Procedūra : 2016/0413(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0394/2017

Pateikti tekstai :

A8-0394/2017

Debatai :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Balsavimas :

PV 12/09/2018 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0338

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 951kWORD 106k
8.12.2017
PE 610.703v02-00 A8-0394/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005

(COM(2016) 0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjai: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

(Bendra komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005

(COM(2016) 0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0825),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 33 bei 114 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0001/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į kitas nuomones dėl teisėkūros procedūra priimamo akto projekto, kurias pateikė Čekijos Respublikos Atstovų Rūmai ir Ispanijos Karalystės Generaliniai Rūmai,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto bendrus svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0394/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  nusikaltėliai neteisėtai įveža į Sąjungą grynuosius pinigus, bet nėra aiškių vertinimų, kokio masto ir kokios vertės sumos įvežamos per sienas. Atsakomybė už grynųjų pinigų judėjimo nustatymą, registravimą ir tyrimą pasiskirsčiusi tarp valstybių narių, o nacionalinės valdžios institucijos gali susidurti su teisinėmis kliūtimis, trukdančiomis muitinėms kontroliuoti grynųjų pinigų išvežimą iš Sąjungos ar įvežimą į ją arba apie jį pranešti. Apie kai kurias didelės vertės pareikštines priemones, kurios nėra grynieji pinigai, pvz., auksą, deimantus, išankstinio mokėjimo korteles, skaitmenines pinigines ir pareikštines akcijas, retai pranešama dėl to, kad jas sunku aptikti, arba dėl to, kad jos šiuo metu nepatenka į daugumos valstybių narių grynuosius pinigus reglamentuojančių teisės aktų taikymo sritį;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  atsižvelgiant į riziką, kad taikant Direktyvą 91/308/EEB padidėtų grynųjų pinigų judėjimas neteisėtais tikslais, o tai galėtų sukelti grėsmę finansų sistemai ir vidaus rinkai, ta direktyva buvo papildyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1889/200520. To reglamento tikslas – pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija ir nustatymas, nustatant kontrolės sistemą, taikomą fiziniams asmenims, kurie atvyksta į Sąjungą arba iš jos išvyksta veždamiesi su savimi grynuosius pinigus arba turėtojo apyvarčiąsias priemones, kurių suma yra lygi 10 000 EUR arba didesnė arba lygiavertė šiai sumai kitomis valiutomis arba ją viršija;

(4)  atsižvelgiant į riziką, kad taikant Direktyvą 91/308/EEB padidėtų grynųjų pinigų judėjimas neteisėtais tikslais, o tai galėtų sukelti grėsmę finansų sistemai ir vidaus rinkai, ta direktyva buvo papildyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1889/200520. To reglamento tikslas – pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija ir nustatymas, nustatant kontrolės sistemą, taikomą fiziniams asmenims, kurie atvyksta į Sąjungą arba iš jos išvyksta veždamiesi su savimi grynuosius pinigus, kurių suma yra lygi 10 100 EUR arba didesnė arba lygiavertė šiai sumai kitomis valiutomis arba ją viršija. Terminas „į Sąjungą įvežami arba iš jos išvežami“ turėtų būti apibrėžtas darant nuorodą į Sąjungos teritoriją, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnyje, siekiant užtikrinti, kad šio reglamento taikymo sritis būtų kuo platesnė ir kad nė vienai teritorijai, pvz., laisvosioms zonoms, tarptautinėms tranzito zonoms ir panašioms teritorijoms, nebūtų daroma išimtis ir nebūtų sudaryta galimybių apeiti taikomas kontrolės priemones;

__________________

__________________

20 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės (OL L 309, 2005 11 25, p. 9).

20 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės (OL L 309, 2005 11 25, p. 9).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  grynųjų pinigų judėjimo į Sąjungą ir iš jos kontroliavimo svarbą rodo pažeidimai, apie kuriuos praneša Europolas, t. y. nepaisant to, kad vis labiau plinta mokėjimo ne grynaisiais pinigais metodai ir šiek tiek mažėja grynųjų pinigų naudojimas mokėjimams, bendra apyvartoje esančių euro banknotų vertė toliau didėja labiau nei infliacijos lygis, ir išlieka didelio nominalo banknotų, kurie paprastai nesiejami su mokėjimais, paklausa, o tai gali būti susiję su nusikalstama veikla, kaip matyti iš Europolo 2015 m. ataskaitos „Why cash is still King?“ („Kodėl vis dar karaliauja grynieji?“);

 

 

 

 

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatyta ir apibūdinta keletas nusikalstamos veiklos rūšių, kurią vykdant gautos lėšos gali būti susijusios su pinigų plovimu arba gali būti naudojamos terorizmui finansuoti. Dažnai vykdant šią nusikalstamą veiklą gautos lėšos pinigų plovimo arba terorizmo finansavimo tikslais išvežamos už Sąjungos išorės sienų. Į tai turėtų būti atsižvelgiama šiame reglamente ir jame turėtų būti nustatyta taisyklių sistema, kurią taikant, be pinigų plovimo ir terorizmo prevencijos vykdymo, taip pat turėtų būti palengvintas Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatytų rūšių nusikalstomos veiklos nustatymas ir tyrimas;

(6)  Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatyta ir apibūdinta keletas nusikalstamos veiklos rūšių, kurią vykdant gautos lėšos gali būti susijusios su pinigų plovimu arba gali būti naudojamos terorizmui finansuoti. Dažnai vykdant šią nusikalstamą veiklą gautos lėšos pinigų plovimo arba terorizmo finansavimo tikslais išvežamos už Sąjungos išorės sienų. Į tai turėtų būti atsižvelgiama šiame reglamente ir jame turėtų būti nustatyta taisyklių sistema, kurią taikant, be pinigų plovimo ir terorizmo prevencijos, įskaitant su pinigų plovimu susijusių pirminių nusikaltimų, tokių kaip mokestiniai nusikaltimai, prevenciją, vykdymo, taip pat turėtų būti palengvintas Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatytų rūšių nusikalstamos veiklos ir nusikalstamos veiklos, kuri kenkia Sąjungos ir jos valstybių narių saugumui, nustatymas ir tyrimas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  šiuo reglamentu nedaroma poveikio įpareigojimui paisyti pagrindinių teisių ir pagrindinių teisės principų, įtvirtintų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 6 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija);

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  suderintos Sąjungos lygmens taisyklės, kuriomis remiantis būtų galima kontroliuoti grynų pinigų judėjimą Sąjungoje, labai palengvintų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją;

Pakeitimas7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  atsižvelgiant į tai, kad muitinės veikia prie Sąjungos išorės sienų, į jų patirtį atliekant išorės sienas kertančių keleivių ir krovinių kontrolę ir taikant Reglamentą (ES) Nr. 1889/2005, jos toliau turėtų atlikti kompetentingų institucijų funkciją šio reglamento taikymo tikslais. O valstybės narės turėtų toliau turėti galimybę paskirti kitas nacionalines institucijas, kurios veiktų prie išorės sienų ir atliktų kompetentingų institucijų funkciją;

(11)  atsižvelgiant į tai, kad muitinės veikia prie Sąjungos išorės sienų, į jų patirtį atliekant išorės sienas kertančių keleivių ir krovinių kontrolę ir taikant Reglamentą (ES) Nr. 1889/2005, jos toliau turėtų atlikti kompetentingų institucijų funkciją šio reglamento taikymo tikslais. O valstybės narės turėtų toliau turėti galimybę paskirti kitas nacionalines institucijas, kurios veiktų prie išorės sienų ir atliktų kompetentingų institucijų funkciją. Muitinių ir kitų nacionalinių valdžios institucijų darbuotojams turėtų būti rengiami specialūs mokymai apie tai, kaip nustatyti grynaisiais pinigais paremtą pinigų plovimą, o valstybės narės turėtų skirti išteklius atsižvelgdamos į rizikos analizę ir nepamiršti kontroliuoti į jų teritorijas atvykstančių ir iš jų išvykstančių privačių orlaivių ir jachtų;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  viena pagrindinių šiame reglamente naudojamų sąvokų – grynieji pinigai, ji turėtų būti apibrėžiama įtraukiant keturias kategorijas: valiutą, turėtojo apyvarčiąsias priemones, prekes, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, ir tam tikrų rūšių išankstinio mokėjimo korteles. Atsižvelgiant į jų savybes, tam tikros turėtojo apyvarčiosios priemonės, prekės, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, taip pat su banko sąskaita nesusietos išankstinio mokėjimo kortelės gali būti naudojamos vietoj valiutos už išorės sienų anonimiškai perkeliant vertę, nes tokio perkėlimo negalima atsekti pagal įprastinę priežiūros sistemą, kuria naudojasi viešosios valdžios institucijos. Šiame reglamente turėtų būti nustatyti esminiai grynųjų pinigų apibrėžties elementai ir sudarytos galimybės Komisijai iš dalies pakeisti neesminius elementus reaguojant į nusikaltėlių ir jų bendrininkų pastangas apeiti priemonę, kuria kontroliuojamas tik vienos rūšies vertės neprarandantis turtas, už išorės sienų išvežant kitos rūšies turtą. Jeigu gaunama tokios elgsenos dideliu mastu įrodymų, labai svarbu, kad padėčiai ištaisyti skubiai būtų imamasi priemonių;

(12)  viena pagrindinių šiame reglamente naudojamų sąvokų – grynieji pinigai, ji turėtų būti apibrėžiama įtraukiant keturias kategorijas: valiutą, turėtojo apyvarčiąsias priemones, prekes, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, ir tam tikrų rūšių anonimines išankstinio mokėjimo korteles. Atsižvelgiant į jų savybes, tam tikros turėtojo apyvarčiosios priemonės, prekės, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, taip pat anoniminės su banko sąskaita nesusietos išankstinio mokėjimo kortelės gali būti naudojamos vietoj valiutos už išorės sienų anonimiškai perkeliant vertę, nes tokio perkėlimo negalima atsekti pagal įprastinę priežiūros sistemą, kuria naudojasi viešosios valdžios institucijos. Šiuo metu muitinės, norėdamos patikrinti išankstinėse mokėjimo kortelėse saugomų sumų dydį per trumpą laiką, susiduria su techniniais sunkumais. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatyti esminiai grynųjų pinigų apibrėžties elementai ir sudarytos galimybės Komisijai iš dalies pakeisti neesminius elementus reaguojant į nusikaltėlių ir jų bendrininkų pastangas apeiti priemonę, kuria kontroliuojamas tik vienos rūšies vertės neprarandantis turtas, už išorės sienų išvežant kitos rūšies turtą. Jeigu gaunama tokios elgsenos dideliu mastu įrodymų, labai svarbu, kad padėčiai ištaisyti skubiai būtų imamasi priemonių. Nepaisant to, kad rizika, kurią kelia skaitmeninės valiutos, kaip matyti iš 2017 m. birželio 26 d. Komisijos ataskaitos dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, darančios įtaką vidaus rinkai ir susijusios su tarpvalstybine veikla, vertinimo1a, yra didelė, muitinės neturi pakankamai išteklių joms stebėti;

 

_____________

 

1a COM(2017) 340 final ir SWD(2017)241 final).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  išankstinio mokėjimo kortelės – nevardinės kortelės, kuriose yra tam tikros vertės pinigų arba lėšų, kurie gali būti naudojami piniginėms operacijoms atlikti, prekėms arba paslaugoms įsigyti arba valiutai išpirkti ir kurios nesusietos su banko sąskaita. Jos plačiai naudojamos teisėtais tikslais ir kai kurios šių priemonių taip pat priskiriamos akivaizdžiam socialiniam interesui. Išankstinio mokėjimo korteles lengva perduoti, jas galima naudoti už išorės sienų perkeliant didelę vertę. Todėl išankstinio mokėjimo korteles būtina įtraukti į grynųjų pinigų apibrėžtį. Taip būtų galima priemones taikyti ir tam tikroms išankstinio mokėjimo kortelių rūšims, jeigu toks taikymas pagrįstas įrodymais, atsižvelgiant į proporcingumą ir praktinį vykdymo užtikrinimą;

(15)  anoniminės išankstinio mokėjimo kortelės – nevardinės kortelės, kuriose yra arba kurios suteikia prieigą prie tam tikros vertės pinigų arba lėšų, kurie gali būti naudojami piniginėms operacijoms atlikti, prekėms arba paslaugoms įsigyti arba valiutai išpirkti ir kurios nesusietos su banko sąskaita. Jos plačiai naudojamos teisėtais tikslais ir kai kurios šių priemonių taip pat priskiriamos akivaizdžiam socialiniam interesui. Kadangi tokias anonimines išankstinio mokėjimo korteles lengva perduoti, jas galima naudoti už išorės sienų perkeliant didelę vertę. Todėl tokias išankstinio mokėjimo korteles būtina įtraukti į grynųjų pinigų apibrėžtį, ypač jei jas galima nusipirkti netaikant deramo klientų tikrinimo procedūrų. Taip būtų galima priemones taikyti ir anoniminėms išankstinio mokėjimo kortelėms, jeigu toks taikymas pagrįstas įrodymais, tinkamai atsižvelgiama į proporcingumą ir praktinį vykdymo užtikrinimą, ir suderinama su turimomis technologijomis;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui į Sąjungą atvykstantiems ir iš jos išvykstantiems fiziniams asmenims turėtų būti nustatyta deklaravimo prievolė. kad nebūtų netinkamai apribotas laisvas judėjimas arba nebūtų pernelyg didelės administracinių formalumų naštos piliečiams arba institucijoms, prievolei turėtų būti taikoma 10 000 EUR arba lygiavertė riba, kai vežamos prekės, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, turėtojo apyvarčiosios priemonės, išankstinio mokėjimo kortelės arba kita valiuta. Ji turėtų būti taikoma tokią sumą su savimi, bagaže turintiems arba ją vežantiems fiziniams asmenims, kertantiems išorės sieną. Turėtų būti reikalaujama, kad jie suteiktų kompetentingoms institucijoms galimybę atlikti grynųjų pinigų kontrolę;

(16)  siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui į Sąjungą atvykstantiems ir iš jos išvykstantiems fiziniams asmenims turėtų būti nustatyta deklaravimo prievolė. Kad nebūtų netinkamai apribotas laisvas judėjimas arba nebūtų pernelyg didelės administracinių formalumų naštos piliečiams arba institucijoms, prievolei turėtų būti taikoma 10 000 EUR arba lygiavertė riba, kai vežamos prekės, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, turėtojo apyvarčiosios priemonės, anoniminės išankstinio mokėjimo kortelės arba kita valiuta. Ji turėtų būti taikoma tokią sumą su savimi, bagaže turintiems arba ją vežantiems vežėjams, kurie šiame reglamente turėtų būti apibrėžti kaip fiziniai asmenys, kertantys išorės sieną. Turėtų būti reikalaujama, kad jie suteiktų kompetentingoms institucijoms galimybę atlikti grynųjų pinigų kontrolę. Vežėjais turėtų būti laikomi asmenys, neįskaitant profesionalių vežėjų, teikiantys prekių ir žmonių pervežimo paslaugas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  kalbant apie grynųjų pinigų judėjimą, kai grynųjų pinigų nelydi jų savininkas, siuntėjas, numatomas gavėjas arba jų atstovas, pavyzdžiui, kai tokie grynieji pinigai į Sąjungą įvežami arba iš jos išvežami pašto siuntose, kurjerinėse siuntose, nelydimame bagaže arba krovininiuose konteineriuose, kompetentingos institucijos prie išorės sienų turėtų turėti įgaliojimą reikalauti, kad siuntėjas, gavėjas arba jų atstovas pateiktų informacijos atskleidimo deklaraciją. Toks atskleidimas turėtų apimti keletą tokių elementų, kaip lėšų kilmė, paskirties vieta, ekonominė kilmė ir naudojimo paskirtis, kurie neįtraukti į įprastinius muitinei teikiamus dokumentus – vežimo dokumentus ir muitinės deklaracijas. Remdamosi šiais dokumentais, kompetentingos institucijos galės atlikti rizikos analizę ir sutelkti savo pastangas į tas siuntas, kurios, jų manymu, kelia didžiausią riziką, netaikydamos sistemingų papildomų formalumų. Informacijos atskleidimo prievolei turėtų būti taikoma tokia pati riba kaip ir fizinių asmenų vežamiems gryniesiems pinigams;

(17)  kalbant apie grynųjų pinigų judėjimą, kai grynųjų pinigų nelydi jų vežėjas, pavyzdžiui, kai tokie grynieji pinigai į Sąjungą įvežami arba iš jos išvežami pašto siuntose, kurjerinėse siuntose, nelydimame bagaže arba krovininiuose konteineriuose, kompetentingos institucijos turėtų turėti įgaliojimą reikalauti, kad siuntėjas, gavėjas arba jų atstovas pateiktų informacijos atskleidimo deklaraciją. Toks atskleidimas turėtų apimti tokius elementus, kaip lėšų kilmė, paskirties vieta, ekonominė kilmė ir naudojimo paskirtis, kurie neįtraukti į įprastinius muitinei teikiamus dokumentus – vežimo dokumentus ir muitinės deklaracijas. Remdamosi šiais dokumentais, kompetentingos institucijos galės atlikti rizikos analizę ir sutelkti savo pastangas į tas siuntas, kurios, jų manymu, kelia didžiausią riziką, netaikydamos sistemingų papildomų formalumų. Informacijos atskleidimo prievolei turėtų būti taikoma tokia pati riba kaip ir fizinių asmenų vežamiems gryniesiems pinigams;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  jeigu jos nustato šios ribos nesiekiančias sumas, tačiau yra požymių, kad grynieji pinigai gali būti susiję su nusikalstama veikla, kaip apibrėžiama šiame reglamente, kompetentingos institucijos turėtų galėti registruoti esminę grynuosius pinigus vežančio asmens informaciją – išsamius asmens tapatybės duomenis, pilietybę, naudojamos transporto priemonės duomenis, pervežimo rūšį, išvykimo ir paskirties vietas;

(20)  jeigu jos nustato šios ribos nesiekiančias sumas, tačiau yra požymių, kad grynieji pinigai gali būti susiję su nusikalstama veikla, kaip apibrėžiama šiame reglamente, kompetentingos institucijos turėtų galėti registruoti (lydimų pinigų atveju) grynųjų pinigų vežėjo informaciją – išsamius vežėjo, savininko ir numatyto gavėjo asmens tapatybės ir kontaktinius duomenis, pilietybę, informaciją apie pinigų kilmę ir numatomą panaudojimą, taip pat naudojamos transporto priemonės duomenis, kaip antai pervežimo rūšį, išvykimo ir paskirties vietas. Kai grynieji pinigai nelydimi, kompetentingos institucijos turėtų galėti įrašyti tokią informaciją apie siuntėją, savininką ir numatytą gavėją;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  ta informacija turėtų būti perduota atitinkamos valstybės narės finansinės žvalgybos padaliniui. Šie padaliniai – kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu centrai, gaunantys ir tvarkantys informaciją iš įvairių šaltinių, pavyzdžiui, finansų įstaigų, ir ją analizuojantys, kad galėtų nustatyti, ar yra pagrindas atlikti tolesnį tyrimą, nes kompetentingoms institucijoms, renkančioms deklaracijas ir atliekančioms kontrolę pagal šį reglamentą, tokio tyrimo atlikimas gali neatrodyti būtinas;

(21)  ta informacija turėtų būti perduota atitinkamos valstybės narės finansinės žvalgybos padaliniui, o šis turėtų greitai ją pateikti kitų valstybių narių finansinės žvalgybos padaliniams. Šie padaliniai – kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu centrai, gaunantys ir tvarkantys informaciją iš įvairių šaltinių, pavyzdžiui, finansų įstaigų, ir ją analizuojantys, kad galėtų nustatyti, ar yra pagrindas atlikti tolesnį tyrimą, nes kompetentingoms institucijoms, renkančioms deklaracijas ir atliekančioms kontrolę pagal šį reglamentą, tokio tyrimo atlikimas gali neatrodyti būtinas. Šiuo tikslu reikėtų sujungti keitimosi informacija sistemas, kuriomis atitinkamai naudotųsi kompetentingos valdžios institucijos ir finansinių tyrimų padaliniai;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  siekdama dar labiau sustiprinti finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimą Komisija turėtų įvertinti, ar būtų tinkama įsteigti Sąjungos finansinės žvalgybos padalinį, ir prireikus pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  atsižvelgdamos į tai, kad grynųjų pinigų, kuriems pagal šį reglamentą taikoma kontrolė, judėjimas vyksta per išorės sieną, ir į sunkumus imtis veiksmų po to, kai grynieji pinigai išvežami iš įvežimo arba išvežimo vietos bei į susijusią riziką, netgi jei neteisėtai naudojamos mažos sumos, tam tikromis aplinkybėmis kompetentingos institucijos turėtų galėti laikinai konfiskuoti ir sulaikyti grynuosius pinigus pagal stabdžių ir atsvarų sistemą: pirma, jeigu nevykdoma deklaravimo prievolė arba informacijos atskleidimo prievolė, antra, jeigu yra nusikalstamos veiklos požymių, neatsižvelgiant į sumą arba į tai, ar grynuosius pinigus veža fizinis asmuo, ar jie yra nelydimi. Atsižvelgiant į tokio laikino konfiskavimo ir sulaikymo pobūdį ir jo galimą poveikį judėjimo laisvei ir teisei į nuosavybę, sulaikymo laikotarpis turėtų būti ribojamas iki paties trumpiausio laiko, kurio reikia kitoms kompetentingoms institucijoms nuspręsti, ar yra tolesnės intervencijos, pavyzdžiui, tyrimo arba grynųjų pinigų konfiskavimo remiantis teisinėmis priemonėmis, pagrindas. Prie sprendimo laikinai sulaikyti grynuosius pinigus pagal šį reglamentą turėtų būti pridedamos jo priežastys ir tinkamas konkrečių veiksnių, nulėmusių šį veiksmą, apibūdinimas. Jeigu pasibaigus šiam laikotarpiui sprendimas dėl tolesnės intervencijos nepriimamas arba jeigu kompetentinga institucija nusprendžia, kad toliau sulaikyti grynuosius pinigus nėra priežasčių, grynieji pinigai nedelsiant turėtų būti grąžinami deklarantui;

(23)  atsižvelgdamos į tai, kad grynųjų pinigų, kuriems pagal šį reglamentą taikoma kontrolė, judėjimas vyksta per išorės sieną, ir į sunkumus imtis veiksmų po to, kai grynieji pinigai išvežami iš įvežimo arba išvežimo vietos bei į susijusią riziką, netgi jei neteisėtai naudojamos mažos sumos, tam tikromis aplinkybėmis kompetentingos institucijos turėtų galėti laikinai konfiskuoti ir sulaikyti grynuosius pinigus pagal stabdžių ir atsvarų sistemą: pirma, jeigu nevykdoma deklaravimo prievolė arba informacijos atskleidimo prievolė, antra, jeigu yra nusikalstamos veiklos požymių. Atsižvelgiant į tokio laikino konfiskavimo ir sulaikymo pobūdį ir jo galimą poveikį judėjimo laisvei ir teisei į nuosavybę, sulaikymo laikotarpis turėtų būti ribojamas iki paties trumpiausio laiko, kurio reikia kitoms kompetentingoms institucijoms nuspręsti, ar yra tolesnės intervencijos, pavyzdžiui, tyrimo arba grynųjų pinigų konfiskavimo remiantis teisinėmis priemonėmis, pagrindas. Siekiant išvengti nereikalingų sunkumų, fiziniams asmenims, iš kurių buvo laikinai konfiskuoti ar sulaikyti grynieji pinigai, turėtų būti suteikta galimybė pasilikti minimalią grynųjų pinigų sumą, jei įmanoma, atsižvelgiant į konfiskuotų ir sulaikytų grynųjų pinigų pobūdį, kad jie galėtų įsigyti maisto, vandens ir turėtų kur apsistoti. Prie sprendimo laikinai sulaikyti grynuosius pinigus pagal šį reglamentą turėtų būti pridedamos jo priežastys ir tinkamas konkrečių veiksnių, nulėmusių šį veiksmą, apibūdinimas. Jeigu pasibaigus šiam laikotarpiui sprendimas dėl tolesnės intervencijos nepriimamas arba jeigu kompetentinga institucija nusprendžia, kad toliau sulaikyti grynuosius pinigus nėra priežasčių, jie nedelsiant turėtų būti perduoti atitinkamai suinteresuotajai šaliai;

Pakeitimas16

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  labai svarbu, kad kompetentingos institucijos, renkančios informaciją pagal šį reglamentą, laiku ją perduotų finansinės žvalgybos padaliniui, kad jis galėtų toliau analizuoti ir lyginti su kitais duomenimis, kaip numatyta Direktyvoje 2015/849;

(24)  labai svarbu, kad kompetentingos institucijos, renkančios informaciją pagal šį reglamentą, laiku ją perduotų finansinės žvalgybos padaliniui, kuris turėtų greitai pateikti tą informaciją kitų valstybių narių finansinės žvalgybos padaliniams, kad šie galėtų toliau analizuoti ir lyginti šią informaciją su kitais duomenimis, kaip numatyta Direktyvoje (ES) 2015/849;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  jeigu kompetentingos institucijos užregistruoja, kad grynųjų pinigų deklaracija arba informacijos atskleidimo deklaracija nebuvo pateiktos arba jeigu yra nusikalstamos veiklos požymių, jos turėtų galėti tinkamais kanalais keistis informacija su institucijomis, kompetentingomis kovoti su atitinkama nusikalstama veikla. Toks keitimasis duomenimis yra proporcingas atsižvelgiant į tai, kad deklaravimo prievolės nevykdantys pažeidėjai, kurie buvo sulaikyti vienoje valstybėje narėje, greičiausiai rinktųsi kitą įvežimo arba išvežimo valstybę narę, kurios kompetentingos institucijos nežinotų apie jų ankstesnius pažeidimus. Keitimasis tokia informacija turėtų būti privalomas siekiant užtikrinti vienodą taikymą visose valstybėse narėse. Jeigu yra požymių, kad grynieji pinigai yra susiję su nusikalstama veikla, kuri galėtų neigiamai paveikti Sąjungos finansinius interesus, ši informacija taip pat turėtų būti perduodama Komisijai. Kad šio reglamento prevenciniai ir atgrasomieji tikslai būtų geriau pasiekti, kiek jie susiję su deklaravimo prievolės apėjimu, valstybės narės ir Komisija taip pat turėtų privalėti keistis anonimine rizikos informacija ir rizikos analize;

(25)  jeigu kompetentingos institucijos užregistruoja, kad grynųjų pinigų deklaracija arba informacijos atskleidimo deklaracija nebuvo pateikta arba jeigu yra nusikalstamos veiklos požymių, jos nedelsdamos tinkamais kanalais apsikeičia informacija su kitų valstybių narių institucijomis, kompetentingomis kovoti su atitinkama nusikalstama veikla. Toks keitimasis duomenimis yra proporcingas atsižvelgiant į tai, kad deklaravimo prievolės nevykdantys pažeidėjai, kurie buvo sulaikyti vienoje valstybėje narėje, greičiausiai rinktųsi kitą įvežimo arba išvežimo valstybę narę, kurios kompetentingos institucijos nežinotų apie jų ankstesnius pažeidimus. Keitimasis tokia informacija turėtų būti privalomas siekiant užtikrinti vienodą taikymą visose valstybėse narėse. Jeigu yra požymių, kad grynieji pinigai yra susiję su nusikalstama veikla, kuri galėtų neigiamai paveikti Sąjungos finansinius interesus, ši informacija taip pat turėtų būti perduodama Komisijai ir Europos prokuratūrai. Kad šio reglamento prevenciniai ir atgrasomieji tikslai būtų geriau pasiekti, kiek jie susiję su deklaravimo prievolės apėjimu, valstybės narės ir Komisija taip pat turėtų privalėti keistis anonimine rizikos informacija ir rizikos analize, remdamosi standartais, nustatytais įgyvendinimo aktuose, kurie turi būti priimti pagal šį reglamentą;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  siekiant užtikrinti, kad finansinės žvalgybos padaliniai greitai gautų informaciją, reikalingą jų tyrimams vykdyti, reikėtų skatinti sujungti muitinės informacinę sistemą ir decentralizuotą kompiuterių tinklą FIU.net;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  valstybės narės kompetentingoms institucijoms, Komisijai ir trečiosios šalies institucijoms turėtų būti suteiktos galimybės keistis informacija tarpusavyje, atsižvelgiant į tinkamas apsaugos priemones. Toks keitimasis informacija turėtų būti leidžiamas su sąlyga, kad laikomasi atitinkamų nacionalinių ir Sąjungos nuostatų dėl pagrindinių teisių ir asmens duomenų perdavimo, ir informaciją gavusioms institucijoms suteikus leidimą. Komisijai turėtų būti pranešta apie bet kokį keitimąsi informacija su trečiosiomis šalimis pagal šį reglamentą;

(26)  valstybės narės kompetentingoms institucijoms, Komisijai ir trečiosios šalies institucijoms turėtų būti suteiktos galimybės keistis informacija tarpusavyje, atsižvelgiant į tinkamas apsaugos priemones. Toks keitimasis informacija turėtų būti leidžiamas su sąlyga, kad laikomasi atitinkamų nacionalinių ir Sąjungos nuostatų dėl pagrindinių teisių ir asmens duomenų perdavimo, ir informaciją gavusioms institucijoms suteikus leidimą. Komisijai turėtų būti pranešta apie bet kokį keitimąsi informacija su trečiosiomis šalimis pagal šį reglamentą, ir ji kartą per metus turėtų pateikti Europos Parlamentui tokios informacijos ataskaitą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  atsižvelgiant į surinktos informacijos pobūdį ir teisėtus deklarantų lūkesčius, kad jų asmens duomenys ir informacija apie grynųjų pinigų sumas, kurias jie įveža į Sąjungą arba iš jos išveža, būtų tvarkomi konfidencialiai, kompetentingos institucijos turėtų nustatyti pakankamas su profesine paslaptimi susijusias apsaugos priemones, taikomas agentams, kuriems reikia prieigos prie informacijos, ir tinkamai apsaugoti tokią informaciją nuo neleistinos prieigos, naudojimo arba perdavimo. Jeigu šiame reglamente arba nacionalinėje teisėje nenurodyta kitaip, visų pirma jeigu vyksta teismo procesas, informacija neturėtų būti atskleista be ją surinkusios institucijos leidimo. Bet kokiam asmens duomenų rinkimui, atskleidimui, siuntimui, perdavimui ir kitam tvarkymui pagal šį reglamentą turėtų būti taikomi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB21 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 45/200122 reikalavimai;

(27)  atsižvelgiant į surinktos informacijos pobūdį ir teisėtus vežėjų ir deklarantų lūkesčius, kad jų asmens duomenys ir informacija apie grynųjų pinigų, kuriuos jie įveža į Sąjungą arba iš jos išveža, vertę būtų tvarkomi konfidencialiai, kompetentingos institucijos turėtų nustatyti pakankamas su profesine paslaptimi susijusias apsaugos priemones, taikomas agentams, kuriems reikia prieigos prie informacijos, ir tinkamai apsaugoti tokią informaciją nuo neleistinos prieigos, naudojimo arba perdavimo. Jeigu šiame reglamente arba nacionalinėje teisėje nenurodyta kitaip, visų pirma jeigu vyksta teismo procesas, informacija neturėtų būti atskleista be ją surinkusios institucijos leidimo. Bet kokiam asmens duomenų rinkimui, atskleidimui, siuntimui, perdavimui ir kitam tvarkymui pagal šį reglamentą turėtų būti taikomi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB21 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 45/200122 reikalavimai;

__________________

__________________

21 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

21 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

22 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

22 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  analizės, kurią atlieka finansinės žvalgybos padalinys, tikslais ir tam, kad kitų valstybių narių institucijos galėtų atlikti kontrolę ir užtikrinti deklaravimo prievolės vykdymą, visų pirma atsižvelgiant į deklarantus, kurie anksčiau yra padarę šios prievolės vykdymo pažeidimų, būtina, kad deklaracijos duomenys būtų saugomi pakankamai ilgą laiką, kad kompetentingos institucijos galėtų veiksmingai atlikti tyrimus. Asmens duomenų tvarkymo pagal šį reglamentą tikslas yra toks pat kaip ir Direktyvos (ES) 2015/849. Remiantis šia direktyva, finansinės žvalgybos padalinys saugo jiems įsipareigojusių subjektų pateiktus duomenis penkerius metus. Siekiant, kad kontrolė būtų atliekama ir deklaravimo prievolės vykdymas užtikrinamas veiksmingai, deklaracijos duomenų saugojimo laikotarpis turėtų būti suderintas su Direktyvoje (ES) 2015/849 nustatytu laikotarpiu;

(28)  analizės, kurią atlieka finansinės žvalgybos padalinys, tikslais ir tam, kad kitų valstybių narių institucijos galėtų atlikti kontrolę ir užtikrinti deklaravimo prievolės vykdymą, visų pirma atsižvelgiant į asmenis, kurie anksčiau yra padarę šios prievolės vykdymo pažeidimų, būtina, kad deklaracijos duomenys būtų saugomi pakankamai ilgą laiką, kad kompetentingos institucijos galėtų veiksmingai atlikti tyrimus. Asmens duomenų tvarkymo pagal šį reglamentą tikslas yra toks pat kaip ir pagal Direktyvą (ES) 2015/849. Remiantis šia direktyva, finansinės žvalgybos padalinys saugo jiems įsipareigojusių subjektų pateiktus duomenis penkerius metus;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  siekdamos skatinti vykdyti prievoles ir atgrasyti nuo jų apėjimo, valstybės narės turėtų nustatyti baudas už deklaravimo prievolės ir informacijos atskleidimo prievolės nevykdymą. baudos turėtų būti skiriamos tik už deklaravimo prievolės arba informacijos atskleidimo prievolės nevykdymą pagal šį reglamentą, tačiau jas skiriant neturėtų būti atsižvelgiama į su grynaisiais pinigais galimai susijusią nusikalstamą veiklą, kuri gali būti tolesnio tyrimo ir priemonių, kurių šio reglamento taikymo sritis neapima, objektas. Jos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos ir neturėtų viršyti to, kas būtina prievolių vykdymui skatinti;

(29)  siekdamos skatinti vykdyti prievoles ir atgrasyti nuo jų apėjimo, valstybės narės turėtų nustatyti baudas už deklaravimo prievolės ir informacijos atskleidimo prievolės nevykdymą. Baudos turėtų būti skiriamos tik už deklaravimo prievolės arba informacijos atskleidimo prievolės nevykdymą pagal šį reglamentą, tačiau jas skiriant neturėtų būti atsižvelgiama į su grynaisiais pinigais galbūt susijusią nusikalstamą veiklą, kuri gali būti tolesnio tyrimo ir priemonių, kurių šio reglamento taikymo sritis neapima, objektas. Jos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos ir neturėtų viršyti to, kas būtina prievolių vykdymui skatinti. Kad priemonės būtų veiksmingos ir siekiant išvengti padėties, kai nusikaltėliai renkasi įvežimo į Sąjungą arba išvežimo iš jos valstybę narę pagal galiojančių baudų dydį, pagal šį reglamentą valstybėse narėse taikomos baudos turėtų būti suvienodintos;

Pakeitimas23

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos atliktų vienodą kontrolę ir veiksmingai tvarkytų, perduotų ir analizuotų deklaracijas, Komisijai turėtų būti suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai patvirtinti deklaracijos ir informacijos atskleidimo formų šablonus, nustatyti bendros rizikos valdymo sistemos kriterijus, technines taisykles ir nuostatas, taip pat formų, kurios bus naudojamos deklaracijoms pildyti ir keistis informacija, šablonus ir nustatyti statistinės informacijos teikimo Komisijai taisykles ir formatą. Taip pat turėtų būti sukurta tinkama elektroninė sistema. Įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201123;

(30)  nors daugelis valstybių narių savanoriškai jau naudoja suderintą deklaravimo formą – ES valiutos deklaravimo formą (EU-CDF), siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos atliktų vienodą kontrolę ir veiksmingai tvarkytų, perduotų ir analizuotų deklaracijas, Komisijai turėtų būti suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai patvirtinti deklaracijos ir informacijos atskleidimo formų šablonus, nustatyti bendros rizikos valdymo sistemos kriterijus, technines taisykles ir nuostatas, taip pat formų, kurios bus naudojamos deklaracijoms pildyti ir keistis informacija tarp kompetentingų valdžios institucijų, taip pat siekiant sujungti keitimosi informacija sistemas, kuriomis atitinkamai naudotųsi kompetentingos valdžios institucijos ir finansinių tyrimų padaliniai, šablonus ir nustatyti statistinės informacijos teikimo Komisijai taisykles ir formatą. Taip pat turėtų būti sukurta tinkama elektroninė sistema. Įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011;

__________________

 

23 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

 

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30a)  norint užtikrinti, kad kompetentingos institucijos ją taikytų vienodai, kontrolė turėtų visų pirma būti grindžiama rizikos analize, turint tikslą nustatyti ir įvertinti riziką ir parengti reikiamas atsakomąsias priemones. Visoms valstybėms narėms bendros rizikos valdymo sistemos sukūrimas neturėtų kliudyti joms vykdyti patikrinimų atsitiktinės atrankos principu;

 

 

 

 

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  siekiant greitai atsižvelgti į būsimus tarptautinių standartų, pavyzdžiui, parengtų Finansinių veiksmų darbo grupės, pakeitimus arba spręsti šio reglamento apėjimo problemą, kai naudojamas vertės neprarandantis turtas, kurio neapima grynųjų pinigų apibrėžtis, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsniu, Komisijai turėtų būti suteiktas įgaliojimas keisti tą apibrėžtį. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros24 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(31)  siekiant greitai atsižvelgti į būsimus tarptautinių standartų, pavyzdžiui, parengtų Finansinių veiksmų darbo grupės, pakeitimus arba spręsti šio reglamento apėjimo problemą, kai naudojamas vertės neprarandantis turtas, kurio neapima grynųjų pinigų apibrėžtis, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsniu, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai aktais keisti kompetentingų institucijų atliekamos kontrolės taisykles laikantis bendros rizikos valdymo sistemos, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/201323a, ir atsižvelgiant į rizikos vertinimo analizę, atliktą pagal Direktyvą (ES) 2015/849, taip pat pakeisti šio reglamento I priedą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros24 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

__________________

__________________

 

23a 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

24 Nuor. OL [L 123/1]

24 Nuor. OL [L 123/1]

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(31a)  siekiant ištaisyti esamą padėtį, kai daugelis keliautojų nežino, kad jie privalo deklaruoti grynuosius pinigus, valstybės narės, bendradarbiaudamos su Komisija, turėtų parengti tinkamos medžiagos ir vykdyti nuolatines Sąjungos bei trečiųjų šalių piliečiams ir juridiniams asmenims skirtas informavimo kampanijas. Šios kampanijos turėtų būti suderintos, nes jos turėtų būti skirtos Sąjungos išorės sienas turinčioms valstybėms narėms;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente nustatoma į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės sistema siekiant papildyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinę sistemą, nustatytą Direktyva (ES) 2015/849.

Šiame reglamente nustatoma į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės sistema siekiant papildyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinę sistemą, nustatytą Direktyva (ES) 2015/849, taip pat užtikrinti bet kokios kitos nusikalstamos veiklos, kenkiančios Sąjungos ir jos valstybių narių saugumui, prevenciją.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  turėtojo apyvarčiosios priemonės, nurodytos I priede;

–  turėtojo apyvarčiosios priemonės;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  prekės, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, nurodytas I priede;

–  prekės, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  išankstinio mokėjimo kortelės, nurodytos I priede;

  anoniminės išankstinio mokėjimo kortelės;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  turėtojo apyvarčioji priemonė – kita nei valiuta priemonė, kurios turėtojas turi teisę gauti finansinę sumą be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba dokumento, patvirtinančio, kad jis turi teisę gauti tą sumą;

d)  turėtojo apyvarčioji priemonė – kita nei valiuta priemonė, kurios turėtojas turi teisę gauti finansinę sumą be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento arba dokumento, patvirtinančio, kad jis turi teisę gauti tą sumą. Tokios turėtojo apyvarčiosios priemonės išvardytos I priede;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  prekės, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, – prekės, kurių vertės ir kiekio santykis yra didelis ir kurias galima lengvai ir nedidelėmis sandorio kainomis iškeisti į valiutą prieinamose prekybos rinkose;

e)  prekės, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, – prekės, kurių vertės ir kiekio santykis yra didelis ir kurias galima lengvai ir nedidelėmis sandorio kainomis iškeisti į valiutą prieinamose prekybos rinkose. Tokios prekės išvardytos I priede;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  išankstinio mokėjimo kortelė – su banko sąskaita nesusieta nevardinė kortelė, kurioje yra tam tikros vertės pinigų arba lėšų ir kuri gali būti naudojama piniginėms operacijoms atlikti, prekėms arba paslaugoms įsigyti arba valiutai išpirkti;

f)  anoniminė išankstinio mokėjimo kortelė – su banko sąskaita nesusieta nevardinė kortelė, kurioje yra arba kuri suteikia prieigą prie tam tikros vertės pinigų arba lėšų ir kuri gali būti naudojama piniginėms operacijoms atlikti, prekėms arba paslaugoms įsigyti arba valiutai išpirkti. Tokios anoniminės išankstinio mokėjimo kortelės išvardytos I priede;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  vežėjas – į Sąjungą atvykstantis arba iš jos išvykstantis fizinis asmuo su savimi, bagaže arba transporto priemonėje, su kuria kerta išorės sieną, vežantis grynuosius pinigus;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  nelydimi grynieji pinigai – grynieji pinigai, kurie yra siuntos, kurios nelydi grynųjų pinigų savininkas, siuntėjas arba numatytas gavėjas, dalis;

h)  nelydimi grynieji pinigai – grynieji pinigai, kurie yra vežėjo nevežamos siuntos dalis;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Remiantis 14 straipsniu, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas siekiant atsižvelgti į naujas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tendencijas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/849 1 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, arba į pinigų plovimo arba teroristų finansavimo prevencijos geriausią patirtį, arba neleisti nusikaltėliams naudoti turėtojo apyvarčiąsias priemones, prekes, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, arba išankstinio mokėjimo korteles, siekiant apeiti 3 ir 4 straipsniuose nustatytas prievoles.

2.  Remiantis 14 straipsniu, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas siekiant atsižvelgti į naujas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tendencijas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/849 1 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, arba į pinigų plovimo arba teroristų finansavimo prevencijos geriausią patirtį, arba neleisti nusikaltėliams naudoti turėtojo apyvarčiųjų priemonių, prekių, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, arba anoniminių išankstinio mokėjimo kortelių, siekiant apeiti 3 ir 4 straipsniuose nustatytas prievoles.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Deklaravimo prievolė

Prievolė deklaruoti lydimus grynuosius pinigus

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Į Sąjungą atvykstantis arba iš jos išvykstantis fizinis asmuo su savimi, bagaže arba transporto priemonėje vežantis grynuosius pinigus, kurių vertė yra 10 000 EUR arba didesnė, deklaruoja tuos grynuosius pinigus valstybės narės, per kurią jis atvyksta į Sąjungą arba iš jos išvyksta, kompetentingoms institucijoms ir sudaro joms galimybę atlikti kontrolę. Jeigu pateikiama neteisinga arba neišsami informacija arba nesudaroma galimybė atlikti grynųjų pinigų kontrolės, deklaravimo prievolė laikoma neįvykdyta.

1.  Vežėjas, su savimi, bagaže arba transporto priemonėje vežantis grynuosius pinigus, kurių vertė yra 10 000 EUR arba didesnė, deklaruoja tuos grynuosius pinigus valstybės narės, per kurią jis atvyksta į Sąjungą arba iš jos išvyksta, kompetentingoms institucijoms ir sudaro joms galimybę atlikti kontrolę. Jeigu pateikiama neteisinga arba neišsami informacija arba nesudaroma galimybė atlikti grynųjų pinigų kontrolės, deklaravimo prievolė laikoma neįvykdyta.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  deklarantą, įskaitant jo vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą ir vietą ir pilietybę;

a)  vežėją, įskaitant jo vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (taip pat adresą), gimimo datą ir vietą, pilietybę ir tapatybės dokumento numerį;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  grynųjų pinigų savininką, įskaitant jo vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą ir vietą ir pilietybę;

b)  grynųjų pinigų savininką, įskaitant (fizinio asmens) vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (taip pat adresą), gimimo datą ir vietą ir tapatybės dokumento numerį, arba (juridinio asmens) vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (taip pat adresą), registracijos numerį arba pridėtinės vertės mokesčio registracijos numerį;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  numatomą grynųjų pinigų gavėją, įskaitant jo vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą ir vietą ir pilietybę;

c)  numatomą grynųjų pinigų gavėją, įskaitant (fizinio asmens) vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (taip pat adresą), gimimo datą ir vietą ir tapatybės dokumento numerį, arba (juridinio asmens) vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (taip pat adresą), registracijos numerį arba pridėtinės vertės mokesčio registracijos numerį;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  grynųjų pinigų sumą ir pavidalą;

d)  grynųjų pinigų pavidalą ir sumą arba vertę;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  grynųjų pinigų kilmę ir numatomą panaudojimą;

e)  ekonominę kilmę;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  numatomą panaudojimą;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Informacija pateikiama raštu arba elektroniniu būdu naudojant pagal 15 straipsnio a punktą nustatytą formą. Deklarantui paprašius, jam išduodama patvirtinta kopija.

3.  Informacija pateikiama raštu arba elektroniniu būdu naudojant pagal 15 straipsnio a punktą nustatytą formą. Deklarantui išduodama patvirtinta kopija.

Pagrindimas

Deklarantai turėtų visada galėti gauti rašytinę kopiją, nes jie ne visada gali gebėti jos paprašyti (pvz., jie gali nežinoti, kad turi teisę ją gauti, nemokėti šalies kalbos).

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacijos atskleidimo prievolė

Informacijos apie nelydimus grynuosius pinigus atskleidimo prievolė

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu į Sąjungą įvežama arba iš jos išvežama 10 000 EUR arba didesnės vertės nelydimų grynųjų pinigų suma, valstybės narės, per kurią ji įvežama į Sąjungą arba iš jos išvežama, kompetentingos institucijos, atlikusios rizikos analizę, gali reikalauti, kad siuntėjas, gavėjas arba jų atstovas pateiktų informacijos atskleidimo deklaraciją. Jeigu pateikiama neteisinga arba neišsami informacija arba nesudaroma galimybė atlikti grynųjų pinigų kontrolės, deklaravimo prievolė laikoma neįvykdyta.

1.  Jeigu į Sąjungą įvežama arba iš jos išvežama 10 000 EUR arba didesnės vertės nelydimų grynųjų pinigų suma, valstybės narės, per kurią ji įvežama į Sąjungą arba iš jos išvežama, kompetentingos institucijos, atlikusios rizikos analizę, gali reikalauti, kad siuntėjas, gavėjas arba jų atstovas per nustatytą ne ilgesnį kaip 30 dienų laikotarpį pateiktų informacijos atskleidimo deklaraciją. Kompetentingos institucijos gali sulaikyti grynuosius pinigus tol, kol siuntėjas, gavėjas arba jo atstovas tą deklaraciją pateiks.

 

Jeigu pateikiama neteisinga arba neišsami informacija, deklaracija nepateikiama per nurodytą laikotarpį arba nesudaroma galimybė atlikti grynųjų pinigų kontrolės, deklaravimo prievolė laikoma neįvykdyta.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  deklarantą, įskaitant jo vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą ir vietą ir pilietybę;

a)  deklarantą, įskaitant jo vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (taip pat adresą), gimimo datą ir vietą, pilietybę ir tapatybės dokumento numerį;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  grynųjų pinigų savininką, įskaitant jo vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą ir vietą ir pilietybę;

b)  grynųjų pinigų savininką, įskaitant (fizinio asmens) vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (taip pat adresą), gimimo datą ir vietą ir tapatybės dokumento numerį, arba (juridinio asmens) vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (taip pat adresą), registracijos numerį arba pridėtinės vertės mokesčio numerį;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  grynųjų pinigų siuntėją, įskaitant jo vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą ir vietą ir pilietybę;

c)  grynųjų pinigų siuntėją, įskaitant (fizinio asmens) vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (taip pat adresą), gimimo datą ir vietą ir tapatybės dokumento numerį, arba (juridinio asmens) vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (taip pat adresą), pridėtinės vertės mokesčio registracijos numerį;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  grynųjų pinigų gavėją arba numatomą gavėją, įskaitant jo vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą ir vietą ir pilietybę;

d)  grynųjų pinigų gavėją arba numatomą gavėją, įskaitant (fizinio asmens) vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (taip pat adresą), gimimo datą ir vietą ir pilietybę, taip pat tapatybės dokumento numerį, arba (juridinio asmens) vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (taip pat adresą), pridėtinės vertės mokesčio registracijos numerį;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  grynųjų pinigų sumą ir pavidalą;

e)  grynųjų pinigų pavidalą ir sumą arba vertę;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  grynųjų pinigų kilmę ir numatomą panaudojimą.

f)  ekonominę kilmę;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  numatomą panaudojimą.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Informacija pateikiama raštu arba elektroniniu būdu naudojant pagal 15 straipsnio a punktą nustatytą formą. Deklarantui paprašius, jam išduodama patvirtinta kopija.

3.  Informacija pateikiama raštu arba elektroniniu būdu naudojant pagal 15 straipsnio a punktą nustatytą formą. Deklarantui išduodama patvirtinta kopija.

Pagrindimas

Deklarantai turėtų visada galėti gauti rašytinę kopiją, nes jie ne visada gali gebėti jos paprašyti (pvz., jie gali nežinoti, kad turi teisę ją gauti, nemokėti šalies kalbos).

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu 3 straipsnyje nustatyta prievolė arba 4 straipsnyje nustatyta informacijos atskleidimo prievolė neįvykdytos, kompetentingos institucijos raštu arba elektroniniu būdu parengia ex officio deklaraciją, į kurią įtraukiama kuo daugiau išsamių duomenų, išvardytų atitinkamai 3 straipsnio 2 dalyje arba 4 straipsnio 2 dalyje.

3.  Jeigu 3 straipsnyje nustatyta deklaravimo arba 4 straipsnyje nustatyta informacijos atskleidimo prievolė neįvykdytos, kompetentingos institucijos raštu arba elektroniniu būdu parengia ex officio deklaraciją, į kurią įtraukiama kuo daugiau išsamių duomenų, išvardytų atitinkamai 3 straipsnio 2 dalyje arba 4 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Siekiant nustatyti ir įvertinti riziką ir parengti būtinas atsakomąsias priemones kontrolė visų pirma grindžiama rizikos analize ir atliekama pagal bendrą rizikos valdymo sistemą taikant 15 straipsnio b punkte nustatytus kriterijus.

4.  Siekiant nustatyti ir įvertinti riziką ir parengti būtinas atsakomąsias priemones kontrolė visų pirma grindžiama rizikos analize.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  4 dalyje nurodyta rizikos analizė netrukdo kompetentingoms institucijoms atlikti spontaninių patikrinimų arba patikrinimų, grindžiamų konkrečia kitos institucijos gauta informacija. Kompetentingos institucijos privalo turėti tinkamas kontrolės priemones.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 14 straipsnį dėl kompetentingų institucijų atliekamos kontrolės taisyklių laikantis bendros rizikos valdymo sistemos, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 952/2013, ir atsižvelgiant į pagal Direktyvos (ES) 2015/849 6 ir 7 straipsnius atliktą rizikos vertinimo analizę,

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4c.  Šiuo straipsniu kompetentingoms institucijoms suteikti įgaliojimai apima ir 6 straipsnį.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ribos nesiekiančios sumos

Ribos nesiekiančios sumos, kaip įtariama, susijusios su nusikalstama veikla

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu kompetentingos institucijos nustato, kad fizinis asmuo į Sąjungą atvyksta arba iš jos išvyksta su grynųjų pinigų suma, nesiekiančia 3 straipsnyje nurodytos ribos, bet atlikus rizikos analizę matyti požymių, kad grynieji pinigai yra susiję su nuskalstama veikla, jos registruoja tą informaciją, to asmens vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą ir vietą ir pilietybę bei informaciją apie naudojamą transporto priemonę.

1.  Jeigu kompetentingos institucijos nustato, kad vežėjas į Sąjungą atvyksta arba iš jos išvyksta su grynųjų pinigų suma, nesiekiančia 3 straipsnyje nurodytos ribos, bet yra požymių, kad grynieji pinigai susiję su nusikalstama veikla, jos registruoja tą informaciją ir 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu kompetentingos institucijos nustato, kad į Sąjungą įvežama arba iš jos išvežama nelydimų grynųjų pinigų siunta, kurios vertė nesiekia 4 straipsnyje nurodytos ribos, bet atlikus rizikos analizę matyti požymių, kad grynieji pinigai yra susiję su nuskalstama veikla, jos registruoja tą informaciją, siuntėjo, numatomo gavėjo arba jų atstovo vardą ir pavardę, adresą, gimimo datą ir vietą ir pilietybę bei informaciją apie naudojamas siuntimo priemones.

2.  Jeigu kompetentingos institucijos nustato, kad į Sąjungą įvežama arba iš jos išvežama nelydimų grynųjų pinigų siunta, kurios vertė nesiekia 4 straipsnyje nurodytos ribos, bet yra požymių, kad grynieji pinigai susiję su nusikalstama veikla, jos registruoja tą informaciją ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  yra požymių, kad grynieji pinigai, nepaisant to, ar juos veža fizinis asmuo, ar tai yra nelydimi grynieji pinigai, yra susiję su nusikalstama veikla.

b)  yra požymių, kad grynieji pinigai susiję su nusikalstama veikla.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kartu su 1 dalyje nurodytu administraciniu sprendimu pateikiamos priežastys, apie sprendimą jo priėmimo metu pranešama asmeniui, kuriam jis skirtas, ir dėl sprendimo gali būti pasinaudota teise į veiksmingą teisinę gynybą pagal nacionalinėje teisėje nustatytas procedūras.

2.  1 dalyje nurodytas administracinis sprendimas pateikiamas kartu su motyvų pareiškimu ir apie tą sprendimą jo priėmimo metu pranešama:

 

a)  asmeniui, kuris įpareigotas pateikti deklaraciją pagal 3 straipsnį arba informacijos atskleidimo deklaraciją pagal 4 straipsnį; arba

 

b)  vežėjui ir savininkui 6 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais arba savininkui, numatomam gavėjui ir siuntėjui 6 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Dėl 1 dalyje nurodyto administracinio sprendimo gali būti pasinaudota teise į veiksmingą teisinę gynybą laikantis nacionalinėje teisėje nustatytų procedūrų.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Sulaikymo laikotarpis yra griežtai apribotas laikotarpiu, kurio reikia kompetentingoms institucijoms nustatyti, ar atsižvelgiant į tokio atvejo aplinkybes būtina grynuosius pinigus sulaikyti ilgiau. Ilgiausias laikino sulaikymo laikotarpis nustatomas nacionalinėje teisėje; jis negali būti ilgesnis kaip 30 dienų. Jeigu per šį laikotarpį dėl ilgesnio grynųjų pinigų sulaikymo neapsisprendžiama arba apsisprendžiama, kad atsižvelgiant į aplinkybes ilgiau sulaikyti grynųjų pinigų negalima, grynieji pinigai nedelsiant grąžinami deklarantui.

3.  Sulaikymo laikotarpis yra griežtai apribotas laikotarpiu, kurio reikia kompetentingoms institucijoms nustatyti, ar atsižvelgiant į tokio atvejo aplinkybes būtina grynuosius pinigus sulaikyti ilgiau. Ilgiausias laikino sulaikymo laikotarpis nustatomas nacionalinėje teisėje; jis yra ne ilgesnis kaip 30 dienų. Jeigu per šį laikotarpį dėl ilgesnio grynųjų pinigų sulaikymo neapsisprendžiama arba apsisprendžiama, kad atsižvelgiant į aplinkybes ilgiau sulaikyti grynųjų pinigų negalima, grynieji pinigai nedelsiant grąžinami:

 

a)  3 ir 4 straipsniuose nurodytais atvejais – deklarantui arba vežėjui; arba

 

b)  6 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais –vežėjui arba savininkui, o 6 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais – savininkui, numatomam gavėjui arba siuntėjui;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vadovaudamosi pagal 15 straipsnio c punktą nustatytomis techninėmis taisyklėmis, kompetentingos institucijos registruoja remiantis 3, 4 straipsniais, 5 straipsnio 3 dalimi arba 6 straipsniu gautą informaciją ir perduoda ją valstybės narės, kurioje ji gauta, finansinės žvalgybos padaliniui.

1.  Vadovaudamosi pagal 15 straipsnio c punktą nustatytomis techninėmis taisyklėmis, kompetentingos institucijos registruoja remiantis 3, 4 straipsniais, 5 straipsnio 3 dalimi arba 6 straipsniu gautą informaciją ir perduoda ją valstybės narės, kurioje ji gauta, finansinės žvalgybos padaliniui, o jis greitai perduoda šią informaciją kitų valstybių narių finansinės žvalgybos padaliniams.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Šiame reglamente, nedarant poveikio Sąjungos duomenų apsaugos taisyklių taikymui, visų pirma dėl tikslų apribojimo principų ir prieigos teisių, remiantis Komisijos pagal 15 straipsnio ca punktą nustatytomis techninėmis taisyklėmis, turi būti sujungta sistema, kuria naudojasi kompetentingos institucijos, keisdamosi informacija pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/971a, ir sistema, kuria naudojasi finansinės žvalgybos padaliniai, keisdamiesi informacija pagal Tarybos sprendimą 2000/642/TVR1b.

 

_______________

 

1a 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 82, 1997 3 22, p. 1), paskutinį kartą keistas 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2015/1525 (OL L 243, 2015 9 8, p. 1).

 

1b 2000 m. spalio 17 d. Tarybos sprendimas 2000/642/TVR dėl valstybių narių finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimo susitarimų dėl keitimosi informacija. OL L 271, 2000 10 24, p. 4.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyta informacija perduodama nedelsiant ir ne vėliau nei per vieną mėnesį nuo jos surinkimo dienos.

2.  1 dalyje nurodyta informacija perduodama nedelsiant, bet ne vėliau nei per keturias darbo dienas nuo jos surinkimo dienos.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Iki 2019 m. sausio 1 d. Komisija įvertina, ar reikėtų įsteigti Sąjungos finansinės žvalgybos padalinį, ir, jei reikia, pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu yra požymių, kad grynieji pinigai yra susiję su nusikalstama veikla, kuri galėtų neigiamai paveikti Sąjungos finansinius interesus, 1 dalyje nurodyta informacija taip pat perduodama Komisijai.

2.  Jeigu yra požymių, kad grynieji pinigai yra susiję su nusikalstama veikla, kuri galėtų neigiamai paveikti Sąjungos finansinius interesus, 1 dalyje nurodyta informacija taip pat perduodama Komisijai, Europos prokuratūrai, Eurojustui ir Europolui. Komisija atlieka statistinę gautos informacijos analizę ir paskelbia ją viešai.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kompetentinga institucija perduoda 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją vadovaudamasi pagal 15 straipsnio c punktą nustatytomis techninėmis taisyklėmis ir naudodama pagal 15 straipsnio d punktą nustatytą formą.

3.  Kompetentinga institucija perduoda 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją vadovaudamasi pagal 15 straipsnio ca punktą nustatytomis techninėmis taisyklėmis ir naudodama pagal 15 straipsnio d punktą nustatytą formą.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  1 ir 2 dalyse nurodyta informacija perduodama nedelsiant ir ne vėliau nei per vieną mėnesį nuo jos surinkimo dienos.

4.  1 dalies a, b ir c punktuose bei 2 dalyje nurodyta informacija perduodama nedelsiant ir ne vėliau nei per keturias darbo dienas nuo jos surinkimo dienos;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  1 dalies d punkte nurodyta informacija ir rezultatai visoms valstybėms narėms ir Komisijai teikiami kas šeši mėnesiai arba kai jos to paprašo.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Remdamosi tarpusavio administracinės pagalbos sistema, valstybės narės ir Komisija gali perduoti toliau nurodytą informaciją trečiosioms šalims, jeigu tai leidžia kompetentinga institucija, gavusi šią informaciją iš deklaranto arba jo atstovo, ir su sąlyga, kad toks perdavimas atitinka nacionalines ir Sąjungos nuostatas dėl asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims:

1.  Remdamosi tarpusavio administracinės pagalbos sistema, valstybės narės ir Komisija gali perduoti toliau nurodytą informaciją trečiosioms šalims, jeigu tai leidžia kompetentinga institucija, gavusi šią informaciją iš vežėjo arba deklaranto, ir jei toks perdavimas atitinka nacionalines ir Sąjungos nuostatas dėl asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims:

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės praneša Komisijai apie bet kokią pagal 1 dalį perduotą informaciją.

2.  Valstybės narės praneša Komisijai apie bet kokią pagal 1 dalį perduotą informaciją, o Komisija kartą per metus tokios informacijos ataskaitą pateikia Europos Parlamentui.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentingos institucijos atlieka asmens duomenų, kuriuos jos gavo pagal 3, 4 ir 6 straipsnius, valdytojų funkciją.

1.  Kompetentingos institucijos atlieka asmens duomenų, kuriuos jos gavo pagal 3, 4 straipsnius, 5 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnį, valdytojų funkciją.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal šį reglamentą asmens duomenys tvarkomi tik nusikalstamos veiklos prevencijos ir kovos su ja tikslu. . .

2.  Pagal šį reglamentą asmens duomenys tvarkomi tik nusikalstamos veikos prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už ją arba bausmių vykdymo tikslais. Toks duomenų tvarkymas patenka į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/6801a taikymo sritį.

 

___________________

 

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

Pagrindimas

Formuluotė suderinta su Duomenų apsaugos direktyvos 2016/680 formuluote.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pagal 3, 4 ir 6 straipsnį gautais asmens duomenimis gali naudotis tik tinkamai įgalioti kompetentingų institucijų darbuotojai, jie turi būti deramai apsaugoti nuo neleistinos prieigos arba neleistino perdavimo. Jeigu 8, 9 ir 10 straipsniuose nenustatyta kitaip, informacijos negalima atskleisti arba perduoti be aiškaus institucijos, kuri pirmoji ją gavo, leidimo. Tačiau leidimas nebūtinas, jeigu kompetentingos institucijos privalo atskleisti arba perduoti tą informaciją pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančias teisės nuostatas, visų pirma susijusias su teismo procesu.

3.  Pagal 3, 4 straipsnius, 5 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnį gautais asmens duomenimis gali naudotis tik tinkamai įgalioti kompetentingų institucijų darbuotojai, jie turi būti deramai apsaugoti nuo neleistinos prieigos arba neleistino perdavimo. Jeigu 8, 9 ir 10 straipsniuose nenustatyta kitaip, informacijos negalima atskleisti arba perduoti be aiškaus institucijos, kuri pirmoji ją gavo, leidimo. Tačiau leidimas nebūtinas, jeigu kompetentingos institucijos privalo atskleisti arba perduoti tą informaciją pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančias teisės nuostatas, visų pirma susijusias su teismo procesu.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Pagal 3, 4 ir 6 straipsnius gautus asmens duomenis kompetentingos institucijos ir finansinis žvalgybos padalinys saugo penkerius metus nuo jos surinkimo dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui jie ištrinami arba nuasmeninami.

4.  Pagal 3, 4 straipsnius, 5 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnį gautus asmens duomenis kompetentingos institucijos ir finansinis žvalgybos padalinys saugo tik tiek, kiek būtina ir proporcinga tais tikslais, dėl kurių duomenys tvarkomi, bet ne ilgiau kaip trejus metus nuo surinkimo dienos. Jei yra požymių, kad grynieji pinigai yra susiję su nusikalstama veikla, pagal 3, 4 straipsnius, 5 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnį gautus asmens duomenis kompetentingos institucijos ir finansinės žvalgybos padalinys saugo ne ilgiau kaip penkerius metus. Tokiu atveju šio ilgesnio saugojimo priežastys pagrindžiamos ir užregistruojamos. Jei sprendimas dėl tolesnio duomenų saugojimo nepriimamas, po trejų metų tie duomenys automatiškai ištrinami.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė nustato baudas, taikytinas tuo atveju, kai nevykdoma 3 ir 4 straipsniuose nustatyta deklaravimo prievolė. Tokios baudos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

Kiekviena valstybė narė nustato baudas, taikytinas tuo atveju, kai nevykdoma 3 ir 4 straipsniuose nustatyta deklaravimo prievolė. Tokios baudos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės siekia nustatyti vienodą baudų sistemą visoje Sąjungoje. Kad būtų pasiektas šis tikslas, prireikus Komisija pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  2 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ...26 .

2.  2 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnio 4a dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ...26.

__________________

__________________

26 *Pagrindinio teisėkūros procedūra priimto akto įsigaliojimo data arba kita teisės aktų leidėjo nustatyta data.

26 *Pagrindinio teisėkūros procedūra priimto akto įsigaliojimo data arba kita teisės aktų leidėjo nustatyta data.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnio 4a dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 2 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 2 straipsnio 2 dalį ir 5 straipsnio 4a dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  bendros rizikos valdymo sistemos kriterijus, nurodytus 5 straipsnio 4 dalyje;

Išbraukta.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  keitimosi informacija pagal 8 ir 9 straipsnius technines taisykles, įskaitant tinkamos elektroninės sistemos sukūrimą;

c)  keitimosi informacija per Muitinės informacinę sistemą pagal 8 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 9 straipsnį technines taisykles, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 515/971a 23 straipsnyje;

 

_________________

 

1a 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 82, 1997 3 22, p. 1).

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  8 straipsnio 1a dalyje nurodyto sujungimo techninės taisyklės.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

C punkte nurodyta informacija Komisijai pateikiama bent kartą per šešis mėnesius.

C punkte nurodyta informacija Komisijai pateikiama bent kartą per šešis mėnesius. Komisija skelbia metinę statistinių duomenų, surinktų siekiant įvertinti neteisėtai įvežtų grynųjų pinigų mastą ir sumas, ataskaitą.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija skelbia 1a ir 1b dalyse nurodytą informaciją savo interneto svetainėje ir aiškiai informuoja skaitytojus apie į Sąjungą įvežamų ir iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolę.

Pagrindimas

Piliečiai ir keliautojai, pageidaujantys būti informuoti apie savo prievoles, turėtų turėti galimybę rasti informaciją apie grynųjų pinigų kontrolę ir kompetentingų institucijų sąrašą Komisijos interneto svetainėje.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a straipsnis

 

Informacinės kampanijos

 

Pradėjus taikyti šį reglamentą, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, surengia informavimo kampaniją, per kurią ES ir trečiųjų šalių piliečiai bei juridiniai asmenys supažindinami su šio reglamento tikslais, 3 ir 4 straipsniuose nustatytomis prievolėmis, saugomais duomenimis, kompetentingų institucijų sąrašu, laikino sulaikymo pagal 7 straipsnį galimybe, pagal 13 straipsnį nustatomomis baudomis ir teisėmis į veiksmingą teisinę gynybą. Komisija ir valstybės narės reguliariai kartoja šias kampanijas. Valstybės narės parengia ir įgyvendina politikos priemones, būtinas savo piliečiams ir gyventojams informuoti apie šį reglamentą. Valstybės narės užtikrina, kad tokiai informavimo politikai būtų skiriama pakankamai lėšų.

Pagrindimas

Siekiant informuoti piliečius ir keliautojus apie prievolę kertant sienas deklaruoti grynuosius pinigus ir taip padaryti ją veiksmingesnę, Komisija turėtų pradėti informavimo apie šį reglamentą kampanijas.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą apie šio reglamento taikymą po penkerių metų nuo jo įsigaliojimo ir vėliau – kas penkerius metus.

Komisija, remdamasi iš valstybių narių reguliariai gaunama informacija, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą po trejų metų nuo jo įsigaliojimo dienos ir vėliau – kas trejus metus. Ataskaitoje visų pirma vertinama, ar kitas turtas turėtų būti įtrauktas į šio reglamento taikymo sritį, ar informacijos apie nelydimus grynuosius pinigus atskleidimo procedūra yra tinkama ir ar reikėtų persvarstyti didžiausią nelydimų grynųjų pinigų ribą.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5 straipsnio 4a dalis, 15 straipsnio a, b, d ir e punktai taikomi nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo diena].

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Turėtojo apyvarčiosios priemonės, prekės, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, ir išankstinio mokėjimo kortelės laikomos grynaisiais pinigais pagal 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii, iii ir iv papunkčius.

Turėtojo apyvarčiosios priemonės, prekės, kurios naudojamos kaip vertės neprarandantis turtas, ir anoniminės išankstinio mokėjimo kortelės laikomos grynaisiais pinigais pagal 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii, iii ir iv papunkčius.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pagal 2 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktį grynaisiais pinigais laikomos šios išankstinio mokėjimo kortelės:

3.  Pagal 2 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktį grynaisiais pinigais laikomos šios anoniminės išankstinio mokėjimo kortelės:

(1)

OL C 246, 2017 7 28, p. 22.


AIŠKINAMOJI DALIS

I – Pasiūlymo aplinkybės

Kovos su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu srityje reikia imtis Europos lygmens priemonių, kad būtų galima nutraukti šios nusikalstamos veikos finansavimą ir neleisti nusikaltėliams išnaudoti skirtingų nacionalinių taisyklių dėl grynųjų pinigų kontrolės. Visos ES mastu taikyti bendrą požiūrį į grynųjų pinigų judėjimo į Europos Sąjungą ir iš jos kontrolę yra būtina ne tik siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, bet ir siekiant apsaugoti Sąjungos piliečius ir įmones.

Siekiant šio tikslo svarbiausią vaidmenį atlieka muitinių administracijos, kadangi jos yra atsakingos už keleivių srautų ir tarpvalstybinio prekių judėjimo per išorės sienas kontrolę. Nacionalinių muitinių administracijų tarpusavio bendradarbiavimas turi būti stiprinamas, kad nusikaltėliams būtų užkirstas kelias apeiti grynųjų pinigų kontrolę prie ES išorės sienų.

2016 m. gruodžio 21 d. Europos Komisija priėmė priemonių rinkinį, kuriuo siekiama užbaigti ir sustiprinti ES teisės aktų dėl kovos su pinigų plovimu ir neteisėtais grynųjų pinigų srautais ir dėl turto įšaldymo bei konfiskavimo sistemą. Šie pasiūlymai pateikti atsižvelgiant į 2016 m. vasario mėn. ES kovos su teroristų finansavimu plane prisiimtus įsipareigojimus.

Be kitų priemonių, Europos Komisija siūlo patobulinti dabartinį 2005 m. priimtą reglamentą dėl grynųjų pinigų kontrolės, kad būtų galima kontroliuoti grynųjų pinigų judėjimą į Sąjungą ir iš jos. Teisinis šio pasiūlymo pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnis, kuriame nustatytas valstybių narių teisės aktų nuostatų, skirtų vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui, derinimo principas, ir 33 straipsnis, kuriuo sustiprinamas valstybių narių tarpusavio bei jų ir Komisijos bendradarbiavimas muitinių darbo srityje.

Komisijos pasiūlytais pakeitimais siekiama sugriežtinti į ES atvykstančių ar iš jos išvykstančių asmenų, gabenančių 10 000 EUR ar didesnę grynųjų pinigų sumą arba tokios vertės brangias prekes, kontrolę arba tokių grynųjų pinigų sumų ar prekių, siunčiamų pašto siuntose ir krovinių siuntose, kontrolę. Šie pakeitimai taip pat sudarys sąlygas valdžios institucijoms įsikišti tais atvejais, kai muitinės deklaracijose deklaruojamos mažesnės nei 10 000 EUR sumos, jei kyla įtarimų, kad esama nusikalstamos veikos, ir sąlygas gerinti valdžios institucijų ir valstybių narių keitimąsi informacija.

Visų pirma pasiūlyme išplečiama „grynųjų pinigų“ apibrėžtis, į ją įtraukiant auksą ir kitas didelės vertės prekes, taip pat išankstinio mokėjimo korteles, kurios nesusietos su banko sąskaita ir kurių šiuo metu nereikia nurodyti standartinėse muitinės deklaracijose. Nelydimų grynųjų pinigų atvejis taip pat yra įtrauktas į pasiūlymą.

Pasiūlymu taip pat sudaroma galimybė kompetentingoms institucijoms laikinai sulaikyti grynuosius pinigus, kai jos nustato ribų nesiekiančių sumų, kurios galėtų būti susijusios su neteisėta veikla, judėjimą; pagal dabartinį reglamentą tokios galimybės nėra.

Galiausiai, pasiūlymu siekiama užtikrinti vienodą kontrolės priemonių taikymą, pasitelkiant Komisijai suteiktus įgyvendinimo įgaliojimus dėl rizikos valdymo kriterijų, keitimosi informacija taisyklių, komunikacijos šablonų, keitimosi duomenimis sistemos ir valstybių narių ir Komisijos informacijos teikimo.

II – Pranešėjų pozicija

Pranešėjai palankiai vertina bendrą pasiūlymo tikslą atnaujinti ir patobulinti dabartinį reglamentą. Pastarojo meto įvykiai parodė, kad pinigų plovėjai ir teroristų finansuotojai sugebėjo rasti būdų apeiti Europos grynųjų pinigų kontrolės taisykles.

Pagrindiniais pranešėjų siūlomais reglamento pakeitimais siekiama dar labiau sustiprinti reglamentą išaiškinant kai kurias pagrindines nuostatas, visų pirma apibrėžiant ir skiriant sąvokas „lydimi grynieji pinigai“ ir „nelydimi grynieji pinigai“, taip pat nustatant asmenį, kuris atsako už lydimų grynųjų pinigų deklaravimą. Šio asmens apibrėžtis apima visus į Sąjungą atvykstančius arba iš jos išvykstančius fizinius asmenis su savimi, bagaže arba transporto priemonėje, su kuria kerta išorės sieną, vežančius grynuosius pinigus, nepriklausomai nuo to asmens ir grynųjų pinigų ryšio (savininkas ar gavėjas).

Be to, siekiant palengvinti kompetentingų institucijų tyrimus ir užtikrinti aiškų dalyvaujančių asmenų nustatymą, buvo plačiau nustatyti duomenys, kurie turi būti įtraukti į deklaraciją, ir nustatyta, kokius duomenis turi pateikti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Siekiant padaryti aiškesnę sąvoką „rizikos valdymas“, pridėtos nuorodos į esamą apibrėžtį, pateiktą Reglamente 952/2013, ir į Direktyvoje 2015/849 pateiktą nuostatą, apimančią rizikos vertinimo raidą. Pranešėjai mano, jog dėl efektyvumo svarbu užtikrinti, kad būtų taikomas SESV 290 straipsnis, o ne SESV 291 straipsnis, taigi pranešimo projekte jie pateikia atitinkamą pakeitimą.

Pranešėjai yra įsitikinę, kad norint pasiekti šio pasiūlymo tikslą reikia ir Europos lygmeniu suderinti nacionalinių kompetentingų institucijų atliekamos kontrolės įgyvendinimą, ir sulyginti nacionalines nuobaudas už reikalavimų nesilaikymą. Komisija turėtų imtis priemonių siekdama užtikrinti, kad kompetentingos valdžios institucijos kontrolę taikytų vienodai, ir valstybės narės turėtų atsižvelgti į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, susijusią dėl muitinės sankcijomis, kurios turėtų būti grindžiamos proporcingumo principu.

Vienas iš pagrindinių Reglamento patobulinimų yra susijęs su keitimusi duomenimis. Šiuo klausimu pranešėjai pirmenybę teiktų skubiems veiksmams ir siūlo, pasikonsultavus su šios srities ekspertais, tiesiogiai taikyti keitimosi duomenimis IT sistemą CIS+, kurią turėtų naudoti visos valstybės narės. Ši sistema yra paprasta naudoti ir veiksminga ir, siekiant kuo efektyviau užkirsti kelią nusikaltimams, pranešėjai taip pat siūlo, kad valstybės narės informaciją praneštų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kai ji buvo surinkta, o ne per vieną mėnesį, kaip nustatyta dabartiniame reglamente.

Žvelgiant iš tos pačios perspektyvos, pranešėjai siūlo įsteigti Europos finansinės žvalgybos padalinį, kad būtų pagerintas tyrimą atliekančių institucijų bendradarbiavimas ir koordinavimas; šis padalinys leistų nedelsiant perduoti informaciją, kurią surinko nacionaliniai padaliniai. Dėl to, kad šiame reglamente aptariami klausimai yra dinamiški ir kintantys, pranešėjai taip pat pasiūlė tvirtą peržiūros nuostatą, pagal kurią leidžiama reguliariai kas trejus metus atnaujinti reglamentą, siekiant neatsilikti nuo techninių naujovių ir pokyčių, taip pat tobulėjančių sukčiautojų.

Galiausiai, pranešėjai pritaria Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonei; jis palankiai vertina nuostatą dėl asmens duomenų, kuriuos saugo kompetentingos valdžios institucijos ir finansinės žvalgybos padaliniai, ilgiausio saugojimo laikotarpio.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Grynųjų pinigų, įvežamų į Sąjungą ar išvežamų iš jos, kontrolė

Nuorodos

COM(2016) 0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD).

Pateikimo Europos Parlamentui data

22.12.2016

 

 

 

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

19.1.2017

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

25.1.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Mady Delvaux

29.6.2017

Juan Fernando López Aguilar

29.6.2017

 

 

55 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

6.7.2017

Svarstymas komitete

21.11.2017

 

 

 

Priėmimo data

4.12.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

55

3

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Kinga Gál, Sven Giegold, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Roberta Metsola, Claude Moraes, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Judith Sargentini, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Helga Stevens, Paul Tang, Traian Ungureanu, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pál Csáky, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Luigi Morgano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Daniele Viotti, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Zbigniew Kuźmiuk

Pateikimo data

8.12.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

55

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Brian Hayes, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Anne Sander, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Claude Moraes, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Paul Tang, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bas Eickhout, Sven Giegold, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

3

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Auke Zijlstra

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Joachim Starbatty, Helga Stevens

EFDD

Marco Valli

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika