Proċedura : 2016/0382(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0392/2017

Testi mressqa :

A8-0392/2017

Dibattiti :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Votazzjonijiet :

PV 17/01/2018 - 10.4
CRE 17/01/2018 - 10.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 13/11/2018 - 4.5
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0009
P8_TA(2018)0444

RAPPORT     ***I
PDF 3555kWORD 499k
6.12.2017
PE 597.755v02-00 A8-0392/2017

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulazzjoni)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Rapporteur: José Blanco López

(Riformulazzjoni – Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura)

ERRATA/ADDENDA
ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONSFROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT
 ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI
 ANNESS: OPINJONI TAL-GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV TAS-SERVIZZI LEGALI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT, IS-SAĦĦA PUBBLIKA U S-SIKUREZZA TAL-IKEL
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AGRIKOLTURA U L-IŻVILUPP RURALI
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-PETIZZJONIJIET
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulazzjoni)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – riformulazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0767),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 194(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0500/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-26 ta' April 2017(1),

–  wara li kkonsulta mal-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar strutturat tat-teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali(2),

–  wara li kkunsidra l-ittra ta' ...2017 tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali indirizzata lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija skont l-Artikolu 104(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 104 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A8-0392/2017),

A.  billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta tal-Kummissjoni ma tinkludi ebda tibdil sustanzjali ħlief dak identifikat bħala tali fil-proposta u billi, f'dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dan it-tibdil, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-atti eżistenti mingħajr tibdil sustanzjali;

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt, filwaqt li jikkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal direttiva

Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 194(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 194 u 191(1) tiegħu,

Emenda    2

Proposta għal direttiva

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  Il-promozzjoni tal-forom tal-enerġija rinovabbli hija waħda mill-miri tal-politika tal-Unjoni dwar il-enerġija. Iż-żieda fl-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli, flimkien ma' ffrankar ta' enerġija u żieda fl-effiċjenza tal-enerġija, tikkostitwixxi parti impotanti mill-pakkett ta' miżuri meħtieġa biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gass b'effett serra u jkun hemm konformità mal-Ftehim ta' Pariġi tal-2015 dwar il-Bidla fil-Klima, u il-qafas tal-enerġija u l-klima tal-2030 tal-Unjoni, inkluż il-mira vinkolanti li l-emissjonijiet fl-Unjoni jitnaqqsu b'tal-anqas 40 % taħt il-livelli tal-1990 sal-2030. Għandha wkoll rwol importanti fil-promozzjoni tas-sigurtà fil-provvista tal-enerġija, fl-iżvilupp u l-innovazzjoni teknoloġika u fl-għoti ta' opportunitajiet għall-impjieg u l-iżvilupp reġjonali, speċjalment f'żoni rurali u iżolati jew ir-reġjuni b'densità tal-popolazzjoni baxxa.

(2)  Il-promozzjoni tal-forom tal-enerġija rinnovabbli hija waħda mill-miri tal-politika tal-Unjoni dwar l-enerġija skont l-Artikolu 194(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Iż-żieda fl-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli, flimkien ma' ffrankar ta' enerġija u żieda fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, tikkostitwixxi parti essenzjali mill-pakkett ta' miżuri meħtieġa biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra u jkun hemm konformità mal-Ftehim ta' Pariġi tal-2015 dwar it-Tibdil fil-Klima, u l-ħtieġa li jinkisbu emissjonijiet netti żero fil-livell domestiku sa mhux aktar tard mill-2050. Għandha wkoll rwol fundamentali fil-promozzjoni tas-sigurtà fil-provvista tal-enerġija, fl-enerġija sostenibbli bi prezzijiet affordabbli, fl-iżvilupp u l-innovazzjoni teknoloġiċi kif ukoll fit-tmexxija teknoloġika u industrijali filwaqt li tipprovdi benefiċċji ambjentali, soċjali u għas-saħħa kif ukoll opportunitajiet kbar għall-impjieg u l-iżvilupp reġjonali, speċjalment f'żoni rurali u iżolati, f'reġjuni b'densità tal-popolazzjoni baxxa u f'territorji li għaddejjin minn deindustrijalizzazzjoni parzjali.

Emenda    3

Proposta għal direttiva

Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a)  Il-Ftehim ta' Pariġi żied sostanzjalment il-livell ta' ambizzjoni globali dwar il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, u l-firmatarji impenjaw ruħhom li jżommu ż-żieda fit-temperatura medja globali għal ferm inqas minn 2° C 'il fuq mil-livelli preindustrijali u biex jitkomplew l-isforzi li jillimitaw iż-żieda fit-temperatura għal 1,5 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali. L-Unjoni teħtieġ tħejji għal tnaqqis ferm aktar profond u rapidu fl-emissjonijiet milli previst qabel, sabiex timxi għal sistema effiċjenti ħafna fl-użu tal-enerġija u bbażata fuq sorsi rinnovabbli sa mhux aktar tard mill-2050. Fl-istess waqt, tali tnaqqis huwa fattibbli bi spiża aktar baxxa minn dik stmata qabel, meta wieħed iqis ir-ritmu tal-iżvilupp u l-użu ta' teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli bħall-enerġija mir-riħ u mix-xemx.

Emenda    4

Proposta għal direttiva

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  B'mod partikolari, iż-żieda fit-titjib teknoloġiku, l-inċentivi għall-użu u l-espansjoni tat-trasport pubbliku, l-użu ta' teknoloġiji effiċjenti fl-enerġija u l-promozzjoni tal-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-setturi tal-elettriċità, it-tisħin u t-tkessiħ kif ukoll fis-settur tat-trasport huma aktar għodod effettivi, flimkien mal-miżuri tal-effiċjenza tal-enerġija, biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gasssijiet b'effett serra fl-Unjoni u id-dipendenza tal-Unjoni fuq iż-żejt u l-gass importat.

(3)  B'mod partikolari, it-tnaqqis fil-konsum tal-enerġija, iż-żieda fit-titjib teknoloġiku, l-espansjoni tat-trasport pubbliku, l-użu ta' teknoloġiji effiċjenti fl-użu tal-enerġija u l-promozzjoni tal-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-setturi tal-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ kif ukoll fis-settur tat-trasport huma għodod effettivi ħafna, flimkien mal-miżuri tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra fl-Unjoni u d-dipendenza enerġetika tal-Unjoni.

Emenda    5

Proposta għal direttiva

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Id-Direttiva 2009/28/KE stabbiliet qafas regolatorju għall-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinovabbli li jiffissa miri nazzjonali vinkolanti fuq is-sehem tas-sorsi tal-enerġija rinovabbli fil-konsum tal-enerġija u t-trasport li għandhom jiġu ssodisfati sal-2020. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Jannar 201412 stabbiliet qafas għall-politiki futuri tal-Unjoni dwar l-enerġija u l-klima u ħeġġet fehim komuni ta' kif tiġi żviluppata din il-politika wara l-2020. Il-Kummissjoni pproponiet li l-mira tal-2030 tal-Unjoni għas-sehem tal-enerġija rinnovabbli kkunsmata fl-Unjoni għandha tkun mill-inqas ta' 27 %.

(4)  Id-Direttiva 2009/28/KE stabbiliet qafas regolatorju għall-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli li jiffissa miri nazzjonali vinkolanti dwar is-sehem tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli fil-konsum tal-enerġija u t-trasport li għandhom jiġu ssodisfati sal-2020.

__________________

 

12 "Qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija fil-perjodu ta' bejn l-2020 u l-2030" (COM/2014/015 final).

 

Emenda    6

Proposta għal direttiva

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Il-Kunsill Ewropew ta' Ottubru 2014 approva dik il-mira, biex indika li l-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu miri nazzjonali aktar ambizzjużi tagħhom stess.

imħassar

Emenda    7

Proposta għal direttiva

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  Il-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-"Qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija fil-perijodu ta' bejn l-2020 u l-2030" u dwar "Ir-Rapport dwar il-Progress tal-Enerġija Rinnovabbli", iffavorixxa mira tal-Unjoni vinkolanti għall-2030 ta' mill-inqas 30 % tal-konsum tal-enerġija finali totali minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, filwaqt li enfasizza li din il-mira għandha tiġi implimentata permezz ta' miri nazzjonali individwali li jqisu s-sitwazzjoni individwali u l-potenzjal ta' kull Stat Membru.

(6)  Il-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Frar 2014 dwar il-"Qafas għall-politika tal-klima u tal-enerġija fl-2030", iffavorixxa mira tal-Unjoni vinkolanti għall-2030 ta' mill-inqas 30 % tal-konsum tal-enerġija finali totali minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, filwaqt li enfasizza li din il-mira għandha tiġi implimentata permezz ta' miri nazzjonali individwali li jqisu s-sitwazzjoni individwali u l-potenzjal ta' kull Stat Membru. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ġunju 2016 dwar "Ir-Rapport dwar il-progress fl-enerġija rinnovabbli", il-Parlament Ewropew għamel aktar, u nnota l-pożizzjoni preċedenti tiegħu rigward il-mira tal-Unjoni ta' mill-anqas 30 % filwaqt li enfasizza li, fid-dawl tal-Ftehim ta' Pariġi u t-tnaqqis riċenti fl-ispejjeż tat-teknoloġiji rinnovabbli, ikun tajjeb li l-mira tkun aktar ambizzjuża b'mod sinifikanti.

Emenda    8

Proposta għal direttiva

Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a)  Għalhekk jenħtieġ li jitqiesu l-mira stabbilita fil-Ftehim ta' Pariġi u l-iżvilupp teknoloġiku, inkluż it-tnaqqis fl-ispejjeż għall-investimenti fl-enerġija rinnovabbli.

Emenda    9

Proposta għal direttiva

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Għaldaqstant jixraq li tiġi stabbilita mira vinkolanti tal-Unjoni ta' mill-anqas 27 % ta' enerġija rinnovabbli. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-kontribut tagħhom għall-ilħuq ta' din il-mira fi ħdan il-pjanijiet nazzjonali integrati tal-enerġija u tal-klima tagħhom permezz ta' proċess ta' governanza stabbiliti fir-Regolament [Governance].

(7)  Għaldaqstant jixraq li tiġi stabbilita mira vinkolanti tal-Unjoni ta' mill-anqas 35 % ta' enerġija rinnovabbli li għandha tkun akkumpanjata minn miri nazzjonali.

Emenda    10

Proposta għal direttiva

Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7a)  Il-miri tal-Istati Membri dwar l-enerġija rinnovabbli jenħtieġ li jiġu stabbiliti b'tali mod li jitqiesu l-obbligi skont il-Ftehim ta' Pariġi dwar it-tibdil fil-klima, il-potenzjal kbir li għadu jeżisti għall-enerġija rinnovabbli u l-investimenti meħtieġa biex titwettaq it-tranżizzjoni tal-enerġija.

Emenda    11

Proposta għal direttiva

Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7b)  It-tqassim tal-mira tal-Unjoni ta' 35 % f'miri individwali għal kull Stat Membru jenħtieġ li jsir b'kunsiderazzjoni debita għal allokazzjoni ġusta u adegwata li tqis il-PDG tal-Istati Membri u l-punti ta' tluq u l-potenzjali differenti, inkluż il-livell ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli li għandu jintlaħaq sal-2020.

Emenda    12

Proposta għal direttiva

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  L-istabbiliment ta' mira vinkolanti tal-Unjoni dwar l-enerġija għall-2030 tkompli tħeġġeġ l-iżvilupp ta' teknoloġiji li jiġġeneraw l-enerġija rinovabbli u tipprovdi ċ-ċertezza għall-investituri. Mira definita fil-livell tal-Unjoni tħalli flessibilità akbar għall-Istati Membri li jilħqu l-miri tat-tnaqqis tal-gassijiet b'effett serra b'mod mill-aktar kosteffettiv u b'konformità maċ-ċirkostanzi speċifiċi, it-taħlit tal-enerġija u l-kapaċitajiet tagħhom biex tiġi prodotta l-enerġija rinnovabbli.

(8)  L-istabbiliment ta' mira vinkolanti tal-Unjoni dwar l-enerġija għall-2030 tkompli tħeġġeġ l-iżvilupp ta' teknoloġiji li jiġġeneraw l-enerġija rinnovabbli u tipprovdi ċ-ċertezza għall-investituri.

Emenda    13

Proposta għal direttiva

Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a)  L-Istati Membri jenħtieġ li jikkunsidraw il-punt sa fejn l-użu ta' tipi differenti ta' sorsi ta' enerġija huwa kompatibbli mal-mira li t-tisħin jiġi limitat għal 1,5 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali, u kompatibbli mal-għan ta' ekonomija ħielsa mill-karburanti fossili u fl-istess waqt ekonomija bbażata fuq użu baxx tal-karbonju. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f'dan ir-rigward sabiex tivvaluta l-kontribut għal dawn l-għanijiet ta' tipi differenti ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli abbażi tal-perjodu ta' ħlas lura u riżultati mqabbla mal-karburanti fossili u tikkunsidra tipproponi perjodu massimu ta' ħlas lura permess bħala kriterju ta' sostenibbiltà, b'mod partikolari għall-bijomassa linjoċellulożika.

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija marbuta mal-kriterji ta' sostenibbiltà fl-Artikolu 26, li huwa wieħed mill-elementi kruċjali tar-riformulazzjoni tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli.

Emenda    14

Proposta għal direttiva

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri addizzjonali f'każ li s-sehem tal-enerġija rinnovabbli fil-livell tal-Unjoni ma jissodisfax il-perkors tal-Unjoni lejn il-mira ta' mill-anqas 27 % ta' enerġija rinnovabbli. Kif stabbilit fir-Regolament [Governance], fil-każ li jiġi identifikat ta' nuqqas ta' ambizzjoni mill-Kummissjoni matul il-valutazzjoni tal-Pjanijiet Nazzjonali Integrati dwar il-Klima u l-Enerġija, il-Kummissjoni tista' tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni sabiex tiġi żgurata l-kisba tal-mira. Jekk il-Kummissjoni tidentifika nuqqas fil-livell tal-kunsinna matul il-valutazzjoni tar-Rapporti Integrati dwar il-Progress Nazzjonali fl-Enerġija u l-Klima, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-miżuri stabbiliti fir-Regolament [Governance], li jagħtuhom biżżejjed flessibbiltà f'dik li hija għażla.

imħassar

Emenda    15

Proposta għal direttiva

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  L-iskemi ta' appoġġ għall-elettriku ġġenerat minn sorsi rinnovabbli wrew li huma mod effettiv biex jitrawwem l-użu tal-elettriku rinnovabbli. Jekk u meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jimplimentaw l-iskemi ta' appoġġ, dan l-appoġġ għandu jkun ipprovdut f'forma li tkun mhux ta' tfixkil possibbli għall-funzjonament tas-swieq tal-elettriku. Għal dan l-għan, għadd dejjem jiżdied ta' Stati Membri jallokaw l-appoġġ f'forma fejn l-appoġġ jingħata flimkien ma' dħul finanzjarju fis-suq.

(15)  L-iskemi ta' sostenn għall-elettriku ġġenerat minn sorsi rinnovabbli wrew li huma mod effettiv biex jitrawwem l-użu tal-elettriku rinnovabbli. Jekk u meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jimplimentaw l-iskemi ta' appoġġ, dan l-appoġġ jenħtieġ li jkun ipprovdut f'forma li tkun mhux ta' tfixkil possibbli għall-funzjonament tas-swieq tal-elettriku. Għal dan l-għan, għadd dejjem jiżdied ta' Stati Membri jallokaw l-appoġġ f'forma fejn l-appoġġ jingħata flimkien ma' dħul finanzjarju fis-suq filwaqt li jitqiesu l-partikolaritajiet tat-teknoloġiji differenti u l-kapaċitajiet differenti ta' produtturi żgħar u kbar li jirrispondu għas-sinjali tas-suq.

Emenda    16

Proposta għal direttiva

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  Il-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli għandha tiġi eżerċitata bl-inqas spiża possibbli għall-konsumaturi u l-kontribwenti. Meta jfasslu l-iskemi ta' appoġġ u meta tiġi allokata l-għajnuna, l-Istati Membri għandhom ifittxu li jimminimizzaw il-kost globali tas-sistema ta' skjerament, b'qies bis-sħiħ tal-ħtiġijiet tal-iżvilupp tal-grid u tas-sistema, it-taħlita tal-enerġija li tirriżulta, u l-potenzjal fit-tul tat-teknoloġiji.

(16)  Il-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli, inkluż il-ħżin tal-enerġija, jenħtieġ li tiġi implimentata sabiex jiġu minimizzati l-ispejjeż fit-tul tat-tranżizzjoni tal-enerġija għall-konsumaturi u l-kontribwenti. Meta jfasslu l-iskemi ta' appoġġ u meta tiġi allokata l-għajnuna, l-Istati Membri jenħtieġ li ifittxu li jimminimizzaw il-kost globali tas-sistema ta' implimentazzjoni, b'kunsiderazzjoni sħiħa tal-ħtiġijiet tal-iżvilupp tal-grilja u tas-sistema, it-taħlita tal-enerġija li tirriżulta, u l-potenzjal fit-tul tat-teknoloġiji. L-Istati Membri għandhom ukoll jagħtu l-appoġġ lil installazzjonijiet li jużaw l-offerti, li jistgħu jkunu kemm speċifiċi kif ukoll newtrali f'dak li jirrigwarda t-teknoloġija.

Emenda    17

Proposta għal direttiva

Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16a)  Fil-konklużjonijiet tiegħu dwar il-"Qafas ta' Politika dwar il-Klima u l-Enerġija għall-2030" ta' Ottubru 2014, il-Kunsill Ewropew enfasizza l-importanza ta' suq intern tal-enerġija aktar interkonness u l-ħtieġa ta' appoġġ biżżejjed biex jiġu integrati livelli dejjem akbar ta' enerġija rinnovabbli varjabbli u b'hekk l-Unjoni tkun tista' tissodisfa l-ambizzjonijiet tagħha li jkollha rwol ta' tmexxija fit-tranżizzjoni tal-enerġija. Għalhekk huwa importanti li, b'mod urġenti, jiżdied il-livell ta' interkonnessjoni u jsir progress lejn l-objettivi li qabel dwarhom il-Kunsill Ewropew, sabiex jiġi massimizzat il-potenzjal sħiħ tal-Unjoni tal-Enerġija.

Emenda    18

Proposta għal direttiva

Premessa 16b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16b)  Fl-iżvilupp ta' skemi ta' appoġġ għal sorsi ta' enerġija rinnovabbli, l-Istati Membri għandhom iqisu l-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari u l-ġerarkija tal-iskart tal-UE. Il-prevenzjoni u r-riċiklaġġ tal-iskart jenħtieġ li jkunu l-għażla prijoritarja. L-Istati Membri jenħtieġ li jevitaw li joħolqu skemi ta' appoġġ bħal dawn, li jmorru kontra l-miri dwar it-trattament tal-iskart u jwasslu għal użu ineffiċjenti tal-iskart riċiklabbli. L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw ukoll li l-miżuri introdotti skont dan ir-regolament ma jmorrux kontra l-objettivi tad-Direttiva 2008/98/UE.

Emenda    19

Proposta għal direttiva

Premessa 16c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16c)  F'dak li għandu x'jaqsam mal-użu ta' sorsi bijotiċi ta' enerġija, l-Istati Membri jenħtieġ li jintroduċu salvagwardji biex jipproteġu l-bijodiversità u jimpedixxu t-tnaqqis jew it-telf tal-ekosistemi u kwalunkwe devjazzjoni mill-użi eżistenti li tħalli impatt negattiv indirett jew dirett fuq il-bijodiversità, il-ħamrija jew il-bilanċ globali tal-gassijiet b'effett ta' serra.

Emenda    20

Proposta għal direttiva

Premessa 16d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16d)  L-Istati Membri jenħtieġ li jippromwovu u jippreferu l-użu ta' riżorsi rinnovabbli indiġeni, kemm jista' jkun, u jevitaw is-sitwazzjonijiet distorsivi li jirriżultaw mill-importazzjoni estensiva ta' riżorsi minn pajjiżi terzi. F'dan ir-rigward jenħtieġ li jitqies u jitrawwem l-approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja.

Emenda    21

Proposta għal direttiva

Premessa 16e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16 e)  Il-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli, il-bliet u l-awtoritajiet lokali jenħtieġ li ijunu intitolati jipparteċipaw fi skemi ta' appoġġ disponibbli fuq livell ugwali ma' parteċipanti kbar oħra. Għal dan il-għan, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jieħdu miżuri, inkluż l-għoti ta' informazzjoni, appoġġ tekniku u finanzjarju permezz tal-punti ta' kuntatt amministrattiv uniku msemmija fl-Artikolu 16 ta' din id-Direttiva, inaqqsu r-rekwiżiti amministrattivi, jinkludu kriterji għall-offerti ffukati fuq il-komunità, joħolqu perjodi għall-offerti mfassla apposta għall-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli, jew jippermettulhom jitħallsu permezz ta' appoġġ dirett.

Emenda    22

Proposta għal direttiva

Premessa 16f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16f)  L-ippjanar tal-infrastruttura meħtieġa għall-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli jenħtieġ li jirrispetta kif xieraq il-politiki relatati mal-parteċipazzjoni ta' dawk affettwati mill-proġetti, inkluża kwalunkwe popolazzjoni indiġena, filwaqt li jirrispetta kif xieraq id-drittijiet tal-art tagħhom.

Emenda    23

Proposta għal direttiva

Premessa 16g (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16g)  Il-konsumaturi jenħtieġ li jingħataw informazzjoni komprensiva, inkluża informazzjoni dwar iż-żieda fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija tas-sistemi tat-tisħin u tat-tkessiħ u l-ispejjeż aktar baxxi għat-tħaddim ta' vetturi elettriċi, sabiex ikunu jistgħu jagħmlu għażliet individwali fir-rigward tal-enerġiji rinnovabbli u jiġi evitat lock-in teknoloġiku.

Emenda    24

Proposta għal direttiva

Premessa 16h (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(16 h)  Fit-trawwim tal-iżvilupp tas-suq għal riżorsi ta' enerġija rinnovabbli, irid jitqies l-impatt negattiv fuq parteċipanti oħra fis-suq. Għalhekk, l-iskemi ta' appoġġ jenħtieġ li jnaqqsu r-riskju ta' distorsjoni tas-suq u distorsjonijiet tal-kompetizzjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-bijomassa, speċjalment il-bijomassa tal-foresta, hija materja prima prezzjuża għall-industrija tal-injam li tistimula l-ekonomija taż-żoni rurali Ewropej. Għalhekk, iż-żieda fid-domanda għall-bijomassa tal-foresta m'għandhiex twassal għal distorsjoni tas-suq fis-settur ikkonċernat.

Emenda    25

Proposta għal direttiva

Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17 a)  Filwaqt li l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu obbligati jiftħu l-appoġġ, b'mod progressiv u parzjali, għal proġetti li jinsabu fi Stati Membri oħra sa livell li jirrifletti l-flussi fiżiċi bejn Stat Membru u ieħor, il-ftuħ ta' skemi ta' appoġġ jenħtieġ li jibqa' fakultattiv lil hinn minn dan is-sehem mandatorju. L-Istati Membri għandhom livelli differenti ta' potenzjal f'dak li għandu x'jaqsam mal-enerġija rinnovabbli u joperaw skemi differenti ta' appoġġ għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-livell nazzjonali. Il-maġġoranza tal-Istati Membri japplikaw skemi ta' appoġġ li jagħtu benefiċċji biss lill-enerġija minn sorsi rinnovabbli li tiġi prodotta fit-territorju tagħhom. Biex l-iskemi ta' appoġġ nazzjonali jaħdmu tajjeb, huwa essenzjali li l-Istati Membri jkunu jistgħu jikkontrollaw l-effett u l-ispejjeż tal-iskemi ta' appoġġ nazzjonali tagħhom skont il-livelli ta' potenzjal differenti tagħhom. Mezz importanti biex jintlaħaq l-għan ta' din id-Direttiva huwa li jiġi ggarantit il-funzjonament tajjeb tal-iskemi ta' appoġġ nazzjonali, bħal fid-Direttivi 2001/77/KE u 2009/28/KE, sabiex tinżamm il-fiduċja tal-investitur u biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jfasslu miżuri nazzjonali effikaċi biex tintlaħaq il-mira. Din id-Direttiva għandha l-għan li tiffaċilita l-appoġġ transkonfinali tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli mingħajr ma teffettwa l-iskemi ta' appoġġ nazzjonali b'mod sproporzjonat. Għaldaqstant, minbarra l-ftuħ mandatorju parzjali ta' skemi ta' appoġġ, din tintroduċi mekkaniżmi ta' kooperazzjoni fakultattivi bejn l-Istati Membri li jippermettulhom jaqblu dwar il-livell li fih Stat Membru jappoġġja l-produzzjoni tal-enerġija fi Stat Membru ieħor u dwar il-livell li fih il-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli għandha tgħodd għall-mira globali nazzjonali ta' kwalunkwe wieħed minnhom. Sabiex tiġi żgurata l-effikaċja taż-żewġ miżuri ta' konformità tal-mira, i.e. l-iskemi ta' appoġġ nazzjonali u l-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni, huwa essenzjali li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeterminaw, lil hinn mis-sehem inizjali mandatorju minimu, jekk u sa liema livell l-iskemi ta' appoġġ nazzjonali tagħhom japplikaw għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli prodotta fi Stati Membri oħra u jkunu jistgħu jaqblu dwar dan billi japplikaw il-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni previsti f'din id-Direttiva.

Emenda    26

Proposta għal direttiva

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18)  Mingħajr preġudizzju għal adattamenti tal-iskemi ta' appoġġ sabiex dawn jinġiebu f'konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, il-politiki ta' appoġġ għas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli għandhom ikunu stabbli u jiġu evitati bidliet frekwenti. Dawn il-bidliet għandhom impatt dirett fuq il-kostijiet tal-finanzjament tal-kapital, il-kostijiet tal-iżvilupp tal-proġetti u għalhekk fuq il-kostijiet ġenerali marbutin mal-użu tal-enerġija rinnovabbli fl-Unjoni. L-Istati Membri għandhom jipprevenu li r-reviżjoni ta' kwalunkwe appoġġ mogħti għal proġetti tal-enerġija rinnovabbli jkollha impatt negattiv fuq il-vijabilità ekonomika tagħhom. F'dan il-kuntest, l-Istati Membri għandhom jippromwovu politiki ta' appoġġ kosteffettivi u jiżguraw is-sostenibbiltà finanzjarja tagħhom.

(18)  Skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-politiki ta' appoġġ għas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli jenħtieġ li iikunuj prevedibbli, stabbli u jevitaw bidliet frekwenti jew retroattivi. L-imprevedibbiltà u l-instabbiltà tal-politiki għandhom impatt dirett fuq il-kostijiet tal-finanzjament tal-kapital, il-kostijiet tal-iżvilupp tal-proġetti u għalhekk fuq il-kostijiet ġenerali marbutin mal-użu tal-enerġija rinnovabbli fl-Unjoni. L-Istat Membri jenħtieġ li jħabbru minn qabel sew kwalunkwe bidla fl-appoġġ u jikkonsultaw lill-partijiet ikkonċernati kif xieraq. Fi kwalunkwe każ, l-Istati Membri jenħtieġ li jipprevjenu li r-reviżjoni ta' kwalunkwe appoġġ mogħti għal proġetti tal-enerġija rinnovabbli jkollha impatt negattiv fuq il-vijabilità ekonomika tagħhom. F'dan il-kuntest, l-Istati Membri jenħtieġ li jippromwovu politiki ta' appoġġ kosteffettivi u jiżguraw is-sostenibbiltà finanzjarja tagħhom.

Emenda    27

Proposta għal direttiva

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19)  L-obbligi tal-Istati Membri li jabbozzaw pjanijiet ta' azzjoni għall-enerġija rinnovabbli u r-rapporti ta' progress u l-obbligu tal-Kummissjoni li tirrapporta dwar il-progress tal-Istati Membri huma essenzjali sabiex tiżdied it-trasparenza, tiġi pprovduta ċ-ċarezza lill-investituri u l-konsumaturi u jkun possibbli monitoraġġ effettiv. Ir-Regolament [Governance] tintegra dawk l-obbli fis-sistema tal-governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, fejn l-obbligi tal-ippjanar, ir-rappurtar u l-monitoraġġ fl-oqsma tal-enerġija u l-klima jiġu standardizzati. Il-pjattaforma ta' trasparenza dwar l-enerġija rinnovabbli hija integrata wkoll fil-pjattaforma elettronika usa' ta' governanza stabbilita fir-Regolament [Governance].

(19)  L-obbligi tal-Istati Membri li jabbozzaw pjanijiet ta' azzjoni għall-enerġija rinnovabbli u r-rapporti ta' progress u l-obbligu tal-Kummissjoni li tirrapporta dwar il-progress tal-Istati Membri huma essenzjali sabiex tiżdied it-trasparenza, tiġi pprovduta ċ-ċarezza lill-investituri u l-konsumaturi u jkun possibbli monitoraġġ effettiv. Filwaqt li jiżguraw li ċ-ċittadini jkunu fiċ-ċentru tat-tranżizzjoni tal-enerġija, l-Istati Membri, fil-pjanijiet ta' azzjoni tagħhom dwar l-enerġija rinnovabbli, jenħtieġ li jiżviluppaw strateġiji fit-tul li jiffaċilitaw il-ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli mill-bliet, il-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli u l-awtokonsumaturi. Ir-Regolament [Governance] jintegra dawk l-obbligi fis-sistema tal-governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, fejn l-istrateġiji fit-tul, l-obbligi tal-ippjanar, ir-rappurtar u l-monitoraġġ fl-oqsma tal-enerġija u l-klima jiġu standardizzati. Il-pjattaforma ta' trasparenza dwar l-enerġija rinnovabbli hija integrata wkoll fil-pjattaforma elettronika usa' ta' governanza stabbilita fir-Regolament [Governance].

Emenda    28

Proposta għal direttiva

Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20a)  L-enerġiji rinnovabbli mill-baħar jippreżentaw opportunità unika għall-Unjoni Ewropea li tnaqqas id-dipendenza tagħha fuq il-karburanti fossili, li tilħaq il-miri tagħha ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2, u li toħloq fergħa ġdida ta' attività ekonomika li tiġġenera l-impjiegi f'parti sostanzjali mit-territorju tagħha, fosthom fir-reġjuni l-aktar imbiegħda. L-Unjoni Ewropea għalhekk trid tagħmel ħilitha biex toħloq kundizzjonijiet ekonomiċi u regolatorji favorevoli għall-implimentazzjoni tagħhom.

Emenda    29

Proposta għal direttiva

Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(24a)  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Lulju 2016 bit-titolu "Strateġija Ewropea għal mobbiltà b'emissjonijiet baxxi" għamlet enfasi fuq l-importanza partikolari, fuq perjodu medju ta' żmien, tal-bijokarburanti avvanzati għall-avjazzjoni. L-avjazzjoni kummerċjali tiddependi għalkollox fuq il-karburanti likwidi peress li m'hemm l-ebda alternattiva sigura jew iċċertifikata għall-industrija tal-avjazzjoni ċivili.

Emenda    30

Proposta għal direttiva

Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(25)  Biex jiġi żgurat li l-Anness IX iqis il-prinċipji tal-ġerarkija tal-iskart stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill17, il-kriterji tas-sostennibbiltà tal-Unjoni, u l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-Anness ma joħloqx domanda addizzjonali għall-art filwaqt li jippromwovi l-użu tal-iskart u r-residwi, il-Kummissjoni, meta b'mod regolari tivvaluta l-Anness, għandha tqis l-inklużjoni ta' materja prima addizzjonali ma tikkawżax effetti distortivi sinifikanti fuq is-swieq tal-prodotti (sekondarji), l-iskart jew ir-residwi.

(25)  Biex jiġi żgurat li l-Anness IX jqis il-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari u tal-ġerarkija tal-iskart stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill17, il-kriterji tas-sostenibbiltà tal-Unjoni, valutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tal-emissjonijiet u l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-Anness ma joħloqx domanda addizzjonali għall-art filwaqt li jippromwovi l-użu tal-iskart u r-residwi, il-Kummissjoni jenħtieġ li b'mod regolari tevalwa l-Anness u tqis l-effetti fuq is-swieq tal-prodotti (sekondarji), l-iskart jew ir-residwi fi kwalunkwe emenda li tipproponi.

__________________

__________________

17 Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).

17 Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).

Emenda    31

Proposta għal direttiva

Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(25a)  Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' April 2017 dwar iż-żejt tal-palm u d-deforestazzjoni tal-foresti pluvjali talbet lill-Kummissjoni tieħu miżuri sabiex, preferibbilment sal-2020, telimina gradwalment l-użu taż-żjut veġetali li jixprunaw id-deforestazzjoni, inkluż iż-żejt tal-palm, bħala komponent tal-bijkarburanti.

Emenda    32

Proposta għal direttiva

Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(28)  Għandu jkun possibbli li l-elettriku impurtat, prodott minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli barra mill-Unjoni jgħodd mas-sehem tal-enerġija rinovabbli tal-Istati Memrbi Sabiex ikun garantit effett xieraq tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli li tieħu post l-enerġija konvenzjonali fl-Unjoni kif ukoll f'pajjiżi terzi, huwa xieraq li jkun żgurat li dawn l-importazzjonijiet jistħu jkunu sorveljati u li jingħata kont tagħhom b'mod affidabbli. Ftehimiet ma' pajjiżi terzi li jikkonċernaw l-organizzazzjoni ta' tali negozju fl-elettriku minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli ser jiġu kkunsidrati. Jekk, bis-saħħa ta' deċiżjoni meħuda skont it-Trattat tal-Komunità dwar l-Enerġija18 għal dak l-effett, il-partijiet kontraenti għal dak it-Trattat jintrabtu mid-dispożizzjonijiet rilevanti ta' din id-Direttiva, il-miżuri ta' kooperazzjoni bejn l-Istati Membri previsti f'din id-Direttiva għandhom ikunu applikabbli għalihom.

(28)  Jenħtieġ li jkun possibbli li l-elettriku impurtat, prodott minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli barra mill-Unjoni jgħodd mas-sehem tal-enerġija rinovabbli tal-Istati Memrbi. Sabiex ikun garantit effett xieraq tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli li tieħu post l-enerġija konvenzjonali fl-Unjoni kif ukoll f'pajjiżi terzi, huwa xieraq li jkun żgurat li dawn l-importazzjonijiet jistħu jkunu sorveljati u li jingħata kont tagħhom b'mod affidabbli u li jirrispettaw bis-sħiħ id-dritt internazzjonali. Ftehimiet ma' pajjiżi terzi li jikkonċernaw l-organizzazzjoni ta' tali negozju fl-elettriku minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli ser jiġu kkunsidrati. Jekk, bis-saħħa ta' deċiżjoni meħuda skont it-Trattat tal-Komunità dwar l-Enerġija18 għal dak l-effett, il-partijiet kontraenti għal dak it-Trattat jintrabtu mid-dispożizzjonijiet rilevanti ta' din id-Direttiva, il-miżuri ta' kooperazzjoni bejn l-Istati Membri previsti f'din id-Direttiva għandhom ikunu applikabbli għalihom.

__________________

__________________

18 ĠU L 198, 20.7.2006, p. 18.

18 ĠU L 198, 20.7.2006, p. 18.

Emenda    33

Proposta għal direttiva

Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(28a)  Meta Stati Membri jwettqu proġetti konġunti ma' pajjiż terz wieħed jew aktar fir-rigward tal-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli, huwa xieraq li dawn il-proġetti konġunti jkunu relatati biss ma' installazzjonijiet li nbnew ġodda jew ma' installazzjonijiet b'kapaċità li żdiedet mill-ġdid. Dan għandu jgħin biex jiżgura li l-proporzjon ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum totali ta' enerġija ta' pajjiż terz ma jitnaqqasx minħabba l-importazzjoni ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-Unjoni. Barra minn hekk, l-Istati Membri kkonċernati jenħtieġ li jiffaċilitaw l-użu domestiku mill-pajjiż terz ikkonċernat ta' parti tal-produzzjoni ta' elettriku mill-installazzjonijiet koperti mill-proġett konġunt. Barra minn dan, il-pajjiż terz ikkonċernat għandu jiġi inkuraġġit mill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiżviluppa politika tal-enerġija rinnovabbli li tinkludi miri ambizzjużi.

Emenda    34

Proposta għal direttiva

Premessa 28b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(28b)  Filwaqt li din id-Direttiva tistabbilixxi qafas tal-Unjoni għall-promozzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, tikkontribwixxi wkoll għall-impatt potenzjali pożittiv li l-Unjoni u l-Istati Membri jista' jkollhom biex tingħata spinta lill-iżvilupp tas-settur tal-enerġija rinnovabbli f'pajjiżi terzi. L-Unjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jippromwovu r-riċerka, l-iżvilupp u l-investiment fil-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli f'pajjiżi li qed jiżviluppaw u pajjiżi sħab oħra, u b'hekk tissaħħaħ is-sostenibbiltà ambjentali u ekonomika u l-kapaċità ta' esportazzjoni tagħhom ta' enerġija rinnovabbli. Barra minn hekk, l-importazzjoni tal-enerġija rinnovabbli minn pajjiżi sħab tista' tgħin lill-Unjoni u lill-Istati Membri jilħqu miri ambizzjużi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju.

Emenda    35

Proposta għal direttiva

Premessa 28c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(28c)  Il-pajjiżi li qed jiżviluppaw adottaw dejjem aktar politiki dwar l-enerġija rinnovabbli fil-livell nazzjonali, peress li għandhom l-għan li jipproduċu enerġija minn sorsi rinnovabbli sabiex jissodisfaw id-domanda għall-enerġija li kulma jmur qiegħda tiżdied. Aktar minn 173 pajjiż, inklużi 117-il pajjiż b'ekonomija fil-fażi tal-iżvilupp jew emerġenti, kienu stabbilew miri ta' enerġija rinnovabbli sal-aħħar tal-2015.

Emenda    36

Proposta għal direttiva

Premessa 28d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(28d)  L-użu tal-enerġija fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw huwa marbut mill-qrib ma' firxa ta' kwistjonijiet soċjali: it-tnaqqis tal-faqar, l-edukazzjoni, is-saħħa, it-tkabbir fil-popolazzjoni, l-impjiegi, l-intraprenditorija, il-komunikazzjoni, l-urbanizzazzjoni u n-nuqqas ta' opportunitajiet għan-nisa. L-enerġiji rinnovabbli għandhom il-potenzjal kbir li jippermettu li l-isfidi tal-iżvilupp u dawk ambjentali jiġu ttrattati b'mod konġunt. F'dawn l-aħħar snin, kien hemm żvilupp sinifikanti ta' teknoloġiji tal-enerġija alternattiva, kemm f'termini ta' prestazzjoni kif ukoll f'termini ta' tnaqqis fl-ispejjeż. Barra minn hekk, ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw jinsabu f'pożizzjoni partikolarment tajba fejn jidħol l-iżvilupp ta' ġenerazzjoni ġdida ta' teknoloġiji tal-enerġija. Minbarra l-benefiċċji tal-iżvilupp u dawk ambjentali, l-enerġiji rinnovabbli għandhom il-potenzjal li jipprovdu aktar sigurtà u stabbiltà ekonomika. Użu akbar ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli jnaqqas d-dipendenza fuq l-importazzjoni tal-karburanti fossili għaljin u jgħin lil ħafna pajjiżi jtejbu l-bilanċ tal-pagamenti tagħhom.

Emenda    37

Proposta għal direttiva

Premessa 31a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(31a)  Skont il-karatteristiċi ġeoloġiċi ta' żona, il-produzzjoni tal-enerġija ġeotermali tista' tirrilaxxa gassijiet b'effett ta' serra u sustanzi oħra minn fluwidi taħt l-art u minn formazzjonijiet ġeoloġiċi oħra tas-sottoswol. L-investiment għandu jsir biss fil-produzzjoni tal-enerġija ġeotermali b'impatt ambjentali baxx u li tirriżulta fi tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra meta mqabbel mas-sorsi konvenzjonali. Għalhekk il-Kummissjoni, sa Diċembru 2018, jenħtieġ li tivvaluta l-ħtieġa ta' proposta leġiżlattiva bl-għan tar-regolamentazzjoni tal-emissjonijiet mill-impjanti ġeotermali tas-sustanzi kollha, inkluż is-CO2, li jikkaġunaw ħsara lis-saħħa u lill-ambjent, kemm waqt il-fażi tal-esplorazzjoni kif ukoll waqt dik operattiva.

Emenda    38

Proposta għal direttiva

Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(33)  Fil-livell nazzjonali u reġjonali, regoli u obbligi għal rekwiżiti minimi għall-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli f'bini ġdid jew irrenovat wasslu għal żidiet konsiderevoli fl-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli. Dawk il-miżuri għandhom jiġu inkoraġġiti f'kuntest tal-Unjoni usa', filwaqt li jkun promoss l-użu ta' applikazzjonijiet ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli b'aktar effiċjenza tal-enerġija f'regolamenti u kodiċijiet tal-bini.

(33)  Fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali, regoli u obbligi għal rekwiżiti minimi għall-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli f'bini ġdid jew irrenovat wasslu għal żidiet konsiderevoli fl-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli. Dawk il-miżuri jenħtieġ li jiġu inkoraġġiti f'kuntest tal-Unjoni usa', filwaqt li jkun promoss l-użu ta' applikazzjonijiet ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli b'aktar effiċjenza fl-użu tal-enerġija flimkien ma' miżuri għall-iffrankar tal-enerġija u għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija permezz ta' regolamenti u kodiċijiet tal-bini.

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija huwa l-applikazzjoni tal-prinċipju "l-Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel", li għaldaqstant irid jiġi integrat fil-leġiżlazzjoni kollha tal-UE dwar l-enerġija u għalhekk għandu jiġi applikat ukoll fir-rigward tal-politiki dwar l-enerġija rinnovabbli fil-kuntest tal-bini. Din l-emenda hija meħtieġa għal skopijiet relatati mal-loġika interna tat-test u hija marbuta mill-qrib ma' emendi oħra.

Emenda    39

Proposta għal direttiva

Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(35)  Biex jiġi żgurat li miżuri nazzjonali għall-iżvilupp tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli huma bbażati fuq ippjanar u analiżi komprensivi nazzjonali tal-enerġija rinnovabbli u tal-enerġija moħlija potenzjali u jipprovdu għal aktar integrazzjoni ta' sorsi rinnovabbli ta' enerġija u ta' sorsi ta' tisħin u tkessiħ moħlija, huwa xieraq li l-Istati Membri jiġu meħtieġa jwettqu valutazzjoni tal-potenzjal nazzjonali tagħhom ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u l-użu ta' tisħin u tkessiħ moħlija fit-tisħin u t-tkessiħ, partikolarment biex tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli fit-tisħin u t-tkessiħ effiċjenti u kompetittiv u l-promozzjoni tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali kif definit mill-Artikolu 2(41) tad-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill21. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza ma' rekwiżiti ta' effiċjenza enerġetika għat-tisħin u t-tkessiħ u jitnaqqas il-piż amministrattiv ta' din il-valutazzjoni għandhom jiġu inklużi fin-netwerk valutazzjonijiet li jsiru u jiġu notifikati b'konformità mal-Artikolu 14 ta' dik id-Direttiva.

(35)  Biex jiġi żgurat li miżuri nazzjonali għall-iżvilupp tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli huma bbażati fuq ippjanar u analiżi komprensivi nazzjonali tal-enerġija rinnovabbli u tal-enerġija mill-iskart potenzjali u jipprovdu għal aktar integrazzjoni ta' sorsi rinnovabbli ta' enerġija, b'mod partikolari billi jiġu appoġġjati teknoloġiji innovattivi bħal pompi tas-sħana u teknoloġiji ġeotermali u solari termali, u ta' sorsi ta' sħana u kesħa mormija, huwa xieraq li l-Istati Membri jiġu meħtieġa jwettqu valutazzjoni tal-potenzjal nazzjonali tagħhom ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u l-użu ta' sħana u kesħa mormija għat-tisħin u t-tkessiħ, partikolarment biex tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli fit-tisħin u t-tkessiħ effiċjenti u kompetittiv u l-promozzjoni tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali kif definit mill-Artikolu 2(41) tad-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill21. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza ma' rekwiżiti ta' effiċjenza enerġetika għat-tisħin u t-tkessiħ u jitnaqqas il-piż amministrattiv ta' din il-valutazzjoni jenħtieġ li jiġu inklużi fin-netwerk valutazzjonijiet li jsiru u jiġu notifikati b'konformità mal-Artikolu 14 ta' dik id-Direttiva.

__________________

__________________

21 Id-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1).

21 Id-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1).

Emenda    40

Proposta għal direttiva

Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(36)  In-nuqqas ta' regoli trasparenti u ta' koordinazzjoni bejn il-korpi ta' awtorizzazzjoni differenti deher li fixkel l-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli. L-istabbiliment ta' punt ta' kuntatt amministrattiv uniku li jintegra jew jikkoordina l-proċessi kollha għall-għoti tal-permessi għandu jnaqqas il-kumplessità u jżid l-effiċjenza u t-transparenza. Il-proċeduri ta' approvazzjoni amministrattiva għandhom ikunu semplifikati bi skedi ta' żmien għall-impjanti li jużaw enerġija minn sorsi rinnovabbli. Ir-regoli u l-linji gwida għall-ippjanar għandhom ikunu adattati biex jikkunsidraw tagħmir għat-tisħin u t-tkessiħ u l-elettriku rinnovabbli li huwa ta' nfiq effettiv u ta' benefiċċju għall-ambjent. Din id-Direttiva, b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet dwar l-organizzazzjoni u t-tul ta' żmien tal-proċess tal-għoti tal-permessi, għandha tapplika mingħajr preġudizzju għad-dritt internazzjonali u għal-liġi tal-Unjoni, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-ambjent u ta' saħħet il-bniedem.

(36)  In-nuqqas ta' regoli trasparenti u ta' koordinazzjoni bejn il-korpi ta' awtorizzazzjoni differenti deher li fixkel l-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli. L-istabbiliment ta' punt ta' kuntatt amministrattiv uniku li jintegra jew jikkoordina l-proċessi kollha għall-għoti tal-permessi jenħtieġ li jnaqqas il-kumplessità u jżid l-effiċjenza u t-transparenza, anke għall-awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli u għall-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli. Il-proċeduri ta' approvazzjoni amministrattiva jenħtieġ li ikunu semplifikati bi skedi ta' żmien għall-impjanti li jużaw enerġija minn sorsi rinnovabbli. Ir-regoli u l-linji gwida għall-ippjanar jenħtieġ li ikunu adattati biex jikkunsidraw tagħmir għat-tisħin u t-tkessiħ u l-elettriku rinnovabbli li huwa ta' nfiq effettiv u ta' benefiċċju għall-ambjent. Din id-Direttiva, b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet dwar l-organizzazzjoni u t-tul ta' żmien tal-proċess tal-għoti tal-permessi, jenħtieġ li tapplika mingħajr preġudizzju għad-dritt internazzjonali u għad-dritt tal-Unjoni, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-ambjent u ta' saħħet il-bniedem.

Emenda    41

Proposta għal direttiva

Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(43)  Il-garanziji tal-oriġini, maħruġa għall-finijiet ta' din id-Direttiva, għandhom il-funzjoni unika li juru lill-konsumatur finali li sehem jew kwantità speċifika ta' enerġija ġiet prodotta minn sorsi rinnovabbli. Garanzija tal-oriġini tista' tiġi trasferita, indipendentement mill-enerġija li tirrelata magħha, minn detentur għall-ieħor. Madankollu, bil-ħsieb li jiġi żgurat li unità tal-enerġija rinnovabbli tiġi rilaxxata darba biss lil klijent, il-kalkolar doppju u r-rilaxx doppju tal-garanziji tal-oriġini għandhom jiġu evitati. L-enerġija rinnovabbli li fir-rigward tagħha l-garanzija tal-oriġini li takkumpanjaha ġiet mibjugħa separatament mill-produttur m'għandhiex tiġi rilaxxata jew mibjugħa lill-klijent finali bħala enerġija minn sorsi rinnovabbli.

(43)  Il-garanziji tal-oriġini, maħruġa għall-finijiet ta' din id-Direttiva, għandhom il-funzjoni unika li juru lill-konsumatur finali li sehem jew kwantità speċifika ta' enerġija ġiet prodotta minn sorsi rinnovabbli. Garanzija tal-oriġini tista' tiġi trasferita, indipendentement mill-enerġija li tirrelata magħha, minn detentur għall-ieħor. Madankollu, bil-ħsieb li jiġi żgurat li unità tal-enerġija rinnovabbli tiġi rilaxxata darba biss lil klijent, il-kalkolar doppju u r-rilaxx doppju tal-garanziji tal-oriġini għandhom jiġu evitati. L-enerġija rinnovabbli li fir-rigward tagħha l-garanzija tal-oriġini li takkumpanjaha ġiet mibjugħa separatament mill-produttur jenħtieġ li ma tiġix rilaxxata jew mibjugħa lill-klijent finali bħala enerġija minn sorsi rinnovabbli. Huwa importanti li ssir distinzjoni bejn ċertifikati ħodor użati għal skemi ta' appoġġ u garanziji tal-oriġini.

Emenda    42

Proposta għal direttiva

Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(45)  Huwa importanti li tiġi pprovduta informazzjoni dwar kif l-elettriku sostnut hu allokat lill-klijenti aħħarin. Sabiex il-kwalità ta' dik l-informazzjoni għall-konsumaturi tittejjeb, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-garanziji tal-oriġini jinħarġu għall-unitajiet kollha tal-enerġija rinovabbli li tiġi prodotta. Barra minn hekk, bil-ħsieb li jiġi evitat kumpens doppju, il-produtturi tal-enerġija rinnovabbli li jkunu diġà qed jirċievu appoġġ finanzjarju m'għandhomx jirċievu garanziji tal-oriġini. Madankollu, dawn il-garanziji tal-oriġini għandhom jintużaw għad-divulgazzjoni sabiex il-konsumaturi finali jkunu jistgħu jirċievu informazzjoni ċara, affidabbli u evidenza adegwata dwar l-oriġini rinnovabbli tal-unitajiet rilevanti tal-enerġija. Barra minn hekk, għall-elettriku li rċieva appoġġ, il-garanziji tal-oriġini għandhom ikunu rkantati fis-suq u d-dħul għandu jintuża biex jitnaqqsu s-sussidji pubbliċi għall-enerġija rinnovabbli.

(45)  Huwa importanti li tiġi pprovduta informazzjoni dwar kif l-elettriku sostnut jiġi allokat lill-klijenti aħħarin. Sabiex il-kwalità ta' dik l-informazzjoni għall-konsumaturi tittejjeb, l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-garanziji tal-oriġini jinħarġu għall-unitajiet kollha tal-enerġija rinnovabbli li tiġi prodotta.

Emenda    43

Proposta għal direttiva

Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(49)  Ġew rikonoxxuti l-opportunitajiet li jkun stabbilit it-tkabbir ekonomiku permezz tal-innovazzjoni u politika sostenibbli dwar l-enerġija kompetittiva. ll-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli spiss tiddependi minn SMEs lokali jew reġjonali. L-opportunitajiet għat-tkabbir u l-impjiegi li jġibu l-investimenti reġjonali u lokali fl-enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-Istati Membri u fir-reġjuni tagħhom huma importanti. Għalhekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jappoġġaw miżuri ta' żvilupp reġjonali u nazzjonali f'dawk l-oqsma, jinkoraġġixxu l-iskambju tal-aħjar prattiki fil-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli bejn inizjattivi ta' żvilupp lokali u reġjonali u jippromwovu l-użu tal-finanzjament tal-politika ta' koeżjoni f'dan il-qasam.

(49)  Ġew rikonoxxuti l-opportunitajiet biex ikun stabbilit it-tkabbir ekonomiku permezz tal-innovazzjoni u politika sostenibbli dwar l-enerġija kompetittiva. Il-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli spiss tiddependi minn SMEs lokali jew reġjonali. L-opportunitajiet għall-iżvilupp kummerċjali lokali, għat-tkabbir sostenibbli u għall-impjiegi ta' kwalità għolja li jġibu l-investimenti reġjonali u lokali fl-enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-Istati Membri u fir-reġjuni tagħhom huma importanti. Għalhekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jrawmu u jappoġġaw miżuri ta' żvilupp reġjonali u nazzjonali f'dawk l-oqsma, jinkoraġġixxu l-iskambju tal-aħjar prattiki fil-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli bejn inizjattivi ta' żvilupp lokali u reġjonali u jtejbu l-għoti ta' assistenza teknika u ta' programmi ta' taħriġ, sabiex isaħħu l-għarfien espert regolatorju, tekniku u finanzjarju fil-prattika u jħeġġu l-għarfien dwar possibilitajiet disponibbli ta' finanzjament, anke permezz ta' użu aktar immirat tal-fondi tal-UE, bħall-użu tal-finanzjament tal-politika ta' koeżjoni f'dan il-qasam.

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa hija marbuta intrinsikament ma' bidliet oħra fit-test u tirrifletti wkoll il-ħtieġa li jissaħħaħ il-livell lokali f'termini ta' għarfien espert tekniku u finanzjarju, sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni tal-għan tad-direttiva li s-sehem tal-enerġija rinnovabbli fl-Istati Membri jiżdied. Din l-emenda hija meħtieġa għal skopijiet relatati mal-loġika interna tat-test u hija marbuta mill-qrib ma' emendi oħra.

Emenda    44

Proposta għal direttiva

Premessa 49a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(49a)  L-awtoritajiet lokali u reġjonali spiss stabbilew miri aktar ambizzjużi dwar l-enerġija rinnovabbli mill-miri nazzjonali. L-impenji reġjonali u lokali favur l-iżvilupp tal-enerġiji rinnovabbli u l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija fil-preżent huma appoġġjati permezz ta' netwerks, bħall-inizjattivi tal-Patt tas-Sindki, il-Bliet Intelliġenti jew il-Komunitajiet Intelliġenti, u l-iżvilupp ta' pjanijiet ta' azzjoni dwar l-enerġija sostenibbli. Tali netwerks huma indispensabbli u jenħtieġ li jiġu estiżi, peress li jkattru s-sensibilizzazzjoni, jiffaċilitaw l-iskambju tal-aħjar prattiki u tal-appoġġ finanzjarju sostenibbli. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni jenħtieġ li tappoġġja wkoll lir-reġjuni interessati minn ta' quddiem u lill-awtoritajiet lokali biex jaħdmu bejn il-fruntieri billi tassisti fl-istabbiliment ta' mekkaniżmi ta' kooperazzjoni, bħar-Raggruppament Ewropew ta' Kooperazzjoni Territorjali li jippermetti lill-awtoritajiet pubbliċi ta' diversi Stati Membri jingħaqdu ma' u jipprovdu servizzi u proġetti konġunti, mingħajr ma jkunu meħtieġa l-iffirmar u r-ratifika ta' ftehim internazzjonali preċedenti min-naħa tal-parlamenti nazzjonali.

Emenda    45

Proposta għal direttiva

Premessa 49b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(49b)  L-awtoritajiet lokali u l-bliet huma minn ta' quddiem fit-tranżizzjoni tal-enerġija u fiż-żieda fl-użu tal-enerġija rinnovabbli. Bħala l-eqreb livell ta' governzanza għaċ-ċittadini, il-gvernijiet lokali jiżvolġu rwol kruċjali fil-bini tal-appoġġ pubbliku għall-miri tal-UE dwar l-enerġija u l-klima, filwaqt li jimplimentaw sistemi tal-enerġija aktar deċentralizzati u integrati. Huwa importanti li jiġi żgurat aċċess aħjar għall-fondi għall-bliet u r-reġjuni biex jitħeġġeġ l-investiment fl-enerġija rinnovabbli lokali.

Emenda    46

Proposta għal direttiva

Premessa 49c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(49c)  Jenħtieġ li jitqiesu wkoll miżuri innovattivi oħra biex jiġi attirat aktar investiment f'teknoloġiji ġodda, bħall-kuntratti għall-prestazzjoni tal-enerġija u proċessi ta' standardizzazzjoni fil-finanzjament pubbliku.

Emenda    47

Proposta għal direttiva

Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(50)  Fl-aġevolment tal-iżvilupp tas-suq għal sorsi tal-enerġija rinnovabbli, jeħtieġ li jitqies l-impatt pożittiv fuq l-opportunitajiet ta' żvilupp reġjonali u lokali, il-prospetti għall-esportazzjoni, il-koeżjoni soċjali u l-opportunitajiet ta' impjieg, b'mod parikolari fir-rigward ta' SMEs kif ukoll produtturi indipendenti tal-enerġija.

(50)  Fl-aġevolament tal-iżvilupp tas-suq għal sorsi tal-enerġija rinnovabbli, jeħtieġ li jitqies l-impatt pożittiv fuq l-opportunitajiet ta' żvilupp reġjonali u lokali, il-prospetti għall-esportazzjoni, il-koeżjoni soċjali u l-opportunitajiet ta' impjieg, b'mod parikolari fir-rigward tal-SMEs kif ukoll tal-produtturi indipendenti tal-enerġija, inklużi l-awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli u l-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta intrinsikament ma' emendi oħra mressqa għal dispożizzjonijiet modifikati mill-Kummissjoni fil-proposta tagħha. Din l-emenda hija meħtieġa għal skopijiet relatati mal-loġika interna tat-test u hija marbuta mill-qrib ma' emendi oħra.

Emenda    48

Proposta għal direttiva

Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(51)  Is-sitwazzjoni speċifika tar-reġjuni l-aktar imbiegħda hija rikonoxxuta fl-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Is-settur tal-enerġija fir-reġjuni l-aktar imbiegħda huwa ħafna drabi kkaratterizzat minn iżolament, provvista limitata u d-dipendenza fuq il-karburanti fossili filwaqt li dawn ir-reġjuni jibbenefikaw minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli lokali importanti. Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda jistgħu għalhekk iservu bħala eżempji tal-applikazzjoni tat-teknoloġiji innovattivi tal-enerġija għall-Unjoni. Huwa għalhekk neċessarju li jiġi promoss l-użu tal-enerġija rinnovabbli sabiex jintlaħaq livell ogħla ta' awtonomija tal-enerġija għal dawk ir-reġjuni u tiġi rikonoxxuta s-sitwazzjoni speċifika tagħhom f'termini tal-potenzjal tal-enerġija rinnovabbli u l-ħtiġijiet ta' appoġġ pubbliku.

(51)  Is-sitwazzjoni speċifika tar-reġjuni l-aktar imbiegħda hija rikonoxxuta fl-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Is-settur tal-enerġija fir-reġjuni l-aktar imbiegħda huwa ħafna drabi kkaratterizzat minn iżolament, provvista limitata u aktar għalja u d-dipendenza fuq il-karburanti fossili filwaqt li dawn ir-reġjuni jibbenefikaw minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli lokali importanti, b'mod partikolari l-enerġiji mill-bijomassa u mill-baħar. Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda jistgħu għalhekk iservu bħala eżempji tal-applikazzjoni tat-teknoloġiji innovattivi tal-enerġija għall-Unjoni u jistgħu jsiru territorji b'enerġija 100 % rinnovabbli. Huwa għalhekk neċessarju li l-istrateġija dwar l-enerġija rinnovabbli tiġi adattata sabiex jintlaħaq livell ogħla ta' awtonomija tal-enerġija għal dawk ir-reġjuni, tissaħħaħ is-sigurtà tal-provvista, u tiġi rikonoxxuta s-sitwazzjoni speċifika tagħhom f'termini tal-potenzjal tal-enerġija rinnovabbli u l-ħtiġijiet ta' appoġġ pubbliku. Barra minn hekk, ir-reġjuni l-aktar imbiegħda jenħtieġ li jkunu jistgħu jisfruttaw ir-riżorsi tagħhom, f'konformità ma' kriterji ta' sostenibbiltà stretti u skont il-kundizzjonijiet u l-ħtiġijiet lokali, sabiex tiżdied il-produzzjoni tal-enerġiji rinnovabbli u tissaħħaħ l-indipendenza enerġetika tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Il-forniment ta' karburanti fossili lir-reġjuni l-aktar imbiegħda (80 % jew aktar f'xi reġjuni) iwassal għal spejjeż addizzjonali li jaffettwaw b'mod negattiv l-ekonomija lokali ta' dawk ir-reġjuni u l-kapaċità tal-akkwist tal-abitanti. Fl-istess waqt, uħud mir-reġjuni għandhom ħafna riżorsi ta' bijomassa u għandhom ikunu jistgħu jużawhom.

Emenda    49

Proposta għal direttiva

Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(52)  Hu xieraq li jitħalla jsir l-iżvilupp ta' teknoloġiji deċentralizzati ta' enerġija rinnovabbli taħt kundizzjonijiet mhux diskriminatorji u bla xkiel għall-finanzjament tal-investimenti fl-infrastruttura. Il-bidla għall-produzzjoni deċentralizzata tal-enerġija għandha ħafna benefiċċji inkluż l-utilizzazzjoni tas-sorsi tal-enerġija lokali, iż-żieda fis-sigurtà lokali tal-provvista tal-enerġija, distanzi iqsar ta' trasport u tnaqqis fit-telf tal-enerġija trażmessa. Din id-deċentralizzazzjoni tiffavorixxi wkoll żvilupp u koeżjoni Komunitarja billi tipprovdi sorsi ta' dħul u toħloq impjiegi lokalment.

(52)  Hu xieraq li jitħalla jsir l-iżvilupp ta' teknoloġiji deċentralizzati ta' enerġija rinnovabbli u l-ħżin taħt kundizzjonijiet mhux diskriminatorji u bla xkiel għall-finanzjament tal-investimenti fl-infrastruttura. Il-bidla għall-produzzjoni deċentralizzata tal-enerġija għandha ħafna benefiċċji inkluż l-utilizzazzjoni tas-sorsi tal-enerġija lokali, iż-żieda fis-sigurtà lokali tal-provvista tal-enerġija, distanzi iqsar ta' trasport u tnaqqis fit-telf tal-enerġija trażmessa. Din id-deċentralizzazzjoni tiffavorixxi wkoll żvilupp u koeżjoni Komunitarja billi tipprovdi sorsi ta' dħul u toħloq impjiegi lokalment.

Emenda    50

Proposta għal direttiva

Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(53)  Bl-importanza li qed tikber tal-awtokonsum tal-elettriku rinnovabbli, jinħtieġu definizzjoni ta' awtokonsumatur rinnovabbli u qafas regolatorju li jagħti s-setgħa lill-awtokonsumaturi li jiġġeneraw, jaħżnu, jużaw u jbiegħu l-elettriku mingħajr ma jiffaċċjaw piżijiet sproporzjonati. L-awtokonsum kollettiv għandu jkun permess f'ċerti każijiet sabiex iċ-ċittadini li jgħixu f'appartamenti jkunu jistgħu, pereżempju, jibbenefikaw mis-setgħa tal-konsumaturi bl-istess mod bħal unitajiet domestiċi f'dar ta' familja waħda.

(53)  Bl-importanza li qed tikber tal-awtokonsum tal-elettriku rinnovabbli, jinħtieġu definizzjoni ta' awtokonsumatur rinnovabbli u qafas regolatorju li jagħti s-setgħa lill-awtokonsumaturi li jiġġeneraw, jaħżnu, jużaw u jbigħu l-elettriku mingħajr ma jiffaċċjaw piżijiet sproporzjonati. It-tariffi u r-remunerazzjoni għall-awtokonsum jenħtieġ li jinċentivaw teknoloġiji aktar intelliġenti għall-integrazzjoni ta' sorsi rinnovabbli u jimmotivaw lill-awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli biex jieħdu deċiżjonijiet ta' investiment li l-konsumatur u l-grilja jibbenefikaw minnhom b'mod reċiproku. Biex dan il-bilanċ ikun jista' jinkiseb, jeħtieġ li jiġi żgurat li l-awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli u l-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli jkunu intitolati li jirċievu remunerazzjoni li tirrifletti l-valur fis-suq tal-elettriku trażmess – kif ukoll il-valur fit-tul għall-grilja, għall-ambjent u għas-soċjetà – għall-elettriku rinnovabbli awtoġenerat li jittrażmettu lill-grilja. Dan irid jinkludi kemm il-kostijiet kif ukoll il-benefiċċji tal-awtokonsum fuq perjodu twil f'termini ta' kostijiet evitati għall-grilja, għas-soċjetà u għall-ambjent, speċjalment meta jkunu f'taħlita ma' riżorsi tal-enerġija distribwiti oħra bħalma huma l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, il-ħżin tal-enerġija, ir-rispons tad-domanda u n-netwerks komunitarji. Din ir-remunerazzjoni jenħtieġ li tiġi ddeterminata abbażi tal-analiżi tal-kostijiet u l-benefiċċji tar-riżorsi tal-enerġija distribwiti skont l-Artikolu 59 ta' [id-Direttiva 2009/72/KE riformulata kif proposta mid-dokument COM(2016) 864].

Emenda    51

Proposta għal direttiva

Premessa 53a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(53a)  L-awtokonsum kollettiv jenħtieġ li jkun permess f'ċerti każijiet sabiex iċ-ċittadini li jgħixu f'appartamenti jkunu jistgħu, pereżempju, jibbenefikaw mis-setgħa tal-konsumaturi bl-istess mod bħal unitajiet domestiċi f'dar ta' familja waħda. L-abilitazzjoni tal-awtokonsum kollettiv toffri wkoll opportunitajiet biex il-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli jtejbu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija fil-livell tal-unitajiet domestiċi u tgħin fil-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku permezz tat-tnaqqis fil-konsum u tariffi tal-provvista iktar baxxi. L-Istati Membri jenħtieġ li jaħtfu din l-opportunità, inter alia, billi jivvalutaw il-possibbiltà li l-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-faqar tal-karburanti u biex jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tal-unitajiet domestiċi li inkella jista' ma jkunux jistgħu jipparteċipaw, inklużi l-konsumaturi u l-inkwilini vulnerabbli.

Emenda    52

Proposta għal direttiva

Premessa 53b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(53b)  L-Istati Membri jridu jiżguraw il-konformità mar-regoli dwar il-konsum u dwar l-introduzzjoni jew it-tisħiħ ta' miżuri biex jiġi miġġieled il-bejgħ furzat, il-bejgħ inġust u l-asserzjonijiet qarrieqa fir-rigward tal-installazzjoni ta' tagħmir tal-enerġija rinnovabbli li jaffettwaw l-aktar lill-gruppi vulnerabbli (eż. l-anzjani, il-persuni li jgħixu f'żoni rurali, eċċ.).

Emenda    53

Proposta għal direttiva

Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(54)  Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini lokali fi proġetti ta'enerġija rinnovabbli permezz ta' komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli rriżultat f'valur miżjud sostanzjali f'termini ta' aċċettazzjoni lokali tal-enerġija rinnovabbli u aċċess għal kapital privat addizzjonali. Dan l-involviment lokali se jkunu dejjem aktar importanti f'kuntest ta' żieda fil-kapaċità tal-enerġija rinnovabbli fil-futur.

(54)  Il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini lokali u tal-awtoritajiet lokali fi proġetti ta' enerġija rinnovabbli permezz ta' komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli rriżultat f'valur miżjud sostanzjali f'termini ta' aċċettazzjoni lokali tal-enerġija rinnovabbli u aċċess għal kapital privat addizzjonali li jwassal għal investiment lokali, aktar għażla għall-konsumaturi u inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fit-tranżizzjoni tal-enerġija, b'mod partikolari bl-inkoraġġiment tal-parteċipazzjoni tal-unitajiet domestiċi li inkella ma jkunux jistgħu jipparteċipaw, bl-avvanz tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija fil-livell domestiku, u bl-għajnuna fil-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku permezz ta' tnaqqis fil-konsum u tariffi tal-provvista orħos. Dan l-involviment lokali se jkun dejjem aktar importanti f'kuntest ta' żieda fil-kapaċità tal-enerġija rinnovabbli fil-futur.

Emenda    54

Proposta għal direttiva

Premessa 55a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(55a)  Huwa importanti li l-Istati Membri jiżguraw allokazzjoni ġusta u mhux diskriminatorja tal-ispejjeż u l-imposti tan-netwerks bejn l-utenti kollha tas-sistema tal-elettriku. It-tariffi tan-netwerk jenħtieġ li jirriflettu l-ispejjeż.

Emenda    55

Proposta għal direttiva

Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(57)  Diversi Stati Membri implimentaw miżuri fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ li jilħqu mira tal-enerġija rinnovabbli għall-2020. Madankollu, fin-nuqqas ta' miri nazzjonali vinkolanti għall-perjodu wara l-2020, il-bqija tal-inċentivi nazzjonali jistgħu ma jkunux biżżejjed biex jintlaħqu l-għanijiet ta' dekarbonizzazzjoni fuq perjodu twil ta' żmien għall-2030 u l-2050. Sabiex ikun hemm konformità ma' dawn l-għanijiet, tissaħħaħ iċ-ċertezza għall-investituri u jitħeġġeġ l-iżvilupp ta' suq tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli, filwaqt li jiġi rrispettat l-ewwel prinċipju tal-effiċjenza tal-enerġija, huwa xieraq li jiġu nkoraġġuti l-isforzi tal-Istati Membri fil-provvista tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli ħalli jikkontribwixxu għal żieda progressiva fl-enerġija rinnovabbli. Minħabba n-natura frammentata ta' xi swieq tat-tisħin u t-tkessiħ, huwa ta' importanza kbira li tiġi żgurata flessibilità fit-tfassil ta' sforzi bħal dawn. Huwa importanti wkoll li jiġi żgurat li l-użu potenzjali tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli ma jkollux effetti sekondarji ta' ħsara ambjentali.

(57)  Diversi Stati Membri implimentaw miżuri fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ li jilħqu l-mira tagħhom tal-enerġija rinnovabbli għall-2020. Sabiex ikun hemm konformità ma' dawn l-għanijiet, tissaħħaħ iċ-ċertezza għall-investituri u jitħeġġeġ l-iżvilupp ta' suq tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli, filwaqt li jiġi rrispettat il-prinċipju "l-Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel", huwa xieraq li jiġu inkoraġġuti l-isforzi tal-Istati Membri fil-provvista tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli ħalli jikkontribwixxu għal żieda progressiva fl-enerġija rinnovabbli. Minħabba n-natura frammentata ta' xi swieq tat-tisħin u t-tkessiħ, huwa ta' importanza kbira li tiġi żgurata flessibilità fit-tfassil ta' sforzi bħal dawn. Huwa importanti wkoll li jiġi żgurat li l-użu potenzjali tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli ma jkollux effetti sekondarji ta' ħsara għall-ambjent u għas-saħħa pubblika.

Emenda    56

Proposta għal direttiva

Premessa 59a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(59a)  Il-konsumaturi domestiċi u l-komunitajiet involuti fil-kummerċ tal-flessibbiltà, l-awtokonsum jew il-bejgħ tal-elettriku awtoġenerat tagħhom, għandhom iżommu d-drittijiet tagħhom bħala konsumaturi, inklużi d-drittijiet li jkollhom kuntratt ma' fornitur tal-għażla tagħhom u li jibdlu l-fornitur.

Emenda    57

Proposta għal direttiva

Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(60)  Is-sinerġiji potenzjali bejn sforz biex jiżdied l-użu ta' tisħin u tkessiħ rinnovabbli u l-iskemi eżistenti fid-Direttivi 2010/31/UE u 2012/27/UE għandhom jiġu enfasizzati. L-Istati Membri għandhom, sa fejn ikun possibbli, jkollhom il-possibbiltà li jużaw l-istrutturi amministrattivi eżistenti biex jiġi implimentat dan l-isforz, sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv.

(60)  L-użu tat-tisħin jew tat-tkessiħ effiċjenti bbażat fuq l-enerġija rinnovabbli għandu jimxi id f'id ma' ristrutturar fil-fond tal-bini, biex b'hekk jitnaqqsu d-domanda għall-enerġija u l-ispejjeż għall-konsumaturi u jingħata kontribut biex jittaffa l-faqar enerġetiku kif ukoll biex jinħolqu impjiegi lokali kwalifikati. Għal dan il-għan, is-sinerġiji potenzjali bejn il-ħtieġa li jiżdied l-użu ta' tisħin u tkessiħ rinnovabbli u l-iskemi eżistenti fid-Direttivi 2010/31/UE u 2012/27/UE jenħtieġ li jiġu enfasizzati. L-Istati Membri, sa fejn ikun possibbli, jenħtieġ li jkollhom il-possibbiltà li jużaw l-istrutturi amministrattivi eżistenti biex jiġi implimentat dan l-isforz, sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv.

Emenda    58

Proposta għal direttiva

Premessa 61a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(61a)  Fil-qasam tat-Trasport Intelliġenti huwa importanti li jiżdiedu l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-mobbiltà elettrika fit-toroq, kif ukoll li titħaffef l-integrazzjoni tat-teknoloġiji avvanzati fil-ferroviji innovattivi billi tingħata spinta lill-inizjattiva Shift to Rail li hija ta' benefiċċju għal trasport pubbliku nadif;

Emenda    59

Proposta għal direttiva

Premessa 62

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(62)  L-Istrateġija Ewropea għal mobilità b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju ta' Lulju 2016 ġibdet l-attenzjoni li l-bijokarburanti magħmula mill-ikel għandhom rwol limitat fid-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport u għandhom jiġu eliminati b'mod gradwali u sostitwiti minn bijokarburanti avanzati. Bi tħejjija għat-tranżizzjoni għal bijokarburanti avanzati u li jimminimizzaw l-impatti indiretti kumplessivi tat-tibdil fl-użu tal-art, ikun jixraq li jitnaqqas l-ammont ta' bijokarburanti u bijolikwidi prodotti minn għelejjel tal-ikel u l-għalf li jista' jingħadd lejn il-mira tal-Unjoni stabbiliti f'din id-Direttiva.

(62)  Fejn il-bur jew l-art agrikola li qabel kienet iddestinata għall-produzzjoni tal-ikel u tal-għalf tinbidel għall-produzzjoni ta' bijokarburanti, id-domanda li ma tkunx għall-karburanti xorta waħda trid tiġi ssodisfata jew bl-intensifikazzjoni tal-produzzjoni attwali jew billi art mhux agrikola tinbidel għall-produzzjoni band'oħra. Dan tal-aħħar jikkostitwixxi tibdil indirett fl-użu tal-art u meta jinvolvi l-bidla ta' art b'ħażna kbira ta' karbonju dan jista' jwassal għal emissjonijiet sinifikanti ta' gassijiet b'effett ta' serra. L-Istrateġija Ewropea għal mobilità b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju ta' Lulju 2016 ġibdet l-attenzjoni li l-bijokarburanti magħmula mill-ikel għandhom rwol limitat fid-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport u għandhom jiġu eliminati b'mod gradwali u sostitwiti minn bijokarburanti avanzati. Bi tħejjija għat-tranżizzjoni għal bijokarburanti avanzati u li jimminimizzaw l-impatti indiretti kumplessivi tat-tibdil fl-użu tal-art, ikun jixraq li jitnaqqas l-ammont ta' bijokarburanti u bijolikwidi prodotti minn għelejjel tal-ikel u l-għalf li jista' jingħadd lejn il-mira tal-Unjoni stabbiliti f'din id-Direttiva filwaqt li ssir distinzjoni bejn bijokarburanti bbażati fuq l-għelejjel b'effiċjenza għolja fir-rigward tal-gassijiet b'effett ta' serra u riskju baxx ta' tibdil indirett fl-użu tal-art. L-implimentazzjoni tal-bijokarburanti u tal-mobbiltà elettrika jenħtieġ li titħaffef.

Emenda    60

Proposta għal direttiva

Premessa 63a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(63a)  L-Unjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jkollhom l-għan li jżidu t-taħlita tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, inaqqsu l-konsum totali ta' enerġija fit-trasport u jżidu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija fis-setturi kollha tat-trasport. Il-miżuri biex jagħmlu dan jistgħu jiġu promossi kemm fl-ippjanar tat-trasport, kif ukoll fil-produzzjoni ta' karozzi b'aktar effiċjenza fl-użu tal-enerġija.

Ġustifikazzjoni

Terġa' tiddaħħal l-idea tal-Premessi 28 u 29 tad-Direttiva 2009/28/KE. Iż-żieda fl-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra teħtieġ miżuri fis-settur tat-trasport kemm fil-katina tal-produzzjoni kif ukoll tal-provvista.

Emenda    61

Proposta għal direttiva

Premessa 63b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(63b)  L-istandards dwar l-effiċjenza tal-karburanti għat-trasport bit-triq jipprovdu mod effettiv sabiex fil-futur jiġi promoss l-użu ta' alternattivi għas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli fis-settur tat-trasport u jinkiseb aktar tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra u d-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport. L-istandards dwar l-effiċjenza tal-karburanti jenħtieġ li jkunu konformi mal-iżviluppi fit-teknoloġija u fil-miri klimatiċi u tal-enerġija.

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda fit-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra teħtieġ miżuri fis-settur tat-trasport kollu. L-istandards dwar l-effiċjenza tal-karburanti għat-trasport bit-triq jistgħu jkunu mod effettiv sabiex tingħata spinta lill-użu ta' alternattivi rinnovabbli.

Emenda    62

Proposta għal direttiva

Premessa 64

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(64)  Il-bijokarburanti avvanzati u bijokarburanti oħra u l-biijogass prodotti mill-materja prima elenkata fl-Anness IX, il-karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, u l-elettriku rinnovabbli fit-trasport jistgħu jikkontribwixxu biex jistimulaw emissjonijiet baxxi tal-karbonju u d-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport tal-Unjoni b'mod kosteffettiv, filwaqt li jtejbu fost oħrajn id-diversifikazzjoni tal-enerġija fis-settur tat-trasport filwaqt li jippromwovu l-innovazzjoni, it-tkabbir u l-impjiegi fl-ekonomija tal-Unjoni u jnaqqsu d-dipendenza fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija. L-obbligu tal-inkorporazzjoni fuq il-fornituri tal-karburanti għandha tinkoraġġixxi l-iżvilupp kontinwu ta' karburanti avvanzati, inklużi il-bijokarburanti, u huwa importanti li jiġi żgurat li l-obbligu tal-inkorporazzjoni jagħti inċentiv għal titjib fil-prestazzjoni tal-gass b'effett ta' serra tal-karburanti fornuti biex jilħqu dan l-għan. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-prestazzjoni tal-gassijiet b'effett ta' serra, l-innovazzjoni teknoloġika u s-sostenibbiltà ta' dawk il-karburanti.

(64)  Il-bijokarburanti avvanzati u bijokarburanti oħra u l-biijogass prodotti mill-materja prima elenkata fl-Anness IX, il-karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, u l-elettriku rinnovabbli fit-trasport jistgħu jikkontribwixxu biex jistimulaw emissjonijiet baxxi tal-karbonju u d-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport tal-Unjoni b'mod kosteffettiv, filwaqt li jtejbu fost oħrajn id-diversifikazzjoni tal-enerġija fis-settur tat-trasport filwaqt li jippromwovu l-innovazzjoni, it-tkabbir u l-impjiegi fl-ekonomija tal-Unjoni u jnaqqsu d-dipendenza fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija. Il-prinċipju tal-użu kaskata għandu jitqies sabiex jiġi żgurat li l-użu ta' materja prima għall-produzzjoni tal-bijokarburant avvanzat ma jikkompetix ma' użi oħra li fihom il-materja prima jkollha tiġi sostitwita b'materja prima aktar intensiva fl-emissjonijiet. L-obbligu tal-inkorporazzjoni fuq il-fornituri tal-karburanti jenħtieġ li jinkoraġġixxi l-iżvilupp kontinwu ta' karburanti avvanzati, inklużi il-bijokarburanti, u huwa importanti li jiġi żgurat li l-obbligu tal-inkorporazzjoni jagħti inċentiv għal titjib fil-prestazzjoni tal-gass b'effett ta' serra tal-karburanti fornuti biex jilħqu dan l-għan. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta l-prestazzjoni tal-gassijiet b'effett ta' serra, l-innovazzjoni teknoloġika u s-sostenibbiltà ta' dawk il-karburanti.

Emenda    63

Proposta għal direttiva

Premessa 65a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(65a)  Sabiex ikun hemm kunsiderazzjoni aktar preċiża tas-sehem tal-elettriku rinnovabbli fit-trasport, jenħtieġ li tiġi żviluppata metodoloġija adatta u jenħtieġ li jiġu esplorati soluzzjonijiet tekniċi u teknoloġiċi differenti għal dak l-għan.

Emenda    64

Proposta għal direttiva

Premessa 66

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(66)  Materja prima għall-ipproċessar industrijali u produttiv li għandha impatti baxxi fuq it-tibdil indirett fl-użu tal-art meta tkun użata għall-bijokarburanti, għandha tiġi promossa sabiex tagħti kontribut għad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija. B'mod partikolari materja prima għal bijokarburanti avvanzati, li tapplika teknoloġija aktar innovattiva u anqas matura u li għalhekk jeħtieġ livell ogħla ta' appoġġ, għandha tiġi inkluża f'Anness ma' din id-Direttiva. Sabiex jiġi żgurat li dan l-Anness jiġi aġġornat mal-aħħar żviluppi teknoloġiċi filwaqt li jiġu evitati l-effetti negattivi mhux intenzjonati, għandha ssir evalwazzjoni wara l-adozzjoni tad-Direttiva sabiex tivvaluta l-possibbiltà li l-Anness jiġi estiż għal materja prima ġdida.

(66)  Materja prima għall-ipproċessar industrijali u produttiv li jenħtieġ li impatti baxxi fuq it-tibdil indirett fl-użu tal-art meta tkun użata għall-bijokarburanti, għandha tiġi promossa sabiex tagħti kontribut għad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija. B'mod partikolari materja prima għal bijokarburanti avvanzati, li tapplika teknoloġija aktar innovattiva u anqas matura u li għalhekk jeħtieġ livell ogħla ta' appoġġ, jenħtieġ li tiġi inkluża f'Anness ma' din id-Direttiva. Sabiex jiġi żgurat li dan l-Anness jiġi aġġornat mal-aħħar żviluppi teknoloġiċi filwaqt li jiġu evitati l-effetti negattivi mhux intenzjonati, jenħtieġ li jiġi evalwat b'mod regolari.

Emenda    65

Proposta għal direttiva

Premessa 68

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(68)  Sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal kollu tal-bijomassa bħala kontribut għad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija permezz tal-użi tagħha għall-materjali u l-enerġija, l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom jippromwovu mobilizzazzjoni sostenibbli akbar tal-injam eżistenti u tar-riżorsi agrikoli u l-iżvilupp ta' sistemi ġodda ta' silvikultura u produzzjoni agrikola.

(68)  Sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal kollu tal-bijomassa bħala kontribut għad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija permezz tal-użi tagħha għall-materjali u l-enerġija, l-Unjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jippromwovu użi tal-enerġija biss minn mobilizzazzjoni sostenibbli akbar tal-injam eżistenti u tar-riżorsi agrikoli u l-iżvilupp ta' sistemi ġodda ta' silvikultura u produzzjoni agrikola sakemm jiġu ssodisfati l-kriterji ta' sostenibbiltà u ta' ffrankar tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra.

Emenda    66

Proposta għal direttiva

Premessa 69

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(69)  Biokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa għandhom dejjem jiġu prodotti b'manjiera sostenibbli. Il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa użati għall-konformità mal-mira tal-Unjoni stabbiliti f'din id-Direttiva, li jibbenefikaw minn skemi ta' sostenn, għandhom għalhekk jiġu meħtieġa jissodisfaw il-kriterji ta' sostenibbiltà u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra.

(69)  L-enerġija rinnovabbli jenħtieġ li dejjem tiġi prodotta b'manjiera sostenibbli. Il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa użati għall-konformità mal-miri stabbiliti f'din id-Direttiva, u dawk il-forom ta' enerġija rinnovabbli li jibbenefikaw minn skemi ta' sostenn, jenħtieġ li għalhekk jiġu meħtieġa jissodisfaw il-kriterji ta' sostenibbiltà u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra.

Emenda    67

Proposta għal direttiva

Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(71)  Il-produzzjoni ta' materja prima agrikola għall-bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa, u l-inċentivi għall-użu tagħhom previst f'din id-Direttiva, m'għandhomx ikollhom l-effett li jinkoraġġixxu l-qerda ta' artijiet bijodiversi. It-tali riżorsi limitati, rikonoxxuti f'diversi strumenti internazzjonali bħala li huma ta' valur għall-bnedmin kollha, għandhom ikunu ppreservati. Jeħtieġ għalhekk li jiġu pprovduti kriterji ta' sostenibbiltà u għall-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra li jiżguraw li l-bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa jikkwalifikaw għall-inċentivi biss meta jkun ggarantit li il-materja prima agrikola ma toriġinax f'żoni bijodiversi jew, fil-każ ta' żoni ddedikati għal skopijiet ta' protezzjoni tan-natura jew għall-protezzjoni ta' ekosistemi jew speċijiet rari, mhedda jew fil-periklu li jinqerdu, l-awtorità kompetenti rilevanti turi li jintwera li l-produzzjoni tal-materja prima agrikola ma tinterferix mat-tali skopijiet. Il-foresti għandhom jitqiesu bħala bijodiversi skont il-kriterji tas-sostennibbiltà, meta jkunu foresti primarji kont id-definizzjoni użata mill-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) fl-evalwazzjoni tagħha dwar ir-Riżorsi Globali tal-Foresti, jew fejn huma protetti mil-liġijiet nazzjonali għall-protezzjoni tan-natura. Żoni fejn isir il-ġbir ta' prodotti forestali minbarra l-injam għandhom jiġu meqjusa bħala foresti bijodiversi, bil-kondizzjoni li l-impatt tal-bniedem ikun żgħir. Tipi oħra ta' foresti kif definiti mill-FAO, bħal foresti naturali modifikati, foresti semi-naturali u pjantaġġuni, m'għandhomx jitqiesu bħala foresti primarji. Barra minn hekk, fid-dawl tan-natura b'bijodiversità għolja ta' ċerti artijiet bil-ħaxix, kemm moderati u kemm tropikali, inklużi savani, steppi, artijiet neqsin mix-xita u prateriji b'bijodiversità għolja, lill-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa magħmulin minn materja prima agrikola li toriġina minn artijiet bħal dawn m'għandhomx jikkwalifikaw għall-inċentivi previsti f'din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi kriterji xierqa biex tiddefinixxi artijiet bil-ħaxix bħal dawn li għanddom bijodiversità għolja skont l-aqwa provi xjentifiċi disponibbli u l-istandards internazzjonali rilevanti.

(71)  Il-produzzjoni ta' materja prima agrikola għall-bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa, u l-inċentivi għall-użu tagħhom previst f'din id-Direttiva, m'għandux ikollhom, jew iħeġġu, effett detrimentali fuq il-bijodiversità fi ħdan l-Unjoni jew barra minnha. It-tali riżorsi limitati, rikonoxxuti f'diversi strumenti internazzjonali bħala li huma ta' valur għall-bnedmin kollha, jenħtieġ li jkunu ppreservati. Jeħtieġ għalhekk li jiġu pprovduti kriterji ta' sostenibbiltà u għall-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra li jiżguraw li l-bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa jikkwalifikaw għall-inċentivi biss meta jkun ggarantit li il-materja prima agrikola ma toriġinax f'żoni bijodiversi jew, fil-każ ta' żoni ddedikati għal skopijiet ta' protezzjoni tan-natura jew għall-protezzjoni ta' ekosistemi jew speċijiet rari, mhedda jew fil-periklu li jinqerdu, l-awtorità kompetenti rilevanti turi li jintwera li l-produzzjoni tal-materja prima agrikola ma tinterferix mat-tali skopijiet. Il-foresti jenħtieġ li jitqiesu bħala bijodiversi skont il-kriterji tas-sostennibbiltà, meta jkunu foresti primarji kont id-definizzjoni użata mill-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) fl-evalwazzjoni tagħha dwar ir-Riżorsi Globali tal-Foresti, jew fejn huma protetti mil-liġijiet nazzjonali għall-protezzjoni tan-natura. Żoni fejn isir il-ġbir ta' prodotti forestali minbarra l-injam jenħtieġ li jiġu meqjusa bħala foresti bijodiversi, bil-kondizzjoni li l-impatt tal-bniedem ikun żgħir. Tipi oħra ta' foresti kif definiti mill-FAO, bħal foresti naturali modifikati, foresti semi-naturali u pjantaġġuni, jenħtieġ li ma jitqisux bħala foresti primarji. Madankollu, il-bijodiversità, kif ukoll il-kwalità, is-saħħa, il-vijabbiltà u l-vitalità ta' dawk il-foresti jenħtieġ li jiġu żgurati. Barra minn hekk, fid-dawl tan-natura b'bijodiversità għolja ta' ċerti artijiet bil-ħaxix, kemm moderati u kemm tropikali, inklużi savani, steppi, artijiet neqsin mix-xita u prateriji b'bijodiversità għolja, lill-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa magħmulin minn materja prima agrikola li toriġina minn artijiet bħal dawn jenħtieġ li ma jikkwalifikawx għall-inċentivi previsti f'din id-Direttiva. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tistabbilixxi kriterji xierqa biex tiddefinixxi artijiet bil-ħaxix bħal dawn li għanddom bijodiversità għolja skont l-aqwa provi xjentifiċi disponibbli u l-istandards internazzjonali rilevanti.

Emenda    68

Proposta għal direttiva

Premessa 72a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(72a)  Il-kriterji tas-sostenibbiltà tal-UE għall-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa jenħtieġ li jiżguraw li t-tranżizzjoni għall-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju tappoġġja l-objettivi tal-Pjan ta' Azzjoni tal-Ekonomija Ċirkolari u tkun iggwidata bis-sħiħ mill-ġerarkija tal-iskart tal-UE.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li d-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli tkun konformi mal-Pjan ta' Azzjoni tal-Ekonomija Ċirkolari u l-ġerarkija tal-iskart tal-UE, jeħtieġ li jiġu introdotti kriterji ġodda tas-sostenibbiltà.

Emenda    69

Proposta għal direttiva

Premessa 73

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(73)  Il-materja prima agrikola mill-produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa ma għandhiex tiġi prodotta minn art tal-pit peress li l-kultivazzjoni tal-materja prima fuq art tal-pit tirriżulta f'telf sinifikanti tal-istokk tal-karbonju jekk l-art tkompli tiġi iddrejnjata għal dak il-għan filwaqt li n-nuqqas tat-tali drenaġġ ma jkunx jista' jiġi vverifikat faċilment.

(73)  Il-materja prima agrikola mill-produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa ma għandhiex tiġi prodotta minn art tal-pit jew minn art mistagħdra fejn dan ikun jinvolvi drenaġġ tal-ħamrija peress li l-kultivazzjoni tal-materja prima fuq art tal-pit jew fuq art mistagħdra tirriżulta f'telf sinifikanti tal-istokk tal-karbonju jekk l-art tkompli tiġi iddrejnjata għal dak il-għan.

Ġustifikazzjoni

Artijiet tal-pit iddrejnjati ma jaġixxux bħala ħażna sikura tal-karbonju. Għalhekk jidher li mhux raġonevoli li jiġi eskluż l-użu tagħhom għall-produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa.

Emenda    70

Proposta għal direttiva

Premessa 74a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(74a)  Il-materja prima agrikola għall-produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa jenħtieġ li tiġi prodotta permezz ta' prattiki konsistenti mal-protezzjoni tal-kwalità tal-ħamrija u tal-karbonju organiku fil-ħamrija.

Ġustifikazzjoni

Skont il-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni, il-produzzjoni tal-bijomassa agrikola tista' tirriżulta f'impatti negattivi fuq il-ħamrija (pereżempju t-telf ta' nutrijenti u materja organika tal-ħamrija, erożjoni, drenaġġ mill-art tal-pit), disponibbiltà tal-ilma u bijodiversità. Ir-rekwiżiti tal-kundizzjonalità skont il-PAK waħedhom mhumiex biżżejjed sabiex jiżguraw il-protezzjoni tal-kwalità tal-ħamrija u ż-żamma tal-karbonju organiku fil-ħamrija.

Emenda    71

Proposta għal direttiva

Premessa 75

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(75)  Jixraq li jiddaħħlu kriterji madwar l-Unjoni kollha dwar is-sostennibbiltà u l-emissjoni tal-gassijiet b'effett ta' serra għall-karburanti mill-bijomassa użati fil-ġenerazzjoni tal-elettriku u tat-tisħin u t-tkessiħ, ħalli jitkompla jiġi żgurat l-iffrankar tal-gassijiet b'effett ta' serra bi tqabbil mal-karburanti fossoli, biex b'hekk jiġu evitati impatti mhux intenzjonati fuq is-sostennibbiltà, u jitħeġġeġ is-suq intern.

(75)  Jixraq li jiddaħħlu kriterji madwar l-Unjoni kollha dwar is-sostennibbiltà u t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra għall-karburanti mill-bijomassa użati fil-ġenerazzjoni tal-elettriku u tat-tisħin u t-tkessiħ, ħalli jitkompla jiġi żgurat l-iffrankar tal-gassijiet b'effett ta' serra bi tqabbil mal-karburanti fossili, biex b'hekk jiġu evitati impatti mhux intenzjonati fuq is-sostennibbiltà, u jitħeġġeġ is-suq intern. Mingħajr preġudizzju għar-rispett strett tar-riżorsi primarji b'valur ambjentali għoli, ir-reġjuni l-aktar imbiegħda jenħtieġ li jkunu kapaċi jużaw il-potenzjal tar-riżorsi tagħhom sabiex iżidu l-produzzjoni tal-enerġiji rinnovabbli u l-indipendenza enerġetika tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva attwali m'għandhiex tipprojbixxi l-isfruttament tal-bijomassa fir-reġjuni l-aktar imbiegħda, pereżempju l-foresti primarji, li huma wieħed mir-riżorsi ewlenin ta' dawn it-territorji. L-isfruttament ta' riżorsi bħal dawn huwa diġà kopert minn kriterji stretti ta' sostenibbiltà li jiggarantixxu l-integrità ambjentali ta' attività bħal din.

Emenda    72

Proposta għal direttiva

Premessa 75a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(75a)  Sabiex tkun żgurata trasparenza sħiħa fis-setturi kollha tal-produzzjoni tal-enerġija, il-Kummissjoni, sal-31 ta' Diċembru 2018, jenħtieġ li tistabbilixxi, permezz ta' atti delegati, kriterji tal-produzzjoni għall-karburanti fossili u għall-enerġiji fossili.

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn qawwi ta' kriterji tal-produzzjoni sabiex jiggarantixxu kundizzjonijiet ekwi bejn il-bijokarburanti u l-karburanti fossili.

Emenda    73

Proposta għal direttiva

Premessa 76

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(76)  Biex jiġi żgurat dan, minkejja d-domanda kull ma jmur qed tikber għall-bijomassa mill-foresti, il-ħsad isir b'mod sostenibbli fil-foresti fejn ir-riġenerazzjoni hija żgurata, tingħata attenzjoni speċjali lil dawk iż-żoni li huma espliċitament magħżula għall-protezzjoni tal-bijodiversità, lil pajsaġġi u elementi naturali speċifiċi, jiġu kkonservati r-riżorsi tal-bijodiversità u jiġu ttraċċati l-istokkijiet tal-karbonju, bil-materja prima tal-injam tiġi biss minn foresti li huma maħsuda skont il-prinċipji tal-immaniġġjar sostenibbli tal-foresti skont proċessi forestarji internazzjonali bħal Forest Europe u bl-implimentazzjoni permezz tal-liġijiet nazzjonali jew l-aħjar prattiċi ta' mmaniġġjar fil-livell tal-azjendi forestali. L-operaturi għandhom jieħdu l-passi xierqa biex jimminimizzaw ir-risju li jużaw bijomassa mill-foresti mhux sostenibbli għall-produzzjoni tal-bijoenerġija. Għal dan il-għan, l-operaturi għandhom iqiegħdu fis-seħħ approċċ imsejjes fuq ir-riskju. F'dan il-kuntest, jixraq li l-Kummissjoni tiżviluppa gwida operattiva dwar il-verifikazzjoni tal-konformità mal-approċċ imsejjes fuq ir-riskju, wara konsultazzjoni mal-Kumitat dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, u l-Kumitat Forestrarju Permanenti stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/367/KEE24.

(76)  Biex jiġi żgurat dan, minkejja d-domanda kull ma jmur qed tikber għall-bijomassa mill-foresti, il-ħsad isir b'mod sostenibbli fil-foresti fejn ir-riġenerazzjoni hija żgurata, tingħata attenzjoni speċjali lil dawk iż-żoni li huma espliċitament magħżula għall-protezzjoni tal-bijodiversità, lil pajsaġġi u elementi naturali speċifiċi, jiġu kkonservati r-riżorsi tal-bijodiversità u jiġu ttraċċati l-istokkijiet tal-karbonju, bil-materja prima tal-injam tiġi biss minn foresti li huma maħsuda skont il-prinċipji tal-immaniġġjar sostenibbli tal-foresti skont proċessi forestarji internazzjonali bħal Forest Europe u bl-implimentazzjoni permezz tal-liġijiet nazzjonali jew l-aħjar prattiċi ta' mmaniġġjar fil-livell tal-bażi tal-provvista. L-operaturi jenħtieġ li jiżguraw li jittieħdu miżuri sabiex jiġu evitati u limitati l-konsegwenzi negattivi tal-ħsad fl-ambjent. Għal dan il-għan, l-operaturi jenħtieġ li jqiegħdu fis-seħħ approċċ imsejjes fuq ir-riskju. F'dan il-kuntest, jixraq li l-Kummissjoni tiżviluppa arranġamenti għall-implementazzjoni tar-rekwiżiti bbażati fuq l-aħjar prattiki tal-Istati Membri kif ukoll gwida operattiva dwar il-verifikazzjoni tal-konformità mal-approċċ imsejjes fuq ir-riskju, wara konsultazzjoni mal-Kumitat dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, u l-Kumitat Forestrarju Permanenti stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/367/KEE24.

Emenda    74

Proposta għal direttiva

Premessa 76a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(76a)  Jekk ma jiġix issodisfat kriterju wieħed relatat mas-sostenibbiltà tal-bijomassa tal-foresti bil-leġiżlazzjoni nazzjonali u/jew sottonazzjonali jew bil-monitoraġġ ta' Stat Membru, jenħtieġ li tiġi pprovduta aktar informazzjoni li tikkorrispondi għal dak il-kriterju fil-livell ta' bażi tal-provvista mingħajr il-ħtieġa li tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar il-kriterji diġà ssodisfati fil-livell tal-Istat Membru.

Ġustifikazzjoni

L-approċċ ibbażat fuq ir-riskju jsir kriterju kriterju. Il-prattika proposta tissalvagwardja l-għan tal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju filwaqt li tnaqqas ir-riskju tal-użu tal-bijomassa mhux sostenibbli minħabba nuqqasijiet fi kriterju wieħed.

Emenda    75

Proposta għal direttiva

Premessa 76b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(76b)  Jenħtieġ li jiġi adottat "approċċ ibbażat fuq ir-riskju", qabel kollox fil-livell nazzjonali. Jekk ir-rekwiżiti ta' kriterju wieħed ma jistgħux jiġu ssodisfati bil-leġiżlazzjoni nazzjonali u/jew sottonazzjonali jew b'sistemi ta' monitoraġġ, l-informazzjoni rigward dik il-parti jenħtieġ li tingħata fil-livell ta' bażi tal-provvista sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' produzzjoni tal-bijomassa tal-foresti mhux sostenibbli.

Emenda    76

Proposta għal direttiva

Premessa 76c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(76c)  Il-ħsad għall-għanijiet ta' enerġija żdied u huwa mistenni li jkompli jikber, u dan jirriżulta f'aktar importazzjonijiet ta' materja prima minn pajjiżi terzi kif ukoll f'żieda fil-produzzjoni ta' dawk il-materjali fi ħdan l-Unjoni. L-operaturi jenħtieġ li jiżguraw li l-ħżin isir skont il-kriterji tas-sostenibbiltà.

Emenda    77

Proposta għal direttiva

Premessa 78

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(78)  Il-karburanti mill-bijomassa għandhom jiġu konvertiti f'elettriku u sħana b'mod effiċjenti ħalli jiġu masimizzati s-sigurtà tal-enerġija u l-iffrankar fil-gassijiet b'effett ta' serra, kif ukoll biex jitrażżnu l-emissjonijiet tal-pollutanti tal-arja u tiġi minimizzata l-pressjoni fuq ir-riżorsi limitati tal-bijomassa. Għal dan il-għan, l-appoġġ pubbliku għal stallazzjonijiet b'kapaċità ta' karburant ta' 20 MW jew aktar, jekk ikun meħtieġ, għandu jingħata biss lil stallazzjonijiet effiċjenti ħafna li jikkombinaw il-produzzjoni tal-qawwa elettrika u s-sħana kif definit fl-Artikolu 2(34) tad-Direttiva 2012/27/UE. L-iskemi ta' appoġġ eżistenti għall-elettriku msejjes fuq il-bijomassa għandhom madankollu jitħallew sakemm jaslu fi tmiemhom għall-istallazzjonijiet kollha tal-bijomassa. Barra minn hekk, l-elettriku prodott mill-bijomassa f'stallazzjonijiet ġodda b'kapaċità ta' karburant ta' 20 MW jew aktar għandu jgħodd biss bħala parti mill-miri u l-obbligi dwar l-enerġija rinnovabbli fil-każijiet ta' stallazzjonijiet effiċjenti ħafna li jikkumbinaw il-ġenerazzjoni tal-qawwa elettrika u s-sħana. Skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat, l-Istati Membri għandhom madankollu jitħallew jagħtu appoġġ pubbliku għall-produzzjoni tas-sorsi rinnovabbli lill-istallazzjonijiet, u jgħoddu l-elettriku li jipproduċu mal-miri u l-obbligi dwar l-enerġija rinnovabbli, ħalli tiġi evitata dipendenza akbar fuq il-karburanti fossili b'impatti ambjentali u klimatiċi akbar f'każijiet fejn, wara li ġew eżawsti l-possibiltajiet tekniċi u ekonomiċi kollha biex jiġu stallati stallazzjonijiet tal-bijomassa effiċjenti ħafna li jikkombinaw is-sħana mal-qawwa elettrika, l-Istati Membri jisfaw iħabbtu wiċċhom ma' riskju sostanzjat ta' skarsezza tal-provvista tal-elettriku.

(78)  Il-karburanti mill-bijomassa għandhom jiġu konvertiti f'elettriku u sħana b'mod effiċjenti ħalli jiġu masimizzati s-sigurtà tal-enerġija u l-iffrankar fil-gassijiet b'effett ta' serra, kif ukoll biex jitrażżnu l-emissjonijiet tal-pollutanti tal-arja u tiġi minimizzata l-pressjoni fuq ir-riżorsi limitati tal-bijomassa. Għal dan il-għan, l-appoġġ pubbliku għal stallazzjonijiet b'kapaċità ta' karburant ta' 20 MW jew aktar, jekk ikun meħtieġ, jenħtieġ li jingħata biss lil stallazzjonijiet effiċjenti ħafna li jikkombinaw il-produzzjoni tal-qawwa elettrika u s-sħana kif definit fl-Artikolu 2(34) tad-Direttiva 2012/27/UE. L-iskemi ta' appoġġ eżistenti għall-elettriku msejjes fuq il-bijomassa jenħtieġ li madankollu jitħallew sakemm jaslu fi tmiemhom għall-istallazzjonijiet kollha tal-bijomassa. Barra minn hekk, l-elettriku prodott mill-bijomassa f'installazzjonijiet ġodda b'kapaċità ta' karburant ta' 20 MW jew aktar jenħtieġ li jgħodd biss bħala parti mill-miri u l-obbligi dwar l-enerġija rinnovabbli fil-każijiet ta' stallazzjonijiet effiċjenti ħafna li jikkumbinaw il-ġenerazzjoni tal-qawwa elettrika u s-sħana. Skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat, l-Istati Membri jenħtieġ li madankollu jitħallew jagħtu appoġġ pubbliku għall-produzzjoni tas-sorsi rinnovabbli lill-istallazzjonijiet, u jgħoddu l-elettriku li jipproduċu mal-miri u l-obbligi dwar l-enerġija rinnovabbli, ħalli tiġi evitata dipendenza akbar fuq il-karburanti fossili b'impatti ambjentali u klimatiċi akbar f'każijiet fejn, wara li ġew eżawsti l-possibiltajiet tekniċi u ekonomiċi kollha biex jiġu stallati stallazzjonijiet tal-bijomassa effiċjenti ħafna li jikkombinaw is-sħana mal-qawwa elettrika, l-Istati Membri jisfaw iħabbtu wiċċhom ma' riskju sostanzjat ta' skarsezza tal-provvista tal-elettriku. B'mod partikolari, jenħtieġ li jissaħħaħ l-appoġġ għal installazzjonijiet effiċjenti ħafna ta' enerġiji rinnovabbli mill-bijomassa fir-reġjuni l-aktar imbiegħda li jiddependu ħafna fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija, bil-kundizzjoni li jiġu ssodisfati l-kriterji ta' sostenibbiltà għall-effiċjenza ta' dawn l-enerġiji rinnovabbli, adattati għall-karatteristiċi ta' dawn ir-reġjuni.

Emenda    78

Proposta għal direttiva

Premessa 80

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(80)  Abbażi tal-esperjenza fl-implimentazzjoni prattika tal-kriterji tas-sostennibbiltà tal-Unjoni, jixraq li jissaħħaħ ir-rwol tal-iskemi taċ-ċertifikazzjoni nazzjonali u internazzjonali volontraji għall-verifika tal-konformità mal-kriterji tas-sostennibbiltà b'mod armonizzat.

(80)  Abbażi tal-esperjenza fl-implimentazzjoni prattika tal-kriterji tas-sostennibbiltà tal-Unjoni, jixraq li jitqies ir-rwol tal-iskemi taċ-ċertifikazzjoni nazzjonali u internazzjonali volontraji għall-verifika tal-konformità mal-kriterji tas-sostennibbiltà b'mod armonizzat.

Emenda    79

Proposta għal direttiva

Premessa 82

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(82)  L-iskemi volontarji jilgħabu parti kull ma jmur dejjem aktar importanti fil-provvediment ta' evidenza ta' konformità mal-kriterji tas-sostennibbiltà u tal-iffrankar tal-emissjoni tal-gassijiet b'effett ta' serra fil-każijiet tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa. Jixraq għaldaqstant li l-Kummissjoni tirrikjedi li l-iskemi volontarji, inklużi dawk li diġà huma rikonoxxuti mill-Kummissjoni, jirrapportaw regolarment dwar l-attività tagħhom. It-tali rapporti għandhom isiru pubbliċi ħalli tiżdied it-trasparenza u tittejjeb is-superviżjoni mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, it-tali rappurtar ikun jipprovdi l-informazzjoni neċessarja sabiex il-Kummissjoni tirrapporta dwar l-operat tal-iskemi volontarji bil-ħsieb li tiġi identifikata l-aħjar prattika u biex tiġi ppreżentata proposta, jekk dan ikun jixraq, ħalli t-tali prattika tajba tiġi promossa aktar.

(82)  L-iskemi volontarji jista' jkollhom rwol importanti fil-provvediment ta' evidenza ta' konformità mal-kriterji minimi tas-sostenibbiltà u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra fil-każ tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa. Jixraq għaldaqstant li l-Kummissjoni tirrikjedi li l-iskemi volontarji, inklużi dawk li diġà huma rikonoxxuti mill-Kummissjoni, jirrapportaw regolarment dwar l-attività tagħhom. It-tali rapporti jenħtieġ li jsiru pubbliċi ħalli tiżdied it-trasparenza u tittejjeb is-superviżjoni mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, it-tali rappurtar ikun jipprovdi l-informazzjoni neċessarja sabiex il-Kummissjoni tirrapporta dwar l-operat tal-iskemi volontarji bil-ħsieb li tiġi identifikata l-aħjar prattika u biex tiġi ppreżentata proposta, jekk dan ikun jixraq, ħalli t-tali prattika tajba tiġi promossa aktar.

Ġustifikazzjoni

Il-garanziji tal-oriġini għandhom jinfurmaw lill-konsumaturi dwar il-konformità mal-kriterji tas-sostenibbiltà u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra.

Emenda    80

Proposta għal direttiva

Premessa 84

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(84)  Bil-għan li jkun evitat piż amministrattiv sproporzjonat, għandha tiġi stabbilita lista ta' valuri awtomatiċi għal mogħdijiet komuni ta' produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa u dik il-lista għandha tiġi aġġornata u għandha titwessa' meta jkun hemm disponibbli aktar data affidabbli. L-operaturi ekonomiċi għandhom dejjem ikunu intitolati li jikklejmjaw il-livell ta' ffrankar tal-emissjonijiet ta' gass b'effett serra fir-rigward tal-bijokarburanti bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa stabbiliti minn dik il-lista. Fejn il-valur awtomatiku għall-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra minn mogħdija tal-produzzjoni huwa taħt il-livell minimu meħtieġ tal-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gass b'effett serra, il-produtturi li jixtiequ juru l-konformità tagħhom ma' dan il-livell minimu għandhom jintalbu juru li l-emissjonijiet reali mill-proċess tagħhom ta' produzzjoni huma iktar baxxi minn dawk li kienu maħsuba fil-kalkolu tal-valuri awtomatiċi.

(84)  Bil-għan li jkun evitat piż amministrattiv sproporzjonat, jenħtieġ li tiġi stabbilita lista ta' valuri awtomatiċi għal mogħdijiet komuni ta' produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa u dik il-lista għandha tiġi aġġornata u għandha titwessa' meta jkun hemm disponibbli aktar data affidabbli. L-operaturi ekonomiċi dejjem għandhom ikunu intitolati li jikklejmjaw il-livell dirett ta' ffrankar tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra fir-rigward tal-bijokarburanti bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa stabbiliti minn dik il-lista. Fejn il-valur awtomatiku għall-iffrankar dirett tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra minn mogħdija tal-produzzjoni huwa taħt il-livell minimu meħtieġ tal-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gass b'effett serra, il-produtturi li jixtiequ juru l-konformità tagħhom ma' dan il-livell minimu għandhom jintalbu juru li l-emissjonijiet reali mill-proċess tagħhom ta' produzzjoni huma iktar baxxi minn dawk li kienu maħsuba fil-kalkolu tal-valuri awtomatiċi.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija intrinsikament marbuta mal-emenda għall-Artikolu 25(1).

Emenda    81

Proposta għal direttiva

Premessa 85

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(85)  Huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti regoli ċari għall-kalkolu tal-emissjoni ta' gass b'effett serra mill-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa u l-karburanti fossili ta' riferiment tagħhom.

(85)  Jeħtieġ li jkunu stabbiliti regoli ċari abbażi ta' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, għall-kalkolu tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra mill-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa u l-karburanti fossili ta' riferiment tagħhom.

Emenda    82

Proposta għal direttiva

Premessa 95

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(95)  Id-domanda globali għall-prodotti agrikoli qed tikber. Parti minn dik iż-żieda fid-domanda ser tkun sodisfatta permezz ta' żieda fl-ammont ta' art riżervata għall-agrikoltura. Ir-ristawr ta' art li ddeterjorat b'mod gravi u għalhekk ma tistax tintuża, fl-istat attwali tagħha, għal finijiet agrikoli huwa mod kif tiżdied il-medda ta' art disponibbli għall-kultivazzjoni. L-iskema ta' sostenibbiltà għandha tippromwovi l-użu ta' art degradata ristawrata peress li l-promozzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa ser tikkontribwixxi għal żieda fid-domanda għall-prodotti bażiċi agrikoli.

(95)  Id-domanda globali għall-prodotti agrikoli qed tikber. Parti minn dik iż-żieda fid-domanda ser tkun issodisfata permezz ta' żieda fl-ammont ta' art riżervata għall-agrikoltura. Ir-ristawr ta' art li ddeterjorat b'mod gravi u għalhekk ma tistax tintuża, fl-istat attwali tagħha, għal finijiet agrikoli huwa mod kif tiżdied il-medda ta' art disponibbli għall-kultivazzjoni. L-iskema ta' sostenibbiltà jenħtieġ li tippromwovi l-użu ta' art degradata ristawrata peress li l-promozzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa ser tikkontribwixxi għal żieda fid-domanda għall-prodotti bażiċi agrikoli, li jistgħu jirriżultaw f'emissjonijiet mit-tibdil fl-użu tal-art indirett.

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija intrinsikament marbuta mal-emenda għall-Artikolu 7(1).

Emenda    83

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas komuni għall-promozzjoni ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli. Hija tistabbilixxi mira vinkolanti tal-Unjoni għas-sehem globali ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija fl-2030. Hija tistabbilixxi wkoll regoli dwar appoġġ finanazjarju għall-elettriku prodott minn sorsi rinnovabbli, għall-awtokonsum tal-elettriku rinnovabbli, u għall-użu tal-enerġija rinnovabbli fis-setturi tat-tisħin u t-tkessiħ u t-trasport, il-kooperazzjoni reġjonali bejn l-Istati Membri u ma' pajjiżi terzi, garanziji tal-oriġini, proċeduri amministrattivi u informazzjoni u taħriġ. Hija tistabbilixxi kriterji ta' sostenibbiltà u ta' ffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra għall-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa.

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas komuni għall-promozzjoni ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli. Hija tistabbilixxi miri minimi vinkolanti għas-sehem globali ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija u għas-sehem ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-trasport fl-2030. Dawn il-miri tal-Unjoni għandhom jintlaħqu b'mod kollettiv mill-Istati Membri permezz ta' miri nazzjonali. Hija tistabbilixxi wkoll regoli dwar appoġġ finanazjarju għall-elettriku prodott minn sorsi rinnovabbli, għall-awtokonsum tal-elettriku rinnovabbli, u għall-użu tal-enerġija rinnovabbli fis-setturi tat-tisħin u t-tkessiħ u t-trasport, il-kooperazzjoni reġjonali bejn l-Istati Membri u ma' pajjiżi terzi, garanziji tal-oriġini, proċeduri amministrattivi u informazzjoni u taħriġ. Hija tistabbilixxi kriterji ta' sostenibbiltà u ta' ffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra għall-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa.

Emenda    84

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  "enerġija minn sorsi rinnovabbli" tfisser l-enerġija minn sorsi rinnovabbli mhux fossili, b'mod partikolari enerġija mir-riħ, mix-xemx (solari termiċi u solari fotovoltajċi) u, enerġija ġeotermik, sħana ambjentali, marea, mewġ u enerġija oħra oċeanika, idroenerġija, bijomassa, gass mill-miżbla, gass minn impjanti għat-trattament tad-dranaġġ u bijogassijiet;

(a)  "enerġija minn sorsi rinnovabbli" tfisser l-enerġija minn sorsi rinnovabbli mhux fossili, b'mod partikolari enerġija mir-riħ, mix-xemx (solari termali u solari fotovoltajka) u, enerġija ġeotermali, enerġija ambjentali, marea, mewġ u enerġija oħra oċeanika, idroenerġija, bijomassa, gass mill-miżbla, gass minn impjanti għat-trattament tad-dranaġġ u bijogassijiet;

Emenda    85

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  "sħana ambjentali" tfisser enerġija mis-sħana f'livell ta' temperatura siewi li hija estratta jew maqbuda permezz ta' pompi tas-sħana li jeħtieġu l-elettriku jew xi enerġija awżiljarja oħra biex jaħdmu, u li tista' tinħażen fl-arja ambjentali, taħt wiċċ art solida jew f'wiċċ l-ilma. Il-valuri rappurtati għandhom jiġu stabbiliti abbażi tal-istess metodoloġija użata għar-rappurtar tal-enerġija tas-sħana estratta jew maqbuda mill-pompi tas-sħana;

(b)  "enerġija ambjentali" tfisser enerġija termali f'livell ta' temperatura siewi li tista' tinħażen fl-arja ambjentali, minbarra l-arja tal-egżost, fl-ilma tal-wiċċ jew fid-dranaġġ. Il-valuri rappurtati għandhom jiġu stabbiliti abbażi tal-istess metodoloġija użata għar-rappurtar tal-enerġija tas-sħana estratta jew maqbuda mill-pompi tas-sħana;

Emenda    86

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  "enerġija ġeotermali" tfisser enerġija maħżuna fil-forma ta' sħana taħt il-wiċċ ta' art solida;

Emenda    87

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  "bijomassa" tfisser il-frazzjoni bijodegradabbli ta' prodotti, skart u residwi ta' oriġini bijoloġika mill-agrikoltura, inklużi sustanzi veġetali u mill-annimali, l-industriji forestali u industriji relatati inkluż is-sajd u l-akwakultura, kif ukoll il-frazzjoni bijodegradabbli ta' skart, inkluż skart industrijali u muniċipali ta' oriġini bijoloġika;

(c)  "bijomassa" tfisser il-frazzjoni bijodegradabbli ta' prodotti, skart u residwi ta' oriġini bijoloġika mill-agrikoltura, inklużi l-batterji, sustanzi veġetali u mill-annimali, l-industriji forestali u industriji relatati inkluż is-sajd u l-akwakultura, kif ukoll il-frazzjoni bijodegradabbli ta' skart, inkluż skart industrijali u muniċipali ta' oriġini bijoloġika;

Emenda    88

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  "konsum finali gross tal-enerġija" tfisser il-prodotti tal-enerġija mwassla għal għanijiet enerġetiċi lill-industrija, it-trasport, id-djar, is-servizzi inklużi s-servizzi pubbliċi, l-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd, inkluż il-konsum ta' elettriku u sħana mill-fergħa tal-enerġija għall-produzzjoni tal-elettriku u s-sħana u inkluż it-telf ta' elettriku u sħana fid-distribuzzjoni u t-trasmissjoni;

(d)  "konsum finali gross tal-enerġija" tfisser il-prodotti tal-enerġija mwassla għal għanijiet enerġetiċi lill-industrija, it-trasport, id-djar, is-servizzi inklużi s-servizzi pubbliċi, l-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd, inkluż il-konsum ta' elettriku u sħana mill-fergħa tal-enerġija għall-produzzjoni tal-elettriku, is-sħana u l-karburanti għat-trasport u inkluż it-telf ta' elettriku u sħana fid-distribuzzjoni u t-trażmissjoni;

Ġustifikazzjoni

It-telf fl-effiċjenza fil-produzzjoni tal-karburanti għat-tisħin għat-trasport jista' jkun sinifikanti u jeħtieġ li jkun rifless fil-konsum gross finali tal-enerġija. Din l-emenda hija meħtieġa għal skopijiet relatati mal-loġika interna tat-test u hija marbuta mill-qrib ma' emendi oħra.

Emenda    89

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  "tisħin distrettwali" jew "tkessiħ distrettwali" tfisser id-distribuzzjoni ta' enerġija termali f'forma ta' fwar, ilma sħun jew likwidi mkessħin, minn sors ta' produzzjoni ċentrali permezz ta' network lill-bini jew siti multipli, għall-użu ta' tisħin jew tkessiħ ta' spazju jew proċess;

(e)  "tisħin distrettwali" jew "tkessiħ distrettwali" tfisser id-distribuzzjoni ta' enerġija termali f'forma ta' fwar, ilma sħun jew likwidi mkessħin, minn sorsi ta' produzzjoni ċentrali jew deċentralizzati permezz ta' network lill-bini jew siti multipli, għall-użu ta' tisħin jew tkessiħ ta' spazju jew proċess;

Emenda    90

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  "bijolikwidi" tfisser karburant likwidu għal għanijiet ta' enerġija minbarra għat-trasport, inklużi l-elettriku u t-tisħin u t-tkessiħ, prodott mill-bijomassa;

(f)  "bijolikwidi" tfisser karburant likwidu għal għanijiet ta' enerġija minbarra għat-trasport, inklużi l-elettriku u t-tisħin u t-tkessiħ, prodott mill-bijomassa jew bil-bijomassa;

Emenda    91

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  "skema ta' sostenn" tfisser kull strument, skema jew mekkaniżmu applikat minn Stat Membru jew grupp ta' Stati Membri, li jippromwovu l-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli billi titnaqqas l-ispiża ta' dik l-enerġija, b'żieda tal-prezz li bih tista' tinbiegħ, jew b'żieda, permezz ta' obbligu ta' enerġija rinnovabbli jew b'mod ieħor, tal-volum ta' din l-enerġija mixtrija.Dan jinkludi, iżda mhuwiex limitat biss għal, l-għajnuna għall-investiment, l-eżenzjonijiet jew it-tnaqqis mit-taxxi, ir-rifużzjonijiet tat-taxxa, l-iskemi ta' sostenn għall-obbligu ta' enerġija rinnovabbli, u l-iskemi ta' sostenn, inklużi dawk li jużaw ċertifikati ekoloġiċi, iżda wkoll l-iskemi diretti ta' sostenn għall-prezzijiet, inklużi tariffi "feed-in" u ħlasijiet ta' primjums;

(i)  "skema ta' sostenn" tfisser kull strument, skema jew mekkaniżmu applikati minn Stat Membru jew grupp ta' Stati Membri, li jippromwovu l-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli billi titnaqqas l-ispiża ta' dik l-enerġija, b'żieda tal-prezz li tista' tinbiegħ bih, jew b'żieda, permezz ta' obbligu ta' enerġija rinnovabbli jew b'mod ieħor, tal-volum ta' din l-enerġija mixtrija. Dan jinkludi, iżda mhuwiex limitat biss għal, l-għajnuna għar-riċerka u għall-investiment, l-eżenzjonijiet jew it-tnaqqis mit-taxxi, ir-rifużjonijiet tat-taxxa, l-iskemi ta' sostenn għall-obbligu ta' enerġija rinnovabbli, inklużi dawk li jużaw ċertifikati ekoloġiċi, iżda wkoll l-iskemi diretti ta' sostenn għall-prezzijiet, inklużi tariffi "feed-in" u ħlasijiet ta' primjums;

Ġustifikazzjoni

Xi Stati Membri indirettament jissussidjaw il-produzzjoni ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli permezz tal-għajnuna għar-riċerka.

Emenda    92

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt na (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(na)  "skart residwu" tfisser skart li jirriżulta minn operazzjoni ta' trattament jew ta' rkupru, inkluż ir-riċiklaġġ, li ma jistax jiġi rkuprat aktar u, b'riżultat ta' dan, irid jintrema;

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li din id-definizzjoni tiġi introdotta biex jiġi ddeterminat l-użu ta' skart bħal bijokarburanti avvanzati għal dak l-iskart biss li ma jistax jiġi rriċiklat jew irkuprat aktar.

Emenda    93

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt q

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(q)  "materjal ċellulożiku mhux tal-ikel" tfisser materja prima prinċipalment magħmula minn ċelluloża u emiċelluloża, u b'kontenut aktar baxx ta' linjin minn materjal linjoċellulożiku; hija tinkludi residwi tal-ikel u tal-għalla tal-ikel (bħal tiben, magħlef, ħlief u qxur), għelejjel tal-enerġija ta' ħaxix b'kontenut baxx ta' lamtu (bħal sikrana, switchgrass, miscanthus, kannamieli kbira u, għelejjel ta' kopertura qabel u wara l-għelejjel ewlenin), residwi industrijali (inklużi minn għelejjel għall-ikel u l-għalf wara li żjut veġetali, zokkrijiet, lamti u proteini jkunu ġew estratti), u materjal mill-bijoskart;

(q)  "materjal ċellulożiku mhux tal-ikel" tfisser materja prima prinċipalment magħmula minn ċelluloża u emiċelluloża, u b'kontenut aktar baxx ta' linjin minn materjal linjoċellulożiku; hija tinkludi residwi tal-ikel u tal-għalla tal-ikel (bħal tiben, magħlef, ħlief u qxur), għelejjel tal-enerġija ta' ħaxix b'kontenut baxx ta' lamtu (bħal sikrana, switchgrass, miscanthus, kannamieli kbira u, għelejjel ta' kopertura qabel u wara l-għelejjel ewlenin u għelejjel tal-art bħall-ħaxix, ix-xnien, l-alfalfa), residwi industrijali (inklużi minn għelejjel għall-ikel u l-għalf wara li żjut veġetali, zokkrijiet, lamti u proteini jkunu ġew estratti), u materjal mill-bijoskart;

Ġustifikazzjoni

L-għelejjel tal-art jistgħu jintużaw għall-produzzjoni tal-bijogass.

Emenda    94

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt u

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(u)  "bijokarburanti u bijolikwidi ta' riskju baxx tat-tibdil indirett tal-użu tal-art" tfisser bijokarburanti u bijolikwidi, li l-materja prima tagħhom ġiet prodotta fi skemi li jnaqqsu l-ispostament tal-produzzjoni għal finijiet minbarra dawk ta' produzzjoni ta' bijokarburanti u bijolikwidi u li ġew prodotti f'konformità mal-kriterji ta' sostenibbiltà għal bijokarburanti u bijolikwidi mniżżla fl-Artikolu 26;

(u)  "bijokarburanti u bijolikwidi ta' riskju baxx tat-tibdil indirett tal-użu tal-art" tfisser bijokarburanti u bijolikwidi, li l-materja prima tagħhom ġiet prodotta fuq art mhux użata, marġinali filwaqt li ttejjeb il-qbid tal-karbonju fi skemi li jnaqqsu l-ispostament tal-produzzjoni għal finijiet minbarra dawk ta' produzzjoni ta' bijokarburanti u bijolikwidi, inkluż għal prodotti tal-għalf b'livell għoli ta' proteina u li ġew prodotti f'konformità mal-kriterji ta' sostenibbiltà għal bijokarburanti u bijolikwidi mniżżla fl-Artikolu 26;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija intrinsikament marbuta mal-emenda għall-Artikolu 7(1).

Emenda    95

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt z

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(z)  "repowering" tfisser it-tiġdid ta' impjanti tal-qawwa elettrika li jipproduċu l-enerġija rinnovabbli, inkluż is-sostituzzjoni sħiħa jew parzjali tal-istallazzjonijiet jew is-sistemi u t-tagħmir tal-operazzjoni, sabiex tinbidel il-kapaċità jew tiżdied l-effiċjenza;

(z)  "repowering" tfisser it-tiġdid ta' impjanti tal-qawwa elettrika li jipproduċu l-enerġija rinnovabbli, inkluż is-sostituzzjoni sħiħa jew parzjali tal-istallazzjonijiet, is-sistemi u t-tagħmir tal-operazzjoni, sabiex tiżdied jew tinbidel il-kapaċità u/jew tiżdied l-effiċjenza;

Emenda    96

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt y

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(y)  "sħana jew kesħa mormija" tfisser sħana jew kesħa li hija ġġenerata bħala prodott sekondarju fi stallazzjonijiet industrijali jew tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u li tiġi dissipata bla ma tintuża fl-arja jew fl-ilma bla aċċess għal sistema ta' tisħin jew tkessiħ distrettwali;

(y)  "sħana jew kesħa mormija" tfisser sħana jew kesħa inevitabbli li hija ġġenerata bħala prodott sekondarju fi stallazzjonijiet industrijali jew installazzjonijiet tal-ġenerazzjoni tal-elettriku (wara l-użu ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja jew meta l-koġenerazzjoni ma tkunx fattibbli), jew fis-settur terzjarju,u li tiġi dissipata bla ma tintuża fl-arja jew fl-ilma bla aċċess għal sistema ta' tisħin jew tkessiħ distrettwali;

Emenda    97

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt aa

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(aa)  "awtokonsumatur ta' sorsi rinnovabbli" tfisser konsumatur kif tiddefinixxih id-Direttiva [MDI Directive] li jikkonsma u jista' jaħżen u jbiegħ l-elettriku minn sorsi rinnovabbli li jiġġenera fil-bini tiegħu, inkluż blokka ta' għadd ta' appartamenti, sit kondiviż jew kummerċjali jew sistema ta' distribuzzjoni magħluqa, sakemm, fil-każ ta' awtokonsumaturi tas-sorsi rinnovabbli li mhumiex unitajiet domestiċi, dawk l-attivitajiet ma jikkostitwixxux l-attività kummerċjali jew professjonali primarja tagħhom.

(aa)  "awtokonsumatur ta' sorsi rinnovabbli" tfisser konsumatur attiv jew grupp ta' konsumaturi li jaġixxu flimkien kif definiti fid-Direttiva [MDI Directive] li jikkonsmaw u jistgħu' jaħżnu u jbigħu l-elettriku minn sorsi rinnovabbli li jiġġeneraw fil-bini tagħhom, inkluż blokka ta' għadd ta' appartamenti, żona residenzjali, sit ta' servizzi kummerċjali, industrijali jew kondiviż jew fl-istess sistema ta' distribuzzjoni magħluqa, sakemm, fil-każ ta' awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli li mhumiex unitajiet domestiċi, dawk l-attivitajiet ma jikkostitwixxux l-attività kummerċjali jew professjonali primarja tagħhom;

Emenda    98

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt aaa(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aaa)  "komunità tal-enerġija rinnovabbli" tfisser komunità tal-enerġija lokali kif definita fl-Artikolu 2(7) tad-Direttiva ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar regoli komuni għas-suq intern fl-elettriku (riformulazzjoni), 2016/0380(COD)] li tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 22(1) ta' din id-Direttiva;

Emenda    99

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt bb

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(bb)  "awtokonsum ta' sorsi rinnovabbli" tfisser il-ġenerazzjoni u l-konsum, u, fejn applikabbli, il-ħażna, ta' elettriku minn sorsi rinnovabbli minn konsumaturi ta' sorsi rinnovabbli;

(bb)  "awtokonsum ta' sorsi rinnovabbli" tfisser il-ġenerazzjoni u l-konsum, u, fejn applikabbli, il-ħażna, ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli minn awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli;

Emenda    100

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt cc

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(cc)  "ftehim dwar ix-xiri tal-qawwa elettrika" tfisser kuntratt li bih persuna ġuridika taqbel li tixtri l-elettriku minn sorsi rinnovabbli direttament minn ġeneratur tal-enerġija;

(cc)  "ftehim dwar ix-xiri tal-enerġija elettrika rinnovabbli" tfisser kuntratt li bih persuna ġuridika jew fiżika taqbel li tixtri l-elettriku minn sorsi rinnovabbli direttament minn ġeneratur tal-enerġija;

Emenda    101

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt dd

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(dd)  "għelejjel tal-ikel u l-għalf" tfisser għelejjel rikki fil-lamtu, għelejjel taz-zokkrijiet u żejt prodotti fuq art agrikola bħala għelejjel ewlenin bl-esklużjoni tar-residwi u materjal imwarrab jew linjoċellulożiku;

(dd)  "għelejjel tal-ikel u l-għalf" tfisser għelejjel rikki fil-lamtu, għelejjel taz-zokkrijiet u żejt u għelejjel oħra li jiġu kkultivati primarjament għall-finijiet tal-enerġija fuq art agrikola bħala għelejjel ewlenin bl-esklużjoni tar-residwi u l-iskart;

Emenda    102

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ee

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ee)  "bijokarburanti avvanzati" tfisser biokarburanti li huma prodotti mill-materji prima elenkati fil-Parti A tal-Anness IX;

(ee)  "bijokarburanti avvanzati" tfisser bijokarburanti bħal dawk li huma prodotti mill-materji prima elenkati fil-Parti A tal-Anness IX u mill-bijomassa għajr l-għelejjel tal-ikel/għalf meta jissodisfaw ir-reġim ta' sostenibbiltà tal-UE;

Ġustifikazzjoni

L-użu innovattiv tal-bijomassa għandu jitħeġġeġ meta l-kriterji tas-sostenibbiltà jiġu ssodisfati.

Emenda    103

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ff

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ff)  (ff) "karburanti fossili bbażati fuq l-ilma" tfiser karburanti likwidi u gassużi prodotti minn flussi tal-iskart ta' oriġini mhix rinnovabbli, inklużi gassijiet mill-ipproċessar tal-iskart u gassijiet tal-egżost;

imħassar

Emenda    104

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ffa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ffa)  "karburanti tal-karbonju riċiklat" tfisser karburanti likwidi u gassużi prodotti minn flussi tal-iskart inevitabbli ta' oriġini mhix rinnovabbli, inklużi gassijiet mill-ipproċessar tal-iskart u gassijiet tal-egżost, b'iffrankar sostanzjali tal-gassijiet b'effett ta' serra matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu tagħhom; jekk prodotti minn flussi ta' skart solidu, skart li ma jistax jerġa' jintuża u li ma jkunx riċiklabbli mekkanikament biss għandu jintuża, b'rispett sħiħ għall-ġerarkija tal-ġestjoni tal-iskart; jekk prodotti minn emissjonijiet ta' proċessi gassużi, dawn iridu jiġu emessi bħala konsegwenza mhux intenzjonata u inevitabbli tal-proċess ta' manifattura; il-proporzjon ta' skart gassuż użat għall-produzzjoni ta' dawn il-karburanti tal-karbonju riċiklat, ma jistax jiġi kkreditat taħt skemi oħra għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, bħall-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet;

Emenda    105

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt jj

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(jj)  "permess tal-ħsad" tfisser dokument uffiċjali li jagħti d-dritt li tinħasad il-bijomassa tal-foresta;

(jj)  "permess tal-ħsad" tfisser permess legali jew dritt simili skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u/jew reġjonali biex tinħasad il-bijomassa tal-foresta;

Emenda    106

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt mm

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(mm)  "azjenda forestarja" tfisser medda jew aktar ta' foresta u art imsaġġra oħra li tikkostitwixxi unità waħdanija mill-punt di vista ta' mmaniġġjar jew utilizzazzjoni;

(mm)   "bażi tal-provvista" tfisser ir-reġjun ġeografiku li minnu toriġina l-materja prima tal-bijomassa;

Emenda    107

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt nn

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(nn)  "bijoskart" tfisser skart tal-ġonna jew il-parks, skart tal-ikel u tal-kċina mill-unitajiet domestiċi, ir-ristoranti, il-caterers u l-postijiet tal-bejgħ, u skart simili mill-industrija tal-ipproċessar tal-ikel;

(nn)  "bijoskart" tfisser bijoskart kif definit fil-punt (4) tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/98/KE;

Emenda    108

Proposta għal direttiva

Artikolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Mira kumplessiva vinkolanti tal-Unjoni għall-2030

Mira kumplessiva vinkolanti tal-Unjoni u miri nazzjonali għall-2030

Emenda    109

Proposta għal direttiva

Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom kollettivament jiżguraw li l-parti tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija tal-Unjoni fl-2030 tkun ta' mill-inqas 27 %.

1.  L-Istati Membri għandhom kollettivament jiżguraw li l-parti tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija tal-Unjoni fl-2030 tkun ta' mill-inqas 35 %.

Emenda    110

Proposta għal direttiva

Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Kull Stat Membru għandu jiżgura li s-sehem ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-forom kollha ta' trasport fl-2030 ikun mill-inqas 12 % tal-konsum finali ta' enerġija fit-trasport f'dak l-Istat Membru.

 

Sabiex jgħodd għal din il-mira, l-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra mill-użu ta' bijokarburanti u bijogass għandu jkun f'konformità mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 26(7) meta mqabbel mal-karburant fossili, skont il-metodoloġija msemmija fl-Artikolu 28(1).

Emenda    111

Proposta għal direttiva

Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-kontributi rispettivi tal-Istati Membri lejn din il-mira kumplessiva tal-2030 għandhom jiġu ffissati u nnotifikati lill-Kummissjoni bħala parti mill-Pjanijiet Integrati Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima skont l-Artikoli minn 3 sa 5 u mill-Artikoli 9 sa 11 tar-Regolament [Governance].

2.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu miri biex tintlaħaq din il-mira kumplessiva tal-2030 bħala parti mill-Pjanijiet Integrati Nazzjonali dwar l-Enerġija u l-Klima skont l-Artikoli minn 3 sa 5 u l-Artikoli minn 9 sa 13 tar-Regolament [Governance]. Jekk, abbażi tal-valutazzjoni tal-pjanijiet integrati nazzjonali finali dwar l-enerġija u l-klima, imressqa skont l-Artikolu 3 tar-Regolament [Governance], il-Kummissjoni tikkonkludi li l-miri tal-Istati Membri mhumiex biżżejjed biex b'mod kollettiv tintlaħaq il-mira kumplessiva vinkolanti tal-Unjoni, dawk l-Istati Membri b'mira aktar baxxa minn dak li tirriżulta mill-applikazzjoni tal-formula stabbilita fl-Anness Ia għandhom jgħollu l-mira tagħhom kif xieraq.

 

F'każijiet meta Stat Membru ma jkunx se jirnexxilu jilħaq il-mira prevista minħabba ċirkustanzi eċċezzjonali u ġustifikati debitament, dan jista' jiddevja mil-livell previst tal-mira tiegħu sa massimu ta' 10 %. F'tali każ, l-Istat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni sal-2025. Jekk dan jippreġudika l-ilħuq tal-mira kumplessiva vinkolanti tal-Unjoni, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri korrettivi bħal dawk stabbiliti fl-Artikolu 27(4) tar-Regolament [Governance] biex ikopru d-diskrepanza b'mod effettiv.

Emenda    112

Proposta għal direttiva

Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-politiki nazzjonali tagħhom jitfasslu biex jikkonformaw mal-ġerarkija tal-iskart, kif stabbilit fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2008/98/KE. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom jirrieżaminaw b'mod regolari l-politiki nazzjonali tagħhom u jiġġustifikaw kwalunkwe devjazzjoni fir-rapporti meħtieġa skont l-Artikolu 18(c) tar-Regolament ... [Governance].

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jridu jivvalutaw jekk il-politiki tagħhom ta' appoġġ għall-enerġija rinnovabbli humiex koerenti mal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart, b'mod partikolari rigward l-implimentazzjoni tal-ġerarkija tal-iskart.

Emenda    113

Proposta għal direttiva

Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-Kummissjoni għandha tappoġġja l-ambizzjoni għolja tal-Istati Membri permezz ta' qafas abilitanti li jikkonsisti fl-użu mtejjeb tal-fondi tal-Unjoni, b'mod partikolari l-istrumenti finanzjarji, speċjalment fid-dawl tat-tnaqqis tal-ispejjeż tal-kapital għal proġetti tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

4.  Il-Kummissjoni għandha tappoġġja l-ambizzjoni għolja tal-Istati Membri permezz ta' qafas abilitanti li jikkonsisti fl-użu mtejjeb tal-fondi tal-Unjoni, b'mod partikolari l-istrumenti finanzjarji, speċjalment fid-dawl tat-tnaqqis tal-ispejjeż tal-kapital għal proġetti tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u tal-appoġġ ta' proġetti dwar l-enerġija rinnovabbli b'dimensjoni transkonfinali.

Emenda    114

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Appoġġ finanzjarju għall-elettriku minn sorsi rinnovabbli

Appoġġ għal enerġija minn sorsi rinnovabbli

Emenda    115

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Suġġett għar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, biex tintlaħaq il-mira tal-Unjoni ffissata fl-Artikolu 3(1), l-Istati Membri jistgħu japplikaw għal skemi ta' appoġġ. L-iskemi ta' appoġġ għall-elettriku minn sorsi rinnovabbli għandhom jitfasslu b'mod li jevita distorzjonijiet bla bżonn tas-swieq tal-elettriku u li jiżgura li l-produtturi jqisu l-provvista u d-domand tal-elettriku kif ukoll il-limiti possibbli tal-grilja.

1.  Skont l-Artikolu 194 tat-TFUE u soġġett għall-Artikoli 107 u 108 tiegħu, biex jintlaħqu jew jinqabżu l-miri tal-Unjoni u dawk nazzjonali stabbiliti fl-Artikolu 3, l-Istati Membri jistgħu japplikaw skemi ta' appoġġ. L-iskemi ta' appoġġ għall-elettriku minn sorsi rinnovabbli għandhom ikunu bbażati fuq is-suq, sabiex tkun evitata d-distorsjoni tas-swieq tal-elettriku u għandhom jiżguraw li l-produtturi jqisu l-provvista u d-domanda tal-elettriku kif ukoll l-ispejjeż tal-integrazzjoni tas-sistemi jew il-limiti tal-grilja possibbli.

Emenda    116

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  L-Istati Membri jistgħu japplikaw skemi ta' appoġġ teknoloġikament newtrali jew teknoloġikament speċifiċi. L-iskemi ta' appoġġ teknoloġikament speċifiċi jistgħu jiġu applikati, b'mod partikolari, abbażi ta' waħda jew aktar mir-raġunijiet li ġejjin:

 

(a)  il-potenzjal fit-tul ta' teknoloġija partikolari;

 

(b)  il-ħtieġa li tinkiseb diversifikazzjoni teknoloġika jew reġjonali tat-taħlita tal-enerġija;

 

(c)  l-ippjanar tas-sistema u l-integrazzjoni tal-grilja effiċjenti;

 

(d)  il-limitazzjonijiet tan-netwerk u l-istabbiltà tal-grilja;

 

(e) il-limitazzjonijiet ambjentali.

Emenda    117

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-appoġġ għall-elettriku minn sorsi rinnovabbli għandu jitfassal b'mod li jintegra l-elettriku minn sorsi rinnovabbli fis-suq tal-elettriku u jiżgura li l-produtturi tal-enerġija rinnovabbli qed iwieġbu għas-sinjali tal-prezz tas-suq u jimmassimizzaw l-introjti tagħhom mis-suq.

2.  L-appoġġ għall-elettriku minn sorsi rinnovabbli għandu jitfassal b'mod li jimmassimizza l-integrazzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli fis-suq tal-elettriku u jiżgura li l-produtturi tal-enerġija rinnovabbli qed iwieġbu għas-sinjali tal-prezz tas-suq u jimmassimizzaw l-introjti tagħhom mis-suq, filwaqt li joffru kumpens lil sorsi tal-enerġija rinnovabbli għal distorsjonijiet tas-suq.

 

L-Istati Membri jistgħu jipprevedu eżenzjonijiet li jibbenefikaw l-installazzjonijiet fuq skala żgħira ta' anqas minn 500 kW u proġetti ta' dimostrazzjoni. Madankollu, l-elettriku mill-enerġija tar-riħ għandu jkun soġġett għal limitu minimu ta' kapaċità installata tal-elettriku ta' 3 MW jew ta' 3 unitajiet ta' ġenerazzjoni.

 

Mingħajr preġudizzju għal-limiti massimi msemmija fil-paragrafu hawn fuq, l-Istati Membri jistgħu jappoġġjaw il-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli permezz ta' mekkaniżmi u proċeduri oħra.

Emenda    118

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Meta l-appoġġ għall-enerġija rinnovabbli jingħata permezz ta' sejħa għall-offerti, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 3a. Madankollu, dawk ir-rekwiżiti m'għandhomx japplikaw għal installazzjonijiet fuq skala żgħira ta' inqas minn 1 MW, proġetti ta' enerġija mir-riħ sa massimu ta' 6 unitajiet ta' ġenerazzjoni jew 6 MW, jew proġetti ta' dimostrazzjoni.

Emenda    119

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Meta l-appoġġ għall-enerġija rinnovabbli jingħata permezz ta' sejħa għall-offerti, sabiex tiġi żgurata rata għolja ta' twettiq tal-proġetti, l-Istati Membri għandhom:

 

(a)  jistabbilixxu kriterji u regoli ta' prekwalifikazzjoni mhux diskriminatorji u trasparenti dwar il-perjodu għat-twettiq tal-proġett;

 

(b)  jikkonsultaw mal-partijiet ikkonċernati biex jirrieżaminaw l-abbozz tal-ispeċifikazzjonijiet tal-offerta;

 

(c)  jippubblikaw informazzjoni dwar offerti preċedenti inklużi r-rati ta' twettiq tal-proġetti.

Emenda    120

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3b.  L-Istati Membri għandhom jippubblikaw skeda fit-tul b'rabta mal-allokazzjoni mistennija ta' appoġġ, li tkopri tal-anqas il-ħames snin li ġejjin u li tinkludi t-twaqqit indikattiv, inklużi l-frekwenza tal-offerti meta jkun xieraq, il-kapaċità, il-baġit jew l-appoġġ unitarju massimu mistenni li jiġi allokat u t-teknoloġiji eliġibbli.

Emenda    121

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3c.  L-Istati Membri għandhom iqisu l-ispeċifiċitajiet tal-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli u tal-awtokonsumaturi meta jfasslu l-iskemi ta' appoġġ sabiex ikunu jistgħu jikkompetu fuq l-istess livell.

Emenda    122

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 3d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3d.  Sabiex tiżdied il-ġenerazzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fir-reġjuni l-aktar imbiegħda u fil-gżejjer iż-żgħar, l-Istati Membri jistgħu jadattaw l-appoġġ finanzjarju għal proġetti li jinsabu f'dawk ir-reġjuni sabiex iqisu l-ispejjeż tal-produzzjoni assoċjati mal-kundizzjonijiet speċifiċi tagħhom ta' iżolament u dipendenza esterna.

Emenda    123

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  L-Istati Membri għandhom jivvalutaw l-effettività tal-appoġġ tagħhom għall-elettriku minn sorsi rinnovabbli tal-anqas darba kull erba' snin. Id-deċiżjonijiet dwar il-kontinwazzjoni jew il-prolongazzjoni tal-appoġġ u t-tfassil ta' appoġġ ġdid għandhom jissejsu fuq ir-riżultati tal-valutazzjonijiet.

4.  L-Istati Membri għandhom jivvalutaw l-effettività tal-appoġġ tagħhom għall-elettriku minn sorsi rinnovabbli u l-effetti distributtivi tiegħu fuq gruppi ta' konsumaturi differenti, fosthom fuq il-kompetittività industrijali, tal-anqas darba kull erba' snin.

 

Il-valutazzjoni għandha tqis l-effett fuq l-investimenti ta' bidliet possibbli fl-iskemi ta' appoġġ. L-Istati Membri għandhom jinkludu din il-valutazzjoni fil-pjanijiet nazzjonali tagħhom dwar l-enerġija u l-klima u l-aġġornamenti ta' dawk il-pjanijiet f'konformità mar-Regolament ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija].

 

L-ippjanar fit-tul li jirregola d-deċiżjonijiet tal-appoġġ u t-tfassil ta' appoġġ ġdid għandhom jissejsu fuq ir-riżultati tal-valutazzjonijiet, fid-dawl tal-effikaċja ġenerali tagħhom biex jilħqu miri u għanijiet oħra, bħall-affordabbiltà u l-iżvilupp ta' komunitajiet tal-enerġija, u fid-dawl tal-effetti distributtivi tiegħu fuq gruppi ta' konsumaturi differenti, fosthom fuq il-kompetittività industrijali.

Emenda    124

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  Sa ... [2021] u kull tliet snin wara din id-data, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-rendiment tal-offerti fl-Unjoni, filwaqt li tanalizza, b'mod partikolari, l-abbiltà tal-offerti li:

 

(a)  jiksbu tnaqqis fl-ispejjeż;

 

(b)  jiksbu titjib teknoloġiku;

 

(c)  jiksbu rati għolja ta' twettiq;

 

(d)  jipprovdu l-parteċipazzjoni mhux diskriminatorja ta' atturi żgħar u tal-awtoritajiet lokali.

Emenda    125

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4b.  Sa ... [sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha tirrieżamina l-Linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni ambjentali u l-enerġija 2014-2020 (2014/C 200/01) sabiex jiġu inkorporati bis-sħiħ il-prinċipji ġenerali stabbiliti fl-Artikolu 4.

Emenda    126

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4c.  B'deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li ma tiġi pprovduta l-ebda skema ta' appoġġ għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli għal skart muniċipali li ma jikkonformax mal-obbligi tal-ġbir separat stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE.

Ġustifikazzjoni

L-iskemi ta' appoġġ għas-sorsi rinnovabbli m'għandhomx jiffavorixxu l-iskart li ma jikkonformax mal-ġerarkija tal-iskart; b'mod partikolari, m'għandu jingħata l-ebda appoġġ għall-iskart imħallat. L-uniċi skemi ta' appoġġ għandhom jikkonċernaw l-iskart residwu muniċipali, i.e. dak l-iskart muniċipali miġbur separatament li ma jistax jiġi rkuprat jew riċiklat aktar u li jiġi ddisinjat unikament biex jintrema.

Emenda    127

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jiftħu l-appoġġ għall-elettriku ġġenerat minn sorsi rinnovabbli lil ġeneraturi li jinsabu fi Stati Membri oħra taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

1.  L-Istati Membri għandhom jiftħu l-appoġġ għall-elettriku ġġenerat minn sorsi rinnovabbli lil ġeneraturi li jinsabu fi Stati Membri oħra taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu. L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-appoġġ tagħhom għal installazzjonijiet fi Stati Membri li magħhom hemm konnessjoni diretta permezz ta' interkonnetturi.

Emenda    128

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-appoġġ għal tal-anqas 10 % tal-kapaċità ġdida appoġġjata f'kull sena mill-2021 sal-2025 u tal-anqas 15 % tal-kapaċità ġdida appoġġjata f'kull sena mill-2026 sal-2030 jkun miftuħ għal stallazzjonijiet li jinsabu fi Stati Membri oħrajn.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-appoġġ għal tal-anqas 8 % tal-kapaċità ġdida appoġġjata f'kull sena mill-2021 sal-2025 u tal-anqas 13 % tal-kapaċità ġdida appoġġjata f'kull sena mill-2026 sal-2030 jkun miftuħ għal stallazzjonijiet li jinsabu fi Stati Membri oħrajn. Lil hinn minn dawn il-livelli minimi, l-Istati Membri għandu jkollhom id-dritt li jiddeċiedu, skont l-Artikoli 7 sa 13 ta' din id-Direttiva, sa liema punt jappoġġjaw l-enerġija minn sorsi rinnovabbli li tkun prodotta fi Stat Membru differenti.

Emenda    129

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni teżentahom mill-obbligu stabbilit f'dan l-Artikolu, inkluża d-deċiżjoni li ma jippermettux installazzjonijiet li jinsabu fit-territorju tagħhom li jipparteċipaw fl-iskemi ta' appoġġ organizzati fi Stati Membri oħra għal waħda jew aktar mir-raġunijiet li ġejjin:

 

(a)  kapaċità ta' interkonnessjoni insuffiċjenti;

 

(b)  riżorsi naturali insuffiċjenti;

 

(c)  effett detrimentali fuq is-sigurtà tal-enerġija jew il-funzjonament tajjeb tas-suq tal-enerġija tal-Istat Membru li jitlob l-eżenzjoni.

 

Kwalunkwe eżenzjoni mogħtija skont dan il-paragrafu għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandha tkun soġġetta għal rieżami sa tmiem l-2025.

Emenda    130

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-iskemi ta' appoġġ jistgħu jinfetħu għall-parteċipazzjoni transkonfinali permezz, fost oħrajn, ta' offerti miftuħa, offerti konġunti, skemi ta' ċertifikati miftuħa jew skemi ta' appoġġ konġunt. L-allokazzjoni tal-elettriku rinnovabbli li jibbenefika minn appoġġ taħt offerti miftuħa, offerti konġunti jew skemi ta' ċertifikati miftuħa lejn kontribuzzjonijiet rispettivi tal-Istati Membri għandha tkun suġġetta għal ftehim ta' kooperazzjoni li jiffissa r-regoli għar-rimborż tal-fondi transkonfinali, b'segwiment tal-prinċipju li l-enerġija jeħtieġ li tingħadd lejn l-istallazzjoni tal-fondi tal-Istat Membru.

3.  L-iskemi ta' appoġġ jistgħu jinfetħu għall-parteċipazzjoni transkonfinali permezz, fost oħrajn, ta' offerti miftuħa, offerti konġunti, skemi ta' ċertifikati miftuħa jew skemi ta' appoġġ konġunt. L-allokazzjoni tal-elettriku rinnovabbli li jibbenefika minn appoġġ taħt offerti miftuħa, offerti konġunti jew skemi ta' ċertifikati miftuħa lejn kontribuzzjonijiet rispettivi tal-Istati Membri għandha tkun suġġetta għal ftehim ta' kooperazzjoni li jiffissa r-regoli għall-iskema transkonfinali, inklużi l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni u għar-rimborż tal-fondi b'kunsiderazzjoni tat-taxxi u t-tariffi differenti, skont il-prinċipju li l-enerġija jeħtieġ li tingħadd favur l-Istat Membru li jiffinanzja l-istallazzjoni. Il-ftehim ta' kooperazzjoni għandu jkollu l-għan li jarmonizza l-kundizzjonijiet qafas amministrattivi fil-pajjiżi ta' kooperazzjoni biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi.

Emenda    131

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-Kummissjoni, fl-2025, għandha tivvaluta l-benefiċċji għall-iskjerament kosteffiċjenti tal-elettriku rinnovabbli fl-Unjoni tad-dispożizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu. Abbazi ta' din il-valutazzjoni, il-Kummissjoni tista' tipproponi li żżid il-perċentwali ffissati fil-paragrafu 2.

4.  Il-Kummissjoni għandha tassisti lill-Istati Membri matul il-proċess ta' negozjar u l-istabbiliment tal-arranġamenti ta' kooperazzjoni billi tipprovdi informazzjoni u analiżi, inkluża data kwantitattiva u kwalitattiva dwar l-ispiża u l-benefiċċji diretti u indiretti tal-kooperazzjoni, kif ukoll gwida u għarfien espert tekniku matul il-proċess kollu. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha tinkoraġġixxi l-iskambju tal-aħjar prattika u tiżviluppa mudelli għal ftehimiet ta' kooperazzjoni li jiffaċilitaw il-proċess.

 

Il-Kummissjoni, sal-2025, għandha tivvaluta l-benefiċċji għall-implimentazzjoni kosteffiċjenti tal-elettriku rinnovabbli fl-Unjoni tad-dispożizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu. Abbazi ta' din il-valutazzjoni, il-Kummissjoni tista' tipproponi modifika tal-perċentwali ffissati fil-paragrafu 2.

Emenda    132

Proposta għal direttiva

Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Bla ħsara għall-adattamenti neċessarji għall-konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-livell tal-appoġġ mogħti lill-proġetti tal-enerġija rinovabbli, u l-kundizzjonijiet mehmuża miegħu, ma jiġux riveduti b'xi mod li jħalli impatti negattivi fuq id-drittijiet mogħtija hemmekk u fuq l-ekonomija tal-proġetti appoġġati.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-livell tal-appoġġ mogħti lill-proġetti ġodda jew eżistenti tal-enerġija rinnovabbli, u l-kundizzjonijiet mehmuża miegħu, ma jiġux riveduti b'xi mod li jħalli impatti negattivi fuq id-drittijiet mogħtija skonthom u fuq l-ekonomija tagħhom.

 

Meta strumenti regolatorji oħra jinbidlu u dawk il-bidliet jaffettwaw proġetti tal-enerġija rinnovabbli appoġġjati, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bidliet regolatorji ma jkollhomx impatt negattiv fuq l-ekonomija tal-proġetti appoġġjati.

Emenda    133

Proposta għal direttiva

Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe modifika tal-iskemi ta' appoġġ issir fuq il-bażi ta' ppjanar fit-tul skont l-Artikolu 4(4) u titħabbar pubblikament mill-inqas disa' xhur qabel ma tidħol fis-seħħ u li tali modifika tkun soġġetta għal proċess ta' konsultazzjoni pubblika trasparenti u inklużiva. Kwalunkwe tibdil sostanzjali fi skema ta' appoġġ eżistenti għandu jinkludi perjodu ta' tranżizzjoni xieraq qabel l-iskema ta' appoġġ il-ġdida tidħol fis-seħħ.

 

Meta bidliet regolatorji jew tat-tħaddim tal-grilja jkollhom impatt negattiv fuq l-ekonomija tal-proġetti appoġġjati b'mod sinifikanti jew diskriminatorju, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawk il-proġetti appoġġjati jingħataw kumpens.

Emenda    134

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għall-kalkolu tal-konsum finali gross ta' Stat Membru tal-enerġija minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli, il-kontribut mill-bijokarburanti u l-bijolikwidi, kif ukoll mill-karburanti mill-bijomassa kkonsmati fit-trasport, jekk prodotti minn għelejjel tal-ikel jew tal-għalf, m'għandux jaqbeż is-7 % tal-konsum finali tal-enerġija għat-trasport fit-toroq u l-ferroviji f'dak l-Istat Membru. Dan il-limiti għandu jitnaqqas għal 3,8 % fl-2030 b'segwiment tal-perkors stipulat fil-parti A tal-Anness X. L-Istati Membri jistgħu jiffissaw limitu aktar baxx u jistgħu jiddistingwu bejn tipi differenti ta' bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa prodotti minn għelejjel tal-ikel u l-għalf, pereżempju billi jiffissaw limitu aktar baxx għall-kontribut mill-bijokarburanti bbażati fuq l-għelejjel mill-ikel u l-għalf, b'qies indirett tal-bidla indiretta fl-użu tal-art.

Għall-kalkolu tal-konsum finali gross ta' Stat Membru tal-enerġija minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli, il-kontribut mill-bijokarburanti u l-bijolikwidi, kif ukoll mill-karburanti mill-bijomassa kkonsmati fit-trasport, jekk prodotti minn għelejjel tal-ikel jew tal-għalf, m'għandux jaqbeż is-7 % tal-konsum finali tal-enerġija għat-trasport fit-toroq u l-ferroviji f'dak l-Istat Membru, sakemm tali karburanti jissodisfaw il-livell limitu ta' ffrankar tal-gassijiet b'effett ta' serra stabbilit fl-Artikolu 26(7), meta titqies il-medja tal-emissjonijiet stmati minn tibdil indirett fl-użu tal-art minn materja prima ta' bijokarburanti u ta' bijolikwidi fil-Parti A tal-Anness VIII jew jiġu ċċertifikati bħala bijokarburanti u bijolikwidi ta' riskju baxx tat-tibdil indirett tal-użu tal-art fuq metodoloġija żviluppata mill-Kummissjoni. Dan il-limitu għandu jitnaqqas għal 0 % fl-2030 skont il-perkors stipulat fil-parti A tal-Anness X. Il-kontribut mill-bijokarburanti u mill-bijolikwidi prodotti miż-żejt tal-palm għandu jkun 0 % mill-2021. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa metodoloġija biex tiċċertifika l-bijokarburanti u l-bijolikwidi ta' riskju baxx tat-tibdil indirett tal-użu tal-art kif definit fil-punt (u) tal-Artikolu 2(2) sal-31 ta' Diċembru 2019. L-Istati Membri jistgħu jiffissaw limitu aktar baxx u jistgħu jiddistingwu bejn tipi differenti ta' bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa prodotti minn għelejjel tal-ikel u l-għalf, pereżempju billi jiffissaw limitu aktar baxx għall-kontribut mill-bijokarburanti bbażati fuq l-għelejjel mill-ikel u l-għalf prodotti mill-għelejjel taż-żejt, b'kunsiderazzjoni tal-bidla indiretta fl-użu tal-art u ta' impatti mhux intenzjonati oħra fuq is-sostenibbiltà.

Emenda    135

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 32 biex temenda l-medja tal-emissjonijiet stmati minn tibdil indirett fl-użu tal-art minn materja prima ta' bijokarburanti u ta' bijolikwidi fil-Parti A tal-Anness VIII abbażi tal-evidenza xjentifika l-aktar reċenti. Il-Kummissjoni għandha tirrieżamina l-medja tal-emissjonijiet stmati minn tibdil indirett fl-użu tal-art minn materja prima ta' bijokarburanti u ta' bijolikwidi sal-31 ta' Diċembru 2019 filwaqt li tqis kwalunkwe ffrankar tal-gassijiet b'effett ta' serra relatat ma' prodotti derivati ta' għalf tal-proteini, u għandha tintroduċi kif xieraq valuri separati għaż-żejt tal-palm, iż-żejt tas-sojja u għelejjel taż-żejt oħra.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija intrinsikament marbuta ma' emendi għal subparagrafi preċedenti u hija meħtieġa biex tiżgura li l-valuri fl-Anness VIII, il-parti A, jinżammu aġġornati fir-rigward tal-aħħar evidenza xjentifika.

Emenda    136

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għall-għanijiet tal-paragrafu 1(a), il-konsum finali gross ta' elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli għandu jkun ikkalkulat bħala l-kwantità ta' elettriku prodott fi Stat Membru minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, inkluż il-produzzjoni tal-elettriku minn awtokonsumaturi u komunitajiet tal-enerġija tas-sorsi rinnovabbli u bl-esklużjoni tal-produzzjoni ta' elettriku f'unitajiet ta' ppumpjar tal-ħażniet minn ilma li qabel kien ippumpjat 'il fuq.

Għall-għanijiet tal-paragrafu 1(a), il-konsum finali gross ta' elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli għandu jkun ikkalkulat bħala l-kwantità ta' elettriku prodott fi Stat Membru minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, inkluż il-produzzjoni tal-elettriku minn awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli u komunitajiet tal-enerġija tas-sorsi rinnovabbli u bl-esklużjoni tal-produzzjoni ta' elettriku f'unitajiet ta' ppumpjar tal-ħażniet minn ilma li qabel kien ippumpjat 'il fuq.

Emenda    137

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-enerġija termali ambjentali maqbuda minn pompi tas-sħana għandha titqies għall-iskopijiet tal-pargrafu 1(b) bil-kondizzjoni li l-output finali tal-enerġija jisboq sew l-input ta' energija primarja meħtieġ biex jitħaddmu l-pompi tat-tisħin. Il-kwantita' ta' sħana li għandha tiġi meqjusa bħala enerġija minn sorsi rinovabbli għall-għanijiet ta' din id-Direttiva għandu jiġi kkalkulat skont il-metodoloġija stabblilita fl-Anness VII.

L-enerġija ambjentali u l-enerġija ġeotermali trasferita minn pompi tas-sħana għall-produzzjoni tat-tisħin jew tat-tkessiħ għandha titqies għall-iskopijiet tal-pargrafu 1(b) bil-kondizzjoni li l-output finali tal-enerġija jisboq sew l-input ta' energija primarja meħtieġ biex jitħaddmu l-pompi tat-tisħin. Il-kwantita' ta' sħana li għandha tiġi meqjusa bħala enerġija minn sorsi rinnovabbli għall-għanijiet ta' din id-Direttiva għandu jiġi kkalkulat skont il-metodoloġija stabbilita fl-Anness VII.

Emenda    138

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 32 biex tistabbilixxi metodoloġija għall-kalkolu tal-kwantità ta' enerġija rinnovabbli użata għat-tisħin u għat-tkessiħ u t-tisħin u t-tkessiħ distrettwali u biex tirrevedi l-Anness VII dwar il-kalkolu tal-energija mill-pompi tas-sħana.

Emenda    139

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  Għall-finijiet tal-konformità mal-mira stabbilita fl-Artikolu 3(1)(a), il-kontribut tal-karburanti fornuti fis-settur tal-avjazzjoni u f'dak marittimu għandu jitqies li huwa darbtejn u 1,2 darbiet il-kontenut enerġetiku rispettiv tagħhom, u l-kontribut tal-elettriku rinnovabbli fornut lill-vetturi tat-triq għandu jitqies li huwa 2,5 darbiet il-kontenut enerġetiku tiegħu.

Emenda    140

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati f'konformità mal-Artikolu 32 biex temenda l-lista ta' materja prima fil-partijiet A u B tal-Anness IX sabiex iżżid materja prima, iżda mhux biex tneħħiha. Kull att delegat għandu jkun ibbażat fuq analiżi tal-progress xjentifiku u tekniku l-aktar reċenti, b'kont debitu meħud tal-prinċipji tal-ġerarkija tal-iskart stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE, b'mod konformi mal-kriterji tas-sostennibilità tal-Unjoni, u li jappoġġa l-konklużjoni li l-materja prima inkwistjoni ma toħloqx domanda addizzjonali għall-art u tħeġġeġ l-użu tal-iskart u r-residwi filwaqt li tevita effetti distorsivi sinifikanti fuq is-swieq għal prodotti (sekondarji), skart jew residwi, li tipprovdi tnaqqis sostanzjali fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra meta mqabbla ma' karburanti fossili, u li ma toħloqx impatti negattivi fuq l-ambjent u l-bijodiversità.

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 32 biex temenda l-lista ta' materja prima fil-partijiet A u B tal-Anness IX. Kull att delegat għandu jkun ibbażat fuq analiżi tal-progress xjentifiku u tekniku l-aktar reċenti, b'kont debitu meħud tal-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari, tal-ġerarkija tal-iskart stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE, b'mod konformi mal-kriterji tas-sostenibbilità tal-Unjoni, u li jappoġġa l-konklużjoni li l-materja prima inkwistjoni ma toħloqx domanda addizzjonali għall-art u tħeġġeġ l-użu tal-iskart u r-residwi filwaqt li tevita effetti distorsivi sinifikanti fuq is-swieq għal prodotti (sekondarji), skart jew residwi, li tipprovdi tnaqqis sostanzjali fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra meta mqabbla ma' karburanti fossili abbażi ta' ċiklu ta' valutazzjoni tal-emissjonijiet, u li ma toħloqx riskju ta' impatti negattivi fuq l-ambjent u l-bijodiversità.

Emenda    141

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Kull sentejn (2), il-Kummissjoni għandha tagħmel valutazzjoni tal-lista ta' materji prima fil-partijiet A u B tal-Anness IX ħalli żżid, il-materji prima, b'konformità mal-prinċipji ffissati f'dan il-paragrafu. L-ewwel valutazzjoni għandha sseħħ mhux aktar tard minn sitt (6) xhur wara [date of entry into force of this Directive]. Jekk ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ddelegati biex temenda l-lista ta' materji prima fil-partiijet A u B tal-Anness IX sabiex iżżid materji prima, iżda mhux biex tneħħihom.

Kull sentejn, il-Kummissjoni għandha tagħmel valutazzjoni tal-lista ta' materji prima fil-partijiet A u B tal-Anness IX ħalli żżid jew tneħħi l-materja prima, b'konformità mal-prinċipji ffissati f'dan il-paragrafu. L-ewwel valutazzjoni għandha sseħħ mhux aktar tard minn sitt xhur wara [data ta' dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Jekk ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati biex temenda l-lista ta' materji prima fil-partiijet A u B tal-Anness IX sabiex iżżid il-materja prima jew biex tneħħiha.

Emenda    142

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 5 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Meta materja prima titneħħa mil-lista fl-Anness IX, l-installazzjonijiet li jipproduċu l-bijokarburanti avvanzati minn dik il-materja prima għandhom jitħallew jużawha għal ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tal-att delegat li jkun qed ineħħi l-materja prima mill-Anness IX, dment li jkun bijokarburant avvanzat skont l-Artikolu 2 ta' din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-Kummissjoni għandha titħalla tipproponi t-tneħħija ta' materja prima mill-Anness IX, l-operaturi għandu jkollhom il-possibbiltà li jaġġustaw il-proċess tal-produzzjoni tagħhom f'perjodu tranżitorju sabiex jissalvagwardjaw l-investimenti sa ċertu punt.

Emenda    143

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.  Meta jistabbilixxu politiki għall-promozzjoni tal-produzzjoni ta' karburanti minn materja prima elenkata fl-Anness IX ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-konformità mal-ġerarkija tal-iskart kif stabbilita fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2008/98/KE, inklużi d-dispożizzjonijiet tagħha rigward il-mentalità li tqis iċ-ċiklu tal-ħajja fuq l-impatti ġenerali tal-ġenerazzjoni u l-ġestjoni ta' flussi ta' skart differenti.

Ġustifikazzjoni

Tiddaħħal mill-ġdid id-diċitura tal-Artikolu 2 tad-Direttiva (UE) 2015/1513.

Emenda    144

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.  Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-istabbiliment ta' proġetti konġunti bejn l-Istati Membri, b'mod partikolari permezz ta' assistenza teknika dedikata u assistenza fl-iżvilupp tal-proġetti.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għal skopijiet relatati mal-loġika interna tat-test u hija marbuta mill-qrib ma' emendi oħra.

Emenda    145

Proposta għal direttiva

Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Stat Membru wieħed jew aktar jistgħu jikkooperaw ma' pajjiż terz jew aktar dwar kull tip ta' proġetti konġunti rigward il-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli. Din il-kooperazzjoni tista' tinvolvi operaturi privati.

1.  Stat Membru wieħed jew aktar jistgħu jikkooperaw ma' pajjiż terz jew aktar dwar kull tip ta' proġetti konġunti rigward il-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli. Din il-kooperazzjoni tista' tinvolvi operaturi privati u trid isseħħ b'rispett sħiħ tad-dritt internazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata iċ-ċertezza tad-dritt ta' operazzjonijiet f'pajjiżi terzi, proġetti awtorizzati għandhom ikunu konformi bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-dritt internazzjonali, i.e. id-dritt għall-awtodeterminazzjoni għal territorji okkupati.

Emenda    146

Proposta għal direttiva

Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  l-elettriku jkun ġie prodott f'konformità mad-dritt internazzjonali, inkluż dak dwar id-drittijiet tal-bniedem.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva m'għandhomx, b'mod mhux intenzjonat, jippremjaw il-produzzjoni tal-elettriku b'kundizzjonijiet li jmorru kontra d-dritt internazzjonali.

Emenda    147

Proposta għal direttiva

Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  l-applikazzjoni tirrigwarda proġett konġunt li jissodisfa l-kriterji fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 2 u li ser juża l-interkonnettur wara li jibda jaħdem, u kwantità ta' elettriku li ma tkunx aktar mill-kwantità li ser tiġi esportata lejn l-Unjoni wara li l-interkonnettur jibda jaħdem.

(e)  l-applikazzjoni tirrigwarda proġett konġunt li jissodisfa l-kriterji fil-punti (b), (c) u (ca) tal-paragrafu 2 u li ser juża l-interkonnettur wara li jibda jaħdem, u kwantità ta' elettriku li ma tkunx aktar mill-kwantità li ser tiġi esportata lejn l-Unjoni wara li l-interkonnettur jibda jaħdem.

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa għall-konsistenza mal-paragrafu preċedenti, punt (ca), miżjud permezz tal-emenda 25.

Emenda    148

Proposta għal direttiva

Artikolu 11 – paragrafu 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  tinkludi dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-għarfien tal-punti (b) u (c) minn pajjiż terz li fit-territorju tiegħu għandu jibda' jaħdem l-impjant u l-proporzjoni jew ammont ta' elettriku prodott mill-impjant li ser ikun għall-użu domestiku minn dak il-pajjiż terz.

(d)  tinkludi dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-għarfien tal-punti (b), (c) u (ca) tal-paragrafu 2 mill-pajjiż terz li fit-territorju tiegħu għandu jibda' jaħdem l-impjant u l-proporzjon jew l-ammont ta' elettriku prodott mill-impjant li ser ikun għall-użu domestiku minn dak il-pajjiż terz.

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa għall-konsistenza mal-paragrafu 2 preċedenti, punt (ca), miżjud permezz tal-emenda 25.

Emenda    149

Proposta għal direttiva

Artikolu 13 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-istabbiliment ta' skemi ta' appoġġ konġunti bejn l-Istati Membri, b'mod partikolari permezz tat-tixrid tal-linji gwida u l-aħjar prattika.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għal skopijiet relatati mal-loġika interna tat-test u hija marbuta mill-qrib ma' emendi oħra.

Emenda    150

Proposta għal direttiva

Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull regola nazzjonali li tikkonċerna l-proċeduri ta' awtorizzazzjoni, ċertifikazzjoni u liċenzjar li huma applikati għal impjanti u trasmissjoni assoċjata u infrastrutturi tan-netwerk tad-distribuzzjoni għall-produzzjoni tal-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, u għall-proċess ta' trasformazzjoni tal-bijomassa f'bijokarburanti jew prodotti tal-enerġija oħra, jkunu proporzjonati u meħtieġa.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull regola nazzjonali li tikkonċerna l-proċeduri ta' awtorizzazzjoni, ċertifikazzjoni u liċenzjar li huma applikati għal impjanti u netwerks assoċjati ta' trażmissjoni u distribuzzjoni għall-produzzjoni tal-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, u għall-proċess ta' trasformazzjoni tal-bijomassa f'bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti tal-bijomassa jew prodotti tal-enerġija oħra, u għal karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika jkunu proporzjonati u meħtieġa u jikkonformaw mal-prinċipju "l-Effiċjenza Enerġetika tiġi l-Ewwel".

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għal skopijiet relatati mal-loġika interna tat-test u hija marbuta mill-qrib ma' emendi oħra.

Emenda    151

Proposta għal direttiva

Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  il-proċeduri amministrattivi huma simplifikati u mgħaġġla fil-livell amministrattiv xieraq;

(a)  il-proċeduri amministrattivi huma simplifikati u mgħaġġla fil-livell amministrattiv xieraq u jeżistu perjodi ta' żmien prevedibbli għall-ħruġ tal-permessi u l-liċenzji meħtieġa;

Emenda    152

Proposta għal direttiva

Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  jiġu stabbiliti proċeduri ta' awtorizzazzjoni simplifikati u inqas impenjattivi, anke permezz ta' notifikazzjoni ssempliċi jekk tiġi permessa mill-qafas regolatorju applikabbli, għal strumenti deċentralizzati għall-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

(d)  jiġu stabbiliti proċeduri ta' awtorizzazzjoni simplifikati u inqas impenjattivi, anke permezz ta' notifika sempliċi għal proġetti żgħar u għal strumenti deċentralizzati għall-produzzjoni u l-ħżin tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, inklużi l-awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli u l-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli.

Emenda    153

Proposta għal direttiva

Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-investituri għandhom biżżejjed previdibbiltà tal-appoġġ ippjanat għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu u jippubblikaw skeda fuq medda twila ta' żmien b'relazzjoni mal-allokkazzjoni mistennija tal-appoġġ, li tkoprai tal-anqas it-tliet snin li jkun imiss u li tinkludi għal kull skema t-tqassim taż-żmien indikattiv, il-kapaċità, il-baġit li mistenni li jiġi allokat, kif ukoll konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati dwar it-tfassil tal-appoġġ.

imħassar

Emenda    154

Proposta għal direttiva

Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali jinkludu dispożizzjonijiet għall-integrazzjoni u l-iskjerament tal-enerġija rinnovabbli u l-użu ta' sħana u kesħa mormija li ma jistgħux jiġu evitati fl-ippjanar, id-diżinjar, il-bini u r-renovazzjoni ta' infrastrutturi urbani, żoni industrijali jew residenzjali u fl-infrastruttura tal-enerġija, inklużi n-netwerks tal-elettriku, tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali, tal-gass naturali u tal-karburanti alternattivi.

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tagħhom fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali jinkludu dispożizzjonijiet għall-integrazzjoni u l-implimentazzjoni tal-enerġija rinnovabbli, fosthom għall-ippjanar spazjali bikri, il-valutazzjonijiet tal-ħtiġijiet u l-adegwatezza li jqisu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u r-rispons għad-domanda, kif ukoll dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-awtokonsum ta' sorsi rinnovabbli u l-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli, u l-użu ta' sħana u kesħa mormija li ma jistgħux jiġu evitati fl-ippjanar, id-diżinjar, il-bini u r-renovazzjoni ta' infrastrutturi urbani, żoni industrijali, kummerċjali jew residenzjali u fl-infrastruttura tal-enerġija, inklużi n-netwerks tal-elettriku, tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali, tal-gass naturali u tal-karburanti alternattivi. L-Istati Membri, b'mod partikolari, għandhom jinkoraġġixxu lill-korpi amministrattivi lokali u reġjonali biex jinkludu t-tisħin u t-tkessiħ minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli fl-ippjanar tal-infrastruttura tal-bliet, meta jkun xieraq.

Emenda    155

Proposta għal direttiva

Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fl-istabbiliment ta' dawn il-miżuri, jew fl-skemi tal-appoġġ tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw miżuri nazzjonali relatati ma żidiet sostanzjali fl-effiċjenza tal-enerġija u relatati mal-koġenerazzjoni u ma' bini b'enerġija passiva, b'ammont ta' enerġija baxxa jew dawk b'ammont ta' enerġija żero.

Fl-istabbiliment ta' dawn il-miżuri, jew fl-iskemi ta' sostenn tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw miżuri nazzjonali relatati ma' żidiet sostanzjali fl-awtokonsum ta' sorsi rinnovabbli, fil-ħżin tal-enerġija lokali, fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u relatati mal-koġenerazzjoni u ma' bini b'enerġija passiva, b'ammont ta' enerġija baxxa jew dawk b'ammont ta' enerġija żero.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għal skopijiet relatati mal-loġika interna tat-test u hija marbuta mill-qrib ma' emendi oħra.

Emenda    156

Proposta għal direttiva

Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

l-Istati Membri għandhom, fir-regolamenti u l-kodiċijiet tal-bini tagħhom jew b'mezzi oħra b'effett ekwivalenti, eħtieġu l-użu ta' livelli minimi ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-bini ġdid u fil-bini eżistenti li huwa soġġett għal rinnovazzjoni estensiva, b'riflessjoni tar-riżultati tal-kalkolu kostottimali li sar skont l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2010/31/UE. L-Istati Membri għandhom jippermettu li dawk il-livelli minimi jiġu ssodisfatti inter alia, bl-użu ta' proporzjon sinifikani ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli.

l-Istati Membri għandhom, fir-regolamenti u l-kodiċijiet tal-bini tagħhom jew b'mezzi oħra b'effett ekwivalenti, jeħtieġu l-użu ta' livelli minimi ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli jew ta' installazzjonjiet ta' ġenerazzjoni rinnovabbli fil-bini ġdid u fil-bini eżistenti li huwa soġġett għal rinnovazzjoni estensiva, b'riflessjoni tar-riżultati tal-kalkolu kostottimali li sar skont l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2010/31/UE. L-Istati Membri għandhom jippermettu li dawk il-livelli minimi jiġu ssodisfati, inter alia, permezz ta' tisħin u tkessiħ distrettwali prodotti bl-użu ta' proporzjon sinifikani ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli, permezz ta' awtokonsum individwali jew kollettiv ta' enerġija rinnovabbli, kif definit fl-Artikolu 21, jew permezz ta' koġenerazzjoni abbażi ta' sorsi rinnovabbli u s-sħana u l-kesħa mormija.

Emenda    157

Proposta għal direttiva

Artikolu 15 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bini pubbliku ġdid, u l-bini pubbliku eżistenti li huwa soġġett għal rinnovazzjoni estensiva, fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokal jiżvolġu rwol eżemplari fil-kuntest ta' din id-Direttiva mill-1 ta' Jannar 2012 'il quddiem. L-Istati Membri jistgħu, inter alia, jagħtu permess li dan l-obbligu jiġi ssodisfatt billi jipprovdu li l-bjut ta' bini pubbliku jew bini kemm tal-pubbliku kif ukoll privat jiġu użati minn partijiet terzi għall-impjanti li jipproduċu enerġija minn sorsi rinnovabbli.

6.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bini pubbliku ġdid, u l-bini pubbliku eżistenti li huwa soġġett għal rinnovazzjoni estensiva, fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokal jiżvolġu rwol eżemplari fil-kuntest ta' din id-Direttiva mill-1 ta' Jannar 2012 'il quddiem. L-Istati Membri jistgħu, inter alia, jagħtu permess li dan l-obbligu jiġi ssodisfat billi jikkonformaw mal-istandards ta' bini b'enerġija kważi żero kif meħtieġ mid-Direttiva [EPBD], jew billi jipprovdu li l-bjut ta' bini pubbliku jew bini kemm tal-pubbliku kif ukoll privat jiġu użati minn partijiet terzi għall-impjanti li jipproduċu enerġija minn sorsi rinnovabbli.

Emenda    158

Proposta għal direttiva

Artikolu 15 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7.  Fir-rigward tar-regolamenti u l-kodiċijiet tal-bini tagħhom, l-Istati Membri għandhom iħeġġu l-użu ta' sistemi u tagħmir għat-tisħin u t-tkessiħ b'enerġija rinnovabbli li jiksbu tnaqqis sinifikanti ta' konsum ta' enerġija. L-Istati Membri għandhom jużaw tikketti tal-enerġija jew eko-tikketti jew ċertifikati jew standards oħra xierqa żviluppati fil-livell nazzjonali jew tal-Unjoni fejn dawn jeżistu, bħala l-bażi biex jinkoraġġixxu dawn is-sistemi u tagħmir.

7.  Fir-rigward tar-regolamenti u l-kodiċijiet tal-bini tagħhom, l-Istati Membri għandhom iħeġġu l-użu ta' sistemi u tagħmir għat-tisħin u t-tkessiħ b'enerġija rinnovabbli li jiksbu tnaqqis sinifikanti ta' konsum ta' enerġija. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jużaw tikketti tal-enerġija jew ekotikketti jew ċertifikati jew standards oħra xierqa żviluppati fil-livell nazzjonali jew tal-Unjoni, fejn dawn jeżistu, u jiżguraw ukoll informazzjoni u pariri adegwati dwar alternattivi rinnovabbli u effiċjenti ħafna fl-użu tal-enerġija kif ukoll strumenti u inċentivi finanzjarji eventwali disponibbli fil-każ ta' bdil, bil-ħsieb li jiġu promossi żieda fir-rata tal-bdil ta' sistemi tat-tisħin qodma u żieda fil-bidla għal soluzzjonijiet ibbażati fuq l-enerġija rinnovabbli kif meħtieġ mid-Direttiva [EPBD].

Emenda    159

Proposta għal direttiva

Artikolu 15 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8.  L-Istati Membri għandhom iwettqu valutazzojni tal-potenzjal tagħhom ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli u tal-użu tas-sħana u l-kesħa mormija għat-tisħin u t-tkessiħ. Dik il-valutazzjoni għandha tiġi inkluża fit-tieni valutazzjoni komprensiva meħtieġa skont l-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2012/27/UE għall-ewwel darba sal-31 ta' Diċembru 2020 u fl-aġġornamenti tal-valutazzjonijiet komprensivi wara dan.

8.  L-Istati Membri għandhom iwettqu valutazzojni tal-potenzjal tagħhom ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli u tal-użu tas-sħana u l-kesħa mormija għat-tisħin u t-tkessiħ. Dik il-valutazzjoni għandha tqis speċifikament l-analiżi spazjali ta' żoni adatti għal implimentazzjoni b'riskji ekoloġiċi baxxi u l-potenzjal għal proġetti ta' unitajiet domestiċi fuq skala żgħira. Dik il-valutazzjoni għandha tiġi inkluża fit-tieni valutazzjoni komprensiva meħtieġa skont l-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2012/27/UE għall-ewwel darba sal-31 ta' Diċembru 2020 u fl-aġġornamenti tal-valutazzjonijiet komprensivi wara dan.

Emenda    160

Proposta għal direttiva

Artikolu 15 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

8a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tagħhom fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali jinkludu dispożizzjonijiet, fil-pjanijiet tagħhom għat-trasport u l-mobbiltà, għall-integrazzjoni u l-implimentazzjoni ta' mezzi ta' trasport li jużaw sorsi ta' enerġija rinnovabbli.

Emenda    161

Proposta għal direttiva

Artikolu 15 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

9.  L-Istati Membri għandhom ineħħu l-ostakli amminstrattivi għall-ftehimiet ta' xiri korporattiv fuq medda twila ta' żmien għall-finanzjament tas-sorsi rinnovabbli u jiffaċiltaw l-adozzjoni tagħhom.

9.  L-Istati Membri għandhom iwettqu valutazzjoni tal-ostakli regolatorji u amministrattivi u tal-potenzjal ta' xiri ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli min-naħa ta' klijenti korporattivi fit-territorji tagħhom u għandhom jistabbilixxu qafas regolatorju u amministrattiv abilitanti għat-titjib tal-ftehimiet korporattivi ta' xiri tal-enerġija rinnovabbli fit-tul biex jiffinanzjaw is-sorsi rinnovabbli u jiffaċilitaw l-użu tagħhom,biex ikun żgurat li l-RPPA ma jkunux soġġetti għal proċeduri u tariffi sproporzjonati li ma jirriflettux l-ispejjeż. Mal-konklużjoni ta' dawk l-RPPA, għandu jiġi kkanċellat l-ammont ekwivalenti ta' garanziji tal-oriġini maħruġa skont l-Artikolu 19 f'isem il-klijent korporattiv. Dan il-qafas abilitanti għandu jkun parti mill-pjanijiet integrati nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima skont ir-Regolament [Governance].

Emenda    162

Proposta għal direttiva

Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-punt ta' kuntatt amministrattiv singulari għandu jiggwida lill-applikant tul il-proċess tal-applikazzjoni b'mod trasparenti, jipprovdi lill-applikant bl-informazzjoni neċessarja kollha, jikkoordina u jinvolvi, fejn jixraq, awtoritajiet oħra, u jagħti deċiżjoni vinkolanti bil-liġi ma' tmiem il-proċess.

2.  Il-punt ta' kuntatt amministrattiv uniku għandu jiggwida lill-applikant tul il-proċess tal-applikazzjoni b'mod trasparenti, jipprovdi lill-applikant bl-informazzjoni neċessarja kollha, jikkoordina u jinvolvi, fejn jixraq, awtoritajiet oħra, u jagħti deċiżjoni vinkolanti bil-liġi ma' tmiem il-proċess. L-applikanti għandhom ikunu jistgħu jissottomettu d-dokumenti rilevanti kollha f'forma diġitali.

Emenda    163

Proposta għal direttiva

Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-punt ta' kuntatt amministrattiv singulari, b'kollaborazzjoni mal-operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni, għandu jippubblika manwal tal-proċeduri għall-iżviluppaturi tal-proġetti tar-rinnovabbli, inklużi proġetti fuq skala żgħir u proġetti tar-rinnovabbli minn awtokonsumaturi.

3.  Sabiex jiffaċilita l-aċċess għall-informazzjoni rilevanti, il-punt ta' kuntatt amministrattiv uniku jew l-Istat Membru, b'kollaborazzjoni mal-operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni, għandu jistabbilixxi pjattaforma unika ta' informazzjoni online li tispjega l-proċeduri għall-iżviluppaturi tal-proġetti tal-enerġija rinnovabbli, inklużi proġetti fuq skala żgħira, proġetti tal-awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli u proġetti tal-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli. Jekk l-Istat Membru jiddeċiedi li jkollu aktar minn punt ta' kuntatt amministrattiv uniku wieħed, il-pjattaforma tal-informazzjoni għandha tiggwida lill-applikant lejn il-punt ta' kuntatt rilevanti għall-applikazzjoni tal-applikant.

Emenda    164

Proposta għal direttiva

Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-proċess li jagħti l-permess imsemmi fil-paragrafu 1 ma għandux jaqbeż it-tliet snin, ħlief fil-każijiet stipulati fl-Artikolu 16(5) u l-Artikolu 17.

4.  Il-proċess li jagħti l-permess imsemmi fil-paragrafu 1 ma għandux jaqbeż it-tliet snin, ħlief fil-każijiet stipulati fl-Artikolu 16(4a), (5) u fl-Artikolu 17.

Emenda    165

Proposta għal direttiva

Artikolu 16 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  Għal installazzjonijiet b'kapaċità tal-elettriku ta' bejn 50 kW u 1 MW, il-proċess tal-għoti tal-permessi m'għandux jaqbeż sena. F'każ ta' ċirkostanzi straordinarji, li għandhom ikunu ġustifikati debitament, dan il-limitu ta' żmien jista' jiġi estiż għal 3 xhur oħra.

 

Il-perjodi msemmija fil-paragrafi 4 u 4a huma mingħajr preġudizzju għal appelli u rimedji ġudizzjarji u jistgħu jiġu estiżi sa mhux aktar mid-durata tal-proċeduri tal-appelli u r-rimedji ġudizzjarji.

 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-applikanti jkollhom aċċess għal mekkaniżmu straġudizzjarju jew għal proċeduri ġudizzjarji sempliċi u aċċessibbli għas-soluzzjoni tat-tilwim li jikkonċerna l-proċessi tal-għoti tal-permessi u l-ħruġ tal-permessi biex jinbnew u jitħaddmu impjanti tal-enerġija rinnovabbli.

Emenda    166

Proposta għal direttiva

Artikolu 16 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw ir-repowering ta' impjanti tal-enerġija rinnovabbli eżistenti, inter alia, bl-iżgurar ta' proċess tal-għoti tal-permess simplifikat u bla dewmien, li ma għandux jaqbeż is-sena mid-data li fiha r-rikjesta għar-repowering tkun tressqet għand il-punt ta' kuntatt amministrattiv singulari.

5.  L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw ir-repowering ta' impjanti tal-enerġija rinnovabbli eżistenti, inter alia, bl-iżgurar ta' proċess tal-għoti tal-permess simplifikat u bla dewmien, li ma għandux jaqbeż is-sena mid-data li fiha r-rikjesta għar-repowering tkun tressqet għand il-punt ta' kuntatt amministrattiv uniku. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 11(4) tar-Regolament dwar l-Elettriku, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-drittijiet ta' aċċess u konnessjoni mal-grilja jinżammu għal proġetti ta' repowering tal-anqas f'każijiet li fihom ma jkun hemm l-ebda bidla fil-kapaċità.

Emenda    167

Proposta għal direttiva

Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-proġetti ta' demostrazzjoni u l-istallazzjonijiet b'kapaċità tal-elettriku ta' anqas minn 50 kW għandhom jitħallew jitqabbdu mal-grilja wara notifika lill-operatur tas-sistema tad-distribuzzjoni.

1.  Il-proġetti ta' demostrazzjoni u l-istallazzjonijiet b'kapaċità tal-elettriku ta' anqas minn 50 kW għandhom jitħallew jitqabbdu mal-grilja wara notifika lill-operatur tas-sistema tad-distribuzzjoni.

 

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, għal proġetti ta' demostrazzjoni u l-istallazzjonijiet b'kapaċità ta' bejn 10,8 kW u 50 kW, l-operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni jista' jiddeċiedi li jirrifjuta n-notifika sempliċi għal raġunijiet ġustifikati jew jipproponi soluzzjoni alternattiva. F'dan il-każ, għandu jagħmel dan fi żmien ġimagħtejn min-notifika u l-applikant imbagħad jista' jitlob konnessjoni permezz tal-proċeduri standard. Fin-nuqqas ta' deċiżjoni negattiva mill-operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni f'dan il-perjodu ta' żmien, l-istallazzjoni tista' tiġi konnessa.

Emenda    168

Proposta għal direttiva

Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li informazzjoni dwar miżuri ta' sostenn issir disponibbli għall-atturi relevanti kollha, fosthom għall-konsumaturi, il-bennejja, l-installaturi, il-periti u l-fornituri ta' tagħmir u sistemi tat-tisħin, tat-tkessiħ u tal-elettriku u għall-vetturi kompatibbli mal-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli.

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li informazzjoni dwar miżuri ta' sostenn issir disponibbli għall-atturi relevanti kollha, fosthom għall-konsumaturi, b'mod partikolari l-konsumaturi vulnerabbli bi dħul baxx, l-awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli, il-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli, il-bennejja, l-installaturi, il-periti u l-fornituri ta' tagħmir u sistemi tat-tisħin, tat-tkessiħ u tal-elettriku u għall-vetturi kompatibbli mal-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni introduċiet kategorija ġdida ta' konsumaturi. Il-konsumaturi vulnerabbli u bi dħul baxx kif ukoll l-awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli u l-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli huma gruppi sensittivi ta' konsumaturi, li jeħtieġ li jiġu kkunsidrati b'mod partikolari, peress li dawn jiltaqgħu ma' ħafna diffikultajiet biex jingħataw aċċess għal informazzjoni xierqa u aċċessibbli dwar l-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u l-benefiċċji tagħha.

Emenda    169

Proposta għal direttiva

Artikolu 18 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-informazzjoni dwar sistemi tat-trasport intelliġenti u vetturi konnessi b'rabta mal-benefiċċji tagħhom rigward is-sikurezza stradali, it-tnaqqis tal-konġestjoni u l-effiċjenza fl-użu tal-karburant.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għal skopijiet relatati mal-loġika interna tat-test u hija marbuta mill-qrib ma' emendi oħra.

Emenda    170

Proposta għal direttiva

Artikolu 18 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  L-Istati Membri, bil-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, għandhom jiżviluppaw tagħrif xieraq, sensibilizzazzjoni, programmi ta' gwida jew ta' taħriġ sabiex iċ-ċittadini jiġu infurmati dwar il-benefiċċji u l-prattiċitajiet tal-iżviluppar u tal-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli.

6.  L-Istati Membri, bil-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, għandhom jiżviluppaw tagħrif xieraq, sensibilizzazzjoni, programmi ta' gwida jew ta' taħriġ sabiex iċ-ċittadini jiġu infurmati dwar kif jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bħala klijenti attivi, u dwar il-benefiċċji u l-prattiċitajiet, inklużi l-aspetti tekniċi u finanzjarji, tal-iżvilupp u tal-użu ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli, anke permezz tal-awtokonsum jew fil-qafas tal-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli, kif ukoll dwar il-benefiċċji tal-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u tipi differenti ta' kooperazzjoni transkonfinali.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għal skopijiet relatati mal-loġika interna tat-test u hija marbuta mill-qrib ma' emendi oħra.

Emenda    171

Proposta għal direttiva

Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Stat Membru għandu jiżgura li ma jinħarġu l-ebda garanziji tal-oriġini lil produttur li jirċievi appoġġ finanzjarju minn skema ta' appoġġ għall-istess produzzjoni ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli. Stat Membru għandu joħroġ it-tali garanziji tal-oriġini u jittrasferihom lis-suq billi jirkantahom. L-introjtu mdaħħal permezz tal-irkantar għandu jintuża biex ipatti għall-ispejjeż tal-appoġġ għar-rinnovabbli.

Stat Membru għandu jiżgura li fil-każ ta' installazzjonijiet tal-enerġija rinnovabbli kkummissjonati wara ... [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva] ma jinħarġu l-ebda garanziji tal-oriġini lil produttur li jirċievi appoġġ finanzjarju minn skema ta' sostenn għall-istess produzzjoni ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli, sakemm ma jkunx hemm kumpens doppju. Għandu jiġi preżunt li m'hemmx kumpens doppju meta:

 

(a)  l-appoġġ finanzjarju jingħata permezz ta' proċedura tal-offerti jew sistema ta' ċertifikati ħodor negozjabbli;

 

(b)  il-valur tas-suq tal-garanziji tal-oriġini jitqies b'mod amministrattiv fil-livell tal-appoġġ finanzjarju; jew

 

(c)  il-garanziji tal-oriġini ma jinħarġux direttament lill-produttur imma lil fornitur jew konsumatur li jixtri l-enerġija rinnovabbli jew f'kuntest kompetittiv jew fi Ftehim Korporattiv ta' Xiri tal-Enerġija Rinnovabbli.

 

F'każijiet oħra minbarra dawn ta' hawn fuq, l-Istati Membri għandhom joħorġu l-Garanzija tal-Oriġini għal raġunijiet statistiċi u jikkanċellawhom immedjatament.

Emenda    172

Proposta għal direttiva

Artikolu 19 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  jekk is-sors ta' enerġija li minnu ġiet prodotta l-enerġija ssodisfax il-kriterji tas-sostenibbiltà u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra msemmija fl-Artikolu 26.

Emenda    173

Proposta għal direttiva

Artikolu 19 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)  il-gass, jew

(ii)  il-gass, inkluż l-idroġenu, jew

Emenda    174

Proposta għal direttiva

Artikolu 19 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8.  Fejn fornitur tal-elettriku huwa meħtieġ jagħti prova tas-sehem jew il-kwantità ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-taħlita ta' enerġija għall-iskopijiet tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2009/72/KE, għandu jagħmel dan billi juża l-garanziji tal-oriġini. Bl-istess mod, il-garanziji tal-oriġini maħluqa skont l-Artikolu 14(10) tad-Direttiva 2012/27/KE għandhom jintużaw biex jissostanzjaw kwalunkwe rekwiżit li jipprova l-kwantità tal-elettriku prodottt minn koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-telfiet fit-trażmissjoni jitqiesu bis-sħiħ meta l-garanziji tal-oriġini jintużaw biex juru l-konsum tal-enerġiji rinnovabbli jew tal-elettriku minn koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja.

8.  Fejn fornitur tal-elettriku huwa meħtieġ jagħti prova tas-sehem jew il-kwantità ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-taħlita ta' enerġija għall-iskopijiet tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2009/72/KE, għandu jagħmel dan billi juża l-garanziji tal-oriġini. Bl-istess mod, il-garanziji tal-oriġini maħluqa skont l-Artikolu 14(10) tad-Direttiva 2012/27/KE għandhom jintużaw biex jissostanzjaw kwalunkwe rekwiżit li jipprova l-kwantità tal-elettriku prodottt minn koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja. Fir-rigward tal-paragrafu 2, meta l-elettriku jiġi ġġenerat minn koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja bl-użu ta' sorsi rinnovabbli, għandha tinħareġ garanzija tal-oriġini waħda biss li tispeċifika ż-żewġ karatteristiċi. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-telfiet fit-trażmissjoni jitqiesu bis-sħiħ meta l-garanziji tal-oriġini jintużaw biex juru l-konsum tal-enerġiji rinnovabbli jew tal-elettriku minn koġenerazzjoni ta' effiċjenza għolja.

Emenda    175

Proposta għal direttiva

Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Fejn ikun rilevanti, l-Istati Membri għandhom jevalwaw il-ħtieġa tal-estensjoni tal-infrastuttura tan-netwerk tal-gass eżistenti sabiex jiffaċilitaw l-integrazzjoni tal-gass minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli.

1.  Fejn ikun rilevanti, l-Istati Membri għandhom jevalwaw il-ħtieġa tal-estensjoni tal-infrastruttura tan-netwerk tal-gass eżistenti sabiex jiffaċilitaw l-integrazzjoni tal-gass minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli. L-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni u l-operaturi tas-sistemi ta' distribuzzjoni għandhom ikunu responsabbli biex jiggarantixxu l-funzjonament mingħajr xkiel tal-infrastruttura tan-netwerk tal-gass, inklużi l-manutenzjoni u t-tindif regolari tagħha.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għal skopijiet relatati mal-loġika interna tat-test u hija marbuta mill-qrib ma' emendi oħra.

Emenda    176

Proposta għal direttiva

Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Soġġett għal evalwazzjoni tagħhom inkluża fil-pjanijiet integrati nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima skontl-Anness I tar-Regolament [Governance], dwar in-neċessità li tinbena infrastruttura ġdida għat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali prodotti minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli bil-għan li tinkiseb il-mira tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 3(1) ta' din id-Direttiva l-Istati Membri għandhom, fejn ikun rilevanti, jieħdu passi bil-għan li tkun żviluppata infrastruttura distrettwali għat-tisħin sabiex takkomoda l-iżvilupp tal-produzzjoni tat-tisħin u t-tkessiħ minn faċilitajiet kbar tal-bijomassa, solari u ġeotermali.

3.  Soġġett għal evalwazzjoni tagħhom inkluża fil-pjanijiet integrati nazzjonali dwar l-enerġija u l-klima skont l-Anness I tar-Regolament [Governance], dwar in-neċessità li tinbena infrastruttura ġdida għat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali prodotti minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli bil-għan li tinkiseb il-mira tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 3(1) ta' din id-Direttival-Istati Membri għandhom, fejn ikun rilevanti, jieħdu passi bil-għan li tkun żviluppata infrastruttura distrettwali għat-tisħin sabiex takkomoda l-iżvilupp tal-produzzjoni tat-tisħin u t-tkessiħ minn faċilitajiet sostenibbli kbar tal-bijomassa, sħana ambjentali f'pompi kbar tas-sħana, solari u ġeotermali kif ukoll bħala sħana żejda mill-industrija u sorsi oħra.

Ġustifikazzjoni

Iżżid is-sorsi tal-enerġija sostenibbli li ma ssemmewx fit-test oriġinali.

Emenda    177

Proposta għal direttiva

Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtokonsumaturi tas-sorsi rinnovabbli, individwali jew permezz ta' aggregaturi:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-konsumaturi jkunu intitolati li jsiru awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli, individwali jew permezz ta' aggregaturi:

Emenda    178

Proposta għal direttiva

Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jkunu intitolati li jipprattikaw l-awtokonsum u jbiegħu, inkluż permezz ta' ftehimiet ta' xiri tal-qawwa elettrika, il-produzzjoni eċċessiva tagħhom ta' elettriku rinnovabbli bla jiġu soġġetti għal proċeduri u imposti sproporzjonati li ma jirriflettux l-ispejjeż.

(a)  ikunu intitolati li jipprattikaw l-awtokonsum u jbigħu, anke permezz ta' ftehimiet ta' xiri tal-enerġija u ta' arranġamenti ta' negozjar bejn il-pari, il-produzzjoni eċċessiva tagħhom ta' elettriku minn sorsi rinnovabbli bla ma jiġu soġġetti għal proċeduri u imposti diskriminatorji u sproporzjonati li ma jirriflettux l-ispejjeż.

Emenda    179

Proposta għal direttiva

Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  ikunu intitolati jikkunsmaw l-elettriku rinnovabbli awtoġenerat tagħhom, li jibqa' fil-proprjetà tagħhom, mingħajr ma jkunu soġġetti għal xi imposta, tariffa jew taxxa;

Emenda    180

Proposta għal direttiva

Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ab)  ikunu intitolati jinstallaw u joperaw sistemi ta' ħżin tal-elettriku kkombinati ma' installazzjonijiet li jiġġeneraw l-elettriku rinnovabbli għall-awtokonsum mingħajr ebda responsabbiltà għal xi ħlas, inklużi t-tassazzjoni u t-tariffi tal-grilja doppji għal elettriku maħżun li jibqa' fil-proprjetà tagħhom;

Emenda    181

Proposta għal direttiva

Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  ma jitqiesux bħala fornituri tal-enerġija skont il-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni b'relazzjoni mal-elettriku rinnovabbli li jitfgħu fil-grilja li ma jaqbiżx 10 Mwh għall-unitajiet domestiċi u 500 Mwh għall-persuni ġuridiċi fuq bażi annwali; u

(c)  ma jitqisux bħala fornituri tal-enerġija skont il-liġi nazzjonali jew tal-Unjoni b'relazzjoni għall-elettriku rinnovabbli li jitfgħu fil-grilja li ma jaqbiżx 10 MWh għall-unitajiet domestiċi u 500 MWh għall-persuni ġuridiċi fuq bażi annwali mingħajr preġudizzju għall-proċeduri stabbiliti għas-superviżjoni u l-approvazzjoni tal-konnessjoni tal-kapaċità ta' ġenerazzjoni mal-grilja permezz ta' operaturi tas-sistemi ta' distribuzzjoni (DSOs) skont l-Artikoli 15 sa 18;

Emenda    182

Proposta għal direttiva

Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  jirċievu ħlas għall-elettriku rinnovabbli awtoġenerat li jitfgħu fil-grilja li jirrifletti l-valur tas-suq tal-elettriku mitfugħ.

(d)  jirċievu ħlas għall-elettriku rinnovabbli awtoġenerat li jitfgħu fil-grilja li jkun ekwivalenti għal mill-inqas il-prezz tas-suq u jista' jitqies il-valur fit-tul għall-grilja, l-ambjent u s-soċjetà f'konformità ma' analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji tar-riżorsi tal-enerġija distribwiti skont l-Artikolu 59 tad-Direttiva [...] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-elettriku].

Emenda    183

Proposta għal direttiva

Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-distribuzzjoni tal-ispejjeż għall-ġestjoni u l-iżvilupp tan-netwerk tkun ġusta u proporzjonata, u tirrifletti l-benefiċċji għas-sistema kollha tal-awtoġenerazzjoni, inkluż il-valur fit-tul għall-grilja, l-ambjent u s-soċjetà.

Emenda    184

Proposta għal direttiva

Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-Istati Membri jistgħu jiżguraw li l-awtokonsumaturi tar-rinnovabbli li jgħixu fl-istess blokka b'għadd ta' appartamenti, jew li jinsabu fl-istess sistema magħluqa tad-distribuzzjoni jew sit jew servizz kondiviż kummerċjali, jitħallew jidħlu għal awtokonsum konġunt daqslikieku kienu awtokonsumatur tar-rinnovabbli individwali. F'dan il-każ, il-limiti stipulat fil-paragrafu 1(c) għandu japplika għal kull awtokonsumatur tar-rinnovabbli kkonċernat.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtokonsumaturi ta' sorsi rinnovabbli li jgħixu fl-istess blokka b'għadd ta' appartamenti, żona residenzjali jew li jinsabu fl-istess sit kummerċjali, industrijali jew b'servizzi kondiviżi jew fl-istess sistema magħluqa tad-distribuzzjoni, jitħallew jidħlu għal awtokonsum konġunt daqslikieku kienu awtokonsumatur ta' sorsi rinnovabbli individwali. F'dan il-każ, il-limitu minimu stipulat fil-paragrafu 1(c) għandu japplika għal kull awtokonsumatur ta' sorsi rinnovabbli kkonċernat.

Emenda    185

Proposta għal direttiva

Artikolu 21 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  L-Istati Membri għandhom iwettqu valutazzjoni tal-ostakli eżistenti għall-iżvilupp tal-awtokonsum u tal-potenzjal għall-iżvilupp tiegħu fit-territorji tagħhom, sabiex idaħħlu fis-seħħ qafas abilitanti li jippromwovi u jiffaċilita l-iżvilupp tal-awtokonsum ta' sorsi rinnovabbli. Dak il-qafas għandu jinkludi, inter alia:

 

(a)  miżuri speċifiċi biex jiżguraw li l-awtokonsum ikun aċċessibbli għall-konsumaturi kollha, fosthom dawk f'unitajiet domestiċi bi dħul baxx jew vulnerabbli, jew dawk li jgħixu f'akkomodazzjoni mikrija jew soċjali;

 

(b)  għodda biex tiffaċilita l-aċċess għall-finanzjament;

 

(c)  inċentivi għas-sidien tal-bini biex joħolqu opportunitajiet ta' awtokonsum għall-inkwilini;

 

(d)  it-tneħħija tal-ostakli regolatorji mhux ġustifikati għall-awtokonsum ta' sorsi rinnovabbli, anke għall-inkwilini.

 

Dan il-qafas abilitanti għandu jkun parti mill-pjanijiet nazzjonali dwar il-klima u l-enerġija skont ir-Regolament ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija].

Emenda    186

Proposta għal direttiva

Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-istallazzjoni rinovabbli tal-awtokonsumatur tista' tiġi mmaniġġjata minn parti terza f'dawk li huma l-istallazzjoni, l-operat, inkluż il-metraġġ, u l-manutenzjoni.

3.  Bil-kunsens tiegħu, l-installazzjoni tal-awtokonsumatur ta' sorsi rinnovabbli tista' tkun proprjetà ta' parti terza jew tista' tiġi ġestita minn parti terza għall-installazzjoni, l-operat, inkluż il-kejl tal-konsum, u l-manutenzjoni. Il-parti terza nnifsha m'għandhiex titqies bħala awtokonsumatur ta' sorsi rinnovabbli.

Emenda    187

Proposta għal direttiva

Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-klijenti finali, b'mod partikolari l-klijenti domestiċi, ikunu intitolati jipparteċipaw f'komunità tal-enerġija rinnovabbli mingħajr ma jitilfu d-drittijiet tagħhom bħala klijenti finali, u mingħajr ma jkunu soġġetti għal kundizzjonijiet jew proċeduri mhux ġustifikati li jipprevjenu jew jiskoraġġixxu l-parteċipazzjoni tagħhom f'komunità tal-enerġija rinnovabbli, sakemm, għall-impriżi privati, il-parteċipazzjoni tagħhom ma tikkostitwix l-attività kummerċjali jew professjonali ewlenija tagħhom.

Emenda    188

Proposta għal direttiva

Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli jkunu intitolati li jiġġeneraw, jikkonsmaw, jaħżnu u jbiegħu l-enerġija rinnovabbli, permezz ta' ftehimiet ta' xiri tal-qawwa elettrika, bla jiġu soġġetti għal proċeduri u imposti sproporzjonati li ma jirriflettux l-ispejjeż.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli jkunu intitolati li jiġġeneraw, jikkonsmaw, jaħżnu u jbigħu l-enerġija rinnovabbli, permezz ta' ftehimiet dwar ix-xiri tal-qawwa elettrika, bla ma jiġu soġġetti għal proċeduri u imposti diskriminatorji jew sproporzjonati li ma jirriflettux l-ispejjeż.

Emenda    189

Proposta għal direttiva

Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, komunità tal-enerġija rinnovabbli għandha tkun SME jew organizzazzjoni mhux intiża għall-profitt, li s-sidien tal-ishma jew il-membri tagħha jikkooperaw fil-ġenerazzjoni, id-distribuzzjoni, il-ħażna jew il-forniment tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, filwaqt li jissodisfaw tal-anqas erba' mill-kriterji li ġejjin:

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, komunità tal-enerġija lokali għandha tkun SME jew organizzazzjoni mhux għall-profitti, li l-azzjonisti jew il-membri tagħha jikkooperaw fil-ġenerazzjoni, id-distribuzzjoni, il-ħżin jew il-provvista tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

 

Biex jibbenefikaw minn trattament bħala komunità tal-enerġija rinnovabbli, tal-anqas 51 % tas-siġġijiet fil-bord tad-diretturi jew il-korpi maniġerjali tal-entità għandhom ikunu riżervati għall-membri lokali, i.e. rappreżentanti ta' interessi soċjoekonomiċi lokali, pubbliċi jew privati jew ċittadini individwali.

 

Barra minn hekk, komunità tal-enerġija rinnovabbli għandha tissodisfa mill-inqas tlieta mill-kriterji li ġejjin:

Emenda    190

Proposta għal direttiva

Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  is-sidien tal-ishma jew il-membri jkunu persuni ġuridiċi, awtoritajiet lokali, inklużi l-muniċipalitajiet, jew SMEs li joperaw fl-oqsma tal-enerġija rinnovabbli;

(a)  l-azzjonisti jew il-membri jkunu persuni fiżiċi, awtoritajiet lokali, inklużi l-muniċipalitajiet, jew SMEs;

Emenda    191

Proposta għal direttiva

Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  tal-anqas 51 % tas-sidien tal-ishma jew membri bi dritt tal-vot tal-entità jkunu persuni fiżiċi;

(b)  tal-anqas 51 % tal-azzjonisti jew membri bi dritt tal-vot tal-entità jkunu persuni fiżiċi jew korpi pubbliċi;

Emenda    192

Proposta għal direttiva

Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  tal-anqas 51 % tal-ishma jew tad-drittijiet parteċipatorji tal-entità huma posseduti minn membri lokali, jiġifieri rappreżentanti ta' interessi soċjoekonomiċi lokali pubbliki jew privati jew ċittadini li jkollhom interess dirett fl-attività tal-komunità u fl-impatti tagħha;

(c)  tal-anqas 51 % tal-ishma jew tad-drittijiet parteċipatorji tal-entità jkunu proprjetà ta' membri lokali, jiġifieri rappreżentanti ta' interessi soċjoekonomiċi lokali, pubbliċi jew privati jew ċittadini individwali;

Emenda    193

Proposta għal direttiva

Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  tal-anqas 51 % tas-siġġijiet fil-bord tad-diretturi jew il-korpi tal-maniġment tal-entità jkunu riżervati għall-membri lokali, jiġifieri rappreżentanti ta' interessi soċjoekonomiċi lokali pubbliċi jew privati jew ċittadini li jkollhom interess dirett fl-attività tal-komunità u fl-impatti tagħha;

imħassar

Emenda    194

Proposta għal direttiva

Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

L-Istati Membri għandhom jissorveljaw l-applikazzjoni ta' dawn il-kriterji u jieħdu miżuri biex jevitaw kwalunkwe abbuż jew effett negattiv fuq il-kompetizzjoni.

Emenda    195

Proposta għal direttiva

Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Bla ħsara għar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, meta jfasslu l-iskemi ta' appoġġ, l-Istati Membri għandhom iqisu l-ispeċifitajiet tal-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli.

2.  Meta jfasslu l-iskemi ta' appoġġ, l-Istati Membri għandhom iqisu l-ispeċifiċitajiet tal-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli, filwaqt li jiżguraw kundizzjonijiet indaqs għall-ġeneraturi tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli.

Emenda    196

Proposta għal direttiva

Artikolu 22 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  L-Istati Membri għandhom iwettqu valutazzjoni tal-ostakli eżistenti u tal-potenzjal għall-iżvilupp tal-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli fit-territorji tagħhom sabiex idaħħlu fis-seħħ qafas abilitanti li jippromwovi u jiffaċilita l-parteċipazzjoni mill-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli fil-ġenerazzjoni, il-konsum, il-ħżin u l-bejgħ tal-enerġija rinnovabbli.

 

Dak il-qafas għandu jinkludi:

 

(a)  objettivi u miżuri speċifiċi biex jgħinu lill-awtoritajiet pubbliċi jħeġġu l-iżvilupp ta' komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli, u jipparteċipaw direttament;

 

(b)  miżuri speċifiċi biex jiżguraw li l-parteċipazzjoni f'komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli tkun aċċessibbli għall-konsumaturi kollha, fosthom dawk f'unitajiet domestiċi bi dħul baxx jew vulnerabbli jew f'akkomodazzjoni soċjali jew li jkunu inkwilini;

 

(c)  għodda biex tiffaċilita l-aċċess għall-finanzjament u l-informazzjoni;

 

(d)  appoġġ regolatorju u għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet lill-awtoritajiet pubbliċi fl-istabbiliment ta' komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli;

 

(e)  it-tneħħija tal-ostakli regolatorji u amministrattivi mhux ġustifikati għall-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli;

 

(f)  regoli li jiżguraw it-trattament ugwali u mhux diskriminatorju ta' konsumaturi li jipparteċipaw fil-komunità tal-enerġija, u li jiżguraw protezzjoni tal-konsumatur ekwivalenti għal dik tal-persuni konnessi mal-grilji tad-distribuzzjoni.

 

Dan il-qafas abilitanti għandu jkun parti mill-pjanijiet integrati nazzjonali dwar il-klima u l-enerġija skont ir-Regolament [dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija].

Emenda    197

Proposta għal direttiva

Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Biex tiġi ffaċilitata l-penetrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, kull Stat Membru għandu jagħmel ħiltu biex iżid is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fornuta għat-tisħin u t-tkessiħ b'tal-anqas punt (1 pp) perċentwali fis-sena, espress f'termini ta' sehem nazzjonali tal-konsum tal-enerġija finali u kkalkulat skont il-metodoloġija stipulat fl-Artikolu 7.

1.  Biex tiġi ffaċilitata l-penetrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, kull Stat Membru għandu jagħmel ħiltu biex iżid is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fornuta għat-tisħin u t-tkessiħ b'tal-anqas żewġ punti perċentwali fis-sena, espress f'termini ta' sehem nazzjonali tal-konsum tal-enerġija finali u kkalkulat skont il-metodoloġija stipulat fl-Artikolu 7. Meta Stat Membru ma jkunx jista' jilħaq dan il-perċentwal, għandu jikkomunika dan lill-Kummissjoni u jagħtiha ġustifikazzjoni għan-nuqqas ta' konformità. L-Istati Membri għandhom jipprijoritizzaw l-aqwa teknoloġiji disponibbli.

Emenda    198

Proposta għal direttiva

Artikolu 23 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Għall-finijiet tal-paragrafu 1, meta jiġi kkalkulat is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fornuta għat-tisħin u t-tkessiħ u ż-żidiet annwali meħtieġa, l-Istati Membri:

 

(a)  jistgħu jgħoddu kwalunkwe żieda miksuba f'sena speċifika bħal li kieku minflok kienet parzjalment jew kompletament miksuba fi kwalunkwe waħda mis-sentejn preċedenti jew sussegwenti, matul il-perjodu bejn l-1 ta' Jannar 2021 u l-31 ta' Diċembru 2030;

 

(b)  jistgħu jgħoddu s-sħana u l-kesħa mormija favur iż-żieda annwali fil-paragrafu 1, soġġett għal limitu ta' 50 % taż-żieda annwali;

 

(c)  meta jkollhom sehem ta' enerġija rinnovabbli u sorsi ta' sħana u kesħa mormija fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ ta' bejn 50 % u 80 %, għandhom inaqqsu ż-żieda għal punt perċentwali kull sena;

 

(d)  jistgħu jiddefinixxu l-livell tagħhom stess ta' żieda annwali, anke l-possibbiltà li japplikaw limitu massimu għas-sħana u l-kesħa mormija fil-punt (b), mis-sena li fiha jilħqu sehem tal-enerġija rinnovabbli u ta' sorsi ta' sħana u kesħa mormija fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ 'il fuq minn 80 %.

Emenda    199

Proposta għal direttiva

Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-Istati Membri jistgħu jiddeżinjaw u jippubblikaw, abbażi ta' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, lista tal-miżuri u tal-entitajiet implimentattivi, bħall-fornituri tal-karburanti, li għandhom jikkontribwixxu għaż-żieda stipulata fil-paragrafu 1.

2.  L-Istati Membri għandhom jiddeżinjaw u jippubblikaw, abbażi ta' kriterji oġġettivi u mhux diskriminatorji, lista tal-miżuri u tal-entitajiet implimentattivi, bħall-fornituri tal-karburanti, li għandhom jikkontribwixxu għaż-żieda stipulata fil-paragrafu 1.

Emenda    200

Proposta għal direttiva

Artikolu 23 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Iż-żieda stipulata fil-paragrafu 1 tista' tiġi implimentata permezz ta' għażla jew aktar minn fost dawn li ġejjin:

3.  Iż-żieda stipulata fil-paragrafu 1 tista', inter alia, tiġi implimentata permezz ta' għażla jew aktar minn fost dawn li ġejjin:

Emenda    201

Proposta għal direttiva

Artikolu 23 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  inkorporazzjoni fiżika tal-enerġija rinnovabbli fl-enerġija u l-karburant tal-enerġija fornut għat-tisħin u t-tkessiħ;

(a)  inkorporazzjoni fiżika tal-enerġija rinnovabbli u/jew tas-sħana u l-kesħa mormija fl-enerġija u l-karburant tal-enerġija fornut għat-tisħin u t-tkessiħ;

Emenda    202

Proposta għal direttiva

Artikolu 23 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  miżuri ta' mitigazzjoni diretti bħall-istallazzjoni ta' sistemi tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli effiċjenti ħafna f'bini jew f'użu tal-enerġija rinnovabbli għal proċessi tat-tisħin u t-tkessiħ industrijali;

(b)  miżuri ta' mitigazzjoni diretti bħall-istallazzjoni ta' sistemi tat-tisħin u t-tkessiħ rinnovabbli effiċjenti ħafna f'bini jew f'użu tal-enerġija rinnovabbli jew l-użu ta' sħana u kesħa mormija għal proċessi tat-tisħin u t-tkessiħ industrijali;

Emenda    203

Proposta għal direttiva

Artikolu 23 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  miżuri ta' politika oħra b'effett ekwivalenti biex tintlaħaq iż-żieda annwali stabbilita fil-paragrafu 1 jew 1a

Emenda    204

Proposta għal direttiva

Artikolu 23 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Meta jimplimentaw il-miżuri msemmija fil-punti (a) sa (d) ta' hawn fuq, l-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-miżuri jitfasslu b'tali mod li jiżgura li jkunu aċċessibbli għall-konsumaturi kollha, b'mod partikolari dawk f'unitajiet domestiċi bi dħul baxx jew vulnerabbli, li jista' ma jkollhomx biżżejjed kapital bil-quddiem biex jibbenefikaw.

Emenda    205

Proposta għal direttiva

Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  l-ammont ta' sħana jew kesħa mormija fornuti għat-tisħin u t-tkessiħ;

Emenda    206

Proposta għal direttiva

Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  is-sehem tal-enerġija rinnovabbli fl-ammont totali tal-enerġija fornuta għat-tisħin u t-tkessiħ; u

(c)  is-sehem tal-enerġija rinnovabbli u ta' sħana jew kesħa mormija fl-ammont totali tal-enerġija fornuta għat-tisħin u t-tkessiħ; u

Emenda    207

Proposta għal direttiva

Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali jipprovdu informazzjoni lill-konsumaturi aħħarin dwar il-prestazzjoni tal-enerġija tagħhom u s-sehem tal-enerġija rinnovabbli fis-sistemi tagħhom. Tali informazzjoni għandha tkun skont l-istandards użati skont id-Direttiva 2010/31/UE.

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-fornituri tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali jipprovdu informazzjoni lill-konsumaturi finali dwar il-prestazzjoni tal-enerġija tagħhom u s-sehem tal-enerġija rinnovabbli fis-sistemi tagħhom. Tali informazzjoni għandha tiġi pprovduta fuq bażi annwali jew fuq talba skont l-istandards użati skont id-Direttiva 2010/31/UE.

Emenda    208

Proposta għal direttiva

Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-Istati Membri għandhom jistipulaw il-miżuri meħtieġa biex jippermettu li l-klijenti ta' dawk is-sistemi ta' tisħin jew ta' tkessiħ distrettwali li mhumiex "tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti" fis-sens tal-Artikolu 2(41) tad-Direttiva 2012/27/UE jiġu skonnettjati mis-sistema sabiex jipproduċu tisħin jew tkessiħ minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli huma stess, jew jaqilbu għal fornitur ieħor tas-sħana jew tal-kesħa li għandu aċċess għas-sistema msemmija fil-paragrafu 4.

2.  L-Istati Membri għandhom jistipulaw il-miżuri meħtieġa biex jippermettu li l-klijenti ta' dawk is-sistemi ta' tisħin jew ta' tkessiħ distrettwali li mhumiex "tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti" fis-sens tal-Artikolu 2(41) tad-Direttiva 2012/27/UE, jew li mhumiex se jsiru hekk fi żmien 5 snin skont il-pjanijiet ta' investiment tagħhom, jiġu skonnettjati mis-sistema sabiex jipproduċu tisħin jew tkessiħ minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli huma stess, jew jaqilbu għal fornitur ieħor tas-sħana jew tal-kesħa li għandu aċċess għas-sistema msemmija fil-paragrafu 4.

Emenda    209

Proposta għal direttiva

Artikolu 24 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-Istati Membri jistgħu jirrestrinġu d-dritt li konsumatur jiskonnettja jew jibdel il-fornitur tiegħu meta dan jista' jagħti prova li s-soluzzjoni ta' provvista alternattiva ppjanata għat-tisħin jew għat-tkessiħ tat riżultati b'mod sinifikanti aħjar f'dik li hi prestazzjoni tal-enerġija. Il-valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-soluzzjoni ta' provvista alternattiva tista' tkun ibbażata fuq Ċertifikat tal-Prestazzjoni tal-Enerġija kif definit fid-Direttiva 2010/31/UE.

3.  L-Istati Membri jistgħu jirrestrinġu d-dritt li konsumatur jiskonnettja meta dan jista' jagħti prova li s-soluzzjoni ta' provvista alternattiva ppjanata għat-tisħin jew għat-tkessiħ tat riżultati b'mod sinifikanti aħjar f'dik li hi prestazzjoni tal-enerġija. Il-valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-soluzzjoni ta' provvista alternattiva tista' tkun ibbażata fuq Ċertifikat tal-Prestazzjoni tal-Enerġija kif definit fid-Direttiva 2010/31/UE.

Emenda    210

Proposta għal direttiva

Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  L-Istati Membri għandhom jistipulaw l-miżuri neċessarji biex jiżguraw aċċess mhux diskriminatorju għas-sistemi tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali għas-sħana u l-kesħa prodotti minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli u għas-sħana u l-kesħa mormija. Dan l-aċċess mhux diskriminatorju għandu jippermetti forniment dirett ta' tisħin jew tkessiħ minn tali sorsi lill-konsumaturi mqabbdin ma' sistema tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali minn fornituri oħra għajr l-operatur tas-sistema tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali.

4.  L-Istati Membri għandhom jistipulaw l-miżuri neċessarji biex jiżguraw aċċess mhux diskriminatorju għas-sistemi tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali għas-sħana u l-kesħa prodotti minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli, u għas-sħana u l-kesħa mormija, abbażi ta' kriterji mhux diskriminatorji stabbiliti mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru. Tali kriterji għandhom iqisu l-fattibbiltà ekonomika u teknika għall-operaturi tas-sistema ta' tisħin jew ta' tkessiħ distrettwali u l-klijenti konnessi.

Emenda    211

Proposta għal direttiva

Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Operatur ta' sistema ta' tisħin jew ta' tkessiħ distrettwali jista' jirrifjuta aċċess għall-fornituri jekk is-sistema ma jkollhiex il-kapaċità neċessarja minħabba provvisti oħrajn tas-sħana jew il-kesħa mormija, tas-sħana jew il-kesħa minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli jew tas-sħana jew il-kesħa prodotti minn koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn dan ir-rifjut iseħħ l-operatur ta' sistema ta' tisħin jew ta' tkessiħ distrettwali jipprovdi t-tagħrif rilevanti lill-awtorità kompetenti skont il-paragrafu 9 fuq miżuri li jistgħu jkunu meħtieġa għall-infurzar tas-sistemi.

5.  Operatur ta' sistema ta' tisħin jew ta' tkessiħ distrettwali jista' jirrifjuta aċċess għall-fornituri meta jiġu ssodisfati waħda jew aktar mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

 

(a)  is-sistema ma jkollhiex il-kapaċità neċessarja minħabba provvisti oħrajn tas-sħana jew il-kesħa mormija, tas-sħana jew il-kesħa minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli jew tas-sħana jew il-kesħa prodotti minn koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja, jew tali aċċess jipperikola l-operat sikur tas-sistema tat-tisħin distrettwali;

 

(b)  is-sistema tikkostitwixxi "sistema effiċjenti ta' tisħin u tkessiħ distrettwali" fis-sens tal-Artikolu 2(41) tad-Direttiva 2012/27/UE;

 

(c)  l-għoti ta' aċċess iwassal għal żieda eċċessiva fil-prezz tat-tisħin jew tat-tkessiħ għall-klijenti finali meta mqabbel mal-prezz tal-provvista lokali ewlenija ta' tisħin li magħha jikkompetu s-sors ta' enerġija rinnovabbli jew is-sħana jew il-kesħa mormija.

 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn dan ir-rifjut iseħħ l-operatur ta' sistema ta' tisħin jew ta' tkessiħ distrettwali jipprovdi t-tagħrif rilevanti lill-awtorità kompetenti skont il-paragrafu 9 fuq miżuri li jistgħu jkunu meħtieġa għall-infurzar tas-sistemi inklużi l-konsegwenzi ekonomiċi tal-miżuri.

Emenda    212

Proposta għal direttiva

Artikolu 24 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Sistemi ta' tisħin jew ta' tkessiħ urbani ġodda jistgħu, fuq talba, jiġu eżentati mill-applikazzjoni tal-paragrafu 4 għal perjodu ta' żmien definit. L-awtorità kompetenti għandha tiddeċiedi dwar tali talbiet ta' eżenzjoni fuq bażi ta' każ b'każ. Eżenzjoni għandha tingħata biss jekk is-sistema ta' tisħin jew tkessiħ distrettwali ġdida tikkostitwixxi "tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti" fit-tifsira tal-Artikolu 2(41) tad-Direttiva 2012/27/UE u jekk din tisfrutta l-potenzjal għall-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli u s-sħana jew il-kesħa mormija identifikata fil-valutazzjoni komprensiva mwettqa skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2012/27/UE.

6.  Sistemi ta' tisħin jew ta' tkessiħ urbani ġodda jistgħu, fuq talba, jiġu eżentati mill-applikazzjoni tal-paragrafu 4 għal perjodu ta' żmien definit. L-awtorità kompetenti għandha tiddeċiedi dwar tali talbiet ta' eżenzjoni fuq bażi ta' każ b'każ. Eżenzjoni għandha tingħata biss jekk is-sistema ta' tisħin jew tkessiħ distrettwali ġdida tikkostitwixxi "tisħin u tkessiħ distrettwali effiċjenti" fit-tifsira tal-Artikolu 2(41) tad-Direttiva 2012/27/UE u jekk din tisfrutta l-potenzjal għall-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli, koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja fis-sens tal-Artikolu 2(34) tad-Direttiva 2012/27/UE, u s-sħana jew il-kesħa mormija identifikata fil-valutazzjoni komprensiva mwettqa skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2012/27/UE.

Emenda    213

Proposta għal direttiva

Artikolu 24 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7.  Id-dritt li jiskonnettja jew jibdel il-fornitur tiegħu jistgħu jiġu eżerċitati mill-konsumaturi individwali, minn impriżi konġunti magħmula minn klijenti jew minn partijiet li jaġixxu f'isem il-klijenti. Għal blokok ta' għadd ta' appartamenti, tali skonnessjoni tista' biss tiġi eżerċitata fuq il-livell tal-bini kollu.

7.  Id-dritt li jiskonnettjaw jista' jiġi eżerċitat minn klijenti individwali, minn impriżi konġunti magħmula minn klijenti jew minn partijiet li jaġixxu f'isem il-klijenti. Għal blokok ta' għadd ta' appartamenti, tali skonnessjoni tista' biss tiġi eżerċitata fuq il-livell tal-bini kollu.

Emenda    214

Proposta għal direttiva

Artikolu 24 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8.  L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-operaturi tas-sistema tad-distribuzzjoni jivvalutaw tal-anqas kull sentejn, b'kooperazzjoni mal-operaturi tas-sistemi ta' tisħin jew tkessiħ distrettwali fil-qasam rispettiv tagħhom, il-potenzjal tat-tisħin distrettwali u s-sistemi tat-tkessiħ u sistemi oħra li jipprovdu servizzi ta' bbilanċjar, inkluż ir-rispons għad-domanda u l-ħżin ta' eċċessi ta' elettriku prodotti minn sorsi rinnovabbli u jekk l-użu tal-potenzjal identifikat ikun aktar effiċjenti fir-riżorsi u aktar kosteffiċjenti minn soluzzjonijiet alternattivi.

8.  L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-operaturi tas-sistema tad-distribuzzjoni jivvalutaw tal-anqas kull erba' snin, b'kooperazzjoni mal-operaturi tas-sistemi ta' tisħin jew tkessiħ distrettwali fil-qasam rispettiv tagħhom, il-potenzjal tat-tisħin distrettwali u s-sistemi tat-tkessiħ u sistemi oħra li jipprovdu servizzi ta' bbilanċjar, inkluż ir-rispons għad-domanda u l-ħżin ta' eċċessi ta' elettriku prodotti minn sorsi rinnovabbli u jekk l-użu tal-potenzjal identifikat ikun aktar effiċjenti fir-riżorsi u aktar kosteffiċjenti minn soluzzjonijiet alternattivi.

Emenda    215

Proposta għal direttiva

Artikolu 24 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

9.  L-Istati Membri għandhom jinnominaw awtorità indipendenti waħda jew aktar biex jiżguraw li d-drittijiet tal-konsumaturi u r-regoli għat-tħaddim tas-sistemi tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali skont dan l-Artikolu huma definiti b'mod ċar u infurzati.

9.  L-Istati Membri għandhom jinnominaw awtorità kompetenti waħda jew aktar biex jiżguraw li d-drittijiet tal-konsumaturi u r-regoli għat-tħaddim tas-sistemi tat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali skont dan l-Artikolu huma definiti b'mod ċar u infurzati.

Emenda    216

Proposta għal direttiva

Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

B'effett mill-1 ta' Jannar 2021, l-Istati Membri għandhom jeżiġu li l-fornituri tal-karburanti li jinkludu sehem minimu ta' enerġija minn bijokarburanti avvanzati u bijogass u bijokarburanti oħra prodotti mill-materja prima elenkata fl-Anness IX, minn karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, minn karburanti fossili bbażati fuq l-iskart u minn elettriku rinnovabbli fl-ammont totali ta' karburanti għat-trasport li huma jfornu għall-konsum jew għall-użu fis-suq matul sena kalendarja.

Sabiex tintlaħaq il-mira ta' 12 % tal-konsum finali tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli msemmija fl-Artikolu 3 l-Istati Membri għandhom jeżiġu, b'effett mill-1 ta' Jannar 2021, li l-fornituri tal-karburanti li jinkludu sehem minimu ta' enerġija minn bijokarburanti avvanzati u bijogass u bijokarburanti oħra prodotti mill-materja prima elenkata fl-Anness IX, minn karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, minn karburanti tal-karbonju riċiklat u minn elettriku rinnovabbli fl-ammont totali ta' karburanti għat-trasport li huma jfornu għall-konsum jew għall-użu fis-suq matul sena kalendarja.

Emenda    217

Proposta għal direttiva

Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Is-sehem minimu għandu jkun tal-anqas ugwali għal 1,5 % fl-2021, u jiżdied sa mill-inqas 6,8 % fl-2030, b'segwiment tal-perkors stabbilit fil-parti B tal-Anness X. F'dan is-sehem totali, il-kontribuzzjoni tal-bijokarburanti avvanzati u l-bijogass prodott minn materja prima elenkata fil-Parti A tal-Anness IX għandha tkun ta' mill-inqas 0,5 % tal-karburanti tat-trasport fornuti għall-konsum jew l-użu fis-suq mill-1 ta' Jannar 2021, u tiżdied sa mill-inqas 3,6 % sal-2030, b'segwiment tal-perkors stipulat fil-Parti C tal-Anness X.

Is-sehem minimu għandu jkun tal-anqas ugwali għal 1,5 % fl-2021, u jiżdied sa mill-inqas 10 % fl-2030, skont il-perkors stabbilit fil-parti B tal-Anness X. F'dan is-sehem totali, il-kontribuzzjoni tal-bijokarburanti avvanzati u l-bijogass prodott minn materja prima elenkata fil-Parti A tal-Anness IX għandha tkun ta' mill-inqas 0,5 % tal-karburanti tat-trasport fornuti għall-konsum jew l-użu fis-suq mill-1 ta' Jannar 2021, u tiżdied sa mill-inqas 3,6 % sal-2030, skont il-perkors stipulat fil-Parti C tal-Anness X.

 

Il-fornituri tal-karburanti li jfornu biss karburanti fil-forma ta' elettriku u karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika m'għandhomx għalfejn jikkonformaw mas-sehem minimu ta' bijokarburanti avvanzati, bijokarburanti oħra u bijogass prodotti minn materja prima elenkata fl-Anness IX.

Emenda    218

Proposta għal direttiva

Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

a)  għall-kalkolu tad-denominatur, jiġifieri l-kontenut enerġetiku tal-karburanti għat-trasport bit-triq u bil-ferrovija fornuti għal konsum jew użu fis-suq, għandhom jiġu kkunsidrati l-petrol, id-diżil, il-bijokarburanti, il-gass naturali, il-bijogass, il-karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, l-elettriku u l-karburanti fossili bbażati fuq l-iskart;

a)  għall-kalkolu tad-denominatur, jiġifieri l-kontenut enerġetiku tal-karburanti għat-trasport bit-triq u bil-ferrovija fornuti għal konsum jew użu fis-suq, għandhom jiġu kkunsidrati l-petrol, id-diżil, il-bijokarburanti, il-gass naturali, il-bijogass, il-karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, l-elettriku u l-karburanti tal-karbonju riċiklat;

Emenda    219

Proposta għal direttiva

Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

għall-kalkolu tan-numeratur, tal-kontenut ta' enerġija ta' bijokarburanti avvanzati u bijogass u bijokarburanti oħra prodotti mill-materja prima elenkata fl-Anness IX, għandhom jiġu kkunsidrati l-karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, karburanti fossili bbażati fuq l-iskart fornuti lis-setturi kollha tat-trasport, u l-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli għall-vetturi tat-triq.

għall-kalkolu tan-numeratur, tal-kontenut ta' enerġija ta' bijokarburanti avvanzati u bijogass u bijokarburanti oħra prodotti mill-materja prima elenkata fl-Anness IX, għandhom jiġu kkunsidrati l-karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, karburanti tal-karbonju riċiklat fornuti lis-setturi kollha tat-trasport, u l-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli għall-vetturi tat-triq.

Emenda    220

Proposta għal direttiva

Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għall-kalkolu tan-numeratur, il-kontribut mill-bijokarburanti u l-bijogass prodott minn materja prima, inklużi fil-Parti B tal-Anness IX għandu jkun limitat għal 1,7 % tal-kontenut ta' enerġija ta' karburanti tat-trasport fornuti għall-konsum jew l-użu fis-suq u l-kontribut tal-karburanti fornuti fis-setturi tal-avjazzjoni u tat-trasport bil-baħar għandu jitqies li jkun 1,2 darbiet daqs il-kontenut tal-enerġija tagħhom.

Għall-kalkolu tan-numeratur, il-kontribut mill-bijokarburanti u l-bijogass prodott minn materja prima, inklużi fil-Parti B tal-Anness IX għandu jkun limitat għal 1,7 % tal-kontenut ta' enerġija ta' karburanti tat-trasport fornuti għall-konsum jew l-użu fis-suq.

 

L-Istati Membri jistgħu jimmodifikaw il-limitu stabbilit fuq il-materja prima inkluża fil-parti B tal-Anness IX jekk ikun ġustifikat b'kont meħud tad-disponibbiltà ta' materja prima. Kwalunkwe modifika għandha tkun soġġetta għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni.

 

Il-kontribut tal-karburanti fornuti fis-setturi tal-avjazzjoni u tat-trasport bil-baħar għandu jitqies li jkun darbtejn u 1,2 darbiet daqs il-kontenut tal-enerġija tagħhom rispettivament, u l-kontribut tal-elettriku rinnovabbli fornut għall-vetturi tat-triq għandu jitqies li jkun 2,5 darbiet daqs il-kontenut tal-enerġija tiegħu..

Emenda    221

Proposta għal direttiva

Artikolu 25 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  L-Istati Membri jistgħu jfasslu l-politiki nazzjonali tagħhom sabiex jissodisfaw l-obbligi skont dan l-Artikolu bħala obbligu għall-iffrankar ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra u jistgħu japplikaw dawk il-politiki wkoll għall-karburanti fossili bbażati fuq l-iskart, sakemm dan ma jmurx kontra l-għanijiet tal-ekonomija ċirkolari u li s-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli skont il-paragrafu 1 jiġi ssodisfat.

Ġustifikazzjoni

Obbligu għall-iffrankar ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra jkun aħjar mill-perspettiva tal-klima, iżda tqies mill-Kummissjoni li huwa aktar ta' piż mil-lat amministrattiv. Mandakollu, l-Istati Membri għandu jkollhom l-għażla li jfasslu l-politiki tagħhom għall-implimentazzjoni ta' obbligu ta' inkorporazzjoni tal-enerġija rinnovabbli bħala mira ta' ffrankar ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra, filwaqt li jitqies ukoll il-potenzjal ta' ffrankar ta' karburanti fossili bbażati fuq l-iskart, dment li s-sehem minimu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli jiġi ssodisfat.

Emenda    222

Proposta għal direttiva

Artikolu 25 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Mill-1 ta' Jannar 2021, l-Istati Membri għandhom jeżiġu lill-fornituri tal-karburanti jnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra tul iċ-ċiklu tal-ħajja għal kull unità ta' enerġija mill-karburant u l-enerġija fornuta sa 20 % sal-31 ta' Diċembru 2030, meta mqabbel mal-istandard tal-linja ta' bażi għall-karburanti msemmi fid-Direttiva (UE) 2015/652/KE1a.

 

____________________

 

1a Id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2015/652 tal-20 ta' April 2015 li tistabbilixxi l-metodi ta' kalkolu u r-rekwiżiti ta' rappurtar skont id-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil (ĠU L 107, 25.4.2015, p. 26).

Ġustifikazzjoni

Il-mira ambizzjuża relatata mat-tnaqqis fl-intensità tal-gassijiet b'effett ta' serra tal-karburanti sa 20 % sal-2030 hija ġustifikata billi jitqies l-iffrankar sostanzjali tal-gassijiet b'effett ta' serra minn bijokarburanti bbażati fuq l-għelejjel diġà stabbiliti kif ukoll dħul fis-suq aktar qawwi ta' bijokarburanti avvanzati u enerġiji rinnovabbli alternattivi fit-trasport. L-obbligu li jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra minn karburanti bbażati fuq fornituri tal-karburanti wera li huwa għodda effettiva għal effiċjenza klimatika akbar.

Emenda    223

Proposta għal direttiva

Artikolu 25 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sabiex jiġi ddeterminat is-sehem tal-elettriku rinnovabbli għall-finijiet tal-paragrafu 1, jista' jintuża jew is-sehem medju tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli fl-Unjoni inkella s-sehem tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli fl-Istat Membru fejn jiġi fornut l-elettriku, kif imkejjel sentejn qabel is-sena inkwistjoni. Fiż-żewġ każijiet, għandu jiġi kkanċellat ammont ekwivalenti ta' garanziji tal-oriġini maħruġa skont l-Artikolu 19.

Sabiex jiġi ddeterminat is-sehem tal-elettriku rinnovabbli għall-finijiet tal-paragrafu 1, għandu jintuża s-sehem tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli fl-Istat Membru fejn jiġi fornut l-elettriku, kif imkejjel sentejn qabel is-sena inkwistjoni, sakemm ikun hemm provi biżżejjed li l-elettriku rinnovabbli jkun addizzjonali. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 32 biex tistabbilixxi metodoloġija, inkluża metodoloġija għall-Istati Membri biex jistabbilixxu l-linja ta' bażi tagħhom, sabiex jagħtu prova tal-addizzjonalità.

Emenda    224

Proposta għal direttiva

Artikolu 25 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

B'deroga mill-ewwel subparagrafu, biex jiġi ddeterminat is-sehem tal-elettriku għall-finijiet tal-paragrafu 1 fil-każ ta' elettriku miksub minn konnessjoni diretta għal installazzjoni li tiġġenera l-elettriku rinnovabbli u fornut lil vetturi tat-triq, dak l-elettriku għandu jingħadd b'mod sħiħ bħala rinnovabbli. B'mod simili, l-elettriku miksub permezz ta' ftehimiet ta' xiri tal-enerġija fit-tul għal elettriku rinnovabbli għandu jingħadd bis-sħiħ bħala elettriku rinnovabbli. F'kull każ, għandu jiġi kkanċellat ammont ekwivalenti ta' garanziji tal-oriġini maħruġa skont l-Artikolu 19.

Emenda    225

Proposta għal direttiva

Artikolu 25 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Meta l-elettriku jintuża għall-produzzjoni ta' karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi jew gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, sew direttament jew inkella għall-produzzjoni ta' prodotti intermedji, tista' tintuża, biex jiġi ddeterminat is-sehem tal-enerġija rinnovabbli, jew il-medja tas-sehem tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli fl-Unjoni inkella s-sehem tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli f'pajjiż tal-produzzjoni, kif imkejjel sentejn qabel is-sena inkwistjoni. Fiż-żewġ każijiet, għandu jiġi kkanċellat ammont ekwivalenti ta' garanziji tal-oriġini maħruġa skont l-Artikolu 19.

Meta l-elettriku jintuża għall-produzzjoni ta' karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi jew gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, sew direttament jew inkella għall-produzzjoni ta' prodotti intermedji, għandu jintuża s-sehem tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli fil-pajjiż tal-produzzjoni, kif imkejjel sentejn qabel is-sena inkwistjoni. Għandu jiġi kkanċellat ammont ekwivalenti ta' garanziji tal-oriġini maħruġa skont l-Artikolu 19.

Emenda    226

Proposta għal direttiva

Artikolu 25 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu bażi tad-dejta li tippermetti t-traċċar ta' karburanti tat-trasport li huma eliġibbli għall-għadd biex jintlaħaq in-numeratur stipulat fil-paragrafu 1(b), u jirrikjedu lill-operaturi ekonomiċi rilevanti biex jipprovdu l-informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet li jkunu saru u dwar il-karatteristiċi ta' sostenibbiltà għall-karburanti eliġibbli, inklużi l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra tul iċ-ċiklu ta' ħajjithom, li jibda mill-punt tal-produzzjoni tagħhom sal-fornitur tal-karburanti li jqiegħed il-karburant fis-suq.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi bażi tad-dejta tal-UE li tippermetti t-traċċar ta' karburanti tat-trasport, inkluż l-elettriku, li huma eliġibbli għall-għadd biex jintlaħaq in-numeratur stipulat fil-punt (b) tal-paragrafu 1. L-Istati Membri għandhom jeżiġu li l-operaturi ekonomiċi rilevanti jipprovdu l-informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet li jkunu saru u dwar il-karatteristiċi ta' sostenibbiltà għall-karburanti eliġibbli, inklużi l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra tul iċ-ċiklu ta' ħajjithom, li jibda mill-punt tal-produzzjoni tagħhom sal-fornitur tal-karburanti li jqiegħed il-karburant fis-suq.

Emenda    227

Proposta għal direttiva

Artikolu 25 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-bażijiet tad-dejta nazzjonali għandhom ikunu interkonnessi sabiex jippermettu li t-tranżazzjonijiet tal-karburanti bejn l-Istati Membri jiġu ttraċċati. Sabiex tiġi żgurata l-kompatibbiltà tal-bażjiet tad-dejta nazzjonali, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-kontenut u l-użu tagħhom permezz ta' atti ta' implimentazzjoni adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 31.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-kontenut u l-użu tagħhom permezz ta' atti ta' implimentazzjoni adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 31.

Emenda    228

Proposta għal direttiva

Artikolu 25 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw dwar informazzjoni aggregata minn bażijiet tad-dejta nazzjonali, inklużi l-gassijiet b'effett ta' serra tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-karburanti, skont l-Anness VII tar-Regolament [Governance].

5.  L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw dwar informazzjoni aggregata, inklużi l-gassijiet b'effett ta' serra tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-karburanti, skont l-Anness VII tar-Regolament [Governance]. Il-Kummissjoni għandha tippubblika, fuq bażi annwali, informazzjoni aggregata mill-bażi tad-dejta.

Emenda    229

Proposta għal direttiva

Artikolu 25 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 32 biex tispeċifika l-metodoloġija msemmija fil-paragrafu 3(b) ta' dan l-Artikolu biex ikun determinat is-sehem ta' bijokarburanti li jirriżultaw minn bijomassa li tkun qed tiġi pproċessata b'karburanti fossili bi proċess komuni, biex tkun speċifikata il-metodoloġija għall-valutazzjoni tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra minn karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika u bbażati fuq l-iskart ta' karburanti fossili u biex jiġi ddeterminat l-iffrankar minimu fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra meħtieġ għal dawn il-karburanti għall-fini tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

6.  Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 32 biex tispeċifika l-metodoloġija msemmija fil-paragrafu 3(b) ta' dan l-Artikolu biex ikun determinat is-sehem ta' bijokarburanti li jirriżultaw minn bijomassa li tkun qed tiġi pproċessata b'karburanti fossili bi proċess komuni, biex tkun speċifikata il-metodoloġija għall-valutazzjoni tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra minn karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika u ta' karburanti fossili b'livell baxx tal-karbonju, li huma ġġenerati minn effluwenti gassużi prodotti bħala konsegwenza li ma tistax tiġi evitata u mhux intenzjonata tal-manifattura jew il-produzzjoni ta' prodotti li l-iskop intenzjonat tagħhom huwa ta' użu u/jew bejgħ kummerċjali, u biex jiġi ddeterminat l-iffrankar minimu fl-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra meħtieġ għal dawn il-karburanti għall-fini tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli għandha tiżgura li l-Kummissjoni jkollha s-setgħat meħtieġa biex tippromwovi l-użu ta' karburanti b'livell baxx ta' karbonju, peress li dawn għandhom rwol importanti fit-tnaqqis tal-ammont ta' karbonju fossili estratt fit-taħlita tal-enerġija tal-UE minbarra li indirettament tippromwovi l-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli.

Emenda    230

Proposta għal direttiva

Artikolu 25 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7.  Sal-31 ta' Diċembru 2025, fil-kuntest ta' valutazzjoni biennali tal-progress mwettqa skont ir-Regolament [Governance], il-Kummissjoni għandha tevalwa jekk l-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 jistimulax b'mod effettiv l-innovazzjoni u jippromwovix l-iffrankar tal-gassijet b'effett ta' serra fis-settur tat-trasport, u jekk applikabbli, jekk ir-rekwiżiti tal-gassijiet b'effett ta' serra għall-bijokarburanti u l-bijogass humiex xierqa. Il-Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, tippreżenta proposta biex timmodifika l-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1.

7.  Sal-31 ta' Diċembru 2025, fil-kuntest ta' valutazzjoni biennali tal-progress mwettqa skont ir-Regolament [Governance], il-Kummissjoni għandha tevalwa jekk l-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1 jistimulax b'mod effettiv l-innovazzjoni u tiżgura l-iffrankar tal-gassijiet b'effett ta' serra fis-settur tat-trasport, u jekk applikabbli, jekk ir-rekwiżiti tal-gassijiet b'effett ta' serra għall-bijokarburanti u l-bijogass humiex xierqa. Il-valutazzjoni għandha tanalizza wkoll jekk id-dispożizzjonijiet f'dan l-artikolu jipprevenux b'mod effettiv il-kontabilità doppja tal-enerġija rinnovabbli. Il-Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, tippreżenta proposta biex timmodifika l-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1. L-obbligi modifikati għandhom tal-anqas iżżommu livelli li jikkorrispondu għall-kapaċità installata jew li qed tinbena ta' bijokarburanti avanzati fl-2025.

Emenda    231

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-enerġija mill-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa għandha tiġi kkunsidrata għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) ta' dan il-paragrafu biss jekk tissodisfa l-kriterji ta' sostenibbiltà stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 6 u l-kriterji stipulati fil-paragrafu 7 dwar l-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra:

1.  Irrispettivament minn jekk il-materja prima kinitx ikkultivata fit-territorju tal-Unjoni jew barra minnu, l-enerġija mill-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa għandha tiġi kkunsidrata għall-finijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) biss jekk tissodisfa l-kriterji ta' sostenibbiltà stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 6 u l-kriterji stipulati fil-paragrafu 7 dwar l-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra:

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tinkludi elementi ġodda ewlenin għal kriterji ta' sostenibbiltà u karburanti għat-trasport. Għalhekk huwa meħtieġ li tiġi ċċarata l-kopertura tat-terminu "sostenn finanzjarju" biex jinkludi inċentivi fiskali.

Emenda    232

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  l-eliġibbiltà għal sostenn finanzjarju għall-konsum ta' bijokarburanti u bijolikwidi, bijokarburanti u karburanti mill-bijomassa.

(c)   l-eliġibbiltà għal sostenn finanzjarju, inklużi l-inċentivi finanzjarji, għall-konsum ta' bijokarburanti u bijolikwidi, bijokarburanti u karburanti mill-bijomassa.

Justification

The recast Renewable Energy Directive makes major changes to the coverage of the provisions on bioenergy sustainability, notably by extending many of the provisions, for the first time, to biomass fuels such as wood. It also proposes significant changes to the targets relating to biofuels and bioliquids. On this basis, changes are also required to clarify the coverage of the term 'financial support', which in some Member States either does not currently address or may not in future sufficiently address the multiple ways, in addition to direct subsidies, in which the production or use of biomass fuels and other types of bioenergy are promoted or encouraged. For example mechanisms such as tax breaks for the use of biomass fuels based on their supposed carbon neutrality, or blending mandates imposed on providers of biomass or other biofuels, are either already in operation or may be applied in future, and themselves have cost impacts. The terms of the provision on eligibility for financial support should therefore be broadened to ensure it is comprehensive and in line with the spirit of the original Directive.

Emenda    233

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Madankollu, il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-iskart u r-residwi, minbarra r-residwi li ġejjin mill-agrikoltura, l-akwakultura, is-sajd u l-foresterija, iridu jissodisfaw biss il-kriterju tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra stabbilit fil-paragrafu 7 sabiex jitqiesu għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) ta' dan il-paragrafu. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika wkoll għal skart u residwi li huma l-ewwel ipproċessati fi prodott qabel ma jkomplu jiġuproċessat f'bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa.

Il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-iskart u r-residwi, minbarra r-residwi li ġejjin mill-agrikoltura, l-akwakultura, is-sajd u l-foresterija, iridu jissodisfaw biss il-kriterju tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra stabbilit fil-paragrafu 7 sabiex jitqiesu għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) ta' dan il-paragrafu. Madankollu, il-produzzjoni tagħhom għandha tkun f'konformità mal-prinċipju tal-ġerarkija tal-iskart kif stabbilit fid-Direttiva 2008/98/KE u għandha tevita effetti distorsivi sinifikanti fuq is-swieq għal prodotti (sekondarji), skart jew residwi. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika wkoll għal skart u residwi li huma l-ewwel ipproċessati fi prodott qabel ma jkomplu jiġu proċessati f'bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa. 

Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni tal-bijokarburanti, tal-bijolikwidi u tal-karburanti mill-bijomassa tista' tiddevja r-residwu mill-użi tal-materjal eżistenti għall-enerġija, u tista' wkoll tiddevja l-iskart mir-riċiklaġġ għall-enerġija, f'kontradizzjoni mal-ġerarkija tal-iskart u mal-objettivi tal-ekonomija ċirkolari. Biex ikun żgurat li d-dekarbonizzazzjoni tat-trasport tassew tkun tappoġġja l-objettivi tal-Pjan ta' Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari u li tassew tkun konformi mal-ġerarkija tal-iskart tal-UE, huwa meħtieġ li jiġu introdotti kriterji tas-sostenibbiltà ġodda.

Emenda    234

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Il-bijokarburanti, il-bijolikwidi, u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-iskart u r-residwi minn art agrikola għandhom jitqiesu għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-ewwel paragrafu biss jekk il-miżuri ttieħdu mill-operaturi sabiex jiġi mminimizzat kwalunkwe impatt negattiv fuq il-kwalità tal-ħamrija u l-karbonju fil-ħamrija. Informazzjoni dwar dawk il-miżuri għandha tiġi rrappurtata skont l-Artikolu 27(3).

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta intrinsikament mal-obbligu ġdid dwar il-karburant għat-trasport fl-Artikolu 25.

Emenda    235

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-karburanti mill-bijomassa għandhom jissodisfaw il-kriterji tas-sostebbibilità u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra stabbiliti fil-paragrafi minn 2 sa 7 biss jekk ikunu użati fi stallazzjonijiet li jipproduċu l-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ jew il-karburanti b'kapaċità tal-karburanti ugwali għal jew akbar minn 20 MW f'każ ta' karburant tal-bijomassa solidi u b'kapaċità elettrika ta' 0,5 MW jew aktar fil-każ ta' karburant gassużi mill-bijomassa. L-Istati Membri jistgħu japplikaw il-kriterji tas-sostenibilità u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra kriterji għal stallazzjonijiet b'kapaċità ta' karburant aktar baxxa.

Il-karburanti mill-bijomassa għandhom jissodisfaw il-kriterji tas-sostebbibilità u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra stabbiliti fil-paragrafi minn 2 sa 7 biss jekk ikunu użati fi stallazzjonijiet li jipproduċu l-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ jew il-karburanti b'input termiku nominali totali ugwali għal jew akbar minn 20 MW f'każ ta' karburant tal-bijomassa solidi u b'kapaċità ta' input termiku nominali totali ta' 2 MW jew aktar fil-każ ta' karburant gassużi mill-bijomassa. L-Istati Membri jistgħu japplikaw il-kriterji tas-sostenibilità u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra kriterji għal stallazzjonijiet b'kapaċità ta' karburant aktar baxxa.

Emenda    236

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  foresta b'bijodiversità għolja u art imsaġġra oħra rikka fl-ispeċijiet u mhux degradata, jew li tkun ġiet identifikata bħala ta' bijodiversità għolja mill-awtorità kompetenti rilevanti, sakemm ma tkunx ipprovduta evidenza li l-produzzjoni ta' dik il-materja prima ma interferietx ma' dawk il-finijiet tal-ħarsien tan-natura;

Ġustifikazzjoni

Il-foresti li mhumiex foresti primarji jistgħu jospitaw ukoll bijodiversità sinifikanti.

Emenda    237

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  art bil-ħaxix b'bijodiversità għolja ta' aktar minn ettaru li huwa:

(c)   art bil-ħaxix b'bijodiversità għolja, inklużi l-mergħat u l-bwar imsaġġra, li hija:

Emenda    238

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)  mhux naturali, jiġifieri art bil-ħaxix li mingħajr l-intervent tal-bniedem ma tibqax art bil-ħaxix u li hija rikka fl-ispeċijiet u mhijiex degradata u li ġiet identifikata bħala ta' bijodiversità għolja mill-awtorità kompetenti relevanti, sakemm ma tiġix ipprovduta evidenza li l-ħsad tal-materja prima jkun meħtieġ biex jinżamm l-istatus tagħha ta' ta' art bil-ħaxix ta' bijodiversità għolja.

(ii)   mhux naturali, jiġifieri art bil-ħaxix li mingħajr l-intervent tal-bniedem ma tibqax art bil-ħaxix u li hija rikka fl-ispeċijiet u mhijiex degradata jew li ġiet identifikata bħala ta' bijodiversità għolja mill-awtorità kompetenti relevanti, sakemm ma tiġix ipprovduta evidenza li l-ħsad tal-materja prima jkun meħtieġ biex jinżamm l-istatus tagħha ta' ta' art bil-ħaxix ta' bijodiversità għolja.

Emenda    239

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburant mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa agrikola ikkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 m'għandhomx isiru minn materia prima miksuba minn art li kienet art tal-peat f'Jannar 2008.

4.  Il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburant mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa agrikola kkunsidrati għall-finijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 m'għandhomx isiru minn materja prima miksuba minn art li kienet art tal-peat f'Jannar 2008, sakemm ma tkunx ipprovduta evidenza verifikabbli li l-kultivazzjoni u l-ħsad tal-materja prima ma tinvolvix id-drenar ta' ħamrija li ma tkunx ġiet iddrenata.

Emenda    240

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa tal-foresti kkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 għandhom jissodisfaw il-ħtiġiet li ġejjin sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun ir-riskju ta' użu mhux sostenibbli tal-produzzjoni tal-bijomassa tal-foresti:

5.  Il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa tal-foresti kkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 għandhom jissodisfaw il-ħtiġiet li ġejjin sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun ir-riskju ta' użu mhux sostenibbli tal-produzzjoni tal-bijomassa tal-foresti:

(a)  il-pajjiż li fih tkun inħasdet il-bijomassa forestali għandu liġijiet nazzjonali u/jew sottonazzjonali applikabbli għall-qasam tal-ħsad kif ukoll sistemi ta' monitoraġġ u infurzar fis-seħħ li jiżguraw li:

(a)  il-pajjiż li fih tkun inħasdet il-bijomassa forestali għandu liġijiet nazzjonali u/jew sottonazzjonali applikabbli għall-qasam tal-ħsad kif ukoll sistemi ta' monitoraġġ u infurzar fis-seħħ li jiżguraw li:

i)  il-ħsad isir b'konformità mal-kondizzjonijiet ta' permess tal-ħsad fi ħdan konfini reġistrati legalment;

i)  il-ħsad isir b'konformità mal-kondizzjonijiet ta' permess tal-ħsad jew prova ekwivalenti tad-dritt legali għall-ħsad fi ħdan il-konfini nazzjonali jew reġjonali reġistrati legalment;

ii)  isseħħ ir-riġenerazzjoni tal-foresta fl-erja li fiha jsir il-ħsad;

ii)  isseħħ ir-riġenerazzjoni tal-foresta fl-erja li fiha jsir il-ħsad;

iii)  żoni ta' valur għoli ta' konservazzjoni, inklużi l-artijiet mistagħdra jew tal-pit, ikunu protetti;

iii)  żoni magħżula, mil-liġi nazzjonali jew internazzjonali jew mill-awtorità kompetenti rilevanti, għall-promozzjoni taż-żamma tal-bijodiversità jew għal finijiet ta' konservazzjoni tan-natura, inklużi fl-artijiet mistagħdra jew tal-pit, ikunu protetti;

iv)  l-impatti ta' ħsad tal-foresta fuq il-kwalità tal-ħamrija u l-bijodiversità jiġu minimizzati; u

iv)  il-ħsad isir b'mod li jqis bis-sħiħ iż-żamma tal-kwalità tal-ħamrija u l-bijodiversità bil-għan li jiġu minimizzati l-impatti negattivi; u

v)  tal-ħsad ma jaqbiżx il-kapaċità tal-produzzjoni fit-tul tal-foresta;

v)  tal-ħsad iżomm jew itejjeb il-kapaċità tal-produzzjoni fit-tul tal-foresta fil-livell tal-pajjiż jew f'dak reġjonali;

(b)  meta l-evidenza msemmija fl-ewwel subparagrafu ma tkunx disponibbli, il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa tal-foresti għandhom jiġu kkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 jekk ikunu hemm fis-seħħ sistemi tal-immaniġġar fil-livell ta' azjenda tal-foresta sabiex jiġi żgurat li:

b)  meta l-evidenza msemmija fl-ewwel subparagrafu ma tkunx disponibbli, il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa forestali għandhom jitqiesu għall-finijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 jekk tingħata informazzjoni addizzjonali dwar il-prattiki tal-legalità u tal-immaniġġjar tal-foresti fil-livell tal-bażi tal-provvista sabiex jiġi żgurat li:

i)  il-bijomassa tal-foresti ġiet maħsuda skont permess legali;

i)  il-ħsad isir skont il-kundizzjonijiet tal-proċedura tal-permess tal-ħsad jew prova ekwivalenti nazzjonali jew reġjonali tad-dritt legali għall-ħsad;

ii)  isseħħ ir-riġenerazzjoni tal-foresta fl-erja li fiha jsir il-ħsad;

ii)  isseħħ ir-riġenerazzjoni tal-foresta fl-erja li fiha jsir il-ħsad;

iii)  żoni ta' valur għoli ta' konservazzjoni, inklużi l-artijiet mistagħdra jew tal-pit, ikunu identifikati u protetti;

iii)  żoni magħżula, mid-dritt nazzjonali jew internazzjonali jew mill-awtorità kompetenti rilevanti, għall-promozzjoni taż-żamma tal-bijodiversità jew għal finijiet ta' konservazzjoni tan-natura, inklużi l-artijiet mistagħdra u tal-pit, ikunu protetti;

iv)  l-impatti tal-ħsad tal-foresta fuq il-kwalità tal-ħamrija u l-bijodiversità jiġu minimizzati;

iv)  il-ħsad isir b'mod li jqis bis-sħiħ iż-żamma tal-kwalità tal-ħamrija u l-bijodiversità; inklużi ż-żoni tal-madwar sakemm ikunu affettwati mill-attivitajiet tal-ħsad;

v)  il-ħsad ma jaqbiżx il-kapaċità tal-produzzjoni fit-tul tal-foresta;

v)  il-ħsad iżomm jew itejjeb il-kapaċità tal-produzzjoni fit-tul tal-foresta fil-livell tal-pajjiż jew f'dak reġjonali; u

 

vi)  ir-regolamenti jew il-miżuri ambjentali u tan-natura jkunu fis-seħħ u f'konformità mal-istandards rilevanti tal-Unjoni rigward l-ambjent u n-natura.

Emenda    241

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii)  ippreżentat Kontribut Determinat fil-Livell Nazzjonali (NDC) għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC), li jkopri l-emissjonijiet u l-assorbimenti mis-settur tal-agrikoltura, il-forestrija u l-użu tal-art bl-iżgurar li kwalunkwe tibdil fil-ħażna tal-karbonju assoċjata ma' ħsad tal-bijomassa hija kontabilizzata lejn l-impenn tal-pajjiż biex inaqqws jew jillimita l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra kif speċifikat fin-NDC, jew hemm fis-seħħ liġijiet nazzjonali jew subnazzjonali, b'konformità mal-Artikolu 5 tal-Ftehim ta' Pariġi, applikabbli fiż-żona tal-ħsad, biex jikkonservaw u jsaħħu l-istokkijiet u l-ħażniet (sinks) tal-karbonju;

(ii)  ippreżentat Kontribut Determinat fil-Livell Nazzjonali (NDC) għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC), li jkopri l-emissjonijiet u l-assorbimenti mill-agrikoltura, mill-forestrija u mill-użu tal-art, li jiżgura li kwalunkwe tibdil fil-ħażna tal-karbonju assoċjat mal-ħsad tal-bijomassa jitqies bis-sħiħ fir-rigward tal-impenn tal-pajjiż biex inaqqas jew jillimita l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra kif speċifikat fin-NDC, jew li jkun hemm fis-seħħ liġijiet nazzjonali jew subnazzjonali, b'konformità mal-Artikolu 5 tal-Ftehim ta' Pariġi, u li l-emissjonijiet mis-settur tal-art ma jaqbżux l-assorbimenti, applikabbli fiż-żona tal-ħsad, biex jikkonservaw u jsaħħu l-istokkijiet u l-ħażniet tal-karbonju;

Emenda    242

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Meta l-evidenza msemmija fl-ewwel subparagrafu ma tkunx disponibbli, il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa tal-foresti għandhom jiġu kkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 jekk ikun hemm fis-seħħ sistemi tal-immaniġġar fil-livell ta' azjenda tal-foresta sabiex jiġi żgurat li l-livelli tal-istokkijiet u l-ħażniet (sinks) tal-karbonju fil-foresta jinżammu.

Meta l-evidenza msemmija fl-ewwel subparagrafu ma tkunx disponibbli, il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa tal-foresti għandhom jiġu kkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 jekk ikun hemm fis-seħħ sistemi tal-immaniġġar fil-livell tal-bażi tal-provvista sabiex jiġi żgurat li l-livelli tal-istokkijiet u l-ħażniet tal-karbonju fil-foresta jinżammu jew jiżdiedu.

Emenda    243

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi l-evidenza operattiva li turi l-konformità mar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafi 5 u 6, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 31(2).

Sal-1 ta' Jannar 2021, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-evidenza operattiva li turi l-konformità mar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafi 5 u 6, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 31(2).

Emenda    244

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sal-31 ta' Diċembru 2023, il-Kummissjoni għandha teżamina jekk il-kriterji stabbiliti fil-paragrafi 5 u 6 jimminimizzawx b'mod effettiv ir-riskju tal-użu mhux sostenibbli tal-bijomassa forestali u tindirizza l-ħtiġijiet tas-settur tal-LULUCF, abbażi tad-dejta disponibbli. Il-Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, tippreżenta proposta biex timmodifika r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 5 u 6.

Sal-31 ta' Diċembru 2023, il-Kummissjoni, b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, għandha teżamina jekk il-kriterji stabbiliti fil-paragrafi 5 u 6 jimminimizzawx b'mod effettiv ir-riskju tal-użu mhux sostenibbli tal-bijomassa forestali u jindirizzawx ir-rekwiżiti tas-settur tal-LULUCF, abbażi tad-dejta disponibbli. Il-Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, tippreżenta proposta biex timmodifika r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 5 u 6 għall-perjodu ta' wara l-2030.

Emenda    245

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  mill-anqas ta' 50 % għal bijokarburanti u bijolikwidi prodotti fi stallazzjonijiet li jkunu joperaw fil-5 ta' Ottubru 2015 jew qabel;

(a)   mill-anqas ta' 50 % għal bijokarburanti, karburanti prodotti mill-bijometan għall-użu fit-trasport, u bijolikwidi prodotti fi stallazzjonijiet li jkunu joperaw fil-5 ta' Ottubru 2015 jew qabel;

Emenda    246

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  mill-anqas ta' 60 % għal bijokarburanti u bijolikwidi prodotti fi stallazzjonijiet li jibdew joperaw mill-5 ta' Ottubru 2015;

(b)   mill-anqas ta' 60 % għal bijokarburanti, karburanti prodotti mill-bijometan għall-użu fit-trasport, u bijolikwidi prodotti fi stallazzjonijiet li jibdew joperaw mill-5 ta' Ottubru 2015;

Emenda    247

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 7 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  mill-anqas ta' 70 % għal bijokarburanti u bijolikwidi prodotti fi stallazzjonijiet li jibdew joperaw mill-1 ta' Jannar 2021;

(c)  mill-anqas ta' 65 % għal bijokarburanti, karburanti prodotti mill-bijometan għall-użu fit-trasport u bijolikwidi prodotti fi stallazzjonijiet li jibdew joperaw wara l-1 ta' Jannar 2021;

Emenda    248

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 7 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  mill-inqas 80 % għall-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ minn produzzjoni tal-karburanti mill-bijomassa użati fi stallazzjonijiet li jibdew joperaw wara l-1 ta' Jannar 2021 u 85 % għal stallazzjonijiet li jibdew joperaw wara l-1 ta' Jannar 2026.

(d)  mill-inqas 70 % għall-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ minn produzzjoni tal-karburanti mill-bijomassa użati fi stallazzjonijiet li jibdew joperaw wara l-1 ta' Jannar 2021 u 80 % għal stallazzjonijiet li jibdew joperaw wara l-1 ta' Jannar 2026.

Emenda    249

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 7 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu ffrankar akbar tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra minn dawk previsti f'dan il-paragrafu.

Emenda    250

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 8 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-elettriku mill-karburanti mill-bijomassa prodott fi stallazzjonijiet b'kapaċità ta' 20 MW jew aktar għandu jitqies għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 biss jekk jiġi prodott bl-applikazzjoni ta' teknoloġija ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif definita skont l-Artikolu 2(34) tad-Direttiva 2012/27/UE. Għall-finijiet tal-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1, din id-dispożizzjoni għandha tapplika biss għal stallazzjonijiet li jibdew joperaw wara [3 years from date of adoption of this Directive]. Għall-finijiet tal-punt (c) tal-paragrafu 1, din id-dispożizzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-appoġġ pubbliku pprovduti taħt skemi approvati sa [3 years after date of adoption of this Directive].

L-elettriku mill-karburanti mill-bijomassa prodott fi stallazzjonijiet b'kapaċità elettrika installata ta' 20 MW jew aktar għandu jitqies għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu biss jekk jiġi prodott bl-applikazzjoni ta' teknoloġija ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja kif definita skont l-Artikolu 2(34) tad-Direttiva 2012/27/UE jew prodotti f'installazzjonijiet li kienu ġew ikkonvertiti minn impjanti mħaddma minn karburanti fossili solidi. Għall-finijiet tal-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, din id-dispożizzjoni għandha tapplika biss għal stallazzjonijiet li jibdew joperaw wara [3 snin mid-data tal-adozzjoni ta' din id-Direttiva]. Għall-finijiet tal-punt  (c) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, din id-dispożizzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-appoġġ pubbliku pprovduti taħt skemi approvati sa [3 snin wara d-data tal-adozzjoni ta' din id-Direttiva].

Emenda    251

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 8 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

L-ewwel subparagrafu m'għandux japplika għal elettriku minn installazzjonijiet li mhumiex meħtieġa japplikaw teknoloġija ta' koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a, sakemm dawk l-installazzjonijiet jimpjegaw esklussivament karburanti mill-bijomassa prodotti minn residwi tal-agrikoltura, tal-akkwakultura, tas-sajd u tal-forestrija taħt kundizzjonijiet normali ta' operat.

 

____________________

 

1a Id-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1).

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li effiċjenza għolja fil-konverżjoni hija element kruċjali tas-sostenibbiltà tal-bijoenerġija u għandha tkun żgurata, ikun hemm ċirkostanzi, bħal kundizzjonijiet klimatiċi, li jwasslu għal domanda insuffiċjenti għas-sħana għal investimenti tas-sħana u tal-enerġija f'daqqa. Dawn iċ-ċirkostanzi diġà huma indirizzati fl-Artikolu 14 tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija (2012/27/UE), li jittratta l-promozzjoni tal-effiċjenza fit-tisħin u t-tkessiħ. Madankollu, għandu jkun żgurat li l-istallazzjonijiet li jipproduċu l-elettriku biss jużaw ir-residwi b'mod esklussiv, għax dawn mhumiex qed jikkompetu ma' użi materjali.

Emenda    252

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

8a.  Il-Kummissjoni, kull sentejn, għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-impatti u l-benefiċċji tal-bijokarburanti kkunsmati fl-Unjoni, inkluż dwar il-produzzjoni tal-ikel u tal-għalf u ta' materjali oħra, dwar is-sostenibbiltà ekonomika, ambjentali u soċjali, kemm fl-Unjoni kif ukoll f'pajjiż terzi.

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni mill-ġdid tad-dispożizzjonijiet dwar ir-rapportar (Artikolu 17(7) tad-Direttiva eżistenti) li kienu tneħħew fil-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda    253

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 8b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

8b.  B'deroga mill-paragrafi 1 sa 8a ta' dan l-Artikolu, filwaqt li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tar-reġjuni l-aktar imbiegħda kif stabbilit fl-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 26 ta' din id-Direttiva m'għandux japplika għal dawk ir-reġjuni. Sa ... [sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill proposta leġiżlattiva li tistipula l-kriterji għar-reġjuni l-aktar imbiegħda li jirrelataw mas-sostenibbiltà tal-gassijiet b'effett ta' serra u t-tnaqqis tal-użu tagħhom. Dawk il-kriterji għandhom iqisu l-karatteristiċi speċifiċi lokali. B'mod partikolari, ir-reġjuni l-aktar imbiegħda għandhom ikunu kapaċi jisfruttaw għalkollox ir-riżorsi tagħhom, b'konformità mal-kriterji stretti tas-sostenibbiltà, sabiex tiżdied il-produzzjoni tagħhom ta' enerġija rinnovabbli u tissaħħaħ l-indipendenza enerġetika tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Il-provvista tal-enerġija fossili fir-reġjuni l-aktar imbiegħda (80 % jew aktar f'ċerti reġjuni) twassal għal spiża addizzjonali li xxekkel l-ekonomija lokali u l-kapaċità ta' akkwist tal-abitanti. Fl-istess waqt, uħud minn dawn ir-reġjuni għandhom riżorsi konsiderevoli ta' bijomassa li huma għandhom ikunu kapaċi jisfruttaw.

Emenda    254

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

10.  Għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jqiegħdu rekwiżiti addizzjonlai dwar is-sostennibbiltà għall-karburanti mill-bijomassa.

10.  Għall-finijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jqiegħdu rekwiżiti addizzjonali dwar is-sostennibbiltà għall-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa.

Emenda    255

Proposta għal direttiva

Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)   tippermetti li kunsinni ta' materja prima jew bijokarburanti, bijolikwidi jew karburanti mill-bijomassa b'karatteristiċi ta' sostennibiltà u ta' ffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra differenti pereżempju f'kontejner, faċilità loġisitika jew tal-ipproċessar, infrastruttura jew sit tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni;

(a)   tippermetti li kunsinni ta' materja prima jew bijokarburanti, bijolikwidi jew karburanti mill-bijomassa b'karatteristiċi ta' sostennibiltà u ta' ffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra differenti pereżempju f'kontejner, faċilità loġisitika jew tal-ipproċessar, infrastruttura jew sit tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni, sakemm kull kunsinna tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 26 fiha nnifisha u li jkun hemm fis-seħħ sistemi adatti sabiex jimmonitorjaw u jkejlu l-konformità tal-kunsinni individwali;

Emenda    256

Proposta għal direttiva

Artikolu 27 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Sabiex jiġi ffaċilitat il-kummerċ transkonfinali u l-iżvelar lill-konsumaturi, il-garanziji tal-oriġini għall-enerġija rinnovabbli injettati fil-grilja għandu jkun fihom informazzjoni dwar il-kriterji ta' sostenibbiltà u l-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra kif definit fl-Artikolu 26(2) sa (7) u jistgħu jiġu ttrasferiti separatament.

Ġustifikazzjoni

Il-garanziji tal-oriġini għandhom jinfurmaw lill-konsumaturi dwar il-konformità mal-kriterji tas-sostenibbiltà u tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra.

Emenda    257

Proposta għal direttiva

Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)   meta l-ipproċessar ta' kunsinna ta' materja prima jirriżulta biss f'output waħda li hi maħsuba għall-produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi jew il-karburanti tal-bijomassa, id-daqs tal-kunsinna u l-kwantitajiet relatati mas-sostenibbiltà u l-karatteristiċi tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra għandhom jiġu aġġustati bl-applikazzjoni ta' fattur ta' konverżjoni li jirrappreżenta l-proporzjon bejn il-massa tal-output li hi maħsuba għall-produzzjoni ta' bijokarburanti, bijolikwidi jew karburant mill-bijomassa u l-massa tal-materja prima li tkun iddaħħlet fil-proċess;

(a)   meta l-ipproċessar ta' kunsinna ta' materja prima jirriżulta biss f'output waħda li hi maħsuba għall-produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi jew il-karburanti tal-bijomassa, id-daqs tal-kunsinna u l-kwantitajiet relatati mas-sostenibbiltà u l-karatteristiċi tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra għandhom jiġu aġġustati bl-applikazzjoni ta' fattur ta' konverżjoni li jirrappreżenta l-proporzjon bejn il-massa tal-output li hi maħsuba għall-produzzjoni ta' bijokarburanti, bijolikwidi jew karburant mill-bijomassa u l-massa tal-materja prima li tkun iddaħħlet fil-proċess, sakemm kull kunsinna li tikkostitwixxi t-taħlita tissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 26;

Emenda    258

Proposta għal direttiva

Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jiżguraw li l-operaturi ekonomiċi jippreżentaw informazzjoni affidabbli dwar il-konformità mal-kriterji tas-sostennibbiltà u tal-iffrankar tal-gassijiet b'effett ta' serra kif stipulati fl-Artikoli 26(2) sa (7) u li jpoġġu għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri, fuq talba, id-dejta li ntużat biex tkun żviluppata l-informazzjoni. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-operaturi ekonomiċi jagħmlu arranġament għal standard adegwat ta' verifika indipendenti tal-informazzjoni ppreżentata, u li jipprovdu evidenza li dan sar. L-awditjar għandu jivverifika li s-sistemi użati mill-operaturi ekonomiċi huma preċiżi, affidabbli u mħarsa kontra l-frodi. Dan għandu jevalwa l-frekwenza u l-metodoloġija tat-teħid ta' kampjuni u l-affidabilità tad-dejta.

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jiżguraw li l-operaturi ekonomiċi jippreżentaw informazzjoni affidabbli dwar il-konformità mal-kriterji tas-sostenibbiltà u tal-iffrankar tal-gassijiet b'effett ta' serra kif stipulati fl-Artikoli 26(2) sa (7) u li jpoġġu għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri, fuq talba, id-dejta li ntużat biex tkun żviluppata l-informazzjoni. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-operaturi ekonomiċi jagħmlu arranġament għal standard adegwat ta' verifika indipendenti tal-informazzjoni ppreżentata, u li jipprovdu evidenza li dan sar. L-awditjar għandu jivverifika li s-sistemi użati mill-operaturi ekonomiċi huma preċiżi, affidabbli u mħarsa kontra l-frodi inkluża verifika li tiżgura li l-materjali mhumiex modifikati jew mormija intenzjonalment sabiex il-kunsinna jew parti minnha tkun tista' ssir skart jew residwu skont l-Artikolu 26(2) sa (7). Dan għandu jevalwa l-frekwenza u l-metodoloġija tat-teħid ta' kampjuni u l-affidabilità tad-dejta.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta mal-iżgurar tal-konformità mal-limitu fuq il-kontribut mill-bijokarburanti u l-bijogass prodotti minn materja prima inkluż fil-Parti B tal-Anness IX fl-Artikolu 25(1).

Emenda    259

Proposta għal direttiva

Artikolu 27 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-obbligi stabbiliti f'dan il-paragrafu għandhom japplikaw kemm jekk il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa jkunu prodotti fl-Unjoni jew ikunu importati.

L-obbligi stabbiliti f'dan il-paragrafu għandhom japplikaw kemm jekk il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa jkunu prodotti fl-Unjoni jew ikunu importati. L-informazzjoni dwar l-oriġini ġeografika tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa għandha tkun disponibbli għall-konsumaturi.

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-obbligu dwar il-karburant għat-trasport fl-Artikolu 25.

Emenda    260

Proposta għal direttiva

Artikolu 27 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.   Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li skemi volontarji nazzjonali jew internazzjonali li jistabbilixxu standards għall-produzzjoni ta' prodotti ta' bijomassa jkun fihom dejta preċiża għall-finijiet tal-Artikolu 26(7), u/jew juru li konsenji ta' bijokarburanti, bijolikwidi jew karburanti mill-bijomassa jkunu konformi mal-kriterji ta' sostenibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 26(2), (3), (4), (5) u (6), u/jew li l-ebda materjal ma ġie mmodifikat jew mormi intenzjonalment sabiex il-konsenja jew parti minnha taqa' taħt l-Anness IX. Meta jintwera li r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 26(5) u (6) għall-bijomassa tal-foresti huma ssodisfati, l-operaturi jistgħu jiddeċiedu li jipprovdu direttament l-evidenza meħtieġa fil-livell ta' azjenda tal-foresta. Il-Kummissjoni tista' wkoll tirrikonoxxi żoni għall-protezzjoni ta' ekosistemi jew speċijiet rari, mhedda jew fil-periklu ta' estinzjoni rikonoxxuti minn ftehimiet internazzjonali jew inklużi f'listi stabbiliti minn organizzazzjonijiet intergovernattivi jew mill-Unjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-Natura għall-finijiet tal-Artikolu 26(2)(b)(ii).

4.   Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li skemi volontarji nazzjonali jew internazzjonali li jistabbilixxu standards għall-produzzjoni ta' prodotti ta' bijomassa jkun fihom dejta preċiża għall-finijiet tal-Artikolu 26(7), u/jew juru li konsenji ta' bijokarburanti, bijolikwidi jew karburanti mill-bijomassa jkunu konformi mal-kriterji ta' sostenibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 26(2), (3), (4), (5) u (6), u/jew li l-ebda materjal ma ġie mmodifikat jew mormi intenzjonalment sabiex il-konsenja jew parti minnha taqa' taħt l-Anness IX. Meta jintwera li r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 26(5) u (6) għall-bijomassa tal-foresti huma ssodisfati, l-operaturi jistgħu jiddeċiedu li jipprovdu direttament l-evidenza meħtieġa fil-livell ta' bażi tal-provvista. Il-Kummissjoni tista' wkoll tirrikonoxxi żoni għall-protezzjoni ta' ekosistemi jew speċijiet rari, mhedda jew fil-periklu ta' estinzjoni rikonoxxuti minn ftehimiet internazzjonali jew inklużi f'listi stabbiliti minn organizzazzjonijiet intergovernattivi jew mill-Unjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-Natura għall-finijiet tal-Artikolu 26(2)(b)(ii).

Emenda    261

Proposta għal direttiva

Artikolu 27 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Bl-għan li tiġi żgurata li l-konformità mal-kriterji tas-sostennibbiltà u l-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra tiġi vverifikata b'mod effiċjenti u armonizzat b'mod partikolari għall-prevenzjoni tal-frodi tispeċifika regoli ta' implimentazzjoni dettaljati inklużi standards adegwati ta' awtditi affidabbli, trasparenti u independenti u tirrikjedi li l-iskemi volontarji kollha japplikaw dawk l-istandards. Meta tispeċifika dawn l-istandards, il-Kummissjoni għandha tagħti attenzjoni speċjali lill-ħtieġa li jiġi minimizzat il-piż. Dan għandu jsir permezz ta' atti ta' implimentazzjoni adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 31(3). Tali atti għandhom jistabbilixxu perijodu ta' żmien li fih l-iskemi volontarji jeħtieġ li jimplimentaw l-istandards. Il-Kummissjoni tista' tħassar deċiżjonijiet li jirrikonoxxu l-iskemi volontarji fil-każ li dawk l-iskemi jonqsu milli jimplimentaw tali standards fil-perijodu ta' żmien previst.

Bl-għan li tiġi żgurata li l-konformità mal-kriterji tas-sostennibbiltà u l-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra tiġi vverifikata b'mod effiċjenti u armonizzat b'mod partikolari għall-prevenzjoni tal-frodi tispeċifika regoli ta' implimentazzjoni dettaljati inklużi standards adegwati ta' awtditi affidabbli, trasparenti u independenti u tirrikjedi li l-iskemi volontarji kollha japplikaw dawk l-istandards. Meta tispeċifika dawn l-istandards, il-Kummissjoni għandha tagħti attenzjoni speċjali lill-ħtieġa li jiġi minimizzat il-piż. Dan għandu jsir permezz ta' atti ta' implimentazzjoni adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 31(3). Tali atti għandhom jistabbilixxu perijodu ta' żmien li fih l-iskemi volontarji jeħtieġ li jimplimentaw l-istandards. Il-Kummissjoni tista' tħassar deċiżjonijiet li jirrikonoxxu l-iskemi volontarji fil-każ li dawk l-iskemi jonqsu milli jimplimentaw tali standards fil-perijodu ta' żmien previst. Meta Stat Membru jqajjem tħassib rigward l-operazzjoni ta' skema volontarja, il-Kummissjoni għandha tinvestiga l-kwistjoni u tieħu azzjoni xierqa.

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-implimentazzjoni tal-obbligu dwar il-karburant għat-trasport fl-Artikolu 25.

Emenda    262

Proposta għal direttiva

Artikolu 27 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

7a.  Il-Kummissjoni tista', fi kwalunkwe ħin, tivverifika l-affidabbiltà tal-informazzjoni relatata mal-issodisfar tal-kriterji tas-sostenibbiltà jew l-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra ppreżentata minn operaturi ekonomiċi li joperaw fis-suq tal-Unjoni jew fuq talba ta' Stat Membru.

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-implimentazzjoni tal-obbligu dwar il-karburant għat-trasport fl-Artikolu 25.

Emenda    263

Proposta għal direttiva

Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Il-materja prima, li l-produzzjoni tagħha wasslet għal tibdil dirett fl-użu tal-art, jiġifieri tibdil minn waħda mill-kategoriji tal-IPPC li ġejjin għall-kopertura tal-art: minn art afforestata, bwar, artijiet mistagħdra, art mibnija, jew art oħra, għal raba' jew raba' perenni u fejn valur ta' emissjonijiet minn tibdil dirett fl-użu tal-art (el) huwa kkalkulat f'konformità mal-punt 7 tal-parti C tal-Anness V, għandha titqies li għandha emissjonijiet stmati minn tibdil indirett fl-użu tal-art ta' żero.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija intrinsikament marbuta mal-emenda għall-Artikolu 7(1).

Emenda    264

Proposta għal direttiva

Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.   L-Istati Membri jistgħu jippreżentaw lill-Kummissjoni rapporti li jinkludu tagħrif dwar l-emissjonijiet tipiċi ta' gassijiet b'effett ta' serra mill-kultivazzjoni ta' materja prima agrikola a' dawk iż-żoni fit-territorju tagħhom ikklassifikati bħala livell 2 fin-nomenklatura tal-unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) jew bħala livell NUTS aktar diżaggregat skont ir-Regolament (KE) 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Ir-rapporti għandhom jiġu akkumpanjati minn deskrizzjoni tal-metodu u s-sorsi tad-data użati biex jiġi kkalkulat il-livell tal-emissjonijiet. Dak il-metodu għandu jikkunsidra l-karatteristiċi tal-ħamrija, il-klima u l-produzzjoni mistennija ta' materja prima.

2.   L-Istati Membri jistgħu jippreżentaw lill-Kummissjoni rapporti li jinkludu tagħrif dwar l-emissjonijiet tipiċi ta' gassijiet b'effett ta' serra mill-kultivazzjoni ta' materja prima agrikola u mill-forestrija ta' dawk iż-żoni fit-territorju tagħhom ikklassifikati bħala livell 2 fin-nomenklatura tal-unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) jew bħala livell NUTS aktar diżaggregat skont ir-Regolament (KE) 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Ir-rapporti għandhom jiġu akkumpanjati minn deskrizzjoni tal-metodu u s-sorsi tad-data użati biex jiġi kkalkulat il-livell tal-emissjonijiet. Dak il-metodu għandu jikkunsidra l-karatteristiċi tal-ħamrija, il-klima u l-produzzjoni mistennija ta' materja prima.

Emenda    265

Proposta għal direttiva

Artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.   Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi, permezz ta' att ta' implimentazzjoni adottat skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 31(2), li r-rapporti msemmijin fil-paragrafu 2 u 3 ta' dan l-Artikolu jkun fihom dejta preċiża sabiex jitkejlu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra assoċjati mal-kultivazzjoni ta' materja prima ta' bijomassa agrikola prodotti f'iż-żoni inklużi fit-tali rapporti għall-finijiet tal-Artikolu 26(7). Din id-dejta tista' għalhekk tintuża minflok valuri awtomatiċi diżaggregati għall-kultivazzjoni stabbilita fil-Parti D jew E tal-Anness V għall-bijokarburanti u l-bijolikwidi u fil-Parti C tal-Anness VI għall-karburanti mill-bijomassa.

4.   Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi, permezz ta' att ta' implimentazzjoni adottat skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 31(2), li r-rapporti msemmijin fil-paragrafu 2 u 3 ta' dan l-Artikolu jkun fihom dejta preċiża sabiex jitkejlu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra assoċjati mal-kultivazzjoni ta' materja prima ta' bijomassa agrikola u mill-forestrija prodotta fiż-żoni inklużi fit-tali rapporti għall-finijiet tal-Artikolu 26(7). Din id-dejta tista' għalhekk tintuża minflok valuri awtomatiċi diżaggregati għall-kultivazzjoni stabbilita fil-Parti D jew E tal-Anness V għall-bijokarburanti u l-bijolikwidi u fil-Parti C tal-Anness VI għall-karburanti mill-bijomassa.

Emenda    266

Proposta għal direttiva

Artikolu 28 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha żżomm taħt analiżi l-Anness V u l-Anness VI bil-ħsieb, fejn iġġustifikat li żżid jew tirrevedi il-valuri għal mogħdijiet tal-produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa. Dik l-analiżi għandha tqis ukoll il-modifika tal-metodoloġija stabbilita fil-parti C għall-Anness V, u fil-parti B tal-Anness VI.

Il-Kummissjoni għandha żżomm taħt analiżi l-Anness V u l-Anness VI bil-ħsieb, fejn iġġustifikat li żżid jew tirrevedi il-valuri għal mogħdijiet tal-produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa abbażi tal-iżviluppi teknoloġiċi u l-evidenza xjentifika l-aktar riċenti. Dik l-analiżi għandha tqis ukoll il-modifika tal-metodoloġija stabbilita fil-parti C tal-Anness V, u fil-parti B tal-Anness VI.

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-obbligu dwar il-karburant għat-trasport fl-Artikolu 25.

Emenda    267

Proposta għal direttiva

Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-oriġini ta' bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa kkunsamati fl-Unjoni u l-impatt tal-produzzjoni tagħhom, inkluż l-impatt li jseħħ bħala riżultat tal-ispustjar, fuq l-użu ta' art fl-Unjoni u fil-pajjiżi terzi ewlenin ta' provvista. Dan il-monitoraġġ għandu jkun ibbażat fuq ir-rapporti tal-Istati Membri tal-pjanijiet integrati nazzjonali tal-enerġija u l-lima u l-progress korrispondenti rekwiżit fl-Artikoli 3, 15 u 18 tar-Regolament [Governance], , u dawk ta' pajjiżi terzi rilevanti, organizzazzjonijiet intergovernattivi, studji xjentifiċi u kull informazzjoni rilevanti oħra. Il-Komunità għandha timmonitorja wkoll iċ-ċaqliq fil-prezzijiet tal-prodotti essenzjali assoċjati mal-użu tal-bijomassa għall-enerġija u kull effett pożittiv jew negattiv fuq is-sigurtà tal-ikel.

1.  Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-oriġini ta' bijokarburanti u bijolikwidi, u karburanti mill-bijomassa kkunsmati fl-Unjoni kif ukoll l-impatt tal-produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli minn dawk is-sorsi u minn sorsi oħrajn, inkluż l-impatt li jseħħ bħala riżultat ta' spostament, fuq l-użu ta' art fl-Unjoni u fil-pajjiżi terzi ta' provvista. Dan il-monitoraġġ għandu jkun ibbażat fuq il-pjanijiet integrati nazzjonali tal-Istati Membri fir-rigward tal-enerġija u l-ilma u r-rapporti ta' progress korrispondenti rikjesti fl-Artikoli 3, 15 u 18 tar-Regolament [Governance], u dawk tal-pajjiżi terzi, l-organizzazzjonijiet intergovernattivi, l-istudji xjentifiċi rilevanti, id-dejta bbażata fuq is-satelliti u kull informazzjoni rilevanti oħra. Il-Komunità għandha timmonitorja wkoll iċ-ċaqliq fil-prezzijiet tal-prodotti essenzjali assoċjati mal-użu tal-bijomassa għall-enerġija u kull effett pożittiv jew negattiv fuq is-sigurtà tal-ikel u fuq l-użi materjali f'kompetizzjoni.

Ġustifikazzjoni

Għandu jittieħed approċċ komprensiv li jippermetti tqabbil.

Emenda    268

Proposta għal direttiva

Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Is-setgħa li jkunu adottati atti delegati msemmija fl-Artikoli 7(5), 7(6); 19(11), 19(14), 25(6) u 28(5) għandha tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin mill-1 ta' Jannnar 2021.

2.  Is-setgħa li jkunu adottati atti delegati msemmija fl-Artikoli 7(3), 7(5), 7(6); 19(11), 19(14), 25(6) u 28(5) għandha tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin mill-1 ta' Jannnar 2021.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għal skopijiet relatati mal-loġika interna tat-test u hija marbuta mill-qrib ma' emendi oħra.

Emenda    269

Proposta għal direttiva

Artikolu 32 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikoli 7(5), 7(6); 19(11), 19(14), 25(6) u 28(5)

Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 7(3), 7(5), 7(6); 19(11), 19(14), 25(6) u 28(5)

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għal skopijiet relatati mal-loġika interna tat-test u hija marbuta mill-qrib ma' emendi oħra.

Emenda    270

Proposta għal direttiva

Anness Ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Anness Ia

 

1.  Il-miri ta' Stat Membru għall-2030 għandhom ikunu s-somma tal-komponenti li ġejjin, kull waħda espressa f'punti perċentwali:

 

(a)  il-mira nazzjonali vinkolanti tal-Istat Membru għall-2020 kif stabbilita fl-Anness I ta' din id-Direttiva;

 

(b)  kontribut b'rata fissa ("CFlat");

 

(c)  kontribut abbażi tal-PDG per capita ("CGDP”);

 

(d)  kontribut abbażi tal-potenzjal ("CPotential");

 

(e)  kontribut li jirrifletti l-livell ta' interkonnessjoni tal-Istat Membru ("CInterco").

 

2.  CFlat għandu jkun l-istess għal kull Stat Membru. Is-CFlat tal-Istati Membri kollha flimkien għandhom jikkontribwixxu 30 % tad-differenza bejn il-miri tal-UE għall-2030 u l-2020.

 

3.  Is-CGDP għandu jiġi allokat bejn l-Istati Membri abbażi ta' indiċi tal-PDG per capita għall-medja tal-UE, fejn għal kull Stat Membru individwali l-indiċi massimu jkun ta' 150 % tal-medja tal-UE. Is-CGDP tal-Istati Membri kollha flimkien għandhom jikkontribwixxu 30 % tad-differenza bejn il-miri tal-UE għall-2030 u l-2020.

 

4.  Is-CPotential għandu jiġi allokat bejn l-Istati Membri abbażi tad-differenza bejn RES ta' Stat Membru fl-2030 kif muri fix-xenarju PRIMES EUCO3535 u l-miri nazzjonali vinkolanti tiegħu għall-2020. Is-CPotential tal-Istati Membri kollha flimkien għandhom jikkontribwixxu 30 % tad-differenza bejn il-miri tal-UE għall-2030 u l-2020.

Emenda    271

Proposta għal direttiva

Anness V – Parti C – paragrafu 3 – punt a – formula

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

IFFRANKAR = (E F(t) – E B /E F(t))

IFFRANKAR = (E F(t) – E B) /E F(t)

Ġustifikazzjoni

Il-formula proposta hija matematikament inkorretta. Il-formula eżistenti hija matematikament korretta: ir-riżultat tagħha huwa proporzjon mingħajr dimensjoni li, espress f'relazzjoni ma' 100 %, irendi perċentawl għat-tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra.

Emenda    272

Proposta għal direttiva

Anness V – Parti C – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

15.  L-iffrankar ta' emissjonijiet mill-qbid u s-sostituzzjoni tal-karbonju, eccr, għandu jkun relatat direttament mal-produzzjoni tal-bijokarburant jew il-bijolikwidu li huma attribwiti lejh, u għandu jkun limitat għall-emissjonijiet evitati permezz tal-qbid ta' CO2 li fihom il-karbonju joriġina minn bijomassa u li hija użata fis-settur tal-enerġija jew it-trasport.

15.  L-iffrankar ta' emissjonijiet mill-qbid u s-sostituzzjoni tal-karbonju, eccr, għandu jkun limitat għall-emissjonijiet evitati permezz tal-qbid ta' CO2 li fihom il-karbonju joriġina minn bijomassa u li jintuża biex jissostitwixxi s-CO2 li joriġina mill-karburanti fossili użat fil-prodotti u s-servizzi kummerċjali.

Ġustifikazzjoni

Is-sitwazzjoni legali attwali għandha tinżamm. L-iffrankar tal-emissjonijiet f'setturi oħra għajr dawk tat-trasport, m'għandux jiġi injorat ukoll.

Emenda    273

Proposta għal direttiva

Anness VII – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  Qusable = is-sħana totali utiliżabbli stimata mogħtija mill-pompi ta' sħana li jissodisfaw il-kriterji msemmija fl-Artikolu 7(4), implimentat kif ġej: Il-pompi tas-sħana biss li għalihom jittieħed kont ta' SPF > 1,15 * 1/η;

-  Qusable = is-sħana totali utilizzabbli stimata mogħtija mill-pompi ta' sħana għall-produzzjoni ta' tisħin u tkessiħ li jissodisfaw il-kriterji msemmija fl-Artikolu 7(4), implimentat kif ġej: Il-pompi tas-sħana biss li għalihom jittieħed kont ta' SPF > 1,15 * 1/η;

Emenda    274

Proposta għal direttiva

Anness IX – Parti A – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  Frazzjoni ta' bijomassa ta' skart muniċipali mħallat, iżda mhux skart domestiku soġġett għal miri ta' riċiklaġġ skont il-punt (a) tal-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 2008/98/KE.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Dan iżid il-koerenza tal-miri għat-tnaqqis fl-emissjonijiet.

Emenda    275

Proposta għal direttiva

Anness IX – Parti A – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)   Bijoskart kif definit fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 2008/98/KE minn unitajiet domestiċi privati soġġetti għal ġbir separat kif definit fl-Artikolu 3(11) ta 'dik id-Direttiva.

(c)   Bijoskart kif definit fl-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 2008/98/KE soġġett għal ġbir separat kif definit fl-Artikolu 3(11) ta 'dik id-Direttiva.

Emenda    276

Proposta għal direttiva

Anness IX – Parti A – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  Frazzjoni ta' bijomassa ta' skart industrijali li mhux adatt biex jintuża fil-katina alimentari jew tal-għalf, inklużi materjali mill-industrija tal-bejgħ bl-imnut u bl-ingrossa u dik agroalimentari u tas-sajd u l-akkwakultura, u esklużi l-materja prima elenkati fil-parti B ta' dan l-Anness.

(d)  Residwi li jirriżultaw minn produzzjoni industrijali rinnovabbli oħra mhux adatti biex jintużaw fil-katina alimentari, tal-għalf jew għal ipproċessar mill-ġdid f'materjal mhux tal-ikel. Dan jinkludi materjali li jirriżultaw mill-bejgħ bl-imnut u bl-ingrossa u produzzjonijiet kimiċi b'bażi bijoloġika, l-industrija agroalimentari u tas-sajd u l-akkwakultura, esklużi l-materja prima elenkati fil-parti B ta' dan l-Anness.

Ġustifikazzjoni

Huma biss ir-residwi tal-produzzjoni li mhux adatti għall-użu mill-ġdid fl-ikel, fl-għalf jew fi prodotti mhux tal-ikel li jistgħu jitqiesu bħala bijokarburanti avvanzati, f'konformità mal-prinċipji ta' ekonomija ċirkolari u l-użu effiċjenti tar-riżorsi.

Emenda    277

Proposta għal direttiva

Anness IX – Parti A – punt g

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g)  Effluwent minn imtieħen taż-żejt tal-palm u għenieqed vojta tal-frott tal-palma.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ir-residwi li jiġġeneraw mill-produzzjoni taż-żjut veġetali b'effett ILUC għoli jenħtieġ li ma jgħoddux bħala materja prima adegwata għall-bijokarburanti avvanzati.

Emenda    278

Proposta għal direttiva

Anness IX – Parti A – punt h

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(h)  Żejt tal-arżnu u żift miż-żejt tal-arżnu

imħassar

Ġustifikazzjoni

Iż-żejt tal-arżnu għandu użu industrijali wiesa'. Mingħajr ebda valutazzjoni tal-impatt ma nistgħux nevalwaw l-effett tal-użu għall-ispostament tiegħu.

Emenda    279

Proposta għal direttiva

Anness IX – Parti A – punt j

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(j)  Bagasse.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Materja prima li sservi użi industrijali eżistenti u li għandha disponibbiltà limitata m'għandhiex tiġi promossa bħala bijokarburant avvanzat billi x'aktarx jitfaċċaw impatti ekonomiċi u klimatiċi negattivi peress li trid tiġi sostitwita minn materjal ieħor fl-applikazzjonijiet eżistenti tagħha.

Emenda    280

Proposta għal direttiva

Anness IX – Parti A – punt o

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(o)  Frazzjoni ta' bijomassa ta' skart residwu u residwi mill-forestrija u l-industriji bbażati fuq il-forestrija, jiġifieri qxur tas-siġar, friegħi, żbir ta' qabel il-kummerċjalizzazzjoni, weraq, weraq tal-arżnu, qċaċet tas-siġar, serratura, fdalijiet mill-qtugħ tas-siġar, likur iswed, likur kannella, tajn tal-fibra, linjin.

(o)  Frazzjoni ta' bijomassa ta' skart u residwi minn industriji bbażati fuq il-foresti li ma tikkawżax ċaqliq ta' użu materjali eżistenti tar-residwi, jiġifieri qxur tas-siġar, friegħi, żbir ta' qabel il-kummerċjalizzazzjoni, weraq, weraq tal-arżnu, qċaċet tas-siġar, serratura, fdalijiet mill-qtugħ tas-siġar, likur iswed, likur kannella, tajn tal-fibra, linjin.

Ġustifikazzjoni

Dan jipprovdi koerenza, infurzar ulterjuri u jsaħħaħ l-implimentazzjoni tal-emenda tal-Artikolu 26 għal ġerarkija tal-użu tal-prodotti tal-injam.

Emenda    281

Proposta għal direttiva

Anness IX – Parti A – punt p

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(p)  Materjal ċellulożiku mhux tal-ikel ieħor kif definit fil-punt (s) tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 2.

(p)  Materjal ċellulożiku mhux tal-ikel ieħor kif definit fil-punt (s) tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 2, għajr għelejjel għall-enerġija prodotti fuq art agrikola produttiva.

Ġustifikazzjoni

L-għelejjel għall-enerġija mkabbra fuq art agrikola produttiva jridu jiġu esklużi peress li l-effett tagħhom fuq l-ispostament tal-użu tal-art huwa komparabbli għal dak tal-għelejjel għall-ikel u l-għalf fil-każ tal-bijokarburanti.

Emenda    282

Proposta għal direttiva

Anness IX – Parti A – punt q

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(q)  Materjal linjoċellulożiku ieħor kif definit fil-punt (r) tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 2 għajr zkuk maqtugħin u zkuk maqtugħin miksija b'fuljetta fina.

(q)  Bijomassa linjoċellulożika minn imsaġar ta' newba qasira stabbilita fuq art agrikola marġinali, u skart u fdalijiet minn sistemi agroforestali fuq żona agrikola utilizzata.

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni kienet wiesgħa wisq peress li l-punt o jkopri l-injam kollu li ġej mill-forestrija bħala skart u residwu. L-emenda tipproponi biss ambitu limitat tal-punt q li tkopri żona agrikola użata, art marġinali għall-użu ewlieni, u residwi u skart minn sistemi agroforestali, friegħi, qxur tas-siġar, weraq eċċ.

Emenda    283

Proposta għal direttiva

Anness IX – Parti A – punt qa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(qa)  Qbid u użu tal-karbonju għal finijiet ta' trasport, jekk is-sors tal-enerġija jkun rinovabbli f'konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 2(2).

Ġustifikazzjoni

Kontinwazzjoni tar-regola attwali. Id-dispożizzjonijiet ġuridiċi attwali għandhom jinżammu. Is-sostituzzjoni ta' karbonju fossili u l-użu kaskata tiegħu jikkostitwixxu kontribuzzjonijiet rilevanti u dejjem aktar importanti lejn il-protezzjoni tal-klima.

Emenda    284

Proposta għal direttiva

Anness IX – Parti B – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  Molassi li huma prodotti bħala koprodotti mir-raffinar tal-kannamiela jew il-pitravi taz-zokkor sakemm jiġu rrispettati l-aqwa standards tal-industrija għall-estrazzjoni taz-zokkor.  

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-molassi huma prodott sekondarju tal-kannamiela użati fl-industrija agroalimentari, b'mod partikolari għall-produzzjoni tal-ħmira. L-inklużjoni tagħhom fl-Anness IX ser twassal għal nuqqas ta' materja prima, billi l-output mhux tal-enerġija tal-molassi joffri livell ogħla ta' sfruttament f'konformità mal-ġerarkija tal-iskart.

Emenda    285

Proposta għal direttiva

Anness X – Parti A

Sena kalendarja

Sehem minimu

2021

7.0%

2022

6.7%

2023

6.4%

2024

6.1%

2025

5.8%

2026

5.4%

2027

5.0%

2028

4.6%

2029

4.2%

2030

3.8%

 

Emenda

Parti A: Il-kontribut massimu mill-bijokarburanti likwidi mill-għelejjel tal-ikel jew l-għalf lejn il-mira tal-enerġija rinnovabbli tal-UE kif imsemmi fl-Artikolu 7 paragrafu 1

Sena kalendarja

Sehem minimu

2021

7.0%

2022

6.3%

2023

5.6%

2024

4.9%

2025

4.2%

2026

3.5%

2027

2.8%

2028

2.1%

2029

1.4%

2030

0%

(1)

Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

(2)

ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.


NOTA SPJEGATTIVA

L-isfida: id-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija sal-2050

Il-Parlament Ewropew għandu impenn lejn iċ-ċittadini Ewropej, il-kwalità tal-ħajja tagħhom u l-iżvilupp ekonomiku u soċjali.

Din hija l-okkażjoni biex jinbena qafas ġuridiku ċar u effikaċi li huwa konsistenti mal-isforz tad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija li ġie stabbilit mill-Ftehim storiku ta' Pariġi ffirmat fl-2015 u li ilu fis-seħħ minn Novembru 2016.

Aktar minn qatt qabel jeħtieġ li nkunu ambizzjużi fid-Direttiva li tippromwovi l-użu tal-enerġija rinnovabbli, u għandna naħdmu għal enerġija nadifa, sigura, aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha u li tiġġenera l-impjiegi.

L-Ewropa: mexxejja fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli?

L-iżvilupp importanti attwali u previst tas-suq tal-enerġija rinnovabbli fuq livell dinji jippreżenta opportunità importanti għall-impriżi tagħna u għall-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità fl-UE. Il-bażi tat-tagħrif teknoloġiku, l-istruttura industrijali u l-professjonisti kkwalifiati, li bis-saħħa tagħhom kellna sehem kruċjali fl-iżvilupp pijunier ta' dawn it-teknoloġiji fuq livell dinji, għandhom jiġu sfruttati u promossi.

L-użu tal-enerġija rinnovabbli jikkontribwixxi wkoll biex tiżdied l-indipendenza enerġetika tal-Unjoni, biex b'hekk titjieb is-sigurtà tal-enerġija u nsiru inqas vulnerabbli għal fornituri esterni tal-enerġija.

F'dawn l-aħħar snin ġew osservati sinjali ta' tnaqqis fir-ritmu tal-investimenti meħtieġa għad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija tal-UE. Eżempju ta' dan huwa t-tnaqqis fir-ritmu tal-investimenti fl-enerġija rinnovabbli fl-Ewropea, li jikkuntrasta mar-rekords ta' investiment f'reġjuni oħrajn tad-dinja.

Lejn qafas regolatorju ġdid li jippromwovi l-enerġija rinnovabbli

Objettiv ta' enerġija rinnovabbli konsistenti ma' dekarbonizzazzjoni sħiħa sal-2050: 35 %

Għalkemm ir-Rapporteur jilqa' ħafna mid-dispożizzjonijiet il-ġodda li tippreżenta l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, huwa jilmenta dwar in-nuqqas ta' ambizzjoni fl-objettiv stabbilit ta' 27 % tal-kwota ta' enerġija rinnovabbli fl-UE.

Għandu jiġi enfasizzat li l-Kunsill Ewropew ta' Ottubru 2014, li appoġġa objettiv ta' mill-inqas 27 % ta' enerġija rinnovabbli, sar qabel l-iffirmar tal-Ftehim ta' Pariġi.

Min-naħa l-oħra, objettiv globali ta' 27 % ma jvarjax sostanzjalment mix-xenarju tendenzjali, li ser jilħaq 24.3 % fl-2030 (xenarju li ma jikkunsidrax il-probabbiltà ta' spejjeż ta' teknoloġiji rinnovabbli aktar maturi).

Barra minn hekk, il-Parlament Ewropew, fl-2016, approva riżoluzzjoni li permezz tagħha talab l-iffissar ta' objettiv ta' rata ta' mill-inqas 30 % enerġija rinnovabbli, waqt li indika li x-xewqa hi li jkun hemm mira aktar għolja.

Attwalment, anke fl-objettiv propost mill-Parlament jirriżulta li dan huwa modest meta mqabbel mal-bżonnijiet ta' dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija miftiehma fis-COP21, li jpoġġi f'riskju mhux biss il-possibbiltà li jinkisbu l-objettivi ta' Pariġi, iżda wkoll il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea bħala mexxejja fil-qasam tal-enerġija nadifa.

Fil-fatt, diversi Stati Membri qegħdin jistabbilixxu objettivi li huma evidentement ferm superjuri għal dawk imsemmija għall-2030.

IRENA (2016), pereżempju, tikkunsidra li rata ta' 36 % ta' sorsi rinnovabbli fuq livell globali għall-2030 mhux biss hija possibbli iżda wkoll neċessarja sabiex iż-żieda fit-temperatura medja tad-dinja tiġi limitata għal 2ºC.

Għal dan kollu, ir-rapporteur jipproponi li jiġi stabbilit objettiv vinkolanti tal-Unjoni li tinkiseb rata ta' 35 % ta' sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross ta' enerġija għall-2030. Dan l-objettiv minimu għandu jinkiseb bl-isforz konġunt tal-Istati Membri kollha billi jiġu stabbiliti objettivi vinkolanti nazzjonali ġodda, inkluż fis-settur tat-trasport.

Impenji nazzjonali għal enerġija nadifa

Is-suċċess tad-direttiva attwali (id-Direttiva 2009/28/KE) irnexxielha twitti t-triq għal użu akbar tal-enerġija rinnovabbli li huwa dovut fil-biċċa l-kbira għaċ-ċarezza u ċ-ċertezza tal-istabbiliment ta' objettivi vinkolanti fil-livell tal-pajjiż.

L-objettivi vinkolanti joħolqu ċertezza għall-investituri, biex b'hekk inaqqsu l-ħtiġijiet ta' appoġġ finanzjarju. Barra minn hekk, jistabbilixxu tqassim ċar tar-responsabbiltajiet li jippermetti li jiġu implimentati miżuri korrettivi f'każ ta' inadempjenza.

Meta jitqies il-fatt li l-Kummissjoni stess identifikat l-istabbiliment ta' objettivi vinkolanti nazzjonali bħala l-aktar strument effikaċi biex jinkisbu l-objettivi tas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli fl-2020, jirriżulta li huwa diffiċli li wieħed jaqbel mal-idea li dawn għandhom jiġu mneħħija. Sistema ta' kontribuzzjonijiet nazzjonali volontarji ma toffrix sinjal ċar ta' ambizzjoni.

Qafas ta' appoġġ finanzjarju flessibbli, ċert u b'missjoni Ewropea

Il-kriterji għall-istabbiliment ta' pjanijiet ta' appoġġ ibbażati fuq is-suq jippromwovu kompetizzjoni akbar u jnaqqsu l-ispejjeż tal-promozzjoni tas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli (SER).

Fl-istess waqt, jenħtieġ li jiġi ggarantit li l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu dwar id-diversifikazzjoni teknoloġika tagħhom waqt li jitqiesu fatturi soċjali, ambjentali, ġeografiċi u klimatiċi. Din il-flessibbiltà tgħin ukoll biex jitnaqqsu l-ispejjeż ta' integrazzjoni fis-sistema enerġetika tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli. Għaldaqstant, ir-Rapporteur jipproponi li jiġu stabbiliti xi prinċipji ġenerali komuni għas-sistemi ta' appoġġ għas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli.

L-istabbiliment tal-ftuħ ta' reġimi ta' għajnuna għall-ġeneraturi ta' SER li jinsabu fi Stati Membri oħrajn huwa mod biex jiġu armonizzati u mnaqqsa l-ispejjeż tas-sistemi ta' appoġġ billi tiżdied il-kompetittività.

Il-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni bejn l-Istati Membri jippreżentaw benefiċċji potenzjali f'termini ta' kosteffettività għall-promozzjoni ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli. Bl-objettiv li dawn il-benefiċċji jistgħu jimmaterjalizzaw meta tiġi offruta flessibbiltà lill-Istati Membri, ir-Rapporteur jipproponi li jista' jiġi ssostitwit l-obbligu li jinfetħu s-sistemi ta' appoġġ għat-twettiq ta' proġetti konġunti.

Il-kooperazzjoni reġjonali għandha ssir skont il-livelli ta' interkonnessjoni li huma fundamentali sabiex jiġu amministrati b'mod adegwat is-sorsi ta' enerġija rinnovabbli u sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż tal-integrazzjoni tagħhom fis-sistema tal-enerġija. Għaldaqstant, l-Istati Membri b'livelli ta' interkonnessjoni baxxi ħafna ma għandhomx ikunu obbligati li jipparteċipaw f'dan il-qafas ta' ftuħ.

Tisħiħ taċ-ċertezza ġuridika

Il-bidliet f'daqqa fil-politiki ta' appoġġ għas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli ħolqu inċertezza għall-investituri. Bosta pajjiżi ħadu miżuri retroattivi, li kkawżaw it-telf ta' fiduċja u inċertezza fis-settur tal-enerġija rinnovabbli kif ukoll nuqqas ta' aċċess għall-finanzjament għal installazzjonijiet ġodda. Dan ipperikola l-kisba tal-objettivi stabbiliti għall-2020 u dgħajjef industrija ewlenija indiġena f'ħafna reġjuni. Huwa fundamentali li tiġi mħarsa l-immaġni tal-Unjoni Ewropea bħala territorju attraenti għall-investimenti fis-sorsi tal-enerġija rinnovabbli, minħabba, fost fatturi oħrajn, iċ-ċertezza ġuridika tal-qafas regolatorju tagħha. Għaldaqstant, l-Artikolu 6 għandu jissaħħaħ sabiex ma jkunx fih ambigwitajiet u sabiex jiġi ċċarat li dan japplika kemm għall-investimenti attwali kif ukoll dawk futuri. Għandu jiġi stabbilit reġim regolatorju usa', li jistabbilixxi perjodi ta' tranżizzjoni f'każ ta' bidliet regolatorji, u li jistipula l-kumpensi meħtieġa f'każ ta' bidliet esterni diskriminatorji għas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli li jolqtu b'mod konsiderevoli l-vijabbiltà ekonomika tal-proġetti appoġġati.

Negħlbu l-ostakoli amministrattivi

Fatturi oħrajn li jagħmluha diffiċli biex jintużaw sorsi ta' enerġija rinnovabbli fl-UE huma l-proċeduri amministrattivi kumplessi, b'perjodi ta' stennija twal. Il-one-stop-shops proposti huma strument li ntalab b'mod ripetut mill-atturi industrijali.

Għalkemm perjodu massimu ta' tliet snin biex jingħata permess jista' jkun realistiku għal impjanti akbar, dan jidher li huwa eċċessiv għal impjanti iżgħar. Huma meħtieġa perjodi iqsar għall-proġetti fuq skala iżgħar, li l-applikazzjoni tagħhom ma tirrikjedix l-istess konsultazzjoni u evalwazzjoni wiesgħa bħal impjanti akbar.

Parteċipazzjoni tal-konsumatur fit-tranżizzjoni tal-enerġija

Sa mill-approvazzjoni tad-Direttiva attwali, l-avvanz teknoloġiku u t-tnaqqis fl-ispejjeż ta' xi teknoloġiji rawmu forom ġodda ta' ġestjoni tal-enerġija li jippermettu li l-konsumatur jitpoġġa fil-qalba tal-politika tal-enerġija. Huwa importanti li dawn il-forom ġodda ta' parteċipazzjoni jinġabru fi ħdan is-sistema tal-enerġija u li jiġu promossi. F'dan is-sens, id-Direttiva l-ġdida mhux biss għandha tawtorizza l-iżvilupp tal-awtokonsum u tal-komunitajiet ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli iżda għandha tippromwovih b'mod attiv u timpedixxi li dawn jiġu skuraġġiti jew li jkunu soġġetti għal proċeduri jew piżijiet sproporzjonati. Il-konsum tal-enerġija rinnovabbli li wieħed jipproduċi għalih innifsu li jibqa' barra min-netwerk ma għandux ikun soġġett għal taxxi jew imposti ta' ebda tip.

Sikwit, iċ-ċittadini li jkollhom introjtu medju jew għoli jkollhom aċċess akbar għall-kapital inizjali meħtieġ sabiex jinvestu f'apparat biex jiġġeneraw l-enerġija rinnovabbli tagħhom stess.

Madankollu, f'Ewropea fejn 50 miljun persuna jinsabu f'sitwazzjoni ta' faqar enerġetiku, l-użu tal-enerġija rinnovabbli għandu rwol fundamentali fl-iżvilupp ta' paradigma ġdid tas-sistema tal-enerġija li huwa ta' benefiċċju għas-soċjetà kollha.

Għaldaqstant, l-iskemi ta' appoġġ li jippromwovu li wieħed jiġġenera l-enerġija tiegħu stess għandhom ikunu mfassla b'tali mod li jilħqu lill-konsumaturi kollha u, b'mod partikolari, lil dawk b'inqas riżorsi.

L-importanza tal-objettivi settorjali

L-introduzzjoni ta' objettivi speċifiċi għas-setturi tat-tisħin u t-tkessiħ u tat-trasport hija assolutament neċessarja minħabba l-potenzjal tal-penetrazzjoni tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli li jista' jinkiseb u jekk inqisu li dawn jirrappreżentaw madwar 75 % (1)tal-konsum finali ta' enerġija fl-Unjoni. Mhux se niksbu l-objettivi ta' dekarbonizzazzjoni jekk f'dawn is-setturi ma jiġux irduppjati l-isforzi.

Fil-każ tas-settur tat-tisħin u tat-tkessiħ, flimkien ma' livell akbar ta' ambizzjoni f'forma vinkolanti, għandhom jiġu offruti mezzi ta' flessibbiltà għall-Istati Membri li diġà għandhom rati ta' penetrazzjoni ferm għoljin ta' enerġija rinnovabbli.

Bl-istess mod, għandhom jiddaħħlu prekawzjonijiet sabiex il-miżuri adottati f'dan is-settur jagħtu attenzjoni speċjali lid-djar vulnerabbli li jinsabu f'riskju ta' faqar enerġetiku.

It-trasport jirrappreżenta madwar terz tal-konsum finali tal-enerġija fl-UE, iżda jibqa' jiddomina b'rata ta' 94 % għall-karburanti kollha dderivati miż-żejt mhux maħdum. Id-Direttiva attwali tistabbilixxi objettiv ta' 10 % għall-enerġija rinnovabbli fit-trasport sal-2020. Sabiex isir progress f'dan is-settur, li jirrappreżenta 35 % tal-emissjonijiet kollha ta' CO2 tal-UE, jenħtieġ li jinżamm l-objettiv settorjali u li dan jiġi aġġornat għall-2030. Għaldaqstant, huwa importanti li tiġi promossa l-mobilità permezz ta' karburanti alternattivi, pereżempju permezz tal-elettromobilità.

Ir-rapporteur jidhirlu li huwa neċessarju li li din id-Direttiva tkun aktar ambizzjuża sabiex ikun jista' jitwettaq l-impenn tal-Ewropa fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. In-nuqqas ta' ambizzjoni fir-rigward tas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli mhux biss iqajjem dubji dwar il-kredibbiltà tagħna, iżda wkoll dwar l-iżvilupp futur tagħna kollu.

(1)

Sors: Eurostat (2014).


ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONSFROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

1.  Red Eléctrica Española (REE)

2.  Repsol

3.  Unión Fotovoltaica Española (UNEF)

4.  Dupont Industrial Biosciences

5.  Gas Natural Fenosa (GNF)

6.  European Commission

7.  Government of Denmark

8.  Government of the United Kingdom

9.  Government of Germany

10.  Statoil

11.  European Renewable Energies Federation (EREF)

12.  Danish Energy Association. DONG Energy

13.  Eurelectric

14.  ‘Clean Energy For All Europeans Package’: (dinner debate with Orgalime, Electrolux, Bosch, Diehl, and the European Forum for Manufacturing – EFM)

15.  Asociación Española de Operadores de Gases Licuados de Petróleo (AOGLP)

16.  European Union of Independent Tanker Owners (UPI)

17.  Falck Renewables

18.  Austrian Biomass Association

19.  Austrian Chamber of Agriculture

20.  Endesa

21.  Metsä Group

22.  Arizona Chemical

23.  Gas Distributors for Sustainability: GRDF, GNF, Italgas, Galp, and Athenora

24.  ‘SolarPower Summit’: European Commission, Eurelectric, Greenpeace, SolarPower Europe, Energy Post, and others

25.  Acciona

26.  Abengoa

27.  EPURE

28.  European Biomass Association

29.  Association of Public Enterprises and Public Services Austria

30.  Government of Sweden

31.  COGEN Europe

32.  Siemens

33.  Seminar on ‘The transition towards a new energy model in Europe’: European Commission, PSOE, UNEF, Asociación Eólica Española, REE, Asociación de Comercializadores de Energía Independiente (ACIE), Asociación General de Consumidores (ASGECO), Iberdrola, Plataforma para un Nuevo Modelo Energético

34.  ANPIER

35.  Fundación Renovables

36.  Climate Action Network (CAN)

37.  Ocean Energy Europe

38.  Wind Europe

39.  Greenpeace

40.  North Carolina office of the Southern Environmental Law Center

41.  Drax Power Station

42.  IDA Group

43.  APPA and APPA Biocarburantes

44.  Hydrogen Europe

45.  International Air Transport Association (IATA)

46.  Transport & Environment

47.  Birdlife Europe

48.  Iberdrola

49.  Euroheat & Power

50.  EDF

51.  European Geothermal Energy Council

52.  European Solar Thermal Industry Federation

53.  European Hydrogen Association

54.  Greenpeace

55.  European Copper Institute

56.  ENGIE

57.  ‘3rd EU Energy Summit’: European Commission, Government of Belgium, Iberdrola, ENEL, 50 Hertz, Wind Europe, and others

58.  Government of the Canary Islands

59.  Confederation of Swedish Enterprise

60.  Scania AB

61.  Eurochambres

62.  Center for European Policy (CEP)

63.  Confederation of European Paper Industries (CEPI)

64.  Innogy

65.  Arcelormittal

66.  Shell

67.  REScoop

68.  Oxfam

69.  EDSO

70.  Tesla

71.  ‘Biofuels Round Table’: European Commission, Leaders of Sustainable Biofuels (LSB), European Waste-to-Advanced Biofuels Association (EWABA), FEDIOL, ePURE, European Biodiesel Board (EBB), Transport & Environment, and others

72.  European Federation of Local Energy Companies (CEDEC)

73.  Austrian Federal Economic Chamber

74.  ENCE

75.  EDP Renovables

76.  Spanish Chamber of Commerce in Belgium and Luxembourg (breakfast debate with the European Commission, Acciona, and other Spanish companies)

77.  Government of Spain

78.  Paikallisvoima ry

79.  Rune Henriksen, member of the Norwegian Parliament

80.  EREF (breakfast debate with the European Commission and academics:: Fraunhofer Institute Munich, IG Windkraft, and others)

81.  True North Venture Partners

82.  Eurobat

83.  Nordic Council (MPs from Denmark, Iceland, Finland, Norway, and Sweden)

84.  European Federation for Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)

85.  European Biogas Association

86.  Seminar on ‘Clean Energy Transition and the Revised Renewable Energy Directive’: European Commission, PSOE, ANPIER, Fundación Renovables, and others

87.  Council of European Energy Regulators (CEER) /

Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC)

88.  Snam S.p.A.

89.  Platform for Electro-mobility

90.  Association of Austrian electricity companies

91.  European Ventilation Industry Association (EVIA)

92.  FERN

93.  Total, ENI, and Neste

94.  Council of European Municipalities and Regions

95.  Airbus

96.  ABB - Wind Sector Initiative

97.  Government of Portugal

98.  Polish Electricity Association (PKEE)

99.  Government of the Netherlands

100.  Seminar on ‘Energy Union – the European Parliament decides’


ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI

D(2017)45796

Jerzy Buzek

President tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

PHS 08B046

Brussell

Suġġett:  Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulazzjoni)

  (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Għażiż President,

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali eżamina l-proposta msemmija hawn fuq, skont l-Artikolu 104 dwar ir-Riformulazzjoni, kif introdott fir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament.

Il-paragrafu 3 ta' dak l-Artikolu jinqara kif ġej:

"Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jqis li l-proposta ma tinkludi l-ebda bidla sostanzjali ħlief għal dawk il-bidliet identifikati bħala tali fil-proposta, huwa għandu jgħarraf lill-kumitat responsabbli għas-suġġett b'dan.

F'dan il-każ, minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 169 u 170, l-emendi għandhom ikunu ammissibbli fi ħdan il-kumitat responsabbli għas-suġġett biss jekk jikkonċernaw dawk il-partijiet tal-proposta li jinkludu tibdiliet.

Madankollu, emendi ta' partijiet tal-proposta li ma nbidlux jistgħu jiġu aċċettati, fuq bażi eċċezzjonali u fuq bażi ta' każ b'każ, mill-president tal-kumitat responsabbli għas-suġġett inkwistjoni, jekk iqis/tqis li dan huwa meħtieġ għal raġunijiet imperattivi li għandhom x'jaqsmu mal-koerenza interna tat-test jew għaliex l-emendi huma marbuta mill-qrib ma' emendi oħra li jkunu ammissibbli. Dawn ir-raġunijiet irid jitniżżlu f'ġustifikazzjoni bil-miktub tal-emendi."

B'segwitu għall-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, li eżamina l-proposta għal riformulazzjoni, u b'konformità mar-rakkomandazzjonijiet tar-rapporteur, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jqis li l-proposta inkwistjoni ma tinkludi l-ebda bidla sustanzjali għajr it-tibdil identifikat bħala tali fil-proposta u mill-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv u li, f'dak li għandu x'jaqsam mal-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti ma' dak it-tibdil, il-proposta fiha kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr tibdil sustanzjali.

Fl-aħħar nett, waqt il-laqgħa tiegħu tal-10 ta' Ottubru 2017, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, b'vot unanimu(1), irrakkomanda li l-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, jista' jipproċedi biex jeżamina l-proposta msemmija hawn fuq skont l-Artikolu 104.

Dejjem tiegħek,

Pavel Svoboda

Mehmuża: l-Opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv.

(1)

Kienu preżenti l-Membri li ġejjin: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, John Flack, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emma McClarkin, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech.


ANNESS: OPINJONI TAL-GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV TAS-SERVIZZI LEGALI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI

 

 

 

 

GRUPP KONSULTATTIV

TAS-SERVIZZI LEGALI

 

    Brussell, 28.09.2017

OPINJONI

GĦALL-ATTENZJONI  TAL-PARLAMENT EWROPEW

          TAL-KUNSILL

          TAL-KUMMISSJONI

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulazzjoni)

COM(2016)767 final/2 tal-23.2.2017 – 2016/0382 (COD)

Wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar strutturat tat-teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali, u b'mod partikolari l-punt 9 tiegħu, il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv, magħmul mis-Servizzi Legali rispettivi tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, fis-6 ta' Ġunju 2017 kellu laqgħa ddedikata, fost affarijiet oħra, għall-eżami tal-proposta msemmija hawn fuq, imressqa mill-Kummissjoni.

Waqt il-laqgħa(1), evalwazzjoni tal-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tfassal mill-ġdid id-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-Il-Ħamis, 23 ta' April 2009 ddwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE, wasslet biex il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv stabbilixxa, bi ftehim reċiproku, dan li ġej.

1. Il-partijiet li ġejjin kellhom jiġu mmarkati b'tipa ta' kulur griż li ġeneralment tintuża sabiex jiġu identifikati bidliet sostantivi:

- fil-premessa 2, it-tħassir tal-kliem "[i]l-kontroll tal-konsum tal-enerġija Ewropea";

- fil-premessa 3, it-tħassir tal-kliem finali "fis-settur tat-trasport, fejn il-problema tas-sigurtà fil-provvista tal-enerġija hija l-aktar akuta, u jinfluwenzaw is-suq tal-karburanti għat-trasport";

- fil-premessa 20, it-tħassir tat-tieni sentenza tal-premessa 11 tad-Direttiva 2009/28/KE, li tgħid hekk: "F'dan il-kuntest għandhom jiġu inklużi l-enerġija preżenti fl-oċeani u korpi oħra tal-ilma fil-forma ta' mewġ, kurrenti tal-baħar, mareat, gradjenti tal-enerġija termali tal-oċean jew gradjenti tas-salinità";

- fil-premessa 26, it-tħassir tal-kliem "miri nazzjonali", "miżuri ta' flessibbiltà" u "iżda dawn jibqgħu taħt il-kontroll tal-Istati Membri sabiex ma jaffettwawx l-abbiltà tagħhom li jilħqu l-miri nazzjonali";

- fil-premessa 27, it-tħassir tal-kliem "pjattaforma ta' trasparenza";

- fil-premessa 28, it-tħassir tal-kelma finali "miri" fl-ewwel sentenza kif ukoll tat-tieni sentenza tal-premessa 37 tad-Direttiva 2009/28/KE, li tgħid hekk: "Madankollu, biex tkun evitata żieda netta f'emissjonijiet tal-gass b'effett serra permezz tad-devjazzjoni tas-sorsi rinnovabbli eżistenti u s-sostituzzjoni sħiħa jew parzjali tagħhom b'sorsi ta' enerġija konvenzjonali, l-elettriku prodott biss minn impjanti ta' enerġija rinnovabbli li jsiru operattivi wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva jew permezz tal-kapaċità miżjuda ta' impjant li ġie rinovat wara dik id-data għandu jkun eliġibbli biex jingħadd";

- fil-premessa 34, it-tħassir tal-kliem "li jipprevedu li tali livelli jinlaħqu billi jiġi inkorporat fattur għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli sabiex jintlaħqu r-rekwiżiti minimi fir-riżultati tal-enerġija skont id-Direttiva 2002/91/KE, fir-relazzjoni ma' tnaqqis kemm jista' jkun kbir fl-ispejjeż mill-emissjonijiet ta' karbonju għall-kull binja";

- fil-premessa 39, it-tħassir tal-kliem finali "tagħmir [...] għall-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli";

- fil-premessa 43, it-tħassir tal-aħħar sentenza tal-premessa 52 tad-Direttiva 2009/28/KE, li jinqara "Hu importanti li jkun hemm distinzjoni bejn ċertifikati ħodor użati għal skemi ta' appoġġ u garanziji tal-oriġini";

- fil-premessa 44, it-tħassir tal-kliem "persentaġġ minimu";

- fil-premessa 45, it-tħassir tal-kliem "b'mod partikolari fir-rigward tal-ammont ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli prodott minn impjanti ġodda, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-effikaċja tal-miżuri meħuda mill-Istati Membri";

- it-tħassir tat-test sħiħ tal-premessa 56 tad-Direttiva 2009/28/KE;

- fil-premessa 48, it-tħassir tal-kliem "intermittenti";

- fil-premessa 52, it-tħassir tal-kliem "tkun appoġġjata l-fażi ta' dimostrazzjoni u ta' kummerċjalizzazzjoni";

- fil-premessa 70, it-tħassir tal-kliem finali "bijokarburanti u l-iżvilupp ta' bijokarburanti tat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni fil-Komunità u madwar id-dinja, u li ssaħħaħ ir-riċerka agrikola u l-ħolqien ta' għarfien f'dawk l-oqsma";

- fil-premessa 72, it-tħassir tal-aħħar żewġ sentenzi tal-premessa 73 tad-Direttiva 2009/28/KE, li jgħidu hekk "Żoni ifforestati b'kopertura ta' ħaxix ta' bejn 10 % u 30 % għandhom ikunu inklużi wkoll, sakemm ma jkunx hemm evidenza li turi li l-ħażna tal-karbonju tagħhom hija baxxa biżżejjed biex tiġġustifika l-konverzjoni tagħhom skont ir-regoli stabbiliti f'din id-Direttiva. Ir-referenza għall-artijiet mistagħdra għandha tikkunsidra d-definizzjoni stabbilita fil-Konvenzjoni dwar l-Artijiet Mistagħdra ta' Importanza Internazzjonali, b'mod partikolari bħala Ħabitat tal-Għasafar tal-Ilma, adottata fit-2 ta' Frar 1971 f'Ramsar";

- fil-premessa 81, it-tħassir tal-kliem "ftehim multilaterali u bilaterali" u "ftehim [...] bħal dawn";

- fil-premessa 95, it-tħassir tal-kliem "jew li sofriet minn kontaminazzjoni qawwija" kif ukoll l-aħħar sitt sentenzi tal-premessa 85 tad-Direttiva 2009/28/KE, li jgħidu hekk: "Anke jekk il-bijokarburanti nnifishom isiru mill-materja prima minn art li diġà qed tintuża għall-agrikoltura, iż-żieda netta fid-domanda għal prodotti agrikoli kkawżata mill-promozzjoni ta' bijokarburanti tista' twassal għal żieda netta fl-art użata għall-produzzjoni agrikola." Dan jista' jaffettwa l-art b'ħażna tal-karbonju għoli, bir-riżultat li jkun hemm telf fil-ħażniet tal-karbonju li jagħmlu ħsara. Biex jitnaqqas dak ir-riskju, huwa xieraq li jkunu introdotti miżuri ta' akkumpanjament li jinkoraġġixxu rata għola tal-produttività fuq art li diġà hija użata għall-produzzjoni agrikola, l-użu ta' art degradata, u l-adozzjoni ta' rekwiżiti ta' sostenibbiltà, kumparabbli ma' dawk stabbiliti f'din id-Direttiva għall-konsum Komunitarju tal-bijokarburanti, f'pajjiżi oħra li jikkunsmaw il-bijokarburanti. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa metodoloġija konkreta biex timminimizza l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra kkawżati minn bidliet indiretti fl-użu tal-art. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni għandha tanalizza, fuq il-bażi tal-aħjar evidenza xjentifika disponibbli, b'mod partikolari, l-inklużjoni ta' fattur għal tibdiliet indiretti fl-użu tal-art fil-kalkolu tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra u l-ħtieġa li tinċentivizza bijokarburanti sostenibbli li jimminimizzaw l-impatt ta' tibdiliet indiretti fl-użu tal-art u li jtejbu s-sostenibbiltà tal-bijokarburanti fir-rigward tat-tibdiliet indiretti fl-użu tal-art. Fl-iżvilupp ta' dik il-metodoloġija, il-Kummissjoni għandha, inter alia, tindirizza t-tibdiliet indiretti potenżjali fl-użu tal-art li jirriżultaw minn bijokarburanti prodotti minn materjal ċellulożiku mhux tal-ikel u materjal linjoċellulożiku.";

- fil-premessa 100, it-tħassir tar-referenza attwali għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tniżżel il-proċeduri għall-eżerċizzju tal-implimentazzjoni ta' poteri kkonferiti fuq il-Kummissjoni;

- fil-premessa 101, it-tħassir tal-indikazzjoni "20 %";

- fl-Artikolu 1 u fil-punt (j) tal-Artikolu 2, it-tħassir tal-kelma "nazzjonali";

- fil-punt (g) tal-Artikolu 2, it-tħassir tal-kliem "jew ġassuż";

fl-Artikolu 7(1), is-sostituzzjoni tar-referenza attwali "[għall-]Artikolu 17(2) sa (6)" b'referenza "[għall-Artikolu 26(2) sa (7)";

- it-tħassir tat-test kollu tal-paragrafu 2 tal-Artikolu 5 tad-Direttiva 2009/28/KE;

- fl-Artikolu 7(3), it-tħassir tal-kliem "aerotermika, ġeotermali u idrotermali";

-fl-Artikolu 8(1), it-tħassir tal-kliem "u jistgħu jagħmlu arranġamenti", "tal-konformità", "mar-rekwiżiti tal-Artikolu 3(1), (2) u (4)" u "konformità [tal-Istat Membru] l-ieħor";

- fl-Artikolu 8(2) u fl-Artikolu 12(1), it-tħassir tal-kelma "tliet";

- fl-Artikolu 9(2) u (3) u fl-Artikolu 10(1), it-tħassir tal-kelma "mira";

- fl-Artikolu 9(4), it-tħassir tal-ewwel sentenza, li tgħid hekk: "Il-perijodu speċifikat taħt il-punt (d) tal-paragrafu 3 m'għandux jestendi lil hinn mill-2020" u l-indikazzjoni "2020" fit-tieni sentenza;

- fl-Artikolu 10(3), it-tħassir tal-kliem "tal-kejl tal-konformità mar-rekwiżiti ta'" u "dwar miri nazzjonali globali";

- fl-Artikolu 13(1), is-sostituzzjoni tar-referenza attwali "[għall-]Artikolu 3" b'referenza "[għall-]Artikolu 5";

- it-tħassir tat-test kollu tal-punti (a) u (b) tal-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 2009/28/KE;

- fl-Artikolu 19(13), is-sostituzzjoni tal-kelma "konsumaturi" bil-kelma "klijenti" u t-tħassir tal-kliem finali "li ġejja minn impjanti jew minn kapaċità miżjuda li saret operattiva wara l-25 ta' Ġunju 2009";

- fl-Artikolu 26(1), it-tħassir tal-kelma "sostenibbiltà";

fl-Artikolu 27(4), is-sostituzzjoni tar-referenza attwali "[għall-]Artikolu 17(2)" b'referenza "[għall-]Artikolu 26(7)" u tar-referenza attwali "[għall-]Artikolu 17(3), (4) u (5)" b'referenza "[għall-]Artikolu 26(2), (3), (4), (5) u (6)";

- fl-Artikolu 27(6), it-tielet subparagrafu, it-tneħħija tal-kelma "trasparenza";

- fl-Artikolu 27(6), il-ħames subparagrafu, u (7), is-sostituzzjoni tar-referenza attwali "[għall-]Artikolu 17(2) sa (5)" b'referenza "[għall-Artikolu 26(2) sa (7)";

- fl-Artikolu 28(1) u (4), is-sostituzzjoni tar-referenza attwali "[għall-]Artikolu 17(2)" b'referenza "[għall-]Artikolu 26(7)";

- fl-Artikolu 28(5), it-tħassir tal-kliem "b'mod partikolari fir-rigward [tal-]" u tal-kelma "żieda";

- fl-Artikolu 30(3), is-sostituzzjoni tal-indikazzjoni "Fl-2018" bl-indikazzjoni "Fl-2026";

- fl-Artikolu 30(4), is-sostituzzjoni tal-indikazzjoni "Fl-2021" bl-indikazzjoni "Fl-2032";

- fl-Artikolu 32(2), is-sostituzzjoni tal-indikazzjoni "mill-5 ta' Ottubru 2015" bl-indikazzjoni "mill-1 ta' Jannar 2021";

fl-Artikolu 32(2), (3) u (6), is-sostituzzjoni tar-referenza attwali Artikolu 3(5) b'referenza għall-Artikolu 7(5) u ż-żiesa ta' referenzi ġodda għall-Artikolu 19(11) u (14)" u għall-Artikolu 25(6);

- fil-punt A tal-Anness V, it-tħassir tal-indikazzjoni "52 %" b'korrispondenza "[mal-]etanol tal-pitrava taz-zokkor";

- fil-punt B tal-Anness V, it-tħassir tal-indikazzjoni "92%" b'korrispondenza "[mad-]dimethylether mill-injam ikkoltivat";

- fil-punt C(3) tal-Anness V, it-tħassir tal-indikazzjoni "(EF – EB)/EF" b'korrispondenza "[mad-]dimethylether mill-injam ikkoltivat";

- it-tħassir tat-test kollu tal-paragrafu C(8)(b)(ii) tal-Annes V tad-Direttiva 2009/28/KE;

- fil-punt C(8), it-tieni subparagrafu, tal-Anness V, it-tħassir tan-numru "10";

- it-tħassir tat-test kollu tal-paragrafu C(9)(b) tal-Annes V tad-Direttiva 2009/28/KE;

- it-tħassir tat-test kollu tat-tieni subparagrafu tal-punt C(9) tal-Annes V tad-Direttiva 2009/28/KE;

- fil-punt C(10) tal-Anness V, it-tħassir tal-indikazzjoni "2009";

- fil-punt C(12) tal-Anness V, it-tħassir tal-kliem "u l-ħażna";

- fil-punt C(14) tal-Anness V, it-tħassir tal-kelma "l-iżolament";

- fil-punt C(15) tal-Anness V, it-tħassir tal-kliem finali "biex tissostitwixxi CO2 derivat mill-fossili użat fi prodotti servizzi u kummerċjali";

- fil-punt C(18) tal-Anness V, it-tħassir tal-kliem "eec + el + dawk il-frazzjonijiet ta' ep , etd u eee";

- it-tħassir tat-test kollu tar-raba' subparagrafu tal-punt C(19) tal-Annes V tad-Direttiva 2009/28/KE;

2. Fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 5 u fl-ewwel u fil-ħames subparagrafi tal-paragrafu 6 tal-Artikolu 27, ir-referenza li ssir "[għall-]Artikolu 31(3)" għandha titranġa u ssir referenza għall-Artikolu 31(2).

Dan l-eżami tal-proposta b'hekk wassal biex il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv jikkonkludi, bi qbil komuni, li l-proposta ma tinkludi l-ebda emenda sostanzjali ħlief dawk identifikati bħala tali. Il-Grupp ta' Ħidma kkonkluda wkoll li, f'dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-att preċedenti b'dan it-tibdil sostantiv, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-test legali eżistenti, mingħajr tibdil sustanzjali.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Ġurikonsult      Ġurikonsult      Direttur Ġenerali

(1)

Il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv kellu l-verżjonijiet lingwistiċi kollha tal-proposta u ħadem fuq il-bażi tal-verżjoni Ingliża, il-verżjoni lingwistika oriġinali tat-test eżaminat.


OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP (24.10.2017)

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulazzjoni)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Rapporteur: Florent Marcellesi

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-politiki Ewropej dwar il-klima u l-enerġija jenħtieġ li jkunu konsistenti mal-objettivi tal-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp, kif stabbilit fl-Artikolu 208 tat-Trattat ta' Lisbona u fl-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli. It-tranżizzjoni lejn l-enerġija rinnovabbli għandha importanza ewlenija fl-ilħuq ta' dawn l-għanijiet. Għaldaqstant, meta jitqies li l-bijoenerġija jista' jkollha biss rwol limitat biex jiġu sodisfatti d-domandi enerġetiċi tal-UE u filwaqt li l-politika tal-UE dwar il-bijoenerġija żgur se tintuża bħala mudell fin-negozjati internazzjonali, ir-rapporteur jemmen fl-importanza primarja li jiġi żgurat li d-direttiva proposta tirrispondi għal kriterji strinġenti ta' sostenibbiltà soċjali u ambjentali.

Għal dan il-għan, id-direttiva proposta jenħtieġ li tissaħħaħ b'diversi modi:

Bi tqawwija tal-ambizzjoni klimatika tal-proposta permezz ta' żieda fil-proporzjon ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli għal 45 % fl-2030 b'miri nazzjonali obbligatorji sabiex jiġu sodisfatti l-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi;

B'eliminazzjoni gradwali tal-bijokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni kollha sal-2030 sabiex jiġu minimizzati l-impatti negattivi tal-bijoenerġija fuq id-drittjiet tal-art, id-dritt għall-ikel, il-bijodiversità, il-ħamrija u l-impatti ġenerali tat-tibdil indirett fl-użu tal-art. Minn issa 'l quddiem, il-proporzjon tal-bijokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni u tal-għelejjel bijolikwidi li jista' jingħadd fil-kuntest tal-ilħuq tal-mira għall-karburanti għat-trasport skont din id-Direttiva jenħtieġ li jitnaqqas b'mod progressiv sal-2030, meta dan il-proporzjon ikun niżel sa żero;

Bl-eliminazzjoni gradwali tal-inċentivi politiki kollha għall-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-għelejjel tal-ikel u tal-għalf, jew minn għelejjel oħrajn imkabbra fuq art agrikola produttiva;

Bit-tisħiħ tar-regoli tat-Tibdil Indirett fl-Użu tal-Art (ILUC), meta jitqies li l-għelejjel mhux tal-ikel għall-enerġija jistgħu jagħtu kontribut favur l-ILUC jekk ikunu prodotti fuq art li kienet tintuża għall-produzzjoni tal-ikel;

Bl-iżgurar tal-konformità tad-direttiva riformulata mal-ġerarkija tal-iskart u mal-prinċipji tal-użu kaskata.

Bit-tisħiħ tas-salvagwardji għal bijokarburanti avvanzati, li jenħtieġ li jnaqqsu b'mod effikaċi l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra u jirrispondu għal kriterji sodi ta' sostenibbiltà ambjentali f'każ li jiġi inċentivat l-użu tal-iskart u tar-residwi għall-enerġija;

Bl-introduzzjoni ta' kriterji tas-sostenibbiltà soċjali, waqt li jitqies il-fatt li l-kunflitti dwar l-art li jqumu, pereżempju, minn investimenti agrikoli fuq skala kbira fil-produzzjoni tal-materja prima qegħdin jiżdiedu. Għaldaqstant, id-Direttiva jenħtieġ li tkun konsistenti mal-istandards internazzjonali tad-drittijet għaż-żamma tal-art, li huma iżjed u iżjed importanti fil-pajjiżi fejn id-drittijiet konswetudinarji mhumiex rikonoxxuti b'mod ċar fil-liġi statutorja, u fejn il-popolazzjonijiet indiġeni rurali jkollhom storja ta' spustamenti kkaġunati minn proġetti ta' konservazzjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda    1

Proposta għal direttiva

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  L-istabbiliment ta' mira vinkolanti tal-Unjoni dwar l-enerġija għall-2030 tkompli tħeġġeġ l-iżvilupp ta' teknoloġiji li jiġġeneraw l-enerġija rinovabbli u tipprovdi ċ-ċertezza għall-investituri. Mira definita fil-livell tal-Unjoni tħalli flessibilità akbar għall-Istati Membri li jilħqu l-miri tat-tnaqqis tal-gassijiet b'effett serra b'mod mill-aktar kosteffettiv u b'konformità maċ-ċirkostanzi speċifiċi, it-taħlit tal-enerġija u l-kapaċitajiet tagħhom biex tiġi prodotta l-enerġija rinnovabbli.

(8)  L-istabbiliment ta' miri vinkolanti tal-Unjoni u nazzjonali dwar l-enerġija għall-2030 tkompli tħeġġeġ l-iżvilupp ta' teknoloġiji li jiġġeneraw l-enerġija rinovabbli u tipprovdi ċ-ċertezza għall-investituri.

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu sodisfatti l-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi, huwa mifhum li sehem l-enerġija rinnovabbli se jiżdied kemm fil-livell tal-UE, kif ukoll f'dak tal-Istati Membri. Miri fil-livell tal-Istati Membri li jkunu konsistenti mal-mira tal-UE jgħinu biex jiżguraw li l-mira globali tal-UE se tintlaħaq.

Emenda    2

Proposta għal direttiva

Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(15a)  L-użu tal-bijomassa għall-enerġija jinvolvi kostijiet tal-għażla sinifikanti marbuta mat-tnaqqis jew mat-telf tal-ekosistemi. L-Istati Membri jenħtieġ li joqogħdu lura milli jissussidjaw jew jobbligaw l-użu ta' materja prima għall-enerġija meta użu bħal dan ikollu impatt negattiv fuq id-drittijiet tal-art, id-drittijiet għall-ikel, il-bijodiversità, il-ħamrija jew il-bilanċ globali tal-gassijiet b'effett ta' serra.

Ġustifikazzjoni

L-Aġenda 2030 hija qafas politiku trasformattiv bl-għan li jinqered il-faqar u jintlaħaq żvilupp sostenibbli fil-livell globali. Minn issa 'l quddiem, l-azzjonijiet li jittieħdu mill-UE biex jiġi implimentat il-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima jridu jkunu konsistenti mal-objettiv li jiġu sodisfatti s-17-il SDG tiegħu u jindirizzaw l-interkonnessjonijiet essenzjali bejn l-objettivi u l-miri tiegħu.

Emenda    3

Proposta għal direttiva

Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(15b)  Il-promozzjoni tas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli jenħtieġ li tkun ibbażata fuq il-prinċipju tal-użu kaskata, b'mod partikolari fir-rigward tal-bijomassa forestali u dik agrikola, u fuq l-ekonomija ċirkolari. L-iskemi ta' appoġġ li jmexxu 'l quddiem l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli jenħtieġ li ma jimminawx il-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari jew il-ġerarkija tal-iskart, li jikklassifikaw l-għażliet għall-ġestjoni tal-iskart skont is-sostenibbiltà tagħhom u jagħtu l-ogħla prijorità lill-prevenzjoni tal-iskart u lir-riċiklaġġ tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-UE u l-Istati Membri tagħha jimplimentaw l-Aġenda 2030 fil-politiki interni u esterni kollha permezz ta' approċċ komprensiv u strateġiku, u jintegraw it-tliet dimensjonijiet tal-iżvilupp sostenibbli b'mod bilanċjat u koerenti, u jindirizzaw l-interkonnessjonijiet bejn l-SDGs differenti, kif ukoll l-impatti fuq skala aktar estensiva tal-azzjonijiet domestiċi tagħhom fil-livell internazzjonali u globali.

Emenda    4

Proposta għal direttiva

Premessa 15c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(15c)  F'dak li għandu x'jaqsam mal-użu ta' sorsi bijotiċi ta' enerġija, jenħtieġ li l-Istati Membri jintroduċu salvagwardji biex jipproteġu l-bijodiversità u jimpedixxu t-tnaqqis jew it-telf tal-ekosistemi u kwalunkwe devjazzjoni mill-użi eżistenti li tħalli impatt negattiv indirett jew dirett fuq il-bijodiversità, il-ħamrija jew il-bilanċ globali tal-gassijiet b'effett ta' serra.

Emenda    5

Proposta għal direttiva

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17)  Il-ftuħ ta' skemi ta' appoġġ għal parteċipazzjoni transkonfinali tillimita l-impatti negattivi fuq is-suq intern tal-enerġija u jista', taħt ċerti kundizzjonijiet, jgħin lill-Istati Membri jiksbu l-għan tal-Unjoni b'mod aktar kosteffettiv. Il-parteċipazzjoni transkonfinali hija r-riżultat naturali tal-iżvilupp ta' politika tal-Unjoni dwar l-enerġiji, b'mira vinkolanti fil-livell tal-Unjoni minflok miri nazzjonali vinkolanti. Għalhekk huwa xieraq li l-Istati Membri jkunu obbligati li b'mod progressiv u parzjali jiftħu appoġġ għal proġetti li jinsabu fi Stati Membri oħra, u jiddefinixxu diversi modi li bihom jista' jiġi implimentat it-tali ftuħ progressiv, filwaqt li li jiżguraw il-konformità mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, inklużi l-Artikoli 30, 34 u 110.

(17)  Il-ftuħ ta' skemi ta' appoġġ għal parteċipazzjoni transkonfinali tillimita l-impatti negattivi fuq is-suq intern tal-enerġija u jista', taħt ċerti kundizzjonijiet, jgħin lill-Istati Membri jiksbu l-għan tal-Unjoni b'mod aktar kosteffettiv. Il-parteċipazzjoni transkonfinali hija r-riżultat naturali tal-iżvilupp ta' politika tal-Unjoni dwar l-enerġiji, b'mira vinkolanti fil-livell tal-Unjoni li takkumpanja miri nazzjonali vinkolanti. Għalhekk huwa xieraq li l-Istati Membri jkunu obbligati li b'mod progressiv u parzjali jiftħu appoġġ għal proġetti li jinsabu fi Stati Membri oħra, u jiddefinixxu diversi modi li bihom jista' jiġi implimentat it-tali ftuħ progressiv, filwaqt li li jiżguraw il-konformità mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, inklużi l-Artikoli 30, 34 u 110.

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu sodisfatti l-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi, huwa mifhum li sehem l-enerġija rinnovabbli se jiżdied kemm fil-livell tal-UE, kif ukoll f'dak tal-Istati Membri. Miri fil-livell tal-Istati Membri li jkunu konsistenti mal-mira tal-UE jgħinu biex jiżguraw li l-mira globali tal-UE se tintlaħaq.

Emenda    6

Proposta għal direttiva

Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(25)  Biex jiġi żgurat li l-Anness IX iqis il-prinċipji tal-ġerarkija tal-iskart stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill25, il-kriterji tas-sostennibbiltà tal-Unjoni, u l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-Anness ma joħloqx domanda addizzjonali għall-art filwaqt li jippromwovi l-użu tal-iskart u r-residwi, il-Kummissjoni, meta b'mod regolari tivvaluta l-Anness, għandha tqis l-inklużjoni ta' materja prima addizzjonali ma tikkawżax effetti distortivi sinifikanti fuq is-swieq tal-prodotti (sekondarji), l-iskart jew ir-residwi.

(25)  Biex jiġi żgurat li l-Anness IX iqis il-prinċipji tal-ġerarkija tal-iskart stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill25, il-kriterji tas-sostenibbiltà tal-Unjoni, il-prinċipju tal-użu kaskata, u l-ħtieġa li jiġi żgurat li dak l-Anness ma joħloqx domanda addizzjonali għall-art filwaqt li jippromwovi l-użu tal-iskart u r-residwi, il-Kummissjoni, meta b'mod regolari tivvaluta dak l-Anness, jenħtieġ li tqis l-inklużjoni ta' materja prima addizzjonali li tkun kapaċi tipprovdi tnaqqis sostanzjali fl-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra bbażat fuq valutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja, filwaqt li jitqiesu l-emissjonijiet indiretti relatati ma' kwalunkwe effett ta' spostament, u li ma tikkawżax effetti distorsivi sinifikanti fuq is-swieq tal-prodotti (sekondarji), l-iskart jew ir-residwi.

__________________

__________________

25 Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).

25 Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).

Ġustifikazzjoni

Ftit materja prima hija verament disponibbli mingħajr emissjonijiet. Jekk il-materjal jinbidel mill-użi attwali tiegħu li jipproduċu bijokarburant, l-utenti l-oħra se jintlaqtu. Analiżi ta' spostament li tidentifika liema materjali se jintużaw sabiex jissostitwixxu l-materja prima, u l-emissjonijiet assoċjati magħha, hija meħtieġa biex wieħed jifhem l-impatt tal-klima meta juża dak il-materjal għal karburant alternattiv. Skont il-politika tal-UE għal Ekonomija Ċirkolari u l-Istrateġiji tal-Foresti, għandu jitqies il-prinċipju tal-użu kaskata tal-bijomassa.

Emenda    7

Proposta għal direttiva

Premessa 50a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(50a)  Filwaqt li din id-Direttiva tistabbilixxi qafas tal-Unjoni għall-promozzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, tikkontribwixxi wkoll għall-impatt potenzjali pożittiv li l-Unjoni u l-Istati Membri jista' jkollhom biex tingħata spinta lill-iżvilupp tas-settur tal-enerġija rinnovabbli f'pajjiżi terzi. L-Unjoni u l-Istati Membri għandhom jippromwovu r-riċerka, l-iżvilupp u l-investiment fil-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli f'pajjiżi li qed jiżviluppaw u pajjiżi sħab oħra, u b'hekk tissaħħaħ is-sostenibbiltà ambjentali u ekonomika u l-kapaċità ta' esportazzjoni tagħhom ta' enerġija rinnovabbli. Barra minn hekk, l-importazzjoni tal-enerġija rinnovabbli minn pajjiżi sħab tista' tgħin lill-Unjoni u lill-Istati Membri jilħqu miri ambizzjużi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju.

Emenda    8

Proposta għal direttiva

Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(62)  L-Istrateġija Ewropea għal mobilità b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju ta' Lulju 2016 ġibdet l-attenzjoni li l-bijokarburanti magħmula mill-ikel għandhom rwol limitat fid-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport u għandhom jiġu eliminati b'mod gradwali u sostitwiti minn bijokarburanti avanzati. Bi tħejjija għat-tranżizzjoni għal bijokarburanti avanzati u li jimminimizzaw l-impatti indiretti kumplessivi tat-tibdil fl-użu tal-art, ikun jixraq li jitnaqqas l-ammont ta' bijokarburanti u bijolikwidi prodotti minn għelejjel tal-ikel u l-għalf li jista' jingħadd lejn il-mira tal-Unjoni stabbiliti f'din id-Direttiva.

(62)  Fejn il-bwar jew l-artijiet agrikoli li qabel kienu maħsuba għall-produzzjoni tal-ikel u l-għalf jiġu kkonvertiti għall-produzzjoni ta' bijokarburanti, xorta jibqa' meħtieġ li tiġi ssodisfata d-domanda mhux marbuta mal-karburanti billi tiġi intensifikata l-produzzjoni attwali jew billi art mhux agrikola minn band'oħra tiġi inkluża għall-produzzjoni. L-użu ta' art mhux agrikola għall-agrikoltura jikkostitwixxi tibdil indirett fl-użu tal-art u jista' jwassal għal emissjonijiet sinifikanti ta' gassijiet b'effett ta' serra meta dan jinvolvi l-konverżjoni ta' art b'ħażna għolja ta' karbonju. L-Istrateġija Ewropea għal mobilità b'livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju ta' Lulju 2016 ġibdet l-attenzjoni li l-bijokarburanti magħmula mill-ikel għandhom rwol limitat fid-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport u għandhom jiġu eliminati b'mod gradwali u sostitwiti minn bijokarburanti avanzati. Bi tħejjija għat-tranżizzjoni għal bijokarburanti avanzati u li jimminimizzaw l-impatti indiretti kumplessivi tat-tibdil fl-użu tal-art, ikun jixraq li jitnaqqas l-ammont ta' bijokarburanti u bijolikwidi prodotti minn għelejjel tal-ikel u l-għalf li jista' jingħadd lejn il-mira tal-Unjoni stabbiliti f'din id-Direttiva, u li tiġi inkluża stima għal tibdil indirett fl-użu tal-art fil-kalkolu tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra.

Ġustifikazzjoni

Il-fenomenu tat-tibdil indirett fl-użu tal-art jenħtieġ li jiġi rikonoxxut b'mod ċar u jitqies fid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva.

Emenda    9

Proposta għal direttiva

Premessa 64

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(64)  Il-bijokarburanti avvanzati u bijokarburanti oħra u l-biijogass prodotti mill-materja prima elenkata fl-Anness IX, il-karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, u l-elettriku rinnovabbli fit-trasport jistgħu jikkontribwixxu biex jistimulaw emissjonijiet baxxi tal-karbonju u d-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport tal-Unjoni b'mod kosteffettiv, filwaqt li jtejbu fost oħrajn id-diversifikazzjoni tal-enerġija fis-settur tat-trasport filwaqt li jippromwovu l-innovazzjoni, it-tkabbir u l-impjiegi fl-ekonomija tal-Unjoni u jnaqqsu d-dipendenza fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija. L-obbligu tal-inkorporazzjoni fuq il-fornituri tal-karburanti għandha tinkoraġġixxi l-iżvilupp kontinwu ta' karburanti avvanzati, inklużi il-bijokarburanti, u huwa importanti li jiġi żgurat li l-obbligu tal-inkorporazzjoni jagħti inċentiv għal titjib fil-prestazzjoni tal-gass b'effett ta' serra tal-karburanti fornuti biex jilħqu dan l-għan. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-prestazzjoni tal-gassijiet b'effett ta' serra, l-innovazzjoni teknoloġika u s-sostenibbiltà ta' dawk il-karburanti.

(64)  Il-bijokarburanti avvanzati u bijokarburanti oħra u l-biijogass prodotti mill-materja prima elenkata fl-Anness IX, il-karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, u l-elettriku rinnovabbli fit-trasport jistgħu jikkontribwixxu biex jistimulaw emissjonijiet baxxi tal-karbonju u d-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport tal-Unjoni b'mod kosteffettiv, filwaqt li jtejbu fost oħrajn id-diversifikazzjoni tal-enerġija fis-settur tat-trasport filwaqt li jippromwovu l-innovazzjoni, it-tkabbir u l-impjiegi fl-ekonomija tal-Unjoni u jnaqqsu d-dipendenza fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija. Madankollu, materja prima mhux tal-ikel tista' tikkawża emissjonijiet assoċjati mat-tibdil fl-użu tal-art jew emissjonijiet indiretti oħra. Sabiex jitqiesu l-emissjonijiet indiretti li jkollhom x'jaqsmu mal-ispostament ta' użi attwali għal xi materja prima, jenħtieġ li jiġu inklużi stimi fil-kalkolu tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra. Huwa possibbli li dawk l-istimi jinbidlu hekk kif data addizzjonali ssir disponibbli jew hekk kif is-swieq għal dik il-materja prima mhux tal-ikel jinbidlu maż-żmien. Għalhekk, huma għandhom jiġu rieżaminati regolarment. L-obbligu tal-inkorporazzjoni fuq il-fornituri tal-karburanti għandha tinkoraġġixxi l-iżvilupp kontinwu ta' karburanti avvanzati, inklużi il-bijokarburanti, u huwa importanti li jiġi żgurat li l-obbligu tal-inkorporazzjoni jagħti inċentiv għal titjib fil-prestazzjoni tal-gass b'effett ta' serra tal-karburanti fornuti biex jilħqu dan l-għan. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-prestazzjoni tal-gassijiet b'effett ta' serra, l-innovazzjoni teknoloġika u s-sostenibbiltà ta' dawk il-karburanti.

Ġustifikazzjoni

Analiżi ta' spostament li tidentifika liema materjali se jintużaw sabiex jissostitwixxu l-materja prima, u l-emissjonijiet assoċjati magħha, hija meħtieġa biex wieħed jifhem l-impatt tal-klima meta juża dak il-materjal għal karburant alternattiv.

Emenda    10

Proposta għal direttiva

Premessa 69a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(69a)  Il-produzzjoni tal-bijokarburanti, u b'hekk il-miri u l-iskedi ta' żmien li jikkonċernawhom, jenħtieġ li ma jikkawżawx tibdil fl-użu tal-art u ma għandhom, bl-ebda mod, jaffettwaw il-katina alimentari.

Emenda    11

Proposta għal direttiva

Premessa 69b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(69b)  Il-politika tal-bijokarburanti tal-Unjoni jista' jkollha impatti negattiv impliċiti mhux biss fuq l-ambjent iżda wkoll fuq il-ħajja tal-komunitajiet lokali, id-drittijiet għall-art u s-sikurezza tal-ikel jekk is-sostenibbiltà u s-salvagwardji tad-drittijiet tal-bniedem ma jkunux ġew stabbiliti.

Emenda    12

Proposta għal direttiva

Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(73)  Il-materja prima agrikola mill-produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa ma għandhiex tiġi prodotta minn art tal-pit peress li l-kultivazzjoni tal-materja prima fuq art tal-pit tirriżulta f'telf sinifikanti tal-istokk tal-karbonju jekk l-art tkompli tiġi iddrejnjata għal dak il-għan filwaqt li n-nuqqas tat-tali drenaġġ ma jkunx jista' jiġi vverifikat faċilment.

(73)  Il-materja prima agrikola mill-produzzjoni tal-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa jenħtieġ li ma tiġix prodotta minn torbiera jew art mistagħdra peress li l-kultivazzjoni tal-materja prima fuq it-torbiera jew l-art mistagħdra tirriżulta f'telf sinifikanti tal-ħażna tal-karbonju jekk l-art tkompli tiġi ddrejnjata għal dak il-għan filwaqt li n-nuqqas tat-tali drenaġġ ma jkunx jista' jiġi vverifikat faċilment.

Ġustifikazzjoni

It-torbiera u l-art mistagħdra jirrappreżentaw ħabitats ta' valur għoli ta' konservazzjoni li jospitaw uħud mill-aktar ħażniet importanti ta' karbonju fl-UE u fid-dinja. Madankollu, meta jisfaw degradati, jarmu ammonti kbar ta' gassijiet serra.

Emenda    13

Proposta għal direttiva

Premessa 73a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(73a)  Ir-residwi agrikoli u forestrali li jintużaw għall-produzzjoni tal-bijokarburanti, tal-bijolikwidi u tal-karburanti mill-bijomassa jenħtieġ li jkunu kkkultivati u maħsuda permezz ta' prattiki li jkunu konsistenti mal-protezzjoni tal-kwalità tal-ħamrija u l-karbonju organiku fil-ħamrija.

Ġustifikazzjoni

Il-politika agrikola tal-UE għandha tkun konsistenti mal-impenji tal-UE rigward it-tibdil fil-klima u l-qerda tal-faqar. L-isfidi ambjentali li tradizzjonalment l-agrikoltura tħabbat wiċċha magħhom madwar id-dinja qed jiġu aggravati mit-tibdil fil-klima.

Emenda    14

Proposta għal direttiva

Premessa 95a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(95a)  Il-politiki tal-Unjoni u tal-Istati Membri dwar il-bijokarburanti jenħtieġ li jkunu konsistenti mal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU u mal-prinċipju tal-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp kif stabbilit fit-Trattat ta' Lisbona. B'mod partikolari, l-Unjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-politiki tagħhom dwar il-bijokarburanti ma jħallux impatti negattivi fuq pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp u li dawn jirrispettaw id-drittijiet għaż-żamma tal-art tar-residenti lokali kif stipulat fil-Konvenzjoni dwar il-Popli Indiġeni u Tribali f'Pajjiżi Indipendenti (Nru 169) tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) kif ukoll il-Linji Gwida Volontarji tan-NU dwar il-Governanza Responsabbli tal-Pussess tal-Art, is-Sajd u l-Foresti fil-Kuntest tas-Sigurtà Alimentari Nazzjonali, il-Prinċipji tal-Investiment Responsabbli fl-Agrikoltura u fis-Sistemi tal-Ikel u l-Gwida OECD-FAO għall-Katini tal-Provvista Agrikola Responsabbli.

Ġustifikazzjoni

Il-Ftehim ta' Pariġi jitlob li l-partijiet, waqt li jieħdu azzjoni dwar it-tibdil fil-klima, jirrispettaw l-obbligi internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tal-popli indiġeni. Jgħid ukoll li l-azzjonijiet b'rabta mal-klima jridu jintlaħqu fuq il-bażi tal-ekwità u fil-kuntest tal-iżvilupp sostenibbli u sforzi biex jinqered il-faqar. Meta jitqies li l-politika dwar il-bijokarburanti tal-UE tista' tpoġġi pressjoni akbar fuq l-art barra 'l pajjiż, huwa importanti li jiġi żgurat li dawn ma jkollhomx effett negattiv fuq id-drittijiet eżistenti tar-residenti lokali fil-qasam tal-pussess tal-art.

Emenda    15

Proposta għal direttiva

Premessa 99

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(99)  Biex jiġu emendati jew issupplimentati l-elementi mhux essenzjali tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, is-setgħa li tadotta l-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-lista tal-materji prima għall-produzzjoni tal-bijokarburanti avvanzati, li l-kontribut tagħhom lejn l-obbligu tal-fornituri tal-karburant fit-trasport huwa limitat. l-adattament tal-kontenut tal-enerġija tal-karburanti tat-trasport għall-progress xjentifiku u tekniku; il-metodoloġija biex jiġi ddeterminat is-sehem tal-bijokarburant li jirriżulta mill-ipproċessar tal-bijomassa bil-karburanti fossili f'proċess komuni; l-implimentazzjoni tal-ftehimiet dwar l-għarfien reċiproku tal-garanziji tal-oriġini; l-istabbiliment ta' regoli għall-monitoraġġ tat-tħaddim tas-sistema tal-garanziji tal-oriġini; u r-regoli għall-kalkolu tal-impatt tal-gass b'effett serra tal-bijokarburanti, bijolikwidi u tal-karburant fossili ta' referenza għat-tqabbil magħhom Hu ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet adatti matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

(99)  Biex jiġu emendati jew issupplimentati l-elementi mhux essenzjali tad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, is-setgħa li tadotta l-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-lista tat-tipi ta' materja prima għall-produzzjoni tal-bijokarburanti avvanzati, inklużi l-emissjonijiet indiretti stmati assoċjati; l-adattament tal-kontenut tal-enerġija tal-karburanti tat-trasport għall-progress xjentifiku u tekniku; il-metodoloġija biex jiġi ddeterminat is-sehem tal-bijokarburant li jirriżulta mill-ipproċessar tal-bijomassa bil-karburanti fossili f'proċess komuni; l-implimentazzjoni tal-ftehimiet dwar l-għarfien reċiproku tal-garanziji tal-oriġini; l-istabbiliment ta' regoli għall-monitoraġġ tat-tħaddim tas-sistema tal-garanziji tal-oriġini; u r-regoli għall-kalkolu tal-impatt tal-gass b'effett serra tal-bijokarburanti, bijolikwidi u tal-karburant fossili ta' referenza għat-tqabbil magħhom Hu ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet adatti matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi ċċarat li l-emissjonijiet indiretti jiġu kkunsidrati kompletament meta jkunu qed jiġu kkunsidrati l-materji primi differenti.

Emenda    16

Proposta għal direttiva

Premessa 101a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(101a)  1.4 biljun ruħ fid-dinja ma għandhomx aċċess għall-elettriku. Madwar tliet biljun ruħ jiddependu fuq il-karburanti tradizzjonali bħall-faħam u l-injam għat-tisjir, u spiss ikollhom ventilazzjoni ħażina f'darhom. Kważi żewġ miljun ruħ imutu kull sena minn pulmonite u mard kroniku tal-pulmun bl-użu ta' dawn il-karburanti.

Emenda    17

Proposta għal direttiva

Premessa 101b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(101b)  Il-pajjiżi li qed jiżviluppaw adottaw dejjem aktar politiki dwar l-enerġija rinnovabbli fil-livell nazzjonali, peress li għandhom l-għan li jipproduċu enerġija minn sorsi rinnovabbli sabiex jissodisfaw id-domanda għall-enerġija li kulma jmur qiegħda tiżdied. Aktar minn 173 pajjiż, inklużi 117-il pajjiż b'ekonomija fil-fażi tal-iżvilupp jew emerġenti, kienu stabbilew miri ta' enerġija rinnovabbli sal-aħħar tal-2015.

Emenda    18

Proposta għal direttiva

Premessa 101c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(101c)  L-użu tal-enerġija fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw huwa marbut mill-qrib ma' firxa ta' kwistjonijiet soċjali: it-tnaqqis tal-faqar, l-edukazzjoni, is-saħħa, it-tkabbir fil-popolazzjoni, l-impjiegi, l-intraprenditorija, il-komunikazzjoni, l-urbanizzazzjoni u n-nuqqas ta' opportunitajiet għan-nisa. L-enerġiji rinnovabbli għandhom il-potenzjal kbir li jippermettu li l-isfidi tal-iżvilupp u dawk ambjentali jiġu ttrattati b'mod konġunt. F'dawn l-aħħar snin, kien hemm żvilupp sinifikanti ta' teknoloġiji tal-enerġija alternattiva, kemm f'termini ta' prestazzjoni kif ukoll f'termini ta' tnaqqis fl-ispejjeż. Barra minn hekk, ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw jinsabu f'pożizzjoni partikolarment tajba fejn jidħol l-iżvilupp ta' ġenerazzjoni ġdida ta' teknoloġiji tal-enerġija. Minbarra l-benefiċċji tal-iżvilupp u dawk ambjentali, l-enerġiji rinnovabbli għandhom il-potenzjal li jipprovdu aktar sigurtà u stabbiltà ekonomika. Użu akbar ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli jnaqqas d-dipendenza fuq l-importazzjoni tal-karburanti fossili għaljin u jgħin lil ħafna pajjiżi jtejbu l-bilanċ tal-pagamenti tagħhom.

Emenda    19

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas komuni għall-promozzjoni ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli. Hija tistabbilixxi mira vinkolanti tal-Unjoni għas-sehem globali ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija fl-2030. Hija tistabbilixxi wkoll regoli dwar appoġġ finanazjarju għall-elettriku prodott minn sorsi rinnovabbli, għall-awtokonsum tal-elettriku rinnovabbli, u għall-użu tal-enerġija rinnovabbli fis-setturi tat-tisħin u t-tkessiħ u t-trasport, il-kooperazzjoni reġjonali bejn l-Istati Membri u ma' pajjiżi terzi, garanziji tal-oriġini, proċeduri amministrattivi u informazzjoni u taħriġ. Hija tistabbilixxi kriterji ta' sostenibbiltà u ta' ffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra għall-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa.

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas komuni għall-promozzjoni ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli. Hija tistabbilixxi miri tal-Unjoni u nazzjonali obbligatorji għas-sehem globali ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija fl-2030. Hija tistabbilixxi wkoll regoli dwar appoġġ finanazjarju għall-elettriku prodott minn sorsi rinnovabbli, għall-awtokonsum tal-elettriku rinnovabbli, u għall-użu tal-enerġija rinnovabbli fis-setturi tat-tisħin u t-tkessiħ u t-trasport, il-kooperazzjoni reġjonali bejn l-Istati Membri u ma' pajjiżi terzi, garanziji tal-oriġini, proċeduri amministrattivi u informazzjoni u taħriġ. Hija tistabbilixxi kriterji ta' sostenibbiltà u ta' ffrankar tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra għall-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa.

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu sodisfatti l-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi, huwa mifhum li sehem l-enerġija rinnovabbli se jiżdied kemm fil-livell tal-UE, kif ukoll f'dak tal-Istati Membri. Miri fil-livell tal-Istati Membri li jkunu konsistenti mal-mira tal-UE jgħinu biex jiżguraw li l-mira globali tal-UE se tintlaħaq.

Emenda    20

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt na (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(na)  "għelejjel għall-enerġija" tfisser għelejjel prodotti fuq art agrikola bħala għelejjel ewlenin, bl-eklużjoni tar-residwi u l-iskart, imkabbra primarjament għall-finijiet tal-enerġija;

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tad-definizzjoni.

Emenda    21

Proposta għal direttiva

Artikolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Mira kumplessiva vinkolanti tal-Unjoni għall-2030

Miri kumplessivi vinkolanti tal-Unjoni u nazzjonali għall-2030

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa għall-konsistenza mal-Artikolu 1.

Emenda    22

Proposta għal direttiva

Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw, fl-ilħuq tal-għanijiet imsemmija fil-paragrafu 3, li l-miri nazzjonali tagħhom ikunu mfassla b'mod li jikkonformaw mal-ġerarkija tal-iskart stabbilita fid-Direttiva 2008/98/KE, b'mod partikolari fir-rigward tal-konsum tal-bijomassa forestali u agrikola għal finijiet tal-enerġija, u li jissodisfaw il-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari u tal-użu kaskata. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jeżaminaw mill-ġdid il-miri nazzjonali tagħhom b'mod regolari biex jiżguraw il-konformità ma' dawn il-prinċipji.

Ġustifikazzjoni

L-UE u l-Istati Membri tagħha jridu jimplimentaw l-Aġenda 2030 fil-politiki interni u esterni kollha, jindirizzaw l-interkonnessjonijiet bejn l-SDGs differenti, kif ukoll l-impatti fuq skala aktar estensiva tal-azzjonijiet domestiċi tagħhom fil-livell internazzjonali u globali. Għaldaqstant, ikun tajjeb li l-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari u tal-użu kaskata jiġu applikati kull fejn ikunu rilevanti, anke f'din id-direttiva, bl-intenzjoni li jaġixxu ta' mudell għall-pajjiżi terzi.

Emenda    23

Proposta għal direttiva

Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  l-elettriku jkun ġie prodott f'konformità mad-dritt internazzjonali, inkluż dak dwar id-drittijiet tal-bniedem.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva m'għandhomx, b'mod mhux intenzjonat, jippremjaw il-produzzjoni tal-elettriku b'kundizzjonijiet li jmorru kontra d-dritt internazzjonali.

Emenda    24

Proposta għal direttiva

Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  l-applikazzjoni tirrigwarda proġett konġunt li jissodisfa l-kriterji fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 2 u li ser juża l-interkonnettur wara li jibda jaħdem, u għal kwantità ta' elettriku li ma tkunx aktar mill-kwantità li ser tiġi esportata fl-Unjoni wara li l-interkonnettur jibda jaħdem.

(e)  l-applikazzjoni tirrigwarda proġett konġunt li jissodisfa l-kriterji fil-punti (b), (c) u (ca) tal-paragrafu 2 u li ser juża l-interkonnettur wara li jibda jaħdem, u għal kwantità ta' elettriku li ma tkunx aktar mill-kwantità li ser tiġi esportata fl-Unjoni wara li l-interkonnettur jibda jaħdem.

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa għall-konsistenza mal-paragrafu preċedenti, punt (ca), miżjud permezz tal-emenda 25.

Emenda    25

Proposta għal direttiva

Artikolu 11 – paragrafu 5 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  tinkludi dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-għarfien tal-punti (b) u (c) minn pajjiż terz li fit-territorju tiegħu għandu jibda' jaħdem l-impjant u l-proporzjoni jew ammont ta' elettriku prodott mill-impjant li ser ikun għall-użu domestiku minn dak il-pajjiż terz.

(d)  tinkludi dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-għarfien tal-punti (b), (c)u (ca) tal-paragrafu 2 mill-pajjiż terz li fit-territorju tiegħu għandu jibda' jaħdem l-impjant u l-proporzjon jew l-ammont ta' elettriku prodott mill-impjant li ser ikun għall-użu domestiku minn dak il-pajjiż terz.

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa għall-konsistenza mal-paragrafu 2 preċedenti, punt (ca), miżjud permezz tal-emenda 25.

Emenda    26

Proposta għal direttiva

Artikolu 19 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

11.  L-Istati Membri ma għandhom jirrikonoxxu garanziji tal-oriġini maħruġa minn pajjiżi terzi ħlief meta l-Kummissjoni tkun iffirmat ftehim ma' dak il-pajjiż terz dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-garanziji tal-oriġini maħruġa mill-Unjoni u sistemi kompatibbli ta' garanziji tal-oriġini stabbiliti f'dak il-pajjiż, meta jkun hemm importazzjoni jew esportazzjoni diretta tal-enerġija. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 32 ħalli tinforza dawn il-ftehimiet.

11.  L-Istati Membri ma għandhom jirrikonoxxu garanziji tal-oriġini maħruġa minn pajjiżi terzi ħlief meta l-Kummissjoni tkun iffirmat ftehim ma' dak il-pajjiż terz dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-garanziji tal-oriġini maħruġa mill-Unjoni u sistemi kompatibbli ta' garanziji tal-oriġini stabbiliti f'dak il-pajjiż, meta jkun hemm importazzjoni jew esportazzjoni diretta tal-enerġija. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 32 ħalli tinforza dawn il-ftehimiet. Dawn il-ftehimiet għandhom ikunu konformi mad-dritt internazzjonali, inkluż mal-liġi tad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll mad-deċiżjonijiet rilevanti kollha tal-Kummissjoni u l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità li l-elettriku ġġenerat minn sorsi rinnovabbli u importat jiġi inkluż fil-kalkolu tas-sehem tal-enerġija rinnovabbli għandha tkun konformi mad-dritt internazzjonali u d-dritt tal-UE.

Emenda    27

Proposta għal direttiva

Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt b – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

b)  għall-kalkolu tan-numeratur, tal-kontenut ta' enerġija ta' bijokarburanti avvanzati u bijogass u bijokarburanti oħra prodotti mill-materja prima elenkata fl-Anness IX, għandhom jiġu kkunsidrati l-karburanti għat-trasport rinnovabbli likwidi u gassużi ta' oriġini mhux bijoloġika, karburanti fossili bbażati fuq l-iskart fornuti lis-setturi kollha tat-trasport, u l-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli għall-vetturi tat-triq.

b)  għall-kalkolu tan-numeratur, għandu jiġi kkunsidrat il-kontenut enerġetiku ta' bijokarburanti avvanzati u ta' bijogass u bijokarburanti oħra prodotti mill-materja prima elenkata fl-Anness IX, il-karburanti likwidi u gassużi minn sorsi rinnovabbli ta' oriġini mhux bijoloġika għat-trasport, u l-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli, fornuti lis-setturi kollha tat-trasport.

Ġustifikazzjoni

L-Aġenda 2030 u s-17-il SDG tagħha huma universali u japplikaw għall-pajjiżi kollha fl-istadji kollha ta' żvilupp, abbażi tas-sjieda nazzjonali u r-responsabbiltà kondiviża. Mhuwiex xieraq li jiġu inklużi mandati relatati mal-karburanti fossili - anke dawk derivati mill-iskart - fid-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli, b'mod speċjali f'kuntest fejn jista' jkun li l-politika tal-UE dwar l-enerġija tintuża bħala mudell f'negozjati internazzjonali.

Emenda    28

Proposta għal direttiva

Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

ca)  għall-kalkolu tan-numeratur u tad-denominatur, il-bijokarburanti u l-bijolikwidi li jiġu prodotti minn materja prima miksuba jew prodotta fl-UE biss għandhom jiġu kkunsidrati.

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet ta' sostenibbiltà u biex jittieħed kont tal-effetti tal-LUC u l-ILUC, il-bijofjuwils/bijolikwidi li huma prodotti minn materja prima (inkluż l-iskart) li joriġinaw mill-UE biss għandhom jiġu kkunsidrati bħala sostenibbli.

Emenda    29

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 5 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

v)  tal-ħsad ma jaqbiżx il-kapaċità tal-produzzjoni fit-tul tal-foresta;

v)  il-ħsad iżomm jew itejjeb il-kapaċità tal-produttività fit-tul tal-foresta;

Emenda    30

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 5 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

i)  il-bijomassa tal-foresti ġiet maħsuda skont permess legali;

i)  il-bijomassa forestali ġiet maħsuda legalment;

Emenda    31

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 5 – punt b – punt v

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

v)  il-ħsad ma jaqbiżx il-kapaċità tal-produzzjoni fit-tul tal-foresta.

v)  il-ħsad iżomm jew itejjeb il-kapaċità tal-produttività fit-tul tal-foresta.

Emenda    32

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

6a.  Il-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa prodotti mill-bijomassa agrikola u forestrali kkunsidrati għall-finijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-ewwel suparagrafu tal-paragrafu 1 għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

 

(a)  il-materja prima tinkiseb minn artijiet jew foresti fejn id-drittijiet tal-partijiet terzi fir-rigward tal-użu u ż-żamma tal-art jew tal-foresta jkunu ġew rispettati bil-kisba tal-kunsens minn qabel, bla ħlas u infurmat minn dawn il-partijiet terzi, bil-parteċipazzjoni minn istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet rappreżentanti;

 

(b)  id-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol ta' partijiet terzi jkunu rrispettati; u

 

(c)  id-disponibbiltà tal-ikel u tal-għalf għal partijiet terzi ma tkunx f'riskju.

 

F'dan l-isfond, id-drittijiet għaż-żamma tal-art tar-residenti lokali, skont il-Konvenzjoni tal-ILO Nru 169, kif ukoll il-Linji Gwida Volontarji tan-NU dwar il-Governanza Responsabbli tal-Pussess tal-Art, is-Sajd u l-Foresti fil-Kuntest tas-Sigurtà Alimentari Nazzjonali, il-Prinċipji tal-Investiment Responsabbli fl-Agrikoltura u fis-Sistemi tal-Ikel u l-Gwida tal-OECD-FAO għall-Katini tal-Provvista Agrikola Responsabbli, għandhom ikunu rrispettati bis-sħiħ u bi prijorità.

 

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, it-terminu "partijiet terzi" jirreferi għal komunitajiet lokali u indiġeni jew kwalunkwe persuna involuta fil-produzzjoni jew fil-ħsad ta' materja prima jew milquta mill-ħidmiet fuq il-produzzjoni u l-estrazzjoni tal-materja prima.

Ġustifikazzjoni

Il-kultivazzjoni u l-ħsad tal-bijomassa għandhom jipproteġu d-drittjiet tal-partijiet terzi, jirrispettaw il-liġijiet tax-xogħol u jevitaw impatti negattivi fuq is-sigurtà tal-ikel.

Emenda    33

Proposta għal direttiva

Artikolu 26 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

10.  Għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jqiegħdu rekwiżiti addizzjonlai dwar is-sostennibbiltà għall-karburanti mill-bijomassa.

10.  Għall-finijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jqiegħdu rekwiżiti addizzjonali dwar is-sostennibbiltà għall-bijokarburanti, il-bijolikwidi u l-karburanti mill-bijomassa.

Ġustifikazzjoni

Id-dritt tal-Istati Membri li jimplimentaw rekwiżit ta' sostenibbiltà addizzjonali ma għandux ikun limitat għall-karburanti mill-bijomassa.

Emenda    34

Proposta għal direttiva

Artikolu 27 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri biex jistabilixxu salvagwardji adegwati, komprensivi u bbażati fuq id-drittijiet tal-bniedem għall-użu tal-bijokarburanti sabiex jiġu indirizzati kwistjonijiet tad-drittijiet għall-art u implikazzjonijiet oħra relatati mad-drittijiet tal-produzzjoni u l-importazzjoni tal-bijokarburanti.

Emenda    35

Proposta għal direttiva

Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  fejn valur awtomatiku għall-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gass b'effett serra għall-mogħdija ta' produzzjoni hija stabbilita fil-Parti A jew B tal-Anness V għal bijokarburanti u bijolikwidi u fil-parti A tal-Anness VI għal karburanti mill-bijomassa fejn il-valur el għal dawk il-bijokarburanti jew bijolikwidi kkalkulat skont il-punt 7 tal-Parti C tal-Anness V u għal dwk il-karburanti mill-bijomassa kkalkulati skont il-punt 7 tal-parti B tal-Anness VI huwa ugwali għal żero jew anqas, billi jintuża dak il-valur awtomatiku;

(a)  fejn valur awtomatiku għall-iffrankar tal-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra għall-mogħdija ta' produzzjoni huwa stabbilit fil-Parti A jew B tal-Anness V għal bijokarburanti u bijolikwidi u fil-parti A tal-Anness VI għal karburanti mill-bijomassa fejn il-valur el għal dawk il-bijokarburanti jew bijolikwidi kkalkulat skont il-punt 7 tal-Parti C tal-Anness V u għal dawk il-karburanti mill-bijomassa kkalkulati skont il-punt 7 tal-parti B tal-Anness VI huwa ugwali għal żero jew anqas, billi jintuża dak il-valur awtomatiku u minnu jitnaqqas it-tnaqqis awtomatiku tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra li jirriżulta minn tibdil indirett fl-użu tal-art kif stipulat fil-Parti A tal-Anness VIII jew minn emissjonijiet indiretti kif stipulat fil-Parti Ba tiegħu;

Ġustifikazzjoni

Ftit materja prima hija verament disponibbli mingħajr emissjonijiet. Jekk il-materjal jinbidel mill-użi attwali tiegħu li jipproduċu bijokarburant, l-utenti l-oħra se jintlaqtu. L-istimi indiretti tal-karbonju bbażati fuq analiżi tal-ispostamenti li tidentifika liema materjali se jintużaw sabiex jissostitwixxu l-materja prima, u l-emissjonijiet assoċjati, għandhom jintużaw fil-kalkolu tat-tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra sabiex jiġi rifless l-impatt fuq il-klima meta wieħed juża dak il-materjal għal karburanti alternattivi.

Emenda    36

Proposta għal direttiva

Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  bl-użu ta' valur attwali kkalkulat skont il-metodoloġija stabbilita fil-Parti C tal-Anness V għal bijokarburanti u bijolikwidi u fil-parti B tal-Anness VI għall-karburanti mill-bijomassa;

(b)  bl-użu ta' valur attwali kkalkulat skont il-metodoloġija stabbilita fil-Parti C tal-Anness V għal bijokarburanti u bijolikwidi u fil-parti B tal-Anness VI għall-karburanti mill-bijomassa, u li minnu jitnaqqas it-tnaqqis awtomatiku tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra li jirriżulta minn tibdil indirett fl-użu tal-art kif stipulat fil-Parti A tal-Anness VIII jew minn emissjonijiet indiretti kif stipulat fil-Parti Ba tiegħu;

Ġustifikazzjoni

Ftit materja prima hija verament disponibbli mingħajr emissjonijiet. Jekk il-materjal jinbidel mill-użi attwali tiegħu li jipproduċu bijokarburant, l-utenti l-oħra se jintlaqtu. L-istimi indiretti tal-karbonju bbażati fuq analiżi tal-ispostamenti li tidentifika liema materjali se jintużaw sabiex jissostitwixxu l-materja prima, u l-emissjonijiet assoċjati, għandhom jintużaw fil-kalkolu tat-tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra sabiex jiġi rifless l-impatt fuq il-klima meta wieħed juża dak il-materjal għal karburanti alternattivi. Din l-emenda hija intrinsikament marbuta mal-emenda għall-Artikolu 25(1).

Emenda    37

Proposta għal direttiva

Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  billi jintuża valur ikkalkulat bħala s-somma tal-fatturi tal-formuli msemmija fil-punt 1 tal-Parti C tal-Anness V, fejn l-valuri awtomatiċi diżaggregati fil-Parti D jew E tal-Anness V jistgħu jintużaw għal xi fatturi, u valuri reali, ikkalkulati skont il-metodoloġija stabbilita fil-Parti C tal-Anness V, għall-fatturi l-oħra kollha. jew

(c)  billi jintuża valur ikkalkulat bħala s-somma tal-fatturi tal-formuli msemmija fil-punt 1 tal-Parti C tal-Anness V, fejn l-valuri awtomatiċi diżaggregati fil-Parti D jew E tal-Anness V jistgħu jintużaw għal xi fatturi, u valuri reali, ikkalkulati skont il-metodoloġija stabbilita fil-Parti C tal-Anness V, għall-fatturi l-oħra kollha u jitnaqqas mill-valur ikkalkulat it-tnaqqis awtomatiku tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra li jirriżulta minn tibdil indirett fl-użu tal-art kif stipulat fil-Parti A tal-Anness VIII jew minn emissjonijiet indiretti kif stipulat fil-Parti Ba tiegħu; jew

Ġustifikazzjoni

Ftit materja prima hija verament disponibbli mingħajr emissjonijiet. Jekk il-materjal jinbidel mill-użi attwali tiegħu li jipproduċu bijokarburant, l-utenti l-oħra se jintlaqtu. L-istimi indiretti tal-karbonju bbażati fuq analiżi tal-ispostamenti li tidentifika liema materjali se jintużaw sabiex jissostitwixxu l-materja prima, u l-emissjonijiet assoċjati, għandhom jintużaw fil-kalkolu tat-tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra sabiex jiġi rifless l-impatt fuq il-klima meta wieħed juża dak il-materjal għal karburanti alternattivi.

Emenda    38

Proposta għal direttiva

Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  billi jintuża valur ikkalkulat bħala s-somma tal-fatturi tal-formoli msemmija fil-punt 1 tal-Parti B tal-Anness VI, fejn l-valuri awtomatiċi diżaggregati fil-Parti C tal-Anness Vi jistgħu jintużaw għal xi fatturi, u valuri reali, ikkalkulati skont il-metodoloġija stabbilita fil-Parti b tal-Anness VI, għall-fatturi l-oħra kollha.

(d)  billi jintuża valur ikkalkulat bħala s-somma tal-fatturi tal-formoli msemmija fil-punt 1 tal-Parti B tal-Anness VI, fejn il-valuri awtomatiċi diżaggregati fil-Parti C tal-Anness VI jistgħu jintużaw għal xi fatturi, u valuri reali, ikkalkulati skont il-metodoloġija stabbilita fil-Parti B tal-Anness VI, għall-fatturi l-oħra kollha, li minnu jitnaqqas it-tnaqqis awtomatiku tal-iffrankar ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra mit-tibdil indirett fl-użu tal-art fil-Parti A tal-Anness VIII.

Ġustifikazzjoni

Ftit materja prima hija verament disponibbli mingħajr emissjonijiet. Jekk il-materjal jinbidel mill-użi attwali tiegħu li jipproduċu bijokarburant, l-utenti l-oħra se jintlaqtu. L-istimi indiretti tal-karbonju bbażati fuq analiżi tal-ispostamenti li tidentifika liema materjali se jintużaw sabiex jissostitwixxu l-materja prima, u l-emissjonijiet assoċjati, għandhom jintużaw fil-kalkolu tat-tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra sabiex jiġi rifless l-impatt fuq il-klima meta wieħed juża dak il-materjal għal karburanti alternattivi.

Emenda    39

Proposta għal direttiva

Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-oriġini ta' bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa kkunsamati fl-Unjoni u l-impatt tal-produzzjoni tagħhom, inkluż l-impatt li jseħħ bħala riżultat tal-ispustjar, fuq l-użu ta' art fl-Unjoni u fil-pajjiżi terzi ewlenin ta' provvista. Dan il-monitoraġġ għandu jkun ibbażat fuq ir-rapporti tal-Istati Membri tal-pjanijiet integrati nazzjonali tal-enerġija u l-lima u l-progress korrispondenti rekwiżit fl-Artikoli 3, 15 u 18 tar-Regolament [Governance] , , u dawk ta' pajjiżi terzi rilevanti, organizzazzjonijiet intergovernattivi, studji xjentifiċi u kull informazzjoni rilevanti oħra. Il-Komunità għandha timmonitorja wkoll iċ-ċaqliq fil-prezzijiet tal-prodotti essenzjali assoċjati mal-użu tal-bijomassa għall-enerġija u kull effett pożittiv jew negattiv fuq is-sigurtà tal-ikel.

1.  Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-oriġini ta' bijokarburanti u bijolikwidi, u karburanti mill-bijomassa kkunsmati fl-Unjoni kif ukoll l-impatt tal-produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli minn dawk is-sorsi u minn sorsi oħrajn, inkluż l-impatt li jseħħ bħala riżultat ta' spostament, fuq l-użu ta' art fl-Unjoni u fil-pajjiżi terzi ta' provvista. Dan il-monitoraġġ għandu jkun ibbażat fuq ir-rapporti tal-Istati Membri tal-pjanijiet integrati nazzjonali tal-enerġija u l-lima u l-progress korrispondenti rekwiżit fl-Artikoli 3, 15 u 18 tar-Regolament [Governance] , , u dawk ta' pajjiżi terzi rilevanti, organizzazzjonijiet intergovernattivi, studji xjentifiċi u kull informazzjoni rilevanti oħra. Il-Komunità għandha timmonitorja wkoll iċ-ċaqliq fil-prezzijiet tal-prodotti essenzjali assoċjati mal-użu tal-bijomassa għall-enerġija u kull effett pożittiv jew negattiv fuq is-sigurtà tal-ikel.

Ġustifikazzjoni

Għandu jittieħed approċċ komprensiv li jippermetti tqabbil.

Emenda    40

Proposta għal direttiva

Artikolu 30 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Sal-31 ta' Diċembru 2023, il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 26 jipprevjenux b'mod effettiv l-użu ta' bijomassa forestali u agrikola insostenibbli, jappoġġawx l-użu kaskata tal-bijomassa u jindirizzawx l-emissjonijiet diretti u indiretti tal-karbonju tagħha inklużi dawk mis-settur tal-forestrija, u għandha, jekk xieraq, tippreżenta proposta leġiżlattiva sabiex temenda r-rekwiżiti rilevanti.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija intrinsikament marbuta mal-introduzzjoni ta' kriterji ġodda ta' sostenibbiltà għall-bijoenerġija forestali u dik agrikola u l-emendi għall-Artikolu 26.

Emenda    41

Proposta għal direttiva

Anness IX – Parti A (parti) – punt g

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(g)  Effluwent minn imtieħen taż-żejt tal-palm u għenieqed vojta tal-frott tal-palma.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-politika tal-UE dwar l-enerġija għandha tkun konsistenti mal-prinċipju tal-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp u r-realizzazzjoni tal-Aġenda 2030. Din il-materja prima hija marbuta mal-produzzjoni ta' bijokarburanti tal-ewwel ġenerazzjoni li mhumiex sostenibbli u se żżid il-valur ekonomiku tagħhom, biex b'hekk jipperikolaw id-drittijiet għall-ikel u għall-art fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp.

Emenda    42

Proposta għal direttiva

Anness IX – Parti A (parti) – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i)  Gliċerina mhux raffinata.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din il-materja prima hija marbuta mal-produzzjoni ta' bijodiżil insostenibbli.

Emenda    43

Proposta għal direttiva

Anness IX – Parti A – punt p

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(p)  Materjal ċellulożiku mhux tal-ikel ieħor kif definit fil-punt (s) tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 2.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni tal-art li tuża l-għelejjel għall-enerġija mhijiex kumpatibbli mal-impenn tal-UE favur l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli.

Emenda    44

Proposta għal direttiva

Anness IX – Parti A – punt q

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(q)  Materjal linjoċellulożiku ieħor kif definit fil-punt (r) tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 2 għajr zkuk maqtugħin u zkuk maqtugħin miksija b'fuljetta fina.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Huwa biss l-użu tal-iskart tal-injam ġenwin li għandu jkun inċentivat biex jiġu evitati d-deforestazzjoni jew l-isfruttar eċċessiv tal-foresti.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulazzjoni)

Referenzi

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

DEVE

15.6.2017

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Florent Marcellesi

6.4.2017

Eżami fil-kumitat

30.8.2017

 

 

 

Data tal-adozzjoni

10.10.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

15

11

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

15

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

11

-

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

0

0

 

 

Tifsira tas-simboli użati

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT, IS-SAĦĦA PUBBLIKA U S-SIKUREZZA TAL-IKEL (13.11.2017)

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulazzjoni)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Rapporteur: Bas Eickhout

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-Unjoni u l-Istati Membri tagħha rratifikaw il-Ftehim ta' Pariġi, bl-impenn sabiex iż-żieda fit-temperatura medja globali tinżamm sew taħt iż-2 °C filwaqt li jwettqu sforzi sabiex jillimitawha sa 1,5 °C. Tranżizzjoni mgħaġġla għall-enerġija rinnovabbli hija ta' importanza ewlenija sabiex jiġu ssodisfati dawn l-għanijiet.

Il-proposta tal-Kummissjoni tressaq mira ġenerali tal-UE ta' mill-anqas 27 % ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli, li tirrappreżenta sempliċement żieda ta' 6 % mis-sehem mistenni ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli fl-2020 għal aktar minn 10 snin u fil-fatt tnaqqas ir-rata ta' użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli mill-perjodu preċedenti. Ir-Rapporteur jipproponi li fl-2030 il-livell ta' ambizzjoni jiżdied għal 35 % tas-sehem mill-RES, b'miri obbligatorji nazzjonali, b'aċċess prijoritarju u b'sistema ta' garanziji ta' oriġini li sservi biss bħala għodda ta' traċċabbiltà u kontabbiltà.

Meta l-leġiżlaturi jixprunaw l-użu ta' ċerti sorsi ta' enerġija permezz ta' miri u sussidji, huma jkunu responsabbli għall-konsegwenzi negattivi eventwali fuq l-ambjent jew l-ekonomija b'mod ġenerali, b'hekk iridu jiġu previsti salvagwardji suffiċjenti f'konformità mal-prinċipju ta' prekawzjoni. Mill-perspettiva tal-klima, hija biss il-bijoenerġija prodotta mill-iskart u mir-residwi li jenħtieġ li tiġi promossa, b'salvagwardji xierqa dwar il-protezzjoni tal-kwalità tal-ħamrija, karbonju solidu u bijodiversità, u sostituzzjoni ta' użu ieħor. Politika li tirriskja żżid l-emissjonijiet jew tnaqqas il-bir ta' karbonju tal-foresta naturali se tkun kontroproduttiva sabiex tissodisfa l-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi.

Għat-trasport, il-proposta timmira li tibdel bil-mod l-appoġġ tal-UE minn bijokarburanti bbażati fuq l-għelejjel għal karburanti tat-trasport rinnovabbli aħjar bħal bijokarburanti avvanzati u elettriku rinnovabbli. Fl-2030 il-livell massimu fuq il-bijokarburanti bbażati fuq l-għelejjel li jistgħu jingħaddu għall-miri tal-enerġija rinnovabbli se jitnaqqas b'mod gradwali minn 7 % għal 0 %. Il-kontribuzzjoni mill-bijokarburanti u mill-bijolikwidi prodotti miż-żejt tal-palm għandu jkun 0 mill-2021. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa metodoloġija biex tiċċertifika l-bijokarburanti u l-bijolikwidi ta' riskju baxx tat-tibdil indirett tal-użu tal-art.

Il-proposta tistabbilixxi wkoll obbligu fuq il-fornituri tal-karburant sabiex b'mod gradwali jinkorporaw sa 9 % ta' bijokarburanti avvanzati, elettriku rinnovabbli u qabda tal-karbonju u użu tal-karburanti għall-karburanti tat-trasport li jipprovdu sal-2030. Dan is-sehem minimu għandu jkun ugwali għal tnaqqis fl-intensità tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra ta' mill-inqas 7 % meta mqabbla mal-2020. Huwa importanti li jiġi żgurat li dawk il-bijokarburanti jirrappreżentaw tnaqqis sinifikanti tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra. Ftit materja prima hija verament disponibbli mingħajr emissjonijiet. Jekk il-materjal jinbidel mill-użi attwali tiegħu li jipproduċu bijokarburant, l-utenti l-oħra se jintlaqtu. Stimi tal-karbonju indirett ibbażati fuq analiżi ta' spostament li tidentifika liema materjali se jintużaw sabiex jissostitwixxu l-materja prima, u l-emissjonijiet assoċjati magħha, jenħtieġ li jintużaw fil-kalkolu tal-livell limitu tal-iffrankar tal-gassijiet b'effett ta' serra ta' karburanti avvanzati.

Mhuwiex xieraq li jiġu inklużi mandati ta' karburanti fossili – anki dawk ibbażati fuq l-iskart – fid-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli. Il-karburanti fossili bbażati fuq l-iskart għandhom jiġu promossi permezz ta' strumenti oħra fil-kuntest tal-Istrateġija tal-Unjoni għal Ekonomija Ċirkolari.

L-elettriku rinnovabbli huwa l-aktar karburant nadif disponibbli għas-settur tat-trasport u attwalment huwa l-aktar soluzzjoni sostenibbilment skalabbli. Madankollu, l-użu fuq skala wiesa' ta' trasport tal-elettriku, jeħtieġ inċentivi kemm min-naħa tad-domanda kif ukoll tal-provvista. Netwerk ta' ċċarġjar suffiċjenti huwa element ewlieni fil-promozzjoni tal-użu ta' vetturi elettriċi.

Bijokarburanti avvanzati huma mistennija fit-tul, primarjament sabiex jaqdu rwol importanti fit-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra tal-avjazzjoni. L-enerġija rinnovabbli provduta għall-avjazzjoni se tingħadd mal-obbligu ta' inkorporazzjoni totali tat-trasport.

L-abbozz ta' opinjoni għandu wkoll l-għan li jissemplifika u jnaqqas il-piż amministrattiv. Waħda mill-miżuri proposti f'dan ir-rigward hija l-introduzzjoni ta' bażi tad-data wiesgħa tal-UE minflok 28 bażi tad-data nazzjonali li fihom il-fornituri tal-karburant jirreġistraw it-trasferimenti li saru sabiex jiġi ssodisfat l-obbligu ta' inkorporazzjoni tagħhom.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda    1

Proposta għal direttiva

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  Il-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-"Qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija fil-perijodu ta' bejn l-2020 u l-2030" u dwar "Ir-Rapport dwar il-Progress tal-Enerġija Rinnovabbli", iffavorixxa mira tal-Unjoni vinkolanti għall-2030 ta' mill-inqas 30 % tal-konsum tal-enerġija finali totali minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, filwaqt li enfasizza li din il-mira għandha tiġi implimentata permezz ta' miri nazzjonali individwali li jqisu s-sitwazzjoni individwali u l-potenzjal ta' kull Stat Membru.

(6)  Il-Parlament Ewropew, fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-"Qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija fil-perijodu ta' bejn l-2020 u l-2030" u dwar "Ir-Rapport dwar il-Progress tal-Enerġija Rinnovabbli", iffavorixxa mira tal-Unjoni vinkolanti għall-2030 ta' mill-inqas 30 % tal-konsum tal-enerġija finali totali minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, filwaqt li enfasizza li din il-mira għandha tiġi implimentata permezz ta' miri nazzjonali individwali li jqisu s-sitwazzjoni individwali u l-potenzjal ta' kull Stat Membru. Fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar ir-rapport dwar il-progress tal-enerġija rinnovabbli, il-Parlament Ewropew mar pass lil hinn, u enfasizza li, fid-dawl tal-Ftehim ta' Pariġi, kienet mixtieqa mira tal-Unjoni sinifikatament aktar ambizzjuża.

Emenda    2

Proposta għal direttiva

Premessa 7

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Għaldaqstant jixraq li tiġi stabbilita mira vinkolanti tal-Unjoni ta' mill-anqas 27 % ta' enerġija rinnovabbli. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-kontribut tagħhom għall-ilħuq ta' din il-mira fi ħdan il-pjanijiet nazzjonali integrati tal-enerġija u tal-klima tagħhom permezz ta' proċess ta' governanza stabbiliti fir-Regolament [Governance].

(7)  Għaldaqstant jixraq li tiġi stabbilita mira vinkolanti tal-Unjoni ta' mill-anqas 35 % ta' enerġija rinnovabbli, li għandha tkun akkumpanjata minn miri vinkolanti nazzjonali. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-kontribut tagħhom għall-ilħuq ta' din il-mira fi ħdan il-pjanijiet nazzjonali integrati tal-enerġija u tal-klima tagħhom permezz ta' proċess ta' governanza stabbiliti fir-Regolament [Governance].

Emenda    3

Proposta għal direttiva

Premessa 8

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  L-istabbiliment ta' mira vinkolanti tal-Unjoni dwar l-enerġija għall-2030 tkompli tħeġġeġ l-iżvilupp ta' teknoloġiji li jiġġeneraw l-enerġija rinovabbli u tipprovdi ċ-ċertezza għall-investituri. Mira definita fil-livell tal-Unjoni tħalli flessibilità akbar għall-Istati Membri li jilħqu l-miri tat-tnaqqis tal-gassijiet b'effett serra b'mod mill-aktar kosteffettiv u b'konformità maċ-ċirkostanzi speċifiċi, it-taħlit tal-enerġija u l-kapaċitajiet tagħhom biex tiġi prodotta l-enerġija rinnovabbli.

(8)  L-istabbiliment ta' miri vinkolanti tal-Unjoni u nazzjonali dwar l-enerġija għall-2030 tkompli tħeġġeġ l-iżvilupp ta' teknoloġiji li jiġġeneraw l-enerġija rinovabbli u tipprovdi ċ-ċertezza għall-investituri.

Emenda    4

Proposta għal direttiva

Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a)  L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-punt sa fejn l-użu ta' tipi differenti ta' sorsi ta' enerġija huwa kompatibbli mal-mira li t-tisħin jiġi limitat għal 1,5 °C 'il fuq mil-livelli preindustrijali, u kompatibbli mal-għan ta' ekonomija ħielsa mill-karburanti fossili u fl-istess waqt ekonomija bbażata fuq użu baxx tal-karbonju. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f'dan ir-rigward sabiex tivvaluta l-kontribut għal dawn l-għanijiet ta' tipi differenti ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli abbażi tal-perjodu ta' ħlas lura u riżultati mqabbla mal-karburanti fossili u tikkunsidra tipproponi perjodu massimu ta' ħlas lura permess bħala kriterju ta' sostenibbiltà, b'mod partikolari għall-bijomassa linjoċellulożika.

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija marbuta mal-kriterji ta' sostenibbiltà fl-Artikolu 26, li huwa wieħed mill-elementi kruċjali tar-riformulazzjoni tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli.

Emenda    5

Proposta għal direttiva

Premessa 10

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri addizzjonali f'każ li s-sehem tal-enerġija rinnovabbli fil-livell tal-Unjoni ma jissodisfax il-perkors tal-Unjoni lejn il-mira ta' mill-anqas 27 % ta' enerġija rinnovabbli. Kif stabbilit fir-Regolament [Governance], fil-każ li jiġi identifikat ta' nuqqas ta' ambizzjoni mill-Kummissjoni matul il-valutazzjoni tal-Pjanijiet Nazzjonali Integrati dwar il-Klima u l-Enerġija, il-Kummissjoni tista' tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni sabiex tiġi żgurata l-kisba tal-mira. Jekk il-Kummissjoni tidentifika nuqqas fil-livell tal-kunsinna matul il-valutazzjoni tar-Rapporti Integrati dwar il-Progress Nazzjonali fl-Enerġija u l-Klima, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-miżuri stabbiliti fir-Regolament [Governance], li jagħtuhom biżżejjed flessibbiltà f'dik li hija għażla.

(10)  L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri addizzjonali f'każ li s-sehem tal-enerġija rinnovabbli fil-livell tal-Unjoni ma jissodisfax il-perkors tal-Unjoni lejn il-mira ta' mill-anqas 35 % ta' enerġija rinnovabbli. Kif stabbilit fir-Regolament [Governance], fil-każ li jiġi identifikat ta' nuqqas ta' ambizzjoni mill-Kummissjoni matul il-valutazzjoni tal-Pjanijiet Nazzjonali Integrati dwar il-Klima u l-Enerġija, il-Kummissjoni tista' tieħu miżuri fil-livell tal-Unjoni sabiex tiġi żgurata l-kisba tal-mira. Jekk il-Kummissjoni tidentifika nuqqas fil-livell tal-kunsinna matul il-valutazzjoni tar-Rapporti Integrati dwar il-Progress Nazzjonali fl-Enerġija u l-Klima, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-miżuri stabbiliti fir-Regolament [Governance].

Emenda    6

Proposta għal direttiva

Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a)  Il-promozzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli jenħtieġ li tkun ibbażata fuq il-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari u l-użu kaskata tar-riżorsi sabiex tiżdied l-effiċjenza fir-riżorsi għall-prodotti u l-materjali u titnaqqas il-ġenerazzjoni tal-iskart. Għalhekk, din id-Direttiva jenħtieġ li tkun konsistenti ma' dawn il-prinċipji u tippromwovi aktar ir-riproċessar tal-iskart f'materja prima sekondarja b'miri stabbiliti fid-Direttiva 2008/98/KE.

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli għandha tkun f'konformità mal-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari u tinċentiva s-suq tal-materja prima sekondarja.

Emenda    7

Proposta għal direttiva

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11)  Sabiex tappoġġa lill-Istati Membri fil-kontributi ambizzjużi biex tintlaħaq il-mira tal-Unjoni, għandu jiġi stabbilit qafas finanzjarju bl-għan li jiġi ffaċilitat l-investiment fi proġetti tal-enerġija rinnovabbli f'dawk l-Istati Membri, anki permezz tal-użu ta' strumenti finanzjarji.

(11)  Sabiex tappoġġa lill-Istati Membri biex jilħqu l-miri tagħhom, għandu jiġi stabbilit qafas finanzjarju bl-għan li jiġi ffaċilitat l-investiment fi proġetti tal-enerġija rinnovabbli f'dawk l-Istati Membri, anki permezz tal-użu ta' strumenti finanzjarji.

Emenda    8

Proposta għal direttiva

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattika bejn l-awtoritajiet jew il-korpi nazzjonali jew reġjonali kompetenti, pereżempju permezz ta' laqgħat regolari biex isibu approċċ komuni ħalli jippromwovi aktar proġetti ta' enerġija rinnovabbli kosteffikaċi, jinkoraġġixxu l-investiment f'teknoloġiji nodfa, ġodda u flessibbli, u jistabbilixxu strateġija adegwata biex jimmaniġġjaw l-irtirar ta' teknoloġiji li ma jikkontribwux għat-tnaqqis ta' emissjonijiet jew li ma joffrux biżżejjed flessibbiltà, abbażi ta' kriterji trasparenti u sinjali tal-prezz tas-suq affidabbli.

(13)  Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattika bejn l-awtoritajiet jew il-korpi nazzjonali jew reġjonali u lokali kompetenti, pereżempju permezz ta' laqgħat regolari biex isibu approċċ komuni ħalli jippromwovi aktar proġetti ta' enerġija rinnovabbli kosteffikaċi, jinkoraġġixxu l-investiment f'teknoloġiji nodfa, ġodda u flessibbli, u jistabbilixxu strateġija adegwata biex jimmaniġġjaw l-irtirar ta' teknoloġiji li ma jikkontribwux għat-tnaqqis ta' emissjonijiet jew li ma joffrux biżżejjed flessibbiltà, abbażi ta' kriterji trasparenti u sinjali tal-prezz tas-suq affidabbli.

Emenda    9

Proposta għal direttiva

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  L-iskemi ta' appoġġ għall-elettriku ġġenerat minn sorsi rinnovabbli wrew li huma mod effettiv biex jitrawwem l-użu tal-elettriku rinnovabbli. Jekk u meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jimplimentaw l-iskemi ta' appoġġ, dan l-appoġġ għandu jkun ipprovdut f'forma li tkun mhux ta' tfixkil possibbli għall-funzjonament tas-swieq tal-elettriku. Għal dan l-għan, għadd dejjem jiżdied ta' Stati Membri jallokaw l-appoġġ f'forma fejn l-appoġġ jingħata flimkien ma' dħul finanzjarju fis-suq.

(15)  L-iskemi ta' appoġġ għall-elettriku ġġenerat minn sorsi rinnovabbli wrew li huma mod effettiv biex jitrawwem l-użu tal-elettriku rinnovabbli. Jekk u meta l-Istati Membri jiddeċiedu li jimplimentaw l-iskemi ta' appoġġ, dan l-appoġġ għandu jkun ipprovdut f'forma li tkun mhux ta' tfixkil possibbli għall-funzjonament tas-swieq tal-elettriku. Għal dan l-għan, għadd dejjem jiżdied ta' Stati Membri jallokaw l-appoġġ f'forma fejn l-appoġġ jingħata flimkien ma' dħul finanzjarju fis-suq. Fil-każ ta' sorsi tal-bijomassa fejn teżisti kompetizzjoni mal-manifatturi ta' materjal, l-iskemi ta' appoġġ jenħtieġ li jkunu l-anqas distorsivi possibbli għall-funzjonament tas-suq tal-bijomassa.

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jkun hemm tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari, l-iskemi ta' sostenn għall-enerġija rinnovabbli m'għandhomx ifixklu l-kompetizzjoni tal-provvista tal-bijomassa bejn id-diversi setturi kkonċernati.

Emenda    10

Proposta għal direttiva

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  Il-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli għandha tiġi eżerċitata