Postopek : 2016/0413(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0394/2017

Predložena besedila :

A8-0394/2017

Razprave :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Glasovanja :

PV 12/09/2018 - 6.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0338

POROČILO     ***I
PDF 922kWORD 105k
8.12.2017
PE 610.703v02-00 A8-0394/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalca: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

(Postopek s skupnimi sejami odborov – člen 55 Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005

(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2016)0825),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 33 in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0001/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju prispevkov češke poslanske zbornice in španskega parlamenta k osnutku zakonodajnega akta,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. aprila 2017(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju skupne razprave Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v skladu s členom 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0394/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če nadomesti, bistveno spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Storilci kaznivih dejanj v Unijo tihotapijo gotovino, vendar ni jasnih ocen o velikosti in vrednosti zneskov, pretihotapljenih čez meje. Odgovornost za odkrivanje, evidentiranje in preiskovanje prenosov gotovine je razdeljena med države članice in nacionalni organi se lahko soočajo s pravnimi ovirami, ki carinski upravi onemogočajo nadzorovanje ali poročanje o gotovini, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje. O nekaterih prenosljivih instrumentih visoke vrednosti razen gotovine, kot so zlato, diamanti, predplačniške kartice, digitalne denarnice in prinosniške delnice, se redko poroča, ker jih je težko odkriti ali ker trenutno v večini držav članic niso vključeni v področje uporabe uredb o gotovini.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Glede na tveganje, da bi uporaba Direktive 91/308/EGS lahko povzročila porast prenosov gotovine za nedovoljene namene, kar bi lahko ogrožalo finančni sistem in notranji trg, je bila direktiva dopolnjena z Uredbo (ES) št. 1889/2005 Evropskega parlamenta in Sveta20. Namen navedene uredbe je preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma z določitvijo sistema kontrol fizičnih oseb, ki vstopajo v Unijo ali izstopajo iz nje in imajo pri sebi gotovino ali prenosljive instrumente, ki se glasijo na prinosnika, v vrednosti 10 000 EUR ali več ali protivrednost navedenega zneska v drugi valuti.

(4)  Glede na tveganje, da bi uporaba Direktive 91/308/EGS lahko povzročila porast prenosov gotovine za nedovoljene namene, kar bi lahko ogrožalo finančni sistem in notranji trg, je bila direktiva dopolnjena z Uredbo (ES) št. 1889/2005 Evropskega parlamenta in Sveta20. Namen navedene uredbe je preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma z določitvijo sistema kontrol fizičnih oseb, ki vstopajo v Unijo ali izstopajo iz nje in imajo pri sebi gotovino v vrednosti 10 000 EUR ali več ali protivrednost navedenega zneska v drugi valuti. Izraz „ki vstopajo v Unijo ali izstopajo iz nje“ bi moral biti opredeljen glede na ozemlje Unije, kot je določeno v členu 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da bi bilo področje uporabe te uredbe čim širše ter da območja, kot so proste cone, mednarodna tranzitna območja in podobna območja, ne bi bila izvzeta iz njene uporabe in ne bi bilo možnosti za izogibanje veljavnim kontrolam.

__________________

__________________

20 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1889/2005 z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje (UL L 309, 25.11.2005, str. 9)

20 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1889/2005 z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje (UL L 309, 25.11.2005, str. 9)

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Kako pomembno je, da se nadzoruje prenos gotovine v Unijo in iz nje, je razvidno iz nepravilnosti, o katerih poroča Europol, saj kljub stalnemu povečevanju uporabe negotovinskih plačilnih sredstev in zmernemu zmanjševanju uporabe gotovine za plačila skupna vrednost evrskih bankovcev v obtoku še naprej presega stopnjo inflacije, povpraševanje po bankovcih višje vrednosti, ki niso običajno povezani s plačili, pa ostaja na enaki ravni, kar bi lahko kazalo na povezavo s kaznivimi dejanji, kot je razvidno iz poročila Europola iz leta 2015 „Why is Cash still King?“ (Zakaj še vedno kraljuje gotovina?)

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Direktiva (EU) 2015/849 opredeljuje in opisuje vrsto kaznivih dejanj, pri katerih so lahko sredstva, pridobljena z njimi, predmet pranja denarja ali financiranja terorizma. Pogosto se sredstva, pridobljena z navedenimi kaznivimi dejanji, za namene pranja denarja ali financiranja terorizma prenesejo prek zunanje meje EU. Ta uredba bi morala to upoštevati in določati sistem pravil, ki bi, poleg prispevanja k preprečevanju samega pranja denarja in financiranja terorizma, olajšala odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, opredeljenih v Direktivi (EU) 2015/849.

(6)  Direktiva (EU) 2015/849 opredeljuje in opisuje vrsto kaznivih dejanj, pri katerih so lahko sredstva, pridobljena z njimi, predmet pranja denarja ali financiranja terorizma. Pogosto se sredstva, pridobljena z navedenimi kaznivimi dejanji, za namene pranja denarja ali financiranja terorizma prenesejo prek zunanje meje EU. Ta uredba bi morala to upoštevati in določati sistem pravil, ki bi, poleg prispevanja k preprečevanju samega pranja denarja, vključno s predhodnimi kaznivimi dejanji, kot so davčna kazniva dejanja, in financiranja terorizma, olajšala odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, opredeljenih v Direktivi (EU) 2015/849, in kaznivih dejanj, ki bi vplivala na varnost Unije in njenih držav članic.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Ta uredba ne spreminja obveznosti spoštovanja temeljnih pravic in temeljnih pravnih načel, kot so določeni v členu 6 Pogodbe o Evropski uniji in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Harmoniziran sklop predpisov Unije, ki bi omogočal kontrolo nad prenosi gotovine znotraj Unije, bi zelo olajšal prizadevanja za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Predlog spremembe7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za namene te uredbe bi morali biti pristojni organi še naprej carinski organi glede na njihovo navzočnost na zunanjih mejah Unije, strokovno znanje v zvezi z izvajanjem kontrol potnikov in tovora ob prestopanju zunanje meje in izkušnje, pridobljene pri uporabi Uredbe (ES) št. 1889/2005. Obenem bi morale države članice še naprej imeti možnost, da kot pristojne organe določijo tudi druge nacionalne organe, navzoče na zunanji meji.

(11)  Za namene te uredbe bi morali biti pristojni organi še naprej carinski organi glede na njihovo navzočnost na zunanjih mejah Unije, strokovno znanje v zvezi z izvajanjem kontrol potnikov in tovora ob prestopanju zunanje meje in izkušnje, pridobljene pri uporabi Uredbe (ES) št. 1889/2005. Obenem bi morale države članice še naprej imeti možnost, da kot pristojne organe določijo tudi druge nacionalne organe, navzoče na zunanji meji. Uslužbenci carinskih organov in drugih nacionalnih organov bi morali opraviti posebno usposabljanje za prepoznavanje pranja denarja v gotovini, države članice pa bi jih morale razporediti na podlagi analize tveganja, pri čemer ne bi smeli izpustiti zasebnih letal in jaht, ki prihajajo na njihovo ozemlje in ga zapuščajo.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Eden ključnih pojmov v tej uredbi je „gotovina“, ki bi morala biti opredeljena tako, da zajema štiri kategorije: valuto, prenosljive instrumente, ki se glasijo na prinosnika, blago, ki se uporablja kot visoko likviden hranilec vrednosti, in nekatere vrste predplačniških kartic. Zaradi svojih značilnosti je mogoče, da se bodo nekateri prenosljivi instrumenti, ki se glasijo na prinosnika, blago, ki se uporablja kot visoko likviden hranilec vrednosti, ter predplačniške kartice, ki niso povezane z bančnim računom, uporabljali namesto valute kot anonimno sredstvo za prenos vrednosti prek zunanjih meja, saj niso sledljivi z običajnim sistemom nadzora s strani javnih organov. Ta uredba bi morala določati bistvene elemente opredelitve „gotovine“, hkrati pa Komisiji omogočati, da spreminja nebistvene elemente v odgovor na prizadevanja storilcev kaznivih dejanj in oseb, ki jim pomagajo, za izogibanje ukrepu, ki se uporablja za kontrolo samo ene vrste visoko likvidnih hranilcev vrednosti, s tem, da prek zunanjih meja prenašajo druge vrste teh hranilcev vrednosti. Če se odkrijejo dokazi za znatno število primerov takega ravnanja, je bistveno, da se hitro sprejmejo ukrepi za njegovo preprečevanje.

(12)  Eden ključnih pojmov v tej uredbi je „gotovina“, ki bi morala biti opredeljena tako, da zajema štiri kategorije: valuto, prenosljive instrumente, ki se glasijo na prinosnika, blago, ki se uporablja kot visoko likviden hranilec vrednosti, in nekatere vrste anonimnih predplačniških kartic. Zaradi svojih značilnosti je mogoče, da se bodo nekateri prenosljivi instrumenti, ki se glasijo na prinosnika, blago, ki se uporablja kot visoko likviden hranilec vrednosti, ter anonimne predplačniške kartice, ki niso povezane z bančnim računom, uporabljali namesto valute kot anonimno sredstvo za prenos vrednosti prek zunanjih meja, saj niso sledljivi z običajnim sistemom nadzora s strani javnih organov. Carinski organi se trenutno soočajo s tehničnimi težavami, ko želijo v kratkem času preveriti znesek denarja, shranjenega v predplačilnih karticah. Ta uredba bi zato morala določati bistvene elemente opredelitve „gotovine“, hkrati pa Komisiji omogočati, da spreminja nebistvene elemente v odgovor na prizadevanja storilcev kaznivih dejanj in oseb, ki jim pomagajo, za izogibanje ukrepu, ki se uporablja za kontrolo samo ene vrste visoko likvidnih hranilcev vrednosti, s tem, da prek zunanjih meja prenašajo druge vrste teh hranilcev vrednosti. Če se odkrijejo dokazi za znatno število primerov takega ravnanja, je bistveno, da se hitro sprejmejo ukrepi za njegovo preprečevanje. Kljub visoki stopnji tveganja, ki ga predstavljajo virtualne valute, kot je razvidno iz poročila Komisije z dne 26. junija 2017 o oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, ki vpliva na notranji trg in je povezano s čezmejnimi dejavnostmi1a, carinski organi nimajo dovolj sredstev za njihov nadzor.

 

_____________

 

1a(COM(2017)0340 in SWD(2017)0241)

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Predplačniške kartice so anonimne kartice, na katerih je shranjena denarna vrednost ali sredstva, ki se lahko uporabijo za plačilne transakcije, nakup blaga ali storitev ali izplačilo valute, in ki niso povezane z bančnim računom. Te kartice se veliko uporabljajo za različne legitimne namene, nekateri od teh instrumentov pa so tudi v jasnem družbenem interesu. Predplačniške kartice kot take so preprosto prenosljive in se lahko uporabljajo za prenos znatne vrednosti prek zunanjih meja. Zato je predplačniške kartice treba vključiti v opredelitev gotovine. To bo omogočilo razširitev ukrepov na nekatere vrste predplačniških kartic, če bodo dokazi to upravičevali, ob upoštevanju sorazmernosti in možnosti izvrševanja v praksi.

(15)  Anonimne predplačniške kartice so neimenske kartice, na katerih je shranjena denarna vrednost ali sredstva oziroma ki omogočajo dostop do take vrednosti ali sredstev, ki se lahko uporabijo za plačilne transakcije, nakup blaga ali storitev ali izplačilo valute, in ki niso povezane z bančnim računom. Te kartice se veliko uporabljajo za različne legitimne namene, nekateri od teh instrumentov pa so tudi v jasnem družbenem interesu. Anonimne predplačniške kartice kot take so preprosto prenosljive in se lahko uporabljajo za prenos znatne vrednosti prek zunanjih meja. Zato je treba take predplačniške kartice vključiti v opredelitev gotovine, zlasti če jih je mogoče kupiti brez postopkov skrbnega preverjanja strank. To bo omogočilo razširitev ukrepov na anonimne predplačniških kartic, če bodo dokazi to upravičevali, ob upoštevanju sorazmernosti in možnosti izvrševanja v praksi ter v skladu z razpoložljivo tehnologijo.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma bi bilo treba za fizične osebe uvesti obveznost prijave ob vstopu v Unijo ali izstopu iz nje. Da se ne bi po nepotrebnem omejeval prosti pretok ali preobremenilo državljanov in organov z upravnimi formalnostmi, bi morala biti obveznost omejena na mejno vrednost 10 000 EUR ali na protivrednost tega zneska v blagu, ki se uporablja kot visoko likviden hranilec vrednosti, v prenosljivih instrumentih, ki se glasijo na prinosnika, v vrednosti na predplačniški kartici ali v drugih valutah. Obveznost bi morala veljati za fizične osebe, ki imajo te zneske pri sebi, v svoji prtljagi ali v vozilu, v katerem prestopajo zunanjo mejo. Od teh fizičnih oseb bi bilo treba zahtevati, da gotovino dajo na razpolago pristojnim organom za namene kontrole.

(16)  Za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma bi bilo treba za fizične osebe uvesti obveznost prijave ob vstopu v Unijo ali izstopu iz nje. Da se ne bi po nepotrebnem omejeval prosti pretok ali preobremenilo državljanov in organov z upravnimi formalnostmi, bi morala biti obveznost omejena na mejno vrednost 10 000 EUR ali na protivrednost tega zneska v blagu, ki se uporablja kot visoko likviden hranilec vrednosti, v prenosljivih instrumentih, ki se glasijo na prinosnika, v vrednosti na anonimni predplačniški kartici ali v drugih valutah. Obveznost bi morala veljati za prenašalce, ki bi jih bilo treba za potrebe te uredbe opredeliti kot fizične osebe, ki imajo te zneske pri sebi, v svoji prtljagi ali v vozilu, v katerem prestopajo zunanjo mejo. Od teh fizičnih oseb bi bilo treba zahtevati, da gotovino dajo na razpolago pristojnim organom za namene kontrole. Opredelitev „prenašalca“ bi bilo treba razumeti tako, da se izključijo poklicni prevozniki, ki opravljajo prevoz blaga ali ljudi.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Kar zadeva prenose gotovine, ki je ne spremlja njen lastnik, pošiljatelj, nameravani prejemnik ali njun zastopnik, na primer gotovina, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje v poštnih pošiljkah, prevozniških pošiljkah, nespremljani prtljagi ali tovoru v zabojnikih, bi morali imeti pristojni organi na zunanji meji pooblastila, da od pošiljatelja ali prejemnika ali njunega zastopnika zahtevajo, da poda prijavo ob zahtevi po razkritju. Tako razkritje bi moralo zajemati vrsto elementov, kot so poreklo, namembni kraj, gospodarski izvor in nameravana uporaba sredstev, ki jih ne zajema običajna dokumentacija, ki se predloži carini, kot so odpremne listine in carinske deklaracije. To bo pristojnim organom omogočalo, da opravijo analizo tveganja in svoja prizadevanja osredotočijo na tiste pošiljke, za katere menijo, da predstavljajo največje tveganje, brez nalaganja sistematičnih dodatnih formalnosti. Za obveznost razkritja bi morala veljati enaka mejna vrednost, kot se uporablja za gotovino, ki jo imajo pri sebi fizične osebe.

(17)  Kar zadeva prenose gotovine, ki je ne spremlja njen prenašalec, na primer gotovina, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje v poštnih pošiljkah, prevozniških pošiljkah, nespremljani prtljagi ali tovoru v zabojnikih, bi morali imeti pristojni organi pooblastila, da od pošiljatelja ali prejemnika ali njunega zastopnika zahtevajo, da poda prijavo ob zahtevi po razkritju. Tako razkritje bi moralo zajemati vrsto elementov, kot so poreklo, namembni kraj, gospodarski izvor in nameravana uporaba sredstev, ki jih ne zajema običajna dokumentacija, ki se predloži carini, kot so odpremne listine in carinske deklaracije. To bo pristojnim organom omogočalo, da opravijo analizo tveganja in svoja prizadevanja osredotočijo na tiste pošiljke, za katere menijo, da predstavljajo največje tveganje, brez nalaganja sistematičnih dodatnih formalnosti. Za obveznost razkritja bi morala veljati enaka mejna vrednost, kot se uporablja za gotovino, ki jo imajo pri sebi fizične osebe.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Če pristojni organi odkrijejo znesek gotovine, nižji od mejne vrednosti, vendar obstajajo znaki, da je gotovina morda povezana s kaznivim dejanjem, kot je opredeljeno v tej uredbi, bi morali imeti možnost, da evidentirajo bistvene podatke o osebah, ki nosijo gotovino, kot so njihovi osebni podatki in državljanstvo, ter podrobnosti o uporabljenem prevoznem sredstvu, kot so vrsta vozila, njegov kraj odhoda in namembni kraj.

(20)  Če pristojni organi odkrijejo znesek gotovine, nižji od mejne vrednosti, vendar obstajajo znaki, da je gotovina morda povezana s kaznivim dejanjem, kot je opredeljeno v tej uredbi, bi morali imeti možnost, da v primeru spremljane gotovine evidentirajo podatke o prenašalcu, lastniku ali nameravanemu prejemniku, kot so njegovi osebni podatki, kontaktni podatki in državljanstvo, podrobnosti o gospodarskem izvoru in nameravani uporabi gotovine ter o uporabljenem prevoznem sredstvu, kot so vrsta vozila, kraj odhoda in namembni kraj. Pristojni organi bi morali imeti možnost, da v primeru nespremljane gotovine evidentirajo podatke o pošiljatelju, lastniku in nameravanemu prejemniku gotovine.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Te podatke bi bilo treba posredovati finančnoobveščevalni enoti zadevne države članice. Te enote so vzpostavljene kot središča v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma, saj prejemajo in obdelujejo informacije iz različnih virov, kot so finančne institucije, ter jih analizirajo, da bi ugotovile, ali obstajajo razlogi za nadaljnjo preiskavo, ki morda niso očitni pristojnim organom, ki zbirajo prijave in izvajajo kontrole na podlagi te uredbe.

(21)  Te informacije bi bilo treba posredovati finančnoobveščevalni enoti zadevne države članice, ki bi jih morala nemudoma dati na voljo finančnoobveščevalnim enotam drugih držav članic. Te enote so vzpostavljene kot središča v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma, saj prejemajo in obdelujejo informacije iz različnih virov, kot so finančne institucije, ter jih analizirajo, da bi ugotovile, ali obstajajo razlogi za nadaljnjo preiskavo, ki morda niso očitni pristojnim organom, ki zbirajo prijave in izvajajo kontrole na podlagi te uredbe. Zato bi bilo treba medsebojno povezati sisteme za izmenjavo podatkov, ki jih uporabljajo pristojni organi in enote za finančne preiskave.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Za nadaljnjo krepitev sodelovanja med finančnoobveščevalnimi enotami bi morala Komisija oceniti, ali bi bilo primerno ustanoviti finančnoobveščevalno enoto Unije, in po potrebi predložiti zakonodajni predlog.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Glede na to, da prenos gotovine, ki je predmet kontrol v skladu s to uredbo, poteka prek zunanje meje, in glede na težavnost ukrepanja po tem, ko gotovina zapusti kraj vstopa ali izstopa, ter zaradi tveganja, povezanega z nedovoljeno uporabo že majhnih zneskov, bi moralo biti pristojnim organom omogočeno, da gotovino v nekaterih okoliščinah zasežejo in začasno zadržijo, kar je predmet nadzora in ravnotežja: prvič, kadar obveznost prijave ali razkritja ni bila izpolnjena, in, drugič, kadar obstajajo znaki kaznivega dejanja, ne glede na znesek ali na to, ali ima gotovino pri sebi fizična oseba ali gre za nespremljano gotovino. Glede na naravo takega začasnega zasega in zadržanja ter učinek, ki bi ga lahko imela na svobodo gibanja in lastninsko pravico, bi moralo biti obdobje zadržanja omejeno na najkrajši možni čas, ki ga potrebujejo drugi pristojni organi, da odločijo, ali obstajajo razlogi za nadaljnje ukrepanje, kot so preiskave ali zaseg gotovine na podlagi drugih pravnih instrumentov. Odločbi o začasnem zadržanju gotovine na podlagi te uredbe bi morala biti priložena obrazložitev, v kateri bi morali biti ustrezno opisani posebni dejavniki, ki so privedli do ukrepa. Če se ob izteku roka ne sprejme odločitev glede nadaljnjega ukrepanja ali če pristojni organ odloči, da ni razlogov za nadaljnje zadržanje gotovine, bi se morala ta nemudoma dati na razpolago prijavitelju.

(23)  Glede na to, da prenos gotovine, ki je predmet kontrol v skladu s to uredbo, poteka prek zunanje meje, in glede na težavnost ukrepanja po tem, ko gotovina zapusti kraj vstopa ali izstopa, ter zaradi tveganja, povezanega z nedovoljeno uporabo že majhnih zneskov, bi moralo biti pristojnim organom omogočeno, da gotovino v nekaterih okoliščinah zasežejo in začasno zadržijo, kar je predmet nadzora in ravnotežja: prvič, kadar obveznost prijave ali razkritja ni bila izpolnjena, in, drugič, kadar obstajajo znaki kaznivega dejanja. Glede na naravo takega začasnega zasega in zadržanja ter učinek, ki bi ga lahko imela na svobodo gibanja in lastninsko pravico, bi moralo biti obdobje zadržanja omejeno na najkrajši možni čas, ki ga potrebujejo drugi pristojni organi, da odločijo, ali obstajajo razlogi za nadaljnje ukrepanje, kot so preiskave ali zaseg gotovine na podlagi drugih pravnih instrumentov. Fizične osebe, katerih gotovina se začasno zaseže in zadrži, bi morale imeti možnost, da obdržijo minimalni znesek gotovine, če je glede na vrsto zasežene in zadržane gotovine to možno, da si lahko plačajo hrano, vodo in zatočišče, sicer bi jim zaseg povzročil nepotrebno stisko. Odločbi o začasnem zadržanju gotovine na podlagi te uredbe bi morala biti priložena obrazložitev, v kateri bi morali biti ustrezno opisani posebni dejavniki, ki so privedli do ukrepa. Če se ob izteku roka ne sprejme odločitev glede nadaljnjega ukrepanja ali če pristojni organ odloči, da ni razlogov za nadaljnje zadržanje gotovine, bi jo bilo treba nemudoma izročiti zadevni interesirani strani.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Nujno je, da pristojni organi, ki zbirajo podatke na podlagi te uredbe, te podatke pravočasno posredujejo nacionalni finančnoobveščevalni enoti, da bi jih ta lahko nadalje analizirala in jih primerjala z drugimi podatki, kot je določeno v Direktivi 2015/849.

(24)  Nujno je, da pristojni organi, ki zbirajo podatke na podlagi te uredbe, te podatke pravočasno posredujejo nacionalni finančnoobveščevalni enoti, ki bi jih morala hitro dati na voljo finančnoobveščevalnim enotam drugih držav članic, da bi jih te lahko nadalje analizirale in jih primerjale z drugimi podatki, kot je določeno v direktivi (EU) št. 2015/849.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Če pristojni organi evidentirajo opustitev prijave ali razkritja ali če obstajajo znaki kaznivega dejanja, bi morali imeti možnost, da te podatke prek ustreznih kanalov sporočijo organom, pristojnim za boj proti zadevnemu kaznivemu dejanju. Taka izmenjava podatkov je sorazmerna, saj je verjetno, da bi osebe, ki so kršile obveznost prijave in bile prijete v eni od držav članic, izbrale drugo državo članico vstopa ali izstopa, katere pristojni organi ne bi imeli informacij o njihovih predhodnih kršitvah. Izmenjava takih podatkov bi morala biti obvezna, da bi se zagotovila dosledna uporaba v vseh državah članicah. Če obstajajo znaki, da je gotovina povezana s kaznivim dejanjem, ki bi lahko negativno vplivalo na finančne interese Unije, bi se morale take informacije dati na razpolago tudi Komisiji. Za boljše doseganje ciljev preprečevanja in odvračanja iz te uredbe v zvezi z izogibanjem obveznosti prijave bi morale države članice in Komisija med sabo obvezno izmenjevati tudi anonimizirane podatke o tveganju in rezultate analize tveganja.

(25)  Če pristojni organi evidentirajo opustitev prijave ali razkritja ali če obstajajo znaki kaznivega dejanja, bi morali te podatke prek ustreznih kanalov nemudoma sporočiti organom drugih držav članic, pristojnim za boj proti zadevnemu kaznivemu dejanju. Taka izmenjava podatkov je sorazmerna, saj je verjetno, da bi osebe, ki so kršile obveznost prijave in bile prijete v eni od držav članic, izbrale drugo državo članico vstopa ali izstopa, katere pristojni organi ne bi imeli informacij o njihovih predhodnih kršitvah. Izmenjava takih podatkov bi morala biti obvezna, da bi se zagotovila dosledna uporaba v vseh državah članicah. Če obstajajo znaki, da je gotovina povezana s kaznivim dejanjem, ki bi lahko negativno vplivalo na finančne interese Unije, bi se morale take informacije dati na razpolago tudi Komisiji in Evropskemu javnemu tožilstvu. Za boljše doseganje ciljev preprečevanja in odvračanja iz te uredbe v zvezi z izogibanjem obveznosti prijave bi morale države članice in Komisija med sabo obvezno izmenjevati tudi anonimizirane podatke o tveganju in rezultate analize tveganja, v skladu s standardi iz izvedbenih aktov, ki jih je treba sprejeti na podlagi te uredbe.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a)  Da bi imele finančnoobveščevalne enote hiter dostop do informacij, potrebnih za vodenje preiskav, bi bilo treba spodbujati medsebojno povezanost carinskega informacijskega sistema in decentraliziranega računalniškega omrežja FIU.net.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Treba bi bilo omogočiti izmenjavo podatkov med pristojnimi organi države članice ali Komisijo in organi tretje države ob ustreznih zaščitnih ukrepih. Taka izmenjava podatkov bi morala biti dovoljena le ob spoštovanju ustreznih nacionalnih določb in določb Unije o temeljnih pravicah in o prenosu osebnih podatkov ter z dovoljenjem organov, ki so te podatke pridobili. Komisijo bi bilo treba obvestiti o vseh izmenjavah podatkov s tretjimi državami na podlagi te uredbe.

(26)  Omogočiti bi bilo treba izmenjavo podatkov med pristojnimi organi države članice ali Komisijo in organi tretje države ob ustreznih zaščitnih ukrepih. Taka izmenjava podatkov bi morala biti dovoljena le ob spoštovanju ustreznih nacionalnih določb in določb Unije o temeljnih pravicah in o prenosu osebnih podatkov ter z dovoljenjem organov, ki so te podatke pridobili. Komisijo bi bilo treba obvestiti o vseh izmenjavah podatkov s tretjimi državami na podlagi te uredbe, Komisija pa bi morala enkrat na leto Evropskemu parlamentu poročati o prejetih obvestilih.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Zaradi narave zbranih podatkov in legitimnega pričakovanja prijaviteljev, da se bodo njihovi osebni podatki in podatki o zneskih gotovine, ki so jih vnesli v Unijo ali iznesli iz nje, obravnavani zaupno, bi morali pristojni organi zagotoviti zadostne zaščitne ukrepe v zvezi s spoštovanjem poklicne skrivnosti s strani uradnikov, ki potrebujejo dostop do podatkov, ter podatke ustrezno zaščititi pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali sporočanjem. Podatki se ne bi smeli razkriti brez dovoljenja organa, ki jih je zbral, razen če je v tej uredbi ali v nacionalni zakonodaji določeno drugače, zlasti v povezavi s sodnim postopkom. Vsako zbiranje, razkritje, posredovanje, sporočanje in drugo obdelovanje osebnih podatkov v okviru področja uporabe te uredbe bi moralo potekati v skladu z zahtevami Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES21 in Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta22.

(27)  Zaradi narave zbranih podatkov in legitimnega pričakovanja prenašalcev in prijaviteljev, da se bodo njihovi osebni podatki in podatki o vrednosti gotovine, ki so jo vnesli v Unijo ali iznesli iz nje, obravnavani zaupno, bi morali pristojni organi zagotoviti zadostne zaščitne ukrepe v zvezi s spoštovanjem poklicne skrivnosti s strani uradnikov, ki potrebujejo dostop do podatkov, ter podatke ustrezno zaščititi pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali sporočanjem. Podatki se ne bi smeli razkriti brez dovoljenja organa, ki jih je zbral, razen če je v tej uredbi ali v nacionalni zakonodaji določeno drugače, zlasti v povezavi s sodnim postopkom. Vsako zbiranje, razkritje, posredovanje, sporočanje in drugo obdelovanje osebnih podatkov v okviru področja uporabe te uredbe bi moralo potekati v skladu z zahtevami Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES21 in Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta22.

__________________

__________________

21 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

21 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

22 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

22 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Da bi finančnoobveščevalne enote lahko opravljale analize in da bi organi drugih držav članic lahko nadzorovali in izvrševali obveznost prijave, zlasti v zvezi s prijavitelji, ki so že kršili to obveznost, je nujno, da se podatki o prijavah hranijo dovolj dolgo, da lahko pristojni organi učinkovito izvedejo preiskave. Obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe služi enakemu namenu, kot je opredeljen v Direktivi (EU) 2015/849. V skladu z navedeno direktivo finančnoobveščevalne enote hranijo podatke, ki jim jih zagotovijo „pooblaščeni subjekti“, pet let. Za učinkovit nadzor in izvrševanje obveznosti prijave bi bilo treba obdobje hrambe podatkov o izjavah uskladiti z obdobjem iz Direktive (EU) 2015/849.

(28)  Da bi finančnoobveščevalne enote lahko opravljale analize in da bi organi drugih držav članic lahko nadzorovali in izvrševali obveznost prijave, zlasti v zvezi z osebami, ki so že kršile to obveznost, je nujno, da se podatki o prijavah hranijo dovolj dolgo, da lahko pristojni organi učinkovito izvedejo preiskave. Obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe služi enakemu namenu, kot je opredeljen v Direktivi (EU) 2015/849. V skladu z navedeno direktivo finančnoobveščevalne enote hranijo podatke, ki jim jih zagotovijo „pooblaščeni subjekti“, pet let.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Za spodbujanje izpolnjevanja obveznosti in odvračanje od izogibanja obveznostim bi morale države članice uvesti kazni za neizpolnjevanje obveznosti prijave ali razkritja. Kazni bi se morale uporabljati le, če se ne izpolni obveznost prijave ali razkritja na podlagi te uredbe, in ne bi smele upoštevati kaznivega dejanja, ki je morebiti povezano z gotovino; to kaznivo dejanje je lahko predmet nadaljnje preiskave in ukrepov, ki ne spadajo na področje uporabe te uredbe. Kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter ne bi smele presegati tistega, kar je nujno za spodbujanje izpolnjevanja obveznosti.

(29)  Za spodbujanje izpolnjevanja obveznosti in odvračanje od izogibanja obveznostim bi morale države članice uvesti kazni za neizpolnjevanje obveznosti prijave ali razkritja. Kazni bi se morale uporabljati le, če se ne izpolni obveznost prijave ali razkritja na podlagi te uredbe, in ne bi smele upoštevati kaznivega dejanja, ki je morebiti povezano z gotovino; to kaznivo dejanje je lahko predmet nadaljnje preiskave in ukrepov, ki ne spadajo na področje uporabe te uredbe. Kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne ter ne bi smele presegati tistega, kar je nujno za spodbujanje izpolnjevanja obveznosti. Da bi bili učinkoviti in bi se izognili temu, da storilci kaznivih dejanj izberejo državo članico vstopa ali izstopa iz Unije glede na raven veljavnih kazni, bi bilo treba s to uredbo uvesti konvergenco nacionalnih kazni.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Da bi se zagotovila enotna uporaba kontrol ter učinkovita obdelava, posredovanje in analiza prijav s strani pristojnih organov, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejetje predloge obrazcev prijave in razkritja, določitev meril skupnega okvira za obvladovanje tveganja, določitev tehničnih pravil in postopkov ter predloge obrazcev, ki se uporabljajo za prijave in izmenjavo podatkov, ter določitev pravil in oblike, ki se uporabljajo za zagotavljanje statističnih podatkov Komisiji. To bi moralo vključevati vzpostavitev primernih elektronskih sistemov. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta23.

(30)  Čeprav večina držav članic že prostovoljno uporablja harmoniziran obrazec prijave, tj. evropski obrazec za prijavo gotovine (EU-CDF), bi bilo za zagotavljanje enotne uporabe kontrol ter učinkovite obdelave, posredovanja in analize prijav s strani pristojnih organov treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejetje predloge obrazcev prijave in razkritja, za določitev tehničnih pravil in postopkov ter predloge obrazcev, ki se uporabljajo za prijave, izmenjavo podatkov med pristojnimi organi in medsebojno povezane sisteme za izmenjavo podatkov, ki jih uporabljajo pristojni organi in enote za finančne preiskave, kot tudi za določitev pravil in oblike, ki se uporabljajo za zagotavljanje statističnih podatkov Komisiji. To bi moralo vključevati vzpostavitev primernih elektronskih sistemov. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta.

__________________

 

23 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

 

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(30a)  Da se zagotovi njihova enotna uporaba s strani pristojnih organov, bi morale kontrole temeljiti predvsem na analizi tveganja, da se prepoznajo in ocenijo tveganja ter se oblikujejo potrebni protiukrepi. Vzpostavitev skupnega okvira za obvladovanje tveganja državam članicam ne bi smela preprečiti, da bi še naprej izvajale naključne preglede.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Da bi se lahko hitro upoštevale prihodnje spremembe mednarodnih standardov, kakor jih določa FATF, ali da bi se lahko obravnavalo izogibanje tej uredbi z uporabo likvidnih hranilcev vrednosti, ki jih opredelitev „gotovine“ ne zajema, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte za spremembo navedene opredelitve. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli iz medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201624.Da bi zagotovili enakopravno sodelovanje pri pripravi delegiranih aktov, Evropski parlament in Svet prejmeta vse dokumente istočasno kot strokovnjaki držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko redno udeležujejo sej strokovnih skupin Komisije, na katerih se delegirani akti pripravljajo.

(31)  Da bi se lahko hitro upoštevale prihodnje spremembe mednarodnih standardov, kakor jih določa FATF, ali da bi se lahko obravnavalo izogibanje tej uredbi z uporabo likvidnih hranilcev vrednosti, ki jih opredelitev „gotovine“ ne zajema, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s podrobnimi pravili za izvajanje nadzora pristojnih organov, ob upoštevanju skupnega okvira za obvladovanje tveganja, kot je opredeljen v Uredbi (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta23a, in analize ocene tveganja iz Direktive (EU) 2015/849 ter za spremembo Priloge I k tej uredbi. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli iz medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201624.Da bi zagotovili enakopravno sodelovanje pri pripravi delegiranih aktov, Evropski parlament in Svet prejmeta vse dokumente istočasno kot strokovnjaki držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko redno udeležujejo sej strokovnih skupin Komisije, na katerih se delegirani akti pripravljajo.

__________________

__________________

 

23a Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

24 Ref. na UL [L 123/1]

24 Ref. na UL [L 123/1]

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(31a)  Da bi odpravili sedanje stanje, ko številni potniki ne poznajo svojih obveznosti glede prijave gotovine, bi morale države članice v sodelovanju s Komisijo izdelati ustrezno gradivo in pripravljati redne kampanje obveščanja, namenjene državljanom Unije, državljanom tretjih držav ter pravnim osebam. Te kampanje bi bilo treba uskladiti, saj bi morale biti zasnovane za zunanje meje Unije.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V tej uredbi je določen sistem kontrol gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, za dopolnitev pravnega okvira za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma iz Direktive (EU) 2015/849.

V tej uredbi je določen sistem kontrol gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, za dopolnitev pravnega okvira za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma iz Direktive (EU) 2015/849 ter preprečevanje drugih kaznivih dejanj, ki ogrožajo varnost Unije ali držav članic.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  prenosljive instrumente, ki se glasijo na prinosnika, iz Priloge I;

–  prenosljive instrumente, ki se glasijo na prinosnika;

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  blago, ki se uporablja kot visoko likviden hranilec vrednosti, iz Priloge I;

–  blago, ki se uporablja kot visoko likviden hranilec vrednosti;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

  predplačniške kartice iz Priloge I;

  anonimne predplačniške kartice;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „prenosljiv instrument, ki se glasi na prinosnika“, pomeni instrument, ki ni valuta in ki imetniku daje pravico, da ob predložitvi instrumenta zahteva finančni znesek brez dokazovanja svoje identitete ali upravičenosti do navedenega zneska;

(d)  „prenosljiv instrument, ki se glasi na prinosnika“, pomeni instrument, ki ni valuta in ki imetniku daje pravico, da ob predložitvi instrumenta zahteva finančni znesek brez dokazovanja svoje identitete ali upravičenosti do navedenega zneska; Ti prenosljivi instrumenti, ki se glasijo na prinosnika, so navedeni v Prilogi I;

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „blago, ki se uporablja kot visoko likviden hranilec vrednosti“, pomeni blago z visokim razmerjem med vrednostjo in količino, ki se lahko na dostopnih trgovalnih trgih preprosto pretvori v valuto ob le skromnih transakcijskih stroških;

(e)  „blago, ki se uporablja kot visoko likviden hranilec vrednosti“, pomeni blago z visokim razmerjem med vrednostjo in količino, ki se lahko na dostopnih trgovalnih trgih preprosto pretvori v valuto ob le skromnih transakcijskih stroških; To blago je navedeno v Prilogi I;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  „predplačniška kartica“ pomeni anonimno kartico, na kateri je shranjena denarna vrednost ali sredstva, ki se lahko uporabijo za plačilne transakcije, nakup blaga ali storitev ali izplačilo valute, in ki ni povezana z bančnim računom;

(f)  „anonimna predplačniška kartica“ pomeni anonimno kartico, na kateri je shranjena denarna vrednost ali sredstva oziroma ki omogoča dostop do take vrednosti ali sredstev, ki se lahko uporabijo za plačilne transakcije, nakup blaga ali storitev ali izplačilo valute, in ki ni povezana z bančnim računom; Te predplačniške kartice so navedene v Prilogi I;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  „prenašalec“ pomeni fizično osebo, ki vstopa v Unijo ali izstopa iz nje in na sebi, v prtljagi ali v vozilu, v katerem prečka zunanjo mejo, prenaša gotovino;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  „nespremljana gotovina“ pomeni gotovino, ki je del pošiljke in katere lastnik, pošiljatelj ali nameravani prejemnik ne potuje s pošiljko;

(h)  „nespremljana gotovina“ pomeni gotovino, ki je del pošiljke brez prenašalca;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14 za spreminjanje Priloge I, da bi se upoštevali novi trendi pri pranju denarja in financiranju terorizma, kot sta opredeljena v odstavkih 3, 4 in 5 člena 1 Direktive (EU) 2015/849, ali dobre prakse na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ali da bi se storilcem kaznivih dejanj preprečila uporaba prenosljivih instrumentov, ki se glasijo na prinosnika, blaga, ki se uporablja kot visoko likviden hranilec vrednosti, ali predplačniških kartic za izogibanje obveznostim iz členov 3 in 4.

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14 za spreminjanje Priloge I, da bi se upoštevali novi trendi pri pranju denarja in financiranju terorizma, kot sta opredeljena v odstavkih 3, 4 in 5 člena 1 Direktive (EU) 2015/849, ali dobre prakse na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ali da bi se storilcem kaznivih dejanj preprečila uporaba prenosljivih instrumentov, ki se glasijo na prinosnika, blaga, ki se uporablja kot visoko likviden hranilec vrednosti, ali anonimnih predplačniških kartic za izogibanje obveznostim iz členov 3 in 4.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveznost prijave

Obveznost prijave spremljane gotovine

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka fizična oseba, ki vstopa v Unijo ali izstopa iz nje in ima pri sebi, v svoji prtljagi ali v svojem prevoznem sredstvu gotovino v vrednosti 10 000 EUR ali več, to gotovino prijavi pristojnim organom države članice, prek katere vstopa v Unijo ali izstopa iz nje, in jim to gotovino da na razpolago za namene kontrole. Obveznost prijave se ne šteje za izpolnjeno, če se predložijo napačni ali nepopolni podatki ali če se gotovina ne da na razpolago za namene kontrole.

1.  Vsak prenašalec, ki vstopa v Unijo ali izstopa iz nje in ima pri sebi, v svoji prtljagi ali v svojem prevoznem sredstvu gotovino v vrednosti 10 000 EUR ali več, to gotovino prijavi pristojnim organom države članice, prek katere vstopa v Unijo ali izstopa iz nje, in jim to gotovino da na razpolago za namene kontrole. Obveznost prijave se ne šteje za izpolnjeno, če se predložijo napačni ali nepopolni podatki ali če se gotovina ne da na razpolago za namene kontrole.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  prijavitelju, vključno s polnim imenom, naslovom, datumom in krajem rojstva ter državljanstvom;

(a)  prenašalcu, vključno s polnim imenom, kontaktnimi podatki (tudi naslov), datumom in krajem rojstva, državljanstvom in številko osebnega dokumenta;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  lastniku gotovine, vključno s polnim imenom, naslovom, datumom in krajem rojstva ter državljanstvom;

(b)  lastniku gotovine, vključno s polnim imenom, kontaktnimi podatki (tudi naslov), datumom in krajem rojstva, državljanstvom ter številko osebnega dokumenta, za pravne osebe pa polno ime, kontaktne podatke (tudi naslov) in matično ali identifikacijsko številko za DDV;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  nameravanem prejemniku gotovine, vključno s polnim imenom, naslovom, datumom in krajem rojstva ter državljanstvom;

(c)  nameravanem prejemniku gotovine, vključno s polnim imenom, kontaktnimi podatki (tudi naslov), datumom in krajem rojstva, državljanstvom ter številko osebnega dokumenta, za pravne osebe pa polno ime, kontaktne podatke (tudi naslov) in matično ali identifikacijsko številko za DDV;

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  znesku in vrsti gotovine;

(d)  vrsti in znesku ali vrednosti gotovine;

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  izvoru in nameravani uporabi gotovine;

(e)  gospodarskem izvoru;

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  nameravani uporabi gotovine;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Podatki se posredujejo v pisni ali elektronski obliki z uporabo obrazca, določenega na podlagi člena 15(a). Prijavitelju se na zahtevo izda overjena kopija.

3.  Podatki se posredujejo v pisni ali elektronski obliki z uporabo obrazca, določenega na podlagi člena 15(a). Prijavitelju se izda overjena kopija.

Obrazložitev

Prijavitelji bi morali vedno prejeti pisno kopijo, saj zanjo ne morejo vedno zaprositi (npr. ker ne vedo, da imajo pravico do nje, ali ker ne govorijo jezika države).

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveznost razkritja

Obveznost razkritja nespremljane gotovine

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če se v Unijo vnaša ali iz nje iznaša nespremljana gotovina v vrednosti 10 000 EUR ali več, lahko pristojni organi države članice, prek katere se gotovina vnaša ali iznaša, po analizi tveganja od pošiljatelja ali prejemnika ali njunega zastopnika zahtevajo, da poda prijavo ob zahtevi po razkritju. Obveznost prijave se ne šteje za izpolnjeno, če se predložijo napačni ali nepopolni podatki ali če se gotovina ne da na razpolago za namene kontrole.

1.  Če se v Unijo vnaša ali iz nje iznaša nespremljana gotovina v vrednosti 10 000 EUR ali več, lahko pristojni organi države članice, prek katere se gotovina vnaša ali iznaša, po analizi tveganja od pošiljatelja ali prejemnika ali njunega zastopnika zahtevajo, da poda prijavo ob zahtevi po razkritju najkasneje v roku 30 dni. Pristojni organi lahko zadržijo gotovino, dokler pošiljatelj, prejemnik ali njegov zastopnik ne opravi razkritja.

 

Obveznost prijave se ne šteje za izpolnjeno, če prijava ni opravljena pred iztekom roka, če se predložijo napačni ali nepopolni podatki ali če se gotovina ne da na razpolago za namene kontrole.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  prijavitelju, vključno s polnim imenom, naslovom, datumom in krajem rojstva ter državljanstvom;

(a)  prijavitelju, vključno s polnim imenom, kontaktnimi podatki (tudi naslov), datumom in krajem rojstva, državljanstvom in številko osebnega dokumenta;

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  lastniku gotovine, vključno s polnim imenom, naslovom, datumom in krajem rojstva ter državljanstvom;

(b)  lastniku gotovine, vključno s polnim imenom, kontaktnimi podatki (tudi naslov), datumom in krajem rojstva, državljanstvom ter številko osebnega dokumenta, za pravne osebe pa polno ime, kontaktne podatke (tudi naslov) in matično ali identifikacijsko številko za DDV.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pošiljatelju gotovine, vključno s polnim imenom, naslovom, datumom in krajem rojstva ter državljanstvom;

(c)  pošiljatelju gotovine, vključno s polnim imenom, kontaktnimi podatki (tudi naslov), datumom in krajem rojstva, državljanstvom ter številko osebnega dokumenta, za pravne osebe pa polno ime, kontaktne podatke (tudi naslov) in matično ali identifikacijsko številko za DDV;

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  prejemniku ali nameravanem prejemniku gotovine, vključno s polnim imenom, naslovom, datumom in krajem rojstva ter državljanstvom;

(d)  prejemniku ali nameravanem prejemniku gotovine, vključno s polnim imenom, kontaktnimi podatki (tudi naslov), datumom in krajem rojstva, državljanstvom ter številko osebnega dokumenta, za pravne osebe pa polno ime, kontaktne podatke (tudi naslov) in matično ali identifikacijsko številko za DDV;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  znesku in vrsti gotovine;

(e)  vrsti in znesku ali vrednosti gotovine;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  izvoru in nameravani uporabi gotovine;

(f)  gospodarskem izvoru;

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  nameravani uporabi gotovine;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Podatki se posredujejo v pisni ali elektronski obliki z uporabo obrazca, določenega na podlagi člena 15(a). Prijavitelju se na zahtevo izda overjena kopija.

3.  Podatki se posredujejo v pisni ali elektronski obliki z uporabo obrazca, določenega na podlagi člena 15(a). Prijavitelju se izda overjena kopija.

Obrazložitev

Prijavitelji bi morali vedno prejeti pisno kopijo, saj zanjo ne morejo vedno zaprositi (npr. ker ne vedo, da imajo pravico do nje, ali ker ne govorijo jezika države).

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če obveznost iz člena 3 ali obveznost razkritja iz člena 4 ni izpolnjena, pristojni organi podajo prijavo po uradni dolžnosti v pisni ali elektronski obliki, ki vsebuje čim več podrobnosti iz člena 3(2) ali člena 4(2), odvisno od primera.

3.  Če prijava iz člena 3 ali obveznost razkritja iz člena 4 ni izpolnjena, pristojni organi podajo prijavo po uradni dolžnosti v pisni ali elektronski obliki, ki vsebuje čim več podrobnosti iz člena 3(2) ali člena 4(2), odvisno od primera.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kontrole temeljijo predvsem na analizi tveganja, da bi se prepoznala in ocenila tveganja ter oblikovali potrebni protiukrepi, in se izvajajo znotraj skupnega okvira za obvladovanje tveganja v skladu z merili, določenimi na podlagi člena 15(b).

4.  Kontrole temeljijo predvsem na analizi tveganja, da bi se prepoznala in ocenila tveganja ter oblikovali potrebni protiukrepi.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Analiza tveganja iz odstavka 4 pristojnim organom ne preprečuje izvajanja spontanih kontrol ali kontrol na podlagi posebnih informacij, ki so jih prejeli od drugega organa. Pristojni organi so za namene nadzora opremljeni z ustreznim orodjem.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14 v zvezi s podrobnimi pravili za izvajanje kontrol s strani pristojnih organov, ob upoštevanju skupnega okvira za upravljanje tveganja, kakor je opredeljen v Uredbi (EU) št. 952/2013, in analize ocene tveganja, izvedene v skladu s členoma 6 in 7 Direktive (EU) 2015/849;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4c.  Pooblastila, prenesena na pristojne organe v skladu s tem členom, se razširijo tudi na člen 6.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zneski, nižji od mejne vrednosti

Zneski, nižji od mejne vrednosti, za katere se sumi, da so povezani s kaznivim dejanjem

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če pristojni organi odkrijejo, da v Unijo vstopa ali iz nje izstopa fizična oseba z gotovino, katere znesek je nižji od mejne vrednosti iz člena 3, in po opravljeni analizi tveganja ugotovijo, da obstajajo znaki, da je gotovina povezana s kaznivim dejanjem, navedene podatke evidentirajo, prav tako pa tudi polno ime, naslov, datum in kraj rojstva ter državljanstvo navedene osebe ter podatke o uporabljenem prevoznem sredstvu.

1.  Če pristojni organi ugotovijo, da v Unijo vstopa ali iz nje izstopa prenašalec gotovine, katere znesek je nižji od mejne vrednosti iz člena 3, in ugotovijo, da obstajajo znaki, da je gotovina povezana s kaznivim dejanjem, navedene podatke evidentirajo, prav tako pa tudi podatke iz člena 3(2).

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če pristojni organi odkrijejo, da se v Unijo vnaša ali iz nje iznaša pošiljka nespremljane gotovine, katere znesek je nižji od mejne vrednosti iz člena 4, in po opravljeni analizi tveganja ugotovijo, da obstajajo znaki, da je gotovina povezana s kaznivim dejanjem, navedene podatke evidentirajo, prav tako pa tudi polno ime, naslov, datum in kraj rojstva ter državljanstvo pošiljatelja, nameravanega prejemnika ali njunega zastopnika ter podatke o uporabljenem načinu pošiljanja.

2.  Če pristojni organi ugotovijo, da se v Unijo vnaša ali iz nje iznaša pošiljka nespremljane gotovine, katere znesek je nižji od mejne vrednosti iz člena 4, in ugotovijo, da obstajajo znaki, da je gotovina povezana s kaznivim dejanjem, navedene podatke evidentirajo, prav tako pa tudi podatke iz člena 4(2).

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  če obstajajo znaki, da je gotovina povezana s kaznivim dejanjem, ne glede na to, ali jo ima pri sebi fizična oseba ali gre za nespremljano gotovino.

(b)  če obstajajo znaki, da je gotovina povezana s kaznivim dejanjem.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Upravni odločbi iz odstavka 1 je priložena obrazložitev, zadevno osebo se o odločbi obvesti v trenutku, ko se izda, odločba pa je predmet učinkovitega pravnega sredstva v skladu s postopki iz nacionalnega prava.

2.  Upravni odločbi iz odstavka 1 je priložena obrazložitev, o odločbi pa se v trenutku, ko se izda, obvesti:

 

(a)  osebo, ki ima obveznost prijave v skladu s členom 3 ali obveznost razkritja v skladu s členom 4 ali

 

(b)  prenašalca in lastnika v primerih iz člena 6(1) ali lastnika, nameravanega prejemnika in pošiljatelja v primerih iz člena 6(2).

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Zoper upravno odločbo iz odstavka 1 je mogoče vložiti učinkovita pravna sredstva v skladu s postopki iz nacionalnega prava.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Obdobje začasnega zadržanja je strogo omejeno na čas, ki je potreben, da pristojni organi odločijo, ali okoliščine primera upravičujejo nadaljnje zadržanje. Najdaljše obdobje začasnega zadržanja se določi v nacionalni zakonodaji, vendar ne sme biti daljše od 30 dni. Če odločitev o nadaljnjem zadržanju gotovine ni sprejeta v navedenem obdobju ali če se odloči, da okoliščine primera ne upravičujejo nadaljnjega zadržanja, se gotovina nemudoma da na razpolago prijavitelju.

3.  Obdobje začasnega zadržanja je strogo omejeno na čas, ki je potreben, da pristojni organi odločijo, ali okoliščine primera upravičujejo nadaljnje zadržanje. Najdaljše obdobje začasnega zadržanja se določi v nacionalni zakonodaji. To obdobje ni daljše od 30 dni. Če odločitev o nadaljnjem zadržanju gotovine ni sprejeta v navedenem obdobju ali če se odloči, da okoliščine primera ne upravičujejo nadaljnjega zadržanja, se gotovina nemudoma izroči:

 

(a)  prijavitelju ali prenašalcu v primerih iz členov 3 in 4 ali

 

(b)  prenašalcu ali lastniku v primerih iz člena 6(1) ali lastniku, nameravanemu prejemniku ali pošiljatelju v primerih iz člena 6(2).

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organi evidentirajo podatke, pridobljene na podlagi člena 3, 4, 5(3) ali 6, in jih posredujejo finančnoobveščevalni enoti države članice, v kateri so bili pridobljeni, v skladu s tehničnimi pravili, določenimi na podlagi člena 15(c).

1.  Pristojni organi evidentirajo podatke, pridobljene na podlagi člena 3, 4, 5(3) ali 6, in jih posredujejo finančnoobveščevalni enoti države članice, v kateri so bili pridobljeni, ta pa da podatke nemudoma na voljo finančnoobveščevalnim enotam drugih držav članic v skladu s tehničnimi pravili, določenimi na podlagi člena 15(c).

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Za namene te uredbe in brez poseganja v pravila Unije o varstvu podatkov, zlasti glede omejitve namena in pravic dostopa, se v skladu s tehničnimi pravili, ki jih je Komisija določila na podlagi člena 15(ca), medsebojno povežeta sistem, ki ga pristojni organi uporabljajo za izmenjavo informacij v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 515/971a, in sistem, ki ga finančnoobveščevalne enote uporabljajo za izmenjavo informacij v skladu s Sklepom Sveta 2000/642/PNZ1b.

 

_______________

 

1a Uredba Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (UL L 82, 22.3.1997, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2015/1525 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 (UL L 243, 18.9.2015, str. 1).

 

1b Sklep Sveta 2000/642/PNZ z dne 17. oktobra 2000 o dogovoru glede sodelovanja med enotami za finančni nadzor držav članic pri izmenjavi informacij. UL L 271, 24.10.2000, str. 4.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Podatki iz odstavka 1 se sporočijo čim prej, najpozneje pa en mesec po dnevu, ko so bili zbrani.

2.  Podatki iz odstavka 1 se sporočijo čim prej, najpozneje pa štiri delovne dni po dnevu, ko so bili zbrani.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija do 1. januarja 2019 oceni ustreznost ustanovitve finančnoobveščevalne enote Unije in po potrebi predloži zakonodajni predlog.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če obstajajo znaki, da je gotovina povezana s kaznivim dejanjem, ki bi lahko negativno vplivalo na finančne interese Unije, se podatki iz odstavka 1 posredujejo tudi Komisiji.

2.  Če obstajajo znaki, da je gotovina povezana s kaznivim dejanjem, ki bi lahko negativno vplivalo na finančne interese Unije, se podatki iz odstavka 1 posredujejo tudi Komisiji, Evropskemu javnemu tožilstvu, Eurojustu in Europolu. Komisija prejete podatke statistično obdela in jih da na voljo javnosti.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pristojni organ podatke iz odstavkov 1 in 2 sporoči v skladu s tehničnimi pravili, določenimi na podlagi člena 15(c), in z uporabo obrazca, določenega na podlagi člena 15(d).

3.  Pristojni organ podatke iz odstavkov 1 in 2 sporoči v skladu s tehničnimi pravili, določenimi na podlagi člena 15(ca), in z uporabo obrazca, določenega na podlagi člena 15(d).

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Podatki iz odstavkov 1 in 2 se sporočijo čim prej, najpozneje pa en mesec po dnevu, ko so bili zbrani.

4.  Podatki iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1 in odstavka 2 se sporočijo čim prej, najpozneje pa štiri delovne dni po dnevu, ko so bili zbrani;

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Informacije in rezultati iz točke (d) odstavka 1 se vsakih šest mesecev ali na zahtevo sporočijo vsem državam članicam in Komisiji.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice ali Komisija lahko v okviru medsebojne upravne pomoči tretji državi sporoči naslednje podatke, če to dovoli pristojni organ, ki je podatke pridobil od prijavitelja ali njegovega zastopnika, ter če je tako sporočanje v skladu z ustreznimi nacionalnimi določbami in določbami Unije o prenosu osebnih podatkov v tretje države:

1.  Države članice ali Komisija lahko v okviru medsebojne upravne pomoči tretji državi sporoči naslednje podatke, če to dovoli pristojni organ, ki je podatke pridobil od prenašalca ali prijavitelja, ter če je tako sporočanje v skladu z ustreznimi nacionalnimi določbami in določbami Unije o prenosu osebnih podatkov v tretje države:

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice Komisijo uradno obvestijo o vsakršnem sporočanju podatkov na podlagi odstavka 1.

2.  Države članice Komisijo uradno obvestijo o vsakršnem sporočanju podatkov na podlagi odstavka 1, Komisija pa enkrat na leto Evropskemu parlamentu poroča o prejetih obvestilih.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organi delujejo kot upravljavci osebnih podatkov, ki so jih pridobili v skladu s členi 3, 4 in 6.

1.  Pristojni organi delujejo kot upravljavci osebnih podatkov, ki so jih pridobili v skladu s členi 3, 4, 5(3) in 6.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe se izvaja samo za namene preprečevanja kaznivih dejanj in boja proti njim. .

2.  Obdelava osebnih podatkov na podlagi te uredbe se izvaja samo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij. Ta obdelava spada na področje uporabe Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

___________________

 

1a Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

Obrazložitev

Besedilo se uskladi z Direktivo o varstvu podatkov št. 2016/680.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Do osebnih podatkov, pridobljenih v skladu s členi 3, 4 in 6, dostopa samo ustrezno pooblaščeno osebje pristojnih organov, taki osebni podatki pa so ustrezno zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom ali njihovim sporočanjem. Navedeni podatki se ne smejo razkriti ali sporočiti brez izrecnega dovoljenja pristojnega organa, ki je podatke prvotno pridobil, razen če je v členih 8, 9 in 10 določeno drugače. Navedeno dovoljenje ni potrebno, če morajo pristojni organi navedene podatke razkriti ali sporočiti v skladu z veljavnimi pravnimi določbami zadevne države članice, zlasti v povezavi s sodnimi postopki.

3.  Do osebnih podatkov, pridobljenih v skladu s členi 3, 4, 5(3) in 6, dostopa samo ustrezno pooblaščeno osebje pristojnih organov, taki osebni podatki pa so ustrezno zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom ali njihovim sporočanjem. Navedeni podatki se ne smejo razkriti ali sporočiti brez izrecnega dovoljenja pristojnega organa, ki je podatke prvotno pridobil, razen če je v členih 8, 9 in 10 določeno drugače. Navedeno dovoljenje ni potrebno, če morajo pristojni organi navedene podatke razkriti ali sporočiti v skladu z veljavnimi pravnimi določbami zadevne države članice, zlasti v povezavi s sodnimi postopki.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Pristojni organi in finančnoobveščevalna enota hranijo osebne podatke, pridobljene v skladu s členi 3, 4 in 6, pet let od dneva, ko so bili pridobljeni. Po izteku tega obdobja se podatki izbrišejo ali anonimizirajo.

4.  Pristojni organi in finančnoobveščevalna enota hranijo osebne podatke, pridobljene v skladu s členi 3, 4, 5(3) in členom 6, le tako dolgo, kot je potrebno in sorazmerno za namene, za katere se podatki obdelajo, a ne dlje kot tri leta od datuma, ko so bili zbrani. Če obstajajo znaki, da je gotovina povezana s kaznivim dejanjem, pristojni organi in finančnoobveščevalna enota osebne podatke, pridobljene v skladu s členi 3, 4, 5(3) in členom 6, hranijo največ pet let. V tem primeru se razlogi za daljšo hrambo utemeljijo in evidentirajo. Če o nadaljnji hrambi ni sprejeta nobena odločitev, se navedeni podatki po treh letih samodejno izbrišejo.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica uvede kazni, ki se uporabijo v primeru neizpolnjevanja obveznosti prijave iz členov 3 in 4. Take kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Vsaka država članica uvede kazni, ki se uporabijo v primeru neizpolnjevanja obveznosti prijave iz členov 3 in 4. Take kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice si prizadevajo za uvedbo usklajenega nabora kazni v vsej Uniji. Za dosego tega cilja Komisija po potrebi predloži zakonodajni predlog.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od ...26 .

2  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 2(2)in 5(4a) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od 26.

__________________

__________________

26 *Datum začetka veljavnosti temeljnega zakonodajnega akta ali kateri koli drug dan, ki ga določi zakonodajalec.

26 *Datum začetka veljavnosti temeljnega zakonodajnega akta ali kateri koli drug dan, ki ga določi zakonodajalec.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prenos pooblastila iz člena 2(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz členov 2(2) in 5(4a) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 2(2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 2(2) in 5(4a), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  merili skupnega okvira za obvladovanje tveganja iz člena 5(4);

črtano

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  tehničnimi pravili za izmenjavo podatkov na podlagi členov 8 in 9, vključno z vzpostavitvijo ustreznega elektronskega sistema;

(c)  tehničnimi pravili za izmenjavo podatkov na podlagi členov 8 (1)(2) in 9 prek carinskega informacijskega sistema iz člena 23 Uredbe Sveta (ES) št. 515/971a;

 

_________________

 

1a Uredba Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (UL L 82, 22.3.1997, str. 1).

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  tehničnimi pravili za medsebojno povezavo iz člena 8(1a).

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podatki iz točke (c) odstavka 1 se Komisiji predložijo vsaj vsakih šest mesecev.

Podatki iz točke (c) odstavka 1 se Komisiji predložijo vsaj vsakih šest mesecev. Komisija objavi letno poročilo s statističnimi podatki za oceno obsega in zneskov pretihotapljene gotovine.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija podatke iz členov 1(a) in 1(b) objavi na svojem spletnem mestu in bralce jasno obvesti o kontrolah gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje.

Obrazložitev

Državljani in potniki, ki bi se radi pozanimali o svojih obveznostih, bi morali imeti na spletnem mestu Komisije na voljo informacije o kontrolah gotovine in seznam pristojnih organov.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 17a

 

Kampanje obveščanja

 

Na začetku uporabe te uredbe Komisija v sodelovanju z državami članicami in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov izvede kampanjo, s katero državljane EU in državljane tretjih držav, pa tudi pravne osebe, obvesti o ciljih te uredbe, obveznostih iz členov 3 in 4, shranjenih podatkih, seznamu pristojnih organov, možnosti začasnega zdržanja na podlagi člena 7, kaznih, uvedenih v skladu s členom 13, in pravicah do učinkovitega pravnega sredstva. Komisija in države članice te kampanje redno ponavljajo. Države članice oblikujejo in izvajajo potrebne politike za obveščanje svojih državljanov in rezidentov o tej uredbi. Države članice zagotovijo zadostna sredstva za te politike obveščanja.

Obrazložitev

Komisija bi morala izvajati kampanje obveščanja o tej uredbi, da bi državljane in potnike obveščala o obvezni prijavi gotovine pri prehodu meje in s tem zagotavljala učinkovitejši prehod.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija pet let po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi te uredbe.

Komisija na podlagi podatkov, ki jih redno prejme od držav članic, tri leta po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsaka tri leta Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi te uredbe. Poročilo zlasti oceni, ali bi bilo treba v področje uporabe te uredbe vključiti druga sredstva, ali postopek razkritja za nespremljano gotovino ustreza namenu in ali bi bilo treba pregledati prag za nespremljano gotovino.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Členi 5(4a) in 15(a), (b), (d) in (e) začnejo veljati ... [datum začetka veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Priloga I – razdelek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prenosljivi instrumenti, ki se glasijo na prinosnika, blago, ki se uporablja kot visoko likviden hranilec vrednosti, in predplačniške kartice, ki se obravnavajo kot gotovina v skladu s točkami (ii), (iii) in (iv) člena 2(1)(a)

Prenosljivi instrumenti, ki se glasijo na prinosnika, blago, ki se uporablja kot visoko likviden hranilec vrednosti, in anonimne predplačniške kartice, ki se obravnavajo kot gotovina v skladu s točkami (ii), (iii) in (iv) člena 2(1)(a)

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Priloga I – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Naslednje predplačniške kartice se v skladu s členom 2(1)(a)(iv) obravnavajo kot gotovina:

3.  Naslednje anonimne predplačniške kartice se v skladu s členom 2(1)(a)(iv) obravnavajo kot gotovina:

(1)

  UL C 246, 28.7.2017, str. 22.


OBRAZLOŽITEV

I – Ozadje predloga

V okviru boja proti terorizmu in organiziranemu kriminalu je treba na evropski ravni sprejeti ukrepe za prenehanje financiranja teh kriminalnih dejavnosti in torej za odpravo možnosti, da bi storilci kaznivih dejanj izkoriščali različne nacionalne predpise v zvezi s kontrolo gotovine. Imeti je treba vseevropski pristop k nadzoru prenosa gotovine v Evropsko unijo in iz nje, ne le da bi se zagotovilo ustrezno delovanje notranjega trga, temveč tudi za zaščito državljanov in podjetij Unije.

Pri doseganju tega cilja so v ospredju carinske uprave, saj so odgovorne za nadzor prometa potnikov, pa tudi za prenos blaga čez zunanje meje. Povečati je treba sodelovanje med nacionalnimi carinskimi upravami, da bi se storilcem kaznivih dejanj preprečilo, da zaobidejo kontrolo gotovine na zunanjih mejah EU.

Decembra 2016 je Evropska komisija sprejela sveženj ukrepov za dopolnitev in okrepitev pravnega okvira EU na področjih pranja denarja, neprijavljenih tokov gotovine ter zamrznitve in zaplembe sredstev. Ti predlogi se umestijo v okvir zavez iz akcijskega načrta za boj proti financiranju terorizma iz februarja 2016.

Komisija med temi ukrepi predlaga izboljšanje veljavne uredbe o kontroli gotovine iz leta 2005, da bi nadzirali premike gotovine pri vstopu ali izstopu iz Unije. Pravna podlaga tega predloga sta člen 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa načelo približevanja določb predpisov v državah članicah, katerih predmet je vzpostavitev in delovanje notranjega trga, in člen 33, ki določa okrepitev carinskega sodelovanja med državami članicami ter med njimi in Komisijo.

Namen sprememb, ki jih predlaga Komisija, je poostritev kontrole ljudi, ki vstopajo v EU ali jo zapuščajo in imajo pri sebi gotovino ali blago v vrednosti 10 000 € ali več, ali gotovine ali blaga v enaki vrednosti, ki se pošlje v poštnem paketu ali kot tovorna pošiljka. Spremembe bodo organom omogočile tudi, da ukrepajo v primerih zneskov, ki so nižji od meje za obveznost carinske prijave v višini 10 000 €, če obstaja sum storitve kaznivega dejanja, in da izboljšajo izmenjavo informacij med organi in državami članicami.

Predlog zlasti razširi opredelitev pojma gotovina na zlato in drugo blago visoke vrednosti, pa tudi na predplačniške plačilne kartice, ki niso vezane na bančni račun in jih sedaj ne pokriva standardna carinska prijava. V predlog je vključen tudi primer, kot je gotovina nespremljana.

Predlog tudi dovoljuje pristojnim organom, da začasno zadržijo gotovino, ko odkrijejo prenos gotovine v višini, ki ne dosega mejnega zneska, vendar se zanjo zdi, da je povezana s kaznivimi dejanji, česar ne določa veljavna Uredba.

Nazadnje je namen predloga zagotoviti enotno izvrševanje kontrole, in sicer prek izvedbenih pooblastil, ki se prenesejo na Komisijo v zvezi z merili glede upravljanja tveganja, pravili za izmenjavo informacij, obrazci za sporočanje in sistemom za izmenjavo podatkov, pa tudi s posredovanjem informacij držav članic Komisiji.

II – Stališče poročevalcev

Poročevalca pozdravljata splošni namen predloga, da se posodobi in izboljša veljavna uredba. Ob nedavnih dogodkih je postalo jasno, da so osebe, ki se ukvarjajo s pranjem denarja in financiranjem terorizma, uspele obiti evropske določbe o kontroli gotovine.

Cilj glavnih sprememb, ki jih predlagata poročevalca, je še dodatno okrepiti uredbo tako, da se pojasnijo nekatere ključne določbe, zlasti opredelitev in razlikovanje spremljane in nespremljane gotovine, pa tudi opredelitev osebe, ki je odgovorna za prijavo spremljane gotovine. To so vse fizične osebe, ki vstopajo v Unijo ali iz nje izstopajo in na sebi, v prtljagi ali v vozilu, v katerem prečkajo zunanjo mejo, prenašajo gotovino, ne glede na povezavo med osebo in gotovino (lastnik ali nameravani prejemnik).

Poleg tega je bil razširjen seznam podatkov, ki jih je treba vključiti v izjavo, da bi se olajšala preiskava pristojnih organov in zagotovila jasna identifikacija vpletenih oseb, podatki pa se razlikujejo tudi glede na to, ali gre za fizično ali pravno osebo.

Da bi bil pojem obvladovanja tveganja bolj jasen, so bila dodana sklicevanja na obstoječo opredelitev v Uredbi 952/2013 in določbe o razvoju glede na pojem ocene tveganja iz Direktive 2015/849. Poročevalcema se zaradi učinkovitosti zdi pomembno uporabiti člen 290 PDEU namesto člena 291 PDEU, ustrezni predlog spremembe pa je vključen v osnutek poročila.

Poročevalca sta prepričana, da sta za dosego cilja iz tega predloga potrebna tako harmonizacija izvrševanja kontrole nacionalnih pristojnih organov na evropski ravni kot tudi približevanje nacionalnih kazni za kršitve. Komisija bi morala sprejeti ukrepe, da zagotovi enotno izvrševanje kontrole pristojnih organov, države članice pa bi morale upoštevati sodno prakso Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice, kar zadeva carinske kazni, ki bi morale temeljiti na načelu sorazmernosti.

Ena od glavnih izboljšav uredbe zadeva izmenjavo podatkov. Poročevalca bi v zvezi s tem najraje videla hitro ukrepanje in predlagata, da se po posvetovanju s strokovnjaki na tem področju neposredno uporabi sistem informacijske tehnologije za izmenjavo podatkov CIS+, ki naj ga uporabijo vse države članice. Sistem je enostaven za uporabo in učinkovit, poročevalca pa zato, da bi se na najbolj učinkovit način preprečil kriminal, predlagata tudi, da države članice posredujejo informacije najpozneje tri delovne dni po dnevu, ko se zberejo, namesto enega meseca, kot sedaj določa uredba.

Poročevalca s podobnim namenom predlagata tudi ustanovitev evropske finančnoobveščevalne enote, ki bi omogočila takojšnji prenos informacij, ki jih zberejo nacionalne enote, da bi se izboljšalo sodelovanje v zvezi z usklajevanjem preiskovalnih organov. Glede na dinamiko in spreminjajočo se naravo vprašanj, ki jih obravnava ta uredba, poročevalca predlagata tudi strogo klavzulo o pregledu, ki bo omogočila redno posodabljanje te uredbe na tri leta, da bi tako ostali v koraku s tehničnimi zmogljivostmi in razvojem ter napredkom goljufov.

Nazadnje se poročevalca strinjata s stališčem Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki pozdravlja določbo o najdaljšem obdobju hrambe osebnih podatkov, ki jih hranijo pristojni organi in finančnoobveščevalne enote.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Kontrola gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje

Referenčni dokumenti

COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)

Datum predložitve EP

22.12.2016

 

 

 

Pristojni odbori

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

19.1.2017

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

JURI

25.1.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Mady Delvaux

29.6.2017

Juan Fernando López Aguilar

29.6.2017

 

 

Člen 55 – Postopek s skupnimi sejami odborov

Datum razglasitve na zasedanju

6.7.2017

Obravnava v odboru

21.11.2017

 

 

 

Datum sprejetja

4.12.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

55

3

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Kinga Gál, Sven Giegold, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Roberta Metsola, Claude Moraes, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Judith Sargentini, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Helga Stevens, Paul Tang, Traian Ungureanu, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pál Csáky, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Luigi Morgano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Daniele Viotti, Lieve Wierinck

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Zbigniew Kuźmiuk

Datum predložitve

8.12.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

55

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Brian Hayes, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Anne Sander, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Claude Moraes, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Paul Tang, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bas Eickhout, Sven Giegold, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

3

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Auke Zijlstra

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Joachim Starbatty, Helga Stevens

EFDD

Marco Valli

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov