Förfarande : 2016/0382(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0392/2017

Ingivna texter :

A8-0392/2017

Debatter :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Omröstningar :

PV 17/01/2018 - 10.4
CRE 17/01/2018 - 10.4
Röstförklaringar
PV 13/11/2018 - 4.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0009
P8_TA(2018)0444

BETÄNKANDE     ***I
PDF 2694kWORD 496k
6.12.2017
PE 597.755v02-00 A8-0392/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning)

(COM(2016)0767 – C8‑0500/2016 – 2016/0382(COD))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: José Blanco López

(Omarbetning – artikel 104 i arbetsordningen)

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR TAGIT EMOT SYNPUNKTER FRÅN
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 YTTRANDE från utskottet för framställningar
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning)

(COM(2016)0767 – C8‑0500/2016 – 2016/0382(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0767),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 194.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0500/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 26 april 2017(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(2),

–  med beaktande av skrivelsen av den ... 2017 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för framställningar(A8-0392/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 194.2,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 194 och 191.1,

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Att främja förnybara energiformer är ett av målen för unionens energipolitik. En ökad användning av energi från förnybara energikällor är, tillsammans med energisparande och förbättrad energieffektivitet, viktiga komponenter i det åtgärdspaket som krävs för att minska växthusgasutsläppen och uppfylla Parisavtalet från 2015 om klimatförändringar, samt unionens ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030, bl.a. det bindande målet att till 2030 minska utsläppen i unionen med minst 40 % under 1990 års nivåer. Det spelar också en viktig roll för att trygga energiförsörjningen, stimulera teknisk utveckling och innovation och ge möjligheter till sysselsättning och regional utveckling, särskilt i landsbygdsområden och isolerade områden eller regioner med låg befolkningstäthet.

(2)  Att främja förnybara energiformer är ett av målen för unionens energipolitik enligt artikel 194.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget). En ökad användning av energi från förnybara energikällor är, tillsammans med energisparande och förbättrad energieffektivitet, det viktigaste i det åtgärdspaket som krävs för att minska växthusgasutsläppen och uppfylla unionens åtagande inom ramen för Parisavtalet från 2015 om klimatförändringar, samt tillgodose behovet av att uppnå inhemska netto‑nollutsläpp senast 2050. Det spelar också en grundläggande roll för att trygga energiförsörjningen och rimliga priser för hållbar energi, stimulera teknisk utveckling och innovation, såväl som tekniskt och industriellt ledarskap samt skapa miljömässiga och sociala vinster, hälsovinster och ge stora möjligheter till sysselsättning och regional utveckling, särskilt i landsbygdsområden och isolerade områden eller i regioner med låg befolkningstäthet och i territorier som är på väg att delvis avindustrialiseras.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Parisavtalet höjde avsevärt den globala ambitionsnivån i fråga om begränsning av klimatförändringar, i och med att de som undertecknat avtalet förband sig till att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen betydligt under 2 °C över förindustriell nivå och att fullfölja ansträngningar för att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C över förindustriell nivå. Unionen måste ställa sig in på åtskilligt större och snabbare utsläppsminskningar än vad som tidigare planerats för att vi senast 2050 ska ha gått över till ett energisystem med hög energieffektivitet och förnybar energi som grundval. Samtidigt går dessa minskningar att göra till lägre kostnad än vad som tidigare uppskattats, i och med att tekniken för förnybar energi såsom vindkraft och solkraft utvecklas och tas i bruk så snabbt.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Fler tekniska förbättringar, fler incitament för användning och utbyggnad av allmänna transportmedel, utnyttjande av energieffektiv teknik och främjande av användningen av energi från förnybara energikällor inom el-, värme- och kylsektorn samt inom transportsektorn är, tillsammans med energieffektivitetsåtgärder mycket effektiva sätt att minska utsläppen av växthusgaser i unionen och unionens beroende av importerad gas och olja.

(3)  Framför allt minskad energianvändning, fler tekniska förbättringar, kollektivtrafikutbyggnad, utnyttjande av energieffektiv teknik och främjande av användningen av energi från förnybara energikällor inom el-, värme- och kylsektorn samt inom transportsektorn är, tillsammans med energieffektivitetsåtgärder, mycket effektiva sätt att minska utsläppen av växthusgaser i unionen och unionens energiberoende.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Genom direktiv 2009/28/EG inrättades ett regelverk för främjande av användningen av energi från förnybara energikällor som anger bindande nationella mål för andelen energi från förnybara energikällor i energikonsumtionen och transportsektorn som ska nås senast 2020. Genom ett meddelande från kommissionen av den 22 januari 201412 fastställdes en ram för unionens framtida energi- och klimatpolitik och främjades en samsyn om hur denna politik ska utvecklas efter 2020. Kommissionen föreslog att unionsmålet för 2030 vad gäller andelen förnybar energi som används i unionen bör vara minst 27 %.

(4)  Genom direktiv 2009/28/EG inrättades ett regelverk för främjande av användningen av energi från förnybara energikällor som anger bindande nationella mål för andelen energi från förnybara energikällor i energikonsumtionen och transportsektorn som ska nås senast 2020.

__________________

 

12 En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–2030 (COM(2014) 15 final).

 

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Vid Europeiska rådets möte i oktober 2014 godkändes detta mål, vilket innebär att medlemsstaterna får fastställa egna, mer ambitiösa nationella mål.

utgår

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Europaparlamentet har i sina resolutioner om ”En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–2030 ” och ”Lägesrapport om förnybar energi” förespråkat ett bindande unionsmål för 2030 om att minst 30 % av den sammanlagda slutliga energianvändningen ska komma från förnybara energikällor och framhållit att detta mål bör nås med hjälp av nationella mål som tar hänsyn till den individuella situationen och potentialen i varje medlemsstat.

(6)  Europaparlamentet har i sin resolution av den 5 februari 2014 om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 förespråkat ett bindande unionsmål för 2030 om att minst 30 % av den sammanlagda slutliga energianvändningen ska komma från förnybara energikällor och framhållit att detta mål bör nås med hjälp av nationella mål som tar hänsyn till den individuella situationen och potentialen i varje medlemsstat. I sin resolution av den 23 juni 2016 om lägesrapporten om förnybar energi gick Europaparlamentet längre då det med hänsyn till sin tidigare ståndpunkt angående ett unionsmål på minst 30 % betonade att det, mot bakgrund av Parisavtalet och av att tekniken för förnybar energi på sistone blivit avsevärt billigare, var önskvärt med åtskilligt högre ambitioner.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Ambitionerna i Parisavtalet och den tekniska utvecklingen, inbegripet kostnadsminskningar för investeringar i förnybar energi, bör därför tas i beaktande.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Det är därför lämpligt att fastställa ett bindande unionsmål på en andel förnybar energi på minst 27 %. Medlemsstaterna bör fastställa sina bidrag till uppnåendet av detta mål som en del av sina integrerade nationella energi- och klimatplaner genom den styrningsprocessen som föreskrivs i förordning [styrning].

(7)  Det är därför lämpligt att fastställa ett bindande unionsmål på en andel förnybar energi på minst 35 %, avsett att kompletteras med nationella mål.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Medlemsstaternas mål för förnybar energi bör fastställas med beaktande av skyldigheterna enligt Parisavtalet om klimatförändringar, den enorma återstående potentialen för förnybar energi samt de investeringar som är nödvändiga för att energiomställningen ska bli verklighet.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Vid omvandlingen av unionsmålet om 35 % i form av enskilda mål för varje medlemsstat bör vederbörlig hänsyn tas till att fördelningen blir rättvis och lämplig, med beaktande av medlemsstaternas BNP, samt deras olika utgångslägen och potential, inbegripet den andel energi från förnybara energikällor som är avsedd att uppnås senast 2020.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Fastställandet av ett bindande unionsmål rörande förnybar energi för 2030 skulle fortsätta att främja utvecklingen av teknik som producerar förnybar energi och skapar säkerhet för investerare. Ett mål som fastställs på unionsnivå skulle ge ökad flexibilitet för medlemsstaterna att uppnå sina mål om minskade växthusgasutsläpp så kostnadseffektivt som möjligt i enlighet med sina specifika förhållanden, sin energimix och sin kapacitet att producera förnybar energi.

(8)  Fastställandet av ett bindande unionsmål rörande förnybar energi för 2030 skulle fortsätta att främja utvecklingen av teknik som producerar förnybar energi och skapar säkerhet för investerare.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Medlemsstaterna bör överväga i vilken utsträckning användningen av olika typer av energikällor går att förena med målet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C över förindustriell nivå samt med målet om en fossilfri och samtidigt koldioxidsnål ekonomi. Till kommissionen bör delegeras befogenhet att anta rättsakter om detta, där det, på grundval av återbetalningsperioden och resultaten jämfört med fossila bränslen, bedöms vilket respektive bidrag till dessa mål som olika typer av förnybara energikällor ger samt övervägs ett förslag till längsta tillåtna återbetalningsperiod som ett hållbarhetskriterium, i synnerhet för biomassa som innehåller lignocellulosa.

Motivering

Detta ändringsförslag är kopplat till hållbarhetskriterierna i artikel 26, som är ett av de centrala inslagen i omarbetningen av direktivet om förnybara energikällor.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Medlemsstaterna bör vidta ytterligare åtgärder om andelen förnybar energi på unionsnivå inte uppfyller unionens utveckling i riktning mot målet om en andel förnybar energi på minst 27 %. Enligt förordning [styrning] kan kommissionen vidta åtgärder på unionsnivå för att säkerställa att målet uppnås, om den konstaterar en klyfta i ambitionsnivån i samband med bedömningen av de integrerade nationella energi- och klimatplanerna. Om kommissionen konstaterar en skillnad mellan ambition och resultat i samband med bedömningen av lägesrapporterna om de integrerade nationella energi- och klimatplanerna, bör medlemsstaterna tillämpa de åtgärder som föreskrivs i förordning [styrning], vilka ger dem tillräcklig valfrihet.

utgår

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Stödsystem för el som produceras från förnybara energikällor har visat sig vara ett effektivt sätt att främja utbyggnaden av förnybar energi. Om och när medlemsstaterna beslutar att införa stödsystem bör sådant stöd ges i en form som är så lite snedvridande som möjligt med tanke på elmarknadernas funktion. I detta syfte beviljar ett ökande antal medlemsstater stöd i en form där stödet ges utöver marknadsintäkterna.

(15)  Stödsystem för el som produceras från förnybara energikällor har visat sig vara ett effektivt sätt att främja utbyggnaden av förnybar energi. Om och när medlemsstaterna beslutar att införa stödsystem bör sådant stöd ges i en form som är så lite snedvridande som möjligt med tanke på elmarknadernas funktion. Om och när medlemsstaterna beslutar att införa stödsystem bör sådant stöd ges i en form som är så lite snedvridande som möjligt med tanke på elmarknadernas funktion, och samtidigt tar hänsyn till att olika former av teknik har olika egenskaper samt att små och stora producenter har olika möjligheter att svara på marknadssignaler.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Elproduktion från förnybara energikällor bör byggas ut till lägsta möjliga kostnad för konsumenter och skattebetalare. När medlemsstaterna utformar stödsystem och beviljar stöd bör de sträva efter att minimera de totala systemkostnaderna för utbyggnad, med full hänsyn tagen till behovet av nät- och systemutbyggnad, den energimix som blir följden samt teknikens potential på lång sikt.

(16)  Elproduktion från förnybara energikällor, jämte energilagring, bör byggas ut för att minimera de långsiktiga kostnaderna för energiomställningen för konsumenter och skattebetalare. När medlemsstaterna utformar stödsystem och beviljar stöd bör de sträva efter att minimera de totala systemkostnaderna för utbyggnad, med full hänsyn tagen till behovet av nät- och systemutbyggnad, den energimix som blir följden samt teknikens potential på lång sikt. Medlemsstaterna bör också bevilja stöd till anläggningar med hjälp av anbudsförfaranden, vilka får vara antingen teknikspecifika eller teknikneutrala.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  I sina slutsatser från oktober 2014 om den klimat- och energipolitiska ramen fram till 2030 framhöll Europeiska rådet vikten av en mer sammanlänkad inre energimarknad och behovet av tillräckligt stöd för att integrera allt högre nivåer av energi från intermittenta förnybara energikällor och på det sättet göra det möjligt för unionen att förverkliga sina ambitioner att gå i täten för energiomställningen. Det är därför viktigt att snarast öka sammanlänkningsgraden och närma sig de mål som Europeiska rådet enats om i syfte att maximera energiunionens fulla potential.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16b)  Vid utarbetandet av stödsystem för förnybar energi bör medlemsstaterna ta hänsyn till principerna om den cirkulära ekonomin och EU:s avfallshierarki. Förebyggande och återvinning av avfall bör vara det alternativ som prioriteras. Medlemsstaterna bör undvika att ta fram stödsystem som står i motsättning till målen om avfallsbehandling och som skulle leda till att återvinnbart avfall inte används effektivt. Medlemsstaterna bör också säkerställa att de åtgärder som införs inom ramen för denna förordning inte står i motsättning till målen för direktiv 2008/98/EU.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 16c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16c)  När det gäller användning av biotiska energikällor bör medlemsstaterna införa garantier för att skydda den biologiska mångfalden och motverka utarmning eller förlust av ekosystem samt förhindra alla avvikelser från befintliga användningsområden som indirekt eller direkt skulle ha en negativ inverkan på den biologiska mångfalden, jordmånen eller den övergripande växthusgasbalansen.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 16d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16d)  Medlemsstaterna bör främja och i första hand välja inhemska förnybara energikällor, och undvika snedvridning som leder till att alltför mycket resurser importeras från tredjeländer. Man bör i detta sammanhang ta i beaktande och främja ett livscykelperspektiv.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 16e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16e)  Lokalsamhällen som satsar på förnybar energi bör, tillsammans med städer och lokala myndigheter, ha rätt att delta i tillgängliga stödsystem på samma villkor som andra stora deltagare. Medlemsstaterna bör för detta ändamål få vidta åtgärder, såsom att ge information samt tekniskt och ekonomiskt stöd, via de gemensamma administrativa kontaktpunkter som avses i artikel 16 i detta direktiv, samt minska de administrativa kraven, inbegripa anbudskriterier som är inriktade på lokalsamhällen, skapa anpassade budgivningsperioder för lokalsamhällen som satsar på förnybar energi eller tillåta att de får ersättning i form av direktstöd.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 16f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16f)  Vid planeringen av den infrastruktur som behövs för elproduktion från förnybara energikällor bör vederbörlig hänsyn tas till politiska åtgärder som avser deltagande från de personers sida som påverkas av projekten, inbegripet eventuella ursprungsbefolkningar, liksom också till deras markrättigheter.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 16g (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16g)  Konsumenterna bör få utförlig information, bland annat om energieffektivitetsvinster för värme-/kylsystem och lägre driftskostnader för elfordon, så att de kan göra individuella val i fråga om förnybara energikällor och undvika teknologisk inlåsning.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 16h (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16h)  När stöd ges till utvecklingen av marknaden för förnybara energikällor måste hänsyn tas till de negativa effekterna för andra marknadsaktörer. Stödsystemen bör därför minska risken för marknadssnedvridning och snedvridning av konkurrensen.

Motivering

Biomassa, och särskilt skogsbiomassa, är en värdefull råvara för träindustrin som stärker Europas landsbygdsområden ekonomiskt. Den ökade efterfrågan på skogsbiomassa bör därför inte leda till marknadssnedvridning i den berörda sektorn.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Medlemsstaterna bör visserligen åläggas att successivt och delvis låta projekt i andra medlemsstater få stöd, upp till en nivå som återspeglar de fysiska flödena mellan medlemsstaterna, men det bör förbli frivilligt att öppna stödsystemen med mer än denna obligatoriska andel. Medlemsstaterna har olika potential när det gäller energi från förnybara energikällor och använder på nationell nivå olika system för att stödja sådan energi. Flertalet medlemsstater har stödsystem som bidrar endast till sådan energi från förnybara energikällor som produceras på deras eget territorium. För att de nationella stödsystemen ska fungera korrekt är det synnerligen viktigt att medlemsstaterna kan kontrollera effekten av och kostnaderna för sina nationella stödsystem i förhållande till sin olika respektive potential. Ett viktigt sätt att uppnå målet för detta direktiv är att garantera korrekt fungerande nationella stödsystem i enlighet med direktiven 2001/77/EG och 2009/28/EG, för att upprätthålla investerarnas förtroende och låta medlemsstaterna utforma effektiva nationella åtgärder för att uppnå målen. Syftet med detta direktiv är att underlätta gränsöverskridande stöd till energi från förnybara energikällor utan att oproportionerligt påverka nationella stödsystem. Utöver att stödsystemen obligatoriskt öppnas till viss del införs här därför också frivilliga mekanismer för samarbete mellan medlemsstaterna, så att de kan enas om hur mycket en medlemsstat ska stödja energiproduktionen i en annan medlemsstat och i vilken omfattning produktionen av energi från förnybara energikällor bör inberäknas i det nationella övergripande målet för den ena eller den andra medlemsstaten. För att säkerställa effektiviteten i de båda åtgärderna för måluppnående, dvs. nationella stödsystem och samarbetsmekanismer, måste medlemsstaterna kunna fastställa huruvida och i vilken utsträckning deras nationella stödsystem ska gälla också för annan energi från förnybara energikällor som produceras i andra medlemsstater än för den obligatoriska minimiandelen av sådan energi, och kunna enas om detta genom att tillämpa de samarbetsmekanismer som föreskrivs i detta direktiv.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Bortsett från ändringar av stödsystem som görs för att anpassa dem till reglerna om statligt stöd bör politiken för stöd till förnybar energi vara stabil och undvika ständiga ändringar. Dessa ändringar har en direkt inverkan på kapitalfinansieringskostnaderna, kostnaderna för projektutveckling och därmed på de totala kostnaderna för utbyggnad av förnybar energi i unionen. Medlemsstaterna bör förhindra att en ändring av stöd som beviljas för projekt för förnybar energi har en negativ inverkan på projektens lönsamhet. I detta sammanhang bör medlemsstaterna främja en kostnadseffektiv stödpolitik och säkerställa stödpolitikens finansiella hållbarhet.

(18)  Om inte annat följer av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör politiken för stöd till förnybar energi vara förutsägbar och stabil och undvika ständiga eller retroaktiva ändringar. En oförutsägbar och instabil politik har en direkt inverkan på kapitalfinansieringskostnaderna, kostnaderna för projektutveckling och därmed på de totala kostnaderna för utbyggnad av förnybar energi i unionen. Medlemsstaterna bör i god tid på förhand meddela alla ändringar av stödet och vederbörligen samråda med intressenter. Medlemsstaterna bör i vilket fall som helst förhindra att en ändring av stöd som beviljas för projekt för förnybar energi har en negativ inverkan på projektens lönsamhet. I detta sammanhang bör medlemsstaterna främja en kostnadseffektiv stödpolitik och säkerställa stödpolitikens finansiella hållbarhet.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Medlemsstaternas skyldigheter att utarbeta utkast till handlingsplaner och lägesrapporter för förnybar energi samt kommissionens skyldighet att avlägga rapport om medlemsstaternas framsteg är nödvändiga för att öka öppenheten, skapa klarhet för investerare och konsumenter och möjliggöra en effektiv kontroll. Förordning [styrning] integrerar dessa skyldigheter i energiunionens styrningssystem, där planerings-, rapporterings- och övervakningsskyldigheter på energi- och klimatområdet förenklas. Öppenhetsplattformen för förnybar energi är också integrerad i den övergripande e-plattform som fastställs i förordning [styrning].

(19)  Medlemsstaternas skyldigheter att utarbeta utkast till handlingsplaner och lägesrapporter för förnybar energi samt kommissionens skyldighet att avlägga rapport om medlemsstaternas framsteg är nödvändiga för att öka öppenheten, skapa klarhet för investerare och konsumenter och möjliggöra en effektiv kontroll. För att säkerställa att medborgarna står i centrum för energiomställningen bör medlemsstaterna, inom ramen för sina handlingsplaner för förnybar energi, utarbeta långsiktiga strategier för att göra det lättare för städer, lokalsamhällen som satsar på förnybar energi och egenförbrukare att producera förnybar energi. Förordning [styrning] integrerar dessa skyldigheter i energiunionens styrningssystem, där långsiktiga strategier och planerings-, rapporterings- och övervakningsskyldigheter på energi- och klimatområdet förenklas. Öppenhetsplattformen för förnybar energi är också integrerad i den övergripande e-plattform som fastställs i förordning [styrning].

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Förnybar havsenergi ger EU en unik möjlighet att minska sitt beroende av fossila bränslen, att bidra till uppnåendet av sina mål för minskade koldioxidutsläpp, och att skapa en ny näringsgren som ger arbetstillfällen på en stor del av EU:s territorium, inklusive i de yttersta randområdena. EU måste därför sträva efter att skapa regler och ekonomiska villkor som gynnar utbyggnaden av sådan energi.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  I sitt meddelande En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet av den 20 juli 2016 betonar kommissionen att avancerade biobränslen (som i meddelandets svenska version kallas ”avancerade biodrivmedel”) på medellång sikt kommer att vara särskilt viktiga för luftfarten. Den kommersiella luftfarten är fullständigt beroende av flytande bränslen, eftersom det inte finns några säkra eller certifierade alternativ för civilflyget.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  För att säkerställa att bilaga IX beaktar principerna vad gäller den avfallshierarki som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG17, unionens hållbarhetskriterier och behovet av att säkerställa att bilagan inte skapar ytterligare efterfrågan på mark och samtidigt främja användningen av avfall och restprodukter, bör kommissionen i sin regelbundna utvärdering av bilagan överväga införandet av ytterligare råvaror som inte allvarligt snedvrider marknaderna för (bi)produkter, avfall eller restprodukter.

(25)  För att säkerställa att bilaga IX beaktar principerna vad gäller den cirkulära ekonomin, den avfallshierarki som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG1717, unionens hållbarhetskriterier, en livscykelbedömning av utsläpp och behovet av att säkerställa att bilagan inte skapar ytterligare efterfrågan på mark och samtidigt främja användningen av avfall och restprodukter, bör kommissionen regelbundet utvärdera bilagan och, i sina eventuella förslag till ändringar av den, överväga införandet av ytterligare råvaror som inte allvarligt snedvrider marknaderna för (bi)produkter, avfall eller restprodukter.

__________________

__________________

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  I Europaparlamentets resolution av den 4 april 2017 om palmolja och avverkning av regnskogar uppmanades kommissionen att vidta åtgärder för att vegetabiliska oljor som driver på avskogningen, däribland palmolja, ska fasas ut som beståndsdel i biobränslen, helst till 2020.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Importerad el som producerats från förnybara energikällor utanför unionen bör kunna räknas in i medlemsstaternas andelar förnybar energi. För att kunna garantera en adekvat effekt av skiftet från konventionell energi till energi från förnybara energikällor i unionen och i tredjeländer, är det lämpligt att se till att sådan import kan spåras och redovisas på ett tillförlitligt sätt. Avtal med tredjeländer om hur denna handel med el från förnybara energikällor ska organiseras kommer att övervägas. Om ett beslut som fattas enligt fördraget om energigemenskapen18 innebär att de relevanta bestämmelserna i detta direktiv är bindande för parterna i det fördraget, bör de bestämmelser om samarbete mellan medlemsstaterna som föreskrivs i detta direktiv vara tillämpliga på dem.

(28)  Importerad el som producerats från förnybara energikällor utanför unionen bör kunna räknas in i medlemsstaternas andelar förnybar energi. För att kunna garantera en adekvat effekt av skiftet från konventionell energi till energi från förnybara energikällor i unionen och i tredjeländer, är det lämpligt att se till att sådan import kan spåras och redovisas på ett tillförlitligt sätt och att den fullständigt överensstämmer med internationell rätt. Avtal med tredjeländer om hur denna handel med el från förnybara energikällor ska organiseras kommer att övervägas. Om ett beslut som fattas enligt fördraget om energigemenskapen18 innebär att de relevanta bestämmelserna i detta direktiv är bindande för parterna i det fördraget, bör de bestämmelser om samarbete mellan medlemsstaterna som föreskrivs i detta direktiv vara tillämpliga på dem.

__________________

__________________

18 EUT L 198, 20.7.2006, s. 18.

18 EUT L 198, 20.7.2006, s. 18.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  När medlemsstaterna tillsammans med ett eller flera tredjeländer genomför gemensamma projekt som rör elproduktion från förnybara energikällor, är det lämpligt att dessa gemensamma projekt endast gäller nybyggda anläggningar eller anläggningar med nyligen ökad kapacitet. Detta kommer att hjälpa till att garantera att andelen energi från förnybara energikällor i tredjelandets totala energianvändning inte minskas på grund av importen av energi från förnybara energikällor till gemenskapen. Vidare bör de berörda medlemsstaterna underlätta det berörda tredjelandets inhemska användning av elproduktionen från de anläggningar som omfattas av det gemensamma projektet. Det berörda tredjelandet bör även uppmuntras av kommissionen och medlemsstaterna att utveckla en strategi för energi från förnybara energikällor med ambitiösa mål.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Skäl 28b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28b)  Genom detta direktiv inrättas en unionsram för främjande av energi från förnybara energikällor och det bidrar också till att unionen och medlemsstaterna eventuellt kan bli till nytta för att främja utvecklingen av sektorn för förnybar energi i tredjeländer. Unionen och medlemsstaterna bör främja forskning, utveckling och investeringar i produktion av förnybar energi i utvecklingsländerna och i andra partnerländer och därigenom stärka deras miljömässiga och ekonomiska hållbarhet och deras kapacitet att exportera förnybar energi. Import av förnybar energi från partnerländer kan dessutom hjälpa unionen och medlemsstaterna att uppfylla sina ambitiösa mål för minskning av koldioxidutsläppen.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Skäl 28c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28c)  Utvecklingsländer har alltmer antagit strategier för förnybar energi på nationell nivå som ett led i sin strävan att producera energi från förnybara källor för att tillgodose den ökande efterfrågan på energi. Över 173 länder, däribland 117 utvecklingsländer eller tillväxtekonomier, hade fastställt mål för förnybar energi i slutet av 2015.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Skäl 28d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28d)  Energianvändning i utvecklingsländerna har nära koppling till en rad sociala frågor: fattigdomsminskning, utbildning, hälsa, befolkningsökning, sysselsättning, företagsverksamhet, kommunikation, urbanisering och bristande möjligheter för kvinnor. Förnybar energi kan i hög grad möjliggöra hantering av utvecklings- och miljöutmaningar på en och samma gång. Under de senaste åren har det skett en betydande utveckling av alternativ energiteknik, både när det gäller prestanda och lägre kostnader. Dessutom ligger många utvecklingsländer särskilt bra till för att utveckla en ny generation energiteknik. Förnybar energi är inte bara bra för utvecklingen och miljön, utan kan även bidra till ökad säkerhet och ekonomisk stabilitet. Ökad användning av förnybara energikällor skulle minska beroendet av dyra importerade fossila bränslen och hjälpa många länder att förbättra sin betalningsbalans.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31a)  Produktionen av geotermisk energi kan, beroende på produktionsområdets geologiska egenskaper, leda till utsläpp av växthusgaser och andra ämnen från vätskeflöden och andra geologiska formationer under jord. Investeringar bör inriktas endast på sådan produktion av geotermisk energi som har låg miljöpåverkan och minskar växthusgasutsläppen, jämfört med konventionella källor. Därför bör kommissionen senast i december 2018 bedöma om det behövs ett lagstiftningsförslag för att reglera utsläppen av alla hälso- och miljöskadliga ämnen från geotermiska anläggningar, inklusive koldioxid, både under prospekterings- och driftsfasen.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  På nationell och regional nivå har bestämmelser och skyldigheter beträffande minimikrav för användning av energi från förnybara energikällor i nya och renoverade byggnader lett till en betydligt ökad användning av denna typ av energi. Dessa åtgärder bör också framhållas som föredömen i ett vidare unionssammanhang, samtidigt som man genom ändrade byggregler och byggnormer främjar energieffektivare anordningar för energi från förnybara energikällor.

(33)  På nationell, regional och lokal nivå har bestämmelser och skyldigheter beträffande minimikrav för användning av energi från förnybara energikällor i nya och renoverade byggnader lett till en betydligt ökad användning av denna typ av energi. Dessa åtgärder bör också framhållas som föredömen i ett vidare unionssammanhang, samtidigt som man genom ändrade byggregler och byggnormer främjar energieffektivare anordningar för energi från förnybara energikällor, i förening med åtgärder för energibesparing och energieffektivitet.

Motivering

Ett av energiunionens mål är att principen om ”energi först” ska tillämpas. Denna princip måste således integreras i all EU-energilagstiftning och bör därför även tillämpas i politik för förnybar energi när det gäller byggnader. Detta ändringsförslag behövs av skäl som har med den inre logiken i texten att göra och sammanhänger oupplösligt med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  För att säkerställa att nationella åtgärder för utveckling av förnybar värme och kyla baseras på en övergripande kartläggning och analys av den nationella potentialen för förnybar energi och spillenergi och sörjer för ökad integrering av förnybara energikällor och källor till spillvärme och spillkyla bör medlemsstaterna åläggas att göra en bedömning av sin nationella potential till förnybara energikällor och användning av spillvärme och spillkyla för uppvärmning och kylning, framför allt för att underlätta integreringen av förnybar energi i värme- och kylanläggningar och främja effektiv och konkurrenskraftig fjärrvärme och fjärrkyla enligt definitionen i artikel 2.41 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU21. För att säkerställa överensstämmelse med kraven på energieffektivitet för värme och kyla och minska den administrativa bördan bör denna utvärdering ingå i de övergripande bedömningar som genomförs och anmäls i enlighet med artikel 14 i det direktivet.

(35)  För att säkerställa att nationella åtgärder för utveckling av förnybar värme och kyla baseras på en övergripande kartläggning och analys av den nationella potentialen för förnybar energi och spillenergi och sörjer för ökad integrering av förnybara energikällor, i synnerhet genom stöd till innovativ teknik som värmepumpar, geotermisk värme och solvärme, och källor till spillvärme och spillkyla bör medlemsstaterna åläggas att göra en bedömning av sin nationella potential till förnybara energikällor och användning av spillvärme och spillkyla för uppvärmning och kylning, framför allt för att underlätta integreringen av förnybar energi i värme- och kylanläggningar och främja effektiv och konkurrenskraftig fjärrvärme och fjärrkyla enligt definitionen i artikel 2.41 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU21. För att säkerställa överensstämmelse med kraven på energieffektivitet för värme och kyla och minska den administrativa bördan bör denna utvärdering ingå i de övergripande bedömningar som genomförs och anmäls i enlighet med artikel 14 i det direktivet.

__________________

__________________

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Bristen på transparenta regler och samordning mellan olika organ för godkännande har visat sig hindra utvecklingen av energi från förnybara energikällor. Inrättandet av en gemensam administrativ kontaktpunkt som integrerar eller samordnar alla tillståndsförfaranden bör minska komplexiteten och öka effektiviteten och transparensen. Administrativa godkännandeförfaranden bör följa transparenta tidsplaner för anläggningar som utnyttjar energi från förnybara energikällor. Bestämmelser och riktlinjer som gäller planering bör utformas med tanke på sådan kostnadseffektiv och miljövänlig utrustning för värme, kyla och el som utnyttjar förnybara energikällor. Det här direktivet, särskilt bestämmelserna om tillståndsförfarandets varaktighet och hur det ska organiseras, bör gälla utan att det påverkar internationell rätt och unionsrätten. Detta gäller bl.a. bestämmelser om miljöskydd och människors hälsa.

(36)  Bristen på transparenta regler och samordning mellan olika organ för godkännande har visat sig hindra utvecklingen av energi från förnybara energikällor. Inrättandet av en gemensam administrativ kontaktpunkt som integrerar eller samordnar alla tillståndsförfaranden bör minska komplexiteten och öka effektiviteten och transparensen, inbegripet för egenförbrukare av förnybar energi och lokalsamhällen som satsar på förnybar energi. Administrativa godkännandeförfaranden bör följa transparenta tidsplaner för anläggningar som utnyttjar energi från förnybara energikällor. Bestämmelser och riktlinjer som gäller planering bör utformas med tanke på sådan kostnadseffektiv och miljövänlig utrustning för värme, kyla och el som utnyttjar förnybara energikällor. Det här direktivet, särskilt bestämmelserna om tillståndsförfarandets varaktighet och hur det ska organiseras, bör gälla utan att det påverkar internationell rätt och unionsrätten. Detta gäller bl.a. bestämmelser om miljöskydd och människors hälsa.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Vid tillämpning av detta direktiv är ursprungsgarantiernas enda funktion att visa för slutkunden att en viss andel eller mängd energi har producerats från förnybara energikällor. En ursprungsgaranti kan, oberoende av vilken energi det gäller, överföras från en innehavare till en annan. I syfte att garantera att en enhet förnybar energi endast kan överlämnas en gång till en kund bör emellertid dubbelt räknande och dubbelt överlämnande av ursprungsgarantier undvikas. Energi från förnybara energikällor vars åtföljande ursprungsgaranti sålts separat av producenten bör inte överlämnas eller säljas till slutkunden som energi från förnybara energikällor.

(43)  Vid tillämpning av detta direktiv är ursprungsgarantiernas enda funktion att visa för slutkunden att en viss andel eller mängd energi har producerats från förnybara energikällor. En ursprungsgaranti kan, oberoende av vilken energi det gäller, överföras från en innehavare till en annan. I syfte att garantera att en enhet förnybar energi endast kan överlämnas en gång till en kund bör emellertid dubbelt räknande och dubbelt överlämnande av ursprungsgarantier undvikas. Energi från förnybara energikällor vars åtföljande ursprungsgaranti sålts separat av producenten bör inte överlämnas eller säljas till slutkunden som energi från förnybara energikällor. Det är viktigt att skilja mellan å ena sidan miljöcertifikat som används för stödsystem, å andra sidan ursprungsgarantier.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45)  Det är viktigt att tillhandahålla information om hur den el som fått stöd fördelas till slutkunderna. För att förbättra kvaliteten på denna information till konsumenterna bör medlemsstaterna säkerställa att ursprungsgarantier utfärdas för alla enheter förnybar energi som produceras. I syfte att undvika dubbel kompensation bör dessutom producenter av förnybar energi som redan erhåller ekonomiskt stöd inte beviljas ursprungsgarantier. Dessa ursprungsgarantier bör dock användas för offentliggörande, så att slutkonsumenterna kan få tydliga, tillförlitliga och tillräckliga bevis för att de relevanta energienheterna är producerade från förnybara energikällor. Dessutom bör ursprungsgarantierna, när det gäller el för vilken stöd beviljats, auktioneras ut på marknaden och intäkterna bör användas till att minska de offentliga subventionerna av förnybar energi.

(45)  Det är viktigt att tillhandahålla information om hur den el som fått stöd fördelas till slutkunderna. För att förbättra kvaliteten på denna information till konsumenterna bör medlemsstaterna säkerställa att ursprungsgarantier utfärdas för alla enheter förnybar energi som produceras.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49)  Möjligheterna att skapa ekonomisk tillväxt genom innovation och en hållbar konkurrenskraftig energipolitik har konstaterats. Produktionen av energi från förnybara energikällor är ofta beroende av lokala eller regionala små och medelstora företag. Investeringar i regional och lokal produktion av energi från förnybara energikällor skapar betydande möjligheter till tillväxt och sysselsättning i medlemsstaterna och deras regioner. Kommissionen och medlemsstaterna bör därför stödja nationella och regionala utvecklingsåtgärder i dessa områden, uppmuntra utbyte av bästa metoder för produktion av energi från förnybara energikällor mellan lokala och regionala utvecklingsinitiativ och främja användningen av sammanhållningspolitiskt stöd på detta område.

(49)  Möjligheterna att skapa ekonomisk tillväxt genom innovation och en hållbar konkurrenskraftig energipolitik har konstaterats. Produktionen av energi från förnybara energikällor är ofta beroende av lokala eller regionala små och medelstora företag. Investeringar i regional och lokal produktion av energi från förnybara energikällor skapar betydande möjligheter till utveckling av det lokala näringslivet, hållbar tillväxt och kvalificerad sysselsättning i medlemsstaterna och deras regioner. Kommissionen och medlemsstaterna bör därför främja och stödja nationella och regionala utvecklingsåtgärder i dessa områden, uppmuntra utbyte av bästa metoder för produktion av energi från förnybara energikällor mellan lokala och regionala utvecklingsinitiativ och i större utsträckning erbjuda tekniskt stöd och utbildningsprogram för att förbättra den tillsynsmässiga, tekniska och ekonomiska sakkunskapen på fältet och öka kunskaperna om tillgängliga finansieringsmöjligheter, inbegripet en mer riktad användning av EU-medel, såsom användningen av sammanhållningspolitiskt stöd på detta område.

Motivering

Detta skäl hänger direkt samman med andra ändringar i texten samt återspeglar behovet av att stärka de lokala nivåerna när det gäller teknisk och ekonomisk know-how i syfte att säkerställa genomförandet av direktivets mål om att öka andelen förnybar energi i medlemsstaterna. Detta ändringsförslag behövs av skäl som har med den inre logiken i texten att göra och sammanhänger oupplösligt med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(49a)  Lokala och regionala myndigheter har ofta fastställt mål för förnybar energi som är mer ambitiösa än de nationella målen. Regionala och lokala åtaganden om att stimulera utvecklingen av förnybar energi och energieffektivitet får i dag stöd genom nätverk såsom initiativen borgmästaravtalet, smarta städer eller smarta samhällen och genom att handlingsplaner för hållbar energi tas fram. Sådana nätverk är oumbärliga och bör utvidgas eftersom de ökar medvetenheten och underlättar utbyte av bästa praxis och tillgängligt finansiellt stöd. Här bör kommissionen även stödja intresserade regioner och lokala myndigheter, som är föregångare på detta område, med att arbeta över gränserna genom att ge stöd till inrättandet av samarbetsmekanismer, såsom europeiska grupperingar för territoriellt samarbete som gör det möjligt för offentliga myndigheter i olika medlemsstater att samarbeta och tillhandahålla gemensamma tjänster och projekt, utan att det först krävs att ett internationellt avtal undertecknas och ratificeras av de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Skäl 49b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(49b)  Lokala myndigheter och städer går i bräschen för att föra energiomställningen framåt och bygga ut systemet med förnybar energi. Eftersom de lokala självstyrelseorganen är den styresnivå som står närmast medborgarna är de avgörande för utverkandet av allmänhetens stöd för EU:s energi- och klimatmål samtidigt som de bygger ut mer decentraliserade och integrerade energisystem. Det är viktigt att säkerställa bättre tillgång till finansiering för städer, småstäder och regioner för att främja investeringar i lokal förnybar energi.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Skäl 49c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(49c)  Andra innovativa åtgärder för att attrahera fler investeringar i nya tekniker bör också övervägas, såsom energiprestandakontrakt och standardiseringsprocesser i offentlig finansiering.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Skäl 50

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50)  Vid främjandet av utvecklingen av marknaden för förnybara energikällor är det nödvändigt att ta i betraktande dess positiva inverkan på regionala och lokala utvecklingsmöjligheter, exportmöjligheter, social sammanhållning och sysselsättning, inte minst när det gäller små och medelstora företag och oberoende energiproducenter.

(50)  Vid främjandet av utvecklingen av marknaden för förnybara energikällor är det nödvändigt att ta i betraktande dess positiva inverkan på regionala och lokala utvecklingsmöjligheter, exportmöjligheter, social sammanhållning och sysselsättning, inte minst när det gäller små och medelstora företag och oberoende energiproducenter, såsom egenförbrukare av förnybar energi och lokalsamhällen som satsar på förnybar energi.

Motivering

Detta ändringsförslag är direkt kopplat till andra ändringsförslag som lagts fram med anledning av vissa bestämmelser som kommissionen har ändrat i sitt förslag. Detta ändringsförslag behövs av skäl som har med den inre logiken i texten att göra och sammanhänger oupplösligt med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Skäl 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51)  De yttersta randområdenas särställning erkänns i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Energisektorn i de yttersta randområdena kännetecknas ofta av isolering, begränsat utbud och beroende av fossila bränslen, samtidigt som dessa regioner har betydande lokala förnybara energikällor. De yttersta randområdena skulle därför kunna tjäna som exempel på tillämpningen av innovativ energiteknik för unionen. Det är därför nödvändigt att främja användningen av förnybar energi i syfte att uppnå en högre grad av energiautonomi för dessa regioner och erkänna deras specifika situation när det gäller potentialen för förnybar energi och behovet av offentligt stöd.

(51)  De yttersta randområdenas särställning erkänns i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Energisektorn i de yttersta randområdena kännetecknas ofta av isolering, begränsat och dyrare utbud samt beroende av fossila bränslen, samtidigt som dessa regioner har betydande lokala förnybara energikällor, i synnerhet biomassa och havsenergi. De yttersta randområdena skulle därför kunna tjäna som exempel på tillämpningen av innovativ energiteknik för unionen och bli områden med 100 % förnybar energi. Det är därför nödvändigt att anpassa strategin för förnybar energi i syfte att uppnå en högre grad av energiautonomi för dessa regioner, öka försörjningstryggheten och erkänna deras specifika situation när det gäller potentialen för förnybar energi och behovet av offentligt stöd. De yttersta randområdena bör dessutom kunna utnyttja sina resurser till fullo, med beaktande av strikta hållbarhetskriterier och i överensstämmelse med lokala villkor och behov, för att produktionen av förnybar energi ska öka och områdena bli mera självförsörjande med energi.

Motivering

Att försörja de yttersta randområdena med fossila bränslen (80 % eller mer i vissa regioner) leder till merkostnader som skadar den lokala ekonomin och invånarnas köpkraft. Samtidigt är en del av dessa områden rika på biomassaresurser som de bör kunna utnyttja.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52)  Det är lämpligt att möjliggöra utvecklingen av decentraliserad teknik för energi från förnybara energikällor på icke-diskriminerande villkor och utan att hindra finansieringen av investeringar i infrastruktur. Utvecklingen mot en decentraliserad energiproduktion har många fördelar såsom utnyttjandet av lokala energikällor, förbättrad lokal trygg energiförsörjning, kortare transportsträckor och minskade förluster vid energitransmission. Sådan decentralisering främjar också samhällsutvecklingen och sammanhållningen genom att erbjuda inkomstkällor och skapa lokala arbetstillfällen.

(52)  Det är lämpligt att möjliggöra utvecklingen av decentraliserad teknik för energi från förnybara energikällor samt lagring av denna energi på icke-diskriminerande villkor och utan att hindra finansieringen av investeringar i infrastruktur. Utvecklingen mot en decentraliserad energiproduktion har många fördelar såsom utnyttjandet av lokala energikällor, förbättrad lokal trygg energiförsörjning, kortare transportsträckor och minskade förluster vid energitransmission. Sådan decentralisering främjar också samhällsutvecklingen och sammanhållningen genom att erbjuda inkomstkällor och skapa lokala arbetstillfällen.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Skäl 53

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53)  Med den ökande betydelsen av egenförbrukning av förnybar el behövs det en definition av egenförbrukare av förnybar energi och ett regelverk som ger egenförbrukare rätt att producera, lagra, använda och sälja el utan att drabbas av en orimlig börda. Kollektiv egenförbrukning bör tillåtas i vissa fall så att människor som bor i lägenhet t.ex. kan dra nytta av konsumentinflytande i samma utsträckning som hushåll i småhus.

(53)  Med den ökande betydelsen av egenförbrukning av förnybar el behövs det en definition av egenförbrukare av förnybar energi och ett regelverk som ger egenförbrukare rätt att producera, lagra, använda och sälja el utan att drabbas av en orimlig börda. Taxor och ersättning för egenförbrukning bör stimulera smartare teknik för integration av förnybar energi och motivera egenförbrukare av förnybar energi att fatta investeringsbeslut som gynnar både konsumenten och nätet. För att det ska gå att uppnå en sådan balans måste man säkerställa att egenförbrukare av förnybar energi och lokalsamhällen som satsar på förnybar energi kan få ersättning för den egenproducerade el från förnybar energi som de matar in i nätet; en ersättning som återspeglar marknadsvärdet på den inmatade elen såväl som långsiktiga värden för nätet, miljön och samhället. Detta måste avse både de långsiktiga kostnaderna och vinsterna med egenförbrukning, med beaktande av att man på så vis undviker kostnader för nätet, samhället och miljön, i synnerhet om egenförbrukningen förenas med andra distribuerade energiresurser såsom energieffektivitet, energilagring, efterfrågeflexibilitet och lokala nät.   Ersättningen bör fastställas på grundval av den kostnads-nyttoanalys av distribuerade energiresurser som anges i artikel 59 i [omarbetat direktiv 2009/72/EG i enlighet med förslaget COM(2016)0864].

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(53a)  Kollektiv egenförbrukning bör tillåtas i vissa fall så att lägenhetsinvånare t.ex. kan dra nytta av konsumentinflytande i samma utsträckning som hushåll i enfamiljsbostäder. Genom att möjliggöra kollektiv egenförbrukning låter man också lokalsamhällen som satsar på förnybar energi främja energieffektiviteten på hushållsnivå och bidra till att bekämpa energifattigdom genom minskad energianvändning och lägre distributionstaxor. Medlemsstaterna bör ta fasta på denna möjlighet genom att, bland annat, utvärdera hur lokalsamhällen som satsar på förnybar energi kan bidra till att minska energifattigdomen och göra det möjligt för sådana hushåll att delta som annars kanske inte skulle kunna delta, t.ex. utsatta konsumenter och hyresgäster.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Skäl 53b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(53b)  Medlemsstaterna måste säkerställa att reglerna för konsumtion följs och att det införs eller skärps åtgärder för bekämpning av försäljning utan samtycke, ohederliga försäljningsmetoder och felaktiga argument avseende installation av utrustning för förnybar energi som i första hand drabbar de mest utsatta i samhället (äldre, personer i landsbygdsområden etc.).

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Skäl 54

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(54)  Lokalt medborgardeltagande i projekt för förnybar energi via lokalsamhällen som satsar på förnybar energi har gett ett betydande mervärde när det gäller lokal acceptans av förnybar energi och tillgång till kompletterande privat kapital. Detta lokala deltagande kommer att bli desto viktigare i ett läge med ökande kapacitet för förnybar energi i framtiden.

(54)  Lokalt medborgardeltagande och de lokala myndigheternas deltagande i projekt för förnybar energi via lokalsamhällen som satsar på förnybar energi har gett ett betydande mervärde när det gäller lokal acceptans av förnybar energi och tillgång till kompletterande privat kapital, vilket leder till lokala investeringar, ökad valfrihet för konsumenter, uppmuntran till deltagande i energiomställningen från de hushålls sida som annars kanske inte kan delta, främjande av energieffektivitet på hushållsnivå samt bättre bekämpning av energifattigdom genom minskad energiförbrukning och lägre distributionstaxor. Detta lokala deltagande kommer att bli desto viktigare i ett läge med ökande kapacitet för förnybar energi i framtiden.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Skäl 55a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(55a)  Det är viktigt att medlemsstaterna säkerställer att nätkostnader och nätavgifter rättvist och utan snedvridning påförs alla användare av elsystemet. Alla nättariffer bör återspegla kostnaderna.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Skäl 57

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(57)  Flera medlemsstater har vidtagit åtgärder inom värme- och kylsektorn för att nå sina mål för 2020 när det gäller förnybar energi. Eftersom det saknas bindande nationella mål för perioden efter 2020 kan det hända att de övriga nationella incitamenten inte är tillräckliga för att nå de långsiktiga målen för minskade koldioxidutsläpp för 2030 och 2050. För att man ska ligga i linje med dessa mål, stärka säkerheten för investerare och främja utvecklingen av en unionsmarknad för förnybar värme och kyla samtidigt som principen om energieffektivitet först respekteras, bör medlemsstaternas insatser uppmuntras när det gäller leverans av förnybar värme och kyla för att bidra till en gradvis ökning av andelen förnybar energi. Med tanke på fragmenteringen på vissa marknader för värme och kyla är det av yttersta vikt att säkerställa flexibilitet i utformningen av en sådan insats. Det är också viktigt att se till att en eventuell användning av förnybar värme och kyla inte har negativa bieffekter för miljön.

(57)  Flera medlemsstater har vidtagit åtgärder inom värme- och kylsektorn för att nå sina mål för 2020 när det gäller förnybar energi. För att man ska ligga i linje med dessa mål, stärka säkerheten för investerare och främja utvecklingen av en unionsmarknad för förnybar värme och kyla samtidigt som principen om energieffektivitet först respekteras, bör medlemsstaternas insatser uppmuntras när det gäller leverans av förnybar värme och kyla för att bidra till en gradvis ökning av andelen förnybar energi. Med tanke på fragmenteringen på vissa marknader för värme och kyla är det av yttersta vikt att säkerställa flexibilitet i utformningen av en sådan insats. Det är också viktigt att se till att en eventuell användning av förnybar värme och kyla inte har negativa bieffekter för miljön och för människors hälsa.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Skäl 59a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59a)  Hushållskonsumenter och lokalsamhällen som bedriver handel genom flexibilitet, egenförbrukning eller försäljning av egenproducerad el bör få ha kvar sina rättigheter som konsumenter, inbegripet rätten att teckna avtal med valfri leverantör och att byta leverantör.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Skäl 60

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(60)  De potentiella synergieffekterna mellan insatser för att öka utnyttjandet av förnybar värme och kyla och de befintliga systemen enligt direktiven 2010/31/EU och 2012/27/EU bör betonas. Medlemsstaterna bör i möjligaste mån ha möjlighet att använda befintliga administrativa strukturer för att genomföra sådana insatser för att minska den administrativa bördan.

(60)  Användningen av effektiva värme- och kylsystem som baseras på förnybar energi bör gå hand i hand med en omfattande renovering av byggnader för att på så vis minska konsumenternas energiefterfrågan och energikostnader, och bidra till att minska energifattigdomen samt skapa kvalificerade lokala arbetstillfällen. Därför bör de potentiella synergieffekterna mellan insatser för att öka utnyttjandet av förnybar värme och kyla och de befintliga systemen enligt direktiven 2010/31/EU och 2012/27/EU betonas. Medlemsstaterna bör i möjligaste mån ha möjlighet att använda befintliga administrativa strukturer för att genomföra sådana insatser för att minska den administrativa bördan.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Skäl 61a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(61a)  Det är viktigt att man på området intelligenta transporter satsar mer på utvecklingen och utbyggnaden av elektromobilitet i vägtrafiken, liksom att man påskyndar införandet av avancerad teknik för innovativ järnvägstrafik, genom att prioritera initiativet Shift 2 Rail, som gynnar ren kollektivtrafik.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Skäl 62

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(62)  I den europeiska strategin för en utsläppssnål rörlighet från juli 2016 framhölls att livsmedelsbaserade biobränslen har en mycket begränsad roll när det gäller att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn och att de bör fasas ut gradvis och ersättas med avancerade biobränslen. För att förbereda övergången till avancerade biobränslen och minimera de totala indirekta effekterna av förändrad markanvändning är det lämpligt att begränsa mängden biodrivmedel och flytande biobränslen, producerade från livsmedels- och fodergrödor, som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av det unionsmål som anges i detta direktiv.

(62)  Om betesmark eller jordbruksmark som tidigare var avsedd för produktion av livsmedel och foder läggs om till produktion av biobränsle, måste man även i fortsättningen tillgodose efterfrågan på annat än bränsle, antingen genom att man intensifierar den nuvarande produktionen eller genom att man börjar använda icke-jordbruksmark på annat håll för produktionsändamål. Det sistnämnda fallet utgör indirekt ändring av markanvändning, och vid omställning av mark med stora kollager kan detta leda till betydande utsläpp av växthusgaser. I den europeiska strategin för en utsläppssnål rörlighet från juli 2016 framhölls att livsmedelsbaserade biobränslen har en mycket begränsad roll när det gäller att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn och att de bör fasas ut gradvis och ersättas med avancerade biobränslen. För att förbereda övergången till avancerade biobränslen och minimera de totala indirekta effekterna av förändrad markanvändning är det lämpligt att begränsa mängden biodrivmedel och flytande biobränslen, producerade från livsmedels- och fodergrödor, som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av det unionsmål som anges i detta direktiv, varvid man bör ge en särställning åt sådana grödobaserade biobränslen som har hög växthusgaseffektivitet och innebär låga risker för indirekt ändring av markanvändning. Ibruktagandet av avancerade biobränslen och elektromobilitet bör påskyndas.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Skäl 63a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(63a)  Unionen och medlemsstaterna bör sikta på att öka andelen förnybara energikällor i energimixen, minska den totala energianvändningen inom transportväsendet och öka energieffektiviteten inom alla transportsektorer. Åtgärder för detta skulle kunna främjas både inom transportplanering och produktion av mer energieffektiva bilar.

Motivering

Tanken med skälen 28 och 29 i direktiv 2009/28/EG återställs. Större minskningar av växthusgasutsläppen kräver åtgärder inom hela transportsektorn, både inom produktionen och leveranskedjorna.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Skäl 63b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(63b)  Bränsleeffektivitetsnormer för vägtransport skulle vara ett effektivt sätt att främja användningen av förnybara alternativ inom transportsektorn, ytterligare minska växthusgasutsläppen och på lång sikt nå fram till att fossila bränslen frångås inom transportsektorn. Bränsleeffektivitetsnormerna bör vidareutvecklas, i takt med teknikens och klimat- och energimålens utveckling.

Motivering

Större minskningar av växthusgasutsläppen kräver åtgärder inom hela transportsektorn. Bränsleeffektivitetsnormer för vägtransport kan vara ett effektivt sätt att främja användningen av förnybara alternativ.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Skäl 64

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(64)  Avancerade biobränslen och andra biodrivmedel och biogas som produceras från råvaror som förtecknas i bilaga IX, förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och el från förnybara energikällor för transporter kan bidra till lägre koldioxidutsläpp, främja en utfasning av fossila bränslen inom unionens transportsektor på ett kostnadseffektivt sätt och bl.a. förbättra energidiversifieringen inom transportsektorn och samtidigt främja innovation, tillväxt och sysselsättning i unionens ekonomi och minska beroendet av importerad energi. Bränsleleverantörernas inblandningsskyldighet bör främja en kontinuerlig utveckling av avancerade drivmedel, inklusive biobränslen, och det är viktigt att säkerställa att inblandningsskyldigheten också är ett incitament att förbättra prestanda vad gäller minskade växthusgasutsläpp för de levererade bränslen som ska uppfylla denna skyldighet. Kommissionen bör bedöma dessa bränslen med avseende på minskade växthusgasutsläpp, teknisk innovation och hållbarhet.

(64)  Avancerade biobränslen och andra biodrivmedel och biogas som produceras från råvaror som förtecknas i bilaga IX, förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och el från förnybara energikällor för transporter kan bidra till lägre koldioxidutsläpp, främja en utfasning av fossila bränslen inom unionens transportsektor på ett kostnadseffektivt sätt och bl.a. förbättra energidiversifieringen inom transportsektorn och samtidigt främja innovation, tillväxt och sysselsättning i unionens ekonomi och minska beroendet av importerad energi. Kaskadprincipen bör beaktas för att användningen av råvaror för produktion av avancerade biobränslen inte ska konkurrera med andra användningsområden, där råvarorna i så fall måste ersättas med mer utsläppsintensiva råvaror. Bränsleleverantörernas inblandningsskyldighet bör främja en kontinuerlig utveckling av avancerade drivmedel, inklusive biobränslen, och det är viktigt att säkerställa att inblandningsskyldigheten också är ett incitament att förbättra prestanda vad gäller minskade växthusgasutsläpp för de levererade bränslen som ska uppfylla denna skyldighet. Kommissionen bör bedöma dessa bränslen med avseende på minskade växthusgasutsläpp, teknisk innovation och hållbarhet.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Skäl 65a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(65a)  För att andelen förnybar el inom transportsektorn ska kunna redovisas mer exakt bör en lämplig metod utarbetas samt olika tekniska och teknologiska lösningar för detta ändamål undersökas.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Skäl 66

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(66)  Råvaror som har låg påverkan på indirekta ändringar av markanvändningen för biobränslen bör främjas för att de bidrar till en utfasning av fossila bränslen i ekonomin. Särskilt råvaror för avancerade biobränslen, för vilka tekniken är mer innovativ och mindre utvecklad och därför kräver en högre stödnivå, bör tas med i en bilaga till detta direktiv. För att säkerställa att denna bilaga håller jämna steg med den senaste tekniska utvecklingen samtidigt som man undviker oavsiktliga negativa effekter bör en utvärdering äga rum efter antagandet av direktivet för att bedöma möjligheten att utsträcka bilagan till nya råvaror.

(66)  Råvaror som har låg påverkan på indirekta ändringar av markanvändningen för biobränslen bör främjas för att de bidrar till en utfasning av fossila bränslen i ekonomin. Särskilt råvaror för avancerade biobränslen, för vilka tekniken är mer innovativ och mindre utvecklad och därför kräver en högre stödnivå, bör tas med i en bilaga till detta direktiv. För att säkerställa att denna bilaga håller jämna steg med den senaste tekniska utvecklingen samtidigt som man undviker oavsiktliga negativa effekter bör bilagan regelbundet utvärderas.

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Skäl 68

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(68)  För att fullt ut utnyttja biomassans potential att minska koldioxidutsläppen i ekonomin genom att använda den i material och för energiändamål, bör unionen och medlemsstaterna på ett hållbart sätt främja befintliga skogs- och jordbruksresurser i större utsträckning samt utveckla nya system för skogsbruks- och jordbruksproduktion.

(68)  För att fullt ut utnyttja biomassans potential att minska koldioxidutsläppen i ekonomin genom att använda den i material och för energiändamål, bör unionen och medlemsstaterna på ett hållbart sätt främja energianvändning endast i form av att befintliga skogs- och jordbruksresurser i större utsträckning tas i anspråk, samt utveckla nya system för skogsbruks- och jordbruksproduktion, förutsatt att kriterierna för hållbarhet och minskade växthusgasutsläpp följs.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Skäl 69

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(69)  Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen bör alltid produceras på ett hållbart sätt. De biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som används för att uppnå det unionsmål som fastställs i detta direktiv och de som omfattas av stödsystem bör därför uppfylla hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp.

(69)  Förnybar energi bör alltid produceras på ett hållbart sätt. De biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som används för att uppnå de mål som fastställs i detta direktiv och de former av förnybar energi som omfattas av stödsystem bör därför uppfylla hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Skäl 71

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(71)  Produktionen av jordbruksråvaror för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen och de stimulansåtgärder för användning av dessa produkter som föreskrivs i detta direktiv bör inte få leda till att landområden med biologisk mångfald förstörs. Sådana ändliga resurser, som i olika internationella fördrag anses vara viktiga för hela mänskligheten, bör bevaras. Därför är det nödvändigt att fastställa hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp varigenom biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen bara kan bli föremål för stimulansåtgärder om det garanteras att jordbruksråvaran inte producerats i områden med biologisk mångfald eller, när det gäller områden som utsetts till naturskyddsområden eller till skyddsområden för sällsynta, hotade eller utrotningshotade ekosystem eller arter, den relevanta behöriga myndigheten påvisar att produktionen av jordbruksråvaran inte inverkar negativt på dessa syften. Skogar bör betraktas som biologiskt rika enligt hållbarhetskriterierna, när de är naturskogar enligt den definition som FN:s organisation för livsmedel och jordbruk (FAO) använder i sin globala bedömning av skogsresurserna eller om de omfattas av nationell naturskyddslagstiftning. Områden där uttag av icke träbaserade skogsprodukter förekommer bör betraktas som biologiskt rika skogar, förutsatt att den mänskliga inverkan är liten. Andra typer av skog enligt de definitioner som används av FAO, t.ex. modifierad naturlig skog, halvnaturlig skog och planterad skog bör inte betraktas som naturskog. Med tanke på vissa typer av gräsmark med stor biologisk mångfald, såväl tempererade som tropiska, bland annat savanner med stor biologisk mångfald, stäpper, områden med buskvegetation och prärier, bör biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som framställs av jordbruks råvaror från sådan mark inte kunna bli föremål för stimulansåtgärder enligt detta direktiv. Kommissionen bör, i enlighet med senaste vetenskapliga rön och tillämpliga internationella normer, ta fram kriterier för att fastställa vilka områden som utgör sådan gräsmark med stor biologisk mångfald.

(71)  Produktionen av jordbruksråvaror för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen och de stimulansåtgärder för användning av dessa produkter som föreskrivs i detta direktiv bör inte få leda till eller uppmuntra till att den biologiska mångfalden påverkas negativt, vare sig inom eller utanför unionen. Sådana ändliga resurser, som i olika internationella fördrag anses vara viktiga för hela mänskligheten, bör bevaras. Därför är det nödvändigt att fastställa hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp varigenom biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen bara kan bli föremål för stimulansåtgärder om det garanteras att jordbruksråvaran inte producerats i områden med biologisk mångfald eller, när det gäller områden som utsetts till naturskyddsområden eller till skyddsområden för sällsynta, hotade eller utrotningshotade ekosystem eller arter, den relevanta behöriga myndigheten påvisar att produktionen av jordbruksråvaran inte inverkar negativt på dessa syften. Skogar bör betraktas som biologiskt rika enligt hållbarhetskriterierna, när de är naturskogar enligt den definition som FN:s organisation för livsmedel och jordbruk (FAO) använder i sin globala bedömning av skogsresurserna eller om de omfattas av nationell naturskyddslagstiftning. Områden där uttag av icke träbaserade skogsprodukter förekommer bör betraktas som biologiskt rika skogar, förutsatt att den mänskliga inverkan är liten. Andra typer av skog enligt de definitioner som används av FAO, t.ex. modifierad naturlig skog, halvnaturlig skog och planterad skog bör inte betraktas som naturskog. Den biologiska mångfalden samt dessa skogars kvalitet, hälsa, hållbarhet och livskraft bör dock garanteras. Med tanke på vissa typer av gräsmark med stor biologisk mångfald, såväl tempererade som tropiska, bland annat savanner med stor biologisk mångfald, stäpper, områden med buskvegetation och prärier, bör biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som framställs av jordbruks råvaror från sådan mark inte kunna bli föremål för stimulansåtgärder enligt detta direktiv. Kommissionen bör, i enlighet med senaste vetenskapliga rön och tillämpliga internationella normer, ta fram kriterier för att fastställa vilka områden som utgör sådan gräsmark med stor biologisk mångfald.

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Skäl 72a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(72a)  EU:s hållbarhetskriterier för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen måste säkerställa att omställningen till en koldioxidsnål ekonomi stöder målen i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och strikt vägleds av EU:s avfallshierarki.

Motivering

För att säkerställa att direktivet om förnybara energikällor ligger i linje med handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och EU:s avfallshierarki är det nödvändigt att införa ett nytt hållbarhetskriterium.

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Skäl 73

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(73)  Råmaterial framställda av jordbruksgrödor för produktion av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen bör inte framställas på torvmark, eftersom odlingen av råvara på torvmark skulle leda till betydande kollagerförluster om marken dikas ytterligare för detta ändamål, och det är svårt att kontrollera att en sådan dränering inte sker.

(73)  Råmaterial framställda av jordbruksgrödor för produktion av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen bör inte framställas på odränerad torvmark eller våtmark, där detta skulle innefatta dränering av marken, eftersom odlingen av råvara på torvmark eller våtmark skulle leda till betydande kollagerförluster om marken dikas ytterligare för detta ändamål.

Motivering

Dränerad torvmark är inte ett säkert kollager. Det verkar därför inte vara rimligt att undanta användning av torvmark för produktion av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Skäl 74a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(74a)  Råmaterial framställda av jordbruksgrödor för produktion av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen bör framställas med hjälp av metoder som är förenliga med skyddet av jordbeskaffenheten och det organiska kolet i marken.

Motivering

Enligt kommissionens konsekvensbedömning kan produktionen av agrobiomassa ha negativa effekter på jordarna (t.ex. i form av förlust av näringsämnen och organiska ämnen i marken, erosion, torvmarksdränering), tillgången på vatten och den biologiska mångfalden. Att bara tillämpa tvärvillkorskraven inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken räcker inte för att säkerställa skyddet av jordbeskaffenheten och bevarandet av det organiska kolet i marken.

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Skäl 75

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(75)  Det är lämpligt att införa unionsomfattande hållbarhetskriterier och kriterier för minskade utsläpp av växthusgaser för biobränslen som används för elproduktion, uppvärmning och kylning i syfte att fortsätta att säkerställa stora minskningar av utsläppen av växthusgaser jämfört med fossila bränslealternativ, undvika oavsiktliga konsekvenser från hållbarhetssynpunkt och främja den inre marknaden.

(75)  Det är lämpligt att införa unionsomfattande hållbarhetskriterier och kriterier för minskade utsläpp av växthusgaser för biobränslen som används för elproduktion, uppvärmning och kylning i syfte att fortsätta att säkerställa stora minskningar av utsläppen av växthusgaser jämfört med fossila bränslealternativ, undvika oavsiktliga konsekvenser från hållbarhetssynpunkt och främja den inre marknaden. Utan att det påverkar den oinskränkta aktningen för primära resurser med högt miljövärde, bör man kunna använda de yttersta randområdenas resurspotential för att öka produktionen av förnybar energi och områdenas energisjälvförsörjning.

Motivering

I detta direktiv bör inte utvinning av biomassa förbjudas i de yttersta randområdena, t.ex. primärskog, som utgör en av de viktigaste resurserna i dessa områden. Stränga hållbarhetskriterier som säkerställer en sådan verksamhets miljöintegritet gäller redan vid utvinning av sådana resurser.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Skäl 75a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(75a)  För att säkerställa fullständig insyn i alla sektorer av energiproduktionen bör kommissionen senast den 31 december 2018 med hjälp av delegerade akter fastställa produktionskriterier för fossila bränslen och fossil energi.

Motivering

Det finns ett stort behov av produktionskriterier för att garantera lika villkor mellan biobränslen och fossila bränslen.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Skäl 76

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(76)  För att säkerställa att skörden, trots den ökade efterfrågan på biomassa från skogsbruk, sker på ett hållbart sätt i skogar där föryngring säkerställs, att särskild uppmärksamhet ägnas områden som uttryckligen har utsetts till områden för skydd av biologisk mångfald, landskap och specifika naturelement, att den biologiska mångfaldens resurser bevaras och att kollager spåras, bör träråvaror komma endast från skogar som skördas i enlighet med de principer för hållbart skogsbruk som tagits fram inom ramen för internationella skogsprocesser, t.ex. ministerkonferensen om skydd av skogarna i Europa (Forest Europe) och genomförs genom nationell lagstiftning eller bästa förvaltningspraxis på skogsbruksföretagsnivå. Aktörer bör vidta lämpliga åtgärder för att minimera riskerna med att använda icke hållbar skogsbiomassa för produktion av bioenergi. I detta syfte bör berörda aktörer införa en riskbaserad metod. I detta sammanhang är det lämpligt att kommissionen utvecklar en operativ vägledning för kontroll av efterlevnaden av den riskbaserade metoden, efter samråd med kommittén för styrning av energiunionen och ständiga kommittén för skogsbruk som inrättats genom rådets beslut 89/367/EEG24.

(76)  För att säkerställa att skörden, trots den ökade efterfrågan på biomassa från skogsbruk, sker på ett hållbart sätt i skogar där föryngring säkerställs, att särskild uppmärksamhet ägnas områden som uttryckligen har utsetts till områden för skydd av biologisk mångfald, landskap och specifika naturelement, att den biologiska mångfaldens resurser bevaras och att kollager spåras, bör träråvaror komma endast från skogar som skördas i enlighet med de principer för hållbart skogsbruk som tagits fram inom ramen för internationella skogsprocesser, t.ex. ministerkonferensen om skydd av skogarna i Europa (Forest Europe) och genomförs genom nationell lagstiftning eller bästa förvaltningspraxis på   försörjningsbasnivå. Aktörerna bör säkerställa att det vidtas åtgärder för att negativa miljökonsekvenser av skörden undviks eller begränsas. I detta syfte bör berörda aktörer införa en riskbaserad metod. I detta sammanhang är det lämpligt att kommissionen utvecklar arrangemang för genomförandet av kraven, utgående från bästa praxis i medlemsstaterna, såväl som en operativ vägledning för kontroll av efterlevnaden av den riskbaserade metoden, efter samråd med kommittén för styrning av energiunionen och ständiga kommittén för skogsbruk som inrättats genom rådets beslut 89/367/EEG24.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Skäl 76a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(76a)  Om något enda hållbarhetskriterium för biomassa från skogsbruk inte uppfylls i en medlemsstats nationella och/eller regionala lagstiftning eller kontrollsystem, bör mer information om det kriteriet tillhandahållas på försörjningsbasnivå, utan att det krävs ytterligare information om de kriterier som redan uppfylls på medlemsstatsnivå.

Motivering

Då den riskbaserade metoden används tar man ett kriterium i sänder. Det tillvägagångssätt som föreslås skulle skydda den riskbaserade metodens syfte och samtidigt minska risken för att icke hållbar biomassa kommer till användning på grund av brister med avseende på ett enda kriterium.

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Skäl 76b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(76b)  En ”riskbaserad metod” bör utföras, med början på nationell nivå. Om kraven i något enda kriterium inte kan uppfyllas genom nationell och/eller regional lagstiftning eller övervakning, bör information om detta ges på försörjningsbasnivå för att minska risken för produktion av ohållbar skogsbiomassa.

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Skäl 76c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(76c)  Uttaget för energiändamål har ökat och förväntas fortsätta öka, vilket leder till att mer av dessa råvaror importeras från tredjeländer och produceras inom unionen. Aktörerna bör säkerställa att hållbarhetskriterierna följs vid skörden.

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Skäl 78

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(78)  Biobränslen bör omvandlas till el och värme på ett effektivt sätt för att maximera försörjningstryggheten och minskningen av växthusgasutsläppen samt för att begränsa utsläppen av luftföroreningar och minimera trycket på de begränsade biomassaresurserna. Av denna anledning bör offentligt stöd till anläggningar med en bränslekapacitet på minst 20 MW vid behov endast ges för högeffektiva kraftvärmeanläggningar enligt definitionen i artikel 2.34 i direktiv 2012/27/EU. Nuvarande stödsystem för biomassabaserad el bör dock tillåtas tills de löper ut för alla anläggningar för biomassa. Dessutom bör el som produceras med biomassa i nya anläggningar med en bränslekapacitet på 20 MW eller mer endast räknas när det gäller mål för förnybar energi och skyldigheter i fråga om högeffektiva kraftvärmeanläggningar. Enligt reglerna för statligt stöd bör medlemsstaterna dock tillåtas att bevilja offentligt stöd för produktion av förnybar energi till anläggningar, och räkna den el de producerar mot de mål och skyldigheter som gäller förnybar energi, för att undvika ett ökat beroende av fossila bränslen med högre klimat- och miljöpåverkan där medlemsstaterna, efter att ha uttömt alla tekniska och ekonomiska möjligheter att installera högeffektiva kraftvärmeverk som drivs med biomassa, skulle möta ett betydande hot mot en trygg elförsörjning.

(78)  Biobränslen bör omvandlas till el och värme på ett effektivt sätt för att maximera försörjningstryggheten och minskningen av växthusgasutsläppen samt för att begränsa utsläppen av luftföroreningar och minimera trycket på de begränsade biomassaresurserna. Av denna anledning bör offentligt stöd till anläggningar med en bränslekapacitet på minst 20 MW vid behov endast ges för högeffektiva kraftvärmeanläggningar enligt definitionen i artikel 2.34 i direktiv 2012/27/EU. Nuvarande stödsystem för biomassabaserad el bör dock tillåtas tills de löper ut för alla anläggningar för biomassa. Dessutom bör el som produceras med biomassa i nya anläggningar med en bränslekapacitet på 20 MW eller mer endast räknas när det gäller mål för förnybar energi och skyldigheter i fråga om högeffektiva kraftvärmeanläggningar. Enligt reglerna för statligt stöd bör medlemsstaterna dock tillåtas att bevilja offentligt stöd för produktion av förnybar energi till anläggningar, och räkna den el de producerar mot de mål och skyldigheter som gäller förnybar energi, för att undvika ett ökat beroende av fossila bränslen med högre klimat- och miljöpåverkan där medlemsstaterna, efter att ha uttömt alla tekniska och ekonomiska möjligheter att installera högeffektiva kraftvärmeverk som drivs med biomassa, skulle möta ett betydande hot mot en trygg elförsörjning. I synnerhet behövs det ett starkare stöd till anläggningar för produktion av förnybar energi från biomassa i de yttersta randområdena som är starkt beroende av energiimport, förutsatt att de uppfyller hållbarhetskriterier för produktion av sådan förnybar energi, vilka är anpassade till dessa regioners särdrag.

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Skäl 80

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(80)  På grundval av erfarenheterna från det praktiska genomförandet av unionens hållbarhetskriterier är det lämpligt att stärka den roll som spelas av frivilliga internationella och nationella certifieringssystem för kontroll av överensstämmelse med hållbarhetskriterierna på ett harmoniserat sätt.

(80)  På grundval av erfarenheterna från det praktiska genomförandet av unionens hållbarhetskriterier är det lämpligt att beakta den roll som spelas av frivilliga internationella och nationella certifieringssystem för kontroll av överensstämmelse med hållbarhetskriterierna på ett harmoniserat sätt.

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Skäl 82

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(82)  Frivilliga certifieringssystem spelar en allt större roll för att tillhandahålla bevis på efterlevnad av hållbarhetskriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp när det gäller biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen. Därför bör kommissionen kräva att frivilliga certifieringssystem, även de som redan har erkänts av kommissionen, regelbundet rapporterar om sin verksamhet. Sådana rapporter bör offentliggöras i syfte att öka insynen och förbättra kommissionens övervakning. Vidare skulle en sådan rapportering tillhandahålla den information som kommissionen behöver för att kunna rapportera om hur de frivilliga certifieringssystemen fungerar i syfte att kunna peka på bästa praxis och vid behov lägga fram ett förslag om hur denna bästa praxis bör främjas ytterligare.

(82)  Frivilliga certifieringssystem kan spela en viktig roll för att tillhandahålla bevis på efterlevnad av minimikriterier för hållbarhet och minskade växthusgasutsläpp när det gäller biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen. Därför bör kommissionen kräva att frivilliga certifieringssystem, även de som redan har erkänts av kommissionen, regelbundet rapporterar om sin verksamhet. Sådana rapporter bör offentliggöras i syfte att öka insynen och förbättra kommissionens övervakning. Vidare skulle en sådan rapportering tillhandahålla den information som kommissionen behöver för att kunna rapportera om hur de frivilliga certifieringssystemen fungerar i syfte att kunna peka på bästa praxis och vid behov lägga fram ett förslag om hur denna bästa praxis bör främjas ytterligare.

Motivering

Ursprungsgarantierna bör informera konsumenterna om uppfyllandet av kriterier för hållbarhet och minskad växthusgasutsläpp.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Skäl 84

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(84)  För att undvika en orimligt stor administrativ börda bör en förteckning över normalvärden för vanliga produktionskedjor för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen fastställas och denna förteckning bör uppdateras och utvidgas, när nya pålitliga uppgifter finns att tillgå. Ekonomiska aktörer bör alltid vara berättigade att tillgodoräkna sig de värden avseende minskade växthusgasutsläpp för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som anges i förteckningen. När normalvärdet för minskade växthusgasutsläpp från en produktionskedja är lägre än det fastställda minimivärdet för minskade växthusgasutsläpp, bör producenter som önskar visa att de uppfyller minimivärdet ha skyldighet att visa att de faktiska utsläppen från produktionsprocessen är lägre än de som användes då normalvärdena räknades fram.

(84)  För att undvika en orimligt stor administrativ börda bör en förteckning över normalvärden för vanliga produktionskedjor för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen fastställas och denna förteckning bör uppdateras och utvidgas, när nya pålitliga uppgifter finns att tillgå. Ekonomiska aktörer bör alltid vara berättigade att tillgodoräkna sig de värden avseende minskade direkta växthusgasutsläpp för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som anges i förteckningen. När normalvärdet för minskade direkta växthusgasutsläpp från en produktionskedja är lägre än det fastställda minimivärdet för minskade växthusgasutsläpp, bör producenter som önskar visa att de uppfyller minimivärdet ha skyldighet att visa att de faktiska utsläppen från produktionsprocessen är lägre än de som användes då normalvärdena räknades fram.

Motivering

Detta ändringsförslag är direkt anknutet till ändringsförslagen till artikel 25.1.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Skäl 85

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(85)  Det är nödvändigt att fastställa tydliga regler för hur man ska beräkna minskningen av växthusgasutsläpp från biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen samt deras fossila motsvarigheter.

(85)  Det är nödvändigt att fastställa tydliga regler som baseras på objektiva och icke-diskriminerande kriterier för hur man ska beräkna minskningen av växthusgasutsläpp från biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen samt deras fossila motsvarigheter.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Skäl 95

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(95)  Efterfrågan på jordbruksråvaror i världen ökar. Denna ökande efterfrågan kommer delvis att tillgodoses genom att jordbruksarealen utökas. Att återställa allvarligt skadad mark, som följaktligen inte kan användas för jordbruksändamål i sitt nuvarande skick, är en metod för att utöka den areal som kan användas för grödor. Eftersom efterfrågan på jordbruksråvaror kommer att öka om man främjar biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen, bör hållbarhetssystemet främja utnyttjandet av återställd skadad mark.

(95)  Efterfrågan på jordbruksråvaror i världen ökar. Denna ökande efterfrågan kommer delvis att tillgodoses genom att jordbruksarealen utökas. Att återställa allvarligt skadad mark, som följaktligen inte kan användas för jordbruksändamål i sitt nuvarande skick, är en metod för att utöka den areal som kan användas för grödor. Eftersom efterfrågan på jordbruksråvaror kommer att öka om man främjar biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen och denna ökning kan medföra utsläpp till följd av indirekt ändring av markanvändning, bör hållbarhetssystemet främja utnyttjandet av återställd skadad mark.

Motivering

Detta ändringsförslag är direkt kopplat till ändringsförslagen till artikel 7.1.

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom detta direktiv upprättas en gemensam ram för främjande av energi från förnybara energikällor. Det anger ett bindande unionsmål för den totala andelen energi från förnybara energikällor av den slutliga energianvändningen (brutto) år 2030. Det innehåller också bestämmelser om ekonomiskt stöd för el framställd från förnybara energikällor, egenförbrukning av förnybar el och användning av förnybar energi inom sektorerna värme och kyla och transporter, regionalt samarbete mellan medlemsstaterna och med tredjeländer, ursprungsgarantier, administrativa förfaranden och information och utbildning. I direktivet fastställs dessutom hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen.

Genom detta direktiv upprättas en gemensam ram för främjande av energi från förnybara energikällor. Det anger bindande minimimål för unionens totala andel energi från förnybara energikällor av den slutliga energianvändningen (brutto) och för andelen energi från förnybara energikällor inom transportsektorn år 2030. Dessa unionsmål är avsedda att uppnås gemensamt av medlemsstaterna med hjälp av nationella mål. Det innehåller också bestämmelser om ekonomiskt stöd för el framställd från förnybara energikällor, egenförbrukning av förnybar el och användning av förnybar energi inom sektorerna värme och kyla och transporter, regionalt samarbete mellan medlemsstaterna och med tredjeländer, ursprungsgarantier, administrativa förfaranden och information och utbildning. I direktivet fastställs dessutom hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen.

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  energi från förnybara energikällor: energi från förnybara, icke-fossila energikällor, nämligen vindenergi, solenergi, (termisk solenergi och fotovoltaisk solenergi) och, geotermisk energi, omgivningsvärme, tidvattenenergi, vågenergi och annan havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas.

a)  energi från förnybara energikällor: energi från förnybara, icke-fossila energikällor, nämligen vindenergi, solenergi, (termisk solenergi och fotovoltaisk solenergi) och, geotermisk energi, omgivningsenergi, tidvattenenergi, vågenergi och annan havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  omgivningsvärme: värmeenergi vid en lämplig temperaturnivå som utvinns eller hämtas med hjälp av värmepumpar som behöver el eller annan hjälpenergi för att fungera och som kan lagras i omgivningsluften, under den fasta jordytan eller i ytvatten. De rapporterade värdena ska fastställas på grundval av samma metod som används för rapportering av värmeenergi som utvinns eller hämtas med värmepumpar.

b)  omgivningsenergi: termisk energi vid en lämplig temperaturnivå som kan lagras i omgivningsluften, dock inte i frånluft, i ytvatten eller i avloppsvatten. De rapporterade värdena ska fastställas på grundval av samma metod som används för rapportering av värmeenergi som utvinns eller hämtas med värmepumpar.

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  geotermisk energi: energi lagrad i form av värme under den fasta jordytan.

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk, inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, skogsbruk och därmed förknippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av avfall, inbegripet industriavfall och kommunalt avfall av biologiskt ursprung.

c)  biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk, inklusive bakterier, material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, skogsbruk och därmed förknippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av avfall, inbegripet industriavfall och kommunalt avfall av biologiskt ursprung.

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  slutlig energianvändning (brutto): energiprodukter som för energiändamål levereras till industrin, transportsektorn, hushållen, servicesektorn, inbegripet offentliga tjänster, jordbruket, skogsbruket och fiskerinäringen, inbegripet användningen av el och värme inom energisektorn i samband med el- och värmeproduktion samt inbegripet förluster av el och värme vid distribution och transmission.

d)  slutlig energianvändning (brutto): energiprodukter som för energiändamål levereras till industrin, transportsektorn, hushållen, servicesektorn, inbegripet offentliga tjänster, jordbruket, skogsbruket och fiskerinäringen, inbegripet användningen av el och värme inom energisektorn i samband med el-, värme- och drivmedelsproduktion samt inbegripet förluster av el och värme vid distribution och överföring.

Motivering

Effektivitetsförlusterna vid värme- och drivmedelsproduktionen kan vara betydande, vilket måste återspeglas i den slutliga energianvändningen (brutto). Detta ändringsförslag behövs av skäl som har med den inre logiken i texten att göra och sammanhänger oupplösligt med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  fjärrvärme eller fjärrkyla: distribution av värmeenergi i form av ånga, hetvatten eller kylda vätskor från en central produktionskälla, via ett nät, till ett flertal byggnader eller anläggningar i syfte att värma eller kyla ner utrymmen eller processer.

e)  fjärrvärme eller fjärrkyla: distribution av värmeenergi i form av ånga, hetvatten eller kylda vätskor från en central produktionskälla eller decentraliserade produktionskällor, via ett nät, till ett flertal byggnader eller anläggningar i syfte att värma eller kyla ner utrymmen eller processer.

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  flytande biobränslen: vätskeformiga bränslen för andra energiändamål än för transportändamål, inbegripet el, uppvärmning och kylning, som framställs av biomassa.

f)  flytande biobränslen: vätskeformiga bränslen för andra energiändamål än för transportändamål, inbegripet el, uppvärmning och kylning, som framställs av biomassa eller genom biomassa.

Ändringsförslag    91

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  stödsystem: varje instrument, system eller mekanism som en medlemsstat eller en grupp av medlemsstater tillämpar och som främjar användning av energi från förnybara energikällor genom att minska kostnaden för denna energi, öka försäljningspriset eller öka försäljningsvolymen av sådan köpt energi, genom införande av kvoter för energi från förnybara energikällor. Detta omfattar, men är inte begränsat till, investeringsstöd, skattebefrielser eller skattelättnader, skatteåterbetalningar, stödsystem med kvoter för energi från förnybara energikällor, inklusive system med gröna certifikat, samt system med direkt prisstöd, däribland inmatningspriser och stödutbetalningar.

i)  stödsystem: varje instrument, system eller mekanism som en medlemsstat eller en grupp av medlemsstater tillämpar och som främjar användning av energi från förnybara energikällor genom att minska kostnaden för denna energi, öka försäljningspriset eller öka försäljningsvolymen av sådan köpt energi, genom införande av kvoter för energi från förnybara energikällor. Detta omfattar, men är inte begränsat till, forskningsstöd och investeringsstöd, skattebefrielser eller skattelättnader, skatteåterbetalningar, stödsystem med kvoter för energi från förnybara energikällor, inklusive system med gröna certifikat, samt system med direkt prisstöd, däribland inmatningspriser och stödutbetalningar.

Motivering

Vissa medlemsstater ger med hjälp av forskningsstöd indirekt stöd till produktionen av förnybar energi.

Ändringsförslag    92

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led na (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

na)  restavfall: avfall från en behandling eller ett återvinningsförfarande, inbegripet materialåtervinning, som inte kan återvinnas ytterligare och därför måste bortskaffas.

Motivering

Det är nödvändigt att införa denna definition för att endast sådant avfall som inte längre kan materialåtervinnas eller återanvändas ska komma i fråga för användning som avancerade biobränslen.

Ändringsförslag    93

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led q

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

q)  cellulosa från icke-livsmedel: material som främst består av cellulosa och hemicellulosa och har ett lägre lignininnehåll än material som innehåller både cellulosa och lignin. Det inbegriper rester från livsmedels- och fodergrödor (till exempel halm, stjälkar, agnar och skal), gräsartade energigrödor med lågt stärkelseinnehåll (till exempel rajgräs, jungfruhirs, miskantus, italienskt rör och täckgrödor före och efter huvudgrödor m.m.), industriella restprodukter (inbegripet från livsmedels- och fodergrödor efter att vegetabiliska oljor, socker, stärkelse och protein har utvunnits) samt material från biologiskt avfall.

q)  cellulosa från icke-livsmedel: material som främst består av cellulosa och hemicellulosa och har ett lägre lignininnehåll än material som innehåller både cellulosa och lignin. Det inbegriper rester från livsmedels- och fodergrödor (till exempel halm, stjälkar, agnar och skal), gräsartade energigrödor med lågt stärkelseinnehåll (till exempel rajgräs, jungfruhirs, miskantus, italienskt rör och täckgrödor före och efter huvudgrödor m.m., samt vallväxter såsom gräs, klöver, alfalfa), industriella restprodukter (inbegripet från livsmedels- och fodergrödor efter att vegetabiliska oljor, socker, stärkelse och protein har utvunnits) samt material från biologiskt avfall.

Motivering

Vallväxter kan användas för produktion av biogas.

Ändringsförslag    94

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led u

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

u)  biodrivmedel och flytande biobränslen som innebär låga risker för indirekt ändring av markanvändning: biodrivmedel och flytande biobränslen vars råvaror för framställningen har producerats inom system som minskar förflyttningar av produktion i andra syften än framställning av biodrivmedel och flytande biobränslen och som producerats i överensstämmelse med hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och flytande biobränslen i artikel 26.

u)  biodrivmedel och flytande biobränslen som innebär låga risker för indirekt ändring av markanvändning: biodrivmedel och flytande biobränslen vars råvaror för framställningen har producerats på oanvänd marginell mark och förbättrat markens kolupptagning, varjämte produktionen skett inom system som minskar förflyttningar av produktion i andra syften än framställning av biodrivmedel och flytande biobränslen, vilket också innefattar högvärdigt proteinfoder, och som producerats i överensstämmelse med hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och flytande biobränslen i artikel 26.

Motivering

Detta ändringsförslag är direkt kopplat till ett ändringsförslag till artikel 7.1.

Ändringsförslag    95

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led z

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

z)  uppgradering: uppgradering av kraftverk som producerar förnybar energi, vilket bl.a. innebär att anläggningar eller driftsystem och driftsutrustning helt eller delvis byts ut, i syfte att ersätta kapacitet eller öka effektiviteten.

z)  uppgradering: uppgradering av kraftverk som producerar förnybar energi, vilket bl.a. innebär att anläggningar eller driftsystem och driftsutrustning helt eller delvis byts ut, i syfte att öka eller ersätta kapacitet och/eller öka effektiviteten.

Ändringsförslag    96

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led y

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

y)  spillvärme eller spillkyla: värme eller kyla som genereras som biprodukt i industrianläggningar eller anläggningar för kraftproduktion och som skulle förflyktigas oanvända i luft eller vatten utan tillgång till ett fjärrvärme- eller kylsystem.

y)  spillvärme eller spillkyla: värme eller kyla som genereras som oundviklig biprodukt, antingen i industrianläggningar eller anläggningar för kraftproduktion (efter att högeffektiv kraftvärme producerats eller om det inte går att använda kraftvärme), eller inom tjänstesektorn, och som skulle förflyktigas oanvända i luft eller vatten utan tillgång till ett fjärrvärme- eller kylsystem.

Ändringsförslag    97

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led aa

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

aa)  egenförbrukare av förnybar energi: en aktiv kund enligt definitionen i direktiv [MDI-direktivet] som konsumerar och får lagra och sälja förnybar el som produceras inom denna aktiva kunds fastighet, t.ex. ett flerfamiljshus, en kommersiell plats, en plats för gemensamma tjänster eller ett slutet distributionssystem; för sådana egenförbrukare av förnybar energi som inte är hushåll dock med förbehåll för att dessa verksamheter inte är deras primära kommersiella eller professionella verksamhet.

aa)  egenförbrukare av förnybar energi: en aktiv kund eller en grupp av kunder som agerar gemensamt enligt definitionen i direktiv [MDI-direktivet] som konsumerar och får lagra och sälja förnybar el som produceras inom eller i närheten av deras fastighet, t.ex. ett flerfamiljshus, ett bostadsområde, en industrianläggning en kommersiell plats, en plats för gemensamma tjänster eller inom samma slutna distributionssystem, även genom aggregatorer; för sådana egenförbrukare av förnybar energi som inte är hushåll dock med förbehåll för att dessa verksamheter inte är deras primära kommersiella eller professionella verksamhet.

Ändringsförslag    98

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led aaa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aaa)  lokalsamhälle som satsar på förnybar energi: ett lokalt energisamhälle enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv ... [om gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning), 2016/0380(COD)], som uppfyller kraven i artikel 22.1 i detta direktiv.

Ändringsförslag    99

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led bb

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

bb)  egenförbrukning av förnybar energi: egenförbrukares produktion och förbrukning och, när detta är tillämpligt, lagring av förnybar el.

bb)  egenförbrukning av förnybar energi: egenförbrukares produktion och förbrukning och, när detta är tillämpligt, lagring av förnybar energi.

Ändringsförslag    100

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led cc

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

cc)  energiköpsavtal: ett avtal enligt vilket en juridisk person avtalar om att köpa förnybar energi direkt från en energiproducent.

cc)  avtal om köp av förnybar energi: ett avtal enligt vilket en juridisk eller fysisk person avtalar om att köpa förnybar energi direkt från en energiproducent.

Ändringsförslag    101

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led dd

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

dd)  livsmedels- och fodergrödor: stärkelserika grödor, socker och oljegrödor som produceras på jordbruksmark som huvudgröda exklusive restprodukter, avfall eller lignocellulosa.

dd)  livsmedels- och fodergrödor: stärkelserika grödor, socker och oljegrödor och andra grödor som odlas främst för energiändamål på jordbruksmark som huvudgröda exklusive restprodukter och avfall.

Ändringsförslag    102

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led ee

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ee)  avancerade biobränslen: biobränslen som produceras från råvaror som förtecknas i del A i bilaga IX.

ee)  avancerade biobränslen: biobränslen som t.ex. produceras från råvaror som förtecknas i del A i bilaga IX, och annan biomassa än livsmedels- eller fodergrödor om den överensstämmer med EU:s hållbarhetsbestämmelser.

Motivering

Innovativ användning av biomassa bör uppmuntras om hållbarhetskriterierna är uppfyllda.

Ändringsförslag    103

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led ff

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ff)  avfallsbaserade fossila bränslen: flytande och gasformiga bränslen som produceras från avfallsflöden av icke-förnybart ursprung, inklusive gaser från avfallshantering och avgaser.

utgår

Ändringsförslag    104

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led ffa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ffa)  återvunna kolbaserade bränslen: flytande och gasformiga bränslen som produceras från oundvikliga avfallsflöden av icke-förnybart ursprung, inklusive gaser från avfallshantering och avgaser, och som leder till avsevärt minskade växthusgasutsläpp under hela sin livscykel. Om de produceras från avfallsflöden från fast avfall ska endast sådant avfall som inte går att återanvända eller som inte kan återvinnas mekaniskt användas, och avfallshierarkin ska följas fullt ut. Om de produceras från gasformiga processutsläpp måste dessa utsläpp vara en oundviklig och oavsiktlig konsekvens av tillverkningsprocessen. Andelen gasformigt avfall som används vid produktionen av dessa återvunna kolbaserade bränslen får inte tillgodoräknas inom ramen för andra utsläppsminskningssystem, såsom EU:s utsläppshandelssystem.

Ändringsförslag    105

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led jj

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

jj)  skördetillstånd: en officiell handling som ger rätt att skörda skogsbiomassan.

jj)  skördetillstånd: ett rättsligt tillstånd eller en liknande rätt i nationell och/eller regional lagstiftning att skörda skogsbiomassan.

Ändringsförslag    106

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led mm

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

mm)  skogsbruksföretag: ett eller flera skogsskiften och annan trädbevuxen mark som utgör en enda enhet ur skötsel- eller användningssynpunkt.

mm)  försörjningsbas: den geografiska region där råvaran i form av biomassa har sitt ursprung.

Ändringsförslag    107

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 2 – led nn

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

nn)  bioavfall: biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, livsmedels- och köksavfall från hushåll, restauranger, catering och detaljhandelslokaler och jämförbart avfall från livsmedelsindustrin.

nn)  bioavfall: biologiskt avfall enligt definitionen i artikel 3.4 i direktiv 2008/98/EG.

Ändringsförslag    108

Förslag till direktiv

Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionens bindande övergripande mål för 2030

Unionens bindande övergripande mål och nationella mål för 2030

Ändringsförslag    109

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska gemensamt säkerställa att andelen energi från förnybara energikällor i unionens slutliga energianvändning (brutto) år 2030 är minst 27 %.

1.  Medlemsstaterna ska gemensamt säkerställa att andelen energi från förnybara energikällor i unionens slutliga energianvändning (brutto) år 2030 är minst 35 %.

Ändringsförslag    110

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Varje medlemsstat ska säkerställa att andelen energi från förnybara energikällor inom alla transportslag år 2030 uppgår till minst 12 % av den slutliga energianvändningen inom medlemsstatens transportsektor.

 

För att minskade växthusgasutsläpp till följd av att det använts biodrivmedel och biogas ska kunna räknas med i insatserna för att uppnå detta mål ska de, vid en jämförelse med fossila bränslen i enlighet med de metoder som avses i artikel 28.1, uppfylla kriterierna i artikel 26.7.

Ändringsförslag    111

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaternas respektive bidrag till detta övergripande mål för 2030 ska fastställas och meddelas kommissionen inom ramen för deras integrerade nationella energi- och klimatplaner i enlighet med artiklarna 3–5 och 9–11 i förordning [styrning].

2.  Medlemsstaterna ska fastställa mål för att uppnå detta övergripande mål för 2030 inom ramen för sina integrerade nationella energi- och klimatplaner i enlighet med artiklarna 3–5 och 9–13 i förordning [styrning]. Om kommissionen vid utvärderingen av de slutliga integrerade nationella energi- och klimatplanerna i enlighet med artikel 3 i förordning [styrning] konstaterar att medlemsstaternas mål är otillräckliga för att unionens bindande övergripande mål ska uppnås, ska de medlemsstater som har ett lägre mål än vad som föranleds av tillämpningen av formeln i bilaga Ia höja sitt mål i motsvarande mån.

 

Om en medlemsstat på grund av vederbörligen motiverade exceptionella omständigheter inte är på väg att uppnå sitt föreskrivna mål får medlemsstaten avvika från det föreskrivna målet med högst 10 %. I sådana fall ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om detta senast 2025. Om detta skulle äventyra uppnåendet av unionens bindande övergripande mål ska kommissionen och medlemsstaterna vidta korrigerande åtgärder av det slag som avses i artikel 27.4 i förordning [styrning] för att verkningsfullt avhjälpa bristen.

Ändringsförslag    112

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras nationella strategier överensstämmer med avfallshierarkin, liksom anges i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG. För att sådan överensstämmelse ska råda ska medlemsstaterna regelbundet se över sina bindande övergripande mål och motivera alla avvikelser i de rapporter som krävs enligt artikel 18 c i förordning ... [styrning].

Motivering

Medlemsstaterna måste bedöma om deras strategier för stöd till förnybar energi står i samklang med avfallslagstiftningen, i synnerhet när det gäller tillämpningen av avfallshierarkin.

Ändringsförslag    113

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska stödja medlemsstaternas höga ambitionsnivå genom en ram som skapar gynnsamma förutsättningar för ökad användning av unionsmedel, i synnerhet finansieringsinstrument, särskilt för att minska kostnaden för kapital för projekt för förnybar energi.

4.  Kommissionen ska stödja medlemsstaternas höga ambitionsnivå genom en ram som skapar gynnsamma förutsättningar för ökad användning av unionsmedel, i synnerhet finansieringsinstrument, särskilt för att minska kostnaden för kapital för projekt för förnybar energi och stödja sådana projekt med en gränsöverskridande dimension.

Ändringsförslag    114

Förslag till direktiv

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ekonomiskt stöd till el från förnybara energikällor

Stöd till energi från förnybara energikällor

Ändringsförslag    115

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Inom ramen för reglerna om statligt stöd får medlemsstaterna tillämpa stödsystem för att nå det unionsmål som anges i artikel 3.1. Stödsystem för el från förnybara energikällor ska vara utformade så att man undviker onödig snedvridning av elmarknaden och säkerställer att producenter tar hänsyn till tillgång och efterfrågan på el samt eventuella nätbegränsningar.

1.  Medlemsstaterna får, i enlighet med artikel 194 i EUF-fördraget och om inte annat följer av artiklarna 107 och 108 i det fördraget, tillämpa stödsystem för att nå det unionsmål och de nationella mål som fastställs i artikel 3. Stödsystem för el från förnybara energikällor ska vara marknadsbaserade så att man undviker snedvridning av elmarknaden och de ska säkerställa att producenter tar hänsyn till tillgång och efterfrågan på el samt eventuella kostnader för systemintegration eller nätbegränsningar.

Ändringsförslag    116

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna kan tillämpa teknikneutrala eller teknikspecifika stödsystem. Teknikspecifika stödsystem kan användas särskilt av en eller flera av nedannämnda orsaker:

 

a)  Den långsiktiga potentialen hos en viss teknik.

 

b)  Behovet av teknisk eller regional diversifiering av energimixen.

 

c)  Effektiv systemplanering och nätanslutning.

 

d)  Nätbegränsningar och nätstabilitet.

 

e) Miljöbetingade begränsningar.

Ändringsförslag    117

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Stöd till el från förnybara energikällor ska utformas så att det integrerar el från förnybara energikällor på elmarknaden och säkerställer att producenter av förnybar energi svarar på marknadens prissignaler och maximerar sina marknadsintäkter.

2.  Stöd till el från förnybara energikällor ska utformas så att det maximerar integrationen av el från förnybara energikällor på elmarknaden och säkerställer att producenter av förnybar energi svarar på marknadens prissignaler och maximerar sina marknadsintäkter, samtidigt som förnybara energikällor får ersättning för marknadssnedvridningar.

 

Medlemsstaterna får föreskriva undantag för småskaliga anläggningar på mindre än 500 kW och för demonstrationsprojekt. För el från vindkraft ska tröskelvärdet dock vara 3 MW installerad elproduktionskapacitet eller 3 produktionsenheter.

 

Utan hinder av de ovannämnda tröskelvärdena i denna punkt får medlemsstaterna, med hjälp av andra mekanismer och förfaranden, stödja lokalsamhällen som satsar på förnybar energi.

Ändringsförslag    118

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om stödet ges genom ett anbudsförfarande ska kraven i punkt 3a gälla. Dessa krav ska dock inte gälla för småskaliga anläggningar på mindre än 1 MW, och inte heller för vindkraftsprojekt med högst 6 produktionsenheter eller 6 MW eller för demonstrationsprojekt.

Ändringsförslag    119

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om stöd till förnybar energi beviljas genom anbudsförfaranden ska medlemsstaterna, för att säkerställa en hög förverkligandegrad för projekten:

 

a)  fastställa och offentliggöra icke-diskriminerande och öppna kriterier för förhandsurval och bestämmelser om projektets leveransperiod,

 

b)  samråda med berörda parter för att se över förslaget till kravspecifikationer,

 

c)  offentliggöra information om tidigare anbudsförfaranden, inbegripet projektens förverkligandegrad.

Ändringsförslag    120

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Medlemsstaterna ska offentliggöra en långsiktig plan för de förväntade anslagen till stöd, varvid planen ska omfatta åtminstone de fem följande åren och innehålla en vägledande tidsplan, vid behov även med uppgifter om hur ofta anbudsförfaranden kommer att genomföras, samt om kapaciteten, budgeten eller det högsta stödbelopp som förväntas anslås per enhet samt stödberättigad teknik.

Ändringsförslag    121

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c.  Medlemsstaterna ska beakta särdragen hos lokalsamhällen som satsar på förnybar energi samt hos egenförbrukare när de utformar stödsystem, för att de ovannämnda ska kunna konkurrera på lika villkor.

Ändringsförslag    122

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3d.  För att öka produktionen av energi från förnybara källor i de yttersta randområdena och på små öar får medlemsstaterna anpassa det ekonomiska stödet till projekt i dessa regioner för att beakta produktionskostnaderna till följd av deras särdrag i form av isolering och beroende av omvärlden.

Ändringsförslag    123

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska utvärdera effektiviteten i sitt stöd till el från förnybara energikällor åtminstone vart fjärde år. Beslut om fortsättning eller förlängning av stöd och utformningen av nytt stöd ska grunda sig på resultaten av utvärderingarna.

4.  Medlemsstaterna ska utvärdera effektiviteten i sitt stöd till el från förnybara energikällor och de fördelningsmässiga konsekvenserna för olika konsumentgrupper, liksom också för den industriella konkurrenskraften, åtminstone vart fjärde år.

 

Vid utvärderingen ska hänsyn tas till vilka konsekvenser som eventuella ändringar av stödsystemen skulle kunna få för investeringar. Medlemsstaterna ska ta med denna utvärdering i sina nationella energi- och klimatplaner och uppdateringarna av dessa planer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning ... [om styrningen av energiunionen].

 

Långtidsplaneringen av besluten om stöd och utformningen av nytt stöd ska grunda sig på resultaten av utvärderingarna, med beaktande av hur effektiva besluten på det hela taget är för uppnåendet av målen för förnybar energi och andra mål såsom rimliga prisnivåer och energisamhällens utveckling, samt av de fördelningsmässiga konsekvenserna för olika konsumentgrupper, liksom också för den industriella konkurrenskraften.

Ändringsförslag    124

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Senast den ... [2021] och vart tredje år därefter ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultatet av anbudsförfarandena i Europeiska unionen, och framför allt se efter om förfarandena kan föra med sig

 

a)  minskade kostnader,

 

b)  bättre teknik,

 

c)  hög förverkligandegrad,

 

d)  deltagande på icke-diskriminerande villkor från små aktörers och lokala myndigheters sida.

Ändringsförslag    125

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Senast den ... [sex månader efter dagen för ikraftträdandet av detta direktiv] ska kommissionen se över riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi 2014-2020 (2014/C 200/01) för att de allmänna principerna i artikel 4 fullständigt ska tas med i dessa riktlinjer.

Ändringsförslag    126

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4c.  Medlemsstaterna, ska, genom undantag från punkt 1 i denna artikel, säkerställa att det inte inrättas något stödsystem för energi från förnybara energikällor för kommunalt avfall som inte uppfyller kraven om separat insamling i direktiv 2008/98/EG.

Motivering

Stödsystemen för förnybar energi bör inte bli till fördel för avfall som inte respekterar avfallshierarkin, och det bör framför allt inte ges något stöd till blandat avfall. De enda stödsystemen bör avse kommunalt restavfall, dvs. kommunalt avfall som insamlas separat, som inte kan materialåtervinnas eller återvinnas ytterligare och som är avsett endast för bortskaffande.

Ändringsförslag    127

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska öppna stödet till el från förnybara energikällor för producenter i andra medlemsstater i enlighet med de villkor som anges i denna artikel.

1.  Medlemsstaterna ska öppna stödet till el från förnybara energikällor för producenter i andra medlemsstater i enlighet med de villkor som anges i denna artikel. Medlemsstaterna får begränsa sitt stöd till att omfatta endast anläggningar i sådana medlemsstater med vilka de har en direkt anslutning genom sammanlänkningar.

Ändringsförslag    128

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att minst 10 % av stödet till ny kapacitet varje år mellan 2021 och 2025, och minst 15 % av stödet till ny kapacitet varje år mellan 2026 och 2030, är öppet för anläggningar som är belägna i andra medlemsstater.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att minst 8 % av stödet till ny kapacitet varje år mellan 2021 och 2025, och minst 13 % av stödet till ny kapacitet varje år mellan 2026 och 2030, är öppet för anläggningar som är belägna i andra medlemsstater. Medlemsstaterna ska, i enlighet med artiklarna 7–13 i detta direktiv, själva få besluta i vilken mån de ska gå längre än dessa miniminivåer i sitt stöd till energi från förnybara energikällor som produceras i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag    129

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna får begära att kommissionen undantar dem från den skyldighet som fastställs i denna artikel, inbegripet beslutet att inte tillåta att anläggningar belägna på deras territorier deltar i stödsystem som anordnas i andra medlemsstater, av en eller flera av följande orsaker:

 

a)  Otillräcklig sammanlänkningskapacitet.

 

b)  Otillräckliga naturresurser.

 

c)  Skadeverkningar på energitryggheten eller på energimarknadens korrekta funktion i den medlemsstat som anhåller om undantaget.

 

Alla eventuella undantag som beviljas i enlighet med denna punkt ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och göras till föremål för översyn senast vid utgången av 2025.

Ändringsförslag    130

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Stödsystem får öppnas för gränsöverskridande deltagande bland annat genom öppna anbudsförfaranden, gemensamma anbudsförfaranden, öppna certifikatsystem och gemensamma stödsystem. Tilldelningen av förnybar el som omfattas av stöd enligt öppna anbudsförfaranden, gemensamma anbudsförfaranden eller öppna certifikatsystem till medlemsstaternas respektive bidrag ska vara underkastad ett samarbetsavtal som fastställer bestämmelser för gränsöverskridande utbetalning av medel enligt principen om att energi bör räknas till godo för den medlemsstat som finansierar anläggningen.

3.  Stödsystem får öppnas för gränsöverskridande deltagande bland annat genom öppna anbudsförfaranden, gemensamma anbudsförfaranden, öppna certifikatsystem och gemensamma stödsystem. Tilldelningen av förnybar el som omfattas av stöd enligt öppna anbudsförfaranden, gemensamma anbudsförfaranden, öppna certifikatsystem till medlemsstaternas respektive bidrag ska vara underkastad ett samarbetsavtal som fastställer bestämmelser för gränsöverskridande system, inbegripet villkor för deltagande och utbetalning av medel med beaktande av olika skatter och avgifter, enligt principen om att energi bör räknas till godo för den medlemsstat som finansierar anläggningen. Samarbetsavtalet ska syfta till att harmonisera de administrativa ramvillkoren i samarbetsländerna för att säkerställa lika villkor.

Ändringsförslag    131

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska senast 2025 utvärdera nyttan av bestämmelserna i denna artikel för ett kostnadseffektivt införande av förnybar el i unionen. På grundval av denna utvärdering får kommissionen föreslå en höjning av de procentsatser som anges i punkt 2.

4.  Kommissionen ska bistå medlemsstaterna under hela förhandlingsprocessen och inrättandet av samarbetsavtalen genom att tillhandahålla information och analyser, inbegripet kvantitativa och kvalitativa data om samarbetets direkta och indirekta kostnader och fördelar, såväl som vägledning och teknisk sakkunskap under hela processen. För detta ändamål ska den uppmuntra till utbyte av bästa praxis och ta fram mallar för samarbetsavtal som underlättar förfarandet.

 

Kommissionen ska senast 2025 utvärdera nyttan av bestämmelserna i denna artikel för ett kostnadseffektivt införande av förnybar el i unionen. På grundval av denna utvärdering får kommissionen föreslå en ändring av de procentsatser som anges i punkt 2.

Ändringsförslag    132

Förslag till direktiv

Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar anpassningar som är nödvändiga för att följa reglerna om statligt stöd ska medlemsstaterna säkerställa att nivån på, och villkoren för, det stöd som beviljas för projekt som avser förnybar energi inte ändras på ett sätt som inverkar negativt på de rättigheter som ges inom ramen för stödet och ekonomin i understödda projekt.

Medlemsstaterna ska säkerställa att nivån på, och villkoren för, det stöd som beviljas för nya eller befintliga projekt som avser förnybar energi inte ändras på ett sätt som inverkar negativt på de rättigheter som ges inom ramen för stödet, och inte heller ekonomin i understödda projekt.

 

Om andra regleringsinstrument ändras, och dessa ändringar påverkar understödda projekt som avser förnybar energi, ska medlemsstaterna säkerställa att ändringarna inte påverkar de understödda projektens ekonomi negativt.

Ändringsförslag    133

Förslag till direktiv

Artikel 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla eventuella ändringar av stödsystem sker på grundval av långsiktig planering i enlighet med artikel 4.4 och tillkännages offentligt minst nio månader innan de träder i kraft och görs till föremål för ett insynsvänligt och inkluderande offentligt samråd. Alla större ändringar av ett befintligt stödsystem ska inbegripa en lämplig övergångsperiod innan det nya stödsystemet träder i kraft.

 

Om ändringar i lagstiftningen eller driften av nätet blir till avsevärd eller diskriminerande skada för ekonomin i understödda projekt ska medlemsstaterna säkerställa att dessa projekt får ersättning.

Ändringsförslag    134

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid beräkningen av en medlemsstats slutliga energianvändning (brutto) från förnybara energikällor ska bidraget från biodrivmedel och flytande biobränslen samt från biomassabränslen som konsumeras av transportsektorn, om dessa bränslen framställs ur livsmedels- eller fodergrödor, vara högst 7 % av den slutliga energianvändningen inom väg- och järnvägstransporter i den medlemsstaten. Detta gränsvärde ska sänkas till 3,8 % år 2030 i enlighet med den plan som anges i del A i bilaga X. Medlemsstaterna får fastställa ett lägre gränsvärde och får göra åtskillnad mellan olika typer av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som framställs ur livsmedels- och fodergrödor, t.ex. genom att fastställa ett lägre gränsvärde för bidraget från sådana biodrivmedel producerade från oljegrödor som baseras på livsmedels- och fodergrödor, med hänsyn tagen till indirekt förändrad markanvändning.

Vid beräkningen av en medlemsstats slutliga energianvändning (brutto) från förnybara energikällor ska bidraget från biodrivmedel och flytande biobränslen samt från biomassabränslen som konsumeras av transportsektorn, om dessa bränslen framställs ur livsmedels- eller fodergrödor, vara högst 7 % av den slutliga energianvändningen inom väg- och järnvägstransporter i den medlemsstaten, om inte dessa bränslen följer det tröskelvärde för minskade växthusgasutsläpp vilket fastställs i artikel 26.7, med hänsyn tagen till uppskattningar av de genomsnittliga utsläppen till följd av indirekt ändring av markanvändning vid produktion av råvaror för biodrivmedel och flytande biobränslen som anges i del A i bilaga VIII, eller som certifierats såsom biodrivmedel och flytande biobränslen som innebär låga risker för indirekt ändring av markanvändning, utgående från metoder som tagits fram av kommissionen. Detta gränsvärde ska sänkas till 0 % år 2030 i enlighet med den plan som anges i del A i bilaga X. Biodrivmedel och flytande biobränslen med palmolja som råvara ska bidra med 0 % från och med 2021. Kommissionen ska senast den 31 december 2019 ta fram metoder för certifiering av biodrivmedel och flytande biobränslen som innebär låga risker för indirekt ändring av markanvändning, enligt definitionen i artikel 2.2 u. Medlemsstaterna får fastställa ett lägre gränsvärde och ska göra åtskillnad mellan olika typer av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som framställs ur livsmedels- och fodergrödor, t.ex. genom att fastställa ett lägre gränsvärde för bidraget från sådana biodrivmedel producerade från oljegrödor som baseras på livsmedels- och fodergrödor, med hänsyn tagen till indirekt förändrad markanvändning och andra oavsiktliga konsekvenser från hållbarhetssynpunkt.

Ändringsförslag    135

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 för att, utgående från vetenskapens senaste rön, ändra uppskattningarna av de genomsnittliga utsläppen till följd av indirekt ändring av markanvändning vid produktion av råvaror för biodrivmedel och flytande biobränslen av de slag som anges i del A i bilaga VIII. Kommissionen ska senast den 31 december 2019 se över uppskattningarna av de genomsnittliga utsläppen till följd av indirekt ändring av markanvändning vid produktion av råvaror för biodrivmedel och flytande biobränslen, varvid hänsyn ska tas till eventuellt minskade växthusgasutsläpp till följd av biprodukter i form av proteinfoder, och ska vid behov införa särskilda värden för palmolja, sojabönolja och andra oljeväxter.

Motivering

Detta ändringsförslag hänger direkt samman med ändringsförslagen till tidigare stycken och är nödvändigt för att det ska säkerställas att värdena i del A i bilaga VIII uppdateras utgående från vetenskapens senaste rön.

Ändringsförslag    136

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 a ska den slutliga elanvändningen (brutto) från förnybara energikällor beräknas som mängden el producerad i en medlemsstat från förnybara energikällor, inbegripet produktionen av el från egenförbrukare av förnybar energi och energisamhällen, dock med undantag av elproduktion från pumpkraftverk som använder tidigare uppumpat vatten.

Vid tillämpning av punkt 1 a ska den slutliga elanvändningen (brutto) från förnybara energikällor beräknas som mängden el producerad i en medlemsstat från förnybara energikällor, inbegripet produktionen av el från egenförbrukare av förnybar energi och lokalsamhällen som satsar på förnybar energi, dock med undantag av elproduktion från pumpkraftverk som använder tidigare uppumpat vatten.

Ändringsförslag    137

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Omgivningsvärmens energi som utvinns från värmepumpar ska beaktas vid tillämpning av punkt 1 b, under förutsättning att den slutliga nyttiggjorda mängden energi betydligt överskrider den mängd insatt primärenergi som krävs för att driva värmepumpen. Mängden värme som ska anses utgöra energi från förnybara energikällor enligt detta direktiv ska beräknas i enlighet med den metod som anges i bilaga VII.

Omgivningsenergi och geotermisk energi som överförs med hjälp av värmepumpar för att producera värme och kyla ska beaktas vid tillämpning av punkt 1 b, under förutsättning att den slutliga nyttiggjorda mängden energi betydligt överskrider den mängd insatt primärenergi som krävs för att driva värmepumpen. Mängden värme som ska anses utgöra energi från förnybara energikällor enligt detta direktiv ska beräknas i enlighet med den metod som anges i bilaga VII.

Ändringsförslag    138

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 för att fastställa metoder för beräkning av hur mycket förnybar energi som används för uppvärmning och kylning samt för fjärrvärme och fjärrkyla, samt för att se över bilaga VII om beräkningen av energi från värmepumpar.

Ändringsförslag    139

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  För uppnåendet av målet i artikel 3.1a ska bidraget från drivmedel till luftfarts- och sjöfartssektorn anses vara 2 respektive 1,2 gånger så stort som sitt energiinnehåll och bidraget av el från förnybara energikällor till vägfordon anses vara 2,5 gånger så stort som sitt energiinnehåll.

Ändringsförslag    140

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 i syfte att ändra förteckningen över råvaror i delarna A och B i bilaga IX, för att lägga till råvaror men inte avföra dem. Varje delegerad akt ska grundas på en analys av den senaste vetenskapliga och tekniska utvecklingen, med vederbörlig hänsyn tagen till principerna i fråga om den avfallshierarki som fastställs i direktiv 2008/98/EG, i enlighet med unionens hållbarhetskriterier, och med stöd för slutsatsen att råvarorna i fråga inte skapar någon ytterligare efterfrågan på mark och främjar användningen av avfall och restprodukter, samtidigt som man undviker en betydande snedvridande effekt på marknaderna för (bi)produkter, avfall eller restprodukter, vilket medför en avsevärd minskning av utsläppen av växthusgaser jämfört med fossila bränslen och inte medför någon risk för negativa effekter på miljön och den biologiska mångfalden.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 i syfte att ändra förteckningen över råvaror i delarna A och B i bilaga IX. Varje delegerad akt ska grundas på en analys av den senaste vetenskapliga och tekniska utvecklingen, med vederbörlig hänsyn tagen till principerna i fråga om den cirkulära ekonomin och den avfallshierarki som fastställs i direktiv 2008/98/EG, i enlighet med unionens hållbarhetskriterier, och med stöd för slutsatsen att råvarorna i fråga inte skapar någon ytterligare efterfrågan på mark och främjar användningen av avfall och restprodukter, samtidigt som man undviker en betydande snedvridande effekt på marknaderna för (bi)produkter, avfall eller restprodukter, vilket medför en avsevärd minskning av utsläppen av växthusgaser jämfört med fossila bränslen baserat på en livscykelanalys av utsläppen och inte medför någon risk för negativa effekter på miljön och den biologiska mångfalden.

Ändringsförslag    141

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vartannat år ska kommissionen göra en utvärdering av förteckningen över råvaror i delarna A och B i bilaga IX för att lägga till råvaror i linje med de principer som anges i denna punkt. Den första utvärderingen ska genomföras senast 6 månader efter [dagen för ikraftträdandet av detta direktiv]. Vid behov ska kommissionen anta delegerade akter i syfte att ändra förteckningen över råvaror i bilaga IX, delarna A och B för att lägga till råvaror, men inte för att avföra dem.

Vartannat år ska kommissionen göra en utvärdering av förteckningen över råvaror i delarna A och B i bilaga IX för att lägga till eller avföra råvaror i linje med de principer som anges i denna punkt. Den första utvärderingen ska genomföras senast sex månader efter [dagen för ikraftträdandet av detta direktiv]. Vid behov ska kommissionen anta delegerade akter i syfte att ändra förteckningen över råvaror i bilaga IX, delarna A och B för att lägga till råvaror eller för att avföra dem.

Ändringsförslag    142

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om en råvara avförs från förteckningen i bilaga IX ska anläggningar som producerar avancerade biobränslen från denna råvara få fortsätta använda den i fem år efter ikraftträdandet av den delegerade akt med stöd av vilken råvaran avförs från bilaga IX, förutsatt att det handlar om ett avancerat biobränsle i enlighet med artikel 2 i detta direktiv.

Motivering

Eftersom kommissionen bör kunna föreslå att en råvara avförs från bilaga IX, bör aktörerna ha möjlighet att anpassa sin produktionsprocess under en övergångsperiod för att trygga investeringar i viss mån.

Ändringsförslag    143

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  När medlemsstaterna fastställer sin politik för att främja produktion av bränslen från råvaror som ingår i förteckningen i bilaga IX till detta direktiv, ska de ta vederbörlig hänsyn till den avfallshierarki som fastställs i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG, inklusive dess bestämmelser om ett livscykelstänkande vad avser den allmänna påverkan av generering och hantering av olika avfallsflöden.

Motivering

Återinförande av formuleringen i artikel 2 i direktiv (EU) 2015/1513.

Ändringsförslag    144

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Kommissionen ska underlätta inrättandet av gemensamma projekt mellan medlemsstater, särskilt genom riktat tekniskt stöd och projektutvecklingsstöd.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av skäl som har med den inre logiken i texten att göra och sammanhänger oupplösligt med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag    145

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En eller flera medlemsstater får samarbeta med ett eller flera tredjeländer om alla typer av gemensamma projekt som rör elproduktion från förnybara energikällor. Detta samarbete får inbegripa privata aktörer.

1.  En eller flera medlemsstater får samarbeta med ett eller flera tredjeländer om alla typer av gemensamma projekt som rör elproduktion från förnybara energikällor. Detta samarbete får inbegripa privata aktörer, och det måste ske i full överensstämmelse med internationell rätt.

Motivering

För att säkerställa rättslig säkerhet vid verksamhet i tredjeländer bör godkända projekt fullständigt följa relevanta bestämmelser i internationell rätt, alltså ockuperade territoriers rätt till självbestämmande.

Ändringsförslag    146

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Elen har producerats i enlighet med internationell rätt, inklusive människorättslagstiftning.

Motivering

Bestämmelserna i det här direktivet bör inte oavsiktligt belöna elproduktion under sådana omständigheter som strider mot internationell rätt.

Ändringsförslag    147

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Ansökan gäller ett gemensamt projekt som uppfyller kriterierna i punkt 2 b och c och som kommer att använda gränsöverföringsförbindelsen, efter att den tagits i drift, och en mängd el som inte överstiger den mängd som kommer att exporteras till unionen efter det att gränsöverföringsförbindelsen tagits i drift.

e)  Ansökan gäller ett gemensamt projekt som uppfyller kriterierna i punkt 2 b, c och ca och som kommer att använda gränsöverföringsförbindelsen, efter att den tagits i drift, och en mängd el som inte överstiger den mängd som kommer att exporteras till unionen efter det att gränsöverföringsförbindelsen tagits i drift.

Motivering

Nödvändigt för samstämmighet med punkt 2 ca, som läggs till genom ändringsförslag 23.

Ändringsförslag    148

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  innehålla en skriftlig bekräftelse beträffande b och c från det tredjeland inom vars territorium anläggningen ska tas i drift och andelen eller mängden el som produceras av den anläggning som kommer att användas inom det tredje landet.

d)  innehålla en skriftlig bekräftelse beträffande punkt 2 b, c och ca ifrån det tredjeland inom vars territorium anläggningen ska tas i drift och andelen eller mängden el som produceras av den anläggning som kommer att användas inom det tredje landet.

Motivering

Nödvändigt för samstämmighet med den föregående punkt 2 ca, som läggs till genom ändringsförslag 23.

Ändringsförslag    149

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska underlätta inrättandet av gemensamma stödsystem mellan medlemsstater, särskilt genom förmedling av riktlinjer och bästa praxis.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i texten att göra och sammanhänger oupplösligt med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag    150

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de nationella reglerna för godkännande, certifiering och licensiering som gäller för anläggningar med tillhörande nätinfrastruktur för transmission och distribution, som producerar el, värme eller kyla från förnybara energikällor och för omvandlingen av biomassa till biodrivmedel eller andra energiprodukter, är proportionella och nödvändiga.

Medlemsstaterna ska se till att de nationella regler för godkännande, certifiering och licensiering som gäller för anläggningar med tillhörande överförings- och distributionsnät, som producerar el, värme eller kyla från förnybara energikällor och för omvandlingen av biomassa till biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen eller andra energiprodukter, samt till förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung, är proportionella och nödvändiga, och följer principen om ”energieffektivitet först”.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av skäl som har med den inre logiken i texten att göra och sammanhänger oupplösligt med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag    151

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  att administrativa förfaranden förenklas så långt det är möjligt och genomförs på lämplig administrativ nivå,

a)  att administrativa förfaranden förenklas så långt det är möjligt och genomförs på lämplig administrativ nivå och förutsägbara tidsramar anges för utfärdandet av de tillstånd och licenser som krävs,

Ändringsförslag    152

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  att förenklade och mindre arbetskrävande godkännandeförfaranden, också i form av enkel anmälan om detta är tillåtet enligt gällande regelverk, fastställs för decentraliserade enheter för produktion av energi från förnybara energikällor.

d)  att förenklade och mindre arbetskrävande godkännandeförfaranden, också i form av enkel anmälan, fastställs för mindre projekt och för decentraliserade enheter för produktion och lagring av energi från förnybara energikällor samt för egenförbrukare av förnybar energi och lokalsamhällen som satsar på förnybar energi.

Ändringsförslag    153

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att investerare har tillräcklig förutsägbarhet när det gäller det planerade stödet för energi från förnybara källor. I detta syfte ska medlemsstaterna utarbeta och offentliggöra en långsiktig plan med avseende på förväntade anslag för stöd som omfattar åtminstone de tre följande åren och för varje system ange en preliminär tidsplan, kapacitet, budget som förväntas avsättas samt ett samråd med berörda parter om stödets utformning.

utgår

Ändringsförslag    154

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras behöriga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå tar med bestämmelser för integrering och utbyggnad av förnybar energi och användningen av värme och kyla från oundvikligt avfall vid planering, utformning, byggande och renovering av stadsinfrastruktur, industri- eller bostadsområden och energiinfrastruktur, inbegripet nät för el, fjärrvärme och fjärrkyla, naturgas och alternativa bränslen.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras behöriga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå tar med bestämmelser, dels för integrering och utbyggnad av förnybar energi, där det också ingår tidiga bedömningar av samhällsplanering, behov och lämplighet med beaktande av principen om ”energieffektivitet först” samt av utbud och efterfrågan, tillsammans med särskilda bestämmelser för egenförbrukning av förnybar energi och lokalsamhällen som satsar på förnybar energi, dels för användningen av värme och kyla från oundvikligt avfall vid planering, utformning, byggande och renovering av stadsinfrastruktur, industri-, affärs- eller bostadsområden och energiinfrastruktur, inbegripet nät för el, fjärrvärme och fjärrkyla, naturgas och alternativa bränslen. Medlemsstaterna ska särskilt uppmuntra lokala och regionala administrativa organ att ta med uppvärmning och kylning från förnybara energikällor i planeringen av stadsinfrastrukturen, när så är lämpligt.

Ändringsförslag    155

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid fastställandet av sådana regler eller i sina stödsystem får medlemsstaterna beakta nationella åtgärder till förmån för avsevärt ökad energieffektivitet och med anknytning till kraftvärme och till passiva byggnader eller byggnader med lågt eller inget behov av energitillförsel.

Vid fastställandet av sådana regler eller i sina stödsystem får medlemsstaterna beakta nationella åtgärder till förmån för avsevärt ökad egenförbrukning av förnybar energi, lokal energilagring, energieffektivitet och med anknytning till kraftvärme och till passiva byggnader eller byggnader med lågt eller inget behov av energitillförsel.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av skäl som har med den inre logiken i texten att göra och sammanhänger oupplösligt med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag    156

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I sina byggregler och byggnormer eller på andra sätt som har motsvarande verkan ska medlemsstaterna kräva att miniminivåer av energi från förnybara energikällor används i nya byggnader och i befintliga byggnader som genomgår betydande renoveringar, på ett sätt som beaktar resultaten av den kostnadsoptimeringsberäkning som utförts i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 2010/31/EU. Medlemsstaterna ska tillåta att dessa miniminivåer uppnås, bland annat med hjälp av en avsevärd andel förnybara energikällor.

I sina byggregler och byggnormer eller på andra sätt som har motsvarande verkan ska medlemsstaterna kräva att miniminivåer av energi från förnybara energikällor eller av anläggningar som producerar förnybar energi används i nya byggnader och i befintliga byggnader som genomgår betydande renoveringar , på ett sätt som beaktar resultaten av den kostnadsoptimeringsberäkning som utförts i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 2010/31/EU. Medlemsstaterna ska tillåta att dessa miniminivåer uppnås bland annat med hjälp av fjärrvärme och fjärrkyla som producerats med en avsevärd andel förnybara energikällor, även sådana som produceras genom personlig eller kollektiv egenförbrukning av förnybar energi enligt definitionen i artikel 21, eller genom kraftvärme som baseras på förnybar energi, samt genom spillvärme och spillkyla.

Ändringsförslag    157

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Medlemsstaterna ska säkerställa att nya offentliga byggnader, och befintliga sådana som genomgår betydande renoveringar, på nationell, regional och lokal nivå uppfyller en exemplarisk roll när det gäller detta direktiv från och med den 1 januari 2012. Medlemsstaterna får tillåta att denna skyldighet uppfylls bland annat genom att föreskriva att taken på offentliga eller blandade privata-offentliga byggnader används av tredje part för anläggningar som producerar energi från förnybara energikällor.

6.  Medlemsstaterna ska säkerställa att nya offentliga byggnader, och befintliga sådana som genomgår betydande renoveringar, på nationell, regional och lokal nivå uppfyller en exemplarisk roll när det gäller detta direktiv från och med den 1 januari 2012. Medlemsstaterna får tillåta att denna skyldighet uppfylls bland annat genom att normerna för nära-nollenergibyggnader följs, enligt kraven i direktivet om byggnaders energiprestanda, eller genom att föreskriva att taken på offentliga eller blandade privata-offentliga byggnader används av tredje part för anläggningar som producerar energi från förnybara energikällor.

Ändringsförslag    158

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Medlemsstaterna ska i sina byggregler och byggnormer främja användningen av värme- och kylsystem som drivs med energi från förnybara energikällor och system som ger betydande sänkningar av energianvändningen. För att öka användningen av sådana system och sådan utrustning ska medlemsstaterna använda energi- eller miljömärkning eller andra lämpliga certifikat eller standarder utvecklade nationellt eller på unionsnivå, där sådana finns.

7.  Medlemsstaterna ska i sina byggregler och byggnormer främja användningen av värme- och kylsystem som drivs med energi från förnybara energikällor och system som ger betydande sänkningar av energianvändningen. Medlemsstaterna ska därför använda energi- eller miljömärkning eller andra lämpliga certifikat eller standarder utvecklade nationellt eller på unionsnivå, där sådana finns, och därutöver säkerställa att lämplig information och rådgivning ges om förnybara, mycket energieffektiva alternativ såväl som om vilka eventuella finansieringsinstrument och stimulansåtgärder som finns tillgängliga vid systembyte, för att främja ett ökat utbyte av gamla värmesystem, jämte framsteg med omställningen till lösningar som baseras på förnybar energi, i enlighet med kraven i direktivet om byggnaders energiprestanda.

Ändringsförslag    159

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Medlemsstaterna ska göra en bedömning av sin potential vad gäller förnybara energikällor och användningen av spillvärme och spillkyla för uppvärmning och kylning. Denna bedömning ska ingå i den andra övergripande bedömning som krävs enligt artikel 14.1 i direktiv 2012/27/EU, för första gången den 31 december 2020 och därefter i uppdateringarna av den övergripande bedömningen.

8.  Medlemsstaterna ska göra en bedömning av sin potential vad gäller förnybara energikällor och användningen av spillvärme och spillkyla för uppvärmning och kylning. Vid bedömningen bör man särskilt överväga, dels en rumsanalys av områden där införandet lämpligen kan ske med låg ekologisk risk, dels potentialen för småskaliga hushållsprojekt. Denna bedömning ska ingå i den andra övergripande bedömning som krävs enligt artikel 14.1 i direktiv 2012/27/EU, för första gången den 31 december 2020 och därefter i uppdateringarna av den övergripande bedömningen.

Ändringsförslag    160

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras behöriga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå i sina rörlighets- och transportplaner tar med bestämmelser om integration och ibruktagande av transportslag som använder förnybar energi.

Ändringsförslag    161

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Medlemsstaterna ska undanröja administrativa hinder för företagens långfristiga energiköpsavtal i syfte att finansiera förnybar energi och underlätta spridningen av den.

9.  Medlemsstaterna ska göra en bedömning av vilka lagstiftningshinder och administrativa hinder och vilken potential som finns inom deras territorier för företagens långfristiga avtal om köp av förnybar energi i syfte att finansiera förnybar energi och underlätta spridningen av den, varvid de ska säkerställa att dessa avtal inte belastas av oskäliga förfaranden och avgifter som inte är kostnadsbaserade. Om ett sådant avtal om köp av förnybar energi ingås ska motsvarande antal ursprungsgarantier som utfärdats i enlighet med artikel 19 annulleras på företagskundens vägnar. Denna stödjande ram ska utgöra en del av de integrerade nationella energi- och klimatplanerna i enlighet med förordning [styrning].

Ändringsförslag    162

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den gemensamma administrativa kontaktpunkten ska vägleda sökanden genom ansökningsprocessen på ett transparent sätt, förse sökanden med all nödvändig information, samordna och vid behov involvera andra myndigheter och fatta ett rättsligt bindande beslut i slutet av processen.

2.  Den gemensamma administrativa kontaktpunkten ska vägleda sökanden genom ansökningsprocessen på ett transparent sätt, förse sökanden med all nödvändig information, samordna och vid behov involvera andra myndigheter och fatta ett rättsligt bindande beslut i slutet av processen. De sökande bör kunna lämna in alla relevanta handlingar i digital form.

Ändringsförslag    163

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den gemensamma administrativa kontaktpunkten ska, i samarbete med systemansvariga för överförings- och distributionssystem, offentliggöra en handbok om förfaranden för projektutvecklare på området förnybar energi, även för småskaliga projekt och projekt som avser egenförbrukare.

3.  För att göra det lättare att få tag på den relevanta informationen ska den gemensamma administrativa kontaktpunkten, i samarbete med systemansvariga för överförings- och distributionssystem, inrätta en gemensam informationsplattform på internet med förklaring av förfaranden för projektutvecklare på området förnybar energi, även för småskaliga projekt, projekt som avser egenförbrukare av förnybar energi samt projekt som avser lokalsamhällen som satsar på förnybar energi. Om medlemsstaten bestämmer sig för att ha flera gemensamma administrativa kontaktpunkter ska informationsplattformen dirigera den sökande till den kontaktpunkt som är relevant för dennes ansökan.

Ändringsförslag    164

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Det tillståndsförfarande som avses i punkt 1 får inte överskrida en period på tre år, utom i de fall som anges i artiklarna 16.5 och 17.

4.  Det tillståndsförfarande som avses i punkt 1 får inte överskrida en period på tre år, utom i de fall som anges i artiklarna 16.4a, 16.5 och 17.

Ändringsförslag    165

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  För anläggningar med en elproduktionskapacitet på mellan 50 kW och 1 MW får tillståndsförfarandet inte överskrida en period på ett år. I vederbörligen motiverade undantagsfall kan denna tidsgräns förlängas med ytterligare tre månader.

 

De tidsperioder som avses i punkterna 4 och 4a ska gälla utan hinder av överklaganden till domstol och andra rättsmedel och får förlängas med högst den tid som förfarandena med överklaganden och andra rättsmedel varar.

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att de sökande kan anlita en mekanism för tvistlösning utanför domstol eller enkla och lättillgängliga rättsliga förfaranden för lösning av tvister om tillståndsförfaranden och utfärdande av tillstånd att bygga och driva anläggningar för produktion av förnybar energi.

Ändringsförslag    166

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska underlätta uppgraderingen av befintliga anläggningar för förnybar energi bl.a. genom att säkerställa ett förenklat och snabbt tillståndsförfarande, som inte får överstiga ett år från och med den dag då begäran om uppgradering lämnas in till den gemensamma administrativa kontaktpunkten.

5.  Medlemsstaterna ska underlätta uppgraderingen av befintliga anläggningar för förnybar energi bl.a. genom att säkerställa ett förenklat och snabbt tillståndsförfarande, som inte får överstiga ett år från och med den dag då begäran om uppgradering lämnas in till den gemensamma administrativa kontaktpunkten. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11.4 i elförordningen ska medlemsstaterna säkerställa att uppgraderade projekt behåller rätten till nättillträde och nätanslutning, åtminstone i de fall där kapaciteten är oförändrad.

Ändringsförslag    167

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Demonstrationsprojekt och anläggningar med en elproduktionskapacitet på mindre än 50 kW ska tillåtas att ansluta sig till nätet efter en anmälan till den systemansvarige för distributionssystemet.

1.  Demonstrationsprojekt och anläggningar med en elproduktionskapacitet på mindre än 50 kW ska tillåtas att ansluta sig till nätet efter en anmälan till den systemansvarige för distributionssystemet.

 

Genom undantag från första stycket får den systemansvarige för distributionssystemet i motiverade fall besluta att en enkel anmälan inte ska tillåtas för projekt och anläggningar med en kapacitet på mellan 10,8 kW och 50kW, eller föreslå en alternativ lösning. Detta ska i förekommande fall göras inom två veckor efter anmälan och den sökande får då begära anslutning med stöd av standardförfarandena. Om den systemansvarige för distributionssystemet inte inom ovan utsatt tid avslår ansökan får anläggningen anslutas.

Ändringsförslag    168

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att information om stödåtgärder finns tillgänglig för alla relevanta aktörer, såsom konsumenter, byggare installatörer, arkitekter och leverantörer av värme-, kyl- och elutrustning och -system och fordon som kan drivas med energi från förnybara energikällor.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att information om stödåtgärder finns tillgänglig för alla relevanta aktörer, såsom konsumenter, i synnerhet utsatta låginkomstkonsumenter, egenförbrukare av förnybar energi och lokalsamhällen som satsar på förnybar energi, byggare, installatörer, arkitekter och leverantörer av värme-, kyl- och elutrustning och -system och fordon som kan drivas med energi från förnybara energikällor.

Motivering

I kommissionens förslag införs en ny konsumentkategori. Utsatta låginkomstkonsumenter såväl som egenförbrukare av förnybar energi och lokalsamhällen som satsar på förnybar energi är känsliga konsumentgrupper som man måste ta särskild hänsyn till, eftersom det är mycket svårare för dem att få tag på lämplig och åtkomlig information om användningen av förnybar energi och fördelarna med detta.

Ändringsförslag    169

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att det ges information om hur intelligenta transportsystem och uppkopplade fordon bidrar till trafiksäkerheten, minskningen av trafikstockningar och bränsleeffektiviteten.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av skäl som har med den inre logiken i texten att göra och sammanhänger oupplösligt med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag    170

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Medlemsstaterna ska, med deltagande av lokala och regionala myndigheter, utveckla lämpliga program för information, ökad medvetenhet, vägledning eller utbildning för att informera medborgarna om fördelarna med att utveckla och använda energi från förnybara energikällor samt de praktiska detaljerna kring detta.

6.  Medlemsstaterna ska, med deltagande av lokala och regionala myndigheter, utveckla lämpliga program för information, ökad medvetenhet, vägledning eller utbildning för att informera medborgarna om hur de kan utöva sina rättigheter som aktiva kunder, samt om fördelarna med att utveckla och använda energi från förnybara energikällor samt de praktiska detaljerna kring detta , även med därtill hörande tekniska och ekonomiska aspekter, inklusive då användningen sker genom egenförbrukning eller inom ramen för lokalsamhällen som satsar på förnybar energi, liksom om fördelarna med samarbetsmekanismer mellan medlemsstaterna och olika former av gränsöverskridande samarbete.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av skäl som har med den inre logiken i texten att göra och sammanhänger oupplösligt med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag    171

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att inga ursprungsgarantier utfärdas till en producent som erhåller ekonomiskt stöd från ett stödsystem för samma energiproduktion från förnybara energikällor. Medlemsstaterna ska utfärda sådana ursprungsgarantier och föra över dem till marknaden genom att auktionera ut dem. Intäkterna från utauktioneringen ska användas till att kompensera för kostnaderna för stödet till förnybar energi.

När det gäller nya energianläggningar som det fattats beslut om efter den ...[dagen för detta direktivs ikraftträdande] ska medlemsstaterna säkerställa att inga ursprungsgarantier utfärdas till en producent som erhåller ekonomiskt stöd från ett stödsystem för samma energiproduktion från förnybara energikällor, ifall detta skulle leda till dubbla ersättningar . Inga dubbla ersättningar ska anses föreligga i fall då

 

a)  det ekonomiska stödet beviljas genom ett anbudsförfarande, eller ett miljöcertifieringssystem med omsättningsbara certifikat,

 

b)  marknadsvärdet på ursprungsgarantierna ur administrativ synvinkel räknas in i nivån av ekonomiskt stöd, eller

 

c)  ursprungsgarantierna inte utfärdas direkt till producenten, utan till en leverantör eller konsument som köper den förnybara energin antingen i ett konkurrensutsatt förfarande eller med stöd av ett långsiktigt avtal om företags köp av förnybar energi.

 

I andra fall än de som beskrivits ovan ska medlemsstaterna utfärda ursprungsgarantierna av statistiska skäl och omedelbart annullera dem.

Ändringsförslag    172

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 7 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  huruvida och i vilken utsträckning den energikälla som energin producerades från uppfyller de hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp som avses i artikel 26.

Ändringsförslag    173

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 7 – stycke 1 – led b –led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  gas, eller

ii)  gas, inklusive vätgas, eller

Ändringsförslag    174

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  När en elleverantör ska styrka hur stor andel eller mängd energi från förnybara energikällor som ingår i dennes energimix vid tillämpningen av artikel 3 i direktiv 2009/72/EG ska leverantören göra detta genom ursprungsgarantier. På samma sätt ska ursprungsgarantier som skapas enligt artikel 14.10 i direktiv 2012/27/EG användas som underlag för eventuella krav på att påvisa mängden el som produceras från högeffektiv kraftvärme. Medlemsstaterna ska säkerställa att överföringsförluster beaktas fullt ut när ursprungsgarantier används för att påvisa användningen av förnybar energi eller el från högeffektiv kraftvärme.

8.  När en elleverantör ska styrka hur stor andel eller mängd energi från förnybara energikällor som ingår i dennes energimix vid tillämpningen av artikel 3 i direktiv 2009/72/EG ska leverantören göra detta genom ursprungsgarantier. På samma sätt ska ursprungsgarantier som skapas enligt artikel 14.10 i direktiv 2012/27/EG användas som underlag för eventuella krav på att påvisa mängden el som produceras från högeffektiv kraftvärme. Enligt punkt 2 ska det för el som produceras från högeffektiv kraftvärme med hjälp av förnybara energikällor utfärdas en enda ursprungsgaranti där bägge dessa egenskaper hos elproduktionen anges. Medlemsstaterna ska säkerställa att överföringsförluster beaktas fullt ut när ursprungsgarantier används för att påvisa användningen av förnybar energi eller el från högeffektiv kraftvärme.

Ändringsförslag    175

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I relevanta fall ska medlemsstaterna göra en bedömning av behovet av en utbyggnad av nuvarande infrastrukturer inom gasnäten för att underlätta integreringen av gas från förnybara energikällor.

1.  I relevanta fall ska medlemsstaterna göra en bedömning av behovet av en utbyggnad av nuvarande infrastrukturer inom gasnäten för att underlätta integreringen av gas från förnybara energikällor. Systemansvariga för överförings- och distributionssystem ska ha ansvaret för att garantera en störningsfri drift av gasnätets infrastruktur, inbegripet underhåll och regelbunden rengöring av detta.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av skäl som har med den inre logiken i texten att göra och sammanhänger oupplösligt med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag    176

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska i relevanta fall och i enlighet med sin bedömning som ingår i de integrerade nationella energi- och klimatplanerna i enlighet med bilaga I till förordning [styrning] om nödvändigheten av att bygga ny infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla som produceras från förnybara energikällor för att uppnå det unionsmål som avses i artikel 3.1 i detta direktiv, vidta åtgärder för att utveckla en fjärrvärmeinfrastruktur som lämpar sig för utvecklingen av produktion av värme och kyla i stora anläggningar för biomassa, solenergi och geotermisk energi.

3.  Medlemsstaterna ska i relevanta fall och i enlighet med sin bedömning som ingår i de integrerade nationella energi- och klimatplanerna i enlighet med bilaga I till förordning [styrning] om nödvändigheten av att bygga ny infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla som produceras från förnybara energikällor för att uppnå det unionsmål som avses i artikel 3.1 i detta direktiv, vidta åtgärder för att utveckla en fjärrvärmeinfrastruktur som lämpar sig för utvecklingen av produktion av värme och kyla i stora anläggningar för hållbar biomassa, omgivningsvärme från stora värmepumpar, solenergi och geotermisk energi samt överskottsvärme från industrier och andra källor.

Motivering

Hållbara energikällor som inte finns med i originaltexten läggs till.

Ändringsförslag    177

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att egenförbrukare av förnybar energi, enskilt eller genom aggregatorer,

Medlemsstaterna ska säkerställa att slutkunder har rätt att bli egenförbrukare av förnybar energi. Med tanke på detta ska de säkerställa att sådana egenförbrukare, enskilt eller genom aggregatorer,

Ändringsförslag    178

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  är berättigade att utnyttja och, bl.a. genom energiköpsavtal, sälja sin överskottsproduktion av förnybar el utan att omfattas av oproportionerliga förfaranden och avgifter som inte är kostnadsrelaterade,

a)  är berättigade att utnyttja och, bl.a. genom energiköpsavtal och arrangemang för person-till-person-handel, sälja sin överskottsproduktion av förnybar el utan att omfattas av diskriminerande eller oproportionerliga förfaranden och avgifter som inte är kostnadsrelaterade,

Ändringsförslag    179

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  inom egna fastigheter avgifts- och skattefritt får förbruka sin egenproducerade förnybara el,

Ändringsförslag    180

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ab)  får installera och driva ellagringssystem kombinerade med anläggningar som genererar förnybar el för egenförbrukning, utan att beläggas med några avgifter, inbegripet skatt och dubbla nätavgifter för lagrad el, som kvarblir inom deras fastigheter,

Ändringsförslag    181

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  inte betraktas som energileverantörer enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning avseende förnybar el som de matar in i nätet som inte överstiger 10 MWh för hushåll och 500 MWh för juridiska personer årligen, och

c)  inte betraktas som energileverantörer enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning avseende förnybar el som de matar in i nätet som inte överstiger 10 MWh för hushåll och 500 MWh för juridiska personer, utan att det påverkar de förfaranden som inrättats för att systemansvariga för distributionssystem ska övervaka och godkänna nätanslutning av deras produktionskapacitet, i enlighet med artiklarna 15–18.

Ändringsförslag    182

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  får ersättning för egenproducerad förnybar el som de matar in i nätet som motsvarar marknadsvärdet på den el som matas in.

d)  får ersättning för egenproducerad förnybar el som de matar in i nätet som motsvarar minst marknadspriset, varvid hänsyn kan tas till värdet på lång sikt för nätet, miljön och samhället, i linje med kostnads-nyttoanalysen för distribuerade energiresurser enligt artikel 59 i Europaparlamentets och rådets direktiv ... [om gemensamma regler för den inre marknaden för el].

Ändringsförslag    183

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att fördelningen av kostnaderna för nätstyrning och nätutveckling blir rättvis och proportionerlig och återspeglar nyttan med egenproduktion för hela systemet, medräknat värdet på lång sikt för nätet, miljön och samhället.

Ändringsförslag    184

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att egenförbrukare av förnybar energi som bor i ett och samma flerfamiljshus, eller är belägna på samma kommersiella plats eller plats för gemensamma tjänster eller i samma slutna distributionssystem, gemensamt får bedriva egenförbrukning som om de vore enskilda egenförbrukare av förnybar energi. I detta fall ska det tröskelvärde som anges i punkt 1 c tillämpas på varje berörd egenförbrukare av förnybar energi.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att egenförbrukare av förnybar energi som bor i ett och samma flerfamiljshus, bostadsområde, eller är belägna på samma kommersiella plats, industriplats eller plats för gemensamma tjänster eller i samma slutna distributionssystem, gemensamt får bedriva egenförbrukning som om de vore enskilda egenförbrukare av förnybar energi. I detta fall ska det tröskelvärde som anges i punkt 1 c tillämpas på varje berörd egenförbrukare av förnybar energi.

Ändringsförslag    185

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska göra en bedömning av de befintliga hindren för och utvecklingspotentialen hos egenförbrukning på sina territorier, i syfte att upprätta en ram för att främja och underlätta utvecklingen av egenförbrukning av förnybar energi. I den ramen ska bland annat ingå:

 

a)  särskilda åtgärder för att möjliggöra egenförbrukning för alla konsumenter, också de som bor i låginkomsthushåll eller utsatta hushåll, eller de som bor i subventionerade bostäder eller hyresbostäder,

 

b)  verktyg för att underlätta tillgången till finansiering,

 

c)  incitament för fastighetsägare att skapa möjligheter till egenförbrukning för hyresgäster,

 

d)  avveckling av alla oberättigade hinder i lagar och andra författningar för egenförbrukning av förnybar energi, även för hyresgäster.

 

Denna stödjande ram ska utgöra en del av de integrerade nationella energi- och klimatplanerna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning ... [om styrningen av energiunionen].

Ändringsförslag    186

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Egenförbrukarens anläggning får förvaltas av en tredje part i fråga om installering, drift, inbegripet mätning, samt underhåll.

3.  Om en egenförbrukare av förnybar energi samtycker till detta får egenförbrukarens anläggning ägas av en tredje part, eller också får en tredje part sköta installering, drift, inbegripet mätning, samt underhåll av den. Ifrågavarande tredje part ska inte själv anses vara en egenförbrukare av förnybar energi.

Ändringsförslag    187

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 1 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att slutkunder, särskilt hushållskunder, får delta i ett lokalsamhälle som satsar på förnybar energi utan att vare sig gå miste om sina rättigheter som slutkunder eller påföras oskäliga villkor eller förfaranden som skulle leda till att de inte kan eller vill delta i ett sådant samhälle, för privata företag dock med förbehåll för att deltagandet inte är deras primära kommersiella eller professionella verksamhet.

Ändringsförslag    188

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att lokalsamhällen som satsar på förnybar energi har rätt att producera, konsumera, lagra och sälja förnybar energi, bl.a. genom energiköpsavtal, utan oproportionerliga förfaranden och avgifter som inte är kostnadsrelaterade.

Medlemsstaterna ska säkerställa att lokalsamhällen som satsar på förnybar energi har rätt att producera, konsumera, lagra och sälja förnybar energi, bl.a. genom energiköpsavtal, utan diskriminerande eller oproportionerliga förfaranden och avgifter som inte är kostnadsrelaterade.

Ändringsförslag    189

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta direktiv avses med ett lokalsamhälle som satsar på förnybar energi ett litet eller medelstort företag eller en organisation som drivs utan vinstsyfte, vars aktieägare eller medlemmar samarbetar inom produktion, distribution, lagring och leverans av energi från förnybara källor, som uppfyller minst fyra av följande kriterier:

I detta direktiv avses med ett lokalsamhälle som satsar på förnybar energi ett litet eller medelstort företag eller en organisation som drivs utan vinstsyfte, vars aktieägare eller medlemmar samarbetar inom produktion, distribution, lagring eller leverans av energi från förnybara källor.

 

Behandling som lokalsamhälle som satsar på förnybar energi förutsätter att minst 51 % av platserna i styrelsen eller ledningen för enheten är förbehållna lokala medlemmar, dvs. företrädare för lokala offentliga och lokala privata socioekonomiska intressegrupper eller enskilda medborgare.

 

Ett lokalsamhälle av detta slag ska dessutom uppfylla minst tre av följande kriterier:

Ändringsförslag    190

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Aktieägarna eller medlemmarna är fysiska personer, lokala myndigheter inklusive kommuner eller små och medelstora företag som är verksamma på området förnybar energi.

a)  Aktieägarna eller medlemmarna är fysiska personer, lokala myndigheter, inbegripet kommuner, eller små och medelstora företag.

Ändringsförslag    191

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Minst 51 % av aktieägarna eller medlemmarna med rösträtt i enheten är fysiska personer.

b)  Minst 51 % av aktieägarna eller medlemmarna med rösträtt i enheten är fysiska personer eller offentliga organ.

Ändringsförslag    192

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Minst 51 % av aktierna eller vinstandelarna i enheten ägs av lokala medlemmar, dvs. företrädare för lokala offentliga och lokala privata socioekonomiska intressegrupper eller privatpersoner som har ett direkt intresse i lokalsamhällets verksamhet och dess effekter.

c)  Minst 51 % av aktierna eller vinstandelarna i enheten ägs av lokala medlemmar, dvs. företrädare för lokala offentliga och lokala privata socioekonomiska intressegrupper eller enskilda medborgare.

Ändringsförslag    193

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Minst 51 % av platserna i styrelsen eller ledningen för enheten är förbehållna lokala medlemmar, dvs. företrädare för lokala offentliga och lokala privata socioekonomiska intressegrupper eller privatpersoner som har ett direkt intresse i lokalsamhällets verksamhet och dess effekter.

utgår

Ändringsförslag    194

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska övervaka tillämpningen av dessa kriterier och vidta åtgärder för att varken missbruk eller negativ påverkan av konkurrensen ska förekomma.

Ändringsförslag    195

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Utan att det påverkar reglerna för statligt stöd ska medlemsstaterna beakta särdragen i de lokalsamhällen som satsar på förnybar energi när de utformar stödsystem.

2.  Medlemsstaterna ska beakta särdragen i de lokalsamhällen som satsar på förnybar energi när de utformar stödsystem, samtidigt som de säkerställer lika villkor för alla producenter av el från förnybara energikällor.

Ändringsförslag    196

Förslag till direktiv

Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska genomföra en bedömning av de befintliga hindren för och utvecklingspotentialen hos lokalsamhällen som satsar på förnybar energi på sina territorier i syfte att införa en stödjande ram för att främja och underlätta för lokalsamhällen som satsar på förnybar energi att delta i produktion, användning, lagring och försäljning av förnybar energi.

 

Denna ram ska omfatta

 

a)  mål och särskilda åtgärder för att hjälpa offentliga myndigheter att möjliggöra utveckling av lokalsamhällen som satsar på förnybar energi och att delta direkt,

 

b)  särskilda åtgärder för att säkerställa att alla konsumenter kan delta i lokalsamhällen som satsar på förnybar energi, också de som bor i låginkomsthushåll eller utsatta hushåll, eller i subventionerade bostäder eller hyresbostäder,

 

c)  verktyg för att underlätta tillgången till finansiering och information,

 

d)  rättsligt och kapacitetsuppbyggande stöd till offentliga myndigheters arbete med att inrätta lokalsamhällen som satsar på förnybar energi,

 

e)  undanröjande av oberättigade rättsliga och administrativa hinder för lokalsamhällen som satsar på förnybar energi,

 

(f)  regler för att säkerställa att konsumenter som deltar i lokalsamhällen som satsar på förnybar energi behandlas lika och utan diskriminering, samt får ett likvärdigt konsumentskydd som de som är anslutna till distributionsnäten.

 

Denna stödjande ram ska ingå i de integrerade nationella energi- och klimatplanerna i enlighet med förordning [om styrningen av energiunionen].

Ändringsförslag    197

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I syfte att främja användningen av förnybar energi inom värme- och kylsektorn ska varje medlemsstat sträva efter att öka andelen förnybar energi som levereras för uppvärmning och kylning med minst 1 (en) procentenhet per år, uttryckt i nationell andel av den slutliga energianvändningen och beräknat enligt den metod som anges i artikel 7.

1.  I syfte att främja användningen av förnybar energi inom värme- och kylsektorn ska varje medlemsstat sträva efter att öka andelen förnybar energi som levereras för uppvärmning och kylning med minst 2 procentenheter per år, uttryckt i nationell andel av den slutliga energianvändningen och beräknat enligt den metod som anges i artikel 7. En medlemsstat som inte klarar av att uppnå denna procentuella andel ska offentligt tillkännage detta och ge kommissionen en motivering till att det gått så här. Medlemsstaterna ska prioritera bästa tillgängliga teknik.

Ändringsförslag    198

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Vid tillämpningen av punkt 1 gäller för medlemsstaterna, när de beräknar andelen förnybar energi som levereras för uppvärmning och kylning samt sina årligen erforderliga ökningar av denna andel, att de

 

a)  under varje enskilt år får beräkna den uppnådda ökningen som om den i stället, antingen delvis eller i sin helhet, uppnåtts under vilket eller vilka som helst av de två föregående eller två efterföljande åren inom perioden mellan den 1 januari 2021 och den 31 december 2030,

 

b)  får ta med spillvärme och spillkyla i beräkningen av den årliga ökning som avses i punkt 1, dock högst så, att det motsvarar 50 % av denna årliga ökning,

 

c)  ska minska ökningen till 1 procentandel per år när de fått en andel på mellan 50 % och 80 % förnybar energi samt spillvärme och spillkyla inom sektorn för uppvärmning och kylning,

 

d)  får fastställa en egen nivå för den årliga ökningen, och dessutom bestämma om huruvida de ska tillämpa den övre gränsen för spillvärme och spillkyla enligt led b från och med det år då deras andel för förnybar energi samt spillvärme och spillkyla inom sektorn för uppvärmning och kylning överskrider 80 %.

Ändringsförslag    199

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får ange och offentliggöra, på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier, en förteckning över åtgärder och genomförande enheter, exempelvis bränsleleverantörer, som ska bidra till den ökning som anges i punkt 1.

2.  Medlemsstaterna ska ange och offentliggöra, på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier, en förteckning över åtgärder och genomförande enheter, exempelvis bränsleleverantörer, som ska bidra till den ökning som anges i punkt 1.

Ändringsförslag    200

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den ökning som anges i punkt 1 får genomföras genom ett eller flera av följande alternativ:

3.  Den ökning som anges i punkt 1 får genomföras bland annat genom ett eller flera av följande alternativ:

Ändringsförslag    201

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Fysisk inblandning av förnybar energi i den energi och det bränsle som levereras för uppvärmning och kylning.

a)  Fysisk inblandning av förnybar energi och/eller spillvärme och spillkyla i den energi och det bränsle som levereras för uppvärmning och kylning.

Ändringsförslag    202

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Direkta åtgärder, såsom installering av högeffektiva system för förnybar värme och kyla i byggnader eller användning av förnybar energi för industriella uppvärmnings- och kylningsprocesser.

b)  Direkta åtgärder, såsom installering av högeffektiva system för förnybar värme och kyla i byggnader eller användning av förnybar energi eller spillvärme och spillkyla för industriella uppvärmnings- och kylningsprocesser.

Ändringsförslag    203

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Andra politiska åtgärder med en likvärdig effekt i syfte att uppnå den årliga ökningen i punkt 1 eller 1a.

Ändringsförslag    204

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Vid genomförandet av de åtgärder som avses i punkterna a–d ovan ska medlemsstaterna kräva att åtgärderna får en sådan utformning att det säkerställs att alla konsumenter kan ta del av dem, särskilt konsumenter i låginkomsthushåll eller utsatta hushåll, som i annat fall kanske inte skulle ha tillräckligt med startkapital för att kunna dra nytta av dem.

Ändringsförslag    205

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  mängden spillvärme eller spillkyla som levererats för uppvärmning och kylning,

Ändringsförslag    206

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  andelen förnybar energi av den totala mängd energi som levererats för uppvärmning och kylning, och

c)  andelen förnybar energi och/eller spillvärme eller spillkyla av den totala mängd energi som levererats för uppvärmning och kylning, och

Ändringsförslag    207

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla tillhandahåller information till slutkonsumenter om sina energiprestanda och andelen förnybar energi i sina system. Denna information ska överensstämma med de standarder som används enligt direktiv 2010/31/EU.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla tillhandahåller information till slutkonsumenter om sina energiprestanda och andelen förnybar energi i sina system. Denna information ska tillhandahållas på årsbasis eller på begäran och överensstämma med de standarder som används enligt direktiv 2010/31/EU.

Ändringsförslag    208

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska fastställa de åtgärder som är nödvändiga för att tillåta att kunder till sådana system för fjärrvärme eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 2012/27/EU kopplar bort sig från systemet för att själva producera värme eller kyla från förnybara energikällor, eller byter till en annan leverantör av värme eller kyla vilken har tillgång till det system som avses i punkt 4.

2.  Medlemsstaterna ska fastställa de åtgärder som är nödvändiga för att tillåta att kunder till sådana system för fjärrvärme eller fjärrkyla som inte är ett ”effektivt system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 2012/27/EU, eller som, enligt sina investeringsplaner, inte kommer att bli ett sådant system inom de närmaste fem åren, kopplar bort sig från systemet för att själva producera värme eller kyla från förnybara energikällor.

Ändringsförslag    209

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna får begränsa rätten att koppla sig bort från eller byta leverantör till kunder som kan visa att den planerade alternativa lösningen för uppvärmning eller kylning leder till betydligt bättre energiprestanda. Resultatutvärderingen av den alternativa leveranslösningen kan baseras på energicertifikat enligt definitionen i direktiv 2010/31/EU.

3.  Medlemsstaterna får begränsa rätten att koppla sig bort från en leverantör till kunder som kan visa att den planerade alternativa lösningen för uppvärmning eller kylning leder till betydligt bättre energiprestanda. Resultatutvärderingen av den alternativa leveranslösningen kan baseras på energicertifikat enligt definitionen i direktiv 2010/31/EU.

Ändringsförslag    210

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska fastställa nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett icke-diskriminerande tillträde till fjärrvärme- och fjärrkylsystem för värme eller kyla som producerats med förnybara energikällor och för spillvärme eller spillkyla. Detta icke-diskriminerande tillträde ska möjliggöra direkt leverans av värme eller kyla från sådana källor till kunder som är anslutna till detta fjärrvärme- eller fjärrkylsystem av andra leverantörer än den systemansvarige för fjärrvärme- och fjärrkylsystemet.

4.  Medlemsstaterna ska fastställa nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett icke-diskriminerande tillträde till fjärrvärme- och fjärrkylsystem för värme eller kyla som producerats med förnybara energikällor och för spillvärme eller spillkyla, baserat på icke-diskriminerande kriterier som fastställs av den behöriga myndigheter i medlemsstaten. I dessa kriterier ska det tas hänsyn till vilka ekonomiska och tekniska möjligheter till genomförande det finns för de systemansvariga för fjärrvärme- och fjärrkylsystemet, och för dess anslutna kunder.

Ändringsförslag    211

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En systemansvarig för ett fjärrvärme- eller fjärrkylsystem får vägra tillgång till leverantörer om systemet saknar nödvändig kapacitet på grund av andra leveranser av spillvärme eller spillkyla, av värme eller kyla från förnybara energikällor eller av värme eller kyla som produceras genom högeffektiv kraftvärme. Medlemsstaterna ska säkerställa att den systemansvarige för fjärrvärme- eller fjärrkylsystemet, om ett sådant avslag äger rum, tillhandahåller relevant information till den behöriga myndigheten enligt punkt 9 om åtgärder som skulle vara nödvändiga för att förstärka systemet.

5.  En systemansvarig för ett fjärrvärme- eller fjärrkylsystem får vägra leverantörer tillträde om ett eller flera av följande villkor uppfylls:

 

a)  Systemet saknar nödvändig kapacitet på grund av andra leveranser av spillvärme eller spillkyla, av värme eller kyla från förnybara energikällor eller av värme eller kyla som produceras genom högeffektiv kraftvärme, eller tillträdet skulle bli ett hot mot fjärrvärmesystemets säkerhet.

 

b)  Systemet utgör ett ”effektivt system för fjärrvärme och fjärrkyla”, i den mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 2012/27/EU.

 

c)  Tillträdet skulle leda till överhövan stora prishöjningar på värme eller kyla till slutkunderna, jämfört med vad det kostar för dem att använda den huvudsakliga lokala värmeförsörjningen, med vilken den förnybara energikällan eller spillvärmen eller spillkylan skulle konkurrera.

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att den systemansvarige för fjärrvärme- eller fjärrkylsystemet, om ett sådant avslag äger rum, tillhandahåller relevant information till den behöriga myndigheten enligt punkt 9 om åtgärder som skulle vara nödvändiga för att förstärka systemet, inbegripet åtgärdernas ekonomiska konsekvenser.

Ändringsförslag    212

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Nya fjärrvärme- eller fjärrkylsystem kan på begäran undantas från tillämpningen av punkt 4 under en bestämd tidsperiod. Den behöriga myndigheten ska besluta om sådana ansökningar om undantag från fall till fall. Undantag ska beviljas endast om det nya fjärrvärme- eller fjärrkylsystemet är ett ”effektivt system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 2012/27/EU och om det utnyttjar potentialen för användning av förnybara energikällor och spillvärme eller spillkyla som fastställts genom den övergripande bedömning som gjorts enligt artikel 14 i direktiv 2012/27/EU.

6.  Nya fjärrvärme- eller fjärrkylsystem kan på begäran undantas från tillämpningen av punkt 4 under en bestämd tidsperiod. Den behöriga myndigheten ska besluta om sådana ansökningar om undantag från fall till fall. Undantag ska beviljas endast om det nya fjärrvärme- eller fjärrkylsystemet är ett ”effektivt system för fjärrvärme och fjärrkyla” i den mening som avses i artikel 2.41 i direktiv 2012/27/EU och om det utnyttjar potentialen för användning av förnybara energikällor, högeffektiv kraftvärme i den mening som avses i artikel 2.34 i direktiv 2002/27/EU, och spillvärme eller spillkyla som fastställts genom den övergripande bedömning som gjorts enligt artikel 14 i direktiv 2012/27/EU.

Ändringsförslag    213

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Rätten att koppla bort sig eller byta leverantör kan utövas av enskilda kunder, av gemensamma företag som bildats av kunder eller av aktörer som agerar på uppdrag av kunder. I flerfamiljshus måste en sådan bortkoppling omfatta alla lägenheter i hela byggnaden.

7.  Rätten att koppla bort sig kan utövas av enskilda kunder, av gemensamma företag som bildats av kunder eller av aktörer som agerar på uppdrag av kunder. I flerfamiljshus måste en sådan bortkoppling omfatta alla lägenheter i hela byggnaden.

Ändringsförslag    214

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Medlemsstaterna ska kräva att ansvariga för eldistributionssystem minst två gånger per år, i samarbete med systemansvariga för fjärrvärme- eller fjärrkylsystem inom deras respektive område, utvärderar fjärrvärme- eller fjärrkylsystemens potential att tillhandahålla balanseringstjänster och andra systemtjänster, inklusive efterfrågeflexibilitet och lagring av överskottsel producerad från förnybara energikällor och om användningen av den fastställda potentialen skulle bli mer resurs- och kostnadseffektiv än alternativa lösningar.

8.  Medlemsstaterna ska kräva att ansvariga för eldistributionssystem minst vart fjärde år, i samarbete med systemansvariga för fjärrvärme- eller fjärrkylsystem inom sitt respektive område, utvärderar fjärrvärme- eller fjärrkylsystemens potential att tillhandahålla balanseringstjänster och andra systemtjänster, inklusive efterfrågeflexibilitet och lagring av överskottsel producerad från förnybara energikällor och om användningen av den fastställda potentialen skulle bli mer resurs- och kostnadseffektiv än alternativa lösningar.

Ändringsförslag    215

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Medlemsstaterna ska utse en eller flera oberoende myndigheter för att säkerställa att konsumenternas rättigheter och reglerna för drift av fjärrvärme- och fjärrkylsystem enligt denna artikel är klart definierade och efterlevs.

9.  Medlemsstaterna ska utse en eller flera behöriga myndigheter för att säkerställa att konsumenternas rättigheter och reglerna för drift av fjärrvärme- och fjärrkylsystem enligt denna artikel är klart definierade och efterlevs.

Ändringsförslag    216

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Med verkan från och med den 1 januari 2021 ska medlemsstaterna ålägga bränsleleverantörer att inkludera en minimiandel energi från avancerade biobränslen och andra biodrivmedel och biogas som produceras från råvaror som förtecknas i bilaga IX, från förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung, från avfallsbaserade fossila bränslen och från förnybar el i den totala mängden drivmedel som de levererar för konsumtion eller användning på marknaden under loppet av ett kalenderår.

I syfte att uppnå det mål som avses i artikel 3 om att 12 % av den slutliga energianvändningen ska komma från förnybara energikällor ska medlemsstaterna, med verkan från och med den 1 januari 2021, ålägga bränsleleverantörer att inkludera en minimiandel energi från avancerade biobränslen och andra biodrivmedel och biogas som produceras från råvaror som förtecknas i bilaga IX, från förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung, från återvunna kolbaserade bränslen och från förnybar el i den totala mängden drivmedel som de levererar för konsumtion eller användning på marknaden under loppet av ett kalenderår.

Ändringsförslag    217

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Minimiandelen ska vara minst lika med 1,5 % år 2021 och öka till 6,8 % år 2030 enligt den plan som anges i del B i bilaga X. Inom denna totala andel ska bidraget från avancerade biobränslen och biogas som produceras från råvaror som förtecknas i del A i bilaga IX vara minst 0,5 % av de drivmedel som levereras för konsumtion eller användning på marknaden från och med den 1 januari 2021 och öka till minst 3,6 % senast 2030 i enlighet med den plan som anges i del C i bilaga X.

Minimiandelen ska vara minst lika med 1,5 % år 2021 och öka till minst 10 % år 2030 enligt den plan som anges i del B i bilaga X. Inom denna totala andel ska bidraget från avancerade biobränslen och biogas som produceras från råvaror som förtecknas i del A i bilaga IX vara minst 0,5 % av de drivmedel som levereras för konsumtion eller användning på marknaden från och med den 1 januari 2021 och öka till minst 3,6 % senast 2030 i enlighet med den plan som anges i del C i bilaga X.

 

Bränsleleverantörer som enbart tillhandahåller bränslen i form av el och förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung behöver inte uppfylla kravet på en minsta andel avancerade biobränslen, andra biobränslen och biogas som produceras från råvaror som förtecknas i bilaga IX.

Ändringsförslag    218

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Vid beräkningen av nämnaren, dvs. energiinnehållet i drivmedel för väg- och järnvägstransporter som levereras för konsumtion eller användning på marknaden, ska bensin, diesel, naturgas, biobränslen, biogas, förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung, avfallsbaserade fossila bränslen och el beaktas.

a)  Vid beräkningen av nämnaren, dvs. energiinnehållet i drivmedel för väg- och järnvägstransporter som levereras för konsumtion eller användning på marknaden, ska bensin, diesel, naturgas, biobränslen, biogas, förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung, återvunna kolbaserade bränslen och el beaktas.

Ändringsförslag    219

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 4 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Vid beräkningen av täljaren ska energiinnehållet i avancerade biobränslen och andra biodrivmedel och biogas som produceras från råvaror som förtecknas i bilaga IX, förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung, avfallsbaserade fossila bränslen som levereras till alla transportsektorer och förnybar el som levereras till vägfordon beaktas.

Vid beräkningen av täljaren ska energiinnehållet i avancerade biobränslen och andra biodrivmedel och biogas som produceras från råvaror som förtecknas i bilaga IX, förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung, återvunna kolbaserade bränslen som levereras till alla transportsektorer och förnybar el som levereras till vägfordon beaktas.

Ändringsförslag    220

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 4 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid beräkningen av täljaren ska bidraget från biobränslen och biogas som produceras från råvaror som ingår i del B i bilaga IX begränsas till 1,7 % av energiinnehållet i drivmedel som levereras för konsumtion eller användning på marknaden och bidraget från bränslen som tillhandahålls inom luftfarts- och sjöfartssektorn anses vara 1,2 gånger så stort som deras energiinnehåll.

Vid beräkningen av täljaren ska bidraget från biobränslen och biogas som produceras från råvaror som ingår i del B i bilaga IX begränsas till 1,7% av energiinnehållet i drivmedel som levereras för konsumtion eller användning på marknaden.

 

Medlemsstaterna kan ändra det gränsvärde som fastställts för råvaror som ingår i del B i bilaga IX, om detta är på sin plats med beaktande av tillgången på råvaror. Eventuella ändringar ska underställas kommissionens godkännande.

 

Bidraget från drivmedel till luftfarts- och sjöfartssektorn ska anses vara 2 gånger respektive 1,2 gånger så stort som deras energiinnehåll, och bidraget från förnybar el till vägfordon ska anses vara 2,5 gånger så stort som dess energiinnehåll.

Ändringsförslag    221

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  För att uppfylla skyldigheterna i denna artikel får medlemsstaterna utforma sina nationella strategier som en skyldighet att minska mängden växthusgasutsläpp, och de får även tillämpa dessa strategier på avfallsbaserade fossila bränslen, förutsatt att detta inte strider mot målen för den cirkulära ekonomin och att andelen energi från förnybara källor enligt punkt 1 uppnås.

Motivering

En skyldighet att minska mängden växthusgasutsläpp skulle vara bättre ur klimatsynvinkel, men kommissionen har kommit fram till att en sådan skyldighet skulle medföra en större administrativ börda. Medlemsstaterna bör ändå ha möjlighet att utforma sina strategier så att skyldigheten att blanda in förnybar energi utformas som ett mål för minskade växthusgasutsläpp, där hänsyn även tas till potentialen hos avfallsbaserade fossila bränslen att minska växthusgasutsläppen, förutsatt att den minsta andelen förnybar energi uppnås.

Ändringsförslag    222

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Från och med den 1 januari 2021 ska medlemsstaterna ålägga bränsleleverantörer att minska växthusgasutsläppen per levererad energienhet från bränslen och energi under hela livscykeln med upp till 20 % fram till den 31 december 2030, jämfört med den lägsta standard för bränslen som avses i rådets direktiv (EU) 2015/6521a.

 

____________________

 

1a Rådets direktiv (EU) 2015/652 av den 20 april 2015 om fastställande av beräkningsmetoder och rapporteringskrav i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (EUT L 107, 25.4.2015, s. 26).

Motivering

Det ambitiösa målet om att minska växthusgasintensiteten i bränslen och drivmedel med upp till 20 % fram till 2030 är på sin plats, då man betänker hur stora minskningar av växthusgasutsläpp som åstadkommits med hjälp av redan etablerade grödobaserade biodrivmedel och tack vare att avancerade biobränslen och alternativa former av förnybar energi för transporter fått ett större genomslag på marknaden. Skyldigheten för bränsleleverantörer att minska växthusgasutsläppen från bränslen har visat sig vara ett effektivt redskap att öka klimateffektiviteten.

Ändringsförslag    223

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. För att fastställa andelen förnybar el enligt punkt 1 kan antingen den genomsnittliga andelen el från förnybara energikällor i unionen eller andelen el från förnybara energikällor i den medlemsstat där elen levereras, uppmätt två år före året i fråga, användas. I båda fallen ska en motsvarande mängd ursprungsgarantier som utfärdats i enlighet med artikel 19 annulleras.

För att fastställa andelen förnybar el enligt punkt 1 ska andelen el från förnybara energikällor i den medlemsstat där elen levereras, uppmätt två år före året i fråga, användas, såvida det finns tillräckliga bevis för att den förnybara elen innebär additionalitet. Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 för att fastställa metoder, bland dem också metoder för hur medlemsstaterna ska fastställa sitt referensscenario, för att bevisa att additionalitet föreligger.

Ändringsförslag    224

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Genom undantag från första stycket ska el som fås genom direkt anslutning till en anläggning som producerar förnybar el och som levereras till vägfordon helt och hållet räknas som förnybar el vid beräkningen av andelen el för de ändamål som anges i punkt 1. Likaså ska el som fås genom långfristiga avtal om köp av förnybar el helt och hållet räknas som förnybar el. I vilket fall som helst ska en motsvarande mängd ursprungsgarantier som utfärdats i enlighet med artikel 19 annulleras.

Ändringsförslag    225

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 3 – stycke 3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När el används för produktion av förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung, antingen direkt eller för produktion av mellanprodukter, kan antingen den genomsnittliga andelen el från förnybara energikällor i unionen eller andelen el från förnybara energikällor i produktionslandet, uppmätt två år före året i fråga, användas för att fastställa andelen förnybar energi. I båda fallen ska en motsvarande mängd ursprungsgarantier som utfärdats i enlighet med artikel 19 annulleras.

När el används för produktion av förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung, antingen direkt eller för produktion av mellanprodukter, kan den genomsnittliga andelen el från förnybara energikällor i produktionslandet, uppmätt två år före året i fråga, användas för att fastställa andelen förnybar energi. En motsvarande mängd ursprungsgarantier som utfärdats i enlighet med artikel 19 ska annulleras.

Ändringsförslag    226

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrätta en databas som gör det möjligt att spåra drivmedel som är berättigade att räknas med i den täljare som anges i punkt 1 b och kräva att de berörda ekonomiska aktörerna för in uppgifter om de transaktioner som gjorts och om hållbarhetsegenskaperna hos de berättigade drivmedlen, inklusive deras växthusgasutsläpp under hela livscykeln, från produktionsplatsen till den drivmedelsleverantör som släpper ut drivmedlet på marknaden.

Kommissionen ska inrätta en EU-databas som gör det möjligt att spåra drivmedel, inklusive el, som är berättigade att räknas med i den täljare som anges i punkt 1 b. Medlemsstaterna ska kräva att de berörda ekonomiska aktörerna för in uppgifter om de transaktioner som gjorts och om hållbarhetsegenskaperna hos de berättigade drivmedlen, inklusive deras växthusgasutsläpp under hela livscykeln, från produktionsplatsen till den drivmedelsleverantör som släpper ut drivmedlet på marknaden.

Ändringsförslag    227

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De nationella databaserna ska kopplas samman så att drivmedelstransaktioner mellan medlemsstater kan spåras. För att säkerställa kompatibilitet mellan nationella databaser ska kommissionen fastställa tekniska specifikationer för deras innehåll och användning genom genomförandeakter som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 31.

Kommissionen ska fastställa tekniska specifikationer för deras innehåll och användning genom genomförandeakter som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 31.

Ändringsförslag    228

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska rapportera om den samlade informationen från de nationella databaserna, inklusive växthusgasutsläpp under hela livscykeln i enlighet med bilaga VII i förordning [styrning].

5.  Medlemsstaterna ska rapportera om den samlade informationen, inklusive växthusgasutsläpp under hela livscykeln i enlighet med bilaga VII i förordning [styrning]. Kommissionen ska varje år offentliggöra den samlade informationen från databasen.

Ändringsförslag    229

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 för att närmare specificera den metod som avses i punkt 3 b i denna artikel för att fastställa andelen biodrivmedel som är resultatet av biomassa som bearbetas med fossila bränslen i en gemensam process, ange metoden för att utvärdera minskningen av växthusgasutsläpp från förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och avfallsbaserade fossila bränslen och fastställa miniminivåer för den minskning av växthusgasutsläpp som krävs för dessa drivmedel för de ändamål som avses i punkt 1 i denna artikel.

6.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 för att närmare specificera den metod som avses i punkt 3 b i denna artikel för att fastställa andelen biodrivmedel som är resultatet av biomassa som bearbetas med fossila bränslen i en gemensam process, ange metoden för att utvärdera minskningen av växthusgasutsläpp från förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och koldioxidsnåla fossila bränslen som genereras från gasformiga utsläpp som uppkommer som en oundviklig och oavsiktlig konsekvens av tillverkning eller produktion av produkter avsedda för kommersiell användning och/eller försäljning, och fastställa miniminivåer för den minskning av växthusgasutsläpp som krävs för dessa drivmedel för de ändamål som avses i punkt 1 i denna artikel.

Motivering

Direktivet om förnybar energi bör säkerställa att kommissionen har nödvändiga befogenheter att främja användningen av koldioxidsnåla bränslen då dessa spelar en viktig roll i att minska mängden utvunnet fossilt kol i EU:s energimix, utöver att indirekt främja produktionen av förnybar el.

Ändringsförslag    230

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Kommissionen ska senast den 31 december 2025, inom ramen för en bedömning vartannat år av framstegen i enlighet med förordning [styrning], bedöma huruvida skyldigheten i punkt 1 faktiskt främjar innovation och minskade växthusgasutsläpp inom transportsektorn, och huruvida de tillämpliga kraven på en minskning av växthusgasutsläppen för biodrivmedel och biogas är lämpliga. Kommissionen ska, om så är lämpligt, lägga fram ett förslag om ändring av den skyldighet som föreskrivs i punkt 1.

7.  Kommissionen ska senast den 31 december 2025, inom ramen för en bedömning vartannat år av framstegen i enlighet med förordning [styrning], bedöma huruvida skyldigheten i punkt 1 faktiskt säkerställer innovation och minskade växthusgasutsläpp inom transportsektorn, och huruvida de tillämpliga kraven på en minskning av växthusgasutsläppen för biodrivmedel och biogas är lämpliga. Vid bedömningen ska det även kontrolleras om bestämmelserna i denna artikel gör det möjligt att effektivt undvika dubbel redovisning av förnybar energi. Kommissionen ska, om så är lämpligt, lägga fram ett förslag om ändring av den skyldighet som föreskrivs i punkt 1. De ändrade skyldigheterna ska åtminstone kvarstå på nivåer som motsvarar den kapacitet för avancerade biobränslen som redan installerats eller som är under uppbyggnad under 2025.

Ändringsförslag    231

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Energi från biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen ska beaktas för de syften som avses i leden a, b och c i denna punkt endast om de uppfyller hållbarhetskriterierna i punkterna 2–6 och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp enligt punkt 7:

1.  Oavsett om råvarorna odlats inom eller utanför unionens territorium ska energi från biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen beaktas för de syften som avses i leden a, b och c i denna punkt endast om de uppfyller hållbarhetskriterierna i punkterna 2–6 och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp enligt punkt 7:

Motivering

I förslaget ingår viktiga nya inslag för hållbarhetskriterier och drivmedel. Därför måste det göras klart att begreppet finansiellt stöd också innefattar skatteincitament.

Ändringsförslag    232

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Möjlighet att få finansiellt stöd för användning av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen .

c)   Möjlighet att få finansiellt stöd, också i form av skatteincitament, för användning av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen.

Motivering

The recast Renewable Energy Directive makes major changes to the coverage of the provisions on bioenergy sustainability, notably by extending many of the provisions, for the first time, to biomass fuels such as wood. It also proposes significant changes to the targets relating to biofuels and bioliquids. On this basis, changes are also required to clarify the coverage of the term 'financial support', which in some Member States either does not currently address or may not in future sufficiently address the multiple ways, in addition to direct subsidies, in which the production or use of biomass fuels and other types of bioenergy are promoted or encouraged. For example mechanisms such as tax breaks for the use of biomass fuels based on their supposed carbon neutrality, or blending mandates imposed on providers of biomass or other biofuels, are either already in operation or may be applied in future, and themselves have cost impacts. The terms of the provision on eligibility for financial support should therefore be broadened to ensure it is comprehensive and in line with the spirit of the original Directive.

Ändringsförslag    233

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som framställts av avfall och restprodukter, utom restprodukter från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk, behöver emellertid endast uppfylla kriterierna för minskade växthusgasutsläpp i punkt7 för att beaktas för de syften som avses i leden a, b och c i denna punkt. Denna bestämmelse ska också tillämpas på avfall och restprodukter som först bearbetas till en produkt innan den bearbetas ytterligare till biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen.

Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som framställts av avfall och restprodukter, utom restprodukter från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk, behöver endast uppfylla kriterierna för minskade växthusgasutsläpp i punkt 7 för att beaktas för de syften som avses i leden a, b och c i denna punkt . Vid produktionen av dem ska dock principen om avfallshierarki i direktiv 2008/98/EG följas och större snedvridningar av marknaderna för (bi)produkter, avfall eller restprodukter ska undvikas. Denna bestämmelse ska också tillämpas på avfall och restprodukter som först bearbetas till en produkt innan den bearbetas ytterligare till biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen. 

Motivering

Framställningen av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen kan avleda restprodukter från befintlig materialanvändning till energiproduktion, och även avleda avfall från återvinning till energiproduktion, i motsättning till avfallshierarkin och målen med den cirkulära ekonomin. För att säkerställa att minskningen av koldioxidutsläpp inom transportsektorn stöder målen med handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och att de är förenliga med EU:s avfallshierarki är det nödvändigt att införa ett nytt hållbarhetskriterium.

Ändringsförslag    234

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som produceras från avfall och restprodukter från jordbruksmark ska beaktas för de syften som avses i leden a, b och c i denna punkt endast om de produktionsansvariga vidtagit åtgärder för att minimera påverkan på jordbeskaffenheten och markens kolinnehåll. Information om dessa åtgärder ska rapporteras i enlighet med artikel 27.3.

Motivering

Detta ändringsförslag hänger direkt samman med den nya skyldigheten som berör drivmedel och ingår i artikel 25.

Ändringsförslag    235

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Biobränslen ska behöva uppfylla de hållbarhetskriterier och de kriterier för minskade växthusgasutsläpp som föreskrivs i punkterna 2–7 endast om de används i anläggningar som producerar el, värme eller kyla eller bränslen med en bränslekapacitet som uppgår till eller överskrider 20 MW när det gäller fasta biomassabränslen och med en elkapacitet som uppgår till eller överskrider 0,5 MW i fråga om gasformiga biomassabränslen. Medlemsstaterna får tillämpa hållbarhetskriteriet och kriteriet för minskade växthusgasutsläpp på anläggningar med lägre bränslekapacitet.

Biobränslen ska behöva uppfylla de hållbarhetskriterier och de kriterier för minskade växthusgasutsläpp som föreskrivs i punkterna 2–7 endast om de används i anläggningar som producerar el, värme eller kyla eller bränslen med en sammanlagd installerad tillförd effekt som uppgår till eller överskrider 20 MW när det gäller fasta biomassabränslen och med en sammanlagd installerad tillförd effekt som uppgår till eller överskrider 2 MW i fråga om gasformiga biomassabränslen. Medlemsstaterna får tillämpa hållbarhetskriteriet och kriteriet för minskade växthusgasutsläpp på anläggningar med lägre bränslekapacitet.

Ändringsförslag    236

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  Skogar och annan skogbevuxen mark med stor biologisk mångfald som är rik på arter och inte skadad eller som den relevanta behöriga myndigheten har konstaterat ha stor biologisk mångfald, om det inte finns belägg för att råvaruproduktionen varit oskadlig ur naturskyddssynvinkel.

Motivering

Skogar som inte är primärskogar kan också ha en betydande biologisk mångfald.

Ändringsförslag    237

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 2 – led c – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Gräsmark med stor biologisk mångfald, omfattande mer än en hektar, som är

c)   Gräsmark med stor biologisk mångfald, inklusive skogsängar och betesmarker, som är

Ändringsförslag    238

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  icke naturlig, dvs. gräsmark som skulle upphöra att vara gräsmark i avsaknad av mänsklig verksamhet och som är rik på arter och inte skadad och som den relevanta behöriga myndigheten har konstaterat ha stor biologisk mångfald, om det inte finns belägg för att skörd av råvaran är nödvändig för att bevara markens status som gräsmark med stor biologisk mångfald.

ii)   icke naturlig, dvs. gräsmark som skulle upphöra att vara gräsmark i avsaknad av mänsklig verksamhet och som är rik på arter och inte skadad eller som den relevanta behöriga myndigheten har konstaterat ha stor biologisk mångfald, om det inte finns belägg för att skörd av råvaran är nödvändig för att bevara markens status som gräsmark med stor biologisk mångfald .

Ändringsförslag    239

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som produceras från agrobiomassa som beaktas för de syften som anges i punkt 1 a, b och c ska inte framställas från råvaror som erhålls från mark som var torvmark i januari 2008.

4.  Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som produceras från agrobiomassa som beaktas för de syften som anges i punkt 1 a, b och c ska inte framställas från råvaror som erhålls från mark som var torvmark i januari 2008, om det inte finns verifierbara belägg för att odling och skörd av dessa råvaror inte medför dränering av tidigare odikad mark.

Ändringsförslag    240

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som produceras från skogsbiomassa, beaktade för de syften som avses i punkt 1 a, b och c, ska uppfylla följande krav för att minimera risken för användning av ohållbar skogsbiomassa i produktionen.

5.  Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som produceras från skogsbiomassa, beaktade för de syften som avses i punkt 1 a, b och c, ska uppfylla följande krav för att minimera risken för användning av ohållbar skogsbiomassa i produktionen.

a)  Det land där skogsbiomassan skördades har en nationell och/eller regional lagstiftning som är tillämplig inom skördeområdet samt övervaknings- och kontrollsystem som säkerställer att

a)  Det land där skogsbiomassan skördades har en nationell och/eller regional lagstiftning som är tillämplig inom skördeområdet samt övervaknings- och kontrollsystem som säkerställer att

i)  skörden sker i enlighet med villkoren i skördetillståndet inom ett lagligen kungjort område,

i)  skörden sker i enlighet med villkoren i antingen skördetillståndet eller ett motsvarande bevis på den lagliga rätten att skörda inom ett på nationell eller regional nivå lagligen kungjort område,

ii)  skogsföryngring sker på skördade arealer,

  skogsföryngring sker på skördade arealer,

iii)  arealer med högt bevarandevärde, inbegripet våtmarker och torvmarker, skyddas,

iii)  arealer, som med stöd av internationell eller nationell rätt eller av relevant behörig myndighet utsetts för att gynna bevarandet av biologisk mångfald eller för naturvårdsändamål, inbegripet våtmarker och torvmarker, skyddas

iv)  konsekvenserna av skogsskörd på jordbeskaffenhet och biologisk mångfald minimeras,

iv)  det vid skörden tas hänsyn till att jordbeskaffenhet och biologisk mångfald ska bevaras, så att skadeverkningarna minimeras, och

v)  skörden överskrider inte skogens produktionskapacitet på lång sikt.

v)  skörden vidmakthåller eller förbättrar skogens produktionskapacitet på lång sikt, på nationell eller regional nivå.

b)  När bevis som avses i första stycket inte finns tillgängliga ska biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som produceras från skogsbiomassa beaktas för de syften som avses i leden punkt 1 a, b och c om förvaltningssystem finns på skogsbruksföretagsnivå för att säkerställa att

b)  När bevis som avses i första stycket inte finns tillgängliga ska biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som produceras från skogsbiomassa beaktas för de syften som avses i punkt 1 a, b och c om ytterligare uppgifter om laglighet och skogsskötselpraxis tillhandahålls på försörjningsbasnivå för att säkerställa att

i)  skogsbiomassan har skördats i enlighet med ett lagligt tillstånd,

i)  skörden sker i enlighet med villkoren för utfärdande av skördetillstånd eller motsvarande nationellt eller regionalt bevis på den lagliga rätten att skörda,

ii)  skogsföryngring sker på skördade arealer,

ii)  skogsföryngring sker på skördade arealer,

iii)  arealer med högt bevarandevärde, inbegripet torvmarker och våtmarker, kartläggs och skyddas,

iii)  arealer, som med stöd av internationell eller nationell rätt eller av relevant behörig myndighet utsetts för att gynna bevarandet av biologisk mångfald eller för naturvårdsändamål, inbegripet våtmarker och torvmarker, skyddas

iv)  konsekvenserna av skogsskörd på jordbeskaffenhet och biologisk mångfald minimeras,

iv)  det vid skörden tas hänsyn till bevarandet av jordbeskaffenhet och biologisk mångfald, också i kringliggande områden, om dessa påverkas av skörden,

v)  skörden överskrider inte skogens produktionskapacitet på lång sikt.

v)  skörden vidmakthåller eller förbättrar skogens produktionskapacitet på lång sikt, på nationell eller regional nivå, och

 

vi)  lagstiftning om eller åtgärder för miljö- och naturskydd föreligger, och överensstämmer med unionens relevanta normer för miljö och natur.

Ändringsförslag    241

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 6 – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  Har lagt fram ett nationellt fastställt bidrag (NDC) för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), som omfattar utsläpp från och upptag inom jordbruk, skogsbruk och markanvändning som säkerställer antingen att förändringar i kollager i samband med skörd av biomassa tillgodoräknas landets åtagande att minska eller begränsa utsläppen av växthusgaser i enlighet med det nationellt fastställda bidraget, eller att det finns nationell eller regional lagstiftning i enlighet med artikel 5 i Parisavtalet som är tillämplig när det gäller utvinning för att bevara och stärka kollager och kolsänkor.

ii)  Har lagt fram ett nationellt fastställt bidrag (NDC) för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), som omfattar utsläpp från och upptag inom jordbruk, skogsbruk och markanvändning som säkerställer antingen att förändringar i kollager i samband med skörd av biomassa tillgodoräknas landets åtagande att minska eller begränsa utsläppen av växthusgaser i enlighet med det nationellt fastställda bidraget, eller att det finns nationell eller regional lagstiftning i enlighet med artikel 5 i Parisavtalet som är tillämplig när det gäller utvinning för att bevara och stärka kollager och kolsänkor, och att utsläppen från marksektorer inte överstiger upptaget.

Ändringsförslag    242

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När bevis som avses i första stycket inte finns tillgängliga ska biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som produceras från skogsbiomassa beaktas för de syften som avses i punkt 1 a, b och c, om förvaltningssystem finns på skogsbruksföretagsnivå för att säkerställa att kollager och kolsänkor i skogen bibehålls.

När bevis som avses i första stycket inte finns tillgängliga ska biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som produceras från skogsbiomassa beaktas för de syften som avses i punkt 1 a, b och c, om förvaltningssystem finns på försörjningsbasnivå för att säkerställa att kollager och kolsänkor i skogen bibehålls eller ökar.

Ändringsförslag    243

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 6 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får, genom genomförandeakter som antagits i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 31.2, fastställa bevisning som visar att de krav som anges i punkterna 5 och 6 efterlevs.

Kommissionen ska senast den 1 januari 2021, genom genomförandeakter som antagits i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 31.2, fastställa bevisning som visar att de krav som anges i punkterna 5 och 6 efterlevs.

Ändringsförslag    244

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 6 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 31 december 2023 utvärdera huruvida de kriterier som anges i punkterna 5 och 6 på ett effektivt sätt minimerar risken för användning av ohållbar skogsbiomassa och uppfyller de krav som gäller markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, på grundval av tillgängliga uppgifter. Kommissionen ska vid behov lägga fram ett förslag om ändring av de krav som föreskrivs i punkterna 5 och 6.

Kommissionen ska senast den 31 december 2023, i nära samarbete med medlemsstaterna, utvärdera huruvida de kriterier som anges i punkterna 5 och 6 på ett effektivt sätt minimerar risken för användning av ohållbar skogsbiomassa och uppfyller de krav som gäller markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, på grundval av tillgängliga uppgifter. Kommissionen ska vid behov lägga fram ett förslag om ändring av de krav som föreskrivs i punkterna 5 och 6 för perioden efter 2030.

Ändringsförslag    245

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  minst 50 % för biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras i anläggningar som var i drift den 5 oktober 2015 eller tidigare,

a)   minst 50 % för biodrivmedel, drivmedel från biometan, och flytande biobränslen som produceras i anläggningar som var i drift den 5 oktober 2015 eller tidigare,

Ändringsförslag    246

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  minst 60 % för biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras i anläggningar där driften inleddes efter den 5 oktober 2015,

b)   minst 60 % för biodrivmedel, drivmedel från biometan och flytande biobränslen som produceras i anläggningar där driften inleddes efter den 5 oktober 2015,

Ändringsförslag    247

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 7 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  minst 70 % för biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras i anläggningar där driften inleds efter den 1 januari 2021,

c)  minst 65 % för biodrivmedel, drivmedel från biometan och flytande biobränslen som produceras i anläggningar där driften inleds efter den 1 januari 2021,

Ändringsförslag    248

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 7 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  minst 80 % för produktion av el, värme och kyla från biomassabränslen som används i anläggningar där driften inleds efter den 1 januari 2021 och 85 % för anläggningar där driften inleds efter den 1 januari 2026.

d)  minst 70 % för produktion av el, värme och kyla från biomassabränslen som används i anläggningar där driften inleds efter den 1 januari 2021 och 80 % för anläggningar där driften inleds efter den 1 januari 2026.

Ändringsförslag    249

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna får fastställa större minskningar av växthusgasutsläppen än de som föreskrivs i denna punkt.

Ändringsförslag    250

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

El från biomassabränslen som produceras i anläggningar med en bränslekapacitet som uppgår till eller överskrider 20 MW ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 a, b och c endast om elen framställs genom tillämpning av högeffektiv kraftvärmeteknik enligt definitionen i artikel 2.34 i direktiv 2012/27/EU. Vid tillämpning av punkt 1 a och b ska denna bestämmelse endast gälla för anläggningar som tas i drift efter [3 år från dagen för antagandet av detta direktiv]. Vid tillämpningen av punkt 1 c ska denna bestämmelse inte påverka offentligt stöd enligt stödsystem som godkänns senast [3 år efter dagen för antagandet av detta direktiv].

El från biomassabränslen som produceras i anläggningar med en installerad elkapacitet som uppgår till eller överskrider 20 MW ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 a, b och c i denna artikel endast om elen framställs genom tillämpning av högeffektiv kraftvärmeteknik enligt definitionen i artikel 2.34 i direktiv 2012/27/EU eller i anläggningar som byggts om för att eldas med annat än fasta fossila bränslen. Vid tillämpning av punkt 1 a och b i denna artikel ska denna bestämmelse endast gälla för anläggningar som tas i drift efter [3 år från dagen för antagandet av detta direktiv]. Vid tillämpningen av punkt 1 c i denna artikel ska denna bestämmelse inte påverka offentligt stöd enligt stödsystem som godkänns senast [3 år efter dagen för antagandet av detta direktiv].

Ändringsförslag    251

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 8 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Första stycket ska inte tillämpas på el från anläggningar som inte är ålagda att tillämpa högeffektiv kraftvärmeteknik enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU1a, förutsatt att dessa anläggningar under normala driftsförhållanden inte använder annat än biomassabränslen som producerats av restprodukter från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk.

 

____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

Motivering

En hög omvandlingsverkningsgrad är en nyckelfaktor för hållbar bioenergi och bör säkerställas, men under vissa omständigheter, t.ex. klimatförhållanden, blir efterfrågan på värme otillräcklig för att det ska löna sig att investera i kraftvärme. Dessa omständigheter behandlas redan i artikel 14 i energieffektivitetsdirektivet (2012/27/EU), som tar upp främjandet av effektiviteten i uppvärmning och nedkylning. Man bör dock säkerställa att elproduktionsanläggningar uteslutande bör använda restprodukter, eftersom detta inte konkurrerar med annan materialanvändning.

Ändringsförslag    252

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Kommissionen ska vartannat år rapportera till Europaparlamentet och rådet om påverkan av och nyttan med de biodrivmedel som konsumeras i unionen, inklusive på produktionen av livsmedel, foder och andra material, och på den ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarheten både i unionen och i tredjeländer.

Motivering

Ett återinförande av de rapporteringsbestämmelser (artikel 17.7 i det befintliga direktivet) som har avlägsnats i kommissionens förslag.

Ändringsförslag    253

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8b.  Genom undantag från punkterna 1–8a i denna artikel och med hänsyn tagen till de yttersta randområdenas särdrag, enligt vad som fastställs i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska artikel 26 i detta direktiv inte tillämpas på sistnämnda områden. Senast den ... [sex månader efter dagen för ikraftträdandet för detta direktiv] ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram ett lagstiftningsförslag med kriterier för de yttersta randområdena om hållbarhet i anslutning till växthusgaser och minskad användning av dem. I kriterierna ska det tas hänsyn till särskilda lokala egenskaper. Framför allt bör de yttersta randområdena till fullo kunna använda sina resurser, i överensstämmelse med de strikta hållbarhetskriterierna, för att öka sin produktion av förnybar energi och bli mera energisjälvförsörjande.

Motivering

Försörjningen av de yttersta randområdena med energi från fossila bränslen (80 % eller mer i vissa regioner) medför en merkostnad som skadar den lokala ekonomin och invånarnas köpkraft. Samtidigt förfogar dessa regioner över en stor mängd biomassaresurser som de bör kunna utnyttja.

Ändringsförslag    254

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  För de syften som avses i punkt 1 a, b och c får medlemsstaterna införa ytterligare hållbarhetskrav för biobränslen.

10.  För de syften som avses i punkt 1 a, b och c får medlemsstaterna införa ytterligare hållbarhetskrav för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen.

Ändringsförslag    255

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)   medger att partier med råvaror eller biobränslen, flytande biobränslen eller biomassabränslen med olika hållbarhetsegenskaper och egenskaper vad gäller utsläpp av växthusgaser kan blandas t.ex. i en behållare eller i en bearbetnings- eller logistikanläggning eller en infrastruktur eller plats för överföring och distribution,

a)   medger att partier med råvaror eller biobränslen, flytande biobränslen eller biomassabränslen med olika hållbarhetsegenskaper och egenskaper vad gäller utsläpp av växthusgaser kan blandas t.ex. i en behållare eller i en bearbetnings- eller logistikanläggning eller en infrastruktur eller plats för överföring och distribution, förutsatt att varje parti i sig uppfyller kraven i artikel 26 och att det finns lämpliga system för övervakning och mätning av enskilda partiers överensstämmelse,

Ändringsförslag    256

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  För att underlätta gränsöverskridande handel och konsumentupplysning ska ursprungsgarantier för förnybar energi som inmatas i nätet innehålla information om hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp enligt vad som fastställs i artikel 26.2–26.7 och kunna överföras separat.

Motivering

Ursprungsgarantierna bör informera konsumenterna om uppfyllandet av hållbarhetskriterierna och minskade växthusgasutsläpp.

Ändringsförslag    257

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)   När bearbetningen av ett råvaruparti endast ger en produkt som är avsedd för framställning av biodrivmedel, flytande biobränslen eller biomassabränslen, ska partiets storlek och de berörda kvantiteterna av hållbarhetsegenskaper och egenskaper som gäller minskade utsläpp av växthusgaser anpassas genom tillämpning av en omräkningsfaktor som anger förhållandet mellan massan av den produkt som är avsedd för framställning av biobränslen, flytande biobränslen eller biomassabränslen och massan av den råvara som kommer in i processen.

a)   När bearbetningen av ett råvaruparti endast ger en produkt som är avsedd för framställning av biodrivmedel, flytande biobränslen eller biomassabränslen, ska partiets storlek och de berörda kvantiteterna av hållbarhetsegenskaper och egenskaper som gäller minskade utsläpp av växthusgaser anpassas genom tillämpning av en omräkningsfaktor som anger förhållandet mellan massan av den produkt som är avsedd för framställning av biobränslen, flytande biobränslen eller biomassabränslen och massan av den råvara som kommer in i processen, förutsatt att varje parti som ingår i blandningen uppfyller kraven i artikel 26.

Ändringsförslag    258

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att se till att de ekonomiska aktörerna tillhandahåller tillförlitlig information vad gäller efterlevnaden av de hållbarhetskriterier och de kriterier för minskade utsläpp av växthusgaser som föreskrivs i artikel 26.2–26.7 och att de på begäran gör de uppgifter som låg till grund för informationen tillgängliga för medlemsstaten. Medlemsstaterna ska kräva att de ekonomiska aktörerna ser till att informationen genomgår en tillfredsställande oberoende granskning och att de tillhandahåller bevis på att detta har gjorts. Granskningen ska kontrollera att de system som de ekonomiska aktörerna använder är korrekta, tillförlitliga och skyddade mot bedrägerier. Granskningen ska också innehålla en utvärdering av provtagningens frekvens och den metod som använts för den samt av uppgifternas tillförlitlighet.

3. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att se till att de ekonomiska aktörerna tillhandahåller tillförlitlig information vad gäller efterlevnaden av de hållbarhetskriterier och de kriterier för minskade utsläpp av växthusgaser som föreskrivs i artikel 26.2–26.7 och att de på begäran gör de uppgifter som låg till grund för informationen tillgängliga för medlemsstaten. Medlemsstaterna ska kräva att de ekonomiska aktörerna ser till att informationen genomgår en tillfredsställande oberoende granskning och att de tillhandahåller bevis på att detta har gjorts. Granskningen ska kontrollera att de system som de ekonomiska aktörerna använder är korrekta, tillförlitliga och skyddade mot bedrägerier, samt att råvarorna inte avsiktligen ändrats eller tagits ur bruk så att partiet eller en del av det skulle kunna bli avfall eller restprodukt i enlighet med artikel 26.2–26.7. Granskningen ska också innehålla en utvärdering av provtagningens frekvens och den metod som använts för den samt av uppgifternas tillförlitlighet.

Motivering

Detta ändringsförslag hänger samman med strävan att säkerställa efterföljd av det gränsvärde som i artikel 25.1 uppställs för bidraget från biodrivmedel och biogas som producerats från de råvaror som ingår i del B i bilaga IX.

Ändringsförslag    259

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De skyldigheter som anges i denna punkt ska gälla oavsett om biodrivmedlen, de flytande biobränslena och biomassabränslena produceras inom unionen eller importeras.

De skyldigheter som anges i denna punkt ska gälla oavsett om biodrivmedlen, de flytande biobränslena och biomassabränslena produceras inom unionen eller importeras. Konsumenterna ska upplysas om det geografiska ursprunget till biodrivmedlen, de flytande biobränslena och biomassabränslena.

Motivering

Anknutet till den skyldighet beträffande drivmedel som ingår i artikel 25.

Ändringsförslag    260

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.   Kommissionen får besluta att frivilliga nationella eller internationella system med normer för produktion av biomassaprodukter innehåller de tillförlitliga uppgifter som krävs för de syften som anges i artikel 26.7, , och/eller visar att leveranserna av biodrivmedel, flytande biobränslen eller biomassabränslen uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 26.2, 26.3, 26.4, 26.5 och 26.6 och/eller att inga material avsiktligt har manipulerats eller kasserats så att leveranserna eller delar av dem skulle omfattas av bilaga IX. När aktörer visar att kraven i artikel 26.5 och 26.6 vad gäller skogsbiomassa är uppfyllda får de besluta att direkt lägga fram de bevis som krävs på skogsbruksföretagsnivå. Kommissionen får också erkänna skyddsområden för sällsynta, hotade eller utrotningshotade ekosystem eller arter som erkänns genom internationella avtal eller ingår i förteckningar som utarbetats av mellanstatliga organisationer eller av Internationella naturskyddsunionen, vid tillämpning av artikel 26.3 b ii.

4.   Kommissionen får besluta att frivilliga nationella eller internationella system med normer för produktion av biomassaprodukter innehåller de tillförlitliga uppgifter som krävs för de syften som anges i artikel 26.7, , och/eller visar att leveranserna av biodrivmedel, flytande biobränslen eller biomassabränslen uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 26.2, 26.3, 26.4, 26.5 och 26.6 och/eller att inga material avsiktligt har manipulerats eller kasserats så att leveranserna eller delar av dem skulle omfattas av bilaga IX. När aktörer visar att kraven i artikel 26.5 och 26.6 vad gäller skogsbiomassa är uppfyllda får de besluta att direkt lägga fram de bevis som krävs på försörjningsbasnivå. Kommissionen får också erkänna skyddsområden för sällsynta, hotade eller utrotningshotade ekosystem eller arter som erkänns genom internationella avtal eller ingår i förteckningar som utarbetats av mellanstatliga organisationer eller av Internationella naturskyddsunionen, vid tillämpning av artikel 26.3 b ii.

Ändringsförslag    261

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att säkerställa att efterlevnaden av hållbarhetskriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp kontrolleras på ett effektivt och harmoniserat sätt och framför allt förhindra bedrägerier får kommissionen ange detaljerade genomförandebestämmelser, inbegripet lämpliga normer för tillförlitlighet, öppenhet och oberoende granskning och kräva att samtliga frivilliga system ska tillämpa dessa normer. När kommissionen specificerar dessa standarder ska den särskilt uppmärksamma behovet av att minimera den administrativa bördan. Detta ska ske genom genomförandeakter som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 31.3. Man ska i dessa akter ange en tidsram inom vilken frivilliga system måste tillämpa dessa normer. Kommissionen får upphäva beslut om godkännande av frivilliga system om dessa system inte tillämpar dessa normer inom föreskriven tid.

För att säkerställa att efterlevnaden av hållbarhetskriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp kontrolleras på ett effektivt och harmoniserat sätt och framför allt förhindra bedrägerier får kommissionen ange detaljerade genomförandebestämmelser, inbegripet lämpliga normer för tillförlitlighet, öppenhet och oberoende granskning och kräva att samtliga frivilliga system ska tillämpa dessa normer. När kommissionen specificerar dessa standarder ska den särskilt uppmärksamma behovet av att minimera den administrativa bördan. Detta ska ske genom genomförandeakter som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 31.3. Man ska i dessa akter ange en tidsram inom vilken frivilliga system måste tillämpa dessa normer. Kommissionen får upphäva beslut om godkännande av frivilliga system om dessa system inte tillämpar dessa normer inom föreskriven tid. Om en medlemsstat tar upp ett problem med driften av ett frivilligt system ska kommissionen undersöka saken och vidta lämpliga åtgärder.

Motivering

Direkt anknutet till genomförandet av den skyldighet beträffande drivmedel som ingår i artikel 25.

Ändringsförslag    262

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Kommissionen får när som helst pröva tillförlitligheten i uppgifter om att hållbarhetskriterierna uppfyllts eller växthusgasutsläpp undvikits, vilka insänts av ekonomiska aktörer som är verksamma på unionens marknad, antingen självmant eller på begäran av en medlemsstat.

Motivering

Direkt anknutet till genomförandet av den skyldighet beträffande drivmedel som ingår i artikel 25.

Ändringsförslag    263

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Råvaror vars produktion har lett till direkt ändring av markanvändning, dvs. en övergång från en av följande markkategorier som används av IPCC, alltså skogsmark, gräsmark, våtmarker, bebyggda områden eller annan mark till åkermark eller jordbruksmark för fleråriga grödor samt när ett värde för utsläpp från direkt ändring av markanvändning (el) beräknas i enlighet med punkt 7 i del C i bilaga V, ska anses ge upphov till nollutsläpp på grund av indirekt ändring av markanvändning.

Motivering

Detta ändringsförslag är direkt anknutet till ändringsförslaget till artikel 7.1

Ändringsförslag    264

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.   Medlemsstaterna får till kommissionen överlämna rapporter med information om typiska värden för växthusgasutsläppen från odling av jordbruksråvaror för de områden på deras territorier som klassificeras som nivå 2 enligt den gemensamma nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (Nuts) eller som en mer disaggregerad Nuts-nivå i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003. Rapporterna ska åtföljas av en beskrivning av den metod och de uppgiftskällor som använts för att beräkna utsläppsnivån. Metoden ska beakta markegenskaperna, klimatet och förväntad skördenivå.

2.   Medlemsstaterna får till kommissionen överlämna rapporter med information om typiska värden för växthusgasutsläppen från odling av jord- och skogsbruksråvaror för de områden på deras territorier som klassificeras som nivå 2 enligt den gemensamma nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (Nuts) eller som en mer disaggregerad Nuts-nivå i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/200332. Rapporterna ska åtföljas av en beskrivning av den metod och de uppgiftskällor som använts för att beräkna utsläppsnivån. Metoden ska beakta markegenskaperna, klimatet och förväntad skördenivå.

Ändringsförslag    265

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.   Kommissionen får, genom en genomförandeakt som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 31.2, besluta att de rapporter som avses i punkterna 2 och 3 i den här artikeln innehåller de tillförlitliga uppgifter som krävs för beräkningen av växthusgasutsläppen i samband med odling av råvaror för agrobiomassa som produceras i de områden som ingår i sådana rapporter , vid tillämpning av artikel 26.7. Därför kan dessa uppgifter användas i stället för de disaggregerade normalvärden för odling som anges i del D eller E i bilaga V för biodrivmedel och flytande biobränslen och i del C i bilaga VI för biomassabränslen.

4.   Kommissionen får, genom en genomförandeakt som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 31.2, besluta att de rapporter som avses i punkterna 2 och 3 i den här artikeln innehåller de tillförlitliga uppgifter som krävs för beräkningen av växthusgasutsläppen i samband med odling av råvaror för agrobiomassa och skogsbiomassa som produceras i de områden som ingår i sådana rapporter , vid tillämpning av artikel 26.7. Därför kan dessa uppgifter användas i stället för de disaggregerade normalvärden för odling som anges i del D eller E i bilaga V för biodrivmedel och flytande biobränslen och i del C i bilaga VI för biomassabränslen.

Ändringsförslag    266

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska kontinuerligt granska bilaga V och bilaga VI i syfte att, när så är motiverat, lägga till eller ändra värden för produktionskedjor för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen. Granskningen ska också omfatta ändringen av den metod som fastställs i bilaga V, del C och bilaga VI, del B.

Kommissionen ska kontinuerligt granska bilaga V och bilaga VI i syfte att, när så är motiverat, lägga till eller ändra värden för produktionskedjor för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen, utgående från den senaste tekniska utvecklingen och de senaste vetenskapliga rönen. Granskningen ska också omfatta ändringen av den metod som fastställs i bilaga V, del C och bilaga VI, del B.

Motivering

Anknutet till den skyldighet beträffande drivmedel som ingår i artikel 25.

Ändringsförslag    267

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska övervaka ursprunget för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som används i unionen samt de konsekvenser som produktionen får på markanvändningen i unionen och i de viktigaste tredjeländer som tillhandahåller produkterna, inklusive konsekvenser som beror på förflyttning. Övervakningen ska grunda sig på medlemsstaternas integrerade nationella energi- och klimatplaner och motsvarande lägesrapporter som krävs i artiklarna 3, 15 och 18 i förordning [styrning], och på rapporter från relevanta tredjeländer och mellanstatliga organisationer samt på vetenskapliga studier och annan information av värde. Kommissionen ska också övervaka de förändringar av råvarupriser som är kopplade till användningen av biomassa för energiändamål och dithörande positiva och negativa effekter på livsmedelstryggheten.

1.  Kommissionen ska övervaka ursprunget för biodrivmedel och flytande biobränslen, och biomassabränslen som används i unionen samt de konsekvenser som produktionen av förnybar energi från dessa och andra källor får på markanvändningen i unionen och i de viktigaste tredjeländer som tillhandahåller produkterna, inklusive konsekvenser som beror på förflyttning. Övervakningen ska grunda sig på medlemsstaternas integrerade nationella energi- och klimatplaner och motsvarande lägesrapporter som krävs i artiklarna 3, 15 och 18 i förordning [styrning], och på rapporter från relevanta tredjeländer och mellanstatliga organisationer samt på vetenskapliga studier, satellitbaserade data och annan information av värde. Kommissionen ska också övervaka de förändringar av råvarupriser som är kopplade till användningen av biomassa för energiändamål och dithörande positiva och negativa effekter på livsmedelstryggheten och på konkurrerande materialanvändningar.

Motivering

En heltäckande lösning som möjliggör jämförelser bör väljas.

Ändringsförslag    268

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7.5, 7.6, 19.11, 19.14, 25.6 och 28.5 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 1 januari 2021.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7.3, 7.5, 7.6, 19.11, 19.14, 25.6 och 28.5 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 1 januari 2021.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av skäl som har med den inre logiken i texten att göra och sammanhänger oupplösligt med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag    269

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 7.5, 7.6, 19.11, 19.14, 25.6 och 28.5

Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 7.3, 7.5, 7.6, 19.11, 19.14, 25.6 och 28.5

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av skäl som har med den inre logiken i texten att göra och sammanhänger oupplösligt med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag    270

Förslag till direktiv

Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga Ia

 

1.  Medlemsstaternas mål för 2030 ska vara summan av följande inslag, som vart och ett uttrycks i procentandelar:

 

a)  Medlemsstaternas nationella bindande mål för 2020 enligt bilaga I till detta direktiv.

 

b)    Ett schablonbidrag (”CFlat”).

 

c)  Ett bidrag baserat på BNP per capita (”CGDP”).

 

d)  Ett bidrag baserat på potentialen (”CPotential”).

 

e)  Ett bidrag av vilket medlemsstatens sammanlänkningsnivå framgår (”CInterco”).

 

2.  CFlat ska vara lika stort för varje medlemsstat. Samtliga medlemsstaters CFlat ska tillsammans bidra med 30 % av skillnaden mellan EU:s mål för 2030 respektive 2020.

 

3.  CGDP ska tilldelas varje medlemsstat utgående från ett index för BNP per capita jämfört med medelvärdet för EU, varvid indexet för varje enskild medlemsstat ska uppgå till högst 150 % av medelvärdet för EU. Samtliga medlemsstaters CGDP ska tillsammans bidra med 30 % av skillnaden mellan EU:s mål för 2030 respektive 2020.

 

4.  CPotential ska tilldelas varje medlemsstat utgående från skillnaden mellan dels medlemsstatens andel för förnybar energi 2030 enligt scenariet PRIMES EUCO3535, dels dess nationella bindande mål för 2020. Samtliga medlemsstaters CPotential ska tillsammans bidra med 30 % av skillnaden mellan EU:s mål för 2030 respektive 2020.

Ändringsförslag    271

Förslag till direktiv

Bilaga V – del C – punkt 3 – led a – formel

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

UTSLÄPPSMINSKNING = (E F(t) – E B /E F(t))

UTSLÄPPSMINSKNING = (E F(t) – E B) /E F(t)

Motivering

Den föreslagna formeln är matematiskt felaktig. Den hittills gällande formeln är matematiskt korrekt och ger ett dimensionslöst enhetsvärde som resultat, som i relation till 100 % ger ett procenttal för växthusgasminskningen.

Ändringsförslag    272

Förslag till direktiv

Bilaga V – del C – punkt 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

15.  Minskade utsläpp genom avskiljning och ersättning av koldioxid, eccrska vara direkt relaterade till produktionen av det biodrivmedel eller flytande biobränsle som de tillskrivs och ska begränsas till utsläpp som undviks genom avskiljning av koldioxid vars kol kommer från biomassa och som används i energi- eller transportsektorn.

15.  Minskade utsläpp genom avskiljning och ersättning av koldioxid, eccr, ska begränsas till utsläpp som undviks genom avskiljning av koldioxid vars kol kommer från biomassa och som används för att ersätta koldioxid av fossilt ursprung i kommersiella produkter och tjänster.

Motivering

Det gällande rättsläget bör bevaras. Utsläppsminskningar även i andra sektorer än transportsektorn får inte åsidosättas.

Ändringsförslag    273

Förslag till direktiv

Bilaga VII – led 1 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Qanvändbar = uppskattad totalmängd användbar värme som avges från värmepumpar som uppfyller de kriterier som anges i artikel 7.4 , tillämpat enligt följande: Endast värmepumpar för vilka SPF > 1,15 * 1/η ska beaktas,

–  Qanvändbar = uppskattad totalmängd användbar värme som avges från värmepumpar för produktion av värme och kyla som uppfyller de kriterier som anges i artikel 7.4 , tillämpat enligt följande: Endast värmepumpar för vilka SPF > 1,15 * 1/η ska beaktas,

Ändringsförslag    274

Förslag till direktiv

Bilaga IX – del A – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Biomassafraktioner av blandat kommunalt avfall, men inte sådant källsorterat hushållsavfall som omfattas av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i direktiv 2008/98/EG.

utgår

Motivering

Detta ökar utsläppsminskningsmålens enhetlighet.

Ändringsförslag    275

Förslag till direktiv

Bilaga IX – del A – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)   Biologiskt avfall såsom det definieras i artikel 3.4 i direktiv 2008/98/EG från privata hushåll som omfattas av separat insamling i enlighet med definitionen i artikel 3.11 i det direktivet.

c)   Biologiskt avfall såsom det definieras i artikel 3.4 i direktiv 2008/98/EG, som omfattas av separat insamling i enlighet med definitionen i artikel 3.11 i det direktivet.

Ändringsförslag    276

Förslag till direktiv

Bilaga IX – del A – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Biomassafraktioner av industriellt avfall som inte lämpar sig för användning i livsmedels- och foderkedjan, inbegripet material från detalj- och partihandeln, den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin samt fiske- och vattenbruksnäringen och med undantag för de råvaror som förtecknas i del B i denna bilaga.

d)  Biomassaavfall från annan förnybar industriell produktion som inte lämpar sig för användning i livsmedels- eller foderkedjan eller för upparbetning till annat material än livsmedel. Detta inbegriper material från detalj- och partihandeln, biobaserad kemisk produktion, den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin samt fiske- och vattenbruksnäringen, med undantag för de råvaror som förtecknas i del B i denna bilaga.

Motivering

Endast sådant produktionsavfall som inte på något sätt kan användas i nya former av livsmedel, foder och icke-livsmedelsprodukter kan anses vara avancerade biobränslen. Detta är i linje med principen om den cirkulära ekonomin och en effektiv resursanvändning.

Ändringsförslag    277

Förslag till direktiv

Bilaga IX – del A – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g)  Avloppsslam från palmoljeframställning och tomma palmfruktsklasar.

utgår

Motivering

Restprodukterna från sådan produktion av vegetabilisk olja som orsakar stor indirekt ändring av markanvändning bör inte betraktas som en lämplig råvara för produktion av avancerade biobränslen.

Ändringsförslag    278

Förslag till direktiv

Bilaga IX – del A – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h)  Tallolja och tallbeck.

utgår

Motivering

Tallolja används i betydlig utsträckning inom industrin. Utan någon konsekvensbedömning kan inte överflyttningseffekten utvärderas.

Ändringsförslag    279

Förslag till direktiv

Bilaga IX – del A – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

j)  Bagass.

utgår

Motivering

Råvaror som redan används inom industrin och på vilka tillgången är begränsad bör inte främjas som avancerade biobränslen, eftersom det sannolikt leder till negativa klimatrelaterade och ekonomiska effekter, då de måste ersättas av andra råvaror inom de befintliga användningsområdena.

Ändringsförslag    280

Förslag till direktiv

Bilaga IX – del A – led o

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

o)  Biomassafraktioner av avfall och rester från skogsbruk och skogsbaserad industri, såsom bark, grenar, förkommersiell gallring, blad, barr, trädtoppar, sågspån, kutterspån, svartlut, brunlut, fiberslam, lignin.

o)  Biomassafraktioner av restavfall och restprodukter från skogsbaserad industri, som inte leder till annan materialanvändning för restprodukterna än i dagens läge, såsom bark, grenar, förkommersiell gallring, blad, barr, trädtoppar, sågspån, kutterspån, svartlut, brunlut, fiberslam, lignin.

Motivering

Detta skapar enhetlighet och stärker ytterligare genomförandet av ändringsförslaget till artikel 26 för en hierarki i användningen av skogsprodukter.

Ändringsförslag    281

Förslag till direktiv

Bilaga IX – del A – led p

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

p)  Annan cellulosa från icke-livsmedel enligt definitionen i artikel 2 andra stycket led s.

p)  Annan cellulosa från icke-livsmedel enligt definitionen i artikel 2 andra stycket led ,, utom energigrödor som produceras på produktiv jordbruksmark.

Motivering

Energigrödor som odlas på produktiv jordbruksmark måste uteslutas, eftersom de orsakar en jämförbar förändring av markanvändningen som när mark för livsmedels- och fodergrödor börjar användas för biobränslen.

Ändringsförslag    282

Förslag till direktiv

Bilaga IX – del A – led q

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

q)  Annat material som innehåller både cellulosa och lignin enligt definitionen i artikel 2 andra stycket led r, utom sågtimmer och fanerstockar.

q)  Biomassa som innehåller både cellulosa och lignin från skottskog med kort omloppstid som växer på marginell jordbruksmark, samt avfall och rester från skogsjordbruk på utnyttjad jordbruksmark.

Motivering

Definitionen var för bred, eftersom alla träbaserade material från skogsbruk, såsom avfall och restprodukter, redan täcks av led o. Enligt detta ändringsförslag bör led q begränsas och endast omfatta utnyttjad jordbruksmark, marginell mark för huvudsaklig användning samt rester och avfall från skogsjordbruk, grenar, bark, blad osv.

Ändringsförslag    283

Förslag till direktiv

Bilaga IX – del A – led a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

qa)  Avskiljning och användning av kol för transportändamål, om energikällan är förnybar i enlighet med artikel 2.2 a.

Motivering

Fortsättning av den aktuella bestämmelsen. De befintliga lagstadgade bestämmelserna ska bevaras. Att ersätta fossilt kol och dess kaskadanvändning är ett relevant och allt viktigare bidrag till klimatskyddet.

Ändringsförslag    284

Förslag till direktiv

Bilaga IX – del B – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Melass som produceras som en biprodukt från raffinering av sockerrör eller sockerbetor, under förutsättning att bästa industristandarder för utvinning av socker har respekterats.

utgår

Motivering

Melass är en biprodukt från sockerrör och används inom jordbruks- och livsmedelsindustrin framför allt för att framställa jäst. Om melass ingår i bilaga IX skulle detta leda till brist på råvaror, medan melass används på högre nivå, ur synvinkel av avfallshierarkin, om den inte används för energiproduktion.

Ändringsförslag    285

Förslag till direktiv

Bilaga X – del A

Kalenderår

Största andel

2021

7.0%

2022

6.7%

2023

6.4%

2024

6.1%

2025

5.8%

2026

5.4%

2027

5.0%

2028

4.6%

2029

4.2%

2030

3.8%

 

Ändringsförslag

Del A: Största bidrag från flytande biobränslen, som framställs ur livsmedels- och fodergrödor, till EU:s mål för förnybar energi enligt artikel 7.1

Kalenderår

Minsta andel

2021

7.0%

2022

6.3%

2023

5.6%

2024

4.9%

2025

4.2%

2026

3.5%

2027

2.8%

2028

2.1%

2029

1.4%

2030

0%

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


MOTIVERING

Utmaningen att fasa ut de fossila bränslena i ekonomin fram till 2050

Europaparlamentet har utfäst sig att arbeta för de europeiska medborgarna, deras livskvalitet och den ekonomiska och sociala utvecklingen.

Detta är ett bra tillfälle att skapa en tydlig och effektiv rättslig ram som är förenlig med målet om en utfasning av de fossila bränslena i ekonomin som fastställdes genom det historiska Parisavtalet som undertecknades 2015 och som är i kraft sedan november 2016.

I det nya direktivet om främjande av energi från förnybara energikällor krävs det mer än någonsin långtgående ambitioner och insatser för en ren och säker energi som är tillgänglig för alla och som skapar sysselsättning.

Europa: ledande inom förnybar energi?

Den omfattande utveckling som sker och förväntas ske på världsmarknaden för förnybar energi utgör en viktig möjlighet för EU:s företag och för skapandet av kvalitetsarbetstillfällen i EU. Det är nödvändigt att utnyttja och främja den tekniska kunskap, den industristruktur och de kvalificerade yrkesmänniskor som har gjort det möjligt för EU att spela en central roll för den banbrytande utvecklingen av denna teknik på internationell nivå. Dessa tillgångar bör tas i bruk och främjas.

Användningen av förnybar energi bidrar även till att öka EU:s energioberoende och till att bättre trygga energiförsörjningen, vilket gör EU mindre utsatt visavi externa energileverantörer.

Under de senaste åren har det kunnat skönjas tecken på en avmattning av de nödvändiga investeringarna för att fasa ut de fossila bränslena i EU:s ekonomi. Ett exempel på detta är att investeringarna i förnybar energi sker i allt långsammare takt i Europa, vilket står i bjärt kontrast till de rekordinvesteringar som noteras i andra delar av världen.

Mot ett nytt regelverk som främjar förnybar energi

Mål som är förenligt med en total utfasning av fossila bränslen fram till 2050: 35%

Föredraganden välkomnar visserligen många av de nya bestämmelserna i kommissionens förslag, men beklagar att det mål på 27 % som har fastställts för den förnybara energins andel i EU saknar ambition.

Det måste betonas att det möte i Europeiska rådet i oktober 2014 där målet om en andel på minst 27 % förnybar energi fick stöd, ägde rum innan Parisavtalet undertecknades.

Samtidigt avviker inte ett övergripande mål på 27 % nämnvärt från referensnivån, som skulle uppgå till 24,3 % 2030 (en nivå som inte tar hänsyn till att kostnaderna för den mest mogna tekniken för förnybar energi sannolikt kommer att sjunka).

Det måste också nämnas att Europaparlamentet 2016 godkände en resolution, i vilken det begärde att det skulle ställas upp ett mål på minst 30 % förnybar energi och framhöll att målen borde vara avsevärt mer ambitiösa.

I dagsläget framstår även det mål som föreslagits av parlamentet som modest jämfört med de behov av en utfasning av de fossila bränslena i ekonomin som man kom överens om vid COP21, vilket äventyrar inte bara uppnåendet av Parismålen utan även EU:s ledarskap inom ren energi.

Ett flertal medlemsstater håller på att ställa upp mål som är betydligt högre än de som nämnts för 2030.

Enligt Irena (2016) är t.ex. en andel förnybar energi på 36 % på global nivå till 2030 inte bara möjligt utan också nödvändigt för att begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till 2oC.

På grund av detta föreslår föredraganden att det ska fastställas ett bindande mål för EU på en andel förnybar energi på 35 % i den slutliga bruttoenergianvändningen till 2030. Detta minimimål bör nås via en gemensam insats från alla medlemsstater som måste ställa upp nya bindande nationella mål, inbegripet i transportsektorn.

Nationella åtaganden för ren energi

Framgångarna för innevarande direktiv 2009/28/EG när det gäller att kraftfullt främja en mer utbredd användning av förnybar energi beror i stor utsträckning på att det har fastställts tydliga och tillförlitliga bindande nationella mål.

De bindande målen skapar säkerhet för investerarna och minskar behovet av finansiellt stöd. Dessutom fastställer de en tydlig ansvarsfördelning som gör det möjligt att tillämpa korrigerande åtgärder vid bristande genomförande.

Med tanke på att även kommissionen har kommit fram till att fastställandet av nationella bindande mål är det effektivaste instrumentet för att nå målet avseende förnybar energi till 2020 är det svårt att acceptera att de kan komma att slopas. Ett system med frivilliga nationella bidrag ger inget tydligt tecken på ambition.

En flexibel och säker ram för finansiellt stöd med europeisk inriktning

Kriterierna för upprättandet av de marknadsgrundade stödplanerna främjar större konkurrens och sänker kostnaderna för stödet till energi från förnybara källor.

Samtidigt måste det garanteras att medlemsstaterna själva kan besluta om sin tekniska diversifiering med beaktande av sociala, miljömässiga, geografiska och klimatmässiga faktorer. En sådan flexibilitet bidrar även till att sänka kostnaderna för integration i systemet för förnybar energi. Föredraganden föreslår därför att det ska fastställas allmänna gemensamma principer för systemen för stöd till förnybar energi.

Genom att stödsystemen öppnas för producenter av förnybar energi som är etablerade i andra medlemsstater harmoniseras och minskas kostnaderna för stödsystemen genom att konkurrensen ökar.

Mekanismerna för samarbete mellan medlemsstaterna uppvisar potentiella fördelar vad gäller kostnadseffektivt främjande av förnybar energi. Med målsättningen att dessa fördelar ska kunna förverkligas samtidigt som medlemsstaterna erbjuds flexibilitet föreslår föredraganden att kravet att öppna upp stödsystemen skulle kunna ersättas med genomförandet av gemensamma projekt.

Det regionala samarbetet bör stå i överensstämmelse med sammanlänkningsnivåerna, som är ytterst viktiga för att säkerställa en lämplig hantering av de varierande förnybara energikällorna och sänka kostnaderna för att integrera dem i energisystemet. Därför bör medlemsstater med mycket låga sammanlänkningsnivåer inte vara skyldiga att delta i detta öppningsförfarande.

Stärkande av den rättsliga förutsebarheten

De plötsliga ändringarna i politiken för stöd till energi från förnybara energikällor har skapat osäkerhet för investerarna. Flera länder har vidtagit retroaktiva åtgärder, vilket har minskat förtroendet och skapat osäkerhet i sektorn för förnybar energi och resulterat i bristande tillgång till finansiering för nya anläggningar. Detta har äventyrat uppnåendet av de mål som har fastställts för 2020 och har i många regioner försvagat en inhemsk spetsindustri. Det är mycket viktigt att säkerställa bilden av EU som ett attraktivt område för investeringar i förnybar energi, bl.a. tack vare ett rättsligt förutsebart regelverk. Av denna anledning stärks artikel 6 så att den inte längre innehåller några tvetydigheter och för att klargöra att den är tillämplig på såväl befintliga som framtida investeringar. Målsättningen är ett mer omfattande regelverk, och det fastställs övergångsperioder för den händelse regelverket ändras. Dessutom fastställs den ersättning som ska utgå om det sker yttre ändringar som är diskriminerande mot förnybara energikällor och som märkbart påverkar de understödda projektens ekonomiska lönsamhet.

Avskaffande av administrativa hinder

En annan faktor som försvårar utbredningen av förnybara energikällor i EU är de komplexa administrativa förfarandena med långa väntetider. De föreslagna gemensamma kontaktpunkterna är ett instrument som ofta efterfrågas av aktörerna i sektorn.

Högst tre år för att bevilja ett tillstånd kan vara realistiskt för större anläggningar, men förefaller vara en alltför lång tid för mindre anläggningar. Det krävs kortare tidsfrister för mindre omfattande projekt vars genomförande inte kräver samma omfattande samråd och utvärdering som större anläggningar.

Konsumenternas medverkan i energiomställningen

Sedan det innevarande direktivet godkändes har den tekniska utvecklingen och sänkningen av kostnaderna för viss teknik lett till att det uppstått nya energiförvaltningsformer som gör att konsumenten kan ställas i centrum för energipolitiken. Det är viktigt att ta med dessa nya medverkansformer i energisystemet och att främja dem. Således bör det nya direktivet inte bara tillåta utvecklingen av egenförbrukning och lokalsamhällen som satsar på förnybar energi, utan även aktivt främja sådana medverkansformer och se till att de inte diskrimineras eller konfronteras med alltför tungrodda förfaranden eller alltför höga avgifter. Förbrukning av egenproducerad förnybar energi som kvarstår utanför nätet bör inte vara föremål för någon typ av skatter eller pålagor.

Medel- och höginkomsttagare har ofta bättre tillgång till det startkapital som behövs för att investera i anläggningar för egenproduktion av förnybar energi.

I ett EU där 50 miljoner människor lever under förhållanden som kännetecknas av energifattigdom har dock användningen av förnybar energi en viktig roll att fylla för utvecklingen av en ny energisystemmodell som gynnar hela samhället.

De stödsystem som främjar egenproduktion bör därför utformas så att de når fram till alla konsumenter, inte minst till mer resurssvaga konsumenter.

De sektorsspecifika målens betydelse

Det måste ovillkorligen införas specifika mål för värme- och kylsektorn och för transportsektorn med tanke på den potential som finns för användning av förnybar energi inom dessa sektorer och om man beaktar att dessa sektorer står för omkring 75 %(1) av den slutliga energianvändningen i EU. Målen för utfasning av fossila bränslen kommer inte att nås om det inte görs större insatser inom dessa sektorer.

När det gäller värme- och kylsektorn bör det tillsammans med en högre bindande ambitionsnivå erbjudas flexibilitetsåtgärder för de medlemsstater där andelen förnybar energi redan är mycket hög.

Det införs även bestämmelser för att de åtgärder som vidtas i denna sektor särskilt ska beakta utsatta hushåll som riskerar att hamna i energifattigdom.

Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av den slutliga energianvändningen i EU, men den domineras fortfarande till 94 % av oljebaserade bränslen. I det innevarande direktivet fastställs det ett mål på 10 % förnybar energi i transportsektorn fram till 2020. För att utvecklingen ska gå framåt i denna sektor, som står för 35 % av samtliga koldioxidutsläpp i EU, är det nödvändigt att behålla det sektorsspecifika målet och uppdatera det för 2030. Därför är det viktigt att främja rörlighet med alternativa bränslen, t.ex. med eldrivna fordon.

Föredraganden anser att ambitionsnivån måste höjas i detta direktiv för att EU ska kunna fullgöra sitt åtagande för bekämpning av klimatförändringarna. En otillräcklig ambitionsnivå vad gäller förnybar energi sätter inte bara EU:s trovärdighet på spel, utan innebär i första hand en risk för vår framtida utveckling.

(1)

Källa: Eurostat 2014.


BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR TAGIT EMOT SYNPUNKTER FRÅN

1.  Red Eléctrica Española (REE)

2.  Repsol

3.  Unión Fotovoltaica Española (UNEF)

4.  Dupont Industrial Biosciences

5.  Gas Natural Fenosa (GNF)

6.  European Commission

7.  Government of Denmark

8.  Government of the United Kingdom

9.  Government of Germany

10.  Statoil

11.  European Renewable Energies Federation (EREF)

12.  Danish Energy Association. DONG Energy

13.  Eurelectric

14.  ‘Clean Energy For All Europeans Package’: (dinner debate with Orgalime, Electrolux, Bosch, Diehl, and the European Forum for Manufacturing – EFM)

15.  Asociación Española de Operadores de Gases Licuados de Petróleo (AOGLP)

16.  European Union of Independent Tanker Owners (UPI)

17.  Falck Renewables

18.  Austrian Biomass Association

19.  Austrian Chamber of Agriculture

20.  Endesa

21.  Metsä Group

22.  Arizona Chemical

23.  Gas Distributors for Sustainability: GRDF, GNF, Italgas, Galp och Athenora

24.  ‘SolarPower Summit’: European Commission, Eurelectric, Greenpeace, SolarPower Europe, Energy Post, and others

25.  Acciona

26.  Abengoa

27.  EPURE

28.  European Biomass Association

29.  Association of Public Enterprises and Public Services Austria

30.  Government of Sweden

31.  COGEN Europe

32.  Siemens

33.  Seminar on ‘The transition towards a new energy model in Europe’: European Commission, PSOE, UNEF, Asociación Eólica Española, REE, Asociación de Comercializadores de Energía Independiente (ACIE), Asociación General de Consumidores (ASGECO), Iberdrola, Plataforma para un Nuevo Modelo Energético

34.  EPURE

35.  Fundación Renovables

36.  Climate Action Network (CAN)

37.  Ocean Energy Europe

38.  Wind Europe

39.  Greenpeace

40.  North Carolina office of the Southern Environmental Law Center

41.  Drax Power Station

42.  IDA Group

43.  APPA and APPA Biocarburantes

44.  Hydrogen Europe

45.  International Air Transport Association (IATA)

46.  Transport & Environment

47.  Birdlife Europe

48.  Iberdrola

49.  Euroheat & Power

50.  EDF

51.  European Geothermal Energy Council

52.  European Solar Thermal Industry Federation

53.  European Hydrogen Association

54.  Greenpeace

55.  European Copper Institute

56.  ENGIE

57.  ‘3rd EU Energy Summit’: European Commission, Government of Belgium, Iberdrola, ENEL, 50 Hertz, Wind Europe, and others

58.  Government of the Canary Islands

59.  Confederation of Swedish Enterprise (Svenskt Näringsliv)

60.  Scania AB

61.  Eurochambres

62.  Center for European Policy (CEP)

63.  Confederation of European Paper Industries (CEPI)

64.  Innogy

65.  Arcelormittal

66.  Shell

67.  REScoop

68.  Oxfam

69.  EDSO

70.  Tesla

71.  ‘Biofuels Round Table’: European Commission, Leaders of Sustainable Biofuels (LSB), European Waste-to-Advanced Biofuels Association (EWABA), FEDIOL, ePURE, European Biodiesel Board (EBB), Transport & Environment, and others

72.  European Federation of Local Energy Companies (CEDEC)

73.  Austrian Federal Economic Chamber

74.  ENCE

75.  EDP Renovables

76.  Cámara de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo (desayuno-debate con Comisión Europea, Acciona y otras empresas españolas).

77.  Gobierno de España

78.  Paikallisvoima ry

79.  Rune Henriksen, member of the Norwegian Parliament

80.  EREF (breakfast debate with the European Commission and academics: Fraunhofer Institute Munich, IG Windkraft, and others)

81.  True North Venture Partners

82.  Eurobat

83.  Nordic Council (MPs from Denmark, Iceland, Finland, Norway, and Sweden)

84.  European Federation for Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)

85.  European Biogas Association

86.  Seminario “Clean Energy Transition and the Revised Renewable Energy Directive”: European Commission, PSOE, ANPIER, Fundación Renovables, and others

87.  Council of European Energy Regulators (CEER) /

Comisión Nacional de la Competencia (Spaniens konkurrensnämnd – CNMC)

88.  Snam S.p.A.

89.  Platform for Eletro-Mobility

90.  Association of Austrian electricity companies

91.  European Ventilation Industry Association (EVIA)

92.  FERN

93.  Total, ENI, and Neste

94.  Council of European Municipalities and Regions

95.  Airbus

96.  ABB - Wind Sector Initiative

97.  Government of Portugal

98.  Polish Electricity Association (PKEE)

99.  Government of the Netherlands

100.  Seminar on ‘Energy Union – the European Parliament decides’


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

D(2017)45796

Jerzy Buzek

Ordförande, utskottet för industrifrågor, forskning och energi

PHS 08B046

Bryssel

Ärende:  Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning)

  (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Till ordföranden

Utskottet för rättsliga frågor har granskat det ovannämnda förslaget, i enlighet med artikel 104 om omarbetning i parlamentets arbetsordning.

I punkt 3 i denna artikel står följande:

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 169 och 170.

Ändringsförslag till delar av förslaget som inte har ändrats får emellertid, undantagsvis och från fall till fall, godtas av ordföranden i det utskott som ansvarar för ämnet, om han eller hon anser det nödvändigt av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag. Sådana skäl måste anföras i en skriftlig motivering till ändringsförslagen.”

Efter yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, som har granskat det omarbetade förslaget, och med hänsyn tagen till föredragandens rekommendationer, anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana i förslaget eller i den rådgivande gruppens yttrande samt att förslaget, vad kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i tidigare rättsakter beträffar, enbart innebär att befintliga texter kodifieras, utan att på något sätt ändras i sak.

Sammanfattningsvis rekommenderar utskottet för rättsliga frågor enhälligt(1) och efter att ha diskuterat förslaget vid sitt sammanträde den 21 november 2017, att utskottet för transport och turism, som är ansvarigt utskott, behandlar ovannämnda förslag i enlighet med artikel 104.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen

BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATTAV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET,

RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

 

    Bryssel den 28.9.2017

YTTRANDE

TILL          EUROPAPARLAMENTET

          RÅDET

          KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning)

COM(2016) 767 final/2 of 23.2.2017 - 2016/0382 (COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 29 juni 2017 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet(2) behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv, som syftar till en omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG, och konstaterade enhälligt följande:

1. Följande borde ha markerats med gråskuggning som normalt sett används för att markera innehållsmässiga ändringar:

– I skäl 2: strykningen av orden ”Kontroll av energiförbrukningen i Europa”.

– I skäl 3: strykningen av de avslutande orden ”inom transportsektorn, som svarar för de mest akuta energiförsörjningsproblemen, och påverka marknaden för drivmedel”.

– I skäl 20: strykningen av andra meningen i skäl 11 i direktiv 2009/28/EG, som lyder ”I detta sammanhang bör den energi som finns i haven och andra vattenförekomster i form av vågor, havsströmmar, tidvatten, temperaturgradientenergi och saltgradientenergi inkluderas”.

– I skäl 26: strykningen av orden ”nationella målen”, ”flexibilitetsåtgärder” samt ”men de kvarstår under medlemsstaternas kontroll för att inte påverka deras förmåga att nå sina nationella mål”.

– I skäl 27: strykningen av ordet ”öppenhetsplattformen”.

– I skäl 28: strykningen av sista ordet ”mål” i första meningen samt andra meningen i skäl 37 i direktiv 2009/28/EG, som lyder ”För att undvika en nettoökning av växthusgasutsläppen genom att man slutar använda befintliga förnybara energikällor och helt eller delvis ersätter dem med konventionella energikällor, bör endast el som producerats i sådana anläggningar för energi från förnybara energikällor som tagits i drift efter det att detta direktiv har trätt i kraft, eller genom ökad kapacitet i en anläggning som renoverats efter det datumet, kunna tas med i beräkningen”.

– I skäl 34: strykningen av orden ”föreskriver att sådana nivåer ska uppnås genom att en faktor för energi från förnybara energikällor tas med för att uppfylla minimikraven för energiprestanda i enlighet med direktiv 2002/91/EG, i samband med en kostnadsoptimal minskning av koldioxidutsläppen per byggnad”.

– I skäl 39: strykningen av de avslutande orden ”enheter för produktion av energi från förnybara energikällor”.

– I skäl 43: strykningen av sista meningen i skäl 52 i direktiv 2009/28/EG, som lyder ”Det är viktigt att skilja mellan miljöcertifikat som används för stödsystem, och ursprungsgarantier.”

– I skäl 44 strykningen av orden ”minsta procentandel”.

– I skäl 45 strykningen av orden ”särskilt när det gäller den mängd energi som kommer från förnybara energikällor och som producerats av nya anläggningar, bör kommissionen utvärdera effektiviteten hos de åtgärder som medlemsstaterna vidtar”.

– Att hela texten till skäl 56 i direktiv 2009/28/EG strukits.

– I artikel 48 strykningen av ordet ”kortvarig”.

– I skäl 52 strykningen av orden ”stödja demonstrations- och kommersialiseringsfasen”.

– I skäl 70 strykningen av de avslutande orden ”och utveckling av andra och tredje generationens biodrivmedel i gemenskapen och globalt samt intensifiering av jordbruksforskningen och kunskapsuppbyggandet inom dessa områden”.

– I skäl 72 strykningen av de två sista meningarna i direktiv 2009/28/EG, som lyder ”Beskogade områden med krontak som täcker mellan 10 och 30 % bör också ingå, om det inte kan visas att deras kollager är tillräckligt lågt för att motivera en omställning i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv. – Vid hänvisningen till våtmarker bör definitionen i konventionen om våtmarker av internationell betydelse, särskilt ”livsmiljö för våtmarksfåglar”, som antogs den 2 februari 1971 i Ramsar, beaktas.

– I skäl 81 strykningen av orden ”multilaterala och bilaterala avtal” och ”sådana avtal”.

– I skäl 95 strykningen av orden ”eller starkt förorenad” samt de sista sex meningarna i skäl 85 i direktiv 2009/28/EG, som lyder ”Även om biodrivmedel framställs av råmaterial från mark som redan används som åkermark, kan den nettoökning av efterfrågan på grödor som uppstått till följd av att biodrivmedel främjats medföra en nettoökning av odlingsarealen. Detta skulle kunna påverka mark med stora kollager, vilket skulle resultera i skadliga förluster av kollager. För att minska denna risk är det lämpligt att införa kompletterande åtgärder i syfte att uppmuntra en ökad produktivitet på mark som redan används för odling av grödor, användning av skadad mark och antagande av hållbarhetskrav, jämförbara med dem som fastställs i detta direktiv med avseende på användningen av biodrivmedel i gemenskapen, i andra jurisdiktioner där biodrivmedel används. Kommissionen bör utarbeta en konkret metodik för att minimera växthusgasutläpp som orsakas av indirekta ändringar i markanvändning. I detta syfte bör kommissionen analysera, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön, särskilt möjligheten att inkludera en faktor för indirekta ändringar i markanvändningen vid beräkning av växthusgasutsläpp och behovet att ge incitament till hållbara biodrivmedel som minimerar effekterna av ändringar i markanvändningen och förbättrar biodrivmedlens hållbarhet med avseende på ändringar i indirekt markanvändning. Vid utarbetandet av denna metodik bör kommissionen bland annat ta upp de potentiella indirekta ändringarna i markanvändning som sker till följd av biodrivmedel som producerats av cellulosa från icke-livsmedel samt av material som innehåller både cellulosa och lignin.

– I skäl 100: strykningen av den nuvarande hänvisningen till rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

– I skäl 101: strykningen av ”20 %”.

– I artikel 1 och artikel 2 j: strykningen av orden ”nationella” och ”nationellt”.

– I artikel 2 g: strykningen av orden ”eller gasformiga”.

– I artikel 7.1: ersättningen av den nuvarande hänvisningen till artikel 17.2–17.6 med en hänvisning till artikel 26.2–26.7.

– Strykningen av hela artikel 5.2 i direktiv 2009/28/EG.

– I artikel 7.3: strykningen av orden ”Aerotermisk, geotermisk och hydrotermisk”.

– I artikel 8.1: strykningen av orden ”och vidta åtgärder för”, ”efterlevnaden hos den av kraven i artikel 3.1, 3.2 och 3.4” och ”efterlevnaden av en annan”.

– I artikel 8.2 och artikel 12.1: strykningen av ordet ”tre”.

– I artikel 9.2 och 9.3 och i artikel 10.1: strykningen av ordet ”målet”.

– I artikel 9.4: strykningen av första meningen, som lyder ”Den tid som anges i punkt 3 d får inte utsträckas till efter 2020” och ”2020” i andra meningen.

– I artikel 10.3: strykningen av ”För beräkning av efterlevnaden av kraven i” och ”när det gäller nationella övergripande mål”.

– I artikel 13.1: ersättningen av den nuvarande hänvisningen till artikel 3 med en hänvisning till artikel 5.

– Strykningen av hela texten i artikel 13.1 a och b i direktiv 2009/28/EG.

– I artikel 19.3: ersättningen av ordet ”konsumenter” med ”kunder” och strykningen av de avslutande orden ”som kommer från anläggningar eller ökad kapacitet som tagits i drift efter den 25 juni”.

– I artikel 26.1: strykningen av ordet ”hållbarhetskriterierna”.

– I artikel 27.4: ersättningen av den nuvarande hänvisningen till artikel 17.2 med en hänvisning till artikel 26.7 och den nuvarande hänvisningen till artikel 17.3, 17.4 och 17.5 med en hänvisning till artikel 26.2, 26.3, 26.4, 26.5 och 26.6.

– I artikel 27.6 tredje stycket: strykningen av ordet ”öppenhetsplattform”.

– I artikel 27.6 femte stycket och artikel 27.7: ersättningen av den nuvarande hänvisningen till artikel 17.2–17.5 med en hänvisning till artikel 26.2–26.7.

– I artikel 28.1 och 28.4: ersättningen av den nuvarande hänvisningen till artikel 17.2 med en hänvisning till artikel 26.7.

– I artikel 28.5: strykningen av orden ”särskilt” och ”tillägg i”.

– I artikel 30.3: ersättningen av ”2018” med ”2026”.

– I artikel 30.4: ersättningen av den nuvarande hänvisningen till 2021 med en hänvisning till 2032.

– I artikel 32.2: ersättningen av ”5 oktober 2015” med ”1 januari 2021”.

– I artikel 32.2, 32.3 och 32.6: ersättning av den nuvarande hänvisningen till artikel 3.5 med en hänvisning till artikel 7.5 och tillägg av nya hänvisningar till artiklarna 19.11, 19.14 och 25.6.

– I del A i bilaga V: strykningen av ”52 %” i samband med ”etanol av sockerbetor”.

– I del B i bilaga V: strykningen av ”92 %” i samband med ”DME (dimetyleter) av odlad skog”.

– I del C.3 i bilaga V: strykningen av ”(EF – EB)/EF” i samband med ”DME (dimetyleter) av odlad skog”.

– Strykningen av hela texten i del C.8 b ii i direktiv 2009/28/EG.

– I del C.8 andra stycket i bilaga V: strykningen av ”10”.

– Strykningen av hela texten i del C.9 b i bilaga V i direktiv 2009/28/EG.

– Strykningen av hela texten i del C.9 andra stycket i bilaga V i direktiv 2009/28/EG.

– I del C.10 i bilaga V: strykningen av ”2009”.

– I del C.12 i bilaga V: strykningen av orden ”och lagring”.

– I del C.14 i bilaga V: strykningen av ordet ”upptag”.

– I del C.15 i bilaga V: strykningen av de avslutande orden ”ersätter koldioxid av fossilt ursprung som används i kommersiella produkter och tjänster”.

– I del C.18 i bilaga V: strykningen av texten ”eec + el + de fraktioner av ep, etd och eee ”.

– Strykningen av hela texten i del C.19 fjärde stycket i bilaga V i direktiv 2009/28/EG.

2. I artikel 27.5 andra stycket och artikel 27.6 första och femte stycket bör hänvisningen till artikel 31.3 ändras till en hänvisning till artikel 31.2.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av den befintliga rättsakten som inte ändrar dess sakinnehåll.

F. DREXLER      H. LEGAL        L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgivare    Juridisk rådgivare      Generaldirektör

24.10.2017

(1)

Följande ledamöter var närvarande: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie‑Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, John Flack, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emma McClarkin, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech.

(2)

Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen, som var textens originalversion.


YTTRANDE från utskottet för utveckling (24.10.2017)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning)

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

Föredragande av yttrande: Florent Marcellesi

KORTFATTAD MOTIVERING

Den europeiska klimat- och energipolitiken bör stå i samklang med målen för en konsekvent politik för utveckling, i den form de stadfästs i artikel 208 i Lissabonfördraget, samt med målen för hållbar utveckling. Omställningen till förnybar energi är avgörande för att man ska kunna uppnå dessa mål. Bioenergin kan spela endast en begränsad roll för att tillgodose EU:s efterfrågan på energi, och EU:s politik för bioenergi kommer helt säkert att tas som modell vid internationella förhandlingar. Mot bakgrund av detta anser föredraganden det vara av största vikt att förslaget till direktiv motsvarar strikta kriterier för social hållbarhet och miljöhållbarhet.

Därför bör förslaget till direktiv förstärkas på flera olika sätt.

Ambitionerna i klimathänseende bör byggas ut så att andelen för förnybar energi ökas till 45 % fram till 2030, med nationella bindande mål för att Parisavtalets mål ska kunna uppnås.

Helt och hållet markbaserade biodrivmedel bör frångås fram till 2030, för att minimera bioenergins negativa inverkan på rättigheterna till mark, rätten till livsmedel samt på biologisk mångfald, jordmån och indirekt ändring av markanvändning överlag. Andelen grödor för markbaserade biodrivmedel och flytande biobränslen som får räknas som insatser för uppnåendet av direktivets mål för transportdrivmedel bör hädanefter successivt minskas för att slutligen vara nere på noll år 2030.

Alla politiska incitament till biobränslen, flytande biobränslen och biomassabränslen som produceras från livsmedels- och fodergrödor som odlas på produktiv jordbruksmark bör frångås.

Bestämmelserna om indirekt ändring av markanvändning bör skärpas, med tanke på hur industrigrödor som odlas för energiändamål kan bidra till indirekt ändring av markanvändning om de odlas på mark som använts för livsmedelsproduktion.

Det måste ses till att det omarbetade direktivet följer principen för avfallshierarki och kaskadprincipen.

Det behövs skärpta skyddsåtgärder för avancerade biobränslen, så att växthusgasutsläppen effektivt minskar och relevanta kraftfulla kriterier för miljöhållbarhet uppfylls, med incitament för användning av avfall och restprodukter för energiproduktion.

Det bör införas kriterier för social hållbarhet där det tas hänsyn till att det blir allt vanligare med konflikter om mark, exempelvis till följd av storskaliga investeringar i jordbruket för produktion av råvaror. Direktivet bör följaktligen stämma överens med internationella normer för rättigheterna till markägande, något som blir ännu viktigare i sådana länder där hävdvunna rättigheter inte klart erkänns i lagstiftningen och där naturvårdsprojekt brukar resultera i att ursprungsbefolkningar på landsbygden fördrivs.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Fastställandet av ett bindande unionsmål rörande förnybar energi för 2030 skulle fortsätta att främja utvecklingen av teknik som producerar förnybar energi och skapar säkerhet för investerare. Ett mål som fastställs på unionsnivå skulle ge ökad flexibilitet för medlemsstaterna att uppnå sina mål om minskade växthusgasutsläpp så kostnadseffektivt som möjligt i enlighet med sina specifika förhållanden, sin energimix och sin kapacitet att producera förnybar energi.

(8)  Fastställandet av bindande unionsmål och nationella mål rörande förnybar energi för 2030 skulle fortsätta att främja utvecklingen av teknik som producerar förnybar energi och skapar säkerhet för investerare.

Motivering

Uppfyllandet av Parisavtalets mål förutsätter en ökning av andelen energi från förnybara källor, både på EU-nivå och på medlemsstatsnivå. Medlemsstatsmål som stämmer överens med EU:s mål kommer att bidra till att man kan säkerställa att de globala EU-målen verkligen uppnås.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Användningen av biomassa till energi innebär avsevärda alternativkostnader som är kopplade till utarmningen eller förlusten av ekosystem. Medlemsstaterna bör varken subventionera eller förordna användning av råvaror för energiändamål, om detta skulle bli till skada för markrättigheterna, livsmedelsrättigheterna, den biologiska mångfalden, jordmånen eller den övergripande växthusgasbalansen.

Motivering

2030-agendan är en transformativ politisk ram för att undanröja fattigdom och uppnå målen för hållbar utveckling globalt. Hädanefter måste EU-åtgärder för att genomföra Parisavtalet om klimatförändring vara förenliga med uppfyllandet av agendans 17 mål för hållbar utveckling och ta hänsyn till de grundläggande inbördes kopplingarna mellan agendans olika mål.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15b)  Främjandet av förnybara energikällor bör bygga på kaskadprincipen, särskilt om energin kommer från skogs- eller agrobiomassa, samt på den cirkulära ekonomin. System för stöd till användning av förnybara energikällor bör inte undergräva den cirkulära ekonomins principer eller avfallshierarkin, där avfallshanteringsalternativen rangordnas utifrån sin hållbarhet och högsta prioritet ges åt förebyggande och återvinning av avfall.

Motivering

EU och dess medlemsstater måste genomföra 2030-agendan på alla interna och externa politikområden på ett övergripande och strategiskt sätt, och därvid balanserat och koherent integrera den hållbara utvecklingens tre dimensioner och beakta de inbördes kopplingarna mellan olika mål för hållbar utveckling liksom de nationella åtgärdernas mer generella konsekvenser på internationell och global nivå.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 15c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15c)  När det gäller användning av biotiska energikällor bör medlemsstaterna införa garantier för att skydda den biologiska mångfalden och motverka utarmning eller förlust av ekosystem samt förhindra alla avvikelser från befintliga användningsområden som indirekt eller direkt skulle påverka den biologiska mångfalden, jordmånen eller den övergripande växthusgasbalansen.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Öppnandet av stödsystem för gränsöverskridande deltagande begränsar de negativa effekterna på den inre energimarknaden och kan, under vissa förhållanden, hjälpa medlemsstaterna att uppnå unionsmålet på ett mer kostnadseffektivt sätt. Gränsöverskridande deltagande är också en naturlig följd av utvecklingen av unionens politik när det gäller förnybar energi, med ett bindande mål på unionsnivå som ersätter nationella bindande mål. Därför bör medlemsstaterna åläggas att successivt och delvis öppna stödet för projekt i andra medlemsstater och fastställa olika sätt på vilka detta successiva öppnande kan genomföras, samtidigt som efterlevnaden av bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt säkerställs, inbegripet artiklarna 30, 34 och 110.

(17)  Öppnandet av stödsystem för gränsöverskridande deltagande begränsar de negativa effekterna på den inre energimarknaden och kan, under vissa förhållanden, hjälpa medlemsstaterna att uppnå unionsmålet på ett mer kostnadseffektivt sätt. Gränsöverskridande deltagande är också en naturlig följd av utvecklingen av unionens politik när det gäller förnybar energi, med ett bindande mål på unionsnivå som komplement till nationella bindande mål. Därför bör medlemsstaterna åläggas att successivt och delvis öppna stödet för projekt i andra medlemsstater och fastställa olika sätt på vilka detta successiva öppnande kan genomföras, samtidigt som efterlevnaden av bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt säkerställs, inbegripet artiklarna 30, 34 och 110.

Motivering

Uppfyllandet av Parisavtalets mål förutsätter en ökning av andelen energi från förnybara källor, både på EU-nivå och på medlemsstatsnivå. Medlemsstatsmål som stämmer överens med EU:s mål kommer att bidra till att man kan säkerställa att de globala EU-målen verkligen uppnås.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  För att säkerställa att bilaga IX beaktar principerna vad gäller den avfallshierarki som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG25, unionens hållbarhetskriterier och behovet av att säkerställa att bilagan inte skapar ytterligare efterfrågan på mark och samtidigt främja användningen av avfall och restprodukter, bör kommissionen i sin regelbundna utvärdering av bilagan överväga införandet av ytterligare råvaror som inte allvarligt snedvrider marknaderna för (bi)produkter, avfall eller restprodukter.

(25)  För att säkerställa att bilaga IX beaktar principerna vad gäller den avfallshierarki som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG25, unionens hållbarhetskriterier, kaskadprincipen och behovet av att säkerställa att bilagan inte skapar ytterligare efterfrågan på mark och samtidigt främja användningen av avfall och restprodukter, bör kommissionen i sin regelbundna utvärdering av bilagan överväga införandet av ytterligare råvaror som, utgående från en livscykelanalys och med hänsyn tagen till indirekta utsläpp till följd av eventuella omlokaliseringseffekter, kan bespara oss avsevärda växthusgasutsläpp och inte allvarligt snedvrider marknaderna för (bi)produkter, avfall eller restprodukter.

__________________

__________________

25 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

25 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

Motivering

Det finns få tillgängliga råvarumaterial som verkligen är utsläppsfria. Om råvaror inte skulle användas som de gör i dag utan skulle användas för att producera biodrivmedel kommer de andra användarna att påverkas. En analys om omlokaliseringar, där de material identifieras som skulle användas för att ersätta råvaror samt utsläppen i samband med dessa, är nödvändig för att man ska förstå hur klimatet påverkas av att dessa material används till alternativa bränslen. I enlighet med EU:s strategier för en cirkulär ekonomi och för skog bör kaskadprincipen beaktas i samband med biomassa.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 50a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(50a)  Genom detta direktiv inrättas en unionsram för främjande av energi från förnybara energikällor och det bidrar också till potentiella positiva effekter som unionen och medlemsstaterna kan få när det gäller att främja utvecklingen av sektorn för förnybar energi i tredjeländer. Unionen och medlemsstaterna bör främja forskning, utveckling och investeringar i produktion av förnybar energi i utvecklingsländerna och i andra partnerländer och därigenom stärka deras miljömässiga och ekonomiska hållbarhet och deras exportkapacitet av förnybar energi. Import av förnybar energi från partnerländerna kan dessutom hjälpa unionen och medlemsstaterna att uppfylla sina ambitiösa mål för minskning av koldioxidutsläppen.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 62

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(62)  I den europeiska strategin för en utsläppssnål rörlighet från juli 2016 framhölls att livsmedelsbaserade biobränslen har en mycket begränsad roll när det gäller att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn och att de bör fasas ut gradvis och ersättas med avancerade biobränslen. För att förbereda övergången till avancerade biobränslen och minimera de totala indirekta effekterna av förändrad markanvändning är det lämpligt att begränsa mängden biodrivmedel och flytande biobränslen, producerade från livsmedels- och fodergrödor, som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av det unionsmål som anges i detta direktiv.

(62)  Om betesmark eller jordbruksmark som tidigare varit avsedd för produktion av livsmedel och foder leds om till produktion av biodrivmedel, måste man möta efterfrågan för andra ändamål än bränsleändamål även i fortsättningen, antingen genom att man intensifierar den nuvarande produktionen eller genom att man tar icke-jordbruksmark i bruk på annat håll. Användning av icke-jordbruksmark för jordbruksändamål innebär indirekt ändring av markanvändning och kan leda till avsevärda växthusgasutsläpp om kollagren i den mark vars användningsändamål förändras är stora. I den europeiska strategin för en utsläppssnål rörlighet från juli 2016 framhölls att livsmedelsbaserade biobränslen har en mycket begränsad roll när det gäller att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn och att de bör fasas ut gradvis och ersättas med avancerade biobränslen. För att förbereda övergången till avancerade biobränslen och minimera de totala indirekta effekterna av förändrad markanvändning är det lämpligt att begränsa mängden biodrivmedel och flytande biobränslen, producerade från livsmedels- och fodergrödor, som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av det unionsmål som anges i detta direktiv, liksom också att ta med en uppskattning av inverkan från indirekt ändring av markanvändning i beräkningen av växthusgasutsläppen.

Motivering

Indirekt ändring av markanvändning är ett fenomen som måste erkännas uttryckligen och beaktas i direktivets bestämmelser.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 64

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(64)  Avancerade biobränslen och andra biodrivmedel och biogas som produceras från råvaror som förtecknas i bilaga IX, förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och el från förnybara energikällor för transporter kan bidra till lägre koldioxidutsläpp, främja en utfasning av fossila bränslen inom unionens transportsektor på ett kostnadseffektivt sätt och bl.a. förbättra energidiversifieringen inom transportsektorn och samtidigt främja innovation, tillväxt och sysselsättning i unionens ekonomi och minska beroendet av importerad energi. Bränsleleverantörernas inblandningsskyldighet bör främja en kontinuerlig utveckling av avancerade drivmedel, inklusive biobränslen, och det är viktigt att säkerställa att inblandningsskyldigheten också är ett incitament att förbättra prestanda vad gäller minskade växthusgasutsläpp för de levererade bränslen som ska uppfylla denna skyldighet. Kommissionen bör bedöma dessa bränslen med avseende på minskade växthusgasutsläpp, teknisk innovation och hållbarhet.

(64)  Avancerade biobränslen och andra biodrivmedel och biogas som produceras från råvaror som förtecknas i bilaga IX, förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och el från förnybara energikällor för transporter kan bidra till lägre koldioxidutsläpp, främja en utfasning av fossila bränslen inom unionens transportsektor på ett kostnadseffektivt sätt och bl.a. förbättra energidiversifieringen inom transportsektorn och samtidigt främja innovation, tillväxt och sysselsättning i unionens ekonomi och minska beroendet av importerad energi. Råvaror som inte används för livsmedelsproduktion kan emellertid medföra utsläpp som orsakas av ändring av markanvändningen eller andra indirekta utsläpp. För att man ska kunna ta hänsyn till indirekta utsläpp till följd av att vissa råvaror börjar användas för andra ändamål än tidigare, bör uppskattningar av dessa utsläpp ingå i beräkningen av växthusgasutsläppen. Dessa uppskattningar kan ändras om ytterligare uppgifter blir tillgängliga eller om marknaderna för dessa råvaror som inte används för livsmedelsproduktion ändras över tiden. De bör därför hållas under fortlöpande uppsikt. Bränsleleverantörernas inblandningsskyldighet bör främja en kontinuerlig utveckling av avancerade drivmedel, inklusive biobränslen, och det är viktigt att säkerställa att inblandningsskyldigheten också är ett incitament att förbättra prestanda vad gäller minskade växthusgasutsläpp för de levererade bränslen som ska uppfylla denna skyldighet. Kommissionen bör bedöma dessa bränslen med avseende på minskade växthusgasutsläpp, teknisk innovation och hållbarhet.

Motivering

En analys av omlokaliseringar, där de material identifieras som skulle användas för att ersätta råvaror samt utsläppen i samband med dessa, är nödvändig för att man ska förstå hur klimatet påverkas av att dessa material används till alternativa bränslen.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 69a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(69a)  Produktion av biobränslen, och därigenom de mål och tidsplaner som berör dem, bör inte medföra någon ändring av markanvändningen och bör inte på något sätt påverka näringskedjan.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 69b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(69b)  EU:s biobränslepolitik kan ha indirekta negativa effekter inte bara på miljön utan också på livet i lokalsamhällena, markrättigheter och livsmedelstryggheten om skyddsåtgärder för hållbarhet och mänskliga rättigheter inte vidtas.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 73

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(73)  Råmaterial framställda av jordbruksgrödor för produktion av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen bör inte framställas på torvmark, eftersom odlingen av råvara på torvmark skulle leda till betydande kollagerförluster om marken dikas ytterligare för detta ändamål, och det är svårt att kontrollera att en sådan dränering inte sker.

(73)  Råmaterial framställda av jordbruksgrödor för produktion av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen bör inte framställas på torvmark eller våtmark, eftersom odlingen av råvara på torvmark eller våtmark skulle leda till betydande kollagerförluster om marken dikas ytterligare för detta ändamål, och det är svårt att kontrollera att en sådan dränering inte sker.

Motivering

Torv- och våtmarker är livsmiljöer med högt bevarandevärde som rymmer några av de viktigaste lagringsplatserna för koldioxid i EU och världen. När de förstörs släpper de emellertid ut väldiga mängder växthusgaser.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 73a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(73a)  Restprodukter från jordbruk och skogsbruk för produktion av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen bör odlas och skördas med hjälp av metoder som är förenliga med skyddet av jordbeskaffenheten och det organiska kolinnehållet i marken.

Motivering

EU:s jordbrukspolitik bör stå i samklang med EU:s åtaganden på området för klimatförändring och fattigdomsbekämpning. De miljöutmaningar som jordbruket vanligtvis tampas med förvärras av klimatförändringen. Mer än nånsin måste jordbrukarna bidra till lindring av klimatförändringen genom att använda hållbara jordbruksmetoder.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 95a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(95a)  Unionens och medlemsstaternas politik för biodrivmedel bör stå i samklang med FN:s mål för hållbar utveckling och principen om en konsekvent politik för utveckling, i den form den stadfästs i Lissabonfördraget. Framför allt bör unionen och medlemsstaterna se till att deras politik för biodrivmedel inte blir till skada för utvecklingsländer och respekterar de lokala invånarnas rättigheter till markägande, såsom det föreskrivs i Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder (nr 169) samt i FN:s frivilliga riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av markinnehav, fiskeri och skog inom ramen för nationell livsmedelstrygghet, samt i principerna för ansvarsfulla investeringar i jordbruket och livsmedelssystem och i OECD:s och FAO:s vägledning om ansvarsfulla leveranskedjor inom jordbruket.

Motivering

Parisavtalet ålägger parterna att när de vidtar åtgärder mot klimatförändringar respektera internationella skyldigheter på människorättsområdet och ursprungsbefolkningars rättigheter. Där står också att klimatåtgärder måste genomföras på rättvis basis och som ett led i hållbar utveckling och insatser för att utrota fattigdom. Eftersom EU:s politik för biodrivmedel kan sätta press på marken utomlands måste det ses till att den inte inkräktar på de lokala invånarnas nuvarande rättigheter till markägande.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 99

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(99)  För att ändra eller komplettera icke väsentliga delar av bestämmelserna i detta direktiv bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktion delegeras till kommissionen när det gäller förteckningen över råvaror för produktionen av avancerade biobränslen, som lämnar endast ett begränsat bidrag till bränsleleverantörernas skyldigheter på transportområdet; anpassningen av energiinnehållet i drivmedel till vetenskapliga och tekniska framsteg; metoden för att fastställa andelen biodrivmedel som är resultatet av biomassa som bearbetas med fossila bränslen i en gemensam process; genomförandet av avtal om ömsesidigt erkännande av ursprungsgarantier; fastställande av regler för övervakning av hur systemet med ursprungsgarantier fungerar; och reglerna för beräkning av växthusgaspåverkan av biodrivmedel, flytande biobränslen liksom deras fossila motsvarigheter. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör systematiskt ges tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelsen av delegerade akter.

(99)  För att ändra eller komplettera icke väsentliga delar av bestämmelserna i detta direktiv bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktion delegeras till kommissionen när det gäller förteckningen över råvaror för produktionen av avancerade biobränslen, också i fråga om uppskattningar av vilka indirekta utsläpp den är förknippad med; anpassningen av energiinnehållet i drivmedel till vetenskapliga och tekniska framsteg; metoden för att fastställa andelen biodrivmedel som är resultatet av biomassa som bearbetas med fossila bränslen i en gemensam process; genomförandet av avtal om ömsesidigt erkännande av ursprungsgarantier; fastställande av regler för övervakning av hur systemet med ursprungsgarantier fungerar; och reglerna för beräkning av växthusgaspåverkan av biodrivmedel, flytande biobränslen liksom deras fossila motsvarigheter. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör systematiskt ges tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelsen av delegerade akter.

Motivering

Klargörande att indirekta utsläpp fullt ut beaktas i samband med de olika råvarorna.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 101a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(101a)  1,4 miljarder människor i världen saknar tillgång till elektricitet. Cirka 3 miljarder människor använder traditionella bränslen såsom kol och ved för matlagning, och har ofta dålig ventilation i sina hem. Nästan 2 miljoner människor dör varje år i lunginflammation och kronisk lungsjukdom till följd av användning av sådana bränslen.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 101b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(101b)  Utvecklingsländer har i allt större utsträckning antagit strategier för förnybar energi på nationell nivå i samband med sina ambitioner att producera energi från förnybara källor för att tillgodose den ökande efterfrågan på energi. Över 173 länder, däribland 117 utvecklingsländer eller tillväxtekonomier, hade fastställt mål för förnybar energi i slutet av 2015.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 101c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(101c)  Energianvändning i utvecklingsländerna har nära koppling till en rad sociala frågor: fattigdomsminskning, utbildning, hälsa, befolkningsökning, sysselsättning, företagande, kommunikation, urbanisering och bristande möjligheter för kvinnor. Förnybar energi har stor potential vad gäller att möjliggöra hantering av utvecklings- och miljöutmaningar på en och samma gång. Under de senaste åren har det skett en betydande utveckling av alternativ energiteknik, både när det gäller prestanda och lägre kostnader. Dessutom har många utvecklingsländer ett särskilt bra läge när det gäller att utveckla en ny generation energiteknik. Förnybar energi gynnar inte bara utvecklingen och miljön, den kan även bidra till ökad säkerhet och ekonomisk stabilitet. Ökad användning av förnybara energikällor skulle minska beroendet av dyra importerade fossila bränslen och skulle hjälpa många länder att förbättra sin betalningsbalans.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom detta direktiv upprättas en gemensam ram för främjande av energi från förnybara energikällor. Det anger ett bindande unionsmål för den totala andelen energi från förnybara energikällor av den slutliga energianvändningen (brutto) år 2030. Det innehåller också bestämmelser om ekonomiskt stöd för el framställd från förnybara energikällor, egenförbrukning av förnybar el och användning av förnybar energi inom sektorerna värme och kyla och transporter, regionalt samarbete mellan medlemsstaterna och med tredjeländer, ursprungsgarantier, administrativa förfaranden och information och utbildning. I direktivet fastställs dessutom hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen.

Genom detta direktiv upprättas en gemensam ram för främjande av energi från förnybara energikällor. Det anger obligatoriska unionsmål och nationella mål för den totala andelen energi från förnybara energikällor av den slutliga energianvändningen (brutto) år 2030. Det innehåller också bestämmelser om ekonomiskt stöd för el framställd från förnybara energikällor, egenförbrukning av förnybar el och användning av förnybar energi inom sektorerna värme och kyla och transporter, regionalt samarbete mellan medlemsstaterna och med tredjeländer, ursprungsgarantier, administrativa förfaranden och information och utbildning. I direktivet fastställs dessutom hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen.

Motivering

Uppfyllandet av Parisavtalets mål förutsätter en ökning av andelen energi från förnybara källor, både på EU-nivå och på medlemsstatsnivå. Medlemsstatsmål som stämmer överens med EU:s mål kommer att bidra till att man kan säkerställa att de globala EU-målen verkligen uppnås.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 2 – led na (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(na)  energigrödor: grödor som odlas på jordbruksmark som huvudgröda och i första hand för energiändamål, undantaget restprodukter och avfall.

Motivering

Förtydligande av definition.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Unionens bindande övergripande mål för 2030

Unionens och medlemsstaternas bindande övergripande mål för 2030

Motivering

Nödvändigt för konsekvens gentemot artikel 1.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  I sin strävan att uppnå målen i punkt 3 ska medlemsstaterna säkerställa att deras nationella mål utformas för att överensstämma med den avfallshierarki som fastställs i direktiv 2008/98/EG, framför allt när det gäller förbrukningen av skogs- och agrobiomassa för energiändamål, och att principen om den cirkulära ekonomin jämte kaskadprincipen följs. I detta syfte ska medlemsstaterna regelbundet se över sina nationella mål för att säkerställa överensstämmelsen med dessa principer.

Motivering

EU och dess medlemsstater måste genomföra 2030-agendan på alla interna och externa politikområden på ett övergripande och strategiskt sätt, och därvid beakta de inbördes kopplingarna mellan olika mål för hållbar utveckling liksom de nationella åtgärdernas mer generella konsekvenser på internationell och global nivå. I enlighet med detta bör dessa principerna om cirkulär ekonomi och kaskadanvändning tillämpas där så är relevant, inbegripet i det här direktivet, i syfte att agera som förebild för tredjeländer

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Elen har producerats i enlighet med internationell rätt, inklusive människorättslagstiftning.

Motivering

Bestämmelserna i det här direktivet bör inte oavsiktligt belöna elproduktion på villkor som strider mot internationell rätt.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Ansökan gäller ett gemensamt projekt som uppfyller kriterierna i punkt 2 b och c och som kommer att använda gränsöverföringsförbindelsen, efter att den tagits i drift, och en mängd el som inte överstiger den mängd som kommer att exporteras till unionen efter det att gränsöverföringsförbindelsen tagits i drift.

e)  Ansökan gäller ett gemensamt projekt som uppfyller kriterierna i punkt 2 b, c och ca och som kommer att använda gränsöverföringsförbindelsen, efter att den tagits i drift, och en mängd el som inte överstiger den mängd som kommer att exporteras till unionen efter det att gränsöverföringsförbindelsen tagits i drift.

Motivering

Nödvändigt för samstämmighet med punkt 2 ca, som läggs till genom ändringsförslag 23.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  innehålla en skriftlig bekräftelse beträffande b och c från det tredjeland inom vars territorium anläggningen ska tas i drift och andelen eller mängden el som produceras av den anläggning som kommer att användas inom det tredje landet.

d)  innehålla en skriftlig bekräftelse beträffande punkt 2 b, c och ca från det tredjeland inom vars territorium anläggningen ska tas i drift och andelen eller mängden el som produceras av den anläggning som kommer att användas inom det tredje landet.

Motivering

Nödvändigt för samstämmighet med punkt 2 ca, som läggs till genom ändringsförslag 23.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  Medlemsstaterna ska inte erkänna ursprungsgarantier utfärdade av ett tredjeland, utom i de fall då kommissionen har undertecknat ett avtal med detta tredjeland om ömsesidigt erkännande av ursprungsgarantier som utfärdas i unionen och kompatibla system för ursprungsgarantier inrättade i det landet, om det förekommer direkt import eller export av energi. Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 32 för att säkerställa att dessa avtal följs.

11.  Medlemsstaterna ska inte erkänna ursprungsgarantier utfärdade av ett tredjeland, utom i de fall då kommissionen har undertecknat ett avtal med detta tredjeland om ömsesidigt erkännande av ursprungsgarantier som utfärdas i unionen och kompatibla system för ursprungsgarantier inrättade i det landet, om det förekommer direkt import eller export av energi. Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 32 för att säkerställa att dessa avtal följs. Avtalen ska följa internationell rätt, inklusive människorättslagstiftning, samt alla relevanta kommissionsbeslut, jämte Europeiska unionens domstols rättspraxis.

Motivering

Möjligheten att inkludera importerad el från förnybara källor i beräkningen av andelen förnybar energi bör följa internationell rätt och EU-rätten. Det bör inte få leda till att människorättsstandarderna sänks eller att det uppstår illojal konkurrens.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 4 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Vid beräkningen av täljaren ska energiinnehållet i avancerade biobränslen och andra biodrivmedel och biogas som produceras från råvaror som förtecknas i bilaga IX, förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung, avfallsbaserade fossila bränslen som levereras till alla transportsektorer och förnybar el som levereras till vägfordon beaktas.

b)  Vid beräkningen av täljaren ska energiinnehållet i avancerade biobränslen och andra biodrivmedel och biogas som produceras från råvaror som förtecknas i bilaga IX, förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och förnybar el som levereras till alla transportsektorer beaktas.

Motivering

2030-agendan och dess 17 mål för hållbar utveckling är universella och omfattar alla länder i alla utvecklingsstadier, på grundval av en kombination av nationellt och delat ansvar. Det är inte lämpligt att inkludera bestämmelser om fossila bränslen – inte ens avfallsbaserade – i direktivet om förnybar energi, särskilt i en situation där EU:s energipolitik kan komma att användas som förlaga vid internationella förhandlingar.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 1 – stycke 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Vid beräkningen av såväl täljaren som nämnaren ska endast biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras av råvaror som härrör från eller producerats i unionen tas med.

Motivering

För hållbarhetens skull och med hänsyn till direkt och indirekt ändring av markanvändningen bör endast de biodrivmedel/flytande biobränslen som produceras av råmaterial (inklusive avfall) och som kommer från EU anses vara hållbara.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 5 – led a – led v

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

v)  skörden överskrider inte skogens produktionskapacitet på lång sikt.

v)  skörden upprätthåller eller förbättrar skogens produktionskapacitet på lång sikt.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 5 – led b – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  skogsbiomassan har skördats i enlighet med ett lagligt tillstånd,

i)  skogsbiomassan har skördats lagenligt,

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 5 – led b – led v

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

v)  skörden överskrider inte skogens produktionskapacitet på lång sikt.

v)  skörden upprätthåller eller förbättrar skogens produktionskapacitet på lång sikt.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som produceras från agrobiomassa och skogsbiomassa, och som beaktas för de syften som avses i punkt 1 första stycket led a, b och c ska uppfylla följande krav

 

a)  Råvaran kommer från mark eller skog i fråga om vilken tredje parters nyttjande- och äganderätt respekterats genom att dessa tredje parters fria och väl underbyggda samtycke utverkats på förhand, varvid representativa institutioner eller organisationer medverkat,

 

b)  tredje parters mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter respekteras, och

 

c)  tredje parters tillgång till livsmedel och foder ställs inte på spel.

 

Mot bakgrund av detta ska fullständig respekt för de lokala invånarnas rättigheter till markägande, i enlighet med ILO-konventionen nr 169 samt FN:s frivilliga riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av markinnehav, fiskeri och skog inom ramen för nationell livsmedelstrygghet, principerna för ansvarsfulla investeringar i jordbruket och livsmedelssystem och OECD:s och FAO:s vägledning om ansvarsfulla leveranskedjor inom jordbruket vara en prioriterad fråga.

 

Med begreppet tredje part avses i den här punkten lokalsamhällen och ursprungsbefolkningar eller eventuella andra personer som berörs av produktion eller skörd av råmaterial eller som påverkas av aktiviteter för att producera eller utvinna råmaterial.

Motivering

Vid odling och skörd av biomassa bör tredje parters rättigheter skyddas, arbetsrätten följas och skydd erbjudas mot negativa konsekvenser för livsmedelstryggheten.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  För de syften som avses i punkt 1 a, b och c får medlemsstaterna införa ytterligare hållbarhetskrav för biobränslen.

10.  För de syften som avses i punkt 1 a, b och c får medlemsstaterna införa ytterligare hållbarhetskrav för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen.

Motivering

Medlemsstaternas rätt att ställa upp kompletterande hållbarhetskrav bör inte begränsas till biomassabränslen.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att inrätta adekvata, heltäckande och människorättsbaserade hållbarhetsgarantier för användningen av biobränslen för att hantera markrättighetsfrågor och andra rättighetsrelaterade konsekvenser av produktion och import av biobränslen.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  genom att använda normalvärdet när ett normalvärde för minskningen av växthusgasutsläppen för en produktionskedja fastställs i del A eller B i bilaga V för biodrivmedel och flytande biobränslen och i del A i bilaga VI för biomassabränslen när el-värdet för dessa biodrivmedel eller flytande biobränslen, som beräknas i enlighet med del C punkt 7 i bilaga V och för de biomassabränslen som beräknas i enlighet med punkt 7 i del B i bilaga VI, är lika med eller mindre än noll,

a)  genom att använda normalvärdet när ett normalvärde för minskningen av växthusgasutsläppen för en produktionskedja fastställs i del A eller B i bilaga V för biodrivmedel och flytande biobränslen och i del A i bilaga VI för biomassabränslen när el-värdet för dessa biodrivmedel eller flytande biobränslen, som beräknas i enlighet med del C punkt 7 i bilaga V och för de biomassabränslen som beräknas i enlighet med punkt 7 i del B i bilaga VI, är lika med eller mindre än noll, och från det värdet dra av normalvärdet för minskningen av växthusgasutsläpp, antingen genom indirekt ändrad markanvändning såsom anges i del A i bilaga VIII eller genom indirekta utsläpp såsom anges i del Ba i bilaga VIII.

Motivering

Det finns få tillgängliga råvarumaterial som verkligen är utsläppsfria. Om råvaror inte skulle användas som de gör i dag utan skulle användas för att producera biodrivmedel kommer de andra användarna att påverkas. Indirekta uppskattningar av koldioxid, baserade på en analys om förflyttningar där de material identifieras som skulle användas för att ersätta råvaror samt utsläppen i samband med dessa, bör användas vid beräkningen av minskade växthusgasutsläpp för att spegla hur klimatet påverkas av användningen av detta material för alternativa bränslen.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  genom att använda ett faktiskt värde som beräknas i enlighet med den metod som fastställs i del C i bilaga V för biodrivmedel och flytande biobränslen och i del B i bilaga VI för biomassabränslen ,

b)  genom att använda ett faktiskt värde som beräknas i enlighet med den metod som fastställs i del C i bilaga V för biodrivmedel och flytande biobränslen och i del B i bilaga VI för biomassabränslen och från det värdet dra av normalvärdet för minskningen av växthusgasutsläpp, antingen genom indirekt ändrad markanvändning såsom anges i del A i bilaga VIII eller genom indirekta utsläpp såsom anges i del Ba i bilaga VIII,

Motivering

Det finns få tillgängliga råvarumaterial som verkligen är utsläppsfria. Om råvaror inte skulle användas som de gör i dag utan skulle användas för att producera biodrivmedel kommer de andra användarna att påverkas. Indirekta uppskattningar av koldioxid, baserade på en analys om förflyttningar där de material identifieras som skulle användas för att ersätta råvaror samt utsläppen i samband med dessa, bör användas vid beräkningen av minskade växthusgasutsläpp för att spegla hur klimatet påverkas av användningen av detta material för alternativa bränslen. Detta ändringsförslag är oupplösligt förbundet med ändringsförslaget till artikel 25.1.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  genom att använda ett värde beräknat som summan av faktorerna i de formler som avses i del C punkt 1 i bilaga V, varvid de disaggregerade normalvärdena i del D eller E i bilaga V får användas för vissa faktorer, och faktiska värden beräknade i enlighet med den metod som fastställs i del C i bilaga V för alla övriga faktorer, eller

c)  genom att använda ett värde beräknat som summan av faktorerna i de formler som avses i del C punkt 1 i bilaga V, varvid de disaggregerade normalvärdena i del D eller E i bilaga V får användas för vissa faktorer, och faktiska värden beräknade i enlighet med den metod som fastställs i del C i bilaga V för alla övriga faktorer, och från det värdet dra av normalvärdet för minskningen av växthusgasutsläpp, antingen genom indirekt ändrad markanvändning såsom anges i del A i bilaga VIII eller genom indirekta utsläpp såsom anges i del Ba i bilaga VIII, eller

Motivering

Det finns få tillgängliga råvarumaterial som verkligen är utsläppsfria. Om råvaror inte skulle användas som de gör i dag utan skulle användas för att producera biodrivmedel kommer de andra användarna att påverkas. Indirekta uppskattningar av koldioxid, baserade på en analys om förflyttningar där de material identifieras som skulle användas för att ersätta råvaror samt utsläppen i samband med dessa, bör användas vid beräkningen av minskade växthusgasutsläpp för att spegla hur klimatet påverkas av användningen av detta material för alternativa bränslen.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  genom att använda ett värde beräknat som summan av faktorerna i de formler som avses i del B punkt 1 i bilaga V, varvid de disaggregerade normalvärdena i del C i bilaga VI får användas för vissa faktorer, och faktiska värden beräknade i enlighet med den metod som fastställs i del B i bilaga VI för alla övriga faktorer.

d)  genom att använda ett värde beräknat som summan av faktorerna i de formler som avses i del B punkt 1 i bilaga V, varvid de disaggregerade normalvärdena i del C i bilaga VI får användas för vissa faktorer, och faktiska värden beräknade i enlighet med den metod som fastställs i del B i bilaga VI för alla övriga faktorer, och från det värdet dra av normalvärdet för minskningen av växthusgasutsläpp genom indirekt ändrad markanvändning såsom anges i del A i bilaga VIII.

Motivering

Det finns få tillgängliga råvarumaterial som verkligen är utsläppsfria. Om råvaror inte skulle användas som de gör i dag utan skulle användas för att producera biodrivmedel kommer de andra användarna att påverkas. Indirekta uppskattningar av koldioxid, baserade på en analys om förflyttningar där de material identifieras som skulle användas för att ersätta råvaror samt utsläppen i samband med dessa, bör användas vid beräkningen av minskade växthusgasutsläpp för att spegla hur klimatet påverkas av användningen av detta material för alternativa bränslen.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska övervaka ursprunget för biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som används i unionen samt de konsekvenser som produktionen får på markanvändningen i unionen och i de viktigaste tredjeländer som tillhandahåller produkterna, inklusive konsekvenser som beror på förflyttning. Övervakningen ska grunda sig på medlemsstaternas integrerade nationella energi- och klimatplaner och motsvarande lägesrapporter som krävs i artiklarna 3, 15 och 18 i förordning [styrning], och på rapporter från relevanta tredjeländer och mellanstatliga organisationer samt på vetenskapliga studier och annan information av värde. Kommissionen ska också övervaka de förändringar av råvarupriser som är kopplade till användningen av biomassa för energiändamål och dithörande positiva och negativa effekter på livsmedelstryggheten.

1.  Kommissionen ska övervaka ursprunget för biodrivmedel och flytande biobränslen, och biomassabränslen som används i unionen samt de konsekvenser som produktionen av förnybar energi från dessa och andra källor har för markanvändningen i unionen och i de viktigaste tredjeländer som tillhandahåller produkterna, inklusive konsekvenser som beror på förflyttning. Övervakningen ska grunda sig på medlemsstaternas integrerade nationella energi- och klimatplaner och motsvarande lägesrapporter som krävs i artiklarna 3, 15 och 18 i förordning [styrning], och på rapporter från relevanta tredjeländer och mellanstatliga organisationer samt på vetenskapliga studier och annan information av värde. Kommissionen ska också övervaka de förändringar av råvarupriser som är kopplade till användningen av biomassa för energiändamål och dithörande positiva och negativa effekter på livsmedelstryggheten.

Motivering

En heltäckande lösning som möjliggör jämförelser bör väljas.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska senast den 31 december 2023 utvärdera huruvida de kriterier som anges i artikel 26 på ett effektivt sätt hindrar användningen av icke hållbar skogsbiomassa och agrobiomassa, stöder kaskadanvändning av biomassa och åtgärdar direkta och indirekta koldioxidutsläpp, inklusive från skogssektorn, och ska vid behov lägga fram ett lagstiftningsförslag om ändring av de relevanta kraven.

Motivering

Detta ändringsförslag är direkt kopplat till införandet av nya hållbarhetskriterier för skogsbaserad och jordbruksbaserad bioenergi och till ändringsförslagen till artikel 26.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Bilaga IX – del A – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g)  Avloppsslam från palmoljeframställning och tomma palmfruktsklasar.

utgår

Motivering

EU:s energipolitik bör vara förenlig med principerna om konsekvens i utvecklingspolitiken och uppfyllandet av målen i 2030-agendan. De här råvarorna hänger samman med produktionen av första generationens biodrivmedel, som inte är hållbara, och kommer att öka dessas ekonomiska värde, vilket äventyrar bl.a. rätten till mat och markrättigheter i utvecklingsländer.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Bilaga IX – del A – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  Råglycerin.

utgår

Motivering

Denna råvara är kopplad till produktion av icke hållbar biodiesel.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Bilaga IX – del A – led p

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

p)  Annan cellulosa från icke-livsmedel enligt definitionen i artikel 2 andra stycket led s.

utgår

Motivering

Det står inte i samklang med EU:s engagemang till förmån för Agenda 2030 för hållbar utveckling att man gynnar användningen av mark för energigrödor.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Bilaga IX – del A – led q

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

q)  Annat material som innehåller både cellulosa och lignin enligt definitionen i artikel 2 andra stycket led r, utom sågtimmer och fanerstockar.

utgår

Motivering

För att skogarna inte ska skövlas eller överexploateras bör incitament ges endast till användning av material som verkligen utgörs av träavfall.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning)

Referensnummer

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

15.6.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Florent Marcellesi

6.4.2017

Behandling i utskott

30.8.2017

 

 

 

Antagande

10.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

11

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marina Albiol Guzmán, Thierry Cornillet, Brian Hayes, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

15

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Patrizia Toia

Verts/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

11

-

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Brian Hayes, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (13.11.2017)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning)

(COM(2016)0767 – C8–0500/2016 – 2016/0382(COD))

Föredragande av yttrande: Bas Eickhout

KORTFATTAD MOTIVERING

Unionen och dess medlemsstater har ratificerat Parisavtalet och därmed åtagit sig att hålla den genomsnittliga globala temperaturökningen på en nivå väl under 2 °C och samtidigt sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. En snabb övergång till förnybar energi är avgörande för att man ska kunna uppfylla dessa mål.

Kommissionens förslag innehåller ett övergripande EU-mål på minst 27 % förnybar energi. Detta motsvarar en ökning med bara 6 % under en tioårsperiod sett till den förväntade andelen förnybar energi år 2020 och innebär i praktiken att hastigheten för införandet av förnybar energi sänks jämfört med tidigare år. Föredraganden föreslår att man höjer ambitionsnivån till 35% förnybar energi år 2030 och inför obligatoriska nationella mål och att man tillämpar prioriterad åtkomst och ett system med ursprungsgarantier som endast fungerar som ett spårbarhets- och redovisningsverktyg.

När lagstiftare främjar användningen av vissa energikällor genom mål och subventioner bär de ansvaret för eventuella negativa konsekvenser för miljön och ekonomin som helhet, och därför måste tillräckliga skyddsåtgärder vidtas i enlighet med försiktighetsprincipen. Ur ett klimatperspektiv bör endast bioenergi som produceras från avfall och restprodukter främjas, där lämpliga åtgärder vidtas för att skydda jordbeskaffenheten, kolet i marken och den biologiska mångfalden och hänsyn tas till omflyttningen från andra användningsområden. En politik som riskerar att öka utsläppen eller minska den naturliga kolsänka som skogarna utgör kommer att motverka sitt syfte när det gäller att uppfylla Parisavtalets mål.

På transportområdet syftar förslaget till en långsam övergång från EU-stöd till grödobaserade biobränslen till EU-stöd till bättre förnybara drivmedel, såsom avancerade biobränslen och förnybar el. Taket för grödobaserade biobränslen som kan räknas med i målen för förnybar energi minskas gradvis från 7 % till 0% år 2030. Biodrivmedel och flytande biobränslen med palmolja som råvara bör bidra med 0 från och med 2021. Kommissionen bör ta fram metoder för certifiering av biodrivmedel och flytande biobränslen som innebär låg risk för indirekt ändring av markanvändning.

I förslaget åläggs bränsleleverantörerna också att gradvis blanda in 9% avancerade biobränslen, förnybar el och bränslen från avskiljning och användning av koldioxid i de drivmedel som de tillhandahåller fram till år 2030. Denna minimiandel bör motsvara en minskning av intensiteten i växthusgasutsläppen med minst 7 % jämfört med 2020. Det är viktigt att se till att dessa biobränslen medför betydande minskningar av växthusgasutsläppen Få råvaror är verkligen tillgängliga utan att ge upphov till utsläpp. Om material som i dag används inom andra områden leds om till produktion av biobränslen kommer de andra användningsområdena att påverkas. Uppskattningar av mängden indirekt kol, som grundar sig på en omflyttningsanalys där man fastställer vilka material som skulle användas för att ersätta råmaterialet och vilka utsläpp som är förknippade med detta, bör räknas med i tröskelvärdet för minskade utsläpp av växthusgaser för avancerade bränslen.

Det är inte lämpligt att ta med förordnanden om fossila bränslen – inte ens avfallsbaserade sådana – i direktivet om förnybar energi. Avfallsbaserade fossila bränslen bör främjas genom andra instrument inom ramen för unionens strategi för cirkulär ekonomi.

Förnybar el är det renaste bränsle som finns för transportsektorn och är för närvarande den mest hållbara skalbara lösningen. För en storskalig utbyggnad av de eldrivna transporterna behövs det emellertid incitament på såväl efterfråge- som utbudssidan. Ett tillräckligt nät av laddningsstationer är en avgörande faktor i främjandet av spridningen av elfordon.

Avancerade biobränslen väntas på lång sikt, och de kommer främst att spela en viktig roll för att minska växthusgasutsläppen inom luftfarten. Den förnybara energi som levereras till luftfarten kommer att räknas med i den totala inblandningsskyldigheten för transportsektorn.

Förslaget till yttrande syftar också till att förenkla och minska den administrativa bördan. En av åtgärderna som föreslås i detta sammanhang är att införa en gemensam EU-databas i stället för 28 nationella databaser där bränsleleverantörer dokumenterar de överföringar som görs för att fullgöra inblandningsskyldigheten.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Europaparlamentet har i sina resolutioner om ”En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020−2030” och ”Lägesrapport om förnybar energi” förespråkat ett bindande unionsmål för 2030 om att minst 30 % av den sammanlagda slutliga energianvändningen ska komma från förnybara energikällor och framhållit att detta mål bör nås med hjälp av nationella mål som tar hänsyn till den individuella situationen och potentialen i varje medlemsstat.

(6)  Europaparlamentet har i sina resolutioner om ”En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020−2030” och ”Lägesrapport om förnybar energi” förespråkat ett bindande unionsmål för 2030 om att minst 30 % av den sammanlagda slutliga energianvändningen ska komma från förnybara energikällor och framhållit att detta mål bör nås med hjälp av nationella mål som tar hänsyn till den individuella situationen och potentialen i varje medlemsstat. I sin resolution om lägesrapporten om förnybar energi gick Europaparlamentet längre och ansåg att det mot bakgrund av Parisavtalet är önskvärt med en avsevärt högre ambition när det gäller unionens mål.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Det är därför lämpligt att fastställa ett bindande unionsmål på en andel förnybar energi på minst 27 %. Medlemsstaterna bör fastställa sina bidrag till uppnåendet av detta mål som en del av sina integrerade nationella energi- och klimatplaner genom den styrningsprocessen som föreskrivs i förordning [styrning].

(7)  Det är därför lämpligt att fastställa ett bindande unionsmål på en andel förnybar energi på minst 35 %, som kompletteras med nationella bindande mål. Medlemsstaterna bör fastställa sina bidrag till uppnåendet av detta mål som en del av sina integrerade nationella energi- och klimatplaner genom den styrningsprocessen som föreskrivs i förordning [styrning].

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Fastställandet av ett bindande unionsmål rörande förnybar energi för 2030 skulle fortsätta att främja utvecklingen av teknik som producerar förnybar energi och skapar säkerhet för investerare. Ett mål som fastställs på unionsnivå skulle ge ökad flexibilitet för medlemsstaterna att uppnå sina mål om minskade växthusgasutsläpp så kostnadseffektivt som möjligt i enlighet med sina specifika förhållanden, sin energimix och sin kapacitet att producera förnybar energi.

(8)  Fastställandet av bindande mål på unionsnivå och nationell nivå rörande förnybar energi för 2030 skulle fortsätta att främja utvecklingen av teknik som producerar förnybar energi och skapar säkerhet för investerare.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Medlemsstaterna bör överväga i vilken utsträckning användningen av olika typer av energikällor går att förena med målet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C över förindustriell nivå samt med målet om en fossilfri och samtidigt koldioxidsnål ekonomi. Till kommissionen bör delegeras befogenhet att anta rättsakter där det, på grundval av återbetalningsperioden och resultaten jämfört med fossila bränslen, bedöms vilket respektive bidrag till dessa mål som olika typer av förnybara energikällor ger samt övervägs ett förslag till längsta tillåten återbetalningsperiod som ett hållbarhetskriterium, i synnerhet för biomassa som innehåller lignocellulosa.

Motivering

Detta ändringsförslag är kopplat till hållbarhetskriterierna i artikel 26, som är ett av de centrala inslagen i omarbetningen av direktivet om förnybara energikällor.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Medlemsstaterna bör vidta ytterligare åtgärder om andelen förnybar energi på unionsnivå inte uppfyller unionens utveckling i riktning mot målet om en andel förnybar energi på minst 27 %. Enligt förordning [styrning] kan kommissionen vidta åtgärder på unionsnivå för att säkerställa att målet uppnås, om den konstaterar en klyfta i ambitionsnivån i samband med bedömningen av de integrerade nationella energi- och klimatplanerna. Om kommissionen konstaterar en skillnad mellan ambition och resultat i samband med bedömningen av lägesrapporterna om de integrerade nationella energi- och klimatplanerna, bör medlemsstaterna tillämpa de åtgärder som föreskrivs i förordning [styrning], vilka ger dem tillräcklig valfrihet.

(10)  Medlemsstaterna bör vidta ytterligare åtgärder om andelen förnybar energi på unionsnivå inte uppfyller unionens utveckling i riktning mot målet om en andel förnybar energi på minst 35 %. Enligt förordning [styrning] kan kommissionen vidta åtgärder på unionsnivå för att säkerställa att målet uppnås, om den konstaterar en klyfta i ambitionsnivån i samband med bedömningen av de integrerade nationella energi- och klimatplanerna. Om kommissionen konstaterar en skillnad mellan ambition och resultat mot bakgrund av bedömningen av lägesrapporterna om de integrerade nationella energi- och klimatplanerna, bör medlemsstaterna tillämpa de åtgärder som föreskrivs i förordning [styrning].

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Främjandet av energi från förnybara energikällor bör baseras på principerna om den cirkulära ekonomin och kaskadanvändning av resurser för att öka resurseffektiviteten för produkter och material samt minimera genereringen av avfall. Direktivet bör därför följa dessa principer och dessutom främja upparbetning av avfall till sekundära råvaror i linje med de mål som fastställs i direktiv 2008/98/EG.

Motivering

Direktivet om förnybar energi bör inbegripa principerna om den cirkulära ekonomin och stimulera marknaden för sekundära råvaror.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att stödja medlemsstaternas ambitiösa bidrag till unionsmålet bör en finansieringsram som underlättar investeringar i projekt för förnybar energi i dessa medlemsstater inrättas, även genom användning av finansieringsinstrument.

(11)  För att hjälpa medlemsstaterna att uppnå sina mål bör en finansieringsram som underlättar investeringar i projekt för förnybar energi i dessa medlemsstater inrättas, även genom användning av finansieringsinstrument.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Kommissionen bör underlätta utbyte av bästa praxis mellan de behöriga nationella eller regionala myndigheterna eller organen, till exempel genom regelbundna möten för att hitta en gemensam strategi för att främja en mer utbredd användning av kostnadseffektiva projekt som rör förnybar energi, uppmuntra investeringar i ny, flexibel och ren teknik och fastställa en lämplig strategi för att hantera avvecklingen av teknik som inte bidrar till att minska utsläppen eller ger tillräcklig flexibilitet, på grundval av transparenta kriterier och tillförlitliga prissignaler från marknaden.

(13)  Kommissionen bör underlätta utbyte av bästa praxis mellan de behöriga nationella eller regionala och lokala myndigheterna eller organen, till exempel genom regelbundna möten för att hitta en gemensam strategi för att främja en mer utbredd användning av kostnadseffektiva projekt som rör förnybar energi, uppmuntra investeringar i ny, flexibel och ren teknik och fastställa en lämplig strategi för att hantera avvecklingen av teknik som inte bidrar till att minska utsläppen eller ger tillräcklig flexibilitet, på grundval av transparenta kriterier och tillförlitliga prissignaler från marknaden.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Stödsystem för el som produceras från förnybara energikällor har visat sig vara ett effektivt sätt att främja utbyggnaden av förnybar energi. Om och när medlemsstaterna beslutar att införa stödsystem bör sådant stöd ges i en form som är så lite snedvridande som möjligt med tanke på elmarknadernas funktion. I detta syfte beviljar ett ökande antal medlemsstater stöd i en form där stödet ges utöver marknadsintäkterna.

(15)  Stödsystem för el som produceras från förnybara energikällor har visat sig vara ett effektivt sätt att främja utbyggnaden av förnybar energi. Om och när medlemsstaterna beslutar att införa stödsystem bör sådant stöd ges i en form som är så lite snedvridande som möjligt med tanke på elmarknadernas funktion. I detta syfte beviljar ett ökande antal medlemsstater stöd i en form där stödet ges utöver marknadsintäkterna. För källor till biomassa, där konkurrens med materialtillverkare kan förekomma, bör stödsystemen vara så lite snedvridande som möjligt med tanke på biomassamarknadens funktion.

Motivering

För att åstadkomma en övergång till en cirkulär ekonomi bör stödsystemen för förnybar energi inte snedvrida konkurrensen mellan olika sektorer om att få leverera biomassa.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Elproduktion från förnybara energikällor bör byggas ut till lägsta möjliga kostnad för konsumenter och skattebetalare. När medlemsstaterna utformar stödsystem och beviljar stöd bör de sträva efter att minimera de totala systemkostnaderna för utbyggnad, med full hänsyn tagen till behovet av nät- och systemutbyggnad, den energimix som blir följden samt teknikens potential på lång sikt.

(16)  Elproduktion från förnybara energikällor, inbegripet energilagring, bör byggas ut med bästa möjliga kostnadseffektivitet för konsumenter och skattebetalare. När medlemsstaterna utformar stödsystem och beviljar stöd bör de sträva efter att minimera de totala systemkostnaderna för utbyggnad, med full hänsyn tagen till behovet av nät- och systemutbyggnad, inbegripet utveckling av högspänningsnät för kraftöverföring, den energimix som blir följden samt teknikens potential på lång sikt.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Vid planeringen av den infrastruktur som behövs för elproduktion från förnybara energikällor bör vederbörlig hänsyn tas till politiska åtgärder i samband att de personer som påverkas av projekten, inbegripet eventuella ursprungsbefolkningar, deltar, liksom vederbörlig hänsyn bör tas till deras markrättigheter.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16b)  Konsumenterna bör få utförlig information, bland annat om energieffektivitetsvinster för värme-/kylsystem och lägre driftskostnader för elfordon, så att de kan göra individuella val i fråga om förnybara energikällor och undvika teknologisk inlåsning.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Öppnandet av stödsystem för gränsöverskridande deltagande begränsar de negativa effekterna på den inre energimarknaden och kan, under vissa förhållanden, hjälpa medlemsstaterna att uppnå unionsmålet på ett mer kostnadseffektivt sätt. Gränsöverskridande deltagande är också en naturlig följd av utvecklingen av unionens politik när det gäller förnybar energi, med ett bindande mål på unionsnivå som ersätter nationella bindande mål. Därför bör medlemsstaterna åläggas att successivt och delvis öppna stödet för projekt i andra medlemsstater och fastställa olika sätt på vilka detta successiva öppnande kan genomföras, samtidigt som efterlevnaden av bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt säkerställs, inbegripet artiklarna 30, 34 och 110.

(17)  Öppnandet av stödsystem för gränsöverskridande deltagande begränsar de negativa effekterna på den inre energimarknaden och kan, under vissa förhållanden, hjälpa medlemsstaterna att uppnå unionsmålet på ett mer kostnadseffektivt sätt. Gränsöverskridande deltagande är också en naturlig följd av utvecklingen av unionens politik när det gäller förnybar energi, med ett bindande mål på unionsnivå som kompletterar nationella bindande mål. Därför bör medlemsstaterna åläggas att successivt och delvis öppna stödet för projekt i andra medlemsstater och fastställa olika sätt på vilka detta successiva öppnande kan genomföras, samtidigt som efterlevnaden av bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt säkerställs, inbegripet artiklarna 30, 34 och 110.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Det är nödvändigt att fastställa transparenta och entydiga regler för hur man beräknar andelen energi från förnybara energikällor och för att definiera vilka källorna är.

(20)  Det är nödvändigt att fastställa transparenta och entydiga regler för hur man beräknar andelen energi från förnybara energikällor och för att definiera vilka källorna är. I detta sammanhang bör den energi som finns i haven och andra vattenförekomster i form av vågor, havsströmmar, tidvatten, temperaturgradientenergi och saltgradientenergi inkluderas.

Motivering

Det är viktigt att behålla den hänvisning som är inkluderad i det befintliga direktivet med hänsyn till den potential som förnybar havsbaserad energi utgör.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Förnybar havsbaserad energi ger EU en unik möjlighet att minska sitt fossilberoende, varjämte de bidrar till uppnåendet av dess mål om minskade koldioxidutsläpp, och till uppkomsten av en ny näringsgren som skapar arbetstillfällen på en stor del av EU:s territorium, inklusive i de yttersta randområdena. EU bör därför eftersträva regleringsvillkor och ekonomiska villkor som gynnar ibruktagandet av sådan energi.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  I sitt meddelande En europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet av den 26 juli 2016 betonar kommissionen att avancerade biobränslen (som i meddelandets svenska version kallas ”avancerade biodrivmedel”) på medellång sikt kommer att vara särskilt viktiga för luftfarten. Den kommersiella luftfarten är fullständigt beroende av flytande bränslen, eftersom det inte finns några säkra eller certifierade alternativ för den civila luftfarten.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  För att säkerställa att bilaga IX beaktar principerna vad gäller den avfallshierarki som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG17, unionens hållbarhetskriterier och behovet av att säkerställa att bilagan inte skapar ytterligare efterfrågan på mark och samtidigt främja användningen av avfall och restprodukter, bör kommissionen i sin regelbundna utvärdering av bilagan överväga införandet av ytterligare råvaror som inte allvarligt snedvrider marknaderna för (bi)produkter, avfall eller restprodukter.

(25)  För att säkerställa att bilaga IX beaktar principerna vad gäller den cirkulära ekonomin, den avfallshierarki som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG1717, unionens hållbarhetskriterier, en livscykelbedömning av utsläpp och behovet av att säkerställa att bilagan inte skapar ytterligare efterfrågan på mark och samtidigt främja användningen av avfall och restprodukter, bör kommissionen regelbundet utvärdera bilagan och, i sina eventuella förslag till ändringar av den, överväga införandet av ytterligare råvaror som inte allvarligt snedvrider marknaderna för (bi)produkter, avfall eller restprodukter.

__________________

__________________

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  I Europaparlamentets resolution av den 4 april 2017 om palmolja och avverkning av regnskogar uppmanas kommissionen att vidta åtgärder för att vegetabiliska oljor som driver på avskogningen, däribland palmolja, ska fasas ut som beståndsdel i biobränslen, helst till 2020.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  För att göra det möjligt att minska kostnaderna för att nå unionsmålet i direktivet och ge medlemsstaterna flexibilitet att fullgöra sin skyldighet att inte underskrida sina mål för 2020 efter 2020 , är det lämpligt både att stimulera medlemsstaternas användning av energi från förnybara energikällor som producerats i andra medlemsstater och att göra det möjligt för medlemsstaterna att ta med sådan energi från förnybara energikällor som använts i andra medlemsstater vid beräkningen av deras egen andel förnybar energi. Därför krävs det samarbetsmekanismer som komplement till skyldigheterna att öppna stödet för projekt i andra medlemsstater . Dessa mekanismer omfattar statistiska överföringar, gemensamma projekt mellan medlemsstaterna eller gemensamma stödsystem.

(26)  För att göra det möjligt att minska kostnaderna för att nå målen i direktivet och ge medlemsstaterna flexibilitet att fullgöra sin skyldighet att inte underskrida sina mål för 2020 efter 2020 , är det lämpligt både att stimulera medlemsstaternas användning av energi från förnybara energikällor som producerats i andra medlemsstater och att göra det möjligt för medlemsstaterna att ta med sådan energi från förnybara energikällor som använts i andra medlemsstater vid beräkningen av deras egen andel förnybar energi . Därför krävs det samarbetsmekanismer som komplement till skyldigheterna att öppna stödet för projekt i andra medlemsstater . Dessa mekanismer omfattar statistiska överföringar, gemensamma projekt mellan medlemsstaterna eller gemensamma stödsystem.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Medlemsstaterna bör uppmuntras att bedriva samarbete i alla lämpliga former när det gäller de mål som fastställs i detta direktiv. Ett sådant samarbete kan genomföras på alla nivåer, bilateralt eller multilateralt. Utöver de mekanismer som påverkar beräkningen av målsatt andel förnybar energi och måluppfyllelse och som uttryckligen föreskrivs i detta direktiv, nämligen statistiska överföringar mellan medlemsstaterna, gemensamma projekt och gemensamma stödsystem, kan samarbete även ske i form av t.ex. utbyte av information och bästa praxis, vilket särskilt tas upp i e-plattformen som införs genom förordning [styrning], och annan frivillig samordning mellan alla typer av stödsystem.

(27)  Medlemsstaterna bör uppmuntras att bedriva samarbete i alla lämpliga former när det gäller de mål som fastställs i detta direktiv. Ett sådant samarbete kan genomföras på alla nivåer, bilateralt eller multilateralt. Utöver de mekanismer som påverkar beräkningen av målsatt andel förnybar energi och måluppfyllelse och som uttryckligen föreskrivs i detta direktiv, nämligen statistiska överföringar mellan medlemsstaterna, gemensamma projekt och gemensamma stödsystem, bör samarbete ske inom ramen för makroregionala partnerskap som införs genom förordning (EU) ... [[styrning], och kan ta formen av t.ex. utbyte av information och bästa praxis, vilket särskilt tas upp i e-plattformen, jämte annan frivillig samordning mellan alla typer av stödsystem. Kommissionens strategi för de transeuropeiska energinäten bör stödja målen i detta direktiv och införa ytterligare incitament för gränsöverskridande såväl som regionalt samarbete mellan medlemsstaterna inom förnybar energi.

Motivering

Ett av syftena med den europeiska energiunionen är att främja bättre utbyte och samordning mellan medlemsstaternas energipolitik. Detta bör också framgå av direktivet, i överensstämmelse med andra EU-verktyg för gränsöverskridande infrastrukturprojekt som TEN-E-strategin.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Importerad el som producerats från förnybara energikällor utanför unionen bör kunna räknas in i medlemsstaternas andelar förnybar energi . För att kunna garantera en adekvat effekt av skiftet från konventionell energi till energi från förnybara energikällor i unionen och i tredjeländer, är det lämpligt att se till att sådan import kan spåras och redovisas på ett tillförlitligt sätt. Avtal med tredjeländer om hur denna handel med el från förnybara energikällor ska organiseras kommer att övervägas. Om ett beslut som fattas enligt fördraget om energigemenskapen18 innebär att de relevanta bestämmelserna i detta direktiv är bindande för parterna i det fördraget, bör de bestämmelser om samarbete mellan medlemsstaterna som föreskrivs i detta direktiv vara tillämpliga på dem.

(28)  Importerad el som producerats från förnybara energikällor utanför unionen bör kunna räknas in i medlemsstaternas mål. För att kunna garantera en adekvat effekt av skiftet från konventionell energi till energi från förnybara energikällor i unionen och i tredjeländer, är det lämpligt att se till att sådan import kan spåras och redovisas på ett tillförlitligt sätt. Avtal med tredjeländer om hur denna handel med el från förnybara energikällor ska organiseras kommer att övervägas. Om ett beslut som fattas enligt fördraget om energigemenskapen18 innebär att de relevanta bestämmelserna i detta direktiv är bindande för parterna i det fördraget, bör de bestämmelser om samarbete mellan medlemsstaterna som föreskrivs i detta direktiv vara tillämpliga på dem.

__________________

__________________

18 EUT L 198, 20.7.2006, s. 18.

18 EUT L 198, 20.7.2006, s. 18.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  På nationell och regional nivå har bestämmelser och skyldigheter beträffande minimikrav för användning av energi från förnybara energikällor i nya och renoverade byggnader lett till en betydligt ökad användning av denna typ av energi. Dessa åtgärder bör också framhållas som föredömen i ett vidare unionssammanhang , samtidigt som man genom ändrade byggregler och byggnormer främjar energieffektivare anordningar för energi från förnybara energikällor.

(33)  På nationell, regional och lokal nivå har bestämmelser och skyldigheter beträffande minimikrav för användning av energi från förnybara energikällor i nya och renoverade byggnader lett till en betydligt ökad användning av denna typ av energi. Dessa åtgärder bör också framhållas som föredömen i ett vidare unionssammanhang , samtidigt som man genom ändrade byggregler och byggnormer främjar energieffektivare anordningar för energi från förnybara energikällor.

Motivering

Den lokala nivån spelar och kommer att spela en avgörande roll för att EU ska uppnå sina mål för energibesparingar och utbyggnad av förnybara energikällor, särskilt med tanke på direktivets mål att stödja lokalsamhällen som satsar på förnybar energi.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  För att säkerställa att nationella åtgärder för utveckling av förnybar värme och kyla baseras på en övergripande kartläggning och analys av den nationella potentialen för förnybar energi och spillenergi och sörjer för ökad integrering av förnybara energikällor och källor till spillvärme och spillkyla bör medlemsstaterna åläggas att göra en bedömning av sin nationella potential till förnybara energikällor och användning av spillvärme och spillkyla för uppvärmning och kylning, framför allt för att underlätta integreringen av förnybar energi i värme- och kylanläggningar och främja effektiv och konkurrenskraftig fjärrvärme och fjärrkyla enligt definitionen i artikel 2.41 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU21. För att säkerställa överensstämmelse med kraven på energieffektivitet för värme och kyla och minska den administrativa bördan bör denna utvärdering ingå i de övergripande bedömningar som genomförs och anmäls i enlighet med artikel 14 i det direktivet.

(35)  För att säkerställa att nationella åtgärder för utveckling av förnybar värme och kyla baseras på en övergripande kartläggning och analys av den nationella potentialen för förnybar energi och spillenergi och sörjer för ökad integrering av förnybara energikällor, i synnerhet genom stöd till innovativ teknik som värmepumpar, geotermisk värme och solvärme, och källor till spillvärme och spillkyla bör medlemsstaterna åläggas att göra en bedömning av sin nationella potential till förnybara energikällor och användning av spillvärme och spillkyla för uppvärmning och kylning, framför allt för att underlätta integreringen av förnybar energi i värme- och kylanläggningar och främja effektiv och konkurrenskraftig fjärrvärme och fjärrkyla enligt definitionen i artikel 2.41 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU21. För att säkerställa överensstämmelse med kraven på energieffektivitet för värme och kyla och minska den administrativa bördan bör denna utvärdering ingå i de övergripande bedömningar som genomförs och anmäls i enlighet med artikel 14 i det direktivet.

__________________

__________________

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45)  Det är viktigt att tillhandahålla information om hur den el som fått stöd fördelas till slutkunderna . För att förbättra kvaliteten på denna information till konsumenterna bör medlemsstaterna säkerställa att ursprungsgarantier utfärdas för alla enheter förnybar energi som produceras. I syfte att undvika dubbel kompensation bör dessutom producenter av förnybar energi som redan erhåller ekonomiskt stöd inte beviljas ursprungsgarantier. Dessa ursprungsgarantier bör dock användas för offentliggörande, så att slutkonsumenterna kan få tydliga, tillförlitliga och tillräckliga bevis för att de relevanta energienheterna är producerade från förnybara energikällor. Dessutom bör ursprungsgarantierna, när det gäller el för vilken stöd beviljats, auktioneras ut på marknaden och intäkterna bör användas till att minska de offentliga subventionerna av förnybar energi.

(45)  Det är viktigt att tillhandahålla information om hur den förnybara energi som matas in i el- och gasnäten fördelas till slutkunderna. För att förbättra kvaliteten på denna information till konsumenterna bör medlemsstaterna säkerställa att ursprungsgarantier utfärdas för alla enheter förnybar energi som produceras och matas in i såväl el- som gasnätet. I syfte att undvika dubbel kompensation bör dessutom producenter av förnybar energi som redan erhåller ekonomiskt stöd inte beviljas ursprungsgarantier. Dessa ursprungsgarantier bör dock användas för offentliggörande, så att slutkonsumenterna kan få tydliga, tillförlitliga och tillräckliga bevis för att de relevanta energienheterna är producerade från förnybara energikällor. Dessutom bör ursprungsgarantierna, när det gäller förnybar energi för vilken stöd beviljats, auktioneras ut på marknaden och intäkterna bör användas till att minska de offentliga subventionerna av förnybar energi.

Motivering

Medlemsstaterna måste säkerställa att ursprungsgarantierna utfärdas för alla enheter av både el och gas från förnybar energi.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(49a)  Andra innovativa åtgärder för att attrahera mer investeringar i nya tekniker bör också övervägas, såsom energiprestandakontrakt och standardiseringsprocesser i offentlig finansiering.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51)  De yttersta randområdenas särställning erkänns i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Energisektorn i de yttersta randområdena kännetecknas ofta av isolering, begränsat utbud och beroende av fossila bränslen, samtidigt som dessa regioner har betydande lokala förnybara energikällor. De yttersta randområdena skulle därför kunna tjäna som exempel på tillämpningen av innovativ energiteknik för unionen. Det är därför nödvändigt att främja användningen av förnybar energi i syfte att uppnå en högre grad av energiautonomi för dessa regioner och erkänna deras specifika situation när det gäller potentialen för förnybar energi och behovet av offentligt stöd.

(51)  De yttersta randområdenas särställning erkänns i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Energisektorn i de yttersta randområdena kännetecknas ofta av isolering, begränsat och dyrare utbud samt beroende av fossila bränslen, samtidigt som dessa regioner har betydande lokala förnybara energikällor, i synnerhet biomassa. De yttersta randområdena skulle därför kunna tjäna som exempel på tillämpningen av innovativ energiteknik för unionen. Det är därför nödvändigt att anpassa strategin för förnybar energi i syfte att uppnå en högre grad av energiautonomi för dessa regioner, öka försörjningstryggheten och erkänna deras specifika situation när det gäller potentialen för förnybar energi och behovet av offentligt stöd. I de yttersta randområdena bör man dessutom kunna utnyttja resursernas fulla potential, med beaktande av strikta hållbarhetskriterier och i överensstämmelse med lokala villkor, i syfte att öka produktionen av förnybar energi och göra områdena mera energisjälvförsörjande.

Motivering

Andelen energi från fossila bränslen i de yttersta randområdena (80 % eller mer i vissa regioner) medför en merkostnad som skadar den lokala ekonomin och invånarnas köpkraft. Samtidigt förfogar dessa regioner över en stor mängd biomassaresurser som de bör kunna utnyttja.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 53

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53)  Med den ökande betydelsen av egenförbrukning av förnybar el behövs det en definition av egenförbrukare av förnybar energi och ett regelverk som ger egenförbrukare rätt att producera, lagra, använda och sälja el utan att drabbas av en orimlig börda. Kollektiv egenförbrukning bör tillåtas i vissa fall så att människor som bor i lägenhet t.ex. kan dra nytta av konsumentinflytande i samma utsträckning som hushåll i småhus.

(53)  Med den ökande betydelsen av egenförbrukning av förnybar el behövs det en definition av egenförbrukare av förnybar energi och ett regelverk som ger egenförbrukare rätt att producera, lagra, använda och sälja el utan att drabbas av en orimlig börda. Kollektiv egenförbrukning bör tillåtas för dem som bor i lägenhet, vilka t.ex. kan dra nytta av konsumentinflytande i samma utsträckning som hushåll i småhus.

Motivering

Kollektiv egenförbrukning bör undantagslöst tillåtas för dem som bor i lägenhet. I och med att uttrycket ”i vissa fall” utgår får konsumenterna ökat inflytande och möjlighet att välja kollektiv egenförbrukning.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(53a)  Eftersom omkring 11 % av unionens befolkning och omkring 50 miljoner av dess hushåll lider av energifattigdom är politiken för förnybar energi mycket viktig för åtgärderna mot energifattigdomen och konsumenternas sårbarhet.

Motivering

Med en integrerad EU-politik bör sektorslagstiftningen även inriktas på de sociala riskerna i samband med energiomställningen, och medlemsstaterna bör uppmanas att stödja konsumenter som drabbas av energifattigdom.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 53b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(53b)  Därför bör medlemsstaterna aktivt stödja en politik som särskilt riktar sig till låginkomsthushåll som riskerar att drabbas av energifattigdom eller personer i socialt boende.

Motivering

Med en integrerad EU-politik bör sektorslagstiftningen även inriktas på de sociala riskerna i samband med energiomställningen, och medlemsstaterna bör uppmanas att stödja konsumenter som drabbas av energifattigdom.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55)  Särdragen hos lokalsamhällen som satsar på förnybar energi när det gäller storlek, ägarförhållanden och antalet projekt kan hindra dem från att konkurrera på lika villkor med stora aktörer, dvs. konkurrenter med större projekt eller större projektportföljer. Åtgärder för att uppväga dessa nackdelar omfattar att göra det möjligt för energisamhällen att arbeta i energisystemet och underlätta deras marknadsintegrering.

(55)  Särdragen hos lokalsamhällen som satsar på förnybar energi när det gäller storlek, ägarförhållanden och antalet projekt kan hindra dem från att konkurrera på lika villkor med stora aktörer, dvs. konkurrenter med större projekt eller större projektportföljer. Åtgärder för att uppväga dessa nackdelar omfattar att göra det möjligt för energisamhällen att arbeta i energisystemet, slå samman sitt utbud och underlätta deras marknadsintegrering och marknadsdeltagande.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Skäl 57

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(57)  Flera medlemsstater har vidtagit åtgärder inom värme- och kylsektorn för att nå sina mål för 2020 när det gäller förnybar energi. Eftersom det saknas bindande nationella mål för perioden efter 2020 kan det hända att de övriga nationella incitamenten inte är tillräckliga för att nå de långsiktiga målen för minskade koldioxidutsläpp för 2030 och 2050. För att man ska ligga i linje med dessa mål, stärka säkerheten för investerare och främja utvecklingen av en unionsmarknad för förnybar värme och kyla samtidigt som principen om energieffektivitet först respekteras, bör medlemsstaternas insatser uppmuntras när det gäller leverans av förnybar värme och kyla för att bidra till en gradvis ökning av andelen förnybar energi. Med tanke på fragmenteringen på vissa marknader för värme och kyla är det av yttersta vikt att säkerställa flexibilitet i utformningen av en sådan insats. Det är också viktigt att se till att en eventuell användning av förnybar värme och kyla inte har negativa bieffekter för miljön.

(57)  Flera medlemsstater har vidtagit åtgärder inom värme- och kylsektorn för att nå sina mål för 2020 när det gäller förnybar energi. För att man ska ligga i linje med dessa mål och för att nå de långsiktiga målen för minskade koldioxidutsläpp för 2030 och 2050, stärka säkerheten för investerare och främja utvecklingen av en unionsmarknad för förnybar värme och kyla samtidigt som principen om energieffektivitet först respekteras, bör medlemsstaternas insatser uppmuntras när det gäller leverans av förnybar värme och kyla för att bidra till en gradvis ökning av andelen förnybar energi. Med tanke på fragmenteringen på vissa marknader för värme och kyla är det av yttersta vikt att säkerställa flexibilitet i utformningen av en sådan insats. Det är också viktigt att se till att en eventuell användning av förnybar värme och kyla inte har negativa bieffekter för miljön.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Skäl 62

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(62)  I den europeiska strategin för en utsläppssnål rörlighet från juli 2016 framhölls att livsmedelsbaserade biobränslen har en mycket begränsad roll när det gäller att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn och att de bör fasas ut gradvis och ersättas med avancerade biobränslen. För att förbereda övergången till avancerade biobränslen och minimera de totala indirekta effekterna av förändrad markanvändning är det lämpligt att begränsa mängden biodrivmedel och flytande biobränslen, producerade från livsmedels- och fodergrödor, som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av det unionsmål som anges i detta direktiv.

(62)  Om betesmark eller jordbruksmark som tidigare var avsedd för produktion av livsmedel och foder läggs om till produktion av biobränsle, måste man även i fortsättningen tillgodose efterfrågan på annat än bränsle, antingen genom att man intensifierar den nuvarande produktionen eller genom att man tar icke-jordbruksmark i bruk på annat håll. Det sistnämnda fallet utgör indirekt ändring av markanvändning, och vid omställning av mark med stora kollager kan detta leda till betydande utsläpp av växthusgaser. I den europeiska strategin för en utsläppssnål rörlighet från juli 2016 framhölls att livsmedelsbaserade biobränslen har en mycket begränsad roll när det gäller att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn och att de bör fasas ut gradvis och ersättas med avancerade biobränslen. För att förbereda övergången till avancerade biobränslen och minimera de totala indirekta effekterna av förändrad markanvändning är det lämpligt att begränsa mängden biodrivmedel och flytande biobränslen, producerade från livsmedels- och fodergrödor, som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av det unionsmål som anges i detta direktiv, varvid man bör ge en särställning åt sådana grödobaserade biobränslen som har hög växthusgaseffektivitet och innebär låg risk för indirekt ändring av markanvändning. Ibruktagandet av avancerade biobränslen och elektromobilitet bör påskyndas.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Skäl 63a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(63a)  Energieffektivitets- och energisparpolitik hör till de mest effektiva metoder som medlemsstaterna kan använda sig av för att öka andelen förnybar energi i sin ekonomi. Bränsleeffektivitet och byte av transportslag bör prioriteras i transportsektorn och externa kostnader bör helt och hållet tas med i bränslepriserna. Avancerade biobränslen förväntas få en viktig roll för att minska luftfartens växthusgasutsläpp, och därför måste inblandningsskyldigheten för sådana bränslen också uppfyllas just för bränsle som levereras till luftfarten. Strategier bör tas fram på unions- och medlemsstatsnivå för att uppmuntra till verksamhetsåtgärder som resulterar i lägre bränsleförbrukning inom sjöfarten och satsningar på forskning och utveckling som leder till fler vind- och soldrivna sjötransporter.

Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till ändringsförslagen till artikel 25.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Skäl 63b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(63b)  Unionen och medlemsstaterna bör sikta på att öka andelen förnybara energikällor i energimixen, minska den totala energianvändningen inom transportväsendet och öka energieffektiviteten inom alla transportsektorer. Åtgärder för detta skulle kunna främjas både inom transportplanering och produktion av mer energieffektiva bilar.

Motivering

Tanken med skälen 28 och 29 i direktiv 2009/28/EG återställs. Större minskningar av växthusgasutsläppen kräver åtgärder inom hela transportsektorn, både när det gäller produktion och leveranskedjor.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Skäl 63c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(63c)  Bränsleeffektivitetsnormer för vägtransport skulle vara ett effektivt sätt att främja användning av förnybara alternativ inom transportsektorn, åstadkomma större minskningar av växthusgasutsläpp och minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn på lång sikt. Bränsleeffektivitetsnormerna bör vidareutvecklas, i takt med teknikens och klimat- och energimålens utveckling.

Motivering

Större minskningar av växthusgasutsläppen kräver åtgärder inom hela transportsektorn. Bränsleeffektivitetsnormer för vägtransport kan vara ett effektivt sätt att främja användningen av förnybara alternativ.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Skäl 64

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(64)  Avancerade biobränslen och andra biodrivmedel och biogas som produceras från råvaror som förtecknas i bilaga IX, förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och el från förnybara energikällor för transporter kan bidra till lägre koldioxidutsläpp, främja en utfasning av fossila bränslen inom unionens transportsektor på ett kostnadseffektivt sätt och bl.a. förbättra energidiversifieringen inom transportsektorn och samtidigt främja innovation, tillväxt och sysselsättning i unionens ekonomi och minska beroendet av importerad energi. Bränsleleverantörernas inblandningsskyldighet bör främja en kontinuerlig utveckling av avancerade drivmedel, inklusive biobränslen, och det är viktigt att säkerställa att inblandningsskyldigheten också är ett incitament att förbättra prestanda vad gäller minskade växthusgasutsläpp för de levererade bränslen som ska uppfylla denna skyldighet. Kommissionen bör bedöma dessa bränslen med avseende på minskade växthusgasutsläpp, teknisk innovation och hållbarhet.

(64)  Avancerade biobränslen och andra biodrivmedel och biogas som produceras från råvaror som förtecknas i bilaga IX, förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung och el från förnybara energ