Διαδικασία : 2016/0413(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0394/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0394/2017

Συζήτηση :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2018 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0338

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 994kWORD 128k
8.12.2017
PE 610.703v02-00 A8-0394/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής ΠολιτικήςΕπιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητές: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

(Κοινή διαδικασία επιτροπών – Άρθρο 55 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005.

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0825),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 33 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0001/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από τη Βουλή της Τσεχικής Δημοκρατίας και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά με το σχέδιο νομοθετικής πράξης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2017(1),

–  αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0394/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Εγκληματίες εισάγουν λαθραία ρευστά διαθέσιμα στην Ένωση, αλλά δεν υπάρχουν σαφείς εκτιμήσεις σχετικά με την κλίμακα και την αξία των ποσών που διακινούνται λαθραία μεταξύ των συνόρων. Η ευθύνη για τον εντοπισμό, την καταχώριση και τη διεξαγωγή έρευνας όσον αφορά κινήσεις ρευστών διαθεσίμων είναι κατακερματισμένη μεταξύ των κρατών μελών και οι εθνικές αρχές ενδέχεται να έρχονται αντιμέτωπες με νομικούς φραγμούς που δεν επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να ελέγχουν ή να καταγγέλλουν ρευστά διαθέσιμα που εισέρχονται στην ΕΕ ή εξέρχονται από αυτήν. Κάποιοι υψηλής αξίας τίτλοι στον κομιστή, εκτός των ρευστών διαθεσίμων, όπως ο χρυσός, τα διαμάντια, οι προπληρωμένες κάρτες, τα ψηφιακά πορτοφόλια και οι μετοχές στον κομιστή, σπάνια καταγγέλλονται, λόγω της δυσκολίας εντοπισμού τους ή επειδή δεν εμπίπτουν επί του παρόντος στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν τα ρευστά διαθέσιμα στα περισσότερα κράτη μέλη.

Τροπολογία2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Ενόψει του κινδύνου η εφαρμογή της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ να οδηγήσει σε αύξηση των κινήσεων ρευστών διαθεσίμων για παράνομους σκοπούς, εξέλιξη που θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την εσωτερική αγορά, η εν λόγω οδηγία συμπληρώθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2005, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20. Σκοπός του εν λόγω κανονισμού είναι η πρόληψη και ο εντοπισμός περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με την καθιέρωση ενός συστήματος ελέγχων που εφαρμόζονται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση μεταφέροντας ποσά ρευστών διαθεσίμων ή διαπραγματεύσιμους τίτλους στον κομιστή αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 000 EUR ή του ισοδύναμού τους σε άλλα νομίσματα.

(4)  Ενόψει του κινδύνου η εφαρμογή της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ να οδηγήσει σε αύξηση των κινήσεων ρευστών διαθεσίμων για παράνομους σκοπούς, εξέλιξη που θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την εσωτερική αγορά, η εν λόγω οδηγία συμπληρώθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2005, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20. Σκοπός του εν λόγω κανονισμού είναι η πρόληψη και ο εντοπισμός περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με την καθιέρωση ενός συστήματος ελέγχων που εφαρμόζονται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση μεταφέροντας ποσά ρευστών διαθεσίμων αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 000 EUR ή του ισοδύναμού τους σε άλλα νομίσματα. Ο όρος «εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση» πρέπει να ορίζεται σε συνάρτηση με το έδαφος της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο εν λόγω κανονισμός έχει το ευρύτερο δυνατό πεδίο εφαρμογής και ότι δεν υπάρχουν περιοχές, όπως ελεύθερες ζώνες, διεθνείς ζώνες διέλευσης και παρόμοιες περιοχές, που να εξαιρούνται από την εφαρμογή του και να δίνουν δυνατότητες παράκαμψης των ισχυόντων ελέγχων.

__________________

__________________

20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 9).

20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 9).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Η σημασία που έχει ο έλεγχος των κινήσεων ρευστών διαθεσίμων προς και από την Ένωση γίνεται σαφέστερος από τα προβλήματα που καταγγέλλει η Ευρωπόλ, και συγκεκριμένα ότι παρά τη σταθερή αύξηση στη χρήση μεθόδων πληρωμής χωρίς μετρητά και μια μικρή μείωση στη χρήση μετρητών για πληρωμές, η συνολική αξία τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία εξακολουθεί να ανέρχεται πάνω από το ποσοστό πληθωρισμού και η ζήτηση χαρτονομισμάτων υψηλής ονομαστικής αξίας, που δεν συνδέονται συνήθως με πληρωμές, έχει διατηρηθεί, γεγονός που θα μπορούσε να υποδεικνύει σύνδεση με εγκληματικές δραστηριότητες, όπως παρουσιάζεται στην έκθεση της Ευρωπόλ, του 2015, με τίτλο «Why is Cash still King?» (Γιατί τα μετρητά εξακολουθούν να κυριαρχούν;).

 

 

 

 

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849 προσδιορίζονται και περιγράφονται ορισμένες εγκληματικές δραστηριότητες των οποίων τα έσοδα ενδέχεται να επιχειρηθεί να νομιμοποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Συχνά, τα έσοδα από τις εν λόγω εγκληματικές δραστηριότητες μεταφέρονται διαμέσου των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης με σκοπό να νομιμοποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόντα κανονισμό, και θα πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστημα κανόνων το οποίο, πέρα από αυτή καθαυτή τη συμβολή στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, θα διευκολύνει τον εντοπισμό και τη διερεύνηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

(6)  Στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849 προσδιορίζονται και περιγράφονται ορισμένες εγκληματικές δραστηριότητες των οποίων τα έσοδα ενδέχεται να επιχειρηθεί να νομιμοποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Συχνά, τα έσοδα από τις εν λόγω εγκληματικές δραστηριότητες μεταφέρονται διαμέσου των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης με σκοπό να νομιμοποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στον παρόντα κανονισμό, και θα πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστημα κανόνων το οποίο, πέρα από αυτή καθαυτή τη συμβολή στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων βασικών αδικημάτων όπως τα φορολογικά εγκλήματα, και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, θα διευκολύνει τον εντοπισμό και τη διερεύνηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849, καθώς και των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Ο παρών κανονισμός δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της υποχρέωσης σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Ένα εναρμονισμένο ενωσιακό σύνολο κανόνων που θα επιτρέπει ελέγχους των κινήσεων ρευστών διαθεσίμων εντός της Ένωσης θα διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τροπολογία7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Λαμβανομένης υπόψη της παρουσίας των τελωνειακών αρχών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, της εμπειρογνωσίας τους όσον αφορά τη διενέργεια ελέγχων των επιβατών και των εμπορευμάτων που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα, καθώς και της πείρας που έχουν αποκτήσει κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να ενεργούν ως οι αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Παράλληλα, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξακολουθήσουν να είναι σε θέση να ορίζουν άλλες εθνικές αρχές που θα είναι παρούσες στα εξωτερικά σύνορα και θα ενεργούν ως αρμόδιες αρχές.

(11)  Λαμβανομένης υπόψη της παρουσίας των τελωνειακών αρχών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, της εμπειρογνωσίας τους όσον αφορά τη διενέργεια ελέγχων των επιβατών και των εμπορευμάτων που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα, καθώς και της πείρας που έχουν αποκτήσει κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να ενεργούν ως οι αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Παράλληλα, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξακολουθήσουν να είναι σε θέση να ορίζουν άλλες εθνικές αρχές που θα είναι παρούσες στα εξωτερικά σύνορα και θα ενεργούν ως αρμόδιες αρχές. Το προσωπικό των τελωνειακών και λοιπών εθνικών αρχών θα πρέπει να τυγχάνει ειδικής εκπαιδεύσεως με αντικείμενο τον τρόπο εντοπισμού της βασισμένης σε μετρητά νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν πόρους σύμφωνα με ανάλυση κινδύνου και να μην παραβλέπουν τους απαραίτητους ελέγχους σε ιδιωτικά αεροσκάφη και θαλαμηγούς που εισέρχονται και εξέρχονται από την επικράτειά τους.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Μία από τις βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό είναι η έννοια των «ρευστών διαθεσίμων», η οποία θα πρέπει να ορίζεται ότι περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες: τα μετρητά, τους διαπραγματεύσιμους τίτλους στον κομιστή, τα αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας και ορισμένους τύπους προπληρωμένων καρτών. Δεδομένων των χαρακτηριστικών τους, ορισμένοι διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή, τα αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας, καθώς και οι προπληρωμένες κάρτες που δεν είναι συνδεδεμένες με τραπεζικό λογαριασμό είναι πιθανό να χρησιμοποιούνται αντί των μετρητών ως ανώνυμα μέσα για τη μεταφορά αξίας διαμέσου των εξωτερικών συνόρων, τα οποία δεν μπορούν να ανιχνευθούν από τις δημόσιες αρχές με τη χρήση του κλασικού συστήματος εποπτείας. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει τα ουσιώδη στοιχεία που απαρτίζουν τον ορισμό των «ρευστών διαθεσίμων», παρέχοντας ταυτόχρονα στην Επιτροπή τη δυνατότητα να τροποποιεί τα μη ουσιώδη στοιχεία προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες των εγκληματιών και των συνεργών τους να παρακάμψουν ένα μέτρο που ελέγχει ένα μόνο είδος ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμου μέσου αποθήκευσης αξίας μεταφέροντας διαμέσου των εξωτερικών συνόρων κάποιο άλλο είδος. Εφόσον εντοπιστούν στοιχεία που αποδεικνύουν τέτοιου είδους συμπεριφορά σε σημαντική κλίμακα, είναι αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων για την επανόρθωση της κατάστασης.

(12)  Μία από τις βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό είναι η έννοια των «ρευστών διαθεσίμων», η οποία θα πρέπει να ορίζεται ότι περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες: τα μετρητά, τους διαπραγματεύσιμους τίτλους στον κομιστή, τα αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας και ορισμένους τύπους ανώνυμων προπληρωμένων καρτών. Δεδομένων των χαρακτηριστικών τους, ορισμένοι διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή, τα αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας, καθώς και οι ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες που δεν είναι συνδεδεμένες με τραπεζικό λογαριασμό είναι πιθανό να χρησιμοποιούνται αντί των μετρητών ως ανώνυμα μέσα για τη μεταφορά αξίας διαμέσου των εξωτερικών συνόρων, τα οποία δεν μπορούν να ανιχνευθούν από τις δημόσιες αρχές με τη χρήση του κλασικού συστήματος εποπτείας. Οι τελωνειακές αρχές αντιμετωπίζουν σήμερα τεχνικές δυσκολίες όταν καλούνται να ελέγξουν, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, το ύψος του χρηματικού ποσού που είναι αποθηκευμένο σε προπληρωμένες κάρτες. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επομένως να καθορίζει τα ουσιώδη στοιχεία που απαρτίζουν τον ορισμό των «ρευστών διαθεσίμων», παρέχοντας ταυτόχρονα στην Επιτροπή τη δυνατότητα να τροποποιεί τα μη ουσιώδη στοιχεία προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες των εγκληματιών και των συνεργών τους να παρακάμψουν ένα μέτρο που ελέγχει ένα μόνο είδος ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμου μέσου αποθήκευσης αξίας μεταφέροντας διαμέσου των εξωτερικών συνόρων κάποιο άλλο είδος. Εφόσον εντοπιστούν στοιχεία που αποδεικνύουν τέτοιου είδους συμπεριφορά σε σημαντική κλίμακα, είναι αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων για την επανόρθωση της κατάστασης. Παρά το υψηλό επίπεδο κινδύνου που παρουσιάζουν τα εικονικά νομίσματα, όπως αποδεικνύεται στην έκθεση της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων που συνεπάγονται για την εσωτερική αγορά η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και οι οποίοι συνδέονται με διασυνοριακές δραστηριότητες, οι τελωνειακές αρχές δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για την παρακολούθησή τους.

 

_____________

 

1a (COM(2017)340 final και SWD(2017)241 final)

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Οι προπληρωμένες κάρτες είναι μη ονομαστικές κάρτες στις οποίες αποθηκεύεται νομισματική αξία ή κεφάλαια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές πληρωμών, για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ή για εξόφληση σε μετρητά, και οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με τραπεζικό λογαριασμό. Τα εν λόγω αγαθά χρησιμοποιούνται ευρέως για διάφορους νόμιμους σκοπούς και ορισμένα από αυτά παρουσιάζουν πρόδηλο κοινωνικό ενδιαφέρον. Για τους λόγους αυτούς, οι προπληρωμένες κάρτες είναι εύκολα μεταβιβάσιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά σημαντικής αξίας διαμέσου των εξωτερικών συνόρων. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν οι προπληρωμένες κάρτες στον ορισμό των ρευστών διαθεσίμων. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η επέκταση των μέτρων σε ορισμένους τύπους προπληρωμένων καρτών, εφόσον τούτο δικαιολογείται από τα αποδεικτικά στοιχεία και λαμβανομένης υπόψη της αναλογικότητας και της δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής.

(15)  Οι ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες είναι μη ονομαστικές κάρτες στις οποίες αποθηκεύεται ή μέσω των οποίων παρέχεται πρόσβαση σε νομισματική αξία ή κεφάλαια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές πληρωμών, για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ή για εξόφληση σε μετρητά, και οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με τραπεζικό λογαριασμό. Τα εν λόγω αγαθά χρησιμοποιούνται ευρέως για διάφορους νόμιμους σκοπούς και ορισμένα από αυτά παρουσιάζουν πρόδηλο κοινωνικό ενδιαφέρον. Για τους λόγους αυτούς, οι ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες είναι εύκολα μεταβιβάσιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά σημαντικής αξίας διαμέσου των εξωτερικών συνόρων. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν οι εν λόγω προπληρωμένες κάρτες στον ορισμό των ρευστών διαθεσίμων, ιδίως εάν μπορούν να αγοραστούν χωρίς διαδικασίες δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η επέκταση των μέτρων σε ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες, εφόσον τούτο δικαιολογείται από τα αποδεικτικά στοιχεία και λαμβανομένης υπόψη της αναλογικότητας και της δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής, στο πλαίσιο της διαθέσιμης τεχνολογίας.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση θα πρέπει να υποχρεούνται σε δήλωση. Ωστόσο, για να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η ελεύθερη κυκλοφορία ή να μην επιβάλλεται υπερβολικός φόρτος στους πολίτες και στις αρχές λόγω των διοικητικών διατυπώσεων, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να υπόκειται σε κατώτατο όριο της τάξης των 10 000 EUR ή του ισοδυνάμου του σε αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμο μέσο αποθήκευσης αξίας, σε διαπραγματεύσιμους τίτλους στον κομιστή, σε αξία προπληρωμένων καρτών ή σε άλλα νομίσματα. Θα πρέπει δε να ισχύει για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τα εν λόγω ποσά μαζί τους, στις αποσκευές τους ή στο μεταφορικό μέσο με το οποίο διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα. Θα πρέπει να απαιτείται από τα πρόσωπα αυτά να θέτουν τα ρευστά διαθέσιμα στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για τη διεξαγωγή ελέγχου.

(16)  Για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση θα πρέπει να υποχρεούνται σε δήλωση. Ωστόσο, για να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα η ελεύθερη κυκλοφορία ή να μην επιβάλλεται υπερβολικός φόρτος στους πολίτες και στις αρχές λόγω των διοικητικών διατυπώσεων, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να υπόκειται σε κατώτατο όριο της τάξης των 10 000 EUR ή του ισοδυνάμου του σε αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμο μέσο αποθήκευσης αξίας, σε διαπραγματεύσιμους τίτλους στον κομιστή, σε αξία ανώνυμων προπληρωμένων καρτών ή σε άλλα νομίσματα. Θα πρέπει δε να ισχύει για τους μεταφορείς, οι οποίοι θα πρέπει να οριστούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ως φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τα εν λόγω ποσά μαζί τους, στις αποσκευές τους ή στο μεταφορικό μέσο με το οποίο διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα. Θα πρέπει να απαιτείται από τα πρόσωπα αυτά να θέτουν τα ρευστά διαθέσιμα στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για τη διεξαγωγή ελέγχου. Η έννοια του «μεταφορέα» θα πρέπει να γίνεται κατανοητή ως μη περιλαμβάνουσα τους επαγγελματίες μεταφορείς που αναλαμβάνουν την επαγγελματική μεταφορά αγαθών ή προσώπων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Όσον αφορά τις κινήσεις ρευστών διαθεσίμων που δεν συνοδεύονται από τον κύριο, τον αποστολέα, τον τελικό αποδέκτη ή τον εκπρόσωπό τους, όπως στην περίπτωση των ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση με αποστολές ταχυδρομικών δεμάτων, ταχυμεταφορών, ασυνόδευτων αποσκευών ή εμπορευμάτων σε εμπορευματοκιβώτια, οι αρμόδιες αρχές στα εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να διαθέτουν την εξουσία να απαιτούν από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη ή τον εκπρόσωπό τους να υποβάλει δήλωση γνωστοποίησης. Η γνωστοποίηση αυτή θα πρέπει να καλύπτει διάφορα στοιχεία, όπως τη γεωγραφική προέλευση, τον προορισμό, την οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση των κεφαλαίων, στοιχεία που δεν καλύπτονται από τα συνήθη δικαιολογητικά που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές, όπως τα έγγραφα αποστολής εμπορευμάτων και οι τελωνειακές διασαφήσεις. Οι πληροφορίες αυτές θα επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να διενεργούν ανάλυση κινδύνων και να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στις αποστολές για τις οποίες κρίνουν ότι παρουσιάζουν τον υψηλότερο κίνδυνο, χωρίς να επιβάλλουν παράλληλα συστηματικές επιπρόσθετες διατυπώσεις. Η υποχρέωση γνωστοποίησης θα πρέπει να υπόκειται σε κατώτατο όριο πανομοιότυπο με το αντίστοιχο όριο που προβλέπεται για τα ρευστά διαθέσιμα τα οποία μεταφέρονται από φυσικά πρόσωπα.

(17)  Όσον αφορά τις κινήσεις ρευστών διαθεσίμων που δεν συνοδεύονται από τον μεταφορέα τους, όπως στην περίπτωση των ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση με αποστολές ταχυδρομικών δεμάτων, ταχυμεταφορών, ασυνόδευτων αποσκευών ή εμπορευμάτων σε εμπορευματοκιβώτια, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν την εξουσία να απαιτούν από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη ή τον εκπρόσωπό τους να υποβάλει δήλωση γνωστοποίησης. Η γνωστοποίηση αυτή θα πρέπει να καλύπτει διάφορα στοιχεία, όπως τη γεωγραφική προέλευση, τον προορισμό, την οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση των κεφαλαίων, στοιχεία που δεν καλύπτονται από τα συνήθη δικαιολογητικά που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές, όπως τα έγγραφα αποστολής εμπορευμάτων και οι τελωνειακές διασαφήσεις. Οι πληροφορίες αυτές θα επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να διενεργούν ανάλυση κινδύνων και να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στις αποστολές για τις οποίες κρίνουν ότι παρουσιάζουν τον υψηλότερο κίνδυνο, χωρίς να επιβάλλουν παράλληλα συστηματικές επιπρόσθετες διατυπώσεις. Η υποχρέωση γνωστοποίησης θα πρέπει να υπόκειται σε κατώτατο όριο πανομοιότυπο με το αντίστοιχο όριο που προβλέπεται για τα ρευστά διαθέσιμα τα οποία μεταφέρονται από φυσικά πρόσωπα.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Σε περίπτωση που εντοπίζονται ποσά ρευστών διαθεσίμων που είναι μεν μικρότερα από το κατώτατο όριο, αλλά υπάρχουν ενδείξεις πιθανής σύνδεσης των ρευστών διαθεσίμων με εγκληματική δραστηριότητα, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να καταχωρίζουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που μεταφέρουν τα ρευστά διαθέσιμα, όπως τα στοιχεία ταυτότητας και την ιθαγένειά τους, καθώς και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιείται, όπως το είδος του μεταφορικού μέσου και τα σημεία αναχώρησης και προορισμού του.

(20)  Σε περίπτωση που εντοπίζονται ποσά ρευστών διαθεσίμων που είναι μεν μικρότερα από το κατώτατο όριο, αλλά υπάρχουν ενδείξεις πιθανής σύνδεσης των ρευστών διαθεσίμων με εγκληματική δραστηριότητα, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να καταχωρίζουν, στην περίπτωση των ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων, πληροφορίες σχετικά με τον μεταφορέα, τον κύριο και τον τελικό αποδέκτη, όπως τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας τους, τις ιθαγένειές τους, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την οικονομική προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων, καθώς και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιείται, όπως το είδος του μεταφορικού μέσου και τα σημεία αναχώρησης και προορισμού του. Στην περίπτωση των ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να καταχωρίζουν τις πληροφορίες αυτές σχετικά με τον αποστολέα, τον κύριο και τον τελικό αποδέκτη των ρευστών διαθεσίμων.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβάζονται στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών του οικείου κράτους μέλους. Οι εν λόγω μονάδες έχουν οριστεί ως οι κεντρικοί φορείς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας οι οποίοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και αναλύουν τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να αποφανθούν αν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω διερεύνηση, οι οποίοι ενδέχεται να μην είναι προφανείς για τις αρμόδιες αρχές που συγκεντρώνουν τις δηλώσεις και διενεργούν ελέγχους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(21)  Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβάζονται στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών του οικείου κράτους μέλους, η οποία θα πρέπει να τις κοινοποιήσει αμέσως στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών των λοιπών κρατών μελών. Οι εν λόγω μονάδες έχουν οριστεί ως οι κεντρικοί φορείς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας οι οποίοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και αναλύουν τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να αποφανθούν αν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω διερεύνηση, οι οποίοι ενδέχεται να μην είναι προφανείς για τις αρμόδιες αρχές που συγκεντρώνουν τις δηλώσεις και διενεργούν ελέγχους δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να καθιερωθεί διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές και τις μονάδες χρηματοοικονομικών ερευνών αντίστοιχα.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Για να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα της σύστασης μιας Ενωσιακής Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών και, εάν κριθεί σκόπιμο, να υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Λαμβανομένου υπόψη ότι οι κινήσεις ρευστών διαθεσίμων που υπόκεινται σε ελέγχους δυνάμει του παρόντος κανονισμού πραγματοποιούνται διαμέσου των εξωτερικών συνόρων, και δεδομένης της δυσκολίας λήψης μέτρων μετά την απομάκρυνση των ρευστών διαθεσίμων από το σημείο εισόδου ή εξόδου και του σχετικού κινδύνου σε περίπτωση παράνομης χρήσης ακόμη και μικρών ποσών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κατάσχουν και να δεσμεύουν προσωρινά τα ρευστά διαθέσιμα σε ορισμένες περιπτώσεις, υπό τον όρο της εφαρμογής ελέγχων και εξισορροπήσεων: κατά πρώτον, σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης δήλωσης ή γνωστοποίησης και, κατά δεύτερον, σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής δραστηριότητας, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού ή από το αν τα ρευστά διαθέσιμα μεταφέρονται από φυσικό πρόσωπο ή είναι ασυνόδευτα. Λόγω της φύσης αυτής της προσωρινής κατάσχεσης και δέσμευσης και των επιπτώσεων που ενδέχεται να έχει στην ελεύθερη κυκλοφορία και στο δικαίωμα ιδιοκτησίας, η περίοδος δέσμευσης θα πρέπει να περιορίζεται στον απολύτως ελάχιστο χρόνο που χρειάζονται οι υπόλοιπες αρμόδιες αρχές για να εξακριβώσουν αν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω επέμβαση, όπως έρευνα ή κατάσχεση των ρευστών διαθεσίμων βάσει άλλων νομικών μέσων. Η απόφαση για προσωρινή δέσμευση ρευστών διαθεσίμων δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση και να περιγράφει επαρκώς τους συγκεκριμένους παράγοντες που οδήγησαν στη λήψη μέτρων. Εάν κατά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας δεν έχει ληφθεί απόφαση σχετικά με την περαιτέρω επέμβαση ή σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω δέσμευση των ρευστών διαθεσίμων, τα εν λόγω ρευστά διαθέσιμα θα πρέπει να τίθενται αμέσως στη διάθεση του δηλούντος.

(23)  Λαμβανομένου υπόψη ότι οι κινήσεις ρευστών διαθεσίμων που υπόκεινται σε ελέγχους δυνάμει του παρόντος κανονισμού πραγματοποιούνται διαμέσου των εξωτερικών συνόρων, και δεδομένης της δυσκολίας λήψης μέτρων μετά την απομάκρυνση των ρευστών διαθεσίμων από το σημείο εισόδου ή εξόδου και του σχετικού κινδύνου σε περίπτωση παράνομης χρήσης ακόμη και μικρών ποσών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κατάσχουν και να δεσμεύουν προσωρινά τα ρευστά διαθέσιμα σε ορισμένες περιπτώσεις, υπό τον όρο της εφαρμογής ελέγχων και εξισορροπήσεων: κατά πρώτον, σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης δήλωσης ή γνωστοποίησης και, κατά δεύτερον, σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής δραστηριότητας. Λόγω της φύσης αυτής της προσωρινής κατάσχεσης και δέσμευσης και των επιπτώσεων που ενδέχεται να έχει στην ελεύθερη κυκλοφορία και στο δικαίωμα ιδιοκτησίας, η περίοδος δέσμευσης θα πρέπει να περιορίζεται στον απολύτως ελάχιστο χρόνο που χρειάζονται οι υπόλοιπες αρμόδιες αρχές για να εξακριβώσουν αν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω επέμβαση, όπως έρευνα ή κατάσχεση των ρευστών διαθεσίμων βάσει άλλων νομικών μέσων. Στα φυσικά πρόσωπα που επηρεάζονται από την προσωρινή κατάσχεση και δέσμευση των ρευστών διαθεσίμων τους θα πρέπει, προκειμένου να μην υποστούν αδικαιολόγητη ταλαιπωρία τα πρόσωπα αυτά, να δίνεται η δυνατότητα να διατηρούν ένα ελάχιστο ποσό ρευστών διαθεσίμων, όπου είναι δυνατόν ανάλογα με το είδος των ρευστών διαθεσίμων που κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν, προκειμένου να μπορούν εξασφαλίσουν τροφή, νερό και κατάλυμα. Η απόφαση για προσωρινή δέσμευση ρευστών διαθεσίμων δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση και να περιγράφει επαρκώς τους συγκεκριμένους παράγοντες που οδήγησαν στη λήψη μέτρων. Εάν κατά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας δεν έχει ληφθεί απόφαση σχετικά με την περαιτέρω επέμβαση ή σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω δέσμευση των ρευστών διαθεσίμων, τα εν λόγω ρευστά διαθέσιμα θα πρέπει να επιστρέφονται αμέσως στο οικείο ενδιαφερόμενο μέρος.

Τροπολογία16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Είναι σημαντικό οι αρμόδιες αρχές που συγκεντρώνουν πληροφορίες δυνάμει του παρόντος κανονισμού να τις διαβιβάζουν εγκαίρως στην εθνική μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών ώστε να είναι σε θέση να προβαίνει σε περαιτέρω ανάλυση και σύγκρισή τους με άλλα δεδομένα, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2015/849.

(24)  Είναι σημαντικό οι αρμόδιες αρχές που συγκεντρώνουν πληροφορίες δυνάμει του παρόντος κανονισμού να τις διαβιβάζουν εγκαίρως στην εθνική μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η οποία οφείλει να τις κοινοποιεί γρήγορα στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών των λοιπών κρατών μελών, ώστε αυτές να είναι σε θέση να προβαίνουν σε περαιτέρω ανάλυση και σύγκριση των πληροφοριών με άλλα δεδομένα, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Εφόσον καταγραφεί μη υποβολή δήλωσης ή γνωστοποίησης ή σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής δραστηριότητας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές μέσω κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας στις αρχές που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας. Αυτή η ανταλλαγή δεδομένων είναι αναλογική δεδομένου ότι οι παραβάτες της υποχρέωσης δήλωσης που έχουν συλληφθεί σε ένα κράτος μέλος θα επιλέξουν κατά πάσα πιθανότητα κάποιο άλλο κράτος μέλος εισόδου ή εξόδου στο οποίο οι αρμόδιες αρχές δεν θα γνωρίζουν τις προγενέστερες παραβάσεις τους. Η ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική, ούτως ώστε να διασφαλίζεται συνεκτική εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη. Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ρευστά διαθέσιμα συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να τίθενται επίσης στη διάθεση της Επιτροπής. Για την καλύτερη επίτευξη των προληπτικών και αποτρεπτικών στόχων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την παράκαμψη της υποχρέωσης δήλωσης, είναι σκόπιμο να καταστεί επίσης υποχρεωτική η ανταλλαγή των ανωνυμοποιημένων πληροφοριών κινδύνων και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης κινδύνων μεταξύ των κρατών μελών και με την Επιτροπή.

(25)  Εφόσον καταγραφεί μη υποβολή δήλωσης ή γνωστοποίησης ή σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής δραστηριότητας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να κοινοποιούν αμέσως τις πληροφορίες αυτές μέσω κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας στις αρχές άλλων κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας. Αυτή η ανταλλαγή δεδομένων είναι αναλογική δεδομένου ότι οι παραβάτες της υποχρέωσης δήλωσης που έχουν συλληφθεί σε ένα κράτος μέλος θα επιλέξουν κατά πάσα πιθανότητα κάποιο άλλο κράτος μέλος εισόδου ή εξόδου στο οποίο οι αρμόδιες αρχές δεν θα γνωρίζουν τις προγενέστερες παραβάσεις τους. Η ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική, ούτως ώστε να διασφαλίζεται συνεκτική εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη. Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ρευστά διαθέσιμα συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να τίθενται επίσης στη διάθεση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για την καλύτερη επίτευξη των προληπτικών και αποτρεπτικών στόχων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την παράκαμψη της υποχρέωσης δήλωσης, είναι σκόπιμο να καταστεί επίσης υποχρεωτική η ανταλλαγή των ανωνυμοποιημένων πληροφοριών κινδύνων και των αποτελεσμάτων της ανάλυσης κινδύνων μεταξύ των κρατών μελών και με την Επιτροπή, σύμφωνα με πρότυπα τα οποία ορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις που εγκρίνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των ερευνών τους, πρέπει να ενθαρρυνθεί η διασύνδεση του τελωνειακού συστήματος πληροφοριών με το αποκεντρωμένο δίκτυο υπολογιστών FIU.net.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της αρμόδιας αρχής ενός κράτους μέλους ή της Επιτροπής και των αρχών τρίτων χωρών, υπό τον όρο ότι παρέχονται κατάλληλες διασφαλίσεις. Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τις συναφείς εθνικές και ενωσιακές διατάξεις σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κατόπιν έγκρισης εκ μέρους των αρχών που έλαβαν τις πληροφορίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να τηρείται ενήμερη για οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(26)  Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της αρμόδιας αρχής ενός κράτους μέλους ή της Επιτροπής και των αρχών τρίτων χωρών, υπό τον όρο ότι παρέχονται κατάλληλες διασφαλίσεις. Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τις συναφείς εθνικές και ενωσιακές διατάξεις σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κατόπιν έγκρισης εκ μέρους των αρχών που έλαβαν τις πληροφορίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να τηρείται ενήμερη για οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες δυνάμει του παρόντος κανονισμού και θα πρέπει να υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Δεδομένης της φύσης των πληροφοριών που συλλέγονται και της εύλογης προσδοκίας των δηλούντων ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και τα στοιχεία σχετικά με τα ποσά των ρευστών διαθεσίμων που έχουν εισαγάγει ή εξαγάγει από την Ένωση θα τηρούνται εμπιστευτικά, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να παρέχουν επαρκείς διασφαλίσεις όσον αφορά την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου από τους υπαλλήλους που ζητούν πρόσβαση στις πληροφορίες, καθώς και επαρκές επίπεδο προστασίας των εν λόγω δεδομένων από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή κοινοποίησή τους. Οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να γνωστοποιούνται χωρίς την άδεια της αρχής που τις συγκέντρωσε, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον παρόντα κανονισμό ή από το εθνικό δίκαιο, ιδίως στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών. Κάθε συλλογή, γνωστοποίηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και άλλη μορφή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υπόκειται στις απαιτήσεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22.

(27)  Δεδομένης της φύσης των πληροφοριών που συλλέγονται και της εύλογης προσδοκίας των μεταφορέων και των δηλούντων ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και τα στοιχεία σχετικά με την αξία των ρευστών διαθεσίμων που έχουν εισαγάγει ή εξαγάγει από την Ένωση θα τηρούνται εμπιστευτικά, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να παρέχουν επαρκείς διασφαλίσεις όσον αφορά την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου από τους υπαλλήλους που ζητούν πρόσβαση στις πληροφορίες, καθώς και επαρκές επίπεδο προστασίας των εν λόγω δεδομένων από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή κοινοποίησή τους. Οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να γνωστοποιούνται χωρίς την άδεια της αρχής που τις συγκέντρωσε, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον παρόντα κανονισμό ή από το εθνικό δίκαιο, ιδίως στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών. Κάθε συλλογή, γνωστοποίηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και άλλη μορφή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υπόκειται στις απαιτήσεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22.

__________________

__________________

21 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

21 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Για τους σκοπούς της ανάλυσης που διενεργούν οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών και προκειμένου οι αρχές άλλων κρατών μελών να είναι σε θέση να ελέγχουν και να επιβάλλουν την υποχρέωση δήλωσης, ιδίως όσον αφορά τους δηλούντες που έχουν διαπράξει κατά το παρελθόν παραβάσεις της εν λόγω υποχρέωσης, είναι απαραίτητο τα δεδομένα των δηλώσεων να αποθηκεύονται για αρκετά μακρά χρονική περίοδο ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική διεξαγωγή ερευνών από τις αρμόδιες αρχές. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού εξυπηρετεί τους ίδιους σκοπούς με την επεξεργασία δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849. Δυνάμει της εν λόγω οδηγίας, οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών διατηρούν για διάστημα πέντε ετών δεδομένα που τους παρέχουν οι «υπόχρεες οντότητες». Προκειμένου να διενεργούνται αποτελεσματικά ο έλεγχος και η επιβολή της υποχρέωσης δήλωσης, η περίοδος διατήρησης των δεδομένων των δηλώσεων θα πρέπει να εναρμονιστεί με εκείνη που προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

(28)  Για τους σκοπούς της ανάλυσης που διενεργούν οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών και προκειμένου οι αρχές άλλων κρατών μελών να είναι σε θέση να ελέγχουν και να επιβάλλουν την υποχρέωση δήλωσης, ιδίως όσον αφορά τα πρόσωπα που έχουν διαπράξει κατά το παρελθόν παραβάσεις της εν λόγω υποχρέωσης, είναι απαραίτητο τα δεδομένα των δηλώσεων να αποθηκεύονται για αρκετά μακρά χρονική περίοδο ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική διεξαγωγή ερευνών από τις αρμόδιες αρχές. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού εξυπηρετεί τους ίδιους σκοπούς με την επεξεργασία δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849. Δυνάμει της εν λόγω οδηγίας, οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών διατηρούν για διάστημα πέντε ετών δεδομένα που τους παρέχουν οι «υπόχρεες οντότητες».

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Για την ενθάρρυνση της συμμόρφωσης και την αποτροπή της καταστρατήγησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων υποβολής δήλωσης ή γνωστοποίησης. Οι κυρώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο σε περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης ή γνωστοποίησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού και δεν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εγκληματική δραστηριότητα που συνδέεται ενδεχομένως με τα ρευστά διαθέσιμα, η οποία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω έρευνας και λήψης μέτρων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και να μην υπερβαίνουν τα απαιτούμενα όρια για την ενθάρρυνση της συμμόρφωσης.

(29)  Για την ενθάρρυνση της συμμόρφωσης και την αποτροπή της καταστρατήγησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων υποβολής δήλωσης ή γνωστοποίησης. Οι κυρώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο σε περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης ή γνωστοποίησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού και δεν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εγκληματική δραστηριότητα που συνδέεται ενδεχομένως με τα ρευστά διαθέσιμα, η οποία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω έρευνας και λήψης μέτρων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και να μην υπερβαίνουν τα απαιτούμενα όρια για την ενθάρρυνση της συμμόρφωσης. Προκειμένου τα μέτρα να είναι αποτελεσματικά και να αποφευχθεί μια κατάσταση όπου οι εγκληματίες θα επιλέγουν το κράτος μέλος εισόδου ή εξόδου από την Ένωση ανάλογα με το επίπεδο των κυρώσεων που ισχύουν, θα πρέπει στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού να προβλεφθεί η σύγκλιση των εθνικών κυρώσεων.

Τροπολογία23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Για τη διασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής των ελέγχων και για την αποτελεσματική επεξεργασία, διαβίβαση και ανάλυση των δηλώσεων από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες για την κατάρτιση του υποδείγματος των εντύπων δήλωσης και γνωστοποίησης, για τον προσδιορισμό των κριτηρίων ενός κοινού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, για τον καθορισμό των τεχνικών κανόνων και ρυθμίσεων και του υποδείγματος των εντύπων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις δηλώσεις, για την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και για τον καθορισμό των κανόνων και του μορφοτύπου που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση στατιστικών στοιχείων στην Επιτροπή. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία κατάλληλων ηλεκτρονικών συστημάτων. Οι εξουσίες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23.

(30)  Ενώ τα περισσότερα κράτη μέλη ήδη χρησιμοποιούν εναρμονισμένο έντυπο δήλωσης -το έντυπο δήλωσης ρευστών της ΕΕ (EU-CDF)- σε εθελοντική βάση, για τη διασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής των ελέγχων και για την αποτελεσματική επεξεργασία, διαβίβαση και ανάλυση των δηλώσεων από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες για την κατάρτιση του υποδείγματος των εντύπων δήλωσης και γνωστοποίησης, για τον καθορισμό των τεχνικών κανόνων και ρυθμίσεων και του υποδείγματος των εντύπων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις δηλώσεις, για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και για τη διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές και τις μονάδες χρηματοπιστωτικών ερευνών αντίστοιχα, καθώς και για τον καθορισμό των κανόνων και του μορφοτύπου που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση στατιστικών στοιχείων στην Επιτροπή. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία κατάλληλων ηλεκτρονικών συστημάτων. Οι εξουσίες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

__________________

 

23 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

 

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(30α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τις αρμόδιες αρχές, οι έλεγχοι θα πρέπει να βασίζονται κατά κύριο λόγο στην ανάλυση κινδύνου, με σκοπό τον προσδιορισμό και την εκτίμηση των κινδύνων και την ανάπτυξη των απαιτούμενων αντίμετρων. Η θέσπιση ενός πλαισίου διαχείρισης των κινδύνων, κοινού για όλα τα κράτη μέλη, δεν θα πρέπει να τα εμποδίζει να πραγματοποιούν απροειδοποίητους ελέγχους.

 

 

 

 

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Για να είναι δυνατό να λαμβάνονται ταχέως υπόψη μελλοντικές τροποποιήσεις διεθνών προτύπων όπως καθορίζεται από την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης ή για την αντιμετώπιση της καταστρατήγησης του παρόντος κανονισμού μέσω της χρήσης ρευστοποιήσιμων μέσων αποθήκευσης αξίας που δεν καλύπτονται από τον ορισμό των «ρευστών διαθεσίμων», θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις τροποποιήσεις του εν λόγω ορισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201624 Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ίση συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση σε συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(31)  Για να είναι δυνατό να λαμβάνονται ταχέως υπόψη μελλοντικές τροποποιήσεις διεθνών προτύπων όπως καθορίζεται από την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης ή για την αντιμετώπιση της καταστρατήγησης του παρόντος κανονισμού μέσω της χρήσης ρευστοποιήσιμων μέσων αποθήκευσης αξίας που δεν καλύπτονται από τον ορισμό των «ρευστών διαθεσίμων», θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες για τη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές, λαμβανομένων υπόψη του κοινού πλαισίου διαχείρισης κινδύνου όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23α και της ανάλυσης της εκτίμησης κινδύνου που διεξάγεται δυνάμει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, και όσον αφορά τις τροποποιήσεις του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201624. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ίση συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση σε συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

__________________

__________________

 

23a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

24 [Παραπομπή στην ΕΕ [L 123/1].]

24 [Παραπομπή στην ΕΕ [L 123/1].]

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(31α)  Προκειμένου να διορθωθεί η υφιστάμενη κατάσταση όπου πολλοί επιβάτες δεν γνωρίζουν την υποχρέωσή τους να δηλώνουν τα ρευστά διαθέσιμα, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε συνεργασία με την Επιτροπή, να αναπτύξουν τα κατάλληλα μέσα και να δρομολογήσουν τακτικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης με αποδέκτες τους πολίτες της Ένωσης, υπηκόους τρίτων χωρών και νομικά πρόσωπα. Οι εκστρατείες αυτές θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες, διότι πρέπει να είναι σχεδιασμένες για τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη θέσπιση συστήματος ελέγχων όσον αφορά τα ρευστά διαθέσιμα που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση, με σκοπό τη συμπλήρωση του νομικού πλαισίου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη θέσπιση συστήματος ελέγχων όσον αφορά τα ρευστά διαθέσιμα που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση, με σκοπό τη συμπλήρωση του νομικού πλαισίου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849, καθώς και για την πρόληψη οποιασδήποτε άλλης εγκληματικής δραστηριότητας κατά της ασφάλειας της Ένωσης ή των κρατών μελών της.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή οι οποίοι αναφέρονται στο παράρτημα Ι·

-  διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή·

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Ι·

-  αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  προπληρωμένες κάρτες οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Ι·

-  ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «διαπραγματεύσιμος τίτλος στον κομιστή»: μέσο εκτός των μετρητών που παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα αξίωσης χρηματικού ποσού με την προσκόμιση του τίτλου, χωρίς ο κάτοχος να είναι υποχρεωμένος να αποδείξει την ταυτότητά του ή το δικαίωμα αξίωσης του ποσού αυτού·

δ)  «διαπραγματεύσιμος τίτλος στον κομιστή»: μέσο εκτός των μετρητών που παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα αξίωσης χρηματικού ποσού με την προσκόμιση του τίτλου, χωρίς ο κάτοχος να είναι υποχρεωμένος να αποδείξει την ταυτότητά του ή το δικαίωμα αξίωσης του ποσού αυτού· Οι εν λόγω διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή απαριθμούνται στο παράρτημα Ι·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας»: αγαθά τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη αξίας προς όγκο και τα οποία μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε μετρητά μέσω προσβάσιμων αγορών διαπραγμάτευσης, με χαμηλό κόστος συναλλαγής·

ε)  «αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας»: αγαθά τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη αξίας προς όγκο και τα οποία μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε μετρητά μέσω προσβάσιμων αγορών διαπραγμάτευσης, με χαμηλό κόστος συναλλαγής. Τα εν λόγω αγαθά απαριθμούνται στο παράρτημα Ι·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  «προπληρωμένη κάρτα»: μη ονομαστική κάρτα στην οποία είναι δυνατή η αποθήκευση νομισματικής αξίας ή κεφαλαίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές πληρωμών, για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ή για εξόφληση σε μετρητά, και η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με τραπεζικό λογαριασμό·

στ)  «ανώνυμη προπληρωμένη κάρτα»: μη ονομαστική κάρτα στην οποία είναι δυνατή η αποθήκευση νομισματικής αξίας ή κεφαλαίων ή η οποία παρέχει πρόσβαση σε νομισματική αξία ή κεφάλαια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές πληρωμών, για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ή για εξόφληση σε μετρητά, και η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με τραπεζικό λογαριασμό. Οι εν λόγω ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες απαριθμούνται στο παράρτημα Ι·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  «μεταφορέας»: κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ένωση και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα είτε μαζί του, είτε στις αποσκευές του, είτε στο μεταφορικό μέσο με το οποίο διέρχεται από τα εξωτερικά σύνορα·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  «ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα»: ρευστά διαθέσιμα που αποτελούν μέρος αποστολής κατά την οποία ο κύριος, ο αποστολέας ή ο τελικός αποδέκτης των ρευστών διαθεσίμων δεν ταξιδεύει μαζί με την αποστολή·

η)  «ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα»: ρευστά διαθέσιμα που αποτελούν μέρος αποστολής χωρίς μεταφορέα·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 με σκοπό την τροποποίηση του παραρτήματος Ι, ώστε να λαμβάνονται υπόψη νέες τάσεις στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 3, 4 και 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 ή βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή να προλαμβάνεται η χρήση διαπραγματεύσιμων τίτλων στον κομιστή, αγαθών που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας ή προπληρωμένων καρτών από εγκληματίες για την παράκαμψη των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 με σκοπό την τροποποίηση του παραρτήματος Ι, ώστε να λαμβάνονται υπόψη νέες τάσεις στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 3, 4 και 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 ή βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή να προλαμβάνεται η χρήση διαπραγματεύσιμων τίτλων στον κομιστή, αγαθών που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας ή ανώνυμων προπληρωμένων καρτών από εγκληματίες για την παράκαμψη των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποχρέωση δήλωσης

Υποχρέωση δήλωσης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ένωση και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 000 EUR, είτε μαζί του είτε στις αποσκευές του είτε στο μέσο μεταφοράς του, δηλώνει τα εν λόγω ρευστά διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους μέσω του οποίου εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ένωση και τα καθιστά διαθέσιμα προς έλεγχο. Η υποχρέωση δήλωσης θεωρείται ότι δεν έχει εκπληρωθεί αν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς ή αν τα ρευστά διαθέσιμα δεν καθίστανται διαθέσιμα προς έλεγχο.

1.  Κάθε μεταφορέας που μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 000 EUR, είτε μαζί του, είτε στις αποσκευές του, είτε στο μέσο μεταφοράς του, δηλώνει τα εν λόγω ρευστά διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους μέσω του οποίου εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ένωση και τα καθιστά διαθέσιμα προς έλεγχο. Η υποχρέωση δήλωσης θεωρείται ότι δεν έχει εκπληρωθεί αν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς ή αν τα ρευστά διαθέσιμα δεν καθίστανται διαθέσιμα προς έλεγχο.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τον δηλούντα, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης και την ιθαγένεια·

α)  τον μεταφορέα, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης), την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια και τον αριθμό του εγγράφου ταυτότητας·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον κύριο των ρευστών διαθεσίμων, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης και την ιθαγένεια·

β)  τον κύριο των ρευστών διαθεσίμων, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης), την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια και τον αριθμό του εγγράφου ταυτότητας για τα φυσικά πρόσωπα ή, για τα νομικά πρόσωπα, το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης), τον αριθμό καταχώρισης ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τον τελικό αποδέκτη των ρευστών διαθεσίμων, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης και την ιθαγένεια·

γ)  τον τελικό αποδέκτη των ρευστών διαθεσίμων, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης), την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια και τον αριθμό του εγγράφου ταυτότητας για τα φυσικά πρόσωπα ή, για τα νομικά πρόσωπα, το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης), τον αριθμό καταχώρισης ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  το ποσό και το είδος των ρευστών διαθεσίμων·

δ)  το είδος και το ποσό ή την αξία των ρευστών διαθεσίμων·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  την προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων·

ε)  την οικονομική προέλευση·

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  τη σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων·

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι πληροφορίες παρέχονται γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, με τη χρήση του εντύπου που προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 15 στοιχείο α). Επικυρωμένο αντίγραφο χορηγείται στον δηλούντα κατόπιν σχετικής αίτησης.

3.  Οι πληροφορίες παρέχονται γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, με τη χρήση του εντύπου που προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 15 στοιχείο α). Επικυρωμένο αντίγραφο χορηγείται στον δηλούντα.

Αιτιολόγηση

Οι δηλούντες πρέπει να έχουν πάντα τη δυνατότητα να λαμβάνουν γραπτό αντίγραφο, καθώς ενδέχεται να μην είναι πάντα σε θέση να το ζητήσουν (π.χ. να μη γνωρίζουν ότι το δικαιούνται ή να μη μιλούν τη γλώσσα της χώρας)

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποχρέωση γνωστοποίησης

Υποχρέωση γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε περίπτωση που ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 000 EUR εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μέσω των οποίων εισέρχονται ή εξέρχονται τα ρευστά διαθέσιμα μπορούν να απαιτούν, κατόπιν ανάλυσης κινδύνων, από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη ή τον εκπρόσωπό τους να υποβάλει δήλωση γνωστοποίησης. Η υποχρέωση δήλωσης θεωρείται ότι δεν έχει εκπληρωθεί αν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς ή αν τα ρευστά διαθέσιμα δεν καθίστανται διαθέσιμα προς έλεγχο.

1.  Σε περίπτωση που ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10 000 EUR εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μέσω των οποίων εισέρχονται ή εξέρχονται τα ρευστά διαθέσιμα μπορούν να απαιτούν, κατόπιν ανάλυσης κινδύνων, από τον αποστολέα ή τον αποδέκτη ή τον εκπρόσωπό τους να υποβάλει δήλωση γνωστοποίησης, εντός καθορισμένης προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να δεσμεύσουν τα ρευστά διαθέσιμα έως ότου ο αποστολέας, ο αποδέκτης ή ο εκπρόσωπός του προβεί στη γνωστοποίηση.

 

Η υποχρέωση δήλωσης θεωρείται ότι δεν έχει εκπληρωθεί αν η δήλωση δεν έχει υποβληθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας, αν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς ή αν τα ρευστά διαθέσιμα δεν καθίστανται διαθέσιμα προς έλεγχο.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τον δηλούντα, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης και την ιθαγένεια·

α)  τον δηλούντα, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης), την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια και τον αριθμό του εγγράφου ταυτότητας·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον κύριο των ρευστών διαθεσίμων, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης και την ιθαγένεια·

β)  τον κύριο των ρευστών διαθεσίμων, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης), την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια και τον αριθμό του εγγράφου ταυτότητας για τα φυσικά πρόσωπα και, για τα νομικά πρόσωπα, το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης), τον αριθμό καταχώρισης ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τον αποστολέα των ρευστών διαθεσίμων, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης και την ιθαγένεια·

γ)  τον αποστολέα των ρευστών διαθεσίμων, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης), την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια και τον αριθμό του εγγράφου ταυτότητας για τα φυσικά πρόσωπα και, για τα νομικά πρόσωπα, το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης), τον αριθμό καταχώρισης ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τον αποδέκτη ή τον τελικό αποδέκτη των ρευστών διαθεσίμων, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης και την ιθαγένεια·

δ)  τον αποδέκτη ή τον τελικό αποδέκτη των ρευστών διαθεσίμων, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης), την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια και τον αριθμό του εγγράφου ταυτότητας για τα φυσικά πρόσωπα και, για τα νομικά πρόσωπα, το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης), τον αριθμό καταχώρισης ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  το ποσό και το είδος των ρευστών διαθεσίμων·

ε)  το είδος και το ποσό ή την αξία των ρευστών διαθεσίμων·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  την προέλευση και τη σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων.

στ)  την οικονομική προέλευση·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  τη σκοπούμενη χρήση των ρευστών διαθεσίμων.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι πληροφορίες παρέχονται γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, με τη χρήση του εντύπου που προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 15 στοιχείο α). Επικυρωμένο αντίγραφο χορηγείται στον δηλούντα κατόπιν σχετικής αίτησης.

3.  Οι πληροφορίες παρέχονται γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, με τη χρήση του εντύπου που προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 15 στοιχείο α). Επικυρωμένο αντίγραφο χορηγείται στον δηλούντα.

Αιτιολόγηση

Οι δηλούντες πρέπει να έχουν πάντα τη δυνατότητα να λαμβάνουν γραπτό αντίγραφο, καθώς ενδέχεται να μην είναι πάντα σε θέση να το ζητήσουν (π.χ. να μη γνωρίζουν ότι το δικαιούνται ή να μη μιλούν τη γλώσσα της χώρας)

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης του άρθρου 3 ή της υποχρέωσης γνωστοποίησης του άρθρου 4, οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε αυτεπάγγελτη δήλωση, γραπτώς ή σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, τα λεπτομερή στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 4 παράγραφος 2, ανάλογα με την περίπτωση.

3.  Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης του άρθρου 3 ή μη τήρησης της υποχρέωσης γνωστοποίησης του άρθρου 4, οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε αυτεπάγγελτη δήλωση, γραπτώς ή σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, τα λεπτομερή στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 4 παράγραφος 2, ανάλογα με την περίπτωση.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι έλεγχοι βασίζονται κατά κύριο λόγο στην ανάλυση κινδύνων, με σκοπό τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων και την ανάπτυξη των απαιτούμενων αντίμετρων, και διεξάγονται εντός κοινού πλαισίου διαχείρισης των κινδύνων σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται βάσει του άρθρου 15 στοιχείο β).

4.  Οι έλεγχοι βασίζονται κατά κύριο λόγο στην ανάλυση κινδύνων, με σκοπό τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων και την ανάπτυξη των απαιτούμενων αντίμετρων.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η ανάλυση κινδύνου που αναφέρεται στην παράγραφο 4 δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές να προβαίνουν σε αυθόρμητους ελέγχους ή ελέγχους βάσει συγκεκριμένων πληροφοριών που λήφθηκαν από άλλη αρχή. Οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν κατάλληλα εργαλεία για τη διενέργεια των ελέγχων.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες για τη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές, λαμβανομένων υπόψη του κοινού πλαισίου διαχείρισης κινδύνου όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και της ανάλυσης της εκτίμησης κινδύνου που διεξάγεται δυνάμει των άρθρων 6 και 7 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4γ.  Οι εξουσίες που ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές δυνάμει του παρόντος άρθρου επεκτείνονται και στο άρθρο 6.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ποσά μικρότερα από το κατώτατο όριο

Ποσά μικρότερα από το κατώτατο όριο για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές εντοπίσουν φυσικό πρόσωπο το οποίο εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ένωση και μεταφέρει ποσό ρευστών διαθεσίμων μικρότερο από το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3 και διαπιστώσουν, κατόπιν ανάλυσης κινδύνου, ότι υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης των ρευστών διαθεσίμων με εγκληματική δραστηριότητα, καταχωρίζουν τις εν σχετικές πληροφορίες, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης και την ιθαγένεια του εν λόγω προσώπου, καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε.

1.  Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν ότι εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ένωση μεταφορέας με ποσό ρευστών διαθεσίμων μικρότερο από το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3 και ότι υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης των ρευστών διαθεσίμων με εγκληματική δραστηριότητα, καταχωρίζουν τις σχετικές πληροφορίες και τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές εντοπίσουν αποστολή ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων ποσού μικρότερου από το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 4, η οποία εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ένωση και διαπιστώσουν, κατόπιν ανάλυσης κινδύνου, ότι υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης των ρευστών διαθεσίμων με εγκληματική ενέργεια, καταχωρίζουν τις σχετικές πληροφορίες, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης και την ιθαγένεια του αποστολέα, του τελικού αποδέκτη ή του εκπροσώπου τους, καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με το μέσο αποστολής που χρησιμοποιήθηκε.

2.  Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν ότι εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ένωση αποστολή ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων ποσού μικρότερου από το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 4 και ότι υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης των ρευστών διαθεσίμων με εγκληματική ενέργεια, καταχωρίζουν τις σχετικές πληροφορίες και τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ύπαρξη ενδείξεων σύνδεσης των ρευστών διαθεσίμων με εγκληματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν τα ρευστά διαθέσιμα μεταφέρονται από φυσικό πρόσωπο ή αν πρόκειται για ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα.

β)  ύπαρξη ενδείξεων σύνδεσης των ρευστών διαθεσίμων με εγκληματική δραστηριότητα.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η διοικητική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνοδεύεται από αιτιολόγηση, κοινοποιείται στον θιγόμενο κατά τον χρόνο έκδοσής της και υπόκειται σε πραγματική προσφυγή σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

2.  Η διοικητική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνοδεύεται από αιτιολόγηση και κοινοποιείται κατά τον χρόνο έκδοσής της:

 

α)  στο πρόσωπο που υποχρεούται να προβεί σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 3 ή σε δήλωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4· ή

 

β)  στον μεταφορέα και τον κύριο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 ή στον κύριο, τον τελικό αποδέκτη και τον αποστολέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η διοικητική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται σε πραγματική προσφυγή σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η περίοδος προσωρινής δέσμευσης περιορίζεται αυστηρά στον χρόνο που απαιτείται ώστε οι αρμόδιες αρχές να προσδιορίσουν αν οι περιστάσεις της υπόθεσης αιτιολογούν περαιτέρω δέσμευση. Η μέγιστη περίοδος προσωρινής δέσμευσης καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες. Αν εντός της εν λόγω περιόδου δεν ληφθεί απόφαση σχετικά με περαιτέρω δέσμευση των ρευστών διαθεσίμων ή αν αποφασιστεί ότι οι περιστάσεις της υπόθεσης δεν αιτιολογούν περαιτέρω δέσμευση, τα ρευστά διαθέσιμα τίθενται αμέσως στη διάθεση του δηλούντος.

3.  Η περίοδος προσωρινής δέσμευσης περιορίζεται αυστηρά στον χρόνο που απαιτείται ώστε οι αρμόδιες αρχές να προσδιορίσουν αν οι περιστάσεις της υπόθεσης αιτιολογούν περαιτέρω δέσμευση. Η μέγιστη περίοδος προσωρινής δέσμευσης καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο και δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες. Αν εντός της εν λόγω περιόδου δεν ληφθεί απόφαση σχετικά με περαιτέρω δέσμευση των ρευστών διαθεσίμων ή αν αποφασιστεί ότι οι περιστάσεις της υπόθεσης δεν αιτιολογούν περαιτέρω δέσμευση, τα ρευστά διαθέσιμα επιστρέφονται αμέσως :

 

α)  στον δηλούντα ή τον μεταφορέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4· ή

 

β)  στον μεταφορέα ή τον κύριο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 ή στον κύριο, τον παραλήπτη για τον οποίο προορίζονται ή τον αποστολέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές καταχωρίζουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν δυνάμει των άρθρων 3 και 4, του άρθρου 5 παράγραφος 3 ή του άρθρου 6 και τις διαβιβάζουν στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών του κράτους μέλους στο οποίο λήφθηκαν, σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 15 στοιχείο γ).

1.  Οι αρμόδιες αρχές καταχωρίζουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν δυνάμει των άρθρων 3 και 4, του άρθρου 5 παράγραφος 3 ή του άρθρου 6 και τις διαβιβάζουν στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών του κράτους μέλους στο οποίο λήφθηκαν, η οποία διαβιβάζει γρήγορα τις πληροφορίες στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών των λοιπών κρατών μελών, σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 15 στοιχείο γ).

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη των ενωσιακών κανόνων για την προστασία των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τον περιορισμό του σκοπού και τα δικαιώματα πρόσβασης, υλοποιείται διασύνδεση του συστήματος που χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για να ανταλλάσσουν πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου με το σύστημα που χρησιμοποιούν οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 2000/642/ΔΕΥ βάσει των τεχνικών κανόνων που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 15 στοιχείο γα)·

 

_______________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 1997 περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων, ΕΕ L 82 της 22.03.1997 σ. 1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1525 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, ΕΕ L 243 της 18.9.2015, σ. 1.

 

Απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 2000/642/ΔΕΥ της 17ης Οκτωβρίου 2000 σχετικά με τη θέσπιση ρυθμίσεων για τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. ΕΕ L 271 της 24.10.2000, σ. 4.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κοινοποιούνται το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο έναν μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία συγκεντρώθηκαν.

2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κοινοποιούνται το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία συγκεντρώθηκαν.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2019, η Επιτροπή αξιολογεί τη σκοπιμότητα της σύστασης μιας Ενωσιακής Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών και, εάν κριθεί σκόπιμο, υποβάλλει νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ρευστά διαθέσιμα συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζονται επίσης στην Επιτροπή.

2.  Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ρευστά διαθέσιμα συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζονται επίσης στην Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη Eurojust και την Ευρωπόλ. Η Επιτροπή διενεργεί στατιστική επεξεργασία των λαμβανόμενων πληροφοριών, την οποία και δημοσιοποιεί.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες που καθορίζονται βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ) και χρησιμοποιώντας το έντυπο που προβλέπεται βάσει του άρθρου 15 στοιχείο δ).

3.  Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες που καθορίζονται βάσει του άρθρου 15 στοιχείο γ α) και χρησιμοποιώντας το έντυπο που προβλέπεται βάσει του άρθρου 15 στοιχείο δ).

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 κοινοποιούνται το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο έναν μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία συγκεντρώθηκαν.

4.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) και στην παράγραφο 2 κοινοποιούνται το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία συγκεντρώθηκαν·

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο στοιχείο δ) της παραγράφου 1 κοινοποιούνται κάθε έξι μήνες ή κατόπιν σχετικού αιτήματος σε όλα τα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στο πλαίσιο της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, τα κράτη μέλη ή η Επιτροπή δύνανται να κοινοποιούν σε τρίτες χώρες τις ακόλουθες πληροφορίες, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια αρχή που έλαβε τις εν λόγω πληροφορίες από τον δηλούντα ή εκπρόσωπό του και εφόσον η εν λόγω κοινοποίηση συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες:

1.  Στο πλαίσιο της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, τα κράτη μέλη ή η Επιτροπή δύνανται να κοινοποιούν σε τρίτες χώρες τις ακόλουθες πληροφορίες, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια αρχή που έλαβε τις εν λόγω πληροφορίες από τον μεταφορέα ή τον δηλούντα και εφόσον η εν λόγω κοινοποίηση συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες:

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε κοινοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 1.

2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε κοινοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 1 και η Επιτροπή υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις κοινοποιούμενες πληροφορίες.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν λάβει σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 6.

1.  Οι αρμόδιες αρχές ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν λάβει σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4, το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 6.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται μόνο για τους σκοπούς της πρόληψης και της καταπολέμησης εγκληματικών δραστηριοτήτων.

2.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται μόνο για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, του εντοπισμού ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων. Η εν λόγω επεξεργασία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

___________________

 

Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89)

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της λεκτικής διατύπωσης με την οδηγία 2016/680 για την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 6 επιτρέπεται μόνο σε δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των αρμόδιων αρχών και προστατεύονται επαρκώς από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινοποίησή τους. Δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση ή κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών χωρίς τη ρητή έγκριση της αρμόδιας αρχής που τις έλαβε αρχικά, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα άρθρα 8, 9 και 10. Ωστόσο, η έγκριση αυτή δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν ή να κοινοποιήσουν τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις στο οικείο κράτος μέλος, κυρίως στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών.

3.  Η πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4, το άρθρο 5 παράγραφος 3, και το άρθρο 6 επιτρέπεται μόνο σε δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των αρμόδιων αρχών και προστατεύονται επαρκώς από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινοποίησή τους. Δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση ή κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών χωρίς τη ρητή έγκριση της αρμόδιας αρχής που τις έλαβε αρχικά, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα άρθρα 8, 9 και 10. Ωστόσο, η έγκριση αυτή δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν ή να κοινοποιήσουν τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις στο οικείο κράτος μέλος, κυρίως στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 6 αποθηκεύονται από τις αρμόδιες αρχές και από τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών για χρονική περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία συγκεντρώθηκαν. Όταν παρέλθει η περίοδος αυτή, τα δεδομένα είτε διαγράφονται είτε καθίστανται ανώνυμα.

4.  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4, το άρθρο 5 παράγραφος 3, και το άρθρο 6 αποθηκεύονται από τις αρμόδιες αρχές και από τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο και ανάλογο με τον σκοπό για τον οποίο τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, αλλά όχι για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία συγκεντρώθηκαν. Εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4, το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 αποθηκεύονται από τις αρμόδιες αρχές και από τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι λόγοι μιας τέτοιας παρατεταμένης αποθήκευσης τεκμηριώνονται και καταγράφονται. Εάν δεν ληφθεί απόφαση για τη συνέχιση της αποθήκευσης των δεδομένων, αυτά διαγράφονται αυτομάτως μετά από τρία έτη.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση δήλωσης η οποία προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4. Οι κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση δήλωσης η οποία προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4. Οι κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Σκοπός των κρατών μελών είναι η εισαγωγή συντονισμένου συνόλου κυρώσεων σε ολόκληρη την Ένωση. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η Επιτροπή υποβάλλει, κατά περίπτωση, νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από τις …..26

2  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και στο άρθρο 5 παράγραφος 4α ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από τις …..26

__________________

__________________

26 *Ημερομηνία έναρξης ισχύος της βασικής νομοθετικής πράξης ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίζει ο νομοθέτης.

26 *Ημερομηνία έναρξης ισχύος της βασικής νομοθετικής πράξης ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίζει ο νομοθέτης.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που είναι ήδη σε ισχύ.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και στο άρθρο 5 παράγραφος 4α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που είναι ήδη σε ισχύ.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 2 και του άρθρου 5 παράγραφος 4α τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τα κριτήρια του κοινού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4·

διαγράφεται

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  οι τεχνικοί κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει των άρθρων 8 και 9, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κατάλληλου ηλεκτρονικού συστήματος·

γ)  οι τεχνικοί κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 9, μέσω του τελωνειακού συστήματος πληροφοριών, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου·

 

_________________

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (ΕΕ L 82 της 22.3.1997, σ. 1).

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  οι τεχνικοί κανόνες για τη διασύνδεση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1α.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) υποβάλλονται στην Επιτροπή τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) υποβάλλονται στην Επιτροπή τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση. Η Επιτροπή δημοσιεύει μια ετήσια έκθεση σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για την εκτίμηση της κλίμακας και των ποσών παράνομα διακινούμενων ρευστών διαθεσίμων.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) στον ιστότοπό της και πληροφορεί τους αναγνώστες με σαφήνεια σχετικά με τους ελέγχους που αφορούν τα ρευστά διαθέσιμα που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση.

Αιτιολόγηση

Οι πολίτες και οι ταξιδιώτες που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις τους πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων και τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών σε ιστότοπο που φιλοξενείται από την Επιτροπή.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 17α

 

Εκστρατείες πληροφόρησης

 

Κατά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, πραγματοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών της ΕΕ και των υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και των νομικών προσώπων, σχετικά με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, τις υποχρεώσεις δυνάμει των άρθρων 3 και 4, τα δεδομένα που αποθηκεύονται, τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών, την πιθανότητα προσωρινής δέσμευσης δυνάμει του άρθρου 7, τις κυρώσεις που εισάγονται δυνάμει του άρθρου 13 και τα δικαιώματα πραγματικής προσφυγής. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη επαναλαμβάνουν τέτοιες εκστρατείες τακτικά. Τα κράτη μέλη εκπονούν και εφαρμόζουν τις απαραίτητες πολιτικές για την ενημέρωση των πολιτών και των κατοίκων τους σχετικά με τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα επαρκούς χρηματοδότησης για τις εν λόγω πολιτικές ενημέρωσης.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου οι πολίτες και οι ταξιδιώτες να ενημερώνονται σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης των ρευστών διαθεσίμων κατά τη διέλευση συνόρων και για να αποφέρει, συνεπώς, το μέτρο καλύτερα αποτελέσματα, η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιεί εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του και στη συνέχεια ανά πενταετία.

Η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει τακτικά από τα κράτη μέλη, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του και στη συνέχεια ανά τριετία. Στο πλαίσιο της εν λόγω έκθεσης εκτιμάται, συγκεκριμένα, κατά πόσον θα πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλα περιουσιακά στοιχεία στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, κατά πόσον η διαδικασία γνωστοποίησης για ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα ανταποκρίνεται στον επιδιωκόμενο σκοπό και κατά πόσον θα πρέπει να αναθεωρηθεί το κατώτατο όριο για τα ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το άρθρο 5 παράγραφος 4α και το άρθρο 15 στοιχεία α), β), δ) και ε) τίθενται σε εφαρμογή από τις … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή, αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας και προπληρωμένες κάρτες, τα οποία θεωρούνται ρευστά διαθέσιμα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία ii), iii) και iv)

Διαπραγματεύσιμοι τίτλοι στον κομιστή, αγαθά που χρησιμοποιούνται ως ιδιαίτερα ρευστοποιήσιμα μέσα αποθήκευσης αξίας και ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες, τα οποία θεωρούνται ρευστά διαθέσιμα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία ii), iii) και iv)

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι ακόλουθες προπληρωμένες κάρτες θεωρούνται ρευστά διαθέσιμα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv):

3.  Οι ακόλουθες ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες θεωρούνται ρευστά διαθέσιμα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv):

(1)

  ΕΕ C 246 της 28.7. 2017, σ. 22.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I – Πλαίσιο της πρότασης

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, πρέπει να ληφθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να εμποδιστεί η χρηματοδότηση των εγκληματικών αυτών δραστηριοτήτων και επομένως να δοθεί τέλος στη δυνατότητα των εγκληματιών να εκμεταλλεύονται τους διαφορετικούς εθνικούς κανόνες σχετικά με τους ελέγχους των κινήσεων ρευστών διαθεσίμων. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μία πανευρωπαϊκή προσέγγιση σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των κινήσεων ρευστών διαθεσίμων τα οποία εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αλλά και για να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της Ένωσης.

Οι τελωνειακές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την επίτευξη αυτού του στόχου, εφόσον αρμοδιότητά τους είναι να ελέγχουν την κυκλοφορία των επιβατών καθώς και τις μεταφορές εμπορευμάτων διαμέσου των εξωτερικών συνόρων. Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία των εθνικών τελωνειακών αρχών προκειμένου να μην μπορούν οι εγκληματίες να παρακάμπτουν τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δέσμη μέτρων με στόχο να ολοκληρωθεί και να ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο της ΕΕ στους τομείς της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, των παράνομων ροών ρευστών διαθεσίμων και της δέσμευσης και κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων. Οι προτάσεις αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν στο σχέδιο δράσης εναντίον της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τον Φεβρουάριο του 2016.

Ανάμεσα στα μέτρα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση του υφιστάμενου κανονισμού σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων, ο οποίος εκδόθηκε το 2005 με στόχο τον έλεγχο των κινήσεων ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση. Η νομική βάση της πρότασης αυτής είναι τόσο το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θεσπίζει την αρχή της προσέγγισης των εθνικών διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως αντικείμενο την καθιέρωση και τη λειτουργία της εθνικής αγοράς, όσο και το άρθρο 33, το οποίο προβλέπει την ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των τελευταίων και της Επιτροπής.

Οι αλλαγές που προτείνει η Επιτροπή έχουν ως στόχο την ενίσχυση των ελέγχων στα άτομα που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ με ποσά ίσα ή μεγαλύτερα των 10.000 EUR σε μετρητά ή σε αγαθά μεγάλης αξίας, ή σε ποσά που μεταφέρονται ταχυδρομικά μέσω δεμάτων ή με αποστολές εμπορευμάτων. Οι αλλαγές θα επιτρέψουν επιπλέον στις αρχές να ενεργούν για ποσά μικρότερα των 10.000 EUR, ποσό που αποτελεί το κατώτατο όριο της τελωνειακής διασάφησης, εφόσον υπάρχουν υποψίες για εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις αρχές και τα κράτη μέλη.

Ειδικότερα, η πρόταση επεκτείνει τον ορισμό των «ρευστών διαθεσίμων» ώστε να συμπεριλαμβάνεται ο χρυσός και άλλα αγαθά υψηλής αξίας, καθώς και οι προπληρωμένες κάρτες πληρωμής που δεν είναι συνδεδεμένες με χρηματοοικονομικό λογαριασμό και οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν καλύπτονται από τη συνήθη τελωνειακή διασάφηση. Στην πρόταση περιλαμβάνεται επίσης η περίπτωση των ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων.

Βάσει της πρότασης επιτρέπεται επίσης στις αρμόδιες αρχές να δεσμεύουν προσωρινά τα ρευστά διαθέσιμα όταν εντοπίζουν κινήσεις ποσών μικρότερων από το κατώτατο όριο οι οποίες φαίνεται να συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες, κάτι που δεν ισχύει βάσει του παρόντος κανονισμού.

Τέλος, στόχος της πρότασης είναι να διασφαλίσει την ενιαία εφαρμογή των ελέγχων μέσω των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή σχετικά με τα κριτήρια διαχείρισης κινδύνων, τους κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών, τα υποδείγματα για την κοινοποίηση πληροφοριών και το σύστημα ανταλλαγής δεδομένων, καθώς και για την παροχή πληροφοριών από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή.

II - Θέσεις των εισηγητών

Οι εισηγητές επικροτούν τη συνολική επιδίωξη της πρότασης να επικαιροποιήσει και να βελτιώσει τον υφιστάμενο κανονισμό. Υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων, έχει γίνει σαφές ότι όσοι επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και οι χρηματοδότες της τρομοκρατίας, έχουν κατορθώσει να βρουν τρόπους παράκαμψης των ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων.

Οι κύριες αλλαγές που προτείνουν οι εισηγητές επιδιώκουν να καταστήσουν τον κανονισμό ακόμη ισχυρότερο μέσα από την αποσαφήνιση ορισμένων βασικών διατάξεων, κυρίως σε ό,τι αφορά τον ορισμό και τη διάκριση των «συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων» και των «ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων», καθώς και τον ορισμό του προσώπου που θα είναι αρμόδιο για τη δήλωση των συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων. Όπως ορίζεται, η τελευταία περιλαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Ένωση και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα είτε μαζί του, είτε στις αποσκευές του είτε στο μεταφορικό μέσο με το οποίο το άτομο αυτό διέρχεται από τα εξωτερικά σύνορα, ανεξάρτητα από τη σχέση του εν λόγω ατόμου με τα ρευστά διαθέσιμα (είτε δηλαδή πρόκειται για τον κύριο είτε για τον παραλήπτη για τον οποίον προορίζονται).

Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή ερευνών από τις αρμόδιες αρχές και να διασφαλιστεί η σαφής ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων προσώπων, επεκτείνονται και προσδιορίζονται τα δεδομένα που πρέπει να περιλαμβάνονται στη δήλωση, τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα.

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί η έννοια της «διαχείρισης κινδύνου», προστίθενται αναφορές στον υφιστάμενο ορισμό του κανονισμού 952/2013 και στη διάταξη που καλύπτει τις εξελίξεις σχετικά με την «αξιολόγηση κινδύνου» και περιλαμβάνεται στην οδηγία 2015/849. Ένα σημαντικό σημείο είναι ότι οι εισηγητές θεωρούν απαραίτητο να εφαρμοστεί το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ αντί του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ για λόγους αποτελεσματικότητας και η ενδεδειγμένη αλλαγή προτείνεται στο σχέδιο έκθεσης.

Οι εισηγητές είναι πεπεισμένοι ότι η επίτευξη του στόχου που επιδιώκεται με αυτήν την πρόταση συνεπάγεται τόσο την εναρμόνιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της εφαρμογής ελέγχων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, όσο και μία προσέγγιση των εθνικών κυρώσεων λόγω μη συμμόρφωσης. Θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα από την Επιτροπή προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά τις τελωνειακές κυρώσεις, οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται στην αρχή της αναλογικότητας.

Μία από τις βασικές βελτιώσεις στον κανονισμό αφορά την ανταλλαγή δεδομένων. Εν προκειμένω, οι εισηγητές θα προτιμούσαν ταχεία δράση και συνιστούν, μετά από διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες αυτού του τομέα, να εφαρμοστεί άμεσα το σύστημα ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων CIS+, ώστε αυτό να χρησιμοποιείται από όλα τα κράτη μέλη. Το σύστημα αυτό είναι απλό και αποτελεσματικό στη χρήση του και οι εισηγητές, επιδιώκοντας την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη πρόληψη του εγκλήματος, προτείνουν επίσης στα κράτη μέλη να κοινοποιούν τις πληροφορίες το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της συλλογής τους αντί της προθεσμίας του ενός μήνα που προβλέπεται επί του παρόντος στον κανονισμό.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι εισηγητές προτείνουν τη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η οποία θα προαγάγει τη συνεργασία σε ό,τι αφορά τον συντονισμό των ανακριτικών αρχών, ενώ επίσης θα επιτρέψει τη διαβίβαση των πληροφοριών που συλλέγουν οι εθνικές μονάδες χωρίς καθυστέρηση. Δεδομένου του δυναμικού και μεταβαλλόμενου χαρακτήρα των ζητημάτων που θίγονται σε αυτόν τον κανονισμό, οι εισηγητές πρότειναν επίσης μία ισχυρή ρήτρα αναθεώρησης, η οποία επιτρέπει την τακτική επικαιροποίηση του κανονισμού ανά τριετία, έτσι ώστε αυτός να συμβαδίζει με τις τεχνικές δυνατότητες και εξελίξεις αλλά και την εξέλιξη της απάτης.

Τέλος, οι εισηγητές συμμερίζονται τις απόψεις που εκφράζει ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος επικροτεί τον καθορισμό μίας μέγιστης χρονικής περιόδου για τη διατήρηση των δεδομένων που αποθηκεύονται από τις αρμόδιες αρχές και τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

22.12.2016

 

 

 

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

19.1.2017

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

25.1.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Mady Delvaux

29.6.2017

Juan Fernando López Aguilar

29.6.2017

 

 

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

       

       

6.7.2017

Εξέταση στην επιτροπή

21.11.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.12.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

55

3

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Kinga Gál, Sven Giegold, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Claude Moraes, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Judith Sargentini, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Helga Stevens, Paul Tang, Traian Ungureanu, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pál Csáky, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Luigi Morgano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Daniele Viotti, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zbigniew Kuźmiuk

Ημερομηνία κατάθεσης

8.12.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

55

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Brian Hayes, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Anne Sander, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Claude Moraes, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Paul Tang, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bas Eickhout, Sven Giegold, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

3

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Auke Zijlstra

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Joachim Starbatty, Helga Stevens

EFDD

Marco Valli

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου