Postup : 2016/0413(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0394/2017

Předložené texty :

A8-0394/2017

Rozpravy :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Hlasování :

PV 12/09/2018 - 6.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0338

ZPRÁVA     ***I
PDF 892kWORD 109k
8.12.2017
PE 610.703v02-00 A8-0394/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajové: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

(Postup společných schůzí výborů – článek 55 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0825),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 33 a 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0001/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na příspěvky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a španělského parlamentu týkající se návrhu legislativního aktu,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. dubna 2017(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0394/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Zločinci pašují do Unie peněžní hotovost, ale neexistují žádné jasné odhady rozsahu a hodnoty částek pašovaných přes hranice. Odpovědnost za zjišťování, zaznamenávání a vyšetřování pohybu peněžní hotovosti je roztříštěna mezi členské státy a vnitrostátní orgány mohou čelit právním překážkám, které brání celním orgánům kontrolovat nebo ohlašovat peněžní hotovost vstupující do Unie nebo ji opouštějící. Některé vysoce hodnotné nástroje na doručitele kromě peněžní hotovosti, jako jsou zlato, diamanty, předplacené karty, digitální peněženky a akcie na doručitele, jsou zřídkakdy hlášeny z důvodu obtížnosti jejich odhalení nebo proto, že ve většině členských států v současné době nespadají do oblasti působnosti předpisů týkajících se peněžní hotovosti.

Pozměňovací návrh  2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Vzhledem k nebezpečí, že uplatňování směrnice 91/308/EHS povede k větším pohybům peněžní hotovosti k nezákonným účelům, což by mohlo představovat hrozbu pro finanční systém a vnitřní trh, byla zmíněná směrnice doplněna nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/200520. Cílem uvedeného nařízení je předcházet praní peněz a financování terorismu a odhalovat je, a to stanovením systému kontrol vztahujících se na fyzické osoby, které vstupují do Unie nebo ji opouštějí a které mají u sebe peněžní hotovost nebo převoditelné nástroje na doručitele v hodnotě 10 000 EUR nebo více, či ekvivalent této hodnoty v jiných měnách.

(4)  Vzhledem k nebezpečí, že uplatňování směrnice 91/308/EHS povede k větším pohybům peněžní hotovosti k nezákonným účelům, což by mohlo představovat hrozbu pro finanční systém a vnitřní trh, byla zmíněná směrnice doplněna nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/200520. Cílem uvedeného nařízení je předcházet praní peněz a financování terorismu a odhalovat je, a to stanovením systému kontrol vztahujících se na fyzické osoby, které vstupují do Unie nebo ji opouštějí a které mají u sebe peněžní hotovost v hodnotě 10 000 EUR nebo více, či ekvivalent této hodnoty v jiných měnách. Pojem „vstupující do Unie nebo ji opouštějící“ by měl být definován odkazem na území Unie ve smyslu článku 355 Smlouvy o fungování Evropské unie, s cílem zajistit, aby toto nařízení mělo co nejširší rozsah působnosti a aby žádné oblasti, jako např. svobodná pásma, mezinárodní tranzitní oblasti a podobné oblasti, nebyly osvobozeny od jeho uplatňování a nepředstavovaly příležitosti k obcházení příslušných kontrol.

__________________

__________________

20Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící (Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 9).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící (Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 9).

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Důležitost kontrol pohybu peněžní hotovosti vstupující do EU nebo ji opouštějící podtrhují anomálie, na něž poukázal Europol, a sice že navzdory soustavnému nárůstu používání bezhotovostních platebních metod a mírnému poklesu používání peněžní hotovosti v případě plateb celková hodnota eurobankovek v oběhu nadále stoupá nad míru inflace a poptávka po bankovkách vysoké nominální hodnoty, které nejsou běžně spojovány s platbami, trvá, což by mohlo naznačovat souvislost s trestnou činností, jak bylo ukázáno ve zprávě Europolu z roku 2015 nazvané „Why is Cash still King?“ (Proč hotovost stále hraje prim?).

 

 

 

 

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Směrnice (EU) 2015/849 identifikuje a popisuje řadu druhů trestné činnosti, jejichž výnosy mohou být předmětem praní peněz nebo být použity k financování terorismu. Výnosy z této trestné činnosti jsou za účelem praní peněz či použití k financování terorismu často přepravovány přes vnější hranice Unie. Nařízení by mělo vzít toto v úvahu a stanovit systém pravidel, která kromě toho, že jako taková přispívají k předcházení praní peněz a financování terorismu, usnadňují odhalování a vyšetřování trestné činnosti uvedené ve směrnici (EU) 2015/849.

(6)  Směrnice (EU) 2015/849 identifikuje a popisuje řadu druhů trestné činnosti, jejichž výnosy mohou být předmětem praní peněz nebo být použity k financování terorismu. Výnosy z této trestné činnosti jsou za účelem praní peněz či použití k financování terorismu často přepravovány přes vnější hranice Unie. Nařízení by mělo vzít toto v úvahu a stanovit systém pravidel, která kromě toho, že jako taková přispívají k předcházení praní peněz, včetně predikativních trestných činů, jako jsou daňové trestné činy, a financování terorismu, usnadňují odhalování a vyšetřování trestné činnosti uvedené ve směrnici (EU) 2015/849, jakož i ty, které mají vliv na bezpečnost Unie a členských států.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Toto nařízení nezpůsobí změnu povinnosti dodržovat základní práva a obecné právní zásady zakotvené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii a v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Harmonizovaný soubor unijních pravidel umožňující kontroly pohybu peněžní hotovosti v rámci Unie by výrazně usnadnil úsilí o předcházení praní peněz a financování terorismu.

Pozměňovací návrh  7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Vzhledem ke své přítomnosti na vnějších hranicích Unie, svým odborným znalostem týkajícím se provádění kontrol cestujících a nákladu při překračování vnějších hranic a zkušenostem získaným s uplatňováním nařízení (ES) č. 1889/2005 by pro účely tohoto nařízení měly jako příslušné orgány jednat i nadále celní orgány. Členské státy by současně měly mít i nadále možnost určit jiné vnitrostátní orgány, které jsou přítomny na vnějších hranicích, aby jednaly jako příslušné orgány.

(11)  Vzhledem ke své přítomnosti na vnějších hranicích Unie, svým odborným znalostem týkajícím se provádění kontrol cestujících a nákladu při překračování vnějších hranic a zkušenostem získaným s uplatňováním nařízení (ES) č. 1889/2005 by pro účely tohoto nařízení měly jako příslušné orgány jednat i nadále celní orgány. Členské státy by současně měly mít i nadále možnost určit jiné vnitrostátní orgány, které jsou přítomny na vnějších hranicích, aby jednaly jako příslušné orgány. Pracovníci celních orgánů a jiných vnitrostátních orgánů by měli absolvovat zvláštní školení o tom, jak identifikovat praní peněz založené na peněžní hotovosti a členské státy by měly přidělovat zdroje na základě analýzy rizik a neměly by zanedbávat nezbytné kontroly soukromých letadel a jachet, které vstupují na jejich území nebo jejich území opouštějí.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Jedním z klíčových pojmů použitých v tomto nařízení je „peněžní hotovost“, která by měla být definována tak, aby zahrnovala čtyři kategorie: oběživo, převoditelné nástroje na doručitele, komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty a určité typy předplacených karet. Vzhledem ke svým vlastnostem se budou určité převoditelné nástroje na doručitele, komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty, jakož i předplacené karty, které nejsou spojeny s bankovním účtem, pravděpodobné používat místo oběživa jako anonymní prostředky k převodu hodnoty přes vnější hranice, jež nelze sledovat pomocí klasického systému dohledu ze strany orgánů veřejné moci. Toto nařízení by mělo stanovit základní prvky definice „peněžní hotovosti“, přičemž by Komise měla mít současně možnost nepodstatné prvky změnit v reakci na snahy pachatelů trestné činnosti a jejich společníků obejít opatření, které kontroluje pouze jeden druh vysoce likvidního prostředku k uchovávání hodnoty, tím, že přes vnější hranice převážejí jiný druh. Jsou-li zjištěny důkazy o takovémto chování ve značném rozsahu, je nezbytné přijmout rychle opatření k nápravě situace.

(12)  Jedním z klíčových pojmů použitých v tomto nařízení je „peněžní hotovost“, která by měla být definována tak, aby zahrnovala čtyři kategorie: oběživo, převoditelné nástroje na doručitele, komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty a určité typy anonymních předplacených karet. Vzhledem ke svým vlastnostem se budou určité převoditelné nástroje na doručitele, komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty, jakož i anonymní předplacené karty, které nejsou spojeny s bankovním účtem, pravděpodobné používat místo oběživa jako anonymní prostředky k převodu hodnoty přes vnější hranice, jež nelze sledovat pomocí klasického systému dohledu ze strany orgánů veřejné moci. Celní orgány čelí v současnosti technickým obtížím, mají-li v krátké lhůtě zkontrolovat výši peněžní částky vložené na předplacenou kartu. Toto nařízení by proto mělo stanovit základní prvky definice „peněžní hotovosti“, přičemž by Komise měla mít současně možnost nepodstatné prvky změnit v reakci na snahy pachatelů trestné činnosti a jejich společníků obejít opatření, které kontroluje pouze jeden druh vysoce likvidního prostředku k uchovávání hodnoty, tím, že přes vnější hranice převážejí jiný druh. Jsou-li zjištěny důkazy o takovémto chování ve značném rozsahu, je nezbytné přijmout rychle opatření k nápravě situace. Navzdory vysoké rizikovosti virtuálních měn, jak dokládá Komise ve své zprávě ze dne 26. června 2017 o posouzení rizik praní peněz a financování terorismu, která mají dopad na vnitřní trh a souvisejí s přeshraničními činnostmi1a, celní orgány nedisponují dostatečnými zdroji k jejich monitorování.

 

_____________

 

1a COM(2017)340 final a SWD(2017)241 final.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Předplacenými kartami jsou karty neuvádějící jméno, které slouží k uchovávání peněžní hodnoty nebo finančních prostředků, jež lze použít k platebním transakcím, k pořízení zboží nebo služeb nebo k výměně za oběživo a které nejsou spojeny s bankovním účtem. Často se používají pro různé zákonné účely a některé z těchto nástrojů také představují jasný společenský zájem. Předplacené karty jsou snadno převoditelné a dají se použít na převod značné hodnoty přes vnější hranice. Je proto třeba předplacené karty zahrnout do definice peněžní hotovosti. Tak se zajistí možnost rozšířit opatření na určité typy předplacených karet, pokud je to odůvodněno a s náležitým ohledem na proporcionalitu a vymahatelnost v praxi.

(15)  Anonymními předplacenými kartami jsou karty neuvádějící jméno, které slouží k uchovávání peněžní hodnoty nebo finančních prostředků, nebo které k nim poskytují přístup, jež lze použít k platebním transakcím, k pořízení zboží nebo služeb nebo k výměně za oběživo a které nejsou spojeny s bankovním účtem. Často se používají pro různé zákonné účely a některé z těchto nástrojů také představují jasný společenský zájem. Anonymní předplacené karty jsou snadno převoditelné a dají se použít na převod značné hodnoty přes vnější hranice. Je proto třeba takové předplacené karty zahrnout do definice peněžní hotovosti, zejména pokud je lze zakoupit bez uplatnění postupů hloubkové kontroly klienta. Tak se zajistí možnost rozšířit opatření na anonymní předplacené karty, pokud je to odůvodněno a s náležitým ohledem na proporcionalitu a vymahatelnost v praxi, v souladu s dostupnou technologií.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Fyzickým osobám vstupujícím do Unie nebo ji opouštějícím by měla být uložena ohlašovací povinnost za účelem předcházení praní peněz a financování terorismu. Aby nebyl nepatřičně omezen volný pohyb ani uložena přílišná zátěž občanům a orgánům v souvislosti se správními formalitami, měla by se na tuto povinnost vztahovat prahová hodnota ve výši 10 000 EUR nebo její ekvivalent ve formě komodit používaných jako vysoce likvidní prostředek k uchovávání hodnoty, převoditelných nástrojů na doručitele, hodnoty předplacených karet či jiného oběživa. Tato povinnost by se měla vztahovat na fyzické osoby, které mají tyto částky u sebe, ve svých zavazadlech nebo ve vozidle, v němž překračují vnější hranici. Mělo by se vyžadovat, aby tyto osoby předložily peněžní hotovost příslušným orgánům ke kontrole.

(16)  Fyzickým osobám vstupujícím do Unie nebo ji opouštějícím by měla být uložena ohlašovací povinnost za účelem předcházení praní peněz a financování terorismu. Aby nebyl nepatřičně omezen volný pohyb ani uložena přílišná zátěž občanům a orgánům v souvislosti se správními formalitami, měla by se na tuto povinnost vztahovat prahová hodnota ve výši 10 000 EUR nebo její ekvivalent ve formě komodit používaných jako vysoce likvidní prostředek k uchovávání hodnoty, převoditelných nástrojů na doručitele, hodnoty anonymních předplacených karet či jiného oběživa. Tato povinnost by se měla vztahovat na osoby převážející peněžní hotovost, které by pro účely tohoto nařízení měly být definovány jako fyzické osoby, které mají tyto částky u sebe, ve svých zavazadlech nebo ve vozidle, v němž překračují vnější hranici. Mělo by se vyžadovat, aby tyto osoby předložily peněžní hotovost příslušným orgánům ke kontrole. Definice „osoby převážející peněžní hotovost“ by měla být vykládána tak, že nezahrnuje profesionální převozce, kteří zajišťují profesionální přepravu zboží či osob.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Co se týká pohybu peněžní hotovosti, která není doprovázena vlastníkem, odesílatelem, zamýšleným příjemcem nebo jejich zástupcem, například peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící v poštovních balících, kurýrních zásilkách, v zavazadle bez doprovodu nebo jako náklad v kontejneru, příslušné orgány na vnější hranici by měly mít pravomoc odesílatele nebo příjemce či jejich zástupce požádat, aby podali ohlášení za účelem oznámení. Toto oznámení by mělo zahrnovat řadu prvků, například původ, místo určení, ekonomický původ a zamýšlené použití finančních prostředků, které nejsou obsaženy v obvyklé dokumentaci předkládané celním orgánům, jako jsou přepravní doklady a celní prohlášení. To příslušným orgánům umožní provést analýzu rizik a soustředit své úsilí na zásilky, které podle jejich názoru představují nejvyšší riziko, přičemž nejsou současně uloženy další systematické formality. Oznamovací povinnost by měla podléhat prahové hodnotě, která je stejná jako v případě peněžní hotovosti převážené fyzickými osobami.

(17)  Co se týká pohybu peněžní hotovosti, která není doprovázena osobou převážející peněžní hotovost, například peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící v poštovních balících, kurýrních zásilkách, v zavazadle bez doprovodu nebo jako náklad v kontejneru, příslušné orgány by měly mít pravomoc odesílatele nebo příjemce či jejich zástupce požádat, aby podali ohlášení za účelem oznámení. Toto oznámení by mělo zahrnovat řadu prvků, například původ, místo určení, ekonomický původ a zamýšlené použití finančních prostředků, které nejsou obsaženy v obvyklé dokumentaci předkládané celním orgánům, jako jsou přepravní doklady a celní prohlášení. To příslušným orgánům umožní provést analýzu rizik a soustředit své úsilí na zásilky, které podle jejich názoru představují nejvyšší riziko, přičemž nejsou současně uloženy další systematické formality. Oznamovací povinnost by měla podléhat prahové hodnotě, která je stejná jako v případě peněžní hotovosti převážené fyzickými osobami.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Pokud orgány odhalí částky peněžní hotovosti nižší než prahová hodnota, existují však náznaky, že peněžní hotovost může souviset s trestnou činností, jak je vymezena v tomto nařízení, měly by mít příslušné orgány možnost zaznamenat základní informace o osobách převážejících peněžní hotovost, například údaje o jejich totožnosti a státní příslušnosti, a údaje týkající se použitého dopravního prostředku, například typ vozidla, místo odjezdu a místo určení.

(20)  Pokud orgány odhalí částky peněžní hotovosti nižší než prahová hodnota, existují však náznaky, že peněžní hotovost může souviset s trestnou činností, jak je vymezena v tomto nařízení, měly by mít příslušné orgány možnost zaznamenat v případě doprovázené peněžní hotovosti informace o osobě převážející peněžní hotovost, jejím vlastníkovi a zamýšleném příjemci, například údaje o jejich totožnosti a kontaktní údaje, údaje o ekonomickém původu a zamýšleném použití peněžní hotovosti a údaje týkající se použitého dopravního prostředku, například typ vozidla, místo odjezdu a místo určení. V případě peněžní hotovosti bez doprovodu by příslušné orgány měly být schopny zaznamenat takovéto informace o odesílateli, vlastníkovi a zamýšleném příjemci peněžní hotovosti.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Tyto informace by měly být předány finanční zpravodajské jednotce dotyčného členského státu. Tyto jednotky jsou určeny jako ústřední prvky v boji proti praní peněz a financování terorismu, které přijímají a zpracovávají informace z různých zdrojů, například od finančních institucí, a analyzují je s cílem určit, zda existují důvody pro další vyšetřování, jež nemusí být zřejmé příslušným orgánům, které přijímají ohlášení a provádějí kontroly podle tohoto nařízení.

