Postup : 2016/0382(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0392/2017

Predkladané texty :

A8-0392/2017

Rozpravy :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Hlasovanie :

PV 17/01/2018 - 10.4
CRE 17/01/2018 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní
PV 13/11/2018 - 4.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0009
P8_TA(2018)0444

SPRÁVA     ***I
PDF 3304kWORD 616k
6.12.2017
PE 597.755v02-00 A8-0392/2017

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: José Blanco López

(Prepracovanie – článok 194(2) rokovacieho poriadku)

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,KTORÉ SPRAVODAJCOVI POSKYTLI PODNETY
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 STANOVISKO Výboru pre petície
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016) 767),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C8-0500/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. apríla 2017(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(2),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z ... 2017 adresovaný Výboru pre priemysel, výskum a energetiku v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre petície (A8-0392/2017),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 194 ods.2,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 194 a článok 191 ods. 1,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Podpora obnoviteľných foriem energie je jedným z cieľov energetickej politiky Únie. Väčšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov energie spolu s úsporami energie a vyššou energetickou efektívnosťou predstavuje významnú súčasť balíka opatrení potrebných na zníženie emisií skleníkových plynov a na dodržiavanie Parížskej dohody o zmene klímy z roku 2015 a rámca politík Únie v oblasti klímy a energetiky na rok 2030 vrátane záväzného cieľa znížiť do roku 2030 emisie v Únii aspoň o 40 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. To tiež zohráva dôležitú úlohu pri podpore bezpečnosti dodávok energií, technického rozvoja a inovácií a poskytovaní príležitostí na zamestnanie a regionálny rozvoj, najmä vo vidieckych a izolovaných oblastiach alebo regiónoch s nízkou hustotou obyvateľstva .

(2)  Podpora obnoviteľných foriem energie je jedným z cieľov energetickej politiky Únie v súlade s článkom 194 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Väčšie využívanie energie z obnoviteľných zdrojov spolu s úsporami energie a vyššou energetickou efektívnosťou predstavuje podstatnú súčasť balíka opatrení potrebných na zníženie emisií skleníkových plynov a na dodržiavanie záväzkov Únie podľa Parížskej dohody o zmene klímy z roku 2015 a potrebu dosiahnuť na národnej úrovni najneskôr do roku 2050 čisté nulové emisie. To tiež zohráva podstatnú úlohu pri podpore bezpečnosti dodávok energií, trvalo udržateľnej energie za dostupné ceny, technického rozvoja a inovácií, ako aj vedúcej úlohy v oblasti technológií a priemyslu a poskytovaní environmentálnych, sociálnych a zdravotných výhod, ako aj významných príležitostí na zamestnanie a regionálny rozvoj, najmä vo vidieckych a izolovaných oblastiach, v regiónoch s nízkou hustotou obyvateľstva a na územiach, na ktorých prebieha čiastočná deindustrializácia.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  V Parížskej dohode sa výrazne zvýšila úroveň globálnych ambícií v oblasti zmierňovania zmeny klímy, keď sa signatári zaviazali splniť zámer, ktorým je udržanie nárastu priemernej globálnej teploty výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami a pokračovať v úsilí o obmedzenie zvyšovania teploty na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami. Je potrebné, aby sa Únia pripravila na omnoho hlbšie a rýchlejšie zníženie emisií, než sa pôvodne plánovalo, s cieľom prejsť najneskôr do roku 2050 na vysokoúčinný energetický systém založený na obnoviteľných zdrojoch energie. Súčasne je toto zníženie možné dosiahnuť za nižšie náklady, než sa pôvodne predpokladalo, a to vďaka tempu vývoja a zavádzania technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ako sú veterná a slnečná energia.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Predovšetkým väčšie technologické zlepšenia, podnety na využívanie a rozvoj verejnej dopravy, využívanie energeticky efektívnych technológií a podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví elektriny, vykurovania a chladenia, ako aj v odvetví dopravy sú veľmi účinné nástroje, spolu s opatreniami na zabezpečenie energetickej efektívnosti, na zníženie emisií zo skleníkových plynov v Únii a závislosti Únie od dovážaného plynu a ropy.

(3)  Predovšetkým zníženie spotreby energie, väčšie technologické zlepšenia, rozvoj verejnej dopravy, využívanie energeticky efektívnych technológií a podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví elektriny, vykurovania a chladenia, ako aj v odvetví dopravy sú veľmi účinné nástroje, spolu s opatreniami na zabezpečenie energetickej efektívnosti, na zníženie emisií zo skleníkových plynov v Únii a energetickej závislosti Únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Smernicou 2009/28/ES sa vytvoril regulačný rámec pre podporu využívania energie z obnoviteľných zdrojov, v ktorom sa stanovujú záväzné národné ciele týkajúce sa podielu energie z obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie a v doprave, ktoré sa majú splniť do roku 2020. V rámci oznámenia Komisie z 22. januára 201412 sa stanovil rámec pre budúce politiky Únie v oblasti energetiky a klímy a podporilo sa spoločné chápanie toho, ako rozvíjať tieto politiky po roku 2020. Komisia navrhla, že pokiaľ ide o podiel energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej v Únii, cieľ Únie na rok 2030 by mal predstavovať aspoň 27 %.

(4)  Smernicou 2009/28/ES sa vytvoril regulačný rámec pre podporu využívania energie z obnoviteľných zdrojov, v ktorom sa stanovujú záväzné národné ciele týkajúce sa podielu energie z obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie a v doprave, ktoré sa majú splniť do roku 2020.

__________________

 

12 Rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 až 2030 (COM/2014/015 final).

 

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Európska rada na svojom zasadnutí v októbri 2014 schválila tento cieľ, z čoho vyplýva, že členské štáty môžu stanoviť svoje vlastné, ambicióznejšie národné ciele.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Európsky parlament vo svojich uzneseniach k „Rámcu politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 až 2030“ a „správe o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov“, podporil záväzný cieľ Únie, aby do roku 2030 bolo aspoň 30 % celkovej konečnej spotreby z energie z obnoviteľných zdrojov, pričom zdôraznil, že tento cieľ by sa mal realizovať prostredníctvom individuálnych národných cieľov, ktoré zohľadňujú osobitnú situáciu a potenciál každého členského štátu.

(6)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 5 februára 2014 o rámci pre politiku v oblasti zmeny klímyenergetickú politiku do roku 2030 podporil záväzný cieľ Únie, aby do roku 2030 bolo aspoň 30 % celkovej konečnej spotreby z energie z obnoviteľných zdrojov, pričom zdôraznil, že tento cieľ by sa mal realizovať prostredníctvom individuálnych národných cieľov, ktoré zohľadňujú osobitnú situáciu a potenciál každého členského štátu. Vo svojom uznesení z 23. júna 2016 o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov Európsky parlament zašiel ešte ďalej, keď konštatoval svoj predchádzajúci postoj k cieľu Únie vo výške aspoň 30 % a zdôraznil, že vzhľadom na Parížsku dohodu a nedávne zníženie nákladov na energiu z obnoviteľných zdrojov je žiaduce, aby bol podstatne ambicióznejší.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Je preto potrebné zohľadniť cieľ stanovený v Parížskej dohode a technologický rozvoj vrátane zníženia nákladov na investície do obnoviteľných zdrojov energie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Preto je vhodné stanoviť záväzný cieľ Únie, že podiel energie z obnoviteľných zdrojov by mal byť aspoň 27 %. Členské štáty by mali, prostredníctvom procesu riadenia stanovenom v nariadení [riadenie], definovať svoj prínos k splneniu tohto cieľa v rámci svojich integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy.

(7)  Preto je vhodné stanoviť záväzný cieľ Únie, že podiel energie z obnoviteľných zdrojov by mal byť aspoň 35 %, pričom tento cieľ by mali dopĺňať národné ciele.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Záväzné ciele členských štátov v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov by sa mali určovať so zreteľom na záväzky podľa Parížskej dohody, veľký potenciál, ktorý ešte stále existuje v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, a potrebné investície na uskutočnenie energetickej transformácie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Cieľ Únie na úrovni 35 % by sa mal premietnuť do individuálnych cieľov pre každý členský štát, pričom sa náležite zohľadní spravodlivé a primerané rozdelenie, v ktorom sa zohľadní HDP členských štátov a rozdielne východiskové pozície a potenciál členských štátov, ako aj to, aký podiel energie z obnoviteľných zdrojov sa má dosiahnuť do roku 2020.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Stanovenie záväzného cieľa Únie týkajúceho sa energie z obnoviteľných zdrojov na rok 2030 by naďalej predstavovalo podporu rozvoju technológií na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a poskytovalo investorom istotu. Cieľ definovaný na úrovni Únie by pre členské štáty znamenal väčšiu flexibilitu pri plnení svojich cieľov na zníženie skleníkových plynov čo najefektívnejším spôsobom z hľadiska nákladov v súlade s ich špecifickými okolnosťami, energetickým mixom a kapacitami na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

(8)  Stanovenie záväzného cieľa Únie týkajúceho sa energie z obnoviteľných zdrojov na rok 2030 by naďalej predstavovalo podporu rozvoju technológií na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a poskytovalo investorom istotu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Členské štáty by mali zvážiť, v akom rozsahu je využívanie rôznych typov zdrojov energie zlučiteľné s cieľom obmedziť otepľovanie na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a s cieľom bezfosílneho a súčasne nízkouhlíkového hospodárstva. V tomto smere by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty na posúdenie prínosov rôznych druhov obnoviteľných zdrojov energie z hľadiska plnenia týchto cieľov, a to na základe lehoty návratnosti a výsledkov v porovnaní s fosílnymi palivami, a Komisia by mala zvážiť, či nenavrhne maximálnu možnú lehotu návratnosti ako kritérium udržateľnosti, najmä v prípade drevno-celulózovej biomasy.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh súvisí s kritériami udržateľnosti uvedenými v článku 26, ktoré tvoria jeden zo základných prvkov prepracovaného znenia smernice o obnoviteľných zdrojoch energie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Členské štáty by mali prijať ďalšie opatrenia v prípade, že podiel energie z obnoviteľných zdrojov nezodpovedá trajektórii Únie dosiahnuť cieľ, ktorým je aspoň 27 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov. Tak, ako je stanovené v nariadení [riadenie], ak Komisia v priebehu posúdenia integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy zistila rozdiely v ambíciách, môže prijať opatrenia na úrovni Únie s cieľom zabezpečiť dosiahnutie uvedeného cieľa. Ak v priebehu posúdenia integrovaných národných správ o pokroku v oblasti energetiky a klímy Komisia zistila rozdiely v realizácii, mali by členské štáty uplatňovať opatrenia stanovené v nariadení [riadenie], ktoré im poskytujú dostatočnú flexibilitu výberu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Systémy podpory pre elektrinu vyrábanú z obnoviteľných zdrojov sa ukázali ako účinný spôsob podpory zavádzania elektriny z obnoviteľných zdrojov. Ak sa členské štáty rozhodnú zaviesť systémy podpory, takáto podpora by sa mala poskytovať spôsobom, ktorý v rámci možností nenarúša fungovanie trhov s elektrinou. Na tento účel čoraz väčší počet členských štátov vyčleňuje podporu tak, že podpora sa poskytuje navyše k trhovým príjmom.

(15)  Systémy podpory pre elektrinu vyrábanú z obnoviteľných zdrojov sa ukázali ako účinný spôsob podpory zavádzania elektriny z obnoviteľných zdrojov. Ak sa členské štáty rozhodnú zaviesť systémy podpory, takáto podpora by sa mala poskytovať spôsobom, ktorý v rámci možností nenarúša fungovanie trhov s elektrinou. Na tento účel čoraz väčší počet členských štátov vyčleňuje podporu tak, že podpora sa poskytuje navyše k trhovým príjmom, pričom sa zohľadňujú osobitosti rôznych technológií a rôzne schopnosti malých a veľkých výrobcov reagovať na trhové signály.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov by sa v prípade spotrebiteľov a daňových poplatníkov mala zaviesť s čo najnižšími nákladmi. Pri navrhovaní systémov podpory a pri prideľovaní podpory by sa členské štáty mali snažiť minimalizovať celkové náklady na zavádzanie systému, a plne pritom zohľadniť potreby rozvoja sietí a sústav, výsledný energetický mix a dlhodobý potenciál technológií.

(16)  Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov vrátane uskladňovania energie by sa v prípade spotrebiteľov a daňových poplatníkov mala zaviesť tak, aby minimalizovala dlhodobé náklady na transformáciu energetiky. Pri navrhovaní systémov podpory a pri prideľovaní podpory by sa členské štáty mali snažiť minimalizovať celkové náklady na zavádzanie systému, a plne pritom zohľadniť potreby rozvoja sietí a sústav, výsledný energetický mix a dlhodobý potenciál technológií. Členské štáty by tiež mali poskytnúť podporu zariadeniam formou verejných súťaží, ktoré môžu byť buď zamerané na konkrétne technológie, alebo neutrálne.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Vo svojich záveroch k rámcu politík v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 z októbra 2014 Európska rada zdôraznila význam väčšieho prepojenia vnútorného energetického trhu a potrebu dostatočnej podpory začleňovania stále rastúceho objemu variabilnej energie z obnoviteľných zdrojov, čo Únii umožní, aby naplnila svoju ambíciu byť lídrom v oblasti energetickej transformácie. Preto je dôležité urýchlene zvýšiť úroveň prepojenia a dosiahnuť pokrok smerom k dohodnutým cieľom Európskej rady, aby sa maximalizoval potenciál energetickej únie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16b)  Členské štáty by pri vypracúvaní systémov podpory pre obnoviteľné zdroje energie mali zohľadniť zásady obehového hospodárstva a hierarchiu odpadového hospodárstva EÚ. Predchádzanie vzniku odpadu a recyklácia odpadov by mali predstavovať prioritné riešenie. Členské štáty by sa mali vyhnúť vytváraniu takých systémov podpory, ktoré by boli v rozpore s cieľmi týkajúcimi sa spracovania odpadu a viedli by k neefektívnemu využívaniu recyklovateľného odpadu. Členské štáty by tiež mali zabezpečiť, aby opatrenia zavedené v rámci tohto nariadenia neboli v rozpore s cieľmi smernice 2008/98/ES.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16c)  Členské štáty by pri používaní biotických zdrojov energie mali zaviesť záruky na ochranu biodiverzity a proti vyčerpávaniu alebo zániku ekosystémov, ako aj proti zmene súčasného využívania, ktoré by mohli mať negatívny nepriamy alebo priamy vplyv na biodiverzitu, pôdu alebo celkovú bilanciu skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16d)  Členské štáty by v najväčšej možnej miere mali podporovať a uprednostňovať využívanie domácich obnoviteľných zdrojov energie a zabrániť narúšajúcim situáciám, ktoré vznikajú v dôsledku rozsiahleho dovozu zdrojov z tretích krajín. V tomto smere by sa mal zohľadniť a podporovať prístup založený na životnom cykle.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16 e)  Komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov, mestá a miestne orgány by mali mať právo zúčastňovať sa na dostupných systémoch podpory na rovnakom základe ako ostatní veľkí účastníci. Preto by sa malo členským štátom povoliť prijímať opatrenia vrátane poskytovania informácií a technickej a finančnej podpory prostredníctvom jednotných administratívnych kontaktných miest uvedených v článku16 tejto smernice, znížiť administratívne požiadavky, zahrnúť kritériá predkladania ponúk zamerané na komunity, vytvoriť ponukové kolá pre spoločenstvá vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov alebo im umožniť, aby odmeňovanie prostredníctvom priamej podpory.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16f)  Pri plánovaní infraštruktúry potrebnej na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov by sa mali náležite zohľadňovať politiky súvisiace so zapojením osôb, ktorých sa projekty dotýkajú, vrátane akéhokoľvek domorodého obyvateľstva a s náležitým zohľadnením ich pozemkových práv.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16g)  Spotrebitelia by mali dostať komplexné informácie vrátane informácií o prínosoch vykurovacích a chladiacich systémov z hľadiska energetickej účinnosti a nižších prevádzkových nákladoch elektrických vozidiel, aby sa mohli ako spotrebitelia individuálne rozhodovať a zohľadňovať pritom obnoviteľné zdroje energie, a aby sa zabránilo odkázanosti na určitého dodávateľa technológie.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 h (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16 h)  V rámci podpory rozvoja trhu s obnoviteľnými zdrojmi energie je nutné zohľadniť negatívny vplyv na iných účastníkov trhu. Systémy podpory by preto mali zmierňovať riziko deformácie trhu a narušenia hospodárskej súťaže.

Odôvodnenie

Biomasa, najmä lesná biomasa je cennou surovinou pre drevársky priemysel, ktorý posilňuje ekonomiku vidieckych oblastí v Európe. Väčší dopyt po lesnej biomase by preto nemal viesť k deformácii trhu v danom odvetví.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17 a)  Hoci by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby postupne a čiastočne začali podporovať projekty umiestnené v iných členských štátoch na úroveň, ktorá bude odrážať fyzické toky medzi členskými štátmi, otvorenie systémov podpory by malo zostať dobrovoľné nad rámec tohto povinného podielu. Členské štáty majú rozdielny potenciál v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a využívajú rôzne systémy podpory energie z obnoviteľných zdrojov na vnútroštátnej úrovni. Väčšina členských štátov používa systémy podpory, ktoré poskytujú výhody len energii z obnoviteľných zdrojov, ktorá sa vyrába na ich území. Pre riadne fungovanie národných systémov podpory je nevyhnutné, aby členské štáty mali kontrolu nad účinkami ich národných systémov podpory a nákladmi na ne podľa svojho rozdielneho potenciálu. Dôležitým prostriedkom na dosiahnutie cieľa tejto smernice je zabezpečenie riadneho fungovania národných systémov podpory v súlade so smernicou 2001/77/ES a smernicou 2009/28/ES, aby sa zachovala dôvera investorov a aby sa členským štátom umožnilo navrhnúť účinné vnútroštátne opatrenia na plnenie cieľov. Cieľom tejto smernice je uľahčiť cezhraničnú podporu energie z obnoviteľných zdrojov bez toho, aby sa neprimerane neovplyvnili národné systémy podpory. Preto sa ňou okrem povinného čiastočného otvorenia systémov podpory zavádzajú aj nepovinné mechanizmy spolupráce medzi členskými štátmi, ktorými sa im umožní dohodnúť sa na rozsahu, v akom jeden členský štát podporí výrobu energie v druhom členskom štáte, a na rozsahu, v akom by sa mala výroba energie z obnoviteľných zdrojov započítať do národného celkového cieľa jedného a druhého štátu. Aby sa zabezpečila účinnosť oboch druhov opatrení na plnenie cieľov, t. j. národných systémov podpory a mechanizmov spolupráce, je nevyhnutné, aby mohli členské štáty nad rámec povinného počiatočného podielu stanoviť, či a do akej miery sa ich národné systémy podpory vzťahujú na energiu z obnoviteľných zdrojov vyrobenú v iných členských štátoch, a dohodnúť sa na tom pomocou mechanizmov spolupráce stanovených v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Bez toho, aby boli dotknuté úpravy systémov podpory, ktorých cieľom je ich uvedenie do súladu s pravidlami štátnej pomoci, politiky podpory obnoviteľných zdrojov energie by mali byť stabilné a vyhnúť sa častým zmenám. Takéto zmeny majú priamy vplyv na náklady na financovanie kapitálu, náklady na vývoj projektov, a tým aj na celkové náklady na zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie v Únii. Členské štáty by mali zabrániť tomu, aby revízia akejkoľvek podpory poskytnutej na projekty obnoviteľnej energie mala negatívny vplyv na ich ekonomickú životaschopnosť. V tejto súvislosti by členské štáty mali podporovať nákladovo efektívne podporné politiky a zaručiť ich finančnú udržateľnosť.

(18)  So zohľadnením článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by politiky podpory obnoviteľných zdrojov energie mali byť predvídateľné, stabilné a vyhnúť sa častým alebo retroaktívnym zmenám. Nepredvídateľnosť a nestabilita politík má priamy vplyv na náklady na financovanie kapitálu, náklady na vývoj projektov, a tým aj na celkové náklady na zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie v Únii. Členské štáty by mali včas vopred oznámiť každú zmenu podpory a primerane konzultovať so zainteresovanými stranami. Členské štáty by v každom prípade mali zabrániť tomu, aby revízia akejkoľvek podpory poskytnutej na projekty obnoviteľnej energie mala negatívny vplyv na ich ekonomickú životaschopnosť. V tejto súvislosti by členské štáty mali podporovať nákladovo efektívne podporné politiky a zaručiť ich finančnú udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Povinnosti členských štátov vypracovať akčné plány pre energiu z obnoviteľných zdrojov a správy o dosiahnutom pokroku, ako aj povinnosť Komisie predkladať správy o pokroku členských štátov majú zásadný význam pre zvýšenie transparentnosti, zabezpečenie prehľadnosti pre investorov a spotrebiteľov a umožnenie účinného monitorovania. Nariadením [riadenie] sa tieto povinnosti začleňujú do systému riadenia energetickej únie, kde sú povinnosti plánovania, podávania správ a monitorovania v oblasti energetiky a klímy zjednodušené. Platforma transparentnosti v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov je súčasťou širšej platformy stanovenej v nariadení [riadenie].

(19)  Povinnosti členských štátov vypracovať akčné plány pre energiu z obnoviteľných zdrojov a správy o dosiahnutom pokroku, ako aj povinnosť Komisie predkladať správy o pokroku členských štátov majú zásadný význam pre zvýšenie transparentnosti, zabezpečenie prehľadnosti pre investorov a spotrebiteľov a umožnenie účinného monitorovania. Na zabezpečenie toho, aby boli v centre transformácie energetiky občania, by členské štáty mali v rámci svojich akčných plánov pre energiu z obnoviteľných zdrojov vypracovať dlhodobé stratégie uľahčujúce výrobu energie z obnoviteľných zdrojov mestami, komunitami vyrábajúcimi energiu z obnoviteľných zdrojov a samospotrebiteľmi. Nariadením [riadenie] sa tieto povinnosti začleňujú do systému riadenia energetickej únie, kde sú dlhodobé stratégie, povinnosti plánovania, podávania správ a monitorovania v oblasti energetiky a klímy zjednodušené. Platforma transparentnosti v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov je súčasťou širšej platformy stanovenej v nariadení [riadenie].

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Námorné obnoviteľné zdroje energie sú pre Európsku úniu jedinečnou príležitosťou, ako znížiť jej závislosť od energie z fosílnych palív, ako prispieť k splneniu jej cieľov v oblasti zníženia emisií CO2 a ako vytvoriť nové priemyselné odvetvie generujúce pracovné miesta na významnej časti územia, a to aj v najvzdialenejších regiónoch. Európska únia sa musí preto usilovať vytvoriť hospodárske a regulačné podmienky, ktoré sú priaznivé pre ich využívanie.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a)  V oznámení Komisie z 20. júla 2016 s názvom Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu sa zdôraznil osobitný význam, v strednodobom horizonte, moderných biopalív pre letectvo. Komerčné letectvo je úplne závislé od kvapalných palív, keďže pre odvetvie civilných lietadiel neexistuje nijaká bezpečná ani certifikovaná alternatíva.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  S cieľom zabezpečiť, aby príloha IX zohľadňovala zásady hierarchie odpadového hospodárstva stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES17, kritériá Únie týkajúce sa trvalej udržateľnosti a potrebu zabezpečiť, aby sa uplatňovaním prílohy nevytváral dodatočný dopyt po pôde a zároveň sa podporovalo využívanie odpadu a zvyškov, Komisia by pri pravidelnom hodnotení prílohy mala zvážiť zahrnutie ďalších surovín, ktoré nespôsobujú výrazné deformačné účinky trhov pre (vedľajšie) produkty, odpad alebo zvyšky.

(25)  S cieľom zabezpečiť, aby príloha IX zohľadňovala zásady obehového hospodárstva, hierarchiu odpadového hospodárstva stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES17, kritériá Únie týkajúce sa trvalej udržateľnosti, posudzovanie emisií z hľadiska celého životného cyklu a potrebu zabezpečiť, aby sa uplatňovaním prílohy nevytváral dodatočný dopyt po pôde a zároveň sa podporovalo využívanie odpadu a zvyškov, by Komisia mala prílohu pravidelne posudzovať a pri akýchkoľvek zmenách prílohy by mala zvážiť vplyv na trhy s (vedľajšími) produktmi, odpadom alebo zvyškami.

__________________

__________________

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  Vo svojom uznesení zo 4. apríla 2017 o palmovom oleji a odlesňovaní dažďových lesov Európsky parlament vyzval Komisiu, aby prijala opatrenia s cieľom postupne vyradiť používanie rastlinných olejov, ktoré sú hnacou silou odlesňovania, vrátane palmového oleja, ako zložky biopalív, pokiaľ možno do roku 2020.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Malo by byť umožnené, aby sa dovážaná elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie mimo Únie započítavala do podielov energie z obnoviteľných zdrojov členských štátov. V záujme zabezpečenia dostatočného účinku nahradenia energie z konvenčných zdrojov energiou z obnoviteľných zdrojov energie v Únii a v tretích krajinách je vhodné zabezpečiť, aby takýto dovoz bolo možné spoľahlivo sledovať a započítať. Zvážia sa dohody s tretími krajinami týkajúce sa organizácie takéhoto obchodu s elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie. Ak na základe príslušného rozhodnutia prijatého podľa Zmluvy o Energetickom spoločenstve18 sú relevantné ustanovenia tejto smernice záväznými pre zmluvné strany uvedenej zmluvy, mali by sa na ne vzťahovať opatrenia spolupráce medzi členskými štátmi stanovené v tejto smernici.

(28)  Malo by byť umožnené, aby sa dovážaná elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov mimo Únie započítavala do podielov energie z obnoviteľných zdrojov členských štátov. V záujme zabezpečenia dostatočného účinku nahradenia energie z konvenčných zdrojov energiou z obnoviteľných zdrojov v Únii a v tretích krajinách je vhodné zabezpečiť, aby takýto dovoz bolo možné spoľahlivo sledovať a započítať a aby bol v úplnom súlade s medzinárodným právom. Zvážia sa dohody s tretími krajinami týkajúce sa organizácie takéhoto obchodu s elektrinou z obnoviteľných zdrojov. Ak na základe príslušného rozhodnutia prijatého podľa Zmluvy o Energetickom spoločenstve18 sú relevantné ustanovenia tejto smernice záväznými pre zmluvné strany uvedenej zmluvy, mali by sa na ne vzťahovať opatrenia spolupráce medzi členskými štátmi stanovené v tejto smernici.

__________________

__________________

18 Ú. v. EÚ L 198, 20.7.2006, s. 18.

18 Ú. v. EÚ L 198, 20.7.2006, s. 18.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a)  Keď členské štáty realizujú spoločné projekty s jednou alebo viacerými tretími krajinami v súvislosti s výrobou elektriny z obnoviteľných zdrojov, tieto spoločné projekty by sa mali týkať iba novovybudovaných zariadení alebo zariadení s novozvýšenou kapacitou. Zabezpečí sa tým, aby sa v dôsledku dovozu energie z obnoviteľných zdrojov do Únie neznížil podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej energetickej spotrebe v danej tretej krajine. Okrem toho by mali dotknuté členské štáty podporovať danú tretiu krajinu v domácom využívaní časti výroby elektriny zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje spoločný projekt. Komisia a členské štáty by navyše mali podnecovať dotknutú tretiu krajinu, aby rozvíjala svoju politiku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov vrátane stanovenia ambicióznych cieľov.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 28 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28b)  Touto smernicou sa stanovuje spoločný rámec Únie na presadzovania energie z obnoviteľných zdrojov, pričom sa ňou zároveň prispieva aj k prípadnému pozitívnemu vplyvu, ktorý Únia a členské štáty môžu mať pri podpore rozvoja odvetvia energie z obnoviteľných zdrojov v tretích krajinách. Únia a členské štáty by mali podporovať výskum, vývoj a investície do výroby energie z obnoviteľných zdrojov v rozvojových krajinách a iných partnerských krajín, čím sa takisto posilní ich environmentálna a hospodárska udržateľnosť a ich vývozná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho dovoz energie z obnoviteľných zdrojov z partnerských krajín môže pomôcť Únii a členským štátom dosiahnuť ich ambiciózne ciele pre znižovanie emisií uhlíka.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Odôvodnenie 28 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28c)  Rozvojové krajiny v čoraz väčšej miere na národnej úrovni prijímajú politiky v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, pretože sa zameriavajú na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom uspokojiť rastúci dopyt po energii. Viac ako 173 krajín vrátane 117 rozvojových alebo rozvíjajúcich sa ekonomík si stanovilo ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov do konca roku 2015.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Odôvodnenie 28 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28 d)  Spotreba energie v rozvojových krajinách je úzko spojená s celou škálou sociálnych otázok: so zmierňovaním chudoby, vzdelávaním, zdravím, s rastom obyvateľstva, zamestnanosťou, podnikaním, komunikáciou, urbanizáciou a nedostatkom príležitostí pre ženy. Energia z obnoviteľných zdrojov má významný potenciál umožniť, aby sa rozvojové a environmentálne problémy riešili spoločne. V posledných rokoch došlo k významnému rozvoju alternatívnych energetických technológií, a to z hľadiska výkonnosti, ako aj z hľadiska znižovania nákladov. Okrem toho mnohé rozvojové krajiny majú mimoriadne dobré postavenie, pokiaľ ide o vývoj novej generácie energetických technológií. Energia z obnoviteľných zdrojov má okrem prínosov pre rozvoj a životné prostredie aj potenciál priniesť zvýšenú bezpečnosť a hospodársku stabilitu. Intenzívnejším využívaním obnoviteľných zdrojov energie by sa znížila závislosť od dovozu drahých fosílnych palív a mnohým krajinám by to pomohlo zlepšiť ich platobnú bilanciu.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(31 a)  V závislosti od geologických charakteristík oblasti môže výroba geotermálnej energie spôsobiť uvoľňovanie skleníkových plynov a iných látok z podzemných kvapalín a iných podzemných geologických formácií. Investície by mali byť sa mali zameriavať iba na výrobu geotermálnej energie s nízkym vplyvom na životné prostredie, ktorá vedie k úspore skleníkových plynov v porovnaní s konvenčnými zdrojmi. Komisia by preto do decembra 2018 mala posúdiť potrebu legislatívneho návrhu zameraného na reguláciu emisií geotermálnych elektrární, pokiaľ ide o všetky látky, ktoré sú škodlivé pre zdravie a životné prostredie, vrátane CO2, a to jednak počas fázy prieskumu a jednak počas prevádzkovej fázy.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Na národnej a regionálnej úrovni viedli pravidlá a povinnosti týkajúce sa minimálnych požiadaviek na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v nových a renovovaných budovách k značnému nárastu využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie. Tieto opatrenia by sa mali podporovať v širšom kontexte Únie a zároveň by sa mali prostredníctvom stavebných predpisov podporovať energeticky efektívnejšie spôsoby využitia energie z obnoviteľnej zdrojov.

(33)  Na národnej, regionálnej a miestnej úrovni viedli pravidlá a povinnosti týkajúce sa minimálnych požiadaviek na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v nových a renovovaných budovách k značnému nárastu využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Tieto opatrenia by sa mali podporovať v širšom kontexte Únie a zároveň by sa mali prostredníctvom stavebných predpisov podporovať energeticky efektívnejšie spôsoby využitia energie z obnoviteľnej zdrojov v kombinácii s opatreniami na dosiahnutie úspor energie a energetickej efektívnosti.

Odôvodnenie

Jedným z cieľov energetickej únie je uplatňovanie zásady prvoradosti energie, ktorú treba podľa toho presadzovať v právnych predpisoch EÚ v oblasti energetiky, a preto by sa mala uplatňovať aj pri politikách v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov súvisiacich s budovami. Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodov vnútornej logiky textu a je neoddeliteľne spojený s inými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  S cieľom zabezpečiť, aby vnútroštátne opatrenia na rozvoj vykurovania a chladenia využívajúceho obnoviteľné zdroje vychádzali z komplexného mapovania a analýzy vnútroštátneho energetického potenciálu v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a z odpadu a aby sa zabezpečila lepšia integrácia energie z obnoviteľných zdrojov a zdrojov odpadového tepla a chladu, je vhodné vyžadovať, aby členské štáty vykonávali posudzovanie svojho vnútroštátneho potenciálu obnoviteľných zdrojov energie a využívania odpadového tepla a chladu na vykurovanie a chladenie, najmä s cieľom uľahčiť integráciu obnoviteľných zdrojov energie do vykurovacích a chladiacich zariadení a podporovať efektívne a konkurencieschopné diaľkové vykurovanie a chladenie, ako je vymedzené v článku 2 ods. 41 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ21. S cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami energetickej efektívnosti pri vykurovaní a chladení a znížiť administratívne zaťaženie by toto posúdenie malo byť súčasťou komplexných posúdení vykonaných a oznámených v súlade s článkom 14 uvedenej smernice.

(35)  S cieľom zabezpečiť, aby vnútroštátne opatrenia na rozvoj vykurovania a chladenia využívajúceho obnoviteľné zdroje vychádzali z komplexného mapovania a analýzy vnútroštátneho energetického potenciálu v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a z odpadu a aby sa zabezpečila lepšia integrácia energie z obnoviteľných zdrojov, najmä podporou inovatívnych technológií, ako sú tepelné čerpadlá, geotermálne a solárne technológie, a zdrojov odpadového tepla a chladu, je vhodné vyžadovať, aby členské štáty vykonávali posudzovanie svojho vnútroštátneho potenciálu obnoviteľných zdrojov energie a využívania odpadového tepla a chladu na vykurovanie a chladenie, najmä s cieľom uľahčiť integráciu obnoviteľných zdrojov energie do vykurovacích a chladiacich zariadení a podporovať efektívne a konkurencieschopné diaľkové vykurovanie a chladenie, ako je vymedzené v článku 2 ods. 41 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ21. S cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami energetickej efektívnosti pri vykurovaní a chladení a znížiť administratívne zaťaženie by toto posúdenie malo byť súčasťou komplexných posúdení vykonaných a oznámených v súlade s článkom 14 uvedenej smernice.

__________________

__________________

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  Preukázalo sa, že nedostatok transparentných pravidiel a koordinácie medzi jednotlivými schvaľovacími orgánmi bráni rozvoju využívania energie z obnoviteľných zdrojov . Stanovenie jednotného administratívneho kontaktného miesta, ktorým by sa integrovali alebo koordinovali všetky procesy udeľovania povolení, by malo znížiť komplexnosť a zvýšiť efektívnosť a transparentnosť. Správne schvaľovacie postupy by sa mali zjednodušiť a pre zariadenia využívajúce energiu z obnoviteľných zdrojov by sa mali stanoviť transparentné harmonogramy. Pravidlá a usmernenia pre plánovanie by mali byť prispôsobené tak, aby zohľadňovali také vykurovacie, chladiace a elektrické zariadenia využívajúce energiu z obnoviteľných zdrojov , ktoré sú nákladovo a environmentálne výhodné. Táto smernica, najmä ustanovenia o organizácii a trvaní procesu udeľovania povolení, by sa mala uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté medzinárodné právo a právo Únie vrátane ustanovení na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia.

(36)  Preukázalo sa, že nedostatok transparentných pravidiel a koordinácie medzi jednotlivými schvaľovacími orgánmi bráni rozvoju využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Stanovenie jednotného administratívneho kontaktného miesta, ktorým by sa integrovali alebo koordinovali všetky procesy udeľovania povolení, by malo znížiť komplexnosť a zvýšiť efektívnosť a transparentnosť, a to aj v prípade samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov. Správne schvaľovacie postupy by sa mali zjednodušiť a pre zariadenia využívajúce energiu z obnoviteľných zdrojov by sa mali stanoviť transparentné harmonogramy. Pravidlá a usmernenia pre plánovanie by mali byť prispôsobené tak, aby zohľadňovali také vykurovacie, chladiace a elektrické zariadenia využívajúce energiu z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú nákladovo a environmentálne výhodné. Táto smernica, najmä ustanovenia o organizácii a trvaní procesu udeľovania povolení, by sa mala uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté medzinárodné právo a právo Únie vrátane ustanovení na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Jediným cieľom potvrdení o pôvode vydaných na účely tejto smernice je ukázať koncovému spotrebiteľovi, že daný podiel alebo množstvo energie bolo vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie. Potvrdenie o pôvode možno previesť z jedného držiteľa na iného nezávisle od energie, na ktorú sa vzťahuje. V záujme zabezpečenia toho, aby sa jednotka obnoviteľnej energie vykázala spotrebiteľovi iba raz, malo by sa zabrániť dvojitému započítaniu a dvojitému oznamovaniu potvrdení o pôvode. Energia z obnoviteľných zdrojov , v súvislosti s ktorou potvrdenie o pôvode výrobca predal samostatne, by nemala byť oznamovaná alebo predávaná koncovému spotrebiteľovi ako energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov .

(43)  Jediným cieľom potvrdení o pôvode vydaných na účely tejto smernice je ukázať koncovému spotrebiteľovi, že daný podiel alebo množstvo energie bolo vyrobené z obnoviteľných zdrojov. Potvrdenie o pôvode možno previesť z jedného držiteľa na iného nezávisle od energie, na ktorú sa vzťahuje. V záujme zabezpečenia toho, aby sa jednotka obnoviteľnej energie vykázala spotrebiteľovi iba raz, malo by sa zabrániť dvojitému započítaniu a dvojitému oznamovaniu potvrdení o pôvode. Energia z obnoviteľných zdrojov, v súvislosti s ktorou potvrdenie o pôvode výrobca predal samostatne, by nemala byť oznamovaná alebo predávaná koncovému spotrebiteľovi ako energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov. Je dôležité rozlišovať medzi „zelenými“ certifikátmi používanými na účely systémov podpory a potvrdeniami o pôvode.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45)  Je dôležité poskytovať informácie o spôsobe rozdeľovania podporovanej elektriny medzi koncových spotrebiteľov. V záujme zvýšenia kvality informácií poskytovaných spotrebiteľom by členské štáty mali zabezpečiť, aby potvrdenia o pôvode boli vydávané všetkým vyrobeným jednotkám energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho s cieľom zabrániť dvojitému vyplateniu náhrady by výrobcom energie z obnoviteľných zdrojov, ktorí už dostávajú finančnú pomoc, nemali byť poskytnuté potvrdenia o pôvode. Avšak tieto potvrdenia o pôvode by sa mali použiť na oznámenie, aby koncoví spotrebitelia získali jasné, spoľahlivé a primerané dôkazy o obnoviteľnom pôvode príslušných jednotiek energie. Okrem toho v prípade elektriny, na ktorú sa získala podpora, by sa mali na trhu vydražiť potvrdenia o pôvode a príjmy by sa mali použiť na zníženie verejných dotácií na energiu z obnoviteľných zdrojov.

(45)  Je dôležité poskytovať informácie o spôsobe rozdeľovania podporovanej elektriny medzi koncových spotrebiteľov. V záujme zvýšenia kvality informácií poskytovaných spotrebiteľom by členské štáty mali zabezpečiť, aby potvrdenia o pôvode boli vydávané všetkým vyrobeným jednotkám energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49)  Uznávajú sa príležitosti pre zabezpečenie hospodárskeho rastu pomocou inovácií a trvalo udržateľnej konkurencieschopnej politiky v oblasti energetiky. Výroba energie z obnoviteľných zdrojov sa často opiera o miestne alebo regionálne MSP. Príležitosti pre rast a zamestnanosť, ktoré v členských štátoch a ich regiónoch prinášajú investície do výroby energie z obnoviteľných zdrojov na regionálnej a miestnej úrovni, majú veľký význam. Komisia a členské štáty by preto mali podporovať národné a regionálne rozvojové opatrenia v týchto oblastiach, podnecovať výmenu osvedčených postupov pri výrobe energie z obnoviteľných zdrojov medzi miestnymi a regionálnymi rozvojovými iniciatívami a podporovať využívanie finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti v tejto oblasti.

(49)  Uznávajú sa príležitosti pre zabezpečenie hospodárskeho rastu pomocou inovácií a trvalo udržateľnej konkurencieschopnej politiky v oblasti energetiky. Výroba energie z obnoviteľných zdrojov sa často opiera o miestne alebo regionálne MSP. Príležitosti pre rozvoj miestnych podnikov, trvalo udržateľný rast a vysokokvalitnú zamestnanosť, ktoré v členských štátoch a ich regiónoch prinášajú investície do výroby energie z obnoviteľných zdrojov na regionálnej a miestnej úrovni, majú veľký význam. Komisia a členské štáty by preto mali podporovať národné a regionálne rozvojové opatrenia v týchto oblastiach, podnecovať výmenu osvedčených postupov pri výrobe energie z obnoviteľných zdrojov medzi miestnymi a regionálnymi rozvojovými iniciatívami a posilniť poskytovanie technickej pomoci a programov odbornej prípravy s cieľom posilniť regulačné, technické a finančné odborné znalosti na mieste a podporovať poznatky o dostupných možnostiach financovania vrátane cielenejšieho využívania finančných prostriedkov EÚ, ako je využívanie finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti v tejto oblasti.

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie sa neoddeliteľne spája s ďalšími zmenami v texte a odráža potrebu posilniť miestnu úroveň, pokiaľ ide o technické a finančné know-how, s cieľom zabezpečiť plnenie cieľa smernice zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov v členských štátoch. Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodov vnútornej logiky textu a je neoddeliteľne spojený s inými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Odôvodnenie 49 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(49a)  Miestne a regionálne orgány často stanovili ambicióznejšie ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktoré presahujú národné ciele. Regionálne a miestne záväzky na podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti sú v súčasnosti podporované prostredníctvom sietí, ako je Dohovor primátorov a starostov, iniciatív v oblasti inteligentných miest alebo inteligentných spoločenstiev a vývoja akčných plánov pre udržateľnú energetiku. Takéto siete sú nevyhnutné a mali by sa rozšíriť, pretože zvyšujú informovanosť, uľahčujú výmenu najlepších postupov a dostupnú finančnú podporu. V tejto súvislosti by Komisia mala podporovať aj popredné regióny a miestne orgány prejavujúce záujem o cezhraničné aktivity poskytovaním pomoci pri zavádzaní mechanizmov spolupráce, ako je Európske zoskupenie územnej spolupráce, ktoré umožňuje orgánom verejnej moci rôznych členských štátov spolupracovať a zabezpečovať spoločné služby a projekty bez toho, aby národné parlamenty najprv museli podpísať a ratifikovať medzinárodnú dohodu.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Odôvodnenie 49 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(49b)  Miestne orgány a mestá zaujímajú popredné miesta pri riadení transformácie energetiky a zvyšovaní zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov. Miestne samosprávy ako úrovne štátnej správy, ktoré sú najbližšie k občanom, zohrávajú dôležitú úlohu pri budovaní verejnej podpory pre ciele EÚ v oblasti energeticky a klímy, pričom zavádzajú decentralizovanejšie a integrovanejšie energetické systémy. Je dôležité zabezpečiť lepší prístup k finančným prostriedkom pre mestá, obce a regióny s cieľom podporovať investície do miestnej energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Odôvodnenie 49 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(49c)  Mali by sa zvážiť aj iné inovatívne opatrenia zamerané na pritiahnutie väčších investícií do nových technológií, napríklad do zmlúv o energetickej efektívnosti a procesov štandardizovania vo verejnom financovaní.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(50)  Pri podpore rozvoja trhu s obnoviteľnými zdrojmi energie treba brať do úvahy pozitívny dosah na možnosti regionálneho a miestneho rozvoja, perspektívy vývozu, sociálnu súdržnosť a možnosti zamestnanosti, najmä čo sa týka MSP a nezávislých výrobcov energie.

(50)  Pri podpore rozvoja trhu s obnoviteľnými zdrojmi energie treba brať do úvahy pozitívny dosah na možnosti regionálneho a miestneho rozvoja, perspektívy vývozu, sociálnu súdržnosť a možnosti zamestnanosti, najmä čo sa týka MSP a nezávislých výrobcov energie vrátane samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh sa neoddeliteľne spája s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi predloženými k ustanoveniam, ktoré Komisia upravila vo svojom návrhu. Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodov vnútornej logiky textu a je neoddeliteľne spojený s inými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(51)  Špecifická situácia najvzdialenejších regiónov sa uznáva v článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Odvetvie energetiky v najvzdialenejších regiónoch je často charakterizované izoláciou, obmedzenými dodávkami a závislosťou od fosílnych palív, pričom tieto regióny profitujú z dôležitých miestnych obnoviteľných zdrojov energie. Najvzdialenejšie regióny by tak mohli pre Úniu slúžiť ako príklady uplatňovania inovatívnych energetických technológií. Je preto potrebné podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie s cieľom dosiahnuť v prípade týchto regiónov vyššiu mieru energetickej autonómie a uznať ich špecifickú situáciu z hľadiska potenciálu obnoviteľnej energie a potrieb verejnej podpory.

(51)  Špecifická situácia najvzdialenejších regiónov sa uznáva v článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Odvetvie energetiky v najvzdialenejších regiónoch je často charakterizované izoláciou, obmedzenými a nákladnejšími dodávkami a závislosťou od fosílnych palív, pričom tieto regióny profitujú z dôležitých miestnych obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy a energie z oceánov. Najvzdialenejšie regióny by tak mohli pre Úniu slúžiť ako príklady uplatňovania inovatívnych energetických technológií a mohli by sa stať oblasťami, kde 100 % energie pochádza z obnoviteľných zdrojov. Je preto potrebné prispôsobiť stratégiu pre oblasť obnoviteľných zdrojov energie s cieľom dosiahnuť v prípade týchto regiónov vyššiu mieru energetickej autonómie, posilniť bezpečnosť dodávok a uznať ich špecifickú situáciu z hľadiska potenciálu obnoviteľnej energie a potrieb verejnej podpory. Tieto najvzdialenejšie regióny by mali byť navyše schopné využívať plný potenciál svojich zdrojov v súlade s prísnymi kritériami trvalej udržateľnosti a s miestnymi podmienkami a potrebami, a to s cieľom zvýšiť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a posilniť svoju energetickú nezávislosť.

Odôvodnenie

Dodávanie fosílnych palív do najvzdialenejších regiónov (v niektorých regiónoch 80 % alebo viac) má za následok ďalšie náklady, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú miestne hospodárstvo regiónov a kúpnu silu obyvateľstva. Niektoré regióny majú zároveň značné zdroje biomasy, ktoré by mali vedieť využívať.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52)  V súvislosti s decentralizovanými technológiami výroby energie z obnoviteľných zdrojov je vhodné umožniť ich rozvoj v rámci nediskriminačných podmienok a bez toho, aby to bránilo financovaniu investícií do infraštruktúry. Prechod na decentralizovanú výrobu energie má mnoho výhod vrátane využitia miestnych zdrojov energie, zvýšenia miestnej bezpečnosti dodávok energie, kratších prepravných vzdialeností a zníženia strát pri prenose energie. Decentralizácia tiež podporuje poskytovaním zdrojov príjmov a tvorbou pracovných príležitostí na miestnej úrovni rozvoj komunít a ich súdržnosť.

(52)  V súvislosti s decentralizovanými technológiami výroby a skladovania energie z obnoviteľných zdrojov je vhodné umožniť ich rozvoj v rámci nediskriminačných podmienok a bez toho, aby to bránilo financovaniu investícií do infraštruktúry. Prechod na decentralizovanú výrobu energie má mnoho výhod vrátane využitia miestnych zdrojov energie, zvýšenia miestnej bezpečnosti dodávok energie, kratších prepravných vzdialeností a zníženia strát pri prenose energie. Decentralizácia tiež podporuje poskytovaním zdrojov príjmov a tvorbou pracovných príležitostí na miestnej úrovni rozvoj komunít a ich súdržnosť.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(53)  S rastúcim významom vlastnej spotreby elektriny z obnoviteľných zdrojov je potrebné definovať výrobcov, ktorí sú zároveň spotrebiteľmi energie z obnoviteľných zdrojov, a regulačný rámec, ktorý by posilnil postavenie výrobcov, ktorí sú zároveň spotrebiteľmi energie z obnoviteľných zdrojov, aby vyrábali, skladovali, spotrebúvali a predávali elektrinu bez toho, aby čelili neprimeranej záťaži. V niektorých prípadoch by mala umožniť kolektívna vlastná spotreba, aby občania žijúci v bytoch napríklad mohli využívať zvýhodnené postavenie spotrebiteľa v rovnakom rozsahu ako domácnosti v rodinných domoch.

(53)  S rastúcim významom vlastnej spotreby elektriny z obnoviteľných zdrojov je potrebné definovať výrobcov, ktorí sú zároveň spotrebiteľmi energie z obnoviteľných zdrojov, a regulačný rámec, ktorý by posilnil postavenie výrobcov, ktorí sú zároveň spotrebiteľmi energie z obnoviteľných zdrojov, aby vyrábali, skladovali, spotrebúvali a predávali elektrinu bez toho, aby čelili neprimeranej záťaži. Tarify a odmeňovanie za vlastnú spotrebu by mali stimulovať využívanie inteligentnejších technológií na integráciu obnoviteľných zdrojov energie a motivovať spotrebiteľov vlastnej energie z obnoviteľných zdrojov, aby prijímali investičné rozhodnutia, ktoré budú obojstranne prínosné pre odberateľa aj pre sústavu. Na vytvorenie takejto rovnováhy treba zabezpečiť, aby samospotrebitelia energie z obnoviteľných zdrojov a komunity zamerané na energiu z obnoviteľných zdrojov mali nárok na získanie odmeny za výrobu vlastnej elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorú dodávajú do siete a ktorá odráža trhovú hodnotu dodanej elektriny, ako aj dlhodobú hodnotu pre sieť, životné prostredie a spoločnosť. To musí zahŕňať dlhodobé náklady aj prínosy vlastnej spotreby z hľadiska ušetrených nákladov pre sieť, spoločnosť a životné prostredie, najmä v kombinácii s ostatnými zdrojmi distribuovanej energie, ako je energetická efektívnosť, skladovanie energie, reakcia na dopyt a komunitné siete. Táto odmena by sa mala určiť na základe analýzy nákladov a prínosov zdrojov distribuovanej energie podľa článku 59 [prepracovaného znenia smernice 2009/72/ES, ako sa navrhuje v dokumente COM(2016) 864].

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Odôvodnenie 53 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(53a)  V niektorých prípadoch by mala umožniť kolektívna vlastná spotreba, aby občania žijúci v bytoch napríklad mohli využívať zvýhodnené postavenie spotrebiteľa v rovnakom rozsahu ako domácnosti v rodinných domoch. Umožnenie kolektívnej vlastnej spotreby by komunitám vyrábajúcim energiu z obnoviteľných zdrojov tiež poskytlo príležitosti zvýšiť energetickú efektívnosť na úrovni domácností a pomohlo bojovať proti energetickej chudobe prostredníctvom zníženej spotreby a nižších sadzieb za dodávky. Členské štáty by mali využiť túto príležitosť a okrem iného posúdiť možnosť komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov prispieť k zníženiu palivovej chudoby a umožniť účasť domácností, ktoré by sa inak nemohli zúčastňovať, vrátane zraniteľných spotrebiteľov a nájomníkov.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Odôvodnenie 53 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(53b)  Členské štáty musia zabezpečiť dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa spotreby a zavádzania alebo posilňovania opatrení na boj proti nútenému predaju, nekalým postupom získavania zákazníkov a zavádzajúcim tvrdeniam, pokiaľ ide o inštaláciu zariadení pre obnoviteľné zdroje energie, ktoré postihujú najmä najzraniteľnejšie skupiny (napr. staršie osoby, osoby žijúce vo vidieckych oblastiach atď.).

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(54)  Účasť občanov na miestnych projektoch v oblasti obnoviteľnej energie prostredníctvom komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov priniesla značnú pridanú hodnotu, pokiaľ ide o miestny pozitívny postoj k obnoviteľnej energii a prístup k dodatočnému súkromnému kapitálu. Toto zapojenie na miestnej úrovni bude ešte dôležitejšie v kontexte zvyšujúcej sa kapacity obnoviteľnej energie v budúcnosti.

(54)  Účasť občanov a miestnych orgánov na projektoch v oblasti obnoviteľnej energie prostredníctvom komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov priniesla značnú pridanú hodnotu, pokiaľ ide o miestny pozitívny postoj k obnoviteľnej energii a prístup k dodatočnému súkromnému kapitálu, čo vedie k miestnym investíciám, väčšiemu výberu pre spotrebiteľov, podnecovaniu účasti občanov na transformácii energetiky, a to konkrétne podnecovaním domácností, ktoré by sa inak neboli schopné zúčastňovať, zvýšením energetickej efektívnosti na úrovni domácností a pomocou v boji proti energetickej chudobe prostredníctvom zníženej spotreby a nižších sadzieb za dodávky. Toto zapojenie na miestnej úrovni bude ešte dôležitejšie v kontexte zvyšujúcej sa kapacity obnoviteľnej energie v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Odôvodnenie 55 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(55a)  Je dôležité, aby členské štáty zabezpečili spravodlivé a nerušivé rozdelenie sieťových nákladov a poplatkov medzi všetkých používateľov elektrizačnej sústavy. Vo všetkých sieťových tarifách by sa mali odrážať náklady.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(57)  Niekoľko členských štátov realizovalo v odvetví vykurovania a chladenia opatrenia zamerané na to, aby dosiahli svoj cieľ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na rok 2020. Avšak v prípade chýbajúcich záväzných národných cieľov na obdobie po roku 2020 nemusia zvyšné vnútroštátne stimuly postačovať na dosiahnutie dlhodobých cieľov v oblasti dekarbonizácie do roku 2030 a 2050. Na zosúladenie sa s týmito cieľmi, posilnenie istoty pre investorov a podporu rozvoja celoúnijného trhu s vykurovaním a chladením využívajúcim obnoviteľné zdroje energie, pričom sa rešpektuje zásada prvoradosti energetickej efektívnosti, je vhodné podporiť úsilie členských štátov v oblasti dodávky vykurovania a chladenia využívajúceho obnoviteľné zdroje energie s cieľom prispieť k postupnému zvýšeniu podielu energie z obnoviteľných zdrojov. Vzhľadom na fragmentovaný charakter niektorých trhov s vykurovaním a chladením je pri tvorbe takéhoto úsilia nanajvýš dôležité zabezpečiť flexibilitu. Je tiež dôležité zabezpečiť, aby potenciálne využívanie vykurovania a chladenia využívajúceho obnoviteľné zdroje energie nemalo škodlivé vedľajšie účinky na životné prostredie.

(57)  Niekoľko členských štátov realizovalo v odvetví vykurovania a chladenia opatrenia zamerané na to, aby dosiahli svoj cieľ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na rok 2020. Na zosúladenie sa s týmito cieľmi, posilnenie istoty pre investorov a podporu rozvoja celoúnijného trhu s vykurovaním a chladením využívajúcim obnoviteľné zdroje energie, pričom sa rešpektuje zásada prvoradosti energetickej efektívnosti, je vhodné podporiť úsilie členských štátov v oblasti dodávky vykurovania a chladenia využívajúceho obnoviteľné zdroje energie s cieľom prispieť k postupnému zvýšeniu podielu energie z obnoviteľných zdrojov. Vzhľadom na fragmentovaný charakter niektorých trhov s vykurovaním a chladením je pri tvorbe takéhoto úsilia nanajvýš dôležité zabezpečiť flexibilitu. Je tiež dôležité zabezpečiť, aby potenciálne využívanie vykurovania a chladenia využívajúceho obnoviteľné zdroje energie nemalo škodlivé vedľajšie účinky na životné prostredie a verejné zdravie.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Odôvodnenie 59 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(59a)  Domácnosti ako spotrebitelia a komunity podieľajúce sa na obchodovaní s flexibilitou, vlastnej spotrebe alebo predaji vlastnej vyrobenej elektriny si zachovajú práva spotrebiteľa vrátane práva mať zmluvu s dodávateľom podľa vlastného výberu a zmeniť dodávateľa.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(60)  Mala by sa zdôrazniť potenciálna súčinnosť medzi úsilím zvýšiť využívanie vykurovania a chladenia využívajúceho obnoviteľné zdroje energie a existujúcimi programami v rámci smerníc 2010/31/EÚ a 2012/27/EÚ. S cieľom znížiť administratívne zaťaženie by členské štáty mali, pokiaľ je to možné, mať pri vykonávaní tohto úsilia možnosť využívať existujúce administratívne štruktúry.

(60)  Používanie účinného vykurovacieho alebo chladiaceho systému využívajúceho energiu z obnoviteľných zdrojov by malo byť automaticky spojené s výraznou renováciou budov, čím sa zníži dopyt po energii a náklady pre spotrebiteľov a čo prispeje k zmierneniu energetickej chudoby, ako aj k vytvoreniu kvalifikovaných miestnych pracovných miest. Preto by sa mala by sa zdôrazniť potenciálna súčinnosť medzi potrebou zvýšiť využívanie vykurovania a chladenia využívajúceho obnoviteľné zdroje energie a existujúcimi programami v rámci smerníc 2010/31/EÚ a 2012/27/EÚ. S cieľom znížiť administratívne zaťaženie by členské štáty mali, pokiaľ je to možné, mať pri vykonávaní tohto úsilia možnosť využívať existujúce administratívne štruktúry.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Odôvodnenie 61 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(61a)  V oblasti inteligentnej dopravy je dôležité rozšíriť rozvoj a zavádzanie elektrickej mobility v cestnej doprave, ako aj urýchliť integráciu pokročilých technológií do inovatívnych železníc predložením iniciatívy Shift2&Rail v záujme čistej verejnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Odôvodnenie 62

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(62)  Európska stratégia pre nízkouhlíkovú mobilitu z júla 2016 poukázala na to, že biopalivá na báze potravín zohrávajú pri dekarbonizácii odvetvia dopravy len obmedzenú úlohu a ich využívanie by sa malo postupne ukončiť a nahradiť by ich mali moderné biopalivá. S cieľom pripraviť prechod na moderné biopalivá a minimalizovať celkové vplyvy nepriamej zmeny využívania pôdy je vhodné obmedziť množstvo biopalív a biokvapalín vyrábaných z potravinových a krmivových plodín, ktoré sa môžu započítať do cieľa Únie stanoveného v tejto smernici.

(62)  Ak sa na výrobu biopalív začnú využívať pasienky alebo poľnohospodárska pôda určené pôvodne na výrobu potravní a krmív, bude treba naďalej uspokojovať dopyt po nepalivových produktoch intenzifikáciou existujúcej výroby alebo premenou nepoľnohospodárskej pôdy na pôdu na poľnohospodársku výrobu niekde inde. Druhý prípad predstavuje nepriamu zmenu využívania pôdy, a keď zahŕňa premenu pôdy s vysokými zásobami uhlíka, môže viesť k značným emisiám skleníkových plynov. Európska stratégia pre nízkouhlíkovú mobilitu z júla 2016 poukázala na to, že biopalivá na báze potravín zohrávajú pri dekarbonizácii odvetvia dopravy len obmedzenú úlohu a ich využívanie by sa malo postupne ukončiť a nahradiť by ich mali moderné biopalivá. S cieľom pripraviť prechod na moderné biopalivá a minimalizovať celkové vplyvy nepriamej zmeny využívania pôdy je vhodné obmedziť množstvo biopalív a biokvapalín vyrábaných z potravinových a krmivových plodín, ktoré sa môžu započítať do cieľa Únie stanoveného v tejto smernici, a rozlišovať pritom biopalivá na báze plodín s vysokou účinnosťou emisie skleníkových plynov a nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy. Zavádzanie moderných biopalív a elektrickej mobility by sa malo urýchliť.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Odôvodnenie 63 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(63a)  Zámerom Únie a členských štátov by malo byť zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe, znížiť celkovú spotrebu energie v odvetví dopravy a zvýšiť energetickú efektívnosť vo všetkých odvetviach dopravy. Opatrenia určené na tento účel možno presadzovať v rámci plánovania dopravy aj vo výrobe automobilov s vyššou energetickou účinnosťou.

Odôvodnenie

Obnova myšlienky odôvodnení 28 a 29 smernice 2009/28/ES. Vyššie úspory emisií skleníkových plynov si vyžadujú opatrenia v celom odvetví dopravy, vo výrobnom aj dodávateľskom reťazci.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Odôvodnenie 63 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(63b)  Normy v oblasti palivovej efektívnosti týkajúce sa cestnej dopravy by boli účinným spôsobom, ako presadzovať prijímanie obnoviteľných alternatív v odvetví dopravy a dosiahnuť ďalšie úspory emisií skleníkových plynov a dekarbonizáciu odvetvia dopravy v dlhodobom horizonte. Normy v oblasti palivovej efektívnosti by sa mali modernizovať v súlade s vývojom v oblasti technológií a s cieľmi v oblasti klímy a energetiky.

Odôvodnenie

Vyššie úspory emisií skleníkových plynov si vyžadujú opatrenia v celom odvetví dopravy. Normy v oblasti palivovej efektívnosti týkajúce sa cestnej dopravy môžu byť účinným spôsobom, ako naštartovať prijímanie obnoviteľných alternatív.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(64)  Moderné biopalivá a iné biopalivá a bioplyn vyrábané zo surovín uvedených v prílohe IX, kvapalné a plynné motorové palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a elektrina z obnoviteľných zdrojov v môžu prispieť k nízkym emisiám uhlíka, pričom budú podnecovať dekarbonizáciu odvetvia dopravy Únie nákladovo efektívnym spôsobom a zlepšovať okrem iného energetickú diverzifikáciu v odvetví dopravy a zároveň podporovať inováciu, rast a zamestnanosť v ekonomike Únii a znižovať závislosť na dovoze energie. Záväzok týkajúci sa začlenenia by mal v prípade dodávateľov palív podporovať neustály vývoj moderných palív vrátane biopalív, a je dôležité zabezpečiť, aby tento záväzok stimuloval aj zlepšenie v prípade emisií skleníkových plynov z palív dodávaných na jeho splnenie. Komisia by mala posúdiť emisie skleníkových plynov, technické inovácie a trvalú udržateľnosť týchto palív.

(64)  Moderné biopalivá a iné biopalivá a bioplyn vyrábané zo surovín uvedených v prílohe IX, kvapalné a plynné motorové palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a elektrina z obnoviteľných zdrojov v môžu prispieť k nízkym emisiám uhlíka, pričom budú podnecovať dekarbonizáciu odvetvia dopravy Únie nákladovo efektívnym spôsobom a zlepšovať okrem iného energetickú diverzifikáciu v odvetví dopravy a zároveň podporovať inováciu, rast a zamestnanosť v ekonomike Únii a znižovať závislosť od dovozu energie. Zohľadňovať by sa mala zásada kaskádového využívania s cieľom zabezpečiť, aby používanie surovín na výrobu moderných biopalív nekonkurovalo iným spôsobom použitia, v ktorých by surovina musela byť nahradená surovinami s väčšími emisiami. Záväzok týkajúci sa začlenenia by mal v prípade dodávateľov palív podporovať neustály vývoj moderných palív vrátane biopalív, a je dôležité zabezpečiť, aby tento záväzok stimuloval aj zlepšenie v prípade emisií skleníkových plynov z palív dodávaných na jeho splnenie. Komisia by mala posúdiť emisie skleníkových plynov, technické inovácie a trvalú udržateľnosť týchto palív.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Odôvodnenie 65 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(65a)  V záujme lepšieho zohľadňovania podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov v odvetví dopravy by sa mala vytvoriť vhodná metodika a mali by sa na tento účel preskúmať rôzne technické a technologické riešenia.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Odôvodnenie 66

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(66)  Z dôvodu ich prínosu k dekarbonizácii ekonomiky by sa pri výrobe biopalív mali podporiť suroviny, ktoré majú malý vplyv na nepriamu zmenu využívania pôdy. V prílohe k tejto smernici by mali byť uvedené najmä suroviny pre moderné biopalivá, v prípade ktorých sú technológie inovatívnejšie a menej vyspelé a preto potrebujú vyššiu úroveň podpory. S cieľom zaručiť, aby táto príloha bola aktuálna a zodpovedala najnovšiemu technologickému vývoju a zároveň sa vyhýbala neúmyselným nepriaznivým vplyvom, malo by sa po prijatí smernice vykonať hodnotenie s cieľom posúdiť možnosť rozšíriť prílohu o nové suroviny.

(66)  Z dôvodu ich prínosu k dekarbonizácii ekonomiky by sa pri výrobe biopalív mali podporiť suroviny, ktoré majú malý vplyv na nepriamu zmenu využívania pôdy. V prílohe k tejto smernici by mali byť uvedené najmä suroviny pre moderné biopalivá, v prípade ktorých sú technológie inovatívnejšie a menej vyspelé, a preto potrebujú vyššiu úroveň podpory. S cieľom zaručiť, aby táto príloha bola aktuálna a zodpovedala najnovšiemu technologickému vývoju a zároveň sa vyhýbala neúmyselným nepriaznivým vplyvom, mala by sa pravidelne posudzovať.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Odôvodnenie 68

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(68)  V záujme plného využitia potenciálu biomasy s cieľom prispieť k dekarbonizácii ekonomiky prostredníctvom jej využitia materiálov a energie by Únia a členské štáty mali podporovať zvýšenú trvalo udržateľnú mobilizáciu existujúcich zdrojov dreva a poľnohospodárskych zdrojov a rozvoj nových systémov lesnej a poľnohospodárskej výroby.

(68)  V záujme plného využitia potenciálu biomasy s cieľom prispieť k dekarbonizácii ekonomiky prostredníctvom jej využitia materiálov a energie by Únia a členské štáty mali podporovať využívanie energie iba zo zvýšenej trvalo udržateľnej mobilizácie existujúcich zdrojov dreva a poľnohospodárskych zdrojov a rozvoj nových systémov lesnej a poľnohospodárskej výroby za predpokladu, že budú splnené kritériá udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Odôvodnenie 69

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(69)  Biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy by mali byť vždy vyrábané trvalo udržateľným spôsobom. Biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy používané na zabezpečenie dodržiavania cieľa Únie stanoveného v tejto smernici a biopalivá, na ktoré sa vzťahujú výhody systémov podpory, by preto mali spĺňať kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov.

(69)  Energia z obnoviteľných zdrojov by sa vždy mala vyrábať trvalo udržateľným spôsobom. Biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy používané na zabezpečenie dodržiavania cieľov stanovených v tejto smernici a tie formy energie z obnoviteľných zdrojov, na ktoré sa vzťahujú výhody systémov podpory, by preto mali spĺňať kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Odôvodnenie 71

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(71)  Výroba poľnohospodárskych surovín pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy a stimuly na ich používanie, ktoré táto smernica poskytuje, by nemali podporovať ničenie biologicky rozmanitej pôdy. Takéto vyčerpateľné zdroje, ktoré sú v rôznych medzinárodných nástrojoch uznávané ako cenné pre celé ľudstvo, by sa mali chrániť. Je preto potrebné stanoviť kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov , ktorými sa zabezpečí, že biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy získajú stimuly, len ak je zaručiené, že poľnohospodárska surovina nepochádza z biologicky rozmanitých oblastí, alebo v prípade oblastí vymedzených na účely ochrany prírody či ochrany vzácnych alebo ohrozených ekosystémov alebo druhov, ak príslušný orgán preukáže, že produkcia poľnohospodárskej suroviny nenarúša takéto účely. Podľa kritérií trvalej udržateľnosti by sa lesy mali považovať za biologicky rozmanité, ak ide o pralesy v súlade s vymedzením, ktoré používa Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v hodnotení celosvetových lesných zdrojov, , alebo ak sú chránené vnútroštátnymi predpismi o ochrane prírody. Oblasti, v ktorých dochádza k zberu lesných produktov iných ako drevo, by sa mali považovať za biologicky rozmanité za predpokladu, že vplyv ľudskej činnosti v nich je malý. Iné druhy lesov vymedzené FAO, ako napríklad pozmenené prirodzené lesy, poloprirodzené lesy a lesná výsadba, by sa nemali považovať za pralesy. Vzhľadom na vysokú biologickú rozmanitosť určitých trávnych porastov v miernom i tropickom pásme vrátane biologicky vysoko rozmanitých saván, stepí, krovinatých oblastí a prérií by sa stimuly ustanovené v tejto smernici nemali vzťahovať na biopalivá , biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené z poľnohospodárskych surovín pochádzajúcich z týchto pôd. Komisia by mala stanoviť vhodné kritériá s cieľom vymedziť trávne porasty s vysokou biologickou rozmanitosťou v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými dôkazmi a relevantnými medzinárodnými normami.

(71)  Nemalo by sa pripustiť či dokonca podporovať to, aby výroba poľnohospodárskych surovín pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy a stimuly na ich používanie, ktoré táto smernica poskytuje, mali škodlivý účinok na biodiverzitu v Únii či za jej hranicami. Takéto vyčerpateľné zdroje, ktoré sú v rôznych medzinárodných nástrojoch uznávané ako cenné pre celé ľudstvo, by sa mali chrániť. Je preto potrebné stanoviť kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov, ktorými sa zabezpečí, že biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy získajú stimuly, len ak je zaručené, že poľnohospodárska surovina nepochádza z biologicky rozmanitých oblastí, alebo v prípade oblastí vymedzených na účely ochrany prírody či ochrany vzácnych alebo ohrozených ekosystémov alebo druhov, ak príslušný orgán preukáže, že produkcia poľnohospodárskej suroviny nenarúša takéto účely. Podľa kritérií trvalej udržateľnosti by sa lesy mali považovať za biologicky rozmanité, ak ide o pralesy v súlade s vymedzením, ktoré používa Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v hodnotení celosvetových lesných zdrojov, alebo ak sú chránené vnútroštátnymi predpismi o ochrane prírody. Oblasti, v ktorých dochádza k zberu lesných produktov iných ako drevo, by sa mali považovať za biologicky rozmanité za predpokladu, že vplyv ľudskej činnosti v nich je malý. Iné druhy lesov vymedzené FAO, ako napríklad pozmenené prirodzené lesy, poloprirodzené lesy a lesná výsadba, by sa nemali považovať za pralesy. Mala by sa však zaručiť biodiverzita, ako aj kvalita, zdravie, životaschopnosť a vitalita týchto lesov. Vzhľadom na vysokú biologickú rozmanitosť určitých trávnych porastov v miernom i tropickom pásme vrátane biologicky vysoko rozmanitých saván, stepí, krovinatých oblastí a prérií by sa stimuly ustanovené v tejto smernici nemali vzťahovať na biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené z poľnohospodárskych surovín pochádzajúcich z týchto pôd. Komisia by mala stanoviť vhodné kritériá s cieľom vymedziť trávne porasty s vysokou biologickou rozmanitosťou v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými dôkazmi a relevantnými medzinárodnými normami.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Odôvodnenie 72 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(72a)  Kritériá Únie týkajúce sa udržateľnosti biopalív, biokvapalín a palív z biomasy musia zabezpečiť, aby prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo podporoval ciele akčného plánu pre obehové hospodárstvo a bol jednoznačne usmerňovaný hierarchiou odpadového hospodárstva Únie.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť, aby smernica o obnoviteľných zdrojoch energie bola v súlade s akčným plánom pre obehové hospodárstvo a hierarchiou odpadového hospodárstva EÚ, treba zaviesť nové kritériá udržateľnosti.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Odôvodnenie 73

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(73)  Poľnohospodárske suroviny na výrobu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy by nemali byť vypestované na rašelinovej pôde, keďže pestovanie suroviny na rašeliniskách by malo za následok značný úbytok zásob uhlíka, v prípade, že by sa pôda na tento účel ďalej odvodňovala, pričom sa však nedá jednoducho overiť, že k takémuto odvodneniu nedošlo.

(73)  Poľnohospodárske suroviny na výrobu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy by nemali byť pestované v rašeliniskách alebo mokradiach, kde by si to vyžadovalo vysúšanie pôdy, keďže pestovanie suroviny v rašeliniskách alebo mokradiach by malo za následok značný úbytok zásob uhlíka, v prípade, že by sa pôda na tento účel ďalej odvodňovala.

Odôvodnenie

Vysušené rašeliniská nepôsobia ako bezpečné úložisko uhlíka. Preto sa zdá neprimerané vylúčiť ich využitie na produkciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Odôvodnenie 74 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(74a)  Poľnohospodárska surovina na výrobu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy by sa mala vyrábať s použitím postupov, ktoré sú v súlade s ochranou kvality pôdy a pôdneho organického uhlíka.

Odôvodnenie

Podľa posúdenia vplyvu vypracovaného Komisiou poľnohospodárska výroba biomasy môže viesť k negatívnym vplyvom na pôdu (napr. strata živín a pôdnej organickej hmoty, erózia, odvodňovanie rašelinísk), dostupnosť vody a biodiverzitu. Požiadavky na krížové plnenie v rámci SPP samy o sebe nepostačujú na zabezpečenie ochrany kvality pôdy a zachovanie organického uhlíka v pôde.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Odôvodnenie 75

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(75)  V prípade palív z biomasy používaných pri výrobe elektriny, tepla a chladu je vhodné zaviesť celoúnijné kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov, aby sa naďalej zabezpečovali vysoké úspory skleníkových plynov v porovnaní s alternatívami využívajúcimi fosílne palivá, s cieľom zabrániť neúmyselnému vplyvu na trvalú udržateľnosť a podporovať vnútorný trh.

(75)  V prípade palív z biomasy používaných pri výrobe elektriny, tepla a chladu je vhodné zaviesť celoúnijné kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov, aby sa naďalej zabezpečovali vysoké úspory skleníkových plynov v porovnaní s alternatívami využívajúcimi fosílne palivá, s cieľom zabrániť neúmyselnému vplyvu na trvalú udržateľnosť a podporovať vnútorný trh. Bez toho, aby to malo vplyv na striktné rešpektovanie surovín s vysokou environmentálnou hodnotou, musia mať najvzdialenejšie regióny možnosť využívať potenciál svojich surovín na zvýšenie objemu energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov a svojej energetickej nezávislosti.

Odôvodnenie

Táto smernica by nemala zakazovať využívanie biomasy v najvzdialenejších regiónoch, napríklad pralesov, ktoré sú jedným z hlavných zdrojov týchto území. Využívanie týchto zdrojov sa už riadi striktnými kritériami udržateľnosti, ktoré zaručujú environmentálnu integritu tejto činnosti.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Odôvodnenie 75 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(75a)  S cieľom zabezpečiť úplnú transparentnosť vo všetkých odvetviach výroby energie by Komisia mala do 31. decembra 2018 prostredníctvom delegovaných aktov stanoviť kritériá na výrobu fosílnych palív a fosílnych zdrojov energie.

Odôvodnenie

Kritériá výroby sú veľmi potrebné, aby sa zabezpečila rovnosť podmienok pre biopalivá a fosílne palivá.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Odôvodnenie 76

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(76)  Aby sa zabezpečilo, že napriek rastúcemu dopytu po lesnej biomase sa zber a ťažba v lesoch uskutočňujú trvalo udržateľným spôsobom, pričom je zaistená ich obnova, že sa osobitná pozornosť venuje oblastiam výslovne určeným na ochranu biologickej rozmanitosti, krajiny a osobitných prírodných prvkov, že sa zachovávajú zdroje biologickej rozmanitosti a sledujú sa zásoby uhlíka, musí drevná surovina pochádzať len z lesov, v ktorých zber a ťažba prebiehajú v súlade so zásadami trvalo udržateľného obhospodarovania lesov vypracovanými na základe medzinárodných lesníckych procesov ako je Forest Europe (Ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe) a vykonávanými prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov alebo najlepších postupov riadenia na úrovni lesníckeho podniku. Prevádzkovatelia by mali prijať vhodné kroky na minimalizáciu rizika neudržateľného využívania lesnej biomasy na výrobu bioenergie. Na tento účel by hospodárske subjekty mali zaviesť prístup založený na riziku. V tejto súvislosti je vhodné, aby Komisia vypracovala prevádzkové usmernenia o overovaní súladu s prístupom založeným na riziku, po konzultácii s výborom pre riadenie energetickej únie a Stálym lesníckym výborom zriadeným rozhodnutím Rady 89/367/EHS24.

(76)  S cieľom zabezpečiť, že napriek rastúcemu dopytu po lesnej biomase sa zber a ťažba v lesoch uskutočňujú trvalo udržateľným spôsobom, pričom je zaistená ich obnova, že sa osobitná pozornosť venuje oblastiam výslovne určeným na ochranu biologickej rozmanitosti, krajiny a osobitných prírodných prvkov, že sa zachovávajú zdroje biologickej rozmanitosti a sledujú sa zásoby uhlíka, musí drevná surovina pochádzať len z lesov, v ktorých zber a ťažba prebiehajú v súlade so zásadami trvalo udržateľného obhospodarovania lesov vypracovanými na základe medzinárodných lesníckych procesov ako je Forest Europe (Ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe) a vykonávanými prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov alebo najlepších postupov riadenia na úrovni dodávateľskej základne. Prevádzkovatelia by mali zabezpečiť prijatie opatrení určených na zabránenie vzniku alebo obmedzenie rozsahu nepriaznivých vplyvov ťažby na životné prostredie. Na tento účel by hospodárske subjekty mali zaviesť prístup založený na riziku. V tejto súvislosti je vhodné, aby Komisia vypracovala opatrenia na vykonávanie požiadaviek založené na najlepších postupoch v členských štátoch, ako aj prevádzkové usmernenia o overovaní súladu s prístupom založeným na riziku, po konzultácii s výborom pre riadenie energetickej únie a Stálym lesníckym výborom zriadeným rozhodnutím Rady 89/367/EHS24.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Odôvodnenie 76 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(76a)  Ak vnútroštátne alebo regionálne právne predpisy alebo monitorovanie členského štátu nespĺňajú jedno kritérium udržateľnosti týkajúce sa lesnej biomasy, na úrovni dodávateľskej základne by sa malo poskytovať viac informácií zodpovedajúcich tomuto kritériu bez povinnosti poskytovať ďalšie informácie o kritériách, ktoré sa na úrovni členského štátu už plnia.

Odôvodnenie

Prístup založený na riziku sa vykonáva podľa jednotlivých kritérií. Navrhovaný postup by ochránil účel prístupu zloženého na riziku pri súčasnom znížení rizika využívania neudržateľnej biomasy z dôvodu nedostatkov v oblasti jediného kritéria.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Odôvodnenie 76 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(76b)  Tzv. prístup založený na riziku by sa mal vykonávať už na národnej úrovni. Ak právne predpisy alebo monitorovanie na celoštátnej alebo nižšej úrovni nespĺňajú jedno kritérium, na úrovni dodávateľskej základne by sa mali poskytovať informácie týkajúce sa tejto časti, aby sa znížilo riziko neudržateľnej produkcie lesnej biomasy.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Odôvodnenie 76 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(76c)  Objem ťažby na energetické účely sa zvýšil a očakáva sa, že bude naďalej rásť, čo povedie k vyššiemu objemu dovozu surovín z tretích krajín, ako aj k zvýšeniu produkcie týchto surovín v rámci Únie. Prevádzkovatelia by mali zabezpečiť, aby sa ťažba uskutočňovala v súlade s kritériami udržateľnosti.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Odôvodnenie 78

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(78)  Palivá z biomasy by sa mali pretransformovať na elektrinu a teplo efektívnym spôsobom s cieľom maximalizovať energetickú bezpečnosť a úspory emisií skleníkových plynov, ako aj obmedziť emisie látok znečisťujúcich ovzdušie a znížiť tlak na obmedzené zdroje biomasy. Z tohto dôvodu by sa verejná podpora pre zariadenia s palivovou kapacitou rovnou alebo vyššou ako 20 MW mala v prípade potreby udeľovať len vysokoúčinným zariadeniam kombinovanej výroby elektriny a tepla, podľa vymedzenia v článku 2 ods. 34 smernice 2012/27/EÚ. Existujúce systémy podpory pre elektrinu z biomasy by však mali byť povolené pre všetky zariadenia využívajúce biomasu až do uplynutia ich konečného dátumu. Okrem toho by sa elektrina vyrábaná z biomasy v nových zariadeniach s palivovou kapacitou rovnou alebo vyššou ako 20 MW mala do cieľov a povinností v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov zarátavať len v prípade vysokoúčinných zariadení kombinovanej výroby elektriny a tepla. V súlade s pravidlami štátnej pomoci by však členské štáty mali mať možnosť udeliť verejnú podporu na výrobu obnoviteľnej energie zariadeniam a započítavať elektrinu, ktorú vyrábajú, do cieľov a povinností v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom vyhnúť sa zvýšenej závislosti na fosílnych palivách s vyššími klimatickými a environmentálnymi vplyvmi v prípade, že po vyčerpaní všetkých technických a ekonomických možností vybudovať vysokoúčinné zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla z biomasy by členské štáty z hľadiska bezpečnosti dodávok elektriny čelili opodstatnenému riziku.

(78)  Palivá z biomasy by sa mali pretransformovať na elektrinu a teplo efektívnym spôsobom s cieľom maximalizovať energetickú bezpečnosť a úspory emisií skleníkových plynov, ako aj obmedziť emisie látok znečisťujúcich ovzdušie a znížiť tlak na obmedzené zdroje biomasy. Z tohto dôvodu by sa verejná podpora pre zariadenia s palivovou kapacitou rovnou alebo vyššou ako 20 MW mala v prípade potreby udeľovať len vysokoúčinným zariadeniam kombinovanej výroby elektriny a tepla, podľa vymedzenia v článku 2 ods. 34 smernice 2012/27/EÚ. Existujúce systémy podpory pre elektrinu z biomasy by však mali byť povolené pre všetky zariadenia využívajúce biomasu až do uplynutia ich konečného dátumu. Okrem toho by sa elektrina vyrábaná z biomasy v nových zariadeniach s palivovou kapacitou rovnou alebo vyššou ako 20 MW mala do cieľov a povinností v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov zarátavať len v prípade vysokoúčinných zariadení kombinovanej výroby elektriny a tepla. V súlade s pravidlami štátnej pomoci by však členské štáty mali mať možnosť udeliť verejnú podporu na výrobu obnoviteľnej energie zariadeniam a započítavať elektrinu, ktorú vyrábajú, do cieľov a povinností v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom vyhnúť sa zvýšenej závislosti od fosílnych palív s vyššími klimatickými a environmentálnymi vplyvmi v prípade, že po vyčerpaní všetkých technických a ekonomických možností vybudovať vysokoúčinné zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla z biomasy by členské štáty z hľadiska bezpečnosti dodávok elektriny čelili opodstatnenému riziku. Predovšetkým by sa mala zvýšiť podpora zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov z biomasy v najvzdialenejších regiónoch, ktoré sú veľmi závislé od dovozu energie, a to pod podmienkou dodržiavania kritérií udržateľnosti výroby energie z týchto obnoviteľných zdrojov, prispôsobených osobitostiam týchto regiónov.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Odôvodnenie 80

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(80)  Na základe skúseností s praktickým vykonávaním kritérií Únie týkajúcich sa trvalej udržateľnosti je vhodné posilniť úlohu dobrovoľných medzinárodných a vnútroštátnych systémov certifikácie dodržiavania kritérií trvalej udržateľnosti harmonizovaným spôsobom.

(80)  Na základe skúseností s praktickým vykonávaním kritérií Únie týkajúcich sa trvalej udržateľnosti je vhodné zohľadniť úlohu dobrovoľných medzinárodných a vnútroštátnych systémov certifikácie dodržiavania kritérií trvalej udržateľnosti harmonizovaným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Odôvodnenie 82

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(82)  Pokiaľ ide o biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy, dobrovoľné systémy zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu pri poskytovaní dôkazov o dodržiavaní požiadaviek týkajúcich kritérií trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov. Preto je vhodné, aby Komisia v prípade dobrovoľných systémov vrátane tých, ktoré už uznala, vyžadovala podávanie pravidelných správ o ich činnosti. Takéto správy by sa mali zverejniť, aby sa zvýšila transparentnosť a zlepšil dohľad zo strany Komisie. Okrem toho by takéto podávanie správ Komisii poskytlo potrebné informácie na to, aby informovala o fungovaní dobrovoľných systémov s cieľom identifikovať osvedčené postupy a prípadne predložiť návrh na ďalšiu podporu takýchto osvedčených postupov.

(82)  Pokiaľ ide o biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy, dobrovoľné systémy môžu zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu pri poskytovaní dôkazov o dodržiavaní minimálnych požiadaviek týkajúcich sa kritérií trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov. Preto je vhodné, aby Komisia v prípade dobrovoľných systémov vrátane tých, ktoré už uznala, vyžadovala podávanie pravidelných správ o ich činnosti. Takéto správy by sa mali zverejniť, aby sa zvýšila transparentnosť a zlepšil dohľad zo strany Komisie. Okrem toho by takéto podávanie správ Komisii poskytlo potrebné informácie na to, aby informovala o fungovaní dobrovoľných systémov s cieľom identifikovať osvedčené postupy a prípadne predložiť návrh na ďalšiu podporu takýchto osvedčených postupov.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby potvrdenia o pôvode informovali spotrebiteľa o súlade s kritériami udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Odôvodnenie 84

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(84)  Aby sa predišlo neúmernému administratívnemu zaťaženiu, mal by sa stanoviť zoznam určených hodnôt pre bežné reťazce výroby biopalív , biokvapalín a palív z biomasy , ktorý by sa mal aktualizovať a rozšíriť, keď budú k dispozícii ďalšie spoľahlivé údaje. Hospodárske subjekty by mali mať vždy možnosť uplatniť úroveň úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy stanovenú v tomto zozname. Ak je určená hodnota úspory emisií skleníkových plynov pri určitom reťazci výroby nižšia ako požadovaná minimálna úroveň úspory emisií skleníkových plynov, od výrobcov, ktorí chcú preukázať súlad s touto minimálnou úrovňou, by sa malo požadovať, aby preukázali, že skutočné emisie z ich výrobného procesu sú nižšie ako tie, ktoré boli predpokladané pri výpočte určených hodnôt.

(84)  Aby sa predišlo neúmernému administratívnemu zaťaženiu, mal by sa stanoviť zoznam určených hodnôt pre bežné reťazce výroby biopalív , biokvapalín a palív z biomasy, ktorý by sa mal aktualizovať a rozšíriť, keď budú k dispozícii ďalšie spoľahlivé údaje. Hospodárske subjekty by mali mať vždy možnosť uplatniť úroveň úspory priamych emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy stanovenú v tomto zozname. Ak je určená hodnota úspory priamych emisií skleníkových plynov pri určitom reťazci výroby nižšia ako požadovaná minimálna úroveň úspory emisií skleníkových plynov, od výrobcov, ktorí chcú preukázať súlad s touto minimálnou úrovňou, by sa malo požadovať, aby preukázali, že skutočné emisie z ich výrobného procesu sú nižšie ako tie, ktoré boli predpokladané pri výpočte určených hodnôt.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spätý s pozmeňujúcim návrhom k článku 25 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Odôvodnenie 85

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(85)  Je nevyhnutné stanoviť jasné pravidlá na výpočet úspor emisií skleníkových plynov z biopalív, biokvapalín, palív z biomasy a z ich porovnateľných hodnôt fosílnych palív.

(85)  Je nevyhnutné stanoviť jasné pravidlá na výpočet úspor emisií skleníkových plynov z biopalív, biokvapalín, palív z biomasy a z ich porovnateľných hodnôt fosílnych palív, založené na objektívnych a nediskriminačných kritériách.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Odôvodnenie 95

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(95)  Vo svete narastá dopyt po poľnohospodárskych komoditách. Časť tohto zvýšeného dopytu bude pokrytá zväčšením rozlohy poľnohospodárskej pôdy. Obnovenie pôdy, ktorá bola vážne znehodnotená a ktorú preto nemožno v súčasnom stave využívať na poľnohospodárske účely, je jedným zo spôsobov, ako zväčšiť rozlohu pôdy, ktorá je k dispozícii na pestovanie. Systém trvalej udržateľnosti by mal presadzovať využívanie obnovenej znehodnotenej pôdy, pretože presadzovanie biopalív, biokvapalín a palív z biomasy prispeje k rastu dopytu po poľnohospodárskych komoditách.

(95)  Vo svete narastá dopyt po poľnohospodárskych komoditách. Časť tohto zvýšeného dopytu bude pokrytá zväčšením rozlohy poľnohospodárskej pôdy. Obnovenie pôdy, ktorá bola vážne znehodnotená a ktorú preto nemožno v súčasnom stave využívať na poľnohospodárske účely, je jedným zo spôsobov, ako zväčšiť rozlohu pôdy, ktorá je k dispozícii na pestovanie. Systém trvalej udržateľnosti by mal presadzovať využívanie obnovenej znehodnotenej pôdy, pretože presadzovanie biopalív, biokvapalín a palív z biomasy prispeje k rastu dopytu po poľnohospodárskych komoditách, čo môže viesť k emisiám z nepriamej zmeny využívania pôdy.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spätý s pozmeňujúcim návrhom k článku 7 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Touto smernicou sa stanovuje spoločný rámec presadzovania energie z obnoviteľných zdrojov . Stanovuje sa v nej záväzný cieľ Únie pre celkový podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe v roku 2030. Stanovujú sa v nej tiež pravidlá týkajúce sa finančnej podpory pre elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, vlastnej spotreby elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, využívania energie z obnoviteľných zdrojov v odvetviach výroby tepla, chladu a dopravy, regionálnej spolupráce medzi členskými štátmi a s tretími krajinami, potvrdení o pôvode, administratívnych postupov a informovania a odbornej prípravy . Touto smernicou sa stanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy.

Touto smernicou sa stanovuje spoločný rámec presadzovania energie z obnoviteľných zdrojov. Stanovujú sa v nej záväzné minimálne ciele Únie pre celkový podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe a pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov v doprave v roku 2030. Tieto ciele Únie majú členské štáty kolektívne dosiahnuť prostredníctvom vnútroštátnych cieľov. Stanovujú sa v nej tiež pravidlá týkajúce sa finančnej podpory pre elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, vlastnej spotreby elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, využívania energie z obnoviteľných zdrojov v odvetviach výroby tepla, chladu a dopravy, regionálnej spolupráce medzi členskými štátmi a s tretími krajinami, potvrdení o pôvode, administratívnych postupov a informovania a odbornej prípravy. Touto smernicou sa stanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „energia z obnoviteľných zdrojov“ je energia z obnoviteľných nefosílnych zdrojov, a to veterná, slnečná (slnečná tepelná a fotovoltická slnečná), geotermálna energia, energia z okolitého tepla, prílivu, vĺn a iná energia oceánu, vodná energia, biomasa, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd a bioplyny;

a)  „energia z obnoviteľných zdrojov“ je energia z obnoviteľných nefosílnych zdrojov, a to veterná, slnečná (slnečná tepelná a fotovoltická slnečná), geotermálna energia, energia z okolitého prostredia, prílivu, vĺn a iná energia oceánu, vodná energia, biomasa, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd a bioplyny;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „okolité teplo“ je tepelná energia na užitočnej teplotnej úrovni, ktorá je odobraná alebo získaná pomocou tepelných čerpadiel, ktoré potrebujú na fungovanie elektrinu alebo inú pomocnú energiu a ktorá môže byť uložená v okolitom ovzduší, pod pevným zemským povrchom alebo v povrchovej vode. Nahlásené hodnoty sa stanovujú na základe rovnakej metodiky, aká sa používa pri podávaní správ o tepelnej energii zachytenej alebo odobratej tepelnými čerpadlami;

b)  „energia z okolitého prostredia“ je tepelná energia na užitočnej teplotnej úrovni, ktorá môže byť uložená v okolitom ovzduší okrem odvetrávaného vzduchu, v povrchovej vode alebo odpadovej vode; Nahlásené hodnoty sa stanovujú na základe rovnakej metodiky, aká sa používa pri podávaní správ o tepelnej energii zachytenej alebo odobratej tepelnými čerpadlami;

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b a)  „geotermálna energia“ je energia uložená vo forme tepla pod pevným zemským povrchom;

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „biomasa“ sú biologicky rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu z poľnohospodárstva vrátane rastlinných a živočíšnych látok, lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, ako aj biologicky rozložiteľné časti odpadu vrátane priemyselného a komunálneho odpadu biologického pôvodu;

c)  „biomasa“ sú biologicky rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu z poľnohospodárstva vrátane baktérií, rastlinných a živočíšnych látok, lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, ako aj biologicky rozložiteľné časti odpadu vrátane priemyselného a komunálneho odpadu biologického pôvodu;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „hrubá konečná energetická spotreba“ sú energetické komodity dodávané na energetické účely pre priemysel, dopravu, domácnosti, služby vrátane verejných služieb, poľnohospodárstvo, ako aj lesné a rybné hospodárstvo, vrátane spotreby elektriny a tepla zo strany energetických odvetví, ktoré sa zaoberajú výrobou elektriny a tepla, a vrátane strát elektriny a tepla počas distribúcie a prenosu;

d)  „hrubá konečná energetická spotreba“ sú energetické komodity dodávané na energetické účely pre priemysel, dopravu, domácnosti, služby vrátane verejných služieb, poľnohospodárstvo, ako aj lesné a rybné hospodárstvo, vrátane spotreby elektriny a tepla zo strany energetických odvetví, ktoré sa zaoberajú výrobou elektriny, tepla a motorových palív, a vrátane strát elektriny a tepla počas distribúcie a prenosu;

Odôvodnenie

Straty v oblasti efektívnosti pri vykurovaní a výrobe motorových palív môžu byť významné a je nutné ich v hrubej konečnej energetickej spotrebe zachytiť. Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodov vnútornej logiky textu a je neoddeliteľne spojený s inými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „diaľkové vykurovanie“ alebo „diaľkové chladenie“ je distribúcia tepelnej energie vo forme pary, horúcej a teplej vody alebo vychladených kvapalín z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na vyhrievanie alebo ochladzovanie priestorov alebo procesov;

e)  „diaľkové vykurovanie“ alebo „diaľkové chladenie“ je distribúcia tepelnej energie vo forme pary, horúcej a teplej vody alebo vychladených kvapalín z centrálneho zdroja alebo decentralizovaných zdrojov výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na vyhrievanie alebo ochladzovanie priestorov alebo procesov;

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  „biokvapalina“ je kvapalné palivo na iné energetické účely ako na dopravu vrátane elektriny, tepla a chladu vyrobené z biomasy;

f)  „biokvapalina“ je kvapalné palivo na iné energetické účely ako na dopravu, vrátane elektriny, tepla a chladu, vyrobené z biomasy alebo biomasou;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  „systém podpory“ je akýkoľvek nástroj, systém alebo mechanizmus, ktorý uplatňuje členský štát alebo skupina členských štátov a ktorý podporuje využívanie energie z obnoviteľných zdrojov znížením nákladov na túto energiu, zvýšením ceny, za ktorú sa môže predávať, alebo zvýšením nakúpeného objemu takejto energie prostredníctvom povinnosti využívania energie z obnoviteľných zdrojov alebo inak; toto okrem iného zahŕňa aj investičnú pomoc, oslobodenie od dane alebo zníženie dane, vrátenie dane, systémy podpory povinnosti využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie vrátane systémov využívajúcich „zelené“ certifikáty a systémy priamej podpory cien vrátane výkupných sadzieb a vyplácania prémií;

i)  „systém podpory“ je akýkoľvek nástroj, systém alebo mechanizmus, ktorý uplatňuje členský štát alebo skupina členských štátov a ktorý podporuje využívanie energie z obnoviteľných zdrojov znížením nákladov na túto energiu, zvýšením ceny, za ktorú sa môže predávať, alebo zvýšením nakúpeného objemu takejto energie prostredníctvom povinnosti využívania energie z obnoviteľných zdrojov alebo inak; toto okrem iného zahŕňa aj podporu výskumu a investičnú pomoc, oslobodenie od dane alebo zníženie dane, vrátenie dane, systémy podpory povinnosti využívania energie z obnoviteľných zdrojov vrátane systémov využívajúcich „zelené“ certifikáty a systémy priamej podpory cien vrátane výkupných sadzieb a vyplácania prémií;

Odôvodnenie

Niektoré členské štáty dotujú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov nepriamo prostredníctvom pomoci na výskum.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno n a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

na)  „zvyškový odpad“ je odpad pochádzajúci zo spracovania alebo zhodnocovania vrátane recyklácie, ktorý sa už nemôže ďalej zhodnocovať a v dôsledku toho sa musí zneškodniť;

Odôvodnenie

Toto vymedzenie pojmu musí byť zahrnuté s cieľom vymedziť používanie odpadu, ako sú vyspelé biopalivá, len ako odpad, ktorý sa už nedá recyklovať a zhodnocovať.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno q

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

q)  „nepotravinový celulózový materiál“ je surovina zložená najmä z celulózy a hemicelulózy a má nižší obsah lignínu ako lignocelulózový materiál; zahŕňa zvyšky potravinových a krmivových plodín (ako je slama, steblá, plevy a škrupiny), trávnatých energetických plodín s nízkym obsahom škrobu (ako je mätonoh, proso prútnaté, ozdobnica, trsteník a krycie plodiny pestované pred hlavnými plodinami a po nich), priemyselných zvyškov (aj z potravinovýchkrmivových plodín po extrakcii rastlinných tukov, cukrov, škrobov a bielkovín) a materiálu z biologického odpadu;

q)  „nepotravinový celulózový materiál“ je surovina zložená najmä z celulózy a hemicelulózy a má nižší obsah lignínu ako lignocelulózový materiál; zahŕňa zvyšky potravinových a krmivových plodín (ako je slama, steblá, plevy a škrupiny), trávnatých energetických plodín s nízkym obsahom škrobu (ako je mätonoh, proso prútnaté, ozdobnica, trsteník a krycie plodiny pestované pred hlavnými plodinami a po nich), úhorových plodín ako tráva, ďatelina, lucerna, priemyselných zvyškov (aj z potravinárskychkŕmnych plodín po extrakcii rastlinných tukov, cukrov, škrobov a bielkovín) a materiálu z biologického odpadu;

Odôvodnenie

Na výrobu bioplynu sa môžu využívať úhorové plodiny.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno u

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

u)  „biopalivá a biokvapaliny s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy“ sú biopalivá a biokvapaliny, ktorých suroviny boli vyrobené v rámci schém, ktoré znižujú vytláčanie produkcie na iné účely ako výrobu biopalív a biokvapalín a ktoré boli vyrobené v súlade s kritériom trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny stanoveným v článku 26.

u)  „biopalivá a biokvapaliny s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy“ sú biopalivá a biokvapaliny, ktorých suroviny boli vyrobené na nepoužitej, okrajovej pôde a zároveň zlepšujú jej schopnosť zachytávať uhlík v rámci schém, ktoré znižujú vytláčanie produkcie na iné účely ako výrobu biopalív a biokvapalín vrátane kŕmnych surovín s vysokým obsahom bielkovín a ktoré boli vyrobené v súlade s kritériom trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny stanoveným v článku 26;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spätý s pozmeňujúcim návrhom k článku 7 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno z

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

z)  „modernizácia (repowering)“ je obnovenie elektrárne vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov vrátane úplnej alebo čiastočnej výmeny zariadení alebo prevádzkových systémov a vybavenia s cieľom nahradiť kapacitu alebo zvýšiť efektívnosť;

z)  „modernizácia (repowering)“ je obnovenie elektrárne vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov vrátane úplnej alebo čiastočnej výmeny zariadení alebo prevádzkových systémov a vybavenia s cieľom zvýšiť alebo nahradiť kapacitu a/alebo zvýšiť efektívnosť;

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno y

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

y)  „odpadové teplo alebo chlad“ je teplo alebo chlad, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt v priemyselných zariadeniach a zariadeniach vyrábajúcich elektrinu a ktoré by sa bez prístupu k diaľkovému vykurovaniu alebo chladeniu nevyužité rozptýlili do ovzdušia alebo vody;

y)  „odpadové teplo alebo chlad“ je teplo alebo chlad, ktoré nevyhnutne vzniká ako vedľajší produkt v priemyselných alebo energetických zariadeniach (po ukončení vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo ak takáto kombinovaná výroba nie je realizovateľná) alebo z terciárneho sektora a ktoré by sa bez prístupu k diaľkovému vykurovaniu alebo chladeniu nevyužité rozptýlili do ovzdušia alebo vody;

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno aa

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

aa)  „samospotrebiteľ energie z obnoviteľných zdrojov“ je aktívny zákazník, podľa vymedzenia v smernici [smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou], ktorý spotrebúva a môže uskladňovať a predávať elektrinu z obnoviteľných zdrojov, ktorá je vyrábaná v rámci jeho priestorov, vrátane bytových domov, obchodného alebo zdieľaného miesta služby alebo uzavretej distribučnej sústavy za predpokladu, že pre samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov iných než domácnosti tieto činnosti nepredstavujú ich hlavnú obchodnú alebo podnikateľskú činnosť;

aa)  „samospotrebiteľ energie z obnoviteľných zdrojov“ je aktívny zákazník alebo skupina spoločne konajúcich zákazníkov podľa vymedzenia v smernici [smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou], ktorý alebo ktorá spotrebúva a môže uskladňovať a predávať elektrinu z obnoviteľných zdrojov vyrábanú v rámci jeho či jej priestorov, a to vrátane bytových domov, obytnej oblasti, obchodného, priemyselného alebo spoločného miesta služby alebo rovnakej uzavretej distribučnej sústavy, za predpokladu, že pre samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov iných než domácnosti tieto činnosti nepredstavujú ich hlavnú obchodnú alebo podnikateľskú činnosť;

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno aa a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa a)  „komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov“ je miestna energetická komunita podľa článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady ... [o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie), 2016/0380(COD)], ktoré spĺňa požiadavky uvedené v článku 22 ods. 1 tejto smernice;

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

bb)  „vlastná spotreba energie z obnoviteľných zdrojov“ je výroba a spotreba a prípadne skladovanie obnoviteľnej elektriny z obnoviteľných zdrojov samospotrebiteľmi energie z obnoviteľných zdrojov;

bb)  „vlastná spotreba energie z obnoviteľných zdrojov“ je výroba a spotreba a prípadne skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov samospotrebiteľmi energie z obnoviteľných zdrojov;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno cc

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

cc)  „zmluva o nákupe elektriny“ je zmluva, na základe ktorej sa právnická osoba zaviaže nakupovať energiu z obnoviteľných zdrojov priamo od výrobcu energie;

cc)  „zmluva o nákupe elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov“ je zmluva, na základe ktorej sa právnická alebo fyzická osoba zaviaže nakupovať elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov priamo od výrobcu energie;

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno dd

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

dd)  „potravinárske a kŕmne plodiny“ sú plodiny bohaté na škrob, cukornaté plodiny a olejniny vypestované na poľnohospodárskej pôde ako hlavná plodina okrem zvyškov, odpadu a lignocelulózového materiálu;

dd)  „potravinárske a kŕmne plodiny“ sú plodiny bohaté na škrob, cukornaté plodiny a ostatné plodiny pestované predovšetkým na energetické účely na poľnohospodárskej pôde ako hlavná plodina okrem zvyškov a odpadu;

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno e e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ee)  „moderné biopalivá“ sú biopalivá, ktoré sú vyrábané zo surovín uvedených v časti A prílohy IX;

ee)  „moderné biopalivá“ sú biopalivá, ako napríklad tie, ktoré sú vyrábané zo surovín uvedených v časti A prílohy IX a z inej biomasy než potravinové a krmivové plodiny, ak spĺňajú režim EÚ týkajúci sa trvalej udržateľnosti;

Odôvodnenie

Malo by sa podporovať inovatívne využívanie biomasy v prípade splnenia kritérií trvalej udržateľnosti.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh smernice

Článok 2– odsek 2 – písmeno ff

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ff)  „fosílne palivá vyrobené z odpadu“ sú kvapalné a plynné palivá vyrábané z odpadových tokov neobnoviteľného pôvodu vrátane plynov zo spracovania odpadu a výfukových plynov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno ff a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ff a)  „palivá z recyklovaného uhlíka“ sú kvapalné a plynné palivá vyrábané z nevyhnutných odpadových tokov neobnoviteľného pôvodu vrátane plynov zo spracovania odpadu a výfukových plynov, s významnými úsporami emisií skleníkových plynov za celý ich životný cyklus; v prípade výroby z pevných odpadových tokov možno použiť len odpad, ktorý nemožno znovu použiť ani mechanicky recyklovať, a to pri plnohodnotnom rešpektovaní hierarchie odpadového hospodárstva; v prípade výroby z emisií z plynných procesov musia byť tieto emisie nevyhnutným a nie zámerným dôsledkom výrobného procesu; podiel plynného odpadu použitého na výrobu týchto palív vyrobených z recyklovaného uhlíka nemožno započítať v rámci iných systémov znižovania emisií, napríklad systému EÚ na obchodovanie s emisiami;

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno jj

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

jj)  „povolenie na zber a ťažbu“ je úradný dokument, ktorý zakladá právo na zber a ťažbu lesnej biomasy;

jj)  „povolenie na zber a ťažbu“ je zákonné povolenie alebo iné oprávnenie podľa vnútroštátnych a/alebo regionálnych právnych predpisov na zber a ťažbu lesnej biomasy;

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno mm

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

mm)  „lesohospodársky podnik“ je jedna alebo viac parciel lesa alebo iných zalesnených plôch, ktoré tvoria jednotný celok z hľadiska spravovania alebo využívania;

mm)   „dodávateľská základňa“ je geografický región, z ktorého pochádza surovina biomasy;

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno nn

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

nn)  „biologický odpad“ je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinový a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskeho priemyslu;

nn)  „biologický odpad“ je biologický odpad vymedzený v článku 3 bode 4 smernice 2008/98/ES;

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh smernice

Článok 3 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Celkové záväzné ciele Únie na rok 2030

Celkové záväzné ciele Únie a národné ciele na rok 2030

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty spoločne zabezpečujú, aby podiel energie z obnoviteľných zdrojov v Únii na hrubej konečnej energetickej spotrebe v roku 2030 predstavoval aspoň 27 %.

1.  Členské štáty spoločne zabezpečujú, aby podiel energie z obnoviteľných zdrojov v Únii na hrubej konečnej energetickej spotrebe v roku 2030 predstavoval aspoň 35 %.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 a.  Každý členský štát zabezpečí, aby podiel energie z obnoviteľných zdrojov vo všetkých formách dopravy predstavoval v roku 2030 aspoň 12 % konečnej energetickej spotreby v doprave v danom členskom štáte.

 

Aby sa úspory emisií skleníkových plynov vyplývajúce z využívania biopalív a bioplynu mohli započítavať do tohto cieľa, musia byť v súlade s kritériami ustanovenými v článku 26 ods. 7 v porovnaní s fosílnymi palivami v súlade s metodikou uvedenou v článku 28 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Príspevky jednotlivých členských štátov do tohto celkového cieľa na rok 2030 sa stanovujú a oznamujú Komisii v rámci ich integrovaných národných energetických a klimatických plánov v súlade s článkami 3 až 5 a článkami 9 až 11 nariadenia [riadenie].

2.  Aby členské štáty naplnili tento všeobecný cieľ na rok 2030, stanovia ciele ako súčasť svojich integrovaných národných energetických a klimatických plánov v súlade s článkami 3 až 5 a článkami 9 až 13 nariadenia [riadenie]. Ak na základe posúdenia konečných integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy predložených v súlade s článkom 3 nariadenia [riadenie] Komisia dospeje k záveru, že ciele členských štátov nie sú dostatočné na to, aby sa kolektívne dosiahol celkový záväzný cieľ Únie, tieto členské štáty s cieľom pod úrovňou vyplývajúcou z uplatnenia vzorca uvedeného v prílohe Ia zodpovedajúcim spôsobom zvýšia svoje ciele.

 

V prípade, že členskému štátu hrozí, že nesplní svoj plánovaný cieľ v dôsledku výnimočných a náležite odôvodnených okolností, môže sa odchýliť od očakávaného cieľa maximálne o 10 %. V takomto prípade o tom členský štát do roku 2025 informuje Komisiu. Ak by sa tým ohrozilo naplnenie celkového záväzného cieľa Únie, Komisia a členské štáty prijmú nápravné opatrenia na účinné odstránenie rozdielu, ako napríklad tie, ktoré sa uvádzajú v článku 27 ods. 4 nariadenia [riadenie].

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty zabezpečia, aby ich vnútroštátne politiky boli navrhnuté tak, aby zodpovedali hierarchii odpadového hospodárstva, ako sa stanovuje v článku 4 smernice 2008/98/ES. Na tento účel členské štáty pravidelne prehodnocujú svoje vnútroštátne politiky a odôvodňujú prípadné odchýlky v správach požadovaných podľa článku 18 písm. c) nariadenia ... [riadenie].

Odôvodnenie

Členské štáty musia posúdiť, či sú ich politiky na podporu energie z obnoviteľných zdrojov v súlade s právnymi predpismi o odpade, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia podporuje vysoké ambície členských štátov prostredníctvom vhodného rámca, ktorý bude obsahovať zlepšené využívanie finančných prostriedkov Únie, najmä finančných nástrojov, hlavne s cieľom znížiť náklady na kapitál pre projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

4.  Komisia podporuje vysoké ambície členských štátov prostredníctvom vhodného rámca, ktorý bude obsahovať zlepšené využívanie finančných prostriedkov Únie, najmä finančných nástrojov, hlavne s cieľom znížiť náklady na kapitál pre projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a podporovať projekty výroby energie z obnoviteľných zdrojov s cezhraničným rozmerom.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh smernice

Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančná podpora pre elektrinu z obnoviteľných zdrojov

Podpora pre energiu z obnoviteľných zdrojov

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pri dodržaní pravidiel štátnej pomoci môžu členské štáty na dosiahnutie cieľa Únie stanoveného v článku 3 ods. 1 uplatňovať systémy podpory. Systémy podpory pre elektrinu z obnoviteľných zdrojov musia byť navrhnuté tak, aby sa zabránilo zbytočnému narušeniu trhov s elektrinou a zabezpečilo sa, aby výrobcovia brali do úvahy dodávky elektriny a dopyt po nej, ako aj možné obmedzenia siete.

1.  Podľa článku 194 ZFEÚ a podľa jej článkov 107 a 108 môžu členské štáty na dosiahnutie alebo prekročenie cieľa Únie a vnútroštátnych cieľov stanovených v článku 3 uplatňovať systémy podpory. Systémy podpory pre elektrinu z obnoviteľných zdrojov musia byť založené na trhovom princípe tak, aby sa zabránilo narušeniu trhov s elektrinou a zabezpečilo sa, aby výrobcovia brali do úvahy dodávky elektriny a dopyt po nej, ako aj možné náklady na integráciu systému či obmedzenia siete.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 a.  Členské štáty môžu uplatňovať systémy podpory, ktoré sú technologicky neutrálne alebo špecifické pre každú technológiu. Systémy podpory špecifické pre jednotlivé technológie sa môžu uplatniť najmä na základe jedného alebo viacerých z týchto dôvodov:

 

a)  dlhodobý potenciál danej technológie;

 

b)  potreba dosiahnuť technologickú alebo regionálnu diverzifikácia energetického mixu;

 

c)  účinný systém plánovania a integrácie sústav;

 

d)  obmedzenia siete a stabilita sústavy,

 

e) obmedzenia týkajúce sa životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov má byť navrhnutá tak, aby sa elektrina z obnoviteľných zdrojov začlenila do trhu s elektrinou a zaručilo sa, že výrobcovia energie z obnoviteľných zdrojov budú reagovať na cenové signály trhu a maximalizovať svoje príjmy.

2.  Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov má byť navrhnutá tak, aby sa maximalizovalo začlenenie elektriny z obnoviteľných zdrojov do trhu s elektrinou a zabezpečilo sa, že výrobcovia energie z obnoviteľných zdrojov budú reagovať na cenové signály trhu a maximalizovať svoje príjmy, pričom by sa zároveň poskytovali kompenzácie za narúšanie trhu vyplývajúce z používania energie z obnoviteľných zdrojov.

 

Členské štáty môžu umožniť výnimky pre malé zariadenia do 500 kW a demonštračných projektov. Na elektrinu vyrábanú z veternej energie sa však vzťahuje prahová hodnota 3 MW inštalovanej kapacity výroby elektriny alebo 3 výrobné jednotky.

 

Bez toho, aby boli dotknuté prahové hodnoty uvedené vyššie v tomto odseku, môžu členské štáty podporovať komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom iných mechanizmov a postupov.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak sa podpora energie z obnoviteľných zdrojov poskytuje prostredníctvom verejnej súťaže, uplatňujú sa požiadavky stanovené v odseku 3a. Tieto požiadavky sa však neuplatňujú na malé zariadenia s kapacitou menšou než 1 MW, projekty v oblasti veternej energie do veľkosti 6 výrobných jednotiek alebo 6 MW, ani na demonštračné projekty.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 a.  Pri poskytovaní podpory na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov prostredníctvom verejnej súťaže a v záujme zaistenia vysokej miery realizácie projektov členské štáty:

 

a)  zavedú a zverejnia nediskriminačné a transparentné predkvalifikačné kritériá a pravidlá pre lehotu na dodanie projektu;

 

b)  konzultujú zainteresované strany s cieľom preskúmať návrh súťažných podkladov;

 

c)  zverejnia informácie o minulých výberových konaniach, a to aj o mierach realizácie projektov.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 b.  Členské štáty zverejnia dlhodobý plán súvisiaci s očakávaným rozdelením podpory pokrývajúci aspoň ďalších päť rokov a zahŕňajúci orientačný časový plán vrátane prípadnej frekvencie verejných súťaží, kapacitu, očakávaný prideľovaný rozpočet alebo očakávanú prideľovanú maximálnu jednotkovú podporu, a technológie, ktoré možno podporiť.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 c.  Členské štáty pri navrhovaní systémov podpory zohľadnia osobitosti komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov a samospotrebiteľov, aby mohli súťažiť za rovnakých podmienok.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 3 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 d.  S cieľom zvýšiť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov v najvzdialenejších regiónoch a na malých ostrovoch môžu členské štáty prispôsobiť finančnú podporu projektov nachádzajúcich sa v týchto regiónoch s cieľom zohľadniť výrobné náklady súvisiace s ich špecifickými podmienkami izolácie a vonkajšej závislosti.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty posudzujú účinnosť svojej podpory pre elektrinu z obnoviteľných zdrojov aspoň každé štyri roky. Rozhodnutia o pokračovaní alebo predĺžení pomocinávrh novej podpory sú založené na výsledkoch posúdení.

4.  Členské štáty posudzujú účinnosť svojej podpory pre elektrinu z obnoviteľných zdrojov a jej distribuovaný vplyv na rôzne skupiny spotrebiteľov,to aj na konkurencieschopnosť priemyslu, aspoň každé štyri roky.

 

V posúdení sa zohľadňuje to, aký vplyv na investície môžu mať prípadné zmeny systémov podpory. Členské štáty uvedú toto posúdenie vo svojich národných plánoch v oblasti energetiky a klímy a aktualizáciách týchto plánov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady ... [o riadení energetickej únie].

 

Dlhodobé plánovanie týkajúce sa rozhodnutí o pokračovaní alebo predĺžení pomoci a návrh novej podpory sú založené na výsledkoch posúdení, a to so zreteľom na ich celkovú účinnosť pri dosahovaní cieľov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a iných cieľov, ako napríklad cenová dostupnosť a rozvoj energetických komunít, ako aj na distribučné účinky na rôzne skupiny spotrebiteľov, a to aj na konkurencieschopnosť priemyslu.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4 a.  Do ... [2021] a následne každé tri roky predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o uskutočňovaní verejných súťaží v Európskej únii, v ktorej sa bude skúmať najmä schopnosť verejných súťaží:

 

a)  dosiahnuť zníženie nákladov;

 

b)  dosiahnuť technologické zlepšenia;

 

c)  dosiahnuť vysokú mieru realizácie;

 

d)  umožniť nediskriminačnú účasť malých subjektov a miestnych orgánov.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4 b.  Do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Komisia preskúma usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020 (2014/C 200/01) s cieľom plne do nich začleniť všeobecné zásady ustanovené v článku 4.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 4 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4c.  Odchylne od odseku 1 tohto článku členské štáty zabezpečia, aby sa žiadny systém podpory pre energiu z obnoviteľných zdrojov neuplatňoval na komunálny odpad, ktorý nie je v súlade so záväzkami v oblasti separovaného zberu stanovenými v smernici 2008/98/ES.

Odôvodnenie

Systémy podpory pre energiu z obnoviteľných zdrojov by nemali podporovať odpad, ktorý nie je v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva; predovšetkým by sa žiadna podpora nemala poskytovať na zmiešaný odpad. Systémy podpory by sa mali týkať iba zvyškového komunálneho odpadu, teda komunálneho odpadu, ktorý sa zbiera osobitne a ktorý už nemožno ďalej recyklovať alebo zhodnocovať a ktorý je určený výlučne na zneškodnenie.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty otvárajú podporu pre elektrinu vyrábanú z obnoviteľných zdrojov výrobcom nachádzajúcim sa v inom členskom štáte za podmienok stanovených v tomto článku.

1.  Členské štáty otvárajú podporu pre elektrinu vyrábanú z obnoviteľných zdrojov výrobcom nachádzajúcim sa v inom členskom štáte za podmienok stanovených v tomto článku. Členské štáty môžu obmedziť svoju podporu na zariadenia v členských štátoch, do ktorých existuje priame spojenie cez spojovacie vedenie.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečujú, aby bola podpora aspoň 10 % novo podporovanej kapacity v každom roku medzi rokmi 2021 až 2025 a najmenej 15 % novo podporovanej kapacity v každom roku medzi rokmi 2026 až 2030 otvorená zariadeniam nachádzajúcim sa v iných členských štátoch.

2.  Členské štáty zabezpečujú, aby bola podpora aspoň 8% novo podporovanej kapacity v každom roku medzi rokmi 2021 až 2025 a najmenej 13 % novo podporovanej kapacity v každom roku medzi rokmi 2026 až 2030 otvorená zariadeniam nachádzajúcim sa v iných členských štátoch. Nad rámec týchto minimálnych úrovní majú členské štáty právo rozhodnúť v súlade s článkami 7 až 13 tejto smernice o tom, v akom rozsahu budú podporovať energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorá sa vyrába v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  členské štáty môžu požiadať Komisiu, aby ich oslobodení od povinnosti ustanovenej v tomto článku vrátane rozhodnutí nepovoliť zariadenia nachádzajúce sa na ich území s cieľom zapojiť sa do systémov podpory organizovaných v iných členských štátoch na základe jedného alebo viacerých z týchto dôvodov:

 

a)  nedostatočná kapacita prepojení;

 

b)  nedostatočné prírodné zdroje;

 

c)  negatívny vplyv na energetickú bezpečnosť alebo na dobré fungovanie trhu s energiou členského štátu, ktorý žiada o oslobodenie.

 

Všetky výnimky udelené podľa tohto odseku sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie a mali by sa preskúmať pred koncom roka 2025.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Systémy podpory môžu byť otvorené cezhraničnej účasti okrem iného prostredníctvom otvorených verejných súťaží, spoločných verejných súťaží, otvorených systémov osvedčení alebo spoločných systémov podpory. Pridelenie elektriny z obnoviteľných zdrojov využívajúcej podporu v rámci otvorených verejných súťaží, spoločných verejných súťaží alebo otvorených systémov osvedčení príslušným príspevkom členských štátov podlieha dohode o spolupráci, ktorou sa stanovujú pravidlá pre cezhraničné vyplácanie finančných prostriedkov, a to podľa zásady, že energia by sa mala započítavať tomu členskému štátu, ktorý zariadenie financuje.

3.  Systémy podpory môžu byť otvorené cezhraničnej účasti okrem iného prostredníctvom otvorených verejných súťaží, spoločných verejných súťaží, otvorených systémov osvedčení alebo spoločných systémov podpory. Pridelenie elektriny z obnoviteľných zdrojov využívajúcej podporu v rámci otvorených verejných súťaží, spoločných verejných súťaží, otvorených systémov osvedčení príslušným príspevkom členských štátov podlieha dohode o spolupráci, ktorou sa stanovujú pravidlá pre cezhraničný systém vrátane podmienok pre účasť a vyplácanie finančných prostriedkov zohľadňujúcich rôzne dane a poplatky, a to podľa zásady, že energia by sa mala započítavať tomu členskému štátu, ktorý zariadenie financuje. Zámerom dohody o spolupráci je harmonizovať administratívne rámcové podmienky v spolupracujúcich krajinách s cieľom zaistiť rovnaké podmienky.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Do roku 2025 Komisia posúdi prínosy ustanovení tohto článku pre nákladovo efektívne zavádzanie elektriny z obnoviteľných zdrojov v Únii. Na základe tohto posúdenia môže Komisia navrhnúť zvýšenie percentuálneho podielu stanoveného v odseku 2.

4.  Komisia pomáha členským štátom počas celého procesu rokovaní a pri vytváraní opatrení na spoluprácu tým, že poskytuje informácie a analýzy vrátane kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov o priamych a nepriamych nákladoch a prínosoch spolupráce, ako aj usmernenia a technické poznatky počas celého procesu. Na tento účel Komisia nabáda na výmenu najlepších postupov a vytvára šablóny dohôd o spolupráci v záujme uľahčenia procesu.

 

Do roku 2025 Komisia posúdi prínosy ustanovení tohto článku pre nákladovo efektívne zavádzanie elektriny z obnoviteľných zdrojov v Únii. Na základe tohto posúdenia môže Komisia navrhnúť úpravu percentuálneho podielu stanoveného v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté zmeny potrebné na dosiahnutie súladu s pravidlami štátnej pomoci, členské štáty zabezpečujú, aby úroveň podpory poskytnutá pre projekty obnoviteľnej energie a s ňou spojené podmienky nebola revidovaná spôsobom, ktorý by mal negatívny vplyv na práva priznané podľa uvedenej podpory a ekonomiku podporených projektov.

Členské štáty zabezpečujú, aby úroveň podpory poskytnutá pre nové alebo existujúce projekty obnoviteľnej energie a s ňou spojené podmienky neboli revidované spôsobom, ktorý by mal negatívny vplyv na práva priznané podľa uvedenej podpory a ekonomickosť týchto projektov.

 

Ak sa menia iné regulačné nástroje a tieto zmeny ovplyvňujú podporované projekty energie z obnoviteľných zdrojov, členské štáty zabezpečia, aby tieto zmeny právnej úpravy nemali negatívny dosah na ekonomickosť podporovaných projektov.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zabezpečia, aby sa každá zmena systému podpory vykonáva na základe dlhodobého plánovania v súlade s článkom 4 ods. 4 a aby sa verejne oznámila najmenej deväť mesiacov pred nadobudnutím účinnosti, a aby takáto zmena podliehala transparentnému a inkluzívnemu procesu verejných konzultácií. Každej podstatnej zmene existujúceho systému podpory predchádza primerané prechodné obdobie, kým nový systém podpory nadobudne účinnosť.

 

V prípade, že zmeny právnych predpisov alebo prevádzky sústavy majú významný alebo diskriminačný negatívny vplyv na ekonomickosť podporených projektov, členské štáty zabezpečia, aby tieto projekty získali kompenzáciu.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri výpočte hrubej konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov nesmie byť príspevok z biopalív a biokvapalín, ako aj z palív z biomasy spotrebovaných v doprave, v prípade, že boli vyrobené z potravinárskych alebo kŕmnych plodín, väčší ako 7% konečnej spotreby energie v cestnej a železničnej doprave v danom členskom štáte. Tento limit sa do roku 2030 na základe trajektórie stanovenej v časti A prílohy X zníži na 3,8 %. Členské štáty môžu stanoviť nižší limit a môžu rozlišovať medzi rôznymi typmi biopalív, biokvapalín a palív z biomasy vyrobených z potravinárskych a kŕmnych plodín, napr. stanovením nižšieho limitu pre príspevok biopalív založených na potravinárskych alebo kŕmnych plodinách vyrobených z olejnín, zohľadňujúc nepriamu zmenu využívania pôdy.

Pri výpočte hrubej konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov nesmie byť príspevok z biopalív a biokvapalín, ako aj z palív z biomasy spotrebovaných v doprave, v prípade, že boli vyrobené z potravinárskych alebo kŕmnych plodín, väčší ako 7 % konečnej spotreby energie v cestnej a železničnej doprave v danom členskom štáte, okrem prípadov, ak takéto palivá spĺňajú prahovú hodnotu úsporu skleníkových plynov stanovenú v článku 26 ods. 7, pričom sa zohľadní stredná hodnota odhadovaných emisií zo surovín biopalív a biokvapalín vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy v časti A prílohy VIII, alebo sú na základe metodiky, ktorú vypracovala Komisia, certifikované ako biopalivá a biokvapaliny s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy. Tento limit sa do roku 2030 na základe trajektórie stanovenej v časti A prílohy X zníži na 0 %. Od roku 2021 bude podiel biopalív a biokvapalín vyrobených z palmového oleja 0 %. Komisia do 31. decembra 2019 vypracuje metodiku na overovanie biopalív a biokvapalín s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy v zmysle definície článku 2 ods. 2 písm. u). Členské štáty môžu stanoviť nižší limit a môžu rozlišovať medzi rôznymi typmi biopalív, biokvapalín a palív z biomasy vyrobených z potravinárskych a kŕmnych plodín, napr. stanovením nižšieho limitu pre príspevok biopalív založených na potravinárskych alebo kŕmnych plodinách vyrobených z olejnín, zohľadňujúc nepriamu zmenu využívania pôdy a iné neúmyselné vplyvy na udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia je v súlade s článkom 32 splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom zmeniť strednú hodnotu odhadovaných emisií zo surovín biopalív a biokvapalín vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania pôdy v časti A prílohy VIII na základe najnovších vedeckých poznatkov. Komisia najneskôr do 31. decembra 2019 preskúma strednú hodnotu odhadovaných emisií vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy zo surovín biopalív a biokvapalín a zohľadnení všetky úspory emisií skleníkových plynov týkajúce sa vedľajších produktov bielkovinových krmív a zavedie podľa vhodnosti samostatné hodnoty pre palmový olej, sójový olej a iné olejnaté plodiny.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený s pozmeňujúcimi návrhmi k predchádzajúcim pododsekom a nevyhnutný na zabezpečenie toho, že hodnoty uvedené v časti A prílohy VIII budú aktualizované v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely odseku 1 písm. a) sa hrubá konečná spotreba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vypočíta ako množstvo elektriny vyrobené v členskom štáte z obnoviteľných zdrojov energie vrátane výroby elektriny od samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov a energetických komunít s výnimkou výroby elektriny z vody v prečerpávacích vodných elektrárňach, ktorú predtým prečerpali do hornej nádrže.

Na účely odseku 1 písm. a) sa hrubá konečná spotreba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vypočíta ako množstvo elektriny vyrobené v členskom štáte z obnoviteľných zdrojov energie vrátane výroby elektriny od samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov s výnimkou výroby elektriny z vody v prečerpávacích vodných elektrárňach, ktorú predtým prečerpali do hornej nádrže.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okolitá tepelná energia zachytená tepelnými čerpadlami sa zohľadňuje na účely odseku 1 písm. b) za predpokladu, že konečný energetický výstup výrazne prevyšuje vstup primárnej energie na pohon tepelných čerpadiel. Množstvo tepla považovaného za energiu z obnoviteľných zdrojov na účely tejto smernice sa vypočíta v súlade s metodikou stanovenou v prílohe VII.

Energia z okolitého prostredia a geotermálna energia prenášaná tepelnými čerpadlami na vykurovanie alebo chladenie sa zohľadňuje na účely odseku 1 písm. b) za predpokladu, že konečný energetický výstup výrazne prevyšuje vstup primárnej energie na pohon tepelných čerpadiel. Množstvo tepla považovaného za energiu z obnoviteľných zdrojov na účely tejto smernice sa vypočíta v súlade s metodikou stanovenou v prílohe VII.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 32 s cieľom vytvoriť metodiku na výpočet množstva energie z obnoviteľných zdrojov používanej na vykurovanie a chladenie a diaľkové vykurovanie a chladenie, a tiež na revíziu prílohy VII o výpočte energie z tepelných čerpadiel.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 4 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b a)  Na účely splnenia cieľa stanoveného v článku 3 ods. 1 písm. a) sa podiel palív dodávaných v sektore leteckej a námornej dopravy považuje za dvojnásobok, resp. 1,2-násobok ich energetického obsahu a podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov dodávanej do cestných vozidiel sa považuje za 2,5-násobok jej energetického obsahu.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 32 prijímať delegované akty, ktorými zmení zoznam surovín v častiach A a B prílohy IX s cieľom suroviny doplniť, ale nie ich vyňať. Každý delegovaný akt musí vychádzať z analýzy najnovšieho vedeckého a technického pokroku, ktorá zohľadní zásady hierarchie odpadového hospodárstva stanovené v smernici 2008/98/ES v súlade s kritériami Únie týkajúcimi sa trvalej udržateľnosti, a podporí záver, že daná surovina nespôsobuje dodatočný dopyt po pôde, podporí využívanie odpadu a zvyškov, pričom nespôsobí výrazné narušenie trhov pre (vedľajšie) produkty, odpady či zvyšky, prinesie značné úspory emisií skleníkových plynov v porovnaní s fosílnymi palivami a nespôsobí riziko negatívneho ovplyvnenia životného prostredia a biodiverzity.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 32 prijímať delegované akty, ktorými zmení zoznam surovín v častiach A a B prílohy IX. Každý delegovaný akt musí vychádzať z analýzy najnovšieho vedeckého a technického pokroku, ktorá zohľadní zásady obehového hospodárstva, hierarchie odpadového hospodárstva stanovené v smernici 2008/98/ES v súlade s kritériami Únie týkajúcimi sa trvalej udržateľnosti, a podporí záver, že daná surovina nespôsobuje dodatočný dopyt po pôde, podporí využívanie odpadu a zvyškov, pričom nespôsobí výrazné narušenie trhov pre (vedľajšie) produkty, odpady či zvyšky, prinesie značné úspory emisií skleníkových plynov v porovnaní s fosílnymi palivami na základe posúdenia životného cyklu emisií a nespôsobí riziko negatívneho ovplyvnenia životného prostredia a biodiverzity.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 5 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každé 2 roky vykoná Komisia hodnotenie zoznamu surovín uvedených v častiach A a B prílohy IX s cieľom suroviny doplniť v súlade so zásadami uvedenými v tomto odseku. Prvé hodnotenie sa uskutoční najneskôr 6 mesiacov po [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. V prípade potreby Komisia prijme delegované akty, ktorými zmení zoznam surovín v častiach A a B prílohy IX s cieľom suroviny doplniť, ale nie ich vyňať.

Každé dva roky vykoná Komisia hodnotenie zoznamu surovín uvedených v častiach A a B prílohy IX s cieľom suroviny doplniť alebo vyňať v súlade so zásadami uvedenými v tomto odseku. Prvé hodnotenie sa uskutoční najneskôr šesť mesiacov po [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. V prípade potreby Komisia prijme delegované akty, ktorými zmení zoznam surovín v častiach A a B prílohy IX s cieľom suroviny doplniť alebo ich vyňať.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 5 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak sa surovina vyjme zo zoznamu v prílohe IX, zariadenia, ktoré z nej vyrábajú moderné biopalivá, ju môžu používať počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti delegovaného aktu, ktorým sa vyjme surovina z prílohy IX, za predpokladu, že ide o moderné biopalivo podľa článku 2 tejto smernice.

Odôvodnenie

Zatiaľ čo Komisia by mala mať možnosť navrhnúť vyňatie suroviny z prílohy IX, prevádzkovatelia by mali mať možnosť upraviť svoj výrobný proces v rámci prechodného obdobia s cieľom ochrániť do určitej miery investície.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Pri stanovovaní politík na podporu výroby palív zo surovín uvedených v prílohe IX tejto smernice členské štáty zabezpečia, aby bola dodržaná hierarchia odpadového hospodárstva stanovená v článku 4 smernice 2008/98/ES vrátane jej ustanovení týkajúcich sa životného cyklu, pričom zvážia celkové vplyvy výroby a riadenia rôznych tokov odpadu.

Odôvodnenie

Obnovenie znenia článku 2 nariadenia (EÚ) 2015/1513.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Komisia uľahčí vytváranie spoločných projektov medzi členskými štátmi, a to prostredníctvom vyčlenenej technickej pomoci a pomoci s vypracúvaním projektov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodov vnútornej logiky textu a je neoddeliteľne spojený s inými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Jeden alebo viacero členských štátov môže spolupracovať s jednou alebo viacerými tretími krajinami na všetkých druhoch spoločných projektov týkajúcich sa výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Do tejto spolupráce sa môžu zapojiť súkromní prevádzkovatelia.

1.  Jeden alebo viacero členských štátov môže spolupracovať s jednou alebo viacerými tretími krajinami na všetkých druhoch spoločných projektov týkajúcich sa výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Do tejto spolupráce sa môžu zapojiť súkromní prevádzkovatelia a musí prebiehať pri úplnom dodržiavaní medzinárodného práva.

Odôvodnenie

V záujme zaistenia právnej istoty operácií v tretích krajinách by mali byť povolené projekty v úplnom súlade s príslušnými ustanoveniami medzinárodného práva, t. j. s právom okupovaných území na sebaurčenie.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  sa elektrická energia vyrába v súlade s medzinárodným právom vrátane ľudských práv.

Odôvodnenie

Ustanoveniami tejto smernice by sa nemala nedopatrením zvýhodňovať výroba elektriny za podmienok, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  žiadosť sa týka spoločného projektu, ktorý spĺňa kritériá uvedené v odseku 2 písm. b) a c) a ktorý bude využívať spojovacie vedenie po jeho uvedení do prevádzky, a množstva elektriny, ktoré nie je väčšie ako množstvo, ktoré sa vyvezie do Únie po uvedení spojovacieho vedenia do prevádzky.

e)  žiadosť sa týka spoločného projektu, ktorý spĺňa kritériá uvedené v odseku 2 písm. b), c) a ca) a ktorý bude využívať spojovacie vedenie po jeho uvedení do prevádzky, a množstva elektriny, ktoré nie je väčšie ako množstvo, ktoré sa vyvezie do Únie po uvedení spojovacieho vedenia do prevádzky.

Odôvodnenie

Zabezpečuje súlad s predchádzajúcim odsekom 2 písm. ca), pridaným prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu 25.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  uvedie písomný súhlas tretej krajiny, na území ktorej sa má zariadenie prevádzkovať, s písmenami b) a c) a podiel alebo množstvo elektriny vyrobenej v zariadení, ktorá sa použije v tejto tretej krajine.

d)  uvedie písomný súhlas tretej krajiny, na území ktorej sa má zariadenie prevádzkovať, s odsekom 2 písmenami b), c) a ca) a podiel alebo množstvo elektriny vyrobenej v zariadení, ktorá sa použije v tejto tretej krajine.

Odôvodnenie

Zabezpečuje súlad s predchádzajúcim odsekom 2 písm. ca), pridaným prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu 25.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia uľahčí zavedenie spoločných systémov podpory medzi členskými štátmi, najmä prostredníctvom šírenia usmernení a najlepších postupov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodov vnútornej logiky textu a je neoddeliteľne spojený s inými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek vnútroštátne predpisy vzťahujúce sa na postupy schvaľovania a vydávania osvedčení a povolení, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k zariadeniam a súvisiacim infraštruktúram prenosových a distribučných sústav na výrobu elektriny a tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie a na procesy premeny biomasy na biopalivá alebo na iné energetické produkty, boli primerané a nevyhnutné.

Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek vnútroštátne predpisy vzťahujúce sa na postupy schvaľovania a vydávania osvedčení a povolení, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k zariadeniam a súvisiacim prenosovým a distribučným sústavám na výrobu elektriny a tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie a na procesy premeny biomasy na biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy alebo na iné energetické produkty a na kvapaliny a plynné motorové palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, boli primerané a nevyhnutné a spĺňali zásadu prvoradosti energetickej efektívnosti.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodov vnútornej logiky textu a je neoddeliteľne spojený s inými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  správne postupy boli efektívne a rýchle na príslušnom správnom stupni;

a)  správne postupy boli efektívne a rýchle na príslušnom správnom stupni a aby vytvorili predvídateľné časové rámce pre vydávanie potrebných povolení a licencií;

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  pre decentralizované zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov boli vytvorené zjednodušené a menej náročné schvaľovacie postupy vrátane jednoduchého oznámenia, ak to umožňuje uplatniteľný regulačný rámec.

d)  pre menšie projekty a decentralizované zariadenia na výrobu a uskladňovanie energie z obnoviteľných zdrojov vrátane samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov a komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov boli vytvorené zjednodušené a menej náročné schvaľovacie postupy vrátane jednoduchého oznámenia.

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia investorom v prípade energie z obnoviteľných zdrojov dostatočnú predvídateľnosť plánovanej podpory. Na tieto účely členské štáty vymedzia a uverejnia dlhodobý plán súvisiaci s očakávaným pridelením sumy na podporu, obsahujúci prinajmenšom nasledujúce tri roky a orientačný harmonogram pre každý systém, kapacitu, rozpočet, ktoré sa majú vyčleniť, ako aj konzultácie so zainteresovanými stranami o návrhu podpory.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby začlenili ustanovenia o integrácii a zavedení energie z obnoviteľných zdrojov a využívania nevyhnutného odpadového tepla alebo chladu pri plánovaní, projektovaní, výstavbe a renovácii mestskej infraštruktúry, priemyselných a obytných oblastí a energetických infraštruktúr vrátane elektrických sietí, sietí diaľkového vykurovania a chladenia, sietí zemného plynu a sietí alternatívnych palív.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni začlenili ustanovenia o integrácii a zavedení energie z obnoviteľných zdrojov vrátane včasného priestorového plánovania, posúdení potrieb a primeranosti so zreteľom na zásadu energetickej efektívnosti a reakcie na dopyt, ako aj osobitných ustanovení týkajúcich sa samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, a využívania nevyhnutného odpadového tepla alebo chladu pri plánovaní, projektovaní, výstavbe a renovácii mestskej infraštruktúry, priemyselných, obchodných a obytných oblastí a energetických infraštruktúr vrátane elektrických sietí, sietí diaľkového vykurovania a chladenia, sietí zemného plynu a sietí alternatívnych palív. Členské štáty predovšetkým podporujú miestne a regionálne správne orgány v začleňovaní tepla a chladu z obnoviteľných zdrojov energie do plánovania mestskej infraštruktúry tam, kde je to vhodné.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu pri vytváraní týchto opatrení alebo vo svojich systémoch podpory zohľadniť vnútroštátne opatrenia týkajúce sa podstatného zvýšenia energetickej efektívnosti, ako aj kombinovanej výroby elektriny a tepla a budov s pasívnou, nízkou alebo nulovou energiou.

Členské štáty môžu pri vytváraní týchto opatrení alebo vo svojich systémoch podpory zohľadniť vnútroštátne opatrenia týkajúce sa podstatného zvýšenia vlastnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov, miestneho uskladňovania energie, energetickej efektívnosti, ako aj kombinovanej výroby elektriny a tepla a budov s pasívnou, nízkou alebo nulovou energiou.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodov vnútornej logiky textu a je neoddeliteľne spojený s inými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 5 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty budú vo svojich stavebných predpisoch alebo iných ustanoveniach s rovnakým účinkom požadovať využívanie určitých minimálnych množstiev energie z obnoviteľných zdrojov v nových budovách a v existujúcich budovách, ktoré sú predmetom rozsiahlej renovácie, zohľadňujúc výsledky výpočtu nákladovej optimálnosti vykonaného podľa článku 5 ods. 2 smernice 2010/31/EÚ. Členské štáty povolia, aby sa tieto minimálne množstvá plnili okrem iného využívaním významného podielu energie z obnoviteľných zdrojov .

Členské štáty budú vo svojich stavebných predpisoch alebo iných ustanoveniach s rovnakým účinkom požadovať využívanie určitých minimálnych množstiev energie z obnoviteľných zdrojov alebo zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov v nových budovách a v existujúcich budovách, ktoré sú predmetom rozsiahlej renovácie, zohľadňujúc výsledky výpočtu nákladovej optimálnosti vykonaného podľa článku 5 ods. 2 smernice 2010/31/EÚ. Členské štáty povolia, aby sa tieto minimálne množstvá plnili okrem iného prostredníctvom diaľkového vykurovania a chladenia zabezpečovaného využívaním významného podielu energie z obnoviteľných zdrojov vyprodukovaných aj prostredníctvom individuálnej alebo kolektívnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov, ako sa vymedzuje v článku 21, alebo prostredníctvom kombinovanej výroby tepla a elektriny založenej na obnoviteľných zdrojoch energie alebo odpadovom teple a chlade.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty zabezpečia, aby nové verejné budovy a existujúce verejné budovy, ktoré sú predmetom rozsiahlej renovácie, na národnej, regionálnej a miestnej úrovni plnili v kontexte tejto smernice od 1. januára 2012 úlohu vzorov. Členské štáty môžu okrem iného povoliť, aby sa táto povinnosť splnila stanovením toho, že strechy verejných budov alebo zmiešaných súkromno-verejných budov budú využívať tretie strany pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov .

6.  Členské štáty zabezpečia, aby nové verejné budovy a existujúce verejné budovy, ktoré sú predmetom rozsiahlej renovácie, na národnej, regionálnej a miestnej úrovni plnili v kontexte tejto smernice od 1. januára 2012 úlohu vzorov. Členské štáty môžu okrem iného povoliť, aby sa táto povinnosť splnila dodržaním noriem pre budovy s takmer nulovou energiou, ako sa požaduje v smernici [o energetickej hospodárnosti budov] alebo stanovením toho, že strechy verejných budov alebo zmiešaných súkromno-verejných budov budú využívať tretie strany pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Členské štáty s ohľadom na svoje stavebné predpisy podporujú využitie vykurovacích a chladiacich systémov a zariadení využívajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov , ktoré dosahujú značné zníženie energetickej spotreby. Ak existujú energetické alebo environmentálne označenia alebo iné vhodné osvedčenia alebo normy vypracované na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Únie , členské štáty ich využijú ako základ pre podporu takýchto systémov a zariadení.

7.  Členské štáty s ohľadom na svoje stavebné predpisy podporujú využitie vykurovacích a chladiacich systémov a zariadení využívajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, ktoré dosahujú značné zníženie energetickej spotreby. Na tento účel členské štáty využívajú energetické alebo environmentálne označenia alebo iné vhodné osvedčenia alebo normy vypracované na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Únie, ak existujú, a ďalej zabezpečujú primerané informácie a poradenstvo o obnoviteľných a vysoko energeticky efektívnych alternatívach, ako aj o prípadných finančných nástrojoch a stimuloch dostupných v prípade výmeny s cieľom podporovať vyššiu mieru výmeny starých vykurovacích systémov a väčší prechod na riešenia vychádzajúce z energie z obnoviteľných zdrojov, ako sa vyžaduje v smernici [o energetickej hospodárnosti budov].

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Členské štáty vykonávajú posúdenie svojho potenciálu obnoviteľných zdrojov energie a využívania odpadového tepla a chladu na vykurovanie a chladenie. Toto posúdenie je súčasťou druhého komplexného posúdenia požadovaného podľa článku 14 ods. 1 smernice 2012/27/EÚ prvýkrát do 31. decembra 2020 a potom súčasťou aktualizácií daného komplexného posúdenia.

8.  Členské štáty vykonávajú posúdenie svojho potenciálu obnoviteľných zdrojov energie a využívania odpadového tepla a chladu na vykurovanie a chladenie. V tomto posúdení by sa mala osobitne zvážiť priestorová analýza oblastí vhodných na zavedenie nízkeho rizika pre životné prostredie a potenciál malých projektov v domácnostiach. Toto posúdenie je súčasťou druhého komplexného posúdenia požadovaného podľa článku 14 ods. 1 smernice 2012/27/EÚ prvýkrát do 31. decembra 2020 a potom súčasťou aktualizácií daného komplexného posúdenia.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8 a.  Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni do svojich plánov mobility a dopravy začlenili ustanovenia pre začlenenie spôsobov dopravy využívajúcich obnoviteľné zdroje energie a zavedenie týchto spôsobov dopravy.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Členské štáty odstránia administratívne prekážky pre uzatváranie dlhodobých podnikových zmlúv o nákupe elektrickej energie, ktorých účelom je financovanie obnoviteľných zdrojov energie a uľahčenie ich uvádzania.

9.  Členské štáty vykonajú posúdenie regulačných a administratívnych prekážok a potenciálu nakupovania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov podnikovými zákazníkmi na svojich územiach a vytvoria podporný regulačný a správny rámec pre rozvoj dlhodobých podnikových zmlúv o nákupe elektrickej energie, ktorých účelom je financovanie obnoviteľných zdrojov energie a uľahčenie ich uvádzania, čím sa zabezpečí, aby sa v prípade týchto zmlúv neuplatňovali neprimerané postupy a poplatky, ktoré nie sú nákladovo efektívne. Na základe uzatvorenia takejto zmluvy o nákupe elektrickej energie sa v mene podnikového zákazníka zruší ekvivalentná suma potvrdení o pôvode vydaných v súlade s článkom 19. Tento podporný rámec je súčasťou integrovaných národných energetických a klimatických plánov v súlade s nariadením [riadenie].

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Jednotné administratívne kontaktné miesto bude v procese podávania žiadostí usmerňovať žiadateľa transparentným spôsobom, poskytovať žiadateľovi všetky potrebné informácie, koordinovať a prípadne zapájať ďalšie orgány a na konci procesu vydávať právne záväzné rozhodnutie.

2.  Jednotné administratívne kontaktné miesto bude v procese podávania žiadostí usmerňovať žiadateľa transparentným spôsobom, poskytovať žiadateľovi všetky potrebné informácie, koordinovať a prípadne zapájať ďalšie orgány a na konci procesu vydávať právne záväzné rozhodnutie. Žiadatelia by mali byť schopní predložiť všetky príslušné dokumenty v digitálnej podobe.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Jednotné administratívne kontaktné miesto v spolupráci s prevádzkovateľom prenosovej a distribučnej sústavy uverejní príručku postupov pre navrhovateľov projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie vrátane malých projektov a projektov samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov.

3.  Aby sa zjednodušil prístup k informáciám, jednotné administratívne kontaktné miesto alebo členský štát v spolupráci s prevádzkovateľom prenosovej a distribučnej sústavy vytvorí online informačnú platformu, prostredníctvom ktorej sa vysvetlia postupy pre navrhovateľov projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie vrátane malých projektov, projektov samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov a projektov komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov. Ak sa členský štát rozhodne, že bude mať viac ako jedno administratívne kontaktné miesto, informačná platforma by mala viesť žiadateľa na kontaktné miesto relevantné z hľadiska jeho žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Postup vydávania povolení uvedených v odseku 1 nesmie presiahnuť tri roky, okrem prípadov uvedených v článku 16 ods. 5 a článku 17.

4.  Postup vydávania povolení uvedených v odseku 1 nesmie presiahnuť tri roky, okrem prípadov uvedených v článku 16 ods. 4a a ods. 5 a článku 17.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4 a.  V prípade zariadení s kapacitou výroby tepla v rozsahu od 50kW do 1MW postup udeľovania povolenia nepresiahne jeden rok. V prípade mimoriadnych okolností, ktoré by mali byť náležite odôvodnené, sa tento časový limit môže predĺžiť o ďalšie tri mesiace.

 

Lehoty uvedené v odsekoch 4 a 4a sa bez toho, aby boli dotknuté súdne opravné prostriedky a prostriedky nápravy, môžu byť predĺžené nanajvýš o trvanie súdnych opravných prostriedkov a prostriedkov nápravy.

 

Členské štáty zaistia, aby žiadatelia mali prístup k mechanizmu mimosúdneho riešenia sporov alebo jednoduchým a prístupným súdnym konaniam na riešenie sporov týkajúcich sa postupov udeľovania povolení a vydávania povolení na výstavbu a prevádzku tovární na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty uľahčia modernizáciu (repowering) existujúcich zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov okrem iného tým, že zabezpečia zjednodušený a rýchly postup vydávania povolení, ktorý nesmie prekročiť obdobie jedného roka od dátumu, ku ktorému bola žiadosť na modernizáciu (repowering) predložená jednotnému administratívnemu kontaktnému miestu.

5.  Členské štáty uľahčia modernizáciu (repowering) existujúcich zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov okrem iného tým, že zabezpečia zjednodušený a rýchly postup vydávania povolení, ktorý nesmie prekročiť obdobie jedného roka od dátumu, ku ktorému bola žiadosť na modernizáciu (repowering) predložená jednotnému administratívnemu kontaktnému miestu. Bez toho, aby to malo vplyv na článok 11 ods. 4 [nariadenia o elektrickej energii], členské štáty zabezpečia, že práva na prístup a pripojenie do sústavy sa pre projekty modernizácie (repowering) zachovajú minimálne v prípadoch, keď nedochádza k zmene kapacity.

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Demonštračným projektom a zariadeniam s elektrárenskou kapacitou menšou ako 50 kW sa umožňuje pripojenie do siete na základe oznámenia prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

1.  Demonštračným projektom a zariadeniam s elektrárenskou kapacitou menšou ako 50 kW sa umožňuje pripojenie do siete na základe oznámenia prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

 

Odchylne od prvého pododseku sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy v prípade demonštračným projektom a zariadení s kapacitou medzi 10,8 kW a 50kW môže z opodstatnených dôvodov rozhodnúť odmietnuť jednoduché oznámenie alebo navrhnúť alternatívne riešenie. V tom prípade tak urobí do dvoch týždňov od oznámenia a žiadateľ môže následne požiadať o pripojenie prostredníctvom štandardných postupov. Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy v tejto lehote nerozhodne negatívne, zariadenia môžu byť pripojené.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby informácie týkajúce sa podporných opatrení boli dostupné pre všetky zainteresované strany vrátane spotrebiteľov, stavbárov, inštalatérov, architektov a dodávateľov vykurovacích, chladiacich a elektrických zariadení a systémov, ako aj vozidiel, v ktorých je možné využiť energiu z obnoviteľných zdrojov .

1.  Členské štáty zabezpečia, aby informácie týkajúce sa podporných opatrení boli dostupné pre všetky zainteresované strany vrátane spotrebiteľov, najmä zraniteľných spotrebiteľov s nízkym príjmom, samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov, stavbárov v komunitách vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, inštalatérov, architektov a dodávateľov vykurovacích, chladiacich a elektrických zariadení a systémov, ako aj vozidiel, v ktorých je možné využiť energiu z obnoviteľných zdrojov.

Odôvodnenie

V návrhu Komisie sa predstavila nová kategória spotrebiteľov. Zraniteľní spotrebitelia s nízkym príjmom, ako aj samospotrebitelia a komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov sú citlivými skupinami spotrebiteľov, na ktorých treba brať osobitný ohľad, keďže sa stretávajú s mnohými ťažkosťami pri získavaní prístupu k primeraným a dostupným informáciám o používaní energie z obnoviteľných zdrojov a o jej výhodách.

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty zabezpečia informácie o inteligentných dopravných systémoch a prepojených vozidlách v súvislosti s ich výhodami, pokiaľ ide o bezpečnosť cestnej premávky, znižovanie preťaženia a palivovú účinnosť.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodov vnútornej logiky textu a je neoddeliteľne spojený s inými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty vytvoria za účasti miestnych a regionálnych orgánov vhodné programy informovania, zvyšovania povedomia, usmerňovania alebo odbornej prípravy s cieľom informovať občanov o výhodách a praktických podrobnostiach vývoja a využívania energie z obnoviteľných zdrojov .

6.  Členské štáty vytvoria za účasti miestnych a regionálnych orgánov vhodné programy informovania, zvyšovania povedomia, usmerňovania alebo odbornej prípravy s cieľom informovať občanov o tom, ako majú vykonávať svoje práva ako aktívni zákazníci a o výhodách a praktických podrobnostiach vývoja a využívania energie z obnoviteľných zdrojov zahŕňajúcich technické a finančné aspekty, a to vrátane využívania na vlastnú spotrebu alebo v rámci komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, ako aj o výhodách mechanizmov spolupráce medzi členskými štátmi a o rôznych spôsoboch cezhraničnej spolupráce.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodov vnútornej logiky textu a je neoddeliteľne spojený s inými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia , aby sa nevydávali žiadne potvrdenia o pôvode výrobcovi, získal finančnú podporu zo systému podpory na rovnakú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov . Členské štáty vydávajú takéto potvrdenia o pôvode a prenášajú ich na trh prostredníctvom dražby. Príjmy získané v dôsledku dražby sa použijú na vyrovnanie nákladov na podporu obnoviteľných zdrojov energie.

Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov uvedených do prevádzky po ... [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice] nevydávali žiadne potvrdenia o pôvode výrobcovi, ktorý dostáva finančnú podporu zo systému podpory na rovnakú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, okrem prípadov, keď nedochádza k dvojitému vyplateniu náhrady. Predpokladá sa, že k vyplateniu dvojitej náhrady nedochádza v prípadoch, ak sa:

 

a)  finančná podpora poskytuje prostredníctvom postupu obstarávania alebo systému obchodovateľných zelených certifikátov;

 

b)  trhová hodnota potvrdení o pôvode administratívne zohľadní v objeme finančnej podpory; alebo

 

c)  potvrdenia o pôvode nevydávajú priamo výrobcovi, ale dodávateľovi alebo spotrebiteľovi, ktorý kupuje energiu z obnoviteľných zdrojov buď v konkurenčnom prostredí alebo prostredníctvom dlhodobej podnikovej zmluvy o nákupe elektrickej energie.

 

V iných prípadoch, ako je uvedené vyššie, členské štáty vydajú potvrdenie o pôvode na štatistické účely a okamžite ich zrušia.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a a)  to, či zdroj energie, z ktorého táto energia bola vyrobená, splnil kritéria udržateľnosti a znižovania emisií skleníkových plynov podľa článku 26;

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 7 – pododsek 1 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  plynu alebo

ii)  plynu vrátane vodíka alebo

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Keď sa od dodávateľa elektriny požaduje, aby preukázal podiel alebo množstvo energie z obnoviteľných zdrojov vo svojom energetickom mixe na účely článku 3 smernice 2009/72/ES, využije na to potvrdenia o pôvode. Podobne sa potvrdenia o pôvode vypracované podľa článku 14 ods. 10 smernice 2012/27/ES použijú na zdôvodnenie každej požiadavky na preukázanie množstva elektriny vyrobenej z vysokoúčinnej kombinovanej výroby. Členské štáty zabezpečia, aby sa v plnej miere zohľadňovali straty pri prenose v prípade, že potvrdenia o pôvode sa používajú na preukázanie spotreby energie z obnoviteľných zdrojov alebo elektriny z vysokoúčinnej kombinovanej výroby.

8.  Keď sa od dodávateľa elektriny požaduje, aby preukázal podiel alebo množstvo energie z obnoviteľných zdrojov vo svojom energetickom mixe na účely článku 3 smernice 2009/72/ES, využije na to potvrdenia o pôvode. Podobne sa potvrdenia o pôvode vypracované podľa článku 14 ods. 10 smernice 2012/27/ES použijú na zdôvodnenie každej požiadavky na preukázanie množstva elektriny vyrobenej z vysokoúčinnej kombinovanej výroby. V súvislosti s odsekom 2 platí, že ak sa elektrina získava vysokoúčinnou kombinovanou výrobou s využitím obnoviteľných zdrojov, je možné vydať len jedno potvrdenie o pôvode s uvedením oboch charakteristík. Členské štáty zabezpečia, aby sa v plnej miere zohľadňovali straty pri prenose v prípade, že potvrdenia o pôvode sa používajú na preukázanie spotreby energie z obnoviteľných zdrojov alebo elektriny z vysokoúčinnej kombinovanej výroby.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty vo vhodných prípadoch posúdia potrebu rozšírenia existujúcej infraštruktúry plynárenskej siete s cieľom uľahčiť začlenenie plynu z obnoviteľných zdrojov energie.

1.  Členské štáty vo vhodných prípadoch posúdia potrebu rozšírenia existujúcej infraštruktúry plynárenskej siete s cieľom uľahčiť začlenenie plynu z obnoviteľných zdrojov energie. Prevádzkovatelia prenosovej sústavy a prevádzkovatelia distribučnej sústavy nesú zodpovednosť za zaručenie bezproblémového fungovania infraštruktúry plynárenskej siete vrátane jej údržby a pravidelného čistenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodov vnútornej logiky textu a je neoddeliteľne spojený s inými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty na základe svojho posúdenia týkajúceho sa potreby vybudovať novú infraštruktúru diaľkového vykurovania a chladenia, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie v záujme dosiahnutia cieľa Únie uvedeného v článku 3 ods. 1 tejto smernice a ktoré je súčasťou integrovaných národných energetických a klimatických plánov v súlade s prílohou I nariadenia [riadenie], prijmú podľa potreby opatrenia na rozvoj infraštruktúry diaľkového vykurovania tak, aby zodpovedali rozvoju v oblasti výroby tepla a chladu vo veľkých zariadeniach na biomasu a slnečnú a geotermálnu energiu.

3.  Členské štáty na základe svojho posúdenia týkajúceho sa potreby vybudovať novú infraštruktúru diaľkového vykurovania a chladenia, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie v záujme dosiahnutia cieľa Únie uvedeného v článku 3 ods. 1 tejto smernice a ktoré je súčasťou integrovaných národných energetických a klimatických plánov v súlade s prílohou I k nariadeniu [riadenie], prijmú podľa potreby opatrenia na rozvoj infraštruktúry diaľkového vykurovania tak, aby zodpovedali rozvoju v oblasti výroby tepla a chladu vo veľkých zariadeniach využívajúcich udržateľnú biomasu, teplo z prostredia vo veľkých tepelných čerpadlách a slnečnú a geotermálnu energiu, ako aj nadbytočné teplo z priemyslu a iných zdrojov.

Odôvodnenie

Dopĺňajú sa udržateľné zdroje energie, ktoré sa v pôvodnom texte nespomínajú.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby samospotrebitelia energie z obnoviteľných zdrojov samostatne alebo prostredníctvom agregátorov:

Členské štáty zabezpečia, aby spotrebitelia mali nárok na to, aby sa stali samospotrebiteľmi energie z obnoviteľných zdrojov. Preto členské štáty zabezpečia, aby samospotrebitelia energie z obnoviteľných zdrojov samostatne alebo prostredníctvom agregátorov:

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  boli oprávnení, a to aj prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny, vykonávať vlastnú spotrebu a predaj svojho prebytku z výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov bez toho, aby podliehali neprimeraným postupom a poplatkom, ktoré nie sú nákladovo efektívne;

a)  boli oprávnení, a to aj prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny a dohovorov o partnerskom obchodovaní, vykonávať vlastnú spotrebu a predaj svojho prebytku z výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov bez toho, aby podliehali diskriminačným alebo neprimeraným postupom a poplatkom, ktoré nie sú nákladovo efektívne;

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a a)  boli oprávnení spotrebúvať vlastnú elektrinu z obnoviteľných zdrojov, ktorá zostáva v ich priestoroch, bez toho, aby bola predmetom akéhokoľvek poplatku alebo dane;

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

a b)  boli oprávnení nainštalovať a prevádzkovať systémy skladovania elektriny v kombinácii so zariadeniami vyrábajúcimi elektrinu z obnoviteľných zdrojov na vlastnú spotrebu bez toho, aby podliehali poplatkom, vrátane zdaňovania a dvojitých sieťových poplatkov za skladovanie elektriny, ktorá zostáva v ich priestoroch;

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  neboli považovaní za dodávateľov energie podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, keďže elektrina z obnoviteľných zdrojov, ktorú dodávajú do siete, nepresahuje ročne viac ako 10 MWh pre domácnosti a 500 MWh pre právnické osoby; ako aj

c)  neboli považovaní za dodávateľov energie podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov, keďže elektrina z obnoviteľných zdrojov, ktorú dodávajú do siete, nepresahuje ročne viac ako 10 MWh pre domácnosti a 500 MWh pre právnické osoby bez toho, aby tým boli dotknuté postupy stanovené pre dohľad a schvaľovanie pripojenia výrobných kapacít do siete zo strany prevádzkovateľov distribučnej sústavy podľa článkov 15 až 18;

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  dostali odmenu za elektrinu z obnoviteľných zdrojov vyrobenú vo vlastnej réžii, ktorú dodávajú do siete, ktorá odráža trhovú cenu dodávanej elektriny.

d)  dostali odmenu za elektrinu z obnoviteľných zdrojov vyrobenú vo vlastnej réžii, ktorú dodávajú do siete, ktorá prinajmenšom zodpovedá trhovej cene a môže zohľadňovať dlhodobú hodnotu pre sieť, životné prostredie a spoločnosť v súlade s analýzou nákladov a prínosov zdrojov distribuovanej energie podľa článku 59 smernice Európskeho parlamentu a Rady ... [o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou].

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zabezpečujú, aby rozdelenie nákladov na riadenie a rozvoj siete bolo spravodlivé a primerané a odrážalo celosystémové výhody vlastnej výroby energie vrátane dlhodobej hodnoty pre sieť, životné prostredie a spoločnosť.

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby samospotrebitelia energie z obnoviteľných zdrojov žijúci v tom istom bloku bytových domov alebo nachádzajúci sa v tom istom obchodnom alebo zdieľanom mieste služby alebo uzavretej distribučnej sústave, mohli spoločne vykonávať vlastnú spotrebu tak, ako keby boli individuálnymi samospotrebiteľmi z obnoviteľných zdrojov. V tomto prípade sa prahová hodnota v odseku 1 písm. c) uplatňuje na každého príslušného samospotrebiteľa energie z obnoviteľných zdrojov.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby samospotrebitelia energie z obnoviteľných zdrojov žijúci v tom istom bloku bytových domov, rezidenčnej oblasti alebo nachádzajúci sa v tom istom obchodnom, priemyselnom alebo zdieľanom mieste služby alebo v tej istej uzavretej distribučnej sústave mohli spoločne vykonávať vlastnú spotrebu tak, ako keby boli individuálnymi samospotrebiteľmi z obnoviteľných zdrojov. V tomto prípade sa prahová hodnota v odseku 1 písm. c) uplatňuje na každého príslušného samospotrebiteľa energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Členské štáty vykonávajú posudzovanie existujúcich prekážok a potenciálu rozvoja vlastnej spotreby na svojich územiach s cieľom zaviesť vhodný rámec na podporu a uľahčenie rozvoja vlastnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov. Tento rámec obsahuje okrem iného:

 

a)  osobitné opatrenia na zabezpečenie toho, any vlastná spotreba bola prístupná všetkým spotrebiteľom vrátane tých, ktorí žijú v domácnostiach s nízkym príjmom alebo v zraniteľných domácnostiach, alebo tých, ktorí žijú v sociálnych alebo nájomných bytoch;

 

b)  nástroje na uľahčenie prístupu k financovaniu;

 

c)  stimuly pre majiteľov budov, aby pre nájomníkov vytvárali príležitosti na vlastnú spotrebu;

 

d)  opatrenia na odstránenie neopodstatnených regulačných prekážok vlastnej spotreby z obnoviteľných zdrojov, a to aj pre nájomníkov.

 

Tento podporný rámec je súčasťou národných energetických a klimatických plánov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady ... [o riadení energetickej únie].

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Zariadenie samospotrebiteľa energie z obnoviteľných zdrojov môže byť v súvislosti s inštaláciou, prevádzkou vrátane merania a údržbou spravované treťou stranou.

3.  S ich súhlasom môže byť zariadenie samospotrebiteľa energie z obnoviteľných zdrojov v súvislosti s inštaláciou, prevádzkou vrátane merania a údržbou vo vlastníctve tretej strany alebo ňou spravované. Tretia strana samotná sa nepovažuje za samospotrebiteľa energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1 – pododsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zabezpečia, aby koncoví zákazníci, najmä domácnosti, boli oprávnení byť súčasťou komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov bez toho, aby prišli o svoje práva koncových zákazníkov a bez neodôvodnených podmienok alebo postupov, ktoré by im zabránili alebo ich odrádzali od účasti v komunite vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov, a to za predpokladu, že v prípade súkromných podnikov ich účasť nepredstavuje ich hlavnú obchodnú alebo podnikateľskú činnosť.

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov boli oprávnené vyrábať, spotrebovávať, skladovať a predávať energiu z obnoviteľných zdrojov, a to aj prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny bez toho, aby podliehali neprimeraným postupom a poplatkom, ktoré nie sú nákladovo efektívne.

Členské štáty zabezpečia, aby komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov boli oprávnené vyrábať, spotrebovávať, skladovať a predávať energiu z obnoviteľných zdrojov, a to aj prostredníctvom zmlúv o nákupe elektriny bez toho, aby podliehali diskriminačným alebo neprimeraným postupom a poplatkom, ktoré nie sú nákladovo efektívne.

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely tejto smernice komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov je MSP alebo nezisková organizácia, ktorej akcionári alebo členovia spolupracujú pri výrobe, distribúcii, skladovaní alebo dodávke energie z obnoviteľných zdrojov, pričom spĺňajú aspoň štyri z týchto kritérií:

Na účely tejto smernice komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov je MSP alebo nezisková organizácia, ktorej akcionári alebo členovia spolupracujú pri výrobe, distribúcii, skladovaní alebo dodávke energie z obnoviteľných zdrojov.

 

Aby bolo možné využiť postavenie komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov, minimálne 51 % miest v predstavenstve alebo riadiacich orgánoch subjektu je vyhradených pre miestnych členov, t. j. zástupcov miestnych verejných a miestnych súkromných spoločensko-hospodárskych záujmov alebo jednotlivých občanov.

 

Okrem toho musia komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov spĺňať aspoň tri z týchto kritérií:

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  akcionári alebo členovia sú fyzické osoby, miestne orgány, vrátane obcí alebo MSP pôsobiace v oblastiach energie z obnoviteľných zdrojov;

a)  akcionári alebo členovia sú fyzické osoby, miestne orgány vrátane obcí, alebo MSP;

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  minimálne 51 % akcionárov alebo členov s hlasovacími právami subjektu sú fyzické osoby;

b)  minimálne 51 % akcionárov alebo členov s hlasovacími právami subjektu sú fyzické osoby alebo verejné orgány;

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  , minimálne 51 % akcií alebo podielových práv subjektu je vo vlastníctve miestnych členov, t. j. zástupcov miestnych verejných a miestnych súkromných spoločensko-hospodárskych záujmov alebo občana s priamym záujmom na činnosti komunity a jej vplyvov;

c)  , minimálne 51 % akcií alebo podielových práv subjektu je vo vlastníctve miestnych členov, t. j. zástupcov miestnych verejných a miestnych súkromných spoločensko-hospodárskych záujmov alebo jednotlivých občanov;

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  minimálne 51 % miest v predstavenstve alebo riadiacich orgánoch subjektu je vyhradených pre miestnych členov, t. j. zástupcov miestnych verejných a miestnych súkromných spoločensko-hospodárskych záujmov alebo občanov alebo s priamym záujmom na činnosti komunity a jej vplyvov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty monitorujú uplatňovanie týchto kritérií a prijmú opatrenia na zamedzenie akémukoľvek zneužitiu alebo nepriaznivým účinkom na hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá štátnej pomoci, členské štáty pri navrhovaní systémov podpory zohľadňujú osobitosti komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov.

2.  Pri navrhovaní systémov podpory členské štáty zohľadňujú osobitosti komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov a zároveň zabezpečujú rovnaké podmienky medzi výrobcami elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Členské štáty vykonávajú posudzovanie existujúcich prekážok a potenciálu rozvoja komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov na svojich územiach s cieľom zaviesť vhodný rámec na podporu a uľahčenie účasti komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov na výrobe, spotrebe, skladovaní a predaji energie z obnoviteľných zdrojov.

 

Tento rámec obsahuje:

 

a)  ciele a osobitné opatrenia, ktoré verejným orgánom pomáhajú umožniť rozvoj komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov a priamu účasť;

 

b)  osobitné opatrenia na zabezpečenie toho, any účasť v komunitách vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov bola prístupná všetkým spotrebiteľom vrátane tých, ktorí žijú v domácnostiach s nízkym príjmom alebo v zraniteľných domácnostiach, alebo tých, ktorí žijú v sociálnych alebo nájomných bytoch;

 

c)  nástroje na uľahčenie prístupu k financiám a informáciám;

 

d)  regulačná podpora a podpora pri budovaní kapacít pre verejné orgány pri vytváraní komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov;

 

e)  opatrenia na odstránenie neopodstatnených regulačných a administratívnych prekážok pre komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov.

 

f)  pravidlá na zabezpečenie rovnakého a nediskriminačného prístupu spotrebiteľov, ktorí sú súčasťou energetického spoločenstva, ktorými sa zabezpečí ochrana spotrebiteľa rovnocenná s tou, ktorú majú spotrebitelia pripojení k distribučným sieťam.

 

Tento podporný rámec je súčasťou integrovaných národných energetických a klimatických plánov v súlade s nariadením [o riadení energetickej únie].

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V záujme uľahčenia prieniku energie z obnoviteľných zdrojov do odvetvia vykurovania a chladenia sa každý členský štát snaží zvýšiť podiel obnoviteľnej energie dodávanej na vykurovanie a chladenie najmenej o 1 percentuálny bod ročne, vyjadrený ako národný podiel na konečnej spotrebe energie a vypočítaný podľa metodiky uvedenej v článku 7.

1.  V záujme uľahčenia prieniku energie z obnoviteľných zdrojov do odvetvia vykurovania a chladenia sa každý členský štát snaží zvýšiť podiel obnoviteľnej energie dodávanej na vykurovanie a chladenie najmenej o 2 percentuálne body ročne, vyjadrený ako národný podiel na konečnej spotrebe energie a vypočítaný podľa metodiky uvedenej v článku 7. Ak členský štát nedokáže dosiahnuť tento percentuálny podiel, zverejní a Komisii poskytne odôvodnenie tohto nesúladu. Členské štáty uprednostňujú najlepšie dostupné technológie.

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1 a.  Na účely odseku 1 členské štáty pri výpočte podielu energie z obnoviteľných zdrojov dodanej na vykurovanie a chladenie a požadovaného medziročného nárastu tohto podielu:

 

a)  v období medzi 1. januárom 2021 a 31. decembrom 2030 môžu započítať akékoľvek zvýšenie dosiahnuté v danom roku, ako keby sa namiesto toho čiastočne alebo úplne dosiahlo v niektorom z dvoch predchádzajúcich či dvoch nasledujúcich rokov;

 

b)  do ročného nárastu podľa odseku 1 môžu započítať odpadové teplo a odpadový chlad, a to do úrovne 50 % ročného nárastu;

 

c)  ak podiel energie z obnoviteľných zdrojov a z odpadového tepla a chladu v sektore vykurovania a chladenia predstavuje 50 % až 80 %, obmedzia zvýšenie na 1 percentuálny bod ročne;

 

d)  môžu stanoviť svoju vlastnú úroveň každoročného zvýšenia, ako aj to, či sa má uplatňovať strop pre odpadové teplo a odpadový chlad v bode b), a to od roku, v ktorom dosiahnu podiel energie z obnoviteľných zdrojov a z odpadového tepla a chladu v sektore vykurovania a chladenia nad 80 %.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií určiťsprístupniť verejnosti zoznam opatrení a vykonávacích subjektov, ako sú dodávatelia palív, ktoré prispievajú k zvýšeniu stanovenému v odseku 1.

2.  Členské štáty na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií určujúsprístupňujú verejnosti zoznam opatrení a vykonávacích subjektov, ako sú dodávatelia palív, ktoré prispievajú k zvýšeniu stanovenému v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Zvýšenie stanovené v odseku 1 sa môže vykonať prostredníctvom jednej alebo viacerých z týchto možností:

3.  Zvýšenie stanovené v odseku 1 sa okrem iného môže vykonať prostredníctvom jednej alebo viacerých z týchto možností:

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  fyzické začlenenie energie z obnoviteľných zdrojov do energie a energetického paliva dodávaných na vykurovanie a chladenie;

a)  fyzické začlenenie energie z obnoviteľných zdrojov a/alebo odpadového tepla a chladu do energie a energetického paliva dodávaných na vykurovanie a chladenie;

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  priame opatrenia na zmiernenie ako inštalácia vysokoúčinných vykurovacích a chladiacich systémov využívajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov v budovách alebo využívanie energie z obnoviteľných zdrojov na procesy priemyselného vykurovania a chladenia;

b)  priame opatrenia na zmiernenie ako inštalácia vysokoúčinných vykurovacích a chladiacich systémov využívajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov v budovách alebo využívanie energie z obnoviteľných zdrojov alebo využívanie odpadového tepla a chladu na procesy priemyselného vykurovania a chladenia;

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c a)  iných politických opatreniach s rovnakým účinkom na dosiahnutie ročného zvýšenia stanoveného v odseku 1 alebo odseku 1a.

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3 a.  pri vykonávaní opatrení uvedených v písmenách a) až d) členské štáty vyžadujú, aby opatrenia boli navrhnuté tak, aby sa zabezpečila ich prístupnosť pre všetkých spotrebiteľov, a to najmä tých s nízkym príjmom alebo žijúcich v zraniteľnej domácnosti, ktorí by inak nemuseli mať dostatočný počiatočný kapitál na využitie týchto opatrení.

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 5 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

b a)  objeme odpadového tepla alebo chladu dodaných na vykurovanie a chladenie,

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podiele energie z obnoviteľných zdrojov v celkovom množstve dodanej energie na vykurovanie a chladenie; ako aj

c)  podiele energie z obnoviteľných zdrojov a odpadového tepla alebo chladu v celkovom množstve dodanej energie na vykurovanie a chladenie; ako aj

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia diaľkového vykurovania a chladenia informovali koncových používateľov o energetickej efektívnosti a podiele energie z obnoviteľných zdrojov vo svojich systémoch. Takéto informácie v súlade s normami podľa smernice 2010/31/EÚ.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia diaľkového vykurovania a chladenia informovali koncových používateľov o energetickej efektívnosti a podiele energie z obnoviteľných zdrojov vo svojich systémoch. Takéto informácie sa poskytujú každoročne alebo na požiadanie v súlade s normami podľa smernice 2010/31/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty stanovujú potrebné opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom daných systémov diaľkového vykurovania alebo chladenia, ktoré nie sú „účinným centralizovaným zásobovaním teplom a chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 smernice 2012/27/EÚ odpojiť sa od systému, aby si mohli sami vyrábať teplo alebo chlad z obnoviteľných zdrojov energie, alebo zmeniť dodávateľa tepla alebo chladu, ktorý má prístup k systému uvedenému v odseku 4.

2.  Členské štáty stanovujú potrebné opatrenia s cieľom umožniť zákazníkom daných systémov diaľkového vykurovania alebo chladenia, ktoré nie sú „účinným centralizovaným zásobovaním teplom a chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 smernice 2012/27/EÚ alebo sa ním v nasledujúcich piatich rokoch na základe ich investičných plánov nestanú, odpojiť sa od systému, aby si mohli sami vyrábať teplo alebo chlad z obnoviteľných zdrojov energie.

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty môžu obmedziť právo odpojiť sa alebo zmeniť dodávateľa zákazníkom, ktorí môžu dokázať, že dôsledkom plánovaného alternatívneho riešenia pre dodávky tepla alebo chladu bude výrazne vyššia energetická efektívnosť. Posúdenie výkonnosti alternatívneho riešenia dodávky môže byť založené na energetickom certifikáte vymedzenom v smernici 2010/31/EÚ.

3.  Členské štáty môžu obmedziť právo odpojiť sa zákazníkom, ktorí môžu dokázať, že dôsledkom plánovaného alternatívneho riešenia pre dodávky tepla alebo chladu bude výrazne vyššia energetická efektívnosť. Posúdenie výkonnosti alternatívneho riešenia dodávky môže byť založené na energetickom certifikáte vymedzenom v smernici 2010/31/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty stanovujú potrebné opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného prístupu k systémom diaľkového vykurovania alebo chladenia, pokiaľ ide o teplo alebo chlad vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie a odpadové teplo alebo chlad. Tento nediskriminačný prístup umožní priamu dodávku tepla alebo chladu z takýchto zdrojov zákazníkom pripojeným k systému diaľkového vykurovania alebo chladenia inými dodávateľmi, ako je prevádzkovateľ systému diaľkového vykurovania alebo chladenia.

4.  Členské štáty stanovujú potrebné opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného prístupu k systémom diaľkového vykurovania alebo chladenia, pokiaľ ide o teplo alebo chlad vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie a odpadové teplo alebo chlad, založenému na nediskriminačných kritériách, ktoré stanovil príslušný orgán členského štátu. Takéto kritériá musia zohľadňovať hospodársku a technickú uskutočniteľnosť pre prevádzkovateľov a pripojených zákazníkov systému diaľkového vykurovania alebo chladenia.

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Prevádzkovateľ systému diaľkového vykurovania alebo chladenia môže dodávateľom odmietnuť prístup v prípade, že systému chýba potrebná kapacita kvôli ostatným dodávkam odpadového tepla alebo chladu, tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie alebo tepla alebo chladu vyrobeného prostredníctvom vysokoúčinnej kombinovanej výroby. Členské štáty zabezpečujú, aby v prípadoch, keď k takémuto odmietnutiu dôjde, prevádzkovateľ systému diaľkového vykurovania alebo chladenia poskytol príslušné informácie príslušnému orgánu podľa odseku 9 o opatreniach potrebných pre posilnenie systému.

5.  Prevádzkovateľ systému diaľkového vykurovania alebo chladenia môže dodávateľom odmietnuť prístup v prípade, že je splnená jedna alebo viacero z týchto podmienok:

 

a)  systému chýba potrebná kapacita kvôli ostatným dodávkam odpadového tepla alebo chladu, tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie alebo tepla alebo chladu vyrobeného prostredníctvom vysokoúčinnej kombinovanej výroby, alebo by takýto prístup ohrozil bezpečnú prevádzku systému diaľkového vykurovania;

 

b)  systém predstavuje „účinné centralizované zásobovanie teplom a chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 smernice 2012/27/EÚ;

 

c)  poskytovanie prístupu by viedlo k nadmernému zvýšeniu ceny tepla alebo chladu pre konečných zákazníkov v porovnaní s cenou pri použití hlavných miestnych dodávok tepla, s ktorými by si obnoviteľné zdroje energie alebo odpadové teplo alebo chlad konkurovali.

 

Členské štáty zabezpečujú, aby v prípadoch, keď k takémuto odmietnutiu dôjde, prevádzkovateľ systému diaľkového vykurovania alebo chladenia poskytol príslušné informácie príslušnému orgánu podľa odseku 9 o opatreniach potrebných pre posilnenie systému vrátane hospodárskych dôsledkov týchto opatrení.

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Nové systémy diaľkového vykurovania alebo chladenia môžu byť na požiadanie na určitý čas vyňaté z uplatňovania odseku 4. Príslušný orgán rozhodne o žiadosti o výnimku na základe jednotlivých prípadov. Výnimka sa povolí len v prípade, ak nový systém diaľkového vykurovania alebo chladenia predstavuje „účinné centralizované zásobovanie teplom a chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 smernice 2012/27/EÚ a ak sa využíva potenciál pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie a odpadového tepla alebo chladu identifikovaný v komplexnom posúdení uskutočnenom v súlade s článkom 14 smernice 2012/27/EÚ.

6.  Nové systémy diaľkového vykurovania alebo chladenia môžu byť na požiadanie na určitý čas vyňaté z uplatňovania odseku 4. Príslušný orgán rozhodne o žiadosti o výnimku na základe jednotlivých prípadov. Výnimka sa povolí len v prípade, ak nový systém diaľkového vykurovania alebo chladenia predstavuje „účinné centralizované zásobovanie teplom a chladom“ v zmysle článku 2 ods. 41 smernice 2012/27/EÚ a ak sa využíva potenciál pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie, vysokoúčinnej kombinovanej výroby v zmysle článku 2 ods. 34 smernice 2012/27/EÚ a odpadového tepla alebo chladu identifikovaný v komplexnom posúdení uskutočnenom v súlade s článkom 14 smernice 2012/27/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Právo odpojiť sa alebo zmeniť dodávateľa môžu vykonávať jednotliví zákazníci, spoločné podniky vytvorené zákazníkmi alebo strany konajúce v mene zákazníkov. V prípade bytových domov sa takéto odpojenie môže vykonať iba na úrovni celej budovy.

7.  Právo odpojiť sa môžu vykonávať jednotliví zákazníci, spoločné podniky vytvorené zákazníkmi alebo strany konajúce v mene zákazníkov. V prípade bytových domov sa takéto odpojenie môže vykonať iba na úrovni celej budovy.

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Členské štáty vyžadujú, aby prevádzkovatelia distribučných sústav elektriny v spolupráci s prevádzkovateľmi systémov diaľkového vykurovania alebo chladenia v ich príslušnej oblasti aspoň každé dva roky posudzovali potenciál systémov diaľkového vykurovania alebo chladenia poskytovať vyrovnávacie a iné systémové služby vrátane reakcie na dopyt a uskladňovanie nadbytočnej elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a či by bolo využitie identifikovaného potenciálu efektívnejšie z hľadiska využívania zdrojov a nákladov ako alternatívne riešenia.

8.  Členské štáty vyžadujú, aby prevádzkovatelia distribučných sústav elektriny v spolupráci s prevádzkovateľmi systémov diaľkového vykurovania alebo chladenia v ich príslušnej oblasti aspoň každé štyri roky posudzovali potenciál systémov diaľkového vykurovania alebo chladenia poskytovať vyrovnávacie a iné systémové služby vrátane reakcie na dopyt a uskladňovanie nadbytočnej elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a či by bolo využitie identifikovaného potenciálu efektívnejšie z hľadiska využívania zdrojov a nákladov ako alternatívne riešenia.

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Členské štáty určia jeden alebo viac nezávislých orgánov s cieľom zabezpečiť, aby práva spotrebiteľov a pravidlá na prevádzku systémov diaľkového vykurovania a chladenia v súlade s týmto článkom boli jasne vymedzené a presadzované.

9.  Členské štáty určia jeden alebo viac príslušných orgánov s cieľom zabezpečiť, aby práva spotrebiteľov a pravidlá na prevádzku systémov diaľkového vykurovania a chladenia v súlade s týmto článkom boli jasne vymedzené a presadzované.

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S účinnosťou od 1. januára 2021 členské štáty vyžadujú od dodávateľov palív, aby zahrnuli minimálny podiel energie z moderných biopalív, iných biopalív a bioplynu vyrábaných zo surovín uvedených v prílohe IX, z kvapalných a plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, z fosílnych palív vyrobených z odpadu a elektriny z obnoviteľných zdrojov do celkového množstva motorových palív, ktoré dodávajú na spotrebu alebo používanie na trh v priebehu kalendárneho roka.

S cieľom dosiahnuť 12 % podiel konečnej energetickej spotreby z obnoviteľných zdrojov podľa článku 3 členské štáty s účinnosťou od 1. januára 2021 vyžadujú od dodávateľov palív, aby zahrnuli minimálny podiel energie z moderných biopalív, iných biopalív a bioplynu vyrábaných zo surovín uvedených v prílohe IX, z kvapalných a plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, z palív z recyklovaného uhlíka a z elektriny z obnoviteľných zdrojov do celkového množstva motorových palív, ktoré dodávajú na spotrebu alebo používanie na trh v priebehu kalendárneho roka.

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Minimálny podiel sa v roku 2021 musí rovnať aspoň 1,5% a do roku 2030 sa musí zvýšiť minimálne na 6,8%, podľa trajektórie stanovenej v časti B prílohy X. V rámci tohto celkového podielu musí podiel moderných biopalív a bioplynu vyrábaných zo surovín uvedených v časti A prílohy IX predstavovať k 1. januáru 2021 aspoň 0,5% motorových palív dodávaných na spotrebu alebo používanie na trh , a do roku 2030 sa musí zvýšiť na minimálne 3,6 %, podľa trajektórie stanovenej v časti C prílohy X.

Minimálny podiel sa v roku 2021 musí rovnať aspoň 1,5 % a do roku 2030 sa musí zvýšiť minimálne na 10 %, podľa trajektórie stanovenej v časti B prílohy X. V rámci tohto celkového podielu musí podiel moderných biopalív a bioplynu vyrábaných zo surovín uvedených v časti A prílohy IX predstavovať k 1. januáru 2021 aspoň 0,5 % motorových palív dodávaných na spotrebu alebo používanie na trh, a do roku 2030 sa musí zvýšiť na minimálne 3,6 %, podľa trajektórie stanovenej v časti C prílohy X.

 

Dodávatelia palív dodávajúci výlučne palivá vo forme elektriny a obnoviteľné kvapalné a plynné motorové palivá nebiologického pôvodu nemusia spĺňať minimálny podiel moderných biopalív a iných biopalív a bioplynu vyrábaných zo surovín uvedených v prílohe IX.

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v prípade výpočtu menovateľa, ktorým je energetický obsah palív používaných v cestnej a železničnej doprave dodávaných na spotrebu alebo používanie na trhu, sa zohľadňujú benzín, nafta, zemný plyn, biopalivá, bioplyn, kvapalné a plynné motorové palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, fosílne palivá vyrobené z odpadu a elektrina;

a)  v prípade výpočtu menovateľa, ktorým je energetický obsah palív používaných v cestnej a železničnej doprave dodávaných na spotrebu alebo používanie na trhu, sa zohľadňujú benzín, nafta, zemný plyn, biopalivá, bioplyn, kvapalné a plynné motorové palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, palivá z recyklovaného uhlíka a elektrina;

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 4 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

pri výpočte čitateľa sa zohľadňuje energetický obsah moderných biopalív a iných biopalív a bioplynu vyrábaných zo surovín uvedených v prílohe IX, kvapalných a plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, fosílnych palív vyrobených z odpadu dodávaných všetkým odvetviam dopravy a elektriny z obnoviteľných zdrojov dodávanej cestným vozidlám.

pri výpočte čitateľa sa zohľadňuje energetický obsah moderných biopalív a iných biopalív a bioplynu vyrábaných zo surovín uvedených v prílohe IX, kvapalných a plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, palív z recyklovaného uhlíka dodávaných všetkým odvetviam dopravy a elektriny z obnoviteľných zdrojov dodávanej cestným vozidlám.

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 4 – písmeno b – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri výpočte čitateľa sa podiel z biopalív a bioplynu vyrábaných zo surovín uvedených v časti B prílohy IX obmedzí na 1,7% energetického obsahu motorových palív dodávaných na spotrebu alebo použitie na trhu a podiel palív dodávaných do odvetvia leteckej a námornej dopravy sa považuje za 1,2-násobok ich energetického obsahu.

Pri výpočte čitateľa sa podiel z biopalív a bioplynu vyrábaných zo surovín uvedených v časti B prílohy IX obmedzí na 1,7 % energetického obsahu motorových palív dodávaných na spotrebu alebo použitie na trhu.

 

Členské štáty môžu upraviť obmedzenia týkajúce sa surovín uvedených v časti B prílohy IX, ak to je opodstatnené, a to so zreteľom na dostupnosť surovín. Každá zmena podlieha schváleniu zo strany Komisie.

 

Podiel palív dodávaných do odvetvia leteckej a námornej dopravy sa považuje za dvojnásobok, resp. 1,2-násobok ich energetického obsahu a podiel elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov dodávanej do cestných vozidiel sa považuje za 2,5-násobok jej energetického obsahu..

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty môžu svoje vnútroštátne politiky navrhovať tak, aby splnili záväzky podľa tohto článku ako povinné úspory skleníkových plynov, pričom za predpokladu, že to nenarúša ciele obehového hospodárstva a že je dosiahnutý podiel energie z obnoviteľných zdrojov podľa odseku 1, môžu tieto politiky uplatňovať aj v prípade fosílnych palív vyrobených z odpadu.

Odôvodnenie

Povinnosť úspory skleníkových plynov by bola optimálnejšia z hľadiska klímy, ale Komisia sa domnieva, že by viedla k väčšej administratívnej záťaži. Členské štáty by však aj tak mali mať možnosť navrhnúť svoje politiky vykonávania záväzkov týkajúcich sa začlenenie energie z obnoviteľných zdrojov ako cieľ úspory emisií skleníkových plynov, pričom sa vezme do úvahy aj potenciál úspor z fosílnych palivách vyrobených z odpadu, a to pod podmienkou, že je dosiahnutý minimálny podiel energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Od 1. januára 2021 členské štáty vyžadujú od dodávateľov palív, aby do 31. decembra 2030 znížili emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z dodávaného paliva a energie o 20 % v porovnaní so základnou normou platnou pre palivá uvedenou v smernici Rady (EÚ) 2015/652/ES1a.

 

____________________

 

1a Smernica Rady (EÚ) 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív (Ú. v. EÚ L 107, 25.4.2015, s. 26).

Odôvodnenie

Ambiciózny cieľ zníženia intenzity skleníkových plynov palív až o 20 % do roku 2030 je opodstatnený vzhľadom na vysoké úspory skleníkových plynov v dôsledku už zavedených biopalív založených na plodinách, ako aj intenzívnejšieho prenikania moderných biopalív a alternatívnych energií z obnoviteľných zdrojov v doprave na trh. Povinnosť znížiť emisie skleníkových plynov uložená dodávateľom palív predstavuje účinný nástroj na dosiahnutie väčšej klimatickej účinnosti. Na stanovenie podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov používanej v doprave by sa malo uplatňovať povinné palubné meranie.

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na stanovenie podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov na účely odseku 1 sa môže použiť buď priemerný podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov v Únii alebo podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v členskom štáte, do ktorého sa elektrina dodáva, nameraný dva roky pred daným rokom. obidvoch prípadoch sa zruší rovnaký počet potvrdení o pôvode vydaných v súlade s článkom 19.

Na stanovenie podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov na účely odseku 1 sa pod podmienkou, že bude dostatočne dokázané, že elektrina z obnoviteľných zdrojov je doplňujúca, použije podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov v členskom štáte, do ktorého sa elektrina dodáva, nameraný dva roky pred daným rokom. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 32 s cieľom vytvoriť metodiku vrátane metodiky pre členské štáty, aby mohli stanoviť základnú úroveň na preukázanie doplnkovosti.

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Odchylne od prvého pododseku, na určenie podielu elektriny na účely odseku 1 v prípade elektriny získavanej z priameho prepojenia na zariadenia vyrábajúce elektrinu z obnoviteľných zdrojov a dodávanej do cestných vozidiel, sa táto elektrina plne započíta ako obnoviteľná. Podobne elektrina získaná prostredníctvom dlhodobých zmlúv o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov sa plne započíta ako obnoviteľná. V každom prípade sa zruší rovnaký počet potvrdení o pôvode vydaných v súlade s článkom 19.

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 3 – pododsek 3 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

keď sa elektrina používa na výrobu kvapalných a plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu buď priamo alebo na výrobu medziproduktov, na stanovenie podielu obnoviteľnej energie sa môže použiť buď priemerný podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v Únii, alebo podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v krajine výroby, nameranej dva roky pred daným rokom. V obidvoch prípadoch sa zruší rovnaký počet potvrdení o pôvode vydaných v súlade s článkom 19.

keď sa elektrina používa na výrobu kvapalných a plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu buď priamo, alebo na výrobu medziproduktov, na stanovenie priemerného podielu obnoviteľnej energie sa môže použiť podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov energie v krajine výroby, nameranej dva roky pred daným rokom. Rovnaký počet potvrdení o pôvode vydaných v súlade s článkom 19 sa zruší.

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zavedú databázu umožňujúcu sledovanie motorových palív, ktoré sú spôsobilé na to, aby sa započítali do čitateľa stanoveného v odseku 1 písm. b), a požiadajú príslušné hospodárske subjekty, aby do nej vkladali informácie o vykonaných transakciách a charakteristiky trvalej udržateľnosti oprávnených palív vrátane emisií skleníkových plynov počas ich životného cyklu, od ich miesta výroby až po dodávateľa paliva, ktorý uvádza palivo na trh.

Komisia zriadi celoeurópsku databázu umožňujúcu sledovanie motorových palív vrátane elektrickej energie, ktoré sú spôsobilé na to, aby sa započítali do čitateľa stanoveného v odseku 1 písm. b). Členské štáty požiadajú príslušné hospodárske subjekty, aby do nej vkladali informácie o vykonaných transakciách a charakteristiky trvalej udržateľnosti oprávnených palív vrátane emisií skleníkových plynov počas ich životného cyklu, od ich miesta výroby až po dodávateľa paliva, ktorý uvádza palivo na trh.

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vnútroštátne databázy sú prepojené, aby sa umožnilo sledovanie transakcií palív medzi členskými štátmi. S cieľom zabezpečiť kompatibilitu vnútroštátnych databáz stanovuje Komisia technické špecifikácie ich obsahu a používania prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31.

Komisia stanovuje technické špecifikácie ich obsahu a používania prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31.

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty nahlasujú súhrnné informácie z vnútroštátnych databáz vrátane emisií skleníkových plynov zo životného cyklu palív v súlade s prílohou VII nariadenia [riadenie].

5.  Členské štáty nahlasujú súhrnné informácie vrátane emisií skleníkových plynov zo životného cyklu palív v súlade s prílohou VII k nariadeniu [riadenie]. Komisia každoročne uverejňuje súhrnné informácie z databázy.

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 32, aby sa ďalej spresnila metodika uvedená v odseku 3 písm. b) tohto článku s cieľom určiť podiel biopaliva pochádzajúceho z biomasy spracovávanej s fosílnymi palivami v spoločnom procese, spresniť metodiku posudzovania úspor emisií skleníkových plynov z kvapalných a plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílnych palív vyrobených z odpadu a určiť minimálne úspory emisií skleníkových plynov vyžadované pre tieto palivá na účely odseku 1 tohto článku.

6.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 32, aby sa ďalej spresnila metodika uvedená v odseku 3 písm. b) tohto článku s cieľom určiť podiel biopaliva pochádzajúceho z biomasy spracovávanej s fosílnymi palivami v spoločnom procese, spresniť metodiku posudzovania úspor emisií skleníkových plynov z kvapalných a plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a nízkouhlíkových fosílnych palív vyrobených z plynných odpadov, ktoré vznikli ako nevyhnutný a neúmyselný dôsledok spracovania alebo výroby produktov určených na komerčné používanie a/alebo predaj, a určiť minimálne úspory emisií skleníkových plynov vyžadované pre tieto palivá na účely odseku 1 tohto článku.

Odôvodnenie

Smernica o energii z obnoviteľných zdrojov by mala zaistiť, aby Komisia mala nevyhnutnú právomoc na podporu používania nízkouhlíkových palív, keďže tieto zohrávajú dôležitú úlohu pri znižovaní množstva extrahovaného fosílneho uhlíka v energetickom mixe EÚ, čím sa navyše nepriamo podporuje výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Komisia do 31. decembra 2025 v súvislosti s dvojročným posúdením pokroku dosiahnutého podľa nariadenia [riadenie] posúdi, či povinnosť stanovená v odseku 1 účinne stimuluje inovácie a podporuje úspory skleníkových plynov v odvetví dopravy, a či sú uplatniteľné požiadavky na úspory skleníkových plynov pre biopalivá a bioplyn primerané. Komisia v prípade potreby predkladá návrh na zmenu povinností stanovených v odseku 1.

7.  Komisia do 31. decembra 2025 v súvislosti s dvojročným posúdením pokroku dosiahnutého podľa nariadenia [riadenie] posúdi, či povinnosť stanovená v odseku 1 účinne stimuluje inovácie a zabezpečuje úspory skleníkových plynov v odvetví dopravy, a či sú uplatniteľné požiadavky na úspory skleníkových plynov pre biopalivá a bioplyn primerané. Posúdenie tiež analyzuje, či ustanovenia v tomto článku účinne bránia dvojitému započítaniu energie z obnoviteľných zdrojov. Komisia v prípade potreby predkladá návrh na zmenu povinností stanovených v odseku 1. Zmenené povinnosti zachovávajú aspoň úrovne, ktoré zodpovedajú kapacite moderných biopalív, ktorá bude nainštalovaná alebo v štádiu budovania v roku 2025.

Pozmeňujúci návrh    231

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Energia z biopalív, biokvapalín a palív z biomasy sa zohľadňuje na účely uvedené v písmenách a), b) a c) tohto odseku , iba ak spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti uvedené v odsekoch 2 až 6 a kritériá úspor emisií skleníkových plynov stanovené v odseku 7 :

1.  Bez ohľadu na to, či suroviny boli vypestované na území Únie alebo mimo neho, energia z biopalív, biokvapalín a palív z biomasy sa zohľadňuje na účely uvedené v písmenách a), b) a c) tohto odseku, iba ak spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti uvedené v odsekoch 2 až 6 kritériá úspor emisií skleníkových plynov stanovené v odseku 7:

Odôvodnenie

Návrh obsahuje významné nové prvky kritérií udržateľnosti a motorových palív. Je preto potrebné objasniť rozsah pojmu finančná podpora tak, aby zahŕňal aj daňové stimuly.

Pozmeňujúci návrh    232

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  oprávnenosť na finančnú podporu na spotrebu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy .

c)   oprávnenosť na finančnú podporu vrátane fiškálnych stimulov na spotrebu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy.

Odôvodnenie

V prepracovanom znení smernice o obnoviteľných zdrojoch energie sa významné zmeny rozsahu dotkli ustanovení o trvalej udržateľnosti bioenergie, a to najmä rozšírením mnohých ustanovení o palivá z biomasy, ako je drevo, ktorá sa uvádza prvýkrát. Okrem toho sa v ňom navrhujú významné zmeny cieľov súvisiacich s biopalivami a biokvapalinami. Na základe týchto zmien sa tiež vyžadujú zmeny na objasnenie rozsahu pojmu „finančná podpora“, ktorý by v niektorých členských štátoch v súčasnosti alebo v budúcnosti mohol byť nedostatočný na objasnenie viacerých spôsobov, ktorými sa okrem priamych dotácií môže podporovať a propagovať výroba alebo používanie palív z biomasy a iných foriem energie z biologických zdrojov. Napríklad mechanizmy ako daňové úľavy pre používanie palív z biomasy vyplývajúce z ich údajnej nulovej bilancie emisií uhlíka alebo z ich povinného zmiešavania, ktoré musia dodržiavať poskytovatelia biomasy alebo iných biopalív, sa už využívajú a mohli by sa uplatňovať aj v budúcnosti, pričom samotné majú vplyv na náklady. Ustanovenia o nároku na získanie finančnej podpory by sa preto mal rozšíriť tak, aby sa zabezpečila ich komplexnosť a súlad s duchom pôvodnej smernice.

Pozmeňujúci návrh    233

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Aby sa na účely uvedené v písmenách a), b) a c) tohto odseku zohľadnili biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené z odpadu a zvyškov, okrem poľnohospodárskych, akvakultúrnych, rybárskych a lesníckych zvyškov, stačí, ak spĺňajú kritériá úspor emisií skleníkových plynov uvedené v odseku 7. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na odpad a zvyšky, ktoré sa pred ďalším spracovaním na biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy najprv spracujú na produkt.

Aby sa na účely uvedené v písmenách a), b) a c) tohto odseku zohľadnili biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené z odpadu a zvyškov, okrem poľnohospodárskych, akvakultúrnych, rybárskych a lesníckych zvyškov, stačí, ak spĺňajú kritériá úspor emisií skleníkových plynov uvedené v odseku 7. Ich výroba však musí byť v súlade so zásadou hierarchie odpadového hospodárstva, ako sa stanovuje v smernici 2008/98/ES, a nesmie pri nej dochádzať k výrazným rušivým účinkom na trhy s (vedľajšími) produktami, odpadom alebo zvyškami. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na odpad a zvyšky, ktoré sa pred ďalším spracovaním na biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy najprv spracujú na produkt. 

Odôvodnenie

Výroba biopalív, biokvapalín a palív z biomasy môže mať za následok presmerovanie využitia zvyškov od existujúceho využívania materiálov k výrobe energie a môže takisto viesť k presmerovaniu odpadu od recyklácie k výrobe energie v rozpore s cieľmi hierarchie odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva. Potrebné je zaviesť nové kritérium trvalej udržateľnosti s cieľom zabezpečiť, aby dekarbonizácia dopravy podporovala ciele akčného plánu pre obehové hospodárstvo a bola v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva EÚ.

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrábané z odpadu a zvyškov z poľnohospodárskej pôdy sa zohľadňujú na účely uvedené v písmenách a), b) a c) tohto odseku len vtedy, ak boli prijaté opatrenia zo strany prevádzkovateľov, aby sa minimalizovali akékoľvek negatívne vplyvy na kvalitu pôdy a pôdny uhlík. Informácie o týchto opatreniach sa vykazujú podľa článku 27 ods. 3.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spätý s novou povinnosťou motorového paliva podľa článku 25.

Pozmeňujúci návrh    235

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Palivá z biomasy musia spĺňať kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov uvedené v odsekoch 2 až 7, len ak sa používajú v zariadeniach na výrobu elektriny, tepla a chladu, alebo palivá s palivovou kapacitou rovnou alebo vyššou ako 20 MW v prípade tuhých palív z biomasy a s elektrickou kapacitou rovnou alebo vyššou ako 0,5 MW v prípade plynných palív z biomasy.

Palivá z biomasy musia spĺňať kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov uvedené v odsekoch 2 až 7, len ak sa používajú v zariadeniach na výrobu elektriny, tepla a chladu, alebo palivá s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo vyšším ako 20 MW v prípade tuhých palív z biomasy a s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo vyšším ako MW v prípade plynných palív z biomasy. Členské štáty môžu uplatniť kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov na zariadenia s nižšou palivovou kapacitou.

Pozmeňujúci návrh    236

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  les a iné zalesnené plochy s vysokou biologickou rozmanitosťou, ktoré sú bohaté na druhy a nie sú znehodnotené alebo ktoré boli príslušným orgánom identifikované ako plochy s vysokou biologickou rozmanitosťou, pokiaľ sa nepredložia dôkazy, že produkcia tejto suroviny nezasahovala do týchto účelov ochrany prírody;

Odôvodnenie

Lesy, ktoré nie sú pralesmi, takisto môžu byť miestom významnej biologickej rozmanitosti.

Pozmeňujúci návrh    237

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 2 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  trávne porasty s vysokou biologickou rozmanitosťou s rozlohou viac ako jeden hektár , ktoré sú:

c)   trávne porasty s vysokou biologickou rozmanitosťou vrátane zalesnených lúk a pastvín, ktoré sú:

Pozmeňujúci návrh    238

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 2 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  poloprirodzené trávne porasty, t. j. trávne porasty, ktoré by nezostali trávnymi porastmi bez ľudského zásahu a ktoré sú bohaté na druhy a neznehodnotené a boli príslušným orgánom identifikované ako trávne porasty s vysokou biologickou rozmanitosťou, s výnimkou prípadov, keď sa dá dokázať, že zber surovín je potrebný na zachovanie štatútu trávneho porastu s vysokou biologickou rozmanitosťou.

ii)   poloprirodzené trávne porasty, t. j. trávne porasty, ktoré by nezostali trávnymi porastmi bez ľudského zásahu a ktoré sú bohaté na druhy a neznehodnotené alebo boli príslušným orgánom identifikované ako trávne porasty s vysokou biologickou rozmanitosťou, s výnimkou prípadov, keď sa dá dokázať, že zber surovín je potrebný na zachovanie štatútu trávneho porastu s vysokou biologickou rozmanitosťou.

Pozmeňujúci návrh    239

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené z poľnohospodárskej biomasy zohľadnené na účely uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) sa nevyrábajú zo surovín získaných z pôdy, ktorá bola rašelinovou pôdou v januári 2008.

4.  Biopalivá, biokvapaliny palivá z biomasy vyrobené z poľnohospodárskej biomasy zohľadnené na účely uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) sa nevyrábajú zo surovín získaných z pôdy, ktorá bola rašelinovou pôdou v januári 2008, pokiaľ sa nepredložia overiteľné dôkazy, že pestovanie a zber suroviny nezahŕňa odvodnenie predtým neodvodnenej pôdy.

Pozmeňujúci návrh    240

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  S cieľom minimalizovať riziká využívania výroby neudržateľnej lesnej biomasy musia spĺňať biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrábané z lesnej biomasy zohľadňované na účely uvedené v písmenách a), b) a c) odseku 1 tieto požiadavky:

5.  S cieľom minimalizovať riziká využívania výroby neudržateľnej lesnej biomasy musia spĺňať biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrábané z lesnej biomasy zohľadňované na účely uvedené v písmenách a), b) a c) odseku 1 tieto požiadavky:

a)  v krajine, v ktorej sa lesná biomasa zozbierala a ťažila, sa uplatňujú národné a/alebo regionálne právne predpisy uplatniteľné v oblasti zberu a ťažby, ako aj zavedené systémy monitorovania a presadzovania, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby:

a)  v krajine, v ktorej sa lesná biomasa zozbierala a ťažila, sa uplatňujú národné a/alebo regionálne právne predpisy uplatniteľné v oblasti zberu a ťažby, ako aj zavedené systémy monitorovania a presadzovania, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby:

i)  sa zber a ťažba uskutočňovali v súlade s podmienkami povolenia na zber a ťažbu v rámci vytýčených hraníc uverejnených v zákonoch,

i)  sa zber a ťažba uskutočňovali v súlade s podmienkami povolenia na zber a ťažbu alebo rovnocenným dôkazom o zákonnom nároku na zber a ťažbu v rámci vnútroštátnych či regionálnych vytýčených hraníc uverejnených v zákonoch;

ii)  sa v oblastiach zberu a ťažby vykonávala obnova lesa,

ii)  sa v oblastiach zberu a ťažby vykonávala obnova lesa,

iii)  boli územia s vysokou hodnotou ochrany vrátane mokradí a rašelinísk chránené,

iii)  boli územia určené medzinárodným alebo vnútroštátnym zákonom alebo príslušným kompetentným orgánom s cieľom podporovať biodiverzitu alebo na účely ochrany prírody vrátane mokradí a rašelinísk chránené;

iv)  boli vplyvy ťažby dreva na kvalitu pôdy a biodiverzitu minimalizované a ako aj

iv)  sa ťažba vykonávala spôsobom, ktorý by zachoval kvalitu pôdy a biodiverzity s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy; ako aj

v)  zber a ťažba nepresahovali dlhodobú produkčnú kapacitu lesa,

v)  zber a ťažba zachovávali alebo zlepšovali dlhodobú produkčnú kapacitu lesa na národnej alebo na regionálnej úrovni;

b)  ak dôkaz uvedený v prvom pododseku nie je k dispozícii, na účely uvedené v písmenách a), b) a c) odseku 1 sa zohľadňujú biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrábané z lesnej biomasy, ak sú na úrovni lesohospodárskeho podniku zavedené systémy riadenia, s cieľom zabezpečiť, aby:

b)  ak dôkaz uvedený v prvom pododseku nie je k dispozícii, na účely uvedené v písmenách a), b) a c) odseku 1 sa zohľadňujú biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrábané z lesnej biomasy, ak sú na úrovni dodávateľskej základne predložené dodatočné informácie o zákonnosti a postupoch obhospodarovania lesa, s cieľom zabezpečiť, aby:

i)  sa lesná biomasa zberala a ťažila podľa úradného povolenia,

i)  sa zber a ťažba uskutočňovali v súlade s podmienkami povolenia na zber a ťažbu alebo rovnocenným vnútroštátnym alebo regionálnym dôkazom o zákonnom nároku na zber a ťažbu;

ii)  sa v oblastiach zberu a ťažby vykonávala obnova lesa,

ii)  sa v oblastiach zberu a ťažby vykonávala obnova lesa,

iii)  boli územia s vysokou hodnotou ochrany vrátane mokradí a rašelinísk identifikované a chránené,

iii)  boli územia určené medzinárodným alebo vnútroštátnym zákonom alebo príslušným kompetentným orgánom s cieľom podporovať biodiverzitu alebo na účely ochrany prírody vrátane mokradí a rašelinísk chránené;

iv)  boli vplyvy ťažby dreva na kvalitu pôdy a biodiverzitu minimalizované,

iv)  sa ťažba a zber uskutočňovali s prihliadnutím na zachovanie kvality pôdy a biodiverzity a vrátane okolitých oblastí za predpokladu, že sú ovplyvnené ťažobnými činnosťami;

v)  zber a ťažba nepresahovali dlhodobú produkčnú kapacitu lesa.

v)  zber a ťažba zachovávali alebo zlepšovali dlhodobú produkčnú kapacitu lesa na národnej alebo na regionálnej úrovni; ako aj

 

vi)  boli zavedené predpisy alebo opatrenia v oblasti životného prostredia a prírody, ktoré budú v súlade s príslušnými normami Únie v oblasti ochrany životného prostredia a prírody.

Pozmeňujúci návrh    241

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  predložila vnútroštátne stanovený príspevok k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) vzťahujúci sa na emisie a záchyty z poľnohospodárstva, lesníctva a využívania pôdy, ktorý zabezpečuje, že do záväzku krajiny znížiť alebo obmedziť emisie skleníkových plynov, ktorý je špecifikovaný vo vnútroštátne stanovenom príspevku, sa započítavajú buď zmeny zásob uhlíka spojené so zberom a ťažbou biomasy, alebo sú s v súlade s článkom 5 Parížskej dohody zavedené vnútroštátne alebo regionálne právne predpisy uplatniteľné v oblasti zberu a ťažby, s cieľom zachovávať a zveľaďovať zásoby a záchyty uhlíka,

ii)  predložila vnútroštátne stanovený príspevok k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) vzťahujúci sa na emisie a záchyty z poľnohospodárstva, lesníctva a využívania pôdy, ktorý zabezpečuje, že do záväzku krajiny znížiť alebo obmedziť emisie skleníkových plynov, ktorý je špecifikovaný vo vnútroštátne stanovenom príspevku, sa započítavajú buď zmeny zásob uhlíka spojené so zberom a ťažbou biomasy, alebo sú v súlade s článkom 5 Parížskej dohody zavedené vnútroštátne alebo regionálne právne predpisy uplatniteľné v oblasti zberu a ťažby, a že emisie odvetvia pôdy nepresahujú záchyty s cieľom zachovávať a zveľaďovať zásoby a záchyty uhlíka,

Pozmeňujúci návrh    242

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak dôkaz uvedený v prvom pododseku nie je k dispozícii, na účely uvedené v písmenách a), b) a c) odseku 1 sa zohľadňujú biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrábané z lesnej biomasy, ak sú na úrovni lesohospodárskeho podniku zavedené systémy riadenia, s cieľom zabezpečiť, aby boli zachované úrovne zásob a záchytov uhlíka v lese.

Ak dôkaz uvedený v prvom pododseku nie je k dispozícii, na účely uvedené v písmenách a), b) a c) odseku 1 sa zohľadňujú biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrábané z lesnej biomasy, ak sú na úrovni dodávateľskej základne zavedené systémy riadenia, s cieľom zabezpečiť, aby boli zachované alebo zvýšené úrovne zásob a záchytov uhlíka v lese.

Pozmeňujúci návrh    243

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 6 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže určiť operačné dôkazy na preukázanie súladu s požiadavkami uvedenými v odsekoch 5 a 6 prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 2.

Komisia do 1. januára 2021 určí operačné dôkazy na preukázanie súladu s požiadavkami uvedenými v odsekoch 5 a 6 prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    244

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 6 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. decembra 2023 posúdi, či kritériá stanovené v odsekoch 5 a 6 efektívne minimalizujú riziko využívania neudržateľnej lesnej biomasy a na základe dostupných údajov sa bude venovať požiadavkám LULUCF. Komisia v prípade potreby predloží návrh na zmenu požiadaviek stanovených v odsekoch 5 a 6.

Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi do 31. decembra 2023 posúdi, či kritériá stanovené v odsekoch 5 a 6 efektívne minimalizujú riziko využívania neudržateľnej lesnej biomasy a na základe dostupných údajov sa bude venovať požiadavkám LULUCF. Komisia v prípade potreby predloží návrh na zmenu požiadaviek stanovených v odsekoch 5 a 6 na obdobie po roku 2030.

Pozmeňujúci návrh    245

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 7 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  minimálne 50 % v prípade biopalív a biokvapalín vyrábaných v zariadeniach, ktoré sú v prevádzke 5. októbra 2015 alebo pred týmto dátumom,

a)   minimálne 50 % v prípade biopalív, paliva získaného z biometánu na využitie v doprave a biokvapalín vyrábaných v zariadeniach, ktoré sú v prevádzke 5. októbra 2015 alebo pred týmto dátumom,

Pozmeňujúci návrh    246

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 7 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  minimálne 60 % v prípade biopalív a biokvapalín vyrábaných v zariadeniach, ktoré sú v prevádzke od 5. októbra 2015,

b)   minimálne 60 % v prípade biopalív, paliva získaného z biometánu na využitie v doprave a biokvapalín vyrábaných v zariadeniach, ktoré sú v prevádzke od 5. októbra 2015,

Pozmeňujúci návrh    247

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 7 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  minimálne 70 % v prípade biopalív a biokvapalín vyrábaných v zariadeniach, ktoré sú v prevádzke po 1. januári 2021,

c)  minimálne 65 % v prípade biopalív, paliva získaných z biometánu na využitie v doprave a biokvapalín vyrábaných v zariadeniach, ktoré sú v prevádzke po 1. januári 2021,

Pozmeňujúci návrh    248

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 7 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  aspoň 80 % v prípade výroby elektriny, tepla a chladu z palív z biomasy používaných v zariadeniach, ktoré začali prevádzku po 1. januári 2021 a 85 % v zariadeniach, ktoré začali prevádzku po 1. januári 2026.

d)  aspoň 70 % v prípade výroby elektriny, tepla a chladu z palív z biomasy používaných v zariadeniach, ktoré začali prevádzku po 1. januári 2021 a 80 % v zariadeniach, ktoré začali prevádzku po 1. januári 2026.

Pozmeňujúci návrh    249

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 7 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty môžu stanoviť vyššie úspory emisií skleníkových plynov než tie, ktoré sú stanovené v tomto odseku.

Pozmeňujúci návrh    250

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Elektrina z palív z biomasy vyrobená v zariadeniach s palivovou kapacitou rovnou alebo vyššou ako 20 MW sa zohľadňuje na účely uvedené v písmenách a), b) a c) odseku 1 iba vtedy, ak je vyrobená vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, ako je vymedzené v článku 2 ods. 34 smernice 2012/27/EÚ. Na účely písmen a) a b) odseku 1 sa toto ustanovenie uplatňuje iba na zariadenia, ktoré začali prevádzku po [3 roky odo dňa prijatia tejto smernice]. Na účely písmena c) odseku 1 sa toto ustanovenie nedotýka verejnej podpory poskytnutej v rámci systémov schválených do [3 roky po dátume prijatia tejto smernice].

Elektrina z palív z biomasy vyrobená v zariadeniach s inštalovanou elektrickou kapacitou rovnou alebo vyššou ako 20 MW sa zohľadňuje na účely uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) tohto článku iba vtedy, ak je vyrobená vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, ako je vymedzené v článku 2 ods. 34 smernice 2012/27/EÚ, alebo ak je vyrobená v zariadeniach, ktoré boli pretransformované z elektrární na fosílne palivo. Na účely odseku 1 písm. a) a b) tohto článku sa toto ustanovenie uplatňuje iba na zariadenia, ktoré začali prevádzku po [3 roky odo dňa prijatia tejto smernice]. Na účely odseku 1 písm. c) tohto článku sa toto ustanovenie nedotýka verejnej podpory poskytnutej v rámci systémov schválených do [3 roky po dátume prijatia tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh    251

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 8 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Prvý pododsek sa neuplatňuje na elektrickú energiu zo zariadení, ktoré nie sú povinné používať technológiu vysokoúčinnej kombinovanej výroby podľa článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ1a, pokiaľ sa v týchto zariadeniach za normálnych prevádzkových podmienok používajú výhradne palivá z biomasy vyrobené z poľnohospodárskych, akvakultúrnych, rybárskych a lesohospodárskych zvyškov.

 

____________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).

Odôvodnenie

Hoci vysoká účinnosť konverzie je kľúčovou zložkou trvalej udržateľnosti bioenergie a mala by sa zabezpečiť, existujú okolnosti, ako sú klimatické podmienky, ktoré majú za následok nedostatočný dopyt po investíciách do kombinovanej výroby tepla a energie. Tieto okolnosti sa už riešia v článku 14 smernice o energetickej efektívnosti (2012/27/EU), ktorého cieľom je presadzovanie účinnosti vo vykurovaní a chladení. Malo by sa však zabezpečiť, aby sa v zariadeniach vyrábajúcich elektrickú energiu používali výhradne zvyšky, keďže nekonkurujú využívaniu materiálov.

Pozmeňujúci návrh    252

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Komisia každé dva roky predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o dosahu a prínosoch biopalív používaných v Únii vrátane dosahu a prínosov pre výrobu potravín a krmív a iných materiálov, pre životné prostredie a hospodársku a sociálnu udržateľnosť v Únii aj v tretích krajinách.

Odôvodnenie

Opätovné zavedenie ustanovení o podávaní správ (článok 17 ods. 7 existujúcej smernice), ktoré boli v návrhu Komisie odstránené.

Pozmeňujúci návrh    253

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 8 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8b.  Odchylne od odsekov 1 až 8a tohto článku a s prihliadnutím na osobitné vlastnosti najvzdialenejších regiónov podľa článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa článok 26 tejto smernice na tieto regióny neuplatňuje. Do ... [šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh, v ktorom stanoví kritériá pre najvzdialenejšie regióny v súvislosti s udržateľnosťou skleníkových plynov a obmedzením ich používania. V týchto kritériách sa zohľadnia špecifické miestne charakteristiky. Predovšetkým najvzdialenejšie regióny by mali byť schopné využívať plný potenciál svojich zdrojov v súlade s prísnymi kritériami trvalej udržateľnosti s cieľom zvýšiť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a posilniť svoju energetickú nezávislosť.

Odôvodnenie

Dodávka energie z fosílnych palív v najvzdialenejších regiónoch (v niektorých regiónoch 80 % alebo viac) má za následok ďalšie náklady, ktoré postihujú miestne hospodárstvo a kúpnu silu obyvateľstva. Tieto regióny majú zároveň sčasti značné zdroje biomasy, ktoré by mali mať možnosť využívať.

Pozmeňujúci návrh    254

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  Na účely uvedené v písmenách a), b) a c) odseku 1 môžu členské štáty v prípade biopalív zaviesť dodatočné požiadavky na udržateľnosť.

10.  Na účely uvedené v písmenách a), b) a c) odseku 1 môžu členské štáty v prípade biopalív, biokvapalín a palív z biomasy zaviesť dodatočné požiadavky na udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh    255

Návrh smernice

Článok 27 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)   umožní, aby sa dodávky suroviny alebo biopalív, biokvapalín alebo palív z biomasy s rôznymi vlastnosťami trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov zmiešali, napr. v kontajneri, spracovateľskom alebo zásobovacom zariadení, prenosovej a distribučnej infraštruktúre alebo sieti;

a)   umožní, aby sa dodávky suroviny alebo biopalív, biokvapalín alebo palív z biomasy s rôznymi vlastnosťami trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov zmiešali, napr. v kontajneri, spracovateľskom alebo zásobovacom zariadení, prenosovej a distribučnej infraštruktúre alebo sieti za predpokladu, že každá dodávka samostatne spĺňa požiadavky stanovené v článku 26 a že sú zavedené vhodné systémy monitorovania a posudzovania súladu jednotlivých dodávok;

Pozmeňujúci návrh    256

Návrh smernice

Článok 27 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V záujme uľahčenia cezhraničného obchodu a sprístupnenia informácií spotrebiteľom by mali potvrdenia o pôvode pre energiu z obnoviteľných zdrojov vtláčanú do rozvodnej siete obsahovať informácie o kritériách udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov stanovených v článku 26 ods. 2 až 7 a môžu sa previesť oddelene.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby potvrdenia o pôvode informovali spotrebiteľa o súlade s kritériami udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh    257

Návrh smernice

Článok 27 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)   ak je výsledkom spracúvania dodávky suroviny len jeden výstup, ktorý je určený na výrobu biopalív, biokvapalín alebo palív z biomasy, veľkosť dodávky a súvisiace množstvá kritérií udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov sa upravia použitím konverzného faktora predstavujúceho pomer medzi hmotnosťou výstupu, ktorý je určený na výrobu biopalív, biokvapalín alebo palív z biomasy a hmotnosťou suroviny vstupujúcej do procesu;

a)   ak je výsledkom spracúvania dodávky suroviny len jeden výstup, ktorý je určený na výrobu biopalív, biokvapalín alebo palív z biomasy, veľkosť dodávky a súvisiace množstvá kritérií udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov sa upravia použitím konverzného faktora predstavujúceho pomer medzi hmotnosťou výstupu, ktorý je určený na výrobu biopalív, biokvapalín alebo palív z biomasy a hmotnosťou suroviny vstupujúcej do procesu za predpokladu, že každá dodávka pridaná do zmesi spĺňa požiadavky stanovené v článku 26;

Pozmeňujúci návrh    258

Návrh smernice

Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby hospodárske subjekty predkladali spoľahlivé informácie týkajúce sa súladu s kritériami udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov stanovených v článku 26 ods. 2 až 7 a na požiadanie sprístupnili členskému štátu údaje, ktoré použili na vypracovanie týchto informácií. Členské štáty vyžadujú od hospodárskych subjektov, aby vytvorili primeraný štandard nezávislého auditu poskytnutých informácií, a aby poskytli dôkaz o tom, že táto požiadavka bola splnená. Auditom sa overuje, že systémy využívané hospodárskymi subjektmi sú presné, spoľahlivé a chránené voči podvodom. Prostredníctvom auditu sa hodnotí frekvencia a metodika odberu vzoriek a spoľahlivosť údajov.

Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby hospodárske subjekty predkladali spoľahlivé informácie týkajúce sa súladu s kritériami udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov stanovených v článku 26 ods. 2 až 7 a na požiadanie sprístupnili členskému štátu údaje, ktoré použili na vypracovanie týchto informácií. Členské štáty vyžadujú od hospodárskych subjektov, aby vytvorili primeraný štandard nezávislého auditu poskytnutých informácií, a aby poskytli dôkaz o tom, že táto požiadavka bola splnená. Auditom sa overuje, že systémy využívané hospodárskymi subjektmi sú presné, spoľahlivé a chránené voči podvodom a že materiály nie sú zámerne pozmeňované alebo vyraďované s cieľom vytvoriť z dodávky alebo jej časti odpad alebo zvyšky podľa článku 26 ods. 2 až 7. Prostredníctvom auditu sa hodnotí frekvencia a metodika odberu vzoriek a spoľahlivosť údajov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s dodržaním limitu pre podiel z biopalív a bioplynu vyrábaných zo surovín uvedených v článku 25 ods. 1 časti B prílohy IX.

Pozmeňujúci návrh    259

Návrh smernice

Článok 27 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povinnosti stanovené v tomto odseku sa uplatňujú bez ohľadu na to, či sú biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené v Únii alebo dovezené.

Povinnosti stanovené v tomto odseku sa uplatňujú bez ohľadu na to, či sú biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené v Únii alebo dovezené. Informácie o geografickom pôvode biopalív, biokvapalín a palív z biomasy sa sprístupnia spotrebiteľom.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s novou povinnosťou motorového paliva podľa článku 25.

Pozmeňujúci návrh    260

Návrh smernice

Článok 27 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.   Komisia môže rozhodnúť, že dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné schémy stanovujúce normy pre výrobu produktov z biomasy obsahujú presné údaje na účely článku 26 ods. 7 a/alebo sa v nich preukazuje, že dodávky biopalív, biokvapalín alebo palív z biomasy spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti stanovené v článku 26 ods. 2, 3, 4, 5, 6 a 8a a/alebo že žiadne materiály neboli zámerne pozmenené alebo vyradené tak, aby sa na dodávku alebo jej časť mohla vzťahovať príloha IX. Pri preukazovaní toho, že požiadavky stanovené v článku 26 ods. 5 a 6 boli v prípade lesnej biomasy splnené, môžu prevádzkovatelia rozhodnúť, že priamo poskytnú požadované dôkazy na úrovni lesníckeho podniku. Komisia môže na účely článku 26 ods. 2 písm. b) bodu ii) uznať aj oblasti určené na ochranu vzácnych alebo ohrozených ekosystémov alebo druhov uznaných medzinárodnými dohodami alebo zaradených do zoznamov vypracovaných medzivládnymi organizáciami alebo Medzinárodnou úniou pre ochranu prírody.

4.   Komisia môže rozhodnúť, že dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné schémy stanovujúce normy pre výrobu produktov z biomasy obsahujú presné údaje na účely článku 26 ods. 7 a/alebo sa v nich preukazuje, že dodávky biopalív, biokvapalín alebo palív z biomasy spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti stanovené v článku 26 ods. 2, 3, 4, 5, 6 a 8a a/alebo že žiadne materiály neboli zámerne pozmenené alebo vyradené tak, aby sa na dodávku alebo jej časť mohla vzťahovať príloha IX. Pri preukazovaní toho, že požiadavky stanovené v článku 26 ods. 5 a 6 boli v prípade lesnej biomasy splnené, môžu prevádzkovatelia rozhodnúť, že priamo poskytnú požadované dôkazy na úrovni dodávateľskej základne. Komisia môže na účely článku 26 ods. 2 písm. b) bodu ii) uznať aj oblasti určené na ochranu vzácnych alebo ohrozených ekosystémov alebo druhov uznaných medzinárodnými dohodami alebo zaradených do zoznamov vypracovaných medzivládnymi organizáciami alebo Medzinárodnou úniou pre ochranu prírody.

Pozmeňujúci návrh    261

Návrh smernice

Článok 27 – odsek 5 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť, aby sa súlad s kritériami udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov overil efektívnym a harmonizovaným spôsobom a hlavne zabrániť podvodom môže Komisia spresniť podrobné pravidlá vykonávania vrátane primeraných štandardov spoľahlivosti, transparentnosti a nezávislého auditu a požadovať, aby všetky dobrovoľné schémy tieto štandardy uplatňovali. Pri špecifikovaní týchto štandardov Komisia venuje osobitnú pozornosť potrebe znížiť administratívnu záťaž. Uskutoční sa to prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 3. Takýmito aktmi sa stanoví lehota, v rámci ktorej sa v dobrovoľných schémach musia štandardy uplatniť. Komisia môže zrušiť rozhodnutia, ktorými sa uznávajú dobrovoľné schémy, ak tieto schémy neuplatnia v stanovenej lehote takéto štandardy.

S cieľom zabezpečiť, aby sa súlad s kritériami udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov overil efektívnym a harmonizovaným spôsobom a hlavne zabrániť podvodom môže Komisia spresniť podrobné pravidlá vykonávania vrátane primeraných štandardov spoľahlivosti, transparentnosti a nezávislého auditu a požadovať, aby všetky dobrovoľné schémy tieto štandardy uplatňovali. Pri špecifikovaní týchto štandardov Komisia venuje osobitnú pozornosť potrebe znížiť administratívnu záťaž. Uskutoční sa to prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 3. Takýmito aktmi sa stanoví lehota, v rámci ktorej sa v dobrovoľných schémach musia štandardy uplatniť. Komisia môže zrušiť rozhodnutia, ktorými sa uznávajú dobrovoľné schémy, ak tieto schémy neuplatnia v stanovenej lehote takéto štandardy. Ak členský štát vyjadrí znepokojenie týkajúce sa prevádzkovania dobrovoľnej schémy, Komisia otázku prešetrí a prijme príslušné opatrenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s vykonávaním povinnosti motorového paliva podľa článku 25.

Pozmeňujúci návrh    262

Návrh smernice

Článok 27 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Komisia môže na žiadosť členského štátu alebo aj kedykoľvek inokedy overiť spoľahlivosť informácií týkajúcich sa plnenia kritérií trvalej udržateľnosti alebo úspor emisií skleníkových plynov, ktoré predkladajú hospodárske subjekty pôsobiace na trhu Únie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s vykonávaním povinnosti motorového paliva podľa článku 25.

Pozmeňujúci návrh    263

Návrh smernice

Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípade surovín, ktorých výroba spôsobuje priamu zmenu využívania pôdy, napríklad zmena jednej z týchto kategórií pôdnej pokrývky podľa IPCC: lesná pôda, trávnatý porast, mokrade, sídla alebo iná pôda na poľnohospodárske kultúry alebo trvácne kultúry, a pre ktoré sa hodnota emisií (el) vyplývajúcich z priamej zmeny využívania pôdy vypočíta podľa prílohy V časti C bodu 7, sa budú odhadované emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania pôdy považovať za nulové.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spätý s pozmeňujúcim návrhom k článku 7 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    264

Návrh smernice

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Členské štáty môžu predložiť Komisii správy obsahujúce informácie o typických emisiách skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych surovín z daných oblastí na ich území klasifikovaných ako úroveň 2 nomenklatúry štatistických územných jednotiek (ďalej len „NUTS“) alebo ako podrobnejšia úroveň NUTS v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady. K správam by mal byť priložený opis metód a zdrojov údajov použitých na výpočet úrovne emisií. Táto metóda zohľadňuje pôdne vlastnosti, podnebie a očakávané výnosy suroviny.

2.   Členské štáty môžu predložiť Komisii správy obsahujúce informácie o typických emisiách skleníkových plynov z pestovania poľnohospodárskych a lesníckych surovín z daných oblastí na ich území klasifikovaných ako úroveň 2 nomenklatúry štatistických územných jednotiek (ďalej len „NUTS“) alebo ako podrobnejšia úroveň NUTS v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003. K správam by mal byť priložený opis metód a zdrojov údajov použitých na výpočet úrovne emisií. Táto metóda zohľadňuje pôdne vlastnosti, podnebie a očakávané výnosy suroviny.

Pozmeňujúci návrh    265

Návrh smernice

Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu prijatého v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 2 rozhodnúť, že správy uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku majú obsahovať presné údaje na účely merania emisií skleníkových plynov spojených s pestovaním surovín pre poľnohospodársku biomasu produkovaných v oblastiach zahrnutých v týchto správach na účely článku 26 ods. 7. Tieto údaje preto môžu byť použité namiesto roztriedených určených hodnôt pre pestovanie stanovených v časti D alebo E prílohy V, pokiaľ ide o biopalivá a biokvapaliny, a v časti C prílohy VI, pokiaľ ide o palivá z biomasy.

4.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu prijatého v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 31 ods. 2 rozhodnúť, že správy uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku majú obsahovať presné údaje na účely merania emisií skleníkových plynov spojených s pestovaním surovín pre poľnohospodársku a lesnícku biomasu produkovaných v oblastiach zahrnutých v týchto správach na účely článku 26 ods. 7. Tieto údaje preto môžu byť použité namiesto roztriedených určených hodnôt pre pestovanie stanovených v časti D alebo E prílohy V, pokiaľ ide o biopalivá a biokvapaliny, a v časti C prílohy VI, pokiaľ ide o palivá z biomasy.

Pozmeňujúci návrh    266

Návrh smernice

Článok 28 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia preskúmava prílohu V a prílohu VI, aby sa do nej v opodstatnených prípadoch doplnili alebo sa zrevidovali hodnoty pre postupy výroby biopalív, biokvapalín a palív z biomasy. V rámci tohto preskúmania sa zváži aj úprava metodiky stanovenej v prílohe V časti C a v časti B prílohy VI.

Komisia preskúmava prílohu V a prílohu VI, aby sa do nej v opodstatnených prípadoch doplnili alebo sa zrevidovali hodnoty pre postupy výroby biopalív, biokvapalín a palív z biomasy vychádzajúc z najnovšieho technologického rozvoja a vedeckých dôkazov. V rámci tohto preskúmania sa zváži aj úprava metodiky stanovenej v prílohe V časti C a v časti B prílohy VI.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s novou povinnosťou motorového paliva podľa článku 25.

Pozmeňujúci návrh    267

Návrh smernice

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia monitoruje pôvod biopalív, biokvapalín a palív z biomasy spotrebúvaných v Únii a vplyv ich výroby vrátane vplyvu v dôsledku presídlenia výroby na využitie pôdy v Únii a v hlavných dodávateľských tretích krajinách. Toto monitorovanie sa zakladá na správach členských štátov o integrovaných národných energetických a klimatických plánoch a príslušného pokroku vyžadovaných v článkoch 3, 15 a 18 nariadenia [riadenie] a na správach príslušných tretích krajín, medzivládnych organizácií, na vedeckých štúdiách a na akýchkoľvek iných príslušných informáciách. Komisia tiež monitoruje zmeny cien komodít súvisiacich s využívaním biomasy na energetické účely a akékoľvek súvisiace pozitívne alebo negatívne vplyvy na potravinovú bezpečnosť.

1.  Komisia monitoruje pôvod biopalív, biokvapalín a palív z biomasy spotrebúvaných v Únii, ako aj dosahu výroby energie z obnoviteľných zdrojov z nich a z iných zdrojov vrátane vplyvu v dôsledku vytláčania na využitie pôdy v Únii a v dodávateľských tretích krajinách. Toto monitorovanie sa zakladá na správach členských štátov o integrovaných národných energetických a klimatických plánoch a príslušného pokroku vyžadovaných v článkoch 3, 15 a 18 nariadenia [riadenie] a na správach príslušných tretích krajín, medzivládnych organizácií, na vedeckých štúdiách, satelitných údajoch a na akýchkoľvek iných príslušných informáciách. Komisia tiež monitoruje zmeny cien komodít súvisiacich s využívaním biomasy na energetické účely a akékoľvek súvisiace pozitívne alebo negatívne vplyvy na potravinovú bezpečnosť a na používanie konkurenčných materiálov.

Odôvodnenie

Treba prijať komplexný prístup, ktorý umožní porovnávanie.

Pozmeňujúci návrh    268

Návrh smernice

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 5, článku 7 ods. 6, článku 19 ods. 11, článku 19 ods. 14, článku 25 ods. 6 a článku 28 ods. 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 1. januára 2021.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 3, článku 7 ods. 5, článku 7 ods. 6, článku 19 ods. 11, článku 19 ods. 14, článku 25 ods. 6 a článku 28 ods. 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 1. januára 2021.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodov vnútornej logiky textu a je neoddeliteľne spojený s inými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    269

Návrh smernice

Článok 32 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 5, článku 7 ods. 6, článku 19 ods. 11, článku 19 ods. 14, článku 25 ods. 6 a v článku 28 ods. 5

Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 3, článku 7 ods. 5, článku 7 ods. 6, článku 19 ods. 11, článku 19 ods. 14, článku 25 ods. 6 a v článku 28 ods. 5

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný z dôvodov vnútornej logiky textu a je neoddeliteľne spojený s inými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    270

Návrh smernice

Príloha I a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha Ia

 

1.  ciele členského štátu na rok 2030 predstavujú súčet týchto zložiek, z ktorých každá je vyjadrená v percentuálnych bodoch:

 

a)  záväzný národný cieľ členského štátu na rok 2020, ako je stanovené v prílohe I k tejto smernici;

 

b)  paušálny príspevok (ďalej len „CFlat“);

 

c)  príspevok na základe HDP na obyvateľa (ďalej len „CGDP“);

 

d)  príspevok na základe potenciálu (ďalej len „CPotential“);

 

e)  príspevok zohľadňujúci úroveň prepojenia členského štátu (ďalej len „CInterco“);

 

2.  CFlat je rovnaký pre všetky členské štáty. CFlat všetkých členských štátov spoločne prispieva 30 % k rozdielu medzi cieľmi EÚ na rok 2030 a na rok 2020.

 

3.  CGDP sa členským štátom pridelí na základe pomeru HDP na obyvateľa k priemeru EÚ, pričom táto hodnota v prípade každého členského štátu môže predstavovať najviac 150 % priemeru EÚ. CHDP všetkých členských štátov spoločne prispieva 30 % k rozdielu medzi cieľmi EÚ na rok 2030 a na rok 2020.

 

4.  CPotential sa členským štátom pridelí na základe rozdielu medzi podielom energie z obnoviteľných zdrojov členského štátu v roku 2030 podľa scenára PRIMES EUCO3535 a jeho záväzným národným cieľom na rok 2020. CPotential všetkých členských štátov spoločne prispieva 30 % k rozdielu medzi cieľmi EÚ na rok 2030 a na rok 2020.

Pozmeňujúci návrh    271

Návrh smernice

Príloha V – časť C – odsek 3 – písmeno a – vzorec

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ÚSPORY = (E F(t) – E B /E F(t))

ÚSPORY = (E F(t) – E B) /E F(t)

Odôvodnenie

Navrhovaný vzorec je matematicky nesprávny. Doteraz platný vzorec je matematicky správny: jeho výsledkom je bezrozmerný podiel, ktorý vyjadrený vo vzťahu k 100 % prináša percentuálne zníženie skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh    272

Návrh smernice

Príloha V – časť C – odsek 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

15.  Úspora emisií pri zachytávaní a nahradzovaní uhlíka (eccr) priamo súvisí s výrobou biopaliva alebo biokvapaliny, ku ktorým sú priradené, a je obmedzená len na tie emisie, ktorým sa zabráni pri zachytávaní CO2, ktorého uhlík pochádza z biomasy a používa sa v energetike alebo sektore dopravy.

15.  Úspora emisií pri zachytávaní a nahradzovaní uhlíka (eccr) je obmedzená len na tie emisie, ktorým sa zabráni pri zachytávaní CO2, ktorého uhlík pochádza z biomasy, a používa sa na nahrádzanie CO2 pochádzajúceho z fosílnych palív v komerčných produktoch a službách.

Odôvodnenie

Súčasná právna situácia by sa mala zachovať. Nemala by sa zanedbávať ani úspora emisií v iných odvetviach než v doprave.

Pozmeňujúci návrh    273

Návrh smernice

Príloha VII – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  Qvyužiteľné = odhadované celkové využiteľné teplo dodané tepelným čerpadlom pri splnení kritérií uvedených v článku 7 ods. 4, uplatňované takto: zohľadnia sa len tepelné čerpadlá, pri ktorých SPF > 1,15 * 1/η,

-  Qusable = odhadované celkové využiteľné teplo dodané tepelným čerpadlom na vykurovanie a chladenie pri splnení kritérií uvedených v článku 7 ods. 4, uplatňované takto: zohľadnia sa len tepelné čerpadlá, pri ktorých SPF > 1,15 * 1/η,

Pozmeňujúci návrh    274

Návrh smernice

Príloha IX – časť A – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pomerná časť biomasy v rámci miešaného komunálneho odpadu, ale nie separovaného odpadu z domácností, na ktorý sa vzťahujú ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 písm. a) smernice 2008/98/ES;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tým sa zvyšuje súdržnosť cieľov zníženia emisií.

Pozmeňujúci návrh    275

Návrh smernice

Príloha IX – časť A – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)   biologický odpad v zmysle článku 3 ods. 4 smernice 2008/98/ES z domácností, ktorý podlieha triedenému zberu v zmysle článku 3 bodu 11 uvedenej smernice;

c)   biologický odpad v zmysle článku 3 ods. 4 smernice 2008/98/ES, ktorý podlieha triedenému zberu v zmysle článku 3 bodu 11 uvedenej smernice;

Pozmeňujúci návrh    276

Návrh smernice

Príloha IX – časť A – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  pomerná časť biomasy v rámci priemyselného odpadu nevhodného na použitie v potravinovom alebo krmivovom reťazci vrátane materiálu z malopredaja alebo veľkopredaja a agropotravinárskeho a rybolovného odvetvia a odvetvia akvakultúry s výnimkou surovín uvedených v časti B tejto prílohy;

d)  zvyšky biomasy pochádzajúce z inej obnoviteľnej priemyselnej výroby nevhodnej na použitie v potravinovom reťazci, krmivovom reťazci alebo na opätovné spracovanie na nepotravinový materiál; To zahŕňa materiál pochádzajúci z malopredaja alebo veľkopredaja a biologickej chemickej výroby, agropotravinárskeho a rybolovného odvetvia a odvetvia akvakultúry s výnimkou surovín uvedených v časti B tejto prílohy.

Odôvodnenie

Len zvyšky z výroby, ktoré nie sú vhodné na opätovné použitie v potravinách, krmivách alebo nepotravinárskych výrobkoch, sa môžu považovať za moderné biopalivá v súlade so zásadami obehového hospodárstva a efektívneho využívania zdrojov

Pozmeňujúci návrh    277

Návrh smernice

Príloha IX – časť A – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  drvený odpad z palmového oleja a trsy prázdnych palmových plodov

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zvyšky, ktoré vznikajú pri výrobe rastlinných olejov s veľkým účinkom na nepriamu zmenu využívania pôdy, by sa nemali považovať za vhodnú surovinu pre moderné biopalivá.

Pozmeňujúci návrh    278

Návrh smernice

Príloha IX – časť A – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  talový olej a decht z talového oleja

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Talový olej má široké priemyselné využitie. Bez posúdenia vplyvu sa nedajú vyhodnotiť vplyvy vytláčania jeho používania.

Pozmeňujúci návrh    279

Návrh smernice

Príloha IX – časť A – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  bagasa;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Suroviny, ktoré slúžia súčasným spôsobom priemyselného využitia a ktoré majú obmedzenú dostupnosť, by sa nemali podporovať ako moderné biopalivá, keďže sa pravdepodobne objavia negatívne klimatické a hospodárske vplyvy, takže pri súčasných spôsoboch využitia musia byť nahradené inými materiálmi.

Pozmeňujúci návrh    280

Návrh smernice

Príloha IX – časť A – písmeno o

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

o)  pomerná časť biomasy v rámci odpadu a zvyškov z lesníctva a odvetví založených na lesníctve, ako je kôra, konáre, prebierka pred uvedením na trh, lístie, ihličie, vrcholce stromov, piliny, triesky, čierny lúh, hnedý lúh, vláknitý kal, lignín;

o)  pomerná časť biomasy v rámci zvyškového odpadu a zvyškov z odvetví založených na lesníctve, ktorá nespôsobuje vytláčanie súčasného spôsobu priemyselného využitia zvyškov, ako je kôra, konáre, prebierka pred uvedením na trh, lístie, ihličie, vrcholce stromov, piliny, triesky, čierny lúh, hnedý lúh, vláknitý kal, lignín;

Odôvodnenie

Tým sa zabezpečuje súdržnosť, posilňuje vykonávanie a ďalšie presadzovanie pozmeňujúceho návrhu k článku 26 na účely hierarchie používania výrobkov z dreva.

Pozmeňujúci návrh    281

Návrh smernice

Príloha IX – časť A – písmeno p

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

p)  iný nepotravinový celulózový materiál, ako sa vymedzuje v článku 2 druhom odseku písm. s)

p)  iný nepotravinový celulózový materiál, ako sa vymedzuje v článku 2 druhom odseku písm. s), okrem energetických plodín vypestovaných na úrodnej poľnohospodárskej pôde;

Odôvodnenie

Energetické plodiny pestované na úrodnej poľnohospodárskej pôde je nutné vylúčiť, keďže spôsobujú porovnateľné presuny pri využívaní pôdy, ako v prípade pestovania potravinárskych a kŕmnych plodín pre biopalivá.

Pozmeňujúci návrh    282

Návrh smernice

Príloha IX – časť A – písmeno q

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

q)  iný lignocelulózový materiál, ako sa vymedzuje v článku 2 druhom odseku písm. r), okrem piliarskych a dyhárenských výrezov;

q)  lignocelulózová biomasa z rýchlo rastúcich výmladkových porastov na okrajovej poľnohospodárskej pôde a odpady a zvyšky z poľnohospodársko-lesníckych systémov na využívanej poľnohospodárskej ploche.

Odôvodnenie

Definícia bola príliš široká, pretože všetko drevené z lesníctva ako odpad a zvyšky je už zahrnuté v písmene o. V pozmeňujúcom návrhu sa navrhuje iba obmedzený rozsah písmena q zahŕňajúci využívanú poľnohospodársku plochu, okrajovú pôdu na hlavné využitie a zvyšky a odpad z agrolesných systémov, vetvy, kôra, listy atď.

Pozmeňujúci návrh    283

Návrh smernice

Príloha IX – časť A – písmeno q a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

qa)  zachytávanie a využívanie uhlíka na účely dopravy, ak je zdroj energie obnoviteľný v súlade s článkom 2 ods. 2 písm. a);

Odôvodnenie

Pokračovanie súčasného pravidla. Existujúce právne ustanovenia by sa mali zachovať. Nahradenie fosílneho uhlíka a jeho kaskádové využívanie sú významné a čoraz dôležitejšie príspevky k ochrane klímy.

Pozmeňujúci návrh    284

Návrh smernice

Príloha IX – časť B – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  melasy vyrobené ako vedľajší produkt rafinácie cukrovej trstiny alebo cukrovej repy za predpokladu, že sa dodržali najlepšie odvetvové normy pre extrakciu cukru.  

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Melasa je vedľajším produktom cukrovej trstiny, ktorá sa používa v agropotravinárskom priemysle, najmä na výrobu kvasníc. Zahrnutie do prílohy IX by viedlo k nedostatku surovín, zatiaľ čo neenergetický výkon melasy ponúka vyššiu úroveň využívania v súlade s hierarchiou odpadov.

Pozmeňujúci návrh    285

Návrh smernice

príloha X — časť A

Kalendárny rok

Minimálny podiel

2021

7,0 %

2022

6,7 %

2023

6,4 %

2024

6,1 %

2025

5,8 %

2026

5,4 %

2027

5,0 %

2028

4,6 %

2029

4,2 %

2030

3,8 %

 

Pozmeňujúci návrh

Časť A: Maximálny príspevok kvapalných biopalív vyrobených z potravinárskych alebo kŕmnych plodín v rámci cieľa EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov podľa článku 7 ods. 1

Kalendárny rok

Minimálny podiel

2021

7,0 %

2022

6,3 %

2023

5,6 %

2024

4,9 %

2025

4,2 %

2026

3,5 %

2027

2,8 %

2028

2,1 %

2029

1,4 %

2030

0 %

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Výzva dekarbonizácie hospodárstva do roku 2050

Európsky parlament prijal záväzok voči európskym občanom, ich kvalite života a hospodárskemu a sociálnemu rozvoju.

Nastala príležitosť, aby sa vytvoril jasný a účinný právny rámec, ktorý bude v súlade s postupnou dekarbonizáciou hospodárstva vytýčenou v historickej Parížskej dohode, ktorá bola podpísaná v roku 2015 a v platnosti je od novembra 2016.

Viac než kedykoľvek predtým musíme prejaviť väčšie ambície v súvislosti s novou smernicou, ktorá má podnietiť využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Musíme sa usilovať o čistú, bezpečnú energiu, ku ktorej budú mať prístup všetci občania a ktorá bude vytvárať pracovné miesta.

Európa: líder v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov?

Významný súčasný a predpokladaný vývoj na trhu s energiou z obnoviteľných zdrojov na svetovej úrovni predstavuje dôležitú príležitosť pre naše podniky a pre tvorbu kvalitných pracovných miest v Únii. Základňa technologických znalostí, priemyselná štruktúra a kvalifikovaní odborníci nám umožnili zohrávať kľúčovú úlohu v počiatočných fázach vývoja týchto technológií na celosvetovej úrovni, a preto ich treba podporovať a rozvíjať.

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie taktiež prispieva k zvýšeniu energetickej nezávislosti Únie, vďaka čomu sa zlepšuje energetická bezpečnosť a znižuje naša zraniteľnosť voči vonkajším dodávateľom energie.

V posledných rokoch sa objavujú známky spomalenia investícií potrebných na dekarbonizáciu hospodárstva EÚ. Príkladom je pomalšie tempo investícií do energie z obnoviteľných zdrojov v Európe, čo kontrastuje s rekordnými investíciami v iných častiach sveta.

Smerom k novému regulačnému rámcu na podporu energie z obnoviteľných zdrojov

Cieľ zodpovedajúci úplnej dekarbonizácii v roku 2050: 35 %

Hoci spravodajca víta mnohé nové ustanovenia, ktoré Európska komisia uvádza vo svojom návrhu, vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom ambícií v súvislosti s vytýčeným cieľom 27 % podielu energie z obnoviteľných zdrojov v Únii.

Je potrebné zdôrazniť, že cieľ minimálne 27 % podielu energie z obnoviteľných zdrojov podporila Európska rada na svojom zasadnutí v októbri 2014, teda ešte pred podpísaním Parížskej dohody.

Na druhej strane globálny cieľ 27 % sa podstatne neodchyľuje od základného scenára, podľa ktorého by sa do roku 2030 dosiahlo 24,3 % (tento scenár nezohľadňuje predpokladaný pokles nákladov v súvislosti s vyspelejšími technológiami energie z obnoviteľných zdrojov).

Treba tiež spomenúť, že Európsky parlament schválil v roku 2016 uznesenie, v ktorom žiadal, aby bol pre energie z obnoviteľných zdrojov určený cieľ aspoň 30 % energie, pričom uviedol, že je potrebné sa usilovať o výrazne vyšší cieľ.

V súčasnosti je dokonca aj cieľ, ktoré navrhol Európsky parlament, príliš skromný v porovnaní s potrebami v oblasti dekarbonizácie hospodárstva dohodnutými na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP21), čo ohrozuje nielen dosiahnutie parížskych cieľov, ale aj vedúce postavenie Európskej únie v oblasti čistej energie.

Viaceré členské štáty si vytyčujú ciele, ktoré jasne prevyšujú tie, ktoré boli ustanovené na rok 2030.

Napríklad Medzinárodná agentúra pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) (2016) uviedla, že 36 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov v celosvetovom meradle do roku 2030 je nielen možný, ale aj nevyhnutný, ak sa má obmedziť zvýšenie priemernej teploty zemského povrchu na 2 ºC.

Z tohto dôvodu spravodajca navrhuje, aby sa zaviedol záväzný cieľ pre Úniu vo výške 35 % energie z obnoviteľných zdrojov v hrubej konečnej spotrebe energie do roku 2030. Tento minimálny cieľ sa musí dosiahnuť na základe spoločného úsilia všetkých členských štátov prostredníctvom vytýčenia vnútroštátnych záväzných cieľov, a to i v odvetví dopravy.

Vnútroštátne záväzky v oblasti čistej energie

Platná smernica 2009/28/ES, ktorej cieľom je rozhodné smerovanie k väčšiemu využívaniu energie z obnoviteľných zdrojov, vďačí za svoj úspech vo veľkej miere prehľadnosti a istote, s ktorými sa vytyčujú záväzné ciele na úrovni jednotlivých krajín.

Záväzné ciele prinášajú investorom istotu, a tým sa znižuje potreba finančnej podpory. Okrem toho sa ustanovuje jasné rozdelenie právomocí, ktoré umožňuje vykonávať nápravné opatrenia v prípade nedodržania cieľa.

Vzhľadom na to, že samotná Európska komisia identifikovala vytýčenie vnútroštátnych záväzných cieľov ako najúčinnejší nástroj na splnenie cieľov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020, je ťažké prijať myšlienku ich odstránenia. Systém dobrovoľných príspevkov členských štátov neposkytuje jasný náznak ambícií.

Flexibilný a bezpečný rámec finančnej podpory s európskym smerovaním

Kritériá na stanovenie systémov podpory založených na trhu napomáhajú intenzívnejšej hospodárskej súťaži a znižujú náklady na podporu obnoviteľných zdrojov energie.

Zároveň je potrebné zaručiť, aby členské štáty mohli rozhodovať o svojej technologickej diverzifikácii pri zohľadnení sociálnych, environmentálnych, geografických a klimatických faktorov. Táto flexibilita pomáha znižovať náklady spojené s integráciou do systému energie z obnoviteľných zdrojov. Spravodajca preto navrhuje ustanoviť spoločné všeobecné zásady pre systémy podporujúce energiu z obnoviteľných zdrojov.

Jedným zo spôsobov, ako harmonizovať a znižovať náklady na systémy podpory a zároveň zvyšovať konkurencieschopnosť, je rozhodnúť sa pre otvorenie systémov podpory pre tých výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov, ktorí sa nachádzajú v iných členských štátoch.

Mechanizmy spolupráce medzi členskými štátmi vytvárajú potenciálne výhody, pokiaľ ide o efektívnosť nákladov na podporu energie z obnoviteľných zdrojov. V záujme toho, aby sa tieto výhody mohli premietnuť do praxe a zároveň mali členské štáty možnosť flexibility, spravodajca navrhuje nahradiť povinnosť otvorenia systémov podpory realizáciou spoločných projektov.

Regionálna spolupráca musí byť v súlade s úrovňami vzájomného prepojenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa dali náležite riadiť variabilné obnoviteľné zdroje energie a znížiť náklady na ich integráciu do energetického systému. Preto nesmú mať členské štáty s veľmi nízkou úrovňou prepojenia povinnosť zapojiť sa do tohto otváracieho rámca.

Posilnenie právnej bezpečnosti

Náhle zmeny v politikách na podporu energie z obnoviteľných zdrojov vyvolali neistotu medzi investormi. Viaceré krajiny prijali retroaktívne opatrenia, čo viedlo k strate dôvery a neistote v odvetví energie z obnoviteľných zdrojov a k nedostatočnému prístupu k financovaniu pre nové zariadenia, čo ohrozilo dosahovanie cieľov určených na rok 2020 a oslabilo vyspelý domáci priemysel v mnohých regiónoch. Je rozhodujúce zachovať obraz Európskej únie ako regiónu, ktorý je atraktívny pre investície do energie z obnoviteľných zdrojov, a to okrem iného vďaka právnej bezpečnosti jej regulačného rámca. Preto sa posilňuje článok 6, aby sa odstránili nejednoznačné prvky a aby sa objasnilo, že sa vzťahuje rovnako na súčasné investície, ako aj na budúce. Cieľom je širší regulačný rámec, ktorým sa stanovia prechodné obdobia v prípade regulačných zmien a určia sa potrebné kompenzácie v prípade diskriminačných vonkajších zmien zameraných na energiu z obnoviteľných zdrojov, ktoré výrazne ovplyvnia hospodársku priechodnosť podporovaných projektov.

Odstránenie administratívnych prekážok

Ďalším z faktorov, ktoré brzdia zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov v Únii, sú zložité administratívne postupy s dlhými čakacími lehotami. Navrhované jednotné kontaktné miesta sú nástroj, ktorý subjekty tohto sektora opakovane požadujú.

Hoci v prípade väčších elektrární môže byť lehota na udelenie povolenia v dĺžke maximálne troch rokov realistická, v prípade menších zariadení sa zdá prehnaná. Pre menšie projekty, ktorých realizácia nevyžaduje také rozsiahle konzultácie a hodnotenie, ako je to v prípade väčších elektrární, sú potrebné kratšie lehoty.

Zapojenie spotrebiteľov do transformácie energetiky

Od schválenia súčasnej smernice priniesol technologický pokrok a pokles nákladov na niektoré technológie nové formy hospodárenia s energiou, ktoré umožňujú, aby sa ústredným prvkom politiky v oblasti energie stal spotrebiteľ. Tieto nové formy zapojenia do energetického systému je potrebné prijať a podporovať. V tomto smere nová smernica musí nielen umožniť rozvoj vlastnej spotreby a spoločenstiev v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ale musí ich aj aktívne podporovať a brániť tomu, aby boli vystavené diskriminácii alebo neúmernej záťaži či neprimeraným postupom. Spotreba vlastnej vyrobenej energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá nie je súčasťou siete, nesmie podliehať daniam ani poplatkom žiadneho druhu.

Občania so stredným alebo vysokým príjmom majú často lepší prístup k počiatočnému kapitálu potrebnému na investovanie do zariadení na vlastnú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

V Európe, kde žije 50 miliónov ľudí v situácii energetickej chudoby, však využitie energie z obnoviteľných zdrojov zohráva zásadnú úlohu vo vývoji novej paradigmy energetického systému, ktorý bude prínosom pre spoločnosť ako celok.

Preto by mali byť systémy podpory, ktoré podnietia vlastnú výrobu energie koncipované tak, aby k nim mali prístup všetci spotrebitelia, a najmä tí s obmedzenými zdrojmi.

Dôležitosť odvetvových cieľov

Zavedenie osobitných cieľov pre odvetvia vykurovania a chladenia a dopravy sú absolútne nevyhnutné vzhľadom na potenciálny podiel energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý môžu dosiahnuť, ak si zároveň uvedomíme, že tieto odvetvia predstavujú približne 75 %(1) konečnej spotreby energie v Únii. Ciele dekarbonizácie sa nám nepodarí dosiahnuť, ak sa v týchto odvetviach neznásobí úsilie.

V prípade odvetvia vykurovania a chladenia sa popri záväznej vyššej miere ambícií musia ponúknuť opatrenia, ktoré by zabezpečili flexibilitu tým členským štátom, ktoré už vykazujú veľmi vysokú mieru rozšírenia energie z obnoviteľných zdrojov.

Zároveň sa zavádzajú kroky s cieľom zabezpečiť, aby opatrenia prijaté v tomto odvetví venovali osobitnú pozornosť zraniteľným domácnostiam, ktorým hrozí energetická chudoba.

Doprava predstavuje približne tretinu konečnej spotreby energie v EÚ, ale stále v nej z 94 % prevládajú palivá získavané z ropy. Súčasná smernica stanovuje na rok 2020 cieľ 10 % podielu energie z obnoviteľných zdrojov v doprave. Aby sa v tomto odvetví, ktoré je zodpovedné za 35 % všetkých emisií CO2 v Európskej únii, dosiahol pokrok, je potrebné zachovať odvetvový cieľ a aktualizovať ho s výhľadom na rok 2030. Preto je dôležité podporovať mobilitu vychádzajúcu z alternatívnych palív, napríklad prostredníctvom elektrickej mobility.

Spravodajca považuje za potrebné stanoviť v tejto smernici ambicióznejšie ciele, aby sa mohol splniť záväzok Európy v boji proti zmene klímy. Nedostatok ambícií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov spochybňuje nielen našu dôveryhodnosť, ale predovšetkým náš budúci rozvoj.

(1)

18. decembra 2015, 17. – 18. marca 2016. Zdroj: Eurostat, 2014.


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB,KTORÉ SPRAVODAJCOVI POSKYTLI PODNETY

1.  Red Eléctrica Española (REE)

2.  Repsol

3.  Unión Fotovoltaica Española (UNEF)

4.  Dupont Industrial Biosciences

5.  Gas Natural Fenosa (GNF)

6.  Európska komisia

7.  vláda Dánska

8.  vláda Spojeného kráľovstva

9.  vláda Nemecka

10.  Statoil

11.  European Renewable Energies Federation (Európska federácia obnoviteľných zdrojov energie, EREF)

12.  Dánske združenie energetiky DONG Energy

13.  Eurelectric

14.  Balík opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov: (diskusná večera so zástupcami Orgalime, Electrolux, Bosch, Diehl a European Forum for Manufacturing – EFM)

15.  Asociación Española de Operadores de Gases Licuados de Petróleo (AOGLP)

16.  European Union of Independent Tanker Owners (Európske združenie nezávislých majiteľov tankerov, UPI)

17.  Falck Renewables

18.  Rakúske združenie pre biomasu

19.  Rakúska poľnohospodárska komora

20.  Endesa

21.  Metsä Group

22.  Arizona Chemical

23.  Gas Distributors for Sustainability: GRDF, GNF, Italgas, Galp a Athenora

24.  SolarPower Summit: European Commission, Eurelectric, Greenpeace, SolarPower Europe, Energy Post a ďalší

25.  Acciona

26.  Abengoa

27.  EPURE

28.  Európske združenie pre biomasu

29.  Združenie štátnych podnikov a verejných služieb v Rakúsku

30.  vláda Švédska

31.  COGEN Europe

32.  Siemens

33.  Seminár s názvom The transition towards a new energy model in Europe (Prechod na nový energetický model v Európe): Európska komisia, PSOE, UNEF, Asociación Eólica Española, REE, Asociación de Comercializadores de Energía Independiente (ACIE), Asociación General de Consumidores (ASGECO), Iberdrola, Plataforma para un Nuevo Modelo Energético

34.  ANPIER

35.  Fundación Renovables

36.  Climate Action Network (CAN)

37.  Ocean Energy Europe

38.  Wind Europe

39.  Greenpeace

40.  Kancelária organizácie Southern Environmental Law Center v Severnej Karolíne

41.  Elektráreň Drax

42.  IDA Group

43.  APPA a APPA Biocarburantes

44.  Hydrogen Europe

45.  Medzinárodné združenie leteckých prepravcov (IATA)

46.  Doprava a životné prostredie

47.  Birdlife Europe

48.  Iberdrola

49.  Euroheat & Power

50.  EDF

51.  European Geothermal Energy Council (Európska rada pre geotermálnu energiu)

52.  European Solar Thermal Industry Federation

53.  European Hydrogen Association (Európske združenie pre vodík)

54.  Greenpeace

55.  Európsky inštitút pre meď

56.  ENGIE

57.  Tretí európsky energetický samit: Európska komisia, vláda Belgicka, Iberdrola, ENEL, 50 Hertz, Wind Europe a ďalší

58.  vláda Kanárskych ostrovov

59.  Konfederácia švédskych podnikov

60.  Scania AB

61.  Eurochambres

62.  Center for European Policy (Centrum pre európsku politiku, CEP)

63.  Confederation of European Paper Industries (CEPI)

64.  Innogy

65.  Arcelormittal

66.  Shell

67.  REScoop

68.  Oxfam

69.  EDSO

70.  Tesla

71.  Okrúhly stôl pre biopalivá: Európska komisia, Leaders of Sustainable Biofuels (LSB), European Waste-to-Advanced Biofuels Association (EWABA), FEDIOL, ePURE, European Biodiesel Board (EBB), Transport & Environment a ďalší

72.  European Federation of Local Energy Companies (Európsky zväz miestnych dodávateľov energie, CEDEC)

73.  Rakúska federálna hospodárska komora

74.  ENCE

75.  EDP Renovables

76.  Španielska komora v Belgicku a Luxembursku (raňajková diskusia za účasti zástupcov Európskej komisie, spoločnosti Acciona a iných španielskych spoločností)

77.  vláda Španielska

78.  Paikallisvoima ry

79.  Rune Henriksen, poslanec nórskeho parlamentu

80.  EREF (raňajková diskusia so zástupcami európskej komisie a zástupcami akademickej sféry: Fraunhofer Institut Mníchov, IG Windkraft a ďalší)

81.  True North Venture Partners

82.  Eurobat

83.  Severská rada (poslanci z Dánska, Fínska, Islandu, Nórska a Švédska)

84.  European Federation for Intelligent Energy Efficiency Services (Európska federácia inteligentých služieb energetickej účinnosti, EFIEES)

85.  European Biogas Association (Európske združenie pre bioplyn)

86.  Seminár s názvom Clean Energy Transition and the Revised Renewable Energy Directive (Prechod na čistú energiu a prepracovaná smernica o energii z obnoviteľných zdrojov): Európska komisia, PSOE, ANPIER, Fundación Renovables a ďalší

87.  Council of European Energy Regulators (CEER) /

Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC)

88.  Snam S.p.A.

89.  Platform for Electro-mobility (Platforma pre elektromobilitu)

90.  Združenie rakúskych elektrární

91.  European Ventilation Industry Association (EVIA)

92.  FERN

93.  Total, ENI a Neste

94.  Rada európskych obcí a regiónov

95.  Airbus

96.  ABB - Wind Sector Initiative

97.  vláda Portugalska

98.  Poľské združenie pre elektrinu (PKEE)

99.  vláda Holandska

100.  Seminár s názvom Energy Union – the European Parliament decides (Energetická únia: rozhoduje Európsky parlament)


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

D(2017)45796

Jerzy Buzek

predseda Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

PHS 08B046

v Bruseli

Vec:  Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)

  (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci preskúmal uvedený návrh v súlade s článkom 104 o prepracovaní začleneným do rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

V odseku 3 tohto článku sa uvádza:

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 169 a 170, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Pozmeňujúce návrhy k častiam návrhu, ktoré sa nemenia, však môže výnimočne prijať v jednotlivých prípadoch predseda gestorského výboru, ak dospeje k záveru, že je to potrebné z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu alebo preto, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi. Tieto dôvody sa musia uviesť v písomnom odôvodnení k pozmeňujúcim návrhom.“

Na základe stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Parlamentu, Rady a Komisie, ktorá preskúmala návrh prepracovaného znenia, a v súlade s odporúčaniami spravodajkyne Výbor pre právne veci zastáva názor, že predmetný návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré tak boli označené v návrhu a konzultačnou pracovnou skupinou, a že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúcich aktov s týmito zmenami, tento návrh obsahuje priamu kodifikáciu existujúcich textov bez zmeny ich podstaty.

Výbor pre právne veci napokon na svojej schôdzi 21. novembra 2017 jednomyseľne(1) odporučil, aby Výbor pre dopravu a cestovný ruch ako gestorský výbor prikročil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 104.

S úctou

Pavel Svoboda

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny

(1)

Prítomní boli títo poslanci: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, John Flack, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emma McClarkin, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

 

    V Bruseli 28. septembra 2017

STANOVISKO

PRE  EURÓPSKY PARLAMENT

          RADU

          KOMISIU

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)

COM(2016) 767 final/2 of 23.2.2017 - 2016/0382 (COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní postupu prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, poradná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojej schôdzi 29. júna 2017 preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou.

Po preskúmaní(1) návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa prepracúva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a o zmene, doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES, dospela konzultačná pracovná skupina na tejto schôdzi po vzájomnej dohode k týmto záverom:

1. Nasledovné úpravy mali byť zvýraznené sivou farbou, ktorá sa všeobecne používa na označenie podstatných zmien:

– v odôvodnení 2 vypustenie slov „Kontrola energetickej spotreby v Európe“;

– v odôvodnení 3 vypustenie záverečných slov „v odvetví dopravy, kde je problém bezpečnosti dodávok energie najakútnejší, a ovplyvniť trh s motorovými palivami v doprave“;

– v odôvodnení 20 vypustenie druhej vety odôvodnenia 11 smernice 2009/28/ES, ktorá znie „V tejto súvislosti by sa mala zahrnúť energia prítomná v oceánoch a iných vodných útvaroch vo forme vĺn, morských prúdov, prílivu a odlivu, gradientov oceánskej tepelnej energie alebo gradientov slanosti“;

– v odôvodnení 26 vypustenie slov „národných cieľov“, „opatrenia flexibility“ a „ktoré však zostanú pod kontrolou členských štátov, aby neovplyvnili ich schopnosť dosahovať svoje národné ciele“;

– v odôvodnení 27 vypustenie slov „platforme transparentnosti“;

– v odôvodnení 28 vypustenie slova „cieľov“ v prvej vete, ako aj druhej vety odôvodnenia 37 smernice 2009/28/ES, ktorá znie „Aby sa však zabránilo čistému zvýšeniu emisií skleníkových plynov prostredníctvom presmerovania existujúcich obnoviteľných zdrojov energie a ich úplnému alebo čiastočnému nahradeniu konvenčnými zdrojmi energie, mala by sa započítavať iba elektrina vyrobená zariadeniami využívajúcimi obnoviteľné zdroje energie, ktoré sa uvedú do prevádzky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice, alebo zvýšenou kapacitou zariadení, ktoré boli po uvedenom dátume rekonštruované“;

– v odôvodnení 34 vypustenie slov „stanovili, že takéto úrovne sa dosiahnu zahrnutím faktora pre energiu z obnoviteľných zdrojov do plnenia minimálnych požiadaviek energetickej hospodárnosti stanovených v smernici 2002/91/ES, pokiaľ ide o nákladovo optimálne zníženie uhlíkových emisií na budovu“;

– v odôvodnení 39 vypustenie záverečných slov „zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov“;

– v odôvodnení 43 vypustenie poslednej vety odôvodnenia 52 smernice 2009/28/ES, ktorá znie „Je dôležité rozlišovať medzi „zelenými“ certifikátmi používanými na účely systémov podpory a potvrdeniami o pôvode“;

– v odôvodnení 44 vypustenie slov „minimálny podiel“;

– v odôvodnení 45 vypustenie slov „najmä pokiaľ ide o množstvo energie z obnoviteľných zdrojov vyrobené v nových zariadeniach, by Komisia mala zhodnotiť účinnosť opatrení prijatých členskými štátmi“;

– vypustenie celého znenia odôvodnenia 56 smernice 2009/28/ES;

– v odôvodnení 48 vypustenie slova „prerušovanú“;

– v odôvodnení 52 vypustenie slov „podporiť fázu demonštračných činností a komercializácie“;

– v odôvodnení 70 vypustenie záverečných slov „a rozvoja biopalív druhej a tretej generácie v Spoločenstve a vo svete a posilniť poľnohospodársky výskum a získavanie poznatkov v týchto oblastiach“;

– v odôvodnení 72 vypustenie posledných dvoch viet odôvodnenia 73 smernice 2009/28/ES, ktoré znejú „Mali by do nej patriť aj zalesnené oblasti s pokryvom koruny v rozmedzí 10 až 30 %, pokiaľ nie je predložený dôkaz, že ich zásoby uhlíka sú dostatočne nízke na to, aby odôvodnili ich premenu v súlade s pravidlami stanovenými v tejto smernici. Pokiaľ ide o mokrade, mala by sa zohľadniť definícia uvedená v Dohovore o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva, prijatom 2. februára 1971 v Ramsare“;

– v odôvodnení 81 vypustenie slov „mnohostranných a dvojstranných dohôd“ a „takéto dohody“;

– v odôvodnení 95 vypustenie slov „alebo silne kontaminovaná“, ako aj šesť posledných viet odôvodnenia 85 smernice 2009/28/ES, ktoré znejú „Aj keď sa samotné biopalivá vyrábajú zo surovín pestovaných na ornej pôde, čistý nárast dopytu po plodinách spôsobený presadzovaním biopalív by mohol viesť k čistému nárastu ornej plochy. Mohla by sa tým ovplyvniť pôda s veľkými zásobami uhlíka, čím by došlo k škodlivým úbytkom zásob uhlíka. Na zníženie tohto rizika je vhodné zaviesť sprievodné opatrenia zamerané na podnecovanie zvyšovania rastu produktivity na pôde, ktorá sa už využíva na pestovanie plodín, využívania znehodnotenej pôdy a prijímania požiadaviek trvalej udržateľnosti porovnateľných s požiadavkami stanovenými v tejto smernici v súvislosti so spotrebou biopalív v Spoločenstve a v iných krajinách spotrebúvajúcich biopalivá. Komisia by mala vypracovať konkrétnu metodiku na minimalizáciu emisií skleníkových plynov spôsobených nepriamou zmenou využívania pôdy. Komisia by na ten účel mala analyzovať na základe najlepších dostupných vedeckých dôkazov najmä začlenenie faktora nepriamej zmeny využívania pôdy do výpočtu emisií skleníkových plynov a potrebu podnecovania trvalo udržateľných biopalív, ktoré minimalizujú účinky zmeny využívania pôdy a zlepšujú trvalú udržateľnosť biopalív s ohľadom na nepriame zmeny využívania pôdy. Komisia by sa pri vypracúvaní tejto metodiky mala zaoberať okrem iného možnými nepriamymi zmenami využívania pôdy spôsobenými biopalivami vyrobenými z nepotravinárskych celulózových materiálov a lignocelulózových materiálov“;

– v odôvodnení 100 vypustenie súčasného odkazu na rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu;

– v odôvodnení 101 vypustenie údaja „20 %“;

– v článku 1 a v článku 2 písm. j) vypustenie slov „národné“ a „národný“;

– v článku 2 písm. g) vypustenie slov „alebo plynné“;

– v článku 7 ods. 1 nahradenie súčasného odkazu na „článok 17 ods. 2 až 6“ odkazom na „článok 26 ods. 2 až 7“;

– vypustenie celého znenia článku 5 ods. 2 smernice 2009/28/ES;

– v článku 7 ods. 3 vypustenie slov „Aerotermálna, geotermálna a hydrotermálna“;

– v článku 8 ods. 1 vypustenie slov „a zaviesť opatrenia zamerané“, „súladu“, „s požiadavkami článku 3 ods. 1, 2 a 4“ a „súladu iného“;

– v článku 8 ods. 2 a v článku 12 ods. 1 vypustenie slova „tri“;

– v článku 9 ods. 2 a 3 a v článku 10 ods. 1 vypustenie slova „cieľa“;

– v článku 9 ods. 4 vypustenie prvej vety, ktorá znie „Doba určená v odseku 3 písm. d) neprekročí rok 2020“, a údaja „2020“ v druhej vete;

– v článku 10 ods. 3 vypustenie znenia „posudzovania súladu cieľa s požiadavkami“ a „týkajúcimi sa národných celkových cieľov“;

– v článku 13 ods. 1 nahradenie súčasného odkazu na „článok 3“ odkazom na „článok 5“;

– vypustenie celého znenia článku 13 ods. 1 písm. a) a b) smernice 2009/28/ES;

– v článku 19 ods. 13 nahradenie slova „spotrebiteľov“ slovom „zákazníkov“ a vypustenie záverečných slov „ktorá pochádza zo zariadení alebo zvýšenia kapacity, ktoré sa začali prevádzkovať po 25. júni 2009“;

– v článku 26 ods. 1 vypustenie slov „trvalej udržateľnosti“;

– v článku 27 ods. 4 nahradenie súčasného odkazu na „článok 17 ods. 2“ odkazom na „článok 26 ods. 7“ a súčasného odkazu na „článok 17 ods. 3, 4 a 5“ odkazom na „článok 26 ods. 2, 3, 4, 5 a 6“;

– v článku 27 ods. 6 treťom pododseku vypustenie slova „transparentnosť“;

– v článku 27 ods. 6 piatom pododseku a ods. 7 nahradenie súčasného odkazu na „článok 17 ods. 2 až 5“ odkazom na „článok 26 ods. 2 až 7“;

– v článku 28 ods. 1 a 4 nahradenie súčasného odkazu na „článok 17 ods. 2“ odkazom na „článok 26 ods. 7“;

– v článku 28 ods. 5 vypustenie slov „najmä pokiaľ ide o“ a slova „doplniť“;

– v článku 30 ods. 3 nahradenie súčasného údaju „v roku 2018“ údajom „v roku 2026“;

– v článku 30 ods. 4 nahradenie súčasného údaju „v roku 2021“ údajom „v roku 2032“;

– v článku 32 ods. 2 nahradenie súčasného údaju „od 5. októbra 2015“ údajom „od 1. januára 2021“;

– v článku 32 ods. 2, 3 a 6 nahradenie súčasného odkazu na článok 3 ods. 5 odkazom na článok 7 ods. 5 a doplnenie nových odkazov na článok 19 ods. 11 a ods. 14 a na článok 25 ods. 6;

– v bode A prílohy V vypustenie údaja „52 %“ prislúchajúceho k položke „etanol z cukrovej repy“;

– v bode B prílohy V vypustenie údaja „92 %“ prislúchajúceho k položke „dimetyléter (DME) z drevín pestovaných na tento účel“;

– v bode C ods. 3 prílohy V vypustenie vzorca „(EF– EB)/ EF“ prislúchajúceho k položke „dimetyléter z drevín pestovaných na tento účel“;

– v prílohe V k smernici 2009/28/ES vypustenie celého znenia bodu C ods. 8 písm. b) bodu ii);

– v bode C ods. 8 druhom pododseku prílohy V vypustenie čísla „10“;

– v prílohe V k smernici 2009/28/ES vypustenie celého znenia bodu C ods. 9 písm. b);

– v prílohe V k smernici 2009/28/ES vypustenie celého znenia druhého pododseku bodu C ods. 9;

– v bode C ods. 10 prílohy V vypustenie údaja „2009“;

– v bode C ods. 12 prílohy V vypustenie slov „a skladovania“;

– v bode C ods. 14 prílohy V vypustenie slova „sekvestrácii“;

– v bode C ods. 15 prílohy V vypustenie záverečných slov „na nahrádzanie CO2 pochádzajúceho z fosílnych palív v komerčných produktoch a službách“;

– v bode C ods. 18 prílohy V vypustenie znenia „eec + el + podielu emisií ep, etd a eee“;

– v prílohe V k smernici 2009/28/ES vypustenie celého znenia bodu C ods. 19 štvrtého pododseku.

2. V článku 27 ods. 5 druhom pododseku a v ods. 6 prvom a piatom pododseku by sa mal odkaz na „článok 31 ods. 3“ upraviť na odkaz na článok 31 ods. 2.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu následne jednomyseľne skonštatovala, že návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu. Pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skoršieho aktu s uvedenými podstatnými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platného právneho aktu bez zmeny jeho podstaty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

právna služba      právna služba      generálny riaditeľ

(1)

Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej verzie návrhu, ktorá bola pôvodnou verziou skúmaného textu.


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (24.10.2017)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)

(COM(2016)767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Florent Marcellesi

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európske politiky v oblasti klímy a energetiky by mali byť konzistentné s cieľmi súdržnosti politík v záujme rozvoja, ako je to zakotvené v článku 208 Lisabonskej zmluvy a v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja. Prechod na obnoviteľné zdroje energie má zásadný význam pre splnenie týchto cieľov. Vzhľadom na skutočnosť, že bioenergia môže zohrávať len obmedzenú úlohu pri uspokojovaní dopytu EÚ po energii a zároveň sa politika EÚ v oblasti energetiky určite bude používať ako vzor pri medzinárodných rokovaniach, spravodajca sa domnieva, že je nanajvýš dôležité zabezpečiť, aby navrhovaná smernica reagovala na prísne kritériá sociálnej a environmentálnej udržateľnosti.

Na tento účel by navrhovaná smernica mala byť posilnená niekoľkými spôsobmi:

rozšírením ambícií návrhu v oblasti klímy zvýšením podielu energie z obnoviteľných zdrojov na 45 % v roku 2030 prostredníctvom národných záväzných cieľov tak, aby spĺňali ciele Parížskej dohody;

postupným rušením čisto pôdnych biopalív do roku 2030, aby sa minimalizovali negatívne vplyvy bioenergie na pozemkové práva, potravinové práva, biodiverzitu, pôdu a celkové vplyvy nepriamej zmeny využívania pôdy; podiel pôdnych biopalív a biokvapalín vyrobených z plodín, ktoré sa môžu započítať do cieľa týkajúceho sa pohonných hmôt podľa smernice, by sa mal odteraz až do roku 2030 postupne znižovať, keď sa tento podiel bude rovnať nule;

postupným zrušením všetkých politických stimulov pre biopalivá, biokvapaliny a biopalivá vyrábané z potravinových a krmivových plodín alebo ostatných plodín pestovaných na úrodnej poľnohospodárskej pôde;

posilnením pravidiel o nepriamej zmene využívania pôdy (ILUC), berúc do úvahy, že nepotravinové energetické plodiny môžu prispieť k nepriamej zmene využívania pôdy, ak sa pestujú na pôde, ktorá bola využívaná na výrobu potravín;

zabezpečením súladu prepracovanej smernice so zásadami hierarchie odpadového hospodárstva a kaskádového využívania;

posilnením záruk pre moderné biopalivá, ktoré by mali účinne znižovať emisie skleníkových plynov a reagovať na silné kritériá environmentálnej udržateľnosti v prípade, keď sa stimuluje využívanie odpadu a zvyškov na energiu;

zavedením kritérií sociálnej udržateľnosti, berúc do úvahy, že konflikty o pôdu, vyplývajúce napr. z rozsiahlych investícií do poľnohospodárstva na výrobu surovín, sú na vzostupe; v dôsledku toho by táto smernica mala byť v súlade s normami medzinárodného práva držby, ktoré sú ešte dôležitejšie v krajinách, v ktorých sa zvykové právo neuznáva za zákonné a v ktorých sa pôvodné vidiecke obyvateľstvo zvyčajne vysídľovalo z dôvodu projektov na ochranu prírody;

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Stanovenie záväzného cieľa Únie týkajúceho sa energie z obnoviteľných zdrojov na rok 2030 by naďalej predstavovalo podporu rozvoju technológií na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a poskytovalo investorom istotu. Cieľ definovaný na úrovni Únie by pre členské štáty znamenal väčšiu flexibilitu pri plnení svojich cieľov na zníženie skleníkových plynov čo najefektívnejším spôsobom z hľadiska nákladov v súlade s ich špecifickými okolnosťami, energetickým mixom a kapacitami na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

(8)  Stanovenie záväzných cieľov na národnej úrovni a úrovni Únie týkajúcich sa energie z obnoviteľných zdrojov na rok 2030 by naďalej predstavovalo podporu rozvoju technológií na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a poskytovalo investorom istotu.

Odôvodnenie

Splnenie cieľov Parížskej dohody znamená zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni EÚ i členských štátov. Splnenie cieľov jednotlivých členských štátov, ktoré sú v súlade s cieľom EÚ, pomôžu zabezpečiť, aby bol globálny cieľ EÚ účinne splnený.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Využívanie biomasy na energiu zahŕňa značné alternatívne náklady spojené s ubúdaním alebo stratou ekosystémov. Členské štáty by sa mali zdržať poskytovania dotácií na využívanie surovín na energiu alebo zavádzania povinnosti takéhoto využívania tam, kde by takéto využívanie malo nepriaznivý vplyv na pozemkové práva, potravinové práva, biodiverzitu, pôdu alebo celkovú bilanciu skleníkových plynov.

Odôvodnenie

Program 2030 je transformačný politický rámec na odstránenie chudoby a dosiahnutie udržateľného rozvoja na celom svete. Odteraz musia byť opatrenia EÚ prijaté na vykonávanie Parížskej dohody o zmene klímy v súlade s plnením jej 17 SDG a riešiť dôležité prepojenia medzi jej cieľmi a úlohami.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15b)  Podpora energie z obnoviteľných zdrojov by mala vychádzať zo zásady kaskádového využívania, najmä vo vzťahu k lesnej a poľnohospodárskej biomase, a z obehového hospodárstva. Systémy podpory pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov by nemali narúšať zásady obehového hospodárstva alebo hierarchiu odpadového hospodárstva, ktoré hodnotia možnosti odpadového hospodárstva podľa ich udržateľnosti a prisudzujú najvyššiu prioritu prevencii a recyklácii odpadov.

Odôvodnenie

K vykonávaniu programu 2030 v rámci všetkých vnútorných a vonkajších politík musia EÚ a členské štáty pristupovať komplexne a strategicky, pričom budú vyváženým a súdržným spôsobom spájať tri rozmery trvalo udržateľného rozvoja a venovať sa vzájomným prepojeniam medzi rôznymi cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, ako aj širším dôsledkom svojich vnútorných opatrení na medzinárodnej a globálnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15c)  Členské štáty by pri používaní biotických zdrojov energie mali zaviesť záruky na ochranu biodiverzity a proti vyčerpávaniu alebo zániku ekosystémov, a proti zmene súčasného využívania, ktorá by mohlo mať negatívny nepriamy alebo priamy vplyv na biodiverzitu, pôdu alebo celkovú bilanciu skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Otvorenie systémov podpory cezhraničnej účasti obmedzuje negatívne vplyvy na vnútorný trh s energiou a môže za určitých podmienok pomôcť členským štátom dosiahnuť cieľ Únie úspornejšie. Cezhraničná účasť je tiež prirodzeným dôsledkom vývoja politiky Únie v oblasti obnoviteľných zdrojov, pričom záväzný cieľ na úrovni Únie nahrádza záväzné národné ciele. Preto je vhodné požadovať od členských štátov, aby postupne a čiastočne začali podporovať projekty umiestnené v iných členských štátoch, a vymedzili niekoľko spôsobov, ktorými možno takéto postupné zavádzanie realizovať, s tým, že sa zabezpečí dodržiavanie ustanovení Zmluvy o fungovaní Európskej únie vrátane článkov 30, 34 a 110.

(17)  Otvorenie systémov podpory cezhraničnej účasti obmedzuje negatívne vplyvy na vnútorný trh s energiou a môže za určitých podmienok pomôcť členským štátom dosiahnuť cieľ Únie úspornejšie. Cezhraničná účasť je tiež prirodzeným dôsledkom vývoja politiky Únie v oblasti obnoviteľných zdrojov, pričom záväzný cieľ na úrovni Únie dopĺňa záväzné národné ciele. Preto je vhodné požadovať od členských štátov, aby postupne a čiastočne začali podporovať projekty umiestnené v iných členských štátoch, a vymedzili niekoľko spôsobov, ktorými možno takéto postupné zavádzanie realizovať, s tým, že sa zabezpečí dodržiavanie ustanovení Zmluvy o fungovaní Európskej únie vrátane článkov 30, 34 a 110.

Odôvodnenie

Splnenie cieľov Parížskej dohody znamená zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni EÚ i členských štátov. Splnenie cieľov jednotlivých členských štátov, ktoré sú v súlade s cieľom EÚ, pomôžu zabezpečiť, aby bol globálny cieľ EÚ účinne splnený.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  S cieľom zabezpečiť, aby príloha IX zohľadňovala zásady hierarchie odpadového hospodárstva stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES25, kritériá Únie týkajúce sa trvalej udržateľnosti a potrebu zabezpečiť, aby sa uplatňovaním prílohy nevytváral dodatočný dopyt po pôde a zároveň sa podporovalo využívanie odpadu a zvyškov, Komisia by pri pravidelnom hodnotení prílohy mala zvážiť zahrnutie ďalších surovín, ktoré nespôsobujú výrazné deformačné účinky trhov pre (vedľajšie) produkty, odpad alebo zvyšky.

(25)  S cieľom zabezpečiť, aby príloha IX zohľadňovala zásady hierarchie odpadového hospodárstva stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES25, kritériá Únie týkajúce sa trvalej udržateľnosti, zásadu kaskádového využívania a potrebu zabezpečiť, aby sa uplatňovaním tejto prílohy nevytváral dodatočný dopyt po pôde a zároveň sa podporovalo využívanie odpadu a zvyškov, Komisia by pri pravidelnom hodnotení prílohy mala zvážiť zahrnutie ďalších surovín, ktoré na základe posúdenia životného cyklu a so zreteľom na nepriame emisie súvisiace s prípadnými účinkami vytláčania môžu viesť k podstatnému zníženiu emisií skleníkových plynov a nespôsobujú výrazné deformačné účinky trhov pre (vedľajšie) produkty, odpad alebo zvyšky.

__________________

__________________

25 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

25 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

Odôvodnenie

Len máloktoré východiskové suroviny sú skutočne k dispozícii bez vzniku emisií. Ak sa materiály presmerujú z ich súčasného využitia a začnú sa používať na výrobu biopalív, ovplyvní to ostatných používateľov. Na pochopenie klimatického vplyvu použitia tohto materiálu ako alternatívneho paliva je potrebné vykonať analýzu vytláčania, na základe ktorej sa zisťuje, aké materiály by sa použili na nahradenie východiskových surovín a aké emisie by s tým boli spojené. V súlade so obehovým hospodárstvom EÚ a stratégiami EÚ v oblasti lesného hospodárstva by sa mala vziať do úvahy zásada kaskádového využívania biomasy.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 50 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(50a)  Touto smernicou sa stanovuje spoločný rámec Únie na presadzovania energie z obnoviteľných zdrojov, pričom sa ňou zároveň prispieva aj k prípadnému pozitívnemu vplyvu, ktorý Únia a členské štáty môžu mať pri podpore rozvoja odvetvia energie z obnoviteľných zdrojov v tretích krajinách. Únia a členské štáty by mali podporovať výskum, vývoj a investície do výroby energie z obnoviteľných zdrojov v rozvojových krajinách a iných partnerských krajín, čím sa takisto posilní ich environmentálna a hospodárska udržateľnosť a ich vývozná kapacita v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho dovoz energie z obnoviteľných zdrojov z partnerských krajín môže pomôcť Únii a členským štátom dosiahnuť svoje ambiciózne ciele pre znižovanie emisií uhlíka.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(62)  Európska stratégia pre nízkouhlíkovú mobilitu z júla 2016 poukázala na to, že biopalivá na báze potravín zohrávajú pri dekarbonizácii odvetvia dopravy len obmedzenú úlohu a ich využívanie by sa malo postupne ukončiť a nahradiť by ich mali moderné biopalivá. S cieľom pripraviť prechod na moderné biopalivá a minimalizovať celkové vplyvy nepriamej zmeny využívania pôdy je vhodné obmedziť množstvo biopalív a biokvapalín vyrábaných z potravinových a krmivových plodín, ktoré sa môžu započítať do cieľa Únie stanoveného v tejto smernici.

(62)  Ak sa na výrobu biopalív začnú využívať pasienky alebo poľnohospodárska pôda určené pôvodne na výrobu potravní a krmív, bude treba naďalej uspokojovať dopyt po nepalivových produktoch intenzifikáciou existujúcej výroby alebo premenou nepoľnohospodárskej pôdy na pôdu na poľnohospodársku výrobu niekde inde. Využívanie poľnohospodárskej pôdy na poľnohospodárske účely predstavuje nepriamu zmenu využívania pôdy a môže to viesť k značným emisiám skleníkových plynov, keď zahŕňa premenu pôdy s vysokými zásobami uhlíka. Európska stratégia pre nízkouhlíkovú mobilitu z júla 2016 poukázala na to, že biopalivá na báze potravín zohrávajú pri dekarbonizácii odvetvia dopravy len obmedzenú úlohu a ich využívanie by sa malo postupne ukončiť a nahradiť by ich mali moderné biopalivá. S cieľom pripraviť prechod na moderné biopalivá a minimalizovať celkové vplyvy nepriamej zmeny využívania pôdy je vhodné obmedziť množstvo biopalív a biokvapalín vyrábaných z potravinových a krmivových plodín, ktoré sa môžu započítať do cieľa Únie stanoveného v tejto smernici, a tiež do výpočtu emisií skleníkových plynov zahrnúť odhad nepriamej zmeny využívania pôdy.

Odôvodnenie

Fenomén nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC) by sa mal jasne uznať a zohľadniť v ustanoveniach tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(64)  Moderné biopalivá a iné biopalivá a bioplyn vyrábané zo surovín uvedených v prílohe IX, kvapalné a plynné motorové palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a elektrina z obnoviteľných zdrojov v môžu prispieť k nízkym emisiám uhlíka, pričom budú podnecovať dekarbonizáciu odvetvia dopravy Únie nákladovo efektívnym spôsobom a zlepšovať okrem iného energetickú diverzifikáciu v odvetví dopravy a zároveň podporovať inováciu, rast a zamestnanosť v ekonomike Únii a znižovať závislosť na dovoze energie. Záväzok týkajúci sa začlenenia by mal v prípade dodávateľov palív podporovať neustály vývoj moderných palív vrátane biopalív, a je dôležité zabezpečiť, aby tento záväzok stimuloval aj zlepšenie v prípade emisií skleníkových plynov z palív dodávaných na jeho splnenie. Komisia by mala posúdiť emisie skleníkových plynov, technické inovácie a trvalú udržateľnosť týchto palív.

(64)  Moderné biopalivá a iné biopalivá a bioplyn vyrábané zo surovín uvedených v prílohe IX, kvapalné a plynné motorové palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a elektrina z obnoviteľných zdrojov v môžu prispieť k nízkym emisiám uhlíka, pričom budú podnecovať dekarbonizáciu odvetvia dopravy Únie nákladovo efektívnym spôsobom a zlepšovať okrem iného energetickú diverzifikáciu v odvetví dopravy a zároveň podporovať inováciu, rast a zamestnanosť v ekonomike Únii a znižovať závislosť na dovoze energie. Nepotravinárske suroviny však môžu spôsobovať emisie súvisiace so zmenou vo využívaní pôdy alebo iné nepriame emisie. S cieľom zohľadniť nepriame emisie súvisiace s vytláčaním súčasných spôsobov použitia niektorých surovín by sa do výpočtu emisií skleníkových plynov mali zahrnúť odhady. Je možné, že tieto odhady sa zmenia, keď budú sprístupnené dodatočné údaje alebo keď sa v priebehu času zmenia trhy týchto nepotravinárskych surovín. Preto by sa mali pravidelne prehodnocovať. Záväzok týkajúci sa začlenenia by mal v prípade dodávateľov palív podporovať neustály vývoj moderných palív vrátane biopalív, a je dôležité zabezpečiť, aby tento záväzok stimuloval aj zlepšenie v prípade emisií skleníkových plynov z palív dodávaných na jeho splnenie. Komisia by mala posúdiť emisie skleníkových plynov, technické inovácie a trvalú udržateľnosť týchto palív.

Odôvodnenie

Na pochopenie klimatického vplyvu použitia tohto materiálu ako alternatívneho paliva je potrebné vykonať analýzu vytláčania, na základe ktorej sa zisťuje, aké materiály by sa použili na nahradenie východiskových surovín a aké emisie by s tým boli spojené.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 69 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(69a)  Výroba biopalív a následne aj súvisiace ciele a načasovanie by nemali viesť k zmenám vo využívaní pôdy a žiadnym spôsobom by nemali narúšať potravinový reťazec.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 69 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(69b)  Politika Únie v oblasti biopalív by mohla mať implicitný negatívny vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na život miestnych spoločenstiev, pozemkové práva a potravinovú bezpečnosť, ak by sa nezaviedla udržateľnosť a záruky v oblasti ľudských práv.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(73)  Poľnohospodárske suroviny na výrobu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy by nemali byť vypestované na rašelinovej pôde, keďže pestovanie suroviny na rašeliniskách by malo za následok značný úbytok zásob uhlíka, v prípade, že by sa pôda na tento účel ďalej odvodňovala, pričom sa však nedá jednoducho overiť, že k takémuto odvodneniu nedošlo.

(73)  Poľnohospodárske suroviny na výrobu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy by nemali byť vypestované na rašeliniskách alebo v mokradiach, lebo pestovanie suroviny na rašeliniskách alebo v mokradiach by malo za následok značný úbytok zásob uhlíka, v prípade, že by sa pôda na tento účel ďalej odvodňovala, pričom sa však nedá jednoducho overiť, že k takémuto odvodneniu nedošlo.

Odôvodnenie

Rašeliniská a mokrade predstavujú biotopy s vysokou hodnotou ochrany, v ktorých sa nachádzajú niektoré z najdôležitejších zásob uhlíka v EÚ a na zemi. Ak sú však poškodené, produkujú veľké množstvá skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 73 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(73a)  Poľnohospodárske a lesné zvyšky na výrobu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy by sa mali pestovať a zbierať s použitím postupov, ktoré sú v súlade s ochranou kvality pôdy a pôdneho organického uhlíka.

Odôvodnenie

Poľnohospodárska politika EÚ by mala byť v súlade so záväzkami EÚ v oblasti zmeny klímy a odstránenia chudoby. Environmentálne výzvy, ktorým na celom svete tradične čelí poľnohospodárstvo, zhoršuje zmena klímy. Viac než kedykoľvek predtým musia aj poľnohospodári prispievať k boju proti zmene klímy využívaním udržateľných poľnohospodárskych postupov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 95 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(95a)  Politiky Únie a členských štátov v oblasti biopalív by mali byť v súlade s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a zásadou súdržnosti politík v záujme rozvoja, ako je zakotvená v Lisabonskej zmluve. Únia a členské štáty by predovšetkým mali zabezpečiť, aby ich politiky v oblasti biopalív nemali negatívny vplyv na rozvojové krajiny a dodržiavanie práva držby miestnych obyvateľov, ako sa stanovuje v Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o domorodom a kmeňovom obyvateľstve v nezávislých krajinách (č. 169), ako aj v dobrovoľných usmerneniach OSN o zodpovednej správe držby pôdy, rybného hospodárstva a lesa v kontexte národnej potravinovej bezpečnosti, zásady zodpovedného investovania do poľnohospodárstva a potravinových systémov a usmernení OECD-FAO o zodpovedných poľnohospodárskych dodávateľských reťazcoch.

Odôvodnenie

V Parížskej dohode sa požaduje, aby zmluvné strany pri prijímaní opatrení týkajúcich sa zmeny klímy dodržiavali medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv a práv domorodého obyvateľstva. Uvádza sa v nej tiež, že opatrenia v oblasti klímy sa musia vykonávať na základe spravodlivosti a v kontexte trvalo udržateľného rozvoja a úsilia o odstránenie chudoby. Vzhľadom na to, že politika EÚ v oblasti biopalív môže vytvárať tlak na pôdu v zahraničí, je dôležité zabezpečiť, aby nezasahovala do existujúcich práv držby miestnych obyvateľov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 99

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(99)  S cieľom zmeniť alebo doplniť niektoré nepodstatné prvky ustanovení tejto smernice by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o zoznam surovín určených na výrobu moderných biopalív, ktorých príspevok k splneniu povinnosti dodávateľov palív v doprave je obmedzený; prispôsobovanie energetického obsahu motorových palív technickému a vedeckému pokroku; metodiku na určenie podielu biopalív z biomasy, ktoré sa spracovávajú s fosílnymi palivami s spoločnom procese; vykonávanie dohôd o vzájomnom uznávaní potvrdení o pôvode; stanovenie pravidiel na monitorovanie fungovania systému potvrdení o pôvode; a pravidlá výpočtu vplyvu biopalív, biokvapalín a ich porovnateľných fosílnych palív na množstvo skleníkových plynov. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia uskutočňovala príslušné konzultácie počas prípravných prác, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(99)  S cieľom zmeniť alebo doplniť niektoré nepodstatné prvky ustanovení tejto smernice by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o zoznam surovín určených na výrobu moderných biopalív vrátane s nimi spojených odhadovaných nepriamych emisií; prispôsobovanie energetického obsahu motorových palív technickému a vedeckému pokroku; metodiku na určenie podielu biopalív z biomasy, ktoré sa spracovávajú s fosílnymi palivami s spoločnom procese; vykonávanie dohôd o vzájomnom uznávaní potvrdení o pôvode; stanovenie pravidiel na monitorovanie fungovania systému potvrdení o pôvode; a pravidlá výpočtu vplyvu biopalív, biokvapalín a ich porovnateľných fosílnych palív na množstvo skleníkových plynov. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia uskutočňovala príslušné konzultácie počas prípravných prác, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Odôvodnenie

Objasniť, že nepriame emisie sú v plnom rozsahu zohľadnené pri zvažovaní rôznych východiskových surovín.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 101 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(101a)  Prístup k elektrickej energii nemá 1,4 miliardy ľudí na svete. Približne 3 miliardy ľudí sa pri varení spolieha na tradičné palivá ako uhlie a drevo, pričom vo svojich domovoch majú často slabé vetranie. V dôsledku používania týchto palív zomierajú na zápal pľúc a chronické pľúcne choroby takmer dva milióny ľudí ročne.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 101 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(101b)  Rozvojové krajiny prijímajú na národnej úrovni politiky v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov čoraz väčšej miere, pretože sa zameriavajú na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom uspokojiť rastúci dopyt po energii. Viac ako 173 krajín vrátane 117 rozvojových alebo rozvíjajúcich sa ekonomík si stanovilo ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov do konca roku 2015.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 101 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(101c)  Spotreba energie v rozvojových krajinách je úzko spojená s celou škálou sociálnych otázok: so zmierňovaním chudoby, vzdelávaním, zdravím, s rastom obyvateľstva, zamestnanosťou, podnikaním, komunikáciou, urbanizáciou a nedostatkom príležitostí pre ženy. Energia z obnoviteľných zdrojov má významný potenciál umožniť, aby sa rozvojové a environmentálne problémy riešili spoločne. V posledných rokoch došlo k významnému rozvoju technológií alternatívnej energie, a to z hľadiska výkonnosti, ako aj znižovania nákladov. Okrem toho mnohé rozvojové krajiny majú mimoriadne dobré postavenie, pokiaľ ide o vývoj novej generácie energetických technológií. Energia z obnoviteľných zdrojov má okrem prínosov pre rozvoj a životné prostredie aj potenciál priniesť zvýšenú bezpečnosť a hospodársku stabilitu. Intenzívnejším využívaním obnoviteľných zdrojov energie by sa znížila závislosť od dovozu drahých fosílnych palív a mnohým krajinám by sa pomohlo zlepšiť svoju platobnú bilanciu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Touto smernicou sa stanovuje spoločný rámec presadzovania energie z obnoviteľných zdrojov . Stanovuje sa v nej záväzný cieľ Únie pre celkový podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe v roku 2030 . Stanovujú sa v nej tiež pravidlá týkajúce sa finančnej podpory pre elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, vlastnej spotreby elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, využívania energie z obnoviteľných zdrojov v odvetviach výroby tepla, chladu a dopravy, regionálnej spolupráce medzi členskými štátmi a s tretími krajinami, potvrdení o pôvode, administratívnych postupov a informovania a odbornej prípravy . Touto smernicou sa stanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy .

Touto smernicou sa stanovuje spoločný rámec presadzovania energie z obnoviteľných zdrojov. Stanovujú sa v nej záväzné ciele Únie a členských štátov pre celkový podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe v roku 2030. Stanovujú sa v nej tiež pravidlá týkajúce sa finančnej podpory pre elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, vlastnej spotreby elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, využívania energie z obnoviteľných zdrojov v odvetviach výroby tepla, chladu a dopravy, regionálnej spolupráce medzi členskými štátmi a s tretími krajinami, potvrdení o pôvode, administratívnych postupov a informovania a odbornej prípravy. Touto smernicou sa stanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy.

Odôvodnenie

Splnenie cieľov Parížskej dohody znamená zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni EÚ i členských štátov. Splnenie cieľov jednotlivých členských štátov, ktoré sú v súlade s cieľom EÚ, pomôžu zabezpečiť, aby bol globálny cieľ EÚ účinne splnený.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

na)  „energetické plodiny“ sú plodiny pestované na poľnohospodárskej pôde ako hlavná plodina, okrem zvyškov a odpadu, ktoré sa pestujú predovšetkým na energetické účely;

Odôvodnenie

Objasnenie definície.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 3 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Celkové záväzné ciele Únie na rok 2030

Celkové záväzné národné ciele a ciele Únie na rok 2030

Odôvodnenie

Zabezpečuje súlad s článkom 1.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty zabezpečia, aby boli pri plnení cieľov stanovených v odseku 3 ich vnútroštátne ciele navrhnuté v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva ustanovenou v smernici 2008/98/ES, najmä pokiaľ ide o spotrebu lesnej a poľnohospodárskej biomasy na energetické účely, a s cieľom splniť zásady obehového hospodárstva a kaskádového využívania. Na tento účel členské štáty pravidelne preskúmajú svoje národné ciele s cieľom zabezpečiť súlad s týmito zásadami.

Odôvodnenie

EÚ a členské štáty musia vykonávať program 2030 v rámci všetkých vnútorných a vonkajších politík a venovať sa vzájomným prepojeniam medzi rôznymi cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, ako aj širším dôsledkom svojich vnútorných opatrení na medzinárodnej a globálnej úrovni. Preto by sa tieto zásady obehového hospodárstva a kaskádového využívania mali uplatňovať tam, kde je to relevantné vrátane tejto smernice s cieľom pôsobiť ako vzor pre tretie krajiny.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  sa elektrická energia vyrába v súlade s medzinárodným právom vrátane ľudských práv.

Odôvodnenie

Ustanoveniami tejto smernice by sa nemala nedopatrením zvýhodňovať výroba elektriny za podmienok, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e)  žiadosť sa týka spoločného projektu, ktorý spĺňa kritériá uvedené v odseku 2 písm. b) a c) a ktorý bude využívať spojovacie vedenie po jeho uvedení do prevádzky, a množstva elektriny, ktoré nie je väčšie ako množstvo, ktoré sa vyvezie do Únie po uvedení spojovacieho vedenia do prevádzky.

(e)  žiadosť sa týka spoločného projektu, ktorý spĺňa kritériá uvedené v odseku 2 písm. b), c) a ca) a ktorý bude využívať spojovacie vedenie po jeho uvedení do prevádzky, a množstva elektriny, ktoré nie je väčšie ako množstvo, ktoré sa vyvezie do Únie po uvedení spojovacieho vedenia do prevádzky.

Odôvodnenie

Zabezpečuje súlad s predchádzajúcim odsekom 2 písm. ca), pridaným prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu 25.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  uvedie písomný súhlas tretej krajiny, na území ktorej sa má zariadenie prevádzkovať, s písmenami b) a c) a podiel alebo množstvo elektriny vyrobenej v zariadení, ktorá sa použije v tejto tretej krajine.

(d)  uvedie písomný súhlas tretej krajiny, na území ktorej sa má zariadenie prevádzkovať, s odsekom 2 písmenami b), c) a ca) a podiel alebo množstvo elektriny vyrobenej v zariadení, ktorá sa použije v tejto tretej krajine.

Odôvodnenie

Zabezpečuje súlad s predchádzajúcim odsekom 2 písm. ca), pridaným prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu 25.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  Členské štáty neuznávajú potvrdenia o pôvode vydané treťou krajinou, s výnimkou situácie, kedy Komisia podpísala dohodu s touto treťou krajinou o vzájomnom uznávaní potvrdení o pôvode vydaných v Únii a kompatibilných systémov potvrdení pôvodu zriadených v danej krajine, v prípade, že existuje priamy dovoz alebo vývoz energie. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 32 na presadzovanie týchto dohôd.

11.  Členské štáty neuznávajú potvrdenia o pôvode vydané treťou krajinou, s výnimkou situácie, kedy Komisia podpísala dohodu s touto treťou krajinou o vzájomnom uznávaní potvrdení o pôvode vydaných v Únii a kompatibilných systémov potvrdení pôvodu zriadených v danej krajine, v prípade, že existuje priamy dovoz alebo vývoz energie. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 32 na presadzovanie týchto dohôd. Tieto dohody musia byť v súlade s medzinárodným právom vrátane ľudských práv, ako aj so všetkými príslušnými rozhodnutiami Komisie a judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

Odôvodnenie

Možnosť zaradiť dovážanú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov do výpočte podielu energie z obnoviteľných zdrojov by mala byť v súlade s medzinárodným právom a právom Únie. To by nemalo viesť k žiadnemu znižovaniu noriem ľudských práv alebo zahŕňať nekalú hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 4 – písmeno b – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  pri výpočte čitateľa sa zohľadňuje energetický obsah moderných biopalív a iných biopalív a bioplynu vyrábaných zo surovín uvedených v prílohe IX, kvapalných a plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, fosílnych palív vyrobených z odpadu dodávaných všetkým odvetviam dopravy a elektriny z obnoviteľných zdrojov dodávanej cestným vozidlám.

b)  pri výpočte čitateľa sa zohľadňuje energetický obsah moderných biopalív a iných biopalív a bioplynu vyrábaných zo surovín uvedených v prílohe IX, kvapalných a plynných motorových palív z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a elektriny z obnoviteľných zdrojov dodávaných všetkým odvetviam dopravy.

Odôvodnenie

Program 2030 a jeho 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja sú univerzálne a platia pre všetky krajiny vo všetkých fázach rozvoja na základe zodpovednosti jednotlivých štátov a spoločnej zodpovednosti. Nie je vhodné zahrnúť do mandát na fosílne palivá – ani tie vyrobené z odpadu – do smernice o obnoviteľných zdrojoch energie, najmä v kontexte, keď by sa energetická politika EÚ mohla použiť ako vzor pri medzinárodných rokovaniach.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 4 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  pri výpočte čitateľa aj menovateľa sa zohľadňujú len biopalivá a biokvapaliny, ktoré sa vyrábajú zo surovín pochádzajúcich alebo vyrobených v Únii;

Odôvodnenie

Na účely udržateľnosti a zohľadnenia účinkov zmeny využívania pôdy a nepriamej zmeny využívania pôdy by sa za udržateľné mali považovať len tie biopalivá/biokvapaliny, ktoré sú vyrábané zo surovín (vrátane odpadu) pochádzajúcich z EÚ.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 5 – písmeno a – bod v

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

v)  zber a ťažba nepresahovali dlhodobú produkčnú kapacitu lesa,

v)  zber a ťažba zachovávali alebo zlepšovali dlhodobú kapacitu produktivity lesa;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 5 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  sa lesná biomasa zberala a ťažila podľa úradného povolenia,

i)  sa lesná biomasa zberala a ťažila zákonným spôsobom;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 5 – písmeno b – bod v

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

v)  zber a ťažba nepresahovali dlhodobú produkčnú kapacitu lesa.

v)  zber a ťažba zachovávali alebo zlepšovali dlhodobú kapacitu produktivity lesa.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy vyrobené z poľnohospodárskej a lesnej biomasy a zohľadnené na účely uvedené v prvom pododseku odseku 1 písmenách a), b) a c) spĺňajú tieto požiadavky:

 

a)  suroviny sa získavajú z pôdy alebo lesov, ku ktorým sa rešpektujú práva tretích strán na ich využívanie a držbu, a to požiadavkou na získanie predchádzajúceho, slobodného a informovaného súhlasu týchto tretích strán za účasti zástupcov inštitúcií a organizácií;

 

b)  dodržiavajú sa ľudské a pracovné práva tretích strán; a

 

c)  dostupnosť potravín a krmovín pre tretie strany nie je ohrozená.

 

V tejto súvislosti musia byť plne a prioritne rešpektované práva držby miestnych obyvateľov, a to v súlade s dohovorom MOP č. 169, ako aj dobrovoľnými usmerneniami OSN o zodpovednej správe držby pôdy, rybného hospodárstva a lesov v kontexte národnej potravinovej bezpečnosti, zásady zodpovedného investovania do poľnohospodárstva a potravinových systémov a usmernení OECD-FAO o zodpovedných poľnohospodárskych dodávateľských reťazcoch.

 

Tretie strany sú na účely tohto odseku miestne a pôvodné spoločenstvá alebo akékoľvek iné osoby podieľajúce sa na výrobe alebo zbere a ťažbe surovín alebo ovplyvnené úkonmi súvisiacimi s výrobou alebo ťažbou surovín.

Odôvodnenie

Pestovanie a zber biomasy by mali chrániť práva tretích strán, dodržiavať pracovné práva a zabezpečovať ochranu proti nepriaznivému vplyvu na potravinovú bezpečnosť.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  Na účely uvedené v písmenách a), b) a c) odseku 1 môžu členské štáty v prípade biopalív zaviesť dodatočné požiadavky na udržateľnosť.

10.  Na účely uvedené v písmenách a), b) a c) odseku 1 môžu členské štáty zaviesť dodatočné požiadavky na udržateľnosť biopalív, biokvapalín a palív vyrobených z biomasy.

Odôvodnenie

Právo členských štátov zaviesť dodatočné požiadavky udržateľnosti by sa nemal obmedzovať na palivá z biomasy.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 27 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty prijmú opatrenia s cieľom stanoviť primerané a komplexné záruky udržateľnosti pre používanie biopalív založené na ľudských právach s cieľom riešiť pozemkové práva a ďalšie dôsledky výroby biopalív a dovozu, ktoré sa týkajú práv.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 28 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a)  ak je určená hodnota úspory emisií skleníkových plynov v rámci reťazca výroby stanovená v časti A alebo B prílohy V v prípade biopalív a biokvapalín a v časti A alebo B prílohy VI pre palivá z biomasy,° ak je hodnota el pre tieto dané biopalivá alebo biokvapaliny vypočítaná v súlade s prílohou V časť C bod 7 a pre dané palivá z biomasy vypočítaná v súlade s prílohou VI časť B bod 7° rovná nule alebo je menšia než nula, použije sa určená hodnota;

a)  ak je určená hodnota úspory emisií skleníkových plynov v rámci reťazca výroby stanovená v časti A alebo B prílohy V v prípade biopalív a biokvapalín a v časti A alebo B prílohy VI pre palivá z biomasy,° ak je hodnota el pre tieto dané biopalivá alebo biokvapaliny vypočítaná v súlade s prílohou V časť C bod 7 a pre dané palivá z biomasy vypočítaná v súlade s prílohou VI časť B bod 7° rovná nule alebo je menšia než nula, použije sa určená hodnota, a odpočíta sa od nej určené obmedzenie úspory emisií skleníkových plynov z nepriamej zmeny využívania pôdy, ako je stanovené v prílohe VIII časti A, alebo z nepriamych emisií, ako je stanovené v prílohe VIII časti Ba;

Odôvodnenie

Len máloktoré východiskové suroviny sú skutočne k dispozícii bez vzniku emisií. Ak sa materiály presmerujú z ich súčasného využitia a začnú sa používať na výrobu biopalív, ovplyvní to ostatných používateľov. Pri výpočte úspor emisií skleníkových plynov by sa mali započítať odhady nepriamej tvorby uhlíka založené na analýze vytláčania, na základe ktorej sa zisťuje, aké materiály by sa použili na nahradenie východiskových surovín a aké emisie by s tým boli spojené, aby tento výpočet odzrkadľoval vplyv použitia materiálu ako alternatívneho paliva na klímu.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 28 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  použije sa skutočná hodnota vypočítaná v súlade s metodikou stanovenou v časti C prílohy V v prípade biopalív a biokvapalín a v časti B prílohy VI v prípade palív z biomasy ,

b)  použije sa skutočná hodnota vypočítaná v súlade s metodikou stanovenou v časti C prílohy V v prípade biopalív a biokvapalín a v časti B prílohy VI v prípade palív z biomasy, a odpočíta sa od nej určené obmedzenie úspory emisií skleníkových plynov vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy, ako je uvedené v prílohe VIII časti A, alebo z nepriameho uhlíka, ako je uvedené v prílohe VIII časti Ba;

Odôvodnenie

Len máloktoré východiskové suroviny sú skutočne k dispozícii bez vzniku emisií. Ak sa materiály presmerujú z ich súčasného využitia a začnú sa používať na výrobu biopalív, ovplyvní to ostatných používateľov. Pri výpočte úspor emisií skleníkových plynov by sa mali započítať odhady nepriamej tvorby uhlíka založené na analýze vytláčania, na základe ktorej sa zisťuje, aké materiály by sa použili na nahradenie východiskových surovín a aké emisie by s tým boli spojené, aby tento výpočet odzrkadľoval vplyv použitia materiálu ako alternatívneho paliva na klímu. Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spätý s pozmeňujúcim návrhom k článku 25 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 28 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  použije sa hodnota vypočítaná ako súčet faktorov vzorcov uvedených v prílohe V časť C bod 1, pričom pri niektorých faktoroch možno použiť roztriedené určené hodnoty uvedené v časti D alebo E prílohy V a pri všetkých ostatných faktoroch skutočné hodnoty vypočítané v súlade s metodikou stanovenou v prílohe V časť C; alebo

c)  použije sa hodnota vypočítaná ako súčet faktorov vzorcov uvedených v prílohe V časť C bod 1, pričom pri niektorých faktoroch možno použiť roztriedené určené hodnoty uvedené v časti D alebo E prílohy V a pri všetkých ostatných faktoroch skutočné hodnoty vypočítané v súlade s metodikou stanovenou v prílohe V časť C, a z vypočítanej hodnoty sa odpočíta určené obmedzenie úspory emisií skleníkových plynov vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy, ako je uvedené v prílohe VIII časti A, alebo z nepriamych emisií, ako je uvedené v prílohe VIII časti Ba; alebo

Odôvodnenie

Len máloktoré východiskové suroviny sú skutočne k dispozícii bez vzniku emisií. Ak sa materiály presmerujú z ich súčasného využitia a začnú sa používať na výrobu biopalív, ovplyvní to ostatných používateľov. Pri výpočte úspor emisií skleníkových plynov by sa mali započítať odhady nepriamej tvorby uhlíka založené na analýze vytláčania, na základe ktorej sa zisťuje, aké materiály by sa použili na nahradenie východiskových surovín a aké emisie by s tým boli spojené, aby tento výpočet odzrkadľoval vplyv použitia materiálu ako alternatívneho paliva na klímu.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 28 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d)  použije sa hodnota vypočítaná ako súčet faktorov vzorcov uvedených v prílohe VI časť B bod 1, pričom pri niektorých faktoroch možno použiť roztriedené určené hodnoty uvedené v časti C prílohy VI a pri všetkých ostatných faktoroch skutočné hodnoty vypočítané v súlade s metodikou stanovenou v časti V prílohy VI.

d)  použije sa hodnota vypočítaná ako súčet faktorov vzorcov uvedených v prílohe VI časť B bod 1, pričom pri niektorých faktoroch možno použiť roztriedené určené hodnoty uvedené v časti C prílohy VI a pri všetkých ostatných faktoroch skutočné hodnoty vypočítané v súlade s metodikou stanovenou v časti V prílohy VI, a z vypočítanej hodnoty sa odpočíta určené obmedzenie úspory emisií skleníkových plynov vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy, ako je uvedené v prílohe VIII časti A.

Odôvodnenie

Len máloktoré východiskové suroviny sú skutočne k dispozícii bez vzniku emisií. Ak sa materiály presmerujú z ich súčasného využitia a začnú sa používať na výrobu biopalív, ovplyvní to ostatných používateľov. Pri výpočte úspor emisií skleníkových plynov by sa mali započítať odhady nepriamej tvorby uhlíka založené na analýze vytláčania, na základe ktorej sa zisťuje, aké materiály by sa použili na nahradenie východiskových surovín a aké emisie by s tým boli spojené, aby tento výpočet odzrkadľoval vplyv použitia materiálu ako alternatívneho paliva na klímu.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia monitoruje pôvod biopalív, biokvapalín a palív z biomasy spotrebúvaných v Únii a vplyv ich výroby vrátane vplyvu v dôsledku presídlenia výroby na využitie pôdy v Únii a v hlavných dodávateľských tretích krajinách. Toto monitorovanie sa zakladá na správach členských štátov o integrovaných národných energetických a klimatických plánoch a príslušného pokroku vyžadovaných v článkoch 3, 15 a 18 nariadenia [riadenie]° a na správach príslušných tretích krajín, medzivládnych organizácií, na vedeckých štúdiách a na akýchkoľvek iných príslušných informáciách. Komisia tiež monitoruje zmeny cien komodít súvisiacich s využívaním biomasy na energetické účely a akékoľvek súvisiace pozitívne alebo negatívne vplyvy na potravinovú bezpečnosť.

1.  Komisia monitoruje pôvod biopalív, biokvapalín a palív z biomasy spotrebúvaných v Únii, ako aj dosahu výroby energie z obnoviteľných zdrojov z nich a z iných zdrojov vrátane vplyvu v dôsledku vytláčania na využitie pôdy v Únii a v dodávateľských tretích krajinách. Toto monitorovanie sa zakladá na správach členských štátov o integrovaných národných energetických a klimatických plánoch a príslušného pokroku vyžadovaných v článkoch 3, 15 a 18 nariadenia [riadenie] a na správach príslušných tretích krajín, medzivládnych organizácií, na vedeckých štúdiách a na akýchkoľvek iných príslušných informáciách. Komisia tiež monitoruje zmeny cien komodít súvisiacich s využívaním biomasy na energetické účely a akékoľvek súvisiace pozitívne alebo negatívne vplyvy na potravinovú bezpečnosť.

Odôvodnenie

Je treba prijať komplexný prístup, ktorý umožní porovnávanie.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 30 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia do 31. decembra 2023 posúdi, či kritérium stanovené v článku 26 účinne bráni využívaniu neudržateľnej lesnej a poľnohospodárskej biomasy, podporuje kaskádové využívanie biomasy a rieši jej priame a nepriame emisie uhlíka vrátane odvetvia lesného hospodárstva, a ak je to potrebné, predloží návrh na zmenu príslušných požiadaviek.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spojený so zavedením nových kritérií udržateľnosti pre lesnú a poľnohospodársku bioenergiu a pozmeňujúcimi návrhmi k článku 26.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Príloha IX – časť A – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  drvený odpad z palmového oleja a trsy prázdnych palmových plodov

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Energetická politika EÚ by mala byť v súlade so zásadou súdržnosti politík v záujme rozvoja a plnením programu 2030. Tieto suroviny sú spojené s výrobou neudržateľných biopalív prvej generácie a zvýšia ich hospodársku hodnotu, čím sa ohrozí právo na potravu a pôdu v rozvojových krajinách.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Príloha IX – časť A – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  surový glycerín

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto surovina je spojená s výrobou neudržateľnej bionafty.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Príloha IX – časť A – písmeno p

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

p)  iný nepotravinový celulózový materiál, ako sa vymedzuje v článku 2 druhom odseku písm. s)

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Podpora pôdy, na ktorej sa pestujú energetické plodiny, nie je zlučiteľná so záväzkom EÚ zakotveným v programe trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Príloha IX – časť A – písmeno q

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

q)  iný lignocelulózový materiál, ako sa vymedzuje v článku 2 druhom odseku písm. r), okrem piliarskych a dyhárenských výrezov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Stimulovať by sa malo iba využívanie skutočného drevného odpadu, aby sa zabránilo odlesňovaniu alebo nadmernému využívania lesov.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

15.6.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Florent Marcellesi

6.4.2017

Prerokovanie vo výbore

30.8.2017

 

 

 

Dátum prijatia

10.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

11

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

15

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

11

-

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (13.11.2017)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bas Eickhout

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Únia a jej členské štáty ratifikovali Parížsku dohodu so záväzkom zachovať zvyšovanie globálnych teplôt výrazne pod 2 °C a usilovať sa o úroveň 1,5 °C. Rýchly prechod na obnoviteľné zdroje energie má kľúčový význam pre splnenie týchto cieľov.

Komisia navrhuje celkový cieľ EÚ dosiahnuť aspoň 27 % energie z obnoviteľných zdrojov, čo predstavuje iba 6 % z očakávaného zvýšenia podielu energie z obnoviteľných zdrojov v roku 2020 v priebehu 10 rokov, a v skutočnosti sa tým spomaľuje miera využívania obnoviteľných zdrojov energie z predchádzajúceho obdobia. Spravodajca navrhuje zvýšiť úroveň ambícií, pokiaľ ide o podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 35 % v roku 2030, s národnými záväznými cieľmi, s prioritným prístupom a so systémom záruk pôvodu, ktorý slúži iba ako nástroj vysledovateľnosti a účtovníctva.

Ak zákonodarcovia stimulujú využívanie určitých zdrojov energie prostredníctvom cieľov a dotácií, nesú zodpovednosť za prípadné negatívne následky na životné prostredie alebo hospodárstvo ako celok, a teda musia byť stanovené aj dostatočné záruky v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti. Z klimatického hľadiska by sa mala podporovať len bioenergia vyrábaná z odpadov a zvyškov s náležitými zárukami, pokiaľ ide o ochranu kvality pôdy, uhlíka v pôde a biodiverzitu, a vytláčanie ostatných použití. Politika, ktorá prináša riziko zvýšenia emisií alebo zníženia prirodzených záchytov uhlíka, bude pri plnení cieľov Parížskej dohody pôsobiť kontraproduktívne.

V oblasti dopravy je cieľom návrhu pomaly presunúť podporu EÚ z biopalív vyrobených z plodín smerom k lepším obnoviteľným dopravným palivám, ako napríklad moderné biopalivá a elektrina z obnoviteľných zdrojov. Strop pre podiel biopalív vyrobených z potravinárskych plodín, ktorý možno započítať do cieľov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, sa postupne znižuje zo 7 na 0% v roku 2030. Od roku 2021 by mal byť podiel biopalív a biokvapalín vyrobených z palmového oleja 0. Komisia by mala vypracovať metodiku, ktorou by sa overovali biopalivá a biokvapaliny s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy.

V návrhu sa tiež stanovuje povinnosť pre dodávateľov palív do roku 2030 začleňovať v ponúkaných palivách postupne až 9% pokročilých biopalív, elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a palív zo zachyteného a využitého uhlíka. Tento minimálny podiel by sa mal v porovnaní s rokom 2020 rovnať zníženiu intenzity emisií skleníkových plynov aspoň o 7 %. Je dôležité zabezpečiť, aby tieto biopalivá viedli k výraznému zníženiu emisií skleníkových plynov. Len máloktoré východiskové suroviny sú skutočne k dispozícii bez vzniku emisií. Ak sa materiály odklonia od ich súčasného využitia na výrobu biopalív, bude to mať vplyv na ostatných používateľov. Pri výpočte úspor emisií skleníkových plynov smerom k prahovej hodnote pokročilých biopalív by sa mali započítať odhady nepriamej tvorby uhlíka založené na analýze presunov, na základe ktorej sa zisťuje, aké materiály by sa použili na nahradenie východiskových surovín a aké emisie by s tým boli spojené.

Nie je vhodné do smernice o energii z obnoviteľných zdrojov zahrnúť mandáty na fosílne palivá, a to ani na tie, ktoré pochádzajú z odpadu. Palivá vyrobené z odpadu by sa mali propagovať prostredníctvom iných nástrojov v rámci stratégie obehového hospodárstva Únie.

Elektrická energia z obnoviteľných zdrojov je najčistejším palivom dostupným pre sektor dopravy a v súčasnosti predstavuje riešenie, ktoré možno udržateľným spôsobom najlepšie uplatniť na rôznych úrovniach. Rozsiahle zavádzanie elektrickej dopravy si však vyžaduje stimuly na strane dopytu, ako aj na strane ponuky. Dostatočná sieť nabíjacích staníc je kľúčovým prvkom pri podpore využívania elektrických vozidiel.

Očakáva sa, že moderné biopalivá budú v dlhodobom horizonte predovšetkým zohrávať významnú úlohu pri znižovaní emisií skleníkových plynov z leteckej dopravy. Dodávky energie z obnoviteľných zdrojov pre letectvo sa budú započítavať v rámci záväzku týkajúceho sa ich začlenenia platného pre sektor dopravy ako celok.

Návrh stanoviska sa zameriava aj na zjednodušenie a zníženie administratívnej záťaže. Jedným z navrhovaných opatrení v tejto súvislosti je nahradenie 28 národných databáz celoeurópskou databázou, v ktorej dodávatelia palív zaznamenávajú presuny uskutočnené s cieľom splniť si povinnosť začleniť palivá z obnoviteľných zdrojov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Európsky parlament vo svojich uzneseniach k „Rámcu politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 až 2030“ a „správe o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov“, podporil záväzný cieľ Únie, aby do roku 2030 bolo aspoň 30 % celkovej konečnej spotreby z energie z obnoviteľných zdrojov, pričom zdôraznil, že tento cieľ by sa mal realizovať prostredníctvom individuálnych národných cieľov, ktoré zohľadňujú osobitnú situáciu a potenciál každého členského štátu.

(6)  Európsky parlament vo svojich uzneseniach k „Rámcu politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 až 2030“ a „správe o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov“, podporil záväzný cieľ Únie, aby do roku 2030 bolo aspoň 30 % celkovej konečnej spotreby z energie z obnoviteľných zdrojov, pričom zdôraznil, že tento cieľ by sa mal realizovať prostredníctvom individuálnych národných cieľov, ktoré zohľadňujú osobitnú situáciu a potenciál každého členského štátu. Vo svojom uznesení o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov zašiel Európsky parlament ešte ďalej a zdôraznil, že vzhľadom na Parížsku dohodu je potrebný výrazne ambicióznejší cieľ Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Preto je vhodné stanoviť záväzný cieľ Únie, že podiel energie z obnoviteľných zdrojov by mal byť aspoň 27 %. Členské štáty by mali, prostredníctvom procesu riadenia stanovenom v nariadení [riadenie], definovať svoj prínos k splneniu tohto cieľa v rámci svojich integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy.

(7)  Preto je vhodné stanoviť záväzný cieľ Únie, že podiel energie z obnoviteľných zdrojov by mal byť aspoň 35 %, pričom tento cieľ bude sprevádzaný záväznými národnými cieľmi. Členské štáty by mali, prostredníctvom procesu riadenia stanovenom v nariadení [riadenie], definovať svoj prínos k splneniu tohto cieľa v rámci svojich integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Stanovenie záväzného cieľa Únie týkajúceho sa energie z obnoviteľných zdrojov na rok 2030 by naďalej predstavovalo podporu rozvoju technológií na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a poskytovalo investorom istotu. Cieľ definovaný na úrovni Únie by pre členské štáty znamenal väčšiu flexibilitu pri plnení svojich cieľov na zníženie skleníkových plynov čo najefektívnejším spôsobom z hľadiska nákladov v súlade s ich špecifickými okolnosťami, energetickým mixom a kapacitami na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

(8)  Stanovenie záväzných cieľov na národnej úrovni a úrovni Únie týkajúcich sa energie z obnoviteľných zdrojov na rok 2030 by naďalej predstavovalo podporu rozvoju technológií na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a poskytovalo investorom istotu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Členské štáty by mali zvážiť, v akom rozsahu je využívanie rôznych typov zdrojov energie zlučiteľné s cieľom obmedziť otepľovanie na 1,5°C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a s cieľom bezfosílneho a súčasne nízkouhlíkového hospodárstva. V tomto smere by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty na posúdenie prínosov rôznych druhov obnoviteľných zdrojov energie z hľadiska plnenia týchto cieľov, a to na základe lehoty návratnosti a výsledkov v porovnaní s fosílnymi palivami, a Komisia by mala zvážiť, či nenavrhne maximálnu možnú lehotu návratnosti ako kritérium udržateľnosti, najmä v prípade drevno-celulózovej biomasy.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh súvisí s kritériami udržateľnosti uvedenými v článku 26, ktoré tvoria jeden zo základných prvkov prepracovaného znenia smernice o obnoviteľných zdrojoch energie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Členské štáty by mali prijať ďalšie opatrenia v prípade, že podiel energie z obnoviteľných zdrojov nezodpovedá trajektórii Únie dosiahnuť cieľ, ktorým je aspoň 27 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov. Tak, ako je stanovené v nariadení [riadenie], ak Komisia v priebehu posúdenia integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy zistila rozdiely v ambíciách, môže prijať opatrenia na úrovni Únie s cieľom zabezpečiť dosiahnutie uvedeného cieľa. Ak v priebehu posúdenia integrovaných národných správ o pokroku v oblasti energetiky a klímy Komisia zistila rozdiely v realizácii, mali by členské štáty uplatňovať opatrenia stanovené v nariadení [riadenie], ktoré im poskytujú dostatočnú flexibilitu výberu.

(10)  Členské štáty by mali prijať ďalšie opatrenia v prípade, že podiel energie z obnoviteľných zdrojov nezodpovedá trajektórii Únie dosiahnuť cieľ, ktorým je aspoň 35 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov. Tak, ako je stanovené v nariadení [riadenie], ak Komisia v priebehu posúdenia integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy zistila rozdiely v ambíciách, môže prijať opatrenia na úrovni Únie s cieľom zabezpečiť dosiahnutie uvedeného cieľa. Ak v priebehu posúdenia integrovaných národných správ o pokroku v oblasti energetiky a klímy Komisia zistila rozdiely v realizácii, mali by členské štáty uplatňovať opatrenia stanovené v nariadení [riadenie].

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Podpora energie z obnoviteľných zdrojov by mala vychádzať zo zásad obehového hospodárstva a kaskádového využívania zdrojov v záujme zvýšenia efektívnosti využívania zdrojov v prípade výrobkov a surovín a v záujme minimalizácie produkcie odpadu. Preto by táto smernica mala byť v súlade s uvedenými zásadami a mala by ešte viac presadzovať opätovné spracúvanie odpadu na druhotné suroviny v súlade s cieľmi uvedenými v smernici 2008/98/ES.

Odôvodnenie

Smernica o obnoviteľných zdrojov energie by mala byť v súlade so zásadami obehového hospodárstva a mal by sa ňou podporovať trh s druhotnými surovinami.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom podporiť ambiciózne príspevky členských štátov pri dosahovaní cieľa Únie by sa v týchto členských štátoch mal ustanoviť finančný rámec, ktorého cieľom je uľahčiť investície do projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, a to aj prostredníctvom využívania finančných nástrojov.

(11)  S cieľom podporiť členské štáty pri dosahovaní svojich cieľov by sa v týchto členských štátoch mal ustanoviť finančný rámec, ktorého cieľom je uľahčiť investície do projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, a to aj prostredníctvom využívania finančných nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Komisia by mala uľahčiť výmenu najlepších postupov medzi príslušnými vnútroštátnymi alebo regionálnymi orgánmi alebo subjektmi, napr. prostredníctvom pravidelných stretnutí s cieľom nájsť spoločný prístup na podporu väčšieho využívania nákladovo efektívnych projektov obnoviteľnej energie, podporovať investície do nových, flexibilných a čistých technológií, a na základe transparentných kritérií a spoľahlivých cenových signáloch trhu stanoviť primerané stratégie riadenia procesu vyraďovania technológií, ktoré neprispievajú k zníženiu emisií alebo neposkytujú dostatočnú pružnosť.

(13)  Komisia by mala uľahčiť výmenu najlepších postupov medzi príslušnými vnútroštátnymi alebo regionálnymi a miestnymi orgánmi alebo subjektmi, napr. prostredníctvom pravidelných stretnutí s cieľom nájsť spoločný prístup na podporu väčšieho využívania nákladovo efektívnych projektov obnoviteľnej energie, podporovať investície do nových, flexibilných a čistých technológií, a na základe transparentných kritérií a spoľahlivých cenových signáloch trhu stanoviť primerané stratégie riadenia procesu vyraďovania technológií, ktoré neprispievajú k zníženiu emisií alebo neposkytujú dostatočnú pružnosť.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Systémy podpory pre elektrinu vyrábanú z obnoviteľných zdrojov sa ukázali ako účinný spôsob podpory zavádzania elektriny z obnoviteľných zdrojov. Ak sa členské štáty rozhodnú zaviesť systémy podpory, takáto podpora by sa mala poskytovať spôsobom, ktorý v rámci možností nenarúša fungovanie trhov s elektrinou. Na tento účel čoraz väčší počet členských štátov vyčleňuje podporu tak, že podpora sa poskytuje navyše k trhovým príjmom.

(15)  Systémy podpory pre elektrinu vyrábanú z obnoviteľných zdrojov sa ukázali ako účinný spôsob podpory zavádzania elektriny z obnoviteľných zdrojov. Ak sa členské štáty rozhodnú zaviesť systémy podpory, takáto podpora by sa mala poskytovať spôsobom, ktorý v rámci možností nenarúša fungovanie trhov s elektrinou. Na tento účel čoraz väčší počet členských štátov vyčleňuje podporu tak, že podpora sa poskytuje navyše k trhovým príjmom. V prípade zdrojov biomasy, pri ktorých môže existovať hospodárska súťaž s výrobcami surovín, by systémy podpory mali narúšať fungovanie trhu s dodávkami biomasy v čo najmenšej miere.

Odôvodnenie

S cieľom zaviesť obehové hospodárstvo by systémy podpory energie z obnoviteľných zdrojov nemali narúšať medziodvetvovú súťaž, pokiaľ ide o dodávku biomasy.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov by sa v prípade spotrebiteľov a daňových poplatníkov mala zaviesť s čo najnižšími nákladmi. Pri navrhovaní systémov podpory a pri prideľovaní podpory by sa členské štáty mali snažiť minimalizovať celkové náklady na zavádzanie systému, a plne pritom zohľadniť potreby rozvoja sietí a sústav, výsledný energetický mix a dlhodobý potenciál technológií.

(16)  Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov vrátane uskladňovania energie by sa v prípade spotrebiteľov a daňových poplatníkov mala zavádzať s čo najlepším pomerom nákladov a účinnosti. Pri navrhovaní systémov podpory a pri prideľovaní podpory by sa členské štáty mali snažiť minimalizovať celkové náklady na zavádzanie systému, a plne pritom zohľadniť potreby rozvoja sietí a sústav vrátane rozvoja vysokonapäťových elektrických prenosových sústav, výsledný energetický mix a dlhodobý potenciál technológií.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Pri plánovaní takejto infraštruktúry potrebnej na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov by sa mali náležitým spôsobom zohľadňovať politiky súvisiace so zapojením osôb, ktorých sa projekty dotýkajú, vrátane akéhokoľvek domorodého obyvateľstva a s náležitým zohľadnením ich práv k pôde.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 b (nové)