Procedura : 2016/0382(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0392/2017

Teksty złożone :

A8-0392/2017

Debaty :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Głosowanie :

PV 17/01/2018 - 10.4
CRE 17/01/2018 - 10.4
Wyjaśnienia do głosowania
PV 13/11/2018 - 4.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0009
P8_TA(2018)0444

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 3401kWORD 623k
6.12.2017
PE 597.755v02-00 A8-0392/2017

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: José Blanco López

(Przekształcenie – art. 104 Regulaminu)

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ
 ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI
 OPINIA Komisji Rozwoju
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 OPINIA Komisji Petycji
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0767),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0500/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 26 kwietnia 2017 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(2),

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia ... 2017 r. skierowane do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zgodnie z art. 104 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 104 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Rozwoju, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również Komisji Petycji (A8-0392/2017),

A.  mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, iż wniosek Komisji nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.  uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej , w szczególności jego art. 194 ust. 2 ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 194 i art. 191 ust. 1,

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Promowanie odnawialnych form energii jest jednym z celów unijnej polityki energetycznej. Zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych wraz z oszczędnością energii i zwiększoną efektywnością energetyczną stanowi istotny element pakietu środków koniecznych do redukcji emisji gazów cieplarnianych i spełnienia postanowień porozumienia paryskiego z 2015 r. w sprawie zmian klimatu, a także realizacji unijnych ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, w tym wiążącego celu, jakim jest zmniejszenie do 2030 r . emisji w Unii o co najmniej 40 % w stosunku do poziomów z 1990 r. . Ma to również duże znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii, rozwoju technologicznego i innowacji, a także dla tworzenia możliwości zatrudnienia i możliwości rozwoju regionalnego, zwłaszcza na obszarach wiejskich i odizolowanych lub w regionach o niskiej gęstości zaludnienia .

(2)  Promowanie odnawialnych form energii jest jednym z celów unijnej polityki energetycznej zgodnie z art. 194 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych wraz z oszczędnością energii i zwiększoną efektywnością energetyczną stanowi zasadniczy element pakietu środków koniecznych do redukcji emisji gazów cieplarnianych i spełnienia zobowiązania Unii w ramach porozumienia paryskiego z 2015 r. w sprawie zmian klimatu, a także dostosowania się do konieczności osiągnięcia zerowej emisji netto na szczeblu krajowym najpóźniej do roku 2050. Ma to również fundamentalne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii, zapewnienia zrównoważonej energii po przystępnych cenach, wspierania rozwoju technologicznego i innowacji, a także przywództwa technologicznego i przemysłowego, przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści środowiskowych, społecznych i zdrowotnych, jak również dla tworzenia znaczących możliwości zatrudnienia i możliwości rozwoju regionalnego, zwłaszcza na obszarach wiejskich i odizolowanych, w regionach o niskiej gęstości zaludnienia i na terenach objętych częściową deindustrializacją.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Porozumienie paryskie, którego sygnatariusze zobowiązali się do utrzymania wzrostu średniej temperatury na świecie do wartości znacznie niższej niż 2 °C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej i do kontynuacji wysiłków w celu ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 °C powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej, znacznie podniosło poziom ambicji na świecie, jeśli chodzi o łagodzenie zmiany klimatu. Unia musi przygotować się do znacznie głębszych i szybszych cięć emisji, niż wcześniej przewidywano, aby najpóźniej do 2050 r. przejść na wysoce energooszczędny system energetyczny oparty na odnawialnych źródłach energii. Jednocześnie takie obniżenie emisji jest wykonalne po kosztach niższych, niż wcześniej szacowano, z uwagi na tempo rozwoju i wprowadzania technologii w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i słoneczna.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W szczególności zwiększające się udoskonalenia technologiczne, zachęty do korzystania z transportu publicznego i jego rozwoju, stosowanie technologii energooszczędnych oraz promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych w sektorach energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, a także w sektorze transportu są bardzo skutecznymi narzędziami, którewraz ze środkami w zakresie efektywności energetycznejsłużą zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych w Unii i uzależnieniu Unii od importu gazu i ropy .

(3)  W szczególności zmniejszanie zużycia energii, zwiększające się udoskonalenia technologiczne, rozwijanie transportu publicznego, stosowanie technologii energooszczędnych oraz promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych w sektorach energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, a także w sektorze transportu są bardzo skutecznymi narzędziami, które wraz ze środkami w zakresie efektywności energetycznej służą zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych w Unii i uzależnienia energetycznego Unii.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Dyrektywą 2009/28/WE ustanowiono ramy regulacyjne co celów propagowania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; w regulacjach tych wyznaczono krajowe cele, jakie należy osiągnąć do 2020 r., w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii i transporcie. W komunikacie Komisji z dnia 22 stycznia 2014 r.12 ustanowiono ramy przyszłej unijnej polityki klimatyczno-energetycznej i propagowano wspólne podejście do tworzenia tej polityki po roku 2020. Komisja zaproponowała, aby wyznaczony na 2030 r. cel dotyczący udziału energii odnawialnej w zużyciu energii w Unii wynosił co najmniej 27 %.

(4)  Dyrektywą 2009/28/WE ustanowiono ramy regulacyjne co celów propagowania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; w regulacjach tych wyznaczono krajowe cele, jakie należy osiągnąć do 2020 r., w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii i transporcie.

__________________

 

12 Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii (COM/2014/015 final).

 

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W październiku 2014 r Rada Europejska przyjęła ten cel, podkreślając, że państwa członkowskie mogą wyznaczyć własne, ambitniejsze cele krajowe.

skreśla się

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Parlament Europejski w swoich rezolucjach w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii na lata 2020–2030 oraz w sprawie sprawozdania z postępów w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych opowiedział się za wiążącym unijnym celem na 2030 r. przewidującym co najmniej 30 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii końcowej, podkreślając, że cel ten powinien być realizowany w drodze ustalania indywidualnych celów krajowych z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potencjału poszczególnych państw członkowskich.

(6)  Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 opowiedział się za wiążącym unijnym celem na 2030 r. przewidującym co najmniej 30 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii końcowej, podkreślając, że cel ten powinien być realizowany w drodze ustalania indywidualnych celów krajowych z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potencjału poszczególnych państw członkowskich. W swojej rezolucji z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania z postępów w dziedzinie energii odnawialnej Parlament Europejski poszedł jeszcze dalej i przypomniał swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie unijnego celu wynoszącego co najmniej 30 % oraz podkreślił, że w świetle porozumienia paryskiego i niedawnego spadku kosztów technologii związanej z energią odnawialną należałoby się wykazać znacznie większą ambicją.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  W związku z tym należy wziąć pod uwagę ambicję zawartą w porozumieniu paryskim oraz rozwój technologiczny, w tym obniżenie kosztów inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Należy zatem ustanowić wiążący unijny cel osiągnięcia co najmniej 27-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych. Państwa członkowskie powinny określić swój wkład w osiągnięcie tego celu w swoich zintegrowanych krajowych planach w zakresie energii i klimatu z wykorzystaniem procesu zarządzania określonego w rozporządzeniu [w sprawie zarządzania].

(7)  Należy zatem ustanowić wiążący unijny cel osiągnięcia co najmniej 35-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych, któremu powinny towarzyszyć cele krajowe.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Cele państw członkowskich dotyczące energii ze źródeł odnawialnych należy ustalać z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu, wysokiego potencjału, który wciąż istnieje w odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych, oraz niezbędnych inwestycji w celu realizacji transformacji energetyki.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Przełożenia całkowitego celu unijnego na poziomie 35 % na indywidualne cele dla poszczególnych państw członkowskich należy dokonać z należytym uwzględnieniem sprawiedliwego i odpowiedniego rozdziału zobowiązań, dostosowanego do PNB oraz zróżnicowanych punktów wyjściowych i potencjałów państw członkowskich, w tym poziomu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, który należy osiągnąć do 2020 r.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Ustanowienie wiążącego unijnego celu dotyczącego energii ze źródeł odnawialnych na rok 2030 będzie nadal zachętą do rozwijania technologii pozwalających wytwarzać energię odnawialną i gwarantujących pewność inwestycji. Cel wyznaczony na poziomie Unii dałby państwom członkowskim większą elastyczność w realizacji ich celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w sposób najbardziej opłacalny i z uwzględnieniem specyficznej sytuacji państw, ich koszyków energetycznych i możliwości wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

(8)  Ustanowienie wiążącego unijnego celu dotyczącego energii ze źródeł odnawialnych na rok 2030 będzie nadal zachętą do rozwijania technologii pozwalających wytwarzać energię odnawialną i gwarantujących pewność inwestycji.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Państwa członkowskie powinny rozważyć, w jakim zakresie wykorzystywanie różnych źródeł energii jest zgodne z celem ograniczenia ocieplenia klimatu do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz zgodne z celem gospodarki wolnej od paliw kopalnych, a jednocześnie gospodarki niskoemisyjnej. Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów w tym zakresie, aby mogła ocenić, jaki wkład w osiąganie tych celów mają różne rodzaje odnawialnych źródeł energii, w oparciu o okres zwrotu nakładów i wyniki w porównaniu z paliwami kopalnymi, oraz rozważyć zaproponowanie maksymalnego dopuszczalnego okresu zwrotu nakładów jako kryterium zrównoważonego rozwoju, w szczególności w odniesieniu do biomasy lignocelulozowej.

Uzasadnienie

Poprawka związana z kryteriami zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 26 i które stanowią jeden z kluczowych elementów przekształcenia dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Państwa członkowskie powinny zastosować dodatkowe środki, w razie gdyby udział energii ze źródeł odnawialnych na poziomie Unii nie był zgodny z unijnym dążeniem do osiągnięcia co najmniej 27-procentowego udziału energii odnawialnej. Jak określono w rozporządzeniu [w sprawie zarządzania], jeżeli Komisja podczas oceny zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu stwierdzi istnienie rozbieżności między planowanym a pożądanym zwiększeniem udziału energii ze źródeł odnawialnych, może zastosować środki na poziomie UE umożliwiające osiągnięcie wyznaczonego celu. Jeżeli podczas oceny zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu Komisja stwierdzi istnienie rozbieżności w poziomie realizacji celu, państwa członkowskie powinny zastosować środki określone w rozporządzeniu [w sprawie zarządzania], które dają im wystarczającą swobodę wyboru stosownych działań.

skreśla się

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Systemy wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych okazały się skutecznym sposobem propagowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jeżeli państwa członkowskie zdecydują się na wdrożenie programów wsparcia, wsparcie to powinno być udzielane w formie, która spowodowałaby jak najmniej zakłóceń w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej. W tym celu coraz więcej państw członkowskich przyznaje wsparcie w formie pomocy udzielanej jako dodatek do przychodów generowanych na rynku.

(15)  Systemy wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych okazały się skutecznym sposobem propagowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jeżeli państwa członkowskie zdecydują się na wdrożenie programów wsparcia, wsparcie to powinno być udzielane w formie, która spowodowałaby jak najmniej zakłóceń w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej. W tym celu coraz więcej państw członkowskich przyznaje wsparcie w formie pomocy udzielanej jako dodatek do przychodów generowanych na rynku, przy uwzględnieniu specyfiki różnych technologii i różnych zdolności małych i dużych producentów do reagowania na sygnały rynkowe.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Systemy wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł powinny być wdrażane przy najniższych możliwych kosztach dla konsumentów i podatników. Przy opracowywaniu systemów wsparcia i przy przyznawaniu wsparcia państwa członkowskie powinny dążyć do zminimalizowania ogólnych kosztów wdrażania systemów i w pełni uwzględniać potrzeby w zakresie rozwoju sieci i systemów, wynikły koszyk energetyczny oraz długoterminowy potencjał technologii.

(16)  Systemy wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, włącznie z magazynowaniem energii, powinny być wdrażane w taki sposób, aby zminimalizować długoterminowy koszt transformacji energetycznej dla konsumentów i podatników. Przy opracowywaniu systemów wsparcia i przy przyznawaniu wsparcia państwa członkowskie powinny dążyć do zminimalizowania ogólnych kosztów wdrażania systemów i w pełni uwzględniać potrzeby w zakresie rozwoju sieci i systemów, wynikły koszyk energetyczny oraz długoterminowy potencjał technologii. Państwa członkowskie powinny również przyznawać wsparcie dla instalacji przy wykorzystaniu przetargów, które zarówno mogą dotyczyć konkretnej technologii, jak i być technologicznie neutralne.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  W swoich konkluzjach z października 2014 r. w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 Rada Europejska podkreśliła znaczenie większej ilości połączeń międzysystemowych na wewnętrznym rynku energii oraz potrzebę dostatecznego wsparcia, które umożliwiłoby integrację zmiennych odnawialnych źródeł energii, osiągających coraz wyższy poziom, a tym samym pozwoliło Unii zrealizować jej ambicje dotyczące przodującej roli w transformacji energetyki. Dlatego należy jak najszybciej zwiększyć ilość połączeń międzysystemowych i poczynić postępy na drodze do realizacji celów ustalonych przez Radę Europejską, tak aby maksymalnie wykorzystać cały potencjał Unii Europejskiej w dziedzinie energii.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16b)  Przy opracowywaniu systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i hierarchii postępowania z odpadami w UE. Zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling odpadów powinny być priorytetowe. Państwa członkowskie powinny unikać tworzenia takich systemów wsparcia, które byłyby sprzeczne z celami w zakresie postępowania z odpadami i prowadziłyby do nieefektywnego wykorzystania odpadów podlegających recyklingowi. Państwa członkowskie powinny również zapewnić, aby środki wprowadzone na mocy niniejszych przepisów nie były sprzeczne z celami dyrektywy 2008/98/WE.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16c)  Jeżeli chodzi o wykorzystanie biotycznych źródeł energii, państwa członkowskie powinny wprowadzić zabezpieczenia w celu ochrony różnorodności biologicznej oraz zapobiegania uszczupleniu lub utracie ekosystemów oraz odchyleniom od obecnych zastosowań, które miałyby negatywny, bezpośredni lub pośredni, wpływ na różnorodność biologiczną, glebę lub całkowity bilans gazów cieplarnianych.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16d)  Państwa członkowskie powinny promować i w miarę możliwości wykorzystywać lokalne zasoby odnawialne oraz unikać sytuacji zakłóceń powodujących przywóz na szeroką skalę zasobów z państw trzecich. W tym zakresie należy brać pod uwagę i promować podejście uwzględniające cykl życia.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16e)  Społeczności energetyczne działające w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, miasta i władze lokalne powinny mieć prawo do uczestnictwa w dostępnych systemach wsparcia na równych prawach z innymi dużymi uczestnikami. W tym celu państwa członkowskie powinny mieć możliwość podejmowania środków, w tym udzielania informacji, wsparcia technicznego i finansowego za pośrednictwem pojedynczych administracyjnych punktów kontaktowych, o których mowa w art. 16 niniejszej dyrektywy, zmniejszenia wymogów administracyjnych, włączenia do przetargów kryteriów zorientowanych na społeczności, utworzenia specjalnie dostosowanych okresów składania ofert dla społeczności energetycznych działających w zakresie energii ze źródeł odnawialnych lub umożliwienia wynagrodzenia dla nich poprzez wsparcie bezpośrednie.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16f)  Podczas planowania infrastruktury potrzebnej do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych należy odpowiednio uwzględniać strategie polityczne związane z udziałem podmiotów, których te projekty dotyczą, w tym rdzennej ludności, z należytym poszanowaniem ich praw do gruntów.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16g)  Konsumenci powinni otrzymywać wyczerpujące informacje, w tym na temat korzyści wynikających z efektywności energetycznej systemów ogrzewania i chłodzenia oraz niższych kosztów eksploatacji pojazdów elektrycznych, aby umożliwić im dokonanie indywidualnych wyborów konsumenckich w odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych i uniknąć blokady technologicznej.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16h)  Wspierając rozwój rynku energii ze źródeł odnawialnych, należy brać pod uwagę negatywny wpływ na innych uczestników rynku. Programy wsparcia powinny zatem ograniczać do minimum ryzyko zakłóceń na rynku i zakłóceń konkurencji.

Uzasadnienie

Biomasa, a w szczególności biomasa leśna, to wartościowy surowiec dla przemysłu drzewnego, który jest źródłem korzyści gospodarczych dla europejskich obszarów wiejskich. Dlatego też większy popyt na biomasę leśną nie powinien prowadzić do zakłóceń rynkowych w tym sektorze.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  O ile państwa członkowskie powinny być zobowiązane do stopniowego i częściowego otwierania wsparcia dla projektów zlokalizowanych w innych państwach członkowskich na poziomie odzwierciedlającym fizyczne przepływy między państwami członkowskimi, otwarcie systemów wsparcia powinno pozostać dobrowolne poza tym obowiązkowym udziałem. Państwa członkowskie mają różny potencjał w zakresie energii odnawialnej i na szczeblu krajowym posługują się różnymi systemami wspierania energii ze źródeł odnawialnych. Większość państw członkowskich stosuje systemy wsparcia, w których korzyści wiążą się wyłącznie ze stosowaniem energii ze źródeł odnawialnych wyprodukowanej na ich terytorium. Aby krajowe systemy wsparcia funkcjonowały właściwie, niezbędna jest możliwość kontrolowania przez państwa członkowskie skutków i kosztów krajowych systemów wsparcia w zależności od ich zróżnicowanego potencjału. Jednym z ważnych środków do osiągnięcia celu niniejszej dyrektywy jest zagwarantowanie właściwego funkcjonowania krajowych systemów wsparcia wynikających z dyrektywy 2001/77/WE i 2009/28/WE, po to, by zachować zaufanie inwestorów oraz pozwolić państwom członkowskim na opracowanie skutecznych środków krajowych pozwalających osiągnąć wyznaczone cele. Celem niniejszej dyrektywy jest ułatwienie transgranicznego wspierania energii ze źródeł odnawialnych bez wpływania w nieproporcjonalny sposób na krajowe systemy wsparcia. Tym samym wprowadza ona – obok obowiązkowego częściowego otwarcia systemów wsparcia – opcjonalne mechanizmy współpracy między państwami członkowskimi, pozwalające im ustalić zakres, w jakim jedno państwo członkowskie będzie wspierało wytwarzanie energii w innym państwie członkowskim, oraz zakres, w jakim wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych powinno być zaliczane na poczet krajowych celów ogólnych wyznaczonych dla któregokolwiek z nich. W celu zagwarantowania skuteczności obu środków służących osiągnięciu celów, tj. krajowych systemów wsparcia oraz mechanizmów współpracy, niezbędne jest, aby państwa członkowskie mogły określać, poza minimalnym obowiązkowym udziałem początkowym, czy i w jakim zakresie ich krajowe systemy wsparcia mają zastosowanie do energii ze źródeł odnawialnych wyprodukowanej w innych państwach członkowskich, i aby miały możliwość wyrażenia zgody na to przez zastosowanie mechanizmów współpracy przewidzianych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Z zastrzeżeniem modyfikacji systemów wsparcia mających na celu zapewnienie ich zgodności z zasadami pomocy państwa, polityka wspierania energii ze źródeł odnawialnych powinna być stabilna i nie podlegać częstym zmianom. Zmiany mają bezpośredni wpływ na koszty finansowania kapitału, koszty opracowywania projektów, a zatem na ogólne koszty wprowadzania energii odnawialnych w Unii. Państwa członkowskie powinny zapobiegać sytuacjom, w których weryfikacja wsparcia udzielonego projektom w zakresie energii odnawialnej miałaby negatywny wpływ na rentowność tych projektów. W związku z tym państwa członkowskie powinny wspierać racjonalne pod względem kosztów polityki wsparcia i zapewniać ich finansową stabilność.

(18)  Z zastrzeżeniem art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, polityka wspierania energii ze źródeł odnawialnych powinna być przewidywalna, stabilna i nie podlegać częstym zmianom ze skutkiem wstecznym. Nieprzewidywalność i niestabilność polityki ma bezpośredni wpływ na koszty finansowania kapitału, koszty opracowywania projektów, a zatem na ogólne koszty wprowadzania energii odnawialnych w Unii. Państwa członkowskie powinny z wyprzedzeniem ogłosić wszelkie zmiany w zakresie wsparcia i odpowiednio przeprowadzić konsultacje z zainteresowanymi stronami. W każdym przypadku państwa członkowskie powinny zapobiegać sytuacjom, w których weryfikacja wsparcia udzielonego projektom w zakresie energii odnawialnej miałaby negatywny wpływ na rentowność tych projektów. W związku z tym państwa członkowskie powinny wspierać racjonalną pod względem kosztów politykę wsparcia i zapewniać jej finansową stabilność.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Obowiązki państw członkowskich w zakresie sporządzania planów działania w dziedzinie energii odnawialnej i sprawozdań okresowych oraz obowiązek Komisji dotyczący składania sprawozdań z postępów państw członkowskich mają zasadnicze znaczenie, ponieważ pozwalają zwiększyć przejrzystość, zapewnić jasne informacje dla inwestorów i konsumentów oraz prowadzić skuteczne monitorowanie. W rozporządzeniu [w sprawie zarządzania] obowiązki te zostały włączone do systemu zarządzania unią energetyczną, w którym usprawniono planowanie, sprawozdawczość i monitorowanie w dziedzinie energii i klimatu. Platforma przejrzystości w dziedzinie energii odnawialnej została również włączona do szerszej platformy internetowej wprowadzonej w rozporządzeniu [w sprawie zarządzania].

(19)  Obowiązki państw członkowskich w zakresie sporządzania planów działania w dziedzinie energii odnawialnej i sprawozdań okresowych oraz obowiązek Komisji dotyczący składania sprawozdań z postępów państw członkowskich mają zasadnicze znaczenie, ponieważ pozwalają zwiększyć przejrzystość, zapewnić jasne informacje dla inwestorów i konsumentów oraz prowadzić skuteczne monitorowanie. Zapewniając, aby obywatel znajdował się w centrum transformacji energetycznej, państwa członkowskie powinny opracować długoterminowe strategie ułatwiające wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych przez miasta, społeczności energetyczne działające w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i prosumentów, w ramach planów działania w dziedzinie energii odnawialnej. W rozporządzeniu [w sprawie zarządzania] obowiązki te zostały włączone do systemu zarządzania unią energetyczną, w którym usprawniono tworzenie strategii długoterminowych, planowanie, sprawozdawczość i monitorowanie w dziedzinie energii i klimatu. Platforma przejrzystości w dziedzinie energii odnawialnej została również włączona do szerszej platformy internetowej wprowadzonej w rozporządzeniu [w sprawie zarządzania].

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Energia z morskich źródeł odnawialnych stanowi dla Unii Europejskiej wyjątkową możliwość ograniczenia jej zależności od energii z paliw kopalnych, przyczynienia się do osiągnięcia unijnych celów redukcji emisji CO2 oraz stworzenia nowej branży przemysłowej generującej miejsca pracy na znacznej części terytorium, w tym w regionach najbardziej oddalonych. W związku z tym Unia Europejska powinna dążyć do stworzenia warunków regulacyjnych i gospodarczych korzystnych dla rozwoju wykorzystania tych źródeł energii.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a)  W komunikacie Komisji z dnia 20 lipca 2016 r. zatytułowanym „Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej” podkreślono szczególne znaczenie – w perspektywie średnioterminowej – zaawansowanych biopaliw dla lotnictwa. Lotnictwo komercyjne jest całkowicie uzależnione od paliw płynnych, ponieważ nie istnieje bezpieczna i zatwierdzona alternatywa dla cywilnego przemysłu lotniczego.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Aby w załączniku IX uwzględnić zasady hierarchii postępowania z odpadami określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE17, unijne kryteria zrównoważonego rozwoju oraz potrzebę zagwarantowania, że przepisy załącznika nie powodują dodatkowego zapotrzebowania na grunty w związku z propagowaniem wykorzystywania odpadów i pozostałości, Komisja przy regularnej ocenie załącznika powinna rozważyć uwzględnienie dodatkowych surowców, które nie powodują istotnych zakłóceń na rynkach produktów (ubocznych), odpadów ani pozostałości.

(25)  Aby w załączniku IX uwzględnić zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, zasady hierarchii postępowania z odpadami określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE17, unijne kryteria zrównoważonego rozwoju, analizę emisji w oparciu o cykl życia oraz potrzebę zagwarantowania, że przepisy załącznika nie powodują dodatkowego zapotrzebowania na grunty w związku z propagowaniem wykorzystywania odpadów i pozostałości, Komisja powinna poddawać załącznik regularnej ocenie i powinna rozważyć wpływ na rynki produktów (ubocznych), odpadów lub pozostałości we wszystkich zmianach, które proponuje.

__________________

__________________

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(25a)  W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie oleju palmowego i wylesiania lasów deszczowych wezwano Komisję do podjęcia działań w celu stopniowego wycofania – najlepiej do 2020 r. – wchodzących w skład biopaliw olejów roślinnych, w tym oleju palmowego, których produkcja powoduje wylesianie.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Powinna istnieć możliwość zaliczania importowanej energii elektrycznej, wyprodukowanej poza terytorium Unii z odnawialnych źródeł energii, na poczet udziałów energii odnawialnej w państwach członkowskich. Aby zagwarantować odpowiednie skutki zastępowania energii konwencjonalnej energią ze źródeł odnawialnych w Unii , a także w państwach trzecich, należy zagwarantować, że taki import może być w miarodajny sposób prześledzony i rozliczony. Uwzględnione zostaną takie umowy z państwami trzecimi dotyczące organizacji takiego handlu energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Jeżeli na mocy odpowiedniej decyzji podjętej w ramach Traktatu o Wspólnocie Energetycznej18 umawiające się strony tego traktatu są związane przepisami niniejszej dyrektywy, zastosowanie powinny mieć środki współpracy między państwami członkowskimi przewidziane w niniejszej dyrektywie.

(28)  Powinna istnieć możliwość zaliczania importowanej energii elektrycznej, wyprodukowanej poza terytorium Unii z odnawialnych źródeł energii, na poczet udziałów energii odnawialnej w państwach członkowskich. Aby zagwarantować odpowiednie skutki zastępowania energii konwencjonalnej energią ze źródeł odnawialnych w Unii, a także w państwach trzecich, należy zagwarantować, że taki import może być w miarodajny sposób prześledzony i rozliczony oraz jest w pełni zgody z prawem międzynarodowym. Uwzględnione zostaną takie umowy z państwami trzecimi dotyczące organizacji takiego handlu energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Jeżeli na mocy odpowiedniej decyzji podjętej w ramach Traktatu o Wspólnocie Energetycznej18 umawiające się strony tego traktatu są związane przepisami niniejszej dyrektywy, zastosowanie powinny mieć środki współpracy między państwami członkowskimi przewidziane w niniejszej dyrektywie.

__________________

__________________

18 Dz.U. L 198 z 20.7.2006, s. 18.

18 Dz.U. L 198 z 20.7.2006, s. 18.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a)  W przypadku gdy państwa członkowskie podejmują z państwem trzecim lub państwami trzecimi wspólne projekty dotyczące wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, te wspólne projekty powinny dotyczyć wyłącznie nowo powstających instalacji lub instalacji rozbudowanych o nową moc. Pomoże to zagwarantować, że udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym krajowym zużyciu energii w państwach trzecich nie zostanie ograniczony w związku z przywozem energii ze źródeł odnawialnych do Unii. Ponadto zainteresowane państwa członkowskie powinny ułatwiać danemu państwu trzeciemu wykorzystanie na rynku krajowym części wytwarzanej energii pochodzącej z instalacji objętych wspólnym projektem. Zainteresowane państwa trzecie powinny być również zachęcane przez Komisję i państwa członkowskie do opracowywania polityki w zakresie energii ze źródeł odnawialnych obejmującej ambitne cele.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28b)  Choć niniejsza dyrektywa ustanawia unijne ramy promowania energii ze źródeł odnawialnych, przyczynia się ona również do potencjalnego pozytywnego wpływu, jaki Unia i państwa członkowskie mogą wywierać na pobudzanie rozwoju sektora energii odnawialnej w państwach trzecich. Unia i państwa członkowskie powinny wspierać badania, rozwój i inwestycje w produkcję energii ze źródeł odnawialnych w krajach rozwijających się i innych krajach partnerskich, umacniając tym samym ich zrównoważenie środowiskowe i gospodarcze oraz ich zdolność wywozu energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto przywóz energii ze źródeł odnawialnych z krajów partnerskich może pomóc UE i państwom członkowskim w realizacji ambitnych celów w zakresie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28c)  Coraz częściej kraje rozwijające się przyjmują na szczeblu krajowym politykę w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, gdyż dążą do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię. Pod koniec 2015 r. ponad 173 kraje, w tym 117 gospodarek rozwijających się lub wschodzących, miały ustalone cele w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28d)  Korzystanie z energii w krajach rozwijających się jest ściśle związane z szeregiem kwestii społecznych: ograniczaniem ubóstwa, edukacją, zdrowiem, wzrostem liczby ludności, zatrudnieniem, przedsiębiorczością, komunikacją, urbanizacją i brakiem szans dla kobiet. Energia ze źródeł odnawialnych może w znaczącym stopniu umożliwić wspólne podejście do wyzwań związanych z rozwojem i środowiskiem. W ostatnich latach nastąpił wyraźny rozwój alternatywnych technologii energetycznych, zarówno w kategoriach efektywności, jak i ograniczenia kosztów. Ponadto wiele krajów rozwijających się jest w szczególnie dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o rozwój nowej generacji technologii energetycznych. Oprócz korzyści dla rozwoju i środowiska energia ze źródeł odnawialnych mogłaby przyczynić się do zapewnienia większego bezpieczeństwa i stabilności gospodarczej. Szersze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii zmniejszyłoby zależność od przywozu drogich paliw kopalnych i pomogłoby wielu krajom w poprawie ich bilansu płatniczego.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(31a)  W zależności od charakterystyki geologicznej danego obszaru, produkcja energii geotermalnej może uwalniać gazy cieplarniane i inne substancje z podziemnych płynów i innych podziemnych formacji geologicznych. Inwestycje powinny być ukierunkowane wyłącznie na produkcję energii geotermalnej o niskim wpływie na środowisko i prowadzącą do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami energii. W związku z tym Komisja powinna ocenić do grudnia 2018 r. potrzebę przedstawienia wniosku ustawodawczego mającego na celu uregulowanie kwestii emisji z elektrowni geotermalnych wszystkich substancji, w tym CO2, które są szkodliwe dla zdrowia i środowiska, zarówno na etapie poszukiwań, jak i w fazie operacyjnej.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Na poziomie krajowym i regionalnym zasady i obowiązki dotyczące minimalnych wymogów dotyczących stosowania energii ze źródeł odnawialnych w nowych i wyremontowanych budynkach doprowadziły do znacznego wzrostu użytkowania energii ze źródeł odnawialnych. Działania te powinny być wspierane w szerszym kontekście unijnym, podobnie jak bardziej wydajne zastosowania wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych w przepisach i kodeksach budowlanych.

(33)  Na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym zasady i obowiązki dotyczące minimalnych wymogów dotyczących stosowania energii ze źródeł odnawialnych w nowych i wyremontowanych budynkach doprowadziły do znacznego wzrostu użytkowania energii ze źródeł odnawialnych. Działania te powinny być wspierane w szerszym kontekście unijnym, podobnie jak bardziej wydajne zastosowania wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych w połączeniu z oszczędnością energii i środkami w zakresie efektywności energetycznej w przepisach i kodeksach budowlanych.

Uzasadnienie

Jednym z celów unii energetycznej jest zastosowanie zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”, która musi być odpowiednio włączona do całego prawodawstwa UE dotyczącego energii, a zatem powinna być stosowana również w polityce w zakresie odnawialnych źródeł energii w kontekście budynków. Niniejsza poprawka jest konieczna ze względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu i jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Ponieważ środki krajowe służące rozwojowi energii cieplnej i chłodniczej ze źródeł odnawialnych powinny opierać się na kompleksowym rozpoznawaniu i analizie krajowego potencjału w zakresie energii odnawialnej i odpadowej oraz zapewniać większy udział odnawialnych źródeł energii oraz ciepła i chłodu odpadowego w zużyciu energii, należy zobowiązać państwa członkowskie do przeprowadzenia oceny ich krajowego potencjału w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystania ciepła i chłodu odpadowego do ogrzewania i chłodzenia, w szczególności w celu upowszechnienia wykorzystania energii odnawialnej w instalacjach grzewczych i chłodniczych oraz propagowania efektywnego i konkurencyjnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego według definicji w art. 2 pkt 41 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE21. Warunkiem zapewnienia spójności z wymogami w zakresie efektywności energetycznej dotyczącymi ogrzewania i chłodzenia oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych jest włączenie wspomnianej oceny do kompleksowych ocen przeprowadzanych i zgłaszanych na podstawie art. 14 tej dyrektywy.

(35)  Ponieważ środki krajowe służące rozwojowi energii cieplnej i chłodniczej ze źródeł odnawialnych powinny opierać się na kompleksowym rozpoznawaniu i analizie krajowego potencjału w zakresie energii odnawialnej i odpadowej oraz zapewniać większy udział odnawialnych źródeł energii – w szczególności dzięki wspieraniu innowacyjnych technologii, takich jak pompy cieplne i technologie w zakresie energii geotermalnej i słoneczn6ej – oraz ciepła i chłodu odpadowego w zużyciu energii, należy zobowiązać państwa członkowskie do przeprowadzenia oceny ich krajowego potencjału w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystania ciepła i chłodu odpadowego do ogrzewania i chłodzenia, w szczególności w celu upowszechnienia wykorzystania energii odnawialnej w instalacjach grzewczych i chłodniczych oraz propagowania efektywnego i konkurencyjnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego według definicji w art. 2 pkt 41 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE21. Warunkiem zapewnienia spójności z wymogami w zakresie efektywności energetycznej dotyczącymi ogrzewania i chłodzenia oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych jest włączenie wspomnianej oceny do kompleksowych ocen przeprowadzanych i zgłaszanych na podstawie art. 14 tej dyrektywy.

__________________

__________________

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Zostało wykazane, że brak przejrzystych przepisów i koordynacji między poszczególnymi organami wydającymi zezwolenia utrudnia wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Utworzenie punktu kompleksowej obsługi administracyjnej prowadzącego lub koordynującego wszystkie procedury wydawania zezwoleń powinno zmniejszyć ich złożoność oraz podnieść wydajność i przejrzystość. Administracyjne procedury wydawania zezwolenia powinny zostać usprawnione i powinny w przejrzysty sposób określać terminy dla instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Zasady i wytyczne dotyczące planowania powinny zostać dostosowane w celu uwzględnienia oszczędnych i przyjaznych dla środowiska urządzeń grzewczych, chłodzących i elektrycznych, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Niniejsza dyrektywa, a w szczególności jej przepisy dotyczące organizacji i czasu trwania procedury wydawania zezwoleń, powinny mieć zastosowanie z zastrzeżeniem prawa międzynarodowego i unijnego, w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego.

(36)  Zostało wykazane, że brak przejrzystych przepisów i koordynacji między poszczególnymi organami wydającymi zezwolenia utrudnia wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Utworzenie punktu kompleksowej obsługi administracyjnej prowadzącego lub koordynującego wszystkie procedury wydawania zezwoleń powinno zmniejszyć ich złożoność oraz podnieść wydajność i przejrzystość, w tym dla prosumentów energii ze źródeł odnawialnych i społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej. Administracyjne procedury wydawania zezwolenia powinny zostać usprawnione i powinny w przejrzysty sposób określać terminy dla instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Zasady i wytyczne dotyczące planowania powinny zostać dostosowane w celu uwzględnienia oszczędnych i przyjaznych dla środowiska urządzeń grzewczych, chłodzących i elektrycznych, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Niniejsza dyrektywa, a w szczególności jej przepisy dotyczące organizacji i czasu trwania procedury wydawania zezwoleń, powinny mieć zastosowanie z zastrzeżeniem prawa międzynarodowego i unijnego, w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Gwarancje pochodzenia, wydane do celów niniejszej dyrektywy, służą wyłącznie do wykazania odbiorcy końcowemu, że określona część lub ilość energii została wyprodukowana ze źródeł odnawialnych. Gwarancja pochodzenia może być przenoszona przez jednego posiadacza na innego niezależnie od energii, do której się odnosi. Jednak aby zagwarantować , że jednostka energii odnawialnej jest okazywana odbiorcy tylko raz, należy unikać podwójnego liczenia i podwójnego okazywania gwarancji pochodzenia. Energia ze źródeł odnawialnych, której gwarancja pochodzenia została sprzedana osobno przez producenta, nie powinna być okazywana lub sprzedawana odbiorcy końcowemu jako energia ze źródeł odnawialnych.

(43)  Gwarancje pochodzenia, wydane do celów niniejszej dyrektywy, służą wyłącznie do wykazania odbiorcy końcowemu, że określona część lub ilość energii została wyprodukowana ze źródeł odnawialnych. Gwarancja pochodzenia może być przenoszona przez jednego posiadacza na innego niezależnie od energii, do której się odnosi. Jednak aby zagwarantować, że jednostka energii odnawialnej jest okazywana odbiorcy tylko raz, należy unikać podwójnego liczenia i podwójnego okazywania gwarancji pochodzenia. Energia ze źródeł odnawialnych, której gwarancja pochodzenia została sprzedana osobno przez producenta, nie powinna być okazywana lub sprzedawana odbiorcy końcowemu jako energia ze źródeł odnawialnych. Istotne jest, aby odróżniać zielone certyfikaty stosowane w systemach wsparcia od gwarancji pochodzenia.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45)  Ważne jest, aby udzielać informacji, w jaki sposób energia elektryczna jest rozdzielana odbiorcom końcowym. Aby poprawić jakość tych przekazywanych konsumentom informacji, państwa członkowskie powinny zadbać o to, aby gwarancje pochodzenia były wydawane dla wszystkich produkowanych jednostek energii odnawialnej. Ponadto w celu uniknięcia podwójnej rekompensaty producenci energii odnawialnej już otrzymujący wsparcie finansowe nie powinni otrzymywać gwarancji pochodzenia. Gwarancje pochodzenia powinny być jednak wykorzystywane w związku z ujawnianiem informacji, aby konsumenci końcowi mogli otrzymywać przejrzyste, wiarygodne i wystarczające dowody na to, że odpowiednie jednostki energii pochodzą ze źródeł odnawialnych. Ponadto, w przypadku energii elektrycznej objętej wsparciem gwarancje pochodzenia powinny być sprzedawane na aukcji, a przychody ze sprzedaży należy wykorzystywać w celu obniżenia dotacji publicznych na rzecz energii odnawialnej.

(45)  Ważne jest, aby udzielać informacji, w jaki sposób energia elektryczna jest rozdzielana odbiorcom końcowym. Aby poprawić jakość tych przekazywanych konsumentom informacji, państwa członkowskie powinny zadbać o to, aby gwarancje pochodzenia były wydawane dla wszystkich produkowanych jednostek energii odnawialnej.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(49)  Szanse osiągnięcia wzrostu gospodarczego dzięki innowacjom i zrównoważonej konkurencyjnej polityce energetycznej zostały uznane. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych zależy często od lokalnych lub regionalnych MŚP. Ważne są możliwości rozwoju i zatrudnienia, jakie stwarzają w państwach członkowskich regionalne i lokalne inwestycje w dziedzinie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. W związku z tym Komisja i państwa członkowskie powinny wspierać krajowe i regionalne środki na rzecz rozwoju w tych dziedzinach, promować wymianę najlepszych wzorców w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych pomiędzy lokalnymi i regionalnymi inicjatywami rozwojowymi, a także propagować korzystanie z finansowania z polityki spójności w tym obszarze.

(49)  Szanse osiągnięcia wzrostu gospodarczego dzięki innowacjom i zrównoważonej konkurencyjnej polityce energetycznej zostały uznane. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych zależy często od lokalnych lub regionalnych MŚP. Ważne są możliwości rozwoju lokalnego biznesu, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i wysokiej jakości zatrudnienia, jakie stwarzają w państwach członkowskich regionalne i lokalne inwestycje w dziedzinie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. W związku z tym Komisja i państwa członkowskie powinny pobudzać i wspierać krajowe i regionalne środki na rzecz rozwoju w tych dziedzinach, promować wymianę najlepszych wzorców w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych pomiędzy lokalnymi i regionalnymi inicjatywami rozwojowymi, a także rozszerzać świadczenie pomocy technicznej i programów szkoleń, aby wzmocnić wiedzę fachową w dziedzinie regulacyjnej, technicznej i finansowej w terenie oraz popularyzować wiedzę na temat dostępnych możliwości finansowania, w tym bardziej ukierunkowanego wykorzystania funduszy unijnych, takiego jak korzystanie z finansowania z polityki spójności w tym obszarze.

Uzasadnienie

Ten motyw jest nierozerwalnie związany z dalszymi zmianami wprowadzonymi w tekście, a także odzwierciedla konieczność wzmocnienia poziomu lokalnego pod kątem technicznego i finansowego know-how w celu zapewnienia realizacji celu dyrektywy, jakim jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w państwach członkowskich. Niniejsza poprawka jest konieczna ze względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu i jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(49a)  Władze lokalne i regionalne często wyznaczają bardziej ambitne cele w zakresie odnawialnych źródeł energii, przekraczające cele krajowe. Regionalne i lokalne zobowiązania do stymulowania rozwoju odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej są obecnie wspierane za pośrednictwem sieci, takich jak inicjatywy Porozumienia Burmistrzów, inteligentnych miast lub inteligentnych społeczności, oraz opracowywania planów działania na rzecz zrównoważonej energii. Takie sieci są niezbędne i powinny być rozszerzane, ponieważ podnoszą świadomość, ułatwiają wymianę najlepszych praktyk i dostępne wsparcie finansowe. W tym kontekście Komisja powinna również wspierać zainteresowane pionierskie regiony i samorządy terytorialne, aby mogły pracować ponad granicami, pomagając w ustanawianiu mechanizmów współpracy, takich jak europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej, które umożliwia władzom publicznym różnych państw członkowskich połączenie sił i realizację wspólnych usług i projektów bez konieczności wcześniejszego podpisania i ratyfikacji porozumienia międzynarodowego przez parlamenty narodowe.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 49 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(49b)  Władze lokalne i miasta zajmują pozycję lidera napędzającego transformację energetyczną i zwiększającego wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Jako szczebel rządu najbliższy obywatelowi, samorządy lokalne odgrywają kluczową rolę w budowaniu poparcia publicznego dla unijnych celów w zakresie energii i klimatu, przy jednoczesnym wdrażaniu bardziej zdecentralizowanych i zintegrowanych systemów energetycznych. Ważne jest zapewnienie dużym i małym miastom oraz regionom lepszego dostępu do finansowania w celu pobudzenia inwestycji w lokalną energię odnawialną.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 49 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(49c)  Należy również zastanowić się nad innymi innowacyjnymi środkami, które przyciągną większe inwestycje w nowe technologie, takimi jak umowy o poprawę efektywności energetycznej i procedury normalizacyjne w finansowaniu publicznym.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(50)  Przy podejmowaniu decyzji o sprzyjaniu rozwojowi rynku odnawialnych źródeł energii należy wziąć pod uwagę jego pozytywny wpływ na szanse rozwoju regionalnego i lokalnego, na poszerzenie perspektyw wywozu, spójność społeczną i możliwości zatrudnienia, szczególnie w przypadku MŚP, jak również niezależnych producentów energii.

(50)  Przy podejmowaniu decyzji o sprzyjaniu rozwojowi rynku odnawialnych źródeł energii należy wziąć pod uwagę jego pozytywny wpływ na szanse rozwoju regionalnego i lokalnego, na poszerzenie perspektyw wywozu, spójność społeczną i możliwości zatrudnienia, szczególnie w przypadku MŚP, jak również niezależnych producentów energii, w tym prosumentów energii ze źródeł odnawialnych i społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami złożonymi do przepisów zmienionych przez Komisję we wniosku. Niniejsza poprawka jest konieczna ze względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu i jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(51)  Specyficzną sytuację regionów najbardziej oddalonych uznano w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Sektor energetyczny w regionach najbardziej oddalonych często charakteryzuje się izolacją, ograniczoną podażą i uzależnieniem od paliw kopalnych, chociaż w regionach tych występują duże zasoby lokalnych odnawialnych źródeł energii. Regiony najbardziej oddalone mogłyby zatem służyć jako przykłady stosowania innowacyjnych technologii energetycznych w Unii. Należy więc propagować wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, aby osiągnąć wyższy stopień autonomii energetycznej dla tych regionów i uznać ich szczególną sytuację pod względem potencjału energii odnawialnych oraz potrzeb w zakresie wsparcia publicznego.

(56)  Specyficzną sytuację regionów najbardziej oddalonych uznano w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Sektor energetyczny w regionach najbardziej oddalonych często charakteryzuje się izolacją, ograniczoną podażą, droższymi dostawami i uzależnieniem od paliw kopalnych, chociaż w regionach tych występują duże zasoby lokalnych odnawialnych źródeł energii, w szczególności biomasy, oraz energii ze źródeł morskich. Regiony najbardziej oddalone mogłyby zatem służyć jako przykłady stosowania innowacyjnych technologii energetycznych w Unii i stać się obszarami w 100 % korzystającymi z energii odnawialnej. Należy więc przyjąć strategię w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, aby osiągnąć wyższy stopień autonomii energetycznej dla tych regionów, zwiększyć bezpieczeństwo dostaw i uznać ich szczególną sytuację pod względem potencjału energii odnawialnych oraz potrzeb w zakresie wsparcia publicznego. Ponadto regiony najbardziej oddalone powinny móc w pełni wykorzystywać potencjał swoich zasobów, zgodnie z rygorystycznymi kryteriami zrównoważonego rozwoju i zależnie od lokalnych warunków i potrzeb, w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych i wzmocnienia niezależności energetycznej.

Uzasadnienie

Zaopatrzenie w energię z paliw kopalnych w regionach najbardziej oddalonych (80 % i więcej w niektórych regionach) pociąga za sobą dodatkowe koszty, które niekorzystnie wpływają na lokalną gospodarkę i siłę nabywczą mieszkańców. Jednocześnie regiony te niejednokrotnie posiadają znaczne zasoby biomasy, które powinny być w stanie wykorzystać.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(52)  Należy umożliwić rozwój zdecentralizowanych technologii w zakresie energii odnawialnej na warunkach niedyskryminacyjnych i bez utrudnień dla finansowania inwestycji w infrastrukturę. Dążenie do zdecentralizowanego wytwarzania energii niesie ze sobą wiele korzyści, w tym wykorzystanie lokalnych źródeł energii, większe bezpieczeństwo dostaw energii w skali lokalnej, krótsze odległości transportu oraz mniejsze straty przesyłowe. Taka decentralizacja wspiera również rozwój i spójność społeczności poprzez zapewnienie źródeł dochodu oraz tworzenie miejsc pracy na szczeblu lokalnym.

(52)  Należy umożliwić rozwój zdecentralizowanych technologii w zakresie energii odnawialnej i jej magazynowania na warunkach niedyskryminacyjnych i bez utrudnień dla finansowania inwestycji w infrastrukturę. Dążenie do zdecentralizowanego wytwarzania energii niesie ze sobą wiele korzyści, w tym wykorzystanie lokalnych źródeł energii, większe bezpieczeństwo dostaw energii w skali lokalnej, krótsze odległości transportu oraz mniejsze straty przesyłowe. Taka decentralizacja wspiera również rozwój i spójność społeczności poprzez zapewnienie źródeł dochodu oraz tworzenie miejsc pracy na szczeblu lokalnym.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(53)  W związku z rosnącym znaczeniem wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na użytek własny istnieje potrzeba zdefiniowania prosumentów energii ze źródeł odnawialnych oraz wprowadzenia ram regulacyjnych, które dałyby takim konsumentom uprawnienia do wytwarzania, przechowywania, użytkowania i sprzedaży energii elektrycznej bez nadmiernych obciążeń. W niektórych przypadkach należy dopuścić spółdzielnie energetyczne wytwarzające energię odnawialną na użytek własny, aby na przykład obywatele mieszkający w mieszkaniach mogli korzystać z mocnej pozycji konsumenta w tym samym stopniu jak gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych.

(53)  W związku z rosnącym znaczeniem wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na użytek własny istnieje potrzeba zdefiniowania prosumentów energii ze źródeł odnawialnych oraz wprowadzenia ram regulacyjnych, które dałyby takim konsumentom uprawnienia do wytwarzania, przechowywania, użytkowania i sprzedaży energii elektrycznej bez nadmiernych obciążeń. Taryfy i wynagrodzenie za wytwarzanie energii odnawialnej na użytek własny powinny zachęcać do bardziej inteligentnych technologii integracji energii ze źródeł odnawialnych i motywować prosumentów energii ze źródeł odnawialnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych, które będą wzajemnie korzystne dla konsumentów i sieci. Aby umożliwić taką równowagę, konieczne jest zagwarantowanie, by prosumenci energii ze źródeł odnawialnych i społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej byli uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia za wytwarzaną przez siebie energię elektryczną wprowadzaną do sieci, które odzwierciedla wartość rynkową wprowadzonej energii elektrycznej oraz długoterminową wartość dla sieci, środowiska i społeczeństwa. Musi to obejmować zarówno długoterminowe koszty, jak i korzyści płynące z prosumpcji w sensie kosztów dla sieci, społeczeństwa i środowiska naturalnego, których uniknięto, zwłaszcza w połączeniu z innymi rozproszonymi zasobami energetycznymi, takimi jak efektywność energetyczna, magazynowanie energii, odpowiedź na zapotrzebowanie i sieci społeczności. Wynagrodzenie to powinno być ustalone na podstawie analizy kosztów i korzyści rozproszonych zasobów energetycznych na mocy art. 59 [przekształconej dyrektywy 2009/72/WE zgodnie z COM(2016)0864].

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(53a)  W niektórych przypadkach należy dopuścić spółdzielnie energetyczne wytwarzające energię odnawialną na użytek własny, aby na przykład obywatele mieszkający w mieszkaniach mogli korzystać z mocnej pozycji konsumenta w tym samym stopniu co gospodarstwa domowe w domach jednorodzinnych. Umożliwienie wytwarzania energii odnawialnej na użytek własny stwarza społecznościom energetycznym działającym w zakresie energii odnawialnej szansę poprawy efektywności energetycznej na poziomie gospodarstw domowych i pomaga walczyć z ubóstwem energetycznym poprzez ograniczenie zużycia i niższe taryfy dostaw. Państwa członkowskie powinny wykorzystać tę szansę między innymi przez ocenę możliwości przyczynienia się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego przez społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej i umożliwienie uczestnictwa gospodarstwom domowym, które w przeciwnym razie mogłyby nie być w stanie uczestniczyć, w tym podatnych na zagrożenia konsumentom i najemcom.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 53 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(53b)  Państwa członkowskie muszą czuwać nad przestrzeganiem zasad dotyczących zużycia oraz nad wdrażaniem lub wzmocnieniem środków mających na celu zwalczanie wymuszonej sprzedaży, niewłaściwego marketingu bezpośredniego, wprowadzającej w błąd argumentacji w dziedzinie instalacji systemów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, które dotykają przede wszystkim najbardziej wrażliwych grup odbiorców (osoby starsze, na obszarach wiejskich itp.).

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(54)  Lokalne uczestnictwo obywatelskie w projektach energii odnawialnej za pośrednictwem społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej przynosi znaczną wartość dodaną w postaci lokalnej akceptacji dla energii ze źródeł odnawialnych oraz dostępu do dodatkowego kapitału prywatnego. Zaangażowanie lokalne będzie jeszcze bardziej istotne w kontekście wzrostu mocy wytwórczych energii odnawialnej w przyszłości.

(54)  Lokalne uczestnictwo obywatelskie i udział władz lokalnych w projektach energii odnawialnej za pośrednictwem społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej przynosi znaczną wartość dodaną w postaci lokalnej akceptacji dla energii ze źródeł odnawialnych oraz dostępu do dodatkowego kapitału prywatnego, co skutkuje inwestycjami lokalnymi, większym wyborem dla konsumentów i zachęcaniem do udziału w transformacji energetyki, zwłaszcza poprzez zachęcanie do uczestnictwa gospodarstw domowych, które w przeciwnym razie nie mogłyby tego uczynić, zwiększeniem efektywności energetycznej na poziomie gospodarstwa domowego i pomocą w zwalczaniu ubóstwa energetycznego poprzez ograniczenie zużycia i niższe taryfy dostaw. Zaangażowanie lokalne będzie jeszcze bardziej istotne w kontekście wzrostu mocy wytwórczych energii odnawialnej w przyszłości.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 55 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(55a)  Ważne jest, aby państwa członkowskie zapewniły sprawiedliwy i niepowodujący zakłóceń podział kosztów i opłat zawiązanych z siecią między wszystkich użytkowników systemu energii elektrycznej. Wszystkie taryfy sieciowe powinny odzwierciedlać koszty.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(57)  Kilka państw członkowskich wprowadziło środki w sektorze ogrzewania i chłodzenia w celu osiągnięcia swoich celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. W związku z brakiem wiążących celów krajowych na okres po roku 2020 pozostałe krajowe zachęty mogą być jednak niewystarczające do realizacji długoterminowych celów w dziedzinie dekarbonizacji na lata 2030 i 2050. W celu zapewnienia zgodności z tymi celami, wzmocnienia pewności inwestorów i wspierania rozwoju ogólnounijnego rynku energii odnawialnej do ogrzewania i chłodzenia przy jednoczesnym poszanowaniu zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”, należy wspierać starania państw członkowskich pod względem zaopatrzenia w energię odnawialną do ogrzewania i chłodzenia w celu stopniowego podnoszenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu. Ze względu na rozdrobnienie niektórych rynków grzewczych i chłodniczych kwestią najwyższej wagi jest elastyczność przy opracowywaniu tego rodzaju działań. Ważne jest również, aby potencjalne rozpowszechnienie ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem energii odnawialnej nie miało szkodliwych skutków ubocznych dla środowiska.

(57)  Kilka państw członkowskich wprowadziło środki w sektorze ogrzewania i chłodzenia w celu osiągnięcia swoich celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. W celu zapewnienia zgodności z tymi celami, wzmocnienia pewności inwestorów i wspierania rozwoju ogólnounijnego rynku energii odnawialnej do ogrzewania i chłodzenia przy jednoczesnym poszanowaniu zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”, należy wspierać starania państw członkowskich pod względem zaopatrzenia w energię odnawialną do ogrzewania i chłodzenia w celu stopniowego podnoszenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu. Ze względu na rozdrobnienie niektórych rynków grzewczych i chłodniczych kwestią najwyższej wagi jest elastyczność przy opracowywaniu tego rodzaju działań. Ważne jest również, aby potencjalne rozpowszechnienie ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem energii odnawialnej nie miało szkodliwych skutków ubocznych dla środowiska i zdrowia ludzi.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 59 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(59a)  Konsumenci w gospodarstwach domowych i społeczności zajmujące się handlem swoją elastycznością, konsumpcją na własny użytek lub sprzedażą wytwarzanej przez siebie energii elektrycznej zachowują swoje prawa jako konsumenci, w tym prawo do zawierania umów z wybranym dostawcą i zmiany dostawcy.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 60

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(60)  Należy położyć nacisk na potencjalną synergię między działaniami na rzecz rozpowszechnienia ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych a dotychczasowymi programami na podstawie dyrektyw 2010/31/UE i 2012/27/UE. W miarę możliwości państwa członkowskie powinny móc wykorzystać istniejące struktury administracyjne do wykonywania takich działań w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych.

(60)  Korzystanie z efektywnych systemów ogrzewania lub chłodzenia opartych na energii odnawialnej powinno iść w parze z gruntowną renowacją budynków, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na energię i koszty dla konsumentów oraz przyczyniając się do złagodzenia ubóstwa energetycznego, a także do tworzenia lokalnych miejsc pracy wymagających kwalifikacji. W tym celu należy położyć nacisk na potencjalną synergię między potrzebą większego rozpowszechnienia ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych a dotychczasowymi programami na podstawie dyrektyw 2010/31/UE i 2012/27/UE. W miarę możliwości państwa członkowskie powinny móc wykorzystać istniejące struktury administracyjne do wykonywania takich działań w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 61 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(61a)  W dziedzinie inteligentnego transportu ważne jest, aby zintensyfikować rozwój i upowszechnić elektromobilność na drogach, a także przyspieszyć wprowadzanie zaawansowanych technologii w innowacyjnym transporcie kolejowym dzięki konsolidacji inicjatywy Shift2Rail przyczyniającej się do czystego transportu publicznego.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 62

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(62)  W europejskiej strategii na rzecz niskoemisyjnej mobilności z lipca 2016 r. stwierdzono, że biopaliwa produkowane z roślin spożywczych odgrywają niewielką rolę w obniżaniu emisyjności w sektorze transportu, a zatem powinny być stopniowo wycofywane i zastępowane zaawansowanymi biopaliwami. Aby przygotować proces przestawiania się na zaawansowane biopaliwa i zminimalizować ogólne skutki pośredniej zmiany użytkowania gruntów, należy ograniczyć ilość biopaliw i biopłynów produkowanych z roślin spożywczych i pastewnych, którą można zaliczać na poczet realizacji unijnych celów określonych w niniejszej dyrektywie.

(62)  W sytuacji, gdy użytki zielone lub użytki rolne przeznaczone wcześniej pod produkcję żywności i paszy są przeznaczane pod produkcję biopaliw, zapotrzebowanie na produkty inne niż paliwa będzie nadal musiało być zaspokajane albo przez intensyfikację bieżącej produkcji, albo w drodze przeznaczenia pod tę produkcję innych gruntów, niebędących użytkami rolnymi. W tym drugim przypadku dochodzi do pośredniej zmiany użytkowania gruntów i jeżeli wiąże się ona z przekształceniem obszarów o dużych zasobach węgla, może prowadzić do znacznych emisji gazów cieplarnianych. W europejskiej strategii na rzecz niskoemisyjnej mobilności z lipca 2016 r. stwierdzono, że biopaliwa produkowane z roślin spożywczych odgrywają niewielką rolę w obniżaniu emisyjności w sektorze transportu, a zatem powinny być stopniowo wycofywane i zastępowane zaawansowanymi biopaliwami. Aby przygotować proces przestawiania się na zaawansowane biopaliwa i zminimalizować ogólne skutki pośredniej zmiany użytkowania gruntów, należy ograniczyć ilość biopaliw i biopłynów produkowanych z roślin spożywczych i pastewnych, którą można zaliczać na poczet realizacji unijnych celów określonych w niniejszej dyrektywie, przy czym należ wyróżnić biopaliwa z roślin spożywczych o wysokiej efektywności w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych i niskim ryzyku pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów. Należy przyspieszyć rozwój zaawansowanych biopaliw i elektromobilności.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 63 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(63a)  Unia i państwa członkowskie powinny dążyć do zwiększenia koszyka energetycznego w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszenia całkowitego zużycia energii w transporcie oraz zwiększenia efektywności energetycznej we wszystkich sektorach transportu. Środki w tym zakresie mogłyby obejmować środki w planowaniu transportu i w produkcji samochodów o wyższej efektywności energetycznej.

Uzasadnienie

Przypomnienie rozwiązań z motywów 28 i 29 dyrektywy 2009/28/WE. Większe oszczędności w zakresie emisji gazów cieplarnianych wymagają działań przekrojowych w sektorze transportu, zarówno w sektorze produkcji, jak i łańcuchu dostaw.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 63 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(63b)  Normy efektywności paliwowej transportu drogowego byłyby skutecznym sposobem na wsparcie przechodzenia na alternatywne odnawialne źródła energii w sektorze transportu, a także na dalsze ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz dalszą dekarbonizację sektora transportu w perspektywie długoterminowej. Normy efektywności paliwowej powinny zostać przygotowane zgodnie z postępami w rozwoju technologii i celami w zakresie klimatu i energii.

Uzasadnienie

Większe oszczędności w zakresie emisji gazów cieplarnianych wymagają działań przekrojowych w sektorze transportu. Normy efektywności paliwowej dla transportu drogowego mogą być skutecznym sposobem zwiększenia wykorzystywania alternatywnych odnawialnych źródeł energii.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(64)  Zaawansowane biopaliwa i inne biopaliwa oraz biogaz wyprodukowane z surowców wymienionych w załączniku IX, odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego oraz energia elektryczna ze źródeł odnawialnych w transporcie mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, stymulując dekarbonizację unijnego sektora transportu w sposób racjonalny pod względem kosztów oraz zwiększając m.in. dywersyfikację źródeł energii w transporcie przy jednoczesnym wspieraniu innowacji, wzrostu i zatrudnienia w gospodarce Unii i zmniejszeniu uzależnienia od importu energii. Obowiązek włączania składników pochodzących ze źródeł odnawialnych do paliw spoczywający na dostawcach paliw powinien sprzyjać stałemu rozwojowi zaawansowanych paliw, w tym biopaliw, ważne jest również, aby obowiązek ten stanowił zachętę do poprawy charakterystyki dostarczanych paliw pod względem emisji gazów cieplarnianych. Komisja powinna ocenić charakterystykę tych paliw pod względem emisji gazów cieplarnianych, ich innowacyjności technologicznej i zrównoważonego charakteru.

(64)  Zaawansowane biopaliwa i inne biopaliwa oraz biogaz wyprodukowane z surowców wymienionych w załączniku IX, odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego oraz energia elektryczna ze źródeł odnawialnych w transporcie mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, stymulując dekarbonizację unijnego sektora transportu w sposób racjonalny pod względem kosztów oraz zwiększając m.in. dywersyfikację źródeł energii w transporcie przy jednoczesnym wspieraniu innowacji, wzrostu i zatrudnienia w gospodarce Unii i zmniejszeniu uzależnienia od importu energii. Należy wziąć pod uwagę zasadę kaskadowego wykorzystania, tak aby wykorzystanie surowców do produkcji zaawansowanych biopaliw nie konkurowało z innymi zastosowaniami, w których takie surowce musiałyby zostać zastąpione surowcami o wyższej emisyjności. Obowiązek włączania składników pochodzących ze źródeł odnawialnych do paliw spoczywający na dostawcach paliw powinien sprzyjać stałemu rozwojowi zaawansowanych paliw, w tym biopaliw, ważne jest również, aby obowiązek ten stanowił zachętę do poprawy charakterystyki dostarczanych paliw pod względem emisji gazów cieplarnianych. Komisja powinna ocenić charakterystykę tych paliw pod względem emisji gazów cieplarnianych, ich innowacyjności technologicznej i zrównoważonego charakteru.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 65 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(65a)  Aby lepiej uwzględniać udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu, należy opracować odpowiednią metodykę i zbadać w tym celu różne rozwiązania techniczne i technologiczne.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 66

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(66)  Surowce, które mają niewielki wpływ na pośrednią zmianę użytkowania gruntów, jeżeli są wykorzystywane do produkcji biopaliw, powinny być propagowane ze względu na ich wkład w dekarbonizację gospodarki. W szczególności surowce do zaawansowanych biopaliw, w przypadku których technologia jest bardziej innowacyjna i mniej dojrzała, a zatem potrzebuje większego wsparcia, należy uwzględnić w załączniku do niniejszej dyrektywy. Ponieważ załącznik ten powinien być dostosowany do najnowszych osiągnięć technologicznych, a jednocześnie należy zapobiec ich niezamierzonym negatywnym skutkom, ocena powinna nastąpić po przyjęciu dyrektywy w celu zbadania możliwości rozszerzenia załącznika na nowe surowce.

(66)  Surowce, które mają niewielki wpływ na pośrednią zmianę użytkowania gruntów, jeżeli są wykorzystywane do produkcji biopaliw, powinny być propagowane ze względu na ich wkład w dekarbonizację gospodarki. W szczególności surowce do zaawansowanych biopaliw, w przypadku których technologia jest bardziej innowacyjna i mniej dojrzała, a zatem potrzebuje większego wsparcia, należy uwzględnić w załączniku do niniejszej dyrektywy. Ponieważ załącznik ten powinien być dostosowany do najnowszych osiągnięć technologicznych, a jednocześnie należy zapobiec ich niezamierzonym negatywnym skutkom, należy go regularnie poddawać ocenie.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 68

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(68)  Aby w pełni wykorzystać potencjał biomasy pod względem dekarbonizacji gospodarki dzięki jej wykorzystaniu na potrzeby materiałów i energii , Unia i państwa członkowskie powinny wspierać większą, zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju mobilizację istniejących zasobów drewna i zasobów rolnictwa oraz opracowanie nowych systemów gospodarki leśnej i produkcji rolnej .

(68)  Aby w pełni wykorzystać potencjał biomasy pod względem dekarbonizacji gospodarki dzięki jej wykorzystaniu na potrzeby materiałów i energii, Unia i państwa członkowskie powinny wspierać wyłącznie wykorzystanie energii pochodzącej z większej, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju mobilizacji istniejących zasobów drewna i zasobów rolnictwa oraz opracowanie nowych systemów gospodarki leśnej i produkcji rolnej, pod warunkiem że spełniono kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 69

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(69)  Biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy powinny być zawsze produkowane w sposób zrównoważony. Biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy stosowane do realizacji unijnych celów określonych w niniejszej dyrektywie oraz biopaliwa, które korzystają z systemów wsparcia, powinny zatem spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych .

(69)  Energia ze źródeł odnawialnych powinna być zawsze produkowana w sposób zrównoważony. Biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy stosowane do realizacji celów określonych w niniejszej dyrektywie oraz te rodzaje energii ze źródeł odnawialnych, które korzystają z systemów wsparcia, powinny zatem spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 71

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(71)  Produkcja surowców rolnych na potrzeby biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy oraz zachęty do ich stosowania przewidziane w niniejszej dyrektywie nie powinny sprzyjać niszczeniu terenów o dużej bioróżnorodności. Takie wyczerpywalne zasoby, których znaczenie dla ludzkości zostało uznane przez różnorodne instrumenty międzynarodowe, powinny być chronione. Konieczne jest zatem określenie kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, gwarantujących, że biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy będą kwalifikować się do objęcia zachętami jedynie wtedy, kiedy istnieje gwarancja, że surowce rolne nie pochodzą z terenów o dużej bioróżnorodności lub, w przypadku obszarów wyznaczonych do celów ochrony przyrody lub ochrony rzadkich lub zagrożonych ekosystemów lub gatunków, właściwy organ wykaże, że produkcja surowców rolnych nie przeszkadza w realizacji takich celów. Lasy powinny być uznawane za różnorodne biologicznie , jeżeli są to lasy pierwotne zgodnie z definicją stosowaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w jej ocenie światowych zasobów leśnych lub jeżeli są chronione przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony przyrody. Za lasy bioróżnorodne powinny być uznane obszary, na których zbierane są niedrzewne produkty leśne, pod warunkiem że skutki działalności człowieka są tam niewielkie. Innych rodzajów lasów określonych przez FAO, takich jak lasy naturalne zmodyfikowane , lasy półnaturalne i plantacje, nie należy uważać za lasy pierwotne. Ponadto, mając na uwadze dużą bioróżnorodność niektórych obszarów trawiastych, zarówno w klimacie umiarkowanym, jak i zwrotnikowym, w tym sawann, stepów, formacji krzewiastych i prerii o wysokiej bioróżnorodności, należy uniemożliwić objęcie zachętami przewidzianymi w niniejszej dyrektywie biopaliw , biopłynów i paliw z biomasy wyprodukowanych z surowców rolnych pochodzących z takich terenów. Komisja powinna ustanowić odpowiednie kryteria w celu określenia takich obszarów trawiastych o wysokiej bioróżnorodności zgodnie z najlepszymi dostępnymi dowodami naukowymi i odnośnymi standardami międzynarodowymi.

(71)  Produkcja surowców rolnych na potrzeby biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy oraz zachęty do ich stosowania przewidziane w niniejszej dyrektywie nie mogą mieć szkodliwego wpływu na różnorodność biologiczną w Unii lub poza nią ani sprzyjać takiemu szkodliwemu oddziaływaniu. Takie wyczerpywalne zasoby, których znaczenie dla ludzkości zostało uznane przez różnorodne instrumenty międzynarodowe, powinny być chronione. Konieczne jest zatem określenie kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, gwarantujących, że biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy będą kwalifikować się do objęcia zachętami jedynie wtedy, kiedy istnieje gwarancja, że surowce rolne nie pochodzą z terenów o dużej różnorodności biologicznej lub, w przypadku obszarów wyznaczonych do celów ochrony przyrody lub ochrony rzadkich lub zagrożonych ekosystemów lub gatunków, właściwy organ wykaże, że produkcja surowców rolnych nie przeszkadza w realizacji takich celów. Lasy powinny być uznawane za różnorodne biologicznie, jeżeli są to lasy pierwotne zgodnie z definicją stosowaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w jej ocenie światowych zasobów leśnych lub jeżeli są chronione przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony przyrody. Za lasy różnorodne biologicznie powinny być uznane obszary, na których zbierane są niedrzewne produkty leśne, pod warunkiem że skutki działalności człowieka są tam niewielkie. Innych rodzajów lasów określonych przez FAO, takich jak lasy naturalne zmodyfikowane, lasy półnaturalne i plantacje, nie należy uważać za lasy pierwotne. Należy jednak zagwarantować różnorodność biologiczną, jak również jakość, zdrowie, rentowność i zdrowotność tych lasów. Ponadto, mając na uwadze dużą różnorodność biologiczną niektórych obszarów trawiastych, zarówno w klimacie umiarkowanym, jak i zwrotnikowym, w tym sawann, stepów, formacji krzewiastych i prerii o wysokiej różnorodności biologicznej, należy uniemożliwić objęcie zachętami przewidzianymi w niniejszej dyrektywie biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy wyprodukowanych z surowców rolnych pochodzących z takich terenów. Komisja powinna ustanowić odpowiednie kryteria w celu określenia takich obszarów trawiastych o wysokiej różnorodności biologicznej zgodnie z najlepszymi dostępnymi dowodami naukowymi i odnośnymi standardami międzynarodowymi.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 72 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(72a)  Unijne kryteria zrównoważonego rozwoju odnoszące się do biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy muszą zapewnić, aby przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną służyło realizacji celów planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym i wyraźnie kierowało się unijną hierarchią postępowania z odpadami.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia zgodności dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii z planem działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym oraz z unijną hierarchią postępowania z odpadami konieczne jest wprowadzenie nowych kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 73

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(73)  Surowce rolnicze do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy nie powinny być wytwarzane na torfowiskach, ponieważ uprawa surowców na torfowiskach spowodowałaby znaczną utratę zasobów węgla, gdyby do tego celu zastosowano dalsze odwadnianie gleby, przy czym braku takiego odwadniania nie można w łatwy sposób zweryfikować.

(73)  Surowce rolnicze do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy nie powinny być wytwarzane na torfowiskach ani terenach podmokłych, jeżeli wiązałoby się to z odwadnianiem gleby, ponieważ uprawa surowców na torfowiskach lub terenach podmokłych spowodowałaby znaczną utratę zasobów węgla, gdyby do tego celu zastosowano dalsze odwadnianie gleby.

Uzasadnienie

Osuszone torfowiska nie są pewnymi zasobami węgla. Dlatego nieracjonalne wydaje się wykluczenie ich wykorzystania do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 74 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(74a)  Surowce rolnicze do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy powinny być wytwarzane z zastosowaniem praktyk, które są spójne z zasadami ochrony jakości gleby i węgla organicznego w glebie.

Uzasadnienie

Zgodnie z oceną skutków przygotowaną przez Komisję produkcja biomasy rolniczej może prowadzić do negatywnych skutków dla gleby (np. utraty substancji odżywczych i materii organicznej, erozji gleby, osuszania torfowisk), dostępności wody i różnorodności biologicznej. Wymogi w zakresie wzajemnej zgodności w ramach WPR nie są same w sobie wystarczające do zapewnienia ochrony jakości gleby i utrzymania zawartości węgla organicznego w glebie.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 75

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(75)  Należy wprowadzić ogólnounijne kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dotyczące paliw z biomasy stosowanych do wytwarzania energii elektrycznej oraz do ogrzewania i chłodzenia, co pozwoli nadal w znacznym stopniu obniżać emisję gazów cieplarnianych w przeciwieństwie do rozwiązań opartych na paliwach kopalnych, w celu zapobiegania niezamierzonym skutkom dla zrównoważonego rozwoju i wspierania rynku wewnętrznego.

(75)  Należy wprowadzić ogólnounijne kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dotyczące paliw z biomasy stosowanych do wytwarzania energii elektrycznej oraz do ogrzewania i chłodzenia, co pozwoli nadal w znacznym stopniu obniżać emisję gazów cieplarnianych w przeciwieństwie do rozwiązań opartych na paliwach kopalnych, w celu zapobiegania niezamierzonym skutkom dla zrównoważonego rozwoju i wspierania rynku wewnętrznego. Bez uszczerbku dla pełnego poszanowania surowców pierwotnych o wysokiej wartości dla środowiska regiony najbardziej oddalone powinny móc wykorzystywać potencjał swoich zasobów do podniesienia produkcji energii ze źródeł odnawialnych i do zwiększenia niezależności energetycznej.

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa nie powinna zakazywać wykorzystywania w regionach najbardziej oddalonych biomasy, np. lasów pierwotnych, gdyż stanowi ona jeden z najważniejszych zasobów tych obszarów. Wykorzystywanie tego rodzaju zasobów podlega już ścisłym kryteriom zrównoważonego rozwoju, które gwarantują integralność środowiskową takiej działalności.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 75 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(75a)  W celu zapewnienia pełnej przejrzystości we wszystkich sektorach produkcji energii Komisja powinna do dnia 31 grudnia 2018 r. ustanowić w drodze aktów delegowanych kryteria produkcji paliw kopalnych i energii pochodzącej ze źródeł kopalnych.

Uzasadnienie

Istnieje wyraźna potrzeba określenia kryteriów produkcji w celu zagwarantowania równych warunków stosowania biopaliw i paliw kopalnych.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 76

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(76)  W celu zapewnienia – pomimo rosnącego zapotrzebowania na biomasę leśną – by zbiory przeprowadzono w sposób zrównoważony w lasach, gdzie zapewniona jest regeneracja, a szczególną uwagę poświęcano obszarom wyraźnie wyznaczonym do ochrony różnorodności biologicznej, krajobrazu i określonych elementów przyrodniczych, by zasoby różnorodności biologicznej były chronione, a zasoby węgla monitorowane, surowce drzewne powinny pochodzić wyłącznie z lasów, gdzie zbiory przeprowadza się według zasad zrównoważonej gospodarki leśnej opracowanych w ramach międzynarodowych programów dotyczących gospodarki leśnej, takich jak Forest Europe, i wdrażanych za pomocą krajowych przepisów lub najlepszych praktyk zarządczych na poziomie gospodarstw leśnych. Operatorzy powinni podjąć odpowiednie działania, aby zminimalizować ryzyko stosowania biomasy leśnej niezgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju do wytwarzania bioenergii. W tym celu operatorzy powinni wprowadzić podejście oparte na ryzyku. W związku z tym Komisja powinna opracować wytyczne operacyjne dotyczące weryfikacji zgodności z podejściem opartym na ryzyku po przeprowadzeniu konsultacji z komitetem zarządzającym unii energetycznej i Stałym Komitetem ds. Leśnictwa ustanowionym decyzją Rady 89/367/EWG24.

(76)  W celu zapewnienia – pomimo rosnącego zapotrzebowania na biomasę leśną – by zbiory przeprowadzono w sposób zrównoważony w lasach, gdzie zapewniona jest regeneracja, a szczególną uwagę poświęcano obszarom wyraźnie wyznaczonym do ochrony różnorodności biologicznej, krajobrazu i określonych elementów przyrodniczych, by zasoby różnorodności biologicznej były chronione, a zasoby węgla monitorowane, surowce drzewne powinny pochodzić wyłącznie z lasów, gdzie zbiory przeprowadza się według zasad zrównoważonej gospodarki leśnej opracowanych w ramach międzynarodowych programów dotyczących gospodarki leśnej, takich jak Forest Europe, i wdrażanych za pomocą krajowych przepisów lub najlepszych praktyk zarządczych na poziomie bazy dostaw. Operatorzy powinni zapewnić podjęcie środków pozwalających unikać negatywnych skutków zbiorów na środowisko lub ograniczać te skutki. W tym celu operatorzy powinni wprowadzić podejście oparte na ryzyku. W związku z tym Komisja powinna opracować zasady stosowania wymogów oparte na najlepszych praktykach w państwach członkowskich, a także wytyczne operacyjne dotyczące weryfikacji zgodności z podejściem opartym na ryzyku po przeprowadzeniu konsultacji z komitetem zarządzającym unii energetycznej i Stałym Komitetem ds. Leśnictwa ustanowionym decyzją Rady 89/367/EWG24.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 76 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(76a)  Jeżeli przepisy krajowe lub niższego szczebla niż krajowy lub system monitorowania danego państwa członkowskiego nie spełniają jednego kryterium dotyczącego zrównoważoności biomasy leśnej, należy dostarczyć dodatkowych informacji odnośnie do tego kryterium na poziomie bazy dostaw bez konieczności dodatkowego informowania o kryteriach, które zostały już spełnione na szczeblu państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Podejście oparte ryzyku polega na ocenie każdego z kryteriów po kolei. Proponowane rozwiązanie pozwoli wypełnić założenia podejścia opartego na ryzyku, a jednocześnie zmniejszyć ryzyko wykorzystywania nierównoważonej biomasy ze względu na uchybienia w pojedynczym kryterium.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 76 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(76b)  Podejście oparte na ryzyku powinno być stosowane począwszy od szczebla krajowego. Jeżeli wymogi dotyczące jednego kryterium nie mogą być spełnione przez przepisy krajowe lub niższego szczebla niż krajowy lub system monitorowania, informacje dotyczące tej części powinny być dostarczane na poziomie bazy dostaw, aby ograniczyć ryzyko produkcji biomasy leśnej niezgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 76 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(76c)  Pozyskiwanie w celach energetycznych zwiększyło się i według oczekiwań nadal będzie rosło, co powoduje wzrost przywozu surowców z państw trzecich oraz wzrost produkcji tych surowców na terytorium Unii. Operatorzy powinni zapewnić odzyskiwanie energii zgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 78

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(78)  Paliwa z biomasy powinny być przekształcane w energię elektryczną i ciepło w efektywny sposób, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i obniżyć emisje gazów cieplarnianych, a także ograniczyć emisje zanieczyszczeń powietrza i zminimalizować presję na ograniczone zasoby biomasy. Z tego powodu publiczne wsparcie dla instalacji o mocy w paliwie wynoszącej co najmniej 20 MW w razie potrzeby należy przyznawać tylko wysokosprawnym układom kogeneracyjnym, o których mowa w art. 2 pkt 34 dyrektywy 2012/27/UE. Istniejące już programy wsparcia dla energii elektrycznej z biomasy powinny jednak móc działać do wyznaczonej daty ich zamknięcia w przypadku wszystkich instalacji wykorzystujących biomasę. Ponadto energia elektryczna wytworzona z biomasy w nowych instalacjach o mocy w paliwie równej lub przekraczającej 20 MW powinna być zaliczana na poczet realizacji celów i zobowiązań dotyczących energii odnawialnej wyłącznie w przypadku wysokosprawnych układów kogeneracyjnych. Według zasad dotyczących pomocy państwa państwa członkowskie powinny jednak mieć możliwość udzielania instalacjom wsparcia publicznego na produkcję energii ze źródeł odnawialnych i zaliczania produkowanej przez nie energii na poczet realizacji celów i zobowiązań w zakresie energii odnawialnej w celu zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych mających większy wpływ na klimat i środowisko – może to mieć miejsce w przypadku gdy, po wyczerpaniu wszystkich technicznych i ekonomicznych możliwości zainstalowania wysokosprawnych układów kogeneracyjnych wykorzystujących biomasę, państwa członkowskie stanęłyby przed zagrożeniem dla bezpieczeństwa dostaw energii.

(78)  Paliwa z biomasy powinny być przekształcane w energię elektryczną i ciepło w efektywny sposób, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i obniżyć emisje gazów cieplarnianych, a także ograniczyć emisje zanieczyszczeń powietrza i zminimalizować presję na ograniczone zasoby biomasy. Z tego powodu publiczne wsparcie dla instalacji o mocy w paliwie wynoszącej co najmniej 20 MW w razie potrzeby należy przyznawać tylko wysokosprawnym układom kogeneracyjnym, o których mowa w art. 2 pkt 34 dyrektywy 2012/27/UE. Istniejące już programy wsparcia dla energii elektrycznej z biomasy powinny jednak móc działać do wyznaczonej daty ich zamknięcia w przypadku wszystkich instalacji wykorzystujących biomasę. Ponadto energia elektryczna wytworzona z biomasy w nowych instalacjach o mocy w paliwie równej lub przekraczającej 20 MW powinna być zaliczana na poczet realizacji celów i zobowiązań dotyczących energii odnawialnej wyłącznie w przypadku wysokosprawnych układów kogeneracyjnych. Według zasad dotyczących pomocy państwa państwa członkowskie powinny jednak mieć możliwość udzielania instalacjom wsparcia publicznego na produkcję energii ze źródeł odnawialnych i zaliczania produkowanej przez nie energii na poczet realizacji celów i zobowiązań w zakresie energii odnawialnej w celu zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych mających większy wpływ na klimat i środowisko – może to mieć miejsce w przypadku gdy, po wyczerpaniu wszystkich technicznych i ekonomicznych możliwości zainstalowania wysokosprawnych układów kogeneracyjnych wykorzystujących biomasę, państwa członkowskie stanęłyby przed zagrożeniem dla bezpieczeństwa dostaw energii. W szczególności należy zwiększyć wsparcie dla instalacji produkujących energię odnawialną z biomasy w regionach najbardziej oddalonych, które są w dużym stopniu uzależnione od importu energii, pod warunkiem przestrzegania przy produkcji tego rodzaju energii ze źródeł odnawialnych kryteriów zrównoważonego rozwoju dostosowanych do specyfiki tych regionów.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 80

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(80)  Na podstawie doświadczeń w praktycznym wdrażaniu unijnych kryteriów zrównoważonego rozwoju należy rozszerzyć rolę dobrowolnych międzynarodowych i krajowych systemów certyfikacji, aby weryfikacja zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju odbywała się w sposób zharmonizowany.

(80)  Na podstawie doświadczeń w praktycznym wdrażaniu unijnych kryteriów zrównoważonego rozwoju należy wziąć pod uwagę rolę dobrowolnych międzynarodowych i krajowych systemów certyfikacji, aby weryfikacja zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju odbywała się w sposób zharmonizowany.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 82

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(82)  Systemy dobrowolne odgrywają coraz ważniejszą rolę w dostarczaniu dowodów zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w przypadku biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy. Komisja powinna zatem zobowiązać dobrowolne systemy, w tym te już uznane przez Komisję, do regularnego składania sprawozdań z działalności. Sprawozdania te należy udostępniać publicznie, aby zwiększyć przejrzystość i poprawić nadzór sprawowany przez Komisję. Ponadto tego rodzaju sprawozdawczość byłaby dla Komisji źródłem niezbędnych informacji do wykorzystania w sprawozdaniach dotyczących działania dobrowolnych systemów z myślą o określeniu najlepszych praktyk i przedłożeniu, w stosownych przypadkach, wniosku dotyczącego dalszego propagowania takich najlepszych praktyk.

(82)  Systemy dobrowolne mogą odgrywać ważną rolę w dostarczaniu dowodów zgodności z minimalnymi kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w przypadku biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy. Komisja powinna zatem zobowiązać dobrowolne systemy, w tym te już uznane przez Komisję, do regularnego składania sprawozdań z działalności. Sprawozdania te należy udostępniać publicznie, aby zwiększyć przejrzystość i poprawić nadzór sprawowany przez Komisję. Ponadto tego rodzaju sprawozdawczość byłaby dla Komisji źródłem niezbędnych informacji do wykorzystania w sprawozdaniach dotyczących działania dobrowolnych systemów z myślą o określeniu najlepszych praktyk i przedłożeniu, w stosownych przypadkach, wniosku dotyczącego dalszego propagowania takich najlepszych praktyk.

Uzasadnienie

Gwarancje pochodzenia powinny informować konsumentów o przestrzeganiu kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 84

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(84)  W celu uniknięcia niewspółmiernych obciążeń administracyjnych należy ustanowić wykaz wartości standardowych dla powszechnych ścieżek produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy wykaz ten należy aktualizować i rozszerzać, gdy będą udostępniane nowe wiarygodne dane. W odniesieniu do biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy podmioty gospodarcze powinny zawsze mieć możliwość powołania się na poziom ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określony w tym wykazie. W przypadku gdy wartość standardowa dla oszczędności emisji gazów cieplarnianych dla danej ścieżki produkcji jest niższa niż wymagany minimalny poziom ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, producenci pragnący wykazać zgodność z tym poziomem minimalnym powinni mieć obowiązek wykazania, że rzeczywiste emisje ze stosowanego przez nich procesu produkcji są niższe niż emisje, które zostały przyjęte przy obliczeniach wartości standardowych.

(84)  W celu uniknięcia niewspółmiernych obciążeń administracyjnych należy ustanowić wykaz wartości standardowych dla powszechnych ścieżek produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy wykaz ten należy aktualizować i rozszerzać, gdy będą udostępniane nowe wiarygodne dane. W odniesieniu do biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy podmioty gospodarcze powinny zawsze mieć możliwość powołania się na poziom ograniczenia bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych określony w tym wykazie. W przypadku gdy wartość standardowa dla oszczędności bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych dla danej ścieżki produkcji jest niższa niż wymagany minimalny poziom ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, producenci pragnący wykazać zgodność z tym poziomem minimalnym powinni mieć obowiązek wykazania, że rzeczywiste emisje ze stosowanego przez nich procesu produkcji są niższe niż emisje, które zostały przyjęte przy obliczeniach wartości standardowych.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z poprawką do art. 25 ust. 1.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 85

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(85)  Konieczne jest ustanowienie jasnych zasad dotyczących obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy oraz ich odpowiedników kopalnych.

(85)  Konieczne jest ustanowienie jasnych zasad, opartych na obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriach, dotyczących obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy oraz ich odpowiedników kopalnych.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 95

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(95)  Na świecie rośnie popyt na surowce rolne. Jedną z odpowiedzi na ten rosnący popyt będzie zwiększenie powierzchni gruntów rolnych. Rekultywacja terenów, które zostały poważnie zdegradowane i w obecnym stanie nie mogą być wykorzystywane do celów rolnych, jest sposobem na zwiększenie powierzchni gruntów rolnych dostępnych pod uprawy. System zrównoważonego rozwoju powinien zachęcać do użytkowania rekultywowanych terenów zdegradowanych ze względu na fakt, iż szersze użycie biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy przyczyni się do zwiększonego zapotrzebowania na produkty rolne.

(95)  Na świecie rośnie popyt na surowce rolne. Jedną z odpowiedzi na ten rosnący popyt będzie zwiększenie powierzchni gruntów rolnych. Rekultywacja terenów, które zostały poważnie zdegradowane i w obecnym stanie nie mogą być wykorzystywane do celów rolnych, jest sposobem na zwiększenie powierzchni gruntów rolnych dostępnych pod uprawy. System zrównoważonego rozwoju powinien zachęcać do użytkowania rekultywowanych terenów zdegradowanych ze względu na fakt, iż szersze użycie biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy przyczyni się do zwiększonego zapotrzebowania na produkty rolne, co może prowadzić do emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z poprawką do art. 7 ust. 1.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne ramy dla promowania energii ze źródeł odnawialnych. Określa ona wiążący unijny cel ogólny w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. Ustanawia ona również zasady dotyczące wsparcia finansowego na rzecz energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, prosumpcji odnawialnej energii elektrycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w sektorach ogrzewania, chłodzenia i transportu, współpracy regionalnej między państwami członkowskimi i z państwami trzecimi, gwarancji pochodzenia, procedur administracyjnych oraz informacji i szkoleń . Określa ona kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych dla biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy .

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne ramy dla promowania energii ze źródeł odnawialnych. Określa ona wiążące minimalne cele Unii w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto i w odniesieniu do udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie w 2030 r. Te cele Unii mają być osiągnięte wspólnie przez państwa członkowskie za pomocą celów krajowych. Ustanawia ona również zasady dotyczące wsparcia finansowego na rzecz energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, prosumpcji odnawialnej energii elektrycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w sektorach ogrzewania, chłodzenia i transportu, współpracy regionalnej między państwami członkowskimi i z państwami trzecimi, gwarancji pochodzenia, procedur administracyjnych oraz informacji i szkoleń. Określa ona kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych dla biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „energia ze źródeł odnawialnych” oznacza energię z odnawialnych źródeł niekopalnych, a mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego (energię słoneczną termiczną i energię fotowoltaiczną) oraz , energię geotermalną , ciepło otoczenia, energię pływów, fal i inną energię oceanów, hydroenergię, energię pozyskiwaną z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz);

a)  „energia ze źródeł odnawialnych” oznacza energię z odnawialnych źródeł niekopalnych, a mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego (energię słoneczną termiczną i energię fotowoltaiczną) oraz energię geotermalną, energię otoczenia, energię pływów, fal i inną energię oceanów, hydroenergię, energię pozyskiwaną z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz);

Poprawka    85

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „ciepło otoczenia”oznacza energię cieplną na użytecznym poziomie temperatury, która jest pobierana lub pozyskana za pomocą pomp ciepła, które potrzebują do działania energii elektrycznej lub innej energii pomocniczej, i która może znajdować się w powietrzu otoczenia, pod powierzchnią ziemi lub w wodzie powierzchniowej. Przy ustalaniu zgłaszanych ilości energii stosuje się tę samą metodykę, jaką stosuje się do określania ilości energii cieplnej pobieranej lub pozyskanej prze pompy ciepła;

b)  „energia otoczenia” oznacza energię termalną na użytecznym poziomie temperatury, która może znajdować się w powietrzu otoczenia, z wyłączeniem powietrza wylotowego, w wodzie powierzchniowej lub ściekach; Przy ustalaniu zgłaszanych ilości energii stosuje się tę samą metodykę, jaką stosuje się do określania ilości energii cieplnej pobieranej lub pozyskanej prze pompy ciepła;

Poprawka    86

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  „energia geotermalna” oznacza energię składowaną w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi;

Poprawka    87

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  „biomasa” oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, leśnictwa i powiązanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji frakcję odpadów, w tym odpadów przemysłowych i miejskich pochodzenia biologicznego ;

c)  „biomasa” oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa łącznie z bakteriami, substancjami roślinnymi i zwierzęcymi leśnictwa i powiązanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także ulegającą biodegradacji frakcję odpadów, w tym odpadów przemysłowych i miejskich pochodzenia biologicznego;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  „końcowe zużycie energii brutto” oznacza towary energetyczne dostarczane do celów energetycznych przemysłowi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi usługowemu, w tym świadczącemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, łącznie z zużyciem energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła oraz łącznie ze stratami energii elektrycznej i ciepła podczas dystrybucji i przesyłu ;

d)  „końcowe zużycie energii brutto” oznacza towary energetyczne dostarczane do celów energetycznych przemysłowi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi usługowemu, w tym świadczącemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, łącznie z zużyciem energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny na wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych oraz łącznie ze stratami energii elektrycznej i ciepła podczas dystrybucji i przesyłu;

Uzasadnienie

Straty wydajności podczas wytwarzania ciepła i paliw transportowych mogą być znaczące i muszą być ujmowane w końcowym zużyciu energii brutto. Niniejsza poprawka jest konieczna ze względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu i jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  „system lokalnego ogrzewania” lub „ system lokalnego chłodzenia” oznacza dystrybucję energii termicznej w postaci pary, gorącej wody lub schłodzonych płynów z centralnego źródła produkcji przez sieć do wielu budynków lub punktów w celu wykorzystania jej do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń lub procesów;

e)  „system lokalnego ogrzewania” lub „system lokalnego chłodzenia” oznacza dystrybucję energii termicznej w postaci pary, gorącej wody lub schłodzonych płynów z centralnych lub zdecentralizowanych źródeł produkcji przez sieć do wielu budynków lub punktów w celu wykorzystania jej do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń lub procesów;

Poprawka    90

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  „biopłyny” oznaczają ciekłe paliwa dla celów energetycznych, innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej oraz energii cieplnej i chłodniczej, produkowane z biomasy;

f)  „biopłyny” oznaczają ciekłe paliwa dla celów energetycznych, innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej oraz energii cieplnej i chłodniczej, produkowane z biomasy lub przez biomasę;

Poprawka    91

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  „system wsparcia” oznacza każdy instrument, system lub mechanizm stosowany przez państwo członkowskie lub grupę państw członkowskich, który promuje wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych dzięki zmniejszeniu kosztów tej energii, zwiększeniu ceny, za którą można ją sprzedać, lub zwiększeniu — poprzez nałożenie obowiązku stosowania energii odnawialnej lub w inny sposób — jej nabywanej ilości. Obejmuje to m.in.: pomoc inwestycyjną, zwolnienia z podatków lub ulgi podatkowe, zwrot podatków, systemy wsparcia polegające na nałożeniu obowiązku wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, w tym również systemy posługujące się zielonymi certyfikatami, oraz systemy bezpośredniego wsparcia cen, w tym taryfy gwarantowane oraz wypłaty premii ;

i)  „system wsparcia” oznacza każdy instrument, system lub mechanizm stosowany przez państwo członkowskie lub grupę państw członkowskich, który promuje wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych dzięki zmniejszeniu kosztów tej energii, zwiększeniu ceny, za którą można ją sprzedać, lub zwiększeniu — poprzez nałożenie obowiązku stosowania energii odnawialnej lub w inny sposób — jej nabywanej ilości. Obejmuje to m.in.: wsparcie badań i pomoc inwestycyjną, zwolnienia z podatków lub ulgi podatkowe, zwrot podatków, systemy wsparcia polegające na nałożeniu obowiązku wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, w tym również systemy posługujące się zielonymi certyfikatami, oraz systemy bezpośredniego wsparcia cen, w tym taryfy gwarantowane oraz wypłaty premii;

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie dotują produkcję energii ze źródeł odnawialnych w sposób pośredni przez wspieranie badań naukowych.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera n a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

na)  „odpady resztkowe” oznaczają odpady będące wynikiem procesu przetwarzania lub odzysku, w tym recyklingu, w przypadku których niemożliwy jest dalszy odzysk, w związku z czym zachodzi konieczność ich unieszkodliwienia;

Uzasadnienie

Należy wprowadzić tę definicję, aby określić, że wykorzystanie odpadów, takich jak zaawansowane biopaliwa, ogranicza się jedynie do odpadów, które nie mogą zostać już poddane recyklingowi ani odzyskane.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera q

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

q)  „niespożywczy materiał celulozowy” oznacza surowce składające się głównie z celulozy i hemicelulozy i mające niższą zawartość ligniny niż materiał lignocelulozowy. Materiał ten obejmuje resztki pożniwne roślin spożywczych i paszowych (takie jak słoma, łodygi roślin zbożowych, łuski nasion i łupiny), trawiastych roślin energetycznych o niskiej zawartości skrobi (takie jak życica, proso rózgowate, Miskanthus, arundo trzcinowate oraz uprawy okrywowe przed uprawami głównymi i po nich), pozostałości przemysłowe (w tym rośliny spożywcze i paszowe – po wyekstrahowaniu olejów roślinnych, cukrów, skrobi i białek), a także materiał z bioodpadów;

q)  „niespożywczy materiał celulozowy” oznacza surowce składające się głównie z celulozy i hemicelulozy i mające niższą zawartość ligniny niż materiał lignocelulozowy. Materiał ten obejmuje resztki pożniwne roślin spożywczych i paszowych (takie jak słoma, łodygi roślin zbożowych, łuski nasion i łupiny), trawiaste rośliny energetyczne o niskiej zawartości skrobi (takie jak życica, proso rózgowate, Miskanthus, arundo trzcinowate oraz uprawy okrywowe przed uprawami głównymi i po nich, a także uprawy płodozmianowe takie jak trawa, koniczyna, lucerna), pozostałości przemysłowe (w tym rośliny spożywcze i paszowe – po wyekstrahowaniu olejów roślinnych, cukrów, skrobi i białek), a także materiał z bioodpadów;

Uzasadnienie

Uprawy płodozmianowe mogą być wykorzystywane do produkcji biogazu.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera u

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

u)  „biopaliwa i biopłyny o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów” oznaczają biopaliwa i biopłyny, których surowce zostały wyprodukowane w ramach systemów zmniejszających przenoszenie produkcji do celów innych niż wytwarzanie biopaliw i biopłynów i zostały wyprodukowane zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i biopłynów określonymi w art. 26;

u)  „biopaliwa i biopłyny o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów” oznaczają biopaliwa i biopłyny, których surowce zostały wyprodukowane na nieużytkach gorszej klasy, poprawiając wychwytywanie przez nie dwutlenku węgla, w ramach systemów zmniejszających przenoszenie produkcji do celów innych niż wytwarzanie biopaliw i biopłynów, w tym w odniesieniu do wysokobiałkowych produktów paszowych, i zostały wyprodukowane zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i biopłynów określonymi w art. 26;

Uzasadnienie

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z poprawką do art. 7 ust. 1.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera z

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

z)  „rozbudowa źródła energii” (repowering) oznacza modernizację elektrowni produkujących energię odnawialną, w tym pełną lub częściową wymianę instalacji lub systemów i urządzeń w celu wymiany mocy lub zwiększenia wydajności;

z)  „rozbudowa źródła energii” (repowering) oznacza modernizację elektrowni produkujących energię odnawialną, w tym pełną lub częściową wymianę instalacji lub systemów i urządzeń w celu zwiększenia lub wymiany mocy lub zwiększenia wydajności;

Poprawka    96

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera y

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

y)  „ciepło odpadowe lub chłód odpadowy” oznacza ciepło lub chłód, które są wytwarzane jako produkt uboczny w instalacjach przemysłowych lub wytwórczych energii i które – bez dostępu do lokalnego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego – pozostałyby niewykorzystane, rozpraszając się w powietrzu lub w wodzie;

y)  „ciepło odpadowe lub chłód odpadowy” oznacza niemożliwe do uniknięcia ciepło lub niemożliwy do uniknięcia chłód, które są wytwarzane jako produkt uboczny w instalacjach przemysłowych lub instalacjach wytwarzających energię (po zastosowaniu wysokosprawnej kogeneracji lub w przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie kogeneracji) lub w sektorze usług i które – bez dostępu do lokalnego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego – pozostałyby niewykorzystane, rozpraszając się w powietrzu lub w wodzie;

Poprawka    97

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera aa

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

aa)  „prosument energii ze źródeł odnawialnych” oznacza aktywnego odbiorcę według definicji z dyrektywy [w sprawie rynku wewnętrznego], który zużywa, a także może magazynować i sprzedawać energię elektryczną wytwarzaną w jego obiektach, w tym w budownictwie wielorodzinnym, w lokalach handlowych lub dzielonych lokalach usługowych lub w zamkniętym systemie dystrybucyjnym, pod warunkiem że w przypadku prosumentów energii ze źródeł odnawialnych, niebędących gospodarstwami domowymi działania te nie stanowią ich podstawowej działalności handlowej lub zawodowej;

aa)  „prosument energii ze źródeł odnawialnych” oznacza aktywnego odbiorcę lub grupę działających razem odbiorców według definicji z dyrektywy [w sprawie rynku wewnętrznego], którzy zużywają, a także mogą magazynować i sprzedawać energię elektryczną wytwarzaną w ich obiektach, w tym w budownictwie wielorodzinnym, na terenie mieszkalnym, w lokalach handlowych, przemysłowych lub dzielonych lokalach usługowych lub w tym samym zamkniętym systemie dystrybucyjnym, pod warunkiem że w przypadku prosumentów energii ze źródeł odnawialnych niebędących gospodarstwami domowymi działania te nie stanowią ich podstawowej działalności handlowej lub zawodowej;

Poprawka    98

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera aa a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aaa)  „społeczność energetyczna działająca w zakresie energii odnawialnej” oznacza lokalną społeczność energetyczną w rozumieniu art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ... [dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (przekształcenie), 2016/0380(COD)], który jest zgodny z wymogami określonymi w art. 22 ust. 1 niniejszej dyrektywy;

Poprawka    99

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera b b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

bb)  „prosumpcja energii ze źródeł odnawialnych” oznacza wytwarzanie i zużywanie oraz, w stosownych przypadkach, magazynowanie energii odnawialnej przez prosumentów energii ze źródeł odnawialnych;

bb)  „prosumpcja energii ze źródeł odnawialnych” oznacza wytwarzanie i zużywanie oraz, w stosownych przypadkach, magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych przez prosumentów energii ze źródeł odnawialnych;

Poprawka    100

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera c c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

cc)  „umowa zakupu energii elektrycznej” oznacza umowę, na podstawie której osoba prawna zgadza się na zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych bezpośrednio od wytwórcy energii;

cc)  cc) „umowa zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych” oznacza umowę, na podstawie której osoba prawna lub fizyczna zgadza się na zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych bezpośrednio od wytwórcy energii;

Poprawka    101

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera d d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

dd)  „rośliny spożywcze i paszowe” oznaczają rośliny bogate w skrobię, cukry i tłuszcze uprawiane na gruntach rolnych jako uprawa główna z wyłączeniem pozostałości pożniwnych, odpadów lub materiału lignocelulozowego;

dd)  „rośliny spożywcze i paszowe” oznaczają rośliny bogate w skrobię, cukry i tłuszcze oraz inne rośliny uprawiane przede wszystkim do celów energetycznych na gruntach rolnych jako uprawa główna z wyłączeniem pozostałości pożniwnych i odpadów;

Poprawka    102

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera e e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ee)  „zaawansowane biopaliwa” oznaczają biopaliwa produkowane z surowców wymienionych w załączniku IX część A;

ee)  „zaawansowane biopaliwa” oznaczają biopaliwa, takie jak biopaliwa produkowane z surowców wymienionych w załączniku IX część A i biomasy z wyjątkiem roślin spożywczych i paszowych, z zapewnieniem zgodności z unijnymi zasadami zrównoważonego rozwoju;

Uzasadnienie

Należy zachęcać do innowacyjnego wykorzystywania biomasy, jeśli spełnione są kryteria zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera f f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ff)  „paliwa kopalne na bazie odpadów” oznaczają paliwa ciekłe lub gazowe produkowane ze strumieni odpadów pochodzących ze źródeł nieodnawialnych, w tym z gazów odpadowych z procesów technologicznych i gazów spalinowych;

skreśla się

Poprawka    104

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera ff a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ffa)  „pochodzące z recyklingu paliwa węglowe” oznaczają paliwa ciekłe lub gazowe produkowane z niemożliwych do uniknięcia strumieni odpadów pochodzących ze źródeł nieodnawialnych, w tym z gazów odpadowych z procesów technologicznych i gazów spalinowych, zapewniające znaczące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w ich całym cyklu życia; jeśli takie paliwa są produkowane ze strumieni odpadów stałych, wykorzystywane są wyłącznie odpady, które nie nadają się do ponownego użycia i nie mogą być poddane recyklingowi mechanicznemu, przy zapewnieniu pełnej zgodności z hierarchią postępowania z odpadami; jeśli są produkowane z gazów pochodzących z procesów technologicznych, gazy te muszą być emitowane jako niemożliwa do uniknięcia i niezamierzona konsekwencja procesu produkcyjnego; udział odpadów gazowych wykorzystywanych do produkcji tych pochodzących z recyklingu paliw węglowych nie może być objęty innymi systemami redukcji emisji, takimi jak system handlu emisjami UE;

Poprawka    105

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera j j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

jj)  „zezwolenie na pozyskiwanie” oznacza urzędowy dokument dający prawo do pozyskiwania biomasy leśnej;

jj)  „zezwolenie na pozyskiwanie” oznacza zezwolenie prawne lub podobne prawo na mocy ustawodawstwa krajowego lub regionalnego do pozyskiwania biomasy leśnej;

Poprawka    106

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera m m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

mm)  „gospodarstwo leśne” oznacza jedną lub większą liczbę działek leśnych i inne obszary zalesione, które stanowią osobną jednostkę z punktu widzenia zagospodarowania lub wykorzystania;

mm)   „baza dostaw” oznacza region geograficzny, z którego pochodzi surowiec do produkcji biomasy;

Poprawka    107

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 2 – litera n n

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

nn)  „bioodpady” oznaczają ulegające biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek zbiorowego żywienia i handlu detalicznego oraz porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa spożywczego;

nn)  „bioodpady” oznaczają bioodpady zdefiniowane w art. 3 pkt 4 dyrektywy 2008/98/WE;

Poprawka    108

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wiążący ogólny cel unijny na 2030 r.

Wiążący ogólny cel unijny i cele krajowe na 2030 r.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wspólnie dążą do tego, aby udział energii ze źródeł odnawialnych w Unii w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. wynosił co najmniej 27 %.

1.  Państwa członkowskie wspólnie dążą do tego, aby udział energii ze źródeł odnawialnych w Unii w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. wynosił co najmniej 35 %.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Każde państwo członkowskie dopilnowuje, aby jego udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu w 2030 r. wynosił co najmniej 12 % końcowego zużycia energii w transporcie w tym państwie członkowskim.

 

Aby zostało zaliczone na poczet tego celu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikające z zastosowania biopaliw i biogazu musi być zgodne z kryteriami określonymi w art. 26 ust. 7 w porównaniu z paliwami kopalnymi zgodnie z metodologią, o której mowa w art. 28 ust. 1.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wkład poszczególnych państw członkowskich w realizację tego ogólnego celu na 2030 r. jest ustalany i zgłaszany Komisji w zintegrowanych planach krajowych w zakresie energii i klimatu na podstawie art. 3–5 i art. 9–11 rozporządzenia [w sprawie zarządzania].

2.  Państwa członkowskie określają cele w perspektywie realizacji tego ogólnego celu na 2030 r. w ramach swoich zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu na podstawie art. 3–5 i art. 9–13 rozporządzenia [w sprawie zarządzania]. Jeżeli na podstawie oceny ostatecznych zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu, przedłożonych zgodnie z art. 3 rozporządzenia [w sprawie zarządzania], Komisja stwierdzi, że cele państw członkowskich są niewystarczające do wspólnego osiągnięcia ogólnego wiążącego celu Unii, te państwa członkowskie, których cel jest niższy od celu wynikającego ze wzoru określonego w załączniku Ia, odpowiednio zwiększają swój cel.

 

W przypadku gdy państwo członkowskie nie jest na właściwej drodze do osiągnięcia przewidzianego celu ze względu na wyjątkowe i należycie uzasadnione okoliczności, może ono odstąpić od przewidzianego poziomu celu maksymalnie o 10 %. W takim przypadku państwo członkowskie informuje o tym Komisję do 2025 r. Jeżeli miałoby to zagrażać osiągnięciu wiążącego ogólnego celu unijnego, Komisja i państwa członkowskie podejmują środki naprawcze, takie jak środki określone w art. 27 ust. 4 rozporządzenia [w sprawie zarządzania], aby skutecznie wypełnić tę lukę.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie zapewniają planowanie polityki krajowej w taki sposób, aby była ona zgodna z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 dyrektywy 2008/98/WE. W tym celu państwa członkowskie regularnie dokonują przeglądu polityki krajowej i uzasadniają wszelkie odstępstwa w sprawozdaniach wymaganych na mocy art. 18 lit. c) rozporządzenia ... [w sprawie zarządzania].

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą ocenić, czy realizowana przez nie polityka wspierająca energię ze źródeł odnawialnych jest spójna z przepisami dotyczącymi odpadów, zwłaszcza jeżeli chodzi o stosowanie hierarchii postępowania z odpadami.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja wspiera ambicje państw członkowskich, wprowadzając ramy umożliwiające zwiększone wykorzystanie funduszy unijnych, w szczególności instrumentów finansowych, zwłaszcza w celu zmniejszenia kosztów kapitału w przypadku projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych.

4.  Komisja wspiera ambicje państw członkowskich, wprowadzając ramy umożliwiające zwiększone wykorzystanie funduszy unijnych, w szczególności instrumentów finansowych, zwłaszcza w celu zmniejszenia kosztów kapitału w przypadku projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych oraz wspierania projektów dotyczących wytwarzania energii odnawialnej o wymiarze transgranicznym.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wsparcie finansowe dla produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Wsparcie dla produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Poprawka    115

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Z zastrzeżeniem zasad pomocy państwa, w celu osiągnięcia unijnego celu określonego w art. 3 ust. 1, państwa członkowskie mogą stosować systemy wsparcia. Systemy wsparcia na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych są projektowane w taki sposób, aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń rynków energii i sprawić, aby producenci uwzględniali podaż i popyt na energię elektryczną, a także ewentualne ograniczenia sieciowe.

1.  Zgodnie z art. 194 TFUE i z zastrzeżeniem jego art. 107 i 108, w celu osiągnięcia lub przekroczenia celu unijnego i celów krajowych określonych w art. 3 państwa członkowskie mogą stosować systemy wsparcia. Systemy wsparcia na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych mają charakter rynkowy, tak aby uniknąć zakłócenia rynków energii, i zapewniają, aby producenci uwzględniali podaż i popyt na energię elektryczną, a także ewentualne koszty integracji systemów lub ograniczenia sieciowe.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie mogą stosować systemy wsparcia neutralne pod względem technologicznym lub właściwe dla danej technologii. Systemy wsparcia właściwe dla danej technologii mogą być stosowane w szczególności na podstawie jednego lub kilku z następujących powodów:

 

a)  długoterminowego potencjału konkretnej technologii;

 

b)  konieczności osiągnięcia technologicznego lub regionalnego zróżnicowania koszyka energetycznego;

 

c)  efektywnego planowania systemu i integracji sieci;

 

d)  ograniczeń sieciowych i stabilności sieci;

 

e) ograniczeń środowiskowych.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wsparcie na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest projektowane w taki sposób, aby energia elektryczna ze źródeł odnawialnych była wprowadzana na rynek energii elektrycznej i aby producenci energii odnawialnej reagowali na sygnały cenowe z rynku i maksymalizowali swoje przychody z rynku.

2.  Wsparcie na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest projektowane w taki sposób, aby energia elektryczna ze źródeł odnawialnych była jak najlepiej wprowadzana na rynek energii elektrycznej i aby producenci energii odnawialnej reagowali na sygnały cenowe z rynku i maksymalizowali swoje przychody z rynku, oferując jednocześnie odnawialnym źródłom energii rekompensatę za zakłócenia rynku.

 

Państwa członkowskie mogą przewidzieć zwolnienia na rzecz instalacji działających na małą skalę o mocy mniejszej niż 500 kW i projektów demonstracyjnych. Jednakże energia elektryczna wytwarzana z energii wiatrowej podlega progowi 3 MW zainstalowanej mocy elektrycznej lub 3 jednostek wytwórczych.

 

Bez uszczerbku dla progów wymienionych powyżej państwa członkowskie mogą wspierać społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej poprzez inne mechanizmy i procedury.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W przypadku gdy wsparcie na rzecz energii ze źródeł odnawialnych jest przyznawane w ramach procedury przetargowej, stosuje się wymogi określone w ust. 3a. Wymogów tych nie stosuje się jednak do instalacji działających na małą skalę o mocy mniejszej niż 1 MW, do projektów dotyczących energii wiatrowej obejmujących do 6 jednostek wytwórczych lub 6 MW ani do projektów demonstracyjnych.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W przypadku gdy wsparcie dla energii ze źródeł odnawialnych jest przyznawane w ramach procedury przetargowej, aby zapewnić wysoki wskaźnik realizacji projektów, państwa członkowskie:

 

a)  ustalają i publikują niedyskryminacyjne i przejrzyste kryteria kwalifikacji wstępnej i zasady okresu dostarczenia projektu;

 

b)  konsultują się z zainteresowanymi stronami w ramach przeglądu projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

 

c)  publikują informacje o poprzednich procedurach przetargowych, w tym o wskaźnikach realizacji projektów.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Państwa członkowskie publikują długoterminowy harmonogram dotyczący planowanego podziału wsparcia obejmujący co najmniej pięć kolejnych lat i zawierający orientacyjne terminy (w tym w stosownych przypadkach częstotliwość przetargów), ilość mocy, budżet, a także maksymalne jednolite wsparcie, które ma zostać przydzielone, oraz kwalifikujące się technologie.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c.  Opracowując systemy wsparcia, państwa członkowskie biorą pod uwagę specyfikę społeczności energetycznych działających w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz prosumentów, w celu umożliwienia im konkurowania na równych prawach.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3d.  W celu zwiększenia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w regionach najbardziej oddalonych i na małych wyspach państwa członkowskie mogą dostosować wsparcie finansowe projektów zlokalizowanych w tych regionach, aby uwzględnić koszty produkcji związane ze szczególnymi warunkami izolacji i uzależnienia od źródeł zewnętrznych.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie oceniają efektywność swojego wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych co najmniej raz na cztery lata. Decyzje w sprawie kontynuacji lub przedłużenia wsparcia i zaprojektowania nowego wsparcia podejmuje się na podstawie wyników tych ocen.

4.  Państwa członkowskie oceniają efektywność swojego wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych oraz efekty dystrybucyjne dla różnych grup konsumentów, w tym dla konkurencyjności przemysłu, co najmniej raz na cztery lata.

 

Ocena ta uwzględnia wpływ ewentualnych zmian w systemach wsparcia na inwestycje. Państwa członkowskie włączają tę ocenę do swoich planów krajowych w dziedzinie energii i klimatu oraz do aktualizacji tych planów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ... [w sprawie zarządzania Unią Energetyczną].

 

Długoterminowe planowanie ukierunkowujące decyzje dotyczące wsparcia i zaprojektowania nowego wsparcia podejmuje się na podstawie wyników tych ocen, uwzględniając jego ogólną skuteczność w zakresie osiągnięcia celów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych i innych celów, takich jak przystępność cenowa i rozwój społeczności energetycznych, oraz uwzględniając efekty dystrybucyjne dla różnych grup konsumentów, w tym dla konkurencyjności przemysłu.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Do ... [2021 r.], a następnie raz na trzy lata Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie realizacji przetargów w Unii, zawierające w szczególności analizę zdolności przetargów do:

 

a)  osiągnięcia redukcji kosztów;

 

b)  osiągnięcia poprawy technologicznej;

 

c)  osiągnięcia wysokich wskaźników realizacji;

 

d)  zapewnienia niedyskryminującego uczestnictwa małych podmiotów i organów lokalnych.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Do dnia ... [sześć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy] Komisja dokona przeglądu Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią na lata 2014–2020 (2014/C 200/01), aby w pełni włączyć ogólne zasady określone w art. 4.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4c.  W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu państwa członkowskie dopilnowują, aby nie był przewidziany żaden system wsparcia energii ze źródeł odnawialnych dla odpadów komunalnych, jeżeli nie są przestrzegane obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w dyrektywie 2008/98/WE.

Uzasadnienie

Systemy wsparcia energii ze źródeł odnawialnych nie powinny promować odpadów, które są niezgodne z hierarchią postępowania z odpadami, w szczególności żadne wsparcie nie może być przyznawane na odpady zmieszane. Systemy wsparcia powinny dotyczyć jedynie resztkowych odpadów komunalnych, tzn. tych odpadów komunalnych, które są zbierane selektywnie i które nie mogą już zostać poddane recyklingowi ani odzyskane, i które są przeznaczone jedynie do unieszkodliwienia.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie otwierają systemy wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych dla wytwórców w innych państwach członkowskich na warunkach określonych w niniejszym artykule.

1.  Państwa członkowskie otwierają systemy wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych dla wytwórców w innych państwach członkowskich na warunkach określonych w niniejszym artykule. Państwa członkowskie mogą ograniczyć wsparcie do instalacji zlokalizowanych w państwach członkowskich, z którymi są bezpośrednio połączone wzajemnymi połączeniami.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie gwarantują, że wsparcie dla co najmniej 10 % mocy nieobjętych dotychczas wsparciem w każdym roku w latach 2021–2025 i dla co najmniej 15 % mocy nieobjętych dotychczas wsparciem w każdym roku w latach 2026–2030 będzie otwarte dla instalacji zlokalizowanych w innych państwach członkowskich.

2.  Państwa członkowskie gwarantują, że wsparcie dla co najmniej 8 % mocy nieobjętych dotychczas wsparciem w każdym roku w latach 2021–2025 i dla co najmniej 13 % mocy nieobjętych dotychczas wsparciem w każdym roku w latach 2026–2030 będzie otwarte dla instalacji zlokalizowanych w innych państwach członkowskich. Poza tymi minimalnymi poziomami państwa członkowskie mają prawo decydować zgodnie z art. 7–13 niniejszej dyrektywy, w jakim zakresie będą wspierały energię ze źródeł odnawialnych wytwarzaną w innym państwie członkowskim.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie mogą zwrócić się do Komisji o zwolnienie ich z obowiązku określonego w niniejszym artykule, w tym decyzji niedopuszczającej instalacji znajdujących się na ich terytorium do udziału w systemach wsparcia organizowanych w innych państwach członkowskich, z co najmniej jednej z następujących przyczyn:

 

a)  niewystarczająca zdolność połączeń wzajemnych;

 

b)  niewystarczające zasoby naturalne;

 

c)  szkodliwy wpływ na bezpieczeństwo energetyczne lub sprawne funkcjonowanie rynku energii państwa członkowskiego wnoszącego o zwolnienie.

 

Wszelkie zwolnienia udzielone na mocy niniejszego ustępu są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i powinny podlegać przeglądowi do końca 2025 r.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Otwarcie systemów wsparcia dla uczestników transgranicznych można zagwarantować m.in. dzięki przetargom otwartym, przetargom wspólnym, otwartym systemom certyfikacji lub wspólnym systemom wsparcia. Zaliczenie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych korzystającej ze wsparcia w ramach przetargów otwartych, przetargów wspólnych lub otwartych systemów certyfikacji na poczet wkładów poszczególnych państw członkowskich podlega umowie o współpracy, w której określono zasady transgranicznego przekazywania środków według zasady mówiącej, że energię należy zaliczać na konto państwa członkowskiego finansującego instalację.

3.  Otwarcie systemów wsparcia dla uczestników transgranicznych można zagwarantować m.in. dzięki przetargom otwartym, przetargom wspólnym, otwartym systemom certyfikacji lub wspólnym systemom wsparcia. Zaliczenie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych korzystającej ze wsparcia w ramach przetargów otwartych, przetargów wspólnych lub otwartych systemów certyfikacji na poczet wkładów poszczególnych państw członkowskich podlega umowie o współpracy, w której określono zasady transgranicznego programu, w tym warunki uczestnictwa i przekazywania środków, z uwzględnieniem poszczególnych podatków i opłat, według zasady mówiącej, że energię należy zaliczać na konto państwa członkowskiego finansującego instalację. Celem umowy o współpracy jest harmonizacja ram administracyjnych we współpracujących krajach, tak aby zapewnić równe warunki działania.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Do 2025 r. Komisja oceni korzyści, jakie przyniosą przepisy niniejszego artykułu dla racjonalnego pod względem kosztów wdrażania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Unii. Na podstawie tej oceny Komisja może zaproponować podniesienie wartości procentowych określonych w ust. 2.

4.  Komisja wspiera państwa członkowskie w procesie negocjacji i wypracowywania ustaleń dotyczących współpracy poprzez przekazywanie informacji i analiz, w tym danych ilościowych i jakościowych dotyczących bezpośrednich i pośrednich kosztów współpracy i korzyści ze współpracy, a także wskazówek i wiedzy eksperckiej przez cały czas trwania tego procesu. W związku z tym Komisja zachęca do wymiany najlepszych praktyk i opracowywania wzorców umów o współpracę w celu usprawnienia tego procesu.

 

Do 2025 r. Komisja oceni korzyści, jakie przyniosą przepisy niniejszego artykułu dla racjonalnego pod względem kosztów wdrażania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Unii. Na podstawie tej oceny Komisja może zaproponować modyfikację wartości procentowych określonych w ust. 2.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Z zastrzeżeniem niezbędnych modyfikacji pozwalających na zachowanie zgodności z zasadami pomocy państwa państwa członkowskie gwarantują, że poziom wsparcia i warunki obwarowujące wsparcie przyznane projektom dotyczącym energii odnawialnej nie będą zmienione w sposób, który niekorzystnie wpłynąłby na prawa przyznane na jego podstawie i na finansowe aspekty wspieranych projektów.

Państwa członkowskie gwarantują, że poziom wsparcia i warunki obwarowujące wsparcie przyznane nowym lub istniejącym projektom dotyczącym energii odnawialnej nie będą zmienione w sposób, który niekorzystnie wpłynąłby na prawa przyznane na jego podstawie i na ich aspekty finansowe.

 

W przypadku zmiany innych instrumentów regulacyjnych ze skutkiem dla wspieranych projektów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych państwa członkowskie zapewniają, by zmiany regulacyjne nie wpłynęły negatywnie na aspekty finansowe wspieranych projektów.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie zapewniają, aby wszelkie zmiany systemów wsparcia były wprowadzane na podstawie długoterminowego planowania zgodnie z art. 4 ust. 4 oraz aby zostały ogłoszone publicznie co najmniej dziewięć miesięcy przed ich wejściem w życie i były przedmiotem przejrzystego i pluralistycznego procesu konsultacji publicznych. Wszelkie istotne zmiany w istniejącym systemie wsparcia obejmują stosowny okres przejściowy przed wejściem w życie nowego systemu wsparcia.

 

W przypadku gdy zmiany regulacyjne lub zmiany w działaniu sieci w znaczący lub dyskryminujący sposób wpływają negatywnie na aspekty finansowe wspieranych projektów, państwa członkowskie dopilnowują, aby wspierane projekty otrzymały odszkodowanie.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów wyliczenia końcowego zużycia brutto energii ze źródeł odnawialnych w danym państwie członkowskim wkład z biopaliw i biopłynów, a także paliw z biomasy zużywanych w transporcie, o ile produkowane są one z roślin spożywczych lub pastewnych, wynosi nie więcej niż 7 % końcowego zużycia energii w transporcie drogowym i kolejowym w danym państwie członkowskim. W 2030 r. limit ten ulega obniżeniu do 3,8 % w związku z kursem wyznaczonym w części A załącznika X. Państwa członkowskie mogą ustanowić niższy limit i wprowadzić rozróżnienie między różnymi rodzajami biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy produkowanych z roślin spożywczych i pastewnych, np. ustalając niższy limit wkładu z paliw na bazie roślin spożywczych i pastewnych wyprodukowanych z roślin oleistych z uwzględnieniem pośredniej zmiany użytkowania gruntów.

Do celów wyliczenia końcowego zużycia brutto energii ze źródeł odnawialnych w danym państwie członkowskim wkład z biopaliw i biopłynów, a także paliw z biomasy zużywanych w transporcie, o ile produkowane są one z roślin spożywczych lub pastewnych, wynosi nie więcej niż 7 % końcowego zużycia energii w transporcie drogowym i kolejowym w danym państwie członkowskim, o ile paliwa te spełniają próg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określony w art. 26 ust. 7, z uwzględnieniem średnich szacowanych emisji surowców dla biopaliw i biopłynów, wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów, zawartych w części A załącznika VIII, lub zostały certyfikowane jako biopaliwa i biopłyny o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów w oparciu o metodę opracowaną przez Komisję. W 2030 r. limit ten ulega obniżeniu do 0 % w związku z kursem wyznaczonym w części A załącznika X. Udział biopaliw i biopłynów produkowanych z oleju palmowego wynosi 0 % począwszy od 2021 r. Do dnia 31 grudnia 2019 r. Komisja opracuje metodykę certyfikacji biopaliw i biopłynów o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów zdefiniowanych w art. 2 akapit drugi lit. u). Państwa członkowskie mogą ustanowić niższy limit i wprowadzić rozróżnienie między różnymi rodzajami biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy produkowanych z roślin spożywczych i pastewnych, np. ustalając niższy limit wkładu z paliw na bazie roślin spożywczych i pastewnych wyprodukowanych z roślin oleistych z uwzględnieniem pośredniej zmiany użytkowania gruntów oraz innych niezamierzonych skutków dla zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 dotyczących zmiany na podstawie najnowszych dowodów naukowych średnich szacowanych emisji surowców dla biopaliw i biopłynów, wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów, zawartych w części A załącznika VIII. Do dnia 31 grudnia 2019 r. Komisja dokonuje przeglądu średnich szacowanych emisji surowców dla biopaliw i biopłynów, wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów, uwzględniając wszelkie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych związane z produktami ubocznymi pasz białkowych, a także wprowadza w stosownych przypadkach odrębne wartości dla oleju palmowego, oleju sojowego i innych roślin oleistych.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z poprawkami do poprzednich akapitów i niezbędna do zapewnienia aktualizacji wartości w części A załącznika VIII według najnowszych dowodów naukowych.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dla celów ust. 1 lit. a) końcowe zużycie energii elektrycznej brutto z odnawialnych źródeł energii oblicza się jako ilość energii elektrycznej wytworzonej w państwie członkowskim z odnawialnych źródeł energii, łącznie z energią elektryczną wytworzoną przez prosumentów energii ze źródeł odnawialnych i społeczności energetyczne, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach szczytowo-pompowych z wody, która została wcześniej wpompowana pod górę.

Dla celów ust. 1 lit. a) końcowe zużycie energii elektrycznej brutto z odnawialnych źródeł energii oblicza się jako ilość energii elektrycznej wytworzonej w państwie członkowskim z odnawialnych źródeł energii, łącznie z energią elektryczną wytworzoną przez prosumentów energii ze źródeł odnawialnych i społeczności energetyczne działające w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach szczytowo-pompowych z wody, która została wcześniej wpompowana pod górę.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dla celów ust. 1 lit. b) uwzględnia się energię cieplną pochodzącą z pomp ciepła wykorzystujących ciepło otoczenia , jeżeli końcowy wynik energetyczny przekracza znacząco wyjściowy wynik energetyczny wymagany do ogrzania pomp. Ilość ciepła, którą traktuje się jako energię ze źródeł odnawialnych dla celów niniejszej dyrektywy, oblicza się zgodnie z metodologią określoną w załączniku VII.

Dla celów ust. 1 lit. b) uwzględnia się energię otoczenia i energię geotermalną przekazywaną przez pompy ciepła do wytwarzania ciepła lub chłodu, jeżeli końcowy wynik energetyczny przekracza znacząco wyjściowy wynik energetyczny wymagany do ogrzania pomp. Ilość ciepła, którą traktuje się jako energię ze źródeł odnawialnych dla celów niniejszej dyrektywy, oblicza się zgodnie z metodologią określoną w załączniku VII.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu ustanowienia metodologii obliczania ilości energii odnawialnej wykorzystywanej do ogrzewania, chłodzenia oraz lokalnego ogrzewania i chłodzenia oraz zmiany załącznika VII dotyczącego obliczania energii z pomp ciepła.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  Do celów zgodności z celem określonym w art. 3 ust. 1 lit. a) za wkład paliw dostarczanych w sektorach lotniczym i morskim uznaje się ich wartość energetyczną pomnożoną odpowiednio przez 2 i przez 1,2, natomiast za wkład odnawialnej energii elektrycznej dostarczanej do pojazdów drogowych uznaje się jej wartość energetyczną pomnożoną przez 2,5.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu zmiany wykazu surowców w części A i B załącznika IX polegającej na dodaniu surowców, lecz nie na usunięciu ich z wykazu. Każdy akt delegowany opiera się na analizie najnowszego postępu naukowo-technicznego z odpowiednim uwzględnieniem zasad hierarchii postępowania z odpadami ustanowionych w dyrektywie 2008/98/WE zgodnie z unijnymi kryteriami zrównoważonego rozwoju – pozwalającej uznać, że dany surowiec nie generuje dodatkowego zapotrzebowania na grunty i sprzyja stosowaniu odpadów i pozostałości, nie powodując przy tym znaczących zakłóceń na rynkach w odniesieniu do produktów (ubocznych), odpadów ani pozostałości, a także zapewnia znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z paliwami kopalnymi i nie grozi negatywnym wpływem na środowisko i bioróżnorodność.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu zmiany wykazu surowców w części A i B załącznika IX. Każdy akt delegowany opiera się na analizie najnowszego postępu naukowo-technicznego z odpowiednim uwzględnieniem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i hierarchii postępowania z odpadami ustanowionych w dyrektywie 2008/98/WE, zgodnie z unijnymi kryteriami zrównoważonego rozwoju – pozwalającej uznać, że dany surowiec nie generuje dodatkowego zapotrzebowania na grunty i sprzyja stosowaniu odpadów i pozostałości, nie powodując przy tym znaczących zakłóceń na rynkach w odniesieniu do produktów (ubocznych), odpadów ani pozostałości, a także zapewnia znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z paliwami kopalnymi, w oparciu o ocenę cyklu życia emisji, i nie grozi negatywnym wpływem na środowisko i różnorodność biologiczną.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Co dwa lata Komisja przeprowadza analizę wykazu surowców w części A i B załącznika IX w celu dodania surowców według zasad określonych w niniejszym ustępie. Pierwsza analiza zostanie przeprowadzona nie później niż 6 miesięcy po [date of entry into force of this Directive] r. W stosownych przypadkach Komisja przyjmuje akty delegowane w celu zmiany wykazu surowców w części A i B załącznika IX polegającej na dodaniu surowców, lecz nie na usunięciu ich z wykazu.

Co dwa lata Komisja przeprowadza analizę wykazu surowców w części A i B załącznika IX w celu dodania lub usunięcia surowców według zasad określonych w niniejszym ustępie. Pierwsza analiza zostanie przeprowadzona nie później niż sześć miesięcy po [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy] r. W stosownych przypadkach Komisja przyjmuje akty delegowane w celu zmiany wykazu surowców w części A i B załącznika IX polegającej na dodaniu surowców lub usunięciu ich z wykazu.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Gdy surowiec jest usuwany z wykazu w załączniku IX, instalacje produkujące zaawansowane biopaliwa z tego surowca otrzymują pozwolenie na wykorzystywanie go przez pięć lat po wejściu w życie aktu delegowanego usuwającego dany surowiec z załącznika IX, pod warunkiem że chodzi o zaawansowane biopaliwo zgodnie z art. 2 niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Komisji należy zezwolić na zaproponowanie usunięcia surowca z załącznika IX, natomiast operatorzy powinni mieć możliwość dostosowania procesu produkcji w okresie przejściowym, aby do pewnego stopnia zabezpieczyć inwestycje.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Przy określaniu strategii promowania produkcji paliw z surowców wymienionych w załączniku IX do dyrektywy państwa członkowskie zapewniają przestrzeganie hierarchii postępowania z odpadami określonej w art. 4 dyrektywy 2008/98/WE, w tym jej przepisów dotyczących uwzględniania całego cyklu życia w kontekście ogólnych skutków wytwarzania różnych strumieni odpadów i gospodarowania nimi.

Uzasadnienie

Przywrócenie sformułowania z art. 2 dyrektywy (UE) 2015/1513.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Komisja ułatwia tworzenie wspólnych projektów pomiędzy państwami członkowskimi, w szczególności poprzez ukierunkowaną pomoc techniczną i pomoc w zakresie rozwoju projektu.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna ze względów na wewnętrzną logikę tekstu i jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwo członkowskie lub większa ich liczba może współpracować z jednym lub większą liczbą państw trzecich w zakresie wszystkich rodzajów wspólnych projektów odnoszących się do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Współpraca ta może obejmować prywatnych operatorów.

1.  Państwo członkowskie lub większa ich liczba może współpracować z jednym lub większą liczbą państw trzecich w zakresie wszystkich rodzajów wspólnych projektów odnoszących się do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Współpraca ta może obejmować prywatnych operatorów i musi przebiegać z pełnym poszanowaniem prawa międzynarodowego.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia pewności prawa w przypadku działalności w państwach trzecich zatwierdzone projekty powinny być w pełni zgodne z odpowiednimi przepisami prawa międzynarodowego, tj. prawem terytoriów okupowanych do samostanowienia.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  energia elektryczna została wyprodukowana zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym z prawem dotyczącym praw człowieka.

Uzasadnienie

Przepisy dyrektywy nie powinny w niezamierzony sposób nagradzać produkcji energii elektrycznej prowadzonej w warunkach, które naruszają prawo międzynarodowe.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  zastosowanie odnosi się do wspólnego projektu, który spełnia kryteria wymienione w ust. 2 lit. b) i c) i będzie realizowany przy wykorzystaniu połączenia wzajemnego po oddaniu do eksploatacji, oraz do ilości energii elektrycznej nie większej od ilości, którą eksportować się będzie do Unii po oddaniu połączenia wzajemnego do eksploatacji.

e)  zastosowanie odnosi się do wspólnego projektu, który spełnia kryteria wymienione w ust. 2 lit. b), c) i ca) i będzie realizowany przy wykorzystaniu połączenia wzajemnego po oddaniu do eksploatacji, oraz do ilości energii elektrycznej nie większej od ilości, którą eksportować się będzie do Unii po oddaniu połączenia wzajemnego do eksploatacji.

Uzasadnienie

Niezbędne do zachowania spójności z poprawką 25 wprowadzającą lit. ca) w poprzednim ustępie.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zawiera pisemne uznanie lit. b) i c) przez państwo trzecie, na którego terytorium ma zostać oddana do eksploatacji dana instalacja, oraz udział lub ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez daną instalację, która zostanie wykorzystana na rynku krajowym przez to państwo trzecie.

d)  zawiera pisemne uznanie ust. 2 lit. b), c) i ca) przez państwo trzecie, na którego terytorium ma zostać oddana do eksploatacji dana instalacja, oraz udział lub ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez daną instalację, która zostanie wykorzystana na rynku krajowym przez to państwo trzecie.

Uzasadnienie

Niezbędne do zachowania spójności z poprawką 25 wprowadzającą lit. ca) w poprzednim ust. 2.

Poprawka    149

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja ułatwia tworzenie wspólnych systemów wsparcia między państwami członkowskimi, zwłaszcza poprzez upowszechnianie wytycznych i najlepszych praktyk.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna ze względu na wewnętrzną logikę tekstu i jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami.

Poprawka    150

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby wszelkie krajowe przepisy dotyczące procedur autoryzacji, certyfikacji i licencjonowania, które są stosowane w elektrowniach wytwarzających energię elektryczną, ciepło lub chłód z odnawialnych źródeł energii oraz związanej z nimi infrastruktury sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz w procesie przekształcania biomasy w biopaliwa lub inne produkty energetyczne, były proporcjonalne i niezbędne.

Państwa członkowskie zapewniają, aby wszelkie krajowe przepisy dotyczące procedur autoryzacji, certyfikacji i licencjonowania, które są stosowane w elektrowniach wytwarzających energię elektryczną, ciepło lub chłód z odnawialnych źródeł energii, związanych z nimi sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, procesu przekształcania biomasy w biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy lub inne produkty energetyczne oraz odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego, były proporcjonalne i niezbędne oraz przestrzegały zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna ze względu na wewnętrzną logikę tekstu i jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami.

Poprawka    151

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych na odpowiednim poziomie administracyjnym;

a)  usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych na odpowiednim poziomie administracyjnym oraz określenie przewidywalnych terminów wydawania koniecznych zezwoleń i koncesji;

Poprawka    152

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  ustanowienie uproszczonych i mniej kłopotliwych procedur autoryzacji, w tym procedury prostego powiadamiania, jeśli pozwalają na to obowiązujące ramy regulacyjne, dla zdecentralizowanych urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych.

d)  ustanowienie uproszczonych i mniej kłopotliwych procedur autoryzacji, w tym procedury prostego powiadamiania, dla małych projektów i zdecentralizowanych urządzeń wytwarzających i magazynujących energię ze źródeł odnawialnych, w tym na potrzeby prosumentów energii odnawialnej i społeczności energetycznych działających w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka    153

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie zapewniają inwestorom odpowiednią przewidywalność planowanego wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych. W tym celu państwa członkowskie ustalają i publikują długoterminowy harmonogram dotyczący planowanego podziału wsparcia obejmujący co najmniej trzy kolejne lata i w odniesieniu do każdego systemu zawierający orientacyjne terminy, ilość mocy, która zostanie objęta wsparciem, przewidywany budżet do podziału, a także wyniki konsultacji z zainteresowanymi stronami na temat konstrukcji programu wsparcia.

skreśla się

Poprawka    154

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby ich właściwe organy na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym stosowały warunki dotyczące włączania i rozwoju energii odnawialnej oraz wykorzystywania niemożliwego do uniknięcia ciepła lub chłodu odpadowego podczas planowania, projektowania, budowy i remontów infrastruktury miejskiej, obszarów przemysłowych lub mieszkalnych oraz infrastruktury energetycznej, w tym sieci elektroenergetycznej, systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia, sieci przesyłowych gazu ziemnego i paliw alternatywnych .

4.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby ich właściwe organy na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym uwzględniały podczas planowania, projektowania, budowy i remontów infrastruktury miejskiej, obszarów przemysłowych, komercyjnych lub mieszkalnych oraz infrastruktury energetycznej, w tym sieci elektroenergetycznej, miejskich systemów ciepłowniczych i chłodniczych, sieci przesyłowych gazu ziemnego i paliw alternatywnych, przepisy dotyczące włączania i rozwoju energii odnawialnej, w tym wczesnego planowania przestrzennego, oceny potrzeb i stosowności z uwzględnieniem efektywności energetycznej i reagowania na zapotrzebowanie, oraz szczegółowe przepisy dotyczące prosumentów energii ze źródeł odnawialnych i społeczności energetycznych działających w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i wykorzystywania niemożliwego do uniknięcia ciepła lub chłodu odpadowego. Państwa członkowskie zachęcają w szczególności lokalne i regionalne organy administracyjne do uwzględniania w stosownych przypadkach systemów grzewczych i chłodzących wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych w planowaniu infrastruktury miejskiej.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy ustanawianiu tych środków lub systemów wsparcia państwa członkowskie mogą uwzględniać środki krajowe związane ze znacznym wzrostem wydajności energetycznej i kogeneracją oraz pasywnymi budynkami o niskim lub zerowym zużyciu energii.

Przy ustanawianiu tych środków lub systemów wsparcia państwa członkowskie mogą uwzględniać środki krajowe związane ze znacznym wzrostem prosumpcji energii ze źródeł odnawialnych, lokalnego magazynowania energii i wydajności energetycznej, kogeneracją oraz pasywnymi budynkami o niskim lub zerowym zużyciu energii.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna ze względu na wewnętrzną logikę tekstu i jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w swoich przepisach i kodeksach prawa budowlanego lub w inny sposób mający równoważny skutek wymóg wykorzystania w nowych budynkach i budynkach już istniejących poddawanych generalnemu remontowi , z uwzględnieniem wyników optymalnego pod względem kosztów wyliczenia przeprowadzonego na podstawie art. 5 ust. 2 dyreltywy 2010/31/UE, minimalnego poziomu energii ze źródeł odnawialnych. Państwa członkowskie umożliwiają osiągnięcie tego minimalnego poziomu między innymi przez wykorzystywanie znacznego odsetka energii z odnawialnych źródeł .

Państwa członkowskie wprowadzają w przepisach i kodeksach prawa budowlanego lub w inny sposób mający równoważny skutek wymóg wykorzystania w nowych budynkach i budynkach już istniejących poddawanych generalnemu remontowi, z uwzględnieniem wyników optymalnego pod względem kosztów wyliczenia przeprowadzonego na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 2010/31/UE, minimalnego poziomu energii ze źródeł odnawialnych lub instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Państwa członkowskie umożliwiają osiągnięcie tego minimalnego poziomu między innymi przez wykorzystywanie w miejskich systemach ciepłowniczych i chłodniczych znacznego odsetka energii z odnawialnych źródeł, w tym jeśli jest ona wytwarzana w drodze prosumpcji indywidualnej lub zbiorowej w rozumieniu art. 21 lub za pomocą kogeneracji i z ciepła lub chłodu odpadowego ze źródeł odnawialnych.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie zapewniają, by od dnia 1 stycznia 2012 r. nowe budynki publiczne i istniejące budynki publiczne poddawane generalnemu remontowi na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym odgrywały rolę przykładów do naśladowania w kontekście niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie mogą między innymi wypełnić ten wymóg, zezwalając na wykorzystanie dachów budynków publicznych lub publiczno-prywatnych przez strony trzecie do instalacji urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł.

6.  Państwa członkowskie zapewniają, by od dnia 1 stycznia 2012 r. nowe budynki publiczne i istniejące budynki publiczne poddawane generalnemu remontowi na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym odgrywały rolę przykładów do naśladowania w kontekście niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie mogą między innymi wypełnić ten wymóg, przestrzegając norm dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii zgodnie z wymogami dyrektywy [w sprawie charakterystyki energetycznej budynków] lub zezwalając na wykorzystanie dachów budynków publicznych lub publiczno-prywatnych przez strony trzecie do instalacji urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł.

Poprawka    158

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  W odniesieniu do przepisów i kodeksów budowlanych państwa członkowskie promują stosowanie systemów i urządzeń grzewczych i chłodniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, pozwalających na znaczącą redukcję zużycia energii. Państwa członkowskie stosują, tam gdzie one istnieją, etykiety energetyczne, oznakowanie ekologiczne lub inne dostępne odpowiednie certyfikaty lub normy ustanowione na poziomie krajowym lub unijnym jako zachętę do stosowania takich systemów lub urządzeń.

7.  W odniesieniu do przepisów i kodeksów budowlanych państwa członkowskie promują stosowanie systemów i urządzeń grzewczych i chłodniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, pozwalających na znaczącą redukcję zużycia energii. W tym celu państwa członkowskie stosują, tam gdzie one istnieją, etykiety energetyczne, oznakowanie ekologiczne lub inne dostępne odpowiednie certyfikaty lub normy ustanowione na poziomie krajowym lub unijnym oraz zapewniają odpowiednie informacje i porady w zakresie cechujących się wysoką efektywnością energetyczną rozwiązań opartych na energii odnawialnej, jak również potencjalnie dostępne instrumenty finansowe i środki zachęty w przypadku wymiany systemów, mając na celu zwiększenie tempa wymiany starych systemów grzewczych oraz upowszechnienie przechodzenia na rozwiązania oparte na energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z wymogami dyrektywy [w sprawie charakterystyki energetycznej budynków].

Poprawka    159

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Państwa członkowskie przeprowadzają ocenę swojego potencjału pod względem odnawialnych źródeł energii i wykorzystania ciepła i chłodu odpadowego do ogrzewania i chłodzenia. Ocenę tę uwzględnia się w drugiej kompleksowej ocenie wymaganej na podstawie art. 14 ust. 1 dyrektywy 2012/27/UE po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2020 r., a następnie w aktualizacjach kompleksowych ocen.

8.  Państwa członkowskie przeprowadzają ocenę swojego potencjału pod względem odnawialnych źródeł energii i wykorzystania ciepła i chłodu odpadowego do ogrzewania i chłodzenia. Ocena ta powinna w szczególności uwzględniać analizę przestrzenną nadających się do wykorzystania obszarów o niskim ryzyku ekologicznym i potencjału projektów realizowanych na małą skalę przez gospodarstwa domowe. Ocenę tę uwzględnia się w drugiej kompleksowej ocenie wymaganej na podstawie art. 14 ust. 1 dyrektywy 2012/27/UE po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2020 r., a następnie w aktualizacjach kompleksowych ocen.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Państwa członkowskie zapewniają, by ich właściwe organy krajowe, regionalne i lokalne uwzględniały w planach mobilności i transportu przepisy w zakresie integracji i wdrażania rodzajów transportu wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Państwa członkowskie usuwają bariery administracyjne dla długoterminowych umów zakupu energii elektrycznej dla przedsiębiorstw w celu większego ich upowszechnienia.

9.  Państwa członkowskie dokonują oceny barier administracyjnych i regulacyjnych oraz potencjału w zakresie zakupu energii ze źródeł odnawialnych przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na ich terytorium oraz tworzą ramy regulacyjne i administracyjne sprzyjające zawieraniu przez przedsiębiorstwa długoterminowych umów zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych celem finansowania odnawialnych źródeł energii i zwiększenia stopnia ich upowszechnienia,dopilnowując, by umowy zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych nie podlegały nadmiernie skomplikowanym procedurom i opłatom, które nie odzwierciedlają kosztów. Z chwilą zawarcia danej umowy zakupu energii elektrycznej odpowiednia liczba gwarancji pochodzenia wystawionych zgodnie z art. 19 jest anulowana w imieniu przedsiębiorstwa. Ramy ułatwiające stanowią element zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu zgodnie z rozporządzeniem [w sprawie zasad zarządzania].

Poprawka    162

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Punkt kompleksowej obsługi administracyjnej ma za zadanie przeprowadzić wnioskodawcę przez procedurę rozpatrywania wniosku w przejrzysty sposób, udzielać mu wszelkich niezbędnych informacji, zapewniać koordynację i, w razie potrzeby, udział innych organów oraz wydać wiążącą prawnie decyzję na koniec procedury.

2.  Punkt kompleksowej obsługi administracyjnej ma za zadanie przeprowadzić wnioskodawcę przez procedurę rozpatrywania wniosku w przejrzysty sposób, udzielać mu wszelkich niezbędnych informacji, zapewniać koordynację i, w razie potrzeby, udział innych organów oraz wydać wiążącą prawnie decyzję na koniec procedury. Wnioskodawca może złożyć wszelkie wymagane dokumenty w formie cyfrowej.

Poprawka    163

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Punkt kompleksowej obsługi administracyjnej, we współpracy z operatorami systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, publikuje podręcznik procedur dla podmiotów realizujących projekty w zakresie energii odnawialnych, w tym projekty na małą skalę i projekty w zakresie prosumpcji energii odnawialnej.

3.  Punkt kompleksowej obsługi administracyjnej lub państwo członkowskie, we współpracy z operatorami systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, tworzy kompleksową internetową platformę informacyjną, która ułatwia dostęp do potrzebnych informacji i wyjaśnia procedury dla podmiotów realizujących projekty w zakresie energii odnawialnej, w tym projekty na małą skalę, projekty w zakresie prosumpcji energii odnawialnej oraz projekty dotyczące społeczności energetycznych działających w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Jeżeli państwo członkowskie podjęło decyzję o utworzeniu więcej niż jednego punktu kompleksowej obsługi administracyjnej, platforma informacyjna kieruje wnioskodawcę do punktu właściwego dla jego wniosku.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Czas trwania procedury udzielania zezwoleń, o której mowa w ust. 1, nie przekracza trzech lat, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 16 ust. 5 i art. 17.

4.  Czas trwania procedury udzielania zezwoleń, o której mowa w ust. 1, nie przekracza trzech lat, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 16 ust. 4a i 5 oraz art. 17.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  W przypadku instalacji o mocy elektrycznej od 50 kW do 1 MW czas trwania procedury udzielania zezwoleń nie przekracza jednego roku. W szczególnych przypadkach, które należy odpowiednio uzasadnić, termin ten może zostać przedłużony o dodatkowe 3 miesiące.

 

Okresy, o których mowa w ust. 4 i 4a, pozostają bez wpływu na odwołania i środki sądowe oraz można je przedłużać o czas trwania postępowań sądowych i środków odwoławczych.

 

Państwa członkowskie dopilnowują, by wnioskodawcy mieli dostęp do mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów lub prostych i przystępnych postępowań sądowych umożliwiających rozstrzyganie sporów dotyczących procedur udzielania i wydawania zezwoleń na budowę i eksploatację zakładów zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie ułatwiają rozbudowę źródła energii w istniejących elektrowniach wykorzystujących odnawialne źródła energii, zapewniając m.in. uproszczoną i szybką procedurę udzielania zezwoleń, która trwa nie dłużej niż jeden rok od dnia złożenia wniosku o rozbudowę źródła energii w punkcie kompleksowej obsługi administracyjnej.

5.  Państwa członkowskie ułatwiają rozbudowę źródła energii w istniejących elektrowniach wykorzystujących odnawialne źródła energii, zapewniając m.in. uproszczoną i szybką procedurę udzielania zezwoleń, która trwa nie dłużej niż jeden rok od dnia złożenia wniosku o rozbudowę źródła energii w punkcie kompleksowej obsługi administracyjnej. Z zastrzeżeniem art. 11 ust. 4 rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej państwa członkowskie dbają, by prawa w zakresie dostępu i przyłączania do sieci zostały utrzymane w odniesieniu do projektów, w ramach których nastąpiła rozbudowa źródła energii, co najmniej w sytuacji, gdy nie nastąpiła zmiana mocy.

Poprawka    167

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Demonstracyjne projekty i instalacje o mocy elektrycznej poniżej 50 kW mogą uzyskać podłączenie do sieci po powiadomieniu operatora systemu dystrybucyjnego.

1.  Demonstracyjne projekty i instalacje o mocy elektrycznej poniżej 50 kW mogą uzyskać podłączenie do sieci po powiadomieniu operatora systemu dystrybucyjnego.

 

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego w odniesieniu do demonstracyjnych projektów i instalacji o mocy elektrycznej od 10,8 kW do 50 kW operator systemu dystrybucyjnego może odmówić uznania zwykłego powiadomienia, podając uzasadnienie odmowy, lub zaproponować rozwiązanie alternatywne. W takim przypadku dokonuje tego w ciągu dwóch tygodni od wysłania powiadomienia, a wnioskodawca może następnie zażądać podłączenia w ramach procedur standardowych. W razie braku decyzji odmownej ze strony operatora systemu dystrybucyjnego w określonym wyżej terminie instalacja może zostać podłączona.

Poprawka    168

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają dostęp do informacji o środkach wsparcia wszystkim zaangażowanym stronom, takim jak odbiorcy, wykonawcy budowlani, instalatorzy, architekci i dostawcy urządzeń i systemów grzewczych, chłodzących i elektrycznych oraz pojazdów wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.

1.  Państwa członkowskie zapewniają dostęp do informacji o środkach wsparcia wszystkim zaangażowanym stronom, takim jak odbiorcy, w szczególności znajdujący się w trudnej sytuacji odbiorcy o niskich dochodach, prosumenci energii odnawialnej i społeczności energetyczne działające w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, wykonawcy budowlani, instalatorzy, architekci i dostawcy urządzeń i systemów grzewczych, chłodzących i elektrycznych oraz pojazdów wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji wprowadza nową kategorię odbiorców. Znajdujący się w trudnej sytuacji odbiorcy o niskich dochodach, prosumenci energii odnawialnej i społeczności energetyczne działające w zakresie energii ze źródeł odnawialnych to wrażliwe grupy odbiorców, które należy szczególnie uwzględnić, jako że mogą napotykać wiele problemów w dostępie do odpowiednich informacji w zakresie stosowania energii ze źródeł odnawialnych i korzyści wynikających z tego faktu.

Poprawka    169

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie zapewniają informacje dotyczące inteligentnych systemów transportowych i pojazdów podłączonych do sieci, związane z ich korzystnym wpływem pod względem bezpieczeństwa drogowego, ograniczaniem zatorów i efektywnością paliwową.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna ze względu na wewnętrzną logikę tekstu i jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami.

Poprawka    170

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie przy udziale władz lokalnych i regionalnych opracowują odpowiednie programy informacyjne, programy zwiększania świadomości, programy doradcze lub szkoleniowe, aby informować obywateli o korzyściach i rozwiązaniach praktycznych związanych z rozwojem i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

6.  Państwa członkowskie przy udziale władz lokalnych i regionalnych opracowują odpowiednie programy informacyjne, programy zwiększania świadomości, programy doradcze lub szkoleniowe, aby informować obywateli, jak korzystać z prawa do bycia aktywnym konsumentem, oraz o korzyściach i rozwiązaniach praktycznych, w tym aspektach technicznych i finansowych, związanych z rozwojem i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, także na użytek własny lub w ramach społeczności energetycznych działających w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, a także o korzyściach wynikających z mechanizmów współpracy między państwami członkowskimi oraz różnych rodzajów współpracy transgranicznej.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna ze względu na wewnętrzną logikę tekstu i jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwo członkowskie zapewnia , aby nie wydawano gwarancji pochodzenia producentowi , który otrzymuje wsparcie finansowe z systemu wsparcia na tę samą produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Państwa członkowskie wydają takie gwarancje pochodzenia i wprowadzają je na rynek, wystawiając je na aukcji. Przychody uzyskane w wyniku aukcji wykorzystuje się w celu pokrycia kosztów wsparcia dla energii odnawialnych.

Państwo członkowskie zapewnia, aby w przypadku nowych instalacji energetycznych zamówionych po dniu … r. [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy] nie wydawano gwarancji pochodzenia producentowi, który otrzymuje wsparcie finansowe z systemu wsparcia na tę samą produkcję energii ze źródeł odnawialnych, chyba że brak jest podwójnej rekompensaty. Domniemywa się, że podwójna rekompensata nie występuje w przypadku, gdy:

 

a)  wsparcie finansowe jest udzielane w drodze przetargu lub w ramach systemu zbywalnych zielonych certyfikatów;

 

b)  wartość rynkowa gwarancji pochodzenia jest uwzględniana administracyjnie w wysokości wsparcia finansowego lub

 

c)  gwarancje pochodzenia nie są wydawane bezpośrednio producentowi, ale dostawcy lub konsumentowi, który kupuje energię odnawialną w konkurencyjnym środowisku lub z tytułu długoterminowej umowy zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

 

W pozostałych przypadkach państwa członkowskie wydają gwarancję pochodzenia do celów statystycznych i niezwłocznie je anulują.

Poprawka    172

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 7 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  czy źródło, z którego została wytworzona energia, spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w art. 26.

Poprawka    173

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 7 – akapit 1 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  gazu, czy

(ii)  gazu, w tym wodoru, czy

Poprawka    174

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  W przypadku gdy dostawca energii elektrycznej ma obowiązek udowodnić udział lub ilość energii ze źródeł odnawialnych w jego koszyku energetycznym do celów art. 3 dyrektywy 2009/72/WE robi to , posługując się gwarancjami pochodzenia. Podobnie gwarancje pochodzenia utworzone na podstawie art. 14 ust. 10 dyrektywy 2012/27/WE wykorzystuje się jako dowód ilości energii wytworzonej przez wysokosprawne układy kogeneracyjne, w przypadku gdy taki dowód jest wymagany. Państwa członkowskie zapewniają pełne uwzględnienie strat przesyłowych, gdy gwarancje pochodzenia wykorzystuje się do wykazania zużycia energii ze źródeł odnawialnych lub energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

8.  W przypadku gdy dostawca energii elektrycznej ma obowiązek udowodnić udział lub ilość energii ze źródeł odnawialnych w jego koszyku energetycznym do celów art. 3 dyrektywy 2009/72/WE, robi to, posługując się gwarancjami pochodzenia. Podobnie gwarancje pochodzenia utworzone na podstawie art. 14 ust. 10 dyrektywy 2012/27/WE wykorzystuje się jako dowód ilości energii wytworzonej przez wysokosprawne układy kogeneracyjne, w przypadku gdy taki dowód jest wymagany. W odniesieniu do ust. 2, jeżeli energia elektryczna wytwarzana jest w procesie wysokosprawnej kogeneracji wykorzystującym odnawialne źródła energii, może zostać wystawiona tylko jedna gwarancja pochodzenia wymieniająca obie charakterystyki. Państwa członkowskie zapewniają pełne uwzględnienie strat przesyłowych, gdy gwarancje pochodzenia wykorzystuje się do wykazania zużycia energii ze źródeł odnawialnych lub energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Poprawka    175

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W odpowiednich przypadkach państwa członkowskie oceniają konieczność rozszerzenia istniejącej infrastruktury sieci gazowniczej, aby ułatwić integrację gazu z odnawialnych źródeł energii.

1.  W odpowiednich przypadkach państwa członkowskie oceniają konieczność rozszerzenia istniejącej infrastruktury sieci gazowniczej, aby ułatwić integrację gazu z odnawialnych źródeł energii. Operatorzy systemów przesyłowych i operatorzy systemów dystrybucyjnych są odpowiedzialni za zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury sieci gazowych, w tym za jej konserwację i regularne czyszczenie.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna ze względów na wewnętrzną logikę tekstu i jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami.

Poprawka    176

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W zależności od swojej oceny, włączonej do zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu na podstawie załącznika I do rozporządzenia [w sprawie zarządzania] i dotyczącej konieczności budowy nowej infrastruktury na potrzeby systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia wykorzystującego odnawialne źródła energii w celu osiągnięcia celu unijnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie podejmują, w stosownych przypadkach, kroki na rzecz rozbudowy lokalnej infrastruktury ogrzewania w celu dostosowania się do rozwoju produkcji energii do ogrzewania i chłodzenia z wielkich instalacji wykorzystujących biomasę, energię słoneczną i geotermalną.

3.  W zależności od swojej oceny, włączonej do zintegrowanych planów krajowych w zakresie energii i klimatu na podstawie załącznika I do rozporządzenia [w sprawie zarządzania] i dotyczącej konieczności budowy nowej infrastruktury na potrzeby miejskich systemów ciepłowniczych i chłodniczych wykorzystującego odnawialne źródła energii w celu osiągnięcia celu unijnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy, państwa członkowskie podejmują w stosownych przypadkach działania na rzecz rozbudowy lokalnej infrastruktury ogrzewania w celu dostosowania się do rozwoju produkcji energii do ogrzewania i chłodzenia z wielkich instalacji wykorzystujących zrównoważoną biomasę, ciepło otoczenia z dużych pomp cieplnych, energię słoneczną i geotermalną, a także nadwyżkę ciepła z przemysłu i z innych źródeł.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dodanie zrównoważonych źródeł energii, które nie zostały wymienione w pierwotnym tekście.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że prosumenci energii ze źródeł odnawialnych, działający samodzielnie lub za pośrednictwem koncentratorów:

Państwa członkowskie gwarantują, że odbiorcy mają prawo stać się prosumentami energii ze źródeł odnawialnych. W tym celu państwa członkowskie gwarantują, że prosumenci energii ze źródeł odnawialnych, działający samodzielnie lub za pośrednictwem koncentratorów:

Poprawka    178

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  mają prawo zużywać energię odnawialną na własne potrzeby i sprzedawać, w tym także w drodze umów zakupu energii elektrycznej, nadwyżki produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych bez obciążenia nieproporcjonalnymi procedurami i opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów.

a)  mają prawo zużywać energię odnawialną na własne potrzeby i sprzedawać, w tym także w drodze umów zakupu energii elektrycznej i partnerskich umów handlowych, nadwyżki produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych bez obciążenia dyskryminującymi lub nieproporcjonalnymi procedurami i opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów.

Poprawka    179

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  mają prawo do zużywania wytworzonej przez siebie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, która nie opuszcza ich obiektu, bez jakichkolwiek opłat, obciążeń lub podatków;

Poprawka    180

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  mają prawo instalować systemy magazynowania energii elektrycznej połączone z instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i korzystać z nich na własny użytek bez obowiązku wnoszenia opłat, w tym podatków i podwójnych opłat sieciowych, za magazynowaną energię elektryczną, która nie opuszcza ich obiektu;

Poprawka    181

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  nie są uznawani za dostawców energii w rozumieniu prawa unijnego lub krajowego w odniesieniu do energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wprowadzanej przez nich do sieci w ilości nieprzekraczającej rocznie 10 MWh w przypadku gospodarstw domowych i 500 MWh w przypadku osób prawnych oraz

c)  nie są uznawani za dostawców energii w rozumieniu prawa unijnego lub krajowego w odniesieniu do energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wprowadzanej przez nich do sieci w ilości nieprzekraczającej rocznie 10 MWh w przypadku gospodarstw domowych i 500 MWh w przypadku osób prawnych, nie naruszając procedur ustanowionych dla celów nadzoru i zatwierdzania przyłączenia punktów wytwarzania energii do sieci przez operatorów systemów dystrybucyjnych na podstawie art. 15–18;

Poprawka    182

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  za wytworzoną przez siebie energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, którą wprowadzają do sieci, otrzymują wynagrodzenie odpowiadające rynkowej wartości wprowadzanej do sieci energii elektrycznej.

d)  za wytworzoną przez siebie energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, którą wprowadzają do sieci, otrzymują wynagrodzenie równe co najmniej cenie rynkowej, które może uwzględniać długoterminową wartość dla sieci, środowiska i społeczeństwa, zgodnie z analizą kosztów i korzyści dotyczącą rozproszonych zasobów energetycznych określoną w art. 59 dyrektywy ... Parlamentu Europejskiego i Rady [w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej].

Poprawka    183

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby dystrybucja kosztów zarządzania siecią i rozwoju była sprawiedliwa i proporcjonalna oraz odzwierciedlała korzyści systemowe własnej produkcji, w tym długoterminową wartość dla sieci, środowiska i społeczeństwa.

Poprawka    184

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie gwarantują, że prosumenci energii ze źródeł odnawialnych zamieszkujący ten sam budynek wielorodzinny lub zajmujący ten sam lokal handlowy lub dzielony lokal usługowy bądź zamknięty system dystrybucyjny mają prawo wspólnie prowadzić prosumpcję energii odnawialnej w taki sam sposób jak indywidualny prosument energii ze źródeł odnawialnych. W takim przypadku próg ustalony w ust. 1 lit. c) ma zastosowanie do każdego zainteresowanego prosumenta energii ze źródeł odnawialnych.

2.  Państwa członkowskie gwarantują, że prosumenci energii ze źródeł odnawialnych zamieszkujący ten sam budynek wielorodzinny lub osiedle lub zajmujący ten sam lokal handlowy, przemysłowy lub dzielony lokal usługowy bądź ten sam zamknięty system dystrybucyjny mają prawo wspólnie prowadzić prosumpcję energii odnawialnej w taki sam sposób jak indywidualny prosument energii ze źródeł odnawialnych. W takim przypadku próg ustalony w ust. 1 lit. c) ma zastosowanie do każdego zainteresowanego prosumenta energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka    185

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie oceniają istniejące przeszkody i potencjał rozwoju prosumpcji na swoich terytoriach, aby stworzyć ramy umożliwiające propagowanie i ułatwianie rozwoju prosumpcji energii ze źródeł odnawialnych. Ramy te zawierają między innymi:

 

a)  konkretne środki zapewniające, że prosumpcja jest dostępna wszystkim odbiorcom, w tym gospodarstwom domowym o niskich dochodach lub w trudnej sytuacji bądź mieszkającym w budownictwie socjalnym albo wynajmowanym;

 

b)  narzędzia ułatwiające dostęp do finansowania;

 

c)  zachęty dla właścicieli budynków do tworzenia możliwości prosumpcji dla najemców;

 

d)  usunięcie wszystkich nieuzasadnionych barier regulacyjnych dla prosumpcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym dla najemców.

 

Ramy ułatwiające stanowią element krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu zgodnie z rozporządzeniem ... Parlamentu Europejskiego i Rady [w sprawie zasad zarządzania unią energetyczną].

Poprawka    186

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Instalacją prosumenta energii ze źródeł odnawialnych może zarządzać strona trzecia, jeżeli chodzi o instalację, eksploatację, w tym pomiary, oraz konserwację.

3.  Instalację prosumenta energii ze źródeł odnawialnych może posiadać lub może nią zarządzać strona trzecia, za zgodą prosumenta, jeżeli chodzi o instalację, eksploatację, w tym pomiary, oraz konserwację. Strona trzecia nie może być traktowana jako prosument energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka    187

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby odbiorcy końcowi, zwłaszcza gospodarstwa domowe, byli uprawnieni do uczestniczenia w społeczności energetycznej działającej w zakresie energii ze źródeł odnawialnych bez utraty praw odbiorców końcowych i bez konieczności podlegania nieuzasadnionym warunkom lub procedurom, które uniemożliwiałyby ich udział w społeczności energetycznej działającej w zakresie energii ze źródeł odnawialnych lub do niego zniechęcały, pod warunkiem że w przypadku przedsięwzięć prywatnych ich udział nie stanowi ich głównej działalności gospodarczej ani zawodowej.

Poprawka    188

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają społecznościom energetycznym prawo do wytwarzania, zużywania, magazynowania i sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych, w tym w drodze umów zakupu energii elektrycznej, bez obciążenia ich nieproporcjonalnymi procedurami i opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów.

Państwa członkowskie zapewniają społecznościom energetycznym prawo do wytwarzania, zużywania, magazynowania i sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych, w tym w drodze umów zakupu energii elektrycznej, bez obciążenia ich dyskryminującymi lub nieproporcjonalnymi procedurami i opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów.

Poprawka    189

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszej dyrektywy społecznością energetyczną działającą w zakresie energii odnawialnej jest MŚP lub organizacja non-profit, których udziałowcy lub członkowie współpracują w zakresie wytwarzania, dystrybucji, magazynowania lub dostaw energii ze źródeł odnawialnych i która spełnia co najmniej cztery z następujących kryteriów:

Do celów dyrektywy społecznością energetyczną działającą w zakresie energii odnawialnej jest MŚP lub organizacja non-profit, której udziałowcy lub członkowie współpracują w zakresie wytwarzania, dystrybucji, magazynowania lub dostaw energii ze źródeł odnawialnych.

 

Społeczność energetyczna działająca w zakresie energii odnawialnych, która chce być traktowana jako taka, musi zarezerwować co najmniej 51 % miejsc w zarządzie lub organach zarządzających jednostki dla członków lokalnych, tj. przedstawicieli lokalnych interesów publicznych lub prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych bądź indywidualnych obywateli.

 

Ponadto społeczność energetyczna działająca w zakresie energii odnawialnych spełnia co najmniej trzy z następujących kryteriów:

Poprawka    190

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  udziałowcy lub członkowie są osobami fizycznymi, organami lokalnymi, w tym gminnymi, lub MŚP działającymi w dziedzinie energii odnawialnej;

a)  udziałowcy lub członkowie są osobami fizycznymi, organami lokalnymi, w tym gminnymi, lub MŚP;

Poprawka    191

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  co najmniej 51 % udziałowców lub członków posiadających prawa głosu w danej jednostce jest osobami fizycznymi;

b)  co najmniej 51 % udziałowców lub członków posiadających prawa głosu w danej jednostce jest osobami fizycznymi lub organami publicznymi;

Poprawka    192

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  co najmniej 51 % udziałów i praw uczestnictwa w jednostce jest własnością członków lokalnych, tj. przedstawicieli lokalnych interesów publicznych lub prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych bądź obywateli bezpośrednio zainteresowanych działalnością społeczności i jej skutkami;

c)  co najmniej 51 % udziałów i praw uczestnictwa w jednostce jest własnością członków lokalnych, tj. przedstawicieli lokalnych interesów publicznych lub prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych bądź indywidualnych obywateli;

Poprawka    193

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  co najmniej 51 % miejsc w zarządzie lub organach zarządzających jednostki jest zarezerwowane dla członków lokalnych, tj. przedstawicieli lokalnych interesów publicznych lub prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych bądź obywateli bezpośrednio zainteresowanych działalnością społeczności i jej skutkami;

skreśla się

Poprawka    194

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie monitorują stosowanie tych kryteriów i podejmują działania zapobiegające nadużyciom lub negatywnym skutkom dla konkurencji.

Poprawka    195

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Nie naruszając zasad pomocy państwa, przy projektowaniu systemów wsparcia państwa członkowskie uwzględniają specyfikę społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej.

2.  Nie naruszając zasad pomocy państwa, przy projektowaniu systemów wsparcia państwa członkowskie uwzględniają specyfikę społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej przy jednoczesnym zapewnieniu równych warunków działania producentom energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Poprawka    196

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie oceniają istniejące przeszkody i potencjał rozwoju na swoich terytoriach społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej, aby stworzyć ramy umożliwiające propagowanie i ułatwianie uczestnictwa społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej w wytwarzaniu, zużyciu, magazynowaniu i sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych.

 

Ramy te obejmują:

 

a)  cele i konkretne środki mające pomóc organom publicznym w umożliwieniu rozwoju społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej oraz w bezpośrednim uczestnictwie;

 

b)  konkretne środki zapewniające, że udział w społecznościach energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej jest otwarty dla wszystkich konsumentów, w tym gospodarstw domowych o niskich dochodach lub w trudnej sytuacji bądź mieszkających w budownictwie socjalnym albo będących najemcami;

 

c)  narzędzia ułatwiające dostęp do finansowania i informacji;

 

d)  wsparcie regulacyjne i wsparcie na rzecz budowania potencjału dla organów publicznych w tworzeniu społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej;

 

e)  usunięcie nieuzasadnionych barier regulacyjnych i administracyjnych utrudniających funkcjonowanie społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej;

 

f)  przepisy gwarantujące równe i niedyskryminujące traktowanie odbiorców, którzy uczestniczą w społeczności energetycznej, zapewniające ochronę odbiorcy równoważną ochronie odbiorców podłączonych do sieci dystrybucji.

 

Te ramy ułatwiające stanowią element zintegrowanych krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu zgodnie z rozporządzeniem [w sprawie zasad zarządzania unią energetyczną].

Poprawka    197

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celu ułatwienia upowszechnienia energii ze źródeł odnawialnych w sektorze ciepłowniczym i chłodniczym każde państwo członkowskie dąży do podnoszenia o co najmniej 1 punkt procentowy (pp) rocznie udziału dostaw energii odnawialnej do instalacji grzewczych i chłodniczych, wyrażonego jako krajowy udział w zużyciu energii końcowej i obliczonego według metodyki opisanej w art. 7.

1.  W celu ułatwienia upowszechnienia energii ze źródeł odnawialnych w sektorze ciepłowniczym i chłodniczym każde państwo członkowskie dąży do podnoszenia o co najmniej 2 punkty procentowe (pp) rocznie udziału dostaw energii odnawialnej do instalacji grzewczych i chłodniczych, wyrażonego jako krajowy udział w zużyciu energii końcowej i obliczonego według metodyki opisanej w art. 7. Jeżeli państwo członkowskie nie może osiągnąć tej wartości, podaje ten fakt do wiadomości publicznej i dostarcza Komisji uzasadnienie. Państwa członkowskie nadają priorytet najlepszym dostępnym technologiom.

Poprawka    198

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Podczas obliczania udziału dostaw energii ze źródeł odnawialnych do instalacji grzewczych i chłodzących oraz ich wymaganego corocznego wzrostu do celów ust. 1 państwa członkowskie:

 

a)  mogą doliczać każdy wzrost osiągnięty w danym roku, tak jakby został on osiągnięty w części lub w całości przez dwa poprzednie lub kolejne lata, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r.;

 

b)  mogą doliczać ciepło i chłód odpadowy do rocznego wzrostu, o którym mowa w ust. 1, do wysokości 50 % tego rocznego wzrostu;

 

c)  jeżeli ich udział odnawialnych źródeł energii oraz ciepła i chłodu odpadowego w sektorze ogrzewania i chłodzenia wynosi między 50 % a 80 %, ograniczają wzrost do 1 punktu procentowego rocznie;

 

d)  mogą wyznaczyć własny poziom rocznego wzrostu, w tym decydować, czy stosować pułap dla ciepła i chłodu odpadowego określony w lit. b), od roku, w którym osiągną udział energii ze źródeł odnawialnych oraz ciepła i chłodu odpadowego w sektorze ciepłowniczym i chłodzenia powyżej 80 %.

Poprawka    199

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie mogą opracować i ogłosić, na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, wykaz środków i podmiotów wykonawczych, takich jak dostawcy paliw, które przyczynią się do wzrostu, o którym mowa w ust. 1.

2.  Państwa członkowskie opracowują i ogłaszają, na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, wykaz środków i podmiotów wykonawczych, takich jak dostawcy paliw, które przyczynią się do wzrostu, o którym mowa w ust. 1.

Poprawka    200

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wzrost, o którym mowa w ust. 1, można osiągnąć, stosując jeden lub więcej następujących wariantów:

3.  Wzrost, o którym mowa w ust. 1, można między innymi osiągnąć, stosując jeden lub więcej następujących wariantów:

Poprawka    201

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  fizyczne wprowadzanie energii odnawialnej do energii i paliw energetycznych dostarczanych na potrzeby ogrzewania i chłodzenia;

a)  fizyczne wprowadzanie energii odnawialnej lub ciepła i chłodu odpadowego do energii i paliw energetycznych dostarczanych na potrzeby ogrzewania i chłodzenia;

Poprawka    202

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  bezpośrednie środki ograniczające zużycie paliw kopalnych, takie jak instalacja wysokosprawnych systemów ogrzewania i chłodzenia w budynkach lub wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w przemysłowych procesach grzewczych i chłodniczych;

b)  bezpośrednie środki ograniczające zużycie paliw kopalnych, takie jak instalacja wysokosprawnych systemów ogrzewania i chłodzenia w budynkach lub wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych lub ciepła i chłodu odpadowego w przemysłowych procesach grzewczych i chłodniczych;

Poprawka    203

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  inne środki z zakresu polityki o skutku równoważnym w celu osiągnięcia rocznego wzrostu określonego w ust. 1 lub 1a.

Poprawka    204

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Podczas wdrażania środków, o których mowa w lit. a) do d) powyżej, państwa członkowskie wymagają, aby były one zaprojektowane w sposób umożliwiający dostęp wszystkim odbiorcom, zwłaszcza tym z gospodarstw domowych o niskich dochodach lub w trudnej sytuacji, którzy mogą nie dysponować wystarczającym kapitałem początkowym umożliwiającym korzystanie z nich.

Poprawka    205

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  ilości ciepła lub chłodu odpadowego dostarczonego do celów ogrzewania i chłodzenia;

Poprawka    206

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  udziału energii odnawialnej w całkowitej ilości energii dostarczonej do celów ogrzewania i chłodzenia; oraz

c)  udziału energii odnawialnej oraz ciepła i chłodu odpadowego w całkowitej ilości energii dostarczonej do celów ogrzewania i chłodzenia; oraz

Poprawka    207

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wymagają aby operatorzy systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia podawali konsumentom końcowym informacje na temat efektywności energetycznej i udziału energii odnawialnej w ich systemach. Takie informacje muszą być zgodne z normami stosowanymi na podstawie dyrektywy 2010/31/UE.

1.  Państwa członkowskie wymagają, aby operatorzy miejskich systemów ciepłowniczych i chłodniczych podawali konsumentom końcowym informacje na temat efektywności energetycznej i udziału energii odnawialnej w ich systemach. Takie informacje muszą być podawane co roku lub na żądanie zgodnie z normami stosowanymi na podstawie dyrektywy 2010/31/UE.

Poprawka    208

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie ustanawiają niezbędne środki umożliwiające odbiorcom tych systemów lokalnego ogrzewania lub chłodzenia, które nie są „efektywnymi systemami ciepłowniczymi i chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE, odłączenie się od systemu w celu samodzielnego wytwarzania ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii lub do zmiany dostawcy energii cieplnej lub chłodniczej, który ma dostęp do systemu, o którym mowa w ust. 4.

2.  Państwa członkowskie ustanawiają niezbędne środki umożliwiające odbiorcom tych miejskich systemów ciepłowniczych lub chłodniczych, które nie są „efektywnymi systemami ciepłowniczymi i chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 ust. 41 dyrektywy 2012/27/UE, lub które się nimi nie staną w ciągu najbliższych 5 lat zgodnie z ich planami inwestycyjnymi, odłączenie się od systemu w celu samodzielnego wytwarzania ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii.

Poprawka    209

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie mogą ograniczyć prawo do odłączenia się lub zmiany dostawcy do odbiorców, którzy mogą udowodnić, że planowane alternatywne rozwiązanie w zakresie ogrzewania lub chłodzenia przyniesie znaczącą poprawę efektywności energetycznej. Ocena efektywności energetycznej alternatywnego rozwiązania może opierać się na świadectwie charakterystyki energetycznej według definicji zawartej w dyrektywie 2010/31/UE.

3.  Państwa członkowskie mogą ograniczyć prawo do odłączenia się do odbiorców, którzy mogą udowodnić, że planowane alternatywne rozwiązanie w zakresie ogrzewania lub chłodzenia przyniesie znaczącą poprawę efektywności energetycznej. Ocena efektywności energetycznej alternatywnego rozwiązania może opierać się na świadectwie charakterystyki energetycznej według definicji zawartej w dyrektywie 2010/31/UE.

Poprawka    210

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie ustanawiają niezbędne środki zapewniające niedyskryminacyjny dostęp do systemów lokalnego ogrzewania lub chłodzenia w przypadku ciepła lub chłodu wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii oraz w przypadku ciepła lub chłodu odpadowego. Niedyskryminacyjny dostęp umożliwia bezpośrednie dostarczanie energii cieplnej lub chłodniczej z takich źródeł do odbiorców podłączonych do systemu lokalnego ogrzewania lub chłodzenia przez dostawców innych niż operator systemu lokalnego ogrzewania lub chłodzenia.

4.  Państwa członkowskie ustanawiają niezbędne środki zapewniające niedyskryminujący dostęp do miejskich systemów ciepłowniczych lub chłodniczych w przypadku ciepła lub chłodu wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii oraz w przypadku ciepła lub chłodu odpadowego, na podstawie niedyskryminujących kryteriów określonych przez właściwy organ w państwie członkowskim. Takie kryteria uwzględniają techniczną wykonalność i ekonomiczną opłacalność dla operatorów miejskiego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego oraz dla podłączonych odbiorców.

Poprawka    211

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Operator systemu lokalnego ogrzewania lub chłodzenia może odmówić dostępu do dostawców w przypadku gdy system nie ma wystarczającej przepustowości ze względu na inne dostawy ciepła lub chłodu, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii bądź ciepła lub chłodu produkowanego przez wysokosprawne układy kogeneracyjne. Państwa członkowskie wymagają, aby w przypadku takiej odmowy operator systemu lokalnego ogrzewania lub chłodzenia przedstawił właściwemu organowi, o którym mowa w ust. 9, stosowne informacje o środkach, jakie byłyby konieczne do usprawnienia systemu.

5.  Operator miejskiego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego może odmówić dostępu do dostawców, w przypadku gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 

a)  system nie ma wystarczającej przepustowości ze względu na inne dostawy ciepła lub chłodu, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii bądź ciepła lub chłodu produkowanego przez wysokosprawne układy kogeneracyjne lub taki dostęp zagroziłby bezpiecznemu funkcjonowaniu miejskiego systemu ciepłowniczego;

 

b)  system jest „efektywnym systemem ciepłowniczym i chłodniczym” w rozumieniu art. 2 ust. 41 dyrektywy 2012/27/UE;

 

c)  zapewnienie dostępu prowadziłoby do nadmiernego wzrostu ceny ogrzewania lub chłodzenia dla odbiorców końcowych w porównaniu do ceny za korzystanie z ciepła od głównego lokalnego dostawcy, z którym odnawialne źródło energii lub ciepła i chłodu odpadowego musiałoby konkurować.

 

Państwa członkowskie wymagają, aby w przypadku takiej odmowy operator miejskiego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego przedstawił właściwemu organowi, o którym mowa w ust. 9, stosowne informacje o środkach, jakie byłyby konieczne do usprawnienia systemu, obejmujące skutki gospodarcze tych środków.

Poprawka    212

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Nowe systemy lokalnego ogrzewania lub chłodzenia mogą, na wniosek, zostać zwolnione ze stosowania ust. 4 na określony czas. Właściwy organ podejmuje decyzję w sprawie takiego zwolnienia w każdym przypadku z osobna. Zwolnienie jest przyznawane wyłącznie w sytuacji, gdy nowy system lokalnego ogrzewania lub chłodzenia jest „efektywnym systemem ciepłowniczym i chłodniczym” w rozumieniu art. 2 pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE i wykorzystuje swój potencjał pod względem odnawialnych źródeł energii oraz ciepła i chłodu odpadowego, określony w ramach kompleksowej analizy przeprowadzonej na podstawie art. 14 dyrektywy 2012/27/UE.

6.  Nowe miejskie systemy ciepłownicze lub chłodnicze mogą, na wniosek, zostać zwolnione ze stosowania ust. 4 na określony czas. Właściwy organ podejmuje decyzję w sprawie takiego zwolnienia w każdym przypadku z osobna. Zwolnienie jest przyznawane wyłącznie w sytuacji, gdy nowy miejski system ciepłowniczy lub chłodniczy jest „efektywnym systemem ciepłowniczym i chłodniczym” w rozumieniu art. 2 ust. 41 dyrektywy 2012/27/UE i wykorzystuje swój potencjał pod względem odnawialnych źródeł energii, wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu art. 2 ust. 34 dyrektywy 2012/27/UE oraz ciepła i chłodu odpadowego, określony w ramach kompleksowej analizy przeprowadzonej na podstawie art. 14 dyrektywy 2012/27/UE.

Poprawka    213

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Prawo do odłączenia się lub zmiany dostawcy mogą stosować odbiorcy indywidualni, wspólne przedsiębiorstwa utworzone przez odbiorców lub strony działające w imieniu odbiorców. W przypadku budynków wielorodzinnych takie odłączenie można przeprowadzić wyłącznie na poziomie całego budynku.

7.  Prawo do odłączenia się mogą stosować odbiorcy indywidualni, wspólne przedsiębiorstwa utworzone przez odbiorców lub strony działające w imieniu odbiorców. W przypadku budynków wielorodzinnych takie odłączenie można przeprowadzić wyłącznie na poziomie całego budynku.

Poprawka    214

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Państwa członkowskie wymagają od operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej, aby co najmniej co dwa lata oceniali, we współpracy z operatorami systemów lokalnego ogrzewania lub chłodzenia na odpowiednim obszarze, potencjał systemów lokalnego ogrzewania lub chłodzenia pod względem zapewnienia usługi bilansującej i innych usług systemowych, w tym odpowiedzi odbioru i magazynowania nadwyżek energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych oraz aby oceniali, czy wykorzystanie zidentyfikowanego potencjału byłoby bardziej efektywne pod względem zasobów i kosztów niż rozwiązania alternatywne.

8.  Państwa członkowskie wymagają od operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej, aby co najmniej co cztery lata oceniali, we współpracy z operatorami miejskich systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na odpowiednim obszarze, potencjał miejskich systemów ciepłowniczych lub chłodniczych pod względem zapewnienia usługi bilansującej i innych usług systemowych, w tym odpowiedzi odbioru i magazynowania nadwyżek energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, oraz aby oceniali, czy wykorzystanie zidentyfikowanego potencjału byłoby bardziej efektywne pod względem zasobów i kosztów niż rozwiązania alternatywne.

Poprawka    215

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Państwa członkowskie wyznaczają jeden lub kilka niezależnych organów, które mają zapewnić jasne określenie i egzekwowanie praw konsumentów oraz zasad eksploatacji systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia na podstawie niniejszego artykułu.

9.  Państwa członkowskie wyznaczają jeden lub kilka właściwych organów, które mają zapewnić jasne określenie i egzekwowanie praw konsumentów oraz zasad eksploatacji miejskich systemów ciepłowniczych i chłodniczych na podstawie niniejszego artykułu.

Poprawka    216

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r. państwa członkowskie wymagają od dostawców paliw włączania minimalnego udziału energii z zaawansowanych biopaliw i innych biopaliw oraz biogazu produkowanych z surowców wymienionych w załączniku IX, z odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego, z paliw kopalnych na bazie odpadów i z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do ogólnej ilości paliw transportowych, które dostarczają do zużycia lub wykorzystania na rynku w ciągu roku kalendarzowego.

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r. i aby osiągnąć cel 12 % zużycia energii końcowej ze źródeł odnawialnych, o którym mowa w art. 3, państwa członkowskie wymagają od dostawców paliw włączania minimalnego udziału energii z zaawansowanych biopaliw i innych biopaliw oraz biogazu produkowanych z surowców wymienionych w załączniku IX, z odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego, z pochodzących z recyklingu paliw węglowych i z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do ogólnej ilości paliw transportowych, które dostarczają do zużycia lub wykorzystania na rynku w ciągu roku kalendarzowego.

Poprawka    217

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ten minimalny udział wynosi co najmniej 1,5 % w 2021 r. i wzrośnie do co najmniej 6,8 % w 2030 r. zgodnie z kursem wyznaczonym w części B załącznika X. W ramach tego całkowitego udziału udział zaawansowanych biopaliw i biogazu produkowanych z surowców wymienionych w części A załącznika IX wynosi co najmniej 0,5 % w odniesieniu do paliw transportowych dostarczanych w celu zużycia lub wykorzystania na rynku od dnia 1 stycznia 2021 r., a do 2030 r. wzrośnie do co najmniej 3,6 % zgodnie z kursem wyznaczonym w części C załącznika X.

Ten minimalny udział wynosi co najmniej 1,5 % w 2021 r. i wzrośnie do co najmniej 10 % w 2030 r. zgodnie z kursem wyznaczonym w części B załącznika X. W ramach tego całkowitego udziału udział zaawansowanych biopaliw i biogazu produkowanych z surowców wymienionych w części A załącznika IX wynosi co najmniej 0,5 % w odniesieniu do paliw transportowych dostarczanych w celu zużycia lub wykorzystania na rynku od dnia 1 stycznia 2021 r., a do 2030 r. wzrośnie do co najmniej 3,6 % zgodnie z kursem wyznaczonym w części C załącznika X.

 

Dostawcy paliw w postaci energii elektrycznej i odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego nie muszą przestrzegać minimalnego udziału zaawansowanych biopaliw, innych biopaliw i biogazu, produkowanych z surowców wymienionych w załączniku IX.

Poprawka    218

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  do obliczenia mianownika, tj. wartości energetycznej paliw w transporcie drogowym i kolejowym dostarczanych do celów zużycia lub wykorzystania na rynku, uwzględnia się: benzynę, olej napędowy, gaz ziemny, biopaliwa, biogaz, odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego, paliwa kopalne na bazie odpadów oraz energię elektryczną;

a)  do obliczenia mianownika, tj. wartości energetycznej paliw w transporcie drogowym i kolejowym dostarczanych do celów zużycia lub wykorzystania na rynku, uwzględnia się: benzynę, olej napędowy, gaz ziemny, biopaliwa, biogaz, odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego, pochodzące z recyklingu paliwa węglowe oraz energię elektryczną;

Poprawka    219

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 4 – litera b – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

do obliczenia licznika, tj. wartości energetycznej zaawansowanych biopaliw i innych biopaliw oraz biogazu produkowanych z surowców wymienionych w załączniku IX, uwzględnia się: odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego, paliwa kopalne na bazie odpadów dostarczane do wszystkich sektorów transportu, oraz energię elektryczną ze źródeł odnawialnych dostarczaną do pojazdów drogowych.

do obliczenia licznika, tj. wartości energetycznej zaawansowanych biopaliw i innych biopaliw oraz biogazu produkowanych z surowców wymienionych w załączniku IX, uwzględnia się: odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego, pochodzące z recyklingu paliwa węglowe dostarczane do wszystkich sektorów transportu oraz energię elektryczną ze źródeł odnawialnych dostarczaną do pojazdów drogowych.

Poprawka    220

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 4 – litera b – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów obliczenia licznika wkład biopaliw i biogazu produkowanych z surowców wymienionych w części B załącznika IX zostaje ograniczony do 1,7 % wartości energetycznej paliw transportowych dostarczanych do celów zużycia lub wykorzystania na rynku, a za wkład paliw dostarczanych w sektorach lotniczym i morskim uznaje się ich wartość energetyczną pomnożoną przez 1,2.

Do celów obliczenia licznika wkład biopaliw i biogazu produkowanych z surowców wymienionych w części B załącznika IX zostaje ograniczony do 1,7 % wartości energetycznej paliw transportowych dostarczanych do celów zużycia lub wykorzystania na rynku.

 

Państwa członkowskie mogą zmieniać próg wyznaczony dla surowców zawarty w części B załącznika IX, jeżeli jest to uzasadnione dostępnością surowca. Program podlega zatwierdzeniu przez Komisję.

 

Za wkład paliw dostarczanych w sektorach lotniczym i morskim uznaje się ich wartość energetyczną pomnożoną przez, odpowiednio, 2 i 1,2, natomiast za wkład odnawialnej energii elektrycznej dostarczanej do pojazdów drogowych uznaje się jej wartość energetyczną pomnożoną przez 2,5..

Poprawka    221

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie mogą zaprojektować politykę krajową w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu jako obowiązek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i mogą stosować tę politykę także do paliw kopalnych na bazie odpadów, pod warunkiem że nie jest to sprzeczne z celami gospodarki o obiegu zamkniętym i że osiągnięto udział energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z ust. 1.

Uzasadnienie

Zobowiązania w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych byłyby bardziej optymalne z punktu widzenia klimatu, lecz zostały uznane przez Komisję za bardziej uciążliwe administracyjnie. Niemniej jednak państwa członkowskie powinny mieć możliwość opracowywania polityki służącej wypełnieniu obowiązku włączenia energii ze źródeł odnawialnych jako celu w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, biorąc pod uwagę także potencjał paliw kopalnych na bazie odpadów w zakresie ograniczania emisji, pod warunkiem że osiągnięto minimalny udział energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka    222

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Od dnia 1 stycznia 2021 r. państwa członkowskie wymagają od dostawców paliw zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliwa w przeliczeniu na jednostkę energii uzyskanej z paliw i energii dostarczonej o maksymalnie 20 % do dnia 31 grudnia 2030 r. w stosunku do podstawowej normy dla paliw, o której mowa w dyrektywie (UE) 2015/6521a.

 

____________________

 

1a Dyrektywa Rady (UE) 2015/652 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiająca metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych (Dz.U. L 107 z 25.4.2015, s. 26).

Uzasadnienie

Ambitny cel redukcji intensywności emisji gazów cieplarnianych z paliw aż o 20 % do 2030 r. jest uzasadniony, biorąc pod uwagę znaczne ograniczenia emisji tych gazów z już rozpowszechnionych biopaliw wytwarzanych z roślin spożywczych, a także większą obecność na rynku zaawansowanych biopaliw i alternatywnych energii ze źródeł odnawialnych w transporcie. Zobowiązanie dostawców paliw do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z paliw okazało się skutecznym narzędziem zwiększenia efektywności klimatycznej.

Poprawka    223

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu ustalenia udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby ust. 1 można zastosować średni udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Unii albo udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w państwie członkowskim, w którym dostarczana jest energia elektryczna, według pomiarów z dwóch lat poprzedzających rok, którego dotyczy obliczenie. W obu przypadkach anuluje się równoważną ilość gwarancji pochodzenia wydanych na podstawie art. 19.

W celu ustalenia udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby ust. 1 wykorzystuje się udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w państwie członkowskim, w którym dostarczana jest energia elektryczna, według pomiarów z dwóch lat poprzedzających rok, którego dotyczy obliczenie, pod warunkiem że w sposób dostateczny udowodniono, że energia elektryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu opracowania metodyki, w tym metodyki, zgodnie z którą państwo członkowskie określa poziom bazowy do wykazania dodatkowości.

Poprawka    224

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego w celu określenia udziału energii elektrycznej do celów ust. 1 w przypadku energii elektrycznej uzyskiwanej z bezpośredniego podłączenia do instalacji produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i dostarczanej do pojazdów drogowych, ta energia elektryczna jest w całości liczona jako odnawialna. Analogicznie energia elektryczna uzyskiwana za pośrednictwem długoterminowych umów zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest w całości liczona jako energia elektryczna ze źródeł odnawialnych. W każdym przypadku anuluje się równoważną ilość gwarancji pochodzenia wydanych na podstawie art. 19.

Poprawka    225

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 3 – litera a – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

jeżeli energia elektryczna jest wykorzystywana do produkcji odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego bezpośrednio albo do wytwarzania produktów pośrednich, w celu ustalenia udziału energii odnawialnej można wykorzystać średni udział energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Unii albo udział energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w państwie produkcji, według pomiarów z dwóch lat poprzedzających rok, którego dotyczy obliczenie. W obu przypadkach anuluje się równoważną ilość gwarancji pochodzenia wydanych na podstawie art. 19.

jeżeli energia elektryczna jest wykorzystywana do produkcji odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego bezpośrednio albo do wytwarzania produktów pośrednich, w celu ustalenia udziału energii odnawialnej można wykorzystać średni udział energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w państwie produkcji, według pomiarów z dwóch lat poprzedzających rok, którego dotyczy obliczenie. Anuluje się równoważną ilość gwarancji pochodzenia wydanych na podstawie art. 19.

Poprawka    226

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie tworzą bazy danych umożliwiające śledzenie paliw transportowych, które kwalifikują się, by zaliczyć je do licznika określonego w ust. 1 lit. b), i wymagają, aby odpowiednie podmioty gospodarcze wprowadzały do nich informacje o przeprowadzonych transakcjach oraz o właściwościach tych paliw pod względem zrównoważonego rozwoju, w tym o emisjach gazów cieplarnianych w całym cyklu życia tych paliw, począwszy od miejsca produkcji do dostawcy wprowadzającego paliwa do obrotu.

Komisja tworzy unijną bazę danych umożliwiającą śledzenie paliw transportowych, w tym energii elektrycznej, które kwalifikują się, by zaliczyć je do licznika określonego w ust. 1 lit. b). Państwa członkowskie wymagają, aby odpowiednie podmioty gospodarcze wprowadzały do tej bazy danych informacje o przeprowadzonych transakcjach oraz o właściwościach tych paliw pod względem zrównoważonego rozwoju, w tym o emisjach gazów cieplarnianych w całym cyklu życia tych paliw, począwszy od miejsca produkcji do dostawcy wprowadzającego paliwa do obrotu.

Poprawka    227

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Krajowe bazy danych są wzajemnie powiązane, aby można było śledzić transakcje paliwowe między państwami członkowskimi. Komisja, aby zapewnić kompatybilność krajowych baz danych, ustala specyfikacje techniczne dotyczące ich treści i zastosowania za pomocą aktów wykonawczych przyjmowanych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 31.

Komisja ustala specyfikacje techniczne dotyczące ich treści i zastosowania za pomocą aktów wykonawczych przyjmowanych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 31.

Poprawka    228

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie składają sprawozdania dotyczące zagregowanych informacji pochodzących z krajowych baz danych, w tym dotyczące emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw, na podstawie załącznika VII do rozporządzenia [w sprawie zarządzania].

5.  Państwa członkowskie składają sprawozdania dotyczące zagregowanych informacji, w tym dotyczące emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw, na podstawie załącznika VII do rozporządzenia [w sprawie zarządzania]. Co roku Komisja publikuje zagregowane informacje pochodzące z bazy danych.

Poprawka    229

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu doprecyzowania metodyki, o której mowa w ust. 3 lit. b) niniejszego artykułu, służącej ustaleniu udziału biopaliwa będącego produktem przetwarzania biomasy i paliw kopalnych we wspólnym procesie, oraz w celu doprecyzowania metodyki oceny ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, uzyskanego dzięki odnawialnym ciekłym i gazowym paliwom transportowym pochodzenia niebiologicznego oraz paliwom kopalnym na bazie odpadów, a także w celu ustalenia minimalnego obniżenia emisji gazów cieplarnianych wymaganego w przypadku tych paliw na potrzeby ust. 1 niniejszego artykułu.

6.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu doprecyzowania metodyki, o której mowa w ust. 3 lit. b) niniejszego artykułu, służącej ustaleniu udziału biopaliwa będącego produktem przetwarzania biomasy i paliw kopalnych we wspólnym procesie, oraz w celu doprecyzowania metodyki oceny ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, uzyskanego dzięki odnawialnym ciekłym i gazowym paliwom transportowym pochodzenia niebiologicznego oraz paliwom kopalnym o niskiej zawartości węgla pochodzącym ze strumieni gazów powstających jako nieunikniona i niezamierzona konsekwencja wytwarzania lub produkcji produktów przeznaczonych do celów komercyjnych lub handlowych, a także w celu ustalenia minimalnego obniżenia emisji gazów cieplarnianych wymaganego w przypadku tych paliw na potrzeby ust. 1 niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii powinna zapewniać Komisji niezbędne uprawnienia do promowania stosowania paliw niskoemisyjnych, ponieważ odgrywają one ważną rolę w zmniejszaniu ilości wydobytego węgla kopalnego w unijnym koszyku energetycznym, obok pośredniego promowania produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Poprawka    230

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Do dnia 31 grudnia 2025 r., w kontekście odbywającej się co dwa lata oceny postępów dokonanych na podstawie rozporządzenia [w sprawie zarządzania], Komisja ocenia, czy obowiązek określony w ust. 1 służy skutecznemu pobudzeniu innowacji i sprzyja obniżaniu emisji gazów cieplarnianych oraz czy mające zastosowanie wymogi w zakresie obniżania emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopaliw i biogazu są odpowiednie. W stosownych przypadkach Komisja przedstawia propozycję modyfikacji obowiązku określonego w ust. 1.

7.  Do dnia 31 grudnia 2025 r., w kontekście odbywającej się co dwa lata oceny postępów dokonanych na podstawie rozporządzenia [w sprawie zarządzania], Komisja ocenia, czy obowiązek określony w ust. 1 służy skutecznemu pobudzeniu innowacji i zapewnia obniżanie emisji gazów cieplarnianych oraz czy mające zastosowanie wymogi w zakresie obniżania emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopaliw i biogazu są odpowiednie. Ocena zawiera również analizę, czy przepisy niniejszego artykułu pozwalają skutecznie uniknąć podwójnego rozliczania energii ze źródeł odnawialnych. W stosownych przypadkach Komisja przedstawia propozycję modyfikacji obowiązku określonego w ust. 1. W zmodyfikowanych zobowiązaniach zachowane są co najmniej poziomy dotyczące mocy zainstalowanej zaawansowanych biopaliw oraz ich mocy będącej w fazie realizacji w 2025 r.

Poprawka    231

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Energię z biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy uwzględnia się do celów, o których mowa w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu , tylko wtedy, gdy spełniają one kryteria zrównoważonego rozwoju określone w ust. 2–6 oraz kryteria ograniczania emisji gazów cieplarnianych określone w ust. 7 niniejszego artykułu:

1.  Niezależnie od tego, czy surowce były uprawiane na terenie Unii, czy poza jej terytorium, energię z biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy uwzględnia się do celów, o których mowa w lit. a), b) i c), tylko wtedy, gdy spełniają one kryteria zrównoważonego rozwoju określone w ust. 2–6 oraz kryteria ograniczania emisji gazów cieplarnianych określone w ust. 7:

Uzasadnienie

Wniosek zawiera istotne nowe elementy dotyczące kryteriów zrównoważonego rozwoju i paliw transportowych. Należy zatem doprecyzować zakres wsparcia finansowego i ująć w nim także zachęty podatkowe.

Poprawka    232

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  kwalifikowalność do wsparcia finansowego wykorzystania biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy .

c)   kwalifikowalność do wsparcia finansowego, w tym zachęt podatkowych, wykorzystania biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy.

Uzasadnienie

Wersja przekształcona dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii wprowadza istotne zmiany w zakresie postanowień dotyczących zrównoważonego rozwoju bioenergii, zwłaszcza poprzez rozszerzenie po raz pierwszy wielu przepisów na paliwa z biomasy, takie jak drewno. Proponuje się w niej również wprowadzenie znaczących zmian w celach odnoszących się do biopaliw i biopłynów. W oparciu o powyższe potrzebne są również zmiany w celu sprecyzowania zakresu pojęcia „wsparcia finansowego”, które w niektórych państwach członkowskich nie obejmuje obecnie lub może nie obejmować w przyszłości w wystarczającym stopniu wielorakich sposobów, które oprócz dotacji bezpośrednich służą promowaniu i zachęcaniu do produkcji lub stosowania paliw z biomasy i innych rodzajów bioenergii. Na przykład mechanizmy takie jak ulgi podatkowe za korzystanie z paliw z biomasy oparte na ich rzekomej neutralności emisyjnej lub obowiązek mieszania paliw nakładany na dostawców biomasy lub innych biopaliw już istnieją lub mogą zostać zastosowane w przyszłości, i same w sobie wpływają na koszty. Warunki kwalifikowalności do wsparcia finansowego należy zatem rozszerzyć, aby były one powszechne i zgodne z duchem pierwotnej dyrektywy.

Poprawka    233

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby jednak biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy wyprodukowane z odpadów lub pozostałości innych niż odpady lub pozostałości rolnicze, akwakultury i leśne były uwzględniane do celów, o których mowa w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu , muszą spełniać jedynie kryteria ograniczania emisji gazów cieplarnianych , o których mowa w ust. 7 niniejszego artykułu. Przepis ten stosuje się również do odpadów i pozostałości, które, zanim zostaną przetworzone w biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy, najpierw są przetwarzane w produkt.

Aby biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy wyprodukowane z odpadów lub pozostałości innych niż odpady lub pozostałości rolnicze, akwakultury i leśne były uwzględniane do celów, o których mowa w lit. a), b) i c), muszą spełniać jedynie kryteria ograniczania emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ust. 7. Jednak ich wytwarzanie powinno się odbywać zgodnie z zasadą hierarchii postępowania z odpadami ustanowioną w dyrektywie 2008/98/WE i unikać znaczących zakłóceń na rynkach w odniesieniu do produktów (ubocznych), odpadów lub pozostałości. Przepis ten stosuje się również do odpadów i pozostałości, które, zanim zostaną przetworzone w biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy, najpierw są przetwarzane w produkt. 

Uzasadnienie

Przy produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy można przeznaczyć pozostałości z istniejących materiałów na cele energetyczne, a także można przeznaczyć na ten cel odpady z recyklingu, co stoi w sprzeczności z hierarchią postępowania z odpadami i celami gospodarki o obiegu zamkniętym. W celu zapewnienia, że dekarbonizacja transportu odbywa się zgodnie z celami planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym oraz z unijną hierarchią postępowania z odpadami, konieczne jest wprowadzenie nowych kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    234

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy produkowane z odpadów i resztek z terenów rolniczych są brane pod uwagę do celów, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a), b) i c) niniejszego ustępu, tylko jeżeli podmioty gospodarcze podjęły działania mające na celu minimalizację negatywnego wpływu na jakość gleby i zasoby węgla w glebie. Informacje o tych działaniach należy zgłaszać zgodnie z art. 27 ust. 3.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z nowym obowiązkiem dotyczącym paliw transportowych w art. 25.

Poprawka    235

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Paliwa z biomasy muszą spełniać kryteria dotyczące zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określone w ust. 2–7 wyłącznie w przypadku, gdy są stosowane w instalacjach wytwarzających energię elektryczną, energię cieplną lub chłodniczą bądź paliwa, o mocy w paliwie co najmniej 20 MW w przypadku stałych paliw z biomasy lub o mocy elektrycznej co najmniej 0,5 MW w przypadku gazowych paliw z biomasy. Państwa członkowskie mogą stosować kryteria dotyczące zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do instalacji o niższej mocy w paliwie.

Paliwa z biomasy muszą spełniać kryteria dotyczące zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określone w ust. 2–7 wyłącznie w przypadku, gdy są stosowane w instalacjach wytwarzających energię elektryczną, energię cieplną lub chłodniczą bądź paliwa, o całkowitej nominalnej mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 20 MW w przypadku stałych paliw z biomasy lub o całkowitej nominalnej mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 2 MW w przypadku gazowych paliw z biomasy. Państwa członkowskie mogą stosować kryteria dotyczące zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do instalacji o niższej mocy w paliwie.

Poprawka    236

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  lasy i inne grunty zalesione o wysokiej różnorodności biologicznej, które są bogate gatunkowo i nie są zdegradowane lub które zostały uznane za posiadające wysoką różnorodność biologiczną przez odpowiedni właściwy organ, chyba że przedstawiono dowody, iż produkcja tego surowca nie narusza tych celów ochrony przyrody;

Uzasadnienie

Lasy, które nie są lasami pierwotnymi, również mogą charakteryzować się znaczną różnorodnością biologiczną.

Poprawka    237

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 2 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  obszary trawiaste o wysokiej bioróżnorodności o powierzchni powyżej jednego hektara , czyli:

c)   obszary trawiaste o wysokiej bioróżnorodności, w tym zadrzewione łąki i pastwiska, czyli:

Poprawka    238

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 2 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  nienaturalne, czyli obszary trawiaste, które przestaną być obszarami trawiastymi w braku interwencji człowieka i które są bogate gatunkowo i nie są zdegradowane oraz zostały zidentyfikowane przez odpowiedni właściwy organ jako obszary o wysokiej bioróżnorodności , chyba że udowodnione zostanie, iż zbiory surowców są konieczne, aby zachować ich status obszarów trawiastych o wysokiej bioróżnorodności .

(ii)   nienaturalne, czyli obszary trawiaste, które przestaną być obszarami trawiastymi w braku interwencji człowieka i które są bogate gatunkowo i nie są zdegradowane lub zostały zidentyfikowane przez odpowiedni właściwy organ jako obszary o wysokiej bioróżnorodności, chyba że udowodnione zostanie, iż zbiory surowców są konieczne, aby zachować ich status obszarów trawiastych o wysokiej bioróżnorodności.

Poprawka    239

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy wyprodukowanych z biomasy rolniczej uwzględnianych dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), nie wytwarza się z surowców pozyskanych z terenów, które były torfowiskami w styczniu 2008 r.

4.  Biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy wyprodukowanych z biomasy rolniczej uwzględnianych dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), nie wytwarza się z surowców pozyskanych z terenów, które były torfowiskami w styczniu 2008 r., chyba że przedstawiono weryfikowalne dowody, że przy uprawie i pozyskiwaniu surowców nie stosowano melioracji uprzednio niemeliorowanych gleb.

Poprawka    240

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy produkowane z biomasy leśnej uwzględnione do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), spełniają następujące wymogi dotyczące zminimalizowania ryzyka użycia paliwa produkowanego z biomasy niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju:

5.  Biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy produkowane z biomasy leśnej uwzględnione do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), spełniają następujące wymogi dotyczące zminimalizowania ryzyka użycia paliwa produkowanego z biomasy niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju:

a)  państwo, w którym biomasa leśna została pozyskana, posiada krajowe lub regionalne przepisy obowiązujące w dziedzinie pozyskiwania biomasy, a także systemy monitorowania i egzekwowania przepisów, dzięki którym:

a)  państwo, w którym biomasa leśna została pozyskana, posiada krajowe lub regionalne przepisy obowiązujące w dziedzinie pozyskiwania biomasy, a także systemy monitorowania i egzekwowania przepisów, dzięki którym:

(i)  pozyskiwanie odbywa się zgodnie z warunkami zezwolenia na pozyskiwanie, w prawnie wytyczonych granicach;

(i)  pozyskiwanie odbywa się zgodnie z warunkami zezwolenia na pozyskiwanie lub z równoważnym dowodem na prawo do pozyskiwania, w prawnie wytyczonych na poziomie regionalnym lub krajowym granicach;

(ii)  następuje regeneracja lasu na obszarach, z których pozyskiwano biomasę;

(ii)  następuje regeneracja lasu na obszarach, z których pozyskiwano biomasę;

(iii)  zapewniona jest ochrona obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym terenów podmokłych i torfowisk;

(iii)  zapewniona jest ochrona obszarów wyznaczonych z mocy prawa międzynarodowego lub krajowego lub przez odnośny właściwy organ w celu promowania podtrzymania różnorodności biologicznej lub ochrony przyrody, w tym terenów podmokłych i torfowisk;

(iv)  wpływ pozyskiwania biomasy leśnej na jakość gleby i różnorodność biologiczną jest zminimalizowany; oraz

(iv)  pozyskiwanie odbywa się w sposób uwzględniający podtrzymanie jakości gleby i różnorodności biologicznej w celu minimalizacji negatywnych skutków; oraz

(v)  pozyskiwanie nie przekracza długoterminowej zdolności produkcyjnej lasu;

(v)  pozyskiwanie podtrzymuje lub poprawia długoterminową zdolność produkcyjną lasu na poziomie krajowym lub regionalnym;

b)  jeżeli dowody, o których mowa w akapicie pierwszym, nie są dostępne, biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy produkowane z biomasy leśnej są uwzględniane do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), o ile na poziomie gospodarstwa leśnego istnieją systemy zarządzania, dzięki którym:

b)  jeżeli dowody, o których mowa w akapicie pierwszym, nie są dostępne, biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy produkowane z biomasy leśnej są uwzględniane do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), o ile na poziomie dostaw przedstawione zostaną dodatkowe informacje dotyczące legalności i praktyk zarządzania lasem, dzięki którym:

(i)  biomasa leśna została pozyskana na warunkach określonych w zezwoleniu na pozyskiwanie;

(i)  pozyskiwanie odbywa się zgodnie z warunkami procedury zezwolenia na pozyskiwanie lub równoważnego krajowego lub regionalnego dowodu na prawo do pozyskiwania;

(ii)  następuje regeneracja lasu na obszarach, z których pozyskiwano biomasę;

(ii)  następuje regeneracja lasu na obszarach, z których pozyskiwano biomasę;

(iii)  zapewniona jest identyfikacja i ochrona obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym terenów podmokłych i torfowisk;

(iii)  zapewniona jest ochrona obszarów wyznaczonych z mocy prawa międzynarodowego lub krajowego lub przez odnośny właściwy organ w celu promowania podtrzymania różnorodności biologicznej lub ochrony przyrody, w tym terenów podmokłych i torfowisk;

(iv)  wpływ pozyskiwania biomasy leśnej na jakość gleby i różnorodność biologiczną jest zminimalizowany;

(iv)  pozyskiwanie odbywa się z uwzględnieniem podtrzymania jakości gleby i różnorodności biologicznej, w tym na obszarach okolicznych, jeżeli pozyskiwanie wywiera na nie wpływ;

(v)  pozyskiwanie nie przekracza długoterminowej zdolności produkcyjnej lasu.

(v)  pozyskiwanie podtrzymuje lub poprawia długoterminową zdolność produkcyjną lasu na poziomie krajowym lub regionalnym; oraz

 

(vi)  wprowadzono regulacje lub środki dotyczące środowiska i przyrody zgodne z odpowiednimi unijnymi standardami ochrony środowiska i przyrody.

Poprawka    241

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit 1 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  wniosły ustalony na szczeblu krajowym wkład (NDC) do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), obejmujący emisje i pochłanianie z rolnictwa, leśnictwa i użytkowania gruntów, dzięki czemu albo zmiany w zasobach węgla powiązane z pozyskiwaniem biomasy są zaliczane na poczet zobowiązania danego państwa do redukcji lub ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zgodnego z NDC, albo istnieją krajowe lub regionalne przepisy, zgodne z art. 5 porozumienia paryskiego, mające zastosowanie w obszarze pozyskiwania w celu ochrony i zwiększenia zasobów węgla i pochłaniaczy dwutlenku węgla;

(ii)  wniosły ustalony na szczeblu krajowym wkład (NDC) do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), obejmujący emisje i pochłanianie z rolnictwa, leśnictwa i użytkowania gruntów, dzięki czemu albo zmiany w zasobach węgla powiązane z pozyskiwaniem biomasy są zaliczane na poczet zobowiązania danego państwa do redukcji lub ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zgodnego z NDC, albo istnieją krajowe lub regionalne przepisy, zgodne z art. 5 porozumienia paryskiego, a emisje pochodzące z sektora użytkowania gruntu nie przewyższają pochłaniania, mające zastosowanie w obszarze pozyskiwania w celu ochrony i zwiększenia zasobów węgla i pochłaniaczy dwutlenku węgla;

Poprawka    242

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli dowody, o których mowa w akapicie pierwszym, nie są dostępne, biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy produkowane z biomasy leśnej są uwzględniane do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), o ile na poziomie gospodarstwa leśnego istnieją systemy zarządzania, dzięki którym utrzymany jest poziom zasobów węgla i pochłaniaczy dwutlenku w ekosystemach leśnych.

Jeżeli dowody, o których mowa w akapicie pierwszym, nie są dostępne, biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy produkowane z biomasy leśnej są uwzględniane do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), o ile na poziomie bazy dostaw istnieją systemy zarządzania, dzięki którym utrzymany jest lub wzrósł poziom zasobów węgla i pochłaniaczy dwutlenku w ekosystemach leśnych.

Poprawka    243

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja może ustalić dowody operacyjne do celów wykazania zgodności z wymogami określonymi w ust. 5 i 6 za pomocą aktów wykonawczych przyjmowanych w drodze procedury sprawdzającej, o której mowa w art. 31 ust. 2.

Do dnia 1 stycznia 2021 r. Komisja ustala dowody operacyjne do celów wykazania zgodności z wymogami określonymi w ust. 5 i 6 za pomocą aktów wykonawczych przyjmowanych w drodze procedury sprawdzającej, o której mowa w art. 31 ust. 2.

Poprawka    244

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2023 r. Komisja oceni na podstawie dostępnych danych, czy kryteria określone w ust. 5 i 6 skutecznie minimalizują ryzyko wykorzystania biomasy leśnej niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju i spełniają wymogi LULUCF. W stosownych przypadkach Komisja przedstawi propozycję modyfikacji wymogów określonych w ust. 5 i 6.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. i w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi Komisja oceni na podstawie dostępnych danych, czy kryteria określone w ust. 5 i 6 skutecznie minimalizują ryzyko wykorzystania biomasy leśnej niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju i spełniają wymogi LULUCF. W stosownych przypadkach Komisja przedstawi propozycję modyfikacji wymogów określonych w ust. 5 i 6 na okres po roku 2030.

Poprawka    245

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 7 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  co najmniej 50 % w przypadku biopaliw i biopłynów produkowanych w instalacjach działających w dniu 5 października 2015 r. lub wcześniej;

a)   co najmniej 50 % w przypadku biopaliw, paliw z biometanu wykorzystywanych w transporcie i biopłynów produkowanych w instalacjach działających w dniu 5 października 2015 r. lub wcześniej;

Poprawka    246

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 7 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  co najmniej 60 % w przypadku biopaliw i biopłynów produkowanych w instalacjach uruchomionych po dniu 5 października 2015 r.;

b)   co najmniej 60 % w przypadku biopaliw, paliw z biometanu wykorzystywanych w transporcie i biopłynów produkowanych w instalacjach uruchomionych po dniu 5 października 2015 r.;

Poprawka    247

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 7 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  co najmniej 70 % w przypadku biopaliw i biopłynów produkowanych w instalacjach uruchomionych po dniu 1 stycznia 2021 r.;

c)  co najmniej 65 % w przypadku biopaliw, paliw z biometanu wykorzystywanych w transporcie i biopłynów produkowanych w instalacjach uruchomionych po dniu 1 stycznia 2021 r.;

Poprawka    248

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 7 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  co najmniej 80 % w przypadku energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej produkowanej z paliw z biomasy paliw wykorzystywanych w instalacjach uruchomionych po dniu 1 stycznia 2021 r. oraz 85 % w przypadku instalacji uruchomionych po dniu 1 stycznia 2026 r.

d)  co najmniej 70 % w przypadku energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej produkowanej z paliw z biomasy paliw wykorzystywanych w instalacjach uruchomionych po dniu 1 stycznia 2021 r. oraz 80 % w przypadku instalacji uruchomionych po dniu 1 stycznia 2026 r.

Poprawka    249

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 7 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie mogą ustanowić bardziej ambitne cele w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych niż te przewidziane w niniejszym ustępie.

Poprawka    250

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Energia elektryczna z paliw z biomasy produkowana w instalacjach o mocy w paliwie równej lub przekraczającej 20 MW jest uwzględniana do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), wyłącznie w sytuacji, gdy jest ona produkowana przy zastosowaniu technologii wysokosprawnej kogeneracji według definicji zawartej w art. 2 pkt 34 dyrektywy 2012/27/UE. Do celów ust. 1 lit. a) i b) niniejszy przepis ma zastosowanie tylko do instalacji uruchomionych po dniu [3 years from date of adoption of this Directive] r. Do celów ust. 1 lit. c) niniejszy przepis pozostaje bez uszczerbku dla wsparcia publicznego udzielanego w ramach programów zatwierdzonych do dnia [3 years after date of adoption of this Directive] r.

Energia elektryczna z paliw z biomasy produkowana w instalacjach o zainstalowanej mocy elektrycznej równej lub przekraczającej 20 MW jest uwzględniana do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c) niniejszego artykułu, wyłącznie w sytuacji, gdy jest ona produkowana przy zastosowaniu technologii wysokosprawnej kogeneracji według definicji zawartej w art. 2 ust. 34 dyrektywy 2012/27/UE lub jeżeli jest produkowana w instalacjach przekształconych z obiektów opalanych stałymi paliwami kopalnymi. Do celów ust. 1 lit. a) i b) niniejszego artykułu przepis ten ma zastosowanie tylko do instalacji uruchomionych po dniu [3 lata po dacie przyjęcia niniejszej dyrektywy] r. Do celów ust. 1 lit. c) niniejszego artykułu przepis ten nie narusza postanowień o wsparciu publicznym udzielanym w ramach programów zatwierdzonych do dnia [3 lata po dacie przyjęcia niniejszej dyrektywy] r.

Poprawka    251

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 8 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Pierwszy akapit nie ma zastosowania do energii elektrycznej z instalacji, które nie muszą stosować technologii wysokosprawnej kogeneracji na podstawie art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE1a, o ile w instalacjach tych stosuje się w normalnych warunkach działania wyłącznie paliwa z biomasy wytworzone z pozostałości pochodzących z rolnictwa, akwakultury, rybołówstwa i leśnictwa.

 

____________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

Uzasadnienie

Choć wysokosprawna kogeneracja jest kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju bioenergii i należy ją zapewnić, to niektóre okoliczności, takie jak warunki klimatyczne, prowadzą do niewystarczającego poziomu popytu na ciepło, aby uzasadnić inwestycję w układy kogeneracyjne. Okoliczności te zostały już uwzględnione w art. 14 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE) dotyczącym promowania efektywności ogrzewania i chłodzenia. Należy jednak zagwarantować, że instalacje wytwarzające jedynie energię elektryczną korzystają wyłącznie z pozostałości, ponieważ nie są one konkurencyjne w stosunku do zastosowań materiałów.

Poprawka    252

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Co dwa lata Komisja składa sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie dotyczące negatywnego i pozytywnego wpływu biopaliw zużywanych w Unii, w tym na produkcję żywności, paszy i innych materiałów, na gospodarkę, środowisko i zrównoważony rozwój społeczny w Unii i w państwach trzecich.

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie przepisów dotyczących sprawozdawczości (art. 17 ust. 7 obecnie obowiązującej dyrektywy), które zostały usunięte we wniosku Komisji.

Poprawka    253

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8b.  W drodze odstępstwa od ust. 1–8a niniejszego artykułu, biorąc pod uwagę specyfikę regionów najbardziej oddalonych, zgodnie z art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 26 dyrektywy nie ma do nich zastosowania. Do dnia ... [6 miesięcy od wejścia niniejszej dyrektywy w życie] r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek ustawodawczy dotyczący określenia kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do gazów cieplarnianych i redukcji ich zużycia dla regionów najbardziej oddalonych. Kryteria te uwzględniają specyfikę lokalną. W szczególności regiony najbardziej oddalone powinny być w stanie korzystać z pełnego potencjału swoich zasobów, z poszanowaniem kryteriów zrównoważonego rozwoju, w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zwiększenia swojej niezależności energetycznej.

Uzasadnienie

Zaopatrzenie w energię z paliw kopalnych w regionach najbardziej oddalonych (co najmniej 80 % w niektórych regionach) pociąga za sobą dodatkowe koszty, które niekorzystnie wpływają na lokalną gospodarkę i siłę nabywczą mieszkańców. Jednocześnie regiony te posiadają znaczne zasoby biomasy, które powinny być w stanie wykorzystać.

Poprawka    254

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  Do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), państwa członkowskie mogą wprowadzić dodatkowe wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju dla paliw z biomasy.

10.  Do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), państwa członkowskie mogą wprowadzić dodatkowe wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju dla biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy.

Poprawka    255

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)   umożliwia mieszanie – np. w kontenerze, w zakładzie przetwórczym lub logistycznym, w infrastrukturze lub obiekcie do przesyłu lub dystrybucji – partii surowców lub biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy o różnych właściwościach pod względem zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych ;

a)   umożliwia mieszanie – np. w kontenerze, w zakładzie przetwórczym lub logistycznym, w infrastrukturze lub obiekcie do przesyłu lub dystrybucji – partii surowców lub biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy o różnych właściwościach pod względem zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, pod warunkiem że każda partia sama w sobie spełnia wymogi określone w art. 26 oraz że istnieją odpowiednie systemy monitorowania i pomiaru zgodności w przypadku poszczególnych partii;

Poprawka    256

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  W celu ułatwienia handlu transgranicznego i udostępniania informacji konsumentom gwarancje pochodzenia energii odnawialnej wprowadzanej do sieci zawierają informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w art. 26 ust. 2–7, i mogą być przenoszone oddzielnie.

Uzasadnienie

Gwarancje pochodzenia powinny informować konsumentów o przestrzeganiu kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka    257

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)   jeżeli w procesie przetwarzania partii surowca powstaje tylko jeden produkt, który jest przeznaczony do produkcji biopaliw, biopłynów lub paliw z biomasy, wielkość partii i powiązane wartości zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych koryguje się z zastosowaniem współczynników przeliczeniowych odzwierciedlających stosunek masy produktu przeznaczonego do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy do masy surowca wprowadzonego do procesu;

a)   jeżeli w procesie przetwarzania partii surowca powstaje tylko jeden produkt, który jest przeznaczony do produkcji biopaliw, biopłynów lub paliw z biomasy, wielkość partii i powiązane wartości zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych koryguje się z zastosowaniem współczynników przeliczeniowych odzwierciedlających stosunek masy produktu przeznaczonego do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy do masy surowca wprowadzonego do procesu, pod warunkiem że każda partia wchodząca w skład mieszanki spełnia wymogi określone w art. 26;

Poprawka    258

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki, aby zagwarantować , że podmioty gospodarcze przedkładają wiarygodne informacje dotyczące zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych określonymi w art. 26 ust. 2–7 i udostępniają państwom członkowskim, na ich wniosek, dane wykorzystane do opracowania tych informacji. Państwa członkowskie wymagają od podmiotów gospodarczych zapewnienia odpowiedniego standardu niezależnego audytu przedłożonych informacji oraz dostarczenia dowodów dokonania tej czynności. W ramach audytu kontroluje się , czy systemy stosowane przez podmioty gospodarcze są dokładne, wiarygodne i zabezpieczone przed nadużyciami. Ocenia się również częstotliwość i metodykę pobierania próbek i solidność danych.

Państwa członkowskie podejmują środki, aby zagwarantować , że podmioty gospodarcze przedkładają wiarygodne informacje dotyczące zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych określonymi w art. 26 ust. 2–7 i udostępniają państwom członkowskim, na ich wniosek, dane wykorzystane do opracowania tych informacji. Państwa członkowskie wymagają od podmiotów gospodarczych zapewnienia odpowiedniego standardu niezależnego audytu przedłożonych informacji oraz dostarczenia dowodów dokonania tej czynności. W ramach audytu kontroluje się, czy systemy stosowane przez podmioty gospodarcze są dokładne, wiarygodne i zabezpieczone przed nadużyciami, a weryfikacja ma również gwarantować, że materiałów nie modyfikuje ani nie usuwa się w sposób zamierzony, aby partia lub jej część mogła stać się odpadem lub pozostałością na podstawie art. 26 ust. 2–7. Ocenia się również częstotliwość i metodykę pobierania próbek i solidność danych.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie zgodności z pułapem wkładu biopaliw i biogazu produkowanych z surowców wymienionych w części B załącznika IX w art. 25 ust. 1.

Poprawka    259

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązki ustanowione w tym ustępie mają zastosowanie bez względu na to, czy biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy są produkowane w obrębie Unii czy importowane.

Obowiązki ustanowione w tym ustępie mają zastosowanie bez względu na to, czy biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy są produkowane w obrębie Unii czy importowane. Informacje o pochodzeniu geograficznym biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy są udostępniane odbiorcom.

Uzasadnienie

Związana z nowym obowiązkiem dotyczącym paliw transportowych w art. 25.

Poprawka    260

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.   Komisja może zdecydować, że dobrowolne krajowe lub międzynarodowe systemy ustanawiające normy dla wytwarzania produktów biomasy zawierają dokładne dane wymagane do celów art. 26 ust. 7 lub wykazują, że partie biopaliw, biopłynów lub paliw z biomasy spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 26 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 lub że nie zmodyfikowano ani nie usunięto żadnych materiałów w sposób zamierzony, tak by partia lub jej część mogły zostać objęte załącznikiem IX. W celu wykazania, że wymogi określone w art. 26 ust. 5 i 6 w odniesieniu do biomasy są spełnione, operatorzy mogą zdecydować o bezpośrednim dostarczeniu wymaganych dowodów na poziomie gospodarstwa leśnego. Komisja może również uznać obszary przeznaczone do ochrony rzadkich, zagrożonych lub silnie zagrożonych ekosystemów lub gatunków uznanych za takie na mocy umów międzynarodowych lub zawartych w wykazach sporządzanych przez organizacje międzyrządowe lub Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody do celów art. 26 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).

4.   Komisja może zdecydować, że dobrowolne krajowe lub międzynarodowe systemy ustanawiające normy dla wytwarzania produktów biomasy zawierają dokładne dane wymagane do celów art. 26 ust. 7 lub wykazują, że partie biopaliw, biopłynów lub paliw z biomasy spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 26 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 lub że nie zmodyfikowano ani nie usunięto żadnych materiałów w sposób zamierzony, tak by partia lub jej część mogły zostać objęte załącznikiem IX. W celu wykazania, że wymogi określone w art. 26 ust. 5 i 6 w odniesieniu do biomasy są spełnione, operatorzy mogą zdecydować o bezpośrednim dostarczeniu wymaganych dowodów na poziomie bazy dostaw. Komisja może również uznać obszary przeznaczone do ochrony rzadkich, zagrożonych lub silnie zagrożonych ekosystemów lub gatunków uznanych za takie na mocy umów międzynarodowych lub zawartych w wykazach sporządzanych przez organizacje międzyrządowe lub Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody do celów art. 26 ust. 2 lit. b) ppkt (ii).

Poprawka    261

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu zapewnienia efektywnej i zharmonizowanej weryfikacji zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych , a w szczególności w celu zapobiegania nadużyciom Komisja może określić szczegółowe przepisy wykonawcze, w tym odpowiednie standardy wiarygodności, przejrzystości i niezależnych audytów i wymagać, aby wszystkie dobrowolne systemy przestrzegały tych standardów. Określając te standardy, Komisja zwraca szczególną uwagę na konieczność zminimalizowania obciążeń administracyjnych. Dokonuje się tego w drodze aktów wykonawczych przyjmowanych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 31 ust. 3. W aktach tych ustala się harmonogram wdrażania tych standardów przez dobrowolne systemy. Komisja może uchylać decyzje uznające dobrowolne systemy, w przypadku gdy systemy te nie wdrożą takich standardów w przewidzianym terminie.

W celu zapewnienia efektywnej i zharmonizowanej weryfikacji zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych , a w szczególności w celu zapobiegania nadużyciom Komisja może określić szczegółowe przepisy wykonawcze, w tym odpowiednie standardy wiarygodności, przejrzystości i niezależnych audytów i wymagać, aby wszystkie dobrowolne systemy przestrzegały tych standardów. Określając te standardy, Komisja zwraca szczególną uwagę na konieczność zminimalizowania obciążeń administracyjnych. Dokonuje się tego w drodze aktów wykonawczych przyjmowanych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 31 ust. 3. W aktach tych ustala się harmonogram wdrażania tych standardów przez dobrowolne systemy. Komisja może uchylać decyzje uznające dobrowolne systemy, w przypadku gdy systemy te nie wdrożą takich standardów w przewidzianym terminie. Jeżeli państwo członkowskie zgłasza zastrzeżenia co do funkcjonowania dobrowolnego systemu, Komisja bada sprawę i podejmuje stosowne działania.

Uzasadnienie

Związana z nowym obowiązkiem dotyczącym paliw transportowych w art. 25.

Poprawka    262

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Komisja może w każdym momencie sprawdzić wiarygodność informacji dotyczących spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju lub ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, przedstawionych przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność na rynku Unii lub na wniosek państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Związana z nowym obowiązkiem dotyczącym paliw transportowych w art. 25.

Poprawka    263

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

surowce, których produkcja prowadzi do bezpośredniej zmiany użytkowania gruntów, np. zmiany jednej z następujących klas pokrycia terenu stosowanych przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC): grunty leśne, użytki zielone, tereny podmokłe, grunty zabudowane lub inne grunty, na klasę gruntów uprawnych lub upraw wieloletnich, w przypadku których wartość emisji wynikającej z bezpośredniej zmiany użytkowania gruntów (el) oblicza się zgodnie z załącznikiem V część C pkt 7, uznaje się za surowce o szacowanych emisjach wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów wynoszących zero.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z poprawką do art. 7 ust. 1.

Poprawka    264

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Państwa członkowskie mogą przedkładać Komisji sprawozdania zawierające informacje o typowym poziomie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z uprawy surowców rolnych z obszarów na ich terytorium zaklasyfikowanych na poziomie 2 w nomenklaturze jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) lub na bardziej szczegółowym poziomie NUTS zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady , Sprawozdaniom tym towarzyszy opis metody i źródeł danych wykorzystywanych do obliczania poziomu emisji. Metoda ta uwzględnia charakterystykę gleby, klimat i spodziewany poziom zbioru surowców.

2.   Państwa członkowskie mogą przedkładać Komisji sprawozdania zawierające informacje o typowym poziomie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z uprawy surowców rolnych i leśnych z obszarów na ich terytorium zaklasyfikowanych na poziomie 2 w nomenklaturze jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) lub na bardziej szczegółowym poziomie NUTS zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady. Sprawozdaniom tym towarzyszy opis metody i źródeł danych wykorzystywanych do obliczania poziomu emisji. Metoda ta uwzględnia charakterystykę gleby, klimat i spodziewany poziom zbioru surowców.

Poprawka    265

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.   Komisja może zdecydować, w drodze aktu wykonawczego przyjętego zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 31 ust. 2 niniejszego artykułu, że sprawozdania określone w ust. 2 i 3 zawierają dokładne dane służące do pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą surowców do biomasy rolniczej , które są produkowane na obszarach objętych tymi sprawozdaniami do celów art. 26 ust. 7. Dane te mogą być zatem wykorzystywane zamiast szczegółowych wartości standardowych dla upraw, określonych w załączniku V część D lub E w odniesieniu do biopaliw i biopłynów oraz w załączniku VI część C w odniesieniu do paliw z biomasy.

4.   Komisja może zdecydować, w drodze aktu wykonawczego przyjętego zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 31 ust. 2 niniejszego artykułu, że sprawozdania określone w ust. 2 i 3 zawierają dokładne dane służące do pomiaru emisji gazów cieplarnianych związanych z uprawą surowców do biomasy rolniczej i leśnej, które są produkowane na obszarach objętych tymi sprawozdaniami do celów art. 26 ust. 7. Dane te mogą być zatem wykorzystywane zamiast szczegółowych wartości standardowych dla upraw, określonych w załączniku V część D lub E w odniesieniu do biopaliw i biopłynów oraz w załączniku VI część C w odniesieniu do paliw z biomasy.

Poprawka    266

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja dokonuje przeglądu załącznika V i załącznika VI , aby w uzasadnionych przypadkach dodać lub zrewidować wartości dotyczące ścieżek produkcji biopaliw , biopłynów i paliw z biomasy . Przegląd ten uwzględnia także modyfikację metodologii określonej w załączniku V część C i w załączniku VI część B.

Komisja dokonuje przeglądu załącznika V i załącznika VI, aby w uzasadnionych przypadkach dodać lub zrewidować wartości dotyczące ścieżek produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy w oparciu o najnowszy postęp technologiczny i najnowsze dowody naukowe. Przegląd ten uwzględnia także modyfikację metodologii określonej w załączniku V część C i w załączniku VI część B.

Uzasadnienie

Związana z nowym obowiązkiem dotyczącym paliw transportowych w art. 25.

Poprawka    267

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja monitoruje pochodzenie biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy wykorzystywanych w Unii oraz wpływ ich produkcji, w tym wpływ wynikający z przeniesienia, na użytkowanie gruntów w Unii oraz głównych państwach trzecich, z których pochodzą dostawy. Takie monitorowanie opiera się na sporządzanych przez państwa członkowskie zintegrowanych krajowych planach w zakresie energii i klimatu i związanych z nimi sprawozdaniach z postępów, wymaganych na podstawie art. 3, 15 i 18 rozporządzenia [w sprawie zarządzania] oraz sprawozdaniach odpowiednich państw trzecich, organizacji międzyrządowych, badaniach naukowych i innych istotnych informacjach. Komisja monitoruje również zmiany cen surowców związane z wykorzystaniem biomasy dla celów wytworzenia energii oraz wszelkie pozytywne i negatywne skutki dla bezpieczeństwa żywnościowego.

1.  Komisja monitoruje pochodzenie biopaliw i biopłynów oraz paliw z biomasy wykorzystywanych w Unii, jak również wpływ produkcji energii odnawialnej z tych i innych źródeł, w tym wpływ wynikający z przeniesienia, na użytkowanie gruntów w Unii oraz państwach trzecich, z których pochodzą dostawy. Takie monitorowanie opiera się na sporządzanych przez państwa członkowskie zintegrowanych krajowych planach w zakresie energii i klimatu i związanych z nimi sprawozdaniach z postępów, wymaganych na podstawie art. 3, 15 i 18 rozporządzenia [w sprawie zarządzania] oraz sprawozdaniach odpowiednich państw trzecich, organizacji międzyrządowych, badaniach naukowych, danych satelitarnych i innych istotnych informacjach. Komisja monitoruje również zmiany cen surowców związane z wykorzystaniem biomasy dla celów wytworzenia energii oraz wszelkie pozytywne i negatywne skutki dla bezpieczeństwa żywnościowego i konkurencyjnych zastosowań surowców.

Uzasadnienie

Należy przyjąć kompleksowe podejście umożliwiające porównania.

Poprawka    268

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 5 , art. 7 ust. 6; art. 19 ust. 11, art. 19 ust. 14, art. 25 ust. 6 i art. 28 ust. 5 powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 1 stycznia 2021 r.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 3, art. 7 ust. 5, art. 7. ust. 6, art. 19 ust. 11, art. 19 ust. 14, art. 25 ust. 6 i art. 28 ust. 5 powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 1 stycznia 2021 r.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna ze względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu i jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami.

Poprawka    269

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 32 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7 ust. 5 , art. 7 ust. 6; art. 19 ust. 11, art. 19 ust. 14, art. 25 ust. 6 i art. 28 ust. 5

Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7 ust. 3 , art. 7 ust. 5, art. 7 ust. 6; art. 19 ust. 11, art. 19 ust. 14, art. 25 ust. 6 i art. 28 ust. 5

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna ze względów dotyczących wewnętrznej logiki tekstu i jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami.

Poprawka    270

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik Ia

 

1.  Cele państw członkowskich na 2030 r. to suma następujących składników, z których każdy wyrażono w procentach:

 

a)  wiążący dla danego państwa członkowskiego cel krajowy na 2020 r. zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy;

 

b)  zryczałtowany wkład („CFlat”);

 

c)  wkład wyliczony na podstawie PKB na mieszkańca („CGDP”);

 

d)  wkład wyliczony na podstawie potencjału („CPotential”);

 

e)  wkład wyliczony na podstawie poziomu połączeń wzajemnych danego państwa członkowskiego („CInterco”).

 

2.  CFlat jest jednakowe dla wszystkich państw członkowskich. Suma CFlat wszystkich państw członkowskich razem daje 30 % różnicy między celami UE na 2030 r. i 2020 r.

 

3.  CGDP jest przydzielane państwom członkowskim na podstawie wskaźnika PKB na mieszkańca w stosunku do średniej UE, gdzie dla każdego poszczególnego państwa członkowskiego pułap wskaźnika wynosi 150 % średniej UE. Suma CGDP wszystkich państw członkowskich razem daje 30 % różnicy między celami UE na 2030 r. i 2020 r.

 

4.  CPotential jest przydzielane państwom członkowskim na podstawie różnicy między udziałem energii ze źródeł odnawialnych w danym państwie członkowskim w 2030 r. zgodnie ze scenariuszem PRIMES EUCO3535 a wiążącym celem krajowym na 2020 r. Suma CPotential wszystkich państw członkowskich razem daje 30 % różnicy między celami UE na 2030 r. i 2020 r.

Poprawka    271

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik V – część C – ustęp 3 – litera a – wzór

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

SAVING = (E F(t) – E B /E F(t))

SAVING = (E F(t) – E B), /E F(t)

Uzasadnienie

Proponowany wzór jest matematycznie błędny. Dotychczas obowiązujący wzór jest matematycznie poprawny i daje w wyniku wartość bezwymiarową udziału, która w stosunku do wartości 100 % daje wartość procentową ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka    272

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik V – część C – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15.  Ograniczenie emisji dzięki wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego zastępowaniu, eccr, wiąże się bezpośrednio z produkcją biopaliwa lub biopłynu, której jest przypisywane, i odnosi się wyłącznie do emisji, której uniknięto poprzez wychwytywanie CO2, w którym pierwiastek węgla pochodzi z biomasy i jest stosowany w sektorze energii i transportu .

15.  Ograniczenie emisji dzięki wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego zastępowaniu, eccr, odnosi się wyłącznie do emisji, której uniknięto poprzez wychwytywanie CO2, w którym pierwiastek węgla pochodzi z biomasy i jest stosowany w celu zastąpienia CO2 pochodzenia kopalnego, stosowanego w produktach handlowych i w usługach.

Uzasadnienie

Należy zachować obowiązujący stan prawny. Nie można zaniedbywać ograniczenia emisji również w innych sektorach niż sektor transportu.

Poprawka    273

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik VII – ustęp 1 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  Qusable = szacunkowe całkowite użyteczne ciepło pochodzące z pomp ciepła , spełniające kryteria, o których mowa w art. 7 ust. 4, wdrożone w następujący sposób: bierze się pod uwagę jedynie pompy ciepła , dla których SPF > 1,15 * 1/η,

-  Qusable = szacunkowe całkowite użyteczne ciepło pochodzące z pomp ciepła do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, spełniające kryteria, o których mowa w art. 7 ust. 4, wdrożone w następujący sposób: bierze się pod uwagę jedynie pompy ciepła, dla których SPF > 1,15 * 1/η,

Poprawka    274

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IX – część A – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  Frakcja biomasy zmieszanych odpadów komunalnych, ale nie segregowanych odpadów z gospodarstw domowych, z zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/98/WE.

skreśla się

Uzasadnienie

Zapewnia to większą spójność celów w zakresie redukcji emisji.

Poprawka    275

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IX – część A – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)   Bioodpady, zgodnie z definicją w art. 3 pkt 4 dyrektywy 2008/98/WE, z gospodarstw domowych podlegające selektywnej zbiórce zgodnie z definicją w art. 3 pkt 11 tej dyrektywy.

c)   Bioodpady, zgodnie z definicją w art. 3 ust. 4 dyrektywy 2008/98/WE, podlegające selektywnej zbiórce zgodnie z definicją w art. 3 ust. 11 tej dyrektywy.

Poprawka    276

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IX – część A – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  Frakcja biomasy odpadów przemysłowych, nienadająca się do wykorzystania w łańcuchu żywnościowym ludzi i zwierząt, w tym materiał z detalu i hurtu oraz z przemysłu rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, z wyłączeniem surowców wymienionych w części B niniejszego załącznika.

d)  Pozostałości biomasy pochodzące z innej odnawialnej produkcji przemysłowej nienadające się do wykorzystania w łańcuchu żywnościowym ludzi i zwierząt ani do przetworzenia na surowiec niespożywczy. Obejmuje to materiał pochodzący z detalu i hurtu oraz z produkcji chemicznej opartej na biomasie, przemysłu rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, z wyłączeniem surowców wymienionych w części B niniejszego załącznika.

Uzasadnienie

Jedynie pozostałości produkcyjne, które nie mogą znaleźć żadnego innego zastosowania w nowym produkcie spożywczym, paszy czy produkcie niespożywczym, można uznać za zaawansowane biopaliwa. Jest to zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i efektywnego gospodarowania zasobami.

Poprawka    277

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IX – część A – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  Ścieki z zakładów wytłaczania oleju palmowego i puste wiązki owoców palmy.

skreśla się

Uzasadnienie

Pozostałości po produkcji olejów roślinnych związanej z dużą pośrednią zmianą użytkowania gruntów nie powinny być zaliczane do właściwych surowców do produkcji zaawansowanych biopaliw.

Poprawka    278

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IX – część A – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  Olej talowy i słoma oleju talowego .

skreśla się

Uzasadnienie

Olej talowy ma szerokie zastosowanie w przemyśle. Bez przeprowadzenia oceny skutków nie można stwierdzić, jaki efekt będzie miało przeniesienie jego zastosowania.

Poprawka    279

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IX – część A – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  Wytłoczyny z trzciny cukrowej.

skreśla się

Uzasadnienie

Surowców wykorzystywanych obecnie do celów przemysłowych i charakteryzujących się ograniczoną dostępnością nie należy promować jako zaawansowanego biopaliwa, gdyż prawdopodobne jest wystąpienie negatywnych skutków klimatycznych i gospodarczych, jako że w swoich obecnych zastosowaniach surowce te muszą zostać zastąpione innymi materiałami.

Poprawka    280

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IX – część A – litera o

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o)  Frakcja biomasy odpadów i pozostałości z leśnictwa i gałęzi przemysłu opartych na leśnictwie, np. kora, gałęzie, trzebież, liście, igły, wierzchołki drzew, trociny, strużyny, ług czarny, melasa, osad włóknisty, lignina .

o)  Frakcja biomasy odpadów resztkowych i pozostałości z gałęzi przemysłu opartych na leśnictwie, które nie powodują przeniesienia aktualnego materialnego zastosowania pozostałości, np. kora, gałęzie, trzebież, liście, igły, wierzchołki drzew, trociny, strużyny, ług czarny, melasa, osad włóknisty, lignina.

Uzasadnienie

Zapewnia to spójność, wzmacnia wdrażanie i dalsze egzekwowanie poprawki do art. 26 w zakresie hierarchii wykorzystywania produktów drzewnych.

Poprawka    281

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IX – część A – litera p

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

p)  Inny niespożywczy materiał celulozowy, określony w art. 2 ust. 2 lit. s).

p)  Inny niespożywczy materiał celulozowy, określony w art. 2 ust. 2 lit. s), z wyjątkiem roślin energetycznych uprawianych na użytkach rolnych.

Uzasadnienie

Rośliny energetyczne uprawiane na użytkach rolnych należy wyłączyć, gdyż powodują one przeniesienie użytkowania gruntu w podobnym stopniu co uprawa roślin spożywczych i paszowych na biopaliwa.

Poprawka    282

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IX – część A – litera q

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

q)  Inny materiał lignocelulozowy określony w art. 2 ust. 2 lit. r), z wyjątkiem kłód tartacznych i kłód skrawanych.

q)  Biomasa lignocelulozowa z zagajników o krótkiej rotacji rosnących na gruntach rolnych gorszej klasy oraz odpady i pozostałości z systemów rolno-leśnych na wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych.

Uzasadnienie

Definicja była zbyt obszerna, gdyż wszystkie odpady i pozostałości drzewne znajdują się już w lit. o). Poprawka dotyczy ograniczenia zakresu lit. q) do wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych, gruntów gorszej klasy do głównego zastosowania oraz pozostałości i odpadów z systemów rolno-leśnych, gałęzi, kory, liści itp.

Poprawka    283

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IX – część A – litera q a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

qa)  Wychwytywanie i wykorzystywanie dwutlenku węgla na potrzeby transportu, jeżeli źródło energii jest odnawialne zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. a).

Uzasadnienie

Kontynuacja obecnego przepisu. Należy utrzymać obowiązujące przepisy prawne. Zastępowanie węgla kopalnego i jego kaskadowe wykorzystywanie są istotne i w coraz większym stopniu przyczyniają się do ochrony klimatu.

Poprawka    284

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IX – część B – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  Melasa, która jest wytwarzana jako produkt uboczny rafinowania trzciny cukrowej lub buraków cukrowych, pod warunkiem że przy ekstrakcji cukru przestrzegane są najwyższe standardy branżowe.  

skreśla się

Uzasadnienie

Melasa to produkt uboczny rafinowania trzciny cukrowej wykorzystywany w przemyśle rolno-spożywczym, zwłaszcza do produkcji drożdży. Wpisanie jej do załącznika IX spowodowałoby niedobór surowca, podczas gdy zbyt melasy do zastosowań nieenergetycznych zapewnia większe odzyskiwanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Poprawka    285

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik X – część A

Rok kalendarzowy

Minimalny udział

2021

7,0%

2022

6,7%

2023

6,4%

2024

6,1%

2025

5,8%

2026

5,4%

2027

5,0%

2028

4,6%

2029

4,2%

2030

3,8%

 

Poprawka

Część A: Maksymalny wkład biopaliw płynnych produkowanych z roślin spożywczych i pastewnych w realizację unijnego celu dotyczącego energii odnawialnej, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

Rok kalendarzowy

Minimalny udział

2021

7,0%

2022

6,3%

2023

5,6%

2024

4,9%

2025

4,2%

2026

3,5%

2027

2,8%

2028

2,1%

2029

1,4%

2030

0%

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)

Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


UZASADNIENIE

Wyzwanie, jakim jest dekarbonizacja gospodarki w 2050 r.

Parlament Europejski ponosi odpowiedzialność wobec obywateli europejskich za ich warunki życia i rozwój gospodarczy i społeczny.

Stoi przed nami okazja do opracowania jasnych i skutecznych ram prawnych, które będą spójne z celem dekarbonizacji gospodarki wyznaczonym przez historyczne porozumienie paryskie podpisane w 2015 r. i obowiązujące od listopada 2016 r.

Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy ambitnej nowej dyrektywy w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych i musimy działać na rzecz czystej, bezpiecznej i powszechnie dostępnej energii, dzięki której powstaną nowe miejsca pracy.

Europa jako potencjalny lider energii ze źródeł odnawialnych

Obecny i przyszły rozwój światowego rynku energii ze źródeł odnawialnych stanowi doskonałą okazję dla naszych firm i dla tworzenia nowych wysokiej jakości miejsc pracy w Unii. Należy wykorzystać i wspierać wiedzę technologiczną, strukturę przemysłową i wykwalifikowanych profesjonalistów, dzięki którym możemy odgrywać kluczową rolę w pionierskim rozwoju tych technologii na skalę globalną.

Stosowanie energii ze źródeł odnawialnych przyczynia się także do wzrostu niezależności energetycznej Unii, zwiększa bezpieczeństwo energetyczne i sprawia, że jesteśmy w mniejszym stopniu zależni od zewnętrznych dostawców energii.

W ostatnich latach zaobserwowano oznaki spowolnienia inwestycji niezbędnych w dekarbonizacji gospodarki UE. Przykładem tego jest wolniejsze tempo inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych w Europie, co kontrastuje z rekordowymi inwestycjami w innych regionach globu.

Ku nowym ramom regulacyjnym sprzyjającym energii ze źródeł odnawialnych

Spójność z celem pełnej dekarbonizacji w 2050 r.: 35 % energii ze źródeł odnawialnych

Mimo że sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wiele z nowych przepisów zawartych we wniosku Komisji Europejskiej, to ubolewa nad brakiem ambicji w wyznaczonym celu wynoszącym 27 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w Unii.

Należy podkreślić, że szczyt Rady Europejskiej, na którym poparto w październiku 2014 r. cel, którym jest co najmniej 27-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych, odbył się przed podpisaniem porozumienia paryskiego.

Z drugiej strony globalny cel wynoszący 27 % nie odbiega w znacznym stopniu od scenariusza bazowego, zgodnie z którym w 2030 r. osiągnięte zostanie 24,3 % (scenariusz, który nie uwzględnia możliwej redukcji kosztów bardziej zaawansowanych technologii wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych).

Należy także dodać, że w 2016 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję, której zwracał się o wyznaczenie celu w wysokości co najmniej 30 % energii ze źródeł odnawialnych i zaznaczał, że wyznaczane cele powinny być ambitniejsze.

Obecnie nawet wyznaczony przez Parlament Europejski cel wydaje się skromny w porównaniu z koniecznością dekarbonizacji gospodarki uzgodnioną podczas COP21, co zagraża nie tylko osiągnieciu celów paryskich, ale także pozycji Unii Europejskiej jako liderki w dziedzinie czystej energii.

W istocie niektóre państw członkowskie przyjmują cele o wiele ambitniejsze niż te, które przyjęto na 2030 r.

IRENA (2016) stwierdziła na przykład, że 36-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w skali globalnej do 2030 r. to nie tylko możliwość, ale wręcz konieczność, jeżeli chcemy ograniczyć średni wzrost globalnej temperatury do 2ºC.

Z tego względu sprawozdawca proponuje ustanowienie wiążącego celu dla Unii w wysokości 35-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu brutto energii w 2030 r. Ten minimalny cel należy osiągnąć wspólnym wysiłkiem wszystkich państw członkowskich i dzięki ustanowieniu nowych wiążących celów krajowych, w tym w branży transportowej.

Zobowiązania krajowe w dziedzinie czystej energii

Sukces obecnej dyrektywy 2009/28/WE w stanowczym dążeniu do szerokiego wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych zawdzięczamy w dużej mierze jasności i stanowczości ustalonych wiążących celów na szczeblu krajowym.

Wiążące cele gwarantują pewność inwestorom i ograniczają konieczność wsparcia finansowego. Ponadto zapewniają jasny podział odpowiedzialności, który pozwala wdrożyć działania korygujące w razie, gdy cele nie zostały one zrealizowane.

Mając na uwadze, że sama Komisja Europejska uznała ustanowienie wiążących celów krajowych za najskuteczniejszy instrument w osiąganiu celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r., trudno zaakceptować pomysł ich usunięcia. System dobrowolnych celów krajowych nie jest podejściem wystarczająco ambitnym.

Elastyczny, stabilny i z ducha europejski system wsparcia finansowego

Kryteria opracowywania planów wsparcia w oparciu o rynek sprzyjają ich większej skuteczności i pozwalają obniżyć koszty wspierania źródeł energii odnawialnej.

Jednocześnie należy zagwarantować państwom członkowskim swobodę decydowania o dywersyfikacji technologicznej uwzględniającej czynniki społeczne, środowiskowe, geograficzne i klimatyczne. Taka elastyczność pomaga także zredukować koszty włączenia energii ze źródeł odnawialnych do systemu energetycznego. Dlatego sprawozdawca proponuje określić wspólne zasady ogólne dla systemów wsparcia energii ze źródeł odnawialnych.

Umożliwienie dostępu do systemów pomocy podmiotom produkującym energię ze źródeł odnawialnych znajdującym się w innych państwach członkowskich to sposób na harmonizację i redukcję kosztów systemów wsparcia w miarę wzrostu konkurencji.

Mechanizmy współpracy między państwami członkowskimi stwarzają potencjalne korzyści pod kątem opłacalności kosztowej w promowaniu energii ze źródeł odnawialnych. Z myślą o urzeczywistnieniu tych korzyści i zapewnieniu elastyczności państwom członkowskim sprawozdawca proponuje możliwość zastąpienia obowiązku udostępniania systemów wsparcia realizacją wspólnych projektów.

Współpraca regionalna powinna przebiegać zgodnie z poziomami połączeń międzysystemowych, które są kluczowe w odpowiednim zarządzaniu odnawialnymi źródłami energii o nieprzewidywalnej charakterystyce produkcji w celu obniżenia kosztów włączenia ich do systemu energetycznego. Dlatego państwa członkowskie o niewielu połączeniach międzysystemowych nie powinny być zobowiązane do udziału w udostępnianiu.

Większa pewność prawa

Gwałtowne zmiany strategii wsparcia energii ze źródeł odnawialnych powodują niepewność wśród inwestorów. Niektóre kraje podjęły działania retroaktywne, które spowodowały utratę zaufania i niepewność w sektorze energii ze źródeł odnawialnych oraz brak dostępu do finansowania nowych instalacji. Zagraża to osiągnięciu celów wyznaczonych na 2020 r. i osłabia najnowocześniejszy w niektórych regionach przemysł. Zapewnienie Unii Europejskiej wizerunku terytorium atrakcyjnego pod względem inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych dzięki, między innymi, pewności prawa, ma fundamentalne znaczenie. Dlatego art. 6 został wzmocniony i usunięto z niego niejasności, aby jednoznacznie stwierdzić, że ma zastosowanie do aktualnych, jak i przyszłych inwestycji. Preferuje się szersze ramy regulacyjne, które zawierają okresy przejściowe w przypadku zmian regulacyjnych i przewidują niezbędne rekompensaty w przypadku zewnętrznych i dyskryminujących zmian na rzecz energii ze źródeł odnawialnych, które wpływają w znacznym stopniu na rentowność ekonomiczną wspieranych projektów.

Znoszenie barier administracyjnych

Inny z czynników, który utrudnia upowszechnianie energii ze źródeł odnawialnych w Unii to skomplikowane procedury administracyjne o długim czasie oczekiwania. Proponowane pojedyncze punkty kontaktowe to instrument, o który wielokrotnie apelowały podmioty tego sektora.

W przypadku większych zakładów maksymalnie trzy lata oczekiwania na wydanie zezwolenia mogą się wydawać realistyczne, ale w przypadku mniejszych zakładów to zbyt długi okres. Potrzebujemy krótszych terminów w przypadku projektów na mniejszą skalę, których realizacja nie wymaga tak szerokich konsultacji i oceny jak większe zakłady.

Udział konsumentów w transformacji energetycznej

Od momentu zatwierdzenia dyrektywy postęp technologiczny i spadek kosztów niektórych technologii sprzyjają nowym formom zarządzania energią, które pozwalają na umieszczenie konsumenta w centrum polityki energetycznej. Istotne jest uwzględnienie tych nowych form udziału w systemie energetycznym i promowanie ich. W tym względzie nowa dyrektywa nie tylko powinna dopuszczać rozwój konsumpcji na własny użytek i społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej, ale wręcz aktywnie je wspierać i zapobiegać ich dyskryminacji oraz nadmiernemu obciążaniu ich procedurami. Konsumpcja samodzielnie wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych, która pozostaje poza siecią energetyczną, nie powinna być opodatkowywana ani obciążana opłatami.

Często obywatele o średnim lub wysokim poziomie dochodów mają łatwiejszy dostęp do kapitału początkowego niezbędnego do zainwestowania w urządzenia generujące energię ze źródeł odnawialnych.

Jednak w Europie, gdzie 50 mln osób znajduje się w sytuacji ubóstwa energetycznego, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych odgrywa ogromną rolę w rozwoju nowego systemu energetycznego, który przynosi korzyści ogółowi społeczeństwa.

Dlatego systemy wsparcia promujące własną produkcję energii powinny być projektowane w taki sposób, aby trafiały do wszystkich konsumentów, a zwłaszcza tych o mniejszych możliwościach finansowych.

Rola celów sektorowych

Wprowadzenie konkretnych celów w przypadku sektora ciepłowniczego i chłodniczego oraz transportu jest absolutnie niezbędne, biorąc pod uwagę potencjał penetracji energii ze źródeł odnawialnych oraz fakt, że stanowią one około 75 %(1) końcowego zużycia energii w Unii. Nie uda nam się osiągnąć celów dekarbonizacji, jeżeli te sektory nie podwoją wysiłków.

W przypadku sektora ciepłowniczego i chłodniczego należy zaoferować środki elastyczności – w tym wiążący wyższy poziom ambicji – państwom członkowskim, które mają już bardzo wysoki poziom penetracji energii ze źródeł odnawialnych.

Dlatego właśnie wprowadza się przepisy gwarantujące, że przy wprowadzaniu środków przez ten sektor będzie się zwracać baczną uwagę na gospodarstwa zagrożone ubóstwem energetycznym.

Transport reprezentuje około jedną trzecią końcowego zużycia energii w UE, ale wciąż jest zdominowany w 94 % przez paliwa ropopochodne. Obowiązująca dyrektywa wyznacza cel w wysokości 10 % energii ze źródeł odnawialnych w transporcie do 2020 r. W tym sektorze, reprezentującym 35 % wszystkich emisji CO2 Unii Europejskiej, należy zachować cel sektorowy i aktualizować go do 2030 r., aby nastąpił postęp. Dlatego ważne jest promowanie mobilności z zastosowaniem paliw alternatywnych, na przykład e-mobilności.

Sprawozdawca uważa, że należy uczynić dyrektywę ambitniejszą, aby zrealizować zobowiązania Europy w walce ze zmianą klimatu. Brak ambicji w podejściu do energii ze źródeł odnawialnych nie tylko podważa naszą wiarygodność, ale także nasz przyszły rozwój.

(1)

Źródło: Eurostat (2014)


ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE

1.  Red Eléctrica Española (REE)

2.  Repsol

3.  Unión Fotovoltaica Española (UNEF)

4.  Dupont Industrial Biosciences

5.  Gas Natural Fenosa (GNF)

6.  Komisja Europejska

7.  Rząd Danii

8.  Rząd Zjednoczonego Królestwa

9.  Rząd Niemiec

10.  Statoil

11.  Europejska Federacja Energii Odnawialnej (EREF)

12.  Duńskie Stowarzyszenie Energetyki DONG Energy

13.  Eurelectric

14.  Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”: (debata przy kolacji z Orgalime, Electrolux, Bosch, Diehl, European Forum for Manufacturing – EFM)

15.  Asociación Española de Operadores de Gases Licuados de Petróleo (AOGLP)

16.  European Union of Independent Tanker Owners (UPI)

17.  Falck Renewables

18.  Austrian Biomass Association

19.  Austriacka Izba Rolnicza

20.  Endesa

21.  Metsä Group

22.  Arizona Chemical

23.  Gas Distributors for Sustainability: GRDF, GNF, Italgas, Galp i Athenora

24.  ‘SolarPower Summit’: Komisja Europejska, Eurelectric, Greenpeace, SolarPower Europe, Energy Post i inni.

25.  Acciona

26.  Abengoa

27.  EPURE

28.  Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Biomasy

29.  Austriackie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Państwowych i Użyteczności Publicznej

30.  Rząd Szwecji

31.  COGEN Europe

32.  Siemens

33.  Seminarium „Przejście na nowy model energetyki w Europie”: Komisja Europejska, PSOE, UNEF, Asociación Eólica Española, REE, Asociación de Comercializadores de Energía Independiente (ACIE), Asociación General de Consumidores (ASGECO), Iberdrola, Plataforma para un Nuevo Modelo Energético

34.  ANPIER

35.  Fundación Renovables

36.  Climate Action Network (CAN)

37.  Ocean Energy Europe

38.  Wind Europe

39.  Greenpeace

40.  North Carolina office of the Southern Environmental Law Center

41.  Drax Power Station

42.  IDA Group

43.  APPA i APPA Biocarburantes

44.  Hydrogen Europe

45.  Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA)

46.  Transport & Environment

47.  Birdlife Europe

48.  Iberdrola

49.  Euroheat & Power

50.  EDF

51.  Europejska Rada Energii Geotermalnej

52.  European Solar Thermal Industry Federation

53.  European Hydrogen Association

54.  Greenpeace

55.  Europejski Instytut Miedzi

56.  ENGIE

57.  „3. Europejski Szczyt Energetyczny”: Komisja Europejska, rząd Belgii, Iberdrola, ENEL, 50 Hertz, Wind Europe i inni.

58.  Rząd Wysp Kanaryjskich

59.  Konfederacja Szwedzkich Przedsiębiorców

60.  Scania AB

61.  Eurochambres

62.  Center for European Policy (CEP)

63.  Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI)

64.  Innogy

65.  Arcelormittal

66.  Shell

67.  REScoop

68.  Oxfam

69.  EDSO

70.  Tesla

71.  „Okrągły stół w sprawie biopaliw”: Komisja Europejska, Leaders of Sustainable Biofuels (LSB), European Waste-to-Advanced Biofuels Association (EWABA), FEDIOL, ePURE, Europejska Rada ds. Biodiesla (EBB), Transport & Environment i inni.

72.  Europejska Federacja Lokalnych Przedsiębiorstw Energetycznych (CEDEC)

73.  Austriacka Federalna Izba Gospodarcza

74.  ENCE

75.  EDP Renovables

76.  Hiszpańska Izba Handlowa w Belgii i Luksemburgu (debata przy śniadaniu z Komisją Europejską, Acciona innymi firmami hiszpańskimi).

77.  Rząd Hiszpanii

78.  Paikallisvoima ry

79.  Rune Henriksen, poseł do parlamentu Norwegii

80.  EREF (debata przy śniadaniu z udziałem Komisji Europejskiej i przedstawicieli uniwersytetów: Fraunhofer Institute Munich, IG Windkraft i inni)

81.  True North Venture Partners

82.  Eurobat

83.  Rada Nordycka (posłowie z Danii, Islandii, Finlandii, Norwegii i Szwecji)

84.  Europejska Federacja Inteligentnych Usług w zakresie Efektywności Energetycznej (EFIEES)

85.  European Biogas Association

86.  Seminarium “Przechodzenie na czystą energię i zmiana dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii”: Komisja Europejska, PSOE, ANPIER, Fundación Renovables i inni.

87.  Rada Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER) /

Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC)

88.  Snam S.p.A.

89.  Platform for Electro-mobility

90.  Austriackie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Energetycznych

91.  European Ventilation Industry Association (EVIA)

92.  FERN

93.  Total, ENI i Neste

94.  Rada Gmin i Regionów Europy

95.  Airbus

96.  ABB - Wind Sector Initiative

97.  Rząd Portugalii

98.  Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE)

99.  Rząd Niderlandów

100.  Seminarium „Unia energetyczna – decyduje Parlament Europejski”


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

D(2017)45796

Jerzy Buzek

Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

PHS 08B046

Bruksela

Przedmiot:  Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)

  (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna rozpatrzyła wyżej wymieniony wniosek zgodnie z art. 104 Regulaminu dotyczącym przekształcenia, wprowadzonym do Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco:

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 169 i 170, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Poprawki do niezmienionych fragmentów wniosku mogą jednak być dopuszczone – w drodze wyjątku, po rozpatrzeniu każdej z nich – przez przewodniczącego komisji przedmiotowo właściwej, jeżeli uzna on, że jest to niezbędne z przyczyn związanych z wewnętrzną logiką tekstu lub ponieważ poprawki te są nierozerwalnie związane z innymi dopuszczalnymi poprawkami. Przyczyny te należy wymienić w pisemnym uzasadnieniu do poprawek.”

W oparciu o opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji, która przeanalizowała wniosek dotyczący przekształcenia, oraz zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy Komisja Prawna uważa, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych oprócz tych, które już zaznaczono jako takie we wniosku lub w opinii grupy roboczej, oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów poprzedniego aktu wraz ze zmianami merytorycznymi, wniosek zawiera zwykłą kodyfikację istniejącego tekstu, bez żadnych zmian merytorycznych.

Podsumowując, na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2017 r. Komisja Prawna jednogłośnie(1) zaleciła, by Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, będąca komisją właściwą, przystąpiła do rozpatrywania omawianego wniosku zgodnie z art. 104.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

Zał.: Opinia konsultacyjnej grupy roboczej

(1)

Obecni byli następujący posłowie: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, John Flack, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emma McClarkin, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech.


ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

 

    Bruksela, dnia 28 września 2017 r.

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

          RADY

          KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)

COM(2016)0767 final/2 z dnia 23.2.2017 - 2016/0382 (COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego punkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z przedstawicieli odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zebrała się w dniu 29 czerwca 2017 r. w celu zbadania ww. wniosku przedłożonego przez Komisję.

W trakcie tego posiedzenia(1), na podstawie analizy przedmiotowego wniosku dotyczącego dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, konsultacyjna grupa robocza uzgodniła jednomyślnie, co następuje.

1. Następujące elementy należy zaznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania zmian merytorycznych:

– w motywie 2 skreślenie słów „Kontrola zużycia energii w Europie”;

– w motywie 3 skreślenie końcowych słów „w sektorze transportu, w którym problem bezpieczeństwa dostaw energii jest najdotkliwszy i ma wpływ na rynek paliw w tym sektorze”;

– w motywie 20 skreślenie drugiego zdania motywu 11 dyrektywy 2009/28/WE w brzmieniu: „W tym kontekście należy uwzględnić energię obecną w oceanach i innych częściach wód w postaci fal, prądów morskich, pływów, oceanicznych gradientów energii ciepła lub gradientów zasolenia”;

– w motywie 26 skreślenie słów „celów krajowych”, „środki zwiększające elastyczność” i „ale pozostają one w gestii państw członkowskich, tak aby nie wpłynąć na ich zdolność do osiągnięcia celów krajowych”;

– w motywie 27 skreślenie słów „platformie na rzecz przejrzystości”;

– w motywie 28 skreślenie słów „realizacji celów” w pierwszym zdaniu, a także drugiego zdania motywu 37 dyrektywy 2009/28/WE w brzmieniu: „Niemniej jednak, aby uniknąć wzrostu netto emisji gazów cieplarnianych w wyniku zmiany wykorzystania istniejących źródeł odnawialnych i ich całościowego bądź częściowego zastąpienia konwencjonalnymi źródłami energii, liczona powinna być jedynie energia elektryczna wyprodukowana przez instalacje energii odnawialnej, które oddano do eksploatacji po wejściu w życie niniejszej dyrektywy lub przez wzrost zdolności instalacji, która została odnowiona po tej dacie”;

– w motywie 34 skreślenie słów „państwa członkowskie powinny zapewnić, że takie poziomy osiąga się poprzez włączanie czynnika energii ze źródeł odnawialnych w osiąganie minimalnych wymagań wydajności energetycznej zgodnie z dyrektywą 2002/91/WE, odnoszących się do optymalnej z punktu widzenia kosztów redukcji emisji dwutlenku węgla na budynek”;

– w motywie 39 skreślenie końcowych słów „urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych”;

– w motywie 43 skreślenie ostatniego zdania motywu 52 dyrektywy 2009/28/WE, które brzmi: „Istotne jest, aby odróżniać zielone certyfikaty stosowane w systemach wsparcia od gwarancji pochodzenia”;

– w motywie 44 skreślenie słów „minimalny udział”;

– w motywie 45 skreślenie słów „szczególnie jeżeli chodzi o ilość energii ze źródeł odnawialnych produkowanej przez nowe instalacje, Komisja powinna ocenić skuteczność środków podejmowanych przez państwa członkowskie”;

– skreślenie całości tekstu motywu 56 dyrektywy 2009/28/WE;

– w motywie 48 skreślenie słowa „tymczasowego”;

– w motywie 52 skreślenie słów „Odpowiednim jest wspieranie fazy demonstracji i komercjalizacji”;

– w motywie 70 skreślenie końcowych słów „oraz rozwój biopaliw drugiej i trzeciej generacji we Wspólnocie i na całym świecie, a także wzmocnienie badań w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wiedzy w tych dziedzinach”;

– w motywie 72 skreślenie ostatnich dwóch zdań motywu 73 dyrektywy 2009/28/WE, który brzmi „Należy również włączyć do niej obszary zalesione z pokryciem powierzchni przez korony drzew pomiędzy 10 % a 30 %, chyba że istnieją dowody na to, że ilości pierwiastka węgla są wystarczająco niskie, aby uzasadnić przekształcenie tych obszarów zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszej dyrektywie. W odniesieniu do obszarów podmokłych powinno się uwzględniać definicję ustanowioną w Konwencji na temat terenów podmokłych posiadających międzynarodowe znaczenie, w szczególności jako siedlisk ptactwa wodnego, przyjętej w dniu 2 lutego 1971 r. w Ramsar”;

– w motywie 81 skreślenie słów „wielostronnych i dwustronnych umów oraz” i „takie umowy lub”;

– motywie 95 skreślenie słów „lub silnie zanieczyszczone”, jak również sześciu ostatnich zdań motywu 85 dyrektywy 2009/28/WE, które brzmią: „Nawet jeśli biopaliwa jako takie będą wytwarzane z surowców pochodzących z terenów uprawnych, wzrost netto zapotrzebowania na uprawy wynikający z promocji biopaliw może prowadzić do wzrostu netto w wielkości obszarów upraw. Mogłoby to mieć wpływ na obszary o dużych ilościach pierwiastka węgla, co skutkowałoby destrukcyjną utratą ilości pierwiastka węgla. Aby zmniejszyć to ryzyko, należy wprowadzić środki towarzyszące, które będą sprzyjały zwiększaniu wskaźnika produkcyjności ziemi już stosowanej pod uprawy, wykorzystanie terenów zdegradowanych oraz przyjęcie wymogów zrównoważonego rozwoju, porównywalnych do tych, które określono w niniejszej dyrektywie w sprawie zużycia biopaliw we Wspólnocie, w innych wykorzystujących biopaliwa państwach. Komisja powinna opracować konkretną metodologię w celu zminimalizowania emisji gazów cieplarnianych spowodowane pośrednimi zmianami użytkowania gruntów. W tym celu Komisja powinna przeanalizować, w oparciu o najlepsze dostępne dowody naukowe, w szczególności włączenie czynnika pośrednich zmian użytkowania gruntów do obliczania emisji gazów cieplarnianych i potrzebę zachęcania do korzystania z biopaliw, które zmniejszają wpływ zmian użytkowania gruntów i poprawiają zrównoważony charakter biopaliw w odniesieniu do pośrednich zmian użytkowania gruntów. Przy opracowywaniu tej metodologii Komisja powinna między innymi odnieść się do potencjalnych skutków pośrednich zmian użytkowania gruntów, wynikających z wykorzystania biopaliw produkowanych z niespożywczego materiału celulozowego i z materiału lignocelulozowego”;

– w motywie 100 skreślenie odniesienia do decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji;

– w motywie 101 skreślenie wskazania „20 %”;

– w art. 1 i w art. 2 lit. j) skreślenie słowa „krajowe”;

– w art. 2 lit. g) skreślenie słowa „lub gazowe”;

– w art. 7 ust. 1 zastąpienie obecnego odniesienia do „art. 17 ust. 2–6” odniesieniem do „art. 26 ust. 2–7”;

– skreślenie całego tekstu art. 5 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE;

– w art. 7 ust. 3 skreślenie słów „energię aerotermalną, geotermalną i hydrotermalną”;

– w art. 8 ust. 1 skreślenie słów „i poczynić ustalenia dotyczące”, „przyjmujące”, „spełnia wymogi art. 3 ust. 1, 2 i 4” i „czy inne”;

– w art. 8 ust. 2 i w art. 12 ust. 1 skreślenie słowa „trzech”;

– w art. 9 ust. 2 i 3 i w art. 10 ust. 1 skreślenie słowa „celu”;

– w art. 9 ust. 4 skreślenie pierwszego zdania, które brzmi: „Okres wskazany w ust. 3 lit. d) nie wykracza poza rok 2020”, oraz wskazania „2020” w zdaniu drugim;

– w art. 10 ust. 3 skreślenie sformułowania „wyliczenia zgodności z wymogami” i „w zakresie krajowych celów ogólnych”;

– w art. 13 ust. 1 zastąpienie obecnego odniesienia do „art. 3” odniesieniem do „art. 5”;

– skreślenie całego tekstu art. 13 ust. lit. a) i b) dyrektywy 2009/28/WE;

– w art. 19 ust. 13 zastąpienie słowa „konsumentom” terminem „odbiorcom” oraz skreślenie końcowych słów „która pochodzi z instalacji lub na temat zwiększonej mocy, która została wprowadzona po dniu 25 czerwca 2009”;

– w art. 26 ust. 1 skreślenie słów „zrównoważonego rozwoju”;

– w art. 27 ust. 4 zastąpienie obecnego odniesienia do „art. 17 ust. 2” odniesieniem do „art. 26 ust. 7” oraz obecnego odniesienia do „art. 17 ust. 3, 4 i 5” odniesieniem do „art.26 ust. 2, 3, 4, 5 i 6”;

– w art. 27 ust. 6 akapit trzeci skreślenie słów „na rzecz przejrzystości”;

– w art. 27 ust. 6 akapit piąty i ust. 7 zastąpienie obecnego odniesienia do „art. 17 ust. 2–5” odniesieniem do „art. 26 ust. 2–7”;

– w art. 28 ust. 1 i 4 zastąpienie obecnego odniesienia do „art. 17 ust. 2” odniesieniem do „art. 26 ust. 7”;

– w art. 28 ust. 5 skreślenie słów „w szczególności w odniesieniu do” i słowo „uzupełniony”;

– w art. 30 ust. 3 zastąpienie wskazania „2018” wskazaniem „2026”;

– w art. 30 ust. 4 zastąpienie wskazania „2021” wskazaniem „2032”;

– w art. 32 ust. 2 zastąpienie wskazania „5 października 2015 r.” wskazaniem „1 stycznia 2021 r.”;

– w art. 32 ust. 2, 3 i 6 zastąpienie obecnego odniesienia do art. 3 ust. 5 odniesieniem do art. 7 ust. 5 oraz dodanie nowych odniesień do art. 19 ust. 11 i 14 oraz do art. 25 ust. 6;

– w pkt A w załączniku V skreślenie wskazania „52 %” w związku z pozycją „etanol z buraka cukrowego”;

– w pkt B w załączniku V skreślenie wskazania „92 %” w związku z pozycją „DME z drewna z upraw”;

– w pkt C(3) w załączniku V skreślenie wzoru „(EF – EB)/EF” w związku z pozycją „DME z drewna z upraw”;

– skreślenie całego tekstu pkt C(8) lit. b) ppkt (ii) załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE;

– w pkt C(8) akapit drugi załącznika V skreślenie liczby „10”;

– skreślenie całego tekstu pkt C(9) lit. b) załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE;

– skreślenie całego tekstu pkt C(9) akapit drugi załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE;

– w pkt C(10) załącznika V skreślenie wskazania „2009”;

– w pkt C(12) załącznika V skreślenie słów „i magazynowaniem”;

– w pkt C(14) załącznika V skreślenie słowa „sekwestrację”;

– w pkt C(15) załącznika V skreślenie końcowych słów „w celu zastąpienia CO2 pochodzenia kopalnego, stosowanego w produktach handlowych i w usługach”;

– w pkt C(18) załącznika V skreślenie sformułowania „eec + el + te części ep, etd i eee”;

– skreślenie całego tekstu pkt C(19) akapit czwarty załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE;

2. W art. 27 ust. 5 akapit drugi i ust. 6 akapit pierwszy i piąty odniesienie do „art. 31 ust. 3” należy dostosować, tak by brzmiało jako odniesienie do art. 31 ust. 2.

Rozpatrzenie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na jednomyślne stwierdzenie, że wniosek nie zawiera zmian merytorycznych innych niż wskazane jako takie. Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi zmianami merytorycznymi wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejącego aktu prawnego, bez zmiany co do istoty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny Wydziału Prawnego      Dyrektor Generalny Wydziału Prawnego      Dyrektor Generalny

(1)

Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję wniosku w języku angielskim, będącą oryginalną wersją omawianego tekstu.


OPINIA Komisji Rozwoju (24.10.2017)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Florent Marcellesi

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejska polityka klimatyczna i energetyczna powinna być zgodna z celami spójności polityki na rzecz rozwoju, jak zapisano w art. 208 traktatu lizbońskiego i w celach zrównoważonego rozwoju. Przejście na energię ze źródeł odnawialnych ma zasadnicze znaczenie dla realizacji tych celów. Mając zatem na uwadze, że bioenergia może odegrać jedynie ograniczoną rolę w zaspokajaniu potrzeb energetycznych UE, oraz zważywszy na to, że polityka UE w dziedzinie bioenergii z pewnością będzie wykorzystywana jako model w negocjacjach międzynarodowych, sprawozdawca uważa, że podstawowe znaczenie ma dopilnowanie, by proponowana dyrektywa odpowiadała surowym kryteriom zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego.

W tym celu należy wzmocnić kilka aspektów proponowanego aktu:

podnieść poziom ambicji wniosku w dziedzinie klimatu przez zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 45 % w 2030 r. i określenie obowiązkowych celów krajowych, aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego;

całkowicie wycofać do roku 2030 biopaliwa pochodzenia rolniczego, aby zminimalizować negatywny wpływ bioenergii na prawa własności gruntów, prawo do pożywienia, różnorodność biologiczną, glebę oraz ogólne skutki pośredniej zmiany użytkowania gruntów; dlatego udział biopaliw pochodzenia rolniczego i biopłynów na bazie roślin, które można zaliczyć na poczet celu dotyczącego paliw transportowych na mocy dyrektywy, należy stopniowo zmniejszyć do zera w 2030 r.;

stopniowo wycofać wszystkie zachęty polityczne dla biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy produkowanych z roślin spożywczych i pastewnych lub innych roślin uprawianych na użytkach rolnych;

wzmocnić zasady dotyczące pośrednich zmian użytkowania gruntów, zważywszy, że rośliny energetyczne nieprzeznaczone do spożycia mogą przyczyniać się do tych zmian, jeśli są uprawiane na gruntach, które wykorzystywano do produkcji żywności;

zapewnić zgodność przekształconej dyrektywy z hierarchią postępowania z odpadami i zasadami wykorzystania kaskadowego;

wzmocnić zabezpieczenia dla zaawansowanych biopaliw, które skutecznie ograniczają emisje gazów cieplarnianych i są zgodne z surowymi kryteriami zrównoważonego rozwoju środowiskowego, jeżeli tworzone są zachęty do wykorzystywania odpadów i pozostałości do produkcji energii;

wprowadzić kryteria zrównoważonego rozwoju społecznego, biorąc pod uwagę coraz częstsze spory o ziemię, które wynikają np. z wielkoskalowych inwestycji rolnych mających na celu wytwarzanie surowców. W związku z tym przedmiotowa dyrektywa powinna być zgodna z międzynarodowymi normami w zakresie praw własności, które są tym istotniejsze w krajach, gdzie prawa zwyczajowe nie są wyraźnie uznane w przepisach ustawowych i gdzie lokalne społeczności wiejskie były w przeszłości wysiedlane w związku z projektami w dziedzinie ochrony środowiska.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Ustanowienie wiążącego unijnego celu dotyczącego energii ze źródeł odnawialnych na rok 2030 będzie nadal zachętą do rozwijania technologii pozwalających wytwarzać energię odnawialną i gwarantujących pewność inwestycji. Cel wyznaczony na poziomie Unii dałby państwom członkowskim większą elastyczność w realizacji ich celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w sposób najbardziej opłacalny i z uwzględnieniem specyficznej sytuacji państw, ich koszyków energetycznych i możliwości wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

(8)  Ustanowienie wiążących unijnych i krajowych celów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych na rok 2030 będzie nadal zachętą do rozwijania technologii pozwalających wytwarzać energię odnawialną i gwarantujących pewność inwestycji.

Uzasadnienie

Realizacja celów porozumienia paryskiego oznacza zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych zarówno na szczeblu UE, jak i państw członkowskich. Cele państw członkowskich, które są spójne z celem unijnym, przyczynią się do zapewnienia skutecznej realizacji globalnego celu UE.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Wykorzystanie biomasy do produkcji energii wiąże się z istotnymi kosztami alternatywnymi związanymi z uszczupleniem lub utratą ekosystemów. Państwa członkowskie powinny powstrzymać się od subsydiowania lub zezwalania na wykorzystywanie surowców do wytwarzania energii, jeżeli miałoby to negatywny wpływ na prawa do gruntów, prawa do pożywienia, różnorodność biologiczną, glebę lub całkowity bilans gazów cieplarnianych.

Uzasadnienie

Program działań do roku 2030 stanowi ramy polityczne przemian mających na celu eliminację ubóstwa i osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w skali globalnej. Dlatego działania UE podejmowane w celu wdrożenia porozumienia paryskiego w sprawie zmiany klimatu muszą być zgodne z wypełnieniem określonych w tym programie 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniać zasadnicze powiązania między jego celami i zadaniami.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15b)  Podstawą promowania odnawialnych źródeł energii powinna być zasada wykorzystania kaskadowego, w szczególności w odniesieniu do biomasy leśnej i rolniczej, oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Systemy wsparcia promujące wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych nie powinny podważać zasad gospodarki o obiegu zamkniętym ani hierarchii postępowania z odpadami, które szeregują opcje gospodarowania odpadami zgodnie z ich zrównoważonym charakterem oraz traktują priorytetowo zapobieganie powstawaniu odpadów i ich recykling.

Uzasadnienie

UE i jej państwa członkowskie muszą realizować program działań do roku 2030 we wszystkich politykach wewnętrznych i zewnętrznych, stosując kompleksowe i strategiczne podejście, a także włączając do nich w wyważony i spójny sposób wszystkie trzy wymiary zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniając powiązania między poszczególnymi celami zrównoważonego rozwoju, jak również szersze skutki działań krajowych na szczeblu międzynarodowym i globalnym.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15c)  Jeżeli chodzi o wykorzystanie biotycznych źródeł energii, państwa członkowskie powinny wprowadzić zabezpieczenia w celu ochrony różnorodności biologicznej oraz zapobiegania uszczupleniu lub utracie ekosystemów oraz odchyleniom od obecnych zastosowań, które miałyby negatywny, bezpośredni lub pośredni, wpływ na różnorodność biologiczną, glebę lub całkowity bilans gazów cieplarnianych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Otwarcie systemów wsparcia dla uczestników transgranicznych zmniejsza negatywne skutki dla wewnętrznego rynku energii i może, pod pewnymi warunkami, pomóc państwom członkowskim w osiągnięciu unijnego celu w sposób bardziej opłacalny. Wymiar transgraniczny jest również naturalnym następstwem rozwoju unijnej polityki w dziedzinie energii odnawialnej, w sytuacji gdy wiążący cel na poziomie unijnym zastępuje wiążące cele krajowe. Należy zatem zobowiązać państwa członkowskie do stopniowego i częściowego otwierania możliwości uzyskiwania wsparcia dla projektów zlokalizowanych w innych państwach członkowskich i do określenia kilku sposobów realizacji takiego stopniowego otwierania przy zapewnieniu zgodności z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym art. 30, 34 i 110.

(17)  Otwarcie systemów wsparcia dla uczestników transgranicznych zmniejsza negatywne skutki dla wewnętrznego rynku energii i może, pod pewnymi warunkami, pomóc państwom członkowskim w osiągnięciu unijnego celu w sposób bardziej opłacalny. Wymiar transgraniczny jest również naturalnym następstwem rozwoju unijnej polityki w dziedzinie energii odnawialnej, w sytuacji gdy wiążący cel na poziomie unijnym towarzyszy wiążącym celom krajowym. Należy zatem zobowiązać państwa członkowskie do stopniowego i częściowego otwierania możliwości uzyskiwania wsparcia dla projektów zlokalizowanych w innych państwach członkowskich i do określenia kilku sposobów realizacji takiego stopniowego otwierania przy zapewnieniu zgodności z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym art. 30, 34 i 110.

Uzasadnienie

Realizacja celów porozumienia paryskiego oznacza zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych zarówno na szczeblu UE, jak i państw członkowskich. Cele państw członkowskich, które są spójne z celem unijnym, przyczynią się do zapewnienia skutecznej realizacji globalnego celu UE.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Aby w załączniku IX uwzględnić zasady hierarchii postępowania z odpadami określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE25, unijne kryteria zrównoważonego rozwoju oraz potrzebę zagwarantowania, że przepisy załącznika nie powodują dodatkowego zapotrzebowania na grunty w związku z propagowaniem wykorzystywania odpadów i pozostałości, Komisja przy regularnej ocenie załącznika powinna rozważyć uwzględnienie dodatkowych surowców, które nie powodują istotnych zakłóceń na rynkach produktów (ubocznych), odpadów ani pozostałości.

(25)  Aby w załączniku IX uwzględnić zasady hierarchii postępowania z odpadami określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE25, unijne kryteria zrównoważonego rozwoju, zasadę wykorzystania kaskadowego oraz potrzebę zagwarantowania, że przepisy tego załącznika nie powodują dodatkowego zapotrzebowania na grunty w związku z propagowaniem wykorzystywania odpadów i pozostałości, Komisja przy regularnej ocenie tego załącznika powinna rozważyć uwzględnienie – na podstawie oceny cyklu życia, biorąc pod uwagę emisje pośrednie związane z wszelkimi efektami przesunięcia – dodatkowych surowców, które są w stanie zapewnić znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i które nie powodują istotnych zakłóceń na rynkach produktów (ubocznych), odpadów ani pozostałości.

__________________

__________________

25 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

25 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

Uzasadnienie

Niewiele jest surowców, które rzeczywiście nie wiążą się z emisjami. W przypadku, gdy rezygnuje się z obecnych zastosowań surowców na rzecz produkcji biopaliw, odczują to inni użytkownicy. Aby zrozumieć, jak wykorzystanie tych materiałów do produkcji paliw alternatywnych oddziałuje na klimat, konieczna jest analiza przesunięcia wskazująca, jakie materiały mogłyby być wykorzystane do zastąpienia surowców, oraz związanych z nimi emisji. Zgodnie z przepisami UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i strategii leśnej należy wziąć pod uwagę zasadę kaskadowego wykorzystania biomasy.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 50 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(50a)  Choć niniejsza dyrektywa ustanawia unijne ramy promowania energii ze źródeł odnawialnych, przyczynia się ona również do potencjalnego pozytywnego wpływu, jaki Unia i państwa członkowskie mogą wywierać na pobudzanie rozwoju sektora energii odnawialnej w państwach trzecich. Unia i państwa członkowskie powinny wspierać badania, rozwój i inwestycje w produkcję energii ze źródeł odnawialnych w krajach rozwijających się i innych krajach partnerskich, umacniając tym samym ich zrównoważenie środowiskowe i gospodarcze oraz zdolność wywozu energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto przywóz energii ze źródeł odnawialnych z krajów partnerskich może pomóc UE i państwom członkowskim w realizacji ambitnych celów w zakresie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 62

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(62)  W europejskiej strategii na rzecz niskoemisyjnej mobilności z lipca 2016 r. stwierdzono, że biopaliwa produkowane z roślin spożywczych odgrywają niewielką rolę w obniżaniu emisyjności w sektorze transportu, a zatem powinny być stopniowo wycofywane i zastępowane zaawansowanymi biopaliwami. Aby przygotować proces przestawiania się na zaawansowane biopaliwa i zminimalizować ogólne skutki pośredniej zmiany użytkowania gruntów, należy ograniczyć ilość biopaliw i biopłynów produkowanych z roślin spożywczych i pastewnych, którą można zaliczać na poczet realizacji unijnych celów określonych w niniejszej dyrektywie.

(62)  W sytuacji, gdy użytki zielone lub użytki rolne wykorzystywane wcześniej do produkcji żywności i paszy są przeznaczane pod produkcję biopaliw, zapotrzebowanie na produkty inne niż paliwa będzie nadal musiało być zaspokajane albo przez intensyfikację bieżącej produkcji, albo w drodze przeznaczenia pod tę produkcję innych gruntów, niebędących użytkami rolnymi. Wykorzystywanie gruntów niebędących użytkami rolnymi w rolnictwie stanowi pośrednią zmianę użytkowania gruntów i może prowadzić do znacznych emisji gazów cieplarnianych, jeżeli wiąże się z przekształceniem terenów zasobnych w pierwiastek węgla. W europejskiej strategii na rzecz niskoemisyjnej mobilności z lipca 2016 r. stwierdzono, że biopaliwa produkowane z roślin spożywczych odgrywają niewielką rolę w obniżaniu emisyjności w sektorze transportu, a zatem powinny być stopniowo wycofywane i zastępowane zaawansowanymi biopaliwami. Aby przygotować proces przestawiania się na zaawansowane biopaliwa i zminimalizować ogólne skutki pośredniej zmiany użytkowania gruntów, należy ograniczyć ilość biopaliw i biopłynów produkowanych z roślin spożywczych i pastewnych, którą można zaliczać na poczet realizacji unijnych celów określonych w niniejszej dyrektywie, oraz uwzględnić przy obliczaniu emisji gazów cieplarnianych szacunkowe pośrednie zmiany użytkowania gruntów.

Uzasadnienie

Zjawisko pośredniej zmiany użytkowania gruntów wymaga wyraźnego uznania i uwzględnienia w przepisach dyrektywy.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(64)  Zaawansowane biopaliwa i inne biopaliwa oraz biogaz wyprodukowane z surowców wymienionych w załączniku IX, odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego oraz energia elektryczna ze źródeł odnawialnych w transporcie mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, stymulując dekarbonizację unijnego sektora transportu w sposób racjonalny pod względem kosztów oraz zwiększając m.in. dywersyfikację źródeł energii w transporcie przy jednoczesnym wspieraniu innowacji, wzrostu i zatrudnienia w gospodarce Unii i zmniejszeniu uzależnienia od importu energii. Obowiązek włączania składników pochodzących ze źródeł odnawialnych do paliw spoczywający na dostawcach paliw powinien sprzyjać stałemu rozwojowi zaawansowanych paliw, w tym biopaliw, ważne jest również, aby obowiązek ten stanowił zachętę do poprawy charakterystyki dostarczanych paliw pod względem emisji gazów cieplarnianych. Komisja powinna ocenić charakterystykę tych paliw pod względem emisji gazów cieplarnianych, ich innowacyjności technologicznej i zrównoważonego charakteru.

(64)  Zaawansowane biopaliwa i inne biopaliwa oraz biogaz wyprodukowane z surowców wymienionych w załączniku IX, odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego oraz energia elektryczna ze źródeł odnawialnych w transporcie mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, stymulując dekarbonizację unijnego sektora transportu w sposób racjonalny pod względem kosztów oraz zwiększając m.in. dywersyfikację źródeł energii w transporcie przy jednoczesnym wspieraniu innowacji, wzrostu i zatrudnienia w gospodarce Unii i zmniejszeniu uzależnienia od importu energii. Jednakże surowce niespożywcze mogą powodować emisje związane ze zmianą użytkowania gruntów lub inne emisje pośrednie. W celu uwzględnienia emisji pośrednich związanych z przeniesieniem bieżących zastosowań niektórych surowców przy obliczaniu emisji gazów cieplarnianych należy uwzględniać wielkości szacunkowe. Możliwe jest, że szacunki te zmienią się wraz z pojawieniem się dodatkowych danych lub jeśli z biegiem czasu zmienią się rynki tych surowców niespożywczych. W związku z tym powinny one być przedmiotem regularnych przeglądów. Obowiązek włączania składników pochodzących ze źródeł odnawialnych do paliw spoczywający na dostawcach paliw powinien sprzyjać stałemu rozwojowi zaawansowanych paliw, w tym biopaliw, ważne jest również, aby obowiązek ten stanowił zachętę do poprawy charakterystyki dostarczanych paliw pod względem emisji gazów cieplarnianych. Komisja powinna ocenić charakterystykę tych paliw pod względem emisji gazów cieplarnianych, ich innowacyjności technologicznej i zrównoważonego charakteru.

Uzasadnienie

Aby zrozumieć, jak wykorzystanie tych materiałów do produkcji paliw alternatywnych oddziałuje na klimat, konieczna jest analiza przesunięcia wskazująca, jakie materiały mogłyby być wykorzystane do zastąpienia surowców, oraz związanych z nimi emisji.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 69 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(69a)  Produkcja biopaliw, a więc również dotyczące ich cele i harmonogramy nie powinny powodować żadnych zmian użytkowania gruntów ani w jakikolwiek sposób wpływać na łańcuch dostaw żywności.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 69 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(69b)  Unijna polityka w dziedzinie biopaliw może mieć ukryty niekorzystny wpływ nie tylko na środowisko, ale także na życie społeczności lokalnych, prawa własności gruntu i bezpieczeństwo żywnościowe, o ile nie zostaną wprowadzone gwarancje dotyczące zrównoważonego rozwoju i praw człowieka.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 73

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(73)  Surowce rolnicze do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy nie powinny być wytwarzane na torfowiskach, ponieważ uprawa surowców na torfowiskach spowodowałaby znaczną utratę zasobów węgla, gdyby do tego celu zastosowano dalsze odwadnianie gleby, przy czym braku takiego odwadniania nie można w łatwy sposób zweryfikować.

(73)  Surowce rolnicze do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy nie powinny być wytwarzane na torfowiskach ani terenach podmokłych, ponieważ uprawa surowców na torfowiskach lub terenach podmokłych spowodowałaby znaczną utratę zasobów węgla, gdyby do tego celu zastosowano dalsze odwadnianie gleby, przy czym braku takiego odwadniania nie można w łatwy sposób zweryfikować.

Uzasadnienie

Torfowiska i tereny podmokłe stanowią siedliska o dużej wartości przyrodniczej, stanowiące jedne z najważniejszych magazynów dwutlenku węgla w UE i na ziemi. Jednak w przypadku degradacji emitują one ogromne ilości gazów cieplarnianych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 73 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(73a)  Odpady rolnicze i leśne do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy powinny być wytwarzane i pozyskiwane z zastosowaniem praktyk, które są spójne z zasadami ochrony jakości gleby i węgla organicznego w glebie.

Uzasadnienie

Polityka rolna UE powinna być zgodna z zobowiązaniami UE w zakresie walki ze zmianą klimatu i likwidacji ubóstwa. Wyzwania środowiskowe, przed którymi tradycyjnie stoi rolnictwo na całym świecie, nasilają się wskutek zmiany klimatu. Bardziej niż kiedykolwiek rolnicy muszą przyczyniać się do łagodzenia zmiany klimatu dzięki stosowaniu zrównoważonych praktyk gospodarki rolnej.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 95 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(95a)  Strategie polityczne Unii i państw członkowskich dotyczące biopaliw powinny być spójne z oenzetowskimi celami zrównoważonego rozwoju i zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju zapisaną w traktacie lizbońskim. Unia i państwa członkowskie powinny dopilnować w szczególności, by ich polityka dotycząca biopaliw nie miała negatywnego wpływu na kraje rozwijające się i by respektowała prawa własności lokalnych mieszkańców, jak określono w Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczącej ludności tubylczej i plemiennej w krajach niezależnych (konwencji nr 169), a także w dobrowolnych wytycznych ONZ w zakresie odpowiedzialnego zarządzania własnością gruntów, łowisk i lasów w kontekście krajowego bezpieczeństwa żywnościowego, w zasadach odpowiedzialnego inwestowania w rolnictwo i systemy żywnościowe oraz w wytycznych OECD i FAO dotyczących odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w rolnictwie.

Uzasadnienie

Porozumienie paryskie wymaga od stron, aby w trakcie podejmowania działań mających na celu zapobieganie zmianie klimatu przestrzegały zobowiązań międzynarodowych w zakresie praw człowieka oraz praw ludności tubylczej. Porozumienie to przewiduje również, że działania w dziedzinie klimatu należy prowadzić w sposób sprawiedliwy, uwzględniający zrównoważony rozwój i wysiłki na rzecz likwidacji ubóstwa. Mając na uwadze, że polityka UE w dziedzinie biopaliw może wywierać presję na użytkowanie gruntów za granicą, należy dopilnować, by nie rzutowało to na istniejące prawa własności lokalnych mieszkańców.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 99

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(99)  Komisja, aby zmieniać lub uzupełniać inne niż istotne elementy przepisów niniejszej dyrektywy, powinna zostać uprawniona do przyjmowania aktów na podstawie art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do: wykazu surowców do produkcji zaawansowanych biopaliw, których wkład w realizację zobowiązań dostawcy paliw w sektorze transportu jest ograniczony; dostosowywania wartości energetycznej paliw transportowych do postępu naukowego i technicznego; metodyki ustalania udziału biopaliwa wynikającego z przetwarzania biomasy we wspólnym procesie z paliwami kopalnymi; wdrażania umów o wzajemnym uznawaniu gwarancji pochodzenia; ustalania zasad monitorowania funkcjonowania systemu gwarancji pochodzenia; oraz zasad obliczania wpływu biopaliw, biopłynów i ich odpowiedników kopalnych na emisję gazów cieplarnianych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(99)  Komisja, aby zmieniać lub uzupełniać inne niż istotne elementy przepisów niniejszej dyrektywy, powinna zostać uprawniona do przyjmowania aktów na podstawie art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do: wykazu surowców do produkcji zaawansowanych biopaliw, łącznie z powiązanymi szacowanymi emisjami pośrednimi; dostosowywania wartości energetycznej paliw transportowych do postępu naukowego i technicznego; metodyki ustalania udziału biopaliwa wynikającego z przetwarzania biomasy we wspólnym procesie z paliwami kopalnymi; wdrażania umów o wzajemnym uznawaniu gwarancji pochodzenia; ustalania zasad monitorowania funkcjonowania systemu gwarancji pochodzenia; oraz zasad obliczania wpływu biopaliw, biopłynów i ich odpowiedników kopalnych na emisję gazów cieplarnianych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie, że przy rozważaniu różnych surowców w pełni uwzględniono emisje pośrednie.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 101 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(101a)  1,4 mld ludzi na świecie nie ma dostępu do energii elektrycznej. Około 3 mld ludzi wykorzystuje do gotowania tradycyjne paliwa, takie jak węgiel i drewno, często mając w domach słabą wentylację. W wyniku stosowania tych paliw prawie 2 mln ludzi umiera rocznie na zapalenie płuc i przewlekłe choroby płuc.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 101 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(101b)  Coraz częściej kraje rozwijające się przyjmują na szczeblu krajowym politykę w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, gdyż dążą do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię. Pod koniec 2015 r. ponad 173 kraje, w tym 117 gospodarek rozwijających się lub wschodzących, miały ustalone cele w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 101 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(101c)  Korzystanie z energii w krajach rozwijających się jest ściśle związane z szeregiem kwestii społecznych: ograniczaniem ubóstwa, edukacją, zdrowiem, wzrostem liczby ludności, zatrudnieniem, przedsiębiorczością, komunikacją, urbanizacją i brakiem szans dla kobiet. Energia ze źródeł odnawialnych może w znaczącym stopniu umożliwić wspólne podejście do wyzwań związanych z rozwojem i środowiskiem. W ostatnich latach nastąpił wyraźny rozwój alternatywnych technologii energetycznych, zarówno w kategoriach efektywności, jak i ograniczenia kosztów. Ponadto wiele krajów rozwijających się jest w szczególnie dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o rozwój nowej generacji technologii energetycznych. Oprócz korzyści dla rozwoju i środowiska energia ze źródeł odnawialnych mogłaby przyczynić się do zapewnienia większego bezpieczeństwa i stabilności gospodarczej. Szersze wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych zmniejszyłoby zależność od przywozu drogich paliw kopalnych i pomogłoby wielu krajom poprawić ich bilans płatniczy.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne ramy dla promowania energii ze źródeł odnawialnych. Określa ona wiążący unijny cel ogólny w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. Ustanawia ona również zasady dotyczące wsparcia finansowego na rzecz energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, prosumpcji odnawialnej energii elektrycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w sektorach ogrzewania, chłodzenia i transportu, współpracy regionalnej między państwami członkowskimi i z państwami trzecimi, gwarancji pochodzenia, procedur administracyjnych oraz informacji i szkoleń. Określa ona kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych dla biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy .

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne ramy dla promowania energii ze źródeł odnawialnych. Określa ona obowiązkowe cele unijne i krajowe w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. Ustanawia ona również zasady dotyczące wsparcia finansowego na rzecz energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, prosumpcji odnawialnej energii elektrycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w sektorach ogrzewania, chłodzenia i transportu, współpracy regionalnej między państwami członkowskimi i z państwami trzecimi, gwarancji pochodzenia, procedur administracyjnych oraz informacji i szkoleń. Określa ona kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych dla biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy .

Uzasadnienie

Realizacja celów porozumienia paryskiego oznacza zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych zarówno na szczeblu UE, jak i państw członkowskich. Cele państw członkowskich, które są spójne z celem unijnym, przyczynią się do zapewnienia skutecznej realizacji globalnego celu UE.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera n a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

na)  „rośliny energetyczne” oznaczają rośliny, z wyłączeniem pozostałości i odpadów, uprawiane na użytkach rolnych jako uprawy główne przede wszystkim do celów energetycznych;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie definicji.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wiążący ogólny cel unijny na 2030 r.

Wiążące ogólne cele unijne i krajowe na 2030 r.

Uzasadnienie

Niezbędne dla zachowania spójności z art. 1.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie dopilnowują, by podczas realizacji celów określonych w ust. 3 ich cele krajowe były zgodne z hierarchią postępowania z odpadami określoną w dyrektywie 2008/98/WE, w szczególności w odniesieniu do wykorzystania biomasy leśnej i rolniczej do celów energetycznych, oraz z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystania kaskadowego. W tym celu państwa członkowskie regularnie dokonują przeglądu swoich celów krajowych, aby zapewnić zgodność z tymi zasadami.

Uzasadnienie

UE i jej państwa członkowskie muszą realizować program działań do roku 2030 we wszystkich politykach wewnętrznych i zewnętrznych, uwzględniać powiązania między poszczególnymi celami zrównoważonego rozwoju, jak również szersze skutki działań krajowych na szczeblu międzynarodowym i globalnym. W związku z tym w odpowiednich przypadkach należy stosować zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystania kaskadowego, w tym w przedmiotowej dyrektywie, aby służyć za wzór dla państw trzecich.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  energia elektryczna została wyprodukowana zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym z prawem dotyczącym praw człowieka.

Uzasadnienie

Przepisy przedmiotowej dyrektywy nie powinny w niezamierzony sposób nagradzać produkcji energii elektrycznej prowadzonej w warunkach, które naruszają prawo międzynarodowe.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  zastosowanie odnosi się do wspólnego projektu, który spełnia kryteria wymienione w ust. 2 lit. b) i c) i będzie realizowany przy wykorzystaniu połączenia wzajemnego po oddaniu do eksploatacji, oraz do ilości energii elektrycznej nie większej od ilości, którą eksportować się będzie do Unii po oddaniu połączenia wzajemnego do eksploatacji.

e)  zastosowanie odnosi się do wspólnego projektu, który spełnia kryteria wymienione w ust. 2 lit. b), c) i ca) i będzie realizowany przy wykorzystaniu połączenia wzajemnego po oddaniu do eksploatacji, oraz do ilości energii elektrycznej nie większej od ilości, którą eksportować się będzie do Unii po oddaniu połączenia wzajemnego do eksploatacji.

Uzasadnienie

Niezbędne dla zachowania spójności z poprawką 25 wprowadzającą lit. ca) w poprzednim ustępie.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zawiera pisemne uznanie lit. b) i c) przez państwo trzecie, na którego terytorium ma zostać oddana do eksploatacji dana instalacja, oraz udział lub ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez daną instalację, która zostanie wykorzystana na rynku krajowym przez to państwo trzecie.

d)  zawiera pisemne uznanie lit. b), c) i ca) w ust. 2 przez państwo trzecie, na którego terytorium ma zostać oddana do eksploatacji dana instalacja, oraz udział lub ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez daną instalację, która zostanie wykorzystana na rynku krajowym przez to państwo trzecie.

Uzasadnienie

Niezbędne dla zachowania spójności z poprawką 25 wprowadzającą lit. ca) w poprzednim ust. 2.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11.  Państwa członkowskie nie uznają gwarancji pochodzenia wydanych przez państwo trzecie, z wyjątkiem przypadków gdy Komisja podpisała z tym państwem trzecim umowę w sprawie wzajemnego uznawania gwarancji pochodzenia wydanych w Unii i kompatybilnych systemów gwarancji pochodzenia utworzonych w tym państwie, w przypadku gdy prowadzony jest bezpośredni przywóz lub wywóz energii. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu wprowadzenia w życie tych umów.

11.  Państwa członkowskie nie uznają gwarancji pochodzenia wydanych przez państwo trzecie, z wyjątkiem przypadków gdy Komisja podpisała z tym państwem trzecim umowę w sprawie wzajemnego uznawania gwarancji pochodzenia wydanych w Unii i kompatybilnych systemów gwarancji pochodzenia utworzonych w tym państwie, w przypadku gdy prowadzony jest bezpośredni przywóz lub wywóz energii. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w celu wprowadzenia w życie tych umów. Umowy te są zgodne z prawem międzynarodowym, w tym z prawem dotyczącym praw człowieka, jak również z wszystkimi istotnymi decyzjami Komisji oraz z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Możliwość uwzględniania importowanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przy obliczaniu udziału energii ze źródeł odnawialnych powinna być zgodna z prawem międzynarodowym i unijnym. Nie powinno to prowadzić do obniżania standardów praw człowieka ani skutkować nieuczciwą konkurencją.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 4 – litera b – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  do obliczenia licznika, tj. wartości energetycznej zaawansowanych biopaliw i innych biopaliw oraz biogazu produkowanych z surowców wymienionych w załączniku IX, uwzględnia się: odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego, paliwa kopalne na bazie odpadów dostarczane do wszystkich sektorów transportu, oraz energię elektryczną ze źródeł odnawialnych dostarczaną do pojazdów drogowych.

b)  do obliczenia licznika, tj. wartości energetycznej zaawansowanych biopaliw i innych biopaliw oraz biogazu produkowanych z surowców wymienionych w załączniku IX, uwzględnia się odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego oraz energię elektryczną ze źródeł odnawialnych dostarczaną do wszystkich sektorów transportu.

Uzasadnienie

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz 17 zawartych w niej celów zrównoważonego rozwoju mają uniwersalny charakter i stosują się do wszystkich krajów na wszystkich etapach rozwoju, a zasadzają się na odpowiedzialności własnej narodów i współodpowiedzialności. Nie jest właściwe wprowadzanie obowiązków dotyczących paliw kopalnych – nawet produkowanych z odpadów – do dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza że polityka energetyczna UE może być wykorzystywana jako wzór w negocjacjach międzynarodowych.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  przy obliczaniu zarówno licznika, jak i mianownika uwzględnia się wyłącznie biopaliwa i biopłyny produkowane z surowców pozyskanych lub wytworzonych w Unii.

Uzasadnienie

Do celów zrównoważoności oraz aby uwzględnić skutki zmiany użytkowania gruntów i pośredniej zmiany użytkowania gruntów, za zrównoważone powinno się uznawać wyłącznie te biopaliwa/biopłyny, które są produkowane z surowców (w tym odpadów) pochodzących z UE.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 5 – litera a – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(v)  pozyskiwanie nie przekracza długoterminowej zdolności produkcyjnej lasu;

(v)  pozyskiwanie podtrzymuje lub poprawia długoterminową zdolność produkcyjną lasu;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 5 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  biomasa leśna została pozyskana na warunkach określonych w zezwoleniu na pozyskiwanie;

(i)  biomasa leśna została pozyskana zgodnie z prawem;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 5 – litera b – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(v)  pozyskiwanie nie przekracza długoterminowej zdolności produkcyjnej lasu.

(v)  pozyskiwanie podtrzymuje lub poprawia długoterminową zdolność produkcyjną lasu;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy produkowane z biomasy rolniczej i leśnej uwzględnione do celów, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. a), b) i c), spełniają następujące wymogi:

 

a)  surowiec pochodzi z gruntów lub lasów, w odniesieniu do których przestrzegane są prawa stron trzecich dotyczące użytkowania i własności gruntów lub lasów, gdyż uzyskano dobrowolną, uprzednią i świadomą zgodę tych stron trzecich, przy udziale instytucji i organizacji przedstawicielskich;

 

b)  przestrzegane są prawa człowieka i prawa pracownicze stron trzecich; oraz

 

c)  nie jest zagrożona dostępność żywności i paszy dla stron trzecich.

 

W tym kontekście należy w pełni i priorytetowo przestrzegać praw własności lokalnych mieszkańców, zgodnie z konwencją MOP nr 169, a także z dobrowolnymi wytycznymi ONZ w zakresie odpowiedzialnego zarządzania własnością gruntów, łowisk i lasów w kontekście krajowego bezpieczeństwa żywnościowego, zasadami odpowiedzialnego inwestowania w rolnictwo i systemy żywnościowe oraz wytycznymi OECD i FAO dotyczącymi odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w rolnictwie.

 

Do celów niniejszego ustępu pojęcie „strony trzecie” odnosi się do społeczności lokalnych i tubylczych lub wszystkich innych osób, które uczestniczą w produkcji lub pozyskiwaniu surowców, lub na które wpływają operacje produkcji lub wydobycia surowców.

Uzasadnienie

Przy uprawie i pozyskiwaniu biomasy należy chronić prawa osób trzecich, respektować przepisy prawa pracy i przeciwdziałać niekorzystnym skutkom dla bezpieczeństwa żywnościowego.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  Do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), państwa członkowskie mogą wprowadzić dodatkowe wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju dla paliw z biomasy.

10.  Do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), państwa członkowskie mogą wprowadzić dodatkowe wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju dla biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy.

Uzasadnienie

Prawo państw członkowskich do wprowadzenia dodatkowych wymogów zrównoważonego rozwoju nie powinno ograniczać się do paliw z biomasy.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 27 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie przyjmują środki w celu ustanowienia odpowiednich, kompleksowych i opartych na prawach człowieka gwarancji dotyczących zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do stosowania biopaliw, aby stawić czoła problematyce praw własności gruntu i innym kwestiom prawnym związanym z produkcją i przywozem biopaliw.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  jeżeli wartość standardowa ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla danej ścieżki produkcji została określona w załączniku V część A lub B w przypadku biopaliw i biopłynów i w załączniku VI część A w przypadku paliw z biomasy i jeżeli wartość el dla tych biopaliw lub biopłynów obliczona zgodnie z załącznikiem V część C pkt 7 , a dla tych paliw z biomasy obliczona zgodnie z załącznikiem VI część B pkt 7 jest równa zero lub jest mniejsza od zera – poprzez zastosowanie tej wartości standardowej;

a)  jeżeli wartość standardowa ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla danej ścieżki produkcji została określona w załączniku V część A lub B w przypadku biopaliw i biopłynów i w załączniku VI część A w przypadku paliw z biomasy i jeżeli wartość el dla tych biopaliw lub biopłynów obliczona zgodnie z załącznikiem V część C pkt 7, a dla tych paliw z biomasy obliczona zgodnie z załącznikiem VI część B pkt 7 jest równa zero lub jest mniejsza od zera – poprzez zastosowanie tej wartości standardowej i odliczając od niej standardową redukcję ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z pośredniej zmiany użytkowania gruntów, jak określono w części A załącznika VIII, lub z emisji pośrednich, jak określono w części Ba tegoż załącznika;

Uzasadnienie

Niewiele jest surowców, które rzeczywiście nie wiążą się z emisjami. W przypadku, gdy rezygnuje się z obecnych zastosowań surowców na rzecz produkcji biopaliw, odczują to inni użytkownicy. Szacunki emisji pośrednich oparte na analizie przesunięcia wskazującej, które materiały mogłyby być wykorzystane do zastąpienia surowców, oraz związanych z nimi emisji powinny być wykorzystywane do obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, aby ustalić, jaki wpływ wywiera na klimat stosowanie tego surowca jako paliwa alternatywnego.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  poprzez zastosowanie wartości rzeczywistej obliczonej zgodnie z metodyką określoną w załączniku V część C w przypadku biopaliw i biopłynów i w załączniku VI część B w przypadku paliw z biomasy ;

b)  poprzez zastosowanie wartości rzeczywistej obliczonej zgodnie z metodyką określoną w załączniku V część C w przypadku biopaliw i biopłynów i w załączniku VI część B w przypadku paliw z biomasy i odliczając od niej standardową redukcję ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z pośredniej zmiany użytkowania gruntów, jak określono w części A załącznika VIII, lub z emisji pośrednich, jak określono w części Ba tegoż załącznika;

Uzasadnienie

Niewiele jest surowców, które rzeczywiście nie wiążą się z emisjami. W przypadku, gdy rezygnuje się z obecnych zastosowań surowców na rzecz produkcji biopaliw, odczują to inni użytkownicy. Szacunki emisji pośrednich oparte na analizie przesunięcia wskazującej, które materiały mogłyby być wykorzystane do zastąpienia surowców, oraz związanych z nimi emisji powinny być wykorzystywane do obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, aby ustalić, jaki wpływ wywiera na klimat stosowanie tego surowca jako paliwa alternatywnego. Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z poprawką do art. 25 ust. 1.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  poprzez zastosowanie wartości będącej sumą czynników wzorów , o których mowa w załączniku V część C pkt 1, gdzie szczegółowe wartości standardowe określone w załączniku V część D lub E mogą być użyte dla niektórych czynników, a wartości rzeczywiste, obliczone zgodnie z metodyką określoną w załączniku V część C, dla wszystkich innych czynników; lub

c)  poprzez zastosowanie wartości będącej sumą czynników wzorów, o których mowa w załączniku V część C pkt 1, gdzie szczegółowe wartości standardowe określone w załączniku V część D lub E mogą być użyte dla niektórych czynników, a wartości rzeczywiste, obliczone zgodnie z metodyką określoną w załączniku V część C, dla wszystkich innych czynników i odliczając od obliczonej wartości standardową redukcję ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z pośredniej zmiany użytkowania gruntów, jak określono w części A załącznika VIII, lub z emisji pośrednich, jak określono w części Ba tegoż załącznika; lub

Uzasadnienie

Niewiele jest surowców, które rzeczywiście nie wiążą się z emisjami. W przypadku, gdy rezygnuje się z obecnych zastosowań surowców na rzecz produkcji biopaliw, odczują to inni użytkownicy. Szacunki emisji pośrednich oparte na analizie przesunięcia wskazującej, które materiały mogłyby być wykorzystane do zastąpienia surowców, oraz związanych z nimi emisji powinny być wykorzystywane do obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, aby ustalić, jaki wpływ wywiera na klimat stosowanie tego surowca jako paliwa alternatywnego.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  poprzez zastosowanie wartości będącej sumą czynników we wzorach, o których mowa w załączniku VI część B pkt 1, gdzie szczegółowe wartości standardowe określone w załączniku VI część C mogą być użyte dla niektórych czynników, a wartości rzeczywiste, obliczone zgodnie z metodyką określoną w załączniku VI część B – dla wszystkich innych czynników.

d)  poprzez zastosowanie wartości będącej sumą czynników we wzorach, o których mowa w załączniku VI część B pkt 1, gdzie szczegółowe wartości standardowe określone w załączniku VI część C mogą być użyte dla niektórych czynników, a wartości rzeczywiste, obliczone zgodnie z metodyką określoną w załączniku VI część B – dla wszystkich innych czynników i odliczając od obliczonej wartości standardową redukcję ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z pośredniej zmiany użytkowania gruntów, jak określono w części A załącznika VIII;

Uzasadnienie

Niewiele jest surowców, które rzeczywiście nie wiążą się z emisjami. W przypadku, gdy rezygnuje się z obecnych zastosowań surowców na rzecz produkcji biopaliw, odczują to inni użytkownicy. Szacunki emisji pośrednich oparte na analizie przesunięcia wskazującej, które materiały mogłyby być wykorzystane do zastąpienia surowców, oraz związanych z nimi emisji powinny być wykorzystywane do obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, aby ustalić, jaki wpływ wywiera na klimat stosowanie tego surowca jako paliwa alternatywnego.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja monitoruje pochodzenie biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy wykorzystywanych w Unii oraz wpływ ich produkcji, w tym wpływ wynikający z przeniesienia, na użytkowanie gruntów w Unii oraz głównych państwach trzecich, z których pochodzą dostawy. Takie monitorowanie opiera się na sporządzanych przez państwa członkowskie zintegrowanych krajowych planach w zakresie energii i klimatu i związanych z nimi sprawozdaniach z postępów, wymaganych na podstawie art. 3, 15 i 18 rozporządzenia [w sprawie zarządzania] oraz sprawozdaniach odpowiednich państw trzecich, organizacji międzyrządowych, badaniach naukowych i innych istotnych informacjach. Komisja monitoruje również zmiany cen surowców związane z wykorzystaniem biomasy dla celów wytworzenia energii oraz wszelkie pozytywne i negatywne skutki dla bezpieczeństwa żywnościowego.

1.  Komisja monitoruje pochodzenie biopaliw i biopłynów oraz paliw z biomasy wykorzystywanych w Unii, jak również wpływ produkcji energii odnawialnej z tych i innych źródeł, w tym wpływ wynikający z przeniesienia, na użytkowanie gruntów w Unii oraz państwach trzecich, z których pochodzą dostawy. Takie monitorowanie opiera się na sporządzanych przez państwa członkowskie zintegrowanych krajowych planach w zakresie energii i klimatu i związanych z nimi sprawozdaniach z postępów, wymaganych na podstawie art. 3, 15 i 18 rozporządzenia [w sprawie zarządzania] oraz sprawozdaniach odpowiednich państw trzecich, organizacji międzyrządowych, badaniach naukowych i innych istotnych informacjach. Komisja monitoruje również zmiany cen surowców związane z wykorzystaniem biomasy dla celów wytworzenia energii oraz wszelkie pozytywne i negatywne skutki dla bezpieczeństwa żywnościowego.

Uzasadnienie

Należy przyjąć kompleksowe podejście umożliwiające porównania.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Do dnia 31 grudnia 2023 r. Komisja oceni, czy kryteria określone w art. 26 rzeczywiście zapobiegają wykorzystywaniu niezrównoważonej biomasy leśnej i rolniczej, sprzyjają kaskadowemu wykorzystaniu biomasy oraz rozwiązują problem pośrednich i bezpośrednich emisji, w tym z sektora leśnego, i w stosownym przypadku przedłoży wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany odpowiednich wymogów.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z wprowadzeniem nowych kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących bioenergii leśnej i rolniczej oraz z poprawkami do art. 26.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IX – część A – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  Ścieki z zakładów wytłaczania oleju palmowego i puste wiązki owoców palmy.

skreśla się

Uzasadnienie

Polityka energetyczna UE powinna być zgodna z zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju oraz realizacją agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Te surowce są związane z produkcją niespełniających zasad zrównoważonego rozwoju biopaliw pierwszej generacji i zwiększą ich wartość ekonomiczną, tym samym zagrażając np. prawu do żywności i prawom własności gruntu w krajach rozwijających się.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IX – część A – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  Surowa gliceryna.

skreśla się

Uzasadnienie

Surowiec ten jest związany z produkcją biodiesla niezgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IX – część A – litera p

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

p)  Inny niespożywczy materiał celulozowy, określony w art. 2 ust. 2 lit. s).

skreśla się

Uzasadnienie

Promowanie użytkowania gruntów do uprawy roślin energetycznych nie jest zgodne z zobowiązaniem UE do realizacji agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik IX – część A – litera q

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

q)  Inny materiał lignocelulozowy określony w art. 2 ust. 2 lit. r), z wyjątkiem kłód tartacznych i kłód skrawanych.

skreśla się

Uzasadnienie

Należy wspierać tylko wykorzystanie prawdziwych odpadów drzewnych, aby unikać wylesiania lub nadmiernej eksploatacji lasów.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

15.6.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Florent Marcellesi

6.4.2017

Rozpatrzenie w komisji

30.8.2017

 

 

 

Data przyjęcia

10.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

11

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

15

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

11

-

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (13.11.2017)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bas Eickhout

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Unia i jej państwa członkowskie ratyfikowały porozumienie paryskie, zobowiązując się tym samym do utrzymania wzrostu temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C, a w miarę możliwości do ograniczenia tego wzrostu do 1,5°C. Szybkie przestawienie się na energię ze źródeł odnawialnych ma zasadnicze znaczenie dla realizacji tych celów.

We wniosku Komisji przedstawiono ogólny unijny cel osiągnięcia co najmniej 27 % udziału energii ze źródeł odnawialnych, co w kontekście jej spodziewanego udziału w 2020 r. odpowiada zaledwie 6-procentowemu wzrostowi w ciągu 10 lat i w rzeczywistości oznacza spowolnienie tempa wprowadzania energii ze źródeł odnawialnych w porównaniu z poprzednim okresem. Sprawozdawca proponuje ambitniejszy cel na poziomie 35 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r., obowiązkowe cele krajowe, dostęp priorytetowy oraz system gwarancji pochodzenia służący jedynie jako narzędzie identyfikowalności i rozliczeń.

Kiedy prawodawcy wspierają wykorzystanie niektórych źródeł energii za pośrednictwem celów i dotacji, ponoszą odpowiedzialność za ostateczne negatywne skutki dla środowiska lub gospodarki jako całości, w związku z czym należy przewidzieć dostateczne gwarancje zgodnie z zasadą ostrożności. Z perspektywy klimatu należałoby promować tylko bioenergię wytwarzaną z odpadów i pozostałości oraz zapewnić przy tym odpowiednie gwarancje w zakresie ochrony jakości gleby, węgla i różnorodności biologicznej w glebie oraz eliminowania innych zastosowań. Polityka, która pociąga za sobą ryzyko zwiększenia emisji lub zmniejszenia naturalnych leśnych pochłaniaczy dwutlenku węgla, będzie sprzeczna z celami porozumienia paryskiego.

W odniesieniu do transportu celem wniosku jest przeniesienie powoli wsparcia UE z biopaliw produkowanych z roślin spożywczych na lepsze odnawialne paliwa transportowe, takie jak zaawansowane biopaliwa i energia elektryczna ze źródeł odnawialnych. Limit biopaliw produkowanych z roślin spożywczych, który można zaliczyć na poczet realizacji celów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, jest stopniowo obniżany z 7 % do 0 % w 2030 r. Udział biopaliw i biopłynów produkowanych z oleju palmowego powinien wynosić 0 % począwszy od 2021 r. Komisja powinna opracować metodykę certyfikacji biopaliw i biopłynów o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów.

We wniosku określono też, że dostawcy paliw mają obowiązek stopniowego zwiększania do 9 % do 2030 r. udziału zaawansowanych biopaliw, energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz paliw uzyskanych w związku z wychwytywaniem i utylizacją dwutlenku węgla w oferowanych przez nich paliwach. Ten minimalny udział powinien być równy co najmniej 7 % redukcji natężenia emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z 2020 r. Należy dopilnować, by te biopaliwa przyczyniły się do istotnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Niewiele jest surowców, które rzeczywiście nie wiążą się z emisjami. W przypadku, gdy rezygnuje się z obecnych zastosowań surowców na rzecz produkcji biopaliw, odczują to pozostali użytkownicy. Szacunki emisji pośrednich oparte na analizie przeniesienia określającej, jakie materiały można by wykorzystać do zastąpienia surowców, oraz związane z nimi emisje powinny być stosowane do obliczania progu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do zaawansowanych paliw.

Niewłaściwe jest wprowadzanie do dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii obowiązków dotyczących paliw kopalnych, nawet jeśli są produkowane na bazie odpadów. Takie paliwa należy wspierać za pośrednictwem innych instrumentów w ramach unijnej strategii na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych jest najczystszym z dostępnych paliw w sektorze transportu i jest obecnie najbardziej zrównoważonym i skalowalnym rozwiązaniem. Jednak wdrażanie na szeroką skalę transportu elektrycznego wymaga zachęt zarówno po stronie popytu, jak i podaży. Dostateczna sieć ładowania jest kluczowym elementem zapewnienia popularyzacji pojazdów elektrycznych.

Zgodnie z przewidywaniami zaawansowane biopaliwa odegrają w perspektywie długoterminowej ważną rolę w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych pochodzących z lotnictwa. Energia odnawialna dostarczana dla lotnictwa będzie się wliczać do ogólnego obowiązku włączania energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu.

Celem projektu opinii jest też uproszczenie i ograniczenie obciążeń administracyjnych. Jednym z proponowanych w związku z tym środków jest stworzenie zamiast 28 baz krajowych jednej ogólnounijnej bazy danych, w której dostawcy paliw będą dokumentować przeniesienia dokonane w celu wywiązania się z obowiązku włączania składników pochodzących ze źródeł odnawialnych do paliw.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Parlament Europejski w swoich rezolucjach w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii na lata 2020–2030 oraz w sprawie sprawozdania z postępów w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych opowiedział się za wiążącym unijnym celem na 2030 r. przewidującym co najmniej 30 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii końcowej, podkreślając, że cel ten powinien być realizowany w drodze ustalania indywidualnych celów krajowych z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potencjału poszczególnych państw członkowskich.

(6)  Parlament Europejski w swoich rezolucjach w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii na lata 2020–2030 oraz w sprawie sprawozdania z postępów w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych opowiedział się za wiążącym unijnym celem na 2030 r. przewidującym co najmniej 30 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii końcowej, podkreślając, że cel ten powinien być realizowany w drodze ustalania indywidualnych celów krajowych z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potencjału poszczególnych państw członkowskich. W rezolucji w sprawie sprawozdania z postępów w dziedzinie energii odnawialnej Parlament Europejski poszedł jeszcze dalej i podkreślił, że w świetle porozumienia paryskiego Unia powinna przyjąć zdecydowanie ambitniejszy cel.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Należy zatem ustanowić wiążący unijny cel osiągnięcia co najmniej 27-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych. Państwa członkowskie powinny określić swój wkład w osiągnięcie tego celu w swoich zintegrowanych krajowych planach w zakresie energii i klimatu z wykorzystaniem procesu zarządzania określonego w rozporządzeniu [w sprawie zarządzania].

(7)  Należy zatem ustanowić wiążący unijny cel osiągnięcia co najmniej 35-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych, któremu powinny towarzyszyć wiążące cele krajowe. Państwa członkowskie powinny określić swój wkład w osiągnięcie tego celu w swoich zintegrowanych krajowych planach w zakresie energii i klimatu z wykorzystaniem procesu zarządzania określonego w rozporządzeniu [w sprawie zarządzania].

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Ustanowienie wiążącego unijnego celu dotyczącego energii ze źródeł odnawialnych na rok 2030 będzie nadal zachętą do rozwijania technologii pozwalających wytwarzać energię odnawialną i gwarantujących pewność inwestycji. Cel wyznaczony na poziomie Unii dałby państwom członkowskim większą elastyczność w realizacji ich celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w sposób najbardziej opłacalny i z uwzględnieniem specyficznej sytuacji państw, ich koszyków energetycznych i możliwości wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

(8)  Ustanowienie wiążących unijnych i krajowych celów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych na rok 2030 będzie nadal zachętą do rozwijania technologii pozwalających wytwarzać energię odnawialną i gwarantujących pewność inwestycji.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Państwa członkowskie powinny rozważyć, w jakim zakresie wykorzystywanie różnych źródeł energii jest zgodne z celem ograniczenia ocieplenia klimatu do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz zgodne z celem gospodarki wolnej od paliw kopalnych, a jednocześnie gospodarki niskoemisyjnej. Uprawnienia do przyjmowania aktów w tym zakresie należy przekazać Komisji, aby mogła ocenić, jaki wkład w osiąganie tych celów mają różne rodzaje odnawialnych źródeł energii, w oparciu o okres zwrotu nakładów i wyniki w porównaniu z paliwami kopalnymi, oraz rozważyć zaproponowanie maksymalnego dopuszczalnego okresu zwrotu nakładów jako kryterium zrównoważonego rozwoju, w szczególności w odniesieniu do biomasy lignocelulozowej.

Uzasadnienie

Poprawka związana z kryteriami zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 26 i które stanowią jeden z kluczowych elementów przekształcenia dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Państwa członkowskie powinny zastosować dodatkowe środki, w razie gdyby udział energii ze źródeł odnawialnych na poziomie Unii nie był zgodny z unijnym dążeniem do osiągnięcia co najmniej 27-procentowego udziału energii odnawialnej. Jak określono w rozporządzeniu [w sprawie zarządzania], jeżeli Komisja podczas oceny zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu stwierdzi istnienie rozbieżności między planowanym a pożądanym zwiększeniem udziału energii ze źródeł odnawialnych, może zastosować środki na poziomie UE umożliwiające osiągnięcie wyznaczonego celu. Jeżeli podczas oceny zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu Komisja stwierdzi istnienie rozbieżności w poziomie realizacji celu, państwa członkowskie powinny zastosować środki określone w rozporządzeniu [w sprawie zarządzania], które dają im wystarczającą swobodę wyboru stosownych działań.

(10)  Państwa członkowskie powinny zastosować dodatkowe środki, w razie gdyby udział energii ze źródeł odnawialnych na poziomie Unii nie był zgodny z unijnym dążeniem do osiągnięcia co najmniej 35-procentowego udziału energii odnawialnej. Jak określono w rozporządzeniu [w sprawie zarządzania], jeżeli Komisja podczas oceny zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu stwierdzi istnienie rozbieżności między planowanym a pożądanym zwiększeniem udziału energii ze źródeł odnawialnych, może zastosować środki na poziomie UE umożliwiające osiągnięcie wyznaczonego celu. Jeżeli podczas oceny zintegrowanych krajowych planów w zakresie energii i klimatu Komisja stwierdzi istnienie rozbieżności w poziomie realizacji celu, państwa członkowskie powinny zastosować środki określone w rozporządzeniu [w sprawie zarządzania].

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Promowanie energii ze źródeł odnawialnych powinno opierać się na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym i kaskadowego wykorzystywania zasobów, aby zwiększyć zasobooszczędność produktów i materiałów oraz zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów. Niniejsza dyrektywa powinna zatem być zgodna z tymi zasadami i nadal promować przetwarzanie odpadów na surowce wtórne zgodnie z celami określonymi w dyrektywie 2008/98/WE.

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii powinna przestrzegać zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i pobudzać rynek surowców wtórnych.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby wspierać ambitny wkład państw członkowskich w realizację unijnego celu również w drodze zastosowania instrumentów finansowych, należy utworzyć w tych państwach ramy finansowe mające na celu ułatwienie inwestycji w projekty związane z energią odnawialną, aby wspierać ambitny wkład tych państw w realizację unijnego celu również w drodze zastosowania instrumentów finansowych.

(11)  Aby wspierać państwa członkowskie w osiąganiu ich celów, należy utworzyć w tych państwach ramy finansowe mające na celu ułatwienie inwestycji w projekty związane z energią odnawialną, również w drodze zastosowania instrumentów finansowych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Komisja powinna ułatwiać wymianę najlepszych praktyk pomiędzy właściwymi organami i instytucjami krajowymi i regionalnymi, np. organizując regularne spotkania w celu znalezienia wspólnej metody zwiększenia popularności opłacalnych projektów w zakresie energii odnawialnej, zachęcania do inwestycji w nowe, elastyczne i czyste technologie oraz w celu opracowania odpowiedniej strategii wycofywania technologii, które nie przyczyniają się do redukcji emisji lub nie zapewniają dostatecznej elastyczności na podstawie przejrzystych kryteriów i wiarygodnych rynkowych sygnałów cenowych.

(13)  Komisja powinna ułatwiać wymianę najlepszych praktyk pomiędzy właściwymi organami i instytucjami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, np. organizując regularne spotkania w celu znalezienia wspólnej metody zwiększenia popularności opłacalnych projektów w zakresie energii odnawialnej, zachęcania do inwestycji w nowe, elastyczne i czyste technologie oraz w celu opracowania odpowiedniej strategii wycofywania technologii, które nie przyczyniają się do redukcji emisji lub nie zapewniają dostatecznej elastyczności na podstawie przejrzystych kryteriów i wiarygodnych rynkowych sygnałów cenowych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Systemy wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych okazały się skutecznym sposobem propagowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jeżeli państwa członkowskie zdecydują się na wdrożenie programów wsparcia, wsparcie to powinno być udzielane w formie, która spowodowałaby jak najmniej zakłóceń w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej. W tym celu coraz więcej państw członkowskich przyznaje wsparcie w formie pomocy udzielanej jako dodatek do przychodów generowanych na rynku.

(15)  Systemy wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych okazały się skutecznym sposobem propagowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jeżeli państwa członkowskie zdecydują się na wdrożenie programów wsparcia, wsparcie to powinno być udzielane w formie, która spowodowałaby jak najmniej zakłóceń w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej. W tym celu coraz więcej państw członkowskich przyznaje wsparcie w formie pomocy udzielanej jako dodatek do przychodów generowanych na rynku. W przypadku źródeł biomasy, które mogą być konkurencyjne dla producentów materiałów, systemy wsparcia powinny w jak najmniejszym stopniu zakłócać działanie rynku dostaw biomasy.

Uzasadnienie

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym wymaga, by systemy wsparcia energii odnawialnej nie zakłócały międzysektorowej konkurencji w obszarze dostaw biomasy.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Systemy wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł powinny być wdrażane przy najniższych możliwych kosztach dla konsumentów i podatników. Przy opracowywaniu systemów wsparcia i przy przyznawaniu wsparcia państwa członkowskie powinny dążyć do zminimalizowania ogólnych kosztów wdrażania systemów i w pełni uwzględniać potrzeby w zakresie rozwoju sieci i systemów, wynikły koszyk energetyczny oraz długoterminowy potencjał technologii.

(16)  Systemy wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, włącznie z magazynowaniem energii, powinny być wdrażane przy jak najwyższej oszczędności kosztowej dla konsumentów i podatników. Przy opracowywaniu systemów wsparcia i przy przyznawaniu wsparcia państwa członkowskie powinny dążyć do zminimalizowania ogólnych kosztów wdrażania systemów i w pełni uwzględniać potrzeby w zakresie rozwoju sieci i systemów, w tym rozwoju systemów przesyłania energii elektrycznej wysokiego napięcia, wynikły koszyk energetyczny oraz długoterminowy potencjał technologii.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Podczas planowania infrastruktury potrzebnej do wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych należy uwzględnić w stosowny sposób strategie polityczne związane z udziałem tych, których te projekty dotyczą, w tym ludności tubylczej, z należytym poszanowaniem jej praw do gruntów.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16b)  Konsumenci powinni otrzymywać wyczerpujące informacje, w tym na temat korzyści wynikających z efektywności energetycznej systemów ogrzewania i chłodzenia oraz niższych kosztów eksploatacji pojazdów elektrycznych, aby umożliwić im dokonanie indywidualnych wyborów konsumenckich w odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych i uniknąć blokady technologicznej.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Otwarcie systemów wsparcia dla uczestników transgranicznych zmniejsza negatywne skutki dla wewnętrznego rynku energii i może, pod pewnymi warunkami, pomóc państwom członkowskim w osiągnięciu unijnego celu w sposób bardziej opłacalny. Wymiar transgraniczny jest również naturalnym następstwem rozwoju unijnej polityki w dziedzinie energii odnawialnej, w sytuacji gdy wiążący cel na poziomie unijnym zastępuje wiążące cele krajowe. Należy zatem zobowiązać państwa członkowskie do stopniowego i częściowego otwierania możliwości uzyskiwania wsparcia dla projektów zlokalizowanych w innych państwach członkowskich i do określenia kilku sposobów realizacji takiego stopniowego otwierania przy zapewnieniu zgodności z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym art. 30, 34 i 110.

(17)  Otwarcie systemów wsparcia dla uczestników transgranicznych zmniejsza negatywne skutki dla wewnętrznego rynku energii i może, pod pewnymi warunkami, pomóc państwom członkowskim w osiągnięciu unijnego celu w sposób bardziej opłacalny. Wymiar transgraniczny jest również naturalnym następstwem rozwoju unijnej polityki w dziedzinie energii odnawialnej, w sytuacji gdy wiążący cel na poziomie unijnym towarzyszy wiążącym celom krajowym. Należy zatem zobowiązać państwa członkowskie do stopniowego i częściowego otwierania możliwości uzyskiwania wsparcia dla projektów zlokalizowanych w innych państwach członkowskich i do określenia kilku sposobów realizacji takiego stopniowego otwierania przy zapewnieniu zgodności z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym art. 30, 34 i 110.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Konieczne jest określenie przejrzystych i jednoznacznych zasad obliczania udziału energii ze źródeł odnawialnych i definiowania takich źródeł.

(20)  Konieczne jest określenie przejrzystych i jednoznacznych zasad obliczania udziału energii ze źródeł odnawialnych i definiowania takich źródeł. W tym kontekście należy uwzględnić energię obecną w oceanach i innych częściach wód w postaci fal, prądów morskich, pływów, oceanicznych gradientów energii cieplnej lub gradientów zasolenia.

Uzasadnienie

Należy zachować to odniesienie, zapisane w dotychczasowej dyrektywie, ze względu na potencjał morskich odnawialnych źródeł energii.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Energia z morskich źródeł odnawialnych stanowi dla Unii wyjątkową możliwość ograniczenia jej zależności od paliw kopalnych, przyczynienia się do realizacji unijnych celów redukcji emisji CO2 oraz stworzenia nowej branży przemysłowej generującej miejsca pacy na znacznej części terytorium UE, w tym w regionach najbardziej oddalonych. Dlatego też Unia powinna dążyć do stworzenia warunków prawnych i gospodarczych sprzyjających wykorzystywaniu tych źródeł energii.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a)  W komunikacie Komisji z dnia 20 lipca 2016 r. zatytułowanym „Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej” podkreślono szczególne znaczenie – w perspektywie średnioterminowej – zaawansowanych biopaliw dla lotnictwa. Lotnictwo komercyjne jest całkowicie uzależnione od paliw płynnych, ponieważ nie istnieje bezpieczna i zatwierdzona alternatywa dla cywilnego przemysłu lotniczego.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Aby w załączniku IX uwzględnić zasady hierarchii postępowania z odpadami określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE17, unijne kryteria zrównoważonego rozwoju oraz potrzebę zagwarantowania, że przepisy załącznika nie powodują dodatkowego zapotrzebowania na grunty w związku z propagowaniem wykorzystywania odpadów i pozostałości, Komisja przy regularnej ocenie załącznika powinna rozważyć uwzględnienie dodatkowych surowców, które nie powodują istotnych zakłóceń na rynkach produktów (ubocznych), odpadów ani pozostałości.

(25)  Aby w załączniku IX uwzględnić zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, zasady hierarchii postępowania z odpadami określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE17, unijne kryteria zrównoważonego rozwoju, analizę emisji w oparciu o cykl życia oraz potrzebę zagwarantowania, że przepisy załącznika nie powodują dodatkowego zapotrzebowania na grunty w związku z propagowaniem wykorzystywania odpadów i pozostałości, Komisja powinna poddawać załącznik regularnej ocenie oraz rozważyć w przypadku wszelkich proponowanych zmian załącznika ich wpływ na rynki produktów (ubocznych), odpadów lub pozostałości.

__________________

__________________