(21)  Tyto informace by měly být předány finanční zpravodajské jednotce dotyčného členského státu a okamžitě by měly být zpřístupněny finančním zpravodajských jednotkám ostatních členských států. Tyto jednotky jsou určeny jako ústřední prvky v boji proti praní peněz a financování terorismu, které přijímají a zpracovávají informace z různých zdrojů, například od finančních institucí, a analyzují je s cílem určit, zda existují důvody pro další vyšetřování, jež nemusí být zřejmé příslušným orgánům, které přijímají ohlášení a provádějí kontroly podle tohoto nařízení. Za tímto účelem by mělo být zavedeno propojení mezi systémy výměny informací používanými příslušnými orgány a finančními zpravodajskými jednotkami.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  V zájmu dalšího posílení spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami by Komise měla posoudit vhodnost zřízení finanční zpravodajské jednotky Unie a v případě potřeby předložit legislativní návrh.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Vzhledem ke skutečnosti, že k pohybům peněžní hotovosti, které podle tohoto nařízení podléhají kontrolám, dochází přes vnější hranice a že je obtížné jednat poté, co peněžní hotovost opustila místo vstupu nebo výstupu, a s ohledem na související riziko i v případě nezákonného použití malých částek, by příslušné orgány měly mít možnost v určitých případech zajistit a dočasně zadržet peněžní hotovost s výhradou kontrol a posouzení: za prvé toho, zda nebyla splněna ohlašovací nebo oznamovací povinnost, a za druhé, zda existují náznaky trestné činnosti, a to bez ohledu na příslušnou částku nebo na skutečnost, zda je peněžní hotovost přepravována fyzickou osobou nebo zda není doprovázena vlastníkem. Vzhledem k povaze tohoto dočasného zajištění a zadržení a dopadu, který to může mít na volný pohyb a právo na vlastnictví, by doba zadržení měla být omezena na naprosto minimální čas, který ostatní příslušné orgány potřebují k zjištění, zda existují důvody pro další zásah, například vyšetřování či zajištění peněžní hotovosti na základě jiných právních nástrojů. K rozhodnutí o dočasném zadržení peněžní hotovosti podle tohoto nařízení by mělo být připojeno odůvodnění a měly by být přiměřeně popsány konkrétní faktory, které vedly k tomuto opatření. Není-li na konci lhůty přijato rozhodnutí o dalším zásahu nebo rozhodne-li příslušný orgán o tom, že pro další zadržování peněžní hotovosti není důvod, měla by být peněžní hotovost dána ohlašovateli k dispozici neprodleně.

(23)  Vzhledem ke skutečnosti, že k pohybům peněžní hotovosti, které podle tohoto nařízení podléhají kontrolám, dochází přes vnější hranice a že je obtížné jednat poté, co peněžní hotovost opustila místo vstupu nebo výstupu, a s ohledem na související riziko i v případě nezákonného použití malých částek, by příslušné orgány měly mít možnost v určitých případech zajistit a dočasně zadržet peněžní hotovost s výhradou kontrol a posouzení: za prvé toho, zda nebyla splněna ohlašovací nebo oznamovací povinnost, a za druhé, zda existují náznaky trestné činnosti. Vzhledem k povaze tohoto dočasného zajištění a zadržení a dopadu, který to může mít na volný pohyb a právo na vlastnictví, by doba zadržení měla být omezena na naprosto minimální čas, který ostatní příslušné orgány potřebují k zjištění, zda existují důvody pro další zásah, například vyšetřování či zajištění peněžní hotovosti na základě jiných právních nástrojů. Fyzickým osobám, jimž byla dočasně zabavena a zadržena jejich peněžní hotovost, by v případě, že by to pro ně představovalo nepřiměřenou zátěž, mělo být umožněno ponechat si minimální hotovostní částku, pokud je to možné vzhledem k typu zabavené a zadržené peněžní hotovosti, aby si mohly zajistit jídlo, vodu a přístřeší. K rozhodnutí o dočasném zadržení peněžní hotovosti podle tohoto nařízení by mělo být připojeno odůvodnění a měly by být přiměřeně popsány konkrétní faktory, které vedly k tomuto opatření. Není-li na konci lhůty přijato rozhodnutí o dalším zásahu nebo rozhodne-li příslušný orgán o tom, že pro další zadržování peněžní hotovosti není důvod, měla by být peněžní hotovost neprodleně vydána příslušné zúčastněné straně.

Pozměňovací návrh  16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Je nezbytné, aby příslušné orgány, které shromažďují informace podle tohoto nařízení, je včas předávaly vnitrostátní finanční zpravodajské jednotce, aby je tato mohla analyzovat a porovnat s ostatními údaji, jak je stanoveno ve směrnici 2015/849.

(24)  Je nezbytné, aby příslušné orgány, které shromažďují informace podle tohoto nařízení, je včas předávaly vnitrostátní finanční zpravodajské jednotce, která by tyto informace měla rychle zpřístupnit finančním zpravodajským jednotkám ostatních členských států, aby je tyto finanční zpravodajské jednotky mohly analyzovat a porovnat s ostatními údaji, jak je stanoveno ve směrnici (EU) 2015/849.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Pokud příslušné orgány zjistí nesplnění ohlašovací nebo oznamovací povinnosti nebo pokud mají k dispozici informace o trestné činnosti, měly by mít možnost tyto informace prostřednictvím vhodných kanálů sdílet s orgány příslušnými pro boj proti dotyčné trestné činnosti. Tato výměna údajů je přiměřená vzhledem ke skutečnosti, že osoby porušující ohlašovací povinnost, které byly zadrženy v jednom členském státě, by si pravděpodobně zvolily jiný členský stát vstupu nebo výstupu, ve kterém nemají příslušné orgány povědomí o předchozím porušení předpisů. Výměna těchto informací by v zájmu zajištění jednotného uplatňování v členských státech měla být povinná. Existují-li náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností, která by se mohla poškodit finanční zájmy Unie, byly by být tyto informace zpřístupněny i Komisi. V zájmu dosažení lepších preventivních a odrazujících účinků tohoto nařízení s ohledem na obcházení ohlašovací povinnosti by mezi členskými státy a Komisí mělo docházet rovněž k povinné výměně anonymizovaných údajů o rizicích a výsledcích analýzy rizik.

(25)  Pokud příslušné orgány zjistí nesplnění ohlašovací nebo oznamovací povinnosti nebo pokud mají k dispozici informace o trestné činnosti, měly by tyto informace okamžitě prostřednictvím vhodných kanálů sdílet s orgány jiných členských států příslušnými pro boj proti dotyčné trestné činnosti. Tato výměna údajů je přiměřená vzhledem ke skutečnosti, že osoby porušující ohlašovací povinnost, které byly zadrženy v jednom členském státě, by si pravděpodobně zvolily jiný členský stát vstupu nebo výstupu, ve kterém nemají příslušné orgány povědomí o předchozím porušení předpisů. Výměna těchto informací by v zájmu zajištění jednotného uplatňování v členských státech měla být povinná. Existují-li náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností, která by mohla poškodit finanční zájmy Unie, měly by být tyto informace zpřístupněny i Komisi a Úřadu evropského veřejného žalobce. V zájmu dosažení lepších preventivních a odrazujících účinků tohoto nařízení s ohledem na obcházení ohlašovací povinnosti by mezi členskými státy a Komisí mělo docházet rovněž k povinné výměně anonymizovaných údajů o rizicích a výsledcích analýzy rizik, a to v souladu s normami stanovenými v prováděcích aktech, které se přijmou podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  Aby se zajistil okamžitý přístup finančních zpravodajských jednotek k informacím nezbytným pro vedení jejich vyšetřování, mělo by být podporováno propojení Celního informačního systému s decentralizovanou počítačovou sítí FIU.net.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Měla by být možná výměna informací mezi příslušným orgánem jednoho členského státu nebo Komisí a orgány třetí země s příslušnými zárukami. Tato výměna by měla být přípustná pouze tehdy, jsou-li dodrženy příslušné vnitrostátní a unijní předpisy týkající se základních práv a předávání osobních údajů, a po schválení orgány, které informace získaly. O výměně informací se třetími zeměmi podle tohoto nařízení by měla být informována Komise.

(26)  Měla by být možná výměna informací mezi příslušným orgánem jednoho členského státu nebo Komisí a orgány třetí země s příslušnými zárukami. Tato výměna by měla být přípustná pouze tehdy, jsou-li dodrženy příslušné vnitrostátní a unijní předpisy týkající se základních práv a předávání osobních údajů, a po schválení orgány, které informace získaly. O výměně informací se třetími zeměmi podle tohoto nařízení by měla být informována Komise, která by o tom každoročně měla podat zprávu Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Vzhledem k povaze shromažďovaných informací a oprávněnému očekávání ohlašovatelů, že s jejich osobními údaji a informacemi o částkách peněžní hotovosti dovážené do Unie nebo vyvážené z Unie bude zacházeno jako s důvěrnými údaji, by příslušné orgány měly poskytnout dostatečné záruky, pokud jde o dodržování služebního tajemství ze strany zaměstnanců, kteří mají přístup k informacím, a údaje náležitě chránit před neoprávněným přístupem, použitím nebo sdělením. Není-li v tomto nařízení nebo ve vnitrostátních právních předpisech stanoveno jinak, zejména v rámci soudního řízení, neměly by být informace sděleny bez svolení orgánu, který je získal. Na veškeré shromažďování, oznamování, předávání, sdělování a jiné zpracovávání osobních údajů spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení by se měly vztahovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES21 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200122.

(27)  Vzhledem k povaze shromažďovaných informací a oprávněnému očekávání osob převážejících peněžní hotovost a ohlašovatelů, že s jejich osobními údaji a informacemi o hodnotě peněžní hotovosti dovážené do Unie nebo vyvážené z Unie bude zacházeno jako s důvěrnými údaji, by příslušné orgány měly poskytnout dostatečné záruky, pokud jde o dodržování služebního tajemství ze strany zaměstnanců, kteří mají přístup k informacím, a údaje náležitě chránit před neoprávněným přístupem, použitím nebo sdělením. Není-li v tomto nařízení nebo ve vnitrostátních právních předpisech stanoveno jinak, zejména v rámci soudního řízení, neměly by být informace sděleny bez svolení orgánu, který je získal. Na veškeré shromažďování, oznamování, předávání, sdělování a jiné zpracovávání osobních údajů spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení by se měly vztahovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES21 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200122.

__________________

__________________

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

21 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Pro účely analýzy prováděné finančními zpravodajskými jednotkami a s cílem umožnit orgánům v ostatních členských státech kontroly a prosazování ohlašovací povinnosti, zejména s ohledem na ohlašovatele, kteří se dříve dopustili porušení této povinnosti, je nutné, aby byly údaje z ohlášení uchovávány dostatečně dlouhou dobu, aby mohly příslušné orgány vést účinně vyšetřování. Zpracovávání osobních údajů podle tohoto nařízení slouží týmž účelům jako zpracovávání podle směrnice (EU) 2015/849. Podle této směrnice uchovávají finanční zpravodajské jednotky údaje, které jim poskytnou „povinné osoby“, po dobu pěti let. V zájmu účinné kontroly a prosazování ohlašovací povinnosti by měla být doba uchovávání údajů z ohlášení sladěna s lhůtou stanovenou ve směrnici (EU) 2015/849.

(28)  Pro účely analýzy prováděné finančními zpravodajskými jednotkami a s cílem umožnit orgánům v ostatních členských státech kontroly a prosazování ohlašovací povinnosti, zejména s ohledem na osoby, které se dříve dopustily porušení této povinnosti, je nutné, aby byly údaje z ohlášení uchovávány dostatečně dlouhou dobu, aby mohly příslušné orgány vést účinně vyšetřování. Zpracovávání osobních údajů podle tohoto nařízení slouží týmž účelům jako zpracovávání podle směrnice (EU) 2015/849. Podle této směrnice uchovávají finanční zpravodajské jednotky údaje, které jim poskytnou „povinné osoby“, po dobu pěti let.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Na podporu dodržování předpisů a s cílem odrazovat od jejich obcházení by členské státy měly zavést sankce za nedodržení ohlašovací nebo oznamovací povinnosti. Sankce by se měly použít pouze v případě neprovedení ohlášení nebo oznámení podle tohoto nařízení a neměly by brát v potaz trestnou činnost, která může s peněžní hotovostí případně souviset, což může být předmětem dalšího vyšetřování a opatření, jež do oblasti působnosti tohoto nařízení nespadají. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující a neměly by jít nad rámec toho, co je nezbytné na podporu dodržování předpisů.

(29)  Na podporu dodržování předpisů a s cílem odrazovat od jejich obcházení by členské státy měly zavést sankce za nedodržení ohlašovací nebo oznamovací povinnosti. Sankce by se měly použít pouze v případě neprovedení ohlášení nebo oznámení podle tohoto nařízení a neměly by brát v potaz trestnou činnost, která může s peněžní hotovostí případně souviset, což může být předmětem dalšího vyšetřování a opatření, jež do oblasti působnosti tohoto nařízení nespadají. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující a neměly by jít nad rámec toho, co je nezbytné na podporu dodržování předpisů. V zájmu účinnosti a s cílem zabránit situaci, kdy si pachatelé trestné činnosti vybírají členský stát vstupu do Unie nebo členský stát opuštění Unie na základě výše platných sankcí, by toto nařízení mělo zavést sbližování vnitrostátních sankcí.

Pozměňovací návrh  23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  V zájmu zajištění jednotného uplatňování kontrol a účinného zpracování, předávání a analýzy ohlášení ze strany příslušných orgánů by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí šablony formulářů pro ohlášení a oznámení, určení kritérií společného rámce pro řízení rizik, stanovení technických pravidel a postupů a šablony formulářů, které se mají používat k výměně informací s ohledem na ohlášení, a stanovení pravidel a formátu pro poskytování statistických údajů Komisi. To by mělo zahrnovat zavedení vhodných elektronických systémů. Pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201123.

(30)  Ačkoli většina členských států již na dobrovolném základě používá harmonizovaný formulář ohlášení (formulář EU pro ohlášení peněžní hotovosti), v zájmu zajištění jednotného uplatňování kontrol a účinného zpracování, předávání a analýzy ohlášení ze strany příslušných orgánů by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přijetí šablony formulářů pro ohlášení a oznámení, stanovení technických pravidel a postupů a šablony formulářů, které se mají používat pro ohlášení, pro výměnu informací mezi příslušnými orgány a pro propojení mezi systémy výměny informací používanými příslušnými orgány a finančními zpravodajskými jednotkami, jakož i stanovení pravidel a formátu pro poskytování statistických údajů Komisi. To by mělo zahrnovat zavedení vhodných elektronických systémů. Pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.

__________________

 

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a)  V zájmu zajištění jednotného uplatňování kontrol příslušnými orgány by tyto kontroly měly vycházet především z analýzy rizik za účelem určení a vyhodnocení rizik a vypracování potřebných protiopatření. Zavedení rámce pro řízení rizik, který bude společný pro všechny členské státy, by nemělo členským státům bránit v provádění namátkových kontrol.

 

 

 

 

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Aby bylo možno rychle zohlednit budoucí změny mezinárodních standardů stanovených například Finančním akčním výborem nebo se zabývat obcházením tohoto nařízení využíváním likvidních prostředků k uchovávání hodnoty, na něž se definice „peněžní hotovosti“ nevztahuje, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny této definice. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uspořádala vhodné konzultace včetně konzultací na odborné úrovni a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 24. Zejména v zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž odborníci těchto dvou orgánů mají systematický přístup na zasedání odborných skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(31)  Aby bylo možno rychle zohlednit budoucí změny mezinárodních standardů stanovených například Finančním akčním výborem nebo se zabývat obcházením tohoto nařízení využíváním likvidních prostředků k uchovávání hodnoty, na něž se definice „peněžní hotovosti“ nevztahuje, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o podrobná pravidla pro provádění kontrol ze strany příslušných orgánů, s ohledem na společný rámec pro řízení rizik stanovený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/201323a a analýzu posouzení rizik prováděnou podle směrnice (EU) 2015/849, a pokud jde o změny přílohy I tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uspořádala vhodné konzultace včetně konzultací na odborné úrovni a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 24. Zejména v zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž odborníci těchto dvou orgánů mají systematický přístup na zasedání odborných skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

__________________

__________________

 

23a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

24 Odkaz na Úř. věst. [L 123/1]

24 Odkaz na Úř. věst. [L 123/1]

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(31a)  V zájmu nápravy současné situace, kdy si mnoho cestujících není vědomo své povinnosti ohlásit peněžní hotovost, by členské státy ve spolupráci s Komisí měly vypracovat vhodné materiály a zahájit pravidelné informační kampaně zaměřené na občany Unie, státní příslušníky třetích zemí a právnické osoby. Tyto kampaně by měly být harmonizovány vzhledem k tomu, že by měly být určeny pro vnější hranice Unie.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí systém kontrol s ohledem na peněžní hotovost vstupující do Unie nebo ji opouštějící, který doplňuje právní rámec pro předcházení praní peněz a financování terorismu stanovený ve směrnici (EU) 2015/849.

Toto nařízení zavádí systém kontrol s ohledem na peněžní hotovost vstupující do Unie nebo ji opouštějící, který doplňuje právní rámec pro předcházení praní peněz a financování terorismu stanovený ve směrnici (EU) 2015/849 a který má předcházet jakékoliv jiné trestné činnosti, která ohrožuje bezpečnost Unie nebo členských států.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  převoditelné nástroje na doručitele uvedené v příloze I,

-  převoditelné nástroje na doručitele,

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty uvedené v příloze I,

-  komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty,

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-  předplacené karty uvedené v příloze I;

-  předplacené karty,

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  „převoditelným nástrojem na doručitele“ se rozumí jiný nástroj než oběživo, který držitele opravňuje požadovat určitou finanční částku při předložení tohoto nástroje, aniž by musel prokázat svou totožnost či nárok na tuto částku;

d)  „převoditelným nástrojem na doručitele“ se rozumí jiný nástroj než oběživo, který držitele opravňuje požadovat určitou finanční částku při předložení tohoto nástroje, aniž by musel prokázat svou totožnost či nárok na tuto částku; tyto převoditelné nástroje na doručitele jsou uvedeny v příloze I;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  „komoditami používanými jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty“ se rozumí zboží, které představuje vysoký poměr mezi hodnotou a objemem a které lze prostřednictvím dostupných obchodních trhů snadno přeměnit na oběživo, přičemž transakční náklady jsou jen nízké;

e)  „komoditami používanými jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty“ se rozumí zboží, které představuje vysoký poměr mezi hodnotou a objemem a které lze prostřednictvím dostupných obchodních trhů snadno přeměnit na oběživo, přičemž transakční náklady jsou jen nízké; tyto komodity jsou uvedeny v příloze I;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  „předplacenou kartou“ se rozumí karta neuvádějící jméno, která slouží k uchovávání peněžní hodnoty nebo finančních prostředků, jež lze použít k platebním transakcím, pořízení zboží nebo služeb nebo k výměně za oběživo, a která není spojena s bankovním účtem;

f)  „anonymní předplacenou kartou“ se rozumí karta neuvádějící jméno, která slouží k uchovávání peněžní hodnoty nebo finančních prostředků, nebo která k nim poskytuje přístup, jež lze použít k platebním transakcím, pořízení zboží nebo služeb nebo k výměně za oběživo, a která není spojena s bankovním účtem; tyto anonymní předplacené karty jsou uvedeny v příloze I;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  „osobou převážející peněžní hotovost“ se rozumí každá fyzická osoba vstupující do Unie nebo ji opouštějící, která má peněžní hotovost u sebe, ve svých zavazadlech nebo v dopravním prostředku, v němž překračuje vnější hranici;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  „peněžní hotovostí bez doprovodu vlastníka“ se rozumí peněžní hotovost tvořící součást zásilky, kdy vlastník, odesílatel nebo zamýšlený příjemce peněžní hotovosti necestuje společně se zásilkou;

h)  „peněžní hotovostí bez doprovodu“ se rozumí peněžní hotovost tvořící součást zásilky, kterou nedoprovází osoba převážející peněžní hotovost;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14 za účelem změn přílohy I s cílem zohlednit nové trendy v oblasti praní peněz nebo financování terorismu, jak jsou vymezeny v čl. 1 odst. 3, 4 a 5 směrnice (EU) 2015/849, nebo osvědčené postupy při předcházení praní peněz nebo financování terorismu či zamezit využívání převoditelných nástrojů na doručitele nebo komodit používaných jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty nebo předplacených karet ze strany pachatelů trestné činnosti k obcházení povinností stanovených v článcích 3 a 4.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14 za účelem změn přílohy I s cílem zohlednit nové trendy v oblasti praní peněz nebo financování terorismu, jak jsou vymezeny v čl. 1 odst. 3, 4 a 5 směrnice (EU) 2015/849, nebo osvědčené postupy při předcházení praní peněz nebo financování terorismu či zamezit využívání převoditelných nástrojů na doručitele nebo komodit používaných jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty nebo anonymních předplacených karet ze strany pachatelů trestné činnosti k obcházení povinností stanovených v článcích 3 a 4.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ohlašovací povinnost

Povinnost ohlášení doprovázené peněžní hotovosti

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každá fyzická osoba, která vstupuje do Unie nebo ji opouští a má u sebe, ve svých zavazadlech nebo v dopravním prostředku peněžní hotovost v hodnotě 10 000 EUR nebo více, ohlásí tuto peněžní hotovost příslušným orgánům členského státu, přes který do Unie vstupuje nebo ji opouští, a předloží ji těmto orgánům ke kontrole. Ohlašovací povinnost se nepovažuje za splněnou, jsou-li poskytnuté informace nesprávné nebo neúplné nebo není-li peněžní hotovost předložena ke kontrole.

1.  Každá osoba, která má u sebe, ve svých zavazadlech nebo v dopravním prostředku peněžní hotovost v hodnotě 10 000 EUR nebo více, ohlásí tuto peněžní hotovost příslušným orgánům členského státu, přes který do Unie vstupuje nebo ji opouští, a předloží ji těmto orgánům ke kontrole. Ohlašovací povinnost se nepovažuje za splněnou, jsou-li poskytnuté informace nesprávné nebo neúplné nebo není-li peněžní hotovost předložena ke kontrole.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  ohlašovateli, včetně jména a příjmení, adresy, data a místa narození a státní příslušnosti;

a)  osobě převážející peněžní hotovost, včetně jména a příjmení, kontaktních údajů (včetně adresy), data a místa narození, státní příslušnosti a čísla dokladu totožnosti;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vlastníkovi peněžní hotovosti, včetně jména a příjmení, adresy, data a místa narození a státní příslušnosti;

b)  vlastníkovi peněžní hotovosti, včetně jména a příjmení, kontaktních údajů (včetně adresy), data a místa narození, státní příslušnosti a čísla dokladu totožnosti v případě fyzické osoby, nebo úplný název, kontaktní údaje (včetně adresy), identifikační číslo osoby (IČO) nebo daňové identifikační číslo (DIČ) v případě právnické osoby;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zamýšleném příjemci peněžní hotovosti, včetně jména a příjmení, adresy, data a místa narození a státní příslušnosti;

c)  zamýšleném příjemci peněžní hotovosti, včetně jména a příjmení, kontaktních údajů (včetně adresy), data a místa narození, státní příslušnosti a čísla dokladu totožnosti v případě fyzické osoby, nebo úplný název, kontaktní údaje (včetně adresy), identifikační číslo osoby (IČO) nebo daňové identifikační číslo (DIČ) v případě právnické osoby;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  částce a povaze peněžní hotovosti;

d)  povaze a částce nebo hodnotě peněžní hotovosti;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  původu a zamýšleném použití peněžní hotovosti;

e)  ekonomickém původu peněžní hotovosti;

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  zamýšleném použití peněžní hotovosti;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Informace se poskytují písemně nebo elektronicky za použití formuláře stanoveného podle čl. 15 písm. a). Potvrzená kopie se na žádost vydá ohlašovateli.

3.  Informace se poskytují písemně nebo elektronicky za použití formuláře stanoveného podle čl. 15 písm. a). Potvrzená kopie se vydá ohlašovateli.

Odůvodnění

Ohlašovatelé by měli mít vždy možnost získat písemnou kopii, neboť nemusí mít vždy možnost o kopii požádat (např. nevědí, že na to mají nárok, nehovoří jazykem dané země).

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oznamovací povinnost

Oznamovací povinnost v případě peněžní hotovosti bez doprovodu

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud do Unie vstupuje nebo ji opouští peněžní hotovost v hodnotě 10 000 EUR nebo více bez doprovodu vlastníka, mohou příslušné orgány členského státu, přes který peněžní hotovost do Unie vstupuje nebo ji opouští, na základě analýzy rizik odesílatele nebo příjemce či jejich zástupce požádat, aby podali ohlášení za účelem oznámení. Ohlašovací povinnost se nepovažuje za splněnou, jsou-li poskytnuté informace nesprávné nebo neúplné nebo není-li peněžní hotovost předložena ke kontrole.

1.  Pokud do Unie vstupuje nebo ji opouští peněžní hotovost v hodnotě 10 000 EUR nebo více bez doprovodu, mohou příslušné orgány členského státu, přes který peněžní hotovost do Unie vstupuje nebo ji opouští, na základě analýzy rizik odesílatele nebo příjemce či jejich zástupce požádat, aby ve stanovené lhůtě, která nepřekročí 30 dnů, podali ohlášení za účelem oznámení. Příslušné orgány si mohou ponechat peněžní hotovost, dokud odesílatel, příjemce nebo jeho zástupce nepodají ohlášení.

 

Ohlašovací povinnost se nepovažuje za splněnou, není-li prohlášení učiněno před uplynutím lhůty, jsou-li poskytnuté informace nesprávné nebo neúplné nebo není-li peněžní hotovost předložena ke kontrole.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  ohlašovateli, včetně jména a příjmení, adresy, data a místa narození a státní příslušnosti;

a)  ohlašovateli, včetně jména a příjmení, kontaktních údajů (včetně adresy), data a místa narození, státní příslušnosti a čísla dokladu totožnosti;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vlastníkovi peněžní hotovosti, včetně jména a příjmení, adresy, data a místa narození a státní příslušnosti;

b)  vlastníkovi peněžní hotovosti, včetně jména a příjmení, kontaktních údajů (včetně adresy), data a místa narození, státní příslušnosti a čísla dokladu totožnosti v případě fyzické osoby, nebo úplný název, kontaktní údaje (včetně adresy), identifikační číslo osoby (IČO) nebo daňové identifikační číslo (DIČ) v případě právnické osoby;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  odesílateli peněžní hotovosti, včetně jména a příjmení, adresy, data a místa narození a státní příslušnosti;

c)  odesílateli peněžní hotovosti, včetně jména a příjmení, kontaktních údajů (včetně adresy), data a místa narození, státní příslušnosti a čísla dokladu totožnosti v případě fyzické osoby, nebo úplný název, kontaktní údaje (včetně adresy), identifikační číslo osoby (IČO) nebo daňové identifikační číslo (DIČ) v případě právnické osoby;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  příjemci nebo zamýšleném příjemci peněžní hotovosti včetně jména a příjmení, adresy, data a místa narození a státní příslušnosti;

d)  příjemci nebo zamýšleném příjemci peněžní hotovosti, včetně jména a příjmení, kontaktních údajů (včetně adresy), data a místa narození, státní příslušnosti a čísla dokladu totožnosti v případě fyzické osoby, nebo úplný název, kontaktní údaje (včetně adresy), identifikační číslo osoby (IČO) nebo daňové identifikační číslo (DIČ) v případě právnické osoby;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  částce a povaze peněžní hotovosti;

e)  povaze a částce nebo hodnotě peněžní hotovosti;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  původu a zamýšleném použití peněžní hotovosti.

f)  ekonomickém původu peněžní hotovosti;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  zamýšleném použití peněžní hotovosti.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Informace se poskytují písemně nebo elektronicky za použití formuláře stanoveného podle čl. 15 písm. a). Potvrzená kopie se na žádost vydá ohlašovateli.

3.  Informace se poskytují písemně nebo elektronicky za použití formuláře stanoveného podle čl. 15 písm. a). Potvrzená kopie se vydá ohlašovateli.

Odůvodnění

Ohlašovatelé by měli mít vždy možnost získat písemnou kopii, neboť nemusí mít vždy možnost o kopii požádat (např. nevědí, že na to mají nárok, nehovoří jazykem dané země).

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Není-li splněna povinnost podle článku 3 nebo oznamovací povinnost podle článku 4, vyhotoví příslušné orgány v písemné nebo elektronické podobě ohlášení z úřední pravomoci, které obsahuje v možném rozsahu informace uvedené v čl. 3 odst. 2 nebo případně čl. 4 odst. 2.

3.  Není-li provedeno ohlášení podle článku 3 nebo splněna oznamovací povinnost podle článku 4, vyhotoví příslušné orgány v písemné nebo elektronické podobě ohlášení z úřední pravomoci, které obsahuje v možném rozsahu informace uvedené v čl. 3 odst. 2 nebo případně čl. 4 odst. 2.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Kontroly jsou založeny především na analýze rizik za účelem určení a vyhodnocení rizik a vypracování potřebných protiopatření a provádějí se na základě společného rámce pro řízení rizik v souladu s kritérii stanovenými podle čl. 15 písm. b).

4.  Kontroly jsou založeny především na analýze rizik za účelem určení a vyhodnocení rizik a vypracování potřebných protiopatření.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Analýza rizika uvedená v odstavci 4 nebrání příslušným orgánům provádět spontánní kontroly nebo kontroly založené na konkrétních informacích získaných jiným orgánem. Příslušné orgány musí být vybaveny vhodnými nástroji pro účely kontrol.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  Komisi je v souladu s článkem 14 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o podrobná pravidla pro provádění kontrol ze strany příslušných orgánů, s ohledem na společný rámec pro řízení rizik stanovený v nařízení (EU) č. 952/2013 a analýzu posouzení rizik prováděnou podle článků 6 a 7 směrnice (EU) 2015/849;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4c.  Pravomoci svěřené příslušným orgánům v tomto článku se rovněž rozšiřují na článek 6.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Částky nedosahující prahové hodnoty

Částky nedosahující prahové hodnoty, u nichž existuje podezření, že mají spojitost s trestnou činností

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud příslušné orgány zjistí, že určitá fyzická osoba vstupuje do Unie nebo ji opouští s peněžní částkou nižší, než je prahová hodnota stanovená v článku 3, a že na základě analýzy rizik existují náznaky, že tato peněžní hotovost souvisí s trestnou činností, zaznamenají tyto informace, jméno a příjmení, adresu, datum a místo narození a státní příslušnost dotyčné osoby a informace o použitém dopravním prostředku.

1.  Pokud příslušné orgány zjistí, že osoba převážející peněžní hotovost vstupuje do Unie nebo ji opouští s peněžní částkou nižší, než je prahová hodnota stanovená v článku 3, a že existují náznaky, že tato peněžní hotovost souvisí s trestnou činností, tyto informace a údaje uvedené v čl. 3 odst. 2 zaznamenají.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud příslušné orgány zjistí, že do Unie vstupuje nebo ji opouští zásilka peněžní hotovosti bez doprovodu vlastníka s částkou nižší, než je prahová hodnota stanovená v článku 4, a že na základě analýzy rizik existují náznaky, že tato peněžní hotovost souvisí s trestnou činností, zaznamenají tyto informace, jméno a příjmení, adresu, datum a místo narození a státní příslušnost odesílatele, zamýšleného příjemce nebo jejich zástupce a informace o použitém dopravním prostředku.

2.  Pokud příslušné orgány zjistí, že do Unie vstupuje nebo ji opouští zásilka peněžní hotovosti bez doprovodu s částkou nižší, než je prahová hodnota stanovená v článku 4, a že existují náznaky, že tato peněžní hotovost souvisí s trestnou činností, tyto informace a údaje uvedené v čl. 4 odst. 2 zaznamenají.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  existují náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností, a to bez ohledu na skutečnost, zda ji přepravuje fyzická osoba nebo zda se jedná o peněžní hotovost bez doprovodu vlastníka.

b)  existují náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  K správnímu rozhodnutí uvedenému v odstavci 1 je připojeno odůvodnění, toto rozhodnutí je v době vydání sděleno dotčené osobě a podléhá účinnému opravnému prostředku v souladu s postupy stanovenými ve vnitrostátním právu.

2.  K správnímu rozhodnutí uvedenému v odstavci 1 je připojeno odůvodnění a toto rozhodnutí je v době vydání sděleno:

 

a)  osobě, která musí učinit ohlášení podle článku 3 nebo hlášení za účelem oznámení podle článku 4, nebo

 

b)  v situacích uvedených v čl. 6 odst. 1 osobě převážející peněžní hotovost a vlastníkovi a v situacích uvedených v čl. 6 odst. 2 vlastníkovi, zamýšlenému příjemci a odesílateli.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Správní rozhodnutí uvedené v odstavci 1 podléhá účinnému opravnému prostředku v souladu s postupy stanovenými v právu členských států.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Doba dočasného zadržení je důsledně omezena na čas potřebný k tomu, aby příslušné orgány zjistily, zda okolnosti případu odůvodňují další zadržení. Maximální doba dočasného zadržení je stanovena ve vnitrostátních právních předpisech, nesmí však být delší než 30 dnů. Není-li v této lhůtě přijato rozhodnutí o dalším zadržování peněžní hotovosti nebo je-li rozhodnuto, že okolnosti případu neodůvodňují další zadržování, je peněžní hotovost dána ohlašovateli k dispozici neprodleně.

3.  Doba dočasného zadržení je důsledně omezena na čas potřebný k tomu, aby příslušné orgány zjistily, zda okolnosti případu odůvodňují další zadržení. Maximální doba dočasného zadržení je stanovena ve vnitrostátních právních předpisech, nesmí však být delší než 30 dnů. Není-li v této lhůtě přijato rozhodnutí o dalším zadržování peněžní hotovosti nebo je-li rozhodnuto, že okolnosti případu neodůvodňují její další zadržování, je peněžní hotovost neprodleně uvolněna a předána:

 

a)  v situacích uvedených v článcích 3 a 4 ohlašovateli nebo osobě převážející peněžní hotovost, nebo

 

b)  v situacích uvedených v čl. 6 odst. 1 osobě převážející peněžní hotovost nebo vlastníkovi a v situacích uvedených v čl. 6 odst. 2 vlastníkovi, zamýšlenému příjemci nebo odesílateli.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné orgány zaznamenají informace získané podle článků 3 a 4, čl. 5 odst. 3 nebo článku 6 a předají je finanční zpravodajské jednotce členského státu, ve kterém byly získány, v souladu s technickými pravidly stanovenými podle čl. 15 písm. c).

1.  Příslušné orgány zaznamenají informace získané podle článků 3 a 4, čl. 5 odst. 3 nebo článku 6 a předají je finanční zpravodajské jednotce členského státu, ve kterém byly získány, která tyto informace rychle předá finančním zpravodajským jednotkám ostatních členských států, v souladu s technickými pravidly stanovenými podle čl. 15 písm. c).

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pro účely tohoto nařízení, aniž by byla dotčena pravidla Unie týkající se ochrany údajů, zejména pokud jde o účelové omezení a přístupová práva, je propojení mezi systémem, který k výměně informací používají příslušné orgány podle nařízení Rady (ES) č. 515/971a, a systémem, který k výměně informací používají finanční zpravodajské jednotky podle rozhodnutí Rady 2000/642/SVV1b, zavedeno v souladu s technickými pravidly stanovenými Komisí podle čl. 15 písm. ca).

 

_______________

 

1a Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů, Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1, naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2015/1525 ze dne 9. září 2015, Úř. věst. L 243, 18.9.2015, s. 1.

 

1b Rozhodnutí Rady 2000/642/SVV ze dne 17. října 2000 o způsobech spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami členských států při výměně informací. Úř. věst. L 271, 24.10.2000, s. 4.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Informace uvedené v odstavci 1 jsou sděleny co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce poté, co byly získány.

2.  Informace uvedené v odstavci 1 jsou sděleny co nejdříve, nejpozději však do čtyř pracovních dnů poté, co byly získány.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise do 1. ledna 2019 posoudí, zda je vhodné zřídit unijní finanční zpravodajskou jednotku, a v případě nutnosti předloží příslušný legislativní návrh.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Existují-li náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností, která by se mohla poškodit finanční zájmy Unie, jsou informace uvedené v odstavci 1 předány rovněž Komisi.

2.  Existují-li náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností, která by mohla poškodit finanční zájmy Unie, jsou informace uvedené v odstavci 1 předány rovněž Komisi, Úřadu evropského veřejného žalobce, Eurojustu a Europolu. Komise provede statistickou analýzu obdržených informací a zpřístupní ji veřejnosti.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Příslušný orgán sdělí informace uvedené v odstavcích 1 a 2 v souladu s technickými pravidly stanovenými podle čl. 15 písm. c) a za použití formuláře stanoveného podle čl. 15 písm. d).

3.  Příslušný orgán sdělí informace uvedené v odstavcích 1 a 2 v souladu s technickými pravidly stanovenými podle čl. 15 písm. ca) a za použití formuláře stanoveného podle čl. 15 písm. d).

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou sděleny co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce poté, co byly získány.

4.  Informace uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) a v odstavci 2 jsou sděleny co nejdříve, nejpozději však do čtyř pracovních dnů poté, co byly získány;

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Informace a výsledky uvedené v odst. 1 písm. d) se sdělují všem členským státům a Komisi každých šest měsíců nebo na požádání.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy nebo Komise mohou v rámci vzájemné správní pomoci níže uvedené informace sdělit třetí zemi, s výhradou schválení příslušným orgánem, který údaje získal od ohlašovatele nebo jeho zástupce, a za předpokladu, že toto sdělení je v souladu s příslušnými vnitrostátními a unijními předpisy o předávání osobních údajů do třetích zemí:

1.  Členské státy nebo Komise mohou v rámci vzájemné správní pomoci níže uvedené informace sdělit třetí zemi, s výhradou schválení příslušným orgánem, který údaje získal od osoby převážející peněžní hotovost nebo ohlašovatele, a za předpokladu, že toto sdělení je v souladu s příslušnými vnitrostátními a unijními předpisy o předávání osobních údajů do třetích zemí:

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy oznámí Komisi veškerá sdělení informací podle odstavce 1.

2.  Členské státy oznámí Komisi veškerá sdělení informací podle odstavce 1 a Komise o sdělených informacích každoročně informuje Evropský parlament.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné orgány jednají jako správci osobních údajů, které získaly v souladu s články 3, 4 a 6.

1.  Příslušné orgány jednají jako správci osobních údajů, které získaly v souladu s články 3 a 4, čl. 5 odst. 3 a článkem 6.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Zpracovávání osobních údajů na základě tohoto nařízení se uskutečňuje pouze pro účely předcházení trestné činnosti a jejího potírání. .

2.  Zpracovávání osobních údajů na základě tohoto nařízení se uskutečňuje pouze pro účely předcházení, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů nebo výkonu trestů. Toto zpracování spadá do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6801a.

 

___________________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

Odůvodnění

Sjednocení znění se směrnicí o ochraně údajů 2016/680.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  K osobním údajům získaným v souladu s články 3, 4 a 6 mají přístup pouze řádně zmocnění zaměstnanci příslušných orgánů a tyto údaje jsou náležitě chráněny před neoprávněným přístupem nebo sdělením. Není-li stanoveno v článcích 8, 9 a 10 jinak, nesmějí být oznámeny nebo sděleny bez výslovného souhlasu příslušného orgánu, který informace získal původně. Takovýto souhlas se však nevyžaduje, musejí-li příslušné orgány tyto informace oznámit nebo sdělit podle právních předpisů platných v daném členském státě, zejména v souvislosti se soudním řízením.

3.  K osobním údajům získaným v souladu s články 3 a 4, čl. 5 odst. 3 a článkem 6 mají přístup pouze řádně zmocnění zaměstnanci příslušných orgánů a tyto údaje jsou náležitě chráněny před neoprávněným přístupem nebo sdělením. Není-li stanoveno v článcích 8, 9 a 10 jinak, nesmějí být oznámeny nebo sděleny bez výslovného souhlasu příslušného orgánu, který informace získal původně. Takovýto souhlas se však nevyžaduje, musejí-li příslušné orgány tyto informace oznámit nebo sdělit podle právních předpisů platných v daném členském státě, zejména v souvislosti se soudním řízením.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Osobní údaje získané v souladu s články 3, 4 a 6 uchovávají příslušné orgány a finanční zpravodajská jednotka po dobu pěti let ode dne, kdy byly získány. Po uplynutí této lhůty jsou údaje vymazány nebo anonymizovány.

4.  Osobní údaje získané v souladu s články 3 a 4, čl 5 odst. 3 a článkem 6 uchovávají příslušné orgány a finanční zpravodajská jednotka pouze po nezbytnou dobu, která je přiměřená účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, nejdéle však tři roky ode dne, kdy byly získány. Pokud existují náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností, osobní údaje získané podle článků 3 a 4, čl. 5 odst. 3 a článku 6 příslušné orgány a finanční zpravodajská jednotka uchovávají nejdéle pět let. V takovém případě musí být důvody pro toto delší uchovávání odůvodněny a zaznamenány. Pokud se nepřijme žádné rozhodnutí o dalším uchovávání, údaje jsou po třech letech automaticky vymazány.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce, které se použijí v případě nesplnění ohlašovací povinnosti stanovené v článcích 3 a 4. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy stanoví sankce, které se použijí v případě nesplnění ohlašovací povinnosti stanovené v článcích 3 a 4. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy usilují o zavedení koordinovaného souboru sankcí v celé Unii. Za účelem dosažení tohoto cíle předloží Komise případně legislativní návrh.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje ….26

2  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2 a čl. 5 odst. 4a je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje ….26

__________________

__________________

26* Datum vstupu základního legislativního aktu v platnost nebo jiné datum stanovené normotvůrcem.

26* Datum vstupu základního legislativního aktu v platnost nebo jiné datum stanovené normotvůrcem.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2 a čl. 5 odst. 4a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 2 a čl. 5 odst. 4a vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  kritérií společného rámce pro řízení rizik podle čl. 5 odst. 4;

vypouští se

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  technických pravidel pro výměnu informací podle článků 8 a 9 včetně zavedení vhodného elektronického systému;

c)  technických pravidel pro výměnu informací podle čl. 8 odst. 1 a 2 a článku 9 prostřednictvím celního informačního systému, jak je stanoveno v článku 23 nařízení Rady (ES) č. 515/971a;

 

_________________

 

1aNařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1).

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  technických pravidel pro propojení podle čl. 8 odst. 1a.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace uvedené v odst. 1 písm. c) jsou poskytovány Komisi nejméně co šest měsíců.

Informace uvedené v odst. 1 písm. c) jsou poskytovány Komisi nejméně co šest měsíců. Komise zveřejní výroční zprávu o statistických informacích s cílem odhadnout rozsah a částky pašované peněžní hotovosti.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise na svých internetových stránkách zveřejní informace uvedené v odst. 1 písm. a) a b) a jasným způsobem informuje čtenáře o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící.

Odůvodnění

Občané a cestující, kteří chtějí být informováni o svých povinnostech, by měli mít možnost najít na internetových stránkách Komise informace o kontrolách peněžní hotovosti a seznam příslušných orgánů.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 17a

 

Informační kampaně

 

Na počátku provádění tohoto nařízení Komise ve spolupráci s členskými státy a evropským inspektorem ochrany údajů uskuteční kampaň informující občany EU a státní příslušníky třetích zemí a právnické osoby o cílech tohoto nařízení, povinnostech podle článků 3 a 4, uchovávaných údajích, seznamu příslušných orgánů, možnosti dočasného zadržení podle článku 7, sankcích zavedených podle článku 13 a právu na účinný opravný prostředek. Komise a členské státy pravidelně tyto kampaně opakují. Členské státy navrhují a provádějí nezbytné politiky, kterými své občany a obyvatele informují o tomto nařízení. Členské státy zajistí, aby byly dány k dispozici dostatečné finanční prostředky pro tyto informační politiky.

Odůvodnění

S cílem informovat občany a cestující o povinnosti ohlásit peněžní hotovost při překračování hranic, a tím ji zefektivnit, by měla Komise zahájit informační kampaně o tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení pět let od jeho vstupu v platnost a poté co pět let.

Komise na základě informací pravidelně získávaných od členských států podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení tři roky od jeho vstupu v platnost a poté každé tři roky. Ve zprávě posoudí především to, zda by do oblasti působnosti tohoto nařízení měla být zahrnuta další aktiva, zda postup při oznamování peněžní hotovosti bez doprovodu slouží svému účelu a zda je třeba přezkoumat mezní hodnotu pro peněžní hotovost bez doprovodu.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Čl. 5 odst. 4a a čl. 15 písm. a), b), d) a e) se použije od … [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Příloha I – nadpis 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Převoditelné nástroje na doručitele, komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty a předplacené karty, které jsou považovány za peněžní hotovost podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodů ii), iii) a iv)

Převoditelné nástroje na doručitele, komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty a anonymní předplacené karty, které jsou považovány za peněžní hotovost podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodů ii), iii) a iv)

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Příloha I – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Za peněžní hotovost podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu iv) se považují následující předplacené karty:

3.  Za peněžní hotovost podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu iv) se považují následující anonymní předplacené karty:

(1)

  Úř. věst. C 246, 28.7.2017, s. 22.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I – Souvislosti návrhu

V souvislosti s bojem proti terorismu a organizované trestné činnosti je třeba přijmout opatření na evropské úrovni, která by zabránila financování této trestné činnosti, a ukončit tak stav, kdy pachatelé trestné činnosti zneužívají různá vnitrostátní pravidla týkající se kontrol peněžní hotovosti. Celounijní přístup ke kontrolám pohybu peněžní hotovosti, ať vstupující do Evropské unie, nebo ji opouštějící, je nezbytný nejen pro zajištění řádného fungování vnitřního trhu, ale také v zájmu ochrany občanů a společností v Unii.

Předními aktéry pro dosažení tohoto cíle jsou celní správy, neboť zodpovídají za kontrolu pohybu cestujících i zásilek přes vnější hranice. Je nutné zlepšit spolupráci mezi celními správami členských států, aby pachatelé trestné činnosti nemohli obcházet kontroly peněžní hotovosti na vnějších hranicích EU.

Dne 21. prosince 2016 přijala Evropská komise balíček opatření, která doplní a posílí právní rámec EU v oblasti praní peněz, nelegálních peněžních toků a zajištění či konfiskace majetku. Tyto návrhy jsou předkládány v souvislosti se závazky přijatými v akčním plánu proti financování terorismu z února 2016.

V rámci těchto opatření Evropská komise navrhuje zlepšit stávající nařízení o kontrolách peněžní hotovosti přijaté v roce 2005 za účelem kontroly pohybu peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící. Právním základem tohoto návrhu je článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, kterým se zavádí zásada sbližování vnitrostátních ustanovení členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu, a článek 33, kterým se stanoví posílení celní spolupráce mezi členskými státy a mezi členskými státy a Komisí.

Změny navržené Komisí mají zpřísnit kontroly osob, které vstupují do EU nebo ji opouštějí a mají u sebe peněžní hotovost nebo cenné komodity v hodnotě 10 000 EUR či více, nebo v případě, že jsou tato hotovost či cenné komodity přepravovány v zásilkách nákladní dopravou nebo v poštovních balících. Změny rovněž umožní příslušným orgánům zasáhnout v případě, že se jedná o částky nižší, než je prahová hodnota pro celní ohlášení ve výši 10 000 EUR, pokud existuje podezření na trestnou činnost, a také zlepšit výměnu informací mezi těmito orgány a členskými státy.

Návrh zejména rozšiřuje definici „peněžní hotovosti“ na zlato či jiné zboží vysoké hodnoty, jakož i na předplacené platební karty, jež nejsou propojeny s finančními účty a na něž se v současnosti nevztahuje standardní celní prohlášení. V návrhu je zahrnut také případ peněžní hotovosti bez doprovodu.

Návrh rovněž umožňuje příslušným orgánům zadržet dočasně peněžní hotovost v případě, že odhalí pohyb částek nižších, než je prahová hodnota, u nichž existují náznaky nezákonné činnosti, což podle stávajícího nařízení není možné.

A konečně návrh má zajistit jednotné uplatňování kontrol, a to prostřednictvím prováděcích pravomocí svěřených Komisi, pokud jde o kritéria řízení rizik, pravidla pro výměnu informací, šablony pro komunikaci a systém pro výměnu údajů a poskytování informací členskými státy Komisi.

II – Stanovisko zpravodajů

Zpravodajové vítají celkový cíl návrhu, kterým je aktualizace a zdokonalení stávajícího nařízení. S ohledem na nedávné události je jasné, že osoby zabývající se praním špinavých peněz a financováním terorismu našly způsob, jak obejít evropské předpisy týkající se kontroly peněžní hotovosti.

Cílem hlavních změn navrhovaných zpravodaji je zpřísnit toto nařízení tím, že by se ujasnila některá hlavní ustanovení, především definice „doprovázené peněžní hotovosti“ a „peněžní hotovosti bez doprovodu“ a její rozlišování, a stanovení osoby odpovědné za ohlášení doprovázené peněžní hotovosti. Tato osoba je definována jako kterákoli fyzická osoba, která vstupuje do Unie nebo ji opouští a která má peněžní hotovost u sebe, ve svém zavazadle nebo v dopravním prostředku, v němž překračuje vnější hranice, bez ohledu na to, jaká je mezi touto osobou a peněžní hotovostí vazba (zda se jedná o jejího vlastníka nebo zamýšleného příjemce).

Aby se usnadnilo šetření prováděné příslušnými orgány a zajistilo jednoznačné zjištění totožnosti příslušných osob, došlo navíc k rozšíření údajů, které je nutné uvést v ohlášení, a k jejich konkretizaci, pokud jde o fyzické a právnické osoby.

S cílem ujasnit pojem „řízení rizik“ byl do nařízení přidán odkaz na stávající definici z nařízení 952/2013 a ustanovení týkající se vývoje v oblasti„řízení rizik“, které je obsaženo ve směrnici 205/849. Zpravodajové se domnívají, že v zájmu větší účinnosti je místo článku 291 SFEU nutné použít článek 290 SFEU, a do návrhu zprávy zapracovaly příslušnou změnu.

Zpravodajové jsou přesvědčeni, že k dosažení cíle tohoto návrhu je nutné, aby příslušné orgány členských států sjednotily provádění kontrol na evropské úrovni a aby se sjednotily také sankce za nedodržování tohoto nařízení. Komise by měla přijmout opatření, která by zajistila jednotné provádění kontrol ze strany příslušných orgánů, a členské státy by měly přihlédnout k judikatuře Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva, pokud jde o celní sankce, které by se měly zakládat na zásadě proporcionality.

Jedno z hlavních zlepšení nařízení se týká výměny údajů. Zpravodajové by v této souvislosti upřednostňovali rychlé jednání a po konzultacích s odborníky z dané oblasti navrhují, aby se IT systém pro výměnu údajů CIS+ začal uplatňovat přímo, tak aby jej mohly používat všechny členské státy. Jedná se o účinný systém, který se snadno používá, přičemž s cílem co nejúčinněji bránit páchání trestné činnosti zpravodajové rovněž navrhují, aby členské státy informace sdělovaly nejpozději 3 pracovní dny poté, co je získaly, nikoli jeden měsíc, jak se uvádí v současném nařízení.

Ve stejném duchu zpravodajové navrhují vytvořit Evropskou finanční zpravodajskou jednotku, aby došlo ke zlepšení spolupráce při koordinaci vyšetřovacích orgánů, což umožní, aby se informace, které získaly finanční zpravodajské jednotky členských států, předávaly bez průtahů. Vzhledem k dynamicky se měnící povaze problémů, jimiž se zabývá toto nařízení, navrhli zpravodajové také přísné ustanovení o jeho přepracování, které by umožnilo pravidelnou novelizaci tohoto nařízení každé tři roky, tak aby odpovídalo technickým možnostem a vývoji praktik podvodníků.

A konečně zpravodajové sdílejí názor evropského inspektora ochrany údajů, který uvítal stanovení maximální doby, po kterou příslušné orgány a finanční zpravodajské jednotky uchovávají osobní údaje.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Kontrola peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící

Referenční údaje

COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)

Datum předložení EP

22.12.2016

 

 

 

Příslušné výbory

Datum oznámení na zasedání

ECON

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

 

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

JURI

19.1.2017

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

JURI

25.1.2017

 

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Mady Delvaux

29.6.2017

Juan Fernando López Aguilar

29.6.2017

 

 

Článek 55 – Postup společných schůzí výborů

Datum oznámení na zasedání

6.7.2017

Projednání ve výboru

21.11.2017

 

 

 

Datum přijetí

4.12.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

55

3

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Kinga Gál, Sven Giegold, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Roberta Metsola, Claude Moraes, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Judith Sargentini, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Helga Stevens, Paul Tang, Traian Ungureanu, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pál Csáky, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Luigi Morgano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Daniele Viotti, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Zbigniew Kuźmiuk

Datum předložení

8.12.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

55

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Brian Hayes, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Anne Sander, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Claude Moraes, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Paul Tang, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bas Eickhout, Sven Giegold, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

3

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Auke Zijlstra

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Joachim Starbatty, Helga Stevens

EFDD

Marco Valli

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí