Procedure : 2016/0413(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0394/2017

Indgivne tekster :

A8-0394/2017

Forhandlinger :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Afstemninger :

PV 12/09/2018 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0338

BETÆNKNING     ***I
PDF 692kWORD 107k
8.12.2017
PE 610.703v02-00 A8-0394/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af

forordning (EF) nr. 1889/2005

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordførere: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

(Fælles udvalgsprocedure – forretningsordenens artikel 55)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af

forordning (EF) nr. 1889/2005

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0825),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 33 og 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0001/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de bidrag, der er indsendt af det tjekkiske Deputeretkammer og de spanske domstole om udkastet til lovgivningsmæssig retsakt,

–  der henviser til udtalelse af 27. april 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til de fælles drøftelser i Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0394/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Kriminelle smugler likvide midler ind i Unionen, men der er ingen klare skøn over omfanget og værdien af de beløb, der smugles over grænserne. Ansvaret for at opdage, registrere og undersøge bevægelser af likvide midler er delt mellem medlemsstaterne, og nationale myndigheder kan stå over for lovgivningsmæssige hindringer, der forhindrer toldmyndighederne i at kontrollere eller indberette likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen. Visse meget værdifulde ihændehaverinstrumenter, der ikke er likvide midler, såsom guld, diamanter, forudbetalte kort, digitale tegnebøger og ihændehaveraktier indberettes sjældent på grund af vanskeligheder ved at opdage dem, eller fordi de for øjeblikket ikke er omfattet af reguleringen af likvide midler i de fleste medlemsstater.

Ændringsforslag2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  I lyset af risikoen for at anvendelsen af direktiv 91/308/EØF ville føre til øgede bevægelser af likvide midler til ulovlige formål, hvilket kunne udgøre en trussel for det finansielle system og det indre marked, blev direktivet suppleret med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/200520. Nævnte forordning sigter mod at forhindre og afsløre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ved at indføre en kontrolordning for fysiske personer, som rejser ind i eller ud af Unionen med kontanter eller ihændehaverpapirer til en værdi af 10 000 EUR eller derover eller et tilsvarende beløb i anden valuta.

(4)  I lyset af risikoen for at anvendelsen af direktiv 91/308/EØF ville føre til øgede bevægelser af likvide midler til ulovlige formål, hvilket kunne udgøre en trussel for det finansielle system og det indre marked, blev direktivet suppleret med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/200520. Nævnte forordning sigter mod at forhindre og afsløre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ved at indføre en kontrolordning for fysiske personer, som rejser ind i eller ud af Unionen med kontanter til en værdi af 10 000 EUR eller derover eller et tilsvarende beløb i anden valuta. Begrebet "rejse ind i eller ud af Unionen" eller "føres ind i eller ud af Unionen" bør defineres med udgangspunkt i Unionens område som defineret i artikel 355 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for at sikre, at denne forordning har det bredest mulige anvendelsesområde, og at ingen områder såsom toldfrie områder, internationale transitområder og lignende områder er undtaget fra dens anvendelse og åbner mulighed for at omgå gældende kontrol.

__________________

__________________

5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2005 af 26. oktober 2005 om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 9)

5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1889/2005 af 26. oktober 2005 om kontrol med likvide midler, der indføres til eller forlader Fællesskabet (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 9)

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Betydningen af at kontrollere bevægelser af likvide midler ind i og ud af Unionen understreges af de afvigelser, der rapporteres af Europol, nemlig at på trods af en stabil stigning i anvendelsen af andre betalingsmetoder end kontanter og et moderat fald i brugen af likvide midler til betalinger, fortsætter den samlede værdi af eurosedler i omløb med at stige ud over inflationsraten, og efterspørgslen efter pengesedler med høj pålydende værdi, der almindeligvis ikke forbindes med betalinger, har været vedvarende, hvilket kunne tyde på en forbindelse til kriminelle aktiviteter, som anført i Europols rapport fra 2015 "Why is Cash still King?".

 

 

 

 

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  I direktiv (EU) 2015/849 identificeres og beskrives en række kriminelle handlinger, hvorfra udbyttet risikerer at være genstand for hvidvask eller blive anvendt til finansiering af terrorisme. Ofte transporteres udbytte af sådanne kriminelle handlinger over Unionens ydre grænse med det formål at hvidvaske det eller bruge det til at finansiere terrorisme. Nærværende forordning bør tage højde herfor og fastsætte et sæt regler, der ud over at bidrage til forebyggelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme gør det lettere at afsløre og efterforske de kriminelle handlinger, der er nævnt i direktiv (EU) 2015/849.

(6)  I direktiv (EU) 2015/849 identificeres og beskrives en række kriminelle handlinger, hvorfra udbyttet risikerer at være genstand for hvidvask eller blive anvendt til finansiering af terrorisme. Ofte transporteres udbytte af sådanne kriminelle handlinger over Unionens ydre grænse med det formål at hvidvaske det eller bruge det til at finansiere terrorisme. Nærværende forordning bør tage højde herfor og fastsætte et sæt regler, der, ud over at bidrage til forebyggelsen af hvidvask af penge, herunder prædikatforbrydelser såsom skatteforbrydelser, og finansiering af terrorisme, gør det lettere at afsløre og efterforske de kriminelle handlinger, der er nævnt i direktiv (EU) 2015/849, såvel som dem med indvirkning på Unionens og dens medlemsstaters sikkerhed.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Denne forordning indebærer ikke nogen ændring af forpligtelsen til at respektere de grundlæggende rettigheder og grundlæggende retsprincipper som fastsat i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("charteret").

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Et harmoniseret regelsæt i EU, der ville gøre det muligt at kontrollere pengestrømme i Unionen, ville i betydelig grad lette bestræbelserne på at forebygge hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Ændringsforslag7

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Toldmyndighederne bør fortsat fungere som kompetente myndigheder med henblik på denne forordning i lyset af deres tilstedeværelse ved Unionens ydre grænser, deres ekspertise i udførelsen af kontrol af personer og gods, der passerer den ydre grænse, og deres erfaring med anvendelsen af forordning (EF) nr. 1889/2005. Samtidig bør medlemsstaterne dog fortsat kunne udpege andre nationale myndigheder, som er til stede ved den ydre grænse, til at fungere som kompetente myndigheder.

(11)  Toldmyndighederne bør fortsat fungere som kompetente myndigheder med henblik på denne forordning i lyset af deres tilstedeværelse ved Unionens ydre grænser, deres ekspertise i udførelsen af kontrol af personer og gods, der passerer den ydre grænse, og deres erfaring med anvendelsen af forordning (EF) nr. 1889/2005. Samtidig bør medlemsstaterne dog fortsat kunne udpege andre nationale myndigheder, som er til stede ved den ydre grænse, til at fungere som kompetente myndigheder. Personalet hos toldmyndigheder og andre nationale myndigheder bør modtage særlig uddannelse i, hvordan man opdager hvidvaskning af penge baseret på likvide midler, og medlemsstaterne bør afsætte ressourcer på grundlag af en risikoanalyse og bør ikke se bort fra nødvendige kontroller af private fly og lystbåde, der kommer ind og ud af deres områder.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Et af de centrale begreber i nærværende forordning er "likvide midler", som bør defineres således, at det omfatter fire kategorier: kontanter, ihændehaverpapirer, råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler og visse typer af forudbetalte kort. Visse ihændehaverpapirer, råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler samt forudbetalte kort, som ikke er knyttet til en bankkonto, må på grund af deres særlige egenskaber forventes at blive anvendt i stedet for kontanter som et anonymiseret middel til at føre værdier over de ydre grænser, som de offentlige myndigheder ikke kan spore ved hjælp af klassiske overvågningssystemer. Denne forordning bør fastlægge de vigtigste elementer af definitionen af "likvide midler" og samtidig give Kommissionen mulighed for at ændre de mindre vigtige elementer som reaktion på kriminelles og medvirkende personers forsøg på at omgå en kontrolforanstaltning, der begrænser sig til én type af højlikvide værdiopbevaringsmidler, ved at føre en anden type over de ydre grænser. Hvis en sådan adfærd viser sig at være særlig hyppig, er det afgørende, at der hurtigt kan træffes foranstaltninger til at rette op på situationen.

(12)  Et af de centrale begreber i nærværende forordning er "likvide midler", som bør defineres således, at det omfatter fire kategorier: kontanter, ihændehaverpapirer, råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler og visse typer af anonyme forudbetalte kort. Visse ihændehaverpapirer, råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler samt anonyme forudbetalte kort, som ikke er knyttet til en bankkonto, må på grund af deres særlige egenskaber forventes at blive anvendt i stedet for kontanter som et anonymiseret middel til at føre værdier over de ydre grænser, som de offentlige myndigheder ikke kan spore ved hjælp af klassiske overvågningssystemer. Toldmyndighederne står i dag over for tekniske vanskeligheder, når de inden for en kort tidsramme skal kontrollere, hvor mange penge der opbevares på forudbetalte kort. Denne forordning bør derfor fastlægge de vigtigste elementer af definitionen af "likvide midler" og samtidig give Kommissionen mulighed for at ændre de mindre vigtige elementer som reaktion på kriminelles og medvirkende personers forsøg på at omgå en kontrolforanstaltning, der begrænser sig til én type af højlikvide værdiopbevaringsmidler, ved at føre en anden type over de ydre grænser. Hvis en sådan adfærd viser sig at være særlig hyppig, er det afgørende, at der hurtigt kan træffes foranstaltninger til at rette op på situationen. På trods af den store risiko, der er forbundet med virtuelle valutaer, hvilket er dokumenteret i Kommissionens rapport af 26. juni 2017 om vurderingen af de risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der påvirker det indre marked, og som vedrører grænseoverskridende aktiviteter1a, har toldmyndighederne ikke tilstrækkelige ressourcer til at kontrollere disse.

 

_____________

 

1a (COM(2017)0340 og SWD(2017)0241)

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Forudbetalte kort er anonyme kort til opbevaring af pengeværdier eller -midler, som kan anvendes ved betalingstransaktioner til at erhverve varer eller tjenester eller til at indløse kontanter, og som ikke er knyttet til en bankkonto. De anvendes bredt til en række legitime formål, og nogle af disse instrumenter har også en klar samfundsmæssig relevans. Sådanne forudbetalte kort er lette at overdrage og kan anvendes til at overføre betydelige værdier over de ydre grænser. Derfor er det nødvendigt at medtage forudbetalte kort i definitionen af likvide midler. Det vil give mulighed for også at anvende foranstaltningerne på visse typer af forudbetalte kort, hvis der er belæg herfor og under behørig hensyntagen til proportionalitetsprincippet og rent praktiske aspekter.

(15)  Anonyme forudbetalte kort er anonyme kort, der anvendes til opbevaring af eller giver adgang til pengeværdier eller -midler, som kan anvendes ved betalingstransaktioner til at erhverve varer eller tjenester eller til at indløse kontanter, og som ikke er knyttet til en bankkonto. De anvendes bredt til en række legitime formål, og nogle af disse instrumenter har også en klar samfundsmæssig relevans. Sådanne anonyme forudbetalte kort er lette at overdrage og kan anvendes til at overføre betydelige værdier over de ydre grænser. Derfor er det nødvendigt at medtage sådanne forudbetalte kort i definitionen af​likvide midler, navnlig hvis de kan købes uden kundekendskabsprocedurer. Det vil give mulighed for også at anvende foranstaltningerne på anonyme forudbetalte kort, hvis der er belæg herfor og under behørig hensyntagen til proportionalitetsprincippet og rent praktiske aspekter i overensstemmelse med den bedst kendte teknologi.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme bør fysiske personer, der rejser ind i eller ud af Unionen pålægges en angivelsespligt. For ikke at begrænse den frie bevægelighed unødigt eller overbebyrde borgere og myndigheder med administrative formaliteter bør der fastsættes en tærskel for angivelsespligten på 10 000 EUR eller den tilsvarende værdi af råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler, ihændehaverpapirer, forudbetalte kort eller andre valutaer. Angivelsespligten bør gælde for fysiske personer, som bærer et sådant beløb på sig, eller som medbringer et sådant beløb i deres bagage eller i det transportmiddel, hvori de passerer den ydre grænse. De bør pålægges at stille de likvide midler til rådighed for de kompetente myndigheder med henblik på kontrol.

(16)  For at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme bør fysiske personer, der rejser ind i eller ud af Unionen pålægges en angivelsespligt. For ikke at begrænse den frie bevægelighed unødigt eller overbebyrde borgere og myndigheder med administrative formaliteter bør der fastsættes en tærskel for angivelsespligten på 10 000 EUR eller den tilsvarende værdi af råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler, ihændehaverpapirer, forudbetalte kort eller andre valutaer. Angivelsespligten bør gælde for bærere, der bør defineres med henblik på denne forordning som fysiske personer, der bærer et sådant beløb på sig, eller som medbringer et sådant beløb i deres bagage eller i det transportmiddel, hvori de passerer den ydre grænse. De bør pålægges at stille de likvide midler til rådighed for de kompetente myndigheder med henblik på kontrol. Definitionen af "bærer" bør sikre, at professionelle bærere, som udfører erhvervsmæssig transport af varer eller personer, er udelukket fra anvendelsesområdet.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  For så vidt angår bevægelser af likvide midler, som ikke ledsages af ejeren, afsenderen, den tiltænkte modtager eller disses repræsentant, f.eks. likvide midler der indføres til eller udføres af Unionen i postforsendelse, med kurer, i uledsaget bagage eller i containergods, bør de kompetente myndigheder ved den ydre grænse have beføjelse til at kræve, at afsenderen eller modtageren eller deres repræsentant foretager en oplysningsangivelse. En sådan angivelse bør indeholde en række elementer, bl.a. oprindelsen, bestemmelsesstedet, den økonomiske oprindelse og den tiltænkte anvendelse af de midler, der ikke er omfattet af den sædvanlige dokumentation, som fremlægges for toldmyndighederne, såsom forsendelsesdokumenter og toldangivelser. Dette vil sætte de kompetente myndigheder i stand til at foretage risikoanalyser og koncentrere deres indsats om de forsendelser, som de vurderer, frembyder den største risiko, samtidig med at der ikke systematisk pålægges yderligere formaliteter. Der bør fastsættes en tærskel for oplysningspligten svarende til den tærskel, der gælder for likvide midler, der transporteres af fysiske personer.

(17)  For så vidt angår bevægelser af likvide midler, som ikke ledsages af bæreren, f.eks. likvide midler der indføres til eller udføres af Unionen i postforsendelse, med kurer, i uledsaget bagage eller i containergods, bør de kompetente myndigheder have beføjelse til at kræve, at afsenderen eller modtageren eller deres repræsentant foretager en oplysningsangivelse. En sådan angivelse bør indeholde en række elementer, bl.a. oprindelsen, bestemmelsesstedet, den økonomiske oprindelse og den tiltænkte anvendelse af de midler, der ikke er omfattet af den sædvanlige dokumentation, som fremlægges for toldmyndighederne, såsom forsendelsesdokumenter og toldangivelser. Dette vil sætte de kompetente myndigheder i stand til at foretage risikoanalyser og koncentrere deres indsats om de forsendelser, som de vurderer, frembyder den største risiko, samtidig med at der ikke systematisk pålægges yderligere formaliteter. Der bør fastsættes en tærskel for oplysningspligten svarende til den tærskel, der gælder for likvide midler, der transporteres af fysiske personer.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Hvis de kompetente myndigheder opdager et beløb i likvide midler, som er under tærsklen, men hvor der er tegn på, at de likvide midler kan være knyttet til kriminelle handlinger som defineret i nærværende forordning, bør de kunne registrere vigtige oplysninger om de personer, som transporterer de likvide midler, bl.a. identitetsoplysninger og nationalitet, samt nærmere oplysninger om det anvendte transportmiddel, f.eks. typen af transportmiddel, dets afgangssted og destination.

(20)  Hvis de kompetente myndigheder opdager et beløb i likvide midler, som er under tærsklen, men hvor der er tegn på, at de likvide midler kan være knyttet til kriminelle handlinger som defineret i nærværende forordning, bør de i tilfælde af ledsagede likvide midler kunne registrere vigtige oplysninger om bæreren, ejeren og den tiltænkte modtager, bl.a. identitets- og kontaktoplysninger og nationalitet, nærmere oplysninger om den økonomiske oprindelse og den tiltænkte anvendelse af de likvide midler samt nærmere oplysninger om det anvendte transportmiddel, f.eks. typen af transportmiddel, dets afgangssted og destination. Hvis der er tale om uledsagede likvide midler, bør de kompetente myndigheder kunne registrere sådanne oplysninger om afsenderen, ejeren og den tiltænkte modtager af de likvide midler.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Sådanne oplysninger bør videregives til den pågældende medlemsstats finansielle efterretningsenhed. Finansielle efterretningsenheder er udpeget til at fungere som knudepunkter i bekæmpelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og modtager og behandler oplysninger fra forskellige kilder, bl.a. finansielle institutioner, og analyserer dem med henblik på at afgøre, om der er grundlag for yderligere efterforskning, selv om det ikke nødvendigvis står klart for de kompetente myndigheder, som indsamler angivelserne og udfører kontroller efter nærværende forordning.

(21)  Sådanne oplysninger bør videregives til den pågældende medlemsstats finansielle efterretningsenhed, som straks bør gøre dem tilgængelige for de finansielle efterretningsenheder i de andre medlemsstater. Finansielle efterretningsenheder er udpeget til at fungere som knudepunkter i bekæmpelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og modtager og behandler oplysninger fra forskellige kilder, bl.a. finansielle institutioner, og analyserer dem med henblik på at afgøre, om der er grundlag for yderligere efterforskning, selv om det ikke nødvendigvis står klart for de kompetente myndigheder, som indsamler angivelserne og udfører kontroller efter nærværende forordning. Til dette formål bør der etableres en sammenkobling mellem de informationssystemer, der anvendes af henholdsvis kompetente myndigheder og finansielle efterretningsenheder.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Med henblik på yderligere at styrke samarbejdet mellem de finansielle efterretningsenheder bør Kommissionen vurdere, om det er hensigtsmæssigt at etablere en finansiel efterretningsenhed på EU-plan, og, hvis det er relevant, fremsætte et lovforslag.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Eftersom de likvide midler, der er genstand for kontrol efter nærværende forordning, bevæger sig over den ydre grænse, og i betragtning af vanskeligheden ved at skride til handling, når først de likvide midler har forladt et indførsels- eller udførselssted, og af den hermed forbundne risiko ved en ulovlig anvendelse af selv småbeløb, bør de kompetente myndigheder under anvendelse af særlige kontrolforanstaltninger i særlige tilfælde have beføjelse til at beslaglægge og midlertidigt tilbageholde likvide midler: for det første hvis angivelsespligten eller oplysningspligten ikke er blevet opfyldt, og for det andet hvis der er tegn på kriminelle handlinger, uanset beløbsstørrelsen, og uanset om de likvide midler transporteres af en fysisk person eller er uledsaget. I lyset af arten af en sådan midlertidig beslaglæggelse og tilbageholdelse og af den indvirkning, den kan have på den frie bevægelighed og ejendomsretten, bør varigheden af tilbageholdelsen begrænses til den tid, som andre kompetente myndigheder som absolut minimum har brug for til at afgøre, om der er grundlag for yderligere indgreb, f.eks. efterforskning eller beslaglæggelse af de likvide midler på grundlag af andre retlige instrumenter. En afgørelse om midlertidig tilbageholdelse af likvide midler efter nærværende forordning bør ledsages af en begrundelse og indeholde en beskrivelse af, hvilke specifikke faktorer der har resulteret i foranstaltningen. Hvis der ved fristens udløb ikke er truffet nogen afgørelse om yderligere indgreb, eller hvis den kompetente myndighed beslutter, at der ikke er grundlag for at tilbageholde de likvide midler yderligere, bør midlerne straks stilles til rådighed for angiveren.

(23)  Eftersom de likvide midler, der er genstand for kontrol efter nærværende forordning, bevæger sig over den ydre grænse, og i betragtning af vanskeligheden ved at skride til handling, når først de likvide midler har forladt et indførsels- eller udførselssted, og af den hermed forbundne risiko ved en ulovlig anvendelse af selv småbeløb, bør de kompetente myndigheder under anvendelse af særlige kontrolforanstaltninger i særlige tilfælde have beføjelse til at beslaglægge og midlertidigt tilbageholde likvide midler: for det første hvis angivelsespligten eller oplysningspligten ikke er blevet opfyldt, og for det andet hvis der er tegn på kriminelle handlinger. I lyset af arten af en sådan midlertidig beslaglæggelse og tilbageholdelse og af den indvirkning, den kan have på den frie bevægelighed og ejendomsretten, bør varigheden af tilbageholdelsen begrænses til den tid, som andre kompetente myndigheder som absolut minimum har brug for til at afgøre, om der er grundlag for yderligere indgreb, f.eks. efterforskning eller beslaglæggelse af de likvide midler på grundlag af andre retlige instrumenter. Fysiske personer, der påvirkes af den midlertidige beslaglæggelse og tilbageholdelse af deres likvide midler, bør, for så vidt dette vil virke urimeligt tyngende for den pågældende, tilbydes muligheden for at beholde et minimum af likvide midler, hvor det er muligt i betragtning af den type af likvide midler, der beslaglægges og tilbageholdes, for at kunne få råd til mad, vand og husly. En afgørelse om midlertidig tilbageholdelse af likvide midler efter nærværende forordning bør ledsages af en begrundelse og indeholde en beskrivelse af, hvilke specifikke faktorer der har resulteret i foranstaltningen. Hvis der ved fristens udløb ikke er truffet nogen afgørelse om yderligere indgreb, eller hvis den kompetente myndighed beslutter, at der ikke er grundlag for at tilbageholde de likvide midler yderligere, bør midlerne straks frigives til den relevante interesserede part.

Ændringsforslag16

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Det er af afgørende betydning, at de kompetente myndigheder, som indsamler oplysninger efter nærværende forordning, fremsender disse rettidigt til den nationale finansielle efterretningsenhed, således at den kan analysere dem yderligere og sammenholde dem med andre oplysninger, jf. direktiv 2015/849 [

(24)  Det er af afgørende betydning, at de kompetente myndigheder, som indsamler oplysninger efter nærværende forordning, fremsender disse rettidigt til den nationale finansielle efterretningsenhed, som hurtigt bør gøre oplysningerne tilgængelige for de andre medlemsstaters finansielle efterretningsenheder, således at de finansielle efterretningsenheder yderligere kan analysere og sammenholde oplysningerne med andre oplysninger, jf. direktiv (EU) 2015/849.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Hvis myndighederne registrerer en manglende angivelse eller konstaterer tegn på kriminelle handlinger, bør de kunne udveksle de relevante oplysninger ved hjælp af passende kanaler med de myndigheder, der har kompetence til at bekæmpe de pågældende kriminelle handlinger. Udvekslingen af oplysninger er rimelig, eftersom personer, der ikke har overholdt angivelsespligten og pågribes i en medlemsstat, sandsynligvis vil udvælge sig en anden indførsels- eller udførselsmedlemsstat, hvis kompetente myndigheder ikke har kendskab til deres tidligere overtrædelser. Udveksling af sådanne oplysninger bør gøres obligatorisk for at sikre ensartethed i alle medlemsstater. Såfremt der er der tegn på, at de likvide midler har forbindelse til kriminelle handlinger, som kan skade Unionens finansielle interesser, bør disse oplysninger ligeledes stilles til rådighed for Kommissionen. Med henblik på bedre at opfylde nærværende forordnings målsætninger med hensyn til forebyggelse og afskrækkelse for så vidt angår omgåelse af angivelsespligten bør det også være obligatorisk at udveksle anonymiserede oplysninger om risici og resultater af risikoanalyser mellem medlemsstaterne og med Kommissionen.

(25)  Hvis myndighederne registrerer en manglende angivelse eller konstaterer tegn på kriminelle handlinger, bør de straks udveksle de relevante oplysninger ved hjælp af passende kanaler med de myndigheder i de andre medlemsstater, der har kompetence til at bekæmpe de pågældende kriminelle handlinger. Udvekslingen af oplysninger er rimelig, eftersom personer, der ikke har overholdt angivelsespligten og pågribes i en medlemsstat, sandsynligvis vil udvælge sig en anden indførsels- eller udførselsmedlemsstat, hvis kompetente myndigheder ikke har kendskab til deres tidligere overtrædelser. Udveksling af sådanne oplysninger bør gøres obligatorisk for at sikre ensartethed i alle medlemsstater. Såfremt der er der tegn på, at de likvide midler har forbindelse til kriminelle handlinger, som kan skade Unionens finansielle interesser, bør disse oplysninger ligeledes stilles til rådighed for Kommissionen og Den Europæiske Anklagemyndighed. Med henblik på bedre at opfylde nærværende forordnings målsætninger med hensyn til forebyggelse og afskrækkelse for så vidt angår omgåelse af angivelsespligten bør det også være obligatorisk at udveksle anonymiserede oplysninger om risici og resultater af risikoanalyser mellem medlemsstaterne og med Kommissionen i overensstemmelse med de standarder, der fastsættes i de gennemførelsesretsakter, der vedtages i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  Med henblik på at sikre, at de finansielle efterretningsenheder har umiddelbar adgang til de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af deres efterforskning, bør sammenkoblingen af toldinformationssystemet og det decentrale computernetværk FIU.net fremmes.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Der bør under forudsætning af de fornødne garantier gives mulighed for udveksling af oplysninger mellem en medlemsstats kompetente myndigheder eller Kommissionen og et tredjelands myndigheder. En sådan udveksling bør kun tillades under forudsætning af, at de relevante nationale bestemmelser og EU-bestemmelser om grundlæggende rettigheder og videregivelse af personoplysninger til tredjelande overholdes, og efter at de myndigheder, som har indsamlet oplysningerne, har givet tilladelse hertil. Kommissionen bør underrettes om al udveksling af oplysninger med tredjelande efter nærværende forordning.

(26)  Der bør under forudsætning af de fornødne garantier gives mulighed for udveksling af oplysninger mellem en medlemsstats kompetente myndigheder eller Kommissionen og et tredjelands myndigheder. En sådan udveksling bør kun tillades under forudsætning af, at de relevante nationale bestemmelser og EU-bestemmelser om grundlæggende rettigheder og videregivelse af personoplysninger til tredjelande overholdes, og efter at de myndigheder, som har indsamlet oplysningerne, har givet tilladelse hertil. Kommissionen bør underrettes om al udveksling af oplysninger med tredjelande efter nærværende forordning og bør årligt aflægge beretning om disse oplysninger for Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  I betragtning af arten af de indsamlede oplysninger og angivernes legitime forventninger om, at deres personoplysninger og oplysninger om likvide midler, som de har ført ind i eller ud af Unionen, behandles fortroligt, bør de kompetente myndigheder træffe passende foranstaltninger til at sikre, at de personer, der skal have adgang til oplysningerne, overholder tavshedspligten, og til at beskytte oplysningerne tilstrækkeligt mod uautoriseret adgang, brug eller videregivelse. Medmindre andet er bestemt i denne forordning eller i national lov, navnlig i forbindelse med retssager, bør oplysningerne ikke videregives uden tilladelse fra den myndighed, der har indsamlet dem. Enhver indsamling, offentliggørelse, videregivelse, overførsel eller anden behandling af personoplysninger i forbindelse med denne forordning bør være underlagt kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF6 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/200122.

(27)  I betragtning af arten af de indsamlede oplysninger og bærernes og angivernes legitime forventninger om, at deres personoplysninger og oplysninger om værdien af de likvide midler, som de har ført ind i eller ud af Unionen, behandles fortroligt, bør de kompetente myndigheder træffe passende foranstaltninger til at sikre, at de personer, der skal have adgang til oplysningerne, overholder tavshedspligten, og til at beskytte oplysningerne tilstrækkeligt mod uautoriseret adgang, brug eller videregivelse. Medmindre andet er bestemt i denne forordning eller i national lov, navnlig i forbindelse med retssager, bør oplysningerne ikke videregives uden tilladelse fra den myndighed, der har indsamlet dem. Enhver indsamling, offentliggørelse, videregivelse, overførsel eller anden behandling af personoplysninger i forbindelse med denne forordning bør være underlagt kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF6 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/200122.

__________________

__________________

6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Med henblik på de finansielle efterretningsenheders analyse og på at sætte myndighederne i andre medlemsstater i stand til at udøve kontrol og håndhæve angivelsespligten, særlig for så vidt angår angivere, som tidligere har undladt at foretage angivelse, er det nødvendigt, at angivelsesdataene opbevares tilstrækkeligt længe, til at de kompetente myndigheder reelt kan foretage en undersøgelse. Behandlingen af personoplysninger efter denne forordning tjener samme formål som under direktiv (EU) 2015/849. I henhold til nævnte direktiv opbevarer de finansielle efterretningsenheder oplysninger, som "forpligtede enheder" har stillet til rådighed for dem, i fem år. Med henblik på en effektiv kontrol og håndhævelse af angivelsespligten bør varigheden af tilbageholdelsen af angivelsesdata bringes i overensstemmelse med varigheden i direktiv (EU) 2015/849.

(28)  Med henblik på de finansielle efterretningsenheders analyse og på at sætte myndighederne i andre medlemsstater i stand til at udøve kontrol og håndhæve angivelsespligten, særlig for så vidt angår personer, som tidligere har undladt at foretage angivelse, er det nødvendigt, at angivelsesdataene opbevares tilstrækkeligt længe, til at de kompetente myndigheder reelt kan foretage en undersøgelse. Behandlingen af personoplysninger efter denne forordning tjener samme formål som under direktiv (EU) 2015/849. I henhold til nævnte direktiv opbevarer de finansielle efterretningsenheder oplysninger, som "forpligtede enheder" har stillet til rådighed for dem, i fem år.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Med henblik på at tilskynde til overholdelse og forhindre omgåelse bør medlemsstaterne indføre sanktioner for manglende overholdelse af angivelses- eller oplysningspligten. Sanktionerne bør kun anvendes ved manglende angivelse eller oplysningsangivelse i forbindelse med denne forordning og bør ikke tage hensyn til de kriminelle handlinger, som eventuelt er forbundet med de likvide midler, og som kan være genstand for yderligere efterforskning og foranstaltninger, som ikke hører ind under denne forordnings anvendelsesområde. Sanktionerne bør være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning og ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at sikre overholdelse.

(29)  Med henblik på at tilskynde til overholdelse og forhindre omgåelse bør medlemsstaterne indføre sanktioner for manglende overholdelse af angivelses- eller oplysningspligten. Sanktionerne bør kun anvendes ved manglende angivelse eller oplysningsangivelse i forbindelse med denne forordning og bør ikke tage hensyn til de kriminelle handlinger, som eventuelt er forbundet med de likvide midler, og som kan være genstand for yderligere efterforskning og foranstaltninger, som ikke hører ind under denne forordnings anvendelsesområde. Sanktionerne bør være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning og ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at sikre overholdelse. For at være effektiv og undgå en situation, hvor krimielle vælger, gennem hvilken medlemsstat de rejser ind i eller ud af Unionen alt efter, hvor høj straffen er, bør der ved denne forordning indføres konvergens mellem de nationale strafferammer.

Ændringsforslag23

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  For at sikre at de kompetente myndigheder foretager ensartet kontrol og behandler, overfører og analyserer angivelserne effektivt, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at udforme modellen for angivelses- og oplysningsangivelsesformularen, fastlægge kriterierne for den fælles ramme for risikostyring, fastlægge de tekniske bestemmelser og procedurer, udforme skabelonen til de formularer, der skal anvendes til informationsudveksling samt fastlægge de bestemmelser og det format, der skal anvendes til indberetning af statistiske oplysninger til Kommissionen. Dette bør omfatte oprettelsen af passende elektroniske systemer. Beføjelserne bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201123.

(30)  Mens de fleste medlemsstater allerede anvender en harmoniseret angivelsesformular, EU's angivelsesformular til valuta (EU-CDF), på frivillig basis, for at sikre at de kompetente myndigheder foretager ensartet kontrol og behandler, overfører og analyserer angivelserne effektivt, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at udforme modellen for angivelses- og oplysningsangivelsesformularen, fastlægge de tekniske bestemmelser og procedurer, udforme skabelonen til de formularer, der skal anvendes til informationsudveksling mellem kompetente myndigheder og til sammenkoblingen mellem de informationssystemer, der anvendes af henholdsvis kompetente myndigheder og finansielle efterretningsenheder, samt fastlægge de bestemmelser og det format, der skal anvendes til indberetning af statistiske oplysninger til Kommissionen. Dette bør omfatte oprettelsen af passende elektroniske systemer. Beføjelserne bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201123.

__________________

 

23 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

 

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30a)  For at sikre ensartet anvendelse fra de kompetente myndigheders side bør kontroller primært bygge på en risikoanalyse, som kan afdække og vurdere risici og bidrage til udviklingen af de nødvendige foranstaltninger til at afbøde dem. Oprettelsen af en fælles ramme for risikostyring for alle medlemsstater bør ikke forhindre dem i at gennemføre stikprøvekontroller.

 

 

 

 

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  For hurtigt at kunne tage hensyn til kommende ændringer af internationale standarder, f.eks. dem der er vedtaget af Den Finansielle Aktionsgruppe, eller for at kunne forhindre omgåelse af nærværende forordning ved anvendelsen af likvide værdiopbevaringsmidler, som ikke er omfattet af definitionen af "likvide midler", bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringer af den nævnte definition. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen under sit forberedende arbejde gennemfører passende høringer, herunder eksperthøringer, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201624. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes sagkyndige, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

(31)  For hurtigt at kunne tage hensyn til kommende ændringer af internationale standarder, f.eks. dem der er vedtaget af Den Finansielle Aktionsgruppe, eller for at kunne forhindre omgåelse af nærværende forordning ved anvendelsen af likvide værdiopbevaringsmidler, som ikke er omfattet af definitionen af "likvide midler", bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår de nærmere regler for de kompetente myndigheders udførelse af kontroller under hensyntagen til den fælles ramme for risikostyring, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/201323a, og den risikovurdering, der er foretaget i henhold til direktiv (EU) 2015/849, og for så vidt angår ændringer af bilag I til nærværende forordning. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen under sit forberedende arbejde gennemfører passende høringer, herunder eksperthøringer, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201624. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes sagkyndige, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

__________________

__________________

 

23a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

24 Ref. to OJ [L 123/1]

24 Henvisning til EUT [L 123/1]

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(31a)  For at afhjælpe den nuværende situation, hvor mange rejsende ikke er klar over deres forpligtelse til at angive likvide midler, bør medlemsstaterne i samarbejde med Kommissionen udarbejde passende oplysningsmateriale og iværksætte regelmæssige informationskampagner rettet mod EU-borgere og tredjelandsstatsborgere såvel som juridiske personer. Disse kampagner bør harmoniseres, fordi de skal udformes for Unionens ydre grænser.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I denne forordning fastsættes en kontrolordning vedrørende likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, som supplement til den retlige ramme for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er fastlagt ved direktiv (EU) 2015/849.

I denne forordning fastsættes en kontrolordning vedrørende likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen, som supplement til den retlige ramme for forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er fastlagt ved direktiv (EU) 2015/849, samt for at forhindre enhver anden kriminel aktivitet mod Unionens eller dens medlemsstaters sikkerhed.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  ihændehaverpapirer, jf. bilag I

–  ihændehaverpapirer

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler, jf. bilag I

–  råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  forudbetalte kort, jf. bilag I

  anonyme forudbetalte kort

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "ihændehaverpapirer": et andet instrument end kontanter, som giver ihændehaveren ret til at gøre krav på et finansielt beløb mod fremvisning af papiret, uden at skulle bevise sin identitet eller ret til beløbet

d)  "ihændehaverpapirer": et andet instrument end kontanter, som giver ihændehaveren ret til at gøre krav på et finansielt beløb mod fremvisning af papiret, uden at skulle bevise sin identitet eller ret til beløbet. Ihændehaverpapirerne er opført i bilag I

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler": varer af høj værdi i forhold til deres volumen, som let kan konverteres til kontanter på tilgængelige handelsmarkeder, samtidig med at transaktionsomkostningerne er beskedne

e)  "råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler": varer af høj værdi i forhold til deres volumen, som let kan konverteres til kontanter på tilgængelige handelsmarkeder, samtidig med at transaktionsomkostningerne er beskedne. Råvarerne er opført i bilag I

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  "forudbetalt kort": et anonymt kort til opbevaring af pengeværdier eller -midler, som kan anvendes ved betalingstransaktioner til at erhverve varer eller tjenester eller til at indløse kontanter, og som ikke er knyttet til en bankkonto

f)  "anonymt forudbetalt kort": et anonymt kort til opbevaring af, eller som giver adgang til, pengeværdier eller -midler, som kan anvendes ved betalingstransaktioner til at erhverve varer eller tjenester eller til at indløse kontanter, og som ikke er knyttet til en bankkonto De anonyme forudbetalte kort er opført i bilag I

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  "bærer": enhver fysisk person, som rejser ind i eller ud af Unionen med likvide midler på sig, i sin bagage eller i det transportmiddel, hvori vedkommende passerer den ydre grænse

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  "uledsagede likvide midler": likvide midler, der indgår i en forsendelse, hvor ejeren, afsenderen eller den tiltænkte modtager af de likvide midler ikke ledsager forsendelsen

h)  "uledsagede likvide midler": likvide midler, der indgår i en forsendelse uden en bærer

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 14 med henblik på at ændre bilag I for at tage højde for nye tendenser inden for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1, stk. 3, 4 og 5, i direktiv (EU) 2015/849 eller for bedste praksis inden for forebyggelse af hvidvask af penge eller terrorfinansiering eller for at forhindre, at kriminelle anvender ihændehaverpapirer, råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler eller forudbetalte kort med henblik på at omgå de forpligtelser, der er nævnt i artikel 3 og 4.

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 14 med henblik på at ændre bilag I for at tage højde for nye tendenser inden for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1, stk. 3, 4 og 5, i direktiv (EU) 2015/849 eller for bedste praksis inden for forebyggelse af hvidvask af penge eller terrorfinansiering eller for at forhindre, at kriminelle anvender ihændehaverpapirer, råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler eller anonyme forudbetalte kort med henblik på at omgå de forpligtelser, der er nævnt i artikel 3 og 4.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Angivelsespligt

Pligt til at angive ledsagede likvide midler

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Alle fysiske personer, som rejser ind i eller ud af Union med 10 000 EUR eller derover i likvide midler på sig, i deres bagage eller i deres transportmiddel, skal angive det pågældende beløb i likvide midler til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, gennem hvilken den pågældende person rejser ind i eller ud af Unionen, og stille midlerne til rådighed for myndighederne med henblik på kontrol. Angivelsespligten anses ikke for opfyldt, hvis oplysningerne er ukorrekte eller ufuldstændige, eller hvis de likvide midler ikke stilles til rådighed med henblik på kontrol.

1.  Alle bærere med 10 000 EUR eller derover i likvide midler på sig, i deres bagage eller i deres transportmiddel, skal angive det pågældende beløb i likvide midler til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, gennem hvilken de rejser ind i eller ud af Unionen, og stille midlerne til rådighed for myndighederne med henblik på kontrol. Angivelsespligten anses ikke for opfyldt, hvis oplysningerne er ukorrekte eller ufuldstændige, eller hvis de likvide midler ikke stilles til rådighed med henblik på kontrol.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  angiveren, herunder fulde navn, adresse, fødselsdato og fødested samt nationalitet

a)  bæreren, herunder fulde navn, kontaktoplysninger (herunder adresse), fødselsdato og fødested, nationalitet og ID-dokumentnummer

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  ejeren af de likvide midler, herunder fulde navn, adresse, fødselsdato og fødested samt nationalitet

b)  ejeren af de likvide midler, herunder for fysiske personer deres fulde navn, kontaktoplysninger (herunder adresse), fødselsdato og fødested, nationalitet og ID-dokumentnummer eller for juridiske personer deres fulde navn, kontaktoplysninger (herunder adresse), registreringsnummer eller momsregistreringsnummer

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  den tiltænkte modtager af de likvide midler, herunder fulde navn, adresse, fødselsdato og fødested samt nationalitet

c)  den tiltænkte modtager af de likvide midler, herunder for fysiske personer deres fulde navn, kontaktoplysninger (herunder adresse), fødselsdato og fødested, nationalitet og ID-dokumentnummer eller for juridiske personer deres fulde navn, kontaktoplysninger (herunder adresse), registreringsnummer eller momsregistreringsnummer

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  beløbet for og arten af de likvide midler

d)  arten af og beløbet for eller værdien af de likvide midler

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  de likvide midlers oprindelse og anvendelsesformål

e)  den økonomiske oprindelse

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  den påtænkte anvendelse af de likvide midler

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Oplysningerne gives skriftligt eller elektronisk ved hjælp af den formular, der er omhandlet i artikel 15, litra a). Angiveren skal efter anmodning have udleveret en bekræftet kopi.

3.  Oplysningerne gives skriftligt eller elektronisk ved hjælp af den formular, der er omhandlet i artikel 15, litra a). Angiveren skal have udleveret en bekræftet kopi.

Begrundelse

Angivere bør altid kunne få en skriftlig kopi, da de måske ikke altid er i stand til at anmode om én (f.eks. hvis de ikke ved, hvad de har krav på, og ikke taler landets sprog)

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysningspligt

Oplysningspligt for uledsagede likvide midler

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis uledsagede likvide midler på 10 000 EUR eller derover føres ind i eller ud af Unionen, kan de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som de likvide midler føres ind i eller ud af, efter at have foretaget en risikoanalyse, kræve, at afsenderen eller modtageren eller deres repræsentant foretager en oplysningsangivelse. Angivelsespligten anses ikke for opfyldt, hvis oplysningerne er ukorrekte eller ufuldstændige, eller hvis de likvide midler ikke stilles til rådighed med henblik på kontrol.

1.  Hvis uledsagede likvide midler på 10 000 EUR eller derover føres ind i eller ud af Unionen, kan de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som de likvide midler føres ind i eller ud af, efter at have foretaget en risikoanalyse, kræve, at afsenderen eller modtageren eller deres repræsentant foretager en oplysningsangivelse inden for en tidsfrist på op til 30 dage. De kompetente myndigheder kan tilbageholde de likvide midler, indtil afsenderen, modtageren eller dennes repræsentant indgiver de relevante oplysninger.

 

Angivelsespligten anses ikke for opfyldt, hvis angivelsen ikke er indgivet inden for tidsfristen, hvis oplysningerne er ukorrekte eller ufuldstændige, eller hvis de likvide midler ikke stilles til rådighed med henblik på kontrol.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  angiveren, herunder fulde navn, adresse, fødselsdato og fødested samt nationalitet

a)  bæreren, herunder fulde navn, kontaktoplysninger (herunder adresse), fødselsdato og fødested, nationalitet og ID-dokumentnummer

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  ejeren af de likvide midler, herunder fulde navn, adresse, dato, fødselsdato, fødested samt nationalitet

b)  ejeren af de likvide midler, herunder for fysiske personer deres fulde navn, kontaktoplysninger (herunder adresse), fødselsdato og fødested, nationalitet og ID-dokumentnummer eller for juridiske personer deres fulde navn, kontaktoplysninger (herunder adresse), registreringsnummer eller momsregistreringsnummer

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  afsenderen af de likvide midler, herunder fulde navn, adresse, dato, fødselsdato, fødested samt nationalitet

c)  afsenderen af de likvide midler, herunder for fysiske personer deres fulde navn, kontaktoplysninger (herunder adresse), fødselsdato og fødested, nationalitet og ID-dokumentnummer eller for juridiske personer deres fulde navn, kontaktoplysninger (herunder adresse), registreringsnummer eller momsregistreringsnummer

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  modtageren eller den tiltænkte modtager af de likvide midler, herunder fulde navn, adresse, fødselsdato og fødested samt nationalitet

d)  modtageren af de likvide midler, herunder for fysiske personer deres fulde navn, kontaktoplysninger (herunder adresse), fødselsdato og fødested, nationalitet og ID-dokumentnummer eller for juridiske personer deres fulde navn, kontaktoplysninger (herunder adresse), registreringsnummer eller momsregistreringsnummer

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  beløbet for og arten af de likvide midler

e)  arten af og beløbet for eller værdien af de likvide midler

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  de likvide midlers oprindelse og anvendelsesformål.

f)  den økonomiske oprindelse

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  den påtænkte anvendelse af de likvide midler.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Oplysningerne gives skriftligt eller elektronisk ved hjælp af den formular, der er omhandlet i artikel 15, litra a). Angiveren skal efter anmodning have udleveret en bekræftet kopi.

3.  Oplysningerne gives skriftligt eller elektronisk ved hjælp af den formular, der er omhandlet i artikel 15, litra a). Angiveren skal have udleveret en bekræftet kopi.

Begrundelse

Angivere bør altid kunne få en skriftlig kopi, da de måske ikke altid er i stand til at anmode om én (f.eks. hvis de ikke ved, hvad de har krav på, og ikke taler landets sprog)

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis angivelsespligten i artikel 3 eller oplysningspligten i artikel 4 ikke er opfyldt, udfærdiger de kompetente myndigheder på eget initiativ en skriftlig eller elektronisk angivelse, som i videst muligt omfang indeholder de oplysninger, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, eller artikel 4, stk. 2, afhængigt af tilfældet.

3.  Hvis angivelsen i artikel 3 eller oplysningspligten i artikel 4 ikke er opfyldt, udfærdiger de kompetente myndigheder på eget initiativ en skriftlig eller elektronisk angivelse, som i videst muligt omfang indeholder de oplysninger, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, eller artikel 4, stk. 2, afhængigt af tilfældet.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kontrollerne skal primært bygge på en risikoanalyse, som kan afdække og vurdere risici og bidrage til udviklingen af de nødvendige foranstaltninger til at afbøde dem, og skal udføres inden for en fælles ramme for risikostyring i overensstemmelse med de kriterier, der er omhandlet i artikel 15, litra b).

4.  Kontrollerne skal primært bygge på en risikoanalyse, som kan afdække og vurdere risici og bidrage til udviklingen af de nødvendige foranstaltninger til at afbøde dem.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Den i stk. 4 omhandlede risikoanalyse forhindrer ikke de kompetente myndigheder i at fortsætte med spontane kontroller eller kontroller på grundlag af specifikke oplysninger, der er indhentet af en anden myndighed. De kompetente myndigheder udstyres med passende værktøjer til udførelsen af kontroller.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14 vedrørende de nærmere regler for de kompetente myndigheders udførelse af kontroller under hensyntagen til den fælles ramme for risikostyring, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 952/2013, og den risikovurdering, der er foretaget i henhold til artikel 6 og 7 i direktiv (EU) 2015/849.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c.  De beføjelser, der er tillagt de kompetente myndigheder ved denne artikel, omfatter også artikel 6.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Beløb under tærsklen

Beløb under tærsklen, der mistænkes for at være forbundet med kriminel aktivitet

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis de kompetente myndigheder konstaterer, at en fysisk person rejser ind i eller ud af Unionen med et beløb i likvide midler under den tærskel, der er fastlagt i artikel 3, og at der på grundlag af en risikoanalyse er tegn på, at de likvide midler har forbindelse til kriminelle handlinger, registrerer myndighederne disse oplysninger og den pågældende persons fulde navn, fødselsdato, fødested og nationalitet samt oplysninger om det anvendte transportmiddel.

1.  Hvis de kompetente myndigheder konstaterer, at en bærer rejser ind i eller ud af Unionen med et beløb i likvide midler under den tærskel, der er fastlagt i artikel 3, og at der er tegn på, at de likvide midler har forbindelse til kriminelle handlinger, registrerer myndighederne denne oplysning og de nærmere oplysninger, der er fastsat i artikel 3, stk. 2.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis de kompetente myndigheder konstaterer, at en forsendelse med uledsagede likvide midler for et beløb under den tærskel, der er fastlagt i artikel 4, føres ind i eller ud af Unionen, og at der på grundlag af en risikoanalyse er tegn på, at de likvide midler har forbindelse til kriminelle handlinger, registrerer myndighederne disse oplysninger og afsenderens, den tiltænkte modtagers eller deres repræsentants fulde navn, fødselsdato, fødested og nationalitet samt oplysninger om det anvendte transportmiddel.

2.  Hvis de kompetente myndigheder konstaterer, at en forsendelse med uledsagede likvide midler for et beløb under den tærskel, der er fastlagt i artikel 4, føres ind i eller ud af Unionen, og at der er tegn på, at de likvide midler har forbindelse til kriminelle handlinger, registrerer myndighederne denne oplysning og de nærmere oplysninger, der er fastsat i artikel 3, stk. 2.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  der er tegn på, at de likvide midler har forbindelse til kriminelle handlinger, uanset om de likvide midler transporteres af en fysisk person, eller der er tale om uledsagede likvide midler.

b)  der er tegn på, at de likvide midler har forbindelse til kriminelle handlinger.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den i stk. 1 omhandlede administrative afgørelse ledsages af en begrundelse, meddeles den person, der berøres på udstedelsestidspunktet, og skal give adgang til effektive retsmidler efter procedurerne i national lov.

2.  Den i stk. 1 omhandlede administrative afgørelse ledsages af en begrundelse og meddeles på udstedelsestidspunktet til:

 

a)  den person, der foretager angivelsen i overensstemmelse med artikel 3, eller indgiver oplysninger i overensstemmelse med artikel 4, eller

 

b)  bæreren og ejeren i de situationer, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, eller ejeren, den tiltænkte modtager og afsenderen i de situationer, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Den i stk. 1 omhandlede administrative afgørelse skal give adgang til effektive retsmidler efter procedurerne i national lov.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Varigheden af den midlertidige tilbageholdelse skal nøje begrænses til den tid, der er påkrævet, for at de kompetente myndigheder kan fastslå, hvorvidt sagens omstændigheder berettiger yderligere tilbageholdelse. Den maksimale varighed af den midlertidige tilbageholdelse fastsættes i national ret; den må dog ikke overstige 30 dage. Hvis der inden for denne periode ikke træffes nogen afgørelse om yderligere tilbageholdelse af de likvide midler, eller hvis det fastslås, at sagens omstændigheder ikke berettiger en yderligere tilbageholdelse, skal de likvide midler straks stilles til rådighed for angiveren.

3.  Varigheden af den midlertidige tilbageholdelse skal nøje begrænses til den tid, der er påkrævet, for at de kompetente myndigheder kan fastslå, hvorvidt sagens omstændigheder berettiger yderligere tilbageholdelse. Den maksimale varighed af den midlertidige tilbageholdelse fastsættes i national ret; den må ikke overstige 30 dage. Hvis der inden for denne periode ikke træffes nogen afgørelse om yderligere tilbageholdelse af de likvide midler, eller hvis det fastslås, at sagens omstændigheder ikke berettiger en yderligere tilbageholdelse, skal de likvide midler straks frigives til:

 

a)  angiveren eller bæreren i de situationer, der er omhandlet i artikel 3 og 4, eller

 

b)  bæreren og ejeren i de situationer, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, eller ejeren, den tiltænkte modtager eller afsenderen i de situationer, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De kompetente myndigheder registrerer de oplysninger, der indsamles efter artikel 3, artikel 4, artikel 5, stk. 3, og artikel 6, og fremsender dem til den finansielle efterretningsenhed i den medlemsstat, hvor de blev indsamlet i overensstemmelse med de tekniske bestemmelser, der er omhandlet i 15, litra c).

1.  De kompetente myndigheder registrerer de oplysninger, der indsamles efter artikel 3, artikel 4, artikel 5, stk. 3, og artikel 6, og fremsender dem til den finansielle efterretningsenhed i den medlemsstat, hvor de blev indsamlet, som hurtigt fremsender oplysningerne til de andre medlemsstaters finansielle efterretningsenheder i overensstemmelse med de tekniske bestemmelser, der er omhandlet i artikel 15, litra c).

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Med henblik på denne forordning og uden at det berører Unionens databeskyttelsesregler, navnlig hvad angår formålsbegrænsninger og adgangsrettigheder, etableres der en sammenkobling mellem det system, som kompetente myndigheder anvender til udveksling af oplysninger i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 515/971a, og det system, som finansielle efterretningsenheder anvender til udveksling af oplysninger i henhold til Rådets afgørelse 2000/642/RIA1b, i overensstemmelse med de tekniske bestemmelser, der er fastlagt af Kommissionen i henhold til artikel 15, litra ca).

 

_______________

 

1a Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne, EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1525 af 9. september 2015, EUT L 243 af 18.9.2015, s. 1.

 

1b Rådets afgørelse 2000/642/RIA af 17. oktober 2000 om samarbejdsordninger mellem medlemsstaternes finansielle efterretningsenheder, for så vidt angår udveksling af oplysninger, EFT L 271 af 24.10.2000, s. 4.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De i stk. 1 omhandlede oplysninger fremsendes hurtigst muligt og senest en måned efter datoen for indsamling af oplysningerne.

2.  De i stk. 1 omhandlede oplysninger fremsendes hurtigst muligt og senest fire arbejdsdage efter datoen for indsamling af oplysningerne.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Senest den 1. januar 2019 vurderer Kommissionen, om det er hensigtsmæssigt at oprette en finansiel efterretningsenhed på EU-plan og fremsætter, hvis det er relevant, et lovforslag.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Såfremt der er der tegn på, at de likvide midler har forbindelse til kriminelle handlinger, som kan skade Unionens finansielle interesser, fremsendes de i artikel 1 omhandlede oplysninger også til Kommissionen.

2.  Såfremt der er tegn på, at de likvide midler har forbindelse til kriminelle handlinger, som kan skade Unionens finansielle interesser, fremsendes de i artikel 1 omhandlede oplysninger også til Kommissionen, Den Europæiske Anklagemyndighed, Eurojust og Europol. Kommissionen foretager en statistisk behandling af de modtagne oplysninger og gør dem tilgængelige for offentligheden.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De kompetente myndigheder fremsender de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger i overensstemmelse med de tekniske bestemmelser, der er omhandlet i artikel 15, litra c), og ved hjælp af den formular, der er omhandlet i artikel 15, litra d).

3.  De kompetente myndigheder fremsender de i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger i overensstemmelse med de tekniske bestemmelser, der er omhandlet i artikel 15, litra ca), og ved hjælp af den formular, der er omhandlet i artikel 15, litra d).

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger fremsendes hurtigst muligt og senest en måned efter datoen for indsamling af oplysningerne.

4.  De i stk. 1, litra a), b) og c), samt stk. 2 omhandlede oplysninger fremsendes hurtigst muligt og senest fire arbejdsdage efter datoen for indsamling af oplysningerne.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  De i stk. 1, litra d), omhandlede oplysninger og resultater fremsendes hvert halve år eller efter anmodning til alle medlemsstaterne og Kommissionen.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Inden for rammerne af den gensidige administrative bistand kan medlemsstaterne eller Kommissionen, under forudsætning af samtykke fra den kompetente myndighed, som modtog oplysningerne fra angiveren eller dennes repræsentant, og under forudsætning af, at en sådan videregivelse overholder de relevante nationale bestemmelser og EU-bestemmelser om videregivelse af personoplysninger til tredjelande, videregive følgende oplysninger til et tredjeland:

1.  Inden for rammerne af den gensidige administrative bistand kan medlemsstaterne eller Kommissionen, under forudsætning af samtykke fra den kompetente myndighed, som modtog oplysningerne fra bæreren eller angiveren, og under forudsætning af, at en sådan videregivelse overholder de relevante nationale bestemmelser og EU-bestemmelser om videregivelse af personoplysninger til tredjelande, videregive følgende oplysninger til et tredjeland:

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle fremsendelser af oplysninger i henhold til stk. 1.

2.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle fremsendelser af oplysninger i henhold til stk. 1, og Kommissionen aflægger årligt beretning om de fremsendte oplysninger for Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De kompetente myndigheder fungerer som registeransvarlige for de personoplysninger, de indsamler efter artikel 3, 4 og 6.

1.  De kompetente myndigheder fungerer som registeransvarlige for de personoplysninger, de indsamler efter artikel 3 og 4, artikel 5, stk. 3, og artikel 6.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Behandling af personoplysninger på grundlag af denne forordning må kun finde sted med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af kriminelle handlinger. .

2.  Behandling af personoplysninger på grundlag af denne forordning må kun finde sted med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner. Denne behandling er omfattet af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/6801a.

 

___________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

Begrundelse

Tilpasser formuleringen med databeskyttelsesdirektivet 2016/680.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De personoplysninger, der indsamles efter artikel 3, 4 og 6, må kun tilgås af de kompetente myndigheders behørigt godkendte personale og skal sikres forsvarligt mod uautoriseret adgang eller videregivelse. Medmindre andet er fastsat i artikel 8, 9 og 10, må de ikke offentliggøres eller videregives uden udtrykkelig tilladelse fra den kompetente myndighed, som oprindeligt indsamlede oplysningerne. En sådan tilladelse er dog ikke nødvendig, hvis de kompetente myndigheder i henhold til gældende retlige bestemmelser i den pågældende medlemsstat skal offentliggøre eller videregive de pågældende oplysninger.

3.  De personoplysninger, der indsamles efter artikel 3 og 4, artikel 5, stk. 3, og artikel 6, må kun tilgås af de kompetente myndigheders behørigt godkendte personale og skal sikres forsvarligt mod uautoriseret adgang eller videregivelse. Medmindre andet er fastsat i artikel 8, 9 og 10, må de ikke offentliggøres eller videregives uden udtrykkelig tilladelse fra den kompetente myndighed, som oprindeligt indsamlede oplysningerne. En sådan tilladelse er dog ikke nødvendig, hvis de kompetente myndigheder i henhold til gældende retlige bestemmelser i den pågældende medlemsstat skal offentliggøre eller videregive de pågældende oplysninger.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Personoplysninger, der er indsamlet efter artikel 3, 4 og 6, opbevares af de kompetente myndigheder og den finansielle efterretningsenhed i fem år fra datoen for indsamling af oplysningerne. Efter udløbet af dette tidsrum skal de slettes eller anonymiseres.

4.  Personoplysninger, der er indsamlet efter artikel 3 og 4, artikel 5, stk. 3, og artikel 6, opbevares af de kompetente myndigheder og den finansielle efterretningsenhed, så længe det er nødvendigt og rimeligt i forhold til de formål, hvortil oplysningerne behandles, dog ikke længere end tre år efter den dato, hvor de blev indsamlet. Hvis der er tegn på, at de likvide midler har forbindelse til en kriminel handling, opbevares personoplysninger, der er indsamlet efter artikel 3 og 4, artikel 5, stk. 3, og artikel 6, af de kompetente myndigheder og den finansielle efterretningsenhed i højst fem år. I sådanne tilfælde skal årsagerne til denne længere opbevaringstid begrundes og registreres. Hvis det ikke besluttes fortsat at opbevare disse oplysninger, slettes de automatisk efter tre år.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat indfører sanktioner, der anvendes i tilfælde af, at den i artikel 3 og 4 fastsatte angivelses- og oplysningspligt ikke opfyldes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Hver medlemsstat indfører sanktioner, der anvendes i tilfælde af, at den i artikel 3 og 4 fastsatte angivelses- og oplysningspligt ikke opfyldes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne skal sigte mod at indføre et koordineret sæt sanktioner i hele Unionen. For at nå dette mål forelægger Kommissionen, hvis det er relevant, et lovforslag.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, for en ubegrænset periode fra ….26*.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, og artikel 5, stk. 4a, for en ubegrænset periode fra ….26*.

__________________

__________________

26 * Date of entry into force of the basic legislative act or any other date set by the legislator.

26 * Date of entry into force of the basic legislative act or any other date set by the legislator.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 2, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 2, stk. 2, og artikel 5, stk. 4a, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 2, og artikel 5, stk. 4a, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  kriterier for den fælles ramme for risikoforvaltning, jf. artikel 5, stk. 4,

udgår

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  tekniske bestemmelser for udveksling af oplysninger, jf. artikel 8 og 9, herunder oprettelsen af et passende elektronisk system

c)  tekniske bestemmelser for udveksling af oplysninger, jf. artikel 8 og 9, via toldinformationssystemet, som fastsat i artikel 23 i Rådets forordning (EF) nr. 515/971a

 

_________________

 

1a Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1).

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  tekniske bestemmelser for sammenkoblingen, jf. artikel 8, stk. 1a.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De i stk. 1, litra c), omhandlede oplysninger fremsendes til Kommissionen mindst hver sjette måned.

De i stk. 1, litra c), omhandlede oplysninger fremsendes til Kommissionen mindst hver sjette måned. Kommissionen offentliggør en årsrapport med de statistiske oplysninger til vurdering af omfanget og værdien af de smuglede likvide midler.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen offentliggør de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1a og 1b, på sin hjemmeside og informerer på en klar måde læserne om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen.

Begrundelse

Borgere og rejsende, der ønsker at blive informeret om deres forpligtelser, bør have mulighed for at finde oplysninger om kontrol af likvide midler og listen over kompetente myndigheder på Kommissionens websted.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 17a

 

Informationskampagner

 

Ved begyndelsen af anvendelsen af denne forordning gennemfører Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse en kampagne, der informerer EU-borgere og tredjelandsstatsborgere samt juridiske personer om målene med denne forordning, forpligtelserne i henhold til artikel 3 og 4, lagrede oplysninger, listen over kompetente myndigheder, muligheden for midlertidig tilbageholdelse i henhold til artikel 7, de sanktioner, der er indført i medfør af artikel 13, og retten til effektive retsmidler. Kommissionen og medlemsstaterne gentager sådanne kampagner regelmæssigt. Medlemsstaterne udarbejder og gennemfører de nødvendige politikker for at informere deres borgere og indbyggere om denne forordning. Medlemsstaterne sikrer, at der ydes tilstrækkelig finansiering til sådanne informationspolitikker.

Begrundelse

For at informere borgere og rejsende om forpligtelsen til at angive likvide midler ved passage af grænser og dermed gøre den mere effektiv, bør Kommissionen iværksætte informationskampagner om denne forordning.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne forordning fem år efter dens ikrafttræden og derefter hvert femte år.

Kommissionen forelægger på grundlag af de oplysninger, der er modtaget fra medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne forordning tre år efter dens ikrafttræden og derefter hvert tredje år. I rapporten foretages der en evaluering af, hvorvidt andre aktiver bør være omfattet af denne forordning, om proceduren for indgivelse af oplysninger om uledsagede likvide midler er egnet til formålet, og om tærsklen for uledsagede likvide midler bør revideres.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 20 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5, stk. 4a, og artikel 15, litra a), b), d) og e), finder anvendelse fra ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Bilag 1 – overskrift 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ihændehaverpapirer, råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler og forudbetalte kort, der betragtes som likvide midler efter artikel 2, stk. 1, litra a), nr. ii), iii) og iv)

Ihændehaverpapirer, råvarer anvendt som højlikvide værdiopbevaringsmidler og anonyme forudbetalte kort, der betragtes som likvide midler efter artikel 2, stk. 1, litra a), nr. ii), iii) og iv)

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Følgende forudbetalte kort betragtes som likvide midler efter artikel 2, stk. 1, litra a), nr. iv):

3.  Følgende anonyme forudbetalte kort betragtes som likvide midler efter artikel 2, stk. 1, litra a), nr. iv):

(1)

  EUT C 246 af 28.7.2017, s. 22.


BEGRUNDELSE

I – Baggrund for forslaget

Som led i bekæmpelsen af terrorisme og organiseret kriminalitet skal der træffes foranstaltninger på europæisk plan for at standse finansieringen af disse kriminelle aktiviteter, og det er derfor nødvendigt at sætte en stopper for kriminelles udnyttelse af forskellige nationale regler for kontrol med likvide midler. Det er nødvendigt med en EU-dækkende tilgang til kontrol med pengestrømme ind i og ud af Den Europæiske Union – ikke kun for at garantere et velfungerende indre marked, men også for at beskytte Unionens borgere og virksomheder.

Toldmyndighederne står i forreste linje for opnåelsen af dette mål, eftersom de er ansvarlige for kontrol med passagerstrømme samt eksterne grænseoverskridende forsendelser. Samarbejdet mellem de nationale toldmyndigheder skal forbedres for at forhindre, at kriminelle omgår kontrollen med likvide midler ved EU's ydre grænser.

Den 21. december 2016 vedtog Kommissionen en pakke af foranstaltninger for at fuldende og styrke EU's retlige ramme for hvidvaskning af penge, ulovlige pengestrømme og indefrysning og konfiskation af aktiver. Disse forslag er fremsat i forbindelse med de tilsagn, der er givet i handlingsplanen for bekæmpelse af terrorfinansiering i februar 2016.

Som en af disse foranstaltninger foreslår Kommissionen at forbedre den eksisterende forordning om kontrol med likvide midler, der blev vedtaget i 2005, for at kontrollere pengestrømme ind i og ud af Unionen. Retsgrundlaget for dette forslag er artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som fastsætter princippet om indbyrdes tilnærmelse af de nationale bestemmelser i medlemsstaterne, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion, og artikel 33, som indeholder bestemmelser om styrkelse af toldsamarbejdet medlemsstaterne imellem og mellem disse og Kommissionen.

De ændringer, Kommissionen foreslår, har til formål at skærpe kontrollen med personer, som rejser ind i eller ud af EU med 10 000 EUR eller mere i kontanter eller værdifulde råvarer, eller likvide midler, der sendes med postpakker eller i fragtforsendelser. Ændringerne vil også sætte myndighederne i stand til at træffe foranstaltninger for beløb under tærsklen for toldangivelse på 10 000 EUR, når der er mistanke om kriminelle aktiviteter, og til at forbedre udvekslingen af oplysninger mellem myndigheder og medlemsstater.

Forslaget udvider navnlig definitionen af "likvide midler" til også at omfatte guld og andre råvarer af høj værdi samt forudbetalte betalingskort, som ikke er knyttet til en finansiel konto, og som i øjeblikket ikke er omfattet af en standardtoldangivelse. Uledsagede likvide midler er også medtaget i forslaget.

Forslaget giver de kompetente myndigheder mulighed for at tilbageholde likvide midler midlertidigt, når de afslører bevægelser af beløb under tærsklen, som synes at være knyttet til ulovlige aktiviteter, hvilket ikke er tilfældet i den nuværende forordning.

Endelig tager forslaget sigte på at sikre en ensartet anvendelse af kontrolforanstaltningerne ved at tillægge Kommissionen gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår kriterierne for risikostyring, regler for udveksling af oplysninger, formularer til kommunikation og dataudvekslingssystemet samt levering af oplysninger fra medlemsstaterne til Kommissionen.

II – Ordførernes holdninger

Ordførerne glæder sig over det overordnede mål med forslaget, som er at ajourføre og forbedre den nuværende forordning. I lyset af de seneste begivenheder er det blevet klart, at personer, der hvidvasker penge og finansierer terrorister, har formået at finde metoder til at omgå EU's regler om kontrol med likvide midler.

De vigtigste ændringer, der foreslås af ordførerne, tager sigte på at gøre forordningen endnu stærkere ved at præcisere nogle vigtige bestemmelser, navnlig med hensyn til definitionen og differentieringen af "likvide midler" og "uledsagede likvide midler" samt udpegelsen af den person, der er ansvarlig for angivelsen af ledsagede likvide midler. Sidstnævnte er blevet defineret til at omfatte alle fysiske personer, som rejser ind i eller ud af EU med likvide midler på sig, i deres bagage eller i det transportmiddel, hvori de passerer den ydre grænse, uanset hvilken sammenhæng der er mellem den pågældende person og de likvide midler (ejeren eller den tiltænkt modtager).

For at lette de kompetente myndigheders efterforskning og for at sikre en klar identifikation af de involverede personer er de oplysninger, der skal indgå i angivelsen, blevet udvidet og præciseret for fysiske og juridiske personer.

For at gøre begrebet "risikostyring" klarere er der blevet tilføjet henvisninger til den eksisterende definition i forordning 952/2013 og til bestemmelsen om udvikling af den "risikovurdering", der indgår i direktiv 205/849. Som et vigtigt punkt finder ordførerne det nødvendigt at anvende artikel 290 i TEUF i stedet for artikel 291 i TEUF af hensyn til effektiviteten, og en passende ændring foreslås derfor i udkastet til betænkning.

Ordførerne er overbeviste om, at opnåelsen af det mål, som forfølges med dette forslag, indebærer både en harmonisering på EU-plan af de nationale kompetente myndigheders gennemførelse af kontroller samt en indbyrdes tilnærmelse af de nationale sanktioner for manglende overholdelse. Kommissionen bør vedtage foranstaltninger for at sikre en ensartet anvendelse af de kompetente myndigheders kontrol, og medlemsstaterne bør tage hensyn til Den Europæiske Unions Domstols og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis for så vidt angår toldmæssige sanktioner, som bør være baseret på proportionalitetsprincippet.

En af de vigtigste forbedringer i forordningen vedrører dataudveksling. I denne henseende foretrækker ordførerne en hurtig indsats og foreslår efter samråd med eksperter på området en direkte anvendelse af IT-dataudvekslingssystemet CIS+ i alle medlemsstater. Dette system er et let og effektivt system, der kan bruges til at forhindre kriminalitet på den mest effektive måde; ordførerne foreslår desuden, at medlemsstaterne meddeler oplysningerne senest tre arbejdsdage efter den dato, hvor de er blevet indsamlet, i stedet for en måned, som der for øjeblikket står i forordningen.

I samme henseende foreslår ordførerne at oprette en europæisk finansiel efterretningsenhed for at styrke samarbejdet og koordineringen mellem efterforskningsmyndighederne, og som også vil give mulighed for straks at fremsende de oplysninger, der indsamles af de nationale enheder. I betragtning af den dynamiske og omskiftelige karakter af de spørgsmål, der behandles i denne forordning, foreslår ordførerne ligeledes en stærk revisionsklausul, der giver mulighed for en regelmæssig ajourføring af forordningen hvert tredje år for at holde trit med svindlernes tekniske kapacitet og udvikling.

Endelig deler ordførerne synspunkter udtrykt af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der ser positivt på bestemmelsen om en maksimal opbevaringsperiode for personoplysninger, der opbevares af de kompetente myndigheder og de finansielle efterretningsenheder.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen

Referencer

COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)

Dato for høring af EP

22.12.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

19.1.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

JURI

25.1.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Mady Delvaux

29.6.2017

Juan Fernando López Aguilar

29.6.2017

 

 

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

       Dato for meddelelse på plenarmødet

       

6.7.2017

Behandling i udvalg

21.11.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.12.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

55

3

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Kinga Gál, Sven Giegold, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Roberta Metsola, Claude Moraes, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Judith Sargentini, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Helga Stevens, Paul Tang, Traian Ungureanu, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pál Csáky, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Luigi Morgano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Daniele Viotti, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Zbigniew Kuźmiuk

Dato for indgivelse

8.12.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

55

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Brian Hayes, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Anne Sander, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Claude Moraes, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Paul Tang, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bas Eickhout, Sven Giegold, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

3

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Auke Zijlstra

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Joachim Starbatty, Helga Stevens

EFDD

Marco Valli

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik