Postupak : 2016/0413(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0394/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0394/2017

Rasprave :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Glasovanja :

PV 12/09/2018 - 6.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0338

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 871kWORD 106k
8.12.2017
PE 610.703v02-00 A8-0394/2017

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelji: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

(Postupak u zajedničkom odboru – članak 55. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0825),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 33. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0001/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir primjedbe na nacrt zakonodavnog akta koje su podnijeli češki Zastupnički dom i Španjolski parlament,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 27. travnja 2017.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove u skladu s člankom 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0394/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Kriminalci krijumčare gotovinu u Uniju, ali nema jasnih procjena o razmjeru i vrijednosti iznosa koji se krijumčare preko granica. Odgovornost za otkrivanje, evidentiranje i istraživanje kretanja gotovine rascjepkana je među državama članicama te nacionalna tijela mogu naići na pravne prepreke koje onemogućuju carinskim tijelima da kontroliraju gotovinu koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i da izvješćuju o njoj. Neki se visokovrijedni instrumenti na donositelja, a koji nisu gotovina, kao što su zlato, dijamanti, kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima, digitalni novčanici i dionice na donositelja, rijetko bilježe jer ih je teško otkriti ili jer su trenutačno izvan područja primjene propisa u području gotovine u većini država članica.

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  S obzirom na rizik da bi primjena Direktive 91/308/EEZ mogla dovesti do povećanog kretanja gotovine u nezakonite svrhe, što je moglo ugroziti financijski sustav i unutarnje tržište, ta je Direktiva dopunjena Uredbom (EZ) br. 1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća20. Tom se Uredbom nastoje spriječiti i otkriti slučajevi pranja novca te financiranja terorizma utvrđivanjem sustava kontrola primjenjivih na fizičke osobe koje ulaze u Uniju ili izlaze iz Unije i sa sobom nose gotovinu ili prenosive instrumente na donositelja u vrijednosti od 10 000 EUR ili više ili jednakovrijednog iznosa u drugim valutama.

(4)  S obzirom na rizik da bi primjena Direktive 91/308/EEZ mogla dovesti do povećanog kretanja gotovine u nezakonite svrhe, što može ugroziti financijski sustav i unutarnje tržište, ta je Direktiva dopunjena Uredbom (EZ) br. 1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća20. Tom se Uredbom nastoje spriječiti i otkriti slučajevi pranja novca te financiranja terorizma utvrđivanjem sustava kontrola primjenjivih na fizičke osobe koje ulaze u Uniju ili izlaze iz Unije i sa sobom nose gotovinu u vrijednosti od 10 0000 EUR ili više ili jednakovrijednog iznosa u drugim valutama. Izraz „ulaze u Uniju ili izlaze iz Unije” trebao bi biti definiran u odnosu na teritorij Unije kako je definiran člankom 355. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kako bi se zajamčilo najšire moguće područje primjene ove Uredbe i kako nijedno područje, primjerice slobodne zone, međunarodna tranzitna područja i sl., ne bi bilo izuzeto iz njezine primjene i pružalo priliku za zaobilaženje primjenjivih kontrola.

__________________

__________________

20 Uredba (EZ) br. 1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o kontrolama gotovine koja se unosi u Zajednicu ili iznosi iz Zajednice (SL L 309, 25.11.2005., str. 9.).

20 Uredba (EZ) br. 1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o kontrolama gotovine koja se unosi u Zajednicu ili iznosi iz Zajednice (SL L 309, 25.11.2005., str. 9.).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Anomalije o kojima izvješćuje Europol ističu važnost kontroliranja kretanja gotovine u Uniju i iz Unije, a primjer tih anomalija je što se, usprkos stalnom porastu upotrebe negotovinskih načina plaćanja i umjerenom padu upotrebe gotovine kao sredstva plaćanja, ukupna vrijednost euronovčanica u optjecaju i dalje povećava više od stope inflacije, a potražnja za novčanicama velikih apoena, koje obično nisu povezane s plaćanjima, održava se na istoj razini, što bi moglo upućivati na vezu s kriminalnim aktivnostima, kao što pokazuje izvješće Europola iz 2015. naslovljeno „Why is Cash still King?” („Zašto gotovina i dalje vlada?”).

 

 

 

 

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  U Direktivi (EU) 2015/849 utvrđen je i opisan niz kriminalnih aktivnosti kojima se ostvaruju prihodi koji bi mogli biti povezani s pranjem novca ili se upotrebljavati za financiranje terorizma. Prihodi od tih kriminalnih aktivnosti često se radi pranja ili financiranja terorizma prenose preko vanjske granice Unije. U ovoj bi Uredbi to trebalo uzeti u obzir i utvrditi sustav pravila kojima se, osim doprinosa sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma kao takvih, omogućuju otkrivanje i istraga kriminalnih aktivnosti utvrđenih u Direktivi (EU) 2015/849.

(6)  U Direktivi (EU) 2015/849 utvrđen je i opisan niz kriminalnih aktivnosti kojima se ostvaruju prihodi koji bi mogli biti povezani s pranjem novca ili se upotrebljavati za financiranje terorizma. Prihodi od tih kriminalnih aktivnosti često se radi pranja novca ili financiranja terorizma prenose preko vanjske granice Unije. U ovoj bi Uredbi to trebalo uzeti u obzir i utvrditi sustav pravila kojima se, osim doprinosa sprečavanju pranja novca, uključujući predikatna kaznena djela kao što su ona povezana s porezom, i financiranja terorizma kao takvih, omogućuju otkrivanje i istraga kriminalnih aktivnosti utvrđenih u Direktivi (EU) 2015/849, kao i onih kojima se ugrožava sigurnost Unije i njezinih država članica.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Ovom Uredbom ne mijenja se obveza poštovanja temeljenih prava i temeljnih pravnih načela utvrđenih u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji i u Povelji Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu „Povelja”).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Usklađeni niz pravila Unije koji omogućuje kontrolu kretanja gotovine unutar Unije u velikoj bi mjeri olakšao napore za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  S obzirom na njihovu prisutnost na vanjskim granicama Unije, njihovu stručnost u provedbi kontrola nad putnicima i teretom koji prelazi vanjsku granicu te iskustvo stečeno primjenom Uredbe (EZ) br. 1889/2005 carinska tijela trebala bi nastaviti djelovati kao nadležna tijela za potrebe ove Uredbe. Države članice istodobno bi trebale i dalje moći imenovati druga nacionalna tijela prisutna na vanjskoj granici koja će djelovati kao nadležna tijela.

(11)  S obzirom na njihovu prisutnost na vanjskim granicama Unije, njihovu stručnost u provedbi kontrola nad putnicima i teretom koji prelazi vanjsku granicu te iskustvo stečeno primjenom Uredbe (EZ) br. 1889/2005 carinska tijela trebala bi nastaviti djelovati kao nadležna tijela za potrebe ove Uredbe. Države članice istodobno bi trebale i dalje moći imenovati druga nacionalna tijela prisutna na vanjskoj granici koja će djelovati kao nadležna tijela. Osoblju carinskih tijela i drugih nacionalnih tijela trebalo bi pružiti posebno osposobljavanje o tome kako identificirati pranje novca koje se temelji na gotovini, a države članice trebale bi raspodjeljivati resurse na temelju analize rizika i ne zanemarivati potrebne kontrole privatnih zrakoplova i jahti koji ulaze u njihovo državno područje ili izlaze iz njega.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Jedan je od glavnih koncepata koji se upotrebljavaju u ovoj Uredbi koncept „gotovine”, koju bi trebalo definirati tako da se njome obuhvate četiri kategorije: gotov novac, prenosivi instrumenti na donositelja, roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti i određene vrste kartica s unaprijed uplaćenim sredstvima. S obzirom na njihove značajke određeni prenosivi instrumenti na donositelja, roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti i kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima koje nisu povezane ni s jednim bankovnim računom vjerojatno će se upotrebljavati umjesto gotovog novca kao anoniman način prijenosa vrijednosti preko vanjskih granica kojem nije moguće ući u trag s pomoću uobičajenog sustava nadzora koji provode javna tijela. Ovom bi se Uredbom trebali utvrditi osnovni elementi definicije „gotovine” te bi istodobno trebalo omogućiti Komisiji da izmjenjuje sporedne elemente kao odgovor na nastojanja kriminalaca i njihovih suradnika da izbjegavaju mjere kontrole koje se odnose na samo jednu vrstu izrazito likvidne pričuve vrijednosti prenošenjem drugih vrsta preko vanjskih granica. Otkriju li se razumni dokazi za takvo ponašanje, nužno je brzo primijeniti mjere za rješavanje te situacije.

(12)  Jedan je od glavnih koncepata koji se upotrebljavaju u ovoj Uredbi koncept „gotovine”, koju bi trebalo definirati tako da se njome obuhvate četiri kategorije: gotov novac, prenosivi instrumenti na donositelja, roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti i određene vrste anonimnih kartica s unaprijed uplaćenim sredstvima. S obzirom na njihove značajke određeni prenosivi instrumenti na donositelja, roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti i anonimne kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima koje nisu povezane ni s jednim bankovnim računom vjerojatno će se upotrebljavati umjesto gotovog novca kao anoniman način prijenosa vrijednosti preko vanjskih granica kojem nije moguće ući u trag s pomoću uobičajenog sustava nadzora koji provode javna tijela. Carinska tijela trenutno su suočena s tehničkim poteškoćama kada u kratkom roku trebaju provjeriti količinu novca pohranjenu na karticama s unaprijed uplaćenim sredstvima. Ovom bi se Uredbom stoga trebali utvrditi osnovni elementi definicije „gotovine” te bi istodobno trebalo omogućiti Komisiji da izmjenjuje sporedne elemente kao odgovor na nastojanja kriminalaca i njihovih suradnika da izbjegavaju mjere kontrole koje se odnose na samo jednu vrstu izrazito likvidne pričuve vrijednosti prenošenjem drugih vrsta preko vanjskih granica. Otkriju li se dokazi da je takvo ponašanje rašireno, nužno je brzo primijeniti mjere za rješavanje te situacije. Usprkos visokoj razini rizika koju predstavljaju virtualne valute, kao što je navedeno u izvješću Komisije od 26. lipnja 2017. o procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji utječu na unutarnje tržište i odnose se na prekogranične aktivnosti1a, carinska tijela nemaju dovoljne resurse kako bi ih nadzirale.

 

_____________

 

1a (COM(2017)340 final i SWD(2017)241 final)

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima kartice su bez osobnih podataka koje služe za pohranu monetarne vrijednosti ili sredstava i mogu se upotrebljavati za platne transakcije, stjecanje robe ili usluga ili zamijeniti za gotov novac te koje nisu povezane ni s jednim bankovnim računom. Često se upotrebljavaju za niz zakonitih svrha, a jasno je i da su neki od tih instrumenata u društvenom interesu. Kao takve, kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima lako su prenosive i mogu se upotrebljavati za prijenos znatne vrijednosti preko vanjskih granica. Stoga je nužno uključiti kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima u definiciju gotovine. Time će se omogućiti proširenje mjera na određene vrste kartica s unaprijed uplaćenim sredstvima ako to bude opravdano te uzimajući u obzir proporcionalnost i provedivost u praksi.

(15)  Anonimne kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima jesu kartice bez osobnih podataka koje služe za pohranu monetarne vrijednosti ili sredstava ili pružanje pristupa njima i mogu se upotrebljavati za platne transakcije, stjecanje robe ili usluga ili zamijeniti za gotov novac te koje nisu povezane ni s jednim bankovnim računom. Često se upotrebljavaju za niz zakonitih svrha, a jasno je i da su neki od tih instrumenata u društvenom interesu. Kao takve, anonimne kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima lako su prenosive i mogu se upotrebljavati za prijenos znatne vrijednosti preko vanjskih granica. Stoga je nužno uključiti takve kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima u definiciju gotovine, osobito ako se mogu kupiti bez postupka dubinske analize stranke. Time će se omogućiti proširenje mjera na anonimne kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima ako to bude opravdano te uzimajući u obzir proporcionalnost i provedivost u praksi, u skladu s dostupnom tehnologijom.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Radi sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma trebalo bi uvesti obvezu prijavljivanja za fizičke osobe koje ulaze u Uniju ili izlaze iz Unije. Kako se ne bi neopravdano ograničila sloboda kretanja ili nametnulo preveliko opterećenje u obliku administrativnih formalnosti za građane i tijela, ta bi obveza trebala podlijegati pragu od 10 000 EUR ili jednakoj vrijednosti u obliku robe koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti, prenosivih instrumenata na donositelja, iznosa uplaćenog na karticu s unaprijed uplaćenim sredstvima ili u drugim valutama. Ta bi se obveza trebala primjenjivati na fizičke osobe koje taj iznos nose uz sebe, u prtljazi ili u prijevoznom sredstvu u kojem namjeravaju prijeći vanjsku granicu. Od tih osoba trebalo bi zahtijevati da nadležnim tijelima daju gotovinu na raspolaganje za kontrolu.

(16)  Radi sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma trebalo bi uvesti obvezu prijavljivanja za fizičke osobe koje ulaze u Uniju ili izlaze iz Unije. Kako se ne bi neopravdano ograničila sloboda kretanja ili nametnulo preveliko opterećenje u obliku administrativnih formalnosti za građane i tijela, ta bi obveza trebala podlijegati pragu od 10 000 EUR ili jednakoj vrijednosti u obliku robe koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti, prenosivih instrumenata na donositelja, iznosa uplaćenog na anonimnu karticu s unaprijed uplaćenim sredstvima ili u drugim valutama. Ta bi se obveza trebala primjenjivati na nositelje, koje za svrhe ove Uredbe treba definirati kao fizičke osobe koje taj iznos nose uz sebe, u prtljazi ili u prijevoznom sredstvu u kojem namjeravaju prijeći vanjsku granicu. Od tih osoba trebalo bi zahtijevati da nadležnim tijelima daju gotovinu na raspolaganje za kontrolu. Definiciju „nositelja” treba shvatiti kao da isključuje profesionalne nositelje koji se bave prijevozom robe ili ljudi.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U pogledu kretanja gotovine koja nije u pratnji vlasnika, pošiljatelja, predviđenog primatelja ili njihova zastupnika kao što je gotovina koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije u poštanskim paketima, kurirskim pošiljkama, prtljazi bez pratnje ili kao teret u kontejnerima, nadležna tijela na vanjskoj granici trebala bi imati ovlast da od pošiljatelja, primatelja ili njihova zastupnika zahtijevaju objavljivanje. Tim bi objavljivanjem trebao biti obuhvaćen niz elemenata kao što su geografsko podrijetlo, odredište, ekonomsko podrijetlo i namjena, a koji nisu obuhvaćeni uobičajenom dokumentacijom koja se podnosi carini kao što su otpremni dokumenti i carinske deklaracije. Time će se omogućiti nadležnim tijelima da provedu analizu rizika i usmjere se na pošiljke koje smatraju najrizičnijima, a da se pritom ne uvedu dodatne sustavne formalnosti. Obveza objavljivanja trebala bi biti podložna identičnom pragu kao gotovina koju sa sobom nose fizičke osobe.

(17)  U pogledu kretanja gotovine koja nije u pratnji nositelja, kao što je gotovina koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije u poštanskim paketima, kurirskim pošiljkama, prtljazi bez pratnje ili kao teret u kontejnerima, nadležna tijela trebala bi imati ovlast da od pošiljatelja, primatelja ili njihova zastupnika zahtijevaju objavljivanje. Tim bi objavljivanjem trebao biti obuhvaćen niz elemenata kao što su geografsko podrijetlo, odredište, ekonomsko podrijetlo i namjena, a koji nisu obuhvaćeni uobičajenom dokumentacijom koja se podnosi carini kao što su otpremni dokumenti i carinske deklaracije. Time će se omogućiti nadležnim tijelima da provedu analizu rizika i usmjere se na pošiljke koje smatraju najrizičnijima, a da se pritom ne uvedu dodatne sustavne formalnosti. Obveza objavljivanja trebala bi biti podložna identičnom pragu kao gotovina koju sa sobom nose fizičke osobe.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Ako otkriju iznose gotovine niže od praga, ali postoje naznake da bi ta gotovina mogla biti povezana s kriminalnom aktivnošću kako je definirana u ovoj Uredbi, nadležna tijela trebala bi moći evidentirati bitne informacije o osobama koje nose tu gotovinu, kao što su njihovi osobni podaci i državljanstvo te pojedinosti o upotrijebljenom prijevoznom sredstvu kao što su vrsta vozila, njegovo polazište i odredište.

(20)  Ako otkriju iznose gotovine niže od praga, ali postoje naznake da bi ta gotovina mogla biti povezana s kriminalnom aktivnošću kako je definirana u ovoj Uredbi, nadležna tijela trebala bi moći, u slučaju gotovine u pratnji, evidentirati informacije o nositelju, vlasniku i predviđenom primatelju, kao što su njihovi osobni i kontaktni podaci, podaci o državljanstvu, pojedinosti o ekonomskom podrijetlu i namjeni gotovine te o upotrijebljenom prijevoznom sredstvu kao što su vrsta vozila, njegovo polazište i odredište. U slučaju gotovine bez pratnje nadležna tijela trebala bi moći evidentirati te informacije o pošiljatelju, vlasniku i predviđenom primatelju gotovine.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Te bi se informacije trebale proslijediti financijsko-obavještajnoj jedinici dotične države članice. Te su jedinice zamišljene kao čvorišta u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma koja primaju i obrađuju informacije iz različitih izvora kao što su financijske institucije te analiziraju te informacije kako bi se utvrdilo postoji li temelj za nastavak istrage koji možda nisu uočila nadležna tijela koja prikupljaju prijave i izvršavaju kontrole u skladu s ovom Uredbom.

(21)  Te bi se informacije trebale proslijediti financijsko-obavještajnoj jedinici dotične države članice, koja bi ih trebala promptno proslijediti financijsko-obavještajnim jedinicama drugih država članica. Te su jedinice zamišljene kao čvorišta u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma koja primaju i obrađuju informacije iz različitih izvora kao što su financijske institucije te analiziraju te informacije kako bi se utvrdilo postoji li temelj za nastavak istrage koji možda nisu uočila nadležna tijela koja prikupljaju prijave i izvršavaju kontrole u skladu s ovom Uredbom. U tu bi svrhu trebalo međusobno povezati sustav razmjene informacija koji koriste nadležna tijela s onim koji koriste jedinice za financijske istrage.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  Kako bi se dodatno ojačala suradnja između financijsko-obavještajnih jedinica, Komisija bi trebala procijeniti prikladnost osnivanja financijsko-obavještajne jedinice Unije i po potrebi predstaviti zakonodavni prijedlog.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Budući da se kretanja gotovine koja podliježu kontrolama na temelju ove Uredbe odvijaju na vanjskoj granici te s obzirom na to koliko je poduzimanje mjera komplicirano nakon što gotovina napusti točku ulaska ili izlaska i koliki je s time povezan rizik ako se tek malen dio te gotovine upotrijebi u nezakonite svrhe, nadležna tijela trebala bi moći privremeno zaplijeniti i zadržati gotovinu u određenim okolnostima, podložno provjerama i ravnoteži: kao prvo, ako nije ispunjena obveza prijavljivanja ili objavljivanja i, kao drugo, ako postoje naznake kriminalne aktivnosti, neovisno o tome nosi li gotovinu fizička osoba ili je riječ o gotovini bez pratnje. Zbog naravi te privremene zapljene i zadržavanja te utjecaja koji to može imati na slobodu kretanja i pravo na vlasništvo, razdoblje zadržavanja trebalo bi se ograničiti na apsolutno najkraće vrijeme potrebno nadležnim tijelima za utvrđivanje postoji li temelj za daljnje djelovanje, kao što su istrage ili zapljena gotovine temeljena na drugim pravnim instrumentima. Uz odluku o privremenom zadržavanju gotovine u skladu s ovom Uredbom trebalo bi izdati i obrazloženje te na odgovarajući način opisati specifične čimbenike zbog kojih je ta mjera primijenjena. Ako se do isteka razdoblja zadržavanja ne donese odluka o daljnjem djelovanju ili ako nadležno tijelo odluči da ne postoji temelj za daljnje zadržavanje gotovine, gotovinu bi trebalo odmah staviti na raspolaganje podnositelju prijave.

(23)  Budući da se kretanja gotovine koja podliježu kontrolama na temelju ove Uredbe odvijaju na vanjskoj granici te s obzirom na to koliko je poduzimanje mjera komplicirano nakon što gotovina napusti točku ulaska ili izlaska i koliki je s time povezan rizik ako se tek malen dio te gotovine upotrijebi u nezakonite svrhe, nadležna tijela trebala bi moći privremeno zaplijeniti i zadržati gotovinu u određenim okolnostima, podložno provjerama i ravnoteži: kao prvo, ako nije ispunjena obveza prijavljivanja ili objavljivanja i, kao drugo, ako postoje naznake kriminalne aktivnosti. Zbog naravi te privremene zapljene i zadržavanja te utjecaja koji to može imati na slobodu kretanja i pravo na vlasništvo, razdoblje zadržavanja trebalo bi se ograničiti na apsolutno najkraće vrijeme potrebno nadležnim tijelima za utvrđivanje postoji li temelj za daljnje djelovanje, kao što su istrage ili zapljena gotovine temeljena na drugim pravnim instrumentima. Fizičkim osobama kojima je privremeno zaplijenjena ili zadržana gotovina trebalo bi, ako bi to za njih predstavljalo neopravdanu poteškoću, ponuditi mogućnost da zadrže određeni minimalni iznos gotovine, kada je to moguće s obzirom na vrstu zaplijenjene ili zadržane gotovine, kako bi si mogle priuštiti hranu, vodu i smještaj. Uz odluku o privremenom zadržavanju gotovine u skladu s ovom Uredbom trebalo bi izdati i obrazloženje te na odgovarajući način opisati specifične čimbenike zbog kojih je ta mjera primijenjena. Ako se do isteka razdoblja zadržavanja ne donese odluka o daljnjem djelovanju ili ako nadležno tijelo odluči da ne postoji temelj za daljnje zadržavanje gotovine, gotovinu bi trebalo odmah staviti na raspolaganje relevantnoj zainteresiranoj strani.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Nužno je da nadležna tijela koja prikupljaju informacije u skladu s ovom Uredbom pravodobno dostave te informacije nacionalnoj financijsko-obavještajnoj jedinici kako bi ih ta jedinica mogla dodatno analizirati i usporediti s drugim podacima kako je predviđeno Direktivom 2015/849.

(24)  Nužno je da nadležna tijela koja prikupljaju informacije u skladu s ovom Uredbom pravodobno dostave te informacije nacionalnoj financijsko-obavještajnoj jedinici, koja bi te informacije promptno trebala proslijediti financijsko-obavještajnim jedinicama drugih država članica, kako bi financijsko-obavještajne jedinice mogle dodatno analizirati i usporediti te informacije s drugim podacima kako je predviđeno Direktivom (EU) 2015/849.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Ako evidentiraju neprijavljivanje ili neobjavljivanje ili ako postoje naznake kriminalne aktivnosti, nadležna tijela trebala bi moći odgovarajućim kanalima razmijeniti te informacije s tijelima nadležnima za borbu protiv dotične kriminalne aktivnosti. Ta je razmjena podataka proporcionalna s obzirom na to da bi prekršitelji obveze prijavljivanja uhvaćeni u jednoj državi članici za ulazak ili izlazak vjerojatno odabrali drugu državu članicu u kojoj nadležna tijela ne bi bila upoznata s njihovim prethodnim prekršajima. Tu bi razmjenu informacija trebalo učiniti obveznom kako bi se osigurala usklađena primjena među državama članicama. Ako postoje naznake da je gotovina povezana s nezakonitom aktivnošću koja bi mogla negativno utjecati na financijske interese Unije, te bi informacije trebalo dostaviti i Komisiji. Kako bi se uspješnije ispunili ciljevi sprečavanja i odvraćanja iz ove Uredbe u smislu izbjegavanja obveze prijavljivanja, trebala bi biti obvezna i razmjena anonimiziranih informacija o riziku te rezultata analize rizika među državama članicama te s Komisijom.

(25)  Ako evidentiraju neprijavljivanje ili neobjavljivanje ili ako postoje naznake kriminalne aktivnosti, nadležna tijela trebala bi pravodobno odgovarajućim kanalima razmijeniti te informacije s tijelima drugih država članica nadležnima za borbu protiv dotične kriminalne aktivnosti. Ta je razmjena podataka proporcionalna s obzirom na to da bi prekršitelji obveze prijavljivanja uhvaćeni u jednoj državi članici za ulazak ili izlazak vjerojatno odabrali drugu državu članicu u kojoj nadležna tijela ne bi bila upoznata s njihovim prethodnim prekršajima. Tu bi razmjenu informacija trebalo učiniti obveznom kako bi se osigurala usklađena primjena među državama članicama. Ako postoje naznake da je gotovina povezana s nezakonitom aktivnošću koja bi mogla negativno utjecati na financijske interese Unije, te bi informacije trebalo također dostaviti Komisiji i Uredu europskog javnog tužitelja. Kako bi se uspješnije ispunili ciljevi sprečavanja i odvraćanja iz ove Uredbe u smislu izbjegavanja obveze prijavljivanja, trebala bi biti obvezna i razmjena anonimiziranih informacija o riziku te rezultata analize rizika među državama članicama te s Komisijom, u skladu sa standardima utvrđenima u provedbenim aktima koji se donose na temelju ove Uredbe.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a)  Kako bi se zajamčilo da financijsko-obavještajne jedinice imaju brz pristup informacijama potrebnima za provođenje istraga, trebalo bi poticati međupovezanost carinskog informacijskog sustava i decentralizirane računalne mreže FIU.net.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Trebalo bi uz odgovarajuće zaštitne mjere omogućiti razmjenu informacija između nadležnog tijela države članice ili Komisije i tijela treće zemlje. Ta bi razmjena trebala biti dopuštena samo pod uvjetom da se poštuju relevantne nacionalne i Unijine odredbe o temeljnim pravima i prijenosu osobnih podataka te uz odobrenje tijela koja su prikupila informacije. Komisija bi trebala biti obaviještena o svakoj razmjeni informacija s trećim zemljama provedenoj na temelju ove Uredbe.

(26)  Trebalo bi uz odgovarajuće zaštitne mjere omogućiti razmjenu informacija između nadležnog tijela države članice ili Komisije i tijela treće zemlje. Ta bi razmjena trebala biti dopuštena samo pod uvjetom da se poštuju relevantne nacionalne i Unijine odredbe o temeljnim pravima i prijenosu osobnih podataka te uz odobrenje tijela koja su prikupila informacije. Komisija bi trebala biti obaviještena o svakoj razmjeni informacija s trećim zemljama provedenoj na temelju ove Uredbe i o tome mora izvješćivati Europski parlament na godišnjoj osnovi.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  S obzirom na narav informacija koje se prikupljaju i na legitimno očekivanje podnositelja prijave da će se njihovi osobni podaci te informacije o iznosu gotovine koju su unijeli u Uniju ili iznijeli iz Unije smatrati povjerljivima, nadležna tijela trebala bi odgovarajućim zaštitnim mjerama osigurati da agenti koji steknu pristup tim informacijama poštuju načelo profesionalne tajne i na odgovarajući način zaštititi te informacije od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili dostave. Osim ako je drukčije predviđeno ovom Uredbom ili nacionalnim pravom, posebno u kontekstu pravnih postupaka, te informacije ne bi trebalo objavljivati bez dopuštenja tijela koje ih je prikupilo. Svako prikupljanje, objava, prijenos, dostava i druga obrada osobnih podataka obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe trebali bi podlijegati zahtjevima Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća21 i Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća22.

(27)  S obzirom na narav informacija koje se prikupljaju i na legitimno očekivanje nositelja i podnositelja prijave da će se njihovi osobni podaci te informacije o vrijednosti gotovine koju su unijeli u Uniju ili iznijeli iz Unije smatrati povjerljivima, nadležna tijela trebala bi odgovarajućim zaštitnim mjerama osigurati da agenti koji steknu pristup tim informacijama poštuju načelo profesionalne tajne i na odgovarajući način zaštititi te informacije od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili dostave. Osim ako je drukčije predviđeno ovom Uredbom ili nacionalnim pravom, posebno u kontekstu pravnih postupaka, te informacije ne bi trebalo objavljivati bez dopuštenja tijela koje ih je prikupilo. Svako prikupljanje, objava, prijenos, dostava i druga obrada osobnih podataka obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe trebali bi podlijegati zahtjevima Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća21 i Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća22.

__________________

__________________

21 Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

21 Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

22 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

22 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Za potrebe analize koju provode financijsko-obavještajne jedinice te kako bi se omogućilo tijelima u drugim državama članicama da kontroliraju i izvršavaju obvezu prijavljivanja, posebno u pogledu podnositelja prijava koji su prethodno prekršili tu obvezu, nužno je da se podaci iz prijava pohranjuju na dostatno dugo razdoblje kako bi se omogućilo nadležnim tijelima da djelotvorno provode istrage. Obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe služi istoj svrsi kao obrada na temelju Direktive (EU) 2015/849. U skladu s tom Direktivom podatke koje su im dostavili „obveznici” financijsko-obavještajne jedinice zadržavaju pet godina. Kako bi se djelotvorno kontrolirala i izvršavala obveza prijavljivanja razdoblje zadržavanja podataka iz prijava trebalo bi biti usklađeno s razdobljem na temelju Direktive (EU) 2015/849.

(28)  Za potrebe analize koju provode financijsko-obavještajne jedinice te kako bi se omogućilo tijelima u drugim državama članicama da kontroliraju i izvršavaju obvezu prijavljivanja, posebno u pogledu osoba koje su prethodno prekršile tu obvezu, nužno je da se podaci iz prijava pohranjuju na dostatno dugo razdoblje kako bi se omogućilo nadležnim tijelima da djelotvorno provode istrage. Obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe služi istoj svrsi kao obrada na temelju Direktive (EU) 2015/849. U skladu s tom Direktivom podatke koje su im dostavili „obveznici” financijsko-obavještajne jedinice zadržavaju pet godina.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Radi poticanja usklađenosti i sprečavanja izbjegavanja obveza države članice trebale bi uvesti sankcije za nepoštovanje obveza prijavljivanja ili objavljivanja. Te bi se sankcije trebale primjenjivati samo na nepoštovanje prijavljivanja ili objavljivanja na temelju ove Uredbe i njima se ne bi trebala uzeti u obzir kriminalna aktivnost potencijalno povezana s gotovinom, koja može biti predmetom daljnje istrage i mjera koje nisu obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe. Sankcije bi trebale biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće te ne bi trebale prelaziti ono što je potrebno za postizanje usklađenosti.

(29)  Radi poticanja usklađenosti i sprečavanja izbjegavanja obveza države članice trebale bi uvesti sankcije za nepoštovanje obveza prijavljivanja ili objavljivanja. Te bi se sankcije trebale primjenjivati samo na nepoštovanje prijavljivanja ili objavljivanja na temelju ove Uredbe i njima se ne bi trebala uzeti u obzir kriminalna aktivnost potencijalno povezana s gotovinom, koja može biti predmetom daljnje istrage i mjera koje nisu obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe. Sankcije bi trebale biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće te ne bi trebale prelaziti ono što je potrebno za postizanje usklađenosti. Kako bi bila djelotvorna i kako bi se izbjegla situacija u kojoj kriminalci odabiru državu članicu ulaska ili izlaska iz Unije na temelju razine sankcija koje su na snazi, ovom bi se Uredbom trebala uvesti konvergencija nacionalnih sankcija.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Kako bi se osiguralo da nadležna tijela ujednačeno primjenjuju kontrole i učinkovito obrađuju, prenose i analiziraju prijave, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za donošenje predložaka obrazaca prijave i objavljivanja, utvrđivanje kriterija zajedničkog okvira upravljanja rizikom, uspostavu tehničkih pravila, metoda te predloška koji će se upotrebljavati za prijave i razmjenu informacija, kao i za utvrđivanje pravila i formata za dostavu statističkih informacija Komisiji. U to bi trebala biti uključena uspostava odgovarajućih elektroničkih sustava. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća23.

(30)  Premda većina država članica na dobrovoljnoj osnovi već koristi usklađeni obrazac prijave, obrazac EU-a za prijavu gotovine, kako bi se osiguralo da nadležna tijela ujednačeno primjenjuju kontrole i učinkovito obrađuju, prenose i analiziraju prijave, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za donošenje predložaka obrazaca prijave i objavljivanja, uspostavu tehničkih pravila, metoda te predloška koji će se upotrebljavati za prijave, za razmjenu informacija među nadležnim tijelima i za međusobnu povezanost između sustava razmjene informacija koje koriste nadležna tijela i onih koje koriste financijsko-obavještajne jedinice, kao i za utvrđivanje pravila i formata za dostavu statističkih informacija Komisiji. U to bi trebala biti uključena uspostava odgovarajućih elektroničkih sustava. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.

__________________

 

23Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

 

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30a)  Kako bi se zajamčilo da ih nadležna tijela provode na jednak način, kontrole bi se primarno trebale temeljiti na analizi rizika u cilju utvrđivanja i evaluacije rizika i razvijanja potrebnih protumjera. Uspostava okvira upravljanja rizikom koji je zajednički svim državama članicama ne bi ih smjela sprečavati u provođenju nasumičnih provjera.

 

 

 

 

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Kako bi se mogle brzo uzeti u obzir buduće izmjene međunarodnih standarda, poput onih koje utvrđuje radna skupina za financijske mjere, ili kako bi se riješilo pitanje izbjegavanja obveza propisanih ovom Uredbom s pomoću likvidnih pričuva vrijednosti koje nisu obuhvaćene definicijom „gotovine”, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebala bi se delegirati Komisiji u vezi s izmjenama te definicije. Posebno je važno da Komisija provodi odgovarajuća savjetovanja tijekom pripremnog rada, uključujući na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provode u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.24. Točnije, kako bi se osiguralo jednako sudjelovanje u izradi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće sve dokumente zaprimaju istovremeno kad i stručnjaci država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave izradom delegiranih akata.

(31)  Kako bi se mogle brzo uzeti u obzir buduće izmjene međunarodnih standarda, poput onih koje utvrđuje radna skupina za financijske mjere, ili kako bi se riješilo pitanje izbjegavanja obveza propisanih ovom Uredbom s pomoću likvidnih pričuva vrijednosti koje nisu obuhvaćene definicijom „gotovine”, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebala bi se delegirati Komisiji u vezi s detaljnim pravilima za kontrole koje izvršavaju nadležna tijela, uzimajući u obzir zajednički okvir upravljanja rizikom kako je definirano Uredbom (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća23a i analizu procjene rizika izvršenu u skladu s Direktivom (EU) 2015/849, te u vezi s izmjenama Priloga I. ovoj Uredbi. Posebno je važno da Komisija provodi odgovarajuća savjetovanja tijekom pripremnog rada, uključujući na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provode u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.24. Točnije, kako bi se osiguralo jednako sudjelovanje u izradi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće sve dokumente zaprimaju istovremeno kad i stručnjaci država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave izradom delegiranih akata.

__________________

__________________

 

23a Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

24 Upućivanje na SL [L 123/1]

24 Upućivanje na SL [L 123/1]

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(31a)  Kako bi se ispravila trenutačna situacija u kojoj mnogi putnici nisu svjesni svoje obveze prijavljivanja gotovine, države članice bi u suradnji s Komisijom trebale pripremiti odgovarajuće materijale i pokrenuti redovite kampanje za podizanje razine osviještenosti usmjerene na građane Unije, državljane trećih zemalja i pravne osobe. Te bi kampanje trebale biti usklađene zbog činjenice da bi trebale biti osmišljene za vanjske granice Unije.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom predviđa sustav kontrola u pogledu gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije kojim će se dopuniti pravni okvir za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma utvrđen Direktivom (EU) 2015/849.

Ovom se Uredbom predviđa sustav kontrola u pogledu gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije kojim će se dopuniti pravni okvir za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma utvrđen Direktivom (EU) 2015/849 te za sprečavanje svih drugih kriminalnih aktivnosti kojima se ugrožava sigurnost Unije ili njezinih država članica.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  prenosivi instrumenti na donositelja navedeni u Prilogu I.;

-  prenosivi instrumenti na donositelja;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti navedena u Prilogu I.;

-  roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima navedene u Prilogu I.;

-  anonimne kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „prenosivi instrument na donositelja” znači instrument koji nije gotov novac, na temelju kojeg njegov nositelj može po predočenju tog instrumenta zatražiti da mu se isplati financijski iznos, a da pritom ne mora dokazivati svoj identitet ni svoje pravo na taj iznos;

(d)  „prenosivi instrument na donositelja” znači instrument koji nije gotov novac, na temelju kojeg njegov nositelj može po predočenju tog instrumenta zatražiti da mu se isplati financijski iznos, a da pritom ne mora dokazivati svoj identitet ni svoje pravo na taj iznos; ti prenosivi instrumenti na donositelja navedeni su u Prilogu I.;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti” znači roba s velikim omjerom između vrijednosti i volumena koju je moguće jednostavno zamijeniti za gotov novac na dostupnim tržištima uz niske troškove transakcije;

(e)  „roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti” znači roba s velikim omjerom između vrijednosti i volumena koju je moguće jednostavno zamijeniti za gotov novac na dostupnim tržištima uz niske troškove transakcije; ta roba navedena je u Prilogu I.;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  „kartica s unaprijed uplaćenim sredstvima” znači kartica bez osobnih podataka koja služi za pohranu monetarne vrijednosti ili sredstava i može se upotrebljavati za platne transakcije, stjecanje robe ili usluga ili zamijeniti za gotov novac te koja nije povezana ni s jednim bankovnim računom;

(f)  anonimna kartica s unaprijed uplaćenim sredstvima” znači kartica bez osobnih podataka koja služi za pohranu monetarne vrijednosti ili sredstava ili pružanje pristupa njima i može se upotrebljavati za platne transakcije, stjecanje robe ili usluga ili zamijeniti za gotov novac te koja nije povezana ni s jednim bankovnim računom; te anonimne kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima navedene su u Prilogu I.;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  „nositelj” znači fizička osoba koja ulazi u Uniju ili izlazi iz nje i uz sebe, u prtljazi ili u prijevoznom sredstvu u kojem prelazi vanjsku granicu nosi gotovinu;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  „gotovina bez pratnje” znači gotovina koja je dio pošiljke u čijoj se pratnji na putovanju ne nalazi vlasnik, pošiljatelj ni predviđeni primatelj gotovine;

(h)  „gotovina bez pratnje” znači gotovina koja je dio pošiljke bez nositelja;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 14. radi izmjene Priloga I. kako bi se uzela u obzir nova kretanja u pranju novca ili financiranju terorizma, kako su definirani u članku 1. stavcima 3., 4. i 5. Direktive (EU) 2015/849 ili najbolje prakse u sprečavanju pranja novca ili financiranja terorizma ili kako bi se spriječilo da kriminalci upotrebljavaju prenosive instrumente na donositelja, robu koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti ili kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima za izbjegavanje obveza utvrđenih u člancima 3. i 4.

2.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 14. radi izmjene Priloga I. kako bi se uzela u obzir nova kretanja u pranju novca ili financiranju terorizma, kako su definirani u članku 1. stavcima 3., 4. i 5. Direktive (EU) 2015/849 ili najbolje prakse u sprečavanju pranja novca ili financiranja terorizma ili kako bi se spriječilo da kriminalci upotrebljavaju prenosive instrumente na donositelja, robu koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti ili anonimne kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima za izbjegavanje obveza utvrđenih u člancima 3. i 4.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveza prijavljivanja

Obveza prijavljivanja gotovine u pratnji

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka fizička osoba koja ulazi u Uniju ili izlazi iz Unije, a nosi gotovinu u vrijednosti od 10 000 EUR ili više uz sebe, u prtljazi ili u svojem prijevoznom sredstvu prijavljuje taj iznos nadležnim tijelima države članice preko koje ulazi u Uniju ili izlazi iz Unije i stavlja im ga na raspolaganje za kontrolu. Obveza objavljivanja ne smatra se ispunjenom ako su dane informacije netočne ili nepotpune ili ako se gotovina ne stavi na raspolaganje za kontrolu.

1.  Svaki nositelj koji ulazi u Uniju ili izlazi iz Unije, a nosi gotovinu u vrijednosti od 10 000 EUR ili više uz sebe, u prtljazi ili u svojem prijevoznom sredstvu prijavljuje taj iznos nadležnim tijelima države članice preko koje ulazi u Uniju ili izlazi iz Unije i stavlja im ga na raspolaganje za kontrolu. Obveza prijavljivanja ne smatra se ispunjenom ako su dane informacije netočne ili nepotpune ili ako se gotovina ne stavi na raspolaganje za kontrolu.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  podnositelju, uključujući puno ime, adresu, datum i mjesto rođenja te državljanstvo;

(a)  nositelju, uključujući puno ime, kontaktne podatke (uključujući adresu), datum i mjesto rođenja, državljanstvo te broj osobne isprave;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  vlasniku gotovine, uključujući puno ime, adresu, datum i mjesto rođenja te državljanstvo;

(b)  vlasniku gotovine, što u slučaju fizičke osobe uključuje puno ime, kontaktne podatke (uključujući adresu) datum i mjesto rođenja, državljanstvo te broj osobne isprave, a za pravne osobe puni naziv, kontaktne podatke (uključujući adresu), registarski broj ili PDV identifikacijski broj;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  predviđenom primatelju gotovine, uključujući puno ime, adresu, datum i mjesto rođenja te državljanstvo;

(c)  predviđenom primatelju gotovine, što u slučaju fizičke osobe uključuje puno ime, kontaktne podatke (uključujući adresu) datum i mjesto rođenja, državljanstvo te broj osobne isprave, a za pravne osobe puni naziv, kontaktne podatke (uključujući adresu), registarski broj ili PDV identifikacijski broj;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  iznosu i vrsti gotovine;

(d)  prirodi i iznosu ili vrijednosti gotovine;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  podrijetlu i namjeni gotovine;

(e)  ekonomskom podrijetlu;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  namjeni gotovine;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Informacije se daju u pisanom obliku ili elektronički s pomoću obrasca utvrđenog u skladu s člankom 15. točkom (a). Ovjerena kopija dostavlja se podnositelju na njegov zahtjev.

3.  Informacije se daju u pisanom obliku ili elektronički s pomoću obrasca utvrđenog u skladu s člankom 15. točkom (a). Ovjerena kopija dostavlja se podnositelju.

Obrazloženje

Podnositelji bi uvijek trebali moći dobiti pisanu kopiju s obzirom na to da ponekad možda nisu u mogućnosti zatražiti je (npr. ako ne znaju da imaju na to pravo ili ako ne govore jezik te zemlje).

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveza objavljivanja

Obveza objavljivanja za gotovinu bez pratnje

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se gotovina bez pratnje u vrijednosti od 10 000 EUR ili više unosi u Uniju ili iznosi iz Unije, nadležna tijela države članice preko koje se ta gotovina unosi ili iznosi mogu nakon analize rizika od pošiljatelja ili primatelja ili njihova zastupnika zahtijevati objavljivanje. Obveza objavljivanja ne smatra se ispunjenom ako su dane informacije netočne ili nepotpune ili ako se gotovina ne stavi na raspolaganje za kontrolu.

1.  Ako se gotovina bez pratnje u vrijednosti od 10 000 EUR ili više unosi u Uniju ili iznosi iz Unije, nadležna tijela države članice preko koje se ta gotovina unosi ili iznosi mogu nakon analize rizika od pošiljatelja ili primatelja ili njihova zastupnika zahtijevati objavljivanje unutar utvrđenog roka od najviše 30 dana. Nadležna tijela mogu zadržati gotovinu dok pošiljatelj, primatelj ili njihov zastupnik ne naprave objavljivanje.

 

Obveza prijavljivanja ne smatra se ispunjenom ako prijava nije napravljena prije isteka roka, ako su dane informacije netočne ili nepotpune ili ako se gotovina ne stavi na raspolaganje za kontrolu.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  podnositelju, uključujući puno ime, adresu, datum i mjesto rođenja te državljanstvo;

(a)  podnositelju, uključujući puno ime, kontaktne podatke (uključujući adresu), datum i mjesto rođenja, državljanstvo te broj osobne isprave;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  vlasniku gotovine, uključujući puno ime, adresu, datum i mjesto rođenja te državljanstvo;

(b)  vlasniku gotovine, što u slučaju fizičke osobe uključuje puno ime, kontaktne podatke (uključujući adresu) datum i mjesto rođenja, državljanstvo te broj osobne isprave, a za pravne osobe puni naziv, kontaktne podatke (uključujući adresu) ili PDV identifikacijski broj.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pošiljatelju gotovine, uključujući puno ime, adresu, datum i mjesto rođenja te državljanstvo;

(c)  pošiljatelju gotovine, što u slučaju fizičke osobe uključuje puno ime, kontaktne podatke (uključujući adresu) datum i mjesto rođenja, državljanstvo te broj osobne isprave, a za pravne osobe puni naziv, kontaktne podatke (uključujući adresu) ili PDV identifikacijski broj;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  primatelju ili predviđenom primatelju gotovine, uključujući puno ime, adresu, datum i mjesto rođenja te državljanstvo;

(d)  vlasniku gotovine, što u slučaju fizičke osobe uključuje puno ime, kontaktne podatke (uključujući adresu) datum i mjesto rođenja, državljanstvo te broj osobne isprave, a za pravne osobe puni naziv, kontaktne podatke (uključujući adresu), registarski broj ili PDV identifikacijski broj;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  iznosu i vrsti gotovine;

(e)  prirodi i iznosu ili vrijednosti gotovine;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  podrijetlu i namjeni gotovine.

(f)  ekonomskom podrijetlu;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  namjeni gotovine.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Informacije se daju u pisanom obliku ili elektronički s pomoću obrasca utvrđenog u skladu s člankom 15. točkom (a). Ovjerena kopija dostavlja se podnositelju na njegov zahtjev.

3.  Informacije se daju u pisanom obliku ili elektronički s pomoću obrasca utvrđenog u skladu s člankom 15. točkom (a). Ovjerena kopija dostavlja se podnositelju.

Obrazloženje

Podnositelji bi uvijek trebali moći dobiti pisanu kopiju s obzirom na to da ponekad možda nisu u mogućnosti zatražiti je (npr. ako ne znaju da imaju na to pravo ili ako ne govore jezik te zemlje).

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako obveza u skladu s člankom 3. ili obveza objavljivanja u skladu s člankom 4. nije ispunjena, nadležna tijela u pisanom obliku ili elektronički utvrđuju prijavu ex officio koja, koliko je to moguće, sadržava pojedinosti navedene u članku 3. stavku 2. odnosno članku 4. stavku 2.

3.  Ako prijava u skladu s člankom 3. ili obveza objavljivanja u skladu s člankom 4. nisu ispunjene, nadležna tijela u pisanom obliku ili elektronički utvrđuju prijavu ex officio koja, koliko je to moguće, sadržava pojedinosti navedene u članku 3. stavku 2. odnosno članku 4. stavku 2.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kontrole se prvenstveno temelje na analizi rizika u svrhu utvrđivanja i evaluacije rizika te razvoja potrebnih protumjera i provode se unutar zajedničkog okvira upravljanja rizikom u skladu s kriterijima utvrđenima na temelju članka 15. točke (b).

4.  Kontrole se prvenstveno temelje na analizi rizika u svrhu utvrđivanja i evaluacije rizika te razvoja potrebnih protumjera.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Analiza rizika iz stavka 4. ne sprečava nadležna tijela da provode spontane kontrole ili kontrole temeljene na konkretnim informacijama dobivenim od nekog drugog tijela. Nadležna tijela moraju raspolagati odgovarajućim instrumentima za svrhu provođenja kontrola.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4b.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 14. u pogledu detaljnih pravila za kontrole koje provode nadležna tijela, vodeći računa o zajedničkom okviru upravljanja rizikom kako je definirano Uredbom (EU)br. 952/2013 i analizi procjene rizika izvršenoj u skladu s člancima 6. i 7. Direktive (EU) 2015/849;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4c.  Ovlasti koje su dodijeljene nadležnim tijelima u skladu s ovim člankom proširuju se i na članak 6.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 6. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Iznosi niži od praga

Iznosi niži od praga za koje se sumnja da su povezani s kriminalnom aktivnošću

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako nadležna tijela otkriju da fizička osoba ulazi u Uniju ili izlazi iz Unije s iznosom gotovine koji je niži od praga iz članka 3. i ako na temelju analize rizika postoje naznake da je ta gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću, ta tijela evidentiraju te informacije, puno ime, adresu, datum i mjesto rođenja te državljanstvo dotične osobe i informacije o upotrijebljenom prijevoznom sredstvu.

1.  Ako nadležna tijela utvrde da nositelj ulazi u Uniju ili izlazi iz Unije s iznosom gotovine koji je niži od praga iz članka 3. i ako postoje naznake da je ta gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću, ta tijela evidentiraju te informacije i podatke navedene u članku 3. stavku 2.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako nadležna tijela otkriju da se pošiljka gotovine bez pratnje u iznosu nižem od praga iz članka 4. unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i ako na temelju analize rizika postoje naznake da je ta gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću, ta tijela evidentiraju te informacije, puno ime, adresu, datum i mjesto rođenja te državljanstva pošiljatelja, predviđenog primatelja ili njihova zastupnika i informacije o upotrijebljenoj vrsti pošiljke.

2.  Ako nadležna tijela utvrde da se pošiljka gotovine bez pratnje u iznosu nižem od praga iz članka 4. unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i ako postoje naznake da je ta gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću, ta tijela evidentiraju te informacije i podatke navedene u članku 4. stavku 2.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  postoje naznake da je gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću, neovisno o tome nosi li gotovinu fizička osoba ili je riječ o gotovini bez pratnje.

(b)  postoje naznake da je gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Uz administrativnu odluku iz stavka 1. izdaje se obrazloženje te se odluka u trenutku njezina donošenja priopćuje osobi na koju se odnosi i podliježe djelotvornom pravnom lijeku u skladu s postupcima predviđenima nacionalnim pravom.

2.  Uz administrativnu odluku iz stavka 1. izdaje se obrazloženje te se odluka u trenutku njezina donošenja priopćuje sljedećim osobama:

 

(a)  osobi koja mora podnijeti prijavu u skladu s člankom 3. ili objavu u skladu s člankom 4. ili

 

(b)  nositelju i vlasniku u slučajevima navedenima u članku 6. stavku 1. ili vlasniku, predviđenom primatelju i pošiljatelju u slučajevima navedenima u članku 6. stavku 2.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Administrativna odluka iz stavka 1. podložna je efektivnom pravnom lijeku u skladu s postupcima predviđenima nacionalnim pravom.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Razdoblje privremenog zadržavanja strogo je ograničeno na vrijeme koje je nadležnim tijelima potrebno za utvrđivanje opravdanosti daljnjeg zadržavanja s obzirom na okolnosti. Najduže se razdoblje privremenog zadržavanja utvrđuje u nacionalnom zakonodavstvu i ono ne može biti duže od 30 dana. Ako se u pogledu daljnjeg zadržavanja gotovine u tom vremenskom razdoblju ne utvrdi ništa ili ako se utvrdi da u tom slučaju s obzirom na okolnosti nije opravdano dalje zadržati gotovinu, ona se odmah stavlja na raspolaganje podnositelju.

3.  Razdoblje privremenog zadržavanja strogo je ograničeno na vrijeme koje je nadležnim tijelima potrebno za utvrđivanje opravdanosti daljnjeg zadržavanja s obzirom na okolnosti. Najduže se razdoblje privremenog zadržavanja utvrđuje u nacionalnom zakonodavstvu i ono nije duže od 30 dana. Ako se u pogledu daljnjeg zadržavanja gotovine u tom vremenskom razdoblju ne utvrdi ništa ili ako se utvrdi da u tom slučaju s obzirom na okolnosti nije opravdano dalje zadržati gotovinu, ona se odmah stavlja na raspolaganje sljedećim osobama:

 

(a)  podnositelju ili nositelju u slučajevima navedenima u članku 3. i članku 4.; ili

 

(b)  nositelju ili vlasniku u slučajevima navedenima u članku 6. stavku 1. ili vlasniku, predviđenom primatelju ili pošiljatelju u slučajevima navedenima u članku 6. stavku 2.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležna tijela evidentiraju informacije prikupljene u skladu s člankom 3., člankom 4., člankom 5. stavkom 3. ili člankom 6. i dostavljaju ih financijsko-obavještajnoj jedinici države članice u kojoj su prikupljene u skladu s tehničkim pravilima utvrđenima na temelju članka 15. točke (c).

1.  Nadležna tijela evidentiraju informacije prikupljene u skladu s člankom 3., člankom 4., člankom 5. stavkom 3. ili člankom 6. i dostavljaju ih financijsko-obavještajnoj jedinici države članice u kojoj su prikupljene, koja te informacije promptno prosljeđuje financijsko-obavještajnim jedinicama drugih država članica, u skladu s tehničkim pravilima utvrđenima na temelju članka 15. točke (c).

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Za potrebe ove Uredbe, ne dovodeći u pitanje propise Unije o zaštiti podataka, osobito u pogledu ograničavanja svrhe i prava pristupa, potrebno je, u skladu s tehničkim pravilima koje je Komisija utvrdila na temelju članka 15. točke (ca), uspostaviti vezu između sustava koji koriste nadležna tijela za razmjenu podataka na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 515/971a i sustava koji koriste financijsko-obavještajne jedinice za razmjenu informacija na temelju Odluke Vijeća 2000/642/PUP1b.

 

_______________

 

1a Uredba Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (SL L 82 od 22.3.1997., str. 1.), koja je zadnji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 2015/1525 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. (SL L 243 od 18.9.2015., str. 1.).

 

1b Odluka Vijeća 2000/642/PUP od 17. listopada 2000. o uređenju suradnje između financijsko-obavještajnih jedinica država članica vezano uz razmjenu informacija. SL L 271 od 24.10.2000., str. 4.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Informacije iz stavka 1. dostavljaju se što je prije moguće, a najkasnije jedan mjesec nakon njihova prikupljanja.

2.  Informacije iz stavka 1. dostavljaju se što je prije moguće, a najkasnije četiri radna dana nakon njihova prikupljanja.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Najkasnije do 1. siječnja 2019. Komisija procjenjuje prikladnost osnivanja financijsko-obavještajne jedinice Unije i po potrebi podnosi zakonodavni prijedlog.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako postoje naznake da je gotovina povezana s nezakonitom aktivnošću koja bi mogla negativno utjecati na financijske interese Unije, informacije navedene u stavku 1. dostavljaju se i Komisiji.

2.  Ako postoje naznake da je gotovina povezana s nezakonitom aktivnošću koja bi mogla negativno utjecati na financijske interese Unije, informacije navedene u stavku 1. također se dostavljaju Komisiji, Uredu europskog javnog tužitelja, Eurojustu i Europolu. Komisija statistički obrađuje primljene informacije i objavljuje ih.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nadležno tijelo dostavlja informacije navedene u stavcima 1. i 2. u skladu s tehničkim pravilima utvrđenima na temelju članka 15. točke (c) te upotrebljavajući obrazac utvrđen u članku 15. točki (d).

3.  Nadležno tijelo dostavlja informacije navedene u stavcima 1. i 2. u skladu s tehničkim pravilima utvrđenima na temelju članka 15. točke (ca) te upotrebljavajući obrazac utvrđen u članku 15. točki (d).

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Informacije iz stavaka 1. i 2. dostavljaju se što je prije moguće, a najkasnije jedan mjesec nakon njihova prikupljanja.

4.  Informacije iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) i stavka 2. dostavljaju se što je prije moguće, a najkasnije četiri radna dana nakon njihova prikupljanja.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Informacije i rezultati iz stavka 1. točke (d) priopćuju se svim državama članicama i Komisiji svakih šest mjeseci ili na zahtjev.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice ili Komisija mogu u okviru uzajamne upravne pomoći dostaviti sljedeće informacije trećoj zemlji podložno dopuštenju nadležnog tijela koje je prikupilo te informacije od podnositelja ili njegova predstavnika te pod uvjetom da je ta dostava u skladu s relevantnim nacionalnim i Unijinim odredbama o prijenosu osobnih podataka u treće zemlje.

1.  Države članice ili Komisija mogu u okviru uzajamne upravne pomoći dostaviti sljedeće informacije trećoj zemlji podložno dopuštenju nadležnog tijela koje je prikupilo te informacije od nositelja ili podnositelja te pod uvjetom da je ta dostava u skladu s relevantnim nacionalnim i Unijinim odredbama o prijenosu osobnih podataka u treće zemlje:

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj dostavi informacija u skladu sa stavkom 1.

2.  Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj dostavi informacija u skladu sa stavkom 1., a Komisija na godišnjoj osnovi izvješćuje Europski parlament o svim dostavljenim informacijama.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nadležna tijela djeluju kao voditelji obrade osobnih podataka koje su prikupila u skladu s člancima 3., 4. i 6.

1.  Nadležna tijela djeluju kao voditelji obrade osobnih podataka koje su prikupila u skladu s člankom 3., člankom 4., člankom 5. stavkom 3. i člankom 6.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na temelju ove Uredbe osobni podaci obrađuju se isključivo za potrebe sprečavanja i borbe protiv kriminalnih aktivnosti. . .

2.  Na temelju ove Uredbe osobni podaci obrađuju se isključivo za potrebe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija. Ta je obrada obuhvaćena područjem primjene Direktive (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

___________________

 

1a Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

Obrazloženje

Usklađivanje teksta s Direktivom o zaštiti podataka 2016/680.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Osobnim podacima prikupljenima u skladu s člancima 3. ,4. i 6. pristupa samo propisno ovlašteno osoblje nadležnih tijela te su ti podaci zaštićeni od neovlaštenog pristupa i dostavljanja. Osim ako je drukčije predviđeno člancima 8., 9. i 10. ti se podaci ne mogu objaviti niti dostavljati bez izričitog dopuštenja nadležnog tijela koje je izvorno prikupilo te podatke. Međutim, to dopuštenje nije potrebno ako se od nadležnih tijela zahtijeva da objave ili dostave te informacije u skladu s pravnim odredbama na snazi u dotičnoj državi članici, a posebno u vezi sa sudskim postupcima.

3.  Osobnim podacima prikupljenima u skladu s člankom 3., člankom 4., člankom 5. stavkom 3. i člankom 6. pristupa samo propisno ovlašteno osoblje nadležnih tijela te su ti podaci zaštićeni od neovlaštenog pristupa i dostavljanja. Osim ako je drukčije predviđeno člancima 8., 9. i 10. ti se podaci ne mogu objaviti niti dostavljati bez izričitog dopuštenja nadležnog tijela koje je izvorno prikupilo te podatke. Međutim, to dopuštenje nije potrebno ako se od nadležnih tijela zahtijeva da objave ili dostave te informacije u skladu s pravnim odredbama na snazi u dotičnoj državi članici, a posebno u vezi sa sudskim postupcima.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Osobne podatke prikupljene u skladu s člancima 3., 4. i 6. nadležna tijela i financijsko-obavještajna jedinica pohranjuju na razdoblje od pet godina od datuma prikupljanja podataka. Po isteku tog razdoblja podaci se brišu ili anonimiziraju.

4.  Osobne podatke prikupljene u skladu s člankom 3., člankom 4., člankom 5. stavkom 3. i člankom 6. nadležna tijela i financijsko-obavještajna jedinica pohranjuju isključivo na razdoblje koje je potrebno i razmjerno za svrhe za koje se podaci obrađuju, ali ne dulje od tri godine od datuma prikupljanja podataka. Ako postoje naznake da je gotovina povezana s kriminalnom aktivnošću, osobne podatke prikupljene u skladu s člankom 3., člankom 4., člankom 5. stavkom 3. i člankom 6. nadležna tijela i financijsko-obavještajna jedinica pohranjuju na razdoblje od najviše pet godina. U tom slučaju razlozi za dužu pohranu moraju biti opravdani i zabilježeni. Ako se ne donese odluka o daljnjem pohranjivanju, ti se podaci automatski brišu nakon tri godine.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica uvodi sankcije koje se primjenjuju u slučaju nepoštovanja obveze prijavljivanja utvrđene u člancima 3. i 4. Te sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Svaka država članica uvodi sankcije koje se primjenjuju u slučaju nepoštovanja obveze prijavljivanja utvrđene u člancima 3. i 4. Te sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice nastoje uvesti usklađen skup sankcija u cijeloj Uniji. Kako bi se ispunio taj cilj Komisija po potrebi podnosi zakonodavni prijedlog.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od ….26

2  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 2. i članka 5. stavka 4.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od ….26

__________________

__________________

26 *Dvije godine nakon stupanja na snagu temeljnog zakonodavnog akta ili drugog datuma koji odredi zakonodavac.

26 *Dvije godine nakon stupanja na snagu temeljnog zakonodavnog akta ili drugog datuma koji odredi zakonodavac.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili kasnijeg datuma navedenog u odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2. stavka 2. i članka 5. stavka 4.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili kasnijeg datuma navedenog u odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. To se razdoblje na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća produžuje za dva mjeseca.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavka 2. i članka 5. stavka 4.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. To se razdoblje na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća produžuje za dva mjeseca.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kriterije zajedničkog okvira upravljanja rizikom navedenog u članku 5. stavku 4.;

Briše se.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  tehnička pravila za razmjenu informacija u skladu s člancima 8. i 9. uključujući uspostavu odgovarajućeg elektroničkog sustava;

(c)  tehnička pravila za razmjenu informacija u skladu s člankom 8. stavcima 1. i 2. i člankom 9. preko Carinskog informatičkog sustava, kako je navedeno u članku 23. Uredbe Vijeća (EZ) br. 515/971a;

 

_________________

 

1a Uredba Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima (SL L 82, 22.3.1997., str. 1.).

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  tehnička pravila za međusobno povezivanje iz članka 8. stavka 1.a;

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije iz stavka 1. točke (c) dostavljaju se Komisiji najmanje svakih šest mjeseci.

Informacije iz stavka 1. točke (c) dostavljaju se Komisiji najmanje svakih šest mjeseci. Komisija objavljuje godišnje izvješće o statističkim informacijama radi procjene razmjera i iznosa prokrijumčarene gotovine.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Komisija na svojim internetskim stranicama objavljuje informacije iz stavka 1. točke (a) i iz stavka 1. točke (b) i na jasan način informira čitatelje o kontrolama u pogledu gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz nje.

Obrazloženje

Građani i putnici koji žele biti informirani o svojim obvezama morali bi moći pronaći informacije o kontrolama gotovine i popis nadležnih tijela na mrežnim stranicama kojima upravlja Komisija.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 17.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 17.a

 

Informativne kampanje

 

Na početku primjene ove Uredbe Komisija u suradnji s državama članicama i Europskim nadzornikom za zaštitu podataka provodi kampanju kojom građane EU-a i državljane trećih zemalja, kao i pravne osobe, informira o ciljevima ove Uredbe, obvezama u skladu s člancima 3. i 4., pohranjenim podacima, popisu nadležnih tijela, mogućnosti privremenog zadržavanja u skladu s člankom 7., sankcijama koje su uvedene u skladu s člankom 13. i pravima na djelotvoran pravni lijek. Komisija i države članice redovito ponavljaju te kampanje. Države članice pripremaju i provode politike potrebne za informiranje njihovih građana i rezidenata o ovoj Uredbi. Države članice osiguravaju dostatna financijska sredstva za te politike informiranja.

Obrazloženje

Kako bi informirala građane i putnike o obvezi prijavljivanja gotovine prilikom prelaska granice, i time je učinila djelotvornijom, Komisija bi trebala provoditi informativne kampanje o ovoj Uredbi.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni ove Uredbe četiri godine nakon njezina stupanja na snagu.

Komisija, na osnovi informacija koje redovito prima od država članica, Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe tri godine nakon njezina stupanja na snagu i svake tri godine nakon toga. U tom izvješću Komisija osobito ocjenjuje bi li područje primjene ove Uredbe trebalo obuhvaćati drugu imovinu, je li postupak objavljivanja za gotovinu bez pratnje svrsishodan i je li potrebno preispitati prag za gotovinu bez pratnje.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5. stavak 4.a i članak 15. točke (a), (b), (d) i (e) primjenjuju se od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prenosivi instrumenti na donositelja, roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti i kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima koji se smatraju gotovinom u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (a) podtočkama ii., iii. i iv.

Prenosivi instrumenti na donositelja, roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti i anonimne kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima koji se smatraju gotovinom u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (a) podtočkama ii., iii. i iv.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Prilog I. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Sljedeće kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima smatraju se gotovinom u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (a) podtočkom iv.:

3.  Sljedeće anonimne kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima smatraju se gotovinom u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (a) podtočkom iv.:

(1)

  SL C 246, 28.7.2017., str. 22.


OBRAZLOŽENJE

I. – Kontekst prijedloga

U kontekstu borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala potrebno je poduzeti mjere na europskoj razini kako bi se zaustavilo financiranje tih kriminalnih aktivnosti i na taj način stalo na kraj tome da kriminalci iskorištavaju različite nacionalne propise o kontroli gotovine. Pristup na razini EU-a kontroli kretanja gotovine koja se unosi u Europsku uniju ili iznosi iz nje potreban je ne samo radi jamčenja pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta već i radi zaštite građana i poduzeća Unije.

Carinske uprave prve su odgovorne za postizanje tog cilja jer su one zadužene za kontrolu putničkog prometa i za vanjsko prekogranično kretanje pošiljaka. Mora se pojačati suradnja između nacionalnih carinskih uprava kako bi se spriječilo kriminalce da zaobilaze kontrolu gotovine na vanjskim granicama EU-a.

Europska komisija donijela je 21. prosinca 2016. paket mjera za dovršenje i jačanje pravnog okvira EU-a u područjima pranja novca, nezakonitih novčanih tokova te zamrzavanja i oduzimanja imovine. Ti su prijedlozi doneseni u okviru obveza preuzetih u Akcijskom planu za jačanje borbe protiv financiranja terorizma iz veljače 2016.

Među tim mjerama Europska komisija predlaže poboljšanje postojeće Uredbe o kontroli gotovine koja je donesena 2005. kako bi se kontrolirala kretanja gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz nje. Pravna osnova za taj prijedlog jesu članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kojim se uspostavlja načelo usklađivanja nacionalnih odredbi država članica, čiji je cilj uspostava i funkcioniranje unutarnjeg tržišta te članak 33. kojim se predviđa jačanje carinske suradnje među državama članicama te između njih i Komisije.

Izmjenama koje je predložila Komisija žele se pojačati kontrole osoba koje u Europsku uniju unose ili iz nje iznose gotovinu ili vrijednu robu u iznosu od 10 000EUR ili više, ili koji tu gotovinu ili vrijednu robu šalju putem poštanskih paketa ili teretnih pošiljki. Izmjene će također omogućiti tijelima da djeluju kad su u pitanju iznosi niži od praga za carinsku deklaraciju koji iznosi 10 000 EUR, pod uvjetom postojanja sumnje na kriminalnu aktivnost, te da poboljšaju razmjenu informacija između tijela i država članica.

Prijedlogom se osobito proširuje definicija „gotovine” na zlato i drugu robu visoke vrijednosti te na kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima koje nisu povezane s financijskim računom i koje trenutno nisu obuhvaćene standardnom carinskom deklaracijom. Slučaj gotovine bez pratnje također se nalazi u prijedlogu.

Prijedlogom se također omogućuje nadležnim tijelima da privremeno zadrže gotovinu ako primijete kretanja iznosa nižih od praga koja bi mogla biti povezana s nezakonitim aktivnostima, što nije slučaj u sadašnjoj Uredbi.

Na koncu, prijedlogom se želi zajamčiti ujednačena primjena kontrola putem provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji u pogledu kriterija za upravljanje rizikom, pravila za razmjenu informacija, predložaka za komunikaciju i sustava za razmjenu podataka, kao i pružanje informacija koje države članice moraju dostaviti Komisiji.

II. – Stajalište izvjestitelja

Izvjestitelji pozdravljaju opći cilj prijedloga da se ažurira i poboljša postojeća Uredba. U svjetlu nedavnih događaja jasno je da su subjekti koji peru novac i oni koji financiraju teroriste našli načine za zaobilaženje europskih pravila o kontroli gotovine.

Glavne promjene koje predlažu izvjestitelji imaju kao cilj postrožiti Uredbu pojašnjenjem nekih od ključnih odredbi, osobito definicija i diferencijacija pojmova „gotovine u pratnji” i „gotovine bez pratnje”, kao i utvrđivanje osobe nadležne za prijavu gotovine u pratnji. Ta je osoba definirana na način da obuhvati svaku osobu koja u Uniju unosi ili iz nje iznosi gotovinu uz sebe, u svojoj prtljazi ili u prijevoznom sredstvu u kojem namjerava prijeći vanjsku granicu, bez obzira na vezu između te osobe i gotovine (vlasnik ili predviđeni primatelj).

Nadalje, kako bi se nadležnim tijelima olakšalo provođenje istraga i zajamčilo jasno utvrđivanje uključenih osoba, prošireni su i pojašnjeni podaci koji trebaju biti prisutni u prijavi za fizičke i pravne osobe.

Kako bi pojam „upravljanja rizikom” bio jasniji, dodana su upućivanja na postojeću definiciju u Uredbi 952/2013 i na odredbu iz Direktive 2015/849 kojom su obuhvaćeni razvoji u pogledu „procjene rizika”. Izvjestitelji smatraju da je zbog učinkovitosti potrebno i važno primijeniti članak 290. UFEU-a umjesto članka 291. UFEU-a te je stoga predložena odgovarajuća izmjena u nacrtu izvješća.

Izvjestitelji su uvjereni da postizanje cilja iz ovog prijedloga podrazumijeva i usklađivanje na europskoj razini u pogledu kontrola koje provode nacionalna nadležna tijela i ujednačavanje nacionalnih sankcija za nepoštovanje obveza. Komisija bi trebala donijeti mjere kako bi se zajamčilo da nadležna tijela ujednačeno primjenjuju kontrole, a države članice bi trebale voditi računa o sudskoj praksi Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava u pogledu carinskih sankcija koje bi se trebale temeljiti na načelu proporcionalnosti.

Jedno od ključnih poboljšanja Uredbe odnosi se na razmjenu podataka. Izvjestitelji bi s time u vezi preferirali brzo djelovanje i nakon savjetovanja sa stručnjacima iz tog područja predlažu direktnu primjenu sustava CIS+ za razmjenu IT podataka koji bi trebale koristiti sve države članice. Taj je sustav jednostavan za korištenje i učinkovit, a u cilju što učinkovitijeg sprečavanja kaznenih djela izvjestitelji također predlažu da države članice priopćuju informacije najkasnije 3 radna dana od datuma na koji su prikupljene, umjesto jednog mjeseca, kao što trenutno stoji u Uredbi.

Izvjestitelji također predlažu osnivanje europske financijsko-obavještajne jedinice kako bi se poboljšala suradnja u koordinaciji istražnih tijela i koja bi omogućila da se bez odgode prosljeđuju informacije koje prikupe nacionalne jedinice. S obzirom na dinamičnu i promjenjivu prirodu problema koji se žele riješiti ovom Uredbom, izvjestitelji također predlažu strogu klauzulu o preispitivanju koja će omogućiti redovita ažuriranja Uredbe svake tri godine kako bi se držao korak s tehničkim kapacitetima i razvojima i s prevarantima.

Za kraj, izvjestitelji se slažu sa stajalištem Europskog nadzornika za zaštitu podataka koji pozdravlja uvođenje maksimalnog razdoblja tijekom kojeg nadležna tijela i financijsko-obavještajne jedinice mogu zadržati pohranjene podatke.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Kontrole gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije

Referentni dokumenti

COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)

Datum podnošenja EP-u

22.12.2016

 

 

 

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

19.1.2017

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

JURI

25.1.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Mady Delvaux

29.6.2017

Juan Fernando López Aguilar

29.6.2017

 

 

Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

6.7.2017

Razmatranje u odboru

21.11.2017

 

 

 

Datum usvajanja

4.12.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

55

3

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Kinga Gál, Sven Giegold, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Roberta Metsola, Claude Moraes, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Judith Sargentini, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Helga Stevens, Paul Tang, Traian Ungureanu, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pál Csáky, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Luigi Morgano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Daniele Viotti, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Zbigniew Kuźmiuk

Datum podnošenja

8.12.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

55

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Brian Hayes, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Anne Sander, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Claude Moraes, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Paul Tang, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bas Eickhout, Sven Giegold, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

3

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Auke Zijlstra

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Joachim Starbatty, Helga Stevens

EFDD

Marco Valli

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti