ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии

8.12.2017 - (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)) - ***I

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчик: Андреас Шваб


Процедура : 2016/0404(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0395/2017
Внесени текстове :
A8-0395/2017
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии

(COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0822),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 46, член 53, параграф 1 и член 62 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0012/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Бундестага на Федерална република Германия, Бундесрата на Федерална република Германия, Националното събрание на Френската република, Сената на Френската република и Федералния съвет на Република Австрия в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г.[1],

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0395/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Резултатите от процеса на взаимна оценка показаха липса на яснота по отношение на критериите, които следва да се използват от националните компетентни органи при оценката на пропорционалността на изисквания, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, както и неравномерен контрол по отношение на тези мерки на всички равнища на регулиране. Поради това с цел да се избегне разпокъсаност на вътрешния пазар и да се премахнат пречките пред достъпа до и упражняването на определени дейности от наети или самостоятелно заети лица, е необходимо да се установи общ подход на равнището на Съюза, с който да се предотврати приемането на непропорционални мерки.

(5)  Резултатите от процеса на взаимна оценка показаха липса на яснота по отношение на критериите, които следва да се използват от държавите членки при оценката на пропорционалността на изисквания, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, както и неравномерен контрол по отношение на тези мерки на всички равнища на регулиране. С цел да се избегне разпокъсаност на вътрешния пазар и да се премахнат пречките пред достъпа до и упражняването на определени дейности от наети или самостоятелно заети лица, следва да има общ подход на равнището на Съюза, с който да се предотврати приемането на непропорционални мерки.

Обосновка

За да се избегне противоречие с термина „компетентен орган“ в Директива 2005/36/ЕО, е целесъобразно да се позволи на държавите членки сами да определят компетентните органи.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Настоящата директива има за цел да установи правила за извършване на оценки на пропорционалността преди въвеждането на разпоредби във връзка с професиите, с цел да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар, като същевременно се гарантира прозрачност, високо качество на предоставяните професионални услуги и високо равнище на защита на потребителите. Настоящата директива не следва да засяга компетентността на държавите членки, при липса на хармонизация, да регулират дадена професия при спазване на принципите на недискриминация и пропорционалност.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Обхванатите от настоящата директива дейности се отнасят до регулираните професии, попадащи в обхвата на Директива 2005/36/ЕО. Настоящата директива следва да се прилага в допълнение към Директива 2005/36/ЕО и без да се засягат други разпоредби, определени в отделен акт на Съюза, относно достъпа до и упражняването на дадена регулирана професия.

(7)  Обхванатите от настоящата директива дейности се отнасят до регулираните професии, попадащи в обхвата на Директива 2005/36/ЕО. Директивата следва да се прилага по отношение на изискванията, с които се ограничава достъпът до или упражняването на съществуващи регулирани професии или професии, които държавите членки възнамеряват да регулират. Настоящата директива следва да се прилага в допълнение към Директива 2005/36/ЕО и без да се засягат други разпоредби, определени в отделен акт на Съюза, относно достъпа до и упражняването на дадена регулирана професия. По-специално, когато изискванията относно достъпа до дадена професия или нейното упражняване са хармонизирани на равнището на Съюза, държавите членки следва да избягват ненужно разширяване на приложното поле на правните актове на Съюза или въвеждането на прекомерно много стандарти, административни процедури, такси или санкции, особено когато те се прилагат на национално, регионално и местно равнище и надхвърлят необходимото за постигането на преследваната цел.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7 a)  Настоящата директива се прилага, без да се засяга компетентността на държавите членки да определят организацията и съдържанието на своите системи за образование и професионално обучение, и по-специално що се отнася до възможността да делегират на професионални организации правомощието да организират или да контролират професионалното образование и обучение. Когато обаче периодът на професионално образование или обучение се състои от дейности, за които се получава възнаграждение, свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги следва да се гарантират.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Държавите членки следва да бъдат в състояние да разчитат на обща регулаторна рамка, основана на ясно определени правни понятия по отношение на различните начини за регулиране на дадена професия в рамките на Съюза. Съществуват няколко начина за регулиране на професии, например чрез запазване на достъпа до или упражняването на конкретна дейност за притежателите на професионална квалификация. Националните разпоредби също така могат да регулират начините за упражняване на дадена професия чрез определяне на условия за използването на професионални звания.

(8)  Държавите членки следва да бъдат в състояние да разчитат на обща регулаторна рамка, основана на ясно определени правни понятия по отношение на различните начини за регулиране на дадена професия в рамките на Съюза. Съществуват няколко начина за регулиране на професии, например чрез запазване на достъпа до или упражняването на конкретна дейност за притежателите на професионална квалификация. Държавите членки следва също така да могат да приемат изисквания, които регулират някой от начините за упражняване на дадена професия чрез определяне на условия за използването на професионални звания или чрез налагане на изисквания за квалификация само за самостоятелно заетите лица, за наетите специалисти, за ръководителите или законните представители на предприятия, и по-специално в случаите, когато дейността се извършва от юридическо лице, което е професионално дружество.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8 a)  Преди въвеждането на нови или изменението на действащи законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, държавите членки следва да извършат оценка относно недискриминационния характер и пропорционалността на тези разпоредби. Обхватът на оценката следва да бъде пропорционален на естеството, съдържанието и въздействието на разпоредбата, която се въвежда, като се взема предвид регулаторният контекст за дадена регулирана професия. Разпоредби, които не ограничават достъпа до или упражняването на регулирани професии, като например редакционни изменения, не следва да се подлагат на оценка.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Тежестта на доказване на основателността и пропорционалността се носи от държавите членки. Поради това причините за регулиране, на които се позовава дадена държава членка като обосновка, следва да се придружават от анализ на целесъобразността и пропорционалността на въведената от тази държава мярка и от конкретни доказателства в подкрепа на нейните аргументи.

(9)  Тежестта на доказване на основателността, недискриминационния характер и пропорционалността се носи от държавите членки. Поради това причините за регулиране, на които се позовава дадена държава членка като обосновка, следва да се придружават от анализ на недискриминационния характер и пропорционалността на приетата от тази държава членка разпоредба и от конкретни доказателства в подкрепа на нейните аргументи. Макар че държавите членки не са задължени непременно да могат да представят конкретно изследване или конкретна форма на доказателства или материали, установяващи пропорционалността на такава разпоредба преди нейното приемане, те следва да извършват обективен и подробен анализ, който отчита специфичните обстоятелства в съответната държава членка и може да докаже въз основа на непротиворечиви доказателства, че съществуват реални рискове за постигането на цели от обществен интерес.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Необходимо е да се осъществява проверка по отношение на пропорционалността на законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, редовно и с подходяща за съответната разпоредба честота. Прегледът на пропорционалността на ограничаващото национално законодателство в областта на регулираните професии следва да се основава не само на целта на това законодателство към момента на приемането му, но и на последиците от него, които се оценяват след приемането му. Оценката на пропорционалността на националното законодателство следва да се основава на промените, които са настъпили в съответната област след приемането на законодателството.

(10)  Необходимо е да се осъществява проверка по отношение на пропорционалността на изискванията, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, след тяхното приемане с подходяща за съответната разпоредба честота. Прегледът на пропорционалността на ограничаващото национално законодателство в областта на регулираните професии следва да се основава не само на целта на това законодателство към момента на приемането му, но и на последиците от него, които се оценяват след приемането му. Оценката на пропорционалността на националното законодателство следва да се основава на промените, които са настъпили в областта на регулираните професии след приемането на законодателството.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Държавите членки следва да извършват оценки на пропорционалността по обективен и независим начин, включително когато дадена професия се регулира по косвен път, като се предоставят правомощия на определен професионален орган за тази цел. По-специално, макар че оценката на местните органи, регулаторните органи или професионалните организации, чиято по-тясна близост до местните условия и специализираните им знания биха могли в определени случаи да ги поставят в по-добра позиция да определят най-добрия начин за постигане на целите от обществен интерес, съществуват конкретни причини за опасения в случаите, когато изборът на политика, осъществен от тези органи или власти, води до ползи за установените оператори за сметка на нови участници на пазара.

(11)  Държавите членки следва да извършват оценки на пропорционалността по обективен и независим начин, включително когато дадена професия се регулира по косвен път, като се предоставят правомощия на определен професионален орган за тази цел. Оценката може да включва становище на независим орган, на който е възложено от съответните държави членки да предостави такова становище. По-специално, макар че оценката на местните органи, регулаторните органи или професионалните организации, чиято по-тясна близост до местните условия и специализираните им знания биха могли в определени случаи да ги поставят в по-добра позиция да определят най-добрия начин за постигане на целите от обществен интерес, съществуват конкретни причини за опасения в случаите, когато изборът на политика, осъществен от тези органи или власти, води до ползи за установените оператори за сметка на нови участници на пазара.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  В съответствие с установената съдебна практика се забранява всяка дискриминация, основана на националност или място на пребиваване, произтичаща от национална правна уредба, която ограничава свободата на установяване. При въвеждането на нови законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, или при изменението на действащи такива държавите членки следва да гарантират, че тези разпоредби се основават на недискриминационни и обективни критерии, които са предварително известни.

Обосновка

Недискриминацията също следва да бъде взета предвид, както вече се изисква от добре установената съдебна практика и член 59 от Директива 2005/36/ЕО.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Когато достъпът до и упражняването на определени дейности като наети или самостоятелно заети лица зависи от спазването на определени разпоредби, свързани с конкретни професионални квалификации, определени пряко или косвено от държавите членки, трябва да се гарантира, че тези разпоредби са обосновани от цели от обществен интерес, като например целите по смисъла на Договора, а именно обществен ред, обществена сигурност и обществено здраве, или от императивни съображения от общ интерес, признати като такива в съдебната практика на Съда. Важно е да се гарантира, че целите от обществен интерес са установени правилно, за да се определи степента на регулиране. Например с цел да се гарантира високо равнище на защита на общественото здраве държавите членки следва да разполагат с определена свобода на преценка да вземат решения относно степента на защита, която желаят да осигурят за общественото здраве, и начина, по който следва да бъде постигната тази защита. Освен това трябва да се поясни, че признатите от Съда императивни съображения от общ интерес включват запазването на финансовото равновесие на системата за социална сигурност; защитата на потребителите, получателите на услуги и работниците, съхраняването на доброто правораздаване; добросъвестността на търговските сделки, борбата с измамите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци; безопасността по пътищата, опазването на околната среда и на градската среда, здравето на животните, интелектуалната собственост; защитата и опазването на националното историческо и културно наследство, цели на социалната политика и цели на културната политика. Съгласно установената съдебна практика причините от изцяло икономически характер с протекционистки по своето същество цели, както и изцяло административните причини, като например извършване на проверки или събиране на статистически данни, не могат да представляват императивни съображения от общ интерес.

(12)  Когато достъпът до и упражняването на дейности като наети или самостоятелно заети лица зависи от спазването на определени изисквания, свързани с конкретни професионални квалификации, определени пряко или косвено от държавите членки, трябва да се гарантира, че тези изисквания са обосновани от цели от обществен интерес, като например целите по смисъла на Договора, а именно обществен ред, обществена сигурност и обществено здраве, или от императивни съображения от общ интерес, признати като такива в съдебната практика на Съда. Освен това трябва да се поясни, че следните съображения са сред признатите от Съда императивни съображения от общ интерес: запазването на финансовото равновесие на системата за социална сигурност; защитата на потребителите, на получателите на услуги и на работниците; съхраняването на доброто правораздаване; гарантирането на добросъвестността на търговските сделки; борбата с измамите, предотвратяване на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, както и ефективност на фискалния надзор; безопасността на транспорта; гарантирането на качеството на занаятчийската дейност; насърчаването на научноизследователската и развойната дейност; опазването на околната среда и на градската среда; здравето на животните; интелектуалната собственост; защитата и опазването на националното историческо и културно наследство, цели на социалната политика и цели на културната политика. Съгласно установената съдебна практика причините от изцяло икономически характер, като например насърчаване на националната икономика в ущърб на основните свободи, както и изцяло административните причини, като например извършване на проверки или събиране на статистически данни, не могат да представляват императивни съображения от общ интерес.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Важно е да се гарантира, че целите от обществен интерес са идентифицирани правилно, за да се определи, при липса на хармонизация, целесъобразната степен на регулиране при спазване на пропорционалността. Например, когато нарастват рисковете за целта от обществен интерес, държавите членки следва да разполагат с разумна свобода на преценка, в рамките на която да могат да определят равнището на защита, която желаят да осигурят, и ако е необходимо, да засилят съществуващото регулиране. Фактът, че дадена държава членка налага по-облекчени правила от друга, не означава, че правилата на втората са непропорционални и поради това несъвместими с правото на Съюза. Въпреки че регулирането на професиите е от първостепенна важност за защитата на целите от обществен интерес и гарантирането на висококачествени продукти и услуги, то следва, наред с другото, да допринася за насърчаването на високо равнище на заетост и високо равнище на образование и обучение.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12 б)  Във връзка със защитата на общественото здраве, съгласно член 168, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), при определянето и изпълнението на всички политики и дейности на Съюза трябва да се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве. Това означава, че високо равнище на закрила на човешкото здраве се осигурява и когато Съюзът приема актове по силата на други разпоредби от Договора, и по-конкретно относно регулирането на здравните професии, предвид особеното естество на здравните услуги и факта, че пациентите са различни от останалите получатели на услуги.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Когато дадена държава членка възнамерява да регулира професия или да измени съществуващи правила, следва да се отчете естеството на рисковете, свързани с преследваните цели от обществен интерес, и по-специално рисковете за потребителите, специалистите или трети страни. Освен това следва да се има предвид, че в областта на професионалните услуги обикновено съществува асиметрия между наличието на информация сред потребителите и специалистите. Специалистите разполагат с високо равнище на технически знания, с които потребителите не разполагат, и поради това потребителите се затрудняват при определянето на качеството на предоставените им услуги.

(13)  За да гарантират, че разпоредбите, които приемат, и измененията, които правят на действащите разпоредби, са пропорционални, държавите членки следва да вземат предвид критерии, които са от значение за анализираната регулирана професия. Когато дадена държава членка възнамерява да регулира професия или да измени съществуващи правила, следва да се отчете естеството на рисковете, свързани с преследваните цели от обществен интерес, и по-специално рисковете за получателите на услуги, включително за потребителите, специалистите или трети страни. Освен това следва да се има предвид, че в областта на професионалните услуги обикновено съществува асиметрия между наличието на информация сред потребителите и специалистите, предвид факта, че специалистите разполагат с високо равнище на технически знания, с които потребителите може да не разполагат.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  С оглед да се изпълни изискването за пропорционалност мярката следва да бъде подходяща за осигуряване на постигането на набелязаната цел. Дадена мярка следва да бъде счетена за подходяща за осигуряване на постигането на набелязаната цел единствено ако действително отговаря на грижата за нейното съгласувано и систематично постигане, например когато се предприемат съпоставими мерки по отношение на сходни рискове, свързани с определени дейности, и когато всички изключения от съответните наложени ограничения се прилагат в съответствие с посочената цел. Освен това националната мярка следва да допринася за постигане на преследваната цел и поради това, ако тя не оказва влияние върху съображението, с което тя се обосновава, то тя не следва да се счита за подходяща.

(14)  С оглед да се изпълни изискването за пропорционалност мярката следва да бъде подходяща за осигуряване на постигането на набелязаната цел. Дадена мярка следва да бъде счетена за подходяща за осигуряване на постигането на набелязаната цел единствено ако действително отговаря на грижата за нейното съгласувано и систематично постигане, например когато се предприемат съпоставими мерки по отношение на сходни рискове, свързани с определени дейности, и когато всички изключения от съответните наложени ограничения се прилагат в съответствие с посочената цел. Освен това националната мярка следва ефективно да допринася за постигане на преследваната цел и поради това, ако тя не оказва влияние върху съображението, с което тя се обосновава, то тя не следва да се счита за подходяща.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Изискванията, свързани с професионални квалификации, следва да се считат за необходими само когато съществуващите мерки, като например законодателството за защита на потребителите, не може да се считат за подходящи или наистина ефективни за постигане на преследваната цел.

(15)  Изискванията, свързани с професионални квалификации, следва да се считат за необходими само когато съществуващите мерки, като например законодателството в областта на безопасността на продуктите или законодателството за защита на потребителите, не може да се считат за подходящи или наистина ефективни за постигане на преследваната цел.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Измежду елементите, които националните органи следва да вземат предвид, от основно значение са следните: връзката между обхвата на професионалните дейности, обхванати от дадена професия, и изискваната професионална квалификация; сложността на задачите, по-специално по отношение на нивото, естеството и продължителността на изискваните обучение или опит; наличието на различни начини за придобиване на професионална квалификация; обхватът на професионалните дейности, запазени за притежатели на конкретна професионална квалификация, и по-специално дали запазените за определени професионалисти дейности могат да се споделят с други специалисти; степента на автономия при упражняването на регулирана професия, по-специално когато свързаните с регулирана професия дейности се осъществяват под контрола и отговорността на надлежно квалифициран специалист.

(16)  държавите членки следва също така да вземат предвид следните елементи: връзката между обхвата на професионалните дейности, обхванати от дадена професия, и изискваната професионална квалификация; сложността на задачите, по-специално по отношение на нивото, естеството и продължителността на изискваните обучение или опит; наличието на различни начини за придобиване на професионална квалификация; дали запазените за определени специалисти дейности могат да се споделят с други специалисти; степента на автономия при упражняването на регулирана професия, по-специално когато свързаните с регулирана професия дейности се осъществяват под контрола и отговорността на надлежно квалифициран специалист.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Когато дадена държава членка регулира определена професия, следва да се отчете фактът, че технологичните развития могат да намалят асиметрията между наличието на информация сред потребителите и специалистите. С оглед на скоростта на технологичните промени и научния прогрес актуализирането на изискванията за достъп може да бъде от особено значение за редица професии.

(17)   Настоящата директива насърчава научния и технологичен напредък, който трябва да бъдат надлежно взет под внимание, например когато услугата се предоставя по електронен път. Когато дадена държава членка регулира определена професия, следва да се отчете фактът, че научните и технологичните развития могат да намалят или увеличат асиметрията между наличието на информация сред потребителите и специалистите. С оглед на скоростта на технологичните промени и научния прогрес актуализирането на изискванията за достъп може да бъде от особено значение за редица професии. Когато научните и технологичните развития носят висок риск за целите от обществен интерес, държавите членки трябва, когато е необходимо, да насърчават специалистите да са в течение на тези развития.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Компетентните органи следва надлежно да отчетат икономическото въздействие на мярката, включително анализа на разходите и ползите, по-специално по отношение на степента на конкуренция на пазара и качеството на предоставяните услуги, както и въздействието върху правото на труд и свободното движение на хора и услуги в Съюза. Въз основа на този анализ държавите членки следва да преценят по-специално дали степента на ограничаване на достъпа до или упражняването на регулирани професии в Съюза е пропорционална на значението на преследваните цели и очакваните ползи.

(18)  Държавите членки следва надлежно да отчетат въздействието на мярката върху свободното движение на хора и услуги в Съюза, върху избора на потребителя и върху качеството на предоставяната услуга. На тази основа държавите членки следва да преценят по-специално дали степента на ограничаване на достъпа до или упражняването на регулирани професии в Съюза е пропорционална на значението на преследваните цели и очакваните ползи.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18 a)  Когато държавите членки считат, че конкретен критерий не е целесъобразен за извършването на оценката, те следва надлежно да обосноват решението си, когато уведомяват Комисията в съответствие с настоящата директива.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Държавите членки следва да направят съпоставка между съответната национална мярка и алтернативни и по-малко ограничаващи решения, които биха позволили постигането на същата цел, но с налагане на по-малко ограничения. Когато мерките са обосновани от съображения за защита на потребителите и когато установените рискове са ограничени до отношенията между специалиста и потребителя, без да се засягат по неблагоприятен начин трети страни, целта би могла да се постигне с по-малко ограничаващи средства вместо запазени за специалисти дейности, например чрез защитени професионални звания или вписване в професионален регистър. Регулирането чрез запазени дейности следва да се използва само в случаи, при които мерките целят предотвратяване на риск от значителна вреда във връзка с цели от обществен интерес.

(19)  Държавите членки следва да направят съпоставка между съответната национална мярка и алтернативни и по-малко ограничаващи решения, които биха позволили постигането на същата цел, но с налагане на по-малко ограничения. Когато мерките са обосновани от съображения за защита на потребителите и когато установените рискове са ограничени до отношенията между специалиста и потребителя, без да се засягат по неблагоприятен начин трети страни, целта следва да се постигне с по-малко ограничаващи средства вместо запазени за специалисти дейности. Например, когато потребителите могат да направят разумен избор между това дали да ползват услугите на квалифицирани специалисти или не, следва да се използват по-малко ограничаващи средства, например чрез защитени професионални звания или вписване в професионален регистър. Регулирането чрез запазени дейности и защитени професионални звания следва да се предвижда, когато мерките целят предотвратяване на риск от значителна вреда във връзка с цели от обществен интерес като общественото здраве.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Националните органи следва да извършват всеобхватна оценка на обстоятелствата, при които се приема и прилага ограничаващата мярка, и по-специално да проучват кумулативния ефект от налагането на няколко изисквания в допълнение към конкретната професионална квалификация. Достъпът до и упражняването на определени дейности могат да бъдат обвързани със спазването на определени разпоредби, например правила, свързани с организацията на професията, задължително членство в професионален орган, професионална етика, надзор и професионална отговорност. Поради това при оценката на кумулативния ефект на мерките компетентните органи следва също така да вземат предвид и други съществуващи изисквания, като например непрекъснато професионално развитие, задължително членство в камара, регистрационни или разрешителни режими, количествени ограничения, изисквания за специфична правна форма и изисквания за капиталово участие, териториални ограничения, мултидисциплинарни ограничения и правила за несъвместимост, изисквания за застрахователно покритие, както и изисквания за владеене на езици до степента, която е необходима за упражняване на професията. Мярка, въведена от дадена държава членка, не може да се счита за необходима за постигането на преследваната цел, ако по същество дублира вече въведени изисквания в контекста на други правила или процедури.

(20)  Държавите членки следва да извършват всеобхватна оценка на обстоятелствата, при които се приема и прилага мярката, и по-специално да проучват комбинирания ефект от новите или изменените разпоредби, когато се съчетават с други изисквания, ограничаващи достъпа до професията или нейното упражняване. Достъпът до и упражняването на определени дейности могат да бъдат обвързани със спазването на редица изисквания, например правила, свързани с организацията на професията, задължително членство в професионален орган, професионална етика, надзор и професионална отговорност. Поради това при оценката на ефекта на мерките държавите членки следва да вземат предвид съществуващите изисквания, включително непрекъснато професионално развитие, задължително членство в камара, регистрационни или разрешителни режими, количествени ограничения, изисквания за специфична правна форма и изисквания за капиталово участие, териториални ограничения, мултидисциплинарни ограничения и правила за несъвместимост, изисквания за застрахователно покритие, изисквания за фиксирани минимални и/или максимални тарифи, изисквания относно рекламите, както и изисквания за владеене на езици до степента, която е необходима за упражняване на професията..

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20 a)  Въвеждането на допълнителни изисквания може да бъде подходящо за постигане на целите от обществен интерес. Фактът, че самостоятелното или комбинираното им въздействие следва да бъде оценявано, не означава сам по себе си, че тези изисквания са prima facie непропорционални. Например, задължението за непрекъснато професионално развитие може да бъде подходящо, за да се гарантира, че специалистите са в крак с новостите в съответните си области, но при условие че това задължение не определя дискриминационни и непропорционални условия в ущърб на новите участници. Също така задължителното членство в професионална организация може да се счита подходящо за случаите, в които държавата е възложила на професионални организации задачата за запазване на съответните цели от обществен интерес, например при надзора на законното упражняване на професията или организирането или надзора на продължаващото професионално обучение; когато независимостта на определена професия не може да бъде адекватно гарантирана с други средства, държавите членки могат да предвиждат прилагането на гаранции като ограничаване на дяловото участие на лица извън професията или поставянето на условие по-голямата част от правата на глас да бъдат притежавани от лица, които упражняват тази професия, доколкото подобни гаранции не надхвърлят необходимото за защита на целта от обществен интерес. За да се гарантира защитата на целите от обществен интерес и качеството на предоставяната услуга, държавите членки могат да предвидят установяването на изисквания за фиксирани минимални и/или максимални тарифи, на които трябва да отговарят доставчиците на услуги, по-специално за услугите, при които това е необходимо за ефективното прилагане на принципа за възстановяване на разходите, доколкото това ограничение е пропорционално и са предвидени по целесъобразност дерогации от минималните и/или максималните тарифи. Когато въвеждането на допълнителни изисквания дублира изискванията, които вече са въведени от държава членка в контекста на други правила или процедури, подобни изисквания не могат да се смятат за пропорционални за постигането на преследваната цел.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20 б)  Съгласно установената съдебна практика животът и здравето на хората се нареждат на първо място сред ценностите и интересите, защитавани от Договора. Следователно държавите членки следва надлежно да вземат предвид целта да се осигури високо равнище на защита на човешкото здраве при оценката на изискванията за здравните професии, като например запазени дейности, защитено професионално звание, непрекъснато професионално развитие или правила относно географското разпределение или организацията на професията, професионална етика и контрол, при спазване на минималните квалификационни изисквания, определени в Директива 2005/36/ЕО. Държавите членки следва по-специално да гарантират на територията си, че регулирането на здравните професии, което има отношение към общественото здраве и безопасността на пациентите, е пропорционално и допринася за гарантирането на достъпа до здравеопазване, признат като основно право в Хартата на основните права на Европейския съюз, както и до безопасно, висококачествено и ефикасно здравно обслужване за гражданите. При създаването на политики относно здравните услуги следва да се отчитат гъстотата на населението, географските характеристики и разпределението на населението с оглед на осигуряването на достъп до и високото качество на услугите, както и подходящо и безопасно снабдяване с лекарствени продукти в съответствие с потребностите на общественото здравеопазване на територията на съответната държава членка. Следва да се взема предвид необходимостта да се гарантира професионалната независимост на медицинските специалисти. Освен това, както е посочено в Директива 2005/36/ЕО, държавите членки следва да могат да отказват частичен достъп за здравните професии, имащи отношение към общественото здраве или безопасността на пациентите, ако този отказ се обосновава с целта за осигуряване на високо равнище на защита на човешкото здраве и е подходящ за постигане на тази цел. Когато принципът на предпазните мерки се прилага, държавите членки не могат да бъдат задължени да представят конкретни доказателства за обосноваване на необходимостта от регулиране.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 20 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20в)  Съгласно дял II от Директива 2005/36/ЕО държавите членки не могат да налагат на доставчиците на услуги, установени в друга държава членка, които предоставят професионални услуги на временен и случаен принцип, изисквания или ограничения, забранени в посочената директива, като например упълномощаване от, регистрация при или членство във професионална организация или сдружение или поддържането на представители на територията на приемащата държава членка. Държавите членки могат по целесъобразност да изискват от доставчиците на услуги, желаещи да предоставят услуги на временен принцип, да предоставят определена информация чрез писмена декларация, която да се изготвя преди първото предоставяне на услуги, и да подновяват ежегодно тази декларация. Ето защо, за да се улесни предоставянето на професионални услуги, е нужно – предвид на временния или случаен характер на услугата – да се припомни, че изисквания например за автоматична временна регистрация или формално членство в професионална организация, за професионални карти за самоличност, предварителни декларации и документи, за каквато и да е форма на търговски обекти, включително офиси, както и за заплащането на такса или каквито и да било такси, следва да бъдат пропорционални. Тези изисквания не бива да водят до непропорционална тежест за доставчиците на услуги, нито да препятстват или да намаляват привлекателността на упражняването на свободата на предоставяне на услуги. Държавите членки следва по-специално да извършват оценка на това дали изискването за предоставяне на определена информация и документи в съответствие с Директива 2005/36/ЕО и възможността за получаване на повече подробности посредством административно сътрудничество между държавите членки чрез Информационната система за вътрешния пазар са пропорционални и дали са достатъчни за предотвратяването на съществуващата сериозна опасност доставчиците на услуги да заобиколят приложимите правила. Настоящата директива обаче не следва да се прилага за мерките, предназначени да осигурят спазването на приложимите ред и условия за трудова заетост.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  За правилното функциониране на вътрешния пазар е изключително важно да се гарантира, че преди въвеждането на нови мерки, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, държавите членки предоставят информация на гражданите, представителните сдружения или други съответни заинтересовани страни и им дават възможност да изразят своето мнение.

(21)  За правилното функциониране на вътрешния пазар е изключително важно да се гарантира, че преди въвеждането на нови или изменението на съществуващи изисквания, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, държавите членки предоставят информация на гражданите, представителните сдружения или други съответни заинтересовани страни. Държавите членки следва да провеждат по-широки обществени консултации, които да включват всички заинтересовани страни и да им дават възможност да изразят своето мнение, за да съберат достатъчно доказателствен материал, необходим за разработването на реформи на професионалните услуги, особено в случаите на реформите, с които се цели постигане на по-голямо въздействие.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21а)  Освен това при оценката на недискриминационния характер, обосноваността и пропорционалността държавите членки следва също така да вземат изцяло предвид правото на гражданите на достъп до правосъдие в съответствие с предвиденото в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. В съответствие с член 47, първа алинея от Хартата на основните права на Европейския съюз държавите членки следва да гарантират ефективна правна защита в областите, обхванати от правото на Съюза. От това следва, че националните съдилища следва да могат да направят оценка на пропорционалността на разпоредбите, които попадат в обхвата на настоящата директива, с цел да се осигури за всяко физическо или юридическо лице правото на ефективна съдебна защита срещу ограниченията на свободата при избор на професия, при упражняването на правото на свободно установяване и на предоставяне на услуги. Задължение на националните съдилища е да определят дали ограниченията надхвърлят необходимото за постигането на преследваните цели, като се вземат предвид цялото съществуващо регулиране и причините за регулиране, изтъквани от дадена държава членка.

Обосновка

Съдебният контрол е от основно значение за функционирането на проверката за пропорционалност, за да могат гражданите и предприятията да се възползват изцяло от правата си, особено с оглед на като цяло прекомерната продължителност на производствата за нарушение.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) За да се улесни обменът на добри практики, всяка държава членка следва да насърчи съответните компетентни органи да споделят с другите държави членки подходяща и редовно актуализирана информация по отношение на регулирането на професиите.

(22)  За целите на обмена на добри практики държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да насърчават споделянето с другите държави членки на подходяща и редовно актуализирана информация по отношение на регулирането на професиите, а така също и по отношение на въздействието на подобно регулиране. Комисията следва да улеснява обмена на най-добри практики между държавите членки.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  С оглед да се повиши прозрачността и да се насърчат оценките на пропорционалността, основани на съпоставими критерии, е важно предоставяната от държавите членки информация да бъде лесно достъпна в базата данни на регулираните професии, за да се позволи на всички заинтересовани страни да представят коментари.

(23)  С оглед да се повиши прозрачността и да се насърчат оценките на пропорционалността, основани на съпоставими критерии, причините, които държавите членки представят в потвърждение на това, че разпоредбите са недискриминационни, обосновани и пропорционални, следва да бъдат лесно достъпни в базата данни на регулираните професии, за да се даде възможност на други държави членки да представят своите становища на Комисията. Тези становища следва да бъдат надлежно взети под внимание от Комисията в нейния обобщен доклад, изготвен в съответствие с Директива 2005/36/ЕО.

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно премахване на непропорционалните ограничения на достъпа до или упражняването на регулирани професии, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба на действието могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейски съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

(24)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно премахване на непропорционалните ограничения на достъпа до или упражняването на регулирани професии, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба на действието могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейски съюз. В съответствие с принципа на недискриминация и с принципа на пропорционалност, уредени в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

Изменение    31

Предложение за директива

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 1

Член 1

Предмет

Предмет

В настоящата директива се определят правила относно обща рамка за извършване на оценки на пропорционалността преди въвеждането на нови законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, или преди изменението на съществуващи такива, с цел да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар.

В настоящата директива се определят правила относно обща рамка за извършване на оценки на пропорционалността преди въвеждането на нови или изменението на съществуващи законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, с цел да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар, като същевременно се гарантира високо качество на професионалните услуги и високо равнище на защита на потребителите.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 2

Член 2

Приложно поле

Приложно поле

1.  Настоящата директива се прилага спрямо изискванията в правните системи на държавите членки, с които се ограничава достъпът до дадена регулирана професия или нейното упражняване, или един от начините на упражняване, включително използването на професионално звание и разрешените професионални дейности във връзка с такова звание, които попадат в обхвата на Директива 2005/36/ЕО.

1.  Настоящата директива се прилага спрямо изискванията в правните системи на държавите членки, с които се ограничава достъпът до дадена регулирана професия или нейното упражняване, или един от начините на упражняване, включително използването на професионално звание и разрешените професионални дейности във връзка с такова звание, които попадат в обхвата на Директива 2005/36/ЕО.

2.  Съответните разпоредби от настоящата директива не се прилагат, когато в отделен акт на Съюза са установени специфични правила относно регулирането на дадена професия.

2.  Съответните разпоредби от настоящата директива не се прилагат, когато в отделен правен акт на Съюза са установени специфични изисквания относно регулирането на дадена професия.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

Член 3

Определения

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат определенията от Директива 2005/36/EО. Освен това се прилагат следните определения:

За целите на настоящата директива се прилагат определенията от Директива 2005/36/EО. Освен това се прилагат следните определения:

а) „защитено професионално звание“ означава форма на регулиране на професия, при която използването на звание във връзка с професионална дейност или група от професионални дейности пряко или косвено е обвързано с конкретна професионална квалификация в съответната област по силата на законови, подзаконови или административни разпоредби и когато неправомерното използване на това звание подлежи на санкции или други мерки;

а) „защитено професионално звание“ означава форма на регулиране на професия, при която използването на звание във връзка с професионална дейност или група от професионални дейности пряко или косвено е обвързано с конкретна професионална квалификация в съответната област по силата на законови, подзаконови или административни разпоредби и когато неправомерното използване на това звание подлежи на санкции или други мерки;

б)  „запазени дейности“ означава форма на регулиране на професия, при която достъпът до професионална дейност или група от професионални дейности пряко или косвено е запазен по силата на законови, подзаконови или административни разпоредби за лицата, упражняващи регулирана професия, включително когато дейността се споделя с други регулирани професии.

б)  „запазени дейности“ означава форма на регулиране на професия, при която достъпът до професионална дейност или група от професионални дейности пряко или косвено е запазен по силата на законови, подзаконови или административни разпоредби за упражняващите регулирана професия лица, които притежават конкретна професионална квалификация, включително когато дейността се споделя с други регулирани професии.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Предварителна оценка на нови мерки

Предварителна оценка на нови мерки и мониторинг

1.  Държавите членки гарантират, че преди въвеждането на нови законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, или изменението на съществуващи такива, съответните компетентни органи извършват оценка на тяхната пропорционалност в съответствие с правилата, определени в настоящата директива.

1.  Държавите членки извършват оценка в съответствие с правилата, определени в настоящата директива, преди въвеждането на нови или изменението на съществуващи законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии.

 

1 a.  Обхватът на оценката, посочена в параграф 1, следва да бъде пропорционален на естеството, съдържанието и въздействието на разпоредбата, която се въвежда, като се вземат предвид специфичните правила, приложими за съответната професия.

2.  Всяка от разпоредбите, предмет на параграф 1, се придружава от подробно изложение, което позволява да се оцени спазването на принципа на пропорционалност.

2.  Всяка от разпоредбите, предмет на параграф 1, се придружава от подробно изложение, което позволява да се оцени спазването на принципите на недискриминация и на пропорционалност.

3.  Мотивите, поради които дадена разпоредба се счита за обоснована, необходима и пропорционална, се подкрепят с качествени и по възможност количествени доказателства.

3.  Мотивите, поради които дадена разпоредба се счита за недискриминационна, обоснована и пропорционална, се подкрепят с качествени и по възможност количествени доказателства.

 

3 a.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че посочената в параграф 1 оценка се извършва по обективен и независим начин.

4.  Държавите членки осъществяват проверка по отношение на пропорционалността на законовите, подзаконовите или административните разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, като проверката е редовна и с подходяща за съответното регулиране честота, при което надлежно отчитат всички нови обстоятелства, настъпили след приемането на въпросната мярка.

4.  Държавите членки осъществяват – с подходяща за съответната разпоредба честота – проверка по отношение на съответствието на законовите, подзаконовите или административните разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, с принципа на недискриминация и принципа на пропорционалност, при което надлежно отчитат всички нови обстоятелства, настъпили след приемането на въпросната мярка.

5.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че посочената в параграф 1 оценка на пропорционалността се извършва по обективен и независим начин, включително чрез участието на независими органи за контрол.

5.  По отношение на регулирането на здравните професии, които имат отношение към здравето и безопасността на пациентите, на държавите членки се предоставя свобода на преценка, която е достатъчна за осигуряване на високо равнище на защита на човешкото здраве. За тази цел държавите членки вземат под внимание достиженията на правото на ЕС, по-специално що се отнася до специфичния характер на професиите, предоставящи здравни услуги, признати от законодателя на Съюза и съдебната практика на Съда на Европейския съюз.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

Недискриминация

 

При приемането на нови законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, или при изменението на съществуващи такива държавите членки гарантират, че тези разпоредби не въвеждат пряка или косвена дискриминация, основана на националност или място на пребиваване.

Обосновка

В съответствие с решението по дело C-55/94 Gebhard първият етап в процеса на оценка на дадена национална мярка е да се провери дали тя е недискриминационна. Това задължение е отразено и в член 59, параграф 3 от Директива 2005/36/ЕО.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

Член 5

Обосновка с цели от обществен интерес

Обосновка с цели от обществен интерес

1.  Държавите членки гарантират, че законовите, подзаконовите или административните разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, които възнамеряват да въведат, както и измененията, които възнамеряват да направят в съществуващи разпоредби, са обосновани от цели от обществен интерес.

1.  Държавите членки гарантират, че законовите, подзаконовите или административните разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, които те възнамеряват да въведат, както и че измененията, които правят в съществуващи разпоредби, са обосновани от цели от обществен интерес.

2.  Съответните компетентни органи проучват по-специално дали тези разпоредби са обективно обосновани от съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност и общественото здраве, или от императивни съображения от общ интерес, като например запазването на финансовото равновесие на системата за социална сигурност, защитата на потребителите, получателите на услуги и работниците, съхраняването на доброто правораздаване, добросъвестността на търговските сделки, борбата с измамите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, безопасността по пътищата, опазването на околната среда и на градската среда, здравето на животните, интелектуалната собственост, защитата и опазването на националното историческо и културно наследство, цели на социалната политика и цели на културната политика.

2.  Държавите членки проучват по-специално дали тези разпоредби са обективно обосновани от съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност и общественото здраве, или от императивни съображения от общ интерес, като например запазването на финансовото равновесие на системата за социална сигурност; защитата на потребителите, на получателите на услуги и на работниците; съхраняването на доброто правораздаване; гарантирането на добросъвестността на търговските сделки; борбата с измамите и предотвратяването на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, както и запазването на ефективността на фискалния надзор; безопасността на транспорта; гарантирането на качеството на занаятчийската дейност; насърчаването на научноизследователската и развойната дейност; опазването на околната среда и на градската среда; здравето на животните; интелектуалната собственост; както и защитата и опазването на националното историческо и културно наследство, цели на социалната политика и цели на културната политика.

3.  Основанията от чисто икономически характер с протекционистки по своето същество цел или ефекти или чисто административните причини не представляват императивни съображения от общ интерес, обосноваващи ограничаване на достъпа до или упражняването на регулирани професии.

3.  Основанията от чисто икономически характер или чисто административните причини не представляват императивни съображения от общ интерес, обосноваващи ограничаване на достъпа до или упражняването на регулирани професии.

 

3a.  Държавите членки разполагат с разумна свобода на преценка, за да определят степента на защита, която желаят да осигурят за цели от обществен интерес, в границите на принципа на пропорционалност.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

Член 6

Пропорционалност

Пропорционалност

1.  Преди въвеждането на нови законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, или изменението на съществуващи такива държавите членки оценяват дали тези разпоредби са необходими и подходящи за гарантиране на постигането на преследваната цел и дали не надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.

1.  Държавите членки гарантират, че законовите, подзаконовите или административните разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии и които те въвеждат, както и че измененията на съществуващите разпоредби, които правят, са подходящи за гарантиране на постигането на преследваната цел и не надхвърлят необходимото за постигането на тази цел.

 

1a.  По-специално при извършването на оценка на регулирането на здравните професии, което има отношение към здравето и безопасността на пациентите, държавите членки вземат под внимание достиженията на правото на ЕС, по-специално що се отнася до специфичния характер на професиите, предоставящи здравни услуги, признат от законодателя на Съюза и съдебната практика на Съда на Европейския съюз. По отношение на регулирането на такива професии на държавите членки се предоставя свобода на преценка, която е достатъчна за осигуряване на високо равнище на защита на човешкото здраве.

2.  При оценката на необходимостта и пропорционалността на разпоредбите съответните компетентни органи разглеждат по-специално:

2.  Преди приемането на разпоредбите, посочени в параграфи 1 и 1а, държавите членки разглеждат, ако е целесъобразно:

а)  естеството на рисковете, свързани с преследваните цели от обществен интерес, и по-специално рисковете за потребителите, специалистите или трети страни;

а)  естеството на рисковете, свързани с преследваните цели от обществен интерес, и по-специално рисковете за получателите на услуги, включително потребителите, за специалистите или за трети страни;

б)  целесъобразността на разпоредбата, а именно доколко е подходяща за постигането на преследваната цел и дали в действителност отразява тази цел по последователен и систематичен начин и съответно дали отстранява установените рискове по сходен начин като при съпоставими дейности;

б)  целесъобразността на разпоредбата, а именно доколко е подходяща за постигането на преследваната цел и дали в действителност отразява тази цел по последователен и систематичен начин и съответно дали отстранява установените рискове по сходен начин като при съпоставими дейности;

в)  необходимостта от разпоредбата, и по-специално дали съществуващите правила от специфично или по-общо естество, като например законодателството в областта на безопасността на продуктите или законодателството за защита на потребителите, са недостатъчни за защита на преследваната цел;

в)  дали съществуващите правила от специфично или по-общо естество, като например съдържащите се в законодателството в областта на безопасността на продуктите или законодателството за защита на потребителите, са недостатъчни за постигането на преследваната цел;

г)  връзката между обхвата на дейностите, които включва дадена професия или запазени за нея, и изискваната професионална квалификация;

г)  връзката между обхвата на дейностите, които включва дадена професия или запазени за нея, и изискваната професионална квалификация;

д)  връзката между сложността на задачите и необходимото притежаване на специфични професионални квалификации, по-специално по отношение на нивото, естеството и продължителността на изискваното обучение или опит, както и наличието на различни начини за придобиване на професионална квалификация;

д)  връзката между сложността на съответните задачи и необходимостта извършителите им да притежават специфични професионални квалификации, по-специално по отношение на нивото, естеството и продължителността на изискваното обучение или опит, както и наличието на различни начини за придобиване на професионална квалификация;

е)  обхвата на професионалните дейности, запазени за притежатели на конкретна професионална квалификация, а именно дали и защо запазените за определени професии дейности могат или не могат да се споделят с други професии;

е)  дали и защо запазените за определени професии дейности могат или не могат да се споделят с други професии;

ж)  степента на автономия при упражняването на регулирана професия и въздействието на правилата относно организацията и надзора по отношение на постигането на преследваната цел, по-специално когато свързаните с регулирана професия дейности се осъществяват под надзора и отговорността на надлежно квалифициран специалист;

ж)  степента на автономия при упражняването на регулирана професия и въздействието на правилата относно организацията и надзора по отношение на постигането на преследваната цел, по-специално когато свързаните с регулирана професия дейности се осъществяват под надзора и отговорността на надлежно квалифициран специалист;

з)  научните и технологичните развития, които могат да намалят асиметрията на наличието на информация между специалистите и потребителите;

з)  научните и технологичните развития, които могат да намалят или засилят асиметрията на наличието на информация между специалистите и потребителите;

и)  икономическото въздействие на мярката, по-специално върху степента на конкуренция на пазара и качеството на предоставяната услуга, както и въздействието върху свободното движение на хора и услуги в Съюза;

и)  въздействието върху свободното движение на хора и услуги в Съюза, върху възможностите за избор на потребителите и върху качеството на предоставяната услуга;

й)  възможността за използване на по-малко ограничаващи средства за постигане на целта от обществен интерес;

й)  възможността за използване на по-малко ограничаващи средства за постигане на целта от обществен интерес;

к)  кумулативния ефект на ограниченията както по отношение на достъпа до професията, така и на нейното упражняване, и по-специално как всяко от тези изисквания допринася за постигането на една и съща цел от обществен интерес и дали е необходимо за постигането ѝ.

к)  ефекта на нови или изменени разпоредби, когато са съчетани с други разпоредби, които ограничават достъпа до професията или нейното упражняване, и по-специално как всяко от тези изисквания допринася за постигането на същата цел от обществен интерес и дали е необходимо за постигането ѝ.

 

Когато с оглед на изискванията за определена регулирана професия държавите членки преценят, че даден конкретен критерий не е уместен за оценката, те надлежно обосновават решението си при уведомяването на Комисията в съответствие с член 9, параграф 1.

3.  За целите на параграф 2, буква й), когато мерките са обосновани от съображения за защита на потребителите и когато установените рискове са ограничени до отношенията между специалиста и потребителя, без да се засягат по неблагоприятен начин трети страни, съответните компетентни органи оценяват по-специално дали целта може да се постигне чрез защитено професионално звание без запазване на дейности.

3.  За целите на параграф 2, буква й), когато мерките са обосновани само от съображения за защита на потребителите и когато установените рискове са ограничени до отношенията между специалиста и потребителя, и по тази причина не засягат по неблагоприятен начин трети страни, държавите членки оценяват по-специално дали целта може да се постигне чрез по-слабо ограничителни мерки от запазването на дейности.

4.  За целите на параграф 2, буква к) съответните компетентни органи оценяват по-специално кумулативния ефект от налагането на някое от следните изисквания:

4.  За целите на параграф 2, буква к) държавите членки оценяват вероятното въздействие на нови или изменени разпоредби в съчетание с някое от следните изисквания, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, като имат предвид факта, че подобно въздействие може да бъде както положително, така и отрицателно:

а)  запазени дейности, които съществуват паралелно със защитено професионално звание;

а)  запазени дейности, защитено професионално звание или всяка друга форма на регулиране по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Директива 2006/36/ЕО;

б)  изисквания за непрекъснато професионално развитие;

б)  изисквания за задължително непрекъснато професионално развитие;

в)   правила, свързани с организацията на професията, професионална етика и контрол;

в)   правила, свързани с организацията на професията, професионална етика и контрол;

г)  задължително членство в камара, регистрационни или разрешителни режими, по-специално когато тези изисквания предполагат притежаването на конкретна професионална квалификация;

г)  задължително членство в камара, регистрационни или разрешителни режими, по-специално когато тези изисквания предполагат притежаването на конкретна професионална квалификация;

д)  количествени ограничения, по-специално изисквания, с които се ограничава броят на разрешенията за упражняване на професията или се определя минимален или максимален брой служители, ръководители или представители, притежаващи конкретни професионални квалификации;

д)  количествени ограничения, по-специално изисквания, с които се ограничава броят на разрешенията за упражняване на професията или се определя минимален или максимален брой служители, ръководители или представители, притежаващи конкретни професионални квалификации;

е)  изисквания за специфична правна форма или изисквания, свързани с капиталово участие или управление на дружество, до степента, до която тези изисквания са пряко свързани с упражняването на регулираната професия;

е)  изисквания за специфична правна форма или изисквания, свързани с капиталово участие или управление на дружество, до степента, до която тези изисквания са пряко свързани с упражняването на регулираната професия;

ж)  териториални ограничения, по-специално когато професията се регулира по различен начин в части от територията на дадена държава членка;

ж)  териториални ограничения, включително когато професията се регулира в части от територията на дадена държава членка по начин, който е различен от начина, по който се регулира в други части;

з)  изисквания, с които се ограничава упражняването на регулирана професия съвместно или в рамките на партньорство, както и правила за несъвместимост;

з)  изисквания, с които се ограничава упражняването на регулирана професия съвместно или в рамките на партньорство, както и правила за несъвместимост;

и)  изисквания за застрахователно покритие или други средства за индивидуална или колективна защита, що се отнася до професионална отговорност;

и)  изисквания за застрахователно покритие или други средства за индивидуална или колективна защита, що се отнася до професионална отговорност;

й)  изисквания за владеене на езици до степента, която е необходима за упражняване на професията.

й)  изисквания за владеене на езици до степента, която е необходима за упражняване на професията.

 

йа)  изисквания за фиксирани минимални и/или максимални тарифи;

 

йб)   изисквания по отношение на рекламите.

 

4a.  Когато посочените в параграф 4 разпоредби се отнасят до регулиране на здравните професии и имат последици за безопасността на пациента, държавите членки вземат предвид целта да се осигури високо равнище на опазване на човешкото здраве.

 

4б.  Освен това държавите членки гарантират спазването на принципа на пропорционалност на специфичните изисквания, свързани с трансграничното предоставяне на услуги, предвидени в дял II от Директива 2005/36/ЕО, включително:

 

а)  автоматична временна регистрация при или формално членство във професионална организация или сдружение съгласно посоченото в член 6, параграф 1, буква а) от Директива 2005/36/ЕО, професионална карта или друго равностойно изискване;

 

б)  декларация, която се представя предварително съгласно член 7, параграф 1 от Директива 2005/36/ЕО, документи, които се изискват съгласно член 7, параграф 2 от Директива 2005/36/ЕО, или друго равностойно изискване;

 

в)  изискването за плащане на такса или такси във връзка с административните формалности, които доставчикът на услуги поема.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

Член 7

Информиране и участие на заинтересованите страни

Информиране и участие на заинтересованите страни

Държавите членки информират чрез подходящи средства гражданите, получателите на услуги, представителните сдружения и съответните заинтересовани страни, различни от упражняващите професията лица, преди въвеждането на нови законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, или изменението на съществуващи такива, и им предоставят възможност да споделят своите мнения.

1.   Държавите членки информират чрез подходящи средства гражданите, получателите на услуги, представителните сдружения, социалните партньори и други съответни заинтересовани страни, включително упражняващите професията лица, преди въвеждането на нови или изменението на съществуващи законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии.

 

2.   Държавите членки извършват публични консултации, за да се осигури по подходящ начин участието на всички заинтересовани страни и им се даде възможност да изразят своето мнение.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Съдебен контрол

 

Държавите членки гарантират, че в националното право е предвиден съдебният контрол по отношение на законодателните, регулаторните или административните разпоредби, ограничаващи достъпа до и упражняването на регламентирани професии, които попадат в обхвата на настоящата директива.

Обосновка

С цел да се гарантира, че гражданите и предприятията ще се възползват изцяло от адекватни и пропорционални правила, е целесъобразно да се предвиди, че новоприетите правила трябва да бъдат предмет на съдебен контрол, а националният съдия, на когото е възложено прилагането на принципа на пропорционалност, ще има на разположение цялата необходима информация относно мотивите за приемането на новите разпоредби.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

Член 8

Обмен на информация между компетентните органи

Обмен на информация между държавите членки

1.  За целите на ефективното прилагане на настоящата директива, преди въвеждането на нови законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, или изменението на съществуващи такива държавите членки насърчават редовния или, когато е подходящо, ad hoc обмен на информация с компетентните органи на други държави членки по въпроси, обхванати от настоящата директива, като например конкретния начин, по който регулират дадена професия, или последиците от регулиране, установени в сходни сектори на дейност.

1.  За целите на ефективното прилагане на настоящата директива, преди въвеждането на нови или изменението на съществуващи законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, държавите членки предприемат необходимите мерки за насърчаване на редовния или, когато е подходящо, ad hoc обмен на информация с други държави членки по въпроси, обхванати от настоящата директива, като например конкретния начин, по който регулират дадена професия, или последиците от регулиране, установени в сходни сектори на дейност.

2.  Държавите членки информират Комисията относно компетентните органи, които отговарят за предаването и получаването на информация за целите на прилагането на параграф 1.

2.  Държавите членки информират Комисията относно съответните органи, които отговарят за предаването и получаването на информация за целите на прилагането на параграф 1.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

Член 9

Прозрачност

Прозрачност

1.  Причините, поради които се счита, че разпоредби, които са оценени съгласно настоящата директива, са обосновани, необходими и пропорционални, и които са съобщени на Комисията съгласно член 59, параграфи 5 и 6 от Директива 2005/36/ЕО, се вписват от съответните компетентни органи в базата данни на регулираните професии, посочена в член 59, параграф 1 от Директива 2005/36/ЕО, и след това се оповестяват публично от Комисията.

1.  Причините, поради които се счита, че разпоредби, които са оценени съгласно настоящата директива, са недискриминационни, обосновани и пропорционални и трябва да бъдат съобщени на Комисията съгласно член 59, параграф 5 от Директива 2005/36/ЕО, се вписват от държавите членки в базата данни на регулираните професии, посочена в член 59, параграф 1 от Директива 2005/36/ЕО, и след това се оповестяват публично от Комисията.

2.  Държавите членки и други заинтересовани страни могат да представят коментари на Комисията или на държавата членка, която е отправила уведомление за разпоредбите.

2.  Държавите членки и други заинтересовани страни могат да представят пред Комисията становища, отнасящи се до разпоредбите, и мотивите, поради които считат, че те са недискриминационни, обосновани и пропорционални. Тези становища се вземат надлежно под внимание от Комисията в нейния обобщен доклад съгласно член 59, параграф 8 от Директива 2006/36/ЕО.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 12 месеца от датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

  • [1]  ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 43.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Въведение

Принципът на пропорционалност е заложен като основен принцип на правото на ЕС в Договорите и е признат от Съда на ЕС, който е определил конкретните критерии за прилагането му. Следователно няма никакво съмнение, че всяко регулиране на професиите следва да бъде пропорционално и подходящо за целта.

През 2013 г. Директивата за професионалните квалификации дори подкрепи този принцип, като изисква от националните органи да извършват оценка на пропорционалността на своето съществуващо регулиране и да предоставят на Комисията съответната информация. Предложението на Комисията и предложените от докладчика изменения към него следва да се разглеждат в този контекст. Комисията има за цел създаването на обща рамка за провеждане на проверки за пропорционалност при въвеждането на ново регулиране на професиите, за да се гарантира, че националните органи във всички държави членки извършват по също толкова ефективен начин оценка на пропорционалността на своето регулиране.

Докладчикът приветства тези усилия за разширяване на вътрешния пазар на услуги и счита, че предложението не следва да бъде просто инструмент за „дерегулиране“. Добавената стойност на регулирането на професиите следва да бъде призната и следва да се наблегне на факта, че разумното регулиране може да способства за икономически растеж в държавите членки и в ЕС като цяло.

Поради това докладчикът счита, че предложението на Комисията се нуждае от някои подобрения, за да се гарантира, че то ще се превърне в инструмент за интелигентно регулиране в рамките на вътрешния пазар на услуги.

II. Позицията на докладчика

1. Признаване на специалния статут на здравните услуги и осигуряване на най-високо равнище на опазване на човешкото здраве при регулирането на професиите

Докладчикът счита, че е важно да се защитават здравният сектор и високото качество на здравните услуги в интерес на гражданите на ЕС, без същевременно да се вреди на вътрешния пазар. Поради това докладчикът предлага да се създаде специален статут за здравните професии, като тяхната „защита“ се осигурява в рамките на принципа на пропорционалност.

2. Преодоляване на практиките на свръхрегулиране

Независимо че известен брой професионални дейности са вече хармонизирани на равнището на ЕС, държавите членки налагат често ненужни изисквания, които не са предвидени в приложимото право на ЕС. Докладчикът предлага да се разгледат изрично тези практики на свръхрегулиране, при които правилата на ЕС относно регулираните професии се използват като оправдание за налагане на необосновани тежести за гражданите и предприятията.

3. Определяне на разумна свобода на действие за държавите членки във връзка с тяхната институционална и процесуална автономия

Въпреки че съгласно член 4, член 46, член 53, параграф 1 и член 62 от ДФЕС регулирането на професиите е споделена компетентност, е важно да се даде разумна свобода на преценка на държавите членки при вземането на регулаторни решения. Поради това докладчикът предлага да се премахне задължението за провеждане на консултации с независим орган за контрол, във връзка с което биха могли да възникнат значителни допълнителни разходи, когато трябва да бъдат създадени нови органи. Вместо това се изяснява, че държавите членки са тези, които вземат решение дали желаят да поискат становището на независим орган.

Що се отнася до процесуалната автономия, докладчикът предлага да се предостави разумна свобода на преценка на държавите членки, като предлага да не се изискват конкретни проучвания или материали. Лицата, отговорни за вземането на решения, следва да могат да събират доказателства чрез всякакви средства (изслушвания, консултации и др.). Въпреки това, в съответствие със съдебната практика на Съда (дело C-148/15), държавите членки следва да представят подробни доказателства.

4. Недискриминация

Макар спазването на принципа за недопускане на дискриминация, основана на националност или място на пребиваване, да се изисква от добре установената съдебна практика и по силата на член 59 от Директива 2005/36/ЕО, първоначалното предложение на Комисията не се позовава на него. Поради това докладчикът предлага да го включи като допълнителна стъпка на оценката, която се извършва от националните органи.

5. Допълване на списъка с императивни съображения

Предложените промени в списъка с императивни съображения от общ интерес само отразяват съдебната практика на Съда. Докладчикът предлага списъкът да се допълни с две допълнителни основания, определени от Съда, а именно гарантиране на качеството на занаятчийските дейности, както и научноизследователската и развойната дейност, с оглед на факта, че представители на определени професии, като например занаятчии, изследователи и учители, създават значителна добавена стойност за обществото и икономиката на ЕС като цяло. Освен това докладчикът счита, че в зависимост от обществения интерес, който трябва да бъде защитаван, и свързаните с него рискове, е важно да се поясни, че в случай на увеличаване на риска държавите членки могат да предприемат необходимите мерки и да засилят регулирането.

6. Изясняване на критериите на проверката за пропорционалност

В съответствие с установената съдебна практика държавите членки могат да налагат различни изисквания относно достъпа до определени професии, като например членство в професионални организации, непрекъснато обучение и др., които могат да бъдат важни за постигане на целта от обществен интерес и следва да се приемат, освен ако са непропорционални. Поради това докладчикът предлага редица пояснения, които посочват къде такива изисквания изглеждат целесъобразни. Освен това докладчикът счита, че макар и напредъкът в областта на науката и технологиите да следва да бъде насърчаван и в много случаи революционните технологии да предизвикват модернизация на регулираните професии, като намаляват риска за потребителите, има случаи, при които тези развития може да изискват допълнително обучение за справяне с новите технологии. В допълнение към това докладчикът счита, че вместо да се поставя акцент върху икономическото въздействие като критерий при оценката на пропорционалността на мерките, по-скоро следва да се търси постигането на баланс между ограниченията, наложени върху дадена основна свобода, и целта, която е от обществен интерес. Не на последно място докладчикът счита, че доставчиците на услуги от регулираните професии вече са задължени да изпълняват по-високи стандарти за качество по отношение на професионалната независимост, на образованието през целия живот или обучението през целия живот. Следователно тези професии следва да могат да разчитат на напълно пропорционални мерки от страна на държавите членки, в които предоставят услуги.

7. Предоставяне на възможност на гражданите и предприятията да упражняват правата си чрез съдебен контрол

Правилното изпълнение на инициативата на Комисията повдига някои въпроси и не е ясно дали се изискват специални действия, ако дадена заинтересована страна оспорва конкретна разпоредба или оценка. Ето защо докладчикът предлага да се предвиди съдебно преразглеждане на изискванията, регулиращи достъпа до или упражняването на професии в съответствие с националните процедури.

8. По-широки обществени консултации

Докладчикът счита, че задължението за предоставяне на информация, предвидено в първоначалното предложение, не е достатъчно и не поставя на равни начала всички заинтересовани страни, а именно представители на професията. Поради това се предлага също така еднаквото информиране на всички заинтересовани страни и освен това въвеждането на възможност за по-широки обществени консултации. Обществените консултации са съществен елемент на прозрачното управление и на основана на факти политика.

9. Разясняване на целта на обмена на информация между държавите членки

Докладчикът предлага да се изясни, че обменът на информация между държавите членки относно техните подходи за регулиране има за цел само да се вземат информирани решения, но това не означава, че даден национален регулаторен подход може или следва да бъде пренесен автоматично в друга държава членка. Напротив, държавите членки трябва да вземат решение дали да регулират или не в зависимост от своята собствена регулаторна среда.

10. Прозрачност и засилена роля на Комисията за централизиране на информацията

Докладчикът приветства по-голямата прозрачност в първоначалното предложение, но предлага на Комисията да се отреди централна роля за получаването на становища от националните органи, за да се избегнат излишни двустранни спорове между държавите членки.

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (13.10.2017)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии
(COM(2016)0822 – C8‑0012/2017 – 2016/0404(COD))

Докладчик по становище: Франсоаз Гростет

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията планира да създаде структурирана процедура за проверка за пропорционалност по отношение на новите разпоредби, приемани от държавите членки с оглед на нормативната уредба за техните регулирани професии.

Предвид мисията за предоставяне на обществена услуга, която е възложена на здравните специалисти и чиято специфика, според докладчика, не е взета предвид в достатъчна степен в този проект за директива, в проекта на становище се предлага изключването на професиите от областта на здравеопазването от обхвата на настоящия текст.

В становището се отчита целта на Комисията и фактът, че изискването за пропорционалност, предвидено в член 59 от Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации, се прилага и към мерките, засягащи здравните специалисти. В него се счита обаче, че разпоредбите на посочената директива са достатъчни и че не е необходимо да се усложняват чрез системно извършване на предварителна проверка за пропорционалност.

Докладчикът е наясно с трудностите, които срещат някои държави членки при прилагането на принципа на пропорционалност, и разбира желанието на Комисията за изясняване на правилата. В настоящия случай обаче и по отношение на здравните специалисти и императивната необходимост от закрила на общественото здраве, докладчикът счита, че предложенията на Комисията ще бъдат твърде сложни за изпълнение и твърде бюрократични. Не следва да се приема толкова обвързващо хоризонтално законодателство за решаване на конкретни проблеми.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 7 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Необходимо е да се следи държавите членки да изпълняват отговорностите си, определени в член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)|, що се отнася до подробностите във връзка със здравната си политика, както и организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи от регулираните професии, определени за тази цел. За да се постигне този резултат, е необходимо да се изключат въпросните регулирани професии от приложното поле на настоящата директива.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Тежестта на доказване на основателността и пропорционалността се носи от държавите членки. Поради това причините за регулиране, на които се позовава дадена държава членка като обосновка, следва да се придружават от анализ на целесъобразността и пропорционалността на въведената от тази държава мярка и от конкретни доказателства в подкрепа на нейните аргументи.

(9)  Тежестта на доказване на основателността и пропорционалността се носи от държавите членки. Поради това причините за регулиране, на които се позовава дадена държава членка като обосновка, следва да се придружават от анализ на целесъобразността и пропорционалността на въведената от тази държава мярка и от конкретни доказателства в подкрепа на нейните аргументи. Това не следва да възпрепятства държавите членки да вземат незабавни мерки в областта на здравното обслужване, които считат за необходими за защитата на общественото здраве.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Когато достъпът до и упражняването на определени дейности като наети или самостоятелно заети лица зависи от спазването на определени разпоредби, свързани с конкретни професионални квалификации, определени пряко или косвено от държавите членки, трябва да се гарантира, че тези разпоредби са обосновани от цели от обществен интерес, като например целите по смисъла на Договора, а именно обществен ред, обществена сигурност и обществено здраве, или от императивни съображения от общ интерес, признати като такива в съдебната практика на Съда. Важно е да се гарантира, че целите от обществен интерес са установени правилно, за да се определи степента на регулиране. Например с цел да се гарантира високо равнище на защита на общественото здраве държавите членки следва да разполагат с определена свобода на преценка да вземат решения относно степента на защита, която желаят да осигурят за общественото здраве, и начина, по който следва да бъде постигната тази защита. Освен това трябва да се поясни, че признатите от Съда императивни съображения от общ интерес включват запазването на финансовото равновесие на системата за социална сигурност; защитата на потребителите, получателите на услуги и работниците, съхраняването на доброто правораздаване; добросъвестността на търговските сделки, борбата с измамите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци; безопасността по пътищата, опазването на околната среда и на градската среда, здравето на животните, интелектуалната собственост; защитата и опазването на националното историческо и културно наследство, цели на социалната политика и цели на културната политика. Съгласно установената съдебна практика причините от изцяло икономически характер с протекционистки по своето същество цели, както и изцяло административните причини, като например извършване на проверки или събиране на статистически данни, не могат да представляват императивни съображения от общ интерес.

(12)  Когато достъпът до и упражняването на определени дейности като наети или самостоятелно заети лица зависи от спазването на определени разпоредби, свързани с конкретни професионални квалификации, определени пряко или косвено от държавите членки, трябва да се гарантира, че тези разпоредби са обосновани от цели от обществен интерес, като например целите по смисъла на ДФЕС, а именно обществен ред, обществена сигурност и обществено здраве, или от императивни съображения от общ интерес, признати като такива в съдебната практика на Съда. При прилагането на тези цели регулирането на професиите следва да се разглежда по-скоро като необходима защитна мярка от обществения интерес, а не като пречка за конкуренцията и свободното движение. Важно е да се гарантира, че целите от обществен интерес са установени правилно, за да се определи степента на регулиране. Например следва е да се вземе предвид фактът, че здравето и животът на хората се нареждат на първо място сред ценностите и интересите, защитавани от ДФЕС. С цел да се гарантира високо равнище на защита на общественото здраве, се предоставя на държавите членки определена свобода на преценка да вземат решения относно степента на защита, която желаят да осигурят за общественото здраве, и начина, по който следва да бъде постигната тази защита. Освен това трябва да се поясни, че признатите от Съда императивни съображения от общ интерес включват запазването на финансовото равновесие на системата за социална сигурност; защитата на потребителите, получателите на услуги, включително пациентите, и работниците; съхраняването на доброто правораздаване; добросъвестността на търговските сделки, борбата с измамите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци; безопасността по пътищата, опазването на околната среда и на градската среда, здравето на животните, интелектуалната собственост; защитата и опазването на националното историческо и културно наследство, цели на социалната политика и цели на културната политика. Съгласно установената съдебна практика причините от изцяло икономически характер с протекционистки по своето същество цели, както и изцяло административните причини, като например извършване на проверки или събиране на статистически данни, не могат да представляват императивни съображения от общ интерес.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Когато регулирането на професия е обосновано от защитата на общественото здраве, следва да се имат предвид специфичните особености на здравните услуги. Те се отличават в голяма степен от другите услуги, а също и пациентите се отличават в голяма степен от другите получатели на услуги. В резултат на това следва да се приеме, че професиите в сферата на здравеопазването по принцип подлежат на регулиране.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б)  Целта на настоящата директива е постигане на баланс между гарантиране на целите от обществен интерес и качеството на услугите, от една страна, и от друга страна, подобряване на достъпа до и упражняването на регулираните професии, което е в интерес на самите специалисти. Задължение на държавите членки е да определят нивото на защита на целите от обществен интерес, което искат да осигурят, и пропорционалния начин, по който да се постигне това ниво. Установената съдебна практика на Съда на ЕС е показала, че когато дадена държава членка налага не толкова строги правила, колкото друга държава членка, това не означава непременно, че по-строгите правила са непропорционални.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Компетентните органи следва надлежно да отчетат икономическото въздействие на мярката, включително анализа на разходите и ползите, по-специално по отношение на степента на конкуренция на пазара и качеството на предоставяните услуги, както и въздействието върху правото на труд и свободното движение на хора и услуги в Съюза. Въз основа на този анализ държавите членки следва да преценят по-специално дали степента на ограничаване на достъпа до или упражняването на регулирани професии в Съюза е пропорционална на значението на преследваните цели и очакваните ползи.

(18)  Компетентните органи следва надлежно да отчетат икономическото въздействие на мярката, включително анализа на разходите и ползите, по-специално по отношение на степента на конкуренция на пазара и качеството на предоставяните услуги, както и въздействието върху правото на труд и свободното движение на хора и услуги в Съюза. Нито един от тези прерогативи обаче не следва да има превес над обществената сигурност, която остава от първостепенно значение. Въз основа на този анализ държавите членки следва да преценят по-специално дали степента на ограничаване на достъпа до или упражняването на регулирани професии в Съюза е пропорционална на значението на преследваните цели и очакваните ползи.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  Съгласно член 168, параграф 1 от ДФЕС при разработването и изпълнението на всички политики и дейности на Съюза следва да се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве. Това означава също, че високо равнище на закрила на човешкото здраве трябва да се гарантира и когато Съюзът приема актове въз основа на други разпоредби от ДФЕС.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20б)  Въвеждането на допълнителни изисквания може да създаде добавена стойност по отношение на целта от обществен интерес и фактът, че следва да се направи оценка на комбинирания им ефект, не означава, че тези изисквания са непропорционални. Например изискванията за непрекъснато професионално развитие могат да са подходящи, за да се гарантира, че специалистите са в течение на новостите в своята област, като същевременно се допринася за налагането на безопасни практики в професиите с особени рискове. В допълнение, изискванията за непрекъснато професионално развитие могат да са целесъобразни, когато обхващат промени от технически, научен, регулаторен и етичен характер и когато мотивират специалистите да участват в учене през целия живот, съответстващо на професията им. Когато е необходимо и уместно да се постигне целта от обществен интерес, задължителното членство в камара може да се смята за целесъобразно, по-специално когато камарата има публично предназначение.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 20 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20в)  Настоящата директива следва да зачита компетентността на държавите членки да регулират професиите в областта на здравното обслужване въз основа на член 168, параграф 7 от ДФЕС, както и намерението на държавите членки да осигурят и гарантират високо равнище на здравно обслужване и безопасност на пациентите. За тази цел държавите членки следва да могат да вземат решения относно важността на икономическите съображения във връзка с другия значим критерий за пропорционалност.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 20 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20г)  Определеният в настоящата директива критерий за пропорционалност може да се прилага в подходящия обхват и с подходящото ниво на интензивност, когато се извършва оценка на пропорционалността преди въвеждането на нови или изменението на действащи разпоредби. Обхватът и нивото на интензивност на прилагане на критерия при тази оценката следва да са пропорционални на съдържанието и въздействието на въвежданата разпоредба.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно премахване на непропорционалните ограничения на достъпа до или упражняването на регулирани професии, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба на действието могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейски съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

(24)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно премахване на непропорционалните ограничения на достъпа до или упражняването на регулирани професии, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба на действието могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейски съюз. В съответствие с принципа за недопускане на дискриминация и с принципа на пропорционалност, посочени в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

Изменение    12

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В настоящата директива се определят правила относно обща рамка за извършване на оценки на пропорционалността преди въвеждането на нови законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, или преди изменението на съществуващи такива, с цел да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар.

В настоящата директива се определят правила относно обща рамка за извършване на оценки на пропорционалността преди въвеждането на нови законови, подзаконови или административни разпоредби от съществено значение, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, или преди изменението на съществуващи такива, с цел да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар, като същевременно се гарантира също така, че защитата на гражданите посредством използването на проверени стандарти и квалификации на всички тези регулирани професии и специалисти продължава да бъде от първостепенно значение. Тя не засяга правото и свободата на преценка на държавите членки да решават дали и как да регулират дадена професия в рамките на принципите за недискриминация и пропорционалност.

Обосновка

С оглед на спазването на принципа на субсидиарност и избягването на допълнителната бюрокрация и за да бъде „пропорционална“, оценката на пропорционалността трябва да поставя акцент единствено върху съществените изменения.

Изменение    13

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящата директива се прилага спрямо изискванията в правните системи на държавите членки, с които се ограничава достъпът до дадена регулирана професия или нейното упражняване, или един от начините на упражняване, включително използването на професионално звание и разрешените професионални дейности във връзка с такова звание, които попадат в обхвата на Директива 2005/36/ЕО.

1.  Настоящата директива се прилага спрямо изискванията в правните системи на държавите членки, с които се ограничава достъпът до дадена регулирана професия или нейното упражняване, или един от начините на упражняване, включително използването на професионално звание и разрешените професионални дейности във връзка с такова звание, които попадат в обхвата на Директива 2005/36/ЕО, без да се засяга параграф 1а от настоящия член.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Настоящата директива не се прилага спрямо каквито и да е изисквания, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирана професия в областта на здравеопазването във връзка с предоставянето на здравни услуги, включително фармацевтични услуги и предписването, изпълнението на медицинските предписания и предоставянето на лекарствени продукти и медицински изделия, независимо дали те са предоставяни чрез здравни заведения или не и независимо от начина, по който са организирани и финансирани на национално равнище, или от това дали са публични или частни.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че преди въвеждането на нови законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, или изменението на съществуващи такива, съответните компетентни органи извършват оценка на тяхната пропорционалност в съответствие с правилата, определени в настоящата директива.

1.  Държавите членки гарантират, че преди въвеждането на нови законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, или изменението на съществуващи такива, съответните компетентни органи извършват оценка на тяхната пропорционалност в съответствие с правилата, определени в настоящата директива, като вземат изцяло предвид специфичния характер на всяка професия.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Мотивите, поради които дадена разпоредба се счита за обоснована, необходима и пропорционална, се подкрепят с качествени и по възможност количествени доказателства.

3.  Мотивите, поради които дадена разпоредба се счита за обоснована, необходима и пропорционална, се подкрепят с качествени и когато е възможно и целесъобразно, количествени доказателства.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че законовите, подзаконовите или административните разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, които възнамеряват да въведат, както и измененията, които възнамеряват да направят в съществуващи разпоредби, са обосновани от цели от обществен интерес.

1.  Държавите членки гарантират, че законовите, подзаконовите или административните разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, които възнамеряват да въведат, както и измененията, които възнамеряват да направят в съществуващи разпоредби, са обосновани от цели от обществен интерес, включително от целта за общественото здраве и безопасност.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Съответните компетентни органи проучват по-специално дали тези разпоредби са обективно обосновани от съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност и общественото здраве, или от императивни съображения от общ интерес, като например запазването на финансовото равновесие на системата за социална сигурност, защитата на потребителите, получателите на услуги и работниците, съхраняването на доброто правораздаване, добросъвестността на търговските сделки, борбата с измамите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, безопасността по пътищата, опазването на околната среда и на градската среда, здравето на животните, интелектуалната собственост, защитата и опазването на националното историческо и културно наследство, цели на социалната политика и цели на културната политика.

2.  Съответните компетентни органи проучват по-специално дали тези разпоредби са обективно обосновани от съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност и общественото здраве, или от императивни съображения от общ интерес, като например запазването на финансовото равновесие на системата за социална сигурност, защитата на потребителите, получателите на услуги, включително пациентите, и работниците, съхраняването на доброто правораздаване, добросъвестността на търговските сделки, борбата с измамите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, безопасността по пътищата, опазването на околната среда и на градската среда, здравето на животните, интелектуалната собственост, защитата и опазването на националното историческо и културно наследство, цели на социалната политика и цели на културната политика.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При оценката на необходимостта и пропорционалността на разпоредбите съответните компетентни органи разглеждат по-специално:

2.  При оценката на необходимостта и пропорционалността на разпоредбите компетентните органи прилагат критериите, изброени в настоящия параграф, като вземат предвид конкретните обстоятелства, свързани с въпросната професия, характера на разпоредбата и преследваната цел от обществен интерес. Следователно значението на всеки индивидуален критерий може да зависи от важността на преследваната цел от обществен интерес. Съответните компетентни органи разглеждат по-специално:

Изменение    20

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  естеството на рисковете, свързани с преследваните цели от обществен интерес, и по-специално рисковете за потребителите, специалистите или трети страни;

a)  естеството на рисковете, свързани с преследваните цели от обществен интерес, и по-специално рисковете за потребителите, получателите на услуги, включително пациентите, специалистите или трети страни;

Изменение    21

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки информират чрез подходящи средства гражданите, получателите на услуги, представителните сдружения и съответните заинтересовани страни, различни от упражняващите професията лица, преди въвеждането на нови законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, или изменението на съществуващи такива, и им предоставят възможност да споделят своите мнения.

Държавите членки информират чрез подходящи средства, освен упражняващите професията лица, и всички заинтересовани страни, включително гражданите, получателите на услуги и представителните сдружения, преди предлагането на нови законови, подзаконови или административни разпоредби, с които се ограничава достъпът до или упражняването на регулирани професии, или изменението на съществуващи такива, и им предоставят възможност да споделят своите мнения, които надлежно се вземат под внимание. Този процес може да се осъществи например чрез обществена консултация, чийто резултати се използват при определяне на съдържанието на приетите разпоредби.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Причините, поради които се счита, че разпоредби, които са оценени съгласно настоящата директива, са обосновани, необходими и пропорционални, и които са съобщени на Комисията съгласно член 59, параграфи 5 и 6 от Директива 2005/36/ЕО, се вписват от съответните компетентни органи в базата данни на регулираните професии, посочена в член 59, параграф 1 от Директива 2005/36/ЕО, и след това се оповестяват публично от Комисията.

1.  Причините, поради които се счита, че разпоредби, които са оценени съгласно настоящата директива, са обосновани, необходими и пропорционални, и които са съобщени на Комисията съгласно член 59, параграфи 5 и 6 от Директива 2005/36/ЕО, се вписват своевременно от съответните компетентни органи в базата данни на регулираните професии, посочена в член 59, параграф 1 от Директива 2005/36/ЕО, и след това се оповестяват публично във възможно най-кратък срок от Комисията.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии

Позовавания

COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

1.2.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

1.2.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Françoise Grossetête

5.4.2017

Разглеждане в комисия

29.6.2017

 

 

 

Дата на приемане

12.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

57

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Howarth, Răzvan Popa, Sven Schulze

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sven Schulze, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, John Howarth, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Răzvan Popa, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Benedek Jávor, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

2

0

PPE

Annie Schreijer-Pierik

S&D

Elena Gentile

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии

Позовавания

COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)

Дата на представяне на ЕП

12.1.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

1.2.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

1.2.2017

ENVI

1.2.2017

CULT

1.2.2017

JURI

1.2.2017

 

PETI

1.2.2017

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

EMPL

21.11.2017

CULT

27.2.2017

JURI

20.6.2017

PETI

28.2.2017

Докладчици

       Дата на назначаване

Andreas Schwab

25.1.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

12.7.2017

21.11.2017

 

 

Дата на приемане

4.12.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Jonathan Bullock, Andrey Kovatchev, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

Дата на внасяне

8.12.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Šoltes

3

-

EFDD

ENF

Jonathan Bullock, Marco Zullo

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“