Procedūra : 2016/0413(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0394/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0394/2017

Debates :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Balsojumi :

PV 12/09/2018 - 6.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0338

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 954kWORD 107k
8.12.2017
PE 610.703v02-00 A8-0394/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības teritorijā ievestās naudas vai no tās izvestās naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referenti: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

(Kopīgā komiteju procedūra — Reglamenta 55. pants)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības teritorijā ievestās naudas vai no tās izvestās naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0825),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 33. un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0001/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Čehijas parlamenta Deputātu palātas un Spānijas parlamenta iesniegtos komentārus par tiesību akta projektu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 27. aprīļa atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas kopīgās apspriedes, kas rīkotas saskaņā ar Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0394/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Noziedznieki Savienībā nelegāli ieved naudu, taču nav skaidru aprēķinu par to summu apmēru un vērtību, ko nelegāli ved pāri robežām. Dalībvalstu atbildība par naudas pārvešanas konstatēšanu, reģistrēšanu un izmeklēšanu ir sadrumstalota, un valstu iestādes var saskarties ar juridiskiem šķēršļiem, kas muitas iestādēm neļauj kontrolēt Savienībā ievesto vai no tās izvesto naudu vai ziņot par to. Par dažiem lielas vērtības uzrādītāja instrumentiem, kas nav nauda, piemēram, par zeltu, dimantiem, priekšapmaksas kartēm, e-makiem un uzrādītāja akcijām, ziņo reti, jo tos ir grūti konstatēt un vairumā dalībvalstu uz tiem patlaban neattiecas naudai piemērojamo noteikumu darbības joma.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Ņemot vērā risku, ka Direktīvas 91/308/EEK piemērošana varētu izraisīt naudas pārvietošanas nelikumīgos nolūkos gadījumu skaita pieaugumu, kas varētu radīt draudus finanšu sistēmai un iekšējam tirgum, direktīva tika papildināta ar Eiropas Parlamenta un Padome Regulu (EK) Nr. 1889/200520. Minētās regulas mērķis ir novērst un konstatēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, izveidojot kontroles sistēmu, ko piemēro fiziskām personām, kuras iebrauc Savienībā vai izbrauc no tās ar naudas summām vai apgrozāmiem uzrādītāja instrumentiem EUR 10 000 vai lielākā vērtībā vai tās ekvivalentiem citās valūtās.

(4)  Ņemot vērā risku, ka Direktīvas 91/308/EEK piemērošana varētu izraisīt naudas pārvietošanas nelikumīgos nolūkos gadījumu skaita pieaugumu, kas varētu radīt draudus finanšu sistēmai un iekšējam tirgum, direktīva tika papildināta ar Eiropas Parlamenta un Padome Regulu (EK) Nr. 1889/200520. Minētās regulas mērķis ir novērst un konstatēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, izveidojot kontroles sistēmu, ko piemēro fiziskām personām, kuras iebrauc Savienībā vai izbrauc no tās ar naudas summām EUR 10 000 vai lielākā vērtībā vai tās ekvivalentiem citās valūtās. Lai nodrošinātu, ka šai regulai ir maksimāli plaša piemērošanas joma un ka nekādas teritorijas, piemēram, brīvās zonas, starptautiskās tranzīta zonas un līdzīgas teritorijas, netiktu atbrīvotas no tās piemērošanas un nesniegtu iespējas apiet piemērojamo kontroli, termins „ievešana Savienībā vai izvešana no tās” būtu jādefinē, atsaucoties uz Savienības teritoriju, kas definēta Līguma par Eiropas Savienības darbību 355. pantā.

__________________

__________________

20 Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1889/2005 (2005. gada 26. oktobris) par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās (OV L 309, 25.11.2005., 9. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1889/2005 (2005. gada 26. oktobris) par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās (OV L 309, 25.11.2005., 9. lpp.).

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Par to, cik svarīgi ir kontrolēt naudas ievešanu Savienībā un izvešanu no tās, liecina Eiropola sniegtā informācija par neatbilstībām, proti, neraugoties uz pastāvīgu bezskaidras naudas maksājumu metožu izmantojuma pieaugumu un mērenu skaidras naudas izmantojuma maksājumos samazināšanos, apritē esošo euro banknošu kopējā vērtība turpina palielināties, pārsniedzot inflācijas pieauguma tempu, un saglabājas pieprasījums pēc augstas nominālvērtības banknotēm, kas parasti nav saistāms ar maksājumiem, un tas varētu norādīt uz saikni ar noziedzīgām darbībām, kā minēts Eiropola 2015. gada ziņojumā “Why is Cash still King?” (Kādēļ skaidra nauda joprojām ir dominējošais maksāšanas līdzeklis?).

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Direktīvā (ES) Nr. 2015/849 identificēta un aprakstīta virkne noziedzīgu darbību, kuru rezultātā gūtie ieņēmumi var tikt legalizēti vai izmantoti terorisma finansēšanā. Ieņēmumi, kas gūti šādu noziedzīgu darbību rezultātā, to legalizācijai vai izmantošanai terorisma finansēšanā bieži tiek pārvietoti pāri Savienības ārējai robežai. Šajā regulā tas būtu jāņem vērā un jāizveido sistēma ar noteikumiem, kuri ne tikai palīdz novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, bet arī vienkāršo noziedzīgo darbību, kas identificētas Direktīvā (ES) 2015/849, konstatēšanu un izmeklēšanu.

(6)  Direktīvā (ES) Nr. 2015/849 identificēta un aprakstīta virkne noziedzīgu darbību, kuru rezultātā gūtie ieņēmumi var tikt legalizēti vai izmantoti terorisma finansēšanā. Ieņēmumi, kas gūti šādu noziedzīgu darbību rezultātā, to legalizācijai vai izmantošanai terorisma finansēšanā bieži tiek pārvietoti pāri Savienības ārējai robežai. Šajā regulā tas būtu jāņem vērā un jāizveido sistēma ar noteikumiem, kuri ne tikai palīdz novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, tostarp tādus predikatīvus nodarījumus kā nodokļu noziegumi, un terorisma finansēšanu, bet arī vienkāršo noziedzīgo darbību, kas identificētas Direktīvā (ES) 2015/849, kā arī to darbību, kas ietekmē Savienības un tās dalībvalstu drošību, konstatēšanu un izmeklēšanu.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Ar šo regulu negroza pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kas noteikti Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (”Harta”).

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Saskaņotu Savienības noteikumu kopums, kas ļauj kontrolēt naudas pārvietošanu Savienībā, ievērojami sekmētu centienus novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Ņemot vērā muitas dienestu klātbūtni pie Savienības ārējām robežām, to pieredzi kontroles veikšanā attiecībā uz pasažieriem un kravām, kas šķērso ārējo robežu, un pieredzi, kas gūta Regulas (EK) Nr. 1889/2005 īstenošanā, muitas dienestiem būtu jāturpina veikt kompetento iestāžu funkcijas šīs regulas nolūkiem. Vienlaikus būtu arī turpmāk jānodrošina dalībvalstīm iespēja izraudzīties par kompetentajām iestādēm arī citas valsts iestādes, kas ir pārstāvētas pie ārējām robežām.

(11)  Ņemot vērā muitas dienestu klātbūtni pie Savienības ārējām robežām, to pieredzi kontroles veikšanā attiecībā uz pasažieriem un kravām, kas šķērso ārējo robežu, un pieredzi, kas gūta Regulas (EK) Nr. 1889/2005 īstenošanā, muitas dienestiem būtu jāturpina veikt kompetento iestāžu funkcijas šīs regulas nolūkiem. Vienlaikus būtu arī turpmāk jānodrošina dalībvalstīm iespēja izraudzīties par kompetentajām iestādēm arī citas valsts iestādes, kas ir pārstāvētas pie ārējām robežām. Muitas un citu valsts iestāžu personālam būtu jāiziet īpaša apmācība par to, kā konstatēt uz naudu balstītu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, un dalībvalstīm būtu jāpiešķir resursi atbilstīgi riska analīzei, un tām nevajadzētu atstāt bez ievērības arī privātu gaisa kuģu un jahtu, kas iebrauc to teritorijā vai izbrauc no tās, nepieciešamo kontroli.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Viens no galvenajiem jēdzieniem, kas ir izmantots šajā regulā, ir “nauda”, kas būtu jādefinē kā šādu četru kategoriju apvienojums: valūta, apgrozāmi uzrādītāja instrumenti, preces, ko izmanto par augstas likviditātes vērtības uzkrājējiem, un konkrētu veidu priekšapmaksas kartes. Ņemot vērā to raksturojumu, konkrētus apgrozāmus uzrādītāja instrumentus, preces, ko izmanto par augstas likviditātes vērtības uzkrājējiem, kā arī priekšapmaksas kartes, kas nav saistītas ar bankas kontu, izmanto valūtas vietā kā tādus anonīmus līdzekļus vērtību pārvietošanai pāri ārējām robežām, kuri nav izsekojami, izmantojot klasisko uzraudzības sistēmu, ko īsteno publiskās iestādes. Šajā regulā būtu jānosaka “naudas” definīcijas būtiskie komponenti, vienlaikus ļaujot Komisijai grozīt nebūtiskos komponentus, reaģējot uz noziedznieku un to līdzzinātāju pūlēm apiet pasākumu, ar kuru kontrolē tikai viena veida augstas likviditātes vērtības uzkrājējus, pārvietojot pāri ārējām robežām citu veidu. Ja tiek konstatēta šāda rīcība pietiekami lielā mērogā, ir svarīgi pasākumus veikt nekavējoties, lai novērstu šādu situāciju.

(12)  Viens no galvenajiem jēdzieniem, kas ir izmantots šajā regulā, ir “nauda”, kas būtu jādefinē kā šādu četru kategoriju apvienojums: valūta, apgrozāmi uzrādītāja instrumenti, preces, ko izmanto par augstas likviditātes vērtības uzkrājējiem, un konkrētu veidu anonīmas priekšapmaksas kartes. Ņemot vērā to raksturojumu, konkrētus apgrozāmus uzrādītāja instrumentus, preces, ko izmanto par augstas likviditātes vērtības uzkrājējiem, kā arī anonīmas priekšapmaksas kartes, kas nav saistītas ar bankas kontu, izmanto valūtas vietā kā tādus anonīmus līdzekļus vērtību pārvietošanai pāri ārējām robežām, kuri nav izsekojami, izmantojot klasisko uzraudzības sistēmu, ko īsteno publiskās iestādes. Muitas iestādes patlaban saskaras ar tehniskām grūtībām, kad tām īsā laikā jāpārbauda priekšapmaksas kartēs uzglabāta naudas summa. Tādēļ šajā regulā būtu jānosaka “naudas” definīcijas būtiskie komponenti, vienlaikus ļaujot Komisijai grozīt nebūtiskos komponentus, reaģējot uz noziedznieku un to līdzzinātāju pūlēm apiet pasākumu, ar kuru kontrolē tikai viena veida augstas likviditātes vērtības uzkrājējus, pārvietojot pāri ārējām robežām citu veidu. Ja tiek konstatēta šāda rīcība pietiekami lielā mērogā, ir svarīgi pasākumus veikt nekavējoties, lai novērstu šādu situāciju. Neraugoties uz virtuālo valūtu radīto augsto riska līmeni, kā norādīts Komisijas 2017. gada 26. jūnija ziņojumā par novērtējumu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskiem, kuri skar iekšējo tirgu un attiecas uz pārrobežu darbībām1a, muitas iestāžu rīcībā nav pietiekamu resursu to uzraudzībai.

 

_____________

 

1a (COM(2017)0340 final un SWD(2017)0241 final)

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Priekšapmaksas kartes ir nenominālas kartes, kurās uzkrāta monetāra vērtība vai līdzekļi, ko var izmantot maksājumu veikšanai, preču vai pakalpojumu iegūšanai vai valūtas izpirkšanai, un kuras nav saistītas ar bankas kontu. Tās plaši izmanto virknei likumīgu mērķu, un dažiem no šādiem instrumentiem ir arī konkrēts pamatojums no sociālo interešu viedokļa. Tādējādi priekšapmaksas kartes ir viegli pārvedamas un tās var izmantot, lai pāri ārējām robežām pārvietotu ievērojamas vērtības. Tādēļ naudas definīcijā jāietver priekšapmaksas kartes. Tas dotu iespēju paplašināt pasākumus, tos attiecinot arī uz konkrētiem priekšapmaksas karšu veidiem, ja to pamatos pierādījumi un tiks pienācīgi ievērota proporcionalitāte un praktiskā īstenojamība.

(15)  Anonīmas priekšapmaksas kartes ir nenominālas kartes, kurās uzkrāta monetāra vērtība vai līdzekļi vai kuras nodrošina piekļuvi monetārai vērtībai vai līdzekļiem, ko var izmantot maksājumu veikšanai, preču vai pakalpojumu iegūšanai vai valūtas izpirkšanai, un kuras nav saistītas ar bankas kontu. Tās plaši izmanto virknei likumīgu mērķu, un dažiem no šādiem instrumentiem ir arī konkrēts pamatojums no sociālo interešu viedokļa. Tādējādi anonīmas priekšapmaksas kartes ir viegli pārvedamas un tās var izmantot, lai pāri ārējām robežām pārvietotu ievērojamas vērtības. Tādēļ naudas definīcijā jāietver šādas priekšapmaksas kartes, jo īpaši, ja tās var iegādāties bez klientu uzticamības pārbaudes procedūrām. Tas dotu iespēju paplašināt pasākumus, tos attiecinot arī uz anonīmām priekšapmaksas kartēm, ja to pamatos pierādījumi un tiks pienācīgi ievērota proporcionalitāte un praktiskā īstenojamība saskaņā ar pieejamo tehnoloģiju.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, fiziskām personām, kuras iebrauc Savienībā vai izbrauc no tās, būtu jāuzliek deklarēšanas pienākums. Lai nepamatoti neierobežotu brīvu apriti un neuzliktu iedzīvotājiem un iestādēm pārāk lielu slogu ar administratīvajām formalitātēm, uz minēto pienākumu būtu jāattiecina robežvērtība EUR 10 000 vai tā ekvivalents precēs, ko izmanto kā augstas likviditātes vērtības uzkrājējus, apgrozāmos uzrādītāja instrumentos, priekšapmaksas kartēs vai citās valūtās. Tas būtu jāpiemēro fiziskām personām, kurām šādas summas ir līdzi pie personas, bagāžā vai transportlīdzeklī, kurā tās šķērso ārējo robežu. Tām būtu jāuzliek prasība darīt naudu pieejamu kompetento iestāžu kontrolei.

(16)  Lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, fiziskām personām, kuras iebrauc Savienībā vai izbrauc no tās, būtu jāuzliek deklarēšanas pienākums. Lai nepamatoti neierobežotu brīvu apriti un neuzliktu iedzīvotājiem un iestādēm pārāk lielu slogu ar administratīvajām formalitātēm, uz minēto pienākumu būtu jāattiecina robežvērtība EUR 10 000 vai tā ekvivalents precēs, ko izmanto kā augstas likviditātes vērtības uzkrājējus, apgrozāmos uzrādītāja instrumentos, anonīmās priekšapmaksas kartēs vai citās valūtās. Tas būtu jāpiemēro pārvadātājiem, kas šajā regulā būtu jādefinē kā fiziskas personas, kurām šādas summas ir līdzi pie personas, bagāžā vai transportlīdzeklī, kurā tās šķērso ārējo robežu. Tām būtu jāuzliek prasība darīt naudu pieejamu kompetento iestāžu kontrolei. Definīcija “pārvadātājs” būtu jāsaprot kā tāda, kas izslēdz profesionālus pārvadātājus, kuri veic preču vai cilvēku profesionālu pārvadāšanu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Attiecībā uz naudas, kuru nepavada tās īpašnieks, nosūtītājs, paredzētais saņēmējs vai to pārstāvis, pārvietošanu, piemēram, naudu, ko Savienībā ieved vai no tās izved pasta sūtījumos, kurjerpastā, nepavadītā bagāžā vai konteinerkravās, kompetentajām iestādēm pie ārējās robežas vajadzētu būt pilnvarotām uzlikt nosūtītājam vai saņēmējam vai to pārstāvim prasību izpaust datus deklarācijā. Būtu jāizpauž vairāki datu elementi, piemēram, naudas līdzekļu izcelsmes vieta, galamērķis, ekonomiskais iegūšanas veids un paredzētais izmantošanas veids, kuri nav atrodami parastā dokumentācijā, ko iesniedz muitā, piemēram, kravas nosūtīšanas dokumentos un muitas deklarācijās. Tas ļaus kompetentajām iestādēm veikt riska analīzi un koncentrēt spēkus uz tiem sūtījumiem, kuri pēc to domām rada vislielāko risku, neuzliekot sistemātiskas papildu formalitātes. Uz datu izpaušanas pienākumu būtu jāattiecina robežvērtība, kas identiska tai, kuru piemēro fizisku personu pārvietotai naudai.

(17)  Attiecībā uz naudas, kuru nepavada tās pārvadātājs, pārvietošanu, piemēram, naudu, ko Savienībā ieved vai no tās izved pasta sūtījumos, kurjerpastā, nepavadītā bagāžā vai konteinerkravās, kompetentajām iestādēm vajadzētu būt pilnvarotām uzlikt nosūtītājam vai saņēmējam vai to pārstāvim prasību izpaust datus deklarācijā. Būtu jāizpauž vairāki datu elementi, piemēram, naudas līdzekļu izcelsmes vieta, galamērķis, ekonomiskais iegūšanas veids un paredzētais izmantošanas veids, kuri nav atrodami parastā dokumentācijā, ko iesniedz muitā, piemēram, kravas nosūtīšanas dokumentos un muitas deklarācijās. Tas ļaus kompetentajām iestādēm veikt riska analīzi un koncentrēt spēkus uz tiem sūtījumiem, kuri pēc to domām rada vislielāko risku, neuzliekot sistemātiskas papildu formalitātes. Uz datu izpaušanas pienākumu būtu jāattiecina robežvērtība, kas identiska tai, kuru piemēro fizisku personu pārvietotai naudai.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Ja tās konstatē naudas summas, ka ir mazākas par robežvērtību, bet ir norādes, ka nauda var būt saistīta ar noziedzīgu darbību, kā definēts šajā regulā, kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai reģistrēt būtisko informāciju par personām, kurām nauda ir līdzi, piemēram, to identifikācijas dati un valstspiederība, kā arī dati par izmantoto transportlīdzekli, piemēram, pārvadājuma veids, tā sākumpunkts un galamērķis.

(20)  Ja tās konstatē naudas summas, kas ir mazākas par robežvērtību, bet ir norādes, ka nauda var būt saistīta ar noziedzīgu darbību, kā definēts šajā regulā, kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai attiecībā uz pavadītu naudu reģistrēt informāciju par pārvadātāju, īpašnieku un paredzēto saņēmēju, piemēram, to identifikācijas datus, kontaktinformāciju un valstspiederību, datus par naudas ekonomisko iegūšanas veidu un paredzēto izlietojumu, kā arī datus par izmantoto transportlīdzekli, piemēram, pārvadājuma veidu, tā sākumpunktu un galamērķi. Attiecībā uz nepavadītu naudu kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai reģistrēt šādu informāciju par naudas nosūtītāju, īpašnieku un paredzēto saņēmēju.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Minētā informācija būtu jānosūta attiecīgās dalībvalsts finanšu izlūkošanas vienībai. Minētās vienības ir paredzētas kā galvenie elementi cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, un tās saņem un apstrādā informāciju no dažādiem avotiem, piemēram, finanšu iestādēm, un analizē to, lai konstatētu, vai ir pamats turpmākai izmeklēšanai, kas var būt nav uzreiz redzams tām kompetentajām iestādēm, kuras saņem deklarācijas un veic kontroli saskaņā ar šo regulu.

(21)  Minētā informācija būtu jānosūta attiecīgās dalībvalsts finanšu izlūkošanas vienībai, kurai tā būtu nekavējoties jādara pieejama pārējo dalībvalstu finanšu izlūkošanas vienībām. Minētās vienības ir paredzētas kā galvenie elementi cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, un tās saņem un apstrādā informāciju no dažādiem avotiem, piemēram, finanšu iestādēm, un analizē to, lai konstatētu, vai ir pamats turpmākai izmeklēšanai, kas var būt nav uzreiz redzams tām kompetentajām iestādēm, kuras saņem deklarācijas un veic kontroli saskaņā ar šo regulu. Šajā nolūkā būtu savstarpēji jāsavieno informācijas apmaiņas sistēmas, ko izmanto attiecīgi kompetentās iestādes un finanšu izlūkošanas vienības.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a)  Lai vēl vairāk stiprinātu finanšu izlūkošanas vienību sadarbību, Komisijai būtu jāizvērtē, vai ir lietderīgi izveidot Savienības mēroga finanšu izlūkošanas vienību, un attiecīgā gadījumā jāiesniedz tiesību akta priekšlikums.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Ņemot vērā to, ka naudas pārvietošana, uz ko attiecas kontrole saskaņā ar šo regulu, tiek veikta pāri ārējai robežai, un to, ka ir grūtības rīkoties pēc tam, kad nauda ir prom no ievešanas vai izvešanas punkta, un saistīto risku, pat ja mazas summas tiek izmantotas nelikumīgi, kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai uz laiku konfiscēt un aizturēt naudu konkrētos apstākļos, ja pārbaudes un samērīgums to pamato: pirmkārt, ja nav izpildīts deklarēšanas vai datu sniegšanas pienākums, un, otrkārt, ja ir norādes par noziedzīgu darbību, neatkarīgi no summas vai no tā, ka naudu pārvieto fiziska persona vai bez pavadoņa. Ņemot vērā šādas pagaidu konfiscēšanas un aizturēšanas raksturu un tās ietekmi uz aprites brīvību un īpašumtiesībām, aizturēšanas periods būtu jāierobežo līdz absolūti minimālajam laikam, kas nepieciešams citām kompetentajām iestādēm, lai noteiktu, vai ir pamats turpināt iejaukšanos, piemēram, veicot izmeklēšanu vai konfiscējot naudu, pamatojoties uz citiem juridiskiem instrumentiem. Lēmumam uz laiku aizturēt naudu saskaņā ar šo regulu būtu jāpievieno pamatojums un pienācīgi jāapraksta īpašie faktori, kas bija par pamatu rīcībai. Ja līdz termiņam nav pieņemts lēmums par turpmāku iejaukšanos vai ja kompetentā iestāde nolemj, ka nav pamata turpināt naudas aizturēšanu, tā nekavējoties būtu jādara pieejama deklarētajam.

(23)  Ņemot vērā to, ka naudas pārvietošana, uz ko attiecas kontrole saskaņā ar šo regulu, tiek veikta pāri ārējai robežai, un to, ka ir grūtības rīkoties pēc tam, kad nauda ir prom no ievešanas vai izvešanas punkta, un saistīto risku, pat ja mazas summas tiek izmantotas nelikumīgi, kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai uz laiku konfiscēt un aizturēt naudu konkrētos apstākļos, ja pārbaudes un samērīgums to pamato: pirmkārt, ja nav izpildīts deklarēšanas vai datu sniegšanas pienākums, un, otrkārt, ja ir norādes par noziedzīgu darbību. Ņemot vērā šādas pagaidu konfiscēšanas un aizturēšanas raksturu un tās ietekmi uz aprites brīvību un īpašumtiesībām, aizturēšanas periods būtu jāierobežo līdz absolūti minimālajam laikam, kas nepieciešams citām kompetentajām iestādēm, lai noteiktu, vai ir pamats turpināt iejaukšanos, piemēram, veicot izmeklēšanu vai konfiscējot naudu, pamatojoties uz citiem juridiskiem instrumentiem. Fiziskām personām, kam piemērota naudas pagaidu konfiscēšana un aizturēšana, ciktāl tas minētajām personām radītu neatbilstīgu apgrūtinājumu, būtu jāpiedāvā iespēja paturēt minimālu naudas summu, ja tas ir iespējams, ņemot vērā konfiscētās un aizturētās naudas veidu, lai šīs personas varētu samaksāt par pārtiku, ūdeni un uzturēšanos. Lēmumam uz laiku aizturēt naudu saskaņā ar šo regulu būtu jāpievieno pamatojums un pienācīgi jāapraksta īpašie faktori, kas bija par pamatu rīcībai. Ja līdz termiņam nav pieņemts lēmums par turpmāku iejaukšanos vai ja kompetentā iestāde nolemj, ka nav pamata turpināt naudas aizturēšanu, tā nekavējoties būtu jānodod attiecīgajai ieinteresētajai personai.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Ļoti svarīgi ir tas, ka kompetentajām iestādēm, kuras vāc informāciju saskaņā ar šo regulu, tā savlaicīgi jāsniedz valstu finanšu izlūkošanas vienībai, lai ļautu tai sīkāk analizēt datus un salīdzināt tos ar citiem datiem, kā paredzēts Direktīvā 2015/849.

(24)  Ļoti svarīgi ir tas, ka kompetentajām iestādēm, kuras vāc informāciju saskaņā ar šo regulu, tā savlaicīgi jāsniedz valsts finanšu izlūkošanas vienībai, kam šī informācija būtu ātri jādara pieejama pārējo dalībvalstu finanšu izlūkošanas vienībām, lai ļautu tām sīkāk analizēt un salīdzināt šo informāciju ar citiem datiem, kā paredzēts Direktīvā (ES) 2015/849.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Ja kompetentās iestādes konstatē, ka nav veikta deklarēšana, vai konstatē vai to rīcībā ir norādes uz noziedzīgu darbību, tām vajadzētu būt iespējai ar šo informāciju pa pienācīgiem kanāliem apmainīties ar iestādēm, kas ir kompetentas cīņā pret konkrēto noziedzīgo darbību. Šāda datu apmaiņa ir proporcionāla, ņemot vērā, ka deklarēšanas pienākuma pārkāpēji, kas ir aizturēti vienā dalībvalstī, domājams, izraudzītos citu ievešanas vai izvešanas dalībvalsti, kurā kompetentajām iestādēm nebūtu informācijas par to agrāk veiktajiem pārkāpumiem. Šādas informācijas apmaiņai vajadzētu būt obligātai, lai nodrošinātu konsekventu piemērošanu dalībvalstīs. Ja ir norādes uz to, ka nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt Savienības finanšu intereses, minētā informācija būtu arī jādara zināma Komisijai. Lai labāk sasniegtu šīs regulas preventīvos un atturošos mērķus attiecībā uz deklarēšanas pienākuma apiešanas novēršanu, dalībvalstīm savā starpā un ar Komisiju būtu obligātā kārtā jāapmainās arī ar anonimizētu riska informāciju un riska analīzes rezultātiem.

(25)  Ja kompetentās iestādes konstatē, ka nav veikta deklarēšana, vai konstatē vai to rīcībā ir norādes uz noziedzīgu darbību, tām, izmantojot pienācīgus kanālus, būtu ātri jādalās ar šo informāciju ar citu dalībvalstu iestādēm, kas ir kompetentas cīņā pret konkrēto noziedzīgo darbību. Šāda datu apmaiņa ir proporcionāla, ņemot vērā, ka deklarēšanas pienākuma pārkāpēji, kas ir aizturēti vienā dalībvalstī, domājams, izraudzītos citu ievešanas vai izvešanas dalībvalsti, kurā kompetentajām iestādēm nebūtu informācijas par to agrāk veiktajiem pārkāpumiem. Šādas informācijas apmaiņai vajadzētu būt obligātai, lai nodrošinātu konsekventu piemērošanu dalībvalstīs. Ja ir norādes uz to, ka nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt Savienības finanšu intereses, minētā informācija būtu arī jādara zināma Komisijai un Eiropas Prokuratūrai. Lai labāk sasniegtu šīs regulas preventīvos un atturošos mērķus attiecībā uz deklarēšanas pienākuma apiešanas novēršanu, dalībvalstīm savā starpā un ar Komisiju būtu obligātā kārtā un atbilstīgi standartiem, kas noteikti īstenošanas aktos, kuri jāpieņem saskaņā ar šo regulu, jāapmainās arī ar anonimizētu riska informāciju un riska analīzes rezultātiem.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25a)  Lai nodrošinātu, ka finanšu izlūkošanas vienībām ir tūlītēja piekļuve informācijai, kas vajadzīga to izmeklēšanu veikšanai, būtu jāveicina muitas informācijas sistēmas un decentralizētā datortīkla FIU.net savstarpēja savienošana.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Vajadzētu būt iespējai veikt informācijas apmaiņu starp dalībvalsts kompetento iestādi vai Komisiju un trešās valsts iestādēm, ievērojot pienācīgus aizsardzības pasākumus. Šāda apmaiņa būtu jāpieļauj tikai tādā gadījumā, ja ir ievēroti attiecīgie valsts un Savienības noteikumi par pamattiesībām un personas datu pārsūtīšanu, kā arī saņemta atļauja no tām iestādēm, kuras ieguva informāciju. Komisija būtu jāinformē par jebkādu informācijas apmaiņu ar trešām valstīm saskaņā ar šo regulu.

(26)  Vajadzētu būt iespējai veikt informācijas apmaiņu starp dalībvalsts kompetento iestādi vai Komisiju un trešās valsts iestādēm, ievērojot pienācīgus aizsardzības pasākumus. Šāda apmaiņa būtu jāpieļauj tikai tādā gadījumā, ja ir ievēroti attiecīgie valsts un Savienības noteikumi par pamattiesībām un personas datu pārsūtīšanu, kā arī saņemta atļauja no tām iestādēm, kuras ieguva informāciju. Komisija būtu jāinformē par jebkādu informācijas apmaiņu ar trešām valstīm saskaņā ar šo regulu un par šo jautājumu būtu reizi gadā jāziņo Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Ņemot vērā iegūtās informācijas veidu un deklarētāju tiesisko paļāvību, ka to personas dati un informācija par naudas summām, ko tie ieveduši Savienībā vai izveduši no tās, tiks apstrādāti konfidenciāli, kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina pietiekami aizsardzības pasākumi, lai personas, kam nepieciešama piekļuve informācijai, ievērotu dienesta noslēpumu un pienācīgi aizsargātu to pret neatļautu piekļuvi, izmantošanu vai paziņošanu. Ja vien šajā regulā vai valstu tiesību aktos nav paredzēts citādi, jo īpaši saistībā ar tiesvedību, informāciju nevajadzētu izpaust bez tās iestādes, kas to ieguva, atļaujas. Uz jebkādu personas datu vākšanu, izpaušanu, pārsūtīšanu, paziņošanu un cita veida apstrādi šīs regulas darbības jomā vajadzētu attiecināt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK21 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/200122 prasības.

(27)  Ņemot vērā iegūtās informācijas veidu un pārvadātāju un deklarētāju tiesisko paļāvību, ka to personas dati un informācija par naudas vērtību, ko tie ieveduši Savienībā vai izveduši no tās, tiks apstrādāti konfidenciāli, kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina pietiekami aizsardzības pasākumi, lai personas, kam nepieciešama piekļuve informācijai, ievērotu dienesta noslēpumu un pienācīgi aizsargātu to pret neatļautu piekļuvi, izmantošanu vai paziņošanu. Ja vien šajā regulā vai valstu tiesību aktos nav paredzēts citādi, jo īpaši saistībā ar tiesvedību, informāciju nevajadzētu izpaust bez tās iestādes, kas to ieguva, atļaujas. Uz jebkādu personas datu vākšanu, izpaušanu, pārsūtīšanu, paziņošanu un cita veida apstrādi šīs regulas darbības jomā vajadzētu attiecināt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK21 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/200122 prasības.

__________________

__________________

21 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

22 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

22 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Finanšu izlūkošanas vienību veiktās analīzes nolūkiem un lai ļautu iestādēm citās dalībvalstīs kontrolēt deklarēšanas pienākuma izpildi un panākt tā izpildi, jo īpaši attiecībā uz deklarētājiem, kuri ir iepriekš izdarījuši minētā pienākuma izpildes pārkāpumus, ir nepieciešams nodrošināt, ka deklarācijas dati tiek glabāti pietiekami ilgu laiku, lai ļautu kompetentajām iestādēm efektīvi veikt izmeklēšanas. Personas datu apstrāde saskaņā ar šo regulu notiek ar tādiem pašiem mērķiem kā apstrāde saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849. Saskaņā ar minēto direktīvu finanšu izmeklēšanas vienības glabā datus, ko tām sniegušas “atbildīgās vienības”, piecus gadus. Lai efektīvi kontrolētu deklarēšanas pienākuma izpildi un panāktu tā izpildi, deklarācijas datu glabāšanas laikposms būtu jāsaskaņo ar laikposmu, kas paredzēts Direktīvā (ES) 2015/849.

(28)  Finanšu izlūkošanas vienību veiktās analīzes nolūkiem un lai ļautu iestādēm citās dalībvalstīs kontrolēt deklarēšanas pienākuma izpildi un panākt tā izpildi, jo īpaši attiecībā uz personām, kuras ir iepriekš izdarījušas minētā pienākuma izpildes pārkāpumus, ir nepieciešams nodrošināt, ka deklarācijas dati tiek glabāti pietiekami ilgu laiku, lai ļautu kompetentajām iestādēm efektīvi veikt izmeklēšanas. Personas datu apstrāde saskaņā ar šo regulu notiek ar tādiem pašiem mērķiem kā apstrāde saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849. Saskaņā ar minēto direktīvu finanšu izmeklēšanas vienības glabā datus, ko tām sniegušas “atbildīgās vienības”, piecus gadus.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Lai sekmētu pienākumu izpildi un novērstu apiešanu, dalībvalstīm būtu jāievieš sankcijas par deklarēšanas pienākuma vai datu izpaušanas pienākuma neizpildi. Sankcijas būtu jāpiemēro tikai attiecībā uz deklarēšanas vai datu izpaušanas pienākuma neizpildi saskaņā ar šo regulu, un piemērošanā nevajadzētu ņemt vērā noziedzīgo darbību, ar ko, iespējams, nauda ir saistīta, un kas var būt turpmākas izmeklēšanas objekts, un pasākumus, kas ir ārpus šīs regulas darbības jomas. Sankcijām vajadzētu būt efektīvām, proporcionālām un atturošām un vajadzētu aptvert tikai to, kas nepieciešams pienākumu izpildes sekmēšanai.

(29)  Lai sekmētu pienākumu izpildi un novērstu apiešanu, dalībvalstīm būtu jāievieš sankcijas par deklarēšanas pienākuma vai datu izpaušanas pienākuma neizpildi. Sankcijas būtu jāpiemēro tikai attiecībā uz deklarēšanas vai datu izpaušanas pienākuma neizpildi saskaņā ar šo regulu, un piemērošanā nevajadzētu ņemt vērā noziedzīgo darbību, ar ko, iespējams, nauda ir saistīta, un kas var būt turpmākas izmeklēšanas objekts, un pasākumus, kas ir ārpus šīs regulas darbības jomas. Sankcijām vajadzētu būt efektīvām, proporcionālām un atturošām un vajadzētu aptvert tikai to, kas nepieciešams pienākumu izpildes sekmēšanai. Lai nodrošinātu efektivitāti un izvairītos no situācijas, kad noziedznieki dalībvalsti ievešanai Savienībā vai izvešanai no tās izvēlas, ņemot vērā spēkā esošo sankciju apmēru, ar šo regulu būtu jāpanāk dalībvalstu sankciju konverģence.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  Lai nodrošinātu kontroles vienveidīgu piemērošanu un deklarāciju efektīvu apstrādi, pārsūtīšanu un analīzi kompetentajās iestādēs, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras, lai pieņemtu deklarācijas un datu izpaušanas veidlapu paraugus, lai noteiktu kopējās riska pārvaldības sistēmas kritērijus, lai paredzētu tehniskos noteikumus un kārtību un veidlapu paraugu, kas izmantojamas deklarācijām un informācijas apmaiņai, un lai paredzētu noteikumus un formātu, kas izmantojams statiskas informācijas sniegšanai Komisijai. Minētajos pasākumos būtu jāietver pienācīgu elektronisko sistēmu izveidošana. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201123.

(30)  Lai gan vairums dalībvalstu jau brīvprātīgi izmanto saskaņotu deklarācijas veidlapu, proti, ES valūtas deklarācijas veidlapu (EU-CDF), lai nodrošinātu kontroles vienveidīgu piemērošanu un deklarāciju efektīvu apstrādi, pārsūtīšanu un analīzi kompetentajās iestādēs, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras, lai pieņemtu deklarācijas un datu izpaušanas veidlapu paraugus, lai paredzētu tehniskos noteikumus un kārtību un veidlapu paraugu, kas izmantojamas deklarācijām, informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm un to informācijas apmaiņas sistēmu savstarpējai savienošanai, kuras izmanto attiecīgi kompetentās iestādes un finanšu izlūkošanas vienības, un lai paredzētu noteikumus un formātu, kas izmantojams statiskas informācijas sniegšanai Komisijai. Minētajos pasākumos būtu jāietver pienācīgu elektronisko sistēmu izveidošana. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011.

__________________

 

23 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris) ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

 

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(30a)  Lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes kontroli īsteno vienādi, kontroles pasākumu pamatā galvenokārt vajadzētu būt riska analīzei, kuras mērķis ir identificēt un novērtēt riskus un izstrādāt nepieciešamos pretpasākumus. Visām dalībvalstīm kopējas riska pārvaldības sistēmas izveidei nevajadzētu liegt tām veikt izlases veida kontroles pasākumus.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Lai varētu ātri reaģēt uz starptautisko standartu, piemēram, Finanšu darījumu darba grupas izstrādāto standartu, turpmākām izmaiņām vai lai vērstos pret šīs regulas apiešanu, izmantojot citus likvīdus vērtības uzkrājējus, kas nav aptverti “naudas” definīcijā, būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz minētās definīcijas izmaiņām. Sevišķi svarīgi ir Komisijai sagatavošanas darba gaitā pienācīgi apspriesties, tostarp ar ekspertiem, un šo apspriešanos īstenot saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa24 Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve to Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kuras nodarbojas ar deleģēto aktu sagatavošanu.

(31)  Lai varētu ātri reaģēt uz starptautisko standartu, piemēram, Finanšu darījumu darba grupas izstrādāto standartu, turpmākām izmaiņām vai lai vērstos pret šīs regulas apiešanu, izmantojot citus likvīdus vērtības uzkrājējus, kas nav aptverti “naudas” definīcijā, būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par kārtību, kādā kompetentās iestādes veic pārbaudes, ņemot vērā kopējo riska pārvaldības sistēmu, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/201323a, un riska novērtējuma analīzi, ko veic saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849, un attiecībā uz šīs regulas I pielikuma grozījumiem. Sevišķi svarīgi ir Komisijai sagatavošanas darba gaitā pienācīgi apspriesties, tostarp ar ekspertiem, un šo apspriešanos īstenot saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa24 Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve to Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kuras nodarbojas ar deleģēto aktu sagatavošanu.

__________________

__________________

 

23a Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

24 OV [L 123/1].

24 OV [L 123/1].

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(31a)  Lai novērstu pašreizējo situāciju, kad daudzi ceļotāji nav informēti par viņu pienākumu deklarēt naudu, dalībvalstīm sadarbībā ar Komisiju būtu jāizstrādā atbilstoši informatīvi materiāli un jāveic regulāras izpratnes veidošanas kampaņas, kas paredzētas Savienības iedzīvotājiem, trešo valstu valstspiederīgajiem un juridiskām personām. Šīs kampaņas būtu jāsaskaņo, jo tās ir paredzētas Savienības ārējām robežām.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar šo regulu izveido kontroles sistēmu naudai, ko ieved Savienībā vai izved no tās, tādējādi papildinot tiesisko regulējumu cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu, kas izklāstīts Direktīvā (ES) 2015/849.

Ar šo regulu izveido kontroles sistēmu naudai, ko ieved Savienībā vai izved no tās, tādējādi papildinot tiesisko regulējumu cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu, kas izklāstīts Direktīvā (ES) 2015/849, un tādu cita veida noziedzīgu darbību novēršanai, kas ir pretrunā Savienības vai tās dalībvalstu drošībai.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  apgrozāmie uzrādītāja instrumenti, kas minēti I pielikumā;

-  apgrozāmie uzrādītāja instrumenti;

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  preces, ko izmanto par augstas likviditātes vērtības uzkrājējiem un kas minētas I pielikumā;

-  preces, ko izmanto par augstas likviditātes vērtības uzkrājējiem;

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  priekšapmaksas kartes, kas minētas I pielikumā;

-  anonīmas priekšapmaksas kartes;

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  “apgrozāmais uzrādītāja instruments” ir instruments, kas nav valūta un kas ļauj turētājam, uzrādot instrumentu, saņemt finansiālu summu bez savas identitātes vai tiesību uz šo summu pierādīšanas;

(d)  “apgrozāmais uzrādītāja instruments” ir instruments, kas nav valūta un kas ļauj turētājam, uzrādot instrumentu, saņemt finansiālu summu bez savas identitātes vai tiesību uz šo summu pierādīšanas; šādi apgrozāmie uzrādītāja instrumenti ir uzskaitīti I pielikumā;

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  “preces, ko izmanto par augstas likviditātes vērtības uzkrājējiem” ir tādas preces, kurām ir liela vērtības attiecība pret tilpumu un kuras, izmantojot pieejamus starptautiskus tirgus, var viegli pārvērst valūtā ar vien nelielām darījuma izmaksām;

(e)  “preces, ko izmanto par augstas likviditātes vērtības uzkrājējiem” ir tādas preces, kurām ir liela vērtības attiecība pret tilpumu un kuras, izmantojot pieejamus starptautiskus tirgus, var viegli pārvērst valūtā ar vien nelielām darījuma izmaksām; šādas preces ir uzskaitītas I pielikumā;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  “priekšapmaksas karte” ir nenomināla karte, kurā uzkrāta monetāra vērtība vai līdzekļi, ko var izmantot maksājumu veikšanai, preču vai pakalpojumu iegūšanai vai valūtas izpirkšanai, un kura nav saistīta ar bankas kontu;

(f)  „anonīma priekšapmaksas karte” ir nenomināla karte, kurā uzkrāta monetāra vērtība vai līdzekļi vai kura nodrošina piekļuvi monetārai vērtībai vai līdzekļiem, kuru var izmantot maksājumu veikšanai, preču vai pakalpojumu iegūšanai vai valūtas izpirkšanai un kura nav saistīta ar bankas kontu; šādas anonīmas priekšapmaksas kartes ir uzskaitītas I pielikumā;

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga)  “pārvadātājs” ir jebkura fiziska persona, kas ieceļo Savienībā vai izceļo no tās, vedot naudu pie sevis, bagāžā vai transportlīdzeklī, kurā tā šķērso ārējo robežu;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  “nepavadīta nauda” ir nauda, kas ir tādā sūtījumā, kuram līdzi neceļo naudas īpašnieks, nosūtītājs vai paredzētais saņēmējs;

(h)  “nepavadīta nauda” ir nauda, kas ir tādā sūtījumā, kuram līdzi neceļo pārvadātājs;

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14. pantu, lai grozītu I pielikumu, ņemot vērā jaunas tendences nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai teroristu finansēšanā, kā definēts Direktīvas (ES) 2015/849 1. panta 3., 4. un 5. punktā, vai labāko praksi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai teroristu finansēšanā, vai lai neļautu noziedzniekiem 3. un 4. pantā noteikto pienākumu apiešanai izmantot apgrozāmos uzrādītāja instrumentus, preces, ko izmanto par augstas likviditātes vērtības uzkrājējiem, vai priekšapmaksas kartes.

2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14. pantu, lai grozītu I pielikumu, ņemot vērā jaunas tendences nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai teroristu finansēšanā, kā definēts Direktīvas (ES) 2015/849 1. panta 3., 4. un 5. punktā, vai labāko praksi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai teroristu finansēšanā, vai lai neļautu noziedzniekiem 3. un 4. pantā noteikto pienākumu apiešanai izmantot apgrozāmos uzrādītāja instrumentus, preces, ko izmanto par augstas likviditātes vērtības uzkrājējiem, vai anonīmas priekšapmaksas kartes.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Deklarēšanas pienākums

Pienākums deklarēt pavadītu naudu

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Jebkura fiziska persona, kura iebrauc Savienībā vai izbrauc no tās un kurai līdzi pie personas, bagāžā vai transportlīdzeklī ir skaidra nauda EUR 10 000 vai vairāk, deklarē šo naudu tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, caur kuru minētā persona iebrauc Savienībā vai izbrauc no tās, un dara to pieejamu minētajām iestādēm kontroles veikšanai. Pienākumu deklarēt neuzskata par izpildītu, ja sniegtā informācija ir nepareiza vai nepilnīga vai ja nauda nav darīta pieejama kontrolei.

1.  Jebkurš pārvadātājs, kuram līdzi pie personas, bagāžā vai transportlīdzeklī ir skaidra nauda EUR 10 000 vai vairāk, deklarē šo naudu tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, caur kuru minētā persona iebrauc Savienībā vai izbrauc no tās, un dara to pieejamu minētajām iestādēm kontroles veikšanai. Pienākumu deklarēt neuzskata par izpildītu, ja sniegtā informācija ir nepareiza vai nepilnīga vai ja nauda nav darīta pieejama kontrolei.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  deklarētājs, tostarp tā pilns vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, dzimšanas vieta un valstspiederība;

(a)  pārvadātājs, tostarp tā pilns vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tostarp adrese), dzimšanas datums, dzimšanas vieta, valstspiederība un identifikācijas dokumenta numurs;

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  naudas īpašnieks, tostarp pilns vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, dzimšanas vieta un valstspiederība;

(b)  naudas īpašnieks, tostarp attiecībā uz fiziskām personām pilns vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tostarp adrese), dzimšanas datums, dzimšanas vieta, valstspiederība un identifikācijas dokumenta numurs vai attiecībā uz juridiskām personām pilns nosaukums, kontaktinformācija (tostarp adrese), reģistrācijas numurs vai pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas numurs;

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  paredzētais naudas saņēmējs, tostarp pilns vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, dzimšanas vieta un valstspiederība;

(c)  paredzētais naudas saņēmējs, tostarp attiecībā uz fiziskām personām pilns vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tostarp adrese), dzimšanas datums, dzimšanas vieta, valstspiederība un identifikācijas dokumenta numurs vai attiecībā uz juridiskām personām pilns nosaukums, kontaktinformācija (tostarp adrese), reģistrācijas numurs vai pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas numurs;

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  naudas summa un veids;

(d)  naudas veids un summa vai vērtība;

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  naudas iegūšanas veids un paredzētais lietojums;

(e)  ekonomiskais iegūšanas veids;

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  paredzētais naudas izlietojums;

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Informāciju sniedz rakstveidā vai elektroniski, izmantojot 15. panta a) punktā noteikto veidlapu. Deklarētājam pēc pieprasījuma izsniedz apstiprinātu kopiju.

3.  Informāciju sniedz rakstveidā vai elektroniski, izmantojot 15. panta a) punktā noteikto veidlapu. Deklarētājam izsniedz apstiprinātu kopiju.

Pamatojums

Deklarētājiem vienmēr vajadzētu būt iespējai saņemt rakstisku kopiju, jo tie ne vienmēr var to pieprasīt (piemēram, tāpēc, ka nezina, ka viņiem ir tādas tiesības, vai nerunā attiecīgās valsts valodā).

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Datu izpaušanas pienākums

Pienākums izpaust datus par nepavadītu naudu

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja Savienībā ieved vai no tās izved nepavadītu naudu ar vērtību EUR 10 000 vai vairāk, kompetentās iestādes dalībvalstī, caur kuru naudu ieved vai izved, pēc riska analīzes veikšanas var pieprasīt nosūtītājam vai saņēmējam vai to pārstāvim izpaust datus deklarācijā. Pienākumu deklarēt neuzskata par izpildītu, ja sniegtā informācija ir nepareiza vai nepilnīga vai ja nauda nav darīta pieejama kontrolei.

1.  Ja Savienībā ieved vai no tās izved nepavadītu naudu ar vērtību EUR 10 000 vai vairāk, kompetentās iestādes dalībvalstī, caur kuru naudu ieved vai izved, pēc riska analīzes veikšanas var pieprasīt nosūtītājam vai saņēmējam vai to pārstāvim izpaust datus deklarācijā, ievērojot konkrētu termiņu, kas nav ilgāks par 30 dienām. Kompetentās iestādes var aizturēt naudu līdz brīdim, kad sūtītājs, saņēmējs vai tā pārstāvis izpauž konkrētos datus.

 

Pienākumu deklarēt neuzskata par izpildītu, ja deklarācija nav iesniegta pirms noteiktā termiņa, ja sniegtā informācija ir nepareiza vai nepilnīga vai ja nauda nav darīta pieejama kontrolei.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  deklarētājs, tostarp tā pilns vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, dzimšanas vieta un valstspiederība;

(a)  deklarētājs, tostarp tā pilns vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tostarp adrese), dzimšanas datums, dzimšanas vieta, valstspiederība un identifikācijas dokumenta numurs;

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  naudas īpašnieks, tostarp pilns vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, dzimšanas vieta un valstspiederība;

(b)  naudas īpašnieks, tostarp attiecībā uz fiziskām personām pilns vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tostarp adrese), dzimšanas datums, dzimšanas vieta, valstspiederība un identifikācijas dokumenta numurs vai attiecībā uz juridiskām personām pilns nosaukums, kontaktinformācija (tostarp adrese), reģistrācijas numurs vai pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas numurs;

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  naudas nosūtītājs, tostarp pilns vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, dzimšanas vieta un valstspiederība;

(c)  naudas nosūtītājs, tostarp attiecībā uz fiziskām personām pilns vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tostarp adrese), dzimšanas datums, dzimšanas vieta, valstspiederība un identifikācijas dokumenta numurs vai attiecībā uz juridiskām personām pilns nosaukums, kontaktinformācija (tostarp adrese), reģistrācijas numurs vai pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas numurs;

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  saņēmējs vai paredzētais naudas saņēmējs, tostarp pilns vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, dzimšanas vieta un valstspiederība;

(d)  saņēmējs vai paredzētais naudas saņēmējs, tostarp attiecībā uz fiziskām personām pilns vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tostarp adrese), dzimšanas datums, dzimšanas vieta, valstspiederība un identifikācijas dokumenta numurs vai attiecībā uz juridiskām personām pilns nosaukums, kontaktinformācija (tostarp adrese), reģistrācijas numurs vai pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas numurs;

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  naudas summa un veids;

(e)  naudas veids un summa vai vērtība;

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  naudas iegūšanas veids un paredzētais lietojums.

(f)  ekonomiskais iegūšanas veids;

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  paredzētais naudas izlietojums.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Informāciju sniedz rakstveidā vai elektroniski, izmantojot 15. panta a) punktā noteikto veidlapu. Deklarētājam pēc pieprasījuma izsniedz apstiprinātu kopiju.

3.  Informāciju sniedz rakstveidā vai elektroniski, izmantojot 15. panta a) punktā noteikto veidlapu. Deklarētājam izsniedz apstiprinātu kopiju.

Pamatojums

Deklarētājiem vienmēr vajadzētu būt iespējai saņemt rakstisku kopiju, jo tie ne vienmēr var to pieprasīt (piemēram, tāpēc, ka nezina, ka viņiem ir tādas tiesības, vai nerunā attiecīgās valsts valodā).

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja 3. pantā noteiktais pienākums vai 4. pantā noteiktais datu izpaušanas pienākums nav izpildīts, kompetentās iestādes rakstveidā vai elektroniski sagatavo ex officio deklarāciju, kurā attiecīgā gadījumā ietver pēc iespējas visu to informāciju, kas uzskaitīta 3. panta 2. punktā vai 4. panta 2. punktā.

3.  Ja 3. pantā noteiktā deklarācija nav aizpildīta vai 4. pantā noteiktais datu izpaušanas pienākums nav izpildīts, kompetentās iestādes rakstveidā vai elektroniski sagatavo ex officio deklarāciju, kurā attiecīgā gadījumā ietver pēc iespējas visu to informāciju, kas uzskaitīta 3. panta 2. punktā vai 4. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Kontroles pamats pirmkārt ir riska analīze, kuras mērķis ir identificēt un novērtēt riskus un izstrādāt nepieciešamos pretpasākumus un kuru veic kopējās riska pārvaldības sistēmas ietvaros saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti atbilstīgi 15. panta b) punktam.

4.  Kontroles pamats pirmkārt ir riska analīze, kuras mērķis ir identificēt un novērtēt riskus un izstrādāt nepieciešamos pretpasākumus.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Riska analīze, kas minēta 4. punktā, neliedz kompetentajām iestādēm veikt neplānotus kontroles pasākumus vai kontroli, pamatojoties uz konkrētu citas iestādes iegūtu informāciju. Kompetentām iestādēm nodrošina pienācīgus instrumentus kontroles veikšanai.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

5. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14. pantu attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par kontroli, ko veic kompetentās iestādes, ņemot vērā kopējo riska pārvaldības sistēmu, kā definēts Regulā (ES) Nr. 952/2013, un riska novērtējuma analīzi, ko veic saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 6. un 7. pantu;

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

5. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.c  Pilnvaras, kas ar šo pantu piešķirtas kompetentajām iestādēm, attiecina arī uz 6. pantu.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Summas, kas mazākas par robežvērtību

Summas, kas mazākas par robežvērtību un par ko ir aizdomas, ka tās saistītas ar noziedzīgu darbību

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja kompetentās iestādes konstatē, ka fiziska persona iebrauc Savienībā vai izbrauc no tās ar naudas summu, kas mazāka par 3. pantā noteikto robežvērtību, un ka pēc riska analīzes veikšanas ir norādes par to, ka nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību, tās reģistrē minēto informāciju, minētās personas pilnu vārdu, uzvārdu, adresi, dzimšanas datumu un vietu un valstspiederību, un informāciju par izmantoto transportlīdzekli.

1.  Ja kompetentās iestādes atklāj, ka pārvadātājs iebrauc Savienībā vai izbrauc no tās ar naudas summu, kas mazāka par 3. pantā noteikto robežvērtību, un ka ir norādes par to, ka nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību, tās reģistrē minēto informāciju un 3. panta 2. punktā noteiktos datus.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja kompetentās iestādes konstatē, ka Savienībā tiek ievests vai no tās izvests sūtījums ar nepavadītu naudu, kuras summa ir mazāka par 4. pantā noteikto robežvērtību, un ka pēc riska analīzes veikšanas ir norādes par to, ka nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību, tās reģistrē minēto informāciju, nosūtītāja, paredzētā saņēmēja vai to pārstāvja pilnu vārdu, uzvārdu, adresi, dzimšanas datumu un vietu un valstspiederību, kā arī informāciju par izmantoto pārvadājuma veidu.

2.  Ja kompetentās iestādes atklāj, ka Savienībā tiek ievests vai no tās izvests sūtījums ar nepavadītu naudu, kuras summa ir mazāka par 4. pantā noteikto robežvērtību, un ka ir norādes par to, ka nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību, tās reģistrē minēto informāciju un 4. panta 2. punktā noteiktos datus.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ir norādes uz to, ka nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību, neatkarīgi no tā, vai nauda ir līdzi fiziskai personai vai tā ir nepavadīta nauda.

(b)  ir norādes uz to, ka nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Administratīvajam lēmumam, kas minēts 1. punktā, pievieno pamatojumu, to nosūta personai, kuru tas skar brīdī, kas tas tiek izdots, un uz to attiecina efektīvu aizsardzību saskaņā ar procedūrām, kuras ir paredzētas valsts tiesību aktos.

2.  Administratīvajam lēmumam, kas minēts 1. punktā, pievieno pamatojumu, un brīdī, kad tas tiek izdots, to nosūta:

 

(a)  personai, kurai ir deklarēšanas pienākums saskaņā ar 3. pantu vai datu izpaušanas pienākums saskaņā ar 4. pantu; vai

 

(b)  pārvadātājam un īpašniekam 6. panta 1. punktā minētajos gadījumos vai īpašniekam, paredzētajam saņēmējam un nosūtītājam 6. panta 2. punktā minētajos gadījumos.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Uz administratīvo lēmumu, kas minēts 1. punktā, attiecina efektīvu tiesību aizsardzību saskaņā ar valsts tiesību aktos paredzētajām procedūrām.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aizturēšanas uz laiku laikposms ir stingri ierobežots līdz tam laikam, kas nepieciešams kompetentajām iestādēm, lai noteiktu, vai lietas apstākļi pamato aizturēšanas turpināšanu. Maksimālo laikposmu aizturēšanai uz laiku nosaka valsts tiesību aktos; tas nedrīkst pārsniegt 30 dienas. Ja noteiktajā laikposmā nav pieņemts lēmums par naudas turpmāku aizturēšanu vai ja ir pieņemts lēmums, ka lietas apstākļi nerada pamatu turpināt aizturēt naudu, tad nauda būtu nekavējoties jādara pieejama deklarētājam.

3.  Aizturēšanas uz laiku laikposms ir stingri ierobežots līdz tam laikam, kas nepieciešams kompetentajām iestādēm, lai noteiktu, vai lietas apstākļi pamato aizturēšanas turpināšanu. Maksimālo laikposmu aizturēšanai uz laiku nosaka valsts tiesību aktos; tas nepārsniedz 30 dienas. Ja noteiktajā laikposmā nav pieņemts lēmums par naudas turpmāku aizturēšanu vai ja ir pieņemts lēmums, ka lietas apstākļi nerada pamatu turpināt aizturēt naudu, tad nauda būtu nekavējoties jānodod:

 

(a)  deklarētājam vai pārvadātājam 3. un 4. pantā minētajos gadījumos; vai arī

 

(b)  pārvadātājam vai īpašniekam 6. panta 1. punktā minētajos gadījumos vai īpašniekam, paredzētajam saņēmējam vai nosūtītājam 6. panta 2. punktā minētajos gadījumos.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kompetentās iestādes reģistrē informāciju, kas iegūta saskaņā ar 3., 4. pantu, 5. panta 3. punktu vai 6. pantu, un nosūta to tās dalībvalsts Finanšu izlūkošanas vienībai, kurā tā iegūta, saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kas noteikti atbilstoši 15. panta c) punktam.

1.  Kompetentās iestādes reģistrē informāciju, kas iegūta saskaņā ar 3., 4. pantu, 5. panta 3. punktu vai 6. pantu, un nosūta to tās dalībvalsts finanšu izlūkošanas vienībai, kurā tā iegūta, un minētā finanšu izlūkošanas vienība šo informāciju ātri pārsūta pārējo dalībvalstu finanšu izlūkošanas vienībām saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kas noteikti atbilstoši 15. panta c) punktam.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Neskarot Savienības datu aizsardzības noteikumus, jo īpaši attiecībā uz mērķa ierobežojumu un piekļuves tiesībām, šīs regulas īstenošanas nolūkā savstarpēji savieno sistēmu, ko kompetentās iestādes izmanto informācijas apmaiņai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 515/971a, un sistēmu, kuru finanšu izlūkošanas vienības izmanto informācijas apmaiņai saskaņā ar Padomes Lēmumu 2000/642/TI1b, atbilstīgi tehniskajiem noteikumiem, ko Komisija paredzējusi saskaņā ar 15. panta ca) punktu.

 

_______________

 

1a Padomes 1997. gada 13. marta Regula (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (OVL 82, 22.3.1997., 1. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 9. septembra Regulu (ES) 2015/1525 (OV L 243, 18.9.2015., 1. lpp.).

 

1b Padomes 2000. gada 17. oktobra Lēmums 2000/642/TI par sadarbības pasākumiem starp dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienībām attiecībā uz informācijas apmaiņu (OV L 271, 24.10.2000., 4. lpp.).

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā minēto informāciju paziņo cik ātri vien iespējams un ne vēlāk kā mēnesi pēc dienas, kad tā iegūta.

2.  Šā panta 1. punktā minēto informāciju paziņo cik ātri vien iespējams un ne vēlāk kā četras darbdienas pēc dienas, kad tā iegūta.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija līdz 2019. gada 1. janvārim izvērtē, vai ir lietderīgi izveidot Savienības mēroga finanšu izlūkošanas vienību, un attiecīgā gadījumā iesniedz tiesību akta priekšlikumu.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja ir norādes uz to, ka nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt Savienības finanšu intereses, 1. punktā minētā informācija būtu arī jānosūta Komisijai.

2.  Ja ir norādes uz to, ka nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt Savienības finanšu intereses, 1. punktā minētā informācija būtu arī jānosūta Komisijai, Eiropas Prokuratūrai, Eurojust un Eiropolam. Komisija veic saņemtās informācijas statistisku analīzi un dara to pieejamu sabiedrībai.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Kompetentā iestāde paziņo 1. un 2. punktā minēto informāciju saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kas noteikti atbilstīgi 15. panta c) punktam, un, izmantojot veidlapu, kas noteikta atbilstīgi 15. panta d) punktam.

3.  Kompetentā iestāde paziņo 1. un 2. punktā minēto informāciju saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kas noteikti atbilstīgi 15. panta ca) punktam, un, izmantojot veidlapu, kas noteikta atbilstīgi 15. panta d) punktam.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Šā panta 1. un 2. punktā minēto informāciju paziņo cik ātri vien iespējams un ne vēlāk kā mēnesi pēc dienas, kad tā iegūta.

4.  Šā panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā un 2. punktā minēto informāciju paziņo, cik ātri vien iespējams, un ne vēlāk kā četras darbdienas pēc dienas, kad tā iegūta.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Informāciju un rezultātus, kas minēti 1. punkta d) apakšpunktā, reizi sešos mēnešos vai pēc pieprasījuma paziņo visām dalībvalstīm un Komisijai.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja ir saņemta atļauja no kompetentās iestādes, kura informāciju ieguva no deklarētāja vai tā pārstāvja, un ja šāda paziņošana ir saskaņā ar attiecīgajiem valsts un Savienības noteikumiem par personas datu nosūtīšanu trešām valstīm, dalībvalstis vai Komisija savstarpējās administratīvās sadarbības sistēmas ietvaros var trešai valstij paziņot šādu informāciju:

1.  Ja ir saņemta atļauja no kompetentās iestādes, kura informāciju ieguva no pārvadātāja vai deklarētāja, un ja šāda paziņošana ir saskaņā ar attiecīgajiem valsts un Savienības noteikumiem par personas datu nosūtīšanu trešām valstīm, dalībvalstis vai Komisija savstarpējās administratīvās sadarbības sistēmas ietvaros var trešai valstij paziņot šādu informāciju:

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis paziņo Komisijai par jebkādu informāciju, kas paziņota saskaņā ar 1. punktu.

2.  Dalībvalstis informē Komisiju par jebkādu informāciju, kas paziņota saskaņā ar 1. punktu, un Komisija reizi gadā par šo paziņoto informāciju ziņo Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Kompetentās iestādes rīkojas kā personas datu, ko tās ieguvušas saskaņā ar 3., 4. un 6. pantu, pārvaldītāji.

1.  Kompetentās iestādes rīkojas kā personas datu, ko tās ieguvušas saskaņā ar 3. un 4. pantu, 5. panta 3. punktu un 6. pantu, pārvaldītāji.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Personas datu apstrādi saskaņā ar šo regulu veic vienīgi nolūkā novērst noziedzīgas darbības un cīnīties pret tām. .

2.  Personas datu apstrādi saskaņā ar šo regulu veic vienīgi nolūkā novērst, izmeklēt vai atklāt noziedzīgus nodarījumus vai saukt pie atbildības par tiem, vai arī izpildīt kriminālsodus. Uz minēto datu apstrādi attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/6801a darbības joma.

 

___________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

Pamatojums

Formulējuma saskaņošana ar Direktīvu (ES) 2016/680 par datu aizsardzību.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Piekļuve personas datiem, kas iegūti saskaņā ar 3., 4. un 6. pantu, ir vienīgi kompetento iestāžu pienācīgi pilnvarotam personālam, un tos pienācīgi aizsargā pret neatļautu piekļuvi vai paziņošanu. Ja vien 8., 9. un 10. pantā nav noteikts citādi, tos nedrīkst izpaust vai paziņot bez tās kompetentās iestādes, kura sākotnēji ieguva informāciju, konkrētas atļaujas. Tomēr minētā atļauja nav nepieciešama, ja kompetentajām iestādēm minētās informācijas izpaušanas vai paziņošanas prasība ir paredzēta juridiskajos noteikumos, kas ir spēkā attiecīgajā dalībvalstī, it īpaši saistībā ar tiesvedību.

3.  Piekļuve personas datiem, kas iegūti saskaņā ar 3. un 4. pantu, 5. panta 3. punktu un 6. pantu, ir vienīgi kompetento iestāžu pienācīgi pilnvarotam personālam, un tos pienācīgi aizsargā pret neatļautu piekļuvi vai paziņošanu. Ja vien 8., 9. un 10. pantā nav noteikts citādi, tos nedrīkst izpaust vai paziņot bez tās kompetentās iestādes, kura sākotnēji ieguva informāciju, konkrētas atļaujas. Tomēr minētā atļauja nav nepieciešama, ja kompetentajām iestādēm minētās informācijas izpaušanas vai paziņošanas prasība ir paredzēta juridiskajos noteikumos, kas ir spēkā attiecīgajā dalībvalstī, it īpaši saistībā ar tiesvedību.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Kompetentās iestādes un finanšu izlūkošanas vienība glabā personas datus, kas ir iegūti saskaņā ar 3., 4. un 6. pantu, piecus gadus pēc iegūšanas datuma. Pēc šī laikposma beigām tos dzēš vai padara anonīmus.

4.  Kompetentās iestādes un finanšu izlūkošanas vienība glabā personas datus, kas ir iegūti saskaņā ar 3. un 4. pantu, 5. panta 3. punktu un 6. pantu, tikai tik ilgi, cik nepieciešams un samērā ar tiem mērķiem, kuriem dati tiek apstrādāti, bet ne ilgāk kā trīs gadus no dienas, kurā tie apkopoti. Ja ir norādes par to, ka nauda ir saistīta ar noziedzīgu darbību, kompetentās iestādes un finanšu izlūkošanas vienība glabā personas datus, kas iegūti saskaņā ar 3. un, 4. pantu, 5. panta 3. punktu un 6. pantu, ne ilgāk kā piecus gadus. Tādā gadījumā šādas ilgākas glabāšanas iemeslus pamato un reģistrē. Ja netiek pieņemts lēmums turpināt glabāšanu, minētos datus automātiski dzēš pēc trim gadiem.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katra dalībvalsts paredz sankcijas, ko piemērot par 3. un 4. pantā paredzētā deklarēšanas pienākuma nepildīšanu. Sankcijas ir efektīvas, proporcionālas un atturošas.

Katra dalībvalsts paredz sankcijas, ko piemērot par 3. un 4. pantā paredzētā deklarēšanas pienākuma nepildīšanu. Sankcijas ir efektīvas, proporcionālas un atturošas. Dalībvalstis cenšas ieviest saskaņotu sankciju kopumu visā Savienībā. Šajā nolūkā Komisija attiecīgā gadījumā iesniedz tiesību akta priekšlikumu.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2  Direktīvas 2. panta 2. punktā minētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 26

2  Pilnvaras pieņemt 2. panta 2. punktā un 5. panta 4.a punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 26.

__________________

__________________

26 *Tiesību pamatakta stāšanās spēkā datums vai jebkurš cits likumdevēja noteikts datums.

26 *Tiesību pamatakta stāšanās spēkā datums vai jebkurš cits likumdevēja noteikts datums.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu spēkā esību.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta 2. punktā un 5. panta 4.a punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu spēkā esību.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Saskaņā ar 2. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Saskaņā ar 2. panta 2. punktu un 5. panta 4.a punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  kopējās riska pārvaldības sistēmas, kas minēta 5. panta 4. punktā, kritērijus;

svītrots

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  tehniskos noteikumus informācijas apmaiņai saskaņā ar 8. un 9. pantu, tostarp pienācīgas elektroniskās sistēmas izveidošana;

(c)  tehniskos noteikumus informācijas apmaiņai saskaņā ar 8. panta 1. un 2. punktu un 9. pantu, izmantojot muitas informācijas sistēmu, kā noteikts Padomes Regulas (EK) Nr. 515/97 23. pantā1a;

 

_________________

 

1a Padomes 1997. gada 13. marta Regula (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu tiesību aktu muitas jomā un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  tehniskos noteikumus 8. panta 1.a punktā minētajai informācijas sistēmu savstarpējai savienošanai;

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto informāciju Komisijai sniedz vismaz pēc katriem sešiem mēnešiem.

Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto informāciju Komisijai sniedz vismaz pēc katriem sešiem mēnešiem. Komisija publicē gada ziņojumu par statistikas datiem ar mērķi aplēst nelikumīgi pārvietotās naudas apmēru un summas.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

17. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Komisija savā tīmekļa vietnē publicē 1.a un 1.b punktā minēto informāciju un skaidri informē lasītājus par kontroli, ko piemēro naudai, ko ieved Savienībā un izved no tās.

Pamatojums

Iedzīvotājiem un ceļotājiem, kas vēlas iegūt informāciju par saviem pienākumiem, vajadzētu būt iespējai Komisijas tīmekļa vietnē atrast informāciju par naudas kontroli un kompetento iestāžu sarakstu.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

17.a pants

 

Informācijas kampaņas

 

Šīs regulas piemērošanas sākumā Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju organizē kampaņu, kurā ES iedzīvotājus un trešo valstu valstspiederīgos, kā arī juridiskas personas informē par šīs regulas mērķiem, pienākumiem saskaņā ar 3. un 4. pantu, glabātajiem datiem, kompetento iestāžu sarakstu, pagaidu aizturēšanas iespējamību saskaņā ar 7. pantu, sankcijām, kas ieviestas saskaņā ar 13. pantu, un tiesībām uz efektīvu aizsardzību. Komisija un dalībvalstis regulāri atkārto šādas informācijas kampaņas. Dalībvalstis izstrādā un īsteno politikas virzienus, lai informētu savus pilsoņus un iedzīvotājus par šo regulu. Dalībvalstis nodrošina, ka šādai informēšanas politikai tiek darīts pieejams pietiekams finansējums.

Pamatojums

Lai informētu iedzīvotājus un ceļotājus par pienākumu deklarēt naudu robežas šķērsošanas gadījumā un lai tādējādi to padarītu efektīvāku, Komisijai būtu jāorganizē informācijas kampaņas par šo regulu.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Piecus gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās un ik pēc pieciem gadiem pēc tam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

Trīs gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās un reizi trijos gados pēc tam Komisija, pamatojoties uz informāciju, ko tā regulāri saņem no dalībvalstīm, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Minētajā ziņojumā jo īpaši novērtē, vai šīs regulas darbības jomā nebūtu jāiekļauj citi aktīvi, vai informācijas izpaušanas procedūra attiecībā uz nepavadītu naudu atbilst tās mērķim un vai nebūtu jāpārskata nepavadītas naudas robežvērtība.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

20. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šīs regulas 5. panta 4.a punktu un 15. panta a), b), d) un e) punktu piemēro no ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena].

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Apgrozāmi uzrādītāja instrumenti, preces, ko izmanto par augstas likviditātes vērtības uzkrājējiem, un priekšapmaksas kartes, ko uzskata par naudu, saskaņā ar 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii), iii) un iv) punktu

Apgrozāmi uzrādītāja instrumenti, preces, ko izmanto par augstas likviditātes vērtības uzkrājējiem, un anonīmas priekšapmaksas kartes, ko uzskata par naudu, saskaņā ar 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii), iii) un iv) punktu

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

I pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šādas priekšapmaksas kartes uzskata par naudu saskaņā ar 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) punktu:

3.  Šādas anonīmas priekšapmaksas kartes uzskata par naudu saskaņā ar 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) punktu:

(1)

  OV C 246, 28.7.2017., 22. lpp.


PASKAIDROJUMS

I. Priekšlikuma konteksts

Saistībā ar cīņu pret terorismu un organizēto noziedzību ir jāveic pasākumi Eiropas līmenī, lai apturētu šo noziedzīgo darbību finansēšanu un šajā nolūkā izbeigtu to, ka noziedznieki ļaunprātīgi izmanto atšķirīgus dalībvalstu noteikumus, kas saistīti ar naudas kontroli. Lai kontrolētu naudas ievešanu Eiropas Savienībā un izvešanu no tās, ir vajadzīga ES mēroga pieeja, kuras mērķis ir ne tikai garantēt pareizu iekšējā tirgus darbību, bet arī aizsargāt Savienības iedzīvotājus un uzņēmumus.

Muitas iestādes ir svarīgākais posms šā mērķa sasniegšanā, jo tās ir atbildīgas par kontroli saistībā ar pasažieru pārvadājumiem un ārējiem pārrobežu sūtījumiem. Valstu muitas iestāžu sadarbība ir jāuzlabo, lai nepieļautu, ka noziedznieki apiet naudas aprites kontroli pie ES ārējām robežām.

Eiropas Komisija 2016. gada 21. decembrī pieņēma pasākumu kopumu, kura mērķis bija pabeigt un pilnveidot ES tiesisko regulējumu tādās jomās kā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, nelikumīgas naudas plūsmas un aktīvu iesaldēšana un konfiskācija. Šie priekšlikumi tiek sagatavoti atbilstīgi saistībām, kas noteiktas 2016. gada februāra Rīcības plānā pret teroristu finansēšanu.

Kā vienu no minētajiem pasākumiem Eiropas Komisija ierosina uzlabot spēkā esošo regulu par naudas kontroli, ko 2005. gadā pieņēma, lai kontrolētu Savienībā ievestu vai no tās izvestu naudu. Šā priekšlikuma juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pants, kurā noteikts princips, ka jātuvina tie dalībvalstu tiesību akti, kuru mērķis ir iekšējā tirgus izveide un darbība, un 33. pants, kurā paredzēts pastiprināt muitas sadarbību dalībvalstu starpā, kā arī starp dalībvalstīm un Komisiju.

Komisijas ierosināto izmaiņu mērķis ir pastiprināt kontroli attiecībā uz cilvēkiem, kas ieceļo ES vai izceļo no tās ar EUR 10 000 vai vairāk skaidrā naudā vai ar dārgām precēm, un naudas vai šādu preču sūtīšanu ar pasta vai kravu sūtījumiem. Šīs izmaiņas arī ļaus iestādēm reaģēt attiecībā uz summām, kas ir mazākas par EUR 10 000 apmērā noteikto muitas deklarēšanas robežvērtību, ja pastāv aizdomas par noziedzīgu darbību, un uzlabot informācijas apmaiņu starp iestādēm un dalībvalstīm.

Ar priekšlikumu jo īpaši tiek paplašināta “naudas” definīcija, attiecinot to arī uz zeltu un citām precēm ar lielu vērtību, kā arī uz priekšapmaksas kartēm, kuras nav saistītas ar finanšu kontu un uz kurām patlaban neattiecas standarta muitas deklarācija. Priekšlikumā ir ietverts arī jautājums par nepavadītu naudu.

Saskaņā ar priekšlikumu kompetentās iestādes drīkst uz laiku aizturēt naudu, ja tās konstatē tādu summu pārvietošanu, kas ir zem robežvērtības, taču šķiet saistītas ar nelikumīgām darbībām; šāda norma nav ietverta patlaban spēkā esošajā regulā.

Visbeidzot, priekšlikuma mērķis ir nodrošināt vienotu pārbaužu piemērošanu, izmantojot Komisijai piešķirtās īstenošanas pilnvaras attiecībā uz riska pārvaldības kritērijiem, noteikumiem par informācijas apmaiņu, datu paziņošanas veidlapu paraugiem un datu apmaiņas sistēmu, kā arī dalībvalstu ziņošanu Komisijai.

II. Referentu nostāja

Referenti atzinīgi vērtē priekšlikuma vispārējo mērķi atjaunināt un uzlabot spēkā esošo regulu. Ņemot vērā nesenās norises, ir kļuvis skaidrs, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizētāji un terorisma finansētāji ir raduši veidus, kā apiet Eiropas noteikumus par naudas kontroli.

Galvenais referentu ierosināto izmaiņu mērķis ir padarīt regulas normas stingrākas, precizējot dažus galvenos noteikumus, proti, “pavadītas naudas” un “nepavadītas naudas” definīciju un diferenciāciju, kā arī noteikt par pavadītas naudas deklarēšanu atbildīgo personu. Šī persona ir definēta tā, lai definīcija ietvertu ikvienu fizisku personu, kas ieceļo Savienībā vai izceļo no tās un kas pārvadā skaidru naudu pie sevis, bagāžā vai transportlīdzeklī, kurā šī persona šķērso ārējo robežu, neatkarīgi no saiknes starp šo personu un naudu (īpašnieks vai paredzētais saņēmējs).

Turklāt, lai atvieglotu kompetento iestāžu izmeklēšanu un nodrošinātu iesaistīto personu skaidru identificēšanu, deklarācijā iekļaujamie dati ir paplašināti un precizēti attiecībā uz fiziskām un juridiskām personām.

Lai padarītu skaidrāku jēdzienu “riska pārvaldība”, ir pievienotas atsauces uz Regulā (ES) Nr. 952/2013 paredzēto pašreizējo definīciju un Direktīvā (ES) 2015/849 iekļauto normu par norisēm saistībā ar “riska izvērtējumu”. Referenti uzskata, ka efektivitātes nolūkā ir jāpiemēro LESD 290. pants, nevis LESD 291. pants, tādēļ ziņojuma projektā ir ierosinātas attiecīgas izmaiņas.

Referenti ir pārliecināti, ka šā priekšlikuma mērķa sasniegšanas nolūkā ir Eiropas līmenī jāsaskaņo valstu kompetento iestāžu veikto pārbaužu īstenošana un jātuvina valstu sankcijas par noteikumu neievērošanu. Komisijai būtu jāpieņem pasākumi, lai nodrošinātu kompetento iestāžu veikto pārbaužu vienveidīgu piemērošanu, un dalībvalstīm būtu jāņem vērā Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra attiecībā uz muitas sankcijām, kuras jānosaka atbilstīgi proporcionalitātes principam.

Viens no galvenajiem uzlabojumiem regulā ir saistīts ar datu apmaiņu. Referenti šajā sakarībā dod priekšroku ātrai rīcībai un pēc apspriešanās ar ekspertiem minētajā jomā ierosina tieši piemērot IT datu apmaiņas sistēmu CIS+, kas būs jāizmanto visās dalībvalstīs. Šo sistēmu var vienkārši un efektīvi izmantot, un nolūkā novērst noziedzību visefektīvākajā veidā referenti arī ierosina paredzēt, ka dalībvalstīm šī informācija ir jāpaziņo ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā pēc datuma, kurā tā saņemta, nevis viena mēneša laikā, kā patlaban paredzēts regulā.

Šajā pašā sakarībā referenti ierosina izveidot Eiropas mēroga finanšu izlūkošanas vienību, lai uzlabotu sadarbību izmeklēšanas iestāžu darbību koordinēšanā un dotu iespēju nekavējoties pārsūtīt dalībvalstu izlūkošanas vienību savākto informāciju. Ņemot vērā regulā ietverto jautājumu dinamiskās un mainīgās iezīmes, referenti ir ierosinājuši arī stingru pārskatīšanas klauzulu, kas ļauj šo regulu reizi trijos gados regulāri atjaunināt, lai neatpaliktu no krāpnieku tehniskajām iespējām un darbības tendencēm.

Visbeidzot, referenti ir vienisprātis ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas atzinīgi vērtē to, ka kompetentajām iestādēm un finanšu izlūkošanas vienībām personas dati ir jāuzglabā maksimālo glabāšanas laikposmu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole

Atsauces

COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

22.12.2016

 

 

 

Atbildīgās komitejas

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

19.1.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

JURI

25.1.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Mady Delvaux

29.6.2017

Juan Fernando López Aguilar

29.6.2017

 

 

55. pants – kopīgā komiteju procedūra

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

       

6.7.2017

Izskatīšana komitejā

21.11.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

4.12.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

55

3

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Kinga Gál, Sven Giegold, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Roberta Metsola, Claude Moraes, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Judith Sargentini, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Helga Stevens, Paul Tang, Traian Ungureanu, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pál Csáky, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Luigi Morgano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Daniele Viotti, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zbigniew Kuźmiuk

Iesniegšanas datums

8.12.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

55

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Brian Hayes, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Anne Sander, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Claude Moraes, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Paul Tang, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bas Eickhout, Sven Giegold, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

3

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Auke Zijlstra

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Joachim Starbatty, Helga Stevens

EFDD

Marco Valli

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika