Eljárás : 2016/0413(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0394/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0394/2017

Viták :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Szavazatok :

PV 12/09/2018 - 6.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0338

JELENTÉS     ***I
PDF 803kWORD 108k
8.12.2017
PE 610.703v02-00 A8-0394/2017

az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

(Közös bizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 55. cikke)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0825),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 33. és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0001/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a cseh képviselőháznak és a spanyol parlamentnek a jogszabálytervezetről szóló észrevételeire,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. április 27-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által az eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásra,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0394/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A bűnözők készpénzt csempésznek be az Unióba, azonban nincsenek egyértelmű becslések a határokon át becsempészett készpénz mennyiségéről és értékéről. A készpénzforgalom észlelésével, rögzítésével és kivizsgálásával kapcsolatos feladatok a tagállamok között szétaprózódnak, a nemzeti hatóságok pedig jogi akadályokkal szembesülhetnek, amelyek gátolják a vámhatóságokat az Unióba belépő vagy az Uniót elhagyó készpénz ellenőrzésében vagy jelentésében. A készpénztől eltérő, nagy értékű, bemutatóra szóló eszközöket – például az aranyat, gyémántot, előre fizetett kártyákat, digitális pénztárcákat, bemutatóra szóló részvényeket stb. ritkán jelentik – mivel felfedezésük nehéz, és a tagállamok többségében jelenleg nem is tartoznak a készpénzre vonatkozó jogszabályok hatálya alá.

Módosítás2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Tekintettel annak veszélyére, hogy a 91/308/EGK irányelv alkalmazása a törvénytelen célt szolgáló készpénzforgalom növekedéséhez vezethet, ami veszélyeztetheti a pénzügyi rendszert és a belső piacot, az irányelvet kiegészítette az 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet20. E rendelet célja a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése és feltárása olyan ellenőrzési rendszer létrehozása révén, amely a 10 000 EUR (vagy más valutában azzal egyenértékű) vagy azt meghaladó összegű készpénzt vagy bemutatóra szóló átruházható értékpapírt magánál tartó, az Unióba belépő, illetve azt elhagyó természetes személyekre alkalmazandó.

(4)  Tekintettel annak veszélyére, hogy a 91/308/EGK irányelv alkalmazása a törvénytelen célt szolgáló készpénzforgalom növekedéséhez vezethet, ami veszélyeztetheti a pénzügyi rendszert és a belső piacot, az irányelvet kiegészítette az 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet20. E rendelet célja a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése és feltárása olyan ellenőrzési rendszer létrehozása révén, amely a 10 000 EUR (vagy más valutában azzal egyenértékű) vagy azt meghaladó összegű készpénzt magánál tartó, az Unióba belépő, illetve azt elhagyó természetes személyekre alkalmazandó. Az „Unióba belépő, illetve az Uniót elhagyó” fogalmat az EU-nak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. cikkében meghatározott fogalmától függően kell meghatározni annak biztosítása érdekében, hogy a rendeletnek a lehető legszélesebb alkalmazási köre legyen, és semmilyen terület – például vámszabad területek, nemzetközi tranzit területek és hasonló terület – se mentesüljön a rendelet hatálya alól, és ne kínálhasson lehetőséget az alkalmazandó ellenőrzések kijátszására.

__________________

__________________

20Az Európai Parlament és a Tanács 1889/2005/EK rendelete (2005. október 26.) a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 9. o.).

20Az Európai Parlament és a Tanács 1889/2005/EK rendelete (2005. október 26.) a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 9. o.).

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az Unióba belépő, illetve az Uniót elhagyó készpénzforgalom ellenőrzésének fontosságára az Europol jelentésében bemutatott anomáliák is rávilágítanak, nevezetesen az, hogy a nem készpénzes fizetési módszerek használatának terjedése és a készpénzfizetés mérsékelt csökkenése ellenére a forgalomban lévő euróbankjegyek teljes értéke továbbra is az inflációt meghaladó mértékben nő, és állandó a kereslet a nagy címletű, fizetőeszközként nem gyakori bankjegyek iránt, ami büntetendő cselekményekkel való kapcsolatra utalhat, amint azt az Europol „Why cash is still king?” (Mi az oka annak, hogy még mindig a készpénz az úr?) című jelentése is kimutatta.

 

 

 

 

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az (EU) 2015/849 irányelv számos olyan büntetendő cselekményt azonosít és ír le, amelyekből pénzmosás tárgyát képező vagy a terrorizmus finanszírozására fordított jövedelem származhat. Az e büntetendő cselekményekből származó jövedelmeket pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása céljából gyakran átszállítják az Unió külső határain. E rendeletnek ezt figyelembe kell vennie, és olyan szabályrendszert kell meghatároznia, amely a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás mint olyan megelőzéséhez való hozzájárulás mellett elősegíti az (EU) 2015/849 irányelvben meghatározott büntetendő cselekmények felderítését és vizsgálatát is.

(6)  Az (EU) 2015/849 irányelv számos olyan büntetendő cselekményt azonosít és ír le, amelyekből pénzmosás tárgyát képező vagy a terrorizmus finanszírozására fordított jövedelem származhat. Az e büntetendő cselekményekből származó jövedelmeket pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása céljából gyakran átszállítják az Unió külső határain. E rendeletnek ezt figyelembe kell vennie, és olyan szabályrendszert kell meghatároznia, amely a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás – beleértve olyan alapbüntetendő cselekményeket is, mint például az adóbüntetendő cselekmények – mint olyan megelőzéséhez való hozzájárulás mellett elősegíti az (EU) 2015/849 irányelvben meghatározott, valamint az Unió és tagállamai biztonságát érintő büntetendő cselekmények felderítését és vizsgálatát is.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Ez a rendelet nem módosítja az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében és az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a továbbiakban: „a Charta”) foglalt alapvető jogok és alapvető jogelvek tiszteletben tartásának kötelezettségét.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Az Unión belüli készpénzforgalom ellenőrzését lehetővé tevő, harmonizált uniós szabályok nagymértékben segítenék a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése érdekében tett erőfeszítéseket.

Módosítás7

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Figyelembe véve a vámhatóságok jelenlétét az Unió külső határain, a külső határt átlépő személyek és áruk ellenőrzésének elvégzése terén szerzett szakértelmüket és az 1889/2005/EK rendelet alkalmazásában szerzett tapasztalatukat, e rendelet alkalmazásában e hatóságoknak továbbra is illetékes hatóságokként kell eljárniuk. Mindazonáltal a tagállamoknak továbbra is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a külső határokon jelenlévő más nemzeti hatóságokat jelöljenek ki illetékes hatóságként.

(11)  Figyelembe véve a vámhatóságok jelenlétét az Unió külső határain, a külső határt átlépő személyek és áruk ellenőrzésének elvégzése terén szerzett szakértelmüket és az 1889/2005/EK rendelet alkalmazásában szerzett tapasztalatukat, e rendelet alkalmazásában e hatóságoknak továbbra is illetékes hatóságokként kell eljárniuk. Mindazonáltal a tagállamoknak továbbra is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a külső határokon jelenlévő más nemzeti hatóságokat jelöljenek ki illetékes hatóságként. A vámhatóságok és egyéb nemzeti hatóságok személyi állományának szakképzést kell kapnia arról, hogy miként azonosítsák a készpénzalapú pénzmosást, a tagállamoknak pedig a kockázatelemzésnek megfelelően erőforrásokat kell rendelkezésre bocsátaniuk, és nem tekinthetnek el a területükre belépő vagy azt elhagyó magánrepülőgépek és -jachtok szükséges ellenőrzésétől sem.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az e rendeletben alkalmazott egyik kulcsfontosságú fogalom a „készpénz”, amelyet úgy kell meghatározni, hogy négy kategóriát tartalmazzon: valuta, bemutatóra szóló átruházható értékpapírok, könnyen készpénzzé tehető értékhordozóként használt áruk és az előre fizetett kártyák bizonyos típusai. Jellemzőikre tekintettel egyes bemutatóra szóló átruházható értékpapírokat, könnyen készpénzzé tehető értékhordozóként használt árukat, valamint bankszámlához nem kapcsolt előre fizetett kártyákat valószínűsíthetően valuta helyett használnak a külső határokon át történő értéktovábbítás olyan névtelen eszközeként, amely nem követhető nyomon a hatóságok klasszikus felügyeleti rendszerének alkalmazásával. E rendeletnek rögzítenie kell a „készpénz” fogalommeghatározásának alapvető alkotóelemeit, ugyanakkor lehetővé kell tennie, hogy a Bizottság módosíthassa a nem alapvető alkotóelemeket, reagálva a bűnözők és társaik azon erőfeszítéseire, hogy az egyetlen könnyen készpénzzé tehető értékhordozóra vonatkozó ellenőrző intézkedést más típusú értékhordozónak a külső határokon át történő továbbításával kerüljék meg. Amennyiben érzékelhető mértékű ilyen magatartásra vonatkozó bizonyítékok merülnek fel, alapvető fontosságú, hogy az intézkedések gyorsan megszülessenek a helyzet orvoslása érdekében.

(12)  Az e rendeletben alkalmazott egyik kulcsfontosságú fogalom a „készpénz”, amelyet úgy kell meghatározni, hogy négy kategóriát tartalmazzon: valuta, bemutatóra szóló átruházható értékpapírok, könnyen készpénzzé tehető értékhordozóként használt áruk és az anonim előre fizetett kártyák bizonyos típusai. Jellemzőikre tekintettel egyes bemutatóra szóló átruházható értékpapírokat, könnyen készpénzzé tehető értékhordozóként használt árukat, valamint bankszámlához nem kapcsolt anonim előre fizetett kártyákat valószínűsíthetően valuta helyett használnak a külső határokon át történő értéktovábbítás olyan névtelen eszközeként, amely nem követhető nyomon a hatóságok klasszikus felügyeleti rendszerének alkalmazásával. A vámhatóságok jelenleg technikai nehézségekkel szembesülnek, amikor rövid időn belül ellenőrizniük kell az előre fizetett kártyákon tárolt pénzösszegeket. E rendeletnek ezért rögzítenie kell a „készpénz” fogalommeghatározásának alapvető alkotóelemeit, ugyanakkor lehetővé kell tennie, hogy a Bizottság módosíthassa a nem alapvető alkotóelemeket, reagálva a bűnözők és társaik azon erőfeszítéseire, hogy az egyetlen könnyen készpénzzé tehető értékhordozóra vonatkozó ellenőrző intézkedést más típusú értékhordozónak a külső határokon át történő továbbításával kerüljék meg. Amennyiben érzékelhető mértékű ilyen magatartásra vonatkozó bizonyítékok merülnek fel, alapvető fontosságú, hogy az intézkedések gyorsan megszülessenek a helyzet orvoslása érdekében. Annak ellenére, hogy a Bizottságnak a határokon átnyúló tevékenységekhez kapcsolódó és a belső piacot érintő pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokról szóló, 2017. június 26-i jelentése1a szerint a virtuális fizetőeszközök magas kockázatot jelentenek, a vámhatóságok mégsem rendelkeznek elegendő erőforrással ezek figyelemmel kíséréséhez.

 

_____________

 

1a (COM(2017)0340 és SWD(2017)0241)

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az előre fizetett kártyák olyan nem névre szóló, monetáris értéket vagy pénzösszeget hordozó kártyák, amelyekkel fizetési műveletek végezhetők, áruk vagy szolgáltatások vásárolhatók, vagy amelyek valuta-visszaváltásra használhatók, és nem kapcsolódnak bankszámlához. Széles körben használják őket többféle jogszerű célra, és egyes ilyen eszközök egyértelműen szolgálják a társadalom érdekeit. Az előre fizetett kártyák könnyen átruházhatók, és felhasználhatók jelentős értékek külső határokon át történő továbbítására. A készpénz fogalommeghatározásában ezért szerepelniük kell az előre fizetett kártyáknak is. Így lehetőség lesz arra, hogy az intézkedések kiterjesztésre kerüljenek az előre fizetett kártyák bizonyos típusaira is, amennyiben a bizonyítékok ezt indokolják, és kellően figyelembe véve az arányosságot és a gyakorlati kikényszeríthetőséget.

(15)  Az anonim előre fizetett kártyák olyan nem névre szóló, monetáris értéket vagy pénzösszeget hordozó, vagy azokhoz hozzáférést biztosító kártyák, amelyekkel fizetési műveletek végezhetők, áruk vagy szolgáltatások vásárolhatók, vagy amelyek valuta-visszaváltásra használhatók, és nem kapcsolódnak bankszámlához. Széles körben használják őket többféle jogszerű célra, és egyes ilyen eszközök egyértelműen szolgálják a társadalom érdekeit. Az anonim előre fizetett kártyák könnyen átruházhatók, és felhasználhatók jelentős értékek külső határokon át történő továbbítására. A készpénz fogalommeghatározásában ezért szerepelniük kell az anonim előre fizetett kártyák bizonyos típusainak is, különösen, ha azok ügyfél-átvilágítási eljárás nélkül is megvásárolhatók. Így lehetőség lesz arra, hogy az intézkedések kiterjesztésre kerüljenek az anonim előre fizetett kártyák bizonyos típusaira is, amennyiben a bizonyítékok ezt indokolják, és kellően figyelembe véve az arányosságot és a gyakorlati kikényszeríthetőséget, a rendelkezésre álló technológiával összhangban.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése érdekében az Unióba belépő vagy azt elhagyó természetes személyek számára nyilatkozattételi kötelezettséget kell előírni. A szabad mozgás indokolatlan korlátozásának vagy a polgárok és a hatóságok közigazgatási formalitásokkal való túlzott megterhelésének elkerülése érdekében a kötelezettséget 10 000 EUR vagy azzal egyenértékű, könnyen készpénzzé tehető értékhordozóként használt árunak, bemutatóra szóló átruházható értékpapírnak, előre fizetett kártyának vagy más valutának megfelelő küszöbértékhez kell kötni. Az említett kötelezettségnek az ilyen összeget maguknál, a poggyászukban vagy a külső határ átlépésére használt közlekedési eszközben tartó személyekre kell vonatkoznia. Elő kell írni e személyek számára, hogy a készpénzt bocsássák az illetékes hatóságok rendelkezésére ellenőrzés céljából.

(16)  A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése érdekében az Unióba belépő vagy azt elhagyó természetes személyek számára nyilatkozattételi kötelezettséget kell előírni. A szabad mozgás indokolatlan korlátozásának vagy a polgárok és a hatóságok közigazgatási formalitásokkal való túlzott megterhelésének elkerülése érdekében a kötelezettséget 10 000 EUR vagy azzal egyenértékű, könnyen készpénzzé tehető értékhordozóként használt árunak, bemutatóra szóló átruházható értékpapírnak, anonim előre fizetett kártyának vagy más valutának megfelelő küszöbértékhez kell kötni. Az említett kötelezettségnek a hordozókra kell vonatkoznia, a hordozókat pedig e rendelet alkalmazásában az ilyen összeget maguknál, a poggyászukban vagy a külső határ átlépésére használt közlekedési eszközben tartó természetes személyekként kell definiálni. Elő kell írni e személyek számára, hogy a készpénzt bocsássák az illetékes hatóságok rendelkezésére ellenőrzés céljából. A „hordozó” fogalommeghatározását úgy kell értelmezni, hogy az nem foglalja magában a hivatásos fuvarozókat, akik áruk vagy személyek szállítását végzik.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Ami a tulajdonos, feladó, tervezett címzett vagy képviselőik által nem kísért készpénz forgalmát, például az Unióba postai csomagban, futárküldeményben, kísérő nélküli poggyászban vagy konténeres rakományban belépő, illetve onnan így kilépő készpénzt illeti, a külső határon működő illetékes hatóságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy a feladót, a címzettet vagy képviselőiket adatszolgáltatási nyilatkozat megtételére kötelezzék. Az említett adatszolgáltatásnak ki kell terjednie számos olyan elemre – például a pénzeszközök származására, rendeltetési helyére, gazdasági eredetére és tervezett felhasználására –, amely nem szerepel a vámhatóságoknak benyújtott szokásos dokumentációban, például a szállítási dokumentumokban és a vám-árunyilatkozatokban. Ez lehetővé teszi, hogy az illetékes hatóságok kockázatelemzést végezzenek, és erőfeszítéseiket azokra a szállítmányokra összpontosítsák, amelyek a legnagyobb kockázatúnak tűnnek, miközben nem kerül sor további szisztematikus formalitások előírására. Az adatszolgáltatási kötelezettségre a természetes személyeknél lévő készpénzre meghatározott küszöbértéknek kell vonatkoznia.

(17)  Ami a hordozó által nem kísért készpénz forgalmát, például az Unióba postai csomagban, futárküldeményben, kísérő nélküli poggyászban vagy konténeres rakományban belépő, illetve onnan így kilépő készpénzt illeti, az illetékes hatóságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy a feladót, a címzettet vagy képviselőiket adatszolgáltatási nyilatkozat megtételére kötelezzék. Az említett adatszolgáltatásnak ki kell terjednie számos olyan elemre – például a pénzeszközök származására, rendeltetési helyére, gazdasági eredetére és tervezett felhasználására –, amely nem szerepel a vámhatóságoknak benyújtott szokásos dokumentációban, például a szállítási dokumentumokban és a vám-árunyilatkozatokban. Ez lehetővé teszi, hogy az illetékes hatóságok kockázatelemzést végezzenek, és erőfeszítéseiket azokra a szállítmányokra összpontosítsák, amelyek a legnagyobb kockázatúnak tűnnek, miközben nem kerül sor további szisztematikus formalitások előírására. Az adatszolgáltatási kötelezettségre a természetes személyeknél lévő készpénzre meghatározott küszöbértéknek kell vonatkoznia.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Amennyiben a küszöbérték alatti készpénzösszeget észlelnek, azonban a jelek arra utalnak, hogy a készpénz az e rendeletben meghatározott büntetendő cselekményekhez kapcsolódhat, az illetékes hatóságoknak képeseknek kell lenniük a készpénzt maguknál tartó személyekre vonatkozó alapvető adatok, például személyazonosító adataik és állampolgárságuk, valamint a használt közlekedési eszköz adatainak, például típusának, indulási helyének és célállomásának rögzítésére.

(20)  Amennyiben a küszöbérték alatti készpénzösszeget észlelnek, azonban a jelek arra utalnak, hogy a készpénz az e rendeletben meghatározott büntetendő cselekményekhez kapcsolódhat, az illetékes hatóságoknak kísért készpénz esetében képeseknek kell lenniük a hordozóra, a tulajdonosra és a tervezett címzettre vonatkozó adatok, például személyazonosító adataik, elérhetőségi adataik és állampolgárságuk, a készpénz gazdasági eredetére és tervezett felhasználására vonatkozó adatok, valamint a használt közlekedési eszköz adatainak, például típusának, indulási helyének és célállomásának rögzítésére. Kísérő nélküli készpénz esetében az illetékes hatóságoknak képeseknek kell lenniük a készpénz feladója, tulajdonosa és tervezett címzettje említett adatainak rögzítésére.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Ezeket az információkat továbbítani kell az érintett tagállam pénzügyi információs egységének. Ezek az egységek játsszák a központi szerepet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben, számos forrásból, például pénzügyi intézményektől kapnak és dolgoznak fel információkat, továbbá elemzik azokat annak megállapítása érdekében, hogy van-e olyan indok a nyomozás folytatására, amely esetleg nem észlelhető a nyilatkozatokat gyűjtő és e rendelet alapján ellenőrzéseket végző illetékes hatóságok számára.

(21)  Ezeket az információkat továbbítani kell az érintett tagállam pénzügyi információs egységének, amelynek azokat haladéktalanul a többi tagállam pénzügyi információs egységeinek rendelkezésrée kell bocsátania. Ezek az egységek játsszák a központi szerepet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben, számos forrásból, például pénzügyi intézményektől kapnak és dolgoznak fel információkat, továbbá elemzik azokat annak megállapítása érdekében, hogy van-e olyan indok a nyomozás folytatására, amely esetleg nem észlelhető a nyilatkozatokat gyűjtő és e rendelet alapján ellenőrzéseket végző illetékes hatóságok számára. E célból össze kell kapcsolni az illetékes hatóságok, illetve a pénzügyi információs egységek által használt információcsere-rendszereket.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A pénzügyi információs egységek közötti együttműködés további erősítése érdekében a Bizottságnak meg kell vizsgálnia uniós pénzügyi információs egység létrehozásának indokoltságát, és adott esetben erre vonatkozó jogalkotási javaslatot kell benyújtania.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Tekintettel arra, hogy az e rendelet alapján ellenőrzés tárgyát képező készpénzforgalom a külső határon át megy végbe, és figyelembe véve az eljárás nehézségét azt követően, hogy a készpénz elhagyta a belépési vagy kilépési pontot, valamint az akár kis összegek törvénytelen használatához is kapcsolódó kockázatot, az illetékes hatóságoknak – fékek és ellensúlyok mellett – képeseknek kell lenniük bizonyos körülmények között a készpénz ideiglenes lefoglalására és visszatartására: először is a nyilatkozattételi vagy adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén, másodszor büntetendő cselekményekre utaló jelek esetén, függetlenül az összegtől és attól, hogy a készpénzt természetes személynél van-e vagy kíséret nélküli. Az ideiglenes lefoglalás és visszatartás jellegére és annak a mozgás szabadságára és a tulajdonhoz való jogra gyakorolt hatására tekintettel a visszatartás időtartamának arra az abszolút minimumra kell korlátozódnia, amelyre más illetékes hatóságoknak szükségük van annak megállapításához, hogy indokolt-e további beavatkozás, például vizsgálat vagy a készpénz lefoglalása más jogi eszközök alapján. A készpénz ideiglenes visszatartásáról e rendelet alapján hozott határozatot meg kell indokolni, és az indokolásban megfelelően be kell mutatni azokat a konkrét tényezőket, amelyek az intézkedés megtételéhez vezettek. Amennyiben a határidő végéig nem született döntés a további beavatkozást illetően, vagy az illetékes hatóság úgy határoz, hogy nem indokolt a készpénz további visszatartása, azt haladéktalanul a nyilatkozattevő rendelkezésére kell bocsátani.

(23)  Tekintettel arra, hogy az e rendelet alapján ellenőrzés tárgyát képező készpénzforgalom a külső határon át megy végbe, és figyelembe véve az eljárás nehézségét azt követően, hogy a készpénz elhagyta a belépési vagy kilépési pontot, valamint az akár kis összegek törvénytelen használatához is kapcsolódó kockázatot, az illetékes hatóságoknak – fékek és ellensúlyok mellett – képeseknek kell lenniük bizonyos körülmények között a készpénz ideiglenes lefoglalására és visszatartására: először is a nyilatkozattételi vagy adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén, másodszor büntetendő cselekményekre utaló jelek esetén. Az ideiglenes lefoglalás és visszatartás jellegére és annak a mozgás szabadságára és a tulajdonhoz való jogra gyakorolt hatására tekintettel a visszatartás időtartamának arra az abszolút minimumra kell korlátozódnia, amelyre más illetékes hatóságoknak szükségük van annak megállapításához, hogy indokolt-e további beavatkozás, például vizsgálat vagy a készpénz lefoglalása más jogi eszközök alapján. Azon természetes személyek számára, akiknek készpénzét ideiglenesen lefoglalták vagy visszatartották, és amennyiben ez számukra súlyos kellemetlenségeket okozna, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy egy minimális készpénzösszeget megtartsanak (lehetőleg figyelembe véve a lefoglalt vagy visszatartott készpénz típusát) annak érdekében, hogy ételt, ivóvizet és szállást tudjon fizetni. A készpénz ideiglenes visszatartásáról e rendelet alapján hozott határozatot meg kell indokolni, és az indokolásban megfelelően be kell mutatni azokat a konkrét tényezőket, amelyek az intézkedés megtételéhez vezettek. Amennyiben a határidő végéig nem született döntés a további beavatkozást illetően, vagy az illetékes hatóság úgy határoz, hogy nem indokolt a készpénz további visszatartása, azt haladéktalanul át kell engedni a megfelelő érintett fél számára.

Módosítás16

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Alapvető fontosságú, hogy az e rendelet alapján információt gyűjtő illetékes hatóságok kellő időben továbbítsák az információkat a nemzeti pénzügyi információs egységnek, hogy az tovább elemezhesse és összehasonlíthassa azokat más adatokkal a 2015/849 irányelvben foglaltak szerint.

(24)  Alapvető fontosságú, hogy az e rendelet alapján információt gyűjtő illetékes hatóságok kellő időben továbbítsák az információkat a nemzeti pénzügyi információs egységnek, amelynek azokat haladéktalanul a többi tagállam pénzügyi információs egységeinek rendelkezésére kell bocsátania annak érdekében, hogy tovább elemezhessék és összehasonlíthassák az információkat más adatokkal a 2015/849 (EU) irányelv rendelkezései szerint.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A nyilatkozattételi vagy adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése elmulasztásának vagy büntetendő cselekmények jeleinek észlelése esetén az illetékes hatóságoknak képeseknek kell lenniük arra, hogy megfelelő csatornákon megosszák az információkat a szóban forgó büntetendő cselekmények elleni küzdelem terén illetékes hatóságokkal. Ez az adatcsere arányos, tekintettel arra, hogy a nyilatkozattételi kötelezettség megsértői, akiket az egyik tagállamban tetten értek, valószínűleg egy másik belépési vagy kilépési tagállamot fognak választani, amelynek illetékes hatóságai nem bírnak tudomással korábbi jogsértéseikről. Ezt az információcserét kötelezővé kell tenni, hogy ezáltal biztosítani lehessen a tagállamokban a következetes alkalmazást. Arra utaló jelek esetén, hogy a készpénz olyan büntetendő cselekményhez kapcsolódik, amely az Unió pénzügyi érdekeit sértheti, az említett információt a Bizottságnak is rendelkezésére kell bocsátani. Annak érdekében, hogy minél jobban teljesüljenek e rendelet nyilatkozattételi kötelezettség megkerülésével kapcsolatos megelőzési és visszatartó célkitűzései, kötelezővé kell tenni az anonimizált kockázati információk és kockázatelemzési eredmények cseréjét is a tagállamok és a Bizottság között.

(25)  A nyilatkozattételi vagy adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése elmulasztásának vagy büntetendő cselekmények jeleinek észlelése esetén az illetékes hatóságoknak haladéktalanul meg kell osztaniuk a megfelelő csatornákon az információkat más tagállamoknak a szóban forgó büntetendő cselekmények elleni küzdelem terén illetékes hatóságaival. Ez az adatcsere arányos, tekintettel arra, hogy a nyilatkozattételi kötelezettség megsértői, akiket az egyik tagállamban tetten értek, valószínűleg egy másik belépési vagy kilépési tagállamot fognak választani, amelynek illetékes hatóságai nem bírnak tudomással korábbi jogsértéseikről. Ezt az információcserét kötelezővé kell tenni, hogy ezáltal biztosítani lehessen a tagállamokban a következetes alkalmazást. Arra utaló jelek esetén, hogy a készpénz olyan büntetendő cselekményhez kapcsolódik, amely az Unió pénzügyi érdekeit sértheti, az említett információt a Bizottság és az Európai Ügyészség rendelkezésére kell bocsátani. Annak érdekében, hogy minél jobban teljesüljenek e rendelet nyilatkozattételi kötelezettség megkerülésével kapcsolatos megelőzési és visszatartó célkitűzései, kötelezővé kell tenni az anonimizált kockázati információk és kockázatelemzési eredmények cseréjét is a tagállamok és a Bizottság között, az e rendelet értelmében elfogadandó végrehajtási jogi aktusokban meghatározott előírásokkal összhangban.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  Annak biztosítása érdekében, hogy a pénzügyi információs egységek gyors hozzáféréssel rendelkezzenek a vizsgálataik elvégzéséhez szükséges információkhoz, ösztönözni kell a váminformációs rendszer és a FIU.net decentralizált számítógépes hálózat összekapcsolódását.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Lehetővé kell tenni az illetékes tagállami hatóságok és a Bizottság, valamint – megfelelő biztosítékok esetén – a harmadik országok hatóságai közötti információcserét. Ilyen információcsere csak akkor engedhető meg, ha az alapvető jogokra és a személyes adatok továbbítására vonatkozó nemzeti és uniós rendelkezéseket betartják, és az információt megszerző hatóságok előzetesen engedélyezik az információcserét. A Bizottságot tájékoztatni kell az e rendelet alapján harmadik országokkal folytatott információcseréről.

(26)  Lehetővé kell tenni az illetékes tagállami hatóságok és a Bizottság, valamint – megfelelő biztosítékok esetén – a harmadik országok hatóságai közötti információcserét. Ilyen információcsere csak akkor engedhető meg, ha az alapvető jogokra és a személyes adatok továbbítására vonatkozó nemzeti és uniós rendelkezéseket betartják, és az információt megszerző hatóságok előzetesen engedélyezik az információcserét. A Bizottságot tájékoztatni kell az e rendelet alapján harmadik országokkal folytatott információcseréről, és a Bizottságnak erről évente jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Tekintettel a gyűjtött információk jellegére és a nyilatkozattevők azon jogos elvárására, hogy személyes adataikat és az Unióba behozott vagy onnan kivitt készpénzösszegeikre vonatkozó információkat bizalmasan kezelik, az illetékes hatóságoknak kellő biztosítékot kell nyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy az információhoz hozzáférést igénylő tisztviselőik eleget tesznek a szakmai titoktartásnak, és hogy az információkat megfelelően védik az illetéktelen hozzáféréssel, felhasználással és közléssel szemben. Hacsak e rendelet vagy a nemzeti jog másként nem rendelkezik, különösen a jogi eljárásokkal összefüggésben, az információ nem fedhető fel az adatgyűjtő hatóság engedélye nélkül. Az e rendelet hatálya alá tartozó személyes adatok gyűjtésére, felfedésére, továbbítására, közlésére és egyéb kezelésére a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben21 és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben22 rögzített követelmények vonatkoznak.

(27)  Tekintettel a gyűjtött információk jellegére, valamint a hordozók és a nyilatkozattevők azon jogos elvárására, hogy személyes adataikat és az Unióba behozott vagy onnan kivitt készpénzük értékére vonatkozó információkat bizalmasan kezelik, az illetékes hatóságoknak kellő biztosítékot kell nyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy az információhoz hozzáférést igénylő tisztviselőik eleget tesznek a szakmai titoktartásnak, és hogy az információkat megfelelően védik az illetéktelen hozzáféréssel, felhasználással és közléssel szemben. Hacsak e rendelet vagy a nemzeti jog másként nem rendelkezik, különösen a jogi eljárásokkal összefüggésben, az információ nem fedhető fel az adatgyűjtő hatóság engedélye nélkül. Az e rendelet hatálya alá tartozó személyes adatok gyűjtésére, felfedésére, továbbítására, közlésére és egyéb kezelésére a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben21 és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben22 rögzített követelmények vonatkoznak.

__________________

__________________

21Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

21Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

22Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

22Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A pénzügyi információs egységek által végzett elemzés céljából és annak érdekében, hogy más tagállamok hatóságai ellenőrizhessék és kikényszeríthessék a nyilatkozattételi kötelezettség teljesítését – különösen az olyan nyilatkozattevőkkel szemben, akik korábban megsértették ezt a kötelezettséget –, szükséges, hogy a nyilatkozatban szereplő adatokat kellően hosszú ideig megőrizzék, hogy az illetékes hatóságok eredményesen folytathassák le vizsgálataikat. A személyes adatok e rendelet alapján történő kezelése az (EU) 2015/849 irányelvben foglaltakkal azonos célokat szolgál. Ezen irányelv alapján a pénzügyi információs egységek öt évig megőrzik a „kötelezett szolgáltatóktól” kapott adatokat. A nyilatkozattételi kötelezettség hatékony ellenőrzése és érvényesítése érdekében a nyilatkozatban szereplő adatok megőrzési idejének igazodnia kell az (EU) 2015/849 irányelvben meghatározott időtartamhoz.

(28)  A pénzügyi információs egységek által végzett elemzés céljából és annak érdekében, hogy más tagállamok hatóságai ellenőrizhessék és kikényszeríthessék a nyilatkozattételi kötelezettség teljesítését – különösen az olyan személyekkel szemben, akik korábban megsértették ezt a kötelezettséget –, szükséges, hogy a nyilatkozatban szereplő adatokat kellően hosszú ideig megőrizzék, hogy az illetékes hatóságok eredményesen folytathassák le vizsgálataikat. A személyes adatok e rendelet alapján történő kezelése az (EU) 2015/849 irányelvben foglaltakkal azonos célokat szolgál. Ezen irányelv alapján a pénzügyi információs egységek öt évig megőrzik a „kötelezett szolgáltatóktól” kapott adatokat.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A megfelelés ösztönzése és a szabálykerülő magatartás megelőzése érdekében a tagállamoknak szankciókat kell bevezetniük a nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetére. A szankciók kizárólag az e rendelet szerinti nyilatkozattételi vagy adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztására vonatkozhatnak, és nem vehetik figyelembe a készpénzhez esetlegesen kapcsolódó büntetendő cselekményeket, amelyek az e rendelet hatályán kívül eső további vizsgálat és intézkedések tárgyát képezhetik. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük, és nem léphetik túl a megfelelés ösztönzéséhez szükséges mértéket.

(29)  A megfelelés ösztönzése és a szabálykerülő magatartás megelőzése érdekében a tagállamoknak szankciókat kell bevezetniük a nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetére. A szankciók kizárólag az e rendelet szerinti nyilatkozattételi vagy adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztására vonatkozhatnak, és nem vehetik figyelembe a készpénzhez esetlegesen kapcsolódó büntetendő cselekményeket, amelyek az e rendelet hatályán kívül eső további vizsgálat és intézkedések tárgyát képezhetik. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük, és nem léphetik túl a megfelelés ösztönzéséhez szükséges mértéket. Az eredményesség érdekében, valamint hogy elkerüljük az olyan helyzeteket, amelyekben a bűnözők annak alapján választják ki az Unióba való belépés, vagy az Unióból való kilépés tagállamát, hogy ott milyen mértékű szankciók vannak érvényben, e rendeletnek be kell vezetnie a nemzeti szankciók konvergenciáját.

Módosítás23

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az ellenőrzések egységes alkalmazása és a nyilatkozatok illetékes hatóságok általi hatékony feldolgozása, továbbítása és elemzése érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy elfogadhassa a nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási formanyomtatványok sablonjait, meghatározhassa a közös kockázatkezelési keretrendszer kritériumait, megállapíthassa a technikai szabályokat és módszereket, valamint a nyilatkozattételre és információcserére használt formanyomtatványok sablonjait, és megállapíthassa a statisztikai adatok Bizottság felé történő továbbításának szabályait és formáját. Ennek magában kell foglalnia a megfelelő elektronikus rendszerek létrehozását is. A hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kell gyakorolni23.

(30)  Bár a legtöbb tagállam önkéntes alapon már harmonizált nyilatkozattételi formanyomtatványt használ, az uniós valutanyilatkozatot (EU-CDF), az ellenőrzések egységes alkalmazása és a nyilatkozatok illetékes hatóságok általi hatékony feldolgozása, továbbítása és elemzése érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy elfogadhassa a nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási formanyomtatványok sablonjait, megállapíthassa a technikai szabályokat és módszereket, valamint a nyilatkozattételre, az illetékes hatóságok közötti információcserére és az illetékes hatóságok, illetve a pénzügyi információs egységek által alkalmazott információcsere-rendszerek összekapcsolására használt formanyomtatványok sablonjait, valamint megállapíthassa a statisztikai adatok Bizottság felé történő továbbításának szabályait és formáját. Ennek magában kell foglalnia a megfelelő elektronikus rendszerek létrehozását is. A hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban kell gyakorolni.

__________________

 

23Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

 

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30a)  Az illetékes hatóságok általi egységes alkalmazás biztosítása érdekében az ellenőrzéseknek elsősorban kockázatelemzésen kell alapulniuk, azzal a céllal, hogy azonosítsák és értékeljék a kockázatokat, és hogy kidolgozzák a szükséges ellenintézkedéseket. A minden tagállam számára közös kockázatkezelési keretrendszer nem akadályozza a tagállamok abban, hogy szúrópróbaszerűen más ellenőrzéseket is végezzenek.

 

 

 

 

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  A nemzetközi szabványok, mint például a Pénzügyi Akció Munkacsoport által meghatározott szabványok jövőbeli módosításainak gyors figyelembevétele vagy e rendeletnek a „készpénz” fogalommeghatározásában nem szereplő, készpénzzé tehető értékhordozókra alapított megkerülésének a kezelése érdekében a Bizottságot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni arra, hogy aktusokat fogadjon el e fogalommeghatározás módosítását illetően. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor24. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(31)  A nemzetközi szabványok, mint például a Pénzügyi Akció Munkacsoport által meghatározott szabványok jövőbeli módosításainak gyors figyelembevétele vagy e rendeletnek a „készpénz” fogalommeghatározásában nem szereplő, készpénzzé tehető értékhordozókra alapított megkerülésének a kezelése érdekében a Bizottságot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni arra, hogy aktusokat fogadjon el az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzésekre vonatkozó részletes szabályok tekintetében, figyelembe véve a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben23a meghatározott közös kockázatkezelési keretrendszert és az (EU) 2015/849 irányelv szerint elvégzett kockázatelemzést, valamint tiszteletben tartva az e rendelet I. mellékletének módosításait. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak24 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

__________________

__________________

 

23a Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

24 Hiv.: HL [L 123/1]

24 Hiv.: HL [L 123/1]

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(31a)  Mivel a jelenlegi helyzetben sok utazó nem is tudja, hogy köteles bejelentenie a nála levő készpénzt, a tagállamoknak a Bizottsággal együttműködve megfelelő anyagokat kell kidolgozniuk és az uniós polgárokat, harmadik országok állampolgárait és jogi személyeket célzó, rendszeres figyelemfelkeltő kampányokat kell indítaniuk. E kampányokat össze kell hangolni, mivel az Unió külső határain történő felhasználásra alakítják ki őket.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet ellenőrzési rendszert hoz létre az Unió területére belépő, illetve azt elhagyó készpénzre vonatkozóan, az (EU) 2015/849 irányelvben a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése céljából meghatározott jogi keret kiegészítése érdekében.

E rendelet ellenőrzési rendszert hoz létre az Unió területére belépő, illetve azt elhagyó készpénzre vonatkozóan, az (EU) 2015/849 irányelvben a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése céljából meghatározott jogi keret kiegészítése és az Unió vagy a tagállamok biztonságát sértő bármely más büntetendő cselekmény megelőzése érdekében.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  az I. mellékletben említett, bemutatóra szóló átruházható értékpapírok;

-  bemutatóra szóló átruházható értékpapírok;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  az I. mellékletben említett, könnyen készpénzzé tehető értékhordozóként használt áruk;

-  könnyen készpénzzé tehető értékhordozóként használt áruk;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  az I. mellékletben említett, előre fizetett kártyák;

-  anonim előre fizetett kártyák;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  „bemutatóra szóló átruházható értékpapírok”: olyan valutától eltérő eszköz, amely felmutatása esetén pénzösszeg követelésére jogosítja fel a birtokosát anélkül, hogy személyazonosságát vagy az összegre való jogosultságát igazolnia kellene;

d)  „bemutatóra szóló átruházható értékpapírok”: olyan valutától eltérő eszköz, amely felmutatása esetén pénzösszeg követelésére jogosítja fel a birtokosát anélkül, hogy az illető személynek igazolnia kellene a személyazonosságát vagy az összegre való jogosultságát; Az ilyen bemutatóra szóló átruházható értékpapírokat az I. melléklet sorolja fel;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  „könnyen készpénzzé tehető értékhordozóként használt áruk”: olyan áruk, amelyek értékének térfogatukhoz viszonyított aránya magas, és hozzáférhető kereskedési piacokon könnyen átválthatók valutára, szerény ügyleti költség mellett;

e)  „könnyen készpénzzé tehető értékhordozóként használt áruk”: olyan áruk, amelyek értékének térfogatukhoz viszonyított aránya magas, és hozzáférhető kereskedési piacokon könnyen átválthatók valutára, szerény ügyleti költség mellett; Az ilyen árukat az I. melléklet sorolja fel;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  „előre fizetett kártya”: olyan nem névre szóló, monetáris értéket vagy pénzösszeget hordozó kártya, amellyel fizetési műveletek végezhetők, áruk vagy szolgáltatások vásárolhatók, vagy amely valuta-visszaváltásra használható, és nem kapcsolódik bankszámlához;

f)  „anonim előre fizetett kártya”: olyan nem névre szóló, monetáris értéket vagy pénzösszeget hordozó, vagy azokhoz hozzáférést biztosító kártya, amellyel fizetési műveletek végezhetők, áruk vagy szolgáltatások vásárolhatók, vagy amely valuta-visszaváltásra használható, és nem kapcsolódik bankszámlához; Az ilyen anonim előre fizetett kártyákat az I. melléklet sorolja fel;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  „hordozó”: olyan, az Unióba belépő vagy az Uniót elhagyó természetes személy, aki magánál, a poggyászában vagy a külső határ átlépésére használt közlekedési eszközben készpénzt tart;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  „kísérő nélküli készpénz”: szállítmány részét képező készpénz, ha a készpénz tulajdonosa, feladója vagy tervezett címzettje nem utazik a szállítmánnyal;

h)  „kísérő nélküli készpénz”: szállítmány részét képező készpénz, hordozó nélkül;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet módosítása érdekében, hogy figyelembe vegye a pénzmosásnak és a terrorizmusfinanszírozásnak az (EU) 2015/849 irányelv 1. cikkének (3), (4) és (5) bekezdésében meghatározott új tendenciáit, illetve a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésének legjobb gyakorlatait, illetve hogy megelőzze a bemutatóra szóló átruházható értékpapíroknak, a könnyen készpénzzé tehető értékhordozóként használt áruknak vagy az előre fizetett kártyáknak a 3. és 4. cikkben rögzített kötelezettségek megkerülésére irányuló, bűnözők által felhasználását.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet módosítása érdekében, hogy figyelembe vegye a pénzmosásnak és a terrorizmusfinanszírozásnak az (EU) 2015/849 irányelv 1. cikkének (3), (4) és (5) bekezdésében meghatározott új tendenciáit, illetve a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésének legjobb gyakorlatait, illetve hogy megelőzze a bemutatóra szóló átruházható értékpapíroknak, a könnyen készpénzzé tehető értékhordozóként használt áruknak vagy az anonim előre fizetett kártyáknak a 3. és 4. cikkben rögzített kötelezettségek megkerülésére irányuló, bűnözők által felhasználását.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Nyilatkozattételi kötelezettség

Nyilatkozattételi kötelezettség a kísért készpénzre vonatkozóan

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az az Unió területére belépő, illetve azt elhagyó természetes személy, aki 10 000 EUR vagy azt meghaladó értékű készpénzt tart magánál, a poggyászában vagy a közlekedési eszközében, köteles erről a készpénzről nyilatkozni azon tagállam illetékes hatóságainak, amelyen keresztül az Unió területére belép, illetve elhagyja azt, és ellenőrzés céljából e hatóságok rendelkezésére kell bocsátania a készpénzt. A nyilatkozattételi kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek, amennyiben a közölt információ téves vagy hiányos, vagy a készpénzt ellenőrzés céljából nem bocsátották rendelkezésre.

(1)  Minden hordozó, aki 10 000 EUR vagy azt meghaladó értékű készpénzt tart magánál, a poggyászában vagy a közlekedési eszközében, köteles erről a készpénzről nyilatkozni azon tagállam illetékes hatóságainak, amelyen keresztül az Unióba vagy az Uniót elhagyja, és ellenőrzés céljából e hatóságok rendelkezésére kell bocsátania a készpénzt. A nyilatkozattételi kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek, amennyiben a közölt információ téves vagy hiányos, vagy a készpénzt ellenőrzés céljából nem bocsátották rendelkezésre.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a nyilatkozattevő teljes neve, lakcíme, születési ideje és helye, valamint állampolgársága;

a)  a hordozó teljes neve, elérhetősége (többek között lakcíme), születési ideje és helye, állampolgársága, valamint személyi azonosító okmányának száma;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a készpénz tulajdonosának teljes neve, lakcíme, születési ideje és helye, valamint állampolgársága;

b)  a készpénz tulajdonosának adatai, természetes személy esetében többek között teljes neve, elérhetősége (lakcíme is), születési ideje és helye, állampolgársága, valamint személyi azonosító okmányának száma, jogi személy esetében pedig a jogi személy teljes neve, elérhetősége (címe is), valamint nyilvántartási száma vagy héaazonosító száma;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a készpénz tervezett címzettjének teljes neve, lakcíme, születési ideje és helye, valamint állampolgársága;

c)  a készpénz tervezett címzettjének adatai, természetes személy esetében többek között teljes neve, elérhetősége (lakcíme is), születési ideje és helye, állampolgársága, valamint személyi azonosító okmányának száma, jogi személy esetében pedig a jogi személy teljes neve, elérhetősége (címe is), valamint nyilvántartási száma vagy héaazonosító száma;;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a készpénz összege és fajtája;

d)  a készpénz fajtája és összege vagy értéke;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a készpénz származása és tervezett felhasználása;

e)  a gazdasági eredet;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a készpénz tervezett felhasználása;

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az információt írásban vagy elektronikus formában, a 15. cikk a) pontjával összhangban meghatározott formanyomtatványon kell közölni. A nyilatkozattevő részére – kérésre – záradékkal ellátott másolatot kell kiállítani.

(3)  Az információt írásban vagy elektronikus formában, a 15. cikk a) pontjával összhangban meghatározott formanyomtatványon kell közölni. A nyilatkozattevő részére záradékkal ellátott másolatot kell kiállítani.

Indokolás

A nyilatkozattevőnek mindig meg kell kapnia a másolatot, mivel nincs mindig abban a helyzetben, hogy kérje azt (pl. nem tud erről a jogáról, vagy nem beszéli az ország nyelvét).

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Adatszolgáltatási kötelezettség

Adatszolgáltatási kötelezettség a kíséret nélküli készpénzre vonatkozóan

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha 10 000 EUR vagy azt meghaladó értékű, kíséret nélküli készpénz lép be az Unió területére, vagy hagyja el azt, azon tagállam illetékes hatóságai, amelyen keresztül a készpénz az Unió területére belép, illetve elhagyja azt, kockázatelemzést követően a feladót, a címzettet vagy azok képviselőjét adatszolgáltatási nyilatkozat tételére kötelezhetik. A nyilatkozattételi kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek, amennyiben a közölt információ téves vagy hiányos, vagy a készpénzt ellenőrzés céljából nem bocsátották rendelkezésre.

(1)  Ha 10 000 EUR vagy azt meghaladó értékű, kíséret nélküli készpénz lép be az Unió területére, vagy hagyja el azt, azon tagállam illetékes hatóságai, amelyen keresztül a készpénz az Unió területére belép, illetve elhagyja azt, kockázatelemzést követően a feladót, a címzettet vagy azok képviselőjét 30 napnál nem hosszabb határidőn belüli adatszolgáltatási nyilatkozat tételére kötelezhetik. Az illetékes hatóságok visszatarthatják a készpénzt, amíg a küldő, a címzett vagy annak képviselője meg nem teszi az adatszolgáltatási nyilatkozatot.

 

A nyilatkozattételi kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek, ha a nyilatkozatot az előírt határidőn belül nem teszik meg, ha a közölt információ téves vagy hiányos, vagy ha a készpénzt ellenőrzés céljából nem bocsátották rendelkezésre.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a nyilatkozattevő teljes neve, lakcíme, születési ideje és helye, valamint állampolgársága;

a)  a nyilatkozattevő teljes neve, elérhetősége (többek között lakcíme), születési ideje és helye, állampolgársága, valamint személyi azonosító okmányának száma;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a készpénz tulajdonosának teljes neve, lakcíme, születési ideje és helye, valamint állampolgársága;

b)  a készpénz tulajdonosának adatai, természetes személy esetében többek között teljes neve, elérhetősége (lakcíme is), születési ideje és helye, állampolgársága, valamint személyi azonosító okmányának száma, jogi személy esetében pedig a jogi személy teljes neve, elérhetősége (címe is), valamint nyilvántartási száma vagy héaazonosító száma;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a készpénz feladójának teljes neve, lakcíme, születési ideje és helye, valamint állampolgársága;

c)  a készpénz küldőjének adatai, természetes személy esetében többek között teljes neve, elérhetősége (lakcíme is), születési ideje és helye, állampolgársága, valamint személyi azonosító okmányának száma, jogi személy esetében pedig a jogi személy teljes neve, elérhetősége (címe is), valamint nyilvántartási száma vagy héaazonosító száma;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a készpénz címzettjének vagy tervezett címzettjének teljes neve, lakcíme, születési ideje és helye, valamint állampolgársága;

d)  a készpénz címzettjének vagy tervezett címzettjének adatai, természetes személy esetében többek között teljes neve, elérhetősége (lakcíme is), születési ideje és helye, állampolgársága, valamint személyi azonosító okmányának száma, jogi személy esetében pedig a jogi személy teljes neve, elérhetősége (címe is), valamint nyilvántartási száma vagy héaazonosító száma;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a készpénz összege és fajtája;

e)  a készpénz fajtája és összege vagy értéke;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a készpénz származása és tervezett felhasználása.

f)  a gazdasági eredet;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  a készpénz tervezett felhasználása.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az információt írásban vagy elektronikus formában, a 15. cikk a) pontjával összhangban meghatározott formanyomtatványon kell közölni. A nyilatkozattevő részére – kérésre – záradékkal ellátott másolatot kell kiállítani.

(3)  Az információt írásban vagy elektronikus formában, a 15. cikk a) pontjával összhangban meghatározott formanyomtatványon kell közölni. A nyilatkozattevő részére záradékkal ellátott másolatot kell kiállítani.

Indokolás

A nyilatkozattevőnek mindig meg kell kapnia a másolatot, mivel nincs mindig abban a helyzetben, hogy kérje azt (pl. nem tud erről a jogáról, vagy nem beszéli az ország nyelvét).

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 3. cikken alapuló kötelezettség vagy a 4. cikken alapuló adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az illetékes hatóságok írásban vagy elektronikus formában hivatalból nyilatkozatot készítenek, amely a lehetséges mértékig tartalmazza a 3. cikk (2) bekezdésében, illetve a 4. cikk (2) bekezdésében felsorolt adatokat.

(3)  A 3. cikk szerinti nyilatkozatra vagy a 4. cikk szerinti adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettség nemteljesítése esetén az illetékes hatóságok írásban vagy elektronikus formában hivatalból nyilatkozatot készítenek, amely a lehetséges mértékig tartalmazza a 3. cikk (2) bekezdésében, illetve a 4. cikk (2) bekezdésében felsorolt adatokat.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ellenőrzéseknek elsősorban kockázatelemzésen kell alapulniuk a kockázatok azonosítása és értékelése, valamint a megfelelő ellenintézkedések kidolgozása érdekében, és azokat a közös kockázatkezelési keretrendszeren belül, a 15. cikk b) pontja alapján meghatározott követelményekkel összhangban kell elvégezni.

(4)  Az ellenőrzéseknek elsősorban kockázatelemzésen kell alapulniuk a kockázatok azonosítása és értékelése, valamint a megfelelő ellenintézkedések kidolgozása érdekében.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A (4) bekezdésben említett kockázatelemzés nem akadályozza meg az illetékes hatóságokat abban, hogy szúrópróbaszerűen vagy más hatóságoktól kapott konkrét információk alapján egyéb ellenőrzéseket végezzenek. Az illetékes hatóságokat el kell látni a megfelelő ellenőrzési eszközökkel.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az illetékes hatóságok által végzendő ellenőrzésekre vonatkozó részletes szabályok tekintetében, figyelembe véve a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott közös kockázatkezelési keretrendszert és az (EU) 2015/849 irányelv szerint elvégzett kockázatelemzést.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c)  Az e cikk szerint az illetékes hatóságokra ruházott hatáskörök a 6. cikkre is kiterjednek.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Küszöbérték alatti összegek

Gyaníthatóan büntetendő cselekményhez kapcsolódó, küszöbérték alatti összegek

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben az illetékes hatóságok azt észlelik, hogy egy természetes személy a 3. cikkben említett küszöbérték alatti összegű készpénzzel belép az Unió területére, illetve elhagyja azt, és hogy kockázatelemzést követően arra utaló jelek állnak fenn, hogy a készpénz büntetendő cselekményhez kapcsolódik, rögzítik ezt az információt és az adott személy teljes nevét, lakcímét, születési idejét és helyét, állampolgárságát, valamint a használt közlekedési eszközre vonatkozó adatokat.

(1)  Amennyiben az illetékes hatóságok megállapítják, hogy egy hordozó a 3. cikkben említett küszöbérték alatti összegű készpénzzel belép az Unió területére, illetve elhagyja azt, és hogy arra utaló jelek állnak fenn, hogy a készpénz büntetendő cselekményhez kapcsolódik, rögzítik ezt az információt és a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott adatokat.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben az illetékes hatóságok azt észlelik, hogy a 4. cikkben említett küszöbérték alatti összegű kíséret nélküli készpénzszállítmány belép az Unió területére, illetve elhagyja azt, és hogy kockázatelemzést követően arra utaló jelek állnak fenn, hogy a készpénz büntetendő cselekményhez kapcsolódik, rögzítik ezt az információt és a feladó, a tervezett címzett vagy képviselőjük teljes nevét, lakcímét, születési idejét és helyét, állampolgárságát, valamint a használt szállítóeszközre vonatkozó adatokat.

(2)  Amennyiben az illetékes hatóságok megállapítják, hogy a 4. cikkben említett küszöbérték alatti összegű kíséret nélküli készpénzszállítmány belép az Unió területére, illetve elhagyja azt, és hogy arra utaló jelek állnak fenn, hogy a készpénz büntetendő cselekményhez kapcsolódik, rögzítik ezt az információt és a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott adatokat.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  arra utaló jelek, hogy a készpénz büntetendő cselekményhez kapcsolódik, függetlenül attól, hogy az természetes személynél van vagy kísérő nélküli készpénz.

b)  arra utaló jelek, hogy a készpénz büntetendő cselekményhez kapcsolódik.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett közigazgatási határozatot indokolással kell ellátni, azt a meghozatalának időpontjában közölni kell az érintett személlyel, és azzal szemben a nemzeti jogban meghatározott eljárásoknak megfelelően hatékony jogorvoslati lehetőségnek kell rendelkezésre állnia.

(2)  Az (1) bekezdésben említett közigazgatási határozatot indokolással kell ellátni és azt a meghozatalának időpontjában közölni kell a következőkkel:

 

a)  a 3. cikk szerinti nyilatkozat vagy a 4. cikk szerinti adatszolgáltatási nyilatkozat tételére kötelezett személy; vagy

 

b)  a hordozó és a tulajdonos a 6. cikk (1) bekezdésében említett helyzetekben, illetve a tulajdonos, a tervezett címzett és a feladó a 6. cikk (2) bekezdésében említett helyzetekben.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az (1) bekezdésben említett közigazgatási határozattal szemben a nemzeti jogban meghatározott eljárásoknak megfelelően hatékony jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ideiglenes visszatartás időszaka szigorúan arra az időre korlátozódik, amelyre az illetékes hatóságoknak szükségük van annak megállapításához, hogy az ügy körülményei szükségessé tesznek-e további visszatartást. Az ideiglenes visszatartás leghosszabb időtartamát a nemzeti jog határozza meg; azonban nem lehet hosszabb 30 napnál. Ha az illetékes hatóságok az említett időszakon belül nem hoznak határozatot a készpénz további visszatartásáról, vagy úgy határoznak, hogy az ügy körülményei nem teszik szükségessé a további visszatartást, a készpénzt haladéktalanul a nyilatkozattevő rendelkezésére kell bocsátani.

(3)  Az ideiglenes visszatartás időszaka szigorúan arra az időre korlátozódik, amelyre az illetékes hatóságoknak szükségük van annak megállapításához, hogy az ügy körülményei szükségessé tesznek-e további visszatartást. Az ideiglenes visszatartás leghosszabb időtartamát a nemzeti jog határozza meg; azonban nem lehet hosszabb 30 napnál. Ha az illetékes hatóságok az említett időszakon belül nem hoznak határozatot a készpénz további visszatartásáról, vagy úgy határoznak, hogy az ügy körülményei nem teszik szükségessé a további visszatartást, a készpénzt haladéktalanul ki kell adni az alábbi személy részére:

 

a)  a nyilatkozattevő vagy a hordozó a 3. és a 4. cikkben említett helyzetekben; vagy

 

b)  a hordozó vagy a tulajdonos a 6. cikk (1) bekezdésében említett helyzetekben, illetve a tulajdonos, a tervezett címzett vagy a feladó a 6. cikk (2) bekezdésében említett helyzetekben.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az illetékes hatóságok rögzítik a 3. és a 4. cikk, az 5. cikk (3) bekezdése és a 6. cikk alapján megszerzett információkat, és a 15. cikk c) pontja alapján meghatározott technikai szabályoknak megfelelően továbbítják azokat az információk megszerzésének helye szerinti tagállam pénzügyi információs egységének.

(1)  Az illetékes hatóságok rögzítik a 3. és a 4. cikk, az 5. cikk (3) bekezdése és a 6. cikk alapján megszerzett információkat, és a 15. cikk c) pontja alapján meghatározott technikai szabályoknak megfelelően továbbítják azokat az információk megszerzésének helye szerinti tagállam pénzügyi információs egységének, amely haladéktalanul továbbítja az információkat a többi tagállam pénzügyi információs egységei számára.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  E rendelet alkalmazásában, az uniós adatvédelmi jogszabályok sérelme nélkül és különös tekintettel a korlátozási célra és a hozzáférési jogokra, az illetékes hatóságok által az 515/97/EK tanácsi rendelet1a szerinti információcserére használt rendszert és a pénzügyi információs egységek által a 2000/642/IB tanácsi határozat1b szerinti információcserére használt rendszert a Bizottság által a 15. cikk ca) pontjával összhangban meghatározott technikai szabályoknak megfelelően kell összekapcsolni.

 

_______________

 

1aA Tanács 1997. március 13-i 515/97/EK rendelete a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről (HL L 82., 1997.3.22., 1. o.), legutóbb az Európai Parlament és a Tanács 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1525 rendeletével (HL L 243., 2015.9.18., 1. o.) módosított.

 

A Tanács 2000. október 17-i 2000/642/IB határozata a tagállamok pénzügyi hírszerző egységeinek az információcsere terén folytatott együttműködésére vonatkozó rendelkezésekről (HL L 271., 2000.10.24., 4. o.).

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónappal a megszerzésük napja után kell közölni.

(2)  Az (1) bekezdésben említett információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb négy munkanappal a megszerzésük napja után kell közölni.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság 2019. január 1-ig megvizsgálja, hogy helyénvaló-e uniós pénzügyi információs egység létrehozása, és adott esetben erre vonatkozó jogalkotási javaslatot nyújt be.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Arra utaló jelek esetén, hogy a készpénz olyan büntetendő cselekményhez kapcsolódik, amely sértheti az Unió pénzügyi érdekeit, az (1) bekezdésben említett információkat a Bizottsághoz is továbbítani kell.

(2)  Arra utaló jelek esetén, hogy a készpénz olyan büntetendő cselekményhez kapcsolódik, amely sértheti az Unió pénzügyi érdekeit, az (1) bekezdésben említett információkat a Bizottsághoz, az Európai Ügyészséghez, az Eurojusthoz és az Europolhoz is továbbítani kell. A Bizottság elvégzi és nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a beérkezett információk statisztikai feldolgozását.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az illetékes hatóság az (1) és a (2) bekezdés szerinti információkat a 15. cikk c) pontja alapján meghatározott technikai szabályoknak megfelelően, a 15. cikk d) pontjával összhangban meghatározott formanyomtatvány használatával közli.

(3)  Az illetékes hatóság az (1) és a (2) bekezdés szerinti információkat a 15. cikk ca) pontja alapján meghatározott technikai szabályoknak megfelelően, a 15. cikk d) pontjával összhangban meghatározott formanyomtatvány használatával közli.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az (1) és a (2) bekezdésben említett információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónappal a megszerzésük napja után kell közölni.

(4)  Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában, valamint a (2) bekezdésben említett információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb négy munkanappal a megszerzésük napja után kell közölni;

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az (1) bekezdés d) pontjában említett információkat és eredményeket hathavonta vagy kérésre közölni kell valamennyi tagállammal és a Bizottsággal.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Kölcsönös adminisztratív segítségnyújtás keretében a tagállamok vagy a Bizottság – azon illetékes hatóság engedélyével, amely az információt a nyilatkozattevőtől vagy annak képviselőjétől megszerezte – közölhetik harmadik országgal az alábbi információkat, feltéve, hogy az ilyen közlés megfelel a személyes adatok harmadik országok részére történő továbbítására vonatkozó nemzeti és uniós rendelkezéseknek:

(1)  Kölcsönös adminisztratív segítségnyújtás keretében a tagállamok vagy a Bizottság – azon illetékes hatóság engedélyével, amely az információt a hordozótól vagy a nyilatkozattevőtől megszerezte – közölhetik harmadik országgal az alábbi információkat, feltéve, hogy az ilyen közlés megfelel a személyes adatok harmadik országok részére történő továbbítására vonatkozó nemzeti és uniós rendelkezéseknek:

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok az (1) bekezdés szerinti minden információközlésről értesítik a Bizottságot.

(2)  A tagállamok az (1) bekezdés szerinti minden információközlésről értesítik a Bizottságot, és a Bizottságnak évente jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek a közölt információkról.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az illetékes hatóságok a 3., a 4. és a 6. cikkel összhangban megszerzett személyes adatok kezelőiként járnak el.

(1)  Az illetékes hatóságok a 3. és a 4. cikkel, az 5. cikk (3) bekezdésével és a 6. cikkel összhangban megszerzett személyes adatok kezelőiként járnak el.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Személyes adatok e rendelet alapján történő kezelésére kizárólag a büntetendő cselekmények megelőzése és az azok elleni küzdelem céljából kerülhet sor. .

(2)  A személyes adatok e rendelet alapján történő kezelésére kizárólag a büntetendő cselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából kerülhet sor. Ez az eljárás az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv1a hatálya alá tartozik.

 

___________________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a büntetendő cselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

Indokolás

A rendelkezés szövegének összhangba hozása az (EU) 2016/680 adatvédelmi irányelvvel.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 3., a 4. és a 6. cikkel összhangban megszerzett személyes adatokhoz kizárólag az illetékes hatóságok megfelelő felhatalmazással rendelkező alkalmazottai férhetnek hozzá, és azokat megfelelő módon védeni kell az illetéktelen hozzáféréssel, illetve közléssel szemben. A 8., a 9. és a 10. cikk eltérő rendelkezése hiányában a személyes adat nem közölhető vagy fedhető fel az adatokat eredetileg megszerző illetékes hatóság kifejezett engedélye nélkül. Ilyen engedélyre azonban nincs szükség, ha az illetékes hatóságok az adatot az érintett tagállamban hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, különösen jogi eljárásokkal összefüggésben kötelesek közölni vagy feltárni.

(3)  A 3., a 4. cikkel, az 5. cikk (3) bekezdésével és a 6. cikkel összhangban megszerzett személyes adatokhoz kizárólag az illetékes hatóságok megfelelő felhatalmazással rendelkező alkalmazottai férhetnek hozzá, és azokat megfelelő módon védeni kell az illetéktelen hozzáféréssel, illetve közléssel szemben. A 8., a 9. és a 10. cikk eltérő rendelkezése hiányában a személyes adat nem közölhető vagy fedhető fel az adatokat eredetileg megszerző illetékes hatóság kifejezett engedélye nélkül. Ilyen engedélyre azonban nincs szükség, ha az illetékes hatóságok az adatot az érintett tagállamban hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, különösen jogi eljárásokkal összefüggésben kötelesek közölni vagy feltárni.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A 3., a 4. és a 6. cikkel összhangban megszerzett személyes adatokat az illetékes hatóságok és a pénzügyi információs egység a gyűjtés napját követően öt évig őrzik meg. Ezen időszak lejártát követően a személyes adatokat törölni vagy anonimizálni kell.

(4)  A 3. és a 4. cikkel, az 5. cikk (3) bekezdésével és a 6. cikkel összhangban megszerzett személyes adatokat az illetékes hatóságok és a pénzügyi információs egység csupán az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges, és azzal arányban álló ideig őrzik meg, de ez az időtartam semmiképpen sem haladhatja meg az adatgyűjtés napjától számított három évet. Ha arra utaló jelek vannak, hogy a készpénz büntetendő cselekményhez kapcsolódik, a 3. és a 4. cikkel, az 5. cikk (3) bekezdésével és a 6. cikkel összhangban megszerzett személyes adatokat az illetékes hatóságok és a pénzügyi információs egység legfeljebb öt évig őrzik meg. Ezekben az esetekben a hosszabb megőrzést indokolni kell, és nyilvántartásba kell venni. Ha nem döntenek az adatok további tárolásáról, akkor azokat három év után automatikusan törölni kell.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden tagállam köteles a 3. és a 4. cikk szerinti nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztásának esetén alkalmazandó szankciókat bevezetni. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Minden tagállam köteles a 3. és a 4. cikk szerinti nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztásának esetén alkalmazandó szankciókat bevezetni. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok törekednek arra, hogy uniós szinten összehangolt szankciórendszert vezessenek be. E cél elérése érdekében a Bizottság adott esetben jogalkotási javaslatot terjeszt elő.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2  A Bizottság ….-tól/-től határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 2. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására26.

2  A Bizottság ….-tól/-től határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 2. cikk (2) bekezdésében és az 5. cikk (4a) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására26.

__________________

__________________

26Az alap-jogiaktus hatálybalépésének napja vagy a jogalkotó által meghatározott más időpont.

26Az alap-jogiaktus hatálybalépésének napja vagy a jogalkotó által meghatározott más időpont.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) bekezdésében és az 5. cikk (4a) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 2. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 2. cikk (2) bekezdése és az 5. cikk (4a) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az 5. cikk (4) bekezdésében említett közös kockázatkezelési keretrendszer kritériumai;

törölve

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a 8. és a 9. cikk szerinti információcsere technikai szabályai, beleértve egy megfelelő elektronikus rendszer létrehozását;

c)  az 515/97/EK tanácsi rendelet1a 23. cikkében meghatározott váminformációs rendszeren keresztül történő, a 8. cikk (1) és (2) bekezdése, valamint a 9. cikk szerinti információcsere technikai szabályai,

 

_________________

 

1aA Tanács 1997. március 13-i 515/97/EK rendelete a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről (HL L 82., 1997.3.22., 1. o.).

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  A 8. cikk (1a) bekezdésében említett összekapcsolásra vonatkozó technikai szabályok.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdés c) pontjában említett információkat legalább hathavonta a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

Az (1) bekezdés c) pontjában említett információkat legalább hathavonta a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani. A Bizottság évente jelentést tesz közzé a statisztikai információkról, hogy megbecsülje a csempészett pénz mennyiségét és összegét.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottság a weboldalán közzéteszi az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett információkat, és egyértelműen tájékoztatja az olvasókat az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénzzel kapcsolatos ellenőrzésekről.

Indokolás

Azon polgárok és utasok számára, akik tájékozódni kívánnak a kötelezettségeikről, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a Bizottság által üzemeltetett weboldalon információkat találjanak a készpénzellenőrzésről és az illetékes hatóságok listájáról.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

17a. cikk

 

Tájékoztató kampányok

 

E rendelet alkalmazásának kezdetén a Bizottság a tagállamokkal és az európai adatvédelmi biztossal együttműködve kampányokat indít, hogy tájékoztassa az uniós polgárokat és a harmadik országok állampolgárait, valamint a jogi személyeket e rendelet célkitűzéseiről, a 3. és 4. cikk szerinti kötelezettségekről, a tárolt adatokról, az illetékes hatóságok listájáról, a 7. cikk szerinti ideiglenes visszatartás lehetőségéről, a 13. cikk alapján bevezetett szankciókról és a hatékony jogorvoslathoz való jogról. A Bizottság és a tagállamok rendszeres időközönként megismétlik ezeket a kampányokat. A tagállamok megtervezik és végrehajtják az ahhoz szükséges politikákat, hogy e rendeletről tájékoztassák polgáraikat és lakosaikat. A tagállamok biztosítják, hogy ezekhez a tájékoztatási politikákhoz elegendő finanszírozás álljon rendelkezésre.

Indokolás

Hogy tájékoztassa a polgárokat és az utasokat azon kötelezettségről, hogy a határátlépéskor nyilatkozatot kell tenni a készpénzről, a Bizottságnak tájékoztató kampányokat kell indítania erről a rendeletről.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a hatálybalépést követően öt évvel, majd azt követően ötévente jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé e rendelet alkalmazásáról.

A tagállamoktól rendszeresen kapott információk alapján a Bizottság a hatálybalépést követően három évvel, majd azt követően háromévente jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé e rendelet alkalmazásáról. Ez a jelentés értékeli különösen, hogy más eszközöket is e rendelet hatálya alá kell-e vonni, a kísérő nélküli készpénzre vonatkozó adatszolgáltatási eljárás megfelel-e a célnak, és kísérő nélküli készpénzre vonatkozó felső küszöbértéket felül kell-e vizsgálni.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az 5. cikk (4a) bekezdését és a 15. cikk a), b), d) és e) pontját ... [e rendelet hatálybalépésének dátuma]-tól/-től kell alkalmazni.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii., iii. és iv. alpontjával összhangban készpénznek minősülő, bemutatóra szóló átruházható értékpapírok, könnyen készpénzzé tehető értékhordozóként használt áruk és előre fizetett kártyák

A 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii., iii. és iv. alpontjával összhangban készpénznek minősülő, bemutatóra szóló átruházható értékpapírok, könnyen készpénzzé tehető értékhordozóként használt áruk és anonim előre fizetett kártyák

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  A következő előre fizetett kártyák a 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának iv. alpontjával összhangban készpénznek minősülnek:

3.  A következő anonim előre fizetett kártyák a 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának iv. alpontjával összhangban készpénznek minősülnek:

(1)

  HL C 246., 2017.7.28., 22. o.


INDOKOLÁS

I – A javaslat háttere

A terrrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem keretében uniós szintű intézkedéseket kell tenni e büntetendő cselekmények finanszírozásának megállítása és így annak megszüntetése érdekében, hogy a bűnözők kihasználhassák a készpénzellenőrzésre vonatkozó nemzeti szabályok közötti eltéréseket. Az Európai Unióba vagy onnan kifelé irányuló készpénzforgalom ellenőrzését illetően az egész Unióra kiterjedő megközelítésre van szükség – nem csupán a belső piac megfelelő működésének biztosítása, hanem az Unió polgárainak és vállalkozásainak védelme érdekében is.

E cél elérése szempontjából a vámigazgatási szervek a frontvonalban állnak, hiszen ők végzik a személyforgalom, valamint a szállítmányok külső határokon átnyúló forgalmának ellenőrzését. A nemzeti vámigazgatási szervek között fokozottabb együttműködésre van szükség annak érdekében, hogy a bűnözők ne kerülhessék meg a készpénzellenőrzést az EU külső határain.

2016. december 21-én az Európai Bizottság intézkedéscsomagot fogadott el a pénzmosás, az illegális készpénzáramlások, valamint az eszközök befagyasztásának és elkobzásának területére vonatkozó uniós jogi keret teljessé tétele és megerősítése céljából. E javaslatok a 2016 februárjától a terrorizmus finanszírozása elleni cselekvési tervben vállalt kötelezettségek keretében születtek.

Az említett intézkedések részeként az Európai Bizottság a 2005-ben elfogadott, készpénzellenőrzésre vonatkozó jelenlegi rendelet módosítását javasolja az Unió területére belépő, illetve az azt elhagyó készpénzforgalom ellenőrzése érdekében. E javaslat jogalapja egyrészt az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke, amely a tagállamok belső piac megteremtésére és működésére irányuló nemzeti rendelkezései közelítésének elvét rögzíti, másrészt a 33. cikke, amely a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti vámügyi együttműködés erősítéséről rendelkezik.

A Bizottság által javasolt változtatások célja az Unió területére 10 000 EUR vagy azt meghaladó értékű készpénzzel vagy értékes áruval belépő, illetve azt elhagyó személyek, valamint a postán és teherszállítás keretében feladott ilyen csomagok ellenőrzésének szigorítása. A változtatások azt is lehetővé teszik a hatóságok számára, hogy a vám-árunyilatkozatra előírt 10 000 EUR küszöbérték alatti összegek esetében is intézkedhessenek, ha büntetendő cselekmény gyanúja áll fenn, továbbá javítsák a hatóságok és a tagállamok közötti információcserét.

Különösen fontos, hogy a javaslat kiterjeszti a „készpénz” meghatározását az aranyra és egyéb nagy értékű árukra, valamint a feltöltős fizetési kártyákra, amelyek nem kapcsolódnak pénzügyi számlákhoz, és amelyek jelenleg nem szerepelnek a szabványos vám-árunyilatkozatban. A javaslat kitér a kísérő nélküli készpénz esetére is.

Lehetővé teszi továbbá, hogy az illetékes hatóságok ideiglenesen visszatartsák a készpénzt, amennyiben olyan küszöbérték alatti készpénzforgalmat észlelnek, amely jogellenes tevékenységhez kapcsolódhat – a jelenlegi rendelet erre nem ad lehetőséget.

Végezetül a javaslat célja az ellenőrzések egységes alkalmazásának biztosítása azáltal, hogy a Bizottságra végrehajtási hatásköröket ruháznak a kockázatkezelési kritériumokat, az információcsere szabályait, az adatszolgáltatási sablonokat, az adatcsere rendszerét, valamint a tagállamok Bizottságnak történő információnyújtását illetően.

II – Az előadók álláspontja

Az előadók üdvözlik a javaslat azon általános célkitűzését, hogy naprakészebbé tegye és javítsa a jelenlegi rendeletet. A közelmúltban történt eseményekből világossá vált, hogy a pénzmosóknak és a terrorizmusfinanszírozóknak sikerült megtalálniuk a módját, hogyan kerüljék meg a készpénzellenőrzésre vonatkozó uniós szabályokat.

Az előadók által javasolt főbb változtatások célja, hogy még erősebbé tegyék a rendeletet, tisztázva néhány fontos rendelkezést, nevezetesen a „kísért készpénz” és a „kísérő nélküli készpénz” fogalmát és megkülönböztetését, valamint a kísért készpénzről való nyilatkozattételért felelős személy meghatározását. Az utóbbit úgy határozták meg, hogy az magában foglaljon bármely, az Unió területére belépő illetve azt elhagyó, magánál, a poggyászában vagy a külső határ átlépésére használt közlekedési eszközben készpénzt tartó személyt, függetlenül az adott személy és a készpénz közötti kapcsolattól (tulajdonos vagy tervezett címzett).

Továbbá, az illetékes hatóságok által végzett nyomozás megkönnyítése és az érintett személyek egyértelmű azonosítása céljából a nyilatkozatban feltüntetendő adatok körét bővítették és megkülönböztették természetes és jogi személyek szerint.

A „kockázatkezelés” fogalmának egyértelműsítése érdekében a szöveg hivatkozik a 952/2013/EU rendeletben található jelenlegi meghatározásra, valamint az (EU) 2015/849 irányelvnek a „kockázatértékeléssel” kapcsolatos fejleményekhez vezető rendelkezésére is. Fontos megemlíteni, hogy az előadók hatékonysági okokból szükségesnek látják az EUMSZ 290. cikkének alkalmazását a 291. cikk helyett, és a jelentéstervezetben javaslatot tesznek az ennek megfelelő módosításra.

Az előadók meg vannak győződve arról, hogy az e javaslatban foglalt célkitűzés elérése feltételezi mind az illetékes nemzeti hatóságok által végzett ellenőrzések uniós szintű harmonizálását, mind pedig a kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó nemzeti szankciók közelítését. A Bizottságnak intézkedéseket kell elfogadnia az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzések egységes alkalmazásának biztosítására, a tagállamoknak pedig figyelembe kell venniük az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatát a vámszankciókat illetően, amelyeknek az arányosság elvén kell alapulniuk.

A rendeletben az egyik legfontosabb előrelépés az adatcserét érinti. Ezzel kapcsolatban az előadók előnyben részesítenék a gyors cselekvést, és a területen dolgozó szakértőkkel való egyeztetés alapján a CIS+ informatikai adatcsererendszer közvetlen alkalmazását javasolják valamennyi tagállamban. Ez egy könnyen és hatékonyan használható rendszer, a büntetendő cselekmények leghatékonyabb megelőzése érdekében pedig az előadók azt is javasolják, hogy a tagállamoknak a megszerzést követő 3 munkanapon belül kelljen közölniük az információkat, nem pedig a jelenlegi rendeletben szereplő egy hónapon belül.

Az előadók ugyanebből a megfontolásból javasolják egy uniós pénzügyi információs egység létrehozását a nyomozó hatóságok koordinációjával kapcsolatos együttműködés javítása érdekében, ami lehetővé tenné a nemzeti egységek által gyűjtött információk azonnali továbbítását is. Tekintettel a rendelet tárgyát képező problémák dinamikus és változó jellegére, az előadók egy határozott felülvizsgálati záradékot is javasolnak, amely lehetővé teszi a rendelet rendszeres, háromévenkénti frissítését, hogy az lépést tarthasson a csalók által alkalmazott technikai eszközökkel és új módszerekkel.

Végezetül pedig az előadók osztják az európai adatvédelmi biztos álláspontját, aki üdvözli az illetékes hatóságok és a pénzügyi információs egységek által tárolt személyes adatok maximális megőrzési időszakára vonatkozó rendelkezést.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről

Hivatkozások

COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

22.12.2016

 

 

 

Illetékes bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

19.1.2017

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

25.1.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Mady Delvaux

29.6.2017

Juan Fernando López Aguilar

29.6.2017

 

 

55. cikk – Közös bizottsági eljárás

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

6.7.2017

Vizsgálat a bizottságban

21.11.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

4.12.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

55

3

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Kinga Gál, Sven Giegold, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Roberta Metsola, Claude Moraes, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Judith Sargentini, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Helga Stevens, Paul Tang, Traian Ungureanu, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pál Csáky, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Luigi Morgano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Daniele Viotti, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Zbigniew Kuźmiuk

Benyújtás dátuma

8.12.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

55

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Brian Hayes, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Anne Sander, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Claude Moraes, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Paul Tang, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bas Eickhout, Sven Giegold, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

3

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Auke Zijlstra

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Joachim Starbatty, Helga Stevens

EFDD

Marco Valli

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat