Процедура : 2016/0413(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0394/2017

Внесени текстове :

A8-0394/2017

Разисквания :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Гласувания :

PV 12/09/2018 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0338

ДОКЛАД     ***I
PDF 986kWORD 128k
8.12.2017
PE 610.703v02-00 A8-0394/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчици: Мади Делво, Хуан Фернандо Лопес Агилар

(Процедура на съвместни комисии – член 55 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0825),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 33 и 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0001/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на депутатите на Чешката република и Генералните кортеси на Кралство Испания, относно проекта на законодателен акт,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2017 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи съгласно член 55 от Правилника,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0394/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Престъпниците извършват контрабанда на парични средства в Съюза, но липсват ясни оценки на мащаба и стойността на контрабандираните през границите суми. Отговорността за разкриването, регистрирането и разследването на движенията на парични средства е разпокъсана между държавите членки и националните органи могат да бъдат изправени пред правни пречки, които възпрепятстват митническите органи да контролират или докладват относно паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него. Някои инструменти на приносител с висока стойност, различни от парични средства, като например злато, диаманти, предплатени карти, цифрови портфейли и акции на приносител, рядко биват докладвани поради трудностите по откриването им или тъй като в повечето държави членки понастоящем попадат извън приложното поле на регламентирането на паричните средства.

Изменение2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  С оглед на риска, че прилагането на Директива 91/308/ЕИО може да доведе до увеличение на движенията на парични средства за незаконни цели, които могат да представляват заплаха за финансовата система и вътрешния пазар, посочената директива беше допълнена с Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета20. Посоченият регламент има за цел да предотвратява и разкрива случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризъм, като установява система за контрол, приложим към физическите лица, които влизат в Съюза или излизат от него с парични средства или платежни инструменти на приносител в размер на 10 000 EUR или повече или тяхната равностойност в други валути.

(4)  С оглед на риска, че прилагането на Директива 91/308/ЕИО може да доведе до увеличение на движенията на парични средства за незаконни цели, които могат да представляват заплаха за финансовата система и вътрешния пазар, посочената директива беше допълнена с Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета20. Посоченият регламент има за цел да предотвратява и разкрива случаи на изпиране на пари и финансиране на тероризъм, като установява система за контрол, приложим към физическите лица, които влизат в Съюза или излизат от него с парични средства в размер на 10 000 EUR или повече или тяхната равностойност в други валути. Терминът „които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него“ следва да се определи въз основа на територията на Съюза, както е определена в член 355 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да се гарантира, че настоящият регламент има възможно най-широк обхват на прилагане и че няма да има зони, като например свободните зони, международните транзитни зони и други подобни зони, които да бъдат освободени от неговото прилагане и да представят възможности за заобикаляне на приложимия контрол.

__________________

__________________

20 Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 9).

20 Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 9).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Значението на контрола върху движението на парични средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него, се подчертава от докладваните от Европол нередности, а именно, че въпреки непрекъснатото увеличаване на използването на непарични платежни методи и умерения спад в използването на пари в брой за плащания, общата стойност на евробанкнотите в обращение продължава да нараства над процента на инфлацията и търсенето на банкноти с висока деноминация, които обикновено не са свързани с плащания, продължава, което може да е признак за връзка с престъпни дейности, както е показано в доклада на Европол „Защо парите в брой продължават да господстват?“ от 2015 г.

 

 

 

 

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В Директива (ЕС) 2015/849 са посочени и описани редица престъпни дейности, приходите от които могат да бъдат обект на изпиране на пари или да се използват за финансиране на терористична дейност. Често приходите от тези престъпни дейности се транспортират през външните граници на Съюза с цел да бъдат изпрани или използвани за финансиране на тероризма. Настоящият регламент следва да вземе това предвид и да установи система от правила, които не само да допринасят за предотвратяването на изпирането на пари и на финансирането на тероризма като такива, но и да улесняват разкриването и разследването на престъпните дейности, посочени в Директива (ЕС) 2015/849.

(6)  В Директива (ЕС) 2015/849 са посочени и описани редица престъпни дейности, приходите от които могат да бъдат обект на изпиране на пари или да се използват за финансиране на терористична дейност. Често приходите от тези престъпни дейности се транспортират през външните граници на Съюза с цел да бъдат изпрани или използвани за финансиране на тероризма. Настоящият регламент следва да вземе това предвид и да установи система от правила, които не само да допринасят за предотвратяването на изпирането на пари, включително първоначални престъпления като данъчните престъпления, и на финансирането на тероризма като такова, но и да улесняват разкриването и разследването на престъпните дейности, посочени в Директива (ЕС) 2015/849, както и на дейности, които засягат сигурността на Съюза и на неговите държави членки.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Настоящият регламент не води до изменение на задължението за спазване на основните права и основните правни принципи, заложени в член 6 от Договора за Европейския съюз и в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Наличието на хармонизиран набор от правила на Съюза, даващ възможност за контрол на движението на парични средства в рамките на Съюза, би улеснило значително усилията за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Изменение7

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Като се има предвид присъствието им по външните граници на Съюза, техния експертен опит при извършването на контрол по отношение на пътници и товари, преминаващи външните граници, и опита, придобит при прилагането на Регламент (ЕО) № 1889/2005, митническите органи следва да продължат да действат в качеството си на компетентни органи за целите на настоящия регламент. В същото време държавите членки следва да продължат да имат възможността да определят други национални органи, присъстващи по външните граници, които да действат като компетентни органи.

(11)  Като се има предвид присъствието им по външните граници на Съюза, техния експертен опит при извършването на контрол по отношение на пътници и товари, преминаващи външните граници, и опита, придобит при прилагането на Регламент (ЕО) № 1889/2005, митническите органи следва да продължат да действат в качеството си на компетентни органи за целите на настоящия регламент. В същото време държавите членки следва да продължат да имат възможността да определят други национални органи, присъстващи по външните граници, които да действат като компетентни органи. Персоналът на митническите органи и други национални органи следва да получава специално обучение относно начина на установяване на изпирането на пари чрез използване на пари в брой, а държавите членки следва да разпределят ресурсите в съответствие с анализ на риска и да не пренебрегват необходимите проверки на частни самолети и яхти, влизащи на националните им територии и излизащи от тях.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Едно от основните понятия, използвани в настоящия регламент, е „парични средства“, което следва да бъде определено като обхващащо четири категории: валута, платежни инструменти на приносител, стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност, и някои видове предплатени карти. Предвид своите характеристики някои платежни инструменти на приносител, стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност, или някои видове предплатени карти, които не са свързани с банкова сметка, могат да бъдат използвани вместо валута като анонимно средство за прехвърляне на стойност през външните граници, което не може да бъде проследено с помощта на класическата система за надзор от страна на публичните органи. В настоящия регламент следва да се определят основните съставни части на определението на „парични средства“, като в същото време се даде възможност на Комисията да изменя несъществени съставни части в отговор на усилията на престъпниците и на техните съучастници да заобиколят дадена мярка, с която се упражнява контрол само върху един вид високоликвидно средство за съхраняване на стойност, като прехвърлят през външните граници друг вид средство. Ако има данни за наличие на такова поведение от значителен мащаб, от съществено значение е да се предприемат бързо мерки за подобряване на положението.

(12)  Едно от основните понятия, използвани в настоящия регламент, е „парични средства“, което следва да бъде определено като обхващащо четири категории: валута, платежни инструменти на приносител, стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност, и някои видове анонимни предплатени карти. Предвид своите характеристики някои платежни инструменти на приносител, стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност, или някои видове анонимни предплатени карти, които не са свързани с банкова сметка, могат да бъдат използвани вместо валута като анонимно средство за прехвърляне на стойност през външните граници, което не може да бъде проследено с помощта на класическата система за надзор от страна на публичните органи. Понастоящем митническите органи изпитват технически затруднения, когато трябва да проверят в кратък срок паричната сума, съхранявана на предплатени карти. Поради това в настоящия регламент следва да се определят основните съставни части на определението на „парични средства“, като в същото време се даде възможност на Комисията да изменя несъществени съставни части в отговор на усилията на престъпниците и на техните съучастници да заобиколят дадена мярка, с която се упражнява контрол само върху един вид високоликвидно средство за съхраняване на стойност, като прехвърлят през външните граници друг вид средство. Ако има данни за наличие на такова поведение от значителен мащаб, от съществено значение е да се предприемат бързо мерки за подобряване на положението. Въпреки че, както е видно от доклада на Комисията от 26 юни 2017 г. относно оценката на рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които засягат вътрешния пазар и се отнасят до трансгранични дейности1a, съществува висока степен на риск, породен от виртуалните валути, митническите органи не разполагат с достатъчно ресурси, за да ги наблюдават.

 

_____________

 

1a (COM(2017)340 final и SWD(2017)241 final)

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Предплатените карти са непоименни карти за съхраняване на парична стойност или средства, които могат да се използват за платежни операции, за придобиване на стоки или услуги или за обратно изкупуване на валута и които не са свързани с банкова сметка. Те се използват широко за редица законни цели и някои от тези инструменти са от очевиден социален интерес. Като такива предплатените карти се прехвърлят лесно и могат да се използват за прехвърляне на значителна стойност през външните граници. Ето затова е необходимо предплатените карти да се включат в определението за парични средства. Това ще даде възможност мерките да бъдат разширени към някои видове предплатени карти, ако има обосновани данни за това и при надлежно отчитане на пропорционалността и практическата приложимост.

(15)  Анонимните предплатени карти са непоименни карти за съхраняване или предоставяне на достъп до парична стойност или средства, които могат да се използват за платежни операции, за придобиване на стоки или услуги или за обратно изкупуване на валута и които не са свързани с банкова сметка. Те се използват широко за редица законни цели и някои от тези инструменти са от очевиден социален интерес. Като такива анонимните предплатени карти се прехвърлят лесно и могат да се използват за прехвърляне на значителна стойност през външните граници. Ето затова е необходимо такива предплатени карти да се включат в определението за парични средства, особено ако могат да бъдат закупени без процедури за комплексна проверка на клиент. Това ще даде възможност мерките да бъдат разширени към анонимните предплатени карти, ако има обосновани данни за това и при надлежно отчитане на пропорционалността и практическата приложимост в съответствие с наличната технология.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  За целите на предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, на физическите лица, които влизат в Съюза или излизат от него, следва да се наложи задължение за деклариране. С цел да не се ограничава неправомерно свободното движение или да не се обременяват прекомерно с административни формалности гражданите и органите, за това задължение следва да бъде предвиден праг от 10 000 EUR или тяхната равностойност в стоки, използвани като високоликвидно средство за съхраняване на стойност, платежни инструменти на приносител, предплатени карти или други валути. То следва да се прилага по отношение на физическите лица, пренасящи такива суми в себе си, в своя багаж или в превозното средство, с които преминават външната граница. От тях следва да се изисква да предоставят паричните средства на разположение на компетентните органи за извършване на контрол.

(16)  За целите на предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, на физическите лица, които влизат в Съюза или излизат от него, следва да се наложи задължение за деклариране. С цел да не се ограничава неправомерно свободното движение или да не се обременяват прекомерно с административни формалности гражданите и органите, за това задължение следва да бъде предвиден праг от 10 000 EUR или тяхната равностойност в стоки, използвани като високоликвидно средство за съхраняване на стойност, платежни инструменти на приносител, анонимни предплатени карти или други валути. То следва да се прилага по отношение на приносители, които за целите на настоящия регламент следва да бъдат определени като физически лица, пренасящи такива суми в себе си, в своя багаж или в превозното средство, с които преминават външната граница. От тях следва да се изисква да предоставят паричните средства на разположение на компетентните органи за извършване на контрол. Определението за „приносител“ следва да бъде тълкувано като изключващо професионалните превозвачи, които предприемат професионален пренос на стоки или хора.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  По отношение на движенията на парични средства, които не се придружават от своя собственик, изпращач, предвиден получател или техен представител, например парични средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него в пощенски пратки, куриерски пратки, като непридружен багаж или товар в контейнери, компетентните органи на външната граница следва да разполагат с правомощия да изискват от изпращача или получателя или от техен представител да направи декларация за оповестяване на информация. Такова оповестяване на информация следва да обхваща редица елементи като произхода, местоназначението, икономическия произход и предназначението на средствата, които не са включени в обичайната документация, представена пред митническите органи, например транспортните документи и митническите декларации. Това ще позволи на компетентните органи да извършат анализ на риска и да съсредоточат усилията си върху онези пратки, за които считат, че представляват най-голям риск, без систематично да се налагат допълнителни формалности. Задължението за оповестяване на информация следва да бъде обвързано с праг, който е идентичен с приложимия към паричните средства, пренасяни от физически лица.

(17)  По отношение на движенията на парични средства, които не се придружават от своя приносител, например парични средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него в пощенски пратки, куриерски пратки, като непридружен багаж или товар в контейнери, компетентните органи следва да разполагат с правомощия да изискват от изпращача или получателя или от техен представител да направи декларация за оповестяване на информация. Такова оповестяване на информация следва да обхваща редица елементи като произхода, местоназначението, икономическия произход и предназначението на средствата, които не са включени в обичайната документация, представена пред митническите органи, например транспортните документи и митническите декларации. Това ще позволи на компетентните органи да извършат анализ на риска и да съсредоточат усилията си върху онези пратки, за които считат, че представляват най-голям риск, без систематично да се налагат допълнителни формалности. Задължението за оповестяване на информация следва да бъде обвързано с праг, който е идентичен с приложимия към паричните средства, пренасяни от физически лица.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Когато открият парични средства в размер под прага, но са налице признаци, че паричните средства могат да бъдат свързани с престъпна дейност съгласно определението в настоящия регламент, компетентните органи следва да са в състояние да запишат основната информация за лицата, пренасящи паричните средства, като например техните данни за самоличност и националност, както и подробна информация за използваните транспортни средства, например вида на превозното средство, мястото на потегляне и местоназначението.

(20)  Когато открият парични средства в размер под прага, но са налице признаци, че паричните средства могат да бъдат свързани с престъпна дейност съгласно определението в настоящия регламент, компетентните органи следва да са в състояние да запишат, в случай на придружени парични средства, информацията за приносителя, собственика и предвидения получател, като например техните данни за самоличност и контакт, тяхната националност, данни за икономическия произход и предназначението на паричните средства, както и подробна информация за използваните транспортни средства, например вида на превозното средство, мястото на потегляне и местоназначението. В случай на непридружени парични средства компетентните органи следва да са в състояние да запишат тази информация за изпращача, собственика и предвидения получател на паричните средства.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Тази информация следва да се предава на звеното за финансово разузнаване на въпросната държава членка. Предвидено е тези звена да бъдат централни елементи в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, които получават и обработват информация от различни източници, например финансови институции, и я анализират с цел да се установи дали са налице основания за по-нататъшно разследване, което може да не е очевидно за компетентните органи, които събират декларациите и извършват контрол по силата на настоящия регламент.

(21)  Тази информация следва да се предава на звеното за финансово разузнаване на въпросната държава членка, което следва незабавно да я предоставя на звената за финансово разузнаване на другите държави членки. Предвидено е тези звена да бъдат централни елементи в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, които получават и обработват информация от различни източници, например финансови институции, и я анализират с цел да се установи дали са налице основания за по-нататъшно разследване, което може да не е очевидно за компетентните органи, които събират декларациите и извършват контрол по силата на настоящия регламент. За тази цел следва да бъде установена междусистемна връзка между системите за обмен на информация, използвани съответно от компетентните органи и звената за финансови разследвания.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  С оглед на по-нататъшното укрепване на сътрудничеството между звената за финансово разузнаване Комисията следва да прецени дали е целесъобразно да се създаде звено на Съюза за финансово разузнаване и при необходимост да представи законодателно предложение.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Като се има предвид, че движенията на паричните средства, които подлежат на контрол в съответствие с настоящия регламент, се осъществяват през външните граници и предвид трудността да се действа, след като паричните средства са напуснали пункта на въвеждане или извеждане, както и на свързания с това риск, ако дори малки количества се използват незаконно, компетентните органи следва да имат възможност временно да изземват и да задържат парични средства при определени обстоятелства при спазване на принципите за взаимозависимост и взаимоограничаване: на първо място, когато задължението за деклариране или за оповестяване на информация не е било изпълнено, и на второ място, когато има признаци за престъпна дейност, независимо от размера на паричните средства или на това дали те се пренасят от дадено физическо лице или са без придружител. С оглед на естеството на такова временно изземване и задържане и на въздействието, което то може да окаже върху свободата на движение и правото на собственост, срокът на задържане следва да бъде ограничен до абсолютния минимум, който е необходим на другите компетентни органи, за да установят дали са налице основания за последваща намеса като разследвания или изземване на паричните средства на основание на други правни инструменти. Всяко решение за временно задържане на парични средства съгласно настоящия регламент следва да се придружава от изложение на мотивите и подходящо описание на специфичните фактори, които са породили необходимостта от действие. Ако в края на срока не е взето решение за последваща намеса или ако компетентният орган реши, че няма основания за по-нататъшно задържане на паричните средства, те трябва незабавно да се предоставят на декларатора.

(23)  Като се има предвид, че движенията на паричните средства, които подлежат на контрол в съответствие с настоящия регламент, се осъществяват през външните граници и предвид трудността да се действа, след като паричните средства са напуснали пункта на въвеждане или извеждане, както и на свързания с това риск, ако дори малки количества се използват незаконно, компетентните органи следва да имат възможност временно да изземват и да задържат парични средства при определени обстоятелства при спазване на принципите за взаимозависимост и взаимоограничаване: на първо място, когато задължението за деклариране или за оповестяване на информация не е било изпълнено, и на второ място, когато има признаци за престъпна дейност. С оглед на естеството на такова временно изземване и задържане и на въздействието, което то може да окаже върху свободата на движение и правото на собственост, срокът на задържане следва да бъде ограничен до абсолютния минимум, който е необходим на другите компетентни органи, за да установят дали са налице основания за последваща намеса като разследвания или изземване на паричните средства на основание на други правни инструменти. На физически лица, засегнати от временно изземване и задържане на паричните им средства, доколкото това би представлявало неоправдана тежест за тях, следва да бъде предоставяна възможността да запазят минимална парична сума, при възможност предвид вида на иззетите и задържаните парични средства, за да могат да си позволят храна, вода и подслон. Всяко решение за временно задържане на парични средства съгласно настоящия регламент следва да се придружава от изложение на мотивите и подходящо описание на специфичните фактори, които са породили необходимостта от действие. Ако в края на срока не е взето решение за последваща намеса или ако компетентният орган реши, че няма основания за по-нататъшно задържане на паричните средства, те следва незабавно да се върнат на съответната заинтересована страна.

Изменение16

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  От изключителна важност е компетентните органи, които събират информация съгласно настоящия регламент, да я предават своевременно на националното звено за финансово разузнаване, така че то да може да я анализира допълнително и да я сравни с други данни, както е предвидено в Директива (ЕС) 2015/849.

(24)  От изключителна важност е компетентните органи, които събират информация съгласно настоящия регламент, да я предават своевременно на националното звено за финансово разузнаване, което следва бързо да я предоставя на звената за финансово разузнаване на останалите държави членки, така че те да могат да анализират допълнително информацията и да я сравнят с други данни, както е предвидено в Директива (ЕС) 2015/849.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  В случаите, когато е отчетено неспазване на задължението за деклариране или оповестяване на информация, или има признаци за престъпна дейност, компетентните органи следва да могат да споделят тази информация по подходящи канали с органите, компетентни за борбата с въпросната престъпна дейност. Такъв обмен на данни е пропорционален, като се има предвид, че е вероятно нарушителите на задължението за деклариране, заловени в една държава членка, да изберат друга държава членка на въвеждане или напускане, чиито компетентни органи няма да са запознати с предишните им нарушения. Обменът на такава информация следва да стане задължителен, за да се гарантира последователно прилагане във всички държави членки. Когато има признаци, че паричните средства са свързани с престъпна дейност, която може да засегне неблагоприятно финансовите интереси на Съюза, тази информация следва също да се предоставя на Комисията. С цел да се постигнат по-успешно целите на настоящия регламент за предотвратяване и възпиране, що се отнася до заобикалянето на задължението за деклариране, между държавите членки и с Комисията следва да се обменя задължително и анонимизирана информация за риска и резултати от анализите на риска.

(25)  В случаите, когато е отчетено неспазване на задължението за деклариране или оповестяване на информация, или има признаци за престъпна дейност, компетентните органи следва бързо да споделят тази информация по подходящи канали с органите на другите държави членки, компетентни за борбата с въпросната престъпна дейност. Такъв обмен на данни е пропорционален, като се има предвид, че е вероятно нарушителите на задължението за деклариране, заловени в една държава членка, да изберат друга държава членка на въвеждане или напускане, чиито компетентни органи няма да са запознати с предишните им нарушения. Обменът на такава информация следва да стане задължителен, за да се гарантира последователно прилагане във всички държави членки. Когато има признаци, че паричните средства са свързани с престъпна дейност, която може да засегне неблагоприятно финансовите интереси на Съюза, тази информация следва също да се предоставя на Комисията и на Европейската прокуратура. С цел да се постигнат по-успешно целите на настоящия регламент за предотвратяване и възпиране, що се отнася до заобикалянето на задължението за деклариране, между държавите членки и с Комисията следва да се обменя задължително и анонимизирана информация за риска и резултати от анализите на риска в съответствие със стандартите, установени в актовете за изпълнение, които ще бъдат приети съгласно настоящия регламент.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 25 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  С цел да се гарантира, че звената за финансово разузнаване имат бърз достъп до информацията, необходима за провеждането на техните разследвания, следва да бъде насърчавано взаимното свързване на митническата информационна система и на децентрализираната компютърна мрежа FIU.net.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Следва да се предвиди възможност за обмен на информация между компетентен орган на държава членка или на Комисията и органите на трета държава, като се предвидят подходящи предпазни мерки. Този обмен следва да е допустим само при условие, че съответните национални и европейски разпоредби относно основните права и прехвърлянето на лични данни са спазени и след разрешение от компетентните органи, които са получили информацията. Комисията следва да бъде информирана за всеки обмен на информация с трети държави в съответствие с настоящия регламент.

(26)  Следва да се предвиди възможност за обмен на информация между компетентен орган на държава членка или на Комисията и органите на трета държава, като се предвидят подходящи предпазни мерки. Този обмен следва да е допустим само при условие, че съответните национални и европейски разпоредби относно основните права и прехвърлянето на лични данни са спазени и след разрешение от компетентните органи, които са получили информацията. Комисията следва да бъде информирана за всеки обмен на информация с трети държави в съответствие с настоящия регламент и следва да представя на Европейския парламент ежегоден доклад относно това.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Като се има предвид естеството на събираната информация и оправданите правни очаквания на деклараторите, че личните им данни и информацията относно сумите на паричните средства, които са въведени в Съюза или са изведени от него, ще бъдат третирани поверително, компетентните органи следва да предоставят достатъчно гаранции за спазването на професионалната тайна от страна на служителите, които изискват достъп до информацията, и да я защитават по подходящ начин от нерегламентиран достъп, употреба или съобщаване. Освен ако в настоящия регламент или в националното законодателство, по-специално в контекста на съдебното производство, е предвидено друго, тази информация не трябва да бъде разкривана без разрешение от страна на органа, който е събрал. Всяко събиране, разкриване, предаване, съобщаване и друга обработка на лични данни, попадащи в обхвата на настоящия регламент, следва да бъде предмет на разпоредбите на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета21 и на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета22.

(27)  Като се има предвид естеството на събираната информация и оправданите правни очаквания на приносителите и деклараторите, че личните им данни и информацията относно стойността на паричните средства, които са въведени в Съюза или са изведени от него, ще бъдат третирани поверително, компетентните органи следва да предоставят достатъчно гаранции за спазването на професионалната тайна от страна на служителите, които изискват достъп до информацията, и да я защитават по подходящ начин от нерегламентиран достъп, употреба или съобщаване. Освен ако в настоящия регламент или в националното законодателство, по-специално в контекста на съдебното производство, е предвидено друго, тази информация не трябва да бъде разкривана без разрешение от страна на органа, който е събрал. Всяко събиране, разкриване, предаване, съобщаване и друга обработка на лични данни, попадащи в обхвата на настоящия регламент, следва да бъде предмет на разпоредбите на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета21 и на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета22.

__________________

__________________

21 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

21 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

22 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

22 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  За целите на анализа, извършван от звената за финансово разузнаване и с цел да се позволи на органите на други държави членки да упражняват контрол и да привеждат в изпълнение задължението за деклариране, по-специално по отношение на деклараторите, които преди това са извършвали нарушения на това задължение, е необходимо данните за декларацията да се съхраняват за достатъчно дълъг срок, така че компетентните органи да могат ефективно да извършват разследвания. Обработката на лични данни по силата на настоящия регламент служи за същите цели като обработката по силата на Директива (ЕС) 2015/849. Съгласно посочената директива звената за финансово разузнаване съхраняват данните, предоставени им от „задължени субекти“, в продължение на пет години. С цел ефективно упражняване на контрол и привеждане в изпълнение на задължението за деклариране, срокът на съхранение на данните следва да бъде приведен в съответствие с предвидения в Директива (ЕС) 2015/849.

(28)  За целите на анализа, извършван от звената за финансово разузнаване и с цел да се позволи на органите на други държави членки да упражняват контрол и да привеждат в изпълнение задължението за деклариране, по-специално по отношение на лицата, които преди това са извършвали нарушения на това задължение, е необходимо данните за декларацията да се съхраняват за достатъчно дълъг срок, така че компетентните органи да могат ефективно да извършват разследвания. Обработката на лични данни по силата на настоящия регламент служи за същите цели като обработката по силата на Директива (ЕС) 2015/849. Съгласно посочената директива звената за финансово разузнаване съхраняват данните, предоставени им от „задължени субекти“, в продължение на пет години.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  С цел да насърчат спазването на законодателството и да предотвратят заобикалянето му, държавите членки следва да предвидят санкции за неспазване на задълженията за деклариране или оповестяване на информация. Санкциите следва да се прилагат само при неспазване на задължението за деклариране или оповестяване на информация съгласно настоящия регламент и не следва да вземат предвид престъпната дейност, евентуално свързана с паричните средства, която може да бъде предмет на допълнително разследване и мерки, попадащи извън обхвата на настоящия регламент. Те следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи, и да не надхвърлят това, което е необходимо за насърчаване на спазването на законодателството.

(29)  С цел да насърчат спазването на законодателството и да предотвратят заобикалянето му, държавите членки следва да предвидят санкции за неспазване на задълженията за деклариране или оповестяване на информация. Санкциите следва да се прилагат само при неспазване на задължението за деклариране или оповестяване на информация съгласно настоящия регламент и не следва да вземат предвид престъпната дейност, евентуално свързана с паричните средства, която може да бъде предмет на допълнително разследване и мерки, попадащи извън обхвата на настоящия регламент. Те следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи, и да не надхвърлят това, което е необходимо за насърчаване на спазването на законодателството. За да бъде ефективен и да избягва ситуацията, при която престъпниците избират държавата членка на влизане или излизане от Съюза въз основа на равнището на действащите санкции, настоящият регламент следва да въведе сближаване на националните санкции.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  С цел да се осигури еднакво прилагане на контрола и ефикасна обработка, предаване и анализ на декларациите от компетентните органи, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия да приема образците на формулярите на декларацията и оповестяването на информация, да определя критериите за обща рамка за управление на риска, да установява техническите правила и условия и образците на формуляри, които да се използват за декларациите и за обмена на информация, и да определя правилата и формата за предоставянето на статистическа информация на Комисията. Това следва да включва въвеждането на подходящи електронни системи. Правомощията следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета23.

(30)  Макар и повечето държави членки вече да използват хармонизиран формуляр за декларация – формуляр на ЕС за деклариране на валута (EU-CDF) – на доброволна основа, с цел да се осигури еднакво прилагане на контрола и ефикасна обработка, предаване и анализ на декларациите от компетентните органи, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия да приема образците на формулярите на декларацията и оповестяването на информация, да установява техническите правила и условия и образците на формуляри, които да се използват за декларациите и за обмена на информация между компетентните органи и за междусистемната връзка между системите за обмен на информация, използвани съответно от компетентните органи и звената за финансови разследвани, както и да определя правилата и формата за предоставянето на статистическа информация на Комисията. Това следва да включва въвеждането на подходящи електронни системи. Правомощията следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.

__________________

 

23 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13).

 

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 30 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30a)  С цел да се гарантира еднаквото им прилагане от страна на компетентните органи, проверките следва да се основават преди всичко на анализ на риска с цел идентифициране и оценка на рисковете и разработване на необходимите мерки за противодействие. Създаването на рамка за управление на риска, която да е обща за всички държави членки, не следва да възпрепятства държавите членки да осъществяват контрол посредством проверки на случаен принцип.

 

 

 

 

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  За да може бързо да бъдат вземани предвид бъдещите изменения на международните стандарти, установени от Специалната група за финансови действия, или за да се противодейства на заобикалянето на настоящия регламент чрез използване на ликвидни средства за съхраняване на стойност, които не са обхванати от определението на „парични средства“, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на измененията на това определение. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година, 24 по-специално, с цел гарантиране на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(31)  За да може бързо да бъдат вземани предвид бъдещите изменения на международните стандарти, установени от Специалната група за финансови действия, или за да се противодейства на заобикалянето на настоящия регламент чрез използване на ликвидни средства за съхраняване на стойност, които не са обхванати от определението на „парични средства“, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на подробните правила за извършване на контрол от страна на компетентните органи, като се вземат предвид общата рамка за управление на риска, определена в Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета23a, и анализът за оценка на риска, осъществен съгласно Директива (ЕС) 2015/849, и по отношение на измененията на приложение I към настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година, 24 по-специално, с цел гарантиране на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

__________________

__________________

 

23a Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

24 Препратка към ОВ [L 123/1]

24 Препратка към ОВ [L 123/1]

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 31 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(31a)  За да се коригира сегашното положение, при което много пътници не са наясно със задължението си да декларират паричните средства, държавите членки, в сътрудничество с Комисията, следва да разработят подходящи материали и да стартират редовни кампании за повишаване на информираността, насочени към гражданите на ЕС и гражданите на трети държави, както и към юридически лица. Тези кампании следва да бъдат хармонизирани поради факта, че те следва да бъдат предназначени за външните граници на Съюза.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В настоящия регламент се предвижда система за контрол по отношение на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него, която да допълни правната уредба за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, установена в Директива (ЕС) 2015/849.

В настоящия регламент се предвижда система за контрол по отношение на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него, която да допълни правната уредба за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, установена в Директива (ЕС) 2015/849, както и предотвратяването на всякаква друга престъпна дейност, насочена срещу сигурността на Съюза или на държавите членки.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  платежните инструменти на приносител, посочени в приложение I;

-  платежните инструменти на приносител;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  стоките, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност, посочени в приложение I;

-  стоките, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  предплатените карти, посочени в приложение I;

-  анонимните карти;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „платежен инструмент на приносител“ означава инструмент, различен от валута, който дава право на държателя му да претендира парична сума при представяне на инструмента, без да е необходимо да доказва своята самоличност или своето право на тази сума;

г)  „платежен инструмент на приносител“ означава инструмент, различен от валута, който дава право на държателя му да претендира парична сума при представяне на инструмента, без да е необходимо да доказва своята самоличност или своето право на тази сума; Тези платежни инструменти на приносител са посочени в приложение I;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност“ означава стоки с високо съотношение между техните стойност и обем, които лесно могат да се превърнат във валута на достъпни пазари при ниски трансакционни разходи;

д)  „стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност“ означава стоки с високо съотношение между техните стойност и обем, които лесно могат да се превърнат във валута на достъпни пазари при ниски трансакционни разходи; Тези стоки са посочени в приложение I;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  „предплатена карта“ означава непоименна карта за съхраняване на парична стойност или средства, която може да се използва за платежни операции, за придобиване на стоки или услуги или за обратно изкупуване на валута и която не е свързана с банкова сметка.

е)  „анонимна предплатена карта“ означава непоименна карта за съхраняване на или за предоставяне на достъп до парична стойност или средства, която може да се използва за платежни операции, за придобиване на стоки или услуги или за обратно изкупуване на валута и която не е свързана с банкова сметка. Тези анонимни предплатени карти са посочени в приложение I;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  „приносител“ означава всяко физическо лице, което влиза в Съюза или излиза от него, като пренася парични средства в себе си, в своя багаж или в превозното средство, с което преминава външната граница;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  „непридружени парични средства“ означава парични средства, съставляващи част от пратка, когато собственикът, изпращачът или предвиденият получател на паричните средства не пътува с пратката;

з)  „непридружени парични средства“ означава парични средства, съставляващи част от пратка без приносител;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14 за изменение на приложение I, за да се вземат предвид новите тенденции в изпирането на пари или финансирането на тероризма по смисъла на член 1, параграфи 3, 4 и 5 от Директива (ЕС) 2015/849 или най-добри практики за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма или за да се предотврати използването от престъпниците на платежни инструменти на приносител, стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност, или предплатени карти с цел заобикаляне на задълженията, предвидени в членове 3 и 4.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14 за изменение на приложение I, за да се вземат предвид новите тенденции в изпирането на пари или финансирането на тероризма по смисъла на член 1, параграфи 3, 4 и 5 от Директива (ЕС) 2015/849 или най-добри практики за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма или за да се предотврати използването от престъпниците на платежни инструменти на приносител, стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност, или анонимни предплатени карти с цел заобикаляне на задълженията, предвидени в членове 3 и 4.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължение за деклариране

Задължение за деклариране на придружени парични средства

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяко физическо лице, което влиза в Съюза или излиза от него и носи в себе си, в багажа си или в транспортното си средство парични средства на стойност 10 000 EUR или повече, е длъжно да декларира тези парични средства пред компетентните органи на държавата членка, през която влиза в Съюза или излиза от него, и да ги предостави на тяхно разположение за контрол. Задължението за деклариране не се счита за изпълнено, ако предоставената информация е невярна или непълна или паричните средства не са предоставени на разположение за контрол.

1.  Всеки приносител, който носи в себе си, в багажа си или в транспортното си средство парични средства на стойност 10 000 EUR или повече, е длъжен да декларира тези парични средства пред компетентните органи на държавата членка, през която влиза в Съюза или излиза от него, и да ги предостави на тяхно разположение за контрол. Задължението за деклариране не се счита за изпълнено, ако предоставената информация е невярна или непълна или паричните средства не са предоставени на разположение за контрол.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  декларатора, включително пълно име, адрес, дата и място на раждане и националност;

а)  приносителя, включително пълно име, данни за контакт (включително адрес), дата и място на раждане, националност и номер на документ за самоличност;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  собственика на паричните средства, включително пълно име, адрес, дата и място на раждане и националност;

б)  собственика на паричните средства, включително пълно име, данни за контакт (включително адрес), дата и място на раждане, номер на документ за националност и самоличност за физическите лица или пълно име, данни за контакт (включително адрес), регистрационен номер или регистрационен номер по ДДС за юридическите лица;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  предвидения получател на паричните средства, включително пълно име, адрес, дата и място на раждане и националност;

в)  предвидения получател на паричните средства, включително пълно име, данни за контакт (включително адрес), дата и място на раждане, номер на документ за националност и самоличност за физическите лица или пълно име, данни за контакт (включително адрес), регистрационен номер или регистрационен номер по ДДС за юридическите лица;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  размера и естеството на паричните средства;

г)  естеството и размера или стойността на паричните средства;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  произхода и предназначението на паричните средства;

д)  икономическия произход;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  предназначението на паричните средства;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Информацията се предоставя в писмен вид или по електронен път, като се използва формулярът, установен в съответствие с член 15, буква а). При поискване на декларатора се предоставя заверено копие.

3.  Информацията се предоставя в писмен вид или по електронен път, като се използва формулярът, установен в съответствие с член 15, буква а). На декларатора се предоставя заверено копие.

Обосновка

Деклараторите следва винаги да могат да получат писмено копие, тъй като невинаги ще бъдат в състояние да поискат такова (например ако не знаят, че имат право, или ако не говорят езика на страната).

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължение за оповестяване на информация

Задължение за оповестяване на информация за непридружени парични средства

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато непридружени парични средства на стойност 10 000 EUR или повече се въвеждат в Съюза или се извеждат от него, компетентните органи на държавата членка, през която се въвеждат или извеждат паричните средства, могат, след извършване на анализ на риска, да изискат от изпращача или от получателя или от техен представител да направи декларация за оповестяване на информация. Задължението за деклариране не се счита за изпълнено, ако предоставената информация е невярна или непълна или паричните средства не са предоставени на разположение за контрол.

1.  Когато непридружени парични средства на стойност 2000 EUR или повече се въвеждат в Съюза или се извеждат от него, компетентните органи на държавата членка, през която се въвеждат или извеждат паричните средства, могат, след извършване на анализ на риска, да изискат от изпращача или от получателя или от техен представител да направи декларация за оповестяване на информация в рамките на определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 30 дни. Компетентните органи могат да задържат парични средства докато изпращачът, получателят или неговият представител не направи декларация за оповестяване на информация.

 

Задължението за деклариране не се счита за изпълнено, ако декларацията не е направена преди изтичането на срока, ако предоставената информация е невярна или непълна или паричните средства не са предоставени на разположение за контрол.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  декларатора, включително пълно име, адрес, дата и място на раждане и националност;

а)  декларатора, включително пълно име, данни за контакт (включително адрес), дата и място на раждане, националност и номер на документ за самоличност;

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  собственика на паричните средства, включително пълното име, адрес, дата и място на раждане и националност;

б)  собственика на паричните средства, включително пълно име, данни за контакт (включително адрес), дата и място на раждане, номер на документ за националност и самоличност за физическите лица или пълно име, данни за контакт (включително адрес), регистрационен номер по ДДС за юридическите лица;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  изпращача на паричните средства, включително пълното име, адрес, дата и място на раждане и националност;

в)  изпращача на паричните средства, включително пълно име, данни за контакт (включително адрес), дата и място на раждане, номер на документ за националност и самоличност за физическите лица или пълно име, данни за контакт (включително адрес), регистрационен номер по ДДС за юридическите лица;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  получателя или предвидения получател на паричните средства, включително пълното име, адрес, дата и място на раждане и националност;

г)  получателя или предвидения получател на паричните средства, включително пълно име, данни за контакт (включително адрес), дата и място на раждане, номер на документ за националност и самоличност за физическите лица или пълно име, данни за контакт (включително адрес), регистрационен номер по ДДС за юридическите лица;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  размера и естеството на паричните средства;

д)  естеството и размера или стойността на паричните средства;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  произхода и предназначението на паричните средства.

е)  икономическия произход;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  предназначението на паричните средства.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Информацията се предоставя в писмен вид или по електронен път, като се използва формулярът, установен в съответствие с член 15, буква а). При поискване на декларатора се предоставя заверено копие.

3.  Информацията се предоставя в писмен вид или по електронен път, като се използва формулярът, установен в съответствие с член 15, буква а). На декларатора се предоставя заверено копие.

Обосновка

Деклараторите следва винаги да могат да получат писмено копие, тъй като невинаги ще бъдат в състояние да поискат такова (например ако не знаят, че имат право, или ако не говорят езика на страната).

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако задължението по член 3 или задължението за оповестяване на информация по член 4 не е било изпълнено, компетентните органи съставят в писмена или в електронна форма служебна декларация, която съдържа, доколкото е възможно, данните, изброени в член 3, параграф 2 или в член 4, параграф 2, в зависимост от случая.

3.  Ако декларацията по член 3 или задължението за оповестяване на информация по член 4 не е било изпълнено, компетентните органи съставят в писмена или в електронна форма служебна декларация, която съдържа, доколкото е възможно, данните, изброени в член 3, параграф 2 или в член 4, параграф 2, в зависимост от случая.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Контролът се основава главно на анализ на риска, имащ за цел идентифициране и оценка на рисковете и разработване на необходимите мерки за противодействие, и се упражнява като част от една обща рамка за управление на риска в съответствие с критериите, установени съгласно член 15, буква б).

4.  Контролът се основава главно на анализ на риска, имащ за цел идентифициране и оценка на рисковете и разработване на необходимите мерки за противодействие.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Посоченият в параграф 4 анализ на риска не възпрепятства компетентните органи да осъществяват спонтанен контрол или контрол въз основа на конкретна информация, получена от друг орган. Компетентните органи разполагат с подходящи инструменти за целите на контрола.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14 относно подробните правила за извършване на контрол от компетентните органи, като се отчита общата рамка за управление на риска, както е посочено в Регламент (ЕС) № 952/2013 и анализа за оценка на риска, осъществен съгласно членове 6 и 7 от Директива (ЕС) 2015/849;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4в.  Правомощията, предоставени на компетентните органи по силата на настоящия член, се прилагат също така към член 6.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Суми в размер, по-нисък от определения праг

Суми в размер, по-нисък от определения праг, за които се подозира, че са свързани с престъпна дейност

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато компетентните органи установят, че физическо лице влиза в Съюза или излиза от него с парични средства в размер, по-нисък от прага по член 3, и след анализ на риска установят, че има признаци паричните средства да са свързани с престъпна дейност, те записват тази информация, пълното име, адреса, датата и мястото на раждане и националността на това лице, както и информацията за използвания вид транспорт.

1.  Когато компетентните органи установят, че приносител влиза в Съюза или излиза от него с парични средства в размер, по-нисък от прага по член 3, и че има признаци паричните средства да са свързани с престъпна дейност, те записват тази информация и данните, предвидени в член 3, параграф 2.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато компетентните органи установят, че пратка непридружени парични средства в размер, по-нисък от прага по член 4, се въвежда в Съюза или се извежда от него, и след анализ на риска установят, че има признаци паричните средства да са свързани с престъпна дейност, те записват тази информация, пълното име, адреса, датата и мястото на раждане и националността на изпращача, предвидения получател или техен представител, както и информацията за вида на използваната пратка.

2.  Когато компетентните органи установят, че пратка непридружени парични средства в размер, по-нисък от прага по член 4, се въвежда в Съюза или се извежда от него и че има признаци паричните средства да са свързани с престъпна дейност, те записват тази информация и данните, предвидени в член 4, параграф 2.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  налице са признаци, че паричните средства са свързани с престъпна дейност, независимо от това дали те се пренасят от физическо лице или са непридружени парични средства.

б)  налице са признаци, че паричните средства са свързани с престъпна дейност.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Административното решение, посочено в параграф 1, се придружава от изложение на мотивите, съобщава се на засегнатото лице в момента на постановяването му и подлежи на ефективни правни средства за защита в съответствие с процедурите, предвидени в националното право.

2.  Административното решение, посочено в параграф 1, се придружава от изложение на мотивите и се съобщава в момента на постановяването му на:

 

а)  лицето, от което се изисква да направи декларация в съответствие с член 3 или декларация за оповестяване на информация в съответствие с член 4; или

 

б)  приносителя и собственика в случаите, посочени в член 6, параграф 1, или собственика, предвидения получател и изпращача в случаите, посочени в член 6, параграф 2.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Административното решение, посочено в параграф 1, подлежи на ефективни правни средства за защита в съответствие с процедурите, предвидени в националното право.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Срокът на временно задържане е строго ограничен до времето, необходимо на компетентните органи да установят дали обстоятелствата по случая оправдават по-нататъшно задържане. Максималният срок на временно задържане се определя от националното законодателство; той не може да бъде по-дълъг от 30 дни. Ако в рамките на този срок не се вземе решение за по-нататъшно задържане на паричните средства или ако се вземе решение, че обстоятелствата по случая не оправдават тяхното по-нататъшно задържане, паричните средства незабавно се предоставят на декларатора.

3.  Срокът на временно задържане е строго ограничен до времето, необходимо на компетентните органи да установят дали обстоятелствата по случая оправдават по-нататъшно задържане. Максималният срок на временно задържане се определя от националното законодателство; той не е по-дълъг от 30 дни. Ако в рамките на този срок не се вземе решение за по-нататъшно задържане на паричните средства или ако се вземе решение, че обстоятелствата по случая не оправдават тяхното по-нататъшно задържане, паричните средства незабавно се връщат на:

 

а)  декларатора или приносителя в случаите, посочени в членове 3 и 4; или

 

б)  приносителя или собственика в случаите, посочени в член 6, параграф 1, или собственика, предвидения получател или изпращача в случаите, посочени в член 6, параграф 2.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи записват информацията, получена по силата на членове 3 и 4, член 5, параграф 3 или член 6, и я предават на звеното за финансово разузнаване на държавата членка, в която тя е била получена, в съответствие с техническите правила, определени съгласно член 15, буква в).

1.  Компетентните органи записват информацията, получена по силата на членове 3 и 4, член 5, параграф 3 или член 6, и я предават на звеното за финансово разузнаване на държавата членка, в която тя е била получена, което предава бързо информацията на звеното за финансово разузнаване на другата държава членка, в съответствие с техническите правила, определени съгласно член 15, буква в).

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  За целите на настоящия регламент, без да се засягат правилата на Съюза за защита на данните, по-специално по отношение на ограничаването на целите и правата на достъп, се създава междусистемно свързване между системата, която използват компетентните органи за обмен на информация съгласно Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета1a, и системата, която използват звената за финансово разузнаване за обмен на информация съгласно Решение 2000/642/ПВР на Съвета, в съответствие с техническите правила, определени от Комисията съгласно член 15, буква ва).

 

_______________

 

1a Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси, ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1, последно изменен с Регламент (ЕС) 2015/1525 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., ОВ L 243 от 18.9.2015 г., стр. 1.

 

Решение 2000/642/ПВР на Съвета от 17 октомври 2000 година относно условията за сътрудничество и обмен на информация между звената за финансово разузнаване на държавите членки, ОВ L 271 от 24.10.2000 г., стр. 4.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Информацията по параграф 1 се съобщава във възможно най-кратък срок и не по-късно от един месец след датата, на която е била събрана.

2.  Информацията по параграф 1 се съобщава във възможно най-кратък срок и не по-късно от четири работни дни след датата, на която е била събрана.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  До 1 януари 2019 г. Комисията прави преценка на целесъобразността на създаването на звено на Съюза за финансово разузнаване и представя, ако е подходящо, законодателно предложение.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато има признаци, че паричните средства са свързани с престъпна дейност, която може да засегне неблагоприятно финансовите интереси на Съюза, информацията по параграф 1 се предава и на Комисията.

2.  Когато има признаци, че паричните средства са свързани с престъпна дейност, която може да засегне неблагоприятно финансовите интереси на Съюза, информацията по параграф 1 се предава също на Комисията, на Европейската прокуратура, Евроюст и Европол. Комисията обработва статистически получената информация и я прави публично достояние.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Компетентният орган съобщава информацията по параграфи 1 и 2 в съответствие с техническите правила, определени съгласно член 15, буква в), и като се използва формулярът, установен в съответствие с член 15, буква г).

3.  Компетентният орган съобщава информацията по параграфи 1 и 2 в съответствие с техническите правила, определени съгласно член 15, буква ва), и като се използва формулярът, установен в съответствие с член 15, буква г).

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Информацията по параграфи 1 и 2 се съобщава във възможно най-кратък срок и не по-късно от един месец след датата, на която е била събрана.

4.  Информацията по параграф 1, букви а), б) и в) и по параграф 2 се съобщава във възможно най-кратък срок и не по-късно от четири работни дни след датата, на която е била събрана;

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Информацията и резултатите, посочени в параграф 1, буква г), се съобщават на всеки шест месеца или по искане на всички държави членки и на Комисията.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки или Комисията могат да съобщават в рамките на административната взаимопомощ следната информация на трета държава, при условие че е налице съгласието на компетентния орган, който е получил информацията от декларатора или неговия представител, и при условие че такова съобщаване е в съответствие с приложимите национални и съюзни разпоредби относно прехвърлянето на лични данни на трети държави:

1.  Държавите членки или Комисията могат да съобщават в рамките на административната взаимопомощ следната информация на трета държава, при условие че е налице съгласието на компетентния орган, който е получил информацията от приносителя или декларатора и при условие че такова съобщаване е в съответствие с приложимите национални и съюзни разпоредби относно прехвърлянето на лични данни на трети държави:

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки уведомяват Комисията за всяко съобщаване на информация съгласно параграф 1.

2.  Държавите членки уведомяват Комисията за всяко съобщаване на информация съгласно параграф 1 и Комисията представя ежегоден доклад на Европейския парламент относно съобщената информация.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Компетентните органи действат като администратори на личните данни, получени от тях в съответствие с членове 3, 4 и 6.

1.  Компетентните органи действат като администратори на личните данни, получени от тях в съответствие с членове 3, 4, член 5, параграф 3 и член 6.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Обработването на лични данни въз основа на настоящия регламент се извършва единствено за целите на предотвратяването и борбата с престъпни дейности. .

2.  Обработването на лични данни въз основа на настоящия регламент се извършва единствено за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания. Това обработване е в обхвата на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

___________________

 

1a Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

Обосновка

Привеждането на формулировката в съответствие с Директивата за защита на данните (2016/680).

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Достъп до личните данни, получени в съответствие с членове 3, 4 и 6, имат само надлежно оправомощени служители на компетентните органи и тези данни се защитават по подходящ начин срещу нерегламентиран достъп или съобщаване. Освен ако в членове 8, 9 и 10 е предвидено друго, те не могат да се разкриват или съобщават без изричното разрешение на компетентния орган, който е получил първоначално информацията. Това разрешение обаче не е необходимо, когато компетентните органи са задължени да разкрият или съобщят тази информация по силата на действащи законови разпоредби във въпросната държава членка, по-специално във връзка със съдебно производство.

3.  Достъп до личните данни, получени в съответствие с членове 3 и 4, член 5, параграф 3 и член 6, имат само надлежно оправомощени служители на компетентните органи и тези данни се защитават по подходящ начин срещу нерегламентиран достъп или съобщаване. Освен ако в членове 8, 9 и 10 е предвидено друго, те не могат да се разкриват или съобщават без изричното разрешение на компетентния орган, който е получил първоначално информацията. Това разрешение обаче не е необходимо, когато компетентните органи са задължени да разкрият или съобщят тази информация по силата на действащи законови разпоредби във въпросната държава членка, по-специално във връзка със съдебно производство.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Личните данни, получени в съответствие с членове 3, 4 и 6, се съхраняват от компетентните органи и звеното за финансово разузнаване за срок от пет години след датата, на която са били събрани. След изтичането на този срок те се заличават или анонимизират.

4.  Личните данни, получени в съответствие с членове 3, 4, член 5, параграф 3 и член 6, се съхраняват от компетентните органи и звеното за финансово разузнаване само докато това е необходимо и пропорционално за целите, за които данните се обработват, но за срок не по-дълъг от три години, считано от датата, на която са били събрани. Ако има признаци, че паричните средства са свързани с престъпна дейност, личните данни, получени в съответствие с членове 3, 4, член 5, параграф 3 и член 6, се съхраняват от компетентните органи и звеното за финансово разузнаване за не повече от пет години. В такъв случай основанията за това удължено съхраняване се мотивират и протоколират. Ако не се вземе решение за продължаване на съхранението, тези данни се заличават автоматично след три години.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава членка въвежда санкции, които се налагат при неспазване на задължението за деклариране по членове 3 и 4. Тези санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Всяка държава членка въвежда санкции, които се налагат при неспазване на задължението за деклариране по членове 3 и 4. Тези санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки имат за цел въвеждането на координиран набор от санкции в целия Съюз. За тази цел Комисията представя, по целесъобразност, законодателно предложение.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ... 26.

2  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 2 и член 5, параграф 4а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от …26.

__________________

__________________

26 Дата на влизане в сила на основния законодателен акт или друга, определена от законодателя дата.

26 Дата на влизане в сила на основния законодателен акт или друга, определена от законодателя дата.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 2 и в член 5, параграф 4а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 2 и член 5, параграф 4а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  критериите по отношение на общата рамка за управление на риска, посочена в член 5, параграф 4;

заличава се

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  техническите правила за обмена на информация по силата на членове 8 и 9, включително създаването на подходяща електронна система;

в)  техническите правила за обмена на информация по силата на член 8, параграфи 1 и 2 и член 9, посредством митническата информационна система, предвидена в член 23 от Регламент (ЕО) № 515/971a на Съвета;

 

_________________

 

1a Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1).

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  техническите правила за междусистемното свързване, посочено в член 8, параграф 1а;

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията по параграф 1, буква в) се предоставя на Комисията най-малко на всеки шест месеца.

Информацията по параграф 1, буква в) се предоставя на Комисията най-малко на всеки шест месеца. Комисията публикува годишен доклад относно статистическата информация, за да се оценят мащабът и размерът на сумите на незаконно пренесените парични суми.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Комисията публикува информацията, посочена в параграф 1, букви а) и б), на своя уебсайт и осведомява ясно читателите за контрола по отношение на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него.

Обосновка

Гражданите и пътниците, които желаят да бъдат информирани за задълженията си, следва да имат възможност да намерят информация за контрола на паричните средства и списъка на компетентните органи на уебсайт, поддържан от Комисията.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 17 a

 

Информационни кампании

 

В началото на прилагането на настоящия регламент Комисията, в сътрудничество с държавите членки и с Европейския надзорен орган по защита на данните, провежда кампания за осведомяване на гражданите на ЕС и гражданите на трети държави, както и на юридическите лица за целите на настоящия регламент, задълженията по членове 3 и 4, съхраняваните данни, списъка на компетентните органи, възможността за временно съхраняване съгласно член 7, санкциите, въведени съгласно член 13, и правото на ефективни правни средства за защита. Комисията и държавите членки провеждат редовно такива кампании. Държавите членки разработват и прилагат необходимите политики за информиране на гражданите и жителите си относно настоящия регламент. Държавите членки гарантират, че се предоставя достатъчно финансиране за тези информационни политики.

Обосновка

Комисията следва да провежда информационни кампании относно настоящия регламент с цел информиране на гражданите и пътниците относно задължението им да декларират парични средства при преминаване на границите, като по този се осигурява ефективност на изпълнението на това задължение.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящия регламент пет години след влизането му в сила и на всеки пет години след това.

Комисията, въз основа на редовно получаваната от държавите членки информация, представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящия регламент три години след влизането му в сила и на всеки три години след това. Този доклад включва, по-специално, оценка на това дали други активи следва да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент, дали процедурата по оповестяване на информация за непридружени парични средства отговаря на целта и дали прагът за непридружени парични средства следва да бъде преразгледан.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5, параграф 4а и член 15, букви а), б), г) и д) се прилагат, считано от... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение    94

Предложение за регламент

Приложение I – заглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Платежни инструменти на приносител, стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност, и предплатени карти, които се считат за парични средства в съответствие с член 2, параграф 1, буква а), подточки ii), iii) и iv)

Платежни инструменти на приносител, стоки, използвани като високоликвидни средства за съхраняване на стойност, и анонимни предплатени карти, които се считат за парични средства в съответствие с член 2, параграф 1, буква а), подточки ii), iii) и iv)

Изменение    95

Предложение за регламент

Приложение I – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Следните предплатени карти се считат за парични средства в съответствие с член 2, параграф 1, буква а), подточка iv):

3.  Следните анонимни предплатени карти се считат за парични средства в съответствие с член 2, параграф 1, буква а), подточка iv):

(1)

  ОВ C 246, 28.7.2017 г., стр. 22.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I – Контекст на предложението

В контекста на борбата срещу тероризма и организираната престъпност е необходимо да се вземат мерки на европейско равнище, за да се спре финансирането на тези престъпни дейности и следователно да се попречи на престъпниците да се възползват от различните национални правила, свързани с контрола на паричните средства. Необходим е подход на равнище ЕС за контрол на движението на паричните средства във и извън Европейския съюз – не само за да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар, но също така да се защитят гражданите и дружествата в Съюза

Митническите администрации имат водеща роля за постигането на тази цел, тъй като те са отговорни за контрола на пътникопотока, както и за външните трансгранични движения на пратките. Сътрудничеството между националните митнически администрации трябва да бъде засилено, за да се възпрепятстват престъпниците да заобикалят контрола на паричните средства на външните граници на ЕС.

На 21 декември 2016 г. Европейската комисия прие пакет от мерки, за да допълни и укрепи правната уредба на ЕС в областта на изпирането на пари, незаконните парични потоци и замразяването и конфискацията на активи. Тези предложения се представят в контекста на ангажиментите, поети в Плана за действие за борба с финансирането на тероризма от февруари 2016 г.

Сред тези мерки Европейската комисия предлага да се подобри съществуващият регламент относно контрола на паричните средства, приет през 2005 г. с цел контрол на движението на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него. Правното основание за това предложение е както член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с който се установява принципът на сближаване на националните разпоредби на държавите членки, имащи за цел създаването и функционирането на вътрешния пазар, така и член 33, който предвижда укрепването на митническото сътрудничество между държавите членки и между тях и Комисията.

Предложените от Комисията промени имат за цел да се затегне контролът върху лицата, които влизат или излизат от ЕС със суми в размер на 10 000 EUR в парични средства или ценни стоки, или изпратени чрез пощенски или товарни пратки. Промените ще дадат също възможност на органите да предприемат действия при суми в размер, по-нисък от определения за митническата декларация праг от 10 000 EUR, ако има подозрения за престъпна дейност, и да се подобри обменът на информация между органите и държавите членки.

По-специално, предложението разширява обхвата на определението за „парични средства“, така че да обхваща злато и други стоки с висока стойност, както и предплатени карти, които не са свързани с дадена финансова сметка и които понастоящем не са обхванати от стандартната митническа декларация. Въпросът за непридружените парични средства е също включен в предложението.

За разлика от действащия регламент предложението също така дава право на компетентните органи да задържат временно парични средства, когато засичат движения на суми в размер под определените прагове, които изглеждат свързани с незаконни дейности.

На последно място, предложението има за цел да гарантира еднакво прилагане на контрола чрез изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията по отношение на критериите за управлението на риска, правилата за обмен на информация, образците за комуникация и системата за обмен на данни, както и предоставянето на информация от държавите членки на Комисията.

II – Позицията на докладчиците

Докладчиците приветстват общата цел на предложението да се актуализира и подобри действащият регламент. В светлината на неотдавнашните събития стана ясно, че лицата, изпиращи пари, и лицата, финансиращи тероризма, са успели да намерят начини за заобикаляне на европейските правила относно контрола на паричните средства.

Основните промени, предложени от докладчиците, имат за цел да подсилят още повече регламента, като се изяснят някои ключови разпоредби, по-специално определението и разграничаването на „придружени парични средства“ и „непридружени парични средства“, както и определянето на лицето, отговорно за декларирането на придружени парични средства. Последното е определено така, че да обхваща всяко физическо лице, което влиза или излиза от Съюза и носи парични средства в себе си, в своя багаж или в превозното средство, с което това лице пресича външната граница, независимо от връзката между това лице и паричните средства (собственик или предвиден получател).

Освен това, с цел да се улеснят дейностите по разследване на компетентните органи и да се гарантира ясно идентифициране на замесените лица, обхватът на данните, които следва да бъдат включени в декларацията, е разширен и уточнен за физическите и юридическите лица.

С цел разясняване на понятието „управление на риска“, са добавени позоваванията на съществуващото определение в Регламент 952/2013, както и разпоредбата, относно „оценката на риска“, включена в Директива 205/849. Важно е да се отбележи, че според докладчиците по съображения за ефективност е необходимо да се приложи член 290 от ДФЕС, вместо член 291 от ДФЕС, като в проектодоклада е предложено целесъобразно изменение.

Докладчиците са убедени, че постигането на преследваната с това предложение цел предполага както хармонизиране на европейско равнище на осъществяването на контрол от националните компетентни органи, така и сближаване на националните санкции за неспазване. Комисията следва да приеме мерки за гарантиране на еднаквото прилагане на контрола от компетентните органи, и държавите членки следва да вземат предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека, по отношение на митническите санкции, които следва да се основават на принципа на пропорционалност.

Едно от основните подобрения в регламента засяга обмена на данни. Във връзка с това докладчиците предпочитат бързи действия и предлагат, след консултация с експерти в областта, директно прилагане на информационната система за обмен на данни CIS+, която да се използва от всички държави членки. Тази система е лесна и ефикасна за използване, а с цел предотвратяване на престъпността по най-ефективния начин, докладчиците също така предлагат държавите членки да предоставят информацията не по-късно от 3 работни дни след датата, на която е била събрана, вместо един месец както понастоящем е посочено в регламента.

В тази връзка докладчиците предлагат създаването на европейско звено за финансово разузнаване с цел подобряване на сътрудничеството и координацията на разследващите органи, което ще даде възможност за незабавно предаване на информацията, събрана от националните звена. Предвид динамичния и променящ се характер на въпросите, разгледани в настоящия регламент, докладчиците предложиха също така силна клауза за преглед, която дава възможност за редовно актуализиране на регламента на всеки три години, за да не изостава от техническите възможности и развитие, както и от методите на измамниците.

И на последно място, докладчиците споделят становището, изразено от Европейския надзорен орган по защита на данните, който приветства предоставянето на максимален срок на съхранение на личните данни, съхранявани от компетентните органи и звената за финансово разузнаване.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Контрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него

Позовавания

COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)

Дата на представяне на ЕП

22.12.2016

 

 

 

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

JURI

19.1.2017

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

JURI

25.1.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Mady Delvaux

29.6.2017

Juan Fernando López Aguilar

29.6.2017

 

 

Член 55 ‒ Процедура на съвместни комисии

       Дата на обявяване в заседание

       

6.7.2017

Разглеждане в комисия

21.11.2017

 

 

 

Дата на приемане

4.12.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

55

3

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Kinga Gál, Sven Giegold, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Roberta Metsola, Claude Moraes, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Judith Sargentini, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Helga Stevens, Paul Tang, Traian Ungureanu, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pál Csáky, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Luigi Morgano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Daniele Viotti, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Zbigniew Kuźmiuk

Дата на внасяне

8.12.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

55

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Brian Hayes, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Anne Sander, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Claude Moraes, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Paul Tang, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bas Eickhout, Sven Giegold, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

3

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Auke Zijlstra

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Joachim Starbatty, Helga Stevens

EFDD

Marco Valli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност