1,2 puta veći od njihova energetskog sadržaja, a udio električne energije iz obnovljivih izvora isporučene za cestovna vozila 2,5 veći od njezina energetskog sadržaja.

Amandman    140

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 32. u svrhu izmjene popisa sirovina iz Priloga IX. dijelova A i B kako bi dodala sirovine, ali ne i kako bi ih uklonila. Svaki se delegirani akt temelji na analizi najnovijeg znanstvenog i tehničkog napretka, kojom se propisno uzimaju u obzir načela hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ, u skladu s kriterijima održivosti u Uniji, podupire zaključak da se predmetnom sirovinom ne stvara dodatna potražnja za zemljištem, kojom se promiče uporaba otpada i ostataka te izbjegavaju značajni negativni učinci na tržištu s obzirom na (nus)proizvode, otpad i ostatke, kojom se ostvaruju znatne uštede emisija stakleničkih plinova u usporedbi s fosilnim gorivima te koja ne predstavlja rizik u pogledu stvaranja negativnih utjecaja na okoliš i bioraznolikost.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 32. u svrhu izmjene popisa sirovina iz Priloga IX. dijelova A i B. Svaki se delegirani akt temelji na analizi najnovijeg znanstvenog i tehničkog napretka, kojom se propisno uzimaju u obzir načela kružnog gospodarstva, hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ, u skladu s kriterijima održivosti u Uniji, podupire zaključak da se predmetnom sirovinom ne stvara dodatna potražnja za zemljištem, promiče uporaba otpada i ostataka te izbjegavaju značajni negativni učinci na tržištu s obzirom na (nus)proizvode, otpad i ostatke, ostvaruju znatne uštede emisija stakleničkih plinova u usporedbi s fosilnim gorivima na temelju procjene emisija tijekom cijelog životnog ciklusa te koja ne predstavlja rizik u pogledu stvaranja negativnih utjecaja na okoliš i bioraznolikost.

Amandman    141

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 5. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svake dvije godine Komisija provodi evaluaciju popisa sirovina iz Priloga IX. dijelova A i B kako bi dodala sirovine u skladu s načelima utvrđenima u ovom stavku. Prva se evaluacija provodi najkasnije šest mjeseci nakon [stupanja na snagu ove Direktive]. Komisija je prema potrebi ovlaštena donijeti delegirane akte u svrhu izmjene popisa sirovina iz Priloga IX. dijelova A i B kako bi dodala sirovine, ali ne i kako bi ih uklonila.

Svake dvije godine Komisija provodi evaluaciju popisa sirovina iz Priloga IX. dijelova A i B kako bi dodala ili uklonila sirovine u skladu s načelima utvrđenima u ovom stavku. Prva se evaluacija provodi najkasnije šest mjeseci nakon [stupanja na snagu ove Direktive]. Komisija je prema potrebi ovlaštena donijeti delegirane akte u svrhu izmjene popisa sirovina iz Priloga IX. dijelova A i B kako bi dodala ili uklonila sirovine.

Amandman    142

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 5. – podstavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kad je sirovina uklonjena s popisa u Prilogu IX., postrojenjima koja proizvode napredna biogoriva od te sirovine dopušta se da je koriste pet godina nakon stupanja na snagu delegiranog akta kojim se sirovina uklanja iz Priloga IX., pod uvjetom da je to napredno biogorivo prema članku 2. ove Direktive.

Obrazloženje

Dok bi Komisiji trebalo biti dopušteno predložiti uklanjanje sirovine iz Priloga IX., operatori bi trebali imati mogućnost da prilagode svoj proizvodni proces tijekom prijelaznog razdoblja kako bi do određene mjere zaštitili ulaganja.

Amandman    143

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Kod donošenja politika za promicanje proizvodnje goriva iz sirovina navedenih u Prilogu IX. ovoj Direktivi, države članice jamče da se postupa u skladu s hijerarhijom otpada iz članka 4. Direktive 2008/98/EZ, uključujući njezine odredbe u vezi s razmatranjem životnog ciklusa o ukupnim utjecajima pri nastanku različitih tijekova otpada i gospodarenja tim tijekovima.

Obrazloženje

Vraćanje teksta iz članka 2. Direktive (EU) 2015/1513.

Amandman    144

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Komisija olakšava uspostavu zajedničkih projekata među državama članicama, posebno pružanjem namjenske tehničke pomoći i pomoći pri razvoju projekata.

Obrazloženje

Ovaj je amandman potreban zbog unutarnje logike teksta i neodvojivo je povezan s drugim amandmanima.

Amandman    145

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Jedna država članica ili više država članica mogu surađivati s jednom trećom zemljom ili s više trećih zemalja u svim vrstama zajedničkih projekata koji se odnose na proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Takva suradnja može uključivati privatne operatore.

1.  Jedna država članica ili više država članica mogu surađivati s jednom trećom zemljom ili s više trećih zemalja u svim vrstama zajedničkih projekata koji se odnose na proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Takva suradnja može uključivati privatne operatore i mora se provoditi uz potpuno poštovanje međunarodnog prava.

Obrazloženje

Kako bi se zajamčila pravna sigurnost za djelovanje u trećim zemljama, odobreni projekti trebali bi se u potpunosti pridržavati svih relevantnih odredbi međunarodnog prava, tj. prava na samoodređenje okupiranih teritorija.

Amandman    146

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  električna energija proizvedena je u skladu s međunarodnim pravom, uključujući međunarodno pravo o ljudskim pravima.

Obrazloženje

Odredbama Direktive ne bi se smjelo nenamjerno nagraditi proizvodnju električne energije pod uvjetima kojima se krši međunarodno pravo.

Amandman    147

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  uporaba se odnosi na zajednički projekt koji ispunjava kriterije iz stavka 2. točaka (b) i (c) i koji će se koristiti interkonekcijskim vodom nakon što bude pušten u pogon te na količinu električne energije koja nije veća od količine koja će se izvoziti u Uniju nakon što interkonekcijski vod započne s radom.

(e)  uporaba se odnosi na zajednički projekt koji ispunjava kriterije iz stavka 2. točaka (b), (c) i (ca) i koji će se koristiti interkonekcijskim vodom nakon što bude pušten u pogon te na količinu električne energije koja nije veća od količine koja će se izvoziti u Uniju nakon što interkonekcijski vod započne s radom.

Obrazloženje

Izmjena je potrebna radi dosljednosti s prethodnim stavkom, točkom ca, dodanim u amandmanu 25.

Amandman    148

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 5. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pisanu potvrdu o prihvaćanju točaka (b) i (c) koju izdaje treća zemlja na čijemu će državnom području postrojenje biti pušteno u rad te udio ili količinu električne energije proizvedene u postrojenju koju će za domaće potrebe upotrebljavati treća zemlja.

(d)  pisanu potvrdu o prihvaćanju točaka (b), (c) i (ca) stavka 2. koju izdaje treća zemlja na čijemu će državnom području postrojenje biti pušteno u rad te udio ili količinu električne energije proizvedene u postrojenju koju će za domaće potrebe upotrebljavati treća zemlja.

Obrazloženje

Izmjena je potrebna radi dosljednosti s prethodnim stavkom, točkom ca, dodanim u amandmanu 25.

Amandman    149

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Komisija olakšava uspostavu zajedničkih programa potpore među državama članicama, posebno pružanjem smjernica i širenjem najbolje prakse.

Obrazloženje

Ovaj je amandman potreban zbog unutarnje logike teksta i neodvojivo je povezan s drugim amandmanima.

Amandman    150

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da su svi nacionalni propisi koji se odnose na postupke koji se primjenjuju na pogone za proizvodnju električne energije, tj. na postupke izdavanja odobrenja, certificiranja i izdavanja dozvola za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje iz obnovljivih izvora energije i na pripadajuću infrastrukturu prijenosne i distribucijske mreže te postupak pretvorbe biomase u biogoriva ili druge energetske proizvode razmjerni i potrebni.

Države članice osiguravaju da su svi nacionalni propisi koji se odnose na postupke izdavanja odobrenja, certificiranja i izdavanja dozvola primjenjive na pogone za proizvodnju električne energije te pripadajuće prijenosne i distribucijske mreže za proizvodnju električne energije, grijanje i hlađenje iz obnovljivih izvora energije i na postupak pretvorbe biomase u biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase ili druge energetske proizvode, kao i na obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu, razmjerni i potrebni te da udovoljavaju načelu prvenstva energetske učinkovitosti.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna zbog unutarnje logike teksta i neodvojivo je povezana s drugim izmjenama.

Amandman    151

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pojednostavnjene i brze upravne postupke na odgovarajućoj administrativnoj razini;

(a)  pojednostavnjene i brze upravne postupke na odgovarajućoj administrativnoj razini kojima se određuju predvidljivi vremenski okviri za izdavanje potrebnih dozvola i licencija;

Amandman    152

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – podstavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  uvođenje pojednostavnjenih i manje složenih postupaka za izdavanje odobrenja, uključujući i putem jednostavne obavijesti, ako to omogućuje mjerodavni regulatorni okvir, za decentralizirane uređaje za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

(d)  uvođenje pojednostavnjenih i manje složenih postupaka za izdavanje odobrenja, uključujući i putem jednostavne obavijesti, za manje projekte i decentralizirane uređaje za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora, uključujući potrošače vlastite energije iz obnovljivih izvora i zajednice energije iz obnovljivih izvora.

Amandman    153

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice osiguravaju da ulagači mogu u dovoljnoj mjeri predvidjeti planiranu potporu za energiju iz obnovljivih izvora. U tu svrhu države članice definiraju i objavljuju dugoročni program u vezi s očekivanom dodjelom potpore, obuhvaćajući barem sljedeće tri godine i uključujući za svaki program okvirni vremenski raspored, kapacitet, očekivani proračun za dodjelu, kao i savjetovanje s dionicima o osmišljavanju potpore.

Briše se.

Amandman    154

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice pri planiranju, projektiranju, gradnji i obnavljanju urbane infrastrukture, industrijskih i stambenih područja te energetske infrastrukture, uključujući električnu energiju, centralizirano grijanje i hlađenje, prirodni plin i mreže alternativnih goriva, osiguravaju da njihova nadležna tijela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini uključe odredbe za integraciju i uporabu obnovljive energije te uporabu neizbježne otpadne topline ili hladnoće.

4.  Države članice pri planiranju, projektiranju, gradnji i obnavljanju urbane infrastrukture, industrijskih, poslovnih i stambenih područja te energetske infrastrukture, uključujući električnu energiju, centralizirano grijanje i hlađenje, prirodni plin i mreže alternativnih goriva, osiguravaju da njihova nadležna tijela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini uključe odredbe za integraciju i uporabu obnovljive energije, među ostalim za rano prostorno planiranje, procjene potreba i primjerenosti kojima se uzima u obzir energetska učinkovitost i odgovor na potražnju, kao i posebne odredbe o potrošnji vlastite energije iz obnovljivih izvora i zajednicama energije iz obnovljivih izvora, te uporabu neizbježne otpadne topline ili hladnoće. Države članice posebno potiču lokalna i regionalna administrativna tijela da pri planiranju gradske infrastrukture, kad je to primjenjivo, obuhvate grijanje i hlađenje energijom iz obnovljivih izvora.

Amandman    155

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri utvrđivanju tih mjera ili u svojim programima potpore, države članice mogu uzeti u obzir nacionalne mjere koje se odnose na znatno povećanje energetske učinkovitosti te na kogeneraciju, na pasivne niskoenergetske zgrade i energetski neovisne zgrade.

Pri utvrđivanju tih mjera ili u svojim programima potpore, države članice mogu uzeti u obzir nacionalne mjere koje se odnose na znatno povećanje potrošnje vlastite obnovljive energije, lokalnog skladištenja energije, energetske učinkovitosti te na kogeneraciju, na pasivne niskoenergetske zgrade i energetski neovisne zgrade.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna zbog unutarnje logike teksta i neodvojivo je povezana s drugim izmjenama.

Amandman    156

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 5. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice u svojim građevnim zakonskim i podzakonskim aktima ili drugim sredstvima s istovrijednim učinkom, zahtijevaju u novim zgradama i u postojećim zgradama na kojima se obavljaju radovi renoviranja većih razmjera uporabu minimalnih razina energije iz obnovljivih izvora, odražavajući rezultate troškovno optimalnog izračuna na temelju članka 5. stavka 2. Direktive 2010/31/EU. Države članice dopuštaju da se te najniže razine realiziraju, inter alia, znatnim udjelom energije iz obnovljivih izvora.

Države članice u svojim građevnim zakonskim i podzakonskim aktima ili drugim sredstvima s istovrijednim učinkom, zahtijevaju u novim zgradama i u postojećim zgradama na kojima se obavljaju radovi renoviranja većih razmjera uporabu minimalnih razina energije iz obnovljivih izvora ili instalacija za proizvodnju obnovljive energije, odražavajući rezultate troškovno optimalnog izračuna na temelju članka 5. stavka 2. Direktive 2010/31/EU. Države članice dopuštaju da se te najniže razine realiziraju, inter alia, centraliziranim grijanjem i hlađenjem proizvedenim sa znatnim udjelom energije iz obnovljivih izvora, individualnom ili kolektivnom potrošnjom vlastite energije iz obnovljivih izvora, kako je definirana u članku 21., ili kogeneracijom temeljenom na obnovljivim izvorima te otpadnom toplinom i hladnoćom.

Amandman    157

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice osiguravaju da nove javne zgrade i postojeće javne zgrade na kojima se obavljaju radovi renoviranja većih razmjera, na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini služe kao primjer u kontekstu ove Direktive od 1. siječnja 2012. nadalje. Države članice mogu, inter alia, odlučiti da se ta obveza ispunjava osiguravanjem da krovove javnih ili privatno-javnih zgrada upotrebljavaju treće strane za uređaje koji proizvode energiju iz obnovljivih izvora.

6.  Države članice osiguravaju da nove javne zgrade i postojeće javne zgrade na kojima se obavljaju radovi renoviranja većih razmjera, na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini služe kao primjer u kontekstu ove Direktive od 1. siječnja 2012. nadalje. Države članice mogu, inter alia, odlučiti da se ta obveza ispunjava poštovanjem standarda za zgrade gotovo nulte energetske potrošnje, kao što se zahtijeva u Direktivi [o energetskoj učinkovitosti zgrada], ili osiguravanjem da krovove javnih ili privatno-javnih zgrada upotrebljavaju treće strane za uređaje koji proizvode energiju iz obnovljivih izvora.

Amandman    158

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Države članice u svojim građevnim zakonskim i podzakonskim aktima predviđaju poticaje za uporabu sustava i uređaja za grijanje i hlađenje energijom iz obnovljivih izvora kojima se postiže znatno smanjenje potrošnje energije. Države članice upotrebljavaju oznake energetske učinkovitosti ili znakove zaštite okoliša ili druge odgovarajuće certifikate ili norme razvijene na nacionalnoj razini ili na razini Unije , kad postoje, kao temelj za poticanje uporabe tih sustava i uređaja.

7.  Države članice u svojim građevnim zakonskim i podzakonskim aktima predviđaju poticaje za uporabu sustava i uređaja za grijanje i hlađenje energijom iz obnovljivih izvora kojima se postiže znatno smanjenje potrošnje energije. U tu svrhu države članice upotrebljavaju oznake energetske učinkovitosti ili znakove zaštite okoliša ili druge odgovarajuće certifikate ili norme razvijene na nacionalnoj razini ili na razini Unije, kad postoje, te nadalje osiguravaju odgovarajuće informacije i savjete o obnovljivim, energetski vrlo učinkovitim alternativama kao i o eventualnim financijskim instrumentima i poticajima koji su dostupni u slučaju zamjene, u cilju promicanja veće stope zamjene starih sustava grijanja i veće stope prelaska na rješenja temeljena na obnovljivoj energiji kako se zahtijeva Direktivom [o energetskoj učinkovitosti zgrada].

Amandman    159

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Države članice provode ocjenu svojeg potencijala izvora obnovljive energije i uporabe otpadne topline i hladnoće za grijanje i hlađenje. Ta se ocjena uključuje u drugu sveobuhvatnu ocjenu koja se prvi put zahtijeva do 31. prosinca 2020. na temelju članka 14. stavka 1. Direktive 2012/27/EU te u naknadna ažuriranja sveobuhvatnih ocjena.

8.  Države članice provode ocjenu svojeg potencijala izvora obnovljive energije i uporabe otpadne topline i hladnoće za grijanje i hlađenje. Pri toj ocjeni trebalo bi posebno uzeti u obzir prostornu analizu područja pogodnih za korištenje zbog niskog ekološkog rizika i potencijal za manje projekte na razini kućanstava. Ta se ocjena uključuje u drugu sveobuhvatnu ocjenu koja se prvi put zahtijeva do 31. prosinca 2020. na temelju članka 14. stavka 1. Direktive 2012/27/EU te u naknadna ažuriranja sveobuhvatnih ocjena.

Amandman    160

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.a  Države članice osiguravaju da njihova nadležna tijela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u svoje planove mobilnosti i prometa uključe odredbe za integraciju i uporabu prijevoznih sredstava koja koriste energiju iz obnovljivih izvora.

Amandman    161

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Države članice uklanjaju administrativne prepreke dugoročnim korporativnim ugovorima o kupnji energije kako bi se financirali obnovljivi izvori energije i olakšala njihova uporaba.

9.  Države članice provode procjenu regulatornih i administrativnih prepreka kupnji energije iz obnovljivih izvora za poslovne klijente na njihovu teritoriju, kao i potencijal za tu kupnju, te uspostavljaju regulatorni i administrativni okvir pogodan za poboljšanje dugoročnih korporativnih ugovora o kupnji energije iz obnovljivih izvora kako bi se financirali obnovljivi izvori energije i olakšala njihova uporaba,a istovremeno ugovore o kupnji energije iz obnovljivih izvora ne bi podvrgnulo nerazmjernim postupcima i naknadama koje ne odražavaju troškove. Sklapanjem tih ugovora jednakovrijedna količina jamstava o podrijetlu izdanih u skladu s člankom 19. poništava se u ime poslovnog klijenta. Taj se poticajni okvir uključuje u integrirane nacionalne energetske i klimatske planove u skladu s Uredbom [o upravljanju].

Amandman    162

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Jedinstvena administrativna kontaktna točka vodi podnositelja zahtjeva kroz postupak na transparentan način, pruža mu sve potrebne informacije, ako je potrebno, koordinira i uključuje druga tijela te na kraju postupka isporučuje pravno obvezujuću odluku.

2.  Jedinstvena administrativna kontaktna točka vodi podnositelja zahtjeva kroz postupak na transparentan način, pruža mu sve potrebne informacije, ako je potrebno, koordinira i uključuje druga tijela te na kraju postupka isporučuje pravno obvezujuću odluku. Podnositelji zahtjeva trebali bi moći sve relevantne dokumente podnijeti u digitalnom obliku.

Amandman    163

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Jedinstvena administrativna kontaktna točka u suradnji s operatorima prijenosnih i distribucijskih sustava objavljuje priručnik o postupcima za nositelje projekata obnovljive energije, uključujući i male projekte i projekte potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora.

3.  Kako bi olakšala pristup relevantnim informacijama, jedinstvena administrativna kontaktna točka ili država članica, u suradnji s operatorima prijenosnih i distribucijskih sustava, uspostavlja jedinstvenu internetsku informativnu platformu s objašnjenimpostupcima za nositelje projekata obnovljive energije, uključujući i male projekte, projekte potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora i projekte zajednica energije iz obnovljivih izvora. Ako država članica odluči uspostaviti više od jedne jedinstvene administrativne kontaktne točke, informacijska platforma upućuje podnositelja zahtjeva na kontaktnu točku koja je mjerodavna za njegov zahtjev.

Amandman    164

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Postupak izdavanja dozvola iz stavka 1. ne smije trajati dulje od tri godine, osim u slučajevima navedenima u članku 16. stavku 5. i članku 17.

4.  Postupak izdavanja dozvola iz stavka 1. ne smije trajati dulje od tri godine, osim u slučajevima navedenima u članku 16. stavcima 4.a i 5. i članku 17.

Amandman    165

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Za postrojenja čiji je kapacitet električne energije između 50 kW i 1MW postupak odobravanja dozvola ne smije trajati više od jedne godine. U izvanrednim okolnostima, koje trebaju biti opravdane, taj se rok može produžiti za dodatna 3 mjeseca.

 

Razdobljima iz stavaka 4. i 4.a ne dovode se u pitanje sudske žalbe i pravni lijekovi, a oni se mogu produžiti najviše za onoliko koliko traju postupci sudskih žalbi i pravnih lijekova.

 

Države članice osiguravaju da podnositelji zahtjeva imaju pristup mehanizmu izvansudskog rješavanja sporova ili jednostavnim i dostupnim sudskim postupcima za rješavanje sporova u vezi s postupcima izdavanja dozvola i s izdavanjem dozvole za izgradnju postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i njihov rad.

Amandman    166

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice olakšavaju obnovu postojećih postrojenja koja proizvode energiju iz obnovljivih izvora, inter alia, osiguravanjem pojednostavljenog i brzog postupka izdavanja dozvola koji ne premašuje jednu godinu od datuma na koji je zahtjev za obnovu podnesen jedinstvenoj administrativnoj kontaktnoj točki.

5.  Države članice olakšavaju obnovu postojećih postrojenja koja proizvode energiju iz obnovljivih izvora, inter alia, osiguravanjem pojednostavljenog i brzog postupka izdavanja dozvola koji ne premašuje jednu godinu od datuma na koji je zahtjev za obnovu podnesen jedinstvenoj administrativnoj kontaktnoj točki. Ne dovodeći u pitanje članak 11. stavak 4. Uredbe o električnoj energiji države članice osiguravaju da projekti obnovljenih postrojenja zadržavaju pristup mreži i prava povezanosti na mrežu barem u slučajevima kada nema promjene kapaciteta.

Amandman    167

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Demonstracijskim projektima i postrojenjima s kapacitetom električne energije manjim od 50 kWh dopušteno je spojiti se na mrežu nakon obavijesti operatoru distribucijskog sustava.

1.  Demonstracijskim projektima i postrojenjima s kapacitetom električne energije manjim od 50 kWh dopušteno je spojiti se na mrežu nakon obavijesti operatoru distribucijskog sustava.

 

Odstupajući od prvog podstavka, u slučaju demonstracijskih projekata i postrojenja s kapacitetom od 10,8 kW do 50 kW operator distribucijskog sustava može odbiti jednostavnu obavijest iz opravdanih razloga ili predložiti alternativno rješenje. U tom slučaju dužan je to učiniti u roku od dva tjedna od obavijesti, a podnositelj zahtjeva zatim može zatražiti spajanje u skladu sa standardnim postupcima. Ako operator distribucijskog sustava ne da negativan odgovor u tom roku, postrojenje se može spojiti.

Amandman    168

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da su informacije o mjerama potpore na raspolaganju svim uključenim stranama, npr. potrošačima, graditeljima, instalaterima, arhitektima i dobavljačima uređaja i sustava za grijanje i hlađenje i korištenje električne energije te prijevoznih sredstava koja upotrebljavaju energiju iz obnovljivih izvora.

1.  Države članice osiguravaju da su informacije o mjerama potpore na raspolaganju svim uključenim stranama, npr. potrošačima, posebno onima s niskim prihodima, ranjivim potrošačima, potrošačima vlastite energije iz obnovljivih izvora, zajednicama energije iz obnovljivih izvora, graditeljima, instalaterima, arhitektima i dobavljačima uređaja i sustava za grijanje i hlađenje i korištenje električne energije te prijevoznih sredstava koja upotrebljavaju energiju iz obnovljivih izvora.

Obrazloženje

Prijedlogom Komisije uvedena je nova kategorija potrošača. Potrošači s niskim prihodima, ranjivi potrošači, potrošači vlastite energije iz obnovljivih izvora i zajednice energije iz obnovljivih izvora osjetljive su skupine potrošača koje posebno treba uzeti u obzir jer se susreću s brojnim poteškoćama u pristupu primjerenim i dostupnim informacijama u vezi s uporabom energije iz obnovljivih izvora i njezinim prednostima.

Amandman    169

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice osiguravaju informacije o inteligentnim prometnim sustavima i povezanim vozilima u vezi s njihovim prednostima u pogledu sigurnosti na cestama, smanjenja prometne preopterećenosti i učinkovitosti potrošnje goriva.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna zbog unutarnje logike teksta i neodvojivo je povezana s drugim izmjenama.

Amandman    170

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice uz sudjelovanje lokalnih i regionalnih tijela razvijaju odgovarajuće programe obavješćivanja, podizanja javne svijesti, usmjeravanja i/ili osposobljavanja kako bi građane informirale o koristima i praktičnim aspektima razvoja i uporabe energije iz obnovljivih izvora.

6.  Države članice uz sudjelovanje lokalnih i regionalnih tijela razvijaju odgovarajuće programe obavješćivanja, podizanja javne svijesti, usmjeravanja i/ili osposobljavanja kako bi građane informirale kako da ostvare svoja prava kao aktivni potrošači te o koristima i praktičnim aspektima, uključujući tehničke i financijske aspekte razvoja i uporabe energije iz obnovljivih izvora, između ostalog trošenjem vlastite energije ili u okviru zajednica energije iz obnovljivih izvora, kao i o koristima mehanizama suradnje između država članica i različitim vrstama prekogranične suradnje.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna zbog unutarnje logike teksta i neodvojivo je povezana s drugim izmjenama.

Amandman    171

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da se proizvođaču koji prima financijsku potporu iz programa potpore za istu proizvodnju energije iz obnovljivih izvora ne izdaju jamstva o podrijetlu . Države članice izdaju takva jamstva o podrijetlu i prenose ih na tržište na dražbama. Prihodi prikupljeni kao rezultat dražbi upotrebljavaju se kako bi se nadoknadili troškovi potpore za obnovljive izvore energije.

Države članice osiguravaju da se u slučaju postrojenja za obnovljivu energiju puštenih u rad nakon... [datum stupanja na snagu ove Direktive] proizvođaču koji prima financijsku potporu iz programa potpore za istu proizvodnju energije iz obnovljivih izvora ne izdaju jamstva o podrijetlu, osim ako nema dvostruke naknade. Pretpostavlja se da ne postoji dvostruka naknada:

 

(a)  ako se financijska potpora dodjeljuje putem postupka nadmetanja ili sustava zelenih certifikata kojima se može trgovati;

 

(b)  ako se vrijednost jamstava o podrijetlu administrativno uzima u obzir na razini financijske potpore ili

 

(c)  ako jamstva o podrijetlu nisu izdana izravno proizvođaču, nego isporučitelju ili potrošaču koji kupuje obnovljivu energiju u konkurentnom okruženju ili u okviru dugoročnog korporativnog ugovora o kupnji energije iz obnovljivih izvora.

 

U ostalim slučajevima države članice izdaju jamstvo o podrijetlu iz statističkih razloga i odmah ga poništavaju.

Amandman    172

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 7. – podstavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  je li izvor energije iz kojeg je energija proizvedena zadovoljio kriterije održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova iz članka 26.

Amandman    173

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 7. – podstavak 1. – točka b – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  plin ili

ii.  plin, uključujući vodik, ili

Amandman    174

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Kad dobavljač električne energije mora dokazati udio ili količinu energije iz obnovljivih izvora u svojoj kombinaciji izvora energije za potrebe članka 3. Direktive 2009/72/EZ, on to čini pomoću jamstva o podrijetlu. Isto tako, jamstva o podrijetlu izdana na temelju članka 14. stavka 10. Direktive 2012/27/EZ upotrebljavaju se kao potkrijepa bilo kojeg zahtjeva da se dokaže količina električne energije proizvedene iz visokoučinkovite kogeneracije. Države članice osiguravaju da se gubitci energije pri prijenosu potpuno uzmu u obzir ako se jamstva o podrijetlu upotrebljavaju za demonstraciju potrošnje obnovljive energije ili električne energije iz visokoučinkovite kogeneracije.

8.  Kad dobavljač električne energije mora dokazati udio ili količinu energije iz obnovljivih izvora u svojoj kombinaciji izvora energije za potrebe članka 3. Direktive 2009/72/EZ, on to čini pomoću jamstva o podrijetlu. Isto tako, jamstva o podrijetlu izdana na temelju članka 14. stavka 10. Direktive 2012/27/EZ upotrebljavaju se kao potkrijepa bilo kojeg zahtjeva da se dokaže količina električne energije proizvedene iz visokoučinkovite kogeneracije. U vezi sa stavkom 2., ako je električna energija proizvedena visokoučinkovitom kogeneracijom uz primjenu obnovljivih izvora energije, izdaje se samo jedno jamstvo o podrijetlu u kojemu se navode obje značajke. Države članice osiguravaju da se gubitci energije pri prijenosu potpuno uzmu u obzir ako se jamstva o podrijetlu upotrebljavaju za demonstraciju potrošnje obnovljive energije ili električne energije iz visokoučinkovite kogeneracije.

Amandman    175

Prijedlog direktive

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice, kad je to primjenjivo, procjenjuju treba li zbog lakšeg uključivanja plina iz obnovljivih izvora energije proširiti postojeću infrastrukturu plinske mreže.

1.  Države članice, kad je to primjenjivo, procjenjuju treba li zbog lakšeg uključivanja plina iz obnovljivih izvora energije proširiti postojeću infrastrukturu plinske mreže. Operatori prijenosnog sustava i operatori distribucijskog sustava odgovorni su za jamčenje neometanog funkcioniranja plinske mrežne infrastrukture, uključujući njezino održavanje i redovito čišćenje.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna zbog unutarnje logike teksta i neodvojivo je povezana s drugim izmjenama.

Amandman    176

Prijedlog direktive

Članak 20. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ovisno o njihovoj procjeni uključenoj u integrirane nacionalne energetske i klimatske planove u skladu s Prilogom I. Uredbi [o upravljanju], o potrebi za izgradnjom nove infrastrukture za centralizirano grijanje i hlađenje proizvedeno iz izvora obnovljive energije kako bi se postigao cilj Unije iz članka 3. stavka 1. ove Direktive, države članice, kad je to primjereno, poduzimaju mjere za razvoj infrastrukture za centralizirano grijanje i hlađenje koja će se prilagođivati razvoju proizvodnje grijanja i hlađenja u velikim pogonima na biomasu, solarnu energiju i biotermalnu energiju.

3.  Ovisno o njihovoj procjeni uključenoj u integrirane nacionalne energetske i klimatske planove u skladu s Prilogom I. Uredbi [o upravljanju], o potrebi za izgradnjom nove infrastrukture za centralizirano grijanje i hlađenje proizvedeno iz izvora obnovljive energije kako bi se postigao cilj Unije iz članka 3. stavka 1. ove Direktive, države članice, kad je to primjereno, poduzimaju mjere za razvoj infrastrukture za centralizirano grijanje koja će se prilagođivati razvoju proizvodnje grijanja i hlađenja u velikim pogonima na održivu biomasu, toplinsku energiju iz okoliša u velikim toplinskim crpkama, solarnu energiju i biotermalnu energiju, kao i višak toplinske energije iz industrije i drugih izvora.

Obrazloženje

Izmjenom se dodaju održivi energetski izvori koji nisu navedeni u izvornom tekstu.

Amandman    177

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da potrošači vlastite energije iz obnovljivih izvora pojedinačno ili posredstvom agregatora:

Države članice osiguravaju potrošačima pravo da postanu potrošači vlastite energije iz obnovljivih izvora. U tu svrhu države članice osiguravaju da potrošači vlastite energije iz obnovljivih izvora pojedinačno ili posredstvom agregatora:

Amandman    178

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  imaju pravo trošiti vlastitu energiju i prodavati, uključujući uporabom ugovora o kupnji energije, svoj višak pri proizvodnji obnovljive električne energije, a da ne podliježu nerazmjernim postupcima i naknadama koje ne odražavaju troškove;

(a)  imaju pravo trošiti vlastitu energiju i prodavati, uključujući uporabom ugovora o kupnji energije i uzajamnih trgovinskih dogovora, svoj višak pri proizvodnji obnovljive električne energije, a da ne podliježu diskriminacijskim i nerazmjernim postupcima i naknadama koje ne odražavaju troškove;

Amandman    179

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1. – podstavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  imaju pravo trošiti električnu energiju koju su sami proizveli iz obnovljivih izvora, koja ostaje u njihovu prostoru, a da to ne podliježe naplati nikakvih naknada, pristojbi ili poreza;

Amandman    180

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  imaju pravo instalirati i koristiti sustave za skladištenje električne energije u kombinaciji s postrojenjima koja proizvode obnovljivu električnu energiju za vlastitu potrošnju, a da pritom ne plaćaju nikakve naknade, uključujući porez i dvostruke naknade za korištenje mreže kada je riječ o pohranjenoj električnoj energiji koja ostaje u njihovu prostoru;

Amandman    181

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ne smatraju se dobavljačima energije u skladu sa zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom s obzirom na obnovljivu električnu energiju kojom opskrbe mrežu i koja ne nadmašuje 10 MWh za kućanstva i 500 MWh za pravne osobe na godišnjoj razini; i

(c)  ne smatraju se dobavljačima energije u skladu sa zakonodavstvom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom s obzirom na obnovljivu električnu energiju kojom opskrbljuju mrežu i koja ne nadmašuje 10 MWh za kućanstva i 500 MWh za pravne osobe na godišnjoj razini, ne dovodeći u pitanje postupke koji su uspostavljeni radi nadziranja i odobrenja spajanja postrojenja za proizvodnju energije na mrežu preko ODS-ova u skladu s člancima od 15. do 18.;

Amandman    182

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  primaju naknadu za obnovljivu energiju koju sami proizvedu i kojom opskrbe mrežu, a ta naknada odražava tržišnu vrijednost opskrbljene energije.

(d)  primaju naknadu za obnovljivu energiju koju sami proizvedu i kojom opskrbe mrežu, a ta je naknada barem ekvivalentna tržišnoj cijeni i može uzeti u obzir dugoročnu vrijednost za mrežu, okoliš i društvo, u skladu s analizom troškova i koristi distribuiranih izvora energije iz članka 59. Direktive ... Europskog parlamenta i Vijeća [o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije].

Amandman    183

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice osiguravaju da raspodjela troškova za upravljanje mrežom i razvoj bude pravedna, razmjerna i da odražava koristi vlastite proizvodnje za cijeli sustav, uključujući dugoročnu vrijednost za mrežu, okoliš i društvo.

Amandman    184

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da je potrošačima vlastite energije iz obnovljivih izvora koji žive u istoj stambenoj zgradi ili su smješteni u istom komercijalnom kompleksu ili sustavu zatvorene distribucije, ili kompleksu ili takvom sustavu zajedničkih usluga, dopušteno zajednički trošiti vlastitu energiju kao da su pojedinačni potrošač vlastite energije iz obnovljivih izvora. U tom se slučaju prag utvrđen u stavku 1. točki (c) primjenjuje na svakog uključenog potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora.

2.  Države članice osiguravaju da je potrošačima vlastite energije iz obnovljivih izvora koji žive u istoj stambenoj zgradi, stambenom području ili su smješteni u istom komercijalnom ili industrijskom kompleksu ili kompleksu zajedničkih usluga, ili u istom sustavu zatvorene distribucije, dopušteno zajednički trošiti vlastitu energiju kao da su pojedinačni potrošač vlastite energije iz obnovljivih izvora. U tom se slučaju prag utvrđen u stavku 1. točki (c) primjenjuje na svakog uključenog potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora.

Amandman    185

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice provode ocjenu postojećih prepreka vlastitoj potrošnji i potencijala za razvoj vlastite potrošnje na svojim područjima radi uspostave poticajnog okvira za promicanje i olakšavanje razvoja potrošnje vlastite energije iz obnovljivih izvora. Taj okvir, između ostalog, uključuje:

 

(a)  posebne mjere kojima se osigurava dostupnost vlastite proizvodnje svim potrošačima, pa tako i onima u kućanstvima s niskim dohotkom ili ranjivim kućanstvima, ili osobama koje žive u socijalnim ili iznajmljenim stanovima;

 

(b)  alate za lakše pristupanje financiranju;

 

(c)  poticaje za vlasnike zgrada da stvore mogućnosti za vlastitu potrošnju za najmoprimce;

 

(d)  uklanjanje svih neopravdanih regulatornih prepreka potrošnji vlastite energije iz obnovljivih izvora, među ostalim, za najmoprimce.

 

Taj poticajni okvir mora biti uključen u nacionalne energetske i klimatske planove u skladu s Uredbom ... Europskog parlamenta i Vijeća [o upravljanju energetskom unijom].

Amandman    186

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Postrojenjem potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora može upravljati treća strana u pogledu uspostavljanja, pogona, uključujući mjerenje i održavanje.

3.  Postrojenje potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora može, uz njihovo odobrenje, biti u vlasništvu treće strane ili ona može njime upravljati u pogledu uspostavljanja, pogona, uključujući mjerenje, i održavanja. Treća strana ne smatra se sama potrošačem vlastite energije iz obnovljivih izvora.

Amandman    187

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1. – podstavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice jamče da krajnji potrošači, posebno potrošači iz kategorije kućanstvo, imaju pravo sudjelovati u zajednici energije iz obnovljivih izvora, a da pritom ne gube prava koja imaju kao krajnji potrošači i ne podliježu neopravdanim uvjetima ili postupcima koji bi spriječili njihovo sudjelovanje ili ih odvratili od sudjelovanja u zajednici energije iz obnovljivih izvora, a u slučaju privatnih poduzeća pod uvjetom da njihovo sudjelovanje nije njihova primarna trgovačka ili profesionalna djelatnost.

Amandman    188

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da zajednice energije iz obnovljivih izvora imaju pravo proizvoditi, trošiti, skladištiti i prodavati obnovljivu energiju, uključujući uporabom ugovora o kupnji energije, a da ne podliježu nerazmjernim postupcima i naknadama koje ne odražavaju troškove.

Države članice osiguravaju da zajednice energije iz obnovljivih izvora imaju pravo proizvoditi, trošiti, skladištiti i prodavati obnovljivu energiju, uključujući uporabom ugovora o kupnji energije, a da ne podliježu diskriminatornim ili nerazmjernim postupcima i naknadama koje ne odražavaju troškove.

Amandman    189

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ove Direktive zajednica energije iz obnovljivih izvora je MSP ili neprofitna organizacija čiji dioničari ili članovi surađuju u proizvodnji, distribuciji, skladištenju energije iz obnovljivih izvora ili opskrbi njome te ispunjavaju barem četiri od sljedećih kriterija:

Za potrebe ove Direktive zajednica energije iz obnovljivih izvora je MSP ili neprofitna organizacija čiji dioničari ili članovi surađuju u proizvodnji, distribuciji, skladištenju energije iz obnovljivih izvora ili opskrbi njome.

 

Kako bi se zajednica smatrala zajednicom energije iz obnovljivih izvora, najmanje 51 % mjesta u upravnom vijeću ili upravljačkim tijelima subjekta mora biti rezervirano za lokalne članove, odnosno predstavnike lokalnih javnih i lokalnih privatnih socioekonomskih interesa, ili za građane kao pojedince.

 

Osim toga, zajednica energije iz obnovljivih izvora mora ispunjavati barem tri od sljedećih kriterija:

Amandman    190

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  dioničari ili članovi fizičke su osobe, lokalna tijela, uključujući općine, ili MSP-ovi koji djeluju u područjima obnovljive energije;

(a)  dioničari ili članovi fizičke su osobe, lokalna tijela, uključujući općine, ili MSP-ovi;

Amandman    191

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  najmanje 51 % dioničara ili članova subjekta koji imaju pravo glasa fizičke su osobe;

(b)  najmanje 51 % dioničara ili članova subjekta koji imaju pravo glasa fizičke su osobe ili javna tijela;

Amandman    192

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  najmanje 51 % dionica ili prava sudjelovanja subjekta posjeduju lokalni članovi, odnosno predstavnici lokalnih javnih i lokalnih privatnih socioekonomskih interesa ili građani koji imaju izravan interes povezan s aktivnošću zajednice i njezinim učincima;

(c)  najmanje 51 % dionica ili prava sudjelovanja subjekta posjeduju lokalni članovi, odnosno predstavnici lokalnih javnih i lokalnih privatnih socioekonomskih interesa ili građani kao pojedinci;

Amandman    193

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  najmanje 51 % mjesta u upravnom vijeću ili upravljačkim tijelima subjekta rezervirano je za lokalne članove, odnosno predstavnike lokalnih javnih i lokalnih privatnih socioekonomskih interesa ili građane koji imaju izravan interes povezan s aktivnošću zajednice i njezinim učincima;

Briše se.

Amandman    194

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice prate primjenu tih kriterija i poduzimaju mjere kako bi se izbjegla zlouporaba ili negativni učinci na tržišno natjecanje.

Amandman    195

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ne dovodeći u pitanje pravila Unije o državnim potporama pri oblikovanju programa potpore države članice uzimaju u obzir posebnosti zajednica energije iz obnovljivih izvora.

2.  Pri oblikovanju programa potpore države članice uzimaju u obzir posebnosti zajednica energije iz obnovljivih izvora, osiguravajući pritom jednake uvjete tržišnog natjecanja za proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora.

Amandman    196

Prijedlog direktive

Članak 22. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice provode ocjenu postojećih prepreka i potencijala za razvoj zajednica energije iz obnovljivih izvora na svojim područjima radi uspostave poticajnog okvira za promicanje i olakšavanje sudjelovanja zajednica energije iz obnovljivih izvora u proizvodnji, potrošnji, skladištenju i prodaji energije iz obnovljivih izvora.

 

Taj okvir uključuje:

 

(a)  ciljeve i posebne mjere kako bi se javnim tijelima pomoglo da omoguće razvoj zajednica energije iz obnovljivih izvora te kako bi se omogućilo izravno sudjelovanje;

 

(b)  posebne mjere kojima se osigurava dostupnost sudjelovanja u zajednicama energije iz obnovljivih izvora svim potrošačima, pa tako i onima u kućanstvima s niskim dohotkom ili ranjivim kućanstvima, ili osobama koje žive u socijalnim ili iznajmljenim stanovima;

 

(c)  alate za olakšavanje pristupa financiranju i informacijama;

 

(d)  regulatornu potporu i potporu za izgradnju kapaciteta namijenjenu javnim tijelima pri uspostavi zajednica energije iz obnovljivih izvora;

 

(e)  uklanjanje neopravdanih regulatornih i administrativnih prepreka za zajednice energije iz obnovljivih izvora;

 

(f)  pravila za osiguravanje jednakog i nediskrimininatornog postupanja prema potrošačima koji sudjeluju u energetskoj zajednici, osiguravanje zaštite potrošača jednake zaštiti kakvu imaju potrošači spojeni na distribucijske mreže.

 

Taj poticajni okvir mora biti uključen u integrirane nacionalne energetske i klimatske planove u skladu s Uredbom [o upravljanju energetskom unijom].

Amandman    197

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi olakšala prodiranje obnovljive energije u sektor grijanja i hlađenja, svaka država članica nastoji povisiti udio obnovljive energije isporučene za grijanje i hlađenje za barem jedan postotni bod svake godine, izraženo kao nacionalni udio konačne potrošnje energije i izračunano u skladu s metodologijom iz članka 7.

1.  Kako bi olakšala prodiranje obnovljive energije u sektor grijanja i hlađenja, svaka država članica nastoji povisiti udio obnovljive energije isporučene za grijanje i hlađenje za barem dva postotna boda svake godine, izraženo kao nacionalni udio konačne potrošnje energije i izračunano u skladu s metodologijom iz članka 7. Ako država članica ne može ostvariti taj postotak, ona objavljuje obrazloženje svog odstupanja i dostavlja ga Komisiji. Države članice daju prioritet najboljim dostupnim tehnologijama.

Amandman    198

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  U svrhu ispunjavanja obveze iz stavka 1., pri izračunu udjela energije iz obnovljivih izvora za grijanje i hlađenje te njegovo nužno godišnje povećanje države članice:

 

(a)  mogu računati svako povećanje ostvareno u određenoj godini kao da je djelomično ili potpuno postignuto u bilo koje dvije prethodne ili sljedeće godine, u razdoblju između 1. siječnja 2021. i 31. prosinca 2030.;

 

(b)  mogu uračunati otpadnu toplinu i hladnoću u godišnje povećanje iz stavka 1., uz ograničenje od 50 % godišnjeg povećanja;

 

(c)  ako je njihov udio obnovljivih izvora energije te izvora otpadne topline i hladnoće u sektoru grijanja i hlađenja između 50 % i 80 %, mogu sniziti povećanje na 1 postotni bod svake godine;

 

(d)  mogu utvrditi vlastitu razinu godišnjeg povećanja, pa tako i odlučiti hoće li primijeniti gornju granicu za otpadnu toplinu ili hladnoću iz točke (b), počevši od godine u kojoj postignu udio energije iz obnovljivih izvora i izvora otpadne topline i hladnoće u sektoru grijanja i hlađenja veći od 80 %.

Amandman    199

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu na temelju objektivnih i nediskriminacijskih kriterija odrediti popis mjera, imenovati provedbene subjekte, kao što su opskrbljivači gorivom, te to objaviti, što pridonosi povećanju navedenom u stavku 1.

2.  Države članice na temelju objektivnih i nediskriminacijskih kriterija određuju popis mjera, imenuju provedbene subjekte, kao što su opskrbljivači gorivom, te to objavljuju, što pridonosi povećanju navedenom u stavku 1.

Amandman    200

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Povećanje iz stavka 1. može se provesti pomoću najmanje jedne od sljedećih mogućnosti:

3.  Povećanje iz stavka 1. može se, među ostalim, provesti pomoću najmanje jedne od sljedećih mogućnosti:

Amandman    201

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  fizičkim uključivanjem obnovljive energije u energiju i energetsko gorivo isporučeno za grijanje i hlađenje;

(a)  fizičkim uključivanjem obnovljive energije i/ili otpadne topline i hladnoće u energiju i energetsko gorivo isporučeno za grijanje i hlađenje;

Amandman    202

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  izravnim mjerama za ublažavanje posljedica, kao što je ugradnja visokoučinkovitih sustava grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora u zgrade ili uporaba obnovljive energije u postupcima industrijskog grijanja i hlađenja;

(b)  izravnim mjerama za ublažavanje posljedica, kao što je ugradnja visokoučinkovitih sustava grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora u zgrade ili uporaba obnovljive energije ili otpadne topline i hladnoće u postupcima industrijskog grijanja i hlađenja;

Amandman    203

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 3. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  drugim mjerama s jednakovrijednim učinkom kako bi se postiglo godišnje povećanje utvrđeno u stavku 1. ili 1.a.

Amandman    204

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Prilikom provedbe mjera iz točaka (a) do (d), države članice zahtijevaju da mjere budu izrađene tako da se osigura njihova dostupnost svim potrošačima, posebno onima u kućanstvima s niskim dohotkom ili ranjivim kućanstvima koji možda nemaju dovoljno inicijalnog kapitala da se inače njima okoriste.

Amandman    205

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 5. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  količini otpadne topline ili hladnoće isporučene za grijanje i hlađenje;

Amandman    206

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 5. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  udjelu obnovljive energije u ukupnoj količini energije isporučene za grijanje i hlađenje; i

(c)  udjelu obnovljive energije i otpadne topline ili hladnoće u ukupnoj količini energije isporučene za grijanje i hlađenje i

Amandman    207

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da opskrbljivači centraliziranim grijanjem i hlađenjem krajnjim potrošačima pružaju informacije o svojoj energetskoj učinkovitosti i udjelu obnovljive energije u svojim sustavima. Te su informacije u skladu s normama upotrijebljenima u okviru Direktive 2010/31/EU.

1.  Države članice osiguravaju da opskrbljivači centraliziranim grijanjem i hlađenjem krajnjim potrošačima pružaju informacije o svojoj energetskoj učinkovitosti i udjelu obnovljive energije u svojim sustavima. Te se informacije daju svake godine ili na zahtjev i u skladu su s normama upotrijebljenima u okviru Direktive 2010/31/EU.

Amandman    208

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice utvrđuju potrebne mjere kako bi kupcima tih sustava centraliziranoga grijanja i hlađenja koji nisu „učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje” u smislu članka 2. stavka 41. Direktive 2012/27/EU omogućili da se isključe iz tog sustava radi samostalne proizvodnje grijanja ili hlađenja iz obnovljivih izvora ili prelaska kod drugog opskrbljivača grijanjem ili hlađenjem koji ima pristup sustavu is stavka 4.

2.  Države članice utvrđuju potrebne mjere kako bi kupcima tih sustava centraliziranoga grijanja i hlađenja koji nisu „učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje” u smislu članka 2. stavka 41. Direktive 2012/27/EU, ili to neće postati u sljedećih 5 godina prema svojim planovima ulaganja, omogućili da se isključe iz tog sustava radi samostalne proizvodnje grijanja ili hlađenja iz obnovljivih izvora.

Amandman    209

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu ograničiti pravo isključenja ili promjene opskrbljivača na potrošače koji mogu dokazati da planirano alternativno rješenje za opskrbu grijanjem ili hlađenjem rezultira znatno boljom energetskom učinkovitošću. Ocjena energetske učinkovitosti alternativnog rješenja za opskrbu može se temeljiti na energetskom certifikatu kako je definiran u Direktivi 2010/31/EU.

3.  Države članice mogu ograničiti pravo isključenja na potrošače koji mogu dokazati da planirano alternativno rješenje za opskrbu grijanjem ili hlađenjem rezultira znatno boljom energetskom učinkovitošću. Ocjena energetske učinkovitosti alternativnog rješenja za opskrbu može se temeljiti na energetskom certifikatu kako je definiran u Direktivi 2010/31/EU.

Amandman    210

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice utvrđuju potrebne mjere kako bi osigurale nediskriminacijski pristup sustavima centraliziranoga grijanja ili hlađenja za toplinu ili hladnoću proizvedenu iz izvora obnovljive energije te za otpadnu toplinu ili hladnoću. Tim se nediskriminacijskim pristupom omogućuje da opskrbljivači koji nisu operator sustava centraliziranoga grijanja ili hlađenja izravno opskrbe grijanjem ili hlađenjem iz takvih izvora kupce priključene na sustav centraliziranoga grijanja ili hlađenja.

4.  Države članice utvrđuju potrebne mjere kako bi osigurale nediskriminacijski pristup sustavima centraliziranoga grijanja ili hlađenja za toplinu ili hladnoću proizvedenu iz izvora obnovljive energije te za otpadnu toplinu ili hladnoću na temelju nediskriminatornih kriterija koje utvrđuje nadležno tijelo države članice. Tim se kriterijima uzima u obzir gospodarska i tehnička izvedivost za operatore sustava centraliziranoga grijanja ili hlađenja i korisnike koji su spojeni na njega.

Amandman    211

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Operator sustava centraliziranoga grijanja ili hlađenja može opskrbljivačima uskratiti pristup ako sustav nema potreban kapacitet zbog druge opskrbe otpadnom toplinom ili hladnoćom, toplinom ili hladnoćom iz obnovljivih izvora energije ili toplinom ili hladnoćom proizvedenom iz visokoučinkovite kogeneracije. Države članice osiguravaju da, dođe li do takve uskrate pristupa, operator sustava centraliziranoga grijanja ili hlađenja nadležnom tijelu pruži relevantne informacije o mjerama koje bi bile potrebne za jačanje sustava u skladu sa stavkom 9.

5.  Operator sustava centraliziranoga grijanja ili hlađenja može opskrbljivačima uskratiti pristup ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

 

(a)  sustav nema potreban kapacitet zbog druge opskrbe otpadnom toplinom ili hladnoćom, toplinom ili hladnoćom iz obnovljivih izvora energije ili toplinom ili hladnoćom proizvedenom iz visokoučinkovite kogeneracije, ili bi takav pristup ugrozio siguran rad sustava centraliziranog grijanja;

 

(b)  sustav predstavlja „učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje” u smislu članka 2. stavka 41. Direktive 2012/27/EU;

 

(c)  omogućavanje pristupa izazvalo bi prekomjerno povećanje cijene topline ili hladnoće za krajnje potrošače u odnosu na cijenu korištenja glavne lokalne opskrbe toplinskom energijom, kojoj bi konkurencija bio obnovljiv izvor energije ili otpadna toplina ili hladnoća.

 

Države članice osiguravaju da, dođe li do takve uskrate pristupa, operator sustava centraliziranoga grijanja ili hlađenja nadležnom tijelu pruži relevantne informacije o mjerama koje bi bile potrebne za jačanje sustava u skladu sa stavkom 9. i ekonomskim posljedicama tih mjera.

Amandman    212

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Novi se sustavi centraliziranoga grijanja ili hlađenja mogu, na zahtjev, izuzeti od primjene stavka 4. tijekom određenog razdoblja. Nadležno tijelo odlučuje o tim zahtjevima za izuzeće na pojedinačnoj osnovi. Izuzeće se odobrava samo ako novi sustav centraliziranoga grijanja ili hlađenja predstavlja „učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje” u smislu članka 2. stavka 41. Direktive 2012/27/EU te ako se njime iskorištava mogućnost uporabe izvora obnovljive energije i otpadne topline ili hladnoće utvrđene u sveobuhvatnoj procjeni provedenoj u skladu s člankom 14. Direktive 2012/27/EU.

6.  Novi se sustavi centraliziranoga grijanja ili hlađenja mogu, na zahtjev, izuzeti od primjene stavka 4. tijekom određenog razdoblja. Nadležno tijelo odlučuje o tim zahtjevima za izuzeće na pojedinačnoj osnovi. Izuzeće se odobrava samo ako novi sustav centraliziranoga grijanja ili hlađenja predstavlja „učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje” u smislu članka 2. stavka 41. Direktive 2012/27/EU te ako se njime iskorištava mogućnost uporabe obnovljivih izvora energije, visokoučinkovite kogeneracije u smislu članka 2. stavka 34. Direktive 2012/27/EU i otpadne topline ili hladnoće utvrđene u sveobuhvatnoj procjeni provedenoj u skladu s člankom 14. Direktive 2012/27/EU.

Amandman    213

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Pravom isključenja ili promjene opskrbljivača mogu se koristiti pojedinačni kupci, zajednička poduzeća koja utemelje kupci ili stranke koje djeluju u ime kupaca. Za stambene se zgrade takvim isključenjem može koristiti samo na razini cijele zgrade.

7.  Pravom isključenja mogu se koristiti pojedinačni kupci, zajednička poduzeća koja utemelje kupci ili stranke koje djeluju u ime kupaca. Za stambene se zgrade takvim isključenjem može koristiti samo na razini cijele zgrade.

Amandman    214

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Države članice zahtijevaju od operatora distribucijskih sustava da barem jednom u dvije godine ocijene, u suradnji s operatorima sustava centraliziranoga grijanja ili hlađenja na svojem području, mogućnost sustava centraliziranoga grijanja ili hlađenja da pruže uravnoteženje i druge usluge povezane sa sustavom, uključujući upravljanje potrošnjom i skladištenje viška električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora te bi li, u odnosu na alternativna rješenja, uporaba utvrđene mogućnosti bila troškovno učinkovitija i bi li se njome učinkovitije iskorištavali resursi.

8.  Države članice zahtijevaju od operatora distribucijskih sustava da barem svake četiri godine ocijene, u suradnji s operatorima sustava centraliziranoga grijanja ili hlađenja na svojem području, mogućnost sustava centraliziranoga grijanja ili hlađenja da pruže uravnoteženje i druge usluge povezane sa sustavom, uključujući upravljanje potrošnjom i skladištenje viška električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora te bi li, u odnosu na alternativna rješenja, uporaba utvrđene mogućnosti bila troškovno učinkovitija i bi li se njome učinkovitije iskorištavali resursi.

Amandman    215

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Države članice imenuju najmanje jedno neovisno tijelo kako bi osigurale da su prava potrošača i pravila za pogon sustava centraliziranoga grijanja i hlađenja jasno definirana i provedena u skladu s ovim člankom.

9.  Države članice imenuju najmanje jedno nadležno tijelo kako bi osigurale da su prava potrošača i pravila za pogon sustava centraliziranoga grijanja i hlađenja jasno definirana i provedena u skladu s ovim člankom.

Amandman    216

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

S učinkom od 1. siječnja 2021. države članice od opskrbljivača gorivom zahtijevaju da u ukupnu količinu goriva namijenjenih uporabi u prometu koju isporučuju za potrošnju ili uporabu na tržištu tijekom kalendarske godine uključe minimalni udio energije proizvedene iz naprednih biogoriva i drugih biogoriva te bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX., iz obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu, iz fosilnih goriva nastalih iz otpada te iz obnovljive električne energije.

Kako bi postigle cilj od 12 % konačne potrošnje energije iz obnovljivih izvora iz članka 3., države članice s učinkom od 1. siječnja 2021. od opskrbljivača gorivom zahtijevaju da u ukupnu količinu goriva namijenjenih uporabi u prometu koju isporučuju za potrošnju ili uporabu na tržištu tijekom kalendarske godine uključe minimalni udio energije proizvedene iz naprednih biogoriva i drugih biogoriva te bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX., iz obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu, goriva iz recikliranog ugljika te iz obnovljive električne energije.

Amandman    217

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Minimalni je udio 2021. barem jednak 1,5 %, uz povećanje na barem 6,8 % 2030. prema okvirnoj smjernici utvrđenoj u Prilogu X. dijelu B. Unutar tog ukupnog udjela, doprinos naprednih biogoriva i bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX. dijelu A iznosi barem 0,5 % goriva namijenjenih uporabi u prometu koja su isporučena za potrošnju ili uporabu na tržištu od 1. siječnja 2021., a povećava se na barem 3,6 % do 2030. prema planu utvrđenom u Prilogu X. dijelu C.

Minimalni je udio 2021. barem jednak 1,5 %, uz povećanje na barem 10 % 2030. prema okvirnoj smjernici utvrđenoj u Prilogu X. dijelu B. Unutar tog ukupnog udjela, doprinos naprednih biogoriva i bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX. dijelu A iznosi barem 0,5 % goriva namijenjenih uporabi u prometu koja su isporučena za potrošnju ili uporabu na tržištu od 1. siječnja 2021., a povećava se na barem 3,6 % do 2030. prema planu utvrđenom u Prilogu X. dijelu C.

 

Opskrbljivači gorivom koji isporučuju goriva samo u obliku električne energije i obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu ne moraju se pridržavati minimalnog udjela iz naprednih biogoriva, drugih biogoriva i bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX.

Amandman    218

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 1. – podstavak 4. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pri izračunu nazivnika, odnosno energetskog sadržaja goriva namijenjenih uporabi u cestovnom i željezničkom prometu i isporučenih za potrošnju ili uporabu na tržištu, uzimaju se u obzir benzin, dizel, prirodni plin, biogoriva, bioplin, obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu, fosilna goriva nastala iz otpada i električna energija;

(a)  pri izračunu nazivnika, odnosno energetskog sadržaja goriva namijenjenih uporabi u cestovnom i željezničkom prometu i isporučenih za potrošnju ili uporabu na tržištu, uzimaju se u obzir benzin, dizel, prirodni plin, biogoriva, bioplin, obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu, goriva iz recikliranog ugljika i električna energija;

Amandman    219

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 1. – podstavak 4. – točka b – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

pri izračunu brojnika uzima se u obzir energetski sadržaj naprednih biogoriva i drugih biogoriva te bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX., obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu, fosilnih goriva nastalih iz otpada i isporučenih svim prometnim sektorima te električne energije iz obnovljivih izvora isporučene cestovnim vozilima.

pri izračunu brojnika uzima se u obzir energetski sadržaj naprednih biogoriva i drugih biogoriva te bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX., obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu, goriva iz recikliranog ugljika i isporučenih svim prometnim sektorima te električne energije iz obnovljivih izvora isporučene cestovnim vozilima.

Amandman    220

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 1. – podstavak 4. – točka b – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri izračunu brojnika doprinos biogoriva i bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX. dijelu B ograničava se na 1,7 % energetskog sadržaja goriva namijenjenih uporabi u prometu koja su isporučena za potrošnju ili uporabu na tržištu, a doprinos goriva isporučenih u sektoru zrakoplovstva i pomorstva iznosi njihov energetski sadržaj pomnožen s 1,2.

Pri izračunu brojnika doprinos biogoriva i bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX. dijelu B ograničava se na 1,7 % energetskog sadržaja goriva namijenjenih uporabi u prometu koja su isporučena za potrošnju ili uporabu na tržištu.

 

Države članice mogu izmijeniti ograničenje za sirovine navedeno u Prilogu IX. dijelu B ako je to opravdano s obzirom na dostupnost sirovina. Komisija mora odobriti svaku izmjenu.

 

Doprinos goriva isporučenih u sektoru zrakoplovstva iznosi njihov energetski sadržaj pomnožen s 2, a u sektoru pomorstva njihov energetski sadržaj pomnožen s 1,2, a za doprinos električne energije iz obnovljivih izvora isporučene cestovnim vozilima smatra se da iznosi njezin energetski sadržaj pomnožen s 2,5.

Amandman    221

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Države članice mogu osmisliti svoje nacionalne politike kako bi ispunile obveze koje proizlaze iz ovog članka kao obvezu uštede stakleničkih plinova i mogu ih također primjenjivati na fosilna goriva nastala iz otpada pod uvjetom da to nije protivno ciljevima kružnog gospodarstva i da je ostvaren udio energije iz obnovljivih izvora iz stavka 1.

Obrazloženje

Obveza uštede stakleničkih plinova bila bi idealnija iz klimatske perspektive, ali Komisija smatra da predstavlja veće administrativno opterećenje. Međutim, države članice trebale bi moći osmisliti svoje politike za primjenu obveze uključivanja obnovljive energije kao cilja uštede stakleničkih plinova, također uzimajući u obzir mogućnost uštede fosilnih goriva nastalih iz otpada, pod uvjetom da je zadovoljen minimalni udio obnovljivih izvora energije.

Amandman    222

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Od 1. siječnja 2021. države članice zahtijevaju od opskrbljivača goriva da do 31. prosinca 2030. smanje emisije stakleničkih plinova tijekom životnog vijeka isporučenog goriva i energije po energetskoj jedinici za do 20 % u odnosu na referentnu vrijednost goriva iz Direktive Vijeća (EU) 2015/6521a.

 

____________________

 

1a Direktiva Vijeća (EU) 2015/652 od 20. travnja 2015. o utvrđivanju metoda izračuna i zahtjeva u vezi s izvješćivanjem u skladu s Direktivom 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva (SL L 107, 25.4.2015., str. 26).

Obrazloženje

Ambiciozan cilj smanjenja intenziteta stakleničkih plinova u gorivima za do 20 % do 2030. godine opravdan je uzimajući u obzir visoke uštede emisija stakleničkih plinova iz biogoriva koja se proizvode iz već uobičajenih kultura kao i snažniji tržišni prodor naprednih biogoriva i alternativnih obnovljivih energija u prometu. Smanjenje emisija stakleničkih plinova iz goriva na temelju obveze nametnute dobavljačima goriva pokazalo se efikasnim sredstvom za veću klimatsku učinkovitost.

Amandman    223

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi se utvrdio udio električne energije iz obnovljivih izvora za potrebe stavka 1. može se upotrebljavati prosječni udio električne energije iz obnovljivih izvora u Uniji ili udio električne energije iz obnovljivih izvora u državi članici koju se opskrbljuje električnom energijom, kako je izmjeren dvije godine prije predmetne godine. U oba se slučaja jednakovrijedna količina jamstava o podrijetlu izdanih u skladu s člankom 19. poništava.

Kako bi se utvrdio udio električne energije iz obnovljivih izvora za potrebe stavka 1., upotrebljava se udio električne energije iz obnovljivih izvora u državi članici koju se opskrbljuje električnom energijom, kako je izmjeren dvije godine prije predmetne godine, pod uvjetom da ima dovoljno dokaza da je električna energija iz obnovljiva izvora dodatna energija. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 32. radi utvrđivanja metodologije, uključujući metodologiju kojom država članica određuje svoju referentnu vrijednost za dokazivanje dodatnosti.

Amandman    224

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Odstupajući od prvog podstavka i radi utvrđivanja udjela električne energije u svrhu stavka 1., električna energija proizvedena uz izravno priključenje na postrojenje za proizvodnju obnovljive energije koja se isporučuje cestovnim vozilima u potpunosti se smatra električnom energijom iz obnovljivih izvora. Slično tome, električna energija dobivena na temelju dugoročnih ugovora o kupnji električne energije iz obnovljivih izvora u potpunosti se smatra električnom energijom iz obnovljivih izvora. U svakom slučaju, poništava se jednakovrijedna količina jamstava o podrijetlu izdanih u skladu s člankom 19.

Amandman    225

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 3. – podstavak 3. – točka a – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

kada se električna energija upotrebljava za proizvodnju obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu, bilo izravno ili za proizvodnju posrednih proizvoda, kao udio obnovljive energije može se upotrijebiti prosječan udio električne energije iz izvora obnovljive energije u Uniji ili udio električne energije iz izvora obnovljive energije u zemlji proizvodnje, kako je izmjeren dvije godine prije predmetne godine. U oba se slučaja jednakovrijedna količina jamstava o podrijetlu izdanih u skladu s člankom 19. poništava.

kada se električna energija upotrebljava za proizvodnju obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu, bilo izravno ili za proizvodnju posrednih proizvoda, kao udio obnovljive energije može se upotrijebiti prosječan udio električne energije iz izvora obnovljive energije u zemlji proizvodnje, kako je izmjeren dvije godine prije predmetne godine. Jednakovrijedna se količina jamstava o podrijetlu izdanih u skladu s člankom 19. poništava.

Amandman    226

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice uspostavljaju bazu podataka kojom se omogućuje praćenje goriva namijenjenih uporabi u prometu koja su prihvatljiva kao dio brojnika navedenog u stavku 1. točki (b) te od relevantnih gospodarskih subjekata zahtijevaju da unesu informacije o izvršenim transakcijama i svojstvima održivosti prihvatljivih goriva, uključujući njihove emisije stakleničkih plinova u životnom ciklusu, počevši od trenutka proizvodnje do opskrbljivača gorivom koji ga stavlja na tržište.

Komisija uspostavlja bazu podataka EU-a kojom se omogućuje praćenje goriva namijenjenih uporabi u prometu, uključujući električnu energiju, koja su prihvatljiva kao dio brojnika navedenog u stavku 1. točki (b). Države članice od relevantnih gospodarskih subjekata zahtijevaju da unesu informacije o izvršenim transakcijama i svojstvima održivosti prihvatljivih goriva, uključujući njihove emisije stakleničkih plinova u životnom ciklusu, počevši od trenutka proizvodnje do opskrbljivača gorivom koji ga stavlja na tržište.

Amandman    227

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 4. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nacionalne su baze podataka međusobno povezane kako bi se omogućilo praćenje transakcija goriva među državama članicama. Kako bi osigurala usklađenost nacionalnih baza podataka, Komisija utvrđuje tehničke specifikacije njihova sadržaja i uporabe pomoću provedbenih akata donesenih u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 31.

Komisija utvrđuje tehničke specifikacije njihova sadržaja i uporabe pomoću provedbenih akata donesenih u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 31.

Amandman    228

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice izvješćuju o zbirnim informacijama iz nacionalnih baza podataka, uključujući emisije stakleničkih plinova u životnom ciklusu goriva, u skladu s Prilogom VII. Uredbi [o upravljanju].

5.  Države članice izvješćuju o zbirnim informacijama, uključujući emisije stakleničkih plinova u životnom ciklusu goriva, u skladu s Prilogom VII. Uredbi [o upravljanju]. Komisija na godišnjoj osnovi objavljuje zbirne informacije iz baze podataka.

Amandman    229

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 32. kako bi detaljnije opisala metodologiju iz stavka 3. točke (b) ovog članka, utvrdila udio biogoriva koje je rezultat prerade biomase u zajedničkom postupku s fosilnim gorivima, navela metodologiju za ocjenu uštede emisija stakleničkih plinova zbog uporabe obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu i fosilnih goriva nastalih iz otpada te kako bi utvrdila minimalne uštede emisija stakleničkih plinova koje se za ta goriva zahtijevaju za potrebe stavka 1. ovog članka.

6.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 32. kako bi detaljnije opisala metodologiju iz stavka 3. točke (b) ovog članka, utvrdila udio biogoriva koje je rezultat prerade biomase u zajedničkom postupku s fosilnim gorivima, navela metodologiju za ocjenu uštede emisija stakleničkih plinova zbog uporabe obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu i fosilnih goriva s niskom razinom ugljika, koja nastaju od plinovitog otpada kao neizbježna i nenamjerna posljedica izrade ili proizvodnje proizvoda namijenjenih za komercijalnu upotrebu i/ili prodaju, te kako bi utvrdila minimalne uštede emisija stakleničkih plinova koje se za ta goriva zahtijevaju za potrebe stavka 1. ovog članka.

Obrazloženje

Direktivom o energiji iz obnovljivih izvora treba se osigurati da Komisija ima dostatne ovlasti za promicanje uporabe goriva s niskom razinom ugljika jer ta goriva imaju važnu ulogu u smanjenju količine izvađenog fosilnog ugljika u kombinaciji izvora energije EU-a, osim što neizravno promiče proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

Amandman    230

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  U kontekstu dvogodišnje ocjene napretka postignutog na temelju Uredbe [o upravljanju] do 31. prosinca 2025. Komisija ocjenjuje potiče li se djelotvorno obvezom utvrđenom u stavku 1. inovacija i promiču li se uštede stakleničkih plinova u sektoru prometa te jesu li primjereni primjenjivi zahtjevi povezani s uštedama stakleničkih plinova za biogoriva i bioplin. Ako je potrebno, Komisija predstavlja prijedlog za izmjenu obveze utvrđene u stavku 1.

7.  U kontekstu dvogodišnje ocjene napretka postignutog na temelju Uredbe [o upravljanju] do 31. prosinca 2025. Komisija ocjenjuje potiče li se djelotvorno obvezom utvrđenom u stavku 1. inovacija i osiguravaju li se uštede stakleničkih plinova u sektoru prometa te jesu li primjereni primjenjivi zahtjevi povezani s uštedama stakleničkih plinova za biogoriva i bioplin. U ocjeni se također analizira izbjegava li se učinkovito odredbama ovog članka dvostruko obračunavanje obnovljive energije. Ako je potrebno, Komisija predstavlja prijedlog za izmjenu obveze utvrđene u stavku 1. U izmijenjenim obvezama u najmanju će se ruku zadržati razine koje odgovaraju kapacitetu za proizvodnju naprednih biogoriva koji će se uspostaviti i biti u procesu izgradnje 2025.

Amandman    231

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Energija iz biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase uzima se u obzir za potrebe navedene u točkama (a), (b) i (c) ovog stavka samo ako ispunjavaju kriterije održivosti navedene u stavcima od 2. do 6. i kriterije uštede emisija stakleničkih plinova navedene u stavku 7.:

1.  Neovisno o tome jesu li sirovine uzgojene na teritoriju Unije ili izvan njega, energija iz biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase uzima se u obzir za potrebe navedene u točkama (a), (b) i (c) ovog stavka samo ako ispunjavaju kriterije održivosti navedene u stavcima od 2. do 6. i kriterije uštede emisija stakleničkih plinova navedene u stavku 7.:

Obrazloženje

Prijedlog sadrži važne nove elemente za kriterije održivosti i goriva namijenjenih uporabi u prometu. Stoga je potrebno pojasniti što obuhvaća pojam financijske potpore kako bi se uključili fiskalni poticaji.

Amandman    232

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  prihvatljivost za financijsku potporu za uporabu biogoriva, tekućih goriva i goriva iz biomase.

(c)   prihvatljivost za financijsku potporu, uključujući fiskalne poticaje, za uporabu biogoriva, tekućih goriva i goriva iz biomase.

Obrazloženje

U preinaci Direktive o energiji iz obnovljivih izvora unesene su bitne izmjene opsega odredbi o održivosti bioenergije, osobito proširenjem brojnih odredbi, po prvi put, na goriva iz biomase, poput drva. Također se predlažu znatne izmjene ciljeva povezanih s biogorivima i tekućim biogorivima. Zbog toga su potrebne i promjene za pojašnjenje opsega pojma „financijska potpora” kojom se u nekim državama članicama trenutno ne odgovara ili bi se u budućnosti moglo ne odgovarati na dostatan način na višestruke načine, uz izravne subvencije, na koje se potiče ili promiče proizvodnja ili uporaba goriva iz biomase i drugih vrsta bioenergije. Na primjer, mehanizmi poput poreznih olakšica za uporabu goriva iz biomase na temelju njihove pretpostavljene ugljične neutralnosti ili obveze miješanja nametnute isporučiteljima biomase ili drugih biogoriva već se primjenjuju ili bi se mogli primjenjivati u budućnosti te i sami utječu na troškove. Stoga je potrebno proširiti opseg odredbe o prihvatljivosti za financijsku potporu kako bi se zajamčilo da je sveobuhvatna i u skladu s duhom izvorne Direktive.

Amandman    233

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Međutim, biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz otpadaka i ostataka, osim ostataka iz poljoprivrede, akvakulture, ribarstva i šumarstva, za potrebe iz točaka (a), (b) i (c) ovog stavka uzimaju se u obzir samo ako ispunjavaju kriterije uštede emisija stakleničkih plinova iz stavka 7. Ova se odredba primjenjuje i na otpad i ostatke koji se prerađuju u proizvod koji prethodi daljnjoj preradi u biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase.

Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz otpada i ostataka, osim ostataka iz poljoprivrede, akvakulture, ribarstva i šumarstva, za potrebe iz točaka (a), (b) i (c) ovog stavka uzimaju se u obzir samo ako ispunjavaju kriterije uštede emisija stakleničkih plinova iz stavka 7. Međutim, njihova proizvodnja u skladu je s načelom hijerarhije otpada kako je navedeno u Direktivi 2008/98/EZ i njome se izbjegavaju bitni učinci narušavanja na tržištima (nus)proizvoda, otpada i ostataka. Ova se odredba primjenjuje i na otpad i ostatke koji se prerađuju u proizvod koji prethodi daljnjoj preradi u biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase. 

Obrazloženje

Proizvodnjom biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase ostaci iz postojećih uporaba materijala mogu se preusmjeriti u energiju, kao što se i otpad pri recikliranju može preusmjeriti u energiju, suprotno hijerarhiji otpada i ciljevima kružnog gospodarstva. Kako bi se osiguralo da se dekarbonizacijom prometa podupiru ciljevi akcijskog plana za kružno gospodarstvo i njezina sukladnost s hijerarhijom otpada EU-a, potrebno je uvesti novi kriterij održivosti.

Amandman    234

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz otpada i ostataka od poljoprivrednog zemljišta uzimaju se u obzir za potrebe iz točaka (a), (b) i (c) ovog stavka samo ako su gospodarski subjekti poduzeli mjere s ciljem minimiziranja negativnih učinaka na kvalitetu tla i sadržaj ugljika u tlu. Podaci o tim mjerama dostavljaju se u skladu s člankom 27. stavkom 3.

Obrazloženje

Ovaj amandman neodvojivo je povezan s novom odredbom o gorivu namijenjenom uporabi u prometu iz članka 25.

Amandman    235

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Goriva iz biomase moraju ispunjavati kriterije održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova navedene u stavcima od 2. do 7. samo ako se upotrebljavaju u postrojenjima za proizvodnju električne energije, grijanja i hlađenja ili goriva s kapacitetom goriva jednakim 20 MW ili višim ako je riječ o krutim gorivima iz biomase i s električnom snagom jednakom 0,5 MW ili višom ako je riječ o plinovitim gorivima iz biomase. Države članice mogu primjenjivati kriterije održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova na postrojenja s nižim kapacitetom goriva.

Goriva iz biomase moraju ispunjavati kriterije održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova navedene u stavcima od 2. do 7. samo ako se upotrebljavaju u postrojenjima za proizvodnju električne energije, grijanja i hlađenja ili goriva s ukupnom ulaznom toplinskom snagom jednakom 20 MW ili višom ako je riječ o krutim gorivima iz biomase i s ukupnom ulaznom toplinskom snagom jednakom 2 MW ili višom ako je riječ o plinovitim gorivima iz biomase. Države članice mogu primjenjivati kriterije održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova na postrojenja s nižim kapacitetom goriva.

Amandman    236

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  šume visoke bioraznovrsnosti i drugog pošumljenog zemljišta koje je bogato vrstama i nije degradirano, ili koje je relevantno nadležno tijelo definiralo kao zemljište visoke bioraznovrsnosti, osim ako ne postoje dokazi da proizvodnja te sirovine nije utjecala na svrhe zaštite prirode;

Obrazloženje

Šume koje nisu prašume također mogu biti područja znatne bioraznovrsnosti.

Amandman    237

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 2. – točka c – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  travnjaka s visokom bioraznovrsnošću koji obuhvaća više od jednog hektara i koji je:

(c)   travnjaka s visokom bioraznovrsnošću, uključujući šumom obrasle livade i pašnjake, koji je:

Amandman    238

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 2. – točka c – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  neprirodan, tj. travnjak koji bez čovjekova djelovanja ne bi ostao travnjakom koji je bogat vrstama i nije degradiran te koji je relevantno nadležno tijelo definiralo kao travnjak visoke bioraznovrsnosti, osim ako ne postoje dokazi da je proizvodnja sirovina nužna za očuvanje statusa travnjaka visoke bioraznovrsnosti.

ii.   neprirodan, tj. travnjak koji bez čovjekova djelovanja ne bi ostao travnjakom koji je bogat vrstama i nije degradiran ili koji je relevantno nadležno tijelo definiralo kao travnjak visoke bioraznovrsnosti, osim ako ne postoje dokazi da je proizvodnja sirovina nužna za očuvanje statusa travnjaka visoke bioraznovrsnosti.

Amandman    239

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz poljoprivredne biomase uzeta u obzir za potrebe navedene u točkama (a), (b) i (c) stavka 1. ne smiju se proizvoditi iz sirovina dobivenih na zemljištu koje je u siječnju 2008. bilo tresetište.

4.  Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz poljoprivredne biomase uzeta u obzir za potrebe navedene u točkama (a), (b) i (c) stavka 1. ne smiju se proizvoditi iz sirovina dobivenih na zemljištu koje je u siječnju 2008. bilo tresetište, osim ako se ne pruže provjerljivi dokazi da uzgoj i žetva sirovina ne podrazumijevaju isušivanje prethodno neisušenog tla.

Amandman    240

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz šumske biomase koja se uzimaju u obzir za potrebe iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ispunjavaju sljedeće zahtjeve za smanjenje rizika od uporabe neodržive proizvodnje šumske biomase koliko je to moguće:

5.  Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz šumske biomase koja se uzimaju u obzir za potrebe iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ispunjavaju sljedeće zahtjeve za smanjenje rizika od uporabe neodržive proizvodnje šumske biomase koliko je to moguće:

(a)  zemlja u kojoj je šumska masa posječena ima nacionalne i podnacionalne zakone primjenjive u području sječe te sustave nadzora i provedbe kojima se osigurava da:

(a)  zemlja u kojoj je šumska masa posječena ima nacionalne i podnacionalne zakone primjenjive u području sječe te sustave nadzora i provedbe kojima se osigurava da:

i.  sječa se provodi u skladu s uvjetima dozvole za sječu unutar granica koje su zakonito objavljene u službenim novinama;

i.  sječa se provodi u skladu s uvjetima dozvole za sječu ili jednakovrijednim dokazom zakonskog prava na sječu unutar nacionalnih ili regionalnih granica koje su zakonito objavljene u službenim novinama;

ii.  šuma se obnavlja na posječenim površinama;

ii.  šuma se obnavlja na posječenim površinama;

iii.  područja visoke vrijednosti u smislu očuvanja, uključujući močvarna tla i tresetišta, zaštićena su;

iii.  područja koja su međunarodnim ili nacionalnim zakonom određena u svrhu održavanja bioraznolikosti ili očuvanja prirode, ili ih je kao takve definiralo odgovarajuće nadležno tijelo, uključujući močvarna tla i tresetišta, zaštićena su;

iv.  učinci sječe šume na kvalitetu tla i bioraznolikost smanjeni su koliko je to moguće; i

iv.  sječa se provodi uzimajući u obzir očuvanje kvalitete tla i bioraznolikosti u cilju minimiziranja negativnih učinaka i

v.  sječom se ne premašuje dugoročni proizvodni kapacitet šume;

v.  sječom se održava ili poboljšava dugoročni proizvodni kapacitet šume na nacionalnoj ili regionalnoj razini;

(b)  ako nisu dostupni dokazi iz prvog podstavka, biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz šumske biomase uzimaju se obzir za potrebe iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ako postoje sustavi upravljanja na razini šumarskoga gospodarstva kako bi se osiguralo da:

(b)  ako nisu dostupni dokazi iz prvog podstavka, biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz šumske biomase uzimaju se u obzir za potrebe iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ako se pruže dodatne informacije o zakonitosti i praksama gospodarenja šumama na razini opskrbe kako bi se osiguralo da:

i.  šumska biomasa posječena je u skladu s pravnom dozvolom;

i.  sječa se provodi u skladu s uvjetima iz postupka za dobivanje dozvole za sječu ili jednakovrijednim nacionalnim ili regionalnim dokazom zakonskog prava na sječu;

ii.  šuma se obnavlja na posječenim površinama;

ii.  šuma se obnavlja na posječenim površinama;

iii.  područja visoke vrijednosti u smislu očuvanja, uključujući tresetišta i močvarna tla, utvrđena su i zaštićena;

iii.  područja koja su međunarodnim ili nacionalnim zakonom određena u svrhu održavanja bioraznolikosti ili očuvanja prirode, ili ih je kao takve definiralo odgovarajuće nadležno tijelo, uključujući močvarna tla i tresetišta, zaštićena su;

iv.  učinci sječe šume na kvalitetu tla i bioraznolikost smanjeni su koliko je to moguće;

iv.  sječa se obavlja vodeći računa o održavanju kvalitete tla i bioraznolikosti, uključujući okolna područja pod uvjetom da su zahvaćena aktivnostima sječe;

v.  sječom se ne premašuje dugoročni proizvodni kapacitet šume.

v.  sječom se održava ili poboljšava dugoročni proizvodni kapacitet šume na nacionalnoj ili regionalnoj razini i

 

vi.  postoje propisi ili mjere u pogledu okoliša i prirode i u skladu su s relevantnim normama Unije u području okoliša i prirode.

Amandman    241

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 6. – podstavak 1. – točka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  kako bi se očuvale i poboljšale zalihe i ponori ugljika, podnijela je na nacionalnoj razini određeni doprinos (NDC) za Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) koja obuhvaća emisije i uklanjanja iz poljoprivrede, šumarstva i korištenja zemljišta i kojom se osigurava da se promjene u zalihi ugljika povezane sa sječom biomase smatraju obvezivanjem zemlje na smanjenje ili ograničenje emisija stakleničkih plinova kako je utvrđeno u NDC-u ili da postoje nacionalni ili podnacionalni zakoni u skladu s člankom 5. Pariškog sporazuma koji se primjenjuje u području sječe;

ii.  kako bi se očuvale i poboljšale zalihe i ponori ugljika, podnijela je na nacionalnoj razini određeni doprinos (NDC) za Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) koja obuhvaća emisije i uklanjanja iz poljoprivrede, šumarstva i korištenja zemljišta i kojom se osigurava da se promjene u zalihi ugljika povezane sa sječom biomase smatraju obvezivanjem zemlje na smanjenje ili ograničenje emisija stakleničkih plinova kako je utvrđeno u NDC-u ili da postoje nacionalni ili podnacionalni zakoni u skladu s člankom 5. Pariškog sporazuma, te da emisije iz sektora zemljišta ne premašuju uklanjanja koja se primjenjuju u području sječe;

Amandman    242

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 6. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako nisu dostupni dokazi iz prvog podstavka, biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz šumske biomase uzimaju se obzir za potrebe iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ako postoje sustavi upravljanja na razini šumarskoga gospodarstva kako bi se osiguralo održavanje razina zaliha i ponora ugljika u šumi.

Ako nisu dostupni dokazi iz prvog podstavka, biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz šumske biomase uzimaju se u obzir za potrebe iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ako postoje sustavi upravljanja na razini opskrbe kako bi se osiguralo održavanje ili povećanje razina zaliha i ponora ugljika u šumi.

Amandman    243

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 6. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Provedbenim aktima donesenima u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 31. stavka 2. Komisija može utvrditi operativne dokaze kako bi se pokazalo poštovanje zahtjeva navedenih u stavcima 5. i 6.

Provedbenim aktima donesenima u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 31. stavka 2. Komisija do 1. siječnja 2021. utvrđuje operativne dokaze kako bi se pokazalo poštovanje zahtjeva navedenih u stavcima 5. i 6.

Amandman    244

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 6. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija do 31. prosinca 2023. ocjenjuje smanjuje li se kriterijima utvrđenima u stavcima 5. i 6. djelotvorno i koliko je to moguće rizik od uporabe neodržive šumske biomase i ispunjavaju li oni zahtjeve u pogledu korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva na temelju dostupnih podataka. Ako je potrebno, Komisija predstavlja prijedlog za izmjenu zahtjeva utvrđenih u stavcima 5. i 6.

Komisija do 31. prosinca 2023. u bliskoj suradnji s državama članicama ocjenjuje smanjuje li se uistinu kriterijima utvrđenima u stavcima 5. i 6. rizik od uporabe neodržive šumske biomase i ispunjavaju li oni zahtjeve u pogledu korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva na temelju dostupnih podataka. Ako je potrebno, Komisija predstavlja prijedlog za izmjenu zahtjeva utvrđenih u stavcima 5. i 6. za razdoblje nakon 2030.

Amandman    245

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 7. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  najmanje 50 % za biogoriva i tekuća biogoriva proizvedena u postrojenjima koja su bila u pogonu najkasnije 5. listopada 2015.;

(a)   najmanje 50 % za biogoriva, goriva dobivena iz biometana namijenjena upotrebi u prijevozu, i tekuća biogoriva proizvedena u postrojenjima koja su bila u pogonu najkasnije 5. listopada 2015.;

Amandman    246

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 7. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  najmanje 60 % za biogoriva i tekuća biogoriva proizvedena u postrojenjima koja su puštena u pogon od 5. listopada 2015.;

(b)   najmanje 60 % za biogoriva, goriva dobivena iz biometana namijenjena upotrebi u prijevozu, i tekuća biogoriva proizvedena u postrojenjima koja su puštena u pogon od 5. listopada 2015.;

Amandman    247

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 7. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  najmanje 70 % za biogoriva i tekuća biogoriva proizvedena u postrojenjima koja su puštena u pogon nakon 1. siječnja 2021.;

(c)  najmanje 65 % za biogoriva, goriva dobivena iz biometana namijenjena upotrebi u prijevozu, i tekuća biogoriva proizvedena u postrojenjima koja su puštena u pogon nakon 1. siječnja 2021.;

Amandman    248

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 7. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  najmanje 80 % za proizvodnju električne energije, grijanja i hlađenja iz goriva iz biomase u postrojenjima koja su puštena u pogon nakon 1. siječnja 2021. i 85 % u postrojenjima koja su puštena u pogon nakon 1. siječnja 2026.

(d)  najmanje 70 % za proizvodnju električne energije, grijanja i hlađenja iz goriva iz biomase u postrojenjima koja su puštena u pogon nakon 1. siječnja 2021. i 80% u postrojenjima koja su puštena u pogon nakon 1. siječnja 2026.

Amandman    249

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 7. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice mogu odrediti veće uštede emisija stakleničkih plinova od onih predviđenih ovim stavkom.

Amandman    250

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 8. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Električna energija iz goriva iz biomase proizvedena u postrojenjima s kapacitetom goriva jednakim 20 MW ili višim uzima se u obzir za potrebe iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) samo ako je prozvedena primjenom tehnologije visokoučinkovite kogeneracije kako je definirana u skladu s člankom 2. stavkom 34. Direktive 2012/27/EU. Za potrebe stavka 1. točaka (a) i (b) ova se odredba primjenjuje samo na postrojenja koja se puštaju u pogon nakon [tri godine nakon datuma donošenja ove Direktive]. Za potrebe stavka 1. točke (c) ovom se odredbom ne dovodi u pitanje javna potpora koja se pruža u okviru programa odobrenih do [tri godine nakon datuma donošenja ove Direktive].

Električna energija iz goriva iz biomase proizvedena u postrojenjima s ugrađenim električnim kapacitetom jednakim 20 MW ili višim uzima se u obzir za potrebe iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ovog članka samo ako je proizvedena primjenom tehnologije visokoučinkovite kogeneracije kako je definirana u skladu s člankom 2. stavkom 34. Direktive 2012/27/EU ili proizvedena u postrojenjima koja su konvertirana iz postrojenja za proizvodnju energije u kojima su se koristila kruta fosilna goriva. Za potrebe stavka 1. točaka (a) i (b) ovog članka ova se odredba primjenjuje samo na postrojenja koja se puštaju u pogon nakon [tri godine nakon datuma donošenja ove Direktive]. Za potrebe stavka 1. točke (c) ovog članka ovom se odredbom ne dovodi u pitanje javna potpora koja se pruža u okviru programa odobrenih do [tri godine nakon datuma donošenja ove Direktive].

Amandman    251

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 8. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prvi podstavak ne primjenjuje se na električnu energiju iz postrojenja koja ne moraju primijeniti tehnologiju visokoučinkovite kogeneracije u skladu s člankom 14. Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a, pod uvjetom da ta postrojenja isključivo koriste goriva iz biomase proizvedena od ostataka iz poljoprivrede, akvakulture, ribarstva i šumarstva u normalnim uvjetima rada.

 

____________________

 

1a Direktiva 2012/27/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).

Obrazloženje

Iako je visoka učinkovitost pretvorbe ključan sastavni dio bioenergetske održivosti i potrebno ju je osigurati, zbog okolnosti kao što su klimatski uvjeti potražnja za toplinskom energijom nije dovoljna za ulaganja u kombiniranu toplinsku i električnu energiju. Te se okolnosti već spominju u članku 14. Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), u kojem je riječ o poticanju učinkovitosti u grijanju i hlađenju. Međutim, potrebno je osigurati da postrojenja koja proizvode električnu energiju upotrebljavaju samo i isključivo ostatke jer u slučaju ostataka ne postoji druga svrha upotrebe.

Amandman    252

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8a.  Komisija svake dvije godine izvješćuje Europski parlament i Vijeće o učincima i koristima biogoriva potrošenih u Uniji, među ostalim na proizvodnju hrane za ljude, hrane za životinje i drugih materijala te na gospodarsku, okolišnu i socijalnu održivost u Uniji i trećim zemljama.

Obrazloženje

Ponovno uvođenje odredbi o izvješćivanju (članak 17. stavak 7. postojeće Direktive), koje su uklonjene u prijedlogu Komisije.

Amandman    253

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 8.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8b.  Odstupajući od stavaka 1. – 8.a ovog članka i uzimajući u obzir posebnosti najudaljenijih regija kako je navedeno u članku 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, članak 26. ove Direktive ne primjenjuje se na te regije. Do ... [šest mjeseci od stupanja na snagu ove Direktive] Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi zakonodavni prijedlog kojim se utvrđuju kriteriji za najudaljenije regije u pogledu održivosti stakleničkih plinova i smanjenja njihove uporabe. Tim se kriterijima moraju uzeti u obzir lokalne posebnosti. Te bi regije prije svega trebale moći u potpunosti iskoristiti svoje resurse, uz pridržavanje strogih kriterija održivosti, kako bi se povećala proizvodnja obnovljive energije i osnažila njihova energetska neovisnost.

Obrazloženje

Opskrba fosilnom energijom u najudaljenijim regijama (80 % ili više u određenim regijama) stvara dodatan trošak koji negativno utječe na lokalno gospodarstvo i kupovnu moć stanovnika. Istodobno, te regije posjeduju znatan udio biomase koji bi morale moći iskoristiti.

Amandman    254

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Za potrebe iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) države članice mogu utvrditi dodatne zahtjeve u pogledu održivosti za goriva iz biomase.

10.  Za potrebe iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) države članice mogu utvrditi dodatne zahtjeve u pogledu održivosti za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase.

Amandman    255

Prijedlog direktive

Članak 27. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)   određuje da se pošiljke sirovina ili biogoriva, tekućih biogoriva ili goriva iz biomase različitih svojstava održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova mogu miješati primjerice u kontejneru, u objektu za preradu ili logistiku, unutar infrastrukture za prijenos i distribuciju ili na takvoj lokaciji ;

(a)   određuje da se pošiljke sirovina ili biogoriva, tekućih biogoriva ili goriva iz biomase različitih svojstava održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova mogu miješati primjerice u kontejneru, u objektu za preradu ili logistiku, unutar infrastrukture za prijenos i distribuciju ili na takvoj lokaciji, pod uvjetom da svaka pošiljka sama po sebi ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 26. i da su uspostavljeni prikladni sustavi za praćenje i mjerenje usklađenosti pojedinačnih pošiljki;

Amandman    256

Prijedlog direktive

Članak 27. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Kako bi se olakšali prekogranična trgovina i informiranje potrošača, jamstva o podrijetlu obnovljive energije unesene u mrežu sadrže informacije o kriterijima održivosti i uštedama emisija stakleničkih plinova, kako je utvrđeno u članku 26. stavcima od 2. do 7., i mogu se dostavljati odvojeno.

Obrazloženje

Jamstvima o podrijetlu potrošači se informiraju o sukladnosti s kriterijima održivosti i uštedama emisija stakleničkih plinova.

Amandman    257

Prijedlog direktive

Članak 27. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)   ako se preradom pošiljke sirovina proizvodi samo jedan proizvod koji je namijenjen proizvodnji biogoriva, tekućih biogoriva ili goriva iz biomase, količina pošiljke i povezane količine prilagođavaju se primjenom faktora konverzije koji predstavlja odnos između mase proizvodnje koja je namijenjena za proizvodnju biogoriva, tekućih biogoriva ili goriva iz biomase i mase sirovina koja ulazi u postupak;

(a)   ako se preradom pošiljke sirovina proizvodi samo jedan proizvod koji je namijenjen proizvodnji biogoriva, tekućih biogoriva ili goriva iz biomase, količina pošiljke i povezane količine prilagođavaju se primjenom faktora konverzije koji predstavlja odnos između mase proizvodnje koja je namijenjena za proizvodnju biogoriva, tekućih biogoriva ili goriva iz biomase i mase sirovina koja ulazi u postupak, pod uvjetom da svaka pošiljka koja čini smjesu ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 26.;

Amandman    258

Prijedlog direktive

Članak 27. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice donose mjere kojima osiguravaju da gospodarski subjekti podnose pouzdane informacije povezane s ispunjavanjem kriterija održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova utvrđenima u članku 26. stavcima od 2. do 7. te državi članici na zahtjev daju podatke koji su korišteni za pripremu informacija. Države članice od gospodarskih subjekata zahtijevaju da osiguraju odgovarajući standard neovisne revizije podnesenih podataka te da podastru dokaze da su to učinili. Revizijom se provjerava da su sustavi koje primjenjuju gospodarski subjekti točni, pouzdani i zaštićeni od prijevare. Revizijom se ocjenjuje učestalost i metodologija uzorkovanja i pouzdanost podataka.

Države članice donose mjere kojima osiguravaju da gospodarski subjekti podnose pouzdane informacije povezane s ispunjavanjem kriterija održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova utvrđenima u članku 26. stavcima od 2. do 7. te državi članici na zahtjev daju podatke koji su korišteni za pripremu informacija. Države članice od gospodarskih subjekata zahtijevaju da osiguraju odgovarajući standard neovisne revizije podnesenih podataka te da podastru dokaze da su to učinili. Revizijom se provjerava da su sustavi koje primjenjuju gospodarski subjekti točni, pouzdani i zaštićeni od prijevare, uključujući provjeru kojom se jamči da materijali nisu namjerno izmijenjeni ili odbačeni kako bi pošiljka ili njezin dio postali otpad ili ostatak u skladu s člankom 26. stavcima od 2. do 7. Revizijom se ocjenjuje učestalost i metodologija uzorkovanja i pouzdanost podataka.

Obrazloženje

Ova je izmjena povezana s jamčenjem sukladnosti s ograničenjem doprinosa od biogoriva i bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX. dijelu B u okviru članka 25. stavka 1.

Amandman    259

Prijedlog direktive

Članak 27. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveze iz ovog stavka primjenjuju se neovisno o tome jesu li biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena u Uniji ili su uvezena.

Obveze iz ovog stavka primjenjuju se neovisno o tome jesu li biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena u Uniji ili su uvezena. Informacije o zemljopisnom podrijetlu biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase stavljaju se na raspolaganje potrošačima.

Obrazloženje

Ova je izmjena povezana s obvezom o gorivu namijenjenom uporabi u prometu iz članka 25.

Amandman    260

Prijedlog direktive

Članak 27. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.   Komisija može odlučiti da dobrovoljni nacionalni ili međunarodni programi koji određuju standarde za proizvodnju proizvoda iz biomase sadrže točne podatke za potrebe članka 26. stavka 7. i/ili pružaju dokaze da pošiljke biogoriva, tekućih biogoriva ili goriva iz biomase ispunjavaju kriterije održivosti navedene u članku 26. stavcima od 2. do 6. i/ili da materijali nisu namjerno izmijenjeni ili uklonjeni kako bi pošiljka ili njezin dio bili obuhvaćeni Prilogom IX. Pri dokazivanju da su ispunjeni zahtjevi iz članka 26. stavaka 5. i 6. za šumsku biomasu operatori mogu odlučiti da zahtijevane dokaze pruže izravno na razini šumarskoga gospodarstva. Komisija isto tako može priznati područja za zaštitu rijetkih, ugroženih ili pogođenih ekosustava ili vrsta koji su kao takvi prepoznati u međunarodnim sporazumima ili uvršteni u popise koje sastavljaju međuvladine organizacije ili Međunarodni savez za očuvanje prirode za potrebe članka 26. stavka 2.. točke (b) podtočke ii.

4.   Komisija može odlučiti da dobrovoljni nacionalni ili međunarodni programi koji određuju standarde za proizvodnju proizvoda iz biomase sadrže točne podatke za potrebe članka 26. stavka 7. i/ili pružaju dokaze da pošiljke biogoriva, tekućih biogoriva ili goriva iz biomase ispunjavaju kriterije održivosti navedene u članku 26. stavcima od 2. do 6. i/ili da materijali nisu namjerno izmijenjeni ili uklonjeni kako bi pošiljka ili njezin dio bili obuhvaćeni Prilogom IX. Pri dokazivanju da su ispunjeni zahtjevi iz članka 26. stavaka 5. i 6. za šumsku biomasu operatori mogu odlučiti da zahtijevane dokaze pruže izravno na razini opskrbe Komisija isto tako može priznati područja za zaštitu rijetkih, ugroženih ili pogođenih ekosustava ili vrsta koji su kao takvi prepoznati u međunarodnim sporazumima ili uvršteni u popise koje sastavljaju međuvladine organizacije ili Međunarodni savez za očuvanje prirode za potrebe članka 26. stavka 2. točke (b) podtočke ii.

Amandman    261

Prijedlog direktive

Članak 27. – stavak 5. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi osigurala da se ispunjavanje kriterija održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova provjerava na učinkovit i usklađen način i osobito kako bi spriječila prijevaru, Komisija može utvrditi detaljna provedbena pravila, uključujući primjerene norme pouzdanosti, transparentnosti i neovisne revizije i zahtijevati da svi dobrovoljni programi primjenjuju te norme. Komisija pri utvrđivanju tih normi posebnu pozornost posvećuje potrebi za smanjenjem administrativnog opterećenja. To se izvršava putem provedbenih akata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 31. stavka 3. Takvim se aktima određuje vremenski okvir prema kojem dobrovoljni programi trebaju provesti te norme. Komisija može staviti izvan snage odluke kojima se priznaju dobrovoljni programi u slučaju da ti programi ne provedu takve norme u predviđenom roku.

Kako bi osigurala da se ispunjavanje kriterija održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova provjerava na učinkovit i usklađen način i osobito kako bi spriječila prijevaru, Komisija može utvrditi detaljna provedbena pravila, uključujući primjerene norme pouzdanosti, transparentnosti i neovisne revizije i zahtijevati da svi dobrovoljni programi primjenjuju te norme. Komisija pri utvrđivanju tih normi posebnu pozornost posvećuje potrebi za smanjenjem administrativnog opterećenja. To se izvršava putem provedbenih akata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 31. stavka 3. Takvim se aktima određuje vremenski okvir prema kojem dobrovoljni programi trebaju provesti te norme. Komisija može staviti izvan snage odluke kojima se priznaju dobrovoljni programi u slučaju da ti programi ne provedu takve norme u predviđenom roku. Ako država članica izrazi zabrinutost u pogledu rada dobrovoljnog programa, Komisija istražuje slučaj i poduzima odgovarajuće mjere.

Obrazloženje

Ova je izmjena povezana s provedbom obveze o gorivu namijenjenom uporabi u prometu iz članka 25.

Amandman    262

Prijedlog direktive

Članak 27. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7a.  Komisija može u svakom trenutku provjeriti pouzdanost informacija u vezi s ispunjavanjem kriterija održivosti ili uštedama emisija stakleničkih plinova koje dostavljaju gospodarski subjekti koji posluju na tržištu Unije ili se dostavljaju na zahtjev pojedine države članice.

Obrazloženje

Ova je izmjena povezana s provedbom obveze o gorivu namijenjenom uporabi u prometu iz članka 25.

Amandman    263

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Smatrat će se da sirovine čija je proizvodnja dovela do izravne prenamjene zemljišta, na primjer prenamjene iz jedne od sljedećih kategorija zemljišta IPCC-a: šumsko zemljište, travnjak, močvarno zemljište, naselje ili neko drugo zemljište u poljoprivredno zemljište ili poljoprivredno zemljište namijenjeno trajnim nasadima, pri čemu se vrijednost emisije u vezi s izravnom prenamjenom zemljišta (el) izračunava u skladu s Prilogom V. dijelom C točkom 7., imaju procijenjene emisije zbog neizravne prenamjene zemljišta jednake ništici.

Obrazloženje

Ova je izmjena neodvojivo povezana s izmjenom članka 7. stavka 1.

Amandman    264

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Države članice Komisiji mogu podnijeti izvješća koja uključuju informacije o tipičnim emisijama stakleničkih plinova iz uzgoja poljoprivrednih sirovina onih područja na njihovu teritoriju koja su klasificirana na razini 2 u nomenklaturi teritorijalnih jedinica za statistiku (NUTS) ili na više razvrstanoj razini NUTS u skladu s Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća. Izvješćima se prilaže opis metode i izvor podataka koji su upotrijebljeni za izračun razine emisija. Tom se metodom uzimaju u obzir svojstva tla, klime i očekivanog prinosa sirovina.

2.   Države članice Komisiji mogu podnijeti izvješća koja uključuju informacije o tipičnim emisijama stakleničkih plinova iz uzgoja poljoprivrednih i šumarskih sirovina onih područja na njihovu teritoriju koja su klasificirana na razini 2 u nomenklaturi teritorijalnih jedinica za statistiku (NUTS) ili na više razvrstanoj razini NUTS u skladu s Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća. Izvješćima se prilaže opis metode i izvor podataka koji su upotrijebljeni za izračun razine emisija. Tom se metodom uzimaju u obzir svojstva tla, klime i očekivanog prinosa sirovina.

Amandman    265

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.   Komisija može odlučiti, putem provedbenog akta donesenog u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 31. stavka 2., da izvješća iz stavaka 2. i 3. ovog članka sadrže točne podatke u svrhu mjerenja emisija stakleničkih plinova povezanih s uzgojem sirovina za proizvodnju poljoprivredne biomase koja se proizvode na područjima uključenima u ta izvješća za potrebe članka 26. stavka 7. Stoga se ti podaci mogu koristiti umjesto raščlanjenih zadanih vrijednosti za uzgoj utvrđenih u Prilogu V. dijelovima D ili E za biogoriva i tekuća biogoriva i u Prilogu VI. dijelu C za goriva iz biomase.

4.   Komisija može odlučiti, putem provedbenog akta donesenog u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 31. stavka 2., da izvješća iz stavaka 2. i 3. ovog članka sadrže točne podatke u svrhu mjerenja emisija stakleničkih plinova povezanih s uzgojem sirovina za proizvodnju poljoprivredne i šumarske biomase koje se proizvode na područjima uključenima u ta izvješća za potrebe članka 26. stavka 7. Stoga se ti podaci mogu koristiti umjesto raščlanjenih zadanih vrijednosti za uzgoj utvrđenih u Prilogu V. dijelovima D ili E za biogoriva i tekuća biogoriva i u Prilogu VI. dijelu C za goriva iz biomase.

Amandman    266

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija nastavlja preispitivati Prilog V. i Prilog VI., s ciljem dodavanja, u opravdanim slučajevima, ili preispitivanja vrijednosti za tehnologiju proizvodnje biogoriva , tekućih biogoriva i goriva iz biomase. Tim se preispitivanjem u obzir uzima i izmjena metodologije utvrđene u Prilogu V. dijelu C te u Prilogu VI. dijelu B.

Komisija nastavlja preispitivati Prilog V. i Prilog VI., s ciljem dodavanja, u opravdanim slučajevima, ili preispitivanja vrijednosti za postupke proizvodnje biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase na temelju najnovijeg tehnološkog razvoja i znanstvenih dokaza. Tim se preispitivanjem u obzir uzima i izmjena metodologije utvrđene u Prilogu V. dijelu C te u Prilogu VI. dijelu B.

Obrazloženje

Ova je izmjena povezana s obvezom o gorivu namijenjenom uporabi u prometu iz članka 25.

Amandman    267

Prijedlog direktive

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija prati izvor biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase koja se upotrebljavaju u Uniji i utjecaj njihove proizvodnje, uključujući posredan utjecaj širenja obrađenih površina, na uporabu zemljišta u Uniji i glavnim trećim zemljama dobavljačima. To je praćenje utemeljeno na integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima država članica te na izvješćima o postignutom napretku koja se zahtijevaju u člancima 3., 15. i 18. Uredbe [o upravljanju] , te na odgovarajućim izvješćima trećih zemalja i međuvladinih organizacija, znanstvenim studijama i drugim relevantnim informacijama. Komisija prati i promjene cijena sirovina povezano s uporabom biomase za dobivanje energije te s tim povezane pozitivne i negativne učinke na zdravstvenu ispravnost hrane.

1.  Komisija prati izvor biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase koja se upotrebljavaju u Uniji i utjecaj proizvodnje obnovljive energije iz tih i drugih izvora, uključujući posredan utjecaj širenja obrađenih površina, na uporabu zemljišta u Uniji i trećim zemljama dobavljačima. To je praćenje utemeljeno na integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima država članica te na izvješćima o postignutom napretku koja se zahtijevaju u člancima 3., 15. i 18. Uredbe [o upravljanju] , te na odgovarajućim izvješćima trećih zemalja i međuvladinih organizacija, znanstvenim studijama, podatcima na osnovi satelitskog praćenja i drugim relevantnim informacijama. Komisija prati i promjene cijena sirovina povezano s uporabom biomase za dobivanje energije te s tim povezane pozitivne i negativne učinke na zdravstvenu ispravnost hrane i druge načine upotrebe tih materijala.

Obrazloženje

Trebalo bi primijeniti sveobuhvatan pristup koji omogućuje usporedbe.

Amandman    268

Prijedlog direktive

Članak 32. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz , članka 7. stavaka 5. i 6. članka 19. stavaka 11. i 14., članka 25. stavka 6. i članka 28. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 1. siječnja 2021.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavaka 3, 5. i 6., članka 19. stavaka 11. i 14., članka 25. stavka 6. i članka 28. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 1. siječnja 2021.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna zbog unutarnje logike teksta i neodvojivo je povezana s drugim izmjenama.

Amandman    269

Prijedlog direktive

Članak 32. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz , članka 7. stavaka 5. i 6. , članka 19. stavaka 11. i 14., članka 25. stavka 6. i članka 28. stavka 5.

Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 7. stavaka 3., 5. i 6., članka 19. stavaka 11. i 14., članka 25. stavka 6. i članka 28. stavka 5.

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna zbog unutarnje logike teksta i neodvojivo je povezana s drugim izmjenama.

Amandman    270

Prijedlog direktive

Prilog I.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilog I.a

 

1.  Ciljevi država članica za 2030. predstavljaju zbroj sljedećih elemenata izraženih u postotnim bodovima:

 

(a)  obvezujući nacionalni cilj države članice za 2020. kako je utvrđen u Prilogu I. ovoj Direktivi;

 

(b)  paušalni doprinos („CFlat”);

 

(c)  doprinos na temelju BDP-a po glavi stanovnika („CGDP”);

 

(d)  doprinos na temelju potencijala („CPotential”);

 

(e)  doprinos koji odražava razinu međupovezanosti države članice („CInterco”);

 

2.  CFlat jednak je za sve države članice. Doprinosi CFlat svih država članica zajedno iznose 30 % razlike između ciljeva EU-a za 2030. i 2020.

 

3.  CGDP raspodjeljuje se među državama članicama na temelju indeksa njihovog BDP-a po glavi stanovnika u odnosu na prosjek EU-a, pri čemu on za pojedinu državu članicu maksimalno iznosi 150 % prosjeka EU-a. Doprinosi CGDP svih država članica zajedno iznose 30 % razlike između ciljeva EU-a za 2030. i 2020.

 

4.  CPotential raspodjeljuje se među državama članicama na temelju razlike između udjela energije iz obnovljivih izvora za pojedinu državu članicu 2030., kako je utvrđeno u scenariju PRIMES EUCO3535, i njezina obvezujućeg nacionalnog cilja za 2020. Doprinosi CPotential svih država članica zajedno iznose 30 % razlike između ciljeva EU-a za 2030. i 2020.

Amandman    271

Prijedlog direktive

Prilog V. – dio C – stavak 3. – točka a – formula

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

UŠTEDA = (E F(t) – E B /E F(t))

UŠTEDA = (E F(t) – E B) /E F(t)

Obrazloženje

Predložena formula matematički je neispravna. Postojeća formula matematički je ispravna: njezin je rezultat bezdimenzionalni udio, kojim se u odnosu na vrijednost od 100 % izražava postotak smanjenja stakleničkih plinova.

Amandman    272

Prijedlog direktive

Prilog V. – dio C – stavak 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

15.  Uštede emisija od hvatanja i zamjene ugljika (eccr) izravno su povezane s proizvodnjom biogoriva ili tekućeg biogoriva kojima se pripisuju i ograničavaju se na emisije izbjegnute hvatanjem CO2 čiji ugljik potječe od biomase i koji se upotrebljava u sektoru energetike ili prometa.

15.  Uštede emisija od hvatanja i zamjene ugljika (eccr) ograničavaju se na emisije izbjegnute hvatanjem CO2 čiji ugljik potječe od biomase i koji se upotrebljava kao zamjena za CO2 iz fosilnih goriva korišten u komercijalnim proizvodima i uslugama.

Obrazloženje

Važeću pravnu situaciju potrebno je zadržati. Ne bi trebalo zanemariti ni uštede emisija u sektorima koji nisu prometni sektor.

Amandman    273

Prijedlog direktive

Prilog VII. – stavak 1. − podstavak 2. − alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  Qusable = procijenjena ukupna uporabljiva toplina uhvaćena toplinskim crpkama koje ispunjavaju kriterije iz članka 7. stavka 4., upotrijebljene na sljedeći način: uzimaju se u obzir samo toplinske crpke kod kojih je SPF > 1,15 * 1/η,

  Qusable = procijenjena ukupna uporabljiva toplina uhvaćena toplinskim crpkama za proizvodnju grijanja i hlađenja koje ispunjavaju kriterije iz članka 7. stavka 4., upotrijebljene na sljedeći način: uzimaju se u obzir samo toplinske crpke kod kojih je SPF > 1,15 * 1/η,

Amandman    274

Prijedlog direktive

Prilog IX. – dio A – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  Dio biomase koji odgovara miješanom gradskom otpadu, a ne sortiranom otpadu iz kućanstava podložno ciljevima recikliranja na temelju članka 11. stavka 2. točke (a) Direktive 2008/98/EZ.

Briše se.

Obrazloženje

Ovime se povećava dosljednost ciljeva za smanjenje emisija.

Amandman    275

Prijedlog direktive

Prilog IX. – dio A – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)   Biološki otpad kako je definiran u članku 3. stavku 4. Direktive 2008/98/EZ iz privatnih kućanstava podložan odvojenom prikupljanju kako je utvrđeno u članku 3. stavku 11. te direktive.

(c)   Biološki otpad kako je definiran u članku 3. stavku 4. Direktive 2008/98/EZ podložan odvojenom prikupljanju kako je utvrđeno u članku 3. stavku 11. te direktive.

Amandman    276

Prijedlog direktive

Prilog IX. – dio A – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  Dio biomase iz industrijskog otpada koji nije pogodan za korištenje u prehrambenom lancu za ljude ili za životinje, uključujući materijale iz sektora trgovine na malo i veletrgovine te poljoprivredno-prehrambenog sektora i sektora ribarstva i akvakulture, isključujući sirovine navedene u dijelu B ovog Priloga.

(d)  Ostaci biomase dobiveni iz druge obnovljive industrijske proizvodnje koji nisu pogodni za korištenje u prehrambenom lancu za ljude ili za životinje ili za ponovnu obradu u neprehrambeni materijal. To uključuje materijale dobivene iz sektora trgovine na malo i veletrgovine te proizvodnje kemikalija na biološkoj osnovi, poljoprivredno-prehrambenog sektora i sektora ribarstva i akvakulture, isključujući sirovine navedene u dijelu B ovog Priloga.

Obrazloženje

Samo ostaci proizvodnje koji nisu pogodni za ponovnu uporabu u hrani, hrani za životinje i neprehrambenim proizvodima mogu se smatrati naprednim biogorivima, u skladu s načelima kružnog gospodarstva i učinkovite uporabe resursa.

Amandman    277

Prijedlog direktive

Prilog IX. – dio A – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  Tekući otpad od proizvodnje palminog ulja i prazni grozdovi palminog ploda.

Briše se.

Obrazloženje

Ostaci od proizvodnje biljnih ulja s jakim utjecajem na neizravnu prenamjenu zemljišta ne bi se smjeli smatrati odgovarajućom sirovinom za napredna biogoriva.

Amandman    278

Prijedlog direktive

Prilog IX. – dio A – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  Tal ulje i smola tal ulja.

Briše se.

Obrazloženje

Tal ulje ima široku industrijsku uporabu. Bez procjene učinka ne možemo procijeniti učinak promjene njegove uporabe.

Amandman    279

Prijedlog direktive

Prilog IX. – dio A – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  Ostaci šećerne trske.

Briše se.

Obrazloženje

Sirovine koje se trenutačno koriste u industriji i čija je dostupnost ograničena ne bi trebalo promicati kao napredno biogorivo jer će to vjerojatno izazvati negativne klimatske i gospodarske posljedice s obzirom na to da bi ih u njihovim sadašnjim načinima uporabe trebalo zamijeniti drugim materijalima.

Amandman    280

Prijedlog direktive

Prilog IX. – dio A – točka o

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(o)  Dio biomase iz otpada i ostataka iz šumarstva i industrija koje se temelje na šumarstvu, tj. kora, grane, pretkomercijalna proreda, lišće, iglice, krošnje stabala, piljevina, trijeske od sječe, crni lug, sulfitna lužina, mulj koji sadrži vlakna, lignin .

(o)  Dio biomase iz preostalog otpada i ostataka iz industrija koje se temelje na šumarstvu koji ne uzrokuje promjenu postojeće uporabe ostataka, tj. kora, grane, pretkomercijalna proreda, lišće, iglice, krošnje stabala, piljevina, trijeske od sječe, crni lug, sulfitna lužina, mulj koji sadrži vlakna, lignin.

Obrazloženje

Ovime se omogućuje dosljednost, jača se primjena i daljnja provedba izmjene članka 26. za hijerarhiju uporabe drvnih proizvoda.

Amandman    281

Prijedlog direktive

Prilog IX. – dio A – točka p

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(p)  Drugi neprehrambeni celulozni materijal kako je definiran u članku 2. drugom stavku točki (s).

(p)  Drugi neprehrambeni celulozni materijal kako je definiran u članku 2. drugom stavku točki (s), isključujući energetske kulture proizvedene na produktivnom poljoprivrednom zemljištu.

Obrazloženje

Energetske kulture koje se uzgajaju na produktivnom poljoprivrednom zemljištu moraju se isključiti jer uzrokuju prenamjenu uporabe zemljišta koja nalikuje onoj do koje dolazi kada se kulture za proizvodnju prehrambenih proizvoda i hrane za životinje uzgajaju radi proizvodnje biogoriva.

Amandman    282

Prijedlog direktive

Prilog IX. – dio A – točka q

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(q)  Drugi lignocelulozni materijal kako je definiran u članku 2. drugom stavku točki (r) osim pilanskih i furnirskih trupaca.

(q)  Lignocelulozna biomasa dobivena od kultura kratkih ophodnji koje se uzgajaju na rubnom poljoprivrednom zemljištu te otpad i ostaci od agrošumarskih sustava na iskorištenom poljoprivrednom području.

Obrazloženje

Definicija je bila preopširna jer je sve što je drvno i dolazi kao otpad ili ostatak iz šumarstva već obuhvaćeno točkom (o). Izmjenom se predlaže tek ograničeni opseg točke (q), koji obuhvaća iskorišteno poljoprivredno područje, marginalno zemljište za glavnu uporabu te ostatke i otpad iz agrošumarskih sustava, grane, koru, lišće itd.

Amandman    283

Prijedlog direktive

Prilog IX. – dio A – točka qa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(qa)  Hvatanje i uporaba ugljika za prijevoz, ako je izvor energije obnovljiv u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom (a).

Obrazloženje

Nastavak trenutačnog propisa. Trebalo bi zadržati postojeće zakonske odredbe. Zamjena fosilnog ugljika i njegova višestruka uporaba bitni su i sve važniji doprinosi zaštiti klime.

Amandman    284

Prijedlog direktive

Prilog IX. – dio B – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Melasa koja se dobiva kao nusproizvod iz rafiniranja šećerne trske ili šećerne repe uz uvjet da se poštuju najbolji industrijski standardi za ekstrakciju šećera.

Briše se.

Obrazloženje

Melasa je nusproizvod šećerne trske koji se upotrebljava u prehrambenoj industriji, osobito za proizvodnju kvasca. Njezino uvrštavanje u Prilog IX. dovelo bi do nestašice sirovina, dok se u skladu s hijerarhijom otpada melasa može bolje iskoristiti u neenergetske svrhe.

Amandman    285

Prijedlog direktive

Prilog X. – dio A

Kalendarska godina

Minimalni udio

2021.

7,0 %

2022.

6,7 %

2023.

6,4 %

2024.

6,1 %

2025.

5,8 %

2026.

5,4 %

2027.

5,0 %

2028.

4,6 %

2029.

4,2 %

2030.

3,8 %

 

Izmjena

Dio A: Maksimalni doprinos tekućih biogoriva dobivenih iz kultura za proizvodnju prehrambenih proizvoda i hrane za životinje cilju EU-a za energiju iz obnovljivih izvora, kako je navedeno u članku 7. stavku 1.

Kalendarska godina

Minimalni udio

2021.

7,0 %

2022.

6,3 %

2023.

5,6 %

2024.

4,9 %

2025.

4,2 %

2026.

3,5 %

2027.

2,8 %

2028.

2,1 %

2029.

1,4 %

2030.

0%

  • [1]  Još nije objavljeno u Službenom listu.
  • [2]  SL C 77, 28.3.2002., str. 1.

OBRAZLOŽENJE

Izazov koji predstavlja dekarbonizacija gospodarstva do 2050.

Europski parlament zalaže se za europske građane, kvalitetu njihova života te gospodarski i društveni razvoj.

Ovo je prilika za uspostavu jasnog i učinkovitog pravnog okvira koji je u skladu s putom prema dekarbonizaciji gospodarstva utvrđenim iznimno važnim Pariškim sporazumom, koji je potpisan 2015. i koji je na snazi od studenoga 2016.

Više nego ikada moramo pokazati ambicioznost u novoj direktivi o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te moramo težiti čistoj i sigurnoj energiji koja je dostupna svim građanima i zahvaljujući kojoj se otvaraju nova radna mjesta.

Europa: predvodnica u području obnovljive energije?

Važan aktualni i predviđeni razvoj tržišta obnovljive energije na globalnoj razini predstavlja veliku priliku za naša poduzeća i za otvaranje kvalitetnih radnih mjesta u Uniji. Trebalo bi iskoristiti i poticati postojeće tehnološko znanje, industrijske strukture i kvalificirane stručnjake koji su nam omogućili da zauzmemo ključno mjesto predvodnika u razvoju tehnologija obnovljive energije na globalnoj razini.

Korištenjem obnovljivih izvora energije također se doprinosi povećanju energetske neovisnosti Unije, poboljšava energetska sigurnost te smanjuje ovisnost o vanjskim dobavljačima energije.

Posljednjih godina zabilježen je pad ulaganja potrebnih za dekarbonizaciju gospodarstva u Uniji. Primjer toga usporavanje je ulaganja u obnovljive izvore energije u Europi, što je u suprotnosti s trendovima ulaganja u drugim regijama svijeta.

Ususret novom regulatornom okviru kojim se potiče energija iz obnovljivih izvora

Cilj u skladu s potpunom dekarbonizacijom 2050.: udio od 35 % energije iz obnovljivih izvora

Iako izvjestitelj pozdravlja mnoge nove odredbe iz prijedloga Europske komisije, žali zbog nedostatka ambicioznosti u pogledu utvrđenog cilja od 27 % udjela energije iz obnovljivih izvora u Uniji.

Treba napomenuti da je sjednica Europskog vijeća na kojoj je podržan cilj udjela energije iz obnovljivih izvora od najmanje 27 % održana u listopadu 2014., prije potpisivanja Pariškog sporazuma.

S druge strane, opći cilj od 27 % ne razlikuje se znatno od početnog scenarija prema kojemu bi se 2030. postigao cilj od 24,3 % (u tom scenariju ne uzima se u obzir vjerojatno smanjenje troškova razvijenije tehnologije u području obnovljive energije).

Također treba spomenuti da je Europski parlament 2016. usvojio rezoluciju kojom se poziva na utvrđivanje cilja od najmanje 30 % obnovljive energije, navodeći da je „poželjna znatno viša razina ambicija”.

Trenutačno je čak i cilj koji je predložio Europski parlament skroman u usporedbi s potrebom za dekarbonizacijom gospodarstva utvrđenom na konferenciji COP21, čime se ne ugrožava samo ostvarivanje ciljeva iz Pariza, već i vodeći položaj Europske unije u području čiste energije.

Nekoliko država članica uspostavlja ciljeve koji su očigledno viši od onih spomenutih za 2030. godinu.

Primjerice, Međunarodna agencija za obnovljivu energiju (IRENA) navela je 2016. godine da udio uporabe obnovljive energije od 36 % na svjetskoj razini do 2030. nije samo moguć, nego je i nužan kako bi se porast prosječne temperature na Zemlji ograničio na 2 °C.

Stoga izvjestitelj predlaže postavljanje obvezujućeg cilja Unije od 35 % energije iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji energije do 2030. godine. Taj se minimalni cilj mora postići zajedničkim naporima svih država članica s pomoću uspostave novih nacionalnih obvezujućih ciljeva, među ostalim i u prometnom sektoru.

Nacionalne obveze u pogledu čiste energije

Za uspjeh postojeće Direktive 2009/28/EZ u postizanju opipljivog napretka u pogledu povećanja uporabe obnovljivih izvora energije u velikoj je mjeri zaslužna jasnoća i sigurnost postavljanja obvezujućih ciljeva na nacionalnoj razini.

Obvezujući ciljevi stvaraju sigurnost za ulagače, čime se smanjuje potreba za financijskom potporom. Osim toga, njima se uspostavlja jasna podjela odgovornosti, koja omogućuje primjenu korektivnih mjera u slučaju nepoštovanja obveza.

S obzirom na to da je i sama Europska komisija uspostavu obvezujućih nacionalnih ciljeva prepoznala kao najučinkovitiji instrument za postizanje ciljeva u području energije iz obnovljivih izvora za 2020., teško je prihvatiti pomisao njihova ukidanja. Sustavu dobrovoljnih nacionalnih doprinosa nedostaje jasna ambicija.

Fleksibilan, siguran i europski usmjeren okvir financijske podrške

Kriterijima za uspostavljanje programa potpore koji se temelje na tržištu promiče se intenzivnije tržišno natjecanje i smanjuju se troškovi poticanja uporabe obnovljivih izvora energije (OIE).

Istovremeno je potrebno osigurati da države članice mogu same odlučivati o svojoj tehnološkoj diversifikaciji, vodeći računa o socijalnim, okolišnim, geografskim i klimatskim faktorima. Ta fleksibilnost također doprinosi smanjenju troškova integracije u sustav energije iz obnovljivih izvora. Stoga izvjestitelj predlaže utvrđivanje općih zajedničkih načela za programe potpore za obnovljive izvore energije.

Otvaranje programa potpore proizvođačima energije iz obnovljivih izvora smještenima u drugim državama članicama jedan je od načina usklađivanja i smanjenja troškova programa potpore jer se povećava konkurentnost.

Mehanizmi suradnje među državama članicama mogu, u smislu ekonomičnosti, biti korisni za promicanje energije iz obnovljivih izvora. Kako bi se ta korist mogla ostvariti usporedno s omogućavanjem fleksibilnosti državama članicama, izvjestitelj predlaže mogućnost da se obveza otvaranja sustava potpore zamijeni provedbom zajedničkih projekata.

Regionalnu suradnju trebalo bi uskladiti s razinama međusobne povezanosti, koje su ključne za pravilno upravljanje različitim obnovljivim izvorima energije i smanjenje troškova njihove integracije u energetski sustav. Stoga države članice s vrlo niskim razinama međusobne povezanosti ne bi trebale biti obvezne sudjelovati u otvaranju sustava potpore.

Jačanje pravne sigurnosti

Nagle promjene u politikama potpore za obnovljive izvore energije izazvale su nesigurnost kod ulagača. Neke su zemlje poduzele retroaktivne mjere, što je dovelo do gubitka povjerenja i do nesigurnosti u sektoru energije iz obnovljivih izvora, kao i do nemogućnosti pristupa financiranju za nova postrojenja. Zbog toga je dovedeno u pitanje ostvarivanje ciljeva utvrđenih za 2020. te je u mnogim regijama oslabljena vodeća lokalna industrija. Ključno je osigurati sliku Europske unije kao područja koje je privlačno za ulaganja u obnovljive izvore energije, među ostalim zbog pravne sigurnosti njezina regulatornog okvira. Stoga se jača članak 6. kako bi se uklonile nejasnoće i kako bi se pojasnilo da se taj članak primjenjuje i na sadašnja i na buduća ulaganja. Zalaže se za širi regulatorni sustav u okviru kojeg će se u slučaju regulatornih promjena uspostaviti prijelazna razdoblja i pružiti potrebne naknade u slučaju vanjskih promjena koje su diskriminirajuće u pogledu obnovljivih izvora energije i koje znatno utječu na gospodarsku održivost projekata kojima je dodijeljena potpora.

Uklanjanje administrativnih prepreka

Složeni administrativni postupci, uz dugo vrijeme čekanja, još su jedan od faktora koji ometaju upotrebu energije iz obnovljivih izvora u Uniji. Predložene jedinstvene kontaktne točke instrument su koji su dionici iz sektora zahtijevali u više navrata.

Iako rok od najviše tri godine za izdavanje dozvole može biti realan za veća postrojenja, za manja postrojenja on se čini predugim. Potrebni su kraći rokovi za manje projekte čija provedba ne zahtijeva opsežno savjetovanje i procjene koji su nužni u slučaju većih postrojenja.

Sudjelovanje potrošača u energetskoj tranziciji

Od usvajanja postojeće direktive tehnološki napredak i smanjenje troškova određenih tehnologija doveli su do novih oblika upravljanja energijom koji omogućuju stavljanje potrošača u središte energetske politike. Važno je prepoznati te nove oblike sudjelovanja u energetskom sustavu te ih promicati. U tom smislu, novom bi se direktivom trebao omogućiti ne samo razvoj vlastite potrošnje i zajednica energije iz obnovljivih izvora, već bi ga se trebalo i aktivno poticati te bi trebalo spriječiti njihovu diskriminaciju, kao i nametanje nerazmjernih postupaka ili opterećenja u tom području. Potrošnja energije iz obnovljivih izvora iz vlastite proizvodnje koja nije u mreži ne bi trebala biti podložna nikakvim oporezivanjima ni nametima.

Građani koji imaju srednje ili visoke prihode često imaju bolji pristup početnom kapitalu koji je nužan za ulaganja u uređaje za vlastitu proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Međutim, u Europi u kojoj se 50 milijuna ljudi suočava s energetskim siromaštvom, uporaba energije iz obnovljivih izvora ima ključnu ulogu u razvoju nove paradigme energetskog sustava kojom se pogoduje čitavom društvu.

Stoga se programi potpore kojima se potiče vlastita proizvodnja trebaju izrađivati tako da dopru do svih potrošača, a posebno do onih koji raspolažu s manje resursa.

Važnost sektorskih ciljeva

Uvođenje posebnih ciljeva za sektore grijanja i hlađenja te za sektor prometa apsolutno je nužno s obzirom na potencijal prodora energije iz obnovljivih izvora koji se u njima može ostvariti i budući da ti sektori ostvaruju oko 75 %[1] konačne potrošnje energije u Uniji. Ako se u tim sektorima napori ne udvostruče, nećemo postići ciljeve u pogledu dekarbonizacije.

Kad je riječ o sektorima grijanja i hlađenja, uz obvezno podizanje razine ambicija, trebalo bi omogućiti mjere fleksibilnosti za države članice koje već bilježe vrlo visoke stope prodiranja energije iz obnovljivih izvora.

Također, uvode se odredbe kojima se predviđa da se u sklopu mjera donesenih u tom sektoru posebna pozornost pridaje kućanstvima kojima prijeti energetsko siromaštvo.

Na sektor prometa odlazi oko jedna trećina konačne potrošnje energije u EU-u, a najveći udio i dalje čine goriva dobivena iz nafte s 94 %. U postojećoj direktivi utvrđuje se cilj od 10 % energije iz obnovljivih izvora za 2020. Kako bi se postigao napredak u tom sektoru, koji ostvaruje 35 % svih emisija CO2 u Europskoj Uniji, potrebno je zadržati sektorski cilj i postići ga 2030. Zato je potrebno poticati mobilnost uz pomoć alternativnih goriva, npr. mobilnost na temelju električne energije.

Izvjestitelj smatra da bi Direktiva trebala biti ambicioznija da bi se ispunila obveza koju je Europa preuzela u području borbe protiv klimatskih promjena. Nedostatak ambicija u području energije iz obnovljivih izvora ne dovodi u pitanje samo našu vjerodostojnost, već naš cjelokupni budući razvoj.

  • [1]  Izvor: Eurostat (2014.).

PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMIO INFORMACIJE

1.  Red Eléctrica Española (REE)

2.  Repsol

3.  Unión Fotovoltaica Española (UNEF)

4.  Dupont Industrial Biosciences

5.  Gas Natural Fenosa (GNF)

6.  European Commission

7.  Government of Denmark

8.  Government of the United Kingdom

9.  Government of Germany

10.  Statoil

11.  European Renewable Energies Federation (EREF)

12.  Danish Energy Association. DONG Energy

13.  Eurelectric

14.  ‘Clean Energy For All Europeans Package’: (dinner debate with Orgalime, Electrolux, Bosch, Diehl, and the European Forum for Manufacturing – EFM)

15.  Asociación Española de Operadores de Gases Licuados de Petróleo (AOGLP)

16.  European Union of Independent Tanker Owners (UPI)

17.  Falck Renewables

18.  Austrian Biomass Association

19.  Austrian Chamber of Agriculture

20.  Endesa

21.  Metsä Group

22.  Arizona Chemical

23.  Gas Distributors for Sustainability: GRDF, GNF, Italgas, Galp, and Athenora

24.  ‘SolarPower Summit’: European Commission, Eurelectric, Greenpeace, SolarPower Europe, Energy Post, and others

25.  Acciona

26.  Abengoa

27.  EPURE

28.  European Biomass Association

29.  Association of Public Enterprises and Public Services Austria

30.  Government of Sweden

31.  COGEN Europe

32.  Siemens

33.  Seminar on ‘The transition towards a new energy model in Europe’: European Commission, PSOE, UNEF, Asociación Eólica Española, REE, Asociación de Comercializadores de Energía Independiente (ACIE), Asociación General de Consumidores (ASGECO), Iberdrola, Plataforma para un Nuevo Modelo Energético

34.  ANPIER

35.  Fundación Renovables

36.  Climate Action Network (CAN)

37.  Ocean Energy Europe

38.  Wind Europe

39.  Greenpeace

40.  North Carolina office of the Southern Environmental Law Center

41.  Drax Power Station

42.  IDA Group

43.  APPA and APPA Biocarburantes

44.  Hydrogen Europe

45.  International Air Transport Association (IATA)

46.  Transport & Environment

47.  Birdlife Europe

48.  Iberdrola

49.  Euroheat & Power

50.  EDF

51.  European Geothermal Energy Council

52.  European Solar Thermal Industry Federation

53.  European Hydrogen Association

54.  Greenpeace

55.  European Copper Institute

56.  ENGIE

57.  ‘3rd EU Energy Summit’: European Commission, Government of Belgium, Iberdrola, ENEL, 50 Hertz, Wind Europe, and others

58.  Government of the Canary Islands

59.  Confederation of Swedish Enterprise

60.  Scania AB

61.  Eurochambres

62.  Center for European Policy (CEP)

63.  Confederation of European Paper Industries (CEPI)

64.  Innogy

65.  Arcelormittal

66.  Shell

67.  REScoop

68.  Oxfam

69.  EDSO

70.  Tesla

71.  ‘Biofuels Round Table’: European Commission, Leaders of Sustainable Biofuels (LSB), European Waste-to-Advanced Biofuels Association (EWABA), FEDIOL, ePURE, European Biodiesel Board (EBB), Transport & Environment, and others

72.  European Federation of Local Energy Companies (CEDEC)

73.  Austrian Federal Economic Chamber

74.  ENCE

75.  EDP Renovables

76.  Spanish Chamber of Commerce in Belgium and Luxembourg (breakfast debate with the European Commission, Acciona, and other Spanish companies)

77.  Government of Spain

78.  Paikallisvoima ry

79.  Rune Henriksen, member of the Norwegian Parliament

80.  EREF (breakfast debate with the European Commission and academics:: Fraunhofer Institute Munich, IG Windkraft, and others)

81.  True North Venture Partners

82.  Eurobat

83.  Nordic Council (MPs from Denmark, Iceland, Finland, Norway, and Sweden)

84.  Europska federacija inteligentnih usluga energetske učinkovitosti (EFIEES)

85.  European Biogas Association

86.  Seminar on ‘Clean Energy Transition and the Revised Renewable Energy Directive’: European Commission, PSOE, ANPIER, Fundación Renovables, and others

87.  Council of European Energy Regulators (CEER) /

Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC)

88.  Snam S.p.A.

89.  Platform for Electro-mobility

90.  Association of Austrian electricity companies

91.  European Ventilation Industry Association (EVIA)

92.  FERN

93.  Total, ENI, and Neste

94.  Council of European Municipalities and Regions

95.  Airbus

96.  ABB - Wind Sector Initiative

97.  Government of Portugal

98.  Polish Electricity Association (PKEE)

99.  Government of the Netherlands

100.  Seminar on ‘Energy Union – the European Parliament decides’

PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA

D(2017)45796

Jerzy Buzek

Predsjednik Odbora za industriju, istraživanje i energetiku

PHS 08B046

Bruxelles

Predmet:  Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka)

  (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Poštovani predsjedniče,

Odbor za pravna pitanja razmotrio je navedeni prijedlog u skladu s člankom 104. Poslovnika Parlamenta o preinakama.

U stavku 3. tog članka stoji sljedeće:

„Ako odbor nadležan za pravna pitanja smatra da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene osim onih koje su kao takve u njemu navedene, o tome obavještava odbor nadležan za predmet.

U tom slučaju, pored uvjeta utvrđenih člancima 169. i 170., amandmani su dopušteni u odboru nadležnom za dotični predmet samo ako se odnose na dijelove prijedloga koji sadrže promjene.

Međutim, predsjednik odbora nadležnog za dotični predmet iznimno i razmatrajući svaki slučaj zasebno može dopustiti amandmane na dijelove prijedloga koji su ostali nepromijenjeni ako smatra da je to potrebno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima. Ti razlozi moraju se navesti u pisanom obrazloženju amandmana.”

U skladu s mišljenjem savjetodavne radne skupine pravnih službi Parlamenta, Vijeća i Komisije, koja je proučila prijedlog preinake, te u skladu s preporukama izvjestitelja, Odbor za pravna pitanja smatra da dotični prijedlog ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su navedene kao takve u prijedlogu i koje je navela savjetodavna radna skupina, te da se prijedlog, u pogledu kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata s tim promjenama, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene.

Stoga je Odbor za pravna pitanja na svojoj sjednici od 21. studenoga 2017. jednoglasno[1] preporučio da Odbor za promet i turizam kao nadležni odbor započne s razmatranjem dotičnog prijedloga u skladu s člankom 104. Poslovnika.

S poštovanjem

Pavel Svoboda

Prilog: Mišljenje Savjetodavne radne skupine

  • [1]  Nazočni su bili sljedeći zastupnici: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, John Flack, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emma McClarkin, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech.

PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 28. rujna 2017.

MIŠLJENJE

  UPUĆENO  EUROPSKOM PARLAMENTU

    VIJEĆU

    KOMISIJI

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora

COM(2016)0767 od 23.2.2017. – 2016/0382(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenog 2001. za sustavnije korištenje tehnike preinačivanja pravnih akata, a posebno njegovu točku 9., savjetodavna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 29. lipnja 2017. da razmotri navedeni prijedlog koji je podnijela Komisija.

Na toj je sjednici[1], nakon razmatranja Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća kojim se preinačuje Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora te izmjenjuje i kasnije stavlja izvan snage Direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ savjetodavna skupina usuglasila se oko točaka navedenih u nastavku.

1. Sljedeće je dijelove teksta trebalo zasjeniti sivom bojom koja se u načelu koristi za upućivanje na suštinske izmjene:

– u uvodnoj izjavi 2. brisanje riječi „Nadzor nad uporabom energije u Europi”;

– u uvodnoj izjavi 3. brisanje završnih riječi „u sektoru prometa, u kojemu je sigurnost opskrbe energijom najakutniji problem, te utjecati na tržište gorivom koje je namijenjeno uporabi u prometu”;

– u uvodnoj izjavi 20. brisanje druge rečenice u uvodnoj izjavi 11. Direktive 2009/28/EZ koja glasi: „U tom okviru treba uključiti energiju oceana i drugih vodnih tijela u obliku valova, morskih struja, plima, gradijenata temperature i slanosti oceana.”;

– u uvodnoj izjavi 26. brisanje riječi „nacionalnih ciljeva” „prilagodljive mjere” „koje ostaju pod nadzorom država članica kako ne bi utjecale na njihovu sposobnost ostvarivanja nacionalnih ciljeva”;

– u uvodnoj izjavi 27. brisanje riječi „platformi za transparentnost”;

– u uvodnoj izjavi 28. brisanje završnih riječi „pri ostvarivanju ciljeva država članica” u prvoj rečenici kao i brisanje druge rečenice uvodne izjave 37. Direktive 2009/28/EZ koja glasi: „Međutim, kako bi se spriječilo neto povećanje emisije stakleničkih plinova zlouporabom postojećih obnovljivih izvora energije te njihova potpuna ili djelomična zamjena konvencionalnim izvorima energije, može se kao prihvatljiva uzeti u obzir samo električna energija proizvedena u postrojenjima koja iskorištavaju energiju iz obnovljivih izvora i koja su započela s radom nakon stupanja na snagu ove Direktive ili u postrojenjima s povećanim kapacitetom koja su obnovljena nakon stupanja na snagu ove Direktive.”;

– u uvodnoj izjavi 34. brisanje riječi „osiguraju ostvarivanje te razine tako da u ispunjavanje minimalnih zahtjeva o energetskoj učinkovitosti iz Direktive 2002/91/EZ uključe faktor za energiju iz obnovljivih izvora koji se odnosi na troškovno optimalno smanjenje emisija ugljika po zgradi.”;

– u uvodnoj izjavi 39. brisanje završnih riječi „uređaja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora”;

– u uvodnoj izjavi 43. brisanje posljednje rečenice iz uvodne izjave 52. Direktive 2009/28/EZ, koja glasi: „Važno je praviti razliku između zelenih certifikata koji se upotrebljavaju za programe potpore i jamstava o podrijetlu.

– u uvodnoj izjavi 44. brisanje riječi „najmanji postotni udio”;

– u uvodnoj izjavi 45. brisanje riječi „ponajprije kad je riječ o količini energije iz obnovljivih izvora proizvedene u novim postrojenjima, Komisija mora procijeniti učinkovitost mjera koje poduzimaju države članice”;

– brisanje cjelokupnog teksta uvodne izjave 56. Direktive 2009/28/EZ;

– u uvodnoj izjavi 48. brisanje riječi „privremenu”;

– u uvodnoj izjavi 52. brisanje riječi „podržati fazu predstavljanja i komercijalizacije”;

– u uvodnoj izjavi 70. brisanje završnih riječi „te razvoj druge i treće generacije biogoriva u Zajednici i svijetu općenito te jačati istraživanja u poljoprivredi i širenje znanja u tim područjima”;

– u uvodnoj izjavi 72. brisanje posljednje dvije rečenice u uvodnoj izjavi 73. Direktive 2009/28/EZ, koja glasi: „Pošumljene površine sa zastorom krošnje između 10 i 30 % treba također uključiti, osim ako ne postoje dokazi da je zaliha ugljika u njima dovoljno niska da opravdava njihovu prenamjenu u skladu s propisima iz ove Direktive. Upućivanje na močvarna tla treba uzeti u obzir definiciju propisanu Konvencijom o močvarama koje imaju međunarodnu važnost, posebno kao stanište močvarnih ptica, koja je donesena 2. veljače 1971. u Ramsaru.”;

– u uvodnoj izjavi 81. brisanje riječi „višestranih i dvostranih sporazuma” i „ti sporazumi”;

– u uvodnoj izjavi 95. brisanje riječi „ili snažno onečišćeno” kao i posljednjih šest rečenica uvodne izjave 85. Direktive 2009/28/EZ, koje glase: „Čak iako se sama biogoriva proizvode uporabom sirovina iz tla koje se obrađuje, neto povećanje potražnje za usjevima prouzročeno poticanjem biogoriva može dovesti do neto povećanja obrađenog područja. To bi moglo utjecati na zemljišta s visokim zalihama ugljika, što bi za posljedicu imalo štetne gubitke zaliha ugljika. Kako bi se taj rizik ublažio, potrebno je uvesti popratne mjere za poticanje povećane stope proizvodnje na zemljištu koje se već obrađuje za usjeve, uporaba degradiranog zemljišta i donošenje zahtjeva za održivošću koji su usporedivi sa zahtjevima iz ove Direktive za potrošnju biogoriva u Zajednici i drugim zemljama koje upotrebljavaju biogoriva. Komisija mora izraditi konkretnu metodologiju kako bi na najmanju moguću mjeru smanjila emisije stakleničkih plinova koje prouzročuju posredne promjene uporabe zemljišta. S tim u vezi Komisija mora na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih dokaza analizirati ponajprije uključivanje faktora posredne promjene uporabe zemljišta u izračun emisije stakleničkih plinova te potrebu poticanja održivih biogoriva koja na najmanju moguću mjeru svode utjecaj promjene uporabe zemljišta i poboljšavaju održivost biogoriva s obzirom na posrednu promjenu uporabe zemljišta. Pri razvijanju te metodologije Komisija se mora, inter alia, pozabaviti mogućim posrednim promjenama namjene zemljišta koje proizlaze iz biogoriva proizvedenog od materijala neprehrambene celuloze i drvne celuloze.”;

– u uvodnoj izjavi 100. brisanje sadašnjeg upućivanja na Odluku Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji;

– u uvodnoj izjavi 101. brisanje navoda „20 %-tnog”;

– u članku 1. i u članku 2. točki (j) brisanje riječi „nacionalni”;

– u članku 2. točki (g) brisanje riječi „ili plinovito”;

– u članku 7. stavku 1., zamjena sadašnjeg upućivanja: „članka 17. stavaka od 2. do 6.ˮ upućivanjem: „članka 26. stavaka od 2. do 7.ˮ;

– brisanje cjelokupnog teksta iz članka 5. stavka 2. Direktive 2009/28/EZ;

– u članku 7. stavku 3. brisanje riječi „Aerotermalna, geotermalna i hidrotermalna”;

– u članku 8. stavku 1. brisanje riječi „i postaviti aranžmane za”, „ispunjava li”, „zahtjeve iz članka 3. stavaka 1., 2. i 4.” i „ispunjava li druga”;

– u članku 8. stavku 2. i članku 12 stavku 1. brisanje riječi „tri mjeseca”;

– u članku 9. stavcima 2. i 3 te u članku 10. stavku 1. brisanje riječi „cilja”;

– u članku 9. stavku 4. brisanje prve rečenice koja glasi: „Razdoblje navedeno u stavku 3. točki (d) mora završiti do 2020.” i navoda „2020.” u drugoj rečenici;

– u članku 10. stavku 3. brisanje teksta „ocjenjivanja ispunjavaju li se zahtjevi” i „koji se odnose na nacionalne opće ciljeve”;

– u članku 13. stavku 1., zamjena sadašnjeg upućivanja: „članka 3.ˮ upućivanjem: „članka 5.ˮ;

– brisanje cjelokupnog teksta iz članka 13. stavka 1. točaka (a) i (b) Direktive 2009/28/EZ;

– u članku 19. stavku 13. zamjena riječi „stavljanju na tržište” s riječi „prodaji kupcima” i brisanje završnih riječi „koja dolazi iz postrojenja ili povećanog kapaciteta koji je započeo s radom nakon 25. lipnja 2009.”;

– u članku 26. stavku 1. brisanje riječi „održivosti”;

– u članku 27. stavku 4. zamjena sadašnjeg upućivanja: „članka 17. stavka 2.ˮ upućivanjem: „članka 26. stavka 7.ˮ i sadašnjeg upućivanja: „članku 17. stavcima 3., 4. i 5.” upućivanjem: „članku 26. stavcima od 2. do 6.”;

– u članku 27. stavku 6. trećem podstavku brisanje riječi „transparentnost”;

– u članku 27. stavku 6. petom podstavku i u članku 27. stavku 7. zamjena sadašnjega upućivanja: „članka 17. stavaka od 2. do 5.ˮ upućivanjem: „članka 26. stavaka od 2. do 7.ˮ;

– u članku 28. stavcima 1. i 4. zamjena sadašnjega upućivanja: „članka 17. stavka 2.ˮ upućivanjem: „članka 26. stavka 7.ˮ;

– u članku 28. stavku 5. brisanje riječi „osobito s obzirom na” i riječi „dodaci”;

– u članku 30. stavku 3. zamjena navoda „2018.” navodom „2026.”;

– u članku 30. stavku 4. zamjena navoda „2021.” navodom „2032.”;

– u članku 32. stavku 2. zamjena navoda „5. listopada 2015. ” navodom „1. siječnja 2021.”;

– u članku 32. stavcima 2., 3. i 6. zamjena sadašnjega upućivanja na članak 3. stavak 5. upućivanjem na članak 7. stavak 5. i dodavanje novih upućivanja na članak 19. stavke 11. i 14. te članak 25. stavak 6.;

– u Prilogu V. dijelu A. brisanje navoda „52 %” koji se podudara sa stavkom „etanol iz šećerne repe”;

– u Prilogu V. dijelu B. brisanje navoda „92 %” koji se podudara sa stavkom „DME iz uzgojene šume”;

– u Prilogu V. dijelu C. stavku 3. brisanje formule „(EF – EB)/EF” koja se podudara sa stavkom „DME iz uzgojene šume”;

– brisanje cjelokupnog teksta iz Priloga V. dijela C. stavka 8. točke (b) podtočke ii. Direktive 2009/28/EZ;

– u Prilogu V. dijelu C. stavku 8. drugom podstavku brisanje broja „10”;

– brisanje cjelokupnog teksta iz Priloga V. dijela C. stavka 9. točke (b) Direktive 2009/28/EZ;

– brisanje cjelokupnog teksta iz Priloga V. dijela C. stavka 9. drugog podstavka Direktive 2009/28/EZ;

– u prilogu V. dijelu C. stavku 10. brisanje navoda „2009.”;

– u prilogu V. dijelu C. stavku 12. brisanje riječi „i skladištenju ”;

– u prilogu V. dijelu C. stavku 14. brisanje riječi „sekvestracijom”;

– u prilogu V. dijelu C. stavku 15. brisanje završnih riječi „za zamjenu, ograničavaju se na CO2 koji se dobiva od fosilnoga goriva, upotrijebljenog u komercijalnim proizvodima i uslugama”;

– u prilogu V. dijelu C. stavku 18. Priloga V. brisanje teksta „eec + el + oni dijelovi ep, etd i eee”;

– brisanje cjelokupnog teksta iz Priloga V. članka C. stavka 19. četvrtog podstavka Direktive 2009/28/EZ.

2. U drugom podstavku stavka 5. te u prvom i petom podstavku stavka 6. iz članka 27. trebalo bi zamijeniti upućivanje: „članka 31. stavka 3.” upućivanjem na članak 31. stavak 2.

Nakon razmatranja prijedloga savjetodavna je skupina jednoglasno zaključila da prijedlog ne sadrži suštinske izmjene, osim onih koje su kao takve označene. Savjetodavna je skupina također zaključila da se u pogledu kodifikacije neizmijenjenih odredaba ranijeg akta sa spomenutim promjenama prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećeg pravnog akta bez suštinskih promjena.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik    Pravni savjetnik    Glavni direktor

  • [1]   Savjetodavna skupina radila je na temelju engleske jezične verzije Prijedloga, tj. na temelju izvorne verzije razmatranog teksta.

MIŠLJENJE Odbora za razvoj (24.10.2017)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka)
(COM(2016)767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Florent Marcellesi

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europske klimatske i energetske politike trebale bi biti u skladu s ciljevima usklađenosti politika u interesu razvoja sadržanima u članku 208. Ugovora iz Lisabona i ciljevima održivog razvoja. Prijelaz na obnovljivu energiju od ključne je važnosti za ispunjavanje tih ciljeva. Stoga vaš izvjestitelj smatra da je od primarne važnosti osigurati da se predloženom direktivom odgovori na stroge društvene i ekološke kriterije održivosti s obzirom na to da bioenergija može igrati samo ograničenu ulogu u zadovoljavanju potreba za energijom EU-a i da će se politika EU-a o bioenergiji sigurno koristiti kao predložak za međunarodne pregovore.

Zato bi se predložena direktiva trebala unaprijediti na načine izložene u nastavku.

Razina ambicioznosti prijedloga u području klimatskih ciljeva trebala bi se unaprijediti povećavanjem udjela energije iz obnovljivih izvora na 45 % u 2030. i primjenom obveznih nacionalnih ciljeva kako bi se postigli ciljevi Pariškog sporazuma.

Biogoriva proizvedena iz poljoprivrednih kultura do 2030. godine trebala bi se potpuno prestati koristiti kako bi se minimizirao negativan učinak bioenergije na zemljišna prava, pravo na hranu, biološku raznolikost, tlo te ukupni neizravni učinci na promjenu uporabe zemljišta. Nadalje, udio biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz poljoprivrednih kultura koja se mogu računati kao dio ispunjavanja cilja Direktive za goriva namijenjena upotrebi u prometu trebao bi se postupno smanjivati do 2030. kada će taj udio biti jednak nuli.

Trebale bi se postupno ukinuti sve politike poticaja za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz hrane i hrane za životinje i drugih usjeva uzgojenih na produktivnom poljoprivrednom zemljištu.

Pravila o neizravnoj promjeni uporabe zemljišta trebalo bi ojačati s obzirom na to da neprehrambene kulture za proizvodnju energije mogu doprinijeti neizravnoj promjeni uporabe zemljišta ako se proizvode na zemljištu namijenjenom proizvodnji hrane.

Trebalo bi osigurati usklađenost preinačene Direktive s načelima hijerarhije otpada i kaskadne uporabe.

Trebalo bi ojačati zaštitne mjere za napredna biogoriva kojima bi se trebalo smanjiti stvarne emisije stakleničkih plinova i odgovoriti na snažne kriterije ekološke održivosti kada se potiče korištenje otpada i ostataka za proizvodnju energije.

Trebalo bi uvesti kriterije društvene održivosti, uzimajući u obzir da dolazi do sve više sukoba oko zemljišta zbog, primjerice, velikih poljoprivrednih ulaganja za proizvodnju sirovina. Direktiva bi stoga trebala biti usklađena s međunarodnim standardima prava posjeda zemljišta koji su tim važniji u zemljama u kojima se običajna prava ne priznaju jasno u zakonima i u kojima se u prošlosti ruralno autohtono stanovništvo raseljavalo zbog projekata očuvanja prirode.

AMANDMANI

Odbor za razvoj poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Određivanjem obvezujućeg cilja za energiju iz obnovljivih izvora do 2030. nastavilo bi se poticati razvoj tehnologije proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i pružila bi se sigurnost ulagačima. Cilj određen na razini Unije omogućio bi veću fleksibilnost državama članicama pri postizanju njihovih ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova na troškovno najučinkovitiji način u skladu s njihovim posebnostima, kombinacijama izvora energije i mogućnostima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

(8)  Određivanjem obvezujućih ciljeva Unije i nacionalnih obvezujućih ciljeva za energiju iz obnovljivih izvora do 2030. nastavilo bi se poticati razvoj tehnologije proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i pružila bi se sigurnost ulagačima.

Obrazloženje

Ispunjavanje ciljeva Pariškog sporazuma podrazumijeva povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora i na razini EU-a i na razini država članica. Usklađenost ciljeva država članica s ciljevima EU-a doprinijet će učinkovitom ispunjavanju globalnog cilja EU-a.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  Upotreba biomase za proizvodnju energije uključuje znatne oportunitetne troškove povezane s iscrpljenjem ili gubitkom ekosustava. Države članice trebale bi se suzdržati od davanja ovlaštenja i poticaja za upotrebu sirovina za proizvodnju energije ako bi takva upotreba negativno utjecala na prava na zemljište, pravo na hranu, biološku raznolikost ili sveukupnu ravnotežu stakleničkih plinova.

Obrazloženje

Program održivog razvoja do 2030. predstavlja transformativan politički okvir za iskorjenjivanje siromaštva i postizanje održivog razvoja na svjetskoj razini. Mjere koje EU poduzima u cilju provedbe Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama stoga moraju biti u skladu s ispunjenjem njegovih 17 ciljeva održivog razvoja te se u okviru tih mjera treba pozabaviti s pitanjem ključne međupovezanosti njegovih ciljeva.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.b)  Promicanje obnovljivih izvora energija trebalo bi se temeljiti na načelu višestruke upotrebe, posebice u pogledu šumske i poljoprivredne biomase, i kružnom gospodarstvu. Programima potpore kojima se promiče korištenje energije iz obnovljivih izvora ne smiju se potkopavati načela kružnog gospodarstva i hijerarhije otpada, prema kojima se mogućnosti gospodarenja otpadom rangiraju ovisno o njihovoj održivosti, a najveći je prioritet sprečavanje nastanka otpada i recikliranje otpada.

Obrazloženje

EU i njegove države članice moraju provesti Program održivog razvoja do 2030. u okviru svih unutarnjih i vanjskih politika primjenom sveobuhvatnog i strateškog pristupa, uravnoteženo i dosljedno integrirajući tri dimenzije održivog razvoja te baveći se međupovezanostima različitih ciljeva održivog razvoja, kao i širim učincima svojih domaćih djelovanja na međunarodnoj i globalnoj razini.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.c)  Kada je riječ o korištenju biotičkih izvora energije, države članice trebale bi uvesti zaštitne mjere kako bi se zaštitila biološka raznolikost i spriječili iscrpljenje ili gubitak ekosustava i svaka prenamjena koja bi imala negativan neizravan ili izravan učinak na biološku raznolikost, tlo ili ukupnu ravnotežu stakleničkih plinova.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Omogućivanjem prekograničnog sudjelovanja u programima potpore ograničavaju se negativni utjecaji na unutarnje tržište energije te se, uz određene pretpostavke, može pomoći državama članicama da troškovno učinkovitije postignu cilj Unije. Osim toga, prekogranično sudjelovanje prirodan je nastavak razvoja politike Unije o obnovljivim izvorima energije, u čijem okviru obvezujući cilj na razini Unije zamjenjuje nacionalne obvezujuće ciljeve. Stoga je primjereno zahtijevati od država članica da postupno i djelomično omogućuju potporu projektima u drugim državama članicama, a definira se i nekoliko načina provedbe tog postupnog otvaranja, čime se osigurava poštovanje odredaba Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući članke 30., 34. i 110.

(17)  Omogućivanjem prekograničnog sudjelovanja u programima potpore ograničavaju se negativni utjecaji na unutarnje tržište energije te se, uz određene pretpostavke, može pomoći državama članicama da troškovno učinkovitije postignu cilj Unije. Osim toga, prekogranično sudjelovanje prirodan je nastavak razvoja politike Unije o obnovljivim izvorima energije, u čijem okviru obvezujući cilj na razini Unije prati nacionalne obvezujuće ciljeve. Stoga je primjereno zahtijevati od država članica da postupno i djelomično omogućuju potporu projektima u drugim državama članicama, a definira se i nekoliko načina provedbe tog postupnog otvaranja, čime se osigurava poštovanje odredaba Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući članke 30., 34. i 110.

Obrazloženje

Ispunjavanje ciljeva Pariškog sporazuma podrazumijeva povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora i na razini EU-a i na razini država članica. Usklađenost ciljeva država članica s ciljevima EU-a doprinijet će učinkovitom ispunjavanju globalnog cilja EU-a.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Kako bi se osiguralo da se u Prilogu IX. uzimaju u obzir načela hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća25, kriteriji Unije o održivosti te potreba da se osigura da se tim Prilogom ne stvara dodatna potražnja za zemljištem, a da se istodobno potiče upotreba otpada i ostataka, Komisija bi pri redovitoj evaluaciji Priloga trebala razmotriti uključivanje dodatnih sirovina koje ne uzrokuju bitne učinke narušavanja na tržištima nusproizvoda i proizvoda, otpada i ostataka.

(25)  Kako bi se osiguralo da se u Prilogu IX. uzimaju u obzir načela hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća25, kriteriji Unije o održivosti, načelo višestruke upotrebe biomase te potreba da se osigura da se tim Prilogom ne stvara dodatna potražnja za zemljištem, a da se istodobno potiče upotreba otpada i ostataka, Komisija bi pri redovitoj evaluaciji tog Priloga trebala razmotriti uključivanje dodatnih sirovina od kojih se mogu ostvariti znatne uštede emisija stakleničkih plinova na temelju procjene životnog ciklusa, uzimajući u obzir neizravne emisije povezane s bilo kakvim učincima preusmjeravanja te koje ne uzrokuju bitne učinke narušavanja na tržištima nusproizvoda i proizvoda, otpada i ostataka.

__________________

__________________

25 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

25 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

Obrazloženje

Rijetko su koje sirovine u potpunosti dostupne bez emisija. Ako se namjena materijala promijeni u sirovinu za proizvodnju biogoriva, to će imati učinak na druge korisnike. Za razumijevanje klimatskog učinka uporabe materijala za alternativno gorivo potrebna je analiza preusmjeravanja u kojoj su utvrđeni materijali koji bi se koristili za zamjenu sirovina i s njima povezanih emisija. U skladu sa strategijama EU-a za kružno gospodarstvo i šume, trebalo bi uzeti u obzir načelo višestruke upotrebe biomase.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 50.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(50.a)  Ovom Direktivom uspostavlja se okvir Unije za promicanje energije iz obnovljivih izvora, ali se i doprinosi mogućem pozitivnom učinku koji Unija i države članice mogu imati u poticanju razvoja sektora obnovljive energije u trećim zemljama. Unija i države članice trebale bi promicati istraživanje, razvoj i ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u zemljama u razvoju i drugim partnerskim zemljama, jačajući na taj način njihovu ekološku i gospodarsku održivost i njihove izvozne kapacitete obnovljive energije. Nadalje, uvoz energije iz obnovljivih izvora iz partnerskih zemalja može pomoći Uniji i državama članicama u postizanju njihovih ambicioznih ciljeva za smanjenje emisija ugljika.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 62.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(62)  U europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisije ugljika iz srpnja 2016. istaknuto je da biogoriva na temelju hrane imaju ograničenu ulogu u dekarbonizaciji sektora prometa i da bi trebalo postupno smanjivati njihovu uporabu te ih zamijeniti naprednim biogorivima. U svrhu pripreme za prelazak na napredna biogoriva i minimiziranja cjelokupnih utjecaja neizravne promjene uporabe zemljišta, primjereno je ograničiti količinu biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje koji se mogu smatrati dijelom cilja Unije utvrđenog u ovoj Direktivi.

(62)  Kada se pašnjaci ili poljoprivredne površine prethodno predviđeni za proizvodnju prehrambenih proizvoda i hrane za životinje pretvaraju u površine za proizvodnju biogoriva, i dalje će trebati ispunjavati potražnju koja nema veze s gorivom intenziviranjem postojeće proizvodnje ili pretvaranjem drugih nepoljoprivrednih površina u površine za poljoprivrednu proizvodnju. Korištenje nepoljoprivrednih površina za poljoprivredu predstavlja neizravnu promjenu uporabe zemljišta i može dovesti do znatnih emisija stakleničkih plinova ako uključuje prenamjenu zemljišta s velikim zalihama ugljika. U europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisije ugljika iz srpnja 2016. istaknuto je da biogoriva na temelju hrane imaju ograničenu ulogu u dekarbonizaciji sektora prometa i da bi trebalo postupno smanjivati njihovu uporabu te ih zamijeniti naprednim biogorivima. U svrhu pripreme za prelazak na napredna biogoriva i minimiziranja cjelokupnih utjecaja neizravne promjene uporabe zemljišta, primjereno je ograničiti količinu biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje koji se mogu smatrati dijelom cilja Unije utvrđenog u ovoj Direktivi i uvesti procjenu neizravne promjene uporabe zemljišta u izračun emisija stakleničkih plinova.

Obrazloženje

Pojavu neizravne promjene uporabe zemljišta trebalo bi jasno prepoznati i uzeti u obzir u odredbama Direktive.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 64.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(64)  Napredna biogoriva i druga biogoriva te bioplin proizveden iz sirovina navedenih u Prilogu IX., obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu te električna energija iz obnovljivih izvora mogu pridonijeti smanjenju emisija ugljika i potaknuti dekarbonizaciju sektora prometa u Uniji na troškovno učinkovit način te, među ostalim, poboljšati energetsku diversifikaciju u sektoru prometa i istodobnom poticati inovacije, rast i zapošljavanje u gospodarstvu Unije i smanjivati ovisnosti o uvozu energije. Obvezom uključivanja za opskrbljivače gorivom trebalo bi ih potaknuti na stalan razvoj naprednih goriva, uključujući biogoriva, a važno je osigurati da se obvezom uključivanja potiče i poboljšanje svojstava goriva koja su isporučena radi ispunjavanja te obveze u pogledu stakleničkih plinova. Komisija bi trebala procijeniti svojstva tih goriva u pogledu stakleničkih plinova, tehničke inovacije i održivosti.

(64)  Napredna biogoriva i druga biogoriva te bioplin proizveden iz sirovina navedenih u Prilogu IX., obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu te električna energija iz obnovljivih izvora mogu pridonijeti smanjenju emisija ugljika i potaknuti dekarbonizaciju sektora prometa u Uniji na troškovno učinkovit način te, među ostalim, poboljšati energetsku diversifikaciju u sektoru prometa i istodobnom poticati inovacije, rast i zapošljavanje u gospodarstvu Unije i smanjivati ovisnosti o uvozu energije. Međutim, neprehrambene sirovine mogu rezultirati emisijama koje proizlaze iz promjene uporabe zemljišta ili drugim neizravnim emisijama. Kako bi se uzele u obzir neizravne emisije povezane s uklanjanjem postojećih oblika uporabe za neke od sirovina, u izračun emisija stakleničkih plinova valja uvesti procjene. Moguće je da će se te procjene mijenjati kako budu dostupni dodatni podaci ili kako se s vremenom budu mijenjala tržišta za te neprehrambene sirovine. Stoga ih treba redovito nadzirati. Obvezom uključivanja za opskrbljivače gorivom trebalo bi ih potaknuti na stalan razvoj naprednih goriva, uključujući biogoriva, a važno je osigurati da se obvezom uključivanja potiče i poboljšanje svojstava goriva koja su isporučena radi ispunjavanja te obveze u pogledu stakleničkih plinova. Komisija bi trebala procijeniti svojstva tih goriva u pogledu stakleničkih plinova, tehničke inovacije i održivosti.

Obrazloženje

Za razumijevanje klimatskog učinka uporabe materijala za alternativno gorivo potrebna je analiza preusmjeravanja u kojoj su utvrđeni materijali koji bi se koristili za zamjenu sirovina i s njima povezanih emisija.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 69.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(69.a)  Proizvodnja biogoriva, a samim time i povezani ciljevi i rokovi, ne bi trebali prouzročiti prenamjenu zemljišta ili utjecati na prehrambeni lanac.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 69.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(69.b)  Ako se ne zaštite održivost i ljudska prava, politika Unije o biogorivima mogla bi imati negativne učinke ne samo na okoliš nego i na život lokalnih zajednica, na zemljišna prava i na sigurnost opskrbe hranom.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 73.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(73)  Poljoprivredne sirovine za proizvodnju biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase ne bi trebalo proizvoditi na tresetištima jer bi uzgoj sirovina na tresetištima prouzročio znatan gubitak zaliha ugljika kad bi se zemljište u tu svrhu dodatno isušivalo, dok se izostanak takvog isušivanja ne bi mogao lako provjeriti.

(73)  Poljoprivredne sirovine za proizvodnju biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase ne bi trebalo proizvoditi na tresetištima ili močvarnim zemljištima jer bi uzgoj sirovina na tresetištima ili močvarnim zemljištima prouzročio znatan gubitak zaliha ugljika kad bi se zemljište u tu svrhu dodatno isušivalo, dok se izostanak takvog isušivanja ne bi mogao lako provjeriti.

Obrazloženje

Tresetišta i močvare staništa su koja imaju visoku vrijednost u smislu očuvanja i u kojima se nalaze neke od najvažnijih zaliha ugljika u EU-u i na svijetu. No kada dođe do njihove degradacije, ona emitiraju velike količine stakleničkih plinova.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 73.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(73.a)  Ostatci iz poljoprivrede i šumarstva za proizvodnju biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase trebali bi se proizvoditi i prikupljati primjenjivanjem praksi koje su dosljedne sa zaštitom kvalitete tla i organskog ugljika u tlu.

Obrazloženje

Poljoprivredna politika EU-a trebala bi biti usklađena s obvezama EU-a u području klimatskih promjena i iskorjenjivanja siromaštva. Okolišne izazove koji su oduvijek prisutni u poljoprivredi na svjetskoj razini dodatno pojačavaju klimatske promjene. Poljoprivrednici više nego ikad moraju doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena primjenom održivih poljoprivrednih praksi.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 95.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(95.a)  Politike Unije i država članica o biogorivu trebale bi biti usklađene s ciljevima održivog razvoja UN-a i načelom usklađenosti politika u interesu razvoja sadržanim u Ugovoru iz Lisabona. Unija i države članice trebale bi osigurati da njihove politike za biogoriva nemaju negativan učinak na zemlje u razvoju i da se tim politikama poštuju prava na korištenje zemljišta lokalnog stanovništva kako je propisano Konvencijom o pravima autohtonih i plemenskih naroda u neovisnim državama (br. 169) Međunarodne organizacije rada, kao i Dobrovoljnim smjernicama o odgovornom upravljanju zemljišnim, ribarstvenim i šumskim resursima UN-a u kontekstu nacionalne sigurnosti opskrbe hranom, Načelima za odgovorna ulaganja u poljoprivredne i prehrambene sustave i smjernicama FAO-a i OECD-a za odgovorne lance opskrbe u poljoprivredi.

Obrazloženje

Stranke su, prema Pariškom sporazumu, obvezne tijekom provedbe aktivnosti u vezi s klimatskim promjenama poštovati međunarodne obveze o ljudskim pravima i pravima autohtonog stanovništva. Također je navedeno da se klimatske aktivnosti moraju provoditi na osnovi ravnopravnosti i u kontekstu održivog razvoja i ciljeva o iskorjenjivanju siromaštva. S obzirom na to da se zbog politika EU-a u području biogoriva može stvoriti pritisak na zemljišta u inozemstvu, važno je osigurati da one ne utječu na postojeće pravo posjeda lokalnog stanovništva.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 99.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(99)  Radi mijenjanja i dopunjavanja manje bitnih elemenata odredbi ove Direktive Komisiji bi trebalo delegirati ovlast da u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije donosi akte o popisu sirovina za proizvodnju naprednih biogoriva čiji je doprinos obvezi opskrbljivača gorivom za promet ograničen; prilagodbi energetskog sadržaja goriva namijenjenih uporabi u prometu znanstvenim i tehničkim dostignućima; metodologiji određivanja udjela biogoriva koje nastaje preradim biomase s fosilnim gorivima u zajedničkom procesu; provedbi sporazuma o uzajamnom priznavanju jamstava o podrijetlu; uspostavi pravila za praćenje funkcioniranja sustava za jamstva o podrijetlu; te pravilima za izračun utjecaja biogoriva, tekućih biogoriva i usporednih fosilnih goriva na stakleničke plinove. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenim u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva. Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno sa stručnjacima iz država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje pripremaju delegirane akte.

(99)  Radi mijenjanja i dopunjavanja manje bitnih elemenata odredbi ove Direktive Komisiji bi trebalo delegirati ovlast da u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije donosi akte o popisu sirovina za proizvodnju naprednih biogoriva, uključujući povezane procijenjene neizravne emisije; prilagodbi energetskog sadržaja goriva namijenjenih uporabi u prometu znanstvenim i tehničkim dostignućima; metodologiji određivanja udjela biogoriva koje nastaje preradim biomase s fosilnim gorivima u zajedničkom procesu; provedbi sporazuma o uzajamnom priznavanju jamstava o podrijetlu; uspostavi pravila za praćenje funkcioniranja sustava za jamstva o podrijetlu; te pravilima za izračun utjecaja biogoriva, tekućih biogoriva i usporednih fosilnih goriva na stakleničke plinove. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenim u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva. Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno sa stručnjacima iz država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje pripremaju delegirane akte.

Obrazloženje

Pojašnjava se da su neizravne emisije u potpunosti uzete u obzir pri razmatranju različitih sirovina.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 101.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(101.a)  Diljem svijeta 1,4 milijarde ljudi nema pristup električnoj energiji. Oko 3 milijarde ljudi oslanja se na tradicionalna goriva poput ugljena i drva za kuhanje i često ima slabu ventilaciju u svojim domovima. Gotovo 2 milijuna ljudi svake godine umre od upale pluća i kroničnih plućnih bolesti zbog korištenja tim gorivima.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 101.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(101.b)  Zemlje u razvoju sve više donose politike u području obnovljivih izvora energije na nacionalnoj razini jer žele proizvoditi energiju iz obnovljivih izvora kako bi odgovorile na sve veću potražnju za energijom. Više od 173 zemlje, uključujući 117 gospodarstava u razvoju ili u usponu, uspostavilo je ciljeve u području obnovljivih izvora energije do kraja 2015.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 101.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(101.c)  Potrošnja energije u zemljama u razvoju usko je povezana s brojnim društvenim pitanjima: smanjenje siromaštva, obrazovanje, zdravstvo, porast stanovništva, zaposlenost, poduzetništvo, komunikacija, urbanizacija i nedostatak prilika za žene. Obnovljive energije imaju važan potencijal u pogledu omogućavanja zajedničkog rješavanja razvojnih i okolišnih izazova. Posljednjih godina ostvaren je velik razvoj u području alternativnih energetskih tehnologija, i u pogledu učinkovitosti i u pogledu smanjenja troškova. Nadalje, mnoge zemlje u razvoju u vrlo su dobrom položaju u pogledu razvijanja nove generacije energetskih tehnologija. Osim koristi za razvoj i okoliš, obnovljivi izvori energije imaju potencijal da pruže povećanu sigurnost i gospodarsku stabilnost. Povećana uporaba obnovljivih izvora energije mogla bi smanjiti ovisnost o uvozu skupih fosilnih goriva i pomogla bi mnogim zemljama da poboljšaju svoje bilance plaćanja.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Direktivom utvrđuje se zajednički okvir za promicanje energije iz obnovljivih izvora. Direktivom se postavljaju obvezni ciljevi Unije za ukupan udio energije iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji energije u 2030. Direktivom se propisuju i pravila u pogledu financijske potpore za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, vlastite potrošnje energije iz obnovljivih izvora, upotrebe energije iz obnovljivih izvora za sektore grijanja, hlađenja i prometa, regionalne suradnje država članica i trećih zemalja, jamstva o podrijetlu, upravnih postupaka i informacija i osposobljavanja. Nadalje, njome se utvrđuju kriteriji održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase.

Ovom Direktivom utvrđuje se zajednički okvir za promicanje energije iz obnovljivih izvora. Direktivom se postavljaju obvezni ciljevi Unije i obvezni nacionalni ciljevi za ukupan udio energije iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji energije u 2030. Direktivom se propisuju i pravila u pogledu financijske potpore za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, vlastite potrošnje energije iz obnovljivih izvora, upotrebe energije iz obnovljivih izvora za sektore grijanja, hlađenja i prometa, regionalne suradnje država članica i trećih zemalja, jamstva o podrijetlu, upravnih postupaka i informacija i osposobljavanja. Nadalje, njome se utvrđuju kriteriji održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase.

Obrazloženje

Ispunjavanje ciljeva Pariškog sporazuma podrazumijeva povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora i na razini EU-a i na razini država članica. Usklađenost ciljeva država članica s ciljevima EU-a doprinijet će učinkovitom ispunjavanju globalnog cilja EU-a.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka na (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(na)  „energetske kulture” znači kulture proizvedene na poljoprivrednom zemljištu kao glavni usjev, isključujući otpatke i otpad, koje se uzgajaju prije svega u svrhu proizvodnje energije;

Obrazloženje

Pojašnjenje definicije.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obvezujući opći cilj Unije za 2030.

Obvezujući opći ciljevi Unije i nacionalni ciljevi za 2030.

Obrazloženje

Potrebno radi dosljednosti s člankom 1.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Države članice u ispunjavanju ciljeva utvrđenih u stavku 3. osiguravaju da su njihovi nacionalni ciljevi oblikovani kako bi bili usklađeni s hijerarhijom otpada utvrđenom u Direktivi 2008/98/EZ, posebice u pogledu potrošnje šumske i poljoprivredne biomase u energetske svrhe, i zadovoljavali načela kružnog gospodarstva i višestruke upotrebe. U tu svrhu države članice redovito preispituju svoje nacionalne ciljeve kako bi se osigurala njihova usklađenost s tim načelima.

Obrazloženje

EU i njegove države članice moraju provesti Program održivog razvoja do 2030. u okviru svih unutarnjih i vanjskih politika te se pozabaviti međupovezanostima različitih ciljeva održivog razvoja, kao i širim učincima svojih domaćih djelovanja na međunarodnoj i globalnoj razini. U skladu s tim, ta načela kružnog gospodarstva i višestruke upotrebe trebala bi se primjenjivati prema potrebi, uključujući u postojećoj direktivi, s ciljem da trećim zemljama posluže kao predložak.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  električna energija proizvedena je u skladu s međunarodnim pravom, uključujući međunarodno pravo o ljudskim pravima.

Obrazloženje

Odredbama ove Direktive ne bi se smjelo nenamjerno nagraditi proizvodnju električne energije pod uvjetima kojima se krši međunarodno pravo.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  uporaba se odnosi na zajednički projekt koji ispunjava kriterije iz stavka 2. točaka (b) i (c) i koji će se koristiti interkonekcijskim vodom nakon što bude pušten u pogon te na količinu električne energije koja nije veća od količine koja će se izvoziti u Uniju nakon što interkonekcijski vod započne s radom.

(e)  uporaba se odnosi na zajednički projekt koji ispunjava kriterije iz stavka 2. točaka (b), (c) i (ca) i koji će se koristiti interkonekcijskim vodom nakon što bude pušten u pogon te na količinu električne energije koja nije veća od količine koja će se izvoziti u Uniju nakon što interkonekcijski vod započne s radom.

Obrazloženje

Potrebno da bi se osigurala dosljednost s prethodnim stavkom, točkom ca, dodanom amandmanom 25.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 5. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pisanu potvrdu o prihvaćanju točaka (b) i (c) koju izdaje treća zemlja na čijemu će državnom području postrojenje biti pušteno u rad te udio ili količinu električne energije proizvedene u postrojenju koju će za domaće potrebe upotrebljavati treća zemlja.

(d)  pisanu potvrdu o prihvaćanju točaka (b), (c) i (ca) iz stavka 2. koju izdaje treća zemlja na čijemu će državnom području postrojenje biti pušteno u rad te udio ili količinu električne energije proizvedene u postrojenju koju će za domaće potrebe upotrebljavati treća zemlja.

Obrazloženje

Potrebno da bi se osigurala dosljednost s prethodnim stavkom, točkom ca, dodanom amandmanom 25.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Države članice ne priznaju jamstva o podrijetlu koja je izdala treća zemlja osim ako je Komisija s tom trećom zemljom potpisala sporazum o uzajamnom priznavanja jamstava o podrijetlu izdanih u Uniji i odgovarajućih sustava jamstava o podrijetlu utvrđenih u toj zemlji ako postoji izravan uvoz ili izvoz energije. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 32. kako bi provela te sporazume.

11.  Države članice ne priznaju jamstva o podrijetlu koja je izdala treća zemlja osim ako je Komisija s tom trećom zemljom potpisala sporazum o uzajamnom priznavanja jamstava o podrijetlu izdanih u Uniji i odgovarajućih sustava jamstava o podrijetlu utvrđenih u toj zemlji ako postoji izravan uvoz ili izvoz energije. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 32. kako bi provela te sporazume. Ti sporazumi moraju biti u skladu s međunarodnim pravom, uključujući međunarodno pravo o ljudskim pravima, te sa svim relevantnim odlukama Komisije i sudskom praksom Suda Europske unije.

Obrazloženje

Mogućnost uključivanja uvezene električne energije iz obnovljivih izvora u izračun udjela energije iz obnovljivih izvora treba biti u skladu s međunarodnim pravom i pravom EU-a. To ne smije dovesti do snižavanja standarda ljudskih prava ili do nepoštenog tržišnog natjecanja.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 1. – podstavak 4. – točka b – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

b)  pri izračunu brojnika uzima se u obzir energetski sadržaj naprednih biogoriva i drugih biogoriva te bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX., obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu, fosilnih goriva nastalih iz otpada i isporučenih svim prometnim sektorima te električne energije iz obnovljivih izvora isporučene cestovnim vozilima.

b)  pri izračunu brojnika uzima se u obzir energetski sadržaj naprednih biogoriva i drugih biogoriva te bioplina proizvedenih iz sirovina navedenih u Prilogu IX., obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu te električne energije iz obnovljivih izvora isporučene svim prometnim sektorima.

Obrazloženje

Program održivog razvoja do 2030. i njegovih 17 ciljeva održivog razvoja univerzalni su i primjenjuju se na sve zemlje u svim fazama razvoja, na temelju nacionalne i zajedničke odgovornosti. Nije prikladno uključiti obveze za fosilna goriva, čak i ona nastala iz otpada, u Direktivu o energiji iz obnovljivih izvora, osobito u kontekstu u kojem bi se energetska politika EU-a mogla koristiti kao predložak u međunarodnim pregovorima.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 1. – podstavak 4. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ca)  za izračun brojnika i nazivnika mogu se uzeti u obzir samo biogoriva i tekuća biogoriva koja su proizvedena iz sirovina dobivenih ili proizvedenih unutar Unije.

Obrazloženje

U cilju održivosti te kako bi se uzeli u obzir učinci prenamjene zemljišta i neizravne prenamjene zemljišta, održivima se smatraju samo ona biogoriva/tekuća biogoriva koja se proizvode iz sirovina (uključujući otpad) podrijetlom iz EU-a.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 5. – točka a – podtočka v.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

v.)  sječom se ne premašuje dugoročni proizvodni kapacitet šume;

v.)  sječom se održava ili poboljšava dugoročni proizvodni kapacitet šume;

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 5. – točka b – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.)  šumska biomasa posječena je u skladu s pravnom dozvolom;

i.)  šumska biomasa posječena je na zakonit način;

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 5. – točka b – podtočka v.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

v.)  sječom se ne premašuje dugoročni proizvodni kapacitet šume.

v.)  sječom se održava ili poboljšava dugoročni proizvodni kapacitet šume.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz poljoprivredne i šumske biomase koje se uzimaju u obzir za potrebe iz stavka 1. prvog podstavka točaka (a), (b) i (c) ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

 

(a)  sirovine se dobivaju sa zemljišta ili iz šuma trećih strana, čija se prava korištenja i posjeda poštuju tako da se za ta zemljišta ili šume dobije njihov prethodan neprisiljen i informiran pristanak, uz sudjelovanje predstavničkih institucija i organizacija;

 

(b)  poštuju se ljudska i radna prava trećih strana; i

 

(c)  dostupnost hrane i hrane za životinje za treće strane nije ugrožena.

 

U tom se kontekstu moraju u potpunosti poštovati prava posjeda lokalnog stanovništva u skladu s Konvencijom br. 169 Međunarodne organizacije rada, Dobrovoljnim smjernicama o odgovornom upravljanju zemljišnim, ribarstvenim i šumskim resursima UN-a u kontekstu nacionalne sigurnosti opskrbe hranom, Načelima za odgovorna ulaganja u poljoprivredne i prehrambene sustave i smjernicama FAO-a i OECD-a za odgovorne lance opskrbe u poljoprivredi.

 

U svrhu ovog stavka, termin „treće strane” odnosi se na lokalne i autohtone zajednice i sve druge osobe uključene u proizvodnju ili žetvu sirovina ili osobe na koje utječu aktivnosti proizvodnje ili ekstrakcije sirovina.

Obrazloženje

Pri uzgoju i žetvi biomase trebala bi se zaštititi prava trećih strana, poštovati zakoni o radu i odvraćati negativni učinci na sigurnost opskrbe hranom.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Za potrebe iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) države članice mogu utvrditi dodatne zahtjeve u pogledu održivosti za goriva iz biomase.

10.  Za potrebe iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) države članice mogu utvrditi dodatne zahtjeve u pogledu održivosti za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase.

Obrazloženje

Pravo država članica na uvođenje dodatnog zahtjeva za održivost ne bi se trebalo ograničiti na goriva dobivena iz biomase.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 27. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Države članice poduzimaju mjere za određivanje odgovarajućih i sveobuhvatnih mehanizama zaštite održivosti temeljenih na ljudskim pravima za uporabu biogoriva kako bi se odgovorilo na probleme povezane sa zemljišnim pravom i na druge implikacije proizvodnje i uvoza biogoriva povezane s pravima.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  kad je zadana vrijednost za uštede emisije stakleničkih plinova za proizvodni proces propisana u Prilogu V. dijelu A ili dijelu B za biogoriva i tekuća biogoriva i u Prilogu VI. dijelu A za goriva iz biomase i kad je el vrijednost za ta biogoriva i tekuća biogoriva izračunana u skladu s Prilogom V. dijelom C točkom 7. te za ta goriva iz biomase izračunana u skladu s Prilogom VI. dijelom B točkom 7. jednaka ništici ili manja od nje primjenom te zadane vrijednosti;

(a)  kad je zadana vrijednost za uštede emisije stakleničkih plinova za proizvodni proces propisana u Prilogu V. dijelu A ili dijelu B za biogoriva i tekuća biogoriva i u Prilogu VI. dijelu A za goriva iz biomase i kad je el vrijednost za ta biogoriva i tekuća biogoriva izračunana u skladu s Prilogom V. dijelom C točkom 7. te za ta goriva iz biomase izračunana u skladu s Prilogom VI. dijelom B točkom 7. jednaka ništici ili manja od nje primjenom te zadane vrijednosti i odbijanjem od nje standardnog smanjenja uštede emisija stakleničkih plinova iz neizravne promjene uporabe zemljišta kao što je utvrđeno u Prilogu VIII. dijelu A ili iz neizravnih emisija ugljika kao što je utvrđeno u Prilogu VIII. dijelu Ba;

Obrazloženje

Rijetko su koje sirovine u potpunosti dostupne bez emisija. Ako se namjena materijala promijeni u sirovinu za proizvodnju biogoriva, to će imati učinak na druge korisnike. Analizu uklanjanja kojom bi se utvrdilo koji su materijali potrebni za zamjenu sirovina i s njima povezanih emisija trebalo bi koristiti za računanje uštede emisija stakleničkih plinova kako bi se pokazao utjecaj korištenja tih materijala za alternativna goriva na klimu.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  primjenom stvarne vrijednosti izračunane u skladu s metodologijom navedenom u Prilogu V. dijelu C za biogoriva i tekuća biogoriva i u Prilogu VI. dijelu B za goriva iz biomase;

(b)  primjenom stvarne vrijednosti izračunane u skladu s metodologijom navedenom u Prilogu V. dijelu C za biogoriva i tekuća biogoriva i u Prilogu VI. dijelu B za goriva iz biomase i odbijanjem od nje standardnog smanjenja uštede emisija stakleničkih plinova iz neizravne promjene uporabe zemljišta kao što je utvrđeno u Prilogu VIII. dijelu A ili iz neizravnih emisija ugljika kao što je utvrđeno u Prilogu VIII. dijelu Ba;

Obrazloženje

Rijetko su koje sirovine u potpunosti dostupne bez emisija. Ako se namjena materijala promijeni u sirovinu za proizvodnju biogoriva, to će imati učinak na druge korisnike. Analizu uklanjanja kojom bi se utvrdilo koji su materijali potrebni za zamjenu sirovina i s njima povezanih emisija trebalo bi koristiti za računanje uštede emisija stakleničkih plinova kako bi se pokazao utjecaj korištenja tih materijala za alternativna goriva na klimu. Ova je izmjena neodvojivo povezana s izmjenom članka 25. stavka 1.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  primjenom vrijednosti izračunane kao suma faktora formula iz Priloga V. dijela C točke 1. u kojoj se raščlanjene zadane vrijednosti u Prilogu V. dijelu D ili dijelu E mogu upotrijebiti za neke faktore, a stvarne vrijednosti izračunane u skladu s metodologijom navedenom u Prilogu V. dijelu C za sve druge faktore; ili

(c)  primjenom vrijednosti izračunane kao suma faktora formula iz Priloga V. dijela C točke 1. u kojoj se raščlanjene zadane vrijednosti u Prilogu V. dijelu D ili dijelu E mogu upotrijebiti za neke faktore, a stvarne vrijednosti izračunane u skladu s metodologijom navedenom u Prilogu V. dijelu C za sve druge faktore i odbijanjem od nje standardnog smanjenja uštede emisija stakleničkih plinova iz neizravne promjene uporabe zemljišta kao što je utvrđeno u Prilogu VIII. dijelu A ili iz neizravnih emisija ugljika kao što je utvrđeno u Prilogu VIII. dijelu Ba; ili

Obrazloženje

Rijetko su koje sirovine u potpunosti dostupne bez emisija. Ako se namjena materijala promijeni u sirovinu za proizvodnju biogoriva, to će imati učinak na druge korisnike. Analizu uklanjanja kojom bi se utvrdilo koji su materijali potrebni za zamjenu sirovina i s njima povezanih emisija trebalo bi koristiti za računanje uštede emisija stakleničkih plinova kako bi se pokazao utjecaj korištenja tih materijala za alternativna goriva na klimu.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  primjenom vrijednosti izračunane kao suma faktora formula iz Priloga VI. dijela B točke 1. u kojoj se raščlanjene zadane vrijednosti u Prilogu VI. dijelu C mogu upotrijebiti za neke faktore, a stvarne vrijednosti izračunane u skladu s metodologijom navedenom u Prilogu VI. dijelu B za sve druge faktore.

(d)  primjenom vrijednosti izračunane kao suma faktora formula iz Priloga VI. dijela B točke 1. u kojoj se raščlanjene zadane vrijednosti u Prilogu VI. dijelu C mogu upotrijebiti za neke faktore, a stvarne vrijednosti izračunane u skladu s metodologijom navedenom u Prilogu VI. dijelu B za sve druge faktore i odbijanjem od nje standardnog smanjenja uštede emisija stakleničkih plinova iz neizravne promjene uporabe zemljišta kao što je utvrđeno u Prilogu VIII. dijelu A ili iz neizravnih emisija kao što je utvrđeno u Prilogu VIII. dijelu Ba.

Obrazloženje

Rijetko su koje sirovine u potpunosti dostupne bez emisija. Ako se namjena materijala promijeni u sirovinu za proizvodnju biogoriva, to će imati učinak na druge korisnike. Analizu uklanjanja kojom bi se utvrdilo koji su materijali potrebni za zamjenu sirovina i s njima povezanih emisija trebalo bi koristiti za računanje uštede emisija stakleničkih plinova kako bi se pokazao utjecaj korištenja tih materijala za alternativna goriva na klimu.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija prati izvor biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase koja se upotrebljavaju u Uniji i utjecaj njihove proizvodnje, uključujući posredan utjecaj širenja obrađenih površina, na uporabu zemljišta u Uniji i glavnim trećim zemljama dobavljačima. To je praćenje utemeljeno na integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima država članica te na izvješćima o postignutom napretku koja se zahtijevaju u člancima 3., 15. i 18. Uredbe [o upravljanju] , te na odgovarajućim izvješćima trećih zemalja i međuvladinih organizacija, znanstvenim studijama i drugim relevantnim informacijama. Komisija prati i promjene cijena sirovina povezano s uporabom biomase za dobivanje energije te s tim povezane pozitivne i negativne učinke na zdravstvenu ispravnost hrane.

1.  Komisija prati izvor biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase koja se upotrebljavaju u Uniji i utjecaj proizvodnje obnovljive energije iz tih i drugih izvora, uključujući posredan utjecaj širenja obrađenih površina, na uporabu zemljišta u Uniji i trećim zemljama dobavljačima. To je praćenje utemeljeno na integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima država članica te na izvješćima o postignutom napretku koja se zahtijevaju u člancima 3., 15. i 18. Uredbe [o upravljanju] , te na odgovarajućim izvješćima trećih zemalja i međuvladinih organizacija, znanstvenim studijama i drugim relevantnim informacijama. Komisija prati i promjene cijena sirovina povezano s uporabom biomase za dobivanje energije te s tim povezane pozitivne i negativne učinke na zdravstvenu ispravnost hrane.

Obrazloženje

Trebalo bi primijeniti sveobuhvatan pristup kojim se omogućuju usporedbe.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 30. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija do 31. prosinca 2023. ocjenjuje jesu li kriteriji navedeni u članku 26. učinkoviti u sprječavanju uporabe neodržive šumske i poljoprivredne biomase, podupiru li višestruku upotrebu biomase i rješavaju li njezine izravne i neizravne emisije, uključujući one iz sektora šumarstva te, ako je to prikladno, podnosi zakonodavni prijedlog o izmjeni relevantnih zahtjeva.

Obrazloženje

Ova je izmjena neodvojivo povezana s uvođenjem novih kriterija održivosti za šumsku i poljoprivrednu bioenergiju te izmjenama članka 26.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Prilog IX. – dio A – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  Tekući otpad od proizvodnje palminog ulja i prazni grozdovi palminog ploda.

Briše se.

Obrazloženje

Energetska politika EU-a trebala bi biti usklađena s načelom usklađenosti politika u interesu razvoja i s ispunjavanjem Programa održivog razvoja do 2030. Te sirovine povezane su s proizvodnjom neodrživih biogoriva prve generacije te će se time povećati njihova gospodarska vrijednost i tako ugroziti npr. pravo na hranu i na zemljište u zemljama u razvoju.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Prilog IX. – dio A – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  Sirovi glicerin.

Briše se.

Obrazloženje

Navedena je sirovina povezana s proizvodnjom neodrživog biodizela.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Prilog IX. – dio A – točka p

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(p)  Drugi neprehrambeni celulozni materijal kako je definiran u članku 2. drugom stavku točki (s).

Briše se.

Obrazloženje

Promicanje korištenja zemljišta za energetske usjeve nije u skladu s obvezom EU-a koja proizlazi iz Programa održivog razvoja do 2030.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Prilog IX. – dio A – točka q

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(q)  Drugi lignocelulozni materijal kako je definiran u članku 2. drugom stavku točki (r) osim pilanskih i furnirskih trupaca.

Briše se.

Obrazloženje

Trebalo bi poticati samo korištenje stvarnog otpadnog drva kako bi se izbjegla deforestacija ili prekomjerno iskorištavanje šuma.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

15.6.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Florent Marcellesi

6.4.2017

Razmatranje u odboru

30.8.2017

 

 

 

Datum usvajanja

10.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

11

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

15

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

11

-

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (13.11.2017)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka)
(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Bas Eickhout

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Unija i njezine države članice ratificirale su Pariški sporazum, čime su se obvezale na nastojanje da se globalno zatopljenje zadrži na razini znatno manjoj od 2 °C i ulaganje napora da se porast temperature ograniči na 1,5 °C. Brz prijelaz na obnovljivu energiju od ključne je važnosti za ispunjavanje tih ciljeva.

Prijedlog Komisije sadrži sveukupni cilj za EU od najmanje 27 % udjela energije iz obnovljivih izvora, što predstavlja povećanje od samo 6 % u odnosu na očekivani udio energije iz obnovljivih izvora za 2020. tijekom 10 godina, pa čak i usporavanje rasta stope uporabe energije iz obnovljivih izvora u odnosu na prethodno razdoblje. Izvjestitelj predlaže povećanje ambicija u pogledu udjela energije iz obnovljivih izvora na 35% do 2030., zajedno s nacionalnim obveznim ciljevima, uz prioritetni pristup i sustav jamstava podrijetla koji služi samo kao alat za sljedivost i obračun.

Kada zakonodavci potiču korištenje određenih izvora energije s pomoću ciljeva i subvencija, imaju odgovornost za moguće negativne posljedice za okoliš ili gospodarstvo u cjelini, zbog čega valja predvidjeti dostatna jamstva u skladu s načelom predostrožnosti. Iz klimatske perspektive valja promicati samo bioenergiju proizvedenu od otpadaka i ostataka, uz odgovarajuća jamstva u pogledu zaštite kvalitete tla, sadržaja ugljika u tlu i biološke raznolikosti te suzbijanje drugih oblika uporabe. Politika kojom se stvara rizik od povećanja emisija ili smanjenja prirodnih šumskih ponora ugljika imat će kontraproduktivan učinak na ispunjenje ciljeva Pariškog sporazuma.

U pogledu prometa prijedlogom se nastoji polako prebaciti potpora EU-a s biogoriva proizvedenih iz poljoprivrednih kultura prema boljim obnovljivim gorivima za uporabu u prometu, kao što su napredna biogoriva i obnovljiva električna energija. Gornja granica za biogoriva proizvedena iz kultura koja se mogu smatrati dijelom ciljeva za obnovljivu energiju postupno se smanjuje sa 7 na 0% do 2030. Doprinos iz biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih od palmina ulja trebao bi iznositi 0 od 2021. godine nadalje. Komisija bi trebala razviti metodologiju za certifikaciju biogoriva i tekućih biogoriva s niskom razinom rizika od neizravne prenamjene zemljišta.

Prijedlogom je također utvrđena obveza za opskrbljivače gorivom prema kojoj do 2030. u goriva namijenjena uporabi u prometu koja isporučuju moraju postupno uvesti do 9% naprednih biogoriva, obnovljive električne energije i goriva dobivenih hvatanjem i iskorištavanjem ugljika. Taj minimalni udjel trebao bi odgovarati smanjenju intenziteta emisija stakleničkih plinova od najmanje 7 % u usporedbi s 2020. godinom. Važno je pobrinuti se da ta biogoriva predstavljaju značajna smanjenja emisije stakleničkih plinova. Ne postoji mnogo sirovina dostupnih u obliku koji zaista ne stvara emisije. Ako se materijali preusmjere od svojih trenutačnih uporaba radi proizvodnje biogoriva, to će utjecati na druge korisnike. Kada se računa doprinos naprednih goriva u okviru praga uštede emisija stakleničkih plinova, trebalo bi koristiti neizravne procjene ugljika na temelju analiza premještanja kojom bi se utvrdilo koji su materijali potrebni za zamjenu sirovina i s njima povezane emisije.

Nije prikladno uključiti obveze za fosilna goriva, čak i ona nastala iz otpada, u Direktivu o energiji iz obnovljivih izvora. Fosilna goriva nastala iz otpada valja promicati kroz druge instrumente u kontekstu strategije Unije za kružno gospodarstvo.

Električna energija iz obnovljivih izvora najčišće je gorivo dostupno u prometnom sektoru te je trenutačno rješenje koje je moguće prilagoditi na najodrživiji način. Međutim, za masovno uvođenje prijevoza na električni pogon potrebni su poticaji i na strani potražnje i na strani ponude. Dostatna mreža za napajanje ključni je element za promicanje većeg korištenja električnih vozila.

Dugoročno se očekuje da će napredna biogoriva prvenstveno imati važnu ulogu u smanjenju emisija stakleničkih plinova zrakoplovnog sektora. Obnovljiva energija isporučena zrakoplovnom sektoru bit će uračunata u ukupnu obvezu uvođenja obnovljive energije u promet.

Nacrtom mišljenja također se nastoji pojednostaviti i smanjiti administrativno opterećenje. Jedna od mjera predloženih u tom smislu jest uvođenje baze podataka na razini EU-a umjesto 28 nacionalnih baza podataka u kojima opskrbljivači gorivom bilježe prijenose provedene u svrhu ispunjenja obveze uključivanja obnovljive energije.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Europski parlament u svojim je rezolucijama o „Okviru za klimatsku i energetsku politiku u razdoblju 2020. – 2030.” i o „Izvješću o napretku u području obnovljive energije” zagovarao da obvezujući cilj Unije bude udio od najmanje 30 % energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj konačnoj potrošnji u Uniji do 2030., naglasivši da bi se taj cilj trebao postići pojedinačnim nacionalnim ciljevima pri čemu bi se uzeli u obzir posebna situacija i potencijal svake države članice.

(6)  Europski parlament u svojim je rezolucijama o „Okviru za klimatsku i energetsku politiku u razdoblju 2020. – 2030.” i o „Izvješću o napretku u području obnovljive energije” zagovarao da obvezujući cilj Unije bude udio od najmanje 30 % energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj konačnoj potrošnji u Uniji do 2030., naglasivši da bi se taj cilj trebao postići pojedinačnim nacionalnim ciljevima pri čemu bi se uzeli u obzir posebna situacija i potencijal svake države članice. U svojoj rezoluciji o Izvješću o napretku u području obnovljive energije Europski parlament otišao je i korak dalje, naglasivši da je u svjetlu Pariškog sporazuma poželjan znatno ambiciozniji cilj Unije.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Stoga je primjereno odrediti da je obvezujući cilj Unije udio od najmanje 27 % energije iz obnovljivih izvora. Države članice trebaju odrediti svoj doprinos postizanju tog cilja u okviru svojih integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova putem procesa upravljanja utvrđenog u Uredbi [o upravljanju].

(7)  Stoga je primjereno odrediti obvezujući cilj Unije kao udio od najmanje 35% energije iz obnovljivih izvora, popraćen nacionalnim obvezujućim ciljevima. Države članice trebaju odrediti svoj doprinos postizanju tog cilja u okviru svojih integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova putem procesa upravljanja utvrđenog u Uredbi [o upravljanju].

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Određivanjem obvezujućeg cilja za energiju iz obnovljivih izvora do 2030. nastavilo bi se poticati razvoj tehnologije proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i pružila bi se sigurnost ulagačima. Cilj određen na razini Unije omogućio bi veću fleksibilnost državama članicama pri postizanju njihovih ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova na troškovno najučinkovitiji način u skladu s njihovim posebnostima, kombinacijama izvora energije i mogućnostima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

(8)  Određivanjem obvezujućih ciljeva Unije i nacionalnih obvezujućih ciljeva za energiju iz obnovljivih izvora do 2030. nastavilo bi se poticati razvoj tehnologije proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i pružila bi se sigurnost ulagačima.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Države članice trebale bi razmotriti u kojoj je mjeri uporaba različitih vrsta izvora energije kompatibilna s ciljem ograničavanja zagrijavanja na 1,5 °C iznad predindustrijskih razina i s ciljem nefosilnog i niskougljičnog gospodarstva. Komisiji je potrebno delegirati ovlast za donošenje akata u tom pogledu kako bi se procijenio doprinos različitih vrsta obnovljivih izvora energije tim ciljevima na temelju razdoblja povrata i rezultata u odnosu na fosilna goriva te kako bi se razmotrila izrada prijedloga za maksimalno dopušteno razdoblje povrata kao kriterija održivosti, posebice za lignoceluloznu biomasu.

Obrazloženje

Izmjena je povezana s kriterijima održivosti iz članka 26., što je jedan od ključnih elemenata preinake Direktive o energiji iz obnovljivih izvora.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Države članice trebale bi poduzeti dodatne mjere ako udio energije iz obnovljivih izvora na razini Unije nije u skladu s napretkom Unije prema udjelu od najmanje 27 % energije iz obnovljivih izvora. Kako je utvrđeno u Uredbi [o upravljanju], ako je Komisija utvrdila razlike u ambicioznosti tijekom procjene integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova, Komisija može poduzeti mjere na razini Unije kako bi osigurala postizanje cilja. Ako je Komisija tijekom procjene integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova utvrdila razlike u ostvarenju ciljeva, države članice trebale bi primijeniti mjere navedene u Uredbi [o upravljanju], koje su dovoljno fleksibilne da im ostavljaju mogućnost izbora.

(10)  Države članice trebale bi poduzeti dodatne mjere ako udio energije iz obnovljivih izvora na razini Unije nije u skladu s napretkom Unije prema udjelu od najmanje 35 % energije iz obnovljivih izvora. Kako je utvrđeno u Uredbi [o upravljanju], ako je Komisija utvrdila razlike u ambicioznosti tijekom procjene integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova, Komisija može poduzeti mjere na razini Unije kako bi osigurala postizanje cilja. Ako je Komisija tijekom procjene integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova utvrdila razlike u ostvarenju ciljeva, države članice trebale bi primijeniti mjere navedene u Uredbi [o upravljanju].

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Promicanje energije iz obnovljivih izvora trebalo bi se temeljiti na načelima kružnog gospodarstva i višestruke upotrebe resursa kako bi se povećala učinkovitost resursa za proizvode i materijale te smanjila proizvodnja otpada. Stoga ova Direktiva treba biti u skladu s tim načelima i dodatno promicati preradu otpada u sekundarne sirovine u skladu s ciljevima utvrđenima u Direktivi 2008/98/EZ.

Obrazloženje

Direktivom o energiji iz obnovljivih izvora potrebno je usvojiti načela kružnog gospodarstva i promicati tržište sekundarnih sirovina.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Kako bi se poduprli ambiciozni doprinosi država članica postizanju cilja Unije, trebalo bi uspostaviti financijski okvir za poticanje ulaganja u projekte obnovljivih izvora energije u tim državama članicama, među ostalim i upotrebom financijskih instrumenata.

(11)  Kako bi se državama članicama pružila potpora u postizanju njihovih ciljeva, trebalo bi uspostaviti financijski okvir za poticanje ulaganja u projekte obnovljivih izvora energije u tim državama članicama, među ostalim i upotrebom financijskih instrumenata.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Komisija bi trebala olakšati razmjenu najboljih praksi među nadležnim nacionalnim ili regionalnim tijelima, primjerice redovitim sastancima radi nalaženja zajedničkog pristupa promicanju intenzivnije provedbe troškovno učinkovitih projekata obnovljivih izvora energije, poticanja ulaganja u nove, fleksibilne i čiste tehnologije te utvrđivanja prikladne strategije upravljanja povlačenja tehnologija koje ne doprinose smanjenju emisija ili ne omogućuju dovoljnu fleksibilnost, na temelju transparentnih mjerila i pouzdanih tržišnih cjenovnih signala.

(13)  Komisija bi trebala olakšati razmjenu najboljih praksi među nadležnim nacionalnim ili regionalnim i lokalnim tijelima, primjerice redovitim sastancima radi nalaženja zajedničkog pristupa promicanju intenzivnije provedbe troškovno učinkovitih projekata obnovljivih izvora energije, poticanja ulaganja u nove, fleksibilne i čiste tehnologije te utvrđivanja prikladne strategije upravljanja povlačenjem tehnologija koje ne doprinose smanjenju emisija ili ne omogućuju dovoljnu fleksibilnost, na temelju transparentnih mjerila i pouzdanih tržišnih cjenovnih signala.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Pokazalo se je da su programi potpore za električnu energiju iz obnovljivih izvora djelotvoran način poticanja njezine uporabe. Ako i kad države članice odluče provoditi programe potpore, takva bi potpora trebala biti pružena u obliku koji ne remeti funkcioniranje tržišta električne energije. S tim ciljem sve veći broj država članica dodjeljuje potporu tako da se ona dodaje tržišnim prihodima.

(15)  Pokazalo se je da su programi potpore za električnu energiju iz obnovljivih izvora djelotvoran način poticanja njezine uporabe. Ako i kad države članice odluče provoditi programe potpore, takva bi potpora trebala biti pružena u obliku koji ne remeti funkcioniranje tržišta električne energije. S tim ciljem sve veći broj država članica dodjeljuje potporu tako da se ona dodaje tržišnim prihodima. Kada je riječ o izvorima biomase kod kojih postoji tržišno natjecanje s proizvođačima materijala, potrebno je pružiti programe potpore kojima se što je manje moguće narušava tržište opskrbe biomasom.

Obrazloženje

U cilju uvođenja kružnoga gospodarstva programi potpore za obnovljive izvore energije ne bi trebali narušavati međusektorsko tržišno natjecanje za opskrbu biomasom.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora trebala bi se upotrebljavati uz najmanje moguće troškove za potrošače i porezne obveznike. Kad oblikuju programe potpore i kad dodjeljuju potporu, države članice trebale bi nastojati u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti ukupan sustavni trošak uporabe, uzimajući potpuno u obzir potrebe mreže i razvoja sustava, kombinaciju izvora energije koja time nastaje i dugoročni potencijal tehnologija.

(16)  Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, uključujući skladištenje energije, trebala bi se upotrebljavati na način koji je troškovno najučinkovitiji za potrošače i porezne obveznike. Kad oblikuju programe potpore i kad dodjeljuju potporu, države članice trebale bi nastojati u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti ukupan sustavni trošak uporabe, uzimajući potpuno u obzir potrebe mreže i razvoja sustava, uključujući razvoj visokonaponskih sustava za prijenos električne energije, kombinaciju izvora energije koja time nastaje i dugoročni potencijal tehnologija.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a)  Planiranjem infrastrukture potrebne za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora trebale bi se na odgovarajući način uzimati u obzir politike u pogledu sudjelovanja onih na koje ti projekti utječu, uključujući i lokalno stanovništvo, vodeći pritom računa o njihovim zemljišnim pravima.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16b)  Potrošačima je potrebno pružiti sveobuhvatne informacije, uključujući informacije o povećanju energetske učinkovitosti sustava grijanja i hlađenja i nižim tekućim troškovima električnih vozila, kako bi im se omogućilo da donose pojedinačne izbore kao potrošači u pogledu energije iz obnovljivih izvora i izbjegnu ovisnost o zastarjeloj tehnologiji.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Omogućivanjem prekograničnog sudjelovanja u programima potpore ograničavaju se negativni utjecaji na unutarnje tržište energije te se, uz određene pretpostavke, može pomoći državama članicama da troškovno učinkovitije postignu cilj Unije. Osim toga, prekogranično sudjelovanje prirodan je nastavak razvoja politike Unije o obnovljivim izvorima energije, u čijem okviru obvezujući cilj na razini Unije zamjenjuje nacionalne obvezujuće ciljeve. Stoga je primjereno zahtijevati od država članica da postupno i djelomično omogućuju potporu projektima u drugim državama članicama, a definira se i nekoliko načina provedbe tog postupnog otvaranja, čime se osigurava poštovanje odredaba Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući članke 30., 34. i 110.

(17)  Omogućivanjem prekograničnog sudjelovanja u programima potpore ograničavaju se negativni utjecaji na unutarnje tržište energije te se, u određenim uvjetima, može pomoći državama članicama da troškovno učinkovitije postignu cilj Unije. Osim toga, prekogranično sudjelovanje prirodan je nastavak razvoja politike Unije o obnovljivim izvorima energije, u čijem okviru obvezujući cilj na razini Unije prati nacionalne obvezujuće ciljeve. Stoga je primjereno zahtijevati od država članica da postupno i djelomično omogućuju potporu projektima u drugim državama članicama, a definira se i nekoliko načina provedbe tog postupnog otvaranja, čime se osigurava poštovanje odredaba Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući članke 30., 34. i 110.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Potrebno je utvrditi transparentna i nedvosmislena pravila za izračunavanje udjela energije iz obnovljivih izvora i definiranje tih izvora.

(20)  Potrebno je utvrditi transparentna i nedvosmislena pravila za izračunavanje udjela energije iz obnovljivih izvora i definiranje tih izvora. U tom okviru treba uključiti energiju oceana i drugih vodnih tijela u obliku valova, morskih struja, plima, gradijenata termalne energije i slanosti oceana.

Obrazloženje

Važno je zadržati ovo upućivanje sadržano u sadašnjoj direktivi s obzirom na potencijal koji pružaju obnovljivi morski izvori energije.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Obnovljivi morski izvori energije predstavljaju jedinstvenu priliku za Europsku uniju da smanji svoju ovisnost o fosilnim gorivima, doprinese ostvarenju svojih ciljeva za smanjenje emisija CO2 te stvori novi industrijski sektor koji bi otvorio brojna radna mjesta na znatnom dijelu njezina teritorija, među ostalim i u najudaljenijim regijama. Stoga se Europska unija mora potruditi stvoriti povoljne regulatorne i gospodarske uvjete za njihov razvoj.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24a)  Komunikacijom Komisije od 20. srpnja 2016. naslovljenom „Europska strategija za mobilnost s niskom razinom emisije” istaknuta je osobita važnost naprednih goriva u zrakoplovstvu u srednjoročnom razdoblju. Komercijalno zrakoplovstvo u cijelosti se oslanja na tekuća goriva jer ne postoji sigurna ili certificirana alternativa za industriju civilnog zrakoplovstva.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Kako bi se osiguralo da se u Prilogu IX. uzimaju u obzir načela hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17, kriteriji Unije o održivosti te potreba da se osigura da se tim Prilogom ne stvara dodatna potražnja za zemljištem, a da se istodobno potiče upotreba otpada i ostataka, Komisija bi pri redovitoj evaluaciji Priloga trebala razmotriti uključivanje dodatnih sirovina koje ne uzrokuju bitne učinke narušavanja na tržištima nusproizvoda i proizvoda, otpada i ostataka.

(25)  Kako bi se osiguralo da se u Prilogu IX. uzimaju u obzir načela kružnog gospodarstva, hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća17, kriteriji Unije o održivosti, procjena životnog vijeka emisija te potreba da se osigura da se tim Prilogom ne stvara dodatna potražnja za zemljištem, a da se istodobno potiče upotreba otpada i ostataka, Komisija bi redovito trebala evaluirati Prilog i u svakoj predloženoj izmjeni voditi računa o učincima na tržištima nusproizvoda i proizvoda, otpada i ostataka.

__________________

__________________

17 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

17 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a)  U Rezoluciji Europskog parlamenta od 4. travnja 2017. o palminu ulju i krčenju prašuma, poziva se Komisiju da poduzme mjere kako bi se postupno ukinulo korištenje biljnih ulja koje potiče krčenje šuma, uključujući palmino ulje, kao komponentu biogoriva, po mogućnosti do 2020.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Da bi se ostvarile mogućnosti za smanjivanje troškova povezanih s postizanjem cilja Unije propisanog ovom Direktivom i pružila fleksibilnost državama članicama da ispune svoju obvezu da nakon 2020. ne podbace u odnosu na svoje ciljeve za 2020., uputno je da se u državama članicama potiče uporaba energije proizvedene iz obnovljivih izvora u drugim državama članicama te da se državama članicama omogući da energiju iz obnovljivih izvora upotrijebljenu u drugim državama članicama mogu uzeti u obzir za svoj udio energije iz obnovljivih izvora. Stoga su potrebni mehanizmi suradnje kako bi se obveze dopunile i time omogućila potpora projektima u drugim državama članicama. Ti mehanizmi uključuju statističke prijenose među državama članicama, zajedničke projekte i zajedničke programe potpore.

(26)  Da bi se ostvarile mogućnosti za smanjivanje troškova povezanih s postizanjem ciljeva propisanih ovom Direktivom i pružila fleksibilnost državama članicama da ispune svoju obvezu da nakon 2020. ne podbace u odnosu na svoje ciljeve za 2020., uputno je da se u državama članicama potiče uporaba energije proizvedene iz obnovljivih izvora u drugim državama članicama te da se državama članicama omogući da energiju iz obnovljivih izvora upotrijebljenu u drugim državama članicama mogu uzeti u obzir za svoj udio energije iz obnovljivih izvora. Stoga su potrebni mehanizmi suradnje kako bi se obveze dopunile i time omogućila potpora projektima u drugim državama članicama. Ti mehanizmi uključuju statističke prijenose među državama članicama, zajedničke projekte i zajedničke programe potpore.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Države članice trebalo bi poticati da na sve odgovarajuće načine sudjeluju kako bi ostvarile ciljeve postavljene ovom Direktivom. Ta se suradnja može odvijati na svim razinama, bilateralno i multilateralno. Osim mehanizama za izračunavanje i ispunjavanje ciljeva u pogledu udjela energije iz obnovljivih izvora isključivo iz ove Direktive, kao što su statistički prijenosi među državama članicama, zajednički projekti i zajednički programi potpore, suradnja može, na primjer, poprimiti oblik razmjene podataka i najboljih praksa, kao što je to predviđeno ponajprije u e-platformi koja je uspostavljena Uredbom [o upravljanju] te drugim dobrovoljnim usklađivanjem svih vrsta programa potpore.

(27)  Države članice trebalo bi poticati da na sve odgovarajuće načine sudjeluju kako bi ostvarile ciljeve postavljene ovom Direktivom. Ta se suradnja može odvijati na svim razinama, bilateralno i multilateralno. Osim mehanizama za izračunavanje i ispunjavanje ciljeva u pogledu udjela energije iz obnovljivih izvora isključivo iz ove Direktive, kao što su statistički prijenosi među državama članicama, zajednički projekti i zajednički programi potpore, suradnja bi se trebala odvijati i u okviru makroregionalnog partnerstva uspostavljenog Uredbom (EU) ... [o upravljanju] i može, na primjer, poprimiti oblik razmjene podataka i najboljih praksa, kao što je to predviđeno ponajprije u e-platformi koja je uspostavljena Uredbom [o upravljanju] te drugih dobrovoljnih usklađivanja među svim vrstama programa potpore. Strategijom Komisije za transeuropsku energetsku mrežu (TEN-E) potrebno je podržati ciljeve ove Direktive i utvrditi dodatne poticaje za prekograničnu suradnju i regionalnu suradnju država članica u području energije iz obnovljivih izvora.

Obrazloženje

Jedan od ciljeva europske energetske unije jest promicanje bolje razmjene i koordinacije između država članica u pogledu njihovih energetskih politika. To je potrebno odraziti i ovom Direktivom u skladu s ostalim instrumentima EU-a za prekogranične infrastrukturne projekte kao što je strategija za transeuropsku energetsku mrežu (TEN-E).

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Trebalo bi se omogućiti da se uvezena električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora energije izvan Unije može uzeti u obzir za udjele energije iz obnovljivih izvora u državama članicama. Kako bi se zajamčio odgovarajući učinak energije iz obnovljivih izvora koja zamjenjuje konvencionalnu energiju u Uniji te u trećim zemljama, potrebno je da se uvoz na odgovarajući način prati i uzima u obzir. Uzet će se u obzir sporazumi koji se odnose na organizaciju trgovine električnom energijom iz obnovljivih izvora energije. Ako su , na temelju odluke donesene s tom namjenom u skladu s Ugovorom o energetskoj zajednici18, za potpisnice tog ugovora odgovarajuće odredbe ove Direktive obvezujuće, za njih bi trebale vrijediti i njome predviđene mjere suradnje među državama članicama.

(28)  Trebalo bi se omogućiti da se uvezena električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora energije izvan Unije može uzeti u obzir za ciljeve država članica. Kako bi se zajamčio odgovarajući učinak energije iz obnovljivih izvora koja zamjenjuje konvencionalnu energiju u Uniji te u trećim zemljama, potrebno je da se uvoz na odgovarajući način prati i uzima u obzir. Uzet će se u obzir sporazumi koji se odnose na organizaciju trgovine električnom energijom iz obnovljivih izvora energije. Ako su , na temelju odluke donesene s tom namjenom u skladu s Ugovorom o energetskoj zajednici18, za potpisnice tog ugovora odgovarajuće odredbe ove Direktive obvezujuće, za njih bi trebale vrijediti i njome predviđene mjere suradnje među državama članicama.

__________________

__________________

18 SL L 198, 20.7.2006., str. 18.

18 SL L 198, 20.7.2006., str. 18.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Na nacionalnoj i regionalnoj razini, pravila i obveze za minimalne zahtjeve za uporabu energije iz obnovljivih izvora u novim i obnovljenim zgradama doveli su do znatnog povećanja uporabe energije iz obnovljivih izvora. Te bi mjere trebalo poticati u širem kontekstu Unije te istodobno poticati uporabu energetski učinkovitih načina primjene energije iz obnovljivih izvora u građevinskim zakonskim i podzakonskim aktima.

(33)  Na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, pravila i obveze za minimalne zahtjeve za uporabu energije iz obnovljivih izvora u novim i obnovljenim zgradama doveli su do znatnog povećanja uporabe energije iz obnovljivih izvora. Te bi mjere trebalo poticati u širem kontekstu Unije te istodobno poticati uporabu energetski učinkovitijih načina primjene energije iz obnovljivih izvora u građevinskim zakonskim i podzakonskim aktima.

Obrazloženje

Osobito s obzirom na cilj ove Direktive u području promicanja zajednica energije iz obnovljivih izvora, lokalna razina ima ključnu ulogu, a imat će je i ubuduće, za postizanje ciljeva EU-a u pogledu ušteda energije i uporabe energije iz obnovljivih izvora.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Kako bi se osiguralo da su nacionalne mjere za razvoj grijanja i hlađenja utemeljene na sveobuhvatnom mapiranju i analizi nacionalnih potencijala obnovljivih izvora energije i energije iz otpada te omogućila jača integracija obnovljivih izvora energije i izvora otpadne topline i hladnoće, primjereno je zahtijevati da države članice procijene svoje nacionalne potencijale obnovljivih izvora energije i upotrebe otpadne topline i hladnoće za grijanje i hlađenje, posebice kako bi se olakšala široka upotreba energije iz obnovljivih izvora u postrojenjima za grijanje i hlađenje te promicalo učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje kako je definirano u članku 2. stavku 41. Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća21. Kako bi se osigurala dosljednost sa zahtjevima u pogledu energetske učinkovitosti za grijanje i hlađenje i smanjilo administrativno opterećenje, ta bi procjena trebala biti uključena u sveobuhvatne procjene koje se provode i prijavljuju u skladu s člankom 14. te Direktive.

(35)  Kako bi se osiguralo da su nacionalne mjere za razvoj grijanja i hlađenja utemeljene na sveobuhvatnom mapiranju i analizi nacionalnih potencijala obnovljivih izvora energije i energije iz otpada te omogućila jača integracija obnovljivih izvora energije, osobito podržavanjem inovativnih tehnologija kao što su toplinske crpke, geotermalne i solarne termalne tehnologije, i izvora otpadne topline i hladnoće, primjereno je zahtijevati da države članice procijene svoje nacionalne potencijale obnovljivih izvora energije i upotrebe otpadne topline i hladnoće za grijanje i hlađenje, posebice kako bi se olakšala široka upotreba energije iz obnovljivih izvora u postrojenjima za grijanje i hlađenje te promicalo učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje kako je definirano u članku 2. stavku 41. Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća21. Kako bi se osigurala dosljednost sa zahtjevima u pogledu energetske učinkovitosti za grijanje i hlađenje i smanjilo administrativno opterećenje, ta bi procjena trebala biti uključena u sveobuhvatne procjene koje se provode i prijavljuju u skladu s člankom 14. te Direktive.

__________________

__________________

21 Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).

21 Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45)  Ključno je osigurati informacije o tome kako je električna energija kojoj je namijenjena potpora dodijeljena krajnjim potrošačima. Kako bi se poboljšala kakvoća tih informacija za krajnje korisnike, države članice trebale bi osigurati da se jamstva o podrijetlu izdaju za sve jedinice energije iz obnovljivih izvora. Uz to, kako bi se izbjeglo udvostručivanje naknada, proizvođači energije iz obnovljivih izvora koji već primaju potporu ne bi trebali primiti jamstva o podrijetlu. Međutim, ta bi se jamstva o podrijetlu trebala upotrebljavati za obavješćivanje tako da krajnji potrošači dobiju jasne, pouzdane i dostatne dokaze o tome da su relevantne jedinice energije proizvedene iz obnovljivih izvora. Štoviše, za električnu energiju za koju je primljena potpora, jamstva o podrijetlu trebala bi se prodavati na tržištu putem dražbe, a prihodi bi se trebali upotrijebiti za smanjivanje javnih subvencija za energiju iz obnovljivih izvora.

(45)  Ključno je osigurati informacije o tome kako se energija iz obnovljivih izvora unijeta u elektroenergetsku i plinsku mrežu dodjeljuje krajnjim potrošačima. Kako bi se poboljšala kakvoća tih informacija za krajnje korisnike države članice trebale bi osigurati da se jamstva o podrijetlu izdaju za sve jedinice energije iz obnovljivih izvora proizvedene i unijete u elektroenergetsku i plinsku mrežu. Uz to, kako bi se izbjeglo udvostručivanje naknada, proizvođači energije iz obnovljivih izvora koji već primaju potporu ne bi trebali primiti jamstva o podrijetlu. Međutim, ta bi se jamstva o podrijetlu trebala upotrebljavati za obavješćivanje tako da krajnji potrošači dobiju jasne, pouzdane i dostatne dokaze o tome da su relevantne jedinice energije proizvedene iz obnovljivih izvora. Štoviše, za energiju iz obnovljivih izvora za koju je primljena potpora, jamstva o podrijetlu trebala bi se prodavati na tržištu putem dražbe, a prihodi bi se trebali upotrijebiti za smanjivanje javnih subvencija za energiju iz obnovljivih izvora.

Obrazloženje

Države članice moraju osigurati da se jamstva o podrijetlu izdaju za sve jedinice električne energije i plina iz obnovljivih izvora.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 49.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(49a)  Potrebno je uzeti u obzir i ostale inovativne mjere za privlačenje većih ulaganja u nove tehnologije, kao što su ugovori o energetskom učinku i postupci normizacije u javnom financiranju.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 51.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(51)  Poseban položaj najudaljenijih regija uvažen je u članku 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Obilježja energetskog sektora najudaljenijih regija često su izolacija, ograničena ponuda i ovisnost o fosilnim gorivima, iako te regije imaju na raspolaganju bitne lokalne obnovljive izvore energije. Najudaljenije bi regije stoga mogle biti primjer primjene inovativnih energetskih tehnologija u Uniji. Stoga je potrebno poticati širu upotrebu energije iz obnovljivih izvora kako bi se postigao viši stupanj energetske samostalnosti tih regija i uvažio njihov poseban položaj u pogledu potencijala energije iz obnovljivih izvora i potrebe za javnom potporom.

(51)  Poseban položaj najudaljenijih regija uvažen je u članku 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Obilježja energetskog sektora najudaljenijih regija često su izolacija, ograničena i skuplja ponuda i ovisnost o fosilnim gorivima, iako te regije imaju na raspolaganju bitne lokalne obnovljive izvore energije, osobito biomasu. Najudaljenije bi regije stoga mogle biti primjer primjene inovativnih energetskih tehnologija u Uniji. Stoga je potrebno prilagoditi strategiju u području energije iz obnovljivih izvora kako bi se postigao viši stupanj energetske samostalnosti tih regija, ojačala sigurnost opskrbe i uvažio njihov poseban položaj u pogledu potencijala energije iz obnovljivih izvora i potrebe za javnom potporom. S druge strane, najudaljenije regije morale bi biti u mogućnosti iskoristiti puni potencijal svojih resursa, pridržavajući se strogih kriterija održivosti te u skladu s lokalnim okolnostima, kako bi se povećala proizvodnja energije iz obnovljivih izvora i osnažila njihova energetska neovisnost.

Obrazloženje

Opskrba fosilnom energijom u najudaljenijim područjima (80 % ili više u određenim regijama) dovodi do dodatnog troška koji negativno utječe na lokalno gospodarstvo i kupovnu moć stanovnika. Istodobno te regije posjeduju znatan udio resursa biomase koji bi morale moći iskoristiti.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 53.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(53)  Kako raste važnost potrošnje vlastite energije iz obnovljivih izvora, potrebno je definirati potrošače vlastite energije iz obnovljivih izvora i regulatorni okvir koji bi im omogućio da proizvode, skladište, troše i prodaju električnu energiju bez izlaganja nerazmjernim opterećenjima. Trebalo bi omogućiti i kolektivnu potrošnju vlastite energije u određenim slučajevima tako da, primjerice, građani koji žive u stanovima mogu iskoristiti te mogućnosti za potrošače u istoj mjeri kao i kućanstva u obiteljskim kućama.

(53)  Kako raste važnost potrošnje vlastite energije iz obnovljivih izvora, potrebno je definirati potrošače vlastite energije iz obnovljivih izvora i regulatorni okvir koji bi im omogućio da proizvode, skladište, troše i prodaju električnu energiju bez izlaganja nerazmjernim opterećenjima. Trebalo bi omogućiti i kolektivnu potrošnju vlastite energije za građane koji žive u stanovima i koji mogu, na primjer, iskoristiti te mogućnosti za potrošače u istoj mjeri kao i kućanstva u obiteljskim kućama.

Obrazloženje

Trebalo bi omogućiti kolektivnu potrošnju vlastite energije za građane koji žive u stanovima bez izuzeća. Brisanjem izraza „u određenim slučajevima” osnažit će se potrošači te će im se ponuditi mogućnost odabira kolektivne potrošnje vlastite energije.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 53.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(53a)  Budući da je oko 11 % stanovništva i oko 50 milijuna kućanstava Unije zahvaćeno energetskim siromaštvom, politike u području energije iz obnovljivih izvora imaju ključnu ulogu u rješavanju energetskog siromaštva i ranjivosti potrošača.

Obrazloženje

U okviru integrirane energetske politike EU-a, zakonodavstvom u tom sektoru treba rješavati i socijalne rizike energetske tranzicije te bi se trebalo apelirati na države članice da pruže potporu potrošačima zahvaćenima energetskim siromaštvom.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 53.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(53b)  Države članice stoga bi trebale pružati aktivnu potporu politikama osobito usmjerenima na kućanstva s niskim prihodima kojima prijeti opasnost od energetskog siromaštva ili koje žive u socijalnim stanovima.

Obrazloženje

U okviru integrirane energetske politike EU-a, sektorskim zakonodavstvom treba rješavati i socijalne rizike energetske tranzicije te bi se trebalo apelirati na države članice da pruže potporu potrošačima zahvaćenima energetskim siromaštvom.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 55.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(55)  Specifične značajke lokalnih zajednica energije iz obnovljivih izvora u pogledu veličine, vlasničke strukture i broja projekata mogle bi otežati njihovo natjecanje na tržištu pod jednakim uvjetima kao i za velike aktere, posebice konkurente s velikim projektima ili portfeljima. U mjere kojima se ublažavaju te teškoće ubrajaju se omogućivanje energetskim zajednicama da djeluju u energetskom sustavu i olakšavanje njihove tržišne integracije.

(55)  Specifične značajke lokalnih zajednica energije iz obnovljivih izvora u pogledu veličine, vlasničke strukture i broja projekata mogle bi otežati njihovo natjecanje na tržištu pod uvjetima jednakim onima za velike aktere, posebice konkurente s većim projektima ili portfeljima. U mjere kojima se ublažavaju te teškoće ubrajaju se mjere za omogućivanje energetskim zajednicama da djeluju u energetskom sustavu, objedinjenje njihovih ponuda i olakšavanje njihove tržišne integracije i sudjelovanja na tržištu.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 57.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(57)  Nekoliko država članica uvelo je mjere u sektoru grijanja i hlađenja kako bi postigle svoj cilj za udio energije iz obnovljivih izvora do 2020. Međutim, bez obvezujućih nacionalnih ciljeva nakon 2020. preostali nacionalni poticaji možda neće biti dovoljni za postizanje dugoročnih ciljeva dekarbonizacije za 2030. i 2050. Kako bi se pratili ti ciljevi, pojačala sigurnost ulagača i poticao razvoj tržišta grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora energije na razini Unije, a istodobno poštovalo načelo prvenstva energetske učinkovitosti, primjereno je poticati napore država članica u području opskrbe grijanjem i hlađenjem iz obnovljivih izvora kako bi se pridonijelo postupnom povećavanju udjela energije iz obnovljivih izvora. Zbog rascjepkanosti nekih tržišta grijanja i hlađenja, iznimno je važno osigurati fleksibilnost u oblikovanju takvog napora. Važno je i osigurati da potencijalno širenje uporabe grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora ne utječe nepovoljno na okoliš.

(57)  Nekoliko država članica uvelo je mjere u sektoru grijanja i hlađenja kako bi postigle svoj cilj za udio energije iz obnovljivih izvora do 2020. Kako bi se osigurala usklađenost i kako bi se postigli dugoročni ciljevi dekarbonizacije za 2030. i 2050., pojačala sigurnost ulagača i poticao razvoj tržišta grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora energije na razini Unije, a istodobno poštovalo načelo prvenstva energetske učinkovitosti, primjereno je poticati napore država članica u području opskrbe grijanjem i hlađenjem iz obnovljivih izvora kako bi se pridonijelo postupnom povećavanju udjela energije iz obnovljivih izvora. Zbog rascjepkanosti nekih tržišta grijanja i hlađenja, iznimno je važno osigurati fleksibilnost u oblikovanju takvog napora. Važno je i osigurati da potencijalno širenje uporabe grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora ne utječe nepovoljno na okoliš.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 62.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(62)  U europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisije ugljika iz srpnja 2016. istaknuto je da biogoriva na temelju hrane imaju ograničenu ulogu u dekarbonizaciji sektora prometa i da bi trebalo postupno smanjivati njihovu uporabu te ih zamijeniti naprednim biogorivima. U svrhu pripreme za prelazak na napredna biogoriva i minimiziranja cjelokupnih utjecaja neizravne promjene uporabe zemljišta, primjereno je ograničiti količinu biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje koji se mogu smatrati dijelom cilja Unije utvrđenog u ovoj Direktivi.

(62)  Kada se pašnjaci ili poljoprivredne površine prethodno predviđeni za proizvodnju prehrambenih proizvoda i hrane za životinje pretvaraju u površine za proizvodnju biogoriva, i dalje će trebati ispunjavati potražnju koja nije povezana s gorivom intenziviranjem postojeće proizvodnje ili pretvaranjem drugih nepoljoprivrednih površina u površine za poljoprivrednu proizvodnju. U potonjem slučaju radi se o neizravnoj prenamjeni zemljišta, a kada to uključuje prenamjenu zemljišta s velikim zalihama ugljika može doći do znatnih emisija stakleničkih plinova. U europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisije ugljika iz srpnja 2016. istaknuto je da biogoriva na temelju hrane imaju ograničenu ulogu u dekarbonizaciji sektora prometa i da bi trebalo postupno smanjivati njihovu uporabu te ih zamijeniti naprednim biogorivima. U svrhu pripreme za prelazak na napredna biogoriva i minimiziranja cjelokupnih utjecaja neizravne prenamjene zemljišta, primjereno je ograničiti količinu biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje koji se mogu smatrati dijelom cilja Unije utvrđenog u ovoj Direktivi, razlikujući pritom biogoriva proizvedena iz kultura s visokom učinkovitošću u pogledu stakleničkih plinova i niskim rizikom od neizravne prenamjene zemljišta. Trebalo bi ubrzati primjenu naprednih biogoriva i električne mobilnosti.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 63.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(63a)  Politike energetske učinkovitosti i uštede energije neke su od najučinkovitijih metoda kojima države članice mogu povećati udio obnovljive energije u svojem gospodarstvu. Učinkovitost potrošnje goriva i promjena načina prijevoza trebali bi biti prioriteti u prometnom sektoru, uz potpuno uključivanje vanjskih troškova u cijene goriva. Očekuje se da će napredna biogoriva imati važnu ulogu u smanjenju emisija stakleničkih plinova iz zrakoplovstva te se stoga obveza uključivanja također mora ispuniti, posebno kada se radi o gorivima koja se koriste u zrakoplovstvu. Na razini Unije i država članica valja izraditi politike za poticanje operativnih mjera za uštedu goriva u pomorskom sektoru, kao i napora u pogledu istraživanja i razvoja pomorskog prometa koji koristi energiju vjetra i solarnu energiju.

Obrazloženje

Povezano s izmjenama članka 25.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 63.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(63b)  Unija i države članice trebale bi nastojati povećati kombinaciju izvora energije iz obnovljivih izvora, smanjiti ukupnu potrošnju energije u prometu i povećati energetsku učinkovitost u svim sektorima prometa. Mjere za postizanje toga mogu se promicati u planiranju prometa i u proizvodnji automobila veće energetske učinkovitosti.

Obrazloženje

Vraćanje zamisli iz uvodnih izjava 28. i 29. Direktive 2009/28/EZ. Povećanje ušteda emisija stakleničkih plinova zahtijeva mjere diljem sektora prometa, i u proizvodnom lancu i u lancu opskrbe.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 63.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(63c)  Standardi učinkovitosti goriva za cestovni promet pružit će učinkovit način promicanja uporabe obnovljivih alternativa u sektoru prometa te postizanje daljnjeg smanjenja emisija stakleničkih plinova i dekarbonizacije sektora prometa u dugom roku. Potrebno je unaprijediti standarde učinkovitosti goriva u skladu s razvojem tehnologije i klimatskim i energetskim ciljevima.

Obrazloženje

Povećanje ušteda emisija stakleničkih plinova zahtijeva mjere diljem sektora prometa. Standardi učinkovitosti goriva za cestovni promet mogu biti učinkovit način za povećanje uporabe obnovljivih alternativa.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 64.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(64)  Napredna biogoriva i druga biogoriva te bioplin proizveden iz sirovina navedenih u Prilogu IX., obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu te električna energija iz obnovljivih izvora mogu pridonijeti smanjenju emisija ugljika i potaknuti dekarbonizaciju sektora prometa u Uniji na troškovno učinkovit način te, među ostalim, poboljšati energetsku diversifikaciju u sektoru prometa i istodobnom poticati inovacije, rast i zapošljavanje u gospodarstvu Unije i smanjivati ovisnosti o uvozu energije. Obvezom uključivanja za opskrbljivače gorivom trebalo bi ih potaknuti na stalan razvoj naprednih goriva, uključujući biogoriva, a važno je osigurati da se obvezom uključivanja potiče i poboljšanje svojstava goriva koja su isporučena radi ispunjavanja te obveze u pogledu stakleničkih plinova. Komisija bi trebala procijeniti svojstva tih goriva u pogledu stakleničkih plinova, tehničke inovacije i održivosti.

(64)  Napredna biogoriva i druga biogoriva te bioplin proizvedeni iz sirovina navedenih u Prilogu IX., obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu te električna energija iz obnovljivih izvora mogu pridonijeti smanjenju emisija ugljika i potaknuti dekarbonizaciju sektora prometa u Uniji na troškovno učinkovit način te, među ostalim, poboljšati energetsku diversifikaciju u sektoru prometa i istodobno poticati inovacije, rast i zapošljavanje u gospodarstvu Unije i smanjivati ovisnosti o uvozu energije. Potrebno je uzeti u obzir načelo višestruke upotrebe kako bi se osiguralo da upotreba sirovina za proizvodnju naprednih biogoriva nije u konkurenciji s drugim upotrebama u okviru kojih bi tu sirovinu trebalo zamijeniti sirovinama koje podrazumijevaju veću količinu emisija. Obvezom uključivanja za opskrbljivače gorivom trebalo bi ih potaknuti na stalan razvoj naprednih goriva, uključujući biogoriva, a važno je osigurati da se obvezom uključivanja potiče i poboljšanje svojstava, u pogledu stakleničkih plinova, goriva koja su isporučena radi ispunjavanja te obveze. Komisija bi trebala procijeniti svojstva tih goriva u pogledu stakleničkih plinova, tehničke inovacije i održivosti.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 65.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(65)  Promicanjem fosilnih goriva s niskom razinom ugljika proizvedenih iz tokova otpadnih fosilnih goriva može se pridonijeti ciljevima politike energetske diversifikacije i dekarbonizacije prometa. Stoga je primjereno uključiti ta goriva u obvezu uključivanja za opskrbljivače gorivom.

(65)  Promicanjem fosilnih goriva s niskom razinom ugljika proizvedenih iz tokova otpadnih plinovitih goriva može se pridonijeti ciljevima politike energetske diversifikacije i dekarbonizacije prometa. Stoga bi bilo primjereno razviti metodologiju njihovog mogućeg doprinosa ciljevima ove Direktive i općenito ciljevima politike Unije u području dekarbonizacije.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 65.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(65a)  Kako bi se preciznije izračunao udio električne energije iz obnovljivih izvora u prometu, u tu je svrhu potrebno razviti prikladnu metodologiju te istražiti različita tehnička i tehnološka rješenja.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 66.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(66)  Sirovine koje imaju mali utjecaj na neizravnu prenamjenu zemljišta kad se upotrebljavaju za biogoriva trebalo bi promicati zbog njihova doprinosa dekarbonizaciji gospodarstva. Posebice bi u prilog ovoj Direktivi trebalo uključiti sirovine za napredna biogoriva jer su tehnološki inovativnija i slabije razvijena te je stoga za njih potrebna viša razina potpore. Kako bi se osiguralo da je taj prilog usklađen s najnovijim tehnološkim dostignućima te istodobno izbjeglo neželjene negativne učinke, evaluacija bi se trebala provesti nakon donošenja Direktive radi procjene mogućnosti proširenja priloga na nove sirovine.

(66)  Sirovine koje imaju mali utjecaj na neizravnu prenamjenu zemljišta kad se upotrebljavaju za biogoriva trebalo bi promicati zbog njihova doprinosa dekarbonizaciji gospodarstva. Posebice bi u prilogu ovoj Direktivi trebalo uključiti sirovine za napredna biogoriva jer su tehnološki inovativnija i slabije razvijena te je stoga za njih potrebna viša razina potpore. Kako bi se osiguralo da je taj prilog usklađen s najnovijim tehnološkim dostignućima te istodobno izbjeglo neželjene negativne učinke, trebala bi se provoditi redovita evaluacija.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 67.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(67)  Troškovi uključivanja novih proizvođača plina iz obnovljivih izvora na plinsku mrežu trebali bi biti utemeljeni na objektivnim, transparentnim i nediskriminacijskim kriterijima , a u obzir bi se trebale uzeti koristi kojima lokalni proizvođači plina iz obnovljivih izvora pridonose plinskoj mreži.

(67)  Troškovi uključivanja novih proizvođača električne energije i plina iz obnovljivih izvora na elektroenergetsku i plinsku mrežu moraju se temeljiti na objektivnim, transparentnim i nediskriminacijskim kriterijima, a u obzir bi se trebale uzeti koristi kojima uključeni proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora i lokalni proizvođači plina iz obnovljivih izvora pridonose elektroenergetskoj i plinskoj mreži.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom ponovno uvodi tekst uvodne izjave 62. Direktive 2009/28/EZ.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 68.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(68)  Kako bi se u cijelosti iskoristio potencijal biomase za doprinos dekarbonizaciji gospodarstva njezinom upotrebom za materijale i energiju, Unija i države članice trebale bi poticati veću održivu mobilizaciju postojećih poljoprivrednih i drvenih resursa i razvoj novih sustava šumarstva i poljoprivredne proizvodnje.

(68)  Kako bi se u cijelosti iskoristio potencijal biomase za doprinos dekarbonizaciji gospodarstva njezinom upotrebom za materijale i energiju, Unija i države članice trebale bi poticati samo energetsku upotrebu koja je rezultat veće održive mobilizacije postojećih poljoprivrednih i drvnih resursa i razvoj novih sustava šumarstva i poljoprivredne proizvodnje, pod uvjetom da se ispunjavaju kriteriji održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 68.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(68a)  Potrebno je dodatno naglasiti sinergiju između kružnog gospodarstva, biogospodarstva i promicanja energije iz obnovljivih izvora kako bi se osigurala najkorisnija uporaba sirovina i najbolji ishod za okoliš. Mjerama politike Unije i država članica donesenima u cilju pružanja potpore proizvodnji energije iz obnovljivih izvora potrebno je uvijek uzimati u obzir načelo učinkovitosti resursa i optimizirane uporabe biomase.

Obrazloženje

Direktivom o energiji iz obnovljivih izvora potrebno je usvojiti načela kružnog gospodarstva i biogospodarstva i promicati tržište sekundarnih sirovina.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 69.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(69)  Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase trebala bi se uvijek proizvoditi na održiv način. Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase koja se upotrebljavaju za ostvarivanje cilja Unije utvrđenog ovom Direktivom i ona koja imaju korist od programa potpore trebala bi stoga ispunjavati kriterije održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova.

(69)  Energija iz obnovljivih izvora trebala bi se uvijek proizvoditi na održiv način. Biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase koja se upotrebljavaju za ostvarivanje ciljeva utvrđenih ovom Direktivom i oni oblici energije iz obnovljivih izvora koji imaju korist od programa potpore trebali bi stoga ispunjavati kriterije održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 71.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(71)  Proizvodnja poljoprivrednih sirovina za biogoriva i tekuća biogoriva te goriva iz biomase te poticanje uporabe biogoriva i tekućih biogoriva predviđeno ovom Direktivom ne bi trebali prouzročiti uništavanje bioraznolikih zemljišta. Takve neobnovljive izvore čija je važnost za cjelokupno čovječanstvo priznata u različitim međunarodnim instrumentima trebalo bi očuvati. Stoga je potrebno odrediti kriterije održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova koji će osigurati da biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase imaju pravo na poticaje samo ako se jamči da poljoprivredne sirovine ne potječu iz bioraznolikih područja ili, u slučaju područja zaštićene prirode ili zaštićenih područja za očuvanje rijetkih, ranjivih ili ugroženih ekosustava ili vrsta, kad odgovarajuće nadležno tijelo dokaže da proizvodnja poljoprivredne sirovine ne utječe na njih negativno. Šume se smatraju bioraznolikima, u skladu s kriterijima održivosti, kad je riječ o prašumama u skladu s definicijom kojom se koristi Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) u svojoj Globalnoj procjeni šumskih resursa ili kad su zaštićene nacionalnim zakonom o zaštiti prirode. Područja na kojima se skupljaju nešumski proizvodi koji nisu od drva trebalo bi smatrati bioraznolikim šumama ako je utjecaj čovjeka neznatan. Ostale vrste šuma kako ih definira FAO, npr. prirodne šume, poluprirodne šume i nasadi ne bi trebalo smatrati prašumama. Nadalje, uzimajući u obzir visoku bioraznolikost određenih travnjaka, umjerenih i tropskih, uključujući visoko bioraznolike savane, stepe, šikare i prerije, biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz poljoprivrednih sirovina koje potječu s tih površina ne bi trebala imati pravo na poticaje predviđene ovom Direktivom. Komisija bi trebala utvrditi odgovarajuće kriterije za definiranje visoko bioraznolikih travnjaka u skladu s najboljim raspoloživim znanstvenim spoznajama i odgovarajućim međunarodnim normama.

(71)  Proizvodnja poljoprivrednih sirovina za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase te poticaji za uporabu biogoriva i tekućih biogoriva predviđeni ovom Direktivom ne bi smjeli imati niti poticati nepovoljne učinke na bioraznolikost unutar ili izvan Unije. Takve neobnovljive izvore čija je važnost za cjelokupno čovječanstvo priznata u različitim međunarodnim instrumentima trebalo bi očuvati. Stoga je potrebno odrediti kriterije održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova koji će osigurati da biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase imaju pravo na poticaje samo ako se jamči da poljoprivredne sirovine ne potječu iz bioraznolikih područja ili, u slučaju područja zaštićene prirode ili zaštićenih područja za očuvanje rijetkih, ranjivih ili ugroženih ekosustava ili vrsta, ako odgovarajuće nadležno tijelo dokaže da proizvodnja poljoprivredne sirovine ne utječe na njih negativno. Šume se smatraju bioraznolikima, u skladu s kriterijima održivosti, kad je riječ o prašumama u skladu s definicijom kojom se koristi Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) u svojoj Globalnoj procjeni šumskih resursa ili kad su zaštićene nacionalnim zakonom o zaštiti prirode. Područja na kojima se skupljaju nešumski proizvodi koji nisu od drva trebalo bi smatrati bioraznolikim šumama ako je utjecaj čovjeka neznatan. Ostale vrste šuma kako ih definira FAO, npr. modificirane prirodne šume, poluprirodne šume i nasadi, ne bi trebalo smatrati prašumama. Međutim, potrebno je zajamčiti bioraznolikost, kvalitetu, zdravlje, održivost i vitalnost tih šuma. Nadalje, uzimajući u obzir visoku bioraznolikost određenih travnjaka, umjerenih i tropskih, uključujući visoko bioraznolike savane, stepe, šikare i prerije, biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz poljoprivrednih sirovina koje potječu s tih površina ne bi trebala imati pravo na poticaje predviđene ovom Direktivom. Komisija bi trebala utvrditi odgovarajuće kriterije za definiranje visoko bioraznolikih travnjaka u skladu s najboljim raspoloživim znanstvenim spoznajama i odgovarajućim međunarodnim normama.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 72.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(72a)  Kriteriji održivosti EU-a za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase trebaju osigurati da prijelaz na gospodarstvo s niskom razinom ugljika podržava ciljeve akcijskog plana za kružno gospodarstvo te da se odlučno vodi hijerarhijom otpada EU-a.

Obrazloženje

Potrebno je uvesti novi kriterij održivosti kako bi se osigurala usklađenost Direktive o energiji iz obnovljivih izvora s akcijskim planom za kružno gospodarstvo i hijerarhijom otpada EU-a.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 73.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(73)  Poljoprivredne sirovine za proizvodnju biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase ne bi trebalo proizvoditi na tresetištima jer bi uzgoj sirovina na tresetištima prouzročio znatan gubitak zaliha ugljika kad bi se zemljište u tu svrhu dodatno isušivalo, dok se izostanak takvog isušivanja ne bi mogao lako provjeriti.

(73)  Poljoprivredne sirovine za proizvodnju biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase ne bi trebalo proizvoditi na tresetištima ili močvarnim zemljištima ako to podrazumijeva isušivanje tla jer bi uzgoj sirovina na tresetištima ili močvarnim zemljištima prouzročio znatan gubitak zaliha ugljika kad bi se zemljište u tu svrhu dodatno isušivalo.

Obrazloženje

Isušena tresetišta ne predstavljaju sigurne zalihe ugljika. Stoga se čini nerazumnim isključiti njihovu uporabu za proizvodnju biogoriva, tekućih biogoriva i goriva za biomasu.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 74.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(74a)  U proizvodnji poljoprivrednih sirovina za proizvodnju biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase moraju se primjenjivati prakse koje su dosljedne sa zaštitom kvalitete tla i organskog ugljika u tlu.

Obrazloženje

U procjeni učinka Komisije navodi se da proizvodnja poljoprivredne biomase može imati negativan učinak na tla (npr. gubitak hranjivih tvari i organske tvari u tlu, erozija, isušivanje tresetišta), dostupnost vode i biološku raznolikost. Sami zahtjevi za višestruku sukladnost u okviru ZPP-a nisu dovoljni za jamčenje zaštite kvalitete tla i održavanja organskog ugljika u tlu.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 75.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(75)  Primjereno je na razini Unije uvesti kriterije održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za goriva iz biomase koja se upotrebljava za proizvodnju električne energije i grijanje i hlađenje kako bi se i dalje osiguravala visoka ušteda stakleničkih plinova u odnosu na alternativu fosilnih goriva, izbjegli nenamjerni učinci na održivost i promicalo unutarnje tržište.

(75)  Primjereno je na razini Unije uvesti kriterije održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za goriva iz biomase koja se upotrebljava za proizvodnju električne energije i grijanje i hlađenje kako bi se i dalje osiguravala visoka ušteda stakleničkih plinova u odnosu na alternativu fosilnih goriva, izbjegli nenamjerni učinci na održivost i promicalo unutarnje tržište. Ne dovodeći u pitanje strogo poštovanje primarnih resursa visoke ekološke vrijednosti, najudaljenije regije trebale bi moći iskoristiti potencijal svojih resursa kako bi povećale proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i svoju energetsku neovisnost.

Obrazloženje

Ovom se direktivom ne bi smjelo zabraniti iskorištavanje biomase u najudaljenijim regijama, na primjer prašuma, koje predstavljaju jedan od glavnih resursa tih područja. Korištenje tih resursa već je uređeno strogim kriterijima održivosti koji jamče ekološki integritet takve djelatnosti.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 75.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(75a)  Kako bi e zajamčila potpuna transparentnost u svim sektorima proizvodnje energije, Komisija bi do 31. prosinca 2018. delegiranim aktima trebala uspostaviti kriterije proizvodnje za fosilna goriva i energiju iz fosilnih izvora.

Obrazloženje

Vrlo je važno da se kriterijima proizvodnje zajamče jednaki uvjeti za biogoriva i fosilna goriva.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 76.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(76)  Kako bi se osiguralo da se unatoč povećanoj potražnji za šumskom biomasom prikupljanje obavlja na održiv način u šumama s osiguranim obnavljanjem, da se posebnu pažnju posvećuje područjima koja su izričito određena za zaštitu bioraznovrsnosti, pejzaža i posebnih prirodnih elemenata, da se resursi bioraznovrsnosti očuvaju i da se prate zalihe ugljika, drvene sirovine trebale bi se prikupljati samo u šumama koje se iskorištavaju u skladu s načelima održivog upravljanja šumama, koja su razvijena u okviru međunarodnih šumarskih okvira kao što je Forest Europe i koja se primjenjuju nacionalnim zakonima ili najboljim upravnim praksama na razini šumarskog gospodarstva. Operatori bi trebali poduzeti primjerene korake kako bi se umanjio rizik od upotrebe neodržive šumske biomase za proizvodnju bioenergije. U tu bi svrhu operatori trebali uspostaviti pristup utemeljen na riziku. U tom bi kontekstu bilo primjereno da Komisija izradi operativne smjernice za provjeru pridržavanja pristupa utemeljenoga na riziku, nakon savjetovanja s Odborom za upravljanje energetskom unijom i Stalnim odborom za šumarstvo uspostavljenim Odlukom Vijeća 89/367/EEZ24.

(76)  Kako bi se osiguralo da se unatoč povećanoj potražnji za šumskom biomasom prikupljanje obavlja na održiv način u šumama s osiguranim obnavljanjem, da se posebnu pažnju posvećuje područjima koja su izričito određena za zaštitu bioraznovrsnosti, pejzaža i posebnih prirodnih elemenata, da se resursi bioraznovrsnosti očuvaju i da se prate zalihe ugljika, drvne sirovine trebale bi se prikupljati samo u šumama koje se iskorištavaju u skladu s načelima održivog upravljanja šumama, koja su razvijena u okviru međunarodnih šumarskih okvira kao što je Forest Europe i koja se primjenjuju nacionalnim zakonima ili najboljim upravnim praksama na razini opskrbe. Operatori bi trebali osigurati poduzimanje mjera kako bi se izbjegle ili ograničile negativne posljedice sječe na okoliš. U tu bi svrhu operatori trebali uspostaviti pristup utemeljen na riziku. U tom bi kontekstu bilo primjereno da Komisija uspostavi mehanizme za provedbu zahtjeva temeljene na najboljim praksama u državama članicama, kao i operativne smjernice za provjeru pridržavanja pristupa utemeljenoga na riziku, nakon savjetovanja s Odborom za upravljanje energetskom unijom i Stalnim odborom za šumarstvo uspostavljenim Odlukom Vijeća 89/367/EEZ24.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 76.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(76a)  Ako se nacionalnim i/ili podnacionalnim pravom ili praćenjem države članice ne ispuni određeni kriterij za održivost šumske biomase, potrebno je pružiti više informacija na razini opskrbe u vezi s tim kriterijem, bez obveze za pružanjem dodatnih informacija o kriterijima koji su već ispunjeni na razini države članice.

Obrazloženje

Pristup utemeljen na riziku provodi se kriterij po kriterij. Predloženom praksom zaštitila bi se svrha pristupa utemeljenog na riziku uz istodobno smanjenje rizika od uporabe neodržive biomase zbog nedostataka u pogledu samo jednog kriterija.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 76.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(76b)  Provedba pristupa utemeljenog na riziku započinje na nacionalnoj razini. Ako se nacionalnim i/ili podnacionalnim pravom ili praćenjem ne mogu ispuniti zahtjevi u pogledu jednog kriterija, informacije o tom dijelu potrebno je pružati na razini opskrbe kako bi se smanjio rizik od proizvodnje neodržive šumske biomase.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 76.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(76c)  Očekuje se nastavak povećanja sječe u energetske svrhe, što će dovesti do većeg uvoza sirovina iz trećih zemalja i povećanja proizvodnje tih materijala unutar Unije. Operatori bi trebali osigurati da se sječa obavlja u skladu s kriterijima održivosti.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 78.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(78)  Goriva iz biomase trebalo bi pretvarati u električnu energiju i toplinu na učinkovit način kako bi se poboljšala energetska sigurnost i povećale uštede stakleničkih plinova te ograničile emisije zagađenja zraka i smanjio pritisak na ograničene resurse biomase. Stoga bi javna potpora za postrojenja s kapacitetom za gorivo od 20 MW ili većim, ako je potrebna, trebala biti pružena samo za visoko učinkovita kombinirana postrojenja za proizvodnju električne energije i grijanja kako su definirana u članku 2. stavku 34. Direktive 2012/27/EU. Postojeće programe potpore za električnu energiju na osnovi biomase trebalo bi dopustiti do njihova predviđenog isteka za sva postrojenja na biomasu. Uz to, električna energija proizvedena iz biomase u novim postrojenjima s kapacitetom za gorivo od 20 MW ili većim trebala bi se uračunati u ciljeve energije iz obnovljivih izvora samo ako su visoko učinkovita kombinirana postrojenja za proizvodnju električne energije i grijanja. U skladu s pravilima o državnim potporama državama članicama trebalo bi biti odobreno da pruže javnu potporu postrojenjima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, te da uračunaju električnu energiju koju ona proizvedu za ciljeve i obveze povezane s energijom iz obnovljivih izvora kako bi se izbjegla sve veća ovisnost o fosilnim gorivima s izraženijim učincima na klimu i okoliš ako bi se te države članice suočavale s rizicima potvrđenog rizika za sigurnost opskrbe električnom energijom kad bi iscrpile sve tehničke i gospodarske mogućnosti za priključenje visoko učinkovitih kombiniranih postrojenja za proizvodnju električne energije i grijanja.

(78)  Goriva iz biomase trebalo bi pretvarati u električnu energiju i toplinu na učinkovit način kako bi se poboljšala energetska sigurnost i povećale uštede stakleničkih plinova te ograničile emisije onečišćivača zraka i smanjio na minimum pritisak na ograničene resurse biomase. Stoga bi se javna potpora za postrojenja s ugrađenim električnim kapacitetom od 20 MW ili većim, ako je potrebna, trebala pružiti samo za visoko učinkovita kombinirana postrojenja za proizvodnju električne energije i grijanja kako su definirana u članku 2. stavku 34. Direktive 2012/27/EU ili za energiju proizvedenu u postrojenjima konvertiranima iz postrojenja za proizvodnju energije u kojima su se koristila kruta fosilna goriva. Postojeće programe potpore za električnu energiju na osnovi biomase trebalo bi dopustiti do njihova predviđenog isteka za sva postrojenja na biomasu. Uz to, električna energija proizvedena iz biomase u novim postrojenjima s ugrađenim električnim kapacitetom od 20 MW ili većim trebala bi se uračunati u ciljeve energije iz obnovljivih izvora samo ako su visoko učinkovita kombinirana postrojenja za proizvodnju električne energije i grijanja ili ako se radi o energiji proizvedenoj u postrojenjima konvertiranima iz postrojenja za proizvodnju energije u kojima su se koristila kruta fosilna goriva. U skladu s pravilima o državnim potporama državama članicama trebalo bi dopustiti da pruže javnu potporu postrojenjima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, te da električnu energiju koju ona proizvedu uračunaju za ciljeve i obveze povezane s energijom iz obnovljivih izvora, kako bi se izbjegla sve veća ovisnost o fosilnim gorivima s izraženijim učincima na klimu i okoliš ako bi se države članice suočavale sa znatnim rizikom za sigurnost opskrbe električnom energijom nakon iscrpljenja svih tehničkih i gospodarskih mogućnosti za priključenje visoko učinkovitih kombiniranih postrojenja za proizvodnju električne energije i grijanja. Osobito bi trebalo pojačati potporu postrojenjima za proizvodnju obnovljive energije od biomase u najudaljenijim regijama koje u velikoj mjeri ovise o uvezenoj energiji, pod uvjetom da se poštuju kriteriji održivosti za proizvodnju takve energije iz obnovljivih izvora, prilagođeni posebnostima tih regija.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 80.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(80)  Na temelju iskustva praktične provedbe Unijinih kriterija održivosti primjereno je ojačati ulogu dobrovoljnih međunarodnih i nacionalnih programa certificiranja za provjeru poštovanja kriterija održivosti na usklađen način.

(80)  Na temelju iskustva praktične provedbe Unijinih kriterija održivosti primjereno je uzeti u obzir ulogu dobrovoljnih međunarodnih i nacionalnih programa certificiranja za provjeru poštovanja kriterija održivosti na usklađen način.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 82.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(82)  Dobrovoljni programi imaju sve veću ulogu u pružanju dokaza o poštovanju kriterija održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase. Stoga je primjereno da Komisija zahtijeva da se u okviru dobrovoljnih programa, uključujući one koje je Komisija već priznala, redovito izvješćuje o njihovim aktivnostima. Takva bi izvješća trebalo objaviti kako bi se povećala transparentnost i poboljšao nadzor Komisije. Osim toga, takvo izvješćivanje pružilo bi Komisiji potrebne podatke kako bi mogla izvješćivati o radu dobrovoljnih programa s ciljem utvrđivanja najbolje prakse i podnošenja, prema potrebi, prijedloga za daljnje promicanje takve najbolje prakse.

(82)  Dobrovoljni programi mogu imati važnu ulogu u pružanju dokaza o poštovanju minimalnih kriterija održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase. Stoga je primjereno da Komisija zahtijeva da se u okviru dobrovoljnih programa, uključujući one koje je Komisija već priznala, redovito izvješćuje o njihovim aktivnostima. Takva bi izvješća trebalo objaviti kako bi se povećala transparentnost i poboljšao nadzor koji provodi Komisija. Osim toga, takvo izvješćivanje pružilo bi Komisiji potrebne podatke kako bi mogla izvješćivati o radu dobrovoljnih programa s ciljem utvrđivanja najbolje prakse i podnošenja, prema potrebi, prijedloga za daljnje promicanje takve najbolje prakse.

Obrazloženje

Jamstva o podrijetlu trebaju informirati potrošače o sukladnosti s kriterijima održivosti i uštedama emisija stakleničkih plinova.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 84.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(84)  Kako bi se izbjeglo nerazmjerno administrativno opterećenje, trebalo bi sastaviti popis zadanih vrijednosti za uobičajene proizvodne procese za dobivanje biogoriva, tekućeg biogoriva ili goriva iz biomase te bi taj popis trebalo ažurirati i proširivati kad novi pouzdani podaci postanu dostupni. Gospodarski subjekti trebali bi imati pravo zahtijevati razinu uštede emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase utvrđena tim popisom. Kad je zadana vrijednost uštede emisija stakleničkih plinova iz proizvodnog procesa ispod tražene minimalne razine uštede emisija stakleničkih plinova, od proizvođača koji žele pokazati usklađenost s tom minimalnom razinom trebalo bi zahtijevati da pokažu da su stvarne emisije iz proizvodnog procesa niže od onih pretpostavljenih u izračunu zadanih vrijednosti.

(84)  Kako bi se izbjeglo nerazmjerno administrativno opterećenje, trebalo bi sastaviti popis zadanih vrijednosti za uobičajene proizvodne procese za dobivanje biogoriva, tekućeg biogoriva ili goriva iz biomase te bi taj popis trebalo ažurirati i proširivati kad novi pouzdani podaci postanu dostupni. Gospodarski subjekti trebali bi imati pravo zahtijevati razinu izravne uštede emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase utvrđena tim popisom. Kad je zadana vrijednost izravne uštede emisija stakleničkih plinova iz proizvodnog procesa ispod tražene minimalne razine uštede emisija stakleničkih plinova, od proizvođača koji žele pokazati usklađenost s tom minimalnom razinom treba zahtijevati da pokažu da su stvarne emisije iz proizvodnog procesa niže od onih pretpostavljenih u izračunu zadanih vrijednosti.

Obrazloženje

Ova je izmjena neodvojivo povezana s izmjenom članka 25. stavka 1.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 85.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(85)  Potrebno je propisati jasna pravila za izračun ušteda emisija stakleničkih plinova iz biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase te usporednih fosilnih goriva.

(85)  Potrebno je propisati jasna pravila na temelju objektivnih i nediskriminacijskih kriterija za izračun ušteda emisija stakleničkih plinova iz biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase te usporednih fosilnih goriva.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 95.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(95)  Globalna potražnja za poljoprivrednim proizvodima raste. Dio te povećane potražnje zadovoljit će se povećanjem količine zemljišta namijenjenog poljoprivredi, npr. sanacijom zemljišta koje je bilo potpuno degradirano i stoga se u postojećem stanju ne može upotrebljavati u poljoprivredne svrhe. Programom održivosti trebala bi se poticati uporaba saniranog degradiranog zemljišta jer će poticanje proizvodnje biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase doprinijeti rastu potražnje za poljoprivrednim proizvodima.

(95)  Globalna potražnja za poljoprivrednim proizvodima raste. Dio te povećane potražnje zadovoljit će se povećanjem količine zemljišta namijenjenog poljoprivredi, npr. sanacijom zemljišta koje je bilo potpuno degradirano i stoga se u postojećem stanju ne može upotrebljavati u poljoprivredne svrhe. Programom održivosti trebala bi se poticati uporaba saniranog degradiranog zemljišta jer će poticanje proizvodnje biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase doprinijeti rastu potražnje za poljoprivrednim proizvodima, što može dovesti do emisija povezanih s neizravnom promjenom uporabe zemljišta.

Obrazloženje

Ova je izmjena neodvojivo povezana s izmjenom članka 7. stavka 1.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 101.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(101)  Budući da ciljeve ove Direktive, tj. ostvarivanje udjela od najmanje 27% energije iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji energije u Uniji do 2030. države članice ne mogu ostvariti u dovoljnoj mjeri , ali se zbog opsega mjera mogu bolje ostvariti na razini Unije , Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(101)  Budući da ciljeve ove Direktive, tj. ostvarivanje udjela od najmanje 35 % energije iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji energije u Uniji do 2030. države članice ne mogu ostvariti u dovoljnoj mjeri, već se zbog opsega mjera mogu bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Direktivom utvrđuje se zajednički okvir za promicanje energije iz obnovljivih izvora. Direktivom se postavljaju obvezni ciljevi Unije za ukupan udio energije iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji energije u 2030. Direktivom se propisuju i pravila u pogledu financijske potpore za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, vlastite potrošnje energije iz obnovljivih izvora, upotrebe energije iz obnovljivih izvora za sektore grijanja, hlađenja i prometa, regionalne suradnje država članica i trećih zemalja, jamstva o podrijetlu, upravnih postupaka i informacija i osposobljavanja. Nadalje, njome se utvrđuju kriteriji održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase.

Ovom Direktivom utvrđuje se zajednički okvir za promicanje energije iz obnovljivih izvora. Direktivom se postavljaju obvezni ciljevi Unije i obvezni nacionalni ciljevi za ukupan udio energije iz obnovljivih izvora u konačnoj bruto potrošnji energije u 2030. Direktivom se propisuju i pravila u pogledu financijske potpore za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, vlastite potrošnje energije iz obnovljivih izvora, upotrebe energije iz obnovljivih izvora za sektore grijanja, hlađenja i prometa, regionalne suradnje država članica i trećih zemalja, jamstva o podrijetlu, upravnih postupaka i informacija i osposobljavanja. Nadalje, njome se utvrđuju kriteriji održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase.

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „energija iz obnovljivih izvora” znači energija iz obnovljivih nefosilnih izvora, primjerice vjetroenergija, solarna energija (termalna i fotonaponska), geotermalna energija, toplina iz okoliša, energija plime, oseke i druge energije oceana, hidroenergija, biomasa, plin dobiven od otpada, plin dobiven iz uređaja za obradu otpadnih voda i bioplin;

(a)  „energija iz obnovljivih izvora” znači energija iz obnovljivih nefosilnih izvora, primjerice vjetroenergija, solarna energija (termalna i fotonaponska), geotermalna energija, toplina iz okoliša, energija plime, oseke i druge energije oceana, hidroenergija, biomasa, biometan, plin dobiven od otpada, plin dobiven iz uređaja za obradu otpadnih voda i bioplin;

Obrazloženje

U glavnu definiciju energije iz obnovljivih izvora trebalo bi dodati biometan.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „biomasa” znači biorazgradiv dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede, uključujući tvari biljnog i životinjskog podrijetla, šumarstva i s njima povezanih proizvodnih djelatnosti uključujući ribarstvo i akvakulturu te biorazgradiv udio otpada, uključujući industrijski, trgovački i komunalni otpad biološkog podrijetla;

(c) „biomasa” znači biorazgradiv dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede (među ostalim tvari biljnog i životinjskog podrijetla, šumarstva i s njima povezanih proizvodnih djelatnosti, uključujući ribarstvo i akvakulturu, ali isključujući treset i materijal koji se nalazi u geološkim formacijama i/ili koji je postao fosil) te biorazgradiv udio otpada, uključujući industrijski, trgovački i komunalni otpad biološkog podrijetla i bakterije;

Obrazloženje

Trebalo bi pojasniti da nisu obuhvaćeni treset i drugi materijali koji se nalaze u geološkim formacijama ili koji su postali fosili. Bakterije su vrsta obnovljive biomase koja raste uz pomoć fotosinteze ili bez nje.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka g

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  „biogorivo” znači tekuće biogorivo namijenjeno prometu proizvedeno iz biomase;

(g)  „biogorivo” znači tekuće ili plinovito biogorivo namijenjeno prometu proizvedeno iz biomase ili pomoću biomase;

Obrazloženje

Definicijom biogoriva trebala bi biti obuhvaćena i tekuća i plinovita biogoriva. Biomasa može služiti kao biološki katalizator koji izravno proizvodi gorivo kao rezultat rasta biomase.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka na (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(na)  „preostali otpad” znači otpad koji je nastao postupkom obrade ili oporabe, uključujući recikliranje, koji se ne može dodatno oporabiti te se zato mora zbrinuti;

Obrazloženje

Potrebno je dodati ovu definiciju kako bi se definirala uporaba otpada kao što su napredna biogoriva, koji je samo otpad i koji se više ne može reciklirati ili oporabiti.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka q

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(q)  „neprehrambeni celulozni materijali” znači sirovine koje se uglavnom sastoje od celuloze i hemiceluloze te imaju manji udio lignina od ligno-celuloznog materijala; to uključuje ostatke kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje (poput slame, kukuruznih stabljika, pljeve i ljusaka), travnate energetske kulture s malim udjelom škroba (poput ljulja, proso trave, trave Miscanthus, divovske trske i pokrovnih usjeva prije i nakon glavnih usjeva), industrijske ostatke (uključujući ostatke kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje nakon ekstrakcije biljnih ulja, šećera, škroba i proteina) te materijal od biološkog otpada;

(q)  „neprehrambeni celulozni materijali” znači sirovine koje se uglavnom sastoje od celuloze i hemiceluloze te imaju manji udio lignina od ligno-celuloznog materijala; to uključuje ostatke kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje (poput slame, kukuruznih stabljika, pljeve i ljusaka), travnate energetske kulture s malim udjelom škroba (poput ljulja, proso trave, trave Miscanthus, divovske trske i pokrovnih usjeva prije i nakon glavnih usjeva te kulture za ugar, poput trave, djeteline, alfalfe), industrijske ostatke (uključujući ostatke kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje nakon ekstrakcije biljnih ulja, šećera, škroba i proteina) te materijal od biološkog otpada;

Obrazloženje

Kulture za ugar mogu se iskoristiti za proizvodnju bioplina.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka s

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(s)  „obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu” znači tekuća ili plinovita goriva, koja nisu biogoriva, čiji energetski sadržaj potječe iz obnovljivih izvora energije koji nisu biomasa i koja se upotrebljavaju u prometu;

(s)  „obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu” znači tekuća ili plinovita goriva, koja nisu biogoriva, a koja se upotrebljavaju u prometu i čiji energetski sadržaj potječe iz obnovljivih izvora energije koji nisu biomasa, kod kojih se svaka sirovina koja sadrži ugljik hvata iz okolnog zraka;

Obrazloženje

Ova se odredba ne bi trebala primjenjivati na hvatanje industrijskog ugljika i ponovno iskorištavanje sirovina jer ugljik neće biti trajan. Izmjena definicije obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu povezana je s člankom 25., gdje se može računati u okviru nove obveze uvođenja.

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka u

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(u)  „biogoriva i tekuća biogoriva s niskim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta” znači biogoriva i tekuća biogoriva čije su sirovine proizvedene u okviru programa čija je svrha smanjenje premještanja proizvodnje za potrebe koje nisu potrebe za proizvodnju biogoriva i tekućih biogoriva i koja su proizvedena u skladu s kriterijima održivosti za biogoriva i tekuća biogoriva navedenima u članku 26.;

(u)  „biogoriva i tekuća biogoriva s niskim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta” znači biogoriva i tekuća biogoriva čije su sirovine proizvedene na neupotrjebljenim i marginalnim zemljištima, pri čemu se poboljšava njihovo hvatanje ugljika, u okviru programa čija je svrha smanjenje premještanja proizvodnje za potrebe koje nisu potrebe za proizvodnju biogoriva i tekućih biogoriva, među ostalim za visokoproteinsku hranu za životinje, i koja su proizvedena u skladu s kriterijima održivosti za biogoriva i tekuća biogoriva navedenima u članku 26.;

Obrazloženje

Ova je izmjena neodvojivo povezana s izmjenom članka 7. stavka 1.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 2. – točka y

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(y)  „otpadna toplina ili hladnoća” znači toplina ili hladnoća koja je generirana kao nus