Postup : 2016/0413(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0394/2017

Predkladané texty :

A8-0394/2017

Rozpravy :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 12/09/2018 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0338

SPRÁVA     ***I
PDF 905kWORD 130k
8.12.2017
PE 610.703v02-00 A8-0394/2017

o návrhu Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005

(COM(2016)0825 – C8‑0001/2017 – 2016/0413(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajcovia: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

(Postup spoločných schôdzí výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005

(COM(2016)0825 – C8‑0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0825),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 33 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0001/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na príspevky k návrhu legislatívneho aktu, ktoré predložili česká Poslanecká snemovňa a španielsky Parlament,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 2017(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0394/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Zločinci pašujú peňažné prostriedky v hotovosti do EÚ, ale neexistujú žiadne jednoznačné odhady rozsahu a hodnoty súm pašovaných cez hranice. Zodpovednosť za zisťovanie, zaznamenávanie a vyšetrovanie pohybov peňažných prostriedkov v hotovosti je rozdrobená medzi členské štáty a vnútroštátne orgány môžu čeliť právnym prekážkam, ktoré colným orgánom bránia v kontrole alebo oznamovaní peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu. Niektoré nosiče vysokej hodnoty iné ako peňažné prostriedky v hotovosti, napríklad zlato, diamanty, predplatené karty, digitálne peňaženky a akcie na doručiteľa, sa oznamujú len zriedka, a to z dôvodu ťažkostí s ich zisťovaním alebo preto, že v súčasnosti vo väčšine členských štátov nepatria do pôsobnosti regulácie peňažných prostriedkov v hotovosti.

Pozmeňujúci návrh2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Vzhľadom na riziko, že uplatňovanie smernice Rady 91/308/EHS by viedlo k zvýšenému pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti na nezákonné účely, čo by mohlo predstavovať hrozbu pre finančný systém a vnútorný trh, uvedená smernica bola doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/200520. Uvedené nariadenie má za cieľ predchádzať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a odhaľovať ich, a to tak, že zavádza systém kontrol uplatniteľný na fyzické osoby, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, a prepravujú pri tom peňažné prostriedky v hotovosti alebo obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa v hodnote 10 000 EUR alebo viac alebo ekvivalent tejto hodnoty v iných menách.

(4)  Vzhľadom na riziko, že uplatňovanie smernice Rady 91/308/EHS by viedlo k zvýšenému pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti na nezákonné účely, čo by mohlo predstavovať hrozbu pre finančný systém a vnútorný trh, uvedená smernica bola doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/200520. Uvedené nariadenie má za cieľ predchádzať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a odhaľovať ich, a to tak, že zavádza systém kontrol uplatniteľný na fyzické osoby, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, a prepravujú pri tom peňažné prostriedky v hotovosti v hodnote 10 000 EUR alebo viac alebo ekvivalent tejto hodnoty v iných menách. Pojem „vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu“ by sa mal vymedziť podľa územia Únie vymedzeného v článku 355 Zmluvy o fungovaní Únie, aby sa zaistil čo najširší rozsah pôsobnosti tohto nariadenia a aby žiadne oblasti ako slobodné pásma, medzinárodné tranzitné oblasti a podobné oblasti z tohto rozsahu pôsobnosti nemali výnimku a predstavovali možnosť obchádzania príslušných kontrol.

__________________

__________________

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 9).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 9).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Dôležitosť kontroly pohybov peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, zdôrazňujú anomálie, o ktorých informuje Europol, konkrétne, že napriek trvalému zvyšovaniu využívania bezhotovostných platobných metód a miernemu zníženiu využívania peňažných prostriedkov v hotovosti na platby sa celková hodnota eurobankoviek v obehu naďalej zvyšuje tempom presahujúcim mieru inflácie a dopyt po bankovkách vysokej nominálnej hodnoty, ktoré sa bežne nespájajú s platbami, je stále rovnaký, čo by mohlo naznačovať väzbu na trestnú činnosť, ako sa uvádza v správe Europolu z roku 2015 s názvom Why is Cash still King?.

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V smernici (EÚ) 2015/849 sa určuje a opisuje niekoľko trestných činností, z ktorých príjmy sa môžu stať predmetom prania špinavých peňazí alebo sa môžu použiť na financovanie terorizmu. Príjmy z týchto trestných činností sa často prepravujú cez vonkajšie hranice Únie, aby sa stali predmetom prania alebo aby sa použili na financovanie terorizmu. Toto nariadenie by malo tieto skutočnosti zohľadniť a stanoviť systém pravidiel, ktorý by nielen prispeli k predchádzaniu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ako takého, takisto by však uľahčili odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činností určených v smernici (EÚ) 2015/849.

(6)  V smernici (EÚ) 2015/849 sa určuje a opisuje niekoľko trestných činností, z ktorých príjmy sa môžu stať predmetom prania špinavých peňazí alebo sa môžu použiť na financovanie terorizmu. Príjmy z týchto trestných činností sa často prepravujú cez vonkajšie hranice Únie, aby sa stali predmetom prania alebo aby sa použili na financovanie terorizmu. Toto nariadenie by malo tieto skutočnosti zohľadniť a stanoviť systém pravidiel, ktoré by nielen prispeli k predchádzaniu prania špinavých peňazí, ako aj predchádzaniu predikatívnych trestných činov, akými sú daňové trestné činy, a financovania terorizmu ako takého, ale by uľahčili aj odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činností určených v smernici (EÚ) 2015/849 a trestných činností, ktoré majú vplyv na bezpečnosť Únie a jej členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Dôsledkom tohto nariadenia nie je zmena povinnosti dodržiavať základné práva a základné právne zásady zakotvené v článku 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Zosúladený súbor pravidiel Únie umožňujúci kontroly pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti v rámci Únie by výrazne zjednodušil úsilie zamerané na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Pozmeňujúci návrh7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Colné orgány by mali aj naďalej pôsobiť ako príslušné orgány na účely tohto nariadenia, vzhľadom na ich prítomnosť na vonkajších hraniciach Únie, ich odborné znalosti pri vykonávaní kontrol cestujúcich a nákladu prekračujúcich vonkajšie hranice a na skúsenosti získané pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1889/2005. Členské štáty by zároveň mali aj naďalej mať možnosť vymenovať iné vnútroštátne orgány prítomné na vonkajších hraniciach, aby pôsobili ako príslušné orgány.

(11)  Colné orgány by mali aj naďalej pôsobiť ako príslušné orgány na účely tohto nariadenia, vzhľadom na ich prítomnosť na vonkajších hraniciach Únie, ich odborné znalosti pri vykonávaní kontrol cestujúcich a nákladu prekračujúcich vonkajšie hranice a na skúsenosti získané pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1889/2005. Členské štáty by zároveň mali aj naďalej mať možnosť vymenovať iné vnútroštátne orgány prítomné na vonkajších hraniciach, aby pôsobili ako príslušné orgány. Zamestnanci colných orgánov a iných vnútroštátnych orgánov by mali byť osobitne vyškolení, ako zisťovať pranie špinavých peňazí založené na využívaní peňažných prostriedkov v hotovosti, a členské štáty by mali vyčleniť zdroje podľa analýzy rizík a nemali by zanedbávať potrebné kontroly súkromných lietadiel a jácht vstupujúcich na ich územie a opúšťajúcich ich územie.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Jedným z kľúčových pojmov tohto nariadenia je pojem „peňažné prostriedky v hotovosti“, ktorý by mal byť vymedzený tak, aby zahŕňal štyri kategórie: mena, obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty a určité typy predplatených kariet. Vzhľadom na svoje vlastnosti budú určité obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty, ako aj predplatené karty, ktoré nie sú prepojené s bankovým účtom, pravdepodobne používané namiesto meny ako anonymné prostriedky na prevod hodnoty cez vonkajšie hranice, ktoré sa nedajú vypátrať s použitím klasického systému dohľadu zo strany orgánov verejnej moci. V tomto nariadení by sa mali stanoviť základné prvky vymedzenia pojmu „peňažné prostriedky v hotovosti“ a zároveň by sa Komisii malo umožniť meniť vedľajšie zložky v reakcii na snahy páchateľov trestnej činnosti a ich spoločníkov obísť opatrenie, ktorým sa kontroluje iba jeden typ vysoko likvidných uchovávateľov hodnoty tak, že cez vonkajšie hranice prenesú iný typ. Ak sa zistí dôkaz o takejto činnosti značného rozsahu, je nevyhnutné rýchlo prijať opatrenia na nápravu situácie.

(12)  Jedným z kľúčových pojmov tohto nariadenia je pojem „peňažné prostriedky v hotovosti“, ktorý by mal byť vymedzený tak, aby zahŕňal štyri kategórie: mena, obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty a určité typy anonymných predplatených kariet. Vzhľadom na svoje vlastnosti budú určité obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty, ako aj anonymné predplatené karty, ktoré nie sú prepojené s bankovým účtom, pravdepodobne používané namiesto meny ako anonymné prostriedky na prevod hodnoty cez vonkajšie hranice, ktoré sa nedajú vypátrať s použitím klasického systému dohľadu zo strany orgánov verejnej moci. Colné orgány v súčasnosti čelia technickým ťažkostiam, keď sa od nich vyžaduje, aby v krátkom čase kontrolovali množstvo peňazí uložených na predplatených kartách. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť základné prvky vymedzenia pojmu „peňažné prostriedky v hotovosti“ a zároveň by sa Komisii malo umožniť meniť vedľajšie zložky v reakcii na snahy páchateľov trestnej činnosti a ich spoločníkov obísť opatrenie, ktorým sa kontroluje iba jeden typ vysoko likvidných uchovávateľov hodnoty tak, že cez vonkajšie hranice prenesú iný typ. Ak sa zistí dôkaz o takejto činnosti značného rozsahu, je nevyhnutné rýchlo prijať opatrenia na nápravu situácie. Napriek vysokej úrovni rizika, ktorú predstavujú virtuálne meny, ako sa dokazuje v správe Komisie z 26. júna 2017 o posudzovaní rizík spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, ktoré majú vplyv na vnútorný trh a súvisia s cezhraničnou činnosťou1a, colným orgánom chýbajú dostatočné zdroje na ich monitorovanie.

 

_____________

 

1a (COM(2017)340 final and SWD(2017)241 final)

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Predplatené karty sú karty neuvádzajúce meno majiteľa uchovávajúce peňažnú hodnotu alebo zdroje, ktoré možno použiť na platobné transakcie, na účely nadobudnutia tovaru alebo služieb alebo na vyplatenie meny, ktoré nie sú prepojené s bankovým účtom. Často sa používajú na rôzne zákonné účely a niektoré z týchto nástrojov takisto predstavujú jasný spoločenský záujem. Predplatené karty sú teda ľahko prevoditeľné a dajú sa použiť na prevod značnej hodnoty cez vonkajšie hranice. Je preto potrebné predplatené karty zahrnúť do vymedzenia pojmu peňažné prostriedky v hotovosti. Tak sa zabezpečí možnosť rozšíriť opatrenia na určité typy predplatených kariet, pokiaľ je to odôvodnené a s náležitým ohľadom na proporcionalitu a presaditeľnosť v praxi.

(15)  Anonymné predplatené karty sú karty neuvádzajúce meno majiteľa uchovávajúce peňažnú hodnotu alebo zdroje, ktoré možno použiť na platobné transakcie, na účely nadobudnutia tovaru alebo služieb alebo na vyplatenie meny, alebo poskytujúce prístup k takejto peňažnej hodnote alebo zdrojom, a ktoré nie sú prepojené s bankovým účtom. Často sa používajú na rôzne zákonné účely a niektoré z týchto nástrojov takisto predstavujú jasný spoločenský záujem. Anonymné predplatené karty sú teda ľahko prevoditeľné a dajú sa použiť na prevod značnej hodnoty cez vonkajšie hranice. Je preto nutné tieto predplatené karty zahrnúť do vymedzenia pojmu peňažné prostriedky v hotovosti, najmä ak ich možno zakúpiť bez postupov náležitej starostlivosti o zákazníka. Tak sa zabezpečí možnosť rozšíriť opatrenia na anonymné predplatené karty, pokiaľ je to odôvodnené a s náležitým ohľadom na proporcionalitu a presaditeľnosť v praxi v súlade s dostupnou technológiou.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by sa fyzickým osobám, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, mala uložiť oznamovacia povinnosť. Aby sa predišlo prílišnému obmedzeniu voľného pohybu alebo neprimeranému zaťažovaniu občanov a orgánov administratívnymi formalitami, táto povinnosť by mala podliehať hranici 10 000 EUR alebo ekvivalentu tejto sumy v komoditách používaných ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty, obchodovateľných finančných nástrojoch na doručiteľa, hodnote na predplatených kartách alebo v iných menách. Mala by sa vzťahovať na fyzické osoby, ktoré takéto sumy majú pri sebe alebo ich prepravujú v batožine alebo v dopravnom prostriedku, v ktorom prekračujú vonkajšiu hranicu. Mali by byť povinné sprístupniť peňažné prostriedky v hotovosti príslušným orgánom na kontrolu.

(16)  Na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by sa fyzickým osobám, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, mala uložiť oznamovacia povinnosť. Aby sa predišlo prílišnému obmedzeniu voľného pohybu alebo neprimeranému zaťažovaniu občanov a orgánov administratívnymi formalitami, táto povinnosť by mala podliehať hranici 10 000 EUR alebo ekvivalentu tejto sumy v komoditách používaných ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty, obchodovateľných finančných nástrojoch na doručiteľa, hodnote na anonymných predplatených kartách alebo v iných menách. Mala by sa vzťahovať na prepravcov, ktorí sa na účel tohto nariadenia vymedzia ako fyzické osoby, ktoré takéto sumy majú pri sebe alebo ich prepravujú v batožine alebo v dopravnom prostriedku, v ktorom prekračujú vonkajšiu hranicu. Mali by byť povinné sprístupniť peňažné prostriedky v hotovosti príslušným orgánom na kontrolu. Vymedzenie pojmu „prepravca“ by sa malo chápať tak, že sa z neho vylučujú profesionálni prepravcovia, ktorí vykonávajú profesionálnu prepravu tovaru alebo osôb.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  V prípade pohybov peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu ich majiteľa, odosielateľa, zamýšľaného príjemcu alebo ich zástupcu, napríklad takých, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, v poštových balíkoch, kuriérskych zásielkach, batožine bez sprievodu alebo ako náklad v kontajneroch, by mali mať príslušné orgány na vonkajšej hranici právomoc žiadať, aby odosielateľ alebo príjemca alebo ich zástupca splnili oznamovaciu povinnosť. Takéto oznámenie by malo zahŕňať niekoľko prvkov, napr. pôvod, miesto určenia, hospodársky pôvod a zamýšľané použitie finančných prostriedkov, ktoré nezahŕňa bežná dokumentácia predkladaná colným orgánom ako prepravné doklady a colné vyhlásenia. Príslušným orgánom sa tak umožní vykonať analýzu rizika a sústrediť svoje úsilie na zásielky, ktoré považujú za najrizikovejšie, bez toho, aby sa ukladali systematické dodatočné formality. Povinné oznámenie by malo podliehať hranici v rovnakej výške, aká sa stanovila pre peňažné prostriedky v hotovosti prepravované fyzickými osobami.

(17)  V prípade pohybov peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu ich prepravcu, napríklad takých, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, v poštových balíkoch, kuriérskych zásielkach, batožine bez sprievodu alebo ako náklad v kontajneroch, by mali mať príslušné orgány právomoc žiadať, aby odosielateľ alebo príjemca alebo ich zástupca splnili oznamovaciu povinnosť. Takéto oznámenie by malo zahŕňať niekoľko prvkov, napr. pôvod, miesto určenia, hospodársky pôvod a zamýšľané použitie finančných prostriedkov, ktoré nezahŕňa bežná dokumentácia predkladaná colným orgánom ako prepravné doklady a colné vyhlásenia. Príslušným orgánom sa tak umožní vykonať analýzu rizika a sústrediť svoje úsilie na zásielky, ktoré považujú za najrizikovejšie, bez toho, aby sa ukladali systematické dodatočné formality. Povinné oznámenie by malo podliehať hranici v rovnakej výške, aká sa stanovila pre peňažné prostriedky v hotovosti prepravované fyzickými osobami.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Ak zistia sumy peňažných prostriedkov v hotovosti nižšie ako daná hranica, ale existuje podozrenie, že dané peňažné prostriedky v hotovosti môžu mať spojitosť s trestnou činnosťou podľa vymedzenia v tomto nariadení, príslušné orgány by mali mať možnosť zaznamenať nevyhnutné informácie o osobách prepravujúcich peňažné prostriedky v hotovosti ako ich totožnosť a štátnu príslušnosť a údaje o použitých dopravných prostriedkoch ako typ dopravného prostriedku, miesto odchodu a miesto určenia.

(20)  Ak zistia sumy peňažných prostriedkov v hotovosti nižšie ako daná hranica, ale existuje podozrenie, že dané peňažné prostriedky v hotovosti môžu mať spojitosť s trestnou činnosťou podľa vymedzenia v tomto nariadení, príslušné orgány by v prípade peňažných prostriedkov v hotovosti so sprievodom mali mať možnosť zaznamenať informácie o prepravcovi, majiteľovi a zamýšľanom príjemcovi ako ich totožnosť a kontaktné údaje, štátnu príslušnosť, podrobnosti o hospodárskom pôvode a určenom použití peňažných prostriedkov v hotovosti, ako aj o použitých dopravných prostriedkoch ako typ dopravného prostriedku, miesto odchodu a miesto určenia. V prípade peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu by príslušné orgány mali byť schopné zaznamenávať takéto informácie o odosielateľovi, majiteľovi a zamýšľanom príjemcovi peňažných prostriedkov v hotovosti.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Uvedené informácie by sa mali postúpiť finančnej spravodajskej jednotke predmetného členského štátu. Tieto jednotky sú určené ako centrálne prvky v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré prijímajú a spracúvajú informácie z rôznych zdrojov, napríklad z finančných inštitúcií, a analyzujú ich s cieľom stanoviť, či existuje dôvod na ďalšie vyšetrovanie, ktorý nemusel byť zrejmý príslušným orgánom, ktoré podľa tohto nariadenia zbierajú oznámenia a vykonávajú kontroly.

(21)  Uvedené informácie by sa mali postúpiť finančnej spravodajskej jednotke predmetného členského štátu, ktorá by ich mala bezodkladne sprístupniť finančným spravodajským jednotkám iných členských štátov. Tieto jednotky sú určené ako centrálne prvky v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré prijímajú a spracúvajú informácie z rôznych zdrojov, napríklad z finančných inštitúcií, a analyzujú ich s cieľom stanoviť, či existuje dôvod na ďalšie vyšetrovanie, ktorý nemusel byť zrejmý príslušným orgánom, ktoré podľa tohto nariadenia zbierajú oznámenia a vykonávajú kontroly. Na tento účel by sa malo zaviesť prepojenie medzi systémami na výmenu informácií používanými príslušnými orgánmi a finančnými spravodajskými jednotkami.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  S cieľom ďalej posilniť spoluprácu medzi finančnými spravodajskými jednotkami by Komisia mala posúdiť vhodnosť zriadenia finančnej spravodajskej jednotky Únie a v prípade potreby predložiť legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Vzhľadom na to, že pohyby peňažných prostriedkov v hotovosti podliehajúce kontrolám podľa tohto nariadenia sa uskutočňujú cez vonkajšiu hranicu, a vzhľadom na to, že pre orgány je zložité konať, keď peňažné prostriedky v hotovosti opustia miesto vstupu alebo výstupu a na riziko spojené s nezákonným použitím hoci aj malých súm, by príslušné orgány mali mať možnosť dočasne zhabať a zadržať peňažné prostriedky v hotovosti za určitých okolností pod podmienkou, že existuje systém bŕzd a protiváh: po prvé, ak sa nesplnila oznamovacia povinnosť alebo povinnosť povinného oznámenia, a po druhé, ak existuje podozrenie z trestnej činnosti bez ohľadu na sumu alebo na to, či peňažné prostriedky v hotovosti prepravuje fyzická osoba alebo sú bez sprievodu. Vzhľadom na povahu takéhoto dočasného zhabania a zadržania a na vplyv, aký by mohlo mať na slobodu pohybu a vlastnícke právo, by sa trvanie zadržania malo obmedziť na absolútne najkratší čas, ktorý iné príslušné orgány potrebujú, aby stanovili, či existuje dôvod na ďalšiu intervenciu ako vyšetrovanie alebo zhabanie peňažných prostriedkov v hotovosti na základe iných právnych nástrojov. Rozhodnutie dočasne zadržať peňažné prostriedky v hotovosti podľa tohto nariadenia by malo sprevádzať odôvodnenie a mali by sa v ňom primerane opisovať špecifické okolnosti, ktoré opatrenie podmienili. Ak sa do konca časovej lehoty neprijme žiadne rozhodnutie vo veci ďalších opatrení alebo ak príslušné orgány rozhodnú, že neexistuje opodstatnenie pre dlhšie zadržiavanie peňažných prostriedkov v hotovosti, mali by sa bezodkladne poskytnúť deklarantovi.

(23)  Vzhľadom na to, že pohyby peňažných prostriedkov v hotovosti podliehajúce kontrolám podľa tohto nariadenia sa uskutočňujú cez vonkajšiu hranicu, a vzhľadom na to, že pre orgány je zložité konať, keď peňažné prostriedky v hotovosti opustia miesto vstupu alebo výstupu a na riziko spojené s nezákonným použitím hoci aj malých súm, by príslušné orgány mali mať možnosť dočasne zhabať a zadržať peňažné prostriedky v hotovosti za určitých okolností pod podmienkou, že existuje systém bŕzd a protiváh: po prvé, ak sa nesplnila oznamovacia povinnosť alebo povinnosť povinného oznámenia, a po druhé, ak existuje podozrenie z trestnej činnosti. Vzhľadom na povahu takéhoto dočasného zhabania a zadržania a na vplyv, aký by mohlo mať na slobodu pohybu a vlastnícke právo, by sa trvanie zadržania malo obmedziť na absolútne najkratší čas, ktorý iné príslušné orgány potrebujú, aby stanovili, či existuje dôvod na ďalšiu intervenciu ako vyšetrovanie alebo zhabanie peňažných prostriedkov v hotovosti na základe iných právnych nástrojov. Fyzickým osobám, ktorým boli dočasne zhabané a zadržané peňažné prostriedky v hotovosti, by sa v prípade, že to pre ne predstavuje neprimerané ťažkosti, mala ponúknuť možnosť ponechať si minimálny objem peňažných prostriedkov v hotovosti, ak je to so zreteľom na typ zhabaných a zadržaných peňažných prostriedkov v hotovosti možné, aby si mohli obstarať jedlo, vodu a prístrešie. Rozhodnutie dočasne zadržať peňažné prostriedky v hotovosti podľa tohto nariadenia by malo sprevádzať odôvodnenie a mali by sa v ňom primerane opisovať špecifické okolnosti, ktoré opatrenie podmienili. Ak sa do konca časovej lehoty neprijme žiadne rozhodnutie vo veci ďalších opatrení alebo ak príslušné orgány rozhodnú, že neexistuje opodstatnenie pre dlhšie zadržiavanie peňažných prostriedkov v hotovosti, mali by sa bezodkladne sprístupniť príslušnej zainteresovanej strane.

Pozmeňujúci návrh16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Je zásadné, aby príslušné orgány, ktoré zbierajú informácie v súlade s týmto nariadením včas poskytovali tieto informácie vnútroštátnej finančnej spravodajskej jednotke, aby jej tak umožnili ich ďalšiu analýzu a porovnanie s inými údajmi, ako sa predpokladá v smernici (EÚ) 2015/849.

(24)  Je zásadné, aby príslušné orgány, ktoré zbierajú informácie v súlade s týmto nariadením včas poskytovali tieto informácie vnútroštátnej finančnej spravodajskej jednotke, ktorá by ich mala bezodkladne sprístupniť finančným spravodajským jednotkám iných členských štátov, aby tak finančným spravodajským jednotkám umožnili ďalšiu analýzu a porovnanie týchto informácií s inými údajmi, ako je stanovené v smernici (EÚ). 2015/849.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Príslušné orgány by v prípadoch, v ktorých zaznamenajú nesplnenie oznamovacej povinnosti alebo povinnosti povinného oznámenia, alebo v ktorých existuje podozrenie z trestnej činnosti, mali mať možnosť poskytnúť prostredníctvom vhodných kanálov tieto informácie orgánom zodpovedným za boj proti predmetnej trestnej činnosti. Takáto výmena údajov je primeraná, vzhľadom na to, že páchatelia, ktorí porušili oznamovaciu povinnosť a boli zadržaní v jednom z členských štátov, si na vstup do Únie alebo výstup z nej pravdepodobne vyberú iný členský štát, ktorého príslušné orgány si nie sú vedomé ich predošlých priestupkov. Výmena týchto informácií by s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátov mala byť povinná. V prípade, že existuje podozrenie, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, ktorá by mohla mať nepriaznivý dosah na finančné záujmy Únie, informácie by mali byť takisto sprístupnené Komisii. S cieľom lepšie dosiahnuť preventívne a odrádzajúce ciele tohto nariadenia čo sa týka obchádzania oznamovacej povinnosti by si členské štáty a Komisia mali povinne vymieňať anonymizované informácie o riziku a výsledky analýz rizika.

(25)  Príslušné orgány by v prípadoch, v ktorých zaznamenajú nesplnenie oznamovacej povinnosti alebo povinnosti povinného oznámenia, alebo v ktorých existuje podozrenie z trestnej činnosti, mali urýchlene poskytnúť prostredníctvom vhodných kanálov tieto informácie orgánom iných členských štátov zodpovedným za boj proti predmetnej trestnej činnosti. Takáto výmena údajov je primeraná, vzhľadom na to, že páchatelia, ktorí porušili oznamovaciu povinnosť a boli zadržaní v jednom z členských štátov, si na vstup do Únie alebo výstup z nej pravdepodobne vyberú iný členský štát, ktorého príslušné orgány si nie sú vedomé ich predošlých priestupkov. Výmena týchto informácií by s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátov mala byť povinná. V prípade, že existuje podozrenie, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, ktorá by mohla mať nepriaznivý dosah na finančné záujmy Únie, informácie by mali byť takisto sprístupnené Komisii a Európskej prokuratúre. S cieľom lepšie dosiahnuť preventívne a odrádzajúce ciele tohto nariadenia čo sa týka obchádzania oznamovacej povinnosti by si členské štáty a Komisia v súlade s normami stanovenými vo vykonávacích aktoch, ktoré sa prijmú podľa tohto nariadenia, mali povinne vymieňať anonymizované informácie o riziku a výsledky analýz rizika.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  S cieľom zabezpečiť, aby finančné spravodajské jednotky mali rýchly prístup k informáciám potrebným na vykonávanie vyšetrovaní by sa malo podporovať prepojenie Colného informačného systému a decentralizovanej počítačovej siete FIU.net.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Mala by sa umožniť výmena informácií medzi príslušným orgánom členského štátu alebo Komisiou a orgánmi tretích krajín, vzhľadom na existenciu vhodných záruk. Takéto výmeny informácií by mali byť dovolené len pod podmienkou, že sú v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami a ustanoveniami Únie o základných právach a prenose osobných údajov, a len so súhlasom orgánov, ktoré informácie získali. Komisia by mala byť informovaná o každej výmene informácií s tretími krajinami v zmysle tohto nariadenia.

(26)  Mala by sa umožniť výmena informácií medzi príslušným orgánom členského štátu alebo Komisiou a orgánmi tretích krajín, vzhľadom na existenciu vhodných záruk. Takéto výmeny informácií by mali byť dovolené len pod podmienkou, že sú v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami a ustanoveniami Únie o základných právach a prenose osobných údajov, a len so súhlasom orgánov, ktoré informácie získali. Komisia by mala byť informovaná o každej výmene informácií s tretími krajinami v zmysle tohto nariadenia a každý rok by o tom mala podávať správu Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Vzhľadom na povahu vyzbieraných informácií a na oprávnené očakávanie deklarantov, že s ich osobnými údajmi a informáciami o sumách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vniesli do Únie alebo z nej vyniesli, sa bude zaobchádzať dôverne by príslušné orgány mali zabezpečiť dostatočné záruky o tom, že splnomocnení zástupcovia, ktorí si vyžadujú prístup k týmto informáciám, budú dodržovať služobné tajomstvo, a mali by informácie primerane zabezpečiť proti neoprávnenému prístupu, použitiu alebo odovzdávaniu. Pokiaľ nie je uvedené inak v tomto nariadení alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, najmä v oblasti súdnych konaní, informácie by sa nemali zverejňovať bez povolenia orgánu, ktorý ich zozbieral. Každý zber, zverejňovanie, prenos, odovzdávanie a ďalšie spracovanie osobných údajov v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by malo podliehať požiadavkám uvedeným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS21 a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200122.

(27)  Vzhľadom na povahu vyzbieraných informácií a na oprávnené očakávanie prepravcov a deklarantov, že s ich osobnými údajmi a informáciami o hodnote peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vniesli do Únie alebo z nej vyniesli, sa bude zaobchádzať dôverne by príslušné orgány mali zabezpečiť dostatočné záruky o tom, že splnomocnení zástupcovia, ktorí si vyžadujú prístup k týmto informáciám, budú dodržovať služobné tajomstvo, a mali by informácie primerane zabezpečiť proti neoprávnenému prístupu, použitiu alebo odovzdávaniu. Pokiaľ nie je uvedené inak v tomto nariadení alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, najmä v oblasti súdnych konaní, informácie by sa nemali zverejňovať bez povolenia orgánu, ktorý ich zozbieral. Každý zber, zverejňovanie, prenos, odovzdávanie a ďalšie spracovanie osobných údajov v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by malo podliehať požiadavkám uvedeným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS21 a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/200122.

__________________

__________________

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

21 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Na účely analýz, ktoré vykonávajú finančné spravodajské jednotky, a aby sa orgánom v iných členských štátoch umožnilo kontrolovať a vynucovať oznamovaciu povinnosť, najmä pokiaľ ide o deklarantov, ktorí sa už v minulosti dopustili porušenia tejto povinnosti, je nevyhnutné, aby sa údaje z oznámení uchovávali po dostatočne dlhý čas a aby sa tak príslušným orgánom umožnilo efektívne viesť vyšetrovania. Spracovávanie osobných údajov podľa tohto nariadenia slúži na rovnaké účely ako ich spracovávanie podľa smernice (EÚ) 2015/849. Podľa tejto smernice finančné spravodajské jednotky uchovávajú dáta, ktoré im poskytli „povinné subjekty“, päť rokov. Aby bolo kontrolovanie a vynucovanie oznamovacej povinnosť účinné, obdobie uchovávania údajov z oznámení by malo byť jednotné s obdobím stanoveným v smernici (EÚ) 2015/849.

(28)  Na účely analýz, ktoré vykonávajú finančné spravodajské jednotky, a aby sa orgánom v iných členských štátoch umožnilo kontrolovať a vynucovať oznamovaciu povinnosť, najmä pokiaľ ide o osoby, ktoré sa už v minulosti dopustili porušenia tejto povinnosti, je nevyhnutné, aby sa údaje z oznámení uchovávali po dostatočne dlhý čas a aby sa tak príslušným orgánom umožnilo efektívne viesť vyšetrovania. Spracovávanie osobných údajov podľa tohto nariadenia slúži na rovnaké účely ako ich spracovávanie podľa smernice (EÚ) 2015/849. Podľa tejto smernice finančné spravodajské jednotky uchovávajú dáta, ktoré im poskytli „povinné subjekty“, päť rokov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  S cieľom podporiť dodržiavanie povinnosti a odrádzať od jej obchádzania by mali členské štáty zaviesť sankcie za nesplnenie oznamovacej povinnosti alebo opomenutie povinného oznámenia. Sankcie by sa mali vzťahovať len na nesplnenie si oznamovacej povinnosti alebo opomenutie povinného oznámenia podľa tohto nariadenia a do úvahy by sa nemala brať trestná činnosť, ktorá by mohla byť spojená s peňažnými prostriedkami v hotovosti, ktoré by mohli byť predmetom ďalšieho vyšetrovania a ďalších opatrení mimo rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Mali by byť účinné, primerané a odrádzajúce a nemali by prekračovať mieru potrebnú na podporu dodržiavania povinnosti.

(29)  S cieľom podporiť dodržiavanie povinnosti a odrádzať od jej obchádzania by mali členské štáty zaviesť sankcie za nesplnenie oznamovacej povinnosti alebo opomenutie povinného oznámenia. Sankcie by sa mali vzťahovať len na nesplnenie si oznamovacej povinnosti alebo opomenutie povinného oznámenia podľa tohto nariadenia a do úvahy by sa nemala brať trestná činnosť, ktorá by mohla byť spojená s peňažnými prostriedkami v hotovosti, ktoré by mohli byť predmetom ďalšieho vyšetrovania a ďalších opatrení mimo rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Mali by byť účinné, primerané a odrádzajúce a nemali by prekračovať mieru potrebnú na podporu dodržiavania povinnosti. V záujme účinnosti a aby nedošlo k situácii, v ktorej by si zločinci zvolili členský štát vstupu alebo výstupu z územia Únie podľa úrovne platných sankcií, by sa týmto nariadením malo zaviesť priblíženie vnútroštátnych sankcií.

Pozmeňujúci návrh23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kontrol a efektívne spracovávanie, prenos a analýzu oznámení príslušnými orgánmi, by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci na prijatie vzoru formulárov oznámení, na určenie kritérií spoločného rámca pre riadenie rizík, na ustanovenie technických pravidiel a modalít a vzoru formulára, ktorý sa má používať pre oznámenia, výmenu informácií a na stanovenie pravidiel, ktorými sa má riadiť poskytovanie štatistických informácií Komisii a spôsobu, ktorým sa má uskutočňovať. To by malo zahŕňať zriadenie náležitého elektronického systému. Tieto právomoci by sa mali uplatňovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201123.

(30)  Hoci väčšina členských štátov už využíva harmonizovaný formulár oznámenia – úniový formulár oznámenia peňažných prostriedkov v hotovosti (EU-CDF) –, a to dobrovoľne, s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kontrol a efektívne spracovávanie, prenos a analýzu oznámení príslušnými orgánmi, by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci na prijatie vzoru formulárov oznámení, na ustanovenie technických pravidiel a modalít a vzoru formulára, ktorý sa má používať pre oznámenia, na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a na vytvorenie prepojenia medzi systémami na výmenu informácií, ktoré používajú príslušné orgány a finančné spravodajské jednotky, ako aj na stanovenie pravidiel, ktorými sa má riadiť poskytovanie štatistických informácií Komisii a spôsobu, ktorým sa má uskutočňovať. To by malo zahŕňať zriadenie náležitého elektronického systému. Tieto právomoci by sa mali uplatňovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011.

__________________

 

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(30a)  V záujme zaistenia jednotného uplatňovania kontrol príslušnými orgánmi by tieto kontroly mali vychádzať predovšetkým z analýzy rizika s cieľom identifikovať a vyhodnotiť riziká a vytvoriť potrebné protiopatrenia. Vytvorenie rámca riadenia rizík spoločného pre všetky členské štáty by členským štátom nemalo brániť v uskutočňovaní náhodných kontrol.

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  S cieľom rýchlo zvážiť budúce zmeny medzinárodných noriem, ako ich stanovuje finančná akčná skupina na boj proti praniu špinavých peňazí, alebo riešiť obchádzanie tohto nariadenia použitím likvidných uchovávateľov hodnoty, ktoré nie sú zahrnuté v definícii „peňažných prostriedkov v hotovosti“ by sa na Komisiu by sa mala preniesť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pokiaľ ide o uvedenú definíciu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201624; Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(31)  S cieľom rýchlo zvážiť budúce zmeny medzinárodných noriem, ako ich stanovuje finančná akčná skupina na boj proti praniu špinavých peňazí, alebo riešiť problém obchádzania tohto nariadenia použitím likvidných uchovávateľov hodnoty, ktoré nie sú zahrnuté v definícii „peňažných prostriedkov v hotovosti“ by sa na Komisiu mala preniesť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o podrobné pravidlá na vykonávanie kontrol príslušnými orgánmi – zohľadňujúc pritom spoločný rámec riadenia rizík vymedzený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/201323a a analýzu posúdenia rizík uskutočnenú v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849 – a pokiaľ ide o zmeny prílohy I k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201624; Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

__________________

__________________

 

23a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

24 Ref. na Ú. v. [L 123/1]

24 Ref. na Ú. v. [L 123/1]

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(31a)  Aby sa napravila súčasná situácia, keď si mnohí cestujúci nie sú vedomí svojej povinnosti oznámiť hotovosť, by členské štáty v spolupráci s Komisiou mali vypracovať vhodné materiály a začať pravidelné kampane na zvyšovanie povedomia zamerané na občanov Únie, štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj na právnické osoby. Tieto kampane by sa mali harmonizovať, a to vzhľadom na to, že by mali byť určené pre vonkajšie hranice Únie.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovuje systém kontrol, pokiaľ ide o peňažné prostriedky v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, a to s cieľom doplniť právny rámec na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý sa stanovuje v smernici (EÚ) 2015/849.

Týmto nariadením sa stanovuje systém kontrol, pokiaľ ide o peňažné prostriedky v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, a to s cieľom doplniť právny rámec na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý sa stanovuje v smernici (EÚ) 2015/849, a na predchádzanie akejkoľvek inej trestnej činnosti, ktorá je v rozpore s bezpečnosťou Únie alebo členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa uvedené v prílohe I,

–  obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa,

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty uvedené v prílohe I,

–  komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty,

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  predplatené karty uvedené v prílohe I;

–  anonymné predplatené karty;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  „obchodovateľný finančný nástroj na doručiteľa“ je iný nástroj ako mena, ktorý oprávňuje jeho držiteľa nárokovať si finančnú sumu pri predložení daného nástroja, a to bez toho, aby musel preukázať svoju totožnosť alebo nárok na uvedenú sumu;

d)  „obchodovateľný finančný nástroj na doručiteľa“ je iný nástroj ako mena, ktorý oprávňuje jeho držiteľa nárokovať si finančnú sumu pri predložení daného nástroja, a to bez toho, aby musel preukázať svoju totožnosť alebo nárok na uvedenú sumu; takéto obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa sú uvedené v prílohe I;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty“ sú tovary, ktoré sa vyznačujú vysokým pomerom medzi svojou hodnotou a svojím objemom a ktoré možno jednoducho zameniť za menu na prístupných obchodných trhoch, a to len s nízkymi transakčnými nákladmi;

e)  „komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty“ sú tovary, ktoré sa vyznačujú vysokým pomerom medzi svojou hodnotou a svojím objemom a ktoré možno jednoducho zameniť za menu na prístupných obchodných trhoch, a to len s nízkymi transakčnými nákladmi; takéto komodity sú uvedené v prílohe I;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  „predplatené karty“ sú karty neuvádzajúce meno majiteľa uchovávajúce peňažnú hodnotu alebo zdroje, ktoré možno použiť na platobné transakcie, na účely nadobudnutia tovaru alebo služieb alebo na vyplatenie meny, ktoré nie sú prepojené s bankovým účtom;

f)  „anonymné predplatené karty“ sú karty neuvádzajúce meno majiteľa uchovávajúce peňažnú hodnotu alebo zdroje alebo poskytujúce prístup k peňažnej hodnote alebo zdrojom, ktoré možno použiť na platobné transakcie, na účely nadobudnutia tovaru alebo služieb alebo na vyplatenie meny, ktoré nie sú prepojené s bankovým účtom. Tieto anonymné predplatené karty sú uvedené v prílohe I;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  „prepravca“ je každá fyzická osoba, ktorá vstupuje do Únie, resp. opúšťa Úniu a má pri sebe peňažné prostriedky v hotovosti alebo ich prepravuje v batožine alebo v dopravnom prostriedku, v ktorom prekračuje vonkajšiu hranicu;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  „peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu“ sú peňažné prostriedky v hotovosti, ktoré sú súčasťou zásielky, ktorú nesprevádza majiteľ, odosielateľ ani zamýšľaný príjemca týchto peňažných prostriedkov v hotovosti;

h)  „peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu“ sú peňažné prostriedky v hotovosti, ktoré sú súčasťou zásielky bez prepravcu;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14 s cieľom zmeniť prílohu I tak, aby boli zohľadnené nové trendy v oblasti prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu v zmysle ich vymedzenia v článku 1 ods. 3, 4 a 5 smernice (EÚ) 2015/849, resp. najlepšie postupy v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ako aj aby sa páchateľom trestnej činnosti zabránilo vo využívaní obchodovateľných finančných nástrojov na doručiteľa, komodít používaných ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty alebo predplatených kariet na obchádzanie povinností stanovených v článkoch 3 a 4.

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14 s cieľom zmeniť prílohu I tak, aby boli zohľadnené nové trendy v oblasti prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu v zmysle ich vymedzenia v článku 1 ods. 3, 4 a 5 smernice (EÚ) 2015/849, resp. najlepšie postupy v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ako aj aby sa páchateľom trestnej činnosti zabránilo vo využívaní obchodovateľných finančných nástrojov na doručiteľa, komodít používaných ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty alebo anonymných predplatených kariet na obchádzanie povinností stanovených v článkoch 3 a 4.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 3 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Oznamovacia povinnosť

Povinnosť oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Akákoľvek fyzická osoba, ktorá vstupuje do Únie, resp. opúšťa Úniu, a prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti s hodnotou 10 000 EUR alebo viac, či už u seba, vo svojej batožine alebo vo svojom dopravnom prostriedku, oznámi tieto peňažné prostriedky v hotovosti príslušným orgánom členského štátu, cez ktorý vstupuje do Únie, resp. cez ktorý Úniu opúšťa, pričom ich sprístupní na účely kontroly. Oznamovacia povinnosť sa nepovažuje za splnenú, ak sa poskytli nesprávne alebo neúplné informácie, resp. ak peňažné prostriedky neboli na účely kontroly sprístupnené.

1.  Každý prepravca, ktorý vstupuje do Únie, resp. opúšťa Úniu, a prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti s hodnotou 10 000 EUR alebo viac, či už u seba, vo svojej batožine alebo vo svojom dopravnom prostriedku, oznámi tieto peňažné prostriedky v hotovosti príslušným orgánom členského štátu, cez ktorý vstupuje do Únie, resp. cez ktorý Úniu opúšťa, pričom ich sprístupní na účely kontroly. Oznamovacia povinnosť sa nepovažuje za splnenú, ak sa poskytli nesprávne alebo neúplné informácie, resp. ak peňažné prostriedky neboli na účely kontroly sprístupnené.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  deklarantovi vrátane celého mena, adresy, dátumu a miesta narodenia a štátnej príslušnosti;

a)  prepravcovi vrátane celého mena, kontaktných údajov (vrátane adresy), dátumu a miesta narodenia, štátnej príslušnosti a čísla dokladu totožnosti;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  majiteľovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, adresy, dátumu a miesta narodenia a štátnej príslušnosti;

b)  majiteľovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, kontaktných údajov (vrátane adresy), dátumu a miesta narodenia, štátnej príslušnosti a čísla dokladu totožnosti v prípade fyzických osôb, alebo celého mena/názvu, kontaktných údajov (vrátane adresy), registračného čísla alebo identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty v prípade právnických osôb;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zamýšľanom príjemcovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, adresy, dátumu a miesta narodenia a štátnej príslušnosti;

c)  zamýšľanom príjemcovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, kontaktných údajov (vrátane adresy), dátumu a miesta narodenia, čísla dokladu totožnosti a štátnej príslušnosti v prípade fyzických osôb, alebo celého mena, kontaktných údajov (vrátane adresy), registračného čísla alebo identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty v prípade právnických osôb;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  sume a povahe peňažných prostriedkov v hotovosti;

d)  povahe a sume alebo hodnote peňažných prostriedkov v hotovosti;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  pôvode a zamýšľanom použití peňažných prostriedkov v hotovosti;

e)  hospodárskom pôvode;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  zamýšľanom použití peňažných prostriedkov v hotovosti;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Tieto informácie sa poskytnú písomne, resp. elektronicky, a to s použitím formulára stanoveného podľa článku 15 písm. a). Deklarantovi sa na požiadanie poskytne potvrdená kópia.

3.  Tieto informácie sa poskytnú písomne, resp. elektronicky, a to s použitím formulára stanoveného podľa článku 15 písm. a). Deklarantovi sa poskytne potvrdená kópia.

Odôvodnenie

Deklaranti by vždy mali dostať písomnú kópiu, keďže nie vždy musia byť v takej pozícii, aby o ňu požiadali (napr. nevedia, že na ňu majú nárok, nehovoria jazykom danej krajiny).

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povinné oznámenie

Povinné oznámenie v prípade peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade, že do Únie bez sprievodu vstupujú, resp. Úniu opúšťajú, peňažné prostriedky v hotovosti s hodnotou 10 000 EUR alebo viac, môžu príslušné orgány členského štátu, cez ktorý tieto peňažné prostriedky v hotovosti vstupujú do Únie, resp. cez ktorý Úniu opúšťajú, na základe analýzy rizika požadovať, aby ich odosielateľ, ich príjemca alebo ich zástupca vyhoveli povinnému oznámeniu. Oznamovacia povinnosť sa nepovažuje za splnenú, ak sa poskytli nesprávne alebo neúplné informácie, resp. ak peňažné prostriedky neboli na účely kontroly sprístupnené.

1.  V prípade, že do Únie bez sprievodu vstupujú, resp. Úniu opúšťajú, peňažné prostriedky v hotovosti s hodnotou 10 000 EUR alebo viac, môžu príslušné orgány členského štátu, cez ktorý tieto peňažné prostriedky v hotovosti vstupujú do Únie, resp. cez ktorý Úniu opúšťajú, na základe analýzy rizika požadovať, aby ich odosielateľ, ich príjemca alebo ich zástupca vyhoveli povinnému oznámeniu, a to v stanovenej lehote nepresahujúcej 30 dní. Príslušné orgány si môžu dané peňažné prostriedky v hotovosti ponechať, až kým odosielateľ, príjemca alebo jeho zástupca nepredložia oznámenie.

 

Oznamovacia povinnosť sa nepovažuje za splnenú, ak do uplynutia lehoty nebolo predložené oznámenie, ak sa poskytli nesprávne alebo neúplné informácie, resp. ak peňažné prostriedky neboli na účely kontroly sprístupnené.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  deklarantovi vrátane celého mena, adresy, dátumu a miesta narodenia a štátnej príslušnosti;

a)  deklarantovi vrátane celého mena, kontaktných údajov (vrátane adresy), dátumu a miesta narodenia, štátnej príslušnosti a čísla dokladu totožnosti;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  majiteľovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, adresy, dátumu a miesta narodenia a štátnej príslušnosti;

b)  majiteľovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, kontaktných údajov (vrátane adresy), dátumu a miesta narodenia, štátnej príslušnosti a čísla dokladu totožnosti v prípade fyzických osôb, alebo celého mena/názvu, kontaktných údajov (vrátane adresy), registračného čísla alebo identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty v prípade právnických osôb.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  odosielateľovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, adresy, dátumu a miesta narodenia a štátnej príslušnosti;

c)  odosielateľovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, kontaktných údajov (vrátane adresy), dátumu a miesta narodenia, štátnej príslušnosti a čísla dokladu totožnosti v prípade fyzických osôb alebo celého mena/názvu, kontaktných údajov (vrátane adresy), registračného čísla alebo identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty v prípade právnických osôb;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  príjemcovi alebo zamýšľanom príjemcovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, adresy, dátumu a miesta narodenia a štátnej príslušnosti;

d)  príjemcovi alebo zamýšľanom príjemcovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, kontaktných údajov (vrátane adresy), dátumu a miesta narodenia, štátnej príslušnosti a čísla dokladu totožnosti v prípade fyzických osôb alebo celého mena/názvu, kontaktných údajov (vrátane adresy), registračného čísla alebo identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty v prípade právnických osôb;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  sume a povahe peňažných prostriedkov v hotovosti;

e)  povahe a sume alebo hodnote peňažných prostriedkov v hotovosti;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  pôvode a zamýšľanom použití peňažných prostriedkov v hotovosti.

f)  hospodárskom pôvode;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  zamýšľanom použití peňažných prostriedkov v hotovosti.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Tieto informácie sa poskytnú písomne, resp. elektronicky, a to s použitím formulára stanoveného podľa článku 15 písm. a). Deklarantovi sa na požiadanie poskytne potvrdená kópia.

3.  Tieto informácie sa poskytnú písomne, resp. elektronicky, a to s použitím formulára stanoveného podľa článku 15 písm. a). Deklarantovi sa poskytne potvrdená kópia.

Odôvodnenie

Deklaranti by vždy mali dostať písomnú kópiu, keďže nie vždy musia byť v takej pozícii, aby o ňu požiadali (napr. nevedia, že na ňu majú nárok, nehovoria jazykom danej krajiny).

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade nesplnenia povinnosti podľa článku 3 alebo povinného oznámenia podľa článku 4 príslušné orgány písomne alebo v elektronickej forme samé vypracujú oznámenie (oznámenie ex offo), ktoré bude podľa možnosti obsahovať informácie uvedené v článku 3 ods. 2, resp. v článku 4 ods. 2.

3.  V prípade nevykonania oznámenia podľa článku 3 alebo povinného oznámenia podľa článku 4 príslušné orgány písomne alebo v elektronickej forme samé vypracujú oznámenie (oznámenie ex offo), ktoré bude podľa možnosti obsahovať informácie uvedené v článku 3 ods. 2, resp. v článku 4 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Kontroly budú vychádzať predovšetkým z analýzy rizika, s cieľom identifikovať a vyhodnotiť riziká a vytvoriť potrebné protiopatrenia, a budú sa realizovať v rámci spoločného rámca pre riadenie rizík v súlade s kritériami stanovenými podľa článku 15 písm. b).

4.  Kontroly vychádzajú predovšetkým z analýzy rizika, s cieľom identifikovať a vyhodnotiť riziká a vytvoriť potrebné protiopatrenia.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Analýza rizika uvedená v odseku 4 príslušným orgánom nebráni v uskutočňovaní spontánnych kontrol a kontrol založených na konkrétnych informáciách získaných iným orgánom. Príslušné orgány sú vybavené primeranými nástrojmi na účely kontrol.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14, pokiaľ ide o podrobné pravidlá na vykonávanie kontrol príslušnými orgánmi, a zohľadňuje pritom spoločný rámec riadenia rizík vymedzený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 a analýzu posúdenia rizík uskutočnenú v súlade s článkami 6 a 7 smernice (EÚ) 2015/849;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4c.  Právomoci udelené príslušným orgánom podľa tohto článku sa vzťahujú aj na článok 6.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 6 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Sumy nižšie ako stanovená hranica

Sumy nižšie ako stanovená hranica, pri ktorých existuje podozrenie, že súvisia s trestnou činnosťou

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade, že príslušné orgány zistia, že určitá fyzická osoba vstupuje do Únie, resp. Úniu opúšťa, so sumou peňažných prostriedkov v hotovosti pod hranicou uvedenou v článku 3, a ak sú na základe analýzy rizika náznaky, že tieto peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, príslušné orgány zaznamenajú túto informáciu, celé meno, adresu, dátum a miesto narodenia a štátnu príslušnosť tejto osoby, ako aj informáciu o použitom dopravnom prostriedku.

1.  V prípade, že príslušné orgány zistia, že určitý prepravca vstupuje do Únie, resp. Úniu opúšťa, so sumou peňažných prostriedkov v hotovosti pod hranicou uvedenou v článku 3, a ak existujú náznaky, že tieto peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, príslušné orgány zaznamenajú túto informáciu aj podrobnosti stanovené v článku 3 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade, že príslušné orgány zistia, že určitá zásielka peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu v sume pod hranicou uvedenou v článku 4 vstupuje do Únie, resp. Úniu opúšťa, a ak sú na základe analýzy rizika náznaky, že tieto peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, príslušné orgány zaznamenajú túto informáciu, celé meno, adresu, dátum a miesto narodenia a štátnu príslušnosť odosielateľa, zamýšľaného príjemcu, resp. ich zástupcu, ako aj informáciu o tom, aký druh zásielky bol použitý.

2.  V prípade, že príslušné orgány zistia, že určitá zásielka peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu v sume pod hranicou uvedenou v článku 4 vstupuje do Únie, resp. Úniu opúšťa a ak existujú náznaky, že tieto peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, príslušné orgány zaznamenajú túto informáciu aj podrobnosti uvedené v článku 4 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  sú náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, bez ohľadu na to, či ich prepravuje fyzická osoba, resp. či ide o peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu.

b)  sú náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Správne rozhodnutie podľa odseku 1 bude sprevádzať uvedenie dôvodov, oznámi sa dotknutej osobe v čase jeho vydania, a bude možné voči nemu uplatniť účinný prostriedok nápravy v súlade s postupmi stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

2.  Správne rozhodnutie podľa odseku 1 sprevádza zdôvodnenie, pričom sa v čase vydania oznámi:

 

a)  osobe povinnej vykonať oznámenie v súlade s článkom 3 alebo povinné oznámenie v súlade s článkom 4; alebo

 

b)  prepravcovi a vlastníkovi v situáciách uvedených v článku 6 ods. 1 alebo vlastníkovi, zamýšľanému príjemcovi a odosielateľovi v situáciách uvedených v článku 6 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Správne rozhodnutie uvedené v odseku 1 podlieha účinným prostriedkom nápravy v súlade s postupmi stanovenými vo vnútroštátnom práve.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Obdobie dočasného zadržania musí výhradne trvať len po čas, ktorý je potrebný, na to, aby príslušné orgány určili, či si okolnosti daného prípadu vyžadujú ďalšie zadržiavanie. Maximálne trvanie dočasného zadržania sa stanoví vo vnútroštátnych právnych predpisoch, nesmie byť však dlhšie ako 30 dní. V prípade, že sa počas tohto obdobia neurčí, či si okolnosti daného prípadu vyžadujú ďalšie zadržiavanie, resp. v prípade, že sa určilo, že si okolnosti daného prípadu nevyžadujú ďalšie zadržiavanie, zadržiavané peňažné prostriedky v hotovosti sa bezodkladne poskytnú deklarantovi.

3.  Doba dočasného zadržania musí výhradne trvať len po čas, ktorý je potrebný, na to, aby príslušné orgány určili, či si okolnosti daného prípadu vyžadujú ďalšie zadržiavanie. Maximálne trvanie dočasného zadržania sa stanoví vo vnútroštátnych právnych predpisoch, nie je však dlhšie ako 30 dní. V prípade, že sa počas tejto doby neurčí, či si okolnosti daného prípadu vyžadujú ďalšie zadržiavanie, resp. v prípade, že sa určilo, že si okolnosti daného prípadu nevyžadujú ďalšie zadržiavanie, zadržiavané peňažné prostriedky v hotovosti sa bezodkladne sprístupnia:

 

a)  deklarantovi alebo prepravcovi v situáciách uvedených v článkoch 3 a 4; alebo

 

b)  prepravcovi alebo vlastníkovi v situáciách uvedených v článku 6 ods. 1 alebo vlastníkovi, zamýšľanému príjemcovi alebo odosielateľovi v situáciách uvedených v článku 6 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné orgány zaznamenajú informácie získané podľa článku 3, článku 4, článku 5 ods. 3 alebo článku 6 a poskytnú ich finančnej spravodajskej jednotke členského štátu, v ktorom boli získané, a to v súlade s technickými pravidlami stanovenými podľa článku 15 písm. c).

1.  Príslušné orgány zaznamenajú informácie získané podľa článku 3, článku 4, článku 5 ods. 3 alebo článku 6 a poskytnú ich finančnej spravodajskej jednotke členského štátu, v ktorom boli získané, ktorá ich urýchlene sprístupní finančným spravodajským jednotkám iných členských štátov, a to v súlade s technickými pravidlami stanovenými podľa článku 15 písm. c).

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Na účely tohto nariadenia a bez toho, aby boli dotknuté pravidlá ochrany údajov Únie, najmä pokiaľ ide o zásadu obmedzenia účelu a práva prístupu, sa zriadi prepojenie medzi systémom, ktorý na výmenu informácií používajú príslušné orgány podľa nariadenia Rady (ES) č. 515/971a, a systémom, ktorý na výmenu informácií používajú finančné spravodajské jednotky podľa rozhodnutia Rady 2000/642/SVV1b, a to v súlade s technickými pravidlami stanovenými Komisiou podľa článku 15 písm. c).

 

_______________

 

1a Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach, Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1, naposledy pozmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1525 z 9. septembra 2015, Ú. v. EÚ L 243, 18.9.2015, s. 1.

 

1b Rozhodnutie 2000/642/SVV zo 17. októbra 2000 upravujúce spoluprácu pri výmene informácií medzi finančnými informačnými jednotkami členských štátov. Ú. v. ES L 271, 24.10.2000, s. 4.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa oznámia čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa, keď boli zhromaždené.

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa oznámia čo najskôr, najneskôr však do štyroch pracovných dní odo dňa, keď boli zhromaždené.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia do 1. januára 2019 posúdi vhodnosť vytvorenia finančnej spravodajskej jednotky Únie a ak to bude vhodné, predloží legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade, že sú náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na finančné záujmy Únie, poskytnú sa informácie uvedené v odseku 1 aj Komisii.

2.  V prípade, že sú náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na finančné záujmy Únie, poskytnú sa informácie uvedené v odseku 1 aj Komisii, Európskej prokuratúre, Eurojustu a Europolu. Komisia vykoná štatistickú analýzu získaných informácií a sprístupní ju verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Príslušný orgán oznámi informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 v súlade s technickými pravidlami stanovenými podľa článku 15 písm. c), pričom použije formulár stanovený podľa článku 15 písm. d).

3.  Príslušný orgán oznámi informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 v súlade s technickými pravidlami stanovenými podľa článku 15 písm. ca), pričom použije formulár stanovený podľa článku 15 písm. d).

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa oznámia čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa, keď boli zhromaždené.

4.  Informácie uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) a v odseku 2 sa oznámia čo najskôr, najneskôr však do štyroch pracovných dní odo dňa, keď boli zhromaždené;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  informácie a výsledky uvedené v odseku 1 písm. d) sa oznámia každých šesť mesiacov alebo na požiadanie všetkým členským štátom a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty alebo Komisia môžu v rámci vzájomnej administratívnej pomoci oznámiť tretej krajine ďalej uvedené informácie, pod podmienkou, že na to udelí súhlas príslušný orgán, ktorý tieto informácie od deklaranta alebo jeho zástupcu získal, a pod podmienkou, že takéto oznámenie je v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami a ustanoveniami Únie o prenose osobných údajov do tretích krajín:

1.  Členské štáty alebo Komisia môžu v rámci vzájomnej administratívnej pomoci oznámiť tretej krajine ďalej uvedené informácie, pod podmienkou, že na to udelí súhlas príslušný orgán, ktorý tieto informácie od prepravcu alebo deklaranta získal, a pod podmienkou, že takéto oznámenie je v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami a ustanoveniami Únie o prenose osobných údajov do tretích krajín:

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty akékoľvek poskytnutie informácií podľa odseku 1 oznamujú Komisii.

2.  Členské štáty akékoľvek poskytnutie informácií podľa odseku 1 oznamujú Komisii a Komisia každoročne podáva správu o týchto informáciách Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné orgány konajú ako prevádzkovatelia osobných údajov, ktoré získali v súlade s článkami 3, 4 a 6.

1.  Príslušné orgány konajú ako prevádzkovatelia osobných údajov, ktoré získali v súlade s článkami 3, 4, 5 ods. 3 a článkom 6.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Spracovanie osobných údajov na základe tohto nariadenia sa uskutočňuje len na účely predchádzania trestnej činnosti a boja proti nej. .

2.  Spracovanie osobných údajov na základe tohto nariadenia sa uskutočňuje len na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií. Toto spracovanie patrí do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6801a.

 

___________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV, Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia so smernicou 2016/680 o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Prístup k osobným údajom získaným v súlade s odsekmi 3, 4 a 6 budú mať len riadne oprávnení zamestnanci príslušných orgánov a tieto údaje budú náležite zabezpečené pred neoprávneným prístupom alebo poskytnutím. Pokiaľ sa v článkoch 8, 9 a 10 nestanovuje inak, predmetné informácie nemožno sprístupniť ani poskytnúť bez výslovného súhlasu príslušného orgánu, ktorý ich pôvodne získal. Tento súhlas však nie je potrebný, keď sú príslušné orgány povinné predmetné informácie sprístupniť alebo poskytnúť podľa právnych predpisov platných v dotknutom členskom štáte, a to najmä v súvislosti so súdnym konaním.

3.  Prístup k osobným údajom získaným v súlade s článkami 3, 4, 5 ods. 3 a článkom 6 budú mať len riadne oprávnení zamestnanci príslušných orgánov a tieto údaje budú náležite zabezpečené pred neoprávneným prístupom alebo poskytnutím. Pokiaľ sa v článkoch 8, 9 a 10 nestanovuje inak, predmetné informácie nemožno sprístupniť ani poskytnúť bez výslovného súhlasu príslušného orgánu, ktorý ich pôvodne získal. Tento súhlas však nie je potrebný, keď sú príslušné orgány povinné predmetné informácie sprístupniť alebo poskytnúť podľa právnych predpisov platných v dotknutom členskom štáte, a to najmä v súvislosti so súdnym konaním.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Príslušné orgány a finančná spravodajská jednotka uchovávajú osobné údaje získané v súlade s článkami 3, 4 a 6 počas piatich rokov odo dňa ich zhromaždenia. Po uplynutí tohto obdobia sa tieto údaje vymažú alebo zanonymizujú.

4.  Príslušné orgány a finančná spravodajská jednotka uchovávajú osobné údaje získané v súlade s článkami 3, 4, 5 ods. 3 a článkom 6 iba tak dlho, ako je nutné a primerané na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú, najviac však počas troch rokov odo dňa ich zhromaždenia. Ak existujú náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, príslušné orgány a finančná spravodajská jednotka uchovávajú osobné údaje získané v súlade s článkami 3, 4, 5 ods. 3 a článkom 6 maximálne päť rokov. V tom prípade je nutné toto dlhšie uchovávanie odôvodniť a dôvody zaznamenať. Ak sa neprijme žiadne rozhodnutie o pokračovaní uchovávania, údaje sa po troch rokoch automaticky vymažú

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zavedie sankcie, ktoré sa uplatnia v prípadoch nesplnenia povinností oznamovania stanovených v článkoch 3 a 4. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Každý členský štát zavedie sankcie, ktoré sa uplatnia v prípadoch nesplnenia povinností oznamovania stanovených v článkoch 3 a 4. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty sa budú snažiť zaviesť koordinovaný súbor sankcií v celej Únii. V záujme dosiahnutia tohto cieľa môže Komisia prípadne predložiť legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ….26

2  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2 a článku 5 ods. 4a sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od …26

__________________

__________________

26 *Dátum nadobudnutia účinnosti základného právneho aktu alebo akýkoľvek iný dátum stanovený zákonodarcom.

26 *Dátum nadobudnutia účinnosti základného právneho aktu alebo akýkoľvek iný dátum stanovený zákonodarcom.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 2 a článku 5 ods. 4a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2 a článku 5 ods. 4a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  kritérií spoločného rámca pre riadenie rizík uvedeného v článku 5 ods. 4;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  technických pravidiel pre výmenu informácií podľa článkov 8 a 9 vrátane zriadenia náležitého elektronického systému;

c)  technických pravidiel pre výmenu informácií podľa článku 8 ods. 1 a 2 a článku 9 prostredníctvom colného informačného systému uvedeného v článku 23 nariadenia Rady (ES) č. 515/971a;

 

_________________

 

1a Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  technických pravidiel pre prepojenie podľa článku 8 ods. 1a;

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie uvedené v odseku 1 písm. c) sa budú Komisii poskytovať najmenej raz za šesť mesiacov.

Informácie uvedené v odseku 1 písm. c) sa budú Komisii poskytovať najmenej raz za šesť mesiacov. Komisia zverejní výročnú správu o štatistických informáciách s cieľom odhadnúť rozsah a sumy pašovaných peňažných prostriedkov v hotovosti.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia zverejňuje informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a odseku 1 písm. b) na svojej webovej stránke a jednoznačným spôsobom čitateľov informuje o kontrolách týkajúcich sa peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu.

Odôvodnenie

Občania a cestovatelia, ktorí sa chcú informovať o svojich povinnostiach, by mali mať možnosť nájsť informácie o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti a o zozname príslušných orgánov na webovej stránke prevádzkovanej Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 17 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 17a

 

Informačné kampane

 

Na začiatku uplatňovania tohto nariadenia Komisia, v spolupráci s členskými štátmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, uskutoční kampaň informujúcu občanov EÚ a štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj právnické osoby, o cieľoch tohto nariadenia, povinnostiach podľa článkov 3 a 4, uchovávaných údajoch, zozname príslušných orgánov, možnosti dočasného zadržania podľa článku 7, sankciách zavedených podľa článku 13 a právach na účinný prostriedok nápravy. Komisia a členské štáty takéto kampane pravidelne opakujú. Členské štáty pripravia a zavedú potrebné politiky na informovanie svojich občanov a osôb s pobytom v týchto krajinách o tomto nariadení. Členské štáty zabezpečia, aby na takéto informačné politiky bol k dispozícii dostatok finančných prostriedkov.

Odôvodnenie

V záujme informovania občanov a cestovateľov o povinnosti oznamovať peňažné prostriedky v hotovosti pri prekračovaní hraníc a teda na zvýšenie jej účinnosti by Komisia mala spustiť informačné kampane o tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a následne každých päť rokov.

Komisia na základe informácií, ktoré pravidelne získava od členských štátov, predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a následne každé tri roky. V správe sa posúdi najmä to, či by sa do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia nemali zahrnúť aj iné aktíva, či postup sprístupňovania pre peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu napĺňa účel a či by sa nemala preskúmať hraničná hodnota peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 5 ods. 4a a článok 15 písm. a), b), d) a e) sa uplatňujú od ... [deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Príloha I – nadpis 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty a predplatené karty, ktoré sa považujú za peňažné prostriedky v hotovosti v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. a) bodmi ii), iii) a iv)

Obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty a anonymné predplatené karty, ktoré sa považujú za peňažné prostriedky v hotovosti v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. a) bodmi ii), iii) a iv)

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Tieto predplatené karty sa považujú za peňažné prostriedky v hotovosti v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. a) bodom iv):

3.  Tieto anonymné predplatené karty sa považujú za peňažné prostriedky v hotovosti v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. a) bodom iv):

(1)

  Ú. v. EÚ C 246, 28.7.2017, s. 22.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I – Kontext návrhu

V súvislosti s bojom proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti sa musia prijať opatrenia na európskej úrovni s cieľom zastaviť financovanie týchto trestných činností, a teda ukončiť zneužívanie odlišných vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti zo strany zločincov. Celoeurópsky prístup ku kontrole pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti do Európskej únie alebo z nej je potrebný nielen na zaručenie riadneho fungovania vnútorného trhu, ale aj na ochranu občanov Únie a podnikov.

Colné orgány stoja v prednej línii v boji za naplnenie tohto cieľa, keďže sú zodpovedné za kontroly toku cestujúcich, ako aj za pohyb zásielok cez vonkajšie hranice. Spolupráca medzi colnými orgánmi členských štátov sa musí posilniť, aby sa zločincom zabránilo obchádzať kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti na vonkajších hraniciach EÚ.

Európska komisia prijala 21. decembra 2016 balík opatrení na doplnenie a posilnenie právneho rámca EÚ v oblastiach prania špinavých peňazí, nezákonných peňažných tokov a zmrazovania a konfiškácie majetku. Tieto návrhy sa uskutočňujú v kontexte záväzkov prijatých v akčnom pláne boja proti financovaniu terorizmu z februára 2016.

Komisia okrem iného navrhuje opatrenie, ktorým sa zlepší existujúce nariadenie o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti prijaté v roku 2005 na kontrolu pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu. Právnym základom pre tento návrh je článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa stanovuje zásada aproximácie vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov, ktorých cieľom je vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu, a článok 33, v ktorom sa stanovuje posilnenie colnej spolupráce medzi členskými štátmi navzájom a medzi členskými štátmi a Komisiou.

Zmeny, ktoré navrhuje Komisia, sú zamerané na sprísnenie kontrol ľudí, ktorí vstupujú na územie EÚ alebo ho opúšťajú s hotovosťou 10 000 EUR alebo viac či s drahými komoditami, alebo kontrol hotovosti 10 000 EUR alebo viac či s drahých komodít, ktoré sa cez ňu zasielajú v poštových balíkoch alebo ako náklad. Cieľom týchto zmien je tiež umožní orgánom konať aj v prípade súm nižších ako je prahová hodnota colného vyhlásenia, ktorá predstavuje 10 000 EUR, ak existuje podozrenie z trestnej činnosti, a zlepšiť výmenu informácií medzi orgánmi a členskými štátmi.

Konkrétne sa v návrhu rozširuje vymedzenie pojmu „peňažné prostriedky“ o zlato a iné tovary vysokej hodnoty, ako aj predplatené platobné karty, ktoré nie sú prepojené s finančným účtom a ktoré v súčasnosti nie sú zahrnuté do štandardného colného vyhlásenia. V návrhu je zahrnutý aj prípad pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu.

Návrh takisto umožňuje príslušným orgánom dočasne zadržať hotovosť, keď odhalia pohyby súm v nižšej ako prahovej hodnote, ktoré zdanlivo súvisia s nezákonnou činnosťou, čo nie je zahrnuté v súčasnom nariadení.

Napokon, návrh je zameraný na zabezpečenie jednotného uplatňovania kontrol prostredníctvom vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, pokiaľ ide o kritériá riadenia rizík, pravidlá pre výmenu informácií, vzory komunikácie a systém výmeny údajov, ako aj poskytovanie informácií zo strany členských štátov Komisii.

II – Stanoviská spravodajcov

Spravodajcovia vítajú celkový cieľ návrhu aktualizovať a zlepšiť súčasné nariadenie. Vzhľadom na nedávne udalosti jasne ukázali, že páchateľom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu sa podarilo nájsť spôsoby, ako sa vyhnúť európskym pravidlám týkajúcim sa kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti.

Hlavné zmeny, ktoré navrhli spravodajcovia, sú zamerané na to, aby sa nariadenie ešte posilnilo tým, že sa objasnia niektoré kľúčové ustanovenia, najmä vymedzenie a rozlíšenie „peňažných prostriedkov v hotovosti so sprievodom“ a „bez sprievodu“, ako aj meno osoby zodpovednej za oznámenie peňažných prostriedkov v hotovosti so sprievodom. Táto bola vymedzená tak, aby zahŕňala každú fyzickú osobu, ktorá vstupuje do Únie, resp. opúšťa Úniu, a prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti pri sebe, v batožine alebo v dopravnom prostriedku, v ktorom táto osoba prekročí vonkajšie hranice, a to bez ohľadu na vzťah medzi touto osobou a peňažnými prostriedkami v hotovosti (majiteľ alebo zamýšľaný príjemca).

Okrem toho, s cieľom uľahčiť vyšetrovania príslušných orgánov a na zabezpečenie jasnej identifikácie dotknutých osôb sa rozšírili a spresnili údaje, ktoré sa majú uviesť vo vyhlásení pre fyzické a právnické osoby.

Aby sa objasnil koncept „riadenie rizika“, doplnili sa odkazy na platné vymedzenie v nariadení 952/2013 a ustanovenie, ktoré zahŕňa vývoj v oblasti „posudzovania rizika“, ktoré je uvedené v smernici 205/849. Za dôležitý bod spravodajcovia považujú potrebu z dôvodu efektívnosti namiesto článku 291 ZFEÚ uplatňovať článok 290 ZFEÚ. Potrebná zmena sa navrhuje v návrhu správy.

Spravodajcovia sú presvedčení, že dosiahnutie cieľov uvedených v tomto návrhu predpokladá harmonizáciu vykonávania kontrol zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov na európskej úrovni aj aproximáciu vnútroštátnych sankcií za nedodržanie predpisov. Komisia by mala prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kontrol zo strany príslušných orgánov a členské štáty by mali brať do úvahy judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva, pokiaľ ide o colné sankcie, ktoré by mali byť založené na zásade proporcionality.

Jedno z kľúčových zlepšení obsiahnutých v nariadení sa týka výmeny údajov. Spravodajcovia v tejto súvislosti uprednostňujú rýchle konanie a po porade s odborníkmi v danej oblasti navrhujú, aby sa priamo začal uplatňovať informačný systém na výmenu údajov CIS+, ktorý majú používať všetky členské štáty. Používanie tohto systému je jednoduché a efektívne a aby sa trestnej činnosti predchádzalo čo najefektívnejšie, spravodajcovia tiež navrhujú, aby členské štáty mali povinnosť oznámiť Komisii informácie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď boli zhromaždené, namiesto jedného mesiaca, ako je v súčasnosti uvedené v nariadení.

V tejto súvislosti spravodajcovia navrhujú vytvorenie európskej finančnej spravodajskej jednotky, aby sa zlepšila spolupráca v oblasti koordinácie vyšetrovacích orgánov a umožnil prenos informácií získaných zo strany národných jednotiek bez zdržaní. Vzhľadom na dynamický a premenlivý charakter otázok, ktorými sa zaoberá toto nariadenie, spravodajcovia navrhli výraznú doložku o preskúmaní, ktorá umožňuje pravidelnú aktualizáciu nariadenia každé tri roky, aby bolo možné držať krok s technickými kapacitami a vývojom podvodníkov.

Napokon, spravodajcovia majú rovnaký názor ako Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorý víta stanovenie maximálnej lehoty uchovávania osobných údajov uchovávaných príslušnými orgánmi a finančnými spravodajskými jednotkami.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu

Referenčné čísla

COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)

Dátum predloženia v EP

22.12.2016

 

 

 

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

19.1.2017

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

JURI

25.1.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Mady Delvaux

29.6.2017

Juan Fernando López Aguilar

29.6.2017

 

 

Článok 55 – Spoločný postup výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

6.7.2017

Prerokovanie vo výbore

21.11.2017

 

 

 

Dátum prijatia

4.12.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

55

3

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Kinga Gál, Sven Giegold, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Roberta Metsola, Claude Moraes, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Judith Sargentini, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Helga Stevens, Paul Tang, Traian Ungureanu, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pál Csáky, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Luigi Morgano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Daniele Viotti, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Zbigniew Kuźmiuk

Dátum predloženia

8.12.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

55

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Brian Hayes, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Anne Sander, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Claude Moraes, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Paul Tang, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bas Eickhout, Sven Giegold, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

3

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Auke Zijlstra

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Joachim Starbatty, Helga Stevens

EFDD

Marco Valli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia