Menettely : 2016/0413(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0394/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0394/2017

Keskustelut :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Äänestykset :

PV 12/09/2018 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0338

MIETINTÖ     ***I
PDF 685kWORD 107k
8.12.2017
PE 610.703v02-00 A8-0394/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijät: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

(Valiokuntien yhteiskokoukset – työjärjestyksen 55 artikla)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0825),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 33 ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0001/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Tšekin edustajainhuoneen ja Espanjan parlamentin laatimat kannanotot esitykseen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 27. huhtikuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisen yhteisen käsittelyn,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0394/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a)  Rikolliset salakuljettavat käteisvaroja unioniin, mutta tarkkoja arvioita yli rajojen salakuljetetuista määristä ja arvoista ei ole. Vastuu käteisvarojen liikkeen havaitsemisesta, ilmoittamisesta ja tutkimisesta on jakautunut jäsenvaltioiden kesken, ja kansalliset viranomaiset voivat kohdata oikeudellisia esteitä, jotka estävät tulliviranomaisia valvomasta unioniin saapuvia tai sieltä poistuvia käteisvaroja tai ilmoittamasta niistä. Tietyistä suuren arvon säilyttävistä välineistä, jotka eivät ole käteisvaroja, kuten kullasta, timanteista, ennakolta maksetuista korteista, verkkokukkaroista ja haltijaosakkeista, ilmoitetaan harvoin, koska niitä on vaikea havaita tai koska ne tällä hetkellä jäävät useimpien jäsenvaltioiden käteisvaroja koskevan sääntelyn ulkopuolelle.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

4)  Koska vaarana oli, että direktiivin 91/308/ETY soveltaminen johtaisi laittomia tarkoituksia varten tapahtuvien käteisvarojen siirtojen lisääntymiseen, mikä voisi uhata rahoitusjärjestelmää ja sisämarkkinoita, mainittua direktiiviä täydennettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1889/200520. Mainitun asetuksen tarkoituksena on rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen ja havaitseminen säätämällä sellaisia unioniin saapuvia tai sieltä poistuvia luonnollisia henkilöitä koskeva valvontajärjestelmä, jotka kuljettavat mukanaan käteisvaroja tai siirtokelpoisia haltijamaksuvälineitä vähintään 10 000 euron verran tai vastaavan määrän muuna valuuttana.

4)  Koska vaarana oli, että direktiivin 91/308/ETY soveltaminen johtaisi laittomia tarkoituksia varten tapahtuvien käteisvarojen siirtojen lisääntymiseen, mikä voisi uhata rahoitusjärjestelmää ja sisämarkkinoita, mainittua direktiiviä täydennettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1889/200520. Mainitun asetuksen tarkoituksena on rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen ja havaitseminen säätämällä sellaisia unioniin saapuvia tai sieltä poistuvia luonnollisia henkilöitä koskeva valvontajärjestelmä, jotka kuljettavat mukanaan käteisvaroja vähintään 10 000 euron verran tai vastaavan määrän muuna valuuttana. Käsite ’unioniin saapuvat tai sieltä poistuvat käteisvarat’ olisi määriteltävä viittaamalla Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 artiklassa määrättyyn unionin alueeseen sen varmistamiseksi, että asetuksen soveltamisala on mahdollisimman laaja ja että vapaa-alueita, kansainvälisiä kauttakulkualueita ja vastaavia alueita ei vapauteta sen soveltamisesta, jolloin ne tarjoaisivat mahdollisuuden kiertää sovellettavaa valvontaa.

__________________

__________________

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1889/2005, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta (EUVL L 309, 25.11.2005, s. 9).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1889/2005, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta (EUVL L 309, 25.11.2005, s. 9).

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a)  Unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnan merkitystä tukevat Europolin ilmoittamat poikkeavuudet, joita ovat erityisesti, että huolimatta muiden kuin käteismaksutapojen käytön jatkuvasta lisääntymisestä ja käteismaksun käytön suhteellisesta vähenemisestä liikkeessä olevien eurosetelien kokonaisarvo kasvaa nopeammin kuin inflaatio ja suurten setelien kysyntä, joka ei tavallisesti liity maksuihin, on pysynyt ennallaan, mikä voi viitata yhteyteen rikolliseen toimintaan, kuten käy ilmi vuonna 2015 laaditusta Europolin raportista ”Why is Cash still King?”.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

6)  Direktiivissä (EU) 2015/849 yksilöidään ja kuvataan useita rikollisen toiminnan tyyppejä, joista saatavia tuottoja voidaan käyttää rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Usein tällaisen rikollisen toiminnan tuotto kuljetetaan unionin ulkorajan yli rahan pesemiseksi tai terrorismin rahoittamiseksi. Tässä asetuksessa olisi otettava tämä huomioon ja vahvistettava sääntöjärjestelmä, joka rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen lisäksi helpottaa direktiivissä (EU) 2015/849 yksilöidyn rikollisen toiminnan havaitsemista ja tutkimista.

6)  Direktiivissä (EU) 2015/849 yksilöidään ja kuvataan useita rikollisen toiminnan tyyppejä, joista saatavia tuottoja voidaan käyttää rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Usein tällaisen rikollisen toiminnan tuotto kuljetetaan unionin ulkorajan yli rahan pesemiseksi tai terrorismin rahoittamiseksi. Tässä asetuksessa olisi otettava tämä huomioon ja vahvistettava sääntöjärjestelmä, joka rahanpesun, verorikosten kaltaiset esirikokset mukaan luettuina, ja terrorismin rahoituksen estämisen lisäksi helpottaa direktiivissä (EU) 2015/849 yksilöidyn rikollisen toiminnan sekä unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuteen vaikuttavan toiminnan havaitsemista ja tutkimista.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a)  Tämä asetus ei vaikuta velvoitteeseen kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklaan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan (jäljempänä ”perusoikeuskirja”) sisältyviä perusoikeuksia ja keskeisiä oikeusperiaatteita.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a)  Unionin sisäiset käteisvarojen siirrot mahdollistavat yhdenmukaiset unionin säännöt helpottaisivat huomattavasti toimia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

11)  Kun otetaan huomioon tulliviranomaisten toiminta unionin ulkorajalla, niiden asiantuntemus ulkorajan ylittäville matkustajille ja rahdille tehtävissä tarkastuksissa ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 soveltamisesta saatu kokemus, tulliviranomaisten olisi edelleen toimittava tämän asetuksen mukaisina toimivaltaisina viranomaisina. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin edelleen voitava nimetä myös muita ulkorajalla toimivia kansallisia viranomaisia toimivaltaisiksi viranomaisiksi.

11)  Kun otetaan huomioon tulliviranomaisten toiminta unionin ulkorajalla, niiden asiantuntemus ulkorajan ylittäville matkustajille ja rahdille tehtävissä tarkastuksissa ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 soveltamisesta saatu kokemus, tulliviranomaisten olisi edelleen toimittava tämän asetuksen mukaisina toimivaltaisina viranomaisina. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin edelleen voitava nimetä myös muita ulkorajalla toimivia kansallisia viranomaisia toimivaltaisiksi viranomaisiksi. Tulliviranomaisten ja muiden kansallisten viranomaisten henkilöstön olisi saatava erityistä koulutusta käteisvaroihin liittyvän rahanpesun tunnistamisesta ja jäsenvaltioiden olisi osoitettava resursseja riskianalyysin perusteella, eivätkä ne saisi laiminlyödä alueelleen saapuvien ja sieltä poistuvien yksityisten ilma-alusten tai alusten tarvittavia tarkastuksia.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

12)  Yksi tämän asetuksen peruskäsitteistä on ilmaisu ’käteisvarat’, jonka määritelmän olisi sisällettävä seuraavat neljä luokkaa: valuutta, siirtokelpoiset haltijamaksuvälineet, erittäin likvidit arvon säilyttäjinä käytettävät hyödykkeet ja tietyntyyppiset ennalta maksetut kortit. Kun otetaan huomioon tiettyjen siirtokelpoisten haltijamaksuvälineiden, erittäin likvidien arvon säilyttäjinä käytettävien hyödykkeiden ja pankkitilistä erillään olevien ennalta maksettujen korttien ominaisuudet, on todennäköistä, että niitä käytetään valuutan asemesta ulkorajan ylittävissä anonyymeissa arvon siirroissa, joita ei voida jäljittää perinteisellä viranomaisvalvonnalla. Tässä asetuksessa olisi säädettävä ’käteisvarojen’ määritelmään kuuluvat olennaiset hyödykkeet ja samalla mahdollistaa se, että komissio muuttaa ei-olennaisia hyödykkeitä vastatakseen rikollisten ja näiden kumppanien toimiin, joilla ne kiertävät vain yhtä erittäin likvidin arvon säilyttäjän tyyppiä koskevaa toimenpidettä tuomalla muuntyyppisiä arvon säilyttäjiä ulkorajan yli. Jos havaitaan todisteita tällaisen toiminnan laajamittaisesta käytöstä, toimenpiteitä on aiheellista toteuttaa nopeasti tilanteen korjaamiseksi.

12)  Yksi tämän asetuksen peruskäsitteistä on ilmaisu ’käteisvarat’, jonka määritelmän olisi sisällettävä seuraavat neljä luokkaa: valuutta, siirtokelpoiset haltijamaksuvälineet, erittäin likvidit arvon säilyttäjinä käytettävät hyödykkeet ja tietyntyyppiset nimettömät ennalta maksetut kortit. Kun otetaan huomioon tiettyjen siirtokelpoisten haltijamaksuvälineiden, erittäin likvidien arvon säilyttäjinä käytettävien hyödykkeiden ja pankkitilistä erillään olevien nimettömien ennalta maksettujen korttien ominaisuudet, on todennäköistä, että niitä käytetään valuutan asemesta ulkorajan ylittävissä anonyymeissa arvon siirroissa, joita ei voida jäljittää perinteisellä viranomaisvalvonnalla. Tulliviranomaiset kohtaavat nykyään teknisiä vaikeuksia joutuessaan tarkastamaan ennalta maksetuille korteille tallennetun rahamäärän lyhyellä aikavälillä. Tässä asetuksessa olisi sen vuoksi säädettävä ’käteisvarojen’ määritelmään kuuluvat olennaiset hyödykkeet ja samalla mahdollistaa se, että komissio muuttaa ei-olennaisia hyödykkeitä vastatakseen rikollisten ja näiden kumppanien toimiin, joilla ne kiertävät vain yhtä erittäin likvidin arvon säilyttäjän tyyppiä koskevaa toimenpidettä tuomalla muuntyyppisiä arvon säilyttäjiä ulkorajan yli. Jos havaitaan todisteita tällaisen toiminnan laajamittaisesta käytöstä, toimenpiteitä on aiheellista toteuttaa nopeasti tilanteen korjaamiseksi. Huolimatta virtuaalivaluuttojen aiheuttamasta suuresta riskistä, sellaisena kuin se on esitetty sisämarkkinoihin vaikuttavia ja rajat ylittäviin toimiin liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä koskevasta arvioinnista 26 päivänä kesäkuuta 2017 annetussa komission kertomuksessa1 a, tulliviranomaisilla ei ole riittävästi resursseja niiden seuraamiseksi.

 

_____________

 

1 a (COM(2017)0340 ja SWD(2017)0241).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

15)  Ennalta maksetut kortit ovat tallennettua rahallista arvoa tai varallisuutta sisältäviä henkilöön sitomattomia kortteja, joita voidaan käyttää liiketoimien maksamiseksi, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseksi tai valuutan lunastamiseksi ja jotka ovat erillään pankkitilistä. Niitä käytetään laajalti erilaisiin laillisiin toimintoihin, ja joillakin näistä välineistä on myös selkeä yleishyödyllinen etu. Ne voidaan siirtää sellaisinaan helposti ja niitä voidaan käyttää huomattavien arvojen siirtämiseksi ulkorajan yli. Sen vuoksi ennalta maksetut kortit on tarpeen lisätä käteisvarojen määritelmään. Tämän ansiosta toimenpiteet voidaan laajentaa koskemaan tietyntyyppisiä ennalta maksettuja kortteja, jos se on näytön perusteella aiheellista ja jos toimenpide on oikeasuhteinen ja sen toteuttamista voidaan valvoa.

15)  Nimettömät ennalta maksetut kortit ovat tallennettua rahallista arvoa tai sen käytön mahdollistavia tai varallisuutta sisältäviä henkilöön sitomattomia kortteja, joita voidaan käyttää liiketoimien maksamiseksi, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseksi tai valuutan lunastamiseksi ja jotka ovat erillään pankkitilistä. Niitä käytetään laajalti erilaisiin laillisiin toimintoihin, ja joillakin näistä välineistä on myös selkeä yleishyödyllinen etu. Ne voidaan siirtää sellaisinaan helposti ja niitä voidaan käyttää huomattavien arvojen siirtämiseksi ulkorajan yli. Sen vuoksi tällaiset ennalta maksetut kortit on tarpeen lisätä käteisvarojen määritelmään, etenkin jos niitä voidaan hankkia ilman asiakkaan tuntemismenettelyjä. Tämän ansiosta toimenpiteet voidaan laajentaa koskemaan nimettömiä ennalta maksettuja kortteja, jos se on näytön perusteella aiheellista ja jos toimenpide on oikeasuhteinen ja sen toteuttamista voidaan valvoa saatavilla olevan tekniikan avulla.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

16)  Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi unioniin saapuville ja sieltä poistuville luonnollisille henkilöille olisi asetettava ilmoittamisvelvollisuus. Jotta vapaata liikkuvuutta ei rajoitettaisi epäasianmukaisella tavalla ja jotta kansalaisia ja viranomaisia ei ylikuormitettaisi hallinnollisilla muodollisuuksilla, kyseisessä velvollisuudessa olisi sovellettava raja-arvoa, jonka suuruus on 10 000 euroa tai sitä vastaava määrä erittäin likvideinä arvon säilyttäjinä, siirtokelpoisina haltijamaksuvälineinä, ennakolta maksettuina kortteina tai muuna valuuttana. Sitä olisi sovellettava luonnollisiin henkilöihin, jotka kuljettavat tällaisia määriä mukanaan, matkatavaroissaan tai ulkorajan ylittämisessä käyttämässään liikennevälineessä. Niitä olisi vaadittava esittämään käteisvarat toimivaltaisten viranomaisten tarkastettaviksi.

16)  Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi unioniin saapuville ja sieltä poistuville luonnollisille henkilöille olisi asetettava ilmoittamisvelvollisuus. Jotta vapaata liikkuvuutta ei rajoitettaisi epäasianmukaisella tavalla ja jotta kansalaisia ja viranomaisia ei ylikuormitettaisi hallinnollisilla muodollisuuksilla, kyseisessä velvollisuudessa olisi sovellettava raja-arvoa, jonka suuruus on 10 000 euroa tai sitä vastaava määrä erittäin likvideinä arvon säilyttäjinä, siirtokelpoisina haltijamaksuvälineinä, nimettöminä ennakolta maksettuina kortteina tai muuna valuuttana. Sitä olisi sovellettava kuljettajiin, jotka olisi tämän asetuksen mukaisesti määriteltävä luonnollisiksi henkilöiksi, jotka kuljettavat tällaisia määriä mukanaan, matkatavaroissaan tai ulkorajan ylittämisessä käyttämässään liikennevälineessä. Niitä olisi vaadittava esittämään käteisvarat toimivaltaisten viranomaisten tarkastettaviksi. ”Kuljettajan” määritelmä olisi ymmärrettävä siten, että sen ulkopuolelle jäävät ammattimaiset kuljettajat, jotka harjoittavat ammattinaan tavaroiden tai henkilöiden kuljettamista.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

17)  Kun kyse on sellaisten käteisvarojen siirroista, jotka eivät ole sen omistajan, lähettäjän, aiotun vastaanottajan tai niiden edustajan mukana, kuten postipaketeissa, kuriirilähetyksissä, erillään kulkevissa matkatavaroissa tai konttirahdissa unioniin saapuvat tai sieltä poistuvat käteisvarat, ulkorajalla toimivilla toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava valtuudet vaatia lähettäjää tai vastaanottajaa tai niiden edustajaa antamaan tiedonantoilmoituksen. Tällaisessa tiedonannossa olisi oltava monenlaisia tietoja, kuten varojen alkuperä, määräpaikka, taloudellinen lähde ja aiottu käyttötarkoitus, joita ei ilmoiteta tullille tavanomaisesti toimitettavissa asiakirjoissa, kuten kuljetusasiakirjoissa ja tulli-ilmoituksissa. Tämän ansiosta toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä riskianalyysin ja keskittyä niihin lähetyksiin, joiden ne katsovat aiheuttavan suurimman riskin, ilman että järjestelmällisiä ilmoittamisvelvoitteita asetettaisiin. Tiedonantovelvollisuudessa olisi sovellettava samaa raja-arvoa kuin luonnollisten henkilöiden kuljettamia käteisvaroja koskevassa velvollisuudessa.

17)  Kun kyse on sellaisten käteisvarojen siirroista, jotka eivät ole niiden kuljettajan mukana, kuten postipaketeissa, kuriirilähetyksissä, erillään kulkevissa matkatavaroissa tai konttirahdissa unioniin saapuvat tai sieltä poistuvat käteisvarat, toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava valtuudet vaatia lähettäjää tai vastaanottajaa tai niiden edustajaa antamaan tiedonantoilmoituksen. Tällaisessa tiedonannossa olisi oltava monenlaisia tietoja, kuten varojen alkuperä, määräpaikka, taloudellinen lähde ja aiottu käyttötarkoitus, joita ei ilmoiteta tullille tavanomaisesti toimitettavissa asiakirjoissa, kuten kuljetusasiakirjoissa ja tulli-ilmoituksissa. Tämän ansiosta toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä riskianalyysin ja keskittyä niihin lähetyksiin, joiden ne katsovat aiheuttavan suurimman riskin, ilman että järjestelmällisiä ilmoittamisvelvoitteita asetettaisiin. Tiedonantovelvollisuudessa olisi sovellettava samaa raja-arvoa kuin luonnollisten henkilöiden kuljettamia käteisvaroja koskevassa velvollisuudessa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

20)  Kun toimivaltaiset viranomaiset havaitsevat raja-arvoa alhaisemman käteisvarojen määrän, mutta käteisvarojen mahdollisesta yhteydestä tässä asetuksessa määriteltyyn rikolliseen toimintaan on viitteitä, niiden olisi voitava tallentaa olennaiset tiedot käteisvaroja kuljettavista henkilöistä, kuten heidän henkilötietonsa ja kansallisuutensa, sekä tiedot käytetystä kuljetusvälineestä, kuten liikennevälineen tyyppi sekä sen lähtö- ja määräpaikka.

20)  Kun toimivaltaiset viranomaiset havaitsevat raja-arvoa alhaisemman käteisvarojen määrän, mutta käteisvarojen mahdollisesta yhteydestä tässä asetuksessa määriteltyyn rikolliseen toimintaan on viitteitä, niiden olisi mukana olevien käteisvarojen tapauksessa voitava tallentaa tiedot kuljettajasta, omistajasta ja aiotusta vastaanottajasta, kuten heidän henkilö- ja yhteystietonsa ja kansallisuutta koskevat tietonsa, käteisvarojen taloudellista lähdettä ja aiottua käyttötarkoitusta koskevat tiedot ja tiedot käytetystä kuljetusvälineestä, kuten liikennevälineen tyyppi sekä sen lähtö- ja määräpaikka. Sellaisten käteisvarojen tapauksessa, jotka eivät ole mukana, toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava tallentaa tällaiset tiedot käteisvarojen lähettäjästä, omistajasta ja aiotusta vastaanottajasta.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

21)  Nämä tiedot olisi annettava kyseisen jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskukselle. Selvittelykeskukset on nimetty tahoiksi, jotka estävät rahanpesua ja terrorismin rahoitusta ja jotka vastaanottavat ja käsittelevät eri lähteistä, kuten rahoituslaitoksilta, saatavia tietoja ja analysoivat niitä määrittääkseen, onko syytä tehdä sellaisia lisätutkimuksia, jotka eivät välttämättä ole ilmeisiä ilmoituksia kerääville ja tämän asetuksen mukaisia tarkastuksia tekeville toimivaltaisille viranomaisille.

21)  Nämä tiedot olisi annettava kyseisen jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskukselle, jonka olisi pikaisesti asetettava ne muiden jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten saataville. Selvittelykeskukset on nimetty tahoiksi, jotka estävät rahanpesua ja terrorismin rahoitusta ja jotka vastaanottavat ja käsittelevät eri lähteistä, kuten rahoituslaitoksilta, saatavia tietoja ja analysoivat niitä määrittääkseen, onko syytä tehdä sellaisia lisätutkimuksia, jotka eivät välttämättä ole ilmeisiä ilmoituksia kerääville ja tämän asetuksen mukaisia tarkastuksia tekeville toimivaltaisille viranomaisille. Tätä tarkoitusta varten olisi otettava käyttöön yhteenliitäntä toimivaltaisten viranomaisten sekä rahanpesun selvittelykeskusten käyttämien tiedonvaihtojärjestelmien välillä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

21 a)  Rahanpesun selvittelykeskusten välisen yhteistyön tehostamiseksi entisestään komission olisi arvioitava unionin rahanpesun selvittelykeskuksen perustamisen asianmukaisuutta ja tehtävä tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

23)  Koska käteisvarojen siirrot, joille on tehtävä tämän asetuksen mukaisia tarkastuksia, ylittävät ulkorajan ja toimien toteuttaminen on vaikeaa sen jälkeen, kun käteisvarat on viety saapumis- tai poistumispaikalta, ja koska jopa pieniin laittomasti käytettyihin määriin liittyy riskejä, toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava takavarikoida käteisvarat ja ottaa ne väliaikaisesti haltuun tietyissä tilanteissa keskinäistä valvontajärjestelmää käyttäen. Näitä ovat tilanteet, joissa ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuutta ei ole täytetty, ja tilanteet, joissa on viitteitä rikollisesta toiminnasta, riippumatta asianomaisesta määrästä ja siitä, kuljettaako käteisvaroja luonnollinen henkilö vai onko kyseessä erillään kulkevat käteisvarat. Tällaisen väliaikaisen takavarikoinnin ja haltuunoton luonteen sekä liikkumisvapauteen ja omistusoikeuteen mahdollisesti kohdistuvien vaikutusten vuoksi, haltuunoton keston olisi ehdottomasti oltava niin pitkä kuin mitä muut toimivaltaiset viranomaiset vähintään tarvitsevat määrittääkseen, onko syytä suorittaa lisätoimia, kuten tutkimuksia tai muiden lainsäädäntövälineiden perusteella tapahtuva käteisvarojen takavarikointi. Tämän asetuksen mukaisen käteisvarojen väliaikaisen haltuunoton syistä on annettava ilmoitus, jossa kuvataan riittävällä tavalla toimen toteuttamisen perusteena olleet erityiset tekijät. Jos kyseisen määräajan päättyessä päätöstä lisätoimien toteuttamisesta ei ole tehty tai jos toimivaltainen viranomainen päättää, ettei käteisvarojen haltuunoton jatkamiselle ole perusteita, käteisvarat olisi viipymättä annettava ilmoittajan käyttöön.

23)  Koska käteisvarojen siirrot, joille on tehtävä tämän asetuksen mukaisia tarkastuksia, ylittävät ulkorajan ja toimien toteuttaminen on vaikeaa sen jälkeen, kun käteisvarat on viety saapumis- tai poistumispaikalta, ja koska jopa pieniin laittomasti käytettyihin määriin liittyy riskejä, toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava takavarikoida käteisvarat ja ottaa ne väliaikaisesti haltuun tietyissä tilanteissa keskinäistä valvontajärjestelmää käyttäen. Näitä ovat tilanteet, joissa ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuutta ei ole täytetty, ja tilanteet, joissa on viitteitä rikollisesta toiminnasta. Tällaisen väliaikaisen takavarikoinnin ja haltuunoton luonteen sekä liikkumisvapauteen ja omistusoikeuteen mahdollisesti kohdistuvien vaikutusten vuoksi, haltuunoton keston olisi ehdottomasti oltava niin pitkä kuin mitä muut toimivaltaiset viranomaiset vähintään tarvitsevat määrittääkseen, onko syytä suorittaa lisätoimia, kuten tutkimuksia tai muiden lainsäädäntövälineiden perusteella tapahtuva käteisvarojen takavarikointi. Luonnollisille henkilöille, joihin käteisvarojen väliaikaisella takavarikoinnilla tai haltuunotolla on vaikutusta siinä määrin, että se aiheuttaa heille kohtuutonta haittaa, olisi tarjottava mahdollisuus säilyttää vähimmäismäärä käteisvaroja, tarvittaessa ottaen huomioon takavarikoitujen ja haltuunotettujen käteisvarojen tyyppi, jotta näillä on varaa ruokaan, veteen ja suojaan. Tämän asetuksen mukaisen käteisvarojen väliaikaisen haltuunoton syistä on annettava ilmoitus, jossa kuvataan riittävällä tavalla toimen toteuttamisen perusteena olleet erityiset tekijät. Jos kyseisen määräajan päättyessä päätöstä lisätoimien toteuttamisesta ei ole tehty tai jos toimivaltainen viranomainen päättää, ettei käteisvarojen haltuunoton jatkamiselle ole perusteita, käteisvarat olisi viipymättä vapautettava asianomaisen osapuolen käyttöön.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

24)  Tämän asetuksen nojalla tietoja keräävien toimivaltaisten viranomaisten on välttämätöntä toimittaa tiedot hyvissä ajoin rahanpesun selvittelykeskukselle, jotta niitä voidaan analysoida tarkemmin ja verrata niitä direktiivissä (EU) 2015/849 säädettyihin muihin tietoihin.

24)  Tämän asetuksen nojalla tietoja keräävien toimivaltaisten viranomaisten on välttämätöntä toimittaa tiedot hyvissä ajoin rahanpesun selvittelykeskukselle, jonka olisi pikaisesti asetettava ne muiden jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten saataville, jotta rahanpesun selvittelykeskukset voivat analysoida tietoja tarkemmin ja verrata niitä direktiivissä (EU) 2015/849 säädettyihin muihin tietoihin.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

25)  Kun toimivaltaiset viranomaiset havaitsevat ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin tai viitteitä rikollisesta toiminnasta, niiden olisi voitava jakaa tiedot asianmukaisia kanavia käyttäen kyseisen rikollisen toiminnan estämisessä toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Tällainen tietojenvaihto on oikeasuhteinen, koska yhdessä jäsenvaltiossa kiinni jääneet ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyöjät valitsisivat todennäköisesti toisen saapumis- tai poistumisjäsenvaltion, jos toimivaltaisilla viranomaisilla ei olisi tietoja niiden aiemmista rikkomisista. Tällaisen tietojenvaihdon olisi oltava pakollista, jotta johdonmukainen soveltaminen varmistetaan kaikissa jäsenvaltioissa. Kun viitteitä on saatu käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan, joka voi vaikuttaa kielteisesti unionin taloudellisiin etuihin, kyseiset tiedot olisi annettava myös komission käyttöön. Tässä asetuksessa säädettyjen estävien ja varoittavien tavoitteiden saavuttamiseksi paremmin ilmoittamisvelvollisuuden kiertämisen osalta, myös anonymisoidut riskitiedot ja riskianalyysin tulokset olisi pakollisesti vaihdettava jäsenvaltioiden välillä ja komission kanssa.

25)  Kun toimivaltaiset viranomaiset havaitsevat ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin tai viitteitä rikollisesta toiminnasta, niiden olisi nopeasti jaettava tiedot asianmukaisia kanavia käyttäen kyseisen rikollisen toiminnan estämisessä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Tällainen tietojenvaihto on oikeasuhteinen, koska yhdessä jäsenvaltiossa kiinni jääneet ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyöjät valitsisivat todennäköisesti toisen saapumis- tai poistumisjäsenvaltion, jos toimivaltaisilla viranomaisilla ei olisi tietoja niiden aiemmista rikkomisista. Tällaisen tietojenvaihdon olisi oltava pakollista, jotta johdonmukainen soveltaminen varmistetaan kaikissa jäsenvaltioissa. Kun viitteitä on saatu käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan, joka voi vaikuttaa kielteisesti unionin taloudellisiin etuihin, kyseiset tiedot olisi annettava myös komission ja Euroopan syyttäjänviraston käyttöön. Tässä asetuksessa säädettyjen estävien ja varoittavien tavoitteiden saavuttamiseksi paremmin ilmoittamisvelvollisuuden kiertämisen osalta, myös anonymisoidut riskitiedot ja riskianalyysin tulokset olisi pakollisesti vaihdettava jäsenvaltioiden välillä ja komission kanssa tämän asetuksen mukaisesti hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettujen standardien mukaisesti.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

25 a)  Jotta varmistetaan, että rahanpesun selvittelykeskukset saavat nopeasti käyttöönsä tiedot, joita ne tarvitsevat tutkimustensa tekemiseen, tullitietojärjestelmän ja hajautetun FIU.net-tietokoneverkon yhteen liittämistä olisi kannustettava.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

26)  Tietoja olisi oltava mahdollista vaihtaa jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai komission sekä asianmukaiset takeet antaneen kolmannen maan viranomaisten välillä. Tällainen vaihto olisi sallittava ainoastaan, jos perusoikeuksia ja henkilötietojen luovuttamista koskevia asiaankuuluvia kansallisia ja unionin säännöksiä noudatetaan ja tiedot saaneet viranomaiset ovat antaneet vaihtoon luvan. Komissiolle olisi ilmoitettava tämän asetuksen nojalla kolmansien maiden kanssa tapahtuvasta tietojenvaihdosta.

26)  Tietoja olisi oltava mahdollista vaihtaa jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai komission sekä asianmukaiset takeet antaneen kolmannen maan viranomaisten välillä. Tällainen vaihto olisi sallittava ainoastaan, jos perusoikeuksia ja henkilötietojen luovuttamista koskevia asiaankuuluvia kansallisia ja unionin säännöksiä noudatetaan ja tiedot saaneet viranomaiset ovat antaneet vaihtoon luvan. Komissiolle olisi ilmoitettava tämän asetuksen nojalla kolmansien maiden kanssa tapahtuvasta tietojenvaihdosta, ja sen olisi laadittava vuosittain Euroopan parlamentille kertomus näistä tiedoista.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

27)  Kun otetaan huomioon kerättyjen tietojen luonne ja ilmoittajien oikeutetut odotukset siitä, että niiden henkilötiedot ja niiden unioniin tuomien tai sieltä viemien käteisvarojen määriä koskevat tiedot käsitellään luottamuksellisina, toimivaltaisten viranomaisten olisi annettava riittävät takeet siitä, että virkailijat, joiden on saatava nämä tiedot, noudattavat salassapitovelvollisuutta, ja suojattava ne riittävällä tavalla luvatonta pääsyä, käyttöä tai tiedoksiantoa vastaan. Jollei toisin tässä asetuksessa tai kansallisessa lainsäädännössä säädetä varsinkin oikeudenkäynteihin liittyen, tietoja ei tulisi paljastaa ilman tiedot keränneen viranomaisen lupaa. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaan henkilötietojen keräämiseen, paljastamiseen, lähettämiseen, antamiseen tiedoksi ja muuhun käsittelemiseen olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY21 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjä vaatimuksia22.

27)  Kun otetaan huomioon kerättyjen tietojen luonne sekä kuljettajien ja ilmoittajien oikeutetut odotukset siitä, että niiden henkilötiedot ja niiden unioniin tuomien tai sieltä viemien käteisvarojen arvoa koskevat tiedot käsitellään luottamuksellisina, toimivaltaisten viranomaisten olisi annettava riittävät takeet siitä, että virkailijat, joiden on saatava nämä tiedot, noudattavat salassapitovelvollisuutta, ja suojattava ne riittävällä tavalla luvatonta pääsyä, käyttöä tai tiedoksiantoa vastaan. Jollei toisin tässä asetuksessa tai kansallisessa lainsäädännössä säädetä varsinkin oikeudenkäynteihin liittyen, tietoja ei tulisi paljastaa ilman tiedot keränneen viranomaisen lupaa. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaan henkilötietojen keräämiseen, paljastamiseen, lähettämiseen, antamiseen tiedoksi ja muuhun käsittelemiseen olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY21 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjä vaatimuksia22.

__________________

__________________

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

22   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

28)  Jotta rahanpesun selvittelykeskukset voisivat tehdä analyysit ja muiden jäsenvaltioiden viranomaiset valvoa ilmoittamisvelvollisuutta ja panna sen täytäntöön varsinkin sellaisten ilmoittajien osalta, jotka ovat aiemmin laiminlyöneet kyseisen velvoitteen, ilmoitusta koskevat tiedot on tarpeen tallentaa riittävän pitkäksi ajaksi, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä tutkimuksia tehokkaalla tavalla. Tämän asetuksen mukaisella henkilötietojen käsittelyllä on sama tarkoitus kuin direktiivin (EU) 2015/849 mukaisella käsittelyllä. Kyseisen direktiivin mukaan rahanpesun selvittelykeskukset säilyttävät ilmoitusvelvollisilta saamansa tiedot viiden vuoden ajan. Ilmoittamisvelvollisuuden valvomiseksi ja täytäntöönpanemiseksi tehokkaalla tavalla ilmoituksia koskevien tietojen säilyttämisajan olisi oltava yhdenmukainen direktiivin (EU) 2015/849 säännösten kanssa.

28)  Jotta rahanpesun selvittelykeskukset voisivat tehdä analyysit ja muiden jäsenvaltioiden viranomaiset valvoa ilmoittamisvelvollisuutta ja panna sen täytäntöön varsinkin sellaisten henkilöiden osalta, jotka ovat aiemmin laiminlyöneet kyseisen velvoitteen, ilmoitusta koskevat tiedot on tarpeen tallentaa riittävän pitkäksi ajaksi, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä tutkimuksia tehokkaalla tavalla. Tämän asetuksen mukaisella henkilötietojen käsittelyllä on sama tarkoitus kuin direktiivin (EU) 2015/849 mukaisella käsittelyllä. Kyseisen direktiivin mukaan rahanpesun selvittelykeskukset säilyttävät ilmoitusvelvollisilta saamansa tiedot viiden vuoden ajan.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

29)  Vaatimusten noudattamisen kannustamiseksi ja kiertämisen estämiseksi jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön seuraamukset ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuksien noudattamatta jättämiselle. Seuraamuksia olisi sovellettava ainoastaan tämän asetuksen mukaisen ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiin, ja niissä ei tulisi ottaa huomioon käteisvarojen mahdollista yhteyttä rikolliseen toimintaan, joka saattaa antaa aihetta toteuttaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuulumattomia lisätutkimuksia ja -toimenpiteitä. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, eikä niissä tulisi ylittää sitä, mikä on tarpeen vaatimusten noudattamisen kannustamiseksi.

29)  Vaatimusten noudattamisen kannustamiseksi ja kiertämisen estämiseksi jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön seuraamukset ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuksien noudattamatta jättämiselle. Seuraamuksia olisi sovellettava ainoastaan tämän asetuksen mukaisen ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiin, ja niissä ei tulisi ottaa huomioon käteisvarojen mahdollista yhteyttä rikolliseen toimintaan, joka saattaa antaa aihetta toteuttaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuulumattomia lisätutkimuksia ja -toimenpiteitä. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, eikä niissä tulisi ylittää sitä, mikä on tarpeen vaatimusten noudattamisen kannustamiseksi. Jotta voidaan taata tehokkuus ja välttää tilanne, jossa rikolliset valitsevat unionin saapumis- tai poistumisjäsenvaltion voimassa olevien seuraamusten tason perusteella, tässä asetuksessa olisi säädettävä kansallisten seuraamusten lähentämisestä.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

30)  Jotta varmistettaisiin, että toimivaltaiset viranomaiset voivat soveltaa tarkastuksia yhdenmukaisesti ja käsitellä, toimittaa ja analysoida ilmoitukset tehokkaalla tavalla, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta hyväksyä ilmoitus- ja tiedonantolomakkeiden malli, määrittää yhteisen riskinhallintajärjestelmän arviointiperusteet, vahvistaa tietojenvaihdossa käytettävät tekniset säännöt ja yksityiskohdat ja ilmoituksissa käytettävien lomakkeiden mallit sekä vahvistaa komissiolle annettavien tilastotietojen toimittamisessa käytettävät säännöt ja formaatti. Tähän olisi kuuluttava asianmukaisten sähköisten järjestelmien vahvistaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201123 mukaisesti.

30)  Vaikka useimmissa jäsenvaltioissa jo käytetään vapaaehtoisesti yhdenmukaista tiedonantolomaketta, EU:n käteisrahailmoitusta, jotta varmistettaisiin, että toimivaltaiset viranomaiset voivat soveltaa tarkastuksia yhdenmukaisesti ja käsitellä, toimittaa ja analysoida ilmoitukset tehokkaalla tavalla, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta hyväksyä ilmoitus- ja tiedonantolomakkeiden malli, vahvistaa toimivaltaisten viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa sekä toimivaltaisten viranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten käyttämien tiedonvaihtojärjestelmien välisessä yhteenliitännässä käytettävät tekniset säännöt ja yksityiskohdat ja ilmoituksissa käytettävien lomakkeiden mallit sekä vahvistaa komissiolle annettavien tilastotietojen toimittamisessa käytettävät säännöt ja formaatti. Tähän olisi kuuluttava asianmukaisten sähköisten järjestelmien vahvistaminen. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

__________________

 

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

30 a)  Jotta varmistettaisiin, että toimivaltaiset viranomaiset voivat soveltaa tarkastuksia yhdenmukaisesti, niitä olisi tehtävä ensisijaisesti riskianalyysin pohjalta riskien yksilöimiseksi ja arvioimiseksi sekä tarvittavien vastatoimenpiteiden kehittämiseksi. Kaikille jäsenvaltioille yhteisen riskinhallintajärjestelmän perustaminen ei saisi estää niitä toteuttamasta tarkastuksia satunnaisesti.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

31)  Jotta kansainvälisten standardien, kuten rahanpesun vastaisen toimintaryhmän antamien standardien, tulevat muutokset voitaisiin ottaa nopeasti huomioon tai jotta voitaisiin puuttua tämän asetuksen kiertämiseen, joka tapahtuu määritelmän ’käteisvarojen’ soveltamisalaan kuulumattomia likvidejä arvon säilyttäjiä käyttäen, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukainen valta antaa säädöksiä mainitun määritelmän muuttamisesta. On erityisen tärkeää, että komissio järjestää valmistelutyönsä aikana asianmukaiset kuulemiset, mukaan lukien asiantuntijoiden kuuleminen, ja että tällaiset kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten sopimuksessa24 määrättyjä periaatteita noudattaen. Jotta varmistettaisiin tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentin ja neuvoston on saatava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoiden, joiden on voitava järjestelmällisesti osallistua delegoitujen säädösten valmisteluun osallistuvien komission asiantuntijaryhmien kokouksiin.

31)  Jotta kansainvälisten standardien, kuten rahanpesun vastaisen toimintaryhmän antamien standardien, tulevat muutokset voitaisiin ottaa nopeasti huomioon tai jotta voitaisiin puuttua tämän asetuksen kiertämiseen, joka tapahtuu määritelmän ’käteisvarojen’ soveltamisalaan kuulumattomia likvidejä arvon säilyttäjiä käyttäen, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukainen valta antaa säädöksiä toimivaltaisten viranomaisten tekemiä tarkastuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 952/201323 a määritellyn yhteisen riskienhallintajärjestelmän ja direktiivin (EU) 2015/849 mukaisesti tehdyn riskienarviointianalyysin sekä tämän asetuksen liitteen I muuttamisesta. On erityisen tärkeää, että komissio järjestää valmistelutyönsä aikana asianmukaiset kuulemiset, mukaan lukien asiantuntijoiden kuuleminen, ja että tällaiset kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten sopimuksessa24 määrättyjä periaatteita noudattaen. Jotta varmistettaisiin tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentin ja neuvoston on saatava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoiden, joiden on voitava järjestelmällisesti osallistua delegoitujen säädösten valmisteluun osallistuvien komission asiantuntijaryhmien kokouksiin.

__________________

__________________

 

23 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

24 Viite EUVL [L 123/1].

24 Viite EUVL [L 123/1].

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

31 a)  Koska monet matkustajat eivät tällä hetkellä ole tietoisia velvoitteestaan ilmoittaa käteisvaroista, jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä komission kanssa tilanteen korjaamiseksi kehitettävä asiaankuuluvia materiaaleja ja käynnistettävä säännöllisiä suoraan EU:n kansalaisille ja kolmansien maiden kansalaisille sekä oikeushenkilöille suunnattuja tiedotuskampanjoita. Kampanjoiden olisi oltava yhdenmukaisia, koska ne on suunniteltava unionin ulkorajoja varten.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvontajärjestelmä, joka täydentää direktiivissä (EU) 2015/849 säädettyä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevaa lainsäädäntökehystä.

Tässä asetuksessa säädetään unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvontajärjestelmä, joka täydentää direktiivissä (EU) 2015/849 säädettyä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevaa lainsäädäntökehystä ja jonka avulla torjutaan kaikenlaista muuta unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuden vastaista rikollista toimintaa.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  liitteessä I tarkoitettuja siirtokelpoisia haltijamaksuvälineitä,

–  siirtokelpoisia haltijamaksuvälineitä

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  liitteessä I tarkoitettuja erittäin likvideinä arvon säilyttäjinä käytettäviä hyödykkeitä,

–  erittäin likvideinä arvon säilyttäjinä käytettäviä hyödykkeitä,

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  liitteessä I tarkoitettuja ennalta maksettuja kortteja;

–  nimettömiä ennalta maksettuja kortteja;

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ’siirtokelpoisella haltijamaksuvälineellä’ muuta välinettä kuin valuuttaa, jonka esittäminen antaa sen haltijalle oikeuden vaatia rahamäärän ilman että haltijan tarvitsee todistaa henkilöllisyytensä tai oikeutensa kyseiseen määrään;

d)  ’siirtokelpoisella haltijamaksuvälineellä’ muuta välinettä kuin valuuttaa, jonka esittäminen antaa sen haltijalle oikeuden vaatia rahamäärän ilman että haltijan tarvitsee todistaa henkilöllisyytensä tai oikeutensa kyseiseen määrään; tällaiset siirtokelpoiset haltijamaksuvälineet on lueteltu liitteessä I;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  ’erittäin likvideinä arvon säilyttäjinä käytettävillä hyödykkeillä’ tavaroita, joiden arvon ja määrän välinen suhde on korkea ja jotka voidaan helposti muuntaa valuutaksi avoimilla kaupankäyntimarkkinoilla vähäisin liiketoimikustannuksin;

e)  ’erittäin likvideinä arvon säilyttäjinä käytettävillä hyödykkeillä’ tavaroita, joiden arvon ja määrän välinen suhde on korkea ja jotka voidaan helposti muuntaa valuutaksi avoimilla kaupankäyntimarkkinoilla vähäisin liiketoimikustannuksin; tällaiset hyödykkeet on lueteltu liitteessä I;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  ’ennalta maksetulla kortilla’ henkilöön sitomatonta korttia, johon tallennetaan rahallista arvoa tai varallisuutta, jota voidaan käyttää liiketoimien maksamiseksi, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseksi tai valuutan lunastamiseksi ja joka on erillään pankkitilistä;

f)  ’nimettömällä ennalta maksetulla kortilla’ henkilöön sitomatonta korttia, johon tallennetaan rahallista arvoa tai varallisuutta tai joka mahdollistaa näiden käytön ja jota voidaan käyttää liiketoimien maksamiseksi, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseksi tai valuutan lunastamiseksi ja joka on erillään pankkitilistä; tällaiset nimettömät ennalta maksetut kortit on lueteltu liitteessä I;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  ’kuljettajalla’ kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka kuljettavat tällaisia määriä mukanaan, matkatavaroissaan tai ulkorajan ylittämisessä käyttämässään liikennevälineessä;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  ’erillään kulkevilla käteisvaroilla’ lähetyksen osan muodostavia käteisvaroja, joiden omistaja, lähettäjä tai aiottu vastaanottaja ei matkusta lähetyksen mukana;

h)  ’erillään kulkevilla käteisvaroilla’ ilman kuljettajaa olevia lähetyksen osan muodostavia käteisvaroja;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 14 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä liitteen I muuttamiseksi, jotta otetaan huomioon direktiivin (EU) 2015/849 1 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa määriteltyjen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen uudet kehityssuuntaukset ja rahanpesun tai terrorismin rahoituksen estämisessä sovellettavat parhaimmat käytänteet tai jotta estetään se, että rikolliset käyttävät siirtokelpoisia haltijamaksuvälineitä, erittäin likvideinä arvon säilyttäjinä käytettäviä hyödykkeitä tai ennalta maksettuja kortteja 3 ja 4 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien kiertämiseksi.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 14 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä liitteen I muuttamiseksi, jotta otetaan huomioon direktiivin (EU) 2015/849 1 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa määriteltyjen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen uudet kehityssuuntaukset ja rahanpesun tai terrorismin rahoituksen estämisessä sovellettavat parhaimmat käytänteet tai jotta estetään se, että rikolliset käyttävät siirtokelpoisia haltijamaksuvälineitä, erittäin likvideinä arvon säilyttäjinä käytettäviä hyödykkeitä tai nimettömiä ennalta maksettuja kortteja 3 ja 4 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien kiertämiseksi.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ilmoittamisvelvollisuus

Mukana kulkevien käteisvarojen ilmoittamisvelvollisuus

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kaikkien unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien luonnollisten henkilöiden, joiden mukana tai joiden matkatavaroissa tai kulkuvälineessä on käteisvaroja vähintään 10 000 euron verran, on ilmoitettava kyseiset käteisvarat sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka kautta henkilö saapuu unioniin tai poistuu sieltä, ja annettava ne kyseisten viranomaisten tarkastettavaksi. Ilmoittamisvelvollisuutta ei katsota täytetyksi, jos annetut tiedot ovat virheelliset tai puutteelliset tai jos käteisvaroja ei ole annettu tarkastettavaksi.

1.  Kaikkien kuljettajien, joiden mukana tai joiden matkatavaroissa tai kulkuvälineessä on käteisvaroja vähintään 10 000 euron verran, on ilmoitettava kyseiset käteisvarat sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jonka kautta he saapuvat unioniin tai poistuvat sieltä, ja annettava ne kyseisten viranomaisten tarkastettavaksi. Ilmoittamisvelvollisuutta ei katsota täytetyksi, jos annetut tiedot ovat virheelliset tai puutteelliset tai jos käteisvaroja ei ole annettu tarkastettavaksi.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ilmoituksen antaja, mukaan lukien täydellinen nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä kansalaisuus;

a)  kuljettaja, mukaan lukien täydellinen nimi, yhteystiedot (osoite mukaan lukien), syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja henkilöasiakirjan numero;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  käteisvarojen omistaja, mukaan lukien täydellinen nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä kansalaisuus;

b)  käteisvarojen omistaja, mukaan lukien luonnollisten henkilöiden täydellinen nimi, yhteystiedot (osoite mukaan lukien), syntymäaika ja -paikka, henkilöasiakirjan numero ja kansalaisuus tai oikeushenkilöiden osalta täydellinen nimi, yhteystiedot (osoite mukaan lukien), rekisteröintinumero tai arvonlisäverotunniste;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  käteisvarojen aiottu vastaanottaja, mukaan lukien täydellinen nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä kansalaisuus;

c)  käteisvarojen aiottu vastaanottaja, mukaan lukien luonnollisten henkilöiden täydellinen nimi, yhteystiedot (osoite mukaan lukien), syntymäaika ja -paikka, henkilöasiakirjan numero ja kansalaisuus tai oikeushenkilöiden osalta täydellinen nimi, yhteystiedot (osoite mukaan lukien), rekisteröintinumero tai arvonlisäverotunniste;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  käteisvarojen määrä ja laji;

d)  käteisvarojen laji ja määrä tai arvo;

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  käteisvarojen lähde ja käyttötarkoitus;

e)  taloudellinen lähde;

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  käteisvarojen käyttötarkoitus;

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tiedot on annettava kirjallisina tai sähköisesti 15 artiklan a alakohdan nojalla laadittua lomaketta käyttäen. Vahvistettu jäljennös on toimitettava pyynnöstä ilmoittajalle.

3.  Tiedot on annettava kirjallisina tai sähköisesti 15 artiklan a alakohdan nojalla laadittua lomaketta käyttäen. Vahvistettu jäljennös on toimitettava ilmoittajalle.

Perustelu

Ilmoittajien olisi aina voitava saada kirjallinen jäljennös, koska he eivät aina pysty sellaisten pyytämään (eivät esimerkiksi tiedä oikeudestaan, eivät hallitse maan kieltä).

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tiedonantovelvollisuus

Erillään kulkevia käteisvaroja koskeva tiedonantovelvollisuus

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun unioniin saapuu tai sieltä poistuu erillään kulkevia käteisvaroja vähintään 10 000 euron verran, sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, joiden kautta käteisvarat saapuvat tai poistuvat, voivat riskianalyysin perusteella vaatia lähettäjää tai vastaanottajaa tai niiden edustajaa antamaan tiedonantoilmoituksen. Ilmoittamisvelvollisuutta ei katsota täytetyksi, jos annetut tiedot ovat virheelliset tai puutteelliset tai jos käteisvaroja ei ole annettu tarkastettavaksi.

1.  Kun unioniin saapuu tai sieltä poistuu erillään kulkevia käteisvaroja vähintään 10 000 euron verran, sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, joiden kautta käteisvarat saapuvat tai poistuvat, voivat riskianalyysin perusteella vaatia lähettäjää tai vastaanottajaa tai niiden edustajaa antamaan tiedonantoilmoituksen korkeintaan 30 päivän asetetun määräajan kuluessa. Toimivaltaiset viranomaiset voivat pitää käteisvaroja hallussaan, kunnes lähettäjä, vastaanottaja tai hänen edustajansa antaa tiedonantoilmoituksen.

 

Ilmoittamisvelvollisuutta ei katsota täytetyksi, jos ilmoitusta ei ole annettu ennen määräajan päättymistä ja jos annetut tiedot ovat virheelliset tai puutteelliset tai jos käteisvaroja ei ole annettu tarkastettavaksi.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ilmoituksen antaja, mukaan lukien täydellinen nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä kansalaisuus;

a)  ilmoituksen antaja, mukaan lukien täydellinen nimi, yhteystiedot (osoite mukaan lukien), syntymäaika ja -paikka sekä kansalaisuus ja henkilöasiakirjan numero;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  käteisvarojen omistaja, mukaan lukien täydellinen nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä kansalaisuus;

b)  käteisvarojen omistaja, mukaan lukien luonnollisten henkilöiden täydellinen nimi, yhteystiedot (osoite mukaan lukien), syntymäaika ja -paikka, henkilöasiakirjan numero ja kansalaisuus tai oikeushenkilöiden osalta täydellinen nimi, yhteystiedot (osoite mukaan lukien), rekisteröintinumero tai arvonlisäverotunniste;

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  käteisvarojen lähettäjä, mukaan lukien täydellinen nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä kansalaisuus;

c)  käteisvarojen lähettäjä, mukaan lukien luonnollisten henkilöiden täydellinen nimi, yhteystiedot (osoite mukaan lukien), syntymäaika ja -paikka, henkilöasiakirjan numero ja kansalaisuus tai oikeushenkilöiden osalta täydellinen nimi, yhteystiedot (osoite mukaan lukien), rekisteröintinumero tai arvonlisäverotunniste;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  käteisvarojen vastaanottaja tai aiottu vastaanottaja, mukaan lukien täydellinen nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä kansalaisuus;

d)  käteisvarojen vastaanottaja tai aiottu vastaanottaja, mukaan lukien luonnollisten henkilöiden täydellinen nimi, yhteystiedot (osoite mukaan lukien), syntymäaika ja -paikka, henkilöasiakirjan numero ja kansalaisuus tai oikeushenkilöiden osalta täydellinen nimi, yhteystiedot (osoite mukaan lukien), rekisteröintinumero tai arvonlisäverotunniste;

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  käteisvarojen määrä ja laji;

e)  käteisvarojen laji ja määrä tai arvo;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  käteisvarojen lähde ja käyttötarkoitus.

f)  taloudellinen lähde.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  käteisvarojen käyttötarkoitus.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tiedot on annettava kirjallisina tai sähköisesti 15 artiklan a alakohdan nojalla laadittua lomaketta käyttäen. Vahvistettu jäljennös on toimitettava pyynnöstä ilmoittajalle.

3.  Tiedot on annettava kirjallisina tai sähköisesti 15 artiklan a alakohdan nojalla laadittua lomaketta käyttäen. Vahvistettu jäljennös on toimitettava ilmoittajalle.

Perustelu

Ilmoittajien olisi aina voitava saada kirjallinen jäljennös, koska he eivät aina pysty sellaisten pyytämään (eivät esimerkiksi tiedä oikeudestaan, eivät hallitse maan kieltä).

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos 3 artiklan mukaista velvollisuutta tai 4 artiklan mukaista tiedonantovelvollisuutta ei ole täytetty, toimivaltaisten viranomaisten on laadittava viran puolesta kirjallinen tai sähköinen ilmoitus, jossa on mahdollisuuksien mukaan oltava soveltuvin osin joko 3 artiklan 2 kohdassa tai 4 artiklan 2 kohdassa luetellut tiedot.

3.  Jos 3 artiklan mukaista ilmoitusta tai 4 artiklan mukaista tiedonantovelvollisuutta ei ole täytetty, toimivaltaisten viranomaisten on laadittava viran puolesta kirjallinen tai sähköinen ilmoitus, jossa on mahdollisuuksien mukaan oltava soveltuvin osin joko 3 artiklan 2 kohdassa tai 4 artiklan 2 kohdassa luetellut tiedot.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tarkastukset on tehtävä pääasiassa riskianalyysin pohjalta riskien yksilöimiseksi ja arvioimiseksi ja tarvittavien vastatoimenpiteiden kehittämiseksi, ja ne on tehtävä yhteisessä riskinhallintajärjestelmässä 15 artiklan b alakohdan nojalla vahvistettuja arviointiperusteita noudattaen.

4.  Tarkastukset on tehtävä pääasiassa riskianalyysin pohjalta riskien yksilöimiseksi ja arvioimiseksi ja tarvittavien vastatoimenpiteiden kehittämiseksi.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Edellä 4 kohdassa tarkoitettu riskianalyysi ei estä toimivaltaisia viranomaisia tekemästä satunnaisia tarkastuksia tai toiselta viranomaiselta saatuun erityiseen tietoon perustuvia tarkastuksia. Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava riittävät tarkastusvälineet tarkastusten tekemiseksi.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 artiklan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten tekemiä tarkastuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 952/2013 määritellyn yhteisen riskienhallintajärjestelmän ja direktiivin (EU) 2015/849 6 ja 7 artiklan mukaisesti tehdyn riskianalyysin.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c.  Toimivaltaisille viranomaisille tällä artiklalla myönnetty toimivalta koskee myös 6 artiklaa.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Raja-arvon alittavat määrät

Raja-arvon alittavat määrät, joiden epäillään liittyvän rikolliseen toimintaan

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun toimivaltaiset viranomaiset havaitsevat, että luonnollinen henkilö saapuu unioniin tai poistuu sieltä mukanaan 3 artiklassa tarkoitetun raja-arvon alittava määrä käteisvaroja ja riskianalyysissa saadaan viitteitä käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan, niiden on tallennettava nämä tiedot ja kyseisen henkilön täydellinen nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka ja kansalaisuus sekä käytettyä kulkuvälinettä koskevat tiedot.

1.  Kun toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että kuljettaja saapuu unioniin tai poistuu sieltä mukanaan 3 artiklassa tarkoitetun raja-arvon alittava määrä käteisvaroja ja saadaan viitteitä käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan, niiden on tallennettava nämä tiedot ja 3 artiklan 2 kohdassa edellytetyt tiedot.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun toimivaltaiset viranomaiset havaitsevat, että 4 artiklassa tarkoitetun raja-arvon alittavan määrän erillään kulkevia käteisvaroja sisältävä lähetys saapuu unioniin tai poistuu sieltä ja riskianalyysissa saadaan viitteitä käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan, niiden on tallennettava nämä tiedot ja lähettäjän ja aiotun vastaanottajan tai niiden edustajan täydellinen nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka ja kansalaisuus sekä käytettyä lähetystapaa koskevat tiedot.

2.  Kun toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että 4 artiklassa tarkoitetun raja-arvon alittavan määrän erillään kulkevia käteisvaroja sisältävä lähetys saapuu unioniin tai poistuu sieltä ja saadaan viitteitä käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan, niiden on tallennettava nämä tiedot ja 4 artiklan 2 kohdassa edellytetyt tiedot.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  on saatu viitteitä käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan riippumatta siitä, onko käteisvarojen kuljettaja luonnollinen henkilö vai ovatko kyseessä erillään kulkevat käteisvarat.

b)  on saatu viitteitä käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun hallinnollisen päätöksen mukana on oltava perustelut, se on annettava tiedoksi asianomaiselle henkilölle sen antamishetkellä ja siihen on sovellettava tehokasta oikeussuojakeinoa kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä menettelyjä noudattaen.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun hallinnollisen päätöksen mukana on oltava perustelut ja se on annettava tiedoksi sen antamishetkellä

 

a)  henkilölle, jonka edellytetään antavan ilmoitus 3 artiklan mukaisesti tai tiedonantoilmoitus 4 artiklan mukaisesti; tai

 

b)  kuljettajalle ja omistajalle 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa tai omistajalle, aiotulle vastaanottajalle ja lähettäjälle 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun hallinnollisen päätökseen on sovellettava tehokasta oikeussuojakeinoa kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä menettelyjä noudattaen.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Väliaikaisen haltuunoton keston on ehdottomasti oltava enintään niin pitkä kuin mitä toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat määrittääkseen, edellyttävätkö tapauksen olosuhteet haltuunoton jatkamista. Väliaikaisen haltuunoton enimmäiskestosta on säädettävä kansallisessa lainsäädännössä; se saa olla enintään 30 päivää. Jos käteisvarojen haltuunoton jatkamisesta ei ole tehty päätöstä kyseisen ajan kuluessa tai jos on päätetty, että tapauksen olosuhteet eivät edellytä haltuunoton jatkamista, käteisvarat on viipymättä annettava ilmoittajan käyttöön.

3.  Väliaikaisen haltuunoton keston on ehdottomasti oltava enintään niin pitkä kuin mitä toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat määrittääkseen, edellyttävätkö tapauksen olosuhteet haltuunoton jatkamista. Väliaikaisen haltuunoton enimmäiskestosta on säädettävä kansallisessa lainsäädännössä; se saa olla enintään 30 päivää. Jos käteisvarojen haltuunoton jatkamisesta ei ole tehty päätöstä kyseisen ajan kuluessa tai jos on päätetty, että tapauksen olosuhteet eivät edellytä haltuunoton jatkamista, käteisvarat on viipymättä vapautettava

 

a)  ilmoittajalle tai kuljettajalle 3 ja 4 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa; tai

 

b)  kuljettajalle tai omistajalle 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa tai omistajalle, aiotulle vastaanottajalle tai lähettäjälle 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on tallennettava 3 ja 4 artiklan, 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan nojalla saadut tiedot ja toimitettava ne sen jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskukselle, jossa tiedot on saatu, 15 artiklan c alakohdan nojalla säädettyjen teknisten sääntöjen mukaisesti.

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on tallennettava 3 ja 4 artiklan, 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan nojalla saadut tiedot ja toimitettava ne sen jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskukselle, jossa tiedot on saatu, jonka olisi pikaisesti siirrettävä ne muiden jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskuksille, 15 artiklan c alakohdan nojalla säädettyjen teknisten sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tämän asetuksen soveltamista varten otetaan käyttöön toimivaltaisten viranomaisten tiedonvaihtoon neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/19971 a mukaisesti käyttämän järjestelmän ja rahanpesun selvittelykeskusten tiedonvaihtoon neuvoston päätöksen 2000/642/YOS1 b mukaisesti käyttämän järjestelmän välinen yhteenliitäntä, jossa noudatetaan komission 15 artiklan c a alakohdan mukaisesti laatimia teknisiä sääntöjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin tietosuojalainsäädännön soveltamista erityisesti käyttötarkoituksen rajoittamisen ja käyttöoikeuksia koskevien sääntöjen osalta.

 

_______________

 

1 a Neuvoston asetus (EY) N:o 515/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi (EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston 9 päivänä syyskuuta 2015 antamalla asetuksella (EU) N:o 2015/1525 (EUVL L 243, 18.9.2015, s. 1).

 

1 b Neuvoston päätös 2000/642/YOS, tehty 17 päivänä lokakuuta 2000, jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten välistä yhteistyötä koskevista järjestelyistä, joita noudatetaan tietojenvaihdossa (EYVL L 271, 24.10.2000, s. 4).

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava tiedoksi mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden kuluttua niiden keräämispäivästä.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava tiedoksi mahdollisimman pian ja viimeistään neljän työpäivän kuluttua niiden keräämispäivästä.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio arvioi 1 päivään tammikuuta 2019 mennessä unionin rahanpesun selvittelykeskuksen perustamisen tarkoituksenmukaisuutta ja tekee tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun viitteitä on saatu käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan, joka voi vaikuttaa kielteisesti unionin taloudellisiin etuihin, 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava myös komissiolle.

2.  Kun viitteitä on saatu käteisvarojen yhteydestä rikolliseen toimintaan, joka voi vaikuttaa kielteisesti unionin taloudellisiin etuihin, 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava myös komissiolle, Euroopan syyttäjänvirastolle, Eurojustille ja Europolille. Komissio käsittelee vastaanotetut tiedot tilastollisesti ja asettaa ne yleisön saataville.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Toimivaltaisen viranomaisen on annettava 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 15 artiklan c alakohdan nojalla säädettyjen teknisten sääntöjen mukaisesti ja 15 artiklan d alakohdan nojalla laadittua lomaketta käyttäen.

3.  Toimivaltaisen viranomaisen on annettava 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 15 artiklan c a alakohdan nojalla säädettyjen teknisten sääntöjen mukaisesti ja 15 artiklan d alakohdan nojalla laadittua lomaketta käyttäen.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden kuluttua niiden keräämispäivästä.

4.  Edellä 1 ja 2 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava mahdollisimman pian ja viimeistään neljän työpäivän kuluttua niiden keräämispäivästä.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Edellä 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tiedot ja tulokset on toimitettava kuuden kuukauden välein tai pyynnöstä kaikille jäsenvaltioille ja komissiolle.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot tai komissio voivat antaa keskinäisen hallinnollisen avun puitteissa seuraavat tiedot kolmannelle maalle, jos ilmoittajalta tai tämän edustajalta tiedot saanut toimivaltainen viranomainen antaa tähän luvan ja jos tällainen tiedoksianto noudattaa asiaankuuluvia kansallisia ja unionin säännöksiä henkilötietojen luovuttamisesta kolmansiin maihin:

1.  Jäsenvaltiot tai komissio voivat antaa keskinäisen hallinnollisen avun puitteissa seuraavat tiedot kolmannelle maalle, jos kuljettajalta tai ilmoittajalta tiedot saanut toimivaltainen viranomainen antaa tähän luvan ja jos tällainen tiedoksianto noudattaa asiaankuuluvia kansallisia ja unionin säännöksiä henkilötietojen luovuttamisesta kolmansiin maihin:

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdan mukaisista tiedoksiannoista.

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdan mukaisista tiedoksiannoista, ja komissio laatii vuosittain Euroopan parlamentille kertomuksen ilmoitetuista tiedoista.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on toimittava 3, 4 ja 6 artiklan mukaisesti saamiensa henkilötietojen käsittelystä vastaavana tahona.

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on toimittava 3 ja 4 artiklan, 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan mukaisesti saamiensa henkilötietojen käsittelystä vastaavana tahona.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämän asetuksen mukaisen henkilötietojen käsittelyn on tapahduttava ainoastaan rikollisen toiminnan estämiseksi ja torjumiseksi.

2.  Tämän asetuksen mukaisen henkilötietojen käsittelyn on tapahduttava ainoastaan rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten. Tämä käsittely kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU)2016/6801 a soveltamisalaan.

 

___________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

Perustelu

Yhdenmukaistetaan teksti tietosuojadirektiivin 2016/680 kanssa.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Vain asianmukaisesti valtuutettu toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö voi tutustua 3, 4 ja 6 artiklan mukaisesti saatuihin henkilötietoihin, jotka on suojattava riittävällä tavalla luvatonta pääsyä tai tiedoksiantoa vastaan. Jollei 8, 9 ja 10 artiklassa toisin säädetä, tietoja ei voi paljastaa eikä antaa tiedoksi ilman tiedot alun perin saaneen toimivaltaisen viranomaisen nimenomaista lupaa. Kyseinen lupa ei kuitenkaan ole tarpeen, kun toimivaltaisten viranomaisten on asianomaisessa jäsenvaltiossa voimassa olevan lainsäädännön nojalla julkistettava tai annettava kyseiset tiedot varsinkin oikeudenkäyntien yhteydessä.

3.  Vain asianmukaisesti valtuutettu toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö voi tutustua 3 ja 4 artiklan, 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan mukaisesti saatuihin henkilötietoihin, jotka on suojattava riittävällä tavalla luvatonta pääsyä tai tiedoksiantoa vastaan. Jollei 8, 9 ja 10 artiklassa toisin säädetä, tietoja ei voi paljastaa eikä antaa tiedoksi ilman tiedot alun perin saaneen toimivaltaisen viranomaisen nimenomaista lupaa. Kyseinen lupa ei kuitenkaan ole tarpeen, kun toimivaltaisten viranomaisten on asianomaisessa jäsenvaltiossa voimassa olevan lainsäädännön nojalla julkistettava tai annettava kyseiset tiedot varsinkin oikeudenkäyntien yhteydessä.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Toimivaltaisten viranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskuksen on säilytettävä 3, 4 ja 6 artiklan mukaisesti saadut henkilötiedot viiden vuoden ajan niiden keräämispäivästä. Tämän määräajan päätyttyä tiedot on poistettava tai anonymisoitava.

4.  Toimivaltaisten viranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskuksen on säilytettävä 3, 4, 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan mukaisesti saadut henkilötiedot ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeellista ja oikeasuhteista sitä tarkoitusta varten, johon tietoja käsitellään, mutta enintään kolmen vuoden ajan siitä päivästä, jona ne kerättiin. Jos on viitteitä siitä, että käteisvaroilla on yhteys rikolliseen toimintaan, toimivaltaisten viranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskuksen on säilytettävä 3 ja 4 artiklan, 5 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan mukaisesti saadut henkilötiedot enintään viiden vuoden ajan. Tällaisessa tapauksessa pidemmän säilytysajan syyt on perusteltava ja kirjattava. Jos tietojen säilyttämistä ei päätetä jatkaa, tiedot on poistettava kolmen vuoden kuluttua ilman eri toimenpiteitä.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on otettava käyttöön seuraamukset, joita sovelletaan, jos 3 ja 4 artiklassa säädettyä velvollisuutta ei ole täytetty. Tällaisten seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Kunkin jäsenvaltion on otettava käyttöön seuraamukset, joita sovelletaan, jos 3 ja 4 artiklassa säädettyä velvollisuutta ei ole täytetty. Tällaisten seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on pyrittävä ottamaan käyttöön koordinoidut seuraamukset kaikkialla unionissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi komissio esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle ….26 määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ….26 määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 2 kohdassa ja 5 artiklan 4 a kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

__________________

__________________

26 *Perussäädöksen voimaantulopäivä tai muu lainsäätäjän asettama päivä.

26 *Perussäädöksen voimaantulopäivä tai muu lainsäätäjän asettama päivä.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 2 kohdassa ja 5 artiklan 4 a kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä 2 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä 2 artiklan 2 kohdan ja 5 artiklan 4 a kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut yhteisen riskinhallintajärjestelmän arviointiperusteet;

Poistetaan.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  8 ja 9 artiklan mukaisen tietojenvaihdon tekniset säännöt, mukaan lukien asianmukaisen sähköisen järjestelmän perustaminen;

c)  8 artiklan ja 9 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen tietojenvaihdon tekniset säännöt tullitietojärjestelmän kautta neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/971 a 23 artiklan mukaisesti;

 

_________________

 

1 a Neuvoston asetus (EY) N:o 515/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi (EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1).

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua yhteenliitäntää koskevat tekniset säännöt;

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava komissiolle vähintään kuuden kuukauden välein.

Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot on annettava komissiolle vähintään kuuden kuukauden välein. Komissio julkaisee vuosittain kertomuksen tilastotiedoista arvioidakseen käteisvarojen salakuljetuksen laajuutta ja salakuljetettuja määriä.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio julkaisee 1 a ja 1 b kohdassa tarkoitetut tiedot verkkosivustollaan ja tiedottaa lukijoille selkeästi unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta.

Perustelu

Kansalaisten ja matkustajien, jotka haluavat tietoa velvoitteistaan, olisi voitava löytää tiedot käteisvarojen valvonnasta sekä luettelo toimivaltaisista viranomaisista komission isännöimältä verkkosivustolta.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

17 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 a artikla

 

Tiedotuskampanjat

 

Tämän asetuksen soveltamisen alkaessa komissio toteuttaa yhteistyössä jäsenvaltioiden ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa EU:n kansalaisille ja kolmansien maiden kansalaisille sekä oikeushenkilöille suunnatun tiedotuskampanjan tämän asetuksen tavoitteista, 3 ja 4 artiklan mukaisista velvoitteista, säilytetyistä tiedoista, toimivaltaisten viranomaisten luettelosta, 7 artiklan mukaisesta mahdollisesta väliaikaisesta haltuunotosta, 13 artiklan mukaisesti sovellettavista seuraamuksista sekä oikeudesta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat tällaisia kampanjoita säännöllisesti. Jäsenvaltiot suunnittelevat ja toteuttavat tarvittavat menettelyt, joilla kansalaisille ja asukkaille tiedotetaan tästä asetuksesta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisiin tiedotusmenettelyihin kohdennetaan riittävästi rahoitusta.

Perustelu

Komission olisi käynnistettävä tätä asetusta koskevia tiedotuskampanjoita tiedottaakseen kansalaisille ja matkustajille velvoitteesta ilmoittaa käteisvaroista rajaa ylitettäessä ja tehdäkseen asetuksesta näin vaikuttavamman.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta ja sen jälkeen joka viides vuosi.

Komissio antaa jäsenvaltioilta säännöllisesti saatujen tietojen perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Kertomuksessa on erityisesti arvioitava, olisiko muut varat sisällytettävä tämän asetuksen soveltamisalaan, soveltuuko erillään kulkevia käteisvaroja koskeva tiedonantomenettely tarkoitukseen ja olisiko erillään kulkevia käteisvaroja koskevaa raja-arvoa tarkistettava.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Edellä olevaa 5 artiklan 4 a kohtaa sekä 15 artiklan a, b, d ja e alakohtaa sovelletaan... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] alkaen.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Siirtokelpoiset haltijamaksuvälineet, erittäin likvidit arvon säilyttäjinä käytettävät hyödykkeet ja ennalta maksetut kortit, joita pidetään käteisvaroina 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii, iii ja iv alakohdan mukaisesti

Siirtokelpoiset haltijamaksuvälineet, erittäin likvidit arvon säilyttäjinä käytettävät hyödykkeet ja nimettömät ennalta maksetut kortit, joita pidetään käteisvaroina 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii, iii ja iv alakohdan mukaisesti

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Seuraavia ennalta maksettuja kortteja on pidettävä käteisvaroina 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohdan mukaisesti:

3.  Seuraavia nimettömiä ennalta maksettuja kortteja on pidettävä käteisvaroina 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohdan mukaisesti:

(1)

EUVL C 246, 28.7.2017, s. 22.


PERUSTELUT

I – Ehdotuksen tausta

Terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan yhteydessä on toteutettava Euroopan tason toimenpiteitä tällaisten rikollisten toimien rahoittamisen lopettamiseksi ja saatava näin loppumaan se, että rikolliset hyödyntävät käteisvarojen valvontaan liittyviä erilaisia kansallisia sääntöjä. Käteisvarojen siirtoa unioniin tai unionista koskeva EU:n laajuinen lähestymistapa on tarpeen, jotta sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamisen lisäksi myös suojellaan unionin kansalaisia ja yrityksiä.

Tulliviranomaiset ovat tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta eturintamassa, koska ne vastaavat henkilöliikenteessä sekä ulkoisista rajat ylittävistä lähetyksistä tehtävistä tarkastuksista. Kansallisten tulliviranomaisten välistä yhteystyötä on tehostettava, jotta rikollisia estetään kiertämästä käteisvarojen valvontatoimia EU:n ulkorajoilla.

Komissio hyväksyi 21. joulukuuta 2016 toimenpidepaketin, jolla täydennetään ja vahvistetaan rahanpesua, laittomia käteisvirtoja sekä varojen jäädyttämistä ja takavarikointia koskevaa EU:n lainsäädäntökehystä. Nämä ehdotukset tehdään helmikuussa 2016 hyväksytyn terrorismin torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman puitteissa.

Yhtenä toimenpiteenä komissio ehdottaa vuonna 2005 annetun voimassa olevan käteisrahan valvontaa koskevan asetuksen parantamista siten, että valvotaan unioniin saapuvia ja sieltä poistuvia käteissiirtoja. Tämän ehdotuksen oikeusperustan muodostavat sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla, jossa vahvistetaan jäsenvaltioiden sellaisten kansallisten säännösten lähentämistä koskeva periaate, joiden tavoitteena on sisämarkkinoiden toteuttaminen ja toiminta, että 33 artikla, jossa määrätään jäsenvaltioiden välisen sekä jäsenvaltioiden ja komission välisen tulliyhteistyön vahvistamisesta.

Komission ehdottamien muutosten tavoitteena on tiukentaa sellaisten henkilöiden valvontaa, jotka saapuvat unioniin tai poistuvat unionista mukanaan vähintään 10 000 euroa käteisvaroja tai arvohyödykkeitä tai jotka ovat lähettäneet ne postipaketteina tai rahtilähetyksinä. Muutokset antavat viranomaisille myös mahdollisuuden toimia, kun on kyse tulli-ilmoitusta koskevan 10 000 euron kynnysarvon alittavista määristä, jos on syytä epäillä rikollista toimintaa, ja parantaa viranomaisten ja jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa.

Ehdotuksessa laajennetaan erityisesti ”käteisvarojen” määritelmä kultaan ja muihin arvohyödykkeisiin sekä ennalta maksettuihin kortteihin, joita ei ole yhdistetty rahoitustileihin ja joista ei tällä hetkellä laadita vakiomuotoista tulli-ilmoitusta. Erillään kulkevien käteisvarojen tapaus on myös sisällytetty ehdotukseen.

Toisin kuin nykyisessä asetuksessa ehdotuksessa annetaan toimivaltaisille viranomaisille myös mahdollisuus ottaa käteisvaroja tilapäisesti haltuun, kun ne havaitsevat kynnysarvon alittavien määrien siirtoja, jotka vaikuttavat liittyvän laittomaan toimintaan.

Lopuksi ehdotuksella pyritään varmistamaan tarkastusten yhdenmukainen soveltaminen siirtämällä komissiolle täytäntöönpanovaltuudet, jotka koskevat riskienhallinnan arviointiperusteita, tietojenvaihtosääntöjä, tiedonantolomakkeita ja tietojenvaihtojärjestelmää sekä jäsenvaltioiden tiedottamista komissiolle.

II – Esittelijöiden kanta

Esittelijät suhtautuvat myönteisesti nykyisen asetuksen päivittämistä ja parantamista koskevan ehdotuksen yleiseen tavoitteeseen. Viimeaikaisten tapahtumien valossa on tullut selväksi, että rahanpesijät ja terrorismin rahoittajat ovat onnistuneet löytämään tapoja kiertää käteisvarojen valvontaa koskevia unionin sääntöjä.

Esittelijöiden ehdottamilla tärkeimmillä muutoksilla pyritään tekemään asetuksesta entistä vahvempi selventämällä joitakin keskeisiä säännöksiä, erityisesti ”mukana kulkevien käteisvarojen” ja ”erillään kulkevien käteisvarojen” määrittämistä ja erittelyä sekä erillään kulkevien käteisvarojen ilmoittamisesta vastaavan henkilön nimeämistä. Viimeksi mainituksi on määritelty kaikki unioniin saapuvat tai sieltä poistuvat luonnolliset henkilöt, joiden mukana tai joiden matkatavaroissa tai ulkorajan ylittämisessä käyttämässä liikennevälineessä on käteisvaroja riippumatta kyseisen henkilön ja käteisvarojen (omistajan tai aiotun vastaanottajan) välisestä yhteydestä.

Jotta lisäksi helpotetaan toimivaltaisten viranomaisten tutkimuksia ja varmistetaan osallisina olevien henkilöiden tunnistaminen selkeästi, ilmoitukseen sisällytettäviä tietoja on laajennettu ja eriytetty luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden osalta.

Jotta ”riskienhallinnan” käsitteestä tehdään selkeämpi, viittaukset asetukseen 952/201 sisältyvään määritelmään ja direktiiviin 2015/849 sisältyvään määräykseen ”riskienarviointia” koskevista menettelyistä on lisätty. Esittelijät pitävät tärkeänä, että SEUT:n 290 artiklan sijaan sovelletaan tehokkuussyistä SEUT:n 291 artiklaa, ja sen vuoksi mietintöluonnoksessa ehdotetaan asiaa koskevaa muutosta.

Esittelijät ovat vakuuttuneita siitä, että tämän ehdotuksen tavoite edellyttää toimivaltaisten kansallisten viranomaisten valvontatoimien yhdenmukaistamista Euroopan tasolla sekä noudattamatta jättämistä koskevien kansallisten seuraamusten lähentämistä. Komission olisi toteutettava toimenpiteitä toimivaltaisten viranomaisten valvontatoimien yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, ja jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö tulliseuraamuksissa, joiden olisi perustuttava suhteellisuusperiaatteeseen.

Yksi tärkeimpiä parannuksia asetuksessa on tietojenvaihto. Tässä mielessä esittelijät pitävät parempana nopeaa toimintaa ja ehdottavat alan asiantuntijoita kuultuaan, että kaikki jäsenvaltiot käyttävät tietoteknistä CIS+-tietojenvaihtojärjestelmää. Järjestelmä on helppokäyttöinen ja tehokas, ja jotta rikokset voidaan estää mahdollisimman tehokkaasti, esittelijät ehdottavat myös, että jäsenvaltiot toimittavat tiedot viimeistään kolmen päivän kuluttua niiden keräämisestä eikä kuukauden kuluttua, kuten tällä hetkellä asetuksessa säädetään.

Esittelijät ehdottavat myös Euroopan rahanpesun selvittelykeskuksen perustamista tutkivien viranomaisten koordinointia koskevan yhteistyön tehostamiseksi, koska se mahdollistaisi kansallisten yksiköiden keräämien tietojen toimittamisen ilman viivettä. Tässä asetuksessa käsiteltävien asioiden dynamiikka ja muuttuva luonne huomioon ottaen esittelijät ehdottavat myös vahvaa tarkistuslauseketta, joka mahdollistaa asetuksen säännöllisen päivittämisen kolmen vuoden välein, jotta pysytään teknisten valmiuksien ja kehityksen sekä petoksentekijöiden tahdissa.

Lopuksi esittelijät yhtyvät Euroopan tietosuojavaltuutettuun, joka suhtautuu myönteisesti siihen, että toimivaltaisten viranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten tallentamien tietojen säilyttämisaika on mahdollisimman pitkä.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonta

Viiteasiakirjat

COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

22.12.2016

 

 

 

Asiasta vastaavat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

19.1.2017

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

25.1.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Mady Delvaux

29.6.2017

Juan Fernando López Aguilar

29.6.2017

 

 

Valiokuntien yhteiskokousmenettely (55 art.)

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

       

6.7.2017

Valiokuntakäsittely

21.11.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.12.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

55

3

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Kinga Gál, Sven Giegold, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Roberta Metsola, Claude Moraes, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Judith Sargentini, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Helga Stevens, Paul Tang, Traian Ungureanu, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pál Csáky, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Luigi Morgano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Daniele Viotti, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Zbigniew Kuźmiuk

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.12.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

55

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Brian Hayes, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Anne Sander, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Claude Moraes, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Paul Tang, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bas Eickhout, Sven Giegold, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

3

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Auke Zijlstra

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Joachim Starbatty, Helga Stevens

EFDD

Marco Valli

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

–  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö