BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv

8.12.2017 - (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)) - ***I

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Andreas Schwab


Procedure : 2016/0404(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0395/2017
Indgivne tekster :
A8-0395/2017
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv

(COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0822),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 46, artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0012/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den tyske Forbundsdag, det tyske Forbundsråd, den franske Nationalforsamling, det franske Senat og det østrigske Forbundsråd om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 31. maj 2017[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0395/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Resultaterne af den gensidige evalueringsproces afslørede en mangel på klarhed for så vidt angår de kriterier, som de nationale kompetente myndigheder skal anvende ved vurdering af proportionaliteten af krav, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, samt en ujævn kontrol med sådanne foranstaltninger på alle reguleringsniveauer. For at undgå fragmentering af det indre marked og for at nedbryde barrierer for optagelse og udøvelse af visse former for virksomhed som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, er det derfor nødvendigt at indføre en fælles tilgang på EU-plan, som forhindrer vedtagelsen af ikkeproportionelle foranstaltninger.

(5)  Resultaterne af den gensidige evalueringsproces afslørede en mangel på klarhed for så vidt angår de kriterier, som medlemsstaterne skal anvende ved vurdering af proportionaliteten af krav, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, samt en ujævn kontrol med sådanne foranstaltninger på alle reguleringsniveauer. For at undgå fragmentering af det indre marked og for at nedbryde barrierer for optagelse og udøvelse af visse former for virksomhed som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende bør der være en fælles tilgang på EU-plan, som forhindrer vedtagelsen af ikkeproportionelle foranstaltninger.

Begrundelse

For at undgå manglende overensstemmelse med udtrykket "kompetent myndighed" i direktiv 2005/36/EF er det hensigtsmæssigt at give medlemsstaterne mulighed for selv at udpege de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Dette direktiv har til formål at fastsætte regler for gennemførelsen af proportionalitetsvurderinger forud for indførelsen af regulering af erhverv med henblik på at sikre et velfungerende indre marked, samtidig med at der sikres gennemsigtighed, en høj kvalitet af faglige tjenesteydelser og et højt niveau af forbrugerbeskyttelse. Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes kompetence til i fravær af harmonisering at beslutte, om og hvordan et erhverv skal reguleres inden for rammerne af principperne om ikkediskrimination og proportionalitet.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Nærværende direktiv bør finde anvendelse på de former for virksomhed, som vedrører de lovregulerede erhverv, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2005/36/EF. Nærværende direktiv bør finde anvendelse som supplement til direktiv 2005/36/EF, og uden at dette berører andre bestemmelser i en særskilt EU-retsakt vedrørende adgang til og udøvelse af et bestemt lovreguleret erhverv.

(7)  Nærværende direktiv bør finde anvendelse på de former for virksomhed, som vedrører de lovregulerede erhverv, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2005/36/EF. Direktivet bør finde anvendelse på krav, der begrænser adgangen til eller udøvelsen af eksisterende lovregulerede erhverv eller erhverv, som medlemsstaterne overvejer at regulere. Nærværende direktiv bør finde anvendelse som supplement til direktiv 2005/36/EF, og uden at dette berører andre bestemmelser i en særskilt EU-retsakt vedrørende adgang til og udøvelse af et bestemt lovreguleret erhverv. Navnlig når kravene til adgangen til et bestemt erhverv eller udøvelsen heraf er harmoniseret på EU-plan, bør medlemsstaterne undgå at udvide anvendelsesområdet for EU-retsakter unødigt eller at indføre en overflod af standarder, administrative procedurer, gebyrer eller sanktioner – i særdeleshed når disse finder anvendelse på nationalt, regionalt og lokalt plan – som går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå det tilstræbte mål.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Nærværende direktiv berører ikke medlemsstaternes kompetence til at fastlægge organiseringen og indholdet af deres uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer, navnlig hvad angår deres mulighed for at uddelegere beføjelsen til at tilrettelægge og føre tilsyn med uddannelser og erhvervsuddannelser til erhvervsmæssige sammenslutninger. Hvis uddannelses- eller erhvervsuddannelsesforløbet består af aflønnede aktiviteter, bør etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser dog sikres.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Medlemsstaterne bør kunne fæste lid til en fælles lovgivningsmæssig ramme baseret på klart definerede juridiske begreber vedrørende de forskellige måder, hvorpå et erhverv kan reguleres i Unionen. Der findes flere måder, hvorpå et erhverv kan reguleres, eksempelvis ved at adgangen til eller udøvelsen af en bestemt aktivitet forbeholdes indehavere af en erhvervsmæssig kvalifikation. Ved at fastsætte betingelser for anvendelsen af erhvervsmæssige titler kan nationale bestemmelser også regulere en af de måder, hvorpå et erhverv kan udøves.

(8)  Medlemsstaterne bør kunne fæste lid til en fælles lovgivningsmæssig ramme baseret på klart definerede juridiske begreber vedrørende de forskellige måder, hvorpå et erhverv kan reguleres i Unionen. Der findes flere måder, hvorpå et erhverv kan reguleres, eksempelvis ved at adgangen til eller udøvelsen af en bestemt aktivitet forbeholdes indehavere af en erhvervsmæssig kvalifikation. Medlemsstaterne bør også have mulighed for at indføre nationale krav, der regulerer en af de måder, hvorpå et erhverv kan udøves, ved at fastsætte betingelser for anvendelsen af erhvervsmæssige titler eller ved kun at indføre kvalifikationskrav for selvstændige, beskæftigede erhvervsudøvere, ledere eller juridiske repræsentanter for foretagender, navnlig når aktiviteten udøves af en juridisk person i form af en erhvervsvirksomhed.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Forud for indførelsen af nye eller ændring af gældende love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv bør medlemsstaterne vurdere, hvorvidt disse bestemmelser er ikkediskriminerende og proportionelle. Vurderingens omfang bør stå i et rimeligt forhold til arten, indholdet og virkningen af den bestemmelse, der indføres, og bør tage hensyn til et givet lovreguleret erhvervs lovgivningsmæssige kontekst. Bestemmelser, der ikke begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, f.eks. redaktionelle ændringer, bør ikke underkastes en vurdering.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Bevisbyrden med hensyn til begrundelse og proportionalitet ligger hos medlemsstaterne. De motiver til regulering, som en medlemsstat påberåber sig i form af en begrundelse, bør således være ledsaget af en analyse af hensigtsmæssigheden og proportionaliteten af den foranstaltning, som staten har vedtaget, samt af specifik dokumentation til støtte for statens argumenter.

(9)  Bevisbyrden med hensyn til begrundelse, ikkediskrimination og proportionalitet ligger hos medlemsstaterne. De motiver til regulering, som en medlemsstat påberåber sig i form af en begrundelse, bør således være ledsaget af en analyse af, hvorvidt den foranstaltning, som medlemsstaten har vedtaget, er ikkediskriminerende og proportionel, samt af specifik dokumentation til støtte for medlemsstatens argumenter. Selv om en medlemsstat ikke nødvendigvis skal kunne fremlægge en særlig undersøgelse eller en særlig form for dokumentation eller materialer, der fastslår proportionaliteten af en sådan bestemmelse, forud for vedtagelsen, bør den gennemføre en objektiv og detaljeret analyse, der i betragtning af de særlige omstændigheder i den pågældende medlemsstat og på grundlag af pålidelig dokumentation kan godtgøre, at der foreligger reelle risici for opfyldelsen af mål af samfundsmæssig interesse.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Det er hensigtsmæssigt regelmæssigt at overvåge proportionaliteten af de bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, og at gøre dette med en hyppighed, som er passende set i forhold til den pågældende regulering. En revision af proportionaliteten af restriktiv national lovgivning inden for lovregulerede erhverv bør ikke kun baseres på den pågældende lovgivnings mål på tidspunktet for vedtagelsen, men også på lovgivningens virkninger, vurderet efter vedtagelsen. Vurderingen af proportionaliteten af den nationale lovgivning bør baseres på den udvikling, der er konstateret på området siden lovgivningens vedtagelse.

(10)  Det er hensigtsmæssigt at overvåge proportionaliteten af de krav, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, efter vedtagelsen med en hyppighed, som er passende set i forhold til den pågældende regulering. En revision af proportionaliteten af restriktiv national lovgivning inden for lovregulerede erhverv bør ikke kun baseres på den pågældende lovgivnings mål på tidspunktet for vedtagelsen, men også på lovgivningens virkninger, vurderet efter vedtagelsen. Vurderingen af proportionaliteten af den nationale lovgivning bør baseres på den udvikling, der er konstateret på området for lovregulerede erhverv siden lovgivningens vedtagelse.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Medlemsstaterne bør gennemføre proportionalitetsvurderinger på en objektiv og uafhængig måde, også når et erhverv reguleres indirekte, ved at et bestemt erhvervsmæssigt organ tildeles beføjelse til at gøre dette. Særlig er der, selv om vurderingerne foretages af de lokale myndigheder, reguleringsorganer eller erhvervsmæssige sammenslutninger — som i kraft af nærheden til lokale forhold og den specialiserede viden i visse tilfælde kan være bedre egnet til at fastslå, på hvilken måde mål af samfundsmæssig interesse bedst opfyldes — grund til bekymring, hvis sådanne myndigheders eller organers politiske valg er til fordel for etablerede erhvervsdrivende på bekostning af nye markedsdeltagere.

(11)  Medlemsstaterne bør gennemføre proportionalitetsvurderinger på en objektiv og uafhængig måde, også når et erhverv reguleres indirekte, ved at et bestemt erhvervsmæssigt organ tildeles beføjelse til at gøre dette. Vurderingen kan omfatte en udtalelse fra et uafhængigt organ, der af den pågældende medlemsstat har fået til opgave at komme med en sådan udtalelse. Særlig er der, selv om vurderingerne foretages af de lokale myndigheder, reguleringsorganer eller erhvervsmæssige sammenslutninger — som i kraft af nærheden til lokale forhold og den specialiserede viden i visse tilfælde kan være bedre egnet til at fastslå, på hvilken måde mål af samfundsmæssig interesse bedst opfyldes — grund til bekymring, hvis sådanne myndigheders eller organers politiske valg er til fordel for etablerede erhvervsdrivende på bekostning af nye markedsdeltagere.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Som fastslået i eksisterende retspraksis er enhver forskelsbehandling på grund af nationalitet eller bopæl hidrørende fra national lovgivning, der begrænser etableringsfriheden, forbudt. Ved indførelsen af nye love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udførelsen af lovregulerede erhverv eller ændrer eksisterende bestemmelser, bør medlemsstaterne sikre, at sådanne bestemmelser er baseret på ikkediskriminerende og objektive kriterier, som er kendt på forhånd.

Begrundelse

Ikkediskrimination bør også tages i betragtning, hvilket der allerede er krav om i etableret retspraksis og i artikel 59 i direktiv 2005/36/EF.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Hvis optagelse og udøvelse af visse former for virksomhed som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende er betinget af opfyldelsen af specifikke bestemmelser vedrørende bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer, som er fastlagt direkte eller indirekte af medlemsstaterne, er det nødvendigt at sikre, at sådanne bestemmelser er begrundet ud fra hensynet til mål af samfundsmæssig interesse, eksempelvis i henhold til traktaten, nemlig den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og den offentlige sundhed, eller i tvingende almene hensyn, jf. hvad der er anerkendt som sådan i Domstolens praksis. Det er vigtigt at sikre, at mål af samfundsmæssig interesse er identificeret på passende vis for at fastlægge reguleringens intensitet. For eksempelvis at sikre en høj grad af beskyttelse af den offentlige sundhed bør medlemsstaterne have et råderum til at beslutte, hvilken grad af beskyttelse de ønsker i forbindelse med den offentlige sundhed, og hvordan denne beskyttelse skal opnås. Det er tillige nødvendigt at præcisere, at der blandt de tvingende almene hensyn, som er anerkendt som sådan i Domstolens praksis, er bevarelsen af den finansielle balance i de sociale sikringsordninger, beskyttelsen af forbrugerne, tjenestemodtagerne og arbejdstagerne, en forsvarlig retspleje, retfærdige handelstransaktioner, bekæmpelsen af bedrageri og imødegåelsen af skattesvig og skatteundgåelse, trafiksikkerheden, beskyttelsen af miljøet, herunder bymiljøet, dyresundheden, intellektuelle ejendomsrettigheder, bevarelsen af den nationale historiske og kunstneriske arv samt social- og kulturpolitiske målsætninger. I henhold til eksisterende retspraksis kan rent økonomiske hensyn, hvis mål først og fremmest er af protektionistisk art, samt hensyn af rent administrativ karakter, såsom gennemførelse af kontroller eller indsamling af statistik, ikke betragtes som tvingende almene hensyn.

(12)  Hvis optagelse og udøvelse af virksomhed som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende er betinget af opfyldelsen af specifikke krav vedrørende bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer, som er fastlagt direkte eller indirekte af medlemsstaterne, er det nødvendigt at sikre, at sådanne krav er begrundet ud fra hensynet til mål af samfundsmæssig interesse, eksempelvis i henhold til traktaten, nemlig den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og den offentlige sundhed, eller i tvingende almene hensyn, jf. hvad der er anerkendt som sådan i Domstolens praksis. Det er tillige nødvendigt at præcisere, at følgende er blandt de tvingende almene hensyn, som er anerkendt som sådan i Domstolens praksis: bevarelsen af den finansielle balance i de sociale sikringsordninger, beskyttelsen af forbrugerne, af tjenestemodtagerne og af arbejdstagerne, beskyttelsen af en forsvarlig retspleje, sikringen af retfærdige handelstransaktioner, bekæmpelsen af bedrageri og imødegåelsen af skattesvig og skatteundgåelse samt effektiviteten af skattetilsynet, transportsikkerheden, sikringen af kvaliteten af håndværksmæssigt arbejde, fremme af forskning og udvikling, beskyttelsen af miljøet, herunder bymiljøet, dyresundheden, intellektuelle ejendomsrettigheder, bevarelsen af den nationale historiske og kunstneriske arv samt social- og kulturpolitiske målsætninger. I henhold til eksisterende retspraksis kan rent økonomiske hensyn, såsom fremme af den nationale økonomi på bekostning af de grundlæggende frihedsrettigheder, samt hensyn af rent administrativ karakter, såsom gennemførelse af kontroller eller indsamling af statistik, ikke betragtes som tvingende almene hensyn.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Det er vigtigt at sikre, at målene af samfundsmæssig interesse er fastlagt på passende vis, for i tilfælde af manglende harmonisering at kunne afgøre, hvilket reguleringsniveau der er passende, inden for grænserne af proportionalitetsprincippet. Eksempelvis bør medlemsstaterne, hvis risiciene for målene af samfundsmæssig interesse øges, have en rimelig skønsmargen, inden for hvilken de har mulighed for at fastlægge niveauet af den beskyttelse, som de ønsker at give, og om nødvendigt styrke den eksisterende regulering. Den omstændighed, at én medlemsstat indfører mindre strenge regler end en anden medlemsstat, er ikke ensbetydende med, at sidstnævntes regler er uforholdsmæssigt strenge og dermed uforenelige med EU-retten. Skønt reguleringen af erhverv er af største betydning for beskyttelsen af mål af samfundsmæssig interesse og for at sikre produkter og tjenesteydelser af høj kvalitet, bør den blandt andet bidrage til fremme et højt beskæftigelsesniveau og et højt niveau af almen uddannelse og erhvervsuddannelse.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b)  Hvad angår beskyttelsen af folkesundheden skal der i henhold til artikel 168, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) sikres et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Unionens politikker og aktiviteter. Dette indebærer, at der også skal sikres et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed, når Unionen vedtager retsakter i henhold til andre traktatbestemmelser, og navnlig vedrørende reguleringen af erhverv inden for sundhedssektoren, i betragtning af den særlige karakter af sundhedsydelser og den omstændighed, at patienter adskiller sig fra andre tjenestemodtagere.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Hvis en medlemsstat planlægger at regulere et erhverv eller at ændre gældende regler, bør der tages hensyn til arten af de risici, der er relateret til de mål af samfundsmæssig interesse, som tilstræbes, særlig risiciene for forbrugere, erhvervsudøvere eller tredjepart. Det bør også ihukommes, at der inden for de liberale erhverv normalt er asymmetrisk information mellem forbrugere og erhvervsudøvere. Erhvervsudøvere udviser en høj grad af teknisk viden, som forbrugere måske ikke besidder, og forbrugerne finder det derfor vanskeligt at bedømme kvaliteten af de tjenester, som er leveret til dem.

(13)  For at sikre, at de bestemmelser, som de indfører, og at de ændringer til eksisterende bestemmelser, der foretages, er proportionelle, bør medlemsstaterne tage hensyn til kriterier, som er relevante for de regulerede erhverv, der analyseres. Hvis en medlemsstat planlægger at regulere et erhverv eller at ændre gældende regler, bør der tages hensyn til arten af de risici, der er relateret til de mål af samfundsmæssig interesse, som tilstræbes, særlig risiciene for tjenestemodtagere, herunder forbrugere, erhvervsudøvere eller tredjepart. Det bør også ihukommes, at der inden for de liberale erhverv normalt er asymmetrisk information mellem forbrugere og erhvervsudøvere, idet erhvervsudøvere udviser en høj grad af teknisk viden, som forbrugere måske ikke besidder.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For at opfylde proportionalitetskravet bør foranstaltningen være egnet til at sikre opnåelsen af det tilstræbte mål. En foranstaltning bør kun anses for egnet til at sikre opnåelsen af det tilstræbte mål, hvis den reelt afspejler en vilje til at nå det pågældende mål på en konsistent og systematisk måde, f.eks. hvis ens risici relateret til bestemte aktiviteter håndteres på samme måde, og hvis undtagelser til de involverede begrænsninger anvendes i overensstemmelse med det fastsatte mål. Den nationale foranstaltning bør desuden bidrage til at nå det tilstræbte mål og derfor ikke anses for egnet, hvis den ikke har nogen virkning på det hensyn, begrundelsen bygger på.

(14)  For at opfylde proportionalitetskravet bør foranstaltningen være egnet til at sikre opnåelsen af det tilstræbte mål. En foranstaltning bør kun anses for egnet til at sikre opnåelsen af det tilstræbte mål, hvis den reelt afspejler en vilje til at nå det pågældende mål på en konsistent og systematisk måde, f.eks. hvis ens risici relateret til bestemte aktiviteter håndteres på samme måde, og hvis undtagelser til de involverede begrænsninger anvendes i overensstemmelse med det fastsatte mål. Den nationale foranstaltning bør desuden reelt bidrage til at nå det tilstræbte mål og derfor ikke anses for egnet, hvis den ikke har nogen virkning på det hensyn, begrundelsen bygger på.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Krav vedrørende erhvervsmæssige kvalifikationer bør kun anses for nødvendige, hvis gældende foranstaltninger, såsom forbrugerbeskyttelsesretten, ikke kan anses for at være egnede eller reelt set effektive til at nå det tilstræbte mål.

(15)  Krav vedrørende erhvervsmæssige kvalifikationer bør kun anses for nødvendige, hvis gældende foranstaltninger, såsom produktsikkerhedsretten eller forbrugerbeskyttelsesretten, ikke kan anses for at være egnede eller reelt set effektive til at nå det tilstræbte mål.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Blandt de elementer, som de nationale myndigheder skal tage hensyn til, er følgende mest relevante: sammenhængen mellem omfanget af den erhvervsmæssige virksomhed, som et erhverv omfatter, og den krævede erhvervsmæssige kvalifikation, opgavernes kompleksitet, navnlig for så vidt angår niveauet, arten og varigheden af den krævede praktik eller erfaring, om der findes forskellige måder, hvorpå den erhvervsmæssige kvalifikation kan opnås, omfanget af den erhvervsmæssige virksomhed, der er forbeholdt indehavere af en bestemt erhvervsmæssig kvalifikation, og særlig, hvorvidt de aktiviteter, der er forbeholdt bestemte erhvervsudøvere, kan udøves sammen med andre erhvervsudøvere, samt graden af autonomi i forbindelse med udøvelsen af et lovreguleret erhverv, navnlig hvis den virksomhed, som er knyttet til et lovreguleret erhverv, udøves under en behørigt kvalificeret erhvervsudøvers kontrol og ansvar.

(16)  Medlemsstaterne bør også tage hensyn til følgende elementer: sammenhængen mellem omfanget af den erhvervsmæssige virksomhed, som et erhverv omfatter, og den krævede erhvervsmæssige kvalifikation, opgavernes kompleksitet, navnlig for så vidt angår niveauet, arten og varigheden af den krævede praktik eller erfaring, om der findes forskellige måder, hvorpå den erhvervsmæssige kvalifikation kan opnås, hvorvidt de aktiviteter, der er forbeholdt bestemte erhvervsudøvere, kan udøves sammen med andre erhvervsudøvere, samt graden af autonomi i forbindelse med udøvelsen af et lovreguleret erhverv, navnlig hvis den virksomhed, som er knyttet til et lovreguleret erhverv, udøves under en behørigt kvalificeret erhvervsudøvers kontrol og ansvar.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Hvis en medlemsstat regulerer et erhverv, bør der tages hensyn til det forhold, at den teknologiske udvikling kan reducere asymmetrien med hensyn til information mellem forbrugere og erhvervsudøvere. I betragtning af de teknologiske ændringers og de videnskabelige fremskridts hastighed kan opdateringer af adgangskrav have særlig betydning for en række erhverv.

(17)  Dette direktiv fremmer videnskabelige og teknologiske fremskridt, hvilket der skal tages behørigt hensyn til, for eksempel når tjenesteydelsen leveres elektronisk. Hvis en medlemsstat regulerer et erhverv, bør der tages hensyn til det forhold, at den videnskabelige og teknologiske udvikling kan reducere eller øge asymmetrien med hensyn til information mellem forbrugere og erhvervsudøvere. I betragtning af de teknologiske ændringers og de videnskabelige fremskridts hastighed kan opdateringer af adgangskrav have særlig betydning for en række erhverv. Hvis den videnskabelige og teknologiske udvikling indebærer en høj risiko for målene af samfundsmæssig interesse, er det op til medlemsstaterne om nødvendigt at tilskynde erhvervsudøverne til at holde trit med disse fremskridt.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  De kompetente myndigheder bør tage behørigt hensyn til foranstaltningens økonomiske virkning, herunder udarbejde en cost-benefit-analyse med særligt henblik på graden af konkurrence i markedet og kvaliteten af den leverede service, samt virkningen på retten til at arbejde og den frie bevægelighed for personer og tjenesteydelser i Unionen. På grundlag af denne analyse bør medlemsstaterne navnlig vurdere, hvorvidt omfanget af begrænsningen i adgangen til eller udøvelsen af et lovreguleret erhverv inden for Unionen står i et rimeligt forhold til betydningen af de tilstræbte mål og de forventede gevinster.

(18)  Medlemsstaterne bør tage behørigt hensyn til foranstaltningens indvirkning på den frie bevægelighed for personer og tjenesteydelser i Unionen, på forbrugernes valg og på kvaliteten af den leverede tjenesteydelse.dette grundlag bør medlemsstaterne navnlig vurdere, hvorvidt omfanget af begrænsningen i adgangen til eller udøvelsen af et lovreguleret erhverv inden for Unionen står i et rimeligt forhold til betydningen af de tilstræbte mål og de forventede gevinster.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Hvis medlemsstaterne mener, at et bestemt kriterium ikke er relevant for vurderingen, bør de behørigt begrunde deres afgørelse, når de underretter Kommissionen i overensstemmelse med dette direktiv.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Medlemsstaterne bør foretage en sammenligning mellem den nationale foranstaltning, der er i spil, og de alternative og mindre restriktive løsninger, som ville gøre det muligt at nå det samme mål, men med færre begrænsninger. Hvis foranstaltningerne er begrundet i hensyn til forbrugerbeskyttelsen og de identificerede risici er begrænset til forholdet mellem erhvervsudøveren og forbrugeren uden negative virkninger for tredjepart, kunne målet nås med mindre restriktive midler, end at aktiviteter forbeholdes erhvervsudøvere, eksempelvis beskyttelse af den erhvervsmæssige titel eller indførelse i et register for erhvervsudøvere. Regulering ved aktiviteter forbeholdt erhvervet bør kun anvendes, hvis foranstaltningerne sigter mod at forhindre alvorlig tilsidesættelse af mål af samfundsmæssig interesse.

(19)  Medlemsstaterne bør foretage en sammenligning mellem den nationale foranstaltning, der er i spil, og de alternative og mindre restriktive løsninger, som ville gøre det muligt at nå det samme mål, men med færre begrænsninger. Hvis foranstaltningerne er begrundet i hensyn til forbrugerbeskyttelsen, og de identificerede risici er begrænset til forholdet mellem erhvervsudøveren og forbrugeren uden negative virkninger for tredjepart, bør målet nås med mindre restriktive midler, end at aktiviteter forbeholdes erhvervsudøvere. Når forbrugerne for eksempel kan foretage et rimeligt valg mellem at gøre brug af kvalificerede erhvervsudøveres tjenester eller ikke, bør der anvendes mindre restriktive midler, eksempelvis beskyttelse af den erhvervsmæssige titel eller indførelse i et register for erhvervsudøvere. Regulering ved aktiviteter forbeholdt erhvervet og beskyttelse af den erhvervsmæssig titel bør overvejes, hvis foranstaltningerne sigter mod at forhindre alvorlig tilsidesættelse af mål af samfundsmæssig interesse, f.eks. folkesundheden.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  De nationale myndigheder bør foretage en overordnet vurdering af de omstændigheder, under hvilke den restriktive foranstaltning er vedtaget og gennemført, og især undersøge den samlede virkning af at pålægge en række krav ud over den specifikke erhvervsmæssige kvalifikation. Optagelse og udøvelse af visse former for virksomhed kan være betinget af opfyldelsen af særlige bestemmelser såsom regler vedrørende organisation af erhvervet, obligatorisk medlemskab af et erhvervsmæssigt organ, erhvervsmæssig etik eller tilsyn og ansvar. De kompetente myndigheder bør derfor ved vurdering af foranstaltningernes samlede virkning også tage hensyn til andre gældende krav vedrørende eksempelvis løbende videreuddannelse, obligatorisk medlemskab af erhvervsmæssige sammenslutninger, registrerings- eller tilladelsesordninger, kvantitative begrænsninger, krav til en bestemt retlig form eller krav vedrørende besiddelsen af kapital, territoriale begrænsninger, begrænsninger vedrørende virksomhed på flere områder og uforenelighedsregler samt krav vedrørende forsikringsdækning og — i det omfang det er nødvendigt for udøvelsen af erhvervet — sprogkundskaber. En af medlemsstaterne indført foranstaltning kan ikke anses for nødvendig til at nå det tilstræbte mål, hvis den i alt væsentligt reproducerer krav, som allerede er indført i forbindelse med andre regler eller procedurer.

(20)  Medlemsstaterne bør foretage en tilbundsgående vurdering af de omstændigheder, under hvilke foranstaltningen er vedtaget og gennemført, og især undersøge den kombinerede virkning af de nye eller ændrede bestemmelser, når de kombineres med en række krav, der begrænser adgangen til eller udøvelsen af erhvervet. Optagelse og udøvelse af visse former for virksomhed kan være betinget af opfyldelsen af en række krav såsom regler vedrørende organisation af erhvervet, obligatorisk optagelse i et fagligt organ, erhvervsmæssig etik eller tilsyn og ansvar. Medlemsstaterne bør derfor ved vurdering af foranstaltningernes virkning tage hensyn til de gældende krav, herunder vedrørende løbende videreuddannelse, obligatorisk optagelse i faglige organisationer, registrerings- eller tilladelsesordninger, kvantitative begrænsninger, krav til en bestemt retlig form eller krav vedrørende besiddelsen af kapital, territoriale begrænsninger, begrænsninger vedrørende virksomhed på flere områder og uforenelighedsregler samt krav vedrørende forsikringsdækning, krav om faste minimums- og/eller maksimumssatser, krav vedrørende annoncering og — i det omfang det er nødvendigt for udøvelsen af erhvervet — sprogkundskaber.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Det kan være hensigtsmæssigt at indføre supplerende krav for at opfylde målene af samfundsmæssig interesse. Alene den omstændighed, at deres individuelle eller kombinerede virkning bør vurderes, betyder ikke, at disse krav umiddelbart er uforholdsmæssige. Eksempelvis kan forpligtelsen til at gennemgå løbende videreuddannelse være egnet til at sikre, at erhvervsudøvere følger med udviklingen inden for deres respektive områder, så længe den ikke fastsætter diskriminerende og uforholdsmæssige betingelser til skade for nytilkomne. Tilsvarende kan obligatorisk medlemskab af en faglig organisation betragtes som hensigtsmæssigt, når staten overlader beskyttelsen af målene af samfundsmæssig interesse til de faglige organisationer, f.eks. med hensyn til at overvåge lovlig udøvelse af erhvervet eller til at tilrettelægge eller overvåge løbende videreuddannelse. Hvis et erhvervs uafhængighed ikke kan sikres tilstrækkeligt på anden måde, kan medlemsstaterne overveje at indføre beskyttelsesforanstaltninger, såsom at begrænse aktiebesiddelse for personer uden for erhvervet, eller fastsætte, at hovedparten af stemmerettighederne skal besiddes af personer, der udøver erhvervet, så længe sådanne beskyttelsesforanstaltninger ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at beskytte målet af samfundsmæssig interesse. For at sikre beskyttelsen af mål af samfundsmæssig interesse og kvaliteten af den leverede tjenesteydelse, kan medlemsstaterne overveje at fastsætte krav om faste minimums- og/eller maksimumssatser, som tjenesteyderne skal overholde, navnlig for tjenesteydelser, for hvilke det gælder, at dette er nødvendigt for en effektiv anvendelse af princippet om erstatning af sagsomkostninger, så længe en sådan begrænsning er forholdsmæssig, og der om nødvendigt er fastsat undtagelser fra minimums- og/eller maksimumssatserne. Hvis indførelsen af supplerende krav overlapper krav, der allerede er indført af en medlemsstat i forbindelse med andre regler eller procedurer, kan sådanne krav ikke anses for at være proportionelle med henblik på at nå det tilstræbte mål.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20b)  Som bekræftet af fastlagt retspraksis rangerer menneskers liv og sundhed øverst blandt de interesser, der er beskyttet ved traktaten. Følgelig bør medlemsstaterne tage behørigt hensyn til målet om at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed ved vurderingen af krav til sundhedserhvervene, som f.eks. aktiviteter forbeholdt erhvervet, beskyttet erhvervsmæssig titel, løbende videreuddannelse eller regler vedrørende geografisk spredning eller tilrettelæggelsen af erhvervet, erhvervsmæssig etik og tilsyn, og samtidig overholde de i direktiv 2005/36/EF fastsatte mindstekrav til uddannelse. Medlemsstaterne bør navnlig sikre, at regulering af sundhedserhverv, som har konsekvenser for folkesundheden og patientsikkerheden, er forholdsmæssig og bidrager til at sikre adgangen til sundhedspleje, der anerkendes som en grundlæggende rettighed i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, samt til sikker og effektiv sundhedspleje af høj kvalitet til borgerne på deres område. Ved fastlæggelsen af politikker for sundhedsydelser bør der tages hensyn til befolkningstæthed, geografiske karakteristika og befolkningsspredning med henblik på at sikre tilgængelighed og service af høj kvalitet samt en tilstrækkelig og sikker forsyning af lægemidler i overensstemmelse med de folkesundhedsmæssige behov på den pågældende medlemsstats område. Der bør også tages hensyn til behovet for at sikre sundhedspersonalets faglige uafhængighed. Desuden bør medlemsstaterne som angivet i direktiv 2005/36/EF kunne afvise delvis adgang til sundhedserhverv, som har konsekvenser for folkesundheden eller patientsikkerheden, hvis afvisningen er begrundet i målet om at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed og er egnet til at sikre opfyldelsen af dette mål. Når forsigtighedsprincippet finder anvendelse, må medlemsstaterne ikke pålægges at fremlægge konkrete beviser for at begrunde behovet for regulering.

 

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 20 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20c)  Ifølge afsnit II i direktiv 2005/36/EF må medlemsstaterne ikke pålægge tjenesteydere, der er etableret i en anden medlemsstat og leverer liberale tjenesteydelser midlertidigt og lejlighedsvist, krav eller restriktioner, som er forbudte i dette direktiv, såsom tilladelse fra, registrering i eller medlemskab af en faglig organisation eller et fagligt organ, eller at have repræsentanter på værtsmedlemsstatens område. Medlemsstaterne må om nødvendigt forlange, at tjenesteydere, der ønsker at udbyde tjenester midlertidigt, fremlægger en vis mængde oplysninger via en skriftlig anmeldelse, der skal indgives forud for den første levering af tjenesteydelser, og fornyr denne anmeldelse hvert år. For at lette leveringen af liberale tjenesteydelser er det derfor nødvendigt i betragtning af tjenesteydelsernes midlertidige eller lejlighedsvise karakter at gentage, at krav som f.eks. midlertidig registrering, der sker automatisk, eller proforma-optagelse i en faglig organisation, erhvervskort, forudgående anmeldelser og dokumentkrav, enhver form for forretningslokaler, herunder et kontor, samt betaling af et gebyr eller eventuelle afgifter, bør være forholdsmæssige. Disse krav bør ikke medføre en urimelig byrde for tjenesteyderne eller være til hinder for eller gøre fri udveksling af tjenesteydelser mindre attraktiv. Medlemsstaterne bør navnlig vurdere, om kravet om at fremlægge bestemte oplysninger og dokumenter i henhold til artikel 7 i direktiv 2005/36/EF og muligheden for at indhente yderligere oplysninger gennem administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne via IMI-systemet er forholdsmæssige og tilstrækkelige til at forhindre en alvorlig risiko for, at tjenesteydere omgår de gældende regler. Dette direktiv bør dog ikke finde anvendelse på foranstaltninger, der har til formål at sikre overholdelsen af de gældende beskæftigelsesvilkår.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Det er væsentligt for et velfungerende indre marked at sikre, at medlemsstaterne giver oplysninger til borgere, repræsentative sammenslutninger eller relevante interesserede parter forud for indførelsen af nye foranstaltninger, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, og giver disse mulighed for at fremføre deres synspunkter.

(21)  Det er væsentligt for et velfungerende indre marked at sikre, at medlemsstaterne giver oplysninger til borgere, repræsentative sammenslutninger eller relevante interesserede parter forud for indførelsen af nye krav eller ændring af eksisterende krav, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv. Medlemsstaterne bør gennemføre en bredere offentlig høring, som inddrager alle berørte parter og giver dem mulighed for at fremføre deres synspunkter, for at indsamle tilstrækkelig dokumentation, som er nødvendig for at udforme reformer af liberale tjenesteydelser, navnlig i tilfælde af reformer med en større virkning.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Endvidere bør medlemsstaterne, når de foretager deres vurderinger af ikkediskrimination, begrundelse og proportionalitet, også tage fuldt ud hensyn til borgernes adgang til klage og domstolsprøvelse som garanteret i henhold til artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I henhold til artikel 47, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder skal medlemsstaterne sikre en effektiv retsbeskyttelse på de områder, der er omfattet af EU-retten. Det følger heraf, at de nationale domstole bør være i stand til at vurdere proportionaliteten af de bestemmelser, der falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, for at sikre enhver fysisk eller juridisk persons ret til effektive retsmidler over for begrænsninger af friheden til at vælge et erhverv, gøre brug af etableringsretten og levere tjenesteydelser. Det er op til de nationale domstole at afgøre, om begrænsningerne går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål under hensyntagen til al eksisterende lovgivning og de begrundelser for reguleringen, som en medlemsstat kan påberåbe sig.

Begrundelse

Domstolsprøvelse er afgørende for, at proportionalitetstesten kan fungere, og gør det muligt for borgere og virksomheder at drage fuld fordel af deres rettigheder, navnlig i lyset af traktatbrudsprocedurernes generelt alt for lange varighed.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) For at lette udvekslingen af bedste praksis, bør hver medlemsstat tilskynde de relevante kompetente myndigheder til at udveksle relevante og regelmæssigt opdaterede oplysninger med andre medlemsstater om reguleringen af erhverv.

(22)  Med henblik på udvekslingen af bedste praksis bør medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger for at tilskynde til udveksling af relevante og regelmæssigt opdaterede oplysninger med andre medlemsstater om reguleringen af erhverv samt om virkningerne af denne regulering. Kommissionen bør fremme denne udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  For at øge gennemsigtigheden og fremme proportionalitetsvurderinger baseret på sammenlignelige kriterier er det vigtigt, at de oplysninger, som medlemsstaterne fremlægger, er let tilgængelige i databasen over lovregulerede erhverv, således at interesserede parter kan fremsætte bemærkninger.

(23)  For at øge gennemsigtigheden og fremme proportionalitetsvurderinger baseret på sammenlignelige kriterier bør de årsager, som medlemsstaterne fremlægger til vurdering af, om bestemmelserne er ikkediskriminerende, begrundede og proportionelle, være let tilgængelige i databasen over lovregulerede erhverv og gøre det muligt for andre medlemsstater at fremsætte deres bemærkninger til Kommissionen. Disse bemærkninger skal tages behørigt i betragtning af Kommissionen i dens sammenfattende rapport i henhold til artikel 59, stk. 8, i direktiv 2005/36/EF.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Målene for dette direktiv, nemlig fjernelsen af ikkeproportionelle begrænsninger i adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af handlingens omfang kun nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

(24)  Målene for dette direktiv, nemlig fjernelsen af ikkeproportionelle begrænsninger i adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af handlingens omfang kun nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med princippet om ikkediskrimination og med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 1

Artikel 1

Genstand

Genstand

Med henblik på at sikre et velfungerende indre marked fastsættes der ved dette direktiv regler vedrørende en fælles ramme for gennemførelsen af proportionalitetsvurderinger forud for indførelse af nye eller ændring af gældende love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv.

Med henblik på at sikre et velfungerende indre marked fastsættes der ved dette direktiv regler vedrørende en fælles ramme for gennemførelsen af proportionalitetsvurderinger forud for indførelse af nye eller ændring af gældende love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, samtidig med at der sikres en høj kvalitet af leverede tjenesteydelser og et højt niveau af forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2

Artikel 2

Anvendelsesområde

Anvendelsesområde

1.  Dette direktiv finder anvendelse på krav i henhold til medlemsstaternes retssystemer, der begrænser adgangen til eller udøvelsen af et lovreguleret erhverv, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2005/36/EF, eller en af de måder, hvorpå dette erhverv kan udøves, herunder anvendelsen af erhvervsmæssige titler og den erhvervsmæssige virksomhed, der er tilladt i medfør af de pågældende titler.

1.  Dette direktiv finder anvendelse på krav i henhold til medlemsstaternes retssystemer, der begrænser adgangen til eller udøvelsen af et lovreguleret erhverv, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2005/36/EF, eller en af de måder, hvorpå dette erhverv kan udøves, herunder anvendelsen af erhvervsmæssige titler og den erhvervsmæssige virksomhed, der er tilladt i medfør af de pågældende titler.

2.  Hvis særlige ordninger vedrørende reguleringen af et givet erhverv er fastsat ved særskilt EU-retsakt, finder de tilsvarende bestemmelser i dette direktiv ikke anvendelse.

2.  Hvis særlige krav vedrørende reguleringen af et givet erhverv er fastsat ved særskilt EU-retsakt, finder de tilsvarende bestemmelser i dette direktiv ikke anvendelse.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 3

Artikel 3

Definitioner

Definitioner

I dette direktiv anvendes definitionerne i direktiv 2005/36/EF. Derudover forstås ved:

I dette direktiv anvendes definitionerne i direktiv 2005/36/EF. Derudover forstås ved:

a) "beskyttet erhvervsmæssig titel": en form for regulering af et erhverv, hvor anvendelsen af titlen i forbindelse med en eller flere former for erhvervsmæssig virksomhed i henhold til love og administrative bestemmelser enten direkte eller indirekte er underlagt krav om en bestemt erhvervsmæssig kvalifikation inden for det relevante område, og hvor den uretmæssige anvendelse af denne titel er forbundet med sanktioner eller andre foranstaltninger

a) "beskyttet erhvervsmæssig titel": en form for regulering af et erhverv, hvor anvendelsen af titlen i forbindelse med en eller flere former for erhvervsmæssig virksomhed i henhold til love og administrative bestemmelser enten direkte eller indirekte er underlagt krav om en bestemt erhvervsmæssig kvalifikation inden for det relevante område, og hvor den uretmæssige anvendelse af denne titel er forbundet med sanktioner eller andre foranstaltninger

b)  "aktiviteter forbeholdt erhvervet": en form for regulering af et erhverv, hvor adgangen til en eller flere former for erhvervsmæssig virksomhed i henhold til love og administrative bestemmelser enten direkte eller indirekte er forbeholdt udøvere af et lovreguleret erhverv, herunder hvis aktiviteten udøves sammen med andre lovregulerede erhverv.

b)  "aktiviteter forbeholdt erhvervet": en form for regulering af et erhverv, hvor adgangen til en eller flere former for erhvervsmæssig virksomhed i henhold til love og administrative bestemmelser enten direkte eller indirekte er forbeholdt udøvere af et lovreguleret erhverv, som har en bestemt erhvervsmæssig kvalifikation, herunder hvis aktiviteten udøves sammen med andre lovregulerede erhverv.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

Artikel 4

Forudgående vurdering af nye foranstaltninger

Forudgående vurdering af nye foranstaltninger og overvågning

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder forud for indførelse af nye eller ændring af gældende love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, foretager en vurdering af disses proportionalitet i overensstemmelse med reglerne i dette direktiv.

1.  Medlemsstaterne foretager en vurdering i overensstemmelse med reglerne i dette direktiv forud for indførelse af nye eller ændring af gældende love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv.

 

1 a.  Omfanget af vurderingen i stk. 1 bør stå i et rimeligt forhold til arten, indholdet og virkningen af den bestemmelse, der indføres, set i lyset af de særlige regler, der regulerer det pågældende erhverv.

2.  Bestemmelser som omhandlet i stk.1 skal ledsages af en udførlig erklæring, som gør det muligt at vurdere overholdelsen af proportionalitetsprincippet.

2.  Bestemmelser som omhandlet i stk.1 skal ledsages af en udførlig erklæring, som gør det muligt at vurdere overholdelsen af principperne om ikkediskrimination og proportionalitet.

3.  De grunde, der gøres gældende til, at en bestemmelse anses for begrundet, nødvendig og proportionel, skal understøttes af kvalitativ og, om muligt, kvantitativ dokumentation.

3.  De grunde, der gøres gældende til, at en bestemmelse anses for ikkediskriminerende, begrundet og proportionel, skal understøttes af kvalitativ og, om muligt, kvantitativ dokumentation.

 

3 a.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den stk. 1 omhandlede vurdering gennemføres på en objektiv og uafhængig måde.

4.  Medlemsstaterne overvåger regelmæssigt og med en hyppighed, som er passende set i forhold til den pågældende regulering, proportionaliteten af love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, under hensyntagen til enhver udvikling, som er indtrådt efter foranstaltningens vedtagelse.

4.  Medlemsstaterne overvåger med en hyppighed, som er passende set i forhold til den pågældende regulering, overensstemmelsen af love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, med principperne om ikkediskrimination og proportionalitet, under hensyntagen til enhver udvikling, som er indtrådt efter de pågældende bestemmelsers vedtagelse.

5.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den i stk. 1 omhandlede proportionalitetsvurdering gennemføres på en objektiv og uafhængig måde, herunder ved inddragelse af uafhængige kontrolorganer.

5.  For så vidt angår regulering af sundhedserhverv, som har konsekvenser for folkesundheden eller patientsikkerheden, indrømmes medlemsstaterne en skønsbeføjelse, som er tilstrækkelig til at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed. I denne forbindelse tager medlemsstaterne hensyn til gældende EU-ret, navnlig med hensyn til den specifikke karakter af de erhverv, der yder sundhedstjenester, som er anerkendt af EU-lovgiverne og i Domstolens retspraksis.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Ikkediskrimination

 

I forbindelse med indførelsen af nye eller ændring af gældende love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, sikrer medlemsstaterne sig, at sådanne bestemmelser ikke er hverken direkte eller indirekte diskriminerende på grundlag af nationalitet eller bopæl.

Begrundelse

I overensstemmelse med sag C-55/94, Gebhard, er det første skridt i vurderingen af en national foranstaltning at kontrollere, om den er ikkediskriminerende. Denne forpligtigelse fremgår ligeledes af artikel 59, stk. 3, i direktiv 2005/36/EF.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

Artikel 5

Begrundelser baseret på hensyn til mål af samfundsmæssig interesse

Begrundelser baseret på hensyn til mål af samfundsmæssig interesse

1.  Medlemsstaterne sikrer, at såvel planlagte nye som ændringer af gældende love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, begrundes ud fra hensynet til mål af samfundsmæssig interesse.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, som de agter at indføre, og de ændringer af gældende love og administrative bestemmelser, som de foretager, begrundes ud fra hensynet til mål af samfundsmæssig interesse.

2.  De relevante kompetente myndigheder skal særlig tage hensyn til, hvorvidt de omhandlede bestemmelser begrundes ud fra hensyn til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed eller ud fra tvingende almene hensyn, såsom bevarelsen af den finansielle balance i de sociale sikringsordninger, beskyttelsen af forbrugerne, tjenestemodtagerne og arbejdstagerne, en forsvarlig retspleje, retfærdige handelstransaktioner, bekæmpelsen af bedrageri og imødegåelsen af skattesvig og skatteundgåelse, trafiksikkerheden, beskyttelsen af miljøet, herunder bymiljøet, dyresundheden, intellektuelle ejendomsrettigheder og bevarelsen af den nationale historiske og kunstneriske arv samt social- og kulturpolitiske målsætninger.

2.  Medlemsstaterne skal særlig tage hensyn til, hvorvidt de omhandlede bestemmelser begrundes ud fra hensyn til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed eller ud fra tvingende almene hensyn, som f.eks. bevarelsen af den finansielle balance i de sociale sikringsordninger, beskyttelsen af forbrugerne, af tjenestemodtagerne og af arbejdstagerne, beskyttelsen af en forsvarlig retspleje, sikringen af retfærdige handelstransaktioner, bekæmpelsen af bedrageri og imødegåelsen af skattesvig og skatteundgåelse samt sikring af effektiviteten af skattetilsynet, transportsikkerheden, sikringen af kvaliteten af håndværksmæssigt arbejde, fremme af forskning og udvikling, beskyttelsen af miljøet, herunder bymiljøet, dyresundheden, intellektuelle ejendomsrettigheder, og bevarelsen af den nationale historiske og kunstneriske arv samt social- og kulturpolitiske målsætninger.

3.  Rent økonomiske hensyn, hvis mål eller virkninger først og fremmest er af protektionistisk art, eller hensyn af rent administrativ karakter betragtes ikke som tvingende almene hensyn.

3.  Rent økonomiske hensyn eller hensyn af rent administrativ karakter betragtes ikke som tvingende almene hensyn, der berettiger en begrænsning af adgangen til eller udøvelsen af regulerede erhverv.

 

3a.  Medlemsstaterne skal have en rimelig skønsmargen, inden for hvilken de har mulighed for at fastlægge niveauet af den beskyttelse, som de ønsker at give mål af samfundsmæssig interesse, inden for grænserne af proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

Artikel 6

Proportionalitetsprincippet

Proportionalitetsprincippet

1.  Forud for indførelse af nye eller ændring af gældende love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv vurderer medlemsstaterne, hvorvidt disse bestemmelser er nødvendige og egnede til at sikre opnåelsen af det tilstræbte mål og ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at nå det pågældende mål.

1.  Medlemsstaterne sikrer sig, at de love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, som de indfører, og de ændringer, som de foretager i gældende bestemmelser, er egnede til at sikre opnåelsen af det tilstræbte mål og ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at nå det pågældende mål.

 

1a.  I særdeleshed når de vurderer reguleringen af sundhedserhverv, som har sundheds- og patientsikkerhedsmæssige konsekvenser, skal medlemsstaterne tage hensyn til gældende EU-ret, navnlig med hensyn til den specifikke karakter af de erhverv, der yder sundhedstjenester, som er anerkendt af EU-lovgiverne og i Domstolens retspraksis. For så vidt angår reguleringen af sådanne erhverv skal medlemsstaterne have en skønsbeføjelse, som er tilstrækkelig til at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed.

2.  De relevante kompetente myndigheder tager ved vurdering af nødvendigheden og proportionaliteten af bestemmelserne særlig hensyn til:

2.  Forud for vedtagelsen af de bestemmelser, der er omhandlet i stk. 1 og 1a, skal medlemsstaterne, hvor det er relevant, tage hensyn til:

a)  arten af de risici, der er relateret til de mål af samfundsmæssig interesse, som tilstræbes, særlig risiciene for forbrugere, erhvervsudøvere eller tredjepart

a)  arten af de risici, der er relateret til de mål af samfundsmæssig interesse, som tilstræbes, særlig risiciene for tjenestemodtagere, herunder forbrugere, erhvervsudøvere eller tredjepart

b)  bestemmelsens egnethed, nemlig får så vidt angår dens relevans set i forhold til opnåelsen af det tilstræbte mål, samt hvorvidt bestemmelsen reelt afspejler det pågældende mål på en konsistent og systematisk måde og dermed håndterer de identificerede risici på samme måde som i forbindelse med andre tilsvarende aktiviteter

b)  bestemmelsens egnethed for så vidt angår dens relevans set i forhold til opnåelsen af det tilstræbte mål, samt hvorvidt bestemmelsen reelt afspejler det pågældende mål på en konsistent og systematisk måde og dermed håndterer de identificerede risici på samme måde som i forbindelse med andre tilsvarende aktiviteter

c)  bestemmelsens nødvendighed og særlig, hvorvidt gældende regler af specifik eller mere generel art, såsom produktsikkerheds- eller forbrugerbeskyttelseslovgivning, ikke er tilstrækkelige til at sikre det tilstræbte mål

c)  hvorvidt gældende regler af specifik eller mere generel art, såsom dem der findes i produktsikkerheds- eller forbrugerbeskyttelseslovgivning, er utilstrækkelige til at det tilstræbte mål

d)  sammenhængen mellem omfanget af den virksomhed, som et erhverv omfatter, eller som er forbeholdt dette, og den krævede erhvervsmæssige kvalifikation

d)  sammenhængen mellem omfanget af den virksomhed, som et erhverv omfatter, eller som er forbeholdt dette, og den krævede erhvervsmæssige kvalifikation

e)  sammenhængen mellem opgavernes kompleksitet og den nødvendige besiddelse af specifikke erhvervsmæssige kvalifikationer, navnlig for så vidt angår niveauet, arten og varigheden af den krævede uddannelse eller erfaring, og om der findes forskellige måder, hvorpå den erhvervsmæssige kvalifikation kan opnås

e)  sammenhængen mellem de pågældende opgavers kompleksitet og behovet for, at dem, der udfører dem, besidder specifikke erhvervsmæssige kvalifikationer, navnlig for så vidt angår niveauet, arten og varigheden af den krævede uddannelse eller erfaring, og om der findes forskellige måder, hvorpå den erhvervsmæssige kvalifikation kan opnås

f)  omfanget af den erhvervsmæssige virksomhed, der er forbeholdt indehavere af en bestemt erhvervsmæssig kvalifikation, nemlig hvorvidt de aktiviteter, der er forbeholdt bestemte erhverv, kan udøves sammen med andre erhverv og hvorfor

f)  hvorvidt de aktiviteter, der er forbeholdt bestemte erhverv, kan udøves sammen med andre erhverv, og hvorfor

g)  graden af autonomi i forbindelse med udøvelsen af et lovreguleret erhverv samt virkningen af organisatoriske og tilsynsmæssige ordninger for opnåelsen af det tilstræbte mål, navnlig hvis den virksomhed, som er knyttet til et lovreguleret erhverv, udøves under en behørigt kvalificeret erhvervsudøvers kontrol og ansvar

g)  graden af autonomi i forbindelse med udøvelsen af et lovreguleret erhverv samt virkningen af organisatoriske og tilsynsmæssige ordninger for opnåelsen af det tilstræbte mål, navnlig hvis den virksomhed, som er knyttet til et lovreguleret erhverv, udøves under en behørigt kvalificeret erhvervsudøvers kontrol og ansvar

h)  den videnskabelige og teknologiske udvikling, som kan reducere asymmetrien med hensyn til information mellem erhvervsudøvere og forbrugere

h)  den videnskabelige og teknologiske udvikling, som kan reducere eller øge asymmetrien med hensyn til information mellem erhvervsudøvere og forbrugere

i)  foranstaltningens økonomiske virkning med særligt henblik på graden af konkurrence i markedet og kvaliteten af den leverede service samt virkningen på den frie bevægelighed for personer og tjenesteydelser i Unionen

i)  foranstaltningens indvirkning på den frie bevægelighed for personer og tjenesteydelser i Unionen, på forbrugernes valg og på kvaliteten af den leverede tjenesteydelse

j)  muligheden for at anvende mindre restriktive midler til at nå målet af samfundsmæssig interesse

j)  muligheden for at anvende mindre restriktive midler til at nå målet af samfundsmæssig interesse

k)  den samlede virkning af begrænsninger for såvel adgangen til som udøvelsen af erhvervet og særlig, hvordan kravene hver især bidrager til, og hvorvidt det er nødvendigt, at nå det samme mål af samfundsmæssig interesse.

k)  virkningen af nye eller ændrede bestemmelser, når disse kombineres med andre bestemmelser, der begrænser adgangen til eller udøvelsen af erhvervet og særlig, hvordan kravene hver især bidrager til, og hvorvidt det er nødvendigt for opfyldelsen af det samme mål af samfundsmæssig interesse.

 

Hvis medlemsstaterne i betragtning af kravene til et givet lovreguleret erhverv mener, at et bestemt kriterium ikke er relevant for vurderingen, skal de behørigt begrunde deres afgørelse, når de underretter Kommissionen i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1.

3.  Med henblik på stk. 2, litra j), vurderer de relevante kompetente myndigheder navnlig, hvorvidt målet kan nås ved regulering gennem en beskyttet erhvervsmæssig titel, uden at aktiviteter forbeholdes erhvervet, hvis foranstaltningerne er begrundet i hensyn til forbrugerbeskyttelsen og de identificerede risici er begrænset til forholdet mellem erhvervsudøveren og forbrugeren uden negative virkninger for tredjepart.

3.  Med henblik på stk. 2, litra j), vurderer medlemsstaterne navnlig hvorvidt målet kan nås ved mindre restriktive foranstaltninger, end at aktiviteter forbeholdes erhvervet, hvis foranstaltningerne udelukkende er begrundet i hensyn til forbrugerbeskyttelsen, og de identificerede risici er begrænset til forholdet mellem erhvervsudøveren og forbrugeren og derfor ikke har negative virkninger for tredjepart.

4.  Med henblik på stk. 2, litra k), vurderer de relevante kompetente myndigheder navnlig den samlede virkning af at pålægge en eller flere af følgende krav:

4.  Med henblik på stk. 2, litra k), vurderer medlemsstaterne navnlig de sandsynlige virkninger af de nye eller ændrede bestemmelser, når de er kombineret med et eller flere af følgende krav, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, med tanke på at der kan være positive såvel som negative virkninger:

a)  aktiviteter forbeholdt erhvervet, samtidig med beskyttet erhvervsmæssig titel

a)  aktiviteter forbeholdt erhvervet, samtidig med beskyttet erhvervsmæssig titel eller enhver anden form for regulering, jf. artikel 3, stk. 1, litra a), i direktiv 2005/36/EF

b)  krav om løbende videreuddannelse

b)  obligatoriske krav om løbende videreuddannelse

c)   regler vedrørende organisation af erhvervet, erhvervsmæssig etik og tilsyn

c)   regler vedrørende organisation af erhvervet, erhvervsmæssig etik og tilsyn

d)  obligatorisk medlemskab af erhvervsmæssige sammenslutninger, registrerings- eller tilladelsesordninger, særlig hvis sådanne krav indebærer besiddelse af en bestemt erhvervsmæssig kvalifikation

d)  obligatorisk medlemskab af erhvervsmæssige sammenslutninger, registrerings- eller tilladelsesordninger, særlig hvis sådanne krav indebærer besiddelse af en bestemt erhvervsmæssig kvalifikation

e)  kvantitative begrænsninger, særlig krav, som begrænser antallet af tilladelser til udøvelse eller fastsætter et minimums- eller maksimumsantal af ansatte, ledere eller repræsentanter med bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer

e)  kvantitative begrænsninger, særlig krav, som begrænser antallet af tilladelser til udøvelse eller fastsætter et minimums- eller maksimumsantal af ansatte, ledere eller repræsentanter med bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer

f)  krav til en bestemt retlig form eller vedrørende besiddelsen af et selskabs kapital eller vedrørende ledelsen i selskabet, i det omfang sådanne krav er direkte knyttet til udøvelsen af det lovregulerede erhverv

f)  krav til en bestemt retlig form eller vedrørende besiddelsen af et selskabs kapital eller vedrørende ledelsen i selskabet, i det omfang sådanne krav er direkte knyttet til udøvelsen af det lovregulerede erhverv

g)  territoriale begrænsninger, særlig hvis erhvervet på en del af en medlemsstats område reguleres på en anden måde

g)  territoriale begrænsninger, herunder hvis erhvervet på en del af en medlemsstats område reguleres på en anden måde, end måden hvorpå det reguleres i andre dele

h)  krav, som indskrænker muligheden for at udøve et lovreguleret erhverv sammen med andre eller i et partnerskab samt uforenelighedsregler

h)  krav, som indskrænker muligheden for at udøve et lovreguleret erhverv sammen med andre eller i et partnerskab samt uforenelighedsregler

i)  krav vedrørende forsikringsdækning eller anden form for personlig eller kollektiv dækning af erhvervsansvar

i)  krav vedrørende forsikringsdækning eller anden form for personlig eller kollektiv dækning af erhvervsansvar

j)  sprogkundskaber, i det omfang det er nødvendigt for udøvelsen af erhvervet.

j)  sprogkundskaber, i det omfang det er nødvendigt for udøvelsen af erhvervet

 

ja)  krav om faste minimums- og/eller maksimumssatser

 

jb)   krav om annoncering.

 

4a.  Hvis bestemmelserne i stk. 4 vedrører reguleringen af sundhedserhverv og har konsekvenser for patientsikkerheden, tager medlemsstaterne hensyn til målet om at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed.

 

4b.  Medlemsstaterne skal desuden sikre overholdelsen af princippet om proportionalitet i specifikke krav, der er knyttet til grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, som er fastsat i afsnit II i direktiv 2005/36/EF, herunder:

 

a)  midlertidig registrering, der sker automatisk, eller proforma-optagelse i en faglig organisation eller et fagligt organ, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), i direktiv 2005/36/EF, erhvervskort eller ethvert andet tilsvarende krav

 

b)  forudgående anmeldelse i henhold til artikel 7, stk. 1, i direktiv 2005/36/EF, dokumenter, der er påkrævet i henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 2005/36/EF, eller ethvert andet tilsvarende krav

 

c)  krav om betaling af et gebyr eller afgifter i forbindelse med administrative formaliteter, som tjenesteyderen skal afholde.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

Artikel 7

Oplysninger til og inddragelse af interesserede parter

Oplysninger til og inddragelse af interesserede parter

Forud for indførelse af nye eller ændring af gældende love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, giver medlemsstaterne ved hjælp af passende midler oplysninger til borgere, tjenestemodtagerne, repræsentative sammenslutninger og relevante interesserede parter, som ikke er udøvere af erhvervet.

1.   Forud for indførelse af nye eller ændring af gældende love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, giver medlemsstaterne ved hjælp af passende midler oplysninger til borgere, tjenestemodtagere, repræsentative sammenslutninger, arbejdsmarkedets parter og andre relevante interesserede parter, herunder udøvere af erhvervet.

 

2.   Medlemsstaterne gennemfører offentlige høringer for i tilstrækkelig grad at involvere alle berørte parter og give dem mulighed for at fremføre deres synspunkter.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Domstolsprøvelse

 

Medlemsstaterne sikrer, at domstolsprøvelse forefindes i den nationale lovgivning, for så vidt angår gældende love og administrative bestemmelser, der begrænser adgangen til eller udøvelse af lovregulerede erhverv, som er omfattet af dette direktiv.

Begrundelse

For at sikre, at borgere og virksomheder kan drage fuld fordel af tilstrækkelige og proportionelle regler, er det hensigtsmæssigt at fastsætte, at de nyligt indførte bestemmelser skal være underlagt domstolsprøvelse, samtidig med at den nationale dommer, som er ansvarlig for at prøve anvendelsen af proportionalitetsprincippet, får adgang til alle de nødvendige oplysninger om begrundelserne for vedtagelsen af den nye lovgivning.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

Artikel 8

Udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder

Udveksling af oplysninger mellem medlemsstater

1.  Med henblik på en effektiv anvendelse af dette direktiv tilskynder medlemsstaterne forud for indførelse af nye eller ændring af gældende love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, til udveksling af oplysninger med kompetente myndigheder i andre medlemsstater vedrørende spørgsmål, der er omfattet af dette direktiv — såsom den specifikke måde, hvorpå de regulerer et erhverv, eller de virkninger af regulering, der er identificeret inden for lignende områder af virksomhed — regelmæssigt eller, hvis det er relevant, på ad hoc-basis.

1.  Med henblik på en effektiv anvendelse af dette direktiv træffer medlemsstaterne forud for indførelse af nye eller ændring af gældende love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, de nødvendige foranstaltninger med henblik på at tilskynde til udveksling af oplysninger med andre medlemsstater vedrørende spørgsmål, der er omfattet af dette direktiv — såsom den specifikke måde, hvorpå de regulerer et erhverv, eller de virkninger af regulering, der er identificeret inden for lignende områder af virksomhed — regelmæssigt eller, hvis det er relevant, på ad hoc-basis.

2.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilke kompetente myndigheder der har ansvaret for at fremsende og modtage oplysninger med henblik på anvendelsen af stk. 1.

2.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilke offentlige myndigheder der har ansvaret for at fremsende og modtage oplysninger med henblik på anvendelsen af stk. 1.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 9

Artikel 9

Gennemsigtighed

Gennemsigtighed

1.  De grunde, der gøres gældende til, at bestemmelser vurderet i overensstemmelse med nærværende direktiv anses for begrundede, nødvendige og proportionelle, og som meddeles Kommissionen i henhold til artikel 59, stk. 5 og 6, i direktiv 2005/36/EF, opbevares af de relevante kompetente myndigheder i den database for lovregulerede erhverv, der er omhandlet i artikel 59, stk. 1, i direktiv 2005/36/EF, og gøres derefter offentligt tilgængelig af Kommissionen.

1.  De grunde, der gøres gældende til, at bestemmelser vurderet i overensstemmelse med direktiv 2005/36/EF og nærværende direktiv anses for ikkediskriminerende, begrundede og proportionelle, og som skal meddeles Kommissionen i henhold til artikel 59, stk. 5, i direktiv 2005/36/EF, opbevares af medlemsstaterne i den database for lovregulerede erhverv, der er omhandlet i artikel 59, stk. 1, i direktiv 2005/36/EF, og offentliggøres af Kommissionen.

2.  Medlemsstater og andre interesserede parter kan fremsætte bemærkninger til Kommissionen eller den medlemsstat, som har anmeldt bestemmelserne.

2.  Medlemsstater og andre interesserede parter kan fremsætte betragtninger til Kommissionen om bestemmelserne og årsagerne til, at de anses for at være ikkediskriminerende, begrundede og proportionelle. Kommissionen skal tage behørigt hensyn til disse betragtninger i dens sammenfattende rapport i henhold til artikel 59, stk. 8, i direktiv 2005/36/EF.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den . De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 12 måneder efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

  • [1]  EUT C 288 af 31.8.1.2017, s. 43.

BEGRUNDELSE

I. Indledning

Proportionalitetsprincippet er blevet anerkendt som et grundlæggende princip i EU-retten af traktaterne og Domstolen, som har fastlagt de konkrete kriterier for dets anvendelse. Der er således ingen tvivl om, at enhver regulering af et erhverv bør være proportionel og egnet til formålet.

I 2013 støttede man op om dette princip i kvalifikationsdirektivet ved at pålægge nationale myndigheder at vurdere proportionaliteten af deres gældende lovgivning og indsende de relevante oplysninger til Kommissionen. Kommissionens forslag og ændringerne hertil, der foreslås af ordføreren, bør ses på denne baggrund. Kommissionen sigter mod at etablere en fælles ramme for proportionalitetstest, når der indføres ny regulering af erhverv, for at sikre, at de nationale myndigheder i alle medlemsstater vurderer proportionaliteten af deres regulering på samme effektive vis.

Ordføreren glæder sig over disse bestræbelser på at uddybe det indre marked for tjenesteydelser, og mener, at forslaget ikke kun skal være et afreguleringsinstrument. Merværdien af erhvervsregulering bør anerkendes, og der bør lægges vægt på det forhold, at intelligent regulering yderligere kan fremme den økonomiske vækst i medlemsstaterne og i EU som helhed.

Ordføreren mener derfor, at det er nødvendigt at foretage en række forbedringer af Kommissionens forslag for at sikre, at det bliver et redskab til intelligent regulering i sammenhæng med det indre marked for tjenesteydelser.

II. Ordførerens holdning

1. Anderkendelse af sundhedserhvervenes særlige status og sikring af det højeste niveau af beskyttelse af menneskers sundhed i forbindelse med reguleringen af erhverv

Ordføreren mener, at det er vigtigt at beskytte sundhedssektoren og den høje kvalitet af sundhedsydelser i EU-borgernes interesse uden samtidig at skade det indre marked. Ordføreren foreslår derfor at give erhverv i sundhedssektoren en særlig status, som sikrer "beskyttelse" af dem inden for rammerne af proportionalitetsprincippet.

2. Imødegåelse af overreguleringspraksis

Skønt en række erhvervsmæssige aktiviteter allerede er harmoniseret på EU-plan, indfører medlemsstaterne ofte unødvendige krav, der ikke er fastsat i den relevante EU-lovgivning. Ordføreren foreslår, at denne overreguleringspraksis udtrykkeligt imødegås, i tilfælde hvor EU-reglerne om lovregulerede erhverv anvendes som en undskyldning for at pålægge borgere og virksomheder urimelige byrder.

3. Fastsættelse af en rimelig skønsmargen for medlemsstaterne for så vidt angår deres institutionelle og processuelle autonomi

Selv om regulering af erhverv er en delt kompetence i henhold til artikel 4, artikel 46, artikel 53, stk. 1, og artikel 62, i TEUF, er det vigtigt at fastsætte en rimelig skønsmargen for medlemsstaterne, når de skal træffe reguleringsmæssige valg. Ordføreren foreslår derfor at fjerne forpligtelsen til at høre et uafhængigt kontrolorgan, hvilket kan indebære betydelige ekstraomkostninger, hvis det er nødvendigt at oprette nye organer. Derimod præciseres det, at det er op til medlemsstaterne at afgøre, om de ønsker at anmode om en udtalelse fra et uafhængigt organ.

Med hensyn til den processuelle autonomi foreslår ordføreren at give medlemsstaterne en rimelig skønsmargen, og dermed at særlige undersøgelser eller materialer ikke bør være påkrævet. Beslutningstagerne bør kunne indsamle dokumentation på enhver måde (høringer, konsultationer osv.). Ikke desto mindre bør medlemsstaterne fremlægge udførlig dokumentation i overensstemmelse med Domstolens retspraksis (sag C-148/15).

4. Ikkediskrimination

Selv om overholdelsen af princippet om ikkediskrimination på grundlag af nationalitet eller bopæl er påkrævet i henhold til fast retspraksis og artikel 59 i direktiv 2005/36/EF, indeholder Kommissionens oprindelige forslag ingen henvisning til dette. Ordføreren foreslår derfor, at det medtages som et yderligere trin i de nationale myndigheders vurdering.

5. Færdiggørelse af listen over tvingende almene hensyn

De foreslåede ændringer i listen over tvingende almene hensyn afspejler ganske enkelt Domstolens retspraksis. Ordføreren foreslår at tilføje yderligere to grunde til den liste, som Domstolen har fastsat, nemlig sikring af kvaliteten af håndværksmæssigt arbejde samt forskning og udvikling, i betragtning af, at erhverv, såsom håndværksfag, forskning og undervisning skaber vigtig merværdi for samfundet og EU's økonomi som helhed. Endvidere mener ordføreren, at det afhængigt af de almene interesser, der skal beskyttes, og de hermed forbundne risici er vigtigt at præcisere, at medlemsstaterne kan træffe de nødvendige foranstaltninger og styrke deres regulering i tilfælde af en stigende risiko.

6. Præcisering af kriterierne for proportionalitetstest

I tråd med fast retspraksis kan medlemsstaterne stille en række krav til adgangen til visse erhverv, såsom optagelse i faglige organisationer, løbende uddannelse osv., der kan være vigtige for at nå målet af samfundsmæssig interesse og bør accepteres, medmindre de er for vidtgående. Ordføreren foreslår derfor en række præciseringer, som angiver, hvor sådanne krav synes at være passende. Ordføreren mener desuden, at selv om den teknologiske og videnskabelige udvikling bør fremmes, og disruptive teknologier i mange tilfælde involverer en modernisering af lovregulerede erhverv for at mindske risikoen for forbrugerne, er der tilfælde, hvor en sådan udvikling kan kræve yderligere uddannelse i håndteringen af nye teknologier. Derudover mener ordføreren, at man i stedet for at fokusere på den økonomiske virkning som et kriterium i vurderingen af foranstaltningernes proportionalitet bør tilstræbe en balance mellem de begrænsninger, der lægges på en grundlæggende frihedsrettighed, og målet af samfundsmæssig interesse. Sidst, men ikke mindst, mener ordføreren, at tjenesteydere i lovregulerede erhverv allerede er forpligtet til at leve op til højere kvalitetsstandarder for faglig uafhængighed, livslang uddannelse eller livslang læring. Disse erhverv bør derfor kunne regne med kun at blive mødt af proportionelle foranstaltninger fra medlemsstaternes side, der hvor tjenesteydelserne leveres.

7. Håndhævelse af borgeres og virksomheders rettigheder gennem domstolsprøvelse

Den korrekte gennemførelse af Kommissionens initiativ giver anledning til spørgsmål, og det er uklart, om en specifik handling er påkrævet, hvis en interesseret part gør indsigelse mod en specifik bestemmelse eller vurdering. Ordføreren foreslår derfor, at der fastsættes bestemmelse om muligheden for domstolsprøvelse af krav, der regulerer adgang til eller udøvelse af erhverv, i henhold til nationale procedurer.

8. Bredere offentlige høringer

Ordføreren mener, at det i det oprindelige forslag fastsatte oplysningskrav er utilstrækkeligt, og at det ikke behandler alle interessenter, dvs. erhvervsudøvere, ens. Det foreslås derfor at informere alle interesserede parter og desuden indføre en mulighed for bredere offentlige høringer. Offentlige høringer er et afgørende element i forvaltningen af gennemsigtig og evidensbaseret politikudformning.

9. Præcisering af formålet med informationsudveksling mellem medlemsstaterne

Ordføreren foreslår en præcisering af, at informationsudveksling mellem medlemsstaterne om deres reguleringsmæssige tilgange udelukkende har til formål at træffe kvalificerede beslutninger, men at dette ikke betyder, at en given national reguleringsmæssig tilgang automatisk kan eller bør gennemføres i en anden medlemsstat. Medlemsstaterne skal tværtimod beslutte, hvorvidt de vil regulere, i henhold til deres egen lovgivningsmæssige kontekst.

10. Gennemsigtighed og Kommissionens styrkede rolle med hensyn til centralisering af oplysninger

Ordføreren hilser den øgede gennemsigtighed i det oprindelige forslag velkommen, men foreslår, at Kommissionen spiller en central rolle i modtagelsen af de nationale myndigheders bemærkninger for at undgå unødvendige bilaterale konflikter mellem medlemsstaterne.

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (13.10.2017)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv
(COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))

Ordfører for udtalelse: Françoise Grossetête

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen vil iværksætte en struktureret procedure med henblik på gennemførelse af en proportionalitetstest vedrørende nye foranstaltninger, der vedtages af medlemsstaterne for at beskytte deres lovregulerede erhverv.

I betragtning af at sundhedspersonale varetager offentlige opgaver, og da forslaget til direktiv ifølge ordføreren ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til den specifikke situation for sundhedspersonale, foreslås det i dette udkast til udtalelse at udelukke sundhedspersonale fra tekstens anvendelsesområde.

Ordføreren anerkender Kommissionens målsætning og det forhold, at proportionalitetskravet i henhold til artikel 59 i direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer også finder anvendelse på foranstaltninger vedrørende sundhedspersonale. Ordføreren mener imidlertid, at bestemmelserne i ovennævnte direktiv er tilstrækkelige, og finder det ikke hensigtsmæssigt at gøre disse mere komplicerede ved at indføre en systematisk forudgående proportionalitetstest.

Ordføreren er klar over, at visse medlemsstater har problemer med gennemførelsen af proportionalitetsprincippet og forstår, at Kommissionen ønsker at præcisere reglerne. I dette tilfælde mener ordføreren imidlertid, at det for så vidt angår sundhedspersonale og af hensyn til kravet om beskyttelse af folkesundheden er for kompliceret og bureaukratisk at gennemføre Kommissionens forslag. Det er ikke nødvendigt at vedtage så restriktiv horisontal lovgivning for at løse nogle enkeltstående problemer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Det bør sikres, at medlemsstaterne fuldt ud lever op til deres ansvar som omhandlet i artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår fastlæggelsen af deres sundhedspolitik samt tilrettelæggelse og levering af sundhedsydelser og lægebehandling, som ydes af personale, der udøver lovregulerede erhverv med dette formål. Det er derfor nødvendigt at udelukke de nævnte lovregulerede erhverv fra dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Bevisbyrden med hensyn til begrundelse og proportionalitet ligger hos medlemsstaterne. De motiver til regulering, som en medlemsstat påberåber sig i form af en begrundelse, bør således være ledsaget af en analyse af hensigtsmæssigheden og proportionaliteten af den foranstaltning, som staten har vedtaget, samt af specifik dokumentation til støtte for statens argumenter.

(9)  Bevisbyrden med hensyn til begrundelse og proportionalitet ligger hos medlemsstaterne. De motiver til regulering, som en medlemsstat påberåber sig i form af en begrundelse, bør således være ledsaget af en analyse af hensigtsmæssigheden og proportionaliteten af den foranstaltning, som staten har vedtaget, samt af specifik dokumentation til støtte for statens argumenter. Dette bør ikke forhindre medlemsstaterne i at træffe omgående foranstaltninger på sundhedsområdet, som de anser for nødvendige for at beskytte folkesundheden.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Hvis optagelse og udøvelse af visse former for virksomhed som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende er betinget af opfyldelsen af specifikke bestemmelser vedrørende bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer, som er fastlagt direkte eller indirekte af medlemsstaterne, er det nødvendigt at sikre, at sådanne bestemmelser er begrundet ud fra hensynet til mål af samfundsmæssig interesse, eksempelvis i henhold til traktaten, nemlig den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og den offentlige sundhed, eller i tvingende almene hensyn, jf. hvad der er anerkendt som sådan i Domstolens praksis. Det er vigtigt at sikre, at mål af samfundsmæssig interesse er identificeret på passende vis for at fastlægge reguleringens intensitet. For eksempelvis at sikre en høj grad af beskyttelse af den offentlige sundhed bør medlemsstaterne have et råderum til at beslutte, hvilken grad af beskyttelse de ønsker i forbindelse med den offentlige sundhed, og hvordan denne beskyttelse skal opnås. Det er tillige nødvendigt at præcisere, at der blandt de tvingende almene hensyn, som er anerkendt som sådan i Domstolens praksis, er bevarelsen af den finansielle balance i de sociale sikringsordninger, beskyttelsen af forbrugerne, tjenestemodtagerne og arbejdstagerne, en forsvarlig retspleje, retfærdige handelstransaktioner, bekæmpelsen af bedrageri og imødegåelsen af skattesvig og skatteundgåelse, trafiksikkerheden, beskyttelsen af miljøet, herunder bymiljøet, dyresundheden, intellektuelle ejendomsrettigheder, bevarelsen af den nationale historiske og kunstneriske arv samt social- og kulturpolitiske målsætninger. I henhold til eksisterende retspraksis kan rent økonomiske hensyn, hvis mål først og fremmest er af protektionistisk art, samt hensyn af rent administrativ karakter, såsom gennemførelse af kontroller eller indsamling af statistik, ikke betragtes som tvingende almene hensyn.

(12)  Hvis optagelse og udøvelse af visse former for virksomhed som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende er betinget af opfyldelsen af specifikke bestemmelser vedrørende bestemte erhvervsmæssige kvalifikationer, som er fastlagt direkte eller indirekte af medlemsstaterne, er det nødvendigt at sikre, at sådanne bestemmelser er begrundet ud fra hensynet til mål af samfundsmæssig interesse, eksempelvis i henhold til TEUF, nemlig den offentlige orden, den offentlige sikkerhed og den offentlige sundhed, eller i tvingende almene hensyn, jf. hvad der er anerkendt som sådan i Domstolens praksis. Når disse mål finder anvendelse, bør reguleringen af erhverv anses for en nødvendig beskyttelse af den offentlige interesse snarere end en hindring for konkurrence og fri bevægelighed. Det er vigtigt at sikre, at mål af samfundsmæssig interesse er identificeret på passende vis for at fastlægge reguleringens intensitet. For eksempel skal der tages hensyn til, at menneskers liv og sundhed står øverst blandt de goder og interesser, som er beskyttet ved TEUF. Med henblik på at sikre en høj grad af beskyttelse af den offentlige sundhed indrømmes medlemsstaterne et råderum til at beslutte, hvilken grad af beskyttelse de ønsker i forbindelse med den offentlige sundhed, og hvordan denne beskyttelse skal opnås. Det er tillige nødvendigt at præcisere, at der blandt de tvingende almene hensyn, som er anerkendt som sådan i Domstolens praksis, er bevarelsen af den finansielle balance i de sociale sikringsordninger, beskyttelsen af forbrugerne, tjenestemodtagerne, herunder patienter, og arbejdstagerne, en forsvarlig retspleje, retfærdige handelstransaktioner, bekæmpelsen af bedrageri og imødegåelsen af skattesvig og skatteundgåelse, trafiksikkerheden, beskyttelsen af miljøet, herunder bymiljøet, dyresundheden, intellektuelle ejendomsrettigheder, bevarelsen af den nationale historiske og kunstneriske arv samt social- og kulturpolitiske målsætninger. I henhold til eksisterende retspraksis kan rent økonomiske hensyn, hvis mål først og fremmest er af protektionistisk art, samt hensyn af rent administrativ karakter, såsom gennemførelse af kontroller eller indsamling af statistik, ikke betragtes som tvingende almene hensyn.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Når reguleringen af et erhverv er begrundet i beskyttelsen af folkesundheden, bør der tages hensyn til sundhedsydelsernes særlige karakter. Sundhedsydelser er grundlæggende anderledes end andre tjenesteydelser, og patienter adskiller sig stærkt fra andre slags tjenestemodtagere. Det bør således antages, at sundhedserhverv typisk er underlagt regulering af erhverv.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b)  Dette direktiv søger at skabe en balance mellem sikring af mål af samfundsmæssig interesse og tjenesteydelsernes kvalitet på den ene side og forbedring af adgangen til og udøvelsen af lovregulerede erhverv, hvilket er i erhvervsudøvernes egen interesse, på den anden side. Det er op til medlemsstaterne at fastlægge, hvilket beskyttelsesniveau de ønsker i forbindelse med målene af samfundsmæssig interesse, og hvordan dette niveau på en proportional måde skal nås. Det fremgår klart af Domstolens faste praksis, at når en medlemsstat pålægger mindre strenge regler end en anden medlemsstat, er dette ikke ensbetydende med, at de strengeste regler er ikkeproportionelle.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  De kompetente myndigheder bør tage behørigt hensyn til foranstaltningens økonomiske virkning, herunder udarbejde en cost-benefit-analyse med særligt henblik på graden af konkurrence i markedet og kvaliteten af den leverede service, samt virkningen på retten til at arbejde og den frie bevægelighed for personer og tjenesteydelser i Unionen. På grundlag af denne analyse bør medlemsstaterne navnlig vurdere, hvorvidt omfanget af begrænsningen i adgangen til eller udøvelsen af et lovreguleret erhverv inden for Unionen står i et rimeligt forhold til betydningen af de tilstræbte mål og de forventede gevinster.

(18)  De kompetente myndigheder bør tage behørigt hensyn til foranstaltningens økonomiske virkning, herunder udarbejde en cost-benefit-analyse med særligt henblik på graden af konkurrence i markedet og kvaliteten af den leverede service, samt virkningen på retten til at arbejde og den frie bevægelighed for personer og tjenesteydelser i Unionen. Ingen af disse hensyn bør imidlertid gå forud for den offentlige sikkerhed, som fortsat er af altafgørende betydning. På grundlag af denne analyse bør medlemsstaterne navnlig vurdere, hvorvidt omfanget af begrænsningen i adgangen til eller udøvelsen af et lovreguleret erhverv inden for Unionen står i et rimeligt forhold til betydningen af de tilstræbte mål og de forventede gevinster.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  I henhold til artikel 168, stk. 1, i TEUF skal der sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Unionens politikker og aktiviteter. Dette indebærer også, at der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau, når Unionen vedtager retsakter i henhold til andre bestemmelser i TEUF.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20b)  Indførelsen af yderligere krav kan bidrage til mål af samfundsmæssig interesse, og den omstændighed, at kravenes kombinerede virkning bør vurderes, er ikke ensbetydende med, at de ikke er proportionelle. For eksempel kan krav om løbende videreuddannelse være egnede til at sikre, at erhvervsudøvere følger med udviklingen på deres respektive område, og samtidig bidrage til sikker praksis i erhverv med særlige risici. Derudover kan krav om løbende videreuddannelse være egnede, hvis de omfatter teknisk, videnskabelig, lovgivningsmæssig og etisk udvikling, og hvis de tilskynder erhvervsudøvere til at deltage i livslang læring af relevans for deres erhverv. Hvor det er nødvendigt og egnet til at nå et mål af samfundsmæssig interesse, kan det være hensigtsmæssigt at indføre obligatorisk medlemskab af erhvervsmæssige sammenslutninger, navnlig når erhvervsmæssige sammenslutninger har et offentligt mandat.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 20 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20c)  Dette direktiv bør respektere medlemsstaternes kompetence til at regulere erhverv inden for sundhedspleje på grundlag af artikel 168, stk. 7, i TEUF samt medlemsstaternes intention om at yde og sikre sundhedsydelse og patientsikkerhed af høj kvalitet. Medlemsstaterne bør med henblik herpå kunne træffe afgørelse om vigtigheden af økonomiske overvejelser i relation til de øvrige relevante proportionalitetskriterier.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 20 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20d)  Proportionalitetskriterierne som fastsat i dette direktiv bør anvendes i fornødent omfang og med passende intensitet i forbindelse med en proportionalitetsvurdering, der foretages forud for indførelse af nye eller ændring af gældende bestemmelser. Omfanget og intensiteten i forbindelse med vurderingen bør stå i et rimeligt forhold til indholdet af den bestemmelse, der indføres, og dens virkning.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Målene for dette direktiv, nemlig fjernelsen af ikkeproportionelle begrænsninger i adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af handlingens omfang kun nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

(24)  Målene for dette direktiv, nemlig fjernelsen af ikkeproportionelle begrænsninger i adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af handlingens omfang kun nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med princippet om ikkeforskelsbehandling og proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på at sikre et velfungerende indre marked fastsættes der ved dette direktiv regler vedrørende en fælles ramme for gennemførelsen af proportionalitetsvurderinger forud for indførelse af nye eller ændring af gældende love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv.

Med henblik på at sikre et velfungerende indre marked fastsættes der ved dette direktiv regler vedrørende en fælles ramme for gennemførelsen af proportionalitetsvurderinger forud for indførelse af nye eller ændring af gældende væsentlige love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, samtidig med at det sikres, at beskyttelsen af borgerne gennem anvendelse af verificerede standarder og kvalifikationer for alle disse regulerede erhverv og erhvervsudøvere fortsat er af altafgørende betydning. Det berører ikke medlemsstaternes skønsbeføjelser med hensyn til at beslutte, om og hvordan et erhverv skal reguleres inden for rammerne af principperne om ikkeforskelsbehandling og proportionalitet.

Begrundelse

For at respektere nærhedsprincippet, for at undgå yderligere bureaukrati og for at være "proportionel" skal proportionalitetsvurderingerne kun have fokus på væsentlige ændringer.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Dette direktiv finder anvendelse på krav i henhold til medlemsstaternes retssystemer, der begrænser adgangen til eller udøvelsen af et lovreguleret erhverv, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2005/36/EF, eller en af de måder, hvorpå dette erhverv kan udøves, herunder anvendelsen af erhvervsmæssige titler og den erhvervsmæssige virksomhed, der er tilladt i medfør af de pågældende titler.

1.  Dette direktiv finder anvendelse på krav i henhold til medlemsstaternes retssystemer, der begrænser adgangen til eller udøvelsen af et lovreguleret erhverv, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2005/36/EF, eller en af de måder, hvorpå dette erhverv kan udøves, herunder anvendelsen af erhvervsmæssige titler og den erhvervsmæssige virksomhed, der er tilladt i medfør af de pågældende titler, uden at dette berører denne artikels stk. 1a.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Dette direktiv finder ikke anvendelse på krav, der begrænser adgangen til eller udøvelsen af regulerede sundhedserhverv i forbindelse med levering af sundhedsydelser, herunder farmaceutiske tjenesteydelser og ordinering, udlevering og levering af lægemidler og medicinsk udstyr, uanset om de ydes via sundhedsfaciliteter, uanset hvordan de tilrettelægges og finansieres på nationalt plan, og uanset om de er offentlige eller private.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder forud for indførelse af nye eller ændring af gældende love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, foretager en vurdering af disses proportionalitet i overensstemmelse med reglerne i dette direktiv.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder forud for indførelse af nye eller ændring af gældende love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, foretager en vurdering af disses proportionalitet i overensstemmelse med reglerne i dette direktiv, under fuld hensyntagen til hvert erhvervs særlige karakter.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De grunde, der gøres gældende til, at en bestemmelse anses for begrundet, nødvendig og proportionel, skal understøttes af kvalitativ og, om muligt, kvantitativ dokumentation.

3.  De grunde, der gøres gældende til, at en bestemmelse anses for begrundet, nødvendig og proportionel, skal understøttes af kvalitativ og, om muligt og hvis det er relevant, kvantitativ dokumentation.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at såvel planlagte nye som ændringer af gældende love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, begrundes ud fra hensynet til mål af samfundsmæssig interesse.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at såvel planlagte nye som ændringer af gældende love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, begrundes ud fra hensynet til mål af samfundsmæssig interesse, herunder målet om folkesundhed og sikkerhed.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De relevante kompetente myndigheder skal særlig tage hensyn til, hvorvidt de omhandlede bestemmelser begrundes ud fra hensyn til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed eller ud fra tvingende almene hensyn, såsom bevarelsen af den finansielle balance i de sociale sikringsordninger, beskyttelsen af forbrugerne, tjenestemodtagerne og arbejdstagerne, en forsvarlig retspleje, retfærdige handelstransaktioner, bekæmpelsen af bedrageri og imødegåelsen af skattesvig og skatteundgåelse, trafiksikkerheden, beskyttelsen af miljøet, herunder bymiljøet, dyresundheden, intellektuelle ejendomsrettigheder og bevarelsen af den nationale historiske og kunstneriske arv samt social- og kulturpolitiske målsætninger.

2.  De relevante kompetente myndigheder skal særlig tage hensyn til, hvorvidt de omhandlede bestemmelser begrundes ud fra hensyn til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed eller ud fra tvingende almene hensyn, såsom bevarelsen af den finansielle balance i de sociale sikringsordninger, beskyttelsen af forbrugerne, tjenestemodtagerne, herunder patienter, og arbejdstagerne, en forsvarlig retspleje, retfærdige handelstransaktioner, bekæmpelsen af bedrageri og imødegåelsen af skattesvig og skatteundgåelse, trafiksikkerheden, beskyttelsen af miljøet, herunder bymiljøet, dyresundheden, intellektuelle ejendomsrettigheder og bevarelsen af den nationale historiske og kunstneriske arv samt social- og kulturpolitiske målsætninger.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De relevante kompetente myndigheder tager ved vurdering af nødvendigheden og proportionaliteten af bestemmelserne særlig hensyn til:

2.  Ved vurdering af nødvendigheden og proportionaliteten af bestemmelserne anvender de kompetente myndigheder de kriterier, der er anført i dette afsnit, under henvisning til de særlige omstændigheder i det pågældende erhverv, arten af bestemmelsen og det tilstræbte mål af samfundsmæssig interesse. Relevansen af alle de enkelte kriterier kan derfor afhænge af betydningen af de tilstræbte mål af samfundsmæssig interesse. De relevante kompetente myndigheder tager særlig hensyn til:

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  arten af de risici, der er relateret til de mål af samfundsmæssig interesse, som tilstræbes, særlig risiciene for forbrugere, erhvervsudøvere eller tredjepart

a)  arten af de risici, der er relateret til de mål af samfundsmæssig interesse, som tilstræbes, særlig risiciene for forbrugere, tjenestemodtagere, herunder patienter, erhvervsudøvere eller tredjepart

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forud for indførelse af nye eller ændring af gældende love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, giver medlemsstaterne ved hjælp af passende midler oplysninger til borgere, tjenestemodtagerne, repræsentative sammenslutninger og relevante interesserede parter, som ikke er udøvere af erhvervet, og giver disse mulighed for at fremføre deres synspunkter.

Inden der fremsættes forslag om indførelse af nye eller ændring af gældende love og administrative bestemmelser, som begrænser adgangen til eller udøvelsen af lovregulerede erhverv, underretter medlemsstaterne ud over udøverne af det pågældende erhverv ved hjælp af passende midler alle relevante aktører, herunder borgere, tjenestemodtagere og repræsentative sammenslutninger, og giver dem mulighed for at fremsætte deres synspunkter, som efterfølgende tages i behørig betragtning. Denne proces kan foregå, f.eks. ved hjælp af en offentlig høring, hvis resultater bør præge indholdet af de vedtagne bestemmelser.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De grunde, der gøres gældende til, at bestemmelser vurderet i overensstemmelse med nærværende direktiv anses for begrundede, nødvendige og proportionelle, og som meddeles Kommissionen i henhold til artikel 59, stk. 5 og 6, i direktiv 2005/36/EF, opbevares af de relevante kompetente myndigheder i den database for lovregulerede erhverv, der er omhandlet i artikel 59, stk. 1, i direktiv 2005/36/EF, og gøres derefter offentligt tilgængelig af Kommissionen.

1.  De grunde, der gøres gældende til, at bestemmelser vurderet i overensstemmelse med nærværende direktiv anses for begrundede, nødvendige og proportionelle, og som meddeles Kommissionen i henhold til artikel 59, stk. 5 og 6, i direktiv 2005/36/EF, registreres straks af de relevante kompetente myndigheder i den database for lovregulerede erhverv, der er omhandlet i artikel 59, stk. 1, i direktiv 2005/36/EF, og gøres derefter hurtigst muligt offentligt tilgængelig af Kommissionen.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv

Referencer

COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

IMCO

1.2.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for vedtagelse

ENVI

1.2.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Françoise Grossetête

5.4.2017

Behandling i udvalg

29.6.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

12.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

57

1

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Howarth, Răzvan Popa, Sven Schulze

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

57

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sven Schulze, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, John Howarth, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Răzvan Popa, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Benedek Jávor, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

2

0

PPE

Annie Schreijer-Pierik

S&D

Elena Gentile

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv

Referencer

COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)

Dato for høring af EP

12.1.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

1.2.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

1.2.2017

ENVI

1.2.2017

CULT

1.2.2017

JURI

1.2.2017

 

PETI

1.2.2017

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

EMPL

21.11.2017

CULT

27.2.2017

JURI

20.6.2017

PETI

28.2.2017

Ordførere

       Dato for valg

Andreas Schwab

25.1.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

12.7.2017

21.11.2017

 

 

Dato for vedtagelse

4.12.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Roberta Metsola, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jonathan Bullock, Andrey Kovatchev, Rupert Matthews, Bogdan Brunon Wenta, Flavio Zanonato

Dato for indgivelse

8.12.2017

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

33

+

ALDE

ECR

EFDD

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic, Matthijs van Miltenburg

Daniel Dalton, Rupert Matthews, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Andrey Kovatchev, Roberta Metsola, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Lambert van Nistelrooij

Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Šoltes

3

-

EFDD

ENF

Jonathan Bullock, Marco Zullo

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for:

-  :  imod:

0  :  hverken/eller: