Förfarande : 2016/0413(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0394/2017

Ingivna texter :

A8-0394/2017

Debatter :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0338

BETÄNKANDE     ***I
PDF 687kWORD 127k
8.12.2017
PE 610.703v02-00 A8-0394/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005

(COM(2016)0825 – C8‑0001/2017 – 2016/0413(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

(Gemensamt utskottsförfarande – artikel 55 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005

(COM(2016)0825 – C8‑0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0825),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 33 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0001/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av bidragen från den tjeckiska deputeradekammaren och det spanska parlamentet om utkastet till lagstiftningsakt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 april 2017(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för ekonomi- och valutafrågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi- och valutafrågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8‑0394/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Brottslingar smugglar in kontanta medel i unionen, men det finns inga klara uppskattningar av omfattningen på och värdet av de summor som smugglas över gränserna. Ansvaret för att upptäcka, dokumentera och utreda förflyttningar av kontanta medel är splittrat mellan medlemsstaterna, och de nationella myndigheterna kan möta juridiska hinder som hindrar tullmyndigheterna från att kontrollera eller rapportera förflyttningar av kontanta medel ut ur eller in i EU. Vissa innehavarinstrument av högt värde utöver kontanta medel, såsom guld, diamanter, förbetalda kort, digitala plånböcker och innehavaraktier, rapporteras sällan på grund av svårigheten med att upptäcka dem eller för att de för närvarande ligger utanför vad de flesta medlemsstaters regelverk för kontanta medel omfattar.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Med tanke på risken för att tillämpningen av direktiv 91/308/EEG skulle leda till en ökad förflyttning av kontanta medel i olagliga syften, vilket skulle kunna utgöra ett hot mot det finansiella systemet och den inre marknaden, kompletterades direktivet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/200520. Syftet med den förordningen är att förebygga och upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism genom att fastställa ett system av kontroller som är tillämpliga på fysiska personer som reser in i eller ut ur unionen och medför kontanta medel eller överlåtbara innehavarpapper till ett värde av minst 10 000 euro eller motsvarande belopp i andra valutor.

(4)  Med tanke på risken för att tillämpningen av direktiv 91/308/EEG skulle leda till en ökad förflyttning av kontanta medel i olagliga syften, vilket skulle kunna utgöra ett hot mot det finansiella systemet och den inre marknaden, kompletterades direktivet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/200520. Syftet med den förordningen är att förebygga och upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism genom att fastställa ett system av kontroller som är tillämpliga på fysiska personer som reser in i eller ut ur unionen och medför kontanta medel till ett värde av minst 10 000 euro eller motsvarande belopp i andra valutor. Begreppet ”föra in i eller ut ur unionen” bör definieras som tillämpligt för unionens territorium enligt definitionen i artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, för att säkerställa att denna förordning har bredast möjliga tillämpningsområde och att inga områden, såsom frizoner, internationella transitområden och liknande områden, skulle bli undantagna från dess tillämpning och utgöra möjligheter att kringgå tillämpliga kontroller.

__________________

__________________

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen (EUT L 309, 25.11.2005, s. 9).

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen (EUT L 309, 25.11.2005, s. 9).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Vikten av att kontrollera förflyttningar av kontanta medel in i och ut ur EU understryks av de missförhållanden som rapporteras av Europol, nämligen att trots att användningen av icke-kontanta betalningsmetoder stadigt ökar och användningen av kontanter vid betalning går måttligt nedåt, så fortsätter det totala värdet av EU-sedlar i omlopp att stiga över inflationstakten, och efterfrågan på sedlar i höga valörer som inte vanligen förknippas med betalningar har varit stadig, vilket kan tyda på en koppling till brottslig verksamhet, såsom visades i Europols rapport från 2015 ”Why is Cash still King?”

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  I direktiv (EU) 2015/849 fastställs och beskrivs ett antal brottsliga handlingar där vinningen kan bli föremål för penningtvätt eller användas till att finansiera terrorism. Vinningen av dessa brottsliga handlingar förs ofta över unionens yttre gränser i syfte att tvättas eller användas för att finansiera terrorism. Denna förordning bör ta detta i beaktande och fastställa ett regelverk som utöver att bidra till förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism som sådan även underlättar upptäckt och utredning av de brottsliga handlingar som anges i direktiv (EU) 2015/849.

(6)  I direktiv (EU) 2015/849 fastställs och beskrivs ett antal brottsliga handlingar där vinningen kan bli föremål för penningtvätt eller användas till att finansiera terrorism. Vinningen av dessa brottsliga handlingar förs ofta över unionens yttre gränser i syfte att tvättas eller användas för att finansiera terrorism. Denna förordning bör ta detta i beaktande och fastställa ett regelverk som utöver att bidra till förebyggande av penningtvätt, inbegripet förbrott såsom skattebrott, och finansiering av terrorism som sådan även underlättar upptäckt och utredning av de brottsliga handlingar som anges i direktiv (EU) 2015/849, liksom av de brottsliga handlingar som påverkar säkerheten i unionen och dess medlemsstater.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Denna förordning påverkar inte skyldigheten att respektera de grundläggande rättigheter och de grundläggande rättsprinciper som återges i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  En harmoniserad uppsättning unionsregler som tillåter kontroller av förflyttningar av kontanta medel inom unionen skulle i hög grad underlätta insatserna för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Tullmyndigheterna bör fortsätta att fungera som de behöriga myndigheterna för tillämpningen av denna förordning, med beaktande av deras närvaro vid unionens yttre gränser, deras expertis i utförandet av kontroller av passagerare och gods som passerar de yttre gränserna och den erfarenhet de har fått genom tillämpningen av förordning (EG) nr 1889/2005. Samtidigt bör medlemsstaterna även framöver ha möjlighet att utse andra nationella myndigheter som arbetar vid de yttre gränserna till behöriga myndigheter.

(11)  Tullmyndigheterna bör fortsätta att fungera som de behöriga myndigheterna för tillämpningen av denna förordning, med beaktande av deras närvaro vid unionens yttre gränser, deras expertis i utförandet av kontroller av passagerare och gods som passerar de yttre gränserna och den erfarenhet de har fått genom tillämpningen av förordning (EG) nr 1889/2005. Samtidigt bör medlemsstaterna även framöver ha möjlighet att utse andra nationella myndigheter som arbetar vid de yttre gränserna till behöriga myndigheter. Personal från tullmyndigheter och andra nationella myndigheter bör genomgå särskild utbildning om hur man identifierar kontantbaserad penningtvätt, och medlemsstaterna bör avsätta resurser i enlighet med en riskanalys och inte försumma nödvändiga kontroller av privata flygplan och lustjakter som färdas in i och ut ur deras territorium.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Ett av de centrala begrepp som används i denna förordning är ”kontanta medel”, som bör definieras som bestående av fyra kategorier: kontanter, överlåtbara innehavarpapper, råvaror som används som mycket likvida värdebevarare och vissa typer av förbetalda kort. Det är sannolikt att vissa överlåtbara innehavarpapper, råvaror som används som mycket likvida värdebevarare och förbetalda kort som inte är kopplade till ett bankkonto, på grund av sina egenskaper används i stället för kontanter som anonyma sätt att föra värde över de yttre gränserna utan att det kan spåras genom de offentliga myndigheternas traditionella tillsynssystem. I denna förordning bör de väsentliga delarna av definitionen av ”kontanta medel” fastställas, medan kommissionen bör ha möjlighet att ändra de icke-väsentliga delarna för att svara på brottslingars och deras medhjälpares försök att kringgå en åtgärd som endast reglerar en typ av mycket likvida värdebevarare genom att föra en annan typ över gränserna. Om bevis på ett sådant beteende i stor skala upptäcks är det viktigt att åtgärder snabbt vidtas för att åtgärda situationen.

(12)  Ett av de centrala begrepp som används i denna förordning är ”kontanta medel”, som bör definieras som bestående av fyra kategorier: kontanter, överlåtbara innehavarpapper, råvaror som används som mycket likvida värdebevarare och vissa typer av anonyma förbetalda kort. Det är sannolikt att vissa överlåtbara innehavarpapper, råvaror som används som mycket likvida värdebevarare och anonyma förbetalda kort som inte är kopplade till ett bankkonto, på grund av sina egenskaper används i stället för kontanter som anonyma sätt att föra värde över de yttre gränserna utan att det kan spåras genom de offentliga myndigheternas traditionella tillsynssystem. Tullmyndigheterna står för närvarande inför tekniska svårigheter när de på kort tid behöver kontrollera det belopp som lagrats på förbetalda kort. I denna förordning bör därför de väsentliga delarna av definitionen av ”kontanta medel” fastställas, medan kommissionen bör ha möjlighet att ändra de icke-väsentliga delarna för att svara på brottslingars och deras medhjälpares försök att kringgå en åtgärd som endast reglerar en typ av mycket likvida värdebevarare genom att föra en annan typ över gränserna. Om bevis på ett sådant beteende i stor skala upptäcks är det viktigt att åtgärder snabbt vidtas för att åtgärda situationen. Trots den höga risknivå som är förknippad med virtuella valutor, vilket framgår i kommissionens rapport av den 26 juni 2017 om bedömningen av de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som påverkar den inre marknaden och berör gränsöverskridande verksamhet1a, har tullmyndigheterna inte tillräckligt med resurser för att övervaka dem.

 

_____________

 

1a (COM(2017)0340 och SWD(2017)0241)

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Förbetalda kort är anonyma kort med penningvärde eller medel som kan användas för betalningstransaktioner, för köp av varor eller tjänster eller för att lösa in kontanter, och de är inte kopplade till ett bankkonto. De används allmänt i en mängd olika lagliga syften och vissa av dessa instrument är också av klart samhällsintresse. Detta gör att förbetalda kort lätt kan överföras och användas för att överföra betydande värde över de yttre gränserna. Det är därför nödvändigt att inkludera förbetalda kort i definitionen av kontanta medel. Detta kommer att göra det möjligt att utvidga åtgärderna till att omfatta vissa typer av förbetalda kort, om det finns bevis som motiverar detta och med vederbörligt beaktande av om det är proportionerligt och verkställbart i praktiken.

(15)  Anonyma förbetalda kort är anonyma kort som innehåller eller ger tillgång till penningvärde eller medel som kan användas för betalningstransaktioner, för köp av varor eller tjänster eller för att lösa in kontanter, och de är inte kopplade till ett bankkonto. De används allmänt i en mängd olika lagliga syften och vissa av dessa instrument är också av klart samhällsintresse. Detta gör att anonyma förbetalda kort lätt kan överföras och användas för att överföra betydande värde över de yttre gränserna. Det är därför nödvändigt att inkludera sådana förbetalda kort i definitionen av kontanta medel, i synnerhet om de kan köpas utan kundkontroller. Detta kommer att göra det möjligt att utvidga åtgärderna till anonyma förbetalda kort, om det finns bevis som motiverar detta och med vederbörligt beaktande av om det är proportionerligt och verkställbart i praktiken, i enlighet med tillgänglig teknik.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism bör en anmälningsplikt införas för fysiska personer som reser in i eller ut ur unionen. För att inte på ett otillbörligt sätt begränsa den fria rörligheten eller överbelasta medborgare och myndigheter med administrativa formaliteter bör plikten omfattas av ett tröskelvärde på 10 000 euro eller motsvarande belopp i råvaror som används som mycket likvida värdebevarare, överlåtbara innehavarpapper, förbetalda kort eller andra valutor. Det bör gälla för fysiska personer som medför sådana belopp på sin person, i sitt bagage eller i det transportmedel de använder för att passera de yttre gränserna. Det bör krävas att de ger de behöriga myndigheterna tillgång till de kontanta medlen för kontroll.

(16)  För att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism bör en anmälningsplikt införas för fysiska personer som reser in i eller ut ur unionen. För att inte på ett otillbörligt sätt begränsa den fria rörligheten eller överbelasta medborgare och myndigheter med administrativa formaliteter bör plikten omfattas av ett tröskelvärde på 10 000 euro eller motsvarande belopp i råvaror som används som mycket likvida värdebevarare, överlåtbara innehavarpapper, anonyma förbetalda kort eller andra valutor. Det bör gälla för bärare som bör definieras i denna förordning såsom fysiska personer som medför sådana belopp på sin person, i sitt bagage eller i det transportmedel de använder för att passera de yttre gränserna. Det bör krävas att de ger de behöriga myndigheterna tillgång till de kontanta medlen för kontroll. Definitionen av ”bärare” bör tolkas så att den utesluter yrkesmässiga transportföretag som utför yrkesmässig transport av varor eller personer.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  När det gäller förflyttningar av kontanta medel som inte åtföljs av ägaren, avsändaren, den avsedda mottagaren eller dennas företrädare – såsom kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen i postpaket, kurirleveranser, obeledsagat bagage eller last i containrar – bör de behöriga myndigheterna vid de yttre gränserna ha befogenhet att kräva att avsändaren, mottagaren eller dennas företrädare lämnar en redovisning. Denna redovisning bör omfatta en rad uppgifter, såsom medlens geografiska ursprung, destination, ekonomiska ursprung och avsedda användning, vilka inte ingår i den vanliga dokumentation som uppvisas för tullen, såsom transportdokument och tulldeklarationer. Detta kommer att göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att utföra riskanalyser och koncentrera sina insatser på de transporter som anses utgöra högst risk, utan att man inför ytterligare systematiska formaliteter. Redovisningsplikten bör omfattas av ett identiskt tröskelvärde som det som gäller kontanta medel som medförs av fysiska personer.

(17)  När det gäller förflyttningar av kontanta medel som inte åtföljs av bäraren – såsom kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen i postpaket, kurirleveranser, obeledsagat bagage eller last i containrar – bör de behöriga myndigheterna ha befogenhet att kräva att avsändaren, mottagaren eller dennas företrädare lämnar en redovisning. Denna redovisning bör omfatta en rad uppgifter, såsom medlens geografiska ursprung, destination, ekonomiska ursprung och avsedda användning, vilka inte ingår i den vanliga dokumentation som uppvisas för tullen, såsom transportdokument och tulldeklarationer. Detta kommer att göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att utföra riskanalyser och koncentrera sina insatser på de transporter som anses utgöra högst risk, utan att man inför ytterligare systematiska formaliteter. Redovisningsplikten bör omfattas av ett identiskt tröskelvärde som det som gäller kontanta medel som medförs av fysiska personer.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Om de behöriga myndigheterna upptäcker kontanta medel till ett mindre belopp än tröskelvärdet, men det finns tecken på att de kontanta medlen har anknytning till brottsliga handlingar enligt definitionen i denna förordning, bör de kunna registrera väsentlig information om de personer som medför de kontanta medlen, såsom uppgifter om deras identitet, nationalitet och det transportmedel som används, t.ex. typen av transportmedel, avgångsort och destination.

(20)  Om de behöriga myndigheterna upptäcker kontanta medel till ett mindre belopp än tröskelvärdet, men det finns tecken på att de kontanta medlen har anknytning till brottsliga handlingar enligt definitionen i denna förordning, bör de vid fall av beledsagade kontanta medel kunna registrera information om bäraren, ägaren och den avsedda mottagaren, såsom uppgifter om deras identitet, kontaktuppgifter och nationalitet, uppgifter om det ekonomiska ursprunget och den avsedda användningen av de kontanta medlen och uppgifter om det transportmedel som används, t.ex. typen av transportmedel, avgångsort och destination. Vid obeledsagade kontanta medel bör de behöriga myndigheterna kunna registrera sådan information om avsändaren, ägaren och den avsedda mottagaren av de kontanta medlen.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Denna information bör vidarebefordras till finansunderrättelseenheten i den berörda medlemsstaten. Dessa enheter är utsedda till kontaktpunkter i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och de mottar och behandlar information från olika källor (såsom finansiella institut) och analyserar den för att fastställa om det finns skäl för ytterligare utredning, vilka kanske inte är uppenbara för de behöriga myndigheter som samlar in anmälningarna och utför kontroller enligt denna förordning.

(21)  Denna information bör vidarebefordras till finansunderrättelseenheten i den berörda medlemsstaten, som snarast bör meddela finansunderrättelseenheterna i de övriga medlemsstaterna. Dessa enheter är utsedda till kontaktpunkter i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och de mottar och behandlar information från olika källor (såsom finansiella institut) och analyserar den för att fastställa om det finns skäl för ytterligare utredning, vilka kanske inte är uppenbara för de behöriga myndigheter som samlar in anmälningarna och utför kontroller enligt denna förordning. I det syftet bör en förbindelse inrättas mellan de informationsutbytessystem som används av de behöriga myndigheterna respektive finansunderrättelseenheterna.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  För att ytterligare förstärka samarbetet mellan finansunderrättelseenheterna bör kommissionen bedöma lämpligheten av att inrätta en finansunderrättelseenhet för unionen och i förekommande fall lägga fram ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Med beaktande av att förflyttningen av kontanta medel som är föremål för kontroll enligt denna förordning sker längs hela den yttre gränsen, och sett till svårigheten att agera när de kontanta medlen har lämnat den plats där de förs in eller ut och den därmed sammanhängande risken om ens små belopp används på ett olagligt sätt bör de behöriga myndigheterna ha möjlighet att beslagta och tillfälligt kvarhålla kontanta medel i vissa omständigheter, med tillämpande av kontroller och motvikter: för det första, då anmälnings- eller redovisningsplikten inte har uppfyllts och, för det andra, då det finns tecken på brottsliga handlingar, oavsett beloppets storlek eller om de kontanta medlen medförs av en fysisk person eller är obeledsagade. Mot bakgrund av karaktären av sådant tillfälligt beslagtagande och kvarhållande och den effekt det kan ha på den fria rörligheten och rätten till egendom bör perioden för kvarhållandet begränsas till den absolut kortaste tid som krävs för att andra behöriga myndigheter ska kunna fastställa om det finns skäl för ytterligare åtgärder, såsom undersökningar eller beslagtagande av de kontanta medlen på grundval av andra rättsliga instrument. Ett beslut att tillfälligt kvarhålla kontanta medel enligt denna förordning bör åtföljas av en motivering och innehålla en tillräcklig beskrivning av de specifika faktorer som har gett upphov till åtgärden. Om det vid utgången av tidsfristen inte har fattats något beslut gällande ytterligare åtgärder eller om den behöriga myndigheten beslutar att det inte finns några skäl att kvarhålla de kontanta medlen längre bör dessa omedelbart göras tillgängliga för anmälaren.

(23)  Med beaktande av att förflyttningen av kontanta medel som är föremål för kontroll enligt denna förordning sker längs hela den yttre gränsen, och sett till svårigheten att agera när de kontanta medlen har lämnat den plats där de förs in eller ut och den därmed sammanhängande risken om ens små belopp används på ett olagligt sätt bör de behöriga myndigheterna ha möjlighet att beslagta och tillfälligt kvarhålla kontanta medel i vissa omständigheter, med tillämpande av kontroller och motvikter: för det första, då anmälnings- eller redovisningsplikten inte har uppfyllts och, för det andra, då det finns tecken på brottsliga handlingar. Mot bakgrund av karaktären av sådant tillfälligt beslagtagande och kvarhållande och den effekt det kan ha på den fria rörligheten och rätten till egendom bör perioden för kvarhållandet begränsas till den absolut kortaste tid som krävs för att andra behöriga myndigheter ska kunna fastställa om det finns skäl för ytterligare åtgärder, såsom undersökningar eller beslagtagande av de kontanta medlen på grundval av andra rättsliga instrument. Fysiska personer som drabbas av tillfälligt beslagtagande och kvarhållande av sina kontanta medel bör, i den mån det annars skulle utgöra orimligt lidande för dem, erbjudas möjlighet att behålla ett minimibelopp kontanta medel, och om möjligt få den typ av kontanta medel som beslagtagits och kvarhållits, för att kunna ha råd med mat, vatten och uppehälle. Ett beslut att tillfälligt kvarhålla kontanta medel enligt denna förordning bör åtföljas av en motivering och innehålla en tillräcklig beskrivning av de specifika faktorer som har gett upphov till åtgärden. Om det vid utgången av tidsfristen inte har fattats något beslut gällande ytterligare åtgärder eller om den behöriga myndigheten beslutar att det inte finns några skäl att kvarhålla de kontanta medlen längre bör dessa omedelbart lämnas tillbaka till den berörda parten.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Det är viktigt att de behöriga myndigheter som samlar in information enligt den här förordningen överlämnar den i tid till den nationella finansunderrättelseenheten, för att den ska kunna göra ytterligare analyser och jämförelser med andra uppgifter enligt direktiv 2015/849.

(24)  Det är viktigt att de behöriga myndigheter som samlar in information enligt den här förordningen överlämnar den i tid till den nationella finansunderrättelseenheten, som snabbt bör göra informationen tillgänglig för de andra medlemsstaternas finansunderrättelseenheter, för att finansunderrättelseenheterna ska kunna göra ytterligare analyser och jämföra informationen med andra uppgifter enligt direktiv (EU) 2015/849.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Om de behöriga myndigheterna registrerar en underlåtenhet att anmäla eller redovisa eller ser tecken på brottsliga handlingar bör de genom lämpliga kanaler kunna dela informationen med de myndigheter som är behöriga att bekämpa den brottsliga handlingen i fråga. Ett sådant utbyte av uppgifter är proportionerligt med tanke på att en person som har underlåtit att uppfylla anmälningsplikten och som har gripits i en medlemsstat sannolikt skulle välja att resa in i eller ut ur en annan medlemsstat, där de behöriga myndigheterna inte har någon kunskap om personens tidigare överträdelser. Utbytet av sådan information bör göras obligatoriskt, för att säkerställa konsekvent tillämpning i alla medlemsstater. Om det finns tecken på att de kontanta medlen har anknytning till brottsliga handlingar som skulle kunna skada unionens ekonomiska intressen bör informationen också lämnas till kommissionen. För att på ett bättre sätt uppnå denna förordnings mål i fråga om att förebygga och avskräcka kringgående av anmälningsplikten bör anonymiserad riskinformation och resultat av riskanalyser också utbytas mellan medlemsstaterna och kommissionen på obligatorisk basis.

(25)  Om de behöriga myndigheterna registrerar en underlåtenhet att anmäla eller redovisa eller ser tecken på brottsliga handlingar bör de genom lämpliga kanaler skyndsamt dela informationen med de myndigheter i andra medlemsstater som är behöriga att bekämpa den brottsliga handlingen i fråga. Ett sådant utbyte av uppgifter är proportionerligt med tanke på att en person som har underlåtit att uppfylla anmälningsplikten och som har gripits i en medlemsstat sannolikt skulle välja att resa in i eller ut ur en annan medlemsstat, där de behöriga myndigheterna inte har någon kunskap om personens tidigare överträdelser. Utbytet av sådan information bör göras obligatoriskt, för att säkerställa konsekvent tillämpning i alla medlemsstater. Om det finns tecken på att de kontanta medlen har anknytning till brottsliga handlingar som skulle kunna skada unionens ekonomiska intressen bör informationen också lämnas till kommissionen och Europeiska åklagarmyndigheten. För att på ett bättre sätt uppnå denna förordnings mål i fråga om att förebygga och avskräcka kringgående av anmälningsplikten bör anonymiserad riskinformation och resultat av riskanalyser också utbytas mellan medlemsstaterna och kommissionen på obligatorisk basis, i enlighet med de standarder som fastställs i genomförandeakter som antas i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  För att säkerställa att finansunderrättelseenheterna får omedelbar tillgång till de uppgifter som de behöver för att utföra sina utredningar, bör en sammankoppling av tullinformationssystemet och det decentraliserade datanätverket FIU.net uppmuntras.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Det bör vara möjligt att utbyta information mellan en behörig myndighet i en medlemsstat eller kommissionen och myndigheterna i ett tredjeland förutsatt att lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Sådant utbyte bör endast tillåtas under förutsättning att relevanta nationella bestämmelser och unionsbestämmelser om grundläggande rättigheter och överföring av personuppgifter följs och efter tillstånd från de myndigheter som erhöll informationen. Kommissionen bör underrättas om information utbyts med tredjeländer enligt denna förordning.

(26)  Det bör vara möjligt att utbyta information mellan en behörig myndighet i en medlemsstat eller kommissionen och myndigheterna i ett tredjeland förutsatt att lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Sådant utbyte bör endast tillåtas under förutsättning att relevanta nationella bestämmelser och unionsbestämmelser om grundläggande rättigheter och överföring av personuppgifter följs och efter tillstånd från de myndigheter som erhöll informationen. Kommissionen bör underrättas om information utbyts med tredjeländer enligt denna förordning, och bör rapportera om detta till Europaparlamentet på årsbasis.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Sett till karaktären av den information som samlas in och anmälarnas berättigade förväntningar på att deras personuppgifter och information om de kontanta medel de har fört in i eller ut ur unionen kommer att behandlas konfidentiellt bör de behöriga myndigheterna vidta tillräckliga skyddsåtgärder vad gäller respekten för tystnadsplikt hos de tjänstemän som behöver tillgång till informationen, och skydda den på ett tillräckligt sätt mot obehörig tillgång, användning eller förmedling. Förutom om annat föreskrivs i denna förordning eller i nationell lagstiftning, i synnerhet i samband med rättsliga förfaranden, bör informationen inte lämnas ut utan tillstånd från den myndighet som samlade in den. Allt utlämnande, all insamling, överföring, förmedling och annan behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning bör omfattas av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG21 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/200122.

(27)  Sett till karaktären av den information som samlas in och bärarnas och anmälarnas berättigade förväntningar på att deras personuppgifter och information om värdet på de kontanta medel de har fört in i eller ut ur unionen kommer att behandlas konfidentiellt bör de behöriga myndigheterna vidta tillräckliga skyddsåtgärder vad gäller respekten för tystnadsplikt hos de tjänstemän som behöver tillgång till informationen, och skydda den på ett tillräckligt sätt mot obehörig tillgång, användning eller förmedling. Förutom om annat föreskrivs i denna förordning eller i nationell lagstiftning, i synnerhet i samband med rättsliga förfaranden, bör informationen inte lämnas ut utan tillstånd från den myndighet som samlade in den. Allt utlämnande, all insamling, överföring, förmedling och annan behandling av personuppgifter inom ramen för denna förordning bör omfattas av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG21 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/200122.

__________________

__________________

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

22 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

22 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  För den analys som utförs av finansunderrättelseenheterna och för att myndigheterna i andra medlemsstater ska kunna kontrollera och verkställa anmälningsplikten, i synnerhet i fråga om anmälare som tidigare har underlåtit att fullfölja den plikten är det nödvändigt att anmälningsuppgifterna lagras under en tillräckligt lång period så att de behöriga myndigheterna kan genomföra utredningar i praktiken. Behandling av personuppgifter enligt denna förordning sker i samma syften som den enligt direktiv (EU) 2015/849. Enligt det direktivet lagrar finansunderrättelseenheterna uppgifter som ”ansvariga enheter” har tillhandahållit i fem års tid. I syfte att kontrollera och verkställa anmälningsplikten på ett effektivt sätt bör perioden för lagring av anmälda uppgifter anpassas till den som föreskrivs i direktiv (EU) 2015/849.

(28)  För den analys som utförs av finansunderrättelseenheterna och för att myndigheterna i andra medlemsstater ska kunna kontrollera och verkställa anmälningsplikten, i synnerhet i fråga om personer som tidigare har underlåtit att fullfölja den plikten är det nödvändigt att anmälningsuppgifterna lagras under en tillräckligt lång period så att de behöriga myndigheterna kan genomföra utredningar i praktiken. Behandling av personuppgifter enligt denna förordning sker i samma syften som den enligt direktiv (EU) 2015/849. Enligt det direktivet lagrar finansunderrättelseenheterna uppgifter som ”ansvariga enheter” har tillhandahållit i fem års tid.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  För att främja efterlevnaden och avskräcka från kringgående bör medlemsstaterna införa sanktioner för bristande efterlevnad med anmälnings- eller redovisningsplikten. Sanktionerna bör endast tillämpas vid underlåtenhet att anmäla eller redovisa enligt denna förordning och bör inte beakta de brottsliga handlingar som kan ha anknytning till de kontanta medlen, vilka kan vara föremål för ytterligare utredningar och åtgärder som inte omfattas av denna förordnings tillämpningsområde. De bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande, och inte gå utöver vad som är nödvändigt för att främja efterlevnaden.

(29)  För att främja efterlevnaden och avskräcka från kringgående bör medlemsstaterna införa sanktioner för bristande efterlevnad med anmälnings- eller redovisningsplikten. Sanktionerna bör endast tillämpas vid underlåtenhet att anmäla eller redovisa enligt denna förordning och bör inte beakta de brottsliga handlingar som kan ha anknytning till de kontanta medlen, vilka kan vara föremål för ytterligare utredningar och åtgärder som inte omfattas av denna förordnings tillämpningsområde. De bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande, och inte gå utöver vad som är nödvändigt för att främja efterlevnaden. För att bli verksam och undvika en situation där brottslingar väljer medlemsstat för införsel till eller utförsel från unionen beroende på hur stränga sanktionerna är, bör förordningen åstadkomma en konvergens av nationella sanktioner.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  För att säkerställa enhetlig tillämpning av kontroller och att de behöriga myndigheterna behandlar, överför och analyserar anmälningarna på ett effektivt sätt bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter att anta en mall för anmälnings- och redovisningsformulären, att fastställa kriterier för en gemensam riskhanteringsram, att fastställa tekniska regler och former och mallen för de formulär som ska användas för anmälningarna, informationsutbytet samt att fastställa de bestämmelser och format som ska användas för att tillhandahålla statistiska uppgifter till kommissionen. Detta bör innefatta inrättandet av lämpliga elektroniska system. Befogenheterna bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201123.

(30)  Även om de flesta medlemsstaterna redan använder ett harmoniserat anmälningsformulär, det gemensamma EU-formuläret (EU-CDF), på frivillig basis, bör kommissionen, för att säkerställa enhetlig tillämpning av kontroller och att de behöriga myndigheterna behandlar, överför och analyserar anmälningarna på ett effektivt sätt, tilldelas genomförandebefogenheter att anta en mall för anmälnings- och redovisningsformulären, att fastställa tekniska regler och former och mallen för de formulär som ska användas för anmälningarna, för informationsutbytet mellan behöriga myndigheter och för förbindelsen mellan de informationsutbytessystem som används av behöriga myndigheter respektive finansunderrättelseenheter, samt att fastställa de bestämmelser och format som ska användas för att tillhandahålla statistiska uppgifter till kommissionen. Detta bör innefatta inrättandet av lämpliga elektroniska system. Befogenheterna bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.

__________________

 

23 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30a)  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av de behöriga myndigheternas kontroller bör dessa i huvudsak baseras på en riskanalys, i syfte att identifiera och utvärdera riskerna och utarbeta nödvändiga motåtgärder. Inrättandet av en för alla medlemsstater gemensam ram för riskhantering bör inte hindra dem från att utföra kontroller på slumpmässig basis.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  För att snabbt kunna beakta framtida ändringar av internationella standarder som t.ex. fastställts av arbetsgruppen för finansiella åtgärder eller att ta itu med kringgående av denna förordning genom användning av likvida värdebevarare som inte omfattas av definitionen av ”kontanta medel” bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av den definitionen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201624. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(31)  För att snabbt kunna beakta framtida ändringar av internationella standarder som t.ex. fastställts av arbetsgruppen för finansiella åtgärder eller att ta itu med kringgående av denna förordning genom användning av likvida värdebevarare som inte omfattas av definitionen av ”kontanta medel” bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på de detaljerade reglerna för de behöriga myndigheternas utförande av kontroller, med beaktande av den gemensamma ramen för riskhantering enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/201323a och den riskbedömning som genomförts enligt direktiv (EU) 2015/849, och med avseende på ändringar av bilaga I till denna förordning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201624. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

__________________

__________________

 

23a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

24 Hänvisning till EUT [L 123/1]

24 Hänvisning till EUT [L 123/1]

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31a)  För att åtgärda den nuvarande situationen, där många resande inte är medvetna om sin plikt att anmäla kontanta medel, bör medlemsstaterna, i samarbete med kommissionen, utarbeta lämpligt informationsmaterial och genomföra regelbundna informationskampanjer riktade till EU-medborgare, tredjelandsmedborgare och juridiska personer. Dessa kampanjer bör vara harmoniserade eftersom de ska utformas för unionens yttre gränser.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning föreskrivs ett system för kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen, för att komplettera den rättsliga ram för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism som fastställs i direktiv (EU) 2015/849.

I denna förordning föreskrivs ett system för kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen, för att komplettera den rättsliga ram för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism som fastställs i direktiv (EU) 2015/849 samt för att förebygga varje annan brottslig verksamhet riktad mot unionens eller dess medlemsstaters säkerhet.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  de överlåtbara innehavarpapper som anges i bilaga I,

  överlåtbara innehavarpapper

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  de råvaror som används som mycket likvida värdebevarare och som anges i bilaga I,

  råvaror som används som mycket likvida värdebevarare,

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  de förbetalda kort som anges i bilaga I.

  anonyma förbetalda kort

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  överlåtbara innehavarpapper: ett medel annat än kontanter vilket berättigar innehavaren att fordra ett finansiellt belopp vid uppvisande av medlet utan att behöva bevisa sin identitet eller sin rätt till beloppet.

d)  överlåtbara innehavarpapper: ett medel annat än kontanter vilket berättigar innehavaren att fordra ett finansiellt belopp vid uppvisande av medlet utan att behöva bevisa sin identitet eller sin rätt till beloppet. Sådana överlåtbara innehavarpapper förtecknas i bilaga I,

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  råvaror som används som mycket likvida värdebevarare: varor som har ett stort värde i förhållande till sin volym och som enkelt kan omvandlas till kontanter genom tillgängliga handelsmarknader till endast låga transaktionskostnader.

e)  råvaror som används som mycket likvida värdebevarare: varor som har ett stort värde i förhållande till sin volym och som enkelt kan omvandlas till kontanter genom tillgängliga handelsmarknader till endast låga transaktionskostnader. Sådana råvaror förtecknas i bilaga I.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  förbetalda kort: anonyma kort med penningvärde eller medel som kan användas för betalningstransaktioner, för köp av varor eller tjänster eller för att lösa in kontanter, och som inte är kopplade till ett bankkonto.

f)  anonyma förbetalda kort: anonyma kort som innehåller eller ger tillgång till penningvärde eller medel som kan användas för betalningstransaktioner, för köp av varor eller tjänster eller för att lösa in kontanter, och som inte är kopplade till ett bankkonto. Sådana anonyma förbetalda kort förtecknas i bilaga I.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ga)  bärare: en fysisk person som reser in i eller lämnar unionen med kontanta medel på sig, i sitt bagage eller i det transportmedel som används för att passera den yttre gränsen.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h)  obeledsagade kontanta medel: kontanta medel som utgör en del av en försändelse som ägaren till eller avsändaren eller den avsedda mottagaren av de kontanta medlen inte reser med.

h)  obeledsagade kontanta medel: kontanta medel som utgör en del av en försändelse utan en bärare.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 i syfte att ändra bilaga I för att beakta nya trender inom penningtvätt eller finansiering av terrorism, enligt definitionen i artikel 1.3, 1.4 och 1.5 i direktiv (EU) 2015/849, eller bästa praxis för förebyggande av penningtvätt eller finansiering av terrorism eller för att förebygga att brottslingar använder överlåtbara innehavarpapper, råvaror som används som mycket likvida värdebevarare eller förbetalda kort i syfte att kringgå de plikter som anges i artiklarna 3 och 4.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 i syfte att ändra bilaga I för att beakta nya trender inom penningtvätt eller finansiering av terrorism, enligt definitionen i artikel 1.3, 1.4 och 1.5 i direktiv (EU) 2015/849, eller bästa praxis för förebyggande av penningtvätt eller finansiering av terrorism eller för att förebygga att brottslingar använder överlåtbara innehavarpapper, råvaror som används som mycket likvida värdebevarare eller anonyma förbetalda kort i syfte att kringgå de plikter som anges i artiklarna 3 och 4.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Anmälningsplikt

Anmälningsplikt för beledsagade kontanta medel

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje fysisk person som reser in i eller ut ur unionen och medför kontanta medel till ett värde av minst 10 000 euro på sin person, i sitt bagage eller i sitt transportmedel ska anmäla dessa kontanta medel till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där personen reser in i eller ut ur unionen och ge dem tillgång till medlen för kontroll. Anmälningsplikten ska inte anses vara uppfylld om den information som uppgetts är oriktig eller ofullständig eller de kontanta medlen inte görs tillgängliga för kontroll.

1.  Varje bärare som medför kontanta medel till ett värde av minst 10 000 euro på sin person, i sitt bagage eller i sitt transportmedel ska anmäla dessa kontanta medel till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där personen reser in i eller ut ur unionen och ge dem tillgång till medlen för kontroll. Anmälningsplikten ska inte anses vara uppfylld om den information som uppgetts är oriktig eller ofullständig eller de kontanta medlen inte görs tillgängliga för kontroll.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  anmälaren, bland annat fullständigt namn, adress, födelsedatum och födelseort samt nationalitet,

a)  bäraren, bland annat fullständigt namn, kontaktuppgifter (inbegripet adress), födelsedatum och födelseort, nationalitet och numret på en personlig id-handling,

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  ägaren till de kontanta medlen, bland annat fullständigt namn, adress, födelsedatum och födelseort samt nationalitet,

b)  ägaren till de kontanta medlen, inbegripet fullständigt namn, kontaktuppgifter (inbegripet adress), födelsedatum och födelseort, nationalitet och nummer på en personlig id-handling för fysiska personer, eller fullständigt namn, kontaktuppgifter (inbegripet fullständig adress), registreringsnummer eller momsskattenummer för juridiska personer,

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  den avsedda mottagaren av de kontanta medlen, bland annat fullständigt namn, adress, födelsedatum och födelseort samt nationalitet,

c)  den avsedda mottagaren av de kontanta medlen, inbegripet fullständigt namn, kontaktuppgifter (inbegripet adress), födelsedatum och födelseort, nationalitet och nummer på en personlig id-handling för fysiska personer, eller fullständigt namn, kontaktuppgifter (inbegripet fullständig adress), registreringsnummer eller momsskattenummer för juridiska personer,

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  beloppet och typen av kontanta medel,

d)  typen av och beloppet eller värdet på de kontanta medlen,

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  de kontanta medlens ursprung och avsedda användning,

e)  det ekonomiska ursprunget,

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  de kontanta medlens avsedda användning.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Informationen ska lämnas skriftligt eller elektroniskt med hjälp av det formulär som fastställs i enlighet med artikel 15 a. En styrkt kopia ska på begäran lämnas till anmälaren.

3.  Informationen ska lämnas skriftligt eller elektroniskt med hjälp av det formulär som fastställs i enlighet med artikel 15 a. En styrkt kopia ska lämnas till anmälaren.

Motivering

Anmälarna bör alltid kunna erhålla en skriftlig kopia, eftersom de kanske inte alltid är i den ställningen att de kan begära en (t.ex. när de inte vet att de har rätt till det eller inte talar språket i landet).

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Redovisningsplikt

Redovisningsplikt för obeledsagade kontanta medel

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om obeledsagade kontanta medel till ett värde av minst 10 000 euro förs in i eller ut ur unionen får de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de kontanta medlen förs in eller ut efter en riskanalys kräva att avsändaren, mottagaren eller dennas företrädare lämna en redovisning. Anmälningsplikten ska inte anses vara uppfylld om den information som uppgetts är oriktig eller ofullständig eller de kontanta medlen inte görs tillgängliga för kontroll.

1.  Om obeledsagade kontanta medel till ett värde av minst 10 000 euro förs in i eller ut ur unionen får de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de kontanta medlen förs in eller ut efter en riskanalys kräva att avsändaren, mottagaren eller dennas företrädare lämna en redovisning, inom en fast tidsfrist på maximalt 30 dagar. De behöriga myndigheterna får kvarhålla de kontanta medlen tills avsändaren, mottagaren eller dennas företrädare lämnar redovisningen.

 

Anmälningsplikten ska inte anses vara uppfylld om redovisningen inte görs före tidsfristens utgång, om den information som uppgetts är oriktig eller ofullständig eller om de kontanta medlen inte görs tillgängliga för kontroll.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  anmälaren, bland annat fullständigt namn, adress, födelsedatum och födelseort samt nationalitet,

a)  anmälaren, bland annat fullständigt namn, kontaktuppgifter (inbegripet adress), födelsedatum och födelseort, nationalitet och numret på personlig id-handling,

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  ägaren till de kontanta medlen, bland annat fullständigt namn, adress, födelsedatum och födelseort samt nationalitet,

b)  ägaren till de kontanta medlen, inbegripet fullständigt namn, kontaktuppgifter (inbegripet adress), födelsedatum och födelseort, nationalitet och numret på id-handling för fysiska personer, eller fullständigt namn, kontaktuppgifter (inbegripet fullständig adress), registreringsnummer eller momsskattenummer för juridiska personer,

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  avsändaren av de kontanta medlen, bland annat fullständigt namn, adress, födelsedatum och födelseort samt nationalitet,

c)  ägaren till de kontanta medlen, inbegripet fullständigt namn, kontaktuppgifter (inbegripet adress), födelsedatum och födelseort, nationalitet och numret på id-handling för fysiska personer, eller fullständigt namn, kontaktuppgifter (inbegripet fullständig adress), registreringsnummer eller momsskattenummer för juridiska personer,

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  mottagaren eller den avsedda mottagaren av de kontanta medlen, bland annat fullständigt namn, adress, födelsedatum och födelseort samt nationalitet,

d)  den avsedda mottagaren av de kontanta medlen, inbegripet fullständigt namn, kontaktuppgifter (inbegripet adress), födelsedatum och födelseort, nationalitet och numret på id-handling för fysiska personer, eller fullständigt namn, kontaktuppgifter (inbegripet fullständig adress), registreringsnummer eller momsskattenummer för juridiska personer,

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  beloppet och typen av kontanta medel,

e)  typen av och beloppet eller värdet på de kontanta medlen,

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  de kontanta medlens ursprung och avsedda användning.

f)  det ekonomiska ursprunget,

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  den avsedda användningen av de kontanta medlen,

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Informationen ska lämnas skriftligt eller elektroniskt med hjälp av det formulär som fastställs i enlighet med artikel 15 a. En styrkt kopia ska på begäran lämnas till anmälaren.

3.  Informationen ska lämnas skriftligt eller elektroniskt med hjälp av det formulär som fastställs i enlighet med artikel 15 a. En styrkt kopia ska lämnas till anmälaren.

Motivering

Anmälarna bör alltid kunna erhålla en skriftlig kopia, eftersom de kanske inte alltid är i den ställningen att de kan begära en (t.ex. när de inte vet att de har rätt till det eller inte talar språket i landet).

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om plikten enligt artikel 3 eller redovisningsplikten enligt artikel 4 inte har uppfyllts ska de behöriga myndigheterna skriftligen eller i elektronisk form upprätta en anmälan på tjänstens vägnar vilken i möjligaste mån ska innehålla de uppgifter som anges i artiklarna 3.2 eller 4.2, allt efter omständigheterna.

3.  Om anmälan enligt artikel 3 eller redovisningsplikten enligt artikel 4 inte har uppfyllts ska de behöriga myndigheterna skriftligen eller i elektronisk form upprätta en anmälan på tjänstens vägnar vilken i möjligaste mån ska innehålla de uppgifter som anges i artiklarna 3.2 eller 4.2, allt efter omständigheterna.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kontrollerna ska främst bygga på riskanalys, i syfte att identifiera och bedöma risker och utarbeta de motåtgärder som behövs, och ska utföras inom en gemensam ram för riskhantering i enlighet med de kriterier som fastställts i enlighet med artikel 15 b.

4.  Kontrollerna ska främst bygga på riskanalys, i syfte att identifiera och bedöma risker och utarbeta de motåtgärder som behövs.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Riskanalysen enligt punkt 4 ska inte hindra behöriga myndigheter från att gå vidare med spontana kontroller eller kontroller baserade på specifik information som erhålls från en annan myndighet. De behöriga myndigheterna ska förfoga över lämpliga verktyg för kontrollerna.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 14 avseende närmare bestämmelser för de kontroller som utförs av de behöriga myndigheterna, med hänsyn till den gemensamma ram för riskhantering enligt definitionen i förordning (EU) nr 952/2013 och den riskbedömning som genomförts i enlighet med artiklarna 6 och 7 i direktiv (EU) 2015/849.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4c.  De befogenheter som tilldelas behöriga myndigheter i enlighet med denna artikel ska även omfatta artikel 6.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Belopp under tröskelvärdet

Belopp under tröskelvärdet som misstänks vara förknippade med brottslig verksamhet

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om de behöriga myndigheterna upptäcker att en fysisk person som reser in i eller ut ur unionen med kontanta medel till ett belopp som understiger det tröskelvärde som anges i artikel 3 och det efter en riskanalys finns tecken på att de kontanta medlen har anknytning till en brottslig handling, ska de registrera den informationen, personens fullständiga namn, adress, födelsedatum, födelseort och nationalitet och uppgifter om det transportmedel som används.

1.  Om de behöriga myndigheterna konstaterar att en bärare reser in i eller ut ur unionen med kontanta medel till ett belopp som understiger det tröskelvärde som anges i artikel 3 och det finns tecken på att de kontanta medlen har anknytning till en brottslig handling, ska de registrera den informationen och uppgifterna enligt artikel 3.2.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om de behöriga myndigheterna upptäcker att en leverans av obeledsagade kontanta medel till ett belopp som understiger det tröskelvärde som anges i artikel 4 förs in i eller ut ur unionen och det efter en riskanalys finns tecken på att de kontanta medlen har anknytning till en brottslig handling, ska de registrera den informationen, fullständigt namn, adress, födelsedatum, födelseort och nationalitet för avsändaren, den avsedda mottagaren eller dennas företrädare, och uppgifter om det transportmedel som används.

2.  Om de behöriga myndigheterna konstaterar att en leverans av obeledsagade kontanta medel till ett belopp som understiger det tröskelvärde som anges i artikel 4 förs in i eller ut ur unionen och det finns tecken på att de kontanta medlen har anknytning till en brottslig handling, ska de registrera den informationen och uppgifterna enligt artikel 4.2.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  det finns tecken på att de kontanta medlen har anknytning till brottsliga handlingar, oavsett om de medförs av en fysisk person eller är obeledsagade.

b)  det finns tecken på att de kontanta medlen har anknytning till brottsliga handlingar

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det administrativa beslut som avses i punkt 1 ska åtföljas av en motivering, meddelas den berörda personen vid den tidpunkt då det utfärdas och vara föremål för effektiva rättsmedel i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i nationell rätt.

2.  Det administrativa beslut som avses i punkt 1 ska åtföljas av en motivering och meddelas vid den tidpunkt då det utfärdas till

 

a)  den person som har anmälningsplikt i enlighet med artikel 3 eller redovisningsplikt i enlighet med artikel 4, eller

 

b)  bäraren och ägaren i de situationer som avses i artikel 6.1 eller ägaren, den avsedda mottagaren och avsändaren i de situationer som avses i artikel 6.2.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Det administrativa beslut som avses i punkt 1 ska omfattas av ett effektivt rättsmedel i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i internationell rätt.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Perioden för tillfälligt kvarhållande ska vara strikt begränsad till den tid som krävs för att de behöriga myndigheterna ska kunna fastslå om omständigheterna i fallet rättfärdigar fortsatt kvarhållande. Den längsta tillåtna perioden för tillfälligt kvarhållande ska fastställas i nationell lagstiftning, och får inte vara längre än 30 dagar. Om inget beslut fattas om fortsatt kvarhållande av de kontanta medlen inom den perioden, eller om ett beslut fattas om att omständigheterna i fallet inte rättfärdigar fortsatt kvarhållande ska de kontanta medlen omedelbart göras tillgängliga för anmälaren.

3.  Perioden för tillfälligt kvarhållande ska vara strikt begränsad till den tid som krävs för att de behöriga myndigheterna ska kunna fastslå om omständigheterna i fallet rättfärdigar fortsatt kvarhållande. Den längsta tillåtna perioden för tillfälligt kvarhållande ska fastställas i nationell lagstiftning, och ska inte vara längre än 30 dagar. Om inget beslut fattas om fortsatt kvarhållande av de kontanta medlen inom den perioden, eller om ett beslut fattas om att omständigheterna i fallet inte rättfärdigar fortsatt kvarhållande ska de kontanta medlen omedelbart lämnas tillbaka till

 

a)  anmälaren eller bäraren i de situationer som avses i artiklarna 3 och 4, eller

 

b)  bäraren eller ägaren i de situationer som avses i artikel 6.1 eller ägaren, den avsedda mottagaren och avsändaren i de situationer som avses i artikel 6.2.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De behöriga myndigheterna ska registrera den information som erhålls i enlighet med artiklarna 3, 4, 5.3 och 6 och översända den till finansunderrättelseenheten i den medlemsstat där informationen erhölls, i enlighet med de tekniska bestämmelser som fastställts enligt artikel 15 c.

1.  De behöriga myndigheterna ska registrera den information som erhålls i enlighet med artiklarna 3, 4, 5.3 och 6 och översända den till finansunderrättelseenheten i den medlemsstat där informationen erhölls, som snabbt ska översända informationen till finansunderrättelseenheterna i de andra medlemsstaterna, i enlighet med de tekniska bestämmelser som fastställts enligt artikel 15 c.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Vid tillämpning av denna förordning, och utan att det inkräktar på unionens dataskyddsbestämmelser, i synnerhet när det gäller ändamålsbegränsning och åtkomsträttigheter, ska en förbindelse mellan det system som behöriga myndigheter använder för att utbyta information enligt rådets förordning (EG) nr 515/971a och det system som finansunderrättelseenheter använder för att utbyta information enligt rådets beslut 2000/642/RIF1b inrättas i enlighet med de tekniska bestämmelser som fastställs av kommissionen enligt artikel 15 ca.

 

_______________

 

1a Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen, EGT L 82, 22.3.1997, s. 1, senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/1525 av den 9 september 2015, EUT L 243, 18.9.2015, s. 1.

 

1b Rådets beslut 2000/642/RIF av den 17 oktober 2000 om en samarbetsordning för medlemsstaternas finansunderrättelseenheter avseende utbyte av information. EGT L 271, 24.10.2000, s. 4.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den information som avses i punkt 1 ska förmedlas så fort som möjligt, och senast en månad efter den dag då den erhölls.

2.  Den information som avses i punkt 1 ska förmedlas så fort som möjligt, och senast fyra arbetsdagar efter den dag då den erhölls.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Senast den 1 januari 2019 ska kommissionen bedöma lämpligheten av att inrätta en finansiell underrättelseenhet och ska i förekommande fall lägga fram ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om det finns tecken på att de kontanta medlen har anknytning till brottsliga handlingar som skulle kunna skada unionens ekonomiska intressen ska den information som anges i punkt 1 även lämnas till kommissionen.

2.  Om det finns tecken på att de kontanta medlen har anknytning till brottsliga handlingar som skulle kunna skada unionens ekonomiska intressen ska den information som anges i punkt 1 även lämnas till kommissionen och Europeiska åklagarmyndigheten, Eurojust och Europol. Kommissionen ska låta den mottagna informationen genomgå en statistisk behandling och offentliggöra denna.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De behöriga myndigheterna ska förmedla den information som avses i punkterna 1 och 2 i enlighet med de tekniska bestämmelser som fastställts i enlighet med artikel 15 c och med användning av det formulär som fastställts i enlighet med artikel 15 d.

3.  De behöriga myndigheterna ska förmedla den information som avses i punkterna 1 och 2 i enlighet med de tekniska bestämmelser som fastställts i enlighet med artikel 15 ca och med användning av det formulär som fastställts i enlighet med artikel 15 d.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den information som avses i punkterna 1 och 2 ska förmedlas så fort som möjligt, och senast en månad efter den dag då den erhölls.

4.  Den information som avses i leden a, b och c i punkterna 1 och 2 ska förmedlas så fort som möjligt, och senast fyra arbetsdagar efter den dag då den erhölls.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Den information och de resultat som avses i punkt 1 d ska överlämnas var sjätte månad eller på begäran till samtliga medlemsstater och kommissionen.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna eller kommissionen får förmedla följande information till ett tredjeland, inom ramen för ömsesidigt administrativt bistånd och efter tillstånd från den behöriga myndighet som erhöll informationen från anmälaren eller dennas företrädare och förutsatt att denna förmedling är förenlig med relevanta nationella bestämmelser och unionsbestämmelser om överföring av personuppgifter till tredjeländer:

1.  Medlemsstaterna eller kommissionen får förmedla följande information till ett tredjeland, inom ramen för ömsesidigt administrativt bistånd och efter tillstånd från den behöriga myndighet som erhöll informationen från anmälaren eller bäraren och förutsatt att denna förmedling är förenlig med relevanta nationella bestämmelser och unionsbestämmelser om överföring av personuppgifter till tredjeländer:

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje förmedling av information enligt punkt 1.

2.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje förmedling av information enligt punkt 1 och kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet om denna förmedlade information.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De behöriga myndigheterna ska fungera som personuppgiftsansvariga för de uppgifter de erhållit i enlighet med artiklarna 3, 4 och 6.

1.  De behöriga myndigheterna ska fungera som personuppgiftsansvariga för de uppgifter de erhållit i enlighet med artiklarna 3, 4, 5.3 och 6.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Behandlingen av personuppgifter på grundval av denna förordning ska endast ske i syfte att förebygga och bekämpa brottsliga handlingar.

2.  Behandlingen av personuppgifter på grundval av denna förordning ska endast ske i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Denna behandling omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/2016/EU1a.

 

___________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89).

Motivering

Anpassning av formuleringen till dataskyddsdirektivet 2016/680.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De personuppgifter som erhålls i enlighet med artiklarna 3, 4 och 6 ska vara tillgängliga endast för vederbörligen bemyndigad personal vid behöriga myndigheter och skyddas tillräckligt mot obehörig åtkomst eller förmedling. Om inget annat föreskrivs i artiklarna 8, 9 och 10 får de inte utlämnas eller förmedlas utan uttryckligt tillstånd från den behöriga myndighet som ursprungligen erhöll informationen. Det tillståndet ska dock inte krävas om de behöriga myndigheterna är skyldiga att utlämna eller förmedla denna information enligt gällande bestämmelser i den berörda medlemsstaten, i synnerhet i samband med rättsliga förfaranden.

3.  De personuppgifter som erhålls i enlighet med artiklarna 3, 4, 5.3 och 6 ska vara tillgängliga endast för vederbörligen bemyndigad personal vid behöriga myndigheter och skyddas tillräckligt mot obehörig åtkomst eller förmedling. Om inget annat föreskrivs i artiklarna 8, 9 och 10 får de inte utlämnas eller förmedlas utan uttryckligt tillstånd från den behöriga myndighet som ursprungligen erhöll informationen. Det tillståndet ska dock inte krävas om de behöriga myndigheterna är skyldiga att utlämna eller förmedla denna information enligt gällande bestämmelser i den berörda medlemsstaten, i synnerhet i samband med rättsliga förfaranden.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Personuppgifter som erhålls i enlighet med artiklarna 3, 4 och 6 ska lagras av de behöriga myndigheterna och finansunderrättelseenheten under en period av fem år efter den dag då de insamlas. Vid utgången av denna period ska de raderas eller anonymiseras.

4.  Personuppgifter som erhålls i enlighet med artiklarna 3, 4, 5.3 och 6 ska lagras av de behöriga myndigheterna och finansunderrättelseenheten endast så länge som det är nödvändigt för och står i proportion till det syfte för vilket uppgifterna behandlas men inte längre än tre år från och med den dag då de samlades in. Om det finns tecken på att de kontanta medlen är kopplade till brottslig verksamhet ska personuppgifter som erhålls i enlighet med artiklarna 3, 4, 5.3 och 6 lagras av de behöriga myndigheterna och finansunderrättelseenheten i högst fem år. I sådant fall ska skälen till denna längre lagringstid motiveras och dokumenteras. Fattas inget beslut om fortsatt lagring, ska uppgifterna automatiskt raderas efter tre år.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska införa sanktioner, som ska tillämpas om den anmälningsplikt som föreskrivs i artiklarna 3 och 4 inte fullgörs. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

Varje medlemsstat ska införa sanktioner, som ska tillämpas om den anmälningsplikt som föreskrivs i artiklarna 3 och 4 inte fullgörs. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Medlemsstaterna ska ha som mål att införa en enhetlig uppsättning sanktioner i hela unionen. För att uppnå detta mål ska kommissionen vid behov lägga fram ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 2.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den ….26

2  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.2 och 5.4a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den ….26

__________________

__________________

26 *Datum för ikraftträdande av den grundläggande lagstiftningsakten eller från och med något annat datum som fastställts av lagstiftaren.

26 *Datum för ikraftträdande av den grundläggande lagstiftningsakten eller från och med något annat datum som fastställts av lagstiftaren.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 2.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.2 och 5.4a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 2.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.2 och 5.4a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 15 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Kriterierna för den gemensamma ram för riskhantering som avses i artikel 5.4.

utgår

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 15 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  De tekniska bestämmelserna för informationsutbyte enligt artiklarna 8 och 9, inbegripet inrättandet av ett lämpligt elektroniskt system.

c)  De tekniska bestämmelserna för informationsutbyte enligt artiklarna 8.1, 8.2 och 9 via tullinformationssystemet (TIS) i enlighet med artikel 23 i förordning (EG) nr 515/971a.

 

_________________

 

1a Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (EGT L 82, 22.3.1997, s. 1).

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 15 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  De tekniska bestämmelserna för den förbindelse som åsyftas i artikel 8.1a.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den information som avses i punkt 1 c ska lämnas till kommissionen åtminstone var sjätte månad.

Den information som avses i punkt 1 c ska lämnas till kommissionen åtminstone var sjätte månad. Kommissionen ska offentliggöra en årsrapport om de statistiska uppgifter som krävs för att uppskatta omfattningen av och beloppen för smugglade kontanta medel.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska offentliggöra den information som åsyftas i punkt 1 a och b på sin webbplats och på ett tydligt sätt informera läsarna om de kontroller som gäller för kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen.

Motivering

Medborgare och resenärer som vill bli informerade om sina plikter bör ha möjlighet att hitta information om kontroller av kontanta medel och förteckningen över behöriga myndigheter på en webbplats som kommissionen är värd för.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 17a

 

Informationskampanjer

 

När denna förordning börjar gälla ska kommissionen, i samarbete med medlemsstaterna och Europeiska datatillsynsmannen, genomföra en kampanj där EU-medborgare och tredjelandsmedborgare samt juridiska personer informeras om målen med denna förordning, förpliktelserna enligt artiklarna 3 och 4, de uppgifter som lagras, förteckningen över behöriga myndigheter, möjligheten till tillfälligt kvarhållande enligt artikel 7, de sanktioner som införs enligt artikel 13 och rätten till effektivt rättsmedel. Kommissionen och medlemsstaterna ska regelbundet upprepa sådana kampanjer. Medlemsstaterna ska ta fram och genomföra de politiska strategier som behövs för att informera sina medborgare och invånare om denna förordning. Medlemsstaterna ska se till att tillräcklig finansiering är tillgänglig för sådan informationspolitik.

Motivering

För att informera medborgare och resenärer om plikten att anmäla kontanta medel när de korsar gränser, och på så sätt göra det mer ändamålsenligt, bör kommissionen starta upp informationskampanjer om denna förordning.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska lämna en rapport om tillämpningen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet fem år efter det att den har trätt i kraft och vart femte år därefter.

Kommissionen ska på grundval av den information som regelbundet mottagits från medlemsstaterna lämna en rapport om tillämpningen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet fem år efter det att den har trätt i kraft och vart tredje år därefter. Denna rapport ska i synnerhet utvärdera huruvida andra tillgångar bör ingå i tillämpningsområdet för denna förordning, huruvida förfarandet för obeledsagade kontanta medel passar syftet och huruvida tröskelvärdet för obeledsagade kontanta medel bör ses över.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 20 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artiklarna 5.4a och 15 a, b, d och e ska tillämpas från och med den... [dagen för denna förordnings ikraftträdande].

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Bilaga I – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Överlåtbara innehavarpapper, råvaror som används som mycket likvida värdebevarare och förbetalda kort som anses vara kontanta medel i enlighet med led ii, iii och iv i artikel 2.1 a

Överlåtbara innehavarpapper, råvaror som används som mycket likvida värdebevarare och anonyma förbetalda kort som anses vara kontanta medel i enlighet med led ii, iii och iv i artikel 2.1 a

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Följande förbetalda kort ska anses vara kontanta medel i enlighet med artikel 2.1 a iv:

3.  Följande anonyma förbetalda kort ska anses vara kontanta medel i enlighet med artikel 2.1 a iv:

(1)

EUT C 246, 28.7.2017, s. 22.


MOTIVERING

I – Bakgrund till förslaget

I samband med kampen mot terrorism och organiserad brottslighet måste åtgärder vidtas på EU-nivå för att stoppa finansieringen av denna brottsliga verksamhet, och så att man därmed kan sätta stopp för hur brottslingar utnyttjar olika nationella bestämmelser avseende kontroller av kontanta medel. En EU-omfattande strategi för att kontrollera hur kontanta medel förs in i eller ut ur Europeiska unionen är nödvändig, inte bara för att garantera en väl fungerande inre marknad utan också för att skydda EU:s medborgare och företag.

Tullförvaltningarna står i främsta ledet för att uppnå detta mål eftersom de är ansvariga för kontroller av passagerartrafiken och externa gränsöverskridande förflyttningar av sändningar. Samarbetet mellan de nationella tullförvaltningarna måste stärkas för att hindra brottslingar från att kringgå kontantkontrollerna vid EU:s yttre gränser.

Den 21 december 2016 antog Europeiska kommissionen ett åtgärdspaket för att komplettera och förstärka EU:s regelverk i fråga om penningtvätt, olagliga penningflöden och frysning och beslagtagande av tillgångar. Förslagen läggs fram inom ramen för de åtaganden som gjorts i handlingsplanen mot finansiering av terrorism från februari 2016.

Bland dessa åtgärder föreslår kommissionen att förbättra den befintliga förordningen om kontroller av kontanta medel som antogs 2005 för att kontrollera förflyttningar av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen. Den rättsliga grunden för detta förslag är både artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som fastställer principen om tillnärmning av nationella bestämmelser i medlemsstaterna och syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera, och artikel 33 som föreskriver en förstärkning av tullsamarbetet mellan medlemsstaterna och mellan dessa och kommissionen.

De ändringar som kommissionen föreslår syftar till att skärpa kontrollerna av de personer som reser in i eller lämnar EU med 10 000 EUR eller mer i kontanter eller värdefulla råvaror. Detta gäller också när dessa skickas via postpaket eller i försändelser. Förändringarna kommer också att göra det möjligt för myndigheterna att agera på summor som understiger tröskelvärdet på 10 000 EUR om det finns misstankar om brottslig verksamhet, och att förbättra utbytet av information mellan myndigheter och medlemsstater.

Rent konkret utvidgar förslaget definitionen av ”kontanter” till guld och andra värdefulla råvaror samt förbetalda betalkort som inte är kopplade till ett konto för finansiella transaktioner och som för närvarande inte omfattas av den standardiserade tulldeklarationen. Fallet med obeledsagade kontanta medel ingår också i förslaget.

Förslaget gör det även möjligt för de behöriga myndigheterna att kvarhålla kontanta medel tillfälligt när de upptäcker förflyttningar av summor som ligger under tröskelvärdet men som verkar hänga samman med olaglig verksamhet, vilket inte är fallet i den nuvarande förordningen.

Förslaget syftar slutligen till att säkerställa en enhetlig tillämpning av kontrollerna genom kommissionens genomförandebefogenheter när det gäller kriterier för riskhantering, regler för utbyte av information, blanketter för meddelande och systemet för informationsutbyte samt tillhandahållandet av information från medlemsstaterna till kommissionen.

II – Föredragandenas synpunkter

Föredragandena välkomnar förslagets övergripande syfte att aktualisera och förbättra den gällande förordningen. Mot bakgrund av den senaste tidens händelser står det klart att penningtvättare och terroristfinansiärer har lyckats hitta sätt att kringgå europeiska regler för kontroller av kontanta medel.

De viktigaste ändringar som föredragandena föreslagit syftar till att göra förordningen ännu kraftfullare genom att förtydliga några viktiga bestämmelser, framför allt definitionen och differentieringen av ”beledsagade kontanta medel” och ”obeledsagade kontanta medel”, samt bestämmelserna för att utse den person som ansvarar för anmälan av beledsagade kontanta medel. Denna person har definierats för att omfatta varje fysisk person som reser in i eller ut ur unionen och som medför kontanta medel på sig, i sitt bagage eller i det transportmedel med vilket denna person passerar den yttre gränsen, oberoende av kopplingen mellan denna person och de kontanta medlen (ägaren eller den avsedda mottagaren).

För att underlätta utredningar från de behöriga myndigheternas sida och för att säkerställa en tydlig identifiering av de berörda personerna har de uppgifter som ska finnas med i en anmälan utökats och specificerats för fysiska och juridiska personer.

I syfte att göra konceptet ”riskhantering” tydligare har det lagts till hänvisningar till den befintliga definitionen i förordning 952/2013 och till bestämmelsen om utvecklingen av den ”riskbedömning” som ingår i direktiv 205/849. En viktig poäng för föredragandena är att man av effektivitetsskäl måste tillämpa artikel 290 EUF-fördraget istället för artikel 291 EUF-fördraget, och att lämpliga ändringar läggs fram i förslaget till betänkande.

Föredragandena är övertygade om uppnåendet av det mål som eftersträvas med detta förslag förutsätter både en harmonisering på europeisk nivå av tillämpningen av kontrollerna från de nationella behöriga myndigheternas sida, samt en tillnärmning av nationella påföljder vid bristande efterlevnad. Åtgärder bör antas av kommissionen för att garantera en enhetlig tillämpning av de behöriga myndigheternas kontroller, och medlemsstaterna bör ta hänsyn till rättspraxis vid Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna när det gäller tullsanktioner, som bör grunda sig på proportionalitetsprincipen.

En av de viktigaste förbättringarna i förordningen handlar om datautbyte. I detta sammanhang skulle föredragandena föredra snabba åtgärder och föreslår efter samråd med experter på området att direkt tillämpa IT-datautbytessystemet CIS + som ska användas av alla medlemsstater. Detta system är ett enkelt och effektivt system att använda, och för att förebygga brottslighet på det mest effektiva sättet föreslår föredragandena också att medlemsstaterna ska översända uppgifterna senast tre arbetsdagar efter den dag då de samlades in, i stället för en månad enligt nuvarande regler i förordningen.

I samma anda föreslår föredragandena att en europeisk enhet för finansunderrättelser inrättas som skulle förbättra samarbetet kring samordningen av de utredande myndigheterna och som skulle möjliggöra överföring av uppgifter som samlats in av de nationella enheterna utan dröjsmål. Med tanke på den dynamiska och föränderliga karaktären hos de frågor som tas upp i denna förordning har föredragandena också föreslagit en kraftfull översynsklausul som möjliggör en regelbunden uppdatering av förordningen vart tredje år så att jämna steg kan hållas med brottslingarnas tekniska kapacitet och utveckling.

Slutligen delar föredragandena de åsikter som framförts av Europeiska datatillsynsmannen, som välkomnar bestämmelsen om en maximal lagringstid för personuppgifter som lagras av behöriga myndigheter och finansunderrättelseenheter.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen

Referensnummer

COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)

Framläggande för parlamentet

22.12.2016

 

 

 

Ansvarigt/Ansvariga utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

19.1.2017

LIBE

19.1.2017

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

19.1.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

25.1.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Mady Delvaux

29.6.2017

Juan Fernando López Aguilar

29.6.2017

 

 

Artikel 55 – Gemensamt utskottsförfarande

       Tillkännagivande i kammaren

       

6.7.2017

Behandling i utskott

21.11.2017

 

 

 

Antagande

4.12.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

55

3

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, David Coburn, Thierry Cornillet, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Kinga Gál, Sven Giegold, Brian Hayes, Petr Ježek, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Roberta Metsola, Claude Moraes, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Judith Sargentini, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Helga Stevens, Paul Tang, Traian Ungureanu, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pál Csáky, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Luigi Morgano, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Barbara Spinelli, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Daniele Viotti, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Zbigniew Kuźmiuk

Ingivande

8.12.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

55

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Martina Anderson, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Miguel Viegas

PPE

Asim Ademov, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Brian Hayes, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Roberta Metsola, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Salvatore Domenico Pogliese, Emil Radev, Dariusz Rosati, Anne Sander, Romana Tomc, Traian Ungureanu, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Monika Beňová, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Claude Moraes, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Birgit Sippel, Paul Tang, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Bas Eickhout, Sven Giegold, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

3

-

EFDD

David Coburn

ENF

Gerolf Annemans, Auke Zijlstra

4

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Joachim Starbatty, Helga Stevens

EFDD

Marco Valli

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy