VERSLAG over het voorstel van de Commissie tot verlenging van het mandaat van de voorzitter van het bestuur van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

7.12.2017 - (N8-0092/2017 – C8‑0425/2017 – 2017/0901(NLE))

Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Roberto Gualtieri
PR_NLE_Members

Procedure : 2017/0901(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0393/2017
Ingediende teksten :
A8-0393/2017
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel van de Commissie tot verlenging van het mandaat van de voorzitter van het bestuur van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

(N8-0092/2017 – C8‑0425/2017 – 2017/0901(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie van 29 november 2017 tot verlenging van  mandaat van de voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (N8‑0092/2017), overeenkomstig artikel 56, lid 7, van Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010[1],

–  gezien artikel 56, lid 6, derde alinea, van de hiervoor genoemde verordening,

–  gezien zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8‑0393/2017),

A.  overwegende dat de Raad op 19 december 2014 mevrouw Elke König heeft benoemd tot voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) voor een ambtstermijn van drie jaar met ingang van 23 december 2014[2];

B.  overwegende dat de ambtstermijn van de eerste voorzitter van de GAR uit hoofde van artikel 56, lid 7, van Verordening (EU) nr. 806/2014, eenmaal kan worden verlengd met vijf jaar;

C.  overwegende dat de Commissie op 29 november 2017 een voorstel tot verlenging van het mandaat van mevrouw König als voorzitter van de GAR heeft aangenomen en dit voorstel aan het Parlement heeft toegezonden;

D.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement de kwalificaties van de voor de functie van voorzitter van de GAR voorgedragen kandidaat heeft onderzocht, met name met het oog op de vereisten in artikel 56, lid 4, van Verordening (EU) nr. 806/2014;

E.  overwegende dat de commissie mevrouw König op 4 december 2017 heeft gehoord, waarbij zij een openingsverklaring heeft afgelegd en vervolgens heeft geantwoord op vragen van commissieleden;

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie tot verlenging van het mandaat van Elke König als voorzitter van de GAR;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad en de regeringen van de lidstaten.

  • [1]  PB L 225 van 30.7.2014, blz. 1.
  • [2]  PB L 367 van 23.12.2014, blz. 97.

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Besluit van de Commissie over de aanneming van het voorstel tot verlenging van het mandaat van mevrouw Elke KOENIG als voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Document‑ en procedurenummers

N8-0092/2017 – C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

30.11.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ECON

 

 

 

 

Rapporteur

       Datum benoeming

Roberto Gualtieri

29.11.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

4.12.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

4.12.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

31

9

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Enrique Calvet Chambon, Ashley Fox, Marian Harkin, Alain Lamassoure, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Tibor Szanyi

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Jens Nilsson, Claudia Schmidt, Sven Schulze, Marc Tarabella, Bogdan Brunon Wenta

Datum indiening

7.12.2017